>> HOMEpage

Betalingsordonnanties
van Gedeputeerde Staten van Friesland
op de ontvanger-generaal v. d. consumptiën
1646-1685

Bron: Tresoar archieftoegang 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795
Transcriptie: Anny Bokkinga
Herzien (citaten gemerkt #): M.H.H. Engels, september 2019

1649 1652 1655 1660 1664 1670 1677
1646-02-03 * Harmen Martens coster van Jacobijnen ende Galeyen een jaere tractament wegen schoonmaecken van de heeren Gedeputeerde haere bancken in de kercken vs. Alderheyligen verschenen 12 £-0-0 * 2674 p. 157 * 1
1646-02-00 * Christoffel Georgh Cunes uijt de naem ende wegen Hendrick Rusch clercq ter griffie van haere Ho. Mog. over ses maenden schriefloon tot den lesten 7ber verleden 1625-16 * 2674 p. 157 * 2
1646-02-00 * Pieter Olpherts cum socijs voerluijden vant Heerenveen met haer seven sleeden den bagagie van sijn Excellentie alhier gebracht daer voor ordonnantie 35 £ * 2674 p. 157 * 3
1646-02-00 * Mr. Jan Goverts Sierxma operatuer deser Landtschappe tot subsidie van een cranck gequelt met een swaere brueck genaempt Gerrijt Janssen van Rhijnen 10 £ * 2674 p. 157 * 4
1646-02-00 * Ulderick Balck ordinaris Landtschaps boeckdrucker binnen Franequer ter saecke van het druijcken van 130 disputatien volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters d'somma van 195 £ * 2674 p. 157 * 5
1646-02-00 * De weduwe van Haije Haijes corffmaecker van geleverde corven ende rijswerck int jaer tuschen den 1e 9bris 1644 tot den laesten October 1645 29-4-0 * 2674 p. 157 * 6
1646-02-00 * Lolle Haersma ter saecke van salarien geledene interessen ende vacatien volgens sententie 365-12 * 2674 p. 157 * 7
1646-02-00 * Jan Aelst mr. smidt tot Dockum ter saecke van gelevert iserwerck aende see tonnen tot profijt vant Landt volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma 747-10-0 * 2674 p. 158 * 8
1646-02-00 * De Hopman Michiel Rintses vuijtdeelder der arme gelden volgens liquidatie vanden heeren rekenmeesters ter somma van drie hondert een gulden ende thien strs d' dato den 13e febr. 1646 bij anticipatie gelicht de vers. 300 £ omme naderhandt te verantwoorden 301 £ -10 * 2674 p. 158 * 9
1646-02-00 * Melis Claessen cum socijs ter saecke van arbeijtsloon gelevert holdt ende iserwerck gelevert aende zijllen vant Cornels diept volgens liquidatie vanden heeren rekenmeesters ter somma van 198 £ - 13 - 0 [De acte is doorgehaald. In de marge: hier arronii vermits dit compt aen d'rentemr. dr. Assueris van Viersen om te betalen] * 2674 p. 158 * 10
1646-02-00 * Den heeren Bruijnsma ende Velsen als commissarien van bestedinge van Landtschap wercken tot Stavoren daer voor volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters 125-10-0 (doorgehaald) [De acte is doorgehaald, net als de voorgaande, no. 6. In de marge: Aronia wt supra] * 2674 p. 159 * 11
1646-02-00 * Focco Cornelij Birdama voorde dedicatie van sekere Carmen vereert de somma van 12-- * 2674 p. 159 * 12
1646-02-00 * Joh. Baccamud over de dedicatie over eenige gedichten 10- * 2674 p. 159 * 13
1646-02-00 * De Heere Frederick van Inthema ter saeck van oncosten ende vacatien op de Raetsbestellinge tot Harlingen ende Worck(um) 270- * 2674 p. 159 * 14
1646-02-00 * Regnerus Ens oconomus tot Franequer over sijn taffelholdinge vanden eersten Novembris 1645 tot den 31 Januarij 1646 incluis ter somma van 1164 £ * 2674 p. 159 * 15
1646-02-00 * Hendrick Hamerslach soldaet onder d'Compie van Foppe van Grovestins tot een vereeringe 10 £ * 2674 p. 159 * 16
1646-02-00 * De griffier van haere Ho. Mo. beide secrets. van de genera. reeckencamer ende clercq Ruisch voor twe jaeren botter gelt jaerl. voor de griffier 85 ende beide secret. sampt clercq Ruisch: ider 60 £ alsoo t samen 530- * 2674 p. 159 * 17
1646-02-00 * De drie clercquen deser Collegie over t schrieven vande petitien voor de ses jaren aen de Staten vant Landt geschreven 321-4 * 2674 p. 160 * 18
1646-03-00 * Geert Hessels onder veenmeester ter saecke van vacatien op de venen 142-15 * 2674 p. 160 * 19
1646-03-00 * Willem Tijetses mr. glaesmaecker binnen Leuwarden voor het maecken van een nieuw glas in de nieue kercke op de Joure daer voor per ordonnantie 75 £ * 2674 p. 160 * 20
1646-03-00 * Lijsbetie Reijns weduwe vanden predicant Timon Obbes eens tot subsidie van haere bedroeffde staet 50 £ * 2674 p. 160 * 21
1646-03-00 * Hans Willems coopman voorde leverantie van 20 charten vande belegeringh der stadt Hulst ijder tegens 6 £ alsoe ordonnantie van 120- * 2674 p. 160 * 22
1646-03-00 * Harmanus Reneman collecteur generael vande wtheemsche bieren zijnde t'resterende van duijsent car gl inden jare 1636 bijde heeren Camminga Roorda Hoitinga ende Rispens wt zijn comptoir gelicht ende ten dienste vant Landt geemploijeert welcke penningen opt rapport vande heeren commissarien Velsen ende Grottinga aende Collegie gedaen hem zijn geaccordeert ter somma van 570-0 * 2674 p. 160 * 23
1646-03-00 * De bode Thijs Janszn ter saecke van verscheijdene diensten volgens specificatie sampt liquidatie vanden heeren reckenmeesters per ordonnantie 40 £ * 2674 p. 161 * 24
1646-03-00 * Bote Everts burgers ende wijncoper binnen Leeuwarden ter saecke van verteringh op de laeste vercopinghe van des Landtschaps landen bij bij de heeren ende andere volgens declaratie op rapport vanden heere commisaris Eijsinga geaccordeert de somma van 592-17-8 [in de marge: op den ontfanger Gualtheri dese ordonnantie gepasseert] * 2674 p. 161 * 25
1646-04-00 * Den dijckgraeff Hesselus Wringer voor eenige bestede wercken van een dam voor de zijl tot Harlingen met de losgravinge vandien hem aende arbeijders ofte aannemers betaelt ordonnantie t samen van f 295-0 * 2674 p. 161 * 26
1646-04-00 * Marten Martens aennemer van een dam voorde zijl tot Harlingen t laeste termijn Jacobi 1645 verschenen ter somma van f 150- * 2674 p. 161 * 27
1646-04-00 * Christoffel Georgh Cunes uijt de naem ende van wegen Hendrick Ruisch clercq der griffie van haer Ho. Mo. over drie maenden schriffloon October novemb. ende decemb. verleden volgens declaratie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters 635-16-0 * 2674 p. 161 * 28
1646-04-00 * Wouter Jetses Feddema over cost penningen van Jan Meijnses Bolt wegens zijn confinatie opt Blockhuijs volgens liquidatie vanden 24 Junij 1642 opt rapport vande heeren comm[isarissen] ordonnantie ter somma van f 140-12 * 2674 p. 162 * 29
1646-04-00 * Lambart Adriaens van den Bos over de invorderinge van de 56 pen. ofte de state van dien volgens taux. 81-4 * 2674 p. 163 * 30
1646-04-00 * Nathanuel Hieronimis Konopius tot een honorarium ofte vereeringe volgens ordonnantie 150 £ * 2674 p. 162 * 31
1646-04-00 * Jeltie Freercx over een geheel jaer turff aff haelen hier opt Collegie s jaers 20 £ * 2674 p. 162 * 32
1646-04-00 * Jacob Pieters Maeswal tonnem[eester] deser Landtschappe voor geleverde matrealen aende zeetonnen als andersins ten dienste vant Landt volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmrs. voorde jaren 1644 ende 1645 gedaen ter somma van f 2400-0- [in de marge: nota op den ontfr. D Gualtheri dese ordonnantie geppas.] * 2674 p. 162 * 33
1646-04-00 * Den E. heere Hobbe van Baerdt volgens tauxcatie vanden hove d'dato den 17en Martij laestleeden van getauxceertde schaden ende intressen ter somma van 569-11-0 * 2674 p. 163 * 34
1646-04-00 * De camerboode Dirck van Vierssen ende Claes Camp t samen volgens liquidatie vande E. heeren rekenmesters voor hun gedaene diensten inde rekencamer ordonnantie ter somma van 20 £ * 2674 p. 163 * 35
1646-08-00 * Boijen Asges tot Tzium ter causa van proceduiren ende oncosten wegen deser Landtschappe tegens dre. Arnoldum Copinum soo voort Hoff als nederrechter t'samen geliquideert ende gemoderert op 300 £ * 2674 p. 163 * 36
1646-08-00 * Dirck van Vierssen olste camerbode voor sijn salarien ende expensen volgens liquidatie vande heeren rekemeesters voorde tijt vanden 1en novemb. 1645 tot den 1en maij verleeden ter somma van 107-8-0 * 2674 p. 163 * 37
1646-08-00 * Andries Harckes olde hopman ende keersmacker van geleverde keerssen soo opt Collegie als het Landtschaps huijs volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters vanden 1en Maij 1645 tot den laesten Aprill verleeden 309-7-8 * 2674 p. 163 * 38
1646-05-00 * Regnerus Ens oeconomus voor zijn taffelholdinge vanden 31e Januarij 1646 incluijs tot den 2e Maij verleden excluijs volgens liquidatie vanden heeren rekenmeesters ter somma van 1163 £ -8-0 * 2674 p. 164 * 39
1646-06-00 * Jan Janssen mr messenmaecker voor het leveren aende heeren Gedeputeerde ende heeren rekenmeesters een dosijn penne messen dartoe 7-4-0 * 2674 p. 164 * 40
1646-06-04 # De heeren Bruijnsma ende Ghemmenigh over de besoignes vande Sijnodale vergaderinge gevallen tot Doccum verteeringe vacatien ende expensen t'samen 198 £ * 2674 p. 164 * 41
1646-06-00 * Harmen Saeckes herbergier tot Harlingen ter saecke van verteeringe tot sijn huijs gedaen bij de heeren gecommitterden ende enige predicanten op het sijnodale vergaderinge aldaer gedaen in Junio 1645 42 £ * 2674 p. 164 * 42
1646-06-00 * De kerckvoochden vanden dorpe Blije tot reparatie van hun kercke 100 £ * 2674 p. 164 * 43
1646-06-00 * Gerben Lieuwes wijncoper over de verteringe tot zijnen huijse gedaen ter saecke van verscheijdene comparitien vande vercoopinge van Landtschaps landen inden jaer 1644 ter somma van 185-6- * 2674 p. 164 * 44
1646-06-00 * Anne Egberts over de leverantie van 103 schuijt 18 corven turff aen t hoff van zijn Ex. Lans huijs College ende oeconomie 1079-15- * 2674 p. 165 * 45
1646-06-00 * Vincentius Plecker clercq ten comptoire vanden heere Gualtherij ter saecke van schrieven van vijff cohieren vande laeste vercochte Clooster landen 25 £ * 2674 p. 165 * 46
1646-06-00 * Claude Fonteijne voor het drucken ende leverantie van 200 exemplaren van d. Pierij Winsemij Historio door Gecommiteerde vande Staten vant Landt hem geaccordeert ter somma van f 2000 * 2674 p. 165 * 47
1646-07-00 * Hesselus Conradi feenmeester deser Landtschape ten dienste vant Landt verscheijdene vacatien ende expensen heeft gedaen volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters geaccordeert ordonnantie ter somma van 362-12-0 * 2674 p. 165 * 48
1646-07-00 * Jan Jeltes lijndraijer van geleverde waeren int Landts ammunitie huijs volgens specificatie 8-11-0 * 2674 p. 165 * 49
1646-07-00 * Joannes Dominici student ter saecke van sijn voorgenomen reijs ofte vogiagie tot vervorderinge van sijn studio ordonnantie ter somma van 85 £ * 2674 p. 165 * 50
1646-07-00 * Dr. Vilhelmus Ghemmenich Landtschaps bouwmr. ter saecke van gedaene reparatien volgens specificatie ende reeckeninge zedert den laesten decembris 1644 tot den laesten decembris 1645 sampt liquidatie vande heeren rekenmr. ordonnantie ter somma van 6373-15-2 * 2674 p. 166 * 51
1646-07-00 * De selve [= Vilhelmus Gemmenich] noch ter saecke vanden Triumphe der stercke stadt Hulst volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmrs. ordonnantie ter somma van 611 £ 6-0 * 2674 p. 166 * 52
1646-07-00 * De acht exterordinaris boden ijder thien golde guldens ter saeck van turffgelt maeckt 80 ggld , bode * 2674 p. 166 * 53
1646-07-00 * De heeren Haersma ende Ghemmenich over t'besteden van de wercken tot Dockom aen de zijll aldaer 64-6- * 2674 p. 166 * 54
1646-07-00 * De heere Crack ende Gretinga over de opneminge vant vergat binnen Harlingen met de vacatien aen de equipagemr. gelang 104-18- * 2674 p. 166 * 55
1646-07-00 * Adrianus Lambarti vanden Roos scholier tot stuijr van zijn studie de somma van 18-0- * 2674 p. 166 * 56
1646-07-00 * Philippus Collier predicant tot Smallingeropeinde tot maecken van haere blokhuijs ordonnantie 150 £ * 2674 p. 166 * 57
1646-07-00 * De heere Grettinga ende ontfanger Scheltinga volgens hun commissie d wagen ende t soudt den collectuers over geheel Vrieslandt gevisiteert volgens verscheijdene specificatien d eene ter somma van vijff hondert t sestich caroli guldens 9 st ende d andere vier ende dartich gelijcke guldens ende 19 st in een tweede partije maeckt t samen 695 £ - 8-0 * 2674 p. 167 * 58
1646-08-00 * De kerckvoogden van Engwier tot reparatie van hunne kerck 75-. * 2674 p. 167 * 59
1646-08-00 * De kerkvoogden van Loemebert tot reparatie van hunne kerck 200-. * 2674 p. 167 * 60
1646-08-00 * Focaeus Stellingwerff predicant tot Worcum ter saecke van sijn gedaene reijs ofte conrespondentie op het sijnodale vergaderinge tot Amsterdam daervoor 50 £ * 2674 p. 167 * 61
1646-08-00 * Andries Janssen mr. glaesmacker binnen Leeuwarden vant maecken van drie paer nieuwe glaessen inde huijsinge vande ammunitiemr. Romcke Sickes Gaijckema gelevert wegen d'heeren Staten vant landt d'heeren Gedeputeerden sampt d'heeren rekenmr. ijder dartich caroli guldens maeckt 90 £ * 2674 p. 167 * 62
1646-09-00 * Wibrandus Evardi Lycochton predicant tot Sneeck over de correspondentie van het Sijnodus gehouden tot Buren ter saecke van gedaene expensen naer ouder gewoonte ordonnantie ter somma van f 50- * 2674 p. 168 * 63
1646-09-00 * D. Claix wegens expensen ende beloninge der gess. couranten van Amsterdam loopende vanden 1en Novembris 1644 totten laesten Octobris 1645 daeraen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma van f 113-0- * 2674 p. 168 * 64
1646-09-00 * Dr Livius Scheltinga secretaris opt Landtschap huijs (aen) dr Claix ter saecke van vacatien ende expensen int haelen invordering ende brengen van alle des Landts stucken ende papieren onder w. professor Pierius Vinsemius berustende ordonnantie ter somma van f 85-14- * 2674 p. 168 * 65
1646-09-00 * De heeren Aijlua ende Gretinga als gecommiteerden op de vijff dele dijcken ter saecke van vacatien ende expensen int exerceren van deselve commisissie ende t'visiteren ende besteden van eenige wercken aen Mackummer zijll 200- * 2674 p. 168 * 66
1646-09-00 * Meijnert Allarts tot Mackum vant maecken ende repareren van Mackum zijl daer voor 70 £ * 2674 p. 168 * 67
1646-09-00 * De weduwe van bouwmeester Jacob Lentz ter saecke van gelevert laecken op Collegie volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 124-13-14 * 2674 p. 169 * 68
1646-09-00 * Lambertus Sachei tot copinge van boecken 25-.- * 2674 p. 169 * 69
1646-09-00 * Mr. Lucas Salomons scherprechter deser provinctie tot coopinge van turff jaerlijcks 16 ggld * 2674 p. 169 * 70
1646-09-00 * Beernt Donia camerbode over expensen 12-4-8 * 2674 p. 169 * 71
1646-09-00 * Meijnert ende Tiebbe Clasen over t water-oosen inde Land zijll tot Harlingen 31-.- * 2674 p. 169 * 72
1646-09-00 * Hendrick Ruisch clercq ter griffie van haere ho. mogenden over ses maenden schriefloon tot den lesten Juni verleden 945-9- * 2674 p. 169 * 73
1646-09-00 * De erffgenaemen van w. de professor Pierius Winsemius ter saecke utgeleijde expensen ende oncosten de somma van 350- * 2674 p. 169 * 74
1646-09-00 * De kerckvoogden vanden dorpe Optwijsel tot reparatie van hun kercke volgens appointe d dato den 26en 7bris d'somma van 300 £ * 2674 p. 169 * 75
1646-10-00 * Den heere dijckgraeff Hesselus Wringer ordonnantie ter saecke van verteeringe ende arbeijtsloon aen des Landts zijll tot Harlingen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters f 61-3-. Den selven heere dijckgraeff Wesselus Wringer voor expensen ende oncosten gevallen aen des Landts zijl tot Harlingen tot keringe vant water aende Dammen f 192-12-8 * 2674 p. 170 * 76
1646-10-00 * D. Claix ter saecke van verschoten penningen over de expensen ende verteringhe gevallen op de introductie van D. Schotanus prof. Theolo: bijde samentlijcken heeren curatoren gedaen den 14en Septembris 1646 ordonnantie ter somma van f 107-18 * 2674 p. 170 * 77
1646-10-00 * Gijsbert Sijbes boeckvercooper ter saecke van een geleverde kaerdt van Ulanderlandt ende Novellisen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma van 19-2-0 * 2674 p. 170 * 78
1646-10-00 * Wouter Jetses Feddema sepier tot vercoopinge van ses schuijten voorden jare 1648 de somma van 84-. * 2674 p. 170 * 79
1646-10-00 * Sibrant Thonis voor t leveren van 22 1/2 schuijt 24 korven turff aen t Collegie de schuijte tegens 7 golt gld 159 ggld 21 st * 2674 p. 171 * 80
1646-10-00 * Johannes Foscuijll over de correspondent van Sinodius tot Utrecht 50-. * 2674 p. 171 * 81
1646-10-00 * Feije Joostes keurmeester van goudt ende silver voorden jaere 1646 tot coopinge van turff hem jaerlijcx geaccordeert 22 gglds * 2674 p. 171 * 82
1646-10-00 * Ulderck Balck Landtschapsdrucker tot Franequer voor druicken der disputatien ende cedullen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 150 £ * 2674 p. 171 * 83
1646-11-00 * Carel Hanssen portier van Hoecksterpoort vant in ende wtsluijten van booden ende soldaten jaerlijcx op Allerheijligen geart. 10 £ * 2674 p. 171 * 84
1646-11-00 * Jurrijt Hemmes van de Cruisepiep wt supra 10 £ * 2674 p. 171 * 85
1646-11-00 * Douwe Jacobs port[ier] van Wirdumer poort wt supra 10 £ * 2674 p. 171 * 86
1646-11-00 * Joannes Abbes poortier vant Schaveneck wt supra 10 £ * 2674 p. 171 * 87
1646-11-00 * Obbe Pieters poortier van L Vrouwen poort wt supra 10 £ * 2674 p. 171 * 88
1646-11-00 * Rippartus Sixti predicant binnen Leeuwarden over de dedicatie van zeeckere boeck aent collegie gelevert ordonnantie tot 150 £ geintijtuleert d' geestel[ijcken] spoor tot christelijcken danckbaerheijt 150 £ * 2674 p. 172 * 89
1646-11-00 * Jelte Wijtses tot bevorderinge van zijn studie 12 -. * 2674 p. 172 * 90
1646-11-00 * De camerbode Dirck van Vierssen ter saecke van diensten ende expensen aent Collegie gedaen volgens specificatie sampt liquidatie bij die heeren rekenmeesters gedaen ordonnantie tot 53 £ -8-0 * 2674 p. 172 * 91
1646-11-00 * De weduwe van w. dr. Petrus Baerdt ter saecke ven gel. jaer calenders ofte almanach bij haer w: in levene gecalcueert ende gepraktiseert daervan 15 £ * 2674 p. 172 * 92
1646-11-00 * Everd Boner majoor tot Harlingen over de inlag. van vier burgemeesters tot Harlingen 60-. * 2674 p. 172 * 93
1646-11-00 * De gecommiteerden van de stadt Brevoort tot reparatie van henne kerck 100-. * 2674 p. 172 * 94
1646-11-00 * Casparus Nicolai Neander studiosus voor de dedicatie van een gedicht 16-. * 2674 p. 172 * 95
1646-11-00 * Gerhardus Holtrup jaer pentie Martini 1646 verschenen, duslange getrocken bij Eijse Lenthes ter somma van f 56-0- * 2674 p. 172 * 96
1646-11-00 * Jan Ubles ter saecke van gelevert talholdt soe opt Landtschaps huijs als hier opt Collegie acht ende tachtich duijsent volgens liquidatie bij d heeren rekenmeesters ijder duijsent seven guldens maeckt 616 £ 0-0 * 2674 p. 173 * 97
1646-11-00 * Claes Popckes turffdrager cum socijs ter saecke van turff ende holt draegen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 140 £ -2-0 * 2674 p. 173 * 98
1646-11-00 * De heere Haersma ende Ghemmenich ter saecke van vacatien ende expensen de reis nae Dockom int opnemen vande wercken aldaer 36-10- * 2674 p. 173 * 99
1646-11-00 * Aele Wierts cum socijs aennemer vande reparatien des Landts zijl tot Harlingen t eerste derde part van zijn aengenomen werck ordonnantie ter somma van f 1014-16-8 [in de marge: den 14 januarij 1647 herschreven] * 2674 p. 173 * 100
1646-11-00 * De burgemeester Lolcke Janssen ter zaecke vant maecken ende reparatie wercken als de leenen aent oostende ende het lasken vande stijle aende noordercant vande zijll aldaer t samen 275 £ * 2674 p. 173 * 101
1646-12-00 * Jurrien vam Vierssen muntemeester deser Landtschappe ter saecke van meerder uijtgave als ontfang 629-10-8 [Deze akte is doorgehaald. In de marge: verandert ende geregistreert op den rentmeester Vierssen duer last vande heeren vant Sleeschadt.] * 2674 p. 174 * 102
1646-12-00 * Johannes Freercx timmerman tot Doccum vant maecken aen d zijll aldaer aende Oosteijnde vande voorschreven zijll 282 £ ende noch van overmate volgens besteck 4 voeten is drie ende veertich gelijcke guldens maeckt samen 328 £ * 2674 p. 174 * 103
1646-12-00 * Claes Popckes cum socijs van turffdraegen soo opt Landtschaps huijs als Collegie volgens liquidatie vanden heeren rekenmeesters ordonnantie 156-15-0 * 2674 p. 174 * 104
1646-12-00 * Claude Fonteijne ordinaris drucker voor de leverantie van papier pennen was inck zegel gairen etc. als andersins voor de jaeren 1638, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ende 1645 volgens liquidatie der heeren rekenmeesters de somma van f 5594-15 * 2674 p. 174 * 105
1646-12-00 * Jacobus Overmeij predicant tot Haskerdijcken ter saecke vant repareren vande kercke ende predicants huijs ordonnantie volgens advijs vande heeren rekenmeesters 108 £ * 2674 p. 174 * 106
1646-12-00 * De magistraet der stede Sloten tot reparatie van hunne kerck bij de staten vant Landt geaccordeert 500 £ * 2674 p. 175 * 107
1646-12-00 * Regnerus Ens oeconomus over twee affreeckeningen van sijn taffelholdinge vanden 2en Maij tot den eersten Augustus ende vanden eersten Aug. tot den eersten November verleeden volgens liquidatie vanden E. heeren reekenmeesters ordonnantie 2548 £ * 2674 p. 175 * 108
1646-12-00 * Hans Dircx tot behulp vanzijn sobere staet 8-. * 2674 p. 175 * 109
1646-12-00 * De heere Dirck van Baerdt cum socijs tot opbouwinghe van hun kercke Wolvegae 300 £ * 2674 p. 175 * 110
1646-12-00 * De heere Crack ende Grettinga ter saecke van vacatien ende expensen op de reijs nae Harlingen over t opnemen van verscheid. leverancies vant schip Vrieslandt 99 18- [bedrag doorgehaald, in de marge: roijeert alsoo ordonnantie bij Joh. Nicolaij is geschiet. * 2674 p. 175 * 111
1646-12-00 * Aulius van Harckama silvester tot Munnicke zijll ende Visvliet over expensen 60-17 * 2674 p. 175 * 112
1646-12-00 * Hijacinthus Liboni tot een subsidie f 18-0- * 2674 p. 175 * 113
1646-12-00 * Focco Cornelij Birdama voorde dedicatie van zijn carmina vereert f 12-0- * 2674 p. 176 * 114
1646-12-00 * Sicke Haijes Landtschaps kistemaker van geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie 92 £ -8-0 * 2674 p. 176 * 115
1646-12-00 * Jetscke Haringhs weduwe van w. Haije Haijes in leven korffmaecker ter saecke van geleverdt rijswerck ten dienste vant Landt soo opt Landts huijs, Collegie ende Blockhuijs zedert den 1en November 1645 tot den laesten Octobris verleeden volgens liquidatie 52 £ 6-0- * 2674 p. 176 * 116
1646-12-00 * Claes Rijcx bode ter saecke van sijn gedaene diensten duer last vande Landtschapps fijscael Roijer volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 56 £ * 2674 p. 176 * 117
1646-12-00 * Hendrick Ruijsch clercq van wegen de Provincie van Vrieslandt inde griffie van haere Ho. Mo. over drie maenden schrieffloon te weten Julij Augusti ende Septembris 1646 volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters de somma van f 684-4- * 2674 p. 176 * 118
1646-12-00 * De griffier van haere Ho. Mo. beide secret. vande rekencamer ende de clercq over een jaer botter gelt den lesten deses vervallen ider 60 £ 240- , griffier * 2674 p. 176 * 119
1646-12-00 * Sape Gerloffs opsichter vande veenen twee jaren tractament Martini 1646 verschenen f 120-0 * 2674 p. 177 * 120
1647-01-00 * Claix wegens expensen ende beloninge der geschreven couranten van Amsterdam lopende vanden 1e Novembris 1645 totten laesten Octobris 1646 daeraen volgende volgens liquidatie vande heeren rekenkamers ordonnantie ter somma van 98-12- * 2674 p. 177 * 121
1647-01-00 * Lambertus Sachei Schieringa studiosus tot Franequer over de dedicatie van een boecxken 12- * 2674 p. 177 * 122
1647-01-00 * Hensius Drogenham borsarius 1/2 jaer tractament Martini verleden vervallen 100-.- * 2674 p. 177 * 123
1647-01-00 * Floris Ruisch mede clerq van des Generaliteijts reeckencamer ter saecke van schrieffloon voor de heeren gecom. 33-.- * 2674 p. 177 * 124
1647-01-00 * Tijs Jansen ordinaris bode over zijn reijs nae Raerd bij nacht gedaen 6 £ * 2674 p. 177 * 125
1647-02-00 * Juff. Atke van Schoonenburg vierendeels jaer Lichtmis verschenen pensie ter somma van f 25 * 2674 p. 177 * 126
1647-02-00 * Johannes Anthonides van der Linde over de oncosten gedaen aen het Hortus Academicus tot Franequer 166-7- * 2674 p. 178 * 127
1647-02-00 * Harmen Martens coster ter saecke vant onderholden der bancken der E. Mo. heeren gedeputeerden soo in de Jacobpinner als Galeijster kerck jarlijcx vervallen op Alderheijligen is 12 £ * 2674 p. 178 * 128
1647-02-00 * Meijlle Claessen tot Franecker ter saecke van ondermaete van zeeckere stuck landts behoorende onder Oega Clooster, ende is d ordonnantie geschreven opden heere ontf. Gualtheri ende opt advijs vande voornoemde heere ter somma van 69 gglds-21-0 [in de marge: Gualtheri] * 2674 p. 178 * 129
1647-02-00 * Gualtherie * 2674 p. 178 * 130
1647-02-00 * Regnerus Ens oeconomus ter saecke van taffelholdinge loopende vanden 31en october 1646 tot den 30en Januarij verleden volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ende ordonnantie 1346-16-0 * 2674 p. 178 * 131
1647-02-00 * Jan Jansen Oostindie tot stuijr van zijn sobere staet 6 £ * 2674 p. 178 * 132
1647-02-00 * Eelcke Hobbes cum socijs ter saecke van onder mate van een sate landts bij haer van den Landtschappe gecoft ende voor de meting ten volle beth. 167 ggld 14 st [in de marge: ontf. Gualtherij] * 2674 p. 178 * 133
1647-03-00 * Meijnt Annes ende Wouter Claessen kerkvoochden vanden dorpe Gersloot tot opmaeckinge van hun kercke 200 £ * 2674 p. 179 * 134
1647-03-00 * Lambert Arijens vanden Bos gewesene deurwaerder volgens tauxatie vanden 2en Martij wegens expensen, vacatien etc. inde saecke van Pieter Tiercx geaccordeert de somma van f 267-10- * 2674 p. 179 * 135
1647-03-00 * Lieuwe Pijtters wachtmeester ende Evert Bauckes onderwachtmeester deser stede Leuwarden t samen ordonnantie tot 12 £ des dat desen hiernamaels in consequentie sall worden getrocken vant inhaelen van sijn Ex[cellen]tie * 2674 p. 179 * 136
1646-03-00 * Aele Wierts cum socijs aennemers vant Landts zijl tot Harlingen twede termijn St. Pieter verschenen ter somma van f 1014-16-4 * 2674 p. 179 * 137
1647-03-00 * Epo Dircx tot Ungabuur wegen meloratie van Landts huijsinge geaccordeert de somma van 400 ggld [in de marge: op de ontf. Gualteri geschreven] * 2674 p. 179 * 138
1647-03-00 * Uldericus Balck Landtschap drucker der Academia ter saecke van gedruijckte disputatien, cedullen ende andersins volgens liquidatie der heeren rekenmeesters ter somma van 192 £ * 2674 p. 179 * 139
1647-03-00 * Johannes Baccamude not: publ. voor sijn gemaeckte gedichten ende aent Collegie gededuceert daer voor 6 £ * 2674 p. 180 * 140
1647-03-00 * De heere Hobbo van Baerdt ende d'ingesetenen vanden dorpe Joure tot subsidie van hun kercke aldaer 500 £ * 2674 p. 180 * 141
1647-04-00 * Lambart Eerijts kerckvoogd van Oldegae tot reparatie de kerck aldaer 300 £ * 2674 p. 180 * 142
1647-04-00 * Everhardus Blinstenius studiosus vereert tot copinge van boecken de somma van f 30 £ * 2674 p. 180 * 143
1647-04-00 * De ingesetenen van Smalle Bregge tot reparatie van hunne kerck 200 - * 2674 p. 180 * 144
1647-04-00 * Heere Fransen over de verlossinge van zijn broeder in Turckien gevangen sittend 18 £ * 2674 p. 180 * 145
1647-04-00 * Ulcke Hoijtes Massa zijlvisscher t Mackum vande cleijne zijll aldaer ende Gosse Dircx aennemer vant wierwerck ende kistvullinge aende cleijne zijls duer ordonnantie tot 49 £ * 2674 p. 180 * 146
1647-04-00 * De weduwe van Freerck Sioerdts voor een jaer tractament int affhalen van de turff op desen Collegie 20 £ * 2674 p. 180 * 147
1647-04-00 * Atke van Schonenbergh vierendeel jaer pentie Maij verschenen ter somma van f 25 - * 2674 p. 180 * 148
1647-04-00 * Keimpo Taeckes wegens vertering op de introductie vande heere curatoren den 16, 17, 18 martij d'somma f 232-4- * 2674 p. 180 * 149
1647-04-00 * De kerckvoochden vanden dorpe Tijalbert tot reparatie van hun kercke ende schoele vereert per ordonnantie f 200 -0- * 2674 p. 181 * 150
1647-04-00 * Gijsbert Eijles boeck vercooper voor leverantie van pennen, papier, inck etc. inde rekencamer beginnende vanden 27 Augustij 1646 de somma van f 143 - * 2674 p. 181 * 151
1647-05-00 * D. Guilielmus Ghemmenich Landtschaps boumeester ter saecke van nootwendige Landts reparatien loopende vanden laesten Octobris 1645 tot den eersten Novembris 1646 ter somma van f 5895-8-10 * 2674 p. 181 * 152
1647-05-00 * Mr. Lambert Lourens over een halff jaer tractement voor t'stellen vant uijrwerck opt Collegie den lesten April verleden vervallen 20-.- * 2674 p. 181 * 153
1647-05-00 * Aele Wierts cum socijs aennemers vant Landtszijl tot Harlingen het laeste termijn den 1en Maij verschenen ter somma van f 1014-16 * 2674 p. 181 * 154
1647-05-00 * Dirck van Vierssen oltste camerbode ter saecke expensen volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 84-8-0 * 2674 p. 181 * 155
1647-05-00 * De weduwe van Freerck Jans tot betalinge van een cleed voor Jan van Eck 85- 1-8 * 2674 p. 182 * 156
1647-05-00 * Harmen Harckes voor t'leveren van 910 lb. keersen soo aen t Collegie als Landtschaps huijs 260-5- * 2674 p. 182 * 157
1647-05-00 * De Deputati Sijnodi ter saecke van extraordinaris verteeringe ende expensen sonder dat het selve in consequentie sall worden getrocken ordonnantie tot 100 £ * 2674 p. 182 * 158
1647-05-00 * Frans Pieters burgemeester tot Franeker voor 2 pondematen ondermaet van zijn gecoffte sate ende landen op den ontfanger Gualtheri de somma van 190 ggld * 2674 p. 182 * 159
1647-05-00 * De gewesene deurwaerder Hendrick Meijer ter saecke van salerien ende expensen inde saecke van de molenaer verdient 282-8-0 * 2674 p. 182 * 160
1647-05-00 * De drie clerquen deser Collegie over t schrijven vande petitien van desen jaere aende Staten vant Landt gelevert 338-8-0 , clercq * 2674 p. 182 * 161
1647-06-00 * De heere Dr. Caerl van Roorda mede gecommiteerde inde vergaderinge van haer Ho: Mo: tot remborsement van gel[ijcke] somma gespendeert over t maecken van rouwclederen van sijn: hoocheijt hoochloffel[ijcke] memorie 267 £ 10-0. De E. heere Andree van gelijcken 283 £ -0-0 * 2674 p. 183 * 162
1647-06-00 * Beernt Donia mede camerbode ter saecke van expensen 31-3- * 2674 p. 183 * 163
1647-06-00 * De negen extraordinaris boden ijder thien golt guldens ter saecke een jaer turffgelt maeckt samen 90 ggld , bode * 2674 p. 183 * 164
1647-06-00 * Nicolaus Arnoldus predicant tot Beetgum ter saecke hij heeft laeten druicken eenige stucken vande professor Maccovius saliger gedacht[enis] naegelatene schriften ende d E. Mo. gedeputeerden gededuceert daer van ordonnantie tot 125 £ * 2674 p. 183 * 165
1647-06-00 * Regnerus Ens oeconomus ter saecke van sijn taffelholdinge van den 30en Januarij verleden tot den 1en Maij voorschreven beijde daegen incluijs volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1345-8-0 * 2674 p. 184 * 166
1647-06-00 * Carst Aernts ende Johannes Prijsses ordties boden deser Collegie ter saecke sijn duer last vande heeren commissarien Haersma ende Bruijnsma den collectuers ende charges op de havens aende pachters int generael d selve niet te stellen geblijckt d'liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 41-8-0 * 2674 p. 184 * 167
1647-06-00 * Hendrick Ruijsch clercq ter griffie van haere hoog Mo. wegen dese provincie in s'Gravenhage ses maenden schriffloon als October, November, ende December 1646 ende Januari, Februarij ende Martij 1647 volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters per ordonnantie tot 1369 £ -10-0 * 2674 p. 184 * 168
1647-06-00 * Pijter Attama wtdeelder van de bodelonen ter saecke van meerder wtgave als ontvang 1473-13 ende noch op rekeningh 1000-.- * 2674 p. 184 * 169
1647-07-00 * Sioucken Abbama voor 1 pond 9 eijnsen ondermat van Landtschaps gecofte lands 199-13-8 * 2674 p. 184 * 170
1647-07-00 * De Gereformeerde gemeinte vande Olde Bilzijll tot coopinghe van zeecker huijssinge aldaer om hun godtsdienst te gebruijcken volgens resolutie vant Landt den 23en Aprill haer geconsenteert eens 300 £ * 2674 p. 185 * 171
1647-07-00 * Floris Ruisch clerq van des generaelts reeckencamer voor eenich schrieven te dienste vant Landt 76-16- * 2674 p. 185 * 172
1647-07-00 * De weduwe van Tijmen Obbes in levene predicant tot Kimswart tot een subsidium 50-. * 2674 p. 185 * 173
1647-07-00 * Focko Bordema over de dedicatie van eenige carmina van t'liden onses H: Jesu Christi 24- * 2674 p. 185 * 174
1647-07-00 * Joannes Wemerus bursarius deputatorum Sijnodi een halff jaer tractament Jacobi vervallen 100 £ * 2674 p. 185 * 175
1647-08-00 * Lijsbet Christoffels tot stuijr van haer sobere staet 6 £ * 2674 p. 185 * 176
1647-08-00 * Atke Schonenburgh 1/4 jaer tractament Jacobi vervallen 25- * 2674 p. 185 * 177
1647-08-00 * De deputaten Sijnodi ter saecke van exterord[inaris] oncosten sonder dat t'selue in consequentie hiernae sall worden getrocken ordonnantie tot 100 £ * 2674 p. 186 * 178
1647-08-00 * Regnerus Ens oeconomus ter saecke taffelholdinge vanden 1en Maij tot tot den 31 Julij verleden volgens liquidatie vanden heeren reckenmeesters ter somma van 1346-16-0 * 2674 p. 186 * 179
1647-08-00 * Joannes Vomelius predicant tot Leeuwarden ter saecke expensen volgens ordre op de correspondenten vant Sijnodus tot Dordrecht de somma van f 50- * 2674 p. 186 * 180
1647-09-00 * Wouter Jetse Feddema tot coopinge van ses schuijten turff ijder naer ouder gewoont tegens 14 £ facit voor den jaere 1647 f 84- * 2674 p. 186 * 181
1647-09-00 * Jan Jansen de Fries voor t leveren van de boecken geintituleert den Op ende Nederganck van Stavoren aen desen Collegie ende heeren reckenmrs. 36 £ * 2674 p. 186 * 182
1647-09-00 * Leonardus Bodenzee not. publ. ende fiscael vanden holtvester eens geaccordeert voor sijn diensten 25 £ * 2674 p. 186 * 183
1647-09-00 * Anne Egberts ter saecke van geleverde turff soo aen S. Ex[cellencies] hoff t Landtshuijs, Collegie, als oeconomia soo is anno 1646 als int begin van anno 1647 volgens liquidatie vande heeren reckenmrs in der somma 1044 £ -8-0 * 2674 p. 187 * 184
1647-09-00 * Gijsbert Sijbes boeckvercooper van geleverde boecken ende andersins volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 41-3-0 * 2674 p. 187 * 185
1647-09-21 # De heeren Bruijnsma, Itsma, rekenmeesters Gravius, Solcama, Scheltinga, ontf. secr. Viersen, de clerq Joannes Nicolai ende beijde camerboden over vacatien schrieffloon etc. gevallen inde liquidatie ende sluijten van deschargen met den commissaris Hoogenhuijsen de somma van 308-12 * 2674 p. 187 * 186
1647-09-22 # De heeren Bruinsma ende Itsma over twe dagen vacatien opt Sinodus binnen Leeuwarden ider 50 £ is 100 £; de beide boden 18 £ * 2674 p. 187 * 187
1647-09-00 * Joannes Hilarius predicant tot Nijkerck ter saecke hij gecom. geweest op t Sijnodale vergaderinge in Noorthollant 50 £ * 2674 p. 187 * 188
1647-09-00 * Suffridus Bruijnsma secretaris van Hennaerderadeel ter saecke vacatien ende expensen gevallen over verscheijdene besoignes met de heeren commissarien Aijsma ende Burum belangende de 56 pen inden jare 1644 de somma van f 42-0- * 2674 p. 188 * 189
1647-09-00 * Den heere Haersma ende Itsma ter saecke van expensen ende vacatien op de reijs nae Koeckhornster Tille int visiteren der selver 48-16 * 2674 p. 188 * 190
1647-09-00 * Douwe Hoijtes voor de opsicht van de reparaten aen de Universiteijt binnen Franequer 70-.- * 2674 p. 188 * 191
1647-09-00 * De armevoochden van Harlingen ter saecke van ondermaete van een gecofte Sate gelegen tot Achlum de somma van 30 ggld-16-6 [In de marge: op Gualtherie] * 2674 p. 188 * 192
1647-10-00 * De kerckvoogden van Bolswart ter saecke van twee nieuwe glaessen daer voor per ordonnantie tot 123 £ 10 st * 2674 p. 188 * 193
1647-10-00 * Feije Joostes keurmeester generael deser provincie vant goldt ende silver voorden jaere 1647 tot coopinge van turff hem jaerlijcx geaccordeert 22 ggld * 2674 p. 189 * 194
1647-10-00 * Claude Fonteijne ordinaris boeckdrucker ter saecke vant drucken van verscheijdene placcaten, aenplecksels, billeten, lijsten, orden, articulen, instructien etc. gedruck inde jaren 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646 volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma van f 6288-0 * 2674 p. 189 * 195
1647-10-00 * Carel Hanssen portier vande Hoexterpoort voor in ende wtsluijten der booden jaerlijcx den laesten deses vervallen 10 £ * 2674 p. 189 * 196
1647-10-00 * De weduwe van Obbe Pijters gewesene portier van Vrouwenpoort wt supra [voor in ende wtsluijten der booden] 10 £ * 2674 p. 189 * 197
1647-10-00 * Jorrijt Hemmes portier vande Cruijse pijpe als vooren [voor in ende wtsluijten der booden] 10 £ * 2674 p. 189 * 198
1647-10-00 * Douwe Jacobs portier der Wirdumer poort wt supra [voor in ende wtsluijten der booden] 10 £ * 2674 p. 189 * 199
1647-10-00 * Mr. Lucas Salomons scherprechter deser Landtschappe tot coopinge van turff hem jaerlijcx geaccordeert 16 ggld * 2674 p. 190 * 200
1647-10-00 * Wijtse Tiercks aennemer vande nieuwe wech tot Tzietzierck voor sijn gedaene dienst geaccordeert 12 £ sonder dat hier naemaels t selue sall worden in consequentie getrocken ordonnantie tot 12 £ * 2674 p. 190 * 201
1647-10-00 * Johannes Abbes portier vant Schaverneck binnen deser stede ter saecke van het wt ende insluijten der boden int geheele jaer geaccordeert 10 £ * 2674 p. 190 * 202
1647-10-00 * Wlbe Lolckes een zeer olt persoon geaccordeert tot behupl van sijn sobre staet eens voor all sonder wijderd per ordonnantie 24 £ * 2674 p. 190 * 203
1647-10-00 * Jan Ubles schuitevoerder van Ernewolde van gelevert ecken brandtholt volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters 729-15-0 * 2674 p. 190 * 204
1647-10-00 * Claes Popckes cum socijs ter saecke van holt ende turff draegen opt Landtschaps huijs als hier op Collegie volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma van 148- 14-0 * 2674 p. 190 * 205
1647-10-00 * S.S. Sinnama predikant tot Sexbierum ter saecke hij gecommiteert is geweest opde Sijnodale vergaderinge tot Wtrecht 50 £ * 2674 p. 191 * 206
1647-10-00 * Hendrick Ruijsch ordinaris clerq wegen dese provincie in s'Gravenhage ter griffie van haere Ho. Mo. heeren Staten Generael drie maenden schrieffloon als April, Maij ende Junij verleeden volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters per ordonnantie 594 £ 5-0 * 2674 p. 191 * 207
1647-11-00 * Gerrit Radijs d' olde substituut procureur generael deser Landtschappe voor zijne gedaene diensten costen ende moeijte aent Landts Hoff sonder dat het selve hier naemaels in consequentie sall worden getrocken de somma van f 50 ggld * 2674 p. 191 * 208
1647-11-00 * Archibaldus Hamilton vereert de somma van f 150- * 2674 p. 191 * 209
1647-11-00 * Sape Gerloffs opsichter vande veenen een jaer tractament Martini te sullen vervallen 70 £ * 2674 p. 191 * 210
1647-11-00 * Mr. Lambert Cuel voor de reparatie aent Landtschaps virwerck opt Collegie de somma van f 15-0 * 2674 p. 191 * 211
1647-11-00 * Sierck Pieters voor nootwendige reparatien aen Mackumer groote ende cleijne zijl de somma van f 92-0- * 2674 p. 192 * 212
1647-11-00 * Ulcke Heutes voor t maken vant wierwerck bij Mackum de somma van f 55-0- * 2674 p. 192 * 213
1647-11-00 * Claes Lamberts cum socijs aennemers vande reparatie vande fleugels aende groote zijl tot Mackum de somma van f 1490-0- * 2674 p. 192 * 214
1647-11-00 * Wibbe Janssen gewesen sergeant tot stuijr van sijn sobere staet 18- * 2674 p. 192 * 215
1647-11-00 * Dirck van Vierssen outste camerbode ter saecke expensen volghens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie 79-9 * 2674 p. 192 * 216
1647-11-00 * Cornelis Hemert deurwaerder wegens salaris expensen ende verteringe vande expensen vande confinatie van Cornelis Hotses volgens liuidatie vande heeren rekenmeesters f 52-13 * 2674 p. 192 * 217
1647-11-00 * Dr. Nathanael d' Asserinos eertsbisschop van Leiicada int Landt van Peleponesus tot subsidie van sijn desolaten staet t'seventich f 70-.- * 2674 p. 192 * 218
1647-11-00 * Ipe Janssen s Lants ittiger vande waghen ende coornmaten over vacatien ende expensen bij hem voor de visitatien sedert den 12en Junij gedaen volghens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 237-10- * 2674 p. 193 * 219
1647-11-00 * Dr. Nicolaus Mandewijl tot sijn subsidie f 6-.- * 2674 p. 193 * 220
1647-11-00 * Siouck Rommerts tot hoedinge vande groote costen van haer crancke soon Vitus Romberti geaccordeert f 12-.- * 2674 p. 193 * 221
1647-11-00 * Pieter Langweer mr. goltsmidt tot Leeuwarden voor t maken van een pitsier voor t chrijchsgerecht met het silver t samen ordonnantie van f 30-.- * 2674 p. 193 * 222
1647-11-00 * Annaeus Veltdriel conterolleur vande convoijen binnen Groeningen voor sekere pretensen over het inbrenck van sekere wrel op rapport vanden heeren commiss[arien] geaccordeert de somma van f 400-.- * 2674 p. 193 * 223
1647-11-00 * De heere Hans van Lijcklama tot onderhoudt vande schoolmeester tot Balck eens geaccordeert 50-.- * 2674 p. 193 * 224
1647-12-00 * Adam Westerman extra[ordinaris] bode voor zijne reijse ende gedaene diensten aende respective collecteurs volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie der somma van f 90-0 * 2674 p. 193 * 225
1647-12-00 * Petrus Cronenborch Theol: studiosus over d' oblatie van seeckere thaesis hem vereert f 18 £ * 2674 p. 194 * 226
1647-12-00 * Johann Reiss vrijheer tot Hopfenbach ende Reissenstein tot subsidie van zijn tegenwoordige verdreven staet vereert de somma van f 200-.- * 2674 p. 194 * 227
1647-12-00 * Dirckien Gerrits weduwe w. Leonardus Bodenzee tot onderhoudt van haer sobere staet f 25-.- * 2674 p. 194 * 228
1647-12-00 * Jacob Westermans huijsvrouwe tot subsidie van haer familie vereert f 12-.- * 2674 p. 194 * 229
1647-12-00 * Aende pastoor ende kerckvooghden tot Collum tottet maecken van een nieuw glas in haerl. kercke vereert f 50-.- * 2674 p. 194 * 230
1647-12-00 * Tiet Jansdr tot subsidie van haer sobere conditie vereert f 12-.- * 2674 p. 194 * 231
1647-12-00 * Sybrant Thonis wegen sessen dertich schuijten ende vijff en twintich korven turff, bij hem aent Collegie der E. M, heeren Gedeputeerden gelevert volgens liquidatie der heeren rekenmeesters dus ordonnantie f 346-10-. * 2674 p. 194 * 232
1647-12-00 * Gerrit Douwes scholier binnen Doccum tot coopinge van boecken vereert f 12-.- * 2674 p. 194 * 233
1647-12-00 * Jetske Harings weduwe van w. Haie Haijes corff[maecker] van geleverde corff ende rijs werck vanden 1en Novembris 1646 tot den laesten October verleden volgens liquidatie vanden heere reckenmeester ordonnantie tot 52 £ -18-0 * 2674 p. 195 * 234
1647-12-00 * Trijntie Eele Jansen weduwe tot subsidie van haer familie eens geaccordeert f 40-.- * 2674 p. 195 * 235
1647-12-00 * Ede Tiaerts sargeant des lieutenants colonnels Eernst van Aylua hem wegens oncosten over wanleveringe van eenige Lantschaps landen bij zijn w. vader Tiaert Edes zn gecocht, geaccordeert f 80-.- [in de marge: den 19e Jan.rij d selue heerschaps vermits dese te soecken is geworden op den heere Galtheri] * 2674 p. 195 * 236
1647-12-00 * Wijtse Jeltes schoenlapper wegen sijn soon Gellius Viti om eenighe boecken te coopen geaccordeert f 6-.- * 2674 p. 195 * 237
1647-12-00 * Gellius Viti * 2674 p. 195 * 238
1647-12-00 * Bauckien Sijmons hier binnen Leuwarden vermits haer Pijtter Cornelis bij den Turck is gevangen tot een subsidie vereert 30 £ * 2674 p. 195 * 239
1647-12-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtschaps ende Academiae boeckdrucker binnen Franeker ter saecke van gedruckte disputatien als andere exemplaren volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters geaccordeert 234 £ * 2674 p. 195 * 240
1647-12-00 * Jancke Clasesdr tot stuijr van haer sobere staet geaccordeert f 6-.- * 2674 p. 195 * 241
1647-12-00 * Claes Rijcx voor zijne gedaene diensten ende reijsen aende respective collecteurs ten platten lande ende steden volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters de somma van f 90-0- * 2674 p. 196 * 242
1648-01-00 * Lijsbet Caspers tot onderstant van haere sobere staet geaccordeert f 6-.- * 2674 p. 196 * 243
1648-01-00 * De kerckvooghden vanden dorpe Piaem om hun kercke te repareren geaccordeert f 150-.- * 2674 p. 196 * 244
1648-01-00 * Heere Sijmons tot subsidie van sijn sobere staet geaccordeert f 6-.- * 2674 p. 196 * 245
1648-01-00 * Regnerus Ens oeconomus ter saecke van sijn taffelholdinge vanden 21en Julij tot den 6en November excluijs volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1430-16-0 * 2674 p. 196 * 246
1648-01-00 * De duerwaerder Pieter Janszn ter saecke van sijn verdiende salarien ende gedaene exploicten volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters 32 £ 14- . Sampt noch op gel[lijcke] dato d selue duerwaerder P. Jans ter saecke van t lesen der criminele sententien opt gedemoleerde Blockhuijs 10 £ -16-. * 2674 p. 196 * 247
1648-01-00 * Hendrickus Busch cum socijs, kerckvooghden tot Wierum tot reparatie van hun kercke vereert 80 £ * 2674 p. 197 * 248
1648-02-00 * Andries Gerbrandts Munsterse bode ter saecke vant brengen vande missive der Vrede tuschen dese geunieerde Provincien ende den Coningh van Hispagnien vereert 12 £ * 2674 p. 197 * 249
1648-02-00 * De kerckvooghden vanden dorpe Dedgum tot een nieuw glas ijnde kercke geaccordeert f 25 - * 2674 p. 197 * 250
1648-02-00 * De kerckvooghden vanden dorpe Gaest tottet maecken van een nieuwe kercke geaccordeert f 500-.- * 2674 p. 197 * 251
1648-02-00 * De kerckvooghden vande dorpen Oldegae, Nijegae, Opeijnde tot reparatie der kercken tot Oldegae, Nijegae ende Opeijnde geaccordeert f 450-.- [Aanvankelijk stond er in plaats van de kerkvoogden de naam van de Heere Aulus van Haersma, doch deze is doorgehaald.] * 2674 p. 197 * 252
1648-02-00 * De kerckvooghden vanden dorpe Niemirdum tot reparatie vande kercke Nijemirdum verscreven geaccordeert f 500-.- [Aanvankelijk stond er in plaats van de kerkvoogden de naam van de Heere Hanso van Lijcklama, doch deze is doorgehaald.] * 2674 p. 197 * 253
1648-02-00 * Rippertus Sixtus dienaer Jesu Christi binnen deser stede wegen zijn aengenomen soon Joannes Henrici Suijerlandt over eenige geoffereerde theses philosophicis vereert f 25-.- * 2674 p. 197 * 254
1648-02-00 * Riemer Jans ende Walle Andries woonende tot Bergum als aennemers van Koeckhornster tille vant maecken ende repareren der seluer volgens ordonnantie 345 £ * 2674 p. 198 * 255
1648-02-00 * Antie Riemersma weduwe van w. Daniel Attama haer eens tot subsidie vande sobere conditie geaccordeert f 25-.- * 2674 p. 198 * 256
1648-02-00 * Harmen Martens coster ter saecke vant onderholden der bancken inde kercken alhier hem jaerlijcks geaccordeert 12 £ * 2674 p. 198 * 257
1648-02-00 * Focke Fockens Eringha secretaris van Smallingerlandt wegen het dorp Suijderdrachten tot vereeringe tot een nieuw glas inde kercke aldaer 25 £ * 2674 p. 198 * 258
1648-02-00 * Claes Popckes cum socijs Landtschaps turffdragers ter saecke van 67 schuiten 3/4 turff te draegen alhier op Collegie als Landtschaps huijs volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters 224 £ 9-0 * 2674 p. 198 * 259
1648-02-00 * De oeconomus Regnerus Ens ter saecke van sijn taffelholdinge vanden 4e November 1647 incluijs tot den 5e Februarij 1648 excluijs volgens liquidatie vanden heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1201 £ -4-0 * 2674 p. 198 * 260
1648-02-00 * Claes Hettes wegen d opsicht ende expensen bij hem gedaen over het maecken van Burghwerder tille, volgens liquidatie der heeren rekenmeesters f 49-.- * 2674 p. 199 * 261
1648-02-00 * De magistraet van Sloten tottet maecken van een nieuw glas in haer nieuws gebouwde kercke vereert f 75-.- * 2674 p. 199 * 262
1648-02-00 * Joannes Baccamuide ter saecke van geleverde gedichten aent Collegie geoffreert daer voor vereert ordonnantie tot 6 £ * 2674 p. 199 * 263
1648-02-00 * De huijsvrouwe van Jacob Westerman tot subsidie van sobere staet geaccordeert 18 £ * 2674 p. 199 * 264
1648-02-00 * Broer Ites herberghier tot Uldrum in de Omlanden tot hulpe om sijnen halff broeder Jelle Ites bijden Turck gevangen sittende te rantsoeneren geaccordeert f 25.- * 2674 p. 199 * 265
1648-02-00 * Nicolaus Thaijnga tot subsidie van sijn familie geaccordeert f 110-.- * 2674 p. 199 * 266
1648-02-00 * Baernt Jonas Donia mede bode deser Landtschappe tot coopinge van een nieuwe bosse vereert 30 £ * 2674 p. 199 * 267
1648-03-00 * De deputaten sijnodi tottet maecken van een nieuwe kerck inde Feenwolden geaccordeert 200 £. Deselve heeren rekenmeesters ten fine voor[schreven] geaccordeert 100 £ * 2674 p. 199 * 268
1648-03-00 * Jan Christen ende Lasarus Melchitarie beijde Christene coopluijden bij den Turck gevangen vereert tot rantsoengelt 18 £ * 2674 p. 200 * 269
1648-03-00 * Aleff Saeckes Idsinga aennemer vande sijl tot Doccum, over het eerste derdepaert volghens besteck f 1020.- * 2674 p. 200 * 270
1648-03-00 * Jelte Lolles ende Abbe Janss als koopers van Popcken Janssens plaetse tot Englum over vacatien ende expensen bij hen gedaen volghens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters f 70-3 [in de marge: op den heere Gualtheri] * 2674 p. 200 * 271
1648-03-00 * De drie clercquen voor t schrijven ende leveren vande petitien opt Landtschaps huijs voorden jare 1648 t samen de somma van 322-16 , clercq * 2674 p. 200 * 272
1648-03-00 * De heeren Eijsingha ende Haersma over expensen vacatien gedaen int het visiteren vande nootwendige reparatien aen Munckezijl geschiet den 20, 21 ende 22 Maij 1646 volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters tot 76-12-0 * 2674 p. 200 * 273
1648-03-00 * Jan Sondach ter saecke van 13 geleverde pennemessen ijder tot 12 stuivers maeckt volgens ordonnantie 7-16- * 2674 p. 200 * 274
1648-03-00 * Willem Ipes Velsen wegen eenighe geoffereerde vredes gedichten f 15-.- * 2674 p. 200 * 275
1648-03-00 * Lammert Hendricx, soldaet onder de guarde van sijn Excellentie eens tot subsidie geaccordeert f 6-.- * 2674 p. 201 * 276
1648-03-00 * Christophorus Hoornbruggius studiosus binnen Franequer over eenighe gedediceerde dissertationes logicas vereert f 12-.- * 2674 p. 201 * 277
1648-03-00 * Gerrijt Radijs d'olde over het repareren ende maecken int Landtschaps hovinge volgens rapport vanden E. heere Douwe van Aijlua als commissaris hem G. Radijs geaccordeert daer voor 50 £ * 2674 p. 201 * 278
1648-03-00 * Jouffr. Anna de Vos tot een viaticum geaccordeert f 12-.-. [in de marge: Op Axma; den 3e Junij 1648 nieuwe ordonnantie geschreven alsoo d'eerste aen stucken waere gescheurt] * 2674 p. 201 * 279
1648-04-00 * Andries Hoorckes oldt burgher hopman ende keersemaecker binnen Leeuuerden overt' leveren van 1160 lb. keersen volgens requeste ende liquidatie der heeren rekenmeesters dus ordonnantie ter somma f 329-.- * 2674 p. 201 * 280
1648-04-00 * De camer-boden vant Collegie wegen het onderhouden ende jaerlijcx schoon-maecken vant Collegie geaccordeert, naer oudergewoonte f 115-.- * 2674 p. 201 * 281
1648-04-00 * Hendrick Ruijsch ordinaris clercq inde griffie van haer Ho: Mo. wegen dese Provincie over het schrieffloon vande maenden Octob: Novemb: ende Decemb: 1647 volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 913-.- * 2674 p. 201 * 282
1648-04-00 * Jeltie Freercx over het affhalen vande turff ende brandthout op dit Collegie jaerl. ende nu Maij sullende verschijnen f 20-.- * 2674 p. 202 * 283
1648-04-00 * Dirck van Vierssen mede camerbode deser Collegie van expensen ten dienste vant Collegie gedaen, volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters dus ordonnantie f 130-8- * 2674 p. 202 * 284
1648-04-00 * Rudolpus Sijgersma predicant tot Schoot cum socijs ter saecke van 3 pondemate 9 eijnsen ondermaet ofte meerbeth. de somma van f 150 gg op den heere Gualtherij * 2674 p. 202 * 285
1648-04-00 * Bote Jansen ende Lolcke Janssen cum socijs als aennemers van Doccumerzijl ter saecke vant eerste termijn volgens het besteck ordonnantie tot 2033-6- * 2674 p. 202 * 286
1648-04-00 * Idzardus Balck Landtschaps ende Academiae ordinaris boeckdrucker binnen Franequer wegens gedruckte disputatien ende cedullen ten requeste gemelt volgens liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie f 211-10- * 2674 p. 202 * 287
1648-04-00 * Dr. Guilielmus Ghemmenich Landtschaps bouwmeester ter saecke van diversche reparatien volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters loopende vanden laesten Octobris 1646 tot den eersten Novembris 1647 ordonnantie ter somma van f 8857-8- * 2674 p. 202 * 288
1648-05-00 * Douwe Lamberts deurwaerder over verdiende salarien ende expensen aende commisien bij heeren Scheltinga aen den selven overhandigt volgens ses specificatien ende liquidatie der heeren rekenmeesters dus ordonnantie van f 398-4-8 * 2674 p. 203 * 289
1648-05-00 * Johannes Rheen secr. van 0ostdongerdeel volghens s' hoffs sententie de dato den 27en Octobris 1647 ordonnantie tot f 1393-4-8 [in de marge: op Gualtheri] * 2674 p. 203 * 290
1648-05-00 * Tiaerd Joannis nots. publ. binnen Leeuwarden volghens sententie van den Hove de dato den 27en Octob. 1647 ordonnantie tot f 1389-9- [in de marge: op Gualtheri]. Deselve wegens de helfte van s' Hoffs sententie de dato voorschr. ordonnantie tot f 1344-13-8 [in de marge: op Gualtheri]. Deselve noch wegens de helfte van een ander s Hoffs sententie de dato uts. supra ordonantie tot f 193-5-8 [in de marge: op Gualtheri]. * 2674 p. 203 * 291
1648-06-00 * Isbrandus van Eecofeen woonende tot Bergum ter saecke van sijn diensten gedaen int repareren van Cuijckhornster Tille ordonnantie tot 25 £ [in de marge: op P. Axma] * 2674 p. 203 * 292
1648-06-00 * Joannes Baccamude voor sijn gemaeckte gedicht vant Triumph van Brede vereert 25 £ [in de marge: op Axma] * 2674 p. 203 * 293
1648-06-00 * Focco Cornelij Birdema tot een vereeringe vermits sijn bedroefde staet, per ordonnantie 12 £ * 2674 p. 203 * 294
1648-06-00 * Johannes Antonides vander Linden med. doctor et professor over expensen bij hem aent Academisch hoff, volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 33-13- * 2674 p. 204 * 295
1648-06-00 * Maritie Baernts weduwe van Gerben Annes eens vergundt voor hun pretensien vant Landt 40 £ * 2674 p. 204 * 296
1648-06-00 * De heeren Hans van Lijcklama ende Gauma ter saecke vacatien ende expensen bij hen over de bestedinge der wercken inde Lemmer gedaen volghens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 90-18- . [in de marge: op Vierssen]. Deselve op de opneminge vande voorschreven bestedinge volghens declaratie ende liquidatie ut supra 75-10 [in de marge: Vierssen] * 2674 p. 204 * 297
1648-06-00 * De deputaten Sinodi volghens resolutie der heeren Staten de dato den 5en Martij 1647 tottet opbouwen van een nieuwe kerck inde Feenwolden geaccordeert f 400 -.- * 2674 p. 204 * 298
1648-06-00 * De ordinaris ende exterordinaris boden ter saecke van diensten gedaen op de publicatie vande vrede een tonne bier tot 14 £ 12 st sampt huijswestinge 3 £ 4 t samen 17 £ 12-0 , bode * 2674 p. 204 * 299
1648-06-00 * Adam Westerman ter saecke van verdiende salaris vant insinueren der collectuers deser Landtschappe aende wagen duer last vande heere Walrich volgens liquidatie ordonnantie tot 50 £ * 2674 p. 204 * 300
1648-06-00 * Adam Westerman ter saecke van verdiende salaris vant insinueren der pachters vande haven pacht om die besoignes te verteecken volgens liquidatie vande heeren rekenmrs. vereert 10 £ * 2674 p. 204 * 301
1648-06-00 * Regnerus Ens oeconomus deser provincie ter saecke van sijner taffelholdinge vanden 5en Febr. verleeden tot den 6en Maij laestleden incluis volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 1636-12-0 * 2674 p. 205 * 302
1648-06-30 # Adam Westerman ter saecke van verdiende salarien vant insinueren der pachters vande Haven pacht om die besoignen te verteecken volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters vereert 10 £ * 2674 p. 205 * 303
1648-07-00 * Lieuwe Pieters wachtmeester deser stede voor sijn diensten ende oppassen over d' publicatie vande vreede vereert 18 £ * 2674 p. 205 * 304
1648-07-00 * De clercq Hendrick Ruisch ter saecke van drie maenden schrieffloon Januarij, Februarij ende Martij verleeden volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 643 £ * 2674 p. 205 * 305
1648-07-00 * Jan Sondagh mr. mesmaecker over t leveren van sesthien pennemessen ten dienste vant Collegie ijder tot 12 facit f 9-12- * 2674 p. 205 * 306
1648-07-00 * Dr. Guilhelmus Cupius oud juris professor voor transportgelt hem geaccordeert f 150-0- [in de marge: wederom volgens appointement van heeren gedep. heerschappen den 15en Febr. 1649] * 2674 p. 206 * 307
1648-07-00 * Dominicus Acronius de Buma Eloquen: et Hist. prof. ad idem [transportgelt] f 150- * 2674 p. 206 * 308
1648-07-00 * Dr. Petrus Mol Graecae linguae prof. ad idem [transportgelt] f 150- * 2674 p. 206 * 309
1648-07-00 * Ipe Meijnerts timmerman tot Harlingen aennemer van het Sassense werck van 6 m(ille) 6 c(ent) £ een dardepart ter somma van twee duijsent twee hondert caroligld ordonnantie 2200 £ * 2674 p. 206 * 310
1648-08-00 * D. Claix wegens expensen ende beloninge der gess. court, van Amsterdam loopende vande eersten Novembris 1646 tot den laesten Octobris 1647 volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters de somma van f 105-4- * 2674 p. 206 * 311
1648-08-00 * Lolcke Jansz oude burgemr. cum socijs als aennemers van Doccumersijl het tweede termijn vande bestedinge volgens besteck 2033-6-12 * 2674 p. 206 * 312
1648-08-00 * Iepe Meijnerts mr. timmerman binnen Harlingen ende aennemer vande muijr voorde Sassense wercken opt west vande voorschreven stadt, wegen het tweede termijn vande voorschreven aengenomene muijr 2200 £ * 2674 p. 206 * 313
1648-08-00 * Joannes Theodorus a Wijck gewesene monnick tot Munster tot een Viaticum geaccordeert f 36-0- * 2674 p. 207 * 314
1648-08-00 * De Ed. heeren Johan van Aijlua ende Hanso van Lijcklama als gecommitteerde commissarien opt Sijnodi geschiet opt Heeren-veen in Junio verleeden ijder 50 £ is 100 £ * 2674 p. 207 * 315
1648-08-00 * De kerckvooghden vanden dorpe Wijrum, tot opbouwinge van Wijrumer kercke geaccordeert 600 £ * 2674 p. 207 * 316
1648-08-00 * De gemeente vanden dorpe Nes tot betalinghe van eenighe kistwercken tot een subsidie geaccordeert volghens requeste ende appoinctemente 500 £ * 2674 p. 207 * 317
1648-08-00 * Aleff Saeckes Idsinga cum socijs als aennemers vande becledinge van de zijl binnen Doccum, het tweede termijn van sijn aengenomen werck volghens besteck ordonnantie tot f 1020-.- * 2674 p. 207 * 318
1648-08-00 * Grietie Iepma weduwe van Hero Joachimi voor haer ende haer kindt ter saecke van sijn Joachimi salaris ende verdiensten volgens sententie van dien t samen 2927-8-0 [in de marge: op Gualtheri] * 2674 p. 208 * 319
1648-08-00 * Antie Tiallings binnen Franequer ter saecke van oncosten gevallen over d' introductie vanden professor David Rosae volgens specificatie ter somma van 107-4-0 * 2674 p. 208 * 320
1648-08-00 * De heere dijckgraeff Hessel Wringer ter saecke van ondermate van zeeckere sathe landt gelegen tot Middelum bij Douwe Lieues als meijer gebruijckt ende bij den voorn. dijckgraeff gecoft ordonnantie tot 369-12-0 * 2674 p. 208 * 321
1648-09-00 * Hermannus Radijs wegen het copieren van seeckere groote caerte door ordre van heeren Roorda ende Glinstra van fenen op Surhuijsterfeen gelegen ordonnantie van f 12-.- * 2674 p. 208 * 322
1648-09-00 * Moses Michaelis een vande eerste dienaers der Christelijcke religie tot Jerusalem tot een subsidie van sijn bedroeffde staet vereert 150 £ * 2674 p. 208 * 323
1648-09-00 * Feijo Joostes keurmeester generael deser provincie een geheel jaer turffgelt 22 ggld * 2674 p. 208 * 324
1648-09-00 * De clercq Hendrick Ruijsch ter saecke schrijff loon volghens bijgaende drie declaratien ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 882-.- * 2674 p. 209 * 325
1648-09-00 * Anne Egberts woonende op Surhuijsterfeen ter saecke van geleverde turff inden jaeren 1647 ende 1648 soo aent Hoff van sijn Excellentie t Landhuijs, t' Collegie ende Oeconimae volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van acht hondert seven ende t'seventich golde guldens ende 17 st. 822ggld 17 st * 2674 p. 209 * 326
1648-09-00 * De heeren dr. Carel van Roorda ende Egbert Anes Jetskema ter saecke van salarien ende expensen sampt vacatien volgens haer commissie gevallen over t nemen van oculare inspectie vande twee nieus geboude kercken tot Feenwolden volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 44 £ -13-0 * 2674 p. 209 * 327
1648-09-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franecquer ter saecke van sijn taffelholdinge vanden 6en Maij 1648 tot den 5en Augusti daeraen volgende volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1220 £ 16-0 * 2674 p. 209 * 328
1648-09-00 * Hero Kingma praedicant tot Sneeck als gecommiteerde op de Sijnodale vergaderinge tot Utrecht ordonnantie tot f 50-.- * 2674 p. 210 * 329
1648-09-00 * Wouter Jetses Feddema sepier deser Landtschappe tot copinge van ses schuijte turff ijder tegens 14 £ nae ouder gewoonte voor voor jaere 1648 ter somma van f 84-0- * 2674 p. 210 * 330
1648-09-00 * Lambert Harmens ordinaris bode ter saecke van sijn verdiensten opde laeste vercoopinge der Landtschaps landen hem geaccordeert 6 £. Wijbren Douwes mede bode ter saecke voorschreven 10 £. De camerboden opt Landtschaps huijs als Claes Igerams ende Hendrick Pijters ter saecke boven verhaelt 10 £ * 2674 p. 210 * 331
1648-09-00 * Marcus Verspeeck wijnhandelaer in Leeuwaerden ter cause verteringe ende defroijementen gedaen aen sijn Excellencie de heere Christiaen Moll ambassadeur van sijne keurforstelijcke doorluchtige van Brandenburgh volgens bijgaende reeckeninge ende opneminge der heeren commiss. f 560- * 2674 p. 210 * 332
1648-09-00 * Johannes Anthonides vander Linden Acad. bibliothecarius tot Franequer tot coopinge van boecken 800 £ * 2674 p. 211 * 333
1648-09-00 * Hendrick Janssen extraordinaris bode voor het overbrengen van twee resolutie boecken van haer Ho. Mo. daer voor 6 £ et ses gelijcke guldens 6 £ * 2674 p. 211 * 334
1648-09-00 * Den heere Johan van Aijua als gecommitteerde volghens de Sijnodale acte omme de questien tot Worcum, tusschen eenighe vande magistraet aldaer ende dr. Phoceo neder te leggen, gehadt ende gedaen volghens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 63-8- * 2674 p. 211 * 335
1648-09-00 * Dr. Guilielmus Ghemmenich Landtschaps bouwmeester ordonnantie ter saecke van oncosten vacatien ende expensen gevallen over de publicatie ende triumph gehouden op de eeuwige vrede tusschen de Croone van Spaignen ende deser stadt volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters f 4599-12-4 * 2674 p. 211 * 336
1648-09-00 * Mr. Willem Tietzes glaesmaker tot Leeuw[arden] voort maken van een glas inden dorpe Mindersga de somma van 60- * 2674 p. 211 * 337
1648-09-00 * De heeren Douwe van Aijlva ende Egbert Aenes Idtskama voor vacatien ende expensen gevallen over de bestedinge van een duckelhooft aen Dongerdeel oostzijde dijck te samen ordonnantie f 51-2 * 2674 p. 212 * 338
1648-10-00 * Douwe Jacobs portier vande Werdumer poort binnen Leeuwaerden voort uijt ende insluijten der boden hem jaerlijcx geaccordeert den laesten deses sullende verschijnen f 10- * 2674 p. 212 * 339
1648-10-00 * Agge Rintses stadtsroeper binnen Leeuwaerden over het roepen vande vercoopinghe eeniger Landtschaps landen ende leijen, volghens request ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 14-14- * 2674 p. 212 * 340
1648-10-00 * Jan Ubles schipper van Ernwolde ter saecke van gelevert hondert ses ende twintich duijsent vijff hondert eecken holten ijder duijsent tot 7 £ volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 885 £ -10-0. Claes Popckes cum socijs Landtschaps turff draeger over het draegen van 10 1/4 schutte turff ende het bovengeschreven gelevert holt, volgens liquidatie als voren * 2674 p. 212 * 341
1648-10-00 * Jorrijt Hemmes portier vande Cruijse Piep binnen Leeuwaerden, over een jaer tractament, vant uijt ende insluijten van Landtschaps boden den laesten deses sullende verschijnen f 10-.- . Carel Hansen portier van de Hoeckster poort binnen deser stede ter cause ut supra f 10-.- * 2674 p. 213 * 342
1648-10-00 * Maijcke Douwe Hoijtesdr. ter saecke haer w. vaders opsicht vant maecken vande Academie binnen Franecquer duer last vande heeren curatoren ende per ordonnantie vande bouwmeester Ghemmenich geaccordeert 31 £ -10-0 * 2674 p. 213 * 343
1648-10-00 * Jan Feijckes woonende tot Dockum als aennemer van Monnekesijll over het maecken van negenthien nieuwe bijnten aengenomen voor twee duijssent een hondert vijff en tnegentich caroli guldens, volgens het besteck nu het eerste dardepart ofte termin tot 731-15-5 * 2674 p. 213 * 344
1648-10-00 * Johannes Abbes portier vant Schaverneck over een jaerl[lijcks] tractament vant uijt ende insluijten der Landtschaps reijsende boden geaccordeert den laesten deses te vervallen f 10- * 2674 p. 213 * 345
1648-10-00 * Dirck van Vierssen mede camerbode deser Collegie volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 99-10-0 * 2674 p. 213 * 346
1648-10-00 * Tiaerdt Claessen poortijer van Vrouwenpoort alhier binnen Leuwarden voor het wt ende insluijten der reijsende boden deser Landtschappe van een geheel jaer tractament den laesten deses vervallen 10 £ * 2674 p. 214 * 347
1648-10-00 * De heeren Johan van Aijlua ende Wibrandus Itsma als gecomiteerde op de vijff dele dijcken, ter saecke vacatien ende expensen int exerceren van deselve commissie ende visiteren ende besteden van eenighe wercken aen Maccumer zijl f 200- * 2674 p. 214 * 348
1648-11-00 * De heere dijckgraeff Hesselus Wringer ter saecke twaelf roeden ende ses voeten pael werck ende vollinge voor de Sassense muir binnen Harlingen sampt leveringe van seven en dertich balcken, volghens requeste, besteck ende opneminge der heeren comiss. Johan van Aijlua ende Wibrandus Itsma ordonnantie tot 1011 £ * 2674 p. 214 * 349
1648-11-00 * Wijger Jacobs Jelgersma ter saecke costen bij hem gedaen over de proceduiren die Coene Freercx als impetrant voor den Hove tegens hem heeft gesustineert, waernaer de Ed. Mo. heeren gedeputeerden voor hem hebben geintervenieert volghens requeste, specifcatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 54-7- * 2674 p. 214 * 350
1648-11-00 * Mr. Thomas Dircks chirurgijn van st. Anthonis gasthujs hier binnen Leuwarden ter saecke vant genesen van een soldaet gepasseert ordonnantie tot 10 £ * 2674 p. 215 * 351
1648-11-00 * Martinus Lijdius dienaer des Goddelijcken woorts tot Koudum als gecommiteerde tot de correspondentie vant Suid Hollandsche sijnode gehouden tot Delft * 2674 p. 215 * 352
1648-11-00 * Marcus Verspeeck wijnhandelaar binnen Leuwarden ter saecke verteeringe tot sijnen huijsse gedaen bij d' advocaat Ghemmenich ende eenige heeren gecommiteerden inde saecke tegens d' notarien die vercoopinge van Landtschaps landen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 36-4-0 (NB. De naam van de advocaat is geschreven als "Ghennerich") * 2674 p. 215 * 353
1648-11-00 * Meijnert Pieters cum uxore herbergier opt Heeren Veen, ter saecke verteringen bij heeren Johan van Aijlua ende Hanso van Lijcklama als gecommiteerde op den Sinode den 5en Junij deses jaers 1648 opt Heeren-veen voors. gehouden met hunne bij hebbende gasten gedaen, volghens requeste ende specificatie f 535-15- * 2674 p. 215 * 354
1648-11-00 * Claes Rijcx weghens eenighe exploicten ende citatien aende collecteurs vande waech volgens request citatien ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 68-18- * 2674 p. 216 * 355
1648-11-00 * Burgemeester Lolcke Janss cum socijs aennemers vande zijl tot Doccum het laeste termijn tot 2033 £ 6 st met noch de somma van 3201 £ 17 st ter saecke van het maken van vier nieuwe vloetdeuren midtsgaders d'overtimmeringe buijten de bestecken zijnde alles volgens d' acte van opneminge ende declaratie alsoo te samen ordonnantie tot f 5235-3 * 2674 p. 216 * 356
1648-11-00 * Aleff Saeckes Idsinga cum socijs aennemers vande becledinge vande zijl tot Doccum het laeste termijn tot 1020 £ met noch 828 £ 18 st 4 pen ter saecke van swaerder overtimmeringe volgens acte van opneminge ende declar[atie] alsoo te samen ordonnantie tot f 1848-18-4 * 2674 p. 216 * 357
1648-11-00 * Dr. Adrianus Hasius V.D.M. in Leeuwaerden wegens eenighe geoffereerde boecken geintituleert den Geestelijcken alarm etc. f 315-.- * 2674 p. 216 * 358
1648-11-00 * Beernt Jonas ordinaris bode ter saecke hij eenige exploicten heeft gedaen aende ingesetenen van Feenwolden ordonnantie 16-12-0 * 2674 p. 216 * 359
1648-11-00 * Abrahamus Milderhuijs pastor Hornanus als gecommiteerde tot de correspondentie vant Noort Hollandsche sijnodus den 17en Augusti 1648 ende volgende daghen binnen Enckhuijsen gehouden f 50- * 2674 p. 217 * 360
1648-12-00 * Sijberen Thonis van Koeckhorne van dertich schuijten turff aent Collegie gelevert volghens verclaringe vande camerbode Vierssen ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 210-.- * 2674 p. 217 * 361
1648-12-02 # Regnerus Ens oeconomus binnen Franequer wegens sijn tafelhoudinge van den 5en Augusti 1648 incluijs totten 4en Novembris daeraen volgende excluijs, volghens affreeckeninge ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 1250-4- * 2674 p. 217 * 362
1648-12-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtschaps ende Academie boeckdrukker ende Academiae boeckdrucker binnen Franequer wegen het druijcken van 65 heele ende halve boecken, theses, mitsgaders 400 extracta ex statutis Academiae volghens reguest, annexe recipissen vande professoren Moll ende Linde sampt daerop gevolghde liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 227-.- * 2674 p. 217 * 363
1648-12-00 * Roeleff Janszn oudt soldaet om redenen ende tot stuijr van zijn sobre staet eens vereert de somma van f 12-0 * 2674 p. 217 * 364
1648-12-00 * Johannes Enijldi Ungarus ende studiosus binnen Franequer, over het offereren van xxii theologice disputatien tot een honorarium geaccordeert f 50-.- * 2674 p. 217 * 365
1648-12-00 * Harmen Sakeszn burger fendrick ende herbergier binnen Harlingen ter saecke verteringhe bij de heeren Grettinga ende Scheltinga als commiss[arien] in den jare 1646 over de seijl-gelden van gemeene schippers gedaen volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ter somma van 58-0- * 2674 p. 218 * 366
1648-12-00 * Johannes Prijses wegens reparatien aen sijn busse gedaen volgens liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 11-15- * 2674 p. 218 * 367
1648-12-00 * Jetske Haije Haijes weduwe van corven ende rijswercken ten dienste vant Landt gelevert volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters f 93-16 * 2674 p. 218 * 368
1648-12-00 * De erffgenamen Edoni Neuhusij wegen de dedicatie ende oblatie Fatidicorum Liber Ultimus des voorchr. Neuhusij tot een honorarium geaccordeert f 100-.- * 2674 p. 218 * 369
1648-12-00 * Jan Feijckes tot Doccum cum socijs aennemers van Muncke zijl het tweede termijn van 2195 £ ter somma van f 731-13-2 * 2674 p. 218 * 370
