>> HOMEpage

Foeke Buitenrust Hettema

Brieven aan F. Buitenrust Hettema (1862-1922) in Tresoar/PBF

Inventaris door M.H.H. Engels en H. Bijlstra
Internetbewerking (mei 2004) van de uitgave 2000
Toelichting - Dubbele namen - e-mail Tresoar


TOELICHTING

In 1922, na de dood van F. Buitenrust Hettema, kwamen zijn schriftelijke nalatenschap en zijn bibliotheek, die hij aan de provincie had vermaakt, in de Provinciale Bibliotheek van Friesland terecht.
G.A. Wumkes schrijft in "Nei sawntich jier", Boalsert 1949, op blz. 338: Tige wichtich materiael foar in biografy is de skat fan hûnderten brieven, dy't er mei syn boekerij de Provinsiale bibleteek tamakke hat. Doe't ik dêr yn 1924 myn plak ynnaem, lei de hiele samling oploege yn 'e keamer, dy't myn wurkkeamer wurde soe. Ien fan 'e earste dingen, dy't ik to karweikjen hie, hat dan ek west hwat oarder te bringen yn die chaos. Hwant dat wie it. Oan syn boeken en pompieren mocht gjin frouljueshân komme. Syn oantekeningen plichte er mei potlead to meitsjen op 'e rânne fan 'e Zwolsche Courant, dy't er dageliks krige. Wumkes was bibliothecaris van de PB van 1 april 1924 tot 31 december 1940.
De brievenverzameling Buitenrust Hettema werd in de tweede helft van de jaren vijftig geordend, omdat H.T.J. Miedema een promotieonderzoek ging verrichten naar de geschiedenis van de Friese filologie. Bibliotheekmedewerker S.J. van der Meer rangschikte de brieven alfabetisch tot en met de letter R. In 1961 promoveerde Miedema op "Paedwizers fan de Fryske Filology". Het werk van Van der Meer is in 1985 door M.H.H. Engels, conservator van de PBF, voltooid. De volgorde waarin de brieven werden aangetroffen is daarbij nog niet gewijzigd. Omdat de lijst van correspondenten geschikt moest zijn voor invoer in de computer t.b.v. de "Census epistolarum Neerlandicarum", is hij per afzender aangevuld met de periode in jaartallen en het aantal van de brieven. Het zeer voorlopige karakter van de inventaris 1985 hield verband met de nog niet definitieve ordening, met het feit dat zich in de collectie ook brieven aan anderen dan Hettema bevinden en met (nog) niet ontcijferde namen c.q. handtekeningen van afzenders.
De nieuwe inventarisatie, geen bijproduct maar een voorwaarde voor de verfilming, is uitgevoerd door M. Engels, conservator, en collega H. Bijlstra, projectmedewerker. Tien maanden lang, langer dan gedacht, is er op dinsdag- en vrijdagmorgen aan gewerkt. In augustus en september 1998 heeft het werk stil gelegen vanwege de verhuizing van de PB.
Nadat de brieven volgens de nieuwe ordening genummerd waren, op volgorde gelegd en in nieuwe zuurvrije verpakking waren opgeborgen - per 30 stukken een zuurvrije map, de mappen in totaal negen zuurvrije dozen - , zijn ze in de Koninklijke Bibliotheek verfilmd. De bedoeling van de conservering is de originelen te sparen: toekomstige onderzoekers dienen de microfilms te gebruiken. De microfilms zijn door de catalogiseerafdeling van de PB in de geautomatiseerde catalogus (PICA) beschreven.
Een uitputtende literatuurlijst moet men hier niet verwachten. Ter oriëntering kan het volgende dienen. Een "Levensbericht van F. Buitenrust Hettema 6 Junie 1862 - 5 Oktober 1922" door J.B. Schepers is afgedrukt in de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1922-1923, blz. 27-40. Dit levensbericht bevat ook een Bibliografie van F. Buitenrust Hettema.
H.T.J. Miedema promoveerde op "Paedwizers fan de Fryske filology: Th. Siebs (1862-1941), F. Buitenrust Hettema (1862-1922) en de Fryske filology tusken 1880 en 1940", Ljouwert/Leeuwarden 1961.
Recenter heeft A. Feitsma in haar "Kroniek van een eeuw universitaire Frisistiek I", Ljouwert/Leeuwarden 1986, op blz. 7-12 over "Foeke Buitenrust Hettema privaatdocent in Utrecht (1897-1922)" geschreven.

VERWIJZING DUBBELE NAAM RESP. TWEEDE AFZENDER __________ >> LEGENDA

Beckering Vinckers, H. * zie: Vinckers, H. Beckering
Beelaerts v. Blokland, G.T.J. * zie: Blokland, G.T.J. Beelaerts v.
Bokma de Boer, J. * zie: Boer, J. Bokma de
Bosch, v.d. * zie: Boiootos
Buitenrust Hettema, F. * zie: Hettema, F. Buitenrust
Chantepie de la Saussaye, P.D. * zie: Saussaye, P.D. Chantepie de la
Coomans de Ruiter, A. * zie: Ruiter, A. Coomans de
Coster, H.P. * zie: Beets, A.
Draisma de Vries, A. * zie: Vries, A. Draisma de
Ebbinge Wubben, C.H. * zie: Wubben, C.H. Ebbinge
Fockema Andreae, A.J. * zie: Andreae, A.J. Fockema
Fontaine Verwey, J.G. de la * zie: Verwey, J.G. de la Fontaine
Fortuijn, J.L. Droogleever * zie: Droogleever, J.L. Fortuijn
Gelderman Boddaert, M. * zie: Boddaert, M. Gelderman
Gerdes Oosterbeek, A.C. v. Valkenburg * zie: Oosterbeek, A.C. v. Valkenburg Gerdes
Godée Molsbergen, E.C. * zie: Molsbergen, E.C. Godée
Graadt van Rogge, W. * zie: Rogge, W. Graadt van
Grave, Salverda de * zie ook: Kollewijn
Hardenbroek v. Bergambacht * zie: Bergambacht, baron Hardenbroek v.
Hein Couperus, C. Vlielander * zie: Couperus, C. Vlielander Hein
Hofstede de Groot, P. * zie: Groot, P. Hofstede de
Hooft Graafland, J.F. * zie: Graafland, J.F. Hooft
Hoogland, Saakje * zie: Monsma, S.
Hylkema Couperus, P. * zie: Couperus, P. Hylkema
Kamerlingh Onnes, O. * zie: Onnes, O. Kamerlingh
Ketwich Verschuur, E. van * zie: Verschuur, E. van Ketwich
Kiewiet de Jonge, H.J. * zie: Jonge, H.J. Kiewiet de
Kooyker van der Veen, Leo * zie: Veen, Leo Kooyker van der
Logeman-v.d. Willigen, H/D: door beiden of door mevrouw alleen geschreven
Melvil van Lynden, R. * zie: Lynden, R. Melvil van
Molengraaff Gulings, C. * zie: Gulings, C. Molengraaff
Murray Bakker, G. * zie: Bakker, G. Murray
Murray Bakker, L.C. * zie: Bakker, L.C. Murray
Nanninga Uiterdijk, J. * zie: Uitterdijk, J. Nanninga
Nassau Noordewier, H.J. * zie: Noordewier, H.J. Nassau
Nauta Kolthoff, Lub. * zie: Kolthoff, Lub. Nauta
Ommen Kloeke, F.K. van * zie: Kloeke, F.K. van Ommen
Plemp van Duiveland, L.J. * zie: Duiveland, L.J. Plemp van
Prick van Wely, F.P.H. * zie: Wely, F.P.H. Prick van
Ruijs de Beerenbrouck, Ch. * zie: Beerenbrouck, Ch. Ruijs de
Salverda de Grave, J.J. zie Grave, J.J. Salverda de
Schaafsma * zie: Meijer en Schaafsma
Schelis van Kloosterhuis * zie: Kloosterhuis, B. Schelis van
Sichterman van Haaften, C.J. * zie: Haaften, C.J. Sichterman van
Someren Brouwer, J.E. van * zie: Brouwer, J.E. van Someren
Tjeenk Willink, W.E.J. * zie: Willink, W.E.J. Tjeenk
Uden Masman, H. * zie: Masman, H. Uden
Valkenburg Gerdes Oosterbeek, A.C. v. * zie: Oosterbeek, A.C. v. Valkenburg Gerdes
Versteeg ... v.d. Hoeven, H. * zie: Hoeven, H. Versteeg ... v.d.
Vlielander Hein Couperus, C. * zie: Couperus, C. Vlielander Hein
Vos van Steenwijk, C. de * zie: Steenwijk, C. de Vos van
Wageningen thoe Dekama, Jan v. * zie: Dekama, Jan v. Wageningen thoe
Waller Zeper, S.A. * zie: Zeper, S.A. Waller
Waszklewicz van Schilfgaarde, T.P. barones * zie: Schilfgaarde, T.P. barones Waszklewicz van
Werumeus Buning, A. * zie: Buning, A. Werumeus
Willigen, D. v.d. * zie ook: Logeman-v.d. Willigen
Winkler Prins, J. * zie: Prins, J. Winkler
Zinderen Bakker, R. van * zie: Bakker, R. van Zinderen

LEGENDA brieven aan BUITENRUST HETTEMA --- Volgnummer; er is gesorteerd op 1. achternaam van de afzender, 2. voornaam, datum en incipit. Bij dubbele achternamen is gesorteerd op de laatste naam. Afzender; indien ontbrekend of onleesbaar door vraagteken weergegeven.
Typering van het stuk: a = afschrift aa = aantekeningen b = brief (of als brief verzonden briefkaart, dus briefkaart zonder poststempel) be = brief met envelop bd = brief gedrukt d = druk, d.w.z. gedrukt stuk g = gedicht(en) gd = gedicht in druk k = briefkaart o = opstel r = rekening, nota, factuur t = typoscript T = telegram v = visitekaartje z. pl. = zonder plaats; volgt eventueel aantal vellen.
Plaats van afzending volgens afzender of anders volgens poststempel; spelling letterlijk, dus Den Haag, 's-Gravenhage, (Fries) De Haech etc. Datum (dag, maand, jaar); onbekend gegeven wordt 00, onleesbaar gegeven wordt xx. Incipit: de drie eerste woorden (in een enkel geval meer) na de aanhef. Eventuele annotatie; hierin is o.a. aangegeven of er sprake is van een incompleet stuk dan wel een fragment.

INVENTARIS ***** *****
nr.afzendertypeplaatsdatum & incipitannotatie
1.A.L.oz.pl.00 00 0000 Ik hoor van
2.Aberson, J.M.bSpoolde (bij Zwolle)01 03 1904 In dank uw
3.Aberson, J.M.bSpoolde (bij Zwolle)16 11 1905 Wij hadden heden
4.Aberson, J.M.bSpoolde (bij Zwolle)31 01 1909 In onze laatste
5.Abrahamsz, M.bHouthem20 01 1896 Nu heb ik
6.Abrahamsz, M.bHouthem17 10 1896 Mijne oogheelkundige bemoeiïngen
7.Abrahamsz, M.bMaastricht14 11 1896 Hierbij 't oude
8.Abrahamsz, Martbz.pl.00 00 0000 Ik geloof dat
9.Abrahamsz, MartbHouthem15 05 0000 Zooals u wellicht
10.AcquoybDeventer06 09 1906 Zooeven ontving ik
11.AcquoykDeventer17 01 1905 In dank ontvingaan A. Telting
12.Adema, J. Horao 04z.pl.00 00 0000 Tropenserie door J.
13.Adema, J. HorabDen Haag29 12 1899 Ik wil u
14.Adema, J. HorabDen Haag14 01 1900 Veroorloof mij, in
15.Adema, J. HorabDen Haag05 02 1900 Hiernevens ben ik
16.Adema, J. HorabDen Haag10 02 1900 Beleefd verzoek ik
17.Adema, J. HorakDen Haag02 03 1900 Zooeven ontvang ik
18.Adema, J. HorabDen Haag23 03 1901 In de aflev.
19.Adema, J. HorabeDen Haag29 03 1901 U hiernevens een
20.Adema, J. HorabDen Haag02 04 1901 Mocht het soms
21.Adema, J. HorabArcachon15 01 1903 In antwoord op
22.Adema, J. HorabArcachon27 01 1904 Ik ben zoo
23.Adema, J. HorakArcachon01 02 1904 Ik zal een
24.Adema, J. HorakArcachon22 02 1904 De proefbladen van
25.Adema, J. HorabDen Haag20 10 1904 U heeft me
26.Adema, J. HorabDen Haag08 12 1904 Voor eenigen tijd
27.Adema, J. HorakDen Haag20 12 1904 Pic-Nic in 2
28.Adriani, A.H.kLeiden14 02 1899 Gaarne geef ik
29.Akkerman, O.S.bOldeboorn30 10 1911 Better let as
30.Akkerman, O.S.kOldeboorn06 12 1915 Hjir bin de
31.Alkema, H.veMidlum00 00 0000 Hn. Alkema Onderwijzer
32.Alkema, H.bAlmenum06 04 1894 In de eerste
33.Alkema, H.bMidlum00 05 1897 U ontvangt hierbij
34.Alkema, H.bMidlum18 10 1897 Er zijn eindelik
35.Alkema, H.bMidlum04 11 1897 U vraagt of
36.Alkema, H.bMidlum20 11 1897 Van de heren
37.Alkema, H.b 02Midlum20 01 1898 Verleden maandag heb
38.Alkema, H.bMidlum14 05 1898 Hoe moeilik 't
39.Alkema, H.bMidlum05 07 1898 De heren Kemink
40.Alkema, H.bMidlum11 01 1899 'n Uitgever van
41.Alkema, H.bMidlum03 07 1899 Hierbij gaan 't
42.Alkema, H.bMidlum27 09 1899 Nadat ik de
43.Alkema, H.bMidlum27 11 1900 Verleden week kreeg
44.Alkema, H.bMidlum28 01 1901 Een week of
45.Alkema, H.kHarlingen01 01 1902 Van harte feliciteren
46.Alkema, H.bPingjum22 03 1906 't Wil niet
47.Alkema, H.bPingjum04 09 1906 Gisteren heb ik
48.Alkema, H.kPingjum19 09 1906 Mag ik de
49.Alkema, H.kPingjum29 09 1906 't Is foarinoar
50.Alkema, H.kPingjum01 10 1906 Voor 't lesje
51.Alkema, H.bPingjum07 01 1907 Op uw raad
52.Alkema, H.bPingjum18 02 1907 Verleden week zijn
53.Alkema, H.bPingjum13 05 1907 Nadat de Heer
54.Alkema, H.bPingjum20 05 1907 Volgens belofte houd
55.Alkema, H.bPingjum23 07 1907 De copie van
56.Alkema, H.bPingjum24 02 1908 Na een paar
57.Alkema, H.bPingjum08 03 1908 Ik begrijp K.
58.Alkema, H.kPingjum02 01 1911 Als U geen
59.Alkema, H.kPingjum07 01 1913 Hierbij heb ik
60.Alkema, H.bPingjum25 09 1913 Wat ik bij
61.Alkema, H.kPingjum02 08 1915 Als U eerstdaags
62.Alkema, H.bPingjum20 08 1915 Hierbij ontvangt U
63.Alkema, H.bPingjum23 09 1915 Bij ongeluk is
64.Alkema, H.kPingjum23 09 1915 Van morgen of
65.Allen, J.W. (Longmans)btLondon04 01 1907 I am obliged
66.Allen, J.W. (Longmans)btLondon29 09 1910 I have toaan Dr. E.C. Godee-Molsbergen
67.Allen, J.W. (Longmans)bt 02London07 02 1911 I have much
68.Allen, J.W. (Longmans)btLondon21 02 1911 I am exceedingly
69.Andreae, A.J. Fockemabz.pl.00 00 0000 Ge ontvangt hierbij
70.Andreae, A.J. FockemabBeetsterzwaag08 09 0000 Hier buiten bereikt
71.Andreae, A.J. FockemakKollum07 05 1890 Dank voor het
72.Andreae, A.J. FockemakKollum11 07 1890 Het proefvel heb
73.Andreae, A.J. FockemabKollum22 07 1890 Gaarne voldoe ik
74.Andreae, A.J. FockemabKollum26 07 1890 Daar het mij
75.Andreae, A.J. FockemakKollum01 10 1890 Als er niets
76.Andreae, A.J. FockemakKollum04 11 1890 Zoo spoedig als
77.Andreae, A.J. FockemakKollum10 11 1890 Dank voor de
78.Andreae, A.J. FockemakKollum09 02 1891 Wie is die
79.Andreae, A.J. FockemakKollum24 02 1891 't Kan zijn
80.Andreae, A.J. FockemakKollum24 03 1891 Mag ik eens
81.Andreae, A.J. FockemabLeiden28 08 1891 Dank voor uwe
82.Andreae, A.J. FockemakKollum21 11 1891 In de N.Fr.
83.Andreae, A.J. FockemakKollum16 12 1891 In antwoord op
84.Andreae, A.J. FockemakKollum24 01 1892 Als ik maar
85.Andreae, A.J. FockemakKollum08 04 1892 Gisteren avond te
86.Andreae, A.J. FockemabKollum10 04 1892 't Is mij
87.Andreae, A.J. FockemabKollum27 04 1892 Dank zeer voor
88.Andreae, A.J. FockemakNorderney11 08 1892 Eerst gisteren ontving
89.Andreae, A.J. FockemakKollum08 12 1892 Kunt U mij
90.Andreae, A.J. FockemabKollum14 12 1892 Dank voor de
91.Andreae, A.J. FockemabLeiden21 12 1892 Tegenover U heb
92.Andreae, A.J. FockemakLeiden29 01 1893 Tot mijn schrik
93.Andreae, A.J. FockemakKollum14 02 1893 Daar gij spoedig
94.Andreae, A.J. FockemakKollum15 04 1893 Heden morgen heb
95.Andreae, A.J. FockemakKollum27 04 1893 Dank zeer voor
96.Andreae, A.J. FockemabKollum27 06 1893 Hiernevens ben ik
97.Andreae, A.J. FockemabKollum13 07 1893 Ontvang mijn dank
98.Andreae, A.J. FockemabKollum27 07 1893 Excuseer mijn halfvelletje
99.Andreae, A.J. FockemakKollum13 01 1894 Op een briefkaart
100.Andreae, A.J. FockemakKollum16 01 1894 Dank voor Uw
101.Andreae, A.J. FockemabKollum07 02 1894 Met deze zelfde
102.Andreae, A.J. FockemabKollum15 05 1895 De mij toegezonden
103.Andreae, A.J. FockemakKollum11 09 1895 In de Navorscher
104.Andreae, A.J. FockemakKollum29 12 1895 Dank voor de
105.Andreae, A.J. FockemakKollum06 01 1896 Tot mijn spijt
106.Andreae, A.J. FockemakKollum14 01 1896 Toevallig iets nazoekende
107.Andreae, A.J. FockemakKollum21 01 1896 Heden middag proef
108.Andreae, A.J. FockemakKollum24 01 1896 Het regest vraagt
109.Andreae, A.J. Fockemaaaz.pl.00 00 1898 Aanteekeningen. Er bestaan
110.Andreae, A.J. FockemabKollum27 10 1898 Uw proef heb
111.Andreae, A.J. FockemakLeiden08 10 1909 De Reynaert interesseert
112.Andreae, G.bGroningen15 11 1909 Zoals u wellicht
113.Andreae, G.kGroningen07 02 1910 We danken u
114.AndreebLeiden06 01 1892 Een voorloopig antwoord
115.AndriessebHuizum01 09 1887 Had Waling Dijkstra
116.AndriessekLeeuwarden22 03 1888 Ik had verwacht
117.Anema, AnnebAmsterdam17 12 1907 Heden ontving ik
118.Anema, S.bMinnertsga30 12 1907 Van m'n broer
119.Anema, S.kDen Haag19 01 1908 Gaarne stem ik
120.Anema, S.bz.pl.03 03 1912 Heel veel dank
121.Apeldoorn, L.J. vankLeeuwarden07 02 1921 Voor Uwe gelukwenschen
122.Apeldoorn, L.J. vankAmsterdam26 01 1922 Voor de toezending
123.Appeldoorn, J.G.bAmsterdam23 08 1921 De bedoeling van
124.Austin, C.K.bParis22 02 1919 I wonder whether
125. B., v.d.bz.pl.00 00 0000 Komt het U>> alfabet
126.B....., H. vankZwolle24 11 1902 Binnen eenige dagenaan E. Emous
127.B.?.B.bz.pl.28 04 1887 Many thanks for
128.Baehler, Louis A.bSchiermonnikoog08 03 1901 Beleefd maar dringend
129.Bakker, G. MurraybHengelo05 11 1886 Naar aanleiding van
130.Bakker, G. MurraybHengelo13 11 1886 Na Uwe mededeeling
131.Bakker, G. MurraybHengelo08 04 1887 Ten zeerste zoudt
132.Bakker, L.C. Murraybz.pl.00 00 0000 Indien mogelijk laataan J. van Loon Jzn.
133.Bakker, L.C. MurraybHuizum24 05 1892 Liceat hic nobis
134.Bakker, L.C. Murrayb 03Huizum28 10 1892 Hjirneffens stjoer ik
135.Bakker, L.C. Murrayb 02Huizum30 10 1892 It brief fan
136.Bakker, L.C. MurraybHuizum02 12 1892 In 't Latynaan J. van Loon Jzn.
137.Bakker, R. van Zindereno 02Naarden00 00 1909 Op it tsjerkhof
138.Bakker, R. van ZinderenbNaarden27 10 1913 Het gebeurt herhaaldelijk
139.Bakker, R. van ZinderenkNaarden29 10 1913 Ik scil graeg
140.Bakker, R. van ZinderenbNaarden11 11 1913 Myn wiif en
141.Bakker, S.K.bz.pl.00 00 0000 De printer stjûrde
142.Bakker, S.K.bBolsward02 06 1906 In antwoord op
143.Bakker, S.K.kTwijzel07 06 1906 Op 't ogenblik
144.Barnouw, A.J.bDen Haag08 05 1910 Een Engelsche kennis
145.Barnouw, A.J.kDen Haag22 05 1910 Uw verwijzing naar
146.BartstrabOosterbeek18 10 1901 Hiernevens (eindelik) enige
147.Basse, M.kTongeren26 11 1901 Ik heb u
148.Basse, M.kGent24 02 1904 Met deze kaart
149.Becht, H.J.W.bAmsterdam23 07 1895 Hierbij heb ik
150.Becht, H.J.W.baAmsterdam27 08 1895 In antwoord opaan redactie De Sollicitant
151.Becht, H.J.W.bAmsterdam27 08 1895 Op verzoek van
152.Becht, H.J.W.bAmsterdam16 10 1895 Uw brief is
153.Becht, H.J.W.bAmsterdam01 03 1898 Door afwezigheid was
154.Becht, H.J.W.bAmsterdam05 03 1898 In mijn schrijven
155.Becht, H.J.W.kAmsterdam12 03 1898 Uw verzoek is
156.Becht, H.J.W.bAmsterdam24 10 1898 Van mijn huwelijksreisje
157.Becht, H.J.W.kAmsterdam03 11 1898 Naar aanleiding van
158.Becht, H.J.W.kAmsterdam16 02 1899 In antwoord op
159.Becht, H.J.W.bAmsterdam24 02 1899 Daar ik vind
160.Becht, H.J.W.bAmsterdam22 12 1902 In antwoord op
161.Becht, H.J.W.kAmsterdam17 03 1903 In antwoord op
162.Been, Joh. H.dBrielle10 06 1892 Paradijsje door Joh.
163.Been, Joh. H.bBrielle14 02 1895 Het spijt mij
164.Been, Joh. H.bBrielle18 02 1895 Over Uw opstel
165.Been, Joh. H.bBrielle10 03 1895 Ik dank U
166.Been, Joh. H.bBrielle23 03 1895 Al naar de
167.Been, Joh. H.kBrielle12 09 1895 U kunt me
168.Been, Joh. H.bBrielle10 10 1895 Langen tijd hebben
169.Been, Joh. H.bBrielle15 10 1895 Hierbij "de Watergeuzen"
170.Been, Joh. H.bg 03Brielle07-11 11 1895 In Uw schrijven
171.Been, Joh. H.bBrielle16 02 1896 Ik heb m'n
172.Been, Joh. H.bBrielle07 05 1898 In "Tweemaandelijks Tijdschr."
173.Been, Joh. H.bBrielle13 11 1898 Wat is dat
174.Been, Joh. H.bBrielle26 11 1898 Nu niet zoo'n
175.Been, Joh. H.bBrielle06 12 1898 Het boek is
176.Been, Joh. H.kBrielle22 12 1898 Ik haast me
177.Been, Joh. H.kBrielle14 07 1899 Nog eens nadenkende
178.Been, Joh. H.bBrielle19 12 1899 De proef, die
179.Been, Joh. H.bBrielle08 11 1910 Wat deed me
180.Been, Joh. H.kBrielle04 05 1911 Wanneer ik spreek
181.Been, Joh. H.kBrielle04 01 1912 Begin nieuwjaar zit
182.Been, Joh. H.kBrielle27 01 1912 In dank ontving
183.Been, Joh. H.kBrielle06 02 1912 Goed! Maar heb
184.Been, Joh. H.bBrielle09 02 1912 'k Heb voor
185.Been, Joh. H.kBrielle12 02 1912 Naar dien afloop
186.Been, Joh. H.kBrielle08 09 1918 Hartelijk dank voor
187.Beer, Taco H. debAmsterdam14 04 1887 Gelijk ik reeds
188.Beer, Taco H. debAmsterdam04 05 1890 Hierbij veroorloof ik
189.Beer, Taco H. dekAmsterdam25 11 1891 De ondergeteekende heeft
190.Beer, Taco H. debAmsterdam13 03 1893 Houd mij ten
191.Beer, Taco H. debAmsterdam22 12 1899 In "Woordenschat" wordt
192.Beer, Taco H. debAmsterdam10 01 1900 In 't laatst
193.Beerenbrouck, Ch. Ruijs debMaastricht12 04 1907 Het door u
194.Beets, A.kUtrecht?03 01 1885 Dank voor uwe
195.Beets, A.kUtrecht15 07 1885 Ook ik moet
196.Beets, A.bz.pl.05 12 1885 Het schijnt dat
197.Beets, A.kRotterdam24 10 1887 Veel te lang
198.Beets, A.kRotterdam08 07 1888 Vrijdagavond heb ik
199.Beets, A.kLeiden10 01 1889 De administratie v.
200.Beets, A.kLeiden15 01 1889 Zie hier een
201.Beets, A.kLeiden17 01 1889 Het doet mij
202.Beets, A.kLeiden11 05 1889 De jaarg. 1888
203.Beets, A.kLeiden05 06 1889 Op uw laatste
204.Beets, A.kLeiden02 09 1890 Zeer aangenaam werd
205.Beets, A.kLeiden17 10 1890 Volgens mijne weliswaar
206.Beets, A.kLeiden08 04 1891 Dank voor uwe
207.Beets, A.kLeiden10 04 1891 Op uw verzoek
208.Beets, A.kLeiden14 04 1891 Drukproef en bijbeh.
209.Beets, A.kLeiden15 04 1891 Proef en kopij
210.Beets, A.kLeiden17 04 1891 Zoowel termijn als
211.Beets, A.bLeiden24 04 1891 Laat mij u
212.Beets, A.bLeiden29 04 1891 Zie hier dan
213.Beets, A.kLeiden08 05 1891 Gisteravond heb ik
214.Beets, A.kLeiden13 05 1891 Dank voor het
215.Beets, A.kLeiden01 06 1891 Dank voor uwe
216.Beets, A.kLeiden14 09 1891 Het doet mij
217.Beets, A.kLeiden14 10 1891 Uw pakket en
218.Beets, A.bLeiden18 10 1891 Dezer dagen schreef
219.Beets, A.kLeiden25 10 1891 Dank voor uwe
220.Beets, A.kLeiden20 11 1891 Uit dit minder
221.Beets, A.bLeiden27 11 1891 Uw m.s. Reinaert-commentaar
222.Beets, A.kLeiden24 08 1892 Eindelijk bericht uit
223.Beets, A.bLeiden13 01 1893 Voor gij, wat
224.Beets, A.bLeiden15 01 1893 De Redactie van
225.Beets, A.bLeiden20 01 1893 Met veel genoegen
226.Beets, A.kLeiden11 07 1893 Dank voor uwe
227.Beets, A.kLeiden12 07 1893 Ik zou mij
228.Beets, A.kLeiden14 07 1893 Neen, misverstand mag
229.Beets, A.bLeiden15 12 1893 Mag ik u
230.Beets, A.kLeiden30 12 1893 Dank voor uwe
231.Beets, A.bLeiden13 10 1895 Eindelijk, nu allen
232.Beets, A.bLeiden01 05 1897 In opdracht van
233.Beets, A.kLeiden03 05 1897 Zie daar uwe
234.Beets, A.kLeiden04 05 1897 De andere (eerste)
235.Beets, A.kLeiden02 06 1897 Een besluit van
236.Beets, A.kLeiden25 01 1898 Kunt ge mij
237.Beets, A.kLeiden27 11 1900 Kunt ge mij
238.Beets, A.kLeiden10 12 1900 Nog dank ik
239.Beets, A.bLeiden20 01 1901 Gisteren vernam ik
240.Beets, A.bLeiden03 07 1901 Het doet me
241.Beets, A.kLeiden19 04 1903 Wees vriendelijk bedankt
242.Beets, A.kLeiden12 09 1903 Je vragen kwamen
243.Beets, A.kLeiden24 01 1904 Gisteren kwam mij
244.Beets, A.kLeiden09 11 1904 Uit T.&L. 14
245.Beets, A.kLeiden31 01 1905 Ik zal dus
246.Beets, A.kLeiden24 03 1905 In antw. op
247.Beets, A.kLeiden01 02 1906 Zo juist heb
248.Beets, A.kLeiden25 10 1906 Al maanden lang
249.Beets, A.bLeiden30 01 1907 De zaak van
250.Beets, A. en H.P. CosterbtLeiden en Utrecht10 03 1907 Den 22sten September
251.Beets, A.kLeiden17 03 1907 De Heer H.P.C.
252.Beets, A.kLeiden20 03 1907 Dank voor het
253.Beets, A.bdLeiden20 04 1907 Het zal opover Gallée
254.Beets, A.bLeiden29 04 1907 Ik had den
255.Beets, A.bLeiden24 08 1907 Binnen kort zal
256.Beets, A.kLeiden28 08 1907 Kaart en postwissel
257.Beets, A.bdLeiden01 09 1907 Wij hebben hetover Gallée
258.Beets, A.kGent29 06 1908 Om je gerust
259.Beets, A.kLeiden12 07 1910 Je begrijpt dat
260.Beets, A.bLeiden12 01 1914 Je briefkaart van
261.Beets, N., nabestaandenbdUtrecht13 03 1903 Bij dezen vervullen
262.Beets, N.bAmsterdam29 07 1913 Wij hebben op
263.Beets, N.bAmsterdam11 08 1913 Den fotograaf van
264.Beets, N.b 04Amsterdam12 10 1913 Ik zend u
265.Beets, N.kAmsterdam17 10 1913 De drukproef heb
266.Behaghel, O.kBasel13 08 1888 Ihr Beitrag für
267.Behaghel, O.kGiessen07 10 1888 Für die Uebersendung
268.Behaghel, O.bGiessen11 11 1889 Ich muss sehr
269.Behaghel, O.kGiessen25 03 1890 Ich bitte Sieincompleet
270.Beijers, J.L.bAmsterdam26 12 1893 Uw vraag is
271.Beijers, J.L.bAmsterdam22 02 1894 Ik ontvang een
272.Beijers, J.L.kUtrecht04 01 1899 In antwoord op
273.Beitsma, P.bDeventer04 10 1897 Per Van Gend
274.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage16 11 1897 Zooeven uw briefkaart
275.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage30 11 1897 Ik heb alles
276.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage07 12 1897 Hiernevens de overeenkomsten
277.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage13 12 1897 Dank voor de
278.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage17 12 1897 In nadere beantwoording
279.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage29 01 1898 Eerst eenige inlichtingen
280.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage30 01 1898 Afrekening Nederlandschen taal
281.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage03 02 1898 De voorloopige 750
282.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage19 02 1898 Afl. 2 is
283.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage19 02 1898 Hierbij afrekening Taal
284.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage11 03 1898 In nadere beantwoording
285.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage15 03 1898 Afrekening redacteur Taal
286.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage30 04 1898 Afrekening red. Taal
287.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage27 05 1898 U. Revue no.
288.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage25 06 1898 Saldo beschikbaar
289.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage08 07 1898 Gaarne vernemen wijaan J.H. Fortuyn
290.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage08 07 1898 Gaarne vernemen wijaan S.L. van Looy
291.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage19 07 1898 Hiernevens kaart van
292.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage30 07 1898 Saldo beschikbaar
293.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage24 08 1898 In antwoord op
294.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage27 08 1898 Saldo beschikbaar
295.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage01 10 1898 Saldo beschikbaar
296.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage06 10 1898 Den heer Veenstra
297.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage05 11 1898 Saldo beschikbaar
298.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage03 12 1898 Naar aanleiding van
299.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage29 12 1898 Afl. 12 is
300.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage31 12 1898 Afrekening - saldo beschikbaar
301.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage05 01 1899 W.U. Bedankjes
302.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage24 03 1899 Uw laatste brief
303.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage16 05 1899 Het lijkt mij
304.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage20 05 1899 Aflevering 5. Beschikbaar
305.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage23 06 1899 Naar aanleiding van
306.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage12 08 1899 Afrekening Taal en
307.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage13 09 1899 Presentexemplaren worden van
308.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage16 09 1899 Taal. Letteren. Beschikbaar
309.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage20 10 1899 Het rondschrijven aan
310.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage20 10 1899 Onder verwijzing naar
311.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage13 11 1899 Ik zal u
312.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage16 12 1899 Naar aanleiding van
313.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage30 12 1899 Ook mij lijken
314.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage08 01 1900 Uw kaart van
315.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage20 01 1900 Plotselinge dood van
316.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage14 02 1900 Wanneer men van
317.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage14 04 1900 Saldo afl. 1
318.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage11 05 1900 1o Honorarium afl.
319.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage14 07 1900 Aflevering 2. Beschikbaar
320.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage14 07 1900 Neen 't is
321.Belinfante, G.W.k's-Gravenhage17 07 1900 v.d. Bosch: U
322.Belinfante, G.W.k's-Gravenhage31 07 1900 Pruttelen onnodig. U
323.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage09 08 1900 Van afl. 6
324.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage30 08 1900 Staat honorarium Taal
325.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage03 09 1900 Uw diverse brieven
326.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage07 09 1900 Hiernevens de laatste
327.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage11 09 1900 Uw briefkaart ontvangen
328.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage27 09 1900 Ik vind dag
329.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage21 10 1900 De alom in
330.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage24 11 1900 Ik waardeer uw
331.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage11 09 1901 In verband met
332.Belinfante, G.W.b 02's-Gravenhage11 09 1901 Zie hier de
333.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage28 09 1901 Hiernevens hebben wij
334.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage22 10 1901 Inliggend zend ik
335.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage20 11 1901 Nu mijn reis
336.Belinfante, G.W.b's-Gravenhage28 11 1901 Ik ben bezig

 337. vervallen

338.Bellaard, D.H.G.b 02's-Hertogenbosch07 01 1904 Droevige huiselijke omstandigheden
339.Bellaard, D.H.G.b 02's-Hertogenbosch10 04 1904 Uwe briefkaart ontving
340.Bellaard, D.H.G.b's-Hertogenbosch13 05 1904 Volkomen ben ik
341.Bellaard, D.H.G.bBerlicum07 07 1904 Uw werkschema lijkt
341.Bellaard, D.H.G.k's-Hertogenbosch03 01 1905 Omnia fausta voor 1905! - Zoodra ik mijne; 341a
342.Bellaard, D.H.G.k's-Hertogenbosch05 01 1905 Tot Uwe geruststelling
343.Bellaard, D.H.G.kBerlicum21 01 1905 Uwe briekaart was
344.Bellaard, D.H.G.k's-Hertogenbosch14 04 1905 Uwe briefkaart uit
345.Bellaard, D.H.G.kBerlicum03 06 1905 Dagelijks zie ik
346.Bellaard, D.H.G.bBerlicum18 06 1905 Met bijzondere belangstelling
347.Bellaard, D.H.G.bBerlicum26 08 1905 In het begin
348.Bellaard, D.H.G.kBerlicum26 09 1905 De proeve van
349.Bellaard, D.H.G.b's-Hertogenbosch31 10 1905 Den 20en October
350.Bellaard, D.H.G.bDen B[osch]03 01 1906 Omnia fausta voor 1906! - Eindelijk vond ik
351.Bellaard, D.H.G.be's-Hertogenbosch08 02 1906 Voor ruim 14
352.Bellaard, D.H.G.bDen Bosch11 04 1906 Na 2 mnd.
353.Bellaard, D.H.G.k's-Hertogenbosch15 11 1906 Uw voorstel is
354.Bellaard, D.H.G.kBerlicum02 10 1908 Uwe beide briefkaarten
355.Bemmel, C.V. vanbAmsterdam06 11 1905 Bijgaande afdruk der
356.Bense, J.F.b 02Arnhem26 06 1901 Het drukken van
357.Bense, J.F.bArnhem02 11 1909 Ingesloten zend ik
358.Bense, J.F.kArnhem04 11 1909 Hartelijk dank voor
359.Berens, Fred.b 02Amsterdam16 12 1906 In de "Rheinisch-Westfälische
360.Bergambacht, baron Hardenbroek v.b's-Gravenhage26 11 1901 In antwoord opRoode Kruis
361.Bergsma, A.kDimter25 04 1915 Tagelyk mei dizze
362.Bergsma, A.kDimter11 07 1916 Der wirdt mij
363.Bergsma, A.kDimter09 06 1917 Tank for Jins
364.Bergsma, J.?kGroningen05 06 1901 Ik heb U
365.Bergsma, P.A.bLeeuwarden05 10 1886 Bij deze deel
366.Bergstra, A.T.bDrachten07 09 1916 Nei oanlieding fen
367.Berkum, A. vanbNijmegen12 12 1897 Nu Minister Goeman
368.Berkum, A. vanbNijmegen15 12 1897 Zooeven ontving ik
369.Berkum, A. vanbNijmegen21 01 1898 Ik zend u
370.Berkum, A. vanbNijmegen03 02 1898 Hierbij gaan 8
371.Berkum, A. vankNijmegen14 02 1898 Uw briefkaart ontvangen
372.Berns, J.L.kLeeuwarden15 05 1889 't Charter van
373.Berns, J.L.kLeeuwarden02 07 1889 Door een spoedeischend
374.Berns, J.L.bLeeuwarden11 11 1892 Van den heer
375.Berns, J.L.kLeeuwarden18 11 1892 De heer v. Loon
376.Berns, J.L.bLeeuwarden09 04 1900 De hierbij teruggaande
377.Berns, J.L.bLeeuwarden22 03 1902 Voor ongeveer twee
378.Berns, J.L.bLeeuwarden22 07 1902 Bij mijn schrijven
379.Berns, J.L.bLeeuwarden17 09 1902 Hierbij ontvangt U
380.Bertels, C.bAmsterdam22 12 1896 Uwe advertentie in
381.Beversen, N.J.kDordrecht04 04 1899 Mejuffrouw P. (te Gulpen)
382.Beversen, N.J.bZwolle15 05 1909 Met leedwezen ontving
383.Beversluis, T.kUtrecht27 04 1920 Tot mijn spijt
384.Bezemer, F.kOosterbeek08 02 1907 Dank voor Uwe
385.Bierque, J.bz.pl.00 00 0000 Duizenden lezen hierzonder adressering
386.Bijlsma-Bruinsma, G.kAchlum03 08 1901 Het spijt mij
387.Bijlsma, J.A.bAchlum29 01 1902 Op uitnoodiging van
388.Bijvanck, W.G.C.b's-Gravenhage21 10 1899 Op ontvangst van
389.Bijvanck, W.G.C.bdDen Haag29 03 1910 Het is mij
390.Binger, M.H.bAmsterdam24 08 1896 't Was ons
391.Binnert, A.bHaarlem29 06 1911 Bezig met eene
392.Binnert, A.bHaarlem27 12 1911 Gij hebt gelijk
393.Bleeker, J.kRotterdam03 02 1904 Jo brievekaert ha
394.Bleeker, J.bRotterdam06 01 1913 Jisterjoun hawwe de
395.Bleeker, J.kRotterdam27 01 1914 No binn' wy
396.Blink, H.b's-Gravenhage09 07 0000 Hiernevens doe ik
397.Blink, J.H.bArnhem19 02 1903 In antwoord op
398.Bloesch, E.bBern17 03 1885 Der Unterzeichnete hat
399.Bloesch, E.bBern06 08 1888 Mit Hilfe Ihrer
400.Bloesch, E.bBern14 08 1888 Das Ergebniss meiner
401.Bloesch, E.b 02Bern31 10 1888 Ihrem Wunsche mit
402.Bloesch, E.bBern06 12 1888 Nach sorgfoltiger Vergleichung
403.Bloesch, E.b 02Bern09 05 1889 Gewiss erwarten Sie
404.Bloesch, E.bBern26 07 1889 Ich bedaure sehr
405.Blok, P.J.kGroningen08 10 1885 Het spijt mij
406.Blok, P.J.kGroningen11 11 1890 Ontvang mijn vriendelijken
407.Blok, P.J.kGroningen06 11 1893 Mijn vriendelijken dank
408.Blok, P.J.kGroningen21 01 1894 In antwoord op
409.Blok, P.J.kGroningen23 01 1894 Buiten de andere
410.Blok, P.J.kGroningen20 02 1894 Met belangstelling was
411.Blok, P.J.kLeiden15 09 1899 Van het Eierlandsche
412.Blok, P.J.kLeiden28 11 1899 De bedoelde plaats
413.Blokland, G.T.J. Beelaerts v.vz.pl.00 00 0000
414.Blokland, G.T.J. Beelaerts v.bOosterbeek22 07 1891 Ik vermoed dat
415.Blokland, G.T.J. Beelaerts v.b's-Gravenhage19 05 1892 Hierbij retourneer ik
416.Blokland, G.T.J. Beelaerts v.bz.pl.11 07 1901 In antwoord op
417.Blom en OliviersekCulemborg21 02 1898 Uwe briefkaart over
418.Blom, Ph. vanoe 10z.pl.00 00 0000
419.Blom, Ph. vanvz.pl.00 00 0000
420.Blom, Ph. vanbz.pl.00 00 0000 Juist vóór hetaan W. Dijkstra; zie 27 01 1898
421.Blom, Ph. vank's-Gravenhage28 10 1888 Ten vervolge opaan J. van Loon Jz.
422.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage04 11 1888 Uwe letteren waren
423.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage17 11 1888 Ik dank U
424.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage03 01 1889 Ik heb thans
425.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage12 01 1889 Tot aan de
426.Blom, Ph. vank's-Gravenhage13 01 1889 Onze correspondentien hebben
427.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage18 01 1889 Hierbij Uwe drukproeven
428.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage13 02 1889 Hiernevens ontvangt U
429.Blom, Ph. vank's-Gravenhage03 08 1889 Uwe beoordeling mijner
430.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage08 02 1892 Dank voor Uw
431.Blom, Ph. vank's-Gravenhage26 09 1892 Alvorens mij uit
432.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage10 10 1892 Op Uw verzoek
433.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage14 10 1892 Ofschoon ik het
434.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage18 10 1892 Het komt mij
435.Blom, Ph. vank's-Gravenhage29 10 1892 Ik zal trachten
436.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage29 05 1893 Ik houd wel
437.Blom, Ph. vank's-Gravenhage12 10 1893 Ik dank U
438.Blom, Ph. vanb 02's-Gravenhage03 01 1894 Altijd ben ik
439.Blom, Ph. vanb's-Gravenhage21 08 1894 De Heer W. Dijkstra
440.Blom, Ph. vank's-Gravenhage07 01 1896 Een paar dagen
441.Blom, Ph. vank's-Gravenhage04 04 1897 Ik zal trachten
442.Blom, Ph. vank's-Gravenhage09 09 1897 Bij het nazien
443.Blom, Ph. vanbz.pl.10 10 1897 Met genoegen vernam
444.Bockes, E.C.J.?bUtrecht28 05 1914 Volgens afspraak zend
445.Boddaert, M. GeldermanbDen Haag05 02 1898 Het copierecht van
446.Boddaert, M. GeldermanbDen Haag08 03 1898 Uw briefkaart is
447.Boddaert, M. GeldermankDen Haag03 04 1898 Per zelfde post
448.Boddaert, M. GeldermanbDen Haag03 06 1898 Door allerlei omstandigheden
449.Boekenoogen, G.J.b 02Wormerveer09 10 1893 Vanmiddag bereikte mij
450.Boekenoogen, G.J.bLeiden28 02 1894 Even wil ik
451.Boekenoogen, G.J.bLeiden10 04 1894 Dank voor uw
452.Boekenoogen, G.J.b 02Wormerveer15 09 1894 Het doet mij
453.Boekenoogen, G.J.b 03Wormerveer23 09 1894 Bij dezen dank
454.Boekenoogen, G.J.bWormerveer12 10 1894 Hierbij dank ik
455.Boekenoogen, G.J.bWormerveer05 02 1895 Naar ik hoop
456.Boekenoogen, G.J.kLeiden15 10 1895 Hierbij bericht ik
457.Boekenoogen, G.J.kAmsterdam30 01 1896 Hierbij heb ik
458.Boekenoogen, G.J.b 02Leiden05 02 1896 Bij dezen dank
459.Boekenoogen, G.J.kLeiden15 12 1897 Eindelijk kan ik
460.Boekenoogen, G.J.bLeiden03 12 1905 Volgens afspraak deelaan A. Telting
461.Boekenoogen, G.J.bLeiden30 12 1905 In de Bestuursvergadering
462.Boekenoogen, G.J.kLeiden23 12 1907 Ik dank u
463.Boeles, P.C.J.A.bLeeuwarden00 00 0000 Volgens Eekhoff "De
464.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden06 09 1897 Kan deel XV
465.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden10 10 1897 Bij de opening
466.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden14 05 1901 Indien U met
467.Boeles, P.C.J.A.bLeeuwarden19 11 1901 Ik geloof dat
468.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden26 11 1901 In overleg met
469.Boeles, P.C.J.A.bLeeuwarden06 12 1901 Na rijp beraad
470.Boeles, P.C.J.A.bLeeuwarden21 12 1901 Ik begrijp uw
471.Boeles, P.C.J.A.bLeeuwarden17 06 1902 Met genoegen vernam ik
472.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden11 11 1905 Uw artikel "Twee
473.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden20 06 1907 De "Bijbellektuur" heeft
474.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden24 06 1907 De Saksische urnen
475.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden01 10 1907 In den eersten
476.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden19 09 1910 Het door U
477.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden28 11 1910 Gij doet mij
478.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden16 01 1912 Het "Vermaeck der
479.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden15 04 1912 Ik kan U
480.Boeles, P.C.J.A.kLeeuwarden20 10 1912 Ik meen U
481.Boeles, W.B.S.oe 04Leeuwarden00 00 0000 Copie van het
482.Boeles, W.B.S.bz.pl.15 12 0000 Van het testament
483.Boeles, W.B.S.bLeeuwarden05 04 1886 U ontvangt hierbij
484.Boeles, W.B.S.kLeeuwarden06 11 1888 Ik ben dadelijk
485.Boeles, W.B.S.kLeeuwarden15 11 1888 Ik lees niet
486.Boeles, W.B.S.bLeeuwarden27 03 1890 Het Bestuur heeft
487.Boeles, W.B.S.kLeeuwarden27 11 1890 Vriendelijk dank voor
488.Boeles, W.B.S.kLeeuwarden29 01 1896 Ik heb vruchteloos
489.Boeles, W.B.S.kLeeuwarden01 04 1897 Vriendelijk dank voor
490.Boer, J. Bokma debScheveningen24 12 0000 Op raad van
491.Boer, J.W. debRotterdam00 00 0000 Heb Uw kaarten
492.Boer, J.W. debUtrecht10 11 1919 Uw tijding heb
493.Boer, J.W. dekRotterdam14 11 1919 Ik hoop dat
494.Boer, Lolle Piers deb 04Leiden30 11 1904 As ik yo
495.Boer, Lolle Piers deb 02Leiden23 09 1905 You briivekaert ha
496.Boer, Lolle Piers dekLeiden24 10 1906 Towyl ik in
497.Boer, Lolle Piers dekLeiden02 11 1906 Jins brivekaert haw
498.Boer, Lolle Piers deb 02Makkum17 11 1908 Snjeontojoun bin ik
499.Boer, Lolle Piers dekMakkum25 11 1908 Dr. Hettema wirdt
500.Boer, R.C.bz.pl.00 00 0000 Ja juist, Teuthonista
501.Boer, R.C.bz.pl.00 00 0000 Mag ik je
502.Boer, R.C.bDen Haag28 08 0000 Dank voor je
503.Boer, R.C.b 02Den Haag30 07 1888 Mag ik U
504.Boer, R.C.bDen Haag06 08 1888 Ik dank U
505.Boer, R.C.bLeeuwarden14 06 1891 Aangenaam werd ik
506.Boer, R.C.kLeeuwarden08 07 1891 Ik kan Rogge
507.Boer, R.C.kDen Haag22 07 1891 Gisteren bezocht ik
508.Boer, R.C.kDen Haag08 08 1891 Daar ik je
509.Boer, R.C.kDen Haag20 08 1891 Ik wachtte met
510.Boer, R.C.kLeeuwarden04 09 1891 Ik kon ze
511.Boer, R.C.kLeeuwarden07 09 1891 Ik ga Vrijdag
512.Boer, R.C.bLeeuwarden20 09 1891 Hier nevens een
513.Boer, R.C.bLeeuwarden21 09 1891 Naar aanleiding van
514.Boer, R.C.kLeeuwarden28 09 1891 Naar aanleiding der
515.Boer, R.C.kLeeuwarden21 10 1891 Uw brief ontving
516.Boer, R.C.kLeeuwarden13 11 1891 Deze was oorspr.
517.Boer, R.C.kLeeuwarden14 11 1891 Ik zend je
518.Boer, R.C.kLeeuwarden22 11 1891 Zet gij de
519.Boer, R.C.bLeeuwarden11 12 1891 Na je laatsten
520.Boer, R.C.bLeeuwarden29 01 1892 Dank voor uw
521.Boer, R.C.kLeeuwarden04 02 1892 Het is zooals
522.Boer, R.C.bLeeuwarden27 04 1892 Ziehier het mscr.
523.Boer, R.C.kLeeuwarden05 06 1892 Dank voor je
524.Boer, R.C.bLeeuwarden23 12 1892 Wel, wel; heb
525.Boer, R.C.kLeeuwarden29 05 1893 Ik passeer Zaterdag
526.Boer, R.C.kAmsterdam07 12 1903 Ik stel uw
527.Boer, T.J. deoz.pl.00 00 0000 Friese wegen zie
528.Boer, T.J. deoz.pl.00 00 0000 p. 3 onderaan
529.Boer, T.J. debLeeuwarden20 03 1896 Reeds voor jaren
530.Boer, T.J. debLeeuwarden14 09 1896 Hierbij heb ik
531.Boer, T.J. debLeeuwarden23 10 1896 Dank voor de
532.Boer, T.J. debWirdum01 11 1896 Dank voor Uw
533.Boer, T.J. debWirdum01 12 1896 Ik heb al
534.Boer, T.J. debGroningen23 04 1897 Hierbij een vel
535.Boer, T.J. dekGroningen18 11 1903 Ik kan geen
536.Boers, B.bRoordahuizum00 10 1916 Gij kent goed
537.Boersma, J.W.bNijmegen29 07 1914 Op mijn verzoek
538.Bogaert, DairnebHaarlem11 07 1916 Bijgaand rondschrijven is
539.Bohn, erven F.d 03Haarlem00 00 0000 Volks Universiteits Bibliotheekfondsl. (secr. Zeijlstra) + 2 vel hs. FBH
540.Bohn, erven F.kHaarlem29 02 1892 Wij hebben de
541.Bohn, erven F.bHaarlem26 09 1892 Wij hebben de
542.Bohn, erven F.bHaarlem22 09 1898 Naar wij meenen
543.Bohn, erven F.bHaarlem15 02 1899 In antwoord opgeschreven door J.K. Tadema
544.Bohn, erven F.kHaarlem20 02 1900 In beleefd antwoord
545.Boiootos (v.d. Bosch?)kZierikzee09 12 1892 Van die zending
546.Boissevain, A.G. (Handelsblad)btAmsterdam27 09 1905 Wie zien U
547.Boissevain, A.G. (Handelsblad)bAmsterdam10 10 1905 U heeft volkomen
548.Bolhuis, E.G. vanbDen Haag03 12 1921 Het plan bestaat
549.Bolhuis, E.G. vanbDen Haag27 12 1921 Ondanks Uw bezwaren
550.Bolhuis, E.G. vanb 04Den Haag17 03 1922 Aan Uw adres
551.Bolkestein, G.kNijmegen01 09 1905 Ik beloof U
552.Bolkestein, G.bNijmegen17 10 1906 Van V.E.O. ben
553.Bolkestein, G.bNijmegen15 11 1906 Uw briefkaart kostte
554.Bolkestein, G.kNijmegen23 11 1906 Op 't ogenblik
555.Bolle, D.bRotterdam19 01 1892 Mag ik even
556.Bolle, D.kRotterdam01 02 1892 De opname der
557.Bolle, D.kRotterdam17 03 1892 Toegestaan de overnamen
558.Bolle, D.kRotterdam03 01 1894 In antwoord op
559.Bolle, D.kRotterdam20 01 1894 U weet dat
560.Bolle, D.bRotterdam07 02 1894 Een pagina of
561.Bolle, D.bRotterdam11 01 1895 Van Werumeus Buning
562.Bolle, D.kRotterdam15 20 1898 De bladzijde uit
563.Bolle, D.kRotterdam18 01 1899 Uwe bewering omtrent
564.Bolle, D.kRotterdam20 01 1899 U vergist zich
565.Bolle, D.kRotterdam23 01 1899 Een maximum van
566.Bolte, J.kBerlin02 07 1898 Herzlich danke ich
567.Bonga, AukebAmsterdam04 10 1897 Jisterjoun is yn
567.Bonga, AukebAmsterdam24 01 1898 Ut namme fen567a
568.Bonga, AukebAmsterdam06 02 1898 Wij binne Jo
569.Bonga, AukebAmsterdam20 09 1898 Nou't de
570.Bonga, AukebAmsterdam09 01 1899 Jisterjoun is er

 571. vervallen

572.Bonga, AukekAmsterdam27 01 1899 Wij hawwe it
573.Bonga, AukebAmsterdam25 12 1916 Trije wichtige saken
574.Bonga, AukekAmsterdam17 05 1917 Sneon-to-moarn bin ik
575.Bonga, AukebaAmsterdam29 05 1917 Ut namme fen
576.Bonga, AukekAmsterdam20 06 1917 Ik bin ek
577.Bonga, AukekAmsterdam02 04 1921 Op Jo brievekaert
578.Bonga, AukebAmsterdam03 02 1899 Jisterjoun is er
579.Bonnema, T.J.bArum18 11 1902 Om sa mar
580.Boonebakker, E.b 02Soerabaya08 04 1900 Uw brief heb
581.Boonebakker, E.b 04Soerabaya29 03 1903 Dank voor Uw
582.Boonebakker, E.bz.pl.01 04 1903 Ten vervolge op
583.Boonebakker, E.kSoerabaya01 07 1903 uit de bewusteincompleet
584.Boonebakker, E.kSemarang16 10 1903 Ik kom nu
585.Boonebakker, E.bSemarang06 12 1903 Bij de publicering
586.Boonebakker, E.kSemarang21 02 1904 Ik heb Royaards
587.Boonemmer, A.bz.pl.00 00 0000 Verschoon mij dat
588.Boonemmer, A.gHardegarijp00 00 1886 Hulde aan den
589.Boonemmer, A.bHardegarijp24 12 1887 A. Boonemmer is
590.Boonemmer, A.bHardegarijp27 12 1889 Zoo even heb
591.Boonemmer, A.bRijperkerk14 09 1893 't Is met
592.Boonstra, W.kDeventer30 12 1899 Op Uwe aanwijzing
593.Boot, J.L.G.bAmsterdam05 01 1889 Om aan uw
594.Bootsma, P.kBalk24 12 1914 Wij kinne Moandei
595.Borgeld, A.kAmsterdam18 06 1904 Ik wil wel
596.Bos, D.bWinschoten14 04 1907 De heer Ketelaar
597.Bos, D.bWinschoten09 05 1907 Wat is uwe
598.Bos, D.bWinschoten02 07 1907 ....... mij over
599.Bos, D.bDen Haag18 06 1908 Morgenavond kom ik
600.Bos, D.bWinschoten30 10 1908 Gisteren sprak ik
601.Bos, D.bWinschoten22 02 1909 Hierbij de brief
602.Bos, D.bDen Haag24 02 1909 Zooals U gezien
603.Bos, D.kWinschoten22 03 1909 Het komt mij
604.Bos, D.b 02Winschoten07 07 1909 Dank voor uwe
605.Bos, D.bWinschoten18 10 1909 Men moet hier
606.Bos, D.bDen Haag27 10 1909 De vergadering heeft
607.Bos, D.btDen Haag17 02 1910 Zaterdag ben ik
608.Bos, D.btDen Haag04 03 1910 Morgen moet ik
609.Bos, D.bDen Haag01 12 1911 Het schijnt mij
610.Bos, D.bt's-Gravenhage05 12 1911 Ik stel er
611.Bos, D.bt's-Gravenhage11 12 1911 Uw schryven kreeg
612.Bos, D.bt's-Gravenhage22 02 1912 De auteurswet komt
613.Bos, D.bt's-Gravenhage29 02 1912 Over de auteurswet
614.Bos, D.b's-Gravenhage04 04 1912 Morgen hoop ik
615.Bos, D.bt's-Gravenhage25 04 1912 Gaarne wacht ik
616.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 "Een soldaat in
617.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 't Stuk klaar.
618.Bosch, J.H. v.d.kz.pl.00 00 0000 't Artikel las
619.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 1o Het stuk
620.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 A. De gevallen
621.Bosch, J.H. v.d.o 03z.pl.00 00 0000 Ad pag. 1
622.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Ad 5. Meer
623.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Algemeen schijnt in
624.Bosch, J.H. v.d.b 04z.pl.00 00 0000 Avond in Letterkunde
625.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Bekijk (graag met
626.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Berserkerwolde. "Zustand welcher
627.Bosch, J.H. v.d.o 02z.pl.00 00 0000 Bibliografische meededeelingen. Mr.
628.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 bl. 10. er
629.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Briefk. ontvangen. Hierbij
630.Bosch, J.H. v.d.kz.pl.00 00 0000 Consilium non dat
631.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Dank voor je
632.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Dank voor Uwe
633.Bosch, J.H. v.d. ?oz.pl.00 00 0000 De tegenwoordige school
634.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 De paperassen zijn
635.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 De aanteekeningen op
636.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 De "grote brief"
637.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 der Natie van
638.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Dezen morgen las
639.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Die van Wijnen
640.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Donderdagavond is mijn
641.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Dus tot "Koenen
642.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Een klein briefke
643.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Gisteravond bij thuiskomst
644.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Gittée, De folklorist
645.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Heden, Zondagmorgen, om
646.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 het kon - wat
647.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Het briefje v.
648.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Het telegram heb
649.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Het is nu
650.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Het stuk van
651.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Het is de
652.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hier voorloopig een
653.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hier is 't
654.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hier terug. Wat
655.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hier! Asjeblieft erin.
656.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij mijn Brief
657.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij het opstel
658.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij die vragen
659.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij Opstel. Omgewerkt.
660.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij proef v.
661.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij iets terug
662.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij het eene
663.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij een stuk
664.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij De Dekker
665.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij een "Mengeling"
666.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij nog iets.
667.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij eene aankondiging
668.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij iets voor
669.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij het stuk
670.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij ook de
671.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij bericht dat
672.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Hierbij, onze vele
673.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij 't eerste;
674.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij het eerste
675.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij eenige spullen
676.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Hierbij gaat het
677.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij: mijn briefkaart
678.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hierbij: 1) artikel:
679.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Hoe gaat het?
680.Bosch, J.H. v.d.kz.pl.00 00 0000 iets voor debegin en einde ontbreken
681.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Ik heb net
682.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Ik heb daar
683.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Ik hoorde nog
684.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Ik open de
685.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 In de eerste
686.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Ja, ik zal
687.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Kijk eens die
688.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 M'n lange brief
689.Bosch, J.H. v.d.aaz.pl.00 00 0000 Mat beteekent iemand
690.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Me dunkt, ik
691.Bosch, J.H. v.d.gz.pl.00 00 0000 Men zegt: het
692.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Merci voor je
693.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Met stukken ter
694.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Mij dunkt met
695.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Mij dunkt deze
696.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Mij dunkt, dat
697.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Mijns inziens niet
698.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Moreri, Le grand
699.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Naar mijn meening
700.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Nog iets. Ik
701.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Nogmaals "amice" ontvang
702.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Of nog door
703.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Reinaert I, 2581
704.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Scheltens, Voegwoord
705.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Terwey. Net wat

 706. vervallen

707.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 V. Helten. Tijdschrift.incompleet
708.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Van Helten, Kleine
709.Bosch, J.H. v.d.o 03z.pl.00 00 0000 Van Lennep over
710.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 W. Braune verklaart
711.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 waarin niet vergeefs
712.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 We moeten daar
713.Bosch, J.H. v.d.oz.pl.00 00 0000 Weet je wat
714.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Zaterd. 30 April
715.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.00 00 0000 Ziehier een artikel:
716.Bosch, J.H. v.d.bGouda18 10 0000 Ik heb niet
717.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee14 11 0000 Half twee nacht.
718.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.05 12 1888 Het zijn de
719.Bosch, J.H. v.d.bZwolle00 12 1889 Uw briefkaart ontvangen.
720.Bosch, J.H. v.d.bZwolle26 04 1890 Quod bonum faustum
721.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.17 07 1890 Eenige Lettertjes! Hoe
722.Bosch, J.H. v.d.b 04z.pl.00 11 1890 Voor wij ...
723.Bosch, J.H. v.d.bZwolle31 12 1890 Ik ben benieuwd
724.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee13 03 1891 Gegroet! Groet ook
725.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee19 03 1891 Heb briefkaart ontvangen
726.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee04 04 1891 Uw briefk. ontvangen.
727.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee07 04 1891 Brief ontvangen. Dank.
728.Bosch, J.H. v.d.b 02Zierikzee11 04 1891 "Zich" opnemen. Enkele
729.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee02 05 1891 Goed, dan met
730.Bosch, J.H. v.d.b 02Zierikzee10 05 1891 Of deze brief
731.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee31 05 1891 St.'s-proza ken
732.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee03 06 1891 Aan Beets niet
733.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee07 06 1891 Wees zoo goed
734.Bosch, J.H. v.d.k 02Zierikzee08 06 1891 Twee aanteekeningen inmiddendeel ontbreekt
735.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee17 06 1891 Met het oog
736.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee26 06 1891 De "Causerie" ontvang
737.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee10 07 1891 Voor een aantal
738.Bosch, J.H. v.d.kArnhem08 08 1891 Marco III blijve
739.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee15 08 1891 Ben je niet
740.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee09 09 1891 Vraag s.v.p. de
741.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee16 09 1891 Bij dezen bericht
742.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee21 09 1891 Briefk. ontvangen. - Hierbij
743.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee07 10 1891 Even een briefkaartje
744.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee10 10 1891 Hierbij de Proeven
745.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.15 10 1891 Een briefke! Zooeven
746.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee17 10 1891 Pakket ontvangen. Op
747.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee18 10 1891 Naar aanleiding van
748.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee04 11 1891 Proef. De zinsnede
749.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee26 12 1891 Kopij b... boeken
750.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee31 12 1891 Een kort briefke
751.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee04 01 1892 Briefke ontvangen. Amen
752.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee11 01 1892 Hierbij proef. Dezen
753.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.18 01 1892 Behalve v. Kollewijn
754.Bosch, J.H. v.d.b 02Zierikzee26 01 1892 Alweer een "breve".
755.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee05 02 1892 Uw stuk en
756.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee10 02 1892 Ontvang zooeven verzoek
757.Bosch, J.H. v.d.b 02Zierikzee22 02 1892 Ondergeteekende neemt de
758.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee27 02 1892 Hebt gij het
759.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.28 02 1892 Daar heb ik
760.Bosch, J.H. v.d.b 06Zierikzeexx 02 1892 ...Inktvlek bij begin
761.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee02 03 1892 Ik heb Hans
762.Bosch, J.H. v.d.b 02Zierikzee06 03 1892 Alweer een brief.
763.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.14 03 1892 Ziedaar een artikeltje
764.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee31 03 1892 Ik heb ergens
765.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee00 04 1892 Een paar regels.
766.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee02 04 1892 Omtrent de volgende
767.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee07 04 1892 Dank voor Uw
768.Bosch, J.H. v.d.b 02Zierikzee00 05 1892 Merci, - voor je
769.Bosch, J.H. v.d.b 03Zierikzee07 05 1892 Ik en mijne
770.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee12 05 1892 Ik heb me
771.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee17 05 1892 Hierbij: Kleine mededeelingen
772.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.02 06 1892 Naar aanleiding van
773.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee04 06 1892 Dank voor schrijven
774.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.20 06 1892 Ik dank je
775.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.12 07 1892 Een brief voor
776.Bosch, J.H. v.d.b 02Arnhem00 08 1892 Het stuk over
777.Bosch, J.H. v.d.b 03Arnhem07 08 1892 Ik ben niet
778.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee03 09 1892 Het is mijaan N.A. Cramer, Zwolle
779.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee13 09 1892 Wat duurt het
780.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.06 10 1892 Ik heb de
781.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee07 10 1892 Nog dit: ik
782.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee04 11 1892 Over den brief
783.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee00 12 1892 Van morgen (onlangs
784.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee27 12 1892 Ik heb de
785.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee04 01 1893 Heden middag zond
786.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee00 02 1893 Verschoon het, dat
787.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee09 02 1893 Dank voor de
788.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.16 02 1893 Ik heb een
789.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.23 02 1893 Leer den ouden
790.Bosch, J.H. v.d.b 02Zierikzee02 03 1893 Een artikel over
791.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.09 03 1893 Dank voor je
792.Bosch, J.H. v.d.b 03z.pl.02 04 1893 Uw brief geeftaan Koenen
793.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee12 04 1893 Ik krijg ...
794.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee13 04 1893 Informeer eens voor
795.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee04 05 1893 Ik kan niet
796.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee18 05 1893 Ik constateer, dat
797.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee20 05 1893 Ik krijg van
798.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee22 05 1893 Hierbij gaat mijn
799.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee21 06 1893 Groeten en wat
800.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee06 07 1893 Houd s.v.p. ruimte
801.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee09 07 1893 Eerst had ik
802.Bosch, J.H. v.d.bZierikzee13 08 1893 Een zoon is
803.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.18 08 1893 Vandaag is de
804.Bosch, J.H. v.d.b 03z.pl.18 12 1893 Dank je wel
805.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.27 12 1893 Hier heb je
806.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee21 02 1894 Dat begrijp ik
807.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee17 03 1894 Onze groete, ook
808.Bosch, J.H. v.d.kZierikzee09 06 1894 Ik Solliciteer naar
809.Bosch, J.H. v.d.bZwolle00 08 1894 De brief ontvangen.
810.Bosch, J.H. v.d.kGouda13 04 1895 De eene briefkaart
811.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam29 04 1895 Zorg je nu
812.Bosch, J.H. v.d.bGouda01 05 1895 Neen, ik heb
813.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam03 07 1895 Stuur 't stuk
814.Bosch, J.H. v.d.kGouda30 09 1895 Daarna de groote
815.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam04 05 1896 Laat Jan Jannetje
816.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam31 12 1896 Dank voor je
817.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam03 04 1897 In 't citaat
818.Bosch, J.H. v.d.kGouda19 04 1897 Nu zal 'k
819.Bosch, J.H. v.d.kGouda21 04 1897 Ik denk over
820.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam21 05 1897 Hettema jonge, maak
821.Bosch, J.H. v.d.kGouda26 05 1897 Ik was te
822.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam28 05 1897 Spreken op 't
823.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam12 08 1897 Hoe gaat het?
824.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda05 10 1897 Ik verzond ook
825.Bosch, J.H. v.d.kGouda15 10 1897 hen oprichten. Zie
826.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam02 11 1897 't Is zo
827.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam17 11 1897 Als niemand V.D.
828.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.20 12 1897 Morgen gaat Ivo
829.Bosch, J.H. v.d.kGouda08 02 1898 Nee ik had
830.Bosch, J.H. v.d.kGouda31 05 1898 Het is noch
831.Bosch, J.H. v.d.kGouda17 07 1898 Ik zit al
832.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.09 10 1898 Ja ik zwijg
833.Bosch, J.H. v.d.kGouda04 11 1898 "Jantje" kan ik
834.Bosch, J.H. v.d.kGouda05 11 1898 Voor 't Register
835.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam07 11 1898 Daar heb je
836.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam24 04 1899 Schrijf me eens
837.Bosch, J.H. v.d.kGouda01 07 1899 Je briefk. begreep
838.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam21 07 1899 De papieren zijn
839.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Bokstel19 09 1899 Zijn de deklarasie'saan H. de Jong Jz.
840.Bosch, J.H. v.d.bGouda12 10 1899 Ik zal 't
841.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam14 10 1899 't zeggen. Hoe
842.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam14 10 1899 Mijn bedoeling is
843.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam27 10 1899 De moeielikheid voor
844.Bosch, J.H. v.d.kGouda22 11 1899 Voorin Desember moet
845.Bosch, J.H. v.d.kGouda19 12 1899 't blaadje kan
846.Bosch, J.H. v.d.bZwollexx 08 18x0 Zoo bij mijn
847.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam01 02 1900 Ik ben zò
848.Bosch, J.H. v.d.bGouda16 02 1900 Ik ontving je
849.Bosch, J.H. v.d.kLeiden03 08 1900 Van Leiden uit
850.Bosch, J.H. v.d.bGouda19 08 1900 Mijn uitstedigheid met
851.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam10 09 1900 Wees niet boos.
852.Bosch, J.H. v.d.kGouda29 09 1900 Ik ben altijdaan H. de Jong Jz.
853.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam27 01 1901 Hoe gaat het?
854.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam02 05 1901 Ik heb Dinsdag
855.Bosch, J.H. v.d.kUtrecht-Rotterdam17 05 1901 Ik zal het
856.Bosch, J.H. v.d.b 04z.pl.02 09 1901 Hoe gaat het?
857.Bosch, J.H. v.d.bGouda21 09 1901 Voor wie, tot
858.Bosch, J.H. v.d.kGouda24 09 1901 Van morgen kreeg
859.Bosch, J.H. v.d.kGouda06 11 1901 Hierbij gaan aan
860.Bosch, J.H. v.d.kGouda18 11 1901 Ik zal zien
861.Bosch, J.H. v.d.kGouda08 01 1902 Voor een paar
862.Bosch, J.H. v.d.kGouda05 02 1902 Ik las in
863.Bosch, J.H. v.d.kGouda06 03 1902 Vanavond kreeg en
864.Bosch, J.H. v.d.kGouda06 06 1902 Ik heb een
865.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.16 06 1902 Spoedig herstel! Wat
866.Bosch, J.H. v.d.kGouda04 07 1902 Goed + wel
867.Bosch, J.H. v.d.kGouda16 07 1902 Liever verplicht ik
868.Bosch, J.H. v.d.kGouda04 10 1902 't Is Zaterdag
869.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.16 11 1902 Hierbij, zonder rondgezonden
870.Bosch, J.H. v.d.kGouda09 01 1903 Het Register komt
871.Bosch, J.H. v.d.bGouda29 01 1903 Het Register dat
872.Bosch, J.H. v.d.kGouda24 02 1903 Reinh. F. heb
873.Bosch, J.H. v.d.kGouda11 03 1903 Een week geleden
874.Bosch, J.H. v.d.kGouda25 04 1903 Van Kapteijn ontving
875.Bosch, J.H. v.d.b 02z.pl.23 05 1903 Ik zal nu
876.Bosch, J.H. v.d.kGouda30 06 1903 In de vakantie
877.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda00 07 1903 Ik wil natuurlik
878.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.19 07 1903 Ik moet u
879.Bosch, J.H. v.d.bGouda23 07 1903 Het spijt mij
880.Bosch, J.H. v.d.kGouda22 08 1903 Leviticus heb ik
881.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda02 01 1904 Met het Register
882.Bosch, J.H. v.d.bGouda19 04 1904 Een paar woordjes
883.Bosch, J.H. v.d.kGouda21 05 1904 Indien er danaan firma S.L. van Looy
884.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda23 05 1904 Voor de schikking
885.Bosch, J.H. v.d.kGouda23 11 1904 Ik zal m'n
886.Bosch, J.H. v.d.kGouda25 11 1904 Wil je me
887.Bosch, J.H. v.d.kGouda28 11 1904 Welk een uitgever!
888.Bosch, J.H. v.d.bGouda18 12 1904 Het is vriendelik
889.Bosch, J.H. v.d.bGouda02 01 1905 Omnia fausta; ook
890.Bosch, J.H. v.d.kGouda28 02 1905 Van de Firma
891.Bosch, J.H. v.d.kGouda13 08 1905 Vandaag ontving 'k
892.Bosch, J.H. v.d.bGouda00 11 1905 Ik hoop dat
893.Bosch, J.H. v.d.kGouda17 11 1905 Voor 't goedvinden
894.Bosch, J.H. v.d.kGouda21 11 1905 Ik ontving de
895.Bosch, J.H. v.d.kGouda02 01 1906 Een in alle

