>> HOMEpage

GABBEMA'S REGISTER VAN BRIEVEN


M.H.H. Engels, 1990 / juni 2003
>> Gabbema's register | >> Noten | >> AFZENDERS | >> GEADRESSEERDEN
>> Centuriae tres & Appendix ed. 1669

INLEIDING

portret Gabbema

Simon Abbes Gabbema (Leeuwarden 1628-1688) werd in 1659 benoemd tot historieschrijver van Friesland. Als zodanig heeft hij weinig gepresteerd, des te meer echter als verzamelaar van historische bronnen, waaronder de ruim 2000 brieven die bewaard worden in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (Tresoar) te Leeuwarden: zie de Catalogus der briefverzameling van S.A. Gabbema, Leeuwarden 1930. Voor meer dan de helft bestaat deze collectie uit originelen, voor de rest uit afschriften van de hand van Gabbema. Van sommige brieven is zowel het origineel als de kopie aanwezig: vergelijking leert dat de copieën van Gabbema in het algemeen betrouwbaar zijn. De brieven dateren uit de 15de, 16de en 17de eeuw; ze zijn merendeels geschreven in het (Neo)Latijn. De correspondenten behoorden tot de "respublica litterarum", de Republiek der letteren. De verzameling is van groot belang voor de bestudering van de geleerdengeschiedenis. Driehonderd brieven zijn door Gabbema zelf uitgegeven: Epistolarum ab illustribus & claris viris scriptarum centuriae tres, quas passim ex autographis collegit ac edidit Simon Abbes Gabbema, Harlingae, Hero Galama, 1663; exemplaar Tresoar / Prov. Bibl. 1094 TL. In 1669 verscheen bij dezelfde uitgever een Editio altera, à mendis typographicis perpurgata, ac XX epistolis hactenus ineditis recenter aucta onder de titel Illustrium & Clarorum Virorum Epistolae, Selectiores superiore & hoc seculo scriptae, distributae in centurias tres. In quibus multa Theologica, Politica, Ecclesiastica, Historica, Philosophica, etc. Quas passim ex Autographis collegit ac edidit Simon Abbes Gabbema, Hist. Fris.. Tussen de bladzijden 358 en 359, 404 en 405, 554 en 555, en tussen 690 en 691 zijn portretten ingevoegd van resp. Appius de comitibus equitum ductor, Tabius Farnasius eq. Hierosolymit. honorario militum ductor, Carolus Mansfeldius P. Ernesti fil. Tormentors Magister en Aegidius Barlamontius comes militarium Tormentor Magister. Het exemplaar in Tresoar / Prov. Bibl. (A 4751 kluis), antiquarisch aangekocht in 2002, bevat de oude eigendomsmerken: M. Kirchhofer Conrector; In Memoriam B./ G.M.A./ retinet hunc librum. Melchior Kirchhofer (1775-1853) was kerkhistoricus in Zwitserland; ADB XVI, 11.

Bij de briefverzameling bevindt zich (het begin van) een register van de hand van Gabbema. De inhoud van de vier bladen in folio geven we hieronder weer. Vergelijking met bovengenoemde catalogus resulteert zowel in brieven die niet meer in de collectie aanwezig zijn, maar die Gabbema wel kende, als in brieven die Gabbema niet noemt, maar thans wel deel uitmaken van de collectie. Zo geeft Gabbema's register 12 brieven van Gebhardus aan Saeckma, echter de Catalogus der briefverzameling maar twee. Van de honderden brieven aan de Hebreeuws humanisten Johannes Drusius en zijn opvolger Sixtinus Amama zijn dankzij Gabbema gelukkig nog enkele tientallen overgeleverd; vgl. mijn Merendeels verloren gegaan: 2000 brieven aan Johannes Drusius (1550-1616). Leeuwarden 1995.

Op een vijfde blad geeft Gabbema een lijst van gedrukte en handgeschreven brieven van Albada: Epistolae Albadae apud Heinsium (30: 1 Marnixio, 29 Milio) -- Ex libro Bouritiano (10), Paraphr. in precat. Domin. De origine ligni vitae sive de Deo (7), De inauguratione Alanzonii (8; [totaal] 25; afschriften van de hand van Gabbema in de zogenaamde Codex Fries Genootschap van zijn verzameling) -- Literae abs Senatore Humaldae mihi donatae (6: originelen in verzameling Gabbema) -- Andlanae (4: originelen in verzameling Gabbema).
Gabbema heeft zijn Centuriae opgedragen aan Nic. Heinsius, Leo ab Aitzema en Pibo a Doma. Nicolaas Heinsius (1620-1681) schreef een lofdicht op Gabbema's Centuriae; het is afgedrukt in het voorwerk. De titel van Gabbema's herziene editie heeft veel overeenkomsten met Illustrium et clarorum virorum Epistolae selectiores, superiore saeculo scriptae vel à Belgis, vel ad Belgas. Tributae in centurias II. In quibus multa theologica, politica, ecclesiastica, historica, quaedam etiam iuridica, et medica, Lugduni Batavorum, apud Ludovicum Elzevirium, 1667. De originelen van deze brieven waren eigendom van Cornelis van der Myle, een van de curatoren van de Leidese universiteit. Voorin de uitgave staat een brief afgedrukt van Daniel Heinsius aan Van der Myle en een voorwoord van Petrus Bertius.
Een Epigramma laboribus D. Simonis Abbes Gabbema Clarorum virorum epistolas edentis (1663) van Johannes Bouricius (ca. 1623 - 1671) is eveneens in het voorwerk van Gabbema's uitgave afgedrukt. Deze ongehuwde Bouricius was advocaat (1646), lid van de Generaliteitsrekenkamer, syndicus van Ameland en raadsheer (1656) in het Hof van Friesland. Bezat hij een collectie brieven uit het bezit van de familie, Jacobus en Hector Bouritius? Philips Aebinga van Humalda was Nederlands ambassadeur aan het Spaanse hof; hij overleed in 1672, één jaar nadat hij in Friesland raadsheer was geworden. Theodorus Saeckma (zoon van Johannes) en Anchises Andla worden gememoreerd in de opdracht aan het Hof van Friesland die Gabbema schreef in ViglI Zwichemi ab Aytta Epistolae politicae et historicae ad Joachimum Hopperum .... Leoardiae, ex officina Hinrici RintI, 1661; "zonder hun weldadigheid zouden die brieven misschien voor altijd verborgen zijn gebleven", zo schrijft Gabbema. Deze namen geven een indruk van het netwerk van verzamelaars waarvan Gabbema deel uitmaakte.

De inhoudsopgave van Centuriae tres & Appendix is hier overgenomen met verwijzingen naar de Catalogus van de briefverzameling Gabbema en met vermelding van de incipits van de brieven. Ook hier blijkt weer dat niet alles van de uitgave voorkomt in de briefverzameling zoals die in 1930 gecatalogiseerd is.