1648-12-00 * Claes Popckes cum socijs Landtschaps turffdragers ter saecke van hun arbeijtsloon volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 244-13-0 * 2674 p. 218 * 371
1648-12-00 * Jacobus Westvriesius novellist tot Amsterdam voor twee jaren diensten der gess. couranten loopende van 1 Novembris 1646 tot Alderheijligen 1648 soo aent College als rekencamer gelevert ijder jaer tegens 132 £ alsoo f 264-.- * 2674 p. 218 * 372
1648-12-00 * De heeren Johan van Aijlua ende Cornelius Ghemmenich mede gedeputeerde Staten van Frieslandt als commis. over de Sassense wercken bij Harlingen ter cause vacatien ende expensen over visitatie der voorschreven wercken gevallen volghens liquidatie der heeren rekenmeesters f 112-11 * 2674 p. 219 * 373
1648-12-00 * D. Hermannus Nicolai Thainga S.S. Theol: Cand: tot sijn voijagie als predicant nae Erp geaccordeert f 110-.- * 2674 p. 219 * 374
1648-12-00 * Den deurwaerder Cornelus Gevert ordonnantie van 84 £ ende Sijbren Pieters ende Freerck Krijns mr. Landtschaps metselars ende timmerman 33 £ ter saecke van vacatien verteringe ende expensen gevallen over het affbreken ende raseren van sekre kercke staende int west van Veenwolden tesamen ordonnantie van f 117-0 * 2674 p. 219 * 375
1648-12-00 * Jacob Jacobs schipper tot Doccum voor dat hij met sijn schip, sampt knecht, stuijrman ende twee eijlanders deur last vande heeren J. Aijlua ende E. Anis Idtskema als commissarien ten dienste vant Landt thien dagen in zee is geweest om te besoecken ende te bepeilen het nieuwe Friesche see gat ordonnantie tot f 120.- * 2674 p. 219 * 376
1648-12-00 * Bote Feddes schipper binnen Doccum wegens de reijse naer Schellallich om t' nieuwe see gat aldaer op te soecken ende te pegelen f 70- * 2674 p. 219 * 377
1648-12-00 * Jarichus Wopconis wegens diensten ende salarien in de saecke van Cornelis Hotses als pachter vande waegh ordonnantie ter somma van f 18-.- * 2674 p. 219 * 378
1648-12-00 * Jan Jacobs Popta van ondermate sijner gecochte Landtschaps landen tot Hidaert f 21- * 2674 p. 219 * 379
1648-12-00 * Meinert Joannis mr. leijdecker binnen Sneeck voor t jaer onderhouden vande kercken tot Hemelum ende Haskerdijcken f 24 ende 4 £ xv: voort veranderen van goten ende andersins t' samen ordonnantie tot f 28-15- * 2674 p. 219 * 380
1648-12-00 * De heere Anchises Andla als cooper van seeckere sate Landts tot Tzum bij Rintie Sijmons als meijer gebruijckt wegen drij Philips guldens seven stuijvers, ewighe renten die naer de vercoopinge bevonden sijn op voorschreven sate te leggen, opt rapport der heeren commissarissen geaccordeert tot 82 ggld * 2674 p. 220 * 381
1649-01-00 * De weduwe van w. Harmen Martens coster ter saecke vant onderholt der heeren Gedeputeerde Staten stoelen ofte bancken inde kercken haer geaccordeert 12 £ * 2674 p. 220 * 382
1649-01-00 * Jan Sondach mr. messemaecker binnen Leeuwaerden van 2 dosijn geleverde pennemessen aent Collegie der Ed: Mo: heeren gedep. ordonnantie tot f 14-8- * 2674 p. 220 * 383
1649-02-00 * Jobus Brantius studiosus binnen Franequer wegens eenighe geoffereerde Theses Philosophicas geaccordeert f 12-.- * 2674 p. 220 * 384
1649-02-00 * Gerloff Sapes wegen sijn vader als gewesene onderveenmeester een halff jaer tractament Martini verleden vervallen 35 £ * 2674 p. 220 * 385
1649-02-00 * Regnerus Ruardi studiosus binnen Franequer tot coopinge van boecken geaccordeert f 24 -.- * 2674 p. 220 * 386
1649-02-00 * Vier Franse persoonen over de schaden die sij aen hun verbrande huijsen hadden geleden geaccordeert f 6- * 2674 p. 221 * 387
1649-02-00 * Joannes Backamude over eenighe geoffereerde gedichten geaccordeert f 12-. * 2674 p. 221 * 388
1649-02-00 * Eelck Sioerdts suster van eenen Siuerd Siuerdsen gevangen onder den Turck tot lossinge vanden voorschr. haeren gevangenen broeder geaccordeert f 36- * 2674 p. 221 * 389
1649-02-00 * Coert Fockes cum uxore tot Damwolde tot een subsidie f 18-.- * 2674 p. 221 * 390
1649-02-00 * De heere Douwe van Aijlua ende Egbert Aenes Idskema ter saecke van vacatien ende expensen ende verteringh gevallen over de bestedinge visitatien ende opneminge vande wercken aende zijl tot Doccum ter somma van f 207-3 * 2674 p. 221 * 391
1649-02-00 * Geert Not out soldat tot subsidie van sijn familie f 6-.- * 2674 p. 221 * 392
1649-02-00 * E. Haubus opperbouwmeester der stadt Groeningen voor t' maken ende leveren van twee carten vande diepte ende gelegentheijt der gaeten voor het eijlandt Schiermuncke ooge vereert de somma van 20-0- * 2674 p. 221 * 393
1649-02-00 * De kerckvoogden vanden dorpe Hardtwerdt tot reparatie van hun kercke vereert 25 £ * 2674 p. 222 * 394
1649-02-00 * Claes Rijcx camer bode voert uijtleggen van 44 rode almanack sackies voorde jaeren 1648 ende 1649 ijder tot 12 strs dus ordonnantie tot f 26-8- * 2674 p. 222 * 395
1649-02-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franequer ter saecke van sijn taffelholdinge vanden Novembris 1648 incluijs tot den 3en deses excluijs volgens affreeckeninghe ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ter somma van 1565-4-0 * 2674 p. 222 * 396
1649-02-00 * De heeren Haersma ende Idtsma als gecommitteerde commissarien int besteeden ende opnemen der Bergumer en Koeckhornster tillen ter saecke vacatien ende expensen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 129 £ 10- * 2674 p. 222 * 397
1649-02-00 * Jacob van Campen ende Harmanus Radijs geadmiteerde landtmeters voor henne gedaene diensten int meten van eenige Landtschaps landen ende veenen gelegen tot ende omtrent Surhuijster veenen op rapport van heeren commiss[arien] geaccordeert de somma van f 208-0 * 2674 p. 222 * 398
1649-02-00 * Luitien Jacobsdr weduwe van w. Duco van Heerma wegen haer soon Rienck Doeckes tot subsidie eens geaccordeert f 25- * 2674 p. 223 * 399
1649-02-00 * Roeleff Jansen out soldat tot subsidie geaccordeert f 12-.- * 2674 p. 223 * 400
1649-02-00 * Jan Allerts van Bremen olt soldat onder capt. Walta tot een subsidie f 6-.- * 2674 p. 223 * 401
1649-03-00 * Claes Lammerts timmerman Hauck Everts smidt ende Obbe Lijskes houtcooper wegens leverantie van hout iserwerck ende arbeijtsloon aende reparatien van beijde Maccumer zijlen, het repareren vande suijder wangh ende deuren ende het slaen van eenighe palagien, ten requeste ende acte der heeren Johan van Aijlua ende Wibrandus Itsma als commissarien geexprimeert ordonnantie tot f 790-4-12 * 2674 p. 223 * 402
1649-03-00 * Epo Meijnderts aennemer vande steenen muijr tot Harlingen ter saecke van het laeste termijn ende nae wercken volgens acte ende opneminge vande heeren commissar[ien] J. v Aijlua ende Wibrandus Itsma de somma van f 2753-11- * 2674 p. 223 * 403
1649-03-00 * Rippartus Sixti dienaer des Goddelijcken woorts tot Leeuwaerden voor de dedicatie van seeckere boeckjen geintituleert Den Weghwijser ten Eeuwigen Leven vereert de somma van f 100- * 2674 p. 224 * 404
1649-03-00 * Siouck Wijtses tot subsidie van haer innocente soon Vitus Romberti ordonnantie tot f 18- * 2674 p. 224 * 405
1649-03-00 * Claes Rijcx camerbode ter saecke van verscheijdene insinuatien ende citatien wegens Koeckheernster ende Bergumer tille volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 49-6 * 2674 p. 224 * 406
1649-03-00 * Sijbe Upckes Hooghacker mr. swerdtveeger ende burger binnen Leuwarden sampt Rieurdt Auckes als Triumphanten tegens d' E. Mo. heeren Gedeputeerden geoptineert volgens sententie vanden Hove d' dato den 20en Decembris 1648 ter somma van 203 £ ende intressen tot 21 gelijcke guldens sedert d'litis contestatie t' samen ordonnantie tot 224 £ -.- . [in de marge: op Gualtherij geschreven]. * 2674 p. 224 * 407
1649-03-00 * De heeren Haersma, Ghemmenich ende Gauma als commissarien ter saecke vacatien ende expensen inde eerste visitatie ende bestedingh vande zijll tot Dockum volgens liquidatie van heeren rekenmeesters ordonnantie tot 121-4-0 * 2674 p. 224 * 408
1649-03-00 * De heeren Johan van Aijlua ende Douwe Simons ter saecke commissie, vacatien ende expensen gevallen over d' informatie ocularie inspectie ende mettinge der veenen tot Surhuizum bij den heere Tiallingh van Eijsinga cum socijs gecoght volgens liquidatie ordonnantie tot 179-16-0 * 2674 p. 225 * 409
1649-03-00 * De erffgenamen van Dirck Alberts cum uxore ter saecke van geleverde papier, schafften, was, lacq enct ende zegelgarien voorden jaeren 1643, 1644, ende 1645 vogens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1223-19-0 * 2674 p. 225 * 410
1649-03-00 * Claix wegens expensen ende beloninge der gess. couranten van Amsterdam loopende vanden eersten Nobembris 1647 totten laesten Octobris 1648 volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters de somma van f 110-4- * 2674 p. 225 * 411
1649-03-00 * Hendrick Ruijsch clercq van wegen de provincie van Vrieslandt inde griffie van hare Ho. Mo. ter saecke van drie maenden schrieffloon. Loopende vanden eersten Julij totden laesten Septembris 1648 volgens declaratie ende liquidatie de somma van f 833-16 * 2674 p. 225 * 412
1649-03-00 * Hendrick Ruijsch clercq van wegen de provincie van Frieslandt inde griffie van haere Ho. Mo. over drie maenden schrieffloon loopende vanden eersten Octobris totden laesten Decembris 1648 tot 840-8 en daer te neffens noch 220-8 ter saecke van het schrijven van een halff jaer resolutien van haere Ho. Mo. loopende vande 1 Julij tot den laesten Xber 1647 volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters alsoo te samen ordonnantie tot f 1060-16 * 2674 p. 226 * 413
1649-03-00 * De heere Johannes Nijs cum socijs copers van seecke ses en t'sestich roeden veenen cum annexis gelegen op Suijrhuijsterveen de anno 1644 gecoft ende nu bij resolutie vanden 16 Febrij. 1649 bij den Landtschappe wederom aengenomen onde reserve inden voorschreven resolutie wtgedruckt de somma van 5270 ggld 27 st * 2674 p. 226 * 414
1649-03-00 * Andries Harckes oldt burgher hopman ende keersmaecker binnen Leeuwaerden, over het leveren van 900 lb keersen op Collegie ende ende 380 lb keersen opt Collegie ende 380 lb keersen opt Landtschaps huijs, volghens d overgeleverde kerffstocken ijder ijder pondt tot 5 1/2 stuck, dus ordonnantie tot f 352-.- * 2674 p. 226 * 415
1649-03-00 * Freerck Rijcx mr. glaesmaecker vant maecken van een nieuw glas ten huijse van Jacobus Feijckens mede clercq der Ed. Mo. heeren gedeputeerden ordonnantie tot 30 £ -0- * 2674 p. 226 * 416
1649-03-00 * Hierothen Albatio Archimandrito tot een honorarium geaccordeert f 50- * 2674 p. 227 * 417
1649-03-00 * Ulcke Hoijtes Massa zijl visscher inde cleijne zijll tot Mackum vant op graven van 5 roeden wierwercken duer last vanden heeren Johan Aijlua ende W. Itsma als commissarien ende andere oncosten t samen 168-11-0 * 2674 p. 227 * 418
1649-03-00 * Roeleff Janssen out soldaet geaccordeert 12-.- * 2674 p. 227 * 419
1649-03-00 * De ontfangers van Achtcarspelen weghen betalinghe vande floreen met welcke de sate de Schole genaemt te hooge beswaert is, loopende tot Meij 1649 89-13- * 2674 p. 227 * 420
1649-04-00 * De ingesetenen ende kerckvoogden vande dorpe Heemlum tot vergrootinge van hun kerck als reparatie aen het klockhuijs aldaer ordonnantie 400 £. De kerckvoogden vanden dorpe Beets wt supra ordonnantie 400 £. * 2674 p. 227 * 421
1649-04-00 * De kerckvoogchden vanden dorpe Genum tot reparatie van hun kercke ordonnantie ordonnantie 400 £. Den 28en herschreven vermits voorige te soecken is geraeckt * 2674 p. 227 * 422
1649-04-00 * De heere Hans van Lijcklama ter saecke vacatien ende expensen gevallen over de oculaire inspectie aende Accademije tot Franequer f 64-.- * 2674 p. 228 * 423
1649-04-00 * De heeren Eelco Glinstra, Hans van Lijcklama ende Egbert Anes Itskama wegens vacatien ende expensen gevallen over de tweede ofte naerdere bouwerije vande voorschreven Accademije [Franequer] f 82-10- * 2674 p. 228 * 424
1649-04-00 * De beijde camerboden deser Collegie over het onderholden ende schoonmaecken vant voorschreven Collegie [Accademije tot Franequer] hun jaerlijcks geaccordeert 115 £ * 2674 p. 228 * 425
1649-04-00 * Dirck van Vierssen camerbode deser Collegie wegens expensen bij hem ten dienste van desen Collegie volghens annexe specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot f 99-12- * 2674 p. 228 * 426
1649-04-00 * Gerrijt Radijs d' olde ter saecke gedaene diensten in het opbouwen vande nije ringmuijr als coopen ende planten van verscheijdene rare vruchtbomen int Landtschaps hoff volgens liquidatie vande heere rekenmeesters ordonnantie tot 137 £ 11-4 * 2674 p. 228 * 427
1649-04-00 * Ds. Petrus Eijlshemius predicant tot Embden vant offereren van secker boeck geintituleert Embdens vruchden dach vereert 50 dalers is 75 £ * 2674 p. 228 * 428
1649-04-00 * Evert Boner sergeant majeur binnen Harlingen voor de opsicht vande steenen muijr bij de heeren commissarien Johan van Aijlua ende Wibrandus Itsma opt west van Harlingen bestedet volgens declaratie de somma van f 75- * 2674 p. 229 * 429
1649-04-00 * David Anguilla Roseus vereert midts eerst in treckende zijn commissie volgens resolutie vande Staten vant Landt vanden 8 Martij 1649 de soma van f 300-0- * 2674 p. 229 * 430
1649-04-00 * Jan Sijmons Vinck mr. glasemaker tot Doccum voor het maken van een nieuw glas inde nieuwe kercke tot Veenwolde de somma van f 35-0- * 2674 p. 229 * 431
1649-04-00 * Roeleff Luwes sijlvester van Munckezijl een jaer tractament Alderheijligen 1648 verschenen de somma van f 50-0 * 2674 p. 229 * 432
1649-04-00 * Ds. Joannes Costerus predicant op Swarte sluijs geaccordeert tot opbouwinge ende vergrootinge van hun kercke aldaer 100 £ [in de marge: den 28en 7bris 1649 herschreven vermits voorige is geschurdt] * 2674 p. 229 * 433
1649-04-00 * Roeleff Luwes sijlvester van Munckezijl over costen ende vacatien volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters de somma van f 90 * 2674 p. 229 * 434
1649-04-00 * Dr. Johannes de Veno wegens het maecken van een Genaelogia int Latijn ende Nederlandsch van Adams tijden aff etc. een honorarium geaccordeert tot f 100-.- * 2674 p. 230 * 435
1649-04-00 * Claude Fonteijne ordinaris drucker ende leverancier voor de leverantie van pennen, papier, inck, lack, was etc. volgens declaratie ende liquidatie loopende van den jaere 1646, 1647 ende 1648 incluijs ter somma van f 3751-.-. Dito Fonteijne voor druckloon loopende vanden 30en Septembris 1647 tot den 20 Octobris 1648 volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters de somma van f 670- * 2674 p. 230 * 436
1649-04-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtschaps ende Accademiae boeckdrucker binnen Franecquer ter saecke van sijn gedane drucken aldaer volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 303 £ * 2674 p. 230 * 437
1649-04-00 * Anne Egberts ter saecke van geleverde turff soe opt Landtschaps huijs, t Collegie als Accademiae tot Franecquer volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 637 £ * 2674 p. 230 * 438
1649-04-00 * Johannes vander Linden ter saecke van gedaene oncosten gedaen aende bibliotheecq inde Universiteijt tot Franequer t' zedert den 16en Septembris 1648 tot den 17en Aprilis 1649 incluis volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 343 £. D' selue ter saecke oncosten gedaen aende Accademiae hoff volgens liquidatie als vooren t' zedert den 10en Augusti 1648 tot den 21en Martij incluis 1649 ordonnantie tot 31 £ * 2674 p. 231 * 439
1649-04-00 * De kercken raedt van Jacobi Parochie een subsidium tot opbouwinge vanhun kercke aldaer 400 £ * 2674 p. 231 * 440
1649-04-00 * Jan Minckes opsichter van Doccumerzijl ter saecke vacatien ende expensen aende voorschreven zijl volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 190 £ -150-0 * 2674 p. 231 * 441
1649-05-00 * Aucke Jacobs metseler ende gecommiteerde opsichter vande bestede muijr tot Harlingen volgens specificatie ordonnantie 106 £ * 2674 p. 231 * 442
1649-05-00 * Roleff Jansen oldt soldaet hem geaccordeert ter saecke olde diensten * 2674 p. 231 * 443
1649-05-00 * Claes Rijcx camerbode van dit Collegie wegens expensen aen port van couranten ende missiven mitsgaders aen besemen, dweilen, fleugels, bier, fleur, curcum, ragers, stoffers ende anders bij hem ten dienste vant Landt vanden 20en Novembris 1647 tot den laesten Aprelis 1648 gedaen, volgens bijgaende specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma van f 119-11- Deselve wegens expensen vanden 1e Maij 1648 tot den laesten Octobris daeraen volgende wt supra f 99-7-. [In de marge: op Walrich} * 2674 p. 232 * 444
1649-05-00 * Douwe Jeltes mr. timmerman in Doccum wegen het wedermaecken vanden deur in Doccumerzijl f 126-10- * 2674 p. 232 * 445
1649-05-00 * Juffr. Anna Walborch Kemmits wegens de diensten bij haer w. vader Jr. Hendrick Kemmits dese landen als cap[iteijn] gedaen eens geaccordeert f 50-.- * 2674 p. 232 * 446
1649-07-00 * De clercq Hendrick Ruijsch ter saecke van drie maenden schrijffloon Januarij, Febr. ende Martini volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 829-8-0 * 2674 p. 232 * 447
1646-01-00 * Den 21en Januarij 1646 geschreven de ordonnantie voor de heeren gedeputeerden ende reeckenmeesters sampt hunne clerquen over 1/4 jaer tractament den 24en januarij vervallen (gedeputeerden:) Tzialling van Eijsin[ga], Auluis van Haersma, Ulbe van Aijlua, Regnerus Bruinsma, A. v. Oenama, J. v. Crack, Dr. A. van Velsen, R. Oedses Gretinga, Cornelius Ghemme[nich], Dr. L. Beijma (allen) 200 £ * 2674 p. 5 * 448
1646-01-00 * Den 21en Januarij 1646 geschreven de ordonnantie voor de heeren gedeputeerden ende reeckenmeesters sampt hunne clerquen over 1/4 jaer tractament den 24en januarij vervallen (rekenmeesters:) D.P. Doma,Regnerus Gravius, Cornel. Hauboijs, Dr. H. Iepma (allen) 173 £ * 2674 p. 5 * 449
1646-01-21 # Den 21en Januarij 1646 geschreven de ordonnantie voor de heeren gedeputeerden ende reeckenmeesters sampt hunne clerquen over 1/4 jaer tractament den 24en januarij vervallen (clerquen:) de comm. Hagius 150 £, Daniel Claix 225 £, J. Hanenborgh 225 £, J. Elgersma 225 £, Aernt Everts 150 £ * 2674, p. 5 * 450
1646-10-00 * Joannes Cloppenborgh Dr. Theologiae professore f 500 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 12 * 451
1646-10-00 * Dr. Johannes Coccaeius Linguae st. ende ordinaris Theologiae professor f 700 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 12 * 452
1646-10-00 * Christianus Schotanus Sterringa Theologiae professor 500 £ Deselve als questor Academiae f 150 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 12 * 453
1646-10-00 * De erffgenaemen van w. Martinus Wibinga in leven juris professor f 500 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 454
1646-10-00 * Dr. Joannes Weisenbach juris professor f 400 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 455
1646-10-00 * Arnoldus Verhel philo. professor f 425 £. Deselue als qaestor bibliothecarius f 100 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 456
1646-10-00 * Dr. Johannes van der Linde med. professor f 450 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 457
1646-10-00 * Bernardus Fullenius mathe. professor f 350 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 458
1646-10-00 * Dr. Johannes Phocilides logices professor f 200 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 459
1646-10-00 * Henricus Colde historiographus 8 maenden tot Alderheijligen f 400 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 460
1646-10-00 * Hesselus Coumans academiae secretaris f 200 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 461
1646-10-00 * Dr. Joannes Revius inspector f 150 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 462
1646-10-00 * Ulricus Balck tipographus f 100 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 463
1646-10-00 * Jan Hendricx promotor f 68 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 464
1646-10-00 * Jacobus Corneli pedel f 70 £ (Tractament 31 octob. 1646) * 2674 p. 13 * 465
1646-02-00 * Theodorus Struijckburgh predicant aen L. Vrouwen parochie een 1/4 jaer tractament Lichtmis verleden verschenen 112 £ 10-0 * 2674 p. 53 * 466
1646-02-00 * Rodolphus Hermanni Luinga predicant aen St. Anna Parochie opter Bildt een 1/4 jaer Lichtmis verleeden verschenen 112 £ 10- * 2674 p. 53 * 467
1646-02-00 * Wilhelmus Folckeri predicant aen Jacobi parochie een 1/4 jaer tractament Lichtmis verleeden verschenen 112-10-0 * 2674 p. 53 * 468
1646-02-00 * Jacobius Overneij predicant in Haskerdijcken 1/2 jaer tractament Martini verleden vervallen 175-.- * 2674 p. 53 * 469
1646-02-00 * Johannes de Bruine predikant tot Balck een halff jaer tractament Alderheijligen verleeden verschenen 200 £ * 2674 p. 53 * 470
1646-02-00 * De magistraet van Hindeloopen over ses jaeren achterstallige tractament voor hun predicant zedert Alderheijligen 1639 ijder jaer 150 £ maeckt 900 £ vervallen den 1en 9bris 1645 900 £. [ in de marge: Nota dese ordonnantie den 7en decembris 1646 weder geschreven alsoe dese is te soecken geraeckt] * 2674 p. 53 * 471
1646-03-00 * Nicolaes Joannes predicant tot Bexterswage een geheel tractament den 1en deser vervallen 100 £ * 2674 p. 54 * 472
1646-03-00 * Christophorus Munste[ris] predicant tot Hemlu[m] 1/4 jaer tractament Lichtmis verleden vervallen 62-10 - * 2674 p. 54 * 473
1646-05-00 * Christophorus Munsteris predicant tot Hemlum over een 1/4 jaer tractament Maij verleden vervallen 62-10-0 * 2674 p. 54 * 474
1646-05-00 * Johannes de Bruine predicant tot Balck een halff jaers tractament Maij * 2674 p. 55 * 475
1646-05-00 * Martinus M. Laurman predicant tot Bergum een halff jaer tractament Lichtmis ende Maij verleeden vervallen 175 £ * 2674 p. 55 * 476
1646-06-00 * Meinardum Nicolai predicant inde Drogeham cum annexis een halff jaer tractament Maij verleden vervallen 108 £ * 2674 p. 55 * 477
1646-06-00 * Daniel van Eijcken predicant tot Pasens bij appointement d' dato den 4en deses geaccordeert ende dat wegen sijn pretendeerde intrest van dat hij drie jaeren aldaer predicant is geweest en noch is, bij anticipatie 200 £ * 2674 p. 55 * 478
1646-06-00 * Arnoldus Hendricij predicant tot Oldebercoop cum annexis ende Johannes Jacobus Munsterus predicant tot Mackinga cum annexis ijder een halff jaer tractament Maij verleden vervallen t'samen 175 £ [In de marge: de ordonnantie van Arnoldus Hendrici op nieus geschreven alsoo deselve te soecken is geraeckt] * 2674 p. 56 * 479
1646-07-00 * Christopherus Munsterus predicant tot Hemelum een jaer huijshuijr Maij verleden vervallen 35 £ * 2674 p. 56 * 480
1646-07-00 * Vitus Pibonis Enema predicant tot Mackum over een jaer tracta[ment] Jacobi verleden vervallen 100 £ * 2674 p. 56 * 481
1646-08-00 * Hendricus Busch predicant tot Nes ende Wierum een halff jaer tractament Jacobi verleden vervallen 98-10- * 2674 p. 56 * 482
1646-07-00 * Nicolaus Petri predicant tot Visvliet een jaer tractament nu Jacobi vervallen 40 £ * 2674 p. 56 * 483
1646-08-00 * Jetzo P. Marssum predicant opt Heeren Veen een halff jaer tractament Jacobi vervallen 225 £ * 2674 p. 56 * 484
1646-08-00 * Christophorus Munsterus predicant tot Hemelom 1/4 jaer tract[ament] Jacobi vervallen 62-10- * 2674 p. 57 * 485
1646-08-00 * Jacobus Overneij predicant tot Haskerdijcken 1/2 jaer Jacobi verleden vervallen 175-.- * 2674 p. 57 * 486
1646-08-00 * Martinus Justini Laurmanus predicant in Nieubrongergae een halff jaer tractament Jacobi verleden vervallen 150 £ * 2674 p. 57 * 487
1646-10-00 * Nicolaus Joannes predicant tot Bexsterswaeg halff tractament den 1en septembris verschenen ter somma van 50-0 * 2674 p. 58 * 488
1646-11-00 * Johannes de Bruno predicant tot Balck 1/2 jaer tract[ament] den 1en Novembris vervallen 150 £ * 2674 p. 59 * 489
1646-11-00 * Judocus de Vos emeritus 1/2 jaer tractament den 1en Novembris vervallen 150 £ * 2674 p. 59 * 490

>> begin


1649-06-00 * De drie clerquen Claix, Elgersma ende Feijckens wegens het schrijven vande petitien mette dependentien van dien vanden jaere 1649 volghens declaratie ordonnantie tot f 354-8- * 2675 p. 226 * 491
1649-06-00 * Regnerus Ens oeconomus ter saecke van sijn taffelholdinge vanden 3en Februarij verleeden tot den 5en Maij excluis volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters 1491 £ * 2675 p. 226 * 492
1649-06-08 # Mr. Ipe Janssen landts ittiger vande wagen ende coormaten over dese provincie ter saecke vacatien ende expensen over d'visitatien zedert den 6en Januarij verleden gedaen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 223 £ -6-0. [Deze akte is doorgehaald. In de marge: Aronie [= erronie = per abuis] op d'rentmeester Vierssen.] * 2675 p. 226 * 493
1649-06-00 * De kerckvoochden vanden dorpe Blija tot reparatie van hun kercke vereert 300 £ * 2675 p. 226 * 494
1649-06-00 * Dirck Gerrijts van Brakel predicant tot Beers ende Jellum wegens het offereren van eenighe boecken geintituleert Het Geestelijck leven ende de stant eenes Gelovigen Mensches tot een honorarium f 75- * 2675 p. 226 * 495
1649-06-00 * Antie Vermerius weduwe vande cap[itijn] Stint haer tot een viaticum geaccordeert 50 £ * 2675 p. 226 * 496
1649-06-00 * De heeren Roorda ende Glinstra als gecommiteerde opt Sinodus binnen Sneeck van vicatien ende expensen wegens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 264-7- * 2675 p. 226 * 497
1649-06-00 * De kerckvoochden vanden dorpe Rugehusum tot reparatie van haer vervallen kercke tot een subsidie geaccordeert f 500-.- * 2675 p. 226v * 498
1649-06-00 * De heeren Douwe van Aijlva ende Wibrandus Itsma ter saecke van expensen ende vacatien gevallen van het visiteren vande veenen tot Suijrhuijsterveenen bij w. den here Nijs gecoft ter somma van f 110-3-8 * 2675 p. 226v * 499
1649-06-00 * Joannes Podensteiner paltzer tot een vereeringe wegens het offereren van eenige boecken uijt de Engelsche tale overgeset geintituleert de Evangelische Harmonie ter somma van 75 £ * 2675 p. 226v * 500
1649-06-00 * Catharina Busch weduwe van w. Warnoldus Busch in leven dienaer des Goddelijcken woorts tot Oosterzee ende op d'Joure tot een subsidie 12 £ * 2675 p. 226v * 501
1649-06-00 * Jelmerus Wibrandi predicant tot Eelhuijsum tot reparatie van haer kerck vereert f 500-0- * 2675 p. 226v * 502
1649-06-00 * Marleen ende Catharina Wennervelts geboortich van Hagenaer bij Cassel tot een subsidie f 12-.- * 2675 p. 226v * 503
1649-06-00 * De kerckvoochden vande dorpen Idaerd, Aegum ende Friens tot reparatie van hun kercke vereert f 350.- * 2675 p. 226v * 504
1649-06-00 * De kerckvoochden vanden dorpe Wierum tot opbouwinge van haer kercke geaccordeert f 300-. * 2675 p. 226v * 505
1649-06-00 * Jacobus Keverlinck studiosus theologiae binnen Franequer tot subsidie sijner studien f 12-.- * 2675 p. 227 * 506
1649-06-00 * Frouck Tiallinghs tot subsidie van haer familie geaccordeert f 12-.- * 2675 p. 227 * 507
1649-06-00 * Cornelis Daems als cooper vande state, sate ende landen tot Lutkebergh bij Doccum gelegen anno 1638 vant landt in coop becomen wegen de drie ende drie quart floreen, waermede de voorschreven landen hooger beswaert sijn, dan hij hem vercocht waeren, eens volghens contract op den 15en deses met heeren Glinstra ende Idtskema gecelebreert, geaccordeert ordonnantie tot f 475-.-. [in de marge: Den 17en Augusti 1650 dese ordonnantie geschreven vermits de heeren rekenmeesters voorgaende hadden geroijeert. Den 15en Feb.1651 dese ordonnantie nochmaels verschreven op Axma] * 2675 p. 227 * 508
1649-06-00 * Roeleff Janssen oldt soldaet hem geaccordeert ter saecke olde diensten 12 £ * 2675 p. 227 * 509
1649-07-00 * Sioerdt Sioerdts burgemeester tot Doccum als aennemer van Clara Camper Brugge bij provisie ordonnantie geaccordeert vant 1e derdepart volghens besteck onvercort het Landt haer recht tegens die gene, die tot het maecken vanden brugge gerechticht sijn f 576-13-5 * 2675 p. 227 * 510
1649-07-00 * Henrij Edlin tot Sutphen woonachtigh tot een viaticum f 24-13-5 * 2675 p. 227 * 511
1649-07-00 * De ingesetenen vanden dorpe Oostrum, tot maeckinge van een nieuw glas in hun kercke aldaer 30 £ * 2675 p. 227 * 512
1649-07-00 * Marcus Verspeeck ter cause verteringe bij des Landtschaps advocât ende eenighe heeren gecommiteerden ten dienste vant Landt over de saecke tegens de notarien de vercoopinghe van s Landtschaps landen gedaen hebbende volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 26-4- * 2675 p. 227 * 513
1649-07-00 * Jan Evertss extraordinaris bode voor het maken van een nieuwe busse hem geaccordeert f 15-0- * 2675 p. 227v * 514
1649-07-00 * Gijsbert Sijbes ter saecke van geleverde waeren ende coranten volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 42-5- * 2675 p. 227v * 515
1649-07-00 * De heere Frederich van Grovestein ontfanger Gen. deser Provincie wegens expensen bij zijn E. voor ordre der heeren Ged. gedaen, soo vande florenen welcke gelecht waeren op de Marien gaester landen, bij de Landtschappe vrij vercocht aen Jr. Georg Quade cum socijs, ende bij sententie van den Hove anno 27 Octobris 1647 vrij verclaert, alsmede van huijs ende packhuijs huijren de erffgenamen van Jurrien Scheltes comende volghens sententie vanden Hove vanden 8e Maij 1649 dewelcke bij de E. M. heeren raden ter Admiraliteijt tot Harlinghen werden gebruijckt voorde directie ofte kustschepen deser Landtschappe ende eijnt: aen Canselrije gerechtigheden, vacatien ende salarien vande heeren commiss. vanden Hove, advocaten ende andere oncosten soo int beleijden van getuijgen furneren vant proces tegens Jurrien Scheltes erffgenamen als andersins volghens de stucken den E. heere dr. Epeus Oosterzee als commiss. verthoont ende bij zijn E. aent Collegie gerapporteert, dus ordonnantie tot f 2266-12- * 2675 p. 227v * 516
1649-07-00 * De magistraet der Steede Slooten tot opbouwinge van haer kercke voor de laetste mael ordonnantie tot 300 £ -0-0 * 2675 p. 228 * 517
1649-07-00 * Pieter Langweer mr. goutsmidt binnen Leeuwaerden voor het maken snijden ende silver van twee Landts zegels om inde secretarie gebruijckt te worden volgens declaratie de somma van f 88-9-8 * 2675 p. 228 * 518
1649-07-00 * Idtske Theunis Vrijthoff weduwe vande secretaris Dr. Joanne Clingbijl wegens de vercoopinghe van seeckere camers ende ledighe plaetsen off erff resp. staende ende gelegen tot Franequer ten oosten vande Accademije tuijn aende heere Johan van Aijlua als commissaris gesterckt met de heere secr. Dre. Livio Scheltinga als Curator Accademiae ende de bouwmr. Ghemmenich ten proffijte vant Landt vercoft dus ordonnantie tot f 1261-10- * 2675 p. 228 * 519
1649-07-00 * Adrianus Hasius dienaer Christi tot Leeuwaerden voor zijne gedaene diensten moeijte ende t' leveren vanden authenticque copen van alle de acten ende besoigne extra ordinaris door ordre van hare Ho. Mo. verleden jaer binnen s' Hertogenbosch gehouden ende gevallen vereert de somma van f 250- * 2675 p. 228 * 520
1649-07-00 * Catharina Jans weduwe van w. Laurens Carel in leven ruiter onder den heer Graeff van Stirum tot reijs gelt vereert f 6-0 * 2675 p. 228v * 521
1649-07-00 * Dr. Wilhelmus Ghemmenich als bouwmeester deser Landtschappe ter saecke vacatien ende expensen bij hem gedaen ende gehadt over de reparatien ende vernieuwinghe vanden sijll tot Doccum volghens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma f 132-3- * 2675 p. 228v * 522
1649-07-00 * Mr. Johannes Prigge ende Hans Willems coopman boeckvercoopers binnen Leeuwarden ter saecke vande geleverde caerten vande publicatie vande gewenschte vrede soe aen desen Collegie, rekenmeesters ende suppoosten vandien ordonnantie tot 428 £ * 2675 p. 228v * 523
1649-07-00 * Martinus Justini Laurmannus dienaer des Goddelijcken Woordts in Nieuw Brongergae een halfjaer tractament St. Jacobi 1649 verschenen f 150-; Vitus Pibonis Enema praedicant tot Maccum een geheel jaer tractament Jacobi 1649 vervallen f 100- [Deze acten zijn doorgehaald. In de marge staat: vermits dese posten erronei alhier geregistreert sijn, soo sijn die wederomme alhier geroijeertende op behoorlicke plaetse gestelt.] * 2675 p. 228v * 524
1649-08-00 * Juffr. Anna de Vos tot reijsgelt geaccordeert de somma van f 12-0- * 2675 p. 229 * 525
1649-08-00 * De duerwarders Douwe Lamberts ende Epe Bauckes Reen, ter saecke salarien ende expensen over het ontslaen ende in confinatie te holden vanden E. heere Frans van Eijsinga neffens het ontslach wt Bentum, ende den duerwarder Augustini in giselinge te holden volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ter somma van 39 £ * 2675 p. 229 * 526
1649-08-00 * Sioerdt Sioerdszn burgemeester tot Doccum aennemer van Claracamperbrughe ordonnantie vant 2e termijn volgens besteck ter somma van 576-13-4 * 2675 p. 229 * 527
1649-08-00 * Wijtse Tiercx, wegens eenighe eenighe geleverde noetwendighe materialen ende reparatien aende nieuwe wegh leggende tusschen Tietierck ende Hardegarijp bij provisie geaccordeert, onvercort niettemin het Landt sijn recht tegens die gene die tot onderhout vande voorschreven wegh gehouden sijn ordonnantie tot 24-10-. * 2675 p. 229 * 528
1649-08-00 * Willem Minnoldts als herbergier ter saecke verteeringe bij de Ed. Mog. heeren gecommitteerden ende notarien over de vercoopinge der Landtschaps landen tot sijn huijse gedaen, tot betaelinge van sijn specificatie sampt liquidatie bij d'heeren rekenmeesters ordonnantie tot 95 £ * 2675 p. 229v * 529
1649-08-00 * De deputaten Sinodi deses jaers een halff jaer tractament Jacobi laestleden verschenen 150 £ * 2675 p. 229v * 530
1649-08-00 * Rodolphus Meijer V.D.M. in Herbaijm wegens expensen bij hem gedaen, over de correspondentie des Sinodi van Suijd Hollandt den 5en Julij 1649 s.n. binnen Leijden gehouden f 50- * 2675 p. 229v * 531
1649-08-00 * De deurwaerder Pieter Janszn wegens exploicten bij hem wegen 't Landt gedaen sedert den 14en xbr. 1647 tot den 30en Junij deses jaers 1649 volgens specificatie ordonnantie tot f 21-.-. Deselve wegens het lesen der criminele sententien vanden 24en xbr. 1647 tot den 23en Junij 1649 f 13-.- * 2675 p. 229v * 532
1649-08-00 * Het gerechte van Idaarderadeel tot een nieuw glas in hun rechthuijs tot Rodehuijsum vereert 25 £ * 2675 p. 229v * 533
1649-08-00 * Sijbrandt Pieters Landtschaps metselaer ter saecke van arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie bij d heeren rekenmeesters soo op t Landthuijs Collegie, sijn Excellentie Hoff ende andersins ordonnantie tot 565-10-8 * 2675 p. 230 * 534
1649-08-00 * Rodolphus Joannes Teminck predicant tot Haskerdijcken ter saecke van arbeijtsloon ende materialen tot reparatie vande kercke ende sijn predicants huijsinghe gelevert volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 134-5-4 * 2675 p. 230 * 535
1649-08-00 * Wijger Wijgers mr. glaesmaecker binnen Leeuwarden voor het maecken van een nieuw glas inde huijsinge vanden ordinaris bode Thijs Janszn ordonnantie tot f 36-0- * 2675 p. 230 * 536
1649-08-00 * Freerck Hendricx, Claes Heerckes ende Jan Feijckes als aennemers van Munnicke zijl wegens het laeste termijn vande voorschreven zijl tot 731 £ 18 st 4 penningen in een ende noch 250 £ vande overtimmeringe aende voorschreven sijl volgens opneminge der heeren commissarissen ende alsoo t'samen ordonnantie tot £ 981-18-4 * 2675 p. 230 * 537
1649-08-00 * De heere Egbert Anis Itskema als commissaris totte reparatien ven d' eene buijten deur van Doccumer sijll wegens vacatien ende expensen over de bestedinge ende opneminge gehadt ende gedaen volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 27-10- * 2675 p. 230 * 538
1649-08-00 * De kerck vooghden inden dorpe Jorwert tot een nieuw glas in haer kercke geaccordeert f 25-.- * 2675 p. 230v * 539
1649-08-00 * Wouter Jetses Feddema sepier deser Landtschappe tot coopinge van ses schuijten turff ijder tegens 14 £ naer ouder gewoont voorden jare 1649 ordonnantie tot f 84-0 * 2675 p. 230v * 540
1649-08-00 * Gerrit Ipeszn Landtschaps holtcoper ende mr. kistemaker ter saecke leverantie ende arbeijts loon aen het aen het Landtschaps gebouw gelevert t zedert de laeste rekeninge volgens declaratie ende stucken sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters de somma van f 1050-0 * 2675 p. 230v * 541
1649-08-00 * Idzardus Balck, ordinaris Landtschaps ende Academiae boeckdrucker binnen Franequer, wegens het drucken van hondert heele ende thien halve bogen, soo disputatien, programmata als andere dingen, volgens request ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma van f 315-.- * 2675 p. 230v * 542
1649-08-29 * Pijbe Oubles schuijtevoerder van Eernwolde van 45100 eecken tak hout [= brandhout] opt Landtschaps huijs ende 111300 eecken houten op dit Collegie gelevert, volgens relasen der respective camerboden request ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 1094-16- [in de marge: Nota, dese ordonnantie alsoo deselve is te soecken geraeckt, wederom hier schreven den 3en Octobris 1649] * 2675 p. 230v * 543
1649-09-00 * Mr. Feijo Joostens goutsmid, keurmeester generael deser provincie voor dit loopende jaer turffgelt f 22 gggld * 2675 p. 231 * 544
1649-09-00 * De heere Johan van Aijlua als commissaris tot d'aencoopinge ende vergrootinge vant Accademisch Hoff, wegen vacatien ende expensen, soo over de oculaire inspectie, handelinge als eijntlijcke coop gehadt ende gevallen, volgens declaratie ordonnantie tot f 132-.- * 2675 p. 231 * 545
1649-09-00 * Sicke Sijbouts als aennemer vande bestede wercken ende reparatien aende groote sijll tot Maccum de somma van140 £ in een ende 40 £ gelijcke guldens van overige reparatien buijten het besteck volgens acte van opneminge ende approbatie der Ed. heeren Johan van Aijlua ende Dr. Epeus Oosterzee ordonnantie samen tot f 180-.-. Deselve als borghe voor Anne Hettes aennemer vande besteede wercken aende cleene zijl tot Maccum 330 £ in een volghens besteck ende 110 gelijcke guldens van overtimmeringe volgens acte uts. f 440.-. Ime Pieters als aennemer van seeckere halff roede buijten pael aldaer ende eenigh wier werck aende groote sijll 135 £ in een ende van swaerder paelwerck 15 £ ende alsoo t'samen volgens acte ut supra f 150-.- * 2675 p. 231 * 546
1649-09-00 * Sijmen Watses als aennemer vande bestede wercken tot Harlingen 100 £ in een ende van over kistvullinge volgens acte als vooren 12 ende alsoo t'samen f 112-. * 2675 p. 231 * 547
1649-09-00 * Wlcke Massa ende Gosse Dircx als opsichters vande bestede wercken tot Maccum wegens hun vacatien f100-.- * 2675 p. 231 * 548
1649-09-00 * Arnoldus Hachtingius, Hesselus Samplonius ende Heinsius Drogenham als gecommiteerde vant Classis binnen Doccum, haer tot betalinghe vande gebouwde kercke tot Veenwouden geaccordeert f 4000-.- * 2675 p. 231v * 549
1649-09-00 * De heere secretaris dr. Livius Scheltinga over 63 dagen vacatien anno 1646 inden Hage gevaceert f 472-0- * 2675 p. 231v * 550
1649-09-00 * Op den heere Gualtherus Gualtherij. De heeren Tarquinius Boelens cum socijs ter saecke haer E. hebben afgestaen de coop vande schoole ende topsweer met de landen daer onder begrepen ende aent Landt wederom opgedragen in conformite ende volgens resolutie vanden 16 febr. 1649 ordonnantie ter somma van f 5270 ggld 27 st * 2675 p. 231v * 551
1649-09-00 * Regnerus Ens oeconomus ter seacke van sijn taffelholdinge vanden 5en Maij verleden tot 4en Augusti daeraenvolgende volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 1638 £ 0-0 * 2675 p. 231v * 552
1649-09-00 * Claes Popckes cum socijs ter saecke van holdt draegen soo opt Landts huijs Collegie ende anders tot dienst vant Landt volgens liquidatie ordonnantie tot 125-2-0 * 2675 p. 231v * 553
1649-09-00 * Roloff Janszn een oldt soldaet hem wederom voor 13 weecken geaccordeert 26 £ * 2675 p. 232 * 554
1649-09-00 * De kerckvoogden van Colderwolde tot reparatie van hun kercke ende schoolmeesters huijs geaccordeert 150 £ * 2675 p. 232 * 555
1649-09-00 * De heeren Johan van Aijlua ende dr. Epeus Oosterzee als commissarien ter saecke vacatien ende expensen over de oculaire inspectie vande Landtschaps wercken tot Harlingen ende Maccum volgens declaratie ende liquidatie de heeren rekenmeesters f 59-18-. Deselve ter cause ut supra over de bestedinge aldaer gevallen 71-16-. Deselve wegens d'opneminge vande voorschreven bestede wercken f 75-18- * 2675 p. 232 * 556
1649-09-00 * Gerrijt Hendricx Hardenbergh glaesmaecker ende bouwmeester der steede Sneeck wegens een nieuw gebacken gelevert glas in de kercke van Wolvega f 56-.- * 2675 p. 232 * 557
1649-09-00 * Gerrijt Ebes glasemaecker tot Collum wegens het maecken van een nieuw glas inde kercke te Driesum ordonnantie tot f 30-.- * 2675 p. 232 * 558
1649-09-00 * Eelck Feijckes weduwe van w. Jacob Lens ter saecke van gelevert laken tot dienst vant Collegie gelevert volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 40-18-12 * 2675 p. 232 * 559
1649-09-00 * De bode Rutgerus Joannes ter saecke van sijn gedaene diensten tot dienste vant Landt tegens Sioerd ende Upcke Sijbrandts volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 6-2-0 * 2675 p. 232v * 560
1649-09-00 * Mr. Siuck Tiaerts vendumeester inde Admiraliteijt binnen Harlingen weghens een floreen seven stuijvers ende drie roeden ende halve op sijn landen leggende boven d'articelen volghens contract met heeren Glinstra ende Fockens den 8en deses aengegaen eens voor al geaccordeert 1175-.- * 2675 p. 232v * 561
1649-09-00 * Roeliff Jansen mr. slotmacker deser Landtschappe ter saecke van geleverde ende gemaeckte noodtwendigheden ten dienste vant Landt volgens ses specificatien sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 165-9-0 * 2675 p. 232v * 562
1649-09-00 * Mr. Freerck Crijns Landtschaps timmerman ter saecke van bij hem ende sijn knechts verdient soo opt hoff van sijn Exellencie Landt huijs Collegie ende andersins tot dienst vant Landt gedaen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 678-17-8 * 2675 p. 232v * 563
1649-09-00 * Jucke Doedes Landtschaps mr. glaesmacker ter saecke van gemaeckte ende geleverde glaesen ende reparatien als andersins sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 305 £ * 2675 p. 232v * 564
1649-09-00 * De heeren commissarien Douwe van Aijlua ende Egbert Aenes Itskema ter saecke van vacatien ende expensen gevallen over twee voijagien na het eijlandt Schiermuncke ooge over het visiteren besteden van een nieuwe caep etc. volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma van f 488-7- * 2675 p. 233 * 565
1649-09-00 * De heeren commissarien Douwe van Aijlua ende Egbert Aenes Itskema ter saecke van expensen ende vacatien gevallen op de voijagien nae Munckezijl over de nootwendige reparatien aldaer aende zijl volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 177-8-8 * 2675 p. 233 * 566
1649-09-00 * Claes Rijcx mede camerbode deser Collegie ter saecke expensen bij hem gedaen volgens specificatie sampt liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 99-13-0 * 2675 p. 233 * 567
1649-09-00 * Mr. Harmen Willems schilder deser Landtschappe ter saecke verdiensten volgens specificatie sampt liquidatie ordonnantie tot 422-0- * 2675 p. 233 * 568
1649-09-00 * Evert Feijckes Landtschaps kuijper ter saecke verdiensten volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 57-10 0 * 2675 p. 233 * 569
1649-09-00 * Jelmer Feijckes Meijnsma borduijrwercker ter saecke vant maecken ofte borduijren van twaleff cussens volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 312 £ * 2675 p. 233v * 570
1649-09-00 * Jan Sondach mr. mesmaecker ter saecke van een dosijn pennemessen gelevert ordonnantie tot 7-4- * 2675 p. 233v * 571
1649-09-00 * Jorrijt Hemmes portier vande Cruise pijpe ter saecke vant wt ende inlaeten der boden jaerlijcks geaccordeert Alderheijligen vervallen ordonnantie tot 10 £ ; Tiaerd Claessen portier van Vrouwen poort wt supra ordonnantie 10 £ ; Douwe Jacobs portier vande Wirdumer poort binnen Leeuwaerden wegen het uijt ende insluijten vande boden voor een geheel jaer Allerheijligen 1649 te verschinen 10 £ * 2675 p. 233v * 572
1649-09-00 * Douwe Jacobs * 2675 p. 233v * 573
1649-09-00 * Martinus M. Laurman predicant tot Bergum ter saecke nootwendighe reparatien aent pastoors groot huijs, schuijre cum annexis gedaen zedert den jaere 38 tot 46 toe sijnde 8 jaeren volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 65-14-4 * 2675 p. 233v * 574
1649-09-00 * Mr. Jan Willems Landtschaps leijdecker ter saecke verdiensten volgens specificatien ende liquidatien der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 351-9-0 * 2675 p. 234 * 575
1649-09-00 * Mr. Tiepcke Douwes Landtschaps steenhouwer ter saecke verdiensten ende geleverde waeren zedert Jacobi 1648 tot Jacobi 1649 volgens specificatien sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 341-12-8 * 2675 p. 234 * 576
1649-09-00 * Aulus van Haersma wegen vacatien over Muncke sijl gevallen volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 122-.- * 2675 p. 234 * 577
1649-09-00 * Mr. Ipe Jochums Landtschaps iisercraemer ter saecke geleverde waeren volgens specificatien zedert Jacobi 1648 tot Jacobi 1649 verleden sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 622-8-0 * 2675 p. 234 * 578
1649-09-00 * Agge Sijtses burgemeester tot Franequer van geleverde calck, steenen, pannen, expendeerde vracht ende andersins aende Academije volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters f 527-17-8; Pieter Tietes van geleverde lood ende andersins aende Accademie volgens wt supra f 112-10-4; Heijltie Clases weduwe van Claes Hansen van timmerloon aende Accademie volgens wt supra f 716-10-8; Gerrijt Reijners Uterwijck van gelevert hout volgens wt supra f 706-80-. Pijtter Sijmens ter cause ende volgens wt supra f309-19-14 * 2675 p. 234 * 579
1649-09-00 * Viglius Corneli dienaer des Goddelijcken. woorts tot Leeuwaerden ter saecke expensen gevallen op de voijagie nae Utrecht op de correspondentie naer ouder gewoonte 50- * 2675 p. 234v * 580
1649-10-00 * Claes Pieters mr. anticksnijder van gerepareerde spaensche stoelen, ende drie geleverde compercament schilden twee aen Doccumer ende een aen Muncke zijl volgens specificatien ende liquidatie der heeren rekenmeesters 34-10- * 2675 p. 234v * 581
1649-10-00 * Caerl Hanses poortier vande Hoecksterpoort voort in ende wt sluijten der boden hem jaerlijcks geaccordeert 10 £ * 2675 p. 234v * 582
1649-10-00 * De deurwaerder Gerrit Oedses ter saecke vacatien ende expensen over het confineren van Claes Lieuwes volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters f 77-1-. Deselve ter saecke wt supra over de confinatie van de confinatie van Tiaert Annes volgens specificatie ende liquidatie wt supra f 61-5- . Deselve ter cause wt supra over de inlage van Cornelis Hotses f 30-16-. Deselve ter cause wt supra, over de gijselinge van Buwe Tiebbes weduwe gevallen volgens wt supra f 80-.- . Deselve ter saecke als boven over het confineren van Cornelis voorschreven, volgens wt supra f 82-15-. Deselve ter saecke salarien ende expensen over het confineren vande deurwaerder Douwe Lamberts assistenten volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeester f 26-2-. * 2675 p. 234v * 583
1649-10-00 * De rentmeester der steede Franequer geaccordeert, volgens appoinctemente der heeren Staten, de dato den 10en Martij jongstleden, omme tot lossinge van Wopcke Cornelis gevangen in Turkijen geemploijeert te worden ordonnantie tot f 50-0-0 * 2675 p. 235 * 584
1649-10-00 * Poppe Nannes ferwer tot Franequer ter saecke geleverd ferwe aende Accademie tot Franequer voorschr. volgens bijgaende specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 40-18- * 2675 p. 235 * 585
1649-10-00 * Aucke Johannes slotmaecker tot Franequer van geleverde slotwerck aen Accademie volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 44-10-8 * 2675 p. 235 * 586
1649-10-00 * Aleff Saeckes Idsinga cum socijs aennemers van Nieuwe Caep op het eijlandt Schiermunnick ooge voor hen aengenomen werck volgens acte van approbatie der heeren commissarien D.v. Aijlua ende Itskema ordonnantie tot f 2350-0 * 2675 p. 235 * 587
1649-10-00 * Sioerd Sioerts Potter cum socijs aennemers van Clara Camper brugh het laeste termijn met 348 £ van onderbouwinge volgens bestecken ende acte van approbatie der heeren commissarien tot f 924-13-10 * 2675 p. 235 * 588
1649-10-00 * Joh. Antonides vander Linde bibliothecarius der Academia tot Franequer ter saecke geleverde boecken ende opmaecken vande volgens specificatien quitantie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot, zedert den 27en april tot den 1en october deses jaers, 432-5-0 * 2675 p. 235v * 589
1649-10-00 * Samuel de Grau predicant tot Wanswert ter saecke expensen gevallen op de correspondentie vant Noorder quartier de somme van f 50-0- * 2675 p. 235v * 590
1649-11-00 * De camerbode Dirck van Viersen ter saecke verschodt aent Collegie gedaen volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters 172-14-0 * 2675 p. 235v * 591
1649-11-00 * Houckien Hillama cum socijs ter saecke zij volgens quitansien aende deurwarder Hemert hebben betaelt wegen die reparatie van Bergumerdam ende bij den Hove bevrijt ordonnantie tot 311 £ * 2675 p. 235v * 592
1649-11-00 * Mr. Jan Dircksen glaesmaker tot Hindeloopen wegens glasen bij hem inde kercke tot Coudum gelevert, volgens requeste ende overgelechte stucken geaccordeert f 125-.- * 2675 p. 235v * 593
1649-11-00 * De heeren Johan van Aijlua ende dr. Epeus Oosterzee als commissarien op de vijff deele dijcken, wegens hun vacatien ende expensen naer older gewoonte f 200-.- [in de marge: den 6e xb 1649 dese ordonnantie geschreven vermits de voorige inde reeckencamer te soecken is geraeckt] * 2675 p. 236 * 594
1649-11-00 * Douwe Jeltes tot Doccum wegens het aennemen vande keeringe van Doccumer zijls fleugels, ende het voltrecken van dien volgens besteck f 252-.- * 2675 p. 236 * 595
1649-11-00 * De weduwe van Jan Janssen de Vries in leven boeckvercooper, ter saecke van geleverde boecken den Geestelijck Alarm genaempt bij dr. Adrianus Hasius wtgegeven ende gelevert aende heeren Staten vant Landt sampt liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 355 £ -10-0 * 2675 p. 236 * 596
1649-11-00 * Poppe Jacobs smidt toe Franequer wegens geleverd ijserwerck aende Accademie tot Franequer, volgens specificatien ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot f 78-7 * 2675 p. 236 * 597
1649-11-00 * Mr. Jan Dircks glaese maecker ende schrijver binnen Hindeloopen wegens een glas met de namen ende wapens vande heeren vant minder getal gelevert inde kercke tot Coudum f 125-.- * 2675 p. 236 * 598
1649-11-00 * De weduwe van Jan Janssen de Vries wegen het leveren der boecken geintituleert Novum ac Magnum Theatrum Orbium Belgicae, Liberae ac faederatae, item Regiae ad Praesentis Temporis faciem expressum à Joanne Blau, Amstelodamensi volghens rapport der Heeren Commissarien Roorda ende Itskema geaccordeert 2000 £ * 2675 p. 236 * 599
1649-11-00 * Sijbren Thonis wegen leverantie van 34 schuijten met xx korven turff volghens verclaringe vande camerbode Viersen ende liquidatie der heeren rekenmeesters daerop gevolght ijder schuijte tot 7 ggld 240 ggld * 2675 p. 236v * 600
1649-11-00 * Hendrick Ruijsch clerq ter Generaliteijt van schrieffloon vande maenden april, maius ende junius volghens declaratie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 567 £ * 2675 p. 236v * 601
1649-11-00 * Joannes Abbes portier vande Cruijse pijpe opt Schaveneck wegens een jaer tractament Allerheijligen 1649 verschenen voort uijt ende insluijten der boden 10 £ * 2675 p. 236v * 602
1649-11-00 * Dr. Jacobus Tijsma ordonaris medicus van St. Anthonis Gasthuijs wegens het bedienen van Daniel Merckzijgel, Arent Zulen onder de Guarde van Sijn Excellencie Marten Ackerman onder de Switsers ende Gerrijt Tuijler mede onder de Switsers voor ijder 12 £ facit f 48-. * 2675 p. 236v * 603
1649-11-00 * De vaendrich Dirck Sioerdts Ens van geleverde sijden cussen franien volgens specificatie 37-1- * 2675 p. 236v * 604
1649-11-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franequer wegens sijn tafelhoudinge vanden 4en Augusti incluijs tot den 3en Novembris 1649 excluis, volgens affreeckeninge ende liquidatie der heeren reeckenmeesters daerop gevolght f 1310-.- * 2675 p. 236v * 605
1649-11-00 * Sijbe Tiercx olislager van geleverde sement volgens specificatie ende liquidatie de heeren reeckenmeesters 48-1- * 2675 p. 236v * 606
1649-11-00 * Hans Harmens metselaer wegens verdiend arbeits loon aende Accademie tot Franequer, volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot f 383-17- * 2675 p. 237 * 607
1649-11-00 * De kerckvoochden van Gaest tot een nieuw glas in hun gebouwde kercke f 25-.- * 2675 p. 237 * 608
1649-11-00 * De heere Egbert Anis Itskema ter saecke vacatien ende expensen gevallen over de bestedinge ende opneminge vande floeringe van Documer zijls fleugels f 50-,- * 2675 p. 237 * 609
1649-11-00 * Femme Douwes mr. leijdecker binnen Franequer ter saecke reparatien bij hem gedaen aende Accademie volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren reckenmeesters 63 £ * 2675 p. 237 * 610
1649-11-00 * Mr. Gerrit Epes kistemaker ende houtcoper deser Landtschappe ter saecke van leverantie als anders loopende vanden 8 Augusti tot 8 Novembris 1649 ordonnantie ter somma van f 805-14-12 * 2675 p. 237 * 611
1649-11-00 * De kerck-vooghden des dorps Slappeterp wegens een nieuw glas hen geaccordeert f 25 £ * 2675 p. 237 * 612
1649-11-00 * De muntmeester Willem van Vierssen ter cause meerder wtgaeve als ontfangh vant sleedtschat tot dato deses volgens liquidatie der heeren commissarien ende rekenmrs. ordonnantie tot 1293-11-12 * 2675 p. 237 * 613
1649-12-00 * De weduwe van Jan Janssen de Vries in leven boeckvercooper ter saecke van twintich geleverde boeckskens genaempt Den op ende Nederganck van d'olde stadt Stavoren daer voor geaccordeert ordonnantie tot 36 £ * 2675 p. 237v * 614
1649-12-00 * Evert Feijckes mr. kuijper binnen Leuwarden ter saecke geleverde waeren aent Landtschappe gedaen volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 46-5-0 * 2675 p. 237v * 615
1649-12-00 * Harmen Willems Landtschaps schilder ter saecke arbeijtsloon ende andersins volgens specificatien liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 201-9-0 * 2675 p. 237v * 616
1649-12-00 * Mr. Mensso Gabbema secretaris ter saecke resolutie der vijer vijftedeelen vande huijsinghe van Dirck Dircxen tot Wier bewoont van des selves gebruijckte Billanden volgens tauxcatie vanden hove ordonnantie tot 6228-16-13 * 2675 p. 237v * 617
1649-12-00 * Lieuwe Hessels Molentie ter saecke van geleverde crodtwagens ende andersins aendt Landt gelevert volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 95 £ 3-0 * 2675 p. 237v * 618
1649-12-00 * Gerloff Romckes tot Doccum wegens sijn gedane diensten met sijn schip nade scholballingh gedaen met de heeren commissarien D. van Aijlua ende Itskema ordonnantie tot f 100-.- * 2675 p. 238 * 619
1649-12-00 * De duerwaarder Douwe Lamberts ter saecke vacatien ende expensen in sijne reijse naer Delffzijl omme Wiger Jacobs Jelgersma te haelen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma 77 £ 12-0 * 2675 p. 238 * 620
1649-12-00 * De kerck vooghden vanden dorpe Burum tot reparatie van hun kercke ende pastorije huijsinge geaccordeert 400 £ * 2675 p. 238 * 621
1649-12-00 * Mr. Jan Willems Landtschaps leijdecker van wercken ende tractament sampt geleverde materialen volghens specificatien ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 722-18-5 * 2675 p. 238 * 622
1649-12-00 * Aeltie Ernstes weduwe van Hendrick Duiff ter saecke geleverde kalck ende steen aent Hoff, Landtschaps huijs, Collegie, ende andere plaetsen volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 697-0-0. Deselve ter cause ut supra volgens andere specificatien ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonantie tot 600-.- * 2675 p. 238 * 623
1649-12-00 * Mr. Freerck Crijns Landtschaps timmerman ter saecke arbeijtsloon als anders volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 689-14- * 2675 p. 238v * 624
1649-12-00 * De heeren Glinstra, Lijcklama ende Idtskema als commissarien vande bestede Accademische wercken tot Franequer, wegens vacatien ende expensen over de opneminge gevallen volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 50-2- * 2675 p. 238v * 625
1649-12-00 * Roloff Janssen een oldt soldaet hem vergundt 13 weecken tractament is 26-0- * 2675 p. 238v * 626
1649-12-00 * De ordinaris bode Thijs Janssen ter saecke extraordinaris diensten ordonnantie becomen tot 18 £ * 2675 p. 238v * 627
1649-12-00 * De weduwe van Haije Haijes wegens geleverde corven ten dienste vant Landt wegens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 57-14- * 2675 p. 238v * 628
1649-12-00 * Sioerd Oenes cum socijs aennemers vande sool tot Schuijlenburg als anders volgens approbatie ende besoignes der heeren commissarien ordonnantie ter somma van f 1536-5 * 2675 p. 238v * 629
1649-12-00 * Theodorus Hoen voor het offreren van zijn nieuwe gepractiseerde Almanack vereert f 14-- * 2675 p. 238v * 630
1649-12-00 * Samuel Ragulnauw van 8 cannen geleverde comtoir inckt met 2 kannen 22-10- * 2675 p. 239 * 631
1649-12-00 * De rentmeester Sijbe Tiercx van geleverde sement volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 39-16- * 2675 p. 239 * 632
1649-12-00 * Claes Pieters vant snijden van een tafel ende t'leveren van xii nieuwe spaensche stoelen 76-16- * 2675 p. 239 * 633
1649-12-00 * De weduwe van Dr. Petrus Baardt wegens geoffereerde jaer calenders 16-.- * 2675 p. 239 * 634
1649-12-00 * De kerck vooghden van Heegh tot een nieuw glas in hun kercke geaccordeert 30-.- * 2675 p. 239 * 635
1650-01-00 * Claes Rijcx mede camer bode deser Collegie wegens expensen bij hem ten dienste van t'Landt van den 1en Maij 1649 tot den laesten Octobris daer aen volgende, volghens specificatie ende liquidatie der heeren reckenmeesters ordonnantie tot f 183-16- * 2675 p. 239 * 636
1650-01-00 * Jacobus Westvriesius novellist tot Amsterdam over een jaer diensten ijder gepass. couranten soo aen het Collegie als reckencamer gess., loopende van Alderheijligen 1648 tot Alderheijligen 1649 ordonnantie tot f 132-0-0 * 2675 p. 239 * 637
1650-01-00 * Jacob Dijmers mr. smidt deser Landtschappe, ter saecke geleverde waeren zedert Jacobi 1648 volgens liquidatie ter somma van 859 £ 12-4 * 2675 p. 239 * 638
1650-01-00 * De duerwarder Hemert ter saecke salarien ende expensen bij hem verdient tegens d'olde duerwarder Wijger Jacobs als gewesene pachter vande soete wijnen volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters vermidt d' uijtlandicheijt vande voorn. Wijger het Landt ten laste comende ordonnantie tot 60 £ -4-. De selve duerwarder ter saecke voorschreven geoptineert tegens Loue Ruijrdts als borge ende participandt vande voorschr. Wijger niet alleen op t'Blockhuijs te brengen maer oock gediscutieert volgens specificatie sampt liquidatie als vooren 170-16-0. De selve duerwarder Hemert, in qlt. als vooren over het discutieeren van Allert Tiommes volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters tot 60 £ -12-0. De voornoemde duerwarder verdient tegens Dirck Jansen opt Blockhuijs sittende als borge van voorn. Wijger Jacobs specificatie sampt liquidatie ordonnantie tot 34-10-0. De selve Hemert ter saecke voorschrieven tegens Sierck Siccama als pachter vande wagen d' welcke hij heeft gebracht op t gedemolieerde Blockhuijs compt volgens specificatie sampt liquidatie ordonnantie ter somma van 84-18-0. De selve in voorschr. saecke verdient omme Frans Claesen als borge ende parti van Sierck voorschr. nu fuigetijeff sijnde compt volgens specificatie ende liquidatie 39-15-0. De voorn. duerwarder Hemert ter saecke voorschr. verdient van Jan Walingh opt gedemol[ieerde] Blockhuijs te brengen ter saecke stuijvers gelden der dardepart vande wthemse bieren volgens specificatie sampt liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie 96-5-0. De selve deurwarder in gelijcke qlt. tegens Tijaerdt Hessels als borge voor voorschr. Jan Walingh compt ut supra 29-12-0 * 2675 p. 239v,240 * 639
1650-01-00 * Tiepcke Dominici Landtschaps steen houwer, over geleverde Bentumer steen ten dienste van t'Landt verdient volghens specificatien ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 760-14- * 2675 p. 240 * 640
1650-01-00 * Sijbrandt Pieters Landtschaps metselaer van arbeijts loon aen t' Landt verdient volghens specificatien ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie f 911-.- * 2675 p. 240 * 641
1650-01-00 * Mr. Jucke Doedes Landtschaps glaesmaecker wegens arbeits loon ende geleverde waeren van Jacobi tot Novembris 1649 volgens specificatien ende liquidatie der heeren rekenmeesters f 160-12- * 2675 p. 240 * 642
1650-01-00 * Hendrick Ruijsch clercq inde griffie van haere Hooch Moge. van wegen de provicie van Vres[lant] voor drie maenden schrieffloon van Julij, Augusti, Septembris 1649, 475 £ en 251 £ voor t'schrijven van een halff jaer resolutien loopende van 1 Julij totten laesten xbris 1648 alsoo t' samen ordonnantie f 726-0 * 2675 p. 240 * 643
1650-01-00 * Pieter Jacobs Marswal tonnemeester deser Landtschappe voor het maken van vier nieuwe zeetonnen ende andere expensen volgens declaratie ende liquidatie ordonnantie tot f 1690-17- * 2675 p. 240v * 644
1650-01-00 * Roeleff Janssen mr. slotmaker voor geleverde waren volgens specificatie ende liquidatie ten dienste vant Landt gemaeckt ordonnantie tot f 100-14- * 2675 p. 240v * 645
1650-01-00 * Roeleff Lieuwes sijlvester van Munckezijl voor zijn vacatien volgens declaratie ende liquidatie de somma van 104-0- * 2675 p. 240v * 646
1650-01-00 * Ipe Jochums isercramer van geleverde waeren sedert St. Jacobi laestleden, soo aen het hoff van sijn Excellencie, aent Collegie, de stal van sijn Excellencie aende corps de guarde, aent Landts huijs, blockhuijs, mr. Lucas huijs, het timmer huijs ende artellerie volgens specificatien onder lett: A, B, C, D, E, F, G, H, ende I verthoont ende liquidatie der heeren rekenmeesters daerop gevolgt, ordonnantie tot 1170-5-12 * 2675 p. 240v * 647
1650-02-00 * De arme vooghden vande respective dorpen voor het jaer 1649 Arme gelt als: Peijns f 28-.-, Midlum f 12-.-, Achlum f 14-.-. Tzum f 20-.- Somma 74-.- * 2675 p. 240v * 648
1650-02-00 * De burgemeester Agge Eidses rer saecke geleverde kalck ende steen tot dienste vant Landt aende Accademie binnen Franecquer volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 441-10-0 * 2675 p. 241 * 649
1650-02-00 * Pieter Simons holdt cooper binnen Franecquer ter saecke gelevert holdt aende Accademia voorschreven volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters 422 £; Aucke Johannes mr. slotmaecker compt wt supra 118 £; Pieter Tietses glazenmaecker ende isercramer binnen Franequer compt van glaess ende iserwerck volgens ende gelijck boven 389-12-4; Pouwels Janssen mr. timmerman aldaer compt als vooren 771-8-0; Hans Harmens mr. metselaer binnen Franequer compt in qual. als boven 755-12-0; Poppe Jacobs mr. smidt aldaer ter saecke voorschreven ordonnantie ende liquidatie tot 281-10-10; Femme Douwes mr. leidekker ter gelijcke arbeijtsloon ende leijen gelijcke ordonnantie tot 666-15-0; Gerben Harmens boendermaecker ter saecke geleverde waeren aldaer tot dienst vant Landt aende Accademia tot 8 £ * 2675 p. 241 * 650
1650-02-00 * Philippus Nicasius mr. steenhouwer binnen Franecquer ter saecke gelevert hardt steen ende arbeijtsloon aende Accademie volgens specificatie sampt liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 112-2-0 * 2675 p. 241v * 651
1650-02-00 * Roeliff Pieters sandtvoerder binnen Franecquer ter saecke van gelevert Sandt aende voorschreven Accademie volgens voorschr. [Accademie] 22-18- * 2675 p. 241v * 652
1650-02-00 * Poppe Nannes ferwer binnen Franecquer ter saecke geleverde ferwer ende arbeijtsloon volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters243-3-0 * 2675 p. 241v * 653
1650-02-00 * Imcke Feijckes ter saecke van geleverde bemaelde steenties int Hoff van sijn Excellencie volgens specificatie sampt liquidatie 20-3-4 * 2675 p. 241v * 654
1650-02-00 * Hendrick Doedes deecken cramer binnen Leeuwarden ter saecke geleverde deeckens opt gedemolieerde Blockhuijs volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 130-4-0 * 2675 p. 241v * 655
1650-02-00 * Mr. Govert Tallum tot subsidie van sijn soons studie geaccordeert 36-.- * 2675 p. 241v * 656
1650-02-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtschaps Accademie boeckdrucker binnen Franequer, over druijcken van 100 heele ende 20 halve bogen soo disputatien als programmata 330-.- * 2675 p. 241v * 657
1650-02-00 * Claes Popckes cum socijs Landtschaps turff drager wegens het dragen van 34 schuijten 53 corven turff opt Landts huijs ende opt Collegie 56 schuijten acht corven volghens verclaringen vande resp. camer boden ende liquidatie der heeren rekenmeesters dus t' samen f 229-17-12 * 2675 p. 242 * 658
1650-02-00 * Frans Hardomans wegens het druijcken van 600 exemplaren vande affschaffinge der impositien f 60-.- * 2675 p. 242 * 659
1650-02-00 * De secretaris Riemer Haringhs tot Bolswart ter sake onder mate van gecofte landen volgens appoinctemente ende advis vanden heere Gualtheri hem geaccordeert ordonnantie tot 97-12-0 * 2675 p. 242 * 660
1650-02-00 * Wilhelmo Henrici mede bode Hoffs van Vrieslandt ter saecke salaris bij hem verdient volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 6 £; Rutgerus Joannes bode als boven, compt wt supra voorts omnibus 9-16-0 * 2675 p. 242 * 661
1650-02-00 * Regnerus Ens oeconomus deser Landtschappe ter saecke affreckeninghe van sijn taffelholdinghe vanden 3en 9ber verleden incluijs tot den 2en Febr. excluijs volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1419-12-2 * 2675 p. 242 * 662
1650-02-00 * De ingesetenen vanden dorpe Eestergae tot reparatie haerder kercke f 250-.-. De kerck vooghden van Collumerswaegh wt supra f 250-.- * 2675 p. 242 * 663
1650-02-00 * Willem Hessels mr. glasmaker tot Leeuwaerden voor het maken van een nieu glas inde huijsinge vande bode Abraham Haesis vereert ordonnantie f 25-.- * 2675 p. 242v * 664
1650-02-00 * De kerck-vooghden vanden dorpe Maccum wegens een subsidie tot opbouwinge haerder kercke toorn f 250-.- * 2675 p. 242v * 665
1650-02-00 * De clercq Hendrick Ruisch ter saecke drie maenden schrijffloon als October, November ende December verleden volgens specificatie liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 683-6-0 * 2675 p. 242v * 666
1650-02-00 * Tierck Louws tot Hertwert wegens negen eijnsen drie penn. drie roeden ende twee voeten landts over betaelde penn. sijner gecoghte landen ordonnantie tot f 111-18- * 2675 p. 242v * 667
1650-02-00 * Wolter Jetses cepier deser Landtschappe ter saecke vant geene w: Lou Ruijrdts opt gedemolieerde Blockhuijs heeft verteert geduijrende sijn confinatie volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 122-8-0 * 2675 p. 242v * 668
1650-02-00 * Jacobo Feijckens mede clercq deser Landtschappe ter saecke declaratie van vacatien ende expensen vant vercoopen bij boelgoedt vant laecken opt tonneel ten tijde vande publicatie der vrede volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 49-16-0 * 2675 p. 242v * 669
1650-02-00 * Warner Ewerts gootmaker binnen Leeuwaerden wegens t'leveren ende t'leggen van verscheijden gooten volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters f 63-.- * 2675 p. 243 * 670
1650-03-00 * De heere dijckgraeff Hesselus Wringer wegens de kistvulling voorde nieuwe muijr tot Harlingen, ordonnantie tot f 400-.- * 2675 p. 243 * 671
1650-03-00 * Jacob Manckendam voor het maken van eenige modellen van het werck staende voor het Landtschaps huijs ordonnantie geaccordeert tot f 60- * 2675 p. 243 * 672
1650-03-00 * Mevis Reins Swingh olde burgemeester cum uxore binnen Franequer wegens drie camers staende op de Schil-campen opt Suijdt van het diept, hebbende Obertum Sixti predicant tot Bosum ten Oosten, Nanne Jans ten zuijden ende d'erffgenamen van Andries Obbes ten westen bij hem aende Edel Mogende heeren J.v Aijlua als commissaris ten proffijte vant Landt vercocht, volgens coopbrieff vanden 15en Martij 1650 ordonnantie tot f 525-.- * 2675 p. 243 * 673
1650-03-00 * Jochum Jacobs Stalpart persse maecker tot Leijden als ende vooght van Jannetge Hendricx indier qualiteijt erffgenaam van Hobbe Andries wegens twee huijsen ende haere erven cum annexis, staende staende op de Schilbank binnen Franequer ten noorden vant diept, hebbende Nanne Koeckebacker ten oosten ende Jan Jouckes ten westen, bij hem aent Landt vercocht, vermogens de coopbrieff vanden 17 Martij 1650 ordonnantie tot f 1387-10 * 2675 p. 243 * 674
1650-03-00 * Eede Haijes cum socijs bij acte van den 13 decemb. 1640 op het rapport vande heeren commissarien Baart ende Hillebrandt tot holdinge vande oncosten salarien ende costpenningh etc. gedaen daer nae op naede rapport vanden heere commissaris Oosterzee hen geaccordeert de somma van f 679-0 * 2675 p. 243v * 675
1650-03-00 * De moeder van Coenraedt Raerdt ter saecke verteeringhe tot haere huijse gedaen over die proceduren tegens Wijbe Gerckes Hoptilla nament[lijck] d'advocaet Ghemmenich, Wieringa, comijs Hoogenhuijs, d'heere Wijckel, d' heere secretaris Vierssen ende d'heere ontfanger Walrich ende andere personen inden jaere 1649 ende 1650 volgens ordonnantie tot 65-1-0 * 2675 p. 243v * 676
1650-03-00 * Gerrijt Radijs ter saecke reparatien ende plantagia gedaen int Landtschaps Hoff soo van boomen abbesien cruijsdoornen ende andersins volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 67-10-0 * 2675 p. 243v * 677
1650-03-00 * De beijde camerboden deser Collegie ter saecke t 'jaerlijcks opsicht schoonmaecken ende onderholden vant voorschreven Collegie ordonnantie tot 115 £ , bode * 2675 p. 244 * 678
1650-03-00 * De Ed. heere Johan van Aijsma als commissaris ter saecke vacatien ende expensen bij sijn E. over de oculaire inspectie ende coop van seeckere huijsinge ende camers ten dienste vande Accademie tot Franequer gehadt ende uitgelecht, wegens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 107-12- * 2675 p. 244 * 679
1650-03-00 * Schelte Sijtses ende Jan Pieters ter saecke geleeurde waeren tot dienste vant Landtschap volgens ses specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 238-1-0 * 2675 p. 244 * 680
1650-03-00 * Dr. Wilhelmus Ghemmich bouwmeester deser Landtschappe ter saecke geleverde waeren van verscheijdene personen aende Accademie tot Franecquer van gemaeckte cussens ende andersins volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ende verscheijden specificatien ordonnantie tot 146-17-0 * 2675 p. 244 * 681
1650-03-00 * Evert Feijckes mr. kuiper ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 32 £ 14-0 * 2675 p. 244 * 682
1650-03-00 * De erffgenamen van w. de apothecquer Tacitus Nijenhuijs ter saecke geleverde olijen tot smeeringe ende schoenmaecken vant Landtschaps geweer ende wapenen volgens cedels ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 55 £ * 2675 p. 244v * 683
