>> HOMEpage

Landmeters geadmitteerd (= toegelaten) door het Hof van Friesland 1616-1811

Omwerking voor internet van de chronologische naamlijst van Barteld H. de Vries (1987) tot een sorteerbare tabel door M.H.H. Engels, juni 2009
Vgl. P.S. Teeling, Repertorium van Oud-Nederlandse landmeters, 14e tot 18e eeuw, [Apeldoorn 1981], deel I blz. 15-28, deel II blz. 11-37. Aanvullingen admissies Friesland.
N.B. Door een "click" op persoonsnaam sorteert men de tabel op de achternaam resp. het patroniem: met een "click" op nr. keert men van de alfabetische ordening terug naar de chronologische.

Landmeter.
Van overheidswege toegelaten vrije ambtenaar. Men kon te Franeker ook voor landmeter studeren. Zo heeft B. Fullenius velen 'geometriae candidatus' gemaakt. Een commissaris van het Hof van Friesland examineerde mee. De admissies van alle landmeters zijn bewaard gebleven. Er kwamen er te veel. Zo ziet men hen optreden als notaris, procureur, hardhouwer, plattelandssecretaris of -ontvanger, schoolmeester, meester-timmerman enz. Als mathematicus berekende een landmeter almanakken. Verschillende landmeters worden met ere genoemd. Zo Joh. Sems, S. Gravius, S.A. Haacma.
Lit.: A. v. Nispen, De beknopte land-meet-konst (1662).
# het eind van de zeventiende eeuw werd de eed niet meer gedaan in handen van een raadsheer maar "in handen van den Hove".

