>> HOMEpage

Grafschriften Galileërkerk Leeuwarden

Bron: Grafschriften tussen Flie en Lauwers III Leeuwarden (eerste aflevering) bewerkt door H.M. Mensonides, hist. drs., archivaris der gemeente Leeuwarden, 1952
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart/april 2020 (in bewerking: correctie OCR)
>> REGISTER.
LEEUWARDEN
De Ned. Herv. Galileërkerk (in 1940 gesloopt)
.
Bekijk familiewapens (nr. vet in de tekst tussen haakjes) op nieuw tabblad: rechtsklik op de afbeelding!
1vv 17vv 33vv 49vv 65vv 81vv 97vv 113vv 129vv 143vv

G 1 Gave zerk zonder randschrift, wapens afgeh.
Twee paar all. wapens: I onder helmt. lelie, mann. Peima, ged. met Fr. h.
adel. (1), vr. koekop? vergez. l. v. e. zesp. ster, bov. v. e. roos?, r. van een
? (2), II vastgehouden door een staande vrouwenfiguur, beide gedeeld, verder
onherkenbaar.
A° 1__ DE[N] __ STERF DE[N] E HOECHGELEERD / SIXT[US]
PEIMA DER BEYDEN RECHTE[N] / DOCTOR EN[DE] / ADUOCAET SHOFS
VA VRIESLANT / A° 1594 DE[N] 24 DECEMB= STERF DE E IUFFROU /
AELCKE BENEDICT[US] OEDSMA SYN WYF EN[DE] HIER BE= / GRAUE[N]
MET HAER ZOO[N] WORP PEIMA STERF DE[N] 18 IA / NUARI A° 1591
OLT 32 DAGEN /
Sjuck of Sixtus van Peima, volgens het Stamb. (I, 285) zn. van Jr. Worp
en N. Bourix, x Aelcke Benedictus Oedsma, bij wie 2 kinderen, Worp,
die hier mede begraven is, en Sijbe, eveneens jong gestorven. Sixtus van
P., die 17 Juli 1631 testeert, is waarschijnlijk zelf elders begraven, daar de
overlijdensdatum niet is ingevuld.
R. G. G. No. 12.

G 2 R. onderhoek ontbreekt; l. onder gebroken; r. geheel afgesl.; o.d. hoeken
evangelistentekens: 1. adelaar, 2. ?, 3. stier, 4. ?; Goth. randschrift.
(R) INT JAER ONS ..... /.......... / ....RGEMEIST[ER] / EN[DE] A°
1542 DE[N] 1 DECEBRI(S?) STERF (L?)UITGERT SY[N] WYF BID
V[OOR] DE SI[ELE] / ANNO D[OMI]N[I] 155(4?) ..... / AVONT STERF D.....
/ ZELYGE HANS (KR?)...... / EN[DE] LEYT HIER ........ /
Mannenwapen: dichtgebonden zak? (3)
Merk.
Een Hans Croes was burgemeester van Leeuwarden 1531-1537. 1576
verkoopt Brecht Jacobsdr. weduwe van Hans Croes, geassisteerd door Jan
Frans en Tiedt Alberts, haar zwager (schoonzoon) en dochter, een huis
omtrent het Blokhuis bij de linden (Procl.b. 15 Aug. 1576, fol. 124).

G 3 R. tamelijk afgesleten; leeftijdskoppen o. d. hoeken.
(R) A° ... DE[N] ..... / ......DE E........ SICKES RAVENS
SR OLT .. IARE[N] / A° 1629 DE 29 AVGVSTI / STVRF DE E
DEVCHTSAME BARBER IELTEDR HILLAMA SYN WYF OLT INT 64 IAER /
Afgeh. all. wapens onder dito helmt., op het vr. wapen r. hart? (4)1
1 De wapentekening Hillama is aangevuld naar G 116.

>> begin | ---9---Jan Sickesz. Ravens, geb. c. 1567, schrijver van de hopman Hans van
Oldensloo, † 29 Mei 1647, x 1e Idtie Rintsedr., geb. c. 1577, † 9 Aug.
1611 (aestimatie en inventarisatie der nalatenschap 8 April 1613); x 2e
(3e proclamatie 13 Dec. 1612) Barbara Jeltes Hillama, geb. c. 1565, † 29 Aug.
1629, dr. van Jelte (Gellius) Hillama en N. N. (vgl. G 116 en 119) en weduwe
van de burgemeester Adriaen Bertouts. Op 21 Aug. 1619 kopen Jan. S. en
Barbara J. H. een nieuwe huizinge in de St. Jacobsstraat (Gr. consentb.
11 Aug. 1620, fol. 3). Uit het eerste huwelijk werden minstens 7 kinderen
geboren: 1. Aechtie, † 25 Aug. 1624; 2. Jan, jong gestorven; 3. Rintze, ged.
31 Jan. 1606, jong gestorven; 4. Rintze, ged. 15 Apr. 1608; 5. Hendrick,
ged. 19 Juli 1611, jong gestorven; 6. Sicke; 7. Maeycke (zie R. G. G. No. 53).
Vgl. G 75 en 164.
R. G. G. No. 7.

G 4 Gaaf met afgeh. wapens en titels; leeftijdskoppen.
(R) ANNO 1720 DEN 22 FEBRUARI / IS IN DEN HERE
GERUST ...... EDO ALMA VAN / IDEMA IN LEVEN
REGEREND SCHE- / PEN DESER STADT OUDT 57 IAAR
EN TWEE MAANDEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN /
All. wapens onder deels afgeh., onherkenbaar helmt. (51 en 6)
IDEMA — REDDINGH
DEN 8 IANNUARY 1751 IS IN DEN HEERE ONT / SLAAPEN.....
.... SYTSKE REDDING HUIS / VROUW VAN......EDO ALMA
VAN IDEMA / IN LEEVEN SCHEEPEN DEESER STEEDE OUD /
TAGTIG IAAREN DRIE MAANDEN EN TWEE / EN TWINTIG
DAAGEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN /
(A)Edo Alma van Idema, geb. van Beetsterzwaag, wordt burger van L.
11 Oct. 1689, klerk ter kamer van Financie van het Landschap, schepen van
L. 1709-1712, 1719, 1720, x (att. L. 2 Febr. 1690) Sijdske Reddingh, geb.
Oenkerk, ged. 18 Sept. 1670, dr. van Ds. Bernhardus Reddingius en Aaltie
Johannis van Waalwijck.
R. G. G. No. 14.

G 5 Vrijwel geheel afgesleten; geen wapens of ornament.
ANNO 169(9?) DEN / / I....E GERRYTS /
................ / /........BINNEN /
................ / /............. /
................ / /............. /
G 6 A.v.; hoekmed. met ?
(bu. R.) .. 4. DEN .. ....BR / STURF DE[N] EERSAMEN DR ISBRANT
FRANC.. O.... /......... 8 OCTO[BER] STURF / DEERBARE
ELS THONIS HVISVROV VA[N] IS............ /
(bi. R.)............ /............... / A° ..4. DE[N] 7 FEBRVARI
STURF / DEERBARE ANNA IACOBS POPTA HVI.....
...... /
1 De wapentekening Idema is aangevuld naar de afbeelding op het wapenbord in het
Nieuwe Stadsweeshuis.

>> begin | ---10---Dr. IJsbrand Hieronimus (ook: Jeronimus) Franck(en), geb. te Weesp,
chirurgijn, wordt burger in 1601, lid der Gezworen Gemeente 1613-1615,
burgervaandrig, † 15 November 1643, zn. van Hieronimus Franck en Trijn
Jansdr., uitdraagster (28 Febr. 1616 verkoopt T. J., weduwe van H. F.,
een huis in de Sacramentsstraat. Certif.bk. 1615-1621, p. 20), x 1e (ondertr.
L. 24 Oct. 1601) Elske Tonisdr.; x 2e 26 Nov. 1625 Antie Jacobs Popta,
geb. 8 Mei 1601, † 7 Feb. 1640, dr. van Jacob Hendricks en Lutske Tjebbes
Popta (Verg. A. W. Weissman, Het Gasthuis van Dr. Popta, p. XIX en
G 101). Op 28 Febr. 1616 geeft Mr. Isbrand Hieronimi een verklaring af
dat Jacob Lautenbach de volle leerjaren, te weten 2 jaar, bij hem heeft door-
gebracht en het chirurgijnshandwerk geleerd (Certif.bk. L. 1615-1621, p. 19);
evenzo op 21 Dec. 1624 t.b.v. Claas Claasz. Can jr. (Cert.bk. 1621-1646,
p. 172). Op 1 Nov. 1621 koopt hij een kamer in de Bagijnestraat (Certif.bk.
1621-1646, p. 21).
R. G. G. No. 15.

G 7 Overgebeiteld over deels verdwenen randschrift; leeftijdskoppen.
(R) .......DE 12 /........BAREN / GRATSKE FOX / DE HVIS-
FROUWE VAN ...ENT GER..... /
Afgeh. all. wapens onder helmt. uitk. eenhoorn.
ANNO 1718 DEN 8 NOUEM= / BER IS IN DEN HEERE GERUST /
DEN EERSAME TIOMME / IANS WIJNGAARDEN / IN LEEVEN
MR BAKKER EN / ADMINISTREERENDE HET / COLLECT VAN
HET BEESTIAAL / BINNEN LEEUWAARDEN OLDT / 89 IAAREN
EN 10 MAANDEN / EN LEIT HIER NAAST BEGRAUEN /
Graets Fox (dr. van N.N. en van Machteld Egbertsdr., die hertr. met
Tiepke Laesz.—Weesb. 1614—'20, 1 Aug. 1618) x Albert Frederixz., geb.
te Blandorp (of Blanterp) in Oost-friesland, pelser, 30 Juli 1584 burger van
L. 1587 kopen de echtelieden een huis in de Sacramentsstraat (Gr. consentb.
3 Febr. 1587, fol. 78v). Zij † vóór 1614, wanneer Albert F. boedelscheiding
maakt met zijn beide kinderen: Fox Albertsz., meerderjarig, en Fed Al-
bertsdr., wier curator is Tiepke Laes (Weesbk. L. 16 Juli 1614).
Albert Frederixz. x 2e 21 Dec. 1614 Anna Douwedr., geb te Dokkum,
weduwe van Jaques Reins, die voor 13 Maart 1617 (aestimatie en inventari-
satie nalatenschap van A. F.) hertr. met Douwe Douwesz., snijder.
Tiomme Jans, geb. St. Anna Parochie, burger van Leeuwarden 31 Mrt.
1688, lid van het Bakkersgilde 5 April 1688, x 28 Apr. 1689 Hadewich
Pieters.
R. G. G. No. 9, 10, 11.

G 7a Fragment.
T I W
Tiomme Jans Wijngaarden, zie G 7.
G 8 Grotendeels afgesleten; evangelistentekens: 1. ?; 2. ?; 3. stier; 4. leeuw.
(R) .......... /......ERTYTS BVRGEMEESTER / DESER STE . .
..... /............. /
Afgeh. all. wapens onder dito helmt. vlucht?
ANNO 1723 DEN 30 APRIL IS IN DEN HEERE GERUST /........
GISBERTUS CATHIUS IN DEN / OUDERDOM VAN 85 JAREN EN
LEYDT ONDER DESE STIEN / BEGRAVEN /

>> begin | ---11---Goth.
PRISCÂ FIDE
........ IOANNIS CATHIVS / .......... SENT(EER?) ... G..... /
........... ISP.......... / ............. / .......... 12 ....
OUT ..... ATER / ......... ME...... PRO-
FES... / A...............STERF DEN ERSAMEN AREN. / .....
............. IAEREN /
Johan Huiberts (Cath, Cathius of Katzhuis), apotheker, raad 1567, ge-
zworen gemeensman 1568-1570 en 1577, schepen 1571, burgemeester
1572-1575, zn. van Huibert Jansz. en Anna Arents, had volgens het
Stamb. uit zijn huwelijk met Margaretha Jacobsdr. Sweert 2 zoons: Huibert,
geb. 21 Nov. 1565, en Andreas, geb. 21 Dec. 1576. Laatstgenoemde, die
Jezuïet was, † Roermond 14 Dec. 1629 (vgl. N.N.B.W. III, kol. 212) als
rector van het Jezuïeten college aldaar.
Huibert Jans Cath(uis), apotheker en rentmeester van het Ritske Boelema-
gasthuis 1613-1629, † 17 Aug. 1639, x vermoedelijk: le Bauckje Ansckes;
x 2e Griethje Gerrits Catedregt, dr. van Gerrit Gijsbertusz. en Rixt Claes
Willemsdr., geb. 24 Dec. 1571, † 20 Apr. 1647. Huibert J. C. en Griethje
G. C. kopen 27 Feb. 1595 een huis op de Nieuwestad (Gr. consentb. 19 Mrt.
1595, fol. 81) en 29 Feb. 1596 een huis met hof en gebruik van de steeg
lopende naar de Poststraat (Gr. consentb. 23 Feb. 1596, fol. 84v).
De zoon uit het 2e huwelijk Andreas, geb. 25 Dec. 1600, † 12 Apr. 1668,
was 28 Jan. 1632 (niet 27 Jan., zoals het Stamb. geeft) voor het gerecht
gehuwd met Jetske Bouricius, geb. 8 Mei 1614, † 23 Feb. 1687, dr. van
Gijsbert en Ene Tiaertsdr. van Tiara. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen
geboren: 1. IJmck, geb. en † 16 Juli 1633; 2. Huijbert, geb. 16 Juli 1634,
† 18 Juli 1645; 3. IJmck, zie: G 10; 4. Gijsbertus, geb. 4 Juli 1638, ongeh.
† 30 Apr. 1723; 5. Jancke (Johanna), geb. 7 Apr. 1640, ongeh. † 9 Feb.
1695; 6. Arent, geb. 16 Aug. 1642, ongeh. † 8 Sept. 1693 (op hem hebben
vermoedelijk de beide laatste regels van het grafschrift betrekking); 7. Mar-
grieth, geb. 9 Nov. 1644, ongeh. † 5 Feb. 1711; 8. Huijbert, geb. 9 Apr. 1647,
ongeh. † 21 Dec. 1688; 9. Tjaert, geb. 21 Feb. 1649, † 20 Nov. 1719, begr.
te Beers (waar hij op Unia-state woonde), x (ondertr. voor gerecht te Leeu-
warden 8, attest. gelicht 22 Apr. 1687) Charlotte Catharina Murray (Morré),
dr. van Johan Murray en Bauck Meinsma.
Uit dit huwelijk tenminste 7 kinderen: 1. Beatrix Maria, geb. 27 Mrt.
1693, † Witmarsum 3 Sept. 1728, x 3 Oct. 1718 Petrus Adolphus Valerius
Clant (deze doet 13 Juli 1723 aangifte van de collaterale nalatenschap van
Gijsbertus Cathius, mede uit naam van zijn vrouw en haar 4 zusters en broe-
ders); 2. Johan Gijsbert, geb. c. 1694, † 29 Oct. 1746 (op hem hebben ver-
moedelijk de vijfde, vierde en derde regel van onderen van het grafschrift
betrekking); 3. Jetske Johanna, komt voor als erfgenaam van haar oom
Gijsbertus (Sent. H. v. Fr. 25 Apr. 1724); 4 en 5. Innocentia (Ene) Ida en
Margareta Emerentiana (tweelingen), ged. Statie Koornmarkt 19 Mrt. 1697;
6. Arnoldus Johannes, ged. Statie Koornmarkt 11 Feb. 1699; 7. Arnoldus
Johannes, ged. Statie Koornmarkt 11 Mei 1700.

G 9 Overgebeiteld randschrift; geen hoekmedaillons zichtbaar; onherkenb. all.
wapens.
(R) ANNO 16 .(9?) DEN (4?) SEPTEMBER / STERF DEN EERSAMEN
..............ES IN LEVEN DOOTGRA / VER VAN OLDE-
HOOFT EN / DESE KERCK GEWEEST . . IA . RE. /
Claas Entes, doodgraver te Oldehooff ende Galeyen, komt 14 Juli 1601
voor als geprefereerde crediteur van mr Lambert Claasz. (Hyp.boek 1598—

>> begin | ---12---1603, fol. 75v). Claas Entes x 1e Machtelt Buwedr., x 2e Luytien Luyties,
x 3e Gryet Lycklesdr. (aestimatie en inventarisatie van de resp. nalaten-
schappen 20 Jan. 1592, 1 Mrt. 1603 en 6 Jan. 1609).

G 10 Oude zerk met afgeh. mannenw. onder dito helmt. vlucht?, waarop met grote
letters overgebeiteld resp. boven en middenop:
.........MCK CATHIU...... /........E HEE . (A?)RE . . V ..
BOLTEN /.....16 DE.........6 IAREN /
DE HEER ARENT VAN BOLTEN I: V: L: / ENDE MEDE OUSTE
ADVOCAET S'HOFS VAN FRIESLANDT / STERFT A° 1686 DEN
13 MAY OUT 61 IAREN /.............. /.............. / ...
........... /.............. /.............. /
IJmck Cathius, geb. 14 Juli 1636, † 11 Oct. 1672, dr. van Andreas en
Jetske Bouricius (zie G 8), x (proclamatie voor het gerecht 5 Aug. 1670)
Dr. Arnoldus (Arent) van Bolten, geb. Zwolle c. 1625, † Leeuwarden 13
Mei 1686, jongste, vermoedelijk na de dood van zijn vader geboren, zn.
van Arent en Brecht (Brigitta) Lantinck. Hij, niet te verwarren met zijn even-
eens Arent geheten oudste broeder (zie G 21), werd 18 Sept. 1645 te Leiden
ingeschreven als jur. stud., in 1651 Advocaat voor den Hove van Fr. en
9 Oct. 1652 burger van Leeuwarden, en x 1e voor het gerecht 17 Feb.
1660 Anna Rixtrude van Scheltinga, dr. van Tjerck en Antje Nicolaesdr.
Uit het le huwelijk geen kinderen, uit het 2e huwelijk een dochter I(J)mck
Anna, geb. 1672, x (procl. voor gerecht te Leeuwarden 28 Apr., attest.
gelicht 16 Mei 1693) Fredericus Ernsthuijs(en) van Groningen, (vgl. N. L.
67e jrg. (1950), kol. 15).
R. G. G. No. 16.

G 11 Geheel afgesleten zerk met afgeh. all. wapens.
G 12 Sterk afgesleten zerk zonder hoekornamenten.
(R) A° 1693 DEN 8 FEBR......ORW..... /......... HOUE VAN
FRISLANDT / EN OLTSTE SCHEPEN DER STEDE LEEV-
WARDEN OLT / (7?)0 IAREN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN
........ /
Mannenw. afgeh. van Vierssen? (7)1
A° .... DE[N] 7 JUNI IS IN DEN HERE GERUST......... /.......
SYERXMA IN LEUEN BO......... / STADT LEEUWARDEN OU . .
....... / LEIT HIER B....... /
Afgeh. mannenw. onder dito helmt.
A° 164(0?) DE[N] 11 AUG(STI?) ST......... / GERTR ... SIRTS ..
OU........ / BEGRAUEN /
Dr. Mathias van Vierssen, ged. 10 Mrt. 1616, advocaat voor den Hove
van Fr. in 1647, lid van de vroedschap te Leeuwarden van 2 Mei 1660 tot
8 Feb. 1693, schepen 1679-1682, 1684-1686, Assessor van het Krijgs-
gerecht der Friese Nassause Regimenten, zn. van Dirck en Jancke Cor-
nelisdr. Buttinga, x (procl. te Leeuwarden 10, 13 en 17 Feb. 1656) Rein-

1 De wapentekening van Vierssen is aangevuld naar gegevens uit het wapenboek Hes-
man, 1708, berustende in de Sted. Bibl. te L. Op de zerk zelf kan men alleen gedeelten
van de keper onderscheiden.

>> begin | ---13---nudinna (Reinuke) Schaf(ft)s, geb. te Herbajum, weduwe van Mr. Menso
Gabbema (secretaris van Leeuwarden, † 1652). De Resol. v. d. magistr.
van 9 Feb. 1693 vermelden: "Is geresolveert, dat de magistraat en vroet-
schap sal worden geconvoceert.... om in plaats van de olde schepen Dr.
Matthias van Viersen als vroetsman op Noord Oldehoofster Espel gestaan
hebbende en in de verleden nacht gestorven, een ander vroedtsman te eli-
geren."
Rombertus Joannesz. Sierxma (volgens een verklaring van Simon Erasmi,
mr. borduurwerker, d.d. 18 Juni 1625 — Cert.boek 1621-1646, p. 190 — was
Rombertus door hem vier jaar in het ambacht opgeleid) x (1 Mrt. 1633
attest. van Leeuwarden) Rintie Popta, van Franeker. Zij komt op 13 Mei
1654 nog voor in een proces wegens laster, waarbij ze wordt vrijgesproken
(Defin. Sententieb. 13 Mei 1654, No. 11). Uit hun huwelijk worden 2 kin-
deren geboren: 1. Johannes, ged. 29 Jan. 1634; 2. Johannes, ged. 12 Feb.
1641. Rombertus was lid der vroedschap van 1657 tot 1 Jan. 1673 en burge-
meester van 1661 tot 1664. De magistraatsresol. van 2 Jan. 1673 vermelden:
"Is geresolveert de magistraat ende vroedschap te vergaderen.....om
een vroedtsman te maecken in plaets van de Old Burgemeester Rombertus
Sierxma in Zuijt Oldehoofster Espel overleden." Vermoedelijk is hij dus
reeds in Juni 1672 overleden, doch eerst in Jan. 1673 is de daardoor ontstane
vacature vervuld. De in 164? overleden Gertruid Sirtsma (= Sierxma?)
was vermoedelijk een zuster van Rombertus, een dochter van die naam is
althans in de doopboeken niet te vinden.

G 13 Gave, doorgebroken zerk.
(R) DE HEER ARENT VAN BOLTEN I: V: D: EN MEDE OLDSTE
AD[VOCAE]T VOOR DEN HOVE VAN / FRIESLANDT OBIlT / DEN
6 APRILIS 1708 OLT IN SYN 67STE IAAR /
Afgeh. mannenw. onder dito helmt.
Dr. Arent van Bolten, geb. Leeuwarden c. 1641, werd 30 Aug. 1661 in-
geschreven als Stud. in de Phil. en Lett. te Leiden, en was sedert 1666 ad-
vocaat voor den Hove van Fr., † Leeuwarden 6 Apr. 1708, zn. van Dr. Arent
van Bolten (zie G 21) en diens 2e vrouw Janneken Otten Vos, x voor het
gerecht te Leeuwarden 20 Oct. 1671 Titia (Teecla) Liduina Rispens, geb.
15 Mrt. 1653, † 12 Jan. 1691, dr. van Andreas en Liduina Hayesdr. Foppens
a Gaykema (zie G 16). Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Arnoldus; 2. Joannes;
3. Dominicus en 4. Liduina (vgl. N. L. 67e jrg. (1950), kol. 15).
R. G. G. No. 98.

G 14 Tamelijk afgesleten, geen randschrift en hoekornamenten; linkerbovenhoek
mist. Thans in het museum te Dokkum.
(Goth.).........BEGRAUEN IJTGEN THONIJS / DROECHSCHE-
RES WYF VA[N] DOCKU[M] /
............7 UIREN /..........DOCHTER /..........
JAER /
Door het tweede opschrift is later een, thans afgeh., mannenwapen onder dito
helmt. gebeiteld en daaronder:
HR (?) DR (?) ARENT VAN BOLTEN /............EN /.........
1707 /
In 1542 wordt "Ytthijen Jans huisffroue Thoonijsdr." benoemd tot voog-
des over Pieter Wikkes weeskind (Aut. bk., achter Ger. huw. proc. 1594—
1603, fol. 253).

>> begin | ---14---Het laatste opschrift betreft mogelijk Arnoldus van Bolten, ged. Jansenisten-
kerk te Leeuwarden 5 Oct. 1707, † 25 Apr. 1729 (overl. reg. Jans. kerk), zn. van
Dr. Arnoldus van Bolten en Catharina Sophia Cremers en kleinzoon van
Dr. Arent van Bolten en Titia Liduina Rispens (zie G 13), daar van alle
andere Boltens, die de naam Arent of Arnoldus dragen, de grafsteen kon
worden geidentificeerd (vgl. N.L. 67e jrg. (1950), kol. 15).

G 15 Geheel afgesleten.
(R)........IS / IN DEN H........ /........ /....... /
Afgeh. all. wapens onder dito helmt.
G 16 Gave zerk, pendant van G. 13.
(R) JUFFR: TEECKLA / RISPENS IN LEVEN HUISVROU VAN
DR. ARENT VAN BOLTEN OBYT DEN 12 IANVARY 1691
AETATIS 37 IAER EN RUST ALHIER /
Gekr. ovaal wapen Rispens (8).
Zie G 13.

G 17 Vrij sterk afgesleten; evangelistentekens: 1. ?; 2. engel; 3. ?; 4. ?; dun Goth.
randschrift.
(R) HIER LEYT BEG(U?)RAFEN / MEYSTER THOMAS GH .. . D
GOSLYCKSZ PREBE[N]DARYS / TOE BOLSWART STERF A /
M V XXV DE V DACH I[N] OCTOBER BIDT VOER DE ZIELE /
ANNO 166. D..... SEPTEMBER IS IN DEN /.........ST DEN
...SAMEN JACOB J(ANS)E / ........... / ........... GEEN
DOB.....G /
Miskelk.
Thomas Gherrijd Goslycksz. was vermoedelijk een zoon van Gerrit
Godschalks en Rensck N. (zie G 22).
R. G. G. No. 13.

G 18 Onderste gedeelte mist; sterk afgesleten; evangelistentekens: 1. adelaar; 2.
engel; 3. ?; 4. ?.
(R) A° ... DEN ... / ........ / ? / ....... /
Boven nieuw-ingebeitelde, thans afgeh., all. wapens onder dito helmt.:
G M P
G 19 Sterk afgesleten; op de hoeken wapens: 1. Aernsma (9); 2. (vr.) ged. r. Fr.
h. adel., l. vis paalsgew. (10); 3. ?; 4. drie lelies 2 en 1 (Mockema?) (11).
(R)...........ER / MR ALBERT AERN.......RECHTE[N] LICEN-
TIAET EN RAEDT ORD[INARI]S / IN DE[N] HOVE.......... /
Afgeh. all. wapens Aernsma- ? onder dito helmt. antieke vlucht.
............HEERE GERUST...... / .... / .... (AY?)SMA WEDUWE
VAN W . /......AREN ENDE LEIT HIER BEGRAVEN /
Afgeh. wapen klimm. leeuw(?) onder dito helmt. uitk. klimm. leeuw (Aysma?)
(12).

>> begin | ---15---Mr. Albert Aernsma, † tussen 1540 en 1545, zn. van Gijsbert (H. T.
No. 99 noemt hem ten onrechte Christoffel) en Joest Mockema (vgl. Stamb.
s. v. Aernsma; in de genealogie Mockema is zij niet terug te vinden). Men
zou dus de combinatie der kwartierwapen 1-4: Aernsma—Mockema en
2-3: Truchses ?—van Oeya? moeten aannemen.
Op 22 Mrt. 1513 koopt Joest Gijsberts weduwe land in de Tzallingsma-
fenne onder Bolsward (Kwitantie 8 Dec. 1513, consent 1 Feb. 1514; Ch.
Epkema No. 31, 37 en 52).
Mr. Albert Aernsma, advocaat, sedert 1534 Raad in den Hove van Fr.,
x Margareta (von) Truchses, dr. van Willem en Sibilla van Oeya (zie G 20).
Op 31 Dec. 1530 transp. UIbeth Gerrijts te Harlingen aan hem 1/4 part
van een huis en erf binnen Bolsward, naast de Witte Herenkerk (Ch. Epkema
No. 32). 20 Jan. 1536 ruilt hij met zijn vrouw Margareta met Burchwerd
timmerman c.u. een huis, hofstede en landen bij Mynnemastate (consent
27 Mrt. 1536; Ch. Epkema No. 61 en 62). 20 Nov. 1539 koopt hij een kleine
zathe lands met huis te Rijperkerk van Taecke Tiepckes c.u. (consent 31
Jan. 1540; Ch. Epkema No. 64) en 22 Sept. 1540 een partij zaai- en weiland
te Rijperkerk van de pastoor en kerkvoogden aldaar (Cat. veiling Van Huffel
25 Apr. 1949, No. 83). Op 27 Juli 1545 verkoopt Margareta Truxes, wed.
van Mr. Albert Arentzma aan Doctor Seerp Hanija e.a. vier kameren te
Leeuwarden in de steeg achter w. Mr. Wijnants huizinge ( Haniasteeg)
(Consentbk. 4 Dec. 1545, fol. 9).
Margareta Truchses hertr. vermoedelijk (zie Stamb. s. v. Aernsma, aant.
8) Lieuwe (Lauta) van Aysma, zn. van Hessel Lauta van Aysma en N. N.
Zie G 20.
R. G. G. No. 19.

G 20 Vrij goed bewaarde zerk; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. engel, 3. stier,
4. leeuw; Goth. randschrift.
(R) INT IAER XVC XXXIII DE[N] / X IUNY STARF DEERBAERE
SYBILL VA[N] OEYA EN DEN VII / NOUEMBRIS AN[N]O / XVC
XXXV STARF HEER CHRISTOFFELL TRUCHSES PASTO[R] I[N]
GOUTU[M] /
Afgeh. all. wapens Hania (13)-?, onder dito helmt.; daaromheen 4 wapens met
bijschriften:
(1) HANNIA (afgesl.) (13) (2) RINNIA (afgesl.) (14)
(3) AERNSMA (afgeh.) (4) LOO (afgeh.)
A° 16(30?) DE[N] 7 APR............. / EERENTPHESTEN EN HOOCH-
GEL... D. SI. . RD VA[N] HANNIA RAAD ORDINARIS INDE[N] HOOUE
VA[N] / FRIESLANDT EN MEEDE CURATOR VAN DE / UNIUERSI-
TEIT BENNEN FRANEKER /
Sibilla van Oeya (Wuytza), dr. van Dya en N. N., was de 2e echtgen.
van Willem (von) Truchses, ridder, heer van Waldpourg, president van
de regeringsraad in Friesland 1504-1506, zn. van Johannes en Anna (dr.
van Willem, graaf van Oettingen) (zie N.N.B.W. II, kol. 1455). Hij was
de le maal gehuwd met Sibilla (von) Truchses, een nicht, dr. van Andreas
(von) Tr. zu Sonnenberg. Uit het eerste huw. 4 kinderen: Jacobus, Otto,
Wilhelmus en Catharina. Uit het 2e huw. 2 kinderen: Christoffel, 1528
pastoor te Goutum, † 7 Nov. 1535 en Margareta (zie G 19).
Op 3 Oct. 1508 koopt Sibbel Dyadr. een huis te Franeker (Ch. Epkema
No. 47). Een brief van 15 Mrt. 1512 uit Augsburg van Willem Tr. aan Sibilla
te Franeker is bewaard, betreffende de bespreking van erfrenten uit haar
goed op haar twee kinderen Christoffer en Margretin (Ch. Epkema No. 30).

>> begin | ---16---Op 15 Nov. 1528 dragen Sijbbel Wuytzadr. en Christophorus Wilhelmi
Truchses aan Margarite Wilhelmsdr. met Albert Aernsma, hun zwager,
Wuytzagoed en andere goederen in Friesland over tegen betaling van een
lijfrente van 60 gld. voor Sybbel en van 50 gld. voor Christoffel (Ch. Epkema
No. 53).
Dr. Sjoerd (Suffridus) van Hania, Raad in den Hove van Fr. 1597-1630,
† 7 Apr. 1630, zn. van Gale Hania en Saeck Saeckesdr. Rinia, x (procl.
yoor gerecht te L. 20 Feb. 1600) Margareta van Aernsma, dr. van Christof-
fel en Margareta van Loo G 115). Christoffel van A. wordt door H. T.
No. 99 genoemd een zoon van Mr. Albert en Margareta Truchses (zie G 19).
R. G. G. No. 19.

G 21 Afgeh. wapens in hoekmedaillons: 1., 2. en 4. onherkenbaar, 3. blanco.
(R) DEN 16DEN 9BER 1606 IS / DOR AERNT VAN BOLTEN D:
OUDE GEBOOREN GESTORUE / DEN 8BER 1666 DEN 25EN /
APRIL IS SIBILLA VAN BOLTEN GEBOOREN GESTORUEN
DEN 4 FEBERWARY 1682 /
Afgeh. all. wapens onder dito helmt. lelie in de richting v. e. linkerschuinbalk.
Dr. Arent van Bolten, geb. Zwolle 16 Nov. 1606, sedert 1631 advocaat
voor den Hove van Fr., 1632 burger van L., † L. Oct. 1666, J.U.D., x
le L. (voor het gerecht) 4 Dec. 1633 Attie (Atke) Jelle Pietersdr., dr. van
Jelle Pieters en Jantyen Meusdr., wed. van Sijbe van Peima; 2e Zwolle
26 Nov. 1637 (ondertr. L. 10 Nov. 1637) Janneken Vos, dr. van Otto en
N. N. Hij werd met 200 pond beboet wegens een R.K. godsdienstoefening,
welke op 25 Mrt. 1639 te zijnen huize werd ontdekt (Kladresol. Magistr.
27 Mrt. 1639).
Uit het 2e huwelijk 5 (6?) kinderen: 1. Agatha; 2. Wijnanda; 3. Brecht
(Brigitta); 4. Arent (zie G 13); 5. Otto; 6. (vermoedelijk) Sibilla, geb. 25
Apr. 16.., † 4 Feb. 1682 (vgl. N.L. 67e jrg. (1950), kol. 15).
R. G. G. No. 103.

G 22 In stukken; geen hoekmedaillons; dun Goth. randschrift.
(R) HIER LEYT BEGRAUEN / GHEREYT GOODSCHALCXZ^
DI(E?)......OPDEN XIISTE[N] / DACH IN ...... / .......
NOUEMBER GODT HEB DE ZIELE AMEN /
(Goth.) A° 1528 DE[N] 10 AUGUSTI STERF / HAUCK GERITS / A°
1576 DE[N] 18 AUGUSTI STERF DEN / EERSAMe PIETER
FRERICKS Z OUT / 34 JAER A° 1584 DE[N] 20 DECEMBER /
STERF DE EERBARE ATH IELLIS DOCH[TE]R / PIETER FRE-
RICKS WY . OUT 33 IAER /
Wapenschild met huismerk (15).
A° 1569 DE[N] 18 MARTY STERF DE.....I(E?)LL / FRERICKS DOCH...
HUISFROW............ /
Ghereyt Goodschalcxz (Goslicks) was gehuwd met Rensck N. Uit dit
huwelijk vermoedelijk minstens 3 kinderen: a. Thomas, prebendarius te
Bolsward (zie G 17); b. Hauck, † 10 Aug. 1528; c. Frouck, † voor 1545,
x Tijs Douwes. Op 23 Juni 1545 verkoopt Peter Tijsz. voor Burg. en Raad

>> begin | ---17---van Groningen aan Rensck Gerrijt Gosslix weduwe alle roerende en on-
roerende goederen door hem van Tijs Douwes zijn vader en Frouck zijn
moeder geërfd of nog te erven van zijn broeders, zusters, ooms of tantes,
broeders- of zusterskinderen of -kindskinderen voor de somma van 71 fl.
Deze koop wordt geniaard door Gerloff Foppez. en Sijts Tijsdr. echtel.
op 2 Apr. 1546 (Consentbk. 1546, fol. 28).
Uit het huwelijk van Pieter Frericks en Ath Jellisdr. werden 4 kinderen
geboren: 1. Jelle (zie G 23); 2. Gerrit; 3. Goslick, die zich Van Scheltinga
gaat noemen naar een boerenplaats te Arum, waarvan hij door koop eigenaar
wordt (vgl. Stamb. s. v. Van Scheltinga, le fragm.; W. Wijnaendts van
Resandt, Gesch. en Gen. v. h. geslacht Van Scheltinga, blz. 134); 4. Aelke.
P. F., zoon van Freerck Peterz., en A. J. zijn voor 1589 overleden (Interloc.
sententieb. 22 Nov. 1589 en Def. sententieb. 28 Febr. 1590). Op 5 Aug.
1592 leggen Jan Jellesz. en Jan Frerics als curatoren over de weeskinde-
ren van Peter Frerixz. rekening af van hun beheer begonnen in 1585 en
geëindigd op 1 Mei 1592 (Weesbk. L. 1574-1597, No. 111). Op 12 Mei
1595 kopen Jelle en Gerrijt Pijeterz. voor zich en Jan Jellez. als voogd over
Gosslick en Aelcke Pijters 1/3 part van een huis bij de Franciscuspijp (Gr.
Consentbk. 30 Juni 1598 fol. 144).

G 23 Linkerkant 2/3 afgesleten; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. engel, 3. stier,
4. leeuw.
(R) ANNO ........... /.............. / ......VLY STERF /
DIE EERBARE IANTIEN MEVES DOCH[TE]R IELLE PIETERS
WYF /
Onherkenb. all. wapens onder dito helmt.
ANNO 16.................. / SYBE PEIM............. / DUM
PAR.................. / INFANS PEI............. / OBIT ..
Ielle Pieters (zie G 22), zijdekramer, x Iantie Meusdr. Dit echtp. koopt
19 Juli 1600 een huizinge en achterkamer op de Voorstreek tussen de Visch-
markt en de Franciscuspijp (Gr. Consentbk. 15 Aug. 1600 fol. 28). Op 13
Mei 1611 koopt Jelle P. 17 pondem. lands op het Nieuwland (Gr. consentbk.
24 Apr. 1611 fol. 194). Hij koopt 5 Mei 1612 nog 4 pondem. 5 einsen lands,
waarvan 1/3 gelegen in de Stijkel en de rest op Ritsmaleegh (Gr. consentbk.
16 Oct. 1612 fol. 1). 18 Nov. 1602 komt hij voor als curator bij de boedel-
scheiding van Jan Frederix (zie G 22), zijn oom. (Weesbk. L. 1600-1606).
Uit het huwelijk van I. P. en I. M. 2 dochters (vlgs. Stamb.): a. Jantje,
geestelijke maagd te Leeuwarden 1666, en b. Atke, x 1e voor het gerecht
te L. 23 Nov. 1616 Sijbe (van) Pijma, geboren Ternaard, † voor 1631, zn.
van Aebe en N. N. Uit dit huwelijk 2 kinderen: l.Worp; 2. Jelle. Op 19 Juli
1631 komt Atke Jellesdr. voor als weduwe van Sijbe Peima en moeder en
voogdes over haar twee kinderen (Reg. Fid. test. H. v. Fr. EEE 1, fol. 402).
Zij x 2e voor het gerecht te L. 4 Dec. 1633 Dr. Arent van Bolten (zie G 21)
en overleed voor 1637. Op 24 Mrt 1635 komt voor Dr. Arent van Bolten
advocaat voor den H. v. Fr. als curator over Werp en Jelle Peijme (Hyp.bk.
Westdongeradeel BB 2, fol. 232).

G 24 Grote, sterk afgesleten zerk; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. ?, 3. leeuw,
4. stier; Goth. randschrift.

>> begin | ---18---(R) INT IAER ONS / HEEREN M V / ..... / ..... /
..... /
Afgeh. mannenwapen (Buygers?) (16) onder helmt. uitk. vrouwenfiguur met ?
in de rechterhand.
Afgeh. hang. all. wapens.
Mogelijk Jacob Jansen van Wieringen of Buygers, volgens het Stamb. in
1523, 1524 en 1525 burgemeester van L., † 10 Mei 1529 en begraven in de
Galileërkerk. Hij was gehuwd met Bauck Hillebrandsdr. Unia, † 25 Aug.
1547, begr. in de Oldehoofsterkerk.

G 25 Sterk afgesleten; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. engel, 3. leeuw, 4. stier;
Goth. randschrift.
(R) .......... /........S GESTORVEN........ / INT........ /
Later ingehakte, thans afgeh., all. wapens onder dito helmt. gevleugeld ? ;
geflankeerd bov. l. door het Geloof, r. door de Gerechtigheid.
G 26 Vrij gaaf; evangelistentekens: 1. ?, 2. ?, 3. stier, 4. leeuw.
(R) .. T IAER ONS HEREN M / VC EN[DE] XLVI DEN X.. MAIJ STERF
DIE EERBARE KATRY[N] / GERRYTS DOCHTER EN / PIETER
ARENTS HUISFROV HIER ONDER BEGRAVE[N] /
ENE PETERS AERNTS WEDVE VAN W: IOHAN SIMONS / RVNNIA
NA CHRISTVM GEBOREN A° IM VC XXXV / IN GODT GERVST
DE XVII NOVEMBRIS IM VC XI VERWACHT HIER DES LI-
CHAEMS VERRIS / ENISSE TEN EUICH LEWEN /
A° 1586 STERF /DR MATTHIAS V /
TIED IOHAN SIMONS /SCHOTEN CORTS NA /
RUNNIA HVISVROW /ZIJN HVISVROW /
VA[N] DR MATTHIAS /GESTORVEN IS /
VAN SCHOTEN /ALHIER BI HAAR /

BEGRAVEN /
Tussen deze inschriften vrouwenwapen met huismerk (17), vastgehouden door
vrouwenfiguur.
Pieter Arents (van Aerntsma), volgens Stamb. broeder van Gijsbert (zie
G 19), schepen van L. 1534-1537, bouwmeester 1538-1541, † 1542, x
Katrijn Gerrijtsdr. (volg. Stamb. Catharina Cuneres, die hertr. met burge-
meester Seerp Hania).
Uit dit huwelijk 1 dochter: Ene Pietersdr., x Johan Simons Runnia,
weduwnaar van Aets Siercksma, zn. van Simon Hendricks (Runnia) en
Tieth Jans van Auckama. Hij was schepen 1551, 1559-1561, lid der ge-
zworen meente 1552, 1554-1558 en 1562-1564. Ging 1566 in ballingschap,
werd gedagvaard voor den H. v. Fr. 9 Jan. 1568 (Chb. III, 727) en
veroordeeld 8 Sept. 1568 (Chb. III, 753), † te Keulen 7 Mei 1569.
Hij behoorde tot de ondertekenaars van het Verbond der Edelen (Wins.
Hist. II, 90).
Uit het huw. van Ene Pietersdr. met Johan R. 5 kinderen, o.a. Tied, ge-
huwd met Dr. Mathias van Schoten, sedert 1584 advocaat voor den H.

>> begin | ---19---v. Fr., welk echtpaar 23 Apr. 1585 een huis koopt bij de Put (Gr. consentb.
17 Dec. 1585, fol. 58); Dr. Pieter Jansz. Runia (zie G 70), Simon Jansz.
Runia en Eets Jans Runia, gehuwd met Hans Lenz (zie G 27). 1576 ver-
koopt Eenne Pietersdr., geassisteerd door haar zwager (schoonzoon) Hans
Lenz, een huis c.a. "exempt de cramers winckel" bewoond door Jan Sipckes,
cruidenier, bij de Brolbrug (Procl.b. 22 Aug. 1576, fol. 130).
R. G. G. No. 23.

G 27 Afgeh. hoekmedaillons.
(R) A° 1622 DE[N] 12 AVGVSTI IS IN D[EN] / HEERE ONTSLAP[EN} DE[N]
EERENTP[HESTEN] HANS LENTZ BOVM[EESTER] DEESER / LANDSCHAPPE
VA[N] FRIESLA[ND] / BVRGER EN COPMAN BINNEN LEEVWARD[EN]
OVT OMTR[ENT] 80 IAER /
Mannenwapen — pijnappel? met blad? aan tak (18) — met 2 vrouwenwapens,
her. r.: adelaar (20), her. l.: ged. r. Fr. h. adel., l. huismerk? (19) onder helmt.
als mannenschild.
Hans Lentz, lakenkoper te L. en landschapsbouwmeester, zn. van Hans
Lentz de olde en Trijn Jacobsdr. (vergl. inv. van de boedel van Gilles Lens,
Inv. b. 28 Feb. 1600, fol. 96), x 1e Eets Jans Runia, dr. van Johan Simons
en Ene Pietersdr. (zie G 26); x 2e Jel(cke) Gerrijtsdr. Gerrijtsma, † op het
Naauw te L. c. 1649, verm. dr. van Gerrit Gerrijtsma en Hijlck Eiles. Zij
was erfgenaam van haar zuster Geeltie Gerritsma, gehuwd met Hippolitus
Crack (zie Stamb.), en van haar broeder Pibe Gerritsma, gehuwd met Hiltie
Lauquert. Onder haar vaste goederen komt o.a. voor de zathe genaamd
Gerritsma gelegen onder Wirdum (Inv.b. 14 Mrt. 1649, fol. 202).
Kinderen uit het huwelijk van Hans L. en Jel G. waren: 1. Dr. Jelbinus
Lenz (Lencius), 2. Dr. Cornelius L., 3. Titie, 4. Hijlckie, 5. Catharina,
6. Margrieta, 7. Jacob.
R. G. G. No. 25.

