>> HOMEpage

Album amicorum 1605-1610
van
Mathias Franckena (ca. 1587 - ca. 1632)

Bron: UB Leiden AHM 6
Internetuitgave (in sorteerbare kolommen): M.H.H. Engels, november 2018
Foto's: Hans Zijlstra

Album amicorum met 108 bijdragen, voornamelijk geschreven door medestudenten en professoren te Franeker (1605-1606), Erfurt (1607), Leiden (1609), Orléans, Angers (1609-1610), Londen en Oxford (1610). Alfabetische index met persoonsnamen (f. [1r-2v]). Bij een aantal inscripties zijn met potlood personalia genoteerd.
In bruikleen ontvangen van het Academisch Historisch Museum [AHM], Leiden (inv. 37386) ; 1972/00/00.
Frankena werd 4.6.1609, 22 jaar oud, als student (licentiaat?) rechten ingeschreven aan de Leidse universiteit. Op 2 mei 1605 was hij zijn rechtenstudie als Matthias Regneri Stellingwerf[iensis] begonnen aan de universiteit van Franeker; Album studiosorum Academiae Franekerensis (ASF) nr. 743. In 1606 had hij de universiteiten van Jena en Erfurt bezocht. Aan eerstgenoemde academie is hij tot doctor in de rechten gepromoveerd. In het album studiosorum van de universiteit van Erfurt - die voor rechten als het Bologna van het Noorden gold - is hij ingeschreven als Matthias Franchena Frisius occidentalis, Langwerdiensis, tegelijk met Fridericus Dominicus Frisius occidentalis; niet eerst-, maar laatstgenoemde (ASF 740 27.4.1603, ling., iur.) was geboortig van Langweer. In 1610 bereisde hij blijkens het album Frankrijk en Engeland. Van 1611 tot 1626 was hij secretaris van Weststellingwerf; in die periode is hij ook nog monstercommissaris geweest; in 1618 statenlid voor Zevenwouden; in 1625 rekenmeester; van 1626 tot 1629 Gedeputeerde; in 1629 Gedeputeerde te velde en in 1631 lid van de Raad van State. In 1613 trouwde hij met Anneke Cornelis Licklema (bevestiging huwelijk 14-11 te Harich); in 1630 als weduwnaar met Eritia de Blocq, weduwe van Boccatius Hoppers.

Aan de Franse universiteiten behoorden alle studenten van boven de Alpen gewoonlijk tot één Germaanse "natie" of studentenvereniging. Het lidmaatschap van een natie was verplicht voor wie aan de universiteit wilde studeren of promoveren. Als onderdeel van de universiteit hadden de naties soms een eigen bibliotheek. Die van de Germaanse natie te Orléans was zeer groot. Een van de bestuurfuncties was die van bibliothecaris.
De Germaanse natie van Orléans telde rond 1630 ongeveer evenveel Nederlanders als Duitsers. De bestuursfuncties waren gelijkelijk verdeeld tussen de landsgroepen en de beide belangrijkste godsdiensten (katholieken en protestanten).
Vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw werden in de Germaanse natie te Orléans per jaar gemiddeld veertig Noordnederlanders ingeschreven. Orléans was daarmee de grootste trekpleiser voor rondreizende studenten. Steeds meer ging het om een kennismakingsreis met andere talen, landen en culturen; ook een bezoek brengen aan beroemde mannen was daarvan een onderdeel. De reis had voor velen ook het doel om tot doctor te promoveren. Een in het buitenland behaalde titel gaf extra prestige.
Angers was beroemd als Académie d'equitation, paardrij-academie, maar men kon er ook studeren. Grieks werd er onderwezen door de advocaat Jacques Bruneau, die van 1601 tot en met 1635 een naamlijst van 644 studenten heeft bijgehouden: Philandinopolis fol. 637-680 (N.B. online 333vv). Van schermmeester Pierre Baullain is een album bewaard gebleven dat van 1613 tot 1636 loopt; 123 bladen, helaas gefotografeerd met tekstverlies.