GABBEMA'S REGISTER

>> Noten | >> AFZENDERS | >> GEADRESSEERDEN >> begin

Blad [1] recto:
1628 1 Gebhardus Saeckma
1628 2 Gebhardus Saeckma
1628 3 Gebhardus Saeckma
1628 4 Gebhardus Saeckma
1628 5 Gebhardus Saeckma
1628 6 Gebhardus Saeckma
1628 7 Gebhardus Saeckma
1628 9 Gebhardus Saeckma
1631 10 Gebhardus Saeckma
1632 11 Gebhardus Saeckma
1594 1 Gruterus Saeckma
1597 2 Gruterus Saeckma
1597 3 Gruterus Saeckma
1600 4 Gruterus Saeckma
1601 5 Gruterus Saeckma
1601 6 Gruterus Saeckma
1601 7 Gruterus Saeckma
1618 8 Gruterus Saeckma
1619 9 Gruterus Saeckma
1609 10 Gruterus Saeckma
1614 11 Gruterus CanterTheod.
1620 12 Gruterus Saeckma
1625 13 Gruterus Saeckma
1625 14 Gruterus Saeckma
1624 15 Gruterus Saeckma
1624 16 Gruterus Staten van Friesland
---- 17 Gruterus Saeckma
1624 18 Gruterus Saeckma
1626 19 Gruterus Saeckma
1626 20 Gruterus Saeckma
---- 21 Gruterus Saeckma
22 Gruterus Saeckma
1605 23 Gruterus Saeckma
1596 1 Lectius Saeckma
1597 2 Lectius Saeckma
1598 3 Lectius Saeckma
1605 4 Lectius Saeckma
1609 5 Lectius Saeckma
1628 1 Heinsius Saeckma
2 Heinsius Saeckma
1629 1 Barlaeus Saeckma
1630 2 Barlaeus Saeckma
1630 3 Barlaeus Saeckma
1631 4 Barlaeus Saeckma
5 Barlaeus Saeckma
1611 1 Bogerman Saeckma
1634 2 Bogerman curatoren
16.. 3 Bogerman Acronius
1623 4 Bogerman Amama
1595 Casaubonus Scaliger
1610 fac.th.Archipal. Plancius
---- Cantuariensis Lasco
1608 1 Casaubonus Drusius
1608 2 Casaubonus Drusius
1612 3 Casaubonus Drusius
1612 4 Casaubonus Drusius
1613 5 Casaubonus Drusius
1613 6 Casaubonus Drusius
1 Thuanus Drusius
2 Thuanus Drusius
1 Rainoldus Drusius
2 Rainoldus Drusius
3 Rainoldus Drusius
1 Bossisius Maier
1 Polydorus Erasmus
1578 1 HanthenHerm.v. DuyfhuysHub.
Blad [l] verso
1596 1 SchotanusH Saeckma
1596 2 SchotanusH Saeckma
1598 3 SchotanusH Saeckma
1598 4 SchotanusH Saeckma
1598 5 SchotanusH Saeckma
1598 6 Schotanus Lubbertus (l)
1598 7 Schotanus Saeckma
1614 1 Lubbertus Saeckma
1614 2 Lubbertus Saeckma
1617 3 Lubbertus Saeckma
1617 4 Lubbertus Saeckma
1617 5 Lubbertus Saeckma
1618 6 Lubbertus Saeckma
1624 7 Lubbertus Saeckma
1624 8 Lubbertus Saeckma
1624 9 Lubbertus Saeckma
1600 10 Lubbertus Tiara
1613 1 Siccama Saeckma
1598 1 Herbaius Saeckma
1611 2 Herbaius Saeckma
1596 1 Sopingius Saeckma
1616 1 Amama Saeckma
1617 2 Amama Saeckma
1618 3 Amama Saeckma
1617 4 Amama Saeckma
1621 5 Amama Saeckma
1624 6 Amama Saeckma
1625 7 Amama Saeckma
1625 8 Amama Saeckma
1625 9 Amama Saeckma[?] (2)
1625 10 Amama Saeckma[?]
1625 11 Amama Saeckma[?]
1626 12 Amama[?] Saeckma[?] (3)
1626 13 Amama[?] Saeckma[?] (4)
1627 14 Amama[?] Saeckma[?] (5)
1628 15 Amama[?] Saeckma[?] (6)
16 Amama MelanderHer
17 Amama AysmaAus
18 Amama SiccamaSibr
20 Amama Ernst Casimir
19 Amama AmamaSixtus
1623 21 Amama Acronius
--- 22 Amama Staackmans
1628 23 Amama Staackmans
Blad [2] recto
1600 1 Emmius ThuanusIacAug
1601 2 Emmius Thuanus
1603 3 Emmius Cocceius
1608 4 Emmius Scaliger
1617 5 Emmius Gruterus
6 Emmius Hillama (7)
---- 7 Emmius Hillama
1620 8 Emmius N.N.
1621 9 Emmius Mulerius
1585 10 Emmius TiabbernOnno
1585 11 Emmius TiabbernOnno
1587 12 Emmius TiabbernOnno
1590 13 Emmius TiabbernOnno
1593 14 Emmius TiabbernOnno
1603 15 Emmius Hillama
1604 16 Emmius Tiara
1612 17 Emmius Mulerius
1613 18 Emmius Saeckma
1618 19 Emmius Saeckma
1619 20 Emmius Saeckma
1619 21 Emmius Saeckma
1625 22 Emmius Amama
1607 23 Emmius Gruterus
24 Emmius Gruterus
1624 25 Emmius Gruterus
1622 26 Emmius WicheringeBarth.
1624 27 Emmius WicheringeBarth.
1595 28 Emmius Hinckena
1597 29 Emmius Arcerius
1598 30 Emmius Arcerius
1598 31 Emmius Arcerius
1598 32 Emmius Arcerius
1599 33 Emmius Arcerius
1599 34 Emmius Arcerius
1599 35 Emmius Arcerius
1599 36 Emmius Arcerius
1601 37 Emmius Arcerius
1603 38 Emmius Arcerius
1603 39 Emmius Arcerius
1603 40 Emmius Arcerius
1597 42 Emmius Hinckena
1608 43 Emmius Arminius
15.. 44 Emmius Acronius
1597 45 Emmius AdamaLollius
1596 46 Emmius Hinckena
1599 47 Emmius Hinckena
1601 48 Emmius Hinckena
1614 49 Emmius Hinckena
50 Emmius Hinckena
51 Emmius Hinckena
52 Emmius Hinckena
53 Emmius Hinckena
54 Emmius Hinckena
55 Emmius Hinckena
56 Emmius Hinckena
57 Emmius Hinckena
58 Emmius Hinckena
59 Emmius Hinckena
1600 1 Caselius AytsemaFoppe
1607 2 Caselius AytsemaFoppe
1606 3 Caselius AytsemaFoppe
1606 4 Caselius AytsemaFoppe
1606 5 Caselius AytsemaFoppe
1606 6 Caselius AytsemaFoppe
1607 7 Caselius AytsemaFoppe
1607 8 Caselius AytsemaFoppe
1607 9 Caselius AytsemaFoppe
1607 10 Caselius AytsemaFoppe
1607 11 Caselius AytsemaFoppe
1607 12 Caselius AytsemaFoppe
1607 13 Caselius AytsemaFoppe
1607 14 Caselius AytsemaFoppe
1607 15 Caselius AytsemaFoppe
1608 16 Casalius AytsemaFoppe
1608 17 Caselius AytsemaFoppe
1608 18 Caselius AytsemaFoppe
1608 19 Caselius AytsemaFoppe
1608 20 Caselius AytsemaFoppe
1614 1 Leontius Saeckma
---- 2 Leontius Saeckma
Blad [2] verso
1 Albada CammingaHaio
2 Albada CammingaHaio
1553 3 Albada CammingaHaio
1555 4 Albada CammingaHaio
1555 1 Hopperus CammingaHaio
1556 2 Hopperus CammingaHaio
1555 3 Hopperus CammingaHaio
1556 4 Hopperus CammingaHaio
1 IsseltMichaelab Westrenius
1529 1 HermannusHaio MarcaErardus
1614 1 Gruterus Canter
1625 1 Alting Amama
1625 2 Alting rect.mag. (8)
1625 3 Alting Amama
1626 4 Alting Amama
1626 5 Alting Amama
1 Ebertus Amama
1626 2 Ebertus Amama
1628 3 Ebertus Amama
1628 4 Ebertus Amama
1629 5 Ebertus Amama
1623 1 Baudartius Amama
1623 2 Baudartius Amama
1623 3 Baudartius Amama
1624 4 Baudartius Amama
1624 5 Baudartius Amama
1626 6 Baudartius Amama
1628 7 Baudartius Amama
1627 1 Deodatus Amama
1616 1 Cunaeus Amama
1621 1 Thysius Amama
1628 1 Grunwald Amama
1627 1 Barlaeus Amama
1623 2 Thysius Amama
1 Amama Hommius
2 Amama Hommius
636 1 Rivet Staackmans
1637 2 Rivet Staackmans
1637 3 Rivet Staackmans
1638 4 Rivet Staackmans
1638 5 Rivet Staackmans
1638 6 Rivet Staackmans
1638 7 Rivet Staackmans
1638 8 Rivet Staackmans
1639 9 Rivet Staackmans
1639 10 Rivet Staackmans
1639 11 Rivet Staackmans
1629 1 Heinsius Staackmans
1630 2 Heinsius Staackmans
1634 3 Heinsius Staackmans
1635 4 Heinsius Staackmans
1636 5 Heinsius Staackmans
1638 1 Petit Staackmans
1638 2 Petit Staackmans
1638 3 Petit Staackmans
1636 1 Barlaeus Staackmans
1639 2 Barlaeus Staackmans
1639 1 Reaal Staackmans
1632 1 Bouricius Staackmans
1630 1 Honerdus Staackmans
1627 1 Cunaeus Staackmans
1635 1 Vossius Staackmans
1636 1 Camerarius Staackmans
1627 2 Camerarius Staackmans
1627 3 Camerarius Staackmans
1557 1 HopperusJoachim TapperusR
1494 1 SixtinusIoan. Erasmus
1532 1 Sasius Viglius
1537 1 Alciatus Viglius
2 Alciatus Viglius
1569 1 IuniusHadrianus MorusPhilippus
2 IuniusHadrianus DousaIanus
3 IuniusHadrianus DousaIanus
4 IuniusHadrianus DousaIanus
5 IuniusHadrianus DousaIanus
6 IuniusHadrianus DousaIanus
7 IuniusHadrianus DousaIanus
8 IuniusHadrianus DousaIanus
Blad [3] recto
1585 1 Vulcanius CanterGul.
1592 1 Merula CanterTheod.
1578 1 Lipsius CanterTheod.
1581 2 Lipsius Canter
1589 3 Lipsius Canter
1580 4 Lipsius Canter
1582 5 Lipsius Canter
1582 6 Lipsius Canter
1583 7 Lipsius Canter
1584 8 Lipsius Canter
1586 9 Lipsius Canter
---- 10 Lipsius Canter
1591 11 Lipsius Canter
1592 12 Lipsius Canter
1595 13 Lipsius Canter
1595 14 Lipsius Canter
1595 15 Lipsius CanterLamb.
1579 16 Lipsius CanterTheod.
1566 1 GifaniusObertus Canter
1594 1 SylburgiusFred. ...
1568 1 Viglius episcopus Trajectensis
1570 2 Viglius episcopus
1551 3 Viglius TapperusRuardus
1554 4 Viglius Rudde
1573 5 Viglius MontzimaTaco
1573 6 Viglius MontzimaTaco
1561 7 Viglius MontzimaB
1561 8 Viglius episcopus
1561 9 Viglius episcopus
1565 10 Viglius episcopus
1567 11 Viglius episcopus
1570 12 Viglius episcopus
1572 13 Viglius episcopus
1573 14 Viglius episcopus
1574 15 Viglius episcopus
1572 16 Viglius PetriCunerus
1572 17 Viglius Perenot
1529 18 Viglius Erasmus
1536 19 Viglius Sabinus
1631 20 Viglius HoxvirHect.
1633 21 Viglius HoxvirAus.
1635 22 Viglius HoxvirAus.
1546 23 Viglius HoxvirAus.
1547 24 Viglius HoxvirAus.
1573 25 Viglius MontzimaBuch.
1573 26 Viglius MontzimaBuch.
1569 27 Viglius DekemaJulius
1574 25 Viglius PopmaCyprianus
1558 29 Viglius HeremaTheoph.
1565 30 Viglius AchelenIgram
1568 31 Viglius AchelenIgram
32 Viglius AyttaHect., Memoriale pro
1571 33 Viglius AyttaHect.
1571 34 Viglius Aytta
1572 35 Viglius Aytta
1573 36 Viglius Aytta
1573 37 Viglius Aytta
1573 39 Viglius Aytta
1574 40 Viglius Aytta
1574 41 Viglius Aytta
1574 42 Viglius Aytta
1574 43 Viglius Aytta
1575 44 Viglius Aytta
45 Viglius HeremaTheoph.
1529 46 Viglius patruus
47 [Viglius]
48 [Viglius]
49 [Viglius]
50 [Viglius]
1558 1 CurioCaeliusII Lasco
1543 1 MaiorGeor. Lasco
1527 1 Amerbach Lasco
1544 1 GraphaeusGul. Lasco
1597 1 JuniusF SerranusJo
1600 2 Junius Juniusfilius
3 Junius Juniusfilius
1599 4 Junius Juniusfilius
1606 1 LydiusBalt JuniusCas.
1602 1 JuniusFr
1600 2 Junius Juniusfilius
1594 3 Junius Gonchiardus
1600 4 Junius Juniusfilius
1599 5 Junius Juniusfilius
1600 6 Junius viri doctis.
1599 7 Junius viri doctis.
1595 8 Junius Juniusfilius
1536 1 FrAnd Lasco
1 Placotomus Lasco
1557 1 SchneiderBalth. Lasco
1554 1 Bullinger Lasco
1554 2 Bullinger Lasco
1558 3 Bullinger Lasco
1536 1 Froben/Episcopius Lasco
1544 1 Bucer Lasco
1545 1 Pellicanus Lasco
1548 1 CaesariusIo Lasco
1548 1 CantuariensisIo Lasco
1 Melanchton MedmannusPet
2 Melanchton MedmannusP
3 Melanchton SturmiusIo
1544 4 Melanchton BucerMart
1546 5 Melanchton BuscoducensisNic
6 Melanchton MedmannusP
7 Melanchton MedmannusP
1551 8 Melanchton MedmannusP
9 Melanchton MedmannusP
10 Melanchton MedmannusP
11 Melanchton MedmannusP
1 CamerariusJoachim MedmannusPetr.
12 Melanchton MedmannusP
13 Melanchton MedmannusP
14 Melanchton MedmannusP
15 Melanchton MedmannusP
16 Melanchton HardenbergAlb
17 Melanchton BuscoducensisNicol.
18 Melanchton BuscoducensisNicol.
19 Melanchton JonaJust.
20 Melanchton Lasco
1533 1 HipereJo Lasco
1558 2 Musculus Lasco
1559 3 Oporinus Lasco
Blad [3] verso
1625 1 MartiniusMatthias AmamaSixt.
1594 1 SylburgiusFred CanterTheod.
1596 1 DousaIanus Dousaparens
1597 1 DousaGeorgius Dousaparens
1597 2 DousaGeorgius DousafraterIanus
1596 1 DousaIanusF Gruterus
1575 1 FerrariisJHa AyttaHect.
1473 1 FridericusIII CanterAnd.
1485 1 Agricola CanterJo
1574 1 Viglius Cunerus Petri episcopus
1574 1 Edo Hildericus TiabbernOnno
1574 2 Edo Hildericus TiabbernOnno
1579 1 Rhetius TiabbernOnno
1579 2 Rhetius TiabbernOnno
1580 3 Rhetius TiabbernOnno
1580 4 Rhetius TiabbernOnno
1570 2 Viglius Cunerus Petri
1574 1 MercerusIoan. Roorda
1594 1 Lectius Roorda
1591 1 ArceriusIo Roorda
1581 1 BaroIoPhil Roorda
1579 1 AltingMenso Roorda
1590 1 Baudimont Roorda
1590 1 DrusiusIo Roorda
1591 1 RengersIo Roorda
1574 1 SuffridusPetri PopmaT
1611 1 Baudius Lubbertus
1606 1 Scaliger Lubbertus
1580 1 Rataller Lipsius
1587 1 Aysma Provinxius
1563 1 Geldorpius Tiara
1563 2 Geldorpius Tiara
1563 3 Geldorpius Tiara
1563 4 Geldorpius Tiara
1563 5 Geldorpius Tiara
1564 6 Geldorpius Tiara
1564 7 Geldorpius Tiara
1564 8 Geldorpius Tiara
1564 9 Geldorpius Tiara
1564 10 Geldorpius Tiara
1624 1 BouriciusHector SaeckmaIo
1621 1 BouriciusHector PopmaAusonius
1 Fruterius CanterGuilielmus
2 Fruterius CanterGuilielmus
1 GuilhelmiusIanus CanterTheod. (9)
1530 1 Erasmus Camminga
1530 2 Erasmus Camminga
1 Rataller PraatLud.de
1564 1 Hopperus Montzima
1575 1 Albada AyttaVibrandus
1605 1 Gruter Canter
1 Meursius CanterTheod.
1604 1 Meursius CanterIoan.
1606 1 Scottus CanterTheod.
1567 1 Sigonius CanterGul.
1595 1 ArminiusIac DrusiusIoan (10)
1595 2 Arminius Drusius
1597 3 Anninius Drusius
1597 4 Arminius Drusius
1599 5 Arminius Drusius
1603 6 Arminius Drusius
1604 7 Arminius Drusius
1608 8 Arminius Drusius
1610 1 Baudius Uytdenboogard
1566 1 Beza N.N.
1590 1 Beza LydiusMart.
1593 2 Beza LydiusMart.
1 BecanusGoropius BruxellaPhil.
1593 1 FlorensSeptimius Tuningius
1593 2 FlorensSeptimius DousaIanus
1593 3 FlorensSeptimius DousaIanus
1 Melanchton Epinus
1585 1 Lipsius Burchius
1586 2 Lipsius Burchius
1589 3 Lipsius Burchius
1592 4 Lipsius Burchius
5 Lipsius secret.
6 Lipsius DousaIanus
7 Lipsius HeurniusIoan.
1592 8 Lipsius LeemputiusAdam
1592 9 Lipsius LeemputiusAdam
1591 10 Lipsius BurchLambertvander
1592 11 Lipsius BurchLambertvander
1593 12 Lipsius LeemputiusAdam
1596 13 Lipsius BurchHadvander
1596 14 Lipsius BurchHadvander
1597 15 Lipsiuu BurchHad&Lvander
1602 16 Lipsius N.N.
1603 17 Lipsius BurchHadvander
1604 18 Lipsius BurchHadvander
1604 19 Lipsius MiraeusIo.
1605 20 Lipsius Ernestus princeps
1605 21 Lipsius BurchLambertvander
1604 1 Piscator pastores eccles. Gallic.
1527 1 RhenanusBeat LascoIo.a
1527 2 RhenanusBeat Lasco
1541 1 Druander Lasco
1546 1 Bibliander Lasco
15.. 2 Bibliander Lasco
1 ManutiusPaul. BurgoniusAnn.
1532 1 Glareanus Lasco
1529 2 Glareanus Lasco
1610 1 Vossius IuniusCasimirus
1619 2 Vossius IuniusCasimirus
1607 1 Cunaeus IuniusCasimirus
1614 1 Gomarus IuniusCasimirus
2 Gomarus IuniusCasimirus
1582 1 IuniusFr. CorputiusH
1544 1 Entfelder Lasco
1545 1 Cruciger Lasco (11)
1555 1 Vergerius Lasco (12)
1559 1 CrovitiusMart. Lasco
Blad [4] recto
1626 1 Kirchmannus Aytsema
1584 1 Albada AckemaRemb.
1584 2 Albada AckemaRemb. (13)
1583 3 Albada AckemaRemb.
1583 4 Albada AckemaRemb. (14)
1583 5 Albada EussumSHuldricusab (15)
1583 6 Albada AckemaRemb.
1584 7 Albada AckemaRemb.
1584 8 Albada AckemaRemb.
1571 9 Albada AyttaHector
1571 10 Albada AyttaHector
1571 11 Albada AyttaHector
1573 12 Albada AyttaHector
1573 13 Albada AyttaHector
1573 14 Albada AyttaHector
1574 15 Albada AyttaHector
1576 16 Albada AyttaHector
1569 17 Albada AchlenIgramab
1570 18 Albada AchlenIgramab
1571 19 Albada AchlenIgramab
1573 20 Albada TeetlumP.a
1578 21 Albada AchlenIgramab
1567 1 FritemaPet.a AchlenIgramab
1573 1 MontzimaFolcardus AyttaHector
1573 2 MontzimaFolcardus AyttaHector
1574 1 MontzimaBucho AyttaHector
1 EugalenusSeverin. AyttaHector
1574 1 MoesienbroickG AyttaHector
1575 1 FerrariisIo.H.a AyttaHector
1576 2 MoesienbroickG AyttaHector
1 Hoxvir Erasmus
1536 1 BurmaniaRen.a HoxvirAus.
1608 1 Gomarus pastores Gron.
1612 1 ThuanusJacAug Emmius
---- 2 ThuanusJacAug Emmius
1618 1 Wess.F Emmius pater
1618 1 Hillama Emmius
1623 2 Hillama Emmius
1623 1 Altingius Emmius
1623 1 anonymus Emmius
1608 1 Arminius Emmius
1578 1 Chytraeus Sascherus Frisius
1610 1 Drusius WicheringeRud.
Blad [4] verso
1614 1 Drusius Amama
1614 2 Drusius Amama
1614 3 Drusius Amama
1614 4 Drusius Amama
1615 5 Drusius Amama
1615 6 Drusius Amama
1615 7 Drusius Amama
1615 8 Drusius Amama
1615 9 Drusius Amama
1615 10 Drusius Amama
1619 1 Gomarus Amama
1619 2 Gomarus Amama
1620 3 Gomarus Amama
1623 4 Gomarus Amama
1625 5 Gomarus Amama
1625 6 Gomarus Amama
1628 7 Gomarus Amama
1629 8 Gomarus Amama
1626 1 DieuLud.de Amama
1626 2 DieuLud.de Amama
1627 3 DieuLud.de Amama
1627 4 DieuLud.de Amama
1628 5 DieuLud.de Amama
1628 6 DieuLud.de Amama
1628 7 DieuLud.de Amama
1629 8 DieuLud.de Amama
1618 1 Buxtorfius Amama
1620 2 Buxtorfius Amama
1625 3 Buxtorfius Amama
1625 4 Buxtorfius Amama
1627 5 Buxtorfius Amama
1628 6 Buxtorfius Amama
1628 7 Buxtorfius Amama
1624 1 Heinsius Amama
1625 2 Heinsius Amama
1627 3 Heinsius Amama
1628 4 Heinsius Amama
1629 5 Heinsius Amama
1629 6 Heinsius Amama
1626 1 Cabeliavius Amama
1626 2 Cabeliavius Amama
1626 3 Cabeliavius Amama
1626 4 Cabeliavius Amama
1627 5 Cabeliavius Amama
1627 6 Cabeliavius Amama
1627 7 Cabeliavius Amama
1629 8 Cabeliavius Amama (16)
1625 1 TarnoviusPaulus Amama
1626 2 TarnoviusPaulus Amama
1628 3 TarnoviusPaulus Amama
1629 4 TarnoviusPaulus Amama
1630 5 TarnoviusPaulus Amama
1618 1 Rivet Amama
1626 2 Rivet Amama
1626 3 Rivet Amama
1627 4 Rivet Amama
1627 5 Rivet Amama
1627 6 Rivet Amama
1627 7 Rivet Amama
1628 8 Rivet Amama
1629 9 Rivet Amama
1629 10 Rivet Amama
1629 11 Rivet Amama
12 Rivet Amama
1623 1 Hommius Amama
1623 2 Hommius Amama
1623 3 Hommius Amama
1627 4 Hommius Amama
1627 5 Hommius Amama
1627 6 Hommius Amama
1628 7 Hommius Amama
1625 1 Hommius Saeckma (17)
1627 2 Hommius Saeckma
1628 3 Hommius Saeckma
1635 4 Hommius Saeckma
1608 1 Hommius Acronius
1609 2 Hommius Acronius
1611 3 Hommius Acronius
1611 4 Hommius Acronius
1612 5 Hommius Acronius
1613 6 Hommius Acronius
---- 1 Bogerman N.N.
---- 2 Bogerman Helmichius
1607 1 Helmichius Bogerman
1612 1 FayusAnt. Bogerman
1614 1 Gomarus Bogerman
1617 1 Piscator Bogerman
1 [?] rex Angliae
1618 1 Regius Bogerman
1 Bossisius Bogerman
1 HallJoh Bogerman
1608 2 HelmichiusWern. Bogerman
---- 1 CicestrensisGeorg Bogerman
1621 1 Emmius Bogerman
1622 1 Turrettinus Bogerman
1623 1 Amama Bogerman
1623 2 Emmius Bogerman
1623 2 Amama Bogerman
1625 3 Emmius Bogerman
---- 1 Bogerman N.N.
1630 1 Bogerman Gomarus
1630 1 Gomarus Bogerman
1630 2 Gomarus Bogerman
1635 1 Bogerman N.N.
1635 1 HalleJo. Bogerman
1635 1 Davenantius Bogerman
1636 1 Bogerman Hallius
1637 1 Rivet Bogerman
1629 1 Hillama Bogerman
1 Maccovius Hachtingius
1592 1 AltingMenso Hachtius
1595 1 Pitiscus Hachtingius
1596 2 Pitiscus Hachtingius
1614 1 Emmius Hachtingius
158C 2 Emmius Hachtingius
1594 3 Emmius Hachtingius
1595 4 Emmius Hachtingius
1595 5 Emmius Hachtingius
1595 6 Emmius Hachtingius
1595 7 Emmius Hachtingius
1595 8 Emmius Hachtingius
1595 9 Emmius Hachtingius
1595 10 Emmius Hachtingius
1596 11 Emmius Hachtingius
1596 12 Emmius Hachtingius
1607 13 Emmius Hachtingius
1624 14 Emmius Hachtingius
15 Emmius[?] Hachtingius[?]
16 Emmius[?] Hachtingius[?]