 896. vervallen

897.Bosch, J.H. v.d.bGouda29 04 1906 Wij waren verhuizende
898.Bosch, J.H. v.d.kGouda29 05 1906 Dank voor een
899.Bosch, J.H. v.d.kGouda29 05 1906 Ik wil nog
900.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda14 11 1906 Eindelik enig antwoord
900.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda26 11 1906 Voor je antwoord900a
901.Bosch, J.H. v.d.kGouda22 08 1907 Dank voor schrijven
902.Bosch, J.H. v.d.bGouda18 01 1908 Ik zal eens
903.Bosch, J.H. v.d.bGouda15 02 1908 Een woordje asjeblieft
904.Bosch, J.H. v.d.kGouda17 02 1908 Je herinnert je
905.Bosch, J.H. v.d.bGouda10 04 1908 Neem 't me
906.Bosch, J.H. v.d.kGouda02 06 1908 Vrijdagavond half elf
907.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda00 05 1909 Ontvang bij dezen
908.Bosch, J.H. v.d.kGouda08 05 1909 Ik moest op
909.Bosch, J.H. v.d.kGouda27 07 1910 Dank voor schrijven
910.Bosch, J.H. v.d.kGouda15 10 1910 Reisbeschrijvingen? Uit de
911.Bosch, J.H. v.d.kGouda25 10 1910 Je vraagt hoe
912.Bosch, J.H. v.d.bGouda28 10 1910 Laat ik nu
913.Bosch, J.H. v.d.kGouda03 11 1910 Als er een
914.Bosch, J.H. v.d.bGouda24 12 1910 Voor 't Nieuwe
915.Bosch, J.H. v.d.kGouda03 02 1911 Van Tj. Willink
916.Bosch, J.H. v.d.kGouda18 09 1911 Als ik de
917.Bosch, J.H. v.d.T's-Gravenhage28 00 1912 Het u toegezonden
918.Bosch, J.H. v.d.kAmsterdam09 01 1912 Ik zond uw
919.Bosch, J.H. v.d.kGouda12 01 1912 Zijn er teksten
920.Bosch, J.H. v.d.kGouda29 08 1912 Ik heb me
921.Bosch, J.H. v.d.bGouda20 02 1913 Hoe gaat het?
922.Bosch, J.H. v.d.kGouda14 04 1913 Zaterdag l.l. zou
923.Bosch, J.H. v.d.bGouda25 08 1913 Hoe gaat het?
924.Bosch, J.H. v.d.kGouda24 11 1913 Hoe op te
925.Bosch, J.H. v.d.bGouda16 02 1914 Ik wenste eens
926.Bosch, J.H. v.d.kGouda24 09 1915 Ik had ook
927.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda26 09 1915 Je stelde de
928.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.04 11 1915 Ik kreeg bericht
929.Bosch, J.H. v.d.kGouda29 11 1915 Ik denk niet
930.Bosch, J.H. v.d.kGouda20 03 1916 neen, zulk een
931.Bosch, J.H. v.d.kGouda15 04 1916 De Zaak is
932.Bosch, J.H. v.d.bGouda04 06 1916 Ik had je
933.Bosch, J.H. v.d.bGouda10 06 1916 Dank voor briefkaart
934.Bosch, J.H. v.d.be 06Gouda11 10 1916 Ontvangen! "Niet het
935.Bosch, J.H. v.d.bGouda22 10 1916 Ik zend je
936.Bosch, J.H. v.d.bGouda16 03 1917 Hierbij een brief
937.Bosch, J.H. v.d.kGouda05 10 1920 Vandaag ontvang ik
938.Bosch, J.H. v.d.kGouda07 10 1920 De 3de druk
939.Bosch, J.H. v.d.kGouda07 10 1920 Ik heb Zaterdag
940.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.27 10 1920 Briefkaart ontvangen; na
941.Bosch, J.H. v.d.b 02Gouda09 01 1921 Ik zal je
942.Bosch, J.H. v.d.bz.pl.25 01 1921 Dank voor schrijven
943.Bosch, J.H. v.d.kGouda07 03 1921 F. schrijft: "Uw
944.Bosch, J.H. v.d.kGouda20 04 1921 Ik schreef aan
945.Bosch, J.H. v.d.bGouda17 05 1921 Ik ben niet
946.Bosch, J.H. v.d.bGouda22 05 1921 Dato 19 Mei
947.Bosch, J.H. v.d.kGouda25 05 1921 Ziehier het andere
948.Bosch, J.H. v.d.kGouda12 06 19xx Met vakantie kom
949.Bosch, J.H. v.d.bZwolle30 06 1xxx Zoo de proeven
950.Bosch, Jobz.pl.00 00 0000 Ongeveer een maandmede ondertekend door Remko ter Laan
951.Bosch, JobAlkmaar23 11 1915 Misschien herinnert u
952.Bosch, JobAlkmaar30 11 1915 Hartelijk dank voor
953.Bosma, JanbRotterdam18 01 1905 Snjeun, de 18e
954.Bosma, JanbRotterdam25 01 1905 It stiet ús
955.Bosma, Janb 02Rotterdam07 02 1905 It moeit ústweede stuk is ontwerp antwoord FBH
956.Bosma, JanbRotterdam06 03 1910 Jo ha ris
957.Bosma, JanbRotterdam06 02 1911 Moarntojoun scil it
958.Botha, C.J.vCradock00 00 0000
959.Botha, C.J.bAmsterdam16 12 1902 Uw schrijven van
960.Botha, C.J.bAmsterdam18 12 1902 Mijn plan is
961.Botha, C.J.bAmsterdam20 12 1902 Ik zal trachten
962.Botha, C.J.bAmsterdam11 01 1903 Veilig aangekomen te
963.Botha, C.J.bApeldoorn20 01 1903 Onze lezing, alhier
964.Botha, C.J.kHelmond24 01 1903 Mijne lezing alhier
965.Botha, C.J.bHelmond05 02 1903 Ik heb nog
966.Botha, C.J.bHelmond06 03 1903 Ik heb twee
967.Botha, C.J.bHeino26 03 1903 Ik heb den
968.Botha, C.J.bKoog aan de Zaan17 04 1903 Zooals U misschien
969.Botha, C.J.bKoog aan de Zaan24 04 1903 Hartelijk dank voor
970.Botha, C.J.bWilgenkloof30 10 1903 Wij hebben eene
971.Botha, C.J.b 03Cradock08 01 1904 Ik ben nu
972.Botha, C.J.bWilgenkloof17 03 1904 Hartelijk dank voor
973.Botha, C.J.b 02Wilgenkloof04 07 1904 Hartelijk dank voor
974.Botha, C.J.b 02Wilgenkloof05 09 1904 Een tijd geleden
975.Botha, C.J.bWilgenkloof20 02 1905 Uw geëerd schrijven
976.Botha, C.J.bWilgenkloof13 07 1905 Hartelijk dank voor
977.Botha, C.J.b 02Wilgenkloof28 11 1905 Met dank erken
978.Botha, Franceskz.pl.01 03 1903 Hartelijk dank vooraan Johan Buitenrust Hettema
979.Botha, LouisbLeeuwarden03 10 1902 In antwoord opdoor secretaris D. van Veld
980.Botha, Louisb 03Pretoria30 04 1904 Uw schrijven van
981.Botha, LouisbtLondon16 09 1909 Ik heb nauwgezet23 09 1909 Ik deel U
982.Bottema, K.bNaaldwijk12 06 1895 Wij staan inincompleet
983.Bottema, K.bNaaldwijk17 09 1896 Wil u zoo
984.Boucherij, JanbAntwerpen29 09 1896 't Was volstrekt
985.Bouman, A?C.bUtrecht21 02 1917 Het bestuur vanmede ondertekend door J.D.L. de Vries
986.Boxman, A?bNijmegen29 07 1914 Gisteren avond van
987.Braaksma, P.J.b 02Wijns21 08 1917 Ut 't nû.met autobiografie
988.Braekman, C.dBrugge09 08 1905 Den wensch willendeover Julius Sabbe
989.Braekman, C.kdBrugge02 10 1908 Indien gij voornemens
990.Braekman, C.kBrugge13 10 1908 Ik heb de
991.Brants, I.I.kZürich05 01 1921 Den Reynaert herlezende
992.Braune, W.kGiessen12 07 1888 Anbei erhalten Sie
993.Breijer, C.H.E.bUtrecht05 05 1904 Naar aanleiding van
994.Breijer, C.H.E.bUtrecht14 11 1904 Uw schrijven d.d.geschreven door A. Oosthoek
995.Breijer, C.H.E.bUtrecht06 12 1904 De mij gezondengeschreven door A. Oosthoek
996.Breijer, C.H.E.bUtrecht23 12 1904 Zo juist ontvanggeschreven door A. Oosthoek
997.Breijer, C.H.E.bUtrecht04 01 1905 Met gelijke postgeschreven door A. Oosthoek
998.Breijer, C.H.E.kUtrecht09 01 1905 Heden verzond ikgeschreven door A. Oosthoek
999.Breijer, C.H.E.bUtrecht26 04 1905 In antwoord opgeschreven door A. Oosthoek
1000.Breijer, C.H.E.bUtrecht10 08 1905 Ingesloten heb ikgeschreven door A. Oosthoek
1001.Breijer, C.H.E.oUtrecht00 10 1905 De eerste ondergeteekendecontract
1002.Breijer, C.H.E.bUtrecht07 10 1905 Bij nader inziengeschreven door A. Oosthoek
1003.Breijer, C.H.E.bUtrecht23 10 1905 Hiermede bericht ikincompleet
1004.Breijer, C.H.E.bUtrecht06 11 1905 Van Prof. Logemangeschreven door A. Oosthoek
1005.Breijer, C.H.E.bUtrecht13 12 1905 In antwoord opgeschreven door A. Oosthoek
1006.Breijer, C.H.E.bUtrecht16 12 1905 Zooals U zekergeschreven door A. Oosthoek
1007.Breijer, C.H.E.bUtrecht28 01 1906 Zoo juist ontvanggeschreven door A. Oosthoek
1008.Breijer, C.H.E.bUtrecht01 02 1906 Uw geëerd schrijvenaan H. Logeman
1009.Breijer, C.H.E.bUtrecht03 05 1906 Door een grootegeschreven door A. Oosthoek
1010.Breijer, C.H.E.kUtrecht02 08 1906 Ik had gedacht
1011.Breijer, C.H.E.kUtrecht06 08 1906 De korrecties in
1012.Bremer, OttobHalle17 07 1891 Ich danke Ihnen
1013.Bremer, OttokHalle01 09 1891 Föll thoonk sai / Folle thank siz
1014.Bremer, Ottob 02Halle09 09 1891 Jüst as ick / Just as ik
1015.Bremer, OttokHalle26 07 1892 Hirr stjür ick / Hjir stjûr ik
1016.Bremer, OttokHalle26 07 1892 Ick mutt noch / Ik moat yet
1017.Bremer, OttobHalle19 09 1892 Jister heest min / Gestern haben Sie
1018.Bremer, OttokHalle15 02 1893 Hjirby 2 oerprintsels
1019.Bremer, OttobLeipzig27 11 1893 Yn det printkladde
1020.Bremer, OttokHalle22 12 1901 ...incompleet
1021.Bremer, OttokHalle07 01 1902 Mei wille dwae
1022.Bremer, OttokHalle13 12 1907 Sie waren seiner
1023.Bremer, OttokHalle03 01 1908 Schönen Dank für
1024.Bremer, OttokHalle04 07 1915 Folle tonk for
1025.Bremer, OttokHalle21 09 1916 Tank for de
1026.Breugel, B. vanbKampen25 03 1902 Bij dezen heeft
1027.Breugel, B. vanbKampen02 04 1902 De gelden welke
1028.Breugel, B. vanbKampen14 04 1902 Zou U zoo
1029.Breugel, B. van, mej.bHeelsum22 03 1905 Door mij zijn
1030.Brill, E.J.oz.pl.00 00 0000 De ondergeteekenden F.contractontwerp
1031.Brill, E.J.bLeiden13 03 1886 Nu nogmaals Uw
1032.Brill, E.J.bLeiden02 04 1886 In antwoord op
1033.Brill, E.J.bLeiden15 04 1886 Hierbij heb ikgeschreven door J.H. Suurboek
1034.Brill, E.J.bLeiden30 10 1886 Wij hebben hedengeschreven door J.H. Suurboek
1035.Brill, E.J.kLeiden05 05 1888 Zoodra Uw brief
1036.Brill, E.J.bLeiden01 09 1889 Hierbij concept-contract
1037.Brill, E.J.bLeiden19 09 1889 Terug gekeerd van
1038.Brill, E.J.bLeiden12 12 1889 Ingesloten heb ikgeschreven door D. Klinkenberg
1039.Brill, E.J.kLeiden03 06 1890 Elke mail hoop
1040.Brill, E.J.bLeiden21 08 1891 's Zomers en
1041.Brill, E.J.kLeiden22 08 1891 Mijn antwoord had
1042.Brill, E.J.bLeiden25 08 1891 In antwoord op
1043.Brill, E.J.bLeiden18 09 1891 Hierbij het concept
1044.Brill, E.J.b 02Leiden10 10 1891 Hierbij op nieuwmet contractontwerp
1045.Brill, E.J.kLeiden08 11 1891 Ik laat de
1046.Brill, E.J.b 02Leiden11 11 1891 Hierbij de tweemet contract
1047.Brill, E.J.bLeiden20 11 1891 Beter ten halve
1048.Brill, E.J.bLeiden23 11 1891 Meer dan ooit
1049.Brill, E.J.bLeiden30 12 1891 Alvorens het jaar
1050.Brill, E.J.kLeiden14 01 1892 Ofschoon mij in
1051.Brill, E.J.kLeiden15 02 1892 In antwoord op
1052.Brill, E.J.kLeiden08 01 1894 Wij ontvangen in
1053.Brill, E.J.bLeiden28 08 1896 Heden morgen ontving
1054.Brill, E.J.bLeiden07 04 1899 Dr Muller kwamgeschreven door F. de Stoppelaar
1055.Brill, E.J.kLeiden24 05 1901 De "friesche bloemlezing"geschreven door F. de Stoppelaar
1056.Brill, E.J.bLeiden23 01 1906 Van uwe dissertatie
1057.Brill, E.J.bLeiden29 01 1906 Gaarne zullen wegeschreven door F. de Stoppelaar
1058.Brill, E.J.kLeiden30 11 1906 In beleefd antwoordgeschreven door C. Pettenberg?
1059.Brink, Jan tenkLeiden12 04 1890 De heer Sijthoff
1060.Brink, Jan tenkLeiden16 06 1891 Zeer gaarne schrijf
1061.Brink, Jan tenkLeiden05 03 1892 Verleden jaar schreef
1062.Brink, Jan tenbLeiden14 03 1894 Naar mijne meening
1063.Brink, Jan tenkLeiden09 07 1896 Ik heb zeer
1064.Brink, Jan tenbLeiden24 03 1897 Met genoegen ontving
1065.Brink, Jan tenb 02Leiden15 04 1897 Heeft u mijn
1066.Brockhaus, F.A.dLeipzig00 00 0000 Bei den Revisionen
1067.Brockhaus, F.A.bLeipzig18 07 1895 Wollten Sie nicht
1068.Brockhaus, F.A.bLeipzig24 07 1895 Ihre werthe Zuschrift
1069.Brockhaus, F.A.kLeipzig27 08 1895 Ihr Manuscript "Vlämische
1070.Brockhaus, F.A.bLeipzig02 10 1895 Besten Dank für
1071.Brockhaus, F.A.bLeipzig03 07 1897 Sie waren so
1072.Brockhaus, F.A.kLeipzig14 07 1897 Besten Dank für
1073.Brockhaus, F.A.bLeipzig07 06 1898 In der Anlage
1074.Brockhaus, F.A.bLeipzig24 08 1898 Das von Ihnen
1075.Brockhaus, F.A.bLeipzig14 09 1898 Die Korrektur des
1076.Brockhaus, F.A.bLeipzig04 10 1898 Der revidierte Fahnenabzug
1077.Brockhaus, F.A.bLeipzig16 06 1903 In der Anlage
1078.Brockhaus, F.A.kLeipzig28 10 1903 Ihrem Wunsche entsprechend
1079.Broekhuizen, Herm. D. vanbAmsterdam00 00 0000 Dank voor uw
1080.Broekhuizen, Herm. D. vankLeeuwarden02 03 1901 Uw brief werd
1081.Broekhuizen, Herm. D. vankGroningen18 03 1901 Heden zond Mevr.
1082.Broekhuizen, Herm. D. vankVeenendaal03 04 1901 Dank voor uw
1083.Broekhuizen, Herm. D. vankVeenendaal19 12 1901 Dank voor uw
1084.Broekhuizen, Herm. D. vanbdz.pl.00 00 1915 Als zij, die
1085.BroekhuyzenTUtrecht24 02 1913 Gebruik eigen discretie
1086.Brom, GerardbUtrecht18 08 1906 De uitgaven, die
1087.Brouwer, A.J.bLeeuwarden03 02 1899 Met de uitgevers
1088.Brouwer, A.J.kLeeuwarden08 03 1904 Tot ons leedwezen
1089.Brouwer, A.J.kLeeuwarden12 03 1904 Als een bewijs
1090.Brouwer, J.E. van Somerenbz.pl. [Amsterdam]07 10 1902 Gisteren, toen ik
1091.Brouwer, JanbDen Helder15 02 1891 In antwoord op
1092.Brouwer, JanbDen Helder30 04 1891 Volgens mijne belofte
1093.Brouwer, Janb 02Den Helder00 06 1891 Toen ik 4
1094.Brouwer, JanbDen Helder27 10 1891 Hiernevens heb ik
1095.Brouwer, JanbDen Helder14 09 1892 Hierbij ben ik
1096.Brouwer, JanbDen Helder20 02 1893 In den loop
1097.Brouwer, JankDen Helder03 05 1893 Ten zeerste bevreemdde
1098.Brouwer, K.kz.pl.26 01 1904 Wegens ongesteldheid ben
1099.Brouwer, P.D.bZwolle11 03 1901 Het is ons
1100.Brug, R. v.d.kDen Bosch28 01 1916 Ik mien yndertiid
1101.Bruggencate, B. tenbGroningen31 01 1906 Naar aanleiding van
1102.Bruggencate, S. tenkDen Haag28 09 1903 In antwoord op
1103.Brugmann, K.bLeipzig16 09 1891 Von meiner Ferienreise
1104.Brugmans, H.bAmsterdam00 00 0000 Het bericht van
1105.Brugmans, H.b's-Gravenhage23 01 1903 De beantwoording van
1106.Brugmans, H.b's-Gravenhage30 01 1903 Dank voor uw
1107.Brugmans, H.bAmsterdam06 11 1908 Het was, gelijk
1108.Bruijel, U.bz.pl.00 00 0000 Uw belangstellende vraag
1109.Bruinsma, H.J.bOosterbierum25 10 0000 De tijd van
1110.Bruinsma, H.J.bOosterbierum13 10 1905 Volgens afspraak zoude
1111.Bruinsma, H.J.kOosterbierum25 10 1905 Vreemd zie op
1112.Bruinsma, VitusbGorredijk23 06 1892 Gij schijnt niet
1113.Bruinvis, C.W.kAlkmaar20 04 1895 Niet met voorstelaan P. de Geus
1114.Brusse, M.J.bRotterdam30 03 0000 Zou ik misschien
1115.Brusse, M.J.bRotterdam18 11 0000 Van Deyssel viert
1116.Brusse, M.J.bRotterdam31 12 1902 Collega DeMeester heeft
1117.Brusse, M.J.bRotterdam19 09 1904 Er ligt voor
1118.Brusse, W.L.kRotterdam11 02 1904 Ik ben blijaan S.L. van Looy
1119.Brusse, W.L.bRotterdam10 03 1904 Ik vind 'taan S.L. van Looy; incompleet
1120.Brusse, W.L.kRotterdam24 03 1904 Ik vind op
1121.Buma, B.J.bUtrecht11 03 1919 Eerst hedenavond ontving
1122.Buma, B.J.bUtrecht17 03 1919 Mede in verband
1123.Buning, A. WerumeusbRotterdam11 01 1894 Ongesteldheid (influenza) was
1124.Buning, A. WerumeuskRotterdam15 02 1895 Hoe gaarne ik
1125.Burg, J. van derbArum11 12 1902 It is sa'n
1126.Burg, S. van der ?ot 02z.pl.00 00 0000 Allegearre wolkom op
1127.Burg, S. van derotz.pl.00 00 0000 In hege fieling
1128.Burg, S. van derbMakkum16 11 1898 Hjirby moat ik
1129.Burg, S. van derkMakkum28 11 1898 Op forsiik fen
1130.Burg, S. van derbdLjouwert26 08 1899 Ik hab de
1131.Burg, S. van derbMakkum26 08 1899 Op it sizzen
1132.Burg, S. van derbMakkum18 09 1899 Scoe ik Jo
1133.Burg, S. van derkMakkum23 09 1899 Hwat hjir boppe
1134.Burg, S. van derkMakkum02 11 1899 Oer dit jier
1135.Burg, S. van derdLjouwert12 07 1901 It haedbistjûr fen
1136.Burg, S. van derbMakkum13 07 1901 It oproppingsbrief fen
1137.Burg, S. van derkMakkum22 11 1901 Jo piele wol
1138.Burg, S. van derbMakkum12 01 1903 Hjirby ynteard in
1139.Burg, S. van deroMakkum12 01 1903 Worp Ropta en
1140.Burg, S. van derkMakkum27 06 1903 De selskipsdei is
1141.Burg, S. van derbMakkum10 04 1904 De skriuwerij en
1142.Burg, S. van derkMakkum11 01 1905 Jins brievekaert fen
1143.Burg, S. van derdLjouwert01 08 1906 Oanteikening for de
1144.Burg, S. van derkMakkum14 11 1907 As ik ien
1145.Burg, S. van derbMakkum12 04 1909 Yn myn pompierwinkel
1146.Burg, S. van derbeMakkum07 02 1912 Sljucht en Rjucht
1147.Burg, S. van derkMakkum12 01 1914 Nou't ik
1148.Burg, S. van derbMakkum20 06 1914 Fen it haedbistjûr
1149.Burg, S. van derbMakkum19 09 1916 Jou forsiik niiskrektsa
1150.Burger, C.P.kAmsterdam00 00 0000 Ik zal dan
1151.Burger, C.P.bz.pl.00 00 0000 T' verm. d. jeught
1152.Burger, C.P.bGroningen13 08 1894 De betrekking van
1153.Burger, C.P.kAmsterdam05 03 1897 Het boekje is
1154.Burger, C.P.kAmsterdam11 01 1899 Natuurlijk wil ik
1155.Burger, C.P.bAmsterdam18 09 1899 Dank voor Uwe
1156.Burger, C.P.kAmsterdamxx xx 1907 Zeer bedankt voor
1157.Burger, C.P.kAmsterdam19 08 1907 Dank voor Uw
1158.Burger, C.P.kAmsterdam28 08 1907 Ik heb nu
1159.Burger, C.P.bt 04Amsterdam00 09 1907 Diese Einleitung warbriefpapier van Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage
1160.Burger, C.P.kAmsterdam09 12 1907 Zeer bedankt voor
1161.Burger, C.P.bAmsterdam27 01 1912 Bij de dunne
1162.Burger, C.P.kAmsterdam04 02 1912 Ik heb nu
1163.Burger, C.P.kAmsterdam04 03 1912 Ik heb nu
1164.Burger, C.P.kAmsterdam12 07 1912 Eene Potg. tent.
1165.Burger, C.P.kAmsterdam24 03 1916 Dat feestdrukje is
1166.Burger, C.P.kAmsterdam03 08 1917 Ik zend je
1167.Burkens, J.bHaarlem24 01 1913 Hierbij heb ik
1168.Burkens, J.kHaarlem28 01 1913 Ds. v. Broekhuizen
1169.Burkens, J.kHaarlem29 01 1913 Ds. van Broekhuizen
1170.Burkens, J.bHaarlem01 04 1913 Ik schrok gisteren
1171.Burkens, J.THaarlem01 04 1913 Lezing Broekhuizen kan
1172.Burvenich, A.b 03Brussel10 10 1898 Aan louter misverstand
1173.Buschmann, J.E.dAntwerpen00 00 0000 Is verschenen bij
1174.Busé, H.J.kIJlst05 10 1907 Omstreeks 1720 vond
1175.Busé, H.J.kIJlst16 12 1907 Ach, zoudt ge
1176.Busé, H.J.bIJlst15 02 1909 Ge zoudt me
1177.Busé, H.J.bIJlst02 06 1913 Mag ik ter
1178.Busscher, G.bArnhem11 04 1905 Tot mijn spijt
1179.Busscher, G.bZwolle28 12 1914 Nu ik zelf
1180.Bussy, H. dekDeventer31 10 1891 De gelegenheid van
1181.Bussy, H. dekDeventer04 11 1891 Nu uw boekgeschenk
1182.Bussy, H. dekAmsterdam24 10 1892 Indien het uw
1183.Bussy, J.H. debAmsterdam26 06 1909 Wij zullen zeer
1184.Bussy, J.H. debAmsterdam13 07 1909 In aansluiting aan
1185.Buysse, CyrielbDen Haag03 04 1904 Ik kon u
1186.Buysse, CyrielkHaarlem12 04 1904 De uitgever Cohen
1187. Caalen, W.F.bDen Haag05 12 1903 Bij de voorbereiding>> alfabet
1188.Caalen, W.F.bDen Haag18 11 1904 Toen ik mij
1189.Caalen, W.F.bRotterdam25 04 1911 In mijn handexemplaar
1190.Caalen, W.F.bRotterdam28 04 1911 Natuurlik speet het
1191.Caalen, W.F.kRotterdam12 06 1911 Uw overdruk mocht
1192.Calisch, MariekHilversum25 03 1903 Vriendelik bedankt voor
1193.Campbell, M.F.A.G.b's-Gravenhage17 04 1886 Aan niemand voorzeker
1194.Campbell, M.F.A.G.b's-Gravenhage26 01 1888 Zeer dank ik
1195.Canne, R.W.bAmsterdam07 02 1903 It spyt my
1196.Canne, R.W.bAmsterdam15 01 1907 It spyt my
1197.Canne, R.W.bAmsterdam07 06 1914 It Haedbestjûr hat
1198.Canne, R.W.bAmsterdam24 10 1914 It Haedbestjûr fen
1199.Canne, R.W.kAmsterdam31 12 1915 Wol sa goed
1200.Cannegieter, B.J.bLochem09 09 1915 Zooals u waarschijnlijk
1201.Cannegieter, B.J.bLochem17 10 1915 Tank for Jo
1202.Cannegieter, B.J.kDen Haech20 05 1916 Hofier is de
1203.Cannegieter, B.J.kDen Haech24 09 1919 Lyk as Jo
1204.Cannegieter, B.J.kDen Haech06 10 1919 Nei't ik Jins
1205.Cannegieter, B.J.bDen Haech11 10 1919 't Spil rint
1206.Cannegieter, H.G.b 02Groningen00 00 0000 Het zij mij
1207.Cannegieter, H.G.bTzum06 06 1903 Dat ik niet
1208.Cannegieter, H.G.kUitgeest21 10 1915 Buiten mijn plakboek
1209.Carstens, N.V.bZwolle02 05 1909 Met mijn vriendelijken
1210.Carter, B.kAmsterdam09 03 1903 In beleefd antwoord
1211.Casimir, Robb 02Groningen26 09 1901 Met veel genoegenaan Ligthart
1212.Casimir, RobbGroningen04 01 1902 Uwe copie lag
1213.Castelein, A.K.aa 03z.pl.00 00 0000 It has been
1214.Castelein, A.K.bAmsterdam09 07 1888 De Courant bracht
1215.Castelein, A.K.bApeldoorn25 06 1898 Ik zou me
1216.Castelein, A.K.bApeldoorn16 02 1899 Naar aanleiding van
1217.Cate-Houwink, J.C. tenkGroningen02 08 1921 Met uw analyse
1218.Cate-Houwink, J.C. tenbHoogezand20 09 1922 De humoristen hebben
1219.Chaillemont ?kZutphen29 12 1894 Uw proef van
1220.Chijs jr., J.J.B. van derbDelft23 07 1897 Eerst kwam heden
1221.Chijs jr., J.J.B. van derbDelft01 02 1898 Het was mij
1222.Chijs jr., J.J.B. van derb 02Delft03 08 1898 Ik heb dezer
1223.Cleeff, A.H. vankAmersfoort24 07 1899 Mogen we naar
1224.Clercq, P. debFeanwâlden=Veenwouden19 07 1901 It forslach, der
1225.Clercq, P. deo 04z.pl.24 07 1901 Foarstel fen de
1226.Clercq, P. debFeanwâlden=Veenwouden25 10 1911 Jou forsiik om
1227.Clercq, P. debFeanwâlden=Veenwouden27 10 1911 Hjirmei woe ik
1228.Clercq, P. debFeanwâlden=Veenwouden01 01 1912 It jier 1911
1229.Clercq, P. debFeanwâlden=Veenwouden30 06 1914 Jy hawwe lik
1230.Cock, A. dekDenderleeuw03 11 1902 Ten gevolge van
1231.Cock, A. dekBrussel11 06 1906 Eerst dezer dagen
1232.Cock, A. dekBrussel17 07 1906 Zoolang uw tijdschr.
1233.Cock, A. dekBrussel20 12 1906 Bij Van den Bergh
1234.Cock, A. dekBrussel29 12 1906 Ziehier nu twee
1235.Cock, J. dekLeuven16 01 1906 Wil U zoo
1236.Cock, J. dekLeuven30 03 1906 De VIIe Jaarg.
1237.Coenen, F.bAmsterdam09 02 1915 In dank vermeld
1238.Coenen, F.kAmsterdam15 02 1915 Hoe gaarne ik
1239.Coenen, F.bAmsterdam16 03 1915 Hierbij zenden wij
1240.Coenen, F.bAmsterdam24 07 1915 Ik heb uw
1241.Coenen, W.F.H.bLeeuwarden19 03 1893 Zooals ik U
1242.Coenen, W.F.H.bLeeuwarden01 06 1893 Toen om verschillende
1243.Coenen, W.F.H.bLeeuwarden01 12 1894 Hoewel we nog
1244.Coenen, W.F.H.bLeeuwarden29 06 1902 Namens het bestuur
1245.Coenen, W.F.H.bLeeuwarden02 11 1902 Ter beantwoording van
1246.Coenen, W.F.H.bLeeuwarden29 11 1902 Vóór acht dagen
1247.Coers Fzn., F.R.bUtrecht30 06 1898 Recht hartelijk dank
1248.Coers Fzn., F.R.kUtrecht02 11 1899 Zeer gaarne geef
1249.Coers Fzn., F.R.kUtrecht25 03 1900 In het Volkslied
1250.Coers Fzn., F.R.kUtrecht12 09 1900 De Friesche liederen
1251.Coers Fzn., F.R.kUtrecht12 11 1900 Hartelijk dank ik
1252.Coers Fzn., F.R.kUtrecht27 05 1902 Wat is ons
1253.Coers Fzn., F.R.kUtrecht15 11 xxxx Ik heb in
1254.Cohen, Ernst (prof.)bUtrecht13 11 1905 Mag ik U
1255.Cohen, gebr. E. en M.kArnhem20 01 1892 In antwoord dient
1256.Cohen, gebr. E. en M.kArnhem29 09 1898 Overname uit ...
1257.Cohen zonenbAmsterdam20 12 1898 Wanneer u onder
1258.Cohen zonenkAmsterdam12 03 1899 Verslag Zwervers ging
1259.Cohen zonenbAmsterdam22 04 1904 In ieder geval
1260.Colenbrander, J.H.bDeventer07 06 1895 Bij dezen heb
1261.Colenbrander, L.bDen Bosch29 10 1913 Bij mijn thuiskomst
1262.Conrad, H.b 02Amsterdam05 09 1904 Met referte aan
1263.Cornet, H.kLeiden21 03 1898 Namens den Bibliothecaris
1264.Cosijn, P.J.kLeiden04 02 1886 Het voor U
1265.Cosijn, P.J.kLeiden07 02 1887 De eenige goede
1266.Cosijn, P.J.kLeiden01 07 1887 Tot nog toe
1267.Cosijn, P.J.kLeiden27 08 1887 Tot mijn leedwezen
1268.Cosijn, P.J.kLeiden10 05 1888 Zeer bedankt voor
1269.Cosijn, P.J.kLeiden04 06 1888 Ik anticipeer maar
1270.Cosijn, P.J.kLeiden04 01 1889 Wend U voor
1271.Cosijn, P.J.kLeiden28 09 1889 Ik heb niets
1272.Cosijn, P.J.kLeiden04 11 1889 Van harte geluk
1273.Cosijn, P.J.bLeiden11 08 1890 Vooreerst mijn dank
1274.Cosijn, P.J.kLeiden06 09 1890 Ontvang mijn hartelijken
1275.Cosijn, P.J.bLeiden17 10 1890 Veel geluk met
1276.Cosijn, P.J.kLeiden12 11 1890 Vriendelijk dank voor
1277.Cosijn, P.J.bLeiden09 01 1891 Veroorloof mij in
1278.Cosijn, P.J.kLeiden15 02 1891 Wanneer Gij er
1279.Cosijn, P.J.kLeiden18 02 1891 Wanneer het geoorloofd
1280.Cosijn, P.J.kLeiden23 04 1891 Ik kan op
1281.Cosijn, P.J.bLeiden26 04 1891 De liefhebberij voor
1282.Cosijn, P.J.bLeiden02 05 1891 Gij zijt de
1283.Cosijn, P.J.bLeiden05 05 1891 Om Uw goed
1284.Cosijn, P.J.kLeiden29 05 1891 Principieel zou ik
1285.Cosijn, P.J.bLeiden18 06 1891 Veroorloof mij U
1286.Cosijn, P.J.kLeiden22 06 1891 Uit Uw stilzwijgend
1287.Cosijn, P.J.kLeiden03 07 1891 Uit de voorrede
1288.Cosijn, P.J.b 02Leiden04 07 1891 In antwoord op
1289.Cosijn, P.J.bLeiden06 07 1891 Ik schijn vergeten
1290.Cosijn, P.J.kLeiden22 08 1891 Zoo even van
1291.Cosijn, P.J.kLeiden26 08 1891 Zeer bedankt voor
1292.Cosijn, P.J.kLeiden27 09 1891 Mijn aanteekeningen op
1293.Cosijn, P.J.kLeiden13 10 1891 Als ik een
1294.Cosijn, P.J.bLeiden14 11 1891 In (haastig) antwoord
1295.Cosijn, P.J.bLeiden17 11 1891 Voor mijn al
1296.Cosijn, P.J.kLeiden20 11 1891 Mijn vriendelijken dank
1297.Cosijn, P.J.bLeiden23 11 1891 Heden middag heb
1298.Cosijn, P.J.bLeiden15 04 1892 Ik zond U
1299.Cosijn, P.J.bLeiden24 05 1892 Vooreerst mijn oprecht
1300.Cosijn, P.J.bLeiden25 05 1892 Zeer bedankt voor
1301.Cosijn, P.J.kLeiden26 05 1892 Heden heb ik
1302.Cosijn, P.J.kLeiden07 06 1892 Het zij een
1303.Cosijn, P.J.bLeiden27 06 1892 Wilt Gij zoo
1304.Cosijn, P.J.kLeiden06 12 1892 Met de meeste
1305.Cosijn, P.J.bLeiden30 04 1893 Hiernevens in dank
1306.Cosijn, P.J.bLeiden02 05 1893 Gij draagt Uw
1307.Cosijn, P.J.kLeiden20 05 1893 Ik moet mij
1308.Cosijn, P.J.kLeiden23 09 1893 Gij zoudt mijn
1309.Cosijn, P.J.kLeiden02 12 1893 Ontvang mijn oprechten
1310.Cosijn, P.J.bLeiden23 05 1894 Ontvang mijn oprechten
1311.Cosijn, P.J.b 02Leiden06 03 1895 Een aanhouder wint
1312.Cosijn, P.J.kLeiden12 11 1895 Gij houdt U
1313.Cosijn, P.J.bLeiden26 03 1896 Met leedwezen vernam
1314.Cosijn, P.J.kLeiden16 04 1896 Ik heb u
1315.Cosijn, P.J.bLeiden23 04 1896 Ik een lectoraat
1316.Cosijn, P.J.kLeiden08 05 1896 De brieven zijn
1317.Cosijn, P.J.bLeiden09 06 1896 Hiernevens een paar
1318.Cosijn, P.J.kLeiden11 06 1896 Bijaldien van Uwe
1319.Cosijn, P.J.bLeiden15 06 1896 Gelief den aanhef
1320.Cosijn, P.J.b 02Leiden15 06 1896 Niet alleen dat
1321.Coster, H.P.bUtrecht29 03 1907 Mede uit naam
1322.Coster, H.P.bUtrecht26 05 1907 Teneinde te beramen
1323.Coster, H.P.bUtrecht04 06 1907 De bijeenkomst tot
1324.Coster, H.P.bUtrecht08 06 1907 Een briefje gewerd
1325.Coster, H.P.bUtrecht17 06 1907 Op de vergadering
1326.Coster, H.P.bUtrecht10 07 1907 Het verheugt mij
1327.Coster, H.P.bUtrecht01 09 1907 Gaarne voldoe ik
1328.Coster, H.P.bUtrecht26 02 1908 Het portret van
1329.Couperus, C. Vlielander HeinbScheveningen00 00 0000 Ik ben waarlijk
1330.Couperus, C. Vlielander HeinbScheveningen00 00 0000 Op gevaar af
1331.Couperus, C. Vlielander HeinbDen Haag09 03 0000 Ik ben waarlijk
1332.Couperus, C. Vlielander HeinbDen Haag16 12 1913 Naar aanleiding van
1333.Couperus, C. Vlielander Heinb 02Den Haag19 12 1913 Mijn vriendelijken dank
1334.Couperus, C. Vlielander HeinbDen Haag26 01 1914 Gij waart zoo
1335.Couperus, C. Vlielander HeinbDen Haag19 02 1914 Bij mijne opsporingen
1336.Couperus, C. Vlielander HeinbDen Haag12 04 1915 Ontvang mijn beleefden
1337.Couperus, C. Vlielander HeinkScheveningen03 09 1915 Ontvang mijn bijzonderen
1338.Couperus, C. Vlielander Heinb 02Den Haag14 01 1917 Recht erkentelijk ben
1339.Couperus, P. HylkemabGrins11 08 1904 Jiffer Zeilmaker enaan B.S. Hylkema?
1340.Cousins, A.M. (hospita)bOxford06 06 1905 This bill has
1341.Cr.oz.pl.00 00 0000 In Antwerpsch Liedboek
1342.Cramer, A.A.bz.pl.00 00 0000 Het doet mij
1343.Cramer, A.A.bz.pl.00 00 0000 Hierbij de laatste
1344.Cramer, A.A.bz.pl.00 00 0000 Hierbij een brief
1345.Cramer, A.A.bz.pl.00 00 0000 Hierbij Noord en
1346.Cramer, A.A.bz.pl.00 00 0000 Mijne berekening is
1347.Cramer, A.A.bz.pl.00 00 0000 Terwijl ik aan
1348.Cramer, A.A.bOosterbeek04 08 1888 Hierbij zend ik
1349.Cramer, A.A.bZwolle31 12 1889 Hierbij zend ik
1350.Cramer, A.A.bZwolle26 08 1890 Zoo even kom
1351.Cramer, A.A.b's-Gravenhage27 07 1892 Wat spijt het
1352.Cramer, H.bz.pl.00 00 0000 Ik kan wegens
1353.Cramer, N.A.bZwolle22 04 1900 De Secretaris der
1354.Cramer, S.kAmsterdam12 12 1899 Welk boekje bedoeldaan dr. K. Poll
1355.Cramer-van Zijdveld, A.bZwolle05 05 1909 Ontvang mijn hartelijken
1356.Cremers, W. CanterbGroningen25 01 1916 Zou U zoo
1357.Cuipers, D.J.bz.pl.07 01 1920 Daar op Uw
1358.Cuipers, D.J.kLeeuwarden16 01 1920 Uw manuscript heb
1359.Cuipers, D.J.bHarlingen00 00 1921 Ingevolge Uw wensch
1360.Cuipers, D.J.kHilversum17 02 1921 Mr. v. Apeldoorn
1361.Culp, E.S.bGroningen04 10 1903 Door den heer
1362. Daamen, D.A.bRotterdam03 02 1903 Uit uw briefjegeschreven door Spruyt >> alfabet
1363.Daamen, D.A.kRotterdam16 02 1904 Ook van afl.geschreven door Spruyt
1364.Daamen, D.A.kRotterdam30 10 19xx Gaarne voldoe ikgeschreven door Spruyt
1365.Dam, H. vanbZaandam12 10 1917 Naar aanleiding van
1366.Daniëls, Ludovic M.aaz.pl.00 00 0000 Sub stola encommunicare
1367.Daniëls, Ludovic M.kZwolle11 09 1907 Om te voldoen
1368.Daniëls, Ludovic M.bHuissen08 04 1909 Volgens mijn belofte
1369.Daniëls, Ludovic M.bHuissen17 04 1909 Tot mijn spijt
1370.Daniëls, Ludovic M.b 02Huissen29 10 1909 Met bizonder genoegen
1371.Daniëls, Ludovic M.kHuissen03 11 1909 Even wil ik
1372.Daniëls, Ludovic M.b 03Huissen12 06 1910 Allang had ik
1373.Daniëls, Ludovic M.bHuissen30 07 1910 Mijn besten dank
1374.Daniëls, Ludovic M.bHuissen19 09 1910 Later dan ik
1375.Daniëls, Ludovic M.bHuissen30 12 1910 Mijn nieuwjaarskorrespondentie is
1376.Daniëls, Ludovic M.bHuissen15 04 1911 Eindelijk laat ik
1377.Daniëls, Ludovic M.b 02Huissen30 04 1911 Nu ik weer
1378.Daniëls, Ludovic M.bHuissen15 05 1911 Volgens afspraak stuur
1379.Daniëls, Ludovic M.b 02Huissen30 06 1911 Studiën met begeleidend
1380.Daniëls, Ludovic M.bHuissen04 08 1911 Ik denk aan
1381.Daniëls, Ludovic M.b 02Huissen24 09 1911 Gaarne had ik
1382.Daniëls, Ludovic M.b 02Huissen30 12 1911 Nieuwjaarsdag is geen
1383.Daniëls, Ludovic M.bHuissen08 01 1912 Onder dankbetuiging voor
1384.Daniëls, Ludovic M.kHuissen10 01 1912 Een vluchtige doorkijk
1385.Daniëls, Ludovic M.bHuissen13 01 1912 Daar ben ik
1386.Daniëls, Ludovic M.b 02Huissen05 04 1912 Ziedaar dan eindelijk
1387.Daniëls, Ludovic M.bHuissen22 04 1912 Eindelijk en ten
1388.Daniëls, Ludovic M.kHuissen11 06 1912 Mijn besten dank
1389.Daniëls, Ludovic M.kAmsterdam23 07 1912 Morgen ben ik
1390.Daniëls, Ludovic M.kHuissen28 07 1912 Zoudt U zoo
1391.Daniëls, Ludovic M.bHuissen12 09 1912 Door afwezigheid van
1392.Daniëls, Ludovic M.bAmsterdam21 10 1912 Tot mijn groot
1393.Daniëls, Ludovic M.bAmsterdam11 05 1913 Al zoo dikwijls
1394.Daniëls, Ludovic M.b 02Amsterdam02 01 1915 Door uitstedigheid was
1395.Daniëls, Ludovic M.bAmsterdam06 05 1915 Tot mijn spijt
1396.Daniëls, Ludovic M.kAmsterdam30 07 1915 Bij den aanvang
1397.Daniëls, Ludovic M.kAmsterdam07 03 1916 Luctor sed emergo
1398.Daniëls, Ludovic M.bLangenboom17 07 1916 Zooals u ziet
1399.Daniëls, Ludovic M.bAmsterdam06 01 1917 Gedurende mijne vacantie
1400.Daniëls, Ludovic M.bHuissen00 00 191x misschien meer meedeelen
1401.Daucamp, C.bApeldoorn25 08 1900 Het zalt u
1402.Dedem, J.W. vank 02Lutten-Dedemsvaart19 09 1907 Nu er meerdere
1403.Degering, HermannbtBerlin-Charlottenburg13 04 1916 Ihrer freundlichen Aufforderung
1404.Degering, HermannbBerlin-Charlottenburg23 06 1916 Zunächst danke ich
1405.Degering, HermannkBerlin-Charlottenburg22 09 1916 Auf Ihre Anfrage
1406.Degering, Hermannkz.pl.21 03 1918 Ihren Brief ohne
1407.Degering, HermannkBerlin-Charlottenburg17 02 1919 Ihre nach Val.
1408.Degering, HermannkBerlin-Charlottenburg22 09 1919 Ich habe nichts
1409.Degering, HermannkBerlin-Charlottenburgxx xx 1919 Ich habe heute
1410.Degering, HermannbBerlin28 06 1920 Entschuldigen Sie, dass
1411.Degering, HermannkBerlin-Charlottenburg05 07 1920 Ich habe heute
1412.Deibel, J.H.dz.pl.00 00 0000 Algemeen Nederlandsch Verbond
1413.Deibel, J.H.bz.pl.00 00 0000 Wat wil E.T.K.?
1414.Deibel, J.H.bMiddelburg08 12 0000 Zooals het wel
1415.Deibel, J.H.bZwolle30 12 1898 Ik zou u
1416.Deibel, J.H.be 03Kaapstad10 08 1899 Mijn brief aan
1417.Deibel, J.H.b 04Zwolle04 02 1900 Ik kan u
1418.Deibel, J.H.bt 07Kaapstad23 11 1900 Er werd mij
1419.Deibel, J.H.bArnhem15 03 1901 't Eerste tooneel
1420.Deibel, J.H.bArnhem27 03 1901 Uw briefkaart en
1421.Deibel, J.H.bArnhem13 04 1901 Gisteravond ontving ik
1422.Deibel, J.H.bApeldoorn10 06 1901 Met dezelfde post
1423.Deibel, J.H.kMiddelburg18 08 1901 Uit uw briefkaart
1424.Deibel, J.H.bMiddelburg13 12 1901 Uw briefkaart heeft
1425.Deibel, J.H.kMiddelburg07 03 1902 Wanneer u soms
1426.Deibel, J.H.bMiddelburg13 02 1903 Uw briefkaart heeft
1427.Deibel, J.H.bMiddelburg22 01 1904 Zo als u
1428.Deibel, J.H.aaz.pl.01 03 1905 Ik zou ook
1429.Deibel, J.H.aaz.pl.19 10 1905 Ik vind 't
1430.Deibel, J.H.b 10Middelburg03 11 1907 Hierbij gaat hetMet opstel: Mediese zielkunde in romans
1431.Deibel, J.H.bMiddelburg12 12 1907 Mijn dank voor
1432.Deibel, J.H.bMiddelburg15 12 1907 Ik wil u
1433.Deibel, J.H.bMiddelburg28 12 1907 U zult al
1434.Deinse, J.J. vanbEnschede20 10 1898 Waarschijnlijk zal ik
1435.Deinse, J.J. vankEnschede17 11 1916 Van den Heer
1436.Deinse, J.J. vanbEnschede18 03 1917 Op de kaart
1437.Dekama, Jan v. Wageningen thoebJelsum09 10 1893 Ik hab tsjinwirdich
1438.Dekama, Jan v. Wageningen thoekJelsum26 11 1896 Fen herten winskje
1439.Demets, Im.bLeuven00 01 1901 Het 25ste taal
1440.Desertuieb's-Hertogenbosch05 12 1911 Gij zult wel
1441.Desertuieb's-Hertogenbosch17 12 1911 Reeds had ik
1442.Desertuieb's-Hertogenbosch10 03 1912 Duizend verontschuldigingen van
1443.Desertuieb's-Hertogenbosch18 03 1912 Jammer, jammer, dat
1444.Deventer, C.H.M. vankDen Haag07 02 1904 Dr. B.H. kanaan S.L. van Looy
1445.Deventer, L.W.R. vankUtrecht01 11 1909 Bij nader overleg
1446.Deventer, L.W.R. vankUtrecht06 05 1919 Met genoegen zal
1447.Diepenhorst, JohannabUtrecht07 09 1896 Ingevolge uwe benoeming
1448.Diepenhorst, JohannabUtrecht25 03 1897 Twee verzoeken! Ik
1449.Diepenhorst, JohannabUtrecht00 04 1897 Eindelijk! Ik vond
1450.Diepenhorst, JohannagUtrecht00 01 1900 Transvaalsch Zegelied
1451.Dietz, H.bGroningen07 06 1896 Dank voor Uwe
1452.Diferee, Hendr. C.kAmsterdam18 06 1909 Tot mijn leedwezen
1453.Dijk, J.bAmersfoort10 03 1907 Sa't Jo wol
1454.Dijkstra, D.bSteenwijk12 06 1913 Het zij mij
1455.Dijkstra, IJ.bLeeuwarden02 02 1916 Sedert Uw bezoek
1456.Dijkstra, J.W.b't Fean13 02 1914 Né, de hear
1457.Dijkstra, J.W.k't Fean20 06 1914 Ik scil Jo
1458.Dijkstra, J.W.be 06't Fean19 09 1916 As Jy der
1459.Dijkstra, J.W.k't Fean16 10 1916 Jins plan liket
1460.Dijkstra, J.W.k't Fean26 03 1917 Jy skruwe: Tongersdei
1461.Dijkstra, J.W.b't Fean23 07 1917 It spyt my
1462.Dijkstra, J.W.kz.pl.12 09 1918 It spyt my
1463.Dijkstra, Walingoz.pl.00 00 0000 Akkefysje, akkefytsje, n.
1464.Dijkstra, Walingaaz.pl.00 00 0000 Brieven fen Seakeboer
1465.Dijkstra, Walingvz.pl.00 00 0000 Folle lok! mei
1466.Dijkstra, Walingdz.pl.00 00 0000 Fryske Winterjoune-nocht
1467.Dijkstra, Walingbz.pl.00 00 0000 Hoor eens F!
1468.Dijkstra, Walingdz.pl.00 00 0000 It Wierheidsbieldblz. 1 t/m 10
1469.Dijkstra, Walingaaz.pl.00 00 0000 Medewerkers Fr. Woordenb.
1470.Dijkstra, Walingaaz.pl.00 00 0000 Namen der Medewerkers
1471.Dijkstra, Walingaaz.pl.00 00 0000 Proef 1 W. Dijkstra
1472.Dijkstra, Walingg 03z.pl.00 00 0000 Trije Frjeunen
1473.Dijkstra, Walingbz.pl.00 00 0000 W. Vrijburg zal
1474.Dijkstra, Walinggdz.pl.00 00 0000 Ynse. Der libbeblz. 31 t/m 52
1475.Dijkstra, WalingbHolwerd17 05 0000 De skoeralmenakken enz.
1476.Dijkstra, WalingbeHolwerd28 07 1887 Met ingenomenheid heb
1477.Dijkstra, WalingkHolwerd30 08 1887 De twee liedjes
1478.Dijkstra, WalingbHolwerd29 12 1887 Ik wil trachten
1479.Dijkstra, WalingbeHolwerd04 01 1889 Omtrent de teskloan
1480.Dijkstra, WalingbHolwerd05 09 1892 Hierbij van lett.
1481.Dijkstra, WalingbHolwerd11 10 1892 Hierbij drukproeven enz.
1482.Dijkstra, WalingbHolwerd05 11 1892 Ik hab jister
1483.Dijkstra, WalingkHolwerd06 12 1892 Hjirby onder krúsbân
1484.Dijkstra, WalingbHolwerd07 04 1893 Hjirby hwet ik
1485.Dijkstra, WalingbHolwerd19 04 1893 Hjirby it ien
1486.Dijkstra, WalingbHolwerd10 06 1893 Hjirby B en C
1487.Dijkstra, WalingbHolwerd02 08 1893 Nu ik de
1488.Dijkstra, WalingbHolwerd01 09 1893 Om te weten
1489.Dijkstra, WalingbHolwerd07 10 1893 Hierbij een partijtje
1490.Dijkstra, WalingbHolwerd05 12 1893 It pak dat
1491.Dijkstra, WalingbHolwerd10 12 1895 Hierbij de proevenaan van Loon
1492.Dijkstra, WalingbHolwerd02 09 1896 Bijgaande verzameling proeven
1493.Dijkstra, WalingbHolwerd00 11 1896 Jy wolle ta
1494.Dijkstra, WalingbHolwerd27 01 1898 Hierbij een schrijven
1495.Dijkstra, WalingbHolwerd01 03 1899 Ik hab in
1496.Dijkstra, WalingbHolwerd03 03 1899 It forwondere my
1497.Dijkstra, WalingbHolwerd16 03 1899 Hjirby in brief
1498.Dijkstra, WalingbHolwerd04 10 1899 Hwet Jy hjirefter
1499.Dijkstra, WalingkHolwerd14 06 1909 De sprekw. dy
1500.Dijkstra, WalingbHolwerd18 09 1911 Hwet Jy fen
1501.Dijkstra, WalingbHolwerd24 10 1911 Hjirby hwet Jy
1502.Dijkstra Wzn., Walingbz.pl.00 00 0000 Troch ûnforsjoene omstânnichheden
1503.Dikker, J.J.bZwolle22 11 1893 Noch de heer
1504.Dikker, J.J.bz.pl.12 01 1894 Tot mijne spijt
1505.Dikkers, G.P.bz.pl.00 00 0000 In antwoord op
1506.Dikkers, G.P.bMeppel00 09 1902 De Reciteer- en
1507.Dikkers, G.P.bMeppel06 09 1902 Ingesloten ontvangt U
1508.Dikshoorn, A.b's-Gravenhage05 04 1902 Tot mijn leedwezen
1509.Dikshoorn, A.A.b's-Gravenhage04 01 1902 In verband met
1510.Dikshoorn, A.A.b's-Gravenhage13 01 1902 In antwoord op
1511.Dikshoorn, A.A.be's-Gravenhage16 01 1902 Bijgaand zend ik
1512.Dikshoorn, A.A.b's-Gravenhage11 02 1902 Ingesloten zend ik
1513.Dikshoorn, A.A.k's-Gravenhage14 02 1902 Zoudt u me
1514.Dirks, J.bz.pl.00 00 0000 De geschiedenis der
1515.Dirks, J.bLeeuwarden29 11 1889 Uw vragen vervat
1516.Dirks, J.bLeeuwarden11 12 1889 Hierbij een afdruk
1517.Dirks, J.bLeeuwarden16 09 1890 Ik ben geen
1518.Dishoeck, C.A.J. vankAmsterdam24 10 1900 Dank voor uw
1519.Dishoeck, C.A.J. vanbAmsterdam10 01 1902 Uw briefkaart kan
1520.Doble, C.E.bOxford13 05 1889 The Delegates have
1521.Doesburg, J.J.b 02Zwolle23 03 1903 Wees zoo goed
1522.Doesburg, J.J.bz.pl.04 05 1905 Ik zend u
1523.Doesburgh, H. vanbLeiden18 01 1892 In antwoord op
1524.Doesburgh, H. vankLeiden01 05 1892 In antwoord op
1525.Doesburgh, H. vankLeiden05 03 1894 In antwoord op
1526.Doesburgh, H. vankLeiden22 09 1898 In antwoord op
1527.Doesburgh, H. vankLeiden14 02 1899 Volgaarne geef ik
1528.Dokkum, J.D.C. vanbUtrecht20 10 1890 Heden morgen ontvingen
1529.Dokkum, J.D.C. vankAmsterdam19 03 1909 Ik vind hier
1530.Dokkum, Lolke A.dz.pl.00 00 0000 It spylmansbern
1531.Dokkum, Lolke A.dz.pl.00 00 1910 Korte inhoud van
1532.Dokkum, Lolke A.be 02Sneek00 10 1911 Mijn dank voor
1533.Dokkum, Lolke A.bt 03Sneek10 10 1911 Gaarne zal ik
1534.Dokkum, Lolke A.bte 05Sneek13 10 1911 Tegelijk met deze
1535.Dokkum, Lolke A.kSneek18 10 1911 Na verdere onderzoekingen
1536.Dokkum, Lolke A.kSneek24 10 1911 Je briefkaart ontving
1537.Dokkum, Lolke A.b 02Sneek13 03 1912 Zoudt u zoo
1538.Dokkum, Lolke A.bSneek02 09 1912 Mag ik u
1539.Dokkum, Lolke A.kSneek20 09 1912 Mijn dank voor
1540.Dokkum, Lolke A.bSnits18 01 1913 Fen frjeon Sipma
1541.Dokkum, Lolke A.bSnits08 02 1913 't Is wol
1542.Dokkum, Lolke A.kSneek15 09 1913 Uwe verklaring omtrent
1543.Dokkum, Lolke A.kSneek21 10 1913 Mei myn famke
1544.Dokkum, Lolke A.kSneek12 01 1914 Snjeon-to-joun komt Sipma
1545.Dokkum, Lolke A.kSneek29 01 1914 "Tsjusk" fen Sipma
1546.Dokkum, Lolke A.dLeeuwarden02 02 1914 Keapman oark. Snjeontojoune
1547.Dokkum, Lolke A.kSneek09 05 1914 Myn nei frysk
1548.Dokkum, Lolke A.kSneek24 08 1915 Zo juist ontving
1549.Dokkum, Lolke A.kSneek20 12 1915 De eerste kerstdag
1550.Dokkum, Lolke A.kSneek10 06 1916 Met groote belangstelling
1551.Dokkum, Lolke A.b 04Snits30 12 1916 Sjesa, de lêste
1552.Dokkum, Lolke A.kSneek25 08 1921 Dank voor de
1553.Dokkum, Lolke A.kSneek22 06 19xx Even vlug een
1554.Dokkum, Lolke A.kSneek01 12 19xx Wol jo my
1555.Dokter, H.bPietersbierum10 03 0000 J. Gijlstra, in
1556.Donath, C.D.bHarlingen10 06 1893 Burgemeester en Wethouders
1557.Doodkorte, J. Alb.bZwolle00 01 1920 Vermoedelijk is dat
1558.Doodkorte, J. Alb.bSwol00 03 1920 Tank for de
1559.Doorninck, J.I. vanbz.pl.00 00 0000 Mijne pogingen om
1560.Doorninck, J.I. vanbz.pl.22 02 1885 Van den Heer
1561.Dorland, C. (gemeentebestuur)kMarken11 11 1913 Wij hebben de
1562.Dornseiffen, J.bAmsterdam14 02 1888 Het is mij
1563.Dornseiffen, J.kAmsterdam07 07 1888 Hart. dank voor
1564.Dornseiffen, J.kAmsterdam11 07 1888 Hierbij onder kruisband
1565.Dosfel, L.beDendermonde19 07 1921 Hierbij bewijs mijner
1566.Douma, Y.kDen Haech17 12 1913 De adressen fan
1567.Douma, Y.kDen Haech21 01 1914 Jouns ha' ik
1568.Douma, Y.bDen Haech25 01 1914 It loekt sa
1569.Douma, Y.kAugsbuurt19 08 1914 ús reis nei
1570.Douma, Y.kDen Haech13 10 1914 Jo sille fêst
1571.Draaisma, D.kLeeuwarden07 09 1916 Gisteren hoorde ik
1572.Driebergen, U.bDelft22 01 1917 Ey man! hwetaan Masman
1573.Droogleever, J.L. FortuijnbArnhem23 12 1900 De afdeeling Arnhem
1574.Drucker, H.L.kLeiden23 01 1892 Uwe zending heeft
1575.Dubois, H.kAmersfoort27 11 1915 Maandag zijn de
1576.Duinen, R. vanbHoorn00 00 0000 Het spijt me
1577.Duinen, R. vanbHoorn05 11 1899 Namens het Bestuur
1578.Duiveland, L.J. Plemp vanb's-Gravenhage03 07 1902 Uw briefkaart aan
1579.Duiveland, L.J. Plemp vanb's-Gravenhage07 07 1902 Ik denk werkelijk
1580. Eck jr., P.L. vanbDen Haag00 00 0000 Hierbij 'n artiekel>> alfabet
1581.Eck jr., P.L. vanbDen Haag19 08 1901 Er zal eerlang
1582.Eck jr., P.L. vankDen Haag27 09 1901 U hebt van
1583.Eck jr., P.L. vanbDen Haag13 04 1904 't Was me
1584.Eck jr., P.L. vankDen Haag18 04 1904 Zoals 'k u
1585.Eck jr., P.L. vankDen Haag23 08 1904 "Onze tegenwoordige" algemeen
1586.Eck jr., P.L. vanbDen Haag07 09 1904 'k Heb ontvangen
1587.Eck jr., P.L. vankDen Haag25 09 1904 In antwoord op
1588.Eck jr., P.L. vankDen Haag12 10 1904 Voor enige dagen
1589.Eck jr., P.L. vankDen Haag18 05 1906 Zoudt u me
1590.Eck jr., P.L. vanbDen Haag04 10 1910 't Is u
1591.Eck jr., P.L. vanbDen Haag29 11 1910 M'n dank voor
1592.Eck jr., P.L. vankDen Haag29 12 1910 In beleefd antwoord
1593.Eck jr., P.L. vanbDen Haag17 01 1911 Hierbij iets "van
1594.Eck jr., P.L. vanbBeekbergen05 10 1911 't Is wel
1595.Eekhoff, J.T.bDen Haag17 01 1907 Tot mijn spijt
1596.Eelsingh, H.T.kDordrecht27 06 1905 Voorzover ik heb
1597.Eelsingh, H.T.bUtrecht05 11 1905 In antwoord op
1598.Eelsingh, H.T.bUtrecht28 10 1906 't Spijt mij
1599.Eelsingh, H.T.kUtrecht30 11 1906 Als antwoord op
1600.Eelsingh, H.T.kUtrecht04 02 1907 Volgens afspraak zou
1601.Eelsingh, H.T.bGroningen20 06 1916 Aangenaam werd ik
1602.Eggink, Chr.bAmersfoort28 07 1921 ... goed nieuws
1603.Eisma Cz., W.A.bz.pl.00 00 0000 Mei it each
1604.Eisma Cz., W.A.bLeeuwarden08 03 1897 Naar aanleiding van
1605.Eisma Cz., W.A.kLjouwert14 09 1897 De hear Velstra
1606.Eisma Cz., W.A.bLjouwert02 01 1898 Foarearst myn bêste
1607.Eisma Cz., W.A.bLjouwert06 01 1898 Nim it for
1608.Eisma Cz., W.A.bLjouwert08 11 1898 It liket my
1609.Eisma Cz., W.A.bLjouwert25 11 1898 Ik haw efkes
1610.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden08 12 1898 Ik bin noch
1611.Eisma Cz., W.A.bLeeuwarden16 12 1898 Nei oanlieding fen
1612.Eisma Cz., W.A.bLjouwert28 12 1898 Ik ha ris
1613.Eisma Cz., W.A.kLjouwert26 01 1899 Wat wy de
1614.Eisma Cz., W.A.kLjouwert26 02 1899 Mei Waling moast
1615.Eisma Cz., W.A.kLjouwert22 03 1899 Graech scille wy
1616.Eisma Cz., W.A.kLjouwert07 09 1899 De útjeften sitte
1617.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden09 09 1899 Hjoed ha'k Jo
1618.Eisma Cz., W.A.bLeeuwarden17 02 1902 Fen Waling-om
1619.Eisma Cz., W.A.kLjouwert14 05 1902 Jo skriuwen ha'k
1620.Eisma Cz., W.A.bLjouwert18 11 1902 Jyns brief ha
1621.Eisma Cz., W.A.kLjouwert01 04 1903 'k Doch hjir
1622.Eisma Cz., W.A.kLjouwert23 06 1903 Yn 'e Ljouwerter
1623.Eisma Cz., W.A.kLjouwert03 02 1904 It "bulte nijs"
1624.Eisma Cz., W.A.kLjouwert15 10 1904 Yens brievekaert haw'k
1625.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden14 12 1904 Myn foarnimmen om
1626.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden22 12 1904 Wy hawwe de Ljouwter
1627.Eisma Cz., W.A.kLjouwert28 12 1904 Waling-om skriuwt
1628.Eisma Cz., W.A.kLjouwert04 12 1905 Hjoed haw ik
1629.Eisma Cz., W.A.bLjouwert08 12 1905 Ik haw Waling
1630.Eisma Cz., W.A.kLjouwert01 03 1906 It foldocht my
1631.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden04 02 1907 Yens brievekaert sa
1632.Eisma Cz., W.A.kLjouwert10 05 1908 De foroaring Swol
1633.Eisma Cz., W.A.kLjouwert15 06 1908 Ik haw 2
1634.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden07 09 1908 Mei Waling giet
1635.Eisma Cz., W.A.ktLeeuwarden27 05 1909 De inhald fen
1636.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden24 09 1909 Yn Maert haw
1637.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden18 08 1911 Wy hawwe bepaeld
1638.Eisma Cz., W.A.ktLeeuwarden22 09 1911 Sa krekt jyens
1639.Eisma Cz., W.A.btLeeuwarden21 10 1911 De 2de lyst
1640.Eisma Cz., W.A.bLeeuwarden22 10 1911 Fen 'e moarn
1641.Eisma Cz., W.A.ktLeeuwarden23 10 1911 Ja, it is
1642.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden31 10 1911 Hjirby in pear
1643.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden11 11 1911 Hjûed haw ik
1644.Eisma Cz., W.A.kLjouwert02 12 1911 Ik krige noch
1645.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden27 12 1911 Fen 'e moarnincompleet
1645.Eisma Cz., W.A.bLeeuwarden12 01 1912 Dr. Buitenrust Hettema1645a
1646.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden12 06 1912 It Frysk blêd
1647.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden24 09 1912 Moarn Waansdei kom
1648.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden02 10 1912 Nei oanlieding fen
1649.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden05 05 1913 Ha Jo ek
1650.Eisma Cz., W.A.btLeeuwarden09 05 1914 De boeken, dy't
1651.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden13 08 1917 Jins brievekaert haw
1652.Eisma Cz., W.A.kLjouwert18 07 1918 It boekje hjit
1653.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden25 07 1918 It stikje "Feikje
1654.Eisma Cz., W.A.kLeeuwarden18 08 1920 Nei aanlieding fen
1655.Eisma Cz., W.A.aaLeeuwarden16 12 1920 Fryske skûlnammen en

 1656. vervallen

1657.Ek Jzn., JacobbDordrecht09 07 1898 Hierbij Hélène Swarth
1658.Ek Jzn., JacobbDordrecht18 10 1899 Ik heb het
1659.Ek Jzn., JacobbDordrecht28 10 1899 De heer J.P. Revers
1660.Ek Jzn., JacobkDordrecht28 10 1899 Even na het
1661.Ek Jzn., JacobbDordrecht30 10 1899 De 15 Junie
1662.Ek Jzn., JacobbDordrecht09 03 1900 Tegen 't eind
1663.Ek Jzn., JacobbDordrecht18 10 1900 Het laatst schreef
1664.Ek Jzn., JacobbDordrecht06 07 1901 Ik heb 't
1665.Ek Jzn., JacobbDordrecht07 07 1901 Van morgen vond
1666.Ek Jzn., JacobbDordrecht23 07 1901 De rede van
1667.Ek Jzn., JacobbDordrecht02 08 1901 Zou U zo
1668.Ek Jzn., JacobbDordrecht04 09 1901 Mag ik U
1669.Ek Jzn., JacobbDordrecht28 04 1902 Ik heb het
1670.Ek Jzn., JacobkDordrecht12 12 1904 In 't afgelopen
1671.Ekkinga, J.B.bGorredijk03 03 1891 Onder dankbetuiging voor
1672.Ekkinga, J.B.bGorredijk05 04 1891 Voor het vertrek
1673.Ekkinga, J.B.bGorredijk21 06 1891 Met uw zeer
1674.Ekkinga, J.B.bGorredijk06 07 1891 Ik begrijp zeer
1675.Ekkinga, J.B.bGorredijk15 08 1891 De eenige reden
1676.Ekkinga, J.B.bGorredijk24 09 1891 Nu ik met
1677.Ekkinga, J.B.bGorredijk02 05 1892 Het beantwoorden van
1678.Elemans, J.C.bBeekbergen24 04 1899 Uit ons gesprek
1679.Elemans, J.C.btZwolle03 09 1910 CONCEPT HUURCONTRACT ...
1680.Elias, J.bUtrecht24 06 1906 Uw aanbod om
1681.ElsevierbAmsterdam30 01 1892 Als het bijgeschreven door Robbers
1682.ElsevierbAmsterdam05 06 1894 Uw briefkaart vandoor J.G. Robbers
1683.ElsevierbAmsterdam00 00 189x Sinds eenige maandengeschreven door J.G. Robbers jr.
1684.ElsevierbAmsterdam04 12 1901 In antwoord opgeschreven door J.G. Robbers, directeur
1685.ElsevierkAmsterdam14 02 1895 Uit beginsel staangeschreven door Robbers
1686.ElsevierkAmsterdam22 09 1898 't Zal onsgeschreven door J.G. Robbers jr.
1687.ElsevierkAmsterdam20 01 1900 De firma Jac.geschreven door Robbers
1688.ElsevierkAmsterdam26 11 1901 Gaarne zullen wijgeschreven door J.G. Robbers jr.
1689.ElsevierktAmsterdam18 05 1910 Over een paargeschreven door J.G. Robbers jr.
1690.Elster, Ernstbt 02Leipzig30 05 1901 Ihre freundliche Zuschriftaan H.C. Muller
1691.Emants, Marc.kDen Haag05 03 1897 Hoe gaarne ik
1692.Emants, Marc.k's-Gravenhage10 09 1897 Zeer verplicht voor
1693.Emants, Marc.kDen Haag17 09 1897 Aan 't eind
1694.Emants, Marc.k's-Gravenhage19 09 1897 Met de regel
1695.Emants, Marc.k's-Gravenhage06 04 1899 ... ken ik niet
1696.Emants, Marc.k's-Gravenhage11 04 1899 Ondanks mijn aanvraag
1697.Emants, Marc.k's-Gravenhage16 04 1899 ... heb ik nu
1698.Emants, Marc.k's-Gravenhage24 04 1899 Het is me
1699.Emants, Marc.k's-Gravenhage04 05 1899 Zo even ontving
1700.Emants, Marc.k's-Gravenhage15 01 1902 Als A. tot B.
1701.Emants, Marc.kDen Haag18 01 1902 De eenstemmigheid leek
1702.Emants, Marc.kParis02 07 1902 Hoewel 't oorspronkelik
1703.Emants, Marc.bDen Haag06 02 1904 U vraagt mij
1704.Emants, Marc.kZürich01 04 1905 Tegen het voorstel
1705.Emants, Marc.bDen Haag30 10 1906 Dank voor uw
1706.Emants, Marc.kDen Haag09 01 1907 Hartelik dank voor
1707.Emants, Marc.kDen Haag05 05 1909 Wel zal ik
1708.Emants, Marc.k's-Gravenhage02 04 1910 Van de Heer
1709.Emants, Marc.bDen Haag07 05 1910 De Heer Kollewijn
1710.Emants, Marc.bDen Haag18 11 1912 Daar ik tot
1711.Emants, Marc.k's-Gravenhage17 06 1916 Ik hoor hier
1712.Emants, Marc.bDen Haag01 10 1916 Gisteren heeft de
1713.Emants, Marc.bDen Haag29 10 1916 Uw woorden over
1714.Emous, H.J.kAmsterdam04 05 1900 Geen kontrabande natuurlik
1715.Emous, H.J.kAmsterdam14 11 1902 Men zond mij
1716.Emous, H.J.b 05Amsterdam05 12 1902 Gij verplicht mij4 bladen drukproeven
1717.Emous, H.J.kAmsterdam17 12 1902 Freule B. heb
1718.Endendijk, J.bHoevelaken18 10 1897 Voor enige tijd
1719.Endendijk, J.bHoevelaken19 10 1897 Gisterenavond schreef ik
1720.Endendijk, J.bHoevelaken17 11 1897 Verleden week verzocht
1721.Endepols, J.kMaastricht02 09 1920 Sedert gisteren terug
1722.Engelenburgb 03Pretoria00 00 0000 Nevengaande is een
1723.EngelenburgbtPretoria13 07 1903 In antwoord op
1724.Engels, G.bRotterdam00 00 0000 Kan U van
1725.Engels, G.kSchiedam09 12 1901 Ik dank U
1726.Engels, G.kRotterdam06 01 1903 Dank voor Uw
1727.Engels, G.kRotterdam29 01 1903 Zo juist ontvang
1728.Engels, G.bz.pl.04 02 1905 Als u dit
1729.Engels, G.kRotterdam15 04 1905 Op de Koninklike
1730.Engels, G.bRotterdam24 05 1905 In de laatste
1731.Engels, G.kRotterdam21 06 1906 Uit de laatste
1732.Engels, G.bRotterdam01 10 1910 Op verzoek van
1733.Engels, G.bRotterdam08 10 1910 Als de uitgever
1734.Engels, G.bRotterdam29 10 1910 Mijn plan, dat
1735.Engels, G.bRotterdam04 11 1910 Graag zou ik
1736.Engels, G.kRotterdam26 11 1910 Over de uitgave
1737.Engels, G.bRotterdam11 12 1910 Van de Heer
1738.Engels, G.bRotterdam16 04 1911 Ik dank U
1739.Engels, G.bRotterdam04 05 1911 Hierbij zend ik
1740.Engels, G.kRotterdam21 06 1911 Het is me
1741.Engels, G.bRotterdam24 06 1911 Op mijn eerste
1742.Engels, G.bHeelsum17 08 1911 Van de familie
1743.Engels, G.bRotterdam09 09 1911 Tegelijk met deze
1744.Engels, G.kRotterdam20 09 1911 Hartelik dank voor
1745.Engels, G.kRotterdam01 10 1911 Tot mijn spijt
1746.Engels, G.bRotterdam03 10 1911 Dank voor Uw
1747.Engels, G.kRotterdam01 11 1911 Vanmorgen de kopie
1748.Engels, G.kRotterdam05 11 1911 Ik hoop dat
1749.Engels, G.bRotterdam19 11 1911 Morgen zend ik
1750.Engels, G.kRotterdam05 12 1911 In antwoord op
1751.Engels, G.kRotterdam15 06 1913 Aan de hand
1752.Engels, G.kRotterdam02 09 1913 Al mijn handexemplaren
1753.Engels, G.bRotterdam04 09 1913 Ziehier, wat men
1754.Engels, G.bRotterdam17 09 1913 Eerstdaags zend ik
1755.Engels, G.bRotterdam02 11 1913 Heeft de Redaktie
1756.Engels, G.bRotterdam02 12 1913 Van de uitgever
1757.Engels, G.bRotterdam29 01 1914 Vóór mijn boekje
1758.Engels, G.kRotterdam02 02 1914 Nu begrijp ik
1759.Engels, G.bRotterdam15 02 1914 Nu ik de
1760.Engels, G.kFraneker28 08 1917 't Spijt me
1761.Engels, G.bRotterdam10 09 1922 Het spijt me
1762.Enschedé, J.W.bOverveen16 12 1902 Aan Uw verzoek
1763.Enschedé, J.W.bOverveen27 01 1903 Uw voorstel is
1764.Eringa, J.kGaast18 02 1885 Uw kaartje op
1765.Eringa, J.P.bFerwerd28 11 1889 Gij (vergeef mij
1766.Ernst, H.bHeusden09 07 1896 Naar aanleiding van
1767.Esveld, W.H.C.bUtrecht20 02 1901 Door den praesesaan A. Schavier
1768.Everdingen, W. vankRotterdam15 06 1904 Wij ontvingen Uw
1769.Everdingen, W. vanbRotterdam16 07 1904 Ingesloten ontvangt U
1770.Everdingen, W. vanbRotterdam02 10 1904 In antwoord op
1771.Everdingen, W. vanktRotterdam27 03 1907 Wy kunnen op
1772.Everdingen, W. vanbtRotterdam30 04 1907 Dank voor Uw
1773.Everdingen, W. vankRotterdam25 04 1911 Tot ons leedwezen
1774.Everdingen, W. vankRotterdam24 10 1916 In antwoord op
1775.Evers, G.A.kUtrecht01 07 1912 Aanwezig is hier
1776.Eymael, H.J.bz.pl.00 00 0000 Ingesloten het proefblaadje
1777.Eymael, H.J.bAmsterdam04 06 1890 Door Uw beleefd
1778.Eymael, H.J.bAmsterdam30 06 1890 De reden, waarom
1779.Eymael, H.J.kAmsterdam27 03 1892 Dezelfde vraag, welke
1780.Eymael, H.J.bAmsterdam19 04 1892 Hierbij betuig ik
1781.Eymael, H.J.bAmsterdam13 04 1893 Hierbij heb ik
1782.Eymael, H.J.kAmsterdam27 04 1893 Zoudt Gij de
1783.Eymael, H.J.kAmsterdam05 05 1893 Ik zal zien
1784.Eymael, H.J.bAmsterdam17 05 1893 Het uitstellen van
1785.Eymael, H.J.kAmsterdam14 07 1893 Uw waarderend en
1786.Eymael, H.J.bWildbad02 08 1893 Vòòr mijn vertrek
1787.Eymael, H.J.bAmsterdam15 10 1893 Ziehier het gevraagde
1788.Eymael, H.J.kAmsterdam26 01 1894 Hartelijk dank voor
1789.Eymael, H.J.kAmsterdam20 11 1894 Gisteren heb ik
1790.Eymael, H.J.bAmsterdam12 01 1896 Het spijt mij
1791. F.kAmsterdam13 03 1905 En dat van>> alfabet
1792.Faber, D.V.bBoxum00 11 1916 De ondergeteekenden hebben
1793.Faber, J.H.kDen Haag12 01 1916 Hoe gaat het
1794.Faber, J.H.kDen Haag26 02 1917 Dank voor je
1795.Faber, P.H.bHarlingen29 12 1893 Uwe geachte letteren
1796.Faber, Wynseno 03Pitersbjirrum09 09 1892 It Ewangeelje fen
1797.Faber, Wynsenb 03Pitersbjirrum14 09 1893 Hierbij heb ik
1798.Faber, WynsenbPitersbjirrum04 12 1900 It moeit my
1799.Faber, WynsenbPitersbjirrum10 07 1903 Myn dwaen is
1800.Faber, WynsenbPitersbjirrum08 01 1904 By it trochsiikjen
1801.Faber, WynsenbPitersbjirrum16 05 1905 It is fêst
1802.Faber, WynsenbPitersbjirrum20 05 1905 Hjirby in stik
1803.Faber, WynsenbPitersbjirrum08 05 1908 It stie my
1804.Faber, Wynsenb 02Pitersbjirrum02 07 1912 Hjirby hwet fen
1805.Faber, WynsenbPitersbjirrum18 09 1912 Do't ik jister
1806.Faber, WynsenkPitersbjirrum21 09 1915 Yn andert op
1807.Fabius, A.N.J.kBrielle19 12 1905 Vermoedelijk geheel onnoodig
1808.Feith, H.O.bGroningen21 10 1886 Het door U
1809.Feith, H.O.kGroningen09 04 1889 Uwe opmerking over
1810.Feith, H.O.kGroningen11 05 1889 Het origineel van
1811.Feith, J.A.bGroningen29 12 1889 Bij dezen neem
1812.Feith, JanbAmsterdam30 09 1907 Ik wil u
1813.Feith, JanbAmsterdam30 03 1909 Natuurlijk geef ik
1814.Feith, JanbAmsterdam27 08 1909 De heer Honig
1815.Feith, JankAmsterdam29 03 1910 Ja ik ken
1816.Feith, JankAmsterdam18 04 1910 Het plan van
1817.Feith, JanbAmsterdam01 02 1912 U kunt staat
1818.Feitsma, S.K.aaz.pl.00 00 0000 72. Nog eens
1819.Feitsma, S.K.aaz.pl.00 00 0000 Een paar opmerkingen
1820.Feitsma, S.K.b's-Gravenhage00 00 0000 Gaarne had ik
1821.Feitsma, S.K.bz.pl.00 00 0000 Het komt mijfragment
1822.Feitsma, S.K.b's-Gravenhage00 00 0000 Hierbij heb ik
1823.Feitsma, S.K.bz.pl.00 00 0000 Hierbij weer een
1824.Feitsma, S.K.aaz.pl.00 00 0000 Iets als repliek
1825.Feitsma, S.K.bz.pl.00 00 0000 Ik bin sa
1826.Feitsma, S.K.bz.pl.00 00 0000 Ik hie al
1827.Feitsma, S.K.bArnhem00 00 0000 In antwoord op
1828.Feitsma, S.K.bz.pl.00 00 0000 Met den hartelijken
1829.Feitsma, S.K.bArnhem00 00 0000 Naar aanleiding van
1830.Feitsma, S.K.dz.pl.00 00 0000 Uitstapjes (het nieuwste)
1831.Feitsma, S.K.bLeeuwarden05 09 1893 Volgens opdracht van
1832.Feitsma, S.K.bLeeuwarden07 09 1893 Hier nevens heb
1833.Feitsma, S.K.bLeeuwarden12 09 1893 Bij dezen heb
1834.Feitsma, S.K.bLeeuwarden18 11 1893 De heer v. L.
1835.Feitsma, S.K.bLeeuwarden22 11 1893 Als antwoord op
1836.Feitsma, S.K.bLjouwert00 04 1894 Ik mat sizze
1837.Feitsma, S.K.bLeeuwarden04 05 1895 Nu ik door
1838.Feitsma, S.K.bLeeuwarden25 05 1895 Namens den Heer
1839.Feitsma, S.K.b 02Leeuwarden22 07 1895 In uw brief
1840.Feitsma, S.K.bLeeuwarden14 09 1895 In een uitvoerigen
1841.Feitsma, S.K.b 02Leeuwarden17 09 1895 Naar aanleiding van
1842.Feitsma, S.K.bLeeuwarden05 02 1896 De enkele bladen
1843.Feitsma, S.K.bLeeuwarden08 08 1896 't Is noodig
1844.Feitsma, S.K.bLeeuwarden00 10 1896 Na de laatst
1845.Feitsma, S.K.bLeeuwarden07 10 1896 Door bemiddeling, van
1846.Feitsma, S.K.bLeeuwarden20 10 1896 Geen antwoord van
1847.Feitsma, S.K.bLeeuwarden00 07 1897 Regel is, dat
1848.Feitsma, S.K.bTwelloo14 09 1897 Wij verwachten nog
1849.Feitsma, S.K.bDeventer02 11 1897 Reeds lang had
1850.Feitsma, S.K.kZutphen24 03 1898 Zooals reeds eerder
1851.Feitsma, S.K.bZutphen00 08 1898 Wy ha de
1852.Feitsma, S.K.bZutphen02 08 1898 Daar ik in
1853.Feitsma, S.K.kZutphen04 10 1898 Copie voor het
1854.Feitsma, S.K.kZutphen13 02 1899 Y stjûrden my
1855.Feitsma, S.K.beArnhem14 11 1902 Uw correspondentie-kaart
1856.Feitsma, S.K.kVelp19 05 1904 Ik dank U
1857.Feitsma, S.K.b 02Velp25 11 1905 Het is voor
1858.Feitsma, S.K.bOosterbeek03 06 1906 Zooals U ziet
1859.Feitsma, S.K.kArnhem31 10 1906 U ontving van
1860.Feitsma, S.K.kArnhem14 11 1906 Mei ik freegje
1861.Feitsma, S.K.kRijswijk Z.H.12 03 1910 Yn'e lêste tiid
1862.Feitsma, S.K.kAmsterdam15 09 1914 Hiernevens zend ik
1863.Fennema, H.bSneek07 09 1887 Ik moet er
1864.Fennema, H.bSneek08 12 1887 Hierbij gaat de
1865.Fennema, H.bSneek27 12 1887 Van de voldoening
1866.Fennema, H.kSneek03 08 1897 De ondergeteekende is
1867.Fétis, E.L.F. (conservator KB)bBruxelles04 11 1897 Répondant à la
1868.FijnvanDraat, P.bUtrecht06 01 1906 Hiernevens een opstelletje
1869.FijnvanDraat, P.bUtrecht12 10 1909 Ik zal uw
1870.FijnvanDraat, P.bUtrecht23 10 1909 Uwe dochter heeft
1871.FijnvanDraat, P.bUtrecht14 11 1909 Hiernevens ontvangt gij
1872.FijnvanDraat, P.kUtrecht25 02 1910 Zoudt ge me
1873.Fischer, Sophieaa 02z.pl.00 00 0000 Listke fen wat
1874.Fischer, SophiebeLeeuwarden25 09 1911 Ik bin sa
1875.Fischer, SophiebeLjouwert12 10 1911 Is dit foldwaende?
1876.Fischer, SophiebLeeuwarden15 10 1911 Misschien is 't
1877.Flament, A.J.A.kMaastricht28 01 1907 Nu ik verneemaan rijksarchivaris Overijssel
1878.Flament, A.J.A.kMaastricht28 06 1911 Mone Guill - Forsch (?)
1879.Flou, K. dekBrugge04 02 1898 Het spijt me
1880.Fockema, D.btArnhem31 07 1899 Voor Uwe opmerking
1881.Fokker, A.A.oz.pl.00 00 0000 Voor 't Voorbericht (?)
1882.Fokker, A.A.bAmsterdam16 12 1904 In antwoord op
1883.Fokker, A.A.bAmsterdam10 03 1905 Eindelijk kom ik
1884.Fokker, A.A.be 06Amsterdam28 06 1905 Als "medewerker" aan
1885.Fourie, H.bUtrecht07 09 0000 Zo juist uw
1886.Fourie, H.kUtrecht10 05 1909 ... dat enkelen zullenfragment
1887.Fourie, H.b 02Pretoria30 01 1911 U is misschien
1888.Fracken, V.bz.pl.00 00 0000 't Bericht U
1889.Fracken, V.bz.pl.00 00 0000 Mijn vrouw weet
1890.Franck, JohannesbGeisenheim am Rhein27 09 1890 Erst heute komme
1891.Franck, JohanneskBonn12 01 1891 Auf Ihre Karte
1892.Franck, JohanneskBonn23 01 1891 Heute kann ich
1893.Franck, JohanneskBonn04 02 1891 Morgen schicke ich
1894.Franck, JohanneskBonn05 04 1891 Als ich Ihnen
1895.Franck, JohanneskBonn19 04 1891 Die Übersetzung habe
1896.Franck, JohanneskBonn31 07 1891 Ich war des
1897.Franck, JohanneskBonn22 08 1891 Die beiden Recensionen
1898.Franck, JohanneskBonn23 08 1891 Soeben sehe ich
1899.Franck, JohanneskBonn15 10 1891 Für die nächste
1900.Franck, JohannesbBonn20 02 1892 Heute habe ich
1901.Franck, JohanneskBonn03 06 1892 Als Ihr letzter
1902.Franck, JohannesbBonn13 07 1892 Zu meinem Schreiben
1903.Franck, JohanneskBonn05 08 1892 Vor meiner Abreise
1904.Franck, JohanneskGeisenheim06 09 1892 Die Korrektur, die
1905.Franck, JohanneskBonn01 01 1893 Vor mehreren Wochen
1906.Franck, JohannesbBonn11 01 1893 Auf Ihre freundliche
1907.Franck, Johannesb 02Bonn02 03 1893 Da Sie mich
1908.Franck, JohanneskBonn03 04 1893 Wollen Sie so
1909.Franck, JohanneskBonn09 04 1893 Gleichzeitig schicke ich
1910.Franck, JohanneskBonn04 12 1894 Zu meinem Bedauern
1911.Franck, JohanneskBonn21 12 1894 Von Kerns Ausgabe
1912.Franck, JohanneskBonn05 08 1896 Da Ihre Besprechung
1913.Franck, JohanneskBonn19 01 1897 Der Verleger hat
1914.Franck, JohannesbBonn01 02 1897 Nachdem nun schon
1915.Franck, JohanneskBonn14 10 1897 Jetzt ist meine
1916.Franck, JohannesbBonn23 03 1898 Ziemlich bald hintereinander
1917.Franck, JohanneskBonn25 04 1898 Ob die correctur
1918.Franck, JohanneskBonn16 06 1898 Seitdem ich Ihnen
1919.Franck, JohannesbBonn10 07 1898 Ihre Karte vom
1920.Franck, JohanneskBonn16 07 1898 Mit Dank habeaan de Haagsche boekhandel en uitgevers maatschappij
1921.Franck, JohannesbGeisenheim14 09 1898 Gegen mein Erwarten
1922.Franck, JohanneskWeimar20 09 1898 Natürlich bin ich
1923.Franck, JohanneskBonn06 02 1899 Von der Haagsche
1924.Franck, JohannesbBonn08 02 1899 Die ungewöhnlich zahlreichen
1925.Franck, JohanneskBonn23 02 1899 Da trotz dem
1926.Franck, JohanneskBonn21 03 1910 Für die sehr
1927.Franck, JohanneskGeisenheim30 03 1910 In meinem Martin
1928.Franck, JohannesdBonn00 01 1914 Für die unsdankbetuiging nabestaanden
1929.Franssen, H.bz.pl.01 06 1911 Het komt mij
1930.Franssen, H.bz.pl.07 06 1911 Heden morgen ontving
1931.Franssen, H.bZwolle30 01 1912 Niet uit vrees
1932.Franssen, H.kZwolle12 02 1912 Het WO. Auteursrecht
1933.Franssen, H.kZwolle22 03 1912 Met een somber
1934.Franssen, H.kZwolle10 12 1916 Dinsdag moet ik
1935.Franssen, H.kZwolle02 09 1918 Vanuit de raadsvergadering
1936.Franssen, H.beDen Haag27 07 1921 Zoo even ben
1937.Frantzen, J.J.A.A.b 02Amsterdam29 02 1896 Gij zult zien
1938.Frantzen, J.J.A.A.bUtrecht16 05 1912 Ik heb de
1939.Frantzen, J.J.A.A.bUtrecht05 07 1912 Als gij nog
1940.Frederiks, J.G.aa 12z.pl.00 00 0000 Aanteekeningen betrekkelijk de
1941.Frederiks, J.G.bAmsterdam16 03 1891 Gun mij de
1942.Frederiks, J.G.bAmsterdam19 03 1891 Onderstellen wij voor
1943.Frederiks, J.G.bAmsterdam07 03 1892 Gisteren ontving ik
1944.Frederiks, J.G.bz.pl.09 08 1892 Een gedienstige geest
1945.Frederiks, J.G.bAmsterdam09 08 1892 Schoon ik mij
1946.Fruin, R.bt's-Gravenhage18 02 1912 In antwoord op
1947.Fruin, R.b's-Gravenhage17 12 1913 Ten opzichte van
1948.Fuldauer, G.kAmsterdam01 05 1909 Met belangstelling heb
1949.Fuldauer, G.bAmsterdam20 02 1910 Mogen wij de
1950.Fuldauer, G.kAmsterdam19 10 1912 In antwoord op
1951.Fuldauer, G.kRotterdam01 05 1920 Ik heb den
1952. Gaast, E. van derbEde28 06 1899 Indien het niet>> alfabet
1953.Gaillard, E.bGent07 01 1906 De Koninklijke Vlaamsche
1954.Gaillard, E.bGent18 01 1906 Hartelijk dank voor
1955.Gaillard, E.bGent18 01 1906 Ik was zoo
1956.Gaillard, E.bGent28 06 1906 Als antwoord op
1957.Gaillard, E.bGent17 09 1907 Als antwoord op
1958.Gaillard, E.bGent28 11 1907 Gaarne zal de
1959.Gaillard, E.bGent04 12 1907 Als antwoord op
1960.Gaillard, E.bGent23 12 1907 Ik heb de
1961.Gaillard, E.bGent18 03 1908 Ik heb de
1962.Gaillard, E.bGent30 05 1908 Het spijt mij
1963.Gaillard, E.kGent20 07 1908 Ik heb het
1964.Gaillard, E.kGent11 04 1910 Het 2de stuk
1965.Gaillard, E.bGent30 12 1911 Ik heb de
1966.Gaillard, E.bGent23 03 1912 In vergadering van
1967.Gaillard, E.bGent03 06 1912 De Academie heeft
1968.Gaillard, E.bGent18 06 1914 Uw Oude Glossen
1969.Gallée, J.H.bz.pl.00 00 0000 Hierbij zend ik
1970.Gallée, J.H.bz.pl.00 00 0000 Hierbij eenige boeken
1971.Gallée, J.H.bz.pl.00 00 0000 In de eerste
1972.Gallée, J.H.bz.pl.06 02 1886 Gelukkig dat gij
1973.Gallée, J.H.bz.pl.25 02 1886 Hierbij Beitr. XI.2.
1974.Gallée, J.H.bUtrecht04 05 1886 Uw prospectus zend
1975.Gallée, J.H.kUtrecht14 04 1887 Zeer gefeliciteerd en
1976.Gallée, J.H.kUtrecht06 10 1887 Kraak. - lange of
1977.Gallée, J.H.bUtrecht21 01 1888 ... dialecten vanincompleet
1978.Gallée, J.H.kUtrecht06 03 1888 redjegande is geen
1979.Gallée, J.H.kUtrecht01 11 1888 Mr. S. Muller
1980.Gallée, J.H.kVorden09 08 1889 Hierbij uw proef
1981.Gallée, J.H.bz.pl.08 11 1889 Dank voor uw
1982.Gallée, J.H.kUtrecht06 12 1889 Naar ik meen
1983.Gallée, J.H.b 02z.pl.22 02 1890 Dank voor uw
1984.Gallée, J.H.kUtrecht13 12 1890 Dank voor de
1985.Gallée, J.H.bz.pl.14 07 1891 Ik ben bereid
1986.Gallée, J.H.bUtrecht22 09 1891 Op dit oogenblik
1987.Gallée, J.H.kUtrecht20 12 1891 Ik had juist
1988.Gallée, J.H.kVorden20 08 1892 Uw stuk Nomina
1989.Gallée, J.H.kUtrecht24 10 1892 Dank voor uw
1990.Gallée, J.H.bUtrecht01 01 1893 Voor alles wil
1991.Gallée, J.H.kUtrecht26 05 1893 Ik wil het
1992.Gallée, J.H.kUtrecht30 07 1893 Wilt ge mij
1993.Gallée, J.H.bUtrecht26 09 1893 Te lang stelde
1994.Gallée, J.H.bz.pl.06 03 1895 Ik wil wel
1995.Gallée, J.H.kUtrecht12 03 1895 De klank i
1996.Gallée, J.H.bUtrecht14 03 1895 Hierbij mijn recensie
1997.Gallée, J.H.bUtrecht03 12 1895 Eergisteren verzond ik
1998.Gallée, J.H.beUtrecht16 12 1895 Mijn dank voor
1999.Gallée, J.H.kUtrecht11 02 1896 Uw proef zond
2000.Gallée, J.H.kUtrecht12 02 1896 Van Rogge kreeg
2001.Gallée, J.H.kUtrecht20 02 1896 Bedenk eens hoe
2002.Gallée, J.H.bUtrecht09 05 1896 Reeds vroeger heb
2003.Gallée, J.H.bUtrecht08 10 1896 Uw vraag heb
2004.Gallée, J.H.bUtrecht21 10 1896 Het OS. fonds
2005.Gallée, J.H.bUtrecht13 11 1896 Ik heb het
2006.Gallée, J.H.kUtrecht11 12 1896 Het adres is
2007.Gallée, J.H.kUtrecht25 01 1897 Ik heb weer
2008.Gallée, J.H.kUtrecht30 01 1897 Ik stel U
2009.Gallée, J.H.bz.pl.03 02 1897 Drie uur is
2010.Gallée, J.H.de 02Utrecht05 02 1897 Dr. F. Buitenrust2 drukproeven
2011.Gallée, J.H.kUtrecht16 02 1897 Gij wordt morgen
2012.Gallée, J.H.kUtrecht25 02 1897 Uw voorslag brengt
2013.Gallée, J.H.bUtrecht10 07 1898 Uwe beide brieven
2014.Gallée, J.H.kUtrecht16 10 1898 Kunt gij niet
2015.Gallée, J.H.bUtrecht29 11 1899 Een tijd geleden
2016.Gallée, J.H.bUtrecht08 12 1899 Hierbij het stuk
2017.Gallée, J.H.kz.pl.12 01 1900 Ik heb er
2018.Gallée, J.H.bUtrecht25 01 1900 m.i. kunnen de
2019.Gallée, J.H.kUtrecht09 02 1900 De omzetting der
2020.Gallée, J.H.bUtrecht22 02 1900 Na veel correspondentie
2021.Gallée, J.H.bUtrecht23 04 1900 We hebben u
2022.Gallée, J.H.kUtrecht16 07 1903 Ik kan niemand
2023.Gallée, J.H.kUtrecht13 02 1904 Dank voor de
2024.Gallée, J.H.kUtrecht28 03 1904 Doe ons het
2025.Gallée, J.H.kUtrecht15 05 1904 Maandag ll. is
2026.Gallée, J.H.kUtrecht07 06 1904 Ik heb onmogelijk
2027.Gallée, J.H.bUtrecht26 02 1905 Over mede en
2028.Gallée, J.H.kUtrecht05 03 1905 Bock Kreuterbuch (ao 1530)
2029.Gallée, J.H.kUtrecht21 12 1905 Dank voor uw
2030.Gallée, J.H.bUtrecht15 03 1906 Dank voor uw
2031.Gallée, J.H.bUtrecht24 10 1907 Telkens heb ik
2032.Garde, H.J. v.d., en Co.btZaltbommel09 05 1907 In vervolg opaan H. Beckering Vinckers
2033.Gastin, K.C.bMalang14 02 1896 Hierbij de reeds
2034.Gastin, K.C.bMalang29 03 1896 Hierbij zend ikaan de Jong
2035.Gastin, K.C.bMalang21 03 1897 'k Lees slechts
2036.Gaupin, C.kAmersfoort04 07 1917 Met leedwezen heb
2037.Geesink, J.bZwolle23 02 1911 Bij dezen heb
2038.Geesink, J.bZwolle17 07 1911 In beleefd antwoord
2039.Gelder, Louis vanbEnschede09 12 1901 Door deze hebben
2040.Geleyns, C.bRotterdam08 09 1909 Hiermede veroorloof ik
2041.Gerdessen, L.E.vz.pl.00 00 0000
2042.Gerdessen, L.E.bz.pl.00 00 0000 Nee je hoeft
2043.Gerdessen, L.E.bHaarlem18 02 1901 Zoals 'n opschrift
2044.Gerdessen, L.E.bHaarlem29 10 1903 Ik antwoord dalik
2045.Gerdessen, L.E.bHaarlem09 02 1904 Ik antwoord maar
2046.Gerdessen, L.E.kHaarlem01 05 1905 Eindelik uw briefk.
2047.Gerdessen, L.E.be 03Haarlem15 01 1908 In en buiten
2048.Gerdessen, L.E.kHaarlem05 07 1909 Met 'n goeie
2049.Gerdessen, nabestaandenbHaarlem00 00 0000 Volgens opdracht van
2050.Gering, HugobHalle13 08 1888 Auf den in
2051.Gering, HugobKiel18 11 1889 Hierdurch erlaube ich
2052.Gering, HugokKiel12 06 1894 Ihre Reclamation wegen
2053.Gering, HugokKiel27 03 1897 Das Heft, in
2054.Gering, HugokKiel28 09 1905 Die Buchhandlung des
2055.Gerson, Julius EdbAmsterdam08 03 1916 Het heeft inaan Valkhoff
2056.Geurts, P.A.btNijmegen27 11 1906 In antwoord opaan firma Höveker en Wormser
2057.Geurts, P.A.btNijmegen07 12 1906 In antwoord opaan firma Höveker en Wormser
2058.Geytenbeek, J. vanbUtrecht13 10 0000 Hieronder het lijstje
2059.Geytenbeek, J. vankUtrecht17 11 1913 Ik scil der
2060.Geytenbeek, J. vankUtrecht04 12 1913 Oan myn meibestjûrders
2061.Geytenbeek, J. vankUtrecht05 01 1914 Yn ús bistjûrsgearkomste
2062.Geytenbeek, J. vankUtrecht07 01 1914 5 Febrewaris is
2063.Geytenbeek, J. vankUtrecht09 01 1914 Der de útfiering
2064.Geytenbeek, J. vankUtrecht22 01 1914 Yn ús programma
2065.Gijlstra, J.bHaarlem28 09 1903 Hjir is no.
2066.Gilse, Annie vanbz.pl.00 00 0000 Even wou ik
2067.Giltay, E.b 02Wageningen12 05 1901 Ontvang nu mijn
2068.Ginneken, J. vanbz.pl.00 00 0000 Ik was verhinderd.
2069.Ginneken, J. vanbKatwijk a.d. Rijn18 07 1903 Dr. Hoogvliet heeft
2070.Ginneken, J. vankKatwijk a.d. Rijn27 07 1903 Ik ben Student
2071.Ginneken, J. vanbKatwijk a.d. Rijn05 12 1903 Tot mijn groote
2072.Ginneken, J. vanbKatwijk a.d. Rijn10 01 1904 Hierbij ontvangt U
2073.Ginneken, J. vankKatwijk a.d. Rijn23 02 1904 Ik heb U
2074.Ginneken, J. vankKatwijk a.d. Rijn03 03 1904 Gelieve mij mijn
2075.Ginneken, J. vankKatwijk a.d. Rijn10 04 1904 Volgens afspraak kunt
2076.Ginneken, J. vankKatwijk a.d. Rijn25 04 1904 Toen ik voor
2077.Ginneken, J. vanbKatwijk a.d. Rijn22 05 1904 Ten slotte zal
2078.Ginneken, J. vankKatwijk a.d. Rijn21 07 1904 Door om- en overwerking
2079.Ginneken, J. vankKatwijk a.d. Rijn05 04 1905 Door een ongeluk
2080.Ginneken, J. vankKatwijk a.d. Rijn01 09 1913 Ik kan zeker
2081.Gittee, Aug.bz.pl.00 00 0000 Mij vast verbinden
2082.Gittee, Aug.bLuik12 02 1891 Met dezelfde post
2083.Gittee, Aug.kLuik28 07 1891 Ik ga voorincompleet
2084.Gittee, Aug.bLuik09 10 1891 Ik ben zoo
2085.Gittee, Aug.kLiège20 10 1891 Het spijt mij
2086.Gittee, Aug.kLuik31 12 1891 Ik zend U
2087.Gittee, Aug.kLiège16 03 1892 Met deze post
2088.Gittee, Aug.bLuik21 06 1892 Met besten dank
2089.Gittee, Aug.bLuik03 07 1892 Ingesloten zond ik
2090.Gittee, Aug.kAmsterdam11 08 1892 Wanneer of ik
2091.Gittee, Aug.kLiège02 10 1892 Neem mijn stilzwijgen
2092.Gittee, Aug.kLiège26 10 1892 Ik moet U
2093.Gittee, Aug.kLiège05 06 1893 Voor degelijke correctie
2094.Gittee, Aug.kLiège23 06 1893 Stukje in goede
2095.Gittee, Aug.kLiège26 06 1893 Wat voor een
2096.Gittee, Aug.kLiège19 10 1894 Afl. ontvangen, ook
2097.Gittee, Aug.kPepinster24 09 1897 Ik heb me
2098.Gittee, Aug.bPepinster16 11 1897 Ik hoor met
2099.Gittee, Aug.bPepinster22 06 1898 Ik ben zoo
2100.Gittee, Aug.bPepinster13 10 1898 Ik heb wel
2101.Gittee, Aug.bPepinster06 12 1899 In principe heb
2102.Gittee, Aug.bz.pl.06 05 1900 Verliest U niet
2103.Gittee, Aug.kPepinster22 11 1900 De Vooys Mid.
2104.Gittee, Aug.kPepinster18 03 1901 Ik stuur U
2105.Gittee, Aug.bGent20 08 1901 Alles wat 't
2106.Gittee, Aug.kBrussel29 11 1906 Van De Vreese
2107.Goddefroy, E.T.bUtrecht22 11 1899 Ter voldoening aan

