Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

Tresoar/PBF handschrift 8295 Hs: A (Grafzerken) telt 103, B (Lijkgedichten, gedenkteekenen, wapenborden enzoovoort) 35 nummers; [C] (Register graven 1678); [D] (Annotatie lijkgedichten/wapenen en rechten tot 1678).
N.B. Origineel alleen met url
http://www.mpaginae.nl/Franeker/Cannegieter.htm

Register v.d. Heide (1993)
Register Heerma van Voss/Osinga/Corée/v.d.Meer (1950-1981)
>> HOMEpage


detail zerk FogelsangDeze omstreeks 1900 door Cannegieter samengestelde lijst is hier van juli t/m september 2003 in afleveringen gepubliceerd. Stand: maart 2004.
De kerk is tweemaal geheel gerestaureerd, in 1876 en 1941. Bij de laatste restauratie zijn grafstenen onder de vlonders, die een groot deel (ongeveer driekwart) van de vloer bedekten, teruggevonden en is alles herschikt. Alle grafstenen (bijna 400 stuks, compleet of in fragmenten nog aanwezig) zouden in het zicht komen. De 27 belangrijkste werden in een ongeveer chronologische en kunsthistorische ontwikkelingsreeks langs de wanden opgesteld; de overige verdeeld over koor, kooromgang, zijbeuken en verbindend dwarspad, onder en vóór het orgel. Vgl. Heerma van Voss, De opgezette grafzerken in de Martinikerk te Franeker. In: De Vrije Fries 40 (1950), 19-34, met vier daarop volgende afbeeldingen. Men bedenke dus dat de plaats van een steen volgens Cannegieter tegenwoordig een andere kan zijn. Mede daarom heb ik aan het nummer volgens Cannegieter tussen vierkante haken toegevoegd het nummer volgens het Register grafzerken in (de) Martinikerk te Franeker, dat in 1993 werd samengesteld door G. van der Heide, en het nummer van de dichtstbijzijnde pilaar. Dit register (met plattegronden), dat in de kerk ter inzage en te koop is, telt 332 zerken. Zijn er onder de vlonders waarop de banken nu staan, toch nog grafstenen terechtgekomen? Bekend is welke stenen door de ontvangstbalie links van de (zuidelijke) ingang aan het oog zijn onttrokken.
Cannegieter heeft gebruik gemaakt van aantekeningen van koster J. Bruggink, de beschrijving door Heerke Wenning van 32 grafstenen in "De Friesche Adelaar, no. 7 (Leeuwarden 1889)", blz. 52-56, en "Collectio monumentorum rerumque maxime insignium Belgii Foederati; e templ. et locis pub. urbium et acad., Pars prima" [meer niet verschenen], Amstelodami 1684, waarin op blz. 410-458 Friesland (Harlingen en Franeker) wordt behandeld. Cannegieter heeft historische, heraldische, genealogische en plaatselijke bijzonderheden toegevoegd.
Aan het eind van deze webpagina heb ik het register van namen geplaatst dat betrekking heeft op de beschrijvingen van A.L. Heerma van Voss en D.J. van der Meer (1950-1981) in Tresoar/Rijksarchief Frl.; parallel daaraan de nummers van de bijbehorende foto's.

M.H.H. Engels, juli-september 2003.

plattegrond Martinikerk

>> begin


A. Grafzerken

N.B. Origineel alleen met url
http://www.mpaginae.nl/Franeker/Cannegieter.htm

zerk Camminga:
tekening A. MartinA 1. [Register 1993: no. 268; tegen de muur, onder het orgel, rechts]
In het koor. Een prachtige grafzerk, waarop een fraai gebouw is afgebeeld, met ongeschonden wapens.
Bovenaan:

CLAES - 1602 - JELLES.
Randschrift:
Int jaer ons Her(en) 1598 de(n) 8 Marty sterf de Edele ErentVheste RIENCK VA(N) CAMMINGHA.
Onderaan in het midden heeft oorspronkelijk een zesregelig Latijnsch vers gestaan, van den volgenden inhoud:
Quis cubet hic si forte rogas uno accipe verbo,
Et cui tuta fides, nobilis ille fuit.
Indole praeclara, magno de stemmate, sed quae
Rarae virtutes undique condecorant,
In dominum sincerus amor, custodia recti,
In patriam et pressos praestita sponte fides.
Dit vers is later uitgekapt en daarvoor in de plaats gebeiteld:
zijn overleden:
Den 8 September 1806, de Juffer JACOBA JOHANNA JAKLES, de dochter van PIER JAKLES en ALIDA BROUWER, van Bolsward, and ruim 16 jaren.
Den 3 December 1812, de WelEerwaardige Heer BARNARDUS BROUWER, R.P.C. en Pastoor alhier, oud 65 jaren.
Den 21 Julij 1816, Mejuffrouw ALIDA BROUWER, Huisvrouw van PIER JAKLES, van Bolsward, oud ruim 63 jaren en leggen alhier begraven.
Den 6 April 1820 stierf te Bolsward den Heer PIER JAKLES, in den ouderdom van 86 jaren, in leven Lid van den raad aldaar en ligt alhier begraven.
Op het midden van den steen de wapens van Cammingha en Botnia, onder het helmteeken Cammingha, zijnde een uitkomende leeuw, welk helmteeken steeds aldus voorkomt op grafsteenen en ook op oude familieportretten, doch niet een uitspringend hert, zooals somtijds nog abusievelijk wordt aangegeven.
Elke hoek heeft twee wapens: rechts boven, een hert met drie kammen (Cammingha), en een klimmende leeuw (Minnema); rechts beneden, drie rozen, 2 en 1 (Stenstra), en gedeeld rechts de halve adelaar, links doorsneden, a. eene lelie en b. een eikel aan een takje met blad (IJdtsma); links boven: geharnaste rechterarm, een zwaard houdende (Botnia) en gedeeld met den halven adelaar, de andere helft doorsneden, a. een omgewende wassenaar, links waarvan twee sterren onder elkaar, b. drie St. Jacobschelpen, 2 en 1 (Hottinga); links beneden, gevierendeeld door een herkruist kruis, I een aanziende leeuwenkop, II en III eene roos, IV eene lelie (Stania) en een adelaar (Heemstra).
Rienck van Cammingha was gehuwd met Margaretha van Botnia (Franeker Archief No. 306) en in 1586 burgemeester van Franeker (Charterboek IV, fol. 648).
De naam Claes Jelles, bovenaan op den grafsteen, is zeker die van den steenhouwer en het jaartal 1602 dat van het jaar van vervaardiging of plaatsing.
Het grafschrift van de familie Brouwer-Jakles is er later op geplaatst en behoort niet op den steen thuis. Waarschijnlijk is de steen in den loop der tijden door het kerkbestuur verkocht, zooals wel meer placht te geschieden, en werd bedoelde familie daarvan koopster.
Opmerking verdient dat een Roomsch Catholiek priester en pastoor in 1812 begraven werd in eene Protestantsche kerk!

>> begin


A 2. [Register 1993: no. 309; t.h.v. pilaar 20]
In het koor. Een zerk met uitgekapte wapens, doch overigens weinig geschonden.
Op den buitenrand:

Den 26 October 1676 is gestorven: IDSARDUS VAN GERROLDSMA, in leven Rekenmeester deser Provintie, Raad ter Admiraliteit in 't Noorder Quartier en Burgemeester van dese Stadt, oudt int 44e jaer.
Op den binnenrand:
Den 9 Marti 1691 sterf vrouw TETTIE VAN GERROLDSMA, Huysvrouw van de Raadsheer SMINIA, out 28 jaer en hier begraven.
In het midden:
A(nn)o MDCLXXXVI des nachts tusken den XV en XVI Marty is gesturven IDSARDUS, een soon van de Raedtsheer SMINIA, out XXXI weecken en leit alhier begraven.
A(nn)o MDCLXXXVII den XI September, 's avondts ontrent VII uuren is gesturven TITIA CATHARINA, een dochter van de Raatsheer SMINIA, oud VIII weecken min II daagen en leidt alhier begraaven.
Ids van Gerroldsma werd in de vroedschap van Franeker gekozen 3 Mei 1658, was wegens die stad gecommitteerde volmacht ten Landsdage in 1660, 1663, 1665, 1668, 1671, 1673, 1674 en 1675, werd 31 December 1659 benoemd tot burgemeester aldaar en bekleedde dat ambt in de jaren 1660, 1661, 1662, 1667, sedert 22 Maart, in 1670, 1671, 1672, 1674, 1675 en 1676.
Hij was een zoon van Frans Pieters Gerroldsma en gehuwd met Idtie van Baerdt. In Maart 1661 waren hij en zijne vrouw door aankoop eigenaren geworden van Botniahuis, aan de Breedeplaats, thans het Diakonieweeshuis te Franeker. Hunne dochter Tethje Gerroldsma huwde met Hobbe Baerdt van Sminia. (De Vrije Fries dl. 16, p. 607 en 608. Zie ook Fran. Arch. no. 1132 en 1263).

>> begin


A 3. [Register 1993: no. 166; t.h.v. pilaar 17]
In het koor. Steen met uitgekapte wapens en randschrift.
Binnenschrift:

JOHANNA CAMPER, gebooren BOURBOOM, overleeden in het LIVste jaar haares ouderdom, den IVden van Louwmaand MDCCLXXVI.
Johanna Bourboom, eerder weduwe van den Harlinger burgemeester Doede Johannes Vosma, trouwde in 1756 met den Franeker professor Petrus Camper, en woonde met dezen op het hem toebehoorend buitenverblijf Klein Lankum, bij Franeker.

>> begin


A 4. [Register 1993: no. 320; t.h.v. pilaar 19]
In het koor.
Buitenrand:

Anno MDCLII den V Oct. starf BERNARDUS SCHOTANUS, J.U.D. en Professor in de Universiteiten Franecar, Utrecht en Leijden, sijns oud. LIV Jaer.
Binnenrand:
Den 26 April A(nn)o 1625 sterf de Eerbare MAEIKE JOANNISDR. Dris Bernardi Schotani Huisfrov. Verder blanco.
In het midden in eene cartouche een manswapen tusschen twee ruitvormige schilden, waarvan de figuren zijn uitgekapt.
Binnenschrift aan den onderkant:

1819 den 18 December overleed de Heer PIETER STINSTRA, in leven rustend Leeraar der Doopsgezinden en Lid van den Raad dezer Stad, geboren te Harlingen den 16 December 1747.
Bernardus Schotanus, geboren te Franeker 7 October 1598, zoon van Prof. Hendrikus Schotanus; 12 April 1622 J.U.D.; werd in 1624 Professor in de rechten te Franeker, in 1635 te Utrecht en in 1641 te Leiden. Hij huwde in 1622 met zijne nicht Maria, dochter van Johannes Schotanus, predikant te Goutum en na haar overlijden met Anna Catharina Althusius.
Pieter Stinstra, van 1771-1800 leeraar der Doopsgezinden te Franeker, van 1800-1802 curator der Hoogeschool aldaar.

>> begin


A 5. [Register 1993: no. 40; tegen de muur, t.h.v. pilaar 4]
In het koor. Fraaie ongeschonden steen met wapens.
Randschrift:

Anno 1623 den 5 November sterf de Edele ende Veste FREDERICK VAN SCHURMAN olt 59 jaer.
A(nn)o 1633 den 19 Febr. sterf tot Uijtr(echt) De Edele en Veste JOHAN VAN SCHURMAN en is hier begraven.
In het midden een wapenschild, waarin een gebladerde boom; helm aanziende, helmteeken een boom tusschen een vlucht).
Hieronder in eene cartouche:

Hier liggen begraven des Edelen ende Vesten SAMUEL VAN SCHURMAN twee Dogterkens.
De wapens op de hoeken vertoonen boven rechts een boom; links drie korenaren paarsgewijze en naast elkaar; beneden rechts drie rozen, 2 en 1; links een linker schuinbalk beladen met drie leliën in de richting van dien balk.
Frederik van Schurman, de vader van de beroemde Anna Maria van Schurman, bij Eva van Harf in echt verwekt, kwam in het jaar 1623 met zijn gezin te Franeker. Hij overleed in datzelfde jaar en zijn lijk werd den 15den November in het koor der St. Martinikerk begraven.

>> begin


A 6. [Register 1993: no. 319; t.h.v. pilaar 18]
In het koor. Een fraaie steen met ongeschonden wapens, de eene zijde een weinig verminkt.
Randschrift:

A(nn)o 1676 den 14 Oct. sterf Juffr. GELLIA MOLL, de tweede huisvrov van JOHAN VERHEL, out int 38e jaer en leit hier met haar D(ochte)r ULCKJE VERHEL begraven.
Binnenzijde:
A(nn)o 1670 den 17 January sterf Juffr. FROUK VAN BONNAMA, eerste huisvrou van JOHAN VERHEL, Gerechtscholtes der Friesch-Nass. Regimenten, out in haar 61e jaar en leit hier begraven.
De wapens: Verhel, een wolf, in het schildhoofd vergezeld van drie leliën naast elkaar; Bonnama, een dwarsbalk, beladen met eene ster, vergezeld boven en onder van een klaver; Moll, een boom op grasgrond, waarover een dwarsbalk, beladen met een omgewenden wassenaar, tusschen twee sterren.
Johan Verhel was bibliothecaris der hoogeschool te Franeker, vroedsman enz. aldaar.

>> begin


zerk GhemmenichA 7. [Register 1993: no. 318; t.h.v. pilaar 13]
In het koor. Een prachtige zerk, op de vier hoeken voorzien van de ongeschonden wapens van Ghemmenich, Lock, Lens en Runnia.
Randschrift:

A(nn)o 1626 den 25 January sterf den Erentph. Achtb. PAULUS VAN GHEMMENICH, in leve(n) Secr(etaris) der Stad Franeker, out 66 jaer.
A(nn)o 1643 den 23en Xber (December) sterf de Eerbare Deughdsame EETS LENS zijn wijf ende leggen alhier begraven, out 66 jaer.
Binnenschrift:
A(nn)o 1662 den 3 8bris (October) sterf de Erentph. Achtb Heer Mr. JACOB VAN GHEMMENICH, J.U.D. int leeven mede munster-commissaris van de Provincie ende Secretaris der Stadt Franeker, oudt 54 jaer ende leit alhier begraven.
Anno 1666 den 17 Augusti is in den Heere gerust de E. Heer CORNELIUS VAN GHEMMENICH, int leeven Burgermr. deser Stede ende Rekenmeester van de Provincie van Frieslant ende leit alhier begraven.
Den 25 Febr. 1682 sterf Juffrow CATHARINA VAN KINGMA, wedu. van de Heer JACOB VAN GHEMMENICH ende leit alhier begraven.
Den 21 May 1692 sterf Juffr. CATHARINA VAN HINDAMA, wede. van den Heer CORNELIS VAN GHEMMENICH, olt 64 jaer en leit alhier begraven.
Het wapen van Ghemmenich op dezen steen wijkt af van dat in den gevel van het Raadhuis, zijnde de keper in den schildvoet vergezeld van het klaverblad en in het schildhoofd van twee toegewende vleugels. De heer Wenning veronderstelt, dat deze vleugels afgenomen zijn van het helmteeken, want op het portret van zijn grootvader Henrick Jacobs van Gemmenich, Ritmeester onder Keizer Karel V, is de zwarte keper op zilver vergezeld in den rechter bovenhoek van een zwarte klaver en bevindt zich op den half aanzienden helm een zwarte keper tusschen een zilveren vlucht als helmteeken. Deze Henrick Jacobs van Ghemmenich was gehuwd met Lysabeth Gijsbertsdr. van Suijlen.
Paulus van Ghemmenich komt als secretaris van Franeker reeds voor op het jaar 1585. Hij was ook administrateur van het Proevenhuis aldaar en volmacht der Vijf Deelen Binnendijks.
Eets Lens, of Eetske Lentz, weduwe van Paulus van Ghemmenich, was in 1638 buitenmoeder van het Proevenhuis.
Mr. Jacob van Ghemmenich was reeds secretaris van Franeker in 1640, administrateur van het Proevenhuis en administreerend kerkvoogd ter genoemder plaatse.
Cornelis van Ghemmenich komt op de jaren 1652, 1653 en 1658 voor als burgemeester voor van Franeker.
Het meergemelde Proevenhuis was eene stichting, op den 2den April 1609 in het leven geroepen door Paulus van Ghemmenich, secretaris van Franeker, hiervóór genoemd en Lambertus Staeckmans, burgemeester aldaar en diens vrouw Evertje van Ghemmenich, "ter liefde en memorie van hun zal. ouders en vrienden".

>> begin


A 8. [Register 1993: no. 330; in het koor, t.h.v. pilaar 16]
In het koor. Een zerk, waarop de wapens zijn geschonden, aan de vier hoeken een boekje met eenige letters.
Randschrift:

A(nn)o 1678 de 15 November is in de(n) Heere gerust SIBRANDUS AGGEÏ BRUINIA, Secretaris van Franekeradeel en regerende Burgemeester deser steede, oudt 42 jaer en(de) leit alhier begraven.
In het midden van 't boveneinde twee uitgekapte wapens, met een uitspringend hert als helmteeken.
Binnenschrift:

Advijs
Met gedult en Sekerheyt
verwacht ick der Beloften waerheijt.
A(nn)o 1788 is de Heer GILIAM SCHULTZ, Advocaat voor den Hove van Friesland in den ouderdom van 60 Jaaren en 2 Maanden op den 21 April overleeden en(de) leit alhier begraven met een kindt.
Sijbren Agges Bruinia werd vroedsman te Franeker in 1676 en tot burgemeester aldaar benoemd 31 December 1677.

>> begin


A 9. [Register 1993: no. 245; tegen de muur, t.h.v. pilaar 29]
Roode steen, het wapen gedeeld, a. de halve adelaar, b. eene lelie.
Gotisch randschrift:

Int jaer ons Here(n) MCCCC en(de) LXXV des darde(n) dages va(n) Mei sterf SIJDS en(de) FOPPA, here DOEGE kinde(r), biddet voer die ziele(n).
In het midden boven het wapen:
Hier is begra(ven) DOUWA ROIDMERSMA MVc... bit voir die zl.
Daarna in ander schrift:
A(nn)o 1589 den 24 Septembris sterf den Eersame(n) JAN JANSZO(ON) MEERHAEGHEN.
A(nn)o 1597 de(n) 23e September sterf de Eerbare AEF BAERNS, Dr. JACOB MEINTES wijf.
Douwe Rodmersma was in 1490 burgemeester van Franeker en in 1497 grietman van Franekeradeel. (Zie over hem: Van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen p. 186 en Andreae, Nal. p. 68.)
Aef Barendts was eerder gehuwd geweest met den Franeker professor Petrejus Tiara.

>> begin


A 10. [Register 1993: no. 138; achter het koor, tegen de muur, t.h.v. pilaar 15]
Een fraaie ongeschonden steen met twee wapens, het eene drie eikels, 2 en 1, het andere een ruitvormig schild met een gaanden leeuw.
Int jaer ons Here(n) MDcLVIII den eerste(n) Octobris sterf den eerbaren man SYURDT WYBE ENDVE SOEN en is hier begraven.

>> begin


A 11. [Register 1993: no. 99; t.h.v. pilaar 12]
Randschrift:
A(nn)o 1611 de(n) 22 Marty sterf de(n) Ersam(en) man FOCKE JANSZ. BEIMA, olt int 61e jaer.
Binnenschrift:
A(nn)o 1624 de(n) 16 Juny sterf de(n) Eersamen man JAN FOCKES BEIMA, olt int 50e jaer ende leit hier begraven.
A(nn)o 1652 den 13 September is in den Heere gerust de eersamen BAUKE IPPES, in leven burger en coopman in Franeker, olt in zijn 49e jaer ende leit alhier begraven.
Anno 1656 den 24 Maey is in den Heere gerust de eerbare GEERTJE ..... verder onleesbaar.
Van de wapens is alleen dat in den rechter bovenhoek eenigzins duidelijk, zijnde gedeeld, a. de halve adelaar, b. eene lelie, boven vergezeld van een ster, beneden van een liggenden wassenaar.

>> begin


A 12. [Register 1993: no. 30; tegen de muur, t.h.v. pilaar 3]
Een kleine goed onderhouden steen met ongeschonden wapens.
A(nn)o 1580, de(n) 15 Decembris sterf CATTRIJNE VAN CAM(M)IJNGA, GERROLT CAM(M)IJNGA dochter.
In het midden de wapens Cammingha en Ockinga met den uitkomenden leeuw als helmteeken (Cammingha). Op de hoeken twee wapens in één schild: rechtsboven: Cammingha, (het hert met drie kammen), en Herema (gedeeld, a. een klimmende leeuw, b. drie eikels, 2 en 1). Rechts beneden: Minnema (een klimmende leeuw) en Sjaerdema (met den leeuw). Links boven: Ockinga (gedeeld met den halven adelaar en eene lelie, waarboven twee sterren naast elkaar) en Minnema (een klimmende leeuw). Links beneden: Roorda (gedeeld met den halven adelaar en een barensteel, boven vergezeld van twee rozen naast elkaar, beneden van eene lelie) en Walta (idem halve adelaar en drie ruiten, 2 en 1).
Catharina van Cammingha was eene dochter van Gerrolt van Cammingha en Ath Heresdr. van Ockinga.

>> begin


zerk van der WaeyenA 13. [Register 1993: no. 68; tegen de muur, t.h.v. pilaar 8]
JOHANNES VAN DER WAEIJEN Joh. filius, S.S. Theol. Dr. et Professor ordin. Academiae Concionator. Obiit d. IX Decembr(is) Anno MDCCXVI. Aetatis XL.
CORNELIA VETH conjunx JOH. VAN DER WAEIJEN obiit d. XXVI Aug. Anno MDCXCVI, Aet LI.
JOHANNES VAN DER WAEIJEN, S.S. Theol. Dr. et Prof. ordinarius Academiae Concionator ac Historiographus Frisiae, obiit d. IV November Anno MDCCI, aet. LXIII.
Et ALET ALD. VAN DER WAEIJEN ux. D. FR. GUL. MEIJERS, cent. in coh. Praet. Pr. Nas. en Arais &c. cum qua vixit sine querela, ob. XXIX Jun. MDCCXVII. v. a. 32 m. 6 ut & cor. libere.
Met het wapen van Van der Waijen.
Johannes van der Wayen, Johanneszoon, was eerst predikant te Midlum, daarna, in 1701, buitengewoon en in 1704 gewoon Hoogleeraar te Franeker. Hij huwde 24 Maart 1709 met Anna Lucia Meijers, wier vader kapitein was bij het Nassausche regiment te Leeuwarden.
Johannes van der Waeyen, de oudere en vader van de zooëven genoemde, sedert 1677 Professor te Franeker, huwde in tweeden echt "met de schoone en zeer vermogende juffer Cornelia Veth" (van Middelburg).
Een tijdgenoot teekende op, dat Ds. Joh. Thilenus, die vele familiebetrekkingen in Middelburg had en tot de zoogenaamde prinsgezinde partij behoorde, ook naar hare hand wilde dingen, toen van der Wayen hem voorkwam en den "vetten brok" voor den mond wegsnapte.

>> begin


A 14. [Register 1993: no. 293; vóór het koor, t.h.v. pilaar 22]
A(nn)o 1621 den 1 Octobris is in den Heere gerust de(n) Weledelen Jr. DOCO VAN BOTNIA, in syn leven Grytman over Wymbritseradeel, out 52 jaer.
A(nn)o 1641 den 2 April is in den Heere gerust de WelEdele Juffrou YMCK VAN DEEKEMA sijn frou, oudt 57 jaer.
A(nn)o 1624 den 10 September is in den Heere gerust de oudste zoon JULYUS VAN BOTNIA, out 17 jaer.
A(nn)o 1634 den 9 April is in den Heere gerust LUTS BOTNIA, de jonchste dochter out 9 (sic!) jaer.
Doco of Doecke van Botnia was de zoon van Juw, of Julius van Botnia, oldersman te Franeker en Foockel van Walta. Zijne dochter Foockel van Botnia, volgens kwartierbord 22 Februari 1673 overleden, (zij stierf op Botniahuis te Franeker en werd 11 Maart begraven), oud 67 jaar, huwde: a. Juw van Eysinga, overleden 1649 en b. Albartus Sybrandus van Eminga. Haar kwartierbord, dat vroeger in de kerk te Franeker heeft gehangen en thans zich bevindt in het Friesch Museum, evenals dat van haren tweeden man (zie hierna onder de wapenborden, no. 16 en 18), bevat de volgende 16 kwartieren:
vaderszijde, Botnia-Hottinga, Ockinga-Minnema, Walta van Jongema-Hermana en Walta van Juwinga-Heerma en moederszijde, Dekema-Hottinga, Liauckama-Minnema, Tamminga-Ripperda en Sickenga-Ghisens.
Op het kwartierbord van haren tweeden man Albartus Sybrandus van Eminga, op Roordaburch, grietman over Franekeradeel, overleden 9 Januari 1662, komen diens volgende 16 kwartieren voor:
vaderszijde, Eminga-Luinia, Jarla-Tziaerda, Roorda met de baar-Hermana en Walta-Dekema en moederszijde, Roorda van Tzummarum-Hottinga, Naerden-Zuillen, Goslinga-Unema en Tzyarda-Epinga.

>> begin


A 15. [Register 1993: no. 304; in het koor, t.h.v. pilaar 21]
Achteraan in het koor.
Randschrift:

A(nn)o 1664 den 16 February sterf de(n) HoochGeleerde Dr. ARNOLDI VERHEL, Philosophi Professor alhier, oudt 84 jaer.
A(nn)o 1659 den 4 October sterf Juffrou RIEMKE GRAVIUS sijn huisvrou, oudt 54 jaer ende leggen hier begraven.
Binnenschrift:
In tumulum imcomparabilis philosophi
D. Arnoldi Verhel
Conditur hac parva magnus Verhellius urna
Ingenium tanti non habet urna viri,
Quo sophiae doctor per seros claruit annos,
Aeternasque sibi conciliavit opes.
H. Neuhusius.
Behalve de wapens Verhel (een wolf in het schildhoofd, vergezeld van drie leliën naast elkaar) en Gravius (een liggende wassenaar, vergezeld boven van 2 sterren en onder van 1 ster), bevat deze grafsteen zijne acht kwartieren: vaderszijde, Verhel, Louwe, De Wijs en Pijl; moederszijde: Lange, Weeda, Beer en Bijlant.
Volgens Mr. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool enz., 2e dl., p. 114, is Verhel overleden 14 Februari 1664. Riemke Gravius was de tweede vrouw.

>> begin


A 16. [Register 1993: no. 169; tegen de muur, t.h.v. pilaar 17]
Een fraaie en ongeschonden steen.
MVcXLII den XVI Aprilis sterf die Eerbare Juffer HIJLCK, GOROLT VAN HEREMA docht(er).
Vitae sum(m)a brevis spes nos vetat inchoare longas.
In het midden de wapens van Herema en Sjaerdema (leeuw), onder het helmteeken van Herema (een uitspringend hert). Van de vier wapens in de hoeken zijn slechts die van de benedenhoeken te onderscheiden: Roorda (met de baar) en Harinxma (gedeeld a. de halve adelaar, b. doorsneden, boven 3 eikels, 2 en 1, beneden een klimmende leeuw. Hieruit blijkt, evenals uit de wapens op den grafsteen harer ouders (no. 24), dat hare grootouders waren: van vaderszijde Taecke van Herema en Ath Roorda en van moederszijde Tjaert van Sjaerdema en Katrijn van Harinxma thoe Slooten.
[De spreuk is een citaat uit Horatius' Oden (I,4,15): De korte duur van het leven verbiedt het begin van lange verwachtingen.]

>> begin


A 17. [Register 1993: no. 49; tegen de muur, t.h.v. pilaar 6]
Allerprachtigste ongeschonden roode steen. Onder een omgewende uitkomende leeuw als helmteeken, de wapens Sjaerda met den leeuw en Sjaerdema met den pijl.
D. O. M. S.
DOUUO a SYAERDA Senior ex antiqua Frisiae nobilitate oriundus a Brabantiae Duce Equestri dignitate ornatus ac a Frederico IIIo Imp. Dynasta Westergoae per publicum diploma declaratus hic quiescit, qui vivus quievit nunquam. Obiit Anno 1482.
Cura Nob. Dni. Ruardi a Juckema. Anno 1626.
Hieronder de wapens Juckema, gedeeld, a. de halve adelaar, b. doorsneden, boven een ster, beneden eene roos en Cammingha, met het hert en 3 kammen, onder het helmteeken van Juckama, eene uitkomende vrouw, houdende in de rechterhand een takje met 2 rozen.
D. O. M. S., in het hoofd van den steen, beteekent: Deo Optimo Maximo Sanctissimo, dat is: aan den hoogsten heiligsten God; of. Deus Omnium Magister Supremus, dat is: God, opperste Meester van alles. Zie over Douwe Sjaerdema mijn (Cannegieters) werkje "Oud-Sjaerdema en Sjaerdema-Slot en hunne bewoners".
Op eene der klokken in den St. Martinikerktoren met het jaartal van vervaardiging (1450) staat onder andere: "In dien tiden en hadde Douwe Tiaerd Soen Aielva, Sicka Sciaerda dochter Edewaer, die goede, tot enen wive."
Douwe Sjaerdema komt als hoofdeling van Franeker voor in 1456 en ook nog in 1480.

>> begin


A 18. [Register 1993: no. 121; tegen de muur, t.h.v. pilaar 14]
Int Jaer o(n)s Here(n) MVcLIII de(n) XXIII Aprilis sterf de(n) eerbare(n) en(de) eerentvheste(n) M. JARICH VA(N) (DEKAMA).
Int Jaer MVc en(de) LXXXIIII de(n) III April. sterf die eedele Juffrou CATRINA VA(N) KAMSTRA zij(n) wijf.

Jac. 4:
Que tande(m) est ista vita vestra
cui uni prospicitis, uni laboratis
ac molimini? Nimiru(m) vapor
est ad breve tempus appa-
rens ac mox evanescens.
In het midden van den steen de wapens Dekema en Camstra, onder het helmteeken Dekema, zijnde een uitkomende leeuw.
Verder op elken hoek twee wapens: rechter bovenhoek, beide gedeeld met den halven adelaar, 1. twee leliën onder elkaar (Dekema), 2. eene roos en eene lelie onder elkaar (Albada); rechter benedenhoek, 1. gedeeld met den halven adelaar, de andere helft doorsneden, a. een omgewende wassenaar, links waarvan 2 sterren onder elkaar, b. drie St. Jacobschelpen, 2 en 1 (Hottinga), 2. een klimmende leeuw (Sjaerdema); linker bovenhoek, beide gedeeld met den halven adelaar, 1. een kam, ster en rad onder elkaar (Camstra), 2. een dwarsbalk, boven en onder vergezeld van een ster (Tzigora); linker benedenhoek, 1. eene lelie (Hoxwier), 2. een dubbele adelaar, de staart beladen met drie sterren en twee toegewende leeuwen, waarvan een over elken vleugel van den adelaar heen (Hermana).
Jarich van Dekama, Mr. in de rechten, in 1523 Raad in het Hof van Friesland, in 1527 Grietman van Baarderadeel en in 1551 en 1553 van Franekeradeel; volmacht ten Landsdage; Olderman van Franeker enz. (Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. v. grietm. p. 190 en Andreae, Nal. p. 70.
Catharina van Camstra was eene dochter van Rienck van Camstra en Gerland Hoxwier.

>> begin


A 19. [Register 1993: no. 163; tegen de muur, t.h.v. pilaar 17]
Int jaer ons Heeren MVc en(de) XXIII de(n) XXIIII dach Octobris sterf de eernveste heerschap JW VA(N) DEKAMA.
Int jaer ons Heeren MVc end(e) XXXIX de XV dach May sterf die eerbare CATRINA HOTTINGA sij(n) huysvrow.
In het midden van den steen de wapens Dekema en Hottinga onder het helmteeken van Dekema. Op elken hoek twee wapens, van welke aan de rechterzijde alleen nog worden onderscheiden: no. 1 boven en no. 1 beneden, vertoonende beide in een met den halven adelaar gedeeld schild, twee leliën onder elkaar (Dekema); linker bovenhoek: 1. een klimmende leeuw (Sjaerdema of Albada), 2. een pijl met de punt naar boven, rechts waarvan een halve lelie - rechterhelft -, links eene lelie, waaronder drie sterren, 2 en 1 (Sjaerdema); linker benedenhoek: 1. Hottinga, 2. een klimmende leeuw (Sjaerdema).
Juw van Dekema, zoon van Hette van Dekema en Wick van Albada, was omstreeks het jaar 1510 grietman van Baarderadeel. Trijn van Hottinga was zijne tweede vrouw.

>> begin


A 20. [Register 1993: no. 283; onder het orgel, tegen de muur, links]
Int jaer ons Heeren MVc LIX de(n) III Juni sterf die deuchtsame LUTZ STANYE, JARIGH VA(N) BOTNYA wijf.
Van de acht wapens, die geplaatst zijn op elken hoek twee, zijn die aan de linkerzijde geheel onkenbaar; de andere zijn: rechts boven: 1. Botnia en 2. een adelaar (Jeppema?); rechts beneden: 1. Hottinga en 2. drie kroonen, 2 en 1 (Wijbesma).
Luts Stania, dochter van Jeppe Stania en Margaretha van Heemstra, was de vrouw van Jarich van Botnia, grietman van Franekeradeel en Olderman van Franeker.

>> begin


A 21. [Register 1993: no. 171; tegen de muur, t.h.v. pilaar 18]
Steen met prachtig versierd gotisch randschrift:
Int jaer ons Here(n) MVc XXXIII, de IIII dach Nove(m)bris, sterf den gestrenge(n) erntveste heere TYALYNG VA(N) BOTNYA, R. en R. der K. M.
In het midden de wapens Botnia en Hottinga en op de vier hoeken de wapens, rechts boven: Botnia; rechts beneden: een dubbele adelaar (Jeppema); links boven: gedeeld met den halven adelaar, eene ster (Sybeda voerde in blauw een gouden ster); en links beneden: een klimmende leeuw (Helbada).
Tjalling van Botnia, Ridder en Raad in het Hof van Friesland, was achtereenvolgens grietman van Hennaarderadeel en van Franekeradeel. (Zie over hem Van Sminia en Andreae).

>> begin


A 22. [Register 1993: no. 116; tegen de muur, t.h.v. pilaar 14]
Hyr licht begrave(n) die eerw(eer)dighe FROUCKE, TZALIJNGH BOTHNYA wijf, HOTTINGA, int jaer ons Here(n) MCCCC(XC?) VI, op Si(n)te Wilbords dach.
In het midden de wapens Botnia en Hottinga, onder het helmteeken van Botnia. Op de hoeken zijn nog wapens aangebracht op dezelfde wijze als op den grafsteen van haren echtgenoot (no. 21); rechts boven: Hottinga; rechts beneden: 3 kronen, 2 en 1 (Wijbesma); links boven: een leeuw (Sjaerdema); links beneden: een liggenden wassenaar, boven welks horens rechts een ster, links een lelie (Heslinga).
Frouck Jarichdr. van Hottinga was de tweede vrouw van Tjalling van Botnia.

>> begin


A 23. [Register 1993: no. 317; in het koor, t.h.v. pilaar 13]
Een geschonden steen.
Int jaer (ons Heren) MVcLXXI de XXV January sterf de erentvhesten MINNO VAN CAMMINGA
Int jaer ..... De rest ontbreekt.
Van de twee wapens in het midden van den steen zijn alleen de figuren van het Cammingha wapen en het helmteeken, een uitkomende leeuw, te onderscheiden. Op elken hoek twee wapens, van welke betreffende de rechts geplaatste schilden niets hoegenaamd kan worden opgeteekend. Links boven: een klimmende leeuw (Minnema) en een liggende wassenaar, vergezeld boven van drie naast elkaar geplaatste rozen, beneden van twee naast elkaar geplaatste eikels (Hommema); links beneden: een barensteel, boven vergezeld van twee rozen naast elkaar, beneden van eene lelie (Roorda) en doorsneden, a. drie eikels, 2 en 1, b. een klimmende leeuw (Harinxma). Genoemde vier wapens gedeeld met den halven dubbelen adelaar.
Minne van Cammingha was gehuwd met Luts van Herema en bewoonde met haar het Sjaerdema- of Cammingha-huis, bij de kerk te Franeker, thans de Valk. (Zie hierna no. 24).

>> begin


A 24. [Register 1993: no. 311; in het koor, t.h.v. pilaar 12]
Geschonden grafsteen van Gerrolt van Herema en zijne vrouw Luts van Sjaerdema, waarop van het randschrift betreffende den man weinig meer is te vinden.
Int jaer ons Heeren MVc ende .....
Int jaer ons here(n) MVc en(de) XXXII de(n) eerste(n) Marty sterf de eerbare vrow LUTS VA(N) ZIAERDA, sy(n) huysvrow.
In het midden van den steen naast elkaar vier wapens, die van hunne respectieve ouders: Herema (leeuw en 3 eikels) en Roorda (met barensteel), Sjaerdema (klimmende leeuw) en Harinxma (gedeeld, a. halve adelaar, b. doorsneden, 1. drie eikels, 2 en 1, en een klimmende leeuw). Van de acht wapens op de hoeken zijn die ter linkerzijde geheel afgesleten. Rechts boven: Herema en Harinxma; rechts beneden: Harinxma en Oenema (gedeeld, a. halve adelaar, b. twee vijfbladen aan een steel onder elkaar).
Zie over Gerrolt Herema en zijne vrouw mijn (Cannegieters) werkje "Oud-Sjaerdema en Sjaerdema-slot" enz.

>> begin


A 25. [Register 1993: no. 237 en 225; tegen de muur t.h.v. pilaar 28 resp. 26]
Twee prachtige gothische grafsteenen, die helaas onleesbaar zijn, de eene met de wapens van Hottinga en Sjaerdema (leeuw); de andere met de wapens van Martena en Hottinga; terwijl van de vier op de hoeken alleen dat van Martena en een leeuw zijn te onderkennen (Sjaerdema, of Harinxma thoe IJlst).
Deze steenen zijn zoodanig afgesleten, dat er niet meer van de inscriptie kan worden opgeteekend; evenwel kunnen zij in verband staan met de volgende personen: Hessel van Martena, Ridder, overleden 1517; Raad van de Hertogen van Saksen en van Keizer Karel V; grietman van Franekeradeel in 1505, van Menaldumadeel in 1508; wiens ouders waren Sijtze Martena, Heerschap te Cornjum en diens tweede vrouw Jel van Harinxma thoe IJlst. Zijne vrouw Both. Hottinga, overleden 1541, was eene dochter van Jarich Hottinga te Nieuwland en Swob Sjaerdema. Zie mijn (Cannegieters) werkje: Martena-huis enz.

>> begin


A 26. [Register 1993: no. 107; tegen de muur, t.h.v. pilaar 13]
Int jaer MVcLXXXVII de(n) XII Janu(ari) sterf de(n) Eedele(n) Eerentfesten HERO VAN OCKINGHA.
Int jaer MVcLXIII de(n) XXIX Juni sterf de Eedele ANNA DEKAMA, HERO VAN OCKINGA sijn wijf.
Munde immunde vale tua lubrica dona facessant.
Quae das, momento mors inopina rapit.
En modo non uno quae nomine dicta beata est,
Nunc saxo tegitur pulvis et umbra levis.
Onder het helmteeken van Ockinga, een uitkomende egel, de wapens van Ockinga (gedeeld, a. de halve adelaar, b. eene lelie vergezeld in het schildhoofd van twee sterren naast elkaar) en Dekema. Van de acht wapens op de hoeken zijn alleen die in den linker benedenhoek zichtbaar: Camstra en Hoxwier.
Het latijnsch opschrift is later uitgekapt en daarvoor in de plaats gebeiteld:

A(nn)o 1758 den 23 Julij is in den Heere gerust de Eerb. en deugdelijke BERBER GERRITS URSINGA, huisvr. van JAN FEIKEMA, mede vroedschap der stad Franeker, in den ouderdom van 51 jaeren en agt maanden en leit alhier begraven.
Hero van Ockinga was de zoon van Lolle van Ockinga en Ael van Hermana; zijne vrouw eene dochter van Jarich van Dekema en Trijn van Camstra. (Zie Franeker Archief, nos. 65, 129, 168 en 793).
In het graf van Anna van Dekema werd later begraven Jr. Adam van Paffenrode of Paffenraed, overleden 13 September 1639. (Zie hierna bij de lijkgedichten enz. no. 34.)

>> begin


A 27. [Register 1993: no. 329; in het koor, t.h.v. pilaar 16]
Randschrift:
A(nn)o 1571 de(n) 4 Aprilis sterf RIVERDT VA(N) OCKAMA.
Behalve de wapens Ockinga en Dekema, in het midden van den steen, bevat deze in vier daarbij geplaatste gedeelde schilden nog acht kwartieren, van welke alleen die van Ockinga en Hermana opgeteekend kunnen worden. Later is in het midden van den steen gebeiteld:
A(nn)o 1759 de(n) 9 Augustus is in den Heere gerust de eerbare deugtrijke ANTJE ADAMA, huisvrouw van HARKE HARKEMA, mede vroedschap en fiskaal der stadt Franeker, oud in haer 36ste jaar en leit hier begraven.
Deze Ruurd, zeker een der kinderen van Hero van Ockinga en Anna van Dekema (zie no. 26) wordt niet in het Stamboek van den Frieschen Adel vermeld.

>> begin


A 28. [Register 1993: no. 322; in het koor, t.h.v. pilaar 19]
A(nn)o XVc XXXIII de(n) II Juni sterf ATKE HERAMA dr. met hare vier kinderen.
In het midden de wapens van Hoxwier en Herema, terwijl van de acht wapens op de hoeken, alleen de rechtegeplaatsten te zien zijn: Hoxwier-Dekema en Herema- Sjaerdema.
Ath van Herema was eene dochter van Gerrolt van Herema en Luts van Sjaerdema en de eerste vrouw (gehuwd 1524) van Hette van Hoxwier, die later met Doedt van Holdinga trouwde.
Opmerkelijk is het dat zij tegelijk met vier harer kinderen stierf. Dit wijst op een besmettelijke ziekte [- in 1532 sloeg de pest weer toe in de Lage Landen; "Kroniek van Nederland, [Amsterdam 1987], p. 240" -], of op een ramp.

>> begin


A 29. [Register 1993: no. 315; in het koor, t.h.v. pilaar 12]
A(nn)o XVcXLIII ..... sterf VIC, AESGO VA(N) HOXWIER en(de) IEDWER HEREMA docht(er).
In het midden de wapens Hoxwier en Herema, onder het helmteeken van Hoxwier (eene lelie). Op de vier hoeken de wapens van Hoxwier, Dekema, Herema en Sjaerdema.
Aesgo of Esgo van Hoxwier, de vader van deze Vic, of Wick, was Ridder en grietman van Franekeradeel in 1542.

>> begin


A 30. [Register 1993: no. 114?; nabij de muur, t.h.v. pilaar 13]
Een steentje met dezelfde wapens als onder 't vorige no. beschreven, dat betrekking zal hebben op het overlijden (1540) van een der vroeg gestorven kinderen van Esgo van Hoxwier en Edwert van Herema.