Lit.: Willem Frijhoff en Rob van Drie, Het wapenboek van de Nederlandse studentenvereniging te Angers, 1614-1617. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 44, 's-Gravenhage 1990.


nr.inscribent op voornaam en met toelichtinginscribent familienaamplaats
jaar/maand/dag
001Johannes Drusius - S. Linguae professor; (1550-1616), oriëntalist en theoloogDrusius, JohannesS.l.[31 maart]16060331
002Everardus Bronchorst (1554-1627), juristBronchorst, EverardusLeiden29 mei16090529
003Cornelis de Groot (1544-1610), juristGroot, Cornelis deLeiden[3 juni]16090603
004Lazarus von Andlaw; uit de ElzasAndlaw, Lazarus vonAngers17 apr.16100417
005Everardus Vorstius - Rector Acad. Leyd.; (1565-1624), botanicus en medicusVorst, EverardLeiden4 juni16090604
006Fr. D. Dargenté - LL. D. Ipsi dux et promotor ad licentiatus lauream in U.I. dignissime consequendam [= Doctor in de letteren, MF's leidsman en promotor om de lauwerkrans van het licentiaat in de beide rechten te verwerven] - Andeg Andib.; Franc. Davy/David d'Argenté, antecessor et decanus in universitate Andegavensi [= hoogleraar en decaan van de universiteit van Angers] volgens diens bijdrage (1631) aan het album van Nicolaus van Beverwijck in de Koninklijke Bibliotheek te Den HaagDargenté, Fr. D.Angers[?]
16100000
007Franciscus Meinardus - Frisius IUQ Professor; (1570-1623), hoogleraar rechtenMeinardus, FranciscusPoitiers[1 mei]16100501
008Petrus Valens - Professor humaniorum litterarum Frisius Groninganus; (1570-1641), graecusValens, PetrusParijs[15 mei16100515]
009Pierre Guillotin - au signe l'image St. BarbeGuillotin, PierreAngers[ca.16100000]
010Petrus Paaw (1564-1617), natuurwetenschapperPaaw, PetrusLeiden9 juni16090609
011Rodolphus Snellius (1546-1613), mathematicusSnellius, RudolphusLeiden11 juni16090611
012Symeon Ruytingius - ecclesiae Londino-belgicae pastor; (-1621), predikantRuytinck, SimeonLonden17 aug.16100817
013Dominicus Baudius - prof. eloq.; (1561-1613), historicus en letterkundigeBaudius, DominicusLeiden9 juni16090609
014Bonaventura Vulcanius (1538-1614), graecusVulcanius, BonaventuraLeiden9 juni16090609
015H[essel van] Bootzma - Ordinum Frisiae questor [= ontvanger generaal van Friesland]; woonde Weaze westzijdeBootzma, H.Leeuwarden]5 mei16060505
016Joachimus Molineus- purioris ecclesiae apud Aurelios pastor; predikantMolineus, JoachimusOrléansfebr.16100200
017Joannes Jacobus ab AndlawAndlaw, Joannes Jacobus vonAngers
16100000
018Cornelius Swanenburch (1574-1630), juristSwanenburch, Corn.Leidenmei16090500
019Balthasar ab AndlauAndlaw, Balthasar vonAngers
16100000
020Aegidius de TrouTrou, Aegidius deAngers17 apr.16100417
021J[ohannes] Sandius - quondam Professor iam vero Consiliarius Frisiae [= voorheen professor in de rechten te Franeker, nu echter raadsheer in het Hof van Friesland te Leeuwarden]; (1568-1638); woonde Weaze westzijdeSande, Johan van denLeeuwarden4 mei16060504
022Cl. Berquin - Abbavilla oriund. [= geboortig van Abbeville]Berquin, Cl.S.l.[ca.16100000]
023Marcus Lycklama a Nyholt - IC Acad. Rector & Antecessor; (1570-1625), juristLycklama à Nyeholt, MarcusFraneker10 apr.16060410
024H[enricus] de Veno; hoogleraar in de artes-faculteit 1602-1609, 1611-1613Veno, Henricus deFraneker11 apr.16060411
025Raphaël Clingbyl - M.D. et Profess.; (ca. 1569-1608), medicusClingbijl, RaphaëlFraneker12 apr.16060412
026Sixtus Arcerius - MD ac G[raecae] L[inguae] P[rofessor]; (1570-1623), filoloogArcerius, SixtusFraneker[14 apr.]16060414
027Hesselus a Meckmans (van Meckama); ASF 766 21.5.1603 Frisius, phil.Meckmans, Hesselus aFraneker[1 mei]16060501
028Taco a Ringhie (van Rinia); ASF 549 7.6.1599, lit. et iur.Ringhie, Taco aFraneker4 apr.16060404
029Noel de Caron; rijk Vlaams edelman, te Londen 1604-†1624 ambassadeur van de Staten GeneraalCaron, Noel deS.l.