 2108. vervallen

2109.Goedkoop jr., Pietb 02Boppard00 00 0000 Met belangstelling las
2110.Goemans, LeobLeuven01 05 1897 Wij zijn zoo
2111.Goemans, LeokLeuven20 03 1898 Wij ontvangen regelmatig
2112.Goinga Szn., H.kMidlum17 01 1917 Wegens de moeilijkheid
2113.Gombault, W.F.bz.pl.00 00 0000 In de laatste
2114.Gombault, W.F.bz.pl.00 00 0000 Met verwondering ontving
2115.Gombault, W.F.bz.pl.00 00 0000 Zie hier een
2116.Gombault, W.F.bArnhem06 04 1893 Een wintersemester heb
2117.Gombault, W.F.kAmsterdam11 02 1898 Zou U mij
2118.Gombault, W.F.kAmsterdam08 12 1898 Stuk van v. H.
2119.Gombault, W.F.kAmsterdam06 12 1899 U hebt gezien
2120.Gombault, W.F.kAmsterdam02 05 1900 Uw raad opgevolgd
2121.Gombault, W.F.kAmsterdam16 12 1901 Ik ben op
2122.Gombault, W.F.bAmsterdam06 10 1905 Namens de Kommissie
2123.Gombault, W.F.kLaren in 't Gooi20 07 1906 Na de Algemene
2124.Gombault, W.F.bLaren in 't Gooi30 09 1906 Het lid v.d.
2125.Gombault, W.F.bLaren in 't Gooi15 03 1907 Een overdrukje van
2126.Gommière, M. (Larousse)kParis24 03 1900 Selon votre demande
2127.Gosses, I.H.bAmsterdam23 07 1909 Ik dank U
2128.Gosses, I.H.bAmsterdam07 11 1910 Ik dank U
2129.Gosses, I.H.kAmsterdam27 05 1913 Ik ben tegenwoordig
2130.Gosses, I.H.kGroningen15 09 1921 Mijn dank voor
2131.Goud, MeintevUtrecht00 00 0000 M. Goud, onder-afdeelingschef Staatsspoorwegen
2132.Goud, MeintekUtrechtxx xx 1912 Alles is yn
2133.Goud, MeintebUtrecht26 02 1916 Hjirbei it andert
2134.Goud, MeintekUtert07 10 1916 Yn andert op
2135.Goud, MeintebUtrecht31 12 1916 In Hollansk sprekwird
2136.Goud, MeintekUtert04 02 1917 It is âl
2137.Goud, MeintekUtert17 04 1917 Scoe it net
2138.Goud, MeintekUtert25 04 1917 It die my
2139.Goud, MeintebUtrecht17 05 1917 Jisterjoun haw ik
2140.Goud, MeintekUtert02 06 1917 'k Haw âlle
2141.Goud, Meintebe 05Utrecht10 12 1917 Ja, nou wirdwaarvan 4 krantenknipsels
2142.Gouma, CornelisbOosterzee16 11 0000 Schrijver dezer regelen
2143.Graaf, H.I. dekVeenhuizen18 01 1908 Voor Uw mededeeling
2144.Graafland, J.F. HooftbUtrecht12 01 1903 Naar aanleiding van
2145.Graafland, J.F. HooftbUtrecht12 09 1903 In antwoord op
2146.Graafland, J.F. HooftbUtrecht02 02 1904 Bij dezen heb
2147.Graafland, J.F. HooftbUtrecht04 07 1904 Van den Minister
2148.Graafland, J.F. HooftbUtrecht17 01 1905 Bij dezen heb
2149.Graafland, J.F. HooftbUtrecht05 06 1916 Toen ik heden
2150.Graft, C.C. van dekUtrecht27 03 1904 Ik heb veel
2151.Graft, C.C. van deb's-Gravenhage10 04 1904 Naar aanleiding van
2152.Graft, C.C. van dekUtrecht28 03 1906 Op a.s. Palmzondag
2153.Graft, C.C. van dekUtrecht14 04 1906 Na afloop van
2154.Graft, C.C. van dekUtrecht26 03 1908 Wil u zoo
2155.Graft, C.C. van dekUtrecht15 11 1909 Uit mijn eigen
2156.Gratama, S.bZwolle14 01 1894 Ik beloofde u
2157.Gratama, S.kZwolle04 03 1908 Hebt gij reeds
2158.Gratama, S.btZwolle26 05 1908 Wilt Gy kennis
2159.Gratama, S.btZwolle03 07 1908 Zonder meer gegevens
2160.Gratama, S.bZwolle09 07 1908 Wegens de uit
2161.Gratama, S.bZwolle06 01 1912 Ik herinner U
2162.Gratama, S.kZwolle07 07 1918 Het vonnis tegen
2163.Grave, J.J. Salverda devLeiden00 00 0000 Als we deze
2164.Grave, J.J. Salverda debz.pl.00 00 0000 Met groote instemming
2165.Grave, J.J. Salverda debLeiden28 04 0000 Ik begin met
2166.Grave, J.J. Salverda dekLeiden06 03 1897 Daareven krijg ik
2167.Grave, J.J. Salverda dek's-Gravenhage17 09 1900 Daareven ontving ik
2168.Grave, J.J. Salverda dek's-Gravenhage18 12 1900 Ik heb de
2169.Grave, J.J. Salverda dek's-Gravenhage11 04 1901 Dank voor de
2170.Grave, J.J. Salverda debLeiden05 07 1902 Het gaat mij
2171.Grave, J.J. Salverda dekLeiden09 02 1903 Ik zou je
2172.Grave, J.J. Salverda debLeiden13 02 1903 Ik begin met
2173.Grave, J.J. Salverda dekLeiden08 03 1903 In geen geval
2174.Grave, J.J. Salverda dekz.pl.11 03 1903 Ik was ook
2175.Grave, J.J. Salverda debLeiden22 03 1903 Gisteren hebben we
2176.Grave, J.J. Salverda dekLeiden29 04 1903 Ik vind formaat
2177.Grave, J.J. Salverda dekLeiden20 05 1903 Mijn laatste briefkaart
2178.Grave, J.J. Salverda dekLeiden21 05 1903 Ik vergat nog
2179.Grave, J.J. Salverda dekLeiden23 05 1903 Ik heb de
2180.Grave, J.J. Salverda dekLeiden13 06 1903 Ik heb gelukkig
2181.Grave, J.J. Salverda dekLeiden15 06 1903 Ik moet Zaterdag
2182.Grave, J.J. Salverda dekLeiden24 06 1903 Het 1e vel
2183.Grave, J.J. Salverda dekLeiden27 06 1903 Ik dank je
2184.Grave, J.J. Salverda dek's-Gravenhage03 07 1903 Ik heb al
2185.Grave, J.J. Salverda dekLeiden19 07 1903 Ik had het
2186.Grave, J.J. Salverda dekDen Haag31 07 1903 Daar ik de
2187.Grave, J.J. Salverda debMeerssen04 08 1903 Je kaart is
2188.Grave, J.J. Salverda dekDen Haag20 08 1903 Ik heb het
2189.Grave, J.J. Salverda dekLeiden28 08 1903 Ik sta er
2190.Grave, J.J. Salverda debz.pl.23 11 1903 Ik heb vele
2191.Grave, J.J. Salverda dekLeiden06 09 1904 Ik vind je
2192.Grave, J.J. Salverda debLeiden18 11 1904 Ik ben, de
2193.Grave, J.J. Salverda debLeiden21 11 1904 Ik heb, na
2194.Grave, J.J. Salverda debLeiden11 04 1906 Mag ik voor
2195.Grave, J.J. Salverda dekLeiden21 04 1906 Als ook de
2196.Grave, J.J. Salverda dekDen Haag07 08 1906 In de opgemaakte
2197.Grave, J.J. Salverda dekGroningen14 05 1907 Tot mijn zeer
2198.Grave, J.J. Salverda dekGroningen20 09 1909 Ik ben eerst
2199.Grave, J.J. Salverda dekGroningen27 09 1909 Mareis kan wel
2200.Grave, J.J. Salverda dekGroningen10 10 1909 Door omstandigheden was
2201.Grave, J.J. Salverda dekGroningen12 10 1909 Ik stuur u
2202.Grave, J.J. Salverda dekGroningen08 01 1912 Ik zie mij
2203.Grave, J.J. Salverda debGroningen20 11 1912 Ik wilde je
2204.Grave, J.J. Salverda debGroningen12 12 1912 Ook mij lijkt
2205.Grave, J.J. Salverda debGroningen15 12 1912 Ik vind je
2206.Grave, J.J. Salverda debGroningen21 12 1912 Gij ontvangt hierbij
2207.Grave, J.J. Salverda dekGroningen31 01 1913 Ik kom daareven
2208.Grave, J.J. Salverda dekGroningen06 03 1913 Ik zit op
2209.Grave, J.J. Salverda dekGroningen22 04 1913 Zolang er nog
2210.Grave, J.J. Salverda dekGroningen06 06 1913 Ik heb aan
2211.Grave, J.J. Salverda dekGroningen08 06 1913 Bij nader inzien
2212.Grave, J.J. Salverda dekDen Haag29 07 1913 Mijn reizen zijn
2213.Grave, J.J. Salverda dekDen Haag30 07 1913 De reis Groningen-Amsterdam
2214.Grave, J.J. Salverda debRijswijk25 07 1914 Door de propaganda-Kommissie
2215.Grave, J.J. Salverda dekLeiden27 04 19xx Volgens je verlangen
2216.Grave, M.J. Salverda debDen Haag24 06 0000 Nadat mijn zwager
2217.Grave, M.J. Salverda dekDen Haag01 07 1909 U dankende voor
2218.Greebe, A.kDen Haag14 11 1914 De familie Perk
2219.Greidanus, J.bLeiden18 02 1909 Zoudt U zo
2220.Greve, J.(?) HovensktAmsterdam10 09 1918 Bij informatie blijkt
2221.Greve, J.(?) HovensbtAmsterdam13 07 1920 In uw schrijven
2222.Griesbach, H.bz.pl.00 00 0000 Beifolgend beehre ich
2223.Griesbach, H.kMülhausen18 10 1904 Ich habe von
2224.Griesbach, H.kMülhausen02 01 1905 Unter dem 17.
2225.Griesbach, H.kMülhausen10 01 1905 Selbstverständlich kann Ihr
2226.Groenewegen, J.H.bAmsterdam02 07 1908 Naar mijne meening
2227.Groot, B. dekHaren26 04 1895 De ondergetekende, lidaan P. de Geus
2228.Groot, B. dekDeventer07 02 1903 Ik heb weer
2229.Groot, K.(?)kAbcoude12 05 1900 Onderget. is naar
2230.Groot, P. Hofstede deb 02Groningen31 12 1893 Door afwezigheid van
2231.Groustra, C.bSliedrecht28 04 1899 Hierbij heb ik
2232.Groustra, C.b 03Sliedrecht24 05 1899 Hierbij 'n kleinewaarvan 2 bladen verhandeling
2233.Grüneveld, G.b 02Hardenberg01 11 1906 Een aanvang maak
2234.Gulings, C. Molengraaffbz.pl.12 05 1905 Tot heden ben
2235.Gulings, C. MolengraaffbHilversum14 05 1905 Voor Uw schrijven
2236.Gulings, C. MolengraaffbHilversum27 05 1905 Alles is mij
2237.Gulings, C. MolengraaffbHilversum06 07 1905 Zeer vriendelijk en
2238.Gunning, A.bArnhem03 01 1902 Ik dank u
2239.Gunning JHzn, J.H.bHaarlem26 11 1915 Toevallig in Utrecht
2240.Gunning JHzn, J.H.kHaarlem27 11 1915 Wat zou ik
2241.Gunning JHzn, J.H.kApeldoorn11 12 1915 Tot mijn schrik
2242.Gunning JHzn, J.H.b 02Haarlem05 01 1916 Juist heden losttevens bt aan Wumkes en J.J. Hof
2243.Gunning JHzn, J.H.kHaarlem19 01 1916 Het spijt mij
2244.Gunning JHzn, J.H.bHaarlem09 02 1916 Meer dan ik
2245.Gunning JHzn, J.H.kHaarlem12 02 1916 Mei greate bilangstelling
2246.Gunning JHzn, J.H.kHaarlem25 02 1916 Het zou mijaan M. Goud
2247.Gunning Wzn, J.H.bz.pl.00 00 0000 Ben ik wel
2248.Gunning Wzn, J.H.bz.pl.00 00 0000 Overtuigd dat dit
2249.Gunning Wzn, J.H.bz.pl.00 00 0000 Wilt gij ditopstel
2250.Gunning Wzn, J.H.bOosterbeek16 08 0000 Onze commissie is
2251.Gunning Wzn, J.H.bz.pl.05 11 1896 Een transport naar
2252.Gunning Wzn, J.H.bZwolle12 07 1897 Hoewel ik weet
2253.Gunning Wzn, J.H.bZwolle01 11 1897 Fraekers is uit
2254.Gunning Wzn, J.H.btAmsterdam19 06 1905 Vergun my een
2255.Gunning Wzn, J.H.btAmsterdam23 12 1914 Neen, ik wist
2256. H. (?), J.bz.pl.02 12 1905 Ik ken den>> alfabet
2257.Haagsma, S.bBozum30 10 1895 Van Uwe vriendelijke
2258.Haagsma, S.kBozum17 08 1896 Wel hartelijk dank
2259.Haagsma, S.kBozum11 02 1897 Zooeven las ik
2260.Haan, A. debz.pl.27 01 1913 Doordat ik langer
2261.Haan, Anna Maria debGrootebroek19 01 1897 Gisteren is er
2262.Haan, Anna Maria debGrootebroek20 02 1897 Onlangs schreef ik
2263.Haan, Anna Maria debGrootebroek24 03 1897 Tot mijn blijdschap
2264.Haar, B. terbZwolle05 07 1904 Naar aanleiding van
2265.Haar, J.G. van derb's-Gravenhage03 08 1906 Hierbij heb ik
2266.Haarst, J.W.G. vanbGroningen21 10 1889 Naar aanleiding van
2267.Haas, Gerardus Horreüs dedBergum09 04 1903 Nei de Forlêzinge
2268.Haeften, C.F. vanbAmsterdam09 04 1905 't Is op aanraden
2269.Haeften, C.J. Sichterman vanbz.pl.19 02 1906 Mag ik het
2270.Hageman (?), B.T.ktRotterdam22 08 1905 Hiermede hebben wy
2271.Hageman (?), B.T.ktRotterdam19 09 1905 Het was my
2272.Hager, H.beAchlum17 03 1903 Troch omstannigheden koe
2273.Hager, H.be 02Franeker12 02 1912 Do't ik Jo
2274.Hake, J.A. vor derbLoenen a.d. Vecht05 03 1907 Mede op aanraden
2275.Hake, J.A. vor derkLoenen a.d. Vecht19 03 1907 Met hartelijken dank
2276.Hake, J.A. vor derbAlkmaar18 12 1907 De omstandigheid dat
2277.Hake, J.A. vor derbAlkmaar01 04 1908 Hartelijk dank voor
2278.Hake, J.A. vor derbAlkmaar10 11 1908 Wilt U mij
2279.Hake, J.A. vor derbAlkmaar24 11 1908 Na lang, heel
2280.Hake, J.A. vor derbHaarlem13 08 1911 De bereidwilligheid waarmee
2281.Hake, J.A. vor derkHaarlem15 09 1911 Neem 't mij niet
2282.Hake, J.A. vor derbHaarlem02 05 1913 Waarschijnlik bent U
2283.Hake, J.A. vor derkHaarlem08 05 1913 Gelukkig bedenk ik
2284.Halbertsma, T.E.bTernaard27 12 1887 In antwoord op
2285.Halbertsma, T.E.kTernaard28 12 1887 Als onder de
2286.Halbertsma, T.E.kTernaard02 10 1891 Tank for it
2287.Halbertsma, T.E.bTernaard14 11 1891 Yetris tank for
2288.Halbertsma, T.E.bTernaard23 09 1893 Ten opzichte van
2289.Halbertsma, T.E.bTernaard21 07 1898 Hjirby de printklâdden
2290.Halbertsma, T.E.bTernaard20 10 1903 Langlêsten hearde ik
2291.Halbertsma, Y.bGroningen21 01 1893 In mijne jeugd
2292.Halbertsma, Y.bGroningen29 01 1893 Ik heb mijn
2293.Halbertsma, Y.bGroningen02 02 1893 In antwoord op
2294.Halbertsma, Y.kGroningen21 09 1893 Maandag van mijne
2295.Halbertsma, Y.kGroningen24 12 1893 In de vóór
2296.Halbertsma, Y.bGroningen30 01 1894 Bij de terugzending
2297.Halbertsma, Y.bGroningen24 02 1894 Ik heb heden
2298.Halbertsma, Y.kGroningen27 02 1894 Gij zult het
2299.Hall, J.N. vankAmsterdam16 12 1890 Het is mij
2300.Hall, J.N. vanbAmsterdam21 12 1890 Thans kan ik
2301.Hall, J.N. vanbAmsterdam09 09 1894 Uw brief van
2302.Hall, J.N. vanbAmsterdam10 04 1895 Het pakket met
2303.Hall, J.N. vankAmsterdam24 05 1895 Het zou mij
2304.Hall, J.N. vanbAmsterdam24 05 1895 Uw brief heeft
2305.Hall, J.N. vanbAmsterdam26 05 1895 Over een nieuw
2306.Hall, J.N. vanbAmsterdam16 06 1895 Onze lange correspondentie
2307.Hall, J.N. vanbAmsterdam23 09 1895 Hierbij uw handschrift.
2308.Hall, J.N. vankAmsterdam10 11 1895 Ik zou uw
2309.Hall, J.N. vankAmsterdam22 12 1895 Wees zo goed
2310.Hall, J.N. vankAmsterdam01 02 1896 Indien U bij
2311.Hall, J.N. vankAmsterdam25 02 1896 Het zou mij
2312.Hall, J.N. vanbAmsterdam29 06 1896 Uw opstel kwam
2313.Hall, J.N. vankAmsterdam25 09 1896 Misschien behandel ik
2314.Hall, J.N. vanbAmsterdam15 11 1896 Een tijdschrift als
2315.Hall, J.N. vankAmsterdam02 09 1903 Uw handschrift ontving
2316.Hall, J.N. vankAmsterdam02 01 1910 Een kort betoog
2317.Hall, J.N. vanbAmsterdam19 06 1910 De lezing van
2318.Hall, J.N. vanbLaren NH19 07 1910 De Gids is
2319.Hall, J.N. vanbAmsterdam05 12 1910 Uw handschrift kwam
2320.Hall, J.N. vanbAmsterdam07 12 1910 Stel u gerust
2321.Hallema, A.bFrjeantsjer13 11 1916 Hjirmei nim ik
2322.Hallema, A.kFrjeantsjer27 11 1916 It spyt my
2323.Hallema, A.kZwolle26 02 1917 Scoenen Jo my
2324.Hallema, A.bFrjentsjer05 04 1917 Einlings is it
2325.Hallema, A.kFrjentsjer18 04 1917 Mei greate tank
2326.Hallema, A.kFraneker09 05 1917 Jins brievekaert haw
2327.Hallema, A.kFraneker11 05 1917 Myn hertlyke tank
2328.Hallema, A.kHarlingen21 06 1917 Yn tank for
2329.Hallema, A.kFrjentsjer18 07 1918 Ik tank Jo
2330.Hallema, A.kFraneker16 09 1918 Ta myn spyt
2331.Hamel, A.G. vanbdGroningen06 04 1899 Belast met de
2332.Hamel, A.G. vanbUtrecht07 04 1904 Gisteren hield ik
2333.Hamel, A.G. vanbGroningen10 04 1904 Ik waag het
2334.Hamel, A.G. vankGroningen20 08 1908 Ik vond, van
2335.Hamel, A.G. vankGroningen06 01 19xx Ik ken de
2336.Hamel, A.G. vankGroningen09 01 19xx Een eerste briefkaart
2337.Hamel, J.A. vanbtAmsterdam06 04 1915 Dank voor Uw
2338.Hamersma, T.b 02Philipstown00 00 0000 Mag ik zo
2339.Hammacher, H.G.bGroede14 02 1907 Welligt herinnert U
2340.Hamming, Y.bAmsterdam28 06 1899 Ut namme fen
2341.Hamstra, YdebeAldtsjerk08 05 1903 Aef jou utnoading
2342.Hannema, S.b's-Gravenhage21 02 1889 Op pag. 199
2343.HansenbCöln31 07 1903 Auf die gefällige
2344.Hansma, D.bSneek18 08 1889 Met genoegen kunt
2345.Harte (?), A.D.bGroningen20 05 1921 Voor enkele dagen
2346.Haspels, G.F.bKralingen00 00 0000 Na antwoord van
2347.Haspels, G.F.bKralingen00 01 1900 Het zal mij
2348.Haspels, G.F.kKralingen30 01 1900 Aan uw verzoek
2349.Haspels, G.F.bRotterdam03 12 1910 Het spijt me
2350.Hasselt, L. vankZwolle11 08 1890 Het bedoelde boekdeel
2351.Hauser, Ottob 02Wenen15 10 1904 Erst heute stosse
2352.Hauser, Ottob 02Wien23 11 1904 Ihr werter Brief
2353.Hauser, OttobWien17 12 1904 Besten Dank für
2354.Hauser, OttokWien04 01 1905 Allerbesten Dank für
2355.Hauwaert, O. vanb 02Gent28 07 1898 Te Gent ismet losse aantekening van B.H.
2356.Hauwaert, O. vankGent05 11 1898 Het uitvoerend comiteit
2357.Hauwaert, O. vanbdGent10 05 1899 De Regelingscommissie van
2358.Hauwaert, O. vanbGent16 07 1899 Het bestuur der
2359.Hauwaert, O. vankGent31 07 1899 Ik heb U
2360.Healton, R.W.bt 02Pretoria10 09 1912 In antwoord op
2361.Heerden, P.S. vanbAmsterdam15 03 1905 Op vertrek staande
2362.Heeris, F.J.bAmsterdam23 07 1897 Door dezen hebbenaan H. Honig; medeondertekend door J.V. Loose (?)
2363.Heerkens, Th.bZwolle06 03 1906 Hierbij uw handschrift
2364.Heide, A.E. van derbHaarlem25 04 1904 Door de Kolossale
2365.Heide, W. van derbSteenenkamer09 04 1894 Hierbij waag ik
2366.Heide, W. van derbSteenenkamer06 08 1894 Hierbij m'n dank
2367.Heide, W. van derbSteenenkamer02 08 1896 Gisteren kreeg ik
2368.Heide, W. van derbSteenenkamer11 09 1896 Wat ik in
2369.Heide, W. van derkSteenenkamer27 10 1896 'k Heb - in klad -
2370.Heide, W. van derkSteenenkamer12 11 1896 Van Looy zond
2371.Heide, W. van derbSteenenkamer14 11 1896 V.d.B. zond ik
2372.Heide, W. van derbSteenenkamer20 11 1896 Vanmiddag ontvangen f 25,-
2373.Heide, W. van derbSteenenkamer02 04 1897 Al voor 'n poos
2374.Heide, W. van derbSteenenkamer12 04 1897 Of ik in
2375.Heide, W. van derbSteenenkamer23 07 1897 Ontving U schone
2376.Heide, W. van derkSteenenkamer09 08 1897 'k Heb noodig
2377.Heide, W. van derkSteenenkamer12 08 1897 Dat woordje is
2378.Heide, W. van derbSteenenkamer26 10 1897 Van den Heer
2379.Heide, W. van derbSteenenkamer07 12 1897 U ontving toch
2380.Heide, W. van derbSteenenkamer09 02 1898 Op gevaar af
2381.Heide, W. van derbSteenenkamer15 03 1898 M'n bedoeling hebt
2382.Heide, W. van derbSteenenkamer04 10 1901 Een uittreksel van
2383.Heijermans, IdabRotterdam09 12 1897 Hartelijk dank voor
2384.Heijermans, IdabRotterdam14 12 1897 Mijn boekhandelaar heeft
2385.Heijermans, IdabRotterdam16 12 1897 Daar uit Uw
2386.Heijermans, IdabRotterdam19 12 1897 Hierbij zend ik
2387.Heijermans, IdabRotterdam24 04 1898 Op den omslag
2388.Heijermans, IdabRotterdam01 02 1899 Opeenstapeling van werk
2389.Heijermans, IdabRotterdam05 02 1899 Uw antwoord stelt
2390.Heijermans, IdabRotterdam25 02 1899 Bij het nazien
2391.Heijmans, B.kUtrecht25 08 1916 Mijn vriendelijke dank
2392.Heinsius, J.bdAmsterdam/Zwolle00 08 1898 Verloofd: Anna C. Montijn
2393.Heinsius, J.bz.pl.18 07 1921 De Museum-redactie kan
2394.Helten, W. vand 05Groningen03 12 0000 Naar aanleiding vanover Gombault's kritiek
2395.Helten, W. vanbGroningen20 05 1889 Hierbij de proefbladen
2396.Helten, W. vankGroningen16 06 1889 Gisteren ontving ik
2397.Helten, W. vanbGroningen06 03 1890 Natuurlijk kunt gij
2398.Helten, W. vanbGroningen08 12 1890 Reeds lang had
2399.Helten, W. vankLauterberg20 07 1891 Ofschoon het bewuste
2400.Helten, W. vankGroningen05 10 1891 Ontvang mijn dank
2401.Helten, W. vankGroningen22 09 1893 Natuurlijk heb ik
2402.Helten, W. vankGroningen10 07 1894 Ontvang mijn dank
2403.Helten, W. vankGroningen24 09 1894 Woensdag 3 Oct.
2404.Helten, W. vanbGroningen02 11 1894 Ter beantwoording van
2405.Helten, W. vanbGroningen25 11 1894 Na eenig aarzelen
2406.Helten, W. vankGroningen28 11 1894 Zoodra ik kan
2407.Helten, W. vanbGroningen05 12 1894 Verontschuldig ons, dat
2408.Helten, W. vanb 02Groningen13 02 1895 Eindelijk! Vergeef ons
2409.Helten, W. vankGroningen07 03 1895 Ontvang mijn dank
2410.Helten, W. vankGroningen21 03 1895 Reeds vroeger kunt
2411.Helten, W. vankGroningen29 03 1895 Hierbij de proef
2412.Helten, W. vanbGroningen13 07 1895 Op 't punt staand
2413.Helten, W. vanbGroningen01 12 1895 Gij vraagt mijn
2414.Helten, W. vanbGroningen18 12 1895 De door u
2415.Helten, W. vankBaden-Baden03 04 1896 Uit een schrijven
2416.Helten, W. vankGroningen23 05 1899 Zoudt gij mij
2417.Helten, W. vankGroningen03 06 1899 Ontvang mijn hartelijken
2418.Helten, W. vankGroningen18 11 1899 Zoo even las
2419.Helten, W. vankGroningen08 12 1899 Bij het ontvangen
2420.Helten, W. vankGroningen02 01 1900 Uit een schrijven
2421.Helten, W. vankGroningen06 03 1900 De repliek van
2422.Helten, W. vankGroningen17 03 1901 Tot mijn spijt
2423.Helten, W. vankGroningen04 02 1902 Wat zal ik
2424.Helten, W. vankGroningen16 03 1902 Ten gevolge van
2425.Helten, W. vankGroningen23 05 1902 Naar aanleiding van
2426.Helten, W. vankDoetinchem27 06 1902 Hartelijken dank (ook
2427.Helten, W. vankGroningen13 09 1902 Om praktische redenen
2428.Helten, W. vankGroningen12 10 1902 Naar 't mij voorkomt
2429.Helten, W. vankGroningen19 10 1903 Mijn dank voor
2430.Helten, W. vanbGroningen18 01 1906 Uw schrijven c.a.
2431.Helten, W. vanbGroningen22 07 1906 Dat er iemand
2432.Helten, W. vankz.pl.03 03 1908 Wat is N.v.W.fragment
2433.Helten, W. vankGroningen04 04 1908 Dezer dagen las
2434.Hepkema, J.kHeerenveen19 08 1887 Onbekend met bedoelde
2435.Hepkema, J.bHeerenveen07 09 1887 Ingesloten een paar
2436.Hepkema, J.kHeerenveen24 10 1887 Drukkersbeslommeringen van allerlei
2437.Hepkema, J.bHeerenveen31 12 1887 For en om
2438.Hepkema, J.bHeerenveen06 04 1889 Tank for jim
2439.Hepkema, J.bHeerenveen00 11 1889 My laket sa'n
2440.Hepkema, J.bAldskoat19 05 1893 Allerearst myn tank
2441.Hepkema, J.bLiouwert10 03 1897 Oan Jo skrift
2442.Hepkema, J.bAldskoat15 05 1898 Ald-skoat stiet er
2443.Hepkema, J.bHeerenveen25 02 1899 Dank voor zending
2444.Hepkema, J.kLeeuwarden27 10 1906 MS. Junius 122
2445.Hesseling, D.C.bz.pl.00 00 0000 kriebelig als ikincompleet
2446.Hesseling, D.C.bLeiden14 12 1896 Ik hoorde van
2447.Hesseling, D.C.kLeiden05 03 1900 Misschien is 't u
2448.Hesseling, D.C.kLeiden22 05 1900 Graag zou ik
2449.Hesseling, D.C.kLeiden22 05 1900 Hierbij de zooeven
2450.Hesseling, D.C.kLeiden28 05 1900 Noch mijn zwager
2451.Hesseling, D.C.kLeiden15 10 1901 Ik heb niet
2452.Hesseling, D.C.kLeiden20 10 1901 Dr. Boeken had
2453.Hesseling, D.C.kLeiden21 11 1904 Ik heb mijn
2454.Hesseling, D.C.kLeiden07 02 1905 Naar aanleiding van
2455.Hesseling, D.C.kLeiden11 02 1905 Zekerheid kan ik
2456.Hesseling, D.C.kLeiden04 04 1905 Van "Latijn + Grieksch"
2457.Hesseling, D.C.kNoordwijk aan Zee20 07 1905 Met veel genoegen
2458.Hesseling, D.C.kLeiden17 12 1906 Uit je briefkaart
2459.Hesseling, D.C.kLeiden20 12 1906 Ik zou graag
2460.Hesseling, D.C.bLeiden22 12 1906 Hierbij mijn stuk
2461.Hesseling, D.C.kLeiden24 12 1906 Dank voor je
2462.Hesseling, D.C.bLeiden18 02 1907 Mijn stuk zond
2463.Hesseling, D.C.kLeiden13 10 1909 Aan 't verzoek
2464.Hesseling, D.C.kLeiden06 05 1910 Ik heb op
2465.Hesseling, D.C.bLeiden15 11 1912 Ik kan zo
2466.Hesselink Dzn., A.bVangemed (?)27 11 1897 Naar aanleiding van
2467.Hettema, F. Buitenrustb 02Zwolle00 00 0000 Ik durf nogmaalsaan P.J. Cosijn ?
2468.Hettema, F. Buitenrustbz.pl.00 00 0000 Ik schreef Brillaan Hein Logeman
2469.Hettema, F. BuitenrustdZwolle00 00 0000 M.M. Kleerkoper, Bibliographie
2470.Hettema, F. Buitenrustbz.pl.00 00 0000 Mijn plan wasaan Plemp van Duiveland
2471.Hettema, F. Buitenrustot 07z.pl.00 00 0000 Over 't algemeen
2472.Hettema, F. Buitenrustbz.pl.00 00 0000 Wat geeft uzonder adres; klad
2473.Hettema, F. Buitenrustaa 03z.pl.00 00 0000 Zo zijn er
2474.Hettema, F. BuitenrustbZwolle00 02 1891 Ik geef mijzonder adres
2475.Hettema, F. BuitenrustbZwolle00 01 1896 Allerlei drukten belettenaan Mr. Ph. van Blom
2476.Hettema, F. BuitenrustbSwol22 01 1921 Moai! Don earstaan Bonne Sjoukes Hylkema
2477.Heyden, F.A. v.d.bOudshoorn00 03 1907 Ondergeteekende neemt de
2478.Heyden, T.C. v.d. (?)kHeerenveen11 06 1892 Ik ben pas
2479.Heys, W.J.A.bBergen op Zoom30 09 1906 Ziehier een lang
2480.Heyting, A.T.A.dz.pl.00 00 0000 In antwoord op
2481.Heyting, A.T.A.b's Hage29 01 1905 Tegelijk met dezen
2482.Heyting, A.T.A.b 02's Hage28 05 1905 Bij het schrijven
2483.Heyting, A.T.A.bBussum04 10 1905 Heeft U noch
2484.Heyting, A.T.A.bBussum06 10 1905 Het zou zeker
2485.Heyting, A.T.A.bNaarden15 01 1906 Daar U mijn
2486.Heyting, A.T.A.bNaarden29 01 1906 De Luciferstudie kan
2487.Heyting, A.T.A.bNaarden01 02 1906 Uw brief bracht
2488.Heyting, A.T.A.bNaarden03 02 1906 Als U een
2489.Heyting, A.T.A.bNaarden10 02 1906 De circulaire blijft
2490.Hichtum, Nynke vanb 02z.pl.00 00 0000 Myn man stjûrtN. v. H. = S.M.D. Troelstra - Bokma de Boer
2491.Hichtum, Nynke vankScheveningen15 05 1904 Sûnt in pearN. v. H. = S.M.D. Troelstra - Bokma de Boer
2492.Hielkema, S.H.bLeeuwarden17 05 1889 Gaarne geef ik
2493.Hielkema, S.H.bLeeuwarden31 12 1889 Mijn geboortedag en
2494.Hillen, G.E.W. vanbAlkmaar13 10 1916 Met grote belangstelling
2495.Hinkmans (?), J.kArnhem22 09 1898 De gevraagde toestemming
2496.Hobma, J.bUtrecht10 08 1897 Nevensgaande bladzijden zijn
2497.Hobma, J.kUtrecht01 07 1902 Dank voor Uw
2498.Hobma, J.bUtrecht28 01 1903 Op de gewaardeerde
2499.Hobma, J.bUtrecht13 06 1911 M'n dank voor
2500.Hoefer, F.A.kHattem16 02 0000 Kampen gaat door
2501.Hoefer, F.A.kHattem13 09 1902 Ik heb antwoord
2502.Hoefer, F.A.bHattem21 09 1902 In der haast
2503.Hoefer, F.A.bHattem29 09 1902 Een gelijkluidend schrijven
2504.Hoefer, F.A.bHattem29 09 1902 In de Zwolsche
2505.Hoefer, F.A.kHattem17 10 1902 Dank voor Uwen
2506.Hoefer, F.A.k's-Gravenhage21 10 1902 Belangrijke samenkomst gehad
2507.Hoefer, F.A.kHattem23 10 1902 Ik ben tevreden
2508.Hoefer, F.A.kHattem26 10 1902 Gisterenavond kreeg ik
2509.Hoefer, F.A.kHattem29 11 1902 De door U
2510.Hoefer, F.A.kHattem31 12 1902 De laatste dagen
2511.Hoefer, F.A.bHattem01 01 1904 In de eerste
2512.Hoefer, F.A.kHattem07 01 1904 Zaterdag a.s. ga
2513.Hoefer, F.A.kHattem09 01 1904 Ik ontving zooeven
2514.Hoefer, F.A.kHattem13 02 1904 Morgen ben ik
2515.Hoefer, F.A.kHattem12 03 1904 Maandag ontvangt gij
2516.Hoefer, F.A.kHattem23 12 1904 Zooals gij weet
2517.Hoefer, F.A.kHattem28 12 1904 Dank voor Uw
2518.Hoefer, F.A.kHattem17 12 1905 Zie de belangrijke
2519.Hoefer, F.A.kHattem28 02 1906 Ik moet U
2520.Hoefer, F.A.kHattem24 04 1906 Ik had gehoopt
2521.Hoefer, F.A.bHattem06 09 1906 Een woord van
2522.Hoefer, F.A.bHattem11 12 1906 In de eerste
2523.Hoefer, F.A.kHattem26 12 1906 Morgen moet ik
2524.Hoefer, F.A.kHattem21 06 1907 Wat zagen en
2525.Hoefer, F.A.kHattem23 10 1907 Morgenochtend ga ik
2526.Hoefer, F.A.kHattem31 10 1907 Zaterdag kom ik
2527.Hoefer, F.A.kHattem20 07 1908 Ik kom U
2528.Hoefer, F.A.bHattem22 05 1909 Drukten na onze
2529.Hoefer, F.A.bHattem30 12 1909 Ik verzuimde U
2530.Hoefer, F.A.k's-Gravenhage11 03 1910 Wil ons het
2531.Hoefer, F.A.kHattem22 11 1910 Uw besluit heeft
2532.Hoefer, F.A.kHattem23 12 1910 Ik kan komen
2533.Hoefer, F.A.TKampen29 06 1911 President komt woensdag
2534.Hoefer, F.A.kHattem14 11 1911 Ik zou U
2535.Hoefer, F.A.bHattem30 04 1912 Wanneer ik U
2536.Hoefer, F.A.kHattem20 09 1912 Ik hoop zeer
2537.Hoefer, F.A.kHattem01 02 1914 Hartelijk dank voor
2538.Hoefer, F.A.bHattem16 11 1919 Bij dezen heb
2539.Hoeksma, J.bAmsterdam23 03 1908 Mijn vriend Vith Ludvigsen
2540.Hoeksma, J.kAmsterdam08 07 1908 Mijn vriend Ludvigsen
2541.Hoeksma, J.bAmsterdam26 02 1910 Een no. te
2542.HoekstrakBreda28 04 1890 Hartelijk gefeliciteerd met
2543.Hoekstra, D.kLeeuwarden04 09 1913 We zenden u
2544.Hoekstra, K.E.btLeeuwarden31 12 1902 De heer Botha
2545.Hoekstra, K.E.btLeeuwarden06 05 1903 Zeer gaarne voldoe
2546.Hoekstra, T.kKampen20 12 1916 't Was me aangenaam
2547.Hoenen, A. vanbz.pl.31 03 1905 Hierbij ontvangt U
2548.Hoetink, B.k's-Gravenhage30 09 1915 Langs een omweg
2549.Hoetink, B.b's-Gravenhage12 07 1916 De toezending van
2550.Hoeven, H. Versteeg ... v.d.b 03Heerde17 01 1911 Volgens afspraak hierbij
2551.Hoeven, H. Versteeg ... v.d.bHeerde22 01 1911 'k Neem nog
2552.Hoeven, H. Versteeg ... v.d.bHeerde10 02 1911 'k Heb Hanneke
2553.Hoeven, H. Versteeg ... v.d.bHeerde03 12 1916 U zult u
2554.Hof, J.J.bGiethoorn08 07 1897 'k Zou gaarne
2555.Hof, Jan JellesbLeeuwarden00 00 0000 Né, ik skriuw
2556.Hof, Jan Jellesb 02Fean, It/Heerenveen00 00 0000 Ik scil mar
2557.Hof, Jan Jellesbz.pl.00 00 0000 Sjesa, nou scilincompleet
2558.Hof, Jan JelleskHeerenveen07 06 1889 Tank for 't
2559.Hof, Jan JellesbHearrenfean, It15 09 1902 In mennich oerprintsels
2560.Hof, Jan JelleskFean, It/Heerenveen22 07 1903 Ik scoe altyd
2561.Hof, Jan JelleskLeeuwarden25 08 1903 Wy moatte ris
2562.Hof, Jan JelleskHeerenveen02 11 1904 It stikje det
2563.Hof, Jan JellesbFean, It/Heerenveen28 01 1905 Ik stjûr Jo
2564.Hof, Jan JelleskHeerenveen19 10 1908 Ik ha skandlik
2565.Hof, Jan JelleskHeerenveen25 01 1912 Nei 't útjaen
2566.Hof, Jan JelleskLeeuwarden17 11 1915 Oer 'e brievekaerten
2567.Hof, Jan JelleskLjouwert03 01 1921 Ik bin moarn
2568.Hogendorp, P. vankAmsterdam22 04 1895 Alleen komt 't
2569.Holkema en WarendorfbAmsterdam23 05 1894 Wij moeten U
2570.Holkema en WarendorfbAmsterdam10 01 1895 Wij hebben u
2571.Holkema en WarendorfbAmsterdam22 04 1897 De Redactie heeftondertekend door P.G. H.....
2572.Holkema en WarendorfbAmsterdam02 03 1898 U kunt in
2573.Holkema en WarendorfbAmsterdam22 09 1898 Wij zijn bereid
2574.Holkema en WarendorfkAmsterdam24 01 1899 Wij zijn bereid
2575.Holkema en WarendorfbAmsterdam27 01 1900 In antwoord opondertekend door A. B.....
2576.Holkema en WarendorfkAmsterdam27 02 1904 Wij zijn bereid
2577.Holkema en WarendorfbAmsterdam28 09 1905 Wij zenden u
2578.Holkema en WarendorfbAmsterdam29 11 1906 Oude Sientje vanaan J.A. Wormser
2579.Holkema en WarendorfbAmsterdam22 11 1915 Uw plan voor
2580.Holkema en WarendorfbAmsterdam01 05 1916 Wij zullen het
2581.Holkema en Warendorfb 02Amsterdam19 05 1916 Zooeven ontvangen wij
2582.Holkema en WarendorfbtAmsterdam06 06 1916 Op onze herhaalde
2583.Holkema en WarendorfbAmsterdam10 07 1916 Van den drukker
2584.Holkema en WarendorfbAmsterdam10 08 19xx In antwoord op
2585.HollengabBentheim16 03 1901 In mijne verbeelding
2586.Holvast, K.o 04z.pl.00 00 0000 Constantijn palaeologos een
2587.Holwerda, A.S.J.kLeiden16 04 1903 Dank voor de
2588.Holwerda, J.H.kVaassen21 07 1909 Vriendelijk dank voor
2589.Homoet, J.C.bUtrecht18 10 1898 Het verleden jaar
2590.Honig, A.G.dAmsterdam23 11 1886 Stellingen, op Dinsdag
2591.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Als ik waarlijk
2592.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Alsof er nog
2593.Honig, H.bUtrecht00 00 0000 Betaald: 1894 Aug.
2594.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Bijgaande copie, bestemd
2595.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Een briefkaart van
2596.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Ge vergist je
2597.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Hierbij "Piepkuikentje" terug
2598.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Hierbij een paar
2599.Honig, H.bUtrecht00 00 0000 Ik zend hierbij
2600.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Ik kon vanmiddag
2601.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 In langen tijd
2602.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Je vraagt te
2603.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Jo v. Sloten
2604.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Kerel wat corrigeer
2605.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Lees s.v.pl. deze
2606.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Margadant Aldebaran Rennes
2607.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Of ik mij
2608.Honig, H.bUtrecht00 00 0000 Tusschen H. Honigcontract met F.B.H.
2609.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Vriendelijk dank voor
2610.Honig, H.bz.pl.00 00 0000 Ziedaar een lijstje
2611.Honig, H.bUtrecht13 01 0000 Je hebt volkomen
2612.Honig, H.bUtrecht22 01 0000 Ik zou je
2613.Honig, H.bAmsterdam09 02 1891 Kerel. kerel. wat
2614.Honig, H.bAmsterdam26 10 1891 Al is het
2615.Honig, H.bAmsterdam11 11 1891 De boeken heb
2616.Honig, H.bAmsterdam16 11 1891 Je plan om
2617.Honig, H.bAmsterdam02 12 1891 Daar ik eerst
2618.Honig, H.bAmsterdam07 12 1891 Hoewel ik nog
2619.Honig, H.bAmsterdam11 12 1891 Van de boeken
2620.Honig, H.bAmsterdam06 01 1892 Een weigering van
2621.Honig, H.kAmsterdam08 01 1892 In de veronderstelling
2622.Honig, H.bAmsterdam27 01 1892 Uitstedigheid, ongesteldheid, drukke
2623.Honig, H.bAmsterdam02 02 1892 Alb. Thijm Huibert
2624.Honig, H.bAmsterdam12 02 1892 Teruggaan dat nooit
2625.Honig, H.kAmsterdam16 02 1892 De boeken zijn
2626.Honig, H.bAmsterdam23 02 1892 Ingesloten antwoord van
2627.Honig, H.kAmsterdam25 02 1892 Jaeger van Gendt
2628.Honig, H.bUtrecht07 03 1892 Heden heb ik
2629.Honig, H.kUtrecht08 03 1892 Van Kampen bericht
2630.Honig, H.bUtrecht14 03 1892 Direkt op ontvangst
2631.Honig, H.kUtrecht16 03 1892 Van Roelants ook
2632.Honig, H.b 03Utrecht22 03 1892 Boek en proefincl. twee krantenknipsels
2633.Honig, H.kUtrecht24 03 1892 Vooreerst hartelijk gelukgew.
2634.Honig, H.bUtrecht04 04 1892 Prospectussen zijn natuurlijk
2635.Honig, H.bUtrecht06 04 1892 Zeker niet tot
2636.Honig, H.bUtrecht11 04 1892 Heb je ongerustheid
2637.Honig, H.kUtrecht29 04 1892 Smits-Mulder. Afdrukken van
2638.Honig, H.bUtrecht17 05 1892 Ik hoop dat
2639.Honig, H.kUtrecht18 05 1892 Hierbij nog eenige
2640.Honig, H.kUtrecht21 05 1892 Meld mij s.v.pl.
2641.Honig, H.kUtrecht23 05 1892 Heden morgen ontvang
2642.Honig, H.bUtrecht27 05 1892 Me nog langer
2643.Honig, H.kUtrecht31 05 1892 Wil mij s.v.pl.
2644.Honig, H.kUtrecht02 06 1892 Na vele weeën
2645.Honig, H.kUtrecht08 06 1892 Ik heb het
2646.Honig, H.bUtrecht11 06 1892 Ik kan je
2647.Honig, H.bUtrecht17 06 1892 De exploitatie "Analecta
2648.Honig, H.kUtrecht22 06 1892 Hierbij "de portefeuille -
2649.Honig, H.bUtrecht26 06 1892 Vooreerst de mededeeling
2650.Honig, H.kUtrecht01 07 1892 Op mijn laatste
2651.Honig, H.kUtrecht04 07 1892 Hierbij een Belgisch
2652.Honig, H.bUtrecht06 07 1892 Je brief heeft
2653.Honig, H.bUtrecht08 07 1892 Je vorige brief
2654.Honig, H.bUtrecht08 07 1892 Tusschen de heerencontract
2655.Honig, H.bUtrecht20 07 1892 Je schrijven, en
2656.Honig, H.kUtrecht21 07 1892 De ex. naar de Conseil
2657.Honig, H.kUtrecht28 07 1892 V.d. B. schijnt
2658.Honig, H.bUtrecht10 08 1892 Je briefkaart bleef
2659.Honig, H.kUtrecht24 08 1892 Hoe sta je
2660.Honig, H.kUtrecht31 08 1892 Ik geef je
2661.Honig, H.kUtrecht07 09 1892 Op mijn briefkaart
2662.Honig, H.kUtrecht10 09 1892 Je lorgnet glas
2663.Honig, H.bUtrecht12 09 1892 Laat me eens
2664.Honig, H.kUtrecht12 12 1892 Laat mij omtrent
2665.Honig, H.kUtrecht14 12 1892 Je schrijven stelde
2666.Honig, H.bUtrecht04 01 1893 Ingesloten de bedoelde
2667.Honig, H.bUtrecht10 01 1893 Hierbij ontvangt [ge] 12
2668.Honig, H.kUtrecht10 01 1893 Zooals ge waarschijnlijk
2669.Honig, H.bUtrecht20 01 1893 Nog eens kan
2670.Honig, H.kUtrecht22 03 1893 R. krijgt f 1-
2671.Honig, H.bUtrecht02 05 1893 In antwoord op
2672.Honig, H.bUtrecht05 05 1893 Was de reis
2673.Honig, H.kUtrecht12 05 1893 Zooals ik je
2674.Honig, H.bUtrecht02 06 1893 Neen, ik hebaanhef: Amice Zwager
2675.Honig, H.kUtrecht23 06 1893 Als W. niet
2676.Honig, H.bUtrecht26 06 1893 Met Gerlings & v. Looy
2677.Honig, H.kUtrecht26 06 1893 Mijn schrijven was
2678.Honig, H.bUtrecht03 07 1893 Berenice. goed. Deel
2679.Honig, H.kUtrecht03 07 1893 Wil je mij
2680.Honig, H.bUtrecht20 07 1893 Waarom Tj. W.
2681.Honig, H.bUtrecht25 11 1893 Met het pakje
2682.Honig, H.bUtrecht20 12 1893 Ik heb je
2683.Honig, H.kUtrecht23 12 1893 Heb je aan
2684.Honig, H.kUtrecht17 01 1894 De drukkerij kan
2685.Honig, H.bUtrecht18 01 1894 Morgen of overmorgen
2686.Honig, H.bUtrecht19 01 1894 Gister vernam ik
2687.Honig, H.kUtrecht22 01 1894 'k Heb heden
2688.Honig, H.kUtrecht05 02 1894 Copierecht O.H.S. Familie
2689.Honig, H.kUtrecht20 02 1894 Becht heeft 't
2690.Honig, H.bUtrecht24 02 1894 Ik hoop dat
2691.Honig, H.bUtrecht28 02 1894 We schieten wel
2692.Honig, H.kUtrecht10 03 1894 Hedenavond ontvangt ge
2693.Honig, H.kUtrecht23 04 1894 Bijgaande proef schrijft
2694.Honig, H.bUtrecht23 04 1894 Neen, waarachtig ik
2695.Honig, H.kUtrecht25 04 1894 Ik wacht nog
2696.Honig, H.bUtrecht26 04 1894 Dank je voor
2697.Honig, H.bUtrecht28 04 1894 Ik zond je
2698.Honig, H.kUtrecht14 05 1894 Ik heb behalve
2699.Honig, H.kUtrecht15 05 1894 Ik zal het
2700.Honig, H.bUtrecht21 05 1894 We hebben nog
2701.Honig, H.bUtrecht24 05 1894 Waarachtig kerel. We
2702.Honig, H.kUtrecht26 05 1894 Kom je ... later!
2703.Honig, H.bUtrecht28 05 1894 Een 18' eeuwsche
2704.Honig, H.kUtrecht30 05 1894 Een 18 eeuw
2705.Honig, H.kUtrecht08 06 1894 Zooeven proefomslag terug
2706.Honig, H.kUtrecht09 06 1894 'k Heb me vergist.
2707.Honig, H.bUtrecht02 07 1894 Dat was me
2708.Honig, H.kUtrecht10 07 1894 Hoe wil ik
2709.Honig, H.bUtrecht26 11 1894 Hierbij zend ik
2710.Honig, H.bUtrecht04 12 1894 Hierbij heb ik
2711.Honig, H.bUtrecht06 12 1894 Over portefeuille schreef
2712.Honig, H.kUtrecht02 01 1895 Krijg ik spoedig
2713.Honig, H.kUtrecht03 01 1895 Op de proeven
2714.Honig, H.bUtrecht10 01 1895 Hierbij ontvangt ge
2715.Honig, H.bUtrecht17 01 1895 Hierbij eindelijk Eline
2716.Honig, H.kUtrecht30 01 1895 Hierbij weder eenige
2717.Honig, H.bUtrecht07 02 1895 Bij de copie
2718.Honig, H.bUtrecht16 02 1895 Je bent toch
2719.Honig, H.kUtrecht26 02 1895 Hierbij 10 ex.
2720.Honig, H.bUtrecht02 03 1895 Nu weer geen
2721.Honig, H.bUtrecht04 03 1895 Zooals ik je
2722.Honig, H.bUtrecht05 08 1895 Daar gaan we
2723.Honig, H.bUtrecht07 08 1895 Als je in
2724.Honig, H.bUtrecht12 12 1895 Je ouwe voorwaarde
2725.Honig, H.bUtrecht23 01 1896 De heer van
2726.Honig, H.kUtrecht24 01 1896 Ik ontving nog
2727.Honig, H.bUtrecht08 02 1896 Hierbij een voorloopige
2728.Honig, H.bUtrecht07 07 1896 Recensie uit de Spectator
2729.Honig, H.bUtrecht11 07 1896 Precies geraden! Als
2730.Honig, H.bUtrecht22 10 1896 Verdraaid, dat is
2731.Honig, H.bUtrecht23 10 1896 Vooreerst die vertalingen!
2732.Honig, H.b 02Utrecht24 10 1896 We zullen best
2733.Honig, H.bUtrecht06 11 1896 Ook mij zal
2734.Honig, H.bAmsterdam01 04 1897 Op 1 April
2735.Honig, H.bUtrecht12 05 1897 1896 Saldo Afrekening
2736.Honig, H.kUtrecht19 07 1897 Ik kan nergens
2737.Honig, H.bUtrecht23 07 1897 Hierbij ontvangt ge
2738.Honig, H.kUtrecht06 11 1897 Heb de nummering
2739.Honig, H.kUtrecht09 12 1897 Zeker de uitgeversnamen
2740.Honig, H.kUtrecht14 12 1897 Hoewel ik 't
2741.Honig, H.bUtrecht30 12 1897 Van morgen heb
2742.Honig, H.bUtrecht05 03 1898 Of ik Dinsdagavond
2743.Honig, H.bUtrecht14 03 1898 Andere uitgevers - je
2744.Honig, H.kUtrecht19 03 1898 Met R. ben
2745.Honig, H.b 03Utrecht02 08 1898 Na een paar
2746.Honig, H.bUtrecht13 08 1898 Maandag a.s. zend
2747.Honig, H.bUtrecht23 08 1898 Hoewel op je
2748.Honig, H.kUtrecht20 09 1898 Je wilt in
2749.Honig, H.kUtrecht26 09 1898 St..... .. tarief
2750.Honig, H.bUtrecht30 09 1898 Is Willem Otto
2751.Honig, H.bUtrecht16 12 1898 Hierbij 'n reçu
2752.Honig, H.kUtrecht20 12 1898 Reeds schreef ik
2753.Honig, H.bUtrecht23 12 1898 Juist omdat ik
2754.Honig, H.bUtrecht31 12 1898 Me dun[k]t ook
2755.Honig, H.kUtrecht18 01 1899 Sinds 9 Januari
2756.Honig, H.bUtrecht20 01 1899 Volgens afrekening van
2757.Honig, H.bUtrecht21 01 1899 De copie gisterenavond
2758.Honig, H.kUtrecht23 01 1899 Volgens Thieme zal
2759.Honig, H.kUtrecht24 01 1899 Even wil ik
2760.Honig, H.kUtrecht27 01 1899 Ik voor mij
2761.Honig, H.kUtrecht03 02 1899 In "Een Plotselinge Vriend"
2762.Honig, H.kUtrecht03 02 1899 Nog eens een
2763.Honig, H.kUtrecht06 02 1899 Ik zou je
2764.Honig, H.kUtrecht10 02 1899 Hierbij dan de
2765.Honig, H.kUtrecht11 02 1899 Ik heb heden
2766.Honig, H.bUtrecht27 02 1899 Je hebt o.a.
2767.Honig, H.kAmsterdam11 03 1899 Ik kan B.
2768.Honig, H.b 02Utrecht01 04 1899 Kwam mijn chèque
2769.Honig, H.kUtrecht04 04 1899 Hoe 't met
2770.Honig, H.bUtrecht08 04 1899 Ik ga voortaan
2771.Honig, H.bUtrecht06 05 1899 Pa sprak mij
2772.Honig, H.kUtrecht08 05 1899 Als we bij
2773.Honig, H.kUtrecht13 05 1899 Ge schreef mij
2774.Honig, H.kz.pl.24 05 1899 Candid. van Bommel
2775.Honig, H.b 02Utrecht01 07 1899 'k Heb aldoor
2776.Honig, H.kUtrecht15 12 1899 Ten einde je
2777.Honig, H.bUtrecht00 00 189x Doe mij s.v.pl.
2778.Honig, H.bUtrecht00 00 189x Ingesloten een briefkaart
2779.Honig, H.kUtrecht16 01 1900 In het begin
2780.Honig, H.bUtrecht20 01 1900 Je hebt mij
2781.Honig, H.kUtrecht03 02 1900 Versluijs zou denk
2782.Honig, H.kUtrecht01 03 1900 Dringend verzoek ik
2783.Honig, H.bUtrecht13 03 1900 Uit bijgaande briefkaart
2784.Honig, H.bUtrecht18 04 1900 Thieme zal je
2785.Honig, H.bUtrecht10 05 1900 Eerst zooeven van
2786.Honig, H.bUtrecht02 06 1900 Hierbij zend ik
2787.Honig, H.bUtrecht06 08 1900 Ik weet alleen
2788.Honig, H.bUtrecht04 09 1900 't Stuk uit
2789.Honig, H.bUtrecht13 11 1900 Ik had gedacht
2790.Honig, H.bUtrecht07 01 1901 Hierbij je portefeuille
2791.Honig, H.bUtrecht09 01 1901 Roelants antwoordde nog
2792.Honig, H.bUtrecht02 04 1901 Jammer dat ik
2793.Honig, H.bUtrecht05 04 1901 Ik zou graag
2794.Honig, H.kUtrecht08 04 1901 Je aanbod is
2795.Honig, H.bUtrecht08 06 1901 De herdruk van
2796.Honig, H.bUtrecht30 07 1901 Je hebt reeds
2797.Honig, H.bUtrecht29 09 1901 Toen hoorde dat
2798.Honig, H.kUtrecht10 11 1901 De Veer Trou-ringh
2799.Honig, H.kz.pl.12 11 1901 T. schrijft dat
2800.Honig, H.kUtrecht15 11 1901 Klikspaan is bij
2801.Honig, H.kUtrecht18 11 1901 Je wil voor
2802.Honig, H.kUtrecht21 11 1901 Van T. ontving
2803.Honig, H.bUtrecht16 12 1901 Lees bijgaand schrijven
2804.Honig, H.bUtrecht27 12 1901 Greet blijft tot
2805.Honig, H.kUtrecht25 01 1902 Wil je Tijl
2806.Honig, H.kUtrecht28 01 1902 Juist omdat 't
2807.Honig, H.bUtrecht31 01 1902 Het bedrag waarop
2808.Honig, H.kUtrecht22 02 1902 Ik zond je
2809.Honig, H.kUtrecht06 03 1902 Jammer dat ik
2810.Honig, H.kUtrecht15 03 1902 Wat schieten we
2811.Honig, H.kUtrecht28 03 1902 Je Zwolsche vriend
2812.Honig, H.kUtrecht01 04 1902 Laten we beginnen
2813.Honig, H.kUtrecht08 04 1902 De Groot c.s.
2814.Honig, H.kGroningen16 04 1902 J. v. Beers
2815.Honig, H.bUtrecht26 04 1902 'k Heb heden
2816.Honig, H.kUtrecht03 05 1902 Neen, ten Kate
2817.Honig, H.kUtrecht09 05 1902 Je hebt steeds
2818.Honig, H.kUtrecht17 05 1902 Misschien ben je
2819.Honig, H.bUtrecht18 06 1902 Afspraak was dat
2820.Honig, H.bUtrecht01 07 1902 Ingesloten f 205. ter verrekening
2821.Honig, H.bUtrecht16 07 1902 't Vorig jaar
2822.Honig, H.b 02Utrecht25 07 1902 Deze week heeft
2823.Honig, H.bUtrecht01 09 1902 Hierbij zend ik
2824.Honig, H.beUtrecht13 12 1902 Jammer dat ik
2825.Honig, H.kUtrecht17 12 1902 Ik wist niet
2826.Honig, H.kUtrecht30 12 1902 Ik gaf G.J. Thieme
2827.Honig, H.kUtrecht06 01 1903 'k Heb begrepen
2828.Honig, H.kUtrecht14 01 1903 Neen, mijn Wiesbadensche
2829.Honig, H.kUtrecht07 02 1903 Wat mij betreft
2830.Honig, H.kUtrecht24 02 1903 'k Heb geen
2831.Honig, H.kUtrecht27 02 1903 De Analecta deelen
2832.Honig, H.kUtrecht14 03 1903 Obscura is niet
2833.Honig, H.b 02Utrecht28 03 1903 Eerst gisterenavond laat
2834.Honig, H.bUtrecht22 06 1903 Wil jij de
2835.Honig, H.bUtrecht01 07 1903 Thieme Nijmegen kan
2836.Honig, H.b 02Utrecht01 08 1903 Heb jij 't
2837.Honig, H.kUtrecht07 12 1903 Juist heb ik
2838.Honig, H.kUtrecht07 12 1903 Tot heden niets
2839.Honig, H.kUtrecht15 12 1903 Dat de boeken
2840.Honig, H.bUtrecht31 12 1903 Nota voor den
2841.Honig, H.kUtrecht18 01 1904 Het is je
2842.Honig, H.bUtrecht04 03 1905 Ik beloofde je
2843.Honig, H.bUtrecht26 06 1905 Hierbij zend ik
2844.Honig, H.bUtrecht30 12 1905 Dank voor de
2845.Honig, H.bUtrecht04 08 1906 Van 1905 hadt
2846.Honig, H.bUtrecht23 08 1906 Ja - Dr. Godée
2847.Honig, H.kArnhem05 10 1906 'k Had gedacht
2848.Honig, H.kUtrecht20 08 1907 Analecta I is
2849.Honig, H.bUtrecht24 09 1907 Mooi - gij geeft
2850.Honig, H.bUtrecht14 12 1908 Aan den heer
2851.Honig, H.bUtrecht30 01 1909 Tot heden ontving
2852.Honig, H.kUtrecht12 02 1909 De firma Thieme
2853.Honig, H.kUtrecht18 02 1909 Jan Feith en
2854.Honig, H.kUtrecht03 05 1909 Vroeger ... aan
2855.Honig, H.kUtrecht25 05 1909 Thieme heeft tot
2856.Honig, H.bUtrecht00 00 190x Zooeven heb ik
2857.Honig, H.b 02Utrecht13 01 1910 Over de a.s.
2858.Honig, H.kUtrecht26 02 1910 Als ge voortaan
2859.Honig, H.bUtrecht29 03 1910 Mijn tijd is
2860.Honig, H.bUtrecht20 05 1910 Gelieve te zettenaan de Zuid-Hollandsche Drukkerij
2861.Honig, H.bUtrecht14 06 1910 Ik moet je
2862.Honig, H.kUtrecht28 06 1910 Zooals ik je
2863.Honig, H.kUtrecht29 06 1910 Van de L.H.
2864.Honig, H.kUtrecht01 07 1910 Den 28sten Juni
2865.Honig, H.kUtrecht23 07 1910 De drukker heeft
2866.Honig, H.kUtrecht23 12 1911 Ge zoudt me
2867.Honig, H.kUtrecht05 01 1912 Nog altijd wacht
2868.Honig, H.bUtrecht26 01 1912 Geloof mij, zooals
2869.Honig, H.bUtrecht27 01 1912 Man wat ben
2870.Honig, H.bUtrecht28 02 1912 Het is ons
2871.Honig, H.bUtrecht02 03 1912 Overeenkomstig Uw verzoek
2872.Honig, H.kUtrecht17 07 1912 Het leesmuseum is
2873.Honig, H.bUtrecht16 08 1912 Sapperloot, het geheim
2874.Honig, H.b 02Utrecht24 08 1912 Op de Najaarsreis
2875.Honig, H.bUtrecht11 12 1912 Gaarne zou ik
2876.Honig, H.bUtrecht22 03 1913 Kunt ge nog
2877.Honig, H.bUtrecht24 11 1915 Van Analecta II
2878.Honig, H.bUtrecht27 11 1915 Van den laatsten
2879.Honig, H.bUtrecht17 12 1915 Ik zou gaarne
2880.Honig, H.bUtrecht02 02 1917 Natuurlijk wil ik
2881.Honig, H.kUtrecht16 02 1919 Er is een
2882.Honig, H.kUtrecht05 04 xxxx We hadden afgesproken
2883.Hoog, W. debHaarlem25 11 1900 Zooeven ontving ik
2884.Hoogenboom, J.O.H.bDeventer19 12 1903 Ofschoon U geheel
2885.Hoogenhout, N.M.bGroenberg13 10 1902 Aan boord van
2886.Hoogenhout, N.M.b 03Stellenbosch17 02 1903 U komt me
2887.Hoogenhout, N.M.b 02Stellenbosch23 06 1903 Tot over de
2888.Hoogenhout, N.M.bGroenberg04 01 1904 Uw briefkaart van
2889.Hoogenhout, N.M.bPretoria02 12 1904 De beste wensen
2890.Hoogenhout, N.M.kPretoria14 05 1906 In de Februari
2891.Hoogenhout, N.M.kPretoria20 08 1906 Ik had gemeend
2892.Hoogenhout, N.M.b 02Pretoria21 10 1906 Nog altijd heb
2893.Hoogenhout, N.M.bPretoria00 00 1908 Met vriendelike wensen
2894.Hoogenhout, N.M.bPretoria00 00 1909 De beste Kerstfeest
2895.Hoogenhout, N.M.bAmsterdam16 05 1912 Uw vriendelike kaart
2896.Hoogerwerff, G.J.vz.pl.00 00 0000
2897.Hoogerwerff, G.J.kRome08 05 1909 Zooals ik met
2898.Hoogerwerff, G.J.bRome29 05 1909 In antwoord op
2899.Hoogerwerff, G.J.bRome01 10 1909 De bloemlezing van
2900.Hoogerwerff, G.J.kRome10 11 1909 Daar ik tot
2901.Hoogerwerff, G.J.bRome21 11 1909 Uw briefkaart van
2902.Hoogerwerff, G.J.kRome04 06 1911 In het Handelsblad
2903.Hoogstrao 08Kampen27 12 1901 Bewilligen en ter
2904.Hoogt, J.M. v.d.kAmsterdam30 10 1904 Met eenige jongelui
2905.Hoogvliet, J.M.bWageningen17 05 1894 Hiernevens zend ik
2906.Hoogvliet, J.M.b 05Wageningen29 10 1894 Ik heb de
2907.Hoogvliet, J.M.bWageningen11 09 1895 Van de groote
2908.Hoogvliet, J.M.bKrimpen12 01 1897 Bijna twee jaaren
2909.Hoogvliet, J.M.kRotterdam14 12 1897 Zodra je 'es
2910.Hoogvliet, J.M.bDen Haag01 10 1903 Het komt me
2911.Hoogvliet, J.M.kHaag07 10 1903 Het komt me
2912.Hoogvliet, J.M.kDen Haag06 04 1906 Bijzonder gewenst komt
2913.Hoogvliet, J.M.kd's-Gravenhage27 02 1907 Wetenschappelijk avond op
2914.Hoop, W. dekRotterdam13 02 1914 Hjirneffens stjûr ik
2915.Hoorweg, J.L.kUtrecht14 05 1913 Dinsdagochtendvergaderingen zijn er
2916.Hoorweg, J.L.kUtrecht27 05 1915 Het is werkelijk
2917.Hooyer, D.A.k's-Gravenhage22 02 1899 Ik geef gaarne
2918.Hopster, C.J.F.bOudenhoorn00 00 0000 Bij dezen heb
2919.Hopster, C.J.F.bOudenhoorn06 12 1900 Uw vereerend schrijven
2920.Hopster, C.J.F.bOudenhoorn19 01 1901 Zeer stellen wij
2921.Hopster, C.J.F.kOudenhoorn06 02 1901 Uw laatste schrtijven
2922.Hopster, C.J.F.bOudenhoorn23 02 1901 Gaarne beantwoord ik
2923.Hornstra, J.J.kHuzum03 01 1916 Woansdei-to-middei goed 5
2924.Horst, A. v.d.bAmsterdam19 09 1899 U dankend voor
2925.Horst, A. v.d.kAmsterdam09 03 1900 Jan Klaaz is
2926.Horst, A. v.d.kAmsterdam19 03 1900 Zoudt u ons
2927.Horst, A. v.d.bAmsterdam22 09 1900 Wij hebben de
2928.Horst, C. terbZwolle14 03 1903 Naar aanleiding der
2929.Horst, F.R. terk's-Gravenhage23 11 1920 Voor een Friesche
2930.Horst, J. van derbUtrecht00 11 1906 Mag ik U
2931.Horst, J. van derkUtrecht24 04 1907 Nog steeds ligt
2932.Horst, O.B. terbGroningen29 11 1891 Uwe Copy heb
2933.Hoste, Ad.bGent04 02 1898 De toekomst zendaan W.E.J. Tjeenk Willink
2934.Houben, J.kMaastricht15 07 1905 Gaarne zal ik
2935.Houben, J.kMaastricht25 07 1905 Op Uwe vraag
2936.Houben, J.kBreda20 04 1906 Ik ben zeer
2937.Houck, M.E.kDeventer19 05 1910 1573. 16 febr.
2938.Houck, M.E.kDeventer13 03 1911 Nog steeds heet
2939.Houtsma, E.O.bLeeuwarden17 07 1888 In antwoord op
2940.Houtsma, E.O.b 02Leiden19 08 1888 Heden ontving ik
2941.Houtsma, E.O.bLeiden23 08 1888 Door uw laatste
2942.Houtsma, E.O.bLeiden29 08 1888 Ik geloof niet
2943.Houtsma, S.W.bHarlingen00 00 0000 Blijkens door den
2944.Houwink, Jeannetvz.pl.00 00 0000 Hartelik dank voor
2945.Houwink, JeannetbZwolle16 02 1916 Ik schaam me
2946.Houwink, Jeannetb 02Zwolle01 06 1916 Een poosje geleden
2947.Houwink, JeannetbZwolle28 06 1916 Vanmorgen vertelde de
2948.Houwink, Jeannetbz.pl.05 07 1916 Mijn plan was
2949.Houwink, JeannetbGroningen27 07 1916 M'n Biechtvader moet
2950.Houwink, JeannetbGroningen14 08 1916 Es ist erreicht
2951.Houwink, Jeannetbz.pl.21 09 1916 Naar aanleiding van
2952.Houwink, JeannetbGroningen27 11 1916 Eind deze week
2953.Houwink, JeannetbGroningen25 02 1917 De biechtelinge komt
2954.Houwink, JeannetbGroningen05 06 1917 Verleden jaar was
2955.Houwink, JeannetbHoogezand00 03 1922 Zijn er buiten
2956.Höveker & WormserbAmsterdam15 01 1907 De rekening "Oudegeschreven door J.A. Wormser
2957.Huet, G. BuskenkParijs02 07 1908 Hartelijk dank voor
2958.Huijbers, H.F.M.kVught16 08 1920 Van Coppens' geschiedwerk
2959.Huisken, I.H.bHilversum18 10 1918 Ik hoop, dat
2960.Huisken, I.H.kHilversum22 10 1918 Voor Uw spoedig
2961.Huismans, Sipkebz.pl.00 00 0000 Thans een vraag
2962.Huismans, SipkekEanjum/Anjum12 06 1908 De skriuwer fen
2963.Huismans, SipkebEanjum/Anjum01 07 1908 Yn tank Jo
2964.Huismans, SipkekAnjum13 07 1908 Scoe'k ek effen
2965.Huismans, SipkekAnjum15 08 1908 Bean is jown
2966.Hullu, J. deb's-Gravenhage29 09 1908 Een Amerikaansch geleerde
2967.Hulshof, A.kUtrecht04 04 1908 Het lijdt geen
2968.Hulst, L. vankKampen13 01 1892 Wanneer gij onder
2969.Hulzen, G. vanb's-Gravenhage00 00 0000 De heeren Valkhoffaan van Looy
2970.Hulzen, G. vankMontreux08 05 1902 Ik lees, dat
2971.Hulzen, G. vanbMontreux02 10 1903 Mag ik u
2972.Hulzen, G. vankWiesbaden09 02 1904 Via van Looy
2973.Hulzen, G. vanbDoorn03 10 1904 Ik was eenige
2974.Hulzen, G. vanbAmsterdam26 11 1904 Ik vroeg u
2975.Hulzen, G. vankDoorn11 11 1905 Er heeft inincompleet
2976.Hupkes, H.W.M.bMenaldum27 05 1891 Reeds dagen aaneenaan redactie Friesche Courant
2977.Hylkema, Bonne Sjoukesgz.pl.00 00 0000 Aent en Metten
2978.Hylkema, Bonne Sjoukesdz.pl.00 00 0000 De Friezen verstaan
2979.Hylkema, Bonne SjoukesbSwol22 07 1913 It haedbistjûr fenBoun fen Fryske Selskippen bûten Fryslân
2980.Hylkema, Bonne SjoukeskLjouwert17 09 1915 Joun kin ik
2981.Hylkema, Bonne SjoukeskLjouwert08 06 1916 Ho giet it
2982.Hylkema, Bonne SjoukeskLjouwert01 09 1916 De toanielkriich wirdt
2983.Hylkema, Bonne SjoukeskLjouwert17 09 1916 It stiet my
2984.Hylkema, Bonne SjoukeskLjouwert12 12 1916 Jimme kinne "Lyske"
2985.Hylkema, Bonne SjoukeskLjouwert18 03 1917 Wy meije mekoarren
2986.Hylkema, Bonne SjoukesbLjouwert19 02 1919 Ho't dit saekje
2987.Hylkema, Bonne SjoukeskGrou31 07 1920 Dy brievekaert fen
2988.Hylkema, Bonne SjoukeskLjouwert18 01 1921 Op forsiik fenaan mr. Cuipers
2989.Hylkema, Bonne SjoukeskLjouwert21 01 1921 Dr. Cuipers hat
2990.Hylkema, Bonne SjoukeskGrou29 07 1921 Takomme Moandei komt
2991.Hylkema, C.B.bZaandam09 01 1904 Op uw redactioneel
2992.Hylkema, H.B.kUtrecht27 02 1917 As it better
2993.Hylkema, H.B.kUtrecht15 03 1917 Tot mijn grootenaan Goud
2994.Hylkema, P.bMeppel01 01 1902 Namens " 't Selskip Waling Dykstra"
2995.Hylkema, S.H.bRenkum02 04 1917 Dat ik jou
2996. IJdo, EduardbLeiden03 03 1892 Bij het nazien>> alfabet
2997.IJdo, EduardbLeiden12 03 1892 Hiernevens ontvangt Ued.
2998.IJdo, EduardkLeiden26 04 1892 Bij het nazien
2999.IJdo, EduardbLeiden03 05 1892 In beleefd antwoord
3000.IJdo, EduardkLeiden13 05 1892 Uit Uw briefkaartaan H. Honig
3001.IJdo, EduardbLeiden13 05 1892 Uit een Schrijven
3002.IJdo, EduardkLeiden19 05 1892 Onder kruisband ontvangt
3003.IJdo, EduardbLeiden20 05 1892 Ter beleefde beantwoordingaan H. Honig
3004.IJdo, EduardbLeiden21 05 1892 Bijgaande ontvangt Ued.
3005.IJdo, EduardkLeiden23 05 1892 Doordat UEd. op
3006.IJdo, EduardkLeiden27 05 1892 Onder kruisband zend
3007.IJdo, EduardkLeiden30 05 1892 Onder kruisband zend
3008.Ingram, ElinorbHarwich06 07 0000 Thank you for
3009.Ingram, ElinorbHarwich12 07 0000 Thanks for your
3010.Ingram, ElinorbHarwich07 06 1904 We have just
3011.Ingram, M.S.bHarwich18 04 1905 My mother hasaan mrs. Logeman
3012.Israëls, H. LouisbAmsterdam07 12 1907 Uw nadere vraag
3013.Iterson, R.bAmsterdam06 05 1911 Tot mijn spijt
3014.Iterson, R.bAmsterdam10 05 1911 Uw briefkaart van
3015. Jaarsma, D.bElburg00 00 0000 Waar U een>> alfabet
3016.Jaarsma jr., D.Th.bElburg02 11 1897 Vreemd zult U
3017.Jacob, A.kDen Haag21 11 1914 Ik dank U
3018.Jacobs, JozefkBoom12 12 1900 Ik dank U
3019.Jaeger, W.bWiesbaden00 09 1902 Het is mij
3020.Jakobs, A.J.bDen Haag22 09 1916 Tot mijn spijt
3021.Jannink, C.bAlmelo10 12 1903 Zoudt U de
3022.Jansen, J.kNunspeet27 07 1915 Vriendelijk dank voor
3023.Jansen, J.bNunspeet20 12 1915 Ik vernam, dat
3024.Jansen, J.bUtrecht20 12 1921 Op de series
3025.Jansen, J.kBilt, De10 01 1922 Voor een paar
3026.Jansen, Jac.kHaarlem23 08 1901 U weet niet
3027.Janssen, mej.bz.pl.00 00 0000 Ontvangen van den
3028.Janzen, P.kMeppel10 11 1899 In de Beschrijving
3029.Janzen, P.kMeppel24 02 1903 De Fryske ferieniging
3030.Janzen, P.b 02Meppel15 03 1903 Minlike jern wol
3031.Janzen, P.kMeppel26 10 1903 Onze Fr. winterjounenocht
3032.Janzen, P.kMeppel01 11 1903 Yn Jannewaris scoene
3033.Janzen, P.kMeppel12 12 1903 Hjir hawwe jou
3034.Janzen, P.kMeppel25 12 1903 De opmakke wirklist
3035.Janzen, P.bMeppel20 03 1904 Hjirby stjûr ik
3036.Janzen, P.gMeppel20 03 1904 Op for us
3037.Janzen, P.gMeppel21 03 1904 De lèste freun
3038.Janzen, P.bMeppel21 03 1904 It wie better
3039.Janzen, P.kMeppel08 10 1904 Met zeer veel
3040.Janzen, P.kMeppel10 10 1904 Tàstàn fen us
3041.Janzen, P.kMeppel06 12 1904 Hjir njunken wer
3042.Janzen, P.kMeppel01 09 1905 In komme Snein
3043.Janzen, P.kMeppel19 05 1906 Fen e middei
3044.Janzen, P.kMeppel04 06 1906 Ik sjuch yn
3045.Janzen, P.bMeppel09 06 1906 Ik tank jou
3046.Janzen, P.kMeppel02 10 1906 Jou pakku núver
3047.Janzen, P.kMeppel15 10 1906 In het Maandagn.
3048.Janzen, P.kMeppel31 10 1906 Mijn twee opstellen
3049.Janzen, P.kMeppel25 11 1906 Yn Slj. en Rj.
3050.Janzen, P.kZwolle-Groningen01 12 1906 Yn Sl. en Rj.
3051.Janzen, P.kMeppel05 12 1906 It stiet my
3052.Janzen, P.kMeppel15 06 1908 Hwet liket my
3053.Janzen, P.kMeppel16 06 1908 Scoene jo my
3054.Janzen, P.kMeppel25 06 1908 Zou U mij
3055.Janzen, P.kMeppel04 07 1908 Myn tank for
3056.Janzen, P.kMeppel11 05 1909 Det lèste stik
3057.Janzen, P.kMeppel03 02 1911 Ik haw jo
3058.Janzen, P.kMeppel18 03 1911 Yn Sljucht en Rjucht
3059.Janzen, P.kMeppel05 05 1911 Sont in moanne
3060.Janzen, P.kMeppel07 06 1911 Fen myn wurk
3061.Janzen, P.gMeppel00 09 1911 Simmerjounstimming. De gloed
3062.Janzen, P.kMeppel23 09 1911 Eisma jowt my
3063.Janzen, P.kMeppel23 09 1911 Myn stik op
3064.Janzen, P.bMeppel26 09 1911 Hjir njunken geane
3065.Janzen, P.kMeppel02 10 1911 Forline wike haw
3066.Janzen, P.kMeppel27 11 1911 Forline wike stjurde
3067.Janzen, P.bMeppel03 01 1912 Hjir binne frij
3068.Janzen, P.bMeppel03 01 1912 Hjirby de kwatteltsjes
3069.Janzen, P.kMeppel25 03 1912 Ho sit it
3070.Janzen, P.bMeppel01 05 1914 Fris. non cantat
3071.Janzen, P.kMeppel08 05 1914 Myn brief sille
3072.Janzen, P.kMeppel30 07 1914 Fen de trije
3073.Janzen, P.kDeventer03 08 1915 Wy binne nei
3074.Janzen, P.kDimter08 11 1915 Hat Eisma jou
3075.Janzen, P.kDeventer20 11 1915 Jou hoege myn
3076.Janzen, P.kDimter07 01 1916 Sneuntojoun haw we
3077.Janzen, P.kDeventer05 07 1916 Great Nederlân lêz
3078.Janzen, P.kDimter07 07 1916 De censor v.d. Tol
3079.Janzen, P.kDimter30 10 1916 Mei it forfarren
3080.Janzen, P.kDimter15 11 1916 Forline wike stjûrde
3081.Janzen, P.ktDimter29 11 1916 Takomme Sneun kin
3082.Janzen, P.ktDeventer07 12 1916 Myn stik oer
3083.Jaski, K.C.oz.pl.00 00 0000 M'n bezoek aan
3084.Jaski, K.C.bLeiden20 04 1895 Ondergetekende, lid der
3085.Jaski, K.C.bLeiden30 06 1895 Ik ben zo
3086.Jaski, K.C.bModjokerto12 01 1896 Wat dacht U
3087.Jaski, K.C.b 03Nijmegen07 05 1911 In de grijze
3088.Jaski, K.C.be 04Nijmegen29 05 1911 De vergadering op
3089.Jepkema, GeorgiusbMenaem/Menaldum19 09 1904 Jister haf ik
3090.Jepkema, GeorgiusbMenaem/Menaldum15 11 1904 Jins skrjuwen is
3091.Jepkema, GeorgiusbMenaem/Menaldum24 11 1904 As andert op
3092.Jepkema, GeorgiusbMenaem/Menaldum27 11 1904 Sa as ik
3093.Jong, H.B. debSteenwijk04 12 1904 In Augustus j.l.
3094.Jong, H.B. debSteenwijk12 12 1904 Met dank voor
3095.Jong, H.B. debStjinwyk01 01 1905 Mei in "Lok en Seine
3096.Jong Hzn., J. debeZwolle31 01 1909 Ontvang ook namens
3097.Jong Hzn., M. debAmsterdam10 09 1910 Deze zomer ben
3098.Jong Kr..., J. debz.pl.00 00 0000 Hierbij onder vriendelik
3099.Jong, S. debPretoria24 07 1899 Sa as jou
3100.Jong, Sj. debYnskede/Enschede00 05 1910 Nou't wy dwaende
3101.Jong, Sj. debYnskede/Enschede07 01 1911 As skriuwer fen
3102.Jong Tzn., J. debGroningen21 11 1910 't Zij mij
3103.Jong-van L[oon], C. dekHaech24 12 1915 Wy hawwe in
3104.Jong-van L[oon], C. dekDen Haech23 05 1921 't Hat wol
3105.Jonge, C.H. debe 04Utrecht01 04 1917 Gisterenmiddag kon ik
3106.Jonge, H.J. Kiewiet deoDordt00 00 0000 Algemeen Nederlandsch Verbondstencil
3107.Jonge, H.J. Kiewiet debDordrecht26 10 1897 Ook namens prof.
3108.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht11 01 1898 Prof. Kern wenscht
3109.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht07 02 1898 De Heer M... te Gent
3110.Jonge, H.J. Kiewiet dekAmsterdam/Antwerpen09 02 1898 Neen u zal
3111.Jonge, H.J. Kiewiet debDordt07 03 1898 Ja, uw ex.
3112.Jonge, H.J. Kiewiet deb 02Dordrecht19 04 1898 Hierbij heb ik
3113.Jonge, H.J. Kiewiet debDordt16 05 1898 Uw burgem. mr.
3114.Jonge, H.J. Kiewiet debt 02Dordrecht26 05 1898 De voorzitter van
3115.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordt02 06 1898 De zending aan
3116.Jonge, H.J. Kiewiet debt 02Dordrecht 1606 1898 In een byeenkomstMet hs. aanvulling
3117.Jonge, H.J. Kiewiet dekRotterdam/Venlo21 06 1898 Wie durft in
3118.Jonge, H.J. Kiewiet debt 03Dordrecht27 06 1898 By Koninklyk Besluit
3119.Jonge, H.J. Kiewiet dekAmsterdam/Antwerpen14 07 1898 Dank voor Uw
3120.Jonge, H.J. Kiewiet debt 02Dordrecht18 07 1898 Hierby copie van
3121.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht07 10 1898 Tot mijn spijt
3122.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht22 10 1898 Uit Gent kreeg
3123.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht20 11 1898 Ik zal U
3124.Jonge, H.J. Kiewiet debDordt04 12 1898 Ik heb prof.
3125.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht12 12 1898 Wij babbelen maar
3126.Jonge, H.J. Kiewiet debtDordrecht28 12 1898 Jhr. Mr. L. Schorer
3127.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordt04 01 1899 De bedoeling was
3128.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht16 01 1899 Zoudt ge op
3129.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht24 01 1899 Zeker, gij zijt
3130.Jonge, H.J. Kiewiet dedCuraçao05 02 1899 Ja! Wèl is
3131.Jonge, H.J. Kiewiet debtDordrecht00 03 1899 Namens het hoofdbestuur
3132.Jonge, H.J. Kiewiet dekAmsterdam/Antwerpen23 04 1899 Dank voor Uw
3133.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht09 06 1899 De Ridder, dien
3134.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordt04 07 1899 Uw klachten heb
3135.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht17 10 1899 Dank voor uw
3136.Jonge, H.J. Kiewiet dekz.pl.06 01 1900 Dank voor uw
3137.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht14 03 1900 Voor het beroep
3138.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht28 04 1900 Ja, ik heb
3139.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht28 04 1901 Ik had gedacht
3140.Jonge, H.J. Kiewiet dekDordrecht01 11 1906 Er heerscht dunkt
3141.Jonge, H.J. Kiewiet dekCreta12 11 1908 Hartelijk dank voor
3142.Jonge, H.J. Kiewiet debtDordrecht23 07 1909 In den laatsten
3143.Jonge, H.J. Kiewiet debDordt25 10 1909 Van Viljoen weet
3144.Jonge, H.J. Kiewiet debtDordrecht19 01 1911 Terstond nadat ik
3145.Jonge, J. deb 02Den Haech14 12 1913 De langste fen
3146.Jonge, J. debz.pl.28 12 1913 Jou lizze my
3147.Jonge, J. debeDen Haag10 03 1914 It hat Jo
3148.Joosse, J.bAmsterdam24 01 1906 Voor eenigen tijd
3149.Joosting, J.G.C.kAssen22 02 1901 Uw verzoek betreffende
3150.Joosting, J.G.C.bAssen11 10 1909 Teruggekeerd van mijn
3151.Joosting, J.G.C.kAssen15 04 1913 Den incunabel heb
3152.Joosting, J.G.C.kNijmegen01 07 1913 Ingevolge uwen wenk
3153.Joosting, J.G.C.bGroningen04 03 1914 Volgens Ottema (De Vrije
3154.Joosting, J.G.C.kGroningen06 01 1919 Indertijd heb ik
3155.Joosting, J.G.C.kGroningen26 03 1919 Allerlei drukten en
3156.Joosting, J.G.C.bGroningen05 02 1920 Met belangstelling ontving
3157.Joosting, J.G.C.bGroningen13 02 1920 Uw antwoord is
3158.Joosting, J.G.C.kGroningen18 01 1922 Besten dank voor
3159.Jordens, D.J.R.bZwolle07 01 1913 Het is mij
3160.Jordens, D.J.R.bZwolle30 10 1915 Sinds onheuglijke jaren
3161.Jordens-Werndly, J.bz.pl.00 00 0000 Mijn man maakt
3162.Jouwertsma, J.bOenkerk16 09 1887 Voor mij is
3163.Jungius, E.C.bLeeuwarden17 08 1888 Namens Curatoren van
3164.Jurrius, P.J.bZwolle08 01 1909 Daar ik eenige
3165.Juta & Co., J.C.btCapetown11 05 1910 At the requestgeschreven door J.W. Yall...
3166. Kaakebeen, C.G.bDen Haag18 11 1890 Ik ben bijzonder>> alfabet
3167.Kaakebeen, C.G.bHaarlem01 01 1891 Ik keer a.s.
3168.Kaakebeen, C.G.bDen Haag13 01 1891 Morgen verzend ik
3169.Kaakebeen, C.G.bDen Haag14 01 1891 Hierbij ontvangt u
3170.Kaakebeen, C.G.bDen Haag15 02 1891 Ik ben U
3171.Kaakebeen, C.G.bDen Haag04 04 1891 Door allerlei huiselijke
3172.Kaakebeen, C.G.bDen Haag06 05 1891 U gaat te ver
3173.Kaakebeen, C.G.bDen Haag08 05 1891 Ik ben na
3174.Kaakebeen, C.G.kDen Haag12 05 1891 Ik heb er
3175.Kaakebeen, C.G.kDen Haag31 05 1891 Het stuk over
3176.Kaakebeen, C.G.kDen Haag18 10 1891 Uw voorstel om
3177.Kaakebeen, C.G.bDen Haag26 06 1892 Wat is toch
3178.Kaakebeen, C.G.kDen Haag18 07 1892 Nog wel bedankt
3179.Kaakebeen, C.G.bDen Haag29 12 1892 De pas verschenen
3180.Kaakebeen, C.G.kDen Haag17 08 1899 Toevallig ontdekte ik
3181.Kaakebeen, C.G.bDen Haag21 09 1899 Ik heb over
3182.Kaakebeen, C.G.bDen Haag20 12 1901 Aanleiding tot dit
3183.Kaakebeen, C.G.bDen Haag31 12 1901 Ik acht het
3184.Kalff, G.kAmsterdam13 07 1890 Beloven doe ik
3185.Kalff, G.kAmsterdam02 06 1892 Het spijt mij
3186.Kalff, G.bAmsterdam05 11 1892 De Redactie van
3187.Kalff, G.kAmsterdam21 03 1893 Tot mijn spijt
3188.Kalff, G.kAmsterdam25 03 1893 Ontvang mijn beleefden
3189.Kalff, G.kLeiden09 10 1905 Van mijne voordracht
3190.Kalff, G.kLeiden02 12 1905 Dank voor de
3191.Kalff, G.kLeiden22 12 1905 Terugkerend van een
3192.Kalff, G.kLeiden07 02 1906 Gisteren kreeg ik
3193.Kalff, G.btAmsterdam00 12 1907 Het zal U
3194.Kalff, G.kLeiden21 07 1908 De commissie, belast
3195.Kalff, G.kLeiden14 02 1909 Ik dank U
3196.Kalff, G.kLeiden13 06 1911 Gaarne betuig ik
3197.Kalff, G.kLeiden24 05 1912 Met vriendelijken dank
3198.Kalff, LeokNeuchâtel03 06 1903 Ontvang vele hartelijke
3199.Kalis, A.W.bGroningen30 04 1912 Het ligt in
3200.Kalma, Douwed 02z.pl.00 00 0000 Oer de PaedwizerUit Sljucht en Rjucht
3201.Kalma, DouwebLjouwert24 04 1916 Yn in ûnderhâld
3202.Kalma, DouwebLjouwert23 02 1917 Nei oanlieding fen
3203.Kalma, DouwekLjouwertxx xx xxxx Nammens it Bistjûr
3204.Kalma, WillembRijswijk29 03 1907 Zou ik niet
3205.Kalma, WillembMaassluis11 04 1907 Tot heden mocht
3206.Kamerling, G.bRinsumageest02 12 1905 Ut "de Standaard"
3207.Kamerling, G.bDokkum15 11 1915 Dr. G.A. Wumkes fen Snits
3208.Kamp, A.L.bLochem23 06 1908 Ik heb het
3209.Kamp, H.kSteenwijk23 11 1901 Op de vergadering
3210.Kampen & Zoon, P.N. vanaae 17Amsterdam24 12 1903over Telting
3211.Kampen, P.N. vanbAmsterdam04 02 1892 De overname van
3212.Kampen, P.N. vankAmsterdam26 02 1892 Van Jägers 'Schetsen
3213.Kampen, P.N. vankAmsterdam05 01 1895 Die 6 à 7
3214.Kampen, P.N. vankAmsterdam28 01 1895 Wij zullen U
3215.Kampen, P.N. vanbAmsterdam31 01 1895 Bij deze geven
3216.Kampen, P.N. vanbAmsterdam29 05 1895 Ik ben zoo
3217.Kampen, P.N. vankAmsterdam08 02 1898 De aanvragen om
3218.Kampen, P.N. vankAmsterdam07 10 1898 Uw verzoek om
3219.Kampen, P.N. vanbAmsterdam24 01 1900 In antwoord op
3220.Kampen, P.N. vanbAmsterdam05 02 1900 Bij deze geven
3221.Kampen, P.N. vanbAmsterdam03 03 1900 Wij hadden denaan H. Honig te Utrecht
3222.Kampen, P.N. vanbAmsterdam24 12 1903 Wij moeten wegens
3223.Kampen, P.N. vanbAmsterdam14 01 1904 Bij deze geven
3224.Kampen, P.N. vanbAmsterdam18 12 1907 Na uw schrijven
3225.Kampioen, De (ANWB)bTwello28 04 1910 De beantwoording van
3226.Kampioen, De (ANWB)btTwello13 04 1911 Als Fries zalgeschreven door P. Schenkel (?)
3227.Kampioen, De (ANWB)btTwello09 05 1911 Het zou ons
3228.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden26 02 1902 Dezen morgen ontving
3229.Kapteijn, J.M.N.N.b 02Leiden03 03 1902 Ingesloten ontvangt U
3230.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden08 03 1902 Ingesloten ontvangt U
3231.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden25 03 1902 Hierbij zend ik
3232.Kapteijn, J.M.N.N.oZwolle/Leiden25 03 1902 Ondergetekenden, de eerste
3233.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden30 03 1902 Met de proeven
3234.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden08 04 1902 Hierbij een pak
3235.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden07 05 1902 Hierbij de rest
3236.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden31 05 1902 Er staat nu
3237.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden19 06 1902 Gaarne zou ik
3238.Kapteijn, J.M.N.N.kLeiden24 07 1902 Een artikel van
3239.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden16 12 1902 Ingesloten ontvangt U
3240.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden21 03 1903 Hierbij eenige der
3241.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden24 04 1903 Ik heb nu
3242.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden25 04 1903 In Uw berekening
3243.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden09 05 1903 Hierbij eenige tijdschriften
3244.Kapteijn, J.M.N.N.kLeiden12 08 1903 De copie vanaan R.A. Kollewijn
3245.Kapteijn, J.M.N.N.bLeiden13 01 1904 Gisteren ontving ik
3246.Kapteijn, J.M.N.N.kLeiden06 02 1904 Hierbij de proef
3247.Kapteijn, J.M.N.N.kLeiden07 04 1904 De honoraria zijn
3248.Kapteijn, J.M.N.N.kLeiden16 04 1904 De firma Kemink
3249.Kapteijn, J.M.N.N.kLeiden22 04 1904 Het zal wel
3250.Kapteijn, J.M.N.N.kLeiden11 01 1905 Hierbij de inhoudsopgave
3251.Kate, F. tenbBlokzijl21 09 1902 "Van tijd tot tijd
3252.Kauffmann, FriedrichkMarburg29 08 1891 Auf Ihren freundl.
3253.Kauffmann, FriedrichkMarburg15 01 1892 Ich bedanke diesen
3254.Kemink & ZoonbUtrecht00 00 0000 Gelukkig zie ik
3255.Kemink & Zoonb 02Utrecht00 00 0000 Uit mijn gedachte
3256.Kemink & ZoonkUtrecht17 08 1897 Het lang laten
3257.Kemink & ZoonkUtrecht25 01 1904 Ik was en
3258.Kemink & ZoonkUtrecht26 01 1904 Omgaand in haast
3259.Kemink & ZoonbUtrecht03 02 1904 De firma La Rivière
3260.Kemink & ZoonbUtrecht24 02 1904 Uw voorstel uit
3261.Kemink & ZoonkUtrecht25 02 1904 Wij kunnen op
3262.Kemink & ZoonkUtrecht03 03 1904 Wij staan in
3263.Kemink & ZoonkUtrecht04 03 1904 U weet mij
3264.Kemink & ZoonkUtrecht09 03 1904 U rekent s.v.p.
3265.Kemink & ZoonbUtrecht03 05 1904 In antwoord opgeschreven door C.H.E. Breijer
3266.Kemink & ZoonkUtrecht07 05 1904 Enkel Dr. B.
3267.Kemink & ZoonkUtrecht12 05 1904 ... Leer en Co.
3268.Kemink & ZoonbUtrecht15 07 1904 In antwoord opgeschreven door A. Oosthoek
3269.Kemink & ZoonkUtrecht30 07 1904 Laat Thieme maar
3270.Kemink & ZoonkUtrecht21 09 1904 ... gelijk met deze
3271.Kemink & ZoonbUtrecht19 11 1904 Met gelijke postgeschreven door A. Oosthoek
3272.Kemink & ZoonbUtrecht27 11 1904 Prof. de Vreezegeschreven door A. Oosthoek
3273.Kemink & Zoonoz.pl.00 12 1904 Overeenkomst. De ondergetekenden:
3274.Kemink & Zoonb 02Utrecht27 12 1904 Uw brief metgeschreven door A. Oosthoek
3275.Kemink & ZoonbUtrecht29 12 1904 Bij nader overweginggeschreven door A. Oosthoek
3276.Kemink & ZoonbUtrecht31 12 1904 Uw brief vangeschreven door A. Oosthoek
3277.Kemink & ZoonbUtrecht03 01 1905 Door de druktegeschreven door A. Oosthoek
3278.Kemink & ZoonkUtrecht17 01 1905 Ja de afdruk
3279.Kemink & ZoonkUtrecht09 05 1905 Ook Molenaar & Berends
3280.Kemink & ZoonkUtrecht20 05 1905 Ik behoef U
3281.Kemink & ZoonkUtrecht09 06 1905 't Is wel jammer
3282.Kemink & ZoonkUtrecht15 06 1905 Prof. Gallée kreeg
3283.Kemink & ZoonbUtrecht09 07 1905 Gisteren zond ikgeschreven door A. Oosthoek
3284.Kemink & ZoonkUtrecht26 07 1905 Vernam U soms
3285.Kemink & ZoonbUtrecht02 08 1905 Uw schrijven vangeschreven door A. Oosthoek
3286.Kemink & ZoonbUtrecht04 09 1905 In omgaande beantwoordinggeschreven door A. Oosthoek
3287.Kemink & ZoonbUtrecht19 09 1905 't Schijnt datgeschreven door A. Oosthoek
3288.Kemink & ZoonbUtrecht09 10 1905 In de hoopgeschreven door A. Oosthoek
3289.Kemink & ZoonkUtrecht28 10 1905 Die aanvragen uit
3290.Kemink & ZoonkUtrecht02 04 1906 Hierbij het nog
3291.Kemink & ZoonbUtrecht02 07 1906 Hiermede bericht ikgeschreven door A. Oosthoek
3292.Kemink & ZoonbUtrecht04 02 1907 Naar aanleiding vangeschreven door A. Oosthoek
3293.Kemink & ZoonbUtrecht15 10 1907 In beleefd antwoord
3294.KeminkkUtrecht06 03 1908 Uw wille zullen
3295.Kerk, S.M. van derkUtert26 02 1917 Wy binne fen
3296.Kern, H.bz.pl.00 00 0000 De uitgang epeincompleet
3297.Kern, H.kz.pl.00 00 0000 De cg druktfragment
3298.Kern, H.bLeiden06 05 1888 Hierbij ontvangt Gij
3299.Kern, H.kLeiden05 09 1890 Hartelijk dank voor
3300.Kern, H.bLeiden16 07 1891 Uwe bijdrage over
3301.Kern, H.kLeiden23 11 1891 Als Gij genoegen
3302.Kern, H.kLeiden14 04 1892 De kopij der
3303.Kern, H.kLeiden06 09 1892 Buiten en behalve
3304.Kern, H.kLeiden17 04 1893 Hoe gaarne ik
3305.Kern, H.kLeiden02 09 1897 Gisteren avond laat
3306.Kern, H.bLeiden10 09 1900 Met Baduhenna weet
3307.Kern, H.bLeiden01 12 1902 Met groote belangstelling
3308.Kern, H.kUtrecht22 06 1903 De Javanen spreken
3309.Kern, H.kUtrecht30 06 1903 De zaak is
3310.Kern, H.kUtrecht12 07 1903 Van 't perz.
3311.Kern, H.bUtrecht08 05 1910 Het spijt mij
3312.Kern, J.H.dz.pl.00 00 0000 Algemeen Nederlandsch Verbond
3313.Kern, J.H.bRotterdam17 05 0000 Op het oogenblik
3314.Kern, J.H.bGroningen13 07 0000 Ken je de
3315.Kern, J.H.bRotterdam31 07 0000 Tot antwoord op
3316.Kern, J.H.bGroningen19 11 0000 Ik ben je
3317.Kern, J.H.bLeiden13 07 1891 Aan Uw vereerend
3318.Kern, J.H.kLeiden07 09 1891 Heb dank voor
3319.Kern, J.H.kBergen op Zoom22 04 1893 De kwestie tusschen
3320.Kern, J.H.kBergen op Zoom27 04 1893 Op aanraden mijns
3321.Kern, J.H.bLeiden04 06 1894 Ontvang in de
3322.Kern, J.H.kRotterdam02 07 1896 Het spijt me
3323.Kern, J.H.kRotterdam28 06 1899 Het gaat heusch
3324.Kern, J.H.kRotterdam02 12 1900 Hartelijk dank voor
3325.Kern, J.H.kGroningen17 09 1901 De proef pas
3326.Kern, J.H.bGroningen05 01 1905 Met belangstelling heb
3327.Kern, J.H.kGroningen27 12 1905 Ik moet straks
3328.Kern, J.H.bGroningen11 01 1906 Het is toch
3329.Kern, J.H.kGroningen07 06 1911 De psalmen die
3330.Kern, J.H.bGroningen17 09 1911 Het speet me
3331.Kern, J.H.kGroningen11 02 xxxx Mag ik je
3332.Kern, J.H.kGroningen03 05 xxxx Je vriendelijke briefkaart
3333.Kernkamp, G.W.bz.pl.00 00 0000 Hartelijk dank voor
3334.Kernkamp, G.W.bUtrecht23 04 1890 In het begin
3335.Kernkamp, G.W.kUtrecht29 04 1890 Gaarne houd ik
3336.Kernkamp, G.W.bUtrecht02 02 1891 Zelfs na je
3337.Kernkamp, G.W.bdAmsterdam15 08 1903 Ondergeteekende betuigt U
3338.Kernkamp, G.W.kUtrecht09 04 1904 Ik mag geen
3339.Kernkamp, G.W.bUtrecht25 07 1905 Hierbij met vriendelijken
3340.Kernkamp, G.W.btUtrecht00 11 1920 Op de vergadering
3341.Ketelaar, T.H.bDen Haag25 04 1907 In antwoord op
3342.Keulen, G.bHilversum13 12 1910 Hoewel 't voor
3343.Keussen, Herm.kCöln21 08 1903 Die mittelniederländischen Handschriften
3344.Keuter, K.bBlokzijl16 10 1901 Op welke wijze
3345.Keuter, K.kBlokzijl03 11 1901 Aan Ds van Stuijvenberg
3346.Keuvelaar, S.P.bUtrecht03 08 1905 Bijgaande advertentie vond
3347.Keyman, J.M.kUtrecht19 01 1922 Mag ik zoo
3348.Kikstra, S.bNijmegen08 02 1904 Meer en meer
3349.Kikstra, S.bNijmegen18 02 1904 In beleefd antwoord
3350.Klaarhamer, P.J.C.bUtrecht29 02 1904 Verleden week evenals
3351.Klaarhamer, P.J.C.bUtrecht15 10 1908 Laatst kreeg ik
3352.Klaarhamer, P.J.C.kUtrecht14 12 1908 Het bestuur van
3353.Klaarhamer, P.J.C.bUtrecht04 03 1909 Gelijk hiermede zend
3354.Klaarhamer, P.J.C.bUtrecht28 03 1909 Van een mijner
3355.Klaasesz, J[illes]bTernaard31 08 1887 In antwoord opmet aantekening van J. Koopmans
3356.Klaasesz, J[illes]bTernaard14 01 1888 De bij uw
3357.Kleefstra, J.bdHilversum00 00 1893 Ondergeteekenden deelen UGeschreven door voorl. Comm. van Toezicht
3358.Kleefstra, J.bHilversum07 07 1893 Dank voor Uw
3359.Kleefstra, J.bHilversum17 09 1893 Wellicht zal het
3360.Kleefstra, J.bHilversum21 01 1899 't Spijt me
3361.Kleefstra, J.bHilversum17 03 1899 Ik heb 't stuk
3362.Kleefstra, J.bHilversum26 08 1899 Hierbij zend ik
3363.Kleefstra, J.bHilversum21 01 1900 In antwoord op
3364.Kleefstra, J.bHilversum30 01 1901 Gaarne zal ik
3365.Kleefstra, J.kHilversum11 03 1909 Litteratuur over dit
3366.Kleefstra, J.kHilversum15 08 1909 De redacteur van
3367.Kleefstra, J.bHilversum19 09 1909 Het is al
3368.Kleefstra, J.bHilversum13 04 1910 Een van mijn
3369.Kleerkoper, M.M.bLeiden06 07 1899 De aanmerkingen, door
3370.Kleerkoper, M.M.kLeiden02 09 1899 Van mijn bladzijden
3371.Kleerkoper, M.M.bLeiden02 01 1900 Daar ik voornemens
3372.Kleerkoper, M.M.bLeiden08 01 1900 Wil mij verontschuldigen
3373.Kleerkoper, M.M.bGroningen18 01 1902 Mijn laatste briefkaart
3374.Kleerkoper, M.M.bLeiden25 02 1902 Mijn "Bibliographie der
3375.Kleerkoper, M.M.bLeiden27 02 1902 Zooals ik indertijd
3376.Kleerkoper, M.M.bAmsterdam04 07 1902 Uw briefkaart dd.
3377.Kleerkoper, M.M.kAmsterdam06 07 1902 Ik zal Uw
3378.Kleerkoper, M.M.bAmsterdam29 08 1902 Bijgaand zend ik
3379.Kleerkoper, M.M.bAmsterdam30 09 1902 Heden ontving ik
3380.Kleerkoper, M.M.kAmsterdam05 10 1902 Daar mijn brief
3381.Kleerkoper, M.M.bGroningen02 11 1902 Zaterdagmorgen heb ik
3382.Kleerkoper, M.M.kGroningen10 01 1903 Door gebrek aan
3383.Kleerkoper, M.M.bGroningen06 02 1903 De nadruk in
3384.Kleerkoper, M.M.kGroningen15 02 1903 Ik ben druk
3385.Kleerkoper, M.M.bGroningen21 02 1903 De vorige week
3386.Kleerkoper, M.M.kCulenborg09 03 1904 Voor eenigen tijd
3387.Kleerkoper, M.M.bCulemborg13 04 1904 U is in
3388.Kleerkoper, M.M.kCulenborg27 04 1904 De zaak - Gr.
3389.Kleerkoper, M.M.kCulenborg20 09 1904 Op uw verzoek
3390.Kleerkoper, M.M.b 03Culemborg12 04 1905 Daar ik verleden
3391.Kleerkoper, M.M.kLonden14 07 1905 Zooals U misschien
3392.Kleerkoper, M.M.kLonden06 12 1905 Ofschoon U naar
3393.Kleerkoper, M.M.kLonden28 12 1905 Mijn vriendelijke groeten
3394.Kleerkoper, M.M.kLondon02 02 1907 Laat mij allereerstincompleet
3395.Kleerkoper, M.M.kLondon30 09 1908 Misschien interesseert het
3396.Kleerkoper, M.M.kLonden22 12 1908 Men heeft mij
3397.Kleerkoper, M.M.kAmsterdam04 06 1911 Hebt U misschien
3398.Kleerkoper, M.M.kHellendoorn26 07 1911 Voor mijn gezondheid
3399.Kleerkoper, M.M.bHellendoorn02 12 1911 Het overdrukje uit
3400.Klein, A. & M.kHarns/Harlingen05 06 1912 Folle lok en
3401.Kloeke, F.K. van OmmenbZwolle00 06 1908 Daar me hier
3402.Kloos, WillembDen Haag08 02 1909 Vriendelijk zeg ik
3403.Kloos, WillembDen Haag29 12 1920 Uw studie over
3404.Kloos, WillembDen Haag17 05 1921 In elk geval
3405.Kloos, Willemb 02Den Haag23 06 1921 Uw handschrift heb
3406.Kloos, WillemkDen Haag25 02 1922 In antwoord op
3407.Kloosterhuis, B. Schelis vanbZeist20 02 1891 Aanvankelijk - bij het
3408.Kloosterman, J.R.bTwijzel00 11 1896 Mag ik U
3409.Kloosterman, J.R.b 03Twizel16 10 1911 Om oan Jou
3410.Kloosterman, J.R.bTwizel10 12 1912 Ik moat my
3411.Kloosterman, S.gz.pl.00 00 0000 Hy, dy-t it woan
3412.Kloosterman, S.bGrins07 01 1903 Yn Sljucht en Rjucht
3413.Kloosterman, S.kGrins14 01 1903 Mei frjeonlike tank
3414.Kloosterman, S.bGrins20 01 1903 Hjirneffens ontfinzje Jo
3415.Kloosterman, S.bGrins30 01 1903 Hjirby giet de
3416.Kloosterman, S.bGroningen04 11 1910 Yn 't foarige
3417.Kloosterman, S.bGroningen11 09 1911 Op Jo forsyk
3418.Kloosterman, S.bGrins12 10 1911 Bygeande foldoch ik
3419.Kloosterman, S.oe 02z.pl.12 10 1911 S. Kloostermanautobiografie
3420.Kloosterman, S.beGrins02 11 1911 Jo brief mei
3421.Klootsema, J.kAmsterdam29 02 1901 Antwoord op circulaire
3422.Kluwer & Co.dDeventer00 00 0000 Eenvoudige handleiding omkalender van de 19de eeuw
3423.Kluwer & Co.bDeventer05 12 1894 We krijgen tegenwoordig
3424.Kluwer & Co.bDeventer20 12 1894 We dachten wel
3425.Kluwer & Co.bDeventer10 01 1895 Uw naamlijst hebben
3426.Kluwer & Co.bDeventer31 07 1895 Die studie over
3427.Kluwer & Co.be 10Deventer23 09 1896 Bovenstaande annonce knipten
3428.Kluwer, A.E.bz.pl.00 00 0000 Drukke bezigheden beletten
3429.Kluwer, A.E.bDeventer22 04 1893 Uw schrijven van
3430.Kluwer, A.E.bDeventer15 06 1893 Zou U genegen
3431.Kluwer, A.E.bDeventer16 06 1893 De bewuste copie
3432.Kluyver, A.bLeiden25 08 1885 Afwezigheid heeft mij
3433.Kluyver, A.kLeiden02 07 1888 Vergeef mij dat
3434.Kluyver, A.kLeiden30 10 1888 Uw beide briefkaarten
3435.Kluyver, A.bLeiden24 08 1889 Mag ik de
3436.Kluyver, A.kLeiden19 09 1889 Vriendelijk dank voor
3437.Kluyver, A.bLeiden22 10 1890 Ten zeerste dank
3438.Kluyver, A.kLeiden28 10 1890 Ik heb Uw
3439.Kluyver, A.kLeiden10 01 1891 Indien een artikel
3440.Kluyver, A.bLeiden15 03 1891 Dezer dagen kwam
3441.Kluyver, A.kAmsterdam/Antwerpen22 03 1891 Ik dank U
3442.Kluyver, A.kLeiden10 01 1893 Wil mij vergeven
3443.Kluyver, A.bLeiden30 11 1896 Ik voor mij
3444.Kluyver, A.kLeiden09 12 1909 Met veel genoegen
3445.Knappert, L.bAssen07 11 1898 Gaarne wil ik
3446.Knobel, J.M.bDen Haag20 09 1913 Heden, ter vergadering
3447.Knuttel, J.A.N.bLeiden10 09 1906 Na eenig rondzwerven
3448.Knuttel, W.P.C.bDen Haag11 11 1897 De redactie van
3449.Knuttel, W.P.C.kDen Haag09 01 1918 Door omstandigheden kwam
3450.Koenen, M.J.kMaastricht16 07 1891 Daar wij hier
3451.Koenen, M.J.bMaastricht12 10 1891 Ik ben tot
3452.Koenen, M.J.bMaastricht29 12 1892 Ik eindig daar
3453.Koenen, M.J.bMaastricht05 01 1893 Mijn vriendelijken dank
3454.Koenen, M.J.kMaastricht03 05 1893 Ik ontving en
3455.Köhnke (prof.)bBerlin22 03 1916 Der voor einigenover corr. met Degering
3456.Köhnke (prof.)bBerlin10 04 1916 Eben habe ichover corr. met Degering
3457.Köhnke (prof.)bBerlin15 01 1917 Ihre Karte vom
3458.Köhnke (prof.)bBerlin19 04 1917 Ich habe den
3459.Kok, J.H.kKampen14 02 1912 In antwoord op
3460.Kolkman, H.bUtrecht27 06 1910 M'n hartelike dank
3461.Kollewijn, A.M.bAmersfoort24 05 1898 Hierbij 't gevraagde.
3462.Kollewijn, A.M.bAmersfoort26 09 1898 Gisterenavond kwam ik
3463.Kollewijn, A.M.bAmersfoort17 10 1898 Volgens schatting zal
3464.Kollewijn, A.M.bAmersfoort29 10 1898 Uw raad om
3465.Kollewijn, A.M.bAmersfoort04 01 1899 Het is droevig
3466.Kollewijn en Salverda de Gravebz.pl.26 08 1903 Wij wensen hetdoor R.A. Kollewijn gedateerd en mede ondertekend
3467.Kollewijn, R.A.bz.pl.00 00 0000 Hierbij een paar
3468.Kollewijn, R.A.bz.pl.00 00 0000 te gaan, enincompleet
3469.Kollewijn, R.A.kAmsterdam08 09 1890 Gisteren van een
3470.Kollewijn, R.A.kDen Haag20 11 1890 Uw briefkaart heb
3471.Kollewijn, R.A.bAmsterdam06 01 1891 Ik had juist
3472.Kollewijn, R.A.bAmsterdam29 01 1891 Zoo spoedig mogelijk
3473.Kollewijn, R.A.bAmsterdam04 02 1891 Een enkel woord
3474.Kollewijn, R.A.kAmsterdam09 02 1891 Van Thieme ontving
3475.Kollewijn, R.A.bAmsterdam18 03 1891 Hierbij een paar
3476.Kollewijn, R.A.b 02Amsterdam19 03 1891 Ik haast mij
3477.Kollewijn, R.A.b 02Amsterdam22 03 1891 Dat ik uw
3478.Kollewijn, R.A.bAmsterdam01 04 1891 Hierbij het citaat
3479.Kollewijn, R.A.bAmsterdam02 04 1891 Hierbij het bewuste
3480.Kollewijn, R.A.kAmsterdam05 04 1891 Ik had uw
3481.Kollewijn, R.A.kAmsterdam06 04 1891 Even een paar
3482.Kollewijn, R.A.kAmsterdam18 04 1891 De vragen (die
3483.Kollewijn, R.A.kAmsterdam03 05 1891 Ik heb nog
3484.Kollewijn, R.A.kAmsterdam05 05 1891 Ik haast mij
3485.Kollewijn, R.A.kAmsterdam12 05 1891 Reeds voor een
3486.Kollewijn, R.A.kAmsterdam14 05 1891 Een stuk van K...n
3487.Kollewijn, R.A.kAmsterdam25 05 1891 Even een enkel
3488.Kollewijn, R.A.bAmsterdam26 05 1891 Bij gebrek aan
3489.Kollewijn, R.A.kAmsterdam30 05 1891 Wat de voorrede
3489.Kollewijn, R.A.kAmsterdam01 06 1891 Ik ontving proef3489a
3490.Kollewijn, R.A.kAmsterdam10 06 1891 Hierbij 4 gecorrigeerde
3491.Kollewijn, R.A.kAmsterdam13 06 1891 Uw gunstig oordeel
3492.Kollewijn, R.A.kAmsterdam14 06 1891 Uw plan om
3493.Kollewijn, R.A.kAmsterdam16 06 1891 Ik hecht er
3494.Kollewijn, R.A.kAmsterdam20 06 1891 Vel 5 ontving
3495.Kollewijn, R.A.kAmsterdam23 06 1891 Hier aan't postkantoor
3496.Kollewijn, R.A.kAmsterdam25 06 1891 Zéér verheugt mij