G 28 Rechts afgesleten; geen randschrift en hoekversiering.
(Goth.) HIER IS BEG[RA]VE[N] P(I?)......... / (N?)E[N] A[N]NO XVI KAL.
......... /
Hangend mannenwapen met huismerk (21) tussen de letters: P B
A° 1571 DE[N] (1?)8 DECEMB.......... / GERUST DE[N] EERSAMEN
.......... / Z[OON] VA[N] BEERIN(G?)......W... / .............. /
A° 1560 DE[N] 6 DESE[M]BRIS STERF. ........ / VA[N] PIETER PIETERZ[OON]
VA[N] B(EERING?) /
G 29 Oude afgesleten, overgebeitelde zerk; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. engel,
3. stier, 4. leeuw.
(R)........... / ............ / ...A..R........R. /......... /
All. wapens: mann. ged., r. Fr. h. adel., l. bov. vijfbl. roos, ben. lelie? (22);
vr. ged., r. Fr. h. adel., l. vis met staart naar boven? (23), onder helmt. lelie
schuins links.
(nieuw:) ANNO 1729 DEN 29 APRYL IS IN DEN / HEERE GERUST
G : I : VAN EELCOMA / ADVOCAAT VOOR DEN HOOVE
VAN / FRIESLAND OUD 48 IAAREN EN LEYDT / ALHIER
BEGRAAVEN /

>> begin | ---20---Gaspar Ignatius van Eelcoma (zie G 93), J.U.D., sedert 1703 Advocaat
voor den Hove van Fr., x (ondertr. voor het gerecht te L. 19 Mei 1720)
Clara (Claeske) Spanhemius, dr. van Johannes en Anna van Esvelt. Uit
dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: 1. Anna Maria, ged. 17 Mrt. 1722
Statie Vleeschmarkt te L., get. Auke Spanhemius; 2. Franciscus, ged. —
Nov. 1724 Statie Vleeschmarkt te L. en kort daarop †; 3. Ida Columba, ged.
25 Mrt. 1727 Statie Vleeschmarkt te L., get. Anna van Esvelt.
Gaspar I. v. E. was een zoon van Dr. Suffridus van Eelcoma, geb. van
Harlingen, sedert 1676 Advocaat voor den Hove van Fr., 28 Juni 1677 burger
van L., Voogd van het Ritske Boelemagasthuis (waar zijn wapen voorkomt
op het wapehbord 1681-1784, vgl. H. T. No. 126), x voor het gerecht
te L. 12 Sept. 1679 Cornelia (Colomba) Anna van Campen. Dr. S. v. E.
en Juffr. Colomba v. C. kopen 25 Feb. 1687 een nieuw gebouwd wagenhuis,
stalling en woning in de Heerestraat (Gr. consentb. 19 Maart 1687, fol.
261), welk perceel op 5 Nov. 1725 door Dr. G. I. v. E. verkocht wordt (Gr.
consentb. 1 Jan. 1726, fol. 98).
R. G. G. No. 107.

G 30 Hoofdsteen.
A° 1581 DE .. NOUEMBRIS ZTERF DE EER / BARE ORSEL STEF-
FENS DOCHTER HUISVR .. / VAN GEERT GEERTZO[ON] KAN /
Ursel Steffens, † 1 November 1581, dr. van Steffen Wolffs en Lamme
Thonijsdr., x Geert Geertsz. Can, kruidenier, zn. van Geert Can en Griet
Pietersdr. (1576 verkoopt Griet Pietersdr., weduwe van Guerdt Kanne,
voor zich en van wege haar kinderen een huizinge op de Tuinen; Procl.b.
23 Mrt. 1576, fol. 115), † c. 21 Nov. 1581. Uit dit huwelijk 1 zoon: Steffen
Geerts Can, erfgen. van zijn ouders en voor 1/3 part van zijn grootouders
van moederszijde, welker laatsten "Goederen en erffschap gelegen zijn te
Collum hebben die niet conen behoorl. vermits desen troublen ende oir-
logen beschreven worden" (Invent. b. 3 Apr. 1582, fol. 238).
R. G. G. No. 20.

G 31 A.v.
A° 1666 DEN 9 OCTOBER IS GERUST DE[N] EERSAME[N] / FREERCK
RIENCKS OUT 31 IAER LEIT HIER BEGRAUE[N] /
Freerck Riencks wordt in Feb. 1648 leerjongen bij de zilversmid Rintie
Jans, die 30 Nov. 1648 voor hem het leerjongensgeld betaalt (Reg. Leerj.
geld Zilversm. gilde Leeuwarden 1606-1704, fol. 39). Hij trouwt 25 Apr.
1657 voor het gerecht met Grijttie Yskes Palsma en is dan goudsmidsgezel.

G 32 Fragment.
Merk in cirkel (143).
G 33 Rechts geheel afgesleten; i.d. hoekmedaillons mannenwapens: 1. Auckema
(24), 2. ? (afgehakt), 3. Hoppers (25), 4. ? (afgesleten).
(R) HIER ......... / ............... / ......... EERBARE /
EN[DE] DVECHTSAME I[UF]R[OU] ANNA MR HARMENS D[OCHTE]R OLT 52 IARE[N]
EN[DE] STERF DE[N] 15 FEB: 1601 /

>> begin | ---21---Twee afgesl. vrouwenwapens met boom? ertussen.
A° 160(0?) DE[N] ......../ BAERE[N] EN[DE] ......
WEDUWE............. LICENTIAET / .........NAE
DAT S......... / GASTHUIJS .......... / VOER-
GESTAR....... /
HESSELUS O......... / HIER BEGRAVE....... /
LEVEN HUISVR........ / 1673 ENDE ANTY ..... /
CAPITE........ / E(T?) MATER ......... /
His Auckama, (vlgs. Stamb.) geb. Staveren 22 Nov. 1514, † L. 2 Mei
1600, dr. van Pieter Pieters van Auckama en IJdt Tadesd. Hoppers, X
le Hillebrand Jacob Buijgers, † zonder kinderen, zn. van Jacob Jansen
van Wieringen of Buijgers (zie G 24) en Bauck Hillebrantsdr. Unia; x 2e
Hermannus Arents (van Aerntsma), J.U.L. en advocaat voor den Hove van
Fr. en 1553 en 1554 burgemeester van L., † voor 1558. Volgens het Stamb.
was hij weduwn. van Rinsck N., zoon van Arent van Aernsma en van Aleydt
Arents, en een broeder van Gijsbert (zie G 19) en Pieter van Aernsma (zie
G 26). Dit kan echter niet juist zijn, want in de inventaris van de nalaten-
schap van Aleydt Arents van 30 Apr. 1550 komt hij onder de erfgenamen
niet voor. (Invent.b. 1551, fol. 1).
His Auckama was geruime tijd een der buitenmoeders (voogdessen) van
het St. Anthonygasthuis; zij komt als zodanig voor in de rekeningen over
1561 en 1583 (Oork. St. Anth. gasth. I, No. 175 en II, No. 217) en in het
Memoriael op 21 Jan. 1573 (o.c. I, No. 166).
Uit het huwelijk van Hermannus A. en His A. 1 dochter: Anna, geb.
c. 1549, † 15 Feb. 1601. Vermoedelijk is zij dezelfde als Anna Hermensdr.,
weduwe van Gercke Syuckszoen, die aan het St. Anth. gasth. en aan het
weeshuis elk 50 ggld. vermaakt in 1583, benevens de helft harer goederen
indien haar erfgenamen kinderloos komen te overlijden (R. Visscher, Inv.
Arch. St. Anth. gasth., No. 938). In 1601 sluiten de gasthuisvoogden een
accoord met de erfgenamen van His Pieters Auckama, weduwe van Harmen
Aerndts en van haar dochter Anna Harmens, waarbij de eersten een legaat
van 1000 ggld. benevens 2 pondematen land aan de Zwette ontvangen,
onder voorwaarde van een jaarlijkse uitkering in rogge aan haar erfgenamen
en vergunning tot het begeven van de eerste gasthuiskamer in de Beyerstraat
door de laatsten (Inv. Arch. St. Anth. Gasth., No. 947).
His, mr. Harmens wed., bewoonde de Auckama-stins. Mr. Abelus Attema,
secr. van Tietjerksteradeel, en Jan Wissema, te Blessum (erfg. van zijn
moeie His Pietersdr. Auckama en van zijn nicht Anna Harmens), verkopen
resp. 6 Sept. 1617 en 1 Mei 1618 hun deel in deze stins aan de Magistraat
van Leeuwarden (Gr. cons.bk. 23 April 1619, fol. 110 e.v.).


G 34 Geheel afgesleten; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. engel, 3. stier, 4. leeuw.
(R) ..... / .....BARE
FRANS VA[N] HUYGIS
.......... FEBR..... / ......... HUYGHIS /
Twee paar afgeh. all. wapens onder toegew. helmen en afgeh. helmt., resp.:
zesp. ster boven ? en ?
Frans Leonhart Huijghis, schepen te L. 1558, 1559, 1561-1563, lid der
gezworen meente 1560, † c. Sept. 1584 (Invent. nalatenschap 7 Feb. 1585,
waarbij hij heet "ontrent vijff maenden verleden van deser werrelt verscheij-
den", Invent.b. 1585, fol. 450), zn. van Lenert Hugo (Huijgis) en N.
van Buijgers, x 1e Geel van Bootsma, dr. van Hessel en diens le vrouw
His Abbe Sasckersdr. Heringa van Camstra (vlgs. Stamb.); x 2e Aeltje Roorda,

>> begin | ---22---dr. van Binnert R. van Genum en Doedt Haringhsdr. Heringa; zij hertr.
Ipcke Ipckes en † c. 1590 (Invent. nalatenschap 4 Jan. 1590, Invent.b. 1590,
fol. 296v en 434v).
Frans Lenartsz. Huighis verkocht huizen in Breedstraat en Korfmakers-
straat (le procl. 30 Jan. 1579, Procl. bk., fol. 213; cons. 29 Jan. 1585, Gr.
consentb., fol. 40v). Volgens Eekhoff (I, 350) was hij 1567 olderman v. h.
Zoete Name Jezus Gilde, ondertekenaar van het Verbond der Edelen, 1581
volmacht van Oostergoo en 1582 rentmr. van de Geestel. goederen aldaar.
Mr. A. J. Andreae (Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedk. be-
schreven, p. 148) vereenzelvigt hem met Frans Huyghes, deelnemer aan de
slag bij Heiligerlee, 1578 secretaris van de Grietenij Kollumerland. Hij
verkocht 7 pondem. land in Cammingbuirster hemrijck, het huis "de blauwe
Poth
" op de Kelders en een kamertje op de Kelders (2e procl. 31 Jan. 1578,
Procl.bk., fol. 168; 3e procl. 16 Mrt. 1578, Procl.bk., fol. 178; 3e procl.
9 Juni 1581, Procl.bk., fol. 313).
Uit het le huwelijk (vlgs. Stamb.) 4 kinderen: 1. Maycke, 2. His, 3. Frans,
4. Leendert. Uit het 2e huwelijk 1 zoon: 5. Feije.
R. G. G. No. 28.

G 35 Gaaf; geen randschrift en ornament.
DEN 19 OCTOBER 1719 IS / OVERLEEDEN IACOBUS HALMA /
LANDSCHAPSDRUKKER BINNEN / LEEUWARDEN EN IS GE-
BOOREN / TE UYTRECHT DEN 3 / IUNY 1690 /
DEN 13 VAN LOUMAANT / 1722 IS OVERLEEDEN / FRANCOIS
HALMA LAND: / SCHAPSDRUKKER BINNEN LEEUWARDEN EN
IS GEB[ORE]N / TE LANGERAK DEN 13 / VAN LOUMAANT 1653 /
DEN 1 IANUARY 1725 IS / OVERLEEDEN IOHANNES / PIERSON
GEBOOREN DEN / 26 NOVEMBER 1723 /
Francois Halma (vgl. N.N.B.W. VI, kol. 690), zn. van Rienier Jorisz.
H. (predikant te Langerak van 1640-1660, † 1660) en Maria Wakkers. Hij
werd in 1674 boekhandelaar te Utrecht en later Academiedrukker. In April
1699 verhuisde hij naar Amsterdam, in 1710 naar Leeuwarden met zijn zoon
Jacobus, waar de Staten van Friesland hem tot Landschapsdrukker aanstel-
den. Hij x 20 Nov. 1675 Machteld Pos (zie G 36). Uit dit huwelijk werden
10 kinderen geboren, o.a. Jacobus, evenals zijn vader landschapsdrukker,
die ongehuwd overleed, L. 19 Oct. 1719, Hendrik, eveneens landschaps-
drukker en tevens academiedrukker, die ook ongehuwd overleed (zie G 36),
en Sophia Winanda, † Feb. 1733 (Begr. 12 Feb. 1733 de huisvrouw van Do-
minus Pierson tot Holwert), x (29 Nov. 1722 attest. van L. om elders te
trouwen) Jacobus Pierson, ged. L. 5 Mei 1699, predikant te Arum 1720—
1725, te Holwerd 1725-1738, te Harlingen 1738 tot zijn emeritaat in 1765,
† 10 Juli 1784, zn. van Jo(h)annes Pierson en diens 2e vrouw Maria Pijn-
acker. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Johannes, geb. 26 Nov. 1723, † 1 Jan-
1735 (Begr. 5 Jan. 1725 een kint van Dne Pierson in de St. Jacobstraat);
2. Francois, ged. L. 3 Oct. 1725; 3. Johannes; 4. Maria Magtelt; 5. Cunira Adriana.
R. G. G. No. 30.

G 36 A.v.
DEN 13 VAN WIEDMAAND / 1724 IS OVERLEEDEN / MAGTELD
POS WEDUE VAN WYL[EN]N FRANCOIS / HALMA OUDT 69 IAAREN /
DEN 24 APRIL 1727 IS / OVERLEEDEN HENRIK / HALMA LAND-
SCHAPS EN / ACADEMIE DRUKKER EN IS / GEBOOREN TOT
AMSTER / DAM DEN 4 OCTOBER 1699 /
Zie G 35.

>> begin | ---23---G 37 Geheel afgesleten; onherkenb. all. wapens onder helmt. engel boven ? .
G 38 Gaaf.
(R) (blanco) / (blanco) / A° 1643 DEN 14 NOVEMBER / STERF
DE DEVGDRIICKE TRIINTIE SICKAMA HVISFROV VA[N] GER-
RIIT EIPES OLT 45 IAREN /
All. wapens — twee mannenschilden — onder helmt. uitk. hand, houdende
bij linkerbeen een geopende passer: mann. ged. r. Fr. h. adel., l. doorsn. bov.
halve lelie en ?, ben. huismerk (26); vr. doorsn. bov. vijfbl. roos, ben. lelie (27).
HIER LEGGEN NOCH BEGRAUEN / TUE ZOONEN VA[N] GERRYT
EIPESZ / EN TRYNTIE SICKAMA /
Gerrijt E(i)pes, Mr. kistenmaker, later houtkoper, x 1e voor het gerecht
te L. 7 Feb. 1629 Trijntie Pieters Siccama. Dit echtp. (van Trijntie's over-
lijden in 1643 wordt in de acte niet gerept!) koopt 21 Mei 1644 een huis
in de Heerestraat (Gr. consentb. 31 Jan. 1645, fol. 244), dat 29 Nov.
1660 weer door Gerrijt E. wordt verkocht (Gr. consentb. 24 Nov. 1660,
fol. 180). Hij x 2e voor het gerecht te L. 22 Jan. 1664 Remkien Hoitema,
weduwe van Mr. Douwe Tiepkes.
Een zoon van Gerrijt E. en Trijntie S. is vermoedelijk Ype Gerrijts, Mr.
kistmaker, wiens vrouw Agnietie Fenema 4 Juli 1678 inventaris van hun
boedel laat maken om te komen tot "separatie, scheidinge ende deilinge
der goederen bij gedachte echteluijden gepossideert" (Invent.b. 1678,
fol. 119), waarschijnlijk in verband met de slechte financiele toestand van
Ype G., althans men vindt o.a. vermeld: "noch seven groote silveren leepels
in de lombart staende" en "een silveren halffmingelen bij Riemer Theunis
uijt de lombart gelost".
R. G. G. No. 31.

G 39 Afgeschilferd fragment.
Onherkenbaar mannenwapen.
G 40 In 5 stukken; in rechthoekige hoekornamenten zittende evangelistenfiguren met
emblemen en bijschriften resp.:
(1) .............. (2) . MARCUS (3) S LUC.. (4) .... ANN..
(R)....... / DE . . 3 DECEMBER IS INDEN HEER .... /........
.. /.......... /
Afgeh. mannenwapen onder dito helmt.
G 41 Geen sporen van randschrift; onherkenb. hoekornamenten.
Afgeh. mannenw. keper beladen met drie zesp. sterren (28) onder helmt. zesp.
sterretje op ? tussen vier ? veren, het geheel tussen de letters:
MR: B. F.     H. V. F.
Deze letters betekenen vermoedelijk: Mr. Bernardus Formerius Historie-
schrijver van Friesland. Bernard Gerbrands Formerius (vgl. N.N.B.W.
VII, kol. 458), geb. L. 20 Oct. 1542, † 6 Aug. 1616, zn. van Gerbrant Arentsz.
(gezworen gemeensman 1547-1550, 1553-1557; schepen 1545, 1546,
1551, 1552, 1558; † voor 1570) en Aeff Mr. Seerp Beijmadr. (Zij testeert

>> begin | ---24---3 Dec. 1580 — Inv.bk. 1616 fol. 440 —; verkoopt in 1581 de "Dulfenne"
groot c. 8 koegangen bij de Blockhuijsters fenne, 3e procl. 17 Mrt. 1581.
Procl.bk. fol. 306, Gr. consentbk. 31 Mrt 1581, fol. 40v; † voor 1587). Hij
werd in 1597 door de Staten van Friesland benoemd tot Landschapshis-
torieschrijver. x N. N. waaruit voor zo ver bekend twee kinderen: 1. IJda
Bernardi Formerij, x (ondertr. gerecht L. 28 Juli 1599) Rombertus Eedtzma,
geb. te Harkema-Opeinde; 2. Bernardus Bernardi Furmerius, kwartiermr.
v. h. Friese regiment (invent. van zijn nalatenschap 22 Jan. 1628, Inv.b.
1627—'31, p. 33), x 1e Auck Willem Huijgesdr., x 2e Lijsbet Jelmers.
Het Itinerarium van Gotfr. Hegenitus vermeldt het volgende in 1630
zichtbare grafschrift:
"A° 1616 den 6 Aug. is den Erntf. welgelerte M. Bernardus Furmerius
historij-schriefer deser landtschap in den Heere gerust.
Res gestas patriae, quas longa oblivia rerum
Presserat et veri1 saeva noverca dies;
Obscuri vindex et libertatis avitae,
Dum vetat annosa nocte latere duces;
Immoritur curis, livore infractus et annis,
Quoque animo senium hoe tulit invidiam.
Quasque viro laudes aetas ingrata negavit,
Iudice posteritas nunc meliore probat."
Vertaling van de Latijnse tekst:
"De voorvechter van de in nevelen verdoken voorvaderlijke vrijheid, niet
duldend, dat de volksleiders en de geschiedenis van het vaderland — reeds
te lang gedrukt door vergetelheid en de grimmige waarheidvijandige dag —
zouden blijven sluimeren in durend nachtelijk duister, deze voorvechter
sterft temidden van zijn beslommeringen, gebroken door nijd en ouderdom.
Met dezelfde moed, waarmede hij de last zijner jaren droeg, verdroeg hij
de afgunst.
De lof, die ondankbare tijdgenoten de man onthielden, schenkt hem nu
het nageslacht onder meer bevoegde rechter."
De naam Furmerius ziet misschien op een lichamelijk gebrek. Cf. Du
Cange in voce F u r m a, et Furmelli, Morbus equinus, inter juncturam
pedis et pedem, super coronam, prope in pastura et accidit ex percussione
mala in aliquo duro loco. Dus paarde- of horrelvoet.
R. G. G. No. 32.

G 42 Afgesleten zerk met Goth. randschrift en evangelistentekens: 1. adelaar, 2.
engel, 3. ?, 4. stier; overgebeiteld.
(R) .......... /.......XXX DE[N] XIX DACH DECE[M]BRI[S] / STERF
........... /................ /
DEN 14 AUGVSTUS 1686 / STERFT HENDRICK VAN / NYKERCK
I: V: D: EN MEDE / ADVOCAET VOOR DEN HOVE / VAN FRIES-
LANDT OLD INT 24STE / IAER DEN 2 DECEMBER 1699 STERFT
VROUW / MECHTELT VAN NYKERCK HUISVROUW VAN BEN-
IAMIN / VAN DER HOEF SERGEANT MAIOOR VAN HET / GUAR-
NISOEN BINNEN LEUWARDEN EN SCHRIEVER / VAN EEN
COMPAGNIE TE VOET OLD INT DARTIGHSTE / IAER /
1 Hegenitus leest in regel 2 veti en laat in regel 6 senium uit. De emendaties zijn ge-
nomen naar een ms. aantekening in een exemplaar van Suffridus Petrus Apologia
uit de bibliotheek van het Friesch Genootschap, waar verwezen wordt naar Paquot,
Mem. XII, p. 427.

>> begin | ---25---HAER LICHAEM SCHOONHEIT VOL UAN DEUGHT /
RUST IN 'T GRAF HAER ZIEL IN VREUGHT /
Oud mannenwapen afgehakt.
Twee afgeh., gekr. mannenwapens: NYKERCK — CANTER (29).
....... DEN 4 AUGUSTY IS SEER CHRISTELYCK IN DEN /
H.... ....DEN MANHAFTE[N] WA.............K / S..........
. . . R VANT GARNISOEN..........DEN /..........INT 4(4?)
IAER............ / ANNO 1709 DEN 16 IANUARIUS IS IN DEN
........... / G ... T .... CANTER VAN OOSTEN HUYSFR...... /
MAIOOR NYKERCK OUT INT 74 IAER ENDE...........N /
Wolter van Nykerck (Nieukerck), kwartiermeester onder de Comp. van
baron Aylva, later Sergeant-majoor van het garnizoen te L., x (22 Juli
1659 attest. te L. om elders te trouwen) Geertruijt Canter van Oosten, geb.
Dokkum 1634. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Hendrick, ged. 12 Mrt 1662,
1684 Advocaat voor den Hove van Fr., † 14 Aug. 1686; 2. Machtel, ged.
24 Aug. 1664, † voor 1669; 3. Machtel, ged. 5 Apr. 1669; 4. Claeske, ged.
2 Feb. 1672.
Machtel van Nykerck x 22 Jan. 1691 Benjamin van der Hoeff, geb. c.
1669, Sergeant-majoor van het garnizoen te L. en schrijver van een Comp.
te voet, † 14 Feb. 1741, zn. van Eelco Reijns en N. N. Hij hertr. L. 25 Nov.
1703 Margrieta Albada van Hettinga, (vlgs. Stamb.) geb. c. 1665, † 2 Sept.
1748, dr. van Antonius van H. en Christina Sickesd. van Albada, en weduwe
van Bernhardus Nanningh.
Uit het le huwelijk 4 kinderen: 1. Rinske, ged. 29 Nov. 1693; 2. Eelco,
ged. 6 Nov. 1695; 3. Eelco, ged. 11 Dec. 1696; 4. Rinske, ged. 26 Jan. 1698.
R. G. G. No. 33.

G 43 Tamelijk afgesleten; all. wapens evenals kwartierwapens i.d. hoekmedaillons
(behalve 4) afgehakt.
(bu.R) ANNO D[OMI]NI 1581 DEN / 11 SEPTEMBER STERF DE[N] EEDELEN
EN[DE] EERNT / PHESTEN FRANS / CANTER BVRGEMEISTER
DER STADT LEEUWERDE[N] /
(bi. R) ANNO XVC LVIII / D[EN] XV IANVARIJ STERF DIE EERBARE
FROW / ENE T..AE HOP / PERS DOCHT[ER] HUYSFROV
VA[N] FRANS IACOPS CANTER /
All. wapens Canter (29) — Hoppers (25) onder helmt. zesp. ster? boven ? .
A° 1613 DE[N] 9 FEBRUARIJ STERF DIE / ERENTFESTE ENDE HOOCH-
GHELEERDE DR / OTTO SWALUE INDERTIJDT SECRETARI[US]
DESER STEDE LEEUARDE[N] OLT 67 IAREN /
A° 1616 DE[N] 14 APRIL STERF DE[N] EERBARE / ANNA CANTER SIJN
HUISFROWE /
All. wapens Swalue (31) — Canter (29) onder helmt. uitk. ? .
Hoekwapens: 1. mann. Canter, 2. vr. ?, 3. mann. Hoppers, 4. vr. ged., r. Fr.
h. adel., l. omgewende wassenaar en lelie naast elkaar = Douma? (30).
Jacob Adamsz., lid der gezworen meente 1525, 1526, 1532-1537, schepen
1531, burgemeester 1538-1541, 1550, zn. van Adam Alberts en Hillegont
Jacobsdr. Jaijtiama, x Anna Claas Tijman Cantersdr., dr. van Claas Tijmans
(Canter) en Renscken Jacob Cantersdr. Uit dit huwelijk 2 zonen die beide

>> begin | ---26---de naam van hun moeder en moedersmoeder — Canter — aannemen:
Tijman Jacobs Canter en Frans Jacobs Canter en een dochter Sijeuck Ja-
cobsdr., x Jan van Oosten, waaruit het geslacht Canter van Oosten. Sijeuck
J. verkoopt 14 Mei 1555 aan Frans Jacobsz. Canter, haar broeder, 4 plaatsen
of achtersteden en nog de grond of stede waarop het huis van Mr. Julius
van Geele, proc. gen. staat (Consentb. 29 April 1556, fol. 388).
Frans Jacobsz. C., lid der gezworen meente 1555-1560, burgemeester
1576, 1577, x 1e Ene T.....Hoppersdr., † 15 Jan. 1558; x 2e Geel
van Humalda, (vlgs. Stamb.) † 20 Sept. 1595, dr. van Frans van Aebinga
gen. Humalda en Anna Ruurtsdr. van Feijtsma. 1592 verkoopt Geel Humalda,
weduwe van Frans Canter, grondpachten op verschillende huizen in de stad
aan de voogden van het St. Anthony gasthuis (R. Visscher, Inv. Arch. St.
Anth., No. 981).
Tijman Jacobsz. C., † 1559 (Inv. nalatensch. 13 Mei 1559, Invent.b.,
fol. 142), x Jelduwe Eeke Abbesdr. Uit dit huwelijk kinderen, o.a. Anna
(vgl. Stamb. s. v. Hettema, aant. 6), x Dr. Otto Swalue, in 1582 Advocaat
voor den Hove van Fr. en 1586-1593 secretaris der stad Leeuwarden. Hij
werd 1587 met zijn drie zoons burger van L.
R. G. G. No. 34.

G 43a Fragment hoofdsteen.
.........STERF DEERBARE R....... /.........AN B..... /
................ / ....GRAUEN /
Merk in cirkel (144).
G 44 Afgeh.: grote all. wapens en 4 stel kwartier-all. wapens, de laatsten onder
onderling toegewende helmen.
(R) L.......US DE BLAU LUITENANT / VA[N] EEN COMPAIGNIE
TE VOET DOOR EEN VYANTLYCKE KOEGEL / IN DE BELE-
GERINGE VOOR DE GRAEFF GESCHOTE[N] DE[N] 3 OCTOBER
ANNO 1674 OUDT SYNDE 24 IAEREN / .......ENDEN
EN BEGRAVEN
ALHIER
All. wapens de Blau (32) — Brouerius? (33)1 onder mede-afgeh. helmt. rechter
arm gewapend met zwaard.
A° 1613 .......Y STERF B(AR?)TE.......... / ................ /
VROU .......... / .... (IOHAN?) VAN DAMBITS ........... /
De kwartierwapens i. d. hoekmedaillons alle onherkenbaar.
Hieronimus de Blau, ged. L. 31 Jan. 1616, J.U.D., 20 Apr. 1637 Advocaat
voor den Hove van Fr., Pensionaris der steden Leeuwarden en Harlingen,
18 Jan. 1664 Landschaps-advocaat, Burgemeester van L. 1670-1672, Raad
in de vroedschap 1672, † 13 Dec. 1672, zn. van Gerrit en Auckjen Polman,
x (18 Sept. 1637 attest. van L. om elders te trouwen) Geeske Brouerius,
van Zwolle. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Lauverens, ged. 8 Aug. 1638,
† jong; 2. Jentie (Johanna), ged. 5 Juli 1639; 3. Trijntie, ged. 3 Feb. 1641,
† jong; 4. Trijntie, ged. 14 Jan. 1642; 5. Margrieta, ged. 15 Nov. 1643;
6. Crijn (Quirijn), ged. 5 Sept. 1645; 7. Auckien, ged. 9 Apr. 1647; 8. Lou-
werens, ged. 6 Mrt. 1650; 9. Geesije (Gesina), ged. 31 Aug. 1652; 10. Gerrijt
(Gerhardus), ged. 24 Oct. 1655.

1 De wapentekening Brouerius is aangevuld voor wat de figuur in het hart van het schild
betreft, die hier niet meer herkenbaar was, naar G 158.

>> begin | ---27---Laurentius de Blau, luitenant van een Comp. voetknechten, gesneuveld
bij het beleg van Grave, x (niet te Leeuwarden) Antje Tjebbes Tjebbinga;
zij hertrouwde Johannes Rodenhuis.
Quirijn de Blau, J.U.D., 1665 Advocaat voor den Hove van Fr., 1668
Pensionaris van L., 1672 Landschapsadvocaat, 1676 gekozen als Raad in
de Vroedschap, doch nimmer sessie genomen omdat hij geen afstand wilde
doen van het Pensionarisambt, 1677 Raad in den Hove van Fr., † 6 Mei
1695, x (9 Oct. 1674 attest. van L. om elders te trouwen) Elisabeth Adius,
ged. 12 Nov. 1654, † 24 Dec. 1699, dr. van Jacobus en Tietske van Burum.
Uit dit huwelijk (vlgs. Ferwerda) 8 kinderen, o.a. Johanna, geb. 9 Feb.
1683, † 20 Nov. 1718, x 10 Mrt. 1700 Johan Knock, J.U.D. en Ontvanger-
generaal der genegotieerde penningen op losse renten, 1714-1721 Raad
in de Vroedschap en 1715-1719 burgemeester van L., † 15 Juni 1721,
zn. van Beerent Harmens (ontv. admiraliteit) en Anna Baroldsdr. Fuust.
Uit dit huwelijk 9 kinderen, van wie Anna Geertruid, geb. 13 Oct. 1700,
x 25 Sept. 1718 haar volle neef Gulbartus Knock, zn. van Barold en Ber-
bera van Bay. Uit dit huwelijk 7 kinderen, van wie Berbera, geb. 18 Juni
1722 x 22 Feb. 1750 Winandus Winterswijk, geb. Alphen a/d Rijn Juni
1711, sedert 1747 predikant te L. (vgl. Romein), † L. 3 Oct. 1766, zn. van
Mathias en N. N.
R. G. G. No. 112 (vgl. R. G. G. No. 35).

G 45 Oude zerk met evangelistentekens: 1. ? , 2. engel, 3. stier, 4. ? ; onherkenbaar
Goth. randschrift.
Overgebeiteld ovaal gekr. wapen Van Loo (34) met puntige klavers en onder-
schrift:   G: F: V: LOO
Waarschijnlijk Gratiana Florentia van Loo, dr. van Jacobus Albertus van
Loo, J.U.L., Advocaat voor den Hove van Fr., en (22 Apr. 1655 attest. van
L. om elders te tr.) Catharina van Walta, x (7 Sept. 1690 attest. van L.
om elders te tr.) Petrus Hendricus Petraeus, J.U.D., 1683 Advocaat voor den
Hove van Fr. (vgl. Stamb.).
R. G. G. No. 113.

G 46 Rechterkant afgesleten; fraaie leeftijdskoppen.
Bovenaan gemerkt: Q . (C?)
(bu.R) A° 1619 DE 9 DECEMBR STERF / .................. /
GENERAEL VA[N] DIE V[ER]EENICHTE PROVINTIJ / A° 1606
DE[N] 21 APRIL STERF DEERBARE ADRIANA VAN DER
DVIJN SIJ[N] WIJF /
(bi. R) A° 1624 DE 15 FEBRVARY STERF / DEERBARE ANNA GOS-
SIS VAN ROSSVM WEDVWE VAN IACOB SCHOVTENS /
(blanco) / (blanco) /
All. wapens onder helmt. gest. eikel tussen antieke vlucht; mann. gevierendeeld,
1. en 4. Schoutens, 2. en 3. geblokt van 30 stukken (35); vr. Van der Duyn (36).
All. wapens onder helmt. a.v., doch vlucht gewoon, mann. a.v., vr. drie distel-
bloemen (2 en 1), vergez. boven van een zesp. ster (37).
Jacob Hendricxz. Schoutens, van 's-Gravenhage, x 1e Adriaentien Joos-
tendr. van der Duyn, x 2e 6 Dec. 1607 Anna Gosses, weduwe van Matthijs
Knoop. Op 30 Nov. 1612 koopt dit echtp. een huis op het Oude Hijncxtewad,
"het hoekhuis bij de brugge" (Gr. consentb. 28 Nov. 1613, fol. 116).

>> begin | ---28---J. H. Schoutens en A. J. van der Duyn verklaren 10 April 1601 schuldig
te zijn aan Jan Jansz. Groen, herbergier, en Yd Sybe Bangadr. de somma
van 650 car. gld. wegens verschoten penningen (Hyp.boek 1601, fol. 72v).
R. G. G. No. 36.

G 47 Zonder enig ornament; links afgesleten.
....... BEGRAVEN DEN EERSAMEN / JAN JANSEN GROEN /
........ DEN 11 8BRIS IS IN DEN HEERE / ...... EERSAMEN
NICOLAUS THEODORI / ....... PUBLICUS EN OUDT SCHRIJ-
VER / ..... COMPAGNIE TE VOET OUDT SINDE / ........
LEIT ALHIER BEGRAVEN /
Pendant van G 56.
Jan Jansz. Groen, snijder, en Ydt Sijbesdr. Banga (zie G 56), echtelieden,
kopen 26 Jan. 1591 en verkopen 1 Mrt. 1591 een huis op Camminga-
horne, genaamd "de Groene Poort" (Gr. consentb. 26 Feb. 1591, fol. 149;
id. 19 Mrt. 1591, fol. 152). Zij kopen verder 4 April 1595 een huis op
de smalle zijde van de Nieuwestad (Decreetb. 1595, fol. 7), 16 Oct. 1595
een huis in de Peperstraat (Gr. consentb. 13 Feb. 1596, fol. 188), 12 Jan.
1605 een huis in de Kleine Kerkstraat (Gr. consentb. 14 Mrt. 1606, fol.
228). Dit laatste wordt op 31 Dec. 1611 door Ydt als weduwe weer verkocht
(Gr. consentb. 14 Feb. 1612, fol. 157). Op 26 Nov. 1597 verkopen Tjerck
Sijbes Banga, burger te Franeker, en Ydt Sijbes Banga, echtgen. van Jan
Jansz. Groen, snijder, als erfgen. van hun tante Trijn Tijerxdr. een huis
in de Kleine Kerkstraat (Gr. consentb. 16 Dec. 1597, fol. 124).
Ydt S. B. verkoopt 9 Sept. 1640 bij decreet 1/3 part, toebehorende aan
haar kinderen, van de huisinge en kaatsbaan in de Bagijnestraat aan haar
zoon Sijbe Jans Groen c. ux. (Decreetb. 1640, fol. 57). Dit gehele perceel
wordt later op 28 Nov. 1693 door Sijbe's dochter Idtie Groen, weduwe
Spanhemius, verkocht (Gr. consentb. 23 Dec. 1693, fol. 259), zodat Sijbe
ook de resterende 2/3 part zal hebben gekocht of reeds bezeten.
Sijbe Groen x 25 Aug. 1627 voor het gerecht met Luts(ke) Jansdr. Zij
kopen 25 Aug. 1635 een huis in Heeren Atsamasteeg daar "de twee Curasiers"
uithangt (Gr. consentb. 1635, fol. 188) en 5 Apr. 1644 door niaarkoop
ratione vicinitatis een huis in de Bagijnestraat (Procl.b. 1644, fol. 236).
Hun dochter Idtie Groen (zie G 56), † 1 Dec. 1693 (Invent. harer nalaten-
schap 11 Dec. 1693; Inv.b., fol. 205), x 12 Mei 1655 voor het gerecht
Sijtse Foekes Spanhemius. Uit dit huwelijk twee kinderen: 1. Johannes,
2. Claaske.
Claaske Sp., † 12 Oct. 1689 (zie G 56), x 20 Sept. 1679 voor het gerecht
Claas Dircks (Nicolaus Theodorus) Inia, † 11 Oct. 1693 (Inv. nalatenschap
9 Dec. 1693; Inv.b., fol. 196). Hij was sedert 29 Sept. 1682 door het
Hof van Fr. als Notaris geadmitteerd.
Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Sixtus, 2. Josina, 3. Lucia.
R. G. G. No. 37.

G 48 Geheel afgesleten; Goth. randschrift; evangelistentekens.
R. G. G. No. 38.
G 49 All. wapens onder helmt., kwartierwapens o.d. hoeken en randschrift afgehakt.
Overgebeiteld:
SIBILA VAN BOLTEN IS GE- / STVRVEN DEN __ FEBRVARY
1682 / AETASIEN [? = AETATIS EN]/
HR DR OTTO VAN BOLTEN / OBIT DEN 18 MAI 1703 / A[E]TATIS 61 /

>> begin | ---29---Otto van Bolten, geb. c. 1643, wordt 30 Aug. 1661 tesamen met zijn broe-
der Arent ingeschreven als Phil. et Litt. student te Leiden, 1666 Advocaat
voor den Hove van Fr., † 18 Mei 1703, zn. van Arent en diens 2e vrouw
Janneken Vos (zie G 21), x 18 Mei 1683 voor het gerecht te L. Anna Theresa
Nicolai, † L., begr. 18 Nov. 1692. Zij komt voor 18 Apr. 1665 bij de aanstel-
ling van een voogd over Monica en Claes Nicolai, haar broeders kinderen.
Eveneens in 1665 bij de inventarisatie en boedelscheiding van de nalaten-
schap van haar oom Dr. Joannes Nicolai (Inv.b. 1665, fol. 213, Weesb.
1664-1667, 19 Mei 1665).
Van wie Sibila van Bolten een dr. was is niet na te gaan.
R. G. G. No. 39.

G 50 Hoofdsteen; doorgebroken.
A° 1599 DEN 5 AUGUSTUS STERF D . / EERSAMEN LAMBERTH
TIASON /
Mannenwapen: merk op ? (38).
Lambert Tiason x Hijlck van Marshorn, uit welk huwelijk 2 kinderen:
1. Albert, 2. Helena (vgl. Stamb. s. v. Scheltema, aant. 9 en 12 en Nalez.
p. 13). Hijlck v. M. hertrouwde Watse van Scheltema.
Op 30 Mrt. 1596 kopen Lambert T. en Hijlck M. 1/5 part van Andringa-
zate gelegen tussen Cambuijr en het Vliet (Gr. consentb. 10 Dec. 1596,
fol. 100), welk 1/5 part weer verkocht wordt op 28 Apr. 1610 door Albert
Tiason bij consent van zijn moeder Hijlck Scheltema en gesterkt door zijn
broeder Jr. Haije van Scheltinga (Gr. consentb. 7 Dec. 1610, fol. 57).

G 51 Oud randschrift afgehakt.
Afgeh. mannenwapen: 2 schuingekruiste brouwersgereedschappen, vergez. ben.
van 3 klavers (2 en 1) (39), onder dito helmt. hooggeplaatst vogeltje.
AUCKE PYTTERS DEVRIES / BROUVER /
Aucke Pijtters de Vries komt voor als: keurmeester-generaal van het
tin in de provincie Friesland van 1722-1730, koopman 1729-1746, olie-
slager 1729 en 1740, x (niet te L.) Sjoerdtie Goverts (zie G 52). Uit dit
huwelijk vermoedelijk 5 kinderen: 1. Lidia, ged. 6 Mrt. 1700; 2. Wopkjen,
ged. 8 Mei 1707; 3. Pijter, ged. 20 Apr. 1708; 4. Lijsbet, ged. 6 Aug. 1713;
5. Goverus, ged. 29 Juni 1721.
Op 15 Sept. 1722 verkopen Auke P. en Sjoerdtie G. een huis, brouwerij
en mouterij bij de Vischmarkt (Gr. consentb. 9 Oct. 1722, fol. 299v).
19 Sept. 1722 kopen en 7 Apr. 1723 verkopen zij de helft van een huis op de
Grachtswal (Gr. consentb. 9 Oct. 1722, fol. 300v, en 30 Apr. 1723, fol.
328). 19 Mrt 1723 kopen zij een eekmolen aan het Zuidvliet (Gr. consentb.
2* Apr. 1723, fol. 326v), waarvan zij op 16 Oct. 1725 weer de helft ver-
k>pen (Gr. consentb. 23 Nov. 1725, fol. 73). Op 12 Jan. 1726 kopen zij
een huis en oliemolen op de Turfmarkt (Gr. consentb. 1 Feb. 1726, fol. 90).
R. G. G. No. 115.

G 52 Pendant van 51.
Mannenwapen a.v., doch helmt. kip.
SIUORTIE GOOVERTS SYN / HUISVROU /
Vgl. G 51.

>> begin | ---30---G 53 Pendant van G 45; evangelistentekens; 1. ?, 2. engel, 3. ?, 4. leeuw?
(Goth. R.) (INT IAER ONS?) / HEEREN M VC EN[DE] XII DE[N] LESTEN
DACH I[N] NOVE[M]B[E]R IS GE / STORUEN DEN / ..........
Over oud wapen onder oud helmt. uitk. omgew. eenhoorn overgebeiteld: ovaal
gekr. wapen Van Loo (34).
G: F: V: LOO
Vgl. G 45.
R. G. G. No. 116.

G 54 Kleine afgesleten zerk.
Afgeh. all. wapens Dekema (40) — Harinxma thoe Ijlst (41) onder dito helmt.
uitk. leeuw.
IARICHO FILIOLO EX .... / MORTUO A° 1573 .....
.... / A DEKAMA E ......... / P . R.............
..... /
Juw van Dekama, 1569 Raad in den Hove van Fr., † 1579 te Keulen in
ballingschap als hopman onder Caspar de Robles, (vlgs. Stamb.) zn. van Jarich
en Trijn Riencksdr. van Camstra, x 1e Rixt van Ockinga, dr. van Joost en
Luts Fransdr. van Minnema, weduwe van Douwe Juws van Botnia; x 2e Jel van
Harinxma thoe IJlst, dr. van Sijthje en IJdt Sipkedr. van Hania. Uit het
le huwelijk 1 dochter, uit het 2e 5 kinderen waaronder Jarich.

G 55 Hoofdsteentje.
.....(2?)0 DE[N] 2(1?) NOUEMBER STERF DEER / BARE B . RBER
WLDERICKXDR /
Barber Ulrichsdr. x 1e Arent N.; x 2e Meijnert Melisz. Uit het le huwelijk
een zoon Arent; uit het 2e een zoon Ulrich. Op 14 Dec. 1590 inventarisatie
van de nalatenschap van w. Barber Ulrichsdr., echtgen. van Meijnert Melisz.,
ten verzoeke van Arent Arentsz. als zoon van gen. Barber, geassisteerd door
Bauck Ulrichsdr. zijn tante en van Meijnert Melisz. voor zich en zijn zoon
Ulrich bij gen. Barber getogen (Invent.b. 1590, fol. 561).
R. G. G. No. 40.

G 56 Pendant van G 47.
HIER LEIT BEGRAVEN DE EERBARE / . . SYBBES BANGGA WE-
DUWE VAN / WYLEN IAN IANSEN GROEN /
ANNO 1689 DEN 12EN OCTOBER IS IN DEN / HEERE ONTSLAPEN
DE EERBAARE EN DEUGHTRYCKE CLAESKE SYTSES / ....
HEMIUS IN LEVEN ECHTE HUISVROUWE / VAN DE NOTARIS
NICOLAUS INIA OUT / GERUYM 32 IAAR EN LEIT ALHIER /
BEGRAVEN /
ANNO 1693 DEN 1 DECEMBRI IS INDEN / HEERE GERUST DE
EERBARE EN DEUCHTSAEME YTIE SYBES GROEN WE-
DUWE VAN WYLEN SYTSE SPANHEMIVS OUT SINDE 58 IAE-
REN EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN /
Vgl. G 47.
R. G. G. No. 44.

>> begin | ---31---G 57 Sterk afgesleten; evangelistentekens: 1. en 2. overgebeiteld, 3. ?, 4. ?.
(R) ANNO 1............. / [S]TERF DEN EERNTFESTEN HOOG-
GELEERDEN HEERE IOHANNES / RE............... ADVO-
CAET / ................... /
Mannenwapen Reneman (44)1 afgeh. onder dito helmteken.
ANNO 16.............. / GES..........NFE / STEN.........
.....(O?)DE / ALBART...............AEN / DRAGER........
.... / M(A?)NH............. / . E(R?)B(E?)..............MAN-
DEUR / VAN .............GE . / . . ASOO........ 6 . IA.......
[E]NDE / LEIT ALHIER BEGRAVEN /
Boven-l. en -r. hoek afgeh. mannenwapen, resp.:
HAARSMA (42) CANTER (43)
Johannes Ren(n)ema(n) werd in 1610 geadmitteerd als advocaat voor
den H. v. Fr. Mogelijk is hij dezelfde, die als Jan Renneman, geb. van Gro-
ningen, 17 Aug. 1610 tr. voor het gerecht te L. met Elisabet Wibedr. van
L. In dat geval moet zijn vrouw binnen enkele jaren zijn overleden, want
hij (her-?)trouwt (ondertr. L. 25 Sept. 1614) met Frouckien Wiardijdr.,
van Groningen. Uit dit huw. vermoedelijk 2 kinderen: Albartus en Geer-
truid. Laatstgenoemde (vgl. G 73) had uit haar huwelijk met Frans Canter
een dr. Anna Clara, ged. 5 Aug. 1653 te L. (vlgs. Stamb. II s. v. Haersma,
aant. 60, geb. 22 Aug. 1654, † 1724), x (18 Feb. 1676 attest. van L.) Dr.
Ericus Haersma, adv. v. d. H. v. Fr. (geadm. 1673), Raad ter Admiraliteit
en Burgemeester te Harlingen (vgl. Stamb., t. a. p.), vermoedelijk zn. van
Arent Eerckes en Hijlck van Harckema.
Uit dit huw. tenminste 2 kinderen (vgl. Inv. Johannes Poutsma, Juli
1723, Inv. bk., fol. 76): 1. Pierius, testeert 29 Sept. 1721; 2. Aurelia (zie
R. G. G. No. 122).
R. G. G. No. 45.