nr.landmeterwoonplaats datum eed
(in handen van raadsheer #)
vindplaatsopmerkingen
1Juvenalis, Harmannus Franses
19-7-1616
(Suffridus Hania)
fol. 110
2 Slijp, Jacob
1-9-1618
(Laelius v. Lycklama)
fol. 110 in 1627 door de Staten aangesteld als ingenieur
3 Heyxan, Lambert Ottes
10-4-1619
(Rombertus Ulenburgh)
fol. 110 ingenieur van de Staten te Coevorden, waar hij in 1636 werd opgevolgd door Gisbert van Voort
4 Crack, Joannes Heerenveen 26-9-1623
(Gellius Hillama)
fol. 110 leefde van 1600-1652, o.a. Grietman van Aengwirden
5 Veno, Laurens de Leeuwarden 3-10-1623
(Joachim Andreae)
fol. 110v assayeur van de Munt
6 Drogeham, Cyritius Sixti
18-10-1623
(Rombertus Ulenburg)
fol. 110v postulant voor het gerecht van Oost-Dongeradeel
7 Boenier, Pieter Caerls
17-1-1626
(Ernst van Harinxma)
fol. 110v
8 Campen de jonge, Jacob van
14-6-1626
(Hector Bouricius)
fol. 110v portretschilder en notaris
(beëdigd 1632)
9 Radijs, Hermanus
25-6-1627
(Ernst v. Harinxma)
fol. 110v landschapslandmeter vóór 1654
10 Douwess, Meinert
2-2-1628
(Ernst v. Harinxma)
fol. 110v
11 Pieterss, Jan Leeuwarden 8-5-1628
(Ernst v. Harinxma)
fol. 111 overleden ca. 1655
12 Sierxma, Gisbertus Leeuwarden en Bolsward 15-5-1628
(Ernst v. Harinxma)
fol. 111 leefde van 1608-1681, notaris, rekenmeester van Friesland, lid van de vroedschap van Bolsward
13 Laurens, Sytze Dokkum 21-10-1628
(Ernst v. Harinxma)
fol. 111 hardhouwer
14 Eemes, Jan Harlingen 20-4-1630
(Bouricius)
fol. 111 vermoedelijk een zoon van Eme Rogiersz. de Gravere (zie boven)
15 Gualtheri, Pibo Leeuwarden 2-3-1631
(Johan v.d. Sande)
fol. 111v ook: Pibe Wouters, geboren ca. 1580 te Franeker. In het Fries Museum berust van hem een astrolabium
(1606); de globebeker in het stadhuis van Franeker is volgens recente inzichten niet van zijn hand
16 Janz., Cornelis Leeuwarden 2-3-1631
(Johan v.d. Sande)
fol. 111v
17 Gabbema, Buwe Abbes
7-3-1632
(Johannes Saeckma)
fol. 111v
18 Hoen, Dirck 't St. Annaparochie 24-3-1632
(Johannes Saeckma)
fol. 111v vermoedelijk geboren te St. Annaparochie
19 Bonde, Sibrandt Joannis
17-7-1632
(Johannes Saeckma)
fol. 112
20 Tyebbes, Syoerd Heerenveen 1632-'34
(Jongema)
fol. 112
21 Heyxan, Allert Leeuwarden 7-10-1634
(Johannes Saeckma)
fol. 112 beëdigd als notaris in 1639
22 Drogenham, Joannes Cirity [Ciricy?]
20-11-1634
(Johannes Saeckma)
fol. 112 in 1635 beëdigd als notaris
23 Roeleffs, Willem Leeuwarden 18-3-1635
(Johannes Saeckma)
fol. 112v later (1637) woonachtig te Bolsward
24 Coumans, Hesselus Franeker 21-3-1635
(Johannes Saeckma)
fol. 112v secretaris van de Franeker Academie
25 Syoerdtsz., Intze Heerenveen 21-4-1635
(Johannes Saeckma)
fol. 112v
26 Jansz., Jan St. Jacobiparochie 29-4-1637
(Johan v.d. Sande)
fol. 112v
27 Richardt, Christiaan Claesen Pietersbierum 12-5-1637
(Johan v.d. Sande)
fol. 112v
28 Jacobi, Joannes Stavoren 18-7-1637
(Johan v.d. Sande)
fol. 113
29 Jans, Nanne Tjummarum 17-3-1643
(Andreé)
fol. 113
30 Roelandts, Udaes Levini Franeker 23-9-1643
(Andreé)
fol. 113
31Faber, Martinus
14-10-1643
(Andreé)
fol. 113vin 1649 beëdigd als notaris
32Jacobs, GerrydtHarlingen10-7-1644
(Joannes Nijs)
fol. 113v
33Haeckema, Syoerd Aetesz.
17-7-1644
(Joannes Nijs)
fol. 113vlandschapshardhouwer en -landmeter, 1654-1678. Overleden 1678. Was behulpzaam bij het vervaardigen van grietenijkaarten voor "de Heerlijckheydt van Frieslandt"
(1664) en atlas van B. Schotanus à Sterringa
34Jans, IneBerlikum17-7-1645
(Joannes Nijs)
fol. 113v
35Matius, Everard JoannisHarlingen5-9-1645
(Joannes Nijs)
fol. 114
36Wierts, TyaerdDokkum2-10-1645
(Joannes Nijs)
fol. 114
37Wybes, WybeHeerenveen23-1-1646
(Joannes Nijs)
fol. 114