>> begin


A 31. [Register 1993: no. 117; tegen de muur, t.h.v. pilaar 15]
In het koor. Een fraaie steen met het randschrift:
A(nn)o Milles. Qvincent. nones. octavo decimo qvinto kalendas Octobris (15 October 1598) obiit in Christo venerab. vir. Dns. GERARDUS AGRICOLA, ultimus Prior Clari Campo.
In het midden: bovenhelft, een ongeschonden wapen, gedeeld a. halve adelaar, b. doorsneden, boven een boom, beneden een eikel aan een takje); benedenhelft:
Orborum pater Teingua qui doctus ulraque
Hic iacet Agricola qui fuit ante prior.
Quam bene conventunt prior hic sibi parta reliquius
Orbis in Claarcamp qui fuit ante prior.
Gerardus Agricola was de laatste prior van het beroemde klooster Klaarkamp, de Cisterciënser abdij bij Rinsumageest, en de eerste weldoener der weezen van het naar dit klooster genoemde Klaarkampster of Blauw Weeshuis te Franeker. Zie over beide stichtingen en den hier genoemden geestelijke A. Hallema, "Het Klaarkampster Weeshuis te Franeker van 1597-1897" en diens art. "De abdij Klaarkamp in haar nadagen" in "Archief v. d. Gesch. v. h. Aartsbisdom Utrecht".

>> begin


A 32. [Register 1993: no. 123; t.h.v. pilaar 14]
Randschrift:
Den 30 April A(nn)o 1729 is in den Heere gerust de Eerbare Deuchtrijke Jonge Dogter ANNA DOITSMA, oud in haar 43ste jaar en leit alhier begraven.
Binnenschrift:
1697 den 30 Nov. is overleden de Eerbare AELTJE JUCKEMA, huisvrouw van JACOBUS DOITSMA oud 51 jaeren.
1728 den 7 April is overleden de Eersame JACOBUS DOITSMA, in leven in zijn 64e jaar Pedel van de Academie in Franeker, oud omtrent 84 jaeren en legt alhier begraven.
Onder een kroon met parels de wapens Doitsma, gedeeld a. de halve adelaar, d. de linker helft eener lelie, uitgaande van de deelingslijn, en Juckema, een ster en een roos onder elkaar.

>> begin


A 33. [Register 1993: no. 101; t.h.v. pilaar 12]
ANNA HAMBACH vidua PETRI VALCKENIER nata Col. Agr. A(nn)o 1588, 12 Nov., denata Leo..... A(nn)o 1667, 5 Sep. Aet. An. 78. ..... Die 23 Heic Sepulta JOH. VALCKENIER, S. Th. D. et Pr. ..... verder onleesbaar.
Twee wapens: 1. tusschen een wassenaar en een omgewende idem, een loodrecht geplaatste knoestige boomstam; 2. een keper, vergezeld van drie liggende wassenaars, 2 en 1.
Anna Hambach, geboren te Keulen en overleden te Leeuwarden(?), was de weduwe van Pieter Valckenier en de moeder van den Franeker Professor Johannes Valckenier.

>> begin


A 34. [Register 1993: no. 305; in het koor, t.h.v. pilaar 21]
Een geschonden steen.
Randschrift:

Int Jaer MvcLIX de(n) XXIII Aprilis sterf de Eedele en(de) Eerentveste GOFFE VA(N) ROERDA.
Goffe van Roorda is op den grafsteen levensgroot en geharnast uitgehouwen. In de linkerhand houdt hij zijn wapen, het zwaard hangt aan zijn zijde, de helm bevindt zich aan 't boveneinde van den steen, terwijl zijn strijdhandschoenen aan weerszijden door een engel, staande op een bundel pijlen, worden gehouden.
Op elken hoek van den steen bevinden zich twee wapens, van welker figuren niets kan worden onderscheiden.
Goffe van Roorda, zoon van Sijbrant van Roorda en Haring Heresdr. van Hottinga, was gehuwd met Machtelt van Naarden, die hem overleefde.
In 1557 voerde Augustinus Gijsbertsz. Ens, in kwaliteit van administrator der kerkegoederen te Franeker, een proces tegen hem, wegens wanbetaling van 35 Caroliguldens jaarlijksche rente aan de kerk verschuldigd. (Fran. Arch. no. 95.)

>> begin


A 35. [Register 1993: no. 12; t.h.v. pilaar 1, links van ingang]
Randschrift:
A(nn)o 1668 den 12 Febr. sterf Juffr. MARIA FELICITAS ROMPF, wedue van W. D. Heer HERMANNUS ALTHUSIUS, capitain van een comp. sold. te voet, tot Embden, oudt 53 jaren.

>> begin


A 36. [Register 1993: no. 24; t.h.v. pilaar 2]
Randschrift:
Anno 1660 den 11 April sterf de Eerntphesten FRANS PIETERS, in leve(n) burgem. deser Stede oudt int 60e jaer.
Anno 1637 den 4 Juny sterf die eerb. ende Duchtsame TRINTIE IDZES Dr. de Huisvr. ..... bedekt.
Twee wapens, waarvan het eene Gerroldsma is met het helmteeken.
Frans Pieters Gerroltsma werd vroedsman te Franeker 21 November 1657, burgemeester 31 December van dat jaar. Den 16den Maart 1635 kocht hij van Ippe Thomas een graf in de St. Martinikerk.

>> begin


A 37. [Register 1993: no. 158; t.h.v. pilaar 16/17]
A(nn)o 1623 de 9 Oct. sterf de Weledele Erentph. Jr. WIJTZO VAN BEIJEM, in Aldvm. Gecommitt. ter Camer van Finantie in 's Grav. Hag., Burgemr. en Hopman binne Franeker, olt 56 jaer.
A(nn)o 1611 de(n) 13 May sterf de Achtbar. FEDKE DOECKES v. LAMMINGA, Burgemeister WITZE v. BEIEM wijf.
Op de twee bovenhoeken bevinden zich vier wapens, met de namen eronder: Beijmae (twee rozen naast elkander, waaronder twee leliën, eveneens geplaatst), Homien (d.i. Homckama), Lamminga en Franekerae.
Wijtze van Beijma was in 1610 volmacht ten Landsdage wegens Franeker.

>> begin


A 38. [Register 1993: no. 28; t.h.v. pilaar 2]
Randschrift:
A(nn)o XvcLXXII den XX September sterf den Eersamen Man HENRICK JACOBS VAN GHEMMENICH.
A(nn)o MvcLXIX de(n) XXX Nove(m)bris sterf die Duechtsame LYSABETH GYSBERTSDR. VA(N) SUIJLEN, HENRICK JACOBS VA(N) GHEMMENICH wijf.
Binnenschrift:
A(nn)o 1602 de(n) 16 April sterf Mr. WILHELM HENRICKXZ. VA(N) GHEMMENICH.
Daaronder twee uitgekapte wapens met het helmteeken van Ghemmenich, een keper tusschen een vlucht. Het verder binnenschrift luidt:
A(nn)o 1599 de(n) 14 Novemb. sterf ANNA POUWELSDOCHTER LOCK, zijn wijf.
Zie bij no. 7.

>> begin


A 39. [Register 1993: no. 34; t.h.v. pilaar 3]
A(nn)o 1608 den 1 Marty sterf den Eersamen JACOB VAN GHEMMENICH.
Hierop twee uitgekapte wapens onder een helmteeken, gelijk dat op den vorigen grafsteen, en verder:
Hic iacet JO. SCHRADERUS vir C.L. Hist. Eloquentiae et poëseos prof. ordin. defunctus D. XXVI Nov. A. MDCCLXXXIII.

>> begin


A 40. [Register 1993: no. 26; t.h.v. pilaar 2]
Een fraaie steen, zonder jaartal:
SIXTINUS AMAMA, Ling. Hebr. Profess. en sijn kleinsoon HENDRIK AMAMA
Die leggen hier saam onder dees blauwen steen
Voor nijt en sorg bevrijt en rusten vreed bijeen,
Dus denkt gij die hier koomt om dit geschrift te leesen,
Dat gij, gelik als wij, int kort niet meer sal weesen.
Sixtinus Amama stierf 9 December 1629, in den ouderdom van 36 jaren. Hij was in 1617 gehuwd met Meine Adelen van Cronenburg, die hem overleefde.

>> begin


A 41. [Register 1993: no. 331; in het koor, t.h.v. pilaar 15]
A(nn)o 1680 den 15 October sterf de Heer NICOLAUS ARNOLDI, S.S. Theologiae Doctor en Professor in de Universiteit alhier, oud 62 jaeren.
A(nn)o 1700 den 15 Maart sterf Juffrouw ANNA PIBENGA, Huisvrouw van de(n) Heer NICOLAUS ARNOLDI, oud 72 jaeren en liggen alhier begraven.
Den 14 September 1754 sterf tot groote droefheidt sijner ouderen de WelGeboren Heer MARTINUS ARNOLDI, J.U.D. en Advocaat, oud 22 jaeren min 2 dagen en leit hier begraven.
Nicolaus Arnoldi had in den eersten echt Rieme van der Nitzen. De op den grafsteen vermelde Martinus Arnoldi (zoon van Nicolaus en Barbera Knock) was zijn achterkleinzoon uit het eerste huwelijk.
Anna Pibenga, de tweede vrouw van Nicolaus Arnoldi, was eerst gehuwd geweest met den advocaat Fred. Petertille. Zij was eene dochter van den Franeker burgemeester Wybe Jacobs Pibenga en geboren 1 Mei 1628.

>> begin


A 42/43. [Register 1993: no. 102; t.h.v. pilaar 12]
Buitenrand:
Int jaer ons heer(en)MVcXXXI op den XXI dag Marty doen sterf den erbaren man ALLERT PETERZOEN en biddet voer die ziel. Ame(n).
Binnenrand:
A(nn)o MVcXXIII Dec(em)bris sterf die eerbare IMK ALLERTS docht(er).
In het midden:
A(nn)o 1766 den 23 January is in den Heere gerust de Heer DIONISIUS ULENBURG, J.U. Doctor, oud in sijn 67e jaer en leit alhier begraven.
Daaronder:
Anno 1631 de(n) 26e Novemb. sterf die Eerbare ANTJE JACOBS Do(chter), OTTO DOUWES sijn wijf, olt 21 jaer ende leit alhier begraven met haer kint.
Anno 1633 den 14 December sterf die Eerbare HISKE JARICHS Do(chter), OTTO DOUWES sijn wijf, olt int 23 jaer, ende leit alhier begraven.
Daaronder:
Anno 1727 den 14 Juli is in den Heere gerust den Heer JOHANNES ROMKES ULENBURGH, in leven mede vroedschap deeses Steeden, oud 50 jaren, 4 maanden min vijf dagen en leit alhier begraven.

>> begin


zerk CiricusA 44. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Grafsteen van een priester uit de 15de eeuw:
[Anno Domini 1512 12? Kalendas Augusti CIRICUS ecclesiae rector naturae Deoque concedens hic sepultus est].
In het midden twee engelen, houdende een soort schild of bord met zes punten, waarop een onduidelijk figuur; beneden een wapen, waarop een kruis met kromstaf en ter rechterzijde [de initialen van de maker GH?; vgl. W. Dolk, Zestiende-eeuwse zerkhouwers in Friesland. In: De Vrije Fries XLVI (1964), 203-213].

>> begin


A 45. [Register 1993: no. 113; t.h.v. pilaar 14]
In het koor.
Buitenrandschrift:

An(n)o 1688 den 6 October is overleden AGGE ANDRIS, out int 73 jaer en is hier begraven.
Binnenrandschrift:
A(nn)o 1679 den 10 December is overleden TEETSKE HANSES, gewesene Huisfrou van AGGE ANDRIS, out 64 jaren, hier begraven.
Binnenschrift:
A(nn)o 1739 den 16 Febr. is in den Heere gerust de .....LAMBERTUS VAN HOUWERDA, oud sijnde 54 jaeren ende leit alhier begraven.
1772, den 10 7ber (September) is in den Heere gerust de Eerbare IJBELTJE L. VAN HOUWERDA, oud 67 jaeren, 16 dagen en leit alhier begraven.
Een ronde uitgehouwen plaats met twee geschonden wapens en andere figuren. Daaronder:
Den 8sten 9ber (November) 1721 is in den Heere gerustden eersaemen en deugdrijken LAMBERTUS HILARIDES VAN HOUWERDA, in leeven Inspector Burse binnen Franeker en weesvoogd van 't Clara Campster weeshuis alhier, oudt int 45 jaer, leit alhier begraven.
A(nn)o 1740 den21 Augusti is in den Heere gerust de Eerbaere ANNA VAN HOUWERDA, Huisvrouw van Ds. STRIJK, oud zijnde 31 jaeren ende leit alhier begraven.
Do. Strijk is zeker dezelfde als Antonius Strik, of Strick, Johanneszoon, geboren te Enschede in 1692, predikant van 1716-1733 te Edens en Spannum en van 1733-1741 te Tzummarum, overleden 22 Maart 1756.

>> begin


A 46. [Register 1993: no. 174; t.h.v. pilaar 18]
In het koor. Een gebroken steen.
Randschrift:

A(nn)o 1651 den 19 April sterf den eerentphesten Dr. HORATIUS DOMAN, oud 61 jaer en leit alhier begraven.
A(nn)o 1667 den 24 April sterf de eerbare AUCKIEN BOTMA sijn wijf, oud 64 jaer en leit alhier begraven.
In het midden, bovenzijde, alle wapens uitgekapt. Daaronder:

JAN PAUW zoo deugdgezind
Der kindren lieve vrind,
Geacht bij alle braven,
Die onderwees met vlijt,
Stierf na acht maanden tijd.
Zijn lijk ligt hier begraven.

Geboren te Blokzijl den 18 October 1790.
Overleden te Franeker den 19 April 1816.

>> begin


A 47. [Register 1993: no. 136; achter het koor, t.h.v. pilaar 15]
In het koor. Een zerk zonder randschrift, de wapens geschonden:
A(nn)o 1757 den 27ste October is overleden den WelEdele Zeergeleerde Heer HANS GONGGRIJP in leven der beider regten Doctor, in den ouderdom van 28 jaar ende omtrent 7 maanden ende ligt alhier begraven.
A(nn)o 1766 den 7de Febr. is gestorven de WelEdele Achtbare Heer HERMANUS GONGGRIJP, oud Burgemeester & Raad in den Vroedschap dezer Stede, oud zijnde 53 jaaren en 11 maanden en ligt alhier begraven.
A(nn)o 1785 den 8ste Febr. stierf de WelEdele Juffrouw CATHARINA LORÉ, wed(uw)e wijlen den WelEdele Achtbare Heere oud Burgemeester HARMANUS GONGGRIJP, in den ouderdom van 73 jaaren en 9 maanden en ligt alhier begraven.
Harmanus Gonggrijp werd gekozen in de vroedschap den 7den Juli 1737, tot Burgemeester 31 December 1743 en was in 1747 en 1750, wegens Franeker, volmacht ten Landsdage.

>> begin


A 48. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
In het koor. Een zerk met wapens.
Randschrift:

Reverendus vir D. HENRICUS ANTONIDES NERD. S.S. Theol. Doct. ejusdemque in Acad. Fran. Prof. cum hic suas collocat exuvias Anno sal. 1614. Aetat. 69. Prof. 29 Aprl 20. Deo animam offert amicis nomen.
Binnenzijde het navolgend latijnsch vers, dat later is weggekapt en waarvoor het straks te melden grafschrift in de plaats is gekomen:
Hic jacet Antonides, hic musae, hic paxque decusque,
Hic columen nostrae delitiumque scholae.
Quid? cubat ille, jacent istaec; mors una quietem
Huic prompsit, multis exitiumque aliis.
Privatum non ergo malum plorate, sepulchrum
Fati est communis, publica noxa boni.
In de plaats van dit vers werd het volgend grafschrift gebeiteld:
1819 den 6 Mej is overleeden JOHANNES GERRITS, oud 52 jaaren en lecht hier begraven.
Henricus Antonides Nerdenus, geboren te Naarden 13 Februari 1546, werd hoogleeraar te Franeker in 1585, huwde Ludoviva Herberts WIJNCOOP en stierf 14 Maart 1614, of 20 April van dat jaar.

>> begin


A 49. [Register 1993: no. 91; t.h.v. pilaar 10]
In het koor. Een eenvoudige steen, zonder wapens en aan de kanten uitgebrokkeld.
Randschrift:

A(nn)o 1666 den 31 Augusty sterf den eersamen POULUS CORNELIS, in lven coopman binnen Franeker, out 63 jareb en elijt hier begraven.
In het midden:
1669 den 21 Desember is in den Heere gerust de Eerbare RIJCKIEN PIERS SCHOTANUS, wedu(we) van de(n) E. coopman POULIS CORNELIS BOGARDA, olt ontrent 68 jaer en leit alhier begraven.
1680 tusken den 10 en 11 Maert is in den Heere gerust de eersame POULUS CORNELIS BOGARDA, olt inmt 71e jaer en leit alhier begraven.
1689 den 8 January is in den Herre gerust de E. coopman CORNELIS POULIS BOGARDA, olt in sijn 48 jaer en leit alhier begraven.
1714 de(n) 6 7b. (September) is overleeden ..... POULUS TJESMA, Medicine Doctor tot Franeker, oud omtrent 47 jaer en leit alhier begraven.
1761 Den 14 October is in den Herre gerust ..... JACOBUS SCHELTEMA, old secretaris der Stede Franeker, voogd van 't Claarcampster weeshuis en van de St. Martinikerk te Franeker, oud 76 jaer en leit alhier begraven.
Den 16 Aug. 1801 stierf Mr. CORNELIS PAULUSZ. SCHELTEMA, in leven secretaris dezer Stede, oud 75 jaar en 4 ½ maand.
Jacobus Scheltema was secretaris van Franeker van 1712 tot 1753 en Cornelis Paulusz. Scheltema van 1753 tot 1790.

>> begin


A 50. [Register 1993: no. 308; in het koor, t.h.v. pilaar 20]
In het koor. Een zerk zonder randschrift, de wapens uitgekapt.
A(nn)o 1765 den 17 Augustus is in den Heere gerust de coopman PIETER ADAMA, in lven mede Froiedschap der Steede Franeker, in de ouderdom van 50 jaaren, 7 weeken, en 3 daagen en leit alhier begraven.
1788 den 29 Novemb. overleed de moeder van BROER ADAMA, regerent Burgemeester alhier en van TH. ADAMA, V.D.M. te Coudum, JOHANNA BROERS SNIP, gewesen huisvrouw van PIJTTER ADAMA, oud groot 70 jaaren en leit alhier begraven.
Den 5 Mei 1807 is in den ouderdom van 58 jaren overleden de Heer BROER ADAMA, oud Burgemeester van deze Stad.
Den 30 October 1823 is in den hoogen ouderdom van ruim 85 jaren overleden Mejuffrouw ATSKE STEENSMA, laatste vrouw van den Heer B. ADAMA en leit alhier begraven.
Pieter Adama werd gekozen tot vroedsman 11 Maart 1761.
Broer Adama kwam in de voedschap 10 Januari 1771 en werd gekozen tot burgemeester 25 Januari 1788, en was van 1788-1793 volmacht ten Landsdage wegens Franeker.

>> begin


A 51. [Register 1993: no. 50; t.h.v. pilaar 6]
In het koor. Een lelijke en gescheurde steen, waarop het grafschrift onleesbaar en de wapens geschonden zijn. Het grafschrift betreft Francina Potgieter en Henrici Schotanus Starrenga.
Waarschijnlijk wordt hier bedoeld Dr. Henricus Schotanus à Starringa, die lid van de vroedschap werd 21 November 1657 en tot burgemeester werd gekozen 31 December 1658. Zie W.B.S. Boeles, "Frieslands Hoogeschool", d. II, p. 219.

>> begin


A 52. [Register 1993: no. 134; achter het koor, t.h.v. pilaar 15]
Anno 1733 den 9 Februarij is in den Heere gerust Jufvrouw SJOUKJEN VIGLIUS, weduwe van D. JOH. BALK, oud 79 jaren, 5 maanden.
Anno 1690 den 1 October sterf JOHANNES BALK, in leven Medicine Docktor tot Leeuwarden, oud in 't 40 jaar en leit alhier begraven.
Verder een onleesbaar opschrift.

>> begin


A 53. [Register 1993: no. 69; t.h.v. pilaar 8]
Een fraai gebeiteld stukje steen.
A(nn)o 1590 de(n) 13 February sterf den eersame(n) Mr. JOHANNES Joachimi, Conrector deser stede, echte man van S. EBEL JANS dochter.

>> begin


A 54. [Register 1993: no. 104; t.h.v. pilaar 12]
A(nn)o 1582 de(n) 25 November is gestruven den eersame(n) man, scipper PIER RIENCK.
A(nn)o 1582 de 7 November sterf de eerbare vrou GEERT DIRCK d(o)cht(er), scipper PIER wijf.
A(nn)o 1590 de(n) 27 Junius sterf de(n) eersamen DIRCK PIER zo(on), olt 34 jaer.
A(nn)o 1593, den lesten Octob. sterf de eerbare en deuchtsame EBEL JANS d(ochte)r, Mr. JAN JOCHUMS wijf, olt 37 jaer.
A(nn)o 1593 de(n) lesten November sterf EBELKE, JAN JOCHUMS, haer dochter, olt 7 weken.
A(nn)o 1608 den 23 July sterf de eerbare GEERTJE DIRCKS.
Deze steen houdt zeker verband met den vorigen. Ebel Jansdr. komt op beide voor, op de eene als gehuwd met Mr. Johannes Joachimi en op de andere als gehuwd geweest met Jan Jochums, waarmede wel een en dezelfde persoon zal worden bedoeld.
Pier Rienks komt voor in een stuk van 4 December 1560. (Zie Franeker Archief, no. 110.)

>> begin


A 55. [Register 1993: no. 135; achter het koor, t.h.v. pilaar 15]
Een blauwe steen, met duidelijk opschrift en een rond doch geschonden wapen, benevens een verminkt onderschrift:
Int jaer ons Heer MDcL de(n) IIII February sterf den erbaren man PIETER GIJSBERT ENS.
Int jaer ons Heer MDcLIII den 22 May sterf die eerbare JILKE, PIETER ENS wijf.
Anno 1666 den 21 October is in den Heere gerust Dr. NICOLAES HENDEMA, in leven advocaat voor den Hove van Friesland en let hier begraven.
Pieter Gijsbertsz. Ens was in 1537 schepen en in 1544 burgemeester van Franeker.

>> begin


A 56. [Register 1993: no. 192; t.h.v. pilaar 23]
A(nn)o 1634 den 7 Augusti, 's morgens te zeven ure is in den Heere gerust den eerbare seer duechsaam vrouw MARIA VAN VOORDT, int leven echte huisvrouwe van ..... verder onleesbaar.

>> begin


A 57. [Register 1993: no. 192; t.h.v. pilaar 23]
Steen met geschonden wapens.
A(nn)o 1738 den 8 February is overleden SIOERDT SALVERDA, in leven old burgemeester en vroedschap deser stede, oudt 32 jaar en 8 maanden 22 dagen en legt alhier begraven.

Chi more e morira in dolore vivera dopo in pace nel Salvatore.
Sjoerd Tjepkes Salverda, gekozen tot vroedsman 12 Februari 1730, volmacht ten Landsdage wegens Franeker in 1736, werd benoemd tot burgemeester aldaar 31 December 1732.

>> begin


A 58. [Register 1993: no. 215; tegen de muur, t.h.v. pilaar 25]
Roode steen met fraaie letters en een wapenschild, waarop [het volgende] figuur dat ook op de vier hoeken voorkomt: [een kruis met halverwege de onderbalk een balk rechts naar beneden en onderaan een balk links naar boven].
Int jair ons heren MVc ende I, doe starf RIENCK TAKA ZOEN opten Kars- (of Paes)dach. Bijdt doch voer dije siel om God een paetern(oste)r.
D.F. * G.v.S.

>> begin


A 59. [Register 1993: no. 176; t.h.v. pilaar 19]
A(nn)o 1600 den 5 Aprilis sterf de eerbare MAEIJKE JANS D(ochte)r, HUIJBERT CLAAS zo(on) wijf, olt omtrent 22 jaer en leit hier begraven.
A(nn)o 1616 den 13 December is in den Heere gerust DIRCK WILTJES, coopman, out 32 ¼ jaer en leit alhier begraven.
H. [runeteken] C.

>> begin


A 60. [Register 1993: no. 185; t.h.v. pilaar 21/22]
Randschrift:
A(nn)o D(omi)ni MDCIX obiit in Chr(ist)o Cl. vir LOLLIUS AB ADAMA J.D. Gr.L. Primus Dein(de) Philo. in Acad. Fr. Prof. E.....
A(nn)o MDcXCVII die XXII Dec. obi(i)t honesta matro(na) MARIA A DRIESCHE Vervenica Flandra coniux. Ae. XLIX.
In het midden een wapen: gedeeld met den halven adelaar, de andere helft doorsneden, a. een ster, b. twee eikels.
Lollius Adama was hoogleeraar in de wijsbegeerte te Franeker.

>> begin


A 61. [Register 1993: no. 249; t.h.v. pilaar 29]
Steen met gechonden wapens, waarop, voorzooverre leesbaar:
WILLEM NAUTA, gestorven den 25 Decemb. 1768, oud int 80ste jaar, oud burgemeester te Franeker.
Willem Aukes Nauta, gekozen tot vroedsman 20 Februari 1714, tot burgemeester 31 December 1728, was in 1733 volmacht ten Landsdage wegens Franeker.

>> begin


A 62. [Register 1993: no. 145; achter het koor, tegen de muur, t.h.v. pilaar 16]
Fraaie steen met ongeschonden wapen: gedeeld met den halven adelaar, op de andere helft een klisteerspuit(?) en met drie portretjes en een doodhoofd op de vier hoeken.
A(nn)o MDcLIII den I may sterf den erbaren man Meister WILLEM LAMBERTSOEN HOIERUS, VI brenciatus of boeijtatus en
Int jaer MDcLII den XVIII Novembris sterf den eerbare LAMBERT WILLEMSOEN HOIERUS hier begraven.

Hoc Lambertus habet socium [cum] patre sepulchrum
Hoierus docto doctior ipse patre.

Heus puer, heus iuvenis, que(m)q(ue)r & monet ipsa senectus:
Nemo sibi vitae tempora certa putet.
Cu(m) mihi vernare(n)t iuvenili in corpore vires
Ista velut fumus, bullaq(ue) vana fugit.
Hanc igitur vera(m) studiose quaerite vitam
qua cu(m) caelicolis nunc sine fine fruor.
A(nn)o 1585 den 26 February sterf de eerbare MAERTZEN AETE Doc(hte)r Mr. WILLEM LAMBERTSZO(ON) HOIERUS zijn wijf. Ae. [runenteken] 84.
A(nn)o 1617 den 19 December sterf die eerbare FOEKEL WIJLLEMS D(OCHTE)R HOIJERUS, HOEIJTE DOWES STIJCKENBUIR sijn wijf.
[Runenteken: stok met bovenaan een dubbele pijl en onder het midden een andreaskruis.]

>> begin


zerk VervouA 63. [Register 1993: no. 132; achter het koor, tegen de muur, t.h.v. pilaar 14]
Zeer prachtige zerk, met de wapens: Vervou en Cloquier, en Grumbach en Martena. In het midden van desen steen is een geharnaste ridder met geplooiden kraag uitgehouwen. De helm met vederbos en de strijd: handschoenen liggen aan zijn voeten. Ter weerszijden oorlogstropheeën.
Randschrift:

A(nn)o 1568 den 9 Junii sterf den Eedelen Erentvesten Joncker RAEST VAN VERVOU.
A(nn)o 1580 den 31 Octobris sterf de(n) Edele(n) Erentveste(m) Joncker JAN VAN VERVOU.
Reast van Vervou, een Luiksch Edelman, was de zoon van Jacques van Vervou en Maria, of Anna Maria von Grumbach, dochter van Frits von Grumbach en Luts van Martena.
Diens zoon Jan van Vervou sneuvelde 31 October 1580 nabij Sloten.

>> begin


A 64. [Register 1993: no. 301; vóór het koor, t.h.v. pilaar 21]
SAECKO TJEPKES TJEPKEMA, olt burgemeester der Steede Franeker, mede vroedschap, regerende kerkvoogd van St. Martinikerk ter voors, stede, geboren den 29 Januarius 1662 en gestorven den 26 Martius 1748 en leidt alhier begraven.
Sake Tjepkes Tjepkema was van 1714-1715 stadsbouwmeester van Franeker. Den 19den Mei 1714 werd hij gekozen tot vroedsman en den 31sten December 1721 tot burgemeester. In 1727 en 1729 was hij wegens Franeker volmacht ten Landsdage.

>> begin


zerk Siamese(?) tweeling, Franeker 1571

A 65. [Register 1993: no. 31; tegen de muur, t.h.v. pilaar 3]
Steen, waarop twee kinderen met de buikjes aaneengegroeid.
Hier legge(n) begrave(n) 2 broeders, soene(n) va(n) DIRCK GOVERTSzoo(n) apteker.
[Volgens A. Hallema, "Franeker door de eeuwen heen". [Leeuwarden 1953], p. 143, is de zerk in 1571 gemaakt door D.B.
Een beschrijving door A. Haller in het Latijn van een tweehoofdige foetus, die met de borst aan elkaar vast werd geboren, gepubliceerd Hannover 1739, bevindt zich onder nummer 156 in de Bibliotheek van het Leeuwarder Collegium Medicum; zie de HOMEpage.]

>> begin


A 66. [Register 1993: no. 292; vóór het koor, t.h.v. pilaar 21]
Geschonden steen, waarop, voorzooverre te ontcijferen:
Ut umbra hominum vita transgressio omnium n..... s.....
mane virens flos est ac fumus sub vespere vita.
Tusschen het uitgebeitelde op de figuren:
1778 den 25 September is overleden [TRIJNTJE] SJOUKJEN A: SALVERDA, oud 35 jaar, 9 maanden en leit alhier begraven.

>> begin


zerk FogelsangA 67. [Register 1993: no. 97; tegen de muur, t.h.v. pilaar 11]
A(nn)o 1573 de(n) 15 Julii sterf de(n) eersame(n) JOHAN(N)ES GERRITZO(ON) FOGELSANG, olt 45 jaer.
A(nn)o 1571 de(n) 7 February sterf MARY BOUCY ..... e. D. JO(HANN)ES GERRITS wijf.
A(nn)o 1590 de(n) 6 Junius sterf de(n) eersame(n) man KRIJN WIJTZE ZO(EN).
A(nn)o 1581 den 16 September sterf MAIJKE KRIJNS dochter olt 5 jaer.
A(nn)o 1581 den 5 Augusti sterf RINSKE KRIJNS dochter oldt 12 daeghen.

De(n) have(n) des levens heb ik ghefonden
Daer die vreetheijt des Doots sijn swaert,
Met Chr(ist)o, die het leve(n) is, voer ons ghesonde(n),
Mij(n) lichae(m) tot v(er)rijsenis hier wort bewaert.

>> begin


A 68. [Register 1993: no. 161; t.h.v. pilaar 17]
Den 22 October 1731 is de WelEd. Gestr. Heer SUFFRIDUS WESTERHUIS, old Rentmr. Generael der Dom. van Frieslandt, Burgmr. en vroedtsman der Stede Franequer .....
Den 14 Maart 1737 is de Welgeboren vrouw TITIA BOGARDA, weduwe wijl. de WelEd. Gestrenge Heer SUFFRIDUS WESTERHUIS, in den olderdom van 71 jaren en 4 maanden ..... en is in deze kelder bij haar zalige man den 1 April neergeset en sal dese kelder, volgens begeerte in desselfs codicil van den 22 Juily 1736, niet worden geopent als na verloop van 70 jaaren.
Zie over genoemde echtelieden mijn [Cannegieters] werkje "Martena-huis" enz.

>> begin


A 69. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
A(nn)o 1657, den 27 Jan. sterf den Hooghgeleerden Heer BERNHARDUS FULLENIUS, in sijn leven eerst Hebraeae linguae, daerna matheseos Professor in de Universiteit tot Franeker, out in zijn 55 jaer.
A(nn)o 1670, den 21 Decemb. sterf de Eedelen en deughdrijcke Juffrouw EBEL HINCKENA VAN HINCKENBORCH, sijn huijsvrouw, out in haer 65 jaer, en leggen hier begraven.

Caelestes rimate plagas, doctaeque magister
Artis in aethereas quae rapit ante vias
Quam mens corporeis compagibus edita rumpat
Aethera, seque locet nobiliore polo.
Optime Fulleni lateri conjuncte sodalis,
Nos reptamus humi, te capit aula dei,
Colligimur sensim terraeque excidimus oris
Exilium terra est patria chara polus.
C. SCHOTANUS.

>> begin


A 70. [Register 1993: no. 63; t.h.v. pilaar 7]
A(nn)o 1611 den 29 January sterf den eersamen man ABBE FRANSZ., in zijn leven burgemeister, weesemeister en(de) Armevochd in Franeker.
A(nn)o 1627 den 26 April sterf den eersmane PIJTTER ABBES, oude burgemeester deser steede, out int 50 jaer.
A(nn)o 1687 den 10 November sterf SIOUCKE JEROENMUS, de huisvrouw van ABBE PIJTTERS, out int 73 jaer.
A(nn)o 1676 den 5 December sterf REINUKE ABBES, out 35 jaer.
A(nn)o 1691 den 14 Maart is gestorven JEROENMUS ABBES, in leeven Mr. schoenmaecker en saalmaecker, out 51 jaer.
A(nn)o 1701 den 30 Maart sterf YEDTSKE ABBES, de weedue van JAN BOOTES, Mr. wolcammer deser stede, out 63 jaer.
A(nn)o 1719 den 12 Septem. sterf ANTJE ABBES, de weedue van BOUWE ANDRIS, Mr. Brouwer, out 72 jaer en liggen hier begraven.
Pieter Abbesz. komt als burgemeester van Franeker voor op de jaren 1623, 1624 en 1625.
Abbe Fransz. was aldaar burgemeester in 1597 en hopman over de wester- en noorderkwartieren in 1584.

>> begin


A 71. [Register 1993: no. 80; t.h.v. pilaar 9]
1799 den 18 October is in den Heere gerust AUKJEN FONTEIN, Huisvrouw van GEORGIUS COOPMANS, oud 69 jaaren en 6 maanden en is hier begraven.
Op den 3 Mai 1800 is in den Heere gerust GEORGIUS COOPMANS, in leven medicinae Doctor, in den ouderdom van bijna 83 jaaren en legt alhier begraven.
..... METZLER ..... huisvrouw van JAN COOPMANS ..... maanden en is alhier begraven.
1735 den 3 Maart is gestorven AALTJE JANS, huisvrouw van REINER FONTEIN te Franeker, zijnde int 26ste jaar haares ouderdoms en leit alhier begraven.
1736 den 31 Maij is gestroven JAN FONTEIN, zoontje van REINER FONTEIN te Franeker, zijnde int 4de jaar zijns ouderdoms en leit lahier begraven.
Den 2 Junij 1753 is gestroven JACOB BRAAM, der beide regten doctor en mede advocaat voor den Hove van Friesland, int 27ste jaar zijns ouderdoms en leit alhier begraven.
A(nn)o 1760 den 18 April is in den Heere ontslapen JAN IEMES, in den ouderdom van 78 jaren en 11 maanden en leit alhier begraven.
A(nn)o 1761 den 4 Januarij is in den Heere gerust NEELTJE JANS, wed. JAN IEMES, oud ruim 75 jaaren en leit alhier begraven.
A(nn)o 1780 den 2 Maart is in den Heere gerust ANNA KOOL, huisvrou van DIRK FONTEIN, out 31½ jaar, leit hier begraven.
REINER FONTEIN, overleden 5 Maart 1785, out circa 75 jaaren en [leit] hier begraven.

>> begin


A 72. [Register 1993: no. 87; tegen de muur, t.h.v. pilaar 10]
A(nn)o 1607 de(n) 29 January sterf de eersame gheleerde Dr. THEODORIC MANTGUM.
A(nn)o 1606 de(n) X Marty sterf de edele TJAECKE EEUWENS, zijn wijf.

Sum trivii Franekera tui moderatus habenas
Lustra per octo bona dimidiumque fide.
Jam rude donatus, caelique receptus in album,
Laetus ab ore dei pendeo discipulus.
H.A.N.
Theodoricus Mantegum was rector der scholen te Franeker. Na die betrekking bij de dertig jaren bediend te hebben, werd hij, bij resolutie van den Magistraat, d.d. 23 November 1599, op zijn verzoek eervol ontslagen en tegelijkertijd aangesteld tot Stads medicus op een jaargeld van 250 Caroliguldens. (Franeker Archief no. 381.)

>> begin


A 73. [Register 1993: no. 229; t.h.v. pilaar 27]
Fragmenten.
1763, 11 October, AALTJE RUERDS, huisvrouw van PIJTTER SIESVERDA, oud 24 jaar, 10 maanden.
1766, 18 Febr. TRIJNTJE FOKKES, huisvrouw van burgemeester PIER HESSELS DIJKSTRA, oud 76 jaar.
1777, 28 Junii, PIER HESSELS DIJKSTRA, burgemeester van Franeker.
Pieter Siesverda werd tot vroedsman gekozen 5 September 1767 en was in 1790 en 1794 volmacht ten Landsdage wegens Franeker.
Trijnte Fokkes werd in de wandeling Trijn Warnders genoemd.
Pier Hessels Dijkstra werd 18 September 1735 vroedsman, 1 Januari 1756 burgemeester en was in 1764 en 1768 volmacht ten Landsdage wegens Franeker.

>> begin


A 74. [Register 1993: no. 52; t.h.v. pilaar 6]
Randschrift:
A(nn)o MVcXCII de(n) IX February sterf die Eedele Ere(n)tveste Juncker ANTONIS VAN EGMONDT VAN MERESTEIJN.
A(nn)o 1605 de(n) 30 Aug. sterf die Eedele Eerbare Juffrow MARGARETA VA(N) BUINAU zij(n) wijf.
In het midden van den steen onder de helmteekens van Egmondt en Bunau de vier wapens naast elkaar van Egmondt, Foreest, Bunau en Nothaft en daaronder het volgend vers:

Quid, cedo, nobilitas, quid opes nisi fumus et umbra?
At pietas verum est perpetuumque bonum.
Qui situs hic, habuit ea juncta, relictus ab istis
Hujus in aetheria praemia sede tenet.
Op de vier hoeken met de namen eronder, de wapens: rechts, Egmont en Spaeneien (Spangen), Foreest en Cats; links, Buinau en Nothaft, Martena en Hottinga.

>> begin


A 75. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
A(nn)o 1625, den X Jan. sterf d'Hooggeleerde Dr. SIBRAND LUBBERT. der H. Schrijft Profess. Primar. Aetat. 69. Prof. 40.
A(nn)o 1625, de 8 May sterf d'eerbare seer deuchtsame TRUICKEN VAN OOSTERZEE, sijn huisvrouw, out 74 jaer.

Lubbertus nostri qui lux columenque lycei
Lustra per octo fuit, clauditur hoc lapide;
Clauditur, ast tantum corpus mortale, perennat
Fama viri, vivit mens pia juncta Deo.

>> begin


A 76. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
EPO JUCKEMA
consul Franekerensis,
summis in repub. honorib. functus,
obiit 5 kal. Jan. 1619.
LOLLIA FEDDINGA conjux,
VII kal. Aug. 1613.

Moriendo vivimus.
Conditus heic Epo Juckema sum cum Lollia eodem
Viximus ante thoro claudimur in tumulo.
Claudimur, imo soluti, et cum Christo sumus, ipse
Interitus nobis laetior introitus.
Mortua mors, letum deletum est, commorientes
Vivimus in Christo, mortua turba vale.
Epe, of Ype Jacobs Juckema was volmacht ten Landsdage wegens Franeker in 1584, 1586, 1587, 1592, 1593, 1597 en 1600, burgemeester aldaar in 1585, 1589, 1591, 1593, en 1600, gedeputeerde staat in 1592 en 1594, generale staat in 1606, en administreerend kerkvoogd in 1604.
Lolck van Feddinga was misschien eene afstammelinge van Sijtthie Peers Feddingha, die in 1470 te Franeker woonde.

>> begin


A 77. [Register 1993: no. 103; t.h.v. pilaar 13]
A(nn)o 1623 de(n) 21 Juny sterf de Welgeleerde JACOB RODRIGIUS DE BECKER.

Hic jacet heu! quondam cultor RODRIGIUS acer
virtutis et scientiae,
Harlemum genuit, musis themidique sacratum
huc Leyda transmisit virum:
ast abiit revocante Deo, fruiturque beato
nunc mens perenni gaudio.

>> begin


A 78. [Register 1993: no. 61; t.h.v. pilaar 7]
D.O.M.
et
aeternae memoriae
JOHANNIS M. STEINBERGII,
sacrarum literarum
magni professoris,
cujus
quod claudi potuit
heic jacet.
SOPHIA POSTHIA
conjugis charissimi
famae orbi notae,
virtuti caelo receptae,
F.C.
Obiit A(nn)o MDCLXX,
XXV Novembris,
Aetatis XLV.
Johannes Melchior Steinberg geboren te Genève 25 November 1625, werd professor in de theologie te Franeker in 1670, was in 1665 gehuwd met Sophia Post en stierf juist op zijn 45sten geboortedag.

>> begin


A 79. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Monumentum spulchrale,
viro incomparabili
D. JOHANNI JACOBO WISSENBACH Nassovio
J.U.D. et Professori
per XXIV annos in Frisiorum Acad.
celeberiimo,
1665, 16 feb, denato,
a secunda conjuge
RIXTIA DOMANS
erectum.

Hoc saxo tegitur toto celeberrimus orbe
Wissenbach, legum gloria, juris honos.
Ingenio, eloquio, calamo, virtute, secundus
Nulli, quem cathedrae, curia, templa, fora,
Innumerae gentes, Belgae, Germania, lucent,
Frisia tuque virum non habitura parem.
P. MATTHAEUS.
Johannes Jacobus Wissenbach, een Nassauer, werd geboren te Fronhausen den 8sten October 1607. In 1640 werd hij buitengewoon - en in 1643 gewoon hoogleeraar in de rechten te Franeker. Hij was eerst gehuwd met Elisabeth Cloppenburch en daarn amet Rixt Doman, de dochter van een magistraatspersoon te Franeker, die hem overleefde.

>> begin


A 80. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
A(nn)o 1612, de(n) XI May sterf de Hooghgeleerde JOANNES FUNGERUS rector der schole in Franeker.
A(nn)o 1620, den 25 November sterf de eerbare ende deuchtsame LUDTS WIBES D(ochter) sijn wijf.

Si quem beatum vivida pietas praestat,
Si qui laboris praemium vivi debent.
Doctrina magnum posteris si quem narrat,
Fungerus ille est, conditus hoc saxo, lector,
Scientiarum nulla pars istum fugit.
Floret a cunctar. defaecarat linguarum
Quas ille jugi cura, et artificis dextrae
Ductu fluenta sacro aeviterna depressit.
Quatuor juventae rector urbibus electus
Hoc ille cursu reddigit vitam patri
Fervente quem dilexit et fide et zelo;
Bonis amicus, impiorum odium atque osor,
Aegris medela, egentibus spes et portus,
Illo quiescant omine per cruces quotquot
Pietas labor, doctrina, sic mactant caelo.
W.P.

>> begin


A 81. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
D.S.
AEGIDIO RADAEO
illust. ord. Frisiae
quam celeberrimo typographo,
ac doctissimo
viro GERARDO FOCCENIO
subrectori scholae publicae
genero ejus dilecto.

Qui potuit culto donare charactere doctos,
Et famam ornatis conciliare typis,
Ut velut in solidis spirent monumenta columnis
Illorum quos mors invida diu rapuit,
Tandem etiam genero sociatus, maemore duro
Clauditur, et nomen quod dedit ipse tenet.
Evexit caelo pietas, quid quaerimus ultra?
Hoc est in terris vivere et in superis.