G 58 Geheel afgesleten.
Afgeh. all. wapens onder dito helmt. zesp. ster.
R. G. G. No. 46.
G 59 Gaaf; leeftijdskoppen.
(R) HIER LEIT BEGRA / VE[N] DE EERBARE OCKIEN BOLEMA
DHVISVROW VA[N] / IACOB IEPPEMA / EN[DE] IS GERVST ANNO
1594 DE[N] 23 OCTOBRIS /
Onder helmt. lelie all. wapens; mann. ged., r. Fr. h. adel., l. tweemaal doorsn.,
bov. lelie, midd. 2 schuingekruiste takken ?, ben. klaverblad (45) — vr. (afgeh.)
ged., r. Fr. h. adel., l. bov. zesp. ster, ben. ? (46)2.
1 De wapentekening van het wapen Reneman is aangevuld naar gegevens uit het wapen-
boek Hesman, 1708, berustende in de Sted. Bibl. te L. Op de zerk zelf kan men slechts
een klimmend viervoetig dier onderscheiden.
2 De wapentekening is aangevuld naar het wapen Boelema op de grafsteen van Everke
Tiaerds, echtgen. van Dr. Martinus Boelema, gevonden op het Oldehoofster kerkhof,
dat her. l. vertoont een roos, vergez. onder en boven van een zesp. ster.

>> begin | ---32---Ockien Bolema (aestimatie en inventarisatie nalatenschap 7 Jan. 1595,
Aest.boek, no. 54), dr. van Mr. Augustinus en Catharina van Arum (Defin.
Sent.b. 22 Mei 1591, fol. 261), x 1e Egbert Andries, zn. van Andries Eg-
bertsz en N. N.; x 2e Jacob Jep(pe)ma, zn. van N. N. en Imck Jeppema
(Civ. Sent. H. v. Fr. 12 Mrt. 1611, No. 11). Het echtp., tesamen met Grietie
Bolema en Mr. Meije Broersma haar man, verkoopt een huis in de Hoog-
straat (Procl.b., fol. 321, 1e procl. 15 Nov. 1590), tegen welke verkoop
Mr. Menne Broersma, geh. met Jantzen Bolema, protesteert (Jantien Boelema
x 2e — voor het gerecht — 29 Mrt. 1606 Mr. Hero Joachimi, adv. Hof van
Friesland, x 3e 24 April 1608 Jacob van Loo, deurwaarder van het Comp-
toir van Friesland, laatst weduwnaar van Maeycke Eylerts). Op 28 Dec.
1590 geven Jacob J. en Mr. Meie B. in verband met het protest een acte
van borgtocht aan de koper (Acteboek 1588-1603, fol. 51). Op 18 Aug.
1592 kopen Jacob J. en Ockyen Boelema, lakencopers, een huis op de Kelders
(Gr. Cons.b. 1 Sept. 1592, fol. 188). Jacob Jeppema x 2e (procl. over ge-
gerecht te L. 14 Febr. 1595) Tetke Jellesdr.
Uit het eerste huw. van Ockien 1 zn.: Jan Egbertsz.; uit het 2e huw.
3 kinderen (Weesb. 27 Febr. 1595, No. 222).
R. G. G. No. 47.

G 60 Midden afgesleten; op de hoeken kwartierwapens: 1. Saeckma (zie ben.) (47),
2. Boner (48), 3. (afgeh.) ? [14?], 4. ged., r. Fr. h. adel., l. klaverblad, vergez. bov.
van 2, ben. van 1 ruit (49) [Jaycke Dircks].
(R) [ANNO 1636 DEN 22 DECEM]BER / STERF DE[N] ERENTFESTE HOOG-
GELEERDE DR IOANNES SAECKMA / EERSTE RAEDT SHOFS
VA[N] FRIESLANT / EN[DE] CVRATOR VAN DE ACADEMIE TOT
FRANEKER .............. /
Afgeh. all. wapens Saeckma — doorsn., bov. lopende griffioen, ben. 2 zesp.
sterren en 1 roos (2 en 1) (47) — ? — onder helmt. uitk. griffioen.
GR.............. / .. ES.......... / CU........... /........
...... / ............ /
ANNO 16 . (2?) .......... DEUCHTSAME / JUFFROU HYLCKJE
(BON?)............. JOHANNES / SAECK[MA] ........... /
(Later overgebeiteld:) HR WYCKEL.
Johannes Saeckma, geb. Kollum 7 Nov. 1572, 1595 adv. voor den H. v.
Fr., 1600 proc. gen., 1603 raadsheer, 1625 curator der Acad. te Franeker,
† 22 Dec. 1636, zn. van Sjoerd en Fedt Saeckes van Rinia, x 28 Aug. 1603
(ondertr. v. gerecht L. 7 Juli 1603) Hylck Boner, † 1656, dr. van Albert
en Jaijcke Dircks.
Uit dit huwelijk 6 kinderen, w.o. Jaycke (ged. 3 Apr. 1616 als "Jecke
een zn. (sic!) van mijn heer Sacma"), † 23 Mrt. 1671, x 10 Mei 1640 Hans
Annes van Wijckel, geb. c. 1607, J.U.D., † 23 Oct. 1659.
R. G. G. No. 118.

G 61 Geheel afgesleten en doorgebroken.
(R) .............. / .............. / A° ........... / MARTY
STERF IWFROW (HACK AYTT?)A /
Onder helmt. klaverblad all. wapens: mann. ged., r. Buygers?, l. 3 klavers
(1 en 2) (50)1 vr. Aytta (schoof) (51).
1 De wapentekening is voor wat de r. helft betreft aangevuld. Op de zerk is nog slechts
het grote Andrieskruis zichtbaar.

>> begin | ---33---


O. d. hoeken kwartierwapens: 1. (mann.) ?, 2. (vr.) ?, 3. (mann.) Aytta, 4. (vr.) ?.
De enige, die vlgs. het Stamb. hiervoor in aanmerking komt is: Jacqueline
(Hack) van Aytta, geb. 1554, † 22 Nov. 1632, dr. van Gerbrent en Tieth
Lolckesd. Rheen, x Pieter Buygers, grietman van Wijmbritseradeel 1569,
geb. 17 Nov. 1544, † 14 Feb. 1606, zn. van Jan en Reijnsch Pietersdr. Aucka-
ma. Zij kopen een zathe land, groot omtr. 53 pondem., te Wylaert achter
Kambuyr (3e procl. 22 Mei 1579, Procl.bk., fol. 230). Uit dit huwelijk 2
kinderen.
R. G. G. No. 119.

G 62 Fragm. hoofdsteen; afgeschilferd.
............PTEMBER STERF DIE ............. / BAR. ERTIEN
BURIDTS DOCHTER / COERT ... LEMS WEDUJE /
G 63 Gave hoofdsteen.
HIER LEIT BEGRAUEN WRSEL / OEDTSMA DO[CHTE]R STERF DEN
29 SEPTEM / A° 1599 OLT 13 JAREN /
Mannenwapen ged., r. Fr. h. adel., l. doorsn., bov. wassenaar om zesp. ster,
ben. vierbl. roos (52).
Ursel Oedtsma, dr. van Wijbe Oedtsma en diens eerste vrouw Ursel N.
De vader koopt ten haren behoeve een halve huizinge en de helft van een
kamer over 't oude Blockhuijs op 30 Mei 1595 (Gr. consentb., fol. 61). Het
stamb. geeft het wapen l. boven afwijkend.

G 63a Fragm. hoofdsteen.
HIER LEYT BEGRAUE[N] DE[N] EER.... / GOCH STERF A° 1581 DE[N]
2(5?) SEPTE[M]BER / BURGHER (VA[N] LUITTIC?)
Merk in cirkel (145).
G 64 Gaaf kinderzerkje.
(R) RUERT . EBI[N}GA . OLT /. 3 . WEEKE[N] . EN . 3 . DAGE[N] . STERF . A°
. 1561 . DE[N] . / 27 . MARTY / (blanco) /
All. wapens vastgehouden door vrouwenfiguur: mann. Aebinga van Hijum
(53), vr. Camminga (54).
IOUCK . EBINGE . / OLT . EEN . DACH . STERF . A° . 1559 / DE[N] . 2 .
MAY /
Kinderen van Hette van Aebinga en Sjouck Fransdr. van Camminga
(vgl. Stamb.).

G 65 Kleine zerk; vrij gaaf; in drie stukken.
(R) INT * IAER * ONS * HERE[N] * / M * VC * EN[DE] * LIX * DE[N] * XXIII *
AVGVSTI * STERF * ANNA * EEN * / DOCHTER * VA[N] * RIVERT
* / EBBI[N]GE * EN[DE] * YD * DEKEMA * EN[DE] * WAS * OVT * II *
IAER * 5 * MAE[N]DE[N] /
Tussen perspectief-ornament all. wapens Aebinga van Hijum (53)—Dekema
(40), onder helmt. adelaarshals.

>> begin | ---34---(Afgesleten) DISCE MORI / (ECCE) EGO / (VENI)O CITO /
Kwartierwapens o. d. hoeken: 1. Aebinga (53), 2. Donia van Jelmera (55),
3. Dekema (40), 4. Camstra (56).
Ruurt van Aebinga, † 1559, zn. van Schelte en Hijlcke Romckesdr. Donia
van Jelmera, x (vlgs. Stamb.) IJdt van Dekema, † 16 Nov. 1551, dr. van Hette
en Reijnsck Riencksdr. Camstra.
Vertaling van de Latijnse tekst:
Leer te sterven. Zie ik kom met spoed = Openb. III, 11.

G 66 Gave, rijk gebeeldhouwde zerk; primitief "B. G."; Goth. randschrift met in
de eerste regel woordafscheidingen: vlinder, ramskop, engelkopje; bovenop
en onderop de zerk:
//
(R) HIER LEIT BEGRAUE[N] / DE[N] ERBARE[N] GUEDE[N] HERSCIP HETTE
DEKAMA EN[DE] STERF A° XVC EN[DE] / XXII DE[N] XXSTEN DACH /
SEPTE[M]B(I?)R A°. XVC. XLIX . DE[DE] . IIII . AUGUSTI STERF DIE
EERBARE VROW REI[N]SK /
(voortzetting op lint:) CAMSTRA . SY[N] . HUISVROW /
Onder helmt. uitk. leeuw mannenwapen Dekema (40) vastgehouden door putti.
Vastgehouden door vrouwenfiguren mannenwapen Camstra (56) onder gekr.
helm met helmt. uitk. eenhoorn met gespleten hoeven.
O. d. hoeken kwartier(mannen-)wapens: 1. Dekema (40), 2. Camstra (56),
3. Hoxwier (57), 4. Hottinga (58).
Vlgs. Stamb. waren Hette van Dekema en Reijnsck van Camstra (vgl.
G 65) resp. kinderen van Juw Dekema (leefde nog 1523) en diens 2e vrouw
Trijn Jarichsdr. Hottinga (leefde nog 1538) en van Rienck Camstra († 9 Apr.
1522) en Gerlant Aesgesdr. van Hoxwier († 12 Juni 1544).

G 67 Zeer oude (15e eeuwse?) zerk; gebroken; Goth. randschrift en schuins-rechts
geplaatst mannenwapen grotendeels afgesleten.
(R) .......... / ................. / .......... / ....... SIELE
........... /
(Bovenaan, Goth.:) H(IER LEYT BEGRAVEN??) PETER KAM / (STRA?)
S(M?) (E?)S(IR?)O(R?) /
Mogelijk Pieter Camstra, zoon van Wigle en N. N., gehuwd met Sijts
Lousma, die hertrouwde met Pieter Camminga (zie G 72).
R. G. G. No. 49.
Deze steen heeft waarschijnlijk eerst gelegen in de kerk van het oude
Galileërklooster buiten de wallen, en is bij de verhuizing naar het nieuwe
klooster daarbinnen daarheen overgebracht (vgl. G 71 en 72).

G 68 Vrijwel geheel afgesleten; rechtergedeelte mist; geen randschrift. Onherken-
bare all. wapens onder dito helmt. op gekr. helm.
ANNO 1714 DEN 15 SEPTEMBER IS IN DEN HE ... /..............
IVFFROV PIETERNELLE MARI . VAN (P?)EYMA O /
........ DEN 13 M...... HEERE . . G . / .....ROV WIGETA
LYSIA V............... /

>> begin | ---35---Pieternelle Maria van Peyma is verm. dezelfde als de in het Stamb. enkel
Petronella genoemde dr. van Johannes van Peyma (J.U.D. en advocaat te
Groningen) en Maria Rispens. Johannes was een zn. van Jelle Sijbes van
Peyma (zie G 23) en Agatha van Velsen.
R. G. G. No. 50.

G 69 Geheel afgesleten; afgeh. all. wapens onder dito helmt.
G 70 Grote zerk, links geheel afgesleten; kwartierwapens o. d. hoeken.
(R) A° 1636 DEN 6 IVNY IS / IN DEN HERE ONTSLAPEN DE E
EERENTVESTE TIALLING VA[N] RVNNIA OVT 29 IAEREN /
............... / .............. /
Afgeh. all. wapens, beide adelaar? (59 en 60) onder dito helmt. uitk. adelaar.
PATRITIJS LONGO MAIORIBUS ORDINE CRETUS /
RVNNIA VIRTUTIS PATRIAE NON DEGEN......... E . /
HOC CUBAT ANTE DIEM LEVI SUB (MA?)...... BUSTA /
HINC AVUS HINC GENITOR SERIE EST .....(Q?) SENATOR /
INSIGNIS DISCE HINC FATALES OMNIA ....REAS /
DIRUERE ET CLARA NON PARE(ER?)E STIRPIS HONORI /
V.F.Q.M.P.P.
Mannenwapens o. d. hoeken afgeh.: 1. adelaar? (59), 2. adelaar? (60), 3. ?,
4. klimmende leeuw (61).
Tialling van Run(n)ia werd ged. te L. 6 Mrt. 1608 (dit klopt dus niet
met de opgegeven leeftijd op de grafsteen!) als zoon van Dr. Pieter Jansz
(Runia en Doedt van Wyckel). Hij x (huw. procl. L. voor het gerecht 15,
over de kerk 16, 23 en 30 Sept. 1627) Ursela Hoenrix, van Groningen. Uit
dit huw. werden te L. 6 kinderen gedoopt: 1. Asuerius 2 Oct. 1629, 2. Douitie
26 Jan. 1631, 3. Doucke 18 Jan. 1632, 4. Aussueris 15 Febr. 1633, 5. Alcke
27 Dec. 1633, 6. Alegonda 16 Dec. 1635.
Dr. Pieter Jansz. (Petrus Johannis) Runia was Advocaat v. d. H. v. Fr.
1593, schepen te L. 1595-1597, secretaris 1597-1602, Raadsheer i. d.
H. v. Fr. 12 Juni 1602, † 24 Aug. 1615 oud 49 jaar, begr. Oldehove, zn.
van Jan Simons (Runia) en van diens 2e echtgen. Ena Pietersdr. van Arents-
ma (G 26). Doedt van Wyckel was een dr. van Tjalling van Wyckel J.U.D.,
Raadsheer i. d. H. v. Fr. 1580 en † vóór 1613, en van Catharina Coenes;
zij testeert als weduwe 29 Mei 1613.
Uit het huwelijk van Dr. Pieter Jansz. Runia en Doedt van Wyckel sproten:
1. Johan (Jan) Runia, wiens oom en voogd Simon Jansz. Runia in 1618
pogingen deed om zijn voorgenomen huwelijk met Trijntje Freercksdr.
Hoenrix te beletten (Cert.bk. 1615-1621, 2 Jan. 1618, p. 210); 2. Tialling,
ged. L. 28 Nov. 1604, jong †; 3. Tialling, bovengenoemd; 4. Jacob, ged. L.
11 Mei 1610, † 13 Juni 1665 (vlgs. Stamb.), tr. L. 2 Juni 1633 Amarentia
van Oenema (hieruit 4 kinderen te L. ged.); 5. Pieter, ged. L. 27 Dec. 1611.
R. G. G. No. 51.
Latijnse inscriptie misschien te lezen als volgt:
Patritiis longo maioribus ordine cretus
Runnia virtutis patriae non degener adest
Hoc cubat ante diem levi sub marmore busta
Hinc avus hinc genitor serie est natusque senator
Insignis. Disce hinc fatales omnia Parcas
Diruere et clarae non parcere stirpis honori.

>> begin | ---36---Vertaling van de Latijnse tekst:
"Uit lange reeks patricische voorvaderen gesproten, is deze Runia de
voorvaderlijke deugd niet ontrouw. Voortijdig rust zijn overschot onder dit
gladde marmer.
Uit dit geslacht sproten een grootvader, vader en beroemde zoon, in op-
volging allen vroedsman. Leer hieruit de les, dat de Parcen alles aantasten
en de roem van een eerrijk geslacht niet ontzien."

G 71 Zeer oude (15e eeuwse?) zerk; in drie stukken, beschadigd en afgeschilferd;
zeer grote primitieve schuingeplaatste wapens afgehakt; ondersteboven Goth.
inschriften boven en beneden.
GRETKE O KA...... /
Schuinslinksgeplaatst mannenwapen Camminga afgeh. (54).
Schuinsrechts mannenwapen, ged.: r. Fr. h. adel., l. twee puntige eikels of
bladeren? boven elkaar (62).
WATTHIA O ABBA O (SOE[N]?) /
Graethie Camminga, dr. van Sicke Camminga en Doedt Dekema, testeert
10 Dec. 1476 (Sipma I, 271) waarbij zij haar goederen vermaakt aan haar
moeder, "ende bijerie mijn legerstee bij den hellega fader Sinte Franciscus
toe Galileen, ende boekie aldeer tijeen rinsgulden." Zij was vlgs. het Stamb.
gehuwd: 1e met Pier Abbes Onsta; 2e 1472 met Epe Janckes Douma, van
Langweer (zie G 72); 3e met Wa(l)tia Abbeszoen, vlgs. Stamb. zn. van Abbe
N. en Feyck N. (weduwe van Watse van Dekema). Hij komt voor: 21 Juli
1463 (Sipma I, 170); 13 Oct. 1467 (a. v. I, 191); 30 Jan. 1469 (a. v. I, 199);
24 Apr. 1473 (a. v. I, 237); 7 Mrt. 1475 (a. v. I, 255); 13 Juli 1476 (a. v. II,
82); 10 Dec. 1476 (a. v. I, 271); 30 Apr. 1477 (a. v. I, 277); 1 Sept. 1477
(a. v. I, 282); 17 Mrt 1478 (a. v. I, 286); 5 Juni 1478 (a. v. I, 289); 23 Juni
1478 (a. v. I, 291). Hij was eerder gehuwd: 1e 1454 met Wick Oenema, van
Wirdum, 2e met Jel Bockesdr. van Harinxma, weduwe van Keympe Aedes
Jongema (zij testeert 1471).
Deze steen moet dus eerst gelegen hebben in de kerk van het oude Gali-
leërklooster buiten de wallen, en bij de verhuizing naar het nieuwe klooster
daarbinnen zijn overgebracht.
R. G. G. No. 52.

G 72 Pendant van G 71; twee grote wapens a. v.; latere inschriften en wapens sterk
afgesleten.
SYDS (B?)................ / STVRVE[N] DE[N] ............... /
Midden in dit inschrift: afgeh. all. wapens onder helmt. schuine lelie, mann.
bov. 2 rozen naast elkaar, ben. ? (63); vr. ? .
Grote afgeh. all. wapens, mann. Camminga (54), vr. ged., r. Fr. h. adelaar,
l. boven kruis?, ben. ? (64).
SIXTUS NOME[N] (ERAT?) ........... /
DUM AN......................... /
(Oud Goth.:) EPE JEN(KE?) (ZOEN?) /
(Goth.:) ANNO M VC EN[DE] ....... / DACH DECE[M]BRIS
............. / (. E . ET?) ........... / ..........
/ ....... /

>> begin | ---37---Midden in dit inschrift: door vrouwenfiguur vastgehouden vrouwenwapen,
afgeh. en onherkenbaar.
Syts Lousma x 1e Pier Wigles Camstra; x 2e Peter Camminga. Zij komt
voor 8 Mei 1440 (Sipma II, 215) in het testament van haar tweede man,
met haar zoon en schoonzoon uit het 1e huwelijk: Renijck Kampstera en
Sijko Mertama (x Hijlck Camstra) en haar vier kinderen uit het 2e huwelijk:
Sicko, Sijuuck, Chiamcke en Sacke.
Sixtus (Sicko) Camminga komt verder nog voor 14 Aug. 1451 (Sipma I,
126) en 22 Febr. 1452 (Sipma I, 129). Hij x Doedt Dekema, dr. van Syuck
en Anske Ritskedr. Donia. Zij hertr. met Haye Donia-Heringa, Heer van
Ameland, haar neef, zn. van Sasker Donia en diens 2e vrouw IJdt Tjaartsdr.
Aylva wed. van Eelck Heringa.
Uit haar 1e huwelijk 1 dochter: Graethie, zie G 71.
Epe Janckes Douma (zie G 71), vlgs. Stamb. zn. van Jancke Douma, ge-
zegd van Langweer, op Fockemastate en Eets (Jets) Douwesdr. Harinxma.
Deze steen moet evenals G 71 afkomstig zijn uit de kerk van het oude
Galileërklooster.
R. G. G. No. 120.

G 73 Gave zerk; geen randschrift.
ANNO 1657 DEN 11 MEY STEFT DE EER EN DEUS / HERTRYCKE
VROU GEERTRUDA RENEMAN HUYS / VROU VAN DEN EERENT-
VESTEN HOOCHGELEERDEN / DOCTTER FRANCISCUS / CANTER
RAEDT ENDE / ADVOCAET FISCAEL VANDE ADMIRALITEYT
IN / FRIESLANDT OLT INT TWE EN DARTICHSTE IAER ENDE
LEIT HIER BEGRAVEN MET 6 VAN / HAERE KINDEREN VYF
SOONEN ENDE 1 DOCHTER /
All. wapens Canter (43) — Reneman (44) onder helmt. zesp. ster; links en
rechts daarvan gekr. mannenwapens:
HAARSMA (42) CANTER (43)
DEN 17 FEBR 1679 IS IN DEN HEERE GERUST DEN / HOOGACHT-
BAREN EN SEER GELEERDEN HEER / DR FRANCISCUS CANTER
IN LEVEN RAADT EN / ADVOCAAT FI[S]CÂL VANT COLLEGIE
TER / ADMIRALITEIT IN FRYSLANT OUT IN SYN 55 / IAER
ENDE IS HIER BEGRAVEN /
Geertruid Reneman (zie G 57), x (procl. kerk L. 8, 15 en 22 Juli 1649)
Dr. Frans Canter, geb. Dokkum c. 1624, 1647 Adv. v. d. H. v. Fr., 10 Oct.
1648 burger van Leeuwarden. Uit dit huwelijk worden te L. 3 kinderen
gedoopt: Frans 12 Juni 1650, Frans 20 Juni 1651 en Anna Clara 5 Aug.
1653, van wie verm. alleen de laatste de volwassen leeftijd heeft bereikt
(zie G 57).
R. G. G. No. 122.

G 74 Gave, rijk gebeeldhouwde zerk van B. G.; Goth. randschrift en gewoon dito
op twee zijden van de buitenrand.
Bovenaan gemerkt: B . 1548 . G
(R) INT . IAER . ONS . HEREN . / M . VC . EN[DE] . XLVII . DE[N] . XXX
. DACH . JULIUS . STERF . DEN . EERNTFESTE[N] . / HERSCIP .

>> begin | ---38---RITSKE . BUELAMA / A° . 1564 . DE[N] . 12 . AUGUSTI . STERF .
SYRCKTIE . BUELAMA . JELTIE . MI[N]NEMA . 1559 . DE[N] . 27 .
MAR /
(bu. R) A° 1579 DEN 22 MAY STERF DIE / DUECHTSAME IVFFROV
MARIA VAN MINNEMA DIE HVISFROV VAN TIETTVS
BAERDT /
Onder helmt. 2 veren: mannenwapen Boelema, gevierend.: 1. zesp. ster, 2.
lelie, 3. omgew. wassenaar, 4. gesteelde en getakte eikel (65).
ECCLI. 7
MEMORARE NOVIS / SIMA TVA & IN AE / TERNVM
NON / PECCABIS
O. d. hoeken kwartier(mannen)wapens: 1. Boelema, 2. lelie (met wapperende
linten?) (66), 3. Heemstra? (67), 4. Aynga (68).
Afb. 1.
Vertaling der Latijnse inscriptie "Gedenk Uw uiterste en in eeuwigheid
zult Gij niet zondigen."
Ritske Bo(e)l(e)ma, vlgs het Stamb. zn. van Sioele Boelema of Buwinga
en Jetske Donia, x 1e Seel N. (vgl. Copie-testament van R. B. d.d. 6 Apr.
1544, Arch. Ritske Boelema-gasthuis: Seel "zijn eerste Huisfrouue"), 2e
Syrdt Aebinga. Zij hertr. 1557 Jelcke Minnema. Uit het huwelijk Ritske
Boelema x Syrdt Aebinga 2 kinderen: Pier en Anna, beide reeds voor hun
vader gestorven; uit het huwelijk Jelcke Minnema x Syrdt Aebinga verm.
o.a. Maria (van) Minnema, x Tiette Sjoerds Baerdt, volm. van Wie-
rumer-hemrik en kerkvoogd van Wierum, 1580, volmacht van Oostergo
1581 (Heerma van Voss en Osinga: Geneal. van het gesl. Baert of Baarda,
N. L. 1930 kol. 84, noemen haar Marij Andriesdr. Minnema). Uit dit hu-
welijk een zoon Jeltze Tiettes Baerdt, verm. ongeh. overleden. 12 Dec.
1565 wordt genoemd Mr. Zuyrdt Aesgema als voogd over de weeskinderen
van w. Jelcke Minnema en Zuyrdt Boelema (Quaeclap H. v. Fr.).
In het Reg. v. d. Aanbr. 1511 I, p. 62 komt Rytska Syolezoen voor als
de gebruiker van 68½ pondem., 3 einzen, 9 koegangen en 1 stede, waarvan
38 pondem. 3 einzen eigen bezit zijn. Hij verhuurt 1 huusstede, 2 pondem.
meden en 10 pondem. seedlandt. Tesamen met de gebruiker en de "Pries-
teren" verhuurt hij aan Foppe Boelama 6 pondem. seedlandt, 16 pondem.
meden en 3 steden.
In 1531/32 verkrijgt hij door niaarkoop 10 goudgl. rente in Fordouwema-
goet te Brantgum, verkocht door Rijtsche Hessels Wattema (7e Rentmr
Rek. 1531/32 fol. XII Consentgelden).
7 Mei 1532 verklaart Ritscke Bolema heerschap als "oem van mijn suster
Syoelka dochter zuster Alijdt nu ter tijt woenende In dat Jonckfrouwen-
cloester Sigerswolde" dat hij aan dat klooster schenkt 5 goudgl. jaarlijkse
rente uit een goed te Finkum (Arch. Klooster Sygerswolde, Index volgnr. 3).
Aan het stuk een zegel van R. B., dat hetzelfde wapen vertoont als de graf-
steen doch omgekeerd: 1 lelie, 2 zesp. ster, 3 gesteelde en getakte eikel, 4
onherkenb. (verm. omgew. wassenaar).
24 Oct. 1533 komt hij voor als getuige bij het testament van Wytthie en
Rentz Camminga (Coll. Camminga, G. A. Leeuw.) en 22 Dec. 1535 in
gelijke hoedanigheid bij het testament van Wabbo vicarius te Leckum (Sipma
II, 369). 1543 komt R. B. voor als naastligger van landerijen te Stiens (Be-
ne ficiaalboek, p. 97 en vlg.).
4 Dec. 1533 maakt hij een testamentair-codicil, waarbij hij o.a. aan "mijn
halve zuster" Jettien vermaakt het vruchtgebruik van een sate lands te
Wanswerd en na haar overlijden aan haar kinderen "tot huer lijfstondt"

>> begin | ---39---(Copie in Arch. Ritske Boelema-gasthuis). 6 Apr. 1544 testeert hij met her-
roeping van alle vroegere testamenten, codicillen etc. en vermaakt aan Sijrdt
zijn (2e) vrouw eenige goederen tot haar "lijfstond", bij eventuele hertrouw
200 goudgl. met het huisraad; zijn zuster Sioelck Poutsma-sate onder Wierum,
½ van Sellinga-sate onder Minnertsga en een jaarrente uit "Tziardagoedt"
te Hallum; het Soete Name Jesusgilde erft de rest. Aparte bepaling wordt
er gemaakt ten aanzien van 3 "cameren" en "den Gasthuijse daer recht
ower", zoals indertijd door den testator en Seel, zijn eerste vrouw, is vast-
gesteld (Copie in Arch. Ritske Boelema-gasthuis).
12 Dec. 1548 verleent Karel V toestemming aan het Soete Name Jesus-
gilde te L. om het legaat van w. Rytske Boelema "onlancxleden in Gode
versterven" te aanvaarden (Chb. III, p. 145). De bewering van W. Eekhoff
(Gesch. Beschr. van Leeuw. II, p. 375 n.), dat Ritske Boelema te Stiens
begraven zou zijn, wordt door de aanwezigheid van deze steen in de Gali-
leërkerk gelogenstraft.

G 75 Vrij gaaf; midden afgesleten; i. d. hoekmedaillons: 1. en 3. zandlopers, 2. en
4. doodshoofd; vgl. G 3.
(R) A° 1647 DEN 29 MAY .... / DEN EERSAMEN IAN SICKES
RAVENS OVT ONTRENT 80 IAREN LEIT HIER BEGRAVEN /
..........N 29 AVGVSTI / STVRF D'E[DEL]E DEVCHTSAME
BARBER IELTEDR HILLAMA SYN WIIF OVT INT
64 IAER
Hangende all. wapens, beide ged., verder onherkenbaar.
Zie G 3.
R. G. G. No. 53.

G 76 Sterk afgesleten, rijk geornamenteerde portretzerk; overgebeiteld.
(R) ......... / ........ / .......... / .......... /
Kwartier-mannen-wapens o. d. hoeken onherkenbaar onder helmtekens: 1.
vlucht? 2. 3 veren, 3. 3 veren, 4. uitk. adelaarshals en -vleugels?
Tussen Liefde en Gerechtigheid nieuw? wapen Tjaerda? (69) onder gekr.
helm met helmt. adelaarshals met ketting i. d. bek. Tussen Geloof en Hoop
geharnaste mannenfiguur met helm a. d. voet.
Op de bovenrand met kleine letters overgebeiteld:
BARTHOLD VAN TIAERDA TOT STARCKENBORCH COTONEL /
VAN EEN REGIMENT TE PAERDE /
Tussen twee nieuwe? afgeh. mannenwapens, beide ged. r. Schwartzenbergh
(70), l. Tjaerda (69), op afgeh. middenvak a. v. overgebeiteld:
IEORG FREDERI .. V...... TOE / SCHWARTSENBERCH EN
HOGENLA......ER / VROUW AGATHA VAN TIAERDA / TOT
STARCKENBERCH /
Barthold Tjaerda van Starckenborgh, † 16 Jan. 1640, Kolonel, comman-
deur van Arnhem, vlgs. Stamb. zn. van Johan en Gaets Idzartsdr. van
Grovestins, x Ebel van Grovestins, dr. van Douwe en Haebel Wiglesdr.
van Herema. Uit dit huw. 2 dochters: Gaets (Agatha), x 1636 Georg Frede-
rick baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geb. 30 Nov. 1607,
† Beetgum 25 Jan. 1679, en Jeanette, x Dec. 1636 Wilco Holdinga, broeder

>> begin | ---40---van de voorgaande, geb. 1 Dec. 1598, † 22 Juli 1668, zn. van Georg Wolf-
gang baron thoe S. en H. en diens 2e vrouw Doedt Wilco'sdr. van Holdinga.
R. G. G. No. 54.

G 77 Afgesleten kinderzerkje.
Afgeh. all. wapens onder helmt. uitk. leeuw.
........... / .......... / ...............A /............E /
R. G. G. No. 55.
G 78 Tamelijk beschadigde zerk; evangelistentekens: 1. ?, 2. ?, 3. stier, 4. ?; dun
Goth. randschrift.
(R) HIER LEYT BEG..... / ELISABET (NY?)MANS HUISVROUWE
VAN IAN RAT(TALER RENTMR?) / VAN VRIESLANT DIE /
STIRF IN IAER XVCXI DEN IVSTE[N] DACH I[N] IULIO BIDT VOR
ZIELE /
Afgeh. mannenwapen onder gekr. helm met dito helmt. (bloem?).
Afgeh. vrouwenwapen.
....... / ........ / ......... / ........ /
Zie G 79.
R. G. G. No. 56.
G 79 ± pendant van G 78; dun Goth. randschrift; middenop later aangebracht
ruitvormige bronzen plaat, thans sterk afgesleten; in hoekrozetten sporen van
verdwenen hekwerk?
(R) INT JAER M VC IN XV DEN / XVIIIE DACH MARTY STARFF
DIE ERBAERRE ENDE DUECHSAMEGE GOEDE / JOUNCK-
FRAUWE WEUE VAN / ANTWERPEN HUYSFRAUWE VAN
JAN RATTALERE RENTMR GENERAEL VA[N] FRIESLANT /
Op de buitenrand ± boven "Weue": MA . N . UE
HIER ......... EDELE ENDE / E......... RATTALLER IN
(ZIJ?) /..............ETZERCKSTERA /................. /
Boven r.en l. naast bronzen plaat mannenwapen Rataller (71) en vrouwenwapen
Van Loo (34).
Op plaat zeer vaag all. wapens onder onherkenbaar helmt., mann. ged., r.
Wissema (72), l. Eninga (73); vr. ged., r. Lezaen (74), l. Rataller (71); vgl. G 90.
Onder r. en l. naast plaat:
IOFR IDA VAN (LES?)AEN / ST......... DECEMBER / 40 . . .
........ BEGRAUEN /
A° 16........... DEN EEDELEN / EERENTFESTE IO[NCKE]R ......
VA[N] WISSEMA / MEDE REEKE.... ....SCHAPPE VAN / VRIES-
LANT ........ BEGRAUEN /
Jan Rataller, Cammermeister en raad van hertog Albrecht van Saksen,
1501 rentmeester van Friesland, 8 Aug. 1515 Raad en Rentmeester-generaal
aldaar tot 1530, 1527 Raad extra-ordinaris i. d. H. v. Fr., † 1540, zn. van

>> begin | ---41---messire George R. en Elisabeth von Ausbach, x 1e Margarita N., † 1497;
x 2e Elisabeth (Ny?)mans (vgl. G 78); x 3e Weve van Antwerpen; x 4e
Geertruit Sonck, die hem overleefde (vgl. N.N.B.W. II, kol. 1164, en Nav.
1893, 403; 1894, 34; 1898, 1; 1912, 307, 561).
Johan Rataller, van 25 Dec. 1549-1584 grietman van Tietjerksteradeel,
was volgens sommigen een zoon, volgens anderen een kleinzoon (zoon van
Jeroen, 1531 Grietman van Tietjerksteradeel, † 1543, x N. van Emstel)
van Jan bovengenoemd. Hij werd in 1584 wegens zijn Spaanse sympathieën
afgezet en † voor 1592 (A. J. Andreae: Nalez. N. Naamlijst Grietm., p. 45).
Hij x Ida van Loo, dr. van Gerrit en Margrieth van Eemskerck. Zij kopen
2 koegangen en 1 kalf gras in Buwiersterafenne (1e procl. 21 Jan. 1588,
Procl.bk., fol. 194). 20 April 1620 verklaarden enige voormalige buurlieden
van Jan Rataller, dat zij hem en zijn huisvrouw, Margrieta(!) van Loo, goed
hadden gekend; dat zij bij hun overlijden als enige erfgenamen hadden
achtergelaten hun twee dochters, Elisabeta (Margaretha), voor ca. 2½ jaar
overleden, en Genoveva R. (Cert.boek 1615—'21, p. 304; zie ook 20 Nov.
1618, p. 203, en 4 Juni 1619, p. 247). Genoveva, † 5 Mrt 1625, x Wolferd
van Lezaen, † 29 Mei 1610, zn. van Engel Dirckz. van L. en Anna van Bor-
selen. Hij wordt 21 Mei 1579 substituut-grietman van Tietjerksteradeel en
volgt in 1584 zijn schoonvader als Grietman op. Uit dit huwelijk 2 kinderen
(N. L. 1888, p. 31), o.a. Ida van Lezaen (testeert 29 Nov. 1639), x 1e (procl.
Herv. Kerk L. 1, 8 en 15 Aug. 1613) Dr. Sape (Sabinus) van Wis(se)ma,
1613 geadm. als Adv. v. d. H. v. Fr., later rekenmeester van Friesland,
zn. van Jan en Lisck van Eminga; x 2e 2 Juli 1628 Johan van Roorda (met
de baar), Rekenmeester van Friesland, zn. van Watze en Ursel Sippesd.
van Scheltema. Uit het 1e huwelijk vlgs. Stamb. 4 kinderen o.a.: Lisck van
Wissema, ged. L. 26 Juli 1618, x 1e L. 3 Dec. 1648 Carel van Roorda,
Gedeputeerde staat van Friesland en Grietman van Idaarderadeel, zn. van
Andreas en Anna van Juckema (H. Baerdt van Sminia, N. Naamlijst van
Grietm., p. 154); x 2e (procl. Herv. Kerk L. 15, 18 en 22 Juni 1673) Wytho
Aleph van Popma (heet bij zijn huw. procl.: "Jon[ke]r" en woont te Warga).
Zij † 7 Mrt. 1680, doch is vermoedelijk niet bij haar 1e man begraven (zie
G 90), daar de data op de grafsteen oningevuld zijn gebleven.
R. G. G. No. 57.

G 80 Geheel afgesleten; leeftijdskoppen.
(R).......... / .......... / ........ / ........ /
Hangende all. wapens, beide ged., verder onherkenbaar.
G 81 Overgebeitelde zerk; sporen van oud randschrift.
A° 162 . DEN 18 OCTOBER STERF DEN EERSAME[N] / .....DT PIE-
TERS OUT 56 IAER ALHIER BEGRAUE[N] /........(2?)9 OCTOBER
STERF DEN EERSAMEN /........ET ... EEN SOON VAN PIE-
TER WIJBES /......TEN EN[DE] EEN WEECK ALHIER BEGRAUE[N] /
All. wapens onder helmt. merk; mann. ged., r. Fr. h. adel., l. hetzelfde merk
(75); vr. ged., r. Fr. h. adel., l. merk (76).
G 82 Rode Bremer zerk; boven en beneden opschriften afgesleten; daartussenin
onherkenbare hangende all. wapens.
G 83 Geheel afgesleten (B.G.?) zerk; Goth. randschrift; o. d. hoeken kwartier-
wapens: 1. Aynga (68), 2.—4. ?.

>> begin | ---42---(R) ANNO ....... / ........... / ...... / ..........ER . GODE .
GENADICH /
Onherkenbaar mannenwapen onder dito helmt.
G 84 Zeer grote zerk, sterk afgesleten; Goth. randschrift; kleine kwartierwapens
o. d. hoeken: 1. ?, 2. dubb. adel.?, 3. Unia (80), 4. ?.
(R) ........... / .............. ....(ARTIO?) STERF DE EE-
DELE (IUF?) / .... PO(YE?) (L?)IEWES ............. /
Zeer grote, flauw zichtbare wapens: mann. Martena (77) onder helmt. uitk.
ooievaar, drie vr. wapens, a. (her. r.) omgew. klimm. leeuw (41, omgewend),
b. (her. l.) mannenfiguur met r. hand in de zij en in de l. ? (78)1, c. (onder)
ged., r. Fr. h. adel., l. doorsn., boven 3 schelpen (2 en 1), ben. 3 gest. eikels
(2 en 1) (79).
Keimpe van Martena, J.U.D., ridder en raad i. d. H. v. Fr., † 1538, zn.
van Doecke van Martena en Sjouck Unia, kleinzn. van Sijtze M. en diens
2e vrouw Jel Epesdr. Harinxma thoe IJlst en van Keimpe Unia en diens
3e vrouw Frouck Amama, x 1e Luts Harinxma; x 2e Poye Lieuwes, †
(vlgs. Stamb.) 1530; x 3e Anna Tjerksdr. van Walta.
R. G. G. No. 60.

G 85 Geheel afgesleten; mannenwapen merk (81).
G 86 Fragm. hoofdsteen; Goth. inschrift.
....... DE[N] . 2 . NOUE[M]BRIS . STERF . JELLE . /............. COR-
NELIS . JELLIS . 4 . KI[N]DERE[N]
Merk in cirkel (146).
G 87 Fragm. hoofdsteen.
............. MARTIUS STERF PI............ / OLT (11?)
MAENTEN /
Merk in cirkel (147).
G 88 Geheel afgesleten zerk.
G 89 Tamelijk beschadigde zerk; o. d. hoeken kwartier(mannen)wapens: 1. Boner
(48), 2. ged., r. Fr. h. adel., l. klaverblad vergez. bov. van 2, ben. 1 ruit (82),
3. Aernsma (9), 4. Hoppers? (25).
(R) AN[N]° 1611 DE[N] (3?) M(AERT?) ..... DE[N] / HEERE GERVST DE
EERNTVESTE[N] ALBERT EVERDS BONER &C / WIENS LI-
CHAEM HIER LEIT / BEGRAVe[N] (verder blanco) /
Afgeh. all. wapens onder helmt. 5 veren.
M(irare lector qui h)EIC IACET, ALBERTUS /
B(onnerus uno in pectore om)NIA COMPLEXUS /
M(iranda quae virtus) FACIT ET DECOR RECTI /
HI(nc es)T (quod ad rempu)BLICAM CAPESSENDAM
1 De wapentekening is aangevuld naar een beschrijving van het wapen Grombach in
De Friesche Adelaar, 1891, p.58: "in goud een gaande moor op den rug gezien, het met
baard begroeide hoofd en profil, het linker been voor, houdende in de linker hand drie
roode vierbladerige bloemen aan groene stengels, de rechter hand in de lendenen
geplaatst".

>> begin | ---43---VO(catus ut pater patri)AE GUBERNARIT /
(Tandem peregrinus heic r)EDIT AD SUOS CIUES /
(Miseranda Frisia sed n)EFAS RELUCTARI /
N(amque ut optimum quidque es)T ITA INTERIT PRIMUM /
Albert Everts Boner, gezw. gemeensman 1578-1581, 1589, 1591, 1592,
schepen 1582, 1590, burgemeester 1583-1588, raad, secretaris, ged. staat
van Friesland, ontvanger en commies-generaal van de konvooien en licenten
onder het College ter Admiraliteit van Friesland, † (vlgs. Stamb.) 3 Mrt
1611, zn. van Evert Boner en Hijlck van Aerntsma, kleinzoon van Gercke
Boner x N. N. en Albert van Aernsma x Margaretha Truchses, x Jaie
Dercxdr. Hij koopt met zijn vrouw, behalve landerijen, een hoekhuis bij
de Brol (Gr. consentb. 14 Mrt. 1589, fol. 116).
Het gedicht is aangevuld naar de in 1630 in het Itinerarium Gotfr. Hegeneti
gemaakte optekening.
Vertaling van de Latijnse tekst:
"Bewonder hem, die hier ligt, lezer: Albertus Bonnerus, die in zijn binnen-
ste alles bezat wat de deugd verricht en de schoonheid van het rechtvaar-
dige. Daarom ook regeerde hij, tot de staatsdienst geroepen, als een vader
des vaderlands. Eindelijk keerde hij uit den vreemde terug tot zijn mede-
burgers. Arm Friesland — maar men mag niet opstandig zijn want juist
het beste gaat het eerst verloren."

G 90 In negen stukken.
(R) A° 16__ DE[N] ____ IS GESTVRVE[N] DE WEL / EDELLE IVF-
FROVW LISCK VAN WISSEMA DE WEDU VAN DE[N] WEL /
EDELLE[N] HEER CAREL VAN ROORDA / IN LEVEN GRYTMAN
OWER YDAERDERADEEL OVT __ IAER EN LEGGE[N] / HIER BEGRAVE
Onder helmt. zesp. ster all. wapens: mann. ged., r. Wissema (72 maar met
derde ster boven pijlpunt), l. Eninga (73); vr. ged., r. Lezaen (3 vijfbl. rozen
— 2 en 1 —) (74 maar de rozen andersom opgesteld), l. Rataller (71).
ANNO 1670 DEN 4 IANUARI IS GESTURVEN / DEN WEL EDELLEN
HEER CAREL VAN / ROORDA IN LEVEN GRYTMAN OVER /
IDAERDERADEEL OUT ONRENT 6(1?) IAER / ENDE LEGGEN
HIER BEGRAUEN /
Hangende all. wapens: mann. Roorda (3 vijfbl. rozen, ben. vergez. van lig-
gende wassenaar) (83), vr. ged., r. Wissema (72 maar met derde ster boven
pijlpunt), l. Eninga (73).
Zie G 79.
R. G. G. No. 125.