Noten

>> begin

1. Toegevoegd door Gabbema: XVIII Aug. ***

2. Gabbema schreef achter nummer 9: Maii XIII V. Vomelii, Timan. Obbo

3. Gabbema schreef achter nummer 12: Nicol. Regneri et Tim. Obbo, Petr. Vomelius, Meinardus [-] Meinardum Vomelium

4. Gabbema schreef achter nummer 13: N.N. Scotanus

5. Gabbema schreef achter nummer 14: S. Smoutium

6. Gabbema schreef achter nummer 15: *** et Fullenius vester et Petr. Dantiscanum illr.

7. [1618?]

8. [Lubbertus of Hachting]

9. Gabbema schreef achter Canter: eiusdem lib. VI verisimilium

10. Gabbema schreef achter de brieven van Arminius aan Drusius: Donum

11. [Eusebius Christ. Cruciger?]

12. [Krowitzky]

13. Gabbema schreef achter Ackema: nominis ipsius sc. Swenckfeldii

14. Gabbema schreef achter Ackema: is vir ad me venit. In margine alia manu. de Italo ex Anglia in Germaniam tendente, Francisco Puccio Filidino. XV. Sept. 1583

15. Gabbema schreef achter Eussum: In Epist. ad Burman. ubi in quo nunc aliqua spes, ad marg. erat not. CAS sci. Casimirum