38Dominici, GelliusFraneker24-4-1646
(Joannes Nijs)
fol. 114in 1654 beëdigd als notaris
39Agricola, Regnerus
13-6-1646
(Joannes Nijs)
fol. 114vin 1657 beëdigd als notaris
40Schouwen, Joannes Alberti
30-6-1646
(Joannes Nijs)
fol. 114veerste hovenier van de hortus botanicus van de Franeker Academie
41Broersma, Idzard Fetses
3-9-1646
(Joannes Nijs)
fol. 114v
42Collumensis, Joannes TheodoriHallum22-9-1647
(Joannes Nijs)
fol. 114vnotaris
43Tyaerdtsz., LolleHeerenveen2-8-1648
(Matthias v. Vierssen)
fol. 115
44Upts, AbbeWanswerd29-5-1649
(Vierssen)
fol. 115
45Boelens, BroerBeetsterzwaag12-6-1649
(Vierssen)
fol. 115leefde van 1630-1676. Schrijver van een compagnie te voet, bijzitter en ontvanger van Opsterland. Deed opmetingen t.b.v. de atlas van Schotanus
46Alberdinck, mr. Jan van
11-4-1650
(Scheltema)
fol. 115overleden ca. 1708
47Eringa, Cornelius Fockens
22-5-1650
(Vierssen)
fol. 115v
48Nicolai, Hendricus
1-11-1650
(Vierssen)
fol. 115v
49Puppen, TheodorusLeeuwarden4-5-1651
(Vierssen)
fol. 115v"schooldienaer"
50Bondaeus, Joannes
11-8-1652
(Vierssen)
fol. 116in 1677 woonachtig te Heerenveen
51Jansen, LambertFraneker13-1-1653
(Vierssen)
fol. 116
52Andreae, AbelusFraneker2-4-1653
(Vierssen)
fol. 116
53Swalue, Oco [Otto?]Franeker7-11-1654
(Vierssen)
fol. 116v
54Gravius, Sytse
8-3-1655
(Vierssen)
fol. 116vwoonachtig te Idaard en Grouw. Deed opmetingen t.b.v. de atlas van Schotanus. Ingenieur. In 1675 werd hij als zodanig opgevolgd door Hans Wilgenrijs, mogelijk een familielid van nr. 98
55Lodenius, Hermanus
17-2-1658
(Theodorus Saeckma)
fol. 116vin 1657 beëdigd als notaris
56Ferff, Horatius
26-4-1658
(Theodorus Saeckma)
fol. 116v
57Ringhvelt, Frederick Willems
5-7-1659
(Allard Pieter Jongestall)
fol. 117
58Taeckles, BuweStiens16-7-1659
(Allard Pieter Jongestall)
fol. 117in 1675 beëdigd als notaris
59Drijffholt, TheodorusFraneker16-4-1660
(Theodorus Saeckma)
fol. 117
60Nulck, Egbertus
26-1-1661
(Pterus Harinxma)
fol. 117
61Atsma, Jarich
26-2-1661
(Pterus Harinxma)
fol.117v
62Rue, Henricus de la
12-3-1661
(Allard Pieter Jongestall)
fol. 117v
63Hoetsburgh, Gerryt Jansen
16-7-1661
(Allard Pieter Jongestall)
fol.117v
64Nauta, Dirck Dirckx
16-7-1661
(Allard Pieter Jongestall)
fol.117v
65Reijtses, Feijtse
23-7-1661
(Allard Pieter Jongestall)
fol.117v
66Wieringa, Philippus
12-12-1661
(Allard Pieter Jongestall)
fol. 118
67Hallinga, Cyprianus
30-4-1662
(Allard Pieter Jongestall)
fol. 118
68Duconis, Joannes
10-3-1663
(Allard Pieter Jongestall)
fol. 118
69Matthijssen, mr. Andreas
4-12-1663
(Allard Pieter Jongestall)
fol. 118
70Dojema, Hajo
4-12-1663
(Allard Pieter Jongestall)
fol. 118in 1663 beëdigd als notaris
71Coninck, Cornelis
6-5-1664
(Petrus v. Harinxma)
fol. 118v
72Phocilides, Gerbrandus
12-9-1665
(Petrus v. Harinxma)
fol. 118v
73Doytsma, Jacobus
11-7-1666
(Petrus v. Harinxma)
fol. 118v
74Banga, Jaricxus [Jarichus]
14-5-1669
(Allard Pieter v. Jongestal)
fol. 118vlandschapslandmeter 1678-1701. In 1667 beëdigd als notaris
75Jansen, ClaesHarlingen8-7-1669
(Allard Pieter v. Jongestal)
fol. 119
76Schultingh, Stephanus
7-6-1670fol. 119
77Gavere, Lambertus Jodoci de
21-7-1670fol. 119hij leefde van 1630-1714 en maakte deel uit van het stadsbestuur van Bolsward
78Graad, Claes Pieckes
(de *)
Harlingen12-3-1673fol. 119tevens beëdigd als ingenieur. Was ook wijnroeier. Hij schreef: De nieuwe en vermeerderde roykonst, Amsterdam 1679
79Ruyrdts, Taeckle
2-3-1675fol. 119v
80Sybes, Riemer
2-3-1675fol. 119v
81Annes, Y[p]e
1676; verder onleesbaarfol. 119vleefde van 1645-1716. Schoolmeester te Hogebeintum; ontvanger, procureur en fiscaal van Ferwerderadeel. Grootvader van Nicolaas Ypeij, hoogleraar wis- en vesting-bouwkunde te Franeker