G 91 Sterk afgesleten, rijk bewerkte zerk; Goth. randschrift; evangelistentekens:
1. adelaar, 2.—4. ?
Bovenaan gemerkt: B . 15.. . G
(R) .......... / .............. / ....... / ............ /
Onder helmt. lelie all. wapens: mann. dubb. adel., de staart beladen? met
een schildje?, waarop roos? of lelie? (84), vr. ged., r. lelie, l. bov. eikel aan
horizont, takje, ben. ? (85).
Miskelk.

>> begin | ---44---G 92 Rechts afgesleten; leeftijdskoppen.
(R) A° 1602 . DE[N] . 8 . SEPTEMBER . / ............. / A° 1617 . DEN
19 OCTOBE[R] / STERF DE EERBA[REN] DUECHDSA[MEN] DUBRICH
(SEN?)TS SY[N] WYF /
Onder helmt. schoenmakersmes? schuinlinks, all. wapens: mann. ged., r.
Fr. h. adel., l. doorsn., bov. gesteelde en gerankte druiventros, ben. schoen-
makers?hamer (86); vr. 2 botjes boven elkaar, waartussen omgew. haring? (87).
Jan Keimpesz. en Dubrich Centsdr. kopen en verkopen een half huis bij
de boterwaag, genaamd "het roede hart" (Gr. consentb. 12 en 19 Mrt. 1585,
fol. 45 en 46). Alle Teyes te Hollum verklaart 5 Juli 1603 schuldig te zijn
aan zijn "wifffs suster" Dubrich Sendts de somma van 1000 car. gld. (Hyp.
boek 1612/3, fol. 134). Dubrich Centsdr., wed. van Jan Kempesz., crediteur
van Egbert Carstesz. Reneman, bakker, en Barber Gerrijtsdr., e.l., voor
115 car. gld. voor gekochte rogge en weit, 15 Jan. 1611 (Hyp.boek 1610/1,
fol. 122v). Dubbrich Sentsdr., wed. Jan Kempesz., niet kunnende schrijven
wegens zwakheid van gezicht, legt verantwoording over van haar beheer
van de goederen van haar oudste dochter, Anna Jans, bij haar eerste man,
Jan Jansz., getogen (Weesb. 1614—'20, 1 Maart 1616; zie tevens 3 Febr.
1618, waar Dubberich Vincentsdr. is overleden).

G 93 Tamelijk afgesleten; leeftijdskoppen.
(R) HIER LEIT BEGRAVEN / DEN EERSAMEN CASPER VAN
TONGEREN NOTARIVS / (DES HOFS VAN FRIES?) /.......
Afgeh. all. wapens onder dito helmt. antieke? vlucht.
DEN 29 MARTY 1719 IS IN DEN HEERE / GERUST DE EERSAEME
JUFFROU / JOANNA MARIA VAN EELCOMA / HUISVROUWE
VAN DR SIXTUS INIA / OLDT IN HAAR 32STE JAER EN LEIT /
ALHIER BEGRAVEN /
Casper (Jasper) van Tongeren werd 1586 toegelaten als notaris bij het
H. v. Fr. (S. Koopmans, Het Notariaat in Friesland voor 1811, p. 165). Hij
wordt burger te L. 1587. Was gehuwd met Maycke van Duivené. Zij koopt
22 Jan. 1608 als weduwe, tesamen met Philippus van Tongeren, haar mans
broeder, notaris te L., een huis en hof op de Tweebaksmarkt (Hyp.bk.
1637, fol. 254v). Hun dochter Maycke van Tongeren x (procl. voor het ge-
recht te L. 24 Juni 1603) Mr. Jacob à Campen, advocaat v. d. H. v. Fr.,
zn. van Jacob Jansz. en N. N. Uit dit huwelijk werd o.a. geboren een zoon
Dr. Gasper van Campen, evenals zijn vader advocaat v. d. H. v. Fr. Hij wordt
1640 burger te L. en x 2 Mrt 1640 (voor het gerecht) Jaycke Siccama,
dr. van Gercke Pieters S. en Cunira Rommertsdr. (vgl. G 157). Dit echt-
paar koopt 23 Febr. 1646 een huis, plantagie en tuin omtrent de Vischmarkt,
waar "de Vergulde Canne" uithangt (Hyp. bk. 1646, fol. 170). Uit hun
huwelijk een dochter: Columba Anna van Campen, x 12 Sept. 1679 (voor
het gerecht) Dr. Suffridus Eelcama, advocaat v.d. H. v. Fr. (geadm. 1676).
Hieruit werd geboren: Joanna Maria van Eelcama, x 24 Oct. 1710 (voor het
gerecht) Dr. Sixtus Inia, advocaat v. d. H. v. Fr. (geadm. 1705), en in 1719
in het graf van haar bet-overgrootvader begraven. Met haar broeder
Dr. Gaspar Ignatius van Eelcama, advocaat v. d. H. v. Fr., verkoopt Joanna
M. van E. voor zich en als erfgenaam van hun vader Dr. Suftfridus van E.
4 pondem. greidland "'t fluweelen bedt" aan de Marsummer wegh en het
huis "de drie hozen" aan de Wortelhaven Zz. op 15 Feb. 1708 (Gr. con-
sentb. 9 Mrt. 1708, fol. 230).
R. G. G. No. 67.

>> begin | ---45---G 94 Geheel afgesleten; alleen flauw zichtbaar drie hangende wapens: mann. Boymer
(88), vr. a. ? , b. Aernsma??(9).
Engberth (van) Boymer, substituut procureur-generaal van het H. v. Fr.,
zn. van Arent en N. N. (vgl. N.L. LIV (1936), kol. 327-332) en broeder van
Machteld B. (zie G 152), x (2e?) Bauck Aernsma, dr. van Albert en Mar-
garetha Truchses. Dit echtpaar verwerft 1574 een huis op de Eewal door
wandel tegen een ander huis (Procl. bk. 1574, fol. 75). Zij verkopen 8 Feb.
1577 een huis (Procl. bk. 1577, f. 139). Engberth † voor 4 Mei 1588, wan-
neer Bauck als zijn weduwe voorkomt bij de koop van 5 koegangen, een
hof en 2 huizen buiten de Wirdumerpoort bij Jelgerahuis (Gr. consentb.
28 Feb. 1589, fol. 115), welke percelen zij weer verkoopt 22 Sept. 1593
(Gr. consentb. 19 Oct. 1593, fol. 11). Op 13 Mei 1589 verkoopt zij een huis
en plaats staande omtrent het "gedemolieerde blockhuys" (Gr. consentb.
13 Juni 1589, fol. 118*).
R. G. G. No. 58.

G 94a Fragment.
FR DE SWA .. .
Francois de Swart, apotheker, burgemeester van L. 1660-1663, 1673—
1676, 1683-1687; vroedsman voor Oost-Minnema-espel 14 Dec. 1668 tot
zijn dood in 1691; lid van Gedep. St. v. Fr., x 1e (niet te L.) Maria Har-
mens van Ringlenbergh (zij maken mutueel testament 7 Mei 1651); x 2e Leeuw.
28 Oct. 1660 Grietie Brandt (Brantsma) (zij maken mutueel testament 3
Sept. 1679); x 3e (att. v. L. 27 Juni 1686; huw. contr. 12 Juni 1686) Eelckien
Kann, die hem overleeft. Inv. der nalatenschap van Fr. de Sw. 30 Dec.
1691 (Inv.bk., fol. 98 en 269). 19 Juli 1654 en 3 Febr. 1657 kopen Fr. de S.
en Maycke Harmens van Ringelenburgh telkens ¼ part van een huis op de
hoek bij de Vischmarkt, waar "de Pau" uithangt en waarvan de andere
helft hun reeds toebehoort (Gr. consentbk. 31 Oct. 1654, fol. 1, id. 4 Dec.
1657, fol. 155v).
Uit het 1e huwelijk 6 kinderen: 1. Pittie (Petronella), ged. L. 20 Feb.
1652, † voor 1691, x Harmannus Gaickema, chirurgijn en burger-hopman;
2. Haermanis, ged. 16 Jan. 1653; 3. Machtel (Machtilda), ged. 22 Mrt. 1654,
x 1e (att. van L. 14 Apr. 1672) Gerbrandus à Meinsma, schrijver van een
Comp. Inf.; x 2e (niet te L.) Wopcq Faber, adv. v. d. H. v. Fr.; 4. Harmanus,
ged. 1 Apr. 1655; 5. Catharina, ged. 30 Apr. 1656; 6. Cornelis, ged. 17 Apr. 1657.
R. G. G. No. 69.

G 94b A.v.; wapenfragment onherkenbaar.
G 95 A.v.
Merk in cirkel (148).
A° ........... / .......... /
Onherkenbaar wapenfragment.
G 96 R. geheel afgesleten; leeftijdskoppen; buiten- en binnenrandschrift lopen in
elkaar over.
(bu. R.) ANNO 1682 DEN 11 SEPTE.... / .............. / A° 1670
DEN 27 DECEMBR IS GODT / SALLICHLYCK IN DEN
HEERE ONTSLAPEN DE DEUGHTRYCKE ANNA ESLING /
(bi. R.) HUISVROU VAN IORIT LOL.......... / ......... (IAE-
REN?) / KAMA IN LEVEN VOOGT VAN T' / LANTSCHAPS
TUCHTHUYS OUT 61 IAER EN LEGGEN ALHIER BE-
GRAVEN /

>> begin | ---46---Geflankeerd door Parcen?, bellenblazer en Dood: afgeh. all. wapens onder
helmt. adelaarshals met omgekeerde lelie i. d. bek: mann. gcd., r. lelie, l. dwars-
balk (89); vr. adelaar, bov. vergez. v. e. ?(90).
NASCENDO / MORIMUR
ANNO 1594 DEN 21 IULIJU........... / FYCKE IANS DOCHTER
OUDT .......... / AN[N]° 1600 ZY[N] INDE[N] HEERE GER.......... /
DUECHTSAME KINDERE[N] VA[N] S: I(A?).......... / DE[N] 19 AUGUSTI
HILLEKE IANS DR O... / DE[N] 21 AUGUSTI OENNE IANSZ OU . . .
.... / DE 22 AUGUSTI OEDE IANS DR O......... / DE 23 SEP-
TEMBR IAN IANSZ OU....... / A° 1632 DE[N] 23 JUNIJ STURF
DEERSAMEN JO......... / OENIS VLDERSMA OUT 35 IAREN
EN[DE] LEIT ........... /
Johan Oenis en Foske Coops kopen 28 Mrt. 1595 een heert lands "Ulders-
ma" genaamd onder Noordhorn in de Groninger Ommelanden (Inv.bk.
1632, f. 331), waarnaar hij zich voortaan Uldersma noemt. Uit het huwelijk
van Johan O. x Foske C. de hier begraven kinderen, van wie slechts Johan
Oenis (geboren na zijn vaders dood?) de volwassen leeftijd bereikte, doch
ongehuwd overleed. Inventarisatie zijner nalatenschap heeft plaats 2 Juli
1632 (Inv.bk. 1632, f. 314).
Foske Coops hertr. (procl. gerecht L. 9 Juli 1603) Jacob Borrits, koopman
en gezworen Gemeensman te L.
Onder de erfgenamen van Johan Oenis Uldersma noemt de Inv. o.a.
Fijke Jacobs, Jacob Jacobs, Maicke Jacobs, Oetke Jacobs, Jan Jacobs en
Tomas Jacobs, geassisteerd met Jacob Eslinga en Cheli van Voort hun
vader en moeder, en genoemde Jacob en Cheli van wege hun jongste dochter
Antie Jacobs.
Antie Elsling(a) x 3 Dec. 1641 Jorrit Lolkes (Lolkema), mr. snijder.
Jorrijs L., mr. kleermaker en A. E. kopen 15 Jan. 1653 een zomerhuisje op
het N. Vliet (Kl. Consentbk. 4 Feb. 1653, fol. 72), doch verkopen het weer
19 Apr. 1654 (Kl. consentbk. 1654, fol. 153). J. L. en A. E., lakenkopers,
kopen 18 Mrt. 1658 een huis bij de Langepijp (Gr. consentbk. 1658, fol. 185).
Zij verkopen het weer 3 Juni 1665 (Gr. consentbk. 8 Sept. 1665, fol. 165v).
Zij kopen 20 Feb. 1664 een huis op het Zaailand (Gr. consentbk. 25 Mrt.
1664, fol. 7).
R. G. G. No. 70.

G 97 Sterk afgesleten; kwartier (mannen-)wapens o. d. hoeken: 1. gevierendeeld als
hoofdw. (91), 2. hond (92), 3. ?, 4. ged., r. Fr. h. adel., l. opstaand zwaard,
vergez. r. en l. v. e. zesp. ster en bov. ? (93).
(Bovenaan gem.:) 16 . I.C. 20
(R) D.......... IANVARY .6.. .... / IN DEN HEERE ONT....
.... (DISC?)RETE..... / IORI(S?) ........... / ...........
Onder gekr. helm met helmt. lelie tussen vlucht, all. wapens: mann. gevierend.,
1. en 4. gekanteelde dwarsbalk, 2. en 3. zes? lelies (3, 2 en 1?) (91), vr. hond
met krulstaart en halsband met ring (92).
.............ERF DEN EERBARE / ............ EELCKES /
.........BVRGEMEISTER CAMP /
Joris Gerrits Camp, Bouwmeester van L. 1614, 1615, 1622-1625, 1628—
1631, Burgemeester 1633-1636, 1638-1641, Gezworen gemeensman
1610-1613, 1617-1621, 1626, 1627, 1632, 1637, x Sytske Watzedr., dr.

>> begin | ---47---van Watze Eelckes en IJdtje Jan Lambertsdr. (vgl. Stambk. II, p. 174 s. v.
Glinstra, aant. 2, en G 126).
J. G. C. en S. W. kopen 7 Mei 1619 het voorste eind van de huizinge
vroeger door Dr. Martinus Boelema bewoond in de Grote Hoogstraat (Gr.
consentbk. 22 Oct. 1619, fol. 186v).
R. G. G. No. 71.

G 98 Afgesleten hoofdsteen.
Gevierend. mannenwapen als G 97, geflankeerd door de letters:
I G     K
Vermoedelijk Joris Gerrits Kamp.
R. G. G. No. 72.

G 99 Sterk afgesleten, doorgebroken zerk.
(R) A° 16 ... DEN .. / FEBRV........ / ...... / .......... /
Afgeh. all. wapens onder helmt. als G 97, doch schuinslinks. O. d. hoeken
onherkenb. kwartier(mannen)wapens, 4. ged.
Vgl. G 97 en 98.
G 100 Sterk afgesleten; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. engel, 3. stier, 4. leeuw.
(R) A° 1598 DE[N] (2?) . APR.... / .............R / ......... / ...
......... BEMME SY[N] HVISVROV /
Twee stel afgeh. all. wapens onder toegew. helmen: a. ?? onder helmt. ? ,
b. onder helmt. gesteelde klaver: mann. Van Vierssen (7), vr. ? .
Maria Johansdr. van Bemmel(en) x 1e Matthijs van Vierssen; x 2e Mr.
Lodewick Halewijn, muntmeester van Friesland. Mr. Lodewick H. en Maria
v. B. kopen 1590 het oude brouw- en turfhuis bij Galeien of de kamer daar
gebouwd naast de munte (1e procl. 16 Aug. 1590, 3e procl. 28 Aug. 1590,
Procl.bk., fol. 308; Gr. consentbk. 28 Aug. 1590, fol. 129v). Lodowijck
Alewijn, oude muntmeester, komt 14 Dec. 1596 voor als belender van een
huis (Gr. consentbk. 3 Dec. 1596, fol. 98). Hij was toen blijkbaar in zijn
ambt reeds opgevolgd door zijn stiefzoon Willem van Vierssen, die 26 Juni
1599 voorkomt als muntmeester, wanneer hij als volmacht van de erfgena-
men van Claes Lentingh een huis verkoopt (Gr. consentbk. 19 Oct. 1599,
fol. 210). Willem van V. was 1607-1608 gezworen gemeensman te L. en
1609 schepen (zie Stamb. s. v.).
R. G. G. No. 73.

G 101 Rijkbewerkte barok-zerk, gebroken; randschrift op hoge reliefrand (thans in
de tuin van het Popta gasthuis te Marssum).
Afgeh. ovale all. wapens onder dito helmt. lelie.
A° 1692 DEN 20 IAN[UA]RY IS OVERLEED[EN] / WALKIE HENDRICKX
HANENBURGH / DE HUISVROUWE VAN TIEBBE IACOBS / POP-
TA OUT 87 IAREN EN LEIT HIER / BEGRAVEN /
HENRICUS VAN POPTA I: V: D: / EN ALLER OUDSTE ADVOCAET
VOOR / DEN HOVE VAN VRIESLAND GEBOOREN / DEN 3 MAIJ

>> begin | ---48---1635 EN GESTURWEN / DEN 7 NOV: 1712 INT . 78 IAAR SYNS /
OUDERDOMS EN T 53 SIJNER ADVOCA- / TURE LEIJT ALHIER
MEDE BEGRAVEN /
VIVIT POST FUNERA VIRTUS /
(R) A° 1656 DEN 6 8BRIS IS OVERLEEDEN DEN HOOGHGE.......
....... / ......POP.. ....... EN MEDIC. DR STADS-
MED[ICU]S TOT HARLINGEN OUD INT 26 IAAR / A° 1674 DEN 2 FEBR[UAR]IJ
IS OVERLEEDEN TIEBBE IACOBS POPTA / SCHR[YVER] VAN EEN
COMP[AGN]I SWITSERS TE VOET OUT 72 IAAR EN LEGGEN
ALHIER BEGRAVEN /
Tjebbe Jacobs Popta, geb. 25 Mrt. 1604, zn. van Jacob Hendricks en
Lutske Tjebbes Popta, x 8 Febr. 1629 Walkie Hanenburg, ged. 6 Juni
1608, dr. van Hendrick Gerrijts H. (Bouwmeester te L. 1611-1612, Burge-
meester 1613-1616) en diens 1e vrouw Rins(ke) Jellesdr. (huw. procl. v.
gerecht L. 18 Mrt 1601). Uit dit huwelijk 2 zoons: Jacobus Jacobs Popta,
geb. c. 1630, Med. Dr. en stadsmedicus te Harlingen, en Henricus (van)
Popta, J.U.D., advocaat voor den H. v. Fr., stichter van het Popta-gasthuis
te Marssum (zie: A. W. Weissman, Het gasthuis van Dr. Popta en Heringa
State te Marssum, 1912).
Vertaling Latijnse spreuk:
"Deugd overleeft het graf."
Zie R. 1.
R. G. G. No. 74.

G 102 Sterk afgesleten; evangelistentekens: 1. engel, 2. adelaar, 3. leeuw, 4. stier.
(R) ...... / ........... / ...... / ............ /
Onder helmt. uil all. wapens: mann. Ulenborgh — ged., r. Fr. h. adel., l. doorsn.,
bov. 2 uilen naast elkaar, ben. burcht? — (94), vr. ged., r. Fr. h. adel., l. bov.?,
ben. vierbl. roos (95).
........ / ......... / ......... / ............ / .......... /
........ / ......... /
R. G. G. No. 75.
G 103/107 Fragmenten van één? zerk, alleen gedeelte van randschrift en wapen
(R) .......IS IN / DE[N] HEERE ONTSLAPE[N] DE[N] EERENTPHESTEN
IELLE ........ HENDRICX HANEN........ /
Her. linker-gedeelte v. e. mannenwapen (Hanenburg?) (96) onder helmt. haan?
Jelle Hendricks Hanenburg, ged. 28 Aug. 1610, 1634 Camerbode van Ged.
St. v. Fr., 1644 klerk van Ged. St. v. Fr., 1647 bovendien schrijver van een
Comp. soldaten, 1649 commis van finantiën over Friesland (Weesb. 29 Mrt.
1649), zn. van Hendrick Gerrijts H. (vgl. G 101) en Rins(ke) Jellesdr.,
x L. 29 Juni 1634 Maicke Pietersdr. Wijtinga. Dit echtp. koopt 28 Dec.
1644 een huis op de Turfmarkt over het Droevendal (Gr. consentbk. 7 Feb.
1645, fol. 243). 15 Mrt 1647 koopt J. H. een loods en een stuk van de achter-
huizinge van Pijtie Wijtses, wed. van Taeke Minnes Scheltinga (Gr. con-
sentbk. 10 Apr. 1647, fol. 223).
Uit hun huwelijk 3 kinderen: 1. Aeltie ged. 9 Juni 1647; 2. Maria, ged.
28 Oct. 1649, x 1e Veit Sijdses, x 2e 1683 Philippus Mattheus, geb. Marburg
11 Dec. 1621, senior medicinae dr., professor honorarius en archiater van
de Provincie Friesland, † Franeker 29 Dec. 1700; 3. Pieter, ged. 19 Mrt. 1651.
R. G. G. No. 77.

>> begin | ---49---G 104 Vrij sterk afgesleten; o. d. hoeken kwartier(mannen)wapens: 1. omgew. leeuw
(12, omgewend); 2. ged., r. Fr. h. adel., l. dwarsbalk, bov. en ben. vergez.
v. e. zesp. ster (97); 3. ged., r. Fr. h. adel., l. ben. drie hoefijzers (2 en 1),
bov. ? (98); 4. ged., r. Fr. h. adel., l. drie kepers (99).
(R) I.........EERE ..97 / DE[N] . MAR[T]Y STERF DE VHESTE[N] EN[DE]
EERSAME[N] HESSEL VAN / LAVTA EN AYSMA IN [T]YDE[N] / BVR-
GEMEESTER ......EEDE . .. E .W.........HIER BEGRAVEN /
A° ...... EM? ............. ERE ................ /........
........ /
Onder helmt. uitk. leeuw all. wapens: mann. Aysma (12, leeuw omgewend),
vr. ged. met hoefijzers a.v. (98).
................. / .............. /
A° ...5 .E........... DE (EERBARE?) ENDE DEUCHTRIKE /
............ER ........ VA[N] AIJSMA EN[DE] /........ BEGRAUEN /
Hessel Lieuwes (Lauta) van Aysma, zn. van Lieuwe Hessels L. v. A.
(en Margaretha Truchses? of uit eerder huw.? Zie G 19) Wördt burger
van L. 1582, gezworen gemeensman 1582; schepen 1583, 1589; burgemeester
1584-1590, 1592-1597; † vijf weken voor 5 April 1597 wanneer inventaris
wordt opgemaakt van zijn nalatenschap (Inv.bk. 1597, fol. 43) in presentie
van zijn weduwe Ildu Ekedr., geassisteerd door haar neef Eco Everts Boner,
en Gerbren Aysma zijn zoon (uit eerder huwelijk) als erfgenaam, geassisteerd
door zijn oom Pieter Siccesz. Brentsma. Het huwelijk van H. L. v. A. en
J. E. moet c. April 1577 gesloten zijn, daar de invent. vermeldt " ..seker
inventaris ende beschrievinge van de goederen bij wijlen Hessel Aysma
int vergaderen vant echt aen Ilduw sijn huijsvrouw gebracht van date den
18 Aprilis 1577 ..."
Gerbren (Gerbrant) Hessels (van) Aysma wordt burger van L. tussen 3 Juni
1578 en 8 Nov. 1585, x voor 15 Juli 1588 (Inv.bk. 1597, fol. 51) Griet Merckx
Jensma.
R. G. G. No. 76.

G 105 Afgesleten fragm. met deel van wapen, onherkenbaar.
G 106 Afgeschilferd fragm. met Lat. opschrift, niet te ontcijferen, en hangende all.
wapens: mann. ged., r. Fr. h. adel., l. ben. kruisje, daarboven ? (100), vr. ? (101).
G 107 Zie bij G 103.
G 108 Fragment zonder randschrift; bovenhelft van nieuw wapen.
Dwars door afgesleten oud inschrift gebeiteld mannenwapen Hanenburg (96)
onder helmt. haan.
G 108a Afgeschilferd fragm. hoofdsteen.
A° .... DE[N] 8 FEBRUARY STERF DIE / . ERBERE UROU IEDTS
ALBERTS / . . IEDEGE EN[DE} LEIT HIER BE- / GRAUEN /
Midden in dit opschrift: merk in cirkel (149).

>> begin | ---50---G 109 Gave, smalle zerk; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. engel, 3. stier, 4. leeuw.
(R) HIER LEIT BE / GRAVE[N] DE ERBERE IVFFROV MARIA VA[N]
NAERDE[N] DHUIJSFROV VA[N] WIJLE[N] SIBRANT VA[N] HOT / TIN-
GHA STERF DE[N] 12 7BRIS A° 1600 WIJENS SIELE GODT GE-
NADICH SIJ /
Onder helmt. uitk. leeuw all. wapens: mann. Van Naerden (drie omgew.
leeuwenkoppen, 2 en 1) (102), vr. keper vergez. van 3 vijfbl. rozen (103).
Sibrant van Hottinga (vgl. Stamb. s. v. aant. 25) was Grietman van Scho-
terland 8 Apr. 1554. Na 1579 afgezet en verbannen (H. Baerdt van Sminia,
N. Naamlijst van Grietmannen, p. 364; A. J. Andreae, Nalezing op de N.
Naamlijst van Grietmannen, p. 114), † Groningen 1584 en aldaar in de
A-kerk begraven, x Maycke (Maria) van Naerden.

G 110 Overgebeitelde zerk met afgeh. Goth. randschrift; evangelistentekens: 1.
adelaar, 2. engel, 3. stier, 4. leeuw.
1 6 0 1
Afgeh. all. wapens onder dito helmt. uitk. leeuw.
SUFFRIDUS EUGALENUS DOCCOME[N]SIS / CELEBRIS MEDICIN[A]E
DOC[TO]R QUI APUD / LONDINE[N]SES HAMBURGE[N]SES AMSTEL=
REDAME[N]SES ET GENEROSU[M] COMITEM EDZARDU[M] ORIENTALIS
FRISIAE DOMINU[M] / EDITIS ARTIS SUAE EXPERIME[N]TIS TAN-
DEM / PUBLICO STIPE[N]DIO IN PATRIAM REUOCATUS / 1A
DECEMBRIS ANNO IUBILAEO 1600 / VITA FUNCTUS HIC
QUIESCIT / ANNUM AGENS 57 /
Severin Hansoon of Severinus Eugalenus (slechts het grafschrift noemt
hem Suffridus, alle andere bronnen noemen hem Severinus, zo ook N.N.
B.W. VI, kol. 494), geb. Dokkum c. 1543, x Tiedt Hoijtema, dr. van Jelle
en N. N. (deze tak of familie H., hoewel met zeer aanzienlijke geslachten
verwant, ontbreekt in het Stamb.), studeerde medicijnen in het buitenland
en bereisde Engeland, Frankrijk en Duitsland. Vestigde zich 1570 in Fries-
land, doch vertrok 1580 wegens de geloofsvervolging naar Hamburg om
zich vervolgens te Emden te vestigen. Keerde later naar zijn vaderland
terug en werd 1598 burger te L.
Tiedt Hoijtema † c. 1616; op 1 Mei 1616 werd inventaris harer nalaten-
schap opgemaakt (Inv.bk., fol. 81) ten verzoeke van haar erfgenamen, nl.
Maria Hessels, wed. van Joost de Beer, heer van Lendelê en Jr. Folckert
Hessels, dochter en kleinzoon van haar zuster Jets van Hoijtema voor 1/3;
Alegonda van Achelen x Pieter Micault, heer van Indevelde en Diepen-
stein, als lasthebbende van Clementia van Hoijtema, wed. van Igram van
Achelen, president van de Hoge Raad te Mechelen voor 1/3; en Dr. Wig-
lius Ooms, Jr. Johan van Bijlle x Ida Ooms, Gerrijt Ooms, Georgus Ooms,
Anna Ooms, Wilhelmina Ooms, Joanna Ooms, Anna Vermeer als dr. van
Jacques Vermeer x Clementia Ooms, Jr. Adriaen Thas x Jets Ooms en
Jr. Joost van Cranephelt x Geertruijd Ooms als erfgen. van hun moeder
resp. grootmoeder Jel van Hoijtema, voor het resterende 1/3 part (vgl. de
genealogie Oem in M. Balen, Beschrijvinge der stad Dordrecht, p. 1178/9;
de genoemde deelgerechtigden waren kinderen van mr. Cornelis Oem,
j.u.d., raad in het Hof van Holland, † Utrecht 1599, en Gellia van Hoijtema,
van Olferda, † 1609).
Bovendien wordt een huizinge te Dokkum gelegateerd aan een Hans

>> begin | ---51---Fockes en Siurdt Hettes, in wie wij vermoedelijk bloedverwanten van Seve-
rinus Eugalenus moeten zien.
Vertaling van de Latijnse tekst:
"Suffridus Eugalenus van Dokkum, beroemd doctor in de medicijnen,
na eerst te Londen, Hamburg, Amsterdam en bij Graaf Edzard van Oost-
friesland zijn talenten te hebben besteed, toch nog met behulp van de over-
heid voor het vaderland teruggewonnen, rust in de leeftijd van 57 jaren hier
en overleed 1 December van het jubeljaar 1600."

G 111 Fragm.-hoofdsteen.
..........RBENS IN DE HEERE VERSTURUE[N] ...... /
(M?) ...... OUT .. IAEREN /
G 112 A. v.
A° 1 ... DE[N] (1?) MARTIJ STERF DE[N] EERBAREN / LIJSBET LOUS
D[OCHTE]R HUISFROU VA[N] DIRCK / GERRITS KANNEGIETER HIER BE-
GRA[V]E[N] /
Mannenwapen: kan (104).
Dirck Gerrijts, tinne- of kannegieter, burger van L. 1602, x 1e N. N.,
met wier erfgenamen hij 26 Mrt 1589 boedelscheiding maakt (Inv.bk. 1610,
fol. 18); x 2e Lijsbet Lousdr. Hij koopt met zijn 2e vrouw 7 Jan. 1594 een
half huis bij de Franciscipijp (Gr. consenbk. 1 Feb. 1594, fol. 16) en 29
Apr. 1597 de andere helft (Gr. consentbk. 20 Apr. 1597, fol. 115). Op 31
Mrt. 1596 nog een kamer in de Minnemastraat (Gr. consentbk. 12 Mrt.
1596, fol. 88). Voor 15 Mei 1610 zijn beiden overleden, wanneer inventaris
hunner nalatenschap wordt opgemaakt ten behoeve van hun erfgenamen:
Siouck Cornelisdr. met haar voogden Ruijrd Dircx en Obbe Claes; Jan
Lamberts, deurwaarder, x Ytie Lous (zie G 126); Hiltie Lous, wonende
te Harlingen; Taco Pouwels x Jees Lous, wonende te Ferwerd (Inv.bk.
1610, fol. 181).
R. G. G. No. 89.

G 113 Hoofdsteen.
DEN 16 AUGUSTI A° 1600 STERF DEN / EERSAME PIETER GER-
RITS Z OLT O[M]T / RENT 21 IAER EN ALHIER BEGRAUEN /
Merk in cirkel (150).
G 114 Sterk afgeschilferd.
(R) .............2DEN / MART . IS IN DEN HEERE ....... /
Onherkenbaar hangend mannenwapen.
G 115 Afgesleten zerk; o. d. hoeken kwartier(mannen)wapens: 1. Aernsma (9), 2.
Truchses (105), 3. gevierendeeld: 1 en 2 ? , 3 klimm. leeuw (Heemskerk?),
4 Loo? (106), 4. Kerkwerve (107).
(R) A° (159?)7 DE[N] . APRIL STERF DR CHRIS / TOPHER AERNSMA
RAIDT VA[N] STATE VANDE GEUNIERDE PROVINTIEN /
............. / .............. /

>> begin | ---52---Onder helmt. uitk. vleugel all. wapens: mann. Aernsma (9), vr. Loo? (106).
............ / ........... / ............PARENTE / .......
. TEMMATE P....... /...............AT /............... /
Later ingebeiteld (functie thans afgehakt):
P: H: PETRAEUS: / (VROEDTSMAN?) BINNEN LEEUWARDEN /
A° 1751 /
Christoffel Aernsma, J.U.D., Advocaat v. d. H. v. Fr., Gedeputeerde
van Friesland ter St. Gen., Lid van de Raad van State (28 Juni 1597 ver-
zoeken Ged. St. van Fr. commissie te depecheren voor Rombartus Syrcxma
als lid van de Raad van State in de plaats van wijlen Arentsma — Resol.
St. Gen. 9e dl. 1596-1597, p. 361. R. G. P. No. 62), zn. van Albert A.
en Margaretha Truchses (vgl. G 19), x Margaretha van Loo, dr. van
Boudewijn en Jacomijna van Kerkwerve. Boudewijn was een zoon van
Gerrit en Margrieth van (H)Eemskerck.
Ch. A. koopt in 1579 een huizinge of twee kamers bij het stadsbolwerk
(3e procl. 29 Jan. 1579, Proc.bk., fol. 266) en op de zelfde datum nog een
huizinge bij O. L. V. poort (3e procl. 29 Jan. 1579, Proc.bk., fol. 267).
Voor de kinderen uit dit huwelijk zie Stamb. s. v. en aant. 22.
R. G. G. No. 83.

G 116 Afgesleten zerk; o. d. hoeken kwartier(mannen)wapens: 1. Hillama (4), 2.
Haersma (108), 3. ged., r. Fr. h. adel., l. bov. koekop?, ben. twee rozen? (109),
4. boom met kruin en afgeknotte r. zijtak op grond (110).
(R) ...........B....... / STVRF ..FFROV AVCKIEN HAERS-
MA HVISVROW VA[N] DR GELLIVS HILLAMA / RAED ORDI-
NARIS SHOFS .... / VRIESLANDT E............ /
Geflankeerd door Geloof en Gerechtigheid: all. wapens Hillama-Haersma
(eikenboom met eikels!) onder helmt. uitk. koeieschedel.
Dr. Jelte (Gellius) Hillama, 1585 geadm. als advocaat voor den H. v. Fr.,
1593-1594 schepen van L., 1594-1597 secretaris van L., 1597-1626
raad i. d. H. v. Fr., was een zoon van Kempo Jeltezn. (Hillama), lakenkoper,
1582 voogd van het St. Anthony Gasthuis, 1597 gezworen gemeensman van
L., en diens eerste vrouw Eelck Theusdr. Dit echtpaar koopt in 1574 twee
huizen op de Kelders (het eerste 3e procl. 23 Apr. 1574, Procl.bk., fol. 74;
het tweede 3e procl. in Mei 1574, Procl.bk., fol. 79). In 1575 koopt Kempo J.
een huis in de Hoogstraat (1e procl. over de kerk 14 Aug. 1575, Procl.bk., fol.
104). Hij hertr. Helena Feddedr. Beitinga, met wie hij 15 Feb. 1595 koopt de
achterhuizing van het voormalige Raadhuis in de Hoogstraat (Gr. consentbk.
14 Mrt 1595, fol. 53). Het Stamb. (dl. I, Nalez. en Verb.. blz. 6) noemt
hem Dr. Kempo J. H.; dit is een foutieve lezing want in de aangehaalde
acte uit het Hyp.bk. van L. staat W.(ijlen) Kempo J. H.
Dr. Jelte Hillama x 1e Hauck Eerckesdr. Haersma, dr. van Eercke Arents
en Eelck Sakedr. (zie G 149). Zij kopen op 25 Juli 1595 een halve huizinge
door Bocke Douwes Abbema bewoond, een halve huizinge door Griet Jellis
bewoond alsmede "die leegersteed met den steen tot Galeijen ofte dat
kerck aldaer" afkomstig van w. Pieter Jans, excijsmeester (Gr. consentbk.
15 Aug. 1595, fol. 63). Hauck H. † 2 Apr. 1596 (zie G 119). Hij x 2e (ondertr.
voor gerecht te L. 4 Mrt. 1598) Auck Oetsdr. Haersma, dr. van Oedts Arents
en N. N., een volle nicht van zijn 1e vrouw.
R. G. G. No. 84.

>> begin | ---53---G 117 Fragm.-hoofdsteen.
............ / ............. / ........... / ........... /
Afgesleten all. wapens onder helmt. gekr. els? schuinslinks: mann. ged., r.
Fr. h. adel, l. merk (111), vr. onherkenbaar.
G 118 A. v.
ALHIER
........ DEERB ... / .........HUISFR.. / ......... LEIT
G 119 Gave zerk; leeftijdskoppen.
(R) HIER LEIT BEGRAVEN DIE / EERBARE HOVCK EERCKE
AERNTS D[OCHTE]R HVYSVROW VA[N] DOCTOR IELTE HILLAMA
ADVOCAET 'S HOFFS VA[N] VRIESL[AN]T EN[DE] SECRETARIS DER
STADT LEEVW[ARDE]N EN[DE] STERF DE[N] 2 APRIL 1596 /
1 5 9 7
Onder helmt. uitk. koekop all. wapens: mann. Hillama (hart, vergezeld van
drie koekoppen, 2 en 1) (112), vr. Haersma (42, met uitgerukte? boom).
PULUIS ET UMBRA SUMUS.
Vertaling Latijnse spreuk:
"Stof en schaduw is ons wezen."
Zie G 116.

G 120 Fragm.-hoofdsteen.
A° ...4 DE[N] 30 SEPTEMBRIS STERF / DIE ...SAME ANNA
IANS DO[CHTER] / HUISFROUWE VAN REGNERUS / HACHTINCK
LERAER TOT LEEU / WERDEN ALHIER BEGRAUEN / CHRISTA
VIXIT .....ST MORTUA VIVIT / .ITA. EXTREMO ....ST
PERFICIEN DACH /
Regnerus Hachting(ius) of Reiner Jacobsz. (zie Rom., Naaml. p. 16, 465;
N.N.B.W. X, kol. 313), pred. te Leeuwarden, x 1e Anna Iansdr., verm.
† 30 Sept. 1604, aangezien op 23 Sept. 1604 gedoopt wordt Frerck een zoon
van Regnerus Hachting; x 2e 20 Dec. 1612 Feijcke Lourents, † verm. voor
1618, aangezien R. H. alleen vermeld wordt op 5 Aug. 1618 bij de koop van
een kamer in de Speelmanstraat (Gr. consentbk. 28 Aug. 1618, fol. 27);
x 3e 17 Oct. 1619 Ancke Cornelisdr., wed. Francois de Swart, klerk van
de Staten van Friesland (Certif.boek 1615—'21, p. 97), eerder van mr. Jan
Montsma, advocaat H. v. Fr. (waarbij een zoon Cornelis Montsma, Wees-
boek 1574—'94, no. 155, 29 Aug. 1593). Zij komt voor als Antie Montsma,
huisvrouw van Regnero Hachtingio, bij de inventarisatie van de nalatenschap
van haar schoonzuster Neltie Lodewijcks, echtgen. van Jelle Cornelis, op
9 Apr. 1623 (Inv.bk. 1623, fol. 1).
R. G. G. No. 78.

G 121 Geschonden hoofdsteen.
.......7 DE[N] 29 DECEMB...... /......NE BARTEL DO[CHTER]R WEDUE
VA[N] / ..... GOYTIENZ EN[DE] LEIT HIER BEGRAVEN /
A° 1629 DEN 28 MAY STERF DE EERBA.. / ..RYKE CLASES DO[CHTE]R
DE HUISVROUE / .AN PIETER ULBES OUT 42 IAREN / ...T
HIER BEGRAUEN /
Anna Bartelsdr., dr. van Bartell Henrix en Geeske Roeleffsdr. (zie G 139
en 142), x 1e Claes Rienxzn.; x 2e (procl. gerecht L. 30 Dec. 1598) Otto

>> begin | ---54---Goytzes, scherrijer (droogscheerder), 1613-1615 gezworen gemeensman
te L., † vóór 1618. Anna Bartels † 29 Dec. 1617; inventaris van haar nala-
tenschap werd opgemaakt 31 Mrt. 1618 (Inv.bk. 1618, fol. 323). Uit haar
eerste huwelijk 1 dochter: Jancke Clasedr., x Pieter Ulbes. Mogelijk is hij
dezelfde als Pijtter Ulbesz., bode van Ged. St. v. Fr., die 10 Mrt 1632 een
huis koopt in de Galileërkerkstraat (Gr. consentbk. z. d., fol. 215). Uit het
huw. van Anna Bartels met Otto Goytiesz. twee kinderen: Goytien Ottesz.
en Hester Ottedr. (Inv.bk. 1618, fol. 333), over wie voogd is Stephanus
Ubelii, rector te Dokkum, echtgen. van Cunira Bartels.
R. G. G. No. 90.

G 122 Gave zerk; hoekmedaillons blanco?
(R) DEN 24 SEPTEMBR 1623 / STVRF DE[N] VESTE[N] EERSAME PIETER
IANSZ CLVYTER IN LEEWERDEN LAKENCOOPER / DEN 17 JVLY 1617
STVRF / D EERBAR[E] IANNEKE WIEGERS MOCKEMA SIJN
WIJF OLT 33 IAER[EN]
Afgeh. all. wapens onder dito helmt. ? : mann. dubbele adelaar??, vr. ged.,
r. Fr. h. adel., l. drie lelies paalsgewijs (113)
DEN 19 SEPTEMBRIS A° 1625 IS GESTURUEN DE / EERBARE
JONGEDO[CHTE]R IACOBIJEN CLVYTER OUT 15 / IAREN EN MAENTEN
EN LEGGEN HIER BEGRAUEN /
Pieter Jans Cluijter, schrijver van de hopman Jan Sageman (Hyp.boek
1607, fol. 73/4), x 1e Jacobien Ariensdr. Zij kopen 1586 een huis in de
Koningsstraat (1e procl. 23 Jan., 3e procl. 11 Feb. 1586, Procl.bk., fol.
114) en verbinden 18 Febr. 1589 als onderpand voor een schuld van 300 g.g.
aan Lourens Fransz. en Else Thonisdr., e.l., hun half huis op de hoek van
de Vischmarkt, waar "de gulden valck" uitsteekt (Hyp.boek 1589-1603,
fol. 3v). Zij maken een recipr. testam. 17 Dec. 1588. Jacobien leeft nog
22 Apr. 1601 (Inv.bk. 1623II, fol. 354). Hij x 2e 4 Dec. 1608 Jancke (Janthien)
Mockema, dr. van Wieger (komt niet voor in het Stamb. s. v.). Zij heeft
tot broeders en zuster: Laurens (geb. 1587, † vóór 1623, tr. Bauck Brantsum)
en Engel Mockema (Inv.bk. 1623II, fol. 362, 363) en tot halfbroeder Jan
Pietersz., † op reis naar O.-Indië (Cert.bk. 1615-1621, 3 Oct. 1620, p. 232,
id. 1621-1646, 22 Oct. 1623, p. 125). Uit het 2e huwelijk 5 kinderen: 1.
Jacobien, ged. 26 Nov. 1609; 2. Aelcke, ged. 13 Juni 1613 (zie G 140); 3. Jan
Pieters, ged. 17 Juni 1614 (zie G 147); 4. Jan, ged. 20 Sept. 1615 (komt
voor als Jan Wigerus Cluijter x Geertie Hayedr. burgers te Franeker,
28 Febr. 1646, bij de verkoop van genoemd half huis op de hoek van de
Vischmarkt, Gr. consentbk. 21 Mrt 1646, fol. 119); 5. Wijeger, ged. 13 Apr.
1617 (zie G 147). Bij het overlijden van Pieter J. C. zijn nog slechts twee
der kinderen in leven: Jan, over wie voogd is Dr. Joannes de Veno, schepen
van L., en Jacobien, over wie voogd is Cornelis Cornelis, oud-schepen (in-
ventaris 29 Dec. 1623, Inv.bk. 162311, fol. 353, Cert.bk. 1621-1646, 22
Sept. 1624, p. 164). In de inventaris zijner nalatenschap komt o.a. voor
"seeckere acte van vercopinge ende overdrachte gepasseert bij Jan Jelmers
Versteveren aen w. Pieter Jans Cluijter van zekere legerstee in Galileester
kercke datum den 29en Martij 1619".
R. G. G. No. 85.

G 123 Kinderzerkje; wapens afgehakt.
(R) A° 1602 / DE[N] 16 SEPTEMBER STERF FRANS VA[N] / CAMMI /
NGA E[E]N D[OCHTE]R VANDE[N] EDELE ERENT= /

>> begin | ---55---Onder helmt. uitk. hert tussen 2 en 2 veren, afgeh. all. wapens: Camminga
van Ameland (114)1 - Heerma (115)2.
VESTE[N] FRANS / VA[N] CAMMINGA / EN[DE} I[UFFE]R BIVCK VA[N] / HEERMA /
O. d. hoeken kwartier(mannen)wapens: 1. Camminga van Ameland (114)
zonder hartschild, 2. Minnema (116), 3. Heerma (115), 4. Camminga (54).
Frans van Camminga (komt niet voor in het Stamb., wel een gelijknamig
zusje Franscke, geb. L. 3 Mei 1607), dr. van Frans van Camminga († 6 Feb.
1608) en Biuck van Heerma, had tot grootouders: Pieter van Camminga,
heer van Ameland, x Franscke Fransdr. van Minnema en Goslick van
Heerma of Herema x 2e Sijts Watzesdr. van Camminga (-Eminga).
R. G. G. No. 91.