16. Gabbema schreef achter Amama: omissa vox Schrasseri et Voetii

17. Gabbema telde 8 Hommius t/m 17 Hommius


AFZENDERS

>> Gabbema's register | >> Noten | >> GEADRESSEERDEN >> begin

Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W
1485 1 Agricola CanterJo
1569 17 Albada AchlenIgramab
1570 18 Albada AchlenIgramab
1571 19 Albada AchlenIgramab
1578 21 Albada AchlenIgramab
1584 1 Albada AckemaRemb.
1584 2 Albada AckemaRemb. (13)
1583 3 Albada AckemaRemb.
1583 4 Albada AckemaRemb. (14)
1583 6 Albada AckemaRemb.
1584 7 Albada AckemaRemb.
1584 8 Albada AckemaRemb.
1571 9 Albada AyttaHector
1571 10 Albada AyttaHector
1571 11 Albada AyttaHector
1573 12 Albada AyttaHector
1573 13 Albada AyttaHector
1573 14 Albada AyttaHector
1574 15 Albada AyttaHector
1576 16 Albada AyttaHector
1575 1 Albada AyttaVibrandus
1 Albada CammingaHaio
2 Albada CammingaHaio
1553 3 Albada CammingaHaio
1555 4 Albada CammingaHaio
1583 5 Albada EussumSHuldricusab (15)
1573 20 Albada TeetlumP.a
1537 1 Alciatus Viglius
2 Alciatus Viglius
1625 1 Alting Amama
1625 3 Alting Amama
1626 4 Alting Amama
1626 5 Alting Amama
1625 2 Alting rect.mag. (8)
1623 1 Altingius Emmius
1592 1 AltingMenso Hachtius
1579 1 AltingMenso Roorda
12 Rivet Amama
1623 21 Amama Acronius
19 Amama AmamaSixtus
17 Amama AysmaAus
1623 1 Amama Bogerman
1623 2 Amama Bogerman
20 Amama Ernst Casimir
1 Amama Hommius
2 Amama Hommius
16 Amama MelanderHer
1616 1 Amama Saeckma
1617 2 Amama Saeckma
1618 3 Amama Saeckma
1617 4 Amama Saeckma
1621 5 Amama Saeckma
1624 6 Amama Saeckma
1625 7 Amama Saeckma
1625 8 Amama Saeckma
1625 9 Amama Saeckma[?] (2)
1625 10 Amama Saeckma[?]
1625 11 Amama Saeckma[?]
18 Amama SiccamaSibr
--- 22 Amama Staackmans
1628 23 Amama Staackmans
1626 12 Amama[?] Saeckma[?] (3)
1626 13 Amama[?] Saeckma[?] (4)
1627 14 Amama[?] Saeckma[?] (5)
1628 15 Amama[?] Saeckma[?] (6)
1527 1 Amerbach Lasco
1597 3 Anninius Drusius
1623 1 anonymus Emmius
1591 1 ArceriusIo Roorda
1595 2 Arminius Drusius
1597 4 Arminius Drusius
1599 5 Arminius Drusius
1603 6 Arminius Drusius
1604 7 Arminius Drusius
1608 8 Arminius Drusius
1608 1 Arminius Emmius
1595 1 ArminiusIac DrusiusIoan (10)
1587 1 Aysma Provinxius
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1627 1 Barlaeus Amama
1629 1 Barlaeus Saeckma
1630 2 Barlaeus Saeckma
1630 3 Barlaeus Saeckma
1631 4 Barlaeus Saeckma
5 Barlaeus Saeckma
1636 1 Barlaeus Staackmans
1639 2 Barlaeus Staackmans
1581 1 BaroIoPhil Roorda
1623 1 Baudartius Amama
1623 2 Baudartius Amama
1623 3 Baudartius Amama
1624 4 Baudartius Amama
1624 5 Baudartius Amama
1626 6 Baudartius Amama
1628 7 Baudartius Amama
1590 1 Baudimont Roorda
1611 1 Baudius Lubbertus
1610 1 Baudius Uytdenboogard
1 BecanusGoropius BruxellaPhil.
1590 1 Beza LydiusMart.
1593 2 Beza LydiusMart.
1566 1 Beza N.N.
1546 1 Bibliander Lasco
15.. 2 Bibliander Lasco
16.. 3 Bogerman Acronius
1623 4 Bogerman Amama
1634 2 Bogerman curatoren
1630 1 Bogerman Gomarus
1636 1 Bogerman Hallius
---- 2 Bogerman Helmichius
1635 1 Bogerman N.N.
---- 1 Bogerman N.N.
---- 1 Bogerman N.N.
1611 1 Bogerman Saeckma
1 Bossisius Bogerman
1 Bossisius Maier
1632 1 Bouricius Staackmans
1621 1 BouriciusHector PopmaAusonius
1624 1 BouriciusHector SaeckmaIo
1544 1 Bucer Lasco
1554 1 Bullinger Lasco
1554 2 Bullinger Lasco
1558 3 Bullinger Lasco
1536 1 BurmaniaRen.a HoxvirAus.
1618 1 Buxtorfius Amama
1620 2 Buxtorfius Amama
1625 3 Buxtorfius Amama
1625 4 Buxtorfius Amama
1627 5 Buxtorfius Amama
1628 6 Buxtorfius Amama
1628 7 Buxtorfius Amama
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1626 1 Cabeliavius Amama
1626 2 Cabeliavius Amama
1626 3 Cabeliavius Amama
1626 4 Cabeliavius Amama
1627 5 Cabeliavius Amama
1627 6 Cabeliavius Amama
1627 7 Cabeliavius Amama
1629 8 Cabeliavius Amama (16)
1548 1 CaesariusIo Lasco
1636 1 Camerarius Staackmans
1627 2 Camerarius Staackmans
1627 3 Camerarius Staackmans
1 CamerariusJoachim MedmannusPetr.
---- Cantuariensis Lasco
1548 1 CantuariensisIo Lasco
1608 16 Casalius AytsemaFoppe
1608 1 Casaubonus Drusius
1608 2 Casaubonus Drusius
1612 3 Casaubonus Drusius
1612 4 Casaubonus Drusius
1613 5 Casaubonus Drusius
1613 6 Casaubonus Drusius
1595 Casaubonus Scaliger
1600 1 Caselius AytsemaFoppe
1607 2 Caselius AytsemaFoppe
1606 3 Caselius AytsemaFoppe
1606 4 Caselius AytsemaFoppe
1606 5 Caselius AytsemaFoppe
1606 6 Caselius AytsemaFoppe
1607 7 Caselius AytsemaFoppe
1607 8 Caselius AytsemaFoppe
1607 9 Caselius AytsemaFoppe
1607 10 Caselius AytsemaFoppe
1607 11 Caselius AytsemaFoppe
1607 12 Caselius AytsemaFoppe
1607 13 Caselius AytsemaFoppe
1607 14 Caselius AytsemaFoppe
1607 15 Caselius AytsemaFoppe
1608 17 Caselius AytsemaFoppe
1608 18 Caselius AytsemaFoppe
1608 19 Caselius AytsemaFoppe
1608 20 Caselius AytsemaFoppe
1578 1 Chytraeus Sascherus Frisius
---- 1 CicestrensisGeorg Bogerman
1559 1 CrovitiusMart. Lasco
1545 1 Cruciger Lasco (11)
1616 1 Cunaeus Amama
1607 1 Cunaeus IuniusCasimirus
1627 1 Cunaeus Staackmans
1558 1 CurioCaeliusII Lasco
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1635 1 Davenantius Bogerman
1627 1 Deodatus Amama
1626 1 DieuLud.de Amama
1626 2 DieuLud.de Amama
1627 3 DieuLud.de Amama
1627 4 DieuLud.de Amama
1628 5 DieuLud.de Amama
1628 6 DieuLud.de Amama
1628 7 DieuLud.de Amama
1629 8 DieuLud.de Amama
1597 2 DousaGeorgius DousafraterIanus
1597 1 DousaGeorgius Dousaparens
1596 1 DousaIanus Dousaparens
1596 1 DousaIanusF Gruterus
1541 1 Druander Lasco
1614 1 Drusius Amama
1614 2 Drusius Amama
1614 3 Drusius Amama
1614 4 Drusius Amama
1615 5 Drusius Amama
1615 6 Drusius Amama
1615 7 Drusius Amama
1615 8 Drusius Amama
1615 9 Drusius Amama
1615 10 Drusius Amama
1610 1 Drusius WicheringeRud.
1590 1 DrusiusIo Roorda
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1 Ebertus Amama
1626 2 Ebertus Amama
1628 3 Ebertus Amama
1628 4 Ebertus Amama
1629 5 Ebertus Amama
1574 1 Edo Hildericus TiabbernOnno
1574 2 Edo Hildericus TiabbernOnno
15.. 44 Emmius Acronius
1597 45 Emmius AdamaLollius
1625 22 Emmius Amama
1597 29 Emmius Arcerius
1598 30 Emmius Arcerius
1598 31 Emmius Arcerius
1598 32 Emmius Arcerius
1599 33 Emmius Arcerius
1599 34 Emmius Arcerius
1599 35 Emmius Arcerius
1599 36 Emmius Arcerius
1601 37 Emmius Arcerius
1603 38 Emmius Arcerius
1603 39 Emmius Arcerius
1603 40 Emmius Arcerius
1608 43 Emmius Arminius
1621 1 Emmius Bogerman
1623 2 Emmius Bogerman
1625 3 Emmius Bogerman
1603 3 Emmius Cocceius
1617 5 Emmius Gruterus
1607 23 Emmius Gruterus
24 Emmius Gruterus
1624 25 Emmius Gruterus
1614 1 Emmius Hachtingius
158C 2 Emmius Hachtingius
1594 3 Emmius Hachtingius
1595 4 Emmius Hachtingius
1595 5 Emmius Hachtingius
1595 6 Emmius Hachtingius
1595 7 Emmius Hachtingius
1595 8 Emmius Hachtingius
1595 9 Emmius Hachtingius
1595 10 Emmius Hachtingius
1596 11 Emmius Hachtingius
1596 12 Emmius Hachtingius
1607 13 Emmius Hachtingius
1624 14 Emmius Hachtingius
6 Emmius Hillama (7)
---- 7 Emmius Hillama
1603 15 Emmius Hillama
1595 28 Emmius Hinckena
1597 42 Emmius Hinckena
1596 46 Emmius Hinckena
1599 47 Emmius Hinckena
1601 48 Emmius Hinckena
1614 49 Emmius Hinckena
50 Emmius Hinckena
51 Emmius Hinckena
52 Emmius Hinckena
53 Emmius Hinckena
54 Emmius Hinckena
55 Emmius Hinckena
56 Emmius Hinckena
57 Emmius Hinckena
58 Emmius Hinckena
59 Emmius Hinckena
1621 9 Emmius Mulerius
1612 17 Emmius Mulerius
1620 8 Emmius N.N.
1613 18 Emmius Saeckma
1618 19 Emmius Saeckma
1619 20 Emmius Saeckma
1619 21 Emmius Saeckma
1608 4 Emmius Scaliger
1601 2 Emmius Thuanus
1600 1 Emmius ThuanusIacAug
1585 10 Emmius TiabbernOnno
1585 11 Emmius TiabbernOnno
1587 12 Emmius TiabbernOnno
1590 13 Emmius TiabbernOnno
1593 14 Emmius TiabbernOnno
1604 16 Emmius Tiara
1622 26 Emmius WicheringeBarth.
1624 27 Emmius WicheringeBarth.
15 Emmius[?] Hachtingius[?]
16 Emmius[?] Hachtingius[?]
1544 1 Entfelder Lasco
1530 1 Erasmus Camminga
1530 2 Erasmus Camminga
1 EugalenusSeverin. AyttaHector
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1610 fac.th.Archipal. Plancius
1612 1 FayusAnt. Bogerman
1575 1 FerrariisIo.H.a AyttaHector
1575 1 FerrariisJHa AyttaHect.
1593 2 FlorensSeptimius DousaIanus
1593 3 FlorensSeptimius DousaIanus
1593 1 FlorensSeptimius Tuningius
1536 1 FrAnd Lasco
1473 1 FridericusIII CanterAnd.
1567 1 FritemaPet.a AchlenIgramab
1536 1 Froben/Episcopius Lasco
1 Fruterius CanterGuilielmus
2 Fruterius CanterGuilielmus
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1628 1 Gebhardus Saeckma
1628 2 Gebhardus Saeckma
1628 3 Gebhardus Saeckma
1628 4 Gebhardus Saeckma
1628 5 Gebhardus Saeckma
1628 6 Gebhardus Saeckma
1628 7 Gebhardus Saeckma
1628 9 Gebhardus Saeckma
1631 10 Gebhardus Saeckma
1632 11 Gebhardus Saeckma
1563 1 Geldorpius Tiara
1563 2 Geldorpius Tiara
1563 3 Geldorpius Tiara
1563 4 Geldorpius Tiara
1563 5 Geldorpius Tiara
1564 6 Geldorpius Tiara
1564 7 Geldorpius Tiara
1564 8 Geldorpius Tiara
1564 9 Geldorpius Tiara
1564 10 Geldorpius Tiara
1566 1 GifaniusObertus Canter
1532 1 Glareanus Lasco
1529 2 Glareanus Lasco
1619 1 Gomarus Amama
1619 2 Gomarus Amama
1620 3 Gomarus Amama
1623 4 Gomarus Amama
1625 5 Gomarus Amama
1625 6 Gomarus Amama
1628 7 Gomarus Amama
1629 8 Gomarus Amama