W. Revius P.C. P. Winsemius

>> begin


A 82. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Hoc tumulo conditus est
rever. cl. vir
D. JOHANNES CLOPPENBURGH,
S.S. Theol. Dr. et Professor,
olim pastor Aelburgensis ab A(nn)o 1616,
Heusdanus ab A(nn)o 1618,
Amstelredam. ab A(nn)o 1621,
Brielanus ab A(nn)o 1620.
S. Theol. in Acad. Harderovicena
Profess. et v.d. Minister ab anno 1640,
et postremo
S. Theol. Professor. ac v.d. Min.
Academiae Frisiorum Franekeranae,
ab A(nn)o 1644.
Natus Amstelred. A(nn)o MDXCII, XIII May.
Denatus Franekerae A(nn)o MDCLII, 30 July.
Hier leit begraven
de deugtrijke Godtsalige matroon
Juffrouw ELIZABETH WESSELS,
weduwe van den Hooghgeleerden
JOHANNES CLOPPENBURG,
in zijn leven theologiae Profess.
tot Franeker.
Gestorven den .. Octobris 1657,
out zijnde 57 jaeren.
Johannes Cloppenburch, hoogleraar in de theologie te Franeker sedert 1644, was geboren te Amsterdam 13 Mei 1592, uit het huwelijk van Dirk Cloppenburch en Johanna Janssonius. Hij huwde eerst Lea Castelein en daarna met Elizabeth Wessels, die hem overleefde.

>> begin


A 83. [Register 1993: no. 151; achter het koor, t.h.v. pilaar 16]
Den 18 Novemb. 1640 is gestorven HENRICUS RHALA, der beijden rechten doctor ende Professor in de universiteit tot Franeker, out 49 jaer.
Den 3 Decemb. 1665 is gestorven ANNA sijn huisvrouw, out 62 jaer en leggen hier begraven.

Juris consulti hic Henrici Rhala sepulchrum est
Incomparabilis viri,
Juris qui in Frisia, et qui praestantissimus olim
Professor eloquentiae,
Nox premit hunc, at fama viri post funera vivit
Majorque post cineres venit.
P.P.J.R.S.
Henricus Rhala, zoon van Johannes Rhala, ontvanger der geestelijke goederen in Friesland, en Aaltje de Veno, werd in 1618 hoogleeraar in de welsprekendheid en geschiedenis te Franeker en huwde 4 Juli 1624 te Emden met Anna Duerkop, de dochter van een "amptman".

>> begin


A 84. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Hoc saxo continentur ossa
viri clarissimi
GULIELMI CUP, J.U. D(octo)ris
ejusdemq(ue) facultatis dum viveret
professoris apud Frisios primarii;
nati Bommeliae,
denati Franequerae
XVI Jan. 1669, aetat. 63.
Beatam resurrectionem
cum fidelibus exspectantis
in charissimi patris sui
memoriam
maestus posuit filius
VINANDUS CUP, J.U. Dr.
Guilielmus Cup, zoon van Petrus Cup en Elisabeth van Wely, werd geboren te Zaltbommel 6 Juli 1604. Hij was professor in de rechten te Franeker, huwde eerst met Geertruid Gordon, eene dame van Schotsche afkomst, overleden in 1652 en daarna met Catharina Reneman, wier vader admiraliteitsraad was te Harlingen.

>> begin


A 85. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Fragmenten. Geschonden steen, waarop, voorzooverre leesbaar:
Anno MVcLIIII, den 23 Decembris, sterf die eerbare .....
Steen met een wapen: gedeeld, rechts een adelaar, links boven een ster, in het midden een klaverblad en beneden een eikel.
Geschonden steen, waarop, voorzooverre leesbaar:

Int jaer ons Heer(en) MDc en(de) XXIII den IV dach ..... sterf den .....
Geschonden steen, in het koor:
Illuce sestinadi ab ..... samma ..... pax iegnat Et jugis tranquillitas rustilat .....

>> begin


A 86. [Register 1993: no. 43; t.h.v. pilaar 4]
Een steen, die uit de voormalige Academiekerk naar de St. Martinikerk schijnt overgebracht te zijn.
Heic caro PASORIS recubat sed fessa labore,
Mens sursum tendens geniis comitata triumphat.

GEORGIUS PASOR
S. Theol. et l. Hebraeae
per annos XIX.
Herbornae,
Graecarum literarum per
annos XI.
Hac in Academia
Professor
Heic gloriosam carnis
praestolatur resurrectionem.

Natus Ellarae Nassow
kal. August. MDLXX.
Denatus Franekerae
IV eid. Decemb.
MDCXXXVII.
George Pasor, een Nassauer, geboren te Ellar 1 Augustus 1570, werd in 1626 Hoogleeraar in het Grieksch te Franeker. Hij overleed aan eene langdurige koorts, gepaard met de gevolgen van een ongelukkigen val.

>> begin


A 87. [Register 1993: no. 23; t.h.v. pilaar 1, bij ingang]
LAURENTIUS BANK,
Norcopensis,
philosophiae et jurium Doctor,
per annos quindecim in hac Acad.
extraordinarius Professor,
hoc saxo conditus
beatam resurrectionem
praestolatur.
Denatus 13 Octob. 1662.
Laurentius Banck, of Bank, geboortig van Norköping in Zweden, werd in 1647 buitengewoon hoogleeraar in de rechten te Franeker.

>> begin


A 88. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Zeer onduidelijke steen. ..... Jr. ORCK VAN DOYEM, Raed ordinaris in den Hoove van Vrieslandt, obiit den VIII Octobris A(nn)o MDCXLV .....
Zie Wapenbord no. 25.

>> begin


A 89. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Geschonden grafsteen, waaronder zijn begraven Petrejus Tiara, Hoogleeraar te Franeker en diens broeder Dominicus Tiara.
Petrejus Tiara, geboren te Workum 15 juli 1514, was eerst geneesheer te Franeker, waar hij met Pietrick Anskes, de dochter van een welgesteld houthandelaar, huwde. Later vertrok hij naar Leuven, als docent in de oude talen. In 1555 was hij medicus der stede Delft, vanwaar hij, waarschijnlijk in 1557, weder naar Franeker vertrok. Na den dood zijner genoemde vrouw, vóór 1554, hertrouwde hij met Aef Barendts te Franeker. In 1559 of 1560 werd hij Hoogleeraar in het Grieksch te Douai. Zijne vrouw kreeg daar het heimwee, weshalve Tiara zich in 1565 weder als stadsgeneesheer te Franeker vestigde. In 1574 nam hij het Hoogleeraarsambt in het Grieksch te Leiden aan. In 1585 werd hij in dat ambt beroepen te Franeker, welk beroep door hem werd aangenomen. Hij stierf aldaar 9 Februari 1586. Zijne weduwe Aef Barendts hertrouwde met Dr. Jacob Meintes en stierf 23 September 1597. (Zie hiervóór no. 9.)
(Zie ook de Navorscher 4de jaarg. p. 373.)

>> begin


A 90. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Randschrift, voorzooverre leesbaar:
Int jaer ons here(n) MV sterf den genrena. en... UBELT ORLOFF ..... karis ocbebore in Mepellen. opten maindach van Karsdach is hu bleve des..ccheet bemoud oat 611 .....
Op den steen een ridder in volle wapenrusting, met een wapen: een visch; helmteeken dezelfde figuur.

>> begin


A 91. [Register 1993: no. 118; t.h.v. pilaar 14]
Kindersteen.
A(nn)o 15.. ..... CAM(M)IGA, GERROLT CAM.zo(on).
In het midden de wapens: Cammingha en Ockinga, met den uitkomenden leeuw als helmteeken. Op de hoeken telkens twee wapens in één schild, rechts boven: Cammingha en Herema, rechts beneden: Minnema en Sjaerdema, links boven: Ockinga en Minnema, en links beneden: Roorda en Walta.

>> begin


A 92. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Hier lecht begraven ..... Novembris. regelcat.....
Met de wapens: Harinxma thoe IJlst en Sjaerdema met den pijl.

>> begin


A 93. [Register 1993: no. 275; onder het orgel, t.h.v. pilaar 29]
Steen met het wapen van Bunau in het midden, onder de helmen met helmteekens van dat geslacht, en op de hoeken acht wapens, van welker figuren niets meer kan worden onderscheiden.
Randschrift:

Int jaer ons here(n) MVc en(de) XLII de(n) XXX Augusti sterf de eerntveste ROELEF VA(N) BUINAU.
Roelof, of Rudolf von Bunau, zoon van Heinrich von Bunau en Agnes von Nothaft von Wernberg, vrij zeker van een Saksisch geslacht, was gehuwd met Cunira, of Knier van Martena, dochter van Hessel van Martena. Hij was grietman van Gaasterland.

>> begin


A 94. [Register 1993: no. 149; achter het koor, t.h.v. pilaar 16]
A(nn)o 1545 de(n) 4 September sterf den eersamen man CLAES CLAESEN hier begraven.
A(nn)o 1549 den 12 September sterf de eerbare AEF Mr. JACOB ROELEF VA(N) DALE(N) wijf, hier bij haer eerst man begraven.
F.G.E.
Wapen: gedeeld met den halven adelaar, op de linker helft een vleugel, waarboven een ronde schijf. Daaronder:
A(nn)o 1590 de(n) 15 Augustus sterf AEF, Meister JACOBS dog(te)r, GHIJSBERT FRANSZOE(N) ENS vrou, besorgster van den Econemie, omtrent 6 jaer, binne(n) Franeker ende ENS GHISBARTS dog(te)r des selfs jaer den 18 September en leggen hier begraven.
A(nn)o 1615 de(n) .. Novemb. sterf de eerbare GRIET TOM(A)S d(ochte)r, laest wedue va(n) GIJSBERT FRANS ENS end(e) is hier begraven.
Mr. Jacob Roelofsz. van Dalen, of Dalenus, was rector en burgemeester van Franeker. Hij hertrouwde met Jetske Sybesdochter. (Zie Franeker Archief no. 132.)
Gijsbert Fransz. Ens was volmacht ten Landsdage wegens Franeker in 1592. Hij komt met zijn wapen voor in den gevel van het Raadhuis.

>> begin


A 95. [Register 1993: no. 170; t.h.v. pilaar 18]
A(nn)o 1568 den 3 Septembris sterf LIWE DIRCKSZO(ON), Burgemeister in Franeker.
A(nn)o 1583 de(n) 19 Nove(m)b. sterf die eerbare eerentpheste LIWE DIRCK zijn wijf.

>> begin


A 96. [Register 1993: no. 100; t.h.v. pilaar 12]
Randschrift:
A(nn)o 1678 de(N) 12 May is in de(n) Heere gerust d. i.. JORRIJT AGGES BRUINIA, in leven ontvanger der boelgoeden binne(n) Franeker en(de) volmacht wegens Franekeradeel te Landsdagen, oudt 26 jaer 26 dagen, leit alhier begraven.
A(nn)o 1693 den 19 January is in den Heere ontslapen de eerbare YTTJE DIRCKS, de huijsvrou van (den) ontvanger JORRIJT AGGES BRUINIA, out int 50ste jaer en leit alhier begraven.
In het midden twee uitgekapte wapens.

>> begin


A 97. [Register 1993: no. 129; achter het koor, t.h.v. pilaar 15]
Randschrift:
A(nn)o 1654 den 6 Novembris is in de(n) Heere ontslapen den eersamen JEROEN WALINGS MONTELBAN, out 75 jaeren.
In het midden twee wapens: rechts, gedeeld met den halven adelaar, op de linker helft een vleugel, waarboven een ronde schijf (zie bij no. 94) en links, gedeeld met den halven adelaar, op de linker helft een dolk(?). Daaronder:
A(nn)o 1749 den 6 April is in den Heere gerust de deugtrijke JELLE, eerbare MEIJERS wed. wijle(n) YSBRANDT RINSES, in leven mederechter over Franekeradeel, oud zijnde 88 jaeren en 3 maenden.
A(nn)o 1690 den 6 Juny is in den Heere gerust de eerbare JANKE JEROENS ENS, weduwe van JOH. BART MEIJER, out int 77 jaer en leit alhier begraven.
Anno 1703 den .. Juny is in den Heere gerust de eerbare TRIJNTJE JOHANNES BART MEIJER, de huisvrouw van VITUS RINGERS, Phil. Doct. en Predikant tot Ried, oud 44 jaar.
Vitus Ringers hertrouwde met Grietje Reneman, dochter van Daniël Reneman, te Harlingen.

>> begin


A 98. [Register 1993: no. 140; achter het koor, t.h.v. pilaar 15]
Randschrift:
A(nn)o 1648 de(n) 30 Januari sterf de(n) eersame(n) DOUWE HOEIJTES STYCKENBUIER [Onder 1648:] oldt 88 iaeren en(de) 81 daghen.
A(nn)o 1622 de(n) 23 Nov. sterf d'eerbare MAEIJKE DE BLOCQ zijn wijf, old 68 jaren.
In het midden twee uitgekapte wapens en daaronder:
A(nn)o 1611 de(n) 30 April sterf HOEIJTE DOUWESZ. olt omtrent 22 iaeren.

>> begin


A 99. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Bovenaan:

Manis Lectori.
Forma saver populi fernor iuvenis opesq(ue)
Surripuere bibenocsere quid sit homo et horror
Post hominem vernis post vermea saetd.
Sic hu non hominem vestitur omnis homo.
Onderaan:

D.O.M.
GISBERTUS BOURICIUS J.U.D. haud obscuro apud l.vardianos loco natus ingenio, doctrina ac virtute inter Iurisconsultos sui aevi excellens et suprema Curia Frisia in vita Advocat. saeundiss. obiit 30 Janu. A(nn)o a partu virginis 16..
A(nn)o 1646 den 26 Augusti sterf de HoogEdelGeb. Heer HORATIUS VAN MEINSMA, oudt 56 jaer.
A(nn)o 1657 den 28 September sterf de Edele Juffr. ENA VAN TYARA, sijn Ed. Huisvrouw, oudt 68 jaer.

>> begin


A 100. [Register 1993: no. 110; t.h.v. pilaar 13]
Randschrift:
A(nn)o 1752 den 21 April is in den Heere gerust de eersame man PAULUS SCHELTEMA, in leeven oud Burgemr. der stad Franeker, oud 63 jaar en 3 maanden en leit hier begraven.
In het midden:
A(nn)o 1694 den 18 Aug. sturf JAN JANS SCHELTEMA, bedienaar des Godlijke woords onder d'Doopsgesinde deser stad, oud 36 jaer en is hier met drie van sijn kinderen begraven.
A(nn)o 1702 den 12 December sterf TETTZE JACOBS TZESCIA, tot Harlongen, oud 40 jaar en wedu(we) wijllen J.J. SCHELTEMA en is hier begraven.
Paulus Scheltema werd gekozen tot vroedsman 15 Februari 1719, tot burgemeester 31 December 1722 en was volmacht ten Landsdage wegens Franeker in 1722.

>> begin


A 101. [Register 1993: no. 187; t.h.v. pilaar 22]
Steen met twee uitgekapte wapens:
A(nn)o 1620 de 14 Marty sterf de(n) Eersamen SYOUCKE BANTS ende is alhier begraven.
A(nn)o 1618 de(n) 2 February sterf de eerbare BAUCK WIJGARA D(ochte)r, SYOUCKE BANTS wijf.
Tweede rand:
A(nn)o 1613 de(n) 26 Septembris sterf den Eersamen RIVERDT BANTS, olt 38 jaer.
Sjouke Ruurds Bants, volmacht ten Landsdage in 1602, idem der Vijf Deelen Binnendijks in 1613, burgemeester in 1598, 1610 en 1613, hopman over een vendel burgerij en een der vier eerste voogden van het Klaarkampster weeshuis.
[Brieven die Ruurd Bants schreef tijdens zijn studiereis naar Frankrijk, zijn op deze site uitgegeven; zie de HOMEpage.]

>> begin


A 102. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Een gebroken grafsteen van een Grietman van Franekeradeel, waarop het sterfjaar 1611 en de datum 9 Februari voorkomt, vermoedelijk betrekking hebbende op Feddrick van Offenhuizen.

>> begin


A 103.
In de Sint Martinikerk liggen nog begraven, doch de grafzerken zijn verdwenen:
a. HERO VAN OCKINGA, de jonge, kinderloos overleden in 1544. (De Vrije Fries I p. 111).
b. FRITS VAN GROMBACH, grietman van Barradeel, overleden in 1541. (De Vrije Fries I, p. 114; Mr. A.J. Andreae, Nal. Grietm. p. 73; Alm. Nederl. Familieblad V p. 156.)
c. JAN VAN EGMONDT VAN MERESTEIN, kastelein van Harlingen, echtgenoot van AMALIA VAN GROMBACH, overleden 1546. (De Vrije Fries I p. 115.)
d. SOPHIA VAN VERVOU, eerst gehuwd met WIJTZE VAN CAMMINGHA, heer van Ameland, en daarna met den ridder JOACHIMUS ANDRÉE, hoogleeraar te Franeker. Zij stierf 28 Januari 1671 en haar lijk werd bijgezet in den grafkelder van Martena-huis, waarin ook het lijk van haren vader FRITS, of FREDERIK VAN VERVOU. (De Vrije Fries I p. 130 en 140.)
e. MARIA VAN STERNSÉE, eerst gehuwd met JAN VAN MARTENA, overleden 1584, daarna met SIBOLD AIJLVA te Menaldum. Zij stierf in 1603 en werd op het koor begraven. (De Vrije Fries I p. 213.)
f. AMALIA VAN GROMBACH, huwde eerst JAN VAN EGMONDT VAN MERESTEIN (zie boven, c.) en daarna met RAAS VAN VERVOU. Zij stierf 8 October 1605 en werd 16 dito in het graf van haren laatsten man begraven. (De Vrije Fries I p. 291. Zie hiervóór no. 63.)
g. PIETER VAN CHALLANSI ligt met zijne vrouw ANNA VAN EGMONDT VAN MERESTEIN en zijne kinderen JACQUES, overleden 16 juli 1602, GEORGE, overleden Augustis 1604, en MARGARETHA, overleden vóór haren jongsten broeder, in de St. Martinikerk begraven. (De Vrije Fries I p. 292 en 293.)
h. ALBARTUS TELTING, overleden 23 Juli 1802 en zijne echtgenoote TETTJE SCHELTEMA, overleden 16 Mei 1825, zijn beide bijgezet in den grafkelder van Martenahuis. (De Vrije Fries I p. 161.)
i. HARM VENEMA, geboren in 1697, professor te Franeker, overlden 25 Mei 1787, werd 1 Juni d.a.v. in de groote - of St. Martinikerk ter aarde besteld. (Mr. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool enz. II, p. 407.)
j. JACOBUS AMERSFOORDT, geboren 24 November 1786. Hoogleeraar aan het Rijks Athenaeum te Franeker, overleden 23 October 1824, werd begraven in de Academie-kerk te Franeker, waarna de weduwe, ELIZABETH CONSTANTIA HUIJSINGA nevens zijn graf een gedenkteeken met eene Latijnsche inscriptie liet plaatsen. Bij het afbreken dier kerk in 1850 is zijn gebeente met dien steen overgebrachtnaar de groote of St. Martinikerk. (Mr. W.B.S. Boeles, a.w. II, p. 760.)

* * * * *

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar het contact/mailadres op mijn HOMEpage.


B. Lijkgedichten, gedenkteekenen, wapenborden enzoovoort.

N.B. Origineel alleen met url
http://www.mpaginae.nl/Franeker/Cannegieter.htm

[Vanwege de vele overeenkomsten is hieronder eerst ingelezen: J. Wenning Yz., Wapenborden in de St. Martinikerk te Franeker (1678), uit "De Nederlandsche Leeuw", jrg. IV (1886), no. 5 en 6; vervolgens zijn de extra's (Latijnse gedichten) die Cannegieter geeft, opgenomen; het nummer B .. volgens Cannegieter is vet weergegeven. Ook hier zij nog eens vermeld dat er bewerkingen kunnen volgen.]

B 1. Gedenksteen in den zuider binnenmuur, van Luts van Camminga, overleden den 16 October 1605, dochter van Minno en van Luts Gerroltsdochter van Herema, hetwelk aldaar ter harer eere is opgericht door haren echtgenoot Jonker Carel van Sternsée, die den 14 Mei 1615 stierf, op Maandag den 22 d.a.v. werd begraven en een zoon was van Christoffel (overl. 1 Febr. 1560) en van Cnier Worpsdochter van Ropta (overl. 5 Maart 1555), welke beide laatsten te Metslawier zijn begraven. Op dit gedenkteeken leest men onder hunne kwartieren

Sternsée Camminga
Sigersdorf Minnema
Ropta Herema
Humalda (1) Sjaerdema

het volgende epitaphium:

Hier neffens dit gescrift leggen onder een steen
Minno van Kamming , end' Lutz Herema bi een:
Oick een' dochter van haer, genaemt Lucia, vrou'
Van Karol' Sternsee sijnde geweest getrou':
Die haer ter eeren des' gedacht'nis stellen doet.
De Dood en siet an, noch geslacht, noch macht, noch goet.
Luciae à Kamminga.
Matronae. Nobiliss: ac Lectiss: Conjugi. Dilectae. Quae. Obiit An(n)o vitae LII. Conjugii XXXIV. Christi M.D.CV.
Octob. XVI. Inter III et IV. pomerid.
Karolus A Sternsee Maritus.
M. M. S. P.

Carel woonde met zijne echtgenoote op Sjaerdema-slot (2) in het westen dezer stad, hetwelk later daarom ook wel Sternse-slot wordt genoemd en vermaakte, daar hij geene kinderen naliet, bij testamentaire beschikking Ropta-State, ten noorden van Metslawier, aan Bocke van Humalda, onder voorwaarde dat hij de naam van Sternsée bij de zijne zou voegen, hetgeen hij en zijne nakomelingen dan ook gedaan hebben. Zij hadden tot wapen: Sternsée gekwartileerd met Sigersdorf en als hartschild Humalda.

(1) Hieruit blijkt, dat de moeder van Cnier Ropta niet Anna Schenck van Tautenburgh (zooals het Stamboek zegt), maar Bjuck Sjoertsdochter Aebinga van Humalda, was. Dit komt ook overeen met de kwartieren op hare grafsteen te Metslawier, welke zijn:

Sternsée Ropta
Dosocher Eysinga
Sigersdorf Aebinga (Humalda)
Hagen Mockema

(2) In 1771 is dit perceel van stadswege als weiland en moestuin verhuurd aan Nicolaas Sioek, kastelein in 't Heerenlogement, die dit land zeer lang heeft gebruikt en naar wien hetzelve heden nog in de wandeling het Sioekeland wordt genoemd.

>> begin


B 2.
Opschrift aan den pilaar onder den preekstoel:
Hier foijr onder desen witte(n) steen leit begraven de(n) edele(n) Joncker PIET(E)R VA(N) CHALLANSI, sergeant Maior des Vriescen Regimente en(de) is voor die scha(n)se van Mackum ghebleve(n) de(n) 14 Novembris Anno 1580.
Met de wapens van Challansi en Egmond van Merestein, onder eenig lofwerk.
Pieter van Challansi was de echtgenoot van Anna van Egmond van Merestein.
[Zwarte gedenkplaat thans (2003) aan ZZW-kant van pilaar 25.]

>> begin


B 3.
Gedenksteen.
Viro illustri
ABRAHAHMO FREDERICO SCHURMAN
Icto
Ad Aedem D. Mariae Ultraiectinae
Canonici.
vel. vel.
Gentis suae norissimo
coniugi coniux
LURIDA VAN STUIJVESANT
M.P.C.
O. IV Aprilis Anni
MDCCLXXXIII
vixit annos LIII menses XI.
Abraham Frederick van Schurman, zoon van Mr. Johan Abraham - (broeder van Anna Maria, broeders dochter van de beroemde Anna Maria) van Schurman en Jacoba Gercama, werd geboren te Huizum 26 April 1730, kanonnik van het Kapittel van St. Maria te Utrecht, huwde 19 December 1762 Louisa van Stuijvesant, geboren 6 November 1740, dochter van Johannes van Stuijvesant en Christina Louisa Bönninger. Volgens aanteekenibng in een oude bijbel op het Franeker musuem, werd het huwelijk in de St. Geertruida-kerk te Utrecht bevestigd door Ds. Matthijs Daniël Römer.
Bij testament van 31 December 1780 vermaakte Abraham Frederik van Schurman J.U.D., die een korten tijd te Franeker woonde en den 4den April 1783 overleed te Heerenveen, aan de Franeker Academie een legaat van 30.000 Caroli gulden, benevens zijne bibliotheek en de onder hem berustende kunstwerkjes van zijne bloedverwante Anna Maria van Schurman, hare manuscripten en eenige familie-portretten.
Bij conventie van den 19de December 1779 is hij van zijne vrouw gescheiden. Hij stierf kinderloos.

>> begin


B 4. XV. Een lijkgedicht ter eere van den hoogleeraar Petreius Tiara, geboren te Workum den 15 Juli 1514, overleden te Franeker den 9 Februari 1586 en begraven in deze kerk in een graf, waar (volgens grafschrift) later ook zijnen broeder Dominicus is bijgezet (zie: Navorscher dl. IV [1854], bl. 373).
Epitaphium aan een pilaar:

Heus Quicunque teris haec sacri limina templi,
Suspice paulisper verbaque pauca lege,
Sortem disce tuam et quae te quoque fata manebunt,
Ocius aut sero corde reconde tuo.
Hoc saxo tegitur PETREIUS ille TIARA
Ingens doctorum pieridumque decus.
Waldriehem ei patria est Frisiorum littore clara,
Quaeque rudimentis nobilitata viri est.
Artibus Harlemum post pluribus imbuit, atque
Linguis ornavit vim facilem ingenui.
Inde Machaoniam natura doctus ad artem,
Lovanium vix dum factus ephebus adit.
Tandem pergameo, cooque aliisque magistris,
Artis honos cessit summus in Italia.
Hanc deinceps toto coluit faeciliter aevo
Musamque Graiamque Ausoniamque simul
Scilicet insignis medicus summusque poeta
Audiit, et lingua philosophus gemina.
Lovanium expertum est doctorem ipsumque Doacum,
Lugdunum in Batavis, Franekera parva suum.
Haec postquam civem quem multos foverat annos
Grate complexa est et schola docta senem,
Grandaevum et vitae saturum mors abrupit atrox,
Aggregat et civem civibus inde suis.
Discite trigeminas non ulli parcere parcas,
Nec quid in hoc magno stare perenne solo.
Nam pariter doctos rapit indoctosque bonumque
Una falce virum mors metit atque malum.

Natus Waldriehem A(nn)o D(omi)ni MDXIII July XV.
Mortuus A(nn)o ultimi temporis MDLXXXVI, Feb. IX.
Vixit annos LXXII menses VI d. XXV.

DOMINICUS TIARA frater fratri chariss. et JOAN. ARCERIUS Theod. amicus amico, maesti, in memoriam ultimae resurrectionis posuerunt.

Dit epitaphium werd gewijd aan de nagedachtenis van den professor Petrejus Tiara, door diens broeder Dominicus Tiara en professor Arcerius. (Zie grafsteenen no. 89.)
Petrejus Tiara was een zoon van Tjaert Hauckes (overl. 8 Aug. 1558) en van Lisck Doeckesdochter Eninga (overl. 13 Juli 1555) en is tweemaal gehuwd geweest; eerst met Pietrick Anskes en later met Aef Baerents, die 23 September 1597 overleed en ook alhier werd begraven.
Meerdere bijzonderheden omtrent zijn leven en werken vindt men opgeteekend bij: Boeles, Friesl. Hoogeschool, dl. II, Ie helft, bladz. 44.
In het Stamboek komt hij voor op: van Velsen B, aant. 2, alwaar veel van het hier geschrevene kan worden aangevuld.

>> begin


B 5.
Epitaphium:
D.S.
et
memoriae
clariss. viri,
D. SEXTI ARCERII,
medici experientiss.
Graecarum liter. et Hippocrat.
per 18 annos in Acad. Frisiorum.
Interpetis:
Qui
postquam cum laude suum aevum
in coelibatu transegisset,
vixissetque annos 52, mens. VII,
dies XIX, lenta tabe correptus
vivere desiit
kal. August. MDCXXIII.
Frater Paulus et Jaquelina soror
hoc mon. fratri desideratiss.
maesti posuerunt.

Efferat ingenium prisci natura leporis,
Maeonidem laudet Graecia culta suum.
Suavisonos teis moduletur Anacreon ignes.
Pythia Thebanis Pindarus ore tonet;
Hoc uno veteres agnovit Frisia graios,
Hoc uno voluit suada pelasga loqui.
Patria da veniam, mutavit Graecia sedem
Et lyrici nobis iam periere sales.
P. WINSEM[IUS] historiograph[us].
Dit epitaphium werd gewijd aan de nagedachtenis van den professor Sixtus Arcerius, door zijn broeder Paulus en zijne zuster Jacquelina Arcerius.
Sixtus overleed in 1623.

>> begin


B 6.
Gedenkteken in den Oostermuur.
Memoriae Aeternae
D. NICOLAI ARNOLDI,
Lesna Poloni, S.S. Theol. Doct.
et prof. in Academia Franek.
Per annos XXX bene meriti,
pie defuncti XV Octob.
MDC.LXXX Aetatis LXII.

Frisia sis memor Arnoldi qui ostendit Athenis
Christum, quem scriptis post sua fata docet.
Quis fuerit constat, lachrymis agnoscitur urbis,
Frater amore pio, sortis honore pater.
Doctrinae melioris amans, pietasque sub isto
Religioque diu vindice tuta stetit:
Haec ait aut constans hac cum pietate morabor,
Aut mihi jam nullus restat in orbe locus.
Maestus posuit collega
M. Buschius. P.P.
Zie grafsteenen no. 41.

>> begin


B 7. Wapenbord:
D.O.M.S.
Et aeternae memoriae
Illust. et gener. v.
GODTLOBI BERGKA,
l. bar. in Daub. et Leip.
qui Rudolph et Math. Impp.
Regn. Bohem. Max. neg.
Munijsque admot.
Post sereniss. Fraeder.
Rege ejusd. regn.
Optum. suffrag. in Burgrav. elect.
Ita urgente regn. fat.
Prid. kal. Nov. A(nn)o MDCXXIX ipso
Vitae et aetern. natali,
In exil. mortal. impl.
Corp. terr. ment. cael. redd.
Uxor maer. h. monum.
Marito q. opt. desideratiss. - P.C.

Hic jacet illustri Boiorum sanguine cretus,
Bergkanae gentis tot modo clarus avis.
Non semel urgentis protractus in ardua regni,
Lubrica si quando posceret aula virum,
Caesaribus laudata fides, post credita regi,
Sustinuit patriae grande cadentis onus.
Burgravium regno statuit; mox rege caduco,
Exilio comitem sors truculenta dedit.
Quae licet hunc patrio privarit scaeva sepulchro
Nec mausoleis siverit ossa suis.
Irascens fortuna tegi, tamen hospita musis
Templa viri cineres nostra lycea tenent.
Mens summo transcripta polo quae nescia rerum,
Atque acti in terris immemor exilii,
Regna videt nullos fati metuentia ludos,
Jura triumphatae subdita mortis habens.
Ite malae sortes, fluxi ludibria mundi,
Exilium patriae reddidit illae suae.
P. WINSEMIUS, Fris. Hist.
Behalve dit van 1629 hingen er ook nog twee wapenborden van 1634.

>> begin


B 8. Wapenbord:
D.O.M.S.
et
Aeternae Memoriae
Illustriss. et Generosae D(omi)nae
D(omi)nae MAGDALENAE KATHARINAE
SLAWATAE,
Baronissae in Lhom et Roschenberg
GODTLOBII BERGKAE
Lib. in Daub. et Leippa.
Supremi Quondam
Regni Bohemici Burgravii viduae
Pie ac placide postquam 46 aetat.
Annum numeravit,
Animam creatori die 4to Febr.
Stylo antiquo reddentis
Franekerae in exilio.
Anno 1634.

>> begin


B 9. Wapenbord:
D.O.M.
S.
et
Aet. Memoriae
Nobilissimi reverendi
et clarissimi viri,
D. JOHANNIS MACCOVII, S.S. Theol. D.
Et Profess. per annos XXLIX.
In hac Acad.

Quae dederat Lasco patriam cunasque priores
Doctorum ingeniis inclyta Sarmatiae
Haec eadem aethereo perfudit lumine civem,
Refcit et auguste verba latina loqui,
Sacraque discenti mysteria pandere turbae,
Et quicquid veteres edocuere sophi.
Desine tam clarum plorare Polonia civem.
Ille tibi famam debuit, ille sibi.
Obiit A(nn)o 1644, 24 Juny, Aetat. 56.
PIERIUS WINSEMIUS.
Johannes Maccovius is driemaal getrouwd geweest, eerst met Antje Ulenborch, daarna met eene dochter van professor Clingbijl en eindelijk met Frouk van Bonnama, die hem overleefde en nog tweemaal hertrouwde. (Zie grafzerken 6.)

>> begin


B 10. Wapenbord:
LAMBERTUS STACKMANS
civitatis Franek.
Dum vixit
Quaest. coss. ad comitt.
Delegatus etc.
Obiit postrid. kalend. Mart.
A(nn)o R.O. MDCXVII.
Aetat. LVI.

Infidos proceres et vim grassantis Iberi
Et patriae fugiens aspera fata suae,
Heic patriam ipse sibi propria virtute patravit,
Heic priscum exseruit nec tamen omne decus.
Exsulis et civis praeclari et munia summi
Conspectus fuit heic sustinuisse gradus.
Qui martem domuit rabidum fortemque malignam,
Exilio faelix an miser ille magis?
Aemulus exempli patrii, successor honoris,
Parcius ad tumulum debuerimne loqui.
Lambart Anthonisz. Staeckmans was in 1610 volmacht ten Landsdage wegens Franeker, burgemeester en stadsrentmeester aldaar en in 1613 en 1616 kerkvoogd te dier plaatse. Hij was getrouwd met Everke van Ghemmenich, die volgt.

>> begin


B 11. Wapenbord:
EVERGETIS A GEMMENICH
virtut. matronal.
Omnium et sigillatim,
vivum (dum fuit) exemplar,
Obiit XVII kal. Decemb.
A(nn)o R.O. MDCXXXVI.
Aetat. LXXVI.

Nil tulit humanum matrona sanctius ista,
Quae sanctis aetas proxuma fluxit avis.
Aethera quin moribunda sibi spectare patentem,
Ac tolli sursum est visa, deoque frui.
Heic etiam post multa suae discrimina gentis,
Tranquillas habuit cum genitore lareis.
Nacta virum ex voto est; num quis miratur ut illos
Exilium potuit jungere? junxit hymen.
Utque pias jungunt loca nunc sublimia mentes
Sic divulsa prius corpora jungit humus.

Desideratissimis parentibus poneb. [Graece:] Thrènodian,
GULIELMUS STACKMANS,
Dynasta Ruigewartius
Ord. Fris. deputat. etc.
Zie het vorig no.

>> begin


B 12. Wapenbord:

D.O.M.
S.
et
ADRIANO METIO, Alcmariano,
Med. Docto
Et mathematico celeberrimo,
Qui cum per annos XXXVIII.
Easdem artes in hoc Acad.
Cum laude docuisset,
Acuta febre correptus, vivere desiit.
Corpus terrae
Famam orbi,
Mentem caelo
Reposuit XVI.
Kal. Oct. Anno
MDCXXXV.
Uxor Maer. Ma-
rito opt. et de-
sideratiss. piet.
test. c.h. mon.

P.C.
Nobilis hipparchos solertes Graecia laudet
Obscuris lucem reddere syderibus,
Doctaque se extollat Ptolomaeo nomine Memphis,
Alphonsum toto vespere fama canet,
Et pandant caelebres rerum miracula tusci,
Dania Tychonis floreat ingenio;
Illustrem hoc uno se jactat Frisia cive,
Gaudet et antiquis Belga tulisse parem.
Quid Meti quaeris tumulum? quaecunque notavit
Visibus, haec sedi vendicet astra suae.
Adriaan Metius, geboren te Alkmaar 9 december 1571, werd buitengwoon hoogleeraar in de mathematische vakken te Franeker en is tweemaal gehuwd geweest, eerst met Jetske Andreae, en later met Cecilia Vertest, die hem overleefde. Hij stierf na eene korte doch hevige ongesteldheid den 16den October 1635.

>> begin


B 13. Wapenbord:
Vita circense curriculum.
D.S.
Aeternae Memoriae
Cl. v. MENELAI WINSEMII
Med. Anat. Botan.
Per annos XXIII Profess. celeb.
Fratris un. et desider. maest. P.C.

Jactet Apollineos subtilis Graeciae mystas,
Extollat Coos Pergameosque senes,
Roma suum graiis componat libera celsum,
Et sibi bis natum vendicet Hippocratem,
Hic tibi pergameum donavit Frisia civem,
Hic dedit et Cois te quoque posse loqui.
Hic tibi Romani detexit dogmata celsi,
Nomen ut e graiis duceret et latio.

PIERUS WINSEMIUS.
Illustr. ord. historiogr. el. et histor. prof.
Menelaus Winsemius, geboren te Leeuwarden 25 Januari 1591, zoon van Haijo Piers Winsemius, praeceptor aldaar, huwde 11 Juli 1613 Christina Mulerius, overleden 12 Mei 1637. Hij werd in Maart 1616 hoogleeraar in de geneeskunde te Franeker en stierf kinderloos 15 Mei 1639.

>> begin


B 14. II. Wapenbord:
TACHO A GLINS, juris Professor,
et magnif. p. Acad. rector.
Natus 3 July 1619.
Denatus 11 Feb. 1673.

Glinsius explevit fatum, cui Frisia prisca
Suppeditat clarum nobilitate genus.
Quem comes hinc virtus, comes inde scientia cinxit,
Hunc dolet extinctum Palladis aula ducem.
Sunt generosi aliis exemplo, at Glinsius ipsis,
Illustrans studiis nobilitatis avos.
Sidera si rursus petat impiger Icarus alis,
Tunc Glinsi pennis hac juvat ire via.
Ingemit ipsa Themis tumulo, candorque probatus
Taconis cineres nunc ait esse suos.

Memoriae desideratiss. collegae posuit
M. Buschius, Prof.
Jr. Taco van Glins, zoon van Abbo van Glins (overleden 1622) en Alida ter Brugge, geboren 3 juli 1619, werd professor in de rechten te Franeker in 1664.
De Edele Professor Taco (of: Taecke) van Glins, hoewel uit een oud-adellijk Friesch geslacht, is geboren te Deventer en overleed den 11 Februari 1673.
Hij was de eenige zoon van Abbe en van Alijdt ter Bruggen en trouwde in 1656 met Sophia Margaretha, dochter van Balthasar Gijsberts op den Berge en van Margaretha van Rensen. Zijne vrouw wordt in het Stamboek "N. Wijnbergen" genoemd; hij had evenwel bij Sophia Margaretha op den Berge eene dochter genaamd Aleida Geertruida (overleden te Deventer en begraven te Raalte 4 Januari 1753) , die in 1696 trouwde met Gerrit van Echten tot den Relaer (overleden in Februari 1719), zoon van Jan en van Judith Martens.
Zie: Mr. J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel, bladz. 179 en nader over hem: Mr. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool, IIe deel, Ie helft, bladz. 241. Ik [= Wenning] heb echter niet kunnen vinden, dat hij te Franeker begraven is.

>> begin


B 15.
Epitaphium:
Memoriae
HENRICI ANTONIDAE
VAN DER LINDEN,
S.S. Theol. Doctoris,
Qui Nerdae natus
XIII Feb. MDXLVI,
Jussu Albani ducis
Ob religionem proscriptus
MDLXIII.
Carceris periculum
Exilium,
Parentis, soceri, affinium,
In laniena Nerdena, kal. Dec. MDLXXII
Internecionem passus,
Inque omnibus divina clementia
sustentatus et conservatus,
Eccles. Dikhusanae
Frisior. MDLXXIIII.
Dein Enchusanae MDLXXVIII.
Pasturam.
Tandem ad cathedram theologicam
vocatus, Acad. hanc in praesentia
Illustriss. Gubernatoris
Gulielmi Nassovii et illust. ac
Praepot. ord. delegatorum
Inauguravit XXIX July MDLXXXV.
Hanc aedem academicis exercitiis
Initiavit XIII Feb. MDLXXVII.
Et usque ad XX Mart. MDCXIIII.
Verbi divini et verae religionis
Praeconio
Deum liberatorem suum
Glorificavit.

Nepos
JOHANNES ANTONIDES
VAN DER LINDEN
M.D. et prof. ord.
Et Acad. bibliothec.
Secutus voluntatem parentis
ANTONII VAN DER LINDEN
M.D. Amstelodam.
Pietatis causa posuit
XIV Juny MDCL.

Timor Domini
Initium Sapientiae.
Henricus Antonides van der Linden, of Nerdenus, zoals hij zich naar zijne geboorteplaats Naarden noemde, zag het levenslicht 13 Februari 1546 en werd in 1585 hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker. (Zie grafzerken no. 48.)
Dit epitaphium hing oorspronkelijk in de acedemiekerk te Franeker.

>> begin


B 16. VII. Onder het hoofdwapen van Eminga deze inscriptie:

Den WelEedelgebooren Heer
ALBARTUS SYBRANDUS VAN EMINGA,
op Roordaburch, Grijtman over Franekerdeel.
Obijt 9 Januari A(nn)o 1662.

De kwartieren, die op dit bord voorkomen, zijn:

Eminga--Luinia Roorda--Hottinga
Jaerla--Tziaerda (3) Naerden--Zuillen (4)
Eminga
Roorda--Harmana Goslinga--Unema
Walta--Deeckema Tzyarda (5)--Epinga

Albartus Sybrandus van Eminga was een zoon van Pybe van Eminga en van Perck Sijbrantsdochter van Roorda (zie: no. VI), waardoor hij in het bezit kwam van Roordaburgh bij Franeker en waarop hij, volgens bovenstaande inscriptie, dan ook als Grietman van Franekeradeel woonde en stierf. (Zie ook: Sminia, Nieuwe naamlijst van Grietmannen, bladz. 195 en 196, alwaar, zooals ook in het Stamboek, de datum van zijn overlijden niet wordt genoemd).

Zyne beide vrouwen volgen hierna, onder nos. VIII en IX. 1 Dit wapenbord, alsook dat van zijne tweede vrouw Foockel Doeckesdochter van Botnia, berust thans in het Museum van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.

(3). Wapen: Tjaerda van Rinsumageest. Wanneer men deze kwartieren echter met het Stamboek uitcijfert, dan krijgt men Albada van Poppingawier.

Dat de kwartieren, op wapenborden en grafsteenen voorkomende, niet altijd te vertrouwen zijn, is reeds meer gebleken. De vervaardiger dezer kwartieren zal misschien in de plaats van de moeder van Eelck Bottesdochter Jaerla (gehuwd aan Minne van Eminga) de vrouw genomen hebben van haren zoon Botte van Eminga op Jaerla te Wetsens, die gehuwd was met Syts Sydsdochter van Tjaerda.

(4). Wapen: in blauw een zilveren keper, vergezeld van drie gouden sterren.

(5). Wapen: Sjaerdema met de pijl (zie: Stamboek, plaat 32 n°. 186).

>> begin


B 17. VIII. Maria barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, dochter van Georg-Wolfgang en van diens tweede vrouw Doedt Wilcoosdochter van Holdinga. Zij was de eerste vrouw van Albertus Sybrandus van Eminga voornoemd, testeerde 7 Juli en overleed den 29 October 1646. Hare kwartieren zijn:

Schwartzenberg--Castel Hottinga--Camminga
Guttenberg--von Thann Eysinga--Hermana
Grombach--Fuchs Roorda--Hottinga
Martena--Hottinga Camminga--Minnema

Deze kwartieren vindt men ook in het handschrift Adelen van Cronenburgh, en wel van haren broeder Wilco van Holdinga van Schwartzenberg, obiit den 22 Juli 1668 en die het Stamboek abussivelijk in 1618 laat sterven, terwijl zijn eerste kind (Isabella Susanna) 21 September 1639 werd geboren.