16100000
030Gerardus Blidius - Med. D. Lythotomus et ophthalmista [= steensnijder en oogarts]; medicusBlidius, GerardusErfurt29 juli16070729
031Everardus Lewe; Groninganus Frisius; stud. Padua 13.8.1611, iur., Siena 24.11.1611Lewe, EvertOrléans[augustus of later]
16090800
032Franciscus Francisci Austrophorus - domestico & amico suo [= voor zijn dienaar en vriend]; schreef 1607 bijdrage in album SaardaAustrophorus, Franciscus FrancisciLeiden6 juni16090606
033Hessel van Sminia - [bijdrage in het Frans]; (1588-1670)Sminia, Hessel , 1588-1670Orléans9 apr.16100409
034Theotardus ab Aylva [= Tjaard; 1611 raad Admiraliteit Dokkum, 1624-1647 grietman van Wonseradeel] - commensali et amico meo profecturo in Germaniam [= voor mijn tafelgenoot en vriend die zal vertrekken naar Duitsland]; ASF 937 8.8.1606 Tetardus, Frisius, hum.Aylva, Theotardus abFraneker
16060000
035Moses Sartaldus; Artaldus?Sartaldus, MosesDieppe30 mei16100530
036Gulielmus Coddaeus (1575-1631), hebraïcus en theoloogCoddaeus, GuilelmusLeiden9 juli16090709
037Arnoldus van Kouwenhove - Brielano-BatavusKouwenhove, Arnoldus vanOrléans28 aug.16090828
038Johann Nichell von How March. - I.N.G. quaestor [= penningmeester van de Natio GermanicaHow, Johann Nichell vonOrléans30 jan.16100130
039Joannes Joachimus a Leiningen - I.U.L. et tuus aliquandiu praeses tam in Institutis quam in Pandectis [= licentiatus in de rechten en een tijdlang voorzitter zowel in de Instituten als in de Pandecten van het recht]; ASF 850 10.11.1604 Heidelbergensis, iur.Leiningen, Joannes Joachimus aFraneker13 apr.16060413
040Joannes Budden - ICtus - Academiam Oxon. iam relicturi [= voor degene die nu de universiteit van Oxford gaat verlaten]; (1566-1620), juristBudden, JoannesOxford[15 juli]16100715
041Maximilianus Gaill; von Gaill, later "Ratsherr" KeulenGaill, MaximilianusS.l.[ca.16100000]
042Petrus Gruterus - M. Dr.; (1574-1634), medicus; ASF 297 4.9.1594 Lugduno Batavorum, ZirizeanusGruterus, Pt.Franeker?
16050000
043Everardus Poitou - Sicamb.; gepromoveerd Orléans 28 sept. 1607, eed als advocaat bij het Hof van Gelre afgelegd 18 april 1610, lid van de rechtsgeleerde St. Lucasbroederschap te Arnhem; ASF 698 3.5.1602 Arnhemiensis, iur.Poitou, EverardusFraneker12 mei16050512
044Georgius Bussius[?]; winter 1597 matrikel Königsberg; later lijfarts van de hertog van Holstein-Gottorp
Bussius[?], GeorgiusS.l.[16100000?]