1614 1 Gomarus Bogerman
1630 1 Gomarus Bogerman
1630 2 Gomarus Bogerman
1614 1 Gomarus IuniusCasimirus
2 Gomarus IuniusCasimirus
1608 1 Gomarus pastores Gron.
1544 1 GraphaeusGul. Lasco
1628 1 Grunwald Amama
1605 1 Gruter Canter
1614 1 Gruterus Canter
1614 11 Gruterus CanterTheod.
1594 1 Gruterus Saeckma
1597 2 Gruterus Saeckma
1597 3 Gruterus Saeckma
1600 4 Gruterus Saeckma
1601 5 Gruterus Saeckma
1601 6 Gruterus Saeckma
1601 7 Gruterus Saeckma
1618 8 Gruterus Saeckma
1619 9 Gruterus Saeckma
1609 10 Gruterus Saeckma
1620 12 Gruterus Saeckma
1625 13 Gruterus Saeckma
1625 14 Gruterus Saeckma
1624 15 Gruterus Saeckma
---- 17 Gruterus Saeckma
1624 18 Gruterus Saeckma
1626 19 Gruterus Saeckma
1626 20 Gruterus Saeckma
---- 21 Gruterus Saeckma
22 Gruterus Saeckma
1605 23 Gruterus Saeckma
1624 16 Gruterus Staten van Friesland
1 GuilhelmiusIanus CanterTheod. (9)
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1635 1 HalleJo. Bogerman
1 HallJoh Bogerman
1578 1 HanthenHerm.v. DuyfhuysHub.
1624 1 Heinsius Amama
1625 2 Heinsius Amama
1627 3 Heinsius Amama
1628 4 Heinsius Amama
1629 5 Heinsius Amama
1629 6 Heinsius Amama
1628 1 Heinsius Saeckma
2 Heinsius Saeckma
1629 1 Heinsius Staackmans
1630 2 Heinsius Staackmans
1634 3 Heinsius Staackmans
1635 4 Heinsius Staackmans
1636 5 Heinsius Staackmans
1607 1 Helmichius Bogerman
1608 2 HelmichiusWern. Bogerman
1598 1 Herbaius Saeckma
1611 2 Herbaius Saeckma
1529 1 HermannusHaio MarcaErardus
1629 1 Hillama Bogerman
1618 1 Hillama Emmius
1623 2 Hillama Emmius
1533 1 HipereJo Lasco
1608 1 Hommius Acronius
1609 2 Hommius Acronius
1611 3 Hommius Acronius
1611 4 Hommius Acronius
1612 5 Hommius Acronius
1613 6 Hommius Acronius
1623 1 Hommius Amama
1623 2 Hommius Amama
1623 3 Hommius Amama
1627 4 Hommius Amama
1627 5 Hommius Amama
1627 6 Hommius Amama
1628 7 Hommius Amama
1625 1 Hommius Saeckma (17)
1627 2 Hommius Saeckma
1628 3 Hommius Saeckma
1635 4 Hommius Saeckma
1630 1 Honerdus Staackmans
1555 1 Hopperus CammingaHaio
1556 2 Hopperus CammingaHaio
1555 3 Hopperus CammingaHaio
1556 4 Hopperus CammingaHaio
1564 1 Hopperus Montzima
1557 1 HopperusJoachim TapperusR
1 Hoxvir Erasmus
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1 IsseltMichaelab Westrenius
1582 1 IuniusFr. CorputiusH
2 IuniusHadrianus DousaIanus
3 IuniusHadrianus DousaIanus
4 IuniusHadrianus DousaIanus
5 IuniusHadrianus DousaIanus
6 IuniusHadrianus DousaIanus
7 IuniusHadrianus DousaIanus
8 IuniusHadrianus DousaIanus
1569 1 IuniusHadrianus MorusPhilippus
1600 2 Junius Juniusfilius
1600 2 Junius Juniusfilius
3 Junius Juniusfilius
1600 4 Junius Juniusfilius
1599 4 Junius Juniusfilius
1599 5 Junius Juniusfilius
1595 8 Junius Juniusfilius
1594 3 Junius Gonchiardus
1600 6 Junius viri doctis.
1599 7 Junius viri doctis.
1597 1 JuniusF SerranusJo
1602 1 JuniusFr
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1626 1 Kirchmannus Aytsema
1594 1 Lectius Roorda
1596 1 Lectius Saeckma
1597 2 Lectius Saeckma
1598 3 Lectius Saeckma
1605 4 Lectius Saeckma
1609 5 Lectius Saeckma
1614 1 Leontius Saeckma
---- 2 Leontius Saeckma
1596 13 Lipsius BurchHadvander
1596 14 Lipsius BurchHadvander
1603 17 Lipsius BurchHadvander
1604 18 Lipsius BurchHadvander
1585 1 Lipsius Burchius
1586 2 Lipsius Burchius
1589 3 Lipsius Burchius
1592 4 Lipsius Burchius
1591 10 Lipsius BurchLambertvander
1592 11 Lipsius BurchLambertvander
1605 21 Lipsius BurchLambertvander
1581 2 Lipsius Canter
1589 3 Lipsius Canter
1580 4 Lipsius Canter
1582 5 Lipsius Canter
1582 6 Lipsius Canter
1583 7 Lipsius Canter
1584 8 Lipsius Canter
1586 9 Lipsius Canter
---- 10 Lipsius Canter
1591 11 Lipsius Canter
1592 12 Lipsius Canter
1595 13 Lipsius Canter
1595 14 Lipsius Canter
1595 15 Lipsius CanterLamb.
1578 1 Lipsius CanterTheod.
1579 16 Lipsius CanterTheod.
6 Lipsius DousaIanus
1605 20 Lipsius Ernestus princeps
7 Lipsius HeurniusIoan.
1592 8 Lipsius LeemputiusAdam
1592 9 Lipsius LeemputiusAdam
1593 12 Lipsius LeemputiusAdam
1604 19 Lipsius MiraeusIo.
1602 16 Lipsius N.N.
5 Lipsius secret.
1597 15 Lipsiuu BurchHad&Lvander
1614 1 Lubbertus Saeckma
1614 2 Lubbertus Saeckma
1617 3 Lubbertus Saeckma
1617 4 Lubbertus Saeckma
1617 5 Lubbertus Saeckma
1618 6 Lubbertus Saeckma
1624 7 Lubbertus Saeckma
1624 8 Lubbertus Saeckma
1624 9 Lubbertus Saeckma
1600 10 Lubbertus Tiara
1606 1 LydiusBalt JuniusCas.
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1 Maccovius Hachtingius
1543 1 MaiorGeor. Lasco
1 ManutiusPaul. BurgoniusAnn.
1625 1 MartiniusMatthias AmamaSixt.
1544 4 Melanchton BucerMart
1546 5 Melanchton BuscoducensisNic
17 Melanchton BuscoducensisNicol.
18 Melanchton BuscoducensisNicol.
1 Melanchton Epinus
16 Melanchton HardenbergAlb
19 Melanchton JonaJust.
20 Melanchton Lasco
2 Melanchton MedmannusP
6 Melanchton MedmannusP
7 Melanchton MedmannusP
1551 8 Melanchton MedmannusP
9 Melanchton MedmannusP
10 Melanchton MedmannusP
11 Melanchton MedmannusP
12 Melanchton MedmannusP
13 Melanchton MedmannusP
14 Melanchton MedmannusP
15 Melanchton MedmannusP
1 Melanchton MedmannusPet
3 Melanchton SturmiusIo
1574 1 MercerusIoan. Roorda
1592 1 Merula CanterTheod.
1604 1 Meursius CanterIoan.
1 Meursius CanterTheod.
1574 1 MoesienbroickG AyttaHector
1576 2 MoesienbroickG AyttaHector
1574 1 MontzimaBucho AyttaHector
1573 1 MontzimaFolcardus AyttaHector
1573 2 MontzimaFolcardus AyttaHector
1558 2 Musculus Lasco
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1559 3 Oporinus Lasco
1545 1 Pellicanus Lasco
1638 1 Petit Staackmans
1638 2 Petit Staackmans
1638 3 Petit Staackmans
1617 1 Piscator Bogerman
1604 1 Piscator pastores eccles. Gallic.
1595 1 Pitiscus Hachtingius
1596 2 Pitiscus Hachtingius
1 Placotomus Lasco
1 Polydorus Erasmus
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1 Rainoldus Drusius
2 Rainoldus Drusius
3 Rainoldus Drusius
1580 1 Rataller Lipsius
1 Rataller PraatLud.de
1639 1 Reaal Staackmans
1618 1 Regius Bogerman
1591 1 RengersIo Roorda
1527 2 RhenanusBeat Lasco
1527 1 RhenanusBeat LascoIo.a
1579 1 Rhetius TiabbernOnno
1579 2 Rhetius TiabbernOnno
1580 3 Rhetius TiabbernOnno
1580 4 Rhetius TiabbernOnno
1618 1 Rivet Amama
1626 2 Rivet Amama
1626 3 Rivet Amama
1627 4 Rivet Amama
1627 5 Rivet Amama
1627 6 Rivet Amama
1627 7 Rivet Amama
1628 8 Rivet Amama
1629 9 Rivet Amama
1629 10 Rivet Amama
1629 11 Rivet Amama
1637 1 Rivet Bogerman
636 1 Rivet Staackmans
1637 2 Rivet Staackmans
1637 3 Rivet Staackmans
1638 4 Rivet Staackmans
1638 5 Rivet Staackmans
1638 6 Rivet Staackmans
1638 7 Rivet Staackmans
1638 8 Rivet Staackmans
1639 9 Rivet Staackmans
1639 10 Rivet Staackmans
1639 11 Rivet Staackmans
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1532 1 Sasius Viglius
1606 1 Scaliger Lubbertus
1557 1 SchneiderBalth. Lasco
1598 6 Schotanus Lubbertus (l)
1598 7 Schotanus Saeckma
1596 1 SchotanusH Saeckma
1596 2 SchotanusH Saeckma
1598 3 SchotanusH Saeckma
1598 4 SchotanusH Saeckma
1598 5 SchotanusH Saeckma
1606 1 Scottus CanterTheod.
1613 1 Siccama Saeckma
1567 1 Sigonius CanterGul.
1494 1 SixtinusIoan. Erasmus
1596 1 Sopingius Saeckma
1574 1 SuffridusPetri PopmaT
1594 1 SylburgiusFred CanterTheod.
1594 1 SylburgiusFred. ...
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1625 1 TarnoviusPaulus Amama
1626 2 TarnoviusPaulus Amama
1628 3 TarnoviusPaulus Amama
1629 4 TarnoviusPaulus Amama
1630 5 TarnoviusPaulus Amama
1 Thuanus Drusius
2 Thuanus Drusius
1612 1 ThuanusJacAug Emmius
---- 2 ThuanusJacAug Emmius
1621 1 Thysius Amama
1623 2 Thysius Amama
1622 1 Turrettinus Bogerman
1555 1 Vergerius Lasco (12)
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
47 [Viglius]
48 [Viglius]
49 [Viglius]
50 [Viglius]
1565 30 Viglius AchelenIgram
1568 31 Viglius AchelenIgram
1571 34 Viglius Aytta
1572 35 Viglius Aytta
1573 36 Viglius Aytta
1573 37 Viglius Aytta
1573 39 Viglius Aytta
1574 40 Viglius Aytta
1574 41 Viglius Aytta
1574 42 Viglius Aytta
1574 43 Viglius Aytta
1575 44 Viglius Aytta
32 Viglius AyttaHect., Memoriale pro
1571 33 Viglius AyttaHect.
1574 1 Viglius Cunerus Petri episcopus
1570 2 Viglius Cunerus Petri
1569 27 Viglius DekemaJulius
1568 1 Viglius episcopus Trajectensis
1570 2 Viglius episcopus
1561 8 Viglius episcopus
1561 9 Viglius episcopus
1565 10 Viglius episcopus
1567 11 Viglius episcopus
1570 12 Viglius episcopus
1572 13 Viglius episcopus
1573 14 Viglius episcopus
1574 15 Viglius episcopus
1529 18 Viglius Erasmus
1558 29 Viglius HeremaTheoph.
45 Viglius HeremaTheoph.
1633 21 Viglius HoxvirAus.
1635 22 Viglius HoxvirAus.
1546 23 Viglius HoxvirAus.
1547 24 Viglius HoxvirAus.
1631 20 Viglius HoxvirHect.
1561 7 Viglius MontzimaB
1573 25 Viglius MontzimaBuch.
1573 26 Viglius MontzimaBuch.
1573 5 Viglius MontzimaTaco
1573 6 Viglius MontzimaTaco
1529 46 Viglius patruus
1572 17 Viglius Perenot
1572 16 Viglius PetriCunerus
1574 25 Viglius PopmaCyprianus
1554 4 Viglius Rudde
1536 19 Viglius Sabinus
1551 3 Viglius TapperusRuardus
1610 1 Vossius IuniusCasimirus
1619 2 Vossius IuniusCasimirus
1635 1 Vossius Staackmans
1585 1 Vulcanius CanterGul.
Afzenders: A B C D E F G H I/J K/L M O/P R S T V W >> begin
1618 1 Wess.F Emmius pater
1 [?] rex Angliae