>> begin


B 18. IX. De inscriptie, onder het hoofdwapen van Botnia, luidt als volgt:

Hooghgeboren Vrouw
Vrouw Fokel van Botnia, oud 67 jaren.
Obiit den 22 Febr. 1673.

Zij was, zooals uit de onderstaande kwartieren blijkt, eene dochter van Doecke (overl. 1 October 1621, oud 52 jaar) en van Ymck Sickesdochter van Dekema (overl. 2 April 1641. oud 57 jaar) (6) en niet, zooals het Stamboek zegt, van Juw (of Julius Dominicus) en Luts van Meckema. Ook van haar wordt in het Stamboek de datum noch het jaar van overlijden genoemd.

Waarschijnlijk is zij eerst gehuwd geweest met Juw Aedes van Eysinga (overl. 1649), doch in elk geval was zij de tweede vrouw van Albertus Sybrandus van Eminga voornoemd (zie: no. VII).

Hare kwartieren op dit wapenbord voorkomende, zijn de navolgende:

Botnia--Hottinga Dekema--Hottinga
Ockinga--Mennema Liauckma--Mennema
Botnia
Jongama--Harmana Tamminga--Ripperda
Walta--Heerma Seckenge--Gisens

(6). Zie ook: Sminia, Nieuwe naamlijst van Grietmannen, bladz. 196 en vooral de Nieuwe Friesche Volksalmanak van 1858, bladz. 19, alwaar men een fragment vindt van het geslacht Botnia, opgemaakt door den heer Mr. A. Telting.

>> begin


B 19. IV. Jonker Frederik van Vervou stierf den 16 Juni 1621 en is, zooals het Stamboek zegt, te Franeker begraven, ofschoon dit de datum van zijn overlijden niet noemt. Hij was een zoon van Raes en van Amelia Fritsdochter van Grombach en trouwde te Franeker den 12 September 1585 met Jel van Oostheim, die hem overleefde en eene dochter was van Hessel en van Teth Bockesdochter van Burmania.

Behalve een wapenbord heeft er ook een lijkgedicht ter zijner gedachtenis in deze kerk gehangen. Zijne kwartieren zijn:

Vervou Grombach
Clocquier Martena

Zie nader over hem: De Vrije Fries, Ie deel, bladz. 287--290.

>> begin


B 20. V. Mevrouw Saepck (Sophia) van Andrée, geboren Vervou, overleden te Franeker den 28 Januari 1671. was eene dochter van Hessel Raes van Vervou (grietman van Franekeradeel) en van Sjouck Joostesdochter van Ockinga, en eene kleindochter van den zooeven genoemden Frederick van Vervou.

Zij is tweemaal gehuwd geweest, en wel 1°. met Wijtze Sickes van Camminga, heer van Ameland (overl. 24 Januari 1641) en 2°. met Joachim Martijns van Andrée, ridder, hoogleeraar te Franeker, enz. (overl. 11 Mei 1655), weduwenaar van Ansck Poppesdochter van Burmania. Hare kwartieren zijn:

Vervou--Clocquier Ockinga--Hermana
Grombach --Martena Roorda--Walta
Andrée--Vervou
Oostheim--Martena Camminga--Minnema
Burmania--Heemstra Stenstra--Ydtsma

>> begin


B 21. VI. Juffer Perck van Roorda (van Tjummarum) stierf den 18 Augustus 1643, was eene dochter van Sijbrant (die in 1581 te Groningen in ballingschap stierf en aldaar in de Aa-kerk werd begraven) en van Teth Siptsdochter van Goslinga , gehuwd met Pijbe van Eminga, zoon van Syds en van diens tweede vrouw Trijn Johansdochter van Roorda (met de baar). Hare kwartieren zijn:

Roorda Goslinga
Hottinga Unema
Naerden Sjaerdema
Zuillen Epinga

Het Stamboek vermeldt haar overlijden niet doch zegt dat zij haren echtgenoot overleefde.

>> begin


B 22. III. De Hoog Edelgeboren Heer Barthold van Oostheim (of: Ostheim), Kapitein en Hofmeester van Graaf Hendrick van Nassau, was een zoon vau Hessel en van Wilhelmina Bartholdsdochter van Ghendt, stierf den 16 Januari 1654 en is, volgens het Stamboek, te Franeker begraven.

Hij trouwde in 1645 met Susanna Sophia barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren 1 Juli 1620, overl. 31 Maart 1683, dochter van Frederick en van diens eerste echtgenoote Sybilla van Plettenberg en liet kinderen na.

(Zie: Stamboek op Martena, aanteekening 16, dat de datum van zijn overlijden niet noemt). Zijne kwartieren zijn:

Oostheim van Ghendt
Martena .....
Burmania van Eyl
Heemstra .....

>> begin


B 23. X. Wapenbord:
Nob(ilissimi) D. ORCKIUS À DOYEM,
obiit 30 8ber (October)
1641.
Deze Orck van Doyem was een zoon van den secretaris van Harlingen Orck en van Doedt Hesselsdochter van Aysma en is, volgens aanteekening, gestorven den ,30 8 ber 1641." (Het Stamboek zegt: 31 October).
Hij werd den 29 Februari 1616 aangesteld tot raad in den Hove van Friesland (zie: Naamrol der H.H. Raden 's Hoffs van Friesland, bladz. 34) en was gehuwd met Hiltje Sjucksdochter van Humalda (zie: Wenning no. XI). Zijne kwartieren zijn:

Doyem Aysma
..... Aesgema
Popma Aesgema
Adelen Beyma

Misschien is hij dezelfde Orck van Doyem, die 4 Juni 1588 met Eilardus Reinalda gelastigde was tot den vrede-onderhandeling met Spanje.

>> begin


B 24. XI. Wapenbord:
Hoogh geboren Vrouwe HILTJE VAN HUMALDA,
Obiit 15 July 1644.
Dochter van Sjuck (afkomstig uit het geslacht Aebinga van Blija) en van diens tweede vrouw Franscke Jeppesdochter van Groestra (of: Grustra), trouwde, zoo het mij in het Stamboek toeschijnt, den 12 October 1603, met Orck Orcks van Doyem voornoemd.

Ook van haar wordt in het Stamboek de datum en het jaar van overlijden niet opgegeven.

Hare kwartieren zijn:

Humalda Groestra
Mockema .....
Feytsma Roorda
Eminga Donia

>> begin


B 25. XII. Jr. Orck van Doyem, Raed ordinaris in den Hoove van Vrieslandt, stierf den 8 October 1645 en is in deze kerk begraven. De steen, die zijn graf dekt, is reeds zeer onduidelijk, doch met veel moeite heb ik in het randschrift zijnen naam en de datum van zijn overlijden herkend.

Ofschoon het Stamboek zijn overlijden niet meldt, meen ik hem te moeten en kunnen houden voor den Orck, die aldaar voorkomt als de zoon van Orck van Doyem en Hiltje Sjoertsd. (lees: Sjucksdochter) van Humalda (zie hiervoor n0 X en XI) en waarvan in aanteekening 4 op dat geslacht wordt gezegd, dat hij den 19 Februari 1645 werd aangesteld tot raad in den Hove van Friesland (zie: Naamrol, bladz. 39).

Hij is alsdan gehuwd geweest met Luts van Herema (gedoopt te Berlikum, 17 October 1619), dochter van den grietman van Menaldumadeel Tjerck van Herema (overl. 7 Juni 1655) en van diens eerste vrouw Luts Douwesdochter van Walta (overl. 10 October 1619).

Zijne kwartieren zouden dus zijn:

Doyem Humalda
Popma Feytsma
Aysma Groestra
Aesgema Roorda

Zijn zoon, mede Orck genaamd, trouwde in November 1669 te Anjum met: [volgt als XIII [B 26].]

>> begin


B 26. XIII. Vrouwe Anna Susanna Barones zu Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren den 22 Juli 1637, overleden den 22 Februari 1675, dochter van Wilhelm Balthasar (overl. 23 Augustus 1639) en van diens tweede echtgenoot Hedwich Elisabeth Hauto van Hautenberg (overl. 2 November 1657).

Het Stamboek zegt, dat zij haren echtgenoot (zie aan het slot van het vorige nummer) overleefde, ofschoon dit. haar overlijden evenmin als dat van haren echtgenoot meldt. Hun beider kwartieren zijn:

Doyem Schwartzenberg
Humalda Meckema
Herema Hautzenberg (?)
Walta Kraijen (Krahe?)

>> begin


B 27. XIV. Jr. Theodardus ( Tjaert) Holdinga van Walta, overleed den 11 Januari 1668. Hij was een zoon van Sijbren Tjaerts van Walta en van diens eerste vrouw Franscke Orcksdochter van Doyem.

In het Stamboek wordt hij slechts Tjaert van Walta genoemd en gezegd, dat hij op jeugdigen leeftijd stierf in 1667, en in aanteekening 32 op dit geslacht, dat hij kapitein is geweest. Aldaar wordt ook gezegd (in aanteekening 33) dat zijn neef, eveneens Tjaert genaamd, kornet is geweest, doch volgens Adelen van Cronenburg in 1667 als student te Franeker is overleden.

Het schijnt mij toe, dat het Stamboek de beide neven met elkaar heeft verward en dat in elk geval kornet en kapitein voor de eene aanteekening geldt en student te Franeker, overleden 1667, voor de andere. In dit geval zou onze Tjaert eerst kornet en later kapitein zijn geweest en zou ook Adelen van Cronenburg gelijk hebben.

Hoe het ook zij, A. v. Cronenburg geeft aan "Tjaert Holdinga van Walta, obijt 1668," deze kwartieren:

Walta Doyem
Holdinga Aysma
Feytsma Humalda
Feytsma Groestra

en als wapen: gevierendeeld, 1. gedeeld: a. Holdinga, b. Walta, 2. Doyem, 3. Feytsma en 4. Humalda.

>> begin


B 28. XVI. Wapenbord van NICOLAUS ARNOLDI, Professor te Franeker, geboren te Lesna (Polen) 17 December 1618, overleden 15 October 1680, zoon van Michaël en van Anna Gertich.
(Zie grafzerken no. 41.)
Hij is tweemaal gehuwd geweest, eerst in 1645 met Riem van der Nitzen (overl. in 1652 en begraven te Minnertsga), dochter van Martinus Carels en van Ath van Offenhuizen en daarna in 1653 met Anna Pibinga (overl. 15 Maart 1700 en bij haren echtgenoot in deze kerk begraven), dochter van den burgemeester van Franeker Wijbren Jacobs en van Elisabeth Paulusdochter van Ghemmenich. (Zie in het Stamboek: Offenhuizen, aant. 6, als ook: Boeles, Friesl. Hoogeschool, dl. II, 1e helft, bl. 203 en vooral Het geslacht Arnoldi in De Vrije Fries, dl. VI, bl. 57).
Bij de eerste vrouw heeft hij geene kinderen verwekt, doch bij de laatste vijf zonen en vier dochters, waarvan slechts drie zonen en ééne dochter tot volwassenheid kwamen.
Dat Riem van der Nitzen eene dochter was van Martinus en niet van Carel (zooals het Stamboek zegt), blijkt uit het navolgende grafschrift (zie: Vrije Fries, bladz. 82) in de kerk te Minnertsga:

Martinus jacet hic & Carolus alter et alter
Gnatus, Avus, Genitor, Nitzenii generis.
Remigia, Catharina soror, jacet Attia Mater,
Offenhuysanae gemina corusca domus.
en daaronder:
Suavissimae Conjugi Remigia a Nitzen posuit
Maritus Nicolaus Arnoldus, S. S. Th. D. & Prof. 1652.

Dat Carel (de vader van Martinus van der Nitzen) gehuwd zou zijn geweest aan Lijsbeth, dochter van Jonkheer Pieter van Rhoon, is mogelijk ook volgens de kwartieren op evengenoemden steen, die tot randschrift heeft:

A(nn)o 1566 de(n) 21 Septembris sterf de(n) Eedele(n) Eeretveste(n) en(de) Gestrenge(n) Heer Caerl va(n) Nitsze(n), Ridder, Raed Kon. Ma. President in den Hove van Vrieslant.

Deze Kwartieren zijn nl.:

Nitsem Roon
Weyer Grex
Kaesters Wena
Goetbloets St. Guericx

>> begin


B 29. XVII. Wapenbord, alsvoren van den professor Arnoldus Verhel, geboren te Amersfoort in 1580:
In obitum
Nobiliss. spectatiss.
clariss. consultiss. et acutiss.
viri
D. ARNOLDI VERHEL.
L.U.D.L.A.M.
Philosoph. Profess. Primar.
In Academ. Franekq. Annos 47.
Nati Amersfortis 1580 et denati
Quarto rectoris magnif. A(nn)o 1664.

Cessisti tandem fatis grandaeve Verhelli,
Vitam Christo cui dicaveras reddis.
Graecia nestoreos extollat laudibus annos,
Prudentiamque praedicet senectutis;
Nestoreum prope cum spatium tua viderit aetas
Virtute eam prudentiaque vicisti.
Si qua fides pietasque fuit, si candor in orbe,
Pars magna tecum condita est sepultura
Collegae venerabilis memoriae.
P.U. Duber.

Verhel komt in het Stamboek voor op: Hoytema, 1e fragment, aant. 31, en nadere bijzonderheden van hem vindt men opgeteekend bij: Boeles, Friesl. Hoogeschool, dl. II, 1e helft, bladz. 112. Beiden zeggen dat hij 14 Februari 1664 stierf (zie echter het hierna volgende grafschrift) en laatstgenoemde meent, dat zijne ouders waren Hendrik Verhel en Anna Groodvelt en dat hij, voor hij Riemcke Gravius trouwde, was gehuwd geweest met Aukje Ansta.
Riemcke was eene dochter van den ontvanger van Wijmbritzeradeel Jan Martens Gravius en van Barber Tietesdochter van Hoytema.
(Zie grafzerken no. 15.)

Onder de wapens van Verhel en Gravius, zijn deze kwartieren geplaatst, allen met de namen er onder:

Verhel Lange
Louwe Weede
de Wijs de Beer
Pijl Bylant

Mag men deze kwartieren vertrouwen, dan moet zijne moeder eene Lange zijn geweest.

>> begin


B 30. Wapenbord van JOHANNES WUBBENA, Professor te Franeker, overleden 28 Februari 1681. Hij is tweemaal getrouwd geweest, te weten: 1. met ANNA CLOPPENBURCH, overleden 1669 en 2. met RIXT DOMANS, de weduwe van Professor WISSENBACH. (Zie Mr. W.B.S. Boeles, Friesl. Hoogeschool dl. II p. 239.)

>> begin


B 31. Bernardus Schotanus, Professor te Franeker, overleden 5 October 1652. (Zie grafzerken no. 4.)

>> begin


B 32. Johan van Schurman, overleden 19 Februari 1633. (Zie grafzerken no. 5.)

>> begin


B 33. Frederick van Schurman, overleden 5 November 1623. (Zie grafzerken no. 5.)

>> begin


B 34. I. Jonker Adam van Paffenrode (of: Paffenraed), afkomstig uit Gelderland en wiens moeder -- volgens een kwartierbord van zijne kleindochter Ymck (overl. 1677), dochter van zijnen zoon Schelte bij Wick van Dekema verwekt -- eene Renesse moet zijn geweest, overleed den 13 September 1639 en is in deze kerk begraven en wel, volgens aanteekening, in het graf van Anna van Dekema.
Hij was gehuwd met Ymck van Liauckama, die 7 Augustus 1620 testeerde en eene dochter was van Schelte en van diens derde vrouw Jel Jarichsdochter van Dekema.
Men vindt hem en zijne nakomelingen in het Stamboek van den Frieschen Adel op: Dekema, aanteekening 51, dat echter de datum noch het jaartal van zijn overlijden opgeeft.

>> begin


B 35. Mr. Johannis Canutus Vellejus, overleden 11 September 1637.

>> begin


[B ..] Gulielmus Staakmans, overl. 21 Nov. 1640;
den Capitein Moons (Moens?), overl. 1639;
een onbekend wapen met "3 Cuickens op een geel veldt" [geslacht Cuyck?] met het jaartal 1639 en
nog een onbekend waarop de letters I. V. D. en het jaartal 1641.

>> begin


C. Register graven 1678

N.B. Origineel alleen met url
http://www.mpaginae.nl/Franeker/Cannegieter.htm

Archief Franeker no. 1338: register graven St. Martinikerk 1678
[Opm. tuimelaars = soort (vloer)tegels, 9 duim in 't vierkant, 1½ dik; puideuren (Fries: pijdoaren) = deuren in een (glazen) tochtwand.]

Van 't Zuider portaal beginnende tot de Ooster deur, achter 't choor aan de Zuider zijde Oostwerts streckende, tusschen de pijlaren en de Suider want ofte muijr van vrs. kerck.

BAUCKE PIJTERS steen, toebehoren(de) JOHANNES BAUCKES tot Harlingen, GRIETTIE BOONS Erven.
PIETER THOMES, nu de B(urgemeeste)r JAN CLASE DE BACKER, vermogens Acte de dato den 22e Febrivaris 1657.
THOMAS EPES, nu Dr. WIJGERSMA Erven.
Mr. HESSEL TIERXZ WARSTRA, v.f.l., toebehorende SIOERD TIEBBES POPTA Erven ende HAANTIE JANS tot Harlingen.
JAN IPPES steen, nu toebehorende SASKER SIJMENS TICHLER Erven.
IPPE THOMAS, nu de heer GEROLTSMA, blijckt bij Acte van den 16en Martius 1635 door zijn E. vader de B(urgemeeste)r FRANS PIJTERS gecocht.
ULKE BALCK, 2 stenen.
REINER GIJSBERTS ENS.
Professor H. SCHOTANUS, nu de pastoor OBARTUS SIXTY Erven tot Bosum.
Gewesene secretarus van d'Academy alhier Dr. BROER HANIA.
B(urgemeeste)r GIJSBERT FRANSSENS (ENS) Erven.

Jr. WESTHEIMS (OOSTHEIMS?) Legerstede sonder steen,
noch een, deselve met een blauwe steen.
De Exijsmr. NIJSTEN, een steen
ROCHUS BAARNS ROODMERS, nu JANKE MEVES, pedel, erven.
JELTE FOPPES, B(urgemeeste)r MEVES REINS Erven
Jr. JULIUS VAN BOTNIA
Jr. DOMINICUS VAN BOTNIA
RINSE CLASEN OOSTIJNIJER
Jr. MINNE VAN CAMMINGA, nu Jr. DUCO MARTENA VAN BURMANIA, Grietman over Weimbritseradeel en Juffr. EDVERDA LUCIA V. JUCKAMA
ABBE HESSELS, Coopman
JISCK JONE MEILES
LAMBERT SIJMENS
ANSCK HAIJES
Dr. RAPHAËL CLINGBIJL
MARTEN SEGERS, nu PAULIJNTIE POUWELS Ereven toebehorende.
Heer TIALLING V. BOTNIA
Jr. JARICH V. BOTNIA
B(urgemeeste)r LAMBERT ANTHONIS STAAKMAN
Mr. WILLEM V. GHEMMENICH
JACOB V. GHEMMENICH
JACOBUS RODRIGO, neffens de pijller
Dr. SPIJKERHUIS, sonder
HARMANUS DOMAN, gewesene secretaris van dese Academie
SIOERD ROMKES, nu de profess. HUBER, blijckt bij Acte den 21e Augusty 1663.
HENDRIK DOUWES ROMPTA, nu HENDRIK SIPKES Erven.
FOCKE JANSZ BEIJMA
ANNE ROMMERTS BEIJEMA
WIJBE REINS SWINGS, nu Ds. REEN
een grauwe saark, verkocht aan HOTSE DOIEM

B(urgemeeste)r ABBE FRANSSES Erven
SIJTSE JOHANNES WERSTINS
Jr. GOFFO VAN ROORDA Erven

B(urgemeeste)r JOROEN (of HIERONYMUS) WILLEMS
IGE OENES REGNERDA, nu TIEPKE RINTIES ABBAMA Erven
Jr. ANTHONIS VAN EGMONT
Jr. ROELEFF V. BUINAU, nu de Heer EDZERT V. bURMANIA en SIOUK V. BURMANIA toebehorende, met twee kleine steenen aan d'ander zijde

Mr. IDZARDUS NICLAY, pastor
Een grauwe sark, nu d'Rentemr. EIJDSE AGES
de B(urgemeeste)r AGE EIJDZES
2 kleine steenties VAN DOUMA toecomende

TAKE TAKES, met een driehoek beleid, drie dobbelde hooffsteenen
Dr. THEODORUS MANTGUM, Rector
B(urgemeeste)r HOBBE JELLES ANSTA
De Hopman LIEUWE JANS Erven

Een plaats sonder steen
Dr. profess. ARNOLDUS VERHEL Erven
IME DOUWES, nu HILTIE GIJSBERT LAQUERT, nu op OCKE JANSEN, de 20e November 1669
JAN JACOBS DE GROTE, 2 steenen

ANDRIES JANSEN Erven, HESSEL JANS cum sociis. Een legersteed met enige hoffstenen.

GERBEN FOCKES, schoenmaker
EGBERT AARNS ROS, nu d'vroedsman EGBERT JANS, SEERP DOUWES
Mr. GOFFE CLASEN, nu MATHIAS WALSWEER Erven, vercocht an de vendrick JOHAN TER BORCHORST

B(urgemeeste)r WIJTSO VAN BEIJMA
Noch een V. BEIJMA
HERO FRIJSIUS, pastor
HECTOR FEIJONIS JELLAMA, nu de Erffgenamen van de capetein ATLHUSIUS, de 18 Febriwari 1668
ULKE ULKES Erven

TAKE TAKES de oude

Van 't Noorder portaal Oostwerts streckende aan de Deur achter 't Choor, tusgen de pijlers en(de) Noorder meur

MEVES REINS, nu d'burgemr. JOHAN(NE)S PIJTERS
SIOERD JASPERS, nu d'burgemr. WESTRA
CLAAS CLASEN Brouwer

BOCKE DOIJTSES WIARDA, GAUKE DOUWES, nu JAN ISSAX w(eduwe)
DOUWE AGES Erven, Monseur ENNO HAIJENGA Erven
Dr. JOHAN(NE)S FUNGERUS, Rector
Profess. SIXTUM AMAMA, tusgen d'pijlaren

Een onbekende steen, getekent met de naam JAN HEINS
DOUWE MEVES, nu OTTE DOUWES Erven
TAKE SIJBIJS, nu HENDRICK LIEUWES Erven

Een onbekend legersteed, nu d'Raatsheer RALA
B(urgemeeste)r THOMES BOTTES, nu d'heer RALA
Mr. JACOBUS SPANHEMES, nu SIJTSE SAEKES Erven, nu DIRK BAUCKES

Een onbeleid Legerstede, nu RALA vrs.
FOEKE CLASEN, nu EGB. THEUNIS, backer
SEERP HANIA Erven

Mr. JOHAN(NE)S MENALDUM, noch 2 hooffstenen
HANS DOUWES STAPERT
PIJTER INTES KINGMA, tusgen de pijlers

ABBE DOEDES
TAKE ABBES, tot Boer, nu capetein GERRIET AGES BRANIA Erven
Een klein steentie, H.D.S.

SICKE JACOBS, Apoteker, nu GERRIET SCHIK LERDTENUS
TAKE V. HEERMA, nu CLOPPENBURCHS Erven
WILLEM PIJTERS

RUDOLPHUS ARTHOPEUS, nu FOCKE JOHANS Erven
PERTUS HARDENBERCH
Mr. GATTIE PIJTERS, s(ecreta)ris
B(urgemeeste)r JAN FLORIS, SIPKE SICKES en d'deakens
BEERN JANSEN, bode, SIPKE SICKES en d'deakens
JOHANNES À KEPPEL, abbas in Lidlum

B(urgemeeste)r HERO JANSEN, een grauwe sark
HENDRIKUS BELANUS, nu JAN DIONIJSIUS Erven
Dr. TIMEUS FABER, nu d'procureur KANN vrou
S(ecreta)ris PAULUS À GHEM(M)ENICH

C(OR)NELIS SCHELTES LEIJDECKER's Erven
MEVES PIJTERS, pedel, Erven, 1 garuwe sark
MINNE MELLEMA Erven
S(ecreta)ris PAULUS À GHEMMENICH Erven

B(urgemeeste)r GIJSBERT FRANSSES ENS
GIJSBERT FRANSSEN ENS, nu de weduw van HANS MEIJER
EWERT TOE ARKENS Erven

Dr. AUGUSTINUS ADAMA, nu HENDRIK LIJCKLES Erven
Dr. DIRK LIEUWES Erven
JACOBUS DALENUS, nu d'b(urgemeeste)r PETRUS SCHOTANUS
Dr. GIJSB(ER)T FRANSEN ENS, 2 stucken van stenen

CLAAS PIJTERS, moutmaker, Erven
OTTO NYCLAIJ HEXAN, nu HILTIE GERRIET NAMMES w(eduwe)
ALLERT OTTES HEXAN
ALLERT PIJTERS, nu OTTE DOUWES begraven

B(urgemeeste)r TIERK RIEWRDS BANTS, nu JOHANNES ENNEMA
JOOST PIJTERS HEIJXAN, TIERK BANTS wijff
CLAAS JANSE HEIJXAN
JAN CLASEN HEIJXAN

DOUWE HOIJTES, een grauwe sark
DOUWE HOIJTES, een blauwe steen

B(urgemeeste)r SIJMEN CORNELIS D'WEIN Erven
B(urgemeeste)r ADRIAAN VAN CUIJCK Erven
B(urgemeeste)r SIOUKE RIEURDS BANTS, een grote met 3 cleine hooffstenen
Jonge JAN D'BLOCK, een hooffsteen
B(urgemeeste)r JAN D'BLOCK

AEMILIUS WIARDA Erven
Jr. HERO VAN OCKINGA
Noch HERO VAN OCKINGA

B(urgemeeste)r WIJBE JACOBS, 2 grauwe saarken
AGE MEERX Erfgenamen
JANNEKE OLPHARDUS HENDEMA
noch 6 grauwe sarken Jr. JUCKAMA toebehorende, nu bij versterven aan Jr. DUCO VAN BURMANIA, Grietman over Wimbritseradeel en(de) Juffr. EDVERDA lUCIA VAN JUCKAMA

Een grauwe sark
WILTIE JOHANS, Apoteker, nu d'heer MEINSMA Erven
PETRUS HARMANUS, pastor
B(urgemeeste)r JAN JANSEN, nu WILLEM SIJBOUTS LANGWOLT, in coop becomen hebbende van de Rentemr. HETTE LIEUWES, blijckt bij Acte daarvan sijnde den 25e October 1662

Van 't Zuider portaal recht over nevens de orgel tot het Norder portaal en tot de 2e pijlaar streckende

JAN DIRXEN HERZON, Lakencoper, w(eduwe)
LOURENTIUS WOLPHIUS, student, 1626
Dr. SIXTUS ARCERIUS, nu B(urgemeeste)r JOHAN(NE)S ARCERIUS
ROGIER SAPES, een blauwe steen
TRIJNTIE FECKES, Juffr. EUGDONIA, 1595
Dr. MENEALUS WINSEMIUS Erven
PETER SIJMENS DE WEIN
MATHEUS WALSWEER, pastor Franeker, Erven
DOMINICUS WALSWEER, pastor Lutkewierum, Erven
HAIJO JOHANNES WALKENS, pastor Franeker
TAKE AGES BRUNIA Erven

CLAAS JELLES, 5 hooffstenen
Een olde blauwe steen
SIOERD ENNES Erven
HANS FABIAANS DEURING's Erven
Een ledige plaats
Een stuckene witte steen
S(ecreta)ris IDZARDUS BLOEMENDAL
Een grote ruumte
Dr. YMAND CUP
AEGIDIUS RADAEUS Erven
Profess. D'VENO, nu d'profess. VALKENIER
SEBASTIAAN SMID Erven

NIJCLAAS JOHANNES DAMIS, stedent
JAN JANSEN KOEKEBACKER, HENDRIK EWERTS Erven
D'vroedsman HENDRIK LIEUWES, grauwe sark
PIJTER WIJTSES
FOCKE FOCKES, nu HEIN ARIANS, bode
LIEUWE EEKES Erven
CLAAS PIJTER BANTS, 4 hooffstenen, PIJTER TIETES, als curator over ATZO NICLAIJ
Een ledige plaats

Van 't Suider portaal tot het Norder portaal

DIRK BAUCKES
LIEUWE HETTES Erven
SIJMEN PIJTERS BACKER, met witte stenen, de erven en d'diakenen

Jr. JULIUS VAN BOTNIA kockmeid
Profess. GULIELMUS CUP, van DIRK HOIJTES cocht
JAN VAN HOVEN, nu FOCKE OBBES
LAMBERT JANSEN Erven
ANDRIES JOCHUMS KROL
HENDRIK KROL, met enige hooffstenen
IDS PIJTERS
TAMME LIEUWES

ANTHONIS BAMES
Dr. THEODORUS ARENTS
HIS WILLEMS, huisvrou van HENDRIK GERRIETS, tusgen d'2 pijlaren

TIJMEN HOBBES, nuTIARD GERRIETS
GRIETTIE REGNERUS, nu B(urgemeeste)r P. SCHOTANUS
EGB(ERTU)S HEINS SWART, nu JAN HOIJTES
EERNST SIOERDS, nu d'B(urgemeeste)r H.E. KIESTRA
JOOST CLASEN, DOECKE C(OR)NELIS, nu JAN HOIJTES
JAN ANDRIES, nu HEND. PRIGGE
PILGROM JACOBS, nu ESGE PIJTERS, brouwer
FRANS SIJMEN SCHIPPER
PIJTER PIJTERS, promotor
(In margine staat met een andere hand:)
Nu aan SAARA BOUWENS, in coop becomen van de E. Candidatus AENE, 1692, den 24e Augusti.

In 't midden van de kercke tusschen de Suider en Norder pijlaren, beginnende van de 2e pijlaer aff en also Oostwerts aan tot de opganck van 't Choor.

Een met rode tuimelers bedect bij JOUWERKE OOSTERBANS w(eduwe) geoccupeert
JOHAN(NE)S GERRIETS FOGELSANG
CLAAS JANSEN, Grootschipper, nu HARMEN PIJBES
POPPE V. ANDRINGA
PIJTER JANSEN, Coperslager
RUERD CLASEN BANTS Erven

1 ledige plaats met rode tumelers
SIOERD WIJBE LIEUWES EUGDOMA
IPPE WIJBES EUGDOMA
ISBRAND FONGES (FONGERS?)
B(urgemeeste)r REIN WIJBES SWINGH
ROELEFF DIRX, nu JACOB PIJBES SAAGSMAN; deakenij
SIJDS REINS, nu CLAAS REINERS
Een ledige plaats met 1 hooffsteen, LIOETS ABRAMS haar becrodigende
Een onbeleide plaats
1 steen met aarde bedeckt, onder HOTTINGA bank, nu d'heer MATHEUS
JAN JAQUES GARBIJN
JAN JANSEN WRINGER en kinderen
TIALLING FEDRIX ANDLA Erven
RIPPER IGES
ALBERT GIJSBERT ENS
HUBERT CLASEN, Harlingen

PIER RIENKX, 1 grauwe met 1 witte steen
JAN CLASEN ULPENDAM
FRIDS, nu BOUWEN CLASEN ENS
SIOERD PIJTERS ENS
FRIS CLAAS ENS
TIARD MIJLUS WALGMR.
VINCENT LUCAS met 1 hooffsteen, 1567
Vincent Lucas een beeldhouwer van grafsteenen. Zie o.a. Friesche Oudheden, Leeuw. 1875, p. 45.

Een onbeleide plaats
DOUWE JANSEN WRINGER Erven
Dr. EDZ. ENS, nu d'B(urgemeeste)r HENDEMA
B(urgemeeste)r PIJTER LOLLES Erven
KEIMPO JACOBI DUINTERP Erven
Dr. ADRIANUS METIUS
Mr. WILLEM HEIJERIUS
H(eer) JARICH V. HOTTINGA, 1 witte steen
H(eer) JULIUS V. BOTNIA
GATS V. ALUWA
H(eer) HERO V. HOTTINGA
Jr. JAN V. EGMOND
Jr. RAAS VAN FERVOU. (VERVOU)
Dr. LOLLIUS ADAMA
Een ledige plaats
Dr. HECTOR V. HOXSWIER
Heer AESGO V. HOXWIER
Heer DOUWE V. ZYARDA, nu d'Grietman DUCO V. BURMANIA en Juffr. EDVERDA LUCIA V. JUCKEMA
H(eer) FREDRICH VAN GROMBACH
Jr. PIJTER V. CHALANSY
Heer DOUWE V. ZIARDA
Jr. GEROLT V. HERAMA, drie stenen
ANNA V. DEKAMA, nu Jr. ADAM V. PAFFENRADE in begraven zijnde
Jr. JARICH V. DEKAMA
Heer TIALLING V. BOTNIA, 2 stenen
Vrouw EDVERD VAN ZIARDA, nu Jr. D.M.v.B.
SWOB VAN ZIARDA, idem
Frouw BOT VAN HOTTINGA, wed(uw)e V. MARTENA
Heer JUW V. DEKAMA
Heer SCHELTE V. LIAUKEMA

Op 't Choer tot aan de pijdeuren

Mijn Heer ORCK VAN DOIJEM, ses stenen
Dr. THEOD(O)R(US) FOGELSANGH Erven, van de peideuren tot de voet ofte opgangh van 't Choer.
JOHAN V. MARTENA, nu Jr. SIUCK VAN BURMANIA, Grietman v. Wimbritseradeel toebehorende.

Binnen in 't Choer, achter de peijdeuren

S(ecreta)ris PAULUS GHEMMENICH Erven
JHAN(NE)S BUSERETS VAN MERENBERCH
B(urgemeeste)r MEVES REINS
SIJBREN AGES BRUNIA Erven
SIXTUS RIPPERTUS, 5 hooffsteenen

B(urgemeeste)r EPE JACOBS JUCKAMA Erven
De prof. FULLENIUS
Prof. SYBRANDUS LUBBERTY
D'Heer GERROLTSMA
Jr. RIENK V. CAMMINGA
De Baron V. BERHA, nyu d'prof. FUMELIUS [FURMERIUS?] Erven
Heer JOHANNES GELMUIJEN
De Heer HORATIUS DOMAN, 2 stenen
Dr. HENDRICUS BELANUS
Dr. HENDRICUS ANTHONIDES
Heer GERARDUS JACOBI, Abbas
H(eer) GERARDUS AGRICOLA, prior
De Heer HORATIUS DOMAN, 2 stenen
B(urgemeeste)r DOUWE HENDRIX Erven
Jr. SCHUURMANS
Dr. BERNARDUS SCHOTANUS, nu d'heer STARRINGA
Dr. JOHAN(NE)S HACHTINGIUS, nu d'heer STARRINGA
Dr. JOHANNES MACCOVIUS Erven
PAULUS CORNELIS COOPMAN Erven
Mr. JOHANNES CANUTUS VELLEIUS

Bij dit stuk is nog gevoegd de volgende losse verklaring:
Twe wiite dubbelde steenen, CORNELIS BACKERS Erwen toebehoorende, naderhant de Gemeensman LIEUWE EECKES BACKER, nu de vroetsman JOCHUM JOCHUMS (de Brouwer) voor de eene helfte; door coopbrieff van dato den 9 Maij 1667 (van EECO MENALDUM bekomen hebbende,) toebehoorende ende de oude Luitenant JAN HOIJTES door Erfenisse volgens Acte voor de ander helfte ende soo tesamen voor 't geheel, met versoeck dat dese Acte in 't kerckeboeck mach geregistreert worden in forma. Actum Franeker den 4 Augusti 1671.
JOCHUM JOCHUMS BROUWER, 1671; JAN HOEIJTES SWART.
Me praesente
P.D. LOMARS, 1671.

>> begin


D. Grafrechten van lijkdichten en wapenborden tot 1678

N.B. Origineel alleen met url
http://www.mpaginae.nl/Franeker/Cannegieter.htm

Annotatie van de Lijckgedichten en wapenen hangende in Martijnij kercke tot Franeker den 27en 9ber 1678 beginnende van 't Noorder portael aen de Muur met de son-om in de voorsz. kerck - en wat op jeder te quade is tot 't jaer 1678.

1. Mevrouwe Sofia van Andrae wapen den 28 Junij 1671
tot 15 stu: int jaer ............ 5- 5- 0:
2. Een onbekendt wapen sonder jaertal
tot 12 stu: int jaer
3. Capitein Moons 1639
tot 15 stu: int jaer ............ 29- 5- 0:
4. Een onbekendt met 3 Cuickens in een geel veldt 1639
tot 12 stu: int jaer ............ 23-8- 0:
5. De E. Heer Professor Taco Glins den 11en Febr: l673
tot 15 stu: int jaer ............ 3-15- 0:
N.B. Hier comt noch bij 't wapen van de E. Heer Professor Nicolaij Arnoldus Pool 1680 den 15 8ber.
6. De E. Heer Professor Verhel 1664
tot 15 stu: int jaer .............10-10- 0:
7. Vrouw Anna Susanna Baronese zu Swartzenbergh en Hogen Lansbergen den 22 Febr.1675
tot 15 stu: int jaer ............ 2-5-0:
8. 't Wapen van Steernse in de muur gemetselt 1605 den 16en 8ber
tot 25 stu: int jaer ............ 92- 5- 0:
9. Lambertus Staakmans 1617 ende Evergetus à Gemmenich 1636
tot 15 stu: int jaer .........31-10- 0:
Lat.s. 198- 3- 0:
10. Hoogh Edelgeboren Heer Bartold van Oostheim 1654 den 16 Januarij
tot 15 stu: int jaer ............ 18- 0- 0:
11. Sixti Arcerij 1623
tot 15 stu: int jaer ............ 41- 5- 0:
12. Menelai Winsemi
per annos 25 tot 25 stu: int jaer doch sonder jaertal
Item de wapenen hangende aen de Pijlaren begin nemende vant Noorder Portael met de son om in de kerck.
13. 't Lijckgedicht van Petreius Tiara 1586 den 9en Febr.
tot 15 stu: int jaer ............ 69- 0- 0:
14. Adriano Metio 1635 den 16en 8ber
tot 15 stu: int jaer ............ 32- 5- 0:
15. Een groot wapen van Joncker Jan van Verwou 1621
tot 15 stu: int jaer ..........42-15- 0:
Lat.s. 203- 5- 0:
16. dito noch een sonder jaertal
tot 12 stu: int jaer
17. dito een groot Lijckgedicht van Joncker Jan van Vervou 1621 den 16 Junij
tot 15 stu: ..................... 42-15- 0:
18. Joncker Adamum van Paffenraed den 13en 7ber 1639
tot 12 stu: int jaer ............ 23- 8- 0:
19. De Baron Bercka 1629
tot 15 stu: int jaer ............ 36-15- 0:
20. dito noch twee van de Baron Bercka 1634
't een tot 15 stu: .............. 33- 0- 0:
't ander tot 12 stu: int jaer ... 26- 8- 0:
S[umm]a 59- 8- 0:
Nota Hier comt noch bij 't wapen van de E. Heer Professor Wubbena 1681 den 28 Febr.
21. Bernhardo Schotano 1652 den 5 8ber
tot 15 stu: int jaer ............ 19-10- 0:
22. Mr. Johanni Canuti Velleius 1637 den 11en 7ber
tot 15 stu: int jaer ........ 30-15- 0:
Lat.s. 212-11- 0:
23. Dr. Johannis Macovij 1644 den 24 Junij
tot 15 stu: int jaer ............ 25-10- 0:
24. Johan van Schurman 1633 den 19 Febr:
tot 15 stu: int jaer ............ 33-15- 0:
25. dito Fredrich van Schurman 1623 den 5en 9ber
tot 12 stu: int jaer ............ 33- 0- 0:
26. Albertus Sijbrandus van Eminga, Grietman over Franequeradeel den 9en Januarij 1662
tot 12 stu: int jaer ............ 9-12- 0:
27. Juffr. Peerck van Roorda den 18en Augusti 1643
tot 12 stu: int jaer ............ 21- 0- 0:
28. Maria Frijvrouw van Swartzenbergh en Hogen Lansbergh den 29en 8ber 1646
tot 12 stu: int jaer ........19- 4- 0:
Lat.s. 142- 1- 0:
29. Jr. Orck van Doijem Raed ordinaris in den Hoove van Vrieslandt den 8en 8ber 1645
tot 12 stu: int jaer ............ 19-16- 0:
30. Jr. Theotardus Holdinga van Walta den 11 Jan: 1668
tot 12 stu: int jaer ............ 6- 0- 0:
31. Nob: D. Orchius A.Doyem den 30en 8ber 1641
tot 12 stu: int jaer ............ 22- 4- 0:
32. dito een van dato den 15 Julij 1644 met een Eenhoorn staende in een halffmaen met ses sterren
tot 12 stu: int jaer ............ 20- 8- 0:
33. Gulielmus Staeckmans den 21en 9ber 1640
tot 12 stu: int jaer ............ 22-16- 0:
34. Hoogh geboren Vrouw Vrouw Foockel van Botnia den 22 Febr: 1673
tot 15 stu: int jaer ............ 3-15- 0:
35. Een onbekend geteeckent I.V.D. 1641
tot 12 stu: int jaer ............ 22- 4- 0:
Lat.s. 117- 3- 0:
142- 1- 0:
212-11- 0:
203- 5- 0:
198- 3- 0:
[Tot.] 873- 3- 0:

>> begin


Register 1993

Hier volgt met enkele aanpassingen het Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker, 1993.
Dank aan samensteller G. van der Heide voor de toezending van zijn tekst op 3 september 2003.
N.B. Er kan naar Cannegieter verwezen worden, hoewel de betreffende naam niet in diens tekst voorkomt. Cannegieter heeft schriftelijke bronnen samengevoegd en niet (op volledigheid) vergeleken met de stenen zelf.

In totaal bevinden zich in de Martinikerk 332 grafzerken met tekst en/of beeldhouwwerk.
De oudste zerk is uit 1387. De jongste zerk uit 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

De linker rij namen is gerangschikt op volgorde van zerknummer, beginnende tegen de westmuur van de zuiderbeuk; MNB resp. MZB staat bij zerken die overeind zijn geplaatst tegen de muur noorder beuk resp. muur zuider beuk.
De rechter rij namen is gesorteerd op alfabetische volgorde van familienaam c.q. patronymicum (vadersnaam). Jaartal achter naam is jaar van overlijden.
Alleen de alfabetische naamlijst is maart 2004 aangevuld met namen, overlijdensdata, leeftijden (soms in zijn/haar zoveelste jaar) en beroepen uit de beschrijving van de grafstenen door Heerma van Voss e.a.

De zerken op nr. zijn ingedeeld in zes groepen:
ZUIDERBEUK: NRS. 3 - 123
ACHTER HET KOOR: NRS. 124 - 160
NOORDERBEUK: NRS. 161 - 265
ONDER HET ORGEL: NRS. 266 - 285
VOOR HET KOOR: NRS. 286 - 301
IN HET KOOR: NRS. 302 - 332

Nrs. 1 en 2 bevinden zich in het torenportaal.
Stenen die geen leesbare tekst (meer) bevatten, zijn opgenomen met ..........