 3497. vervallen

3498.Kollewijn, R.A.bAmsterdam11 07 1891 Als slachtoffer van
3499.Kollewijn, R.A.kAmsterdam13 07 1891 Ofschoon onze vacantie
3500.Kollewijn, R.A.bAmersfoort21 07 1891 Uw stuk over
3501.Kollewijn, R.A.kBaarn06 08 1891 't Is minstens
3502.Kollewijn, R.A.bBaarn08 08 1891 Dat het stuk
3503.Kollewijn, R.A.kAmsterdam05 10 1891 Hedenavond ontving ik
3504.Kollewijn, R.A.bAmsterdam12 10 1891 Terwey maakt mij
3505.Kollewijn, R.A.bAmsterdam25 10 1891 Hierbij Carrara. Ik
3506.Kollewijn, R.A.b 02Amsterdam27 10 1891 Laat ik uw
3507.Kollewijn, R.A.bAmsterdam19 11 1891 Dit verheugt me
3508.Kollewijn, R.A.bAmsterdam02 12 1891 Daar Terwey ook
3509.Kollewijn, R.A.bAmsterdam07 12 1891 Hierbij op je
3510.Kollewijn, R.A.kAmsterdam26 12 1891 Drukproef ontvangen.
3511.Kollewijn, R.A.b 02Amsterdam22 02 1892 Nu krijgt ge
3512.Kollewijn, R.A.bAmsterdam06 03 1892 Gisteren schreef ik
3513.Kollewijn, R.A.bAmsterdam10 03 1892 Hierbij ontvangt ge
3514.Kollewijn, R.A.b 03Amsterdam28 03 1892 Hartelijk gelukgewenscht meteen v.d. stukken ondertekend T.S.
3515.Kollewijn, R.A.kAmsterdam06 05 1892 Wees overtuigd van
3516.Kollewijn, R.A.bAmsterdam15 05 1892 Ook v.d. B...
3517.Kollewijn, R.A.kAmsterdam22 05 1892 Hartelijk dank voor
3518.Kollewijn, R.A.kAmsterdam22 06 1892 Ik heb het
3519.Kollewijn, R.A.bAmsterdam04 09 1892 Gisteravond ontving ik
3520.Kollewijn, R.A.kAmsterdam28 09 1892 Ik zal trachten
3521.Kollewijn, R.A.kAmsterdam22 10 1892 Het voorstel van
3522.Kollewijn, R.A.bAmsterdam02 11 1892 Hierbij het spellingstuk
3523.Kollewijn, R.A.kAmsterdam04 11 1892 T.T. schreef mij
3524.Kollewijn, R.A.kAmsterdam09 11 1892 Voorstel Tj. W.
3525.Kollewijn, R.A.b 02Amsterdam07 01 1893 Waarschijnlijk zullen Terwey
3526.Kollewijn, R.A.bAmsterdam12 01 1893 Hierbij: 1º de
3527.Kollewijn, R.A.bAmsterdam17 01 1893 Hierbij, als antwoord
3528.Kollewijn, R.A.bAmsterdam21 01 1893 Hierbij nog een
3529.Kollewijn, R.A.bAmsterdam23 01 1893 Wéér een brief
3530.Kollewijn, R.A.kAmsterdam24 01 1893 Mooi. Het zaakje
3531.Kollewijn, R.A.kAmsterdam06 02 1893 Ziehier, de laatste
3532.Kollewijn, R.A.kAmsterdam24 02 1893 Noch T.T., noch
3533.Kollewijn, R.A.kAmsterdam05 03 1893 Verlenging van v.d. termijn
3534.Kollewijn, R.A.kAmsterdam24 03 1893 Vergadering op Woensd.
3535.Kollewijn, R.A.bAmsterdam01 04 1893 Commissievergadering: Dinsdag 11
3536.Kollewijn, R.A.kAmsterdam02 05 1893 E. is tegenwoordig
3537.Kollewijn, R.A.kAmsterdam12 06 1893 Ik heb T.T.
3538.Kollewijn, R.A.bAmsterdam14 06 1893 Terwey zit thuis
3539.Kollewijn, R.A.kAmsterdam16 06 1893 Ik denk dat
3540.Kollewijn, R.A.bAmsterdam19 06 1893 Ziehier Terwey's antwoord
3541.Kollewijn, R.A.kAmsterdam07 07 1893 Goed. Laat van
3542.Kollewijn, R.A.bDriebergen13 08 1894 Hierbij een pag.
3543.Kollewijn, R.A.bAmsterdam05 09 1894 Hierbij een artikeltje
3544.Kollewijn, R.A.kAmsterdam10 10 1894 Aan Schillemans (Thieme)
3545.Kollewijn, R.A.bAmsterdam15 11 1894 Hierbij 't stuk
3546.Kollewijn, R.A.bAmsterdam07 01 1895 Veel goeds in
3547.Kollewijn, R.A.kAmsterdam/Emmerik04 03 1895 Emans en de Geus
3548.Kollewijn, R.A.bAmsterdam04 03 1895 Op verzoek van Hettemaaan ?
3549.Kollewijn, R.A.kAmsterdam07 03 1895 Ik stuur de
3550.Kollewijn, R.A.kAmsterdam13 03 1895 Ik heb Emans
3551.Kollewijn, R.A.kAmsterdam/Emmerik14 03 1895 Zoals ik vermeldde
3552.Kollewijn, R.A.kAmsterdam18 03 1895 Dus ... mooi.
3553.Kollewijn, R.A.kAmsterdam24 03 1895 Ik heb voor
3554.Kollewijn, R.A.kAmsterdam26 03 1895 Als je zo
3555.Kollewijn, R.A.kAmsterdam08 05 1895 Ik heb aan
3556.Kollewijn, R.A.kAmsterdam05 06 1895 Tot mijn spijt
3557.Kollewijn, R.A.kAmsterdam19 01 1896 Zoals je weet
3558.Kollewijn, R.A.bz.pl.03 07 1896 Hierbij 1º Een
3559.Kollewijn, R.A.bAmsterdam14 03 1897 Hierbij de bewuste
3560.Kollewijn, R.A.b 02Amsterdam19 04 1897 Juist had ik
3561.Kollewijn, R.A.bAmsterdam04 07 1897 Hierbij je stukje
3562.Kollewijn, R.A.bAmsterdam00 01 1898 Hierbij ontvang je
3563.Kollewijn, R.A.oz.pl.17 02 1899 Ik geloof ookook meningen van 4 anderen
3564.Kollewijn, R.A.bAmsterdam25 02 1899 Laat eens wat
3565.Kollewijn, R.A.bAmsterdam15 03 1899 Vanmiddag heb ik
3566.Kollewijn, R.A.kAmsterdam21 08 1899 Meld mij toch
3567.Kollewijn, R.A.bAmsterdam24 08 1899 Mijn Opstellen over
3568.Kollewijn, R.A.bAmsterdam03 09 1899 Mijn stuk over
3569.Kollewijn, R.A.kAmsterdam12 09 1899 Bij 't N. v.d. D.
3570.Kollewijn, R.A.bAmsterdam12 10 1899 Hierbij de Voorwerpen
3571.Kollewijn, R.A.bAmsterdam17 11 1899 Aan de wens
3572.Kollewijn, R.A.bAmsterdam01 01 1900 Alle heil in
3573.Kollewijn, R.A.bAmsterdam17 08 1900 Ik zend je
3574.Kollewijn, R.A.kAmsterdam31 08 1900 Ik zou voor
3575.Kollewijn, R.A.bAmsterdam20 11 1900 Hierbij het Inleidinkje
3576.Kollewijn, R.A.bAmsterdam22 12 1900 Hierbij iets over
3577.Kollewijn, R.A.bAmsterdam01 04 1901 Hierbij een stuk
3578.Kollewijn, R.A.kAmsterdam28 04 1901 Ik had bij
3579.Kollewijn, R.A.bAmsterdam30 04 1901 Het is wenselik
3580.Kollewijn, R.A.kAmsterdam08 10 1901 Laat eens iets
3581.Kollewijn, R.A.kAmsterdam21 10 1901 Hoe moet het
3582.Kollewijn, R.A.kAmsterdam22 10 1901 Juist toen ik
3583.Kollewijn, R.A.bAmsterdam24 10 1901 Daar ben ik
3584.Kollewijn, R.A.bAmsterdam29 10 1901 Hierbij een concept
3585.Kollewijn, R.A.bAmsterdam14 11 1901 De brieven aan
3586.Kollewijn, R.A.kAmsterdam02 12 1901 Ik had aan
3587.Kollewijn, R.A.kAmsterdam02 01 1902 Al heil in
3588.Kollewijn, R.A.kAmsterdam08 01 1902 Zendbrief verstuurd. Jammer
3589.Kollewijn, R.A.kAmsterdam02 02 1902 Heb je in
3590.Kollewijn, R.A.bAmsterdam03 02 1902 Beter dan met
3591.Kollewijn, R.A.bAmsterdam13 02 1902 Je zult wel
3592.Kollewijn, R.A.kAmsterdam11 03 1902 Ik kom even
3593.Kollewijn, R.A.kAmsterdam25 03 1902 Kan ik wel
3594.Kollewijn, R.A.kAmsterdam29 03 1902 Gaarne wil ik
3595.Kollewijn, R.A.kAmsterdam12 07 1902 Wie is onze
3596.Kollewijn, R.A.kAmsterdam11 09 1902 Bij de Gidsredactie
3597.Kollewijn, R.A.kAmsterdam04 12 1902 Wil je me
3598.Kollewijn, R.A.bAmsterdam16 12 1902 Hierbij een voorlopige
3599.Kollewijn, R.A.bAmsterdam16 01 1903 Terwille van wenselike
3599.Kollewijn, R.A.kAmsterdam22 01 1903 Ons lijstje zal3599a
3600.Kollewijn, R.A.kAmsterdam24 01 1903 Ik zou zeggen
3601.Kollewijn, R.A.bAmsterdam16 02 1903 Ziehier mijn aandeel
3602.Kollewijn, R.A.bAmsterdam07 03 1903 Hierbij je woordelijstdeel
3603.Kollewijn, R.A.kAmsterdam10 03 1903 't Verschil is
3604.Kollewijn, R.A.bAmsterdam16 03 1903 Ziehier hoe ik
3605.Kollewijn, R.A.kAmsterdam23 03 1903 M'n briefkaart van
3606.Kollewijn, R.A.kAmsterdam25 03 1903 Dus vergadering Zondag
3607.Kollewijn, R.A.kAmsterdam27 04 1903 Ik had gedacht
3608.Kollewijn, R.A.kAmsterdam30 04 1903 Ik krijg daar
3609.Kollewijn, R.A.bAmsterdam02 05 1903 Hierbij een paar
3610.Kollewijn, R.A.bAmsterdam23 05 1903 Hierbij een brief
3611.Kollewijn, R.A.kAmsterdam06 06 1903 Op mijn 2e uitvoerig
3612.Kollewijn, R.A.b 02Amsterdam09 06 1903 Ik begrijp je
3613.Kollewijn, R.A.kAmsterdam13 06 1903 Brief Tj. W. ontvangen.
3614.Kollewijn, R.A.kAmsterdam16 06 1903 Zaterdag zit ik
3615.Kollewijn, R.A.kAmsterdam17 06 1903 Daar juist bericht