1650-03-00 * Roeloff Janssen oudt soldaet wegen 15 weecken tractament 30 £ * 2675 p. 244v * 684
1650-03-00 * De magistraat der stede Stavoren voor haer ende wegen hunne Stadts secretaris, bode ende roeper ter saecke salaris over de verpachtinge in october verleden vervallen des dat de helfte daervan come tot profijte vande voorschreven stadts armen 52 £ 12-0 * 2675 p. 244v * 685
1650-03-00 * De grietman dr. Suffridus Saeckma ter saecke vacatien ende expensen gevallen over de Claercamper brugge zedert den jaere 1640 hem bij appointe vergundt volgens commissie vanden heeren Douwe van Aijlua ende Idtskema als commissarien ende gedaene rapoort ordonnantie tot 250 £ * 2675 p. 244v * 686
1650-03-00 * Freerck Rijcks mr. glaesmaecker binnen Leeuwaerden wegens een nieuw glas bij de heeren Gedeputeerde inde nieuw gebouwde huijsinghe van Claude Fonteine vereert, ende bij hem gemaeckt ordonnantie tot 30 £ * 2675 p. 244v * 687
1650-03-00 * Andries Harckes oude burgher hopman binnen Leeuwaerden, over geleverde keersen, soo opt Landtschapshuijs als dit Collegie, volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot f 438-.- * 2675 p. 245 * 688
1650-03-00 * Jan Sondagh mr. mesmaecker wegens twee dosijnen pennemessen aent Collegie gelevert ijder tot 14 st. ordonnantie tot 16-16- * 2675 p. 245 * 689
1650-03-00 * De heere Johan van Aijlua als commissaris over de bestedinge vande kistvullinge ende paelwerck bij Ongerzijl omme deselve tot costen van die gene die daertoe gerechtigt sijn te besteden, wegens vacatien ende expensen bij sijn E. daer over gedaen, volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 111-6- * 2675 p. 245 * 690
1650-03-00 * De heere Frans van Donia ter saecke extraordinaris moijte en gedragene swaere oncosten geduijrende de ambassade tot minister volgens resolutie bij d' dato den 22en dito gevallen 1500 £ * 2675 p. 245 * 691
1650-03-00 * Focco Fockens secretaris van Wijmbritseradeel als gewesene ontfanger ende der canclarie gerechtigheijt ende clercq vanden hove ter saecke salarien ende diensten voort Landt gedaen volgens advijs vandes Landts advocaet Ghemmenich ordonnantie tot 82 £ * 2675 p. 245 * 692
1650-04-00 * Wijbe Gerckes Hoptilla gewesene provisionele ontfanger der consumptien soodanige seven duijsent caroli guldens als hem volgens sententie vanden Hove in dato den 19en Februarij verleden sijn geadindiceert, onder deductie van soodanige drie duijsent ses ende t zeventich gelijcke guldens twee pen. als hij Hoptilla bij slot van reeckeninge in dato den 15en xber 1648 aenden Landtschappe te reste is gebleven sulcx ghij aen hem Hoptilla moet betalen drie duijsent negen hondert drie ende twintigh car. guldens 19 st. 14 pen. met twaleff jaeren interessen zedert het quiteren van sijn ontfangers ampt dat uijtgegaen is ultima October 1637 tot drie duijsent tweehondertses ende seventich caroli guldens alsoo suijver te samen seven duijsent een hondert negen ende t negentich caroli guldens 19 st. 14 pen. volgens ordonnantie van dato den 29en Martij verleeden geaccordeert dus 7199 £ -19-14 * 2675 p. 245v * 693
1650-04-00 * Frederick Hachtingh van geleverd laecken ende fraenien tot 18 nieuwe kussens 194 £ 5 st. Jan Pijtters borduir wercker vant leveren vande fluwelen request sack met de wapens daerop geborduiert, alsmede vant borduiren van 18 wapens op der heeren Gedeputeerde nieuwe kussens t samen 315 ende Trijntie Deeckmans voor het maecken, sullen met indersten ende teren vande voorschreven 18 nieuwe kussens, volgens hunne respective specificatien ende daerop gevolchde liquidatie der heeren reeckenmeesters t samen in eener somma ordonnantie tot 675-9-8 * 2675 p. 245v * 694
1650-04-00 * Dirck van Vierssen mede camerbode deser Collegie ter saecke expensen zedert den 1en Novembris verleden tot den laesten deses toe, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 238 £ -11-0 * 2675 p. 246 * 695
1650-04-00 * De E. Heere Hobbo van Baerdt cum socijs triumphanten tegens deser Landtschappe tauxatie van costen in twee instantien de dato den 24 deser ordonnantie tot 52 £ -6-0 * 2675 p. 246 * 696
1650-04-00 * Egbert Joannes sijlvester tot Maccum halff jaer tractament den 28en Martij 1650 verschenen tot f 75- * 2675 p. 246 * 697
1650-04-00 * Mr. Gerrijt Jipes kistmaecker ende holdtcooper deser Landtschappe ter saecke arbeijtsloon ende geleverde waeren zedert Alderheijligen ende tot Maij aenckomende volgens specificatie ende liquidatie tot 725-4-0 * 2675 p. 246 * 698
1650-04-00 * Lolcke Janssen cum socijs aennemers vande nieuwe zijl tot Doccum een gerecht derde part van hun aengenomen werck ordonnantie tot f 5500- * 2675 p. 246 * 699
1650-04-00 * De heere dijckgraeff Hesselus Wringer ende de dijck secretaris Annius Rienstra wegens vacatien, expensen ende diensten bij hun aende Sassense muijr ende anders tot Harlingen gedaen volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot f 405-10- * 2675 p. 246v * 700
1650-04-00 * De E: heeren Johan van Aijlua ende dr. Epeo Oosterzee als commissarien ter saecke vacatien ende expensen volgens hunne commissie over de opneminge ende kistvullinge voorde groote stenen muijr tot Harlingen alsmede over de oculaire inspectie ende bestedinge vande wierwercken tot Maccum volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 150-16-0.; De E. heeren voorschreven in gelijcke saecke in bij wesen van des Landtschaps advocat Ghemmenich over die oculaire inspectie ende bestedinghe vande reparatien aende g[rot]e zijl tot Harlingen volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ord tot 209-17-0 * 2675 p. 246v * 701
1650-04-00 * Mevius Pijters Accademia pedellus tot Franequer ter saecke gelevert holdt ende arbeijtsloon aende Accademia voorschr. volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 147-8-0 * 2675 p. 246v * 702
1650-04-00 * Eelckien Feijckes weduwe van Jacob Lens ter saecke geleverde lackenen volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 121-14-0 * 2675 p. 247 * 703
1650-04-00 * De kerckvooghden vanden dorpe Nes tot reparatie van het pastorie huijs aldaer vereert de somma van f 200-0- * 2675 p. 247 * 704
1650-04-00 * Sioerd Eedes schuijtemaker binnen Doccum voor seecker huijsinge cum annexis het land van hem gecoft staende tot Doccum alwaar tegenwoordich de Nieuwe Zijl wordt gemaeckt vooe de somma van f 2400-. * 2675 p. 247 * 705
1650-04-00 * De kerck vooghden vande dorpe Nijegae tot reparatie van hun kercke vereert f 200-0 * 2675 p. 247 * 706
1650-04-00 * De kerck vooghden vanden dorpe Ackerwolde tot reparatie van haer kercke ende toorn vereert f 200-0 * 2675 p. 247 * 708
1650-05-00 * Op de heere Gualtherus Gualtheri. Den heere Tarquinius Boelens cum socijs coopers van Topswier ende de schoele voorde affstandt vande geroerde landen midtsgaders d'intrest van dien onder deductie der huijren als andersins volgens liquidatie ende staet daer van gemaeckt ordonnantie ter somma van f 7988-19 * 2675 p. 247 * 709
1650-05-00 * Cornelis Sijtses s Hoffs bode ter saecke vant citeren vanden commijs Jacob Hoogenhuijsen woonende tot Bergum voorden Hove gedient hebbende den 23en April verleeden ordonnantie tot 2 £ -4-0 * 2675 p. 247v * 710
1650-05-00 * Wijtse Tiercx adsistent vande heere holtvester Burmania wegens expensen ende arbeitsloon, bij hem voor dit loopende jaer voorde verhuijringhe aende nieuwe wegh loopende van Tietierck tot aen Hardegarijp 8 £ * 2675 p. 247v * 711
1650-05-00 * Hendrik Doedes deeckenvercooper ter saecke geleverde deeckens opt gedemolieerde Blockhuijs volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 67 £ * 2675 p. 247v * 712
1650-05-00 * Folckert Martens ordinaris bode tot het maken van een nieuwe bos vereert f 18-0- * 2675 p. 247v * 713
1650-05-00 * De kerck vooghden vanden dorpe Ternaerdt wegens een nieuw glas bij t'Hoff in hun kercke vereert ordonnantie tot 80 £ * 2675 p. 247v * 714
1650-05-00 * De kerck vooghden vanden dorpe Molqueren tot vergrotinge haerder kercke geaccordeert ordonnantie tot 500 £ * 2675 p. 247v * 715
1650-05-00 * De pastor ende kerckvooghden vanden dorpe Lemmer tot vernieuwinge van hun kercke geaccordeert ordonnantie tot 500 £ * 2675 p. 247v * 716
1650-05-00 * Dr. Guilielmus Ghemmenich Landtschaps bouwmeester wegens vacatien ende expensen over het bouwen van een nieuwe ringhmuijr inde Cancelrije Hoff ende de Corps de guarde bij de Cancelrije volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 206-.- * 2675 p. 248 * 717
1650-05-00 * De kerck-vooghden vanden dorpe Ternaerdt, wegens twee glasen t' eene vande E. M. heeren Staten vant Landt ende t' ander van dit Collegie, ijder tot 80 £ hun geaccordeert ende alsoo t' samen ordonnantie tot f 160-.- * 2675 p. 248 * 718
1650-05-00 * Sijbren Sijbrens mr. molenmaecker binnen Harlingen wegens reparatien aende g[rot]e zijl tot Harlingen voorschreven volgens besteck ende acte van opneminge der heeren comissarien J. van Aijlua ende Oosterzee ordonnantie tot f 350-.- * 2675 p. 248 * 719
1650-05-00 * Roloff Janssen oldt soldaet wegen 9 weecken tractament is 18 £ * 2675 p. 248 * 720
1650-05-00 * Mr. Freerck Krijns timmerman deser Landtschappe volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ter saecke arbeijtsloon ordonnantie tot 427-6-0 * 2675 p. 248 * 721
1650-05-00 * Sijbrant Pieters mr. metselaer volgens declaratie van arbeijtsloon ende expensen ordonnantie ter somma van f 664-7 * 2675 p. 248 * 722
1650-05-00 * Sibrandus Atsma ende Bernardus Sijlvius beijde dienaers des Goddelijcken woorts, wegens de reijse bij hun nae s' Gravenhage, over eenige saecken inde meijerije Bos ordonnantie tot f 140-.- * 2675 p. 248v * 723
1650-06-00 * De bode Bartel Pieters tot coopinge van een bos vereert 18 £ * 2675 p. 248v * 724
1650-06-00 * Anne Egberts woonende op Surhuijster feen wegens een hondert sesthien schuijten ende een corff vol turff bij hem aent Landtschaps huijs, t' Collegie, t' Hoff van sijn Excellencie ende Oeconomie tot Franeker volghens recipissen gelevert ende liquidatie der heeren reeckenmeesters daerop gevolght, ordonnantie tot 1218-.- * 2675 p. 248v * 725
1650-06-00 * Laurens Rewers wegens het bordueren van een groot Landtschaps wapen op een tafelspreedt inde nieuwe vertreck camer opt Landtschaps huijs volghens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters f 20-.- * 2675 p. 248v * 726
1650-06-00 * Lolcke Janssen burgemeester cum socijs aennemers vande nieuwe zijl tot Doccum het tweede termijn van 16500 £ waer voor de zijl is aengenomen tot f 5500-0. [in de marge: den 16en Augusti 1650 dese ordonnantie op den heere Axma heerschreven] * 2675 p. 248v * 727
1650-06-00 * Mr. Jan Hendricks Prigge boeckvercooper alhier in Leeuwarden ter saecke 17 geleverde boecken geintituleert Instutie ofte Onderwiesinge inde Christelijcke Religie door Joannes Calvinus ijder tot twaleff £ is 204 £ * 2675 p. 248v * 728
1650-06-00 * Lieuwe Douwes Landtschaps smidt binnen Doccum wegens het leveren van 6072 lb ijserwerck aende baken, tonnen ijder pont tegens 3 stuivers 4 pen. volgens acte bijde tonnemeesters Maerswal, Teunis Riemers ende Dirck Taeckis Finck op den 17en Aprilis 1650 gepasseert ende daerop gevolghde liquidatie door heeren rekenmeesters ordonnantie tot 986 * 2675 p. 249 * 729
1650-06-00 * Taco Sioerdts mr. timmerman tot Accrum ter saecke van gelevert holt ende arbeijtsloon aen Nesserzijll bij Accrum voorschr. gedaen volgens specificatie ende liqidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 131-4-0 * 2675 p. 249 * 730
1650-06-00 * Idzardus Balck Landtschaps ende Academiae boeckdrucker binnen Franecker ter saecke geleverde disputatien tesesen ende andersins volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 288 £ * 2675 p. 249 * 731
1650-06-00 * Ipe Jochems ijsercramer binnen Leeuwarden ende leveransier deser Landtschappe ter saecke van geleverde waeren volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 540-13-0 * 2675 p. 249 * 732
1650-06-00 * Jucke Doedes mr. glaesmaecker binnen Leuwarden ter saecke van geleverde waeren aent Landtschap gelevert volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters tot 263-2-0 * 2675 p. 249 * 733
1650-06-00 * Aeltie Eernstes weduwe van Hendrick Duiff ter saecke geleverde kalck ende sandt als andersins tot profijte vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 448-6-4 * 2675 p. 249v * 734
1650-06-00 * Harmen Willems ofte nu erffgen. vandien ter saecke van schilderen ende ferven aen sijn Excellencie Hoff, Landts huijs, Collegie ende andersins volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 381-2 0 * 2675 p. 249v * 735
1650-06-00 * Mr. Tiepcke Douwes steenhouwer deser Landtschappe ter saecke van geleverde steen ende arbeijtsloon volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 448-6-0 * 2675 p. 249v * 736
1650-06-00 * Claes Pieters mr. anticksnider deser Landtschappe ter saecke arbeijtsloon soo opt Landthuijs als Collegie verdient volgens specificatie ende liquidatie ordonnantie tot 14 £; Roeleff Janssen mr. slotmaecker ter saecke voorschr. voorts in omnibus 230-17-0; Schelte Sijtses van geleverde steen ofte estricken ordonnantie tot 115-16-0; Mr. Jacob Dijmers smid ter saecke voorschreven ordonnantie tot 529-19-0; Jan Willems mr. leijdecker deser Landtschaps ter saecke als andere bouen personen ordonnantie tot 234-11-8. * 2675 p. 249v * 737
1650-07-00 * De heeren Johan van Aijlua ende dr. Epeus Oosterzee als commissarien over de opneminge vande reparatien aende g[rot]e sijl tot Harlingen wegens vacatien ende expensen bij hun E. daerover gehadt ende gedaen volgens declaratie 80-2- * 2675 p. 250 * 738
1650-07-00 * De clercq Hendrick Ruijsch ter saecke drie maenden schrieffloon vande maenden Januarij, Februarij ende Martij verleeden verscheenen 524-12-0 * 2675 p. 250 * 739
1650-07-00 * Dirck Sioerds Ens burger faendrich binnen Leuwarden aent Landtschap gelevert zijden franien tot stoelen ende andersins volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 28-11-8 * 2675 p. 250 * 740
1650-07-00 * Jacob Fongers mr. lijnslager deser Landtschappe ter saecke geleverde touwerk volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 60 £ 13-0 * 2675 p. 250 * 741
1650-07-00 * Adrianus Hasius predicant in Leeuwarden omme te bestellen aen dr. Wittewronger predicant tot Amsterdam die tot subsidie vande broeders in Anhalt sal bestecken 500-.- * 2675 p. 250 * 742
1650-07-00 * Benjamin Gigelsborger Palatinus tot een viaticum 25-.- * 2675 p. 250 * 743
1650-07-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franequer ter saecke van sijn taffelholdinge vanden 2en Februarij incluijs tot den 4en Maij excluijs volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1565 4-0 * 2675 p. 250 * 744
1650-07-00 * Rutgerus Joannes s Hoffs bode ter saecke salaris van sijn gedaene exploicten tot dienste vant Landt inde saecke vanden heere Hobbe van Baard cum socijs volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 14-10-0 * 2675 p. 250v * 745
1650-07-00 * Sioerd Eelckes mr. wieldraijer ter saecke geleverde waeren volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 24-18-0 * 2675 p. 250v * 746
1650-07-00 * Wouter Jetses cepier deser Landtschappe ter saecke mondtcosten, verteeringe ende andersins van w. Hans Harmens gewesene pachter vant gemael binnen Leeuwarden zedert den 1en Junij verleeden tot den 14 dito gevallen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ord tot 22-12-0 * 2675 p. 250v * 747
1650-07-00 * De E. heeren Johan van Aijlua ede Cornelius Houbois als commissarien opde Sinodale vergaderinge gehouden tot Bolswardt voor dit lopende jaer ter saecke vacatien ende expensen volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 72 £ * 2675 p. 250v * 748
1650-08-00 * Thijs Jansszn ordinaris bode voor eenige extraordinaris diensten bij liquidatie vande heeren rekenmeesters geaccordeert tot f 23-10- * 2675 p. 251 * 749
1650-08-00 * Mathias Walsweer der deputaten Sinodi bursarius een halff jaer tractament Jacobi laestleden verschenen ordonnantie tot 150-.- * 2675 p. 251 * 750
1650-08-00 * Adrianus Hasius predicant binnen Leeuwarden tot een honorarium vereert ofte geaccordeert ter saecke offereerde boecken genaempt de Konicklijke Leijdtsterre naden Hemel ordonnantie tot 200 £ * 2675 p. 251 * 751
1650-08-00 * De ammunitiemeester Gaijckema wegens overbouwinge van het hermaecken van Bergumer dam volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeester 17-10- * 2675 p. 251 * 752
1650-08-00 * Matthaeus Vomelius predicant tot Stavoren ter saecke sijn gedaene reijs naer Schoonhoven opde Sijnodale vergaderinge aldaer geholden geaccordeert daer voor 50 £ * 2675 p. 251 * 753
1650-08-00 * Nicolaus Wieringa Landtschaps schildenaer ter saecke van geleverde waeren ende arbeijtsloon soo aent Landthuijs, Collegie, Cancelarie ende sijn Excellencie huijs volgende specificatieende ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 419 £ 13-10-0 * 2675 p. 251 * 754
1650-08-00 * Jacob Auckes mr. metselaer binnen Harlingen als aennemer vande sesthien roeden nieuwe muijr op de Sassense wercken aldaer ijder roede tot vijff hondert car. gld ende alsoo volgens besteck wegens het 1e derdepart f 2666-13-4 * 2675 p. 251v * 755
1650-08-00 * Wijbren Reijns ende Wijbe Wijbes tot Oldeboorn als aennemers van seeckere nieuwe brugge over de clene Wijtringe bij de Schou volgens besteck bij heeren Andringa bestedet ordonnantie tot f 375-.- * 2675 p. 251v * 756
1650-08-00 * Joannes Coccaeius prof. Ling. sanctae wegensde Sexpostrena capita Deuteronomij Considrerationes desen Collegie geoffreert f 150-.- * 2675 p. 251v * 757
1650-08-00 * Simon Cornelis Braeck herberghier binnen Bolswart wegens verteringe bij de E. M. heeren Johan van Aijlua ende Cornelius Haubois mede Gedeputeerde Staten van Frieslandt als commissarien opt Sinodus den x Junij deses jaers binnen Bolswart gehouden met hun gasten gedaen volgens specificatie ende daerop gevolghde liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 484-10- * 2675 p. 251v * 758
1650-08-00 * Mr. Jan Hendricx Prigge boeckvercooper binnen Leeuwarden ter saecke geleverde 17 boecken geintituleert verhael vande Nederlandtse Vredehandel volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 128-10-0 * 2675 p. 251v * 759
1650-08-00 * Jarich Gerrijts mr. goldsmidt binnen Leeuwaerden, wegens het leveren van xxi silvere vergulten penningen vande Vrede geaccordeert ordonnantie tot f 850-.- * 2675 p. 252 * 760
1650-08-00 * Regnerus Ens oeconomus ter saecke van sijn taffelholdinghe vanden 4en Maij verleden tot den 3en deses excluijs volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters tot 1201-4 0 * 2675 p. 252 * 761
1650-08-00 * De E. heere Ontfanger Generael Frederick van Grovestein ter saecke van sijn E. speciale last tot uijtvoeringe der proceduiren voorden Hove van Vrieslandt gehangen hebbende tegens Foppe Foppes, ende Frunus Isbrandi Alema geinstitueert volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1778-5-0 * 2675 p. 252 * 762
1650-09-00 * Jacob Auckes mr. metselaer ende aennemer vande 16 roeden nieuwe muijr aende Sassense wercken buijten Harlingen het tweede termijn van sijn wercken voorschreven ordonnantie tot f 2666-13-4 * 2675 p. 252 * 763
1650-09-00 * Nicolaus Wieringa Landtschaps schilder tot een vereeringe vant maecken vaneen monument ofte schilderije vande Vrede hem geaccordeert 150 £ * 2675 p. 252 * 764
1650-09-00 * Mr. Gerrijt Ipes Landtschaps kistenmaecker ende houtcooper ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon op verscheijdene plaetsen soo aen sijn Excellencie Hoff, Landtshuijs, Collegie ende andere volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1152-15-0 * 2675 p. 252v * 765
1650-09-00 * Mr. Feijo Joosten keurmeester generael deser Provincie een geheel jaer turffgelt Jacobi verleeden vervallen tot 22 ggld. 22ggld * 2675 p. 252v * 766
1650-09-00 * Pibo Ulbes schuijtevorder van Eernewolde ter saecke van een hondert veertich duijsent ses hondert eecken holten soo aent Landtschaps huijs als hier op Collegie volgens recipissen ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 984-4-0 * 2675 p. 252v * 767
1650-09-00 * Agge Eijses burgemeester tot Franeker wegens geleverde materialen aende Accademie tot Franeker volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie f 1245-1- ; Philippus Nicasius mr. steenhouwer wegens geleverde hertsteen aende verschreven Accademie volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters f 398-9- ; Cornelis Claessen mr. timmerman wegens arbeits loon aende voorschreven Accademie volgens ut supra f 270-16-12; Harmen Abbes mr. metselaer ter cause ut supra f 403-14- * 2675 p. 252v * 768
1650-09-00 * Freerck Crijns mr. timmerman deser Landschappe ter saecke arbeijtsloon verdient soo aent Hoff van sijn Excellencie Landtshuijs Collegie ende blockhuijs volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 281-5- * 2675 p. 253 * 769
1650-09-00 * De E. heere Frans van Donia ter saecke vacatien ende expensen op sijn gedaene reijsen nae den Hage neffens d'onaffgedaene poincten vande Vrede handelinge tot Munster gevallen volgens declaratie ende appoinctement vande Staten vant Landt ende desen Collegie ordonnantie tot 1467-3- * 2675 p. 253 * 770
1650-09-00 * Wibrandus Licochton predicant binnen Sneeck als gecommiteerde op de correspondentie vant Noord-Hollantsche Sinodus dit jaer 1650 binnen Alckmaer gehouden, wegens expensen diesaengaende gedaen ordonnantie f 50-.- * 2675 p. 253 * 771
1650-09-00 * Claes Pieters mr. andtijcksnijder deser provincie ter saecke van arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 65-14-0 * 2675 p. 253 * 772
1650-09-00 * Mr. Jucke Doedes glaesmaecker deser Landtschappe ter saecke geleverde glaessen ende repareeren volgens specificatie ende liquidatie ordonnantie tot 144-6- * 2675 p. 253 * 773
1650-09-00 * Aeltie Eernstes weduwe van w. Hendrick Duijff ter saecke geleverde kalck ende steen op verscheijdene plaetsen tot dienst van t Landt volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 433-18-12 * 2675 p. 253v * 774
1650-09-00 * Mr. Roeloff Janssen slotmaecker deser Provincie ter saecke gelevert iserwerck op verscheijden plaetsen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 125-9- * 2675 p. 253v * 775
1650-09-00 * De heeren Johan van Aijlua ende Epeus Oosterzee als commissarien over d' opneminghe vande questieuse zijl tot Harlingen wegens vacatien ende expensen bij hun E. daerover gehadt ende gedaen volgens declarate ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot f 80-2- * 2675 p. 253v * 776
1650-09-00 * Liuwe Hessels Molentie Landtschaps wagenmaecker ter saecke arbeijtsloon ende geleverde waeren volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 37 £ * 2675 p. 253v * 777
1650-09-00 * Tiepcke Douwes mr. steenhouwer deser Landtschappe ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 781-13- * 2675 p. 253v * 778
1650-09-00 * Mr. Sijbrandt Pieters Landtschaps metselaer ter saecke arbeijtsloon volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 678-18- * 2675 p. 254 * 779
1650-09-00 * Mr. Jan Willems Landtschaps leijdecker ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 706-1-10; Mr. Jacob Dijmers Landtschaps smidt ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatien voorschreven ordonnantie tot 343-19-4; Hans Harmens mr. metselaer tot Franecquer ter saecke arbeijtsloon ten dienste vant Landt verdient aende Accademie aldaer volgens specificatie ende liquidatie als vooren ordonnantie tot 44-3-; Eelck Feijckes weduwe van w. Jacob Lens ter saecke gelevert lacken ende andersins ten dienste voorschreven ordonnantie tot 56 £ 0-12; Evert Feijckes mr. kuijper deser Landtschappe ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie als boven ordonnantie tot 29-17-0 * 2675 p. 254 * 780
1650-09-00 * De heere Saeckle Kingma cum socijs gewesene handelaers vande groue waeren ter saecke voor alle haere pratensien, duer gedaene rapport vanden E. heeren commissarien Johan van Aijlua ende Alle van Burum d' somma van vijff hondert £ des dat contingent aende collectuers huijsckes t' Landt sal accresceren volgens appoinctement op dese dato gevallen over sulcx ordonnantie tot 500 £ * 2675 p. 255v * 781
1650-09-00 * Ipe Jochums isercramer binnen Leeuwarden ende leverantsier deser Landtschappe ter saecke geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 492-5-8 * 2675 p. 255v * 782
1650-09-00 * De hopman Henricus Schotanus steenhouwer woonende binnen Leeuwaerden, in verminderinge van sijn aengenomene wercken aent hoff van sijn Excellencie hem door heeren Glinstra ende Haubois als commissarien aenbesteedt ordonnantie tot f 1000-.-. * 2675 p. 255v * 783
1650-09-00 * Wouter Jetses Feddema gewesene cepier tot copinge van 6 schuijten turff tegens 14 £ de schuijte bij hem rede gecoft ende betaelt ordonnantie tot f 84-0- * 2675 p. 255v * 784
1650-09-00 * De heere Frederick van Roorda als commissaris over de oculaire inspectie vant nieuw laboratorium achter het Accademisch Hoff binnen Franequer, wegens vacatien ende expensen over voorschr. oculaire juspectie gehadt ende gedaen, volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 33-12- * 2675 p. 256 * 785
1650-09-00 * Zacharias Raphileth wt Macedonien tot verlossinge van zijn twee zoonen, ende reddinge van zijn desolate staet geaccordeert ordonnantie tot f 12-0- * 2675 p. 256 * 786
1650-09-00 * Roeloff Janssen eens geaccordeert ordonnantie ter somma van 18 £ * 2675 p. 256 * 787
1650-09-00 * Foceus Stellingwerff predicant op t Heerenveen over sijn gedaene reijs tot Utrecht opde Sinodale vergaderinge aldaer geholden 50 £ * 2675 p. 256 * 788
1650-09-00 * Abrahamus Walsweer deputatorum Sijnidi bursarius opt gehoudene Sijnodi tot Bolswardt verleeden geschiet, des dat het niet in consequentie worde getrocken vogens appoincte de dato den 27en deses 100 £ * 2675 p. 256 * 789
1650-10-00 * Claes Popckes cum socijs Landtschaps turffdragers ter saecke van turffdragen opt Landtschaps huijs als alhier op Collegie volgens liquidatie van de heeren rekenmeesters ordonnantie tot 178-17- * 2675 p. 256v * 790
1650-10-00 * Poulus Janssen mr. timmerman binnen Franecquer ter saecke arbeijtsloon bij hem verdient aende Accademie ende de Burs aldaer volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 49 £ * 2675 p. 256v * 791
1650-10-00 * Aucke Johannes slotmaecker binnen Franequer ter saecke arbeijtsloon ende enigh iserwerck gelevert aende Accademie ende Burs aldaer volgens liquidatie van de heeren rekenmeesters ordonnantie tot 123 £ * 2675 p. 256v * 792
1650-10-00 * Dirck Janssen coperslager ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt vogens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 39 £ 8-0 * 2675 p. 256v * 793
1650-10-00 * Schelte Sijtses ter saecke geleverde stienties pannen ende estricken ten dienste vant Landt, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 51 £ 3-12 * 2675 p. 256v * 794
1650-10-00 * Sijbe Tiercks lijnslager binnen Leeuwarden ter saecke geleverde sement ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 22-4-0 * 2675 p. 256v * 795
1650-10-00 * Iske Sijmons van geleverdt touw volghens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 21-16- * 2675 p. 257 * 796
1650-10-00 * Den heere Andringa als commissaris totte bestedinge ende opneminghe vande nieuwe brugge bij de Schouw, wegens vacatien ende expensen bij sijn E. gedaen over voorschreven bestedinghe ende opneminghe volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 76-2-8 * 2675 p. 257 * 797
1650-10-00 * Pijter Sijmons holdtcooper binnen Franecquer ter saecke gelevert holdt werck aende Accademie ende Burs aldaer volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie 1036-5-8 * 2675 p. 257 * 798
1650-10-00 * Feijo Joostes keurmeester generael ter saecke vacatien ende expensen bij hem gedaen int visiteren vant goudt ende siluer over geheel Vrieslandt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 152 £ * 2675 p. 257 * 799
1650-10-00 * De deurwaerder Gerrijt Oetsens ter saecke vacatien ende expensen over het confineren van Louw Ruijrdts ende Dirck Janssen alsmede het inventariseren van desselvers goederen vermits sij als pachters ende borghen in verscheijden instantien merckelijcke penningen aende ontfanger Grovestein ten achteren waeren volgens rest cedullen aen hem deurwaerder overhandight vermogens ses specificatien ende daerop gevolghde liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie ter somma van f 375 * 2675 p. 257 * 800
1650-10-00 * De heeren Glinstra ende Haubois als commissarien op de vijff deele dijcken ter cause vacatien ende expensen bij hun E. over d' bestedinghe ende opneminghe vande dijcks wercken, ende oculaire inspectie vande Landtschaps wercken tot Maccum gedaen 200 £ * 2675 p. 257v * 801
1650-10-00 * Carel Hanssen porthier van Hoecksterpoort, ter saecke wt ende in sluijten der boden hun jaerl. op Alderheijligen gegundt 10 £; Jorrijt Hemmes porthier vande Cruijsepijp wt supra 10 £ ; Douwe Jacobs portier van Wirdumerpoort compt ut supra 10 £ ; Johannes Abbis vant Schavernek wt supra 10 £; Tiaerd Claessen portier van Vrouwenpoort compt als vooren 10 £ * 2675 p. 257v * 802
1650-10-00 * Dirck van Vierssen mede camerbode deser Collegie ter saecke diensten ende expensen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 287-6-0 * 2675 p. 257v * 803
1650-11-00 * Pieter Thomas mr. metselaer als mede opsichter van de nieuwe muijr aende Sassense wercken buijten Harlingen, wegens sijn opsicht geaccordeert f 84-.- ; Sioerdt Aerdenburgh sergeant vande Cap[iteij]n Jan van Roorda ter cause ut supra geaccordeert ordonnantie ter somma van f 70-.- * 2675 p. 257v * 804
1650-11-00 * Olphardus Henrici Belida rector binnen Harlingen wegens het offreren vande nieuwe Grammatica geaccordeert f 75-.- * 2675 p. 258 * 805
1650-11-00 * Claes Rijcx mede camerbode deser Collegie ter saecke gedaene betaelingen expensen ende diensten volgens declaratie sampt liquidatie vande heeren reckenmeesters gedaen sedert den 1en Maij verleeden tot den laesten October verleden 210-3-0 * 2675 p. 258 * 806
1650-11-00 * Lolcke Janssen cum socijs aennemers vande nieuwe zijl tot Doccum ter saecke het laeste termijn tot 5500 £ ende over ende nae wercken buijten de bestecken tot 2432 £ 6 st. alsoo te samen ordonnantie tot f 7932-6- * 2675 p. 258 * 807
1650-11-00 * De weduwe van w. Hans Willems coopman ter saecke van 22 geleverde psalmboecken ordonnantie ijder tot 6 £ thien st. is 143-0. * 2675 p. 258 * 808
1650-11-00 * Joost Kegel hellebardier van s. Excellencie wegens vercoop van seeckere camer ende ledige plaets bij de Doele gelegen volgens coopbrieff in dato den 19en Novembris 1650 ordonnantie tot f 595 ggld * 2675 p. 258 * 809
1650-11-00 * Den 25en is Jan Harmens Montie van een degen ende houwer aende cepier gelevert 35 £ * 2675 p. 258 * 810
1650-11-00 * Lijsbet Pieters weduwe van Ulderick de Horn ter cause defroiementen aende heeren gecommitteerden van wegen haer Groot-mog. de heeren Staten van Hollant gedaen, als mede de verteringen van onse Gecommiteerden naer Groningen int uijt reijsen ende weder t' huijs comen geschiet ord tot 1040-12- * 2675 p. 258 * 811
1650-11-00 * Cornelis van Hemert ter saecke van salaris ende expensen gevallen over het apprehenderen van Hepcke Wijbrens tot Worckum ende Gerben Rincx tot Harlingen volgens declaratie ende liquidatie ordonnantie tot 56-7-. Dito Hemert ter saecke van salaris ende expensen gevallen over het appr. van Hans Harmens tot Franeker f 72-2 * 2675 p. 258v * 812
1650-11-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franeker ter saecke affreeckeninge van sijn taffel holdinge vanden 3en Augusti verleeden incluijs tot den 2. Novembris verschenen excluijs volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1470-2- * 2675 p. 258v * 813
1650-11-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtscaps ende Accademiae boeckdrucker binnen Franeker ter saecke gedruckte disputatien ende cedullen volgens requeste ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 373-10-0 * 2675 p. 258v * 814
1650-11-00 * De heeren D. van Aijlua ende Burum voor vacatien ende expensen nae Schiermuncke ooge 119-13- * 2675 p. 258v * 815
1650-11-00 * De heere D. van Aijlua ende Oosterzee voor vacatien ende expensen gevallen over het leste van het middelst parck van Munckezijl f 111-16- * 2675 p. 258v * 816
1650-11-00 * De heere Aijlua ende Oosterzee voor vacatien ende expensen gevallen opde bestedinge vande nieuwe zijl tot Doccum f 492-13-8 * 2675 p. 258v * 817
1650-11-00 * Samuel Raugnenau wegens geleverde ses kannen inckt volgens liquidatie der heeren rekenmeesters f 15-.- * 2675 p. 259 * 818
1650-11-00 * Mr. Roeliff Harmens messemaecker ter saecke een dosijn geleverde pennemessen tot 8-8- * 2675 p. 259 * 819
1650-11-00 * Allert Heixan cepier deser Landtschappe bij anticipatie getrocken volgens ordonnantie drie hondert £ d' welcke hij met ordonnantie wederom sal in lossen van d' heer ontfanger Axma hem vergundt dus 300 £ ; Allert Heixan voorschr. ter saecke van cost penninge vande wt gebrockene gevangens als Sierck Siccama, Hepcke Wijbrens ende Gerben Riencx, sampt Hans Olpherts volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 48-18- * 2675 p. 259 * 820
1650-11-00 * De rector magnificus wegens thien schuijten turff, ten proffijte vande Accademie gecoght volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 125-10- , rector-magnificus * 2675 p. 259 * 821
1650-11-00 * Claes Popckes cum socijs als Landtschaps turffdragers wegens het dragen van 41 1/2 schuijten turff volgens request ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 136-19- * 2675 p. 259 * 822
1650-12-00 * Mr. Sijbrand Pieters Landtschaps metselaer ter saecke arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 782-19- * 2675 p. 259 * 823
1650-12-00 * Tiepcke Douwes mr. steenhouwer deser Landtschappe ter saecke van geleverde Bentumer steen ende arbeijtsloonen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 894-3- * 2675 p. 259v * 824
1650-12-00 * Mr. Jucke Doedes Landtschaps glaesmaecker ter saecke geleverde glaessen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 90-17-0 * 2675 p. 259v * 825
1650-12-00 * Grietke Bardt weduwe w. Rodolpha Tenninck gewesene predicant tot Haskerdijcken ter saecke gedaene reparatie vande clooster kercke ende predicants huijsinge volgens quitantien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 90-17- * 2675 p. 259v * 826
1650-12-00 * Mr. Lieve Hessels Molentie Landtschaps raeden ende wagenmaecker, ter saecke geleverde crodt wagens ende andersins volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 78-10- * 2675 p. 259v * 827
1650-12-00 * Roeliff Janssen mr. slotmacker deser Landtschappe ter saecke geleverde slotten ende andersins volgens vijff verscheijdene specificatien sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 150-4 - * 2675 p. 259v * 828
1650-12-00 * Mr. Freerck Crijns timmerman deser Landtschappe ter saecke arbeijtsloon volgens specificatie bij hem gedaen aen sijn Excellencie Hoff, stal, Cancelarie, Landtschaps huijs Collegie, Blockhuijs ende andere plaetsen volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie 532-16-8 * 2675 p. 260 * 829
1650-12-00 * Claes Pieters handtijcksnijder f 19-16- * 2675 p. 260 * 830
1650-12-00 * Harmen Abbes mr. metselaer tot Franeker voor arbeijts loon aende Aaccademie verdient f 939-15 * 2675 p. 260 * 831
1650-12-00 * Poppe Jacobszn mr. smidt tot Franeker voor arbeijts loon ende gelevert iserwerck f 510-14-1 * 2675 p. 260 * 832
1650-12-00 * Pieter Sijmons houdtcoper tot Franeker voor gelevert houdt in de Accademie f 762-6-4 * 2675 p. 260 * 833
1650-12-00 * Jacob Alberts tot Franeker over het voeren van kalck ende steen f 259-6- * 2675 p. 260 * 834
1650-12-00 * Aeltie Ernstes weduwe van w. H. Duijff voor gelevert calck ende steen f 570-3-12 * 2675 p. 260 * 835
1650-12-00 * Evert Feijckes mr. cuijper f 28-8- * 2675 p. 260 * 836
1650-12-00 * Lolle Sijbrandts cum socijs voor gelevert hout f 123-14- * 2675 p. 260 * 837
1650-12-00 * Nicolaus Wieringa Landtschaps schilder voor zijn diensten f 165-2- * 2675 p. 260 * 838
1650-12-00 * Mr. Gerrit Ipes voorgelevert hout f 1398-16- 8 * 2675 p. 260 * 839
1650-12-00 * Cornelis Claess mr. timmerman tot Franeker voor arbeijts loon f 725-7- * 2675 p. 260 * 840
1650-12-00 * Eelck Feijckes weduwe van w. de bouwmeester Lens voor gelevert laken f 33-8- * 2675 p. 260 * 841
1650-12-00 * Agge Cijdtses burgemeester tot Franeker voor gelevert steen ende kalck inde Academie tot Franeker f 1341-14- * 2675 p. 260 * 842
1650-12-00 * Philippus Nicasius mr. steenhouwer tot Franeker voor gelevert santsteen f 1077-4- * 2675 p. 260 * 843
1650-12-00 * Hendrick Doedes tot L[eeuwarden] van leverantie van eenige dekens opt Blockhuijs f 294-0- * 2675 p. 260v * 844
1650-12-00 * Femme Douwes mr. leijdecker tot Franeker ter sake arbeijts loon f 50-0 * 2675 p. 260v * 845
1650-12-00 * Ipe Jochums tot Leeu[warden] voor de leverantie van iserwerk etc f 633-6- * 2675 p. 260v * 846
1650-12-00 * Jan Willems mr. leijdecker tot L[eeuwarden] voor arbeijtsloon f 92-1- * 2675 p. 260v * 847
1650-12-00 * Aulus van Harkema tot Visvliet voor vacatien van repareren Munckezijl f 162-2- * 2675 p. 260v * 848
1650-12-00 * Jacob Fongers lijnslager van gelevert touwerck volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 53-17- * 2675 p. 260v * 849
1650-12-00 * Christiaen Aernts wegens een reijs met peerdt nae Harlingen gedaen geaccordeert 12-.- * 2675 p. 260v * 850
1650-12-00 * Wopcke Hijlckes tot Oostermeijer voor het missen van 12 viercante roeden Landts gebruijckt tot de nieuwe wegh van Eestrum ende Schuijlenburch geaccordeert f 25 ggld * 2675 p. 260v * 851
1650-12-00 * De heere Egbert Aenes Idtskema ter saecke verschotene penningen gevallen over de bestedinge vande Nieuwe zijl tot Doccum ordonnantie tot f 45-.- * 2675 p. 260v * 852
1650-12-00 * De drie clercquen Claix, Elgersma ende Feijckens over t schrijven ende leveren vande petitien voor den jare 1650 opt Landtschaps huijs t samen ordonnantie tot f 212-8- * 2675 p. 260v * 853
1650-12-00 * Jacobus Westvriesius novellist tot Amsterdam voor een jaer diensten der geschr. couranten aent Collegie ende rekencamer van Alderh. 1649 tot Alderh. 1650 t samen f 132-0- * 2675 p. 260v * 854
1650-01-00 * Jan Sondagh mr. messemaecker ter saecke vant leveren van 3 dosijn pennemessen soo nu ende dan gelevert ordonnantie tot 25 £ -4- * 2675 p. 261 * 855
1650-01-00 # Pieter Michels mr. schilder binnen Leeuwarden wegens het schilderen van 9 limyt palen van sijn Excellencie jacht op ter Bildt ende goudt daertoe gedaen volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot f 54 -.- * 2675 p. 261 * 856
1651-01-00 * Schelte Sijtses ter saecke geleverde stienties, estricken ende pannen ten dienste vant Landt aen sijn Excellencie hoff ende stal volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 127 £ * 2675 p. 261 * 857
1651-01-00 * Pibe Ubles cum socio ter saecke van 22 ende eenige coruen ofte schuijten Beetster turff ijder schuijte tot thien ggld volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 317 £ -4- * 2675 p. 261 * 858
1651-01-00 * De kinderen van w. Haijo Haijes ter saecke geleverde corff ende rijswerck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeester ordonnantie tot 110-16- * 2675 p. 261 * 859
1651-01-00 * De rentemeester Sijbe Tiercx van gelevert sement volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 41-1- * 2675 p. 261v * 860
1651-01-00 * Feijo Joostes keurmeester generael vant gout ende silver ter saecke salaris ende expensen volgens specificatie ende liquidatie vande reeckenmeesters ordonnantie tot 21 £ -17- * 2675 p. 261v * 861
1651-01-00 * De samentlijcke extraordinaris heeren gecommitteerden inde Generaele Vergaderinge inden Hage bij anticipatie ordonnantie tot f 4000- * 2675 p. 261v * 862
1651-02-00 * Claude Fonteijne ordinaris Landtschaps drucker voor het drucken van sekere boecxken tot inwij[dinge] vande nieuwes geboude kercke in Feen- wolden doors D. Arnoldum Hachtingius gedaen volgens declaratie ende liquidatie ordonnantie tot f 118-4- * 2675 p. 261v * 863
1651-02-00 * Jan Willems mr. leidecker deser Landtschappe ter saecke geleverde waeren ende arbeijts loon verdient aent hoff van sijn Excellencie ende andersins volgens specificatie ende liquidatie vande reckenmeesters ordonnantie tot 323-19-4 * 2675 p. 261v * 864
1651-02-00 * De heeren D. van Aijlua, Johan van Aijlua, Fred. van Roorda, Haubois ende Beijma als gecommiteerde nae Groninghen, wegens vacatien ende expensen, bij hun Ed: opde voorschreven reijs gehadt ende uijtgeleght volgens declaratie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 611-14- * 2675 p. 262 * 865
1651-02-00 * De heeren J. v. Aijlua, Glinstra, Andringa ende Haubois als gecommitteerde nae het Landtschap Drenthe wegens vacatien ende expensen bij hun Ed: op de voorschreven reijs gehadt ende uijtgeleght volgens declaratie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 906-12-8 * 2675 p. 262 * 866
1651-02-00 * De heeren Johan van Aijlua ende Frederick van Roorda als gecommitteerde commissaris neffens d' reparatien gedaen aende academie binnen Franequer wegen vacatien ende expensen bij hun gedaen in twee reijsen volgens declaratie ende liquidatie der heeren reckenmeesters ord tot 147-19-0 * 2675 p. 262 * 867
1651-02-00 * Regnerus Ens oeconomus vande Universiteijt binnen Franequer ter saecke taffelhoudinge vanden 2en Novembris 1650 tot den 1en Februarij 1651 volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1579-16- * 2675 p. 262 * 868
1651-02-00 * Dirck Minnes schuijtemaker voor het leveren van calck opt Ooge, ende Claer Camper Brugge volgens liquidatie ende declaratie ordonnantie tot f 88-6- * 2675 p. 262 * 869
1651-02-00 * De commijs Hanenburgh ende Saco Siercx, ter cause tauxatie in cas van maintentenu voor heeren Pr. van Harincxma toe Slooten uijtgesproocken den 6e Febr 1651 tusschen Juffr. Houckien Hillama ende dese supplianten voor welcke de heeren Gedeputeerde hebben geinterveniteert ordonnantie tot 256-2- * 2675 p. 262v * 870
1651-02-00 * Freerck Hendricx tot Doccum voor 235 vacatie dagen vande opsicht vande Nieuwe zijl tot Doccum tegens 30 st. daechs facit ordonnantie 352-10- * 2675 p. 262v * 871
1651-02-00 * Nicolaus Winshemius s' Hoffs bode wegens eenighe exploicten, ten dienste vant Landt tegens de Commijs Hogenhuijs gedaen volgens specif. ende liquidatie der heeren rekenmeesters 5-16- * 2675 p. 262v * 872
1651-02-00 * Den deurwaerder Cornelis Hemert voor salarien ende expensen volgens commissie ten dienste vant Landt gedaen f 55-.- * 2675 p. 262v * 873
1651-02-00 * De samptlijcke gebuijren omtrent Hoekster poorte wegens reparatien aende brugge bij het Ammonitie huijs, wegens de quota t' Landtschaps raeckende ordonnantie tot 15-.- * 2675 p. 262v * 874
1651-03-00 * Thomas Lourens Asperen wegens het snijden vande Oldenburgerlandtsche ofte Jeversche gout glds figuren geaccordeert 10-.- * 2675 p. 263 * 875
1651-03-00 * Jacob Auckes mr. metselaer als aennemer vande nieuws bestede xvi roeden muijr aende Sassense wercken aldaer wegens het derde laeste termijn, des is daerinne gecortet drie en tachtich car. gld ses stuijvers thien pen. over twee voeten te cort gemaeckt, dus ordonnantie f 2583-6-6 * 2675 p. 263 * 876
1651-03-00 * Dirck Janssen olde schepen binnen Leeuwarden ter saecke van gelevert cooper ten dienste vant Landtschappe volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 39-0-8 * 2675 p. 263 * 877
1651-03-00 * De heeren Glinstra ende Haubois als commissarien wegens vacatien ende expensen bij hun over de opneminge vande stenen muijr tot Harlingen gehadt ende uijtgeleght volghens declaratie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 97-14- * 2675 p. 263 * 878
1651-03-00 * De magistraet der stede Harlingen wegens expensen bij haer op Ste. Pieters Hooghwater aende Landtschaps wercken gedaen volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 70-8- * 2675 p. 263 * 879
1651-03-00 * De heere dijckgraeff Glins ende secr. Rienstra wegens de opsicht ende expensen aende stenen muijr geaccordeert 150-.-. Deselve wegens expensen aende g[rot]e sijl verleght volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 7-18- * 2675 p. 263 * 880
1651-03-00 * Pieter Janssen s' Hoffs deurwaerder wegens eenighe diensten volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 60-10- * 2675 p. 263 * 881
1651-03-00 * Joh. Antonides vander Linden Med. Prof[es]sor binnen Franequer inde Accademie aldaer ter saecke expensen bij hem gedaen volgens specificatien ende quitantien, sampt liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 652-11- * 2675 p. 263v * 882
1651-03-00 * Mr. Harmen Saeckes leidecker vant maecken van een kuelse goote ende andersins aende Accademie binnen Franecquer volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 267-6- * 2675 p. 263v * 883
1651-03-00 * Jetse Riencx wegens het kopen vande Bentumer steen aent Hoff van Sijn Ex. 46-.- * 2675 p. 263v * 884
1651-03-00 * Trijntie Gijsberts wegens het leveren van eenighe stoffen in het stael vande gewaldighe te gebruijcken volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 30 £ * 2675 p. 263v * 885
1651-03-00 * Hendrich Ruijsch ordinaris clercq wegen dese provincie in Graven hage ter saecke schrijffloon van twee resolutie boecken het eene boeck van Julij ende eijndigende met ultimo decembris 1649 ende het ander van primo Januarij 1650 eijndigende met ultimo Junij des seluen jaers volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 613 £ * 2675 p. 263v * 886
1651-03-00 * Jelger Hiddes bouwmeester binnen Doccum volghens contract met de heeren met de heeren D. van Aijlua ende Itskema den 20en Martij 1650 als commis. tot de nieuwe zijl binnen Doccum, volgens wegens geleverde materialen, arbeijts loon als andersins volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 322-15- * 2675 p. 264 * 887
1651-03-00 * Gijsbert Sijbes mr. boeckvercooper binnen Leeuwarden ter saecke van 19 geleverde boecken van Reide ende vanden heere vande Sande volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 45 £ * 2675 p. 264 * 888
1651-03-00 * Eelckien Feijckes weduwe van w. Jacob Lents ter saecke geleverde laeckens ende andersins volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 45 £ * 2675 p. 264 * 889
1651-04-00 * Dr. Wilhelmus Ghemmenich bouwmeester deser Landtschappe ten profijte vande burgemeester van Enckhuijsen ter saecke geleverde brandt emmers inde jaere 1646 volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 60 £ * 2675 p. 264 * 890
1651-04-00 * De beijde camerboden deser Collegie voort schoonmaecken der seluer hun jaerlijcks geaccordeert 115 £ , bode * 2675 p. 264 * 891
1651-04-00 * Fedde Riencx ende Meijnert Johannis leijdecker woonende binnen Sneeck als aennemers vande nieuwe toorn, ende de Craeck inde kercke tot Heemlum wegens het maecken ende voltrecken der selver, volghens acte van opneminge der heeren commissarien Johan van Aijlua ende Haubois, deselve noch resterende f 641-.- * 2675 p. 264v * 892
1651-04-00 * De olde hopman Andries Harckes wegens het leveren van 1460 lb keersen ten dienste vant Landt volghens specificatie vande heeren rekenmeesters ijder pond tegens 6 st. facit 438 £ * 2675 p. 264v * 893
1651-04-00 * De E. heeren gecommitteerden van hun reijse ende tachtig daegen vacatien sampt reijscosten heen ende weder inden Hage als mede rou tot de begraffenisse van sijn Hoocheijt als boden ende andersins boven d' 4000 £ noch d'somma van elleff duijsent vijff hondert vijff ende t zeventich £ negenthien st. 4 pen. volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ord tot 11575-19-4 * 2675 p. 264v * 894
1651-04-00 * De E. heeren Johan van Aijlua ende C. Haubois als commissarien van Hemelumer thoorn vacatien ende expensen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 124-19- * 2675 p. 264v * 895
1651-04-00 * Dirck van Vierssen oltste camerbode van desen Collegie ter saecke expensen ende verdiensten zedert den 1en Novembris 1650 tot den 1en Maij 1651 volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 320 £ * 2675 p. 265 * 896
1651-04-00 * Mr. Jan Prigge wegens het leveren van 26 effigies vande geboorte des jongen princen van Orangien ijder tot 12 £ 312 £ * 2675 p. 265 * 897
1651-04-00 * Jan Sondach mr. messemaecker binnen Leeuwarden ter saecke van een dosijn pennemessen ordonnantie tot 8-8- ijder tot 14 st. gereckent * 2675 p. 265 * 898
1651-04-00 * De weduwe van Samuel Raguenaus van geleverde enckt volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 17 £ 16- * 2675 p. 265 * 899
1651-05-00 * Evert Feijckes mr. cuijper deser Landschappe ter saecke geleverde waeren aent Landtschaps huijs als opt Blockhuijs volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 43 £ 12- [ in de marge: Walrich] * 2675 p. 265 * 900
1651-05-00 * Mr. Jucke Doedes glaesmaecker deser Landtschappe ter saecke geleverde glaessen ende repareeren tot dienst vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 240-2- * 2675 p. 265 * 901
1651-05-00 * Sijbrandt Pijters mr. metselaer deser Landtschappe ter saecke arbeijts loon ten dienste vant Landt soo op sijn Excellencie Hoff als Collegie, Cancelarie ende andersins volgens specificatie ende liqudatie vande heeren reckenmeesters tot 253-12- * 2675 p. 265v * 902
1651-05-00 * Roeliff Janssen mr. slotmaecker deser provincie ter saecke geleverde slodtwercken als arbeijtsloon volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 165-10- * 2675 p. 265v * 903
1651-05-00 * Freerck Crijns mr. timmerman deser Landtschappe ter saecke arbeijtsloon ende andersins volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 244-3-8 * 2675 p. 265v * 904
1651-05-00 * Sijoerdt Elckes mr. wijldraijer deser provincie ter saecke arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie als vooren ordonnantie tot 39-0- * 2675 p. 265v * 905
1651-05-00 * Gijsbert Lourens mr. cooperslager binnen Leeuwarden ter saecke geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie ordonnantie 13-4- * 2675 p. 265v * 906
1651-05-00 * Ipe Jochems isercramer ende leverancier deser Provincie van verschijden iserwercken volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 332-8- * 2675 p. 256v * 907
1651-05-00 * Gerrijt Jipes Landtschaps mr. kistemaecker ende holtcooper ter saecke geleverde waeren als arbeijtsloon volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 450-18-; Jacob Diemers mr. smidt deser provincie ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatien ende liquidatie als boven ordonnantie tot 725-5-10 * 2675 p. 266 * 908
1651-05-00 * Agge Eidtses burgemeester binnen Franecquer ter saecke geleverde calck, stienen ende andere waeren ten dienste vant Landt aende Accademie aldaer volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 546-1- * 2675 p. 266 * 909
1651-05-00 * Harmen Abbes mr. metselaer binnen Franeker ter saecke arbeijtsloon ten dienste vant Landt aende Accademie ende het nieuwe werck aldaer volgens specificatie ende liquidatie als vooren ordonnantie tot 479-17-8; Hartman Sijbrandts mr. glaesmaecker binnen Franeker ter saecke geleverde glaessen aende Accademie ende het nieuwe werck volgens specificatie ende liquidatie als boven 251-12-8 * 2675 p. 266 * 910
1651-05-00 * Philippus Nicasius mr. steenhouwer binnen Franeker ter saecke geleverde hardt steenen ende arbeijtsloon als anders verdient aende Accademie ende het nieuwe werck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 243-16-; Poppe Jacobs mr. smidt binnen Franecker ter saecke als boven volgens specificatie als liquidatie als vooren ordonnantie tot 236-4-8 * 2675 p. 266v * 911
1651-05-00 * Hendrick Lieves isercramer tot Franecker ter saecke geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 196-15- * 2675 p. 266v * 912
1651-05-00 * Cornelis Claessen mr. timmerman binnen Franeker ter saecke arbeijtsloonen ten dienste vant Landt aende Accademie ende het nieuw werck aldaer voorts als boven verhaelt 404-17 * 2675 p. 266v * 913
1651-05-00 * Aucke Johannes mr. slotmaecker binnen Franecker ter saecke gelevert iserwerk slotten ende andersins aende Accademie, Burs ende het nieu werck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren verhaelt 444-9- * 2675 p. 266v * 914
1651-05-00 * Hendrickus Schootanus mr. steenhouwer binnen Leeuwarden, als noch bij anticipatie vant maecken vande poort aen sijn Excellencie Hoff op d' ontfanger Axma ordonnantie tot 1000 £ * 2675 p. 267 * 915
1651-05-00 * Oltger Claessen herberghier bij de Schouw wegens eenighe jaeren onderholdinge vande brugge bij sijn hiem leggende volgens specificatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 84-6-8 * 2675 p. 267 * 916
1651-05-00 * Roeleff Lieuwes sijlvester van Munckezijl wegens vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 227-.- * 2675 p. 267 * 917
1651-05-00 * Hendrick Ruijsch clercq ter griffie van haer Ho. Mo. wegens drie maenden schrijffloon, loopende van den 1en Octobris tot den 1en Jan. 1651 volgens declaratie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 719-12-. Deselve wegens als voorschr. lopende vanden 1en Januarij voorschr. tot den 1en Aprilis 1651 daer aen volgende volgens declaratien ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1146-4- * 2675 p. 267 * 918
1651-05-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtschaps ende Academiae boeckedruicker binnen Franeker gedruckte disputatien cedullen als andersins volgens requeste ende motiven daerinne geroerdt sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 328-10- * 2675 p. 267 * 919
1651-06-00 * Mr. Gerrijt Ipes holdtcooper ende kistemaecker deser Landtschappe ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloonen volgens verscheijdene specificatien sampt liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 980-19-12 * 2675 p. 267v * 920
1651-06-00 * De Ed. Mo. heeren Oeno van Grovestins, Sijdts van Osinga ende Joannes van Crack mede Staten Generael wegen dese provincie ijder heer tweehondert ende t' sestich caroli guldens negen st. ter saecke rouw clederen totte begraffenisse van Sijn Hoochheijt volgens specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 793-7- * 2675 p. 267v * 921
1651-06-00 * De deurwarder Douwe Lamberts ter saecke salarien ende expensen int achter haelen ende apprehenderen van Sierck Siccama ende wederom opt Blockhuijs te brengen volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 197-10- * 2675 p. 267v * 922
1651-06-00 * Claes Dommerts herberghier tot Franequer wegens verteringhe ende expensen bij de Ed. M. heeren Johan van Aijlua ende dr. Epeus Oosterzee als commissarien opt Sinodus, vanden 26en Maij tot den 4en Junij binnen Franeker t' sijnen huijse met haer bij hebbende gasten gedaen 311-.- [in de marge: den 21en dito dese ordonnantie herschreven vermits d voorige is te soecken geraeckt] * 2675 p. 267v * 923
1651-06-00 * Otto Viglius wegens schrijffloon voor eenighe heeren vande extraordinaris gecommitteerde inde groote vergaderinghe in s' Gravenhaghe, volghens declaratie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot f 2269-16- * 2675 p. 268 * 924
1651-06-00 * Warner Ruierts kuiper ter saecke geleverde pompe ende gooten tot dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 7-13-0 * 2675 p. 268 * 925
1651-06-00 * Aeltie Ernstes weduwe van w. Hendrick Duieff ter saecke gelevert kalck ende steenen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 237-2-8 * 2675 p. 268 * 926
1651-06-00 * Hendrick Ruisch clercq deser provintie in s' Gravenhage ter saecke schrieff loon ten dienste vande heeren extraordinaris gecommitteerden inde maenden Januarij, Februarij ende Martij verleden volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1643-16- * 2675 p. 268 * 927
1651-06-00 * Bernhardus Sijlvius ende Sibrandus Atsma resp. praedicanten tot Lutkewirum ende Oosterend resp. als gecommitteerde uijt de deputaten Sinodi huius Provinciae nae s' Gravenhaghe ende Leijden resp. over het collegialiter visiteren vande nationale Sinodale geschriften ende papieren ordonnantie geaccordeert 140-.- * 2675 p. 268 * 928
1651-06-00 * De Ed: heeren Johan van Aijlua ende Fredrick van Roorda als commissarien vande nootwendige reparatien aende Accademie binnen Franecker gedaen volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 80-9- * 2675 p. 268v * 929
1651-06-00 * D. Christophorus Munsterus professor Log. binnen Franequer wegens transport gelt geaccordeert 150-.- * 2675 p. 268v * 930
1651-06-00 * Daniel Eilshemius predicant tot Birdaardt tot betalinge van een nieuw glas in haer kercke 25 £ * 2675 p. 268v * 931
1651-06-00 * Nicolaus Arnoldus Theologie professor inde Universiteijt tot Franeker wegens transportgelt geaccordeert 150 £ * 2675 p. 268v * 933
1651-06-00 * De Ed. heeren Johan van Aijlua ende dr. Epeus Oosterzee ter saecke vacatien ende expensen gevallen opt Sinodus binnen Franecker gehouden den 27en Maij verleden volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 74 £ * 2675 p. 268v * 934
1651-06-00 * Nicolaus Wieringa Landtschaps schilder ter saecke waeren ende arbeijtsloonen volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 423-4- * 2675 p. 268v * 935
1651-06-00 * Evert Feijckes mr. kuijper ter saecke geleverde waeren ende arbeijts loonen aent Landt verdient volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 47-16- * 2675 p. 269 * 936
1651-06-00 * Idtzen Hendricx cum socijs als pachters vande soete wijnen Maij 1650 geexpireert, wegens de peijl hen van Wijgher Jacobs cum socijs als affgaende pachters competerende van welcke sij niet conden becomen, ergo ordonnantie tot f 280-.- * 2675 p. 269 * 937
1651-06-00 * Tiepcke Douwes mr. steenhouwer deser Landtschappe ter saecke geleverde Bentumer steen sampt arbeijts loon ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 247-8- * 2675 p. 269 * 938
1651-06-00 * Pijter Simons holtcooper tot Franequer ter saecke gelevert holt aende Accademia, Burs ende nieuwerck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 416-6- * 2675 p. 269 * 939
1651-06-00 * Pijter Tietes glaesmaecker ende isercramer tot Franeker ter saecke geleverde iserwerck als gemaeckte glaesen aende Accademie aldaer volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters 688-14-12 * 2675 p. 269 * 940
1651-06-00 * Mevius Pijters Accademiae pedellus tot Franeker ter saecke van een gemaeckte stoel inde Accademiae volgens verclaringe vande heeren commissarien onder sijn specificatie staende ende liquidatie vande heeren ordonnantie tot 110 £ * 2675 p. 269 * 941
1651-06-00 * De heeren Frederick van Roorda ende Alle van Burum als commissarien vande occulare inspectie te nemen vande Landtschaps wercken soo tot Harlingen ende Maccum volgens declaratie van vacatien ende expensen ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 135-6- * 2675 p. 269v * 942
1651-06-00 * Lieuwe Douwes Landtschaps smidt binnen Dockum ter saecke van gelevert 5542 ponden ijserwerck het pondt gerekent tegens 3 st 4 pen. aende zeetonnen volgens verclaringe vande tonnemeester Marswal ende Thonis Riemers volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 901-11-8 * 2675 p. 269v * 943
1651-06-00 * Mr. Sijbrandt Pijters Landtschaps metselaer ter saecke arbeijtsloon ende expensen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 69-5-. Den 2en Julij de selve ter saecke voorschreven volgens verscheijdene specificatien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 651 £ -6- * 2675 p. 269v * 944
1651-07-00 * Allart Heixan sepier deser Landtschappe tot copinge van 6 schuijten turff ijder tegens 14 £ voor den jaere 1651 ordonnantie ter somma van f 84-.- * 2675 p. 270 * 945
1651-07-00 * De leveranciers in s' Gravenhaghe wegens geleverde waeren tot de heraults rock volgens specificatien ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 453-4- * 2675 p. 270 * 946
1651-07-00 * Biltius Erici ende Joannes Hilarij predicanten tot Holwart ende Nijkerck t samen voor hare gedaene expensen ende oncosten geaccordeert de somma van f 50-.- * 2675 p. 270 * 947
1651-07-00 * Mathijs Pijters coster deser steede ter saecke van verteeringe tot sijnen huijse gedaen den 20en Maij verleeden over d' beroepinge van ds. Aernolda van Beetgum als predicant tot professor is beroepen tot Franecquer volgens verclaeringe vande curatoiren der Accademia ord tot 74 £ * 2675 p. 270 * 948
1651-07-00 * Arnolda * 2675 p. 270 * 949
1651-07-00 * De Ed. heeren Oene van Grovestein Sijds van Osinga ende Johannes van Crack ter saecke extraordinaris vacatien ende expensen inde groote vergaderinge hun geaccordeert volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 580 £ * 2675 p. 270 * 950
1651-07-00 * Philippus Nicasius mr. steenhouwer tot Franecquer ter saecke geleverde hardtsteen aende Accademia aldaer volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie 10 £ 8- * 2675 p. 270 * 951
1651-07-00 * Dirck Sioerdts Ens burger faendrich binnen Leeuwarden ter saecke geleverde waeren tot dienst vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 40 £ * 2675 p. 270v * 952
1651-07-00 * Pijbo Oubles schuite voerder ter saecke van gelevert eeckenholt soo opt Landtschaps huijs als opt Collegie volgens verclaringe vande respective camerboden, sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1042 £ -6- * 2675 p. 270v * 953
1651-07-00 * Claes Popckes cum socijs t' samen Landtschaps turffdragers ter saecke vant opdragen vant bovengemelte holdt haer geaccordeert volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 118-15- * 2675 p. 270v * 954
1651-07-00 * De majoor Evert Boner ter saecke van 32 pondt bussecruijt ende 2 bosschen lonte gebruijckt int affreijsen van sijn Excellencie tot der schietinge volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 21 £ -18- * 2675 p. 270v * 955
1651-07-00 * Pijter Sijmons holdtcooper tot Franecquer ter saecke gelevert holdt aende Accademia volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 15 £ -18- * 2675 p. 270v * 956
1651-07-00 * Pijter Tietes glaesmaecker ende isercramer binnen Franecquer ter saecke geleverde waeren aende accademiae volgens specificatie ende liquidatie ordonnantie 41-19- * 2675 p. 271 * 957
1651-07-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franeker ter saecke van sijn taffel holdinge vanden eersten Februarij 1651 tot den 3en Maij verleeden volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1492-8- * 2675 p. 271 * 958
1651-07-00 * Liuwe Hessels mr. wagenmacker deser Landtschappe ter saecke geleverde croodwagens ende andersins volgens specificatie ende liquidatie ordonnantie tot 62-2- * 2675 p. 271 * 959
1651-07-00 * Eelckien Feijckes weduwe w. de bouwmeester Jacob Lens over geleverd groen laecken ende galon volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 76-14 * 2675 p. 271 * 960
1651-07-00 * Roeleff Janssen mr. slotmaecker deser Landtschappe ter saecke arbeijtsloon ende gelevert iserwerck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 18-18- * 2675 p. 271 * 961
1651-07-00 * Outger Claessen schouwman wegens de tol der soldaten des cap[itein]s Jan van Roorda int marcheren nae Steen wijck ordonnantie tot 5-14- * 2675 p. 271 * 962
1651-07-00 * De burgemeester Agge Eidses woonende binnen Franeker ter saecke geleverde kalck ende steenen tot dienste vant Landt gebruijckt aende Accademiae ende anders volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 247-12- * 2675 p. 271v * 963
1651-07-00 * Cornelis Claessen mr. timmerman tot Franequer ter saecke van arbeijts loon tot dienste vant Landt aende Accademiae ende het nieuw werck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 124-10-8 * 2675 p. 271v * 964
1651-07-00 * Aucke Johannes mr. slotmaecker tot Franeker ter saecke gelevert iserwerck ten dienste voorschreven volgens specificatie ende liquidatie vande heeren voorschreven ordonnantie 17 £ 7-0; Mr. Harmen Abbis metselaer binnen Franeker ter saecke voorschreven ende geliquideert als voren ordonnantie tot 289-1-8; Poppe Jacobs mr. smidt binnen Franeker ter saecke geleverde iserwerck ende arbeijtsloonen tot dienste als vooren ordonnantie tot 289-1-8 * 2675 p. 271v * 965
1651-07-00 * Poppe Nannes ferwer binnen Franeker ter saecke ferwen ende arbeijtsloonen aende Accademiae ende het nieuw werck volgens specificatie ende liquidatie 120 £ - * 2675 p. 271v * 966
1651-07-00 * Sijbe Tiercks rentemeester binnen Leeuwarden ter saecke gelevert sement ten dienst vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 34-3-8 * 2675 p. 272 * 967
1651-07-00 * Jan Sondach mr. messemacker binnen Leeuwarden ter saecke van een dosijn geleverde pennemessen tot dienst vant Landt ordonnantie tot 8-8- * 2675 p. 272 * 968
1651-07-00 * Nicolaus Wieringa Landtschaps schildenaer ter saecke geleverde waren als arbeijtsloonen volgens specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 64-18-; Mr. Jucke Doedes Landtschaps glaesmaeker ter saecke geleverde glaessen ende arbeijtsloon volgens specificatien ende liquidatie vande voorschreven heeren ordonnantie tot 162-14-; Mr. Gerrijt Eipes Landtschaps kistemaecker ende holtcooper ter saecke arbeijtsloon ende gelevert holt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren voornoemd 245-8-8 * 2675 p. 272 * 969
1651-07-00 * Freerick Crijns mr. timmerman deser Landtschappe ter saecke arbeijtsloon ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 205-16- * 2675 p. 272 * 970
1651-07-00 * Claes Pijters mr. anticksnider deser Landtschappe ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 47-16- * 2675 p. 272v * 971
1651-07-00 * Jan Willems mr. leidecker deser Landtschappe ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 88-0-12; d' Selve Jan Willems ter saecke van een halff jaer arbeijtsloon ende tractament volgens het handtschrift volgens liquidatie van de voorschreven heeren 36 £ * 2675 p. 272v * 972
1651-07-00 * Jacob Fungers mr. lijnslager deser Landtschappe ter saecke gelevert tou ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 48 £ * 2675 p. 272v * 973
1651-07-00 * Ipe Jochums isercramer binnen Leeuwarden ende leverantsier deser Landtschappe volgens verscheijdene specificatien ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 223-17-14 * 2675 p. 272v * 974
1651-07-00 * De erffgenamen van Bauck Eelckes weduwe van Tierck Hilles in leven zijll bewaerster van Nesser zijl bij Accrum wegens reparatien aende voorschreven zijll gedaen volgens specificatien ende liquidatie der heeren rekenmeesters tot f 109-18- * 2675 p. 273 * 975
1651-07-00 * Thomas Asperen mr. goudtsmidt ende iser snijder vanden Landtschaps munte, wegens verscheijdene moeite ende expensen buijten sijn ampt gedaen geaccordeert 100-.- * 2675 p. 273 * 976
1651-07-00 * De heere Abraham van Schurmans mede gecommiteerde ter groote vergaderinge der Staten Generael in s' Gravenhage ter saecke vacatien ende dach gelden gelijck andere heeren hebben genoten volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 645 £ * 2675 p. 273 * 977
1651-07-00 * Nanne Janss koeckebacker binnen Franeker als vercooper van twee camers staende aldaer opde Schilbank voor het labiratorium bijden Ed. heeren commissarien Johan van Aijlua ende Frederick van Roorda, wegen het Landt gecoft ter somma van drie hondert drie ende t' zeventich golde guldens ende een rosenobel in specie tot een propijn volgens reversael daeraff sijnde volgens appoinct vant Collegie dus -- (niet ingevuld) * 2675 p. 273 * 978
1651-07-00 * Schelte Sijtses ter saecke geleverde steenen ende estricken ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 129-12-8 * 2675 p. 273 * 979
1651-07-00 * Jacob Dimers mr. smidt deser Landtschappe ter saecke gelevert iserwerck ende arbeijtsloon ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 407-8-12 * 2675 p. 273v * 980
1651-07-00 * Feijo Joosten keurmeester generael deser provincie een geheel jaer turffgelt nu Jacobi sullende vervallen 22 ggld * 2675 p. 273v * 981
1651-07-00 * De Ed. heeren Johan van Aijlua ende Fredrick van Roorda als commisarien ter saecke vacatien ende expensen over het coopen van twee camers ende het besteden vande muijr ende poorte sullende geboudt worden voor het Labriatorium binnen Franeker volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 141-15-8 * 2675 p. 273v * 982
1651-07-00 * Ipe Meijnnerts aennemer vande steenen muijr buijtten Harlingen d' eerste dardepart van sijn aengenomen werck ofte vijfthiende halue roede muijr ordonnantie tot 2513-6-5 * 2675 p. 273v * 983
1651-07-00 * Ds. Pierius Joannis Ecclasiastes in Oosterlittens ende tegenwoordich Deputatorum Sinodi bursarius over een halff jaer tractament Jacobi 1651 verschenen ordonnantie 150 £ * 2675 p. 273v * 984
1651-08-00 * Lambert Harmens ende Wijbrant Douwes, omme te bekeren aen Pieter Beernts, Goijtien Haijes, Hendrick Egberts ende Melle Martens elcx twaelff car. gld ende selffs ses £ wegens de diensten over het tellen van het Landtschapste hout gedaen ende alsoo te samen ordonnantie tot 60 £ * 2675 p. 274 * 985
1651-08-00 * Jelmer Feijckes mr. borduirwercker ter saecke van het borduiren van twee cussens voorde secretaris vande Staten vant Landt gemaeckt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 30 £ * 2675 p. 274 * 986
1651-08-00 * Viglius Cornelij ende Matthias Walsueer predicanten in Leeuwarden ende Franeker als gecommiteerde uijt den Sinodo omme te gaen nae de groote vergaderinghe in s' Gravenhage wegens haer vacatien ende expensen t'samen geaccordeert 200 ggld * 2675 p. 274 * 987
1651-08-00 * Tierck van Mensenborch wegens eenighe geleverde waeren opt Collegie zoo van tinnen candelaers als inckthoornen volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 56 £ -12-. Deselve ter cause ut supra op het Landtschaps huijs 82-10- * 2675 p. 274 * 988
1651-08-00 * Lieuwe Janssen als aennemer vande xxviii roeden nieuwe dubbelde pael inde Lemmer, ijder roede aengenomen voor clxiii L ende alsoo een dardepart volgens besteck dus ordonnantie tot 1521-6-8 * 2675 p. 274 * 989
1651-08-00 * Sijoerdt Elckes mr. draijer ter saecke gedraeijde wercken ten dienste vant Landt ordonnantie tot 10 £ * 2675 p. 274v * 990
1651-09-00 * Joannes Vomelius predicant tot Leeuwarden als correspondent opt Noordt Hollantsche Sinodus in augusto laestleden binnen Haerlem gehouden, wegens vacatien ende expensen over deselve 50 £ * 2675 p. 274v * 991
1651-09-00 * Lolcke Janss olde burgemeester tot Doccum als aennemer vande reparatien aende Bergumer dam voor de somme van f 980- * 2675 p. 274v * 992
1651-09-00 * Frederick van Inthiema senior mede gecommiteerde in de groote Generaele Vergaderinge in s' Gravenhage geaccordeert noch 19 dagen vacatien zijn Ed. noch competerende a 10 £ daegs ordonnantie tot f 190-.- * 2675 p. 274v * 993
1651-09-00 * Epe Meijnerts aennemer vande steenen muijr buijten Harlingen het tweede termijn van sijn aengenomen werck volgens verclaeringe vande heeren commissarien ordonnantie tot 2513-6-5 * 2675 p. 274v * 994
