>> HOMEpage

Friese mannen- en vrouwennamen

Bron: [Cornelius/Cornelis Gulielmi/Willems a/van Beveren], Der oude Vrije Friesen Spreeckwoorden, 1614, Tresoar 213 Hs, [aanhangsel] p. 77-83
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2020

77 Vriessche namen van Mannen ende vrouwen
Van Mannen
     A
Aabe Aanle Aern Abbe
Abel Adzert Aebe Aede
Aemcke Aencke Aesge Agge
Aysse Alef Albert Allert
Andrioes Ane Anne Aerien
Asmus Atte Aucke Ante
     B
Baern Baeuw Beecke Beijnt
Berte Binne Binnert Bocke
Boecke Bonne Botte Bonifaes
Brioutick Broer Buwe Banghe
     C
Cent Cinne Cunier Claes
Cornelis
     D
Damus Daniel Dedde Deytse
Dioerre Dirck Doecke Doede
Doijtie Douwe Drioes Dije
     E
Eecke Eede Edger Ecke
Eeble Eelcke Eelcke Eene
Eernst
Eeme Eesck Eescke Eeghe
Eysse Egbert Egge Eerntie
Evert Eelingh Ente Eemke
78
Friessche mans namen
     F
Fedde Fecke Feddrick Felte
Feye Feicke Fetie Foecke
Focke
Foppe Folckert Folpert Fobis
Frits Foockle Freerck Frans
     G
Gatie Gabbe Gale Gaepcke
Geert Gaert Gercke Gaeytie
Gerrit Gerben Gerbe Godde
Godffrioun Godtschalck Goslyck Gosse
Goffe Gorys Graete Griolt
Gysbert Gerloff Gerrolt
     H
Haeble Haye Haeyntie Halbe
Hans Hansgen Hancke Haring
Harcke Hebbe Here Heercke
Heyn Henne Homme Hemme
Hartman Hessel Hette Hilbrant
Hille Hinrijck Hidde Hotie
Hobbe Hoyte
     J
Jaeckle Jacob Jan Jannis Jancke
Jarich Idts Idzert Idtske Jelbe
Jeldert Jelcke Jelle Jelmer Jelger
Jelis Jeppe Iege Jintse Jelte
Joris Jorrit Jou Joost Jeroen
Joorn Josep Jynte Joucke Job
Jou Jucke
Ige Jeppe Ype Isbran Jurien
     K
Kaerl Karst Koppen Krimpe
Keimpe Krijn
79
Laes Lammert Laancke Lenert
Leffert Leucke Liaucke Liom[m]e
Liouwe Liobren Liobbe Lolle
Luytzien
     M
Mecke Melis Meye Melle
Meinert Ment Merten Meus
Minne Mintzie Merck Monte
Myrck
     N
Nanne Nanning Noppe
     O
Obbe Oets Oert Oege
Oene Oentie Oete Ocke
Offe Ofcke Olffert Orck
Otte Olle
     P
Paulus Paals Pieter Philips
Pybe Pier Poppe Popcke
     R
Rein Reiner Rinolt Reitze
Rienck Rinnert Rintze Rioert
Rippert Ritske Rochus Roeleff
Rompcke Rommert Ryckle
     S
Saacke Saape Saeckle Sascker
Salvius Schelte Seerp Sibbe
Sicke Sioucke Sippe Sittert
Sybe Sibout Sibren Syts
Sije Simen Syne Sioerdt
80
Sypt Sipcke Sytze Sierck Stinnert
Stoffel
     T
Taecke Taede Tamme Tabbe
Teije Tiebbe Tiete Thimen
Thonis
Tialle Thijs Tzialling Tiaert
Tzom[m]e Tierck Tzieetze Tiepcke
     W
Wabbe Watze Wubbe Wybe
Wibren Wigle Wigger Wyger
Willem Wiemer Wypcke Wytse
Wulcke Wude Wobbe Wopcke
Wolter Upcke Wilke Ulbe Wolle


81 Friessche Vrouwen namen
     A
Aacht Aal Aeck As
Ag Aylcke Amely Aelck
Atke Anne Ael
Aaff Annsck
Ayl Alijt
Auck Aat
     B
Berber Bauck Beits Bieuck
Bints Beints Beets Bents
Bets Bot Beatris Brecht
Bennu
     C
nemo
     D
Dayts Doyts Dieu Deitien
Doutien Doed
     E
Fed Fem Feick Foeck Folck
Folcku Fokel Fouwel Frau
Frouck Froudabrich Faerck Fy
     G
Gaats Geb Geel Geertien Geijs
Gerck Gerlant Graets Griet
Goijck Gerlts
82
Habel Hack Hadu Heil Hid Hil
Hin His Hylck
     I
Jan Jantien Jats Jel Jeslick
Jesck Jets Jyns Jompck Jijtien
Jouck Jad Jut Jijd Jymck
     K
Koene Kunier Katrijn
     L
Laes Lioets Liomck Lopck
Lysebet Luts Lod Lisck
     M
Maet Martzen Mari Moed
Meints Mints Moosck Meijnu
     N
Naanck Neel Nies
     O
Oetien Obrecht
     P
Paerck Popck Pietrick
     R
Reinsck Reinu Rieme Rints
Rixt Ritru Rinck Rycku


^ Via rechtsklik op afbeelding
VERGROOT op nieuw tabblad te bekijken


83
     S
Saeck Saepck Sus Sympck
Siouck Siw Syts Styn Swob
Sibrich Sijt Suster Sibbel
     T
Taal Taed Taets Tie Tiempck
Tietke Trijn Tiempck Tet Tiaal
Tiesck Tzies Taeck Tied
     W
Wemel Wilsck Ulck Wompck
Wopck Wesel Wysck Wyts

>> begin