 3616. vervallen

3617.Kollewijn, R.A.kAmsterdam26 06 1903 Wat jammer dat
3618.Kollewijn, R.A.bAmsterdam29 07 1903 Hierbij een lijstje
3619.Kollewijn, R.A.bAmsterdam31 07 1903 Hierbij je aant.
3620.Kollewijn, R.A.kAmsterdam03 08 1903 Een lijstje gaf
3621.Kollewijn, R.A.bAmsterdam07 08 1903 Met Tj. W.
3622.Kollewijn, R.A.bAmsterdam11 08 1903 Meld je mij
3623.Kollewijn, R.A.bAmsterdam25 08 1903 Bijgaand schrijven zond
3624.Kollewijn, R.A.bAmsterdam23 09 1903 Naar aanleiding van
3625.Kollewijn, R.A.kAmsterdam21 10 1903 Ik ben wat
3626.Kollewijn, R.A.kAmsterdam23 10 1903 Tegelijk met deze
3627.Kollewijn, R.A.kAmsterdam14 12 1903 Een verslag van
3628.Kollewijn, R.A.kAmsterdamxx xx 1903 Ik zou niet
3629.Kollewijn, R.A.kAmsterdam01 01 1904 Me dunkt: .....
3630.Kollewijn, R.A.bAmsterdam09 01 1904 Hierbij een stukje
3631.Kollewijn, R.A.kAmsterdam18 04 1904 Wij hebben 't
3632.Kollewijn, R.A.kAmsterdam09 06 1904 Van 't Bestuur Lett. Kongr.
3633.Kollewijn, R.A.b 02Amsterdam12 06 1904 Ik heb de
3634.Kollewijn, R.A.kAmsterdam01 08 1904 De brief v.
3635.Kollewijn, R.A.be 03Amsterdam16 10 1904 Ik wil je
3636.Kollewijn, R.A.bAmsterdam15 02 1905 Je zult in
3637.Kollewijn, R.A.kAmsterdam11 04 1905 Ik weet dat
3638.Kollewijn, R.A.kAmsterdam17 06 1905 Dank voor je
3639.Kollewijn, R.A.kAmsterdam10 10 1905 Ik zie aan
3640.Kollewijn, R.A.bAmsterdam21 10 1905 Het artikel van
3641.Kollewijn, R.A.kAmsterdam24 10 1905 Het doet mij
3642.Kollewijn, R.A.kAmsterdam27 08 1906 De badkuur in
3643.Kollewijn, R.A.kAmsterdam26 10 1906 Dat een laatste
3644.Kollewijn, R.A.kAmsterdam21 04 1907 Ik ben 't
3645.Kollewijn, R.A.kAmsterdam16 02 1908 Ik meen zeker
3646.Kollewijn, R.A.bAmsterdam04 06 1908 Met moeite vind
3647.Kollewijn, R.A.kAmsterdam12 10 1908 Hoogstwaarschijnlik staat de
3648.Kollewijn, R.A.kAmsterdam15 02 1909 Zat. bij d. M.
3649.Kollewijn, R.A.kAmsterdam11 03 1909 Van de Ned.
3650.Kollewijn, R.A.kAmsterdam04 06 1909 Ik heb 'n
3651.Kollewijn, R.A.kAmsterdam25 06 1909 ..aaien kommissies wat?
3652.Kollewijn, R.A.kAmsterdam11 10 1909 Als steeds ben
3653.Kollewijn, R.A.kAmsterdam12 05 1910 Ik ben nog
3654.Kollewijn, R.A.bAmsterdam18 11 1912 Uit de gekorrigeerdeaan Valkhoff
3655.Kollewijn, R.A.bAmsterdam19 11 1912 Ik vrees dat
3656.Kollewijn, R.A.kAmsterdam09 12 1912 Een nieuwe druk
3657.Kollewijn, R.A.bAmsterdam16 12 1912 Ofschoon ik het
3658.Kollewijn, R.A.bAmsterdam20 12 1912 In verband met
3659.Kollewijn, R.A.bAmsterdam21 12 1912 Hierbij 't briefje
3660.Kollewijn, R.A.kAmsterdam03 02 1913 Eerst dacht ik
3661.Kollewijn, R.A.kAmsterdam05 03 1913 Blijft het bij
3662.Kollewijn, R.A.kAmsterdam08 04 1913 Zondag is er
3663.Kollewijn, R.A.bAmsterdam13 06 1913 Met het meestedoorzendbrief
3664.Kollewijn, R.A.kAmsterdam01 07 1913 Hapert er iets
3665.Kollewijn, R.A.kBergen N.H.02 08 1913 Ik heb geen
3666.Kollewijn, R.A.kAmsterdam12 08 1913 Ik heb reeds
3667.Kollewijn, R.A.ktNijmegen05 02 1916 Hartelik dank
3668.Kollewijn, R.A.kAmsterdam02 05 19xx Van S. de Gr.
3669.Kolthoff, Lub. Nautabz.pl.00 00 0000 Ziehier het stukje
3670.Kooistra, J.bApeldoorn20 10 1896 Het is zeer
3671.Kooistra, W.J.b 02Leeuwarden30 09 1913 Beter laat dan
3672.Koolhoven, A.btHaarlem13 08 1898 In antwoord op
3673.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 De rondzendbrief heb
3674.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Eerst noch 'n
3675.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Eerstens: de vorige
3676.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Even een kort
3677.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Goed. Maar eerst
3678.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Goeddei! Hjir gjit
3679.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Heb je ook
3680.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Hier is mijn
3681.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Hierbij gaat wat
3682.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Hierbij Uw exemplaarMerc[ator]
3683.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Hierbij wat kopie
3684.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Hierbij Vondel III
3685.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Hiernaast gaat wat
3686.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Met mij gaat
3687.Koopmans, J.o 07z.pl.00 00 0000 Nieuw Middeleeuws proza
3688.Koopmans, J.bDubbeldam00 00 0000 Tj. Will. zal
3689.Koopmans, J.o 06z.pl.00 00 0000 Uit den tijdsamenhang onduidelijk
3690.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Volksetymologie? Jou Ales
3691.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Wil je dit
3692.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Ziehier de Lanceloet
3693.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Ziehier de Alexander
3694.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Ziehier wat over
3695.Koopmans, J.bz.pl.00 00 0000 Zinnen v.h. prospektusrondzendbrief?
3696.Koopmans, J.kAmsterdam09 11 1892 Uit Uw briefkaart
3697.Koopmans, J.kGand23 03 1895 Varium et mutabile
3698.Koopmans, J.kDubbeldam02 08 1895 Ik dank U
3699.Koopmans, J.bDubbeldam24 08 1895 Verontrust je niet!
3700.Koopmans, J.kDordrecht25 09 1895 Wat is dat
3701.Koopmans, J.kDordrecht27 09 1895 Mooi, zoo is
3702.Koopmans, J.bDubbeldam10 11 1895 Ik heb het
3703.Koopmans, J.bDubbeldam11 11 1895 'k Heb u
3704.Koopmans, J.bDubbeldam19 11 1895 Nu ik U
3705.Koopmans, J.kDubbeldam28 12 1895 Mijn stuk is
3706.Koopmans, J.bz.pl.30 12 1895 Ik wensch U
3707.Koopmans, J.kDordrecht03 01 1896 So, - gjit it
3708.Koopmans, J.kDordrecht16 01 1896 U zal zien
3709.Koopmans, J.kDordrecht20 01 1896 Ziehier de revisie
3710.Koopmans, J.kDordrecht25 01 1896 Nee, - ik heb
3711.Koopmans, J.kDordrecht10 02 1896 Goed. U bedoelt
3712.Koopmans, J.kDordrecht14 02 1896 Ei ja we
3713.Koopmans, J.kDordrecht21 05 1896 Zóó, - kan U
3714.Koopmans, J.kDordrecht06 09 1896 In orde ontvangenpoststempel 06 02 1896
3715.Koopmans, J.kArnhem24 10 1896 De oude Dorter
3716.Koopmans, J.kDordrecht10 11 1896 Bredero een decadent?
3717.Koopmans, J.kDordrecht12 11 1896 Nou! 'k Heb
3718.Koopmans, J.kDordrecht13 11 1896 Zoo, Emma niet
3719.Koopmans, J.kDordrecht30 11 1896 Spect. stuurde me
3720.Koopmans, J.kDordrecht03 12 1896 Nee, 'k heb
3721.Koopmans, J.kDordrecht23 12 1896 De groetenis fen
3722.Koopmans, J.kDordrecht05 01 1897 Hoor is. 'k Heb
3723.Koopmans, J.kDordrecht08 01 1897 Komaan, zoo erg
3724.Koopmans, J.kDordrecht23 01 1897 Goed, stuur Dr. Hert
3725.Koopmans, J.kDordrecht27 01 1897 Zondag plaatste Spectator
3726.Koopmans, J.kDordrecht03 02 1897 Kan Maerl. niet
3727.Koopmans, J.kDubbeldam13 02 1897 Ik las van
3728.Koopmans, J.kDordrecht16 02 1897 In Dort schreef
3729.Koopmans, J.kDordrecht19 02 1897 Zoo staat het
3730.Koopmans, J.kDordrecht05 03 1897 Ik zelf, moet,
3731.Koopmans, J.kDordrecht10 03 1897 Over die arbeidsverdeling
3732.Koopmans, J.kDordrecht08 04 1897 Laat ik met
3733.Koopmans, J.kDordrecht20 05 1897 Waarom niet dit
3734.Koopmans, J.kDordrecht11 08 1897 Ik zie hier
3735.Koopmans, J.kDordrecht21 09 1897 't Stukje van
3736.Koopmans, J.kDordrecht27 09 1897 Voor wie werken
3737.Koopmans, J.kDordrecht06 11 1897 Mooi. - Ja, daar
3738.Koopmans, J.kDordrecht19 11 1897 Leidse Bibl. moet
3739.Koopmans, J.kDordrecht26 11 1897 Annonceer op de
3740.Koopmans, J.kDordrecht06 12 1897 Ik wacht noch
3741.Koopmans, J.kDordrecht09 12 1897 De Alexander is
3742.Koopmans, J.kDordrecht17 12 1897 Stuur even zo
3743.Koopmans, J.kDordrecht20 12 1897 Zou de inhoud
3744.Koopmans, J.kDordrecht29 xx 1897 Zouden we onze
3745.Koopmans, J.kDordrecht01 01 1898 Ik zou Ek.
3746.Koopmans, J.kDordrecht07 02 1898 Van de week
3747.Koopmans, J.kDordrecht26 02 1898 In de "Standaard"
3748.Koopmans, J.b 02Zaandam?26 04 1898 Een klein woordje
3749.Koopmans, J.kDordrecht17 05 1898 Over Dichtertaal wil
3750.Koopmans, J.kDordrecht13 06 1898 Ik schreef heden
3751.Koopmans, J.kDordrecht12 07 1898 Geen onzer gaat
3752.Koopmans, J.kDordrecht19 07 1898 De laatste kantt.
3753.Koopmans, J.kDordrecht02 09 1898 Ik weet van
3754.Koopmans, J.kDordrecht07 11 1898 Denk erom te
3755.Koopmans, J.kDordrecht06 12 1898 Ik geloof dat
3756.Koopmans, J.kDordrecht19 12 1898 't Boek van
3757.Koopmans, J.kDordrecht24 12 1898 Met de uitgever
3758.Koopmans, J.kDordrecht29 12 1898 Van Dr. Holl
3759.Koopmans, J.kDordrecht06 01 1899 Ik denk, dat
3760.Koopmans, J.kDordrecht10 01 1899 Jan Li. is
3761.Koopmans, J.kDordrecht10 02 1899 Ik kreeg zoëven
3762.Koopmans, J.kDordrecht11 02 1899 Die briefjes allebei
3763.Koopmans, J.kDordrecht29 04 1899 Ik heb niets
3764.Koopmans, J.kDordrecht21 05 1899 Ik wou weer
3765.Koopmans, J.kDordrecht26 05 1899 Ik zal zien
3766.Koopmans, J.kDordrecht11 08 1899 Schrijf even: Ik
3767.Koopmans, J.bDubbeldam02 09 1899 In antwoord opaan Haagsche boekhandel- en uitg.mij
3768.Koopmans, J.kDordrecht27 09 1899 Ik zit op
3769.Koopmans, J.kDordrecht01 11 1899 Ik kan M.
3770.Koopmans, J.kDordrecht17 11 1899 Voor 12, maar
3771.Koopmans, J.kDordrecht21 11 1899 M. ligt op
3772.Koopmans, J.kDordrecht09 12 1899 Ik zou op
3773.Koopmans, J.kDordrecht03 01 1900 Ik las je
3774.Koopmans, J.kDordrecht08 01 1900 Man, man, wat
3775.Koopmans, J.kDordrecht02 02 1900 Zoals ik schreef
3776.Koopmans, J.kDordrecht02 07 1900 Hoe gaat het
3777.Koopmans, J.kDordrecht17 09 1900 M'n aantekeningen opondertekend Merc[ator]
3778.Koopmans, J.kDordrecht20 09 1900 Goed; als 't
3779.Koopmans, J.kDordrecht18 12 1900 Vanavond of morgen
3780.Koopmans, J.kDordrecht31 12 1900 Ik dacht over
3781.Koopmans, J.kDordrecht02 01 1901 Zo, de S.S. examinator
3782.Koopmans, J.kDordrecht25 01 1901 Dat is 't juist
3783.Koopmans, J.kDordrecht25 05 1901 Integendeel, ik vind
3784.Koopmans, J.kDordrecht11 01 1902 Schrijf eeven of
3785.Koopmans, J.kDordrecht27 05 1902 Ik heb klaar
3786.Koopmans, J.kDordrecht18 12 1902 Sprache der Buren?
3787.Koopmans, J.bDordt27 02 1903 Nee, niet als
3788.Koopmans, J.kDordrecht22 07 1903 Nee. De Raad
3789.Koopmans, J.kDordrecht06 10 1904 De uitgevers Noorduyn
3790.Koopmans, J.kDordrecht11 10 1904 Neem Karel en Eleg.
3791.Koopmans, J.bDubbeldam27 12 1904 Ik wist natuurlik
3792.Koopmans, J.kDordrecht04 03 1905 Ik zal nog
3793.Koopmans, J.kDordrecht29 07 1905 't Deed me
3794.Koopmans, J.bDordt15 01 1906 Binnen enige dagen
3795.Koopmans, J.kDordrecht16 02 1906 Ja. Zondagochtend Parkzicht
3796.Koopmans, J.kDordrecht02 03 1906 Vòòr April kan
3797.Koopmans, J.bDordt14 03 1906 Ten eerste: over
3798.Koopmans, J.kDordrecht21 03 1906 De grote vraag
3799.Koopmans, J.kDordrecht26 04 1906 Ik heb en had
3800.Koopmans, J.kDordrecht16 06 1906 Dank je: 't
3801.Koopmans, J.kDordrecht25 06 1906 Ja, 't is
3802.Koopmans, J.kDordrecht09 07 1906 Ik zie in
3803.Koopmans, J.kDordrecht23 07 1906 Goed. Laten we
3804.Koopmans, J.kDordrecht07 09 1906 Nou mat it
3805.Koopmans, J.bz.pl.11 12 1906 Er kòmt een
3806.Koopmans, J.bz.pl.13 12 1906 Over de gewraakte
3807.Koopmans, J.kDordrecht12 08 19xx Dus, doorgaan? Wat
3808.Koopmans, S.bBitgum22 10 1911 Earst hie ik
3809.Koopmans, W. Joh.bAkkrum19 10 1911 It die my
3810.Kooy, H.A.k's-Gravenhage02 05 1911 Hoe vleiend me
3811.Kooyker, Albert H.b 02z.pl.00 00 0000 Aangenaam was het
3812.Kooyker, Albert H.kAmersfoort24 10 1896 De Gesch. v.d.
3813.Kooyker, Albert H.kAmersfoort15 01 1897 Woensdag zal ik
3814.Kooyker, Albert H.kAmersfoort23 07 1897 Ik wist niet
3815.Kooyker, Albert H.kAberystwyth19 08 1903 Waar U reeds
3816.Kooyker, Albert H.bAberystwyth08 09 1903 Met genoegen vernam
3817.Kooyker, Albert H.kArnhem17 08 1916 Nog geen tentoonstelling
3818.Kooyker, Albert H.kAmsterdam10 01 1917 Vriendelijk zeggen wij
3819.Kortenoever, J.kZwolle04 06 1916 Met genoegen heb
3820.Korvezee-Andringa, B.bDen Haag09 04 1906 Bij dezen ben
3821.Koster, Edward B.kDen Haag11 09 1896 Pater peccavi! Maar
3822.Koster, Edward B.kDen Haag01 01 1904 De Leidsche speech
3823.Koster, Edward B.kDen Haag12 01 1904 De lezerij is
3824.Koster, Edward B.kDen Haag20 03 1904 Heeft T.&L. nog
3825.Koster, Edward B.kDen Haag09 04 1904 Ik heb gewacht
3826.Koster, Edward B.kDen Haag13 10 1904 Ik zie dat
3827.Kraak, HubertbLeeuwarden16 11 1917 Volgens uw verlangen
3828.Kramer, W.bLier, de (Westland)20 11 1916 De Heer Van den Bosch
3829.Krämer, J.L.bz.pl.10 02 1897 In de onmogelijkheid
3830.Krämer, J.L.b's-Gravenhage14 04 1916 Volgaarne zou ik
3831.Krämer, J.L.k's-Gravenhage29 05 1916 Voor de toezending
3832.Kramp, H.G.bAmsterdam08 01 1898 Uit Uwe geeerden
3833.Kreling, M.A.bWinschoten00 00 0000 Dank voor je
3834.Kreling, M.A.kWinschoten27 xx 1887 Vanmiddag 4 uur
3835.Kretzinger, P.H.bAmsterdam06 11 1904 Voor enkele dagen
3836.Kretzinger, P.H.bAmsterdam11 11 1904 In antwoord opmedeondertekend door P.S. van Heerden
3837.Kroes, A.W.J.bRotterdam24 07 1914 De Heer Vredeveld
3838.Kronenberg, A.J.bDeventer00 02 1893 Hiernevens de bespreking
3839.Kronenberg, A.J.bDeventer28 04 1901 Onder dank het
3840.Kruijs, M.H. van 'tbRotterdam31 03 1897 Terwijl ik mij
3841.Kruijs, M.H. van 'tbRotterdam22 04 1897 Zeer gevoelig voor
3842.Kruisinga, E.bWinterswijk18 10 1905 Hierbij zend ik
3843.Kruisinga, E.bWinterswijk09 12 1905 Hiernevens ontvangt u
3844.Kruisinga, E.bAmersfoort07 04 1906 Uw voorstel om
3845.Kruisinga, E.bAmersfoort14 08 1906 Ingesloten zend ik
3846.Kruisinga, E.bAmersfoort21 02 1910 Het doet mij
3847.Kruitwagen, B.bWoerden06 02 1920 Wat spijt hetover Freeska Landriucht
3848.Kruitwagen, B.bWoerden15 03 1920 U zal het
3849.Kruitwagen, B.kBerkel22 03 1920 Tot mijn spijt
3850.Kruyff, C.A. debUtrecht16 02 1885 Volgens afspraak ben
3851.Kruyff, H.P.L.C. deb's-Gravenhage14 08 1896 Omtrent uw persoon
3852.Kruyff, H.P.L.C. deb's-Gravenhage18 08 1896 Het doet mij
3853.Kruyff, H.P.L.C. dekDen Haag21 08 1896 Zeer gaarne maken
3854.Kuile, G.J. terbe 02Almelo02 11 1910 Namens de Vereeniging
3855.Kuile, G.J. terkAlmelo22 11 1910 Het was met
3856.Kuile, G.J. terbAlmelo29 01 1911 Mag ik U
3857.Kuile, G.J. terbAlmelo10 02 1911 Inliggend doe ik
3858.Kuile, G.J. terbAlmelo21 12 1912 De uitslag van
3859.Kuile, G.J. terkAlmelo03 02 1914 Heeft U nog
3860.Kuile, G.J. terkdAlmelo07 01 1915 De Leden derpoststempel 14 01 1915
3861.Kuile, G.J. terkdAlmelo07 01 1915 De Leden derpoststempel 16 01 1915
3862.Kuile, G.J. terbAlmelo01 02 1915 Ik veroorloof mij
3863.Kuile, G.J. terbAlmelo28 02 1915 Mag ik U
3864.Kuile, G.J. terbeAlmelo16 06 1915 Ik heb nu
3865.Kuile, G.J. terkAlmelo23 12 1915 Ik hoop U
3866.Kuile, G.J. terkAlmelo28 08 1917 In beleefd antwoord
3867.Kuile, G.J. terkAlmelo12 10 1917 Deze dient U
3868.Kuile, G.J. terkAlmelo23 10 1917 Vergadering v.h. Bestuur
3869.Kuile, G.J. terbAlmelo30 10 1917 Heden telegrafeerde ik
3870.Kuile, G.J. terkAlmelo23 09 1918 Bestuursvergadering O.R.
3871.Kuile, G.J. terkAlmelo30 09 1918 Het spijt mij
3872.Kuile, G.J. terbAlmelo09 10 1918 In beleefd antwoord
3873.Kuile, G.J. terkAlmelo07 01 1919 De Bestuursleden waren
3874.Kuile, G.J. terbAlmelo23 01 1919 In antwoord op
3875.Kuiper, D.H.H.be 02Bloemendaal13 01 1921 Duid het mij
3876.Kuiper, E.T.bLeeuwarden15 01 1898 Voor een week
3877.Kuiper, E.T.kLeeuwarden20 09 1900 Ik zal de
3878.Kuiper, E.T.kAmsterdam25 09 1901 Met het oog
3879.Kuiper, E.T.kAmsterdam18 02 1902 Naar aanleiding van
3880.Kuiper, W.E.J.kHilversum07 07 1914 Het is eigenlijk
3881.Kummer, J.C.bAmsterdam18 12 1898 Zooals ik U
3882.Kuyk, J. vank's-Gravenhage11 03 1901 Aangezien ik sedert
3883. Lameris, A.bUtrecht16 02 1917 Op 7 Febr.>> alfabet
3884.Lamminga, H.J.bZwolle19 04 1912 Hiermede bied ik
3885.Land, A.kHeerenveen28 12 1887 In antwoord op
3886.Land & Zn., A.kHarlingen25 05 1911 De Heer J.H. Kok
3887.Land & Zn., A.kHarlingen08 06 1911 Zooals ik U
3888.Lange, J. debDeventer15 02 1888 Meermalen gaven wijgeschreven door W.H. Wilterdink
3889.Lange, J. dekDeventer21 02 1888 Wil mij s.v.p.geschreven door W.H. Wilterdink
3890.Lange, J. debDeventer22 02 1888 De door Ugeschreven door W.H. Wilterdink
3891.Langenhuysen, C.L. vanbtAmsterdam26 05 1915 Door enkele vrienden
3892.Langenhuysen, C.L. vanbtAmsterdam06 07 1915 Daar wy vernomen
3893.Langerveldt, J.C.bZwolle00 07 1901 Uw verzoek, om
3894.Langhans, P. (Deutsche Erde)btGotha24 03 1904 Sie hatten die
3895.Langhans, P. (Deutsche Erde)kGotha03 08 1905 Ich bitte nochmals
3896.Laqueur, E.bAmsterdam06 04 1921 Kan ik nog
3897.Laqueur, E.kAmsterdam20 04 1921 Tot mijn spijt
3898.Lautenbach Ezn., D.bRotterdam02 02 1905 Met veel genoegen
3899.Laverman, S.b 02Amersfoort08 10 1911 Ik wit net
3900.Laverman, S.bAmersfoort01 04 1912 Yn de miening
3901.Laverman, S.bAmersfoort25 06 1912 Ik hearde Jou
3902.Laverman, S.beAmersfoort16 08 1912 Howol tige ijnnomd
3903.Laverman, S.kAmersfoort13 03 1913 Yn 1912 is
3904.Laverman, S.bAmersfoort18 11 1913 Tige graech wol
3905.Laverman, S.kAmersfoort27 01 1914 Yn Slj. en Rj.
3906.Laverman, S.kAmsterdam14 02 1916 Mijn wirk fen
3907.Lecoutere, C.kLeuven14 08 1902 Ik zal eens
3908.Lecoutere, C.bLeuven03 10 1904 Hierbijgaande stuur ik
3909.Lecoutere, C.kLeuven09 10 1905 Is het niet
3910.Leenderts (?), J.E.M.kDen Haag19 12 1898 Mijn antwoord op
3911.Leenderts (?), J.E.M.bDelft24 12 1898 Dat ik de
3912.Leenderts (?), J.E.M.bDelft03 01 1899 Zeer beslist raad
3913.Leenderts (?), J.E.M.bDelft04 02 1899 Hoe staat het
3914.Leenderts en Zn., JanbAmsterdam01 02 1892 Verplicht ons ..op
3915.Leenderts en Zn., JankAmsterdam20 02 1892 In antwoord op
3916.Leenderts en Zn., JankAmsterdam29 02 1892 Wij ontvingen van
3917.Leenderts, P.bAmsterdam30 08 1897 Hiernevens een antwoord
3918.Leenderts, P.bAmsterdam23 11 1897 Hiernevens terug het
3919.Leenderts, P.bAmsterdam27 11 1897 Hiernevens de proef
3920.Leenderts, P.bAmsterdam31 03 1898 Hiernevens de proef
3921.Leenderts, P.bAmsterdam04 10 1899 Het spijt mij
3922.Leenderts, P.kAmsterdam02 05 1904 Mijne te Utrecht
3923.Leenderts, P.kAmsterdam10 04 1907 Wanneer wij het
3924.Leenderts, P.bAmsterdam15 05 1907 Verhuisdrukte is de
3925.Leenderts, P.bAmsterdam21 05 1907 Over enkele dagen
3926.Leenderts, P.bAmsterdam05 06 1907 Hierbij de inleiding
3927.Leenderts, P.bAmsterdam01 07 1907 Gisteren ontving ik
3928.Leenderts, P.bAmsterdam17 09 1908 Naar ik in
3929.Leenderts, P.bAmsterdam31 12 1910 Voorloopig wil ik
3930.Leer & Co., L. vankAmsterdam07 05 1904 Ingevolge aanvrage van
3931.Leer & Co., L. vankAmsterdam09 05 1904 In beleefd antwoord
3932.Leeuwen, J. vankSchiedam07 05 1895 Uw kaart bereikte
3933.Lehman, E.kLeeuwarden14 12 1915 In aansluiting met
3934.Leij, J. bij deb 02Jobbegea17 10 1911 Ik haw der
3935.Lennep, M.F. vanbAerdenhout05 09 1910 Hartelijk dank voor
3936.Lennep, M.F. vanbAerdenhout06 12 1910 Met belangstelling las
3937.Lennep, M.F. vanbAerdenhout12 12 1910 Uw handschrift vond
3938.Lennep, M.F. vankAerdenhout05 07 1911 Van de heeren
3939.Lennep, M.F. vanb 02Aerdenhout06 08 1911 Hartelijk dank voor
3940.Lennep, M.J. vanbeHaarlem21 07 1911 Vergun mij U
3941.Lennep, M.J. vanbHaarlem07 08 1911 Ik dank U
3942.Leopold, J.A.o 06z.pl.00 00 0000 Kieschheid en vreemde woorden
3943.Leopold, J.A.kAmsterdam07 05 1891 Hierbij de proef
3944.Leopold, J.A.bAmsterdam09 11 1892 Ontvang mijn vriendelijke
3945.Leopold, J.A.bAmsterdam00 02 1893 Hierbij een klein
3946.Leopold, J.A.bAmsterdam19 03 1893 Mijn verstand is
3947.Leopold, J.A.kMiddelburg05 09 1895 Van mijn omzwervingen
3948.Leopold, J.A.bMiddelburg18 06 1896 Een kort briefje
3949.Leopold, J.A.kMiddelburg16 07 1896 Het hoofd loopt
3950.Leopold, J.A.kNijmegen13 05 1897 Houd mij ten
3951.Leopold, J.A.kNijmegen04 06 1897 Neen, vergeten heb
3952.Leopold, J.A.bNijmegen27 11 1899 In antwoord op
3953.Leopold, J.A.kNijmegen30 01 1901 Sedert drie weken
3954.Leviticus, F.bAmsterdam04 07 1892 Op Uwe uitnoodiging
3955.Leviticus, F.bAmsterdam02 12 1902 Naar aanleiding Uwer
3956.Leviticus, F.b 02Amsterdam09 07 1903 Ingesloten ontvangt U
3957.Levy, J.A.bAmsterdam12 01 1907 Uw heer broeder
3958.Leydesdorff, JuliusbeMeppel07 07 1901 Excuseer 't uitblijven
3959.Leydesdorff, JuliusbMeppel15 11 1901 In de bijna
3960.Leydesdorff, JuliusbMeppel24 11 1901 Excuseer s.v.p. 't
3961.Leydesdorff, JuliuskMeppel02 12 1901 Tot mijne spijt
3962.Leydesdorff, JuliuskMeppel14 12 1901 Zooeven kom ik
3963.Leydesdorff, JuliuskMeppel01 01 1902 Uw briefkaart ontving
3964.Leyds, mevr.TUtrecht13 02 1904 Doctor thans Berlin
3965.Leyds, mevr.TUtrecht16 02 1904 Doctor afwezig zal
3966.Leyds, W.J.TBerlin14 02 1904 Comité Pretoria beveelt
3967.Leyds, W.J.bUtrecht24 02 1904 In antwoord opgeschreven door J. Duiven
3968.Leyds, W.J.b 02Utrecht25 05 1904 Van Generaal Bothamet briefafschrift door W.J.C. Brebner
3969.Leyds, W.J.bUtrecht18 06 1904 Het kan geen
3970.Leyds, W.J.bt 02Utrecht18 06 1904 Na een paaraan W. Hoorman te Haarlem
3971.Leyds, W.J.bUtrecht20 06 1904 Ik ben een
3972.Leyds, W.J.bUtrecht23 06 1904 Uw brief spreekt
3973.Liefde, H. dekHaarlem20 04 1895 De ondergetekende, lidaan P. de Geus te Amsterdam
3974.Liere, W. vanbPutten (Veluwe)10 09 1901 Naar aanleiding van
3975.Ligthart, G.J.bDen Haag00 00 0000 Mijn langdurig zwijgen
3976.Ligthart, G.J.k's-Gravenhage10 07 1899 Gelijk met deze
3977.Ligthart, G.J.k's-Gravenhage13 07 1899 Uw idee van
3978.Ligthart, G.J.k's-Gravenhage16 07 1899 Gaarne zal ik
3979.Ligthart, G.J.k's-Gravenhage25 09 1899 N: 1 - 2 en 3
3980.Ligthart, G.J.k's-Gravenhage26 09 1899 Nu vergat ik
3981.Ligthart, G.J.be 02's-Gravenhage12 11 1899 Ingesloten zend ikaan de Haagsche Boekhandel, met postwissel
3982.Ligthart, G.J.k's-Gravenhage20 01 1900 Ik heb de
3983.Ligthart, G.J.k's-Gravenhage23 01 1900 Uit uw briefk.
3984.Ligthart, G.J.bDen Haag01 10 1901 De heer Belinfante
3985.Ligthart, G.J.bDen Haag18 12 1901 Met het schrijven
3986.Ligthart, G.J.bDen Haag13 12 1903 Reinaert is en
3987.Ligthart, G.J.k's-Gravenhage12 01 1904 Recensie-ex. van R.
3988.Lijs, H.kKampen12 02 1902 'k Ben van
3989.Lintens, C. tebRotterdam25 10 1903 't Doet me
3990.Lintens, C. tebRotterdam24 11 1903 Ik heb dadelijk
3991.Lintens, C. tebRotterdam10 06 1906 Woensdag a.s. komt
3992.Littlewood, L.M.b 02Oranje Vrij Staat00 00 1912 By request of
3993.Lloyd, A.C.G.bKaapstad23 08 1912 Uw brief gedateerd
3994.Loenenk, ? vanbSantpoort24 04 1891 Ik weet niet
3995.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Dank voor je
3996.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Dank voor je
3997.Logeman, HeinbGent00 00 0000 Die questie van
3998.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Dit een gekke
3999.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Even in een
4000.Logeman, HeinbGent00 00 0000 Goddank, dit is
4001.Logeman, Heinb 02Gent00 00 0000 Hedenmorgen heb ik
4002.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Hierbij II van
4003.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Ik heb de
4004.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Ik ben er al
4005.Logeman, HeinbGent00 00 0000 In antwoord op
4006.Logeman, Heinb 02Oxford00 00 0000 In antwoord op
4007.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 In Boers' door
4008.Logeman, HeinbAmsterdam00 00 0000 Je bent er
4009.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Mea culpa! Je
4010.Logeman, HeinoGent00 00 0000 Men vertelt dat
4011.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Vergeef mij dat
4012.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Waarom we dat
4013.Logeman, Heinb 02z.pl.00 00 0000 We hebben vandaag
4014.Logeman, HeinodGent00 00 0000 XIII. Norsk undvoere
4015.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Ziehier mijn weifelend
4016.Logeman, Heinbz.pl.00 00 0000 Zo zijn we1899 in potlood bijgeschreven
4017.Logeman, HeinbGent00 00 0000 Zooeven ontvang ik
4018.Logeman, Hein en DienbHaarlem31 12 1886 Op den 17den
4019.Logeman, HeinbUtrecht25 03 1887 Tandem bomen, kousen
4020.Logeman, Heinb 02Gent08 09 1889 Je vraagt scherpe
4021.Logeman, HeinbWimbledon06 10 1891 De namen Hettema
4022.Logeman, HeinbGent19 11 1891 "De titel staat
4023.Logeman, HeinbHaarlem31 12 1891 Als ge nog
4024.Logeman, HeinbHaarlem03 01 1892 Neen, - 't gaat
4025.Logeman, HeinbGent06 07 1895 Hierbij m'n stik
4026.Logeman, HeinbDen Haag11 09 1895 Vrind, vrind, ik
4027.Logeman, HeinbChristiania05 08 1901 Je briefkaart werd
4028.Logeman, Heinbz.pl.22 09 1901 Hoe je in
4029.Logeman, HeinbRijswijk14 04 1905 Hierbij brief no.
4030.Logeman, HeinbGent25 01 1906 De heer O.
4031.Logeman, HeinbtGent27 01 1906 Uw schrijven vanaan C.H.E. Breijer
4032.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 (Voys: Ich weissbegint met lied
4033.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent00 00 0000 Als zaakpapieren zend
4034.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Dank voor brief
4035.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Dank voor gelukwensen
4036.Logeman-v.d. Willigen, H/Dkz.pl.00 00 0000 Dank je. Ik
4037.Logeman-v.d. Willigen, H/DbHaarlem00 00 0000 Dank voor briefje
4038.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 De overgang is
4039.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Dezer dagen antwoord
4040.Logeman-v.d. Willigen, H/DbUtrecht00 00 0000 Een prachtige avond
4041.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Eenige daags vooruit
4042.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Gisteren laat thuis
4043.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Gisteren je kaart
4044.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 heb, als ikincompleet
4045.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent00 00 0000 Het noodlot en
4046.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent00 00 0000 Hierbij m'n aankondiging
4047.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Hierbij noch dit
4048.Logeman-v.d. Willigen, H/DbInterlaken00 00 0000 Hierbij brief van
4049.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Gent(?)00 00 0000 Hieronder volgen de
4050.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Ik heb groote
4051.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Ik weet heusch
4052.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Ik zend je
4053.Logeman-v.d. Willigen, H/DbHaarlem00 00 0000 Ik had U
4054.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Ik inviteerde je
4055.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent00 00 0000 Je oude vader
4056.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Je hebt in
4057.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Gent00 00 0000 Je weet wel
4058.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Je vergist je
4059.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent00 00 0000 Lees dezen brief
4060.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Let niet op
4061.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Nu pas kom
4062.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 O, o, o!
4063.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Onder het gekakel
4064.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Op een van
4065.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Quelle silence, que
4066.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Some there are
4067.Logeman-v.d. Willigen, H/DbHaarlem00 00 0000 Uw telegrammenstijl briefkaarten
4068.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Verrassende tijding! Ook
4069.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent00 00 0000 Verwacht niet, Marie
4070.Logeman-v.d. Willigen, H/DbtGent00 00 0000 We had just
4071.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Wright Wülken Vocab.
4072.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.00 00 0000 Ziehier het beloofde
4073.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Hamlebaek11 03 0000 Dank voor jullie
4074.Logeman-v.d. Willigen, H/DbHaarlem19 04 1884 Het idee is
4075.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Rock-Ferry08 09 1884 Reeds sedert langen
4076.Logeman-v.d. Willigen, H/DbHaarlem17 12 1884 De Zwolsche Heeren
4077.Logeman-v.d. Willigen, H/DbHaarlem11 01 1885 Ik stond stom
4078.Logeman-v.d. Willigen, H/DbHaarlem05 06 1885 Als de pen-soort
4079.Logeman-v.d. Willigen, H/DbRock-Ferry09 08 1885 Zoo zekere voorvallen
4080.Logeman-v.d. Willigen, H/DbUtrecht01 10 1885 Eergisteren was ik
4081.Logeman-v.d. Willigen, H/DkUtrecht31 10 1885 Zooeven ontving ik
4082.Logeman-v.d. Willigen, H/DkBirkenhead04 01 1886 Dank voor uwe
4083.Logeman-v.d. Willigen, H/DbUtrecht27 01 1886 En hoe hebt
4084.Logeman-v.d. Willigen, H/DbRock-Ferry06 06 1886 Er zijn twee
4085.Logeman-v.d. Willigen, H/DbRock-Ferry12 07 1886 Dank voor de
4086.Logeman-v.d. Willigen, H/DbRock-Ferry26 07 1886 Ik heb aan
4087.Logeman-v.d. Willigen, H/DkUtrecht14 09 1886 Morgenochtend 11 uur
4088.Logeman-v.d. Willigen, H/DbOosterbeek15 09 1886 Vrijdagochtend 11.10 hoop
4089.Logeman-v.d. Willigen, H/DbUtrecht08 12 1886 Ik heb je
4090.Logeman-v.d. Willigen, H/DbUtrecht03 06 1887 Morgen heb ik
4091.Logeman-v.d. Willigen, H/DbOverveen25 06 1887 Misschien verstaat ge
4092.Logeman-v.d. Willigen, H/DkOxford19 10 1887 Dat had je
4093.Logeman-v.d. Willigen, H/DkLondon15 02 1888 Sedert ...fragment
4094.Logeman-v.d. Willigen, H/DkLondon21 02 1888 Alles in orde
4095.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem08 04 1888 De upstalboom passage
4096.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem25 05 1888 Dank voor uw
4097.Logeman-v.d. Willigen, H/DbLeiden06 06 1888 Op heden den
4098.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem23 07 1888 Zoudt ge even
4099.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem31 07 1888 Zoudt ge mij
4100.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem18 08 1888 De kermisdrukte maakt
4101.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem25 08 1888 Van de Clar. Press
4102.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem04 09 1888 Dank voor uwe
4103.Logeman-v.d. Willigen, H/DkLondon14 09 1888 Zaterdag j.l. verzond
4104.Logeman-v.d. Willigen, H/DkLondon24 09 1888 Zooeven pakte ik
4105.Logeman-v.d. Willigen, H/DkOxford13 10 1888 Dank voor je
4106.Logeman-v.d. Willigen, H/DkOxford20 10 1888 Weldra zult geincompleet
4107.Logeman-v.d. Willigen, H/DkOxford26 10 1888 Met processiespel bedoel
4108.Logeman-v.d. Willigen, H/DkUtrecht02 11 1888 Briefkaart ontvangen. Ge
4109.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem19 11 1888 Mijn vader is
4110.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem10 12 1888 Napier schreef mij
4111.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand06 02 1889 Mij gaat 't
4112.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand02 03 1889 ontvangen. Verheugt mijincompleet
4113.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand01 04 1889 Reeds had ik
4114.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent30 05 1889 Eindelijk zult ge
4114.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 06 1889 Mea culpa. 't Spijt4114a
4115.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand28 06 1889 Dank voor gelukwenschen
4116.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent05 09 1889 Het verheugt mij
4117.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand01 11 1889 inzage Zur Gesch.incompleet
4118.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand22 11 1889 Siebs heb ik
4119.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand21 12 1889 ge hebt nog
4120.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand21 03 1890 Ik kom - als
4121.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem18 09 1890 Uw kaart werd
4122.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand28 12 1890 Dank voor uwe
4123.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand06 02 1891 Gisterenavond ontving ik
4124.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGand09 03 1891 Ik kom maar
4125.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand16 03 1891 Uw brief en
4126.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand19 03 1891 Van de mij
4127.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGandxx 03 1891 Ge hebt toch
4128.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem07 04 1891 Hierbij een Mod. L.
4129.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem08 04 1891 Hierbij de revisie
4130.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem10 04 1891 Dank voor je
4131.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand18 04 1891 Zooeven brief ontvangen.
4132.Logeman-v.d. Willigen, H/DkParis30 05 1891 Brief ontvangen. - Daarover
4133.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand10 06 1891 Mijn brief uit
4134.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand09 08 1891 Sedert mijn brief
4135.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand18 08 1891 Ik hoop te
4136.Logeman-v.d. Willigen, H/DkWimbledon09 10 1891 ontv. - Geen overdrukkenincompleet
4137.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand13 10 1891 Gisteren zond ik
4138.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand22 10 1891 Ge hebt gelijk
4139.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand26 10 1891 Je zult nu
4140.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand29 10 1891 Ik moet nu
4141.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand17 11 1891 Hierbij mijne "stikken"
4142.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem28 12 1891 Dank voor Uw
4143.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand27 01 1892 Dank voor uw
4144.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand31 03 1892 Reeds lang geleden
4145.Logeman-v.d. Willigen, H/DkLeiden19 04 1892 Dank voor Uw
4146.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 05 1892 D. en ik
4147.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 06 1892 Den 6den +
4148.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand02 08 1892 Ik haast mij
4149.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem30 08 1892 Na ontvangst van
4150.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand23 09 1892 't Zal wel
4151.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent31 10 1892 Gisteren pas ontving
4152.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand17 11 1892 Daar ontvang ik
4153.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand05 12 1892 Dank voor Leesboek
4154.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand30 12 1892 Den Lezer en
4155.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand03 01 1893 Zooeven briefkaart ontvangen
4156.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 01 1893 Zaterdag j.l. ben
4157.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand13 01 1893 Koll. heeft mij
4158.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent16 01 1893 Ik heb volgens
4159.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand01 02 1893 Oef, dat is af!
4160.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand15 02 1893 Zoo ongeveer 14
4161.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand24 02 1893 De Mr. R.
4162.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem11 03 1893 Uit Haarlem wordt
4163.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand22 03 1893 Hoe of je
4164.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 04 1893 Tehuis komende van
4165.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand26 04 1893 Op je laatste
4166.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem03 07 1893 Hartelijk dank voor
4167.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand27 11 1893 Ik wou dat
4168.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand03 12 1893 Desillusioneeren! Dat's ook
4169.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand18 12 1893 Zooeven een 19
4170.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand27 12 1893 Zooeven heb ik
4171.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand22 11 1894 D. bed. M.
4172.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand16 03 1895 Ik zou zoo
4173.Logeman-v.d. Willigen, H/Dkz.pl.10 07 1895 van H.'s goeieincompleet
4174.Logeman-v.d. Willigen, H/DbDurbuy03 08 1895 Vanochtend ontving ik
4175.Logeman-v.d. Willigen, H/DkAmsterdam05 09 1895 Hierbij de proef
4176.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand03 04 1896 Hierbij je "stik"
4177.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem02 10 1896 Je briefkaart is
4178.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand12 01 1897 Antwoord op je
4179.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand20 01 1897 Het hoge woord
4180.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand02 02 1897 't Valt H.
4181.Logeman-v.d. Willigen, H/DbWimbledon23 03 1897 Ik heb je
4182.Logeman-v.d. Willigen, H/DkWimbledon26 03 1897 Hierbij proef terug
4183.Logeman-v.d. Willigen, H/DbOxford01 06 1897 Na je jarige
4184.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand13 10 1897 Uit Duitsland teruggekeerd
4185.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand08 11 1897 (Lieve Mama,) N.B.
4186.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand17 02 1898 Gisterenavond verzond ik
4187.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand02 03 1898 Wil je me
4188.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 06 1898 Dit is de
4189.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand28 06 1898 Ik zal jezelf
4190.Logeman-v.d. Willigen, H/DkBrugge06 11 1898 Ja, wat zal
4191.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand15 11 1898 Daar je me
4192.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand22 11 1898 Goed ik zal
4193.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand09 01 1899 Je kaart arriveerde
4194.Logeman-v.d. Willigen, H/DkLeiden16 01 1899 Ben bar verkouden
4195.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand07 02 1899 Wat betekent sat.

 4196. vervallen

4197.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent21 06 1899 Veel dank voor
4198.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand28 09 1899 Ik hoor al
4199.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand31 10 1899 Ik ben natuurlik
4200.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 11 1899 Aha, er is
4201.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Gent06 01 1900 Nee, ik kan
4202.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand14 01 1900 Hierbij zend ik
4203.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent18 01 1900 Ik zit te
4204.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand26 01 1900 Het verbaast me
4205.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent30 01 1900 Dank voor je
4206.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent06 02 1900 Waarde vriend of
4207.Logeman-v.d. Willigen, H/DkBergen Binnen28 02 1900 Karnavaldrukte ontlopen! Nu
4208.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent26 04 1900 Je weet zeker
4209.Logeman-v.d. Willigen, H/DkRagaz14 06 1900 Gisteren avond ontving
4210.Logeman-v.d. Willigen, H/DkWokingham02 08 1900 Ik weet niet
4211.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand27 01 1901 Je twee ex.
4212.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand07 03 1901 Eindelik zend ik
4213.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 04 1901 Het spijt me
4214.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand03 05 1901 Ik weet volstrekt
4215.Logeman-v.d. Willigen, H/DbEuskirchen10 06 1901 De briefkaart die
4216.Logeman-v.d. Willigen, H/DkNykjobing26 08 1901 Ik zend je
4217.Logeman-v.d. Willigen, H/DkNykjobing10 09 1901 Ik zend terug
4218.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand26 10 1901 Ik vind 't
4219.Logeman-v.d. Willigen, H/DkdGand27 12 1901 Met de beste wensen
4220.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent02 01 1902 Zo even ontvang
4221.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 01 1902 Supplement op mijn
4222.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand06 01 1902 Dank voor je
4223.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand06 02 1902 Dank voor plaatsing
4224.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand09 02 1902 Zo even ontvang
4225.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand27 02 1902 Laat 't stuk
4226.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand06 03 1902 Zo als dat
4227.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Renkum02 04 1902 Op een zeer
4228.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand06 05 1902 Ik ontving zo
4229.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 05 1902 Van avend ontving
4230.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand15 05 1902 Hierbij zend ik
4231.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand08 06 1902 Gisteren en vandaag
4232.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand21 06 1902 Ik zend je
4233.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand27 06 1902 Dank voor goede
4234.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand29 06 1902 't Stik heb
4235.Logeman-v.d. Willigen, H/DkKristiana12 10 1902 Bonhomme vit encore!
4236.Logeman-v.d. Willigen, H/DkKristiana06 12 1902 Nee bevroren zijn
4237.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand12 01 1903 Du calme, mon
4238.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand15 01 1903 Na een dag
4239.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand07 02 1903 Kaart ontvangen. Ja
4240.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand28 02 1903 Hoor's, - voor zoo'n
4241.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 03 1903 Zo nu en dan
4242.Logeman-v.d. Willigen, H/DbRenkum19 04 1903 Als je van
4243.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand05 05 1903 Wanneer ontvang ik
4244.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 05 1903 Hierbij zend ik
4245.Logeman-v.d. Willigen, H/DkBraunschweig01 06 1903 De stukken uit
4246.Logeman-v.d. Willigen, H/DktGand07 06 1903 Als verjaardagskado 't
4247.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbtz.pl.29 06 1903 Eindelik heb ik
4248.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 07 1903 Hierbij 'n drukproef
4249.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand26 07 1903 Mijn man is
4250.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 08 1903 Dank voor de
4251.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand03 12 1903 Zeg me vooral
4252.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent04 01 1904 Dank. Ik wist
4253.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand12 01 1904 Iets dik grijs
4254.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent21 01 1904 Business first + pleasents after
4255.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent21 01 1904 Zeg, vandaag is
4256.Logeman-v.d. Willigen, H/Dbz.pl.31 01 1904 Hoor 's! Je
4257.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Gent03 02 1904 Ik had niet
4258.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand14 02 1904 Van Honig hoorde
4259.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand17 02 1904 Dank. Gelijk hier
4260.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand18 03 1904 Hierbij de proef
4261.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand19 03 1904 Dank voor kaart
4262.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 04 1904 Van Donderdag a.s.
4263.Logeman-v.d. Willigen, H/DkWimbledon05 04 1904 Zou het zijn
4264.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand06 04 1904 Zo even ontving
4265.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand17 04 1904 Wil je mij
4266.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand20 04 1904 Je stelling lijkt
4267.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand21 04 1904 Hierbij een stuk
4268.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Gent04 05 1904 Ik heb gelezen
4269.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand22 05 1904 Eindelijk heb ik
4270.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand01 06 1904 Goed. Ik schrijf
4271.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 06 1904 Goed. Ik schrijf
4272.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGent11 06 1904 All right. Dank
4273.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent17 06 1904 Ik dank je
4274.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Gent02 07 1904 Heel veel dank
4275.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand07 07 1904 H. bedankt je
4276.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand12 07 1904 Het dikke boek
4277.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Hamlebaek25 07 1904 Niet uit lievigheid
4278.Logeman-v.d. Willigen, H/DkWarfum19 08 1904 Nu begrijp ik
4279.Logeman-v.d. Willigen, H/DkWilderswyl30 08 1904 Dank voor zending
4280.Logeman-v.d. Willigen, H/DkInterlaken04 09 1904 We gaan heden
4281.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand17 09 1904 H. vraagt of
4282.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand18 09 1904 Enchanté. Goed, - deze
4283.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand20 09 1904 Pardon. Nu mijn
4284.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand21 09 1904 Zo even kaart
4285.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand26 09 1904 Ik ken une
4286.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 03z.pl.16 10 1904 Wij zijn 'tBegin door Dien L-vdW, vervolg door Hein L
4287.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Gent24 10 1904 Jouw likdoorn steekt
4288.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent16 11 1904 In antwoord op
4289.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent27 11 1904 Die korrespondentie tussen
4290.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand01 12 1904 In antwoord op
4291.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand12 12 1904 Tegelijk hiermee op
4292.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent18 12 1904 Je briefkaart zou
4293.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand19 12 1904 Bedankt voor je
4294.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand22 12 1904 Dank voor je
4295.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand24 12 1904 Nu heb ik
4296.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent27 12 1904 Naar aanleiding van
4297.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent01 01 1905 Eerste brief in
4298.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHaarlem05 01 1905 Aangezien ik morgen
4299.Logeman-v.d. Willigen, H/DkKjoebenhavn09 01 1905 Er hebben zich
4300.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02z.pl.28 01 1905 In dank ontvangen
4301.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 02Gent07 03 1905 Ja, nu kom
4302.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand31 03 1905 H. komt juist
4303.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand18 04 1905 Hierbij als drukwerk
4304.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent25 04 1905 Ja ik had
4305.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand09 05 1905 Van ochend heeft
4306.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand20 05 1905 Nam alleen Pic-Nic
4307.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand23 05 1905 Zoeven ontvang ik
4308.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand26 05 1905 Ja, als je
4309.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand31 05 1905 Hierbij de proef
4310.Logeman-v.d. Willigen, H/Dkz.pl.01 06 1905 aan welk deelfragment
4311.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand07 06 1905 Vanmorgen van Breyer
4312.Logeman-v.d. Willigen, H/DkHilversum14 06 1905 Copie ontvangen. Wacht
4313.Logeman-v.d. Willigen, H/Db 03Gent21 06 1905 Dank voor brief
4314.Logeman-v.d. Willigen, H/DkOxford27 06 1905 Zaterdag ben ik
4315.Logeman-v.d. Willigen, H/DkOxford03 07 1905 Before I forget
4316.Logeman-v.d. Willigen, H/DkLugano12 08 1905 Dank voor je
4317.Logeman-v.d. Willigen, H/DkInterlaken22 08 1905 Dank voor je
4318.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 09 1905 Dank voor je
4319.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand08 09 1905 Eergisterenavond thuisgekomen. Gisteren
4320.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand18 09 1905 Daar je belang
4321.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand22 09 1905 Wil je een
4322.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand11 10 1905 H.'s broer te P.
4323.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand12 10 1905 Copie in orde
4324.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand16 10 1905 Dank voor je
4325.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand21 10 1905 Dank voor kaart
4326.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand31 10 1905 Ik ben zoo
4327.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand19 12 1905 Met veel genoegen
4328.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand24 12 1905 Gisteren avond thuiskomende
4329.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand04 04 1906 Ik had bij
4330.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand24 05 1906 Amice, d.w.z. amitse
4331.Logeman-v.d. Willigen, H/DbtGent(?)26 06 1906 Door den Heeraan van Looy, uitgever
4332.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand03 07 1906 De uitwerking of omwerking
4333.Logeman-v.d. Willigen, H/DbGent13 07 1906 Nee, met de
4334.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand17 07 1906 Van del twe
4335.Logeman-v.d. Willigen, H/DkKristiana20 08 1906 Ik begreip er
4336.Logeman-v.d. Willigen, H/DkKöbenhavn05 09 1906 Dank vor je
4337.Logeman-v.d. Willigen, H/DkKristiana16 09 1906 Je kaart ontvangen.
4338.Logeman-v.d. Willigen, H/DkKristiana24 09 1906 Zo even je
4339.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand02 10 1906 Gisteren na een
4340.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand25 12 1906 Op mijn vraag
4341.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand05 07 1907 Zie zo, - nu
4342.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand17 02 1908 Tegelijk hiermee verzend
4343.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand13 03 1908 Ny begin ek
4344.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand27 04 1908 Uit Muller's Necroloog
4345.Logeman-v.d. Willigen, H/DkBloemendaal08 06 1908 Zooveel Deensch heb
4346.Logeman-v.d. Willigen, H/DkKjobenhavn06 08 1908 Ik ben nu
4347.Logeman-v.d. Willigen, H/Dkz.pl.23 12 1908 Med de besten
4348.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand02 07 1909 Toe, schrijf me
4349.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand25 10 1909 Zondag 4 Oct.
4350.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand01 11 1909 Op je kaartincompleet
4351.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand16 12 1909 Verbaas je over
4352.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand06 03 1910 Vergeef me dat
4353.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand15 03 1910 Nu is je
4354.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand31 05 1910 Zooeven het pakje
4355.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand15 06 1910 Ik ga ongelukkig
4356.Logeman-v.d. Willigen, H/DkMontjoie18 06 1910 Het is hier
4357.Logeman-v.d. Willigen, H/DkRothenburg07 08 1910 Ja, hier moest
4358.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGent02 03 1911 Dank voor je
4359.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGent09 06 1911 D. heeft je
4360.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand07 03 xxx6 Uit je laatste
4361.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGand19 03 xxxx Ik ben wat
4362.Logeman-v.d. Willigen, H/DkGandxx 07 xxxx Nee van Becht
4363.Logeman, Willem J.kBirkenhead26 07 1889 Mag ik u
4364.Logeman, Willem J.kBirkenhead09 08 1889 Toen uw briefkaart
4365.Loman & FunkekDen Haag17 03 1898 Tegen uw verzoek
4366.Loman & FunkekDen Haag22 09 1898 Een dergelijk verzoek
4367.Loman & FunkekDen Haag29 10 1898 Tot mijn schrik
4368.Loman & FunkekDen Haag22 12 1898 In antwoord op
4369.Loman jr., G.kBurgum04 02 1892 In antwoord oppoststempel Amsterdam 5-2-1892
4370.Longmans, Green & Co.btLondon31 10 1906 We have receivedaan W.J. Viljoen te Stellenbosch
4371.Longmans, Green & Co.bLondon30 11 1909 Met dank berichten
4372.Longmans, Green & Co.bLondon08 12 1909 We zenden u
4373.Longmans, Green & Co.bt 02London23 12 1909 We have to
4374.Longmans, Green & Co.btLondon07 01 1910 We have been
4375.Longmans, Green & Co.btLondon12 01 1910 At the request
4376.Longmans, Green & Co.bLondon12 01 1910 We are much
4377.Longmans, Green & Co.btLondon27 01 1910 Herewith we are
4378.Longmans, Green & Co.btLondon31 01 1910 We are greatly
4379.Longmans, Green & Co.btLondon07 02 1910 We are greatly
4380.Longmans, Green & Co.bLondon11 02 1910 Wij zijn u
4381.Longmans, Green & Co.btLondon15 02 1910 We wrote the
4382.Looijen, D.J.bz.pl.19 07 1905 Tegen het opnemen
4383.Looijenga, F.G.bDe Jouwer10 11 1902 Graeg foldoch ik
4384.Loon Jzn., Jacobus vanbz.pl.00 00 0000 Afzonderlijke afdrukken, half
4385.Loon Jzn., Jacobus vanbz.pl.00 00 0000 Appendix. De Roos
4386.Loon Jzn., Jacobus vanbz.pl.00 00 0000 Geen afdruk vanop gecopieerde brief Kieswet
4387.Loon Jzn., Jacobus vanbz.pl.00 00 0000 Ik ben totincompleet
4388.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden05 01 1884 Zeer tot mijnpoststempel 1885
4389.Loon Jzn., Jacobus vankHarlingen14 12 1884 Bedrieg ik mij
4390.Loon Jzn., Jacobus vanb 02Leeuwarden15 12 1884 Uw briefkaart ontving
4391.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden16 12 1884 Uwe aanteekening noot
4392.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden19 12 1884 Gelukgewenscht met uwe
4393.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden20 12 1884 De eerste voorslag
4394.Loon Jzn., Jacobus vankHarlingen28 12 1884 Van de 3
4395.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden08 02 1885 Naar aanleiding van
4396.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden28 03 1885 Op uw schrijven
4397.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden29 01 1886 De C. des Kon.
4398.Loon Jzn., Jacobus vanbz.pl.09 02 1886 De heer Hotterman
4399.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden13 04 1886 Toen ik uw
4400.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden22 05 1886 To middei kaem
4401.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden06 08 1886 Te lang heb
4402.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden15 10 1886 Ontvang ik van
4403.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden27 11 1886 Toen ik eenige
4404.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden28 01 1887 Dank voor uw
4405.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden17 04 1887 Merten fan e Kletten
4406.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden04 01 1888 In de eerste
4407.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden23 01 1888 Alles wat het
4408.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden14 05 1888 Tank foar jins
4409.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden02 09 1888 Toen ik eenigen
4410.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden22 09 1888 Wil mij het
4411.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden03 10 1888 Uw briefkaart c.a.
4412.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden11 10 1888 Hierbij ontvangt gij
4413.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden29 10 1888 Uwe bijdrage over
4414.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden25 11 1888 De Almanak komt
4415.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden25 01 1889 De oanteikening dy
4416.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden15 02 1889 De spraakkunst is
4417.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden05 10 1889 Tuike! Tuike! Hear
4418.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden08 02 1890 It spyt my
4419.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden09 05 1890 Van harte geluks
4420.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden25 05 1890 Hartelijken dank voor
4421.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden05 02 1891 Tank foar jins
4422.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden11 12 1891 Hierbij heb ik
4423.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden03 02 1892 Het staat er toe
4424.Loon Jzn., Jacobus vanb 03Leeuwarden10 02 1892 Ik kon hiermedeaan F. Schaaff te Tjerkwerd
4425.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden29 02 1892 Uwen brief van
4426.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden04 03 1892 Hoogst aangenaam was
4427.Loon Jzn., Jacobus vanb 02Leeuwarden13 03 1892 Uwen brief van
4428.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden14 03 1892 Jister haw ik
4429.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden16 03 1892 Blijde dat wij
4430.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden29 03 1892 Tot nog toe
4431.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden06 07 1892 Eergisteren heb ik
4432.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden08 07 1892 Uw briefk. ontvangen
4433.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden21 08 1892 Hierbij zend ik
4434.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden27 08 1892 Uwen brief van
4435.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden28 08 1892 Het woord bij
4436.Loon Jzn., Jacobus vanb 03Leeuwarden02 09 1892 Wil alle verbeteringeneen van de 3 bl. gedrukt
4437.Loon Jzn., Jacobus vanb 03Leeuwarden30 09 1892 In antwoord op
4438.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden04 10 1892 In uw B
4439.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden09 10 1892 Hierbij een nadere
4440.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden09 10 1892 Hierbij 't eenaan Dijkstra
4441.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden10 10 1892 Vriendelijken dank voor
4442.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden19 10 1892 Wil zoo goed
4443.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden06 11 1892 Uwe nota, mij
4444.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden10 11 1892 De verzending gaat
4445.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden24 11 1892 Men had mij
4446.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden02 12 1892 Hierbij twee kladbriefjes
4447.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden17 12 1892 Hierbij uw brouillon
4448.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden20 12 1892 Nei f 500 is
4449.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden26 12 1892 As't net kin
4450.Loon Jzn., Jacobus vanbz.pl.26 12 1892 Wat ge mij
4451.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden00 01 1893 Ik ben mismoedig
4452.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden09 01 1893 Moge uwe uitvlucht
4453.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden07 05 1893 It .....ste pronkbled
4454.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden14 05 1893 Hierbij zend ik
4455.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden16 05 1893 Ik sjoch jins
4456.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden17 05 1893 Gisteravond ontving ik
4457.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden24 05 1893 Tegelijk met deze
4458.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden29 05 1893 Bij bakkelye staat
4459.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden01 06 1893 Gisteren bij Meyer
4460.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden04 06 1893 Toen ik den
4461.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden08 06 1893 Dezen morgen 10½
4462.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden10 06 1893 Op het zoo
4463.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden12 06 1893 Ik had Feitsma
4464.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden16 06 1893 De Heer v. Blom
4465.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden16 06 1893 Uw brief ontving
4466.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden01 07 1893 Omdat de forreden
4467.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden07 08 1893 Kolom 10-18 van
4468.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden19 08 1893 Wil zoo goed
4469.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden25 08 1893 Morgen zamenkomen gaat
4470.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden05 09 1893 Ik kan niets
4471.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden06 09 1893 Temidden van de
4472.Loon Jzn., Jacobus vankStavoren18 09 1893 Ik zit hier
4473.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden01 04 1894 Wel morgen half
4474.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden05 04 1894 Feitsma is weer
4475.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden07 04 1894 Hierbij de brief
4476.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden18 04 1894 De Commissie van
4477.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden05 05 1894 Nu de H.H.aan Commissie en Bew. Fr. wb.
4478.Loon Jzn., Jacobus vanbz.pl.11 08 1894 Op 1893 was
4479.Loon Jzn., Jacobus vanb 02Leeuwarden11 08 1894 Uwen aan de
4480.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden18 08 1894 Mr. van Blom
4481.Loon Jzn., Jacobus vankOpdam22 09 1894 Uw brief van
4482.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden07 01 1895 Hierbij zend ik
4483.Loon Jzn., Jacobus vanb 02Leeuwarden06 03 1895 Den 10 Februari
4484.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden16 03 1895 Zoolang wij van
4485.Loon Jzn., Jacobus vanb 02Leeuwarden25 03 1895 Gij noemt in
4486.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden28 03 1895 Eene zamenkomst in
4487.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden08 04 1895 Ik heb onder
4488.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden14 04 1895 Fen M. v. Sch.
4489.Loon Jzn., Jacobus vanbLjouwert07 05 1895 Nou it reapook aan W. Dijkstra
4490.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden09 05 1895 De brieven (C- Aardr. Gen.)
4491.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden09 06 1895 Hierbij kolommen 1-32
4492.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden16 06 1895 Westerling zal denkelijk
4493.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden20 07 1895 Hierbij het mandaat
4494.Loon Jzn., Jacobus vankOpdam14 08 1895 Vóór 10 Sept.
4495.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden31 12 1895 Frjuenlyk tank for
4496.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden08 01 1896 Mr. van Blom
4497.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden13 01 1896 "Wat moeten wij
4498.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden15 01 1896 Blijde was ik
4499.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden17 02 1896 Hierbij weer eene
4500.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden24 03 1896 Wel is mijnook aan v. Blom en Dijkstra
4501.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden15 06 1896 Gefeliciteerd met het
4502.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden15 08 1896 Morgen ontvangt gij
4503.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden14 09 1896 Wil zaterdag e.k.
4504.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden15 12 1896 Jins lêste skriuwen
4505.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden27 01 1897 Al spoedig na
4506.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden22 12 1897 In geen half
4507.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden08 01 1898 Persrevisie wordt mij
4508.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden07 05 1898 Ik raad u
4509.Loon Jzn., Jacobus vanb 02Leeuwarden15 08 1898 De inkt droogde
4510.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden07 03 1899 Jister stjûrden Jouaan W. Dijkstra
4511.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden15 03 1899 Fen G. Postmaook aan Dijkstra en Feitsma
4512.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden26 03 1899 Ik hie ha
4513.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden11 05 1899 Ulieder brieven zijn
4514.Loon Jzn., Jacobus vankLeeuwarden27 05 1899 Foar mids Juni
4515.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden05 06 1899 Over 1897 is
4516.Loon Jzn., Jacobus vanbLeeuwarden26 06 1899 Jins rekken oer
4517.Loon Jzn., Jacobus vanbdLeeuwarden30 12 1899 Hiermede vervullen wij
4518.Loon Jzn., Jacobus vanTLeeuwarden09 07 189x Verzoek antwoord op
4519.Loosjes, A.bt 02Leiden16 08 1909 Dat men zich
4520.Loosjes, de ervenkHaarlem07 05 1901 8 pagina's van
4521.Loosjes, de ervenbtHaarlem20 05 1901 In antwoord op
4522.Loosjes, de ervenbtHaarlem23 05 1901 In antwoord op
4523.Loosjes, de ervenkHaarlem07 06 1901 In antwoord op
4524.Looy, S.L. vankAmsterdam00 00 0000 "Levensgril" bladz. 13
4525.Looy, S.L. vanbz.pl.00 00 0000 Dit schrijven is
4526.Looy, S.L. vanbz.pl.00 00 0000 Een vriendelijk verzoekgeschreven door ?
4527.Looy, S.L. vanbz.pl.00 00 0000 Hierbij toestemming van
4528.Looy, S.L. vanaa 02z.pl.00 00 0000 Marie Marx-König
4529.Looy, S.L. vanbAmsterdam21 05 1894 Voor uw tijdschrift
4530.Looy, S.L. vanbAmsterdam16 11 1894 Hiernevens zend ik
4531.Looy, S.L. vankAmsterdam20 11 1894 Neemt u uit
4532.Looy, S.L. vanbAmsterdam17 06 1897 Zoudt u lust
4533.Looy, S.L. vanbAmsterdam20 06 1897 Ik geef U
4534.Looy, S.L. vankAmsterdam07 09 1897 Eline Vere kan
4535.Looy, S.L. vankAmsterdam19 03 1898 In elk geval
4536.Looy, S.L. vankAmsterdam20 01 1899 Wat heb ik
4537.Looy, S.L. vankAmsterdam16 02 1899 Zondag ben ik
4538.Looy, S.L. vankAmsterdam21 02 1899 Ik vergat nog
4539.Looy, S.L. vankAmsterdam24 02 1899 Bundel 3 heb
4540.Looy, S.L. vanbAmsterdam25 02 1899 Naziende oplage van
4541.Looy, S.L. vanbAmsterdam28 02 1899 Uit alles blijkt
4542.Looy, S.L. vanbAmsterdam01 03 1899 Ik heb geen
4543.Looy, S.L. vanbAmsterdam03 03 1899 Ik heb nu
4544.Looy, S.L. vanbAmsterdam06 03 1899 Mr. T..... geeft
4545.Looy, S.L. vanbAmsterdam06 03 1899 Nevengaand krijg ik
4546.Looy, S.L. vankAmsterdam08 03 1899 In de Bloemlezing
4547.Looy, S.L. vankAmsterdam12 03 1899 Daar juist krijg
4548.Looy, S.L. vankAmsterdam12 03 1899 Het gaat goed.
4549.Looy, S.L. vanbAmsterdam12 03 1899 Ik schreef aan
4550.Looy, S.L. vankAmsterdam13 03 1899 Ik zend u
4551.Looy, S.L. vankAmsterdam14 03 1899 De heer Verwey
4552.Looy, S.L. vanbAmsterdam15 03 1899 De Bloemlezing moeten
4553.Looy, S.L. vankAmsterdam21 03 1899 Van den heer
4554.Looy, S.L. vankAmsterdam22 03 1899 Robbers schreef ik
4555.Looy, S.L. vankAmsterdam23 03 1899 Ik kreeg heden
4556.Looy, S.L. vankAmsterdam25 03 1899 Kunt U uit
4557.Looy, S.L. vankAmsterdam25 03 1899 Ook toestemming van
4558.Looy, S.L. vankAmsterdam27 03 1899 Hora Adema wenscht
4559.Looy, S.L. vanbAmsterdam28 03 1899 Hierbij Couperus' Extase
4560.Looy, S.L. vankAmsterdam30 03 1899 Heyermans zal nog
4561.Looy, S.L. vankAmsterdam30 03 1899 Thijm schreef ik
4562.Looy, S.L. vankAmsterdam31 03 1899 Proef van Heyermans
4563.Looy, S.L. vankAmsterdam06 04 1899 De gecorrigeerde pag.
4564.Looy, S.L. vankAmsterdam06 04 1899 Ik zend u
4565.Looy, S.L. vankAmsterdam08 04 1899 Van "de Klompjes"
4566.Looy, S.L. vankAmsterdam11 04 1899 Nitscher(?), Studies naakt
4567.Looy, S.L. vankAmsterdam13 04 1899 Nitscher(?) "Herfst" moet
4568.Looy, S.L. vankAmsterdam14 04 1899 Ik zend u
4569.Looy, S.L. vankAmsterdam17 04 1899 Van een keuze
4570.Looy, S.L. vankAmsterdam19 04 1899 Ik verzuimde U
4571.Looy, S.L. vankAmsterdam21 04 1899 Nu krijg ik
4572.Looy, S.L. vankAmsterdam24 04 1899 Kijkt U voor
4573.Looy, S.L. vankAmsterdam25 04 1899 Laat de bundel
4574.Looy, S.L. vankAmsterdam29 04 1899 Heyermans stuurt maar
4575.Looy, S.L. vankAmsterdam01 05 1899 Zoover ik weet
4576.Looy, S.L. vankAmsterdam03 05 1899 Ik wist gaarne
4577.Looy, S.L. vankAmsterdam04 05 1899 A. Peaux, In Memoriam
4578.Looy, S.L. vankAmsterdam05 05 1899 Toestemming voor "De
4579.Looy, S.L. vankAmsterdam08 05 1899 Ik zend u
4580.Looy, S.L. vankAmsterdam19 05 1899 Hebt U nog
4581.Looy, S.L. vankAmsterdam31 05 1899 Hebben wij wel
4582.Looy, S.L. vankAmsterdam31 05 1899 Ik kreeg proef
4583.Looy, S.L. vankAmsterdam02 06 1899 Ik krijg geen
4584.Looy, S.L. vankAmsterdam02 06 1899 Ik schreef Hofker
4585.Looy, S.L. vankAmsterdam03 06 1899 U stuurt mij
4586.Looy, S.L. vankAmsterdam05 06 1899 De heer Hofker
4587.Looy, S.L. vankAmsterdam10 06 1899 Zend mij "Zieke
4588.Looy, S.L. vankAmsterdam12 07 1899 De stukken aan
4589.Looy, S.L. vankAmsterdam15 07 1899 Bericht mij s.v.pl.
4590.Looy, S.L. vanbAmsterdam17 07 1899 Me dunkt van
4591.Looy, S.L. vankAmsterdam20 07 1899 Ik kreeg bericht
4592.Looy, S.L. vankAmsterdam20 07 1899 Ik kreeg proeven
4593.Looy, S.L. vankAmsterdam22 07 1899 De titel moet
4594.Looy, S.L. vankAmsterdam07 08 1899 Wilt U mij
4595.Looy, S.L. vankAmsterdam21 09 1899 Wil mij even
4596.Looy, S.L. vankAmsterdam12 04 18xx Nog iets: dan
4597.Looy, S.L. vanbAmsterdam00 00 190- Tot mijn ontsteltenisgeschreven door W. Steenhoff
4598.Looy, S.L. vanbAmsterdam08 02 1900 Behoefte aan een
4599.Looy, S.L. vanbAmsterdam27 02 1900 Ik zat voortdurend
4600.Looy, S.L. vankAmsterdam13 01 1902 Uw briefkaart is
4601.Looy, S.L. vanbAmsterdam23 04 1902 Het beste is
4602.Looy, S.L. vanbAmsterdam14 03 1903 Ik hoor dat
4603.Looy, S.L. vanbAmsterdam31 03 1903 Een nieuwe druk
4604.Looy, S.L. vanbAmsterdam05 04 1903 U ontving voor
4605.Looy, S.L. vankAmsterdam14 04 1903 Gaarne zal ik
4606.Looy, S.L. vankAmsterdam17 04 1903 In orde. Hoogachtend
4607.Looy, S.L. vanbAmsterdam08 05 1903 Ik heb de
4608.Looy, S.L. vankAmsterdam13 05 1903 Bij 't opmaken
4609.Looy, S.L. vankAmsterdam22 05 1903 Wil u mij
4610.Looy, S.L. vankAmsterdam18 06 1903 Door afwezigheid is
4611.Looy, S.L. vankAmsterdam23 06 1903 Ik woon in
4612.Looy, S.L. vanbtAmsterdam18 07 1903 In beleefd antwoordgeschreven door S.
4613.Looy, S.L. vanbAmsterdam18 12 1903 Ik ben enigen
4614.Looy, S.L. vanbAmsterdam26 12 1903 Ik moet voor
4615.Looy, S.L. vanbAmsterdam01 01 1904 Mijn beste wenschen
4616.Looy, S.L. vankAmsterdam02 01 1904 Hierdoor deel ikgeschreven door F.d.V.
4617.Looy, S.L. vankAmsterdam08 01 1904 Oude copie kunt
4618.Looy, S.L. vanbAmsterdam11 01 1904 Circulaires zijn verzonden.
4619.Looy, S.L. vanbAmsterdam22 01 1904 Hierbij heb ik
4620.Looy, S.L. vankAmsterdam27 01 1904 Tijl kan bl.
4621.Looy, S.L. vankAmsterdam01 02 1904 Ik zend u
4622.Looy, S.L. vankAmsterdam03 02 1904 Voor eenige dagengeschreven door F.d.V.
4623.Looy, S.L. vankAmsterdam05 02 1904 Blijven dan de
4624.Looy, S.L. vankAmsterdam05 02 1904 Reddingius(?) geeft toestemming
4625.Looy, S.L. vanbAmsterdam10 02 1904 Hierbij deel ikgeschreven door F.d.V.
4626.Looy, S.L. vankAmsterdam11 02 1904 Van Arthur van Schendel
4627.Looy, S.L. vanbAmsterdam19 02 1904 Ik kreeg na
4628.Looy, S.L. vankAmsterdam20 02 1904 Ik ontving noggeschreven door F.d.V.
4629.Looy, S.L. vanbAmsterdam24 02 1904 Ik kreeg nog
4630.Looy, S.L. vanbAmsterdam27 02 1904 Moeten wij iets
4631.Looy, S.L. vankAmsterdam01 03 1904 Welke bijdrage vangeschreven door F.d.V.
4632.Looy, S.L. vankAmsterdam03 03 1904 Van Hulzen Bijbelvragen
4633.Looy, S.L. vanbAmsterdam07 03 1904 Van Deyssel is
4634.Looy, S.L. vankAmsterdam08 03 1904 Het adres vangeschreven door F.d.V.
4635.Looy, S.L. vankAmsterdam08 03 1904 Ik kan nu
4636.Looy, S.L. vankAmsterdam08 03 1904 Ik ontving zooeven
4637.Looy, S.L. vanbAmsterdam11 03 1904 Hierbij een schrijven
4638.Looy, S.L. vanbAmsterdam12 03 1904 Zoo ik U
4639.Looy, S.L. vanbAmsterdam21 03 1904 Ik schreef v. Deyssel
4640.Looy, S.L. vankAmsterdam22 03 1904 Van Hulzen's uitgaven
4641.Looy, S.L. vankAmsterdam25 03 1904 De heer Bulap
4642.Looy, S.L. vankAmsterdam28 03 1904 Van Steyn Streuvens(!)
4643.Looy, S.L. vankAmsterdam07 04 1904 Toestemming gekregen voorgeschreven door F.d.V.
4644.Looy, S.L. vankAmsterdam09 04 1904 Ja dat is
4645.Looy, S.L. vanb 02Amsterdam11 04 1904 Bijgaand stuur ik
4646.Looy, S.L. vanbAmsterdam11 04 1904 Ik schreef indertijd
4647.Looy, S.L. vankAmsterdam22 04 1904 U mag Fach
4648.Looy, S.L. vanbAmsterdam25 04 1904 Ik was in
4649.Looy, S.L. vankAmsterdam27 04 1904 Wat krijgt die
4650.Looy, S.L. vankAmsterdam06 05 1904 Zou U zoogeschreven door F.d.V.
4651.Looy, S.L. vankAmsterdam10 05 1904 Hoe is het
4652.Looy, S.L. vanbAmsterdam04 06 1904 Wanneer we Pic-Nic
4653.Looy, S.L. vankAmsterdam06 06 1904 De uitgave in
4654.Looy, S.L. vankAmsterdam27 06 1904 Door het afbrekengeschreven door F.d.V.
4655.Looy, S.L. vankAmsterdam08 07 1904 Het stuk overgeschreven door F.d.V.
4656.Looy, S.L. vanbAmsterdam11 07 1904 Na het feest
4657.Looy, S.L. vanbAmsterdam09 09 1904 Door afwezigheid van
4658.Looy, S.L. vanbAmsterdam06 10 1904 Hierbij ontvangt u
4659.Looy, S.L. vanbAmsterdam01 01 1905 Het bedrag lag
4660.Looy, S.L. vanbAmsterdam10 01 1905 Mijn excuus voor
4661.Looy, S.L. vankAmsterdam22 05 1905 Het boekje van
4662.Looy, S.L. vanbAmsterdam02 06 1906 Ik dank uaan FBH
4663.Looy, S.L. vanbAmsterdam11 06 1906 Ik was Zaterdagaan FBH
4664.Looy, S.L. vanbAmsterdam18 06 1914 Eind volgende week
4665.Looy, S.L. vankAmsterdam29 10 1914 Misschien kan ik
4666.Looy, S.L. vankAmsterdam11 04 1915 Ik geloof dat
4667.Looy, S.L. vankAmsterdam21 07 1915 Ik zie geen
4668.Looy, S.L. vanb 03Amsterdam11 04 1916 Dr. Z.A.V. is bezig
4669.Looy, S.L. vanbAmsterdam03 05 1916 Mijn antwoord is
4670.Looy, S.L. vanbAmsterdam04 05 1916 Gisterenavond, onverwacht kreeg
4671.Looy, S.L. vankAmsterdam13 10 1916 Ik kan u
4672.Looy, S.L. vankAmsterdam02 06 1917 Ik heb alles
4673.Looy, S.L. vankAmsterdam12 04 xxxx Kleine Republiek behoort
4674.Lorentz, AlfredkLeipzig18 11 1884 Auf Ihre Anfrage
4675.Lorentz, AlfredkLeipzig16 02 1885 Hierdurch theile ich
4676.Lorentz, AlfredkLeipzig05 04 1886 Im Besitz Ihrer
4677.Lorentz, AlfredkLeipzig16 10 1886 Ihrem geschätzten Auftrage
4678.Lorentz, AlfredkLeipzig23 10 1886 Wir bestaetigen Ihnen
4679.Ludolph, H.bRotterdam09 02 1914 Mag ik U
4680.Lugard, W.J.kTwello16 05 1910 Zeer tot ons
4681.Luijt Cz., P.A. vanbeLexmond15 11 1909 Uw zoon heeft
4682.Lummel, H.R. vanbNijmegen27 04 1895 In plaats van
4683.Luther, J.odBerlin-Steglitz25 11 1901 Die geehrten Mitarbeiter
4684.Luther, J.bBerlin05 03 1903 Ich bitte Sie
4685.Lynden, R. Melvil vanbUtrecht06 06 1900 Daar er zich
4686. M., J.Cl. v.d.kEde15 05 1906 Ontvang mijn vriendelijken>> alfabet
4687.Maanen, Jan vanbZwolle00 00 0000 Hierbij zend ik
4688.Maanen, Jan vanbz.pl.00 00 0000 Zoudt U zoo
4689.Maanen, Jan vankAmersfoort06 09 1917 Daar de Heer
4690.Maas, A. debMiddelburg20 02 1903 De Dinsdagavond is
4691.Maat, Annigjeb 02Arnhem25 02 1916 Ofschoon mij Uwbevat prospectus
4692.Maat, AnnigjebArnhem16 03 1916 Eigenlijk had ik
4693.Magendans, J.F.bWagenborgen06 12 1897 Mag ik zoo
4694.Maghew, J.I.bOxford14 03 0000 I am veryaan Logeman
4695.Maghew, J.I.bOxford28 09 0000 Greta & Margaret
4696.Maghew, J.I.b 02Oxford03 11 0000 Enclosed I send
4697.Mangerlats, G.N.bHarderwijk17 10 1901 In antwoord op
4698.Mangerlats, G.N.kHarderwijk23 11 1901 Tot mijn spijt
4699.Mansvelt, N.bz.pl.00 00 0000 De ondergetekenden, ledenaan minister Binnenl. Zaken
4700.Mansvelt, N.az.pl.00 00 0000 J.F.E. Celliersliteratuurlijst
4701.Mansvelt, N.bAmsterdam00 00 0000 Tot heden mochten
4702.Mansvelt, N.bStellenbosch17 01 1891 Uw brief v.
4703.Mansvelt, N.bUtrecht27 09 1901 Ik heb de
4704.Mansvelt, N.kUtrecht02 10 1901 Kan onmogelijk eenigen
4705.Mansvelt, N.bUtrecht21 12 1901 Uw briefkaart d.d.
4706.Mansvelt, N.kUtrecht26 12 1901 Het best gelegen
4707.Mansvelt, N.bUtrecht15 01 1902 In antwoord op
4708.Mansvelt, N.bUtrecht02 02 1902 Ik kan niet
4709.Mansvelt, N.bUtrecht17 12 1902 Ik dank u
4710.Mansvelt, N.dAmsterdam12 01 1903 Statuten der VereenigingZuid-Afr. Voorschotkas
4711.Mansvelt, N.bAmsterdam18 03 1903 In antwoord op
4712.Mansvelt, N.bAmsterdam23 05 1903 Wij hebben de
4713.Mansvelt, N.kAmsterdam10 06 1903 Ik kom heden
4714.Mansvelt, N.bAmsterdam13 06 1903 Vergun mij wegens
4715.Mansvelt, N.bAmsterdam02 07 1903 In antwoord op
4716.Mansvelt, N.kAmsterdam21 07 1903 Bedoeld adres is
4717.Mansvelt, N.kAmsterdam24 07 1903 Had uwe ...
4718.Mansvelt, N.kAmsterdam01 08 1903 Dr. Viljoen is
4719.Mansvelt, N.bAmsterdam17 08 1903 Uw briefkaart d.d.
4720.Mansvelt, N.kAmsterdam21 09 1903 Blij, dat ik
4721.Mansvelt, N.kUtrecht24 09 1903 Tot mijn spijt
4722.Mansvelt, N.kAmsterdam01 10 1903 Dr. V. zal
4723.Mansvelt, N.bAmsterdam17 10 1903 Tot mijn spijt
4724.Mansvelt, N.bAmsterdam02 02 1904 Uw schrijven dd.
4725.Mansvelt, N.bAmsterdam06 02 1904 In antwoord op
4726.Mansvelt, N.bUtrecht16 05 1904 Ik heb het
4727.Mansvelt, N.bAmsterdam28 05 1904 In antwoord op
4728.Mansvelt, N.kAmsterdam30 05 1904 Als vervolg op
4729.Mansvelt, N.bAmsterdam10 06 1904 In antwoord op
4730.Mansvelt, N.kAmsterdam02 06 1905 Het spijt mij
4731.Mansvelt, N.kUtrecht06 03 1907 Ben elken dag
4732.Mansvelt, N.kAmsterdam28 03 1907 Ik ben gaarne
4733.Mansvelt, N.kUtrecht21 05 1907 Het spijt mij
4734.Mansvelt, N.kUtrecht05 07 1907 Tot mijn spijt
4735.Mansvelt, N.kAmsterdam09 07 1907 Ik ben wat
4736.Mansvelt, N.oAmsterdam30 01 1909 Verkorte Notulen van
4737.Mansvelt, N.kAmsterdam22 04 1909 Ik weet niet
4738.Mansvelt, N.kAmsterdam09 06 1909 Uw schrijven v.
4739.Mansvelt, N.bAmsterdam10 06 1909 Mijn voorloopig schrijven
4740.Mansvelt, N.bAmsterdam10 06 1909 Namens het Bureau
4741.Mansvelt, N.kAmsterdam24 06 1909 Gisteren is juist
4742.Mansvelt, N.bAmsterdam23 09 1909 Zeer tegen mijn
4743.Mansvelt, N.bAmsterdam28 09 1909 Wij sluiten u
4744.Mansvelt, N.kAmsterdam14 10 1909 Volgens belofte heb
4745.Mansvelt, N.kAmsterdam14 05 1910 Gisteren ontving ik
4746.Mansvelt, N.kAmsterdam09 06 1910 Ontvang mijn dank
4747.Mansvelt, N.bAmsterdam16 02 1911 Op aanbeveling van
4748.Mansvelt, N.bAmsterdam21 02 1911 Eerst heden van
4749.Mansvelt, N.bAmsterdam22 02 1911 Gisteren vergat ik
4750.Mansvelt, N.bAmsterdam14 03 1911 Wij hebben het
4751.Mansvelt, N.kAmsterdam30 07 1912 Ook ik heb
4752.Mansvelt, N.bAmsterdam03 09 1912 Ook ik ben
4753.Mansvelt, N.kAmsterdam30 10 1912 Uw bfk. ontvangen
4754.Mansvelt, N.kdAmsterdam20 01 1913 Buitengewone Vergadering van
4755.Mansvelt, N.kAmsterdam18 01 1915 Naar aanleiding van
4756.Mansvelt, N.bAmsterdam03 11 1915 Het doet mij
4757.Mansvelt, N.bAmsterdam04 03 1916 Bij het opmaken
4758.Mansvelt, N.kAmsterdam07 03 1916 Dank voor Uw
4759.Mansvelt, N.kAmsterdam05 06 1916 Ik vrees, dat
4760.Mansvelt, N.bAmsterdam05 06 1916 Nu ik U
4761.Mansvelt, N.kAmsterdam10 06 1916 Ik heb met
4762.Mansvelt, N.bAmsterdam15 06 1916 Uw briefkaarten van
4763.Mansvelt, N.bAmsterdam06 07 1916 De heer Joh. Visscher
4764.Marais, J.I. e.a.o 02z.pl.12 10 1909 Toen de spellingkwestie
4765.Märckelbach, G.M.bBolsward09 03 1892 Onder dankzegging voor
4766.Märckelbach, G.M.bBolsward28 03 1892 Tegelijk met deze
4767.Märckelbach, G.M.bBolsward16 05 1892 Het artikeltje in
4768.Märckelbach, G.M.b 02Bolsward00 12 1892 Bijgaand schrijven ontvingbevat brief Handelsdrukkerij
4769.Marcus, Iz.bZwolle03 10 1899 Uw schrijven van
4770.Maronier, S.M.bArnhem15 04 0000 Ingevolge Uw wensch
4771.Maronier, S.M.b 02Arnhem09 04 1902 Onze voorzitter, debevat katern Berichten en Meded. V.E.O.
4772.Maronier, S.M.bArnhem16 01 1903 Hierbij zend ik
4773.Maronier, S.M.kArnhem26 01 1903 Een medewerker, die
4774.Maronier, S.M.bArnhem07 03 1903 De Zwolsche leden
4775.Maronier, S.M.bArnhem10 03 1903 Hier is de
4776.Maronier, S.M.kArnhem04 02 1907 Mijn beleefden dank
4777.Maronier, S.M.bArnhem15 04 1907 Er bestaat een
4778.Maronier, S.M.kArnhem12 07 1907 Eergisteren kreeg ik
4779.Maronier, S.M.kArnhem26 08 1907 Dank voor Uw
4780.Maronier, S.M.kArnhem04 12 1907 Met belangstelling heb
4781.Maronier, S.M.kArnhem20 02 1908 Hartelijk dank voor
4782.Maronier, S.M.bArnhem23 03 1908 De brief vanaan ?
4783.Maronier, S.M.bArnhem21 04 1908 In antwoord op
4784.Maronier, S.M.kArnhem23 07 1908 Met groote belangstelling
4785.Maronier, S.M.kArnhem27 09 1908 U hoorde niets
4786.Martin, H. (Fr. Museum)bLeeuwarden21 06 1916 Zeer weinig van
4787.Martin, H. (Fr. Museum)kLeeuwarden08 07 1916 Mijn antwoord op
4788.Martin, H. (Fr. Museum)kLeeuwarden20 06 1917 De complete oude
4789.Martinet, J. van LoenenbSantpoort17 10 1917 Ik kom met
4790.Masman, H. Udenb's-Gravenhage13 11 1909 Op verzoek van
4791.Masman, H. Udenb's-Gravenhage28 12 1916 Ik hab it
4792.Masman, H. Udenb's-Gravenhage08 01 1917 Hjirby in scrift
4793.Masman, H. Udenk's-Gravenhage17 01 1917 Tongersdei-to-joun scil ik
4794.Masman, H. Udenb's-Gravenhage28 01 1917 Hjir is't andert
4795.Masman, H. Udenk's-Gravenhage19 04 1917 Wolle Jo dy
4796.Masman, H. Udenk's-Gravenhage23 04 1917 Wy scille 't
4797.Masman, H. UdenkDen Haag02 09 1919 Wy scille it
4798.Matton, A.bKortrijk24 09 1902 Hiernaast vindt U
4799.Matton, A.bBlankenberge03 06 1903 Mag ik zoo
4800.Matton, A.kCourtrai18 09 1903 We zijn nog
4801.Matton, A.kBrussel04 10 1904 De Handelingen liggen
4802.Meer, C. van derbWarga11 02 1888 Ondergeteekende, geboren Molkwerumer
4803.Meer, C. van derkWarga16 09 1889 Het woord "gidze"
4804.Meer, K. van derkBakhuizen12 09 1895 In den geheelen
4805.Meer, N.P.bRotterdam16 10 1902 Hoezeer ik ook
4806.Meerkerk, I.B.bSappemeer04 11 1906 In Afl. 10
4807.Meert, H. (Alg. Ned. Verb.)b 02Gent03 09 1896 Inhoud v. 'tbevat bijblad Neerlandia
4808.Meert, H. (Alg. Ned. Verb.)b 02Gent03 10 1896 Ik heb, door
4809.Meert, H. (Alg. Ned. Verb.)bGent20 10 1896 Ik zend u
4810.Meert, H. (Alg. Ned. Verb.)bGent26 12 1896 Ik stel me
4811.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Brusse(?) heeft niet
4812.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 De heer Schillemans
4813.Meester, J. debRotterdam00 00 0000 Gaarne wil ik
4814.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Gaarne sta ik
4815.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Goede gedachten komen
4816.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Het doet mij
4817.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Ik wou het
4818.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Ik doe u
4819.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Ik verzuimde U
4820.Meester, J. debRotterdam00 00 0000 Per postpakket zend
4821.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 U moet nu
4822.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Voor vieren vroeg
4823.Meester, J. debz.pl.00 00 0000 Zooals ik zei
4824.Meester, J. debRotterdam28 02 0000 Volgaarne werk ik
4825.Meester, J. debRotterdam23 03 0000 Vriendilk dank, zoowel
4826.Meester, J. debRotterdam10 07 0000 Bij postpakket heb
4827.Meester, J. debRotterdam20 12 0000 Toen mijn stuk
4828.Meester, J. dekRotterdam20 02 1899 Weet u zeker
4829.Meester, J. debRotterdam00 00 19xx Met genoegen zal
4830.Meesters, R.bSteenwijk26 02 1898 Gisteravond woonde ik
4831.Mehler, E.bZwolle17 12 1884 Hoogst aangenaam zal
4832.Mehler, E.bZwolle28 12 1884 Ik heb met
4833.Mehler, F.Z.kAmsterdam31 03 1891 In antwoord op
4834.Meijer en SchaafsmabLeeuwarden28 11 1894 Op de verschillende
4835.Meijer en SchaafsmabLeeuarden03 12 1894 Zooals wij U
4836.Meijer en SchaafsmabLeeuwarden04 12 1894 Houd ons tengoede
4837.Meijer en SchaafsmabLeeuwarden07 12 1895 Van het Friesch
4838.Meijer en SchaafsmakLeeuwarden12 06 1896 Met deze post
4839.Meijer en SchaafsmakLeeuwarden17 08 1897 De beide pakken
4840.Meijer en SchaafsmakLeeuwarden16 11 1899 Tegelijk met deze
4841.Meijer en SchaafsmakLeeuwarden13 12 1905 Ons antwoord op
4842.Meijer en SchaafsmabLeeuwarden31 01 1906 De bewuste vellen
4843.Meijer en SchaafsmakLeeuwarden23 07 1912 In antwoord op
4844.Meijer en SchaafsmabLeeuwarden09 09 1912 Hedenochtend had ik
4845.Meijer en SchaafsmabLeeuwarden17 02 1913 Ingevolge Uw verzoek
4846.Meinsma, K.O.kAmsterdam15 06 1894 Naar ik verneem
4847.Melis, HuibrechtbAntwerpen03 06 1896 De Heer PolNdl. Taal- en Letterk. Congres
4848.Melis, HuibrechtbAntwerpen03 07 1896 In antwoord op
4849.Menalda, C.B.bLeeuwarden29 09 1899 Uwe briefkaart aan
4850.Menalda, C.B.bLeeuwarden03 11 1916 De Comm. der Koningin
4851.MenkemabLeeuwarden03 11 1886 Nevens deze ontvangt
4852.Mensinga, C.bz.pl.00 00 0000 Aan de uitnoodiging
4853.Mensinga, C.bGroningen23 07 1887 Uw brief van
4854.Mersel, F.bVeenhuizen09 07 1897 Voor eenigen tijd
4855.Mertens, A.M.bGrathem30 04 1883 Tot mijn spijt
4856.Meulen, Anne Tjibbes v.d.dBirgum00 00 0000 Nei Birgin ta!
4857.Meulen, D. v.d.kEnschede10 02 1904 Als lid vanaan D. Vredeveld
4858.Meulen, M.E. v.d.kBolsward21 01 1896 Eerst heden had
4859.Meulen, M.E. v.d.kBolsward15 04 1896 Met vriendelijken dank
4860.Meulen, M.E. v.d.kDen Haag23 01 1899 Eindelijk ben ik
4861.Meulen, Tj. G. v.d.b 02z.pl.00 00 0000 Rjucht en sljucht
4862.Meulen, Tj. G. v.d.b 04z.pl.00 00 0000 Waarde en Heer
4863.Meulen, Tj. G. v.d.bBergum11 08 1887 U moogt om
4864.Meulen, Tj. G. v.d.bBergum08 12 1887 Wel man! Ik
4865.Meulen, Tj. G. v.d.bBergum18 09 1897 Ja wol. Ik
4866.Meulen, Tj. G. v.d.b 02Bergum30 12 1897 Toen ik van
4867.Meulen, Tj. G. v.d.bBergum24 08 1899 Wat deed Uw
4868.Meulen, Tj. G. v.d.bBergum29 09 1899 Was in mijn
4869.Meulen, Tj. G. v.d.o 02Bergum27 10 1899 Yn in swiersettige
4870.Meulen, Tj. G. v.d.bBirgum02 07 1900 Jou briefkaert scil
4871.Meulen, Tj. G. v.d.bBirgum23 09 1900 Ha je min
4872.Meulen, Tj. G. v.d.b 02z.pl.06 10 1900 Buten ien forhaal
4873.Meulen, Tj. G. v.d.bBirgum08 07 1901 'k Haw jo
4874.Meulen, Tj. G. v.d.bBirgum04 03 1903 As je jou
4875.Meulen, Tj. G. v.d.bBirgum09 07 1903 It is myn
4876.Meulenhoff, J.M.kAmsterdam07 02 1913 Ik kom gaarne
4877.Meulenhoff, J.M.ktAmsterdam15 12 1921 Aangaande het deeltje
4878.Meulenhoff, J.M.btAmsterdam14 02 1922 Hierbij bevestig ik
4879.Meulenhoff, J.M.btAmsterdam21 02 1922 Dat er voor
4880.Meulenhoff, J.M.btAmsterdam03 04 1922 Ik heb bij
4881.Meulenhoff, J.M.btAmsterdam11 04 1922 Naar aanleiding van
4882.Meulenhoff, J.M.ktAmsterdam11 09 1922 Ik moet U
4883.Meurs, P. vanb's-Gravenhage09 06 1911 Ik heb de
4884.Mey, H.W. van derb's-Hage02 08 1906 Duid mij niet
4885.Mey, H.W. van derb's-Gravenhage11 08 1906 Even meteen terugkomen
4886.Meyer, C.H. v.h.bDen Haag07 08 1891 Van mijn uitgever
4887.Meyer, C.H. v.h.bDen Haag07 04 1892 Het spijt mij
4888.Meyer, C.H. v.h.kDen Haag20 06 1892 De drukproeven heb
4889.Meyer, C.H. v.h.bDen Haag12 12 1892 Nevensgaande regelen zou
4890.Meyer, C.H. v.h.bDen Haag10 03 1893 Met veel genoegen
4891.Meyer, C.H. v.h.bDen Haag09 04 1893 Naar aanleiding van
4892.Meyer, C.H. v.h.kDen Haag10 01 1896 Zooeven ontvang ik
4893.Meyer, C.H. v.h.bDen Haag06 04 1906 Na lange jaren
4894.Meyer, C.H. v.h.bDen Haag30 12 1907 Voor eenige maanden
4895.Meyer, C.H. v.h.kDen Haag12 02 1908 Uw briefkaart ontving
4896.Meyer, C.H. v.h.kDen Haag02 04 1908 Op mijn definitief
4897.Meyer, C.H. v.h.kDen Haag31 01 1910 U zult wel
4898.Meyer, G.A.bz.pl.00 00 0000 Na uw bezoek
4899.Meyer, G.A.bZwolle28 02 1906 De Weled. Heer
4900.Meyer, G.A.bZwolle15 03 1906 Verschil van lezing
4901.Meyer, G.A.bZwolle01 03 1911 Na eenig nadenken
4902.Meyer, G.A.bZwolle04 10 1917 Gaarne wenschte ik
4903.Meyer, G.A.bZwolle09 10 1917 Volgens afspraak ben
4904.Meyer, G.A.bZwolle11 10 1917 Aan Mr. ter Kuile
4905.Meyer, J.L.C.A.bHelmond28 06 1892 Van mijn broeder
4906.Meyer, J.L.C.A.bHelmond12 10 1892 In Uw laatste
4907.Meyer, J.L.C.A.bHelmond06 11 1892 Van mijne beide
4908.Meyer, J.L.C.A.bHelmond30 11 1892 Zooeven ontving ik
4909.Meyer, J.L.C.A.bHelmond01 12 1892 Vergun mij, kort
4910.Meyer, J.L.C.A.bHelmond22 12 1892 Hiernevens twee kleinigheden
4911.Meyer, J.L.C.A.kHelmond12 01 1893 Zooals ik U
4912.Meyer, J.L.C.A.bHelmond09 02 1893 In Uw laatste
4913.Meyer, J.L.C.A.bHelmond14 02 1893 Tevergeefs zocht ik
4914.Meyer, J.L.C.A.kHelmond15 02 1893 Dank voor Uw
4915.Meyer, J.L.C.A.bHelmond15 03 1893 Lust heb ik
4916.Meyer, J.L.C.A.bHelmond01 04 1893 Is nevensgaand uitknipsel
4917.Meyer, J.L.C.A.kHelmond05 05 1893 Naar Uwe aanwijzing
4918.Meyer, J.L.C.A.kHelmond15 06 1893 Reeds herhaaldelijk heb
4919.Meyer, J.L.C.A.bHelmond25 06 1893 Nog eens zal
4920.Meyer, J.L.C.A.kHelmond23 10 1893 De aanteekening op
4921.Meyer, J.L.C.A.kHelmond27 12 1893 Tegelijk met deze
4922.Meyer, J.L.C.A.kHelmond05 01 1894 U weet, ik
4923.Meyer, J.L.C.A.kHelmond08 01 1894 Dr. G. kan
4924.Meyer, J.L.C.A.bHelmond08 02 1894 Weet U geen
4925.Meyer, J.L.C.A.b 05Helmond11 06 1894 Hierbij 't bedoelde
4926.Meyer, J.L.C.A.kHelmond03 01 1895 Wat dunkt U
4927.Meyer, J.L.C.A.b 02Helmond05 04 1896 Met belangstelling gelezen
4928.Meyer, J.L.C.A.bHelmond23 04 1896 Eerst een paar
4929.Meyer, J.L.C.A.bHelmond24 11 1896 Proficiat, Amice, ik
4930.Meyer, J.L.C.A.kHelmond07 12 1896 Je wenk van
4931.Meyer, J.L.C.A.bHelmond08 12 1896 Met m'n briefk.
4932.Meyer, J.L.C.A.bHelmond17 04 1897 Nee, niemand van
4933.Meyer, J.L.C.A.bHelmond25 12 1897 'k Zal proberen
4934.Meyer, J.L.C.A.kHelmond10 01 1898 Is a en o
4935.Meyer, J.L.C.A.kHelmond13 01 1898 "Onvrede" leek mij
4936.Meyer, J.L.C.A.kHelmond22 01 1898 Ik begrijp 't
4937.Meyer, J.L.C.A.kHelmond25 01 1898 Polen is noch
4938.Meyer, J.L.C.A.kHelmond17 04 1898 Eindelik is "Onvrede"
4939.Meyer, J.L.C.A.bHelmond19 09 1898 Met beschaamde kaken
4940.Meyer, J.L.C.A.kHelmond10 03 1899 Honig stuurde me
4941.Meyer, J.L.C.A.kHelmond21 03 1899 In de "Groene"
4942.Meyer, J.L.C.A.bHelmond05 06 1899 Heb je een
4943.Meyer, J.L.C.A.kHelmond10 06 1899 Dank voor je
4944.Meyer, J.L.C.A.kHelmond12 06 1899 'k Moest juist
4945.Meyer, J.L.C.A.kHelmond10 09 1899 Hoe gaat het
4946.Meyer, J.L.C.A.kHelmond12 09 1899 De kopie kreeg
4947.Meyer, J.L.C.A.kHelmond02 11 1899 Verpletter mij niet
4948.Meyer, J.L.C.A.bHelmond17 02 1900 Een briefkaart als
4949.Meyer, J.L.C.A.bHelmond03 05 1900 "Ik was weleer gewoon"
4950.Meyer, J.L.C.A.kHelmond19 07 1902 Een goed boek
4951.Meyer, J.L.C.A.kHelmond30 08 1902 Zie in de
4952.Meyer, J.L.C.A.kHelmond01 09 1902 Nog even over
4953.Meyer, J.L.C.A.kHelmond02 09 1902 Antwoord op mijn
4954.Meyer, J.L.C.A.kHelmond07 12 1902 'k Zeg dat
4955.Meyer, J.L.C.A.kHelmond27 01 1903 Van geen enkele
4956.Meyer, J.L.C.A.kHelmond30 01 1903 Gisterenavond tweede lezing
4957.Meyer, J.L.C.A.kHelmond03 02 1903 Nog altijd wacht
4958.Meyer, J.L.C.A.kHelmond10 02 1903 Zaterdagmiddag is Komm.
4959.Meyer, J.L.C.A.kHelmond12 02 1903 Eerst een oude
4960.Meyer, J.L.C.A.kHelmond19 03 1903 Kommandant B. schrijft
4961.Meyer, J.L.C.A.kHelmond29 03 1903 Botha schrijft me
4962.Meyer, J.L.C.A.kHelmond01 12 1903 Over Zuid-Afrika zwijgen
4963.Meyer, J.L.C.A.kHelmond16 12 1903 Zie nu eens
4964.Meyer, J.L.C.A.kHelmond21 11 1904 Benijdenswaardig voorrecht, Gen.
4965.Meyer, J.L.C.A.kHelmond19 01 1905 Taal en Lett.
4966.Meyer, J.L.C.A.kHelmond16 02 1905 Het stuk in
4967.Meyer, J.L.C.A.bHelmond20 10 1905 Bijgaand schrijfsel is
4968.Meyer, J.L.C.A.kHelmond22 11 1905 Ik gaa een
4969.Meyer, J.L.C.A.bHelmond24 01 1906 Goddank niet dood!
4970.Meyer, J.L.C.A.bHelmond11 04 1906 Beloven kan ik
4971.Meyer, J.L.C.A.kHelmond14 05 1906 Voor de tweede
4972.Meyer, J.L.C.A.kHelmond15 09 1906 In ± 11 maanden
4973.Meyer, J.L.C.A.bHelmond25 05 1907 Nog geen bericht
4974.Meyer, J.L.C.A.kHelmond04 06 1907 't Stuk in
4975.Meyer, J.L.C.A.bHelmond06 10 1907 Je briefkaart kreeg
4976.Meyer, J.L.C.A.aHelmond03 11 1908 Werkelik zal ikaan Valkhoff
4977.Meyer, J.L.C.A.kHelmond11 11 1908 Te dikwels kan
4978.Meyer, J.L.C.A.kHelmond25 03 1909 Wat ik als
4979.Meyer, J.L.C.A.bHelmond03 06 1909 Met enige verwondering
4980.Meyer, J.L.C.A.kHelmond24 03 1910 Deze week kreeg
4981.Meyer, J.L.C.A.bHelmond24 06 1910 Mijn dank voor
4982.Meyer, J.L.C.A.bHelmond14 03 1911 Dit schrijven is
4983.Meyer, J.L.C.A.kHelmond15 03 1911 't Is misschien
4984.Meyer, J.L.C.A.kHelmond06 12 1912 Als een St. Nic.
4985.Meyer, J.L.C.A.kHelmond11 12 1912 Tegelijk met je
4986.Meyer, J.L.C.A.bHelmond22 02 1915 In haast even
4987.Meyer, J.L.C.A.bHelmond10 03 1915 Een paar weken
4988.Meyer, J.L.C.A.kHelmond17 04 1915 De gelukkige omstandigheid
4989.Meyer, J.L.C.A.bHelmond10 01 1917 In de nood
4990.Meyer, J.L.C.A.kHelmond14 01 1917 Dank voor je
4991.Michaelis, G.J.(?)bArnhem25 05 1916 In beleefd antwoord
4992.Michaelis, G.J.(?)bRoermond12 06 1916 In antwoord op
4993.Michels, J.B.b 03Schijndel18 02 1912 Bij dezen heb
4994.Michielsen, A.J.kAmersfoort29 11 1905 In beleefd antwoordaan C.H.E. Breijer
4995.Michielsen, A.J.bAmersfoort24 01 1906 In beleefd antwoord
4996.Middelberg, G.A.A.bAmsterdam25 03 1902 De Heeren van
4997.Middelberg, G.A.A.kHaarlem09 07 1902 Vergadering was uiterst
4998.Middelberg, G.A.A.bLa Haye01 10 1902 De Zuid Afr.
4999.Middelberg, G.A.A.bLoenersloot31 05 1909 Door eene buitenlandsche
5000.Middelberg, G.A.A.bLoenersloot23 08 1912 Gaarne zal ik
5001.Middelberg, G.A.A.k's-Gravenhage03 10 1912 Vooreerst zal ik
5002.Miedema, Age S.bz.pl.29 01 1895 Twa fraegen: Hwet
5003.Miedema, Age S.bz.pl.16 05 1895 Hierbij eene vertaling
5004.Miedema, Age S.bSneek28 05 1895 Hierbij, gaarne van
5005.Miedema, Age S.kSneek02 06 1895 Welke boeteregisters zijn
5006.Miedema, Age S.kHarlingen01 03 1897 Ik hab al
5007.Miedema, Age S.kHarns28 11 1897 Ik bin to
5008.Miedema, Age S.bHarns25 06 1898 In wike mannich
5009.Miedema, Age S.bHaarlem15 02 1905 Yet in wirdsje
5010.Miedema, Age S.bHaarlem27 11 1906 Sa'n jier forlîn
5011.Miedema, Age S.bHaarlem24 10 1913 Schepers hie my
5012.Miedema, L.kUtrecht05 04 1906 Nu moet ik
5013.Miedema, M.b 02Reuver14 12 1902 Jo wolle wol
5014.Mingelen, P.C.R.bLeiden03 10 1910 Van den heer
5015.Minnaert, M.kSoest07 10 1921 Bericht van adreswijziging
5016.Mirkelsen, E.bKlanxbüll05 11 1906 Im Begriffe im
5017.Mirkelsen, E.bKlanxbüll15 11 1906 Gestern habe ich
5018.Mirkelsen, E.kKlanxbüll18 11 1906 Glücklicherweise konnte ich
5019.Mirkelsen, E.beKlanxbüll27 11 1906 Leider machen wir
5020.Mirkelsen, E.kKlanxbüll18 12 1906 Hoffentlich haben Sie
5021.Mirkelsen, E.kKlanxbüll29 08 1907 Hoffentlich haben Sie
5022.Mirkelsen, E.bKlanxbüll12 10 1907 In diesen Tagen
5023.Mirkelsen, E.kKlanxbüll14 11 1907 Dank für Ihre
5024.Mirkelsen, E.kKlanxbüll01 08 1908 Darf ich bei
5025.Modderman, H.A.E.bAmsterdam19 06 1907 In antwoord op
5026.Moerkerken, P.U. vankUtrecht20 09 1897 In een paar
5027.Moerkerken, P.U. vankUtrecht08 02 1899 Met veel genoegen
5028.Moerkerken, P.U. vanbUtrecht21 02 1899 Hoe komt U
5029.Moerkerken, P.U. vanbUtrecht06 03 1899 Tot mijne verbazing
5030.Moerkerken, P.U. vanbUtrecht01 04 1899 Er valt over
5031.Moerkerken, P.U. vanbUtrecht27 04 1899 Vannacht wakker liggende
5032.Moerkerken, P.U. vankUtrecht15 04 1910 Bij NRC geweigerd!
5033.Moes, E.W.bAmsterdam06 09 1893 Ik veroorloof mij
5034.Moes, E.W.bAmsterdam25 01 1896 Er zijn klaarblijkelijk
5035.Moes, E.W.kAmsterdam01 08 1896 Uw stuk over
5036.Moes, E.W.bAmsterdam05 08 1896 Met genoegen verneem
5037.Moes, E.W.bAmsterdam02 09 1896 Het verband dat
5038.Moes, E.W.kAmsterdam21 11 1897 Bij het opruimen
5039.Moes, E.W.bAmsterdam07 12 1910 Het mij gezonden
5040.Moes, E.W.kAmsterdam05 12 1911 "Excudit" beteekent op
5041.Molenaar, A.M.bRotterdam22 08 1891 Hierbij neem ik
5042.Molenaar, A.M.kRotterdam20 10 1891 Hedenmorgen ontving ik
5043.Molenaar, A.M.bRotterdam20 04 1904 In antwoord op
5044.Molenaar, A.M.bRotterdam11 05 1904 In antwoord op
5045.Molenaar, A.M.kRotterdam23 07 1904 In antwoord op
5046.Molenaar, A.M.bRotterdam04 01 1905 Hierbij bericht ik
5047.Molenaar, A.M.bRotterdam30 06 1905 In Januari dezes
5048.Molenaar, A.M.bRotterdam25 04 1906 Uw laatste schrijven
5049.Molenaar, P.J.kDen Haag09 09 1918 't Best is
5050.Molengraaffb 02Utrecht30 01 1892 Wegens de veleincl. concept antwoord
5051.MolengraaffbUtrecht03 02 1892 Wanneer door U
5052.MolengraaffkUtrecht10 02 1892 Omtrent het auteursrecht
5053.MolengraaffkUtrecht17 03 1892 Redactie en uitgever
5054.MolengraaffkUtrecht07 07 1892 Ten einde vertraging
5055.MolengraaffbUtrecht25 03 1900 Een Informatie-Bureau in
5056.MolengraaffbtRotterdam15 07 1919 Ik zie mij
5057.Molhuysen, P.C.dZwolle00 00 0000 De Boekzaalboekenlegger
5058.Molhuysen, P.C.kLeiden13 08 1909 Ik ga de
5059.Molhuysen, P.C.kLeiden16 11 1909 In 't Archief
5060.Molhuysen, P.C.btLeiden24 11 1909 In zake het
5061.Molhuysen, P.C.btLeiden22 03 1910 Wy hebben Uw
5062.Molhuysen, P.C.kLeiden04 04 1910 Doe mij genoegen
5063.Molhuysen, P.C.btLeiden14 04 1910 Het doet my
5064.Molhuysen, P.C.kLeiden27 04 1910 Dank voor Gysbert
5065.Molhuysen, P.C.kLeiden03 05 1910 Uitstekend, J.H.H. voor
5066.Molhuysen, P.C.kLeiden22 11 1911 Krijg ik voor
5067.Molhuysen, P.C.bLeiden15 02 1913 We schieten met
5068.Molkenboer, B.H.bHuissen23 12 1915 Eindelijk kan ik
5069.Molkenboer, B.H.bHuissen03 01 1917 Het Nieuwejaar metaan J.H. v.d. Bosch
5070.Moller, H.W.E.aa 05z.pl.17 12 1904 Vergadering 17 December
5071.Moller, H.W.E.bAmsterdam22 09 1907 Eindelik een antwoordje
5072.Moller, H.W.E.bAmsterdam25 09 1907 Mijn dank voor
5073.Moller, H.W.E.bAmsterdam18 11 1907 Het heeft al
5074.Moller, H.W.E.kTilburg19 06 1921 Uw bijdrage heb
5074.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.00 00 0000 Bovenstaande brief spreektbrief van J.P. Botha (Worcester 25 08 1906) doorgezonden; 5074a
5075.Molsbergen, E.C. GodéebStellenbosch30 12 1904 Als drukwerk ontvangtaan Dr. R.A. Kollewijn
5076.Molsbergen, E.C. GodéekStellenbosch12 04 1905 Ik ben blij
5077.Molsbergen, E.C. GodéekStellenbosch31 05 1905 De vergadering van
5078.Molsbergen, E.C. GodéebStellenbosch21 06 1905 Die korrespondent in
5079.Molsbergen, E.C. GodéekStellenbosch14 02 1906 Gisteren zie ik
5080.Molsbergen, E.C. GodéebStellenbosch16 07 1906 Uw kaart van
5081.Molsbergen, E.C. Godéevz.pl.04 09 1906 Hierbij 'n paar
5082.Molsbergen, E.C. GodéekStellenbosch23 01 1907 Op de Taalbondvergadering
5083.Molsbergen, E.C. GodéekStellenbosch16 06 1907 Eindelik zal er
5084.Molsbergen, E.C. GodéekStellenbosch30 10 1907 Eindelik is er
5085.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.01 05 1908 Achterstaand briefje isachter op briefje van P.J.G. de Vos aan Molsbergen
5086.Molsbergen, E.C. GodéekStellenbosch26 05 1909 Met deze mail
5087.Molsbergen, E.C. GodéekKloofstreet14 12 1909 Eeven een lettertje
5088.Molsbergen, E.C. GodéebDen Haag06 04 1910 Pas in 't
5089.Molsbergen, E.C. GodéekAntwerpen07 05 1910 Je zult wel
5090.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag18 05 1910 Terug van 'n
5091.Molsbergen, E.C. GodéekRotterdam15 06 1910 Als steeds wordt
5092.Molsbergen, E.C. GodéekAntwerpen18 07 1910 Laat me je
5093.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag03 08 1910 Alweer sympathie! Jij
5094.Molsbergen, E.C. GodéekDordrecht18 08 1910 Telegram uit Afrika
5095.Molsbergen, E.C. GodéekLouvain03 09 1910 We reisden per
5096.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.11 09 1910 Terug van 't
5097.Molsbergen, E.C. GodéekLondon21 10 1910 L.G. & Co.
5098.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag26 01 1911 Gaarne gaan we
5099.Molsbergen, E.C. GodéebDen Haag07 02 1911 Even, voor 'k
5100.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag23 02 1911 4/iii of 5/iii
5101.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.20 03 1911 Dank voor je
5102.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag30 04 1911 'k Zit nu
5103.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.13 06 1911 Om te beginnen
5104.Molsbergen, E.C. GodéekRotterdam16 06 1911 Hartelik dank voor
5105.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.06 08 1911 Dank, veel dank
5106.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.22 02 1912 Je kaart kreeg
5107.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam24 04 1912 'k Vond je
5108.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam30 04 1912 'k Zie geen
5109.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam21 05 1912 Uit R'dam teruggekeerd
5110.Molsbergen, E.C. GodéebZaandam06 06 1912 Degeen die 'k
5111.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam10 06 1912 Dank voor je
5112.Molsbergen, E.C. GodéebZaandam27 06 1912 Hierbij een en ander
5113.Molsbergen, E.C. GodéebZaandam09 07 1912 Hartelik dank voor
5114.Molsbergen, E.C. GodéebRotterdam18 07 1912 'k Heb je
5115.Molsbergen, E.C. GodéebRotterdam22 07 1912 Uit je kaart
5116.Molsbergen, E.C. GodéebRotterdam26 07 1912 Zo-even krijg 'k
5117.Molsbergen, E.C. GodéekRotterdam29 07 1912 Dank voor je
5118.Molsbergen, E.C. GodéebRotterdam07 08 1912 Gisterenavond werd ik
5119.Molsbergen, E.C. GodéekAmsterdam06 10 1912 Van de heer
5120.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam16 11 1912 'k Heb zo'n
5121.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.18 11 1912 Hierbij gaat de
5122.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam18 11 1912 Je korrekties nam
5123.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam07 12 1912 Zeer dank ik
5124.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam11 01 1913 Dank voor de
5125.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam28 01 1913 Ik heb gewacht
5126.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam23 03 1913 In geen eeuw
5127.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam28 04 1913 Blij dat je
5128.Molsbergen, E.C. GodéekAmsterdam08 05 1913 Nu hebben we
5129.Molsbergen, E.C. GodéekZaandam24 06 1913 Hartelik dank voor
5130.Molsbergen, E.C. GodéekTerneuzen04 08 1913 Je kaart van
5131.Molsbergen, E.C. GodéekTerneuzen28 08 1913 Jammer dat je
5132.Molsbergen, E.C. Godéekz.pl.21 09 1913 Of je gelijk
5133.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.23 11 1913 Straks, op bed
5134.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag18 01 1914 Hartelik dank voor
5135.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag29 01 1914 Wat hebben we
5136.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage05 02 1914 'k Lig met
5137.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage07 02 1914 Als je 't
5138.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag22 04 1914 Vrijdag 1 Mei
5139.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage24 12 1914 'n Goed teken
5140.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage08 03 1915 Je kaart kwam
5141.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.16 04 1915 Zo-even uit Leiden
5142.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage24 04 1915 De voordrachttijd van
5143.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag01 06 1915 We zijn geen
5144.Molsbergen, E.C. GodéekDen Haag12 07 1915 Ja, die Promenade
5145.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage07 08 1915 Dit plan bespraken
5146.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage10 08 1915 Nu Woensdagavond zo
5147.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage14 08 1915 Onze vriend Dr.
5148.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage09 10 1915 't Was gisterenavond
5149.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage21 10 1915 't Deed me
5150.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage03 12 1915 Dank voor je
5151.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage04 01 1916 Dank voor goede
5152.Molsbergen, E.C. Godéeb's-Gravenhage19 01 1916 Ja, we hebben
5153.Molsbergen, E.C. Godéeb's-Gravenhage23 01 1916 Een klein stukje
5154.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.12 02 1916 Biezonder blij waren
5155.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.16 02 1916 De eerste post
5156.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage25 02 1916 'n Paar influenzadagen
5157.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage29 02 1916 Uit Amsterdam niets
5158.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage02 03 1916 Dank voor de
5159.Molsbergen, E.C. Godéebz.pl.27 03 1916 Hedenmorgen kwam je
5160.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage28 04 1916 Engels is geen
5161.Molsbergen, E.C. Godéek's-Gravenhage02 06 1916 Van de Adj.
5162.Molsbergen, E.C. GodéebDen Haag06 06 1916 Wat zijn we
5163.Molsbergen, E.C. GodéekRoosendaal28 09 1916 Hartelike handdruk en
5164.Moltzer, H.E.kUtrecht20 02 1885 Zoo even ontvang
5165.Moltzer, H.E.kUtrecht24 11 1885 Met de hr.
5166.Moltzer, H.E.bUtrecht26 03 1887 Gaarne antwoord ik
5167.Moltzer, H.E.kUtrecht06 04 1887 Mag ik u
5168.Moltzer, H.E.kUtrecht12 06 1887 Heb ik u
5169.Moltzer, H.E.kUtrecht10 10 1887 De geheele zomer
5170.Moltzer, H.E.kUtrecht05 11 1887 Zeer gaarne wil
5171.Moltzer, H.E.kUtrecht23 xx 1887 Dank voor uw
5172.Moltzer, H.E.kUtrecht30 03 1888 Vriendelijk bedankt voor
5173.Moltzer, H.E.kUtrecht16 10 1888 De wijze waarop
5174.Moltzer, H.E.kUtrecht22 07 1889 Die eindexamens! Daardoor
5175.Moltzer, H.E.kUtrecht09 08 1889 Gaarne wil uwe
5176.Moltzer, H.E.bUtrecht05 10 1889 Present-exemplaren herinner ik
5177.Moltzer, H.E.kUtrecht07 11 1889 Ik heb 't
5178.Moltzer, H.E.kUtrecht13 04 1890 De "Casandra" wil
5179.Moltzer, H.E.kUtrecht06 08 1890 Gaarne zal ik
5180.Moltzer, H.E.bUtrecht23 09 1890 Van mijn buitenlandsche
5181.Moltzer, H.E.kUtrecht18 04 1891 Veertien dagen thuis
5182.Moltzer, H.E.kUtrecht14 01 1892 Dat ik u
5183.Moltzer, H.E.kUtrecht12 02 1892 Wat zoudt gij
5184.Moltzer, H.E.kUtrecht10 03 1892 Morgen zend ik
5185.Moltzer, H.E.kUtrecht09 06 1892 Neen, inderdaad, gij
5186.Moltzer, H.E.bUtrecht29 10 1892 Dank voor uw
5187.Moltzer, H.E.bUtrecht27 05 1893 Ik had uit
5188.Moltzer, H.E.bUtrecht01 06 1893 Joas Lambrecht's Spellynghe
5189.Moltzer, H.E.bUtrecht05 09 1893 't Spijt me
5190.Moltzer, H.E.bUtrecht02 01 1895 De proeven zijn
5191.Moltzer, H.E.k 03Utrecht12 01 1895 Zeker, dit brabbel-latijn
5192.Moltzer, H.E.bUtrecht06 04 1895 Op grond v.
5193.Moltzer, H.E.kUtrecht08 04 1895 Tot mijn spijt
5194.Monsma, J.bHuizum11 10 1907 Van plan zijnde
5195.Monsma, S.bz.pl.00 00 0000 In de eerste
5196.Monsma, S.bLeeuwarden09 09 1884 Veel beden heb
5197.Monsma, S.bLeeuwarden15 12 1884 Volgens onze afspraak
5198.Monsma, S. en Saakje HooglandbHallumerhoek03 01 1886 Hartelijk dank voor
5199.Monsma, S.dGroningen00 04 1890 Voorstel van S. Monsma
5200.Mont, Pol debz.pl.00 00 0000 Dat is goed
5201.Mont, Pol dekAntwerpen22 02 1896 Zeer vereerd door
5202.Mont, Pol dekAntwerpen28 09 1896 Februari is niet
5203.Mont, Pol dekAntwerpen20 11 1896 Waarover ik het
5204.Mont, Pol dekAntwerpen15 02 1898 U schreef me
5205.Mont, Pol dekAntwerpen13 09 1901 Ik moet mijn
5206.Mont, Pol dekAntwerpen17 09 1901 't Doet mij
5207.Mont, Pol dekAntwerpen10 11 1901 Mijn nieuw tijdschrift
5208.Mont, Pol dekAntwerpen18 12 1901 Eindelik nr. 1
5209.Mont, Pol dekAntwerpen09 06 1906 Zeer gevleid door
5210.Mont, Pol dekAntwerpen03 05 1912 Ik zou't doen
5211.Montijn, J.F.L.bDoorn00 00 0000 Terwijl ik dit
5212.Montijn, J.F.L.bDoorn00 00 0000 Wel bedankt voor
5213.Montijn, J.F.L.bDoorn16 05 1889 Hierbij eindelijk een
5214.Montijn, J.F.L.bDoorn15 06 1889 Daar de aankondiging
5215.Montijn, Th.J.bDoorn11 07 1888 Als ik mij
5216.Mooij, Herman deaaMegen00 00 0000 Bij Meerenberg (T. en L. XV
5217.Mooij, Herman debMegen12 03 1905 Zouden kleine artikeltjes
5218.Mooij, Herman debMegen26 05 1905 Als ik denincompleet
5219.Moolhuizen, J.J.bDoetinchem07 11 1889 Kunt ge mij
5220.Moolhuizen, J.J.bDoetinchem12 04 1891 Hierbij zend ik
5221.Moolhuizen, J.J.bDoetinchem06 06 1891 Ontvang onder dankzegging
5222.Moolhuizen, J.J.bDoetinchem27 04 1892 Dank voor het
5223.Moolhuizen, J.J.bDoetinchem12 06 1892 De heerlijke stilte
5224.Moolhuizen, J.J.bBeilen31 03 1893 Hartelijk dank voor
5225.Moolhuizen, J.J.bDoetinchem12 07 1893 Hoewel ik je
5226.Moolhuizen, J.J.bDoetinchem16 07 1893 Wees zoo goed
5227.Moolhuizen, J.J.bDoetinchem09 10 1897 Dan zie ik
5228.Mostert, H.vRotterdam00 00 0000
5229.Mostert, H.bRotterdam29 08 1899 Ondergeteekende, abonné op
5230.Mostert, H.bRotterdam12 09 1901 Ondergeteekende, abonné op
5231.Mühlenfeld, O.bHilversum09 04 1916 Nog altijd heb
5232.Mulder, B.b 02Amsterdam00 05 1919 It moeit my
5233.Mulder, J.bUtrecht14 03 1898 Voor eenige dagen
5234.Mulder, P.H.bz.pl.00 00 0000 "Id ter sum"
5235.Mulder, P.H.bz.pl.00 00 0000 "Uit mijn humeur?"
5236.Mulder, P.H.bz.pl.00 00 0000 't Opnemen v/hfragment
5237.Mulder, P.H.bz.pl.00 00 0000 Bijgaand stukje lag
5238.Mulder, P.H.o 03Utrecht00 00 0000 Boekaankondiging "Pro en Contra"
5239.Mulder, P.H.bz.pl.00 00 0000 Rutgers wil natuurl.
5240.Mulder, P.H.bUtrecht26 04 1896 Daar't begin
5241.Mulder, P.H.kUtrecht19 01 1897 Dank U en
5242.Mulder, P.H.bAmsterdam10 04 1898 Edam is losgekomen
5243.Mulder, P.H.bAmsterdam26 07 1899 't Zal U
5244.Mulder, P.H.kAmsterdam29 12 1899 'k Herinnerde me
5245.Mulder, P.H.kAmsterdam29 12 1900 Uw krabbeltje ontvangen
5246.Mulder, P.H.bAmsterdam02 01 1906 'k Heb gevreesd
5247.Mulder, P.H.kz.pl.01 05 1906 Al wat ik
5248.Mulder, P.H.kUtrecht13 05 1906 Uw "circulaire" - ditmaal
5249.Muller, H.C.bUtrecht00 00 0000 Gij doet mij
5250.Muller, H.C.dOxford00 01 1898 Syllabus of a course
5251.Muller, H.C.bUtrecht00 11 1898 Ik houd in
5252.Muller, H.C.bUtrecht00 09 1899 Hiernevens per postpakket
5253.Muller, H.C.bUtrecht22 09 1899 Verleden jaar hield
5254.Muller, H.C.bUtrecht01 10 1899 Dank voor uw
5255.Muller, H.C.kUtrecht23 12 1899 Mijn leerling (Latijn)
5256.Muller, H.C.kUtrecht28 07 1902 Ik heb twee
5257.Muller, H.C.bUtrecht10 09 1902 Gisteren las ik
5258.Muller, H.C.bUtrecht00 10 1902 Ik zond u
5259.Muller, H.C.kUtrecht30 11 1905 Op uwe briefk.
5260.Muller, HendrikbDen Haag12 07 1909 In vriendelijk antw.
5261.Muller, J.W.aa 03z.pl.00 00 0000 De Heeren Naber
5262.Muller, J.W.bz.pl.00 00 0000 Heeft Uw Frie. Wdb.
5263.Muller, J.W.bz.pl.00 00 0000 Ja, ge ziet
5264.Muller, J.W.dZwolle00 00 0000 Van den vos Reynaerde
5265.Muller, J.W.kHaarlem31 07 1888 Van ons beider
5266.Muller, J.W.kLeiden25 08 1888 Het eerste, wat
5267.Muller, J.W.kLeiden08 01 1891 Eene uitgave van
5268.Muller, J.W.bLeiden16 04 1891 Ik ben inderdaad
5269.Muller, J.W.kLeiden22 04 1891 Ik houd mij
5270.Muller, J.W.bLeiden24 06 1891 Nu ik er
5271.Muller, J.W.kLeiden27 06 1891 Ik ben midden
5272.Muller, J.W.bPutten15 07 1891 Hierbij mijn bijdrage
5273.Muller, J.W.kLeiden12 08 1891 Tegelijk hiermede zend
5274.Muller, J.W.kLeiden14 08 1891 Ik verzuimde, geloof
5275.Muller, J.W.kLeiden15 08 1891 In antwoord op
5276.Muller, J.W.kLeiden19 08 1891 Ik heb de
5277.Muller, J.W.kLeiden21 08 1891 Hierbij één vel
5278.Muller, J.W.kLeiden01 09 1891 Zooals Ge misschien
5279.Muller, J.W.kLeiden11 09 1892 Wil Uw gastheerfragment
5280.Muller, J.W.bLeije15 11 1892 'k Mot me
5281.Muller, J.W.kLeiden24 11 1892 Ik wordt schaamrood
5282.Muller, J.W.kLeiden22 06 1893 Ik heb aan
5283.Muller, J.W.kLeiden07 04 1895 Tegelijk hiermee verzend
5284.Muller, J.W.kLeiden25 11 1896 Ik wil U
5285.Muller, J.W.kLeiden01 12 1896 Ik heb eene
5286.Muller, J.W.kLeiden18 03 1897 Mag ik nog
5287.Muller, J.W.kLeiden12 05 1897 Van Beets hoorde
5288.Muller, J.W.kLeiden13 05 1897 Ik verzuimde gisteren
5289.Muller, J.W.kLeiden05 06 1897 Het spoorboekje naziende
5290.Muller, J.W.kLeiden26 06 1897 Mag ik, vóór
5291.Muller, J.W.kLeiden10 09 1897 Wat zal Uw
5292.Muller, J.W.kLeiden28 10 1897 Mag ik U
5293.Muller, J.W.kLeiden03 11 1897 Ik vind Uwe
5294.Muller, J.W.kLeiden25 02 1898 In de jongste
5295.Muller, J.W.bLeiden15 04 1898 Uw verzoek komt
5296.Muller, J.W.kLeiden02 09 1898 Ja, ik ben
5297.Muller, J.W.bLeiden21 10 1898 Hierbij het beloofde
5298.Muller, J.W.kLeiden31 10 1898 Ik was al
5299.Muller, J.W.kLeiden29 11 1898 Kunt ge me
5300.Muller, J.W.kLeiden15 02 1899 Ik belijde schuld
5301.Muller, J.W.kLeiden10 04 1899 "Zo je mij
5302.Muller, J.W.kLeiden25 04 1899 Hierbij de 1ste
5303.Muller, J.W.kLeiden21 06 1899 Letterkunde heeft mij
5304.Muller, J.W.kLeiden09 09 1899 Ja, ja, ja
5305.Muller, J.W.bLeiden15 11 1899 Uw briefkaart van
5306.Muller, J.W.kLeiden09 01 1900 Ik laat u
5307.Muller, J.W.bLeiden21 02 1900 Een antwoord op
5308.Muller, J.W.bLeiden20 05 1900 Ik heb u
5309.Muller, J.W.bLeiden23 07 1900 Hierbij dan eindelyk
5310.Muller, J.W.kBeek bij Nijmegen02 08 1900 Dank voor uw
5311.Muller, J.W.bLeiden08 10 1900 Ik heb de
5312.Muller, J.W.kLeiden12 07 1901 Ik vraag verschooning
5313.Muller, J.W.kLeiden23 10 1901 Ik ben al
5314.Muller, J.W.kLeiden02 12 1901 Aan den uitgever
5315.Muller, J.W.kLeiden27 12 1901 Dank voor uwe
5316.Muller, J.W.kUtrecht02 01 1902 Met dank voor
5317.Muller, J.W.kUtrecht21 11 1902 Woensdag a.s. ben
5318.Muller, J.W.b 02Utrecht29 12 1902 Juist had ik
5319.Muller, J.W.bUtrecht06 01 1903 Spoediger dan ik
5320.Muller, J.W.kUtrecht15 01 1903 Ik heb wel
5321.Muller, J.W.bUtrecht30 01 1903 Hierbij alvast 1000
5322.Muller, J.W.bUtrecht08 02 1903 Hierbij de twee
5323.Muller, J.W.bUtrecht14 02 1903 "Hier hebdie tal
5324.Muller, J.W.kUtrecht28 03 1903 Hierbij de rest
5325.Muller, J.W.kUtrecht08 04 1903 Ik ben gereed
5326.Muller, J.W.kUtrecht13 04 1903 Vandaag ga ik
5327.Muller, J.W.kUtrecht23 04 1903 Ik ontvang daar
5328.Muller, J.W.kUtrecht07 05 1903 Neen, dat kan
5329.Muller, J.W.kUtrecht05 07 1903 Ik zou 't
5330.Muller, J.W.bUtrecht15 07 1903 Hierbij de eerste
5331.Muller, J.W.kUtrecht17 07 1903 Uw brk. vindt
5332.Muller, J.W.kDurbuy23 07 1903 Ik begrijp er
5333.Muller, J.W.kDurbuy31 07 1903 Hierbij het Voorber.
5334.Muller, J.W.kUtrecht25 08 1903 Juist heb ik
5335.Muller, J.W.bUtrecht26 08 1903 Deze proef heb
5336.Muller, J.W.kUtrecht10 09 1903 So seere balch
5337.Muller, J.W.kUtrecht08 10 1903 Indertijd heb ik
5338.Muller, J.W.kUtrecht18 10 1903 Ik tel nu
5339.Muller, J.W.kUtrecht26 10 1903 Ik heb uwe
5340.Muller, J.W.bUtrecht07 11 1903 Ik heb uwe
5341.Muller, J.W.kUtrecht29 12 1903 Ik heb 2
5342.Muller, J.W.kUtrecht18 01 1904 Het pakje met
5343.Muller, J.W.kUtrecht02 04 1904 Wij begrijpen elkaar
5344.Muller, J.W.kUtrecht19 05 1904 Ik heb u
5345.Muller, J.W.bUtrecht05 07 1904 Op uw brief
5346.Muller, J.W.kUtrecht13 09 1904 Ik heb te
5347.Muller, J.W.bUtrecht24 09 1904 Hierbij het stuk
5348.Muller, J.W.kUtrecht12 10 1904 Ik ontving een
5349.Muller, J.W.kUtrecht18 10 1904 't Speet ook
5350.Muller, J.W.kUtrecht20 10 1904 Ik heb de
5351.Muller, J.W.kUtrecht31 10 1904 Ik heb Zaterdag
5352.Muller, J.W.kUtrecht07 11 1904 Zooeven ontving ik
5353.Muller, J.W.bUtrecht24 11 1904 Eindelijk heb ik
5354.Muller, J.W.kUtrecht26 11 1904 Ik ben bereid
5355.Muller, J.W.bUtrecht06 12 1904 Zaterdag ontving ik
5356.Muller, J.W.kUtrecht09 12 1904 Ik krijg morgenmiddag
5357.Muller, J.W.kUtrecht17 01 1905 Zoudt gij voor
5358.Muller, J.W.bUtrecht10 02 1905 Hiernevens het beloofde
5359.Muller, J.W.bz.pl.02 03 1905 "Stille-gangers. Holl.
5360.Muller, J.W.bUtrecht12 05 1905 Ontvang, met Mevrouw
5360.Muller, J.W.kUtrecht11 07 1905 Na mijn laatsten5360a
5361.Muller, J.W.bUtrecht16 04 1906 Een antwoord op
5362.Muller, J.W.bUtrecht07 06 1906 Mej. D. Gaastra
5363.Muller, J.W.b 02Utrecht16 04 1908 Hiernevens de ex.
5364.Muller, J.W.bUtrecht28 04 1908 Hulde en dank
5365.Muller, J.W.bUtrecht15 05 1908 Ik moet bekennen
5366.Muller, J.W.bUtrecht18 05 1909 Ontvang mijne oprechte
5367.Muller, J.W.bUtrecht04 02 1910 Voor zoover ik
5368.Muller, J.W.bUtrecht20 02 1910 Velerlei drukte heeft
5369.Muller, J.W.kUtrecht25 02 1910 Hierbij het Voorbericht
5370.Muller, J.W.bUtrecht27 02 1910 We worden 't
5371.Muller, J.W.bUtrecht01 03 1910 Ai, ai, wat
5372.Muller, J.W.bUtrecht02 03 1910 Zooeven ontvang ik
5373.Muller, J.W.bUtrecht03 03 1910 Al vind ik
5374.Muller, J.W.bLeiden18 12 1920 Voor de toezending

