>> HOMEpage

Geveild Leeuwarden 20 mei 1624
de bibliotheek van prof. Timaeus Faber
(Leeuwarden 1578 - Franeker 18 september 1623)

Bron: Nedergerecht Franeker inv.nr. 144 Boedelinventarissen 1783-1811, fol. 611-632
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2021
Het begin van de inventaris ontbreekt.

Er is iets opmerkelijks aan dit portret: zie hieronder.
614r
Een coopbrieff met annotatien in margine van de betalinge bij Syurdt Hendrixz. ende Trijntghe Freercks dr. gepasseert van de huysinge daeruyt z. doctor Faber is versturven zijnde t'coopbrieff van dato den 10en Martij 1615, genoteert met X
• proclamatieboek Franeker 1615 fol. 181v:
1670 gg.
Ia proclamatio 17o Martij 1615
IIa 24o ejusdem
IIIa 31o Martij 1615
Dr. Timeus Faber professor in der universiteit alhier ende Tzietske Adgies dr. echteluyden begeren bode, consent ende inwisinghe over d'koop van een huys ende schuyr tsampt vrije steech ten oosten leggende, staende op de Koornmerckt ter noorder side, hebbende Jan Jansz. Wringer ten westen, den slooth leggende ten suyden van Botnyahoff ten noorden ende Sytz Wybe do[chte]r wede. ten oosten, ..... belast aen d'erffgemanem van Juffvr. Helena Bunau met 33 strs. jaarlixe grontpacht, ..... bij de proclamanten in cope verkregen van Syuerdt Henrixz. ende Trijntie Freercx dr. nae vermoge d'coopbrieve daeraff
Consent in forma gepasseert den laasten Martij 1615


Volgens Leeuwarder Courant 1 en 2 augustus 1935: A. Hallema, De voormalige hoogeschool te Franeker, herdenking dies natalis, 1585 - 29 juli - 1935 woonde Faber [eerder?] in de Sjaardemastraat [= Vijverstraat]:
Onder den naam dr. Faber trad in 1606 de Leeuwarder advocaat Tjomme Riemers Smid (verlatijnscht tot Timaeus Faber) de academische wereld te Franeker binnen, ook alweer onder de voorteekenen van bandeloosheid der studeerende jeugd; immers eenige studenten "hebben hen vervordert bij de introductie Dris Tzommeri Fabri sulcken getier ende ongeruchte midden in de vergaederinge ten aensien ende bijwesen van den Heeren Feytzma ende Hillama te maken". De aanwezigheid van de beide Curatoren Jelger van Feytsma, bovendien Oud-Gedeputeerde, rentmeester, raadsheer en Grietman van het Bildt, en Gellius Hillama, tevens raadsheer in het Hof van Friesland, die in 1607 het afschaffen van de ontgroening aan de Franeker hoogeschool doorzette, kon dus niet beletten, dat bij prof. Faber's intrede aldaar door de studenten kabaal en herrie gemaakt werden.
Toch kon men het den jongen geleerde toen al reeds aanzien, dat hij lijdende was, zijn gestel had door te harde studie en grooten ijver - hij gunde zich dikwijls geen of veel te weinig nachtrust - veel geleden. Hoewel hij zwak was, heeft de Franeker hoogeschool toch nog 17 jaren van zijn groote gaven mogen profiteeren. Hij woonde aan de Sjaardemastraat in een huis met grooten tuin, waar zijn vrouw Titia Lammerts, dochter van den welbekenden Leeuwarder burgemeester Adje Lammerts [of Lamberts], hem een rustig, gezellig home en één dochter schonk. Doch toen die zorgzame vrouw in 1622 nog jong kwam te sterven, was ook de levensmoed van professor Faber verdwenen en volgde hij haar na een kwijnende ziekte den 18 September 1623 in het graf.
[Dochter Rinske trouwde eerst met Eiso van Solcama, Dr. iuris, advocaat en secretaris van Wonseradeel (†1659), en voor de tweede maal met Antonius Kan, procureur generaal; zij stierf 1676. Een zoon had het echtpaar Faber niet.]