82Wybes, EebeleHeerenveen24-10-1676fol. 119vbroer van nr. 83
83Wybes, WybeHeerenveen24-10-1676fol. 119v
84Tydeman, JohannesGroningen23-12-1677fol. 120
85Eelcama, Nicolaus
13-3-1677fol. 120
86Lieuwes, Dirck
10-5-1677fol. 120vermoedelijk dezelfde als Theodorus Lyvi, landmeter, en mr. Kuiper te Buitenpost
87Degenhart, Magnus
3-10-1677fol. 120
88Sijlstra, Joannes Petri
18-6-1680fol. 120v
89Clock, Dirck
(1-7-1685)fol. 120vin 1689 beëdigd als notaris
90Petri, Theodorus
22-10-1685fol. 120vin 1685 beëdigd als notaris
91Boelens, BoelardusLeeuwarden19-9-1686fol. 121luitenant der cavalerie. Leefde van 1667-1730. Zoon van nr. 45
92Clerck, Bartel deLeeuwarden23-12-1687fol. 121
93Eck, Cornelis van
26-10-1689fol. 121geboren te Gorkum. Executeur van Het Bildt.
94Dehnecamp, UldrickBolsward18-3-1692fol. 121v
95Reitsma, Foecke TjepckesNijega23-4-1692fol. 121vtimmerman
96Form, Sjoerd Tjeerds van der Harlingen9-2-1693fol. 121v
97Willems, JanRoordahuizum11-11-1693fol. 121v"schooldienaer" en organist
98Wilgenrijs, Bernerdus
20-4-1694fol. 121v
99Lansbach, GeorgiusLeeuwarden26-4-1695fol. 122procureur postulant
100Bos, JacobusLeeuwarden26-4-1695fol. 122procureur postulant. Landschapslandmeter 1701-1706
101Tideman, JohanGroningen30-4-1695fol. 122
102Reinalda, JohannesFraneker4-5-1695fol. 122vin 1695 beëdigd als notaris
103Clock, Leonardus
31-3-1695fol. 122vin 1695 beëdigd als notaris
104Smisinga, Scheltonides Everhardus [Schelto Everardi]
22-9-1699fol. 122vvaandrig van een compagnie infanterie. In 1700 door de Staten aangesteld als ingenieur van de fortificatiewerken te Coevorden
105Hilarides, LambartusFraneker22-9-1699fol. 122v
106Jelbema, Claes OttesWitmarsum25-1-1700fol. 122vvan hem zijn handschriften betreffende de geometrie en ciclometrie bewaard gebleven
107Loré, WillemFraneker29-1-1700fol. 123leefde van 1679-1744; landschaps-landmeter van 1706-1724; buitengewoon hoogleraar in de mathematiek te Franeker. Vermaard om zijn ontwerpen van dijken
108Vliet, Balthazar vanLeeuwarden2-2-1700fol. 123notaris; beëdigd 1699
109Jacobs, HeynBuitenpost11-3-1700fol. 123timmerman
110Ipeus, Adolphus
11-3-1700fol. 123zoon van nr. 81
111Elgersma, AnniusLeeuwarden20-4-1700fol. 123vin 1705 beëdigd als notaris
112Wieringa, Claas GerrytsKubaard3-5-1700fol. 123v
113Hiddinga, Gerloff FeddesBolsward3-5-1700fol. 123v
114Rive, Hans Willem de la
6-5-1700fol. 123v
115Wybrens, RuyrdHallum11-5-1700fol. 124
116Hulperus, JanSneek1-5-1701fol. 124
117Moij, AlbartusHarlingen6-5-1701fol. 124
118Meilema, Petrus
9-5-1701fol. 124procureur-postulant voor het gerecht van Baarderadeel
119Schultingh, LambartusJoure3-6-1701fol. 124v
120Haven, Lourens Reyners van derLeeuwarden8-3-1702fol. 124v
121Wijnsma, Claes RinnertsHarlingen8-9-1702fol. 124v
122Nijenhuis, Sierck Allarts
1-3-1703fol. 124v
123Weperen, Jan vanDrachten26-11-1703fol. 125
124Reidersma, Rinse WobbesArum4-12-1703fol. 125meester-timmerman; geboren ca. 1676
125Buwes, TaeckleDronrijp18-1-1704fol. 125geboren 1673; wordt later T. Buwes Hannema genoemd. Is in 1735 kapitein. Zoon van nr. 58
126Buwes, SjoerdDronrijp18-1-1704fol. 125geboren 1684. Zoon van nr. 58
127Gerltsma, Tjepke BauckesTjerkwerd1704-1709fol. 125v
128Girbes, MintseLippenhuizen1704-1709fol. 125v
129Cock, Johannes Christoffels
1704-1709fol. 125v
130Ages, ClaesHarlingen1704-1709fol. 125v
131Vitringa, ErnestusLeeuwarden9-12-1709fol. 126in 1729 beëdigd als notaris. Auteur van wiskundige- en dichterlijke werken. Leefde van 1693-ca. 1740
132Hes, Jacobus
22-10-1710fol. 126
133Lolckes, Pytter
25-6-1712fol. 126
134Brandenburgh, Reyner Lieuwes
9-6-1714