 5375. vervallen

5376.Muller, S.bz.pl.00 00 0000 Na een langdurig
5377.Muller, S.bUtrecht14 09 1893 Uw schrijven kwam
5378.Muller, S.kUtrecht13 12 1893 Hierbij uw proef
5379.Muller, S.kUtrecht17 05 1896 Ik moet u
5380.Muller, S.bUtrecht07 08 1898 Thans ben ik
5381.Muller, S.kUtrecht29 xx 1898 Thuisgekomen ..... nog
5382.Muller, S.kUtrecht14 11 1902 Ik wachtte u
5383.Muller, S.kUtrecht21 11 1902 Ik had wel
5384.Muller, S.bUtrecht26 04 1905 Prof. Dietrich Schäfer
5385.Muller, S.kUtrecht28 08 1905 Zie over de
5386.Muller, S.kUtrecht10 02 1915 Uwe boekjes met
5387.Müller, ?kUtrecht29 01 1892 Kunt ge mij
5388.Müller, ?kUtrecht25 02 1892 Het trok mijn
5389.Müller, ?kUtrecht27 04 1892 Gelukgewenscht met den
5390.Müller, ?kUtrecht12 05 1892 Zouden onze beste
5391.Mürköster, W.F.kUtrecht27 05 1909 Het is mij
5392. Nauta, G.A.o 03Warffum00 00 0000 Naar aanleiding van>> alfabet
5393.Nauta, G.A.bz.pl.00 00 0000 Nu, kèrel, daar
5394.Nauta, G.A.dLeeuwarden06 09 0000 Verloofd: G.A. Nauta
5395.Nauta, G.A.bHeerenveen08 03 1891 Zooals U zich
5396.Nauta, G.A.bHeerenveen18 03 1891 Eindelijk kom ik
5397.Nauta, G.A.bWarfum00 02 1892 Hiernevens de paar
5398.Nauta, G.A.kWarfum09 07 1893 Dank voor de
5399.Nauta, G.A.kWarfum01 06 1894 Ziehier de zeker
5400.Nauta, G.A.bWarffum00 08 1894 Ik ben zoo
5401.Nauta, G.A.kWarfum08 11 1894 Zooeven ontving ik
5402.Nauta, G.A.kWarfum27 11 1894 Stuur me nu
5403.Nauta, G.A.bWarffum14 10 1896 Ik kom jein tweeën gesneden
5404.Nauta, G.A.bWarfum00 05 1898 Ziehier een klein
5405.Nauta, G.A.kWarffum00 09 1898 Ziehier nog eene
5406.Nauta, G.A.bWarffum00 03 1900 Ik kom met
5407.Nauta, G.A.bWarfum08 06 1900 Ziehier een studie
5408.Nauta, G.A.kWarffum01 12 1900 Gaarne zou ik
5409.Nauta, G.A.bWarffum30 10 1903 Hiernevens gaat de
5410.Nauta, G.A.bWarffum26 02 1904 Ik dank U
5411.Nauta, G.A.kWarffum13 04 1904 Wat betreft mijn
5412.Nauta, G.A.bWarffum22 11 1904 Hiernevens gaat de
5413.Nauta, J.P.kVelsen18 12 1907 Eene kleine rectificatie
5414.Nauta, J.P.bVelsen21 12 1907 Bij 't noteeren
5415.Nauta, J.P.bVelsen21 12 1907 Naar aanl. van
5416.Nauta, J.P.bVelsen27 12 1907 Naar aanl. uwer
5417.Nauta, J.P.bVelsen20 01 1908 Naar aanl. van
5418.Nauta, J.P.kVelsen25 01 1908 Op dit oogenblik
5419.Ned. Zuid-Afr. Vereen.kAmsterdam27 04 1912 Tot mijn spijt
5420.Netscher, FransbRotterdam14 03 1899 Ik ontving hetaan S.L. van Looy
5421.Netscher, FranskSantpoort28 03 1901 Ik ben zoo
5422.Neubauer, A.kOxford25 10 1892 According to your
5423.Neurdenbure, E.bUtrecht21 02 1910 Als leerling van
5424.Nicholson, Edward B.bdOxford03 06 1887 I beg you
5425.Nicholson, Edward B.kdOxford18 07 1890 I beg youincompleet
5426.Nicholson, Edward B.bdOxford29 10 1890 I beg you
5427.Niermeyer, J.J.kRotterdam22 12 1905 Dank voor Uwe
5428.Niermeyer, J.J.bAmsterdam24 12 1905 De stukken in
5429.Niermeyer, J.J.kRotterdam07 01 1906 Uwe briefkaart bereikte
5430.Niermeyer, J.J.bRotterdam23 03 1906 Als ik geen
5431.Niermeyer, J.J.kLaag-Keppel04 08 1906 Door een verblijf
5432.Niermeyer, J.J.kScheveningen05 11 1907 Gaarne ben ik
5433.Niermeyer, J.J.kScheveningen10 11 1907 Er is m.i.
5434.Niermeyer, J.J.kScheveningen12 11 1907 Nu begrijp ik
5435.Niermeyer, J.J.kScheveningen13 11 1907 In mijn toestand
5436.Niermeyer, J.J.k's-Gravenhage15 11 1907 Uwe Amerikaansche manier
5437.Niermeyer, J.J.kScheveningen10 12 1907 Heel graag voor
5438.Niermeyer, J.J.bScheveningen22 12 1907 Ik ontving je
5439.Niermeyer, J.J.bScheveningen02 01 1908 Tot mijn spijt
5440.Niermeyer, J.J.kScheveningen26 01 1908 Het is mij
5441.Niermeyer, J.J.kScheveningen29 01 1908 Neen, dat gaat