Een coopbrieff beroerende d'vercopinge van den tuyn mette bepotinghe ende beplantinghe tsampt sayenghe [ende] stackettinge alhier opt suyd van den stadtsgraftwall geleghen bij Ever Peters dr. wede. van Jan Gerryts Luds aen Dr. Faber vercoft, zijnde t'coopbrieff van dato den 10en Junij 1617 met XI gequoteert
614v
Een testamentum reciprochum bij z. doctor Faber ende Tyttzke Adgies naegelaten in dato den 9en Ja.rij 1613, met zeeckere naerdere acte bij Dr. Faber ende Tyetske Adgie dr. vertekent de dato den 6en Maij 1616 beyde gequoteert met XIIII
615r
Zeeckere acte van hondert ende vijftich Car.glns. dien dr. Allardus Auletius z. doctor Faber gelegateert heeft holdende op de Oostyndiaense Compagnye, zijnde van dato den 14en 9bris 1607. Ondertekent Willem van Vyerssen, fo[li]o 11. getekent met No. XV
615v
z. Doctoris Timaei Fabri doctorsbulle, bij de heeren professoren binnen Leiden verleent in dato den Xen Junij 1603; met XIX
Zeeckere commissie van de heeren Staten van Frieslt. gegeven waerbij z. doctor Faber tot ... Professor Juris in de Academia binnen Franeker wert geroepen in dato den 15en 7bs. 1606 met drie acten van augmentatie sijnder jaarlixe gagie; met No. XX
Met noch een quitan. bij mijnvrou Vervou aen den vs. Dr. Faber gepasst. [616r] in dato den 6en Julij 1621 genoteert met XXII
Daertoe een register van enige huysraden op Martenahuys gelaten gequoteert met XXIII
617r
Op de achter opcamer bevonden
618v
vijff boeckkassen
een pultrum
een kistie
In de voor opcamer
619v
een vergulden credens
een vergulden fortuin
ses silveren beeckers
twee brandewijns kruskers
een silveren molen
een silveren kop
een silveren haarborsteltie
620r
dartien silveren lepelen, noch vier lepels
twee silveren hechten
een troudoos, een silveren onderriem met een pyp
vier golden ringen
een Rosennobel met een golden ringien daeraen
ses vijffstrs. pen., met een stoter
een hertie met een silveren ringh
een vergulden treck
Register van de boecken [335 titelbeschrijvingen]
eerst in folio
◊ Opera Bartoli in 5 volumina
◊ Opera Angeli in 3 volumina
◊ Lucubrationes Berengarij Fernandi in 5 libros distributi
◊ Consilia Joachimi Mynsingeri
◊ Commentaria Jacobi de Arena
◊ Opera Stephani
◊ Additiones sive notae ad decisiones Guidonis Papae sex clarissimorum virorum Laurentij Raboti & aliorum
◊ Symphonia Juris utriusque Joannis Wolfangi[!] Freimoni
◊ Practicae conclusiones Juris Bernardi Greven respondentes singulis dni. Andrae Geil observationibus practicis
◊ Menochius de presumtionibus
◊ Menochius de arbitrariis Judicam questionibus
◊ Opera Covariae
622v
◊ Bartholomei Romulari Florentini in Academia Ingolstadiensi professoris ordinari repetitio in L. sciendum t. de verb. obl. Antonij de Butrio & aliis
◊ Tomus primus & secundus Hieroni[mi] Cagnoli
◊ Opera Bertuchini in 3 volumina
◊ Oceanus Juris in 6 volumina cum indice
◊ Tractatus criminalis Tyberij Deciani in 2 tomos
◊ Mascardus de probationibus
◊ Consilia Baldi
◊ Tractatus fratris dominici A. Soto de Justitia & Jure
◊ Loci legales Nicolai Everardi
◊ Conclusiones Regulae Jacobi Philippi Portij cum fallentiis regularum Batholomaei, Socini, Petri Duenas, Andreae Tiraquelli
◊ Observationes practicae Andreae Gail
◊ Marci Mantuae Bonaniti J.C. collectanea
623r
◊ Thesaurus communium opinionum & conclusionum Fransc. Tursani, Joannis Baptistae & allij[!] in 2 volumina
◊ Opera Donelli in 2 volumina
◊ Syntagma Juris Petri Gregorij
◊ Pet. Gilreni Jc. Commentaria in praecipuos universi Codicis titulos
◊ Codex Fabrianus
◊ Responsa Tiberij Deciani in 3 volumina
◊ Opera Tiraquelli in 2 vol.
◊ Commentarius Analiticus ad C. si Curatorem C. de in Integ. restit.
◊ Aureae decisiones Pauli Aemilij
◊ Repetationes[!] Joannis Bologneti Jcti. Bononienses in 6 volumina
◊ Lexicon Juridicum Joannis Calvini
◊ Opera Alstedij in 2 volumina
◊ Petrus Rebuffus ad Constitutiones Regiae
623v
◊ Franciscus Baldavinus ad Institutiones
◊ Loci communes Juris Caesarij pontificij & Saxconici[!] auctore Jacobus Scholtus J.C.
