>> HOMEpage

Ritscke van Eysinga † 9 december 1652

Bron: Familie-archief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen, Tresoar toegang 323 inv.nr. 1616
Internetuitgave: M.H.H. Engels, december 2020

[1]
Wel-Edele, Erentpheste, Achtbare, Lieve, besondere voorsenige ende seer discrete Heeren ende Vrienden,
Wel Edele Heeren ende Vrienden,
Also het Godt Almachtich belieft heeft om Mijn Lieve ende Beminde man den Wel-Edelen Heere Jr. Ritske van Eisingha in levene Grietman over Collumerlant ende 't Nieuwe Cruislandt op den 19en Decembris deses maents op een Sondacch toe 9 uiren tot mijn Edelen Kinderen grote Rou ende droefheit uth dese bedroefde werelt in sijn Eeuwige Rijcke geroepen, ende ende nodich dat het dode lichaem ter aerde gebracht mach worden ende daertoe verwesen is, versoeckende van U Wel-Edele Vrienden den uiterste eere ende wille van Mijn Ed. mans begraffenisse ende leedmaeltijt hen te aendoen, om op den tweden Januarij 1653 naestcomende ten sterfhuise van d'Wel Edele verstorvene te verschijnen ende op den darden Januarij vs. ten begraffenisse te volgen, waertoe mij verlatende ende verplicht houdende mij in sulcke gelijcke occasie daertoe versocht sijnde bereit sal wesen.
U Wel-Ed'le, Erentpheste, Achtbare bevele U. Ed. in de Genade ende protectie Godes Almachtich, [en]de U. Ed. altesamen in een langdurige gesontheit wil sparen ende salicheit te verleinen, datum 24en Decembr[i]s 1652.
Ten versoecke is dese bij mij onderteickent
Juffr.
J.[?] v. Roorda
[2]
♠ Collum
Juffr. Foeck van Eisingha
Jr. Aedo van Eisingha
Juffr. Orsel van Eisingha
Jr. Jelto van Eisingha
Juffr. Lucia van Eisinga
Juffr. Machtelt van Eisinga
Juffr. Wic van Eisinga
Jr. Julius van Eisinga
♠ Oenkerc vidit D'Edele Heer Frans van Eisinga Grietman
♠ Rodenburch vertont D'Ed. Heere Jr. Albert van Eminga, en sijn huisvrou
♠ Collum Juffr. Machtelt van Roorda, wede. van Feitsma
♠ Collum Johan van Roorda
♠ Oenkerc vidit Juffr. Foec van Eisinga
♠ Metselwier vidit Cap[i]tein Jr. Sippe van Aijlva ende sijn huisvrou
♠ Hardegarijp vidit Jr. Valerius van Roorda
♠ Hallum vidit Capitein Bocke van Feitsma
♠ Hallum vidit Juffr. Haring Lucaea van Feitsma
♠ Leeuwarden vidit Vrou Anna van Eisinga, wedue van Bushuisen
♠ Wirdum vidit Jr. Frans van Eisinga ende sijn huisvrou
♠ Marsum vidit Jr. Tjalling van Eisijnga ende sijn huisvrou
♠ Britsum Jr. Jemme van Burmannia holtvester
♠ Wirdum met leedwesen verstanden Jr. Hessel Roorda van Eisinga met sijn huisvrou
♠ Leeuwarden vidit Jr. Minne Houverda van Meccama met sijn huisvrou
[3]
♠ Raart vidi Jr. Tjalling van Esinga Grietman
♠ Rinsmageest vidit Juffr. Maria van Tjaerda
♠ Leovard. x Juffr. Maria van Arentsma
♠ Bo[r]nwert vidit Jr. Frans van Scheltema
♠ Dronrijp vidit Jr. Binnert van Roorda, ende sijn huisvrou
♠ Harbajum gesien Capitein Johan van Roorda
♠ Leovard. vidit d'Ed. Heer Hemminch Georch van Andre ende sijn huisvrou
♠ Leovard. vidit d'Overste Dames van Lô
♠ Holwert vidit d'Ed. Heer Colonel Eernst van Aylva, met sijn huisvrou
♠ Leovard. x Juffr. Hiskia van Aylva wede. des overledene Heere Overste Jr. Gerrit van Lô
♠ Leovard. vidit Dr. Albartus à Lô, met sijn huisvrou
♠ Leovard. vidit Dr. Adigerus Adjus Pensionarius, met sijn huisvrou
[4]
Leedsedulle van den overleedene Heere Jonk[er] Ritske van Eysinga

>> begin