135Langezwaag, Foocke Eyles
1714-1718fol. 126vschoenmaker, leraar bij de Doopsgezinde gemeente Gorredijk; veenbaas
136Monsma, Jan Sipkes
17-5-1718fol. 126v
137Oosterhuis, Gerbrant Sybolts
1718-1720fol. 126v
138Tadema, Ciprianus
12-6-1720fol. 127
139Erfurt, AndriesLangweer12-6-1720fol. 127ontvanger
140Schouten, Gerhardus
1-7-1721fol. 127
141Tichelaer, Johannes
24-5-1724fol. 127landschapslandmeter 1724-1747. Geboren te Bolsward
142Dirx, Haintje
12-12-1724fol. 127v
143Heins, Gerard Daniëls
8-5-1726fol. 127v
144Crans, WillemDokkum4-3-1730fol. 127vin 1741 beëdigd als notaris
145Elslo, Foppe Abelus van
13-3-1730fol. 128
146Bos, Richaeus
29-9-1730fol. 128
147Gerbens, ThomasOldeboorn2-10-1731fol. 128
148Elslo, Ulrick Abelus vanBolsward27-3-1732fol. 128vbeëdigd als landmeter/ingenieur
149Brouwer, Meinte Andries
27-6-1732fol. 128vgeboren te Harlingen
150Hoornstra, Harmen Clasen
15-7-1732fol. 128vgeboren te Arum
151Backer, Watse Harmens
15-7-1732fol. 129geboren te Arum
152Smeding, Jacobus
21-10-1732fol. 129geboren te Leeuwarden
153Taconis, ThijsJoure6-3-1733fol. 129
154Nicolay, DirckOudega26-4-1735fol. 129v
155Boer, Jelle Taekes deMakkum6-6-17362fol. 129v's Lands ingenieur
156Sybes, RutgerGorredijk5-2-1740fol. 130
157Koopmans, JohannesWorkum19-9-1741fol. 130
158Hulshuis, Lolke
13-12-1741fol. 130geboren te Leeuwarden
159Bockma, Wybren Dircks
3-7-1742fol. 130vgeboren te Makkum
160Hendriks, GealtDrachten3-3-1747fol. 130vzijn zoons voeren na 1810 de achternaam Landmeter
161Lenerts, CornelisLippenhuizen16-3-1748fol. 130v
162Ankringa, PyterLemmer21-5-1748fol. 131dijksgedupeerde te Lemmer
163Pytters, RoeloffOosterwolde21-10-1749fol. 131
164Sipkes, GeoltGerkesklooster5-2-1750fol. 131
165Dijk, Claas vanWorkum5-7-1753fol. 131v"vroedsman"
166Without, AlbertDongjum17-11-1753fol. 131v"schooldienaer"
167Struiving, Jan DominicusLeeuwarden5-10-1756fol. 131vgedoopt 1718
168Olivier, WillemSneek17-5-1757fol. 132
169Donjema, Wytse FoppesLeeuwarden4-10-1757fol. 132mathematicus
170Schotanus, JeipLeeuwarden16-10-1760fol. 132
171Looijenga, Albert HommesLeeuwarden16-10-1760fol. 132v
172Brouwer, Wopke DirksWorkum1-2-1763fol. 132v
173Sjoerds, JacobMakkum22-11-1763fol. 132v
174Terwisscha, Gosen vanHeerenveen13-9-1764fol. 133
175Groenewoud, JacobusDokkum14-9-1764fol. 133
176Tjallings, Freerk Lippenhuizen8-3-1771fol. 95voverleden 1809 te Kortezwaag. Kleinzoon van nr. 135
177Clases, Wilt Makkinga31-3-1772fol. 96
178Abelis, RoelofHaule11-12-1778fol. 97
179Martens, WouterLeeuwarden27-10-1780fol. 97ook: Wouter Martens van der Werf
180Cuipers, Jacob HendriksWorkum5-7-1785fol. 97v
181Lovises, CornelisDrachten22-11-1787fol. 98voert sinds 1811 de achternaam Landmeter
182Koopmans, LambartusSneek3-6-1788fol. 98in 1805 schoolmeester
183Appelhof, AnneLeeuwarden28-6-1791fol. 98v
184Ypma, Simon SjoerdsTzum(14-6-1803)fol. 103v
185Hartmans, Tjebbe CornelisGorredijk24-4-1805fol. 104v
186Freerks, FockeKortezwaag18-9-1805fol. 104vzoon van nr. 176. Hij leefde van 1780-1853
187Sluis, Jan Alles van derLippenhuizen26-1-1808fol. 105
188Coopmans, HeebleLeeuwarden13-2-1811fol. 109