◊ Resolutiones Antonij Gomezij
◊ Guilhelmus Mainerius de Reg. Juris
◊ Opera Francisci Duareni
◊ Commentaria Petri Heygij ad Institutiones
◊ Decisiones Nicolai Boerij
◊ Alciates[!] ad tit. de verborum significationibus
◊ Chassiones ad Constitutiones Burgundiae
◊ Antonij Vaccae Expositiones obscurorum [et paratitlorum] locorum in Pandectas
◊ Tractatus analiticus Caroli Molinei variarum Juris questionum
◊ Fredericus Schenck de feudis
◊ Laurentij Kerckhoff Consilia
◊ Nicasius ad Institutiones
◊ Tractatus Gabrielis Mudei pro socio de contrahendo emp. & venditione, de pignoribus & hipothecis
◊ Julius Pacius ad tit. de rebis [= rebus] creditis ende obligationibus qu[a]e retrahentur
◊ Opera Jasonis in 4 volumina
624r
◊ Angelus Aretinus ad Institutiones
◊ Methodus Juris Civilis Nicolaij Vigelij
◊ Opera Emanuelis Costae
◊ Questiones aureae Petri Joannis Anchorani
◊ Rationalia Antonij Fabri in Pandectas
◊ Questiones forenses [= Utriusque iuris emporium quaestionum in usu forensi] Petri Augusti Morlia Valentini [= Pedro Augustin van Morlà nabij Valencia]
◊ Praxis & Theorica criminalis Francisci Ferdinandi Farinacij
◊ Codex Fabrianus ongebonden
◊ Tractatus varie[!] Aegidij Bossij ongebonden
◊ Tractatus de haeresi Prosperi Farinacij
◊ Casparus Schilfordigerus [! = Schifordigerus] Silesi uts.

◊ Tractatus Joannis de Hoorn[?]
◊ Petrus Detleus [Detlevs?] ad Institutiones
[in de marge voor X:] ◊ Marius Salomonis in Pandectas
Theologanten in fo[li]o
◊ Opera Ambrosij
◊ Marcus Antonius de dominis
◊ Biblia Tremellij & Francisci Junij
◊ Defensio Petri Martiris contra Stefanum Gardineri
◊ Libri communes Petri Martiris
◊ Summa Thomae Aquinatis
624v
◊ Opera Bezae
◊ Benedictus Aretius in Novum Testamentum
◊ Joannes Juelis in Anglia Aepiscopus
◊ Historia Ecclesiastica Eusebij in 2 stucken ongebonden
◊ Clavis Scriptura Mathiae Flaxis[! = Flaccii] ongebonden
◊ Robertus Bellarminus in 4 volumina ongebonden
◊ Prom[p]tuarium divine[! = divini] juris Joanne Motholonio in duo volumina
◊ Lodovicus a Paramo de origine & progressu Sancti Inquisitiones
◊ Directorium Inquisitorum F. Nicolai
in bonis Lit: Josephus Langius
◊ Stephani Doleti Commentaria in latinam linguam in 2 voluminibus
◊ Adrianus Turnerus
◊ Michael Attingerus [= Eytzinger] ad Hisp. [et] Ungariae Reges [termaximos] de leone belgico eiusque [topographica] descriptione
◊ Jacobus Omphalius de officio & potestate principis
◊ Conradus Brun de Legationibus lib. 5
◊ Historia Husitarum auctore Joanne Cochleo
◊ Cornelius Tacitus
625r
◊ Bartholomei Marliniani Parbricij [= Marliani patricii] Mediolanensis annales consulum, dictatorum censorumque romanorum
◊ Quintilianus
◊ Chiliades Adagiorum Erasmi
◊ Calapinus [= Calepinus] Ambrosij [Dictionarium] undecim linguarum
◊ Joannes Rosinus de antiquitate Romanorum
◊ Opera Ciceronis in 2 volumina
◊ Robertus Belus de rebus Hispanicis
◊ Julius Caesar
◊ Obbo Ennius [= Ubbo Emmius Rerum Frisicarum historia 1616]
◊ Johan Petyt Historia francois in 2 stucken
◊ Augustinus Tuanus [= Thuanus] ongeonden
625v
Duitse boecken
◊ Emanuel de Metren[! = Meteren]
◊ Een Landtbouwinge
◊ Noch Metren[!]