045J[oannes] Ep[inus] Huningha - Groninganus Frisius - Franequera abiturus [= die Franeker zal verlaten]; ASF 699 5.5.1602 Joannes Eppius, Ommelandius, theol.Huningha, Joannes EpinusFraneker[21 juli]16050721
046Robertus Redmerus - Anglus; RedmeriRedmerus, RobertusHamburg[14 mei ca.16070514]
047B. CharpentierCharpentier, B.Angers24 apr.16100424]
048Focco Feickens - LL. D. - in Germaniam properanti [= voor de zich naar Duitsland haastende]; ASF 484 13.4.1598 Feiconis, Leovardiensis, lit.Feickens, FoccoFraneker17 apr.16060417
049Focco Francisci Unia - Stenano-Fris. [= uit het Friese Stiens] - amico et commensali suo [= voor zijn vriend en tafelgenoot]; ASF 871 22.5.1605 iur.Unia, Focco FrancisciOrléans[9 apr.?]16100409
050Daniel Heinsius (1580-1655), filoloog en dichterHeinsius, DanielLeiden
16080000
051Gilbertus Zacchaeus (1578-1628), theoloogJacchaeus, GilbertusLeiden9 juni16090609
052Alexander Cousteau?, of Fousteau? - Magister
Cousteau, Alexander; Fousteau, AlexanderOrléans16 nov.16091116
053Sebastianus Broeils - Gron. Fris. - SS. LL. et sanae Philosophiae candidato [= voor de kandidaat in de bijbelse letteren en de filosofie]; ASF 914 12.5.1605 Broils, Groningensis, phil.Broeils, SebastianusOrléans[30 dec.16091230]
054Johannes Simonides - EmbdanusSimonides, JohannesOrléans[31 jan. 1609, lees:16100131]
055Aegydius Waetervliet - I.N.G. procuratorWaetervliet, AegydiusOrléans15 jan.16100115
056Guilhelmus Khellner a Zinnendorff - I.N.G. Adsessor - I.N.G. Bibliothecae praefecto [= voor de bibliothecaris van de Germaanse Natie van studenten te Orléans]Kellner von Zinnendorf, WilhelmOrléans17 jan.16100117
057Gerlach de Frese (ca. 1588-); Freese/VreseFrese, Gerlach deLeiden27 apr.16090427
058Francisus Gomarus (1563-1641), theoloogGomarus, FranciscusLeiden3 juni16090603
059Festus Hommius - Fr[isius] - Ecclesiae Lugdunensis apud Batavos pastor; (1576-1642), theoloogHommius, FestusLeiden3 juni16090603
060Sibrandus Lubbertus - S.S. Theologiae Professor; (ca. 1555-1625), theoloogLubbertus, SibrandusFraneker15 apr.16060415
061Egbertus Aemilii - Ecclesiae Lugduno-Batavae minister; (ca. 1574-1610), predikantAemilii, EgbertusLeiden29 mei16090529
062Guilielmus Fachaeus de Weisenshe - Iur. U. Doctor ac consul Reipub. Erfordiensis senior; prof. iur.Fachaeus de Weisenshe, GuilielmusErfurt2 mei16070502
063Theodorus Bussius - Saxo-Brunsvigius - SS. LL. C[andidato = voor de kandidaat in de bijbelse letteren]; (1583-1631), juristBussius, TheodorLondenjuli16100700
064Henningus Renneman - I.U.D. et ejjusdem[!] Prof. publ. Collegii Saxonum Decanus in Acad. Erfurtensi; (1567-1646), jurist en filoloog
Rennemann, HenningusErfurt[12 nov.]16071112
065Kaspar Bussius - iamiam in Gallias abiturus [= zo dadelijk naar Frankrijk zullende vertrekken]; hij en zijn broer Georg droegen ook bij aan het album (1601-1638) van Petrus ScriveriusBussius, CasparLondenjuli16100700
066Georgius Bussius; later lijfarts van de hertog van Holstein-GottorffBussius, GeorgLonden[juli16100700]