G 124 Tamelijk afgesleten; o. d. hoeken afgeh. kwartier (mannen) wapens: 1. Eminga
(117), 2. Camminga (54) ?, 3. en 4. ?? .
(R) INT IAER ONS HEREN M VC / EN[DE] LXII DE[N] XXIX DACH
NOUEMBRIS IS GERUST / DIE EERS[A]MA HEER HOBBO /
EMMINGA . BROEDER . IN . DESEN . CO[N]UENT . WAS OUT
76 IAER /
ANNO 1665 DEN 5 FEBRUARI STERF DEN EEDELEN / IUFFER
CECELIA ANNA VAN EMINGHA OUT 23 IAER /
Temidden van rijk ornament onder helmt. uitk. hert? afgeh., dito all. wapens:
mann. Eminga (117), vr. ged.?, r. Fr. h. adel., l. ?
Miskelk tussen ampullen.
NON INTRES IN IVDICIVM / CUM SERVO QVIA NO[N] / IVSTIFI-
CABITVR IN CO[N]SPEC / TV TVO OMNIS VIVENS / PSAL 142 /
Hobbo van Eminga was volgens het Stamb. een zoon van Sijds van E.
(† 1515) en Ansck van Liunga; zijn grootouders waren: Minne Eminga x
Tjemck Petersdr. Camminga en Hobbe Liunga x Bauck Hania.
Cecilia Anna van Eminga was vlgs. Stamb. een dr. van Hessel van Eminga
en Doedt Sijdsdr. van Donia (huw.procl. gerecht L. 12, 19 en 24 Juni 1640).
R. G. G. No. 86.
Vertaling van het Latijn:
Treed niet in het geding met uw dienstknecht, daar geen sterveling voor
uw aanschijn rechtvaardiging zal erlangen.

G 125 Geheel afgesleten.
(R) ..... / .......... / ..... / ........... /
Onherkenbare all. wapens onder helmt. lelie schuinslinks.
....... / ........ / ........ / ......... /
Onherkenb. all. wapens onder helmt. uitk. draak?
O. d. hoeken onherkenb. kwartier-all. wapens onder helmt.: 1. uitk. draak?,
2. ? , 3. opstaande dorre tak?, 4. uitk. lelie.
1 Van het wapen Camminga (van Ameland) zijn in de wapentekening het niet meer
herkenbare 5e kwartier en de zesp. ster in het hartschild aangevuld naar het Stamb.
2 Van het wapen Heerma is het niet meer herkenbare 3e kwartier aangevuld naar het
wapenboek Hesman in de Sted. Bibl. te L.

>> begin | ---56---G 126 Zeer grote zerk, links geheel, rechts tamelijk afgesleten; leeftijdskoppen.
(R) ............ HERE[N] (M VC?) LXXIIII / DE[N] XXI IVNIJ STERF
IAN LAMBERTSZ DE OLDE A° 1575 DE[N] 23 SEPTE[M] / BRIS STERF
ANNA EDDIE D[OCHTE]R (ZIJ?) / ................ /
(bi. R ben.) A° 1629 DE[N] 12 IVLY IS GESTURUE[N] DE .......... /
...........UST DEERBARE / ......... / ........ /
Boven: afgeh. all. wapens onder helmt. antieke vlucht?: mann. ?, vr. ged.,
r. Fr. h. adel., l. ?.
Beneden: afgeh. all. wapens onder dito helmt. antieke vlucht?, mann. ged.,
r. Fr. h. adel., l. bov. zesp. ster, ben. ? (118), vr. ged., r. Fr. h. adel., l. ?.
(IVLIVS A BEYMA I)URIS (CO)NSULTU(S ET AE)QU(I) /
(OB CHRISTI N)O(M)E(N) PULSU(S IN) EXILIU(M) /
(INDE PROCUL PATRIA) CELEBRIS WITEBERGA1 DOCENTE(M)
(AUDIIT, ET DICTIS) OBSTUPEFACTA STETIT /
(AUDIIT ET LEIDA; ET DEC)ORATA FRANEKERA ET IPSA /
(FRISIA DOC)TOR(IS) VOCIBUS OBSTUP(UI)T /
(TANDEM IUDICIO SUMMO) PRAEFECTUS HONORE /
(MAGNO, IUS) PATRIAE DIXIT ET OCCUBUIT /
OBYT LEWARDIAE A° 1598 IUNY 15 /
Jan Lambertsz. de Oude, gezworen gemeensman 1564-1566, 1568-1572,
schepen 1567, 1573, x Anna Eddiedr. (vlgs. Stamb. II, s. v. Glinstra, aant.
2: Edzes). In 1576 vragen de erfgenamen van Anna Jan Lamberts weduwe
bod en consent op een half huis bij "de Vischbrugge", door wijlen Anna
gekocht voor haar zelf en tot profijt van haar kinderen en mede tot profijt
van Marij Jansz. en Thonis Jansz. volgens testament van Jan Lambertsz.
(Procl.bk., fol. 121). Op 18 Oct. 1576 vindt de boedelscheiding plaats tussen
Thomas, Trijn, Lambert, Maijcke, etc., kinderen van Jan Lamberts (Inv. van
Dr. Horatius Knyff, 23 Jan. 1679, Inv.bk., fol. 148).
Marij Jansz. is vermoedelijk dezelfde als Maycke Jan Lambertsdr., die
in 1582 tr. met Prof. Dr. Julius (Jucke) van Beyma, geb. te Dokkum 1542
als zn. van Jan Juckes Beyma en Maria N., Comes palatinus, hoogleraar
te Franeker, later te Leiden, raadsheer in het H. v. Fr. (vgl. E. L. Vrie-
moet, Athenarum Frisiacarum libri II, Leov. 1758, p. 86 e. v., naar wie
het grafdicht is aangevuld). Uit dit huwelijk vlgs. Stamb. 4 kinderen, o.a.
Johannes (zie G 144). 6 Mei 1618 verklaart de magistraat van L., dat het
haar bekend is, dat Dr Joannes Beima en Titia Beijma, huisvr. van Gerlacus
Verrutius (ontvanger der geestel. goederen in Groningen), beide kinderen
van † Dr Julius Beijma, nog in leven zijn (Cert.boek 1615—'21, p. 178).
Dergelijke verklaringen op 12 Mei 1619 (ook Maeycke Beima, wed. Julius
Beima, leeft dan nog), 16 Mei 1621 (Dr Joannes en Titia B.) en 17 Mei 1623
(Dr Joannes Beima).
Vertaling van de Latijnse tekst:
"Iulius a Beyma, kenner van het recht, maar tevens van de billijkheid.
Om Christus' naam in ballingschap gedreven, hoort ver van het vaderland
hem het beroemde Wittenberg doceren en staat verstomd over zijn uitspraken.
Ook Leiden en het luisterrijke Franeker horen hem en Friesland zelf valt
stil bij het horen van zijn stem. Tenslotte opgenomen in het hoogste rechts-
college, wijst hij het recht in het vaderland en ontslaapt er. Hij overleed te
Leeuwarden 15 Juni 1598."

1 Lees: Wittenberga.

>> begin | ---57---Van de andere kinderen van Jan Lamberts was IJttien Jansdr. gehuwd
met Watse Eelckes (verg. G 131), Trijn Jans met Pieter Pieters, waaruit o.a.
een dochter Anna(lia) Pytersdr. (zie G 153), en Lambert Jans, schepen van
Leeuwarden 1584-1586, † 1586, met 1e Griet Tiettiedr. (met wie hij 1577
voorkomt als koper van een huis op de Tuinen, aangifte voor procl. 5 Dec.
1577, Procl.bk., fol. 162); 2e Truicken Oosterzee. L. J. en T. O. komen in
1582 voor als verkopers van een half huis tussen Franciscipijp en Visch-
brugge (hetzelfde als zijn vader in 1576 kocht?), waarbij Peter Peters en Watie
Eelckes als voogden over de weeskinderen van wijlen Peter Arents en Marije,
echtel., het niaar verzoeken en verkrijgen (1e procl. 11 Feb., 3e procl. 9 Mrt.
1582, Procl.bk., fol. 331). Zij komen ook voor op 7 Mrt. 1586 bij de inventari-
satie van de nalatenschap van zijn dochter (uit het eerste huwelijk?) Griet Lam-
berts, † 19 Feb. 1586, weduwe van Henrick Dodesz., goudsmid, tesamen
met IJttien Jansdr., echtgen. van Watse Eelckes, en Jan Lamberts (de jonge)
met echtgen. IJttien Lous (vgl. G 136 en 137) (eveneens een zoon uit het
eerste huwelijk?) (Inv.bk. 7 Mrt 1586, fol. 343). Truicken Oosterzee x
2e Dr. Sibrandus Lubberti, als wiens vrouw zij voorkomt in een acte van
5 Nov. 1601 (Actenbk. 1588-1603, fol. 338).
R. G. G. No. 87.

G 127 Brokstukken v. e. kinderzerkje, waarop alleen zichtbaar door vrouwenfiguur
vastgehouden afgeh. all. wapens, vr. ged., r. Fr. h. adel., l. ? .
G 128/133 Fragmenten van één? zerkje.
Door vrouwenfiguur vastgehouden all. wapens Camminga van Ameland? (119),
Minnema ? (116).
IVFFER IDTSKE / KAMMI[N]GA OL / DT 8 WEKE[N] STERF / 1556 DE[N]
22 AVGVS /
Jong gestorven kind van Pieter van Camminga, heer van Ameland, en
Franske Fransdr. Minnema (vgl. Stamb.).
Maakte vermoedelijk deel uit van de bedekking van de in R.G.G. No. 91
vermelde grote kelder.

G 129 Gebroken kinderzerkje.
(R) WITIE EE[N] SOO[N] / KE VA[N] HEER PETER VA[N] CAMINGA EN
VROV / FRANS MI[N]NA / MA GERVST DE[N] VII IANVARY A°
XVCLXX /
Afgeh. all. wapens Camminga van Ameland (119) - ? onder dito helmt. ?
tussen 3 en 3 veren.
O. d. hoeken afgeh. kwartier(mannen)wapens: 1. Camminga van Ameland (119),
2., 3. en 4. ??? .
Als G 128-133.
G 130 Beschadigd kinderzerkje.
Onder gekr. helm met helmt. uitk. hert all. wapens: mann. Camminga van
Ameland (119), vr. ged., r. Fr. h. adel., l. ? .
SICKE CAM[M]IGHA / STERF A° XVC LV /
Als G 128-133.

>> begin | ---58---G 131 Gebroken fragm.-hoofdsteen.
.........20 IS GESTURUEN IOHAN /........ ZOON VAN DE[N]
GRIFFIER IOHAN / .........DE VA[N] IDA WAATSE EELCKES /
........STI 1624 STERF IDTIEN /..... ..IT HIER MEDE BE-
GRAUE[N] /
Watze Eelckes, geb. c. 1549 (in een acte van 17 Oct. 1621 heet hij olt in 't
72e jaar, Certif.bk. 1621-1646, p. 20), gezworen gemeensman 1580,
1584-1588, 1590-1595, 1601-1608, 1622-1628, schepen 1578-1579,
1581-1582, 1609, burgemeester 1583, 1589, 1596-1600, 1618-1621,
† 12 Aug. 1629 (vlgs. Stamb. dl. II, s. v. Glinstra aant. 2), zn. van Eelcke
Watthiez., koopman (die tussen 1540 en 1545 burger te L. wordt, geboortig
van de Rijp = Hardegarijp, † 19 Mrt. 1597, vlgs. Stamb., t. a. p.), en N. N.,(
x Ydtien Jan Lambertsdr., geb. c. 1548, † 28 Dec. 1621 (vlgs. Stamb.,
t. a. p.) (zie G 126). Zij kopen 25 Sept. 1598 6 pondem. lands ten N. van de
stad onder de klokslag gelegen (Gr. consentbk. 27 Oct. 1598, fol. 149).
Zij kopen 12 Juli 1592 zes koegangen genaamd de "Hornfenne" buiten de
Hoeksterpoort (Gr. consentbk. 4 Aug 1592, fol. 186). Uit dit huwelijk ten
minste 4 kinderen: 1. Maycke, x Cent Ypckes (de stamvader van het ge-
slacht Glinstra, zie R. G. G. No. 71 en 72); 2. Ida, x 23 Febr. 1617 Johan
Sluisken, rentmeester van Graaf Willem Lodewijk, later griffier van [het H. v. Gelre en Zutphen];
3. Eelcke, geb. c. 1576, † 19 Mrt. 1597 (zie G 138); 4. Pieter, geb. c. 1583,
† 27 Aug. 1603 (zie G 138). Uit het huwelijk van Ida W. E. en Johan Sluisken
vermoedelijk ten minste 5 kinderen: Johan en Idtie hierboven vermeld en
de drie wier namen niet meer leesbaar zijn (zie G 134).
R. G. G. No. 88.

G 132 Beschadigd kinderzerkje; linkerbovenhoek ontbreekt.
Afgeh. all. wapens Holdinga? (120)1 - Eysinga? (121)2 onder gekr. helm met
afgeh. helmt.
ANNA . HOLDI[N] / GA . STERF . A° . / XVC . XV . / DE[N] . VII . APRIL /
Vermoedelijk een dochtertje van Botte Holdinga, † 1577, en Hack Feyesdr.
Eysinga, † 1582 (vgl. Stamb. s. v. gen. 3).

G 133 Zie bij G 128.
G 134 Fragm.-hoofdsteen.
DEN 7 IULY 16........ / SLUYSKEN EN ........ / SLUYSKEN
EN ........ / DEN 14 AUGU....... / SLUYSKEN EN...... /
Zie G 131.
G 135 Gebroken ondergedeelte van een rode Bremer zerk; Goth. randschrift ten dele
afgeschilferd.
(R) ........... / ......... OP PURIFICACIO MARIE / STERF /
(HER IUW UNNI?)A BIDDET ............. /
Ondergedeelte van een mannenwapen Unia (80).
1 Het wapen Holdinga vertoont op de zerk in de l. helft slechts 2 lisdodden. Vlgs. Wapen-
boek Hesman (Sted. Bibl. te L.) zijn het er 3, samen gebonden door een wapperend lint.
2 Het wapen Eysinga is wat betreft de l. helft aangevuld naar Wapenboek Hesman.

>> begin | ---59---Juw Unia, vlgs. Stamb. † voor 1547, zn. van Aucke U. en Ansck Tjercksdr.
Juwinga van Walta, x Ael van Juckema, † 1551, dr. van Ritscke van J. en
Sijts Aesgema.

G 136 Hoofdsteen.
A° 162(6?) DE[N] 20 APRIL STERF DEERBAER / IDTYEN LOWS DO[CHTE]R
HUISVROWE VAN / IAN LAMBERTSZ DUERWAARDER EN /
LEIT HIER BEGRAUEN /
Mannenwapen: ged., r. Fr. h. adel., l. merk (122).
Zie G 126.
G 137 A. v. afgeschilferd.
.... DE[N] . SEPTEMBR STERF ....... /........ERTS DE OUTSTE
DUER ......... / ........E HEEREN STATE[N] VA[N] FR....... /
HIER BEGRAVEN /
Mannenwapen als G 136.
Zie G 126.
G 138 Hoofdsteen.
AN[N]O 1597 DEN 19 MARTHIJ STERF DE[N] E / IONGELING EELCKE
WATZE Z[OON] OUT ONTRE[N]T 19 / IAEREN EN ALHIER BEGRAUEN
A° 1603 DE[N] 27 AUGUSTI STERF DE[N] E[DEL]E IONGELING PIETER
WATZE / Z[OON] OUT 20 IAER ALHIER BEGRAUEN
Afgeh. mannenwapen: ged., r. Fr. h. adel.?, l. merk? (123).
Zie G 131.
G 139 A. v.
A° 16(1?)4 DE[N] 7 IUNIJ STERF DE[N] EERSAMEN / MAN BARTEL
HENDRICKSZ[OON] EN[DE] LEIT / HIER BEGRAUEN /
Bartholomeus Henrix, van de Kuijnder, werd burger van L. tussen 8
Oct. 1578 en 12 Oct. 1585, schepen 1582, 1583, 1587, 1588 en 1592, gezworen
gemeensman 1584-1586, 1589, 1593, 1596 en 1597, x Geeske Roeloffsdr.
(zie G 142, testeren tesamen 30 Nov. 1613, Inv.bk. 1618, fol. 333; zij alleen
17 Oct. 1614, Inv.bk. a. v.), met wie hij in 1574 een kamer in de Pijlsteeg
aan het Schoenmakersperk koopt (Procl.bk., fol. 72).
R. G. G. No. 90.

G 140 A. v., gebroken.
A° 1612 DE[N] 21 JULIJ STERF AELCKE ...... / CLUYTERS D[OCHTE]R OUT
16 WEKEN EN 4 D.... / AL HIER BEGRAUEN /
Zie G 122.
G 141 A. v., overgebeiteld.
................ / ............. /
HR WYCKEL
Merk in cirkel (151).
R. G. G. No. 92.

>> begin | ---60---G 142 Hoofdsteen.
A° 1614 DE[N] 19 OCTOB[E]R STERF DERBA.. / GEYS ROELEFS DO[CHTE]R
HUISFROU VA. / BARTEL HENDRICKS EN[DE] HIER BEGRAU.. /
Zie G 139 en 121.
R. G. G. No. 90.
G 143 A. v.
ANNO 1651 DEN 19 APRYL STERF DE EERBARE / GEIJSKE PIJT-
TER D[OCHTE]R DIJE HUYSFROUUE VAN / CRIJSPIJNNES MIJCHIJELS
OUT 40 IAER LEIJT / AL HIJER BEGRAUEN /
Chrispinus Michiels x 1e 14 Mei 1626 met attestatie van Weidum Jisck
Ghauckesdr.; x 2e (als weduwn., extra-ord. bode van Ged. St. v. Fr.) 4 Juni
1637 Geeske Pieters, ged. 29 Dec. 1611, dr. van Pieter Ulbes, lakenbereider,
en Janke Claesdr. (x 8 Mei 1608).

G 144 Oude zerk, geheel overgebeiteld, randschrift incluis; evangelistentekens:
1. adelaar, 2. engel, 3. stier, 4. leeuw.
(R) ANNO 1670 DEN 1 IUNY IS / GODTSALIGHLICK INDEN
HEERE GERUST DE EER EN / DEUGTRYCKE IUFF[E]R RIXT /
VA[N] BEYMA OUT 39 IARE[N] EN 9 MAENDE[N] EN LEIT BEGRAUEN ALHIER
Gemerkt: P 1 6 0 1 A
Afgeh. mannenwapen onder helmt. gesteelde en aan weerskanten gebladerde
eikel: ged., r. Fr. h. adel., l. gesteelde eikel (124).
HEIC PIA THIABBENI POSUERUNT OSSA MATHIAE /
DOCTA CUI PIETAS VITA QUIETA FUIT /
MUNDUS OPES ANIMA[M] COELUM TERRAMQUE RESUMPSIT /
TERRA DEUS VITAM CUM TULIT ECCE DEDIT /
MORTUUS EST AN[N]O D[OMI]NI 1600 IJUL 17 /
A° 1627 DEN 8 MARTIJ STURF DE[N] ERENTPHESTEN / MATHIAS
TJABBEREN IN LEUEN AMMUNITIMEISTER / GENERAEL
VAN FRIESLANDT OUT ZYNDE 25 IAER / ENDE 4 MAENTEN
EN[DE] LEIT HIER BEGRAUEN /
Dr. Johannes van Beyma (zie G 126), advocaat v. d. H. v. Fr. geadm.
1618, wordt burger van L. 1624, burgemeester van L. 1629-1632, 1634—
1637, 1645-1647, gezworen gemeensman 1633, 1638-1644, x 4 Juli
1624 Fenna van Beitinga. Uit dit huw. 4 kinderen: 1. Anna Maria, ged.
20 Apr. 1628; 2. Ricxt, ged. 20 Aug. 1630; 3. Jullies, ged. 28 Nov. 1632;
4. Johannes, ged. 20 Apr. 1634. Van deze kinderen bereikten alleen de beide
dochters de volwassen leeftijd. De inventarisatie van de nalatenschap van
Dr. J. v. B. vindt plaats 26 Apr. 1647 (Inv.bk., fol. 404) ten overstaan van
Dr. Lambertus van Beyma als curator ad actum voor deze inventarisatie
over Rikstie (23 Apr. 1647, Aut.bk. 1637-1648) en Dr. Theodorus Aver-
camp als curator over Anna Maria van Beyma, echtgen. van Jan Martens
Pothar (huw. attest. v. L. 17 Apr. 1647). Op 29 Apr. 1647 wordt Jacobus
Feyckens, Not. Publ., geautoriseerd tot curator over Rixtie van Beyma (Aut.
bk. 1637-1648).
R. G. G. No. 87? (vgl. G 126).

>> begin | ---61---Vertaling van de Latijnse tekst:
"Hier werd terneer gelegd het vroom gebeente van Matthias Tjabberen,
wiens vroomheid en geleerdheid zijn rust in het leven waren. De wereld
nam zijn goed, de hemel zijne ziel, zijn aards omhulsel nam de aarde weer
terug. Maar zie hoe God het leven geeft, terwijl Hij het leven neemt.
Hij stierf in het jaar des Heren 1600, Juli 17."

G 145 Grote zerk, links geheel afgesleten; o. d. hoeken afgeh. kwartier-all. wapens.
Bovenaan gedateerd tussen de letters O O ? of ornamentjes?
(Θ?) 1 5 4 1 (Θ?)
(R) ........ONS HERE[N] M VC EN[DE] / XL DE[N] XXIII DACH APRILIS
STERF DE[N] EERBARE[N] HERSCAP FRANS VA[N] MI[N]NAMA A° XVC
XXIX DE[N] XX (FEBRU?)........ / ................ /
Onder helmt. uitk. leeuw mannenw. Minnema, vergez. ben. van 2 vrouwenw.,
her. r. Eminga? (117), her. l. Juwinga (125), verbonden door een lint waarop:
MO(RS) O(MN)I(U)M VIV(ENTI)VM DO(M)VS
........... / .......... / .......... / .......... /
Frans Minnema, zn. van Frans M. en diens 2e vrouw Luts Hesselsdr.
van Feytsma, x 1e Sijts van Eminga, dr. van Sijds en Ansck Hobbesdr.
van Liunga; 2e Wyts van Juwinga, † 1562, dr. van Goslick en Jesck Sijtzedr.
van Harinxma thoe IJlst. Uit het 2e? huwelijk 1 dochter: Franscke (zie
G 128-133).
Vertaling Latijnse spreuk:
"De dood is het tehuis van alle levenden."
Als G 128-133.

G 146 Hoofdsteen.
A° 1636 DE[N] 24 MAIJ STURF JOHANNIS / HOMSBODT OLT 4 IAER
A° 1635 DE[N] 9 IUNY STURF / BERNHARDUS HOMSBODT OLT 18
WEKEN EN / LEGGEN HIER BEGRAUE[N]
Willem Wilckes Homsbo(o)dt, weduwn., wagenmeester-generaal van
Friesland, x (procl. L. 17, 22 en 24 Juni 1627) Frouck Fullenius, dr. van
Ds. Bernardus Fullenius en Atje Abbema en wed. van Johan Nijenhuis
(x L. 21 Juni 1618). (Zie R. G. G. 58).
Uit dit huwelijk tenminste 4 kinderen: 1. Geijls, ged. L. 4 Sept. 1629;
2. Joannis, ged. 15 Aug. 1632; 3. Bernardus, ged. 12 Juni 1635 (in het doopbk.
staat de vader opgegeven als Wilckes Wilckes!!); 4. Margaretha, wier doop
niet te vinden is te Leeuwarden. Zij x (procl. v. h. gerecht 11 Mrt. 1654)
Meijnardus Thijssen, Notaris publicus, doch † voor 10 Jan. 1655, wan-
neer inventaris harer nalatenschap wordt opgemaakt ten verzoeke van Vrouck
Fullenius, haar moeder, als erfgenaam (Inv.bk., fol. 168).
Frouck Fullenius, wed. van Willem Wilkes Homsboodt, verkoopt 4 Mrt.
1659 een huis bij de L. Vrouwenpoort waar "de drie Lieuen" uithangt
(Gr. consentbk. 30 Mrt 1660, fol. 113).
Meijnardus Thijssen hertr. (procl. v. h. gerecht 3 Febr. 1655) Maria
Lodewicx.

G 147 A. v., afgeschilferd.
A° 16.. ..... ..ERF IA... .IETERS / Z (CLUYTER?) .....EECKEN
EN 2 DAGE.

>> begin | ---62---A° ...4 DE[N] .. (IULY?) IS GESTOR /.....IETERSZ CL....R OUT
6 / .............UEN /
Midden in het laatste opschrift: mannenwapen: merk?, vergez. bov. van de letter
P, ben. ? (126).
Zie G 122.
G 148 Doorgebroken, defect en afgesleten kinderzerkje.
(R) A° 1563 / DE[N] 8 DECE[M]B.. STERF WYTZ / ...... / ....ERS
OV......RDOM 25 VEKE[N] /
Afgeh. all. wapens onder onherkenb. helmt.: mann. ? , vr. varkenskop??
O. d. hoeken afgeh. kwartier(mannen)wapens, onherkenbaar.
G 149 Gave zerk; leeftijdskoppen.
(R) HIER LEIDT BEGRAVEN / DEN EERSAME[N] OBBE . ASSA .
ASSAMA . IN . LEVE[N] . REKENMR / DESER LANTSCHAP /
VAN FRISLANT EN STERF DEN 10 OCTOBER A° 1599 /
Boven de wapens gedateerd: A° 1 6 0 0
Afgeh. all. wapens onder helmt. lelie.
Onder de wapens gemerkt: P A
Overgebeiteld: HR WYCKEL
Obbe Assesz. Assama was een zn. van Asse Obbesz, Grietman van Has-
kerland, † 1601 (een inventaris zijner nalatenschap van 23-25 Nov. 1601
en een boedelscheiding van 25 Nov. 1601 worden vermeld Inv.bk. 1603,
fol. 850) en diens eerste vrouw Bernouw Tiebbedr. (x 2e Aeltgen ter
Wisga, vermeld 1591, Inv.bk. 1603, fol. 852). Obbe A. A. x Taedts(ke)
Eerckedr., dr. van Eercke Arentsz. (Haersma) en Eelck Sakedr. (vermeld
Inv.bk. 1603, fol. 843). Zij † "over de twaleff weecken" voor 29 Aug. 1603,
wanneer inventaris harer nalatenschap wordt opgemaakt (Inv.bk. 1603,
fol. 808) ten overstaan van Oedts Arentsz. als oud-oom van moederszijde
en Luts Brachtsdr. zijn vrouw en Wabbe Wisses als medebloedverwant en
achterneef van Taetske, ten behoeve van het enige kind van Obbe A. A.
en Taetske E. genaamd: Bernu.
R. G. G. No. 92.

G 150 Fragment, waarop alleen merk in cirkel (152).
G 151 Onderaan onduidelijk; evangelistentekens o. d. hoeken: 1. adelaar, 2. engel,
3. stier, 4. leeuw; stijl van G 109.
(R) A° 16__ DE[N] __ / ____ STERF DE EERSAME[N]
PITER HART / MANS ZOON / VA[N] ANTWERPE[N] OLT __ /
IAER HIER GEWONDT __ IAER
Onder helmt. uitk. hert afgeh. all. wapens: mann. klimm. hert (127), vr. ?.
N....... DE[N] TYT EER GI HEM / ... (QU?)YT BIDT EN WAEKT
DE / UHRE NACKT OMT (ON?)REIN HART / ..ST DCONCENTIE
IN GELOUE /

>> begin | ---63---A° 1604 DE[N] 18 APRIL STERF [omgekeerde eikel] / DEERBARE NELKE PITERS /
D[OCHTE]R VA[N] HOORN OLT 26 IAER / PITER HARTMANS ZYN / (WYF
WOL E..E LAKE VERVER???)
Pieter Hartmans, verver, burger van L. 1597, tr. Neeltgen Pietersdr.
Verduyn, van Hoorn (boedelscheiding 22 Juni 1604 ten huize van Gerbrand
Verduyn te Hoorn, Hyp.boek 25 Oct. 1605, fol. 28v). Op 20 Apr. 1597
kopen P. H. en Neeltie Pieters een huis op de Tuinen (Gr. consentbk. 20
Apr. 1597, fol. 113), dat zij op 20 Juli 1602 weer verkopen (Gr. consentbk.
3 Juni 1603, fol. 129v). P. H. x 2e (procl. gerecht 5 Juli, kerk 6, 13 en 20
Juli 1606) Marijttie Broers, wed. van Jan Pieters, geb. van Hoorn. Dit echt-
paar koopt 19 Aug. 1607 een huis en ledige plaats op de Zuidzijde van het
Vliet (Gr. consentbk. 11 Nov 1607, fol. 52). Uit het 2e huwelijk worden
te Leeuwarden 2 kinderen gedoopt: 1. Geertien, ged. 27 Sept. 1607; 2. Jan,
ged. 17 Dec. 1609.
Kinderen uit het 1e huwelijk: 1. Pieter, wellicht dezelfde als Petrus Hart-
mans, student te Franeker, geb. van L., x (procl. 7, 14 en 21 Feb. 1613)
Orsell Alberts, geb. eveneens van L.; 2. Albert; 3. Anthony; 4. Adriaan.
R. G. G. No. 96.

G 152 Sterk afgesleten; o. d. hoeken afgeh. kwartier(mannen)wapens: 1. Aernsma
(9), 2. ? , 3. Boymer (88), 4. dwarsbalk vergez. ?? (128).
(R) A° 15(9?)6 DE[N] 7 MART(Y?) STERF DE / EERE[N].............
AER..M. (R?)...... /............... /.....ERE IUFFROV
MACHTEL BOIIMERS SII[N] WIIFF /
Afgeh. all. wapens: Aernsma (9) — Boymer (88) onder dito helmt. vleugel. Onder
de Liefde? afgesleten vers (dat Gotfr. Hegenitus in 1630 in zijn Itinerarium
als volgt vermeldt:)
Si pietas candorque mori doctrinaque possent,
Et cum iustitia non temerata fides:
Hoe tecum Gisberte velint sub marmore condi;
Tam sunt constanti foedere iuncta tibi!
Ast ea mortalis cum sint immunia fati,
Participem sortis te voluere sua.
Dr. Gijsbert Aernsma, advocaat v. d. H. v. Fr., zn. van Albert en Marga-
retha Truchses (zie G 19), x Machteld Boymer, dr. van Arent en N. N.
(vgl. N. L. LIV (1936), kol. 327-332). In 1571 (1e procl. 3 Aug. 1571,
Procl.bk., fol. 3) kopen G. A. en M. B. een jaarlijkse rente van 21 g.g. uit
Schierincga fenne onder de klokslag van L.
Uit dit huwelijk een zoon: Arent van Aernsma, kapitein, † 4 Dec. 1606
(zie Stamb. II s. v. aant. 19), x Margaretha Fockens. Behalve de in het
Stamb. genoemde kinderen: (1.) Gijsbert van A., x (procl. gerecht L.
11 Dec. 1619) Catharina van Walta en (2.) Margaretha, x 1e (procl. gerecht
1 Mei 1627) Sijbrand van Walta, cornet onder Ritmeester Hero van Bur-
mania; 2e (procl. kerk 30 Mrt, 2 en 7 Apr. 1645) Gerard Walrich (de huw.
procl. noemt haar wed. van Sijbrand van Walta, zodat de opvatting van het
Stamb. dat de vrouw van Gerard Walrich een dr. was van Gijsbert van A.
en Catharina van W. onjuist is!), vermoedelijk nog een 3e dr., n.l. Machteld
van Aernsma, x (procl. gerecht 2 Juni 1621) Jr. Albert van Loo, en van
wie het Stamb. (II s. v., 2e fragm., aant. 3) zegt de ouders niet te kennen.
R. G. G. No. 94.
Vertaling van de Latijnse tekst:

>> begin | ---64---"Wanneer vroomheid, zieleschoonheid, wijsheid zouden sterven kunnen,
en de ongeschonden trouw gelijkelijk met het recht, dan wilden zij met U,
Gysbertus, onder dit marmer rusten; immers zij zijn aan U gehecht in een
duurzaam verbond. Maar wijl de deugden toch geen sterflijk lot kan treffen,
wensten zij U als deelgenoot in hun bestaan."

G 153 Diep uitgehouwen barokzerk; links geheel afgesleten.
(R) ...........EMBER STERF D[EN] E HOOCHGELEERD[EN] / DOCTOR
PIETER KNIJFF ADVOCAET VOOR DEN HOVE VAN FRIES-
LANDT OVT 37 IAREN / A° 1645 ............ / ..........
.......... /
Afgeh. all. wapens onder helmt. waaier? tussen omgekeerde gekanteelde keper,
geflankeerd door afgeh. kwartier(mannen)wapens: 1. Knijff (129)1, 2. Aysma
(12), 3. ged., r. Fr. h. adel., l. ? , 4. Aysma (12).
.......... / .......... / .......... / .......... / .......... /
.............. /
Dr. Pieter Knijff, advocaat voor den H. v. Fr., geadm. 1623, eerste klerk
van Ged. St. v. Fr., geb. (vlgs. Stamb. s. v. Lauta van Aysma) 6 Nov. 1601,
† 13 Nov. 1632 (de leeftijd op de grafsteen zou dan verkeerd gelezen zijn,
en 31 jaren moeten wezen), zn. van Jarich Gerrijts en diens 2e vrouw Annalia
Pijtersdr. (huw. procl. gerecht L. 7 Juni 1600; zijn 1e vrouw was Trijntke
Lautenbach, met wie hij 15 Mrt 1595 een ledige plaats en hof bij de Munte
koopt — Gr. consentbk. 21 Mrt 1595, fol. 55v), x 16 Dec. 1627 Wijbrich
van Aysma, † 30 April 1642 (vlgs. Stamb.), dr. van Hothje en diens 2e vrouw
Lolck Johansdr. van Aysma. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Horatius (het
doopboek noemt hem "Oriusius een dr. (sic!) van Dr. Knijeff"), ged. 1 Jan.
1629; 2. Jarich, ged. 18 Mrt. 1630; 3. Ancke, ged. 22 Mei 1631 (zie Stamb.
II s. v. Aebinga, aant. 23).
Van de 3 kinderen bereikte alleen Horatius de volwassen leeftijd. Hij
was advocaat v. d. H. v. Fr. geadm. 1651, later Raadsheer 1660-1679,
† Jan. 1679 (het Stamb. geeft ten onrechte 12 Juni 1679 op), want 23 Jan.
1679 wordt er inventaris (Inv.bk., fol. 148) opgemaakt van zijn nalatenschap
ten behoeve van het enige in leven zijnde kind: Goslijck, uit zijn huwelijk
met Lucia van Hiddema (15 Jan. 1665 attest. van L. om elders te tr.).
R. G. G. No. 95.

G 154 Hoofdsteen; linker bovenhoek mist.
..... 11 AUGUSTI A° 1573 IS GESTORUE[N] / ...(LIS?) FRAN-
KEN EERSTE DEUR WAERDER / (S)HOOFFS VA[N] VRIESLANDT
AL HIER BEGRA ... /
Hangende all. wapens: mann. klimm. leeuw (130), vr. Aernsma (9).
G(i)elijs Francken komt voor als eerste deurwaarder v. d. H. v. Fr. tussen
7 Juni 1564 (Plac.bk. I, 152) en 16 Febr. 1566 (Plac.bk. I, 166). Op
17 Febr. 1584 verkoopt Sibbel Aernsma, wed. van Jelijs Francken, deur-
waarder v. d. H. v. Fr., een oud- en nieuw huis met hof op de Tuinen (le
Procl. 16 Febr, 3e procl. 13 Mrt. 1584, Procl.bk., fol. 25; Gr. consentbk.
13 Mrt. 1584, fol. 14v). Zij is vermoedelijk dezelfde als Sybilla Arentsma,
geb. 1533, die in het Stamb. voorkomt als dochter van Albert en Margaretha
Truchses (vgl. G 19).
Zie G 162.

1 Het wapen Knijff, zoals het op de zerk herkenbaar was en het hierachter is afgebeeld,
is niet juist. Het behoort te zijn: twee, aan de bovenzijde gekanteelde, kepers.

>> begin | ---65---G 155 Gave zerk; geheel overgebeiteld; oud randschrift weg.
All. wapens onder toegew. helmen: her. r. keper, vergez. bov. v. zesp. ster
tussen 2 gesteelde klavers, ben. v. e. omgew. zwemm. zwaan (131), onder
helmt. omgew. adelaarshals — her. l. gevierend.: 1. en 4. slangenkruis, 2. en 3.
drie gesteelde pompebladeren (2 en 1), onder helmt. uitk. slangenkruis (132).
A° 1638 DEN 4 AUGUSTI IS INDEN HEERE GERUST / DEER ENDE
DEUGHDRYCKE ELISABETH BECX HUISFROU / VAN D[OCT]OR SI-
BRANDVS HILARIVS LANDSCHAPS MED,= / ORDIN, OLDT __
JAEREN EN LEIT HIER BEGRAUEN MET 3 / DOCHTERS ALS
MARIA SIBRICHIEN E[N] MARIA S; HILARIVS /
O. d. hoeken kwartier(mannen)wapens; 1. Hilarius a. v., 2. Becx a. v., 3. twee
gekruiste gebladerde tarwearen (133), 4. gevierendeeld: 1. en 4. molenijzer,
2. en 3. zeven dwarsbalken (134).
Dr. Sibrandus Hilarius, zn. van Ds. Hilarius Sibrandi, pred. te Anjum
(vgl. Romein II, 555) en N. N., x L. 5 Nov. 1628 Elisabeth Becx, geb.
van Aken, won. te Amsterdam. Uit dit huwelijk ten minste 5 kinderen:
1. Maria, ged. L. 23 Aug. 1629; 2. Sibrichien (niet te L. gedoopt); 3. Maria
(niet te L. gedoopt); 4. Sijbren, ged. te L. 30 Aug. 1635; 5. Hilarius (niet
te L. gedoopt), † in 1657, wanneer 30 Sept. inventaris zijner nalatenschap
wordt opgemaakt ten overstaan van Joannes Hilarius, pred. te Nijkerk,
Mr. Hendrick Dominici Tettenroo, chirurgijn te Anjum x Jantien Hilarius
en Dr. Joannes Cuijlenburgh, schepen te L., als gevolmachtigde van Joannes
Bex, koopman te Londen, en Pieter Bex, wonende te Haamstede in Zeeland
(Inv.bk. 1657, fol. 121).
Dr. Sibrandus H. is reeds in 1648 overleden, wanneer op 29 Nov. in-
ventaris zijner nalatenschap wordt opgemaakt ten overstaan van Dr. Livius
en Joannes Hilarius, resp. pred. te L. en te Nieukerck in Oostdongeradeel,
als curatoren over Hilarius Sibrandi Hilarius (Inv.bk. 1648II, fol. 177).
R. G. G. No. 117.

G 156 Links geheel afgesleten; Goth. randschrift, rechts deels afgeschilferd; evan-
gelistentekens: 1. adelaar, 2. engel, 3. stier, 4. leeuw.
(R) INT IAER ONS HEEREN M VC EN ........... XXII DACH
IN JANUAR.... STERF / DIE EERBARE VROW SYRCKIJE /
DO.............. /
ANNO 1656 DEN 14 AVGVSTY IS INDEN / HEERE GERVST DE
EEDELE EEREN / DEVGHTRYCKE IVFFROV E[N] IONGEDO[H]CT[ER] /
SAECK VAN HARDA OVT SYNDE 68 IAER / EN IS HIER BEGRA-
VEN WIENS ZIELE GODT / GENAEDICH SY /
Vrouwenwapen vastgehouden door vrouwenfiguur: ged., r. Fr. h. adel., l.
klimm. leeuw (135).
Onder gekr. helm met helmt. uitk. hert: all. wapens: mann. gevierend., 1. en 4.
zesp. ster, 2. en 3. lelie? het geheel beladen met hartschild Haerda (136); vr.
Bootsma (137).
SI PIETAS, SI FAMA MORI, SI DENIQ[UE] SUMMUM /
RE(G)IA NOBILITAS POSSIT OBIRE DIEM /
SI (QUICQUID CH)ARITES PRAESTANT MORTALIBUS UNQUA /

>> begin | ---66---INTER(IT) HOC UNO (CLAUSA) LATENT (TU)MULO /
UNUS ENIM HAEC VERE TENUIT FREDER(ICUS) DE HAERDA
ET SECUM AETHEREI VEXIT AD (ASTRA POLI) /
Gotfr. Hegenitus vermeldt 1630 in zijn Itinerarium de 5e regel van het
grafdicht als volgt: "Vivus enim haec vere fuit Fridericus ab Haere".
Beyts Haerda, † voor 4 Oct. 1505 (Sipma I, 506, 514, 516), dr. van Pijbe
en N. N., x 1e Sierck Donia, x 2e Hessel Mernstra.
Uit het 1e huw. 1 dr.: Sierckien, volgens het Stamb. (I. s. v. Harinxma-
Donia) † 1524, x Gosse Gosses van Aebinga, † 1515.
Uit het 2e huw. 1 zn.: Pybe Mernstra, die zich naar zijn moeders geslacht
Haerda noemde x Sauck Tjaertsdr. Hania. Hieruit een zn. Fedde van Haer-
da, † 16 Juni 1558, x Saeck Gerlifsdr. thoe Hereweij. Hieruit o.a. Pijbe
van Haerda, His Siercksdr. van Bootsma. Hieruit: Fedde (Fredericus)
van Haerda, † 1604, x Auck Siercksdr. van Donia, wed. van Tjepcke Sipts
van Goslinga, uit welk huw. 5 dochters geboren werden, onder wie Saeck
(Isabella) van Haerda en Auck van Haerda, x Hinne Hinnes Uninga van
Hoytema (Vgl. Stamb. s. v.; dit geeft het wapen precies omgekeerd weer
n.l. ged., r. Fr. h. adel., l. doorsn., boven lelie, onder sleutel, het geheel
beladen met een hartschild: twee lelies en twee zesp. sterren, de lelies in 1.
en 4. geplaatst, de sterren in 2. en 3., als het wapen van Fedde van Haerda).
R. G. G. No 114.
Vertaling van de Latijnse tekst:
"Als vroomheid, faam en koninklijke adeldom een laatste dag zou kennen;
als ooit nog sterven kon waarmede Gratiën een sterflijk mens bedachten,
ligt het hier onder deez' zerk begraven. Slechts Fredericus de Haerda immers,
mocht zich dit al verwerven en met zich voeren naar der sterren hemelhuis."

G 157 In 5 stukken; evangelistentekens: 1. adelaar, 2. engel, 3. stier, 4. leeuw.
(R) A° 1602 DE[N] 25 IVLIJ / STERF DE[N] EERSAM[EN] ROMMERT SIMENS
Z OLT 58 IAER / A° 1617 DE[N] 9 IVLIJ STERF / DE EERBAR[E] METKE
SIPKES WEDVE VA[N] ROMMERT SIMENS /
SALYCH SIJN DIE DOODEN Dl INDEN HEERE RUSTEN /
A° 1662 DE[N] 18 MART STERFT D EDELE IVFFROV / MECHTILDIS
VAN LOO OVT 27 IAREN / HVISVROV VAN D[EN] ED[ELEN] MANH[AFTEN} CORNET
IOHAN VAN BVTTINGA /
Onder helmt. uitk. geblinddoekte ezelskop all. wapens: mann. ged., r. Fr.
h. adel., l. doorsn., bov. de ezelskop, ben. merk (138); vr. ged., r. Fr. h. adel.,
l. doorsn., bov. merk?, ben. doodskop (139).
Afgehakt en niet vervolgd: A° (15?)39 DEN
Rommert Sijmensz., lakenkoper, zn. van Sijmen N. en Aecht Hoitedr.,
x 1e Gertje Willems, † na 14 Mrt 1594 (wanneer R. S. en Geertke W. ver-
kopen een huis op de N. zijde van de Tuinen, Gr. consentbk. 1594,
fol. 26); x 2e (procl. v. h. gerecht 29 Apr. 1598) Metke Sipkedr.
Rommert en Jan Sijmonszn. kopen in 1577 als erfgen. van hun moeder
Aecht Hoitedr. een huis "omtrent de Vischbrugge", belendende Rommert
Sijmonsz. ten Z., waarin Atte Meijntsz. en Aecht Hoitedr. e. l. hebben
gewoond (1e procl. 15 Jan. 1577, Procl.bk., fol. 137); de beide broeders
verkopen in dat jaar een huis op de Tuinen (1e procl. 10 Aug. 1577, Procl.bk.,
fol. 156).
In 1578 koopt R. S. 1/10 part van een huis op de Tuinen van een Trijn
Rombertsdr., gehuwd met Dyoert Popckes (1e procl. 3 Oct. 1578, 3e procl.

>> begin | ---67---17 Oct. 1578, Procl.bk., fol. 195). 3 Mei 1598 kopen R. S. en Metke Sipckedr.
een huis op de Nieuweburen (Gr. consentbk. 3 Nov. 1598, fol. 153); in het
zelfde jaar nog een huis op het Hoeksterkerkhof (Decreetbk. 15 Sept 1598,
fol. 177r, Kl. Consentbk. 3 Mei/3 Nov. 1598, fol. 100); op 19 Juli 1600
een kamer achter de gedemolieerde stins tegenover het St. Anthony gasthuis
(Kl. Consentbk. 17 Sept. 1600, fol. 162) en in 1602 twee kamers in de Ame-
landssteeg (Decreetbk. 6 Mrt. 1601, fol. 25). 23 Augustus 1602 wordt in-
ventaris opgemaakt van de nalatenschap van R. S. (Inv.bk., fol. 298).
Uit het 1e huw. 2 drs.: 1. Cunira, geb. vlgs. Stamb. 1571, x Gercke Pie-
ters Siccama (zie G 93 en Stambk. II, p. 240); 2. Aecht(ien), geb. vlgs.
Stamb. 1581, x 5 Dec. 1606 Reijner Egberts Brandenburgh, van Heeren-
veen. Uit het 2e huw. eveneens 2 drs.: 3. Geertje; 4. Neeltien (Cornelia)
van Ulenburgh, x 2 Febr. 1622 (v. h. gerecht) Dr. Albertus van Loo, adv.
v. d. H. v. Fr., zn. van Jacob en Jantje van Boelema. Hij testeert 13 Sept.
1665, zij 19 Apr. 1670 en 15 Sept. 1673 (Inv.bk. 167311, fol. 183v). Zij †
1673 als weduwe, wanneer 28 Nov. inventaris harer nalatenschap wordt
opgemaakt (Inv.bk., fol. 176). Onder de brieven en instrumenten wordt
daarin vermeld (fol. 181) de "Originele Coopbrieff van Neel Sipkes vant
Blindt Eesel
in dato den 8e Februarij 1609" (verg. het wapen [138] van Rommert
Sijmonsz.!).
Uit het huw. van A. v. L. en N. R. U. volgens het Stamb. 4 kinderen,
o.a.: Mechtildis van Loo, x (attest. v. L. 25 Nov. 1660) Johannes van But-
tinga, weduwn. van Sara Martens Potthar (x attest. v. L. 17 Nov. 1654),
Cornet onder Ritmeester Ritske van Unia.
R. G. G. No. 111.