◊ Een Duitse bijbel
626r
in 4o
◊ Corpus Juris Godofridi
◊ Petrus Heygius
◊ Joannes Cassius de expensis & meliorationibus
◊ Joachimus de Busten[?] de nuptiis
◊ Franciscus Munos [= Munoz de Escobar] de ratiociniis administratorum
◊ Georgius Eberlinus de origine Juris
◊ Antonius Tessaurus Fossanenses
◊ Jacobus Thomingius
◊ Antonius Tiraquellus
◊ Semestria Danielis Molleri
◊ Joannes Copius de fructibus
◊ Joannis Althusij Politica
◊ Rignerus[! = Regnerus] Sixtini de regalibus
◊ Tobias Aurmeisteri de Jurisdictione
◊ Martinus Colerus de alimentis lib. tres
◊ Petrus Faber ad regulas Juris
◊ Pauli Busij Commentaria
◊ Jurisprudentie papinianae scientia ad ordinem Institutionum Antonij Fabri J. Cons.
626v
◊ Ferdinandus Vasquius de controversiis
◊ Fasciculus thesium Henrici Schotani
◊ Wesenbecij Commentaria
◊ Joachimus Hopperus
◊ Regnerus Budelus de monetis & re numaria
◊ Caroli Sigonij de antiquo iure civium Romanorum libri duo
◊ Joannes delarebarteria [= Jean de La Reberterie, Opus de mora studiosae juventutis non minus utile quam necessarium]
◊ Novarum declarationum variarum lectionum et resolutionum
◊ Hugo Donellus
◊ Agonisticon Petri Fabri
◊ Miscellanea Petri Brossae J.C.
◊ Hieronimus Treutleri J.C.
◊ Een old boeck
◊ Ludolphus Schraderus de contractibus
◊ Jacobus Bouricius
◊ Disputationes Tilemanni
◊ Joannes del Castillo Sotomaior J.C.
◊ Mareti Tolosani Tractatus
627r
◊ Schipio [= Scipio] Gentilis de donationibus
◊ Dissertationes Foppij ab Aezema
◊ Disputationes Hedemanni
◊ Praxis Jodoci Damhouderi, tweemael
◊ Huberti Giphanij de renunciatio[n]ibus
◊ Cunradus Rittershusius
◊ Praxis civilis Damhouderi
◊ Borcholten de verborum obligationibus
◊ Practica Petri Sanzij Morquechi de divisione bonorum
◊ Nicolai Reusneri de jure codicillorum
◊ Valentinus Francus de fideiussoribus
◊ Georgius Beatus de contractibus
◊ Virgilij Pingizeri Questiones Saxonicarum decades sex
◊ Disputationes Obrechti
◊ Modestini questiones in 2 volumina
◊ Mathias Cunonis de pactis
◊ Hartmanni questiones in 3 stucken
◊ Antonij Fabri coniectura in 2 stucken
◊ Antonius Faber de erroribus pragmaticorum in 4 stucken
◊ Antonius Faber vs. pars 2a ende 3a
627v
◊ Jurisprudentia Justiniana
◊ Tractatus de Jure universitatum Nicolai Josaei
◊ C. Antonij Thesauri J.C. questiones
◊ Joannis Yanes Jurisperiti in regio Vallisoletano [Rerum quotidianarum libri duo]
◊ Mynsingeri Observattiones
◊ Corpus Canonicum
◊ Fachineus continens 10 libros
◊ Fachineus continens 13 libros
◊ Disputationes Straucleri
◊ Observationes Andrae Gail
◊ Joannis Baptista Costa de portione rata
◊ Disputationes de feudis Joannis Goedeo [= Johannes Goeddaeus]
◊ Corpus disputationum sub Dre. Schotano
◊ Paulus Busius de causa finali
◊ Petrus Costalius