1651-09-00 * Lolcke Janssen olde burgemeester der stede Doccum ter saecke gelevert tou ten dienste vant Landt aende zee tonnen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 161-13-8 * 2675 p. 274v * 995
1651-09-00 * De heere dr. Hans van Wijckel mede Rade van State in s' Gravenhage wegen dese Provincie ter saecke exterordinaris diensten gedaen inde Groote Vergaderinge geaccordeert volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 425 £ * 2675 p. 275 * 996
1651-09-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franeker ter saecke van sijn taffelholdinge vanden 3en Maij verleden tot den 2en Augusti verschenen volgens affreckeninge ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1274 £ * 2675 p. 275 * 997
1651-09-00 * Jan Harmens Monsma sweertfeger deser Landtschappe, ter saecke geleverde degens ende houwers aende heere holtvester Burmania ende sijn adsistenten volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 144 £ * 2675 p. 275 * 998
1651-09-00 * Harmen Saeckes leijdecker tot Harlingen, over geleverde materialen ende verdient arbeijts loon aende Accademie tot Franeker volgens specificatie verclaringen vande bouwmeester Ghemmenich ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 748-11- * 2675 p. 275 * 999
1651-09-00 * Dnus. Joannes Cloppenburg Theologie professor tot Franequer een honorarium geaccordeert wegens het geoffereerde Compendiolum Socinianismi Confutatum tot 100-.- * 2675 p. 275 * 1000
1651-09-00 * Claes Dommerts wegens verteringe der heeren curatoren over de introductie vande heeren professoren ordonnantie tot f 259-10- * 2675 p. 275v * 1001
1651-09-00 * Gerrit Thijssen Colthoff lakencoper binnen Leeuwarden voor leverantie van laken opt gedemolieerde Blockhuijs volgens specificatie ende liquidatie f 100-0-10 * 2675 p. 275v * 1002
1651-09-00 * Claes Pieters mr. antijck snijder van derthien gemaeckte stoelen opt gedemolieerde Blockhuijs volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 92-.- * 2675 p. 275v * 1003
1651-09-00 * Dirck Sioerts burger vaandrich voor leverantie van eenige waren opt Blockhuijs volgens declaratie ende liquidatie ordonnantie van f 51-4- * 2675 p. 275v * 1004
1651-09-00 * Jan Pieters borduijrwercker voor het leveren ende borduijren van 12 stoelen met zijn annexen opt Blockhuijs volgens declaratie ende liquidatie f 111-.- * 2675 p. 275v * 1005
1651-09-00 * Thomas Lourens Asperen stempelsnijder wegens het snijden van het Landtschaps wapen voorde Itighmeester 12 £ * 2675 p. 275v * 1006
1651-09-00 * De deurwarder Epo Bauckes Reen ter saecke expensen ende vacatien over het confinneren van Hepcke Wijbrants Britsma ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 125 £ 10-0 * 2675 p. 275v * 1007
1651-09-00 * Sioerd Jenties cuijper ter saecke geleverde masten ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie der heeren reckenmeesters ordonnantie tot 22-10- * 2675 p. 276 * 1008
1651-09-00 * De Ed. heeren Ulbe van Aijlua ende heere ontfanger Fredrick van Grovestein als coopers des Landtschaps landen, ter saecke ondermate, ses ggld rente ende een koegras bij rappoort vanden heeren Andringa ende F. v. Roorda als commissarien hun eens geaccordeert, voor haer voorschr. praetensen, volgens appoint. d dato den 12 deses ordonnantie 695 ggld * 2675 p. 276 * 1009
1651-09-00 * De heere Carel van Roorda als dijckgraeff vande Leppedijck ter saecke van veerthien jaren ordinaris subsidie ijder jaer tegens 52 £ loopende totten jare 1651 omme daer wt te vervallen de extraordinarise costen soo de verledene winter tegens de hooge watervloed als dese somer tot de nodige ende swaere reparatie vande selve dijck aengewendt ordonnantie tot f 728-.- * 2675 p. 276 * 1010
1651-09-00 * Lieuwe Jans aennemer vande 28 roeden dubbelde pael inde Lemmer aende haven wegens het tweede termijn sijner aengenomene wercken volgens besteck ordonnantie tot f 1521-6-8 * 2675 p. 276 * 1011
1651-09-00 * Pieter Obbes aennemer van acht roeden losse pael aldaer de gerechte helfte sijner bedongene arbeits loon volgens besteck tot 372-.- * 2675 p. 276 * 1012
1651-09-00 * Jan Janssen Coopmans bode op Embden weges een missive over te brengen vande magistraet van Embden 6-.- * 2675 p. 276 * 1013
1651-09-00 * Gerard Oetzes deurwaerder wegens vacatien ende expensen over het vervolgen vande uitgebroockene pachters volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 71-10- * 2675 p. 276v * 1014
1651-09-00 * Arnoldus Schuijringa Eccles. Arumeus als gecommiteerde op Sinodus in septembris tot Utrecht gehouden ordonnantie tot 50 £ * 2675 p. 276v * 1015
1651-09-00 * De heeren dr. Joannes Bouricius ende Coppens als gecommitteerde opde visitatie der forten Delffzijl, Langackerschans, Bellingwolder schans, t' fort op de Bourtange ende Lier-oort volgens resolutie vande Staten vant Landt in dato 26en April: 1651 in conformite vande declaratie ende liquidatie de heeren rekenmeesters ordonnantie tot 782-10- * 2675 p. 267v * 1016
1651-09-00 * Thijs Janszn ende Carst Arnts beijde ordinaris boden deser Provincie ter saecke hun gedaene reijse inden Hage met d' heeren extraordinaris gecommitteerden soo vacatien ende costpenningen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 599-13- * 2675 p. 267v * 1017
1651-09-00 * De heere Scheltema voor 88 dagen 880 £, De heere Andree voor 48 dagen 480 £. De heeren Axma voor 66 dagen 660 £, De knechten te samen 101 £ voor expensen aende armen in Hage 291 £ 10 st 10 penn. ende alsoo te samen volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters de heeren als extra ordinaris gecommitterde inde illustra vergaderinge aldaer geacordeert 2412-10-10 * 2675 p. 267v * 1018
1651-09-00 * Joachimus Franaelius Med. professor tot Franequer wegens transport gelt geaccordeert 300-19- * 2675 p. 267v * 1019
1651-09-00 * De heere Oosterzee wegens vacatien ende expensen over de oculaire inspectie ende bestedinge vande nootwendige reparatien aende burse volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 91-19- * 2675 p. 267v * 1020
1651-10-00 * Dominee Joannem Wemerum predicant tot Marrum ende Nieuwkerk ter saecke sijner diensten ende moijte over het bevorderen ende bij een brengen van alle Sijnodale acten in alle Sijnoden deser Procincie sedert d' reformatie voor gevallen ende genomen, een voor al tot een honorarium vereert 150 £ * 2675 p. 277 * 1021
1651-10-00 * De Ed. heeren extraordinaris gecommiteerden d welcke inde Groote Vergaderinghe wegen dese Provincie in s' Gravenhage hebben tot dienste vant Landt aldaer gevaceert, ter saecke vacatien ende expensen volgens specificatie ofte declaratie sampt liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 8 duijsent 8 hondert t zeventich £ 8870-.- * 2675 p. 277 * 1022
1651-10-00 * De Ed. heeren Frederick van Roorda ende Alle van Burum als geordonneerde commissarien vant repareren van Kiesterzijl, ter saecke vacatien ende expensen volgens declaratie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 98-16- * 2675 p. 277 * 1023
1651-10-00 * De heere Willem van Haren gecommiteerde inde generaliteijts reecken camer over 86 dagen vacatien wegens de besoignes inde Illustre Vergaderinge in s' Gravenhage ende 200 £ daeronder vande begraffenisse van sijn Hoocheijt volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters loopende voorschreven 86 dagen vanden 27en xbris 1650 tot den 22 Martij 1651 dus ordonnantie tot 630 £ -.- * 2675 p. 277 * 1024
1651-10-00 * Anne Egberts woonende op Suijrhuijsterfeen ter saecke acht ende t' sestich schuijten tot achtehalue ggld soo opt Landtschaps huijs, Collegie sijn Excellencie Hoff als Accademie binnen Franeker volgens recepissen inde jaere 1650 als in April 1651 verleden volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 714 £ * 2675 p. 277v * 1025
1651-10-00 * Justus Beilanus predicant inden dorpe Tinnaerd, ter saecke van sijn gedaene reijs op d' correspondentie gehouden tot Schedam in Suijd Hollandt ordonnantie tot 50 £ * 2675 p. 277v * 1026
1651-10-00 * Jan Johannis glaesmaecker tot Bergum wegens een glas bij ons aende kerck van Hardegarijp vereert ende gelevert 25 £ * 2675 p. 277v * 1027
1651-10-00 * Petrus Marswal Landtschaps tonnemeester ter saecke oncosten ende expensen over t' maecken van twee nieuwe zeetonnen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 604-5- * 2675 p. 277v * 1028
1651-10-00 * Freerck Gerckes ter saecke vant maecken vande vergulten van een nieuwe weerhaen staende ofte gebracht opde Friese Caep staende op Schiermoncke Oogh volgens liquidatie vande reckenmeesters ordonnantie 42 £ * 2675 p. 277v * 1029
1651-10-00 * Dirck van Viersen oudste camerbode wegens expensen ende verdiensten bij hem aent Landt gedaen, wegens specificatie ende liquidatie der heren reeckenmeesters ordonnantie tot 280-12-. Claes Rijcx ter cause ut supra loopende van Meij tot Allerheijligen 1651 231-.- * 2675 p. 278 * 1030
1651-10-00 * Carel Hanses portier van Hoecksterport voort in ende wtsluijtten der reijsende boden deser Provincie hem geaccordeert s' jaers op Alderheijligen ordonnantie 10 £. De weduwe van Jorrijt Hemmes gewesene portier vande Cruijssepijp wt supra 10 £. Douwe Jacobs portier van Wirdumerpoort wt supra 10 £. Johannes Abbis portier vant Schaverneck wt supra 10 £. Tiaerd Claessen portier van Vrouwenpoort wt supra 10 £ * 2675 p. 278 * 1031
1651-10-00 * Jiske Simons wegens geleverd touw ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 15-2- * 2675 p. 278 * 1032
1651-10-00 * Laurentius Banck professor juris tot Franequer ter saecke zeecker offererde boexken geintituleert Taxa Cancellaria Apostolica een honorarium ordonnantie tot 150 £ * 2675 p. 278 * 1033
1651-11-00 * De heere Anchises van Andela Gecommiteerde in de Raede van Staete wegens dese Provincie, ter saecke 86 dagen vacatien, die sijn E. inde extraordinaris vergaderinghe in s' Gravenhage heeft gehadt volgens liquidatie der heeren rekenmeesters des daeghs tegens vijff car. gld gereeckent ende alsoo ordonnantie tot 430 £ * 2675 p. 278v * 1034
1651-11-00 * Hendricus Schotanus burger hopman binnen Leuwarden ende mr. steenhouwer ter saecke als reste van meerder somma vant maecken der poorten als andersins aen sijn Excellencie hoff ende huijsingen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1218 £ * 2675 p. 278v * 1035
1651-11-00 * De heeren Frans van Eijsinga ende sijn Ed. mede gecommiteerden wegens dese Provincie, ter saecke met hun 7 heeren ijder 20 daegen vacatien ende gedaene expensen s' dags gereckent tegens 6 £ tusschen dese Provincie ende Stadt Groningen ende Omlanden tot wechneminge vande differenten inde Admiraliteijt binnen Harlingen volgens resolutie bijde Staten vant Landt den 26en April 1651 verleeden gevallen ende nu bij declaratie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1682-10- * 2675 p. 278v * 1036
1651-11-00 * Guiliaume van Viersen muntemeester deser Provincie ter cause meerder uttgaeff als ontfangh vande sleetschat sedert den 8en Novembris 1650 tot den 7en Novembris 1651 gehadt volgens affreeckeninge bijde heeren commissarien Glinstra ende Burum sampt heeren rekenmeesters opgenomen ordonnantie tot 1271-8- * 2675 p. 279 * 1037
1651-11-00 * Jacobus Westvriesius novellist tot Amsterdam, voor een jaer diensten der gess. couranten soo aent College als rekencamer loopende van 1en Novembris 1650 tot den laesten Octobris 1651 ordonnantie tot f 1320-.- * 2675 p. 279 * 1038
1651-11-00 * Gijsbert Sijbes ter saecke geleverde boecken als andersins ordonnantie tot 108 £ * 2675 p. 279 * 1039
1651-11-00 * Hendrick Ruijsch ter saecke schrieffloon soo ordinaris als extraordinaris volgens declaratien ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1540 £ * 2675 p. 279 * 1040
1651-11-00 * Regnerus Ens oeconomus ter saecke sijn taffelholdinge vanden 2en Augusti verleden tot den 1en Novembris volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot ----[niet ingevuld] * 2675 p. 279v * 1041
1651-11-00 * Mr. Jan Prigge boeckvercooper binnen Leeuwarden wegens het leveren van 40 boecken waervan 20 geintituleert t Leven ende Bedrijff van Hendrick Frederick toe Nassau Prince van Orangien door ordre vande heeren Oosterzee ende Hilbrants als commissarien, ijder boeck tegens 15 £ gerekent tot 600 £ * 2675 p. 279v * 1042
1651-11-00 * Lieuwe Janssen als aennemer vande 28 roeden kistvullinghe aende Landtschaps wercken inde Lemmer wegens het 3e ende laeste termijn sijner aengenomen wercken 1521 £ 6 st. acht pen. in een, ende noch 183 £ 7 st. 8 pen. wegens een roede ende twee voeten overmate ende alsoo te samen 1704-14- * 2675 p. 279v * 1043
1651-11-00 * Pieter Obbes aennemer van 8 roeden losse pael inde Lemmer tot voldade vant 2e ende laeste termijn onder deductie van 81 £ 7 st 8 pen. van thien voeten ondermate dus ordonnantie tot 290-12-8. Deselve wegens het maecken van eenighe reparatien aldaer volgens besteck 296-.- * 2675 p. 279v * 1044
1651-11-00 * Francoijs de Swart apotheecquer tot Leeuwarden wegens geleveerde boom aent schoon maecken der wapenen gebruijckt volgens requeste specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 40-19- * 2675 p. 279v * 1045
1651-11-00 * Christianus Schotanus Theo. Prof. voor de dedicatie van sekere boeck Institutie Theo. vereert de somma van f 70-0 * 2675 p. 280 * 1046
1651-11-00 * Cornelis Claessen mr. timmerman binnen Franequer volgens accoordt bij de heeren Fredrick van Roorda ende Burum als commissarien met hem aengegaen den 9en Septembris 1651 beroerende de reparatien aen Kiester zijll 615 £ ende van over bouwinge volgens specificatie 109 £ 16 st alsoo te samen 724-16- * 2675 p. 280 * 1047
1651-11-00 * Jan Dircx woonende tot Bergum wegens eenighe diensten aen Bergumer dam geaccordeert 12-.- * 2675 p. 280 * 1048
1651-11-00 * Jan Ruierdts Sanstra cum socijs aennemers vande gerepareerde wercken aende Maccumer zijlen volgens opneminge vande Ed. heeren commissrien Frederick van Roorda ende Allard van Burum ordinantie tot 445-10- * 2675 p. 280 * 1049
1651-11-00 * Hendrick Ruijsch ordinaris clercq wegens de Provincie van Vrieslandt inde vergaderinge van haere Ho. Mo:.wegen schrieffloon loopende van 1e April tot den 15 Maij 1651 volgens declaratie ende liquidatie ordonnantie tot f 413-0- * 2675 p. 280 * 1050
1651-11-00 * De heeren Fredrick van Roorda ende Allard van Burum ter saecke vacatien ende expensen over gemaeckte ende repareerde wercken tot Maccum ende opneminge vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 115-14- * 2675 p. 280v * 1051
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer wegens d' opsicht bij hem door ordre vande heeren commissarien Andringa ende Oosterzee sedert den 6en Augusti 1651 tot den 3en Novembris laestleden gehadt volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 135-.-. [Ende alsoo te samen volgens haer resp. specificatien ende liqudatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 12302-5-2]. Dito hebben ondergeschreven leveranciers ende mr. arbeitsluijden haere ordonnantien becomen namentlijck (o.a.) Sijbrant Pieters metselaer f 1245-2-8 * 2675 p. 280v * 1052
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Sijbrant Pieters metselaer f 1245-2-8 [reeds bij nummer 1052 vermeld] * 1053
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Freerck Krijns f 1233-19- * 2675 p. 280v * 1054
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Jacob Dijmers smidt f 787-12-8 * 2675 p. 280v * 1055
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Tiepcke Douwes herthouwer f 1214-14- * 2675 p. 280v * 1056
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Dirckien Poppes kussen maeckster f 12-12- * 2675 p. 280v * 1057
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Aeltien Eernstes f 1518-.- * 2675 p. 280v * 1058
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Nicolaus Wieringa schildenaer f 718-2- * 2675 p. 280v * 1059
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Gerrijt Epes kistemaecker f 2489-10-8 * 2675 p. 280v * 1060
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Ype Joachems isercramer f 922-8- * 2675 p. 280v * 1061
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Jan Willems leijdecker f 804-18-8 * 2675 p. 280v * 1062
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Eelckien Fijckens f 67-9-14 * 2675 p. 280v * 1063
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Roeloff Jans slotmaecker f 134-12- * 2675 p. 280v * 1064
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Juke Doedes glaesmaecker f 440-12- * 2675 p. 280v * 1065
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Sijbe Tiercx olijslager van sement f 143-15- * 2675 p. 280v * 1066
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Evert Feijckes cuijper f 33-4-8 * 2675 p. 280v * 1067
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Eesge Doeckes gortmaecker f 24-8- * 2675 p. 280v * 1068
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Sioerd Eelckes draijer f 29-2-8 * 2675 p. 280v * 1069
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Claes Pijters antijck snijder f 30-.- * 2675 p. 280v * 1070
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Dirck Sioerds passement wercker f 8-7- * 2675 p. 280v * 1071
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Lieuwe Hessels Meulentie f 95-12-. Item volgens s'Hoffs affreeckeninge aen Aeltien Ernstes voors. noch f 88-11- * 2675 p. 280v * 1072
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Freerck Krijns vers. noch f 34- - * 2675 p. 281 * 1073
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Sijbe Tiercx voorschr. noch 25-4- * 2675 p. 281 * 1074
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Epe Joachems voorschr. noch 93-4-4 * 2675 p. 281 * 1075
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Gerrijt Epes voorschr. noch f 43-9- * 2675 p. 281 * 1076
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Nicolaus Wieringa voorschr. noch f 54-8- * 2675 p. 281 * 1077
1651-12-00 * Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer (o.a.): Roeloff Jans voorschr. noch f 9-.-. * 2675 p. 281 * 1078
1651-12-00 * Pijbo Ubles ter saecke geleverde een ende t' negentich schuijten ende twee ende twintich korven turff volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1246-7- * 2675 p. 281 * 1079
1651-12-00 * Pierius Johannis praedicant in Oosterlittens, deputatorem Sinodi bursarius een halff jaer tractament Martini 1651 verschenen 150 £ * 2675 p. 281 * 1080
1651-12-00 * Freerck Hendricx opsichter vande Nieuwe zijl tot Dokkum voor eenige nootwendige reparatien aende voorschr. zijl ordonnantie tot f 105-10-8 * 2675 p. 281 * 1081
1651-12-00 * De burgemeester Agge Eises tot Franequer, ter cause geleverde steen, calck ende pannewerck aende Accademische wercken volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 629-17-8 * 2675 p. 281 * 1082
1651-12-00 * Cornelis Claessen timmerman (tot Franequer) van verdient arbeijtsloon aende Academische wercken 415-6- * 2675 p. 281 * 1083
1651-12-00 * Poppe Jacobs smidt (tot Franequer) van geleverde ijser ende verdient loon aende Academische wercken 345-1-12 * 2675 p. 281 * 1084
1651-12-00 * Pieter Sijmons holt cooper (tot Franequer) wegens gelevert hout aldaer aende Academische wercken 304-12- * 2675 p. 281 * 1085
1651-12-00 * Aucke Johannis slottemaker (tot Franequer) van slotwerck ende arbeijtsloon aende Academische wercken 52-4- * 2675 p. 281 * 1086
1651-12-00 * Poppe Nannes ferwer tot Frenequer van geleverde ferwe aende Academische wercken 33-18-8 * 2675 p. 281 * 1087
1651-12-00 * Harmen Allis mr. metselaer tot Franequer van verdient arbeijts loon aende Landtschaps wercken tot Franequer voorschr. gedaen, volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 793-8-8 * 2675 p. 281v * 1088
1651-12-00 * Pieter Tietes iser cramer ende glaesmaecker tot Franequer van geleverde ijserwerck ende gemaeckte glasen aende academische wercken 105-10- * 2675 p. 281v * 1089
1651-12-00 * Philippus Nicasius steenhouwer tot Franequer wegens gelevert hartsteen aende Academische wercken 41-17- * 2675 p. 281v * 1090
1651-12-00 * Jucke Janssen burger faendrich binnen Leeuwarden ter cause geleverde corven soo opt Landtschaps huijs, Collegie, Blockhuijs Landtschaps timmerhuijs als aende Landts metselaer volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 159-17- * 2675 p. 281v * 1091
1651-12-00 * Hans van Wijckel mede Raet van State wegens dese Provincie over drie maenden ende vier dagen inde illustre vergaderinge in s' Gravenhage volgens request ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 350-.-; De heere dr. Anchises van Andla ut supra 350-.- * 2675 p. 281v * 1092
1651-12-00 * Claes Popckes cum socijs ter saecke het opdragen van drie ende t' sestich schuijten turff hier op t' Collegie als Landtschaps huijs ordonnantie volgens liquidatie 209-11- * 2675 p. 281v * 1093
1651-12-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtschaps ende Accademiae boeckdrucker binnen Franeker ter saecke gedruckte disputatien als andersins tot dienste vant Landt volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 304-10- * 2675 p. 282 * 1094
1651-12-00 * Nicolaus Ammama voer de deducatie van sekere boeck vereert f 70-.- * 2675 p. 282 * 1095
1651-12-00 * Dr. Gerhardus Kaldenbach bibliothecarius binnen Franeker inde Accademiae aldaer ter saecke gedaene expensen tot binden van verscheijdene boecken als andersins volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 103-10- * 2675 p. 282 * 1096
1651-12-00 * De burgemeester Agge Eidses als aennemer vande gemaeckte poort sampt muijre aende Accademiae bij d' Ed. heeren Commissarien Johan van Aijlua ende Fredrick van Roorda aenbesteedt ende op den 15en deses opgenomen ordonnantie tot 1300 £ * 2675 p. 282 * 1097
1651-12-00 * Claes Dircx cum socijs gewesene pachters vande officien ende ampten Maij laestleden vervallen wegens de gereduceerde militaire officiers geaccordeert volgens resolutie der heeren Staten ordonnantie tot 522 £ * 2675 p. 282 * 1098
1651-12-00 * De deurwarder Douwe Lamberts ter saecke verdiende salarien ende expensen volgens 5 verscheijdene specificatien gequoteert met A.B. C.D. ende E. volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 220 £ 10- * 2675 p. 282v * 1099
1651-12-00 * Hendrick Kenter woonende binnen Stienwijck wegen Rutger vanden Boetselaer drost vanden Landtschap Drenthe vereert tot een nieuw glas in sijn gemaeckte saell hem geaccordeert wegen dese Provincie ordonnantie tot 32 £ * 2675 p. 282v * 1100
1651-12-00 * De heeren Renicus ab Andringa ende dr. Epeus Oosterzee als commissarien vande bestede Landtschaps wercken inde Lemmer dese verleden somer gedaen wegens vacatien ende expensen bij hun Ed: gehadt ende gedaen over vijff distincte reijsen meerder als de stuijver gelden hebben opgebracht volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 454-14-8 * 2675 p. 282v * 1101
1652-01-00 * De heere Oosterzee als commissaris ter saecke vacatien ende expensen in verscheijdene reijsen gedaen int besteden als opneminge vande gedaene reparatien aende bursse tot Franeker volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 129-6-4 * 2675 p. 282v * 1102
1652-01-00 * Hendrick Hansen voor hem ende wegen Claes Sijtses schuijte voerders opt Fliet buijten Leeuwarden wegen vier schuijten groff schil inde stal van sijn Ex. gelevert, op de missive vande bouwmeester aende heere dijckgraeff Glins in dato den 2en Novembris 1651 ende daerop gevolgde liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 68 £ * 2675 p. 283 * 1103
1652-01-00 * Glins * 2675 p. 283 * 1104
1652-01-00 * Jacob Fongers mr. lijnslaeger deser Provincie ter saecke gelevert touwerck soo aent Landtschaps huijs, Hoff Collegie, Cancelarije, Blockhuijs, sampt scherprechter volgens apecificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 57-6- * 2675 p. 283 * 1105
1652-01-00 * Johannes Prijsses mede ordinaris bode van desen Collegie ter saecke dat hij met d' E. heeren Eisinga ende Fockens is geweest in commissie tot Groningen ende aldaer verdient schrieffloon volgens specificatie vande heeren reckenmeesters 13-4- * 2675 p. 283 * 1106
1652-02-00 * De burgemeester Agge Sijdses tot Franeijker wegens geleverde steen, calck ende sandt aende Landtschaps burse volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters dus 234-12- * 2675 p. 283 * 1107
1652-02-00 * Pijtter Simons holt cooper, wegens gelevert hout (aende Landtschaps burse) 119-1-4 * 2675 p. 283 * 1108
1652-02-00 * Cornelis Claessen timmerman van verdient arbeits loon(aende Landtschaps burse) 185-6- * 2675 p. 283 * 1109
1652-02-00 * Harmen Abbas mr. metselaer (aende Landtschaps burse) 199-2- * 2675 p. 283 * 1110
1652-02-00 * Pijtter Tietes glaesmaecker van geleverde glasen (aende Landtschaps burse)32-15- * 2675 p. 283 * 1111
1652-02-00 * Roeloff Pieters santvoerder van geleverd sant volgens specificatie (aende Landtschaps burse) 64-.- * 2675 p. 283 * 1112
1652-02-00 * Poppe Jacobs smidt wegens geleverd ijserwerck (aende Landtschaps burse) 98-.- 8 * 2675 p. 283 * 1113
1652-02-00 * Gerrijt Reijners Wtterdijck burger ende holtcooper in Harlingen ter saecke gelevert eckenholt aende Kiesterzijl gebruijckt volgens specificatie ende gemaeckte accoordt met d' E. heeren commissarien Fr. Roorda ende A. van Burum ende advocaet Gemmenich ordonnantie tot 2586-12- * 2675 p. 283v * 1114
1652-02-00 * De samptlijcke gemeente vanden dorpe Hemmelum wegens de gecochte pastorije huijsinge ende drie ackeren landts ten requeste geexprimeert, des dat de pastoors huijs huijr nu daermede sal comen te cesseren, ende het landt vande reparatien aende geseijde huijsinge te mogen vallen, blijven bevrijdet ordonnantie tot 671 ggld * 2675 p. 283v * 1115
1652-02-00 * Sicke Sijbolts cum socij als aennemers vande gedaene reparatie aen Maccumer grootezijl volgens d' art.len besteck ende opneminge ordonnantie tot 255-10- * 2675 p. 283v * 1116
1652-02-00 * Regnerus Ens oeconomus wegen sijn taffelholdinge vande 1e Novembris tot den 31 Januarij verleden volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1492-8- * 2675 p. 283v * 1117
1652-02-00 * De E: heeren F. van Roorda ende Burum, ter saecke vacatien ende expensen van Kiesterzijl volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 136-14- * 2675 p. 283v * 1118
1652-02-00 * Hendrick Ruijsch ordinaris clercq inde Griffie van haere Ho. Mo. ordonnantie wegens schrieffloon loopende vanden 23 Augusti 1651 tot den 1Januarij 1652 volgens declaratie ende liquidatie ter somma van f 991-12- * 2675 p. 284 * 1119
1652-03-00 * Saecke Siercx ende weduwe vande commijs Hanenburch ter saecke vacatien ende expensen gevallen tot lasten van desen Landtschappe tusschen hun voorschreven ende die erffgenamen van w: d heere Hillama in cas van maintenu volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters 97-18-8 * 2675 p. 284 * 1120
1652-03-00 * Lieve Douwes mr. ende Landtschaps smidt binnen Doccum ter saecke van wegen duijsent acht hondert twee ende tachtich ponden ijserwerck het pondt tot 3 st. 8 pen. volgens verclaringe vande tonnemeester Marswal ende andere personen volgens liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1729-7- * 2675 p. 284 * 1121
1652-03-00 * De heeren Aul: van Haersma ende Hillebrandts als commiss. voor de treckwegh van Tietzierck tot Hardegarijp, ter saecke vacatien ende expensen over de oculaire inspectie van deselve volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 19-10- * 2675 p. 284 * 1122
1652-03-00 * Wouter Jetses, sepier over mont cost op het Blockhuijs volgens declaratie ende liquidatie de somma van f 426-4- * 2675 p. 284 * 1123
1652-03-00 * Ipe Meijnnerts aennemer vande darde ende laeste perseel vande steenen muijer der Sassense wercken buijten Harlingen sijn daerde ende laeste termin vant selve werck int geheel groot 14 roeden min 2 voeten ende mede d geleeverde Bentumer dteenen in alles nu ordonnantie tot 2481-14-6 * 2675 p. 284v * 1124
1652-03-00 * Douwe Jacobs van Kimswert als aennemer vande blauwe steenen lanck twaleff roeden 4 voet aent Geijtie steck gemaeckt ende bij d Ed: heeren comissarien Roorda end Burrum opgenomen ordonnantie tot 630-14- * 2675 p. 284v * 1125
1652-03-00 * Harmannus Radijs Landtschaps landtmeter bij de State vant Landt bij resolutie vanden 12 en Martij 1652 vereerdt ende geaccordeert de somma van f 100-.- * 2675 p. 284v * 1126
1652-03-00 * Schelte Sijtses estrickbacker opt Vliet ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 180-7- * 2675 p. 284v * 1127
1652-03-00 * De dijck graeff Glins ende dijck secretaris Annius Rienstra t'samen wegens vacatien expensen ende diensten bij hun aende Sassense muijr verleeden jaere gedaen sijnde het darde ende laeste perseel ordonnantie tot 150 £ * 2675 p. 156 * 1128
1652-04-00 * Hendrick Janszn extraordinaris bode deser Collegie ter saecke van sijn gedaene reijse naer Maesstricht in October verleden gedaen, hem geaccordeert van dat hij zeeckere beslooten missive hadde gebracht aende Rijngraeff ende hem vande heere Carel Roorda als preses belast waere om niet van daer te vertrecken sonder te hebben goede informatie vande ridtmeester Hofbergen ende aldaer gevaceert negen dagen hem nu ordonnantie gepasseert tot 48 £ * 2675 p. 156 * 1129
1652-04-00 * Lolcke Janss oude burgemeester tot Doccum ter saecke van touw aenden tonnemeester tot dienste vant Landt gelevert volgens declaratie ende liquidatie de somma van f 216-1- * 2675 p. 156 * 1130
1652-04-00 * Mevius Petri Accademiae pedellus binnen Franequer ter saecke gelevert eecken holdtwerck ende arbeijts loonen bij hen verdient volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 176-4- * 2675 p. 156 * 1131
1652-04-00 * Jan Sondach mr. mesmaecker binnen Leeuwarden ter saecke een dosijn geleverde pennemessen ijder tot 14 st ordonnantie tot 8-8- * 2675 p. 156v * 1132
1652-04-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtschaps ende Academiae boeckedrucker binnen Franeker ter saecke sijne gedaene drucken soo disputatien cedullen als andersins volgens requeste ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 325-10- * 2675 p. 156v * 1133
1652-04-00 * De deputaten Sijnodi Franequeranae opden ontfanger Axma ordonnantie vergundt tot 250 £ ter saecke van hun gedaene oncosten over het collicteren ende becomen ordonnantie opde predicanten weduwen 250 £ * 2675 p. 156v * 1134
1652-04-00 * Beijde camerboden van desen Collegie hun jaerlijcx geaccordeert voort onderholden ende dagel[ijcx] opsicht van desen Collegie waeraff nu het jaer is verschenen ordonnantie tot 115 £ , bode * 2675 p. 156v * 1135
1652-04-00 * Andries Harckes coopman binnen Leeuwarden ter saecke van 1460 pondt geleverde keersen tot dienste vant Landt volgens specifacatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 456-5- * 2675 p. 157 * 1136
1652-04-00 * Dirck van Vierssen ofte camerboode van desen Collegie ter saecke hij ten dienste vant Landt heeft geexpendeert ende verschooten van curanten ende alderhande huijs behoeften sampt schoonmaecken zedert den 1en Novembris 1651 tot den 1en Maij 1652 exclus volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 346-18- * 2675 p. 157 * 1137
1652-05-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franecker ter saecke van sijn gedaene taffelholdinge vanden 31en Januarij 1652 tot den eersten Maij verleden excluijs volgens specificatien ende liquidatie vande rekenmeesters ordonnantie tot 1783-12- * 2675 p. 157 * 1138

>> begin


1652-05-00 * De raedtsheer Andree wegen sijn heer vader Joachim van Andree mede gecommiteerde staet generael wegen dese Provincie in s' Gravenhage ter saecke nieu jaers gelt 63-15-8 sampt vacatien opde extraordinaris vergaderinge opden groote saele gedaene besongies t' samen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 768-15- * 2676 p. 199 * 1139
1652-05-00 * De heere Willem van Haren mede gecommiteerde inde Generaliteijts reckencamer in s' Gravenhage ter saecke extraordinaris besognies vanden 27e Maij 1651 tot den 12e Augusti tegens 5 £ s' daegs volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 385 £; Den heere Abraham van Schurman ter saecke wt supra ordonnantie tot 385 £ * 2676 p. 199 * 1140
1652-05-00 * Dr. Gaspar Wieringa ter saecke van sijn gedaene mondelinghe revis den 3e Februarij verleden gedaen wegen het Landt tegens Wijbe Gerckes Hoptilla opde rolle vant Hoff Provinciael vereert 40 £ * 2676 p. 199 * 1141
1652-05-00 * Jucke Doedes mr. glaesmaecker deser Landtschappe ter saecke geleverde ende gerepareerde glaesen ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van 337-18- * 2676 p. 199v * 1142
1652-05-00 * De Ed: heeren Staten Generael wegen dese Provincie Johan van Aijlua ende Joachim van Andree ter saecke vacatien ende expensen bij hun Ed: gedaen opde reijse heen ende weder opde geholdene bruijloft van sijne Ex: tot Cleve volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ord tot 1125-7- * 2676 p. 199v * 1143
1652-05-00 * Lijsbet Pietersdr weduwe van w. Uldrick de Horn in Benthem ter saecke verteringe bij de heeren gecommiteerden van Enckhuijsen gedaen tot de somma van f 94-18- * 2676 p. 199v * 1144
1652-05-00 * Dirck Juriens hellebardier van sijn Ex: vereert voor sijn gebrachte missiven van sijn Ex: hier aent Collegie 20 £ * 2676 p. 199v * 1145
1652-05-00 * Willem Minnolts herbergier binnen Leeuwarden ter saecke gedaene extraordinaris expensen voor Johan van Eck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 41 £ -8- * 2676 p. 200 * 1146
1652-05-00 * De Ed: heeren Frederick van Roorda ende Alle van Burum als commissarien ter saecke vacatien ende expensen int besteeden als opnemen vant aerdtwerck aende muijer buijten Harlinghen gedaen volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 59-6- * 2676 p. 200 * 1147
1652-05-00 * De Ed: heeren Frederick van Roorda ter saecke vacatien ende expensen van dat hij d' collectuers ende cerchers, van Slijckenburgh, Tackozijl ende Lemmere onder eede heeft gebracht ordonnantie tot 28-2- * 2676 p. 200 * 1148
1652-05-00 * Claes Rijcx mede camerbode deser Collegie ter saecke expensen zedert den 1en Novembris 1651 tot den laesten April 1652 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 332-18- * 2676 p. 200 * 1149
1652-05-00 * De Ed: heere Sijds van Osinga mede Stat: Generael ter saecke extraordinaris vacatien inde groote vergaderinge aldaer gevallen den 28 Julij tot den 21 Augusti 1651 volgens req: ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 125 £ * 2676 p. 200v * 1150
1652-05-00 * Thijs Janszn ende Christiaen Arentszn beijde boden van desen Collegie ter saecke van hun gedaene diensten als heraut wegen dese Provincie opde begraffenisse van sijn Hoochheijt Loffel: memorie haer te samen tot een honorairum vereert 250 £ * 2676 p. 200v * 1151
1652-05-00 * Freerck Crijns mr. timmerman deser Provincie ter saecke arbeijts loonen ende expensen volgens specificatie ten dienste vant Landt gedaen ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 714 £ 8-4 * 2676 p. 200v * 1152
1652-05-00 * Jan Minckes opsichter vande Landtschaps zijll binnen Dockum ter saecke gedaene oncosten ende noodwendige expensen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 63-3- * 2676 p. 200v * 1153
1652-05-00 * Lieuwe Hessels Molentie Landtschaps wagenmaecker wegens geleverde croodwagens ende andersins, volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 38-.- * 2676 p. 201 * 1154
1652-05-00 * De heere dr. Jacobus Hillebrandts als commissaris ter saecke vacatien ende expensen van dat hij heere den collectuers ende cergers onder eede heeft gebracht soo tot Harlingen, Maccum, Pingiumer Visch Horne, Coehool ende Ropta zijl volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 48-13- * 2676 p. 201 * 1155
1652-05-00 * De heere Alle van Burum als commissaris ter saecke vacatien ende expensen, van dat den heere voorschr. den collectuers ende cerchers onder eede heeft gebracht soo tot Ferwert als opter Bildt volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 39-5- * 2676 p. 201 * 1156
1652-05-00 * Tiaerd Harmens ter saecke van het holdt op sijn hiem te passe is gemaeckt int repareren van Kiesterzijl verleden harfst geschiedt daer voor hem ordonnantie gepasseert tot 18 £ * 2676 p. 201 * 1157
1652-06-00 * Jacob Fongers lijnslager deser Provincie ter saecke gelevert touwerck ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 44-10- * 2676 p. 201 * 1158
1652-06-00 * Schelto Sijtses ter saecke geleverde estricken ende stienties tot dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 76-5-8 * 2676 p. 201v * 1159
1652-06-00 * Ipe Jochems ter saecke gelevert iserwerck tot dienste vant Landt voorschr. specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 362 £ * 2676 p. 201v * 1160
1652-06-00 * Aeltie Ernstes weduwe van Hendrick Duijff ter saecke gelevert calck ende stien als sandt ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie 547-13-12 * 2676 p. 201v * 1161
1652-06-00 * Sijbren Pieters Landtschaps mr. metselaer ter saecke arbeijtsloon ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie 890-16- * 2676 p. 201v * 1162
1652-06-00 * Claes Pijters mr. handtijcksnider ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloon ten ten dienste vant Landt 61-14- * 2676 p. 201v * 1163
1652-06-00 * Jan Willems mr. leijdecker deser Provincie ter saecke arbeijtsloon als mede eenige leijen loden gooten ten dienste vant Landt gelevert ordonnantie 119 £ * 2676 p. 201v * 1164
1652-06-00 * Evert Feijckes mr. cuiper deser Provincie ter saecke gelevert werck ende arbeijtsloon voorts ten dienste vant Landt 76-6-8 * 2676 p. 201v * 1165
1652-06-00 * Roeleff Jansen mr. slodtmacker deser Provincie ter saecke geleverde waeren ende slodtwercken ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande rekenmeesters ordonnantie 242 £ * 2676 p. 201a * 1166
1652-06-00 * Jacob Dimers Landschaps smidt ter saecke geleverde iserwercken sampt arbeijtsloonen ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie ordonnantie tot 390 £ * 2676 p. 201a * 1167
1652-06-00 * Mr. Nicolaus Wieringa Landschaps schilder ter saecke arbeijts loonen ende geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 298-7- * 2676 p. 201a * 1168
1652-06-00 * Gerrijt Epes Landtschaps houtcooper ende mr. kistemaeker ter saecke gelevert holdt waren ende arbeijts loonen volgens specificatie ende liquidatie volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 1100 £ * 2676 p. 201a * 1169
1652-06-00 * Tiepcke Douwes mr. steenhouwer deser Provincie ter saecke geleverde Bentumer steenen sampt arbeijts loonen ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie ordonnantie tot 431 £ * 2676 p. 201a * 1170
1652-06-00 * Sibe Tiercks olislager binnen Leeuwarden ter saecke geleverde sement ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 18-4-0 * 2676 p. 201av * 1171
1652-06-00 * De trompetters ende ketel tromslager vande Graeff van Embden haer wegens haer gedaene diensten op de inhaling van sijn Exellentie vereert 100 £ * 2676 p. 201av * 1172
1652-06-00 * Eelck Lens ter saecke geleverde galon ten dienste van Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 75-6-0; Sioerdt Eelckes ter saecke van eenich gedraidt werck ten dienst als vooren ende voorts ut supra 30-2-0 * 2676 p. 201av * 1173
1652-06-00 * Eedsge Doeckes ter saecke geleverde gooten ten dienste vant Landt ordonnantie tot 10-15-0 * 2676 p. 201av * 1174
1652-06-00 * De heere Renicus ab Andringa als commissaris ter cause vacatien ende expensen bij sijn E. gehadt ende gedaen omme de collecteurs ende chergers tot Merck-sloot, Oldefeer, Spangedijck, Els, Steijgersloot ende opde Blesse volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 39-6- * 2676 p. 201av * 1175
1652-06-00 * Thomas Lourens Lantschaps ijser snijder op de munt wegens het snijden van de drie wapens voorde wagen ijtiger Lieuwe Hessels Molentie ordonnantie tot 30 £ * 2676 p. 202 * 1176
1652-06-00 * De deurwarder Hemert ter saecke salarien ende expensen bij hem verdient tegens Rimmert Hendricx tot Harlingen gewoont hebbende nu fuigetiff volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 59-1-0; D selve wt supra 44-16- * 2676 p. 202 * 1177
1652-06-00 * De deurwarder Pieter Jans zn s'Hoffs van Frieslant ter saecke salarien volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie 21-16-0 * 2676 p. 202 * 1178
1652-06-00 * De burgemeester Agge Eidses binnen Franecker ter saecke gelevert stienwerck ten dienste vant Landt aende accademia ende t'nieugemaeckte werck aldaer ordonnantie 224-13-8. Harmen Abbes mr. metselaer tot Franeker ter saecke als vooren volgens specificatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 478-17-0 * 2676 p. 202 * 1179
1652-06-00 * Cornelis Claessen timmerman binnen Franecquer ter saecke arbeijtsloon ten dienste vant Landt aende Accademie ende t nieuw-werck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 317-18- * 2676 p. 202v * 1180
1652-06-00 * Pieter Simons holdt cooper tot Franeker ter saecke gelevert holdtwerck ten dienste vant Landt aende Academie volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 52-17-; Poppe Jacobs mr. smidt binnen Franeker voorschr. ter saecke als vooren ordonnantie tot 52-17-; Pieter Tietes mr. glaesmaecker ende isercramer aldaer ter saecke als vooren 81-10- * 2676 p. 202v * 1181
1652-06-00 * Poppe Nannes ferwer binnen Franeker ter saecke geleverde ferven ende arbeijtsloon ten dienste vant Landt aldaer gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 37-1- * 2676 p. 202v * 1182
1652-06-00 * Allart Heixan sepier deser Landtschappe tot coopinge van 6 schuijten turff ijder tegens 14 £ voorden jaere 1652 ordonnantie ter somma van 84 £ * 2676 p. 203 * 1183
1652-07-00 * Jan Harmens Monsma sweerdtfeger deser Provincie ter saecke geleverde degens, hengsels als andersins ordonnantie tot 171 £ * 2676 p. 203 * 1184
1652-07-00 * Carst Arentz ordinaris bode deser Provincie ter saecke extraordinaris reijsen ende verteringen sampt vacatien met d' E: Mo: heeren opde reijse nae Cleeff volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 74-14- * 2676 p. 203 * 1185
1652-07-00 * De heere Andringa wegens vacatien ende expensen bij zijn Ed. gehadt ende gedaen over het bestellen vande Schipbrugge bij de Schouw volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 29-2- * 2676 p. 203 * 1186
1652-07-00 * De weduwe van w. de comijs Hanenborch ter cause extra ordinaris schrijffloon bij haer w. verdient, volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 700-.- * 2676 p. 203 * 1187
1652-07-00 * De heere Andringa wegens expensen aen timmerluijden schepen, spijckers ende hout tot Schipbrugge bij de Schou volgens affreeckeninge gedaen f 228-13- * 2676 p. 203 * 1188
1652-07-00 * De Ed: heeren Frederick van Roorda ende Horatius Meijnsma als commissarien over visitatien bij hun gedaen aengaende die noodtwendige reparatien aende Accademiae ende Bursse binnen Franeker ter saecke vacatien ende expensen volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 60-12- * 2676 p. 203v * 1189
1652-07-00 * Hendrick Ruijsch clercq wegen dese Provincie van Frieslandt ter saecke drie maenden schrieffloon vanden maenden Januarij, Februarij ende Martij verleeden volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 656 £ * 2676 p. 203v * 1190
1652-07-00 * Harmen Jacobs Raesvelt keurmeester generael vant goudt ende silver deser Provincie een geheel jaer turff gelt Jacobi toecomende te vervallen 22 ggld [ in de marge: Den 24 7bris 1652 dese ordonnantie gesch. vermits de voorgaende is te soecken geraeckt ] * 2676 p. 203v * 1191
1652-07-00 * Pijtter Cleassen holdt cooper van Groningen ter saecke gelevert ecken rijbben ofte holt bij d' boumeester Vierssen gecoft volgens verclaeringe vande voorschr. boumeester sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 62-6-14 * 2676 p. 203v * 1192
1652-07-00 * Harmen Saeckis Idsinga burger hopman ende herbergier binnen Harlingen, weegens verteringe bij de heeren Fred. van Roorda ende Burum als commiss. geduijrende het Sinodus, met hun genodichde gasten gedaen, volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 371-13- * 2676 p. 204 * 1193
1652-07-00 * De heere Annius Jacobi Haersma als commiss. omme de collecteurs ende chergers tot Stavoren, Worcum, Hindeloopen, Molquerum ende Laexum onder eede te brengen wegens exp. ende vacatien daerover gehadt ende gedaen, volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot 33-1- * 2676 p. 204 * 1194
1652-08-00 * Hendrick Janszn Breda herbargier tot Leeuwaerden ter saecke verteeringe over de laeste giselinge van Michiel Hoijtsma ende Pieter Gerrits gedaen, hem volgens specificatie op den ontfanger Walrus geaccordeert tot f 307-7- * 2676 p. 204 * 1195
1652-08-00 * De deurwaerder Gerrijt Oedtzes wegens vacatien ende expensen bij hem volgens drie bijgaende specificatien ende liquidatie der heeren reeckenmeesters aent Landt verdient ende uijtgeleijt 290-.- * 2676 p. 204 * 1196
1652-08-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franequer een vierendeel jaers tafelhoudinge, loopende vanden 1e Maij 1652 incluis tot den 7e Augusti excluis volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie 1794-.- * 2676 p. 204 * 1197
1652-08-00 * De heere Horatius a Meinsma wegens vacatien ende expensen bij zijn Ed: als commis. gehadt ende gedaen over het nemen vande oculaire juspectie vande ingeschoten muijren, pannen ende glasen sampt accorden met de mr. metselaer ende glaesmaecker resp. gemaeckt, sijnde voorschr. in schieten geschiet op het tractament van haer hooch. volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 65-16- * 2676 p. 204 * 1198
1652-08-00 * De heere Aulus van Haersma pro ce et socijs een jaer subsidie inde oncosten vallende over het visiteren vande Leppe dijck St. Lamberti te vervallen 52-.- * 2676 p. 204v * 1199
1652-08-00 * De heeren Roorda ende Burum als gecommiteerde opt Sinodus dit loopende jaer binnen Harlingen gehouden, ter cause vacatien ende schipvrachten op voorschr. reijs gehadt ende gedaen volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 72-7- * 2676 p. 204v * 1200
1652-08-00 * Frans Hendricx Oosterman bode tot coop van een bus ordonnantie tot 18 £ * 2676 p. 204v * 1201
1652-08-00 * Freerck Hendricx opsichter vande nieuwe zijl binnen Dockum ter saecke geleverde waeren ende arbeijts loonen aende voorschr. zijl gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 95-19- * 2676 p. 204v * 1202
1652-08-00 * De Ed: heeren Frederick van Roorda ende Horatius Meijnsma als commissarien vande wercken tot Franeker volgens declaratie vacatien ende gedaene expens ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 51 £ 10- * 2676 p. 204v * 1203
1652-09-00 * De Ed: heeren Grovestins ende Andringa als gecommiteerde tusschen de vischers van Munckezijl ende die van Groninger landt over het nemen vande ocolare inspectie vande questie vandien ter saecke vacatien ende expensen volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ord tot 108-1- * 2676 p. 205 * 1204
1652-09-00 * Pibo Ulbes schuijtevoerder, ter saecke geleverdt ecken holdt ten dienste vant Landt, soo opt Landtschaps huijs als hier opt Collegie, te weeten opt Landthuijs acht ende t' twintich duijsent een hondert ende alhier opt Collegie voorschreven t' negentich duijsent het duijsent gereckent tegens seven caroli guldens volgens verclaringe vande camerboden respective ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 826-14- * 2676 p. 205 * 1205
1652-09-00 * Aete Aets mr. glaesmaker voert maken van een glas inde kercke tot Lieutwierum de somma van 25-.- * 2676 p. 205 * 1206
1652-09-00 * Gerrijt Thijssen Colthoff lakencooper tot Leeuwarden van geleverde waeren volgens tot specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 41-2-10 * 2676 p. 205 * 1207
1652-09-00 * Martinus Lijdius dienaer des Goddelijcken woorts tot Koudum als correspondent opt Sinodus in Noord Hollandt gehouden 50 £ * 2676 p. 205v * 1208
1652-09-00 * Abrahamus Overnei Eccles. in Scherne Goutum als correspondent vant Sijnodus in Zuid Holland gehouden 50 £ * 2676 p. 205v * 1209
1652-09-00 * Hendrick de Baer faendrich vande compagnie des Hopmans Johan van Roorda, ter saecke van sijn gedaene opsicht int hoff van Sijn. Ex. inden jaere 1650 volgens rapport vande heeren commissarien ordonnantie tot 275 £ * 2676 p. 205v * 1210
1652-09-00 * D. Henricus Domna eccles. in Collum ende deputatorum Sijnodi Bursarius een halff jaer tractament Jacobi laestleden vervallen 150 £ * 2676 p. 205v * 1211
1652-09-00 * Dirck Cornelis turffdrager tot Franequer wegens een partij steen van hem door de heeren commiss. Grovestins ende Hillebrants gecocht omme in de Sassense wercken tot Harlingen mede gebruijckt te werden 75-.- * 2676 p. 205v * 1212
1652-10-00 * Agge Eises burgemeester binnen Franeker ter saecke aengenomen waterbacken een aende Accademiae ende een aent Labiratorium bij d' heeren Roorda ende Meijnsma hem aenbesteedt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 354-15- * 2676 p. 205v * 1213
1652-10-00 * De Ed: Fredrick van Roorda ende H. Meijnsma als commissarien ter saecke vacatien ende expensen over d opneminghe vande 2 regenbacken gemaeckt aende Accademiae cum annexis binnen Franeker volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 44-8- * 2676 p. 206 * 1214
1652-10-00 * De heeren Aulus v Haersma en Dr. Jacobus Hillebrants ter saecke expensen ende vacatien gevallen over de besognes vande nieuwe wegh vande Tietierck nae Hardegarijp ordonnantie ter somma van f 152- - * 2676 p. 206 * 1215
1652-10-00 * Mr. Harmen Jacobs Raapsvelt kuermeester generael vant goudt ende suluer ouer dese provincie ter saecke van sijn gedaene visite ouer het geheele Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters voorden jaere 1652 gedaen ordonnantie 142 £ * 2676 p. 206 * 1216
1652-10-00 * De heeren Horatius Meijnsma ende Sioerd Sijuerdts Potter, als gecomm. te gaen met Sijn Ex. Wijckel, ende Haren, naer Oostmahorn, ter saecke gedaene expensen ende vacatien volgens specificatie ende liquidatie vande rekemmeesters ordonnantie 50-18- * 2676 p. 206v * 1217
1652-10-00 * Idzardus Balck ordinaris Landtschaps ende Academiae boeckdrucker binnen Franeker ter saecke gedruckte disputatien als andersins sampt cedullen volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 307-16- * 2676 p. 206v * 1218
1652-10-00 * De clercq Otto Viglius ter saecke extraordinaris schrieffloonen voorde maenden Aprilis, Maij, Junij, Julij ende Augusti 1651 voorde heeren gecommiteerden deser provincie op de groote vergaderinghe in s' Gravenhage volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1460-8- * 2676 p. 206v * 1219
1652-10-00 * Claes Popckes cum socijs Landtscaps turffdragers ter saecke vant ecken holdt op te dragen van acht ende twintich duijsent i hondert opt Landtschaps huijs ende alhier opt Collegie t' negentich duijsent het duijsent nae older gewoonte 16 st volgen liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 94-5-10 * 2676 p. 207 * 1220
1652-10-00 * Hendrick Ruijsch clercq wegen dese provincie inden Hage; ter saecke schrijffloon van drie maenden als April, Maij ende Junij verleden volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 936-16- * 2676 p. 207 * 1221
1652-10-00 * Carel Hanses portier van Hoexter poort voort in ende uijtsluijten der reijsende bodes deser provincie hem geaccordeert jaers op Alderheijligen ordonnantie 10 £ * 2676 p. 207 * 1222
1652-10-00 * Tiaerdt Claases portier van Lieve Vrouwenpoort voort in ende uijtsluijten der reijsende bodes deser provincie hem geaccordeert jaers Alderheijligen ordonnantie 10 £ * 2676 p. 207v * 1223
1652-10-00 * Joannes Abbes portier vant Schaverneck de somma van 10 gld voort in ende uijtsluijten der reijsende boder deser provincie jaers Alderheijligen ordonnantie 10 £ * 2676 p. 207v * 1224
1652-10-00 * Douwe Jacobs portier van Widdumer poort voort in ende uijtsluijten der reijsende bodes deser provincie jaers Alderheijligen ordonnantie 10 £ * 2676 p. 207v * 1225
1652-10-00 * Heute Sijbereus portier vande Cruijsse piep voort in ende uijtsluijten der reijsende bodes deser provincie jaers Alderheijligen ordonnantie 10 £ * 2676 p. 207v * 1226
1652-11-00 * Dirck van Vierssen oldste camerbode van desen Collegie ter saecke verschoten ende geexpendeerde pennighen bij hem gedaen ten dienste vant Landt t' zesert den eersten Maij tot den laesten October 1652 volgens specificatie ende liquidatie bij d' heeren rekenmeesters gedaen ordonnantie tot 322-8- * 2676 p. 207v * 1227
1652-11-00 * Jan Hendricks, Beernt Uding, Joannes Gerrijts ende Jan Uding met hun vieren hebben gespeelt int inhalen van Sijn Ex opde Weert elcx geaccordeert 25 £ is 100 £ * 2676 p. 207v * 1228
1652-11-00 * De weduwe van w. Hendrick Adiraens Bechius, ter saecke ses ende twintich geleverde toortsen naer older gewoonte alhier opt Collegie volgens recepis van Dirck van Vierssen olste camerbode gelevert sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 182 £ * 2676 p. 208 * 1229
1652-11-00 * Dirck Dirckx herbergier binnen Leeuwarden van gehaelt bier 4 £ 9 st * 2676 p. 208 * 1230
1652-11-00 * Douwe Alberts trompetter voor sijn diensten int inhalen van zijn Ex: 30 £ * 2676 p. 208 * 1231
1652-11-00 * Petrus Smitius predicant tot Oldelamer voor sijn diensten als correspondent inde Sinodaele tot Uijtrecht 50 £ * 2676 p. 208 * 1232
1652-11-00 * Meijnert Janssen mr. leijdecker binnen Sneeck van leverantie ende arbeijtsloon aende kercken tot Haskerdijcken ende Hemelum ordonnantie tot 99 £ 10 st * 2676 p. 208 * 1233
1652-11-00 * De heere Meijnsma ter saecke vacatien gevallen over t' versterven uijtvaert van w: Johan van Eck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 94-4- * 2676 p. 208 * 1234
1652-11-00 * Joost Pieters Beensma ter saecke schrieffloon hem bij appoinctement geaccordeert eens voor all, volgens versoeck bij requeste ende appoincktement daeraff sijnde ordonnantie tot 250 £ * 2676 p. 208v * 1235
1652-11-00 * Jan Foppes mr. glaesmaecker binnen Sneeck ter saecke gemaeckte glaessen inde dorpe Hijdaerd ordonnantie tot 15 £ * 2676 p. 208v * 1236
1652-11-00 * Evert Boner sergt. major binnen Harlingen ter saecke van sijn gedaene diensten int inhaelen ende wtgeleijden van Sijn: Ex: geaccordeert eens voor all ordonnantie 25 £ * 2676 p. 208v * 1237
1652-11-00 * De Ed: heeren Grovestins ende Renicus ab Andringa als commiss. bij Moinckezijl neffens d' questie vande vischers aldaer ende d' van stadt ende landen ter saecke vacatien ende expensen volgens specificatie d' dato den 2 ende 3en Augusti verleeden gevallen sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 174-15- * 2676 p. 208v * 1238
1652-11-00 * Jan Ruijrts Sanstra binnen Harlingen ter saecke gelevert holt ordonnantie 1196 £ 2 st 8 pen * 2676 p. 209 * 1239
1652-11-00 * Buwe Tomas binnen Harlingen ter saecke gelevert hout, ordonnantie tot 1274 £ 10 st * 2676 p. 209 * 1240
1652-11-00 * Ruijrdt Bartels, Abbe Jacobs, Nanne Jans mr. smeeden binnen Harlingen, ter saecke geleverd ijser, ordonnantie tot 198 £ 11 st * 2676 p. 209 * 1241
1652-11-00 * Inte Johannis voerman binnen Leeuwarden ter saecke hij verleden winter om Sijn Ex: begagie te brengen naer Groningen zijn peert int ijs verlooren vereert ofte toegekent 40 dalers * 2676 p. 209 * 1242
1652-11-00 * Jan van Huijsum schoolmeester binnen Leeuwarden ter saecke geoffereerde boeckjens bij hem geschreven ende over sulcx vereert 50 £ * 2676 p. 209 * 1243
1652-12-00 * Jacobus Westvriesius novellist tot Amsterdam voor een jaer diensten der ges. couranten soo aent Collegie als reckencamer loopende vanden 1e November 1651 tot den laesten October 1652 ordonnantie tot 132 £ * 2676 p. 209v * 1244
1652-12-00 * Hermannus Radijs ende Jan Pieters beijde landtmeeters ter saecke van landtmetinge d' olde ende nieuwe wech streckende van Tietjerk tot aen Hardegarijp volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 32-5- * 2676 p. 209v * 1245
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe (o.a.): Sijbrandt Pieters metselaer 1272-10-8 * 2676 p. 209v * 1246
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.)Freerick Krijns mr. timmerman 698-2- * 2676 p. 209v * 1247
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Gerrijt Epes mr. kistenmaker 1175-13- * 2676 p. 209v * 1248
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Nicolas Wijringa mr. schilder 984-6-1 * 2676 p. 209v * 1249
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Aeltie Eernstis 522-8- * 2676 p. 209v * 1250
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Jucke Doedes mr. glaesmaecker 398-5- * 2676 p. 209v * 1251
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.)Ipe Jochums isercramer 487-.- * 2676 p. 209v * 1252
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Jacob Dijmers mr. smid 385-6- * 2676 p. 209v * 1253
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Tiepcke Douwes hardhouwer 204-12- * 2676 p. 209v * 1254
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Roeleff Janssen slotmacker 241-11- * 2676 p. 209v * 1255
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Jelmer Feijckes borduijrwercker 56-.- * 2676 p. 209v * 1256
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Schelte Sijtses tichelaer 263-11-12 * 2676 p. 210 * 1257
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Eelckien Feijckes 114-10-12 * 2676 p. 210 * 1258
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Dirckien Popckes 24-4- * 2676 p. 210 * 1259
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Sijbe Tiercks olislager 86-7- * 2676 p. 210 * 1260
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Claes Pijtters antijcks[nijder] 61-16- * 2676 p. 210 * 1261
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Ewert Feijckes cuijper 53-4- * 2676 p. 210 * 1262
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Lieuwe Hessels Molentie 72-0-0 * 2676 p. 210 * 1263
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Eesge Doeckes gortmacker 57-.- * 2676 p. 210 * 1264
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Siourdt Eelckes wieldraij[er] 13-12- * 2676 p. 210 * 1265
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Jan Willems leijdecker 95-6-9 * 2676 p. 210 * 1266
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) Jacob Fongers lijndraijer 47-2- * 2676 p. 210 * 1267
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) de bouwmeester Vierssen 178-6-. Deselve noch 12-0- * 2676 p. 210 * 1268
1652-12-00 * Den 13e December 1652 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leverantiers ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck van 1e Maij tot Alderheijligen 1652 toe: (o.a.) De bouwmeester Vierssen 178-6-. Deselve noch 12-0-Latris 1078-19-12. 6426-7-8. Totaal 7505-7-4. Ende alsoo te samen volgens haer respective specificatien corte staet ende liquidatie der heeren reckenmeesters ordonnantie opde bouwmeester Jurien van Vierssen geschreven 75-7-0 * 2676 p. 210 * 1269
1652-12-00 * Claes Rijckx camerbode deser Collegie ter saecke uijtgeschotene penn. tot dienste vant Landt t' zedert den 1en Maij tot den laesten Octobris volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters de somma van 318 £ * 2676 p. 210 * 1270
1652-12-00 * Hendrick Ruijsch ordinaris clercq weegen deese Provincie in s' Gravenhage ter saecke schrijffloon vande maenden Junij, Julij. Augusti volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters 1012 £ 8 st * 2676 p. 210 * 1271
1652-12-00 * Claes Popckis cum socijs Landschaps turffdragers wegens het dragen van 30 schuiten turff ende een en sestich corven op t Collegie t sampt suevenenveertich schuite en tweeendartich korven t samen 77 schuite een halff, volgens verclaringe vande resp. camer booden ende liquidatie vande heeren reeeckenmeisters ordonnantie tot 255-15 st * 2676 p. 210v * 1272
1652-12-00 * Hendrick Ruijsch clercq inden Hage wegen dese Provincie ter saecke drie maenden schrijffloon als Julij, Augusti ende Septembris 1652 volgens declaratie sampt liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 729-8- * 2676 p. 210v * 1273
1652-12-00 * Otto Viglius mede clercq aldaer ter saecke schrijffloonen ten dienste vant Landt ende Sijn: Ex. inde maenden October, Novembris, ende December 1651 volgens declaratie recessepis vande secrataris van sijn Ex: verschenen sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ord tot 548-16- * 2676 p. 210v * 1274
1653-01-00 * De Ed: heeren Fedrick van Roorda ende Horatius Meijnsma, ter saecke vacatien ende expensen als gecommiteerde commissarien neffens het opnemen vande bestede ende gemaeckte wercken aende Accademiae als bursse tot Franeker tot dienste vant Landt volgens declaratie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 52-11- * 2676 p. 211 * 1275
1653-01-00 * Jan de Gavere ter saecke eenige matrialen gecoft tot het opmaecken vande Sassense wercken volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie a-182 £ 3-8 * 2676 p. 211 * 1276
1653-01-00 * De heere Meijnsma ende Potter voor expensen ende vacatien gevallen over bestedinge visitatie ende opnemen van eenige werck inde Schanse tot Oostmahorn ordonnantie tot f 148-3-8 * 2676 p. 211 * 1277
1653-01-00 * Burgemeester Jan Rogiers de Gavere ende Frans Dirkx, volgens accoirt vande heeren Oene van Grovestins ende J: Hillebrandts als commiss. vande Sassense wercken, ende tot coopinge van steen tot opmaeckinge vande voorschr. wercken ordonnantie a 60 £ * 2676 p. 211 * 1280
1653-01-00 * Tijallingh Pijtters ter saecke van geleverde olde steen tot opmaeckinge vande Sassense wercken volgens accoirt vande ondergeschr. heeren commissarien ordonnantie a 665 £ * 2676 p. 211v * 1281
1653-01-00 * Cornelis Beernts ter saecke van geleverde steen tot opmaeckinge van de Sassense wercken volgens accoirt vande ommegeschr. commissarien ordonnantie a 137 £ -10- * 2676 p. 211v * 1283
1653-01-00 * Hobbe Sijmens ter saecke van geleverde steen tot opmaeckinge vande Sassense wercken volgens accoirt vande ommegeschr. commissarien ordonnantie a 350 £ * 2676 p. 211v * 1284
1653-01-00 * Haije Pijers schuitevoerder ter saecke van aenbrengen van steen tot opmaeckinge van steen tot opmaeckinge vande Sassense wercken volgens accoirt vande heeren commissarien omme geschr. ordonnantie a 47 £ * 2676 p. 211v * 1285
1653-01-00 * Mathijs Pieters coster binnen Leeuwarden ter saecke d stoelen inde Jacobpine als Gereijster kercke te onderholden met sandt ende cussens schoon te onderholden * 2676 p. 211v * 1286
1653-01-00 * De burgemeester Agge Eidses woonende tot Franecquer voor hem selfs ende als last hebbende van Harmen Abbis cum socijs, ter saecke geleverde waeren ende arbeijtsloonen ten dienste vant Landt gedaen aende Accademiae Burs ende Liberatorium volgens negen verscheijdene specificatien, sampt liquidatie vande heeren reckenmeesterster eener somma van ordonnantie tot 2559-9-12 * 2676 p. 212 * 1287
1653-01-00 * Henricus Douma Eccles. in Collum ende deputatorum sijnodi bursarius, oover een jaer tractament S. Martini laestleeden verscheenen 150 £ * 2676 p. 212 * 1288
1653-01-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franecquer ter saecke van sijn taffelholdinghe vanden 7e Augusti 1652 tot den 6e Novembris 1652 daeraenvolgende volgens declaratie sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1783-12- * 2676 p. 212 * 1289
1653-01-00 * Jacob Pijbes vijerhondert twije en twentich £ 3 st 4 pen Tijerck Tijercke 49 £ 13 st 4 pen. Jacob Pijbes noch 418 £; Sijmen Watses 50 £ 10 st ter saecke van arbeitsloonen tot opmaeckinge vande Sassense wercken volgens besoignes vande heeren Oene van Grovestins en J. Hillebrants als commissarisen ende besteders monteert te samen a 940 £10- ; Sijmen Watses 584 £ Steffen Liskes 182 £ 10 st Tijallingh Pijtters 413 £ 6 st 10 pen ter saecke arbeitsloonen tot opmaeckinge vande Sassense wercken en voorts soo als boven te samen 1179 £ 16-10 * 2676 p. 212v * 1290
1653-01-00 * Sicke Sijbolts mr. timmerman tot Mackum ter saecke van verdiende arbeitsloonen aende zijllen stalten ende fuegels aldaer volgens sprcificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie als copinge van eenige matrialen 951 £ 8- * 2676 p. 212v * 1291
1653-01-00 * Roeliff Luwes sijlvester tot Munckesijl oover een geheel jaer tractament den 1en gber laest leeden vervallen item noch 10 £ 2 st 8 pen oover vacatien volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie ter somma in een getogen a 60-2-8 * 2676 p. 212v * 1292
1653-02-00 * De wedu ende erffgen. van w. d' vaandrich Jucke Jansen van gemaeckte en geleverde korven ten dienste vant Landt gebruickt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie a 92 £ 6- * 2676 p. 213 * 1293
1653-02-00 * Hendrick Jansen ordinaris bode tot maken van een nieuwe busse vereert f 18-0 * 2676 p. 213 * 1294
1653-02-00 * Sioerdt Ariens Ardenburgh ter saecke opsicht bij hem verleeden jaere gedaen duer last vande heeren commissarien Grovestins ende dr. J. Hillebrandts neffens d' Sassense wercken buijten Harlingen vant pael ende kist werck gedaen ordonnantie hem aenbesteedt 100 £ * 2676 p. 213 * 1295
1653-02-00 * Willem Hijlckes ter saecke van deeckens ende voeringe op het Blockhuijs gebeuert dier ordre vande Landtschaps bouwmeester volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 88 £ -2-12 * 2676 p. 213v * 1296
1653-02-00 * Cornelis Claesen mr. timmerman tot Franequer ter saecke van maeckinge van steckettinge aen t nieu gemaeckte werck van Accademie tot Franequer gemaeckt volgens adtestatie vande heeren commissarien F. Roorda ende H. Meinsma ordonnantie 200 £ * 2676 p. 213v * 1297
1653-02-00 * Pijbe Ublis schuitevoerder ter saecke van geleverde turff soo opt Collegie Landtschaps huijs Accademie als op d' Burs volgens liquidatie ende resp. recepissen ordonnantie tot 693 £ * 2676 p. 213v * 1298
1653-02-00 * Sioucke Cornelis itiger vant tin volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie 88 £ * 2676 p. 213v * 1299
1653-02-00 * Claes Popckis cum socijs Landtschaps turff dragers over vijfthien schuijte turff op t Collegie te dragen volgens recipis vande oldtste camer boode ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 49 £ * 2676 p. 213v * 1300
1653-02-00 * Pijtter Geerts voerman tot Wolvegae ter saecke van verteeringe bij twije trompetters en een keeteltrommer als mede voeragie van drije peerden volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie a 21 £ * 2676 p. 214 * 1301
1653-02-00 * De heere Houbois ter saecke extraordinaris diensten voort Landt gedaen volgens appoinctement d'dato als boven 150 £ * 2676 p. 214 * 1302
1653-02-00 * Lolcke Jansen als Landtschaps leveransijer van touw werck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie a 301 £ -19-18 * 2676 p. 214 * 1303
1653-03-00 * De heere dr. Hans van Wijckel mede Staet Generael in s' Gravenhage wegens deese Provincie van Vrieslandt ter saecke van verteringe om enige secre saecken oover te brengen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie 207 £5- * 2676 p. 214 * 1304
1653-03-00 * Thomas Asperus mr. goldsmid en isersnijder vande Landtschaps munte ter saecke van arbeidtsloon van twije grote brandijsers t Landtschaps wapen daerop te snijden t sampt van ses kandelaren volgens annexe requeste a 13 £ * 2676 p. 214 * 1305
1653-03-00 * Tijaert Wijerdts geadmitteerde landtmeeter ter saecke van afbaeckinge ende meetinge vande nieuwe Schans tot Oostumahorn ende voor t caertmaecker vande selve ordonnantie a 7 £ * 2676 p. 214v * 1306
1653-03-00 * Occe Jans Bockebloet ter saecke van een caert te maecken vande sittevatie van Doccum en Doccumer dijeps guel lopende voorbij Oostemahorn om de bant nae t Nieuwe Friesche gat tot inde Noordt Zee ordonnantie 20 £ 0-0 * 2676 p. 214v * 1307
1653-03-00 * Pieter Eijes cum uxore wonende in de oude Schanse van Oostmaherne voerden vergravinge vande een pondemate bij hem vanden Landtschappe voor desen in cope becomen ordonnantie ter somma f 40 ggld * 2676 p. 214v * 1308
1653-03-00 * Den Ed: heere Sijds van Osinga als mede gecommitteerde vande Hooch Mo; heeren Staten Generael om te gaen in commisse nae Oldenburgh ende Bremen extraordinaris expensen ende costen ordonnantie 60 £ * 2676 p. 214v * 1309
1653-03-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franeker ter sijn taffelholdinge vanden ten Novembris 1652 tot den 5en Februarij 1653 volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1638 £ * 2676 p. 214v * 1310
1653-03-00 * Jacobus Westvriesius novellist tot Amsterdam voor een jaer diensten der gepass. couranten soo aent Collegie als rekencamer loopende vanden 1en Novembris 1651 tot den laesten Octobris 1652 ordonnantie tot f 132-0- * 2676 p. 215 * 1311
1653-03-00 * Tijs Jans ordinaris boode der Ed: Mo: heeren Ged. Staten van Vrieslandt vermits de Landtschaps lossinge vande gewaldiges huisinge uijtgaet langs de huisinge aen sijn sijd muir om dat de waterlossinge uijt valt volgens informatie vande heeren Hillebrants ende Meinsma ordonnantie a 35 £ * 2676 p. 215 * 1312
1653-03-00 * Dirck van Vierssen ende Claes Rijcx vanden Bos beijde camerboden deser Collegie hun jaerlijcx tot onderholdt ende goede toeversicht vant Collegie voorschreven volgens oldergewoonte ordonnantie tot 115 £ * 2676 p. 215 * 1313
1653-03-00 * Joost Pietersen Reinsma ter saecke schriffloon voorde heere rentmeester Gen. der domeinen heeft gecopieert verscheidene stucken in alles groot sijnde negentien bladen ijder bladt vijer stuivers, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie a 3 £-16-0 * 2676 p. 215 * 1314
1653-04-00 * De weduwe van w. Uldricht ten Horn in Benthum Lijsbet Pieters ter saecke verteringe bij de heeren gecommiteerden van stadt ende Ommelanden gedaen ende bij de Provincie van Vrieslandt gedefreijert de somma van f 691-19 * 2676 p. 215v * 1315
1653-04-00 * Idzardus Balck ter saecke arbeidsloonen van enige boecken te drucken t sampt een groot schrijff boeck volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie 354 £ * 2676 p. 215v * 1316
1653-04-00 * Otto Wiglius mede clercq in s' Gravenhage wegens deese Provincie ter saecke schrijffloon vande maenden Januarij, Febr:, Martius, April, Maijius, Junij, Julij, August: ende 7bris volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie 600 £-10 * 2676 p. 215v * 1317
1653-04-00 * De deurwaerder Pieter Janssen als gelastigde van Willem Heerts cum uxore, ter saecke geleverde wijnen cum axcesorien int tracteeren bijde heeren vanden Hove gedaen aende d' heeren gecommitteerde vijt d' Ommelanden gedaen ordonnantie tot 55 £ 6-0 * 2676 p. 215v * 1318
1653-04-00 * De heere Andree uijtgelegt ter saecke extraordinaris diensten vande camer bewaerders inde illustre vergaderinge bijde respective Provintien gehouden inden jaere 1651 opde groote zale vant Hof van Hollandt breder inden annelen quijtantie geinfereert ordonnantie a 200 £ * 2676 p. 216 * 1319
1653-04-00 * Andries Harckis ter saecke leverantie van twalif hondert twentich pondt keerssen ijder pondt gereeckent op 6 stuirs 4 penningen tot dienste van het Landt gebruickt te sijn volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot a 381 £5st * 2676 p. 216 * 1320