--- ZERKEN IN ZUIDERBEUK ---

SCHURMAN, ABRAHAM FREDERICK 1623 * 1
.......... * 2
.......... * 3
.......... * 4
ORCKS, MEIJLE 1617 * 5
.......... * 6
JANS, JACOB 1692 * 7
JANS, ANTJE 1692 * 7
JANS, BAUCKJE 1692 * 7
JANS, BAUKJE 1766 * 7
LUUTJES, FOLKERT * 7
FOLKERTS, AAFKE 1779 * 7
WOLDANIUS, LAURENTIUS 1626 * 8
FRISIUS, HERO 1619 * 9
JANS, TRINKE 1609 * 10
SIJBES, SAPE 1619 * 10
ARCERIJ, JOHANNES 1663 * 11
ROMPF, MARIA FELICITAS 1668 * 12
ALTHUSIUS, HARMANNUS * 12
JANZ., ANDRIES 1606 * 13
JANSDR., TIETS 1606 * 13
STEENKIST, HISKE 1719 * 13
STEENKIST, JANKE 1726 * 13
STEENKIST, MAEIJCKE 1747 * 13
JANSDR, TIECKE 1645 * 13
TAECKES, LIEUWE * 13
HESSELS, JACOB 1692 * 13
ANDRIES, JAN 1649 * 13
IJSBRANDTS, MAECKE 1651 * 13
JANSZ, HESSEL 1694 * 13
BEIJMA, JAN 1652 * 14
ANDRIESDR, TRENTJE 1656 * 14
GREEDTDR, JANCKE 1585 * 15
JELGERSMA, TACO YSKIS 1733 * 16
JELGERSMA, GERARDUS 1735 * 16
HORREUS, IEFKE 1748 * 16
ALTENA, PETRUS * 17
GURTLERUS, NICOLAUS 1711 * 18
.......... * 19
.......... * 20
.......... * 21
ENS, ALBERT GHISBERT 1623 * 22
GODFRIDUS, DOMINUS 1513 * 22
GERBENSDR, FED 1623 * 22
BANCK, LAURENTIUS 1662 * 23
GERROLTSMA, FRANS PIETERS 1660 * 24
IDSESDR, TRIJNTJE 1637 * 24
SIBRANDA, JOHANNES 1696 * 24
ANDELA, TJALLING FEDDRICX 1643 * 25
HOBMA, HANS DOUWES 1710 * 25
ANDELA, AUCKE 1641 * 25
AMAMMA, SIXTINUS 1629 * 26
AMAMMA, HENDRICK * 26
NIDVEEDA, AMBROSIUS 1684 * 27
WIGERSMA, WIBRANDUS 1686 * 27
GHEMMENICH, HENDRICK JACOBS 1572 * 28
SUIJLEN, LIJSABETH VAN 1569 * 28
GHEMMENICH, WILHELM HENDRICX 1602 * 28
LOCK, ANNA PAUWELSDR 1599 * 28
ENS, GHISBERT JACOB 1623 * 29
ENS, FRANS GHISBERT 1558 * 29
DIRCXDR., ANTJE 1558 * 29
CAMMINGA, KATRIJN VAN 1580 * 30
GOVERTZ, DIRCK 1571 * 31
SCHOTANUS, HENRICUS BERNARDUS 1605 * 32
MEINERTS, GEERTKE 1620 * 32
SCHOTANUS, GRIETJE * 32
OBBARTUS, SIXTIJ * 32
LOLLIDES, LOLLIUS 1683 * 32
PIJTERS, BAUCKE 1582 * 33
JOHANNESDR, TYAL 1623 * 33
BAUCKE, BEIJTSKE 1603 * 33
GHEMMENICH, JACOB VAN 1668 * 34
SCHRADERUS, JOHANNES 1783 * 34
.......... * 35
HANIIA, BROERIUS * 36
.......... * 37
TERPSTRA, JOHANNES DOUWES 1722 * 38
TERPSTRA, CORNELIS 1740 * 38
ENS, REIJNER GHIJSBERT 1616 * 39
GERRIJTSDR, RIJNSCK 1614 * 39
ENS, GERRIJT REINER 1612 * 39
ENS, GEERT REINER 1614 * 39
CLOPPENBURG, MATTHIJS 1719 * 39
SCHURMAN, FREDERICK VAN 1623 * 40
SCHURMAN, JOHAN VAN 1633 * 40
SCHURMAN, SAMUEL VAN * 40
ANDELA, CATHARINA 1698 * 41
BLECK, WIBIUS 1747 * 41
DOMAN, HERMANNIUS 1612 * 42
EVERTS, JAN 1776 * 42
SCHULTENUS, NAMKJEN 1801 * 42
PASOR, GEORGIUS 1632 * 43
POL(LIUS), PETRUS * 44
CLAESSENS, ANTJE * 44
ROODMERSMA, ROCCHIUS BAERNS * 44
JASPERS, SUIRDT 1608 * 45
HARMSDR., ANTJE 1644 * 45
POSTMA, WIJBES JELDERT * 45
POSTMA, SUFFRIDUS * 45
WESTRA, ANNA AURELIA VAN 1706 * 45
WIJNGAARDEN VAN MENSENBURGH, THEODORUS * 45
SINNAMA, SUFFRIDUS SIRENUS 1724 * 45
WESTRA, AUCKE CLAESSEN 1660 * 45
WESTRA, SUFFRIDUS AUSONIDES 1718 * 45
.......... * 46
BOTNIA * 47
JANS, GEERT 1660 * 48
AUCKESDR., FETSKE 1657 * 48
SJAERDEMA, DOUWE VAN 1481 * 49
POTGIETER, FRANCINA 1559 * 50
STARRINGA, HENRICUS SCHOTANUS Á * 50
LAMBERTSZ, PIETER 15.. * 51
SIMENSZ., LAMBERT 1592 * 51
LAMBARTI, HAIIO 1630 * 51
EGMOND VAN MEERENSTEIN, ANTONIS VAN 1592 * 52
BUINAU, MARGARETHA VAN 1603 * 52
BRUINIA, SIJBRAND AGGES 1640 * 53
BRUINIA, TAETSKE JORRIJTS 1711 * 53
WALPERT, TIETE 1661 * 53
BRUINIA, SIJBRAND AGGES JONGHE 1673 53
BRUINIA, TRIJNTJE JORRITS 16.. * 53
LAURMAN, HUGO * 53
ARNAUD, HONORE 1740 * 54
.......... * 55
ABBEMA, RINTJE TIEPKES 1674 * 56
WITSSESDR., ANTJE 1660 * 56
ABBEMA, TIEPKE RINTJES 1669 * 56
ABBEMA, HEILTJE TIEPKES 1674 * 56
SALVERDA, BEERN POPPES 1701 * 56
AEMILIUS, JACOBIDUS 1689 * 56
ALCAMA, ANTJE AEBES * 56
JACOBIDES, AEMILIUS 1709 * 56
.......... * 57
SIXTI, ABELUS 1681 * 58
KAMMINGA, MINNE VAN * MZB
HEREMA, LUTZ VAN * MZB
KAMMINGA, LUCIA VAN 1605 * MZB
STERNSEE, KAREL VAN 1615 * MZB
TSERNATONI, STEPHANUS 1644 * 59
BROUWER, RUIRD RUIDS * 60
FEIKES, GRIETIE 1732 * 60
STEINBERG, JOHANNIS 1760 * 61
SIJDEERUS, ARNOLDUS 1668 * 62
SIJBESDR., ANTJE 1691 * 62
MULDER, ZACHEUS 1766 * 62
DOEM, LUCIA VAN 1773 * 62
FRANSZ., ABBE 1611 * 63
ABBESZ, PIJTTER 1627 * 63
JEROENIS, SIOUCKE 1687 * 63
ABBES, REINNUKE 1676 * 63
ABBES, JEROENNUS 1691 * 63
ABBES, IJEDTSJKE 1701 * 63
BOOTES, JAN * 63
ABBES, ANTJE 1719 * 63
ANDRIES, DOUWE * 63
CLAESSENDR., TZIETSKE 1611 * 63
PIJTTERS, REINU 1623 * 63
PIJTTERS, MEINE 1623 * 63
REINS, YEDTS 1633 * 63
PIJTTERS, ABBE 1665 * 63
JANS, GRIJTTIE 1697 * 63
PIERS, TETTJE 1704 * 63
JANS, JACOB * 63
DONIA, JACOB JANS 1735 * 63
MARNSTRA, MELIS 1735 * 64
OUDKERK, ANTJE 1740 * 64
PIETERS, JOHANNES 1663 * 65
JOHANNES, PIJTER * 65
JOHANNISZ., AGGE 1633 * 65
JOHANNESDR., PIJTJE 1656 * 65
VRIEST, MARIA DE 1684 * 65
POPPINGA, TARQUINIUS * 65
POPPINGA, JOHANNES 1688 * 65
GRAAF, ANNA DE 1720 * 66
LOMARS, H.D. * 66
LOMARS, PETRUS NATHANAEL * 66
SIJBESDR, CAANELIA 1695 * 67
ECHTEN, WIJTZE VAN 1696 * 67
WAEIJEN, JOHANNES VAN DER 1716 * 68
VETH, CORNELIA 1696 * 68
WAEIJEN, JOHANNES VAN DER 1701 * 68
MEIJERS, ANNA LUCIA * 68
WAEIJEN, ADELHEIJT VAN DER 1717 * 68
MEIJERS, FREDERIK WILLEM * 68
JOACHIMI, JOHANNES 1596 * 69
JANSDR., EBEL * 69
COETIER, GULIELMUS 1723 * 70
HOUKEMA, HIDDIUS 1686 * 71
HUBERTSDR., MAIKE 1636 * 71
TAECKES, TAECKE * 71
JELLES, TAEKE 1694 * 71
WIBRANDA, TIERCKES 1657 * 71
HOUCAMA, KARDIVES TACONES * 71
TAECKENSDR., MAEICKE 1657 * 71
IDSINGA, BYVERITIHEUS RENICIE * 71
TAECKES, JELLE 1657 * 71
PETRI, RUDOLPHUS 1706 * 72
BECHIUS, AURELIA 1702 * 72
PIJBINGHA, MAIJCKE WIJBES 1690 * 73
HOLWARDA, JOHANNES PHOCYLIDES 1651 * 73
WELLENS, BOUDEWIJN 1755 * 74
LOMBAER, PIER * 75
ALTENA, PIETER 1708 * 75
ALTENA, ADRIANUS 1729 * 75
SIJDSES, ALTIE 1752 * 75
HOUWERDA, YNSKE VAN 1754 * 76
EIDSMA, JOHANNES 1754 * 76
EIDSMA, EIDSE AGGES 1688 * 76
EIDSMA, PIJCKJEN 1719 * 76
EIDSMA, AGGEUS 1791 * 76
.......... * 77
DUNTE, GEORGI VAN 1693 * MZB
WILLEMS, HIOROMUS 1630 * 78
JOOSTDR., ANTJE 1626 * 78
ALEFSZ., JOOST 1610 * 78
SUIRDTSDR., CLAESKE 1599 * 78
WEIJN, PIJTER SIJMEN DE 1668 * 79
CLAESSESDR., TRIJNTJE 1639 * 79
MULDER, JOHANNES 1769 * 79
FONTEIN, AUCKJE 1799 * 80
COOPMANS, GEORGIUS 1800 * 80
FONTEIN, REINER 1785 * 80
METZLER, SUNIPA ELISABETH 1803 * 80
COOPMANS, JAN * 80
JANS, AAFKE 1735 * 80
FONTEIN, JAN 1736 * 80
BRAAM, JACOB 1753 * 80
IEMES, JAN 1760 * 80
JANS, NEELTJE 1761 * 80
KOOL, ANNA 1780 * 80
FONTEIN, DIRK * 80
HOITES, GRIETJE 1649 * 81
PIJTTERSDR., SJOUCKJE 1651 * 81
HOITES, DIRK 1666 * 81
HARMS, TRIJNTJE 1666 * 81
HORREUS, BOTTJE 1720 * 82
ROMKES, RO 1747 * 82
HORREUS, JOHANNES 1750 * 82
HORREUS, DOMINICUS * 82
DOEM, HENDRIK VAN 1767 * 83
ULENBURGH, TJEBSKE 1773 * 83
STAALSTRA, AALTJE 1788 * 84
MULDER, CLAAS * 84
ENS, JAN 1561 * 84
PIJTERS, WILLEM 1622 * 85
ENS, RIECXT CLAESDR. 1614 * 85
WILLEMSDR., YDKE 1590 * 85
WILLEMSDR., YDKE 1602 * 85
WILLEMS, PIJTER 1604 * 85
SALVARDA, MEINERT 1623 * 85
WILLEMS, PIETER 1608 * 85
RISSELAER, SJOERTJE WILLEMS 1659 * 85
HOUWERDA, CORNELIS VAN 1733 * 86
MANTGUM, THEODORIC 1607 * 87
EEUWEN, TAECKJE 1606 * 87
ZAS, MARIJKE 1657 * 87
ANSTA, JOHANNES 1656 * 87
VERKINDERT, MARIA WILLEMSDR 16.. * 88
GHEMMENICH, PAULUS VAN * 88
FABER, TYMAEUS 1623 * 89
ADIUSDR., TIETSCKE 1623 * 89
FABER, RINSKE 1676 * 89
KANN, ANTHONIUS 1678 * 89
WILLEMSDR, TRIJN 1552 * 90
WILLEMSZ., FRIDTS 1552 * 90
ULBERTS, ANDRIS 15.. * 90
STICKEBEUR, HOITE DOUWE 1589 * 90
ALBADA, JETSKE ANDREA 1620 * 90
METIUS, ADRIANUS 1635 * 90
BOGARDA, POULUS CORNELIS 1666 * 91
SCHOTANUS, RIJCKJEN PIERS 1669 * 91
BOGARDA, POULUS CORNELIS 1680 * 91
BOGARDA, CORNELIS POULIS 1698 * 91
TJESMA, POULUS 1714 * 91
SCHELTEMA, JACOBUS 1761 * 91
SCHELTEMA, CORNELIS PAULUSZ. 1801 * 91
PIETERS, GAATHIJE 1555 * 92
.......... * 93
MELLEMA, OTTO MINNEZ 1612 * 94
HEIMANS, RINNERT 1709 * 95
RENEMAN, FOKELTJE 1733 * 95
HOEVE, ANTJE RINNERTS V.D. 1651 * 95
HOEVE, AUCKJEN RINNERTS V.D. 1652 * 95
HOEVE, RINNERT GHISBART V.D. * 95
JANSDR., EBEL 1631 * 95
TIEPKES, RINTJE * 95
TIEPKESDR., .... 1652 * 95
HENDRIKS, INTE * 95
ADELEN, HIJLTJE FERMEN 1594 * 96
BLOCQ, JAN DE * 96
FOGELSANGH, JOHANNES GERRIJTZ. 1573 * 97
BAUCKESDR., MARIJ 1571 * 97
GERRITSZ., JOHANNES * 97
WIJTSEZ, KRIJN 1590 * 97
KRIJNSDR., MAEIJCKE 1581 * 97
KRIJNSDR., RINSKE 1581 * 97
.......... * 98
BEIMA, FOCKE JANS 1611 * 99
BEIMA, JAN FOCKES 1624 * 99
IPPES, BOUCKE 1652 * 99
ANDRIESDR., GEERTJE 1656 * 99
JANSDR., GRIETJE 1665 * 99
IPPES, BAUCKE * 99
HOEKSTRA, BOTTE PIJTTERS 1761 * 99
BRUNIA, JORRIJT AGGES 1678 * 100
DIRCKS, YTTJE 1693 * 100
HAMBACH, ANNA 1667 * 101
VALCKENIER, PETRUS 1712 * 101
VALCKENIER, JOHANNES * 101
PIJTTERSZ., ALLERT 1531 * 102
ALBERTDR., YMCK 1554 * 102
ULENBURG, DIONISIUS 1766 * 102
JACOBSDR., ANTJE 1651 * 102
DOUWES, OTTO * 102
JARICHSDR., HISKE 1653 * 102
ULENBURG, JOHANNES ROMKES 1727 * 102
BECKER, JACOBUS RODRIGIUS DE 1623 * 103
BECKER, MARGARETHA SOPHIA DE * 103
STAACKMANS, MARGARETA * 103
RINCK, PIER 1582 * 104
DIRCKSDR., GEERTJE 1582 * 104
PIERSDR., ANNE 1582 * 104
PIERS, DIRCK 1590 * 104
JANS, EBEL 1593 * 104
JOCHUMS, JAN * 104
JOCHUMS, EBELKE 1593 * 104
DIRCKSDR., GEERTJE 1608 * 104
WRINGER, DOUWE JAN 1625 * 104
WRINGER, TRIJNTJE 1625 * 104
FEENSTRA, GERTRUDA MARIA 1795 * 104
PEERDEMANS, JOHANNES * 104
ENS, BOUWEN CLAESSES * 105
ENS, WIJBE PIJTTERS 1578 * 105
ENS, FRISO BOUWENS 1647 * 105
BATENBURGH, MARGRIETHA VAN 1584 * 106
MEIJLIS, SIPKE * 106
OCKINGA, HERO VAN 1587 * 107
DEKEMA, ANNA JARICHDR. VAN 1563 * 107
URSINGA, BARBER GERRIJTSDR. 1758 * 107
FEIKEMA, JAN * 107
ALTHUSEN, AGNES 1663 * 108
HUBER, ULRICUS * 108
WINSEMIUS, MENELAUS 1639 * 109
MULERIUS, CHRISTINA 1637 * 109
ABBEMA, HIJLKE TJEPKES 1756 * 109
ANDRIESDR., TRIJNTJE 1790 * 109
ABBEMA, AALTJE TJEPKES 1756 * 109
ABBEMA, ANTJE HYLKES 1808 * 109
BUWALDA, JAN * 109
SCHELTEMA, PAULUS 1752 * 110
SCHELTEMA, JAN JANS 1694 * 110
TIESMA, TETTJE 1702 * 110
.......... * 111
ALBERTSDR., HIJLCK 1552 * 112
BONER, JELKE EVERDS DR. 1608 * 112
GARANNERI, PHILIPI DE * 112
HUBER, SJOUKJE 1694 * 112
ANDRIES, AGGE 1688 * 113
HANSES, TEETSKE 1679 * 113
WELLENS, CORNELIA 1739 * 113
HOUWERDA, LAMBARTUS VAN * 113
HOUWERDA, IJBELTJE 1772 * 113
HOLWERDA, LAMBERTUS VAN 1721 * 113
HOLWERDA, ANNA VAN 1740 * 113
STRICK, A. * 113
HOXWIER, AESGO VAN * 114
WILLEMSEN, ANNA 1806 * 115
WAL, T.S. VAN DER * 115
BOTNIA, TIJALINGH * 116
HOTTINGA, FROUCKE 1496 * 116
AGRICOLA, GERARDUS 1597 * 117
CAMMINGA ZO., GEROLT VAN * 118
STEINDAM, ABRAHAMUS 1672 * 119
STEINDAMUS, ABRAHAMUS 1694 * 119
MENSENBURGH, FEDSJE 1680 * 119
.......... * 120
DEKAMA, JARICH VAN 1554 * 121
KAMSTRA, CATRINE VAN 1584 * 121
REEN, SIBRANDUS 1747 * 122
REEN, DOMINUS REGNERUS 1752 * 122
POLLIUS, MAGDALENA 1774 * 122
DOITSMA, ANNA 1729 * 123
JUCKEMA, AELTJE 1697 * 123
DOITSMA, JACOBUS 1728 * 123

--- ZERKEN ACHTER HET KOOR ---

NAUTA, HENDRICK PIJBES 1725 * 124
NAUTA, H. 1760 * 124
KANNINGA, HARMEN 1820 * 124
NAUTA, PIJBA HENRICI 1695 * 124
JURIENS, GRIETJE 1709 * 124
NAUTA, JURJEN HENDRICKS 1721 * 124
POSTMA, HENDRIKJE 1712 * 125
ESTRA, JOHANNES * 125
MAGDALENA * 126
POULUSDR., LOLCKJEN 1663 * 127
FOCKES, LOLCKJEN * 127
POULUS, LIJSBETJE 1692 * 127
BONCKAM, FOCKE CLAESEN * 127
MELKER, COEN * 128
NIJSTEN, BARTHOLOMEUS V.D. * 128
MONDELBAN, JEROEN WALINGS 1654 * 129
ENS, TETJE GHIJSBERTDR. 1642 * 129
MEIJER, TETJE 1749 * 129
RINSES, IJSBRAND * 129
MEIJER, JOHANNES BART 1666 * 129
ENS, JANKE JEROENS DR. 1698 * 129
JOHANNES, TRIJNTJE 1703 * 129
SCHUT, VITUS RINGERS * 129
SICKE, MR. * 130
SEPSI, JOHANNES * 131
VERVOU, RAEST VAN 1568 * 132
VERVOU, JAN VAN 1580 * 132
ANNES, AERT 1477 * 133
MOONS, CAPITEIJN * 133
SOLCAMA, CAPTEIJN * 133
VIGLIUS, SJOUCKJEN 1733 * 134
BALCK, JOHANNES * 134
HOFSTEDE, LIJCKELE 16.. * 134
NIJSTEN, ANNA PIETERS 1612 * 134
BALCK, UIJLKE 1652 * 134
BALCK, JOHANNES 1690 * 134
ENS, PIETER GYSBERT 1550 * 135
PIETERS, JALKJE 1553 * 135
HENDEMA, NICOLAUS 1666 * 135
GONGGRIJP, HANS 1757 * 136
GONGGRIJP, HARMANUS 1766 * 136
LORÉ, CATHARINA 1785 * 136
SIBREN, AGGE 1647 * 137
JACOBS, GRIET * 137
ENDVESOEN, SIJURDT WIJBE 1558 * 138
DOIEM, VAN 1573 * 139
HOITEMA, VAN HOUCK * 139
STICKEBUIR, DOUWE HOEIJTES 1648 * 140
STICKEBUIR, HOEYTE DOUWES 1611 * 140
BLOCQ, MAEIJKE DE 1622 * 140
KÖPPENER, CRISTOFF KARL 1500 * 141
BOER, MEVIUS GERRIJT DE * 142
FEIJENS, ANNA JOANNA 1816 * 142
MULLENAER, DOUWE IJSBRAND 1627 * 143
SIPKESDR., RIEME 1620 * 143
RUITENBACH, TJERKJE 1804 * 143
RIJPMA, ..... * 143
.......... * 144
HOIERIUS, WILHELM LAMBERTS 1553 * 145
HOIERIUS, LAMBERT WILHELMS 1552 * 145
AETEDR., MAERTJEN 1585 * 145
WILLEMSDR., FOECKLE 1617 * 145
STICKENBUIR, HOEYTE DOUWES * 145
.......... * 146
FRANSZ., BAUCKE 1725 * 147
TIEPKESDR., IEFKE 1611 * 148
CLAESEN, CLAES 1545 * 149
DALEN, JACOB ROELOF 1568 * 149
DALEN, AEF VAN 1549 * 149
ENS, GHIJSBART FRANS * 149
TONISDR., GRIET 1615 * 149
ANDALA, RUARDUS 1727 * 150
RHALA, HENRICUS 1640 * 151
DUERCOP, ANNA 1665 * 151
ANDRINGA, YDTJE VAN 1672 * 151
RHALA, FRANCISCUS 1655 * 151
RHALA, PHILIPUS 1660 * 151
SCHOENMAKER, EGBERT 1625 * 152
.......... * 153
.......... * 154
HALDERBERGH, JAN HANSEN 1666 * 155
REINSDR. * 156
CLAESZ. * 157
DOUWESDR., DOETI 1635 * 157
DOUWES, JANKE 1646 * 157
BACKER, PIJTER DIRCKS * 157
LAMMINGA, FEDKE DOECKES 1611 * 158
BEIJEM, WIJTZE VAN 1623 * 158
BECKER, JACK DE 1655 * 159
.......... * 160

--- ZERKEN IN NOORDERBEUK ---

WESTERHUIS, SUFFRIDUS 1731 * 161
BOGARDA, TITIA 1737 * 161
.......... * 162
DEKAMA, JUW VAN 1523 * 163
HOTTINGHA, KATRIJN 1539 * 163
POPTA, JACOB * 164
REEN, REGNERUS 1695 * 165
BRONGERSMA, MARIA 1693 * 165
REEN, NEELTJE 1694 * 165
BAKKER, GERTRUDA 1771 * 165
CAMPER, JOHANNA 1776 * 166
BOURBOOM, JOHANNA 1776 * 166
ENNEMA, JOHANNES PIJTER 1679 * 167
ENNEMA, AGEUS 1708 * 167
BRUINIA, ATJE AGGES 1684 * 167
SALVARDA, JURIAN BEERNS * 167
HARMENS, ANTJE 1698 * 167
STAPERT, HANS DOUWE 1647 * 168
SIERSMA, ANTJE JANS 1624 * 168
HERAMA, HIJLCK GEROLTDR 1542 * 169
DIRCKS, LIEUWE 1568 * 170
BOTNIA, TIJALING VAN 1533 * 171
WALTA, SIJBRAND VAN 1673 * 172
DOYEM, FRANSKE VAN 1661 * 172
WALTA, TIAERDT HOLDINGA VAN 1668 * 172
HALMA, RINSE * 172
WALTA, FRANCESCA DOROTHEA VAN 1681 * 172
WALTA, HELENA VAN 1693 * 172
GOIKEMA, MARIA 1723 * 173
MEINSMA, LUVIUS BOELENS Á 1728 * 173
DOMAN, HORATIUS 1651 * 174
BOTMA, AUCKJEN 1667 * 174
PAUW, JAN 1816 * 174
DOEDES, AELKE 1537 * 175
JANSDR., MAIJCKE 1600 * 176
CLAESZ., HUIJBERT * 176
WILTJES, DIRCK 1676 * 176
MEINERTS DR., FOCKEL 1602 * 177
SEGERS, MARTEN * 177
POUWELS, HIJLCK * 177
MOUTMAKER, CLAES PIETERZ. 1607 * 178
HUIJBERTS DR., JANKE 1605 * 178
CLAESDR, LIJSBETH 1605 * 178
FOCKES, IDTS * 178
BRUGGEN, VAN WIBRANDUS * 179
HEIMBACH, CATHARINA * 179
.......... * 180
WRINGER, JAN JANS 1632 * 181
ANDELA, JETSKE FEDDRICK 1667 * 181
WRINGER, JOHANNES 1663 * 181
BANGA, LIJSBET SIJDSES 1734 * 182
BANGA, TJEERD SIJDSES 1734 * 182
BANGA, TJEERD SIJDSES 1810 * 182
COSTER, LEEUWKJE HENDRICKS 1810 * 182
BANGA, SIJDS 1746 * 182
SALVERDA, JELTJE 1778 * 182
SALVERDA, AALTJE 1781 * 182
BANGA, TJEERD * 182
BANGA, AALTJE 1802 * 182
BANGA, SIJDS 1802 * 182
GERBENSDR., TRIJN 1525 * 183
WAPENVELD, JAN CLAES VAN 1527 * 183
DEKAMA, ANNA JUWDR. 15.. * 184
PAFFENRODE, ADAMUS VAN * 184
TIBOEL, I 1767 * 184
ADAMA, LOLLIUS 1609 * 185
DRIESCHE, MARIA 1597 * 185

--- ZERKEN VOOR HET KOOR ---

BRUINIA, TAECKE AGGES 1658 * 186
WALPERT, TIETSKE HANSES 1666 * 186
BANTS, SJOUCKE 1620 * 187
WIJGARA DR., BAUCKJE 1618 * 187
BANTS, RUIRDT 1613 * 187
AMERSFOORDT, JACOBUS * MNB
HUBER, SUFFRIDA 1707 * 188
HUBER, ULRICUS * 188
LEIJ, JUDITH VAN DER * 188
HUBER, RENATUS 1707 * 188
PIJTTERS, IDTS 1628 * 189
IDTZESDR., DOETJE 1599 * 189
IDTSESDR., ANTJE 1615 * 189
GEROLDSMA, TRIJNTJE VAN 1658 * 189
GEROLDSMA, TRIJNTJE VAN 1659 * 189
GEROLDSMA, FRANS VAN 1661 * 189
GEROLDSMA, FRANS VAN 1665 * 189
PRIGGE, HENDRICK * 190
OUTERMANS, ANNA 1669 * 190
BAARDA, IBELTJE SIKKES 1761 * 191
ROORDA, GERIJT LUITJENS 1779 * 191
VOORDT, MARIA VAN 1634 * 192
GERBIN, JAN JACQUES * 192
SALVERDA, SJOERD 1738 * 192
TAECKESZ, TAECKE 1607 * 193
KEIMPEDR., TRIJNTJE 1619 * 193
HATZEMA, HARCKO RUARDI 1660 * 193
WEILIGHIUS, IEFKE 1724 * 193
SJAERDEMA, SICKE 1405 * 194
SJAERDEMA, EEDWER 1510 * 195
SIESWERDA, PIJTTER * 196
SIESWERDA, BAUCKJE 1821 * 196
HAAN, RINZE FONGER DE * 196
DOIJUM, ORCK POPPEZN. VAN * 197
DOIJUM, HELENA VAN 1655 * 197
POPPEMA, BAUCKJE RIENKSDR. 1582 * 197
SALVERDA, ANTJE 1748 * 198
ABBEMA, TIEPKE HIJLCKES 1748 * 198
COOPMANS, REINER 1798 * 198
HOUWERDA, HIJLKE PIJTERS 1695 * 198
SALVERDA, IJTJE BEERNS 1704 * 198
SALVERDA, VITUS 1705 * 198
SALVERDA, POPPE 1716 * 198
SALVERDA, JURJEN BEERNS 1734 * 198
SALVERDA, IETSKE BEERNS 1756 * 198
DOUWEZ., SEERP 1584 * 199
JACOBSDR., FIJESKE 1607 * 199
SERAPIUS, DOMINICUS 1629 * 199
HARMENSDR., JANKE 1694 * 199
IEDES, HEERCKE * 199
HUBER, TITIA 1704 * 200
HUBER, ULRICUS * 200
LEY, JUDITH V.D. * 200
HUBER, ZACHARIAS 1732 * 200
HUBER, GEORGIUS 1737 * 200
IEDEMA, HERCKE * 201
BOUTS, JAN * 201
ASDEMA, ANNA 1795 * 201
ABBEMA, AELTJE TIEPKES 1719 * 201
SALVERDA, ANNA 1734 * 201
JACOBIDES, AEMILIUS * 201
IEDEMA, IEDE HEERKES 1742 * 201
COOPMANS, GATSKE 1744 * 201
SALVERDA, IETJE LAMMERTS 1747 * 201
EIDSMA, AGGEUS * 201
WILSCHUT, JANNEKE 1749 * 201
COOPMANS, GEORGIUS * 201
ABBEMA, HILTJE TIEPKES 1771 * 201
ROMCKESDR., DOROTHEA 1552 * 202
EUPES, WIJBE * 202
SIERCKSDR., TRIJN 1598 * 202
WIJBES, EEPE 1591 * 202
HESSELSDR., ELKJE 1632 * 202
TIAERTSMA, .... * 202
SCHELTEMA, THOMAS 1769 * 202
.......... * 203
FOCKESZ, FOCKE 1628 * 204
JOHANNESDR., TRIJN 1637 * 204
.......... * 205
.......... * 206
WINSEMIUS, MENELAUS * MNB
HINDEMA, JANNEKA 1630 * 207
KINGMA, ANTJE * 208
PIERS, THIJS 1615 * 208
KINGMA, WIJBE PIJTERS 1635 * 208
JILLIS, RINSKJE 1707 * 209
HORREUS, PETRUS * 209
HORREUS, JACOBUS 1730 * 209
HORREUS, WILLEM 1694 * 209
FREERKS, ANTJE 1694 * 209
HORREUS, PIETER 1694 * 209
COMARONI, STEPHAN 1721 * 210
PALTEKY, MICHAEL 1735 * 210
ZILAHI, DANIEL 1770 * 210
JANZ., PIETER 1767 * 211
TIAERDSDR., IETSJE 1766 * 211
PIETERZ., TIAERD 1768 * 211
STRICK, ... * 212
.......... * 213
.......... * 214
TAKEZ., RIENCK 1501 * 215
.......... * 216
TOUTENBURG, HESSEL VAN 1781 * 217
ROELOFS, ROMMERT 1722 * 218
HENDRICKS, GREDTSKE 1728 * 218
HENDRIKSEN, DOEKE HENDRICK 1817 * 218
AMERSFOORDT, JACOBUS 1824 * 219
SIERKS, RIMMERT 1731 * 220
SIERKS, TJESKE 1734 * 220
FEENSTRA, THIJS WEPKES * 220
FEENSTRA, WEPKE 1779 * 220
CHALLANSI, PIETER VAN 1580 * 221
RUITENSCHILD, JAN * 222
BALCK, DOMINICUS 16.. * 223
BALCK, IDSARDUS * 223
SIERSMA, IJDTSKE LIEUWES 1666 * 223
FREERKS, GATSE 1722 * 224
GATSES, FREERK 1722 * 224
LUCAS, FILIPPUS 1737 * 224
GROMBACH * 225
MARTENA * 225
EGMOND * 225
HOTTINGA * 225
SIJBRENS, SIBREN 1668 * 226
MELCHIOR, HILCTJE 1636 * 227
SUIRGENHORST, JAN 1635 * 227
POPPA, AUCK * 228
RUIERDTS, AALTJE 1763 * 229
SIESWERDA, PIJTER * 229
FOOCKLES, TRIJNTJE 1766 * 229
DIJKSTRA, PIER HESSELS 1777 * 229
BROUWER, JAN BEES 1731 * 230
SALVERDA, GEPKE OTTES 1775 * 230
ABBEMA, IJBELTJE TIEPKES 1776 * 230
BROUWER, BAE JANS 1813 * 230
BLANKENDAEL, HENRICUS VAN 1759 * 231
SIESWERDA, PIJTER * 232
JACKOPA... * 233
LOLKES, TIAERD 1685 * 234
HANNIA, SIJTJE VAN 1656 * 235
ANDALA, RUARDUS 1727 * 236
HOTTINGHA, SWOB 1512 * 237
JANS, EINNE 1675 * 238
TAERDT, ..... 1691 * 238
.......... * 239
SCHRIERE, NICOLAUS 1763 * 240
BEDUIM, EEVERT ANDRIES 1728 * 241
SAAKESDR., ANTJE 1728 * 241
BROUWER, POPPIUS ROORDA * 242
FETERMAKER, HEIN JANS 1719 * 243
JELSES, AUCKJE 1735 * 243
HEINS, SIJKE 1764 * 243
STICKEBOER, TAMME DOUWES 1780 * 243
STICKEBOER, AUCKJE TAMMES 1796 * 243
STICKEBOER, DOUWE TAMMES 1809 * 243
THIENSMA, HEERO CLAESES 1750 * 244
THIENSMA, CLAES HERO 1769 * 244
HILLEMA, EELKJEN POPPES 1773 * 244
LEYDECKER, ANDRIS SCHELTES * 244
DOEDES, FOPPE 1472 * 245
DOEDES, SIJDS 1472 * 245
DOEDES, HERE * 245
ROIDMERSMA, DOUWA 1500 * 245
MEERHAEGEN, JAN JANSZ. 1589 * 245
BAERNSDR., AEF 1597 * 245
MEINTES, JACOB * 245
CLAESSEN, RENSE * 246
JELMERS, REIJNSCHE * 246
.......... * 247
DIRCKSEN, DIRCK 1701 * 248
SIJMENSDR., ANTJE 16.. * 248
IENNES, SJOERD * 248
SIOERDTS, INNE 1656 * 248
SIOERDTS, TRIJNTJE 1665 * 248
AERTSEN, JAN * 248
NAUTA, WILLEM 1778 * 249
GERROLTSMA, JOHANNA CATHARINA 1780 * 249
SIENEDA, FEIKJE 17.. * 250
BOS, LAMBERTUS * 250
HORREUS, GERBRANDUS 1693 * 250
ATTEDR., RINCKJE 1552 * 251
HESSELZ., ..... * 251
IGIS, RIPPERT * 251
WIJBENGA, WIJBE ANDRIES 1741 * 252
PETRAEUS, JELTJE AUCKES 1750 * 252
DOEM, TITIA VAN 1753 * 252
BUVERITIUS, HARINGH 1772 * 252
BANNISTER, MARIJ PIETER 1418 * 253
JANS, HEIN 1719 * 254
HEINS, JELTJE 1719 * 254
JACOBS, HENDRICK * 254
HEINS, TRIJNTJE 1719 * 254
RIUERDTS, RIARD * 254
HEINS, JESSE 1728 * 254
JETSES, AUKJE 1735 * 254
HEINS, JAN 1736 * 254
KLINKHAMER, SJOERD IEPES 1705 * 255
POSTHUMUS, JANNEKE JANS 1727 * 255
OBBES, FOCKE 1634 * 256
FOCKESDR., WIJTSKE 1651 * 256
SIERCX, JAN * 256
FOCKES, AEIJFJE 1622 * 256
JACOBS, GERRIJT * 256
PIETTERS, GRIETJE 1669 * 256
BAUCKES, IETSKE 1670 * 256
CLAESSES, FOCCO * 256
JANS, LIJSBETH 1651 * 257
FEENSTRA, ANTJE 1803 * 258
ENNEMA, AGGAEUS * 258
CAMP, JENTJE 1742 * 259
CAMP, HITJE 1745 * 259
REINSMA, REIJN * 259
REINSMA, FRANS PIERS 1748 * 259
REINSMA, FRANS PIERS 1753 * 259
GERLSMA, HITJE SIKKES 1781 * 259
REINSMA, PIER FRANS * 259
.......... * 260
HARCOMA, ANNA 1772 * 261
MENALDUM, JOHANNES * 262
ROMCKES, IPPE 1652 * 263
JELGERSMA, YSKE 1735 * 263
JELGERSMA, PETRUS 1743 * 263
SCHOTANUS, HENDRICK LIJCKLES 1641 * 264
STAPERT, BAUKJE 1653 * 264
MULDER, A. 1778 * 264
LINDEN, H.A. VAN DER 1614 * 265

--- ZERKEN ONDER HET ORGEL ---

JELLES, CLAES 16.. * 266
PIETERSDR., SIJOUCK * 267
JELLES, CLAES * 267
CAMMINGHA, RIENCK VAN 1598 * 268
JAKLES, JACOBA JOHANNA 1806 * 268
BROUWER, ALIDA 1816 * 268
JAKLES, PIETER 1820 * 268
BROUWER, BERNARDUS 1812 * 268
TALLUM, ARRIAENTJE 1720 * 269
ARENTS, THEODORUS 1702 * 269
ARENTS, BAUCKJE 1740 * 269
BURENSTINS, HECTOR VAN * 269
HOUCKEMA, CLAES 1648 * 270
WILMAN, THEODORUS 1719 * 271
WIARDA, SIJBRECHTJE 1712 * 271
WILMAN, ANNA 1739 * 271
CORNELISZ., JAN 1503 * 272
RIJENS, HIJLKJE RIJENSDR 1617 * 272
JANS, LIEUWE * 272
REVIUS, WIBRANDUS 1647 * 273
DOEM, JANNEKE VAN 1652 * 273
REVIUS, SUSANNEKE 1659 * 273
REVIUS, JACOBUS 1681 * 273
REVIUS, WIJBRANDUS 1681 * 273
LOMARS, SJOUCKJE DOMINICUS 1665 * 274
BUNAU, ROELEFF VAN 1542 * 275
CONRADI, PETRUS 1781 * 276
BEERNS, PIETER * 277
JANS, OCKE 1615 * 278
COETIER, ..... * 278
ORCKS, JAN 1656 * 278
BROERSMA, ADTJE OBBES 1654 * 278
OCKES, AUKJE 1676 * 278
TIEERDTS, TJEPKE * 278
LOLCAMA, WIJBE LAMBERT 1819 * 278
BOTNIA, DOMINICUS VAN * 279
ENS, .... * 280
GOSLINGA, .... * 281
GHEMMENICH, HENRICK 1602 * 282
GHEMMENICH, ELISABETH 1602 * 282
STAACKMANS, LAMBERT ANTONI 1617 * 282
BOTNIA, JARICH VAN * 283
STANEY, LUTS 1559 * 283
FEIJCKES, JAN * 284
.......... * 285

--- ZERKEN VOOR HET KOOR ---

DEKAMA, SIUERDT VAN 1552 * 286
WOLCKERS, FETJE 1614 * 287
INTHES, TYALLING 1636 * 287
TOLSMA, WIKE PIETERS 1766 * 288
HAUKEMA, LAMBERT 1779 * 288
HAUKEMA, GRIETJE 1773 * 288
EIDSMA, AGGEUS * 288
GALDER, ANTJE ARIJANS 1716 * 289
MEIJ, JOHANNES V.D. * 289
MEIJ, JACOBUS V.D. 1717 * 289
GONGGRIJP, HARM 1743 * 289
HUBER, ULRICUS * 290
LEIJ, JUDITH V.D. 1719 * 290
HUBER, AGNETHA 1718 * 290
PIETERZ., GEORGEN 1607 * 291
SALVERDA, TRIJNTJE SJOUCKJEN 1778 * 292
BOTNIA, DOCO VAN 1621 * 293
DEKEMA, YMCK VAN 1641 * 293
BOTNIA, JULIUS VAN 1624 * 293
BOTNIA, LUTS VAN 1634 * 293
GERRIJTS, JAN 1668 * 294
FEENSTRA, SJOUKJE 1792 * 295
FEENSTRA, FRANS 1789 * 295
STEVENS, ANTJE 1711 * 296
BOUMANS, LASES 1767 * 297
HEINZ., JAN * 297
FLIPPUS, LUCAS 1657 * 298
ABBEMA, RINTJE TIEPKES 1688 * 298
.......... * 299
GONGGRIJP, HANS * 300
TJEPKEMA, SAECKE TJEPKES 1748 * 301

--- ZERKEN IN HET KOOR ---

.......... * 302
.......... * 303
VERHEL, ARNOLDUS 1664 * 304
GRAVIUS, RIEMKE 1659 * 304
ROORDA, GOFFO VAN 1559 * 305
STECKIST, ELIS TONISSEN 1629 * 306
LINDEN, HENRICUS ANTONIDES 1614 * 307
BOER, JOHANNES GERRIT DE 1819 * 307
ADAMA, PIETER 1765 * 308
SNIP, JOHANNA 1788 * 308
ADAMA, BROER 1807 * 308
ADAMA, THEODORUS * 308
STEENSMA, SIETSKE 1823 * 308
GEROLDSMA, IDSARDUS VAN 1676 * 309
GEROLDSMA, TETJE VAN 1691 * 309
SMINIA, IDSARDUS 1586 * 309
SMINIA, TITIA CATHARINA 1587 * 309
.......... * 310
SJAERDEMA, LUTS VAN 1532 * 311
HEREMA, GERROLT VAN 1540 * 311
.......... * 312
GRAETINGHA, SICKE 1537 * 313
AYLVA, GAETS VAN 1528 * 313
GRAETINGHA, KEIMPO 1528 * 313
GRAETINGHA, RIENCK 1528 * 313
.......... * 314
HOXWIER, AESGO VAN 1543 * 315
HEREMADR., EEDWER 1543 * 315
SJAERDEMA, BOTHE 1444 * 316
CAMMINGA, MENNO VAN 1571 * 317
GHEMMENICH, PAULUS VAN 1626 * 318
LENS, EETS 1645 * 318
GHEMMENICH, JACOB VAN 1662 * 318
GHEMMENICH, CORNELIS VAN 1666 * 318
KINGMA, CATHARINA VAN 1682 * 318
HINDEMA, CATHARINA VAN 1692 * 318
MOLL, GELLIA 1676 * 319
VERHEL, ULCKJE 1676 * 319
VERHEL, JOHANNES * 319
BONNAMA, FROUCKJE VAN 1670 * 319
SCHOTANUS, BERNARDUS 1652 * 320
SCHOTANUS, MAEIKE JOHANNESDR. 1625 * 320
STINSTRA, PIETER 1819 * 320
BOTNIA, JULIUS VAN 1538 * 321
BOTNIA, FOCKEL VAN 1546 * 321
HEREMADR., AIKE 1533 * 322
HOXWIER, LUTS 15.. * 322
HAEKEMA, HENDRICK 1765 * 323
ABBEMA, HERMANNUS 1781 * 324
WALTA, FOKEL VAN * 325
LOILUM, JACOB VAN * 326
DOUWEDR., TRIJNTJE 1606 * 327
PIETERZ., IJSBRANT 1572 * 328
OCKAMA, RIUERDT VAN 1571 * 329
ADAMA, ANTJE 1759 * 329
HARKEMA, HENDRICK * 329
BRUNIA, SIBRANDUS AGGEI 1678 * 330
SCHULTZ, GILIAM 1788 * 330
ARNOLDI, NICOLAUS 1680 * 331
PIBINGA, ANNA 1700 * 331
ARNOLDI, MARTINUS 1754 * 331
ENS, NICOLAUS 1611 * 332
GERRITSDR., JETS 1600 * 332
ENS, CLAES * 332