◊ Libri quincque Marci Lycklama membranarum
◊ Arumei ad InstitutionesVolumen praecipuarum Collegij Collonensis
◊ Institutiones Vulteij
628r
◊ Disputationes Huberti Giphanij
◊ Tzallingus ab Eisingha ad Institutiones 2 mael
◊ Centuriae quatuor Everardi Bronchorst
◊ Praxis Marantae
◊ Questiones Juris Cons. Petri Heygij
◊ Opera Francisci Conani
◊ Valentinus Forsterus de successionibus ab Intestato
◊ Decisiones Rotae Genuae de mercatura
◊ Corpus Canonicum in 3 stucken
◊ Eguinarus Baro ad Institutiones
◊ Practica Farariensis
◊ Grostetius de usucapionibus glossatum
◊ Corpus glossatum in 5 stucken
◊ Petrus Peckius ad regulas Juris
◊ Speculum Guilhelmi Durandi
◊ Annotationes Timaei Fabri
◊ Commentarius Mudei
◊ Philibertus de conditionibus
◊ Eberlinus de origine iuris
628v
Theologanten in 4o
◊ Biblia
◊ Commentaria Joannis Piscatoris in omnes libros Novi Testamenti
◊ Syntagma Theologiae Christianae ab Amando Polano a Polansdore [= Polansdorf]
◊ Humilia Joannis Chrisostimi in 3 stucken
◊ Catachismus Holandicarum[!] Ecclesiarum
◊ Joannes Wendeck de Theologia Jurisconsultorum libri duo
◊ De unione & Sinodo evangelicorum autore Davido Pareo
◊ Syntgama [= Syntagma] confessionum fidij [= fidei]
629r
◊ Catachismus Urcini [= Ursini] duitz
◊ Kerckpostille Abrahami Scholteti
◊ Vincentius de Renensis pro Catholicae fidei antiquitate & varietate
◊ Drusij Commentaria in 5 Libros Mosy
◊ Censura vulgatae atque a Tridentinus Canonizatae versionis
◊ Syntagma Theologiae Christianae tomus 2us
◊ Grontlijcke onderwijsinghe Idsardi Nicolai
◊ Den grouwel der verwostinghe Reginaldi Constalij Montani
◊ Catachismus Urcini [= Ursini] duits
◊ Historia van de Martelars duits
◊ Hieronimus Mercurialis in omnes Hippocratis Aphorismis prelectiones patavinae
◊ Aloisij Mundellae
◊ Harbarius[!] de herbis in fo[li]o
◊ Een duytlijcke verclaringhe van de gansche openbaringe Joannis des Apostels autore Joannes Napeir [= John Napier]
◊ De origine paedobabtistarum [= paedobaptistarum] errorum [Krakau 1575]
◊ Synodus
◊ Morgenwecker duyts
◊ Apologia Philippi Marbachij
◊ Bogermanni annotationes
629v
In bonis lit. in 4o
◊ Thesaurus politicorum Aphorismorum authore Johannes a Chollier[?]
◊ Editio nova axiomatum politicorum autore Georgio Richtero
◊ Petrus Ramius[!] Arithmeticus
◊ Joannes Arcerius de Vita Pytagorae
◊ Lexicon Graecum
◊ Operae horarum subcisivarum sive meditiones historicae Philippi Camerarij, twee mael
◊ Arnoldi Clapmarij de Arcanis rerum publicarum
◊ Danielus Heinsij in obitum Josephi Scaligeri
◊ Joannes Rosinus de Romanorum antiquitate
◊ Officia Ciceronis M.T.
◊ Justus Lipsius de man[u]ductione as Stoicam
◊ Gregorius Richterus de axiomata oeconomicorum
◊ Phisiologiae Lipsij
◊ Dousij [! = Dousae] vita
◊ Het gulden Segel des zevaarts[!]