1653-04-00 * Carst Aernts ordinaris boode der Ed: Mo: heeren Gedep. ter saecke van sijn gedaene diensten int reijsen ende trecken met de professsor Acronius naer Hollandt ende aldaer een wijlle tijt vaceert heeft volgens oppoinctemente ordonnantie verleent a 65 £ 10 st * 2676 p. 216 * 1321
1653-04-00 * Acronius * 2676 p. 216 * 1322
1653-04-00 * Dirck van Vijerssen oldste camer boode deser Collegie, ter saecke verdiensten expensen ende uijtgeschoten pen. ten dienste van het Landt aen het Collegie gedaen zedert den 1en 9ber 1653 [moet zijn 1652] tot den 1en Maij 1653 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ord a 345 £7 st * 2676 p. 216v * 1323
1653-04-00 * Dominicus Acronius professor tot Franecquer ter saecke van vacatien ende expensen hem geaccordeert oover sijne gedaene reijsen int beroepen vande professor Morus breder inden resolutie ten dagelijcke reselutie boecke verhaelt ordonnantie tot 108 £; Dominicus voorschreven [zie akte 1317] ten saecke van verteringe int heen ende wederom reijsen naer Hollant duer laste vande Ed: Mo: heeren Gedep. volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 255 £ 1 st * 2676 p. 216v * 1324
1653-04-00 * Wijbren Reens mr. timmerman tot Oldeboorn ter saecke van gelevert hout ende arbeitsloonen aen Nester zijl duer laste vande heer commiss. Regnerus van Andringa volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie 37 £ -12 st * 2676 p. 217 * 1325
1653-04-00 * De advocaet Hendricus Neuhuijsius ter saecke salarien ende expensen bij hem verdient ende geexpendeert inde proceduiren tusschen desen Collegie als impetr. tegens de commis Jacob van Hogenhuijs als ged. voorden Hove gevallen bij rapport vande heeren commissarien met hem Neuhuijsius geaccordeert op 315 £ bij ordonnantie 315 £ * 2676 p. 217 * 1326
1653-04-00 * De advocaet Beijlanus ter saecke verscheijdene salarien ende expensen bij hem verdient in diverse proceduiren wegen desen Collegie bij rapport van d heeren commissarien op -315 £ geaccordeert ende ordonnantie gedepescieert 315 £ * 2676 p. 217 * 1327
1653-04-00 * Lieuwe Douwes Landts smidt tot Doccum voor t leveren van iserwerck aende zeetonnen ende zijlen tot Doccum f 1101-14 * 2676 p. 217 * 1328
1653-04-00 * De Ed: heeren Frederick van Roorda ende Horatius Meijnsma als commissarien ter saecke gedaene vacatien ende expensen in twee verscheijdene reijsen als den 4: 5: ende 29en dito gedaen int besteden van eenige wercken aende Academiae cum annexis sampt het opnemen vandien volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 81-10-0 * 2676 p. 217v * 1329
1653-04-00 * Gellius Peima ter saecke leverantie van turff tot dienste vant Landt aen t Collegie volgens recipis ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot a 171 £ 10 st * 2676 p. 217v * 1330
1653-04-00 * Otto Viglius clerck in den Hage wegen dese Provincie ter saecke een halff jaer schrieffloon beginnende den 1en Julij 1652 eindigende de laesten December daeraen volgende beide incluis, volgens declaratie sampt liquidatie vande heeren reeckenmeisters ordonnantie tot 400.- [in de marge: op Axma] * 2676 p. 218 * 1331
1653-04-00 * Axma * 2676 p. 218 * 1332
1653-05-00 * Hendrick Ruijchs mede clerqh deese Provintie ter saecke schrijff loonen van de maenden Janu. Febr. ende Martius 1653 ten dienste van sijn excellentie noch vande maenden Octobr. Novembris ende xber 1652 te samen in een getogen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie a 874 £8 st [in de marge: op Axma] * 2676 p. 218 * 1333
1653-05-00 * Regnerus Ens economus vande Universiteit binnen Franecquer ter saecke tafel holdinge vanden 5e Februarij 1652 tot den 7e Maij 1653 incluis volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie 1856 £ 5 st * 2676 p. 218 * 1334
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe [in de marge: opden ontfanger Axma geschr.] * 2676 p. 219v * 1335
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Sijbrant Pieters mr. metzelaer compt 585 -16-0 * 2676 p. 219v * 1336
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Gerrijt Eijpes mr. kistmaecker compt 1128-17-4 * 2676 p. 219v * 1337
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Freeck Crijns mr. timmerman compt 433-3-0 * 2676 p. 219v * 1338
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Nicolaus Wieringa mr. schilder compt 314-17-0 * 2676 p. 219v * 1339
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Aeltie Eernstis weduwe van w: Hendrick Duijff compt 256- 11-0 * 2676 p. 219v * 1340
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Ipe Jochums isercramer compt 579-1-0 * 2676 p. 219v * 1341
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Siourdt Doeckis mr. smidt compt 164-13-8 * 2676 p. 219v * 1342
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Jelmer Feijckes borduijrwercker 32-0-0 * 2676 p. 219v * 1343
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Roeleff Janszn mr. slotmaecker compt 154-8-0 * 2676 p. 219v * 1344
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Schelte Sijtses tichelaer compt 344-10-8 * 2676 p. 219v * 1345
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Eelck Lens weduwe vande bouwmeester Lens compt 99-5-0 * 2676 p. 219v * 1346
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Dirckien Popckis compt 12-12-0 * 2676 p. 219v * 1348
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Sijbe Tiercx olislager compt 31-16-0 * 2676 p. 219v * 1349
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Claes Pieters antijck snijder compt 89-16-0 * 2676 p. 220 * 1350
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Dirck Sioerdts passementwercker compt 33-6-0 * 2676 p. 220 * 1351
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Eesige Doeckes gootmacker compt 24-2-0 * 2676 p. 220 * 1352
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Jan Willems leijdecker 235-3-0 * 2676 p. 220 * 1353
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Ewert Feijckis mr. kuijper compt 82-9-8 * 2676 p. 220 * 1354
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Trijntie weduwe van w: Tiepcke Douwis 126-12-0 * 2676 p. 220 * 1355
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Tiepcke Douwis w. * 2676 p. 220 * 1356
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Hardthouwer compt 126-12-0 * 2676 p. 220 * 1357
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Jacob Fongers lijndraijer compt 54-14-0 * 2676 p. 220 * 1358
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Sioerdt Eelckis wieldraijer compt 26-8-0 * 2676 p. 220 * 1359
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Tijebbe Tijetses mr. smidt compt 164-4-0 * 2676 p. 220 * 1360
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Gijsberdt Lourens koperslager compt 56-15-0 * 2676 p. 220 * 1361
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Meijnscke Cres compt 20-12-0 * 2676 p. 220 * 1362
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Tijerck Scheltinga pretendeert 29-16-0 * 2676 p. 220 * 1363
1653-06-00 * Den 21e Junij 1653 heeft den bouwmeester Jurien van Vierssen ondergeschreven leveranties ende mr. arbeijtsluijden ordonnantien becomen namentlijck vanden 1e November 1652 tot den laesten April 1653 toe (o.a.) Tijaerdt Harmens compt 27-0-0 * 2676 p. 220 * 1364
1653-06-00 * De bouwmeester Vierssen ter saecke vacatien verteeringen ende andersins volgens annotatie 42-5-0 deselve noch 12-0-0. Somma totaal 5580-19-6. Ende alsoo te samen volgens haer respective specificatien corte staet ende liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie op de bouwmeester Jurien van Vierssen geschreven tot 5580-19-6 * 2676 p. 220 * 1365

>> begin


1655-06-00 * Abelus Attema utdeelder der bodeloonen drie maenden tractament den laesten deses sullende vervallen 75 £ * 2677 p. 6 * 1357
1655-06-00 * Claes Rijcx van den Bos olste camerbode deser collegie over twee maenden tractament als maij ende junij verleden verschenen 36 £. Jacobus van Vierssen ut supra 36 £ * 2677 p. 6 * 1358
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: , rekenmeesters, klercq * 2677 p. 6 * 1359
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Douwe van Aijlua 300 £ * 2677 p. 6 * 1360
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Aulus van Haersma 300 £ * 2677 p. 6 * 1361
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Oeno van Grovestins 300 £ * 2677 p. 6 * 1362
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Annius Haersma 300 £ * 2677 p. 6 * 1363
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Egbert van Baardt 300 £ * 2677 p. 6 * 1364
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Augustinus Lijcklama 300 £ * 2677 p. 6 * 1365
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Dr. Oenias Geldorp 300 £ * 2677 p. 6 * 1366
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Alle van Burum 300 £ * 2677 p. 6 * 1367
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Cornelius Haubois 300 £ * 2677 p. 6 * 1368
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: Dr. Assuerus van Vierssen secretarius 300 £ * 2677 p. 6 * 1369
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de reeckenmeesters, o.a.:) Dr. Carel van Roorda 173 £ met hondert golt guldens turffgelt t' samen 273 £ * 2677 p. 6 * 1370
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de reeckemeesters, o.a.:) Dr. Andela 173 £ met hondert golt guldens turffgelt t' samen 273 £ * 2677 p. 6v * 1371
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de reeckenmeesters, o.a.:) Regnerus ab Andringa 173 £ met hondert golt guldens turffgelt t' samen 273 £ * 2677 p. 6v * 1372
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de reeckenmeesters, o.a.:) Regnerus Bruijnsma 173 £ met hondert golt guldens turffgelt t' samen 273 £ * 2677 p. 6v * 1373
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de reeckenmeesters, o.a.:) Dr. Isbrandus van Vierssen secretarius 173 £ met hondert golt guldens turffgelt t' samen 273 £ * 2677 p. 6v * 1374
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de clerquen, o.a.:) Dr. Hettinga commis 150 £ turffgelt 40 ggld is t' samen 206 £ * 2677 p. 6v * 1375
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de clerquen, o.a.:) Claix 225 turffgelt 56 £ t' samen 281 £ * 2677 p. 6v * 1376
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de clerquen, o.a.:) Johan Elgersma 225 turffgelt 56 £ t' samen 281 £ onder cortinge van 50 £ is 231 £ * 2677 p. 6v * 1377
1655-07-00 * Den 16en Julij 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende d' heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament ende een geheel jaer turff gelt den 24en desen te sullen vervallen: (de clerquen, o.a.:) Cornelius Eringa 225 turffgelt 56 £ t' samen 281 £ * 2677 p. 6v * 1378
1655-07-00 * Joannes Nicolai klercq inde finantie camer 1/4 jaer tractament is 175 £, een geheel jaer een geheel jaer turffgelt tot 30 ggld 42 £ t' samen 217 £ * 2677 p. 6v * 1379
1655-07-00 * Arent Everts Arcken mede clercq opt Landtschaps huijs een vierendeel jaer tractament Jacobi t sullen verschijnen 150 £ * 2677 p. 6v * 1380
1655-07-00 * Hesselus Coenradi mede clercq opt Landtschaps huijs een vierendeel jaers tractament twee derdeparten van hondert ende vijftich caroli guldens is nu 100 £ * 2677 p. 6v * 1381
1655-07-00 * Dr. Joannes Gravius fiscael deser provincie een geheel jaer turffgelt Jacobi t' sullen vervallen 40 ggld is 56 £ * 2677 p. 6v * 1382
1655-07-00 * Abelus Attama ontfanger ende wtdeelder der bodeloonen een geheel jaer turffgelt Jacobi aencomende t' sullen vervallen 32 ggld is aen Caroli gld 44-16-0 * 2677 p. 7 * 1383
1655-07-00 * Mr. Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael deser Provincie over het goudt ende silver een geheel jaer turffgelt Jacobi aencomende t' sullen vervallen sijnde 22 ggld is aen caroli gld 30 £ 16-0 * 2677 p. 7 * 1384
1655-07-00 * Mr. Lucas Salomons van Lingen scherprechter deser Provincie een geheel jaer turffgelt Jacobi aencomende t' sullen vervallen 16 ggld 22-8-0 * 2677 p. 7 * 1385
1655-07-00 * De Ed; heere Gemmo Laes van Burmania als holdvester deser Provincie een halff jaer tractament den 12en Junij verleden vervallen 375 £. De selve heere als pluijmgraeff deser provincie een geheel jaer tractament den laesten Junij verleden verschenen ordonnantie tot 175 £ * 2677 p. 7 * 1386
1655-07-00 * Hendrick Ruijsch mede clercq wegens deese provincie in s' Gravenhage, over drie maenden tractament als April, Maij ende Junij verleeden vervallen sijnde is 400 £. Otto Viglius mede clercq aldaer wt supra 350 £ * 2677 p. 7v * 1387
1655-08-00 * Freerck Hendricks opsichter vande nijeuwe zijl binnen Doccum een halff jaer tractament den 25en Julij verleeden verschenen 50 £ * 2677 p. 7v * 1388
1655-08-00 * Mr. Sioucke Cornelis kannegieter tot Bolswardt ende kuermeester van het tin over deese Provincie een geheel jaer tractament Jacobi verleeden vervallen 200 £ * 2677 p. 7v * 1389
1655-08-00 * Dr. Arnoldus Copius historiographus deser Landtschappe over een halff jaer tractament den 25en Augusti verleden vervallen a 300 £ * 2677 p. 7v * 1390
1655-08-00 * Claes Rijcks vanden Bos oudtste camerbode deeser Collegie over twee maenden tractament als Julij ende Augusti 1655 verschenen a 36 £. Jacobus van Vijerssen mede camerbode uts. 36 £ * 2677 p. 7v * 1391
1655-09-00 * Jan Minckes sijlvester tot Doccum voor een halff jaer tractament den 8 Septembris verschenen tot f 50-.- * 2677 p. 8 * 1392
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Nicolaus Arnoldus Polonus theologiae prof. f 550-.- * 2677 p. 8 * 1393
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Joannes Falckenierij theo: prof. f 600-.- * 2677 p. 8 * 1394
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Christianus Schotanus Sterringa theo. prof. F 250,- * 2677 p. 8 * 1395
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Joannes Terentius Hebr. Ling. prof. f 350-.- * 2677 p. 8 * 1396
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Johannes Weijsenbach juris prof. f 600-.- * 2677 p. 8 * 1397
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Guilielmus Cupius ord. juris prof. 400-.- * 2677 p. 8 * 1398
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Johannes Francelius medi. prof. f 450-.-. deselve als questor Acad. f 150-.- * 2677 p. 8 * 1399
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Philippus Matheus botanicus crued. prof. f 200-.- * 2677 p. 8 * 1400
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Arnoldus Verhel philo. prof. f 425-.- * 2677 p. 8 * 1401
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Dominicus Acronius van Buma eloquent et histo. polit. ord. prof. f 400-.- * 2677 p. 8 * 1402
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Christophorus Munsterus philos. prof. f 500-.- * 2677 p. 8 * 1403
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Bernhardus Fullenius mathe. prof. f 500-.- * 2677 p. 8 * 1404
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Petrus Mol Graece ling. prof. f 350-.- * 2677 p. 8v * 1405
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Laurentius Banck extra ordinaris Juris prof. f 200-.- * 2677 p. 8v * 1406
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Lowijs Parant extra gall. ital. et hisp. ling. prof. f 200-.- * 2677 p. 8v * 1407
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dr. Gerhardus Caldenbach acad. secretaris f 200-.-; deselve als bibliothecarius f 100-.- * 2677 p. 8v * 1408
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Dominicus Fennema inspector Bursae f 150-.- * 2677 p. 8v * 1409
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): De moeder van w. Idzardus Balck in leven typographus f 100-.- * 2677 p. 8v * 1410
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Jan Hendricx promoter Acad. f 68-.- * 2677 p. 8v * 1411
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Jacobus Corneli pedel f 70-.- * 2677 p. 8v * 1412
1655-09-00 * Den 13e Septembris 1655 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff Septembris 1655 verschenen (o.a.): Meves Petri pedel f 70-.- * 2677 p. 8v * 1413
1655-09-00 * Abelus Abbema wtdeelder der bodeloonen drie maenden tractament den laesten deses sullende verschijnen 75 £ * 2677 p. 8v * 1414
1655-09-00 * Hendrick Ruijsch mede clercqh in s' Gravenhage wegens deese Provincie over drie maenden tractament als Julij, Augusti ende 7ber verschenen a 400 £. Otto Viglius mede clercqh aldaer vers. 350 £ * 2677 p. 8v * 1415
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Douwe van Aijlua 200 £ * 2677 p. 9 * 1416
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Aulus van Haersma 200 £ * 2677 p. 9 * 1417
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Oeno van Grovestins 200 £ * 2677 p. 9 * 1418
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Annius J. Haersma 200 £ * 2677 p. 9 * 1419
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Augustinus Lijcklama 200 £ * 2677 p. 9 * 1420
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Egbert van Baardt 200 £ * 2677 p. 9 * 1421
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Oenaes Geldorp 200 £ * 2677 p. 9 * 1422
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Alle van Burum 200 £ * 2677 p. 9 * 1423
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Cornelus Haubois 200 £ * 2677 p. 9 * 1424
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen (o.a.): Dr. Assuerus van Vierssen secretaris 200 £ * 2677 p. 9 * 1425
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de heeren reeckenmeesters (o.a.): Dr. Carel van Roorda 173 £ * 2677 p. 9 * 1426
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de heeren reeckenmeesters (o.a.): Dr. Andela 173 £ * 2677 p. 9 * 1427
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de heeren reeckenmeesters (o.a.): Regnerus ab Andringa 173 £ * 2677 p. 9 * 1428
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de heeren reeckenmeesters (o.a.): Regnerus Bruijnsma 173 £ * 2677 p. 9 * 1429
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de heeren reeckenmeesters (o.a.) dr. Isbrandus van Vierssen secretarius173 £ met noch over een geheel jaer tractament hem over het vormeren ende colationeren van s Landts reeckeninge neffens d' Generaliteijt te doene ordonnantie t samen als boven 200 £ [compt] 373 £ * 2677 p. 9 * 1430
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de clerquen (o.a.) Dr. Sijbrandus Hettinga commijs 150 £ met noch 200 £ over het schrijven vande reeckeninge neffens d' Generaliteijts t' samen ordonnantie tot 350 £ * 2677 p. 9v * 1431
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de clerquen (o.a.) Daniel Claix [clercq] 225 £ * 2677 p. 9v * 1432
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de clerquen (o.a.) Johan Elgersma [clercq] 225 £ onder cortinge van 50 £ compt 175 £ * 2677 p. 9v * 1433
1655-10-00 * Den 10en october 1655 hebben de heeren gedeputeerden ende heeren rekenmeesters sampt clercquen getrocken drie maenden tractament den 24en deses sullende vervallen, de clerquen (o.a.) Cornelis Fockens Eringa 225 £ * 2677 p. 9v * 1434
1655-10-00 * Joannes Nicolai clercq vande finantie een vierendeel jaer tractament den laesten deses sullende vervallen 175 £ * 2677 p. 9v * 1435
1655-10-00 * Arent Everts Arcken mede clercq opt Landtschaps huijs een vierendeel jaer tractament 150 £ met noch 35 £ over een halff jaer huijs huijr t' samen 185 £ * 2677 p. 9v * 1436
1655-10-00 * Hesselus Conradi mede clercq opt Landtschaps huijs een vierendeel jaers tractament nu twee darde parten van 150 £ is 100 £ * 2677 p. 9v * 1437
1655-10-00 * Dr. Johannes van Scheltinga s' Landtschaps advocaet over een halff jaer tractament den laesten deses vervallende 300 £ * 2677 p. 9v, 10 * 1438
1655-10-00 * Dr. Johannes Gravius fiscael deser Landtschappe een halff jaer tractament 200 £ * 2677 p. 10 * 1439
1655-10-00 * Claes Igarams oldste camerbode opt Landtschaps huijs een halff jaer tractament 200 £ * 2677 p. 10 * 1440
1655-10-00 * Claes Imes mede camerbode een halff jaer tractament met noch een halff jaer met noch een halff jaer huijs huijr tot 35 £ den laesten deses vervallen 35 £ 235 £ * 2677 p. 10 * 1441
1655-10-00 * Igram Claeszn bode vant Landtschaps huijs een halff jaer tractament 100 £ * 2677 p. 10 * 1442
1655-10-00 * Dirck Janssen turff affhaelder ende vieraensetter opt Landtschapshuijs een halff jaer tractament 25 £ * 2677 p. 10 * 1443
1655-10-00 * Claes Rijcx vanden Bos oldste camer bode twee maenden tractament is 36 £ sampt een halff jaer maechdenloon 20 ggld t' samen 64 £ den laesten deses sullende vervallen 64 £. Jacobus van Vierssen mede camerbode wt supra 64 £ * 2677 p. 10v * 1444
1655-10-00 * Hermannus Scheerhagen substituijt grieffier s' Hoffs van Vrieslandt een geheel jaer tractament Jacobi ende Martini vervallen 50 £ * 2677 p. 10v * 1445
1655-10-00 * Sioerdt Aetes Haeckema Landtschaps landtmeeter een halff jaer tractament den laesten deses vervallende 75 £ * 2677 p. 10v * 1446
1655-10-00 * Claes Claessen mr. uuijrwerckmaecker ter saecke een halff jaer tractament van het uuijrwerck hier opt Collegie te wacht te nemen ende stellen 20 £ * 2677 p. 10v * 1447
1655-10-00 * Claes Igarams als bewaerder als bewaerder vant Landtschapshuijs een halff jaer tractament hem geaccordeert den laesten deses sullende vervallen 50 £ * 2677 p. 11 * 1448
1655-10-00 * Mr. Douwe Sijmons Wijarda s' Landtschaps operatuer een halff jaer tractament den laesten deses sullende vervallen 125 £ * 2677 p. 11 * 1449
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Staeten Generael, dr. Hans van Wijckel 750 £ * 2677 p. 11 * 1450
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Staeten Generael, Johan van Aijlua 750 £ * 2677 p. 11 * 1451
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Staeten Generael, Epo van Bootsma 750 £ * 2677 p. 11 * 1452
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Staeten Generael, dr. Matthias v. Vierssen 750 £ * 2677 p. 11 * 1453
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Staeten Generael, dr. Horatius Knijff 750 £ * 2677 p. 11 * 1454
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Raaden van State, Willem van Haren 750 £ * 2677 p. 11 * 1455
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Raaden van State, dr. Daniel de Blocq van Scheltinga 750 £ * 2677 p. 11 * 1456
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Generaliteijts Rekenmeesters, Abraham Schuijrmans 750 £ * 2677 p. 11 * 1457
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Generaliteijts Rekenmeesters, Hessel van Aijsma 750 £ * 2677 p. 11 * 1458
1655-10-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Generaliteijts Rekenmeesters, Feijo van Scheltema, Admiraliteijt tot Rotterdam 750 £ * 2677 p. 11 * 1459
1655-11-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Generaliteijts Rekenmeesters, Schelto van Rispens, Admiraliteijt tot Amsterdam 500 £ * 2677 p. 11v * 1460
1655-11-00 * Den 22en dito hebben onderges. heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten deses sullende verschijnen (o.a.): Generaliteijts Rekenmeesters, Petrus Axma, admiraliteijt int Noorderquartier van Hollandt 500 £ * 2677 p. 11v * 1461
1655-11-00 * Haucke Everts sijlvester tot Maccum een halff jaer tractament den laesten october verleeden verschenen ordonnantie tot 75 £ * 2677 p. 11v * 1462
1655-11-00 * Idzardus Albarbarti ordinaris drucker binnen Franeker over een halff jaer tractament den laesten october verleeden vervallen 100 £ * 2677 p. 11v * 1463
1655-11-00 * Abelus Attama utdeelder der boodeloonen drie maenden tractament den laesten december t'sullen verschijnen 75 £ * 2677 p. 11v * 1464
1655-11-00 * De drie clercquen deser provincie als D. Claix, Elgersma ende Eringa elcx vijff ende tzeventich caroli guldens over het schrieven der ordonnantien voor een geheel jaer den 24en october verleden vervallen 225 £ * 2677 p. 12 * 1465
1655-11-00 * Claes Rijcx vanden Bos oldtste camerbode deser collegie over twee maenden tractament als november ende december sullende vervallen 36 £. Jacobus Vierssen ut supra 36 £. Claes Rijcx voorschr. als oldtste camerbode hem jaerlijcx geaccordeert neffens het onderhouden, schoonmaecken als oppassen van turff ende hout t'ontfangen aen't collegie gelevert 50 £ * 2677 p. 12 * 1466
1655-11-00 * Hendrick Ruijsch oldtste clercqh in 's Gravenhage wegens deese Provincie over drie maenden tractament als october, november ende december te sullen verschijnen a 400 £. Otte Viglius mede clercq aldaer uts. 350 £ * 2677 p. 12 * 1467
1656-01-00 * Roeloff Lijuwes zijlvester van Minnickezijl over een jaer tractament den 14en xber verleden verschenen 50 £ * 2677 p. 12v * 1468
1656-01-00 * De Heer Gemmo Laes van Burmania houdtvester deeser provincie over een helff jaer tractament den 12en xber verleden verschenen a 375 £. Deselve Heere als pluijmgraeff deeser provincie over een geheel jaer tractament den laesten xber verleden verschenen a 175 £ * 2677 p. 12v * 1469
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Douwe van Aylva 200 £ * 2677 p. 13 * 1470
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Aulus van Haersma 200 £ * 2677 p. 13 * 1471
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Oene van Grovestins 200 £ * 2677 p. 13 * 1472
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Annius Haersma 200 £ * 2677 p. 13 * 1473
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Augustinus Lijcklema 200 £ * 2677 p. 13 * 1474
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Egbert van Baardt 200 £ * 2677 p. 13 * 1475
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Oenias Geldorp 200 £ * 2677 p. 13 * 1476
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Alle van Burum 200 £ * 2677 p. 13 * 1477
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): Cornelius Haubois 200 £ * 2677 p. 13 * 1478
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a.): d'secretaris Vierssen 200 £ * 2677 p. 13 * 1479
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen d'heeren rekenmeesters (o.a): Carel van Roorda 173 £ * 2677 p. 13 * 1480
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen d'heeren rekenmeesters (o.a): dr. Anchises Andla 173 £ * 2677 p. 13 * 1481
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen d'heeren rekenmeesters (o.a): Regnerus van Andringa 173 £ * 2677 p. 13 * 1482
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen d'heeren rekenmeesters (o.a): Regnerus Bruijnsma 173 £ * 2677 p. 13 * 1483
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen d'heeren rekenmeesters (o.a): dr. Isbrandus van Vierssen 173 £ * 2677 p. 13 * 1484
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a): dr. Sibrandus van Hittinga commissaris 150 £ * 2677 p. 13 * 1485
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a): Daniel Claix id. 225 £ * 2677 p. 13 * 1486
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a): w. Jan Elgersma onder deductie van 50 £ (is) 175 £ * 2677 p. 13 * 1487
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a): Cornelis Eringa 225 £ * 2677 p. 13 * 1488
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a): Arent Everts van Arcken p. clercq opt Lantschapshuijs 150 £ * 2677 p. 13 * 1489
1656-01-00 * Den 18en januarij 1656 hebben de heeren Gedeputeerden Reckenmeesters ende Clercquen ordonnantie becomen van een vierendeel jaers tractament den 24en januarij 1656 verschenen (o.a): Hesselus Conradi clercq onder deductie van 50 £ alsoo ordonnantie tot 100 lib * 2677 p. 13 * 1490
1656-02-00 * Freerck Hendrickx opsichter van de Nieuwe zijl tot Doccum over een halff jaer tractament den 25en januarij verleeden verschenen 50 £ * 2677 p. 13v * 1491
1656-02-00 * De wedu. En erffgenamen van w. den Ed. Heere Joachim van Andrée in leven mede staet Generael in 's Gravenhage wegens deese provincie over het sterff half jaer tractament ter somma van 750 £ in een ende 150 £ nopens een geheel jaer tractament als Curator Academie volgens appointment van dato den 10en januarij laestleden alsoo tesamen a 900 £ * 2677 p. 13v * 1492
1656-02-00 * Pieter Lammerts uijtdeelder der armegelden over de Grietenien in Vrieslant over een geheel jaer tractament wegens sijner bedieningen den laesten april toecomende te sullen vervallen a 48-12 £. Deselve over een jaer tractament vande opteeckeninge der bodereisen, den laesten december 1655 verschenen a 75 £ * 2677 p. 13v * 1493
1656-02-00 * Claes Rijcx van den Bos olde caemerbode deser collegie over twee maenden tractament als januarius ende februarius sullende vervallen 36 £. Jacobus Vierssen ut supra 36 £ * 2677 p. 14 * 1494
1656-02-00 * Dr. Arnoldus Copius historiographus deeser Landtschappe over een halff jaer tractament den 25en februari aencomende te sullen verschijnen 300 £ * 2677 p. 14 * 1495
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Nicolaus Arnoldus Polonus theologue professor f 550-0- * 2677 p. 14 * 1496
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Joannes Falckenierij theo: professor 600-0- * 2677 p. 14 * 1497
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Christianus Schotanus Sterringa Theo: professor f 250-0- * 2677 p. 14 * 1498
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Joannes Terentius hebr: ling: professor f 350-0- * 2677 p. 14 * 1499
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Joannes Weijsenbach juris professor f 600-0- * 2677 p. 14 * 1500
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Guilielmus Cupius ordi. juris professor f 400-0- * 2677 p. 14 * 1501
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Johannes Francelius med: professor f 450-0- * 2677 p. 14 * 1502
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Arnoldus Verhel philo: prof. f 425-0- * 2677 p. 14 * 1504
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) W. dr. Dominicus Acronius van Buma eloquent et histo: polit: ord. prof. erven f 400-0- * 2677 p. 14v * 1505
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Christophorus Munsterus philo: prof. f 350-0- * 2677 p. 14v * 1506
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Bernardus Fullenius mat: prof. 500-0- * 2677 p. 14v * 1507
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Petrus Mol graece ling: prof. f 350-0- * 2677 p. 14v * 1508
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Laurentius Banck extra ord. juris prof. 200-0- * 2677 p. 14v * 1509
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Lovijs Parant Extra: Gall. Ital: et Hisp: ling. professor 200-0- * 2677 p. 14v * 1510
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Gerhardus Caldenbach acad: secretaris f 200-.-; De selve als bibliothecarius f 100-.- * 2677 p. 14v * 1511
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dominicus Fennema inspector bursae f 150-0- * 2677 p. 14v * 1512
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Idzardus Alberti typograephus f 100-.- * 2677 p. 14v * 1513
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Jan Hendricx promoter acad. * 2677 p. 14v * 1514
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Jacobus Corneli pedel f 70-.- * 2677 p. 14v * 1515
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Meves Petri pedel 70-.- * 2677 p. 14v * 1516
1656-03-00 * Jan Minkes sijlvester tot Doccum voor een half jaer tractement den 8 Martij verscheenen f 50 £ * 2677 p. 15 * 1517
1656-03-00 * Mathijs Pieters coster van Jacobin ende Galeijster kerck wegens schoonmaeken der stoelen, bancken, kussens en boecken f 35 £ * 2677 p. 15 * 1518
1656-03-00 * Sijoerd Aettis Haeckma Landtschaps landtmeeter over een halff jaer tractament den laesten april aencomende te vervallen 75 £ * 2677 p. 15 * 1519
1656-03-00 * Claes Claessen, mr. uijrwerckmaecker over een halff jaer tractament wegens het stellen ende te wacht nemen van het uijrwerck opt collegie den laesten april aencomende te vervallen a 20 £ * 2677 p. 15 * 1520
1656-03-00 * Abelus Attema uitdeelder der boode loonen over drije maenden tractament den laesten deeses verschenen tot 75 £ * 2677 p. 15 * 1521
1656-03-00 * Hendrick Ruijsch oldste clerc in 's Gravenhaagh wegens dese Provintie over drie maenden tractamant januarius, februarius ende mert t'sullen verschijnen 400 £. Otto Viglius mede clerc aldaer ut supra. * 2677 p. 15 * 1522
1656-03-00 * Haucke Ewerts zijlvester tot Maccum over een halff jaer tractament den laesten april aencomende te vervallen tot a 75 £ * 2677 p. 15v * 1523
1656-03-00 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmr. Generael vant gout en zilver deeser Provincie over een halff jaer tractament den 12en deeses verleden verschenen 125 £ * 2677 p. 15v * 1524
1656-03-00 * Jeltie Freercks turff affhaelster van het collegie over een jaer diensten des laesten deeses sullende vervallen a 30 £ * 2677 p. 15v * 1525
1656-03-00 * Abelus Attema ontfanger ende uijtdeeler der boode loonen over een geheel jaer huis huijr, den laesten deeses vervallen a 30 ggl * 2677 p. 15v * 1526
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): Douwe van Aylva fl 200 £ * 2677 p. 16 * 1527
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): Carel van Roorda 200 £ * 2677 p. 16 * 1528
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): Oene van Grovestins 200 £ * 2677 p. 16 * 1529
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): Eelcko Glinstra 200 £ * 2677 p. 16 * 1530
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): Augustinus Lycklema 200 £ * 2677 p. 16 * 1531
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): Egbert van Baardt 200 £ * 2677 p. 16 * 1532
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): dr. Onias Geldorp 200 £ * 2677 p. 16 * 1533
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): Alle van Burum 200 £ * 2677 p. 16 * 1534
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): Cornelis Haubois 200 £ * 2677 p. 16 * 1535
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(gedeputeerden): d'secretaris Vierssen 200 £ * 2677 p. 16 * 1536
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de heeren rekenmeesters): Aulus van Haersma 173 £ * 2677 p. 16 * 1537
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de heeren rekenmeesters): Idzardus Gerroltsma 175 £ * 2677 p. 16 * 1538
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de heeren rekenmeesters): Regnerus van Andringa 175 £ * 2677 p. 16 * 1539
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de heeren rekenmeesters): Regnerus Bruijnsma 175 £ * 2677 p. 16 * 1540
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de heeren rekenmeesters): de secretaris Isbrandus van Vierssen 175 £ * 2677 p. 16 * 1541
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de clerquen): dr. Sibrandus van Hittinga, commissaris 150 £ * 2677 p. 16 * 1542
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de clerquen): Daniel Claix Pr. 225 £ * 2677 p. 16 * 1543
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de clerquen): Cornelis Eringa 225 £ * 2677 p. 16 * 1544
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de clerquen): Gabriel Kutsch 225 £ * 2677 p. 16 * 1545
1656-04-00 * Den 18en april 1656 hebben de heeren gedeputeerde rekenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vierndel jaer tractament den 24en deses verschenen (o.a.)(de clerquen): onder deductie van 50 £ Joannes Nicolaj clerqh van f'menten 175 £ * 2677 p. 16 * 1546
1656-04-00 * Dr. Joannes van Scheltinga, 's Landtschaps advocat halff jaer tractament den laesten april 1656 verschenen tot 300 £ * 2677 p. 16v * 1547
1656-04-00 * Arent Everts van Arcken pris. Clercq opt Lantschapshuijs vierendel jaer tractamen de laesten verschene tot 150 £ met noch 35 £ over een halff jaer huijshuijr tot 35 £, (is) 185 £ * 2677 p. 16v * 1548
1656-04-00 * Hesselus Conradi mede clercq opt Landtschapshuijs vierendeel jaer tractament tot 150 £ onder deductie van 50 £ bij anticipatie ontfangen, alsoo ordonnantie tot 100 £ * 2677 p. 16v * 1549
1656-04-18 # Claes Igrams oudtste camerbode op 't Landtschapshuijs voor een halff jaer tractament tot 200 £ ende 50 £ als bewaerder opt Landtschapshuijs den laesten deses verschenen te samen d'somma van f 250 £ * 2677 p. 16v * 1550
1656-04-00 * Claes Imes mede camerbode op 't Landschapshuijs halff jaer tractament met 25 £ huijs huijr den laesten deses verschenen te samen de somma van f 235 £ * 2677 p. 16v * 1551
1656-04-00 * Igram Claess bode opt Landtschapshuijs halff jaer tractament tot f 100 £ * 2677 p. 16v * 1552
1656-04-00 * Dirck Janss turffhaelder ende vuijraensetter op't landtschapshuijs halff jaer tractament tot f 25 £ * 2677 p. 16v * 1553
1656-04-00 * Mr. Douwe Sijmons Wijaerda s Landschaps operateur over een halff jaer tractament den laesten deeses verschenen ende deesen ter summa van 125 £ * 2677 p. 17 * 1554
1656-04-00 * Claes Rijckx oudtste camer boode twee maenden tractament als martij ende april 36 £ sampt tot 20 ggl tsamen 64 £ den laesten van april verleden verschenen 64 £ * 2677 p. 17 * 1555
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (staten generael) Dr. Hans van Wijckel 750 £ * 2677 p. 17 * 1556
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (staten generael) Johan van Aijlva 750 £ * 2677 p. 17 * 1557
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (staten generael) Epo van Bootsma 750 £ * 2677 p. 17 * 1558
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (staten generael) dr. Matheas van Vijerssen 750 £ * 2677 p. 17 * 1559
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (staten generael) dr. Horatio Knijff 250 £ * 2677 p. 17 * 1560
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (raden van state) dr. Willem van Haren 750 £ * 2677 p. 17 * 1561
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (raden van state) dr. Daniel de Blocqh 750 £ * 2677 p. 17 * 1562
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (deneraliteijts reeckencamer) Abraham Schuirmans 750 £ * 2677 p. 17v * 1563
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (deneraliteijts reeckencamer) Hessel van Aijsma 750 £ * 2677 p. 17v * 1564
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (deneraliteijts reeckencamer) Schelto van Jeltinga 750 £ * 2677 p. 17v * 1565
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (deneraliteijts reeckencamer) Feijo van Scheltema, admiraliteit tot Rotterdam 750 £ * 2677 p. 17v * 1567
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (deneraliteijts reeckencamer) Schelto van Rispens, admiraliteit tot Amsterdam 750 £ * 2677 p. 17v * 1568
1656-05-00 * Den 7en maij 1656 hebben onderges. Heeren getrocken een halff jaer tractament den laesten april verleden vervallen (o.a.): (deneraliteijts reeckencamer) Petrus Axma, admiraliteit int Noorder quartier van Hollandt 750 £ * 2677 p. 17v * 1569
1656-05-00 * De Heeren curatoren vande academiae tot Franeker een geheel jaer tractament den laesten april 1656 verschenen (o.a.): Heero van Ockinga 150 £ * 2677 p. 17v * 1570
1656-05-00 * De Heeren curatoren vande academiae tot Franeker een geheel jaer tractament den laesten april 1656 verschenen (o.a.): Douwe van Hottinga * 2677 p. 17v * 1571
1656-05-00 * De Heeren curatoren vande academiae tot Franeker een geheel jaer tractament den laesten april 1656 verschenen (o.a.): Dirck van Baardt * 2677 p. 17v * 1572
1656-05-00 * De Heeren curatoren vande academiae tot Franeker een geheel jaer tractament den laesten april 1656 verschenen (o.a.): Allert Petrus Jongestal * 2677 p. 17v * 1573
1656-06-00 * Otto Viglius mede clerc in 's Gravenhage over 3 maent tractament te sullen verschijnen april, maij, junius 350 £ * 2677 p. 19 * 1574
1656-06-00 * Henrick Ruijsch clerc in 's Hagh over 3 maent tractament te sullen verschijnen arpil, maij en junius 400 £ * 2677 p. 19 * 1575
1656-06-00 * De heere Gemmo Laes van Burmania houdvester deser Prov. Over een halff jaer tractament den 12 junij verscheenen 375 £ * 2677 p. 19 * 1576
1656-06-00 * Claes Rijcx oldste caemer bode tractament vande beijde maenden maius en junius 36 £. Jacobus Vierssen ut supra 36 £ * 2677 p. 19 * 1577
1656-06-00 * Abelus Attema uijtdeeler der boode lonen over drije maenden tractament den laesten deeses verschenen tot 75 £ * 2677 p. 19 * 1578
1656-06-00 * De heere Feijo van Scheltema, Grietman over Collumerlandt ende het Nieuwe Cruisland als zijlvester van Munckezijl de somma van tweehondert vier gl 14 st over een jaer tractament al nae meij verleden verscheenen, waerin begrepen bijgaende specificatie ende annexe liquidatie vande heeren reekenmeesters 204 £ 14 st * 2677 p. 19 * 1579
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Douwe van Aijlva 300 £ * 2677 p. 19v * 1580
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Carel van Roorda 300 £ * 2677 p. 19v * 1581
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Oene van Grovestins 300 £ * 2677 p. 19v * 1582
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Eelcko van Glinstra 200 £ * 2677 p. 19v * 1583
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Egbartus van Baardt 300 £ * 2677 p. 19v * 1584
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Sijbrandus van Osinga 300 £ * 2677 p. 19v * 1585
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Allardus van Burum 300 £ * 2677 p. 19v * 1586
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Cornelis Haubois 300 £ * 2677 p. 19v * 1587
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) Sijoerd Sijoerdsen Potter 300 £ * 2677 p. 19v * 1588
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (gedeputeerden) De heere secretaris Assuerus van Vijerssen 300 £ * 2677 p. 19v * 1589
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (reeckenmeester) Aulus van Haersma 273 £ * 2677 p. 19v * 1590
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (reeckenmeester) Idzardus Gerroltsma 273 £ * 2677 p. 19v * 1591
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (reeckenmeester) Augustinus van Lijcklema 273 £ * 2677 p. 19v * 1592
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (reeckenmeester) Regnerus Bruijnsma 273 £ * 2677 p. 19v * 1593
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (reeckenmeester) de secrataris Isbrandus van Vijerssen 273 £ * 2677 p. 19v * 1594
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (clercquen) dr. Sijbrandus van Hottinga, commijs 206 £ * 2677 p. 19v * 1595
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (clercquen) Daniel Claix 281 £ * 2677 p. 19v * 1596
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (clercquen) Cornelis Eringa 281 £ * 2677 p. 19v * 1597
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (clercquen) Gabriel Cutschs 281 £ * 2677 p. 19v * 1598
1656-07-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (clercquen) (onder deductie van 50 £) Joannis Nicolaij, clercqh vande fijnantie 217 £ * 2677 p. 19v * 1599
1656-08-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (clercquen) Aernt Ewerts Arcken, clercqh opt Landthuijs een vierendeels jaers tractament 150 £ * 2677 p. 19v * 1600
1656-08-00 * Den 11en julij 1656 hebben de heeren gedeputeerden, reeckenmeesters ende clercquen ordonnantie becomen van een vijerendeel jaer tractament den 24 deeses verschenen met een jaer turffgelt (o.a.): (clercquen) Hesselus Conradi mede clercqh opt Landthuijs 150 £ onder deductie van 50 £ * 2677 p. 19v * 1601
1656-08-00 * Dr. Joannis Gravius fiscael deser Provincie een geheel jaer turffgelt jacobi aencomende te sullen verschijnen 56 £ * 2677 p. 20 * 1602
1656-08-00 * Abelus Attema uijtdeler der bodeloonen een jaer turffgelt jacobij te sullen vervallen a 44-16-0 * 2677 p. 20 * 1603
1656-08-00 * Freerck Hendrickx opsichter vande nieuwe Doccumer zijl een halff jaer tractament den 25en deses verschenen 50 £ * 2677 p. 20 * 1604
1656-08-00 * Mr. Herman Jacobi Raepsvelt keurmeester generael deser provincie over het goud ende silver een heel jaer turfgelt jacobi verschenen ad 22 ggl doende 30 £ 16 st * 2677 p. 20 * 1605
1656-08-00 * Claes Rijx caemerbode over 2 maent julij ende augustus tractement den laest deses te verschijnen 36 £ * 2677 p. 20 * 1606
1656-08-00 * Mr. Sijoucke Cornelis Kannegieter ende keurmeestervan tin deeser provincie over een geheel jaer tractament jacobi verleden verschenen a 200 £ * 2677 p. 20 * 1607
1656-08-00 * Dr. Arnoldus Copius historiographus deeser Landtschappe over een halff jaer tractament den 25 deeses te sullen verschijnen 300 £ * 2677 p. 20 * 1608
1656-08-00 * Henrick Ruijsch clerq wegens dese Provintie in 's Gravenhaagh over 3 maenden tractament julius, augustus ende 7ber 400 £. Otto Viglius ut sup. * 2677 p. 20v * 1609
1656-08-00 * Aen Dirck van Ruijven een jaer tractament ad 700 £ * 2677 p. 20v * 1610
1656-08-00 * Abelus Attema uijtdeler der bode loonen over drie maenden tractament den laesten deeses verschenen 75 £ * 2677 p. 20v * 1611
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Nicolaus Arnoldus Polonus, theol. professor 550 £ * 2677 p. 21 * 1612
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Johannes Falkenier, theol. prof. 600 £ * 2677 p. 21 * 1613
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Christianus Schotanus Sterringa theol. prof. 250 £ * 2677 p. 21 * 1614
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr Johannes Terentius, hebr. ling. prof 350 £ * 2677 p. 21 * 1615
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Joh. Wijsenbach, juris. prof. 600 £ * 2677 p. 21 * 1616
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Wilh. Cupius, juris. prof. ordr. 400 £ * 2677 p. 21 * 1617
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Joh. Francelius, med. prof. 450 £ * 2677 p. 21 * 1618
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Philip. Matthaeus Botanicus, med. prof. 200 £, dezelfde als quaestor. acad. 150 £ * 2677 p. 21 * 1619
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Arnoldus Verhel, phil. prof. 425 £ * 2677 p. 21 * 1620
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Christophorus Munsterus, phil. prof. 500 £ * 2677 p. 21 * 1621
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Bernh. Fullenius, math. prof. 500 £ * 2677 p. 21 * 1622
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Petrus Mol, graecae. ling. prof. 350 £ * 2677 p. 21 * 1623
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Laurentius Banck, extraord. juris prof. 200 £ * 2677 p. 21 * 1624
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): Lowijs Parant, Gall. Hisp. & Ital. ling. prof. 350 £ * 2677 p. 21 * 1625
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): dr. Gerhard Caldenbach, acad. lecied. 200 £. deselve als bibliothecaris 100 £ * 2677 p. 21 * 1626
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): Dominicus Fennema, inspector bursae 150 £ * 2677 p. 21 * 1627
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): Idzard Alberti, typographus 100 £ * 2677 p. 21 * 1628
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): Jan Hendrix, promoter acad. 68 £ * 2677 p. 21 * 1629
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): Jacobi Corneli, pedel 70 £ * 2677 p. 21 * 1630
1656-09-00 * Den 25 septembris 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen over een half jaer tractement half 7bris of den 8 deses verscheenen (den 25. 7bris): erfgenaemen van Meves Petri, pedel 70 £ * 2677 p. 21 * 1631
1656-09-00 * Jan Minckes opsichter van des Landtschaps sijl tot Doccum over een halff jaer tractament den 8 deeses verschenen 50 £ * 2677 p. 21v * 1632
1656-10-00 * Claes Claessen mr. uijrwerckmaecker over een halff jaer tractament wegens het stellen ende toe wacht nemen vant uijrwerck opt collegie, den laesten deeses verschenen 20 £ * 2677 p. 21v * 1633
1656-10-00 * Sijoerdt Aettis Haeckema Landtschaps landtmeter over een halff jaer tractament den laesten deeses verschenen 75 £ * 2677 p. 21v * 1634
1656-10-00 * Claes Rijx oldste camerbode van 7br. en 8br. tractament ad 36 £ ende een halfjaer maegdeloon 20 ggl den laesten deses te verschijnen 64 £. Jacobus Vierssen mede camerbode ut supra 64 £ * 2677 p. 21v * 1635
1656-10-00 * Claes Igerams voor het bewaren vant Landtschapshuis in een haelff jaer, den laesten deeses verschenen a 50 £ * 2677 p. 21v * 1636
1656-10-00 * Harmannus Scheerhagen substituut griffier s Hoffs Provinciael over een geheel jaer tractament martini te sullen vervallen a 50 £ * 2677 p. 22 * 1637
1656-10-00 * De weduwe ende erfgenaemen van wijlen Douwe Sijmons Wijaerda 's Landschaps operateur over een halff jaer tractement den laesten deses te verschijnen 125 £ * 2677 p. 22 * 1638
1655-03-00 * Doe. Daniel vander Eick predicant tot Paessens een geheel jaer tractament den 8en Junij aencomende t' sullen verschijnen 129 £ * 2677 p. 55 * 1639
1655-05-00 * Abrahamus Poutsma predicant tot Haskerdijcken over een halff jaer tractament Jacobi te sullen verschijnen 175 £ * 2677 p. 55 * 1640
1655-05-00 * De Ed: heere Egbartus van Baardt wegen hun predicant op de Joure een halff jaer tractament Jacobi verleden vervallen 125 £, rectoor 75 £, schoolmeester 35 £, armen aldaar 21, [is samen] 256 £ * 2677 p. 55 * 1641
1655-05-00 * De 6 samentlijcke dienaers des Goddelijcken woordts binnen Leeuwarden voor turff gelt ijder tegens 60 £ alsoo te samen voorden jaere 1655: de somma van 360 £ * 2677 p. 55 * 1642
1655-08-00 * Liuwe Beernts schoolmeester tot Heemlum over 1/4 jaer tractament Jacobi verleeden vervallen tot 20 ggld is in car gld 28 £ * 2677 p. 55v * 1643
1655-08-00 * Dirck Gerrijts a Brackel predicant tot Maccum ende Cornwert een geheel jaer tractament Jacobi verleeden vervallen 100 £ * 2677 p. 55v * 1644
1655-08-00 * Allert Coordinge schooldienaer tot Beertsterswage halff jaer tractament Jacobi verschenen tot f 21-0- * 2677 p. 55v * 1645
1655-08-00 * Foccaeus Stellingwerff predicant opt Heerenfeen een halff jaer tractament Jacobi verleden verschenen 250 £ * 2677 p. 55v * 1646
1655-08-00 * Mellius Agidius predicant tot Molqueren over een halff jaer tractament Jacobij verleden verschenen a 100 £ * 2677 p. 55v * 1647
1655-08-00 * Petrus Elpendam praedicant tot Warns en Scharl over een halff jaer pensie Jacobij verleden verschenen 50 £ * 2677 p. 55v * 1648
1655-10-00 * Nijcolaus Joannis Schuieringe predicant tot Bexsterswaegh over een haff jaer tractament den 1en 7ber laestleden vervallen a 50 £ * 2677 p. 56 * 1649
1655-10-00 * De Ed: heere Egbartus van Baardt wegens sijn Ed: praedicant opde Joure een halff jaer pensie Martini verleden vervallen aencomende te vervallen 125 £, rectoor 75 £, schoolmeester 35 £, armen 21 £ * 2677 p. 56 * 1650
1655-10-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Leeuwarden 150 £ * 2677 p. 56 * 1651
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Bolswardt 150 £ * 2677 p. 56 * 1652
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Franeker 201-10- * 2677 p. 56 * 1653
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Sneeck 300 £ * 2677 p. 56 * 1654
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Doccum 212-10- * 2677 p. 56 * 1655
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Harlingen 250-0- * 2677 p. 56 * 1656
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Stavoren 112-10- * 2677 p. 56 * 1657
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Slooten 75 £ * 2677 p. 56 * 1658
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Worckum 55 £ * 2677 p. 56 * 1659
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) Hindeloopen 75 £ * 2677 p. 56 * 1660
1655-11-00 * Den 8en Novembris 1655: hebben d' ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors ende schoolmeeesters den laesten Octobris verleeden verschenen: (o.a.) IJlst 53 £ * 2677 p. 56 * 1661
1655-11-00 * Harmannus Merschet predicant tot Hemelom over een halff jaer tractament den 1en Novembris verschenen 125 £ * 2677 p. 56v * 1662
1655-11-00 * Lieuwe Beerents schoolmeester tot Hemelom een vierendeel jaer tractament Alderheijligen verschenen 20 ggld * 2677 p. 56v * 1663
1655-11-00 * Focaeus Stellingwerff predicant opt Heerenveen een halff jaer tractament Alderheijligen verleden vervallen 250 £ * 2677 p. 56v * 1664
1655-11-00 * Martinus Martini Laurman praedicant tot Bergum over een halff jaer tractament Allerheiligen verleden vervallen 175 £ * 2677 p. 56v * 1665
1655-11-00 * Joannis Wijngaerden praedicant tot Olde Boorn over een heel jaer tractament Martini verleden verschenen 200 £ * 2677 p. 56v * 1666
1655-11-00 * Thomas Thome pastoor tot Nieu Brongergae over een heel jaer tractament den 1e Novembris verleden verschenen 150 £ * 2677 p. 56v * 1667
1655-11-00 * Meinardus Nicolai predicant inden dorpe Drogeham Harckema Opeinde ende Bouwenclooster een halff jaer tractament Alderheijligen vervallen 108 £ * 2677 p. 56v * 1668
1655-11-00 * Lambertus Muierer schoolmeester opt Heerenveen een geheel jaer tractament Jacobi ende Martini verleeden vervallen 100 £ * 2677 p. 57 * 1669
1655-11-00 * Mellius Aegidius praedicant tot Molqueren over een halff jaer tractament Martini verleden verschenen 100 £ * 2677 p. 57 * 1670
1655-11-00 * Johannes Wisman ende Gerardus Holtruph pastoren tot Oldebercoop ende Mackinga cum annexis een halff jaer tractamenten Alderheijligen verleeden verschenen 175 £ * 2677 p. 57 * 1671
1655-11-00 * De heere Theotardus van Heloma Grietman over Aengwierden wegen hun predicant vijftich £ ende hun armen aldaer 25 £ t' samen 75 £. Martini vervallen een geheel jaer * 2677 p. 57 * 1672
1655-11-00 * Abrahamus Poutsma predicant op Hasckerdijcken een halff jaer Martini tractament ordonnantie tot 175 £ * 2677 p. 57 * 1673
1655-11-00 * Gerhardus Fockens predicant inden dorpe Garijp cum annexis een geheel jaer tractament Martini verleden verschenen ordonnantie tot 50 ggld * 2677 p. 57 * 1674
1655-11-00 * Albert Cordinga schooldienaer op Bexterswaech, over een halff jaer tractament Martini verleden verschenen 21 £ * 2677 p. 57v * 1675
1655-11-00 * Petrus Vogelsangh predicant tot Balck een halff jaer tractament Alderheijligen verleeden vervallen 200 £ * 2677 p. 57v * 1676
1655-12-00 * Pieter Heijns schooldiener tot Balck een geheel jaer tractament Alderheijligen verleeden vervallen ordonnantie tot 50 £ * 2677 p. 57v * 1677
1656-01-00 * Samuel Hillebrandi Ardingius praedicant tot Nes ende Wierum over een geheel jaer tractament Allerheiligen verleden verschenen tot a 200 £ * 2677 p. 57v * 1678
1656-02-00 * Petrus Elpendam praedicant tot Warns en Scherl, over een half jaer tractament Martini verleden verschenen a 50 £ * 2677 p. 57v * 1679
1656-02-00 * Lijuwe Beernts schooldienaer tot Heemlum over 1/4 jaer tractament den 2en Februarij verleden verschenen 20 ggld * 2677 p. 57v * 1680
1656-03-00 * Nicolaus Jois. Schuiringh predicant tot Bexsterswaegh een halff jaer tractament den 1e Martij verschenen 50 £ * 2677 p. 58 * 1681
1656-04-00 * Joannes Wisman ende Gerhardus Holtriuph praedicanten tot Olderbercoop ende Mackinga cum annexis over een halff jaer tractament den laesten deeses verschenen a 175 £ * 2677 p. 58 * 1682
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Leeuwarden 150 £ * 2677 p. 58 * 1683
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Boolswart 150 £ * 2677 p. 58 * 1684
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Franeker 201-10- * 2677 p. 58 * 1685
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Sneeck 300 £ * 2677 p. 58 * 1686
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Doccum 212-10- * 2677 p. 58 * 1687
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Harlingen 150 £ * 2677 p. 58 * 1688
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Stavoren 112-10- * 2677 p. 58 * 1689
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Slooten 75 £ * 2677 p. 58 * 1690
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Worckum 55 £ * 2677 p. 58 * 1691
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Hindelopen 75 £ * 2677 p. 58 * 1692
1656-04-00 * Den 24en April 1656 hebben de ondergeschreven steden getrocken een halff jaer tractament voor hunne rectoors en schoolmeesters den laesten deeses verschreven: (o.a.) Ilst 53 £ * 2677 p. 58 * 1693
1656-04-00 * Meinardus Nicolai praedicant tot Harkema oppeinde ende Drogeham over een halff jaer tractament den laesten deeses verschenen a 108 £ * 2677 p. 58 * 1694
1656-04-00 * Ds. Gerardus Croddebosch praedicant tot Buitenpost cum annexis wegens sijn halff jaer bedieninge tot Gerckeclooster den laesten deeses verschenen 75 £ * 2677 p. 58v * 1695
1656-04-00 * De ondergeschreven steden hebben ordonnantie becomen van een jaer tractament voor hun predicanten den laesten April 1656 verschenen den 9 en Martij 1656: (o.a.) Doccum f 700-0 * 2677 p. 58v * 1696
1656-04-00 * De ondergeschreven steden hebben ordonnantie becomen van een jaer tractament voor hun predicanten den laesten April 1656 verschenen den 9 en Martij 1656: (o.a.) Stavoren f 500-0 * 2677 p. 58v * 1697
1656-04-00 * De ondergeschreven steden hebben ordonnantie becomen van een jaer tractament voor hun predicanten den laesten April 1656 verschenen den 9 en Martij 1656: (o.a.) Slooten f 200-0- * 2677 p. 58v * 1698
1656-04-00 * De ondergeschreven steden hebben ordonnantie becomen van een jaer tractament voor hun predicanten den laesten April 1656 verschenen den 9 en Martij 1656: (o.a.) Worckum f 200-0 * 2677 p. 58v * 1699
1656-04-00 # De ondergeschreven steden hebben ordonnantie becomen van een jaer tractament voor hun predicanten den laesten April 1656 verschenen den 9 en Martij 1656: (o.a.) Hindelopen f 150-0- * 2677, p. 58 * 1700
1656-04-00 * De ondergeschreven steden hebben ordonnantie becomen van een jaer tractament voor hun predicanten den laesten April 1656 verschenen den 9 en Martij 1656: (o.a.) Ilst f 66 ggld * 2677 p. 58v * 1701
1655-05-00 * Claes Rijcx van den Bos ter saecke tot coopinge van een cleedt voor Focko Bijrdama gewesene predicant vereert 29-15-8 * 2677 p. 95 * 1702
1655-05-00 * Focko Bijrdama * 2677 p. 95 * 1703
1655-05-00 * Laurentius Sijlvius studiosus ter saecke geoffereerde thessien hem vereert 50 £ * 2677 p. 95 * 1704
1655-07-00 * Coert Marckx een oldt soldaet vereert 15 £ * 2677 p. 95 * 1705
1655-07-00 * Casparus Ditmarums vereert tot subsidie 6 £ * 2677 p. 95 * 1706
1655-07-00 * Cornelius Fabius mede emeritus deser Provincie een halff jaer pensie Jacobi aencomende t' sullen vervallen 150 £ * 2677 p. 95 * 1707
1655-07-00 * Jonkeren Charle ende Lodewijck Morel vereert 15 £ * 2677 p. 95 * 1708
1655-07-00 * Lodewijck Morel * 2677 p. 95 * 1709
1655-07-00 * Sitscke Sitses weduwe vande predicant Wilhelmus Joanni tot coopinge van boecken voor haer zoon vereert 24 £ 0-0 * 2677 p. 95 * 1710
1655-07-00 * Adrianus Bos S.S. Ministeri Candidatus vereert tot coopinge van boecken 25 £ * 2677 p. 95 * 1711
1655-08-00 * Isack Cnoop scholier binnen Leeuwarden tot coopinge van boecken vereert 25 £ * 2677 p. 95 * 1712
1655-08-00 * Petrus Adriani studiosus binnen Franeker een vereeringe tot coopinge van boecken 25 £ * 2677 p. 95v * 1713
1655-08-00 * Dr. Focco Cornelis Birdema een vereeringe tot 6 £ * 2677 p. 95v * 1714
1655-09-00 * Dirck Paulus een oldt soldaet vermits sijn armoede vereert 6 £ * 2677 p. 95v * 1715
1655-09-00 * Jan Katwijck tot een subsidie vereert vermits sijn sobere staet a 5 £ * 2677 p. 95v * 1716
1655-09-00 * Regnerus a Solcama studiosus tot een vereeringe 12 £ * 2677 p. 95v * 1717
1655-10-00 * Bernhardus Schotanus Titama studiosus binnen Franecquer vereert 15 £ * 2677 p. 95v * 1718
1655-10-00 * Joannis Lijuwes gewesene ruiter tot een vereringe vermits sijn sobere staet 15 £. Rintske Riencx uts: tot een vereringe 20 £. Siemme Joseps uts: tot een vereringe 40 £ * 2677 p. 95v * 1719
1655-11-00 * Hempcke Janssen een soldaets weduwe vereert 6 £ * 2677 p. 95v * 1720
1655-11-00 * Leuceni Sijlvij studio. binnen Franeker tot een vereeringe 25 £ * 2677 p. 96 * 1721
1655-11-00 * Johannes Cuilenburgh gewesene predicant tot Mantgum mede Emeritus deser Landtschappe een geheel jaer pensie Martini verschijnende 300 £ * 2677 p. 96 * 1722
1655-11-00 * Theodorus Theodori studiosus tot een vereeringhe 50 £ * 2677 p. 96 * 1723
1655-11-00 * Philippus Mauritius medicina studiosus tot Franeker vereert 30 £ * 2677 p. 96 * 1724
1655-11-16 # Gijsbart Banier een soldaet inde Engelsche oorloge sijn oogh verlooren vereert 20 £ * 2677, p. 96 * 1725
1655-02-00 * Den kerckenraedt vanden dorpe Burum vereert bij resolutie tot bouwinghe van een kercke tot Moninckezijl ordonnantie 315-0 * 2677 p. 96 * 1726
1655-02-00 * Adrianus Bos S.S. M. candidatus ende mede alumnus staende opde Grietenije van Utingeradeel tot een honerarium ordonnantie tot 36 £ * 2677 p. 96 * 1727
1655-12-00 * Robortus van Calsbeeck ter saecke een vereringe volgens appoinctement van dato den 7en xber 1655 42 £ * 2677 p. 96v * 1728
1655-12-00 * Susanna Jacobs een arme weduwe tot een vereeringe 6 £ * 2677 p. 96v * 1729
1655-12-00 * Dominicus Petri studiosus vereert tot copinge van boecken a 36 £ * 2677 p. 96v * 1730
1655-12-00 * Sijmon Joannis studiosis vereert tot copinge van boecken a 36 £ * 2677 p. 96v * 1731
1655-12-00 * Kreintie Jans een bedroeffde weduwe vereert vermits haer sobere staet 25 £ * 2677 p. 96v * 1732
1656-01-00 * Abrahamus Harmani Drogenham tot een vereringe wegens sijn geoffereerde thesessen a 20 £ * 2677 p. 96v * 1733
1656-01-00 * Mr. Claes Pijtters Hoeckstra tot een vereringe wegens sijn geoffereerde farcies 10 £ * 2677 p. 96v * 1734
1656-01-00 * Bogustaus Chiliski natione Polonus studiosus S.S. Theologiae binnen Franeker tot een subsidie vereert om bevorderinge van sijn studie 30 £ * 2677 p. 96v * 1735
1656-01-00 * Cornelius Cronenburgh studiosis vereert voor sijn geoffereerde thesissen a 20 £ * 2677 p. 96v * 1736
1656-01-00 * N. Holckema studiosus tot een vereringe tot copinge van boecken 25 £ * 2677 p. 96v * 1737
1656-01-00 * Gijsbartus Cnoop studiosus tot een vereringe om copinge van boecken tot bevorderinge van sijn studie 18 £ * 2677 p. 97 * 1738
1656-01-00 * Pompeius Hollinga candidatus deeser Provincie, tot een honorarium vereert a 50 ggld * 2677 p. 97 * 1739
1656-02-00 * Johannes d. Veno advocaet voorde Hove van Vrieslandt ter saecke gemaecte geschrifte ten dienste van het Landt gedaen waer voor sijn E. is geoffereert a 200 £ * 2677 p. 97 * 1740
1656-02-00 * Joannes Domans Theo: studiosis inde Universiteit tot Franecquer tot een vereringe nopens d' bevorderinge van sijn studie 25 £ * 2677 p. 97 * 1741
1656-02-00 * Lientie Matistes tot een subsidie vereert vermits haer sobere staet a 12 £ * 2677 p. 97 * 1742
1656-02-00 * Ibel Hendrickx weduwe van Jurrien Harmens tot een vereringe vermits haer sobere staet 25 £ * 2677 p. 97 * 1743
1656-02-00 * De Deputaten sijnode deeser Provincie sijnde het tweede termijn van haer jaerlijckxe geacordeerde pensie Martini verleden verschenen tot a 150 £ * 2677 p. 97v * 1744
1656-02-00 * Trijn Arriens weduwe van Ieme Jansen tot een subsidie vereert vermits haer sobere staet a 12 £ * 2677 p. 97v * 1745
1656-02-00 * Nannius Schuiringa S.S. Theol: studiosis hem geaccordeert wegens sijn geoffereerde disputationes 30 £ * 2677 p. 97v * 1746
1656-02-00 * Bernhardus Tithama Ling: et Phil. stud. tot een honorarium vereert 30 £ * 2677 p. 97v * 1747
1656-03-00 * Folckert Dirckx tot een subsidie vereert vermits sijn sobere staet 12 £ * 2677 p. 97v * 1748
1656-03-00 * Eeckjen van Harkama weduwe van w. dr. Menelaus a Geroltsma wegen haer overleden soon Petrus a Geroltsma gewesene alumnus wegen Gasterlandt een geheel jaer pensie Jacobi ende Martini verschenen 1655 des dat de volgende alumnus op Gaesterland gestelt dit verschenen jaer niet sall mogen treken volgens appointement 60-.- * 2677 p. 97v * 1749
1656-03-00 * Alt Janssen tot Beul tot een subsidie hem v[er]eert a 50 £ * 2677 p. 98 * 1750
1656-03-00 * Hendricus Warneri studiosus tot Hilsersum hem tot een reis gelt nae Leiden vereert 6 £ * 2677 p. 98 * 1751
1656-03-00 * Harmannis Sapardes studiosus hem vereert voor sijn geoffereerde disputen 25 £ * 2677 p. 98 * 1752
1656-03-00 * Philippus Bruinsma tot een subsidie vereert 6 £ * 2677 p. 98 * 1753
1656-03-00 * Aeltie Roeloffs tot een subsidie vereert vermits haer sobere staet a 12 £ * 2677 p. 98 * 1754
1656-04-00 * Coert Knoest oud soldaet tot een vereringe vermits sijn sobere staet 20 £ * 2677 p. 98 * 1755
1656-04-00 * Nicolaes Hansius ende Hendricus Schonebergh studiosissen tot een subsidie vereert 12 £ * 2677 p. 98 * 1756
1656-04-00 * De kerckeraedt vanden dorpe Burum bij resolutie vanden 28 Septembris 1655 tot opbouwinge van een bequaeme plaetse inde buijrte van Munckezijl waer van den 14 Februarij 1656 ordonnantie is gedepeschert ende te soecken geraeckt wederom te voerschijn comende wordt deselve hiermede geroijeert ende dese voor de tweede mael tot f 315.- * 2677 p. 98 * 1757
1656-04-00 * Petrus Vomelius tot een honorarium vereert 25 £ * 2677 p. 98v * 1758
1656-04-00 * Berber Lammerts tot een subsidie vereert 12 £ * 2677 p. 98v * 1759
1656-05-00 * Petrus Negetius tot een subsidie vereert 12 £ [in de marge: op Axma] * 2677 p. 98v * 1760
1656-05-00 * Humillime Richardus butler tot een subsidie vereert a 6 £ * 2677 p. 98v * 1761
1656-05-00 * Adrianus Bos candidatus tot een honorarium vereert 12 £ * 2677 p. 98v * 1762
1656-05-00 * Martinus M. Laurmai predikant tot Bergum halff jaer tractamen[t] den 1en Maij 1656 verschenen tot f 175-0 * 2677 p. 98v * 1763
1656-05-00 * De heere Frederick van Roorda curator over Heero Wijbinga scholier ende alumnis van Lempsterlandt, over een jaer pensie Martini verleden verschenen a 60 £ * 2677 p. 98v * 1764
1656-06-00 * Cornelia Jansen tot een subsidie vereert a 12 £ * 2677 p. 98v * 1765
1656-06-00 * Sijdtske Gabbes tot een subsidie vereert a 6 £ * 2677 p. 98v * 1766
1656-06-00 * Nijcolaes Merison tot een vereringe om bevorderinge van sijn reis nae Rousel 6 £ * 2677 p. 98v * 1767
1656-06-00 * Hendrick Oosberch oudt soldaet tot een vereringe vermits sijn sobere staet 6 £ * 2677 p. 99 * 1768
1656-06-00 * Eeffi Livivis weduwe tot een subsidie vereert 12 £ * 2677 p. 99 * 1769
1656-06-00 * Joannis Gerhardi student tot copinge van boecken vereert 24 £ * 2677 p. 99 * 1770
1656-08-00 * Lijvius Nijcolaides tot bevorderinge van sijn studie ende voorgenomen reis vereert 100 £ * 2677 p. 99 * 1771
1656-08-00 * Aen Duco Tasma S.S. Theol: studiosus voor gedediceerde thesen vereert 36 £ * 2677 p. 99 * 1772
1656-08-00 * Adamus Binsfelt Not: Publ: tot een vereeringe zijns uijt sijn vaderland bij Diedenhoven verdreven 12 £ * 2677 p. 99 * 1773
1656-08-00 * Philippus Bruijnsma stud: tot een vereringe vereert om bevorderige van sijn reis nae Hollandt a 6 £ * 2677 p. 99 * 1774
1656-09-00 * Trijntie Matijssen tot onderhout van haer sobere staet vereert a 12 £ * 2677 p. 99v * 1775
1656-09-00 * Claeske Douwes tot een subsidie vereert a 10 £ * 2677 p. 99v * 1776
1656-09-00 * Joh: Cuilenborch emeritus tot Mantgum een jaer Martini pensie 300 £ * 2677 p. 99v * 1777
1656-09-00 * Cornelius Fabius pastor emeritus een halff jaer Martini pensie 150 £ * 2677 p. 99v * 1778
1656-10-00 * Querijnna van Bergen gewesene wedu van Commijs Voort, tot een honorarium vereert 25 £ * 2677 p. 99v * 1779
1656-12-00 * Joannis Antonides S.S. Theo: student hem geaccordeert voor sijn geoffereerde boeckien a 30 £ * 2677 p. 99v * 1780
1656-12-00 * Harmannis Sopaides S.S. Theo: stud: hem geaccordeeert voor sijn geoffereerde boeckien 30 £ * 2677 p. 99v * 1781
1656-12-00 * Trijntie Hansen weduwe haer vereert vermits haer sobere staet 6 £ * 2677 p. 99v * 1782
1656-12-00 * Egbert Hendrickx hen vermits sijn sobere staet vereert a 8 £ * 2677 p. 99v * 1783
1657-02-00 * Theodorus Hoen voor sijn geoffereerde almanacken geaccordeert a 12 £ * 2677 p. 100 * 1784
1657-02-00 * Hiddius Gerbrandi tot copinge van boecken vereert 15 £ * 2677 p. 100 * 1785
1657-02-00 * Claeske Piers wedu vermits haer sobere staet vereert a 18 £ * 2677 p. 100 * 1786
1657-02-00 * Gijsbartus Abrahami stud: hem tot bevorderinge van sijn studie vereert a 15 £ * 2677 p. 100 * 1787
1657-03-00 * Marie Andries tot een subdidie vereert a 5 £ * 2677 p. 100 * 1788
1657-07-00 * Petrij Jacobus studiosus vereert tot bevorderinge van sijn studie a 6 £ * 2677 p. 100 * 1789
1657-07-00 * Abrahamus Cheaumond een honorarium vermits sijn sobere staet vereert a 15 £ * 2677 p. 100 * 1790
1657-07-00 * Melle Jans tot Gerckxclooster hem vermits sijn sobere staet vereert a 25 £ * 2677 p. 100 * 1791
1657-07-00 * Zacharias Balthasar Grevenbol ende Jodocus Fredericus Malterus beide studiosen tot een honorarium vereert 18 £ * 2677 p. 100 * 1792
1657-07-00 * Maria Andries huisvrouw vanden soldaet Eduwart Godtschalck tot een subsidie vereert vermits haer sobere staet a 6 £ * 2677 p. 100v * 1793
1657-09-00 * Cornelius Fabius pastor emeritus over sijn halff jaer pensie Martini verleden verschenen a 150 £ * 2677 p. 100v * 1794
1657-09-00 * Guilielmus a Brakel stud. vereert voor sijn disputen a 25 £ * 2677 p. 100v * 1795
1657-09-00 * Daniel a Besten geaccordeert geaccordeert voor sijn geoffereerde boeckies a 30 £ * 2677 p. 100v * 1796
1657-09-00 * Sijouck Mellis weduwe tot een subsidie vereert a 6 £ . Trijntie Hiddes uts. Vereert 6 £ * 2677 p. 100v * 1797
1657-09-00 * Louw Wouters tot copinge van een dootvat geaccordeert wegens eenen Ritsert Jonga gewesene oldt soldaet a 10 £ * 2677 p. 100v * 1798
1657-09-00 * Sijouck Mellis weduwe geaccordeert, ende vereert tot bevorderinge van haer zoons studie a 12 £ * 2677 p. 100v * 1799
1657-09-00 * Gerlacus Habboma frisius Theol: stud: hem geaccordeert voor sijn geoffereerde disputen 24 £ * 2677 p. 100v * 1800
1657-11-00 * Laurentius Silvius stud: voor sijn geoffereerde disputen geaccordeert a 30 £ * 2677 p. 100v * 1801
1657-11-00 * Cornelius Fabius pastor emeritus over een half iaer Martini pensie 150 £ * 2677 p. 101 * 1802
1657-11-00 * Gijsbertus Abrahami Cnoop tot coopinge van boecken vereert f 24-0- * 2677 p. 101 * 1803
1657-11-00 * Johan Culenborg emeritus een iaers tractament Martini vervallen ordonnantie 300 £ * 2677 p. 101 * 1804
1657-11-00 * Jan Hendrickx ordinaris bode hem vereert voorde gebrachte tijdinge van Vrede tusschen deesen Staet ende Vranckrijck die somma van 14 £. Jan voorschr. vande selue tijdinge uts vereert a 14 £ * 2677 p. 101 * 1805
1657-11-00 * Berber Willems soldaets weduwe tot een honorarium vereert vermits haer sobere staet a 6 £ * 2677 p. 101 * 1806
1657-11-00 * Dermitius Dallij vereert a 6 £ * 2677 p. 101 * 1807
1657-11-00 * Dolger Chamer vereert 10 £ * 2677 p. 101 * 1808
1658-02-00 * Pompeus Hollinga tot een honorarium vereert a 60 £ * 2677 p. 101 * 1809
1658-04-00 * Op de verthoonde van Jarich van Burmania ontvanger van Ferwaerderadeel van een proeve tot verlichtinge der armen tot Ferwert voor desen bij Peter Gidet genoten op der heeren Gedeputeerden aggreatie een vrouw Barber aldaer geconfereert jaerli(cx) ad vitam 100 £ * 2677 p. 101 * 1810
1658-07-00 * Cornelius Fabius emeritus halff jaer jacobi pentie tot 150 £ * 2677 p. 101v * 1811
1658-07-00 * Bernhardus Tithama stud. tot een subsidie vereert 30 £ * 2677 p. 101v * 1812
1658-07-00 * Maijcke Allerts weduwe vermits haer sobere staet vereert a 6 £ * 2677 p. 101v * 1813