GEADRESSEERDEN

>> Gabbema's register | >> Noten | >> AFZENDERS >> begin

Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W
1602 1 JuniusFr
47 [Viglius]
48 [Viglius]
49 [Viglius]
50 [Viglius]
1594 1 SylburgiusFred. ...
1565 30 Viglius AchelenIgram
1568 31 Viglius AchelenIgram
1569 17 Albada AchlenIgramab
1570 18 Albada AchlenIgramab
1571 19 Albada AchlenIgramab
1578 21 Albada AchlenIgramab
1567 1 FritemaPet.a AchlenIgramab
1584 1 Albada AckemaRemb.
1584 2 Albada AckemaRemb. (13)
1583 3 Albada AckemaRemb.
1583 4 Albada AckemaRemb. (14)
1583 6 Albada AckemaRemb.
1584 7 Albada AckemaRemb.
1584 8 Albada AckemaRemb.
1623 21 Amama Acronius
16.. 3 Bogerman Acronius
15.. 44 Emmius Acronius
1608 1 Hommius Acronius
1609 2 Hommius Acronius
1611 3 Hommius Acronius
1611 4 Hommius Acronius
1612 5 Hommius Acronius
1613 6 Hommius Acronius
1597 45 Emmius AdamaLollius
1625 1 Alting Amama
1625 3 Alting Amama
1626 4 Alting Amama
1626 5 Alting Amama
1627 1 Barlaeus Amama
1623 1 Baudartius Amama
1623 2 Baudartius Amama
1623 3 Baudartius Amama
1624 4 Baudartius Amama
1624 5 Baudartius Amama
1626 6 Baudartius Amama
1628 7 Baudartius Amama
1623 4 Bogerman Amama
1618 1 Buxtorfius Amama
1620 2 Buxtorfius Amama
1625 3 Buxtorfius Amama
1625 4 Buxtorfius Amama
1627 5 Buxtorfius Amama
1628 6 Buxtorfius Amama
1628 7 Buxtorfius Amama
1626 1 Cabeliavius Amama
1626 2 Cabeliavius Amama
1626 3 Cabeliavius Amama
1626 4 Cabeliavius Amama
1627 5 Cabeliavius Amama
1627 6 Cabeliavius Amama
1627 7 Cabeliavius Amama
1629 8 Cabeliavius Amama (16)
1616 1 Cunaeus Amama
1627 1 Deodatus Amama
1626 1 DieuLud.de Amama
1626 2 DieuLud.de Amama
1627 3 DieuLud.de Amama
1627 4 DieuLud.de Amama
1628 5 DieuLud.de Amama
1628 6 DieuLud.de Amama
1628 7 DieuLud.de Amama
1629 8 DieuLud.de Amama
1614 1 Drusius Amama
1614 2 Drusius Amama
1614 3 Drusius Amama
1614 4 Drusius Amama
1615 5 Drusius Amama
1615 6 Drusius Amama
1615 7 Drusius Amama
1615 8 Drusius Amama
1615 9 Drusius Amama
1615 10 Drusius Amama
1 Ebertus Amama
1626 2 Ebertus Amama
1628 3 Ebertus Amama
1628 4 Ebertus Amama
1629 5 Ebertus Amama
1625 22 Emmius Amama
1619 1 Gomarus Amama
1619 2 Gomarus Amama
1620 3 Gomarus Amama
1623 4 Gomarus Amama
1625 5 Gomarus Amama
1625 6 Gomarus Amama
1628 7 Gomarus Amama
1629 8 Gomarus Amama
1628 1 Grunwald Amama
1624 1 Heinsius Amama
1625 2 Heinsius Amama
1627 3 Heinsius Amama
1628 4 Heinsius Amama
1629 5 Heinsius Amama
1629 6 Heinsius Amama
1623 1 Hommius Amama
1623 2 Hommius Amama
1623 3 Hommius Amama
1627 4 Hommius Amama
1627 5 Hommius Amama
1627 6 Hommius Amama
1628 7 Hommius Amama
1618 1 Rivet Amama
1626 2 Rivet Amama
1626 3 Rivet Amama
1627 4 Rivet Amama
1627 5 Rivet Amama
1627 6 Rivet Amama
1627 7 Rivet Amama
1628 8 Rivet Amama
1629 9 Rivet Amama
1629 10 Rivet Amama
1629 11 Rivet Amama
12 Rivet Amama
1625 1 TarnoviusPaulus Amama
1626 2 TarnoviusPaulus Amama
1628 3 TarnoviusPaulus Amama
1629 4 TarnoviusPaulus Amama
1630 5 TarnoviusPaulus Amama
1621 1 Thysius Amama
1623 2 Thysius Amama
1625 1 MartiniusMatthias AmamaSixt.
19 Amama AmamaSixtus
1597 29 Emmius Arcerius
1598 30 Emmius Arcerius
1598 31 Emmius Arcerius
1598 32 Emmius Arcerius
1599 33 Emmius Arcerius
1599 34 Emmius Arcerius
1599 35 Emmius Arcerius
1599 36 Emmius Arcerius
1601 37 Emmius Arcerius
1603 38 Emmius Arcerius
1603 39 Emmius Arcerius
1603 40 Emmius Arcerius
1608 43 Emmius Arminius
17 Amama AysmaAus
1626 1 Kirchmannus Aytsema
1608 16 Casalius AytsemaFoppe
1600 1 Caselius AytsemaFoppe
1607 2 Caselius AytsemaFoppe
1606 3 Caselius AytsemaFoppe
1606 4 Caselius AytsemaFoppe
1606 5 Caselius AytsemaFoppe
1606 6 Caselius AytsemaFoppe
1607 7 Caselius AytsemaFoppe
1607 8 Caselius AytsemaFoppe
1607 9 Caselius AytsemaFoppe
1607 10 Caselius AytsemaFoppe
1607 11 Caselius AytsemaFoppe
1607 12 Caselius AytsemaFoppe
1607 13 Caselius AytsemaFoppe
1607 14 Caselius AytsemaFoppe
1607 15 Caselius AytsemaFoppe
1608 17 Caselius AytsemaFoppe
1608 18 Caselius AytsemaFoppe
1608 19 Caselius AytsemaFoppe
1608 20 Caselius AytsemaFoppe
1571 34 Viglius Aytta
1572 35 Viglius Aytta
1573 36 Viglius Aytta
1573 37 Viglius Aytta
1573 39 Viglius Aytta
1574 40 Viglius Aytta
1574 41 Viglius Aytta
1574 42 Viglius Aytta
1574 43 Viglius Aytta
1575 44 Viglius Aytta
1575 1 FerrariisJHa AyttaHect.
32 Viglius AyttaHect., Memoriale pro
1571 33 Viglius AyttaHect.
1571 9 Albada AyttaHector
1571 10 Albada AyttaHector
1571 11 Albada AyttaHector
1573 12 Albada AyttaHector
1573 13 Albada AyttaHector
1573 14 Albada AyttaHector
1574 15 Albada AyttaHector
1576 16 Albada AyttaHector
1 EugalenusSeverin. AyttaHector
1575 1 FerrariisIo.H.a AyttaHector
1574 1 MoesienbroickG AyttaHector
1576 2 MoesienbroickG AyttaHector
1574 1 MontzimaBucho AyttaHector
1573 1 MontzimaFolcardus AyttaHector
1573 2 MontzimaFolcardus AyttaHector
1575 1 Albada AyttaVibrandus
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1623 1 Amama Bogerman
1623 2 Amama Bogerman
1 Bossisius Bogerman
---- 1 CicestrensisGeorg Bogerman
1635 1 Davenantius Bogerman
1621 1 Emmius Bogerman
1623 2 Emmius Bogerman
1625 3 Emmius Bogerman
1612 1 FayusAnt. Bogerman
1630 1 Gomarus Bogerman
1614 1 Gomarus Bogerman
1630 2 Gomarus Bogerman
1635 1 HalleJo. Bogerman
1 HallJoh Bogerman
1607 1 Helmichius Bogerman
1608 2 HelmichiusWern. Bogerman
1629 1 Hillama Bogerman
1617 1 Piscator Bogerman
1618 1 Regius Bogerman
1637 1 Rivet Bogerman
1622 1 Turrettinus Bogerman
1 BecanusGoropius BruxellaPhil.
1544 4 Melanchton BucerMart
1597 15 Lipsiuu BurchHad&Lvander
1596 13 Lipsius BurchHadvander
1596 14 Lipsius BurchHadvander
1603 17 Lipsius BurchHadvander
1604 18 Lipsius BurchHadvander
1585 1 Lipsius Burchius
1586 2 Lipsius Burchius
1589 3 Lipsius Burchius
1592 4 Lipsius Burchius
1591 10 Lipsius BurchLambertvander
1592 11 Lipsius BurchLambertvander
1605 21 Lipsius BurchLambertvander
1 ManutiusPaul. BurgoniusAnn.
1546 5 Melanchton BuscoducensisNic
17 Melanchton BuscoducensisNicol.
18 Melanchton BuscoducensisNicol.
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1530 1 Erasmus Camminga
1530 2 Erasmus Camminga
1 Albada CammingaHaio
2 Albada CammingaHaio
1553 3 Albada CammingaHaio
1555 4 Albada CammingaHaio
1555 1 Hopperus CammingaHaio
1556 2 Hopperus CammingaHaio
1555 3 Hopperus CammingaHaio
1556 4 Hopperus CammingaHaio
1566 1 GifaniusObertus Canter
1605 1 Gruter Canter
1614 1 Gruterus Canter
1581 2 Lipsius Canter
1589 3 Lipsius Canter
1580 4 Lipsius Canter
1582 5 Lipsius Canter
1582 6 Lipsius Canter
1583 7 Lipsius Canter
1584 8 Lipsius Canter
1586 9 Lipsius Canter
---- 10 Lipsius Canter
1591 11 Lipsius Canter
1592 12 Lipsius Canter
1595 13 Lipsius Canter
1595 14 Lipsius Canter
1473 1 FridericusIII CanterAnd.
1 Fruterius CanterGuilielmus
2 Fruterius CanterGuilielmus
1567 1 Sigonius CanterGul.
1585 1 Vulcanius CanterGul.
1604 1 Meursius CanterIoan.
1485 1 Agricola CanterJo
1595 15 Lipsius CanterLamb.
1614 11 Gruterus CanterTheod.
1 GuilhelmiusIanus CanterTheod. (9)
1578 1 Lipsius CanterTheod.
1579 16 Lipsius CanterTheod.
1592 1 Merula CanterTheod.
1 Meursius CanterTheod.
1606 1 Scottus CanterTheod.
1594 1 SylburgiusFred CanterTheod.
1603 3 Emmius Cocceius
1582 1 IuniusFr. CorputiusH
1574 1 Viglius Cunerus Petri episcopus
1570 2 Viglius Cunerus Petri
1634 2 Bogerman curatoren
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1569 27 Viglius DekemaJulius
1593 2 FlorensSeptimius DousaIanus
1593 3 FlorensSeptimius DousaIanus
2 IuniusHadrianus DousaIanus
3 IuniusHadrianus DousaIanus
4 IuniusHadrianus DousaIanus
5 IuniusHadrianus DousaIanus
6 IuniusHadrianus DousaIanus
7 IuniusHadrianus DousaIanus
8 IuniusHadrianus DousaIanus
6 Lipsius DousaIanus
1597 3 Anninius Drusius
1595 2 Arminius Drusius
1597 4 Arminius Drusius
1599 5 Arminius Drusius
1603 6 Arminius Drusius
1604 7 Arminius Drusius
1608 8 Arminius Drusius
1608 1 Casaubonus Drusius
1608 2 Casaubonus Drusius
1612 3 Casaubonus Drusius
1612 4 Casaubonus Drusius
1613 5 Casaubonus Drusius
1613 6 Casaubonus Drusius
1 Rainoldus Drusius
2 Rainoldus Drusius
3 Rainoldus Drusius
1 Thuanus Drusius
2 Thuanus Drusius
1595 1 ArminiusIac DrusiusIoan (10)
1578 1 HanthenHerm.v. DuyfhuysHub.
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1623 1 Altingius Emmius
1623 1 anonymus Emmius
1608 1 Arminius Emmius
1618 1 Hillama Emmius
1623 2 Hillama Emmius
1612 1 ThuanusJacAug Emmius
---- 2 ThuanusJacAug Emmius
1618 1 Wess.F Emmius pater
1 Melanchton Epinus
1568 1 Viglius episcopus Trajectensis
1570 2 Viglius episcopus
1561 8 Viglius episcopus
1561 9 Viglius episcopus
1565 10 Viglius episcopus
1567 11 Viglius episcopus
1570 12 Viglius episcopus
1572 13 Viglius episcopus
1573 14 Viglius episcopus
1574 15 Viglius episcopus
1 Hoxvir Erasmus
1 Polydorus Erasmus
1494 1 SixtinusIoan. Erasmus
1529 18 Viglius Erasmus
1605 20 Lipsius Ernestus princeps
20 Amama Ernst Casimir
1583 5 Albada EussumSHuldricusab (15)
1600 2 Junius Juniusfilius
1600 2 Junius Juniusfilius
3 Junius Juniusfilius
1599 4 Junius Juniusfilius
1600 4 Junius Juniusfilius
1599 5 Junius Juniusfilius
1595 8 Junius Juniusfilius
1597 2 DousaGeorgius DousafraterIanus
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1630 1 Bogerman Gomarus
1594 3 Junius Gonchiardus
1596 1 DousaIanusF Gruterus
1617 5 Emmius Gruterus
1607 23 Emmius Gruterus
24 Emmius Gruterus
1624 25 Emmius Gruterus
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1614 1 Emmius Hachtingius
158C 2 Emmius Hachtingius
1594 3 Emmius Hachtingius
1595 4 Emmius Hachtingius
1595 5 Emmius Hachtingius
1595 6 Emmius Hachtingius
1595 7 Emmius Hachtingius
1595 8 Emmius Hachtingius
1595 9 Emmius Hachtingius
1595 10 Emmius Hachtingius
1596 11 Emmius Hachtingius
1596 12 Emmius Hachtingius
1607 13 Emmius Hachtingius
1624 14 Emmius Hachtingius
1 Maccovius Hachtingius
1595 1 Pitiscus Hachtingius
1596 2 Pitiscus Hachtingius
15 Emmius[?] Hachtingius[?]
16 Emmius[?] Hachtingius[?]
1592 1 AltingMenso Hachtius
1636 1 Bogerman Hallius
16 Melanchton HardenbergAlb
---- 2 Bogerman Helmichius
1558 29 Viglius HeremaTheoph.
45 Viglius HeremaTheoph.
7 Lipsius HeurniusIoan.
6 Emmius Hillama (7)
---- 7 Emmius Hillama
1603 15 Emmius Hillama
1595 28 Emmius Hinckena
1597 42 Emmius Hinckena
1596 46 Emmius Hinckena
1599 47 Emmius Hinckena
1601 48 Emmius Hinckena
1614 49 Emmius Hinckena
50 Emmius Hinckena
51 Emmius Hinckena
52 Emmius Hinckena
53 Emmius Hinckena
54 Emmius Hinckena
55 Emmius Hinckena
56 Emmius Hinckena
57 Emmius Hinckena
58 Emmius Hinckena
59 Emmius Hinckena
1 Amama Hommius
2 Amama Hommius
1536 1 BurmaniaRen.a HoxvirAus.
1633 21 Viglius HoxvirAus.
1635 22 Viglius HoxvirAus.
1546 23 Viglius HoxvirAus.
1547 24 Viglius HoxvirAus.
1631 20 Viglius HoxvirHect.
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1607 1 Cunaeus IuniusCasimirus
1614 1 Gomarus IuniusCasimirus
2 Gomarus IuniusCasimirus
1610 1 Vossius IuniusCasimirus
1619 2 Vossius IuniusCasimirus
19 Melanchton JonaJust.
1606 1 LydiusBalt JuniusCas.
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1527 1 Amerbach Lasco
1546 1 Bibliander Lasco
15.. 2 Bibliander Lasco
1544 1 Bucer Lasco
1554 1 Bullinger Lasco
1554 2 Bullinger Lasco
1558 3 Bullinger Lasco
1548 1 CaesariusIo Lasco
---- Cantuariensis Lasco
1548 1 CantuariensisIo Lasco
1559 1 CrovitiusMart. Lasco
1545 1 Cruciger Lasco (11)
1558 1 CurioCaeliusII Lasco
1541 1 Druander Lasco
1544 1 Entfelder Lasco
1536 1 FrAnd Lasco
1536 1 Froben/Episcopius Lasco
1532 1 Glareanus Lasco
1529 2 Glareanus Lasco
1544 1 GraphaeusGul. Lasco
1533 1 HipereJo Lasco
1543 1 MaiorGeor. Lasco
20 Melanchton Lasco
1558 2 Musculus Lasco
1559 3 Oporinus Lasco
1545 1 Pellicanus Lasco
1 Placotomus Lasco
1527 2 RhenanusBeat Lasco
1557 1 SchneiderBalth. Lasco
1555 1 Vergerius Lasco (12)
1527 1 RhenanusBeat LascoIo.a
1592 8 Lipsius LeemputiusAdam
1592 9 Lipsius LeemputiusAdam
1593 12 Lipsius LeemputiusAdam
1580 1 Rataller Lipsius
1611 1 Baudius Lubbertus
1606 1 Scaliger Lubbertus
1598 6 Schotanus Lubbertus (l)
1590 1 Beza LydiusMart.
1593 2 Beza LydiusMart.
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1 Bossisius Maier
1529 1 HermannusHaio MarcaErardus
2 Melanchton MedmannusP
6 Melanchton MedmannusP
7 Melanchton MedmannusP
1551 8 Melanchton MedmannusP
9 Melanchton MedmannusP
10 Melanchton MedmannusP
11 Melanchton MedmannusP
12 Melanchton MedmannusP
13 Melanchton MedmannusP
14 Melanchton MedmannusP
15 Melanchton MedmannusP
1 Melanchton MedmannusPet
1 CamerariusJoachim MedmannusPetr.
16 Amama MelanderHer
1604 19 Lipsius MiraeusIo.
1564 1 Hopperus Montzima
1561 7 Viglius MontzimaB
1573 25 Viglius MontzimaBuch.
1573 26 Viglius MontzimaBuch.
1573 5 Viglius MontzimaTaco
1573 6 Viglius MontzimaTaco
1569 1 IuniusHadrianus MorusPhilippus
1621 9 Emmius Mulerius
1612 17 Emmius Mulerius
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1566 1 Beza N.N.
---- 1 Bogerman N.N.
---- 1 Bogerman N.N.
1635 1 Bogerman N.N.
1620 8 Emmius N.N.
1602 16 Lipsius N.N.
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1597 1 DousaGeorgius Dousaparens
1596 1 DousaIanus Dousaparens
1608 1 Gomarus pastores Gron.
1604 1 Piscator pastores eccles. Gallic.
1529 46 Viglius patruus
1572 17 Viglius Perenot
1572 16 Viglius PetriCunerus
1610 fac.th.Archipal. Plancius
1621 1 BouriciusHector PopmaAusonius
1574 25 Viglius PopmaCyprianus
1574 1 SuffridusPetri PopmaT
1 Rataller PraatLud.de
1587 1 Aysma Provinxius
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1625 2 Alting rect.mag. (8)
1 [?] rex Angliae
1579 1 AltingMenso Roorda
1591 1 ArceriusIo Roorda
1581 1 BaroIoPhil Roorda
1590 1 Baudimont Roorda
1590 1 DrusiusIo Roorda
1594 1 Lectius Roorda
1574 1 MercerusIoan. Roorda
1591 1 RengersIo Roorda
1554 4 Viglius Rudde
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1536 19 Viglius Sabinus
1616 1 Amama Saeckma
1617 2 Amama Saeckma
1618 3 Amama Saeckma
1617 4 Amama Saeckma
1621 5 Amama Saeckma
1624 6 Amama Saeckma
1625 7 Amama Saeckma
1625 8 Amama Saeckma
1625 9 Amama Saeckma[?] (2)
1625 10 Amama Saeckma[?]
1625 11 Amama Saeckma[?]
1626 12 Amama[?] Saeckma[?] (3)
1626 13 Amama[?] Saeckma[?] (4)
1627 14 Amama[?] Saeckma[?] (5)
1628 15 Amama[?] Saeckma[?] (6)
1629 1 Barlaeus Saeckma
1630 2 Barlaeus Saeckma
1630 3 Barlaeus Saeckma
1631 4 Barlaeus Saeckma
5 Barlaeus Saeckma
1611 1 Bogerman Saeckma
1624 1 BouriciusHector SaeckmaIo
1613 18 Emmius Saeckma
1618 19 Emmius Saeckma
1619 20 Emmius Saeckma
1619 21 Emmius Saeckma
1628 1 Gebhardus Saeckma
1628 2 Gebhardus Saeckma
1628 3 Gebhardus Saeckma
1628 4 Gebhardus Saeckma
1628 5 Gebhardus Saeckma
1628 6 Gebhardus Saeckma
1628 7 Gebhardus Saeckma
1628 9 Gebhardus Saeckma
1631 10 Gebhardus Saeckma
1632 11 Gebhardus Saeckma
1594 1 Gruterus Saeckma
1597 2 Gruterus Saeckma
1597 3 Gruterus Saeckma
1600 4 Gruterus Saeckma
1601 5 Gruterus Saeckma
1601 6 Gruterus Saeckma
1601 7 Gruterus Saeckma
1618 8 Gruterus Saeckma
1619 9 Gruterus Saeckma
1609 10 Gruterus Saeckma
1620 12 Gruterus Saeckma
1625 13 Gruterus Saeckma
1625 14 Gruterus Saeckma
1624 15 Gruterus Saeckma
---- 17 Gruterus Saeckma
1624 18 Gruterus Saeckma
1626 19 Gruterus Saeckma
1626 20 Gruterus Saeckma
---- 21 Gruterus Saeckma
22 Gruterus Saeckma
1605 23 Gruterus Saeckma
1628 1 Heinsius Saeckma
2 Heinsius Saeckma
1598 1 Herbaius Saeckma
1611 2 Herbaius Saeckma
1625 1 Hommius Saeckma (17)
1627 2 Hommius Saeckma
1628 3 Hommius Saeckma
1635 4 Hommius Saeckma
1596 1 Lectius Saeckma
1597 2 Lectius Saeckma
1598 3 Lectius Saeckma
1605 4 Lectius Saeckma
1609 5 Lectius Saeckma
1614 1 Leontius Saeckma
---- 2 Leontius Saeckma
1614 1 Lubbertus Saeckma
1614 2 Lubbertus Saeckma
1617 3 Lubbertus Saeckma
1617 4 Lubbertus Saeckma
1617 5 Lubbertus Saeckma
1618 6 Lubbertus Saeckma
1624 7 Lubbertus Saeckma
1624 8 Lubbertus Saeckma
1624 9 Lubbertus Saeckma
1598 7 Schotanus Saeckma
1596 1 SchotanusH Saeckma
1596 2 SchotanusH Saeckma
1598 3 SchotanusH Saeckma
1598 4 SchotanusH Saeckma
1598 5 SchotanusH Saeckma
1613 1 Siccama Saeckma
1596 1 Sopingius Saeckma
1578 1 Chytraeus Sascherus Frisius
1595 Casaubonus Scaliger
1608 4 Emmius Scaliger
5 Lipsius secret.
1597 1 JuniusF SerranusJo
18 Amama SiccamaSibr
--- 22 Amama Staackmans
1628 23 Amama Staackmans
1636 1 Barlaeus Staackmans
1639 2 Barlaeus Staackmans
1632 1 Bouricius Staackmans
1636 1 Camerarius Staackmans
1627 2 Camerarius Staackmans
1627 3 Camerarius Staackmans
1627 1 Cunaeus Staackmans
1629 1 Heinsius Staackmans
1630 2 Heinsius Staackmans
1634 3 Heinsius Staackmans
1635 4 Heinsius Staackmans
1636 5 Heinsius Staackmans
1630 1 Honerdus Staackmans
1638 1 Petit Staackmans
1638 2 Petit Staackmans
1638 3 Petit Staackmans
1639 1 Reaal Staackmans
636 1 Rivet Staackmans
1637 2 Rivet Staackmans
1637 3 Rivet Staackmans
1638 4 Rivet Staackmans
1638 5 Rivet Staackmans
1638 6 Rivet Staackmans
1638 7 Rivet Staackmans
1638 8 Rivet Staackmans
1639 9 Rivet Staackmans
1639 10 Rivet Staackmans
1639 11 Rivet Staackmans
1635 1 Vossius Staackmans
1624 16 Gruterus Staten van Friesland
3 Melanchton SturmiusIo
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1557 1 HopperusJoachim TapperusR
1551 3 Viglius TapperusRuardus
1573 20 Albada TeetlumP.a
1601 2 Emmius Thuanus
1600 1 Emmius ThuanusIacAug
1574 1 Edo Hildericus TiabbernOnno
1574 2 Edo Hildericus TiabbernOnno
1585 10 Emmius TiabbernOnno
1585 11 Emmius TiabbernOnno
1587 12 Emmius TiabbernOnno
1590 13 Emmius TiabbernOnno
1593 14 Emmius TiabbernOnno
1579 1 Rhetius TiabbernOnno
1579 2 Rhetius TiabbernOnno
1580 3 Rhetius TiabbernOnno
1580 4 Rhetius TiabbernOnno
1604 16 Emmius Tiara
1563 1 Geldorpius Tiara
1563 2 Geldorpius Tiara
1563 3 Geldorpius Tiara
1563 4 Geldorpius Tiara
1563 5 Geldorpius Tiara
1564 6 Geldorpius Tiara
1564 7 Geldorpius Tiara
1564 8 Geldorpius Tiara
1564 9 Geldorpius Tiara
1564 10 Geldorpius Tiara
1600 10 Lubbertus Tiara
1593 1 FlorensSeptimius Tuningius
Geadresseerden: A B C D E G H I/J L M N P R S T U/V/W >> begin
1610 1 Baudius Uytdenboogard
1537 1 Alciatus Viglius
2 Alciatus Viglius
1532 1 Sasius Viglius
1600 6 Junius viri doctis.
1599 7 Junius viri doctis.
1 IsseltMichaelab Westrenius
1622 26 Emmius WicheringeBarth.
1624 27 Emmius WicheringeBarth.
1610 1 Drusius WicheringeRud.