>> begin

Verbeteringen van Cannegieters (en mijn type)fouten kunnen gemaild worden naar het contactadres op de homepage.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

ABBEMA, AALTJE HYLKES 1801 * 1-4, 47 j. * 109
ABBEMA, AALTJE TJEPKES 1756 * 109
ABBEMA, AELTJE TIEPKES 1719 * 3-7, 15 j. 10 w. * 201
ABBEMA, ANTJE HYLKES 1808 * 20-12, 59 j. * 109
ABBEMA, HEILTJE TIEPKES 1674 * 28-3, 42 j. * 56 - ontvanger boelgoederen Franeker, administrerend kerkvoogd Hitsum
ABBEMA, HERMANNUS 1781 * 324
ABBEMA, HIJLKE TJEPKES 1756 * 1-11, 57 j. 7 m. 11 d. * 109
ABBEMA, HILTJE TIEPKES 1771 * 2-12, 76 j. 11 m. * 201
ABBEMA, IJBELTJE TIEPKES 1776 * 27-8, 79 j. 7 m. * 230
ABBEMA, RINTJE TIEPKES 1674 * 15-6, ca. 38 j. * 56
ABBEMA, RINTJE TIEPKES 1688 * 24-3, in 69 j. * 298 - koopman
ABBEMA, TIEPKE HIJLCKES 1748 * 1-11, 78 j. min 3 d. * 198 - ontvanger boelgoederen, administrerend kerkvoogd Hitzum
ABBEMA, TIEPKE RINTJES 1669 * 10-1, in 78 j. * 56 - koopman
ABBES, ANTJE 1719 * 12-9, 7 2 j. * 63
ABBES, IJEDTSJKE 1701 * 30-3, 63 j. * 63
ABBES, JEROENMUS 1691 * 14-3, 51 j. * 63 - schoenmaker, zadelmaker
ABBES, REINNUKE 1676 * 15-12, 35 j. * 63
ABBESZ, PI(JT)TER 1627 * 26-4, in 50 j. * 63 - burgemeester
ADAMA, ANTJE 1759 * 9-8, in 36 j. * 329
ADAMA, BROER 1807 * 5-5, 58 j. * 308 - burgemeester
ADAMA, LOLLIUS 1609 * 185 - Iur. Dr., Gr. ling. primis deinde philos. prof.
ADAMA, PIETER 1765 * 17-8, 50 j. 7 w. 3 d. * 308 - koopman, vroedsman
ADAMA, THEODORUS * 308
ADELEN, HIJLTJE FERMEN 1594 * 18-8 * 96
ADIUS(DR.), TI ETSCKE 1623 * 14-8 * 89
AEMILIUS, JACOB(ID)US 1689 * 26-10, 9 j. 1 m. * 56
AERTS(EN), JAN * 248 - gleibacker [= maker van verglaasd aardewerk]
AETEDR., MAERTJEN/MAERTZEN 1585 * 26-2 * 145
AGRICOLA, GERARDUS 1597 * 1598, 15 Kal. Oct. * 117 - laatste prior Klaarkamp
ALBADA, JETSKE ANDREA 1620 * 1627, 18-1* 90
ALBERTDR., YMCK/(TRIJN?) 1554 * 23-12 * 102
ALBERTSDR., HIJLCK 1552 * 1555, 3-1, 20/28 j.? * 112
ALCAMA, ANTJE AEBES * 45 ½ j. * 56
ALEFSZ., JOOST 1610 * 19-11, ca. 63 j. * 78
ALTENA, ADRIANUS 1729 * 27-1, 52 j. * 75 - zilversmid, ontvanger boelgoederen
ALTENA, PETRUS * 17
ALTENA, PIETER 1708 * 1776, 25-1 * 75 - vroedsman
ALTHUSEN, AGNES 1663 * 13-8, 22 j. * 108
ALTHUSIUS, HARMANNUS * 12 - kapitein compagnie sold. te voet Emden
AMAMA, HENDRI(C)K * 26
AMAMA, SIXTINUS 1629 * (9-12) * 26 - ling. Hebr. prof.
AMERSFOORDT, JACOBUS * MNB
AMERSFOORDT, JACOBUS 1824 * 219
ANDALA, RUARDUS 1727 * 150,236
ANDELA, AUCKE 1641 * 25
ANDELA, CATHARINA 1698 * 41
ANDELA, JETSKE FEDDRICXS 1667 * 4-3, 78 j. * 181
ANDELA, TJALLING FEDDRICX 1643 * 11-1, in 44 j. * 25
ANDR(AE?), CATHARINA 17(1?)8 * x-12 * 41 - vgl. Andela
ANDRIES, DOUWE * 63 - brouwer
ANDRI(E)S, JAN 1649 * 9-10, 61 j. * 13 - diaken geref. kerk
ANDRIESDR, TRENTJE 1656 * (50 j.?) * 14
ANDRIESDR., GEERTJE 1656 * 24-5, in 67 j. * 99
ANDRIESDR., TRIJNTJE 1790 * 19-5, 73 j. 4 m. * 109
ANDRINGA, YDTJE VAN 1672 * 1-7, 24 j. * 151
ANNES, AERT 1477 * 133
ANSTA, JOHANNES 1656 * 21-5 * 87 - medicus Harlingen
ARCERIUS, JOHANNES 1663 * 3-12, in 52 j. * 11 - burgemeester
ARCERIUS, SIXTUS * 11 - quietorium [= rustplaats]
ARENTS, BAUCKJE 1740 * 1710, 11-9 * 269
ARENTS, THEODORUS 1702 * 6-11, 57 j. * 269 - I.U.D., burgemeester(?)
ARNAUD, HONORE 1740 * 54
ARNOLDI, MARTINUS 1754 * 14-9, 22 j. 2 d. * 331 - theol. dr. en prof.
ARNOLDI, NICOLAUS 1680 * 15-10, 62 j. * 331
ASDEMA, ANNA 1795 * 201
ATTEDR., RINCKJE 1552 * 251
AUCKESDR., FETSKE 1657 * 48
AYLVA/AEL(W?)A, GAETS VAN 1528 * 1523, 6-x * 313

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

BAARDA, IBELTJE SIKKES 1761 * 28-12, in 37 j. * 191
BACKER, PIJTER DIRCKS * 157
BAERNSDR., AEF 1597 * 23-9 * 245 - weduwe Petrejus Tiara, echtgenote Dr. Jacob Meintes
BAKKER, GERTRUDA 1771 * 165
BALCK, DOMINICUS 16.. * ..mber, 32 j. * 223 - med. dr.
BALCK, EDSARDUS/IDSARDUS * 223 - landschaps- en academiedrukker
BALCK, JOHANNES * 1-10, 40j. * 134
BALCK, JOHANNES 1690 * 134- med. dr. Leeuwarden
BALCK, UIJLKE 1652 * 134
BANCK, LAURENTIUS 1662 * 13-10 * 23 - Norcopensis Gothus, philos. & iurium dr., extraord. prof.
BANGA, AALTJE 1802 * 10-11, 12 j. 8 m. * 182
BANGA, LIJSBET SIJDSES 1734 * 23-8, 18 j. 22 w. * 182
BANGA, SIJDS 1746 * 8-8, 43 j. ca. 9 m. * 182 - presiderend burgemeester, administrerend kerkvoogd
BANGA, SIJDS 1802 * 17-11, 26 j. 7 m. * 182
BANGA, TJEERD * 182
BANGA, TJEERD SIJDSES 1734 * 6-10, 6 j. 6 w. * 182
BANGA, TJEERD SIJDSES 1810 * 9-5, 69 j. bijna 4 m. * 182
BAN(N)ISTER, MARIJ/MARY P(I)ETER 1418 * 10-11 * 253
BANTS, RUIRDT 1613 * 187
BANTS, SJOUCKE 1620 * 14-3 * 187
BATENBURGH/-BORCH, MARGRIET(H)A VAN 1584 * 29-8 * 106
BAUCKE, BEIJTSKE 1603 * 12-3, 21 j.* 33
BAUCKES, IETSKE/YETSKE 1670 * 7-1, in 21 j. * 256
BAUCKESDR., MARIJ 1571 * 7-2 * 97
BECHIUS, AURELIA 1702 * 6-8, 55 j. * 72
BECKER, JACK DE 1655 * 159
BECKER, JACOBUS RODRIGIUS DE 1623 * 21-6, in 38 j. * 103
BECKER, MARGARETHA SOPHIA DE * 103
BEDUIN, EEVERT ANDRIES 1728 * 14-1, in 58 j. * 241 - burgemeester
BEERNS, PIETER * 277
BEIJEM, WIJTZE VAN 1623 * 19-10, 56 j. * 158 - gecommitt. ter camer van finantie te 's-Gravenhage, burgemeester en hopman Franeker
BEIJMA, JAN 1652 * 14
BEIMA, FOCKE JANS 1611 * 22-3, in 61 j. * 99
BEIMA, JAN FOCKES 1624 * 16-6, in 50 j. * 99
BEKKER, GEERTRUYD 1771 * 10-(9?), 53 j. 4 m. * 165
BLANKENDAEL, HENRICUS VAN 1759 * 27-8, 60 j. 8 m. 26 d. * 231 - apotheker, armenvoogd
BLECK, WIBIUS 1747 * 30-7 * 41 - boekverkoper
BLOCQ, JAN DE * 96
BLOCQ, MAEIJKE DE 1622 * 23-11, (88 j. 81 d. ?)* 140
BOER, JOHANNES GERRITS DE 1819 * 6-5, 52 j. * 307
BOER, MEVIUS GERRIJT DE * 142 - burgemeester
BOGARDA, CORNELIS POULIS 1698 * 1689,8-1, in 48 j. * 91
BOGARDA, POULUS CORNELIS 1666 * 31-8, 63 j. * 91 - koopman
BOGARDA, POULUS CORNELIS 1680 * 10/11-3, in 17 j. * 91 - koopman
BOGARDA, TITIA 1737 * 14-3, 71 j. 4 m. * 161
BONCKAM, FOCKE CLAESEN * 127
BONER, JELKE/IEFKE EVERDS DR. 160(8?) * 13-1, ca. 55 j. * 112
BONNAMA, FROUCKJE VAN 1670 * 17-1, in 61 j. * 319
BOOTES, JAN * 63 - wolkammer
BOS, LAMBERTUS * 250
BOTMA, AUCKJEN 1667 * 24-4, 64 j. * 174
BOTNIA * 47
BOTNIA, DOCO VAN 1621 * 1-10, 52 j. * 293 - grietman Wymbritseradeel
BOTNIA, DOMINICUS VAN (161x) * 279
BOTNIA, FOCK EL VAN 1546 * 23-3 * 321
BOTNIA, JARICH VAN * 283
BOTNIA, JULIUS VAN 1538 * 13-5 * 321
BOTNIA, JULIUS VAN 1624 * 10-9, in 17 j. * 293
BOTNIA, JUW VAN 1614 * 28-4 * 325
BOTNIA, LUTS VAN 1634 * 9-4, 9 j. * 293
BOTNIA, TIJALING VAN 1533 * 4-11 * 171
BOTNIA, TIJALINGH * 116
BOUMANS, LASES 1767 * 26-7 * 297
BOURBOOM, JOHANNA 1776 * 4-1, in 54 j. * 166
BOUTS, JAN 1797 * 21-10, ruim 63 j. * 201 - vendumeester marinedepartement Friesland
BRAAM, JACOB 1753 * 2-6, in 27 j. * 80 - I.U.D., advocaat
BROERSMA, ADTJE/FEDTTIE OBBES 1654 * 20-6, in 4(1/7?) j. * 278
BRONGERSMA, MARIA 1693 * 28-4, 45 j. * 165
BROUWER, ALIDA 1816 * 21-7, ruim 63 j. * 268
BROUWER, BAE JANS 1813 * 4-12, 84 j. bijna 6 m. * 230 - koopman
BROUWER, BERNARDUS 1812 * 3-12, 65 j. * 268 - R.K. priester en pastoor
BROUWER, JAN BEES 173(1?) * 18-4, 36 j. * 230
BROUWER, POPPIUS ROODA * 242
BROUWER, RUIRD RUIDS * 60
BRUGGEN, VAN WIBRANDUS * 179
BRUINIA, ATJE/ATTIE AGGES 1684 * 16-(10?), 30 j. 3 m. 16 d. * 167
BRUINIA, SIJBRAND AGGES 1640 * 1646, 22-2 * 53 - weesvoogd, koopman
BRUINIA, SIJBRAND AGGES DE JONGHE 1673 * 6-12, 28 j. 35 w. 4 d. * 53 - vaandrig, lakenkoper
BRUINIA, TAECKE AGGES 1658 * 25-5, in 53 j. * 186 - koopman
BRUINIA, TAETSKE GERRYTS/JORRIJTS 1711 * 7-5, ca. 39 j. * 53
BRUINIA, TRIJNTJE JORRITS 16.. * 6-x, op 17 dagen 29 j. * 53
BRUNIA, AGGE ANDRIES 1688 * 6-10, in 73 j. * 113
BRUNIA, JORRIJT AGGES 1678 * 12-5, 35 ½ j. 26 d. * 100 - ontvanger boelgoederen, volmacht Franekeradeel
BRUNIA, SIBRANDUS AGGEI 1678 * 15-11, 42 j. * 330 - secretaris Franekeradeel, burgemeester Franeker
BUINAU, MARGARETHA VAN 1603 * 1605, 30-8 * 52
BU(I)NAU, ROELEF(F) VAN 1542 * 30-8 * 275
BURENSTINS, HECTOR VAN * 269 - burgemeester(?)
BUVERITIUS, HARINGH 1772 * 23-3, 75 j. 6 m. 6 d. * 252 - burgemeester
BUWALDA, JAN * 109

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

CAMMINGA ZO., GEROLT VAN * 118
CAMMINGA, KATRIJN/CAKTRYNE(!) VAN 1580 * 15-12 * 30
CAMMINGA, MENNO/MINNO VAN 1571 * 25-1 * 317
CAMMINGHA, RIE NCK VAN 1598 * 8-3 * 268
CAMP, HITJE 1745 * 27-7, 37j. 11 m. * 259
CAMP, JENTJE 1742 * 30-4 * 259
CAMPER, JOHANNA 1776 * 166
CHALLANSI, PIETER VAN 1580 * 14-11 * 221 - sergeant majoor Friese regiment, gesneuveld voor schans Makkum
CLAESDR, LIJSBETH 1605 * 7-12 * 178
CLAESEN, CLAES 1545 * 4-9 * 149
CLAESSEN, RENSE xxxx * x8-3, in 47 j. * 246
CLAESSENDR., TZIETSKE 1611 * 22-5 * 63
CLAESSENS, ANTJE 1(631?) * x-11 * 44
CLAESSES, FOCCO * 256
CLAES(S)ESDR., TRIJNTJE 1639 * 25-5, 33j. * 79
CLAESZ. * 157 - I.U.L.
CLAESZ., HUIJBERT * 176
CLOPPENBURG, MATTHIJS 1719 * 21-5, in 45 j. * 39 - stadsbode
COETIER, ..... * 278
COETIER, GULIELMUS 172 3 * 15-12, 77 j. * 70- I.U.D., hist. eloq. prof.
COMARONI, STEPHAN 1721 * 210
CONRADI, PETRUS 1781 * 24-6 * 276 - (M.?) Doct. & Prof.
COOPMANS, GATSKE 1744 * 24-3, 24 j. 14 d. * 201
COOPMANS, GEORGIUS * 201 - med. dr.
COOPMANS, GEORGIUS 1800 * 30-5, bijna 83 j. * 80 - med. dr.
COOPMANS, JAN * 80
COOPMANS, REINER 1798 * 22-7, 40 ¼ j. * 198 - I.U.D.
CORNELISZ., JAN 1503 * 1593, 27-5 * 272
COSTER, LEEUWKJE HENDRICKS 1810 * 19-12, 54 j. 10 m. * 182

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

DALEN, AEF echtgenote van J.R. VAN 1549 * 12-9 * 149
DALEN, JACOB ROELOF 1568 * 149
DEKAMA, ANNA JUWDR. 15.. * 184
DEKAMA, JARICH VAN 1554 * 3-4 * 121
DEKAMA, JUW VAN 1523 * 17-10 * 163
DEKAMA, SIUERDT VAN 1552 * 286
DEKEMA, ANNA JARICHDR. VAN 1563 * 29-6 * 107
DEKEMA, YMCK VAN 1641 * 2-4, 57 j. * 293
DIJKSTRA, PIER HESSELS 1777 * 28-6, 81 j. 5 m. * 229 - burgemeester
DIERCKS, PYTER * 157 - bakker
DIRCKS, LIEUWE 1568 * 3-9 * 170 - burgemeester
DIRCKS, YTTJE 1693 * 19-1, in 50 j. * 100
DIRCKSDR., GEERTJE 1582 * x7-11 * 104
DIRCKSDR., GEERTJE 1608 * 23-7, ca. 25 j. * 104
DIRCKSEN, DIRCK 1701 * 248
DIRCXDR., ANTJE 1558 * 29
DOEDE, AELKE echtgenote van 1537 * (V?)II-4 * 175
DOEDES/DOENGES, FOPPE 1472 * 1475, 4-5 * 245
DOEDES/DOENGE, HERE * 245
DOEDES/DOENGES, SIJDS 1472 * 1475, 4-5 * 245
DOEM, HENDRIK VAN 1767 * 4-9, 65 j. 5 m. * 83 - vroedsman
DOEM, JANNEKE VAN 1652 * 273
DOEM, LUCIA VAN 1773 * 15-3, 35 j. ruim 8 m. * 62
DOEM, TITIA VAN 1753 * 28-8, 53 j. 7 m. 10 d. * 252
DOIEM, VAN 1573 * 139
DOIJUM, HELENA VAN 1655 * 197
DOIJUM, ORCK POPPEZN. VAN xxxx * x-5 * 197
DOITSMA, ANNA 1729 * 30-4, in 43 j. * 123
DOITSMA, JACOBUS 1728 * 7-4, ca. 84 j. * 123 - pedel
DOMAN, HERMANN(I)US 1612 * 3-9 * 42 - secretaris universiteit
DOMAN, HORATIUS 1651 * 19-4, 61 j. * 174
DONIA, JACOB JANS(EN) 1735 * 23-11, in 77 j. * 63 - vroedsman
DOUWEDR., TRIJNTJE 1606 * 327
DOUWES, JANKE 1646 * 18-2, in 27 j. * 157
DOUWES, OTTO * 102
DOUWESDR., DOETI 1635 * 23-3, 22 j. * 157
DOUWEZ., SEERP 1584 * 5-11 * 199 - schoenmaker
DOYEM, FRANSKE VAN 1661 * 12-3, in 49 j. * 172
DOYUM, ORCK 1645 * 8-10, in 43 j. * vgl. B25 - raadsheer
DRIESCHE, MARIA a 1597 * 22-12, 49 j. * 185
DUERCOP, ANNA 1665 * 5-12, 62 j. * 151
DUNTE, GEORGI VAN 1693 * MZB

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

E(E)CHTEN, WIJTZE VAN 1696 * 13-5, ca. 35 j. * 67 - distillateur
E(ETSMA?), ITJEN SCHELTEDR. xxxx * 30-4 * 235
EEUWEN, TAECKJE 1606 * 10-3 * 87
EEWERTS, JAN 1776 * 3-10, ruim 40 j. * 42 - bakker
E(EUWESDR.?), AUCK 16xx * x-4, in 7(?)0 j. * 25
EGMOND VAN MEERENSTEIN, ANTONIS VAN 1592 * 9-2 * 52
EGMOND * 225
EIDSMA, AGGEUS * 201 - predikant Tzum
EIDSMA, AGGEUS * 288
EIDSMA, AGGEUS 1791 * 10-5, 59 j. 8 m. enige d. * 76 - burgemeester, voogd St. Martinikerk en Klaarkampster weeshuis
EIDSMA, EIDSE AGGES 1688 * 17-5, in 55 j. * 76 - burgemeester, scholarch perpetuel, kerk- en weesvoogd
EIDSMA, JOHANNES 1754 * 25-7, 53 j. 3 m. * 76 - burgemeester
EIDSMA, PIJCKJEN 1719 * 11-11, 31 j. * 76
ENDVESOEN, SIJURDT WIJBE 1558 * 1-10 * 138
ENNEMA, AGEUS 1708 * 28-4 * 167 - burgemeester, administrerend voogd Klaarkampster weeshuis
ENNEMA, AGGAEUS * 258
ENNEMA, JOHANNES PIJTERS 1679 * 29-8, 32 j. 8 w. * 167 - convooime ester Makkum
ENNES, SJOERDT * 248 - wollenlakenkoper
ENS, .... * 280
ENS, ALBERT GHISBERT 1623 * 6-3, in 43 j. * 22
ENS, BOUWEN CLAESSES * 16xx * 105
ENS, CLAES * 332
ENS, FRANS GHISBERT 1558 * 29
ENS, FRISO/FRIDS BOUWENS 164(7?) * 57 j. * 105 - notaris
ENS, GEERT REINERSDR. 1614 * 24-11 * 39
ENS, GERRIJT REINERSZ. 1612 * 22-6 * 39
ENS, GHIJSBART FRANS * 149
ENS, G(H)ISBERT JACOB(SZ.) 1623 * x-5 * 29
ENS, JAN 1561 * 84
ENS, JANKE JEROENS DR. 1698 * (2?)6-6, in 77 j. * 129
ENS, NICOLAUS 1611 * 9-2 * 332 - secretaris en ontvanger Franekeradeel
ENS, PIETER GYSBERT 1550 * 4-2 * 135
ENS, REIJNER GHIJSBERT 1616 * 30-(12?), x2 j. * 39
ENS, RIECXT C LAESDR. 1614 * 28-11, 43 j. * 85
ENS, TETJE GHIJSBERTDR. 1642 * 4-6, 56 j. * 129
ENS, WIJBE PIJTTERS B(OUWENS) 1578 * 14-2 * 105
ESTRA, JOHANNES * 125
EUPES, WIJBE * 202
EVERTS/EEWERTS, JAN 1776 * 3-10, ruim 40 j. * 42

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

FABER, RINSKE 1676 * 6-12, 66 j. * 89
FABER, TYMAEUS 1623 * 18-9 * 89 - prof. iuris
FEENSTRA, ANTJE 1803 * 9-9, 39 j. * 258
FEENSTRA, FRANS PIETERS 1789 * 1784, 10-6, 49 j. * 295
FEENSTRA, GERTRUDA/GRIETIE MARIA 1795 * 4-2, 53 j. * 104
FEENSTRA, SJOUKJE 1792 * 18-10, 20 j. ca. 7 m. * 295
FEENSTRA, THIJS WEPKES * 220 - koopman, leraar der Doopsgezinden
FEENSTRA, WEPKE 1779 * 24-12, ruim 47 j. * 220
FEIJCKES, JAN * 284
FEIJENS, ANNA JOANNA 1816 * 8-6, 41 j. 8 m. * 142
FEIKEMA, JAN * 107 - vroedsman
FEIKES, GRIETIE 1732 * 24-10, ca. 43 j. * 60
FETERMAKER, HEIN JANS 1719 * 25-11, 62 j. * 243 - oudste en leraar der Doopsgezinden
FLIPPUS, LUCAS 1657 * 298
FOCKES, AEIJFJE/AEGHTIE 1622 * 165(9?), 4-5, (2?)5 j. 5 d. * 256
FOCKES, IDTS * 178
FOCKES, LOLCKJEN * 1663, 25-10, 1 ½ j. 14 d. * 127
FOCKESDR., WIJTSKE 1651 * 165(8?), (9?)-3 * 256
FOCKESZ, FOCKE 1628 * 20-4, 41 j. * 204
FOGELSANGH, JOHANNES GERRIJTZ. 1573 * 15-7, 45 j. * 97
FOLKERTS, AAFKE 1779 * 7/8-4, in 55 j. * 7
FONTEIN, AUCKJE 1799 * 18-10, 69 j. 6 m. * 80
FONTEIN, DIRK * 80
FONTEIN, JAN 1736 * 31-5, in 4 j. * 80
FONTEIN, REINER 1785 * 5-3, ca. 75 j. * 80
FOO(C)KLES, TRIJNTJE 1766 * 18-2, 70 j. ca. 2 m. * 229
FRANSZ., ABBE 1611 * 29-1 * 63- burgemeester, weesmeester en armenvoogd
FRANSZ., BAUCKE 1725 * (2?)0-3 * 147
FREERKS, ANTJE 1694 * 14-3, in 32 j. * 209
FREERKS, GATSE 1722 * 29-9, 64 j. * 224
FRISIUS, HERO 1619 * 17-2, 65 j. * 9 - pastor emeritus

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

GAIKEMA, MARIA 1723 * 25-10, 41 j. * 173
GALDER, ANTJE ARIJANS 1716 * 1-3, 72 j. * 289
GARANNERI, PHILIPI DE * 112
GATSES, FREERK 1722 * 8-10, 37 j. * 224
GERBENSDR, FED 1623 * 22-5 * 22
GERBENSDR., TRIJN 1525 * 1595, 24-8, 75 j. * 183
GERBIN, JAN JACQUES * 192
GERIKEN, CHRISTOPHERUS 1653 * 3-2, 23 j. * vm. rouwbord boven ingang kosterij - Regiom.-Borus.
GERLSMA, HITJE SIKKES 17(8?)1 * 27-7 * 259
GEROLDSMA, FRANS VAN 1661 * 9-9, 43 w. * 189
GEROLDSMA, FRANS VAN 1665 * 189
GEROLDSMA, IDSARDUS VAN 1676 * 26-10, in 44 j. * 309 - rekenmeester Friesland, raad Admiraliteit Noorderkwartier, burgemeester Franeker
GEROLDSMA, TETJE/TETTIE VAN 1691 * 19-3, 28 j. * 309
GEROLDSMA, TRIJNTJE VAN 1658 * 7-4, 1x d. * 189
GEROLDSMA, TRIJNTJE VAN 1659 * 5-6, 4 w. * 189
GERRIJTS, JAN 1668 * 294
GERRIJTSDR, RIJNSCK/KYNSK 1614 * 13-(3/5?), 3(7?) j. * 39
GERRITSDR., JETS 1600 * 4-12 * 332
GERRITSZ., JOHANNES * 97
GERROLTSMA, FRANS PIETERS 1660 * 24
GERROLTSMA, JOHANNA CATHARINA 1780 * 21-7 * 249
GETSWERDA, OCKE JANS 1615 * 1675, 3-9 * 278 - ouderling, armenvoogd, goudsmid
GHEMMENICH, CORNELI(U)S VAN 1666 * 17-8 * 318 - burgemeester Franeker, rekenmeester Friesland
GHEMMENICH, ELISABETH 1602 * 23-4, 2(1/7?) j. * 282
GHEMMENICH, HENDRICK JACOBS 1572 * 1522, (20?)-9 * 28
GHEMMENICH, HENRICK 1602 * 21-4, 28 j. * 282
GHEMMENICH, JACOB VAN 1662 * 3-10, 54 j. * 318 - I.U.L., monstercommissaris, burgemeester
GHEMMENICH, JACOB VAN 1668 * 1608, 1-3 * 34
GHEMMENICH, PAULUS VAN * 88
GHEMMENICH, PAULUS VAN 1626 * 25-1, 66 j. * 318 - secretaris Franeker
GHEMMENICH, WILHELM HENDRICX 1602 * 1(5/6?)-4 * 28
GHISBARTSDR., ..EERT 1599 * 8-9 * 149
(G?)ISBERTSDR., (T?)RYN 1554 * 13-2 * 90
GODFRIDUS 1513 * in festo Ioannis Baptistae [= 24 juni] * 22 - ecclesiae prebendarius
GONGGRIJP, HANS * 300 - I.U.D.
GONGGRIJP, HANS 1757 * 27-10, 23 j. 7 m. * 136
GONGGRIJP, HARM/HANS 1743 * 1-2, in 77 j. * 289 - luitenant ter zee
GONGGRIJP, HARMANUS 1766 * 7-2, 53 j. 11 m. * 136 - burgemeester, vroedsman
GOSLINGA, .... * 281
GOVERTZ zoontjes (tweeling), DIRCK 1571 * 31
GRAAF, ANNA DE 1720 * 3-4, in 42 j. * 66
GRAETINGHA, KEIMPO 1528 * 313
GRAETINGHA, RIENCK 1528 * 313
GRAETINGHA, SICKE 1537 * 313
GRAVIUS, RIEMKE 1659 * 4-10, 54 j. * 304
GREEDTDR, JANCKE 1585 * 15
GROMBACH * 225
GURTLERUS, NICOLAUS 1711 * 28-9, 57 j. * 18 - Basiliensis, theol. dr. & prof.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

HAAN, RINZE FONGER DE * 196 - koopman Leeuwarden
HAENECROOT, HESSEL * 53
HALDERBERGH, JAN HANSEN 1666 * 155
HALMA, RINSE * 172
HAMBACH, ANNA 1667 * 5-9, 78 j. 9 m. * 101
HANCKEMA, CLAAS xx48 * 6-7, in 50 j. * ???
HANIA, BROERIUS VAN * xxxx, x-9 * 36
HAN(N)IA, SIJTJE VAN 1656 * 16(3?)6, x-10 * 235
HARCOMA, ANNA/ANNE 1772 * 261
HARKEMA, HENDRICK 1765 * 29-6, 45 j. 6 m.* 323 - vroedsman en fiscaal
HARKEMA, H(ENDRICK) * 329
HARMENS, ANTJE 1698 * 27-7 * 167
HARMENSDR., JANKE 1694 * 199
HARMS, TRIJNTJE 1666 * x-6, 35 j. * 81
HARMSDR., ANTJE 1644 * 3-6, 77 j. * 45
HATZEMA, HARCKO RUARDI 1660 * 9-6, ca. 40 j. * 193 - procur eur postulant, eerste en gezworen klerk secretarie Franeker
HAUKEMA, GRIETJE 1773 * 5-10, bijna 55 j. * 288
HAUKEMA, LAMBERT/LAMMERT 1779 * 9-4, 78 j. 4 m. * 288 - burgemeester Harlingen
HEERKES, YEDE 1742 * 12-9, 46 ½ j. * 201 - koopman, armenvoogd
HEIMANS, RINNERT 1709 * 21-3, in 32 j. * 95 - lakenkoper Leeuwarden
HEIMBACH, CATHARINA * 179
HEINS, JAN 1736 * 18-2, 46 j. * 254
HEINS, JELTJE/AELTIE 1719 * 21-6, 23 j. ca. 7 m. * 254
HEINS, JESSE/IETSE 1728 * 22-8, 35 j. 6 m. * 254
HEINS, SIJKE 1764 * 243
HEINS, TRIJNTJE 1719 * 2-12, 20 j. 9 m. * 254
HEINZ., JAN * 297
HENDEMA, NICOLAUS 1666 * 21-10 * 135 - advocaat
HENDRICKS, GREDTSKE 1728 * 6-(3?), 59 j. * 218
HENDRIKS, INTE * 95 - lakenkoper Leeuwarden
HENDRIKSEN, DOEKE HENDRICK 1817 * 4-2 , 69 j. * 218
HERAMA, HIJLCK GEROLTDR 1542 * 16-4 * 169
HEREMA, GERROLT VAN 1540 * 311
HEREMA, LUTZ VAN * MZB
HEREMADR./HERAMADR., AIKE/ATKE 1533 * 2-6 * 322
HEREMADR., EEDWER 1543 * 315
HESSELS, JACOB 1692 * 12-1, in 31 j. * 13
HESSELSDR., ELKJE 1632 * 202
HESSELZ., ..... * 251
HILLEMA, EELKJEN POPPES 1773 * 25-1 * 244
HINDEMA/HINDAMA, CATHARINA VAN 1692 * 21-5, 64 j. * 318
HINDEMA, JANNEKA OLPHARDY 1630 * 21-10 * 207
HOBMA, HANS DOUWES 1710 * 171(9?),13-8, 75 j. * 25
HOEKSTRA, BOTTE PIJTTERS 1761 * 10-3, in 82 j. * 99 - burgemeester
HOEVE, ANTJE RINNERTS V.D. 1651 * 13-12, 4 j. 10 m. 22 d. * 95
HOEVE, AUCKJEN RINNERTS V.D. 1652 * 14-1, 33 w. 5 m. * 95
HOEVE, RINNERT GHISBART V.D. * 95
HOFSTEDE, LIJCKELE 16.. * 134
HOIERIUS, LAMBERT WILHELMS 1552 * 1555, 18-11 * 145
HOIERIUS, WILHELM/WILLEM LAMBERTS 1553 * 1-5 * 145
HOITEMA, VAN HOUCK * 139
HOITES, DIRK 1666 * 30-6, 42 j. * 81 - vroedsman
HOITES, GRIETJE 1649 * 11-9, 25 j. 27 w. * 81
HOLWARDA, JOHANNES PHOCYLIDES 1651 * 73 - prof. philosophiae
HOLWERDA, ANNA VAN 1740 * 113
HOLWERDA, LAMBERTUS VAN 1721 * 113
HORREUS, BOTTJE 1720 * 6-4, ca. 16 j. * 82
HORREUS, DOMINICUS * 82
HORREUS, GERBRANDUS 1693 * 250
HORREUS, GERRIT R...ES 1713 * 16-6/7 * 250
HORREUS, IEFKE 1748 * 8-9, 73 j. 11 m. 1 4 d. * 16
HORREUS, JACOBUS 1730 * 12-5, in 63 j. * 209 - burgemeester, boekverkoper
HORREUS, JOHANNES 1750 * 22-6, 80 j. 16 w. * 82 - zilversmid
HORREUS, PETRUS * 209 - predikant Annaparochie
HORREUS, PIETER 1694 * 20-3, 32 j. * 209 - bakker
HORREUS, WILLEM 1694 * 6-2, 22 j. * 209
HOTTINGA * 225
HOTTINGA, FROUCKE 1496 * 116
HOTTINGHA, KATRIJN 1539 * 15-5 * 163
HOTTINGHA, SWOB 1512 * 237
HOUCAMA, KARDIVES TACONES * 71
HOUCKEMA, CLAES 1648 * 6-7 * 270 - vroedsman Harlingen
HOUKEMA, HIDDIUS 1686 * 6-10, 59 j. * 71
HOUWERDA, ANNA VAN 1740 * 21-8, 31 j. * 113
HOUWERDA, CORNELIS VAN 1733 * 17-4, ca. 1(7?) j. * 86 - stud. med.
HOUWERDA, HIJLKE PIJTERS 16 95 * 31-7, 52 j. * 198 - koopman
HOUWERDA, IJBELTJE L. VAN 1772 * 10-9, 67 j. 16 d. * 113
HO(U)WERDA, LAMBARTUS HILARIDES VAN * 1721, 8-11, in 45 j. * 113 - inspector bursae, weesvoogd Klaarkapster weeshuis
HOUWERDA, YNSKE VAN 1754 * 27-6, 49 j. 9 m. * 76
HOXWIER, AESGO VAN * 114
HOXWIER, VICAESGODR. VAN 1543 * 315
HOXWIER, LUTS 15.. * 28-3 * 322
HUBER, AGNETHA 1718 * 23-11, in 46 j. * 290
HUBER, GEORGIUS 1737 * 27-7, in 63 j. * 200 - burgemeester, vroedsman, oudste advocaat Hof van Friesland
HUBER, RENATUS 1707 * 6-11, in 20 j. * 188 - iur. & lit. stud.
HUBER, SJOUKJE 1694 * 25-6, in 14 j. * 112
HUBER, SUFFRIDA 1707 * 2-11, 36 j. 5 m. 8 d. * 188
HUBER, TITI A 1704 * 5-9, in 28 j. * 200
HUBER, ULRICUS 1694 * 8-11, aetatis 59 * 112 - prof. iur., raadsheer
HUBER, ULRICUS * 290
HUBER, ULRICUS * 108 - U.I.D., Eloq. Prof.
HUBER, ULRICUS * 188
HUBER, ULRICUS * 200
HUBER, ZACHARIAS 1732 * 21-10 * 200 - advocaat, prof. iur.
HUBERTSDR., MAIKE 1636 * 13-7, 35 j. * 71
HUIJBERTS DR., JANKE 1605 * 19-12 * 178

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

IDSESDR, TRIJNTJE 1637 * 4-6, 38 j. * 24
IDSINGA, BYVERITIHEUS RENICIE * 71
IDSINGA, SAPHEUS RENICI * 71 - schrijver(?)
IDTSESDR., ANTJE 1615 * (1?)-3, 20 j. * 189
IDTZESDR., DOETJE 1599 * 23-4, 10 j. * 189
IEDEMA/YDEMA, ANNA 1795 * 25-2, 57 j. * 201
IEDEMA/YEDEMA, HERCKE * xxxx, ca. 33 j. * 201- vaandrig
IEDEMA, IEDE HEERKES 1742 * 201
IEDES, HEERCKE * 199
IEMES, JAN 1760 * 18-4, 78 j. 10 m. * 80
IENNES, SJOERD * 248
IGIS, RIPPERT * 251
IJSBRAN(DT)S, MAYCKE 16(5?)1 * 12-9, in 63 j. * 13
INTHES, TYALLING 1636 * 287
IPPES, BAUCKE * 99 - koopman
IPPES, BOUCKE 1652 * 13-9, in 49 j. * 99

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

JACKOPA... * 233
JACOBIDES, AEMILIUS * 201
JACOBIDES, AEMILIUS 1709 * 27-7, 67 j. * 56 - vroedsman, burgemeester, apotheker, ouderling, kerkvoogd
JACOBS, GERRIJT * 256
JACOBS, GRIET * 137
JACOBS, HENDRICK * 254
JACOBSDR., AEF 1599 * 5-8 * 149 - besorgster v.d. Economie (der universiteit)
JACOBSDR., ANTJE 1651 * 1631, 26-11, 20 j. * 102
JACOBSDR., FIJESKE/(Y?)ESKE 1607 * 11-1 * 199
JAKLES, JACOBA JOHANNA 1806 * 8-9, ruim 16 j. * 268
JAKLES, PIE(TE)R 1820 * 6-4, 86 j. * 268 - raadslid Bolsward
JANS, AAFKE/AALTJE 1735 * 3-3, in 26 j. * 80
JANS, ANTJE/(TRINTIE?) 1692 * 2-11, 9 j. * 7
JANS, BAUCKJE 1692 * 4-11, 7 j. * 7
JANS, BAUKJE 1766 * 19-3, in 71 j. * 7
JANS, EBEL 1593 * 31-10, 37 j. * 104
JANS, EINNE 1675 * 4-11, in 38 j. * 238 - Harlinger schipper
JANS, GEERT 1660 * 48
JANS, GRIJTTIE 1697 * 17-10, in 28 j. * 63
JANS, HEIN 1719 * 25-11, 62 j. 8 m. * 254 - lakenkoper, oudste en leraar der Doopsgezinden
JANS, JACOB * 63
JANS, JACOB 1692 * 2-11, ca. 11 j. * 7
JANS, LIEUWE * 272 - hopman
JANS, LIJSBETH 1651 * 16(5?)3, 9-10, 21 j. * 255?/257
JANS, NEELTJE 1761 * 4-1, ruim 75 j. * 80
JANSDR., EBEL * 69
JANSDR., EBEL 1631 * 10-12, ca. 64 j. * 95
JANSDR., GRIETJE 1665 * 2-2, 53 j. * 99
JANSDR., MAIJCKE 1600 * 5-4, ca. 22 j. * 176
JANSDR., TIECKE 1645 * 11-11, 28 j. * 13
JANSDR., TIETS 1606 * 11-1 * 13
JANSDR., TRINKE 1609 * 12-11, ca. 58 j. * 10
JANS(Z.), HESSEL 1694 * 19-10, bijna 69 j. * 13 - kuiper, kerkvoogd
JANZ., ANDRIES 1606 * 4-1, 45 j. * 13
JANZ., PIETER 1767 * 166(2?), 15-6 * 211
JARICHSDR., HISKE 1653 * 165(5?), 14-12, in 23 j. * 102
JASPERS, SUIRDT 1608 * 8-5, 46 j. * 45
JELGERSMA, GERARDUS 1735 * 19-4, 27 j. 16 d. * 16 - houtkoper
JELGERSMA, PETRUS 1743 * 22-10, 39 j. 8 m. 15 d. * 263
JELGERSMA, TACO YSKIS 1733 * 26-7, 73 j. groot 4 m. * 16 - burgemeester, vroedsman, koopman in houtwaren
JELGERSMA, YSKE 1735 * 5-6, 22 j. 4 m. 15 d. * 263
JELLES, CLAES * 267 - steenhouwer
JELLES, CLAES 16.. * 266
JELLES, TAEKE 1694 * 8-5, 39 j. 1 m. * 71 - vroedsman, steenhouwer
JELMERS, REIJNSCHE * 246
JELSES/JETSES, AUCKJE 1735 * 1-3, 72 j. 5 m. * 243
JEROENIS/IEROENMUS, SIOUCKE 1687 * 10-11, in 73 j. * 63
JETSES, AUKJE 1735 * 1-3, x j. 5 m. * 254
JILLIS/YILLIS, RINSKJE 1707 * 2-11 * 209
JOACHIMI, JOHANNES 1596 * 69
JOCHUMS, EBELKE 1593 * 30-11, 7 w. * 104
JOCHUMS, JAN * 104
JOHANNES/JOHANNISDR., PIJTER/PITRICK * 21-7, 5 w. * 65
JOHANNESDR., PIJTJE 1656 * 65
JOHANNESDR., TRIJN 1637 * 14-11, in 64 j. * 204
JOHANNISDR., TYAL 1623 * 27-2, 72 j. * 33
JOHANNISZ./JOHANNISDR., AGGE/CLAES 1633 * 18-8, 11 d. * 65
JOOSTDR., ANTJE 1626 * 7-5 * 78
JUCKEMA, AELTJE 1697 * 123
JURIENS, GRIETJE 1709 * 3-2, 62 j. * 124

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

KAMMINGA, LUCIA VAN 1605 * MZB
KAMMINGA, MINNE VAN * MZB
KAMSTRA, CATRINA VAN 1584 * 3-4 * 121
KANN, ANTHONIUS 1678 * 27-9, 52 j. * 89 - procureur-generaal
KANNINGA, HARMEN 1820 * 23-2, 22 j. * 124
KARLS, CRISTOFF 1500 * 28-12 * 141 - geboren in Myessen
KEIMPEDR., TRIJNTJE 1619 * 20-9, 59 j. * 193
KINGMA, ANTJE * 16xx * 208
KINGMA, CATHARINA VAN 1682 * 25-2 * 318
(KI)NGMA, (Pyter Intes?) xxxx * 59 j.* 208 - secretaris ...deel
KINGMA, WIJBE PIJTERS 1635 * 23-8, (35 j.) * 208
KLINKHAMER, SJOERD IEP(P)ES 1705 * 25-12, 60 j. * 255 - burgemeester
KOOL, ANNA 1780 * 2-3, 31 ½ j. * 80
KÖPPENER, CRISTOFF KARL 1500 * 141
KRIJNSDR., MAEIJCKE 1581 * 26-9, 5 j. * 97
KRIJNSDR., RINSKE/RINCKE 1581 * 5-8, 12 d. * 97