1658-08-00 * Johannes Dammans S.S. Theo. studiosus vereert 30 £ * 2677 p. 101v * 1814
1658-08-00 * Zacharias Graevental, ende Joannes Adames Pallandt beide stud. tot een subsidie vereert a 6 £ * 2677 p. 101v * 1815
1658-08-00 * Guilielmus a Brakel S.S. Th. stud. ter saecke hem geaccordeert voor sijn geoffereerde disputen a 30 £ * 2677 p. 101v * 1816
1658-08-00 * Elias Soble stud. hem geaccordeert a 30 £ * 2677 p. 101v * 1817
1658-08-00 * Gijsbartus Abrahami stud: tot een subsidie vereert a 12 £ * 2677 p. 101v * 1818
1658-10-00 * Douwe Douwes tot Bergum vermits sijn sobere staet vereert a 20 £ * 2677 p. 101v * 1819
1658-10-00 * Arnoldus Schuiringa praedicant tot Lollum wegen sijn soon Andraeas Schuiringa vereert tot een subsidie a 12 £ * 2677 p. 101v * 1820
1658-10-00 * Berber Allerts weduwe tot een subsidie vereert a 12 £ * 2677 p. 101v * 1821
1658-10-00 * Eelcien Schonenborgh tot een subsidie vereert a 12 £ * 2677 p. 101v * 1822
1658-10-00 * Sjbrandus Joannes tot bevorderinge van sijn studie vereert a 18 £ * 2677 p. 102 * 1823
1658-11-00 * Joannes Cuijlenburg emeritus geheel jaer pentie van anno 1658 tot f 300 £ * 2677 p. 102 * 1824
1658-11-00 * Berbar Ulckes weduwe tot een subsidie vereert a 6 £ * 2677 p. 102 * 1825
1658-11-00 * Theodorus Hoen geoffereert voor sijn geleverde almanacken a 15 £ * 2677 p. 102 * 1826
1658-11-00 * Berber Lammerts tot een subsidie vereert a 18 £ * 2677 p. 102 * 1827
1658-11-00 * Petrus Lambarti S.S. Theo. stud. tot copinge van boecken vereert a 18 £ * 2677 p. 102 * 1828
1658-11-00 * Bernhardus Tithama stud: vereert a 20 £ * 2677 p. 102 * 1829
1658-11-00 * De ingesetenen vanden dorpe Feenwolden haer tot subdidie ende opbouwinge van hun kercke vereert a 500 £ * 2677 p. 102 * 1830
1658-11-00 * Clientes Joannes ende Fransiskus Jaguil stud: vereert a 10 £ * 2677 p. 102 * 1831
1658-11-00 * Pieter Annes ordinaris boode hem vereert voorde tijdinge van deese zeeslach inde Zond, dien tot secoures van sijn Coninclijcke Majesteijt van Denemarcken van ons Provincie sijn heere gestuijrt a 25 £ * 2677 p. 102 * 1832
1658-11-00 * De huisvr. van Dirck Biller vermits haere armoede vereert 24 £ * 2677 p. 102v * 1833
1659-01-00 * Jelle Tiaerdts wegens sijn twee sonen, geacordeert tot copinge van boecken a 25 £ * 2677 p. 102v * 1834
1659-01-00 * Wolter Plecker scholier geaccordeert tot copinge van boecken a 25 £ * 2677 p. 102v * 1835
1659-01-00 * Anthonius Christoph. Smid licki stud. vereert a 6 £ * 2677 p. 102v * 1836
1659-01-00 * Antie Harmens weduw. tot subsidie vereert a 6 £ * 2677 p. 102v * 1837
1659-03-00 * Guilielmus a Brakel stud. voor sijn geoffereerde disputen vereert a 20 £ * 2677 p. 102v * 1838
1659-03-00 * Dirck Sijmens tot een subsidie vereert a 20 £ * 2677 p. 102v * 1839
1659-03-00 * Adolphus Empenius tot een honorarium vereert a 6 £ * 2677 p. 102v * 1840
1659-03-00 * Siucke Renckes dr een honorarium vereert a 6 £ * 2677 p. 102v * 1841
1659-03-00 * Jurrien Thomas Poock tot Franecker vereert a 12 £ * 2677 p. 102v * 1842
1659-03-00 * Gijsbartus Cnoop stud. tot een honorarium vereert a 18 £ * 2677 p. 102v * 1843
1659-04-00 * Juffer Anna de Vos tot een honorarium vereert a 6 £ * 2677 p. 102v * 1844
1659-04-00 * Leuconis Silvius S.S. stud. voor sijn geoffereerde thesiss a 30 £ * 2677 p. 102v * 1845
1659-04-00 * Berber Foockles tot Ferwert wt Claercampster Clooster goederen jaerl. Martini verschenen tot f 100-.- * 2677 p. 103 * 1846
1659-04-00 * Antie Gerbens tot een honorarium vereert a 12 £ * 2677 p. 103 * 1847
1659-04-00 * Meinert Cornelis tot Nes vereert a 12 £ * 2677 p. 103 * 1848
1659-04-00 * Ycktien van Harckama wedu van w. Gerroltsma in leven secretaris van Achtcarspelen tot bevorderige van haer zoons studie vereert a 25 ggld * 2677 p. 103 * 1849
1659-05-00 * Philipe Sulleman vereert 6 £ * 2677 p. 103 * 1850
1659-06-00 * Jelle Tijaerts tot copinge van boecken voor sijn twee zoonen vereert a 12 £ * 2677 p. 103 * 1851
1659-07-00 * Bernhardus Tithama stud. voor sijn thecissen vereert a 20 £ * 2677 p. 103 * 1852
1659-07-00 * Joannis Kingma S.S. Minist. Cand. tot bevorderinge van sijn voorgenomen studie vereert a 200 £ * 2677 p. 103 * 1853
1659-07-00 * Monsr. de Bruijn Italiaen tot een honorarium vereert 50 £ * 2677 p. 103 * 1854
1659-07-00 * Jelle Tijaerts tot copinge van boecken voor sijn twee zoonen vereert a 12 £ * 2677 p. 103 * 1855
1659-07-00 * Petrus Overnei stud. voor sijn disputen vereert a 15 £ * 2677 p. 103 * 1856
1659-07-00 * Gijsbertus Knoop vereert 20 £ * 2677 p. 103 * 1857
1659-07-00 * Twee vreemde studenten vereert a 50 £ , student * 2677 p. 103v * 1858
1659-07-00 * Johan Chist. verdreven praedicant vereert 6 £ * 2677 p. 103v * 1859
1659-08-00 * Joannes Dommans stud. voor sijn geoffereerde theses vereert a 20 £ * 2677 p. 103v * 1860
1659-08-00 * Job van Maxen vereert tot een subsidie a 20 £ * 2677 p. 103v * 1861
1659-08-00 * Wouter Lesselaer van Tienen vereert a 6 £ * 2677 p. 103v * 1862
1659-09-00 * Joannes Cuijlenborgh emeritus over een geheel jaer pentie voorden jare 1659 tot a 300 £ * 2677 p. 103v * 1863
1659-09-00 * David Gerschko vereert 6 £ * 2677 p. 103v * 1865
1659-10-00 * Lijsbet Hendrickx ende Engel Hanses te samen voor reis costen en moeite geaccordeert a 12 £ * 2677 p. 103v * 1866
1659-11-00 * Cornelius Fabius pastor emeritus een halff jaer Martini pentie a 150 £ * 2677 p. 103v * 1867
1659-11-00 * Maria Jans wegens haer zoon Feijo Wijlsma S.S. Theol. stud. tot een recompens vereert a 100 £ * 2677 p. 103v * 1868
1659-11-00 * Feijo Wijlsma * 2677 p. 103v * 1869
1659-11-00 * Jacob Agterbergh een Adelborst onder d' Guarde van Sijn Furst. Doorl. vereert voorde tijdinge te brengen van Funnen 15 £ * 2677 p. 103v * 1870
1659-12-00 * Theodorus Prippen schooldienaer binnen Leeuwarden voor sijn schade vereert nopens de veranderingen vande schoole a 50 £ * 2677 p. 104 * 1871
1660-01-00 * Ds. Haio Hannema praedicant tot Oostemeer ter saecke een vereeringe tot copinge van een glas inde kerck 25 £ * 2677 p. 104 * 1872
1660-01-00 * Wouter de Haen extraordinaris bode ter saecke een vereeringe voor bolle broot vande veroveringe van Funnen a 15 £ * 2677 p. 104 * 1873
1660-01-00 * Ds. Joannes Greidanus vereert a 100 £ * 2677 p. 104 * 1874
1660-01-00 * Jan Hamelton vereert a 6 £ * 2677 p. 104 * 1875
1660-02-00 * Paulus Faber stud. tot Franeker vereert a 36 £ * 2677 p. 104 * 1876
1660-02-00 * Sijbrandus Joannes tot een honorarium vereert a 12 £ * 2677 p. 104 * 1877
1660-02-00 * Agge van Juckema tot copinge van een nieuwe bos vereert a 18 £ * 2677 p. 104 * 1878
1660-02-00 * Berber Cocqh tot een subsidie vereert a 6 £ * 2677 p. 104 * 1879
1660-02-00 * Baerbar Lammerts tot een subsidie vereert a 18 £ * 2677 p. 104 * 1880
1660-02-00 * Bernhardus Tithama S.S. M. Candt. tot een honorarium vereert a 25 £ * 2677 p. 104 * 1881
1660-02-00 * Theodorus Theodori Theol. stud. vereert a 25 £ * 2677 p. 104 * 1882
1660-02-00 * Hugo Forstius Theol. Stud. tot een honorarium vereert 25 £ * 2677 p. 104v * 1883
1655-05-00 * De gecommiteerde wegens de kercke van Sweert ter saecke een vereringe tot opbouwinge vande kercke aldaer volgens annexe resolutie van dato den 19 Maij 1655 a 100 £ * 2677 p. 169 * 1884
1655-06-00 * Ds. Arnoldus Hachtingius bedienaer des Goddelijcken woorts tot Doccum ter saecke een vereeringe wegens het uijtgeven ende doen drucken van seecker boeck Censura Censurae genaemt ende aen ons mede gedediceert volgens resolutie van dato den 12en Junij 1655 100 £ * 2677 p. 169 * 1885
1655-06-00 * Gerrijt Radijs d' olde ter saecke geextendeerde sententien zedert den jaere 1624 aff vereert eens vooral 50 £, des dat hij hiernae het Collegie desen aengaende niet meer sal molesteren volgens appointemente d' dato den 19en Maij verleden ordonnantie tot 50 £ * 2677 p. 169 * 1886
1655-06-00 * Lijsbet Pijters in Bentum ter saecke verteeringe tot haeren huijse gedaen volgens specificatie sampt liquidatie vande heeren ordonnantie tot 213-11- * 2677 p. 169 * 1887
1655-07-00 * De ingesetenen vanden dorpe Tiummarum is bij transactie toegestaen tot het opbouwen van een nijeu pastorije huijs inden voorschreven dorpe des dat het Landtschap van nu voortaen van alle bouwinge, onderhoudinge ende reparatien int eewich sullen sijn bevrijt volgens acte bij de gecommiteerden van d' ingesetenen op huijden daer van gepasseert ordonnantie tot 1000 £ * 2677 p. 169v * 1888
1655-07-00 * Douwe Joannes Wermerius predicant tot Marrum ende Nieukerck als gewesene correspondent opt Sijnode van Stadt ende Landen van Groningen ordonnantie tot 50 £ * 2677 p. 169v * 1889
1655-07-21 # Dr. Christianus Schotanus Sterringa S.S. Theolog. professor hem vereert voor sijn groote diensten ende moijlijcke arbeijdt door het instellen sampt expensen vande nijeuwe Vriesche Cronique ordonnantie tot 1500 £ * 2677 p. 169v * 1890
1655-07-00 * M. Jan Bunt cum socijs wegens de Tijlle ende de nieuwe wegh tusschen Hardegarijp ende Tietierck volgens declaratie f 7-2- * 2677 p. 169v * 1891
1655-07-00 * Hendrick Rinses cum socijs ter saecke van geleverde turff soo aent Sijn VorsteL genade Hoff Landtschaps huijs ende Collegie volgens liquidatie vande heere rekenmeesters ordonnantie tot 705 £ -19- * 2677 p. 170 * 1892
1655-08-00 * Ds. Paulus Mensonis predicant tot Leckum ter saecke dat hij als correspondent is geweest in Suijdt Hollandt opt Sijnodi aldaer volgens older gewoonte 50 £ * 2677 p. 170 * 1893
1655-08-00 * Nicolaus Coumans Nots. voor t schrijven vande petitien ende resolutien deses jaers bij de heeren Staeten vant Landt gearresteert ende aen onse gecommiteerder inden Hage gehouden groot 272 bladen ordonnantie tot f 54-8- * 2677 p. 170 * 1894
1655-09-00 * Cornelis Lijckles Swarten herbergier opt Veen over verteringe vande heeren gecommiteerden Aulus van Haersma ende Geldorp gevaceert hebbende op de Sijnodale vergaderinge opt Heereveen gedaen de somma van f 339-11- * 2677 p. 170 * 1895
1655-09-00 * Seeckre slaeff tot zijn verlossinge geaccordeert de somma van f 36-0 , slaaf * 2677 p. 170v * 1896
1655-09-00 * De heere grietman Feio van Scheltema vuer een jaer tractament als sijlvester van Munckezijl den 21en Maij 1655 verschenen midtsgaders vacatien ende gedaene expensen, volgens declaratie ordonnantie ter somma van f 203-2 * 2677 p. 170v * 1897
1655-09-00 * De moeder van w. Idzardus Balck in leven Landschaps Academie drucker tot Franeker over het drucken van 110 boch disputatiens ende programmata etc. volgens liquidatie vande heer rekenmeesters ordonnantie tot f 348-.- * 2677 p. 170v * 1898
1655-09-00 * Frouckien Hendricx weduwe van w. Jr. Ruijrdt van Abbema tot een subsidie vereert f 25-.- * 2677 p. 170v * 1899
1655-09-00 * De kerckvooghden vanden dorpe Gersloot inde Grietenie van Aengwierden voor het maken van een niew glas vereert de somma van f 35-0- * 2677 p. 170v * 1900
1655-09-00 * De heeren Aulus van Haersma ende Geldorp gecommiteerden op de Sijnodale vergaderinge gehouden opt Heereveen voor 10 dagen vacatien ende 42 gulden expensen van wagen vrachten et(c.) te samen ordonnantie tot f 102-0- * 2677 p. 170v * 1901
1655-09-00 * Harmen Jacobs Raapsvelt keurmeester generael van gout ende silver over de Provincie van Vrieslandt ter saecke gedaene expensen gevallen over het visiteren van gout ende silver over het geheele Landt, lopende tot den 24en Julij 1655 ordonnantie tot f 132-.- * 2677 p. 171 * 1902
1655-09-00 * Allert Heixan sepier deser Landtschappe tot copinge van ses schuijte turff ijder tot 14 £ voor desen jaer 1655 tot f 84-.- * 2677 p. 171 * 1903
1655-09-00 * De substitut Procu. generael Radijs voort aengeven van Jacob Thijssen Hoenderhans paerdesteert snijder volgens placcaet voor een praemie geaccordeert 50 gouden friesche rijders tegens 3 £ 13 st gerekent bedraecht incorrent f 182-.10 * 2677 p. 171 * 1904
1655-09-00 * Wesselus Aecronius predicant tot Harlingen tot subsidie vande oncosten gevallen opde correspondent vande Sijnodale vergadering tot Utrecht ordonnantie tot 50-0 * 2677 p. 171 * 1905
1655-09-00 * De heere Aijlua ende Haubois als gecommiteerden om t' recht vant Landt volgens haer Ed. Mo. instructie te bewaren ordonnantie ter somma van f 150-.- * 2677 p. 171 * 1906
1655-09-00 * Hendrick Janssen ordinaris bode van desen Collegie ter saecke verscheijdene extraordinaris diensten volgens specificatie ende advijs vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 56 £ * 2677 p. 171v * 1907
1655-09-00 * Hendrick Jansen ordinaris bode deeser Provincie, ter saecke voor verscheidene diensten bij hem int slatten vande vaert tusschen Grou en Leeuwarden gedaen volgens specificatie vande heeren reeckenmeesters 13-11-0 * 2677 p. 171v * 1910
1655-09-00 * Ruijert Douwes ende Douwe Jans beide mr. leideckers binnen Leeuwarden, ter saecke geleverde waren ende arbeitslonen bij hun gedaen inde jaere 1653 aen des Landtschaps gevangen huis des tijts bij de gewaldige Pluimioen becroont geweest volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 53 £ * 2677 p. 171v * 1911
1655-09-00 * De deputaten Sijnodi Venanae voor een jaer subsidie Jacobi verschenen tot betalinge van expensen de somma van f 150-.- * 2677 p. 171v * 1912
1655-09-00 * Douwe Joannes Albarti predicant tot Burum ter saecke sijn gedaene reijse op de Sijnodale correspondentie in Noorthollandt ordonnantie tot 65 £ * 2677 p. 172 * 1913
1655-10-00 * Claes Aleffs coster van Oldehooff ende den Westerkerck ter saecke schoonmacken vande heeren stoel ofte bancken vereert 18 £ * 2677 p. 172 * 1914
1655-10-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franequer ter saecke tafelholdinge vanden 5. Maij 1655 incluijs tot den 4en Augusti excluijs sampt liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 1309 £ * 2677 p. 172 * 1915
1655-10-00 * De deurwarder Gerrijt Oetzes ter saecke tauxatie tegens Eedske Wobma becomen doch het Landt te laste comende volgens het advis vanden heere ontfanger Grovestins volgens appoinctement ordonnantie tot 24-18-0 * 2677 p. 172 * 1916
1655-11-00 * De heeren Grovestins ende Burum voor vacatien op de vijff deele dijcken ende Maccumer wercken nae oude gewoont ijder jaer 100 £ alsoe te samen ordonnantie tot f 200-. * 2677 p. 172v * 1917
1655-11-00 * Annius Haersma, Baardt ende Haubois voor vacatien ende expensen nae de visite der Suijrvenne dijcken volgens declaratie ende liquidatie ordonnantie tot f 139-19- * 2677 p. 172v * 1918
1655-11-00 * Steffen Liskes mr. Meijnert cum socijs aennemers van eenige intangen wierwercken aende beijde Maccumer zijlen ordonnantie tot f 826-0- * 2677 p. 172v * 1919
1655-11-00 * Lolcke Janssen Suiderbaen burgemeester tot Doccum, ter saecke geleverde tonnen ende taer aende zeetonnen gebruijckt inden jaere 1655: volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmr. ordonnantie tot 251-15- * 2677 p. 172v * 1920
1655-11-00 * Jelle Annes Landtschaps jitiger vande buterwagen ende coorn madten deser Provincie ter saecke vacatien ende expensen van sijn gedaene reijsen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 258-19- * 2677 p. 173 * 1921
1655-11-00 * Albartus Swalve winckulier binnen Leeuwarden ter saecke geleverde cussens als andersins ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 157-11-12 * 2677 p. 173 * 1922
1655-11-00 * Pieter Maerswal tonne meester deser Provincie ter saecke vacatien ende uijtgelecht gelt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 415-16- * 2677 p. 173 * 1923
1655-11-00 * Bote Jansen bakenmeester vant Doccumerdiep ter saecke vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie 292-16- * 2677 p. 173 * 1924
1655-11-00 * Coenraedt Raerd muntemeester deeser Landtschappe ter causa meerder uijtgaeff als ontfangh vant sleetschat sedert den 3en 9bris 1654 tot den 9en Novembris 1655 volgens affreeckeninge bij de heeren commissarien Baard ende Haubois gedaen beneffens de heeren reeckenmeesters tot 1525-2-8 * 2677 p. 173v * 1925
1655-11-00 * De vijff portiers deser stede wegens een jaer pensie haer jaerlijckx geaccordeert wegens het in ende uijtsluiten der reisende booden Allerheiligen verleden vervallen a 50 £ , portier * 2677 p. 173v * 1926
1655-11-00 * Harmen Jacobs Raapsvelt mr. goudtsmidt ende keurmeester generael deser Provincie ter saecke van sijn gedaene visitatie deses jaers volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 112 £ * 2677 p. 173v * 1927
1655-11-00 * Willem Douwes van Grou aennemer vande reparatie wercken aen Nesserzijl de somma van f 430-.- * 2677 p. 173v * 1928
1655-11-00 * De weduwe van w. Saecke Lamberts extraordinaris bode voort aenplacken van placcaeten ende billieten jaerlijcx geaccordeert 12 £ * 2677 p. 173v * 1929
1655-11-00 * Cornelis van Hemert deurwaerder vande Ed. Mo. heeren gedeputeerden ter saecke hem competerende wegens het exerceren sijner commissie op eenen Sierck Banier nopens s Landts imposijtie ende ten dienste van het Landt gedaen volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 126-4-. Hemert uts. wegens het landt gedaen, over het exerceren sijnder commissie op eenen Lolcke Hotses volgens specificatie ende liquidatie als vooren a 228-10-. Hemert uts. wegens het Landt gedaen over het exerceren sijnder Commissie op eenen Jan Heersma tot Doccum volgens liquidatie a 129-2-. Hemert uts. nopens het exerceren sijnder comiss. ten dienste van het Landt gedaen, op eenen Wijbren Sijmons tot Molqueren volgens liquidatie 142-2-. * 2677 p. 174 * 1930
1655-11-00 * Oene Pijbes Wijaerda wegens sijn opsicht opde Landtschaps bestede wercken inde Lemmer geaccordeert inden jaere 1655 ter somma van 60 £ * 2677 p. 174 * 1931
1655-11-00 * Jacob van Vijerssen mede camer bode deeser Collegie wegens verdiende salarien ende expensen sedert den 1en Maij tot den laesten Octobris tot diensten vant Landt gedaen, volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters 315-7- * 2677 p. 174 * 1932
1655-12-00 * Meijnert Joannes mr. leijdecker binnen Sneeck ter saecke drie jaeren reparatien aende kercken Hemelum ende Hasckerdijcken zedert den 20en Novembris 1652 vervallen hem jaerlijcks geaccordeert ses £ van ijder plaetse over sulcx ordonnantie 36 £ * 2677 p. 174v * 1933
1655-12-00 * Idsardus Albartij Landtschaps drucker vande Accademie binnen Franecker wegens het drucken van enige disputatien volgens annexe request ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 175-10- * 2677 p. 174v * 1934
1655-12-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franeker ter saecke taffelholdinge vanden 4en Augusti tot den 3en November verleeden ter somma van 1267 £ * 2677 p. 174v * 1935
1655-12-00 * Johannes Prijsses cum socijs booden deser Collegie ter saecke vacatien ende expensen bij hun gedaen int ophaelen vande gecollecteerde penningen bij d' Classis van Vriesland volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie 104-14- * 2677 p. 174v * 1936
1655-12-00 * Thijs Janssen Landtschaps korffmaecker ter saecke gelevert korffwerck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie tot 145-12- * 2677 p. 175 * 1937
1656-01-00 * Zeeckere correspondent wegens deese Provincie over een halff jaer tractament a 350 £ . den laesten 7bris 1655 verschenen * 2677 p. 175 * 1938
1655-12-00 * De deputaten Sijnodi Fenanae jaerlijcks geaccordeert tot subsidie vande weduwen vande verstorvene dienaers des Goddelijcken woorts in Vrieslandt conform de resolutie bij de Staten vant Landt dien aengaende gearrresteert ende deesen voorden jaere 1654 1200 £ * 2677 p. 175 * 1939
1655-12-00 * De heeren Grovestins ende Haubois ter saecke expensen verteringe ende vacatien gevallen over de visite bestedinge ende opneminge vande nootwendige reparatien aen Nester zijl a 341 £ 12 st * 2677 p. 175 * 1940
1655-12-00 * De heeren Aijlva ende Baardt ter saecke expensen ende vacatien gevallen over de bestedinge inde Academie tot Fanecker volgens declaratie a 196-2- * 2677 p. 175 * 1941
1656-01-00 * De heeren Aijlua ende Annius Haersma ter saecke expensen verteringen ende vacatien gevallen over de dempinge vande Nieuwe bildt zijl loopende van anno 1653 totden 1en Octobris 1655 ordonnantie volgens declaratie ter somma van f 738-3 * 2677 p. 175v * 1942
1656-01-00 * De heeren Grovestins ende Andringa ter saecke expensen ende vacatien gevallen over de visiten van Munckezijl den 14en Septembris 1652 volgens liquidatie ende declaratie de somma van f 220-16 * 2677 p. 175v * 1943
1656-01-00 * Haijo Haijes olde Gewaldige vande heeren Raden ter Admiraliteit tot Harlingen, hem van het Landt geaccordeert volgens appoinctement van dato den 11en Januaris ter somma van f 350 £ * 2677 p. 175v * 1944
1656-01-00 * Petrus Marswal tonnemeester deeser Provincie ter saecke d' opneminge der zeetonnen ende andere expensen volgens speci(ficatie) ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 612 £ 10-.- * 2677 p. 175v * 1945
1656-01-00 * Petrus Marswal ende Gerloff Romckes tonne legger ende ende opnemer vande zee tonnen ter saecke expensen ende vacatien op het ophalen ende uijtleggen der voorschreven tonnen beneffens t teeren vande Caep op Schiermuncke oogh volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 315-9- * 2677 p. 175v * 1946
1656-01-00 * De heere Joannis Gualtheri grietman over Freduwoldt voor hem ende in sijn vordere qualiteit eerstelijck 675 £ in een 479 £ 13 st in een tweede ende 14 £ 2 st in een darde parthie, sijnde d' gerechte vijerdepart hem bij sententie vanden Hove sampt declaratie van interessen ende costen geadiudiceert ende bij de ordonnantie gevoeght t welcke t Landt te laste comende, alsoo te samen 1168-15- * 2677 p. 176 * 1947
1656-02-00 * Ds. Lijvius Hijllarius bedienaer des Goddelijcken woorts te Leeuwarden hem geoffereert voor het gedane gebedt opt Landthuijs nae den proposijtie vanden ordinaris Landtdach voor deesen jaere 50 £ * 2677 p. 177 * 1948
1656-02-00 * Albartus Wilhelmi, Jan Esling ende Arnoldus Arcken wegens het uijtschrijven van seuen Staten van oorloch ten dienste vant Landt gedaen ende haer geaccordeert voor ijder achtien £ te samen 126 £ * 2677 p. 177 * 1949
1656-02-00 * Claes Aleffs coster voor een jaer diensten de somma van f 6 £ * 2677 p. 177 * 1950
1656-02-00 * Wolter Pieters hem geaccordeert volgens appoinctement wegens enige reisen ten dienste van t Landt gedaen nae de stadt Soedts a 40 * 2677 p. 177 * 1951
1656-02-00 * Wouter de Haen extraordinaris bode tot copinge van een bus hem geaccordeert a 18 £ * 2677 p. 177 * 1952
1656-02-00 * Aen dr. Christophorum Munsterum Philosophiae prof. tot Franeker hebbende geoffereert disputationus logicas 60 £ * 2677 p. 177 * 1953
1656-02-00 * Augustinus Wittenhuis student tot vereeringe 25 £ * 2677 p. 177 * 1954
1656-02-00 * De heere Sicco van Grovestins raedt ordinaris inden Hove Provinciael over vacaten ende gedaene expensen inde reijse nae s' Gravenhage gedaen inde saecke vanden heeren Gedep. ter eenre ende Wijbe Gercke Hoptilla ter andere zijne zijnde daer ende begrepen 24 £ van zijn Ed. clercq de somma van 224-.- * 2677 p. 177v * 1955
1656-02-00 * Nicolaus Coumans ter saecke schrijffloonen wegens de patitien voorden jaere 1656 bij hem geschreven deur ordre van het Collegie volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 117-16- * 2677 p. 177v * 1956
1656-02-00 * Harmen Aennius extraordinaris bode ter saecke expens wegens het overbrengen van 14025 £ 10 st van hier nae den Haege volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 127-17-8 * 2677 p. 177v * 1957
1656-02-00 * Joannes Francelius Anatomie professor inde Universiteit binnen Franecker wegens enige oncosten gevallen over de laeste Annatonomie binnen Franecker geschiet den 9en Februarij laestleden volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 98-14- * 2677 p. 177v * 1958
1656-03-00 * Aen advocaet provinciael Scheltinga voor expensen volgens liquidatie bij de heeren reekenmeesters gedaen tot bevorderinge der procederen deser Landtschap 141-14- * 2677 p. 178 * 1959
1656-03-00 * Aen IJcke Tijsses weduwe tot vereeringe 6 £ * 2677 p. 178 * 1960
1656-03-00 * Aende camer bode van den Bos wegen slatten en drucken van boeckskens volgens annexe specificatieende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 325-18- * 2677 p. 178 * 1961
1656-03-00 * Aen Siouke Cornelis keurmeester vande tingieterije in dese provintie volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 144-.- * 2677 p. 178 * 1962
1656-03-00 * Aen Pijbo Ubles schuitvaerder wegens geleverde turff volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 822 ggld * 2677 p. 178 * 1963
1656-03-00 * Aen Cornelis Jansen wegens een reijse gedaen naerden Haagh volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reekenmeesters 10 gld * 2677 p. 178 * 1964
1656-03-00 * Regnerus Ens oeconomus binnen Franeker ter saecke tafel holdinge voorde bursarien binnen Fanecker tusschen den 3en 9bris 1655 tot den 2en Februarij 1656 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 1702-8-0 * 2677 p. 178 * 1965
1656-03-00 * Allert Jurjens Stellingwerf wegens geleverde boeken de werken van de heer Cats 420-.- * 2677 p. 178v * 1966
1656-03-00 * Theodorus Fogelsangh student tot vereeringe 30-.- * 2677 p. 178v * 1967
1656-03-00 * Aen Berber Alberts alias Raes tot een vereeringe 6-.- * 2677 p. 178v * 1968
1656-03-00 * Bote Jans bakenmeester vant Doccumer diept wegens een gemaecte zee tonne met het uijtleggen vandien hem geaccordeert volgens specificatie quijtantie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 450 £ * 2677 p. 178v * 1969
1656-03-00 * Jelle Annes Landtschaps itiger vande botter wagen ende coorn maten voor deesen jaer volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 266-5- * 2677 p. 178v * 1970
1656-03-00 * Juffr. Elisabeth la Mont weduw vande Capi. Liddel nopens haer adsignatie vande legerlasten haer vande ontfanger Dubblet gepasseert breder te sijen uijt de resolutie bij de Staten vant Landt de date den 22en Martij 1656 op dit subject genomen, ende haer geaccordeert a 650 lib * 2677 p. 178v * 1971
1656-03-00 * Oniphrius Beijntema vander Meulen als erffgen. van Juffer Catharina vander Meulen ende Jr. Titus van Peima voor sijn pretensen op het Landtschap eens voor al toe gekent a 400 £ * 2677 p. 179 * 1972
1656-04-00 * Sijoerd Pijbes Wijaerda ter saecke over betael van enige stuiver gelden hem wederom geaccordeert 9-0- * 2677 p. 179 * 1973
1656-04-00 * Sijmon Pijers cum socio tot een subsidie vereert nopens het opmaecken van een nieuwe brugge naestaende Wirdumer pijep tot 30 £ * 2677 p. 179 * 1974
1656-04-00 * Andries Harckes mr. keersmaecker binnen Leeuwarden ter saecke geleverde keersen soo opt Landthuijs 295 pond ende opt Collegie 980 pond en ijder pond gerekent op 5 1/2 st volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 350-12- * 2677 p. 179 * 1975
1656-04-00 * De heere Jongstal als curater vande Academiae van expensen gevallen op de reijse nae Franeker over t accorderen van onlusten ontresen tusschen de professoren Arnoldus ende Renier 20 -.- * 2677 p. 179 * 1976
1656-04-00 * Idzardus Albarti ordinaris drucker vande Academie binnen Franecker hem bij anticipatie geaccordeert nopens het drucken vande nieuwe Friesche Cronijck volgens appoinctement van dato als boven 600 £ * 2677 p. 179v * 1977
1656-05-00 * Claes Rijckx vanden Bos ende Jacobus van Vijerssen beide camer booden deeser Collegie, hun ijder jaerlijckx geaccordeert 57 £ 10 st uijt maeckende 115 £ tot onderholt ende goede toeversicht van deesen Collegie a 115 £ * 2677 p. 179v * 1978
1656-05-00 * De deurwaerder Douwe Lammerts ter saecke enige expensen ende vacatien gevallen over het excerceren van enige commissien ten dienste van het Landt, hem geaccordeert volgens resolutie vanden 26en april jongstleden ordonnantie a 110 £. De deurwaerder Epo Bauckes Reen ut supra 150 £ * 2677 p. 179v * 1979
1656-05-00 * Ids Alberts Landtschaps Academi drucker binnen Franecker, ter saecke druckerien tot dienste vande Accademie ende deur last vande heeren professoren gedaen volgens recipissen t sampt specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 1364 £ [in de marge: Walrich] * 2677 p. 180 * 1980
1656-05-00 * Lijuwe Douwes Landtschaps smidt, ter sake verscheidene reparatien ende nieu gemaeckte ketenen aende zee tonnen gedaen, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 1588-17-. [in de marge: Walrich] * 2677 p. 180 * 1981
1656-05-00 * Petrus Marswal tonnemeester deeser provincie vant op halen ende uijt leggen der zee tonnen als reparatien aen des selffs ketenen sampt andere behoeften geexpendeert, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 1042-8-8 * 2677 p. 180 * 1982
1656-05-00 * Marten Martens brouwer voor de leverantie van een canne bier voor de Slatters voort College de somma van f 5-8- * 2677 p. 180 * 1983
1656-05-00 * Thijs Jan Bordemans bode voor zijne reijse om de rentiers vant Bilt te denuncieren om haer capitael ende renthe te comen op halen geaccordeert 134-0-. Joannes Prijssen ordinaris bode voor zijne reijse als boven geaccordeert f 146-18-. Hendrick Janss ordinaris bode voor sijne reijse in gelijcke qualiteijt geaccordeert f 99-7. Hierboven: Walrich * 2677 p. 180v * 1984
1656-05-00 * Dr.Henricus Nieuhuisius ter saecke vacatien ende expensen bij hem ten dienste van het Landt gedaen in de proceduiren tegens de commijs Hoogenhuisen, als mede voor enige geoffereerde dedicatien volgens resolutie vanden 9en Maij jongstleden ordonnantie 250 £ * 2677 p. 180v * 1985
1656-05-00 * Aen dr. Laur. Banck voort gedediceert boeck Roma Triumphans vereert 100 £ * 2677 p. 180v * 1986
1656-05-00 * Aen Wijbren Reijns ende Pieter Goijes aen Nester zijl verdient ende gelevert ad 20 £ 14 st * 2677 p. 180v * 1987
1656-05-00 * Dr. Gerhard Kaltenbach bibliothecarius wegen binden van boeken ende t schrijven derseluen inhoud volgens specificatie ende liquidatie 73 £ 19 st * 2677 p. 180v * 1988
1656-05-00 * Jurjen Viersen Landtschaps bouwmeester wegens vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 68-16-. [in de marge: Walrich] * 2677 p. 181 * 1989
1656-05-00 * Aen. Herm. Jac. Raepsfelt keurmeester van goud en silver van visiteeren ende vacatien volgens specificatie ende liquidatie 140 £. [in de marge: deheer Walrich] * 2677 p. 181 * 1990
1656-05-00 * Jelle Taekes Landschaps apteker van geleverde medicamenten opt Blokhuijs specificatie ende liquidatie 122 £ 5 st * 2677 p. 181 * 1991
1656-05-00 * Aen Janke Claesen weduwe van wijlen de clerck Jacob Feijkes tot een subsidie 150 £ * 2677 p. 181 * 1992
1656-05-00 * Aen Arent Jacobs collect vant van 't dorpe Boijl wegens deur brand geledene schade vereert tot vergoedinge van dien 50 £ * 2677 p. 181 * 1993
1656-05-00 * Aen Gerrit Radijs d' olde ter saecke van t' geplande boomen van schoone fruijten inde hovinghe achter 't Landts huijs voor sijn moeijte 50 £ * 2677 p. 181 * 1994
1656-05-00 * Aen Joan. Wijngaert predicant tot Oldeboorn als correspondent op 't Sijnode tot Groningen 50 £ * 2677 p. 181 * 1995
1656-05-00 * Allert Jurriens Stellingwerff voor de leverantie van sestien Geschiedenis onses Tijts ijder tot 6 £ facit 96- * 2677 p. 181 * 1996
1656-05-00 * Jacobus van Vijerssen mede camer boode, ter saecke expensen ende verdiende schrijfflonen bij hem ten dienste vant Landt gedaen sedert den 1en Novembris 1655 tot den laesten April 1656 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 312-10- * 2677 p. 181 * 1997
1656-05-00 * Aen Lieuwe Douwes Landschaps smit 180.- ende Claes Alberts Zeeback zeetonnemeester 470.- volgens specificatie ende liquidatie. [in de marge: Walrich] * 2677 p. 181v * 1998
1656-05-00 * Regnerus Ens Oeconomus binnen Franeker van taefelholdinge voor de bursarien aldaer vande 2 Feb. totten 3 Meij [16]56 volgens specificatie ende liquidatie 1122-16 [in de marge: Walrich] * 2677 p. 181v * 1999
1656-05-00 * Aen jufferen Margret Cartij ende Elisabet Betchen tot een vereeringhe 12 £ [in de marge: Axma] * 2677 p. 181v * 2000
1656-06-00 * Aende Minne vande jonghe Princesse van Nassauw vereert 60 £ , minne * 2677 p. 181v * 2001
1656-06-00 * Aen Jan Hendriks soldaet onder de Swijtsers tot vereeringe wegens moeijte ende oncosten aende geappointeerde David Marten op sijn siekbed ende versterff gedaen 20 £ * 2677 p. 181v * 2002
1656-06-00 * Wilhelm Johanni de som van 12 £ tot vereeringe * 2677 p. 181v * 2003
1656-06-00 * Aen Willem van Slebus Adelbors van Capit. Lauwitz vereert 6 £ * 2677 p. 181v * 2004
1656-06-00 * Aen Floris Ruijsch comm[issaris] inde Generaliteijts reekencaemer wegens gedebourseert schrijfloon voor dese Provincie volgens specificatie ende liquidatie 33 £ 4 st * 2677 p. 181v * 2005
1656-06-00 * Aen Igram Claess van copieren van s Lants resolutien volgens liquidatie 23 £ 16 st * 2677 p. 181v * 2006
1656-06-00 * Aende hr, Haubois als commissaris costen gedaen op 't Sijnodus tot Sneeck volgens annexe specificatie ende liquidatie vande reekenmeesters 300 £ 12 st * 2677 p. 182 * 2007
1656-06-00 * Aen Johannis Wilhelmi vereert tot coopinghe van boecken om sijne studien te bevorderen 12 £ * 2677 p. 182 * 2008
1656-06-00 * Phoceus Stellingwerff praedicant opt Heeren feen ter saecke enige expensen gevallen over het excerceren van sijn commissie in verleden jaere als bursarius 24 £ -11- * 2677 p. 182 * 2009
1656-06-00 * Aen Richard Butler tot een vereeringe 10 £ * 2677 p. 182 * 2010
1656-06-00 * Everhardus Borneus praedicant tot Boolswart ende Bernardus Dronrijp praedicant tot Dongium haer geaccordeert te samen wegens expensen ende gedaene moeiten over de reis nae den Hage om aldaer haere commissie vande Deputaten Sijnodi vande Provincie van Vrieslant voor deesen jare waer te nemen ordonnantie tot 280 £ * 2677 p. 182 * 2011
1656-06-00 * Dr. Johanni Calemes predicant tot Visfliet eens voor all van sijn achterstallige ende toecomende praetensen op dese Provincie ten respect van 2 koegangen of 40 gl bij sijn praedecesseurs genooten volgens resolutie op huijden genoomen 400 £ * 2677 p. 182v * 2012
1656-06-00 * Claes Rijx vanden Bos oldste camer bode van uijtgeleijden gelde ten dienst van 't Land volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reekemeesters 325-18 * 2677 p. 182v * 2013
1656-07-00 * Nijcolaes Coumans nots. publicus ter saecke enige schrijfflonen ten dienste van het Landt gedaen volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 15 £ * 2677 p. 182v * 2014
1656-07-00 * Op de heer Petrus Axma voor Tijs Jansen wegens extraordinaris diensten 30 £ * 2677 p. 182v * 2015
1656-07-00 * Aende arme vooghden van St. Jacobi Parochie op den Bilt wegens begravinge van 32 aldaer gestrande dooden 27 £ , armevooghden * 2677 p. 182v * 2016
1656-07-00 * Aen Leuconius Sijlvius theologie student wegens gedediceerde theses vereert 25 £ * 2677 p. 182v * 2017
1656-07-00 * Tanneke Claix als erffgenaem van w. Jan vanden Rade vande leverantie bij haer w. soon gedaen van pennen papier inck etc. volgens declaratie ende liquidatie vande 7 Septemb. 1654 tot 29 Novemb. 1655 loopen tot f 1676-19 * 2677 p. 182v * 2018
1656-07-00 * Tanneke Claix als universele erffgenaem van haer w. soon Jan vanden Rade in leven ordinaris drucker ende leveransie voor druckloon aent Landt gelevert volgens declaratien liquidatie loopende van 22en Februarij 1655 tot den 29 Septembris daer aen volgens ordonnantie tot f 1205-0- * 2677 p. 183 * 2019
1656-07-00 * Jochum Sansma ordinaris boode tot copinge van een bos volgens ouder gewoonte a 18 £ * 2677 p. 183 * 2020
1656-07-00 * Aende studiosum Regnaldum Salkama tot vereeringe 6 £ * 2677 p. 183 * 2021
1656-08-00 * Allert Heixan cepier deeser Landtschappe tot copinge van ses schuijten turff ijder tot 14 £ voor deesen jaere 1656 84 £ * 2677 p. 183 * 2022
1656-08-00 * Jan Jansen Monsma Landtschaps sweerd feeger ter saecke geleverde degens ten dienste van het Landt gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 125 £ * 2677 p. 183 * 2023
1656-08-00 * Mr Lucas Salomons van Lingen scherprechter deeser Provincie over een geheel jaer turffgelt Jacobi verleden verschenen 22-8- * 2677 p. 183v * 2024
1656-08-00 * Sijbrand Pieters Landschaps messelaer van arbeijds loon ten dienst vant Land volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ad 955 £ 13 st * 2677 p. 183v * 2025
1656-08-00 * Schelte Sijdses ten dienst van't Land gelevert materialen tsedert den 24. Mert totten 6 Aprilis 1656 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 180-2- * 2677 p. 183v * 2026
1656-08-00 * Mr. Sioerd Elckis wijeldraeijer van 't sedert den 25 Feb. totten 15 April 1656 ten dienst van 't Land geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 31-12- * 2677 p. 183v * 2027
1656-08-00 * Sijbe Tiercks 't sedert den 27 xbris 1655 totten 26 Aprilis 1656 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 138-9- * 2677 p. 183v * 2028
1656-08-00 * Nicolas Wieringa Landtschaps schilder van arbeijdsloon ten dienste vant Land en geleverde ferwe vant 26 Feb. totten April '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 216-11- * 2677 p. 183v * 2029
1656-08-00 * Ipe Jochems van geleverde materialen ten dienste vant Land sedert 6 9bris 1655: totten 27 Mert 1656 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 321-14-12. * 2677 p. 183v * 2030
1656-08-00 * Mr. Jelmer Feickens Meinsma borduirwercker van arbeitsloon tsedert 2. xbris '55 totten 28 April '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 417 £ * 2677 p. 184 * 2031
1656-08-00 * Gerrijt Ipes kistem[aecker] van geleverde materialen sedert 6 9bris 1655 totten 14 Mert 1656 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 793-16- * 2677 p. 184 * 2032
1656-08-00 * Sibrant Pieters Landschaps messelaer van arbeidsloon sedert 11 9bris 1655 totten 13 April 1656 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 725-2- * 2677 p. 184 * 2033
1656-08-00 * Aeltje Eernstes weduwe van geleverde materialen sedert den 1. 9bris '55 totten 15 April '56 volgens ut supra volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 390-8- * 2677 p. 184 * 2034
1656-08-00 * Sioerd Doeckes smit van arbeitsloon ende geleverde materialen sedert den 10 9bris 1655 totten 12 Mert 1656 volgens ut supra volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 280-8- * 2677 p. 184 * 2035
1656-08-00 * Pieter Claessen hout coper van geleverhout sedert 1. 9bris totten 6. Meij '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 64-4-12 * 2677 p. 184 * 2036
1656-08-00 * Roelof Jansen slotmaecken geleverde materialen ende arbeijdsloon sedert den 12 9bris '55 totten 15 April '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 210- 10 * 2677 p. 184 * 2037
1656-08-00 * Geurt van Nierssen laken cooper van geleverde waeren sedert 3 xbris totten 28 April '56 ut supra volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 229-8-12 * 2677 p. 184 * 2038
1656-08-00 * Joeke Doedes glaesm[aecker] van arbeitsloon ende geleverde materialen sedert 1.9bris totden 1 Maij '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 479-16- * 2677 p. 184 * 2039
1656-08-00 * Claes Pieters Hoekstra stoelm. sedert 1. Febr. totten laeste April '56 ut supra volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 209-10- * 2677 p. 184 * 2040
1656-08-00 * Jan Jansen wagenmr. van verdiende arbeitsloon ende materialen ende verdiende arbeitsloon sedert den 3 Feb. totten 28 April '56 volgens specificatie ende liquidatie f 25-7 * 2677 p. 184v * 2041
1656-08-00 * Jan Willems leideker sedert den 1 8bris '55 totten 1 April '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 62-10- * 2677 p. 184v * 2042
1656-08-00 * Gijsbert Laurens van gelevert coperwerck tsedert 2 xbris '55 totten 3 Jan. '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 39 £ 15 st * 2677 p. 184v * 2043
1656-08-00 * Jacob Fongers van gelevert materialen tsedert 3 9bris '55 totten 15 April '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 48 £ 6 st * 2677 p. 184v * 2044
1656-08-00 * Claes Sijdses gelevert schil sedert 18. totten 30 April '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 64 £ * 2677 p. 184v * 2045
1656-08-00 * Meijnske Kres gelevert materialen sedert 24 Maij '54 totten 5 aug '55 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 48-10 * 2677 p. 184v * 2046
1656-08-00 * Willem Hilkes gelevert materialen sedert 28 9bris '55 totten laest April '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 148 £ * 2677 p. 184v * 2047
1656-08-00 * Herm. Jacobs Raepsvelt van expensen vacatien volgens volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 140 £ * 2677 p. 184v * 2048
1656-08-00 * Bouwmeester Jurjen van Vierssen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 35 £ 18 st * 2677 p. 184v * 2049
1656-08-00 * Sijds Oenes timmerman van arbeitsloon van arbeitsloon tsedert 1 9bris '55 totten 24 Mert '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 236 £ 19 st * 2677 p. 184v * 2050
1656-08-00 * Evert Feijckes cuijper tsedert 21 Jan. '56 totten 15 April '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 60 £ * 2677 p. 184v * 2051
1656-08-00 * Dirck Sioerds Ems wegen geleverde materialen den 17 Jan '56 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 68 £ 14 st * 2677 p. 185 * 2052
1656-08-00 * Aen bibliothecarius Kaltenbach voort maeken van een nieu catalogus sijn moeijte in all vereert 100 £ * 2677 p. 185 * 2053
1656-09-00 * Ids Alberts Landtschaps Academie drucker binnen Franecker ter saecke druckloonen bij hem ten dienste vantLandt gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 389-15- * 2677 p. 185 * 2054
1656-09-00 * Dirckje Foppes Landschaps leverantsier geleverde materialen tsedert den 26. Julij totten 31 Aug. 1655 volgens specificatie ende liquidatie 27-16- * 2677 p. 185 * 2055
1656-09-00 * Hendrick Rinses cum socijs van geleverde 14 schuiten en 9 corven turff op t Hoff van sijn Furstl. Gen. volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters 158-4- * 2677 p. 185 * 2056
1656-09-00 * Hero Kingma praedicant tot Sneeck, hem geaccordeert wegens het exerceren sijner commissie op t Sijnodi tot Utrecht de somma 50 £ * 2677 p. 185v * 2057
1656-09-00 * Aende Deputaten Sijnodi voor't Collegium viduale van't voorleden jaer 1656 1200 £ , deputaeerde * 2677 p. 185v * 2058
1656-09-00 * Aen Feijo Fokens Bursarius tot uitvoeringe der Sijnodiale saeke, termin Jacobi geexponeert 150 £ * 2677 p. 185v * 2059
1656-09-00 * Aen Gerrit Radijs d' olde tot een vereeringe van gecopieerde sentensien inden Hove Provinciael 160 £ * 2677 p. 185v * 2060
1656-09-00 * De weduwe ende erffgen. van w. Jelle Annes int leven Landtschaps itiger vande botter wagen ende coornmaten ter saecke expensen gevallen over t exerceren sijnder commissien volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 265-4- * 2677 p. 185v * 2061
1656-09-00 * Aen Igram Claesen van schrijfloon volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters 10 £-16- * 2677 p. 185v * 2062
1656-09-00 * Jochem Taeckes Sansma ordinaris boode ter sake expensen gevallen van een exs(traordinar)rs reis naeden Hage den 23en Junij 1656 volgens specificatie ende liqidatie vande heeren reeckenmeesters a 18-6- * 2677 p. 185v * 2063
1656-09-00 * De Heere Carel van Roorda als dijckgraeff vande Leppedijcken tot een ordinaris jaerlijcxe subsidie tot de voorschreven dijcxcosten als nu verschenen tot f 52- * 2677 p. 186 * 2064
1656-09-00 * De weduwe van Harmen Saeckes Idsinga van arbeijts loon aende Academie volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters de somma van f 360-2- * 2677 p. 186 * 2065
1656-10-00 * Peter Jans deurwaerder vant Hof volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 38-14- * 2677 p. 186 * 2066
1656-10-00 * J. Schuiringh Eccls. Swagarum als correspondent in Noord Holland geweest in commissie volgens gewoonte 50 £ * 2677 p. 186 * 2067
1656-10-00 * Sijmon Piers oudtste extraordinaris boode ter saecken van t aenplecken van van placcaten ende billieten s jaerlijcx geaccordeert a 12 £ * 2677 p. 186 * 2068
1656-10-00 * Aen Sixtus Arnoldinus bode vanden Hove over geexerceerde commissien ende 't geaccordeerde bij s Landschaps advocaat van annexe specificatien 45 £ * 2677 p. 186 * 2069
1656-11-00 * Voor de 5 portiers deser stede een jaerlijxe pensie op Allerheiligen vervallen vant insluiten ende uijtlaeten der reijsende bode 50 £ , portier * 2677 p. 186v * 2070
1656-11-00 * De heeren Aijlua ende Glinstra voor ordinaris vacatien op de vijff deele dijcken ende Mackumer wercken nae ouder gewoonte t samen ordonnantie ter somma van f 200- * 2677 p. 186v * 2071
1656-11-00 * Jan Sijdses aennemer van nodige reparatien aent nieu zijl tot Doccum volgens conditie vande acte van opneminge vande hr. commissaris Potter 466-15 st [in de marge: op Walrich] * 2677 p. 186v * 2072
1656-11-00 * Jacobus Vierssen mede camerbode deser Collegie wegens expensen ende verdiende schrijfloon volgens specificatie ende annexe liqdatie vande heeren rekenmeesters t sedert den 1. Maij totten laeste 8bris 315 £ 19 st * 2677 p. 186v * 2073
1656-11-00 * De Heere Potter wegens visiteren vande wercken bij Ostmerhoorn volgens specificatie en liquidatie vande heeren rekenmeesters 27 lib [in de marge: Walrich] * 2677 p. 186v * 2074
1656-11-00 * Prof. Valkenier vant gedediceert boek Roma Paganitanum 150 £ [in de marge: Axma] * 2677 p. 186v * 2075
1656-11-00 * Aen Drm. Nieuhusium rector ten Alkmaer mede vereert van gededicieert boek geintituleert Infantia Imperij Romani 150 £ * 2677 p. 186v * 2076
1656-11-00 * Melchior Zingel oeconomus tot Franequer wegens tafelholdinge den 14 8bris totten 1 9bris laestleden volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters 215 £ 12 st * 2677 p. 187 * 2077
1656-11-00 * Henrik Soble vereert tot in coop van boeken voor sijn soon 25 £. Wed. Fetse Melles ut supra 6 £. * 2677 p. 187 * 2078
1656-11-00 * Deuens Alberts ter Stegen voor een bos in te coopen 30 £ * 2677 p. 187 * 2079
1656-11-00 * Jan Hermens Monsma Landschaps sweertveger van een degen mettoebehoor aende sepier volgens specificatie ende liquidatie 42 £ 10 st * 2677 p. 187 * 2080
1656-11-13 # Aelter ende Joannes Buttinga een jaer lijff renthen nu verschenen te samen tot f 28-0- * 2677 p. 187 * 2081
1656-11-00 * Piebo Ubles Landschaps leverancier van turff ende houdt, ter saecke gelevert talhout soo op Landtschaps huijs als Collegie te samen hondert en vijff duisent volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 735 £ * 2677 p. 187 * 2082
1656-11-00 * Aen Juffrou Margret Storij weduwe voor een viaticum 12 £ * 2677 p. 187v * 2083
1656-11-00 * De burgemeester Lolcke Jansen Suiderbaen ter saecke gelevert tou, en teer als andersins ten dienste vant Landt int leggen ende lichten der zee tonnen gebruickt voorden jaere 1656 volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 352-10- * 2677 p. 187v * 2084
1656-11-00 * Cipier Gerrit Aedses tot copinge van ses schuiten turf ijder ad 14 £ voort jaere 56 84 £ * 2677 p. 187v * 2085
1656-11-00 * Freerck Hendrickx opsichter vande nieuwe Zijl tot Doccum er saecke vacatien ende expensen gevallen aen voorschr. zijl, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 51-10- * 2677 p. 187v * 2086
1656-11-00 * Conraed Raerd muntemeester deser Landschap ter cause meerder uijtgeef als ontfangh vant sleetschap sedert den maent 9bris 1655 tot dien maent 1656 volgens afreken[ing] bij de heeren commissarien restes de heeren rekenmeesters 1488 £ 17 st 2 pen * 2677 p. 187v * 2087
1656-11-00 * Aen Gisbertus Cnoop tot incoop van boecken 15 £ * 2677 p. 187v * 2088
1656-11-00 * Aen mr. Reinier Jansen glaesmaeker wegens een glaes ten huise vande overleden raedsheer Andre mette landswapen 28 £ * 2677 p. 187v * 2089
1656-11-00 * Theod. Hoen vant sijn nieu billantse almanack vereert 18 £ * 2677 p. 187v * 2090
1656-11-00 * Agge Sijdses tot Franeker van geleverde materialen volgens specificatie en liquidatie vande heeren rekenmeesters 359-17-12. Roelof Pieter sandvoerder aldaer ut supra 8-12- Pieter Sijmons holtcooper ut supra 666-18-2. Tierdje Cornelis 24-17-. Rein Mewes feinschilderaer ut supra, mitsgaders van verdient schrijffloon 203-6-. Pieter Tiesses glaesmaecker ut supra 386-19-. Philip Nicasius steenhower 535-5-. Mewes Petri pedel 81-7-. Poppe Jacobs smit ut supra 311-17-. Auke Joannes slotmaker 62-15-. Cornelis Claessen van verdient loon timmerman ut supra 762-19-. Herman Elbes messelaer ut supra 520-15- * 2677 p. 188 * 2091
1656-12-00 * Allert Jurjen Stellingwerf boekvercooper ende Livramus vant Landtschap vande gedaene Livrance volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 2092 £ 4 st * 2677 p. 188 * 2092
1656-12-00 * Aen Sijdse Rinners Landschapsboekedrucker volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1278 £ 4 st * 2677 p. 188 * 2093
1656-12-00 * Douwe Jeltes tot Doccum aennemer vande reparatien aende Oude zijl tot Doccum ordonnantie ter somma van f 789-0- * 2677 p. 188 * 2094
1656-12-00 * Jan Minckes zijlvester tot Doccum ter, saecke van enige gedane reparatien aende zijl tot Doccum, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 78 £ * 2677 p. 188v * 2095
1656-12-00 * Petrus Marswal tonnemeester deeser Provincie ter saecke vant opnemen ende weer leggen der zee tonnen, als mede het teeren vande Caep op Schiermunnicke Oogh voor dessen jaere volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reckenmeesters ordonnantie tot 964-7- * 2677 p. 188v * 2096
1656-12-00 * De heere Sioert Sioers Potter van expensen ende vacatien overt visiteren vant besteck vande oude en nieuwe zijl tot Doccum 139 £ 12 st * 2677 p. 188v * 2097
1656-12-00 * Boote Jansen baeckenmeester vant Doccumer diept ter saecke expensen voor geleverde materialen ende vacatien, sedert den 20en Februarij 1656 tot den 18en 9ber daeraan volgende, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 280-7- * 2677 p. 188v * 2098
1656-12-00 * De heeren Roorda, Potter ende grietman Scheltema voor expensen ende vacatien op de Oud Woudemer Collumer dijcken ordonnantie tot f 462-7- * 2677 p. 188v * 2099
1656-12-00 * Tijs Jansen van geleverde corven ten dienste vant Lant volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 139 £ 2 st * 2677 p. 189 * 2100
1656-12-00 * Aen Lijsbet David Rijx weduwe tot subsidie van haer familie 6 £ * 2677 p. 189 * 2101
1656-12-00 * Pijbe Ubles schuite vaerder, ter saecke van een hondert thien schuite en drie en veertich corven turff, gelevert, soo aent Hoff van sijn Forst. Gen. Landtshuijs, Collegie ende Academie binnen Franecker, t sampt opt fort Oostmahorn volgens recipissen ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1443-7- * 2677 p. 189 * 2102
1656-12-00 * Aen IJts Haijes ende Antje Jans vereert tot subsidie van haer familie 12 £ * 2677 p. 189 * 2103
1656-12-00 * Aenden Hofmr. van Sijne Furstl. Genade. wegens een op't Hof gemaekte schoersteen 100 £ , hofmeester * 2677 p. 189 * 2104
1657-01-00 * Sijoucke Cornelis kannegieter, ende keurmeester generael vant tin over deese Provincie, ter sake expensen gevallen over t vijsiteren vant voorschreven tin voorden jaere 1656 volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 145- 10- * 2677 p. 189 * 2105
1657-01-00 * Aen Claes Aelifs coster van Oldehoff ende Westerkerk voor diensten in die qualiteit gedaen 12 £ * 2677 p. 189v * 2106
1657-01-00 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael vant gout en silver in deese Provincie, ter saecke expensen over voorschreven visitatie gevallen inden verleden jaere 1656, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 148 £ * 2677 p. 189v * 2107
1657-01-00 * Aen Cornelis Jans wegens uijtgeve ende moeijte ten dienste vant Lant gedaen 10 £ * 2677 p. 189v * 2108
1657-01-00 * Anne Wijbes cum socijs wegens gedraegen turf ten dienste van't Lant volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 210 £ 6 st * 2677 p. 189v * 2109
1657-01-00 * Lieuwe Douwes Lantschapssmit tot Doccum van geleverde ijserwerk aende beijde Lantschapszijl(en) aldaer volgens specificatie ende liquidatie 147 £ 6 st * 2677 p. 189v * 2110
1657-01-00 * Aen Itie Hendrix, Foke Sikes ende Outger Jans wegens pretensien op Trijntie Jellis, Roeloff Jans ende Jouke Jeijps volgens annex accoor door de heeren commissarien ende die vande rekencamer opgericht 1200 £ * 2677 p. 190 * 2111
1657-01-00 * Jauke Luierts wed. van w. Feijke Feijkes tot doodcosten van haer in sijn leven canonnier 25 £ * 2677 p. 190 * 2112
1657-01-23 # Aende heeren Feio van Scheltema ende Dominicus ab Hottinga als commissarissen in cas van restitutie proces gesustineert tegen Wybe Gerkes Hoptilla van 3990 £ 19 st consignatie pennn. ad 71 £ 5 st 12 p. * 2677, p. 190 * 2113
1657-02-00 * Tijn Alberts weduwe van een vereeringhe 10 £ * 2677 p. 190 * 2114
1657-02-00 * Aende coster Mathijs Pieters van t bewaeren der boeken ende thesen jaerlijcks geaccordeert 36 £ * 2677 p. 190 * 2115
1657-02-00 * Gellius Boetius bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Leeuwarden, hem geoffereert voort gedaene gebedt nae den proposijtie opt Landthuijs, voor deesen jaer 50 £ * 2677 p. 190 * 2116
1657-01-00 * Pijter Lamberts bode van't aenteekenen der boden reijsen jaerlijx de anno 1656 75-12 st * 2677 p. 190v * 2117
1657-01-00 * De coster ende clockluijders deser stede wegens luijden over de geboorte vande ionge furst 15 £ , coster, clockluijder * 2677 p. 190v * 2118
1657-01-00 * Aen Melchior Zingel oeconomus bursae Franequeranae volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 1027-11 st * 2677 p. 190v * 2119
1656-01-00 * Bouwmeester Jurje van Vierssen van vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 129-18- * 2677 p. 190v * 2120
1656-01-00 * Jouke Doedes glaesmaker van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 368-1- * 2677 p. 190v * 2121
1656-01-00 * Gijsbert Laurens koperslager van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 36-6- * 2677 p. 190v * 2122
1656-01-00 * Gerrijt Eijps kistenmaker van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 1272-9-8 * 2677 p. 190v * 2123
1656-01-00 * Roelif Jansen slotenmaker van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 232-14- * 2677 p. 190v * 2124
1656-01-00 * Willem Arents kuiper van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 18-18- * 2677 p. 190v * 2125
1656-01-00 * Claes Pieters Hoekstra van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 34-18- * 2677 p. 190v * 2126
1656-01-00 * Jan Jansen wagenmeester van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 13-16- * 2677 p. 190v * 2127
1656-01-00 * Sioert Aetes volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 246-17- * 2677 p. 190v * 2128
1656-01-00 * Sioert Doekes smit van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 401-10 * 2677 p. 190v * 2129
1656-01-00 * Jan Willems leijdeker van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 222-1- * 2677 p. 190v * 2130
1656-01-00 * Sioert Elkes wieldraeier van geleverde materialen van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 35-11- * 2677 p. 190v * 2131
1656-01-00 * Ipe Jochums ijsercramer van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 534-17-4 * 2677 p. 190v * 2132
1656-01-00 * Lieuwe Dowes smit van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 51-12-8 * 2677 p. 190v * 2133
1656-01-00 * Ewert Feijkes kuiper van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 27-16-11 * 2677 p. 190v * 2134
1656-01-00 * Schelte Sitses pannekaker volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 479-19- * 2677 p. 190v * 2135
1656-01-00 * Sijbe Tierx olijslager van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 181-:- * 2677 p. 190v * 2136
1656-01-00 * Aeltje Errijtius volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 625-6- * 2677 p. 190v * 2137
1656-01-00 * Geurt van Vierssen lakenkoper volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 270-11-12 * 2677 p. 190v * 2138
1656-01-00 * Jacob Fongers linslager volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 60-2- * 2677 p. 190v * 2139
1656-01-00 * Eenge Doekes van arbeitsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 138-16-8 * 2677 p. 191 * 2140
1656-01-00 * Sibrant Pieters messelaer van arbeijdsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 580-4- * 2677 p. 191 * 2141
1656-01-00 * Claes Popkes cum socijs volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 84-1- * 2677 p. 191 * 2142
1656-01-00 * Sijts Oenes timmerman volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 430-19-8 * 2677 p. 191 * 2143
1656-01-00 * Niclaes Wieringa volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 548-2- * 2677 p. 191 * 2144
1656-01-00 * Dirk Meinssen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 47-5- * 2677 p. 191 * 2145
1656-01-00 * Bel[a]er Feikes volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 64-.- * 2677 p. 191 * 2146
1657-02-00 * De heere Epo van Bootsma mede gecommiteerde inde vergaderinge van hare Ho. Mo. ordonnantie van 600 £ in een om inde Craem camer van hare Furstl. Hooch. volgens ordre gedistrubueert te worden met noch 100 £ om aende armen in s' Gravenhage te converteren alsoo te samen 700 £ [het gaat hier om de geboorte van Hendrik Casimir (II).] * 2677 p. 191 * 2147
1657-02-00 * Aen Baucke Wilkes tot vereeringe vande gebrachte tijdinge vande geboorte des jongen Fursts van Nassau 30-0- * 2677 p. 191 * 2148
1657-02-00 * Nijcolaus Coumans notaris bij hem van schrijffloon ten dienste vant Landt verdient ordonnantie tot 30 £ * 2677 p. 191 * 2149
1657-02-00 * De heeren Douwe van Aijlua ende Elcco Glinstra ter saecke expensen ende vacatien gevallen over de bestede wercken tot Harlingen ende Staveren volgens declaratie ende liquidatie tot f 497-2- * 2677 p. 191 * 2150
1657-02-00 * Lodevicus Parent prof. SS. Linguarum Exotricarum binnen Franecker ter saecke van sijn geoffereert tractaet geaccordeert a 100 £ * 2677 p. 191v * 2151
1657-02-00 * Anne Ewerts chirurgijn tot Hardegarijp volgens resolutie vanden 11 Februarij jongstleden geaccordeert voor sijn praetensen van oncosten soo nopens enige proceduren, als incurceratie over het schooldienarschap in het voorschreven dorp gevallen, per ordonnantie op de heere ontfr. Walrich 200 £ * 2677 p. 191v * 2152
1657-02-00 * Teije Fokens Eccls. in Idsegaehuisen et pro tempore Deput. Synodi Snecanae Bursarius voort 2e termijn St. Martini vervallen 150 £ * 2677 p. 191v * 2153
1657-02-00 * Adrianus Petri stud. van een vereeringe 18 £ * 2677 p. 191v * 2154
1657-02-00 * Tetje Nannesdr weduwe van Sake Lammerts vereert 25 £ * 2677 p. 191v * 2155
1657-02-00 * Aen Claes Alofs coster vant Oldenhoof wegens luijden over de geboorte vande jongen Furst van Nassau 30 £ * 2677 p. 191v * 2156
1657-02-00 * Aen Bintje Ennema moeder van w. Petrus Ennema praedicant tot Pingium als qualiteit vande correspondent hebbende gehadt opt Sijnode van Suid Holland tot Dord gehouden volgens gewoonte 50 £ * 2677 p. 191v * 2157
1657-02-00 * Abraham Hansen extraordinaris bode hem geoffereert tot copinge van een bus a 18 £ * 2677 p. 192 * 2158
1657-02-00 * De burgemeester Agge Eises ter saecke van verscheidene leverantien van tumelars ende kalck ten dienste vant Landt sedert den 5en Xber daer aen volgen specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 160-19- * 2677 p. 192 * 2159
1657-02-00 * Cornelis Claessen mr. timmerman ter saecke arbeitslonen ten dienste Landt sedert den 25 Januarij 1656 tot den 20e Xber volgens specificatie als vooren 138-10- * 2677 p. 192 * 2160
1657-02-00 * Poppe Jacobs mr. smidt ter saecke van leverantie ten dienste vant Landt sedert den 20en Februarij 1656 tot den 18en Januarij 1657 volgens als vooren 66-17-4 * 2677 p. 192 * 2161
1657-02-00 * Pijtter Tijtes isercramer ter saecke van leverancie ten behoeve vant Landt sedert den 18en Januarij 1656 tot den 15en Xber volgens specificatie als vooren 44-16- * 2677 p. 192 * 2162
1657-02-00 * Pijtter Sijmons holtcoper van leverancie sedert den 15e Februarij 1656 tot den 15 Xber, volgens specificatie als vooren 91-15-8 * 2677 p. 192 * 2163
1657-02-00 * Baucke Sickes mr. metselaer ter saecke arbeitslonen ten dienste vant Landt sedert den 7en Augusti tot den 15 Xber 1656 gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 159-1- * 2677 p. 192v * 2164
1657-02-00 * Harmen Alles mr. metselaer ter saecke verdiende arbeitslonen ten dienste vant Landt sedert den 16 Februarij tot den 11 Junij 1656 gedaen volgens specificatie ut supra 61-3 * 2677 p. 192v * 2165
1657-03-00 * Jr. Feijo van Scheltema grietman over Collumerlant ende sijlvester van Munckezijl van't repareren van dien volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ende annexe specificatie 433 £ 7 st * 2677 p. 192v * 2166
1657-03-00 * Mr. Allert Eedes stadtstimmerman, ter saecke verdiende arbeitslonen, bij hem over 't affbranden vant canon op ordre van ons jongstleden gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 56-18- * 2677 p. 192v * 2167
1657-03-00 * Jelmer Fokens Meinsma borduerwerker wegens verscheiden modellen tot cussens ten dienste van't Lant gelevert volges specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 40 £ * 2677 p. 192v * 2168
1657-03-00 * Aen Jan Kotenou ende Jacob Peters soldaten van Capitein Lauwik alhier hebbende clachten ingebrcht tot reijsgelt 10 £ * 2677 p. 193 * 2169
1657-03-00 * Aen student Salcama tot een vereeringe 6 £ * 2677 p. 193 * 2170
1657-03-00 * Fonger Sickes Landtschaps itiger vande boterwagen ende coormaten ter saecke expensen ende vacatien gevallen over het itigen van voorschreven wagen ende maten, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 301-18-0 * 2677 p. 193 * 2171
1657-03-00 * Aen substitut greffier Scheerhag van verdient salaris volgens specificatie ende annexe liquidatie vande heeren rekenmeesters 25 £ 7 st. Dito deurwaerder Hemert ut supra 82 £ 18 st * 2677 p. 193 * 2172
1657-03-00 * Tettie Tiallings weduwe van w. Lijuwe Douwes in leven Landtschaps smidt tot Doccum ter saecke van geleverde ijser wercken ten dienste vant Landt gedaen aende zee tonnen volgens verclaringen ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1051-8- * 2677 p. 193 * 2173
1657-03-00 * Petrus Marswal tonnemeester deeser Landtschappe, ter saecke expensen gevallen over het uijtleggen beneffens enige andere behoeften der zeetonnen, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 817-5- * 2677 p. 193v * 2174
1657-03-00 * Aen Jan Minckes opsichter vande olde zijl binnen Doccum overt repareren vant Lantschaps wall volgens specificatie ende Liquidatie vande heeren rekenmeesters 64 £ 14 st 8 pen * 2677 p. 193v * 2175
1657-03-00 * Thijs Jansen ende Jan Hendrikx ordinaris booden voor verscheidene extraordinaris diensten gedaen voort Landt geaccordeert 30 £ * 2677 p. 193v * 2176
1657-04-00 * Claes Rijcks vanden Bos oudtste camer boode deeser Collegie het welcke bij hem is uijtgeleit aende Minne vande jonge Furst 150 £ * 2677 p. 193v * 2177
1657-04-00 * Aen Joh. van Scheltinga advocaet van't Lantschap van expensen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 82-13 pen * 2677 p. 193v * 2178
1657-04-00 * Aende cepier wegens Agge Tietjes voor 3 weeken costgelt vereert als aen een arm olt 18 £ 4 pen * 2677 p. 194 * 2179
1657-04-00 * Dito aen Henricus Schegarden SS. Min. Cand. voor een vereeringe 24 £ * 2677 p. 194 * 2180
1657-04-00 * Aende hopman Andries Harckes mr. keersemeester binnen Leeuwarden ter saecke van geleverde keersen volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 310 £ 10 st * 2677 p. 194 * 2181
1657-05-00 * Adolphus Clinkhamerus praedicant ter Caple als scriba Sijnodus binnen Sneeck tot een vereeringhe 50 £ * 2677 p. 194 * 2182
1657-05-00 * Allert Stellingwerf boeckvercooper ende s Lands levrancier volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 1055 £ 4 pen * 2677 p. 194 * 2183
1657-05-00 * Aen Jan Hermens Monsma van geleverde degens aende deurwaerders Albertus ende Salomon volgens specificatie ende liqdatie vande heeren rekenmeesters 72 £ * 2677 p. 194 * 2184
1657-05-00 * mr. Hermen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael deser provintie van't gouden ende silver over het visiteeren van't selve volgens specificatie ende liquidatie de heeren rekenmeesters 148 £ * 2677 p. 194 * 2185
1657-05-00 * Salomon Geles deurwaerder van't exerceren van sijne commissien volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 40 £ 15 st * 2677 p. 194v * 2186
1657-05-00 * Petrus Frachet studiosus vereert wegens sijn disputatien 30 £ * 2677 p. 194v * 2187
1657-05-02 * Aen Johan Velij [= Jan Vely] boekvercooper in de Haagh van 13 geleverde exemplaren van een boek bij de here Leue Aitzma gemaeckt geintituleert Verhael van saecken van Staet of Oorlogh 156 £ * 2677 p. 194v * 2188
1657-05-00 * Claes Rijx ende Jacob Vierssen camerboden deser Collegie elk 57 £ 10 st weges op'tsien deser Collegie jaerlijcx geaccordeert tsaemen 115 £ * 2677 p. 194v * 2189
1657-05-00 * Aen professor Schotanus boven 600 £ voor desen aen Ids Alberts geaccordeert [in de marge: in minderinge] van druckloon der Cronijke Ordonnantie gepasseert ad 400 £ * 2677 p. 194v * 2190
1657-05-00 * D. Schultetus Everardi voor de correspondentie verleden jaer tot Groeningen ter somma van f 50 -.- * 2677 p. 194v * 2191
1657-05-00 * Jelle Taekes Landtschaps apotheker van geleverde medicament op't Blokhuis volgens annexe specificatie ende liquidatie 168 £ 3 st * 2677 p. 194v * 2192
1657-05-00 * Jacobus Vierssen over expensen ende verdiende schrijfloon als andersins volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 317-9- * 2677 p. 194v * 2193
1657-06-00 * Sienne Josephs wed. van Brantlof Keeder, in leven assistent vande heere grietman Hottinga ende door de vrou onlangs op't blokhuis gericht dood geslaegen, tot hoedinge van haers onkosten in sijn siekte 100 £ * 2677 p. 195 * 2194
1657-06-00 * Dirck Hoorn van verteerde koste bij de Groninger heeren gecommitterd in Benthem gedaen 168 £ 5 st * 2677 p. 195 * 2195
1657-06-00 * Aen Henricum Daventraeum als gewesene scriba Synodi Sylvanae van't instellen ende overleveren der selver acten de anno 1655 50 £ * 2677 p. 195 * 2196
1657-06-00 * Melchior Zingel oeconomus van 's Lantschaps bursa tot Franeker vant holden der tafel tsedert 31 Jan. totten 2en May deses jaers volgens specificatie ende annexe liquidatie der heeren rekenmeesters 1016-8 pen * 2677 p. 195 * 2197
1657-06-00 * Jean Gainard de Geneve tot een vereeringe 6 £ * 2677 p. 195 * 2198
1657-06-00 * Aen Dirk Everts tot een vereeringe van sijn sobere staet 24 £ * 2677 p. 195 * 2199
1657-06-00 * Tot opbouw van een weeshuis binnen de Graeve aen den gecommitterde der selver stadt 400 £ * 2677 p. 195 * 2200
1657-06-00 * Aen Leaconius Sijlvius studiosum van geoffereerde thesen vereert 30 £ * 2677 p. 195 * 2201
1657-06-00 * Claes Rijx van t'schoonmaecken ende arbeijd int Collegie volgens declaratie ende liquidatie annexe vande heeren rekenmeesters 317 £ 6 st * 2677 p. 195 * 2202
1657-06-00 * Aen Daniel Claix pr clerk deser secretarie volgens annexe specificatie ende rapport vanden heere commissaris Grovestins bij provisie geaccordeert mette gelastigde de van wegen Douwe Hermens cum socijs haer reseerden capitel op'd ordonnantie van Oudwoudumer goet interest als andersins 14-- * 2677 p. 195v * 2203
1657-06-00 * Aen Philippus Mathaeus Doctor Medicinae ende Professor ordinaris over incoop van Cruijden in Hortum Academicum volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 463 £ 8 onder deductie van 300 £ alrede daarin ontvanghen 163 £ 8 st * 2677 p. 195v * 2204
1657-06-00 * Aende heeren Roorda ende Burum commissarissen mette rentmeester Beijma tottet visiteren ende besteden van naeder nodige reparatien over't verlaet tot Gercksclooster, van expensen ende vacatien, volgens annexe declaratien ende liquidatie der heeren rekenmeesters 178 £ 17 st 8 pen * 2677 p. 195v * 2205
1657-06-00 * Aen Johannes Prijsen bode ordinaris van gedaene diensten in saecke van d ennesont tuschen Abram Groenewolt ende Reinier Jurjens cum socijs volgens annexe declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 44 £ * 2677 p. 195v * 2206
1657-06-06 # Aen Gerben Jacobs verlaetsman van Gerxclooster van uitgeleijde gelde als reijscosten over't repareren van't voorschreven verlaet volgens annexe specificatie 18 £ 4 st * 2677 p. 195v * 2207
1657-06-00 * Johannes Acronus boekedrucker te Franeker van geleverde boeken inde Universiteit volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 104 £ 5 pen * 2677 p. 195v * 2208
1657-06-00 * Aen Juicke Doekes glaesmr. van ten dienst van't Lant geleverde waren ende arbeitsloon volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 559-8-0 * 2677 p. 196 * 2209
1657-06-00 * Aen Idzard Roelof volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 137-6-0 * 2677 p. 196 * 2210
1657-06-00 * Jan Willems volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 88-1-0 * 2677 p. 196 * 2211
1657-06-00 * Willem Arens volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 41-17-0 * 2677 p. 196 * 2212
1657-06-00 * Jelmer Feijkens volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 202-0-0 * 2677 p. 196 * 2213
1657-06-00 * Siurt Eelkes volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 20-13-0 * 2677 p. 196 * 2214
1657-06-00 * Jan Jansen volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 27-1-0 * 2677 p. 196 * 2215
1657-06-00 * Dirk Siurts Ens volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 59-6-0 * 2677 p. 196 * 2216
1657-06-00 * Gerrit Yges mr. kistemaker volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 933-11-8 * 2677 p. 196 * 2217
1657-06-00 * Willem Hijlckes van geleverde waeren volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 177-8-0 * 2677 p. 196 * 2218
1657-06-00 * Jacob Fongers volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 62-8-0 * 2677 p. 196 * 2219
1657-06-00 * Schelte Sijtses volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 189-6-4 * 2677 p. 196 * 2220
1657-06-00 * Claes Pijters volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 26-10-1 * 2677 p. 196 * 2221
1657-06-00 * Aeltje Ernstes volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 213-17-8 * 2677 p. 196 * 2222
1657-06-00 * Siurt Doekes volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 320-16-12 * 2677 p. 196 * 2223
1657-06-00 * Siurt Ates volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 118-8-8 * 2677 p. 196 * 2224
1657-06-00 * Epe Jochums volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 440-7-0 * 2677 p. 196 * 2225
1657-06-00 * Guert van Vierssen volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 167-11-8 * 2677 p. 196 * 2226
1657-06-00 * Gisbert Laurens volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 141-3-0 * 2677 p. 196 * 2227
1657-06-00 * Albert Swalue volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 197-13-4 * 2677 p. 196 * 2228
1657-06-00 * Enge Doekes van verdient arbeitsloonvolgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 486-4-0 * 2677 p. 196 * 2229
1657-06-00 * Nicolaus Wieringa volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 467-9-0 * 2677 p. 196 * 2230
1657-06-00 * Sibrant Piters volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 710-8-0 * 2677 p. 196 * 2231
