>> HOMEpage

Boedelinventaris Gilles Gerryts chirurgijn, Leeuwarden 1600

Bron: HCL aestimatieboek 3460 (oud z3) 241r-267v
Internetuitgave (uittreksel): M.H.H. Engels, december 2019
Met dank aan Jeanine Otten, archivaris van Harlingen, voor de verklaring van kaysel.
Gezien het stoelkussen met de Jesus-initialen en de schilderijen met Christus-voorstellingen gaat het hier om een katholiek gezin! De ingelijste drukken van de stadsgezichten van Florence en Jeruzalem - en het portret van een jonge Venetiaanse - wijzen misschien op een zoals gebruikelijk via Italië gemaakte pelgrimsreis naar het Heilige Land.


241r
Aestimatie ende beschryvinge gedaen bij mij Egberd de Gruyter gesworen clercq van den secretarye in Leuwarden van allen den naebes. goederen ende imboelen sampt gereetschappen tot d'Chirurgie behoerende ende andere actien ende gerechticheyden bevonden ten sterffhuyse van wijlen Elysabeth Freerx dr. echte huysfr. van mr. Gillis Gerryts zn. chirurgijn ende burger deser stede vs. ten versoecke van d'zelve mr. Gillis voer hem ende vanwegen sijn vijff kynderkens bij den vs. vr. Elysabeth geprocreert ende meer doer sijn angeven naedat hij den behoorl. boeleedt aen d'presiderende burgemr. Watze Eelckes in forma gepresteert hadde omme alles in oprechticheyt getrouwel. aen te willen geven, ende soe yets doer vergetelheyt nu onbescreven mochte blijven t'allen tijden namaels sulx indachtich, ende d'goederen gevonden worden, te willen angeven, ende bij desen bescryven laten ter presentie van Walcke Symons dr. huysfre. van Homme Gosses, oldemoeder ende Symons Freex zn., oem van moeders zijde der vs. kynderen ende mede d'zelve Symon als curator ad divisionem sampt Geert Ottes huysfre. van Gerryr Dirx zn, des voornoemden mr. Gillis vader ende mede int bijwesen van Pyeter Hendrix zn. gesworen bode sijnde den waerderinge der huysraden gefaen bij Barber Gillis ende Geert Gysberts [241v] uutdraechsters dies verstant hebbende ende daertoe bij den vs. burgemr. geedicht sijnde omme desen pryseringe in aller oprechticheyt getrouwel. te doen, in voegen soe volcht
Den 4en Martij 1600
242v
Een roedt lakens stoelkussen met een roedt sijde satijnen hart daerin met goudtdraedt geborduirt IHS sijnde oeck alsoe op den twye bovenhoecken twye wapens ende op den twye onderhoecken twye ruyten geborduirt tot 4-0-0
246v
Utt den winckel
Een groet becken onder ront zijnde tot 1-10-0
Noch vyer ronde scheerbeckens t'zamen tot 4-10-0
Noch vyer olde ronde scheerbeckens 3-0-0
Een nedt becken met een ander olt becken 1-15-0
Vyer hantbeckens soe vleyne als groete onder een een anderen tzamen tot 3-0-0
Een akercken onder met een craencke tot 1-0-0
Een mesken kanne van omtrent d'mate eens halve overkanne tot 1-5-0
Drye doerslagen daervan t'eene geheel olt ende gebroken sijnde tot 1-0-0
Een olt gebroken clisteer tot 0-10-0
Een p[aar] schalyen met een ijseren evener 0-10-0
Een groeten olde groff metalen vijsel sonder stempel 2-10-0
Noch een sulcken fijnen cleynen vijsel met een mesken vijsel tot 2-10-0
Noch een nedt becken ende 1 hantbeckenken tot 1-10-0
26-11-:
247v
Een cristalijnen vergulden spyegel tot 6-0-0
Noch twye olde spyegels tot 0-16-0
Acht geverffde winckelborden tzamen tot 0-16-0
Twye eecken lijstkens met acht mesken haecken t'zamen 0-10-0
Een scheerdoex pars tot 0-5-0
Twye tafreelen in waterverwe daerinne gefigureert d'Hist. Tobiae t'zamen tot 7-0-0
d'Figure Christi gaende met sijn cruys beladen na den berch van Calvarien in olyverff 1-0-0
d'Figure van de crusinge Christi in olyferff met twye doerkens tot 0-15-0
d'Hist. Hieronimi ende Pauli heremit. in olyverff tot 1-5-0
Twye tafreelkens in olyferff daerin gefigureert twye Juffren. facit 1-5-0
248r
Een Veneetsche Juffr. in olyverff gefigureert tot 1-5-0 [kopie? >>]
d'Penitentie Eliae in olyverff tot 0-12-0
Twye franciscanen in olyverff gefigureert tot 0-10-0
Een olt olyverff tafereel daerinne d'crusynge Christi gefigureert tot 0-6-0
Vijf gedruckte tafreelkens daerinne gefigureert s'menschen leven ende anders t'zamen tot 2-0-0
Noch vyer gedruckte tafreelkens tot 0-8-0
d'Tyen geboden costelijck ende cyerck gescreven tot 1-5-0
Cosmos ende Damiaen in een glasen tafreelken tot 0-10-0
d'Stadt van Florentien in plane gedruckt ende belijst eeckbeschoten 1-10-0
Twye caerten tot 0-16-0
Drye andere gedruckte bortkens tot 0-19-0
Vyer noch andere gedruckte tafreelkens 0-12-0
d'Stadt Hierusalem gedruckt in plane belijst ende beschoten tot 1-0-0