>> begin

Gabbema's Centuriae tres & Appendix


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Acronius, Ioannes

* N. N. Populari [Thomae Grutero].

no. 67 - p. 140 Si ex animi sententia # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 2

* Mensoni Alting.

no. 135 - p. 298 Quam legis, unde ferat


Albada, Aggaeus

* Deputatis Frisiae.

no. 220 - p. 557 Cum negocium pacis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 7

no. 221 - p. 561 Posteriora scripto nostro # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 8

no. 222 - p. 562 Nihil quidem singulare # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 8

no. 223 - p. 565 Epistolam vestram XIIII. Augusti # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 8

no. 224 - p. 568 Cum negocium istud # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 8

no. 225 - p. 570 Cum alioquin ad # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 8

no. 226 - p. 576 Quae de Groninga # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 9

no. 227 - p. 579 Iam ante quaedam

* Remberto Ackema.

no. 293 - p. 762 Has literas inclusas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 4

no. 294 - p. 763 Quaternas literas tuas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 4

no. 295 - p. 767 Literae tuae, ..., quae # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 4

no. 297 - p. 775 Nullas ad me # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 4

no. 298 - p. 777 Literas quas ex # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 4

no. 299 - p. 779 Ex sceda, ..., quam # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 4

no. 300 - p. 780 Literas tuas, ..., cum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 4

* Burmaniae.

no. 296 - p. 770 Quae de rebus Belgicis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 6 resp. 4


Alciatus, Andreas

* Viglio Suichemo.

no. 207 - p. 525 Repentinus Falconis Silesii

no. 208 - p. 527 Qui has tibi


Alting, Menso

* Ottoni Chelidonio dict. Swalue.

no. 271 - p. 702 More gessimus non necessitati

Amerbachius, Bonifacius

* Ioanni a Lasco.

no. 4 - p. 7 Nihil tam praeter

Amstelredamus, Allard.

* Melchiori Novesiano.

no. 48 - p. 96 Merito quidem te # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 13

Arminius, Jacobus

* Ioanni Drusio.

no. 153 - p. 364 Ingratus sim, ..., si

no. 154 - p. 369 Facile mihi tecum convenit

no. 155 - p. 371 Egi hisce diebus

no. 156 - p. 373 Legi, ..., commentarium tuum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 21

no. 157 - p. 375 Dolenter pro eo

no. 158 - p. 376 Tu solus es

no. 159 - p. 379 Quum hi discipuli mei

no. 160 - p. 380 Incidebat mihi hisce diebus


[Aytta], Viglius Zuichemus [ab]

* Ausonio ab Hoxvier.

no. 210 - p. 530 Cum dudum cupiissem # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 28

no. 211 - p. 533 Non mirum, ..., te # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 29

* Georgio Hermanno.

no. 219 - p. 554 Quanquam sperabam meam

* Hayoni a Camminga.

no. 218 - p. 552 Si verum est

* Hectori Hoxvirio.

no. 206 - p. 521 Haud me fefellit

no. 217 - p. 549 Quod Reginae Procerumque judicio

* Nicolao Perrenoto Grandvellano.

no. 239 - p. 625 Intellexi ex literis

* Ruardo Tappero.

no. 215 - p. 543 Ostendi Reginae nostrae # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 30

* Theophilo ab Herema.

no. 76 - p. 184 Accepi, ..., literas quas


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Baudius, Dominicus

* Ioanni Uitenbogardo.

no. 149 - p. 346 Je suis participant

* Sibrando Lubberto.

no. 282 - p. 724 Largiter a me


Becanus, Ioannes Goropius

* Philiberto Bruxellae.

no. 112 - p. 267 Mirareris fortasse literas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 31


Bellarminus, Robertus

* Henrico Kuykio.

no. 273 - p. 708 Officium Recollectionis non # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 31


Beza, Theodorus

* N. N.

no. 88 - p. 214 Raro ad te scribo

* Martino Lydio.

no. 89 - p. 216 Memini, ..., mihi abs te

no. 90 - p. 218 Pergratum mihi fuit

* Sibrando Lubberto.

no. 138 - p. 303 Magnum opus praestitisti # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 32

no. 139 - p. 306 Etsi, ..., nullum nisi triste # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 32

Bibliander, Theodorus

* Ioanni a Lasco.

no. 22 - p. 56 Quum temeritatem meam

no. 23 - p. 63 Quum Iacobus noster


Bockenbergius, P. C.

* Lamberto van der Burchio.

no. 250 - p. 660 Ad XIII. Kal. Aprilis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 32


Bonnus, Arnoldus

* Suffrido Petro.

no. 182 - p. 439 Redditae mihi sunt [1586] # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 36

no. 187 - p. 453 Accepi nuper literas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 36


Bullingerus, Henricus

* Ioanni a Lasco.

no. 18 - p. 45 Scripsi tuae humanitati

no. 49 - p. 98 Accepi literas tuas

no. 54 - p. 111 Sane ingens mea

no. 64 - p. 133 Spero literas nostras

* Ioanni Calvino.

no. 19 - p. 46 Praestiti quâ potui


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Caesarius, Ioannes

* Ioanni à Lasco.

no. 62 - p. 130 Vellem, ..., frequenter inter nos


Camerarius, Ioachim

* Petro Medmanno.

no. 36 - p. 83 Unus ex popularibus


Camminga, Hayo

* Ausonio ab Hoxwier.

no. 213 - p. 537 Pergratum mihi fuit # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 44

no. 214 - p. 540 Ex eo die # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 44


Canterus, Theodorus

* Adriano Burchio.

no. 275 - p. 710 Duplici nomine, ..., gratissimae # Catalogus briefverzameling Gabbema p.


Cantuariensis, T.

* Ioannis a Lasco

no. 52 - p. 108 Adventum tuum ad nos


Casaubonus, Isaacus

* Ioan. Drusio.

no. 165 - p. 392 Ternas omnino literas

no. 166 - p. 393 Accepi, ..., quem dono misisti # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 45

no. 167 - p. 394 Quod postquam in hoc regnum

no. 168 - p. 396 Quum ante aliquot menses

no. 169 - p. 399 Quaesivi diu occasionem

no. 170 - p. 400 Gaudeo tandem fuisse # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 45

* Iosepho Scaligero Iul. Caes. F.

no. 171 - p. 401 Quod maxime semper opere

* Sibrando Lubberto.

no. 281 - p. 722 Nae tu, ..., qui ad

Christiernus, Rex Daniae, &c.

* Carolo, Reg. Hispan.

no. 1 - p. 1 Manifestum & recenti memoria # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 50


Cochleus, Ioannes

* Ruardo Tappero.

no. 25 - p. 67 Trahit me bonus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 55


Crocus, Cornelius

* Officiali Trajectensi.

no. 47 - p. 94 Dignationi vestrae supplex # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 56


Crovitius, Martinus

* Ioanni a Lasco.

no. 59 - p. 125 Nova haec sunt


Cruciger, Caspar

* Ioanni a Lasco.

no. 21 - p. 54 Cum mihi vir optimus Halo Amsuirus


Cunerus, Episcop. Leovardiensis

* Ioachimo Axonio.

no. 72 - p. 179 Verissimum in persona tua # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 57


Curio, Caelius Secundus

* Ioanni à Lasco.

no. 65 - p. 135 Sebastianus famulus tuus

* Suffrido Petro.

no. 98 - p. 235 Tuas Castigationes, ..., in M.T. Ciceronis Officia # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 57


Cyrillus, patriarch. Constantinop.

* Festo Hommio

no. 291 - p. 755 Recte admodum scribit


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Davenantius, Io., Episcop. Sarisburiensis

* Festo Hommio.

no. 292 - p. 758 Laetus lubensque literas


Dousa Pater, Janus

* Iano Filio.

no. 235 - p. 604 Quod mandata nostra # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 64

* Lamberto Burchio.

no. 143 - p. 315 O factum bene # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 64

no. 144 - p. 330 Sera gratiarum actio # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 64


Dousa, Georgius

* Iano Dousa Parenti.

no. 147 - p. 343 Aliquoties ad te # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 64

* Iano Dousae F. Fratri.

no. 148 - p. 345 Quod tam diu # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 64


Dousa Filius, Janus

* Iano Dousa Patri suo.

no. 146 - p. 338 De progressu itineris

* Iano Grutero.

no. 145 - p. 335 Tametsi variis curis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 65


Douza, Ianus

* Iano Hauteno.

Appendix p. 797. VIII. Redit ad vos

* Henrico Geldorpio.

Appendix p. 799. IX. Nos vero, ..., de te


Dryander, Franciscus

* Ioanni a Lasco.

no. 16 - p. 37 Tam efficaci charitatis vinculo


Duyn, Renatus van der

* Suffrido Petro.

no. 199 - p. 484 Ad literas tuas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 65

no. 200 - p. 488 Literas tuas V. hujus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 65

no. 232 - p. 593 Literae tuae, ..., quas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 66

no. 233 - p. 599 Ex superioribus literis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 66

no. 234 - p. 601 Quod genealogiam posterioribus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 66


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Elizabeth, Reine d'Angleterre

* à l'Estats de Frize.

no. 229 - p. 585 La mesme sincere affection


Entfelder, Christannus

* Ioanni a Lasco.

no. 20 - p. 49 Primis illis tuis


Epo Rhordahusius, Boëthius

* Suffrido Petro.

no. 94 - p. 227 Literae tuae, ..., mihi # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 79

no. 95 - p. 228 Literas tuas, ..., pridie # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 79

no. 96 - p. 231 Iam per multos # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 80

no. 97 - p. 233 Quod & candore # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 80


Erphundiensis, Rector, Decani, Doctores & Magistri Universitatis

* Rectori, Doctorib. & Magistris Academiae Lovaniensis.

no. 92 - p. 223 Studia literarum apud vos # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 170


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Florens Christianus, Q. Sept.

* Gerardo Tuningio.

no. 140 - p. 307 Ibo & ego # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 81

* I. Douzae à Nortwic.

no. 141 - p. 309 Heri tantum (hoc # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 81

no. 142 - p. 313 Regni hujus gallici # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 81


Fredericus, Archiepiscop. Trajectensis

* Ioanni Hogelando.

no. 110 - p. 262 Heroicam animi tui virtutem


Fredericus, Hieronymus

* Gerado Campio

no. 69 - p. 173 Scripsi tibi ut volebas


Frobenius, Hieronymus, & Nicolaus Episcopius

* Ioanni a Lasco.

no. 10 - p. 23 Ex D. Amerbachii literis


Fruterius, Lucas

* Gulielmo Cantero.

no. 238 - p. 615 Quod mireris de # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 83

no. 240 - p. 629 Intellexi nuper ex Tabellario # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 83


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Galen, Fra. Eberhardo

* Ambrosio Spinola.

no. 283 - p. 725 Posteaquam, ..., misera est # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 83


Geldorpius, Henricus

* Ioanni Tiara.

no. 78 - p. 189 Cura sciam quid

no. 79 - p. 190 Bruxellâ nondum quidquam

no. 80 - p. 192 De consilio, quod

no. 81 - p. 193 Cremeromii filius meo adnixu

no. 82 - p. 195 Sripsi iterum atque iterum

no. 83 - p. 196 Ex tui responso

no. 84 - p. 198 Ego nondum possum

no. 85 - p. 199 Nostrae res sunt

no. 86 - p. 200 Mirum vero quid

no. 87 - p. 203 Pro his omnibus

* Dialogus Epithalamicus.

bij no. 87 - p. 205 Albinus & Balbinus

* Ioachimo Hoppero.

Appendix p. 813. XV. Semper, ..., suspicionem mihi fecerunt

* Eberhardo Reydano.

Appendix p. 823. XIX. Mirabar, ..., quid monstri


Gerdovius, Henricus

* Suffrido Petro.

no. 195 - p. 472 Vestrae mihi literae # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 85


Giphanius, Hub.

* Theodoro Cantero.

no. 277 - p. 715 Intelligo te, ..., oportunitatem # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 85

* Guljelmo Cantero.

no. 243 (ten onrechte 242 genummerd) - p. 641 Nonis Iunii demum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 85


Glareanus

* Ioanni a Lasco.

no. 7 - p. 11 Quam vellem, ..., vel

no. 8 - p. 14 Iliada quam scriberem


Gnaphaeus, Guljelmus

* Ioanni à Lasco.

no. 11 - p. 25 Gaudeo, ..., ternas meas


Goclenius, Conr.

* Hectori Hoxvirio.

no. 204 - p. 517 Ex epistola tua # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 86

no. 205 - p. 519 Paulus Veriensis Phrysiorum nuncius # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 86


Gulielmus, Ianus

* Suffrido Petro.

no. 172 - p. 402 Etsi reditum meum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 93

no. 179 - p. 419 Primum ita ut debeo # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 94

* Theodoro Cantero.

no. 251 - p. 665 Fatebor, quod res est # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 93


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Harderwijk, Isbrandus

* Suffrido Petro.

no. 93 - p. 225 Nae ego, ..., Atheniensis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 118


Heda, W.

no. * D. D. Decano seu Vice - p. Decano Capituli D. Mariae Trajectensis.

no. 12 - p. 29 Post debitam commendationem


Heuyterus, Pontus

* Ioanni Axelio.

no. 109 - p. 258 Iussisti quum Trajecto # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 103


Hipere, Io.

* Ioanni. à Lasco.

no. 55 - p. 116 Non opus est


Hopperus, Joach.

* Ruardo Tapper.

no. 212 - p. 534 Literas vestras ad XVIII. Septembris # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 117

* Buchoni Montzima.

no. 270 - p. 700 Cum hodie essem # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 117

* Henrico Geldorpio.

Appendix p. 803. X. Ut de diuturno silentio

Appendix p. 805. XI. Legi literas tuas

Appendix p. 808. XII. Binas tuas literas

Appendix p. 810. XIII. Quod tardius & rarius

Appendix p. 812. XIV. Brevior ero, ..., propterea

* Hayoni Camminga.

Appendix p. 818. XVI. Processus vestri cum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 117

Appendix p. 819. XVII. Tametsi nihil admodum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 117


Hoxvirius, Hector

* Ausonio Hoxvirio.

no. 73 - p. 180 Ex quo à nobis abisti

no. 74 - p. 182 Ita ut visum

* AEsgoni Hoxvirio.

no. 75 - p. 183 Scripsi deprecatricem epistolam


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Iulius Episcopus Herbipolensis

* Adriano van der Burch.

no. 268 - p. 693 Paucis abhinc mensibus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 119


Iunius, Fr.

* Ottoni Grynradio.

no. 236 - p. 608 Libellum de Politiae Mosis observatione # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 120

* N.N.

no. 237 - p. 610 Quum ante aliquot hebdomadas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 119

* Henrico Corputio.

no. 269 - p. 694 Pudet me profecto


Iunius, Had.

* Philippo Moro.

no. 241 - p. 639 Ut te familiarius # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 122


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Kockertus, Augustinus

* Suffrido Petro.

no. 183 - p. 441 Iani Guljelmii B.M. civis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 126

no. 186 - p. 450 Mirum in modum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 126

no. 188 - p. 455 Post quindecennalem prope peregrinationem # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 126

no. 190 - p. 462 Epistolam tuam de # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 127

no. 196 - p. 474 Literas non eas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 127


Kyllygreus, H.