067Samuel Monner - Phys. et Math. prof.; mathematicus en fysicusMonner, SamuelErfurt10 sept.16070910
068Joachimus Zweystrengh - Hamburg. Saxo.Zweystrengh, JoachimusLonden28 juli16100728
069Johannes Constantinus FaberFaber, Johannes ConstantinusErfurt10 sept.16070910
070Johannes Schemke - Vinarienis [= van Weimar]Schemke, JohannesErfurt9 sept.16070909
071Joannes Gerstenbergk; in 1613[!] aldaar aan de universiteit ingeschreven met 4 broersGerstenberg, JoannesErfurt
16070000
072Antonius BeverenBeveren, AntoniusErfurt
16070000]
073Isaac Casaubonus (1559-1614), theoloog en filoloogCasaubon, IsaacParijs[18 mei]16100518
074Cornelius CrimpenCrimpen, CorneliusOrléans4 febr.16100204
075Andreas I. Winshemius - Fris. LL. D. - Per varios casus per tot discrimina rerum tendimus in Latiam [= met wisselende lotgevallen en zoveel gevaren gaan wij op weg naar Italië]; ASF 830 6.9.1604 Andreas Jacobi Winsemius, phil.Winshemius, Andreas I.Orléans[29 dec.16091229]
076Hermannus Lindanus [= Hermann Zurlinden] - M[agister] - Rhenobercensis [= van Rijnberk/Rheinberg], Portae Coeli [= Collegium zur Himmelspforte] Decanus & Orat. Facult. Prof.; (1565-1644), alias 'Burcharth sive Bärsdoncks', hoogleraar 'artes liberales', filosofie (ethica) en welsprekendheidLindanus, HermannusErfurt[28 juli]16070728
077Suffridus Saarda - Iur. st. - contubern. [= jouw huisgenoot]; ASF 673 10.10.1601 Saerda, Hornsum/Bolsward. Frisius, art. et iur.; Dr. 11.2.1607Saarda, Suffridus ScipiadesFraneker26 apr.16060426
078Friderichus Gieltius - mag[ister] - conterraneo [voor mijn landsman]; 'Doccumanus, maioris collegii (Portae coeli[!]) collegiatus' volgens alb. stud. Erfurt.Gieltius, FriderichusErfurt23 aug.16070823
079Andreas Epaeus; ASF 654 10.6.1601 Andreas Epeus, Billandinus, phil. et iur.Epaeus, AndreasOrléans[1609 of16100000]
080Petrus Plancius - P. f[ilius] - in itinere socio [= voor mijn reisgenoot]; (ca. 1585-1650), predikantPlancius, PetrusLonden3 aug.16100803
081Gaspar Erasmus - Zelando-Danus; ASF 904 okt. 1605 Casper Erasmius, Danus, phil.Erasmus, GasparFraneker22 juli16050722
082John Crosley - bookseller in the famous University of Oxford - guest [voor mijn gast]; boekhandelaarCrosley, JohnOxford?15 juli16100715
083Jeremias Husanus - Isnaco-Turingus - fratri suo [= voor zijn broeder/kameraad]Husanus, JeremiasOrléans11 nov.16091111
084Johannes Henricus a Blomendall - Juliacensis - LL studioso collegaeque [= voor de letterenstudent - en collega]; ASF 714 21.7.1602 Heussensis, iur.; schreef ook bijdrage in album SaardaBlomendall, Johannes Henricus aFraneker26 maart16060326
085Andreas Bicker - Hollandus; (1586-1652), koopman en magistraat; 1627 voor het eerst burgemeester van Amsterdam; in Poitiers niet als student maar voor zaken?Bicker, AndriesS.l.[1 mei]16100501
086Bernardus Paludanus (ca. 1584-1633); ASF 625 27.4.1601 Steenwicensis, phil.Paludanus, BernardusFraneker[26 apr.]16050426
087Johannes Stoll - Ravenspurgensis Almanganus; 1613 stud. JenaStoll, JohannesOxford[13 juli]16100713