 5442. vervallen

5443.Niermeyer, J.J.kScheveningen05 02 1908 Ik heb mij
5444.Niermeyer, J.J.kScheveningen05 02 1908 Nu blijkt dat
5445.Niermeyer, J.J.bScheveningen13 02 1908 Alleereerst het Aardr.
5445.Niermeyer, J.J.bScheveningen29 02 1908 Vergeef mij dat5445a
5446.Niermeyer, J.J.bScheveningen22 03 1908 Hierbij de geteekende
5447.Niermeyer, J.J.bScheveningen31 03 1908 De verzameling afdrukken
5448.Niermeyer, J.J.be 02Scheveningen27 04 1908 Dank voor je
5449.Niermeyer, J.J.bScheveningen25 07 1908 Hierbij mijne keuze
5450.Niermeyer, J.J.kScheveningen20 02 1909 Ik kreeg haast
5451.Niermeyer, J.J.bScheveningen20 06 1909 Ik heb gezocht
5452.Niermeyer, J.J.kUtrecht06 04 1910 We eten des
5453.Niermeyer, J.J.kUtrecht23 04 1910 Blijft ge nog
5454.Niermeyer, J.J.bUtrecht09 12 1910 Als postpaket gaat
5455.Niermeyer, J.J.kUtrecht11 03 1911 De kopie gaat
5456.Niermeyer, J.J.kUtrecht27 05 1911 Laat ik U
5457.Niermeyer, J.J.kUtrecht11 10 1911 Brave Zwollenaar, blijkbaar
5458.Niermeyer, J.J.kRotterdamxx xx xxxx Zeer tot mijn
5459.NieuwenhuisbHarlingen23 04 1915 Zooals U bekend
5460.NieuwenhuisbHarns00 05 1915 It spiet my
5461.Nieuwenhuis, JankKoudum11 09 1895 Yn Grou haw
5462.Nieuwenhuis, Jm.b 04Grouw05 12 1902 Mei alle soarten
5463.Nijhoff, D.C.k's-Gravenhage08 09 1890 Eerst in de
5464.Nijhoff, D.C.bDen Haag05 07 1892 Hierneven zend ik
5465.Nijhoff, D.C.bDen Haag14 07 1892 Indien het U
5466.Nijhoff, D.C.bDen Haag27 07 1892 Kunt gij mij
5467.Nijhoff, Martinusbt 02's-Gravenhage00 00 0000 Tegelijk hiermede heb
5468.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage24 06 1892 Gaarne zal de
5469.Nijhoff, Martinusb's-Gravenhage10 07 1895 Ik heb sedert
5470.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage14 02 1898 Met genoegen kunt
5471.Nijhoff, Martinusb's-Gravenhage05 04 1905 Mr. Telting bracht
5472.Nijhoff, Martinusbt's-Gravenhage25 04 1906 Per Post hebmede geschreven door W.J. Viljoen
5473.Nijhoff, Martinusbt's-Gravenhage29 10 1908 Hierby heb ik
5474.Nijhoff, Martinuskt's-Gravenhage16 12 1908 Ik heb geen
5475.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage27 02 1913 Het is waar
5476.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage13 03 1913 Ik zou U
5477.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage09 04 1913 Ik talm niet
5478.Nijhoff, Martinusbt's-Gravenhage12 10 1914 Ik ben het
5479.Nijhoff, Martinusbt's-Gravenhage10 12 1914 Neen, ik vrees
5480.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage11 11 1915 Uit Gent heb
5481.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage18 11 1915 De inlichtingen uit
5482.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage30 11 1915 Prof. Logeman schrijft
5483.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage24 01 1916 Een dag of
5484.Nijhoff, Martinusk's-Gravenhage29 03 1916 Van de 100
5485.Nijland, J. HiddebDordrecht14 07 1902 In antwoord op
5486.Nijland, J.A.kAmsterdam18 11 1902 'k Vindt 't
5487.Nijland, J.A.kAmsterdam16 02 1903 'n Paar dagen
5488.Nijland, J.A.kAmsterdam01 07 1904 Van Kapteyn kreeg
5489.Nijland, J.A.kAmsterdam15 10 1905 Is ter bespreking
5490.Nijland, J.A.kAmsterdam11 05 1906 Uitstekend!
5491.Nijland, J.A.bAmsterdam27 09 1906 Ziehier, al is
5492.Nijland, J.A.kAmsterdam04 10 1906 Vr. dank voor
5493.Nispen, H. v.bBreda16 07 1914 Ik sta op
5494.Nolen, Th.bRotterdam20 01 1894 Bijna zou ik
5495.Nolen, Th.kRotterdam14 11 1902 Goed zo! erelid
5496.Nolen, Th.bRotterdam13 12 1902 Hierbij een exemplaar
5497.Nolens, W.U.bRolduc03 05 1890 't Was me
5498.Nolens, W.U.bRolduc15 06 1890 Alhoewel ik me
5499.Noman & Zn., Joh.bAmsterdam02 11 1901 Door biezondere omstandigheden
5500.Noordewier, H.J. NassaubDelft08 04 1889 Vandaag is er
5501.Noordhoff, J.bte 03Groningen21 12 1915 In antwoord opmet hs. brief van Schaafsma aan Noordhoff
5502.Noordhoff, P.bGroningen24 10 1904 Ik bevestig Uw
5503.Noordhoff, P.bGroningen05 11 1904 Tot mijn spijt
5504.Noordhoff, P.btGroningen16 03 1915 In antwoord op
5505.Noordhoff, P.btGroningen17 07 1915 Tot myn grooten
5506.Noordhoff, P.kWijk aan Zee29 07 1915 Hierbij deel ik
5507.Noordhoff, P.btGroningen29 09 1915 Tot myn spyt
5508.Noordhoff, P.btGroningen30 10 1915 In antwoord op
5509.Noordhoff, P.btGroningen13 11 1915 Tot dusverre heb
5510.Noordhoff, P.bt 03Groningen26 11 1915 Naar aanleiding vanderde is conceptantwoord
5511.Noordhoff, P.btGroningen08 04 1916 In goede orde
5512.Noordwal, Cornelieb 03Den Haag28 01 1897 Gepasseerden zomer heeftderde stuk: boekbesprekingen
5513.Noordwal, CorneliebDen Haag29 04 1897 Ik dank U
5514.Noordwal, Cornelieb 02Den Haag13 05 1897 Ik heb de
5515.Noordwal, CorneliebDen Haag18 06 1897 Mag ik U
5516.Noordwal, CorneliebDen Haag08 11 1897 Om heel eerlijk
5517.Noordwal, CorneliebDen Haag11 11 1897 Zoudt U zoo
5518.Noordwal, CorneliebDen Haag19 11 1897 Ik laat U
5519.Noordwal, CorneliebDen Haag03 10 1898 Daar U nu
5520.Noordwal, CorneliebDen Haag11 10 1898 Zult U vooral
5521.Noordwal, CorneliebDen Haag19 06 1899 Hartelijk dank voor
5522.Noordzij, M.bKampen30 06 1901 In verband met
5523.Noorthuijzen, A.M.bNijmegen13 06 1897 In antwoord op
5524.Nooten, S. & W.N. vankSchoonhoven27 09 1898 Naar aanleiding van
5525.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage17 10 1904 U beleefd dankend
5526.Nouhuys, W.G. vanb's-Gravenhage10 11 1904 Ik heb thans
5527.Nouhuys, W.G. vanb's-Gravenhage27 01 1905 Een Jobstijding. Lees
5528.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage27 01 1905 'k heb den
5529.Nouhuys, W.G. vanbz.pl.03 02 1905 Hierbij het HS.
5530.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage04 04 1905 'k Heb direct
5531.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage27 05 1905 Terstond na ontvangst
5532.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage04 07 1905 Het spijt me
5533.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage19 08 1905 'k heb uw
5534.Nouhuys, W.G. vanb's-Gravenhage26 11 1905 Mijn mede-redacteur Cyriel
5535.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage25 03 1910 Hebt u lust
5536.Nouhuys, W.G. vankPutten21 06 1910 Het is altijd
5537.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage08 08 1910 Dank voor uw
5538.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage02 12 1910 Hoe staat het
5539.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage07 01 1911 Ja. 15 Dec.
5540.Nouhuys, W.G. vank's-Gravenhage11 03 1911 Dank voor uw
5541.Nouhuys, W.G. vanb's-Gravenhage29 05 1911 Uw proef ontving
5542. Obma, J.bDen Haech30 12 0000 Al in pear>> alfabet
5543.Okkinga, J.kHarlingen04 11 1909 Bij het corrigeren
5544.Okkinga, J.kHarlingen18 11 1916 Ik kan voor
5545.Olivier, K.kAmsterdam12 02 1916 Mei't each op
5546.Onnes, O. KamerlinghbAmsterdam20 11 1899 Geheel eens met
5547.Onnes, O. KamerlinghbAmsterdam16 04 1900 Dank voor Uw
5548.Onnes, O. KamerlinghbAmsterdam04 01 1901 Dank voor uw
5549.Onnes, O. KamerlinghkAmsterdam15 08 1905 De verzending geschiedt
5550.Oort, P. vanbz.pl.00 00 0000 Het door U
5551.Oort, P. vanbz.pl.00 00 0000 Ik heb verhindering
5552.Oort, P. vanbz.pl.00 00 0000 Zoo juist heb
5553.Oosterbeek, A.C. v. V. GerdesbLeeuwarden27 06 1906 Dat er inV. = Valkenburg
5554.Oosthoek, A.bz.pl.00 00 0000 Zojuist had ik
5555.Osinga, A.J.kSneek26 08 1916 Bijgaand zenden wij
5556.Ossewaarde, J.bMeppel10 05 1895 't Was een
5557.Ottema, NannebLeeuwarden22 08 1916 Dezer dagen vond
5558.Ottema, NannebLeeuwarden30 08 1916 In antwoord opkaem
5559.Otter, H.A.bDrachten00 10 1911 Jyens skriûwen kaem
5560.Otto, P.btAmsterdam28 12 1916 Ik onderstel, dat
5561.Ouwerling, H.N.bDeurne04 11 1897 Gaarne zou ik
5562.Ouwerling, H.N.bDeurne16 11 1902 Te Kortrijk sprak
5563. P., T.L.(?) v.be 09Zwolle00 00 0000 Hierbij proef.over Gallée>> alfabet
5564.Palland, ? vanbVanenburg27 07 1897 Ik kom U
5565.Palthe, G.J.kOldenzaal27 07 1911geen tekst
5566.Pasma Gzn., H.F.kUtrecht26 10 1902 We mogen U
5567.Pasma Gzn., H.F.kOverdinkel08 08 1903 Hjirby stjûr ik
5568.Pasma Gzn., H.F.bOverdinkel08 05 1913 Forline wike koene
5569.Pauw, N. dekGent08 10 1905 Ik heb de
5570.Peaux, Aug.bGulpen00 00 0000 Tegelijk met dezen
5571.Peaux, Aug.bGulpen06 04 0000 Om verwarring te
5572.Pelsma, T.kSteenwijk21 10 1913 In Uw Blad
5573.Pesch, D... vanbz.pl.00 00 0000 Het komt mijaan ?
5574.Pesch, F.G. vanbz.pl.00 00 0000 bij u wachttefragment
5575.Pesch, F.G. vanbz.pl.00 00 0000 Hierbij één Courant
5576.Pesch, F.G. vanbz.pl.00 00 0000 Neem me de
5577.Pesch, F.G. vanbz.pl.00 00 0000 Zooals ik u
5578.Pesch, F.G. vanbZwolle21 07 1892 'k Heb het
5579.Pesch, F.G. vanbZwolle20 08 1894 Hierbij een officieel
5580.Pesch, F.G. vanbZwolle19 08 1896 Waar onze Amsterdamsche
5581.Pesch, F.G. vanbZwolle20 08 1896 De redactie en
5582.Pesch, F.G. vanbZwolle00 00 189x Stuur het; 't zal
5583.Pesch, F.G. vanbZwolle19 12 1902 Wij hebben ... circulaire
5584.Pesch, F.G. vanbZwolle24 07 1908 De rekening is
5585.Pesch, F.G. vanbZwolle08 08 1908 Toen ik u
5586.Pesch, F.G. vanbZwolle13 12 1908 Hierbij een menu
5587.Pesch, F.G. vanbZwolle13 xx 1910 Hierbij een brief
5588.Pesch, F.G. vanbZwolle08 06 1916 't Deed me
5589.Pesch, F.G. vanbHarderwijk03 02 1917 Mijn vriendelijken dank
5590.Pesch, F.G. vanbZwolle00 00 191x ... de stand van heden
5591.Pesch, J.A. vankAmsterdam24 11 1896 Zooeven las ik
5592.Petit, L. (conservator UB)bLeiden07 12 1903 In beleefd antwoord
5593.Petit, Louis debLeiden28 04 1891 Hierbij heb ik
5594.Picard, L.btVoorburg28 12 1916 Daar ik de
5595.Pienaar, E.C.bUtrecht31 05 1917 Ik moet U
5596.Pierson, A.kAmsterdam19 06 1895 In antwoord op
5597.Pijnappel, A.J.P.bz.pl.00 00 0000 Uw plan vind
5598.Pijnappel-Hengeveld, A.J.P.bz.pl.00 00 0000 Ik heb tegen
5599.Pijnappel-Hengeveld, A.J.P.bz.pl.00 00 0000 Sedert eenige dagen
5600.Pijnappel-Hengeveld, A.J.P.bZwolle01 11 1902 Ik kreeg eerlijk
5601.Pijnappel-Hengeveld, A.J.P.bZwolle20 04 1913 P. komt juist
5602.PijnappelkZwolle19 07 1904 De Kwestie was
5603.Plaizier, J.bRotterdam21 06 1900 Hierbij heb ik
5604.Plaizier, J.bRotterdam04 01 1901 Zou ik ook
5605.Plaizier, J.bRotterdam09 01 1901 Indien ik mijn
5606.Plaizier, J.bRotterdam18 02 1901 U zult misschien
5607.Poelhekke, M.A.P.C.kNijmegen05 03 1897 Onlangs zond ik
5608.Poelhekke, M.A.P.C.bNijmegen08 11 1899 Veroorloof mij U
5609.Poelhekke, M.A.P.C.kNijmegen08 04 1914 Zoudt U mij
5610.Poelman, H.A.kLeiden22 10 1908 Dank voor uw
5611.Poelman, H.A.bLeiden15 06 1911 Hierbij neem ik
5612.Polak, M.V.bZwolle00 00 0000 't Zij mij
5613.Poll, K.b 02z.pl.00 00 0000 Bij kris en kras zweren
5614.Poll, K.bz.pl.00 00 0000 Hierbij de drukproeven
5615.Poll, K.o 03z.pl.00 00 0000 Tart = Spijt
5616.Poll, K.aaGrijpskerk00 00 0000 Van gladde Weeuwenaers
5617.Poll, K.bGrijpskerk00 05 1892 Hierbij voeg ik
5618.Poll, K.bGrijpskerk00 03 1893 Bij mijn lectuur
5619.Poll, K.bGrijpskerk00 03 1893 Kunt u nevensgaande
5620.Poll, K.bGrijpskerk00 04 1893 De stukken, die
5621.Poll, K.b 02Grijpskerk00 05 1894 Zeer aangenaam was
5622.Poll, K.bHilversum14 02 1895 Uw briefkaarten lokken
5623.Poll, K.bGrijpskerk00 08 1896 Bij deze heb
5624.Poll, K.bVisvliet15 07 1897 Ik zal de
5625.Poll, K.bGrijpskerk00 11 1897 Ik haast mij
5626.Poll, K.bGrijpskerk00 11 1897 Op dit oogenblik
5627.Poll, K.bVisvliet00 07 1899 De reden, waarom
5628.Poll, K.b 02Visvliet15 07 1899 De Heer Van den Bosch
5629.Poll, K.bVisvliet12 11 1899 Hierbij zend ik
5630.Poll, K.bVisvliet00 12 1899 De Jager: Asselijn
5631.Poll, K.bVisvliet12 12 1899 Ik zou gaarne
5632.Poll, K.kVisvliet13 01 1900 U herinnert zich
5633.Poll, K.kLeeuwarden23 04 1902 Ik mis hier
5634.Poll, K.kLeeuwarden04 07 1903 De volgende week
5635.Poll, K.kLeeuwarden13 12 1904 Ik wil heel
5636.Poll, K.kLeeuwarden31 11 1910 Bij ons kort
5637.Pomes, H.bUtrecht15 10 1899 Nu U dit
5638.Pomes, H.kBrielle26 09 1903 Hartelik dank voor
5639.Pont, J.M.bAmsterdam09 02 1903 Heden sprak ik
5640.Post, Jac.kHaarlem28 12 1894 Hoe komt het
5641.Postma, A.b 02Almelo10 02 1892 Op advies van
5642.Postma, A.kAlmelo19 02 1892 Ontvang mijnen dank
5643.Postma, A.b 02Almelo10 03 1892 Eindelijk heb ik
5644.Postma, A.kAlmelo21 07 1892 Ik heb mij
5645.Postma, A.kAmsterdam10 10 1892 Zeer aangenaam was
5646.Postma, A.kGoes02 11 1892 Eerst heden toen
5647.Postma, G.dz.pl.00 00 0000 Christlik Selskip for
5648.Postma, G.gz.pl.00 00 0000 De twa Tsjerketoerenbundeltje van 3 vellen
5649.Postma, G.dz.pl.00 00 0000 De Aep en
5650.Postma, G.dz.pl.00 00 0000 De schoolmeester-sollicitant
5651.Postma, G.oz.pl.00 00 0000 De opstalbeam by Aurich
5652.Postma, G.bz.pl.00 00 0000 Die formele onder dankzeggingop bericht van Meijer en Schaafsma
5653.Postma, G.aa 11z.pl.00 00 0000diversen in moderne envelop
5654.Postma, G.d 04z.pl.00 00 0000 Eatmoed
5655.Postma, G.dz.pl.00 00 0000 Friesche Volksvertellingen, Zedenkatern van 15 blz.
5656.Postma, G.oz.pl.00 00 0000 Iislânske Fortelling (frijkatern van 4 vellen
5657.Postma, G.bz.pl.00 00 0000 Myn psalmerije, ienris
5658.Postma, G.oz.pl.00 00 0000 Net yn 't Forjitboek
5659.Postma, G.bz.pl.00 00 0000 Sont nou om
5660.Postma, G.bz.pl.00 00 0000 U verzoek ik
5661.Postma, G.o 02z.pl.00 00 0000 Ureterp
5662.Postma, G.aaz.pl.00 00 0000 Werk door en
5663.Postma, G.o 05Murmerwoude26 09 0000 De Schoolmeester-sollicitant
5664.Postma, G.gz.pl.09 12 1835 In gelegentheidsrym yn
5665.Postma, G.bNes (Ameland)26 12 1888 Jo witte det
5666.Postma, G.bNes (Ameland)00 01 1889 Jou brievekaert kaem
5667.Postma, G.bNes (Ameland)01 01 1889 Dus den noch
5668.Postma, G.bNes (Ameland)00 04 1889 (Ik wit Jou
5669.Postma, G.bDantumawoude03 05 1892 Zeker ben ik
5670.Postma, G.beDantumawoude08 09 1893 Allereerst de opmerking
5671.Postma, G.b 02Moarmwâld20 08 1894 Lit my ris
5672.Postma, G.be 03Murmerwoude17 06 1896 Het zijn al
5673.Postma, G.beMoarmwâld24 11 1896 Yn't foarste plak
5674.Postma, G.bMurmerwoude15 01 1897 In de eerste
5675.Postma, G.bMurmerwoude20 03 1897 Met groot genoegen
5676.Postma, G.beMurmerwoude13 05 1897 Niets meer voor
5677.Postma, G.bMurmerwoude23 08 1897 Ik weet beter
5678.Postma, G.bMurmerwoude26 09 1897 Ofschoon U in
5679.Postma, G.be 03z.pl.10 01 1898 P.S. Spoedig hoop ikhoofdzakelijk woordenboekaantekeningen
5680.Postma, G.bMurmerwoude02 02 1898 Tegelijk met dezen
5681.Postma, G.beMurmerwoude15 02 1898 Met aarzeling beweeg
5682.Postma, G.beMurmerwoude14 03 1898 Bizonder vererend is
5683.Postma, G.bMoarmwâlde19 03 1898 Nim bileefd it
5684.Postma, G.bMurmerwoude15 04 1898 Aangaande de correctie
5685.Postma, G.bMurmerwoude25 04 1898 Me dunkt dat
5686.Postma, G.bMurmerwoude30 04 1898 Uit Leeuwarden ontving
5687.Postma, G.bMoarmwâld04 05 1898 It mei ris
5688.Postma, G.bMurmerwoude10 05 1898 Deze maand was
5689.Postma, G.bMurmerwoude14 05 1898 Naaste aanleiding is
5690.Postma, G.bMurmerwoude21 06 1898 Indien in een
5691.Postma, G.bMurmerwoude07 07 1898 Indien ik iemand
5692.Postma, G.bMoarmwâld15 07 1898 Jaen dis'kear
5693.Postma, G.bMurmerwoude14 10 1898 Zoowel den heer
5694.Postma, G.beMurmerwoude24 10 1898 Een schrijven hierbij
5695.Postma, G.bMoarmwâlde31 10 1898 [Tafallich is 31
5696.Postma, G.bMurmerwoude08 11 1898 Het pakket ongeschonden
5697.Postma, G.bMurmerwoude19 12 1898 Gelief het op
5698.Postma, G.bMurmerwoude31 12 1898 Mijne beste wenschen
5699.Postma, G.bMoarmwâld10 01 1899 Foar de saek
5700.Postma, G.bMoarmwâld20 01 1899 Ik hie tocht
5701.Postma, G.bMoarmwâlde10 05 1899 It is gjin
5702.Postma, G.bMoarmwâld07 10 1899 As mynhear sa
5703.Postma, G.bMoarmwâlde10 03 1900 Oft Dr. Schepers
5704.Postma, G.bMoarmwâld01 05 1900 It my tastiûrde
5705.Postma, G.o 06Murmerwoude01 05 1900 Van Friesch en dialecten
5706.Postma, G.bMoarmwâlde31 08 1900 Scoe mynhear my
5707.Postma, G.bMoarmwâlde08 09 1900 Yetteris skriuw ik
5708.Postma, G.bMoarmwâlde29 10 1900 Men seit dat
5709.Postma, G.bMoarmwâlde03 08 1902 De hear S. vd Burg
5710.Postma, G.gz.pl.25 04 1903 Dat Kind endekatern van 2 vellen
5711.Postma, G.bMoarmwâlde20 08 1903 Fortel a.j.b. mei
5712.Postma, G.bMoarmwâlde20 10 1903 Lange wiken bin
5713.Postma, G.bMoarmwâlde30 01 1904 Nou 25 jierincompleet
5714.Postma, G.bMoarmwâlde30 06 1904 Litte wy ris
5715.Postma, G.bMoarmwâlde00 09 1904 Tank for hwet
5716.Postma, G.bMoarmwâlde12 09 1904 Tank for it
5717.Postma, G.bMoarmwâld28 10 1904 Mynhear is lid
5718.Postma, G.be 02Moarmwâlde10 08 1905 Ik hab hwet
5719.Postma, G.bMoarmwâlde11 09 1905 Myn wirk yn
5720.Postma, G.bMoarmwâld23 xx 1905 Ik tink der
5721.Postma, G.beMoarmwâlde05 05 1906 Op dit brief
5722.Postma, G.bMoarmwâlde12 08 1906 Great 6 wiken
5723.Postma, G.beMurmerwoude06 12 1906 "Taal- & Dichterstudies"
5724.Postma, G.b 04Murmerwoude14 07 1907 Van vriendelijke zijde
5725.Postma, G.beMoarmwâlde28 08 1907 Under de roas
5726.Postma, G.kMoarmwâlde04 11 1907 Quant au livre
5727.Postma, G.gz.pl.00 00 1908 Oan God dekatern van 6 vellen
5728.Postma, G.b 02Moarmwâlde18 01 1909 't Ynslettene wirdt
5729.Postma, G.bMoarmwâlde03 05 1910 Bûten hwet de
5730.Postma, G.bMoarmwâlde18 05 1910 Sa folle seltsumer
5731.Postma, G.bMoarmwâlde17 01 1911 Ik hab yn
5732.Postma, G.bMoarmwâlde29 09 1911 Net gauw scoe
5733.Postma, G.bMoarmwâlde12 10 1911 It is just
5734.Postma, G.bMoarmwâlde10 09 1912 Gjin doel habbend
5735.Postma, G.bMoarmwâlde16 09 1912 Myn lang ein
5736.Postma, G.bMoarmwâlde13 09 1913 As ik beleefd
5737.Postma, G.bMoarmwâlde05 01 1914 Yette woe ik
5738.Postma, G.oz.pl.13 01 1914 In Gelearde, dy't
5739.Postma, G.bMoarmwâlde20 01 1914 Neat, as't knypt
5740.Postma, G.bMoarmwâlde24 04 1914 Hie my dochs
5741.Postma, G.be 02Moarmwâlde08 01 1916 As ik (en
5742.Postma, G.bMoarmwâlde28 07 1916 Wol my mei
5743.Postma, G.beMoarmwâlde07 08 1916 Dit brief hoecht
5744.Postma, G.bMoarmwâlde09 08 1916 Dit wirdt in
5745.Postma, G.bMoarmwâlde05 12 1916 Nou't ik oant
5746.Postma, G.kMoarmwâlde16 12 1916 Hoewol ik in
5747.Postma, G.bMoarmwâlde24 05 1917 Sa dermei 70
5748.Postma, G.bMoarmwâld01 08 1917 Howol it b.f.
5749.Postma, UlbeoHolwerd00 00 0000 Geart Smoaronder pseudoniem: Sibe fen 't Noarden; cahier
5750.Postma, UlbebHolwerd00 02 1916 Op Jo skriuwen
5751.Postma, UlbebHolwerd10 02 1916 Mag ik zoo
5752.Postma, UlbebHolwerd05 08 1916 Volgens Uw schrijven
5753.Postma, UlbebHolwerd30 08 1916 Hjirnei bring ik
5754.Postmus, J.bAmsterdam28 06 1897 Veroorloof mij U
5755.Postmus, J.kAmsterdam09 07 1897 Mijn beleefden dank
5756.Postmus, J.kAmsterdam02 01 1905 Ten behoeve van
5757.Postmus, J.kAmsterdam04 02 1905 Uw briefk. gisteravond
5758.Postmus, J.kAmsterdam09 02 1905 Weer beter, hoop ik
5759.Postmus, J.kAmsterdam17 05 1905 Ik zie, dat
5760.Postmus, J.kAmsterdam20 05 1905 't Geval is
5761.Postmus, J.kAmsterdam27 05 1905 Met veel dank
5762.Postmus, J.kAmsterdam30 06 1905 U laat U
5763.Postmus, J.kAmsterdam22 07 1905 Vriendelijke dank voor
5764.Postmus, J.kAmsterdam03 11 1905 Met veel belangstelling
5765.Postmus, J.kAmsterdam02 01 1906 Dank voor Uw
5766.Postmus, J.kAmsterdam22 02 1907 Waar heb ik
5767.Postmus, J.kAmsterdam19 06 1907 Uw "Bijbellektuur" met
5768.Postmus, J.kAmsterdam23 12 1907 De gedachte bij
5769.Postmus, J.kAmsterdam15 01 1908 Het stuk van
5770.Postmus, J.kAmsterdam16 01 1908 Over Uw studies
5771.Postmus, J.kAmsterdam23 01 1908 Nog even antwoord
5772.Pot, C.W. van derkZwolle16 12 1907 Wilt U in
5773.Pot, C.W. van derkZwolle24 02 1909 Kunt U mij
5774.Pot, C.W. van derkZwolle28 02 1919 Ik dank U
5775.Pot, J.R. van dervZwolle00 00 0000 Met dank terug
5776.Poutsma, H.J.dz.pl.00 00 0000 Ingezonden Stukken.
5777.Poutsma, H.J.bHilversum22 09 1902 De goede ontvangst
5778.Poutsma, H.J.bHilversum22 09 1902 Op verzoek van
5779.Poutsma, H.J.bHilversum30 10 1902 Indien gewenscht kan
5780.Poutsma, H.J.kHilversum03 11 1902 De maat mijner
5781.Poutsma, H.J.dz.pl.07 02 1904 Vriendelijke uitnoodiging aan
5782.Poutsma, H.J.b 02z.pl.17 03 1904 Dank voor uw
5783.Prakken, G.vz.pl.00 00 0000
5784.Priester, A. debDoetinchem13 01 1892 Op raad van
5785.Priester, A. dekDoetinchem07 02 1892 Dank voor Uw
5786.Priester, A. debDoetinchem08 02 1892 U wenschte mij
5787.Priester, A. dekDoetinchem11 05 1893 Nu er van
5788.Priester, A. dekDoetinchem06 06 1893 Zoo even heb
5789.Priester, A. debDoetinchem01 11 1893 Ik heb mijn
5790.Priester, A. debDoetinchem01 06 1894 3 Januari j.l.
5791.Prins, J. WinklerbApeldoorn13 04 1898 Zo snel mogelijk
5792.Prins, J. WinklerkApeldoorn15 05 1899 Wat koos u
5793.Prinsen, J.bNijmegen04 02 1903 Volgens afspraak zend
5794.Prinsen, J.bNijmegen09 02 1903 Ik heb mij
5795.Prinsen, J.kNijmegen07 12 1903 Voor een goede
5796.Prinsen, J.bNijmegen24 01 1906 Hierbij een paar
5797.Prinsen, J.kNijmegen02 02 1906 'k Heb er
5798.Prinsen, J.bNijmegen31 03 1907 Op Uw verzoek
5799.Prinsen, J.kNijmegen24 09 1908 Ik voel wel
5800.Prinsen, J.kNijmegen18 12 1908 Hoe staat het
5801.Prinsen, J.kNijmegen28 12 1908 In overeenstemming met
5802.Prinsen, J.bNijmegen11 04 1909 Zeker - Er is
5803.Prinsen, J.bNijmegen28 07 1909 Hierbij de bloemlezing
5804.Prinsen, J.bNijmegen23 09 1909 Ik moet zeggen
5805.Prinsen, J.bNijmegen26 10 1909 Nu het ding
5806.Prinsen, J.bNijmegen15 11 1909 Toen ik op
5807.Prinsen, J.bNijmegen06 12 1909 Waar ik maar
5808.Prinsen, J.kNijmegen08 12 1909 Ik was van
5809. Quack, H.P.G.bAmsterdam01 07 1908 Helaas, ik kan>> alfabet
5810. R....., FrederickkDordrecht25 10 1909 Wij hebben Prof.>> alfabet
5811.Raaf, K.H. debRotterdam19 02 1901 Mag ik de
5812.Raaf, K.H. dekRotterdam24 09 1901 Ik heb de
5813.Raaf, K.H. debRotterdam14 04 1906 Hierbij zend ik
5814.Ramair, J.C.b's-Gravenhage21 04 1909 Ik gaf mijne
5815.Ramair, J.C.b's-Gravenhage26 04 1909 Ik dank U
5816.Ramair, J.C.kDen Haag28 04 1909 Uwe gegevens laat
5817.Rambonnet, F.L.J.E.bLeiden00 00 0000 Mijn bijzondere dank
5818.Rambonnet, F.L.J.E.bElburg00 11 1906 Daar ik mij
5819.Rasch, J.kUtrecht17 04 1906 Bij deze kom
5820.Rasch, J.kUtrecht30 04 1906 Ik dank U
5821.Rasch, J.kAmsterdam12 03 1907 Mag ik nog
5822.Ravenshout, A.U.bIJselmuiden00 00 0000 Op uwen brief
5823.Ravenshout, A.U.bIJselmuiden14 11 1893 Toen ik met
5824.Ravenshout, A.U.bIJselmuiden17 11 1893 Er zijn hier
5825.Ravn, KarenvVedboek (Denemarken)00 00 0000
5826.Ree, H. vankAardswoud (N-H)28 04 1901 In 't vaktijdschrift
5827.Rees, J. vanbLaren (N-H)25 02 1903 U kunt - of
5828.Regenbogen, J.H.aaz.pl.00 00 0000 Al jong "bulte
5829.Regenbogen, J.H.bBozum00 00 0000 Om yn ien
5830.Regenbogen, J.H.bBozum15 11 1902 It is in
5831.Reinink, H.bPretoria04 06 1904 Vergun mij dat
5832.Reisland, O.R.kLeipzig23 06 1898 Auf Ihre Zuschriftaan de Haagsche Boekhandel ...
5833.Reitsma, J.kGroningen19 09 1899 Over het Haskerconvent
5834.Reitz, Hjalmarb 04Amsterdam03 04 1903 Op last van
5835.Reitz, T.W.bScheveningen12 09 1902 Het spijt mij
5836.Reitz, T.W.bScheveningen23 09 1902 Verschoon mij dat
5837.Reitz, T.W.bScheveningen30 03 1903 Ik dank u
5838.Reitz, T.W.kScheveningen02 04 1903 Ik heb aan
5839.Reitz, T.W.kScheveningen15 04 1903 Dank u voor
5840.Rens, J.T.H.o 10z.pl.00 00 0000 Een Fransch boek
5841.Rens, J.T.H.bSt. Cloud12 12 1906 Hierbij heb ik
5842.Reuder geb. Jongeneel, J.C. de kz.pl.xx 01 1878 gefeliciteerd, met Uwincompleet
5843.Revius (?), B.b 02Oldenburg15 08 1889 Auf Ihre gefällige
5844.Riele Gzn., W. tekDeventer18 04 1905 Maandag 17/IV kan
5845.Riele Gzn., W. tebDeventer14 07 1905 Ik dank hierbij
5846.Riele Gzn., W. tekDeventer26 04 1906 Ik verzond drukproef
5847.Riele Gzn., W. tekDeventer10 09 1906 Hartelijk dank voor
5848.Riele Gzn., W. tekDeventer02 10 1906 Ik verzorgde Mr.
5849.Riele Gzn., W. tebDeventer10 01 1909 Mag ik U
5850.Rienks, A.bDeventer07 11 1916 Voor Uwe gelukwenschen
5851.Rienks, A.bDeventer14 11 1916 As. Maandag 20
5852.Rijn, C.J. vankKaapstad07 08 1907 Ik schaam mij
5853.Rijn, C.J. vankKaapstad01 03 1908 Bij deze verzoek
5854.Rijpkema, Y.S.b's-Gravenhage23 10 1913 't Is my
5855.Rijpkema, Y.S.kDen Haag03 11 1913 Wolle Jo my
5856.Rijpkema, Y.S.k's-Gravenhage06 11 1913 't Is sa
5857.Rijpkema, Y.S.kDen Haag14 11 1913 't Stiet nou
5858.Rijpkema, Y.S.k's-Gravenhage18 11 1913 Wy hawwe dien
5859.Rijpkema, Y.S.k's-Gravenhage07 01 1914 Fen Utert kryg
5860.Rijpkema, Y.S.k's-Gravenhage29 12 1914 'k Scoe Jo
5861.Rijpkema, Y.S.bDen Haech29 01 1917 Jins brievekaert haw
5862.Rijswijk, B. vanbDordrecht11 11 1909 Er bestaat hier
5863.Ritter, P.H.bAmsterdam30 06 1899 Tot mijn leedwezen
5864.Ritter PHzn., P.H.bUtrecht07 01 1922 In aansluiting op
5865.Rivière & Voorhoeve, Lao08 Zwolle00 00 0000 Concept Contractmede voor Niermeyer
5866.Rivière & Voorhoeve, LaoZwolle00 00 0000 Gewijzigd Concept Contractmede voor Niermeyer
5867.Rivière & Voorhoeve, LakZwolle16 07 1898 De kist isaan Belinfante, Haagsche uitg.mij
5868.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle17 09 1898 Hieronder vindt U
5869.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle09 11 1898 Bij nadere berekening
5870.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle20 10 1899 Gaarne ontvangen weaan Belinfante, Den Haag
5871.Rivière & Voorhoeve, LakZwolle06 09 1900 In antwoord opaan de Haagsche boekhandel ...
5872.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle14 08 1901 We wilden U
5873.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle15 08 1901 Zooeven ontvingen we
5874.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle21 01 1908 Ingesloten hebben wij
5875.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle18 02 1908 Tot mijn leedwezen
5876.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle30 03 1908 In beleefden dank
5877.Rivière & Voorhoeve, LakZwolle29 07 1908 Gaarne vernemen wij
5878.Rivière & Voorhoeve, LabtZwolle08 08 1908 Ik dank voor
5879.Rivière & Voorhoeve, LabtZwolle31 10 1910 Over Uw geëerdaan J.F. Niermeyer
5880.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle15 01 1911 Zie ant. inliggend
5881.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle06 02 1911 Volgens Uw verlangen
5882.Rivière & Voorhoeve, LabZwolle14 08 1911 Wil s.v.p. nog
5883.Robbers, Herman J.bAmsterdam08 03 1898 Mijn uitgever en
5884.Robbers, Herman J.bAmsterdam14 03 1898 Uw briefkaart bereikte
5885.Robbers, Herman J.bAmsterdam15 03 1898 In antwoord op
5886.Robbers, Herman J.bAmsterdam28 03 1898 Hierbij doe ik
5887.Robbers, Herman J.kAmsterdam29 03 1899 Op aandringen van
5888.Robbers, J.G.bAmsterdam22 06 1895 Van Dr. Kollewijn
5889.Robbers, J.G.bAmsterdam06 07 1895 Bijgaand doen wij
5890.Roelants, H.A.M.bSchiedam13 01 1892 Uwe geëerden van
5891.Roelants, H.A.M.kSchiedam03 05 1892 Gaarne geef ik
5892.Roelants, H.A.M.kSchiedam06 02 1894 Van U heb
5893.Roelants, H.A.M.kSchiedam19 02 1894 De stukjes van
5894.Roelants, H.A.M.bSchiedam08 03 1894 Heden heb ik
5895.Roelants, H.A.M.bSchiedam10 03 1894 't Is duidelijk
5896.Roelants, H.A.M.bSchiedam27 04 1894 Door meer dan
5897.Roelants, H.A.M.bSchiedam02 05 1894 Erg dom ben
5898.Roelants, H.A.M.kSchiedam16 05 1894 Hierbij onder band
5899.Roelants, H.A.M.bSchiedam19 06 1894 Omdat ik het
5900.Roelants, H.A.M.bSchiedam04 07 1894 Hierbij zes present-exemplaren
5901.Roelants, H.A.M.kSchiedam30 11 1894 Ieder oogenblik van
5902.Roelants, H.A.M.bSchiedam09 09 1896 Uw briefkaart v/d
5903.Roelants, H.A.M.bSchiedam04 03 1899 't Blijkt mij
5904.Roelants, H.A.M.bSchiedam10 01 1902 Hierbij geef ikaan H. Honig
5905.Roever, N. debAmsterdam07 01 1889 Dezer dagen was
5906.Roever, N. debAmsterdam03 01 1890 Eerst heden kom
5907.Rogge (?), J.W.bAmsterdam22 09 1892 Eerst nu kan
5908.Rogge (?), J.W.bAmsterdam25 09 1892 Het verheugt mij
5909.Rogge (?), J.W.kAmsterdam07 02 1893 Handel naar welgevallen.
5910.Rogge (?), J.W.kAmsterdam12 03 1893 Het zal nog
5911.Rogge (?), J.W.kVelp20 07 1893 Ik heb er
5912.Rogge (?), J.W.kAmsterdam27 04 1894 Dank voor uw
5913.Rogge (?), J.W.bAmsterdam01 02 1896 De uitgever is
5914.Rogge (?), J.W.bAmsterdam27 12 1897 Het is u
5915.Rogge, W. Graadt vanbUtrecht31 03 1912 Ik heb met
5916.Roijen, C. vanbz.pl.00 00 0000 Bij het nazien
5917.Roijen, C. vanbz.pl.00 00 0000 Mag ik u
5918.Rommerts, O.kLeeuwarden17 12 1894 In beleefd antwoord
5919.Roodhuyzen, E.C.H.b's-Graveland24 08 1904 Namens het Bestuur
5920.Roodhuyzen, E.C.H.bAmsterdam08 09 1904 Ik heb mijn
5921.Roodhuyzen, E.C.H.bAmsterdam18 09 1904 Uw briefje ontving
5922.Roodhuyzen, E.C.H.bAmsterdam20 09 1904 Ik heb den
5923.Roodhuyzen, H.G.bAmsterdam07 07 1892 Gaarne betuig ik
5924.Roodhuyzen, H.G.bAmsterdam09 07 1892 Mij overweldigt de
5925.Roodhuyzen, H.G.bAmsterdam11 08 1892 'k Heb in
5926.Rookmaker, J.bz.pl.00 00 0000 Ten einde, indien
5927.Roorda, P.b 02Groningen05 04 1896 Zooeven heb ik
5928.Roorda, P.bGroningen08 12 1904 Met genoegen neem
5929.Roosdorp, F.bAmsterdam07 03 1898 Het spijt me
5930.Rooyen, J.W. vanTSneek21 01 1921 Cursus voorloopig uitgesteld
5931.Rooyen, J.W. vankSneek24 12 1921 Namens het Bestuur
5932.Royaard, W.H.J.bUtrecht10 01 1897 Naar aanleiding van
5933.Royaard, W.H.J.bUtrecht05 11 1898 Het is mij
5934.Royaard, W.H.J.bUtrecht12 11 1898 In gevolge het
5935.Royen, H. vanbAmsterdam00 06 1906 Door den heer
5936.Rudelsheim, MartenbeAntwerpen14 12 1904 Heden gewerd mij
5937.Ruiter, A. Coomans debdPera22 09 1912 Namens de onderteekenaars
5938.Ruiterbos, J.C.bz.pl.23 03 1891 Ik heb eene
5939.Rumpff, D.bAmsterdam11 05 1909 Op verzoek van
5940.Rutgers, C.P.L.bZwolle16 10 1903 Aanvaard mijn vriendelijken
5941.Rutgers, C.P.L.bZwolle14 03 1904 Het loopt mij
5942.Rutgers, D. (?)bZwolle09 09 1901 Naar aanleiding van
5943.Rutgers, D. (?)bZwolle07 03 1904 Onlangs heb ik
5944.Rutgers, J.bRotterdam09 02 1903 Gaarne zend ik
5945.Rutgers, J.bDen Haag22 09 1917 Uw besluit eerbiedigend
5946.Rutgers, W.bDen Haag00 00 0000 Bijgaand brokje kopie
5947.Rutgers, W.aa's-Gravenhage00 00 0000 Nagekomen amendementen op
5948.Rutgers, W.bDen Haag00 00 0000 Nu nog ietsfragment
5949.Rutgers, W.kDen Haag25 12 1894 Zou U zo
5950.Rutgers, W.k's-Gravenhage01 05 1895 Daar het hoofddoel
5951.Rutgers, W.bDen Haag10 07 1895 Mijn laatste briefkaart
5952.Rutgers, W.k's-Gravenhage05 08 1895 c en zachte s
5953.Rutgers, W.k's-Gravenhage12 08 1895 Dank voor uw
5954.Rutgers, W.bDen Haag29 11 1895 Zodra die vertalende
5955.Rutgers, W.bDen Haag03 04 1896 Ziehier alvast de
5956.Rutgers, W.k's-Gravenhage12 12 1896 Ik ben noch
5957.Rutgers, W.k's-Gravenhage20 10 1899 Denkt U dat
5958.Rutgers, W.kDen Haag13 03 1901 Ik heb liever
5959. Sabbe, MauritskBrussel12 11 1897 Met genoegen ontving>> alfabet
5960.Sabbe, MauritsbMechelen14 10 1902 Neem me niet
5961.Sabbe, MauritskMalines08 01 1903 Er moet een
5962.Sabbe, MauritskMalines19 06 1903 Zoo ik U
5963.Sabbe, MauritskMalines12 07 1905 Tot nog toe
5964.Sabbe, MauritskMalines17 08 1909 In de buurt
5965.Sabbe, MauritsbBussum07 12 1914 Mag ik mij
5966.Sachse, J.E.bHaarlem16 02 1891 Uw vereerend aanbod
5967.Sachse, J.E.bHaarlem20 02 1891 Hierbij volgens uw
5968.Salomonson, H.kAlmelo06 01 1902 Als penningmeester der
5969.Sandick, R.A. vanbAmsterdam18 09 1897 In Uw belangrijk
5970.Saussaye, P.D. Chantepie de lakAmsterdam28 11 1896 Neen. Mogk isMogk = Eugen Mogk
5971.Saussaye, P.D. Chantepie de lakLeiden17 03 1900 Dank voor uw
5972.Sauvage, J.P. dekLeiden26 03 1890 Daar er eenige
5973.Sch., M.kLeeuwarden01 02 1903 Tot heden niets
5974.Schaaff, J.U.L. van derkLeiden03 03 1906 Mijn zoon schreef
5975.Scharten-Antenk, M.bParijs28 02 1904 Gaarne sta ik
5976.Schavier, A.bAmsterdam23 02 1901 Onze propaganda-Kommissie
5977.Schavier, A.bBussum25 12 1901 Door een paar
5978.Scheel, W.bSteglitz17 09 1901 Soeben erhalte ich
5979.Scheel, W.kSteglitz25 10 1901 An Büchern für
5980.Scheel, W.bSteglitz29 10 1901 Mit bestem Dank
5981.Scheel, W.kSteglitz14 01 1902 Ich muss Ihnen
5982.Scheel, W.aae 02Berlin-Steglitz09 02 1903 Leo Jordan
5983.Scheffer, A.C.W.bHarlingen19 12 1892 Het spijt mij
5984.Scheffer, A.C.W.bHarlingen13 02 1897 Aan d'avond van
5985.Scheffer, C.W.bAmsterdam05 10 1901 Uw raad volgend
5986.Scheffer, C.W.bLondon23 09 1904 Liever dan begingedrukt briefhoofd: J.W. Scheffer
5987.Scheffer, C.W.kAmsterdam10 06 1907 Van harte dankof 1906?
5988.Scheidelaar, H.J.A.bTilburg24 11 1916 De Heer Gallet
5989.Scheidelaar, H.J.A.btTilburg29 11 1916 Dr. Hoogvliet berichtte
5990.Scheltema & HolkemabAmsterdam06 10 1894 Door tijdelijk afwezigheid
5991.Scheltema & HolkemabAmsterdam11 10 1894 Gaarne gaan wij
5992.Scheltema & HolkemabAmsterdam14 10 1894 Wij waren zoo
5993.Scheltema & HolkemakAmsterdam06 12 1894 Wij lieten de
5994.Scheltema & HolkemakAmsterdam29 01 1900 Van bloemlezingen stellen
5995.Scheltema, J.H.b's-Gravenhage23 07 1885 Uw brief uit
5996.Scheltema, J.H.k's-Gravenhage03 08 1885 Heden heb ik
5997.Scheltema, W.P.bGroningen08 09 1897 Niet zonder eenige
5998.Scheltens & GiltaykAmsterdam12 01 1906 In antwoord op
5999.Scheltens, J.bEelde18 02 1891 Volgaarne neem ik
6000.Scheltens, J.bEelde03 07 1891 Ingevolge mijne vroeger
6001.Scheltens, J.bEelde20 08 1891 Het tweede stuk
6002.Scheltens, J.bEelde24 03 1892 Eindelijk toch ben
6003.Schelven, A.A. vankHaarlem07 03 1919 In dank ontving
6004.Schelven, A.A. vankHaarlem14 03 1919 Inderdaad is er
6005.Schepers, J.B.aaz.pl.00 00 0000 De leeraren in
6006.Schepers, J.B.bz.pl.00 00 0000 Der ha je
6007.Schepers, J.B.b 03z.pl.00 00 0000 Het spijt mijaan Ver. t. V. v. o. Schr. [1912?]
6008.Schepers, J.B.bz.pl.00 00 0000 Hierbij de tweede
6009.Schepers, J.B.bz.pl.00 00 0000 Hierbij de verhollandsing
6010.Schepers, J.B.bz.pl.00 00 0000 Kenne jou ditbriefkaart als brief
6011.Schepers, J.B.bz.pl.00 00 0000 Kenne jou dit
6012.Schepers, J.B.b 04z.pl.00 00 0000 Volgens belofte zend
6013.Schepers, J.B.bHaarlem00 00 0000 Wel zeker doe
6014.Schepers, J.B.b 02Tilburg11 07 1894 Aangenaam was het
6015.Schepers, J.B.bHaarlem20 04 1896 Hierbij zend ik
6016.Schepers, J.B.kHaarlem23 11 1896 Ik ga met
6017.Schepers, J.B.bHaarlem16 07 1897 Is er voor
6018.Schepers, J.B.bHaarlem07 11 1897 Na lang zwijgen
6019.Schepers, J.B.kHaarlem09 11 1897 Ei, kom ik
6020.Schepers, J.B.bHaarlem03 12 1897 Nu ik er
6021.Schepers, J.B.kHaarlem05 12 1897 Ik tink er
6022.Schepers, J.B.bHaarlem15 01 1898 Jirbij in stikje
6023.Schepers, J.B.bHaarlem18 04 1898 Op hoelaat prezies
6024.Schepers, J.B.kHaarlem15 09 1898 In het trouwboek
6025.Schepers, J.B.kGrouw23 12 1898 't Zal dan
6026.Schepers, J.B.bHaarlem27 01 1899 Hierbij de krietiek
6027.Schepers, J.B.kHaarlem17 02 1899 Zal ik voor
6028.Schepers, J.B.bHaarlem13 06 1899 Je hebt geen
6029.Schepers, J.B.bHaerlem13 12 1899 Wat en fragen
6030.Schepers, J.B.kHaarlem13 03 1900 De âldste druk
6031.Schepers, J.B.kHaerlem22 03 1900 Ontbied de Iepen Brief
6032.Schepers, J.B.bHaarlem03 05 1900 Hierbij een stukje
6033.Schepers, J.B.bHaarlem18 09 1900 Hierbij iets over
6034.Schepers, J.B.bHaarlem26 11 1900 In lyts letterke
6035.Schepers, J.B.kHaarlem09 12 1900 Né, ik sil
6036.Schepers, J.B.kHaarlem16 12 1900 Zo juist hoor
6037.Schepers, J.B.bHaarlem22 12 1900 Je zou me
6038.Schepers, J.B.kHaarlem09 02 1901 Mag ik even
6039.Schepers, J.B.bHaarlem13 02 1901 Hierbij het nu
6040.Schepers, J.B.bHaarlem05 03 1901 Hierbij twee stukken
6041.Schepers, J.B.kHaarlemxx 04 1901 Van alles wat
6042.Schepers, J.B.bHaarlem01 06 1901 Hierbij zend ik
6043.Schepers, J.B.bHaarlem07 07 1901 Hierbij het ene
6044.Schepers, J.B.kHaarlem15 01 1902 De geheimen fen
6045.Schepers, J.B.kHaarlem23 04 1902 Je zult natuurlik
6046.Schepers, J.B.bHaerlim28 06 1902 Pas op, heite
6047.Schepers, J.B.kHaarlem09 09 1902 Wanneer begin je
6048.Schepers, J.B.kHaarlem11 10 1902 O wil der
6049.Schepers, J.B.kHaarlem21 10 1902 Het loopt ons
6050.Schepers, J.B.kHaerlem25 10 1902 Sj. de Zee
6051.Schepers, J.B.bHaerlem15 11 1902 Jirbij de fersen
6052.Schepers, J.B.kHaerlem04 12 1902 Tank foar jou
6053.Schepers, J.B.bHaarlem20 12 1902 Jou ha't mar
6054.Schepers, J.B.kHaarlem15 01 1903 Foar in berch
6055.Schepers, J.B.bHaarlem29 01 1903 Zo rijst de
6056.Schepers, J.B.kHaarlem06 02 1903 Dat ken wol
6057.Schepers, J.B.bHaarlem10 03 1903 Goed en min
6058.Schepers, J.B.kHaerlem18 03 1903 De Kommandant woe
6059.Schepers, J.B.kHaarlem29 03 1903 Van harte beterschap
6060.Schepers, J.B.kHaarlem02 06 1903 De zaken staan
6061.Schepers, J.B.bHaarlem25 08 1903 Ik begrijp je
6062.Schepers, J.B.kHaarlem18 09 1903 Gister ontdekte ik
6063.Schepers, J.B.bHaarlem22 09 1903 Het was wel
6064.Schepers, J.B.kHaarlem02 01 1904 Eveneens alle heil
6065.Schepers, J.B.kHaarlem12 02 1904 Dy duvelse briefkaerten
6066.Schepers, J.B.kHaerlem18 02 1904 Ik tink hast
6067.Schepers, J.B.bHaarlem22 03 1904 Aanpakken, hoor! Dat
6068.Schepers, J.B.bHaarlem27 04 1904 Krek doe 'k
6069.Schepers, J.B.kAmsterdam30 04 1904 Geef mij dan
6070.Schepers, J.B.kHaarlem13 09 1904 Jonges, wat in
6071.Schepers, J.B.bHaarlem15 10 1904 Zat je op
6072.Schepers, J.B.kHaarlem25 11 1904 Jou sille wol
6073.Schepers, J.B.kHaarlem10 01 1905 Het was een
6074.Schepers, J.B.kHaarlem07 02 1905 Nee, heite, dat
6075.Schepers, J.B.kHaarlem17 02 1905 Hoe verklaar jij
6076.Schepers, J.B.bHaarlem26 02 1905 Neem me niet
6077.Schepers, J.B.kHaarlem27 03 1905 Wat een lelike
6078.Schepers, J.B.kHaarlem17 04 1905 Je zult ons
6079.Schepers, J.B.kHaarlem03 05 1905 Kun je me
6080.Schepers, J.B.kHaarlem23 05 1905 Daar durf ik
6081.Schepers, J.B.kHaarlem25 06 1905 Je hebt ons
6082.Schepers, J.B.kHaarlem05 07 1905 Ja, je zult
6083.Schepers, J.B.bHaarlem25 08 1905 Wil je mij
6084.Schepers, J.B.kHaarlem07 09 1905 Wês us wolkom
6085.Schepers, J.B.kHaerlem13 10 1905 Myn swager L.G. Lyckles
6086.Schepers, J.B.bHaarlem19 11 1905 As jou nou
6087.Schepers, J.B.bHaarlem26 11 1905 Nou, nou, der
6088.Schepers, J.B.bHaerlem18 12 1905 Nou mat dan
6089.Schepers, J.B.bHaarlem21 12 1905 Mear as oait
6090.Schepers, J.B.kHaarlem08 01 1906 Dizze kaert ha'k
6091.Schepers, J.B.kHaarlem08 01 1906 V.H. het neat
6092.Schepers, J.B.bHaarlem14 01 1906 Ja, dan ben
6093.Schepers, J.B.bz.pl.18 01 1906 Je ziet: erg
6094.Schepers, J.B.kHaarlem04 03 1906 Der komt neat
6095.Schepers, J.B.kHaerlem18 04 1906 Se ha my
6096.Schepers, J.B.kHaerlem12 05 1906 Dat lyket my
6097.Schepers, J.B.bHaarlem25 07 1906 Van morgen hebben
6098.Schepers, J.B.bHaarlem30 07 1906 Wat dat stuk
6099.Schepers, J.B.kHaarlem12 08 1906 Jonges, ja dat
6100.Schepers, J.B.kHaarlem16 08 1906 In mijn speech
6101.Schepers, J.B.kHaarlem06 09 1906 Jou sille us
6102.Schepers, J.B.kHaarlem29 09 1906 "Something will turn up"
6103.Schepers, J.B.kHaarlem06 12 1906 "Alwin" vraagt ten
6104.Schepers, J.B.bHaarlem30 12 1906 Nou't ik oer
6105.Schepers, J.B.bHaarlem18 04 1907 Het wordt tijd
6106.Schepers, J.B.bHaarlem12 06 1907 Die laatste vraag
6107.Schepers, J.B.kHaarlem04 10 1907 Je vraag omtrent
6108.Schepers, J.B.bHaarlem08 02 1908 Kun je mij
6109.Schepers, J.B.kHaarlem11 04 1908 Naar Utrecht komen
6110.Schepers, J.B.bHaarlem14 04 1908 Je briefkaart maakt
6111.Schepers, J.B.kHaarlem08 09 1908 Oer Leiden bin
6112.Schepers, J.B.kHaerlem27 10 1908 Ik wist helendal
6113.Schepers, J.B.bHaarlem15 01 1909 Even gau antwudzje
6114.Schepers, J.B.bHaarlem27 05 1909 Al duorret myn
6115.Schepers, J.B.kHaarlem04 09 1909 Ja, ik bin
6116.Schepers, J.B.kHaarlem12 11 1909 De 15e sprekt
6117.Schepers, J.B.kHaarlem25 02 1910 Ik zal ze
6118.Schepers, J.B.bHaarlem12 04 1910 Eindelik ben ik
6119.Schepers, J.B.bHaarlem23 04 1910 Emants noch ik
6120.Schepers, J.B.kHaarlem07 06 1910 Ha jou ek
6121.Schepers, J.B.kHaarlem28 06 1910 Oastergo hirdsylt op
6122.Schepers, J.B.kHaarlem04 08 1911 Je briefkaart ontving
6123.Schepers, J.B.bHaerlem28 09 1911 It is net
6124.Schepers, J.B.bHaarlem12 01 1912 Ja, ik hie
6125.Schepers, J.B.bHaarlem26 01 1912 Dat weet ik
6126.Schepers, J.B.bHaarlem01 02 1912 Hjirby dan de
6127.Schepers, J.B.kHaarlem01 08 1912 Eerst geluk met
6128.Schepers, J.B.b 02Haarlem12 12 1912 Eindelik vind ik
6129.Schepers, J.B.b 03Haarlem22 12 1912 Je briefkaart heeft
6130.Schepers, J.B.kHaarlem23 04 1913 Tank for it
6131.Schepers, J.B.bHaarlem11 10 1913 Zou je mee
6132.Schepers, J.B.bHaerlem12 01 1915 Indertiid ha ik
6133.Schepers, J.B.kHaarlem22 05 1915 Jou sille us
6134.Schepers, J.B.bHaarlem02 07 1915 Hjirbij stjûr ik
6135.Schepers, J.B.kHaerlem30 08 1915 'k Ha yn
6136.Schepers, J.B.kHaarlem10 10 1915 Soenen jou my
6137.Schepers, J.B.bHaarlem05 11 1915 Hjirby de earste
6138.Schepers, J.B.kHaarlem27 03 1916 Ik hie jou
6139.Schepers, J.B.kHaarlem25 04 1916 As jou ris
6140.Schepers, J.B.kHaarlem14 02 1917 Yn myn 5
6141.Schepers, J.B.kHaerlem16 08 1917 Ja, ik ha
6142.Schepers, J.B.kHaarlem10 09 1917 Fen 'e moarn
6143.Schepers, J.B.kHaarlem12 09 1917 'k Heb aan
6144.Schepers, J.B.bHaarlem21 09 1917 Zoëven kom ik
6145.Schepers, J.B.kHaerlem08 10 1917 Kom mar Tongersdeitojoun
6146.Schepers, J.B.kHaarlem06 11 1917 Och nee Holl.
6147.Schepers, J.B.kUtrecht01 04 1919 By in blomlêzing
6148.Schepers, J.B.kHaarlem24 11 1920 Ja, ik kom
6149.Schepers, J.B.bHaarlem24 03 1921 Lang heb ik
6150.Schepers, J.B.bHaarlem21 09 1922 Nou is der
6151.Schepers-Lyckles, T.bz.pl.00 00 0000 Mijn man is
6152.SchepersTHaarlem14 12 1912 Gerdessen morgenvroeg begraven
6153.Schilfgaarde, Waszklewicz vankDen Haag15 01 1901 Ds. v. Broekhuizen
6154.Schilfgaarde, Waszklewicz vankDen Haag29 01 1901 Een paar weken
6155.Schilfgaarde, Waszklewicz vankDen Haag05 02 1901 Gisteren ontving ik
6156.Schilfgaarde, Waszklewicz vankDen Haag18 02 1901 Wilt u zoo
6157.Schilfgaarde, Waszklewicz vankDen Haag24 02 1901 Daar ik nietsTeresia Pia (B.) Waszklewicz-Van Schilfgaarde
6158.Schilfgaarde, Waszklewicz vanbDen Haag26 02 1901 Ik ben gemachtigd
6159.Schilfgaarde, Waszklewicz vankDen Haag01 04 1901 Gefeliciteerd met uw
6160.Schilfgaarde, Waszklewicz vanbDen Haag02 07 1901 Hedenmorgen las ik
6161.Schilfgaarde, Waszklewicz vanb 02Den Haag13 05 1902 Zoo straks na
6162.Schilfgaarde, Waszklewicz vanbDen Haag07 07 1902 Ingesloten gelieve U
6163.Schilfgaarde, Waszklewicz vanbDen Haag14 07 1902 Ingesloten vindt U
6164.Schilfgaarde, Waszklewicz vanbe 02Den Haag13 08 1902 Waarschijnlijk zijn U
6165.Schilfgaarde, Waszklewicz vanbtDen Haag02 11 1902 De machtiging ontvangen
6166.Schillemans, C.bZutphen08 03 1893 Vergeef me dat
6167.Schillemans, C.kZutphen10 03 1893 Dr. Goudsmit kan
6168.Schillemans, C.bZutphen17 04 1893 Uitvoerig heb ik
6169.Schillemans, C.bZutphen19 04 1893 't Spijt me
6170.Schillemans, C.kZutphen02 02 1895 Uit...
6171.Schillemans, C.bZutphen26 02 1895 Uw copy voor
6172.Schillemans, C.kZutphen16 04 1895 Door buitengew. drukten
6173.Schillemans, C.kZutphen17 04 1895 De 10 ex.
6174.Schillemans, C.bZutphen17 05 1896 't Spijt me
6175.Schilp, C.A. (Utr. Dagbl.)kUtrecht24 04 1920 U zult zich
6176.Schilstra, J.A.bKampen11 02 1910 Graech scoe ik
6177.Schilstra, J.A.kKampen13 03 1912 Op'e lêste gearkomste
6178.Schmidt, AdolfkDarmstadt07 01 1903 Indem ich Ihnen
6179.Schmidt, AdolfbDarmstadt22 01 1903 Gerne erfülle ich
6180.Schmidt, AdolfbDarmstadt26 02 1903 Die Vermutung, dass
6181.Schmidt, AdolfbeDarmstadt19 10 1903 Beehren wir uns
6182.Schoengen, M.bLeeuwarden17 11 1902 Bezig met de
6183.Schoengen, M.kLeeuwarden09 01 1904 In antwoord op
6184.Schoengen, M.bZwolle21 07 1915 Het Fürstlich zur
6185.Schoengen, M.bZwolle23 06 1916 In antwoord op
6186.Scholten, H.bApeldoorn04 05 1906 Om mij in
6187.Scholtens en ZoonbGroningen16 03 1903 In antwoord op
6188.Scholtens en ZoonbGroningen18 03 1903 Wij ontvingen heden
6189.Scholtens en ZoonbGroningen01 04 1903 Ter beantwoording van
6190.Scholtens en ZoonbGroningen03 04 1903 Mogen wij U
6191.Scholtens en ZoonbGroningen14 04 1903 Tot ons leedwezen
6192.SchönstedtbDoesburg02 04 1920 Een enkel woord
6193.SchönstedtbDoesburg15 04 1920 Ik dank u
6194.SchönstedtkDoesburg20 05 1920 Het zal u
6195.SchönstedtkDoesburg01 06 1920 Uw briefkaart heeft
6196.SchönstedtkDoesburg20 07 1920 Indien uw voorstel
6197.Schothorst, W. vankAmersfoort16 03 1904 Hartelijk dank voor
6198.Schothorst, W. vankAmersfoort05 06 1904 Gaarne wil ik
6199.Schothorst, W. vankAmersfoort10 07 1904 Uw laatste briefkaart
6200.Schothorst, W. vankAmersfoort16 07 1904 Zoo juist heb
6201.Schothorst, W. vanbAmersfoort06 12 1904 Uw vereerend zoek
6202.Schothorst, W. vankAmersfoort08 01 1906 Zooeven heb ik
6203.Schreuder, J.G.kAmsterdam15 12 1915 Tot mijne leedwezen
6204.Schreven, L.W.K.H. vanbZwolle25 09 1888 Ofschoon ik waarschijnlijk
6205.Schrieke, B.bKampen03 03 1909 Bij deze heb
6206.Schrieke, O.bEnschede30 12 1902 Uw brief kwam
6207.Schrijnen, Jos.bRoermond14 03 1901 In antwoord op
6208.Schröder, Heinr.bKiel10 03 1909 Entschuldigen Sie, bitte
6209.Schröder, Heinr.kKiel17 04 1909 Herzlichen Dank für
6210.Schuiling, R.kDeventer31 01 1908 Als het stuk
6211.Schuitmaker, IJ.C.bFrentsjer02 03 1904 Op it brieveaekje
6212.Schuitmaker, IJ.C.kFraneker29 11 1907 As ik it
6213.Schuitmaker, IJ.C.bFraneker01 12 1908 Der kaem mij
6214.Schuitmaker, IJ.C.bFraneker15 12 1908 Op Jyns frage
6215.Schuitmaker, IJ.C.kFrjentsjer23 09 1911 Moarn (Snein) hoopje
6216.Schuitmaker, IJ.C.bFrjentsjer24 09 1911 Hjirby ien en
6217.Schuitmaker, IJ.C.bFraneker27 09 1911 'k Scil foart-dalik
6218.Schuitmaker, IJ.C.bFraneker02 12 1911 Tank Jou dat
6219.Schulte, AloyskBonn21 11 1908 Besten Dank für
6220.ScriveriuskDordrecht02 05 1916 Met groote belangstellingaan de redactie van De Amsterdammer
6221.Sebus, J.U.bUtrecht19 04 1907 Zoo juist schreef
6222.Sebus, J.U.bUtrecht07 05 1907 Uit een niet
6223.Sebus, J.U.bUtrecht04 03 1917 't Jongste nieuws
6224.Sebus, J.U.bUtrecht14 03 1917 Gister heb ik
6225.Sebus, J.U.bUtrecht23 03 1917 Nog eenige nieuwstijdingen
6226.Sebus, J.U.b 02Utrecht27 04 1917 Hier volgt de
6227.Sebus, J.U.bZwolle25 04 1918 Hierbij een tuiltje
6228.Sebus, J.U.bUtrecht17 06 1919 De Studentenafdelingen hebben
6229.Sebus, J.U.bZwolle00 01 1921 Met veel dank
6230.Sebus, J.U.bUtrecht27 02 1921 Voor een belangrijke
6231.Sebus, J.U.bUtrecht25 05 1921 Het spijt mij
6232.Sebus, J.U.bZwolle07 04 1922 Het speet me
6233.Sebus, J.U.bUtrecht12 05 1922 Tot mijn leedwezen
6234.Sebus, J.U.bUtrecht07 07 1922 Gistermiddag om 4.30
6235.Sebus, J.U.bUtrecht12 07 1922 Zodra ik deze
6236.Sebus, J.U.bUtrecht13 07 1922 Gistermiddag kreeg ik
6237.Sebus, J.U.bUtrecht19 09 1922 De uitreiking van
6238.Sebus, J.U.bUtrecht03 10 1922 Het heeft enige
6239.Sernée, J.M.b's-Gravenhage18 02 1916 Ontvangt u wel
6240.Setten, J. vanbZwolle19 08 1911 Met de meeste
6241.Setten, J. vanbZwolle10 04 1914 Help mij s.v.p.
6242.Setten, J. vankZwolle21 07 1915 4de couplet - aanvang -
6243.Setten, J. vanbZwolle25 01 1916 Het gaat mij
6244.Sevensma, T.P.b's-Gravenhage01 03 1910 Ondergeteekende heeft op
6245.Sevensma, T.P.bDen Haag05 03 1910 Door eene onvergeeflijk
6246.Sevensma, T.P.bDen Haag10 04 1910 Dat ik u
6247.Sevensma, T.P.bDen Haag14 04 1910 Onze bedoeling is
6248.Sevensma, T.P.bDen Haag30 04 1910 't Spijt mij
6249.Sevensma, T.P.bAmsterdam07 02 1922 In antwoord op
6250.Sevensma, T.P.bAmsterdam02 04 1922 Later dan ik
6251.Sevensma, T.P.bAmsterdam06 04 1922 In antwoord op
6252.Siccama, ? HorabUtrecht15 04 1905 Het is mij
6253.Sicking, L.J.b's Bosch19 07 1910 Van Prof. Muller
6254.Siebs, TheodorbLeeuwarden20 09 1886 Mit ... Grüss..
6255.Siebs, TheodorTLeeuwarden24 09 1886 Kan morgen helaas
6256.Siebs, TheodorkLeeuwarden27 09 1886 Indem ich Ihnen
6257.Siebs, TheodorkLeeuwarden30 09 1886 Da ich schon
6258.Siebs, TheodorkBreslau15 11 1887 Ihre hübsche und
6259.Siebs, TheodorkBerlin24 03 1897 Ich sende Ihnen
6260.Siebs, TheodorbGreifswald23 07 1900 Schönen Dank für
6261.Siebs, TheodorkGreifswald30 02 1902 Nehmen Sie schönsten
6262.Sijmons, B.vz.pl.00 00 0000 p.r.
6263.Sijmons, B.bGroningen14 07 1888 Met U ben
6264.Sijmons, B.bGroningen16 11 1891 Dank voor Uwe
6265.Sijmons, B.kGroningen09 03 1893 In het April-nummer
6266.Sijmons, B.kGroningen16 03 1893 Bezwaren tegen de
6267.Sijmons, B.kGroningen05 04 1893 Dank voor Uwe
6268.Sijmons, B.kGroningen29 05 1893 Ik heb gisteren
6269.Sijmons, B.kGroningen03 06 1894 Uw uitgever zendt
6270.Sijmons, B.bGroningen27 11 1894 Van middag hebben
6271.Sijmons, B.kGroningen07 01 1895 Van de nieuwe
6272.Sijmons, B.kGroningen11 02 1895 Vóór een paar
6273.Sijmons, B.kGroningen24 02 1895 Wanneer Gij het
6274.Sijmons, B.kGroningen08 03 1895 Op het punt
6275.Sijmons, B.bGroningen12 07 1895 Bij mijn terugkomst
6276.Sijmons, B.kGroningen26 06 1897 Ik kan U
6277.Sijmons, B.kGroningen07 07 1899 Na raadpleging van
6278.Sijmons, B.kGroningen13 12 1899 Ik ontving heden
6279.Sijmons, B.bGroningen16 12 1899 Niettegenstaande Uw briefkaart
6280.Sijmons, B.kGroningen05 01 1900 Uw stuk is
6281.Sijmons, B.kGroningen01 09 1900 Uwe aankondiging van
6282.Sijmons, B.kGroningen22 09 1900 Zoudt Gij mij
6283.Sijmons, B.bGroningen08 05 1901 Uw laatste schrijven
6284.Sijmons, B.kGroningen17 02 1902 Het Museum is
6285.Sijmons, B.kGroningen12 03 1902 Ik kan U
6286.Sijmons, B.bGroningen16 10 1903 Tot mijn leedwezen
6287.Sijmons, B.kGroningen31 12 1904 Ik heb den
6288.Sijmons, B.kGroningen26 09 1908 Van de twee
6289.Sijmons, B.kGroningen01 10 1908 Non bis in idem.
6290.Sijmons, B.bGroningen28 10 1908 Gaarne zal ik
6291.Sijthoff, A.W.bLeiden26 09 1890 Ik dank U
6292.Sijthoff, A.W.bLeiden13 01 1892 Het getal aanvragen
6292.Sijthoff, A.W.bLeiden28 12 1893 Het spijt mij6292a
6293.Sijthoff, A.W.b 02Leiden25 05 1894 Allerlei omstandigheden zijn
6294.Sijthoff, A.W.bLeiden07 09 1896 In antwoord op
6295.Sijthoff, A.W.bLeiden20 07 1897 In antwoord op
6296.Sijthoff, A.W.bLeiden27 09 1897 Ik kan tot
6297.Sijthoff, A.W.bLeiden12 11 1897 In antwoord op
6298.Sijthoff, A.W.bLeiden09 02 1899 Ik kan Uw
6299.Sijthoff, A.W.bLeiden12 10 1903 Na rijp beraad

 6300. vervallen

6301.Sijthoff, A.W.bLeiden09 05 1904 Het spijt mij
6302.Sijthoff, A.W.kLeiden25 10 1906 Om 3/4 11 uur
6303.Sijthoff, A.W.bLeiden05 11 1906 Heden is't mij
6304.Sijthoff, A.W.bLeiden07 11 1906 Onder referte aan
6305.Sijthoff, A.W.bLeiden21 11 1906 In antwoord op
6306.Sijthoff, A.W.bLeiden21 12 1906 In antwoord op
6307.Sijtsma, K.bLeiden04 01 1907 Als verslaggever van
6308.Sijtsma, K.bLeiden27 09 1910 Blijkens den oproepingsbrief
6309.Simons, L.kz.pl.16 10 0000 Er komen zwarefragment
6310.Simons, L.kDen Haag14 08 1917 Dank voor Uw
6311.Simonsz, N.bHarlingen27 12 1902 Met veel belangstelling
6312.Singels, J.C.bLeeuwarden01 05 1889 Het heeft mij
6313.Singels, J.C.kLeeuwarden10 07 1889 Bij deze bericht
6314.Singels, J.C.kLeeuwarden22 04 1890 De stukken uit
6315.Sipkema, P.A.bEdam16 04 1902 Toen ik nog
6316.Sipma, P.kGrins28 11 1906 Jisterjoun krige ik
6317.Sipma, P.kGrins13 12 1906 Ik krige forline
6318.Sipma, P.kGrins21 12 1906 Mei myn hertlike
6319.Sipma, P.kSnits10 08 1911 Myn tank foar
6320.Sipma, P.beSnits30 08 1912 By myn thúskommen
6321.Sipma, P.kSnits28 06 1913 De meidieling yn
6322.Sipma, P.kSnits15 11 1913 Myn boek is
6323.Sipma, P.kSnits02 12 1913 It spyt my
6324.Sipma, P.kSnits08 12 1913 Hwet Jy oer
6325.Sipma, P.be 02Snits09 04 1914 It hat langbevat autobiografie in cahier
6326.Sipma, P.kGrins27 07 1914 Myn tank alderearst
6327.Sipma, P.kSnits13 10 1914 Dat hoecht Jo
6328.Sipma, P.bSnits22 10 1914 Ik koe Jo
6329.Sipma, P.kSnits15 11 1914 Ik ha bisletten
6330.Sipma, P.kSnits05 12 1914 Ik moat myaan B.S. Hijlkema
6331.Sipma, P.kSnits09 01 1922 Omdet der gjin
6332.Sipmans, ?bArnhem15 05 1893 De heer G. Keller
6333.Sloos, Dirk Abrahambz.pl.00 00 0000 Dit jaar gaf
6334.Sloos, Dirk AbrahambAmsterdam24 12 1896 Ja zie je
6335.Sloos, Dirk AbrahambAmsterdam04 04 1898 M'n dissertatie is
6336.Sloos, Dirk AbrahambAmsterdam19 04 1898 Zeg me eens
6337.Sloos, Dirk AbrahambAmsterdam02 05 1898 Hoe is het
6338.Slooten, C.C. vanbAmsterdam06 09 1902 Het deed mij
6339.Slooten, C.C. vanbAmsterdam12 12 1902 Voor enige jaren
6340.Slooten, C.C. vanbAmsterdam23 04 1903 Voor de spoedigemet ongebruikte postzegel Wilhelmina 10 ct.
6341.Slooten, C.C. vankAmsterdam01 02 1904 Zooeven ontving ik
6342.Slooten, C.C. vankAmsterdam01 03 1904 De gekorrigeerde proef
6343.Sloterdijk, J.L. vankOudega (Beekhuispolle)16 08 1896 Opgezonden krijg ik
6344.Sloterdijk, J.L. vanbLeeuwarden05 09 1896 Bijgaande zend ik
6345.Sloterdijk, J.L. vanbLeeuwarden15 10 1896 Bij besluit van
6346.Sloterdijk, J.L. vankLeeuwarden20 10 1896 B. en W.
6347.Sloterdijk, J.L. vanbLeeuwarden23 12 1896 Overeenkomstig Uw verlangen
6348.Sloterdijk, J.L. vanbLeeuwarden04 12 1899 Volgens mijn register
6349.Slothouwer, F.G.bLeeuwarden30 01 1886 In de bestuursvergadering
6350.Slothouwer, F.G.bLeeuwarden30 03 1889 Namens het Bestuur
6351.Slothouwer, F.G.bLeeuwarden21 04 1890 Nu Uwe spreekbeurt
6352.Slottje, D.bLjouwert27 04 1915 It Bestjûr fen
6353.Slottje, D.kLjouwert03 05 1915 Jins kaert haw
6354.Slottje, D.bLjouwert17 06 1915 Sa as ôfspraek
6355.Slottje, D.kLjouwert20 12 1915 Jyns meidieling, dat
6356.Slottje, D.bLjouwert30 12 1915 Graech scoe ik
6357.Slottje, D.kLjouwert16 05 1916 Tank for Jins
6358.Slottje, D.kLjouwert14 06 1916 Jo scille wol
6359.Slottje, D.bLjouwert24 11 1916 Hjirby stjûr ik
6360.Slottje, D.bLjouwert09 01 1917 Jy scille wol
6361.Slottje, D.bLjouwert19 08 1918 "Blier en Kwier"
6362.Sluis, J. v.d.b 06Stroobos07 12 1893 Mijn vriend v.d. Boschaan Buitenrust Hettema
6363.Sluyterman, H.bUtrecht02 05 1906 Volgens belofte dient
6364.Sluyterman, H.bUtrecht20 01 1907 Reeds meerdere malen
6365.Sluyterman, H.bUtrecht30 01 1907 Hierbij heb ik
6366.Sluyterman, H.kUtrecht22 01 1908 Nog zijn alle
6367.Sluyterman, H.kUtrecht27 02 1908 De beide uren
6368.Sluyterman, K.bDelft09 06 1908 In mijn Werk
6369.Sluyterman, K.bdDelft08 09 1908 Ten einde den
6370.Smeding, S.kGroningen18 05 1916 Yn 1897 is
6371.Smit, ?bPretoria01 03 1897 Na eenen zeer
6372.Smit, Joh.bEnschede31 10 1899 U zult me
6373.Smit, N.J.b 02Londen08 08 1895 Uw brief van
6374.Smit, R.bDen Haag11 01 1894 Bij deezen heb
6375.Smulders, WillemkTilburg22 07 1913 Daar juist ontvang
6376.Snuif, C.J.kEnschede27 10 1907 Naar aanleiding van
6377.Snuif, C.J.kEnschede06 10 1912 Mag ik me
6378.Someren, J.F. vanbz.pl.00 00 0000 Hierbij 3 ex.
6379.Someren, J.F. vanbUtrecht23 01 1896 Gabbema is te
6380.Someren, J.F. vankUtrecht27 01 1907 Het is niet
6381.Someren, J.F. vanbUtrecht30 01 1907 U zooeven ontvangen
6382.Someren, J.F. vankUtrecht01 02 1907 't Beste zou
6383.Someren, J.F. vankUtrecht04 02 1907 In de veronderstelling
6384.Someren, J.F. vankUtrecht06 07 1907 Het hedenmorgen van
6385.Someren, J.F. vankUtrecht07 12 1907 Gij schrijft: "Ik
6386.Son, C. vankDubbeldam03 12 1903 Ik had eerst
6387.Son, C. vankDordrecht09 06 1904 't Zal natuurlijk
6388.Son, C. vankDordrecht23 11 1905 De Redactie van
6389.Son, C. vankDordrecht08 02 1906 Op de Bestuursverg.
6390.Son, C. vanbDordrecht19 06 1906 Wat hier volgt
6391.Son, C. vankDordrecht20 06 1906 Dank voor Uw
6392.Son, C. vankDordrecht26 02 1907 Ik zal uw
6393.Son, C. vankDordrecht23 05 1908 Ik meende dat
6394.Son, C. vankDordrecht12 06 1908 Het Bestuur van
6395.Son, C. vankDordrecht23 06 1908 Jammer, dat U
6396.Son, C. vankDordrecht27 06 1908 De heer Cramer
6397.Son, C. vankDordrecht14 12 1908 Ja U hebt
6398.Son, C. vanbDordrecht06 08 1909 Hierbij alle stukken
6399.Son, C. vankDordrecht04 10 1909 Ja, tracht U
6400.Son, C. vanbtDordrecht25 01 190x Ingekomen is een
6401.Son, C. vankDordrecht24 03 1910 Wilt U die
6402.Son, C. vankDordrecht04 08 1910 Een goed denkbeeld
6403.Son, C. vankDordrecht22 03 1911 Het Dag. Bestuur
6404.Son, C. vanbt 02Dordrecht19 08 1913 De vorige week
6405.Son, C. vanbtDordrecht06 09 1913 In antwoord op
6406.Son, C. vankDordrecht26 07 1915 Uw briefkaart van
6407.Son, C. vankDordrecht03 02 1916 Dank voor Uw
6408.Son, C. vanbt 02Dordrecht09 05 1916 In antwoord op
6409.Spaeninckx, H. vanbHoogstraten11 12 1908 De leeraren aan
6410.Spaeninckx, H. vankHoogstraten22 12 1908 Ik heb krant
6411.Speijer, J.S.kGroningen23 09 1893 Ik heb met
6412.Speijer, J.S.kGroningen26 03 1895 Ik heb uwe
6413.Speijer, J.S.kGroningen26 01 1900 Het is altijd

 6414. vervallen

6415.Spitzen, G.W.bWageningen08 09 1900 Over 't bijgaande
6416.Spitzen, G.W.bWageningen15 12 1900 'k Geloof ook
6417.Spitzen, G.W.bWageningen24 10 1901 't Bijgaande over
6418.Spoelder, W.bZwolle09 07 0000 Wat een vriendelijke
6419.Spoelstra, C.bHeinoo03 01 1903 Wil de goedheid
6420.Spruyt, C.B.bAmsterdam26 08 1899 Een bijeenkomst van
6421.Spruyt, C.B.bAmsterdam02 05 1900 Van het door
6422.Stahl, D.bz.pl.00 00 0000 Bij ontstentenis van
6423.Stamperius, J.bAmsterdam05 10 1898 In antwoord op
6424.Stamperius, J.bAmsterdam13 07 1899 De reden van
6425.Standland, redaktiekZaandam21 06 1912 Voor opneming zagaan Molsbergen, E.C. Godée
6426.Stapert, J.A.bLeeuwarden18 12 1896 Zou U zo
6427.Stauffer, Th.kLeipzig14 09 1888 Bestätige hiermit bestens
6428.Stauffer, Th.kLeipzig13 12 1890 Auf Ihre Bestellung
6429.Stauffer, Th.bLeipzig19 05 1893 Ihre Karte vom
6430.Stauffer, Th.kLeipzig29 05 1893 Mit bestem Danke
6431.Steenwijk, C. de Vos vanbz.pl.26 03 1902 Indien ik zeker
6432.Stellinga, DirkjekUtert07 11 1913 Ik kin tot
6433.Sterck, J.P.M.kAmsterdam14 01 1908 Dr. K. zond
6434.SteynbtDen Haag04 10 1909 Oud-President Steyn betuigt
6435.Stienstra, K.kPaterson (USA)04 10 1911 Hwet Jo der
6436.Stienstra, K.bPaterson (USA)26 10 1911 Hjirby giet it
6437.Stockum en Zn., W.P. vankDen Haag22 09 1898 In antwoord op
6438.Stoett, F.A.bAmsterdam17 10 1890 Het plan tot
6439.Stoett, F.A.bAmsterdam29 03 1891 In antwoord op
6440.Stoett, F.A.bAmsterdam08 04 1893 Mijn stuk is
6441.Stoett, F.A.kAmsterdam24 04 1893 Gaarne zou ik
6442.Stoett, F.A.bAmsterdam07 07 1893 Hierbij zend ik
6443.Stoett, F.A.bAmsterdam08 05 1894 In antwoord op
6444.Stoett, F.A.kAmsterdam09 05 1894 Wat ik toevallig
6445.Stoett, F.A.bAmsterdam12 12 1895 Bladerende in een
6446.Stoett, F.A.bAmsterdam19 01 1896 Ziehier de gecorrigeerde
6447.Stoett, F.A.bAmsterdam12 02 1897 In de eerste
6448.Stoett, F.A.bz.pl.04 03 1897 Eenige tijd geleden
6449.Stoett, F.A.bAmsterdam10 11 1897 Zou U zoo
6450.Stoett, F.A.bAmsterdam28 11 1897 Naar aanleding van
6451.Stoett, F.A.kAmsterdam10 06 1898 Eene beoordeeling of
6452.Stoett, F.A.bAmsterdam27 11 1898 Kent U ook
6453.Stoett, F.A.kAmsterdam05 12 1898 Natuurlijk zal ik
6454.Stoett, F.A.kAmsterdam18 01 1905 Mag ik U
6455.Stoett, F.A.kAmsterdam26 03 1909 De nieuwe druk
6456.Stok, A. (Z-Holl. boekdr.)b 03Den Haag26 01 1905 De copie vanbevat twee drukproeven
6457.Stoppelaar, F. de (Brill)kLeiden25 02 1888 Gelijktijdig met deze
6458.Stracke, D.A.kDrongen12 06 1913 In Taal en Letteren
6459.Streitberg, W.ktFribourg (Zw.)26 11 1896 Mir persönlich wärincompleet
6460.Strien, H. vanb 02Amsterdam00 00 0000 Ook de heer
6461.Strien, H. vankAmsterdam09 06 1906 Het spijt me
6462.Strien, H. vanb 02Amsterdam17 06 1906 Ik heb over
6463.Strien, H. vanbAmsterdam21 06 1906 Ik heb Uw
6464.Strien, H. vanbAmsterdam16 07 1906 U zult waarschijnlik
6465.Strien, H. vankAmsterdam15 08 1906 Door uitstedigheid kan
6466.Strien, H. vanbAmsterdam07 10 1906 Zoals U zult
6467.Strien, H. vanbBaarn06 03 1921 Mag ik zo
6468.Suringar, W.H.D.bLeiden23 01 1893 Bij dezen wensch
6469.Swaay, H.A.J. vankTilburg24 05 1903 Wat de recensie
6470.Swaay, H.A.J. vanbTilburg20 05 1906 Ronduit gesproken schaam
6471.Swaen, A.E.H.kArnhem06 04 1893 Indien U nog
6472.Swaen, A.E.H.kGroningen30 08 1912 Niet omdat zij
6473.Swaving, N.O.bMiddelburg08 09 1894 De Heer Leopold
6474.Sweet, H.bReigate25 08 1891 I am sorry
6475.Swierstra, N.J.bLeiden11 04 1914 Reeds geruimen tijd
6476.Swierstra, S.J.kUtrecht01 11 1920 Voor een paar
6477.Swierstra, S.J.kUtrecht17 02 1921 Tot mijn spijt
6478.Swing.... (Deutsche Erde)bdGotha00 11 1908 Nach siebenjähriger Arbeit
6479.Symons, B.kGroningen05 02 1903 Omtrent de aankondiging
6480.Sytstra, O.H.bdLeeuwarden00 00 0000 Op de 21ste
6481.Sytstra, Onnobz.pl.00 00 0000 Hierbij: Friesch Almanak
6482.Sytstra, OnnobLeeuwarden14 06 1885 Bijgaande ontvangt U
6483.Sytstra, OnnobLeeuwarden31 03 1886 Uw geëerd schrijven
6484.Sytstra, OnnobLeeuwarden02 06 1886 Reeds eenigen tijd
6485.Sytstra, Onnob 02Leeuwarden25 08 1886 Ingevolge Uw verzoek
6486.Sytstra, OnnobLeeuwarden19 08 1887 Tot mijn spijt
6487.Sytstra, OnnobLeeuwarden03 09 1887 Eigelijk reeds te
6488.Sytstra, OnnobLeeuwarden07 09 1887 Hierbij ontvangt u
6489.Sytstra, OnnokLeeuwarden18 09 1887 Den woensdagmiddag, die
6490.Sytstra, OnnobLeeuwarden29 12 1887 U vraagt of
6491.Sytstra, OnnobLeeuwarden28 10 1894 Voor het verkrijgen
6492.Sytstra, OnnokLjouwert10 11 1902 Sa gau as
6493.Sytstra, OnnobLjouwert23 11 1902 Bygeande stjûr ik
6494.Sytstra, OnnokLjouwert02 01 1905 Yn andert op
6495.Sytstra, OnnokLjouwert10 05 1916 Mei dizze de
6496.Sytstra, OnnokLjouwert12 05 1916 Die "sang en
6497.Sytstra, T.W.be 02Moarmwâld00 10 1911 Al earder hab
6498. T.kFraneker13 05 1902 't Is niet>> alfabet
6499.T.kBerlin14 06 1911 Als ze zoo
6500.T.kRotterdam01 05 xxxx You are quite
6501.Tack, P.kHannover17 05 1921 Voor de betrekking
6502.Taconis, W.A.b 02Leiden18 07 1906 Myn frjeonlike lank [d.i. tank]
6503.Taconis, W.A.kLeiden11 01 1907 Yn andert op
6504.Talen, J.G.bZwolle30 12 1904 'k Heb alles
6505.Talen, J.G.bz.pl.14 01 1905 In grote drukte
6506.Talen, J.G.bz.pl.15 01 1905 Hierbij iets uit
6507.Talen, J.G.bz.pl.12 09 1907 Die preussischen Mitglieder
6508.Talen(?), S.kUtrecht11 02 1897 Ik was gisteren
6509.Telting, A.C.H.bd 02's-Gravenhage05 08 1907 Bij dezen vervullenrouwbrief + telegram m.b.t. Albartus Telting
6510.Telting, Albartusbz.pl.00 00 0000 Bij dezen alvast
6511.Telting, Albartusbz.pl.00 00 0000 Bij dezen, naar
6512.Telting, Albartusaaz.pl.00 00 0000 De verklaring van
6513.Telting, Albartusbz.pl.00 00 0000 Eerst laat gisteren
6514.Telting, AlbartusbDen Haag12 09 0000 Bij dezen, naar
6515.Telting, AlbartuskZwolle11 11 1884 Daar er van
6516.Telting, AlbartusbZwolle16 06 1886 Ik heb van
6517.Telting, Albartusk's-Gravenhage17 08 1886 Bij dezen voorloopig
6518.Telting, AlbartuskParis08 10 1887 Ik kom waarschijnlijk
6519.Telting, AlbartuskZwolle26 04 1889 Ik behoef 't
6520.Telting, AlbartusbDen Haag06 05 1889 Ik behoef je
6521.Telting, Albartusk's-Gravenhage18 05 1889 Zeer tot mijn
6522.Telting, AlbartuskDen Haag21 05 1889 Bij dezen zend
6523.Telting, AlbartusbDen Haag23 05 1889 De revisie zult
6524.Telting, AlbartuskAmsterdam31 05 1889 Ook mijn vader
6525.Telting, Albartusk's-Gravenhage05 06 1889 Ik heb de
6526.Telting, Albartusk's-Gravenhage26 06 1889 Bladerende in den
6527.Telting, AlbartusbDen Haag17 07 1889 Zooals ge wel
6528.Telting, AlbartusbDen Haag21 07 1889 Eerlijk gezegd verwonderde
6529.Telting, AlbartusbDen Haag22 07 1889 Bij dezen Oud-Deventer
6530.Telting, AlbartusbDen Haag26 07 1889 Nog geen antwoord
6531.Telting, AlbartusbDen Haag29 07 1889 Hoe meer ik
6532.Telting, Albartusk's-Gravenhage31 07 1889 Ik vind in
6533.Telting, Albartusk's-Gravenhage31 08 1889 Ik ben met
6534.Telting, AlbartusbDen Haag24 09 1889 Hoe komt het
6535.Telting, Albartusk's-Gravenhage04 10 1889 Bij dezen de
6536.Telting, Albartusk's-Gravenhage12 11 1889 Ik stuur je
6537.Telting, AlbartusbDen Haag27 11 1889 Ik had met
6538.Telting, AlbartusbDen Haag19 12 1889 Ik had gehoopt
6539.Telting, AlbartusbDen Haag08 01 1890 Toch wil ik
6540.Telting, AlbartusbDen Haag09 01 1890 Daar ik vanmiddag
6541.Telting, AlbartusbDen Haag15 01 1890 Nog wel mijn
6542.Telting, Albartusk's-Gravenhage22 01 1890 't Bedroefde mij
6543.Telting, AlbartusbDen Haag24 02 1890 Bij dezen eindelijk
6544.Telting, Albartusk's-Gravenhage22 03 1890 Ik had je
6545.Telting, AlbartusbDen Haag02 04 1890 Bijgaand O.D. VIII
6546.Telting, Albartusk's-Gravenhage28 04 1890 Duurt wel lang
6547.Telting, AlbartusbDen Haag14 05 1890 Verontschuldig ook mijn
6548.Telting, AlbartusbDen Haag21 05 1890 'k Zal maar
6549.Telting, AlbartusbDen Haag22 05 1890 Ik ben bij
6550.Telting, AlbartusbeDen Haag14 06 1890 Suriname achter den
6551.Telting, Albartusb 03Den Haag16 06 1890 Bij dezen nog
6552.Telting, Albartusk's-Gravenhage19 06 1890 Hallelujah!! Bij den
6553.Telting, Albartusk's-Gravenhage21 06 1890 't Is zooals
6554.Telting, Albartusk's-Gravenhage27 06 1890 'k Ben zoo
6555.Telting, Albartusk's-Gravenhage29 06 1890 Ik hoop niet
6556.Telting, AlbartusbDen Haag06 07 1890 Om je niet
6557.Telting, Albartusk's-Gravenhage28 08 1890 Ontvang mijn dank
6558.Telting, Albartusk's-Gravenhage03 09 1890 Het Spaansch Heidinneke
6559.Telting, AlbartusbDen Haag08 10 1890 Nog wel mijn
6560.Telting, Albartusk's-Gravenhage14 10 1890 O.D. in 2
6561.Telting, Albartusk's-Gravenhage03 11 1890 Bloemlezing I ontvangen
6562.Telting, AlbartusbDen Haag29 11 1890 De reden waarom
6563.Telting, Albartusk's-Gravenhage08 12 1890 Ik zal morgen
6564.Telting, Albartusk's-Gravenhage17 12 1890 Dank voor de
6565.Telting, Albartusk's-Gravenhage02 01 1891 Gisteren sprak ik
6566.Telting, AlbartusbDen Haag22 01 1891 Bij dezen dan
6567.Telting, Albartusk's-Gravenhage02 02 1891 Bij dezen de
6568.Telting, Albartusk's-Gravenhage16 02 1891 Moet ik uit
6569.Telting, AlbartusbDen Haag23 02 1891 Ge zult mijne
6570.Telting, AlbartuskLeiden20 03 1891 Kan onmogelijk corrigeren
6571.Telting, AlbartusbDen Haag13 04 1891 Bij dezen van
6572.Telting, AlbartusbDen Haag18 04 1891 Ontvang bij dezen
6573.Telting, AlbartusbDen Haag14 05 1891 Ik heb de
6574.Telting, AlbartusbDen Haag03 06 1891 Zooals ge begrijpt
6575.Telting, AlbartusbDen Haag22 06 1891 Dank voor uwen
6576.Telting, Albartusk's-Gravenhage20 07 1891 Ik hoop morgen
6577.Telting, AlbartusbDen Haag28 07 1891 't Speet mij
6578.Telting, AlbartusbBrugge11 09 1891 Ge zult misschien
6579.Telting, AlbartusbDen Haag00 11 1891 Bij dezen eindelijkmet scheur
6580.Telting, AlbartusbDen Haag07 11 1891 't Deed mij
6581.Telting, AlbartusbDen Haag15 12 1891 Ontvang met mijne
6582.Telting, Albartusk's-Gravenhage11 01 1892 Ik heb nog
6583.Telting, Albartusk's-Gravenhage18 01 1892 Ge zult de
6584.Telting, AlbartusbDen Haag04 02 1892 Ge zult vernomen
6585.Telting, AlbartusbDen Haag08 03 1892 Ik heb nog
6586.Telting, AlbartusbDen Haag17 05 1892 Laat ik beginnen
6587.Telting, Albartusk's-Gravenhage20 06 1892 Ofschoon ik, zooals
6588.Telting, Albartusk's-Gravenhage30 06 1892 Bij dezen de
6589.Telting, Albartusk's-Gravenhage16 11 1892 Hoe komt het
6590.Telting, AlbartusbDen Haag03 02 1893 Ik had al
6591.Telting, Albartusk's-Gravenhage16 02 1893 Ik ben bij
6592.Telting, Albartusk's-Gravenhage03 03 1893 Ik vernam dat
6593.Telting, AlbartusbDen Haag26 04 1893 Eigenlijk hadt ge
6594.Telting, Albartusk's-Gravenhage17 05 1893 Als ge mijne
6595.Telting, Albartusk's-Gravenhage27 09 1894 Uwen brief vond
6596.Telting, Albartusb 02Den Haag24 11 1894 Natuurlijk had ik
6597.Telting, Albartusk's-Gravenhage03 01 1895 Ge hebt het
6598.Telting, Albartusk's-Gravenhage08 01 1895 Over Hamburg, Bremen
6599.Telting, AlbartusbDen Haag17 01 1895 Aan het Academisch
6600.Telting, Albartusk's-Gravenhage24 01 1895 Wat de bronnen
6601.Telting, Albartusk's-Gravenhage08 05 1895 Ik ben weer
6602.Telting, AlbartusbDen Haag06 10 1896 Nevensgaanden brief ontving
6603.Telting, AlbartusbDen Haag15 10 1896 't Verheugde mij
6604.Telting, AlbartusbDen Haag26 10 1896 Ik ben bij
6605.Telting, AlbartusbDen Haag12 11 1896 Bij dezen het
6606.Telting, Albartusk's-Gravenhage06 01 1897 Het geschrift van
6607.Telting, AlbartuskDen Haag06 02 1897 Ik bericht u
6608.Telting, AlbartusbDen Haag16 02 1897 De kwestie waarover
6609.Telting, Albartusk's-Gravenhage04 03 1897 Ik heb u
6610.Telting, AlbartusbDen Haag19 03 1897 Bij dezen de
6611.Telting, AlbartuskDen Haag20 05 1897 Ik weet niet
6612.Telting, AlbartuskUtrecht29 05 1897 Ik heb een
6613.Telting, Albartusk's-Gravenhage08 07 1897 Bij dezen ter
6614.Telting, Albartusk's-Gravenhage21 07 1897 Mijn vriendelijke dank
6615.Telting, AlbartuskDen Haag10 02 1898 Een klein berichtje
6616.Telting, Albartusk's-Gravenhage27 05 1898 Ik zal naar
6617.Telting, Albartusk's-Gravenhage19 08 1898 Bij dezen een
6618.Telting, Albartusk's-Gravenhage23 09 1898 De studie van
6619.Telting, AlbartusbDen Haag14 12 1898 Bij dezen de
6620.Telting, Albartusdz.pl.00 00 1899 Beoefening der geschiedenis
6621.Telting, Albartuskz.pl.07 09 1899 griezelig hooge bergenfragment
6622.Telting, Albartusk's-Gravenhage08 02 1900 't Verheugde mij
6623.Telting, Albartusk's-Gravenhage09 08 1900 Bij dezen het
6624.Telting, Albartusk's-Gravenhage30 11 1900 Ik had mij
6625.Telting, Albartusk's-Gravenhage17 12 1900 Wees wel gelukgewenscht
6626.Telting, Albartusk's-Gravenhage20 12 1900 De vergaderingen der
6627.Telting, AlbartuskDen Haag27 12 1900 Gisteren sprak ik
6628.Telting, AlbartusbDen Haag14 05 1901 Bij dezen zend
6629.Telting, Albartusk's-Gravenhage04 09 1901 't Speet mij
6630.Telting, AlbartusbDen Haag30 09 1901 Ik heb voor
6631.Telting, AlbartusbDen Haag02 01 1902 Dezer dagen ontving
6632.Telting, Albartusk's-Gravenhage28 02 1902 Ik hoop overmorgen
6633.Telting, Albartusk's-Gravenhage08 01 1903 Ik heb uw
6634.Telting, AlbartuskDen Haag07 02 1903 In Willems' uitgave
6635.Telting, AlbartusbDen Haag08 05 1903 Ik heb de
6636.Telting, AlbartuskDen Haag18 05 1903 Ik heb nu
6637.Telting, AlbartuskDen Haag25 06 1903 Met de terugzending
6638.Telting, AlbartuskDen Haag13 07 1903 Ik had je
6639.Telting, AlbartuskDen Haag29 10 1903 Ik ben tweemaal
6640.Telting, AlbartusbDen Haag02 11 1903 Wat ik je
6641.Telting, AlbartuskDen Haag21 11 1903 Ik ben nog
6642.Telting, AlbartusbDen Haag26 12 1903 Ik heb tot
6643.Telting, AlbartuskDen Haag29 01 1904 In den laatstenTelting dateert 1905
6644.Telting, AlbartuskDen Haag24 02 1904 Ik was juist
6645.Telting, Albartusk's-Gravenhage26 02 1904 Bij mijn bezoek
6646.Telting, AlbartusbDen Haag11 03 1904 Gisteren verzond ik
6647.Telting, AlbartuskDen Haag19 03 1904 Ik heb zoo
6648.Telting, AlbartusbDen Haag14 04 1904 Bij dezen doe
6649.Telting, AlbartusbDen Haag28 04 1904 Ik heb de
6650.Telting, AlbartuskDen Haag04 05 1904 Met dezen doe
6651.Telting, AlbartuskDen Haag06 05 1904 Ge zendt voortaan
6652.Telting, AlbartuskUtrecht09 06 1904 Ik heb topographie
6653.Telting, AlbartuskOostvoorne08 09 1904 Ik ben voor
6654.Telting, AlbartuskDen Haag16 09 1904 Ik heb gisteren
6655.Telting, Albartusk's-Gravenhage13 10 1904 Zoudt gij zoo
6656.Telting, AlbartusbParis12 11 1904 Ik heb voor
6657.Telting, AlbartuskDen Haag01 12 1904 Ik ben goed
6658.Telting, AlbartuskDen Haag02 01 1905 Ik kan die
6659.Telting, Albartuskz.pl.04 02 1905 invoegen van 'tfragment
6660.Telting, AlbartuskDen Haag15 02 1905 Ik kom denkelijk
6661.Telting, AlbartusbDen Haag28 02 1905 Mijn besten dank
6662.Telting, AlbartuskDen Haag06 03 1905 Best! Stuur het
6663.Telting, AlbartuskDen Haag18 03 1905 Ik heb thans
6664.Telting, AlbartuskDen Haag22 03 1905 Ik heb het
6665.Telting, Albartusk's-Gravenhage07 04 1905 De zaak is
6666.Telting, AlbartuskDen Haag11 04 1905 Ik schreef je
6667.Telting, AlbartusbDen Haag15 05 1905 Met leedwezen vernam
6668.Telting, AlbartusbDen Haag01 06 1905 Ik kom uit
6669.Telting, AlbartuskDen Haag25 06 1905 De aanteekeningen zijn
6670.Telting, AlbartusbDen Haag29 06 1905 Ge moet nog
6671.Telting, AlbartuskDen Haag12 07 1905 Gisterenavond kreeg ik
6672.Telting, AlbartusbDen Haag28 07 1905 Dank voor uw
6673.Telting, AlbartuskDen Haag11 08 1905 Ik zend U
6674.Telting, AlbartuskValkenburg19 08 1905 Denkelijk vertrek ik
6675.Telting, AlbartuskKeulen24 08 1905 Ik ben eergisteren
6676.Telting, AlbartusbNeuenahr28 08 1905 Andere belangrijke ongedrukte
6677.Telting, AlbartuskDen Haag20 09 1905 Ik heb de
6678.Telting, AlbartuskLeeuwarden25 09 1905 Ik stuur U
6679.Telting, AlbartuskDen Haag21 10 1905 Waar blijven nu
6680.Telting, Albartusk's-Gravenhage30 10 1905 Ik heb de
6681.Telting, AlbartuskDen Haag02 11 1905 Om verdere moeilijkheden
6682.Telting, AlbartuskDen Haag08 11 1905 Ik zou't bijzonder
6683.Telting, AlbartuskDen Haag09 12 1905 Ik heb, voorzoover
6684.Telting, AlbartuskAurich18 02 1906 Met de vriendelijke
6685.Telting, AlbartusbDen Haag01 03 1906 De door U
6686.Telting, AlbartuskDen Haag08 03 1906 Ik ben den
6687.Telting, AlbartuskDen Haag09 03 1906 Bij Stobbe: "Die Juden
6688.Telting, AlbartuskDen Haag16 03 1906 Het werk van
6689.Telting, AlbartuskDen Haag09 04 1906 Ik kon hier
6690.Telting, AlbartuskDen Haag18 04 1906 Aangaande de plaatsing
6691.Telting, AlbartusbDen Haag07 05 1906 Bij dezen het
6692.Telting, AlbartuskDen Haag11 05 1906 Ik heb de
6693.Telting, Albartusk's-Gravenhage22 05 1906 Ik ben voor archiefzaken
6694.Telting, Albartusk's-Gravenhage16 06 1906 Ik ben te
6695.Telting, AlbartuskDen Haag07 07 1906 Ik ga denkelijk
6696.Telting, AlbartuskDen Haag22 08 1906 Dank voor je
6697.Telting, AlbartuskDen Haag03 09 1906 Nijhoff wou liever
6698.Telting, AlbartuskDen Haag15 09 1906 Toen ik je
6699.Telting, AlbartusbDen Haag30 09 1906 Een paar dagen
6700.Telting, AlbartuskDen Haag22 10 1906 De op de
6701.Telting, AlbartuskDen Haag23 10 1906 Ik heb mij
6702.Telting, AlbartusbDen Haag14 11 1906 Ik heb met
6703.Telting, AlbartusbDen Haag22 12 1906 Bij dezen in
6704.Telting, AlbartusbDen Haag17 01 1907 Bij dezen een
6705.Telting, AlbartusbDen Haag26 01 1907 Bij dezen een
6706.Telting, AlbartuskDen Haag28 01 1907 Volgens het oordeel
6707.Telting, AlbartusbDen Haag14 06 1907 Ik heb uw
6708.Telting, AlbartuskAthenexx xx xxxx heb, naar ikincompleet
6709.Telting, AnnabZwolle10 07 1907 Met een enkele
6710.Telting, AnnabDen Haag25 07 1907 Gaarne wil ik
6711.Telting, AnnabDen Haag29 07 1907 Met een enkel
6712.Telting, AnnabDen Haag03 08 1907 Tot mijn groot
6713.Telting, AnnabDen Haag05 08 1907 Tot mijn diepe
6714.Telting, AnnabDen Haag06 12 1907 Vriendelijk dank voor
6715.Telting, AnnabDen Haag21 01 1908 Gaarne zou ik
6716.Telting, AnnabDen Haag19 07 1908 Mijn vriendelijke dank
6717.Telting, J.W.bZwolle10 03 0000 Mr. U.U. Huber
6718.Telting, J.W.kZwolle21 05 1913 Ik ontving gistren
6719.Telting, L.R.bDen Haag11 08 1907 Ook namens mijne
6720.Telting, L.R.bRotterdam09 09 1907 Uit eene ons
6721.Telting, L.R.bDen Haag28 10 1907 Heden verzenden wij
6722.Telting, L.R.bRotterdam06 11 1907 Met de uitgave
6723.Telting, L.R.kRotterdam30 11 1907 In dank bericht
6724.Telting, L.R.bRotterdam06 12 1907 In dank ontving
6725.Telting, L.R.bRotterdam05 02 1908 Zondag j.l. in
6726.Telting, L.R.kRotterdam30 03 1909 Met groote voldoening
6727.Telting, L.R.bRotterdam16 11 1918 Mijn dank voor
6728.Telting, L.R.bRotterdam21 02 1923 Ter voldoening aanaan mevrouw Hettema?
6729.Telting, S.k's-Gravenhage02 08 1886 Daar het uw
6730.Terlet, H.J.W.kMeppel19 12 1902 Een zangkoor komt
6731.Terpstra, Jantje (ps. Madzy)bMidsland24 05 1900 De heer G.P.
6732.Terpstra, Jantje (ps. Madzy)b 02Jouwer, de13 05 1903 Ik bin berne
6733.Terpstra, Jantje (ps. Madzy)bJouwer, de15 0x 1903 Lêsten al lang
6734.Terwey, T.bz.pl.00 00 0000 Hiernevens het spoedstuk
6735.Terwey, T.bz.pl.00 00 0000 Hiernevens eene enveloppe
6736.Terwey, T.bz.pl.00 00 0000 Hiernevens het vervolg
6737.Terwey, T.bz.pl.00 00 0000 Ik moet eenincompleet
6738.Terwey, T.bz.pl.00 00 0000 Reeds te langachterop reactie R.A. Kollewijn d.d. 07 06 1893
6739.Terwey, T.bAmsterdam27 12 0000 Hiernevens het artikel
6740.Terwey, T.bAmsterdam06 09 1889 In antwoord op
6741.Terwey, T.bAmsterdam19 09 1890 Ik zou onbeleefd
6742.Terwey, T.b 02Amsterdam24 09 1890 Een tijdschrift alsbevat kladantwoord van FBH
6743.Terwey, T.bAmsterdam04 10 1890 Wil mij ten
6744.Terwey, T.bAmsterdam19 10 1890 Met de financiële
6745.Terwey, T.bAmsterdam18 11 1890 Tegelijk met dezen
6746.Terwey, T.kAmsterdam21 11 1890 Het is mij
6747.Terwey, T.bAmsterdam17 12 1890 Tegelijk met dezen
6748.Terwey, T.bAmsterdam14 01 1891 Om een prospectus
6749.Terwey, T.bAmsterdam22 01 1891 Hiernevens een concept
6750.Terwey, T.kAmsterdam12 02 1891 Gisteren heb ik
6751.Terwey, T.bAmsterdam19 02 1891 Gisteren heb ik
6752.Terwey, T.kAmsterdam26 03 1891 Ik zou daar
6753.Terwey, T.kAmsterdam05 04 1891 Ik verzend heden
6754.Terwey, T.kAmsterdam07 04 1891 Zoo even heb
6755.Terwey, T.kAmsterdam12 04 1891 Tegelijk met deze
6756.Terwey, T.bAmsterdam18 04 1891 Het lijkt me
6757.Terwey, T.kAmsterdam26 04 1891 Ik geloof ook
6758.Terwey, T.kAmsterdam29 04 1891 Tegelijk met deze
6759.Terwey, T.bAmsterdam08 05 1891 Juist heden morgen
6760.Terwey, T.kAmsterdam13 05 1891 Ik had nog
6761.Terwey, T.kAmsterdam26 05 1891 Het spijt me
6762.Terwey, T.kAmsterdam03 06 1891 Mijn collega Leopold
6763.Terwey, T.bAmsterdam12 06 1891 Met Jan Brouwer
6764.Terwey, T.bAmsterdam07 07 1891 Hiernevens gaat het
6765.Terwey, T.bAmsterdam13 07 1891 Hiernevens de aanteekeningen
6766.Terwey, T.bBaarn11 08 1891 Hiernevens gaan eenige
6767.Terwey, T.bAmsterdam27 09 1891 Ik heb nota
6768.Terwey, T.bAmsterdam08 10 1891 Ziehier een heelen
6769.Terwey, T.bAmsterdam19 10 1891 Hiernevens eenige papiertjens
6770.Terwey, T.bAmsterdam28 10 1891 Ziehier wederom een
6771.Terwey, T.bAmsterdam20 11 1891 Een paar woorden
6772.Terwey, T.bAmsterdam08 12 1891 Ik stop aanstonds
6773.Terwey, T.kAmsterdam19 01 1892 In de laatste
6774.Terwey, T.bAmsterdam27 01 1892 Het stuk van
6775.Terwey, T.bAmsterdam09 02 1892 Hiernevens de proef
6776.Terwey, T.kAmsterdam16 03 1892 De Liedekens vorderen
6777.Terwey, T.bAmsterdam22 03 1892 Hiernevens mijne aanteekeningen