630r
◊ Atlas minor
◊ Joannes Wierus de praestigiis demonum
◊ Practica medica Joanni Baumanno
◊ Jacobus Hollerus de morbis internis
630v
Boecken in 8o
◊ Institutiones juris civilis Aldobrandini
◊ Joannes Fabri super Institutiones
◊ Joannis Fabri luculenta commentaria super Codicem
◊ Commentaria Duareni
◊ Tractatus de pignoribus Wolffgangij
◊ Tractatus Fabiniani de Monte Francisci Zoanetti de emptione & venditione
◊ Schipio [= Scipio] Gentilis de bonis maternis & secundis nuptiis
◊ Bartholomei Taegij tractaten
◊ Tractatus de arbitris & compromissis
◊ Pinellus de bonis maternis
◊ Dinus ad regulas Juris
◊ Historia Aimonis Rivalli
◊ Tractatus de secundis nuptiis auct. Joan. a Ripa, Joan de Garron, Stephani Bertnardi[!], Joan. Nicol. Arelata
◊ Tractatus de legibus statutis et consuetudine Sebastiani medicis & aliorum
◊ Vulteus de Jurisdictione
631r
◊ Harmannus Meijer de preferentiis creditorum
◊ Antonius Delrio ad L. transigere C. de transactionibus
◊ Conciliatio cunctarum legum, auctore Nicolao de Passeribus a Genoa
◊ Menochius de retenenda [= retinenda], recuperanda adiquescenda [= adipiscenda] possessione
◊ Alberici Gentilis de Jure Belli
◊ Albericus Gentilis de nuptiis
◊ Anneus Roberti de re iudicata
◊ Alexander Carerius de sponsalibus & matrimoniis
◊ Isagoge Julij Pacij in Institutiones Imperiales, in Digesta seu pandectas, in Codicem in Decretales
◊ Tractatus criminalis Harpprechti
◊ Jurisprudentia Romana Althusi[i]
◊ Tractatus Imperius Francisci de Clapperijs
◊ Valascius & Vasquius Pinciani
◊ Tractatus de appelationibus Petri Gregorij
◊ Antonij Fabri Tractatus de variis [nummariorum] debitoribus solutionum [= debitorum solutionibus] contra [= adversus] Carolum Molin[ae]um
631v
◊ Aurelius Corbullus de Jure emphyteutico
◊ Theodorus Straitmanni de Harmonia titulorum
◊ Godeus [= Goeddaes] de contrahenda et committenda stipulatione
◊ Francisci Balduini Commentaria de Jurisprudentia Muciana
◊ Johannes Borcholten ad tit. de Jurejurando voluntario sive necessario sive judiciali
◊ Tobiae Nonij Interpretationes in nonnullos Institutionum tit[u]los
◊ Jurisprudentia Vultei
◊ Commentaria Antonij Padillae
◊ Tractatus de crimine laesae maiestatis Hieronimi Giganti
◊ Caroli Tapij commentaria in rubricam & legem finalem ff [= Pandectarum] de constitutionibus principum
◊ Enarratio methodica Codicis Justiniani per Danielum Venatorium
◊ Tractatus de novationibus et delegat. Item de acceptilationibus Sebastiani Medicis
◊ Bris[s]onius de spectaculis, cum sociis
◊ Tractatus de antiquitate temporum Aimonis Carvette [= Cravettae] & tractatus de querela inofficiosi testamenti
◊ Cuiacius ad Tit. de verb. obligationibus
632r
◊ Tractatus de compromissis faciendis et de exceptionibus impedentibus litis ingressum auctore Marco Antonio Blanco
◊ Vulteus de feudis
◊ Renati Choppini Andegavi de privilegiis rusticorum
◊ Micolai[! = Nicolai] Eisneri de Jure usu capionum commentarius
◊ Petrus Friderus de causa et materia possessionis
◊ Tractatus de nullitatibus processu[u]m ac sententiarum Sebastiani Vantij
◊ Centuria Julij Pacij
◊ Trac[ta]tus de Annuis reditibus Pauli Busij
◊ Juris studiosorum liber singularis ex adversariis Marci Lycklama a Nijholt
◊ Tractatus de compromissis Camilli Borelli
◊ Observationes Mantuae cum socio nempe tractatus de legittima
◊ Medulla Jurisprudentiae Reusneri
◊ Decisiones Guidonis Papae
◊ Observationes practicae Alexandri Stiatici
◊ Index rerum & verborum quae in Pandectis tractantur compromissis Renati Auberti
◊ Juris civilis Catechesis
◊ Petri Binsfeldi Commentaria in tit. Juris Canonici
632v
◊ Tractatus de finibus regundis civitatum Hiero[ni]my de Monte
◊ Commentaria Petri Vanderani
◊ Tractatus de retentione Petri Molignati
◊ Tractatus de Jure sistendi Petri Peckij
◊ Donellus de pactis et transactionibus
◊ Bronchorstij centuria dua
◊ Emanuel Mendes ad L. cum oportet de bonis quae lib. in potest. constitut. ex matrimon.
◊ Tractatus de proxenetis auctore [Benvenuto] Stracchae
◊ Joachimus Stephani de Jurisdictione Judaeorum, Grecorum, Romanorum, Ecclesiasticorum
◊ Tiraquellus de privilegiis piae causae, & praescriptionibus
◊ Tractatus de Tutela Vincentij Manzini
◊ Pauli Busij Subtilitatum Juris [Coloniae Agrippinae 1604 of Franecarae, Ulricus Balck, 1612]
◊ Practica Octaviani Vestrij
◊ Georgius Lopes Madera
◊ Joannes Corasius & Joachimus Hopperus de Jure arte
◊ Jacobus Raevardi opera
◊ Lycklama de ineunda rei debitae aestimatione
◊ Commentaria PeckijAmplissimo & prudentis-
simo Senatui inclytae civi-
tatis Bolsverdianae hoc
volumen dicavit autor
M.DC.XVI
die XVII Augusti

Aan de raad van Bolsward geschonken op 17 augustus 1616 door de auteur Ubbo Emmius naar aanleiding van door stadssecretaris Sibrandus uitgeleende historische stukken. Het boek komt niet voor in de veiling te Franeker van de bibliotheek van Rein/Rens (Latijn: Renatus), oudste zoon van Sibrandus Siccama (Bolsward 6 september 1571 - 31 mei 1622). Heeft Siccama senior of junior het aan Faber geschonken?