088Tilemanus Hotterman - Berckensis Renanus colleg. Portae Coeli [= geboortig van Reinberk/Rheinberg, lid van het college de Hemelspoort]; nazaat van rector magnificus (okt. 1413) Tilomann Hotterman
Hotterman, Tilemanus
Erfurt12 mei16070512
089Simeon Heinricus Binckepanck. Est. - fratri suo [= voor zijn broeder/kameraad]; 1602 artisticae facultatis moderator [= geestelijk adviseur van de artes-faculteit]Bincke, Simeon HeinricusErfurt
16070000]
090Lucas Guedman (Gootmannus) - Grollens[is] Geldrus; ASF 820 14.7.1604, iur.Gootmannus, LucasFraneker13 apr.16060413
091Arnoldus Haarsma - conterraneo [= voor mijn landsman]; ASF 707 3.6.1602 Arnoldus Erici Haersma, Leovardiensis, iur.Haarsma, ArnoldusLeeuwarden25 sept.16080925
092Franciscus Sandefordus - AnglusSandefordus, FranciscusOrléans
16100000
093Casparus Tomasius - Helvetio-Tirurinus [= van Zürich]Tomasius, CasparusLondenaug.16100800
094Bocatius Hopperus - Fris[ius]; 1610 advocaat bij het Hof van Friesland; 1618-1624 griffierHopperus, BoccatiusOrléans24 maart16100324
095Petrus Soulatius - Bituricensis [uit het Franse hertogdom Berry]; schreef Grammatica gallica, Pictariis [= Poitiers] 1604Soulatius, PetrusPoitiers[1 mei16100501]
096Paulus [van] Ghemmenich - Reip. Franequeranae à secretis [= secretaris van de stad Franeker]Ghemmenich, Paulus vanFraneker?[ca.16060000]
097Jacob van Ghemmenich; zoon van stadssecretaris PaulusGhemmenich, Jacob vanFraneker?15 apr.16060415
098Johannes Jacobus Schreckenfuchsius - iam iam in Angliam discessuro [= door de zo dadelijk naar Engeland afreizende]; ASF 844 11.10.1604 Mulhusanus, theol.Schreckenfuchsius, Johannes JacobusFraneker[8 aug.]16050808
099Hieronymus Fredericus Isebrandi - Groninganus; ASF 595 21.8.1600 Frisius orientalis, iur.Isebrandi, Hieronymus FredericusFraneker9 dec.16051209
100David Brandt - Erphordiensis - suo commensali [= voor zijn tafelgenoot]; ASF 832 8.9.1604 iur.Brandt, DavidFraneker[19 apr.]16060419
101Adrianus Cosinus a Staeckenbroeck - Bata[vus]; ASF 604 30.10.1600 Adrianus Cosmi [= Cosini?] Stakenbroeck, Harlemensis, phil., ASF 957 8.11.1606 iur.Staeckenbroeck, Adrianus Cosinus aOrléans13 dec.16091213
102Heinricus ab Uslar; in 1603 aan de universiteit van Erfurt ingeschreven als Goslariensis, iur.Uslar, Heinrich vonErfurt?
16070000]
103Hermannus Tappe; Hildesheimensis volgens matrikel Erfurt 1604Tappe, HermannusErfurt[15 juli]16070715
104Joannes Pannelius (1573-1633), predikant; Nortwicensis Anglo Flander, matrikel Heidelberg 17 januari 1591, Leiden 9 oktober 1593 stud. theol.Panneel, JohannesCalais8 juni16100608
105Michael Lauten[?] Budst. [= van Buttstädt] Tyrig. [= Thüringen]
Lauten[?], Michael
Erfurt[15 juli]16070715
106Petrus Tellierius - pastor Caletensis; predikantTellierius, Petrus; Pierre TellierCalais8 juni16100608
107Martinus W[ilteti] ten Hore - advocatus Curiae, quae est in Frisia [= advocaat bij het Hof van Friesland, 5.10.1599; ook wel ten Hoor/Hoorn]; juristHore, Martinus W. tenLeeuwarden?24 aug.16080824
108Joannes Henricus Trauwbotus [= Traubott]- Budstad. Tyrigen. - Erdtfurchti[!]Trauwbotus, Joannes HenricusErfurt15 juni16070615

>> begin