G 158 Gave zerk, alleen randschriften links afgesleten.
(bu.R) A° 1672 DE[N] 3 DECEMBER IS INDE[N] HEERE ONTSLAPE[N] /
DE[N] EERENTPHESTE[N] HOOGHGELEERDE[N] HEER HIERONI-
MUS DE BLAU ADVOCAET DESER LANDT / SCHAPPE
VA[N] FRISLANT REGERENDE BURGEMEESTER / ENDE
V.....CHA.......STEDE LEE.WARDE[N] .......(C?) . .
(L?)RE.....EI.....E . .. LEIT ALHIER BEGRAVE /
(bi. R) A° 166(5?) DE[N] XII SEPTEMB[E]R IS GESTURVEN DE / EER-
BARE DEUGHTSAME EN[DE] GODTSALIGE GEESIEN BROU-
WERIUS HUISVROVWE VANDE[N] / ERENTPHESTE[N] EN
HOOGHGELEERDE[N] DR HIERONIMUS / DE BL..........
......DE ...........GR /
All. wapens onder gekr. toegew. helmen: her. r. koekop, vergez. ben. r. en l.
v. e. gesteelde eikel (32), onder helmt. omgew. geharnaste arm met zwaard —
her. l. schuinsrechts gerekt blokje, vergez. bov. v. 2, ben. v. 1 gesteelde klaver
(33); helmt. korenschoof.
A° 16 .(4?) DEN (3?) NOUEMB[E]R IS GESTURVEN DE ERENTPHESTE
HOOCHGELEERDEN DR HISKIAS / HEI(N?)SIUS ADVOCAET
VOOR DEN HOVE VAN FRISLANT OLDT 24 IAREN EN[DE] LEIT
ALHIER BEGRAVE[N] / DEN (5?) MEY 1692 IS IN DEN HEERE GERUST
DE EDELE / HOOGHGELEERDE HEER QUIRYN DE BLAV RAAD /
ORDINARIS IN DEN HOVE VAN FRIESLANDT OUDT 47 / ....
ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN / DEN (22?) APRIL 1708 IS IN
DEN HEERE GERUST DE / EERBARE EN DEUGHTSAEME VROUW

>> begin | ---68---IOHANNA DE / BLAV (LAEST?) WED[U]E WYLEN DR IOHANNES /
THYSSE[N] IN LEVEN SECRETARIS VAN WYMBRITSERUDEEL /
OUDT .. IAER ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN /
O. d. hoeken kwartier(mannen)wapens onder gekroonde onderling toegewende
helmen: 1........ (de Blau a. v.), 2. POLMAN (helmt. antieke vlucht)
(140), 3. BROVWERIUS (a. v., doch blokje normaal), 4. GORIS (141) (doorsn.,
bov. klimm. hert, ben. ankerkruis, helmt. uitk. hert).
Vgl. G 44. Jentie (Janneke, Johanna) de Blau, ged. 5 Juli 1639, dr. van
Hieronimus en Geeske Brouwerius, x 1e (attest. van L. 20 Dec. 1663)
Dr. Hiskias Heinsius, adv. v. d. H. v. Fr., geadm. 1663; x 2e (attest. van
L. 24 Febr. 1672) Dr. Joannes Thijssen, adv. v. d. H. v. Fr., geadm. 1653,
en secretaris van Wijmbritseradeel.
R. G. G. No. 108.

G 159 Geheel afgeschilferd; randschrift?; o. d. hoeken all. wapens? onherkenbare
all. wapens onder helmt. antieke vlucht, beladen?
G 160 Rode Bremer zerk in stukken, enigszins afgesleten.
AN[N]° MDLXXII D[EN] XXV APRILLI OP / SINTE MARCVS DACH TVSKE[N]
III EN[DE] / IIII WRRE[N] VOERDMIDDACH RVST / MARY ROELIFS
DOCHT[ER] DHVISFROV / VA[N] BWVE DOWVEZ[OON] IN D III WYT /
LELYEN
/
Vrouwenwapen: dubb. adelaar?
A° 159(2?) DE[N] (.2?) APRIL STERF DE[N] / EERSAME[N] BUWE DOUWESZ[OON] /
EN[DE] HEEFT GEUOENT INDE DRIE / LEELYEN OLT (68?) IAREN /
Buwe Douwesz. wordt burger van L. 14 Juli 1544. Hij koopt 9 Juli 1559
bij decreet een rente van 3 g.g. 's jaars uit ¼ part van 9/10 part van een
huis aan de Cruijsepijppe bij het Bolwerk (Decr.bk., fol. 136). Hij verkoopt
in 1585 een huis op de N.z. van het Vliet (1e procl. 28 Febr., 3e procl. 19
Mrt 1585, Procl.bk., fol. 77) en in 1591 een huis bij Galileën (steeg bij de
Turfmarkt) (1e procl. 24 Jan., 3e procl. 12 Febr. 1591, Procl.bk., fol. 145;
Gr. consentbk. 12 Febr. 1591, fol. 145). 15 Juni 1592 werd zijn boedel ge-
scheiden tussen zijn kinderen: Ricxt Buwedr., wed. Jan Willemsz., en Roleff
Buwez. (Weesboek 1574—'94, no. 106).

G 161 Fragm.-hoofdsteen.
A° 1628 DE[N] (3?) MAIJ STU............ / BOTTIS BIERSTEECKER
EN[DE] ............. / LEEUWARDEN OUT 55 JAR.......... /
MARTIJ STURF DEERBAR........... / DIEUCKE EELKES D[OCHTE]R
HU.......... / BOTTIS OUT 48 JAREN ........... /
Hangend mannenwapen: ged., r. Fr. h. adel., l. merk?
Jelle Bottes x (procl. gerecht 20 Jan. 1599) Dieucke Eelckesdr., van Raerdt.
Het echtpaar koopt 8 Nov. 1627 een huis in de "Nijehoffstrate ofte Droe-
vendal" (Gr. consentbk. 1 Febr. 1628, fol. 124v). Uit het huwelijk worden
na 1603 (begin doopboek Herv. kerk) een drietal kinderen gedoopt: 1. Bauc-
kien, ged. 6 Mei 1604; 2. Botte, ged. 22 Juni 1606; 3. Lemcke, ged. 29 Dec.
1609.

>> begin | ---69---G 162 Hoofdsteen, teruggevonden onder, en pendant van G 154.
A° 1586 DE[N] 21 OCTOBER STERF DE EERBAER[E] / SYBBEL AERNS-
MA ALHIER / BEGRAUEN /
Hangende all. wapens: mann. klimm. leeuw (131), vr. Aernsma (9).
Zie G 154.

G 163 Fragm.-hoofdsteen, teruggevonden a. v.
Merk in cirkel (153).
G 164 Fragm.-rode Bremerzerk, later opnieuw behakt met twee vakken opschrift;
de bovenkant ontbreekt; gevonden onder de bevloering van het voorportaal.
............(ERTS?) OLT (32?) ........... /
A° 1624 DE[N] 25 AVGVSTI IS IN DE[N] HEERE GERVST / DEERBARE
IONGHE DOCHTER AECHTIE JANS ..... /
A° 1611 DE[N] 9 AVGVSTI STERF DEERBARE / DVECHTSAME IDTIE
RINTSED[OCHTE]R HVISVR / OW VA[N] SCHRYVER IAN SICKEZ OVT 34 /
IAREN 6 MAENDEN HIER BEGRAVE[N] MET HAER 3 SOENE[N] RINSE
IAN EN[DE] HENDERIC / IANZ /
Zie G 3 en G 75.

G 165 Gave zerk; gevonden a. v.
ONDER DESE STEEN LE / GT BEGRAAVEN DE HEER / H BUMA
J.U.D. EN ADVOCAAT VOOR DEN HOVE VAN VRIESLAND /
INDEN OUDERDOM VAN RUIM / 27 JAAREN DEN 26 MEIJ 1780 /
OVERLEEDEN /
Onderaan: No. 2
Ds. Hanso B(o)uma, ged. L. 23 Aug. 1716, pred. te IJsbrechtum (vgl.
Romein II, 361), † ald. 22 Dec. 1772, zn. van Wijbe Sjoerts (Bouma of
Buma), mr. hoedemaker, en Hinke Hansen, x vlgs. Stamb. (II s. v., p. 289)
Rinke Tuinhout, geb. 3 Aug. 1717, † IJsbrechtum 3 Dec. 1801, dr. van
Hajo, pred. te Nijland. Uit dit huwelijk 7 kinderen, allen ongehuwd over-
leden, w.o. Henrica Sophia, ged. IJsbrechtum 16 Jan. 1749 (zie G 166)
en Hayo, ged. IJsbrechtum 30 Juli 1752, 30 Aug. 1769 stud. te Franeker,
7 Juni 1774 geadm. als adv. v. d. H. v. Fr., Mei 1775 volmacht ten Lands-
dage. Op 30 Mei 1780 vermeldt het begraafboek: "Dr. H. Buma uit de
Breidtstraat in de Galileërkerk".

G 166 Pendant van G 165; gevonden daarnaast a. v.
HIER LEIDT NAAST HAREN / BROEDER BEGRAVEN DE IUFFER /
HENRIKA SOPHIA BUMA OP / DEN 2 IUNY 1782 OVERLEDEN /
33 IAREN OUD ZYNDE / DIE RIJP IS VOOR DE EEUWIGHEID /
STERFT NOOIT TE JONG /
Zie G 165.

>> begin | ---70---G 167 Hoofdsteen in Oct, 1941 op de Noord-Oosthoek van het terrein der afge-
broken kerk gevonden op 2 M. diepte.
A° 1579 * DEN 3 AVGVSTI / STERF ◊ JANNEKEN JANSD[OCHTER] /
Merk in cirkel (154).

*G 168 Gotfr. Hegenitus vermeldt 1630 bovendien nog in zijn Itinerarium het
volgende grafschrift:
SEPULTURA CLARISS . EXCELLENTISS . VIRII . V . LICENTIATI
MAGISTRI JACOBI A STA VELE, FLANDRI, INVICT . CAROLI V
ROM. IMPERATORIS IN HAC SUA PATRIA CONSULARI FRI-
SIAE PRAESIDIS SECUNDI, QUI POSTQUAM LAUDABILITER
DECEM ANNIS PRAEFUIT, OBIIT DIE 4 MENS . APRILIS A°
A NATIVIT . DOMINI 1541 NEC NON DOMICELLAE JOHANNAE
SMAIIERS EIUS CONTHORALIS.
Jacobus van Stavele was van 1529-1541 raadsheer in den H. v. Fr. en
van 1531-1541 2e president.
Vertaling van de Latijnse tekst:
"Graftombe van de roemrijke en excellente Magister Jacob van Stavele,
licentiaat in de rechten, Vlaming, raadsheer van de onoverwinnelijke Rooms
Keizer Karel V in zijn geboorteland en tweede president in Friesland, die
na loffelijk tien jaar te hebben voorgegaan, overleed de 4 April 1541 na
's Heren geboorte. Tevens rustplaats van Vrouwe Johanna Smaiiers zijn
echtgenote."
Dit grafschrift is niet meer vermeld in H. L. Benthems Holländischer
Kirch- und Schulenstaat (II, 1698), waarin de overige door Hegenitus
gegeven opschriften wel zijn opgenomen.


K 1 Op de klok van 1503 (in 1943 door de Duitsers geroofd en niet terug gekeerd)
* AD - HONOREM - D[OMI]NI - IH[S]U - MARIE - MATRIS - EIUS - BEA-
TORUM - PETRI - ET - PAULI - S[AN]C[T]I - FRANCISCI - ATQ[UE] - S[AN]C[T]E
CLARE - HEC - FFA [= FACTA] - EST -- GERHARDUS - DE - WOU - ME - FECIT -
ANNO - DOMINI - M - CCCCC - III -
Vertaling van de Latijnse tekst:
"Deze klok is gemaakt ter ere ons Heren Jezus, Maria Zijn moeder,
de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, Sint Franciscus en Sinte Clara.
Gerhard van Wou heeft mij in het jaar onzes Heren M CCCCC III."


*R 1 Rouwkas, thans op Heringa-state te Marssum.
OBIIT DIE VII NOVEMBRIS / MDCCXII /
Mannenwapen Popta (142) onder kroon.
Afb. 2.
Betreft Henricus van Popta (zie G 101 en het daar aangehaalde werk).

>> begin | ---71---B I J L A G E
REGISTER DER GRAVEN IN DE GALILEËRKERK
1691.

De E: Raad heefft geresolveert dat tot
hoedinge der Kosten gevallen over 't vloeren
en Planeeren van de Galileerkerk in den
Jaare 1691 van Ider Graff sal worden betaalt
10 stuivers volgens Resolutie den 4 Dec: 1691.
Register der Graaven in de Galileerkerk
beginnende van 't West-endt van de Zijd=muur
.
1 De weduwe d' Capt: Frink ..... 1 Graaven.
Op 26 Apr. 1677 verkoopt Siouckien Jans Eppinga, echtgen. van Pijter
Baltes, Mr. metselaar, voor zich en als erfgenaam van Otto Deeckmans,
Mr. chirurgijn, aan Jan Hendrix Lindhorst en Aeltie Pijters, echtel. op
het Vliet, een huis bij de Tuinen aan het Bolwerk, bewoond door de "Sijpel-
schriever" (d.i. de compagnieschrijver [of sypelschriever], die de soldijen uitbetaalde) van Capitein Frinck (Gr. consentbk. 25
Mei 1677, fol. 69v).

2 Antie Theunis wed: van Thomas Poppes ..... 1 (graf).
Thomas Poppes, geb. van L., wordt burger ald. 17 Mei 1664, x Antie
Theunis 19 Apr. 1663. Zij kopen 17 Juli 1668 een kamer en loods achter
de Galileërkerk (Kl. consentbk. 1668, fol. 54v); 13 Mrt. 1672 kopen
zij een huis staande achter de Olde Munte op de hoek van het Nieuwstraatje,
dat reeds door hen wordt bewoond (Gr. consentbk. 19 Jan. 1673, fol. 156v).
Uit hun huw. werden 7 kinderen gedoopt: 1. Poppe, ged. 8 Jan. 1664; 2.
Anthony, ged. 5 Mrt. 1665; 3. Nanjes, ged. 14 Mrt. 1666; 4. Anttie, ged.
25 Mrt. 1668; 5. Hendrickien, ged. 1 Oct. 1669; 6. Nanjes, ged. 19 Juli
1671; 7. Hendrickien, ged. 29 Dec. 1672.

3 Geis Harmens offte de schoonmoeder van Mr. Gerritt Metselaar ..... 1 (graf).
Geiske Harmens (verm. ged. 6 Juli 1631, dr. van Harmanus Ren(n)eman
x 26 Jan. 1623 Griettie Harmanni Coldedr.) x 1e (3e procl. kerk 3 Oct.)
1647 Hubert Hendrix, brouwersgezel, zn. van Hendrick Hubertsz. en N. N.
(Hendrick H., brouwer in 't Cromholt, wordt burger van L. 1628, geboortig
van het Bildt, x 2e 3 Oct. 1641 Siurdtie Sijbedr., invent. zijner nalaten-
schap 7 Apr. 1651, Inv.bk., fol. 81); x 2e (ondertr. voor gerecht te L. 27 Sept.
1661) Philippus Jansen, commies ter rechergie binnen Groningen; x 3e 29 Mrt.
1667 Hendrick Freerx, Mr. schoenmaker, weduwn. van Aeffke Claesses
(van Englum, attest. van L. om elders te tr. 22 Nov. 1659) en van Jidske
Reijners (x 22 Sept. 1661).
Geiske Harmens testeert 4 Dec. 1677, inventaris harer nalatenschap wordt
opgemaakt 30 Oct. 1678 (Inv.bk., fol. 175) ten verzoeke van Pijter Crans,
Mr. bontwerker, als testamentaire administrateur over haar goederen, en
van Harmen, Foeckien, Hubert, Claes en Trijntie Sibrandts, haar erfgenamen.
Uit haar 1e huw. werd 1 dr. gedoopt: Trijntie, ged. 6 Aug. 1648.

>> begin | ---75---In de Zuiderhoek.
4 D° Wiegersma tot Marssum een steen vier voet ..... 1½ (graf).
(Met latere hand:) Nu 1768 Eig: Edo Alma van Idema volgens Coopbrieff van
den 11 Maart 1760.
Johannes Wiegersma, predikant te Marssum 1682-1727 (vgl. Romein,
p. 61) koopt 1 Sept. 1716 1/4 part van een huis bij de Vrouwenpoort en
¼ part van een huis in de Torenstraat (Kl. consentbk. 1716, fol. 143);
hij koopt 25 Nov. 1724 ½ huis in de Bagijnestraat (Kl. consentbk. 9 Jan.
1725, fol. 140).
Zie G 4.

5 De Erven van Andries Caspers tot Damwolde ..... 2 Graaven.
(Met latere hand:) 1768 Eigenaars d' Luit: Dominicus van Bachum.
Dominicus van Baccum, geb. c. 1694 (30 Juli 1698 heet hij "olt ontrent
drie jaren" Auth.bk. 1697, fol. 8v), begr. L. 8 Nov. 1769, Mr. bakker op
het Vliet (lid gilde 19 Mei 1733, bakkersmerk: D V B), zn. van Fran(ciscu)s
(van) Baccum, Mr. bakker en graankoper (lid van het gilde 3 Nov. 1689,
bakkersmerk M met + erboven) en Elisabeth Schoonsweer (x voor het gerecht te L. 17
Sept. 1692, dr. van Jochum en Swaentie Hendricks, wed. van Hoite Claer-
camp). Franciscus van Baccum was een zn. van Jan Arent van Baccum, geb.
van Hamburg, procureur postulant, die 17 Dec. 1655 burger van L. wordt,
en van Impcken Taeckes (vgl. Aut.bk. 1697, fol. 8v en fol. 12); hij hertr. voor
het gerecht te L. 20 Dec. 1697 Agnes van den Bergh.
Dominicus van Baccum x 31 Mei. 1722 i. d. Herv. kerk Barbera Voets.
Op 8 Apr. 1722 wordt Herv. gedoopt Dirck, een zn. van Dominicus v. B.
D. v. B. en B. V. kopen 15 Sept. 1722 een huizinge, brouwerij en mouterij
bij de Vismarkt en de huizinge daarachter tegenover het Landschapshuis
(Gr. consentbk. 9 Oct. 1722, fol. 299v). Barbera V. verkoopt deze percelen
weer op 15 Nov. 1726 (Gr. consentbk. 6 Dec. 1726, fol. 130 en 131), waar
zij vermeld wordt als in eigen zaken agerende en het recht op deze percelen
door scheidinge met haar man verkregen hebbende.
D. v. B. verkoopt 1 Nov. 1736 een kamer in de steeg over de Waag tussen
het "Swarte Cruis" en het "Swart Zadel" (Kl. consentbk. 30 Nov. 1736,
fol. 5v) en eveneens op 1 Nov. 1736 een huis in de Bagijnestraat over de
Latijnse school (Gr. consentbk. 30 Nov. 1736, fol. 39).

De 2de Regel.
6 De weduwe van Jan d' Haas een steen van vier voet ..... 1½ (graf).
Jan Jacobs de Haes, geb. c. 1612 (de lijst van turfdragers, welke reeds
in functie waren bij het vaststellen der instructie op 16 Juli 1660, noemt
hem: Jan de Haes oud 48 jaren), x 1e (ondertr. voor gerecht te L. 19 Feb.
1642 als "Jan Jacobs corfmaker, soldât onder de Garde van zijn Gen:")
Anke Jacobs; x 2e (ondertr. voor gerecht te L. 8 Apr. 1643 als "Jan Jacobs
corfmaker") Auckien Hanses Broersma.
Jan Jacobs de Haes, turfdrager, en Auck Hansesdr. kopen 4 Dec. 1670
een huis aan de Z.z. van het Oldehoofsterkerkhof (Kl. consentbk. 1670,
fol. 168v) en 13 Feb. 1671 een kamer ten W. van Taeke Lammerts erfgen.
(verminkt ingeschreven acte Kl. consentbk. 1671, fol. 178v).
Uit het 2e huw. werden 2 kinderen gedoopt onder de familienaam De
Haes (vermoedelijk nog meer onder patroniem): 1. Gijsbert, ged. 24 Sept.
1656; 2. Jacob, ged. 30 Mei 1664.

>> begin | ---76---7 De Erffven van de schriever Jan Sickes Ravens Een Steen van drie
voet ..... 1 (graf).
Zie G 3.

8 Een steen van vijff voet onbekent ..... 3 (graven).
Een binnen Regel.
9,10,11 Arentie Brouwer (met latere hand:) nu 1768 Br. J: T: Wijngaarden 3 Graaven.
Zie G 7 en 7a.

12 De Erffven van Peijma ..... 2 (graven).
Een steen van vier en een halff voet. (Met latere hand:) Sixtus Peijma Advocaat,
en zijn vrouw is 1594 den 24 Decemb: overleeden genaamt de E: Juffrouw
Aelcke Benedictus Oedsma.
Zie G 1.

13 Een steen van vier voet Onbekent ..... 1½ (graf).
(Met latere hand:) Na gedagten een Priester, want daar staat een kelk opt Graff.
Zie G 17.

14 D° Schregardus tot Dokkum een steen vier voet ..... 1½ (graf).
(Met latere hand:) Nu Scheepen E: A: Idema en Juffr. Sijtske Redding.
Henricus Schregardus, geb. Franeker 1636, † 6 Juni 1702, begr. te Rinsu-
mageest, Med. Dr. en predikant te Rinsumageest, later te Dokkum (vgl.
N.N.B.W. X., kol. 895).
Zie G 4.

15 Dr Popta Een steen vier voet ..... 1½ (graf)
Zie G 6.

16 Dr A: Bolten de Olde ende Juffer Imck Catzius 2 steenen Ider vier en een halff voet ..... 4 (graven).
Zie G 8 en 10.

De vierde Regel.
17 Een graff Onbekent ..... 1 (graf).
18 De Erffgenaamen van Jarigh Gerritts vier steenen Ider steen vier
voet ..... 6 (graven).
(Met latere hand:) N.B.: op 't Register van 1768 staan deese Graaven in 4 ver-
deelt.

>> begin | ---77---19 De weduwe van de Captein Hania twee steenen Ider 4½ voet ..... 4 (graven).
Zie G 19 en 20.
Daar verschillende afstammelingen van Sjoerd Hania en Margareta van
Aernsma militair waren en de rang van kapitein bekleedden, is niet met
zekerheid na te gaan, wie met de weduwe van de kapitein Hania bedoeld is.
Vgl. R. G. G. No. 83.

De vijffde Regel.
20 Geert Kan nu Cornelis Jans voors. Kooper ..... 2 Graaven.
Zie G 30.

21 De Burgemeester Recalff ..... 2 (graven).

Jacobus Recalff, J.U.D., Adv. v. d. H. v. Fr. (geadm. 1657), burger van
L. 20 Dec. 1670 ("vermits het burgerrecht tot Groningen verboort hadde
de tijt ende anderhalff jaer", geboortig van L.), Vroetsman 1675-1714;
schepen 1675-1678; burgemeester 1681-1684, 1687-1690; x 1e 17
Febr.1661 Aeltie Edingh,van Groningen, x 2e 26 Dec. 1671 Attie Ens, van L.
Uit het 1e huw. 6 kinderen: 1. Maeike, ged. 9 Mrt 1662; 2. Maeyke, ged.
29 Mrt. 1663; 3. Maria, ged. 27 Mei 1664; 4. Tijttie, ged. 2 Juni 1665; 5.
Cathrijnna, ged. 1 Juli 1666; 6. Jacobus, ged. 3 Feb. 1669.
Uit het 2e huw. eveneens zes kinderen: 7. Hendrick, ged. 6 Sept. 1672;
8. Alegonda, ged. 20 Mei 1674; 9. Catharina, ged. 26 Mei 1676; 10. Catharina,
ged. 1 Juli 1677; 11. Maria, ged. 28 Jan. 1681; 12. Jacob, ged. 12 Sept. 1683.

22 Burmania tot Goutum koomende van Jr. Burgers (bedoeld: Buygers) Een
steen van vijff voet en een Graff ..... 3 Graaven.
Zie G 24.

23 De Dogter van de Captn. Hettinga als Erffgenaam van Jr Rinia
Een steen 4½ voet ..... 2 (graven).
Zie G 26.
Aurelia Catharina van Hettinga, dr. van Taecke v. H., kapitein (gesneu-
veld voor Grave 11 Oct. 1674) en Doedje Runia (vlgs. Stamb. mogelijk een
dochter van Johan Pieters Runia, doch waarschijnlijker het op 26 Jan. 1631
te L. gedoopte kind van diens broeder Tialling — vgl. G 70 —, verkreeg
18 April 1659 te L. als Doedtje van Ruinnija attestatie om elders te trouwen
met T. v. H.), x (vlgs. Stamb.) Goutum 11 Mrt. 1683 Sir Robert Hamilton
van Silvertounhill, majoor en kapitein van een comp. Schotten.

24 Deselve een steen van 4½ voet ..... 2 (graven).
25 Hans Lens nu de Heer Siccretaris Dotingh een steen vijff voet.. 3 (graven).
Zie G 27.
Johannes Dotingh, geb. Coevorden, J.U.D., Adv. v. d. H. v. Fr. (geadm.
1659), Proviandmeester van het kasteel te Coevorden, burger van L. 24 Dec.
1667; schepen 1669-1672, vroedschap 1670-1678; burgemeester 1678;
secretaris 1678-1692; zn.van Wiger Annes en Anneke de Blau (vgl. Ferwerda,
s.v. De Blau), x (3e procl. kerk 12 Juni 1664) Margrieta Huigius. J. D.
en M. H. kopen 22 Nov. 1670 en 4 Jan. 1671 beide keren 1/12 part van een
huis aan het Naauw, van Catharina Lenz, weduwe van Dr. Petrus Duijnterp,
adv. v. d. H. v. Fr., en van Hijlckien Lenz, echtegn. van Jacob van Campen,
notaris (Kl. consentbk. 1670 en 1671, fol. 193v en 195v).

>> begin | ---78---Margrieta (Grijtie) Hu(i)gius was verm. een dr. van Meinardus (van)
Hu(i)gius, geb. van L., 6 Juli 1660 burger ald., 1667-1670 vroedsman.
Hij koopt in 1669 1 pondem. bouwland aan de Zwette onder de klokslag
van L. (Kl. consentbk. 13 Mei 1669, fol. 108v).
Uit het huw. van J. D. en M. H. 7 kinderen: 1. Wijger, ged. 15 Mrt.
1665; 2. Titia, geb. 1666; 3. Anna, ged. 3 Febr. 1669; 4. Johanna Margrieta,
ged. 29 Oct. 1671; 5. Meinert, ged. 25 Jan. 1674; 6. Lijsbeth, ged. 5 Mei 1676;
7. Wijger, ged. 13 Nov. 1678. Zie verder Ferwerda, t.a.p.

De seste Regel.
26 Drie onbekende Graaven ..... 3 Graaven.
27 Hessel Coerts nu d' Clercq Drogenham een Groote steen 4½ voet 2 (graven).
Jo(h)annes Drogenham, Ordinaris clercq der Staten van Friesland, Bur-
gerhopman, daarna 1694-1711 Vroedsman van L., 1712-1715 Schepen,
x 5 Apr. 1674 Dieucke Hamerster. Zij kopen 2 Mrt. 1682 een huis op de
Eewal (Gr. consentbk. 24 Mrt. 1682, fol. 29); 23 Jan. 1710 een hovinge en
tuininge met stenen zomerhuis omtrent de stad (Kl. consentbk. 21 Feb.
1710, fol. 229); 3 Juli 1713 een hovinge, plantage en zomerhuis op de
Grachtswal (Gr. consentbk. 18 Aug. 1713, fol. 185).
Uit hun huwelijk wordt 1 zn. gedoopt: Hermannus, ged. 30 Apr. 1675.

28 Frans Hugens nu de Grietman Aijlva tot Wonseradeel Een steen Groot vier voet ..... 1½ (graf).
(In latere hand in margine:) N.B. Is nu op 't register van 1768 N. 38.
Zie G 34.
Tjaard baron van Aijlva, 1673-1701 grietman van Wonseradeel, † 31
Jan. 1705, begr. te Hichtum, x 1e Frouck Hugens, dr. van Hessel en Frouck
van Wyckel; x 2e Margaretha baronesse van Gent, vrouwe van Waarden-
burg, Hiern, Neerijnen, Klingelenburg en Oldeland (zie: H. Baerdt van
Sminia, N. Naamlijst van Grietmannen, p. 273).

29 Dr. Holverda ..... 2 Graaven.
Dr. Johannes Holwerda, Adv. v. d. H. v. Fr. (geadm. 1663), x (9 Apr.
1665 attest. van L. om elders te tr.) Titia Bechius, dr. van Dr. Petrus en
Auckien Martinesdr. Potter. Uit dit huw. 8 kinderen: 1. Petrus, ged. 10
Jan. 1666; 2. Hendrickijen, ged. 30 Aug. 1667; 3. Leonardus, ged. 20 Juli
1670; 4. Martijnus, ged. 30 Juli 1673; 5. Johannes, ged. 23 Sept. 1674; 6.
Auckien, ged. 17 Nov. 1675; 7. Auckien, ged. 24 Jan. 1677; 8. Tijtia, ged.
7 Jan. 1680.

30 Harmen Willems Wieringa nu de Notaris Wieringa ..... 3 (graven).
(Met latere hand:) N.B. hierin begraaven Jacobus en Francois Halma Land-
schaps Drukkers. Nu 1768 Eigenaar Dominus F: Piekenbroek tot Harlingen.
Harmen Willems Wieringa x N. N. Hieruit tenminste 4 kinderen: 1.
Gaspar, J.U.D., Adv. v. d. H. v. Fr., x (ondertr. v. gerecht L. 11 Dec.
1668) Christina Beerninck; 2. Catharina; 3. Philippus, geadm. landmeter
en procureur, notaris (geadm. 3 Nov. 1676), x voor gerecht L. 9 Febr.
1672 Lucia Vorssenburgh; 4. Nicolaus, konstschilder, x voor gerecht L.
17 Feb. 1671 Maycke Pijters Beensma (verg. A. von Wurzbach, Niederl.
Künstler-lexikon, II, p. 878). Nicolaus † voor 30 Sept. 1682, wanneer Dr.

>> begin | ---79---Gaspar Wieringa voor ½ en Catarina en Philippus Wieringa, Not. Publ.,
voor de andere ½ erfgen. van w. Nicolaus Wieringa, in leven Constschilder,
verkopen een huis in de Speelmanstraat (Gr. consentbk. 20 Oct. 1682, fol.
48v). Dit huis was gekocht door Gasper en Nicolaus 23 Dec. 1663/21 Jan.
1664 (Gr. consentbk. 29 Jan. 1664, fol. 237v). Philippus W. † voor 7 Jan.
1716, wanneer er inventaris zijner nalatenschap wordt opgemaakt (Inv.bk.
1716, fol. 25.).
Zie G 35.

De seevende Regel.
31 De kinderen en erffgenaamen van Gerritt Ypes in leven Mï Kiste-
maaker ..... 5 (graven).
Zie G 38.

32 Een Groote steen van vijff voet Onbekent ..... 3 (graven).
Zie G 41.

33 De weduwe van Wouter Nuiwkerk een steen van 4½ voet.... 2 (graven).
Zie G 42.

34 De Oude scheepen Swalue nu de Majoor Zijgers een steen 4½ voet 2 (graven).
Zie G 43.

35 Voor de stad (doorgehaald) ..... 2 Graaven.
(Met latere hand:) Dit Graff behoort aan de Familie van Knock waarin be-
graaven Leidt D° W: Winterswijk den 8 October 1766.
Verg. No. 112 en G 44.

De Agste Regel.
36 Rossum Een Groote steen ..... 2 (graven).
(Met latere hand:) Is in begraaven 1610 den 22 Oct: d' Eerbaare Griet Gaelma
d'Jonge.
Zie G 46.
Een Griet Gaelma komt in het Stamb. niet voor.

37 Itie Groens Een steen 2½ voet ..... 1 (graf).
Zie G 47.

38 Nogh een steen van vier voet Onbekent ..... 1½ (graf).
39 De Erffgenaam van Sibilla van Bolten Een steen vier voet ..... 1½ (graf).
Zie G 49.

40 Arent Arentz Zoon ..... 1 Graff.
Zie G 55.

>> begin | ---80---41 Twee Graaven Onbekent ..... 2 Graaven.
De 9de Regel.
42 De weduwe van Dr Hardemans ..... 2 (graven).
Ruardus Hardemans, advocaat v. d. H. v. Fr. (geadm. 1663), x (3e procl.
kerk 23 Apr. 1665) Lijsbeth Hoijtsma.

43 Een onbekende steen ..... 1 (graf).
(Met latere hand:) N.B. hier zijn nog eenige Graaven onder de Consistoriestoel
die niet opgeteekent kunnen worden.
44 De Notaris Inia een steen 3 voet ..... 1 (graf).
Zie G 56.

45 Albartus Reeneman nu ..... Een steen van vier voet ..... 1½ (graf).
Zie G 57.

46 Een steen van 4 voet Onbekent ..... 1½ (graf).
Zie G 58.

47 Jacob Jeppema een steen 3 voet ..... 1½ (graf).
Zie G 59.

48 Voor de Stadt ..... 1 Graff.
De 10de Regel.
49 De Erffgenaam van Camstra Een Groote Gebrooken Steen vijff voet 3 (graven).
Zie G 67.

50 Tjalling van Rinia een steen vijff en een halff voet en elleff voet Langh 4 (graven).
Zie G 70.

52 De Erffven van Watzo Cammingha tot Wirdum een steen 4½ voet 2 (graven).
Zie G 71.

De Elleffde Regel.
53 Jan Sickes Ravens nu Dr Santstra offte de vroedtsman Abbema Een Steen
van vier voet ..... 1½ (graf).
Zie G 75 en G 3.
Sachaeus Abbema, Notaris, Vroedsman te L. 1686-1710; schepen 1694—
1697, zn. van Florentius, pred. te Wirdum 1622-1644 (Vgl. Romein I,
p. 154) en Maycke Jansdr. Ravens (x 3e procl. 18 Aug. 1622), x 19 Mei

>> begin | ---81---1670 Susanna Cramers, geb. te Amsterdam. Uit dit huw. 7 kinderen: 1.
Florentius, ged. 27 Juli 1673; 2. Florentius, ged. 23 Juni 1675; 3. Rinse,
geb. c. 1678 (vgl. Romein I, 54, 123); 4. Florentius, ged. 10 Nov. 1680;
5. Anna Lucia, ged. 19 Oct. 1683; 6. Johannes en 7. Maria Catharina, twee-
lingen, gedoopt 6 Nov. 1689.
Dr. Santstra verm. = Gerbrandus Sanstra, adv. v. d. H. v. Fr. (geadm.
1686), verder onbekend.

54 Starckenburgh nu de Gravin Carelzon een steen 6 voet ..... 4 (graven).
(Met latere hand:) Nu 1760 Eigenaar d' Heer Grietman G: F: Baron Thoe
Schwartsenbergh en Hohenlansberg als Fidei Commissaire Erffgenaam van
Mevrouw d' Gravinne Carlson.
Zie G 76.
Isabella Susanna barones thoe Schwartsenbergh en Hohenlansbergh,
geb. 31 Dec. 1639, † 28 Nov. 1723, dr. van Georg Frederick en Gaets Tjaerda
van Starckenborgh, x Ameland 13 Sept. 1685 Gustaaf Carlzon, graaf thoe
Borringen, † 1 Jan. 1708, oud 58 jaar, natuurlijke zoon van Karel Gustaaf,
koning van Zweden, bij Brigitta Allerts.
De Grietman G. F. baron thoe S. en H. is waarschijnlijk Georg Frederik,
geb. 's Gravenhage 23 Sept. 1733, Gecommitteerde staat van Friesland en
Grietman van Menaldumadeel, † 's Gravenhage 6 Aug. 1783, achterklein-
zoon van Isabella Susanna's neef Georg Wilco baron thoe S. en H.

55 Nogh Een Steen van 3 voet ..... 1 (graf).
Zie G 77.

56 Nogh Een Steen Groot 3½ voet ..... 1½ (graf).
(Met latere hand:) Den 1 Aprill 1766 in begraaven d' Heer Burgemr Gijsbertus
Nauta. (In margine:) Nu in d' Register is d' N. 78.
Zie G 78.
Gijsbertus Nauta, J.U.D., Adv. v. d. H. v. Fr. (geadm. 1716), 1721 Lands-
adv. en fiscaal-generaal, 1738-1766 vroedsman van L., 1736-1739, 1745—
1748, 1751-1754 burgemeester, ged. 9 Feb. 1696 (Herv. in tegenstelling
met zijn beide oudere broertjes, die R.K. gedoopt werden), begr. 1 Apr.
1766, zn. van Bavius N., notaris, en diens 2e vr. Rixtie (Rixarda) Metz, x
Slooten 12 Nov. 1719 Geertruid Beuckens, begr. 24 Apr. 1765.
Uit dit huw. 8 kinderen: 1. Rixjarda, ged. 11 Dec. 1720; 2. Bavius, ged.
26 Oct. 1721; 3. Johannes, ged. 2 Juni 1723; 4. Gerritje, ged. 11 Dec. 1726;
5. Gerritje, ged. 31 Jan. 1731; 6. Paulus Rombertus, ged. 22 Mrt. 1733;
7. Gerharda Hillegonda, ged. 1 Oct. 1734; 8. Paulus Rombertus, ged. 25
Oct. 1737.

57 De Erffgenaamen van Juffrouw Wissema nu Mevrouw Jongestal cum soc:
Een steen Gedekt met een Kooperen Plaat groot 4 voet ..... 1½ (graf).
(Met latere hand in margine:) N.B. hier begraaven Br Nauta zijn Dogter, vrouw
Suster en huisvrouw 1765 is Nu 1768/79 Nommer.
Zie G 79.
Ida Lezaen van Wissema, dr. van Sape van W. en Frau Bockesdr. van
Burmania, kleindochter van Sape van W. en Ida van Lezaen, x (attest.
van L. 24 Mei 1674) Gellius Wijbrand van Jongestal, grietman en dijkgraaf
van Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde.
Verg. R. G. G. No. 56.

>> begin | ---82---De 12de Regel.
58 (Met latere hand:) N.B. Twee Graaven onder de bank van d' Coster Onbekent
(In margine:) 1768 N: 80 en 81 ..... 2 (graven).
D° Bernardus Fullenius ..... 1 Graff.
Bernardus Fullenius, geb. in Westfalen c. 1565, † L. c. 1636, Theol. dr.
en predikant te L. 1593-1636 (zie N.N.B.W. III, kol. 425), x (ondertr.
gerecht 15 Feb. 1595) Atkje Abbema, dr. van Bocke Douwesz. A., deur-
waarder v. h. H. v. Fr., en Frau Gattyedr. Uit dit huw. 7 kinderen: 1. Frouck,
geb. c. 1596; 2. Geeske, geb. c. 1596; 3. Bernardus, geb. c. 1602; 4. Yda,
ged. 12 Mei 1605; 5. Natanehel, ged. 1 Oct. 1606; 6. Itien, ged. 3 Feb. 1611;
7. Boldwin, ged. 26 Feb. 1615.

59 Een Steen van vier voet ..... 1½ (graf).
60 Grombacht een Steen Groot 6½ voet ..... 4 (graven).
Zie G 84.
Luts van Martena, dr. van Hessel (van) Martena en Both Jarichsdr. Hot-
tinga en kleindochter van Sijtze M. en diens 1e vrouw Hijlck Pietersdr.
Camstra, x Frits van Grombach, ridder, 1517 grietman van Barradeel,
1525 Raad in den H. v. Fr. en overste dijkgraaf van Westergo, † 1541, zn.
van Carl en Amalia Fuchs von Dornheim (zie N.N.B.W. I, kol. 982).

61 Een Graff Onbekent ..... 1 (graf).
62 Een steen Groot 3½ voet ..... 1½ Graff.
63 De Raadtsheer Alle van Burum nu de Captein van Burum Een Steen Groot
3½ voet ..... 1½ (graf).
Jan Gerrijtsz. van Burutn, gezworen gemeensman 1612-1614, zn. van
Gerrijt Jansz. en Griet Alledr. (zij hertr. 1e Henrick Dirxz, † voor 1586;
2e Freerck Popckes, vgl. Inv.bk. 1614, fol. 585), x 1e Tzietske Betzedr.,
† na 18 Jan. 1601 (vgl. Inv.bk. 1614, fol. 569v) en voor 22 Mei 1606 (vgl.
a. w., fol. 572); x 2e Willemke Emedr. Hij † 1614, wanneer 6 Dec. inventaris
zijner nalatenschap wordt opgemaakt (Inv.bk. 1614, fol. 538).
Uit het 1e huw. 3 zoons: 1. Gerrijt; 2. Betze; 3. Alle.
Alle Janse van Burum, gezworen gemeensman 1634, 1635, 1640, 1645,
1650, 1656; vroedsman 1657-1668; burgemeester 1636-1639, 1641-1644,
1646-1649, 1651-1655, 1657-1660, 1662-1665; x (3e procl. kerk 8
Sept. 1622) Lijsbettie Fransedr., dr. van Frans Fransen en N. N.
Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Tzieske, ged. 15 Aug. 1623, † (vlgs. Stamb.)
31 Aug. 1661, x 1e 26 Mrt 1643 Dr. Godefridus Jorritsma, Adv. v. d. H. v.
Fr. (geadm. 1634), Secretaris en Pensionaris van L. 1639-1647; x 2e (attest.
v. L. 25 Feb. 1654) Dr. Jacobus Adius, Adv. v. d. H. v. Fr. (geadm. 1644),
Secretaris van L. 1653-1669, ged. 21 Aug. 1622, zn. van Adigerus A. en
Maria Jacobsdr. van Loo; 2. Frans, ged. 24 Nov. 1626, † voor 1641; 3. Joan-
nis, Capitein van een Comp. Inf. (1669, 1671, 1673), later ontvanger van
Leeuwarderadeel, x 9 Dec. 1669 Maria van Vierssen, dr. van Jurjen v. V.
en Anna Evertsdr. Boner (uit dit huw. 2 kinderen: Anna, ged. 17 Sept.
1671, en Allard, ged. 17 Aug. 1673); 4. Fransois, Adv. v. d. H. v. Fr. (geadm.

>> begin | ---83---1665), Raadsheer in den H. v. Fr. 1675-1709, † 5 Feb. 1710, x 7 Juni
1677 Titia van Vierssen, geb. 7 Aug. 1641, † 3 Juni 1706, dr. van Assuerus
v. V. en diens 2e echtgen. Jisca van Geersma (uit dit huw. 1 zn. Allard,
ged. 17 Feb. 1678).
Merkwaardig is, dat Alle van Burum nimmer raadsheer is geweest; er
heeft door de maker van het grafregister blijkbaar een persoonsverwisseling
plaats gehad met de zoon, de raadsheer Francois van Burum, terwijl met de
Captein van Burum, klaarblijkelijk de oudere broeder Joannis bedoeld is.

De 13de Regel.

64 Drie Graven Onbekent onder de bank van de Heer Grietman vrouw 3 Graaven.
Een binnen Regel.
65 Joannes de Ruiter ..... 2 Graaven.
Joannes de Ruijter, Mr. boekbinder (1675), Mr. boekdrukker (1677), x
19 Apr. 1674 Gertie Sweerts, wed. van Lambert Coumans. Het echtp. koopt
26 Oct. 1675 een huis in de Peperstraat (Gr. consentbk. 6 Oct. 1676, fol.
27v) en 28 Apr. 1677 een tweede huis in de Peperstraat (Gr. consentbk. 26
Apr. 1678, fol. 109v). De enige uitgave van De Ruijter, welke in de Stedelijke
Bibl. van L. voorkomt, is: Januae Linguarum aureae Vestibulum, dat is,
het Voorhof der guldene ontslotene Deure der Taalen waar door den jongen
leerlingen tot de Latijnsche taale de ingang bereit wert, autore Johan-Amoso
Comenio. Leovardiae apud Johannem de Ruiter, Typographum in vico vulgo
de Peperstraat. Anno 1700. De drukkerij wordt later voortgezet door zijn
stiefzoon Pieter Koumans, die zich in 1746 noemt: "stadsdrukker in de
Peperstraat in de jonge Ruyter."