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

LAMBARTI, HAIJO 1630 * 19-12, in 50 j. * 51 - predikant Dokkum
LAMBERTSZ, PIETER 15.. * x-(1/2?) * 51
LAMMINGA, FEDKE DOECKES 1611 * 13-5 * 158
LATANÉ, PETRUS 1xxx * (16-7?), 6(8?) j. * - prof. med.
LAURMAN, HUGO * 53
LEIJ, JUDITH V.D. 1719 * 23-1 * 290
LEIJ, JUDITH VAN DER * 188
LENS, EETS 1645 * 1643, 23-12, 66 j. * 318
LEY, JUDITH V.D. * 200
LEYDECKER, ANDRIS SCHELTES * 244
LINDEN, H.A. VAN DER 1614 * 265
LINDEN NERDENUS, HENRICUS ANTONIDES VAN DER 1614 * 20-4, 69 j. * 307 - theol. dr., prof. acad. Fran.
LOCK, ANNA PAUWELSDR 1599 * 28
LOILUM, JACOB VAN * 326
LOLCAMA, WIJBE LAMBERT 1819 * 15-9, 56 j. 2 m. * 278 - koopman
LOLKES, TIAERD 1685 * 1605, 17-3 * 234 - tingieter
LOLLIDES, LOLLIUS 1683 * x-4 * 32 - predikant Ooster(littens?)
LOMARS, H.D. * 66 - burgemeester
LOMARS, PETRUS NATHANAEL * 4 j. 4 w. * 66
LOMARS, SJOUCKJE DOMINICUS/DIONISIUS 1665 * 15-12, in 22 j. * 274
LOMBAER, PIER * 75
LORÉ, CATHARINA 1785 * 8-2, 73 j. 9 m. * 136
LUCAS, FILIPPUS 1737 * 28-11, 86 j. 8 m. 14 d. * 224
LUUTJES, FOLKERT * 7

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

MAGDALENA * 126
MANTGUM, THEODORIC 1607 * 29-1 * 87
MARNSTRA, MELIS 1735 * 64 - koekenbakker
MARTENA * 225
MEERHAEGEN, JAN JANSZ. 1589 * 24-9 * 245
MEIJ, JACOBUS V.D. 1717 * x-4, 43 j. * 289 - burgemeester, oeconomicus, kerk- en armenvoogd Franeker, volmacht ten Landsdage
MEIJ, JOHANNES V.D. * 289
MEIJER, JOHANNES BART 1666 * (1?)7-3 * 129
MEIJER/MEYER, TRIJNTJE JOHANNES BART 1703 * x(8?)-6, in 44 j. * 129
MEIJERS, ANNA LUCIA * 68
MEIJERS, FREDERIK WILLEM * 68
MEIJERS, TETJE 1749 * 6-4, 88 j. 3 m. * 129
MEIJLIS, SIPKE * 106
MEINERTSDR., FOCKEL 1602 * 14-7 * 177
MEINERTS (POLL), GEERTKE 1620 * 15-3, 60 j. * 32
MEINSMA, LIVIUS BOELENS Á 1728 * 15-8, in 52 j. * 173- burgemeester
MEINTES, JACOB * 245
MELCHIOR SUIRGENHORST, HILCTJE echtgenote van 1636 * 13-7, (6?)1 j. * 227
MELKER, COEN * 128
MELLEMA, OTTO MINNEZ 1612 * (7?)-12 * 94
MENALDUM, JOHANNES * 1x(53?), 16-6, in (6?)4 j. * 262 - I.U.D., advocaat
MENSENBURGH, FEDSJE 1680 * 17(?)x, 5-12, in 74 j. * 119
METIUS, ADRIANUS 1635 * 90
METZLER, SUNIPA ELISABETH 1803 * 15-5, 17 j. x m. * 80
MIDVERDA, AMBROSIUS TAEKES 1684 * x-10, x w. * 27
MOLL, GELLIA 1676 * 14-10, in 38 j. * 319
MONDELBAN, JEROEN WALINGS 1654 * 26-11, 75 j. * 129
MOONS, CAPITEIJN * 133
MULDER, A. 1778 * 264
MULDER, CLAAS * 84 - burgemeester
MULDER, JOHANNES 1769 * 17-12, ruim 60 j. * 79 - vroedsman, ouderling
MULDER, ZACHEUS 1766 * 6-11, in 33 j. * 62 - secretaris Rauwerderhem
MULERIUS, CHRISTINA 1637 * 12-5 * 109
MULLENAER, DOUWE IJSBRAN(D)S 1627 * 143

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

NAUTA/NOUTA, H. 1760 * 24-5, 72 j. * 124 - predikant Herbajum
NAUTA, HENDRICK PIJBES 1725 * 1723, (1?)-3, (73 j.) * 124 - burgemeester, ouderling
NAUTA, JURJEN HENDRICKS 1721 * 17-4, (36 j.) * 124
NAUTA, PIJBA/PIJBO HENRICI 1695 * 20-11 * 124 - student in de talen
NAUTA, WILLEM 1778 * 1768, 25-12, in 80 j. * 249
NIJS(TEN), ANNA PIETERS 1612 * x-10 * 134
NIJSTEN, BARTHOLOMEUS V.D. * 128

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

OBBARTUS, SIXTIJ * 32
OBBES, FOCKE 1634 * 8-6, 40 j. * 256- koopman
OCKAMA, RIUERDT VAN 157(1?) * 4-4 * 329
OCKES, AUKJE 1676 * 9-10, in 44 j. * 278
OCKINGA senior, HERO VAN 1587 * 11-1 * 107
ORCKS, JAN 1656 * 278
ORCKS, MEIJLE 1617 * 1-7 * 5
OTTES(DR.), GEERT 1588 * 1(9?)-11 * ???
OUDKERK, ANTJE 1740 * 64
OUTERMANS, ANNA 1669 * 10=-8, 36 j. * 190

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

PAFFENRODE, ADAMUS VAN * (1639, 13-9) * 184
PALTEKY, MICHAEL 1735 * 210
PASOR, GEORGIUS 1632 * 1637, 10-12 * 43 - Graecarum literarum prof.
PAUW, JAN 1816 * 29-4, 8 m. * 174
PEERDEMANS, JOHANNES * 104
PETRAEUS, JELTJE AUCKES 1750 * 30-12, 75 j. 10 m. 14 d. * 252
PETRI, RUDOLPHUS 1706 * 21-9, 56 j. * 72- I.U.D., advocaat, ontvanger-generaal zeedijken binnendijks
PIBINGA, ANNA 1700 * 15-3, 72 j. * 331
PIBINGA, MARIA 1690 * 27-10, 72 j * 73
PIERS, DIRCK 1590 * 27-6, 34 j. * 104
PIERS, TETTJE 1704 * 5-2, 26 j. * 63
PIERS, THIJS 1615 * 1679, 84 j. * 208
PIERSDR., ANNE 1582 * 14-10 * 104
PIETERS, FRANS 1658 * 11-4, in 60 j. * 203 - koopman(?), burgemeester
PIETERS, GAATHIJE 1555 * 2-7 * 92 - notaris, secretaris Franeker
PIETERS, JALKJE 1553 * 135
PIETERS, JOHANNES 1663 * 1665, 2-8 * 65
PIETERSDR., SIJOUCK * 267
PIETERZ., CLAES 1607 * 25-5 * 178 - moutmaker
PIETERZ., GEORGEN 1607 * 291
PIETERZ., IJSBRANT 1572 * 328
PIETTERS, GRIETJE 1669 * 19-10, ca. 70 j. * 256
PIJBINGHA, MAIJCKE WIJBES 1690 * 73
PIJTERS, BAUCKE 1582 * 2-x * 33
PIJTERS, WILLEM 1622 * 30-5, 54 j. * 85 - koopman
PIJTTERS, ABBE 1665 * 29-9, 52 j. * 63
PIJTTERS, IDTS 1628 * 20-4, 60 j. 7 m. * 189 - koopman
PIJTTERS, MEIN(T)E 1623 * 2-12, in 23 j. * 63
PIJTTERS, REINU 1623 * 1-11, in 25 j. * 63
PIJTTERSDR., SJOUCKJE 1651 * (3?)-5 * 81
PIJTTERSZ., ALLERT 1531 * 21-3 * 102
POL(LIUS), PETRUS * 44
POLLIUS, MAGDALENA 1774 * 20-8 * 122
POPPA, AUCK * 228
POPPEMA/POPPAMA, BAUCKJE RIENKSDR. 1582 * 14-9 * 197
POPPINGA, ELIZABETH * 1684, 5 m. * 65
POPPINGA, JOHANNES 1688 * 24-8, 6 j. 12 d. * 65
POPPINGA, TARQUINIUS * 65 - predikant Pietersbierum
POPTA, JACOB * 164
POSTHUMUS, JANNEKE JANS 1727 * 12-2, in 85 j. * 255
POSTMA, HENDRIKJE 1712 * 125
POSTMA, SUFFRIDUS * 45
POSTMA, WIJBES JELDERT * 45
POTGIETER(S), FRANCINA 1559 * 1659, 15-12, 28 j. * 50
POULUS, LIJSBETJE 1692 * 2(.?)-2, ca. 55 ½ j. * 127
POULUSDR., LOLCKJEN 1663 * 127
POUWELS, HIJLCK * xx xx, x-2, in 36 j. * 177
PRIGGE, HENDRICK * 190 - gerechtsbode

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

REEN, REGNERUS BRONGERUS 1752 * 31-8, 63 j. 8 m. 4 d. * 122 - predikant Finkum resp. Huizum
REEN, NEELTJE/TEELTIE 1694 * 20-5, 8j. 9 w. * 165
REEN, REGNERUS 1695 * 8-8, 63 j. 3 m. * 165
REEN, SIBRANDUS 1747 * 12-6, 48 j. 6 m. * 122 - I.U.D.?, advocaat, bouwmeester Leeuwarden, gecommitteerde ten Landsdage en in 't Mindergetal
REINSDR. * 156
REINSMA, FRANS PIERS 174(8?) * 19-11, 49 j. 7 m. * 259 - koopman
REINSMA, FRANS PIERS 1753 * 23-4, ruim 17 w. * 259
REINSMA, PIER FRANSEN * 259 - koopman
REINSMA, REIJN * 259
RENEMAN, FOKELTJE 1733 * 18-4, 4 j. 29 d. * 95
REVIUS, JACOBUS 1681 * 13-1, in 59 j. * 273 - predikant Holwerd
REVIUS, SUSANNEKE 1659 * 2-4 * 273
REVIUS, WIBRANDU S 1647 * 16-8, over 36 j. * 273 - theol. dr., rector(?)
REVIUS, WIJBRANDUS 1681 * 9-1, (5?)3 j. * 273 - notaris
RHALA, FRANCISCUS 1655 * 7-12, 19 j. * 151 - iur. stud.
RHALA, HENRICUS 1640 * 18-11, 49 j. * 151 - I.U.D. & prof.
RHALA, PHILIP(P)US 1660 * 27-3, 35 j. * 151 - I.U.D. en secretaris Tietjerksteradeel
RIJENS, HIJLKJE RIJENSDR 1617 * 27-5 * 272
RIJPMA, ..... * 143
RINCK, PIER 1582 * 25-11 * 104 - schipper
RINGERS, VITUS * 129 - phil. dr. en predikant Ried RINSES, IJSBRAND * 129 - rechter Franekeradeel
RINTIE(S)DR., JOUWERKE 1652 * 18-10, 44 j., 45 w. * 95
RISSELAER(DA), SJOERTJE WILLEMS 1659 * 29-7 * 85
RIUERDTS, RIARD * 254
ROELOFS, ROMMERT 1722 * 16-2, in 54 j. * 218 - koperslager
ROIDME RSMA, DOUWA 1500 * 245
ROMCKES, IPPE 1652 * 1-11, 45 j. * 263
ROMCKESDR., DOROTHEA 1552 * 1557(?), 3-3 * 202
ROMKES, RO 1747 * 26-5, 76 j. 3 ½ m. * 82
ROMPF, MARIA FELICITAS 1668 * 12-2, 53 j. * 12
ROODMERSMA, ROCCHIUS BAERNS * 44
ROORDA, GERIJT LUITJENS 1779 * 29-6, ca. 64 j. * 191 - raadslid, vroedsman
ROORDA, GOFFO VAN 1559 * 23-4 * 305
ROORDA, POPPIUS * 242 - brouwer
RUIERD(T)S, AALTJE 1763 * 11-10, 24 j. 10 m. * 229
RUIRDS, RUIRD * 254 - brouwer
RUITENBACH, TJERKJE 1804 * 143
RUITENSCHILD, JAN * 222

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

SAAKESDR., ANTJE 1728 * 7-5, in 63 j. * 241
SALVARDA, JURIAN BEERNS * 167
SALVARDA, MEINERT 1623 * 18-9, 34 j. * 85
SALVER DA, AALTJE 1781 * 18-9, ruim 43 j. * 182
SALVERDA, ANNA 1734 * 1-10, 68 j. * 201
SALVERDA, ANTJE BEERNS 1748 * 12-6, 81 j. 5 m. * 198
SALVERDA, BEERN POPPES 1701 * 2-4, in 83 j. * 56 - graankoopman
SALVERDA, GEPKE OTTES 1775 * 20-2, 41 j. 9 m. 13 d. * 230
SALVERDA, IETJE/YTTIE LAMMERTS 1747 * 24-10, ca. 84 j. * 201
SALVERDA, IETSKE/YETSKE BEERNS 1756 * 23-7, 79 j. min 13 d. * 198
SALVERDA, IJTJE/YTTJE BEERNS 1704 * 23-9, in 48 j. * 198
SALVERDA, JELTJE P. 1778 * 14-1, 74 j. bijna 5 m. * 182
SALVERDA, JURJEN BEERNS 1734 * 11-6, ruim 74 j. * 198 - koopman
SALVERDA, POPPE 1716 * 1726, 17-10, ca. 74 j. * 198 - koopman
SALVERDA, SJOERD 1738 * 8-2, 32 j. 8 m. 22 d. * 192 - burgemeester, vroedsman
SALVERDA, SJOUKJEN A. 1778 * 25-9, 35 j. 9 m. * 292
SALVERDA, TRIJNTJE SJOUCKJEN 1778 * 292
SALVERDA, VITUS 1705 * 16-1, 42 j. * 198 - I.U.D., advocaat
SCHELTEMA, CORNELIS PAULUSZ. 1801 * 16-8, 75 j. 4 ½ m. * 91- secretaris Franeker
SCHELTEMA, JACOBUS 1761 * 14-10, 76 j. * 91 - secretaris Franeker, voogd Klaarkampster weeshuis en St. Martinikerk
SCHELTEMA, JAN JANS 1694 * 18-8, 36 j. * 110 - Doopsgezind predikant
SCHELTEMA, PAULUS 1752 * 21-4, 63 j. 3 m. * 110 - burgemeester
SCHELTEMA, THOMAS 1769 * 19-11, in 70 j. * 202 - koopman, diaken Mennonietengemeente
SCHOENMAKER, EGBERT 1625 * 152
SCHOTANUS, BERNARDUS 1652 * 5-10, 54 j. * 320 - I.U.D., prof. Franeker, Utrecht en Leiden
SCHOTANUS, GRIETJE * xxxx, 3x j. * 32
SCHOTANUS, HENDRICK LIJCKLES 1641 * 29-5, 47 j. * 264 - apotheker, burgemeester
SCHOTANUS, HENRICUS BERNARDI 1605 * 22-1, 56 j. * 32 - eerste prof. iur.
SCHOTANUS, MAEIKE JOHANNESDR. 1625 * 26-4 * 320
SCHOTANUS, RIJCKJEN PIERS 1669 * 21-12, ca. 68 j. * 91
SCHRADERUS, JOHANNES 1783 * 26-11 * 34 - Hist., eloquentiae et Poëseos prof.
SCHRIERE, NICOLAUS 1763 * 240
SCHULTETUS, NAMKJEN 1801 * 24-12, bijna 59 j. * 42
SCHULTZ, GILIAM 1788 * 21-4, 60 j. 2 m. * 330 - advocaat
SCHURMAN, ABRAHAM FREDERICK 1623 * 1
SCHURMAN, FREDERICK VAN 1623 * 5-11, 59 j. * 40
SCHURMAN, JOHAN VAN 1633 * 19-2 * 40
SCHURMAN, SAMUEL VAN * 40
SCHUT, VITUS RINGERS * 129
SEGERS, MARTEN * 177
SEPSI, JOHANNES * 131
SERAPIUS, DOMINICUS 1629 * 199
SIBRANDA, JOHANNES 1696 * 18-12, 28 j. 12 w. 5 d. * 24 - med. cand., linguae Graecae praelector
SIBREN, AGGE 1647 * 137
SICKE, MR. * 130
SIENEDA, FEIKJE 17.. * 23-10, in 57 j. * 250
SIERCKSDR., TRIJN 1598 * 21-3/5 * 202
SIERCX, JAN * 256
SIERKS, RIMMERT 1731 * 15-1, ca. 34 j. * 220 - destillateur
SIERKS, TJETSKE 1734 * 26-8, in 34 j. * 220
SIERSMA, ANTJE JANS 1624 * 20-4, in 32 j. * 168
SIERSMA, IJDTSKE LIEUWES 1666 * 18-5, 49 j. * 223
SIESWERDA, BAUCKJE 1821 * 19-8, ca. 40 j. * 196
SIESWERDA, PIJTER * 232
SIESWERDA, PIJTER * 229
SIESWERDA, PIJTTER * 196
SIJBES, SAPE 1619 * 3-5 , 63 j. * 10
SIJBESDR., CAANELIA 1695 * (5?)-5 * 67
SIJBESDR./SYBRENS, ANTJE 1691 * 19-9, ca. 43 j. * 62
SIJBRENS, SIBREN 1668 * 166(9?), 6-3, in 5(8?) j. * 226
SIJDE(E)R(I)US, ARNOLDUS 1668 * 16(87?), 24-9, 48 j. * 62 - burgemeester, armenvoogd
SIJDSES, ALTIE 1752 * 2-1, 71 j. * 75
SIJMENSDR., ANTJE 164. * 18-2, ca. 44 j. * 248
SIMENSZ., LAMBERT 1592 * 23-11 * 51
SINNAMA, SUFFRIDUS SIRENUS 1724 * 30-1, in 60 j. * 45 - predikant Oostrum
SIOERDTS, INNE 1656 * 31-8, 24 j. * 248 - apotheker
SIOERDTS, TRIJNTJE 1665 * 2(9?)-5, 25 j. * 248
SIPKESDR., RIEM(M)E 1620 * 19-1 * 143
SIXTI, ABELUS 1681 * 24-7, in 78 j. * 58 - predikant IJttens
SJAERDEMA, BOTHE 1444 * 316
SJAERDEMA, DOUWE VAN 1481 * 1482 * 49 - ridder
SJAERDEMA, EEDWER 1510 * 195
SJAERDEMA/ZYAERDA, LUTS VAN 1532 * 1-3 * 311
SJAERDEMA, SICKE 1405 * 194
SMINIA * 309 - raadsheer
SMINIA, IDSARDUS 1586 * 1687, 15/16-3, 31 w. * 309
SMINIA, TITIA CATHARINA 1587 * 11-9, 8 w. min 2 dagen * 309
SNIP, JOHANNA BROERS 1788 * groot 70 j. * 308
SOLCAMA, CAPTEIJN * 133
STAACKMANS, LAMBERT ANTONI 1617 * 282
STAACKMANS, MARGARETA * 103
STAALSTRA, AALTJE 1788 * 26-7, ruim 52 j. * 84
STANYE, LUTS 1559 * 3-6 * 283
STAPERT, BAUKJE PIETERS 1653 * 13-2, in 56 j. * 264
STAPERT, HANS DOUWE(SZ.) 1647 * 9-5, 70 j. * 168 - Gedeputeerde Staat, burgemeester, armenvoogd
STARRINGA, HENRICUS SCHOTANUS Á * 50
STECKIST, ELIS TONISSEN 1629 * 306
STEENKIST, HISKE 1719 * 26-8, in 57 j. * 13
STEENKIST, JANKE 1726 * 31-10, 57 j. 41 w. * 13
STEENKIST, MAEIJCKE 1747 * 12-1, 81 j. 13 d. * 13 - koopvrouw
STEENSMA, SIETSKE 1823 * 30-10, ruim 85 j. * 308
STEINBERG, JOHANNIS 1760 * 61
STEINDAM, ABRAHAMUS 1672 * 7-2, 33 j. * 119 - theol. & philos. dr., prof. philos.
STEINDAMUS, ABRAHAMUS 1694 * 30-12, bijna 22 j. * 119 - theol. stud.
STERNSEE, KAREL VAN 1615 * MZB
STEVENS, ANTJE 1711 * 31-1 * 296 - wolnaaister
STICKEBEUR, HOITE DOUWES 1589 * 14-4, (7?)4 j. * 90
STICKEBOER, AUCKJE TAMMES 1796 * 14-12, 54 j. * 243
STICKEBOER, DOUWE TAMMES 1809 * 7-10 * 243
STICKENBOER, TAMME DOUWES 1780 * 10-9, 81 j. * 243
STICKEBUIR, DOUWE HOEIJTES 1648 * 30-1, 88 j. 81 d. * 140
STICKEBUIR, HOEYTE DOUWES 1611 * 30-4, ca. 22 j. * 140
STICKENBUIR, HOEYTE DOUWES * 145
STINSTRA, PIETER 1819 * 18-12 * 320 - leraar der Doopsgezinden, raadslid
STRICK, ... * 212
STRICK, A. * 113
SUIJLEN, LIJSABETH/LYZABETH GIJSBERTS VAN 1569 * 30-11 * 28
SUIRDTSDR., CLAESKE 1599 * 18-7 * 78
SUIRGENHORST, JAN MELCHIORS? 1635 * 1633, 1(3?)-11 * 227

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

TAECKENSDR., MAEICKE 1657 * x-11, in 22 j. * 71
TAECKES, JELLE 1657 * 7-8, 31 j. * 71 - apotheker
TAECKES, LIEUWE * 13
TAECKES, TAECKE * 17-4, 59 j. * 71
TAECKESZ, TAECKE 1607 * 193
TAERDT, ..... 1691 * 238
TAKEZ., RIENCK 1501 * Kerstdag * 215
TALLUM, ARRIAENTJE 1720 * 171x, 20-3, 72 j. * 269
TERPSTRA, CORNELI(U)S 1740 * 17-6, 44 j. 17 d. * 38 - rector
TERPSTRA, JOHANNES DOUWES 1722 * 22-7, 34 j. 8 m. 13 d. * 38 - apotheker
THIENSMA, CLAES HERO 1769 * 14-1 * 244
THIENSMA, HEERO CLAESES 1750 * 20-12, 78 j. 4 w. * 244 - vroedsman(?)
TIAERDSDR., IETSJE/T..TS 1766 * 1(5?)xx, 8-7 * 211
TIAERTSMA, IELKE HESSELSDR. * 1632, 24-1, in 40 j. * 202
TIBOEL, I 1767 * 184
TIEERDTS, TJEPKE * 278
TIEPKES, RINTJE * 95
TIEPKESDR., .... 1652 * 95
TIEPKESDR., IEFKE 1611 * 148
TIESMA, TETTJE IACOBS 1702 * 12-12, 40 j. * 110
TJEPKEMA, SAECKE TJEPKES 1748 * 26-3 * 301 - burgemeeste r, vroedsman, voogd St. Martinikerk
TJESMA, POULUS 1714 * 6-9, ca. 47 j. * 91
TOLSMA, WIKE/DIEWKE PIETERS 1766 * 27-3, 68 j. 4 m. * 288
TONISDR., GRIET 1615 * x-11 * 149
TOUTENBURG, HESSEL VAN 1781 * 6-2, 63 j. * 217 - secretaris en vroedsman Workum
TSERNATONI, STEPHANUS 1644 * 59 - theol cand., Hungarus Transyl.
TZOM, TIAERD PIETERZ. 1768 * 16xx, 4-4 * 211

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

ULBE(R)TS, ANDRI(E)S 15.. * 25-(12?) * 90
ULENBURG, DIONISIUS 1766 * 23-1, in 67 j. * 102 - I.U.D.
ULENBURG, JOHANNES ROMKES 1727 * 14x(6/7?), (30?) j. 4 m. * 102 - vroedsman
ULENBURGH, TJEBSKE 1773 * 31-1, 71 j. 6 w. * 83
URSINGA, BARBER GERRIJTSDR. 1758 * 23-7, 51 j. 8 m. * 107

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

VALCKENIER, JOHANNES * 101 - theol. dr.
VALCKENIER, PETRUS 1712 * 101
VELBRUGGEN, WILHELMUS * 179
VELBRUGGEN, WINANDUS 1612 * 17-2, 17 j. * 179 - stud. artium
VERHEL, ARNOLDUS 1664 * 16-2, 84 j. * 304 - philos. prof.
VERHEL, JOHANNES * 319 - gerechtscholtes der Friesch Nass. regimenten
VERHEL, ULCKJE 1676 * 319
VERKINDERT, MARIA WILLEMSDR 16(06?) * 15-3 * 88
VERVOU, JAN VAN 1580 * 31-10 * 132
VERVOU, RAEST VAN 1568 * 9-6 * 132
VETH, CORNELIA 1696 * 26-8, 51 j. * 68
VIGLIUS, SJOUCKJEN 1733 * 9-2, 79 j. 5 m. * 134
VOORDT, MARIA VAN 1634 * 7-8 * 192
VRIEST /VRIESE, MARIA DE 1684 * 11-10, 35 j. * 65

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

WAEIJEN, ADELHEIJT VAN DER 1717 * 29-6, 32 j. 6 m. * 68
WAEIJEN, JOHANNES sr. VAN DER 1701 * 4-11, 63 j. * 68 - theol. dr., prof., Academieprediker en geschiedschrijver van Friesland
WAEIJEN, JOHANNES jr. VAN DER 1716 * 9-12, 40 j. * 68 - theol. dr., prof.
WAL, T.S. VAN DER * 115
WALPERT, TEETSKE HANSES 1679 * 10-12, 64 j. * 113
WALPERT, TIETE 1661 * 11-6, 78 j. * 53
WALPERT, TIETSKE HANSES 1666 * 17-7, in 60 j. * 186
WALTA, FOKEL VAN * xxxx, 16-10 * 325
WALTA VAN WALRICH, FRANCESCA DOROTHEA VAN 1681 * 9-7 * 172
WALTA, HELENA (SIJBRENSDR.) VAN 1693 * 3-4 * 172
WALTA, SIJBRAND VAN 1673 * 31-10 * 172 - sergeant majoor en kapitein
WALTA, TIAERDT HOLDINGA VAN 1668 * 11-1, 14 j. * 172 - student Academie Franeker
WAPENVELD, JAN CLAESZ . VAN 1527 * 1597, 18-4, 85 j. * 183
WEIJN, PIJTER SIJMENS DE 1668 * 12-9, in 57 j. * 79
WEILIGHIUS, IEFKE 1724 * 193
WELLENS, BOUDEWIJN 1755 * 23-12 * 74 - vroedsman, burgemeester, gecommitteerde staat van Friesland
WELLENS, CORNELIA 1739 * 16-2, 54 j. * 113
WESTERHUIS, SUFFRIDUS 1731 * 22-10, 42 j. * 161 - rentmeester-generaal der domeinen, burgemeester en vroedsman Franeker, provinciaal en generaliteitsrekenmeester
WESTRA, ANNA AURELIA VAN 1706 * 19-5, 34 j. 2 m. * 45
WESTRA, AUCKE CLAESSEN 1660 * 9-7, in 56 j. * 45 - vroedsman
WESTRA, SUFFRIDUS AUSONIDES 1718 * 25-2, 76 j. * 45
WIARDA, SIJBRECHTJE SUSA... 1712 * 2(3?)-5 * 271
WIARDA, SUSANNA * 271
WIBRANDA, GERLANTIE TIERCKES 1657 * 17-1, 28 j. 9 m. 11 d. * 71
WIGERSMA, WIBRANDUS 1686 * 1726, 22-3, 55 j . * 27 - bakker
WIJBENGA, WIJBE ANDRIES 1741 * 30-8, 14 d. * 252 - vroedsman
WIJBES, EEPE 1591 * 4-5 * 202
WIJGARA, BAUCKJE 1618 * 2-2 * 187
WIJNGAARDEN VAN MENSENBURGH, THEODORUS * 45
WIJTSEZ, KRIJN 1590 * 6-10 * 97
WILLEMS, HIORONIMUS 1630 * 1650, 7-5, 82 j. * 78 - burgemeester
WILLEMS, PIETER 1608 * 3-3 * 85
WILLEMS, PIJTER 1604 * 18-11 * 85
WILLEMSDR, TRIJN 1552 * 90
HOYERUS, FOECKLE/FOEKEL WILLEMSDR. 1617 * 19-12 * 145
WILLEMSDR., YDKE 1590 * 1596, 12-9 * 85
WILLEMSDR., YDKE 1602 * 9-11 * 85
WILLEMSEN, ANNA P. 1806 * 3-2, ca. 28 j. * 115
WILLEMSZ./WILLEMSDR., FRIDTS 1552 * 9-5 * 90
WILMAN, ANNA 1739 * 23-8 * 271
WILMAN, D.T. * 271 - (burg)erwacht
WILMAN, THEODORUS 1719 * 17(5)x * 271
WIL(D)SCHUT, JANNEKE 1749 * 26-7, 30 j. ruim 3 m. * 201
WILTJES, DIRCK 1676 * 13-12, 32 ¼ j. * 176 - koopman
WINSEMIUS, MENELAUS * MNB
WINSEMIUS, MENELAUS 1639 * 15-5, 47 j. * 109 - prof. med.
WITSSESDR., ANTJE 1660 * 12-9, 70 j. 10 m. * 56
WOLCKERS, FETJE 1614 * 287
WOL(P)HIUS, LAURENTIUS 1626 * 2(0?) j. * 8 - Hardervicenus, phil. & med. stud. (Alb. Stud. Fran. 2189, 2331)
WRINGER, DOUWE JAN 1625 * 15-6, 49 j. * 104 - gemeensman
WRINGER, JAN JANSSEN 1632 * 10-2 * 181
WRINGER, JOHANNES 1663 * 30-5, in 54 j. * 181 - advocaat, practicijn Franeker
WRINGER, TRIJNTJE 1625 * 104

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z - >> begin

ZAS, MARIJKE 1657 * 1637, 12-5, 38 j. * 87
ZILAHI, DANIEL 1770 * 210
ZVING, YEDTS REINS 1633 * 7-9, in 44 j. * 63
Register A.L. HEERMA VAN VOSS en A. Corée (ca. 1950):
nieuw (rood) potloodnr. (= G-nr. kopij D.J. VAN DER MEER, 1981) --- H-nr. register v.d. Heide (1993)

N.B. Origineel alleen met url
http://www.mpaginae.nl/Franeker/Cannegieter.htm

N.B. Er bestaan (soms grote) verschillen in de spelling van de namen tussen Cannegieter, Heerma van Voss/v.d. Meer en van der Heide!

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

A... Alberts G35-H?
Aafke Folkerts G225-H10
Aaltje Jans, huisvr. v. Reiner Fontein G142-H80
Aaltje Ruierds, huisvr. v. Pytter Siesverda G307-H229
Abbe Doede G127-H175
Abbe Fransz. G158-H63
Abbe Pytters G158-H63
Abbema, Aaltje Hylkes, wed. v. Jan Buwalda G71-H109
Abbema, Aeltie Tiepkes G276-H204
Abbema, Antje Hylkes, wed. v. Jan Buwalda G71-H109
Abbema, Harmannus G30-H324
Abbema, Hiltie Tiepkes, wed. v. Yde Heerkes Ydema G278-H201
Abbema, Hylke Tiepkes G71-H109
Abbema, R. (?) G216-H?
Abbema, Rintje Tiepkes ?
Abbema, Tiepke Hylkes G270-H198
Abbema, Ybeltie Tiepkes, wed. v. Jan Baes Brouwer G308-H230
Adama, Antje G29-H329
Adama, Lollius ab G121-H185
Adius, Tietzcke. G56-H89
Adriani, Ds. G65-H?
Aef ......, huisvr. v. Jacob Roelef van Dalen. G10-H149
Aef Baerns, huisvr. v. Dr. Jacob Meintes G2-H245
Aef Jacobsdr., huisvr. v. Ghysbert Fransz. Ens G10-H149
Aeghtie Fockes, huisvr. v. Gerryt Jacobs G337-H256
Aelf Times G170-H50
Aelke Doede wyf G127-H175
Aeltie Heins, huisvr. v. Hendrick Jacobs G335-H254
Aemylidid, hopman G155-H76
Agge Andris, echtgen. v. Teetske Hanses G80-H113
Agricola, Gerardus G15-H117
Albada, Jetske Andries G55-H90
Allert Pieterz. G66-H102
Altena, Adrianus G145-H75
Altena, Petrus G218-H17
Altens, Pieter G145-H75
Althusen, Agnes, huisvr. v. Ulricus Huber G72-H108
Althusius, Harmannus G227-H12
Altie Sydses, wed. v. Adrianus Altena G145-H75
Amama, Hendrik G201-H26
Amama, Sixtinus G201-H26
Amersfoordt, Jac. G298-H219
Andela, Jetske Feddricxs, huisvr. v. Jan Jansen Wringer G129-H181
Andela, Tjalling Feddricxs. G202-H25
Andrae, Catharina, huisvr. v. Wibius Bleck G185-H41
Andries Ulbets G55-H90
Andringa, Ydtie G106-H151
Andris Jansz. G228-H13
Ansta, Johannes G19-H87
Antje Abbes, wed. v. Douwe Andris G158-H63
Antie Clasesdr., huisvr. v. Rochus Baerents G182-H44
Antie Freerks, huisvr. v. Jacobus Horreus G283-H209
Antie Harmens, huisvr. v. Age Ennema G116-H167
Antie H.ri. dr., huisvr. v. Jeldert Wybes G177-H?
Antie Idses dr. G262-H189
Antie Jacobsdr., huisvr. v. Otte Douwes G66-H102
Antie Joostedr., huisvr. v. Hieronimus Willems G147-H78
Antie Saakes, wed. v. E.A. Beduin G312-H241
Antie Steves G256-H196
Antie Symensdr., huisvr. v. Sioerdt Ennes G324-H248
Antje Sybrens, wed. v. Arnoldus Sydeerius G159-H62
Antonides, Henricus G122-H307
Arcerius, Johannes G226-H11
Arcerius, Sixtus G226-H11
Arents, Baukjen, huisvr. v. Hector v. Burenstins G345-H269
Arents, Theodorus G345-H269
Arnaud, H.... d' G168-H54
Arnoldi, Martinus G33-H331
Arnoldi, Nicolaus G33-H331
Auck Eeuwesdr., wed. v. Tiallingh Feddricx Andela G202-H25
Auck Ockes, huisvr. v. Tiepke Tieerdts G351-H278
Auckie Jetses, wed. v. Hein Jans G318-H254,335-H254
Auckie Tammes G318-H254

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Baarda, Ibeltie Sikkes, huisvr. v. Gerrit Luitjens Roorda G265-H191
Balck, Doninicus G301-H223
Balck, Edsardus, G301-H223
Balck, Johannes G252-H134
Balck,(Nico)laes G252-H134
Banga, Aaltje G135-H182
Banga, Lysbert Sydses G135-H182
Banister, Mary G1-H253
Bants, Rioerdt G260-H187
Bants, Syoicke G260-H187
Bauck, Laurentius G210-H23
Baucke Fr[ansz.] G103-H147
Baucke Ippes G64-H99
Baucke Pietersz. G193-H33
Baukie Jans, wed. v. Folkert Luutses G225a-H7
Bauckien Jans G225a-H7
Bechius, Aurelia huisvr. v. Rudolphus Petri G149-H72
Becker, Jacobus Rodrigius de G67-H103
Beduin, Eevert Andries G312-H241
Beima, Focke Jansz. G64-H99
Beima, Jan Fockes G64-H99
Beijtske Bauckedr. G193-H33
Bekker, Geertruyd, huisvr. v. T.H. Reen G84-H165
Beyma, Jan G220-H14
Beyma, Wytso van, echtgen. v. Fedke Doekes van Lamminga G109-H158
Beyma, ...... G220-H14
Blankendael, Henricus van G309-H231
Ble(c)k, Wibius G185-H41
Blocq, Maeyke de, huisvr. v. Douwe Hoeytes Stickenbuier G100-H140
Boer, Johannes Gerrits de G122-H307
Boer, Mevius Gerrit de, echtgen. v. Anna Joanna Feyens G102-H142
Bogarda, Cornelia Poulis G54-H91
Bogarda, Loulis Cornelis G54-H91
Bogarda, Titia, huisvr. v. Suffridus Westerhuis G114-H161
Bonekam, Focke Claesen, ectgen. v. Lysbettje Poulus G92-H127
Bonekam, Lolckien Fockes G92-H127
Boner, Iefke Everds dr., wed. v. Philips du Gardyn G79-H112
Bonnama, Frouck van G37-H319
Botma, Auckien, echtgen. v. Horatius Doman G131-H174
Bothnya, Jarich van G16-H116,G25-H283
Botnia, Dominicus van G356-H279
Botnia, Duco van G245-H293
Botnia, Julius van G245-H293
Botnia, Luts van G245-H293
Botnya, Fokel, huisvr. v. Julius van Botnya G41-H321
Botnya, Julius van G41-H321
Botnya, Tyalling van G7-H171
Botto (?) Poppaz. G304-H228
Boumans, ...... Lases G249-H197
Bourboom, Johanna, huisvr. v. ....... Camper G115-H166
Bouts, Jan G278-H201
Braam, Jacob G142-H80
Broersma, Fedttie Obbes, huisvr. v. Ocke Jans G351-H278
Brongersma, Maria, huisvr. v. Regnerus Reen G84-H165
Brouwer, Alida G26-H268
Brouwer, Baes G308-H230
Brouwer, Bernardus G26-H268
Brouwer, Jan Baes G308-H230
Brouwer, Poppius Roorda G317-H242
Brouwer, Ruird Ruirds G161-H60
Bruinia, Attie Agges, huisvr. v. Jurian Beerns Salvarda G116-H167
Bruinia, Jorryt Agges G63-H100
Bruinia, Sybrand Agges, (de jonge) G164-H53
Bruinia, Taecke Agges G264-H186
Bruinia, Taetske Gerryts, huisvr. v. Hessel Hanecroot G164-H53
Bruinia, Tryntje Jorrits, huisvr. v. Hugo Laurman G164-H53
Bruynia, ....... ?
Bruinis, Sibrandua Aggei G32-H330
Buinau, Margareta van, wed. v. Antonis van Egmondt van Meresteyn G167-H52
Buinau, Roelef van G132-H275
Burenstins, Hector van G345-H269
Buveritius, Haring G332-H252
Buwalda, Jan G71-H109

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Caanelia Siebe...., huisvr. v. Wytse van Eechten G156-H67
Caesaris, Gathio G58-H88
Kamminga, Harmen G88-H124
Camminga, Minno van G39-HMZB
Camminga, Rienck van G26-H268
Camminga, ....... , Gerold Cam(minga)zoon G81-H118
Camynga, Catrina van G23-H30
Camynga, Gerrolt G23-H118
Camp, Hittie I., huisvr. van F. Reinsma G341-H259
Camp, Jentie G341-H259
Camper, ..... , echtgen. van Johanna Bourboom G115-H166
Kamstra, Catrina van, huisvr. v. Jarich [van Dekama] G14-H121
Kann, Anthonius G56-H89
Cerbin, Jan Jacques G266-H192
Cesaraey (?), Allit. G245-[H293]
Challansi, Pieter van G?-H221
Kingma, Antie, huisvr. v. Thys Piers G279-H208
Kingma, Catharina van G38-H318
Kingma, Pyter Intes G279-H208
Kingma, Ulbe Pyters G279-H208
Ciricus, rector ecclesiae G53-H?
Claes Claesen G10-H149
Claes (Jans ?) G66-H102
Claes Jelles G27-H267
Claes Johannisz. G154-H65
Claes Pietersz. G259-H178
Claeske Suirdtsdr., huisvr. v. Hieronimus Willems G147-H78
Cleiterp, .......(erts ?) G331-[H251]
Klinkhamer, Sjoerdt Ieppes G338-H255
Cloppenbarg, M. G189-H39
Coetier, Gulielmus G152-H70
Conradi, P. G364-H276
Coopmans, Gatske Gatses G278-H201
Coopmans, Georgius G142-H80,278-H201
Coopmans, Jan G142-H80
Coopmans, Reiner G270-H198
Coster, Leeukje Hendriks G135-H182
Krijn Wytzezn. G18-H97
Cristoff Karls G99-H141
Krol, Anna, huisvr. v. Derk Fontein G142-H80
Kynsk Gerrijts G189-H39

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Dalen, Mr. Jacob Roelefs van G10-H149
Deekama, Anna Jw G258-H184
Deekema, Ymck van, huisvr. v. Duco van Botnia G245-H293
Dekama, Anna G17-H107
Dekama, Jw van G9-H163
Dijkstra, Pier Heesels G307-H229
Dirck Bauckes G204-H?
Dirck Govertzn. G24-H31
Dirck Hoites G141-H81
Dirck Pierzn. G68-H104
Dirck Wiltjes G?-H176
Diucke Pyters, huisvr. v. Dirck Hoites G141-H81
Doedtie Idtzesdr. G262-H189
Doem, Hendrik van G136-H83
Doem, Lucia van, wed. v. Zacheus Mulder G159-H62
Doem, Titia van, huisvr. v. Haringh Buverittius G332-H252
Doenge, Foppe G2-H245
Doenge, Herc. G2-H245
Doenge, Sijds G2-H245
Doeti Douwes G110-H157
Doitsma, Anna G85-H123
Doitsma, Jacobus, echtgen. v. Aeltje Juckema G85-H123
Doman, Hermannus G184-H43
Doman, Horatius G131-H174
Donia, Jacob Jansen G158-H63
Dorothea Romkedr., huisvr. v. Wybe Endyez. G274-H202
Douwe Andris G158-H63
Douwe Tammes G318-H254
Doyem, Franske van G128-H172
Doyem, Orck ?
Doyem, Orck Poppez. van G271-H197
Driesche, Maria a, echtgen. v. Lollius ab Adama G121-H185
Duercop, Anna, huisvr. v. Henricus Rhala G106-H151

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Ebel Jansdr., huisvr. v. Jan Jochems G68-H104
Ebelke, Jan Jochemsdr. G68-H104
Eebel Jans, wed. v. Rintie Tiepckesz. G61-H95
Eechten, Wytse van G156-H67
Eepe Wybesz. G274-H202,278-H201
Eetsma, Itjen Scheltedr., wed. v. Jorit Hannia G315-H235
Eeuwens, Tiaecke, huisvr. v. Theod. Mantgum G19-H87
Egmondt van Meresteyn, Antonis van G167-H52
Eeidsma, Eidse Agges G155-H76
Eidsma, Aggeus G237-H201,155-H76
Eidsma, Johannes G155-H76
Eidtsma, Pyckjen, huisvr. v. hopman Aemylidid G155-H76
Einne Jans G316-H238
Ekama, Joh. ?
Endue, Suyrdt Wybe G12-H138
Enne (Inne) Sioerds G324-H248
Ennema, Age, echtgen. v. Antie Harmens G116-H167
Ennema, Ageus G339-H258,116
Ennema, Joannes Pyters G116-H167
Ens, Albert Ghisbert G209-H22
Ens, Bouwen Clasen G69-H105
Ens, Frans Gisbertsz. G198-H29
Ens, Frida Bouwens G69-H105
Ens, Geert Remersdr. G189-H39
Ens, Gerryt Reinersz. G189-H39
Ens, Ghysbart Fransz. G10-H149
Ens, Gisbert Jacopsz. G198-H29
Ens, Janke Jeroens, wed. v. Johannes Bart Meyer G90-H129
Ens, Nicolaes G34-H332
Ens, Peter G198-H29
Ens, Pieter Gysbertzn., echtgen. v. Jittie ....... G93-H135
Ens, (R)eyner Gys(berts), huisvr. v. .....(bert) Fransz. G189-H39
Ens, Riecxt Claesedr. G108-H85
Ens, Tet Ghysberts, huisvr. v. Jeroen Walinge Mondelban G90-H129
Ens, Wibe (Bouwens ?) G69-H105
Ens, ........ G350-H280
Erdtke, Willemsdr. G138-H85
Everd Reinerszn. G79-H112