* Dom. Gulielmo, Comiti de Nassauw, Gubernatori Frisiae, & Deputatis ejusdem Provinciae.

no. 230 - p. 588 Cum per literas

no. 231 - p. 589 Cum Domini Huberti reditum


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Lambinus, Dionysius

* Suffrido Petro.

no. 105 - p. 250 Orichio, qui mihi tuas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 127


Langius, Carolus

* Suffrido Petro.

no. 102 - p. 245 Ciceronis libros aliquot # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 128


Lasco, Ioannes a

* Petro Medmanno.

no. 56 - p. 117 Dederam id negotii

* N. N.

no. 201 - p. 493 Postea legi correctionem tuam

no. 203 - p. 500 Oro te per Christum

* Philippo Melanthoni.

no. 202 - p. 495 Video te nonnihil offensum


Lindanus, Will. Damasi

* Gulielmo Cantero.

no. 242 (ten onrechte 241 genummerd) - p. 640 Miraberis, ..., sat scio # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 130


Lindenbruch, F.

* Theodoro Cantero.

no. 246 - p. 655 Et fas profecto # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 130


Lipsius, Iustus

* Adamo Leemputio.

no. 123 - p. 282 Una cum tuis gaudeo # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 140

no. 124 - p. 283 Scripsi ad te # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 140

no. 126 - p. 286 Literas quas postridie # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 141

* Ernesto, Archiëpiscop. Coloniensi.

no. 134 - p. 296 Legi quae Cels. Tua # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 140

* Hadriano van der Burch.

no. 115 - p. 275 Valde benigne me provocas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 130

no. 116 - p. 276 Et libros a te & literas

no. 117 - p. 277 Amor hic tuus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 130

no. 118 - p. 278 Scripsi nuper abunde # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 131

no. 119 - p. 278 Ita nullas à me # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 131

no. 127 - p. 288 Grata mihi memoria # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 130

no. 128 - p. 289 Alloquium tuum quam # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 131

no. 129 - p. 290 Datè veniam, ut # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 132

no. 131 - p. 293 Sum etiam nunc # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 131

no. 132 - p. 294 Centurias tuas exastichous legi

no. 134[b] - p. 297 Vidi hominem qui # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 131

* Ioanni Drusio.

no. 113 - p. 273 Non evincet morbus

no. 114 - p. 274 Paucis diebus à tuo discessu

* Iano Dousae.

no. 121 - p. 281 Qui scidam hanc

* Ioanni Heurnio.

no. 122 - p. 281 Peto uti velis

* Ioanni Miraeo.

no. 133 - p. 294 Miraeus noster epistolam

* Lamberto Cantero.

no. 267 - p. 692 Suave mihi fuit audire

* Lamb. van der Burch.

no. 116 - p. 276 Et libros a te & literas

no. 118 - p. 278 Scripsi nuper abunde # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 131

no. 119 - p. 278 Ita nullas à me # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 131

no. 125 - p. 285 Primas tuas literas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 131

no. 129 - p. 290 Datè veniam, ut # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 132

* N. N.

no. 120 - p. 280 Multis nota est

no. 130 - p. 291 Epistolam tuam cum

* Theod. Cantero.

no. 252 - p. 678 Gratae mihi prorsus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 132

no. 253 - p. 680 Libros quos commodo # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 133

no. 254 - p. 681 Gratum mihi fecisti # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 133

no. 255 - p. 681 Tribus verbis, festinante # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 133

no. 256 - p. 682 Editionem tuam ut

no. 257 - p. 683 Remitto, ..., Artemidorum tuum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 134

no. 258 - p. 684 Et literas tuas accepi # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 135

no. 259 - p. 685 Epistolam tuam accepi # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 135

no. 260 - p. 686 Tu vero, ..., saepe # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 135

no. 261 - p. 687 Ecce, ..., venit ad te

no. 262 - p. 688 Paullo serius respondeo # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 136

no. 263 - p. 689 Gaudeo, ..., quod in # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 137

no. 264 - p. 690 Ego, ..., ad iter # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 138

no. 265 - p. 690 Ut animum tibi devinctus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 139

no. 266 - p. 691 Tuas accepi, amoris # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 139

* Iohanni Esychio.

Appendix p. 828. XX. Salvum, ..., è legatione Danica


Lovaniensis, Rector & Universitas Academiae

* Decano & Capitulo divae Mariae Trajectensis.

no. 107 - p. 255 Sunt apud nos


Ludovicus Hungaria & Bohemia Rex

* Carolo Rom. Imper.

no. 2 - p. 3 Ex literis Majestatis vestrae


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Major, Georgius

* Ioanni a Lasco.

no. 17 - p. 43 Albertus Hardenbergius Frisius


Manutius, Paulus

* Aniano Burgonio.

no. 24 - p. 65 Si mihi per negotia


M[arcellus Cervinus] Car[d]. S. Crucis

* Alberto Pighio.

no. 15 - p. 36 Ex literis tuis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 145


Marnixius, Ph.

* Henrico Geldorpio.

Appendix p. 793. VI. Accepi tuas literas


Melanthon, Philippus

* Alberto Hardenbergio.

no. 43 - p. 90 Daniel in sua narratione

* Ioanni AEpino.

no. 26 - p. 71 Gratiam tibi habeo # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 146

* Ioanni Sturmio.

no. 29 - p. 74 Haec cum scriberem

* Iufto Ionae.

no. 46 - p. 93 Scribo simplicissimo animo # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 146

* Martino Bucero.

no. 30 - p. 77 Rem omnium longè

* Nicolao Buscoducensi.

no. 31 - p. 78 Etsi magno in luctu

no. 44 - p. 91 Cum hic juvenis

no. 45 - p. 92 Saepe hoc belli tempore

* Petro Medmanno.

no. 27 - p. 72 Nunc mihi prolixae

no. 28 - p. 73 Et Agrippinam vestram

no. 32 - p. 79 Scriptum est de Vero Deo

no. 33 - p. 80 Deo aeterno Patro

no. 34 - p. 81 Ut de se Aeneas inquit

no. 35 - p. 82 Meppum ad te pervenisse

no. 37 - p. 84 Etsi nostrae epistolae

no. 38 - p. 85 Etsi prudentiam & fidem

no. 39 - p. 86 Non igitur ut

no. 40 - p. 87 Etsi multi ad te

no. 41 - p. 88 Etsi silentium tali tempore

no. 42 - p. 89 Nihil scribo de


Merula, Paulus G. F. P. N.

* Theodoro Cantero.

no. 244 - p. 652 Qui in amicitiam # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 146


Meursius, Ioannes

no. Lamberto van der Burchio.

no. 248 - p. 658 Ego vero omnem moram # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 147

no. 249 - p. 659 Quamvis rarius te appellem # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 147

* Ioanni Cantero.

no. 278 - p. 717 Ergo, quod promisimus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 147

* Theodoro Cantero.

no. 245 - p. 653 Literas tuas, ..., reversus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 147


Modrevius, Andreas Friccius

* Ioanni a Lasco.

no. 9 - p. 19 Ita quidem literis Sbignei


Molineus, Petrus

* Festo Hommio.

no. 285 - p. 744 Ad tuas bene longas


Mornayus, Philippus

* Festo Hommio.

no. 288 - p. 751 Pergratum mihi fuit

* Sibrando Lubberto.

no. 287 - p. 750 Labores nostros piis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 148


Musculus, Wolfgangus

* Ioanni a Lasco.

no. 63 - p. 132 Celebritate nominis tui


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Nansius, Franc.

* Theodoro Cantero.

no. 272 - p. 706 Mitto ad te # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 150


Nuenare, Her. Com. a

* Henrico Geldorpio.

Appendix p. 784. I. Literas tuas indices

Appendix p. 785. II. Ego vero, ..., non

Appendix p. 786. III. Mitto tibi nova

Appendix p. 788. IV. Literas tuas XXV. hujus

Appendix p. 789. V. Hochgelerther besunder guther freundt


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Oporinus, Ioan.

* Ioanni a Lasco.

no. 66 - p. 139 Ad literas tuas Francfordiae


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Palatina, Decanus & Professores facultatis Theologicae in Academia Archi-

* Petro Plancio Amstelredamensis, & Ioanni Becio Dordrecht. Ecclesiae Past.

no. 286 - p. 747 Petitis, ..., a nobis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 58


Paulinus, Henricus

* Georgio Heloandro.

no. 77 - p. 185 Cum literas tuas


Pellicanus, Conradus

* Ioanni a Lasco.

no. 50 - p. 101 Spiritum sapientiae, pietatis

no. 51 - p. 105 Audimus, ..., agere te nunc Bonnae


Petrus, Suffridus

* Arnoldo Bonno.

no. 173 - p. 404 Quanquam non dubitem # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 158

no. 185 - p. 445 Annus jam est # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 158

no. 193 - p. 466 Cum Ianus hic Albius # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 158

* Augustino Kockerto.

no. 184 - p. 443 Literas tuas, ..., Cal. Iunii # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 161

no. 189 - p. 458 Quanto temporis spatio # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 161

no. 197 - p. 480 Quam bene consultum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 161

* Boëthio Eponi Rhordahusio.

no. 177 - p. 416 Cum ea quae # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 159

* Caelio secundo Curioni.

no. 99 - p. 236 Calendis Septembribus anno superiori # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 159

* Carolo Langio.

no. 101 - p. 243 Anno LXII. Langi # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 161

* Dionisio Lambino Monstroliensi.

no. 104 - p. 248 Cum doctissimus hoc juvenis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 161

* Gerardo a Groisbeek.

no. 181 - p. 426 Cum nullius disciplinae # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 160

* Henrico Gerdou.

no. 191 - p. 464 Literas tuas, ..., una cum

no. 192 - p. 465 Cum te literas meas

no. 194 - p. 467 Scripsi jam saepius

no. 198 - p. 482 Ad literas tuas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 160

* Iacobo Cujacio.

no. 178 - p. 417 Occasionem diu quaesitam # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 159

* Iano Guiljelmo.

no. 180 - p. 422 Literis tuis, ..., idibus Majis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 160

* Levino Torrentio.

no. 106 - p. 252 Superioribus hisce diebus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 162

no. 174 - p. 410 Non dubito, quin # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 162

* Rectori ac Doctoribus Iuridicae facultatis almae Universitatis Duacensis.

no. 176 - p. 413 Cum bonum Professorem # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 161

* Thomae Guarino.

no. 100 - p. 238 Caelius Secundus Curio # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 160

no. 103 - p. 247 Superiore mense Augusto # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 160


Pighius, Steph.

* Thomae Persols.

no. 53 - p. 110 Post plurimam salutem


Pighius, Albertus

* F. Gherardo.

no. 13 - p. 31 Hac ipsa pene

no. 14 - p. 33 Probari tibi &

no. 71 - p. 177 Mitto tibi cum


Piscator, Ioannes

* D. Pastoribus Ecclesiar. Gallicarum.

no. 284 - p. 731 Intellexi ex vestrâ epistolâ


Placotomus, Io.

* Ioanni a Lasco.

no. 60 - p. 127 Si cum uxore


Praedinius, Regnerus

* Gerardo Campio.

no. 68 - p. 167 Rotgerus, paedagogus liberorum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 166

* Iacobo Mylio.

no. 70 - p. 175 Gaudebam cum tuae # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 167


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Rainoldus, Iohannes

* Ioanni Drusio.

no. 150 - p. 350 Castigationes tuas in Tobiam

no. 151 - p. 359 Ego vero, ..., tuam diligentiam # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 168

no. 152 - p. 363 Etsi rationes meae


Rataller, G.

* Lud. à Flandria.

no. 216 - p. 546 Multi extiterunt & # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 168


Reg[inaldus] Car[d]. Polus Leg.

* Ruardo Tappero.

no. 57 - p. 119 Accepi literas tuas # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 164


Reydanus, Eberhardus

* Henrico Geldorpio.

Appendix p. 820. XVIII. Antverpia reversus, ubi # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 171


Rhenanus, Beatus

* Ioanni a Lasco.

no. 5 - p. 9 Ex literis, quas ad Erasmum

no. 6 - p. 10 Sic est, ..., quemadmodum


Richaeus de Postella

* Hesselo Aysma.

no. 228 - p. 583 Mitto tibi, ..., inclusas


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Scaliger, Iosephus

* Sibrando Lubberto.

no. 161 - p. 385 Quum tuas literas accepi # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 180

no. 162 - p. 387 Ad fontes eunt # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 180

no. 163 - p. 387 Risi, quum in literis tuis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 180

no. 164 - p. 389 Heri inter caenandum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 180

no. 280 - p. 721 Quamvis vellem semper


Schneyder, Baldazar

* Ioanni a Lasco.

no. 61 - p. 128 Scripsit mihi D. Iohannes Utenhovius


Schottus, And.

* Theodoro Cantero.

no. 279 - p. 719 Accepi pridem, ..., per # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 182


Sigonius, Carolus

* Gulielmo Cantero.

no. 108 - p. 257 Ex proximis literis # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 185


Sylburgius, F.

* Theodoro Cantero.

no. 274 - p. 709 Theosophiae octo qui # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 199


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Thuanus, Iac. Aug.

* Ioanni Drusio.

no. 136 - p. 300 Mitto ad te Iobum

no. 137 - p. 302 Diu est ex quo # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 199


Torrentius, Livinus

* Suffrido Petro.

no. 175 - p. 412 Lubenter, ..., Caroli Langii Ciceronem # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 202


Tumerius Bossisius, Io.

* Volfgango Mayero.

no. 289 - p. 752 Synodum vestram multa morari


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Venetus, Paulus

* Danieli Heynsio.

no. 290 - p. 753 Fuit proculdubio Apostolorum # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 205


Vergerius, Petr. Paul.

* Ioanni a Lasco.

no. 58 - p. 120 Fecitsi amanter, fecisti


Vergilius, Polidorus

* Erasmo.

no. 3 - p. 5 Nudiustertius noster Zacharias


Vulcanius, Bon.

* Adriano van der Burchio.

no. 247 - p. 656 Redditae mihi sunt # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 207

* Theodoro Cantero.

no. 276 - p. 712 Id ad te tandem Ronsardus # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 207


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Wamesius, Ioannes

* Suffrido Petro.

no. 91 - p. 219 Accepimus, ..., abs te # Catalogus briefverzameling Gabbema p. 210


Wezenbecius, Jac.

* Henrico Geldorpio.

Appendix p. 795. VII. Condonabis harum brevitati


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z


Zanthen, Hermannus van

* Huberto Duifhuis.

no. 111 - p. 263 Mitto per praesentem responsum


Zazius, Udalricus

* Viglio Suichemo.

no. 209 - p. 529 Literas tuas amantissimas

>> begin