>> HOMEpage

Saeckma's lijst van adellijke graven in Franeker

M.H.H. Engels, 16 september 2009

Bron: Tresoar, Verzameling Fries Genootschap, toegang 344, inv.nr. 1060, 2.
Lijst van adellijke personen, rustende in de St. Martinus-kerk te Franeker [hand: W. Eekhoff]
Van de hand van Johannes Saeckma:

Register
van
de legersteeden in de kercke tot
Franequer

 • Jr. Minne van Camminga aen het zuyd
 • Jr. Antonius van Egmond op het zuyd van het coor
 • Jr. Roeleff van Buinau nu de Heere Edzart van Burmania* ende Siouck van Burmania toebehoorende met twee kleyne steenen aen de ander zijnde[!], mede op het zuid van het coor
 • Noch ses frouwe sarcken Jr. Juckema toebehoorende, op het noord achter het coor
 • Jr. Jan van Egmont in het midden
 • H. Douwe van Ziaerda de jonge, in het midden van de kerck
 • H. Fredrick van Krombach in het midden van de kerck
 • Frouw Edwar van Ziaerda, in het midden van de kerck
 • Swob van Ziaerda, in het midden van de kerck
 • Frouw Bott van Hottinga weduwe van Martena, in het midden van de kerck
 • Johan van Martena nu Jr. Siuck van Burmania grietman** van Wymbritseradeell toebehoorende, voor op het coor.
Edzart van Burmania* overleed in 1632, Siuck van Burmania werd in 1626 grietman** van Wimbritseradeel: "nu" is te dateren tussen 1626 en 1632. Als curator van de universiteit bezocht Saeckma regelmatig Franeker. Bij een van die gelegenheden zal hij deze aantekeningen overgenomen hebben uit het grafregister van de Martinikerk aldaar. De reden: genealogische interesse, vooral in verband met de eigen familie?
>> begin