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Faber, Rinske G56-H89
Faber, Tymaeus G56-H89
Fed Gerbensdr., wed. v. Albert Ghisberts Ens G209-H22
Feenstra, Antje, huisvr. v. Aggaeus Ennema G339-H258
Feenstra, Grietje M., huisvr. v. Johs. Peerdemans G68-H104
Feenstra, Sjoukje G78-H295
Feenstra, Tys Wepkes G297-H220
Feenstra, Wepke G297-H220
Feikema, Jan G17-H107
Fetermaker, Hein Jans G318-H254
Feyckesz., ........ G347-H?
Feyens, Anna Joanna, huisvr. v. Mevius Gerrit de Boer G102-H142
Filippus, Lucas de G238-H298
Focco Claessen G337-H256
Focke Fockesz. G276-H204
Focke Obbes G337-H256
Foekel Meinertsdr., huisvr. v. Harten Sijegers G130-H177
Fogelsang, Johannis Gerritz G18-H97
Fontein, Aukjen, huisvr. v. Georgius Coopmans G142-H80
Fontein, Dirk G142-H80
Fontein, Jan G142-H80
Fontein, Reiner G142-H80
Frans Pieters G78-H295,203
Freerk Gatses G236-H224
Fridts Willemsdr. G55-H90
Frisius, Hero G224-H9
Froucke, Jarich Bothnya wijf G16-H116

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Gaikema, Maria, huisvr. v. Livius à Meinsma G134-H173
Gardijn, Philips du G79-H112
Gatse Freerks G238-H298
Gautz, Ael (W?), Sicke Gratinga wyf G44-H313
Geert Dirck dr., scipper Pier (Rienks) wyf G68-H104
Geert Egberts G347-H?
Geert.... Ne....... G194-H32
Geert Ottes, huisvr. v. Livve Dirksz. G120-H170
Geertie Andriesdr., wed. v. Jan Fockes (Beima) G64-H99
Geertje Dircksdr., Dowe Jansz. Wringer wyf G68-H104
Gelder, Antie Aryans, huisvr. v. Ds. Johannes van der Mey G239-H300
Gell... E....... , huisvr. v. Johannes Pyters G154-H65
Geriken, Christopheri R
Gerlsma, Hittie Sikkes, wed. v. Pier Fransen Reinsma G341-H259
Geroldsma, Frans van G262-H189
Geroldsma, Idsardus van G47-H309
Geroldsma, Tettie G47-H309
Geroldsma, Tryntie van G262-H189
Gerroltsma, Johanna Catharina, huisvr. v. Willem Nauta G323-H249
Gerryt Jacobs G337-H256
Ghemmenich, Cornelius van G38-H318
Ghemmenich, Elisabeth G346-H282
Ghemmenich, Henrick G346-H282
Ghemmenich, Henrick Jacobs G196-H28
Ghemmenich, Jacob van G38-H318,192
Ghemmenich, Paulus van G38-H318, G57-H88
Ghemmenich, Wilhelmus Henrixz. G196-H28
Gonggrijp, Hans G96-H136,239
Gonggrijp, Harmanus G96-H136
Gonggrijp, N. ?
Gotfridus, Dominus G209-H22
Graef, Anna de, huisvr. v. H.D. Lomars G146-H66
Gratinga, Kempo G44-H313
Gratinga, Renick G44-H313
Gratinga, Sicke G44-H313
Gravius, Riemke G51-H304
Gredtske Hendericks, huisvr. v. Rommert Roelofs G292-H218
Griet Jans G243-H63
Griet Tonisdr., wed. v. Gysbert Fransz. Ens G10-H149
Grietie ......... G157-H?
Grietie Feikes, huisvr. v. Ruird Ruirds Brouwer G161-H60
Grietie Hoites G141-H81
Grietie Jans G64-H99
Grietje Juriens, huisvr. v. Henderik Pybes Nauta G88-H124
Grietie Pietters G337-H256
Gryttie Jans, huisvr. v. Jacob Jans (Donia) G158-H63
Gurtlerus, Nicolaus G217-H18

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Haan, Rinze Fonger de G272-H196
Haenecroot, Hessel G164-H53
Hambach, Anna G62-H179
Hanckema, Claas, hopman Harlingen G358-H?
Hania, Sytie van G315-H235
Hania, Seerp G315-H235
Hannama, ........... (van Coudum) G60-H94
Hannia, Jorit G315-H235
Hannya, R...... Broers van G186-H36
Hans .......... G157-H?
Harcoma, Anne G104-H261
Harkema, H. G36-H329
Hatzema, Harcko Ruardi G267-H193
Haukema, Grietje, huisvr. v. Aggeus Eidsma G237-H201
Haukema, Lambert (Lammert) G237-H201
Heercke Yedes G269-H199
Heerma, ...... van ?
Heimans, Rinnert G61-H95
Hein Jans G318-H254,335-H254
Hendema, Nicolaes G93-H135
Hendrick Jacobs G335-H254
Hendriksen, Doeke H. G292-H218
Herama, Atke G40-H322
Herema, Hiilck Geroltdr. van G8-H169
Herema, Iedwer G45-H315
Hessel Jans G228-H13
Hielke Ryensdr., wed. v. Lieuwe Jans G360-H272
Hieronimus Willems G147-H78
Hillema, Eelkien Poppes G319-H244
Hindama, Catharina van G38-H318
Hindema, Janneke Olphardy G280-H207
Hiske (Jarichsdr.,) huisvr. v. Otte Douwes G66-H102
Hobma, Hans Douwes G202-H25
Hoekstra, Botte Pytters G64-H99
Hoeve, Antie Rinnerts van der G61-H95
Hoeve, Auckien Rinnerts van der G61-H95
Hoeve, Rinnert Gysberts G61-H95
Hoierius, Foekel Wyllems, huisvr. v. Hoyte Douwes Styckenbuir G11-H145
Hoierus, Lambert Willemsoen G11-H145
Hoierus, Mr. Willem Lambert Doen G11-H145
[Holwarda, Johannes] Pho[c]ilides, Prof. G148-H73
Horreus, Bottie G140-H82
Horreus, Gerrit ? R..ses G330-H250
Horreus, Iefke, wed. v. Taco Yskes Jelgersma G219-H16
Horreus, Jacobus G283-H209
Horreus, Jo. G140-H82
Horreus, Petrus G283-H209
Horreus, Pytter G283-H209
Horreus, P. G140-H82
Horreus, Willem G283-H209
Hottingha, Barber G48-H?
Hottingha, Katrijn G9-H163
Hottinghe, Swob G3-H237
Houckema Claas G112-H270
Houckema, Hiddius G150-H71
Houckema, ..dives Taconis G150-H71
Houwerda, Anna van, huisvr. v. Ds. A. Stryk G80-H113
Houwerda, Cornelis van G139-H86
Houwerda, Hylke Pytters G270-H198
Houwerda, Lambertus van G80-H113
Houwerda, Lambertus Hilarides van G80-H113
Houwerda, Ybeltie L. van G80-H113
Houwerda, ........ van, huisvr. v. Johannes Eidsma G155-H76
Hoxwier, Hector van G40-H322
Hoxwier, Lutz G40-H322
Hoxwier, Vic Aesgo G45-H315,74
Hoxwier, Vic, (Aesgo Hoxwier en Iedwer Herema dr.) G45-H315
Huber, Agneta G242-H290
Huber, Georgius G273-H200
Huber, Renatus G263-H188
Huber, Sjoukjen G79-H112
Huber, Suffrida G263-H188
Huber, Titia G273-H200
Huber, Ulricus G72-H108,79,242,263,273
Huber, Zacharias G273-H200
Humalda, ....... van G285-H?
Huybert Claesz. G?-H176
Hylck Albertsdr., huisvr. v. Everd Reinerszn. G79-H112
Hylck (Ly...?), 2e huisvr. v. Marten Syegers G130-H177

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Ydema, Yede (Yde) Heerkes G278-H201
Ydema, Anna, huisvr. v. Jan Bouts G278-H201
Ydke Willemsdr. G138-H85
Idsings, Sapheus Renici G150-H71
Idts Fockes G259-H178
Idts Pitters G262-H189
Yedema, Hercke G278-H201
Yedtske Abbes, wed. v. Jan Bootes G158-H63
Yeske Jacobsdr., wed. v. Seerp Douvez. G269-H199
Ietske Heins G335-H254
Yetske Bauckes, huisvr. v. Focco Claessen G337-H256
Inse Hendricks G61-H95
Ippe Romckes G343-H263
Ysbrand Rinses, echtgen. v. Tettie Meyers G90-H129
Yttje Dircks G63-H100

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Jacob Hessels G228-H13
Jacob Jans G225a-H7
Jacob Meintes G2-H245
Jacobides, Aemilius G278-H201
Jakles, Jacoba Johanna G26-H268
Jakles, Pier G26-H268
Jan Abbe G127-H175
Jan Aerts G324-H248
Jan Alkers(?) G305-H227
Jan Andris G228-H13
Jan Bootes G158-H63
Jan Claesz. G257-H183
Jan Cornelisz. G360-H272
Jan Eewerts G184-H43
Jan Heins G335-H254
Jan Iemes G142-H80
Jan Jochems G68-H104
Jan Ockesz. G351-H278
Jan Tiercx G337-H256
Janke Douwes, huisvr. v. Pyter Diercks G110-H157
Janke Huybertsdr., huisvr. v. Claes Pietersz. G259-H178
Jeldert Wybes G173-H45
Jelgersma, Gerardus G219-H16
Jelgersma, Peeterus G343-H263
Jelgersma, Taco Yskis G219-H16
Jelgersma, (Y)ske G343-H263
Jelle Taeckes G150-H71
Jets Gerritsdr., huisvr. v. Claes (Nicolaas) Ens G34-H332
Jetske Harmens, huisvr. v. Heercke Yedes G269-H199
Jetske ...(sterdam?), huisvr. v. Uylke ...... G252-H134
Jittie ........ , huisvr. v. Pieter Gysberts Ens G93-H135
Johannes Pieters G154-H65
Joost Alefsz. G147-H78
Jouwerke Rinties G61-H95
Juckema, Aeltje, huisvr. v. Jacobus Doitsma G85-H123
Juckema, Ruardus à G21-H49

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Lambert Simensz. G169-H51
Lamberti, Hayo G169-H51
Lamminga, Fedke Doeckes van, huisvr. v. Wytzo v. Beyem G109-H158
Latana, Petrus G115-H166
Lens, Eets G38-H318
Lesgewang, Andreas à R
Ley, Judith van der, wed. v. Ulricus Huber G242-H290,263-H188,273-H200
Lieuwe Jans G360-H272
Lieuwe Takes G228-H13
Lisbet Claesdr., huisvr. v. Idts Fockes G259-H178
Livve Dirksz. G120-H170
Lock, Anna Pauwelsdr. G196-H28
Lolcama, Wybe L. G351-H278
Lollides, Lollius R. G194-H32
Lombaer, ....... G145-H75
Lomars, H. D. G146-H66
Lomars, Petrus Nathanael G146-H66
Lomers, Siouckje Dionisius G362-H274
Loré, Catharina, wed. v. Harmanus Gonggryp G96-H136
Lysbet Jans G338-H255
Lysbetje Poulus, wed. v. Focke Claesen Bonckam G92-H127

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

M..... Eybert G243-[H63]
Mae... Taeckes G150-H71
Maeike Joannis, huisvr. v. Ds. Bernardi Schotani G42-H320
Maertzen Aetedr., huisvr. v. mr. Willem Lambertz. Hoierius G11-H145
Maeycke Isbrans, huisvr. v. Jan Andris G228-H13
Mantgum, Theodoricq G19-H87
Marnstra, Melis G153-H64
Marten Sijegers G130-H177
Mary Bauckedr., huisvr. v. Johannes Gerrits Fogelsang G18-H97
Mayke Hubertsdr. G150-H71
Mayke Jansdr. G?-H176
Mayke Krynsdr. G18-H97
Me...., Epke G274-H202
Mebius, Adrianus G55-H90
Meerhaeghen, Jan Janzoon G2-H245
Meile Orcksz. G226a-H5
Meinsma, Livius Boelius à G134-H173
Meinte Pittersz. G158-H63
Mellema, Otte Minnez. G60-H94
Menaldum, ......... G271-H197
Menaldum, Joh. G344-H262
Mensenburgh, Fedsje, huisvr. v. Prof. Abrahamus Steindam G86-H119
Metsler, Philippina Elisabeth G142-H80
Mey, Jacobus van der G239-H300
Mey, Johannes van der G239-H300
Meyer, Johannes Bart G90-H129
Meyer, Tryntje Johannes Bart G90-H129
Meyers, Fr. Gul. G20-H68
Meyers, Tettie, wed. v. Ysbrand Rinses G90-H129
Midverda, Ambrosius Taekes G195-H27
Moll, Gellia G37-H319
Mondelban, Jeroen Walings G90-H129
Mulder, A. G342-H264
Mulder, Claes G137-H84
Mulder, Zacheus G159-H62
Muleria, Christina, huisvr. v. Menelaus Winsemius G71-H109
Mullenaer, Douwe Isbrans G302-H143

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Nauta, Ds. H. G88-H124
Nauta, Henderik Pyebes G88-H124
Nauta, Juryan Henderiks G88-H124
Nauta, Pybo Henrici G88-H124
Nauta, Willem G323-H249
Neeltje Jans, wed. v. Jan Iemes G142-H80
Nys, Anna Pieters, huisvr. v. Uylke ........ G252-H134

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Ockama, Rioerdt van G29-H329
Ocke Jans G351-H278
Ockingha, Hero van G17-H107,G36-H323
Otto Douwes G66-H102
Oukerk, Antie, wed. v. Melis Marnstra G153-H64
Outermans, Anna, huisvr. v. Hendrick Prigge G261-H190
O...sema, Harmen G176-H?

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Paffenroden, Adam van G258-H184
Pasor, Georgius G183-H43
Pauw, Jan G131-H174
Peerdemans, Johs. G68-H104
Peschwitz, Godofredus à R
Petraeus, Jeltie Auwckes, wed. v. Wybe Andries Wybenga G332-H252
Petri, Rudolphus G149-H72
Pho[c]ilides [Holwarda, Johannes], Prof. G148-H73
Pibinga, Anna G35-H331
Pibinga, Maria, huisvr. v. Prof. [Johannes] Pho[c]il[i]des [Holwarda] G148-H73
Pier Rienck G68-H104
Pieter Lambertz. G169-H51
Pieter Willemz. G138-H85
Pitrick Johannesdr. G154-H65
Pollius, Magdalena G345-H269
Poppama, Bauk Rienckdr., huisvr. v. ........ Menaldum G271-H197
Poppinga, Elizabeth G154-H65
Poppinga, Johannes G154-H65
Poppinga, Tarquinius G154-H65
Popta, Jacob G75-H164
Posthumus, Janneke Jansen, wed. v. Sjoerdt Jeppes Klinkhamer G333-H255
Postma, Suffridus G173-H45
Postuma, Hendrikkie, wed. v. Joh. Ekama G?-H125
Potgieters, Francina, huisvr. v. Henricus Schotanus à Sterringa G170-H50
Poulus Cornelis (Bogarda) G54-H91
Prigge, Hendrick G261-H190
Pytter Abbes G158-H63
Pyter Diercks, echtgen. v. Janke Douwes G110-H157
Pytie (Johann)isdr. G154-H65

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Rapiolti, Lucas G245-H293
Reen, Regnerus, echtgen. v. Maria Brongersma G84-H165
Reen, Regnerus Brongerus G345-H269
Reen, Sibrandus G345-H269
Reen, Teeltje G84-H165
Reen, T.H., echtgen, v. Geertruyd Bekker G84-H165
Reinsche .elmersdr., wed. v. Hidde Hesselsz., huisvr. v. Ruiert Ygis G331-H246
Reinsma, Frans Piers G341-H259
Reinuke Jeroenimus Abbes G158-H63
Reinw Pittersdr. G158-H63
Renemen, Fokeltie G61-H95
Rense Klaessen G326-H246
Renske ........ huisvr. v. Sybbren Sybbrens G306-H226
Renso Willems G326-[H246]
Revius, Jacobus G359-H273
Revius, Susanneke G359-H273
Revius, Wibrandus G359-H273
Rhala, Henricus, echtgen. v. Anna Duercop G106-H151
Rhala, Franciscus G106-H151
Rhala, Philippus G106-H151
Riemme Sipkes G302-H143
Rienck Takazoen G5-H215
Rimmert Sierks G297-H220
Rincke Krynsdr. G18-H97
Ringers, Ds. Vitus, echtgen. v. Trijntje Johannes Bart Meyer G90-H129
Rinske Yillis, wed. v. Petrus Horreus G283-H209
Rintie Tiepckesz. G61-H95
Risselaerda, Sjoertie Willems, wed. v. Meinardus Salvarda G138-H85
Rochus Ba(e)rents G182-H44
Ro(e)dmersma, Douwa G2-H245
Roerda, Goffo van G50-H305
Rommert Roelofs G292-H218
Rompf, Maria Felicitas, wed. v. Harmannua Althusius G227-H12
Roodmers, Tzietske Claesedr., huisvr. v. Pieter Abbes G158-H63
Roorda, Gerrit Luitjes G265-H191
Roorda Brouwer, Poppius G317-H242
Ro. Romkes, huisvr. v. Jo. Horreus G140-H82
Ruiert Ygis G331-H246
Ruird Ruirds G335-H254
Ruitenschild, Jan G89-H222

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Salvarda, Jurian Beerns, echtgen. v. Attie Agges Bruinia G116-H167
Salvarda, Meynert (Meinardus) G138-H85
Salverda, Aaltje, huisvr. v. Tjeerd Banga G135-H182
Salverda, Anna, wed. v. Aemilius Jacobides G278-H201
Salverda, Antie Beerns, huisvr. v. Tiepke Hylke Abbema G270-H198
Salverda, Gepke Ottes, huisvr. v. Bae Jans Brouwer G308-H230
Salverda, Jeltje P., huisvr. v. Syds Banga G135-H182
Salverda, Jurjen Beernts G270-H198
Salverda, Poppe G270-H198
Salverda, Sioerdt G266-H192
Salverda, Sjoukjen A. G244-H292
Salverda, Vitus G270-H198
Salverda, Yetske Beerns G270-H198
Salverda, Yttie Lammerts, wed. v. Aggeus Eidsma G278-H201
Salverda, Yttje Beerns G270-H198
Sape Sibesz. G225-H10
Zas, Maryke, huisvr. v. Dr. Johannes Ansta G19-H87
Scheltema, Cornelis Pauluszn. G54-H91
Scheltema, Jacobus G54-H91
Scheltema, Jan Jans G66-H102
Scheltema, Paulus G66-H102
Scheltema, Tomas G274-H202
Schiere, N., 1763 G313-H?
Schotanus, Bernardus G42-H320
Schotanus, Hendrik Lyckles G342-H264
Schotanus, Henricus G194-H32
Schotanus, Henricus H. G194-H32
Schotanus, Ryckien Piers G54-H91
Schotanus à Starringa, Henricus G170-H50
Schraderus, Jo. G192-H34
Schultetus, Namkjen G184-H43
Schultz, Giliam G32-H330
Schurman, Frederick van G22-H40
Schurman, Johan van G22-H40
Schurman, Samuel van G22-H40
Seerp Douvesz. G269-H199
Siae(rdama ?), Eedve(r) G6-H195
Sibranda, Joannes G203-H24
Siersma, Idtske Lieuwes, wed. v. Dominicus Balck G301-H223
Siesverda, Baukje, huisvr. v. Rinze Fonger de Haan G272-H196
Siesverda, Pytter G307-H229,310
Sineda, Feikie, wed. v. Lambertus Bos G330-H250
Sinnama, Sivridus Sirenus G173-H45
Sitie Cornelia, huisvr. v. Sape Sibesz. G225-H10
Siurdt Jasperz. G173-H45
Sixti, Obbertus G194-H32
Sminia, Idsardus G47-H309
Sminia, Titia Catharina G47-H309
Sminia, Raadsheer G47-H309
Solcama, Capt. G171-H133
Souke Jeroenmus, huisvr. v. Abbe Pytters G158-H63
Staalstra, Aaltje, huisvr. v. Claas Mulder G137-H84
Stanye, Lutz G25-H283
Stapert, Bauckien Pieters, wed. v. Hendrick Lyckles Schotanus G342-H264
Stapert, Hans Doowe G117-H168
Steenkist, Hiske G228-H13
Steenkist, Janke G228-H13
Steenkist, Maeyke G228-H13
Steindam, Abrahamus, echtgen. v. Fadsje Mensenburgh G86-H119
Stickenboer, Tamme Douwes van G318-H254
Stickenbuer, Hoite Dow G55-H90
Stickenbuier, Douwe Hoeytes, echtgen. v. Maeyke de Blocq G100-H140
Stickenbuier, Hoeyte Dovvesz. G100-H140
Stinstra, Pieter G42-H320
Strick, ....... G287-H212
Strijk, Ds. A., echtgen. v. Anna van Houwerda G80-H113
Suirgenhorst, Hilcti Melchiors, huisvr. v. Jan Alhers ? G305-H227
Suylen, Lyzabeth Gysbertsdr. van, wed. v. H.J. v. Ghemmenich G196-H28
Zving, Yedte Reins, huisvr. v. Piter Abbes G158-H63
Syaerda, Douue à G21-H49
Zyaerda, Lutsz van G43-H311
Zyarda, .....tte G46-H316
Sybbren Sybbrens G306-H226
Sydeerius, Arnoldus G159-H62
Syersma, Antie Jansdr., echtgen. v. Hans Douwes Stapert G117-H168
Syke Heins, huisvr. v. Tamme Douwes (v. Stickenboer) G318-H254
Syouck [Pieters]dr., Claes Jelles stienhouwers wijf G27-H267
Syurdt Wybe Endvesoen G12-H138

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Taecke Taeckesz. G150-H71,267
Taeke Jelles G150-H71
T..ts Tiaerdsdr., huisvr. v. Pieter Jansz.(Tzom) G286-H211
Tallum, Adriaentie, huisvr. v. Theodorus Arents G345-H269
Tamme Douwes G318-H254
Teetske Hanses, wed. v. Agge Andris G80-H113
Terpstra, Cornelius G188-H38
Terpstra, Johannis Douwes G188-H38
Tettje Piers, huisvr. v. Jacob Jans (Donia) G158-H63
Thiensma, Heero Claases G319-H244
Thys Piers G279-H208
Tiaerd Lolkesz. G296-H234
Tiaertsma, Ielke Hesselsdr., huisvr. v. Epke Me...... G274-H202
Tiecke Jansdr., huisvr. v. Lieuwe Takes G228-H13
Tiensma, C. H. G319-H244
Tiepke Tieerdts G351-H278
Tiepkema, Saecke Tiepkes G250-H301
Tiesma, Tettje Jacobs, wed. v. Jan Jans Scheltema G66-H102
Tjesma, Poulus G54-H91
Tjetske Sierks, huisvr. v. Tys Wepkes (Feenstra) G297-H220
Tolsma, Diewke Pyters, huisvr. v. Lambert Haukema G237-H201
Toutenburg, Hessel van G294-H217
Trin Syrcksdr. G274-H202
Trinke Jansdr., huisvr. v. Sape Sibesz. G225-H10
Trintie (?) Andrysdr., huisvr. v. Jan Beyma G220-H14
Trintie Idzesdr., huisvr. v. Frans Pieters G203-H24
Trintie Jans G225a-H7
(Tryn ?) Albertsdr., wed. v. Claes (Jans ?) G66-H102
Tryn Gerbensdr., huisvr. v. Jan Claesz. G257-H183
Tryn Gisbertsdr. G55-H90
Tryn Johannisdr., huisvr. v. Focke Fockesz. G276-H204
Tryntie Harmens, huisvr. v. Dirk Hoites G141-H81
Trijntie Heins, huisvr. v. Ruird Ruirds G335-H254
Tryntie Kempedr. G267-H193
Tryntie Siourds ?, huisvr. v. Jan Aerts G324-H248
Tryntjs Andries, wed. v. Hylke Tjepkes Abbema G71-H109
Tryntje Fookles, huisvr. v. Pier Hessels Dijkstra G307-H229
Tsernatoni, Steph. G162-H59
Tyal Johannisdr., huisvr. v. Baucke Pytters G193-H33
Tziets Jansdr., huisvr. v. Andris Jansz. G228-H13
(Tzom), Pieter Janz. G286-H211
(Tzom), Tiaerd Pietersz. G286-H211

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Ulbodus G156-H67
Ulenburg, Dionysius G66-H102
Ulenburg, Johannis Romkes G66-H102
Ulenburg, Tjetske, wed. v. Hendrik van Doem G136-H83
Ursinga, Berber Gerrits G17-H107
Uylke ......... G252-H134

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Valckenier, Joh. G62-H179
Valckenier, Petrus G62-H179
Velbruggen, Wilhelmus G133-H?
Velbruggen, Winandus, studiosus 1712 G133-H?
Verhel, Arnoldus G51-H304
Verhel, Johan G37-H319
Verhel, Ulckje G37-H319
Verkindert, Maria G57-H88
Vervou, Jan van G13-H132
Vervou, Raast van G13-H132
Veth, Cornelia, huisvr. v. Joh. van der Wayen G20-H68
Viglius, Siouckien, wed. v. Joh. Balck G252-H134
Voordt, Maria van, huisvr. v. Jan Jacques Cerbin G266-H192
Vriese, Maria de, huisvr. v. Tarquinius Poppinga G154-H65

A - B - C/K - D - E - F - G - H - I/Y - J - L
M - N - O - P - R - S/Z - T - U - V - W - >> begin

Waeyen Sr., Johannes van der G20-H68
Waeyen Joh.zn., Johannes van der G20-H68
Waeyen, Alet. Ald. van der G20-H68
Wal, P.S. van der G98-H115
Walpert, Tiete, wed. v. Sybrandus Agges Bruinia G164-H53
Walper(t), Tietske Hanses, wed. v. Taecke Agges Bruinia G264-H186
Walrich, Francina Dorothea Walta van G128-H172
Walta, Fokel van G31-H325
Walta, Hellena van G128-H172
Walta, Sybrant van G128-H172
Walta, Tiaerdt Holdinga van G128-H172
Weilighuis, Yefke G267-H193
Wellens, Boudewyn G144-H74
Wellens, Cornelia, wed. v. Lambertus van Houwerda G80-H113
Westerhuis, Suffridus, echtgen. v. Titia Bogarda G114-H161
Westra, Anna Aurelia van, huisvr. v. Theodorus Wyngaarden van Mensenburgh G173-H45
Westra, Aucke Claesen G173-H45
Westra, Suffridus Ausonides G173-H45
Wiarda, ....... G126-H271
Wiarda, Susanna, huisvr. v. D.T. Wilman G361-H271
Wibranda, Gerlantie Tierckes, huisvr. v. I...dwes Taconis Houcama G150-H71
Wigersma, ........ G195-H27
Wigersma, Wibrandus W. G195-H27
Wildschut, Janneke, huisvr. v. Georgius Coopmans G278-H201
Willem Pitersz. G138-H85
Willemsen, Anna P., huisvr. v. P.S. van der Wal G98-H115
Wilman, ....... Theodorus G361-H271
Wilman, ....... [A]nna G361-H271
Wilman, D. T. G361-H271
Winsemius, Menelaus G71-H109
Wol(p)hius, Laurentius G224a-H8
Wringer, Douwe Jansz. G68-H104
Wringer, Jan Janssen G129-H181
Wringer, Johannes G129-H181
Wringer, Trintie Douwedr. G68-H104
Wybe Endyesz. G274-H202
Wybenga, Wybe Andries G332-H252
Wygara, Bauck, huisvr. v. Syoucke Bants G260-H187
Wyke ...... G28-H?
Wyngaarden van Mensenburgh, Theodorus G173-H45
Wytske Fockes, huisvr. v. Jan Tiercx G337-H256

>> begin

Nieuw nr. Heerma van Voss en Corée (= G-nummer):
getypte aantt. in Tresoar/Rijksarchief Frl.
blz. --- oud nr.; nr. in fotocollectie grafstenen aldaar

G1. VC: 85-44; foto 2715

G2. VC: 69-XXIX (tegen muur kooromgang); foto 2709

G3. VC: 92-70; foto 2703

G4. VC: 29-98; foto 2713

G5. VC: 69-XXVIII (tegen muur kooromgang); foto 2512/2708

G6. VC: 69-XXX (tegen muur kooromgang); foto 2714

G7. VC: 70-XXXII (tegen muur kooromgang); foto 2711

G8. VC: 62-XII (tegen muur kooromgang); foto 2694

G9. VC: 66-XXI (tegen muur kooromgang); foto 2706

G10. VC: 16-52; foto 2705

>> begin

G11. VC: 84-42; foto 2702

G12. VC: 5-18; foto 2712

G13. VC: 60-VIII (tegen muur kooromgang); foto 2698

G14. VC: 63-XVI (tegen muur kooromgang); foto 2696

G15. VC: 60-IX (tegen muur kooromgang); foto 2700

G16. VC: 6-24; foto 2702/2710

G17. VC: 59-VI (tegen muur kooromgang); foto 2707

G18. VC: 64-XVIII (tegen muur kooromgang); foto 2701

G19. VC: 78-19; foto 2704

G20. VC: 61-XI (tegen muur kooromgang); foto 2697

>> begin

G21. VC: 70-XXXI (tegen muur kooromgang); foto 2692

G22. VC: 64-XVII (tegen muur kooromgang); foto 2699

G23. VC: 96-88; foto 2690

G24. VC: 58-III (tegen muur kooromgang); foto 2691

G25. VC: 79-24

G26. VC: 65-XX (tegen muur kooromgang); foto 2577

G27. VC: 51-8; foto 2510

G28. VC: ?

G28b. VC: 92-67

G29. VC: 89-57; foto 2481

G30. VC: 77-16, 84-38; foto 2521

>> begin

G31. VC: 33-108; foto 2472

G32. VC: 63-XV (tegen muur kooromgang); foto 2463

G33. VC: 89-55; foto 2458

G34. VC: 4-13, 10-38; foto 2535

G35. VC: ?

G35b. VC: 84-39

G35c. VC: 90-60a

G36. VC: 86-48; foto 2461

G37. VC: 59-VII (tegen muur kooromgang); foto 2402

G38. VC: 57-II (tegen muur kooromgang); foto 2610

G39. VC: 67-XXIV (tegen muur kooromgang); foto 2558

G39. VC: 80-26

G40. VC: 59-V (tegen muur kooromgang)

>> begin

G41. VC: 28-94; foto 2444

G42. VC: 61-X (tegen muur kooromgang); foto 2442

G43. VC: 57-I (tegen muur kooromgang); foto 2592

G44. VC: 29-95; foto 2590

G45. VC: 97-89; foto 2565

G46. VC: 85-43

G47. VC: 67-XXIII (tegen muur kooromgang); foto 2545

G48. VC: 79-23; foto 2547

G49. VC: 92-71; foto 2593

G50. VC: 75-12; foto 2553

>> begin

G51. VC: 77-18; foto 2459

G52. VC: 29-96

G53. VC: 58-IV (tegen muur kooromgang); foto 2486

G54. VC: 40-V (koor); foto 2576

G55. VC: 3-12; foto 2591

G56. VC: 25-82; foto 2541

G57. VC: 25-81; foto 2536

G58. VC: 23-73; foto 2579

G59. VC: 30-100

G60. VC: 27-85; foto 2571

>> begin

G61. VC: 82-35; foto 2562

G61a. VC: 72-7

G62. VC: 51-9; foto 2394

G63. VC: 95-81; foto 2410

G64. VC: 76-14; foto 2423

G65. VC: 21-68; foto 2452/2558

G66. VC: 88-52, 95-84; foto 2455/2572

G67. VC: 65-XIX (tegen muur kooromgang); foto 2428

G68. VC: 4-14; foto 2573

G69. VC: 11-40; foto 2534

G70. VC: ?

>> begin

G71. VC: 52-13

G72. VC: 94-80; foto 2555

G73. VC: 55-21; foto 2539

G74. VC: 70-1; foto 2560

G75. VC: 90-58; foto 2524

G76. VC: 79-24a; foto 2606

G77. VC: ?

G78. VC: 57-35; foto 2513

G79. VC: 14-47; foto 2588

G80. VC: 86-49; foto 2537

>> begin

G81. VC: 95-83; foto 2568

G82. VC: ?

G83. VC: 82-31

G84. VC: 10-39; foto 2480

G85. VC: 89-56; foto 2551

G86. VC: 7-28

G87. VC: ?

G88. VC: 87-51; foto 2613

G89. VC: 10-37; foto 2502

G90. VC: 17-55; foto 2611

>> begin

G91. VC: ?

G92. VC: 84-41; foto 2416

G93. VC: 5-15; foto 2625

G94. VC: 82-32

G95. VC: ?

G96. VC: 41-VIII (koor); foto 2605

G97. VC: 5-17

G98. VC: 77-15; foto 2549

G99. VC: 68-XXVI (tegen muur kooromgang)

G100. VC: 90-62

>> begin

G101. VC: 86-46; foto 2453

G102. VC: 41-VII (koor); foto 2614

G103. VC: 20-64

G104. VC: 3-10; foto 2505

G105. VC: 6-21

G106. VC: 17-54; foto 2462

G107. VC: 91-64

G108. VC: 88-54; foto 2528

G109. VC: 83-36; foto 2469

G110. VC: 91-63; foto 2487

>> begin

G111. VC: ?

G112. VC: 90-60; foto 2503

G113. VC: 92-69

G114. VC: 67-XXV (tegen muur kooromgang); foto 2489

G115. VC: 62-XIII (tegen muur kooromgang); foto 2460

G116. VC: 93-72; foto 2411

G117. VC: 19-63; foto 2397

G118. VC: ?

G119. VC: ?

G120. VC: 87-50; foto 2405

>> begin

G121. VC: 94-77; foto 2400

G122. VC: 43-XIII (koor); foto 2450

G123. VC: 39-I (koor)

G124. VC: 93-73

G125. VC: 93-74

G126. VC: 93-75; foto 2525

G127. VC: 21-66; foto 2587

G128. VC: 31-106; foto 2563

G129. VC: 66-XXII (tegen muur kooromgang); foto 2433

G130. VC: 80-27; foto 2566

>> begin

G131. VC: 39-III (koor); foto 2395

G132. VC: 74-11; foto 2595

G133. VC: 20-65; foto 2564

G134. VC: 94-78; foto 2398

G135. VC: 91-66; foto 2431

G136. VC: 31-?; foto 2542

G137. VC: 53-14; foto 2569

G138. VC: 22-72

G139. VC: 43-XIV (koor); foto 2544

G140. VC: 9-33; foto 2554

>> begin

G141. VC: 2-6; foto 2552

G142. VC: 73-9; foto 2580

G143. VC: 48-2

G144. VC: 43-XII (koor); foto 2602

G145. VC: 35-124; foto 2623

G146. VC: 96-85; foto 2364

G147. VC: 81-28; foto 2600

G148. VC: 23-75, 39-?; foto 2617

G149. VC: 23-74; foto 2414

G150. VC: 75-13; foto 2466

>> begin

G151. VC: 82-33; foto 2612

G152. VC: 16-51; foto 2436

G153. VC: 83-37; foto 2372

G154. VC: 12-44; foto 2396

G155. VC: 78-20, 79-25; foto 2616

G156. VC: 26-84; foto 2445

G157. VC: 35-116

G158. VC: 73-10; foto 2408

G159. VC: 42-X (koor); foto 2427

G160. VC: ?

>> begin

G161. VC: 55-82; foto 2404

G162. VC: 71-3; foto 2430

G163. VC: ?

G164. VC: 42-XI (koor); foto 2464

G165. VC: ?

G166. VC: 36-126

G167. VC: 72-6; foto 2406

G168. VC: 37-129

G169. VC: 36-127

G170. VC: 40-IV (koor); foto 2465

>> begin

G171. VC: 35-121

G172. VC: 35-120

G173. VC: 13-46; foto 2418

G174. VC: 37-128

G175. VC: 37-?, 50-7

G176. VC: 37-129a

G177. VC: ?

G178. VC: ?

G179. VC: 35-119

G180. VC: ?

>> begin

G181. VC: ?

G182. VC: 98-182

G183. VC: 98-183

G184. VC: 98-184; foto 2474

G185. VC: 99-185; foto 2435

G186. VC: 99-186

G187. VC: 99-187

G188. VC: 99-188; foto 2370

G189. VC: 100-189; foto 2434

G190. VC: 3-8

>> begin

G191. VC: 100-191

G192. VC: 100-192; foto 2468

G193. VC: 100-193; foto 2470

G194. VC: 101-194; foto 2451

G195. VC: 101-195; foto 2426

G196. VC: 102-196; foto 2448

G197. VC: 102-197

G198. VC: 102-198; foto 2456

G199. VC: ?

G200. VC: 103-200

>> begin

G201. VC: 103-201; foto 2440

G202. VC: 103-202; foto 2421

G203. VC: 103-203; foto 2417

G204. VC: 30-?, 104-204

G205. VC: ?

G206. VC: ?

G207. VC: ?

G208. VC: 104-208

G209. VC: 104-209; foto 2447

G210. VC: 104-210; foto 2438

>> begin

G211. VC: 104-211

G212. VC: 1-?

G213. VC: 104-213; foto 2393

G214. VC: 35-123, 105-214

G215. VC: ?

G216. VC: 105-216

G217. VC: 105-217; foto 2441

G218. VC: 105-218

G219. VC: 105-219; foto 2365

G220. VC: 106-220; foto 2523?

>> begin

G221. VC: ?

G222. VC: ?

G223. VC: ?

G224. VC: 106-224; foto 2375

G224a. VC: 106-224a; foto 2379/2390

G224b. VC: 106-224b

G225. VC: 106-225; foto 2363

G225a. VC: 106-225a; foto 2367

G226. VC: 107-226; foto 2413

G226a. VC: 107-226a; foto 2368

G226b. VC: 107-226b

G227. VC: 107-227; foto 2366

G227a. VC: 107-227a

G227b. VC: 107-227b

G228. VC: 107-228; foto 2586

G229. VC: ?

G230. VC: ?

>> begin

G231. VC: ?

G232. VC: ?

G233. VC: ?

G234. VC: 29-97

G235. VC: ?

G236. VC: 37-134

G237. VC: 44-XV (koor); foto 2479

G238. VC: 3-9; foto 2508

G239. VC: 21-70; foto 2517

G240. VC: ?

>> begin

G241. VC: (3)-(11)

G242. VC: 15-49

G243. VC: 55-23

G244. VC: 62-XIV (tegen muur kooromgang); foto 2457

G245. VC: 68-XXVII (tegen muur kooromgang); foto 2488

G246. VC: 51-10; foto 2526

G247. VC: 18-57

G248. VC: 18-58

G249. VC: 5-19; foto 2478

G250. VC: 28-93

>> begin

G251. VC: 19-61

G252. VC: 12-43

G253. VC: ?

G254. VC: ?

G255. VC: ?

G256. VC: 76-11a; foto 2506

G257. VC: 9-35; foto 2443

G258. VC: 30-101; foto 2449

G259. VC: 96-86; foto 2546

G260. VC: 91-65; foto 2607

>> begin

G261. VC: 2-5; foto 2597

G262. VC: 11-42; foto 2608

G263. VC: 14-48; foto 2621

G264. VC: 53-15; foto 2377

G265. VC: 77-17; foto 2598

G266. VC: 8-29; foto 2409

G267. VC: 84-40; foto 2412

G268. VC: 96-87

G269. VC: 81-30; foto 2432

G270. VC: 54-17; foto 2420/2618

>> begin

G271. VC: 32-107; foto 2419

G272. VC: 81-29

G273. VC: 24-79; foto 2620

G274. VC: 6-25; foto 2454

G275. VC: 10-36

G276. VC: 8-32; foto 2601

G277. VC: 1-1

G278. VC: 48-3; foto 2422/2622

G279. VC: 30-99, 34-99; foto 2425

G280. VC: 90-59; foto 2604

>> begin

G281. VC: ?

G282. VC: 6-23

G283. VC: 25-80; foto 2407

G284. VC: 33-111

G285. VC: 33-109

G286. VC: 52-12; foto 2387

G287. VC: 55-18; foto 2385

G288. VC: 33-110

G289. VC: 31-102

G290. VC: 35-118

>> begin

G291. VC: 35-117

G292. VC: 27-87; foto 2475

G293. VC: 8-31

G294. VC: 56-28; foto 2501

G295. VC: 94-79

G296. VC: 19-62; foto 2514

G297. VC: 51-11; foto 2476

G298. VC: 86-47

G299. VC: 55-20

G300. VC: ?

>> begin

G301. VC: 48-1; foto 2483

G302. VC: 55-24

G303. VC: 36-83

G304. VC: 31-104

G305. VC: 34-113/114

G306. VC: 49-5; foto 2522

G307. VC: 55-27; foto 2471

G308. VC: 1-2; foto 2581

G309. VC: 21-67; foto 2509

G310. VC: 3-7

>> begin

G311. VC: 55-26

G312. VC: 39-II (koor); foto 2504

G313. VC: 9-34; foto 2493

G314. VC: 8-30

G315. VC: 18-59

G316. VC: 92-68; foto 2511

G317. VC: 72-8; foto 2575

G318. VC: 56-29; foto 2516

G319. VC: 27-86; foto 2561

G320. VC: 11-41

>> begin

G321. VC: 13-45; foto 2388

G322. VC: 56-33

G323. VC: 93-76; foto 2538

G324. VC: 50-6; foto 2578

G325. VC: 31-103

G326. VC: 34-115; foto 2599

G327. VC: 76-14a

G328. VC: ?

G329. VC: 88-53

G330. VC: 49-4; foto 2619

>> begin

G331. VC: 7-26; foto 2615

G332. VC: 1-3; foto 2603

G333. VC: 22-71; foto 2570

G334. VC: 42-IX (koor)

G335. VC: 6-22, 7-27; foto 2624

G336. VC: ?

G337. VC: 53-16; foto 2543

G338. VC: 16-50; foto 2500

G339. VC: 55-19; foto 2494

G340. VC: ?

>> begin

G341. VC: 2-4; foto 2467

G342. VC: 90-61; foto 2550

G343. VC: 85-45; foto 2567

G344. VC: 19-60; foto 275

G345. VC: 28-89/90, 38-131, 45-?

G346. VC: 38-132

G347. VC: 47-347; foto 2496

G348. VC: 47-348

G349. VC: 47-349

G350. VC: 47-350; foto 2381

>> begin

G351. VC: 81-?, 82-34

G352. VC: 47-352

G353. VC: 47-353

G354. VC: 47-354

G355. VC: 28-92, 47-355

G356. VC: 34-112

G357. VC: 47-357

G358. VC: 45-358, 71-4; foto 2503/2519

G359. VC: 45-359

G360. VC: 46-360

>> begin

G361. VC: 46-361; foto 2525

G362. VC: 46-362; foto 2374

G363. VC: 46-363

G364. VC: 41-VI (koor); foto 2492

G364a. VC: 47-?

N.B. De aanduidingen "koor" en "tegen muur kooromgang" hebben betrekking op de toestand van vóór 1941.

>> begin