 6778. vervallen

6779.Terwey, T.bAmsterdam07 05 1892 Ontvang de betuiging
6780.Terwey, T.kAmsterdam07 06 1892 Ja, ik had
6781.Terwey, T.kAmsterdam21 06 1892 Tegelijk met deze
6782.Terwey, T.bAmsterdam26 06 1892 Ik heb uw
6783.Terwey, T.kAmsterdam14 07 1892 Ik heb maar
6784.Terwey, T.kAmsterdam26 07 1892 Dank voor Uw
6785.Terwey, T.kAmsterdam26 08 1892 Gij hebt me
6785.Terwey, T.kAmsterdam06 09 1892 Hiernevens wat kopie6785a
6786.Terwey, T.kAmsterdam24 09 1892 Uw noodkreet heb
6787.Terwey, T.bAmsterdam14 10 1892 Ik heb het
6788.Terwey, T.kAmsterdam18 10 1892 Ik ontvang van
6789.Terwey, T.b 02Amsterdam30 10 1892 Gisteren ontving ik
6790.Terwey, T.bAmsterdam31 10 1892 Kollewijn stuurde mij
6791.Terwey, T.bAmsterdam01 11 1892 Schrijven is een
6792.Terwey, T.bAmsterdam06 11 1892 Ge zijt taai
6793.Terwey, T.kAmsterdam15 12 1892 Als Gij er
6794.Terwey, T.kAmsterdam28 12 1892 Zaterdag heb ik
6794.32.Terwey, T.bAmsterdam12 1892 Heden verzend ik6794a
6795.Terwey, T.bAmsterdam10 01 1893 Hier komen de
6796.Terwey, T.kAmsterdam17 01 1893 Hiernevens de proeven
6797.Terwey, T.bAmsterdam22 01 1893 Gij zijt in
6798.Terwey, T.kAmsterdam25 01 1893 Ik stuur de
6799.Terwey, T.kAmsterdam31 01 1893 Hiernevens de laatste
6800.Terwey, T.kAmsterdam23 02 1893 Noch het stuk
6801.Terwey, T.kAmsterdam16 03 1893 Hiernevens de verbeterde
6802.Terwey, T.kAmsterdamxx 04 1893 Al eene week
6803.Terwey, T.bAmsterdam17 06 1893 Hoe gaarne ik
6804.Teulings, C.N.k's-Hertogenbosch14 08 1913 Vergeef mij, dat
6805.Teulings, C.N.k's-Hertogenbosch06 09 1913 Ik was erg
6806.Teulings, C.N.bte's-Hertogenbosch23 09 1913 Gaarne voldoende aan
6807.Tex, Paul denbtz.pl.00 00 0000 Door de synodale
6808.Tex, Paul denbAmsterdam25 09 1902 De Heer Verschoor
6809.Tex, Paul denbAmsterdam01 10 1902 Zondag komt mijn
6810.Tex, Paul denbAmsterdam17 10 1902 Mr. Vissering is
6811.Themans, Margotb 02Amsterdam09 04 0000 Eerst zal ik
6812.Thieme & Cie., W.J.kZutphen06 01 1893 Vergeef mijn stilzwijgenondertekend door ...
6813.Thieme & Cie., W.J.kZutphen29 01 1895 Het door uondertekend door ...
6814.Thieme & Cie., W.J.kZutphen11 02 1895 De ... correspondentieondertekend door C ...
6815.Thieme & Cie., W.J.kZutphen02 03 1895 Hierbij de eersteondertekend door ...
6816.Thieme & Cie., W.J.bZutphen21 11 1906 De bezwaren verbondenondertekend door ...
6817.Thieme, G.J.bNijmegen27 01 1899 Voor Analecta I
6818.Thieme, G.J.kNijmegen13 03 1900 Van den heeraan H. Honig; fragment
6819.Thieme, G.J.bNijmegen07 11 1901 Bij de onlangs
6820.Thieme, G.J.b 02Nijmegen14 12 1901 Voor Analecta hebbenaan H. Honig
6821.Thieme, G.J.btNijmegen23 12 1902 Hiermede verzoeken wijaan H. Honig; hierop Honig aan Hettema
6822.Thieme, G.J.bArnhem24 12 1902 Ingevolge uw briefkrt.aan H. Honig, ondertekend door J. Oosterink
6823.Thieme, G.J.kArnhem22 01 1903 Het geheele pakaan H. Honig, ondertekend door J. Oosterink
6824.Thieme, G.J.kArnhem07 03 1903 Voorzooverre Analecta IIondertekend door J. Oosterink
6825.Thieme, G.J.bArnhem10 03 1904 In antwoord opaan Kemink & zn., ondertekend door J. Oosterink
6826.Thieme, G.J.kArnhem12 03 1904 In beleefd antwoordondertekend door J. Oosterink
6827.Thieme, G.J.bArnhem24 03 1904 Ingesloten ontvangt Uondertekend door J. Oosterink
6828.Thieme, G.J.bArnhem09 06 1904 Hiernevens doe ikondertekend door ... Kramer
6829.Thieme, G.J.kArnhem20 07 1904 Het u, metondertekend door ... Kramer
6830.Thieme, G.J.kArnhem19 09 1904 In beleefd antwoordondertekend door ... Kramer
6831.Thieme, H.C.A.bNijmegen14 02 1891 Heden zend ikondertekend door H. Wiegel (?)
6832.Thieme, H.C.A.bNijmegen21 02 1891 Hierbij onder kruisbandondertekend door S.J. ...
6833.Thieme, H.C.A.kNijmegen26 08 1891 Hierbij ontvangt u
6834.ThomsonkDen Haag04 06 1910 Voor Uwe vriendelijke
6835.Tiele, P.A.bz.pl.00 00 0000 Dr. Bloesch vergunt
6836.Tiele, P.A.bUtrecht09 02 1885 Het HS. van Bern
6837.Tiele, P.A.kUtrecht20 02 1885 Het verzoek van
6838.Tiele, P.A.bUtrecht20 05 1885 Met bijg. briefkaart
6839.Tiele, P.A.kUtrecht18 xx 1885 Het HS. van Bern
6840.Tiele, P.A.kUtrecht22 10 1886 De Ned. oudheden
6841.Tiele, P.A.kUtrecht04 02 1887 Noch ik, noch
6842.Tiemeijer, W.F.bAmsterdam23 04 1908 Zoals u waarschijnlik
6843.Tiemeijer, W.F.bAmsterdam15 11 1909 Daar de kleinere
6844.Tiemeijer, W.F.kAmsterdam11 12 1916 Tegelijk met m'n
6845.Tijl en zoon, M.bZwolle17 03 1893 Tot ons leedwezen
6846.Tijl en zoon, M.bZwolle18 04 1893 In de eerste
6847.Tijl en zoon, M.kZwolle24 08 1897 Dr. F. Buitenrust Hettema
6848.Tijl, J.J.bZwolle19 04 1893 Bijgaand hebben wij
6849.Tijl, J.J.bZwolle06 08 1898 Vergun mij U
6850.Tijl, J.J.bZwolle06 04 1899 We schieten met
6851.Tijl, J.J.bZwolle08 05 1899 Mag ik U
6852.Tijl, J.J.bZwolle12 05 1899 Hierbij hebben we
6853.Tijl, J.J.bZwolle03 06 1899 Hieronder hebben wij
6854.Tijl, J.J.bZwolle17 06 1899 De Heer van Looy
6855.Tijl, J.J.bZwolle28 03 1901 Eindelijk ben ik
6856.Tijl, J.J.bZwolle23 09 1902 Zooeven ontving ikopdruk: Ndl. Zuid-Afrik. Vereeniging afd. Zwolle
6857.Tijl, J.J.bZwolle18 01 1903 Naar aanleiding van
6858.Tijl, J.J.bZwolle20 01 1904 Van de firma
6859.Tijl, J.J.bZwolle19 02 1904 Hierbij hebben wij
6860.Tijl, J.J.bZwolle24 02 1904 Hierbij nemen wij
6861.Tijl, J.J.bZwolle02 03 1904 Mocht UEZG. ons
6862.Tijl, J.J.bZwolle10 03 1904 Bijgaande briefkaart ontvingen
6863.Tijl, J.J.bZwolle11 03 1904 Hierbij hebben wij
6864.Tijl, J.J.bZwolle02 04 1904 Ingevolge U Eds.
6865.Tijl, J.J.bZwolle13 04 1904 Vraag van den
6866.Tijl, J.J.bZwolle05 07 1904 Naar aanleiding van
6867.Tijl, J.J.btZwolle20 12 1906 Ingevolge opdracht vanaan de heren Hövecker & Wormser
6868.Tilanus, AugustebAmsterdam19 10 1915 Mag ik mij
6869.Tilanus, AugustebAmsterdam21 10 1915 Uw brief van
6870.Tilanus, AugustebAmsterdam31 10 1915 Is er nog
6871.Tilanus, AugustekAmsterdam02 11 1915 't Zal mij
6872.Timmerman, Anna C.bLutten Dedemsvaart30 07 1903 Vanuit Lutten wil
6873.Tinbergen, D.C.bDen Haag12 02 1911 Al een poos
6874.Tjabring, S.H.bUtrecht17 02 1914 Zoudt U mij
6875.Tjessinga, J.C.bUtrecht30 12 1921 Mag ik U
6876.Tol, J. v.d.b 03Wikel00 00 0000 Ik ha lang
6877.Tol, J. v.d.b 02Wyckel08 12 1902 It is my
6878.Tolman, RinkebDen Dolder05 07 1916 Mei noft lies
6879.Troelstra-Bokma de Boer, S.kLeeuwarden23 xx 1888 Myn man het
6880.Troelstra, Pieter Jellesbz.pl.00 00 0000 2 dingen for
6881.Troelstra, Pieter Jellesbz.pl.00 00 0000 Hjirby jou copy
6882.Troelstra, Pieter JellesbZwolle00 00 0000 Tafallich bin ik
6883.Troelstra, Pieter JellesbeLjouwert09 07 1886 Myn hertgrounige tank
6884.Troelstra, Pieter JelleskHamburg02 09 1886 Voorloopig in antwoord
6885.Troelstra, Pieter Jellesgz.pl.00 00 1887 Kriichssang. Ik wol
6886.Troelstra, Pieter JelleskNijmegen25 07 1887 Ingevolge Uw vriendelijk
6887.Troelstra, Pieter JellesbLjouwert15 01 1888 De Fryske Krante
6888.Troelstra, Pieter JellesbLeeuwarden00 02 1888 Dank voor Uwen
6889.Troelstra, Pieter JellesbLeeuwarden04 02 1888 Hiernevens de proef
6890.Troelstra, Pieter JelleskLeeuwarden10 02 1888 Wat een streek
6891.Troelstra, Pieter JelleskLeeuwarden16 03 1888 Van Brill ontvingen
6892.Troelstra, Pieter JelleskLeeuwarden11 07 1888 Der is al
6893.Troelstra, Pieter JellesbdRenkum00 09 1888 Mr. Pieter Jelles
6894.Troelstra, Pieter JellesbLjouwert27 11 1888 Oan de ynstjûrde
6895.Troelstra, Pieter JellesbLjouwert04 12 1888 Jo beaën my
6896.Troelstra, Pieter JelleskLeeuwarden24 12 1888 It treft den
6897.Troelstra, Pieter Jellesbz.pl.27 06 1889 Tiisdei-tejoun wier de
6898.Troelstra, Pieter Jellesdz.pl.23 02 1893 Uit de rechtzaalkrantenknipsel
6899.Troelstra, Pieter JellesbDen Haech10 09 1909 Hjirby in pear
6900.Troelstra, Pieter JellesbDen Haech23 09 1909 As jo moarn
6901.Tuinhout, FonteinbDen Haag05 11 1896 Het "liedecken" is
6902. Uden, J.D.H. vanb 04Tiel10 12 0000 Indien U mededeeling>> alfabet
6903.Uden, J.D.H. vankTiel06 01 1892 Naar aanleiding van
6904.Uhlenbeck, C.C.kAmsterdam08 02 1894 Indien U zich
6905.Uhlenbeck, C.C.kAmsterdam07 04 1894 Mijn dank voor
6906.Uhlenbeck, C.C.o 13Amsterdam09 04 1896 Over de etymologische
6907.Uhlenbeck, C.C.bAmsterdam23 12 1896 Tot mijn bevreemding
6908.Uhlenbeck, C.C.kSoest08 04 1898 Ik heb zoo
6909.Uhlenbeck, C.C.kAmsterdam14 06 1898 Tot mijn leedwezen
6910.Uhlenbeck, C.C.kSoest20 01 1899 Zeer bedankt voor
6911.Uhlenbeck, C.C.kHilversum13 05 1899 Het zal noodig
6912.Uhlenbeck, C.C.kHilversum14 06 1899 Als ge mij
6913.Uhlenbeck, C.C.kLeiden08 10 1901 Indien gij een
6914.Uhlenbeck, C.C.kLeiden12 11 1901 Wat betreft onzen
6915.Uhlenbeck, C.C.kLeiden06 12 1905 Gaarne wil ik
6916.Uhlenbeck, C.C.kLeiden30 12 1905 Als ik de
6917.Uhlenbeck, C.C.kLeiden20 05 1906 Een dag of
6918.Uhlenbeck, C.C.kLeiden18 12 1906 Uw vraag verwondert
6919.Uilenbergs, J.J.kDen Haag19 01 1917 Op raad vaneind 1999 zoek
6920.Uitterdijk, J. NanningabKampen29 06 1901 Terwijl ik bezig
6921.Uitterdijk, J. NanningabKampen31 10 1912 Nopens de afleiding
6922.Uitterdijk, J. NanningabKampen25 12 1915 De heer Hoefer
6923.Unger, J.H.W.bRotterdam03 06 1894 Uw brief is
6924.Unger, J.H.W.bRotterdam21 09 1897 Ter voldoening aan
6925. Valeton (?), J.?.?bUtrecht16 02 1909 Vergeef mij dat>> alfabet
6926.Valeton, A.M.bUtrecht31 05 1906 Daar ik voor
6927.Valk, J. van derkRotterdam03 12 1906 In uwe uitgave
6928.Valk, J. van derkRotterdam13 01 1908 Het doet mij
6929.Valk, J. van derkRotterdam21 02 1908 Begrijpen we elkaar
6930.Valk, J. van derkRotterdam11 03 1908 De uitgave van
6931.Valk, J. van derkRotterdam20 03 1908 Tegelijk met dezen
6932.Valkenburg, T.E.C. vankAmsterdam26 09 1898 waarin zijn opstelfragment
6933.Valkhof & Van den DrieskAmersfoort21 10 1898 Gaarne verleenen wij
6934.Valkhof & Van den DriesbAmersfoort27 12 1898 In antwoord op
6935.Valkhof & Van den DriesbAmersfoort05 02 1902 Heden morgen ontving
6936.Valkhof & Van den DriesbAmersfoort07 02 1902 In antwoord op
6937.Valkhof & Van den DriesbAmersfoort10 02 1902 Tot mijn spijt
6938.Valkhof & Van den DrieskAmersfoort21 02 1902 Zooals ik U
6939.Valkhof & Van den DrieskAmersfoort14 07 1905 Wat mij betreft
6940.Valkhoff, P.oz.pl.00 00 0000 De invoering van
6941.Valkhoff, P.bz.pl.00 00 0000 Hierbij een aangename
6942.Valkhoff, P.bz.pl.00 00 0000 Hierbij zend ik
6943.Valkhoff, P.bz.pl.00 00 0000 Hierbij 't gevraagde
6944.Valkhoff, P.bz.pl.00 00 0000 Tot mijn genoegenVer. Vereenv. Schrijftaal
6945.Valkhoff, P.bz.pl.00 00 0000 Ziehier de antwoorden
6946.Valkhoff, P.bz.pl.00 00 0000 Zou je me
6947.Valkhoff, P.kArnhem23 12 1903 Van Sneek heb
6948.Valkhoff, P.kArnhem29 12 1903 Terug van een
6949.Valkhoff, P.kArnhem20 08 1904 De heer Kollewijn
6950.Valkhoff, P.kZwolle14 02 1905 Hierbij 't Schoolblad
6951.Valkhoff, P.bZwolle31 01 1906 Hierbij heb ikVer. Vereenv. Schrijftaal
6952.Valkhoff, P.kZwolle01 10 1906 Uw kopie in
6953.Valkhoff, P.bZwolle28 04 1908 Zaterdag 6 JunieVer. Vereenv. Schrijftaal
6954.Valkhoff, P.bZwolle03 06 1908 Vergadering van hetVer. Vereenv. Schrijftaal
6955.Valkhoff, P.kZwolle08 08 1908 Ik heb drie
6956.Valkhoff, P.bZwolle03 11 1908 De Heer TalenVer. Vereenv. Schrijftaal
6957.Valkhoff, P.kZwolle14 12 1908 Ik moet een
6958.Valkhoff, P.kZwolle16 10 1909 Als je opmerkingen
6959.Valkhoff, P.kZwolle27 04 1911 Hartelik dank ik
6960.Valkhoff, P.bZwolle15 11 1912 Hierbij heb ikVer. Vereenv. Schrijftaal
6961.Valkhoff, P.bZwolle17 11 1912 Met mijn medewetenVer. Vereenv. Schrijftaal
6962.Valkhoff, P.kZwolle26 11 1912 Ik heb de
6963.Valkhoff, P.kZwolle25 03 xxxx Mij is toegezonden
6964.Veder, W.R. (Gem. arch.)bAmsterdam03 11 1897 Ik kan niet
6965.Veen jr., J. vankAmsterdam19 04 1895 De ondergetekende, lid
6966.Veen, L.J.bAmsterdam10 01 1894 Ik schreef naar
6967.Veen, Leo Kooyker van derbe 02East Rand (Transvaal) 03 04 1907 Als yveraar voor
6968.Veen, Leo Kooyker van derbt 02Bloemfontein08 07 1907 Hartelik dank voor
6969.Veendorp, G.kDokkum24 02 1891 Mijn beloofd bericht
6970.Veendorp, G.R.bz.pl.00 00 0000 Ik heb den
6971.Veendorp, G.R.bz.pl.00 00 0000 In een bibl.
6972.Veendorp, G.R.b 02z.pl.00 00 0000 Met den Lex.
6973.Veendorp, G.R.bz.pl.00 00 0000 Zeker haast terzelfder
6974.Veendorp, G.R.b 02Dokkum04 09 1889 Toevallig zag ik
6975.Veendorp, G.R.bDokkum02 03 1890 In wird fen
6976.Veendorp, G.R.kDokkum22 04 1890 Dijkstra heeft geen
6977.Veendorp, G.R.kbDokkum02 02 1891 Door dieptreurige omstandigheden
6978.Veendorp, G.R.b 02Arnhem12 04 1895 Ziehier een paar
6979.Veendorp, G.R.kArnhem19 03 1899 Jimme moatte nou
6980.Veendorp, G.R.bArnhem30 01 1900 It giet mei
6981.Veendorp, G.R.bArnhem26 04 1900 Jy scille yn
6982.Veendorp, G.R.beArnhem05 09 1906 Scoene Jy ek
6983.Veendorp, G.R.kArnhem04 09 1917 Scoene Jy my
6984.Veenhuyzen, C.J.bUtrecht00 00 0000 Vergun mij 'n
6985.Veenstra (gem.secr.)bAmersfoort16 02 1922 In het College
6986.Veenstra, B.S.kNoordwolde08 06 1902 'k Heb de
6987.Veenstra, B.S.kNoordwolde30 11 1902 Mag ik bedelen
6988.Veenstra, B.S.dNoordwolde00 07 1908 Het intrappen van
6989.Veenstra Bzn., N.bDimter12 03 1896 Jonge, dokter, what
6990.Veenstra Bzn., N.k's-Gravenhage06 04 1898 Van de Haagsche
6991.Veenstra Bzn., N.k's-Gravenhage12 02 1900 In Uw werk
6992.Veerdeghem, F. vankLuik25 07 1903 Het is eerst
6993.Veerdeghem, F. vankLuik18 08 1903 Ik heb den
6994.Veerman, L.J.bHeusden30 06 1903 Uit de beknoptheid
6995.Veerman, L.J.bHeusden08 07 1903 In antwoord op
6996.Vegte, H. van derbZwolle28 05 1908 Je hebt goed
6997.Vegte, H. van derbZwolle10 06 1911 De overdruk uit
6998.Veldt, C.L.G.kAmsterdam27 04 1909 Uw vriendelijk schrijven
6999.Velstra, T.kLeeuwarden30 08 1887 Daar het hier
7000.Velstra, T.bLeeuwarden28 12 1887 Ter beantwoording van
7001.Velstra, T.kLjouwert17 11 1902 Ik hab Jo
7002.Velstra, T.bLjouwert12 02 1912 Sjeû hjir ien
7003.Velthuis, W.J.kHoogezand14 07 1892 Hierbij ontvangt U
7004.Velthuysen, B. v.(?)kBorne09 02 1904 Veroorloof mij dat
7005.Ver... , G.kAmsterdam30 03 1903 Ik zal den
7006.Verburgh, Ed. (De Arbeid)beDen Haag00 03 1898 Uw aanbod, dat
7007.Vercoullie, J.oz.pl.00 00 0000 Maerlants Werken beschouwd
7008.Vercoullie, J.bGent10 09 1888 Gisteren, 9en September
7009.Vercoullie, J.kGent09 07 1890 Ik geef U
7010.Vercoullie, J.bGent15 08 1890 Een afwezigheid van
7011.Vercoullie, J.bGent03 09 1890 Ik heb het
7012.Vercoullie, J.kGent17 10 1890 Pardon voor mijn
7013.Vercoullie, J.kGent28 10 1890 Dank voor Uwe
7014.Vercoullie, J.kGent31 10 1890 Dus ik Leeuwendalers
7015.Vercoullie, J.kGent05 11 1890 Nu zijt Gij
7016.Vercoullie, J.kGent02 01 1891 Prosit Neujahr! - Ik
7017.Vercoullie, J.kGent13 01 1891 Inkorten wil ik
7018.Vercoullie, J.bGent04 02 1891 Hierbij het ontwerp-prospectus
7019.Vercoullie, J.kGent25 03 1891 Waarom ik naar
7020.Vercoullie, J.kGent28 09 1891 Gij vraagdet mij
7021.Vercoullie, J.kGent05 10 1891 U een reeks
7022.Vercoullie, J.kGent07 07 1892 Ik was al
7023.Vercoullie, J.kGent30 08 1892 Dank voor Uw
7024.Vercoullie, J.kGent20 02 1893 Wanneer krijg ik
7025.Vercoullie, J.kGent05 05 1893 Nu weet ik
7026.Vercoullie, J.kGand09 05 1893 Het verlies van
7027.Vercoullie, J.kGand25 07 1895 Wat U vraagt
7028.Vercoullie, J.bz.pl.12 08 1895 Ik ook wacht
7029.Vercoullie, J.bz.pl.05 10 1897 Zaterdag ontving ik
7030.Vercoullie, J.bGent10 01 1898 Na rijp overleg
7031.Vercoullie, J.bGent21 11 1898 Hierbij Uw brief
7032.Vercoullie, J.bGent02 01 1900 Ik zeg op
7033.Vercoullie, J.kGand22 09 1902 Ik ook acht
7034.Vercoullie, J.kGand21 10 1902 Toen ik voorstelde
7035.Vercoullie, J.kGand31 03 1903 Overlast met werk
7036.Vercoullie, J.kGand20 06 1903 Wat U me
7037.Vercoullie, J.kGand13 04 1908 Het doelmatigste schijnt
7038.Verdam, H.D.kLeeuwarden07 12 1910 Naar aanleiding van
7039.Verdam, J.kAmsterdam16 06 1885 Mijn antwoord op
7040.Verdam, J.kAmsterdam21 08 1885 Ziehier een uittreksel
7041.Verdam, J.kAmsterdam17 04 1890 Gaarne wil ik
7042.Verdam, J.kLeiden13 03 1892 Ontvang mijn vriendelijken
7043.Verdam, J.kLeiden01 07 1892 Ik dank u
7044.Verdam, J.kLeiden03 05 1893 In de door
7045.Verdam, J.kLeiden16 10 1901 Men vraagt mij
7046.Verdam, J.kLeiden18 10 1901 Bij Wassenbergh kan
7047.Verdam, J.kLeiden18 09 1909 De parallel tusschen
7048.Verhoef, A.bRotterdam18 12 1906 Reeds geruimen tijd
7049.Verhoeven, H.J.L.kDordrecht05 10 1903 Vriendelijk dankend voor
7050.Verhoeven, H.J.L.bDordrecht00 12 1903 De heer P.J. de Kanter
7051.Verkuil (?), A.bGendt08 04 1885 Reeds een paar
7052.Vermeulen, P.J.F. (De Tijd)bAmsterdam25 10 1909 Het spijt mij
7053.Vermeylen, A.kUkkel14 12 1899 Gelieve te verschoonen
7054.Verschoor, E.C.bDelft17 09 1902 Uw briefkaart was
7055.Verschoor, E.C.bDelft19 09 1902 In de hoop
7056.Verschoor, E.C.b 02Delft21 09 1902 Uw schrijven aan
7057.Verschoor, E.C.b 02Delft15 10 1902 Het was mij
7058.Verschoren, FransbLier02 06 1909 Wel bedankt voor
7059.Verschuur, E. van KetwichbtZwolle00 00 1907 Vergadering der Commissie
7060.Verschuur, E. van KetwichbtZwolle00 00 1908 Vergadering op Maandag
7061.Verschuur, E. van KetwichbZwolle08 01 1908 Daar ik reeds
7062.Verschuur, E. van KetwichbZwolle14 02 1908 Het ligt in
7063.Verschuur, E. van KetwichkZwolle03 04 1908 Het adres van
7064.Verschuur, E. van KetwichbZwolle11 05 1908 Zou ik van
7065.Verschuur, E. van KetwichbtZwolle06 06 1908 De secretaris der
7066.Verschuur, E. van KetwichbtZwolle15 06 1908 Ondergeteekende verzocht U
7067.Verschuur, E. van KetwichbZwolle04 07 1908 Blijkens mededeeling van
7068.Verschuur, E. van KetwichbZwolle06 07 1908 Het spijt mij
7069.Verschuur, E. van KetwichbZwolle08 12 1914 Mr. v.d. Vegte
7070.Verschuur, E. van KetwichbAmsterdam03 12 1916 Met de samenwerking
7071.Verschuur, E. van KetwichkAmsterdam10 12 1916 Zou ik U
7072.Verschuur, E. van KetwichkAmsterdam12 12 1916 Vriendelijk dank voor
7073.Versluys, W.bAmsterdam08 01 1894 Voor het opnemen
7074.Versluys, W.A.b's-Gravenhage11 11 1916 Op het oogenblik
7075.Vervloet, ? (Rode Kruis)b's-Gravenhage06 03 1902 Het officieel adresaan G.A.A. Middelberg
7076.Verweij, A.J.bParijs00 00 0000 Hiernevens ben ik
7077.Verweij, A.J.aaz.pl.00 00 0000 souhait souhaiter
7078.Verweij, A.J.b 03Parijs00 00 0000 Uw vriendelijk aanbod
7079.Verweij, A.J.bParijs00 00 0000 Uwe bereidwilligheid mij
7080.Verweij, A.J.bParijs00 00 0000 Zeer dank ik
7081.Verweij, A.J.bParijs00 00 0000 Zeer veel genoegen
7082.Verweij, A.J.bParijs27 02 1898 De vrijheid nemende
7083.Verweij, A.J.kParijs07 03 1898 Zeer dank ik
7084.Verweij, A.J.kParijs16 10 1898 Zeer dank ik
7085.Verweij, A.J.bPoppelsdorf bij Bonn28 08 1899 Vrijdag 1 Sept.
7086.Verweij, A.J.bParijs07 05 1900 Uw verlof U
7087.Verweij, A.J.kParis09 05 1900 Er is geen
7088.Verweij, A.J.bParijs27 05 1900 Zeer dankbaar ben
7089.Verweij, A.J.bParijs21 06 1900 Uw briefkaart, waarvoor
7090.Verweij, A.J.bParijs21 01 1901 Zooals ik U
7091.Verweij, A.J.kParijs14 05 1901 't Is nogal
7092.Verweij, A.J.kParijs17 05 1901 Zoo even verzond
7093.Verweij, A.J.bParijs27 05 1901 Zeer dankbaar ben
7094.Verweij, A.J.b 02Parijs24 06 1901 Gister was de
7095.Verweij, A.J.bParijs19 01 1902 Zoo pas het
7096.Verwey, AlbertkNoordwijk/Zee17 04 1899 blz. 89-93 vindaan S.L. van Looy
7097.Verwey, AlbertkNoordwijk/Zee16 12 1901 De bedoelde bijdrage
7098.Verwey, J.G. de la FontainekDen Helder16 07 1900 Het adres van
7099.Vessem, A.J. vantUtrecht12 12 1911 Adres Kalma beleefd verzocht
7100.Vessem, A.J. vanbUtrecht26 11 1915 Tegelijk hiermede heb
7101.Vieller, C.bArnhem19 02 1894 Het spijt me
7102.Vieller, C.bArnhem05 03 1895 Als men zelf
7103.Vietor Sibinga, P.bHarlingen27 08 1921 Bij ontvangst van
7104.Viljoen, W.J.o 08z.pl.00 00 0000 Nicolaas Beets 1814-1903
7105.Viljoen, W.J.bStellenbosch25 09 1906 Enige tijd geleden
7106.Viljoen, W.J.bStellenbosch16 10 1906 Ik ben tot
7107.Viljoen, W.J.kStellenbosch31 10 1906 Ik zend u
7108.Viljoen, W.J.bStellenbosch13 11 1906 Dank voor uw
7109.Viljoen, W.J.kStellenbosch18 12 1906 Ik ben eigenlik
7110.Viljoen, W.J.kStellenbosch22 01 1907 Uw beide briefkaarten
7111.Viljoen, W.J.dKaapstad00 09 1907 Beknopt Nederlands Woordeboekprospectus
7112.Viljoen, W.J.kLondon08 06 1909 Dank voor uw
7113.Viljoen, W.J.kLondon19 06 1909 All right. Als
7114.Viljoen, W.J.kLondon29 06 1909 Ik kan tot
7115.Viljoen, W.J.kz.pl.02 07 1909 Het spijt me
7116.Viljoen, W.J.kLondon16 10 1909 Ik hoop 6 November
7117.Viljoen, W.J.bLondon03 11 1909 De heer Rompel
7118.Vinckers, H. Beckeringbz.pl.00 00 0000 En ik ontkenincompleet
7119.Vinckers, H. BeckeringbeZaltbommel05 04 1905 In antwoord op
7120.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel05 05 1905 Zoals U terecht
7121.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel09 02 1906 In antwoord op
7122.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel19 04 1907 Waar U zoo
7123.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel30 05 1907 Dezer dagen kreeg
7124.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel02 04 1909 Wanneer niet allerlei
7125.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel06 04 1909 Nu een enkel
7126.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel04 02 1910 Al lang had
7127.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel16 02 1910 Een enkel woordje
7128.Vinckers, H. Beckeringb 02Zaltbommel08 05 1913 U moet wel
7129.Vinckers, H. BeckeringbWijk aan Zee12 08 1915 Haast zult u
7130.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel14 09 1915 In antwoord op
7131.Vinckers, H. BeckeringbZaltbommel14 09 1915 Niet langer mag
7132.Vinckesteyn, C.J.bSchiedam16 01 1897 Het bureau van
7133.Vinckesteyn, C.J.kSchiedam09 04 1898 De twijfelings-slingeringen
7134.Vinckesteyn, C.J.bSchiedam06 01 1903 Gisteren avond vond
7135.Vinckesteyn, C.J.kDen Haag24 02 1909 Ik dank U
7136.Visscher, R.kLeeuwarden09 01 1904 De Heer Menkema
7137.Visscher, R.kLjouwert13 11 1911 Dy plaet fen
7138.Visscher, R.kLjouwert18 11 1912 Jo hawwe it
7139.Visscher, R.kLeeuwarden18 08 1913 Vriendelijk dank ik
7140.Visscher, R.kLeeuwarden27 03 1916 Heden nog zal
7141.Visscher, R.kLeeuwarden05 02 1917 Hierbij deel ik
7142.Visscher, R.kLeeuwarden11 05 1917 Bestaat er niet
7143.Visscher, R.kLeeuwarden19 05 1917 Naar aanleiding van
7144.Visscher, R.kLeeuwarden02 06 1917 Tot nog toe
7145.Visscher, R.kLeeuwarden07 06 1917 Even wil ik
7146.Visscher, R.bLeeuwarden07 07 1917 Daar U zeker
7147.Visser, B.bDokkum16 11 1903 Mag ik U
7148.Visser, B.bDokkum23 11 1903 Mijn beleefden dank
7149.Visser, B.kDokkum04 01 1904 Onder nogmaals beleefde
7150.Visser, G.C.kDen Haag10 08 1897 In antwoord op
7151.Visser, G.C.b's-Gravenhage08 12 1897 Namens de Redactie
7152.Visser, P.o 02z.pl.00 00 0000 Bellamy's "Roosje" met
7153.Visser, P.bAnna Paulowna26 09 1891 Bijgaand opstel zond
7154.Visser, P.bAnna Paulowna20 03 1892 Na mijne aanteekening
7155.Visser, P.bMarkelo00 11 1893 Wat mij aan
7156.Vlieger, G.S.bAmsterdam02 10 1913 It moeit my
7157.Vlieger, G.S.kAmsterdam26 10 1916 Ik lies yn
7158.Volbeda, R.bz.pl.00 00 0000 Wij willen melden
7159.Volbeda, R.bRotterdam22 10 1905 Ingesloten vindt U
7160.Volbeda, R.bRotterdam08 02 1906 Inliggend vindt U
7161.Volbeda, R.kRotterdam26 03 1906 Aan 't einde
7162.Volbeda, R.bRotterdam00 04 1906 Mijn dank voor
7163.Volbeda, R.bRotterdam29 01 1907 Mijn artikel over
7164.Volbeda, R.bRotterdam27 06 1907 Ik weet niet
7165.Vollgraff, J.A.bz.pl.00 00 0000 Jaarvergadering Zondag 6 November
7166.Vollgraff, J.A.kDen Haag04 08 1920 Ik geloof niet
7167.Vollgraff, J.A.bMiddelburg01 12 1920 Het adres van
7168.Vollgraff, J.A.kMiddelburg11 02 1921 Mij dunkt dat
7169.Vollgraff, J.A.kMiddelburg19 02 1921 Dank voor de
7170.Vollgraff, J.A.bMiddelburg06 03 1921 Uw vorige briefkaart
7171.Vollgraff, J.A.bMiddelburg30 03 1921 Op de vorige
7172.Vollgraff, J.A.bMiddelburg02 05 1921 Ik antwoord eerst
7173.Voorhoeve, J.N.k's-Gravenhage30 06 1903 Volgaarne willig ik
7174.Vooys, C.G.N. debRotterdam01 02 1901 Met heel veel
7175.Vooys, C.G.N. dekAssen27 11 1902 De circulaire van
7176.Vooys, C.G.N. dekAssen02 07 1903 Mijn werk in
7177.Vooys, C.G.N. dekAssen03 12 1903 Een bespreking van
7178.Vooys, C.G.N. debAssen18 03 1904 Om u te
7179.Vooys, C.G.N. dekAssen25 04 1904 U heeft mijn
7180.Vooys, C.G.N. dekAssen29 11 1904 Mijn opstel is
7181.Vooys, C.G.N. dekAssen18 12 1904 Op de proef
7182.Vooys, C.G.N. dekGouda02 01 1905 De geschiktste plaats
7183.Vooys, C.G.N. debAssen14 03 1905 Hiernevens het bedoelde
7184.Vooys, C.G.N. deb 02Assen19 03 1905 Ik wil u
7185.Vooys, C.G.N. dekAssen23 05 1905 Op de omslag
7186.Vooys, C.G.N. dekAssen28 05 1905 Het lijkt mij
7187.Vooys, C.G.N. dekAssen16 06 1905 Zou u ook
7188.Vooys, C.G.N. dekAssen29 07 1905 Met de kleine
7189.Vooys, C.G.N. dekAssen13 09 1905 Vanmorgen ontving ik
7190.Vooys, C.G.N. dekAssen26 09 1905 Bedankt voor uw
7191.Vooys, C.G.N. dekAssen06 10 1905 Het schijnt dat
7192.Vooys, C.G.N. dekAssen08 10 1905 Na uw opheldering
7193.Vooys, C.G.N. dekAssen24 11 1905 Over T en L
7194.Vooys, C.G.N. dekAssen06 12 1905 Mijn bedoeling was
7195.Vooys, C.G.N. debAssen18 01 1906 Koopmans zond mij
7196.Vooys, C.G.N. dekAssen24 02 1906 Breyer antwoordt mij
7197.Vooys, C.G.N. debAssen26 02 1906 Breyer schreef mij
7198.Vooys, C.G.N. dekAssen18 04 1906 Tegelijk met deze
7199.Vooys, C.G.N. dekAssen15 05 1906 Uw plan, uiteengezet
7200.Vooys, C.G.N. dekAssen21 06 1906 Voor de bespreking
7201.Vooys, C.G.N. dekAssen13 07 1906 Hierbij ontvangt u
7202.Vooys, C.G.N. dekDen Haag24 08 1906 Het vervolg van
7203.Vooys, C.G.N. debAssen06 10 1906 De korrespondentie van
7204.Vooys, C.G.N. debAssen15 10 1906 Hierbij ontvangt u
7205.Vooys, C.G.N. dekAssen30 11 1906 Op uw verzoek
7206.Vooys, C.G.N. dekAssen18 11 1912 Ik ben het
7207.Vredeveld, D.bZwolle00 00 0000 De Zondagmiddag bij
7208.Vredeveld, D.bz.pl.00 00 0000 Verleden week bezorgde
7209.Vredeveld, D.bz.pl.13 04 1908 Onze vereniging telt
7210.Vredeveld, D.bz.pl.16 04 1908 Heden avend heb
7211.Vredeveld, D.bZwolle01 04 1910 Bij't nazoeken
7212.Vredeveld, D.kZwolle14 03 1916 Op verzoek van
7213.Vreese, Willem debz.pl.00 00 0000 Als mijn gezondheidachter op brief van ?
7214.Vreese, Willem dekGand23 10 1899 Langer dan Ge
7215.Vreese, Willem dekGent10 01 1900 Ge wilt weten
7216.Vreese, Willem dekGent16 02 1900 Ik heb de
7217.Vreese, Willem dekGand24 06 1900 Ik ben in
7218.Vreese, Willem dekGand08 08 1900 Ik heb gisterenavond
7219.Vreese, Willem dekGent24 01 1901 Antwoorde op Uwe
7220.Vreese, Willem dekGent10 10 1901 Ik heb net
7221.Vreese, Willem dekGent14 03 1902 In mijn antwoordje
7222.Vreese, Willem dekGent04 09 1902 Ik ben naar
7223.Vreese, Willem dekGand03 11 1902 Zooals ik U
7224.Vreese, Willem dekGand21 12 1902 Ik weet dat
7225.Vreese, Willem dekGent18 01 1903 Ik ben gisteren
7226.Vreese, Willem debGent21 02 1903 Tot mijn zeer
7227.Vreese, Willem dekGand26 05 1904 Ik kan mij
7228.Vreese, Willem debz.pl.14 04 1905 1. Ik heb deachter op brief van J.K.
7229.Vreese, Willem dekGand13 02 1906 Waarom ik, infragment
7230.Vreese, Willem debGent19 11 1906 De foto van
7231.Vreese, Willem dekGand27 11 1906 Met "ed. Mone"
7232.Vreese, Willem dekGand15 12 1906 De verdubbeling der
7233.Vreese, Willem dekGent23 12 1907 Het doet me
7234.Vreese, Willem dekGand06 11 1908 Dank voor Je
7235.Vreese, Willem dekGand07 07 1911 Ik ben weer
7236.Vreese, Willem dekGent24 07 1911 Ik heb U
7237.Vreese, Willem dekGent15 02 1912 Ik heb U
7238.Vreese, Willem dekGent25 03 1912 Ik ben net
7239.Vreese, Willem dekGent28 03 1912 Het modus quo
7240.Vreese, Willem deb 02Gent11 05 1912 Bijgaande brief zoubijgaand = kladbrief Hettema aan E. Gailliard
7241.Vreese, Willem dekGent28 07 1912 Je beide briefkaarten
7242.Vreese, Willem dekDen Haag16 09 1912 Ik heb Uw
7243.Vreese, Willem dekGent02 06 1913 Niemand verdriet het
7244.Vreese, Willem dekGent19 08 1913 Ik kon je
7245.Vreese, Willem dekRotterdam06 04 1921 Van E. v.d. B.
7246.Vries, A. Draisma debAchlum26 12 1886 Gaarne voldoende aan
7247.Vries, A. Draisma debAchlum25 08 1888 Verschillende besognes hielden
7248.Vries, A. Draisma debFraneker07 10 1905 De vergadering van
7249.Vries, A. Draisma deb 04Franeker11 04 1912 Terwijl ik bezig
7250.Vries, A. Draisma debFraneker18 11 1914 Uw brief werd
7251.Vries, A. dekSnits28 09 1917 Al in kearmannich
7252.Vries, Gaele debeStiens03 04 1903 Ik wit net
7253.Vries, Gaele debeStiens16 11 1911 By my leit
7254.Vries, H. debGroningen16 01 1899 In de bestuursvergadering
7255.Vries, J.D.C. debeVlissingen05 11 1911 Ik hie net
7256.Vries Jzn., P. dekEasterein (Oosterend)23 09 1915 It spyt my
7257.Vries, M. debLeiden29 12 1886 Met belangstelling ontving
7258.Vries, M. debLeiden27 06 1887 Overdrukken bezigheden op
7259.Vries, M. dekLeiden09 10 1887 Ik heb op
7260.Vries, M. dekLeiden08 09 1890 Ontvang mijn dank
7261.Vries, S.A. debUtrecht13 11 1899 't Zal U
7262.Vries, S.A. debUtrecht22 11 1899 Door een uitstapje
7263.Vries, S.A. debRoden12 05 1900 Wat deed Uw
7264.Vries, S.C. dekLeiden18 06 1911 Met veel dank
7265.Vries, S.G. debLeiden20 08 1897 Namens het Bestuur
7266.Vries, S.G. debLeiden30 12 1900 Het Bestuur van
7267.Vries, S.G. debLeiden11 10 1906 In opdracht van
7268.Vries, S.G. debLeiden19 11 1906 Naar aanleiding van
7269.Vries, S.G. dekLeiden19 12 1906 Voor het oproepen
7270.Vries, S.G. dekLeiden04 01 1907 Horae Belgicae VII
7271.Vries, S.G. dekLeiden19 01 1907 Het is de
7272.Vries, S.G. dekLeiden10 05 1909 Naar aanleiding Uwer
7273.Vries, S.G. debLeiden03 06 1909 Uw denkbeeld betreffende
7274.Vries, S.G. debLeiden05 03 1910 Uit gesprekken die
7275.Vries, S.G. debLeiden22 04 1911 Uwe candidaten voor
7276.Vries, S.G. debLeiden04 07 1913 Hiernevens gaat aan
7277.Vries, S.G. dekLeiden07 07 1913 De boeken uit
7278.Vries, S.G. dekLeiden10 07 1916 Met veel dank
7279.Vries sr., Klaas debz.pl.00 00 0000 Mag ik u
7280.Vries, W.P. debAmsterdam00 00 0000 In toarntsje lyn
7281.Vries, W.P. debe 02Amsterdamxx 05 1912 Do't ik fen
7282.Vrijburg, A.bz.pl.00 00 0000 Soenen jou sa
7283.Vrijburg, A.bSwol22 07 1907 Sa't jou
7284.Vrijburg, Willembz.pl.00 00 0000 Folle sûnders kin
7285.Vrijburg, WillembBeetsterzwaag00 00 0000 Het doet mij
7286.Vrijburg, WillembSweag00 00 0000 Ik haw en
7287.Vrijburg, Willembz.pl.00 00 0000 Ik haw ninfragment
7288.Vrijburg, WillembSweag00 00 0000 Nou dan! Ik
7289.Vürtheim, J.bHaarlem00 00 0000 Ten zeerste zoudt
7290. W., J.A.kUtrecht31 03 1888 Ik betuig u>> alfabet
7291.W., J.A.kUtrecht28 10 1890 Ik zeg u
7292.Wal, J. debArnhem12 02 1888 Dat onder de
7293.Wal, J. dekArnhem-Oldenzaal12 02 1888 Nadat ik U
7294.Walch, Jan C.kGouda30 05 1901 In antwoord op
7295.Walch, Jan C.bKampen29 07 1905 Dank voor Uw
7296.Walch, Jan C.kGouda11 06 1906 Ik dank U
7297.Walch, Jan C.kGouda09 12 1906 Hartelik dank voor
7298.Walmarans, A.D.W.bHaye, La23 09 1903 De uwe van
7299.Walmarans, A.D.W.bDen Haag27 09 1903 In antwoord op
7300.Walmarans, A.D.W.bDen Haag03 10 1903 In antwoord op
7301.Wartena, A.J.dz.pl.00 00 0000 Ethisch-orthodoxen eningezonden stuk, Zevenaar 14-04-1911
7302.Wartena, Joh.bHindeloopen00 00 0000 Ik weet waarlik
7303.Wartena, Joh.kHindeloopen03 05 1891 'k Heb vandaag
7304.Wartena, Joh.bHindeloopen05 05 1891 Vanmorgen kreeg ik
7305.Wartena, Joh.bHynljippen05 06 1891 Dalik nei jou
7306.Wartena, Joh.kHynljippen11 08 1891 'k Wyt net
7307.Wartena, Joh.kHynljippen27 08 1891 Jou prate fan
7308.Wartena, Joh.b 03Hindeloopen28 06 1893 Nim mei netblad 2: Nog wat; 3: Vervolg
7308.Wartena, Joh.kSneek01 07 1893 It giet 'r7308a
7309.Wartena, Joh.bHind.10 07 1893 Ik mai jów
7310.Wartena, Joh.bHind.10 08 1893 Ik ha 't
7311.Wartena, Joh.kHindelopen24 08 1893 Niis túskommen fówn
7312.Wartena, Joh.bHindel.12 09 1893 't Is beroerd
7313.Wartena, Joh.kHindelopen18 09 1893 De bûel wut
7314.Wartena, Joh.kHindelopen20 09 1893 Kan ik mij[n]
7315.Wartena, Joh.kWinschoten08 01 1896 't Artiekel gelezen
7316.Wartena, Joh.kz.pl.02 11 1896 Heb je al
7317.Wartena, Joh.kz.pl.16 12 1896 In brief 8 Des.
7318.Wartena, Joh.bWinsch.28 12 1896 'k Heb Meyer
7319.Wartena, Joh.kWinschoten23 04 1898 Ik krijg daar
7320.Wartena, Joh.kWinschoten21 06 1898 Zowaar, ik zal
7321.Wartena, Joh.kWinschoten26 10 1898 Veel plezier deed
7322.Wartena, Joh.kHindelopen26 07 1899 Utfanhûs oan sneujn
7323.Wartena, Joh.bWinschoten10 08 1899 Zo'n ding "a/d medewerkers"achterop: Aan Heeren Medewerkers Fr. Wb.
7324.Wartena, Joh.kWinschoten10 11 1899 Ik lies yn
7325.Wartena, Joh.bWinsch.29 01 1901 Zoëven de vertrouwelike
7326.Wartena, Joh.b 02Winschoten00 08 1901 Gauw 'es even
7327.Wartena, Joh.bWinschoten16 09 1901 Bij ongeluk wat
7328.Wartena, Joh.bWinschoten21 09 1901 Wat zeg je
7329.Wartena, Joh.kWinschoten26 10 1901 Ik stuur tegelijk
7330.Wartena, Joh.kWinschoten17 12 1901 Nolen heeft geschreven
7331.Wartena, Joh.b 02Winsch.05 03 1902 'k Wil toch
7332.Wartena, Joh.kWinschoten26 03 1902 Der Dritte im Bunde
7333.Wartena, Joh.kWinschoten10 09 1902 Stuur nou es
7334.Wartena, Joh.bWinschoten21 01 1903 Wat 'n omslachtig
7335.Wartena, Joh.kWinschoten25 06 1903 Met jou brief

 7336. vervallen

7337.Wartena, Joh.kGroningen03 05 1908 Ik ha de
7338.Wartena, Joh.bGreens10 10 1908 Wy ha 't jir
7339.Wartena, Joh.kGroningen14 10 1908 Ik kom yn
7340.Wartena, Joh.bWinsch.19 12 190x Jullie kunt nu
7341.Wartena, Joh.bGroningen22 11 1912 Met uw briefaan secretaris Ver. Vereenv. Schrijftaal
7342.Wartena, Joh.kHindelopen26 10 xxxx Ik heb 't
7343.Wartena, S.kHynljippen11 10 1891 Myn dochter F.
7344.Wartena, S.kAkkrum28 01 1896 In Uwe, door
7345.Wartena, S.kAkkrum30 01 1896 Als uw zegsman
7346.Wartena, S.kLochum17 04 1915 Mei nocht en
7347.Wartena, S.kLochum05 05 1915 It wirdt nou
7348.Waterink, J.kKampen01 02 1910 Misschien hebt U
7349.Waterink, J.kKampen10 02 1910 Volgens afspraak "herinner"
7350.Weel, N.A. vanb's-Gravenhage09 07 1904 Eerst heden kan
7351.Weel, N.A. vanb's-Gravenhage14 07 1904 Terecht heeft U
7352.Weel, N.A. vanb's-Gravenhage22 03 1906 Eindelijk komt het
7353.Weg, C.D. v.d.o 03z.pl.00 00 0000 In mannich rigelslezing Franeker 1886/87
7354.Weg, C.D. v.d.bDongjum07 10 1887 Naar aanleiding van
7355.Weghe, G. (?) van denbGent04 11 1890 Ik neem de
7356.Weijenberg, A.G.bZutphen26 04 1904 Zou U zoo
7357.Welbergenbz.pl.00 00 0000 Ge wilt me
7358.Welcker, A.dz.pl.00 00 0000 Gevestigd te Amsterdam
7359.Welcker, A.b's-Gravenhage18 06 1906 Ingesloten ontvangt U
7360.Welcker, A.kLeiden05 06 1910 Indertijd werd door
7361.Welcker, A.bAmsterdam19 11 1915 Ter wille van
7362.Wely, F.P.H. Prick vanb 02Batavia15 08 1900 Als belangstellend lezer
7363.Wely, F.P.H. Prick vankBatavia18 10 1900 Het deed mij
7364.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis30 12 1901 Hierbij nog een
7365.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis29 09 1902 Nog steeds zie
7366.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis06 06 1903 Briefk. ontvangen. Zend
7367.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis22 09 1903 Hierbij 1 ex.
7368.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis02 10 1903 Hierbij een opstel
7369.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis19 11 1903 Ik zie, dat
7370.Wely, F.P.H. Prick vanbMr. Cornelis09 12 1903 Heden (!) ontving ik
7371.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis14 01 1904 Eind Oct. en
7372.Wely, F.P.H. Prick vanbMr. Cornelis12 03 1904 Hierbij een kleinigheid
7373.Wely, F.P.H. Prick vandz.pl.06 04 1904 Een nieuwe De Vries en te Winkel?Soerabaiasch-Handelsblad
7374.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis22 12 1904 Hierbij een stukje
7375.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis12 01 1905 Hierbij een verzoek.
7376.Wely, F.P.H. Prick vanbMr. Cornelis29 06 1905 Onder den indruk
7377.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis07 09 1905 Ik deel U
7378.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis03 10 1905 Dank voor de
7379.Wely, F.P.H. Prick vanbMr. Cornelis23 11 1905 Hebt U het
7380.Wely, F.P.H. Prick vankBrussel06 09 1906 Ik heb nog
7381.Wely, F.P.H. Prick vankBrussel17 10 1906 Van den Heer
7382.Wely, F.P.H. Prick vankBrussel06 11 1906 Goed gezien, daarom
7383.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis31 08 1907 Hierbij een tweetal
7384.Wely, F.P.H. Prick vankMr. Cornelis02 12 1907 Dank voor Uwe
7385.Wely, F.P.H. Prick vanbMr. Cornelis04 06 1908 Het was mij
7386.Wenckebach, H.J.V.bZwolle14 02 1901 Mag ik U
7387.WerbrouckbZwolle26 10 1914 Le Général Werbrouck
7388.Werkman, N.H.bZwolle14 05 1921 De heer Tijl
7389.WestenbergTZwolle15 12 1884 Geluk met uwe
7390.Westerhoff, J.R.bz.pl.00 00 0000 Het zal deincompleet
7391.Weverlaan, D.D.bz.pl.00 00 0000 Hjirby de nummers
7392.Weverlaan, D.D.bDronrijp08 04 1915 Sa as wy
7393.Weverlaan, D.D.kDronrijp15 04 1915 Fen Dr. Wumkes
7394.Weverlaan, D.D.beDronrijp20 04 1915 Fen 'e moarn
7395.Wieberdinck, W.bGoor02 11 1899 In de gisteren
7396.Wieberdinck, W.bGoor07 11 1899 Met hoeveel verlangen
7397.Wieberdinck, W.bGoor08 11 1899 Ongeveer eene week
7398.Wieder, F.C.kAmsterdam20 11 1901 Beleefd verzoek ik
7399.Wielink, C. vanoz.pl.00 00 0000 Verbuiging. I. Is de
7400.Wielsma, C.bGrou12 11 1902 Sa goed as
7401.Wielsma, C.b 02Grou20 11 1902 Nou ha'k tiid
7402.Wielsma, C.kGrou02 04 1904 Tank for it
7403.Wielsma, C.kGrou02 02 1914 Inkelde sankjes fen
7404.Wielsma, C.bGrou29 04 1914 Sa't wy ôfpraet
7405.Wielsma, C.kVenhuizen25 12 1916 It antwird op
7406.Wielsma, C.bGrou28 08 1917 Hjirby in listke
7407.Wielsma, C.bGrou05 09 1917 De frou en
7408.Wiersma, P.K.kHallum01 05 1903 By't noalessen
7409.Wiersma, P.K.kHallum13 10 1911 In antwird op
7410.Wierstra, P.J.bAmsterdam12 12 1902 De Hear Eismapseudoniem Pyt fen Fryslân
7411.Wierstra, P.J.kAmsterdam04 10 1906 To witten det
7412.Wierstra, P.J.bAmsterdam18 10 1911 Ta gemak fenpseudoniem Pyt fen Fryslân
7413.Wierstra, P.J.beAmsterdam09 02 1912 Jonge, jonge! Hwet
7414.Wierstra, P.J.kAmsterdam10 06 1912 Ik wol ien
7415.Wierstra, P.J.kAmsterdam18 06 1912 Myn tank for
7416.Wierstra, P.J.kAmsterdam14 03 1913 Ik zend u
7417.Wierstra, P.J.bAmsterdam28 06 1915 Mag ik uw
7418.Wierstra, P.J.kAmsterdam13 07 1915 Hiel folle tank
7419.Wierstra, P.J.kAmsterdam11 04 1916 Efkes kom ik
7420.Wiessing, H. (De Amsterdammer)bAmsterdam20 01 1908 Hierdoor bericht ik
7421.Wiessing, H. (De Amsterdammer)bAmsterdam22 02 1908 Wat v.d. Valk
7422.Wiessing, H. (De Amsterdammer)bAmsterdam13 04 1908 Het noodlot schijnt
7423.Wiessing, H. (De Amsterdammer)kAmsterdam24 09 1908 Wij hebben den
7424.Wiessing, H. (De Amsterdammer)kHaarlem01 07 1910 Wonen doe ik
7425.Wijck, [B.H.C.K.] van derkUtrecht15 01 1893 Het werk van
7426.Wijck, [B.H.C.K.] van derkUtrecht22 01 1893 Ik heb tot
7427.Wijck, [B.H.C.K.] van derbUtrecht15 02 1896 Is deze postwissel
7428.Wijga, W.kUtrecht08 02 1917 Kan U mij
7429.Wijk, N. vanbGoes12 03 0000 Over een paar
7430.Wijk, N. vanbGoes12 06 0000 Ik dank u
7431.Wijk, N. vanbGoes17 06 0000 De uitgever Tjeenk
7432.Wijk, N. vanbGoes01 07 0000 Aangezien ik u
7433.Wijk, N. vanbGoes26 09 0000 Bij eerste lezing
7434.Wijk, N. vanbAmsterdam15 10 1903 Vanmiddag is het
7435.Wijk, N. vanbGoes05 02 1904 Ik vind het
7436.Wijk, N. vanbGoes18 01 1905 Misschien hebt u
7437.Wijk, N. vankGoes20 01 1905 In de grote Russische
7438.Wijk, N. vankGoes06 03 1905 Met opzet had
7439.Wijk, N. vankGoes06 06 1905 Weet u bij
7440.Wijk, N. vankGoes11 11 1905 Ik bedenk me
7441.Wijk, N. vankGoes13 11 1905 Over J. t. W.
7442.Wijk, N. vankGoes25 11 1905 Maandag 4 Dec.
7443.Wijk, N. vanbeGoes07 05 1906 U zult misschien
7444.Wijk, N. vanbGoes15 06 1906 Bedankt voor uw
7445.Wijk, N. vankGoes16 09 1906 Het M.S. heb
7446.Wijk, N. vanbDen Haag09 08 1907 Aangezien ik u
7447.Wijk, N. vankDen Haag27 02 1908 a.s. Zaterdag avond
7448.Wijk, N. vanb's-Gravenhage04 03 1908 Er zijn bij
7449.Wijk, N. vankDen Haag25 03 1908 Ook ik had
7450.Wijk, N. vankDen Haag08 05 1908 Ik had indertijd
7451.Wijk, N. vank's-Gravenhage19 01 1909 In Engel. Stud. VI
7452.Wijk, N. vankDen Haag23 04 1911 Onder mijn wdb.-fiches
7453.Wijk, N. vanbd's-Gravenhage08 10 1913 Dr. N. van Wijkuitnodiging
7454.Wijk, N. vankLeiden09 02 1921 Staphorst toch wel
7455.Wijk, N. vankGoes30 06 xxxx Wilt u, als
7456.Wijk, T. Gerth. vanbVollenhove20 10 1901 Onder aanbieding mijner
7457.Wijk, T. Gerth. vanbVollenhove08 11 1901 Ten einde den
7458.Wijma, D.bMiddenfeart27 02 1917 Graech foldoch ik
7459.Wijndites (?), J.W.kAmsterdam01 03 1911 Aan uwe wenk
7460.Wijnen, J.E.K. vanbWillige Langerak00 09 1891 Voor enkele weken
7461.Wijnen, J.E.K. vanbWillige Langerak21 10 1891 Naar aanleiding van
7462.Wijnen, J.E.K. vanbWillige Langerak26 10 1891 In antwoord op
7463.Wijnen, J.E.K. vankWillige Langerak02 03 1892 Door mijn bijdrage
7464.Wijnen, J.E.K. vankWillige Langerak27 09 1892 Ik dank U
7465.Wijnen, J.E.K. vanbWillige Langerak26 03 1894 Ingevolge Uw geacht
7466.Wijnen, J.E.K. vankWillige Langerak18 04 1895 Door ziekte ben
7467.Wijnen, J.E.K. vanbWillige Langerak09 06 1900 Ik richt me
7468.Wijnen, J.E.K. vanbWillige Langerak24 04 1905 Naar aanleiding van
7469.Wijnen, J.E.K. vankWillige Langerak29 04 1905 Mijn dank voor
7470.Wijnen, J.E.K. vanbWillige Langerak25 11 1911 Dewijl ik er
7471.Wijngaarden, G. vanbRijssen01 10 1917 Voor de samenstelling
7472.Wijngaarden, G. vanbRijssen05 10 1917 Voor Uw welwillend
7473.Wilhelmy, P.A.beLeeuwarden02 11 1894 UEd. briefkaart van
7474.Wilken, R. van derkOverveen15 07 1901 Onder dankzegging voor
7475.Wille (Univ.Bibl.)kHeidelberg17 10 1894 Beifolgend übersende ich
7476.Willigen, Dien (van der)bz.pl.00 00 0000 Mijn man gebiedtzie ook: Logeman-v.d. Willigen
7477.Willigen, Charles van derbBrussel01 12 1909 U zult het
7478.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle24 08 0000 Hoewel ik niet
7479.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem06 11 1889 Daar ik Maandag
7480.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle19 11 1889 Hierbij een proefpagina
7481.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle27 11 1889 Naar aanleiding Uwer
7482.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem10 01 1890 Zooals u uit
7483.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem21 01 1890 Tegen het denkbeeld
7484.Willink, W.E.J. TjeenkkHaarlem12 04 1890 Uit den inhoud
7485.Willink, W.E.J. TjeenkkHaarlem20 04 1890 De namen der
7486.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem04 01 1891 Ik heb Maandag
7487.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem27 01 1891 Mijn Zwolsche reis
7488.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem30 01 1891 Volgens uw verlangen
7489.Willink, W.E.J. TjeenkkHaarlem10 07 1891 Na rijpe overweging
7490.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle27 07 1891 Ik zou het
7491.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle20 08 1891 Proef van dengeschreven door B. M.....
7492.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle12 01 1892 In antwoord op
7493.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle14 01 1892 Sprekende over de
7494.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle30 01 1893 Ik hoor van
7495.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem06 05 1893 Ik geloof wel
7496.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle27 03 1894 Gepasseerde week had
7497.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem07 07 1896 Ik zend u
7498.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle12 09 1897 Zooals ik denaan redactie Taal en Letteren
7499.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem08 10 1897 Volgens afspraak heb
7500.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle19 04 1899 Prof. te Winkel
7501.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem01 10 1900 Ik heb na
7502.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem27 12 1900 Wij hebben Maandag
7503.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle13 11 1901 Naar aanleiding van
7504.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle23 01 1903 Ons onderhoud van
7505.Willink, W.E.J. TjeenkbHaarlem17 03 1903 Ons onderhoud van
7506.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle21 04 1903 Het was ons
7507.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle10 09 1903 Ingevolge uw verzoek
7508.Willink, W.E.J. TjeenkkHaarlem01 12 1903 In antwoord op
7509.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle09 01 1904 Over uwe Mededeeling
7510.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle11 01 1904 Door de overkomst
7511.Willink, W.E.J. Tjeenkb 02Zwolle08 03 1904 Hiernevens zend ik
7512.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle21 12 1905 Naar aanleiding van
7513.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle16 08 1906 Een derde deeltje
7514.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle11 10 1906 Hierbij de ons
7515.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle06 04 1907 Tot mijn spijt
7516.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle19 04 1907 Naar aanleiding van
7517.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle04 10 1909 Het bundeltje Uit
7518.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle18 12 1909 Hierbij de eene
7519.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle28 02 1910 In antwoord opincompleet
7520.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle11 08 1911 Ingevolge verzoek van
7521.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle06 03 1912 Van Uw Taal
7522.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle04 08 191x Wij kunnen het
7523.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle20 04 1921 Uit uw brief
7524.Willink, W.E.J. Tjeenkb 02Zwolle26 04 1921 Nu U, ondanksincl. kladantwoord van FBH
7525.Willink, W.E.J. TjeenkbtZwolle05 11 1921 Het my ter
7526.Willink, W.E.J. TjeenkbZwolle23 01 1922 We zijn bereid
7527.Willink, W.E.J. TjeenkbtZwolle16 06 1922 Ik moet U
7528.Willink, W.E.J. TjeenkbtZwolle18 08 1922 Voor de serie
7529.Winkel, J. tekGroningen13 07 1886 In dank heb
7530.Winkel, J. tekGroningen11 03 1887 Aangenaam zal het
7531.Winkel, J. tebGroningen04 04 1887 Uwe eerste briefkaart
7532.Winkel, J. tekGroningen01 07 1887 Wegens de eigenaardige
7533.Winkel, J. tekGroningen27 02 1888 Na allerlei onderhandelingen
7534.Winkel, J. tebGroningen15 06 1889 Het onderwerp van
7535.Winkel, J. tekGroningen09 07 1889 Zooeven hebben wij
7536.Winkel, J. tebGroningen18 12 1889 In aansluiting aan
7537.Winkel, J. tebGroningen19 01 1890 Het bericht van
7538.Winkel, J. tebDoesburg10 04 1890 Uw brief moest
7539.Winkel, J. tebZuidlaren02 08 1890 Ofschoon ik juist
7540.Winkel, J. tebZuidlaren13 08 1890 Uwe uitnoodiging om
7541.Winkel, J. tekGroningen02 09 1890 Tegelijk met deze
7542.Winkel, J. tebGroningen16 09 1890 Zooeven ontvang ik
7543.Winkel, J. tebGroningen23 09 1890 Uwen brief, dien
7544.Winkel, J. tekGroningen30 09 1890 De gecorrigeerde drukproeven
7545.Winkel, J. tekGroningen22 10 1890 Voor het einde
7546.Winkel, J. tebGroningen09 12 1890 Terwijl ik U
7547.Winkel, J. tebGroningen10 01 1891 Ongesteldheid van eenige
7548.Winkel, J. tebGroningen15 02 1891 Zooeven heb ik
7549.Winkel, J. tekGroningen04 07 1891 Gaarne zal ik
7550.Winkel, J. tekGroningen15 07 1891 Zooals ik u
7551.Winkel, J. tebGroningen01 11 1891 Volgens belofte zend
7552.Winkel, J. tekGroningen27 12 1891 Ofschoon tijdschriften gewoonlijk
7553.Winkel, J. tebGroningen27 01 1892 Vriendelijk dank voor
7554.Winkel, J. tebGroningen12 02 1892 Hierbij zend ik
7555.Winkel, J. tebAmsterdam13 02 1897 Uw wensch om
7556.Winkel, J. tekAmsterdam15 02 1897 Het doet mij
7557.Winkel, J. tekAmsterdam10 06 1898 Gaarne had ik
7558.Winkel, J. tebGroningen08 05 1903 Midden onder 't
7559.Winkel, J. tebtDordrecht27 06 1909 By dezen doe
7560.Winkel, J. tekAmsterdam21 03 1912 Vriendelijk dank voor
7561.Winkler, D.C.bAmsterdam20 02 1903 Na rijp overleg
7562.Winkler, D.C.bAmsterdam05 03 1903 In antwoord op
7563.Winkler, Johanaa 03z.pl.00 00 0000 tæden 3. plur.
7564.Winkler, Johandz.pl.00 00 0000 Winkler (Johan). - Geborenlijst van artikelen, katern van 3 bladen
7565.Winkler, JohanbHaarlem00 03 0000 Hedenochtend vernam van
7566.Winkler, Johanb 02Haerlem01 03 0000 Hjir sit ik
7567.Winkler, JohanbHaarlem20 01 1885 Eerst nu vinde
7568.Winkler, JohanbHaerlem12 06 1885 Sia hjir by
7569.Winkler, JohankHaarlem02 03 1886 Vriendelik dank zeg
7570.Winkler, JohanbHaarlem23 08 1887 Met het meeste
7571.Winkler, JohankHaarlem25 08 1887 De tegenwoordige woonplaats
7572.Winkler, JohanbHaarlem30 12 1887 Geerne wil ik
7573.Winkler, JohanbHaerlem17 07 1888 Jou brief heth
7574.Winkler, JohanbHaarlem26 11 1888 Een woord wekt
7575.Winkler, JohankHaarlem25 04 1889 Saken fen húslike
7576.Winkler, Johanb 02Haerlem27 04 1889 Sia hjir mîn
7577.Winkler, JohanbHaarlem03 07 1889 Ik moet U
7578.Winkler, Johanb 02Haerlem22 01 1890 Jisterjûnd krigge ikincl. kladantwoord FBH
7579.Winkler, Johanb 03Haarlem15 02 1890 Alle schrijverij, alle
7580.Winkler, JohanbHaerlem08 04 1890 Hwet hammer noch
7581.Winkler, JohanbHaerlem14 04 1890 Hjirby stiûr ik
7582.Winkler, JohanbHaarlem16 02 1891 Overtuigd van uwe
7583.Winkler, JohanbHaarlem09 03 1891 Tot mijne verrassing
7584.Winkler, JohankHaerlem12 03 1891 Ei! wêse sa
7585.Winkler, JohanbHaerlem28 08 1891 Nou earst ken
7586.Winkler, JohankHaarlem02 11 1891 Bezigzijnde met eene
7587.Winkler, JohanbHaarlem02 01 1892 Onder vriendelike dankbetuiging
7588.Winkler, JohankHaarlem02 02 1892 Ta mîn spît
7589.Winkler, JohankHaarlem10 02 1892 Mei bilangstellinge fornaem
7590.Winkler, JohanbHaerlem16 01 1893 Hokkerdeis stjûrde de
7591.Winkler, Johanb 03Haarlem15 05 1893 Vergun mij om
7592.Winkler, Johanb 03Haarlem18 05 1893 Ik dank U
7593.Winkler, JohanbHaarlem20 05 1893 Dank weer voor
7594.Winkler, JohanbHaarlem25 05 1893 Ja - wij zijn
7595.Winkler, JohanbHaarlem27 05 1893 Ik begin er
7596.Winkler, JohanbHaarlem12 06 1893 O, geenszins uit
7597.Winkler, JohanbHaarlem14 06 1893 't Schijnt wel
7598.Winkler, Johanb 02Haarlem16 06 1893 Zie hier de
7599.Winkler, Johanb 02Haarlem19 06 1893 Te recht zegt
7600.Winkler, Johanb 02Haarlem21 06 1893 "En hiermee basta!"
7601.Winkler, JohankHaarlem29 07 1893 Dank voor 't
7602.Winkler, JohankHaarlem28 08 1893 Hierbij uwe drukproeven
7603.Winkler, JohanbHaarlem07 02 1894 Nevensgaande zend ik
7604.Winkler, JohankHaerlem09 12 1897 Nou-'t ik
7605.Winkler, JohanbHaarlem22 11 1898 Hiermede heb ik
7606.Winkler, JohanbHaerlem25 11 1903 Sjoch hjir myn
7607.Winkler, JohanbHaerlem05 01 1906 Yn't foarste plak
7608.Winkler, JohanbHaerlem20 09 1911 Hjirby ynsletten stjûr
7609.Winkler, JohanbHaerlem09 10 1911 Hjirmei lit ik
7610.Winkler, JohankHaarlem01 04 1916 Ik heb nog
7611.Winkler, JohanbHaarlem04 04 1916 Vanochtend mocht ik
7612.Winkler, JohankHaarlem12 04 1916 Met verontschuldiging-vragen voor
7613.Winkler, JohanbHaarlem06 05 1916 Bij deze heb
7614.Winter, Carlbe 02Heidelberg19 01 1897 Wie mir Herrincl. prospectus
7615.Wirth, L.bKampen20 10 1902 Ge zult wel
7616.Wissink, J.A.H.kLeeuwarden26 04 1895 De ondergetekende, lidaan P. de Geus
7617.Wit, S. debHarlingen14 11 1900 Reeds sedert eenige
7618.Woestijne, Karel v.d.bGent10 08 1899 De heer van
7619.Wolters, J.B.bz.pl.00 00 0000 In antwoord op
7620.Wolters, J.B.bz.pl.00 00 0000 Mijn meesterknecht houdt
7621.Wolters, J.B.bGroningen17 03 1887 Het is reeds
7622.Wolters, J.B.kGroningen17 04 1888 Indertijd heb ik
7623.Wolters, J.B.kGroningen04 03 1889 De copie zenden
7624.Wolters, J.B.kGroningen30 01 1891 Het spijt mij
7625.Wolters, J.B.bGroningen15 06 1895 Uw copie van
7626.Wolters, J.B.kGroningen13 10 1900 In beleefd antwoord
7627.Wolters, J.B.kGroningen13 02 1901 Zaterdag waren wij
7628.Wolters, J.B.kGroningen15 01 1902 Naar aanleiding van
7629.Wolters, J.B.bGroningen10 07 1902 Wegens afwezigheid van
7630.Wolters, J.B.kGroningen26 09 1906 Het zal ons
7631.Wolters, J.B.kGroningen11 10 1906 De door U
7632.Wolters, J.B.kGroningen15 10 1906 Kunt gij mij
7633.Wolters, J.B.bGroningen30 10 1906 Nader opgaven omtrent
7634.Wolters, J.B.bGroningen06 11 1906 Voor Onderwijs en
7635.Wolters, J.B.bGroningen09 11 1906 Zonder subsidie spijt
7636.Wolters, J.B.bGroningen13 12 1906 In beleefd antwoord
7637.Wolters, J.B.bt 02Groningen00 09 1908 Wij hebben hetin twee delen gescheurd
7638.Wormser, J.A. (boekh.)kAmsterdam16 02 1903 Liefst zien we
7639.Wormser, J.A. (boekh.)kAmsterdam14 12 1906 'k ben thans
7640.Wormser, J.A. (boekh.)bAmsterdam24 12 1906 Mag ik U
7641.Wormser, J.A. (boekh.)kAmsterdam27 12 1906 Uw briefkaart hedenochtend
7642.Wormser, J.A. (boekh.)bAmsterdam27 12 1906 Van Thieme te
7643.Wormser, J.A. (boekh.)bAmsterdam29 12 1906 Gisteren avond uw
7644.Wormser, J.A. (boekh.)kAmsterdam31 12 1906 We moeten m.i.
7645.Wormser, J.A. (boekh.)kAmsterdam07 01 1907 De laatste verbeteringen
7646.Wormser, J.A. (boekh.)kAmsterdam08 01 1907 Ik zag Tadema
7647.Wormser, J.A. (boekh.)kAmsterdam09 01 1907 Alles komt gereed
7648.Wormser, J.A. (boekh.)bAmsterdam11 01 1907 Hierbij het stuk
7649.Wormser, J.A. (boekh.)kAmsterdam15 01 1907 Dank voor uw
7650.Wormser, J.A. (boekh.)kHilversum12 02 1907 Ik zend u
7651.Wormser, J.A. (boekh.)bAmsterdam22 02 1907 Gisteren kreeg ik
7652.Wormser, J.A. (boekh.)bHilversum14 03 1907 Door allerlei onvoorziene
7653.Wormser, J.A. (boekh.)bHilversum15 03 1907 Voor de Boekenkommissie
7654.Worp, J.A.bGroningen16 06 1891 U vriendelijk dank
7655.Worp, J.A.kGroningen13 04 1894 Wel heb ik
7656.Worp, J.A.kGroningen06 05 1894 De keurdigten zijn
7657.Worp, J.A.kHuis ter Heide09 04 1913 Sedert eenigen tijd
7658.Worp, J.A.kHuis ter Heide15 04 1913 Hartelijk dank voor
7659.Wubben, C.H. EbbingekDen Haag30 01 1914 Zeer mijn dank
7660.Wubben, C.H. EbbingekDen Haag11 10 1914 Mijn moeder (geboortig
7661.Wubben, C.H. EbbingekDen Haag09 12 1914 De bewuste regels
7662.Wubben, C.H. EbbingekDen Haag25 02 1919 De Kon. Bibl.
7663.Wumkes, G.A.oz.pl.00 00 0000 Geert Aeilco Wumkesautobiografie
7664.Wumkes, G.A.b 02Hoorn (Terschelling)05 07 1897 Mijn neef de
7665.Wumkes, G.A.bRoden15 10 1900 Voor de toezending
7666.Wumkes, G.A.bSnits14 10 1910 In jong útjower
7667.Wumkes, G.A.kSnits18 05 1914 It tiidskrift scil
7668.Wumkes, G.A.kSnits29 05 1914 De ledengearkomste begjint
7669.Wumkes, G.A.beSnits09 09 1914 Hjirby de libbensskets
7670.Wumkes, G.A.beSneek30 11 1914 Ik antwoord nu
7671.Wumkes, G.A.kSnits20 12 1914 Niis krektsa haw
7672.Wumkes, G.A.bSnits07 04 1915 Op 'en dûr
7673.Wumkes, G.A.kSnits13 11 1915 Us skriuwer Kamerling
7674.Wumkes, G.A.kSnits22 01 1916 Hjirby myn tredde
7675.Wumkes, G.A.kSnits06 02 1916 Tank for Jins
7676.Wumkes, G.A.dSneek18 03 1916 Mr. W.J. van Welderen
7677.Wumkes, G.A.kSnits18 09 1916 Hjirby myn rede
7678.Wumkes, G.A.kSnits23 11 1920 Tank for jins
7679.Wunder, FranzkGöttingen11 10 1901 Ein Recensions-Exemplar von
7680.Wybenga Ms., A.bNijwier00 11 1911 Yn andert op
7681.Wybrands, C.N.kz.pl.02 03 1910 geloof ook, datfragment
7682.Wyminga, P.J.bVoorburg00 06 1897 Mag ik de
7683.Wyminga, P.J.bVoorburg00 07 1897 Mag ik U

 7684. vervallen

7685.Zaaijer, J. (NRC)bRotterdam13 02 1893 Ingesloten heb ik>> alfabet
7686.Zaaijer, J. (NRC)bRotterdam31 08 1906 Het komt mij
7687.Zaaijer, J. (NRC)bRotterdam22 10 1909 Voor Uw aanbod
7688.Zadelhoff, J.bUtrecht07 08 1903 De 15e fen
7689.Zadelhoff, J.bUtert20 06 1907 Ik begryp nou
7690.Zee, Sjouke debDeinum30 10 1902 Us andert op
7691.Zee, Sjouke deb 02Deinum07 11 1902 Hjirnjunken stjûr ik
7692.Zee, Sjouke dekJirnsum17 11 1913 't Spyt my
7693.Zee, Sjouke debJirnsum01 05 1914 As andert op
7694.Zee, Sjouke dekJirnsum22 06 1914 't Sit yette
7695.Zee, Sjouke dekJirnsum19 09 1916 Ta myn spyt
7696.Zee, Tj. debZaandam30 10 1911 Ik mien Jo
7697.Zeijlstra Fzn., H.H.bteDeventer01 04 1920 In bezit van
7698.Zeijlstra Fzn., H.H.btDeventer17 09 1920 In bezit van
7699.Zeijlstra Fzn., H.H.btDeventer05 02 1921 Met groote belangstelling
7700.Zeper, S.A. WallerbLeeuwarden02 02 1911 Onder dankbetuiging voor
7701.Zeper, S.A. WallerkLeeuwarden21 04 1916 In antwoord op
7702.Zeper, S.A. WallerkLeeuwarden30 09 1916 Naar den eventueelen
7703.Zeverer, ?kDen Haag11 05 1905 Zoudt U mij
7704.Zijl, J.A. vanb 02Brussel05 01 1904 Eerst heden kwam
7705.Zijl, J.A. vanbBrussel05 01 1904 Zoo U alreedsgeschreven door J. Noothout
7706.Zijl, J.A. vanbBrussel08 01 1904 Mevrouw C.M. Hoefer
7707.Zijl, J.A. vanb 02Brussel12 01 1904 Met dank erken
7708.Zijl, J.A. vanbAmsterdam14 01 1904 Voor U eene
7709.Zijl, J.A. vanbAmsterdam30 01 1904 Ik vertrek tezaame
7710.Zijl, J.A. vanbAmsterdam01 02 1904 Hartelijk dank voor
7711.Zijl, J.A. vanbAmsterdam10 02 1904 Met dank erkennen
7712.Zijl, J.A. vanbAmsterdam12 02 1904 Tot mijn groote
7713.Zijl, J.A. vanbArnhem11 06 1904 'T is vooraan W. Leijds; afschrift
7714.Zijlstra, D.H.bLjouwert10 12 1902 As andert op
7715.Zijlstra, D.H.bLjouwert14 10 1911 As andert op
7716.Zijlstra, D.H.bLjouwert29 10 1911 Ik scil oan
7717.Zijlstra, R.P.kJoure01 01 1883 Tegen de opname
7718.Zimmerman, A.R.vRotterdam00 00 0000 Met vriendelijk dank
7719.Zondervan, Henridz.pl.00 00 0000 Czartoryski - Czeschische taal- en letterkunde
7720.Zondervan, HenribGroningen20 06 1907 Zoudt U mij
7721.Zondervan, HenrikGroningen23 06 1907 Uit mijn verzoek
7722.Zondervan, HenrikGroningen25 06 1907 Het was mij
7723.Zondervan, HenrikGroningen30 06 1907 Uw briefkaart is
7724.Zondervan, HenrikGroningen09 07 1907 Het is mij
7725.Zondervan, HenrikGroningen04 09 1907 In antwoord op
7726.Zondervan, HenrikGroningen07 01 1908 Tot mijn spijt
7727.Zoovele, O.bDrachten01 03 1904 23 Febr. j.l.
7728.Zoovele, O.bDrachten11 04 1904 Dank voor uwe
7729.Zuidema, D.W.k's-Hertogenbosch05 02 1891 Het bedoelde stuk
7730.Zuidema, D.W.b's-Hertogenbosch27 01 1892 Met groot genoegen
7731.Zuidema, D.W.b 02's-Hertogenbosch18 02 1892 De eerste afl.
7732.Zuidema, D.W.b's-Hertogenbosch08 03 1892 Hiernevens mijne aantt.
7733.Zuidema, D.W.k's-Hertogenbosch04 07 1892 Daar vind ik
7734.Zuidema, D.W.b's-Hertogenbosch09 01 1893 Heden zond ik
7735.Zuidema, D.W.k's-Hertogenbosch17 01 1893 Ten einde u
7736.Zuidema, D.W.b's-Hertogenbosch12 02 1893 De bedoeling uwer
7737.Zuidema, D.W.b 02's-Hertogenbosch09 03 1893 In dank ontvangen
7738.Zuidema, D.W.b 02's-Hertogenbosch29 12 1893 Ik heb met
7739.Zuidema, D.W.k's-Hertogenbosch16 01 1894 Ik waardeer uw
7740.Zwart, ElisebWarten10 10 1911 Om oan jou
7741.Zweep, A. v.d.kUtrecht19 10 1911 Ingevolge de regeling
7742.Zwets, C.C.bWerkendam12 12 1896 Ondergeteekende heeft geprobeerd
7743..ijk Az., H.M. v.bUtrecht16 10 1913 Daar ik Vrijdag
7744.? (Nut)bAmsterdam23 10 1899 Uwe redactie is
7745.? (Rode Kruis)btBerlin19 03 1902 Euer Hochwohlgeboren erwidere
7746.?dz.pl.00 00 0000 Bibliothèque de l'Universitéverzonden door mevr. A.J. Verweij
7747.?oz.pl.00 00 0000 Er wordt opgericht
7748.?aa 05z.pl.00 00 0000 In de eerstvolgende
7749.?aa 03Zwolle00 00 0000 Officium defunctorum juxta
7750.?kz.pl.00 00 0000 Vertrouwelijk. Honorariazonder adressering
7751.?dz.pl.00 00 0000 Wij ontvangen volgendeover J.A. van Zijl
7751.?bz.pl.00 00 0000 Zooveel genoegen mijaan v.d. B.; 7751a
7752.?bRotterdam27 10 0000 Zeer aangenaam zal
7753.?b 03z.pl.15 12 1886 At the eleventhbevat briefje Lusac & Co. aan Neubauer
7754.?d 11Groningen00 00 1889 Limburgsch-Latijnsch glossarium
7755.?kWageningen26 04 1893 Hiernevens uw epistel
7756.?bBozum24 09 1893 Nei't ik deaan J. van Loon Jz.; incompleet
7757.?dNew York12 11 1896 We have received
7758.?kElburg25 11 1896 G..... zag ik
7759.?bAmsterdam04 03 1899 Indien gij voor
7760.?k...rdam10 10 1901 Deze cursus heb
7761.?kUtrecht23 12 1903 Ja, onder 't
7762.?kZwolle26 01 1904 Onder beleefde dankbetuigingaan Best. Ver. Vereenv. Ex. en Ond.
7763.?bAmsterdam07 02 1904 Het deed mijaan Poutsma
7764.?kHattem13 12 1906 Hendr. C. Diferee
7765.?kz.pl.11 02 1909 Uw schrijven van
7766.?kRotterdam18 01 1917 Je briefkaart bereikte
7767.?kRotterdam28 01 1917 Zaterdagavond heb ikincompleet
7768.?bz.pl.29 11 1920 Voor een plan
7769.?k's-Gravenhagexx xx xxxx Des heeren Hettema'saan W.G. van Nouhuys
>> begin