De 14de Regel.
66 Een steen vijff voet een Gragt ..... 4 Graaven.
67 Appeus als Erffgenaamen van Maijke van Tongens een steen 3½ voet 1 (graf).
Zie G 93.
Cornelis Appeus, plaatsnijder (Wurzbach, Niederl. Künstler Lexikon I,
p. 25, noemt hem: "C. Apens oder Apeus, Kupferstecher zu Groningen
tätig um 1665 und spater" en kent een zestal gravures van hem, w. o. de lijk-
statie van stadhouder Willem Frederik, 15 Dec. 1665), x Tietie Heijmans,
(vlgs. Stamb.) geb. 1629, dr. van Matthijs en Geertruijd van Cuijck. Het
echtp. koopt 16 Feb. 1684 een huis op de Turfmarkt (Gr. consentbk. 29
Feb. 1684, fol. 119).
Op welke wijze Appeus erfgenaam kan zijn van Maycke van Tongeren
is ons niet gebleken.

68 Een steen 4½ voet ..... 2 (graven).
69 De Burgemeester Swart een Steen van vier voet en een Gebrooken van drie
voet ..... 1½ (graf).
Zie G 94a.

>> begin | ---84---De vijfftiende Regel.
70 De Erffven van Jorit Lolkes een Steen van 5 voet ..... 3 (graven).
Zie G 96.

71/72 Watzo Glinstra cum soc. als Erffgenaam van de weduwe van de Burgemeester
J. Joris Gerritts Camp. / Twee Steenen een van 5 ende een van drie voet ..... 4 (graven).
Zie G 97 en 98.
Maycke Watze Eelckesdr., zuster van Sytske (x Joris Gerrits Camp),
x Cent IJpckes. Hun afstammelingen noemen zich Glinstra naar de State
Glins onder Dronrijp, o.a. Eelco van Glinstra, x 7 Mei 1642 Lutske van
Bouricius, waaruit o.a. Watze (Valerius) van Glinstra, ged. L. 22 Dec. 1647,
† 2 Mrt. 1727.

73 De Raadtsheer Viersen nu Titia Vierssen als Erfgenaam van Haar Vaader een
Steen vijff voet ..... 4 Graaven.
Zie G 100.
Assuerus van Vierssen, kleinzoon van Willem van V., Raad i. d. H. v. Fr.,
x (vlgs. Stamb.) 2e Jisca van Geersma, waaruit o.a. Titia, geb. 7 Aug.
1641, † 3 Juni 1706, x L. 7 Juni 1677 Fransois van Burum (vgl. R. G. G.
No. 63).

De Sestiende Regel.
74 Dr. Popta twee Steenen ..... 3 Graaven.
Zie G 101.

75 Juffer van Loo anders Ulenburgh nu P.J.C. Petraeus Een Steen (met later
hand ingevoegd: lang 7½ voet, breedt) van 4½ voet (In margine met later
hand:) 1768 is N. 111 ..... 2½ (graf).
Zie G 102.

76 De Captein Aijtsma een Steen vijff voet ..... 3 (graven).
Zie G 104.

77 De Huisvrouw van de Professor Matthaeus van wijlen haar vaader 2 Graaven.
Zie G 103 en 107.

78 De wed. van Dominus Hachtingius twee Graaven niet gerepareert 2 (graven).
Zie G 120.

79 Twee Graaven Onbekent van de Scheepen Taecke Brouwer .... 2 (graven).
Taco (Taecke) Dirx, brouwer, burger-vaandrig 1612; bouwmeester 1620—
1623; gezworen gemeensman 1624; schepen 1625-1628, x (ondertr. ge-
recht 29 Mei 1602) Jets(ke) Jansdr. Het echtp. koopt 18 Apr. 1612 een huis
op de N.z. van de Tuinen, dan bewoond door Jan Intses, brouwer (Gr.
consentbk. 27 Oct. 1612, fol. 5).

>> begin | ---85---De Seeventiende Regel.
80 Suffridus Eugadenus Medicijnen Doctoor Een Steen van vier voet met Een
Graff .....2½ Graff.
Zie G 110.

81 Een Graff geteekent met Een Roos En drie Ruijten .....1 (graf).
82 Nieske Hendriks wed: van N. Starter ..... 1 (graf).
Nieske Hendriksdr. Harderwijck x L. 14 Aug. 1614 Jan Jansz. Starter(t),
geb. Londen 1593 of 1594, dichter, toneelschrijver en boekverkoper "In
d' Engelsche Bijbel" op de Brol te L., † midden Sept. 1626 op de grenzen
van Hongarije (vgl. N.N.B.W. VIII, kol. 1286). 7 Januari 1625 werd te
Harlingen van dit echtpaar een dochter Lijsbet gedoopt. 4 Juli 1630 werd
aan Nieske Hendricx, weduwe van Jan Starter, te L. attestatie gegeven om
elders te hertrouwen met Erasmus Stollen, muntersgezel.
Op 20 Juli 1614 verklaart J. J. S. schuldig te zijn aan Assuerus van Lon-
derseel te Rotterdam de somma van 282 Car. gl. voor geleverde "const
ende printen" (Hyp.bk. 1614/15, fol. 146). Op 23 Aug. 1615 verklaren
J. J. S. en N. H. schuldig te zijn aan Hans Rijcken, kwartiermeester van de
Ritmeester Anthonis van Aleua, 128 Car. gl., welke som zij echter op 19 Oct.
1615 reeds hadden terugbetaald (Hyp.bk. 1615/16, fol. 110). Op 26 Feb.
1616 lenen zij van Jan Henrick Jarichs, ontvanger generaal der convoijen
te Doccum, 276 Car. gl., welk bedrag zij zullen terugbetalen uit de opbrengst
van de levering van boeken en papieren aan het College van de Admiraliteit
te Dokkum, wat ook op 18 Nov. 1616 gebeurt (Hyp.bk. 1615/16, fol. 217).
Op 24 Apr. 1616 verklaart J. J. S. gekocht te hebben van Dr. Hero van
Hottinga, Raad en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te Dokkum, "een
bruin blesset hinxtpeert" voor de somma van 91 daalders, welk bedrag
hij zal betalen 1/3 met gereed geld, zodra hij van "de messe van Francfort
naestcomende" weer zal zijn thuis gekomen, en 2/3 met boeken tot gelieven
van de verkoper. Op 15 Nov. 1616 blijkt de schuld te zijn voldaan (Hyp.bk.
1615/16, fol. 261). Op 21 Dec. 1615 verklaart hij schuldig te zijn aan Sr.
Jan Claes Dorp 200 Car. gl. voor de aankoop van 50 exemplaren van Me-
rula's Tijdthresoer (Hyp.bk. 1616/17, fol. 84) en op 12 Jan. 1617 geven
J. J. S. en Nijeske Hendricx, die hier met de familienaam Harderwijck voor
den dag komt, een schuldbekentenis van 150 Rijksdaalders aan Gregorius
Ketwich te Bremen (Hyp.bk. 1616/17, fol. 251v).
Op 4 Jan. 1626 tenslotte verklaart N. H. "althans binnen Leuwarden
wonende in absentie van Jan Starter mijn egte man" schuldig te zijn aan
Rienck Ruirdtz, apotheker, en Trijn Claesdr., echtel. binnen Franeker,
195 Car. gl. 12 st. ter zake van suiker, rijst en meer eetbare waren van hen
gekocht (Hyp.bk. 1625/26, fol. 195).

83 De wed. van de Captein Hania Een Steen 5½ voet ..... 3 (graven).
(Met latere hand:) Nu 1768 op 't Register staat N. 121 Een Steen Lang 9 breed
5½ voet affgesleeten In d' midden Staat P: H: Petraeus vroedtsman binnen
Leeuwarden 1751, op 't register van 1690 Staat Gelijk hierboven is gemelt
N. 83.
Zie G 115.

84 De Erffgenaamen van Gellius Hillama ..... 2 Graaven.
Zie G 116 en 119.

>> begin | ---86---De Agtiende Regel.
85 Pijter Jansen Cluijter een Graff met een Steen van vier voet .... 2½ (graf).
Zie G 122.

86 De Ritmeester Eminga cum soc. Een Steen van vijff voet .....3 (graven).
Zie G 124.
De ritmeester Eminga is waarschijnlijk Sijds van Eminga, oud-majoor
der Cavalerie, broeder van Cecillia Anna v. E., die testeert 14 Nov. 1700
en † op Doniastate te Oosterend 25 Juni 1706, oud 63 jaar.

87 Foppe van Douma nu de Colonel Beijma een Steen 4½ voet ..... 2½ (graf).
(Met latere hand:) Nu 1768 Eigenaar Julius Mathijs van Beijma Siccr: te Har-
lingen.
Zie G 126 (verg. G 144).
Foppe van Douma komt in het Stambk. s. v. niet voor.

88 De Erffven van de Burgemeester Watzo Eelkes Een Steen ses voet met een
Graff ..... 4 Graaven
Zie G 131 en 138.

89 Dirk Gerritts Cannegieter ..... 1 (graf).
Zie G 112.

De Neegentiende Regel.
90 Bartel Hendrik ..... 3 Graaven.
Zie G 121, 139 en 142.

91 De Kelder van Frans van Camminga en Juffrouw Heerema 20 voeten breedt
en 12 voeten Lang op ..... 16 Graaven.
(In margine:) Een Kelder.
Zie G 123, 128-133, 129 en 130.

De 20ste zij(n)de een binnen Regel.
92 De Heer Wijckel een Steen ..... 3 (graven).
Zie G 149.

Den 21ste Regel.
93 De Kinderen van d' Scheepen Gerrijt Harmens Een Steen van vijff
voet ..... 3 (graven).
Gerrijt Harmens, geb. van Meppel, 1657-1661 vroedsman te L., 1658
1661 schepen, x Antie Jansdr. Duijff (verm. dr. van Jan Jans Duijff, 1612-

>> begin | ---87---1616 bouwmeester te L., 1617 gezworen gemeensman, en Geeske Elantsdr.
— Certif.bk. 23 Mei 1616, fol. 41).
Antie Jansdr. Duijff, wed. van Gerrijt Harmens, in leven schepen van L.,
koopt 28 Oct. 1664 (Gr. consentbk. 25 Nov. 1664, fol. 69) een huis bij de
Vismarkt. Dit huis, "alwaer de blauwe duijff uijthangt", wordt 17 Aug.
1716 (Gr. consentbk. 16 Sept. 1716, fol. 55v) weer verkocht door: Elisabeth
Steindam, wed. van Jacobus Siccama, notaris; Gerrijtie Steindam, echtgen.
van Ds. Petrus Cuperus, pred. te Warrega; Anna Steindam, echtgen. van
Tiomme Sijbisma, deurwaarder; Ds. Gerardus Steindam, pred. te Idaard;
en Geertruij Steindam, echtgen. van Theodorus Gatzonides, eerste Latijnse
praeceptor te L., als kinderen en erfgenamen van hun moeder Geiske Ger-
rijts (ged. 25 Feb. 1635), wed. van Dr. Henricus Steindam (x attest. L.
30 Juni 1655), Adv. v. d. H. v. Fr., die mede erfgenaam was van haar ouders
Gerrijt Harmens van Meppel en Antie Jans Duijff en de eigendom door
scheiding en deling met de andere erfgen. had verkregen.

94 Walricx en Albertus van Loo Erffgen: twee steenen IJder vijff voet 6 (graven)
(Met latere hand:) 1768 N.B.: Staat nu deese ses Graaven op N° 143 144.
Zie G 152.

95 De Heer Knijff een steen 5½ voet ..... 3 (graven).
Zie G 153.

96 Pijter Hartmans Een Steen Groot 2½ voet ..... 1½ (graf).
Zie G 151.

Beginnende weederom van de West-kant onder 't Affdack.
97 De Scheepen Emmenes ..... 1 Graff.
Johannes Huijberts van Emmenes, geb. van Utrecht, wordt burger te
L. 29 Apr. 1648, mr. bakker (geadm. als lid van het gilde 9 Mei 1648), sche-
pen 1689-1692, 1696-1698, † voor 19 Mei 1698, wanneer inventaris zijner
nalatenschap wordt opgemaakt (Inv.bk. 1698, fol. 67), x 2 Jan. 1648 Rinske
Accama, begr. 20 Jan. 1692, dr. van Benne en N. N. Zij kopen 3 Jan. 1658
de helft van een huis over de Brol op de hoek van de "Deurgaende- of Spoock-
steeg" en 29 Mrt. 1666 de andere helft (Gr. consentbk. 29 Jan. 1658, fol.
167 en 1 Feb. 1667, fol. 13).
Uit het huw. werden 12 kinderen geboren: 1. Hubert, ged. 10 Nov. 1648;
2. Huibert, ged. 12 Dec. 1649; 3. Eijske, ged. 2 Nov. 1651, x (3e procl.
kerk 19 Mrt. 1671) Claes Pijters Heringa, ord. bode der St. v. Fr.; 4. Janneke,
ged. 12 Oct. 1653, x 23 Nov. 1677 Joannes Adama, mr. chirurgijn te L.;
5. Huijbert, ged. 24 Oct. 1655; 6. Sioukien, ged. 18 Jan. 1657, x 20 Mei
1683 Simon Reinalda, mr. goudsmid te Franeker; 7. Hubertus, ged. 16 Dec.
1658, Adv. v. d. H. v. Fr. (geadm. 1682), burger vaandrig te L., x 6 Nov.
1692 Catharina Brouwers; 8. Frouckien, ged. 28 Aug. 1661; 9. Benne (Ber-
nardus), ged. 28 Sept. 1662, mr. chirurgijn te L., x 3 Oct. 1686 Mayke
van Dorn; 10. Egbert, ged. 15 Jan. 1665; 11. Johannes, ged. 8 Apr. 1667,
(1698) oud-vaandrig van een Comp. te voet, x 1 Aug. 1718 Eva Goosens;
12. Frouckisn, ged. 26 Aug. 1670, x 1e 26 Jan. 1690 Andries de Boys, x 2e
25 Aug. 1698 Andries Doem, ruiter van de guarde du Corps van de Erfprins.

98 Dr. Arent Bolten 3 Steenen ..... 3 Graaven.
Zie G 13, 14 en 16.

>> begin | ---88---99 De wed. van Dr Lollius ................... 3 Graaven.
Dominicus Lollius, J.U.D., adv. v. d. H. v. Fr. (geadm. 1648), fiscaal
der stad L., ged. 27 Oct. 1620 (Douue een zn. van Dr. Louijus!) als zn.
van Dr. Scipio L. en Maeycke de Veno (Veen) (x 26 Jan. 1617), x 31
Mrt. 1650 Baukjen Hayes Bolsma.
Uit dit huw. 9 kinderen: 1. Sibbela, ged. 3 Jan. 1651; 2. Sijbrandus, ged.
12 Mei 1652; 3. Schiepio, ged. 6 Nov. 1653; 4. Catharijna, ged. 2 Jan. 1655;
5. Aurelia, ged. 21 Mei 1656; 6. Aureelij, ged. 10 Mrt. 1658; 7. Schiepio,
ged. 15 Feb. 1660; 8. Geertruit, ged. 16 Mei 1662; 9. Schiepio, ged. 15
Apr. 1664.

(Met latere hand ondergeschreven:) Non bonus. 't Register van 1768 gemaakt
in Junij en Julij 1768 Staat op de Nommer 175 Een Steen Lang 7½ breedt
4 voet waarop 't waapen Staat van Loo, En daar onder G. F: van Loo 2 (graven).

De 2de Regel.
100 De Geweesen Hopman Galenus van Echten twee steenen de eene vijff ende
Andere vier voet met een Graff ..... 5½ (graf).
Galenus ab Echten, geb. van Heerenveen, burger van L. 21 Nov. 1657,
Stads-chirurgijn (lid van het gilde 1657), † voor 25 Mei 1692 (wanneer in-
ventaris zijner nalatenschap wordt opgemaakt, Inv.bk., fol. 34), x (31 Jan.
1658 attest. v. L.) Siuke Sijerxma, wed. van Douwe Wijarda, Chirurgijn
(lid van het gilde 1638, stadschirurgijn 1651, † 1656). Uit dit huw. 7 kinde-
ren: 1. Aefke, ged. 31 Oct. 1658; 2. Hijlkijen, ged. 12 Dec. 1660; 3. Annius,
ged. 2 Sept. 1663; 4. Annius, ged. 16 Sept. 1666; 5. Aefke, ged. 10 Apr.
1668; 6. Hans, ged. 29 Juli 1670; 7. Aefcke, ged. 16 Juli 1673.
Op 8 Juli 1687 wordt inventaris gemaakt van de goederen, actiën en ge-
rechtigheden van Galenus van Echten, burger-hopman en mr. chirurgijn,
ingevolge daarop gelegd sequester ten verzoeke van Gale Botma, mr. brouwer,
voor zich zelf, en van Harmanus Botma, als vader en voogd over zijn dochter
Foockeltie Botma, in dier qualiteit erfgenamen van wijlen hun tante Antie
Reins Hillama, over welke personen en goederen Van Echten curator was
geweest.

101 De weduwe van Pijter Gerrijtts Breijder een Sark Steen ..... 1 (graf).
102 Meester Jurrien Sacx ..... 2 Graaven.

De 3de Regel.
103 De Erffgenaamen van Arent Bolten de Olde een Steen vier voet.. 1½ (graf).
Zie G 21.

104 De Erffven van de Schriever Louwdewel een steen 4½ voet .. 2 (graven).
Bartholomeus Loudewel, † voor 1671, schrijver van een Comp. soldaten,
was vermoedelijk een zoon van Johannes Loudwell en Janthie Dircxdr.
2 Nov. 1612 koopt dit echtp., "wijnheren en burgers te Leeuwarden", een
huis in de Hoogstraat (Gr. consentbk. 26 Aug. 1614, fol. 180). Op 26 Sept.
1671 verkopen de kinderen van w. Bartholomeus L. met name: Sophia,

>> begin | ---89---x Mons. Anthony van der Renn, hoff en velttrompetter van H. H. Douai-
rière van Nassau en Prins Casimier stadhouder; Tettie, x Bernardus Rom-
merda, schrijver van een Comp. soldaten; Jan, klerk van de St. van Fr.;
en Augustinus, luitenant van een Comp. Infanterie, deze huizinge "de
Seigneurije
" genaamd en nog 1/6 part van de achterhuizinge genaamd "het
nieuw gebouw", waarvan de rest. 5/6 part aan de stad behoort (Gr. consentbk.
26 Nov. 1671, fol. 134).

105 De weduwe Bolsma Doctoor ..... 1 Graff.
(Met latere hand:) Hierin begraaven d' Coster R: Peereboom.
Gellius Boltsma, J.U.D., Adv. v. d. H. v. Fr. (geadm. 1662), x 1e (attest.
v. L. 24 Feb. 1664) Hendrickijen Aerrijens, wed. van ... Butterwech, †
voor 9 Dec. 1672 (wanneer inventaris harer nalatenschap wordt opgemaakt
ten behoeve van de kinderen uit haar 1e huw., Inv.bk. 167211, fol. 57); x 2e
(3e procl. kerk 9 Mrt. 1673) Gertie Sijmens, van Wommels.
Uit het 2e huw. 5 kinderen: 1. Minne, ged. 24 Juli 1674; 2. Sijmen, ged.
25 Aug. 1678; 3. Auckien, ged. 29 Oct. 1680; 4. Simon, ged. 21 Aug. 1687;
5. Nijeske, ged. 24 Nov. 1689.

106 De Heer Siccretaris Wijckel een steen drie en een half voet .. 1½ (graf).
Waarschijnlijk Hendrick van Wijckel, 25 Feb. 1675 Ontvanger van de
Lijfrenten; 10 Mrt. 1677 Secretaris van de Rekenkamer van Friesland;
12 Apr. 1679 Secretaris van Ged. St.; 19 Nov. 1706 Grietman van Gaas-
terland, ged. 18 Apr. 1649, † 21 Oct. 1719, begr. Galileërkerk, zn. van Hans
en Jaycke Johannesdr. Saeckma, x (19 Mrt. 1676 attest. van L.) Doedt
Hansdr. van Lijcklama, geb. c. 1648, † 18 Nov. 1697, begr. Galileërkerk
(zie Stamb. s. v.).

107 Een Steen Groot 4½ voet .....2 (graven).
(Met latere hand:) 1729 d: 29 Aprill is in den Heere Gerust G: I: van Eel-
coma Advocaet voor den Hoove van Frieslant.
Zie G 29.

108 De Heer Blauw een steen Groot vijff voet .....3 (graven).
Zie G 158.

De vijffde Regel.
109 Een Graff Onbekent ..... 1 (graf).
110 Nogh een Groot Ruijm vijff voet ..... 3 (graven).
111 De Erven van de Fiscaal van Loo nu Dr P: H: Petraeus Erven een steen lang
8 voet Groot 5½ voet .....3½ (graf).
(Met latere hand in margine:) Staat 1768 op de N. 169 te boek. (Op los blad
met dezelfde hand:) N° 169 Een Steen lang 8½ breed 5½ voet op deselve
staat An° 16 ..... den 18 Maart Sterff de Eerbaare Juffrouw Mee .....
van Loo, oud 27 Jaaren huisvrouw van de Manhaffte Cornet Johan Buttinga,
En op de kant An° 1602 Sturff den Eersaamen Rommert Sijmons old 85 Jaaren

>> begin | ---90---An° 1617 den 9 Julij Sturff de Eerbaare Metske Sipkes wed: van Rommerts
Sijmons. Op 't Register van 1691 Staat, de Erffven van de Fiscaal van Loo,
nu Dr P: H: Petraeus Erffven.
Zie G 157.

De 6de Regel.
112 De Raadsheer Blauw cum soc. Een steen Groot vijff voet .....3 (graven).
(Met latere hand in margine:) Nu 170/1768.
Zie G 44.

113 Een Groote Steen vier voet ..... 2 (graven).
(Met latere hand:) hier op 't waapen van Loo, En daaronder G: F: van Loo.
(In margine:) 171/1768.
Zie G 45.

114 Jr Hoitema op de Jouwer een steen vier en een halff voet ..... 3 (graven).
(In margine:) 172.
Zie G 156.

De 7de Regel.
115 De Erven van Andries Canter ..... 2 Graaven.
(Met latere hand:) Nu N. 173 en 174, d' Erffven Pieter A: d' Vries.
Zie G 51 en 52.

116 Een steen van vier voet (doorgehaald) ..... 1½ (graf).
(Met latere hand:) Een Steen lang 7½ voet breedt 4 voet waarop 't waapen
van Loo, En daaronder G: F: van Loo. Hierin Begraaven J. Recalff Feenema
zijn Huisvrouw Juffrouw Josina Juliana Petraeus.
Zie G 53.
Jacob Recalff van Fenema, ged. L. 18 April 1703, J.U.D., Adv. v. d. H.
v. Fr. (geadm. 1725), pensionaris van Ameland, † 21 Nov. 1739, zn. van Dr.
Jacob F. en Maria Recalff, x (24 Dec. 1730 attest. naar Oosterwierum)
Josina Juliana Petraeus, geb. c. 1707, † voor 9 Apr. 1750, dr. van Dr. Petrus
Henricus P. en Gratiana Florentia van Loo (verg. G 45).
Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Maria Margareta, ged. 23 Apr. 1732; 2.
Petrus Henricus, ged. 25 Aug. 1734; 3. Gratiana Florentia, ged. 15 Feb.
1736; 4. Jacob Hendrik, ged. 27 Mrt. 1734 (zie Ned. Patr. XXXIV, 1948,
p. 118).

117 De Erven van Dr. Hilarius een Steen vier voet ..... 1½ (graf).
Zie G 155.

De 8ste Regel.
118 De Erffgenaamen van de Heer Johannes Saackma een Steen van vier
voet ..... 1½ (graf).
Zie G 60.

>> begin | ---91---119 Vrouwe Lanier ........... 3 Graaven.
Zie G 61.
Barbara Cornelia Oedtsma, dr. van Wijbrandus O. en Berber van Ayta,
x (procl. gerecht L. 11, 14, en 18 Nov. 1649) Jr. Jacob de Laignier, Luit.
col. der Fransche Troupes. Vlgs. Stamb. was hij afkomstig van Utrecht en
zoon van Johan en Agnieta de Vos.
Berber van Ayta, vlgs. Stamb. dr. van Wijbrant en Cornelia Jarichsdr.
van Tjepnia, x 1e Leeuwarden (voor het gerecht) 9 Feb. 1622 Wijbrandus
Oedsma; x 2e Johannes Accama, van Groningen.

De 9de Regel.
120 Een steen van vier voet ..... 1½ (graf).
(Met latere hand:) met 't Waapen van Camminga.
Zie G 72.

122 De Erffven van de Fiscaal Canter een Steen Groot vijff voet .. 3 (graven).
(Met latere hand:) Nu Poutsma Erven.
Zie G 73.
Johannes Poutsma, Ritmeester van een Comp. Cavalerie, † 1723 (Invent.
zijner nalatenschap Juli 1723, Inv.bk., fol. 76), zn. van Dr. Petrus P. en Saep-
cke Haersma (x 3 Feb. 1678 attest. van L.), x 1e Ida Recalff, dr. van Hen-
drick en Anna Cornelia Rhala; x 2e Aurelia van Haersma, dr. van Dr. Ericus
en Anna Clara Canter (zie G 57).
Uit het 1e huw. worden 1723 4 kinderen vermeld: 1. Saepcke; 2. Anna
Cornelia; 3. Odilia; 4. Johannes.
Uit het 2e huw. 1 zoon: 5. Petrus Joannes.

De 10de Regel onder 't Orgel.
123 Een Graff vier voet ..... 1½ (graf).
124 Nogh een Steen vier voet Groot ..... 1½ (graf).
De 11 de Regel.
125 De Erffven van Lisch van Wissema Een Steen Groot vier voet ..... 1½ (graf).
Zie G 90.

126 Nogh een Steen Groot 4 voet ..... 1½ (graf).

>> begin | ---92---

>> begin | >> begin


Mensonides - Grafschriften GALILEËRKERK Leeuwarden - register van namen

Naar de uitgave 1952 - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. III Leeuwarden (eerste aflevering) bewerkt door H.M. Mensonides, hist. drs., archivaris der gemeente Leeuwarden - voor het internet bewerkt door M.H.H. Engels, mei 2005, "in honorem W. Dolk".
De aandacht wordt er op gevestigd, dat de namen zo veel mogelijk volgens de uitspraak zijn gealfabetiseerd. Ae uitgesproken als a zoeke men dus onder c, ae uitgesproken als ea onder e, c onder k en s, y en ij onder i. Een * achter het nummer van de bladzijde duidt aan, dat aldaar de beschrijving van het familiewapen is opgenomen.
Na raadpleging van dit register kies CtrlF en vul de gewenste bladzijde in voorafgegaan of gevolgd door ---.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A.
 • Aecht Hoitedr. ... blz. 67
 • ____ Rommertsdr. ... 68
 • Aeffke Claessens ... 75
 • Aelke Pieters ... 18
 • ____ Pijters ... 75
 • Aernsma ... 15*, 16*, 43*, 46*, 52*, 53*,64*, 65*, 70*
 • ____, mr Albert (van) ... 16, 17, 44, 46, 53, 64, 65
 • ____, Anna Harmensdr. ... 22
 • ____, Arent van ... 22
 • ____, Arent van ... 64
 • ____, Bauck ... 46
 • ____, Ena Pietersdr. (van) ... 19, 36
 • ____, Gijsbert Albertsz. ... 64
 • ____, Gijsbert Arents (van) ... 16,19, 22
 • ____, Gijsbert Arents van ... 64
 • ____, Hermannus Arents van ... 22
 • ____, Hijlck van ... 44
 • ____, Christoffel ... 16
 • ____, Christoffel van ... 17, 53
 • ____, Machteld van ... 64
 • ____, Margaretha van ... 17
 • ____, Margaretha van ... 64
 • ____, Pieter Arents van ... 19, 22
 • ____, Sibbel ... 65, 70
 • Abbema, Anna Lucia ... 82
 • ____, Atje ... 62, 83
 • ____, Bocke Douwes ... 53, 83.
 • ____, Florentius ... 81
 • ____, Johannes ... 82
 • ____, Maria Catharina ... 82
 • ____, Rinse... 82
 • ____, Sachaeus ... 81
 • Achelen, Alegonda van ... 51
 • ____, Egram van ... 51
 • Adam Alberts... 26
 • Adama, Joannes ... 88
 • Adius, Adigerus ... 83
 • ____, Elisabeth ... 28
 • ____, dr Jacobus ... 28, 83
 • Adriaen Bertouts ... 10
 • Aebinga zie Eabinga
 • Aesgema zie Easgema
 • Aylva ... blz. 26
 • ____, Anthonis van ... 86
 • ____, IJdt Tjaartsdr. van ... 38
 • ____, Tjaard baron van ... 79
 • Aynga ... 39*, 42*
 • Aysma ... 15*, 50*, 65*, 85
 • ____, Gerbrant Hessels (van) ... 50
 • ____, Hessel Lauta van ... 16
 • ____, Hessel Lieuwes (Lauta) van ... 50
 • ____, Hothje van ... 65
 • ____, Lieuwe Hessels (Lauta) van ... 16, 50
 • ____, Lolck Johansdr. van ... 65
 • ____, Wijbrich van ... 65
 • Aytta ... 33*, 34*
 • ____, Berber van ... 92
 • ____, Gerbrent van ... 34
 • ____, Jacqueline (Hack) van ... 34
 • ____, Wijbrant van ... 92
 • Accama, Benne ... 88
 • ____, Johannes ... 92
 • ____, Rinske ... 88
 • Albada, Christina Sickesdr. van ... 26
 • Albada van Hettinga zie Hettinga
 • Albert Frederixz. ... 11
 • Aleydt Arents... 22
 • Alewijn zie Halewijn
 • Alle Teyes ... 45
 • Alma van Idama zie Idama
 • Amama, Frouck ... 43
 • Andreae, mr A. J. ... 8, 23, 42, 51
 • Andries Egbertsz. ... 33
 • ____ Caspers ... 76
 • Anna Arents ... 12
 • ____ Bartelsdr. ... 54
 • ____ Douwedr. ... 11
 • ____ Eddiedr. ... 57
 • ____ Gosses (van Rossum) ... 28
 • ____ Harmensdr. (Aernsma) ... 22
 • ____ Jacobs ... 76
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ Jansdr. ... 54
 • ____ Jans ... 45
 • ____ Cornelisdr. (Montsma) ... 54
 • Anna Nicolaesdr. ... blz. 13
 • ____ Theunis ... 75
 • ____ Thomasdr. ... 75
 • Anna(lia) Pijtersdr. ... 58, 65
 • Anthony Thomasz. ... 75
 • Antwerpen, Weve van ... 42
 • Appeus, Cornelis ... 84
 • Arent Arentsz. ... 31, 80
 • Arentsma zie Aernsma
 • Arum, Catharina van ... 33
 • Assama, Asse Obbesz. ... 63
 • ____, Bernu Obbes ... 63
 • ____, Obbe Assesz. ... 63
 • Ath Jellisdr. ... 18
 • Atke Jelle Pietersdr. ... 17, 18
 • Atte Meijntsz. ... 67
 • Attema, mr Abelus ... 22
 • Auck Willem Huijgesdr. ... 25
 • Auckama ... 21*
 • ____, His ... 22
 • ____, Pieter Pieters van ... 22
 • ____, Reijnsch Pietersdr. van ... 34
 • ____, Tieth Jans van... 19
 • Ausbach, Elisabeth van ... 42
 • Avercamp, dr Theodorus ... 61
B. __________________________ >> alfabet
 • Baerdt, Jeltze Tiettes ... 39
 • ____, Tiette Sjoerds ... 39
 • Baccum, Dirck van ... 76
 • ____, Dominicus van ... 76
 • ____, Fran(ciscu)s (van) ... 76
 • ____, Jan Arent van ... 76
 • Balen, Matthijs ... 51
 • Banga, IJdt Sijbesdr. ... 29, 31
 • ____, Tjerck Sijbes ... 29
 • Barber Buridtsdr. ... 34
 • ____ Gerrijdtsdr. ... 45
 • ____ Ulrichsdr. ... 31
 • Bartel Henrix ... 54, 60, 61, 87
 • Bauck Ansckes ... 12
 • ____ Jellesdr. ... 69
 • ____ Ulrichsdr. ... 31
 • Bay, Berbera van ... 28
 • Bechius, dr Petrus ... 79
 • ____, Titia ... 79
 • Beensma, Maycke Pijlers ... 79
 • Beer, Joost de ... 51
 • Beerninck, Christina ... 79
 • Beitinga, Fenna van ... 61
 • ____, Helena Feddedr. ... 53
 • Be(c)x ... 66*
 • ____, Elisabeth ... 66
 • ____, Joannes ... 66
 • ____, Pieter ... 66
 • Belonje, mr J. ... 8
 • Bemmel(en), Maria Johansdr. van ... 48
 • Benthem, H. L. ... blz. 7, 71
 • Bergh, Agnes van den ... 76
 • Beering, van ... 20
 • ____, Pieter Pietersz. van ... 20
 • Bernouw Tiebbedr. ... 63
 • Beuckens, Geertruid ... 82
 • Beyma, Aeff mr Seerpsdr. ... 24
 • Beyma, Anna Maria van ... 61
 • ____, Jan Fuckes ... 57
 • ____, dr Johannes van ... 57, 61
 • ____, Johannes van ... 61
 • ____, prof. dr Julius (Jucke) van.. 57
 • ____, Julius van ... 61
 • ____, Julius Mathijs van ... 87
 • ____, dr Lambertus van ... 61
 • ____, Ricxt van ... 61
 • ____, Titia ... 57
 • Bijlaard, Johan van ... 51
 • Blau, de ... 27*, 69*, 90
 • ____, Anneke de ... 78
 • ____, Auckien de ... 27
 • ____, Gerrit de ... 27
 • ____, Gerrit de ... 27
 • ____, Gesina de ... 27
 • ____, Hieronimus de... 27, 69
 • ____, Jentie (Johanna) de ... 27, 69
 • ____, Johanna de ... 28
 • ____, Laurentius de ... 27, 28
 • ____, Margrieta de ... 27
 • ____, Quirijn (Crijn) de ... 27, 28, 68
 • ____, Trijntie de ... 27
 • Blok, P. J. ... 8
 • Bo(e)lema ... 32*, 39*
 • ____, Anna ... 39
 • ____, mr Augustinus ... 33
 • ____, Foppe ... 39
 • ____, Grietie ... 33
 • ____, Jantje (van) ... 33, 68
 • ____, dr Martinus ... 32, 48
 • ____, Ockien ... 33
 • ____, Pier ... 39
 • ____, Ritske ... 39
 • ____, (Buwinga), Sioele ... 39
 • Boymer ... 46*, 64*
 • ____, Arent ... 46, 64
 • ____, Engberth (van) ... 46
 • ____, Machteld ... 46, 64
 • Boys, Andries de ... 88
 • Bolten, Agatha van ... 17
 • ____, Arent van ... 13
 • ____, dr Arent van.. 14, 17, 18, 30
 • ____, Arent (Arnoldus) van ... 13, 77, 89
 • ____, dr Arent van ... 14, 15, 17, 30, 88
 • ____, dr Arnoldus van ... 14, 15
 • ____, Arnoldus van ... 15
 • ____, Brecht (Brigitta) van ... 17
 • ____, Dominicus van ... 14
 • Bolten, IJmck Anna van ... blz. 13
 • ____, Joannes van ... 14
 • ____, Liduina van ... 14
 • ____, Otto van ... 17, 29, 30
 • ____, Sibilla van... 17, 29, 30, 80
 • ____, Wijnanda van ... 17
 • Boltsma, Auckien ... 90
 • ____, Baukjen Hayes... 89
 • ____, Gellius ... 90
 • ____, Minne ... 90
 • ____, Nijeske ... 90
 • ____, Sijmen ... 90
 • Boner ... 33*, 43*
 • ____, Albert Everts ... 33, 44
 • ____, Anna Evertsdr. ... 83
 • ____, Eco Everts ... 50
 • ____, Evert ... 44
 • ____, Gercke ... 44
 • ____, Hijlck ... 33
 • Bootsma ... 66*
 • ____, Geel van ... 22
 • ____, Hessel van ... 22
 • ____, His Siercksdr. van ... 67
 • Borselen, Anna van ... 42
 • Borssum Waalkes, van zie Waalkes
 • Botma, Foockeltje ... 89
 • ____, Gale ... 89
 • ____, Harmanus ... 89
 • Botnia, Douwe Juws van ... 31
 • Botte Jellesz. ... 69
 • B(o)uma, Hayo ... 70
 • ____, ds Hanso ... 70
 • ____, Henrica Sophia ... 70
 • ____, Wijbe Sjoerts ... 70
 • Bouricius, Gijsbert ... 12
 • ____, Jetske ... 12, 13
 • ____, Lutske van ... 85
 • Bourix ... 9
 • Brandenburgh, Reijner Egberts ... 68
 • Brandt (Brantsma), Grietie ... 46
 • Brantsum, Bauck ... 55
 • Brecht Jacobsdr. ... 9
 • Brentsma, Pieter Siccesz. ... 50
 • Breugel Douglas, van zie Douglas
 • Brigitta Allerts ... 82
 • Broersma, Auckien Hanses ... 76
 • ____, mr Meije ... 33
 • ____, mr Menne ... 33
 • Brouerius ... 27*, 69*
 • ____, Geeske ... 27, 69
 • Brouwer, Arentie ... 77
 • ____, Taecke ... 86
 • Brouwers, Catharina ... 88
 • Buygers ... 19*, 22, 33*, 78
 • ____, Hillebrand Jacobs ... 22
 • ____, Jacob Jansen ... 19, 22
 • ____, Jan ... 34
 • Buygers, Pieter ... blz. 34
 • Buijtenen, mr M. P. van ... 5
 • Buma zie Bouma
 • Burmania ... 78
 • ____, Frau Bockesdr. van ... 83
 • ____, Hero van ... 64
 • Burum, Allard van ... 83
 • ____, Alle Janse van ... 83
 • ____, Anna van ... 83
 • ____, Betze Jans van ... 83
 • ____, François Allesz. van ... 83, 85
 • ____, Gerrijt Jansz. van ... 83
 • ____, Jan Gerrijtsz. van ... 83
 • ____, Joannes Allesz. van ... 83
 • ____, Tietske Alles van ... 28, 83
 • Butterwech ... 90
 • Buttinga, Jancke Cornelisdr. ... 13
 • ____, Johannes (van)... 68, 90
 • Buwe Douwesz. ... 69
 • Buwinga (Boelema), Sioele ... 39
C. Zie K en S. __________________________ >> alfabet