261r
Silverwerck
Een silveren croesken wegende tyen loet een halff ende een achtendeel tloedt tot 24½ st. facit 13-0-5
Acht silveren lepelen met een lepel hebbende een paerlemoeren bladt wegende 23½ loet tloet vs. facit 28-15-12
Twye silveren spoyten, een mondtstuck, seven cleyne instrumentkes, drye kynder penn. met kettens doch hebbende d'een penn. een cralen ketten: wegende t'zamen 24¾ loet tot 21 st. facit 25-19-12
Een beslagen slijpsteen, een beslagen beerstandt, een beslagen karbonckelsteen: t'zilveren beslach vandyen tzamen geslagen op 1 loet facit 1-1-0
Noch een silveren lepel dyen verloren was ende naderhants in den regenswatersback weder gevonden is wegende 2¼ loodt 2-15-2
261v
Silverwerck tot wijlen Elysabets lijff behoert hebbende
Een silveren kaysel [afgeleid van het Friese "kaai", sleutel; een kaysel is te vergelijken met een "bras, sydsulver" of chatelaine, zilveren kettingen waaraan sleutels, breischeden, en andere attributen die een vrouw des huizes nodig heeft, of als het zilver is, voor de pronk], een kettingh, een vingerhoedt: wegende t'zamen 22½ loet 27-11-4
Twye meshechten wegende 2¾ loet 3-7-6
Een salvators daler, een salentini daler ende een old Saxense daler stuck tot 46 st. behoerende tot Elysabets trouwpenn.: facit t'zamen 6-18-0
Noch een Bruyselsche cliff geslagen op 36 st. behorende meer tot den trouwpenn. facit 1-16-0
Goltwerck eensdeels tot wijlen Elysabets troupenn. ende anderdeels tot haer lijff behoert hebbende
Een golden slangringh met vijff bogels ofte hoepen, een cabel strick ringh, twye trouwrinxskens, een rinxsken met een peerl: wegende t'zamen 18 engelsen ende 12 asen, d'engelsen tot 30 st. facit 27-12-:
Een silver vergult rinxsken met een pinseel sampt een haren rinxsken t'zamen tot 0-12-0
Een davidtsgulden met een Saxense cnapsack [= etenszak] 1-13-:
262r
Medt penn. der kynderen
... Anna d'olste dochter
... Geertke d'olste dochter daernae
... Gerrytke t'naest jonxte dochterken
... Machteltke den jonxte dochter
... Freerck ... soencke
262v
Gereede penn. in den sterffhuyse bevonden
Een nije Rosennobel tot 8-5-0
Een dubbelde Franse croen tot 6-10-0
Twye enckelde Franse cronen tot 6-10-0
Een golden Leu tot 4-5-0
Een Wilhelmi schildt tot 2-16-:
Twye nije Souverainen stuck tot 5 £ 8 st. 10-16-0
Drye Angelotten stuck doende tot 5 £ 8 st. 16-4-0
Twye Italiaensche pistoletten yder doende 3 £ 3 st. facit 6-6-0
Een gouden Co[ninx = Philips] daelder tot 2-15-0
Een Phillips gulden tot 2-6-0
Een halff gouden Rijder tot 1-11-8
263r
Seven Embder Schapen stuck tot 2½ st. facit 0-17-8
Vijff stoterkes facit 0-12-8
Twye fuyrysers facit 0-3-0
Drye schellingen facit 0-18-0