1657-06-00 * Jurjen van Vierssen bouwmeester deser Lantschap van vacatien ende expensen volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 106-5-0 * 2677 p. 196 * 2232
1657-07-00 * De heeren Roorda ende Grovestins gecommiteerden op de Sijnodale vergaderinge tot Bolswaert ijder haer voor vacatien 50 £ ende 20 £ voor wagen vracht alsoo te samen ordonnantie tot f 140-0 * 2677 p. 196 * 2233
1657-07-00 * D. Jacobus Revius predicant tot Holwaert als scriba op de Sijnodae vergaderinge tot Bolswaert voort leveren van een dubbers wt de besoignes aldaer gevallen als andersins ordonnantie tot f 50-. * 2677 p. 196v * 2234
1657-07-00 * De heere ontfanger Petrus Axma tot subsidie van zijn comptoir bij resolutie vande Staten vant Landt van dato den 20en Martij 1657 geaccordeert de somma van f 50000 * 2677 p. 196v * 2235
1657-07-00 * Dirck de Horn in Benthum over verteringe bij de gecommiteerden vande Gilden tot Groeningen gedaene haer gedefroyeert tot f 29-19- * 2677 p. 196v * 2236
1657-07-00 * Sijmon Cornelis Braeck herbergier tot Bolswaert over verteringe bij de heeren Roorda ende Grovestins als commissarien op de Sijnodale vergaderinge tot Bolswaert gedaen volgens declaratie ordonnantie tot f 691-17 * 2677 p. 196v * 2237
1657-07-00 * Pijebe Ubles schuitevoerder ter saecke van 98000 eecken hout ten dienste vant Landt gelevert volgens recipissen ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 687 £ * 2677 p. 196v * 2238
1657-07-00 * Sijdts Martens weduwe tot verlossinge van haer soon Willem Lieuwes de Grave in Turkien als slaeff gevangen sittende verheert f 50-0 * 2677 p. 197 * 2239
1657-07-00 * Doeijte Sijdses weduwe van w. Jan Elgersma in leven mede clercq deser Collegie voor alle haer pretensen geaccorderen de somma van f 250-0 * 2677 p. 197 * 2240
1657-07-00 * Anne Wijbes cum socijs haer geaccordeert voor t opdragen van 114000 eecken tal hout soo opt Landtschaps huijs als Collegie voor desen jaere volgens annexe recipissen ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 91-4-0 * 2677 p. 197 * 2241
1657-09-00 * Petrus Marswal tonnemeester van deese Provincie, ter saecke extraordinarie oncosten gevallen, over t' weerleggen, en vast maecken van eenige los brooken zee tonnen, als mede het teeren vande Caep op Schirmunnicke Oogh volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 596-14-0 * 2677 p. 197 * 2242
1657-09-00 * De weduwe w. Viglius Corneli in leven predicant binnen Leeuwarden ende gecommiteerde opde Sijnodale vergaderinge binnen Delft, wegens alle sijne gedaene expensen op voorschreven reise geaccordeert, a 150 £ * 2677 p. 197v * 2243
1657-09-00 * Allert Stellingwerff Landtschaps leveransier voor de leveransie van 14 Historia Jonstoni ijder tegens 30 £ geaccordeert tot f 420 * 2677 p. 197v * 2244
1657-09-00 * Schotanus ende Verhel curatoren over de weeskinderen van w. Ids Alberts in leven Academie drucker ende tot profijt vande selve, ter saecke voort drucken van thaesisen en andere dinge geaccordeert volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 890-10-0 , drucker * 2677 p. 197v * 2245
1657-09-00 * Focco Gerardi pastoor tot Wommels, tot hoedinge van sijn oncosten int exerceren sijnder commissie opde Sijnode tot Haerlem geaccordeert a 50 £ * 2677 p. 197v * 2246
1657-09-00 * Jacobus Stonebrinck pastor tot Tzummarum ende bursarius vande deputaten Sinodi, over een halff jaer pensie Jacobij verleden verschenen a 150 £ * 2677 p. 197v * 2247
1657-09-00 * Roeleff Lens sijlvester op Munckezijl van vacatien ordonnantie tot 63-. * 2677 p. 198 * 2248
1657-09-00 * De heere Matthias van Vierssen mede Staet Generael ende gewesene extraordinari Ambassadeur van zijn Conincl[ijcke] Maj[estei]t van Denemarcken voor twee halff jaren oncosten gevallen over de leverijen vanden train des welgem. heers tot f 400-. * 2677 p. 198 * 2249
1657-09-00 * De heeren Grovestins ende Potter commissarien ter saecke expensen ende vacatien gevallen over de besichtinge van Munnicke zijl volgens declaratie ende specificatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot a 253-9-0 * 2677 p. 198 * 2250
1657-09-00 * De ingesetenen van den dorpe Pases, tot reparatie van haer kerck, hun geaccordeert a 315 £ * 2677 p. 198 * 2251
1657-09-00 * De heer Carel van Roorda als dijckgraeff vande Leppedijck tot een ordinaris jaerlijcxe subsidie tot de voorschreven dijckx costen, alsnu verscheenen tot 52 £ * 2677 p. 198 * 2252
1657-09-00 * Dr. Johan Vehel bijbliothecarius vande Academie tot Franeker, ter sake expensen ende nootlijcke verteringen gevallen ten dienste vande Bijbliotheecqh volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 8-12-0. De selve van oncosten gevallen overt maecken van enige kettingen aende bijbliotheecqh volgens liquidatie als vooren a 60 £. Deselve ut supra ter sake van enige boecken te binden voorde bijbliotheecqh volgens liquidatie als vooren a 28 £ * 2677 p. 198v * 2253
1657-09-00 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael vant gout en silver deeser Provincie ter saecke vacatien ende expensen gevallen overt visiteren vant gout ende silver voorschreven, in deesen jaere gevallen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 156 £ * 2677 p. 198v * 2254
1657-09-00 * Fonger Sickes Landtschaps itiger vande butter wagen ende coorn maeten, ter saecke vacatien ende verteringen sampt enige andere expensen gevallen over t'vijsiteren, ende itigen van voorschreven wagen, ende maten voor deesen jaere volgens specificatie, ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot a 356 £ 19-0 * 2677 p. 198v * 2255
1657-09-00 * De heeren Douwe van Aijlua ende Sioerd Sioerd Potter ter saecke vacatien ende expensen gevallen over t visiteren ende besteden van eenige wercken inde Schanse van Oostmerhorn de somma van 151-90-0. Deselve welgemelte heeren ter saecke vacatien ende expensen gevallen over de water peijl van beijde Sijlen tot Doccum de somma van f 67-19 * 2677 p. 199 * 2256
1657-09-00 * Gerrijt Oedsis cepier deeser Landtschap tot copinge van ses schuijten turff ijder schuijte tot 14 £ gereeckent, voor deesen jaere a 84 £ * 2677 p. 199 * 2257
1657-09-00 * Claes Aleffs coster voor een jaer diensten inde Westerkerck de somma van f 12-0 * 2677 p. 199 * 2258
1657-09-00 * Sijtse Rinnerts ordinaris Landtschaps drucker ter saecke van verscheijdene dingen te drucken ten dienste vant Landt, volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot a 1289-18- * 2677 p. 199 * 2259
1657-10-00 * De heere Aijlua ende Haubois voor ordinaris vacatien op de vijff deelen dijcken ende Maccumer wercken t 'samen ordonnantie tot f 200-. * 2677 p. 199 * 2260
1657-10-00 * Sijmon Pijers oudtste extraordinaris boode s jaerlijckx geaccordeert wegens het aenplecken der Landts billietten, a 12 £ * 2677 p. 199v * 2261
1657-09-00 * Jan Minckes zijlvester vande olde zijl tot Doccum ter saecke vacatien ende expensen gevallen aende voorschreven zijl, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 28-19-0 * 2677 p. 199v * 2262
1657-09-00 * Mr. Joannis Eelckes tot Doccum ter saecke van enige goederen te ferven ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie ende liquidatie ut supra a 15-14-0 * 2677 p. 199v * 2263
1657-09-00 * Jochem Sansma ordinaris boode ter saecke van een extraordinaris reis ten dienste van sijn Forst. Doorl. gedaen ende daer voor geaccordeert sonder consequentie die somma van a 50 £ * 2677 p. 199v * 2264
1657-11-00 * Judicht Regneri Falck moeder vande olde aeconimius Ens wegens haere praetensen geaccordeert, volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 93-19-0 * 2677 p. 199v * 2265
1657-11-00 * Melchior Singel aeconimus tot Franeker wegens zijn tafelhoudinge loopende vande 8 Augusti incluijs tot den 31 Octobris 1657 excluijs ter somma van f 1418-4 * 2677 p. 199v * 2266
1657-11-00 * Allert Stellingwerff leverancier deser Collegie vuer de leverantie van pennen papier inck etc. inde declaratie wtgedruckt loopende vanden 1en Maij tot den laesten Octobris 1657 ordonnantie tot f 1092-14 * 2677 p. 200 * 2267
1657-11-00 * Aen Dirk van Ruijven van onderhoud van sijn familie geaccordeert ordonnantie tot f 700 £ * 2677 p. 200 * 2268
1657-11-00 * Jacob van Vierssen camerbode van expensen ende schrijfloon volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 316 £ 14 st * 2677 p. 200 * 2269
1657-11-00 * Aende vijf portiers deser stede een jaerl. tractament op Allerheijligen gevallen vant insluiten ende uitlaeten der reijsende boden 50 £ , portier * 2677 p. 200 * 2270
1657-11-00 * Jelmer Feickes Reinsma ter saecke van affteeckende modellen, om te burduiren ten dienste vant Landt gedaen volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 45 £ * 2677 p. 200 * 2271
1657-11-00 * Aende kerkvooghden ende gecommitterden van Auisbuir tot een kloke 115 £ * 2677 p. 200 * 2272
1657-11-00 * Mathijs Pieters coster vant bewaeren der kussens ende boeken ende schoonmaeken van stoelen 36 £ * 2677 p. 200 * 2273
1657-11-00 * De erfgenamen van w. Andries Harkes van geleverde keersen volgens liquidatie ende specificatie 82 £ * 2677 p. 200 * 2274
1657-11-02 # Abrahamij Tam[m]eri Poutsma cum socijs van arbeijtsloon ende mater[ial]ien ten dienste van sijn pastoriehuijs ende de kercke tot Haskerdijcken volgens specificatie ende liquidatie 156 £ 19 st 4 p * 2677 p. 200 * 2275
1657-11-00 * Aende deputaten Sijnodi Bolswerdienae voort Collegium viduale vant jaer 1656 1200 £ * 2677 p. 200 * 2276
1657-11-00 * Pijbe Ubles leverancier vande turff en hout, ter saecke leverancie van turff ten dienste vant Landt gedaen op verscheidene plaetsen volgens recipissen, ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a (ggl) 998-19-4 * 2677 p. 200v * 2277
1657-11-00 * Bote Janssen bakenmeester vant Doccumer diept ter saecke expensen ende wtgeleijde penningen volgens declaratie ende liquidatie loopende vanden 10en Martij 1657 tot den 10en Novembris daer aen volgend de somma van f 274-15 * 2677 p. 200v * 2278
1657-11-00 * Pieter Haijes constapel op de Schanse van Oostmerhorn voor sijn opsicht vande wercken aldaer bestedet aende dijck ende kistvollinge ordonnantie tot f 65-0- * 2677 p. 200v * 2279
1657-11-00 * Tiete Tietes dijckgraeff van Oostdongerdeel cum socijs voor eenige bestede wercken van aerdtwerck ende kijstvollinge als andersins aen ende voor de Schanse van Oostmerhorn ordonnantie tot f 632-18- * 2677 p. 200v * 2280
1657-11-00 * Petrus Maswal tonnemeester der Landtschappe voor gedaene expensen over t' opnemen van zeetonnen etc. voor den jaere 1657 volgens declaratie ende liquidatie ordonnantie tot f 728-8 * 2677 p. 200v * 2281
1657-11-00 * De deurwaerder Cornelis van Hemert, hem volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters geaccordeert tot a 99 £ * 2677 p. 201 * 2282
1657-11-00 * Thijs Jansen Landtschaps corffmaecker, ter saecke van sijn te maeckene corven ten dienste vant Landt sedert den 8 xber 1656 tot den 2 9ber 1657 gedaen volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 123 £ 6- * 2677 p. 201 * 2283
1657-11-00 * Aende muntemeester Raed volgens expansen ende annexe specificatie ende liquidatie vant sleetschat ende de oncosten daerover gevallen 1424-19-6 , muntemeester * 2677 p. 201 * 2284
1657-11-00 * Pieter Annes ordinaris bode hem geaccordeert volgens gewoonte tot copinge van een nieuwe bus a 18 £ * 2677 p. 201 * 2285
1657-11-00 * Dr. Mauritius Ottenwald van't maecken eens catalogus librorum inde bibliotheek van Franeker tsedert 1654 geaccordeert 40 £ * 2677 p. 201 * 2286
1657-11-00 * De here Professor Schotanus tot kopinge van Bibliotequa Parisiensia ende sodanige meer boeken als hij voorde bijbliotheq tot Franeker dienstich bevind 600 £ [in de marge: den 18 xber is deese ordonnantie herschreven vermits de voorige te soecken is geraect] * 2677 p. 201 * 2287
1657-11-00 * Harmen Jacobs goutsmit ende keurmeester generael deser proef over expensen van't visiteren volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 142 £ 6 st * 2677 p. 201 * 2288
1657-11-00 * Atse Allerts verlaetsman van't verlaet Altelaet wegens daeraen gedaene oncosten volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 32 gl 9 st 8 pen * 2677 p. 201v * 2289
1657-11-00 * Meester Lucas Salomons van Lingen scherprechter deser provincie over een geheel jaer turfgelt Jacobi verleden verschenen 22 £ 8 st * 2677 p. 201v * 2290
1657-11-00 * Aende heeren deputaten Sijnodi Bolswerdianae voor het Collegium viduale voor dit jaer 1657 1200 £ * 2677 p. 201v * 2291
1657-09-28 # Jan Wijbes cum socijs als opsichters van 's Lantschaps wercken volgens specificatie ende 't advijs vande heeren reeckenmeesters waeronder specialijck voor tractement begrepen 295 £ a 302 £ [in de marge: op Byma] * 2677, p. 201v * 2292
1657-11-00 * Hieronymus de Blau advocaet voor de hove van Vrieslant ter saecke visitatie gelt ende gedaene diensten vant Landt volgens declaratie ende liquidatie de somma van f 51-15 * 2677 p. 201v * 2293
1657-11-00 * Anna Wijbes cum socijs van turfdraegen ten dienst van't Lant volgens specificatie ende liquidatie 191 £ 8 st * 2677 p. 201v * 2294
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Siert Doekes 450-10-12 * 2677 p. 202 * 2295
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Gerrit Dijpis mr kistenmaecker 575-3- * 2677 p. 202 * 2296
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Jaijke Doekes mr. glaesmaecker 575-3- * 2677 p. 202 * 2297
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Sioert Abes harthouer 189-15- * 2677 p. 202 * 2298
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Niclaes Wieringa schilderaer 793-19- * 2677 p. 202 * 2299
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Itsart Roelofs slotmaecker 229-6- * 2677 p. 202 * 2300
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Jan Willems leijdeker 405-18- * 2677 p. 202 * 2301
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Claes Claesen vijerw. 36-- * 2677 p. 202 * 2302
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Willem Arents cuijper 98-2-8 * 2677 p. 202 * 2303
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Claes Pieters stoelm. 87-- * 2677 p. 202 * 2304
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Jan Jansen wagenm. 29-10- * 2677 p. 202 * 2305
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Tietse weduwe van Sijbe Tierts voor geleverde waeren 321-2-8 * 2677 p. 202 * 2306
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Willem Hijlkes 54-- * 2677 p. 202 * 2307
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Jan Fungers lijndraeijer 58-2- * 2677 p. 202 * 2308
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Dirk Sioert Ens 50-17- * 2677 p. 202 * 2309
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Ipe Jochums ijserkramer 877-4- * 2677 p. 202 * 2310
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Gijsbert Laurens 144-5- * 2677 p. 202 * 2311
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Albert Swaluwe 137-18- * 2677 p. 202 * 2312
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Aege Ernstis 577-16-12 * 2677 p. 202 * 2313
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Jelmer Feijkes Meijnsma 224-16-12 * 2677 p. 202 * 2314
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Schelte Sijtses pannebacker 275-- * 2677 p. 202 * 2315
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Geurt van Vierssen lakenkoper 193-5- * 2677 p. 202 * 2316
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon ende materialen (o.a.): Jelle Tekes apeteker 18-19- * 2677 p. 202 * 2317
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon (o.a.): Sibrant Piters Lantschaps metslaer 1570-14-8 * 2677 p. 202 * 2318
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon (o.a.): Claes Sijtses schuitevaerder 87-4- * 2677 p. 202 * 2319
1657-11-00 * Volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten dienste vant Lant voor arbeijtsloon (o.a.): Age Doekes mr. timmerman 904-7- * 2677 p. 202 * 2320
1657-11-00 * Jurjen Vierssen bouwmeester deser Lantschap voor vacatie ende besoignes 86-14- * 2677 p. 202 * 2321
1657-11-00 * Aende heeren Osinga ende Alema voor vacatien ende expensen over de saeke vande magistraet tot Worcum ende jr. Epema tot Coudum volgens specificatie ende liquidatie 69-15- * 2677 p. 202 * 2322
1657-11-00 * Aende klerk Gabriel Rutsen voor expensen gedaen over de publicatie vande 't Reeds bestellinge der stad Franeker volgens specificatie ende liquidatie 28-7-0 * 2677 p. 202 * 2323
1657-11-00 * Theod. voor geoffereerde groote pragnosticatie 12 £. Aen denselven voor Billantse Almenack 16 £ * 2677 p. 202 * 2324
1657-12-00 * Johan Bouwens Wellens Landtschaps ende Academie drucker tot Franeker ter saecke hem geaccordeert volgens liquidatie van verscheidene dingen te drucken ten dienste vant Landt a 209-6-0 * 2677 p. 202v * 2325
1657-12-00 * Aen Jacobus Stonebroek Sijnodi Bolswerdianae bursarius 1/2 jaer tractament voor desselfs deputaten vervallen St. Martini 150 £ * 2677 p. 202v * 2326
1657-12-00 * Sijoucke Cornelis kannegieter ende keurmeister generael deser Provincie, ter saecke van sijne te daene expensen in deesen jare gevallen, over t vijsiteren van 't tin volgens annexe specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 145-10- * 2677 p. 202v * 2327
1657-12-00 * Heer Feijo van Scheltema grietmann over Collumerlant ende zijlvester van Munkezijl voor vacatien ende expensen over t repareeren van 't voorschr. zijl volgens declaratie ende annexe liquidatie der heeren rekenmeesters 591-13- * 2677 p. 202v * 2328
1657-12-00 * Sijtse Gragius Lantm[eeter] ende Willem Douwes timmerman voor vacatien ende expensen over peilinge van 't Colonnelsdiep volgens declaratie ende specificatie annex 35 £ * 2677 p. 202v * 2329
1657-12-00 * Aen Hiskie van Culenborg weduwe van D. Gerrit Loo op de naem vande clerc Joh. Nicolai vereert 100 £ * 2677 p. 202v * 2330
1658-01-00 * Aen Jan Hermens Monsma sweertfeger voor een geleverde degen met een draegbandt aende gerichts webel Hotse Jellema 36 £ * 2677 p. 203 * 2331
1657-01-00 * Haring Sijnes cum socijs als curatoren over de naegelatene weeskinderen van w. Epe Meijnderts ter saecke eenige pretensen aen twee duckelhoefden voor de stadt Harlingen bij w. Epo Meijnerts aengenomen, van wercken boven 't besteck gemaeckt geaccordeert f 300-.- * 2677 p. 203 * 2332
1658-01-00 * Allard Peter Jongestal eerste Raedt s Hoffs van Vrieslant als gewesene extraordinaris ambass[adeu]r in Engelandt voor ameublement van desen Landtschappe hem geaccordeert f 400 * 2677 p. 203 * 2333
1658-02-00 * De heeren Aijlua ende Potter voor vacatien ende expensen gevallen over t opnemen van wercken tot Oostmehorn volgens declaratie ende liquidatie f 105-2- * 2677 p. 203 * 2334
1658-02-00 * Feijko Oessemius voor 't gedaene gebed naede propositie op't Lantshuis gedaen 50 £ * 2677 p. 203 * 2335
1658-02-00 * D. Nicolao Arnoldi Theol. Professor voor sijn moeijte in't correspondeeren met dese Provintie geduijrende sijn verblijf bijde heeren Amb[assadeu]rs van desen Staet aende Cooningen van Polen ende Sweden 250 £ * 2677 p. 203 * 2336
1658-02-00 * Peter Lamberts voor het maken ende stellen ende opteijckenen vande boden loopende tot Januarij 1658 jaerlijcx tot f 75-12. Denselven voor het maken vande quotisatie der Grietenije armegelt jaerlijcx tot f 48-12 * 2677 p. 203v * 2337
1658-02-00 * Melchior Zingel oeconimus binnen Franecker ter saecke tafelholdinge ten dienste vant Landt sedert den 4 9ber 1657 tot den 5en Februarij 1658 excluis gedaen, volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 1274 £ * 2677 p. 203v * 2338
1658-02-00 * Gerrijt Oedsis cepier deeser Landtschappe, ter saecke mont costen van eenen Obbe Annes sijnde een sluijcker van brandewijn sedert den 11 Octobris 1656 tot den 1en Martij 1657 opt gedemolieerde Blockhuijs verteert volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 115 £ * 2677 p. 203v * 2339
1658-02-00 * Aen Jurjen Teunis Poocksoon tot voortsettinge sijner studie 24 £ * 2677 p. 203v * 2340
1658-02-00 * Agge Eisses oude burgemeester tot Franeker, van geleverde waeren ten dienste vant Landt gedaen sedert den 1en Januarij 1657 tot 1658 volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters sooo volgt a 278-9- * 2677 p. 204 * 2341
1658-02-00 * Poppe Jacobs mr. smidt tot Franeker 124-19-4 * 2677 p. 204 * 2342
1658-02-00 * Baucke Sickes mr. metselaer tot Franeker 476-.-8 * 2677 p. 204 * 2343
1658-02-00 * Philippus Nijcasius mr. steenhouwer tot Franeker 260-12- * 2677 p. 204 * 2344
1658-02-00 * Aucke Johannes mr. slotmaecker tot Franeker 89-17- * 2677 p. 204 * 2345
1658-02-00 * Ipe Dircx mede tot Franeker 25-18- * 2677 p. 204 * 2346
1658-02-00 * Pijtter Sijmons houtcoper tot Franeker 404-5-4 * 2677 p. 204 * 2347
1658-02-00 * Cornelis Claessen mr. timmerman tot Franeker 392-10- * 2677 p. 204 * 2348
1658-02-00 * Pijtter Tijtes mr. glaesmaecker tot Franeker 204-15- * 2677 p. 204 * 2349
1658-02-00 * Jonkhr. Feio van Scheltema grietman over Collumerlant ende jr. Dominicus v. Hottinga grietman over Barradeel wegens t vervolgen vande saeke voorden Hove contra Wijbe Gerkes volgens ' Lants resolutie vanden 13 April 1654 ende annexe liquidatie 688 £ 14 pen * 2677 p. 204 * 2350
1658-03-00 * Doed Joannes tot Doccum tot verlossinge van haer soon Joannes Auckes bij de Turck gevangen sittende ende nu int vaderlandt vereert f 50- * 2677 p. 204 * 2351
1658-03-00 * Bote Jansen bakenmeester vant Doccumer Diept ter saeke expensen en verschote penningen ten dienste vant Landt sedert den 1en Maert tot den 20 dijto 1658 gedaen volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 245-17- * 2677 p. 204v * 2352
1658-03-00 * Aen Fonger Sickes 's Lantschaps ittiger volgens annexe specificatie en liquidatie der heeren rekenmeesters 336 £ 1 pen * 2677 p. 204v * 2353
1658-03-00 * Engelbart Roelandts ter saecke hem geaccordeert voor een jaer dienste nopens het voorsingen inde Academie kercke binnen Franeker die somma van a 40 £ * 2677 p. 204v * 2354
1658-04-00 * Henricus Lautenbach praedicant tot Jelsum voort gedediceert boeckje van X sin ende Geestrijke Praedicatien 50 £ * 2677 p. 204v * 2355
1658-04-00 * Regnerus Elgersma van zijn dedicatie vereert f 24 * 2677 p. 204v * 2356
1658-04-00 * Sebastianus vander Heijen vereert f 6 * 2677 p. 204v * 2357
1658-04-00 * Siurdcke Janssen vereert f 10- * 2677 p. 204v * 2358
1658-04-00 * Jilliske Jansd. voor gedaene diensten aen Dulger Chamel 15 * 2677 p. 204v * 2359
1658-04-00 * De heeren Aijlua ende Haubois wegens vacatien ende expensen over de visite besteding ende opneming vande reparatie wercken tot Harlingen ende Maccum f 294-7 * 2677 p. 205 * 2360
1658-04-00 * Petrus Jacobij Marswal tonnemeester deeser Landtschappe ter saecke vacatien ende expensen gevallen over het wtleggen der zee tonnen voorden jaere 1658 ten dienste vant Landt volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 882 £ 10-0 * 2677 p. 205 * 2361
1658-04-00 * Claes Rijx ende Jacob Vierssen camerboden vant opsien deser collegie jaerlijx geaccordeert elx 57 £ 10 pen doet 115 £ * 2677 p. 205 * 2362
1658-04-00 * Dr. Johannes de Feno advocaet voorden Hove van Vrieslandt geaccordeert voor sijn geoffereerde boecken die somma van a 100 £ * 2677 p. 205 * 2363
1658-04-00 * Willem Pieters tot Stiens vereert vermits affbrandinge van sijn huijsinge volgens appoinctement van dato den 30en April die somma van a 500 £ * 2677 p. 205 * 2364
1658-04-00 * Aen G. Kaldenbach wegens binden van eenige boeken inde bibliotheeq tot Franeker 81 £ 17 pen * 2677 p. 205v * 2365
1658-05-00 * De heere Ontfanger Petrus Axma tot subsidie van zijn comptoir bij resolutie vande Staten vant Landt van dato den 20en Februarij 1658 jaerlijcx vastgestelt tot de somma van f 70000-0 * 2677 p. 205v * 2366
1658-06-00 * Sijtse Rinnerts Landtschaps ordinaris boeckdrucker voor drukloon volgens declaratie ende liquidatie loopende vande 9e Novembris 1657 tot den 20en Maij 1658 ordonnantie tot f 1413-0 * 2677 p. 205v * 2367
1658-06-00 * Haije Haijes voor de leverantie van 12 atlassen in 6 volummen bij de heeren commissarien geaccordeert voor f 2000.- waer van de voorgaende is te soecken geraeckt. * 2677 p. 205v * 2368
1658-06-00 * Jelmer Feijckes Meijnsma voor t maken van eenige modellen volgens declaratie f 23-0 * 2677 p. 205v * 2369
1658-06-00 * Allert Stellingwerff Landtschaps leverancier voor t leveren van derdedeel vande Historie des heeren Eitzema 15 tot 8 £ ende 4 tot 7 £ alsoo te samen ordonnantie tot f 148- * 2677 p. 205v * 2370
1658-06-00 * Pieter Diorres voor de leverantie van 670 £ keersen aent Collegie a 5 1/2 st t lb. ordonnantie tot f 184-5- * 2677 p. 206 * 2371
1658-06-00 * Arnoldus Broecksmidt predicant tot Arum over de correspondentie op de Sijnodale vergadering tot Groningen ende Omlandt 1657 f 50-.- * 2677 p. 206 * 2372
1658-06-00 * Mr. Melchoir Zingel oeconomus tot Franeker volgens affrekeninge vanden 6en Febrarij tot den 1en Maij 1658 ordonnantie f 1246-. * 2677 p. 206 * 2373
1658-06-00 * De heere Feio van Scheltema grietman van Collumerlant ende zijlvester van Munckezijl voor eenige reparatien aende voorschr. zijl gedaen volgens declaratie ende liquidatie ordonnantie tot f 266-12 * 2677 p. 206 * 2374
1658-06-00 * Leuconius Sijlvius studio. voor zijn thesis ende dedicatie vereert f 24-0 * 2677 p. 206 * 2375
1658-07-00 * De deurwaerder Epo Bauckes Rheen, ter saecke salarien ende expensen gevallen, ten dienste vant Landt volgens annexe verscheidene specificatien ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie verleent tot a 362 £ 14-0 * 2677 p. 206 * 2376
1658-07-00 * Sioerdt Eelckis wieldraeier ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie vande reeckencamer a 27 £ -10- * 2677 p. 206v * 2377
1658-07-00 * Joannes Wellens Landtschaps drucker tot Franecker ter saecke verdiende druckloonen bij hem ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 291-0-2 * 2677 p. 206v * 2378
1658-07-00 * Dirck Dircksen de Ruijter binnen Franeker ter saecke van verteringe en uijtgeleide penningen gedaen t zijnen huijse bijde heeren Grovestins en Potter gecommiteerden over de Sijnode onlanghs binnen Franeker gehouden a 600 £ 10-8 * 2677 p. 206v * 2379
1658-07-00 * De heeren Grovestins ende Potter gecommiteerdern op de Sijnodale vergaderinghe tot Franeker voor vacatien ijder heer 50 £ ende 20 £ voor expensen ende wagenvrachten alsoo te samen f 140- * 2677 p. 206v * 2380
1658-07-00 * Potter * 2677 p. 206v * 2381
1658-07-00 * Sibrandus Atsma scriba inde Sijnodale vergadering tot Franeker voor zijne diensten f 50- * 2677 p. 206v * 2382
1658-07-00 * De heeren Aijlua ende Potter voor vacatien op de reijse nae Oostmahorn ordonnantie tot f 37-12-8 * 2677 p. 206v * 2383
1658-08-00 * Salomon Egbarts, Aernt Botterwech, Casper Boom ende Harmen Salomons, ter saecken een maent pensie te samen den 30en Julij verleden verscheenen tot a 32 £ * 2677 p. 207 * 2384
1658-08-00 * Melchoir Sengel oeconomus inde Bursche tot Franeker volgens affrekeninge loopende van 15en Maij 1658 tot den laesten Julij den somma van f 1034-12- * 2677 p. 207 * 2385
1658-08-00 * D. Justus Beilanus althans bursarius opt Sijnode gehouden tot Franeker over een halff jaer subsidie tot hoedinge vande oncosten Jacobij verleden verscheenen tot a 150 £ * 2677 p. 207 * 2386
1658-08-00 * Johan van Aerssen fiscael generael hen geaccordeert voor eenige expensen volgens appoinctement die somma van a 50 £ 17-0 * 2677 p. 207 * 2387
1658-08-00 * Bartel Pieters ordinaris boode hem voor sijn extraordinaris expensen geaccordeert opde reis nae Aurenhout nu onlangs gedaen a 10 £ * 2677 p. 207 * 2388
1658-08-00 * Aucke Johannes vant gestelde ende gemaeckte uijrwerck der Academie binnen Franeker 315 £ * 2677 p. 207 * 2389
1658-09-00 * Joannes Gerhardi Samplonius Ecclst. ter saeke expensen over de correspondentie opde Sijnodale vergaderinge tot Amsterdam gevallen 1658 a 50 £ * 2677 p. 207 * 2390
1658-09-00 * Aen mr. Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael vant visiteren vant goud ende silver deser Provintie volges specificatie ende liquidatie 144 £ * 2677 p. 207v * 2391
1658-09-00 * Mr. Fonger Sibes Lantschaps itiger van salarien ende expensen volgens annexe specificatie ende liquidatie vande rekencamer 333-13- * 2677 p. 207v * 2392
1658-09-00 * Gerrijt Oedsis cepier deser Landtschappe over een jaer turffgelt van ses schuiten, ijder schuijte tegens 14 £ gerekent makende also a 84 £ * 2677 p. 207v * 2393
1658-09-00 * Piebe Ulbes Landtschaps leverancier van turff ende hout voor de leveringe van 111100 eijcken hout tegens 7 £ t duijsent volgens verclaringhe van respective camerboden ende liquidatie inde rekencamer ordonnantie tot f 805-14 * 2677 p. 207v * 2394
1658-09-00 * Mr. Engelbartus Roelandts voorsinger inde Academie kercke binnen Franeker over een jaer extraordinaris diensten a 50 £ * 2677 p. 207v * 2395
1658-09-00 * Den heere Carel van Roorda als dijckgraeff vande Leppedijck jaerlijcxe ordinaris subsidie als nu verschenen tot f 52- * 2677 p. 207v * 2396
1658-09-00 * Christianus Schotanus Sterringa theol. prof. over de dedicatie van sijn voorloper ende inleidinge van sijn Kerckelijcke Historien geaccordeert a 200 £ * 2677 p. 208 * 2397
1658-10-00 * Mr. Falentijn Adams scherprechter deeser Landtschappe over een jaer turffgeldt Jacobij verleden verschenen tot a 22-8-0 * 2677 p. 208 * 2398
1658-10-00 * Pieter Haijes canonnier als opsichter inde Schans van Oostmerhorn voor zijn opsicht f 30- * 2677 p. 208 * 2399
1658-10-00 * Dr. Joannes Scheltinga Landts advocaet ter saecke gedaene expensen ende vacatien volgens declaratie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters ordonnantie ter somma van f 80-7- * 2677 p. 208 * 2400
1658-10-00 * Anna Wijbes cum socijs turffdragers van gedragen talhout tot dienste vant Landt, een tal van een hondert seven en twentich duisent en een hondert, t duisent volgens older gewoonte tot sestien st volgens recipissen ende liquidatie vande reeckenmeesters tot a 101-13-14 * 2677 p. 208 * 2401
1658-10-00 * Jan Harmens Monsma sweertfeger voor leverantie van degens aende dienaers van justitie etc. volgens declaratie ende liquidatie f 328-0 * 2677 p. 208 * 2402
1658-10-00 * Claes Aliffs coster van Olde hooff, wegens een jaer sijner diensten inde Wester kerck binnen Leeuwarden nu verschenen tot a 12 £ * 2677 p. 208v * 2403
1658-10-00 * Jan Jansen coopman binnen Leeuwarden ter saecke van geleverde keersen opt Landtshuijs sedert den 20en xbris 1657 tot 334 pondt t pondt tot 5 st, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 91-17-6 * 2677 p. 208v * 2404
1658-10-00 * Joannes Pijtters ter saecke van geleverde keersen op de Academie tot Franeker volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 24-5-12 * 2677 p. 208v * 2405
1658-11-00 * Sioerd Rommerts ende Jan Sijdses voor eenige reparatie wercken aen beijde Doccumer zijlen ordonnantie tot f 250- * 2677 p. 208v * 2406
1658-11-00 * Melchior Zingel oeconimus binnen Franecker volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot Allerheiligen nu toe, die somma van a 1590-8- * 2677 p. 208v * 2407
1658-11-00 * De heeren Aijlua ende Potter van vacatien ende expensen over het besteden vande reparatien aen beijde zijlen tot Doccum f 97-4 * 2677 p. 209 * 2408
1658-11-00 * Jacobus van Vijerssen mede camer bode deeser collegie ter saecke expensen en andersins bij hem ten dienste vant Landt sedert den 1en Maij tot den laesten xber 1658 gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot 319-14- * 2677 p. 209 * 2409
1658-11-00 * Johannis Wellens Landtschaps ende Academie drucker binnen Franecker ter saecke druckloon ten dienste vant Landt gedaen, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 368-4-6 * 2677 p. 209 * 2410
1658-11-00 * Mr. Allert Stellingwerff leverancier van deesen Collegie ter saecke gelevert pampier cum annexis ten dienste vant Landt gedaen volgens declaratie ende recipissen t sampt liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot a 1049-7-0 * 2677 p. 209 * 2411
1658-11-00 * Siuerd Aerdenburgh sergeant voorde reparatie wercken voor het Gertiesteck tot Harlingen volgens acte ordonnantie tot f 1674-0 * 2677 p. 209 * 2412
1658-11-00 * Thijs Jansen mr. corffmaecker, ter saecke geleverde corven ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 130-8- * 2677 p. 209v * 2413
1658-11-00 * De deputaten sinodi Franequerane voor het collegium viduale voor deesen jaere tot a 1200 £ * 2677 p. 209v * 2414
1658-11-00 * Mathijs Pijtters coster een jaer voor sijn diensten inde kercken voor de heeren a 36 £ * 2677 p. 209v * 2415
1658-11-00 * G. van Velsen pastoor tot Goienga ende correspondent tot Utrecht voor vacatien en expensen a 50 £ * 2677 p. 209v * 2416
1658-11-00 * De opsichters van Stavoren een jaer tractament tot 240 £ met noch 40 £ voor t versoecken vande commissien, als mede 15 £ voor Hans van Saeten alsoo te samen a 295 £ * 2677 p. 209v * 2417
1658-11-00 * Jelmer Feickes binnen Leeuwerden volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 28 £ * 2677 p. 209v * 2418
1658-11-00 * De heeren commissarien Aijlua, Grovestins ende Potter voor expensen ende vacatien op de visitatie van Collumerzijl ordonnantie tot f 157-5 * 2677 p. 209v * 2419
1658-11-00 * Sioucke Cornelis keurmeester generael van 't tin ter sake expensen voor deesen jare gevallen, over 't visiteren van 't tin voorschreven volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters a 145 £ -10- * 2677 p. 209v * 2420
1658-11-00 * Mr. Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael vant gout en silver, voor deesen jaer gevallen over 't itigen van t gout en siluer voorschreven volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 152 £ * 2677 p. 210 * 2421
1658-12-00 * Justus Beilanus Deputatorum Sijnodi Bursarius een half jaer Martini subdidie tot hoedinge haerder oncosten 150 £ * 2677 p. 210 * 2422
1658-12-00 * Reijner Claes aennemer van eenige roeden langhe pael tot verlenginge van het westerhooff inde Lemmer ordonnantie tot f 1666-5-11 * 2677 p. 210 * 2423
1658-12-00 * Roucke Broerkes aennemer van eenige roeden pael ende andere nodige reparatie wercken inde Lemmer volgens besteck ende acte van opneminghe ordonnantie tot f 1700-0-8 * 2677 p. 210 * 2424
1658-12-00 * Gaetse Jacobsen tot Istergae aennemer van eenige roeden pael ende reparatie wercken inde Lemmer, volgens besteck ende acte van opneminge ordonnantie tot f 1897-5-14 * 2677 p. 210 * 2425
1658-12-00 * De bijsitter van Lemsterlant ende havenmeester inde Lemmer de bijsitter als opsichter van des Landts wercken voor sijn opsicht f 86 £. De havenmeester voor zijn diensten 12 £ t samen ordonnantie tot f 98-0 * 2677 p. 210 * 2426
1658-12-00 * De heeren Aijlua ende Osinga voor ordinaris vacatien opde vijff deelen dijcken ende Maccumer wercken te samen ordonnantie tot f 200- * 2677 p. 210 * 2427
1658-12-00 * Anna Wibes cum socijs turfdraegers volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 305 £ 16 st. Pibe Ubles van geleverde turf ut supra aent Lantschaps huijs ende dese Collegie over d'Academie tot Groningen 1478-14 * 2677 p. 210v * 2428
1658-12-00 * Beernt Ottes tot vereeringe voor gebrachte tijdinge vande destructie ende verstroijinge der Sweedse vloote 15 £ * 2677 p. 210v * 2429
1658-12-00 * Theod. Hoen voor geoffereerde Billantse Groote prognesticatien 16 £ * 2677 p. 210v * 2430
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Sijbrandt Pijtters mr. metselaer a 1071-13-8 * 2677 p. 210v * 2431
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Gerrijt Ipes kistmaker 952-4- * 2677 p. 210v * 2432
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Aeltie Eernstis Duijff 445-11- * 2677 p. 210v * 2433
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Eesge Doeckis mr. timmerman a 586-4- * 2677 p. 210v * 2434
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Sioerd Doeckes weduwe 231-1-8 * 2677 p. 210v * 2435
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Juicke Doedis mr. glaesmaecker 472-6- * 2677 p. 210v * 2436
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Ipe Jochems isercramer 685-18- * 2677 p. 210v * 2437
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Tietske wedu van Sijbe Tierckx 157-4- * 2677 p. 210v * 2438
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Sioerd Eelckis wieldraeier 19-19- * 2677 p. 210v * 2439
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Dirck Mets koperslager 41-12- * 2677 p. 210v * 2440
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Nicolaus Wieringa schilder a 719-.- * 2677 p. 210v * 2441
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Meinske Cres a 41-9-8 * 2677 p. 210v * 2442
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Iderdt Roeloffs slotmaker 108-18-0 * 2677 p. 210v * 2443
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Albart Swalwa a 114-14- * 2677 p. 210v * 2444
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Harmen Jansen glaesmaker tot Franeker 360-0-0 * 2677 p. 210v * 2445
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Sioerd Aetis Harthouwer 73-10-0 * 2677 p. 211 * 2446
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Jelmer Feickis Meinsma 324-0-0 * 2677 p. 211 * 2447
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Schelte Sijtses pannebacker 213-17-0 * 2677 p. 211 * 2448
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Claes Pijtters Hoeckstra 73-10-0 * 2677 p. 211 * 2449
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Jan Jansen wagenmaecker 40-10-0 * 2677 p. 211 * 2450
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Jan Willems leidecker 641-14-0 * 2677 p. 211 * 2451
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Jacob Fongers lijndraeier 64-2-0 * 2677 p. 211 * 2452
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Willem Aerent cuiper 143-13-0 * 2677 p. 211 * 2453
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Dirck Sijoerdts Ens 49-2-0 * 2677 p. 211 * 2454
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): Geurt van Vijerssen 289-12-0 * 2677 p. 211 * 2455
1659-01-00 * Op huiden den 5en Januarij 1659 hebben d'Landtschaps bouwmeester ende arbeijtsluijden, haer ordonnantie becomen soo volgt, (o.a.): De bouwmeester Jurrien van Vierssen a 142-10-0 * 2677 p. 211 * 2456
1659-01-00 * Pier Feijkes, Jacob Freerx ende Claes Cornelis wegens 't bergen van een doode in zee gevonden volgens specificatie ende liquidatie 31-14 st * 2677 p. 211 * 2457
1659-01-00 * Aen David Leddels wegen de samentlijcke helbardiers van sijn F[urstl.] Gen. voor 2 nieue ende 't repareeren der olde helberden 83 £ * 2677 p. 211 * 2458
1659-01-00 * Joannis Wemerius pastoor tot Marrum cum annexis hem geaccordeert volgens appoinctement vanden 6en deeses voor sijn rede gedane moeite tot a 100 £ * 2677 p. 211 * 2459
1659-01-00 * Aende heere Grietman Feijo van Scheltema volgens annexe declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters als sijlvester van oncosten aen Munckezijl gedaen 1222-16- * 2677 p. 211 * 2460
1659-01-00 * Pieter Jans deurwaerder 's Hofs van Vrieslant voor diensten met kennis van 's Lantschaps adv[ocaet] gedaen ende t uitles. van criminele sententi volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 39 £ 6 st * 2677 p. 211v * 2461
1659-01-00 * Aen Jochum Hansma van extraordinaris diensten volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 11-15 £ * 2677 p. 211v * 2462
1659-02-00 * Do. Franciscus Elgersma bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Leeuwarden sijn E. geaccordeert voort gedaene gebedt naede proposijtie a 50 £ * 2677 p. 211v * 2463
1659-02-00 * Melchior Sinoel eoconomus burse tot Franeker van sijn tafelhouden volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1346 £ 16 st * 2677 p. 211v * 2464
1659-02-00 * Pieter Lamberts jaerlijcks geaccordeert vant staetmaeken van armegeld over de grietenien deser prov. 48 £ 12 st. Aen den selven vant aentekeninge der boden reijse 75 £ 12 st * 2677 p. 211v * 2465
1659-02-00 * Landtschaps secretaris Piebe van Doma ter saecke expensen ende vacatien nu onlangs op seeckere reis gedaen ten dienste vant Landt, volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters te samen a 393 £ 3-0 * 2677 p. 211v * 2466
1659-02-00 * Bote Jansen baekenmeester vant Doccumer Diept ter saecke expensen ten dienste vant Landt nopens de baecken sedert den 12en 9ber 1658 tot den 12en Februarij 1659 gedaen volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters 311 £ 2-0 * 2677 p. 212 * 2467
1659-03-00 * De heeren Aijlua ende Osinga voor vacatien ende expensen vande bestede wercken voor het Geitje steck tot Harlingen ordonnantie ter somma van f 256-5-8 * 2677 p. 212 * 2468
1659-03-00 * De boden Thijs Janszn, Joannes Pruijssen ende Hendrick Janszn te samen voor henne gedaene extraordinaris diensten wegen het reijsen als andersins van Schotanus Chrvinque geaccordeert f 54-10 * 2677 p. 212 * 2469
1659-03-00 * Folckert Alberts ende Folckert Kaech schipper te samen voor t overbrengen vande Compagnie van Waltha van Wieringen nae Stavoren volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters te samen a 62 £ * 2677 p. 212 * 2470
1659-03-00 * De heere Frederick van Grovestins mede Staet Generael wegens deese Provincie ter saecke Extraordinaris expensen ende vacatien nopens een reis vanden Haegh naer Leeuwarden ende van Leeuwarden weder nae den Haegh volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 335 £ * 2677 p. 212 * 2471
1659-03-00 * Jan Minckes zijlvester tot Doccum ter saecke expensen bij hem gedaen aent repareren vande voorschreven zijl volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 121-7-0 * 2677 p. 212v * 2472
1659-03-00 * Fonger Sickes Landtschaps itiger vande Botterwaegh ende Coornmaten ter saecke salarien ende expensen over t voorschreven itigen gevallen; volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 357-9-0 * 2677 p. 212v * 2473
1659-03-00 * Mr. Baernt Woldrings tot versorginge van sijn kiste gedestineert naer Denemarcken vereert a 30 £ * 2677 p. 212v * 2474
1659-03-00 * De secretaris Annius Reenstra voort maken van twee nieuwe deuren tot Maccum inde groote zijl ende reparatie aendes Landtschaps werck tot Harlingen et t samen ordonnantie tot f 1911-12-14 * 2677 p. 212v * 2475
1659-03-00 * De heeren commissarien Aijlua ende Potter voor expensen ende vacatien gevallen over t visiteren ende besteden van eenige nodige reparatien aende oude zijl tot Doccum f 34-2 * 2677 p. 212v * 2476
1659-03-00 * Claes Alles ende Fokeltie Prijssen tot Gerckenclooster echtel. tot een subsidie voor haer geledene schade ende affbrandinge van haer huijsen geconsenteert f 150-0 * 2677 p. 212v * 2477
1659-03-00 * Christianus Schotanus voor de leverantie van 140 gebonden boecken vande Friesche Shrvincque [Beschrijvinge] ijder tot 16 £ belopende f 2240 onder deductie daer in betaelt in twee posten 1000 £ alsoo noch 1240 £, daer ende boven noch ordonnantie geconsenteert van 1000 £ voor de plaeten ende andere oncosten ende moeijte bedragende dese 2 posten tesamen 2240 £ des dat den gemelten professor sal wtkeren aen Dr. Greidanus voor sijne gedaene diensten tot bevorderinge vant werck de somma van 200 £ alsoo ordonnantie tot f 2240-0- * 2677 p. 213 * 2478
1659-04-00 * Jan Piers timmerman op Langweer voor de reparatie wercken aende pastoers huijsinge ende kercke tot Haskerdijcken ordonnantie tot f 795 * 2677 p. 213 * 2479
1659-04-00 * Johan van Arken fiscael generael deser Landtschappe ter saecke diverse reisen ende vacatien sampt expensen in s Landts dienst gedaen ordonnantie tot a 500 £ * 2677 p. 213 * 2480
1659-04-00 * Juffrouw Hijlck van Lijcklama wedu van w. de Ed. heere Ulbe van Aijlua ende in leven mede Ged. ter saecke vacatien expensen ende vordere betalinge bij sijn Ed. verlecht aende bestedinge vande Burgwarder Tille den 17 7ber 1647 ende op dato geaccordeert ter somma van 493-1-8 * 2677 p. 213 * 2481
1659-04-00 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael vant gout en zilver ter saecke expensen over 't visiteren vant gout en zilver inde heele provincie gevallen volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters reeckenmeesters a 152 £ * 2677 p. 213v * 2482
1659-04-00 * De heere commissarien Aijlua, ende Grovestins ter saecke vacatien ende expensen bij haer Ed. verlecht opde reise naer Groningen nopens 't commande van Coevorden volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 704 £ -10- * 2677 p. 213v * 2483
1659-05-00 * De heeren professoren Maresius, Du Bois ende Cherpentier respective Fransche predicanten binnen Utrecht, Campen ende Groeningen voor de introductie van Joseph Pythois Fransche predicant tot Leeuwarden t samen somma van f 225-0 * 2677 p. 213v * 2484
1659-05-00 * Joseph Pythois Fransche predicant tot Leeuwarden over transportgelt vereert f 300- * 2677 p. 213v * 2485
1659-05-00 * Henri Souble voor gedaene expensen opde reijse nae Hollant boven t gene hij rede heeft ontfangen geaccordeert f 50 * 2677 p. 213v * 2486
1659-05-00 * Arent van Arcken ter sake van extraordinaris schrieffloon 5 £ * 2677 p. 213v * 2487
1659-05-00 * Pijtter Diorres Landts leverancier van keersen ter sake geleverde 912 lb. pont keersen te samen ordonnantie tot a 250 £ 16-0 * 2677 p. 213v * 2488
1659-05-00 * De heere Osinga ende Stiensma voor vacatien op de monstering nae Harlingen ende gedaene expensen f 154-16 * 2677 p. 214 * 2489
1659-05-00 * De heere Osinga voor expensen ende vacatien opde bestede wercken aen de predicants huijsinge ende kercke tot Haskerdijcken f 175-14 * 2677 p. 214 * 2490
1659-06-00 * De heeren Roorda ende Glinstra als commissarien op het Sijnode tot Harlingen ter saecke expensen ende vacatien t samen ordonnantie tot f 430- * 2677 p. 214 * 2491
1659-06-00 * Gerrijt Oedsis cepier deeser Landtschappe voor deesen lopende jaere turffgeldt tot 84 £ sijnde 6 schuijten ende ijder schuijte gerekent tegens 14 £ a 84 £ * 2677 p. 214 * 2492
1659-06-00 * Valentijn Adams scherprechter deser Provincie een jaer turffgeldt tot a 22 £ -8 * 2677 p. 214 * 2493
1659-06-00 * Dirck de Horn in Bentum ter saecke verteringe nu onlangs bij Prins Mauritius gedaen ende bij de Ed. Mo. heeren Gedeputeerden ende reeckenmeesters gedefroijeert, volgens acte van liquidatie de dato den 25en Junij 1659 ordonnantie gepasseert tot a 619 £ 18-0 * 2677 p. 214 * 2494
1659-06-00 * Mr. Allert Stellingwerff ter saeke voor een geleverd boeck genaemt de Zee Atlas voor een legger inde Raedtcamer a 24 £ * 2677 p. 214 * 2495
1659-06-00 * De heere Feijo van Scheltema zijlvester van Munckezijl ter saecke een jaer tractament, 't sampt vacatien ende expensen volgens declaratie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 297 £ 13- * 2677 p. 214v * 2496
1659-06-00 * Ds. Albarto Rheen Eccl. in Rauwert ende Eernsum ter sake sijn diensten als scriba Sijnodi Harlinganae volgens ouder gewoonte a 50 £ * 2677 p. 214v * 2497
1659-06-00 * Hendrick Cuijp van Essen tot opbouwinge van een kercke voor de Gereformeerde gemeente binnen Essen vereert f 25 £ * 2677 p. 214v * 2498
1659-07-00 * Jelgerus Henricides S.S. Theo. Studiosus vereert 20 -0 * 2677 p. 214v * 2499
1659-07-00 * Joannes Walckius V.D.M. in Franeker ter saecke expensen gedaen opde correspondentie gehouden tot Groningen a 50 £ * 2677 p. 214v * 2500
1659-07-00 * Mathijs Pieters coster ter saecke schoonmaken vande stoelen en kussens inde kercken a 50 £ * 2677 p. 214v * 2501
1659-07-00 * Grietie Alberts inde Oijevaer ter saecke verteringhe bij de drie Fransche predicanten gedaen tot f 64-3 * 2677 p. 214v * 2502
1659-07-00 * Sijtse Rinnerts ordinaris Landtschaps drucker ter saecke verdiende arbeitsloonen ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters ordonnantie tot a 1512 £ -2- * 2677 p. 214v * 2503
1659-07-00 * Thomas Saeckes schoolmr. tot Bergum ter saecke arbeijts loon leverantie van hout ende iser werck aende Tille op de dam ordonnantie tot f 45-10 * 2677 p. 215 * 2504
1659-07-00 * Johannes Arcerius boeckdrucker ende vercoper tot Franeker voor leverantie van eenige boecken in Senatu Academico tot Franeker volgens declaratie acte ende liquidatie f 62-13- * 2677 p. 215 * 2505
1659-07-00 * Claes Rijckx vanden Bos ende Jacobus van Vierssen beide camerbooden ter saecke de toesicht vant Collegie jaerlijckx geaccordeert ende den 1e Maij verschenen a ijder 57 £ 10 st alsoo te samen 115 £ * 2677 p. 215 * 2506
1659-07-00 * Petrus Marswal tonnemeester deeser Provincie ter saecke 't teeren en smeeren vande Landtschaps Caep op Schiermunnicke Oogh volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 95 £ 2-0 * 2677 p. 215 * 2507
1659-07-00 * De 16 trompetters van sijn Furst. Genade; vereert voor t blasen over de gehoudene maeltijdt opt Landts huijs a 100 £ , trompetter * 2677 p. 215 * 2508
1659-07-00 * Mr. Melchior Zingel oeconimus binnen Franecker ter saecke tafel holdinge voorde Alumnen voor eenige tijdt volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 1190 £ * 2677 p. 215 * 2509
1659-07-00 * Dr.Matthias van Vierssen ter saecke van tauxatie van costen daer het Landt in is gecondemneert ter somma van f 27-6 * 2677 p. 215v * 2510
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Gerrit Epes f 168-12 * 2677 p. 215v * 2511
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Andries Couter f 238-2- * 2677 p. 215v * 2512
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Geurt van Vierssen f 208-0- * 2677 p. 215v * 2513
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Epe Jochums f 45-10- * 2677 p. 215v * 2514
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Douwe Wouters Schaep f 16-3- * 2677 p. 215v * 2515
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Claes Hans f 9-4- * 2677 p. 215v * 2516
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Willem Aerts kuijper f 9-11 * 2677 p. 215v * 2517
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Steven Jansssen Servieiter f 37-4 * 2677 p. 215v * 2518
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Sualue f 34-8 * 2677 p. 215v * 2519
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Wander Thijs f 98-8- * 2677 p. 215v * 2520
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (.o.a.): Eesge Doeckes f 108-5- * 2677 p. 215v * 2521
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Wieringa f 123-10- * 2677 p. 215v * 2522
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Drie Constapels f 57-0- * 2677 p. 215v * 2523
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Jacob Fongers f 10-15- * 2677 p. 215v * 2524
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Jan Poisson cum socio f 25-0- * 2677 p. 215v * 2525
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Homme Carreman f 97-0- * 2677 p. 215v * 2526
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): De weduwe van Pier Upts f 186-14- * 2677 p. 215v * 2527
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Bloem f 27-10- * 2677 p. 215v * 2528
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Dirck Sioerts f 115-13- * 2677 p. 215v * 2529
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Mr. Tiebbe Smidt f 13-3- * 2677 p. 216 * 2530
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Vijff speeluijden f 50-0- , speelman * 2677 p. 216 * 2531
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Harponist f 10-0- , harponist * 2677 p. 216 * 2532
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Joannes Wouters f 264-19- * 2677 p. 216 * 2533
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): De vier hellebaardiers f 16-0- , hellebaerdier * 2677 p. 216 * 2534
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Hardomans f 36-0- * 2677 p. 216 * 2535
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): De Baer cum uxore et f 25-0- * 2677 p. 216 * 2536
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Expensien bij den bouwmeester f 18-10- , bouwmeester * 2677 p. 216 * 2537
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Bouwmeester vacatus met een laken f 50-0- , bouwmeester * 2677 p. 216 * 2538
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Wagenvracht f 5-0- * 2677 p. 216 * 2539
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Van geleverde visch f 19-18- * 2677 p. 216 * 2540
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): De knecht vanden heer Burmania f 12-0- * 2677 p. 216 * 2541
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): Vier caetsiers de 1e dach f 20-0- * 2677 p. 216 * 2542
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): 2 caetsiers de 2e dach f 10-0- * 2677 p. 216 * 2543
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): De vier camerboden f 24-0- * 2677 p. 216 * 2544
1659-07-00 * Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ordonnantie gepasseert wegen leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande 2 Princessen van Orangien de Prins van Anhalt ende sijn Furste. doorl. onsen Stadthouder opt Landtschaps Huijs den 19en Julij 1659 ter somma van f 2265-19. Om wederom bij den bouwmeester bekeert te worden aen naevolgende personen (o.a.): De vijftien soe ordinaris als extraordinaris boden f 75-0- * 2677 p. 216 * 2545
1659-07-00 * Dirck Dirckssen Ruijter ter saecke verteringe bij de heeren curatoren vande Academie tot Franecker gedaen a 330 £ * 2677 p. 216 * 2546
1659-07-00 * Claes Rijckx vande Bos ende Jacob van Vierssen beide camer boden haer te samen s jaerlijck volgens ouder gewoonte geaccordeert a 115 £ * 2677 p. 216 * 2547
1659-07-00 * Do. Gellius Boetius ende Gerco Joannis praedicanten tot Leeuwarden ende Harlingen geaccordeert voort reisen op de Sijnoden te samen 320 £ * 2677 p. 216 * 2548
1659-07-00 * Tijeert Joannis als curator over Fonger ende Jan Sickes sonen ende ten profijte vande selue hem in qualt competerende van over betaelde floreen alsoo ordonnantie 84 £ * 2677 p. 216v * 2549
1659-07-00 * De heeren Grovestins ende Burum ter saecke vacatien ende expensen gevallen onder het visiteren van des Landts wercken inde Lemmer ordonnantie ter somma van f 154-19- * 2677 p. 216v * 2550
1659-07-00 * De heeren Aijlua ende Glinstra voor expensen ende vacatien gevallen over de nader opneminge vande predicants huijsinge tot Bergum ordonnantie tot f 42-11- * 2677 p. 216v * 2551
1659-07-00 * Sioerd Eelckes wieldraijer voor geleverde waren ende arbeijtsloon f 23-14 * 2677 p. 216v * 2552
1659-08-00 * De heere Joannis van Scheltinga in tijden Landts advocaet, ter sake expensen ende vacatien sampt boodeloon ten dienste vant Landt in voorige qualiteijt verlecht volgens specificatie en liquidatie vande heeren rekenmeesters a 177-2-0 * 2677 p. 216v * 2553
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Eesge Doeckes mr. Landtschaps timmerman voor arbeitsloon en geleverde waeren geaccordeert volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters tot a 582-10- * 2677 p. 217 * 2554
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Geurt van Vierssen laeckencoper van geleverde waeren uts 500-16- * 2677 p. 217 * 2555
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Joecke Doedis mr. Landtschaps glaesmaecker uts 366-11- * 2677 p. 217 * 2556
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Sijbren Pijtters mr. Landtschaps metselaer uts 903-6- * 2677 p. 217 * 2557
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Sioerd Aetis Haeckema Landtschaps hard houwer uts 462-14- * 2677 p. 217 * 2558
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Claes Hoeckstra mr. Landtschaps stoelmaker a 130-5- * 2677 p. 217 * 2559
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Sioerd Doeckes weduwe in leven mr. Landtschaps smidt uts 337-10- * 2677 p. 217 * 2560
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Jelmer Feickes Meinsma borduijrwercker uts 292-.- * 2677 p. 217 * 2561
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Willem Arents Springintvelt Landtschaps mr. cuijper uts 142-1- * 2677 p. 217 * 2562
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Idzart Roeloffs mr. Landtschaps slotmaecker uts 218-2- * 2677 p. 217 * 2563
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Gerrijt Ipes mr. kistmaker en houtcoper 924-9- * 2677 p. 217 * 2564
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Dirck Sioerdts Ens uts 82-0- * 2677 p. 217 * 2565
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Dirck Metz coperslager 54-10- * 2677 p. 217 * 2566
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Jacob Fongers lijnslager 73-15-. Willem Hijlckes uts. 60-0 * 2677 p. 217 * 2567
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Nicolaus Wieringa mr. Landtschaps schilder 221-12- * 2677 p. 217 * 2568
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Aeltie Eernstes weduwe van Hendrick Duijff 731-17-8 * 2677 p. 217 * 2569
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Tijetske Piers weduwe van w. de rentemeester Sijbe Tierkx * 2677 p. 217v * 2570
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester voor vacatien en expensen a 181-.- * 2677 p. 217v * 2571
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Ipe Jochums isercramer 339-12-12 * 2677 p. 217v * 2572
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Jan Willems mr. Landtschaps leidecker 124-13- * 2677 p. 217v * 2573
1659-08-00 * Op huiden den 18en Augusti 1659 hebben de Landtschapsbouwmeesters ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Albart Swakere 238-12- * 2677 p. 217v * 2574
1659-08-00 * Eelckien Schonenburgh tot een subsidie vereert f 15 £ * 2677 p. 217v * 2575
1659-08-00 * Paulus Mensonius pastor tot Leckum Deputatorum Sijnodi Bursarius een halff jaer Jacobij subsidie tot hoedinge haerder oncosten 150 £ * 2677 p. 217v * 2576
1659-08-00 * De Deputaten Sinodi Franequerane voor het Collegium viduale voor deesen lopenden jaere a 1200 £ * 2677 p. 217v * 2577
1659-08-00 * De schepen Harmen Raepsvelt keurmeester generael van gout ende silver voor gedaene expensen over de visitatie aende respective goutsmeden volgens declaratie ende liquidatie f 148-0- * 2677 p. 217v * 2578
1659-08-00 * Johannes Wellens Landts drucker inde Academie tot Vraneker voor druckloon volgens declaratie ende liquidatie tot f 300-0-9 * 2677 p. 217v * 2579
1659-08-00 * Anne Wijbes cum socijs Landtschaps turff en hout dragers ter saecke voor eenige duisenden eecken talhout te dragen op des Landts huisen volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters - - 12-0 * 2677 p. 218 * 2580
1659-08-00 * De heere Ciprianus Bruinsma ende Hiddo Fopma in qualiteijt als curatores over de nagelatene kinderen van w. Suffridus Bruinsma in leven secretaris van Hennaerderadeel, ende ten profijte van de selue voor vacatien en expensen bij sijn E. verlecht op een reis nae de Lemmer a 141-5-0 * 2677 p. 218 * 2581
1659-09-00 * De kerckevoochden vanden dorpe Bergum tot reparatie vande schoole aldaer geaccordeert f 150-.- * 2677 p. 218 * 2582
1659-09-00 * Do. Suffridus Sinnama Eccles. tot Sexbierum ende gecommiteerde opt Sijnode in Suijdt Hollandt voor deesen jaere geaccordeert tot oncosten volgens ouder gewoonte 50 £ * 2677 p. 218 * 2583
1659-09-00 * Mr. Jelmer Feijckes wordingwercker ten saecke arbeitsloonen bij hem ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren rekenmeesters 25 £ * 2677 p. 218 * 2584
1659-09-00 * De ordonnantie op den bouwmeester Vierssen wegens leverantie ende gedaene diensten gevallen over het tracteren vande twee princessen van Orangen et van dato den 22en Julij menteert tot f 2265-19. * 2677 p. 218v * 2585
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Mr. Tierck f 1667-11 * 2677 p. 218v * 2586
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Voor voeringe van de Furst van Anholts paerden f 248-13 * 2677 p. 218v * 2587
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Voor dienste van vier personen bij de bouwmeester geemploijeert ende naeder vacatien f 43-10 * 2677 p. 218v * 2588
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Dirck Janszn ende Bijntie Dircx te samen f 12 £ * 2677 p. 218v * 2589
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: De vier deurwaerders te samen f 24-0- , deurwaerder * 2677 p. 218v * 2590
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Claes Igrams voor expensen f 79-16- * 2677 p. 218v * 2591
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Oosterman voor paerdehuijr f 7-10- * 2677 p. 218v * 2592
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Frans Hardemans voor drucken 36-0- * 2677 p. 218v * 2593
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Voor expensen vande bouwmeester aende gardeniers f 45-8- , bouwmeester * 2677 p. 218v * 2594
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Voor 24 musquettiers vande quarde f 24-0- * 2677 p. 218v * 2595
1659-09-00 * Zijnde noch eenige naeder declaratien [bouwmeester Vierssen i.v.m. de princessen van Orangien] ingelevert bij de heer commissarien getauxeert: Allert Eedes stadts timmerman wegen het canon van Cambuijr te halen ende daer wederom gebracht f 20-5-. Totaal 4474.12 * 2677 p. 218v * 2596
1659-09-00 * Pieter Haijes canonnier als opsichter inde Schanse van Oostmerhorn voor opsicht van jaere 1659 f 30-0- * 2677 p. 218v * 2597
1659-09-00 * Dr. Blauw ter saecke verdiende salarien ten dienste van Folckert Tietes cum socijs van relaxatie vande gecofte huijsingen van Geijske Allerts voorde heere Nijs als Commissaris uijtgesprocken tot nadele vant Landt a 99-12- * 2677 p. 218v * 2598
1659-09-00 * De kerck voochden ofte gecommiteerden vanden dorpe Ilaert tot subsidie ende reparatie van haere kercke ende pastorie vereert f 400-0 * 2677 p. 219 * 2599
1659-09-00 * Theodorus Hoen voor de dedicatie van zijn Natuerlijck Astrologi boeck vereert f 30-0 * 2677 p. 219 * 2600
1659-09-00 * Johannes Pieters tot Franeker voor leverantie van keersen aende Academie gedaen ordonnantie tot f 30-18-8 * 2677 p. 219 * 2601
1659-09-00 * Schelte Sijtses pannebacker voor leverantie van pannen estricken ende gemaelde stienen ten dienste vant Landt gelevert volgens declaratie ende liquidatie de somma van 547-13 * 2677 p. 219 * 2602
1659-09-00 * Aegtie Rinses weduwe van w Jan Bouwes eens voor al vereert de somma van f 50-0 * 2677 p. 219 * 2603
1659-09-00 * Fonger Sickes Landtschaps ijtiger vande butterwagen ende coornmaten, ter sake vacatien ende expensen bij hem ten dienste vant Landt over 't voorschreven ijtigen verlecht, volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 396-16-8 * 2677 p. 219 * 2604
1659-09-00 * Roucke Broercks voor reparatie wercken inde Lemmer daer onder begrepen voor den opsichter 50 £ ordonnantie tot f 1167- * 2677 p. 219 * 2605
1659-10-00 * Dr. Joachimus Franselius Med. et Anatomiae professor inde Academie tot Franeker ter saecke verscheidene ontledingen soo int pulver als anders volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 396-17-0 * 2677 p. 219v * 2606
1659-10-00 * Claes Aleffs coster van Oldehooff wegens een jaer sijner diensten inde Westerkerck volgens ouder gewoonte ordonnantie tot a 12 £ * 2677 p. 219v * 2607
1659-11-00 * Trijntje Dircx volgens specificatie ende liquidatie der hh. rekenmeesters van verteeringe der hh. gecommitteerden nae de schansen 20 £ 12 st * 2677 p. 219v * 2608
1659-11-00 * Jacob Vierssen camerbode volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters ten diens van 't Landt versset 20 £ 12 st * 2677 p. 219v * 2609
1659-11-00 * Mr. Melchior Zingel oeconimus binnen Franeker ter sake tafelholdinge sedert den 23 Julij 1659 tot den 22en Octobris daer aen volgende, volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 1722 £ * 2677 p. 219v * 2610
1659-11-00 * De ingesetenen vande dorpe Ketlick in Schoterlandt de somma van 250 £ geaccordeert tot een nieuw gebouwde kerke 250 £ * 2677 p. 219v * 2611
1659-11-00 * Mr. Allert Stellingwerff Landtschaps leverancier van pennen enckt en papier etc. sedert den 24en April 1659 tot den 5en 9ber daer aen volgende, volgens recipissen en liquidatie van de heeren reeckenmeesters 1682-5-0 * 2677 p. 219v * 2612
1659-11-00 * Louijs Parant Lingae Prof. wegens een uijt te gaene boeck tot facile onderweijsinge vande Franse, Italiaense ende Spaense tael 425 £ * 2677 p. 220 * 2613
1659-11-00 * Lolcke Jans Suikerbaen van geleverde waren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 372-8 * 2677 p. 220 * 2614
1659-11-00 * Mr. Herman Jacobs Raepsfelt van't visiteeren 't gout ende silver volgens specificatie ende liquidatie 136 £ * 2677 p. 220 * 2615
1659-11-00 * Theod. Hoen voor geofreerde almanack 16 £ * 2677 p. 220 * 2616
1659-12-00 * Aende kinderen als geinteresseerde ende geoffereerde van Geske Allerts Ansckema van getaxeerde hast in 2 instantien t saemen 72 £ 7 st * 2677 p. 220 * 2617
1659-12-00 * Jan Wollens s Landtschaps academi drucker tot Franeker volgens specificatie ende liquidatie 355-15 st * 2677 p. 220 * 2618
1659-12-00 * Lambartus Dronrijp, ter saecke voor 15 boecken van 't Leven der Protector Cromwel geaccordeert a 18 £ 15-0 * 2677 p. 220 * 2619
1659-12-00 * Thijs Jansen Landtschaps korffmaker ter sake geleverde korven ten dienst vant Landt sedert den 30 9ber 1658 tot den 9 9ber 1659 incluis volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 110 £ 9-0 * 2677 p. 220v * 2620
1659-12-00 * De heeren commissarien Aijlua ende Steensma voor ordinaris vacatien op den vijff deelen dijcken ende Maccumer wercken t samen ordonnantie tot, f 200-0 * 2677 p. 220v * 2621
1659-12-00 * Claes Rijx vanden Bos voor extraordinaris uijtgeef volgens liqudatie ende specificatie der heeren rekenmeesters 333 £ 14 st * 2677 p. 220v * 2622
1659-12-00 * Anne Wijbes cum socijs van turfdraegen volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 267-7 * 2677 p. 220v * 2623
1659-12-00 * Pijbe Ubles voor turf volgens specificatie ende liquidatie de heeren rekenmeesters 1472-3 * 2677 p. 220v * 2624
1659-12-00 * Paulus Mensonis p.t. Sijnodi Harlinganae Bursarius een half iaer subsidi 150 £ * 2677 p. 220v * 2625
1659-12-00 * De hofmeester Vegelin voor turft voor S(ijne) F(urstlicke) G(enade) ingelost 312 £ * 2677 p. 220v * 2626
1660-01-00 * Willem Douwes mr. timmerman tot Grouw voor over bouwinge inden besteck niet begrepen vande predicants huijsinge tot Bergum volgens declaratie ende liquidatie f 261-16 * 2677 p. 220v * 2627
1660-01-00 * Theodorus Hoen voor dedicatie van sijn groote prognosticatie vereert f 16-0 * 2677 p. 221 * 2628
1660-01-00 * De extraordinaris bode Sijmen Piers tot copinge van een bos vereert a 18 £ * 2677 p. 221 * 2629
1660-02-00 * Harmen Jaecobs Raepsvelt keurmeester generael vant gout en zilvuer voor vacatien ende expensen over 't visiteren gevallen, volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 156 £ * 2677 p. 221 * 2630
1660-02-00 * Sioucke Cornelis keurmeester vant tin ter saecke vacatien ende expensen over 't itigen inden verleden jaere gevallen volgens specificatie ende liquidatie vanden heeren reeckenmeesters a 156 £ * 2677 p. 221 * 2631
1660-02-00 * Sioerdt Eelckes wieldraijer ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 69-2-8 * 2677 p. 221 * 2632
1660-02-00 * Melchior Singel oeconomus binnen Franeker ter saecke costpenningen et loopende vanden 29en Octobris 1659 tot den 28en Januarij 1660 volgens liquidatie de somma van f 1438-12 * 2677 p. 221 * 2633
1660-02-00 * Pieter Lamberts voort staet maeken vande armegelden over de Grietenijen jaerlijcx 48-12. Aenden selven vande opteekening der bode reijs 75-12 * 2677 p. 221v * 2634
1660-02-00 * Henricus Daventraeus voor 't gedaene gebed ten Lantshuijs 50 £ * 2677 p. 221v * 2635
1660-02-00 * Pieter Jacobss, Anske Ipes ende Sioucke Liskes cum socijs aennemers van eenige reparatie wercken tot Harlingen ende Maccum t samen ordonnantie tot f 1835-10 * 2677 p. 221v * 2636
1660-02-00 * De deurwaerder Jochum Sansma tot copinge van een nieuwe staff a 30 £ * 2677 p. 221v * 2637
1660-02-00 * Fonger Sickes Landtschaps ijtiger vande gewichten ende coornmaten, ter saecke vacatien ende expensen int exerceren van voorschreven commissie gevallen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 558-12 * 2677 p. 221v * 2638
1660-02-00 * Dr. Joannes Wissenbach Juris Professor in onse Academie tot Franeker van de dedicatie van zijn boeck vereert f 200 * 2677 p. 221v * 2639
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): De bouwmeester Vierssen ter saecke vacatien en expensen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 204 £ 9-0 * 2677 p. 222 * 2640
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Dirck Metz coperslager ter saecke arbreitslonen en geleverde waeren ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 71-6 * 2677 p. 222 * 2641
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Jacob Fongers lijnslager 88-1 * 2677 p. 222 * 2642
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Jan Willems leidecker 153-15 * 2677 p. 222 * 2643
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Meinsche Kres 62-7-8 * 2677 p. 222 * 2644
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Jan Jansen mr. wagemaecker 72-4- * 2677 p. 222 * 2645
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Dirck Sioerdts Ens 150-14 * 2677 p. 222 * 2646
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Willem Arents Springintvelt mr. cuijper a 197-9 * 2677 p. 222 * 2647
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Edsardt Roeloffs slotmaker 284-16 * 2677 p. 222 * 2648
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Tijetske Piers wedu. van Sijbe Tijerckx 333-1 * 2677 p. 222 * 2649
1660-02-00 * Sijbe Tijerckx * 2677 p. 222 * 2749
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Juijcke Doedes mr. glaesmaker 518-5 * 2677 p. 222 * 2750
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Jelmer Feijckes 442-0 * 2677 p. 222 * 2751
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Claes Pijtters Hoeckstra 62-15 * 2677 p. 222 * 2752
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Geurt van Vierssen 318-0 * 2677 p. 222 * 2753
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Albart Sualwa uts 494-10 * 2677 p. 222 * 2754
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Sijoert Ates Haeckema uts 1014-4 * 2677 p. 222 * 2755
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Sijbrand Pijtters mr. metselaer uts 1374-8-8 * 2677 p. 222 * 2756
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Aeltie Eernstes Duijff 1084 2-8 * 2677 p. 222 * 2757
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Ipe Jochems isercramer a 477-10-4 * 2677 p. 222 * 2758
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Tijebbe Tijetses mr. smid 473-3-10 * 2677 p. 222 * 2759
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Eesge Doeckes mr. timmerman 679-12 * 2677 p. 222v * 2760
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Schelte Sijtses pannebacker 534-18-8 * 2677 p. 222v * 2761
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Nicolaus Wieringa schilder 660-12 * 2677 p. 222v * 2762
1660-02-00 * Den 24en februarij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester ende arbeitsluiden haer ordonnantie becomen soo volgt (o.a.): Gerrijt Ipes mr. kistmaecker 1114-19-8 * 2677 p. 222v * 2763