D. __________________________ >> alfabet
 • Dambits, (Johan?) van ... 27
 • Deeckmans, Otto ... 75
 • Dekema ... 31*, 34*, 35*
 • ____, Doedt ... 37, 38
 • ____, Hette van ... 35
 • ____, IJdt van ... 35
 • ____, Jarich van ... 31
 • ____, Juw ... 35
 • ____, Juw van ... 31
 • ____, Syuck ... 38
 • ____, Watse van ... 37
 • Dieucke Eelckesdr. ... 69
 • Dirck Gerrijts ... 52, 87
 • Dijoert Popckes ... 67
 • Doem, Andries ... 88
 • Dolk, W. ... 5
 • Donia, Anske Ritskedr. ... 38
 • ____, Auck Siercksdr. van ... 67
 • ____, Doedt Sijdtsdr. van ... 56
 • ____, Jetske ... 39
 • ____, Sasker ... 38
 • ____, Sierck ... 67
 • ____, Sierckien ... 67
 • Donia-Heringa, Haye ... 38
 • Donia van Jelmera ... 35*
 • ____, Hijlcke Romckesdr. ... 35
 • Dorn, Mayke van ... 88
 • Dorp, Jan Claes ... 86
 • Dotingh, Anna ... 79
 • ____, Johanna Margrieta ... 79
 • ____, Johannes ... 78
 • ____, Lijsbeth ... 79
 • ____, Meinert ... 79
 • Dotingh, Titia ... blz. 79
 • ____, Wiger Annes ... 78
 • ____, Wijger ... 79
 • Douglas, (mr C. baron) van Breugel ... 8
 • Douma ... 26*
 • ____, Epe Janckes ... 37, 38
 • ____, Foppe van ... 87
 • ____, Jancke van ... 38
 • Douwe Douwesz. ... 11
 • ____ Tiepckes ... 24
 • Drogenham, Hermannus ... 79
 • ____, Jo(h)annes ... 79
 • Dubrich Cents ... 45
 • Duijff, Antie Jansdr. ... 87
 • ____, Jan Jans ... 87
 • Duijn, van der ... 28*
 • ____, Adriana Joostendr. van der 28
 • Duijnterp, dr Petrus ... 78
 • Duivené, Maycke van ... 45
E. __________________________ >> alfabet
 • Eabinga (Aebinga) ... 35*
 • ____, Anna ... 34
 • ____, Gosse Gosses van ... 67
 • ____, Hette van ... 34
 • ____, Jouck ... 34
 • ____, Ruurt van... 35
 • ____, Ruert ... 34
 • ____, Schelte van ... 35
 • ____, Syrdt... 39
 • ____ gen. Humalda, Frans van ... 27
 • ____ van Hijum ... 34*
 • Easgema (Aesgema), Sijts ... 60
 • ____, mr Zuyrdt ... 39
 • Echten, Aefke van ... 89
 • ____, Annius van ... 89
 • ____, Galenus ab ... 89
 • ____, Hans van ... 89
 • ____, Hijlkijen van ... 89
 • Edingh, Aeltie ... 78
 • Edzard graaf van Oostfriesland ... 52
 • Eekhoff, W. ... 23, 40
 • Eelck Sakedr. ... 53, 63
 • ____ Theusdr. ... 53
 • Eelcke Watthiez. ... 59
 • ____ Watzes ... 59, 60
 • Eelcoma, Anna Maria van ... 21
 • ____, Franciscus van ... 21
 • ____, dr Gaspar Ignatius van 21, 45, 90
 • ____, Ida Columba van ... 21
 • ____, Joanna Maria van ... 45
 • ____, dr Suffridus van ... 21, 45
 • Eemskerck zie Heemskerck
 • Eercke Arentsz. (Haersma) ... 53, 63
 • Eedtzma, Rombertus ... 25
 • Egbert Andries ... 33
 • Eysinga ... 59*
 • Eysinga, Hack Feyesdr. ... blz. 59
 • Elisabet Wibedr. ... 32
 • Else Thonisdr. ... 55
 • Elske Tonisdr. ... 11
 • Eminga ... 56*, 62*
 • ____, Hessel van ... 56
 • ____, Hobbo van ... 56
 • ____, Lisck van ... 42
 • ____, Minne ... 56
 • ____, Cecilia Anna van ... 56, 87
 • ____, Sijds van ... 56, 62
 • ____, Sijds van ... 87
 • ____, Sijts van ... 62
 • Emmenes, Benne (Bernardus) van ... 88
 • ____, Egbert van ... 88
 • ____, Eijske van... 88
 • ____, Frouckien van ... 88
 • ____, Hubertus van ... 88
 • ____, Janneke van ... 88
 • ____, Johannes Huijberts van ... 88
 • ____, Johannes Johannesz. van ... 88
 • ____, Sioukien van ... 88
 • Emstel, van ... 42
 • Ene Pietersdr. (van Aernsma) ... 19
 • Eninga ... 41*, 44*
 • Ens, Attie ... 78
 • Epkema, Nicolaas ... 7, 8, 16, 17
 • Eppinga, Siouckien Jans ... 75
 • Ernsthuijs(en), Fredericus ... 13
 • Eslinga, Antie Jacobs ... 47
 • ____, Fijke Jacobs ... 47
 • ____, Jacob ... 47
 • ____, Jacob Jacobs ... 47
 • ____, Jan Jacobs ... 47
 • ____, Maicke Jacobs ... 47
 • ____, Oetke Jacobs ... 47
 • ____, Tomas Jacobs ... 47
 • Esvelt, Anna van ... 21
 • Eugalenus, Severinus ... 51
 • ____, Suffridus ... 51, 86
 • Eva Goosens ... 88
 • Everke Tiaerds ... 32
F. __________________________ >> alfabet
 • Faber, Wopcq ... 46
 • Fed Albertsdr. ... 11
 • Feije Frans ... 23
 • Feytsma, Anna Ruurtsdr. van ... 27
 • ____, Luts Hesselsdr. van ... 62
 • Fenema, Agnietie ... 24
 • ____, Gratiana Florentia van ... 91
 • ____, dr Jacob ... 91
 • ____, Jacob Recalff van ... 91
 • ____, Jacob Hendrik van ... 91
 • ____, Maria Margaretha van ... 91
 • ____, Petrus Henricus van ... 91
 • Ferwerda, (A.) ... 28, 78, 79
 • Fijcke Jacobs (Eslinga) ... blz. 47
 • ____ Jansdr. (Uldersma) ... 47
 • ____ Lourents ... 54
 • Philippus Jansen ... 75
 • ____ Mattheus ... 49, 85
 • Foeckien Sibrandts ... 75
 • Fox Albertsz. ... 11
 • Folckert Hessels ... 51
 • Formerius zie Furmerius
 • Foske Coops ... 47
 • Francken, Gielijs (Jelijs) ... 65
 • Franck(en), dr IJsbrand Hieronimus ... 11
 • Frans Frans ... 23
 • ____ Fransen ... 83
 • ____ Huyghes ... 23
 • ____ Leonhart Huijghis ... 22, 79
 • Frau Gayttyedr. ... 83
 • Freerck Peterz. ... 18
 • ____ Popckes ... 83
 • ____ Riencks ... 21
 • Frinck ... 75
 • Frouck Gerrits ... 17
 • ____Wiardijdr. ... 32
 • Fuchs von Dornheim, Amalia ... 83
 • Fullenius, ds Bernardus ... 62, 83
 • ____, Bernardus ... 83
 • ____, Boldwin ... 83
 • ____, Frouck ... 62, 83
 • ____, Geeske ... 83
 • ____, Itien ... 83
 • ____, Natanehel ... 83
 • Furmerius, mr Bernardus ... 24
 • ____, Bernardus Bernardusz. ... 24
 • ____, IJda Bernardus ... 25
 • Fuust, Anna Baroldsdr. ... 28
G. __________________________ >> alfabet
 • Gaelma, Griet ... 80
 • Gabbema, mr Menso ... 14
 • Gaykema, Harmannus ... 46
 • ____, Liduina Hayesdr. Foppens à ... 14
 • Gatzonides, Theodorus ... . 88
 • Geersma, Jisca van ... 84, 85
 • Ge(e)rtie Hayedr. ... 55
 • ____ Pieters ... 64
 • ____ Rommertsdr. ... 68
 • ____ Sijmens ... 90
 • ____ Willems ... 67
 • Geeske Elantsdr. ... 88
 • ____ Gerrijts ... 88
 • ____ Harmens (Reneman) ... 75
 • ____ Pieters ... 61
 • ____ Roeloffsdr. ... 54, 60, 61
 • Geele, mr Julius van ... 27
 • Gent, Margaretha (baronesse) van ... 79
 • Gerbrant Arentsz. ... 24
 • Gercke Syucksz. ... 22
 • Gerloff Foppez. ... blz. 18
 • Gerrit E(i)pes ... 24, 80
 • ____ Godschalks (Goslicks) ... 15, 17
 • ____ Harmens ... 87
 • ____ Pietersz. ... 18
 • Gerri(j)tsma, Geeltie ... 20
 • ____, Gerrijt ... 20
 • ____, Jelcke Gerrijtsdr. ... 20
 • ____, Pibe ... 20
 • Gielijs (Jelijs) Francken ... 65
 • Glinstra, Eelco van ... 85
 • ____, Watze (Valerius) van ... 85
 • Goijtien Ottosz. ... 55
 • Goris ... 69*
 • Goslick Pietersz. (van Scheltinga) ... 18
 • Goslinga, Tjepcke Sipts van ... 67
 • Graets Fox ... 11
 • Griet Alledr. ... 83
 • ____ Jellis ... 53
 • ____ Lamberts ... 58
 • ____ Lycklesdr. ... 13
 • ____ Pietersdr. ... 21
 • ____ Tiettiedr. ... 58
 • Groen, Idtie Sijbes ... 29, 31, 80
 • ____, Jan Jansz. ... 29, 31
 • ____, Sijbe Jans ... 29
 • Grombach, Frits van ... 83
 • ____, Carl von ... 83
 • Grovestins, Douwe van ... 40
 • ____, Ebel van ... 40
 • ____, Gaets Idzartsdr. van ... 40
H. __________________________ >> alfabet
 • Haan Hettema, de zie Hettema
 • Haerda ... 66*
 • ____, Auck van ... 67
 • ____, Beyts ... 67
 • ____, Fedde van ... 67
 • ____, Fedde (Fredericus) van ... 67
 • ____, Pijbe ... 67
 • ____ (Mernstra), Pijbe ... 67
 • ____, Pijbe van ... 67
 • ____, Saeck (Isabella) van ... 67
 • Haersma ... 32*, 38*, 53*, 54*
 • ____, Arent Eerckes ... 32
 • ____, Auck Oedtsdr. ... 53
 • ____, Aurelia (van) ... 32, 92
 • ____, dr Ericus (van) ... 32, 92
 • ____, Hauck Eerckesdr. ... 53, 54
 • ____, Oedts Arents ... 53
 • ____, Pierius ... 32
 • ____, Saepcke ... 92
 • Haes, Gijsbert Jansz. de ... 76
 • ____, Jacob Jansz. de ... 76
 • ____, Jan Jacobs de ... 76
 • Hachting(ius), Frerck ... 54
 • ____, ds Regnerus ... 54, 85
 • Hadewich Pieters ... blz. 11
 • Halewijn, mr Lodewick ... 48
 • Halma, François ... 23, 79
 • ____, Hendrik ... 23
 • ____, Jacobus ... 23, 79
 • ____, ds Reinier Jorisz. ... 23
 • ____, Sophia Winanda ... 23
 • Halmael, A. van... 8
 • Hamerster, Dieucke ... 79
 • Hamilton van Silvertownhill, sir Robert ... 78
 • Hanenburg ... 49, 50*
 • ____, Aeltie ... 49
 • ____, Hendrick Gerrijts ... 49
 • ____, Jelle Hendricks ... 49
 • ____, Maria ... 49
 • ____, Pieter ... 49
 • ____, Walkie ... 49
 • Hania ... 16*, 78, 86
 • ____, Bauck ... 56
 • ____, Gale ... 17
 • ____, IJdt Sipkedr. van ... 31
 • ____, Sauck Tjaertsdr. ... 67
 • ____, dr Seerp ... 16, 19
 • ____, dr Sjoerd (Suffridus) van ... 17
 • Hans Fockes ... 52
 • ____ Rijcken ... 86
 • Hardemans, dr Ruardus ... 81
 • Harderwijck, Nieske Hendriksdr. ... 86
 • Harinxma, Eets (Jets) Douwesdr. ... 38
 • ____, Jel Bockesdr. van ... 37
 • ____, Luts ... 43
 • ____ thoe IJlst ... 31*
 • _________, Jel van ... 31
 • _________, Jel Epesdr. ... 43
 • _________, Jesck Sijtzedr. van 62
 • _________, Sijthje van ... 31
 • Harckema, Hijick van ... 32
 • Harmen zie Herman
 • Hartmans, Adriaan ... 64
 • ____, Albert ... 64
 • ____, Anthony... 64
 • ____, Petrus ... 64
 • ____, Pieter ... 64, 88
 • Hauck Gerrits ... 17
 • Heemskerck ... 52*, 53*
 • ____, Margrieth van ... 42, 53
 • Heemstra ... 39*
 • Heerma ... 56*, 87
 • ____, Biuck van ... 56
 • ____, Goslick ... 56
 • ____, Haebel Wiglesdr. van ... 40
 • ____ van Voss zie Voss
 • Hegenitus, Gottfr. ... 25, 44, 64, 67, 71
 • Heijmans, Matthijs ... 84
 • ____, Tietie ... 84
 • Heinsius, dr Hiskias ... 69
 • Hen(d)rick Dirxz. ... blz. 83
 • ____ Dodesz. ... 58
 • ____ Freerx ... 75
 • ____ Hubertsz. ... 75
 • Hendrickien Aerrijens ... 90
 • ____ Thomasdr. ... 75
 • Hepkema, J. ... 8
 • Herema zie Heerma
 • Hereweij, Saeck Gerlifsdr. thoe ... 67
 • Heringa, Doedt Haringhsdr. ... 23
 • ____, Eelck ... 38
 • ____, Claes Pijters ... 88
 • ____ van Camstra zie Camstra
 • Herman Arents (van Aernsma) ... 22
 • ____ Sibrandts ... 75
 • Hesman, (Gerrit) ... 13, 32, 56, 59
 • Hessel Coerts ... 79
 • Hester Ottedr. ... 55
 • Hettema, M. de Haan ... 8
 • Hettinga, Antonius van ... 26
 • ____, Aurelia Catharina van ... 78
 • ____, Margrieta Albada van ... 26
 • ____, Taecke van ... 78
 • Hiddema, Lucia van ... 65
 • Hieronimus Franck ... 11
 • Hil Jansdr. (Uldersma) ... 47
 • ____ Lous ... 52
 • Hilarius Sibrandi ... 66
 • Hilarius ... 66*
 • ____, Hilarius Sibrandi ... 66
 • ____, Jantien ... 66
 • ____, ds Joannes ... 66
 • ____, dr Livius ... 66
 • ____, Maria ... 66
 • ____, dr Sibrandus ... 66, 91
 • ____, Sibrandus Sibrandi ... 66
 • ____, Sibrichien ... 66
 • Hijlck Eiles... 20
 • Hillama ... 53*, 54*
 • ____, Antie Reins ... 89
 • ____, Barbara Jeltes ... 10, 40
 • ____, dr Jelte (Gellius) ... 10, 53, 54, 86
 • ____, Kempo Jeltez. ... 53
 • Hinke Hansen ... 70
 • His Frans ... 23
 • ____ mr Harmens wed. ... 22
 • Hoeff, Benjamin van der ... 26
 • ____, Eelco Reijns van der ... 26
 • ____, Eelco van der ... 26
 • ____, Rinske van der ... 26
 • Hoenrix, Trijntje Freercksdr. ... 36
 • ____, Ursula ... 36
 • Hoijtema, Gellia van ... 51
 • ____, Hinne Hinnes Uninga van ... 67, 91
 • ____, Jel van ... 51
 • ____, Jelle ... 51
 • ____, Jets van ... 51
 • Hoijtema, Clementia van ... blz. 51
 • ____, Remkien ... 24
 • ____, Tiedt ... 51
 • Hoijtsma, Lijsbeth ... 81
 • Holdinga ... 59*
 • ____, Anna ... 59
 • ____, Botte ... 59
 • ____, Doedt Wilco'sdr. van ... 41
 • Holwerda, Auckien ... 79
 • ____, Hendrickijen ... 79
 • ____, dr Johannes ... 79
 • ____, Johannes ... 79
 • ____, Leonardus ... 79
 • ____, Martijnus ... 79
 • ____, dr Petrus ... 79
 • ____, Petrus ... 79
 • ____, Tijtia... 79
 • Homsbo(o)dt, Bernardus ... 62
 • ____, Geijls ... 62
 • ____, Joannis ... 62
 • ____, Margaretha ... 62
 • ____, Willem Wilckes ... 62
 • Hoppers ... 21*, 26*, 43*
 • ____, Enne T.dr. ... 27
 • ____, IJdt Tadedr. ... 22
 • Hottinga ... 35*
 • ____, Both Jarichsdr. ... 83
 • ____, dr Hero van ... 86
 • ____, Sibrant van ... 51
 • ____, Trijn Jarichsdr. ... 35
 • Hoxwier ... 35*
 • ____, Gerlant Aesgesdr. van ... 35
 • Hubert Hendrix ... 75
 • ____ Sibrandts ... 75
 • Huffel, (A. J.) van ... 16
 • Hugens, Frans ... 79
 • ____, Frouck ... 79
 • ____, Hessel ... 79
 • Hu(i)gius, Margrieta ... 78
 • ____, Meinardus (van) ... 78
 • Humalda, Geel van ... 27
I. __________________________ >> alfabet
 • Ida Watsedr. ... 59
 • Idema ... 10*
 • ____, Edo Alma van ... 10, 76, 77
 • Impcken Taeckes ... 76
 • Inia ... 81
 • ____, Josina ... 29
 • ____, Lucia ... 29
 • ____, Nicolaus Theodorus (Claas Dircks) ... 29, 31
 • ____, dr Sixtus ... 29, 45
 • IJpe Gerrijts ... 24
 • Ipcke Ipckes ... 23
 • IJttien Jan Lambertsdr. ... 48, 58, 59
 • ____ Lous ... 52, 58, 60
 • IJttien Rintsedr. ... blz. 10, 70
 • ____ Thonijs ... 14
J. __________________________ >> alfabet
 • Jaie Dircks ... 33, 44
 • Jaijtiama, Hillegont Jacobsdr. ... 26
 • Jacob Adamsz. ... 26
 • ____ Borrits ... 47
 • ____ Feyckens ... 61
 • ____ Hendricks ... 11, 49
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ J(ans)e ... 15
 • Jacobien Ariensdr... 55
 • Jan Egbertsz. ... 33
 • ____ Frans ... 9
 • ____ Frerixs ... 18
 • ____ Henrick Jarichs ... 86
 • ____ Intses ... 85
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ Jansz. ... 45
 • ____ Jansz. (Uldersma) ... 47
 • ____ Jellesz. ... 18
 • ____ Keimpesz. ... 45
 • ____ Lambertsz. de oude ... 57
 • ____ Lambertsz. de jonge ... 52, 58, 60
 • ____ Pietersz. ... 55
 • ____ Pieters ... 64
 • ____ Simons (Runia) ... 36
 • ____ Sijmonsz. ... 67
 • ____ Sipckes ... 20
 • ____ Willemsz. ... 69
 • Jantje Dircxdr. ... 89
 • ____ Hilarius ... 66
 • ____ Jansdr. ... 71
 • ____ Jelle Pietersdr. ... 18
 • ____ Claesdr. ... 55, 61
 • ____ Meusdr. ... 17, 18
 • Jaques Reins ... 11
 • Jarigh Gerrits ... 77
 • Jees Lous ... 52
 • Jelle Bottes ... 69
 • ____ Cornelis (Montsma?) ... 54
 • ____ Pietersz. ... 17, 18
 • Jensma, Griet Merckx ... 50
 • Jeppema, Imck ... 33
 • ____, Jacob... 33, 81
 • Jets Alberts ... 50
 • ____ Jansdr. ... 85
 • Jidske Reijners ... 75
 • Jildu Eke Abbesdr. ... 27
 • ____ Ekedr. ... 50
 • Jisck Ghauckesdr. ... 61
 • Jo(h)annes Hilarius ... 66
 • ____ Oenis (Uldersma) ... 47
 • ____ Thijssen ... 69
 • Jongema, Keympe Aedes ... 37
 • Jongestal, Gellius Wijbrand van ... 82
 • Joost Gijsberts wed. ... blz. 16
 • Jorrit Lolkes (Lolkema) ... 47, 85
 • Jorritsma, dr Godefridus ... 83
 • Juckema, Ael van ... 60
 • ____, Anna van ... 42
 • ____, Ritscke van ... 60
 • Juwinga ... 62*
 • ____, Goslick van ... 62
 • ____, Wyts van ... 62
 • ____ van Walta zie Walta

K.
 • Camminga ... 34*, 37*, 56*, 92
 • ____, Frans van ... 56, 87
 • ____, Frans van ... 56
 • ____, Franscke van ... 56
 • ____, Graethie ... 37, 38
 • ____, Idtske (van) ... 58
 • ____, Pieter ... 35, 38
 • ____, Pieter van ... 56, 58
 • ____, Rentz ... 39
 • ____, Sacke ... 38
 • ____, Chiamcke ... 38
 • ____, Sicke (Sixtus) ... 37, 38
 • ____, Sicke (van) ... 58
 • ____ (-Eminga), Sijts Watzesdr. van ... 56
 • ____, Sjouck Fransdr. van ... 34
 • ____, Sijuuck ... 38
 • ____, Tjemck Petersdr. ... 56
 • ____, Watzo ... 81
 • ____, Wytthie ... 39
 • ____, Witie van ... 58
 • ____ van Ameland... 56*, 58*
 • Camp, Joris Gerrits ... 47, 48, 85
 • Campen, dr Gaspar van ... 45
 • ____, Jacob Jansz. van ... 45
 • ____, mr Jacob a ... 45
 • ____, Jacob van ... 78
 • ____, Cornelia (Columba) Anna van ... 45
 • Camstra ... 35*, 81
 • ____, Hijlck ... 38, 83
 • ____, His Abbe Sasckersdr. Heringa van ... 22
 • ____, Pier Wigles ... 38
 • ____, Pieter ... 35
 • ____, Reijnsck Riencksdr. (van) ... 35
 • ____, Renijck ... 38
 • ____, Rienck ... 35
 • ____, Trijn Riencksdr. van ... 31
 • ____, Wigle ... 35
 • Can, Eelckien ... 46
 • ____, Geert ... 21
 • ____, Geert Geertsz. ... 21, 78
 • ____, Steffen Geerts ... 21
 • Canter ... 26*, 32*, 38*
 • ____, Andries ... 91
 • ____, Anna Claas Tijmansdr. ... 26
 • Canter, Anna Tijmansdr... blz. 27
 • ____, Anna Clara ... 32, 38, 92
 • ____, Frans Jacobsz. ... 26, 27
 • ____, dr Frans ... 32, 38
 • ____, Frans ... 38
 • ____, Claas Tijmans ... 26
 • ____, Renscken Jacobsdr... 26
 • ____, Tijman Jacobsz. ... 27
 • ____ van Oosten zie van Oosten
 • Karel Gustaaf koning van Zweden ... 82
 • Carlzon graaf thoe Borringen, Gustaaf ... 82
 • Catedregt, Gerrit Gijsbertusz. ... 12
 • ____, Griethje Gerrits ... 12
 • Cathius, Andreas Huibertsz. ... 12, 13
 • ____, Andreas Jansz... 12
 • ____, Arent Andriesz. ... 12
 • ____, Arnoldus Johannes ... 12
 • ____, Beatrix Maria ... 12
 • ____, Gijsbertus Andriesz. ... 12
 • ____, Huijbert Andriesz. ... 12
 • ____, Huibert Jansz. ... 12
 • ____, IJmck Andriesdr. ... 12, 13, 77
 • ____, Innocentia (Ene) Ida ... 12
 • ____, Jancke (Johanna) Andriesdr. 12
 • ____, Jetske Johanna... 12
 • ____, Johan Gijsbert ... 12
 • ____, Johan Huiberts ... 12
 • ____, Margareta Emerentiana ... 12
 • ____, Margrieth Andriesdr. ... 12
 • ____, Tjaert Andriesz. ... 12
 • Katrijn Gerrijtsdr... 19
 • Katzhuis zie Cathius
 • Kempo Jeltez. (Hillama) ... 53
 • Kerkwerve ... 52*
 • ____, Jacomijna van ... 53
 • Ketwich, Gregorius ... 86
 • Claercamp, Hoite ... 76
 • Claes Entes... 12
 • ____ Rienxz. ... 54
 • ____ Sibrandts ... 75
 • ____ Tijmans (Canter) ... ... 26
 • Clant, Petrus Adolphus Valerius ... 12
 • Cluijter, Aelcke Pieters ... 55, 60
 • ____, Jacobien ... 55
 • ____, Jan Pietersz... 55, 62
 • ____, Jan Wigerus ... 55
 • ____, Pieter Jans ... 55, 87
 • ____, Wijeger ... 55
 • Knappert, L. ... 8
 • Knijff ... 65*, 88
 • ____, Ancke ... 65
 • ____, Goslijck ... 65
 • ____, dr Horatius ... 57, 65
 • ____, Jarich Gerrijts ... 65
 • ____, Jarich Pietersz. ... 65
 • ____, Oriusius ... 65
 • ____, dr Pieter ... 65
 • Knipping, dr B. ... blz. 7
 • Knock ... 80
 • ____, Anna Geertruid ... 28
 • ____, Bartold ... 28
 • ____, Berbera ... 28
 • ____, Beerent Harmens ... 28
 • ____, Gulbartus ... 28
 • ____, Johan ... 28
 • Knoop, Matthijs ... 28
 • Coenes, Catharina ... 36
 • Coert (Wil?)lems ... 34
 • Colde, Griettie Hermanni ... 75
 • Comenius, Joannes Amos... 84
 • Kooi, K. M. van der... 8
 • Koopmans, S. ... 45
 • Corée, A. ... 5
 • Cornelis Jans ... 78
 • ____ Jellis ... 43
 • ____ Cornelis ... 55
 • Kossmann, Fr. K. H. ... 8
 • Koumans, Lambert ... 84
 • ____, Pieter ... 84
 • Crack, Hippolitus ... 20
 • Cramers, Susanna ... 82
 • Cranephelt, Joost van ... 51
 • Crans, Pijter ... 75
 • Cremers, Catharina Sophia ... 15
 • Chrispinus Michiels ... 61
 • Croes, Hans ... 9
 • Cuijck, Geertruid van ... 84
 • Cuijlenburgh, dr Joannes ... 66
 • Cuneres, Catharina ... 19
 • Cunira Bartels ... 55
 • ____ Rommertsdr. ... 45, 68
 • Cuperus, ds Petrus ... 88
L. __________________________ >> alfabet
 • Laignier, Jacob de ... 92
 • ____, Johan de ... 92
 • Lambert Jansz. ... 58
 • ____Claasz. ... 12
 • Lamme Thonijsdr. ... 21
 • Lantinck, Brecht (Brigitta) ... 13
 • Lauquert, Hiltie ... 20
 • Lauta van Aysma zie Aysma
 • Lautenbach,Jacob ... 11
 • ____, Trijntke ... 65
 • Leenden Frans ... 23
 • ____ Hugo (Huijgis) ... 22
 • Lemcke Jelles... 69
 • Lentingh, Claes ... 48
 • Lenz, Gilles ... 20
 • ____, Hans ... 20, 78
 • ____, Hijlckien ... 20, 78
 • ____, Jacob... 20
 • ____ (Lencius), dr Jelbinus ... 20
 • ____, Catharina ... 20, 78
 • Lenz, dr Cornelius ... blz. 20
 • ____, Margrieta ... 20
 • ____, Titie ... 20
 • Lezaen ... 41*, 44*
 • ____, Engel Dircksz. van ... 42
 • ____, Ida van ... 42, 82
 • ____, Wolferd van ... 42
 • ____ van Wissema zie Wissema
 • Lijcklama, Doedt Hansdr. van ... 90
 • Lijsbet Fransedr. ... 83
 • ____ Jelmers ... 25
 • ____ Lousdr. ... 52
 • Lindhorst, Jan Hendrix ... 75
 • Liunga, Ansck Hobbesdr. van ... 56, 62
 • ____, Hobbe ... 56
 • Livius Hilarius ... 66
 • Loo, (van) ... 16*, 28*, 31*, 41*, 52*, 53*, 85, 90, 91
 • ____, Albertus van ... 64, 88
 • ____, dr Albertus van ... 68
 • ____, Boudewijn van... 53
 • ____, Gerrit van ... 42, 53
 • ____, Gratiana Florentia van ... 28, 31, 89, 91
 • ____, Ida van ... 42
 • ____, Jacob van ... 68
 • ____, Jacobus Albertus van ... 28
 • ____, Margaretha van ... 17, 53
 • ____, Maria Jacobsdr. van ... 83
 • ____, Mechtildis van ... 68
 • Lolkema, Jorrit Lolkes ... 47
 • Lollius, Aurelia ... 89
 • ____, Dominicus (Douwe) ... 89
 • ____, Geertruid ... 89
 • ____, Catharina ... 89
 • ____, Sibbela ... 89
 • ____, Sijbrandus ... 89
 • ____, dr Scipio ... 89
 • ____, Scipio Dominicusz. ... 89
 • Londerseel, Assuerus van ... 86
 • Loudewel (Loudwell), Augustinus ... 90
 • ____, Bartholomeus ... 89
 • ____, Jan ... 90
 • ____, Johannes ... 89
 • ____, Sophia ... 89
 • ____, Tettie ... 90
 • Lourens Fransz. ... 55
 • Lousma, Sijts ... 35, 38
 • Lubberti, dr Sibrandus ... 58
 • Luytien Luyties ... 13
 • Luts Brachtsdr. ... 63
 • ____ Jansdr. ... 29
M. __________________________ >> alfabet
 • Maijcke Frans ... 23
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ Jan (Lambert)sdr. ... 57
 • Maijcke Watse Eelckesdr. ... blz. 59, 85
 • Machteld Buwedr. ... 13
 • ____ Egbertsdr. ... 11
 • Margaretha Fockens ... 64
 • ____ Wilhelmsdr. (von Truchses) ... 17
 • Maria Broers ... 64
 • ____ Hessels ... 51
 • ____ Lodewicx ... 62
 • ____ Roelifsdr. ... 69
 • Marshorn, Hijlck van ... 30
 • Martena ... 43*
 • ____, Doecke van ... 43
 • ____, Hessel (van) ... 83
 • ____, Keimpe van ... 43
 • ____, Luts van ... 82
 • ____, Sijtze (Sijko) ... 38, 43, 83
 • Meijnardus Thijssen ... 62
 • Meijnert Melisz. ... 31
 • Meinsma, Bauck ... 12
 • ____, Gerbrandus à ... 46
 • Mensonides, H. M. ... 5
 • Mernstra, Hessel ... 67
 • ____ (Haerda), Pybe ... 67
 • Mertama zie Martena
 • Merula ... 86
 • Metke Sipkedr. ... 67, 91
 • Metz, Rixtie (Rixarda) ... 82
 • Micault, Pieter ... 51
 • Minnema ... 56*, 58*, 62*
 • ____, Frans (van) ... 62
 • ____, Franscke Fransdr. (van) ... 56, 58, 62
 • ____, Jelcke ... 39
 • ____, Luts Fransdr. van ... 31
 • ____, Maria (van) ... 39
 • ____, Marij Andriesdr. ... 39
 • Mockema ... 15*
 • ____, Engel ... 55
 • ____, Jancke (Janthien) ... 55
 • ____, Joest ... 16
 • ____, Laurens ... 55
 • ____, Wieger ... 55
 • Molhuysen, P. C. ... 8
 • Montsma, Antie ... 54
 • ____, Jan ... 54
 • ____, Cornelis ... 54
 • Murray (Morré), Charlotte Catharina 12
 • ____, Johan ... 12
N. __________________________ >> alfabet
 • Naerden, van ... 51*
 • ____, Maycke van ... 51
 • Nanjes Thomas ... 75
 • Nanningh, Bernhardus ... 26
 • Nassau, douairière van ... 90
 • ____, (Hendrik) Casimir van ... 90
 • ____, Willem Frederik van ... 84
 • ____, Willem Lodewijk van ... 59
 • Nauta, Bavius ... blz. 82
 • ____, Gerharda Hillegonda ... 82
 • ____, Gerritje ... 82
 • ____, Gijsbertus ... 82
 • ____, Johannes ... 82
 • ____, Paulus Rombertus ... 82
 • ____, Rixarda... 82
 • Neeltie Lodewijcks ... 54
 • ____ Sipkes ... 68
 • Nijenhuis, Johan ... 62
 • Nykerck (Nieukerck) ... 26*
 • ____, Hendrick van ... 26
 • ____, Claeske van ... 26
 • ____, Machtel van ... 26
 • ____, Wolter van ... 26, 80
 • Nicolai, Anna Theresa ... 30
 • ____, dr Joannes ... 30
 • ____, Claes ... 30
 • ____, Monica ... 30
 • (Ny?)mans, Elisabeth ... 41, 42
O. __________________________ >> alfabet
 • Obbe Claes ... 52
 • Oede Jansdr. (Uldersma) ... 47
 • Oeya (Wuytza), Dya van ... 16
 • ____, Sibilla van ... 16
 • Oem zie Ooms
 • ____, mr Cornelis ... 51
 • Oene Jansz. (Uldersma) ... 47
 • Oenema, Amarentia van ... 36
 • ____, Wick ... 37
 • Oetke Jacobs (Eslinga) ... 47
 • Oedts Arentsz. ... 63
 • Oedtsma, Aelcke Benedictus ... 9, 77
 • ____, Barbara Cornelia ... 92
 • ____, Ursel ... 34
 • ____, Wijbe ... 34
 • ____, Wijbrandus ... 92
 • Oettingen, Anna Willemsdr. (gravin) van ... 16
 • Ockinga, Joost van ... 31
 • ____, Rixt van ... 31
 • Oldensloo, Hans van ... 10
 • Onsta, Pier Abbes ... 37
 • Ooms, Anna ... 51
 • ____, Geertruijd ... 51
 • ____, Georgus ... 51
 • ____, Gerrijt ... 51
 • ____, Ida ... 51
 • ____, Jets ... 51
 • ____, Joanna ... 51
 • ____, Clementia ... 51
 • ____, dr Wiglius ... 51
 • ____, Wilhelmina ... 51
 • Oosten, Jan van ... 27
 • ____, Canter van ... 27
 • ____, Geertruijt Canter van ... 26
 • Oosterzee, Truicken ... blz. 58
 • Osinga, D. D. ... 7, 8, 39
 • Otto Goytzes ... 54
P. __________________________ >> alfabet
 • Palsma, Grijttie Yskes ... 21
 • Peereboom, R. ... 90
 • Peyma ... 9*
 • ____, Aebe (van) ... 18
 • ____, Jelle (van) ... 18, 36
 • ____, Johannes van ... 36
 • ____, Pieternelle (Maria) van ... 36
 • ____, Sijbe van ... 9
 • ____, Sijbe (van) ... 17, 18
 • ____, Sixtus (Sjuck) van ... 9, 77
 • ____, Worp van ... 9
 • ____, Worp (van) ... 18
 • Petraeus, Josina Juliana ... 91
 • ____, dr Petrus Henricus ... 28, 53, 86, 90, 91
 • ____, P.J.C. ... 85
 • Petrus Hartmans ... 64
 • Piekenbroek, ds F. ... 79
 • Pijnacker, Maria ... 23
 • Pierson, François ... 23
 • ____, ds Jacobus ... 23
 • ____, Jo(h)annes ... 23
 • ____, Cunira Adriana ... 23
 • ____, Maria Magtelt ... 23
 • Pieter Arents (van Aernsma) ... 19
 • ____ Arents ... 58
 • ____ Baltes ... 75
 • ____ Frericks ... 18
 • ____ Gerritsz. ... 52
 • ____ Gerritsz. ... 89
 • ____ Hartmans ... 64
 • ____ Jans ... 53
 • ____ Pieters ... 58
 • ____ Tijsz. ... 17
 • ____ Ulbes ... 55, 61
 • ____ Watses ... 59, 60
 • ____ Wijbes ... 42
 • ____ Wilckes ... 14
 • Pietie Wijtses ... 49
 • Poye Lieuwes ... 43
 • Polman ... 69*
 • ____, Auckjen ... 27
 • Popma, Wytho Aleph van ... 42
 • Poppe Thomasz. ... 75
 • Popta, Antie Jacobs ... 11
 • ____, dr Henricus (van) ... 11, 49, 77, 85
 • ____, dr Jacobus Jacobs ... 49
 • ____, Lutske Tjebbes ... 11, 49
 • ____, Rintie ... 14
 • ____, Tjebbe Jacobs ... 49
 • Pos, Machteld ... 23
 • Pothar, Jan Martens ... blz. 61
 • ____, Sara Martens ... 68
 • Potter, Auckien Martinusdr. ... 79
 • Poutsma, Anna Cornelia ... 92
 • ____, Johannes ... 32, 92
 • ____, Johannes ... 92
 • ____, Odilia ... 92
 • ____, dr Petrus ... 92
 • ____, Petrus Joannes... 92
 • ____, Saepcke ... 92
R. __________________________ >> alfabet
 • Rhala, Anna Cornelia ... 92
 • Rataller ... 41*, 44*
 • ____, Elisabeta (Margaretha) ... 42
 • ____, Genoveva ... 42
 • ____, George ... 42
 • ____, Jan ... 41
 • ____, Jeroen ... 42
 • ____, Johan ... 42
 • Ravens, Aechtie ... 10, 70
 • ____, Hendrick ... 10, 70
 • ____, Jan Sickes ... 10, 40, 70, 77, 81
 • ____, Jan Jansz. ... 10, 70
 • ____, Maeycke ... 10, 81
 • ____, Rinse... 10, 70
 • Reddingh ... 10*
 • ____, Sijtske ... 10, 77
 • Reddingius, ds Bernhardus ... 10
 • Rheen, Tieth Lolkesdr. ... 34
 • Reinalda, Simon ... 88
 • Reiner Jacobsz. ... 54
 • Recalff, Alegonda ... 78
 • ____, Hendrick ... 78, 92
 • ____, Ida ... 92
 • ____, Jacobus ... 78
 • ____, Jacobus ... 78
 • ____, Cathrijnna ... 78
 • ____, Maeike ... 78
 • ____, Maria ... 78, 91
 • ____, Tijttie ... 78
 • ____ van Fenema zie Fenema
 • Renn, Anthony van der ... 90
 • Ren(n)eman ... 32*, 38*
 • ____, Albartus ... 32, 81
 • ____, Egbert Carstesz. ... 45
 • ____, Geertruid ... 32, 38
 • ____, Geiske Harmens ... 75
 • ____, Harmanus ... 75
 • ____, Jan ... 32
 • ____, Johannes ... 32
 • Riemer Theunis... 24
 • Rienck Ruirdtsz. ... 86
 • Ricxt Buwedr. ... 69
 • ____ Claes Willemsdr. ... 12
 • Ringlenbergh, Maria Harmens van ... 46
 • Rin(n)ia ... 16*
 • Rin(n)ia, Fedt Saeckes van ... blz. 33
 • ____, Saeck Saeckesdr. ... 17
 • Rinske Gerrijt Gosslix wed. ... 18
 • ____ Jellesdr. ... 49
 • Bintie Jans ... 21
 • Rispens ... 15*
 • ____, Andreas ... 14
 • ____, Maria ... 36
 • ____, Titia (Teeckla) Liduina ... 14, 15
 • Robles, Caspar de ... 31
 • Rodenhuis, Johannes ... 28
 • Roleff Buwesz. ... 69
 • Romein, ds T. A. ... 8, 28, 54, 70, 76, 81, 82
 • Rommerda, Bernardus ... 90
 • Rommert Sijmons ... 67, 90
 • Roorda ... 44*
 • ____, Aeltje ... 22
 • ____, Andreas van ... 42
 • ____, Johan van ... 42
 • ____, Carel van ... 42, 44
 • ____, Watze van ... 42
 • ____ van Genum, Binnert ... 23
 • Rossum, Anna Gosses van ... 28
 • Ruijrd Dircx ... 52
 • Ruijter, Joannes de ... 84
 • Run(n)ia, Aelcke ... 36
 • ____, Allegonda ... 36
 • ____, Assuerus ... 36
 • ____, Doedje ... 78
 • ____, Eets Jans ... 20
 • ____, Jacob van ... 36
 • ____, Johan Pieters ... 36, 78
 • ____, Johan Simons ... 19, 36
 • ____, dr Pieter Jansz. ... 20, 36
 • ____, Pieter ... 36
 • ____, Simon Hendricks ... 19
 • ____, Simon Jansz. ... 20, 36
 • ____, Tied ... 19
 • ____, Tjalling van ... 36, 81
 • ____, Tjalling van ... 36
S. __________________________ >> alfabet
 • Saeckma ... 33*
 • ____, Jaycke ... 33, 90
 • ____, Johannes ... 33, 91
 • ____, Sjoerd ... 33
 • Sageman, Jan ... 55
 • Sacx, mr Jurrien ... 89
 • Sannes, H. ... 4, 5
 • Santstra, Gerbrandus ... 82
 • Schaf(ft)s, Reinnudinna (Reinuke) ... 14
 • Scheltema, Ursel Sippesdr. van ... 42
 • ____, Watse van ... 30
 • Scheltinga, Anna Rixtrude van ... 13
 • ____, Goslick Pietersz. van ... 18
 • ____, Haije van ... 30
 • ____, Taeke Minnes ... 49
 • Scheltinga, Tjerck van ... blz. 13
 • Schoonsweer, Elisabeth ... 76
 • ____, Jochum ... 76
 • Schoten, dr Mathias van ... 19
 • Schoutens ... 28*
 • ____, Jacob Hendricxz. ... 28
 • Schregardus, ds Henricus ... 77
 • Schwartzenberg ... 40*
 • ____ en Hohenlansberg, Georg Frederick, baron thoe ... 40, 82
 • ____, G. F. baron thoe ... 8
 • ____, Georg Wilco baron thoe ... 82
 • ____, Georg Wolf gang baron thoe ... 41
 • ____, Isabella Susanna bsse thoe ... 82
 • ____, Wilco Holdinga baron thoe ... 40
 • Cent Ypckes ... 59, 85
 • Severin Hansz. ... 51
 • Sibbel Dyadr, (van Oeya) ... 16
 • Sijbisma, Tiomme ... 88
 • Sibrandi, ds Hilarius... 66
 • Sibrandus Hilarius ... 66
 • Siercksma, Aets ... 19
 • ____, Gertruid ... 14
 • ____, Johannes ... 14
 • ____, Rombertus ... 53
 • ____, Rombertus Joannesz. ... 14
 • ____, Siuke ... 89
 • Siertsma, Gertruid ... 14
 • Zijgers ... 80
 • Siccama, Gercke Pieters ... 45, 68
 • ____, Jaycke ... 45
 • ____, Jacobus ... 88
 • ____, Trijntie Pieters ... 24
 • Simon Erasmi ... 14
 • ____ Hendricks (Runia) ... 19
 • Sipma, P. ... 8, 37, 38, 39
 • Sijts Tijsdr. ... 18
 • ____ Watzedr. ... 47, 85
 • Siurdt Hettes ... 52
 • Siurdtie Goverts ... 30
 • ____ Sijbedr. ... 75
 • Siouck Jacobsdr. (Canter) ... 27
 • ____ Cornelisdr. ... 52
 • Sluisken, Idtie ... 59
 • ____, Johan ... 59
 • Smaiiers, Johanna ... 71
 • Sminia, H. Baerdt van ... 42, 51, 79
 • Sonck, Geertruit ... 42
 • Spanhemius, Auke ... 21
 • ____, Johannes ... 29
 • ____, Johannes ... 21
 • ____, Claeske Sijtses ... 29, 31
 • ____, Clara (Claeske) ... 21
 • ____, Sijtse Foekes ... 29, 31
 • Starckenborgh ... 82
 • Starter(t), Jan Jansz. ... 86
 • ____, Lijsbet ... 86
 • Stavele, Jacob van ... blz. 71
 • Steffen Wolffs ... 21
 • Steindam, Anna ... 88
 • ____, Elisabeth ... 88
 • ____, Geertruij ... 88
 • ____, ds Gerardus ... 88
 • ____, Gerrijtie ... 88
 • ____, dr Henricus ... 88
 • Stollen, Erasmus ... 86
 • Suffridus Petrus ... 25
 • Zuidema, J. ... 5
 • Swaentie Hendricks ... 76
 • Swalue ... 26*, 80
 • ____, dr Otto ... 27
 • Swart ... 84
 • ____, François de ... 34
 • ____, François de ... 46
 • ____, Harmanus de ... 46
 • ____, Catharina de ... 46
 • ____, Cornelis de ... 46
 • ____, Machtel (Machtilda) de ... 46
 • ____, Pittie (Petronella) de ... 46
 • Sweert, Margaretha Jacobsdr. ... 12
 • Sweerts, Gertie ... 84
T. __________________________ >> alfabet
 • Taco (Taecke) Dirx ... 85
 • ____ Lammerts ... 76
 • ____ Pouwels ... 52
 • ____ Tiepckes ... 16
 • Thas, Adriaen ... 51
 • Taedtske Eerckedr. (Haersma) ... 63
 • Tetke Jellesdr. ... 33
 • Tettenroo, mr Hendrick Dominici ... 66
 • Tijs Douwes ... 17
 • Tiaerda ... 40*
 • ____ van Starckenborgh, Barthold ... 40
 • ____, Gaets (Agatha) ... 40, 82
 • ____, Jeannette ... 40
 • ____, Johan ... 40
 • Tjabberen, Mathias ... 61
 • Tiara, Ene Tiaertsdr. van ... 12
 • Tiason, Albert ... 30
 • ____, Helena ... 30
 • ____, Lambert ... 30
 • Tjebbinga, Antje Tjebbes ... 28
 • Tiepke Laes ... 11
 • Tjepnia, Cornelia Jarichsdr. van ... 92
 • Tietske Alberts ... 9
 • ____ Betzedr. ... 83
 • Tiomme Jans ... 11
 • Thomas Gerrit Goslicks ... 15, 17
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ Jansz. ... 57
 • ____ Poppes ... 75
 • Thonis Jansz. ... 57
 • Tongeren, Philippus van ... 45
 • Tongeren, Casper (Jasper) van ... blz. 45
 • ____, Maycke van ... 45, 84
 • Trijn Hubertsdr. ... 75
 • ____ Jacobsdr. ... 20
 • ____ Jansdr. ... 11
 • ____ Jansdr. ... 58
 • ____ Claesdr. ... 86
 • ____ Rombertsdr. ... 67
 • ____ Sibrandts ... 75
 • ____ Tijerxdr. ... 29
 • Truchses ... 16, 52*
 • ____ zu Sonnenberg, Andreas (von) 16
 • ____, Christoffel (von) ... 16
 • ____, Christophorus Wilhelmi ... 17
 • ____, Jacobus (von) ... 16
 • ____, Johannes (von) ... 16
 • ____, Catharina (von) ... 16
 • ____, Margaretha (von) ... 16, 17, 44, 46, 50, 53, 64, 65
 • ____, Otto (von) ... 16
 • ____, Sibilla (von) ... 16
 • ____, Willem (von) ... 16
 • ____, Wilhelmus (von) ... 16
 • Tuinhout, ds Hajo ... 70
 • ____, Rinke ... 70
U. __________________________ >> alfabet
 • Ubelius, Stephanus ... 55
 • Ulbeth Gerrijts ... 16
 • Uldersma, Fijcke Jansdr. ... 47
 • ____, Hilleke Jansdr. ... 47
 • ____, Jan Jansz. ... 47
 • ____, Johan Oenis ... 47
 • ____, Oede Jansdr. ... 47
 • ____, Oene Jansz. ... 47
 • Ulenburg ... 49*, 85
 • ____, Neeltien van ... 68
 • Ulrich Meijnertsz. ... 31
 • Unia ... 43*, 59*
 • ____, Aucke ... 60
 • ____, Bauck Hillebrandsdr. ... 19, 22
 • ____, Juw ... 60
 • ____, Keimpe... 43
 • ____, Ritske van ... 68
 • ____, Sjouck ... 43
 • Uninga van Hoytema zie Hoytema
 • Ursel Alberts ... 64
 • ____ Steffens ... 21
V. __________________________ >> alfabet
 • Veit Sijdses ... 49
 • Velsen, Agatha van ... 36
 • Veno, dr Joannes de ... 55
 • ____, Maeycke de ... 89
 • Verduyn, Gerbrand ... 64
 • ____, Neeltjen Pietersdr. ... 64
 • Vermeer, Anna ... 51
 • ____, Jacques ... 51
 • Verrutius, Gerlacus ... blz. 57
 • Versteveren, Jan Jelmers ... 55
 • Vierssen, van ... 13*, 48*
 • ____, Assuerus van ... 84, 85
 • ____, Dirck van ... 13
 • ____, Jurjen van ... 83
 • ____, Maria van ... 83
 • ____, Matthijs van ... 48
 • ____, dr Mathias van ... 13
 • ____, Titia van ... 84, 85
 • ____, Willem van ... 48, 85
 • Visscher, R. ... 22, 27
 • Visser, J. ... 5
 • Vlis, ir Ch. C. van der ... 5
 • Voets, Barbera ... 76
 • Voort, Cheli van ... 47
 • Voorvelt, Gebhard ... 7
 • Vorssenburgh, Lucia ... 79
 • Vos, Agnieta de ... 92
 • ____, Janneken ... 14, 17, 30
 • ____, Otto ... 17
 • Voss, dr A. L. Heerma van ... 4, 7, 8, 39
 • Vriemoet, E. L. ... 57
 • Vries, Aucke Pijtters de ... 30
 • ____, Goverus Auckes de ... 30
 • ____, Lidia Auckes de ... 30
 • ____, Lijsbet Auckes de ... 30
 • ____, Pijter Auckes de ... 30, 91
 • ____, Wopkjen Auckes de ... 30
W. __________________________ >> alfabet
 • Waalkes, G. H. van Borssum ... 8
 • Waalwijck, Aaltie Johannis van ... 10
 • Wabbe Wisses ... 63
 • Wakkers, Maria ... 23
 • Walrich, Gerard ... 64, 88
 • Walta, Ansck Tjercksdr. Juwinga van ... 60
 • ____, Anna Tjerksdr. van ... 43
 • ____, Catharina van ... 64
 • ____, Catharina van ... 28
 • Walta, Sijbrand van ... blz. 64
 • Wa(l)tia Abbesz. ... 37
 • Waringa, N. J. ... 8
 • Watse Eelckes ... 48, 58, 59, 87
 • Wattema, Rijtsche Hessels ... 39
 • Weissman, A. W, ... 11, 49
 • Wiarda, Douwe ... 89
 • Wiegersma, ds Johannes ... 76
 • Wieringa, Philippus ... 79
 • ____, Gaspar ... 79
 • ____, Harmen Willems ... 79
 • ____, Catharina ... 79
 • ____, Nicolaus ... 79
 • Wieringen, Jacob Jansen van ... 19, 22
 • Wyckel ... 60, 63, 87
 • ____, Doedt van ... 36
 • ____, Frouck van ... 79
 • ____, Hans Annes van ... 33, 90
 • ____, Hendrick van ... 90
 • ____, Tjalling van ... 36
 • Wijnaendts van Resandt, W. ... 18
 • Wijngaarden, J. T. ... 77
 • ____, Tjomme Jans ... 11
 • Wijtinga, Maicke Pietersdr. ... 49
 • Willemke Emedr. ... 83
 • Winsemius, P. ... 8, 19, 36
 • Winterswijk, Mathias ... 28
 • ____, ds Winandus ... 28, 80
 • Wisga, Aeltgen ter... 63
 • Wissema ... 41*, 44*
 • ____, Ida Lezaen van ... 82
 • ____, Jan van ... 42
 • ____, Jan ... 22
 • ____, Lisck van ... 42, 44, 92
 • ____, dr Sape (Sabinus) van ... 42, 82
 • Wou, Gerhard van ... 71
 • Wuytza zie Oeya
 • Wurzbach, A. von ... 79, 84
Z. Zie S. __________________________ >> alfabet

Tot de Franse Revolutie was er ook in de hervormde kerken kleur, in de vorm van epitafen, borden en wimpels met de familiewapens van de begravenen. Hieronder een voorbeeld van een onbekende kerk door Daniël de Blieck uit 1656.
In deel II (1786) van Tegenw. staat van Friesland lezen we op blz. 159 m.b.t. de Galileërkerk: Ook hangen in deeze kerk zeer aanzienlijke wapens van 's lands edelen en eigenerfden die alhier begraaven zijn.Afbraak Galileërkerk 1940: foto Dikken en Hulsinga in HCL; repro met toestemming van M. Hulsinga

>> begin