Een halff oert van een Ryxdaelder tot 0-5-12
Een France franck tot 0-8-0
Aen payement 2-5-0
5-12-4
263v
In den winckel
Twaleff conserffpotten, Vyer zeroeppotten stuck 5 st. facit 4-0-0
Sestyen zalffpotten stuck 3 st. facit 2-8-0
Noch acht cleender zalffpotten stuck 2 st. facit 0-12-0
Noch vijff cleender zalffpotten stuck 8 pen. facit 0-2-8
Seven glasen vlessen stuck 3½ st. facit 1-4-8
Drye cleyne vlessen stuck 1½ 0-9-0
Seven froelen [froyel = mand] stuck 2 st. facit 0-14-0
Acht vyercante doesen stuck acht st. facit 3-1-0
Ses bossen doesen tot 6 st. stuck 1-16-0
Seventyen cleyne glaeskens stuck tot 8 pen. facit 0-8-8
Een herdwerx pott tot 0-3-0
Ses scheermessen yder tot 4 st. 1-4-0
Drye commen tot 0-3-0
Ses scheeren yder tot 4 st. 1-4-0
Acht slijpstenen yder tot 6 st. facit 1-16-0
Een glasen helm tot 0-4-0
Etlijcke arm- ende beenspalcken 0-10-0
21-3-8
264r
Een latel cruys [= aderlaatmes, vlijm met vier lemmeten] met een stock tot 0-8-0
Een salff [= zelfde?] met een lancetkoecker 0-8-0
Een penbordt [= prikbord?] tot 0-2-0
Aen spaensche zeep tot 0-8-0
Een verbindel bos met mesken beslagen tot 4-0-0
Noch een olde verbindel bosse tot 2-0-0
Een wasbanck tot 0-15-0
Alderhande instrumenten tot de chirurgie dienstich tot 3-0-0
Een groet slijpsteen tot 0-10-0
Aen plaesteren, salven ende andere medicamenten t'zamen tot 1-10-0
Een uutsteeckende beckenstock 1-8-0
Twye loden distilleerklocken met pannen tot 3-0-0
17-9-:
38-12-8
Vaste goederen
D'huysinge eertijts boven tot t'Raedthuys gebruyckt ende onder tot een wachtmrs. woening staende in de Hoechstrate binnen deser stede bij Mr. Gillis alsnu noch bewoent wordende daeruut w. Elisabeth oeck verstorven is.
264v
Bryeven ende instrumenten in den sterffhuyse bevonden
Eerstel. twye coepbryeven van de huysinge staende in de Hoechstrate binnen deser stede daer[!] Mr. Gillis vs. althans bewoent ende w. Elysabet sijn overledene huysfre. uut verstorven is, bij den gecommitteerden uut den Magrt. deser stede d'zelve Mr. Gillis ende Elisabet in tijden echteluyden in date den 15 Febrij. 1595 gepasseert met den acten van betalinge daerop geteeckent sijnde aen d'eene derzelver coepbryeven getransfixeert t'consentbryeff derselver coep met t'groet stadts uuthangende zegel bevesticht gedateert den 18 Martij anno 1595, t'zamen in dorso quot. met lra. A.
B
265r
C
D
E
265v
F
G
266r
Inschulden den sterffhuys competerende t'ontfangen
267v
Uttschulden den sterffhuyse competerende uut te keeren
Symon Freerxz. apotheequer ende burger deser stede curator voernoemt compt mede van diverse recepten ende andere medicamenten d'summa van 1 C. LXVIII £ VIII st.

>> begin