Geadmitteerde landmeters volgens hun eigen opgave op kaarten etc.

Ontleend aan: Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkunde, onder redaktie van E. Muller en K. Zandvliet - Alphen aan den Rijn 1987

In de onderstaande lijst zijn vermeld:
1. Al degenen die zich vóór 1616 door het Hof geadmitteerde landmeter noemden.
2. De landmeters die tussen 1616 en 1811 wel door het Hof zijn geadmitteerd maar van wie de namen in het admissieregister ontbreken. Mogelijk zijn sommigen reeds vóór 1616 toegelaten. 3. Biografische gegevens over de landmeters.
Hierbij is afgezien van het maken van verwijzingen naar de bronnen.

Deze tabel is niet sorteerbaar!

persoonsnaamwoonplaatsdatum admissievermelding
Jacob Heres

1548-1558
Cornelis Adgiers
1548
Sipco Pietersz.

1562, 1563
Sybe Martens

1564-1583
Matheus Jacobsz.

(1567)
Pieter Jansz.

1581, 1594
Edger Cornelis Engehuis *
22-5-1596archief gewestelijke besturen van Drenthe vóór 1814, inv.nr. 14, resolutie Drost en gedeputeerden deel V, f. 9v-10. Noemt zich ook ingenieur
Dirck Lieuwesz.

1596-1609
Johan Sems
1602archief Staten van Friesland, 1580-1795, inv.nr. M 11b, deel A, fol. 81. Landschapslandmeter. Actief in de drie noordelijke provincies en en Denemarken, waar hij ingenieur van koning Christiaan IV was
Otte Alharts Heixan *

1609, 1611. Noemt zich ook "geometra"
Wybe Wybrandi

1614. Uurwerkmaker
Ime Lolles Hannema

1614-1617
Eme Rogiersz. de Gavere

1615-1624
Bouwe Halbes

1617
Syds Jansz. *

1626-1645. "Antiqsnider"
Sievert Daemsz.

1630
Gabbe Jentjes

1643
N. Swart

1667
Balthasar OldendorpLemmer
1700

* In de Leeuwarder certificaatboeken bevestigden deze drie 29 januari 1639 dat Jan Beernts in 1615 bij den Hove van Friesland was beëdigd tot landmeter; ook Pibo Gualtheri had daarvan verhaald. Mondelinge getuigenis was nodig omdat pas vanaf 1616 de namen schriftelijk zijn vastgelegd.

Tekst van de eed die geadmitteerde landmeters moesten afleggen (17de eeuw)
"Eed der Landmeters en respectieve wijnroeyers. Ick N. N. belove en sweere, dat ik als landmeter en respectieve wijnroeyer, elck en een iegelyck mijn dienst versoeckende, in alle opregtigheit nae mijn beste verstand en wetenschap sal bedienen, sonder mij door eenigerleye liefde, uit haat bij andere insigten van mijn pligt te laten verrucken, en voorts in alle metingen, scheidingen en deylingen van landen, sampt pegelingen en wijnroeyen, en wat meerder lot het voorschreven landmetersampt behoort, onsijdigh en getrouw te gedragen, soodanigh als een eerlijk en getrouw landmeter en wijnroeyer toestaat te doen."

>> begin