* Emden, [woensdag] 22 februari 1615. - Sixtus Amama, syndicus van Emden, heeft, zoals met Saeckma besproken, Ubbo Emmius overgehaald in zijn geschiedwerk aandacht te besteden aan Oostfriesland; Sibrandus Siccama, secretaris van Bolsward, stelt bronnenmateriaal ter beschikking.(Codex Saeckma no. 137)
E. erentfeste, hoochgeleerde, wijse, seer voorsienige here,
Mijn here,
Volgende 't affscheidt van U.E. genomen, hebbe ic niet nagelaten mit den heren rectore Emmio, so vele de tijt lijden conde, van tgene waervan wij onderredinge hadden gehadt, te spreken ende te confereren, in welcke gesprek ic bevonden hebbe, dat der heer rector wel g'inclineert ware tot roem ende eere van onsen gelieffden vaderlande te schrijven ende alles te doene wat mogelijck, als hem daertoe maer materie werde gesuppediteert. Welcke hij bereyts lange verwacht hadde, mitsdien Dr. Nevius p.m. hem hadde aengedient, dat de raed van Bolswert eenige olde munimenta tot dien fine al gereedt hadde, dan als ic hem verclaerde hoe de saken in Vrieslandt stonden, ende daerbij verhaelde wat U.E. ende mijn heere Hillama geerne wilden doen, als der heer rector allene om op eenige saken g'instrueert te mogen werden, wilde schrijven, van gelijcken dat hij Dousam, Grotium, et adhuc tertium quondam cuius nomen mihi non occurrit, moeste aentasten, antwoorde mij dat hem sulx niet wel gelegen soude sijn, insonderheit mede also hij verstonde dat hij de meeste danck bij veelen niet soude begaen, waeromme hij liever de moyte wilde sparen und stille swijgen; ende op het anderde so hij Dousam und Grotium soude aentasten, conde hij Furmerium niet ver oversien. Ic insisteerde vast ende begeerde, der heer rector wilde so seer niet sien op des werelts danck, als dat het qualijck soude staen, daer sijn E. sijn historien wilde continueren, dat het principaelste Vrieslandt daerinne niet gedacht soude werden; als sijn E. maer int werck ware, soude mogelijck meer volgen. Als men voor de handt wel mochte // vermoeden, hij gaff mij eyntlijck voor antwoort, als hij wat doen soude, dat moeste haest geschien, van desen soude ic U.E. voor lange g'adviseert hebben, overst bij foute van bootschap is het achtergebleven.
Hiermede E. erentfeste, hoochgeleerde here, U.E. sampt l. huysvrouw und familie in schuts des Almachtigen bevelende, doet mijn dienstige gebiedenisse aen mijn heren Hillama, Ulenburch, Hania, Harinxma, Herbaius. Ilens Emden den 22 Feb. 1615.
U.E. vrundt- und dienstwillige Sixtus v. Amama. //

[Adres:] E. erentfeste, hoochgeleerde, wijse, seer voorsienige here,
mijn here Joanni Saeckma, I.U.D. ende raed ordinaris in den Hove van Frieslandt, Leuwerden.
Sum Jodoci Scheltingha, emptus Leovardiae in auctione
librorum Drs. Timaei Fabri 20 Maij 1624
Ik ben eigendom van Jodocus (Justus, Joost) van Scheltinga door aankoop op de veiling van het boekenbezit van Dr. Timaeus Faber 20 mei 1624 te Leeuwarden. Deze verkoop bij opbod zou gehouden kunnen zijn in de kanselarij.
Universiteit: Heidelberg ◊ Scheltinga, Jodocus, Frisius 28/04/1614 ◊ moeder: Trijn Johansdr. van Tiara ◊ vader: Theodoricus Livius van Scheltinga ◊ beroep vader: advocaat Hof; procureur generaal Hof ◊ huwelijk: ongehuwd ◊ beroep na studie: 1618 advocaat Hof ◊ overleden: 1628 ◊ titel: Dr = Justus, broer van Johannes; disputatie De petitione hereditatis (bij Bachovius in 1617), uitgegeven in Notae et animadversiones ad disputationes Hieron. Treutleri (1617)
Universiteit: Marburg/Lahn ◊ Scheltinga (Schellinga a), Jodocus, Frisius 00/00/1612 ◊ geboorteplaats: Leeuwarden
Nunc me possidet
D. M.A. Tiliking
ASF 8420 najaar 1586 of voorjaar 1587 M[arcus] Alexander Tiliking, (Omlandus, iur); disp. Ad Tit. ff. Ad SCtum Vellejanum, &c. juni 1688 onder Huber
stud. Leiden, 6-9-1688, Groninganus 25, jur.; geb. 1663; prom. Leiden: Disputatio juridica inauguralis, de ambitu ... Marc. Alex. Tiliking, Lugd. Bat.: apud Abr. Elzevier, 1689
Geboren Hoogkerk 27 augustus 1664, grootburger van Groningen 10 december 1688; huwde Groningen 23 januari 1698 Johanna Commenes (1718 weduwe genoemd); dochter Margarita gedoopt Nieuwe Kerk 26 oktober 1699; woonachtig Marktstraat Groningen. Lit.: Th.H. Wildeman, Ds. Johannes Tiliking van Wagenborgen, in: Gruoninga 47 (2002), p. 179-193; genealogie Tiliking p. 190-193, Marcus p. 192
Het bijzondere recht van de grootburger was dat hij zijn vee mocht laten grazen op de stadsweide. De burgerplicht bestond hierin, dat hij belastingplichtig was en aan de kosten voor de verdediging van de stad en het onderhoud van de verdedigingswerken moest bijdragen.
Waarschijnlijk is ook hij op een boekenveiling in het bezit gekomen van dit boek (Emmius, Rerum Frisicarum historia 1616).


Wrs. door Timaeus Faber in 1607 aan de academiebibliotheek geschonken bij zijn aantreden als prof. iuris zoals een van de academiewetten voorschreef.


◊ Bij het hierboven weergegeven portret van Timaeus Faber:
E.L. Vriemoet citeert op blz. 136 en 137 van zijn Athenarum Frisiacarum libri duo ... Leovardiae 1758:
De eodem [Tim. Fabro] Ulr. Huberus, Auspic. Domest. pag. 214. "Imaginem Fabri in aula Curiae nostrae, non heredum culpa, sed ex ipsius voluntate desideramus. Nam, ut Virum fuisse constat eximiae gravitatis & religionis, ita hanc eius animo peculiarem insedisse opinionem, Sixtino Amama scriptum reperio; picturas & effigies mortalium hominum, nescio quid, aut superstitionis aut superbiae vanitatisque praeferre; nec debere sapientem virum tam inepte sibi placere, uti, cum ipsum corpus suum nihil fere quam umbra sit, huius adhuc aliam velit umbram extare, &c. Vnde factum, ut, quae imago eius hodie in Curia nostra Acad. conspicitur, curante filia, expressa ad exemplum viri alicuius optime parentem, ut putabat, referentis, in eam XLIV annis a morte Fabri elapsis, in eam illata sit."
[Vertaling:] Dat wij een portret van Faber in onze senaatskamer missen, is niet de schuld van de erfgenamen, maar de wens van hem zelf. Want vast staat dat hij een man is geweest van uitgesproken ernst en godsdienstigheid, en dat hij zo aan deze bijzondere opvatting heeft vastgehouden, vind ik beschreven door Sixtinus Amama; dat prenten en schilderijen van sterfelijke mensen, ik weet niet wat van bijgelovigheid of hoogmoed en ijdelheid uitdragen; en dat een geleerd man niet op zo ongepaste wijze met zichzelf moet ingenomen zijn, zodat hoewel zijn lichaam slechts een schaduw van hemzelf is, hij daarvan alsnog een andere schaduw wil laten bestaan, etc. Zodoende is het portret van hem dat tegenwoordig in de senaatskamer van onze universiteit te aanschouwen is, dankzij zijn dochter als een trouwe weerspiegeling naar het uiterst verwante voorbeeld zoals zij meende van een andere afgebeelde man, aldaar ingebracht [1667] 44 jaar na het overlijden van Faber.

>> begin