1660-02-00 * Pieter Diures van geleverde keersen volgens specificatie ende liquidatie 317-8 * 2677 p. 222v * 2764
1660-03-00 * Elias Janssen van Werckhoven tot Groningen van verschenen briefport van Hollantse ende osterse af ende aengecomen brieven * 2677 p. 222v * 2765
1660-03-00 * Dirck de Horn in Benthum ter saecke verteringhe tot sijnen huijse gedaen bij den heere Struijck cum socijs ende gecommiteerden vande heere Gedeputeerden volgens liquidatie vande heeren rekenmeesters ter somma van f 924-19 * 2677 p. 222v * 2766
1660-03-00 * Sierck Feijkes 's Lantschaps smit te Doccum volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1239-4 [in de marge: herschreven op de heere rentem. Beijma den 3en Maij 1660] * 2677 p. 222v * 2767
1660-03-00 * De heere Oeno Growestins van vacatien ende expensen in't reijsen nae Groningen wegens Coevorden volges annexe declaratie 226-7 * 2677 p. 222v * 2768
1660-03-00 * Aen dr. Francelius over oncosten vande laetst gedaene anatomie volgens specificatie ende liquidatie 190 £ 12 £ * 2677 p. 222v * 2769
1660-03-00 * Mr. Sijnne Gerrijts Cuijper ter saecke geleverde koegel vaeties ten dienste vant Landt volgens annexe specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 57-15-8 * 2677 p. 223 * 2770
1660-03-00 * Pijtter Michiels mr. schilder ter saecke arbeitslonen opt Hoff van sijn Furstl. Doorl. verdient volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 18 £ * 2677 p. 223 * 2771
1660-03-00 * De heere Piebe van Doma Landtschaps Advocaet ter saecke expensen ten dienste vant Landt in verscheiden proceduren verlecht volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 49 £ * 2677 p. 223 * 2772
1660-03-00 * De gecommiteerden van Woldsend tot opbouwinge van een kerck vereert volgens resolutie van dato den 25en Februarij 1660 bijde heeren Staten vant Landt genomen a 500 £ * 2677 p. 223 * 2773
1660-03-00 * Baucke Willems Muijs ter saecke eenige diensten voort Landt gedaen geaccordeert te samen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 11 £ -10-8 * 2677 p. 223 * 2774
1660-04-00 * Wegens verschoten briefport volgens annexe liquidatie der heeren rekenmeesters aen Dr. Henrij Popta 265-1- * 2677 p. 223v * 2775
1660-04-00 * De beijde camerboden van goede toesicht op dit collegie elx 57 £ 10 st maij vervallen tsaemen volgens older gewoonte geaccordeert 115 £ , bode * 2677 p. 223v * 2776
1660-04-00 * Nicolaus Vedelius s.s. minist. cand. vereert 35 £ * 2677 p. 223v * 2777
1660-04-00 * Pieter Haijes canonier als opsichter inde schans Oostmerhorn voor opsicht vanden jaer 1660 * 2677 p. 223v * 2778
1660-04-00 * Lambert Dronrijp van 14 exemplaren van 't boeck vande praedicant Gellius [= Gellius Boëtius] de Prophetische Duijve 56 £ * 2677 p. 223v * 2779
1660-04-00 * Aen Jacobus Vierssen camerbode wegens expensen ende schrijfloon voort Lant gedaen volgens specificatie ende liquidatie tsedert 1 9br. laestleden de somma van 319 £ 14 strs * 2677 p. 223v * 2780
1660-04-00 * Willem Minolts vereert 12 £ * 2677 p. 223v * 2781
1660-05-00 * Mr. Valentijn Adams scherprechter deser Provincie over desen lopenden jaere turffgelt tot a 22-8-0. [In de marge: opde heere reeckenmeester Beijma herschreven] * 2677 p. 224 * 2782
1660-05-00 * Jan Jansen coopman ter sake geleverde keersen opt Landts huijs sedert den 2en october 1659 tot den 20en maert 1660 volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeester a 108-0-0 * 2677 p. 224 * 2783
1660-05-00 * Jan Aets voor een vracht steen na Bergumerdam gebracht f 12-0 * 2677 p. 224 * 2784
1660-05-00 * Bote Janssen bakenmeester tot Doccum wegens zijn pretensen ende gedaene expensen eens voor al geaccordeert fl 200 * 2677 p. 224 * 2785
1656-03-00 * Den 19en Martij 1656 hebben de heeren professoren haer ordonnantie becomen van een halff jaer tractament halff maart 1656 verschenen: (o.a.) Dr. Philippus Matheus botanicus medi. prof 200-0-0; deselve als questor Acad. f 150-0- * 2678 p. 14 * 1503

>> begin


1660-05-00 * Petrus Vogelsangh praedicant tot Balck een half jaer tractament den 1en deses verschenen a 200 £ * 2678 p. 40 * 2786
1660-05-00 * Joannes Holturp ende Gerardus Wisseman beide praedicanten tot Maccinga ende Bercoop een halff jaer tractament den 1en deses verleden verscheenen a 175 £ * 2678 p. 40 * 2787
1660-05-00 * Gerardus Wisseman * 2678 p. 40 * 2788
1660-05-00 * Meinardus Nicolaij praedicant inde Drogeham een halff jaer tractament den 1en deses verschenen a 108 £ * 2678 p. 40 * 2789
1660-07-00 * De heere Egbart van Baart wegens hun praedicant a 125 £, rectoor a 75 £, de schoolmeester 35 £, armen a 21 £. Den laesten Jacobij te verschijnnen 256 £ * 2678 p. 40 * 2790
1660-07-00 * D. Joseph Pijthois praedicant inde Fransche tael tot Leeuwarden halff jaer tractament den 1en Julij verschenen tot f 500-0 * 2678 p. 40 * 2791
1660-07-00 * Henrij Souble voorleser inde Fransche kerck tot Leeuwarden halff jaer tractament den 1en Julij verschenen tot f 75-0 * 2678 p. 40 * 2792
1660-07-00 * Abrahamus Tammeri Poutsma praedicant tot Haskerdijcken een halff jaer Jacobi pentie tot a 175 £ * 2678 p. 40 * 2793
1660-07-00 * Thomas Saeckes schoolmeester tot Bergum een jaer tractament tot 28 £ met noch 5 £ 14 st van arbeitsloon aende Tille Jacobij verschenen a 33-14 * 2678 p. 40 * 2794
1660-08-00 * Georgius Hasaert praedicant tot Nieuwbrongergae; ende Jacobus Massis sampt Phoceus Stellingwerff praedicanten opt Heeren feen te samen onder beiden 450 £ ende Georgius 150 £ alsoo in alles ordonnantie tot 600 £. waer van 200 £ sijn het emeritus tractament van Phoceus Stellingwerff * 2678 p. 40v * 2795
1660-08-00 * Maria Fruenius (is vermoedelijk: Truenius] huisvrou van Dno. Pompeo Hollinga praedicant inde troupes naer Denemarcken een vierendeel jaer tractament den 15en deses te vervallen tot 150 £ * 2678 p. 40v * 2796
1660-08-00 * Odolphus Boethius schoolmeester tot Beetsterswaegh een halff jaer tractament den 25 Julij jongstleden verschenen tot a 21 £ * 2678 p. 40v * 2797
1660-08-00 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael vant gout en silver ter saecke een jaer turffgeldt Jacobij verleden verschenen tot a 22 ggld * 2678 p. 40v * 2798
1660-09-00 * De praedicant Braeckel te Maccum een jaer pensie Jacobi vervallen 100 £ * 2678 p. 40v * 2799
1660-09-00 * De praedicant Mellius Aegidius een jaers pensie Jacobi vervallen, staende tot Molqueeren 100 £ * 2678 p. 40v * 2800
1660-10-00 * Daniel vander Eick praedicant tot Pasens een jaer tractament den laesten Junij verleden verschenen tot a 129 £ * 2678 p. 40v * 2801
1660-11-00 * Petrus Vogelsangh praedicant tot Balck over een halff jaer tractament den 1en deses verleden verscheenen a 200 £ * 2678 p. 40v * 2802
1660-11-00 * Phocaeus Stellngwerff quasi Emeritus halff jaer pentie tot f 200-; Jacobus Massijs predicant opt Veen 1/2 jaer tractament f 250-0 ; Georgius Hasert predicant in Nij Brongerga 1/2 jaer tractament tot f 150-0; Lambertus Muierer schooldienaer opt Veen geheel jaer pentie tot f 100 £; De Gereformeerde armen opt [Heeren]Veen voor een geheel jaer arme gelt f 75-0. Alsoo tesamen ordonnantie ter somma van 775 £ voor een geheel ende halff jaer Martini verschenen. * 2678 p. 41 * 2803
1660-11-00 * De heere Egbart van Baard Grietman over Haskerland een halff jaer tractament Martini verleden verschenen wegens sijn praedicant op de Joure a 125 £, rector a 75 £, schoolmeester a 35 £, de armen a 21 £: de somma van 256 £ * 2678 p. 41 * 2804
1660-11-00 * Samuel Ardingius pastor tot Nes en Wierum, een jaer tractament, den eersten deses verleden verschenen a 200 £ * 2678 p. 41 * 2805
1660-11-00 * Abrahamus Tammeri Poutsma praedicant tot Haskedijcken een halff jaer tractament Martini verleden verschenen a 175 £ * 2678 p. 41 * 2806
1660-11-00 * Conradus Attema pastoor tot Gerckxclooster een halff jaer tractament volgens resolutie vande Staten vant Landt den laesten Augusti verleden verschenen 150 £ * 2678 p. 41 * 2807
1660-11-00 * Harmannus Merenschet pastoor tot Heemlum 50 rijcxd. [125-0] ende Lijuwe Beernts schoolmeester aldaer 40 ggld [56-0]: een halff jaer tractament den 1en deses verleden verschenen f 181-0 * 2678 p. 41v * 2808
1660-11-00 * Joannes Wijngaerder praedicant tot Oldeboorn een jaer tractament den 1en deses verleden verschenen a 200 £ * 2678 p. 41v * 2809
1660-11-00 * Douwe Eeltses schoolmeester tot Idaerd een jaer Martini pentie a 30 £ * 2678 p. 41v * 2810
1660-11-00 * Cornelis Fabius pastor Emeritus een halff jaer Martini tractament tot a 150 £ * 2678 p. 41v * 2811
1660-11-00 * Gerardus Holtrup, ende Joannes Wisseman praedicanten tot Maccum ende Oldebercoop een halff jaer tractament den 1en deses verleden verschenen te samen 175 £ * 2678 p. 41v * 2812
1660-11-00 * Obias Nauta pastor tot Tzerckgaest cum annexis een halff jaer tractament Allerheiligen verleden verschenen tot a 50 £ * 2678 p. 41v * 2813
1660-11-00 * Allardus Staphorstius praedicant in Garijp, een jaer tractament Allerheiligen verschenen a 50 ggld * 2678 p. 41v * 2814
1660-11-00 * Mr. Allardus schooldienaer tot Balck een jaer tractament Allerheiligen verleden verschenen tot a 50 £ * 2678 p. 41v * 2815
1660-11-00 * Mellius Agidius praedicant in Molcqueren een halff jaer tractament Martini verschenen a 100 £ * 2678 p. 41v * 2816
1660-11-00 * Martinus M. Laurman pastor tot Bergum een halff jaer tractament Allerheijligen verleden verschenen a 175 £ * 2678 p. 41v * 2817
1660-11-00 * Den 28 9bris 1660 hebben de onderschr. leden getrocken ordonnantie over 1/2 jaer tractament voor hun E. rechteren ende schoolmrs. uts. 8bris vervallen: Leuwaerden 150 £; Bolswert 150-; Franeker 201-10; Sneek 300-; Doccum 212-10; Harlingen 150-; Stavoren 112-10; Slooten 75-; Worcum 55-; Hinlopen 75-; IJlst 53- * 2678 p. 42 * 2818
1660-11-00 * Theodorus Puppen over een halff jaer huishuijr ter saecke vande Franse kerck Allerheijligen vervallen 35 ggld, ad. dito 49 £ * 2678 p. 42 * 2819
1660-11-00 * Adolphus Boetius schoeldienaer tot Bexterswaech een half iaer Martini pensie 21 £ * 2678 p. 42 * 2820
1660-05-00 * Berber Foockles tot Ferwert een jaer pentie uijt Claercamster clooster den 1en deses verschenen a 100 £ * 2678 p. 56 * 2821
1660-05-00 * Arnoldus Ariscamp studiosus tot een subsidie vereert a 6 £ * 2678 p. 56 * 2822
1660-06-00 * Durck Meurs gevangen slaeff in Turckien tot lossinge geaccordeert 50 £ * 2678 p. 56 * 2823
1660-06-00 * Catharina Thomassen wedu vereert tot een reis penningh 6-6- 0 * 2678 p. 56 * 2824
1660-06-00 * Anna Lovelas tot een subsidie vereert a 6-0-0 * 2678 p. 56 * 2825
1660-06-00 * Tarquinius Sijbonis clercqh vande heere Jongstal vereert voorde moeijte bij hem gedaen op de reis naer 's Gravenhage met de heeren gecommiteerden 12 £ * 2678 p. 56 * 2826
1660-06-00 * Cornelis Fabius pastor emeritus, een halff jaer Jacobij pentie a 150 £ * 2678 p. 56 * 2827
1660-08-00 * Dirck Sijmons gortmakers gesel tot een subsidie vereert a 6 £ * 2678 p. 56 * 2828
1660-08-00 * Teuntie Boeledr tot een subsidie vereert a 25 £ * 2678 p. 56 * 2829
1660-08-00 * Sijbilla Lemmen tot betalinge van haer w. vaders doot schulden vereert a 30 £ * 2678 p. 56 * 2830
1660-08-00 * Joseph Lipman Wilinski een Jode tot een subsidie vereert a 30 £ * 2678 p. 56 * 2831
1660-09-00 * Juffr. Meinu van Adelen wedu vande professor Sixtus van Ammema over jaer Extraordinaris pentie Jacobij verleden verschenen tot a 120 £ * 2678 p. 56 * 2832
1660-09-00 * Grijetie Luijinga wedu van w. Jetse Marsum tot onderholt van haer sobere staet vereert 25 £ * 2678 p. 56v * 2833
1660-09-00 * Trijntie Pijtters weduwe vereert a 6 £ * 2678 p. 56v * 2834
1660-09-00 * Hendrick Jans olde soldaet vereert a 6 £ * 2678 p. 56v * 2835
1660-09-00 * Joanne Culenborgh pastor emeritus een jaer pentie Martini verleden verschenen a 300 £ * 2678 p. 56v * 2836
1660-09-00 * Joannes Demmans S S minist. stud. vereert a 18 £ * 2678 p. 56v * 2837
1660-09-00 * Joannes Robert Csarl. vereert a 12 £ * 2678 p. 56v * 2838
1660-09-00 * Harmanus Glasarus vereert 12 £ * 2678 p. 56v * 2839
1660-09-00 * Trijn Hendrickx weduwe vereert a 6 £ * 2678 p. 56v * 2840
1660-09-00 * Aucke Tijeerts een kleermakers knecht beladen met vier kleine kinders tot subsidie vereert a 6 £ * 2678 p. 56v * 2841
1660-09-00 * Willem Wijnolt tot een subsidie vereert a 10 £ * 2678 p. 56v * 2842
1660-09-00 * Theodorus Hoen voor sijn geoffreerde almanacken toegestaen a 10 £ * 2678 p. 56v * 2843
1660-09-00 * Tiaerd Sioerdts tot een honorarium vereert a 15 £ * 2678 p. 56v * 2844
1660-09-00 * Claes Aleffs koster van Oldehooff, hem sjaerlijckx geaccordeert, voort 't opschudden der kussens en stroijen vant sant inde heere stoelen inde Westerkerk a 12 £ * 2678 p. 56v * 2845
1660-09-00 * Abraham Pieters schoolmeester tot Marssum wegens sijn soon tot een subsidie vereert a 6 £ * 2678 p. 56v * 2846
1660-11-00 * Thomas Foppes tot een subsidie vereert a 10 £ * 2678 p. 57 * 2847
1660-11-00 * Theod. Hoen voor sijn geoffereerde grote pregnosticatien 16 £ * 2678 p. 57 * 2848
1660-11-00 * Gerhardus Herminius studiosus tot een vereeringe van geoffereerde thesen 20 £ * 2678 p. 57 * 2849
1660-11-00 * Sijbrandus Joannes scholier tot copinge van boecken geaccordeert a 6 £ * 2678 p. 57 * 2850
1660-12-00 * Andreas Gre tot een subsidie vereeert a 6 £ * 2678 p. 57 * 2851
1660-12-00 * Mathias (Jan, doorgehaald) tot nicoop van boecken vereert 25 £ * 2678 p. 57 * 2852
1660-12-00 * Bernhardus Tithama studiosus tot nicoop van boecken 25 £ * 2678 p. 57 * 2853
1661-01-00 * Aen Cornelius Fabius pastor emeritus een vereeringe van 50 ggld * 2678 p. 57 * 2854
1661-01-00 * Gijsbartus Cnoop Theol. stud. tot een honorarium vereert a 12 £ * 2678 p. 57 * 2855
1661-01-00 * Auckien van Harckema weduwe tot een subsidie vereert a 25 £ * 2678 p. 57 * 2856
1661-02-00 * Jan Carels vereert; voor sijn moeite ende reis van Groningen op Leeuwerden, om de tijdinge te brengen dat het de heeren Staten van Stadt en Lande gelieft hadde, d' jonge Forst nae t overlijden van sijn Hooch gedachte Vader in plaetse te erweelen a 30 £ * 2678 p. 57 * 2857
1661-02-00 * Frans Remmerts Corporael vande overste Lieutenant Burmania tot soulagement van sijn quale vereert, opde laeste reis van Denemarcken gekregen a 25 £ * 2678 p. 57v * 2858
1661-02-00 * Chritianus Hopnerus Massovius tot een honorarium vereert a 18 £ * 2678 p. 57v * 2859
1661-02-00 * Claes Sijtses opt Fliet vereert, tot onderhout van sijn sobere staet a 18 £ * 2678 p. 57v * 2860
1661-02-00 * Trijn Alberts weduwe vermits haer sobere staet vereert a 10 £ * 2678 p. 57v * 2861
1661-02-00 * Valerius Winsemius stud. vereert a 15 £ * 2678 p. 57v * 2862
1661-02-00 * Ensius Gerroltsma stud. vereert a 25 ggld * 2678 p. 57v * 2863
1661-03-00 * Anthonis Jurriens stud. tot copinge van boecken vereert a 25 £ * 2678 p. 57v * 2864
1661-03-00 * Siene Josephs vereert a 25 £ * 2678 p. 57v * 2865
1661-03-00 * Bavius Fancisci geoffereert voor sijn thesissen a 18 £ * 2678 p. 57v * 2866
1661-03-00 * Jacobus Vossius geoffereert voor sijn thesissen a 18 £ * 2678 p. 57v * 2867
1661-03-00 * Aeltie Piers weduwe vereert s 6 £ * 2678 p. 57v * 2868
1661-05-00 * Pijtter Pijtters van vereeuverden [mogelijk verschrijving voor Leeuverden] tot subsidie vereert a 12 £ * 2678 p. 58 * 2869
1661-06-00 * Cornelis Fabius pastor emeritus een halff jaer pentie Jacobij te verschijnen 150 £ * 2678 p. 58 * 2870
1661-07-00 * Bird Jacobs wedu tot een honorarium vereert a 25 £ * 2678 p. 58 * 2871
1661-07-00 * Jancke Taeckes vermits haer sobere staet vereert 25 £ * 2678 p. 58 * 2872
1661-07-00 * Lijsbet Caspers tot een subsidie vereert a 6 £ * 2678 p. 58 * 2873
1661-08-00 * Roeloff Harmens slaeff in Turckien vereert tot lossinge a 50 £ * 2678 p. 58 * 2874
1661-08-00 * Juffr. Meinu van Adelen wedu w. de professor Sixtus van Ammema haer jaerlijckxe subsidie Jacobij verleden verschenen tot a 120 £ * 2678 p. 58 * 2875
1661-08-00 * Tanneke Lenz binnen Leeuwarden, tot meesterloon van haer zoon vereert a 6 £ * 2678 p. 58 * 2876
1661-09-00 * Aucke Tijaerts, een kleermakersgesel binnen Leeuwerden tot subsidie vereert a 12 £ * 2678 p. 58 * 2877
1661-09-00 * Doecko Kingma gewesene slaeff in Turckien tot lossinge vereert a 50 £ * 2678 p. 58 * 2878
1661-09-00 * Augustinus Wittenhuijs candidatus tot copinge van boecken vereert a 36 £ * 2678 p. 58 * 2879
1661-09-00 * Harmen Aennes Extraordinaris bode vereert voor seecker bootschap a 6 £ * 2678 p. 58v * 2880
1661-09-00 * Jan Gerrijts Extraordinaris bode vereert voor't bollebroodt brengen vande Vrede tusschen d' Koninck van Portugael en dese Staet a 15 £ * 2678 p. 58v * 2881
1661-09-00 * Gerardus Harmanni stud. vereert a 15 £ * 2678 p. 58v * 2882
1661-09-00 * Joannes Culenbergh emeritus een jaer pentie Martini te sullen verschijnen a 300 £ * 2678 p. 58v * 2883
1661-09-00 * G. Abrahamides stud. vereert a 20 £ * 2678 p. 58v * 2884
1661-09-00 * Eelckien Schonenburgh vereert a 6 £ * 2678 p. 58v * 2885
1661-10-00 * Ewert Echterman soldaet vereert a 12 £ * 2678 p. 58v * 2886
1661-12-00 * Jurrien Thonis Poock vereert a 10 £ * 2678 p. 58v * 2887
1661-12-00 * Insonius Mensonides stud. voor sijn thesissen vereert 10 £ * 2678 p. 58v * 2888
1661-12-00 * Pieter Gedet vereert a 6 £ * 2678 p. 58v * 2889
1661-12-00 * Bernhardus Tithama stud. tot een honorarium vereert a 18 £ * 2678 p. 58v * 2890
1661-12-00 * Jeltie Freerckx vereert 6 £ * 2678 p. 58v * 2891
1662-01-00 * Sijbille Lemmen vereert12 £ * 2678 p. 58v * 2892
1662-01-00 * Gijsbertus Cnoop Theol. studiosus, tot een honorarium geaccordeert 15 £ * 2678 p. 59 * 2893
1662-02-00 * Cornelius Jerusalem pastor emeritus een half iaer tractement Martini verleden verschenen tot 150 £ * 2678 p. 59 * 2894
1662-02-00 * Trijn Albarts vereert tot onderhout van haer sobere staet a 10 £ * 2678 p. 59 * 2895
1662-02-00 * Grietie Martens vereert 6 £ * 2678 p. 59 * 2896
1662-02-00 * Gellius Hemringa theol. candidatus tot boeken vereert 18 £ * 2678 p. 59 * 2897
1662-02-00 * D[s]. Couperus praedicant tot Idaerd cum annexis tot een honorarium vereert voor de opdrachte van seker boek bij hem int licht gegeven en geintituleert de Lelie der Dalen. 100 £ * 2678 p. 59 * 2898
1662-02-00 * Hermannus Zulenius phil. stud. vereert voor sine thesis phil. 18 £ * 2678 p. 59 * 2899
1662-02-00 * Joachimus Brandenburch wegens zijn twee zoonen tot subsidie van hun studien vereert a 25 £ * 2678 p. 59 * 2900
1662-03-00 * Jacobus vanden Bos stud. vereert voor sijn geoffereerde thesis a 24 £ * 2678 p. 59v * 2901
1662-03-00 * Petrus Mestrom S.S. M. Cand. hem tot copinge van boecken ende tot bevorderinge van sijn studie vereert 150 £ * 2678 p. 59v * 2902
1662-03-00 * Conradus Attema pastor tot Gerckxclooster hem tot een subsidie eens voor al vermits sijn sobere beroepinge geaccordeert a 50 £ * 2678 p. 59v * 2903
1662-04-00 * Taecke Mellis in Oudegae tot onderhout vermits de affbrandinge van sijn huijsinge vereert 150 £ * 2678 p. 59v * 2904
1662-05-00 * Mathijs Cappelaer slaeff in Turkien tot lossinge vereert a 25 £ * 2678 p. 59v * 2905
1662-05-00 * Christiaen Ridder een seer oud vreemt persoon vereert tot een viaticum 6 £ * 2678 p. 59v * 2906
1662-05-00 * Michael Rima Srombatie vereert a 6 £ * 2678 p. 59v * 2907
1662-05-00 * Michael Srombatie, Rima * 2678 p. 59v * 2908
1662-05-00 * Jancke Taeckes weduwe vande cepier Allert Heixan tot een honorarium vereert a 25 £ * 2678 p. 59v * 2909
1662-05-00 * Jilles Golskamp, Cornelis van Lochem ende Willem Cuijck jan elck alsoo te samen vereert 5 £ * 2678 p. 59v * 2910
1662-07-16 # Louis Martin tot een subsidie vereert a 50 £ ; Noe Godert uts. vereert 50 £ * 2678 p. 60 * 2911
1662-07-00 * Henricus Petrejus voor geoffereerde thesen 12 £ * 2678 p. 60 * 2912
1662-07-00 * Maij Allerts tot onderhout vereert a 8 £ * 2678 p. 60 * 2913
1662-07-00 * Cornelius Fabius pastor emeritus voor een half jaer tractement Jacobi aenstaende te vervallen 150 £ * 2678 p. 60 * 2914
1662-07-00 * Joannes Jansen tot een subsidie vereert 12 £ ; Here Simens insgelijx 6 £ * 2678 p. 60 * 2915
1662-08-00 * Michael Rima Hombatie Theol. et Phil. Candidat. tot een vereeringe geaccordeert 12 £ * 2678 p. 60 * 2916
1662-08-00 * Paulus Faber S.S. Theol. studiosus voor oblatie van sine theses vereert 12 £ * 2678 p. 60 * 2917
1662-09-00 * Sijbilla Lemmen tot een subsidie vereert a 12 £ * 2678 p. 60 * 2918
1662-09-00 * Telcke Jansen tot een subsidie vereert a 40 £ * 2678 p. 60 * 2919
1662-09-00 * Corn. Jarusalem paster emeritus over 1/2 jaer tractement Jacobi vervallen ad 150 £ * 2678 p. 60 * 2920
1662-09-00 * Joannes Culerburg emeritus een jaer tractement 300 £ * 2678 p. 60 * 2921
1662-09-00 * De secretaris Broersma als administrator der beneficiale goederen van den dorpe Collum heeft ordonnantie getrocken ter cause een half iaer subsidie Jacobi verleden verschenen tot £ 150 £ * 2678 p. 60v * 2922
1662-10-00 * Cornelius Fabius pastor emeritus ter sake van een half iaer tractament St. Martini toecomende te verschijnen, tot £ 150 £ * 2678 p. 60v * 2923
1662-10-00 * Agge Juckema tot copinge van een nieuwe bus vereert a 30 £ 10 - * 2678 p. 60v * 2924
1662-10-00 * Hiltie Gerrijts tot een subsidie vereert a 30 £ * 2678 p. 60v * 2925
1662-11-00 * Walerus Sibrandi tot voortsettinge van sine studie vereert 25 £ * 2678 p. 60v * 2926
1662-11-00 * Ruerd Douwes tot een subsidie 12 £ * 2678 p. 60v * 2927
1662-11-00 * Cornelis Jerusalem pastor emeritus, wegens een halff jaer pentie Martini te verschijnen a 150 £ * 2678 p. 60v * 2928
1662-11-00 * Maijcke Allert tot een subsidie vereert a 6 £ * 2678 p. 60v * 2929
1662-11-00 * Oene van Roorda tot een recompens vereert a 150 £ * 2678 p. 60v * 2930
1662-11-00 * Sijoerd Harderwijck vereert a 25 £ * 2678 p. 60v * 2931
1662-12-00 * Heere Sijmons een oude soldaet tot een subsidie vereert a 18 £ * 2678 p. 61 * 2932
1662-12-00 * Hermannus Engelberti pastor emeritus volgens resolutie 1/2 jaer tractement Martinij vervallen ad 150 £ * 2678 p. 61 * 2933
1662-12-00 * Pieter Ritskes tot een subsidie vereert a 30 £ * 2678 p. 61 * 2934
1662-12-00 * Joucke Jans tot een honorarium vereert ad 6 £ * 2678 p. 61 * 2935
1662-12-00 * Theunis Jurriens tot copinge van boecken vereert 18 £ * 2678 p. 61 * 2936
1662-12-00 * Maria Jans tot subsidie vereert ad 6 £ * 2678 p. 61 * 2937
1662-12-00 * Abraham Stelman vereert 10 £ * 2678 p. 61 * 2938
1662-12-00 * Trijntie Alberts tot een subsidie vereert ad 12 £ * 2678 p. 61 * 2939
1662-12-00 * Rinse Wopckes toteen subsidie vereert ad 6 £ * 2678 p. 61 * 2940
1662-12-00 * Teelcke Jansen tot een honorarium vereert 12 £ * 2678 p. 61 * 2941
1662-12-00 * Maria van Orns geaccordeert ad 18 £ * 2678 p. 61 * 2942
1662-12-00 * Cornelius Fabius emeritus een half jaer Jacobi tractament 150 £ * 2678 p. 61 * 2943
1663-02-00 * De here secretaris Broersma als administrator der beneficiale goederen des dorps Collum, getrecken een half iaer subsidie den 2en deses verschenen tot 150 £ * 2678 p. 61v * 2944
1663-02-00 * Jacobus Bos stud. tot een honorarium vereert ad 25 £ * 2678 p. 61v * 2945
1663-02-00 * Heere Sijmens tot een subsidie vereert ad 12 £ * 2678 p. 61v * 2946
1663-07-00 * G. Abrahamides theol. stud. tot een honorarium vereert 25 £ * 2678 p. 61v * 2947
1663-07-00 * Melis Fockes Sijtsma tot een honorarium vereert 25 £ * 2678 p. 61v * 2948
1663-07-00 * Hermannus Engelberti 1/2 jaar Jacobi emeriti tractament 150 £ * 2678 p. 61v * 2949
1663-08-00 * Ipe Ewerts tot een honorarium geaccordeert ad 12 £ * 2678 p. 61v * 2950
1663-08-00 * Pieter Fluellingh tot een subsidie vereert 12 £ * 2678 p. 61v * 2951
1663-08-00 * Joh. Culenburg pastor emeritus een jaer tractament martini vervallen 300 £ * 2678 p. 61v * 2952
1663-08-00 * Hermannus Engelberti emeritus 1/2 jaer Martini tractament 150 £ * 2678 p. 61v * 2953
1660-05-00 * Mr. Allert Jurriens Stellingwerff leverancier van pennen, enckt, papier, was en lacq etc. ter saece geleverde waren volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters tot a 1487 £ -6- * 2678 p. 117 * 2954
1660-05-00 * De oeconimus Melchior Zingel ter saecke tafelholdinge op de burse sedert den 4 Januarij 1660 tot den 30en April daer aen volgende, volgens specificatie en liquidatie van de heeren reeckenmeesters a 1346-4-0 £ * 2678 p. 117 * 2955
1660-05-00 * Mr. Allert Stellingwerff ter saecke van geleverde twaliff sijnde het deele vande agent Aitsma boecken volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 90 £ * 2678 p. 117 * 2956
1660-05-00 * Gijsbert Sijbes boecke drucker ter saecke druckloon van 46 bladen vande Commentaria Historie Sacra end Ecclesiasticae veraccordeert ijder booge tot 5 £ volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 230 £ * 2678 p. 117 * 2957
1660-05-00 * Roucke Broerckes ter saecke eenige reparatien gemaect aende Landtschaps wercken inde Lemmer volgens besteck ende opneminge vande heere commissarit Scheltinga a 600 £ * 2678 p. 117 * 2958
1660-05-00 * Gerloff Romckes tonnelegger wonende binnen Doccum hem geaccordeert voor sijn moeite sampt cost en dranck voor t leggen der zeetonnen volgens appoinctement vanden 5en deses 250 £ * 2678 p. 117 * 2959
1660-05-00 * Sijtse Rinnerts Landtschaps drucker ter saecke sijner drucklonen volgens specificatie en liquidatie vande heeren rekenmeesters geaccordeert a 1976 £ 1-0 * 2678 p. 117v * 2960
1660-05-00 * De faendrich H. Brongersma ter saecke arbeitslonen van eenige gesneden dingen ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 19-2-0 * 2678 p. 117v * 2961
1660-05-00 * Freerck Hendrics opsichter vande nieuwe zijl tot Doccum voor eenige oncosten aende zijl gedaen f 18-2 * 2678 p. 117v * 2962
1660-05-00 * Rudolphus Bantsum voor schrijven van eenige bestecken etc. vande bestede wercken inde Frentuer schanse door ordre vande heeren gecommiteeren geaccordeert f 11-8 * 2678 p. 117v * 2963
1660-05-00 * Dominicus Nicolaij praedicant in Aengwirden ter saecke sijnner oncosten opde jongste sijnodale vergaderinge gehouden tot Harlingen a 50 £ * 2678 p. 117v * 2964
1660-06-00 * Joannes Nicolai clercq deser Collegie doer ordre vant Collegie wt geleijt loopende vanden 16en Septembris 1659 totden 29en Junij 1660 ende aen Hiskia van Ulenburgh betaelt volgens quitantie de somma van f 82-3 * 2678 p. 117v * 2965
1660-07-00 * De heere Scheltinga voor expensen ende vacatien over eenige bestede wercken inde Lemmer tot f 167-3 * 2678 p. 117v * 2966
1660-07-00 * Guilielmus Cuip professor juris tot Franeker voor sijn geleverde boecken toegekent a 150 £ * 2678 p. 118 * 2967
1660-07-00 * Mr. Allert Edes timmerman ter saecke arbeitslonen bij hem ende sijn knechts int inhaelen vande Prins van Anhalt verdient volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 148-12- * 2678 p. 118 * 2968
1660-07-00 * Swaentie Sijtses wonende tot Enckhuisen vereert tot lossinge van haer tegenwoordich bijde Turk gevangen sittende wanneer hij hier int Vaderlandt mach sijn gearriveert 25 £ * 2678 p. 118 * 2969
1660-07-00 * Focco Gerardi predicant tot Wommels als scriba inde Sijnodale vergaderinge tot Doccum nae ordinaris gewoonte ordonnantie tot f 50-0 * 2678 p. 118 * 2970
1660-07-00 * Mr. Nijcolaus Wieringa Landtschaps schilder ter sake arbeitsloonen over 't maken vande Grietenie en steden haer wapens, volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 85 £ * 2678 p. 118 * 2971
1660-07-00 * De heere Feijo van Scheltema zijlvester van Munnickezijl, over een jaer tractament, als mede eenige expensen aen voorschr. zijl gedaen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 423 £ 16-0 * 2678 p. 118 * 2972
1660-07-00 * Joannes Wellens Landtschaps boecke drucker tot Franecker ter saecke drucklonen bij hem ten dienste vant Landt aende Accademie gedaen, volgens specificatie en liquidatie a 314 £ -8 * 2678 p. 118 * 2973
1660-07-00 * Gerben Thomas tot Bolswart aennemer vande nieuwe Tille tot Borchwart voor zijn aengenomen werck daerinne begrepen 75 £ voor den opsichter Siurd Aggezn ordonnantie tot f 981- * 2678 p. 118v * 2974
1660-07-00 * Sijtse Siuerts voor de reparatiewercken vande Tille tot Hartwart daer onder begrepen voorde opsichter Sioerts Johans 50 £ alsoo ordonnantie tot f 475- * 2678 p. 118v * 2975
1660-07-00 * Joannes Wellens Landtschaps drucker tot Franecker ter saecke eenige drucklonen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 270 £ * 2678 p. 118v * 2976
1660-07-00 * Tarquinius Sijbonis wegens de gecommitteerde van dese Provincie naer s' Gravenhage om sijn Coninklijcke Maij[esteit] van Groot Brittagnien te congratuleren verlecht volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 1961-16- * 2678 p. 118v * 2977
1660-07-00 * Anne Wijbes cum socijs voor 't opdragen van 't Landts tolhout tot 13700 int getal vogens liquidatie vande heeren reeckenmeesters 109-12- * 2678 p. 118v * 2978
1660-07-00 * Doetie Elgersma ter sake verteringe bij de curatoren over de introductie vande professor Greidanus gedaen a 234-0 * 2678 p. 118v * 2979
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) De bouweester Vierssen te sake vacatien en expensen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 33 £ 10- * 2678 p. 119 * 2981
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Aucke Joannes mr. slotmaker ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie als vooren 93-19-0 * 2678 p. 119 * 2982
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Ipe Dircks sandtvoerder 25-16-0 * 2678 p. 119 * 2983
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Batie Franses 100-8-8 * 2678 p. 119 * 2984
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Sijbe Aeges 172-16-0 * 2678 p. 119 * 2985
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Tijedtse Aeges 56-6-0 * 2678 p. 119 * 2986
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Baucke Sickes mr. metselaer 247-15-0 * 2678 p. 119 * 2987
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Pijtter Sijmons de Went houtcoper 248-4-8 * 2678 p. 119 * 2988
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Cornelis Claesen mr. timmerman 293-13-8 * 2678 p. 119 * 2989
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Pijtter Tijtes isercramer 303-15-12 * 2678 p. 119 * 2990
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Tiberius Tiberi mr. steenhouwer a 50-7-0 * 2678 p. 119 * 2991
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Reijn Meus mr. schilder 128-15-12 * 2678 p. 119 * 2992
1660-07-00 * Den 14 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Franeker haere ordonnantie ontfangen soo volgt: (o.a.) Poppe Jacobs mr. smidt 145-15-0 * 2678 p. 119 * 2993
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Dirck Sijoerts Ens ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters f 18-0-0 * 2678 p. 119 * 2994
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: o.a.) Jan Willems mr. leidecker voor arbeitslonen voorts 171-4-0 * 2678 p. 119 * 2995
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Jan Claessen houtcoper voor gelevert hout 99-10-0 * 2678 p. 119 * 2996
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght : (o.a.) Dirck Metz coperslager voor geleverde waren 206-3-0 * 2678 p. 119v * 2997
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Jelmer Feijckes Meinsma borduijrwercker verdiende arbeitsloon 100-0-0 * 2678 p. 119v * 2998
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Willem Arents cuijper 68-6-0 * 2678 p. 119v * 2999
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Tiebbe Teijtses mr. smidt 236-1-12 * 2678 p. 119v * 3000
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Sijoert Ates Haeckma mr. steenhouwer 45-3 0 * 2678 p. 119v * 3001
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Sijoert Eelckes wijeldraijer 41-5-0 * 2678 p. 119v * 3002
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Claes Pijtters Hoeckstra 48-0-0 * 2678 p. 119v * 3003
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Meinske Kres voor geleverde waren 21-6-8 * 2678 p. 119v * 3004
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Albartus Swalwe 159-11-0 * 2678 p. 119v * 3005
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Jacob Fungers lijndraier 64-6-0 * 2678 p. 119v * 3006
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Jan Jansen wagenmaker 23-0-0 * 2678 p. 119v * 3007
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Eesge Doeckes mr. timmerman 678-4-8 * 2678 p. 119v * 3008
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Nicolaus Wieringa mr. schilder 153-5-0 * 2678 p. 119v * 3009
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Juijcke Doedes mr. glaesmaker 292-18-0 * 2678 p. 119v * 3010
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Geurt van Vierssen voor geleverde waren 182-7-8 * 2678 p. 119v * 3011
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Idsart Roeloffs mr. slotmaker 212-18-0 * 2678 p. 119v * 3012
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Tijetske Pijers weduwe voor geleverde waren 183-16-0 * 2678 p. 119v * 3013
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Schelte Sijtses pannebacker 315-11-12 * 2678 p. 119v * 3014
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Ipe Jochems isercramer 285-17-12 * 2678 p. 119v * 3015
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Aeltie Eernstes weduwe 289-16-8 * 2678 p. 119v * 3016
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Gerrijt Ipes mr. kistmaker 1485-13-8 * 2678 p. 119v * 3017
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Sijbrant Pijtters mr. metselaer 588-3-8 * 2678 p. 119v * 3018
1660-07-00 * Den 24 Julij 1660 hebben de Landtschaps bouwmeester beneffens de arbeitsluijden tot Leeuwarden hun ordonnantien becomen soo volght: (o.a.) Jurrien van Vierssen Landtschaps bouwmeester ter saecke vacatien en expensen 81-0-0 * 2678 p. 119v * 3019
1660-08-00 * De bode Thijs Jansen geaccordeert tot copinge van een nieuwe bus op sijn oude toe gegeven volgens specificatie vande goutsmidt a 27 £ * 2678 p. 120 * 3020
1660-08-00 * Het France Sijnode 't welck alhier binnen Leeuwarden sal worden gehouden tot hoedinge van haer oncosten geaccordeert a 250 £ * 2678 p. 120 * 3021
1660-08-00 * De bode Adam Westerman ter saecke expensen en bodeloon nopens d'cijtatien van verscheidene personen nopens d'wech tusschen Tietierck en Hardegarijp deur ordre vande heere Commissaris geschiet volgens specificatie en liquidatie van de heeren reeckenmeesters a 22 £ 10-0 * 2678 p. 120 * 3022
1660-08-00 * Jelmer Feijckes ter saecke geleverde waren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 29 £ * 2678 p. 120 * 3023
1660-08-00 * Dr. Adolphus Marck praedicant tot Boolswart ter saecke oncosten gevallen over de correspondentie gehouden int Sinode binnen Rotterdam a 50 £ * 2678 p. 120 * 3024
1660-08-00 * De oeconimus Melchior Singel ter saecke een vierendeels jaer tafelholdinge volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 1489-13-0 * 2678 p. 120 * 3025
1660-08-00 * Sixtus Bruinsvelt Eccl. op de Joure ende als Bursarius ter saecke haer eerste termijn van 300 £ voor' t Sijnode alsoo ordonnantie tot 150 £ * 2678 p. 120 * 3026
1660-08-00 * Tarquinius Sijbones ende Jacobij Lijvius beide clercqen vande curatoren der Accademie binnen Franeker als de heere Jongstal ende Ockinga volgens verclaringe vande heeren voorschreven verscheidene diensten voor Landt gedaen met copieren van eenige instructien als andersins a 40 £ -13-0 * 2678 p. 120v * 3027
1660-08-00 * Christianus Schotanus prof. binnen Franeker ter saecke copinge van papier tot de nieuwe kaertvan Vrieslant als de beschrijvinge vandien, volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 140 £ * 2678 p. 120v * 3028
1660-07-00 * De erffgen. van w. Sijbrant Jaspers voor eenige oude expensen opt Landt volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters toegekent a 140 £ * 2678 p. 120 * 3029
1660-09-00 * Aen Roucke Broerckes volgens besteck in de Lemmer gerepareert 1083-18- * 2678 p. 120v * 3030
1660-09-00 * Henrick Henrix timmerman van repareeren ende maecken vande brug ende zijl te Nes in een eerste 509 ende in een 2de part 65 509 [en] 65 £ * 2678 p. 120v * 3031
1660-09-00 * Jan Pieters keersm[aecke]r tot Franeker van livrantie inde Academie gedaen 47 £ * 2678 p. 120v * 3032
1660-09-00 * De cepier Gerrijt Oedses tot copinge van ses schuiten turff voor desen jare geaccordeert a 84 £ * 2678 p. 120v * 3033
1660-09-00 * Gellius Dominici geaccordeert voor't copieren vande acte gevallen bijde gecommiteerde broederen wegens d kercken a 12 £ * 2678 p. 121 * 3034
1660-09-00 * Joh. Kleijenburg pastor te Wolfega hebbende de correspondentie in Noort Hollant bijgewoont voor voor hoedinge vande oncosten 50 £ * 2678 p. 121 * 3035
1660-09-00 * Willem Douwes cum socijs aenneemer vant Tuchthuijs volgens acte van aenneeminge ende annexe verklaeringe 15319 £ 5 st onder de deductie van 806 £ 5 st stuivergelt 15319-5- * 2678 p. 121 * 3036
1660-09-00 * De heeren Scheltinga ende Buriciuis ter sake vacatien en expensen gevallen over d' visitatie sampt bestedinge ende opneminge van Nester brugh volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 388-10 * 2678 p. 121 * 3037
1660-09-00 * Jochem Sansma als ordinaris bode ter saecke vacatien en expensen verleden jaer met d'heere Posthumus gedaen opde reis nae de Frontier schantsen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 48 £ * 2678 p. 121 * 3038
1660-09-00 * Joannes Prijssen, Thijs Jansen ende Sijmon Piers ter saecke verdiende loon int op passen vant Franse Sijnode alhier binnen Leeuwarden gehouden volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 22-8-0 * 2678 p. 121 * 3039
1660-09-00 * Jochum Sansma deurwaerder voor zijn exploict ende diensten nae Collumerzijl van Gosse Rinses opt Blockhuijs te halen ordonnantie tot f 51 * 2678 p. 121v * 3040
1660-09-00 * Lodewijck Cres boeckebinder binnen Leeuwarden, ter saecke geleverde boecken en papieren opt Franse Sijnode onlangs alhier gehouden volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 2924-13- * 2678 p. 121v * 3041
1660-11-02 * De heeren Aijlua, Grouestins ende Inthiema voor vacatien ende expensen gevallen opde visitatie van Collumerzijl t samen ordonnantie tot f 195-14 * 2678 p. 121v * 3042
1660-11-02 # De heere Alijua ende Grouestins voor expensen ende vacatien gevallen op de visitatie van veenen van w. den heere Nijs den 17en Augusti f [bedrag niet vermeld] * 2678 p. 121v * 3043
1660-11-00 * De Deputaten Sijnodi des laestghouden binnen Doccum een halff jaer pentie tot hoeden(ge) vande oncosten Martini verleden verschenen 150 £. De selue Deputaten Sijnodi haer E. geaccordeert s jaerlijckx tot onderhout vande versturvene praedicants vrouwen den eersten deses verleden verschenen a 1200 £ * 2678 p. 121v * 3044
1660-11-00 * De heeren Aijlua ende Glinstra voor ordinaris vacatien op de vijffdeele dijcken ende Maccumer wercken t samen ordonnantie tot f 200-0 * 2678 p. 121v * 3045
1660-11-00 * Jacobus Bos studiosus tot een honnerarium vereert f 25-0 * 2678 p. 121v * 3046
1660-11-00 * Melchior Singel oeconimus tot Franeker volgens affrekeninge loopende vande 8en Augusti tot den 3en Novembris 1660 f 1689-16 * 2678 p. 122 * 3047
1660-11-00 * De heere Professor Christianus Schotanus wegens sijn E. geleverde boecken geintituleert Historia Ecclesiastica geaccordeert sijnde het darde stuck a 200 £ * 2678 p. 122 * 3048
1660-11-00 * Hero Kingma poster [lees: pastor] tot Sneeck in correspondentie op't Sijnodus nae Utrecht gecommitteert zijnde geweest 50 £ * 2678 p. 122 * 3049
1660-11-00 * Thijs Jansen mr. Landtschaps korffmaecker, ter saecke geleverde korven ten dienste vant Landt volgens annexe specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 127-19-0 * 2678 p. 122 * 3050
1660-11-00 * Pieter Haijes canonnier opde Schants van Oostmahorn wegen een halff jaer opsicht vande schant Allerheijligen verschenen a 30 £ * 2678 p. 122 * 3051
1660-11-00 * Sijtse Wijtses harbargier inde Drachten, ter saecke verteringen bijde heeren commissarien ende landtmeters gedaen over de limijt scheidinge vande Drachten en Groninger landt, volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 137-8-0 * 2678 p. 122 * 3052
1660-11-00 * D. Pompeus Hollinga pastor geweest opde vloot nae Denemarcken voor alle sijnne praetensen geaccordeert eens voor al 150 £ * 2678 p. 122v * 3053
1660-11-00 * Johannes Wollens Landtschaps ende Academi drucker tot Franeker voor druckloon volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 310-11-11 * 2678 p. 122v * 3054
1660-12-00 * Mr. Hermen Jacob Raepsveld keurmeester generael van't goud ende silver deser Provincie over het visiteren van't selve volgens specificatie ende liquidatie 164 * 2678 p. 122v * 3055
1660-12-00 * Bote Jansen bakenmeester eens voor al hem geaccordeert wegens sijn pretensen opt bakenmeeesters ampt met de somma van 50 £ * 2678 p. 122v * 3056
1660-12-00 * Johan Bickardt pastor voor sijn geoffereerde boecken hem toegestaen a 100 £ * 2678 p. 122v * 3057
1661-01-00 * Piebe Ubles leverancier van turff en hout soo opt Landthuijs, Collegie als mede inde Accademie Franeker gedaen, volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 1055 gglt-1-0 (is) 1477 £ * 2678 p. 122v * 3058
1661-01-00 * Burgermeester Lolke Jans Suiderbaen van gelevert touwwerk ten dienste van't Landt 352-18- * 2678 p. 122v * 3059
1661-01-00 * Pieter Lammerts voorde staet te maecken vande arme gelden over de Grietenien uijt de verpachte middelen voor een jaer 48-12-0; Deselve voor de opteeckeninge der bode reisen a 75-12-0 * 2678 p. 123 * 3060
1661-01-00 * De heere Daniel de Blocq van Scheltinga inden jaere 1656 inden jaere 1656 als gecommiteerde sijnde geweest als deputate aende Vorst ende Stenden van Oost Vrieslant extraordinaris 400 £ * 2678 p. 123 * 3061
1661-01-00 * De hofmeester Vegelin voor turff aen S[ijn]e F(urstlick)e Gen(ad)es Hoff 312 £ * 2678 p. 123 * 3062
1661-01-00 * Aende Cepier Gerrit Oetses van kostpenningen van Geeske Allarts volgens liquidatie der heeren rekenmeesters 404 £ * 2678 p. 123 * 3063
1661-01-00 * Anne Wijbes cum socijs Landschaps turffdragers voor opdragen van turff voor desen jare volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters ten dienste vant Landt gedaen a 233-15-0 * 2678 p. 123 * 3064
1661-01-00 * D. Paulus Mensonis predicant tot Leckum ende Sijnodi debursarius bij hem verschoten ende in rekeninge versuijmt te stellen de somma van f 49-0 * 2678 p. 123 * 3065
1661-01-00 * Mathijs Pieters coster van schoonmaken vande princes gestoelte in de grote kerck 26 £ * 2678 p. 123 * 3066
1661-01-00 * Jan Boudewijn Wellens Landtschaps Accademie drucker ter saecke drucklonen volgens verclaringe vande Professor Schotanis hondert twaliff bladen vande Historie Sacrae ijder bladt tot drie car: guldens volgens liquidatie vande heer reeckenmeesters tot 416 £ * 2678 p. 123 * 3067
1661-02-00 * De kercke voochden vanden dorpe Maccum voor het maken van een nieuw glas in haer nieuw geboude kerck vereert de somma van f 50 £ * 2678 p. 123v * 3068
1661-02-00 * Aende praedicant Hachtingium 't gebed op't Lantshuijs hebbende gedaen volgens gewoonte opden ordinaris Lantsdagh 50 £ * 2678 p. 123v * 3069
1661-02-00 * Aen 's Lantschaps oeconomus Melchior Cingel wegens kostpenningen volgens liquidatie ende specificatie 1346-16-0 * 2678 p. 123v * 3070
1661-02-00 * Joh. Pruijs ende Tijs Jans volgens specificatie ende liquidatie van extraordinaris diensten 25 £ 10 st. * 2678 p. 123v * 3071
1661-02-00 * Bartel Pieters tot koopinge van een busse 27 £ * 2678 p. 123v * 3072
1661-02-00 * Slotmr. Pijter Tiammes van arbeijtsloon volgens annexe specificatie ende liquidatie 41-10 * 2678 p. 123v * 3073
1661-02-00 * Johannes Nicolai wegens op ordre uijtgeleijt gelt 70 £ * 2678 p. 123v * 3074
1661-02-00 * Fonger Sickes Landtschaps ytiger vande gewichten ter saecke vacatien ende expensen bij hem ten dienste vant Landt, over het ijtigen vande wichten verleden jaere gedaen, volgens specificatie en vande heeren reeckenmeesters a 587 £ 18-0 * 2678 p. 124 * 3075
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Sibrant Piters metselaer volgens liquidatie: 1389-19-8 * 2678 p. 124 * 3076
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Eisige Doekes timmerman van geleverde waeren 1066-13-0 * 2678 p. 124 * 3077
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Siourt Eelkes wieldraeijer volgens specificatie ende liquidatie 49-6-0 * 2678 p. 124 * 3078
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Claes Hoekstra 58-10-0 * 2678 p. 124 * 3079
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Jacob Fungers lijnslager 69-3-0 * 2678 p. 124 * 3080
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Jan Jans wagenmaecker 28- * 2678 p. 124 * 3081
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Tijetse Piers 192-4-0 * 2678 p. 124 * 3082
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Siourt Aetes steenhouwer 495-9-0 * 2678 p. 124 * 3083
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Albert Swaluwe 128-1-0 * 2678 p. 124 * 3084
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Dirck Siourt Ens 49-4-0 * 2678 p. 124 * 3085
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Schelte Sijtses pannebaker 546-19-4 * 2678 p. 124 * 3086
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Trijntje Gerrits 153-9-0 * 2678 p. 124 * 3087
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie, van geleverde waaren: (o.a.) Aeltje Eernstes 1031-14-0 * 2678 p. 124 * 3088
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Mr. Tiebbe Tijetses smit volgens specificatie ende liquidatie 662-11-8 * 2678 p. 124 * 3089
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Willem Arents cuijper 126-8-8 * 2678 p. 124 * 3090
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Jelmer Feijkes borduerwerker 218 * 2678 p. 124 * 3091
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Nicolaes Wieringa 871-10-0 * 2678 p. 124 * 3092
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Jan Willems leijdeker 960-18- * 2678 p. 124 * 3093
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Dirk Mets coperslager 230-3-0 * 2678 p. 124 * 3094
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Juijcke Doedes glaesmaecker 628-15-0 * 2678 p. 124 * 3095
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Idzard Roelofs slotmaecker 307-11-0 * 2678 p. 124 * 3096
1661-02-00 * s Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) Gerrit Eipes kistemraecker 1417-16-8 * 2678 p. 124 * 3097
1661-02-00 * De Lantschaps livranciers ende arbeijtsluijden hebben ordonnantien getrocken als volcht, den 12en dito van arbeijtsloon op specificatie: (o.a.) S' Landschaps boumeester van vacatien ende expensen 128- 17-0 , boumeester * 2678 p. 124 * 3098
1661-02-00 * Gerrit Oedses cepier deser Landschappe ter saecke costpenningen van Douwe Pieters van Bergum volgens declaratie ende liquidatie f 82-4 * 2678 p. 124v * 3099
1661-05-00 * Aende rentemeester Conraed Beijma tot subsidie van sijn comptoir om aft te lossen de bilrenten den Graeve van Guelik competerende 9000 £ * 2678 p. 125v * 3100
1661-05-18 # Jurjen Balthasar wegens het gieten ende leveren van een clock inde Franse kerck volgens accort ende besteck 262 £ 10 st * 2678 p. 125v * 3101
1661-05-00 * Melchoir Singel aeconimus ter saecke costpenningen op de burse sedert den 9en Februaris 1661 totten xi Maij incluis volgens specificatie ende liquidatie f 1387-8- * 2678 p. 125v * 3102
1661-05-00 * Pieter Aenes van expensen ten dienste van't Lant gedaen 3-13 * 2678 p. 125v * 3103
1661-05-00 * Sitse Rinnerts 's Lants drucker van sijn diensten ende levrantie der heeren rekenmeesters 1642-17 * 2678 p. 126 * 3104
1661-05-20 # Aen professor Munsterus weduwe voor gedediceerde boeken 100 £ * 2678 p. 126 * 3105
1661-05-25 # Aen Jan Flugger postmr. tot Groningen voor't laetste half iaer geaccordeert bij resolutie den 10 Februaris 1660 312 £ * 2678 p. 126 * 3106
1661-05-25 # De aennemers van de bestede muijr bij't Lantschaps Tuchthuijs het 3de termijn ad 362 £ 5 strs. * 2678 p. 126 * 3107
1661-05-25 # D. Sibrandus Wibenga predicant tot Optwijsel ende Coten op de correspondentie van Stadt ende Omlanden geweest zijnde in 1660 ordinaris subsidie tot f 50 - * 2678 p. 126 * 3108
1661-06-28 # De heeren Scheltinga ende Inthiema als commissarien ter saecke vacatien ende expensen gevallen over de visitatie van des Landtschaps wercken inde Lemmer volgens annexe specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 203 £ 18-0 * 2678 p. 126 * 3109
1661-06-28 # Dr. Christianus Schotanus professor binnen Franeker bij provisie in verminderinge van sijn competentie voor t plaet snijden vande kaert van Vrieslant geaccordeert a 400 £ * 2678 p. 126 * 3110
1661-06-29 # De deputaten Sijnodi gehouden inden jaere 1651 [1661?] binnen Franeker tot hoedinge haerder oncosten volgens ouder gewoonte a 150 £ * 2678 p. 126 * 3111
1661-06-00 * Jan Jansen leverancier van keersen voor de leverantie van keersen volgens liquidatie de somma van f 128-14 * 2678 p. 126v * 3112
1661-06-00 * Berber Foockles tot Ferward treck jaerlijcx wt de Clooster opcompste nu Maij 1661 verschenen tot 100-.- * 2678 p. 126v * 3113
1661-06-00 * Henry Souble voorleser ende coster inde Fransche kerck voor eenige gedaene expensen f 40-18 * 2678 p. 126v * 3114
1661-07-00 * De ses dienaers des Goddelijcken woordts binnen Leeuwarden te samen wegen een jaer turffgeldt ongeveerl. Junu verscheenen alsoo ordonnantie tot a 600 £ * 2678 p. 126v * 3115
1661-07-00 * De heere Epaeus van Glinstra mede gecommitteerde inde vergaderinge van haere Ho. Mo. ter saecke expensen bij sijn E. verlecht ten dienste van 't landt a 50 £ * 2678 p. 126v * 3116
1661-07-00 * Everardus Borneus scriba vande Sijnodale vergaderinge binnen Leeuwarden voor deesen jaere gehouden volgens ouder gewoonte a 50 £ * 2678 p. 126v * 3117
1661-07-00 * Joris Jansen van Nuijs tuchtmr. deser Landtschappe hem geaccordeert tot copinge van verscheidene gereedschappen aldaer van nooden sijnde een ordonnantie van 951-13-0 * 2678 p. 126v * 3118
1661-07-00 * D. Nicolaus Monsma Eccl. in Finckum ende Huijum zijnde geweest op de correspondentie in Zuijd Holland 50 £ * 2678 p. 127 * 3119
1661-07-00 * Dominus Joannes Bechius bursariue deputatorum Sinodi Levardianae volgens ouder gewoonte over het exerceren ende uijtwercken der Sijnodale resolutien geaccordeert a 300 £ * 2678 p. 127 * 3120
1661-07-00 * Anne Wijbes cum socijs ordinaris Landschaps turffdragers, ter saecke voor 4 opdragen van 136500 eecken talhout soo opt Landthuijs als 't Collegie 't 1000 tegens 16 st., alsoo volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 109-4-0 * 2678 p. 127 * 3121
1661-07-00 * De heeren commissarien Scheltinga ende Inthiema ter saecke vacatien ende expensen gevallen over d'bestedinge der Landtschaps wercken inde Lemmer, volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 393-12-0 * 2678 p. 127 * 3122
1661-07-00 * Mr. Parent voor 't geoffereerde boeck in Franss 100 £ * 2678 p. 127 * 3123
1661-07-00 * De Heere secretaris Doma als Landtschaps advocaet voor expensen in diverse proceduren gedaen volgens specificatie ende liquidatie 355-11 * 2678 p. 127 * 3124
1661-07-00 * Tijs Janssen woonende in't huijs te Benthem wegens verteerde costen op't Sijnode volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 584-18 * 2678 p. 127 * 3125
1661-07-00 * Mr. Hermen Jacob Raepsveld keurmr. Generael van't goud ende silver deser provincie wegens de visitatie volgens de specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 168 £ * 2678 p. 127v * 3126
1661-07-00 * Mathijs Pieters coster van wegen expensen ende diensten op't Sijnode gedaen volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren reckenmeesters 25-10- * 2678 p. 127v * 3127
1661-07-00 * Mr. Pithoijs Franse praedicant ter saecke van veteeringe ende oncosten gedaen tot Briel zijnde daerheen gereijst om't Franse Sijnode bij te woonen 250 £ * 2678 p. 127v * 3128
1661-07-00 * Piebe Ubles schuijte voerder ende Landtschaps leverancier van turff en hout, ter saecke gelevert eecken hout soo opt Landts huijs Collegie als aen d'Franse kerck te samen hondert vier en twentich duisent een hondert;'t duisent tot seven lb. te samen ordonnantie volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 868-14- * 2678 p. 127v * 3129
1661-07-00 * Joannes Eelckes mr. ferwer ter saecke geleverde waren en arbeitsloon 29 £ 15 st ende Douwe Jelles mr. timmerman beide wonende tot Doccum wegens arbeitsloon 6 £ een st, aende Landtschaps wercken aldaer verdient volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters te samen ordonnantie tot a 35-16-0 * 2678 p. 127v * 3130
1661-07-00 * Philippus Mattheus Medecine dr. ende ordinaris professor tot Franeker bij provisie tot incoop planten ende cruijden inde Academie tuin, sijn E. geaccordeert volgens appoinctement in dato den 20en deses maents, ad 600 £ [in de marge: Vide op den 6 xbris 1661 seq.] * 2678 p. 128 * 3131
1661-08-00 * Roucke Broerckes inde Lemmer, voor sijn aengenomen, ende gemaeckte wercken aldaer, den Landtschappe consernerende volgens besteck ordonnantie tot a 1383 £ * 2678 p. 128 * 3132
1661-08-00 * De heeren Bouricius ende Geldorp, gecommiteerden op't jongst gehoudene Sijnode binnen Leeuwarden ijder voor vacatie 50 £ en ijder 20 £ voor verteringen sampt schip en wagen vrachten, alsoo te samen ordonnantie a 140 £ * 2678 p. 128 * 3133
1661-08-00 * Petrus Marswal tonnemeester deser Provincie, ter saecke vaccatien ende expensen gevallen, over 't teeren en smeeren der zeetonnen als mede vande Caep op Schiermunnicke Oogh volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 92-10-8 * 2678 p. 128 * 3134
1661-09-00 * Thijs Janssen Holwerda wijncoper int huijs toe Bentum binnen Leeuwarden, ter saecke verteringe bij de affgesante vanden Cheur furst van Brandenburgh tot sijnen huijse gedaen, volgens affreeckeninge vanden Ed. heeren Commissarien der heeren gedeputeerden ende reeckencamer a 218 £ 7-0 * 2678 p. 128 * 3135
1661-09-00 * De cepier Gerrijt Oesis hem s jaerlijcx tot copinge van ses schuijten turff opt Blockhuijs geaccordeert een somma van a 84 £ * 2678 p. 128v * 3136
1661-09-00 * Dr. Jacobus Tipsma ter sake mr. loon van drie personen leggende sieck in St. Anthonis Gasthuijs binnen Leeuwerden volgens ouder gewoonte van ijder 12 £ te samen a 36 £ * 2678 p. 128v * 3137
1661-09-00 * Jacob Revius predicant tot Holwaert op de correspondentie van Noorthollant voor expensen nae ouder gewoonte f 50-. * 2678 p. 128v * 3138
1661-09-00 * Pieter Haijes canonnier voor de opsicht vande Schans Oostmahorn een jaer tractament Alderheijligen verschenen tot f 30 * 2678 p. 128v * 3139
1661-09-00 * Dominus Bernardus Dronrijp pastoor tot Dongium als corespondent naer Utrecht op't Sijnode volgens ouder gewoonte a 50 £ * 2678 p. 128v * 3140
1661-09-00 * Mr. Hendrick Soble voorsanger inde Franse kerk daer voor sonder eenige consequentie geaccordeert 50 £ * 2678 p. 128v * 3141
1661-09-00 * Gerben en Hendrick Sickes adsistenten vande deurwaerder Igram van Achlum hun te samen geaccordeert voor vacatien wegens t roijeren en affbreecken vande Zoutkeet tot Maccum a 50 £ * 2678 p. 128v * 3142
1661-09-00 * Noe la Haie van Brussel tot een subsidie geaccordeert f 50- 0 * 2678 p. 129 * 3143
1661-09-00 * Louis Bracar van Brussel tot een subsidie vereert f 50- * 2678 p. 129 * 3144
1661-09-00 * Jan Pieters cum socijs voor arbeijts loon wegens het verwijden ende verdiepen van Doccumer Diep t'samen de somma van f 624-6- * 2678 p. 129 * 3145
1661-09-00 * Aende praedicant Dronrijp als Correspondent tot Utrecht op't Sijnode zijnde geweest 50 £ * 2678 p. 129 * 3146
1661-09-00 * Nicolaus Schouten chijrurgijn wegens alle sijn praetensen eens voor al nopens de reis naer Denemarcken geaccordeert a 100 £ * 2678 p. 129 * 3147
1661-10-00 * Aende scheepen Raepsvelt van't visiteeren van Gout ende Silver in dese Provintie volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 176 £ * 2678 p. 129 * 3148
1661-10-00 * Aen Mr. Jurje glockgieter volgens specificatie ende liquidatie als vooren 17-17- * 2678 p. 129 * 3149
1661-10-00 * Aende praedicant Wemerij tot Marrum van't gemaeckte boeck wegens de correspondentie Sijnoden 150 * 2678 p. 129 * 3150
1661-10-00 * De heere Aulus van Haersma als dijckgraeff vande Leppedijck wegens een jaer ordinaris subsidie den laesten 7 ber verleden verschenen a 52 £ -.- * 2678 p. 129v * 3151
1661-10-00 * De heere Feijo v. Scheltema grietman over Collumerlant ende zijlvester van Munnckezijl voor een jaer tractement sampt gedaene expensen volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 421-7- * 2678 p. 129v * 3152
1661-10-00 * De lieutenant Idsinga van oncosten overt opneemen vande dam bijde Aelsumerpoort door ordre vande weled. heer Aijluae gedaen volgens annexe specificatie liquidatie der heeren rekenmeesters 48-14- * 2678 p. 129v * 3153
1661-11-00 * De tonnemeester Marswall van onkosten gedaen tot dienste van't Lant volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 492-5- * 2678 p. 129v * 3154
1661-11-00 * Mr. Allert Stellingwerff als Landts leverancier van pampier, pennen inckt etc. volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 1455 £ 14- * 2678 p. 129v * 3155
1661-11-18 # Thijs Jansen Landtschaps korffmaker ter saecke geleverde waren ten dienste van't ... [geen vervolg citaat] * 2678 p. 129v * 3156
1661-11-00 * Aende kerckenraed tot Nieubrongerga voor een glas inde nieuwe kerck vereert 50 £ * 2678 p. 129v * 3157
1661-11-00 * Piebe Ubles turff ende holt livrancier volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1693-6- * 2678 p. 129v * 3158
1661-11-00 * Joh. Welles Landtschaps academiedrucker volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 274-14- * 2678 p. 130 * 3159
1661-11-00 * Aende professor Schotanus voor 11 exemplarien van Primo Tomo Judaicarum Contrav. ende Historia esaerae vet. Test. geaugmenteert s[umma] 154. £ * 2678 p. 130 * 3160
1661-11-00 * Aen Teodorus Hoen voor geoffereerde Billandsche Almaenacken 15 £ * 2678 p. 130 * 3161
1661-11-00 * De heere Joannes Scheltinga zijnde gedeputeert geweest extra Provintiam aende Bischop ende de stad Munster 400 £ * 2678 p. 130 * 3162
1661-11-00 * De heeren commissarien Glinstra, ende Scheltinga gecommiteert sijnde geweest nae Collum om eenige dijckkagie in verschil sijnde te vijsiteren, volgens declaratie en liquidatie van d'heeren reeckenmeesters a 398-13- * 2678 p. 130 * 3163
1661-11-00 * Aende cepier Oetses wegen kostpenningen voor Geeske Allerts volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 254-4- * 2678 p. 130v * 3164
1661-11-00 * De bouwmeester Vierssen voor vacatien en expensen volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 106-3 st * 2678 p. 130v * 3165
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Trijntje Gerrits 63- * 2678 p. 130v * 3166
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Aeltje Eernstes 160- * 2678 p. 130v * 3167
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Albert Swaluwe 63-3- * 2678 p. 130v * 3168
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Jan Jansen wagenmaker voor geleverde waren ende diensten etc. 21 * 2678 p. 130v * 3169
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Tiebe Tyetses mr. smit 191-11-4 * 2678 p. 130v * 3170
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Willem Aernts mr. kuijper 48- * 2678 p. 130v * 3171
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Niclaes Wieringa mr. schilder 176-19 * 2678 p. 130v * 3172
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Dirck Metz coperslager 117-14- * 2678 p. 130v * 3173
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Idsert Roeloffs mr. slotmr. 119-8 * 2678 p. 130v * 3174
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Jacob Fongers 53-4 * 2678 p. 130v * 3175
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Dirck Sioert Ens 30-5 * 2678 p. 130v * 3176
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Ipe Jochums 103-19 * 2678 p. 130v * 3177
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Willem Hijlkes 106-4 * 2678 p. 130v * 3178
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Gerrit Epes 204-8 * 2678 p. 130v * 3179
1661-11-09 # Trijntie Gerrits van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Esge Doekes 229- ? * 2678 p. 130v * 3180
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Sibrant Pieters 329-17-8 * 2678 p. 130v * 3182
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Jan Willems leijdecker 100 * 2678 p. 130v * 3183
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Siuert Aetes steenhouwer 72-9 * 2678 p. 130v * 3184
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Claes Hoekstra 15-12 * 2678 p. 130v * 3185
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Meijnsma borduerw. 64- * 2678 p. 130v * 3186
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) Yucke Doedes glaesmaecker 174-4 * 2678 p. 130v * 3187
1661-11-00 * Van geleverde waren aen't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters: (o.a.) De bouwmeester Vierssen voor vacatien ende expensen 86-15- * 2678 p. 130v * 3188
1661-11-00 * De burgemeester Jan Lolckes Suiderbaen tot Doccum ter saecke geleverde waren ten dienste vant Landt deur ordre vande tonnemeester Marswal int leggen ende lichten der zeetonnen volgens annexe declaratie en liquidatie vande heeren rekenmeesters verlecht a 371-17-0 * 2678 p. 131 * 3189
1661-12-00 * Dr. Joannes Greidanus Phil. prof. binnen Franeker, sijn E. geaccordeert tot copinge van boecken ten dienste vande Accademie a 200 £ * 2678 p. 131 * 3190
1661-12-00 * Joris Jorissen van Nuijs tuchtmeester deser Landtschappe geaccordeert tot copinge van twee rasp sagen, als eenige meerdere arbeits arck, tot dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 247 £ 10-0 * 2678 p. 131 * 3191
1661-12-05 * De heere Jacobus van Bouricius ter saecke vacatien ende expensen gevallen over 't visiteren en opneemen vande kerck tot Haskerdijcken volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 39 £ -8-0 * 2678 p. 131v * 3192
1661-12-00 * Gaele Ulckes mr. timmerman als aennemer vande bestede wercken aen de pastoors huijs, ende kerck van Hasckerdijcken volgens besteck a 585 £ * 2678 p. 131v * 3193
1661-12-00 * Philippus Matthous Med. dr. en professor tot Franeker ter saecke expensen bij hem verlecht aen verscheidene cruijden inde Accademie tuijn volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 185 £ [in de marge. Vide op den 30 jul. 1661 2e Aro.] * 2678 p. 131v * 3194
1661-12-00 * Onder de heere Wilhelmus van Vierssen te consigneren deur d'heere Walrich volgens seeckere acte van liquidatie bij onse commissarien, als mede uijt de rekencamer voor welgemelte heere commissarien ten overstaen vande parthien op den 9en deses gemaeckt ter somma van a 3850 £ * 2678 p. 131v * 3196
1661-12-00 * Ane Wijbes cum socijs turfdraegers vant Lant volgens specificatie ende liquidatie s 389 £ * 2678 p. 131v * 3197
1661-12-00 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael van't gout en silver deser Provincie ter sake vacatien ende expensen over 't visiteren gevallen volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 172 £ * 2678 p. 132 * 3198
1661-12-00 * Dirck de Horn gewesene hospes in Bentum ter saecke verteringen tot laste van't Landt tot sijnen huijse gedaen, volgens specificatie, ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 27 £ -10-0 * 2678 p. 132 * 3199
1661-12-00 * De heere Oene van Grovestins ter saecke vacatien ende expensen gevallen over 't maken van een hooft voorde gebuirte van Laexum volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 134 £- 1-0 * 2678 p. 132 * 3200
1661-12-00 * Wilhelm Minholts tot een subsidie 6 £ * 2678 p. 132 * 3201
1661-12-00 * De bouwmeester Jurrien van Vierssen ter saecke vacatien ende expensen gevallen over d'Triumphe alhier jongstleden gehouden de geboorte van de jong gebooren Coninck Dolphijn in Vranckrijck, volgens specificatie en liquidatien vande reeckenmeesters a - 1227 £ 9-8 * 2678 p. 132 * 3202
1661-12-00 * De hofmr. Vigilin voor turf aen het hof van sijn Furstelijcke Doorl. 312 -.- * 2678 p. 132v * 3203
1661-12-00 * Theodorus Hoen tot een vereeringe voor oblatie van eenige comptoir almanacken £ 16 £ * 2678 p. 132v * 3204
1662-01-00 * De erffgen van w. Daniel Claix in leven eerste clercqh ter saecke vacatien bij hem inden verleden jaere ten over staen vande heeren commissarien Aijlva, ende Grovestins opde vijff deele dijcken gevallen a 24 £ * 2678 p. 132v * 3205
1662-01-00 * Dr. Heronimus de Blauw ter saecke salarien bij hem in verscheiden saecken tegens Geiske Allerts ab Anskema ende het Landt te laste comende is verdient, volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 99 £ -12 * 2678 p. 132v * 3206
1662-01-00 * Mr. Allert Stellingwerff ter saecke geleverde twaliff historien bij de heere agent Aitsma uijtgegeven sijnde 't sevende deel ijder tegen 9 £, alsoo te samen volgens liquidatie vande heeren reeckenmeesters 108 £ * 2678 p. 132v * 3207
1662-01-00 * Aitsma * 2678 p. 132v * 3208
1662-01-00 * D. van Ruijven voor een jaer diensten en correspondentie vervallen den 24en augusti 1661 700 £ * 2678 p. 132v * 3209
1662-01-00 * De heeren commissarien Aijlva ende Grovestins voor ordinaris vacatien opde vijff deele dijcken ende Maccumer wercken wegens verleden jaere te samen ordonnantie tot 200 £ * 2678 p. 132v * 3210
1662-01-00 * Grovestins * 2678 p. 132v * 3211
1662-01-00 * Dnus. Abrahamis Tammeri Poutsma ter saecke eenige expensen tot reparatie aende pastorie huijsinge ende kerck op Hasckerdijcken gedaen volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 87 £ -2 * 2678 p. 132v * 3212
1662-01-00 * Jacobus Meilsma secretaris vande vijff deele dijcken ter saecke verschotene penningen bij hem uijtgeleit tot reparatien aende zijl tot Harlingen mitsgaders aende beide zijllen tot Maccum in den voorleden jaere monterende ter somma van 2239 £ -9-0 * 2678 p. 133 * 3213
1662-01-00 * Acte aen Michiels Corbet voor copien ende diensten aende Lands historieschrijver gelevert en gedaen 88 £ 16 st * 2678 p. 133 * 3214
1662-01-00 * Claes Hans boeckverkooper van geleverde boecken, pampier, penn., inckt int tuchthuis naer specificatie ende liquidatie 99 * 2678 p. 133 * 3215
1662-02-00 * Dnus. Henricus Domna pastor binnen Leeuwarden naer ouder gewoonte voor 't gedaene gebedt op den ordinaris landtdach voor deesen jaere a 50 £ * 2678 p. 133 * 3216
1662-02-00 * Henrij Soble coster vande Fransche kerck binnen Leeuwarden ter cause betaelde waren en arbeidslonen aende vers. kercke gedaen, volgens liquidatie inde rekencamer 148 £ -13-8 * 2678 p. 133 * 3217
1662-02-00 * D'opsichters van 't Landschaps Tucht ende Werckhuijs noch te saemen bou en 't voorige voor hun opsicht geaccordeert a 300 £ * 2678 p. 133 * 3218
1662-02-00 * Maria Lucas tot een teerpenningh vereert 6 £ * 2678 p. 133v * 3219
1662-02-00 * De vroedman Jacob Diemers cum socijs voort taxeren vant Landtschaps Tuchthuis 402 £ [Bedrag doorgehaald. In de mage: Nota. Dese post is gereformeert tot 150 £ voor al haere vordere praetensen, alsoo van de taxatie al ordonnantie hebben getrocken, ergo alhier 150 £] * 2678 p. 133v * 3220
1662-02-00 * Obbe Hansen cum socijs aannemers van 't en werckhuijs ter saecke noch eenige nae weckinge aent voorss. huijs gedaen daer voor hun is geaccordeert a 150 £ * 2678 p. 133v * 3221
1662-02-00 * Pieter Lamberts voor een jaer optekeninge der boden reisen den laesten xbris verleden verschenen tot £ 75-12-. Deselve noch voor de staet te maken van de arme gelden der xxx Grietenien, procedeert vt de middelen der consumptien ingegaen 1o Maij 1661 en alsoo voor een jaer tot £ 48-12- * 2678 p. 133v * 3222
1662-02-00 * Joannes Pieters voor leverantie van keersen onder het praedijken inde Academie kerck volgens sp[ecificatie] en liquidatie 36-19-8 * 2678 p. 133v * 3223
1662-02-00 * Wibrandus a Scamburgh cum socio, als gecommitteerde vanden dorpe Woudsend tot opbouwinge van hun nieuwe kerck vereert 150 £ * 2678 p. 133v * 3224
1662-02-00 * Jan Clasen oud soldaet tot een subsidie 6 £ * 2678 p. 134 * 3225
1662-02-00 * Birde Jacobs oud soldaet tot een subsidie 10 £ * 2678 p. 134 * 3226
1662-02-00 * De Deputaten Sijnodi ter cause een jaer subsidie tot onderhoud der praedicants weduuen eerst tot twalif hondert £ verleent ende den 15en Februarij 1661 bij de Ed. Mo. heren Staten deses Lands met gelijcken twalef hondert £ geaugmenteert, en alsoo tot voorschr. 2400 £ ord. gepasseert, 1o Novembris verleden verschenen 2400 £ * 2678 p. 134 * 3227
1662-02-00 * Eelckien Schonenburgh veert ses £ 6 £ * 2678 p. 134 * 3228
1662-02-00 * Teuntie Boeledr tot een subsidie 18 £ * 2678 p. 134 * 3229
1662-02-00 * Adam Westerman wegen een half iaer aenplacken van billetten en s'Lands placaten den laesten Januarij anni praesentis vervallen 12 £. [in marge: Nota, in futur. exh. augm.] * 2678 p. 134 * 3230
1662-02-00 * Claes Hoeckstra ter cause geleverde stoelen int Landtschaps Tuchtuis volgens sp[ecificatie] en liquidatie 400 £ * 2678 p. 134 * 3231
1662-02-00 * Reinier de Swart passementwerker van geleverde waren en arbeidslonen aldaer mede gedaen luit sp[ecificatie] en liquidatie --- * 2678 p. 134 * 3232
1662-02-00 * Albertus Swalve, ter cause geleverde kussens en waren int Landtschaps Tucht en werkhuis volgens specificatie, en liquidatie --- * 2678 p. 134v * 3233
1662-02-00 * De here secretaris Gijsbertus van Viersen tot een pulpitum 25 ggls * 2678 p. 134v * 3234
1662-02-00 * Nijcolaus Wieringa mr. Landtschaps schilder ter saecke expensen, en arbeitsloonen bij hem ten dienste vant Landt aen 't Landtschaps huijs als andersins, volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 374-0-0 * 2678 p. 134 * 3235
1662-02-00 * De heere Piebo van Doma Landtschaps advocaet ter saecke verscheidene expensen bij sijn E. verlecht in de Landts proceduiren voor den Hove gedefinieert ende alsnoch aenhangich volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 466-18-8 * 2678 p. 134v * 3236
1662-02-00 * De ingesetenen ende ledematen vande Gereformeerde Gemeente des dorps Harich tot opbouwinge van haer kercke vergunt volgens resolutie vande Ed. Mo. heren Staten vant Land de dato den 20en deses, seven hondert vijftich £ 750 £ * 2678 p. 134v * 3237
1662-02-27 # Benne Meinards opsichter vande deckhenxten wegen twee jaren tractement den 30en Martij 1662 te verschinen 600 £. [In de marge: onder tractement] * 2678 p. 135 * 3238
1662-02-00 * Ducle Obbis vt gel. oorsake 400 £. Den 15 en passato. Deselve te samen voor hare expensen tot datum dies gedaen acht hondert £ 800 £ * 2678 p. 135 * 3239
1662-02-00 * Gale Ulkes timmerman cum socijs, wegen buitenwerk aende kercke en pastorie huis tot Haskedijken, volgens sp[ecificatie] en liquidatie geaccordeert £ 142-1-8 * 2678 p. 135 * 3240
1662-03-00 * Jan Gerrijts extraordinaris boode voor eenige expensen bij hem ten dienste van 't Landt uijtgeleit a 10 £ * 2678 p. 135 * 3241
1662-03-00 * Joannes Arcerius boecke drucker binnen Franeker ter saecke geleverde boecken aende Academie, volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 219-11-0 * 2678 p. 135 * 3242
1662-03-00 * De beijde caemerboden volgens older gewoonte wegen opsicht deses Collegie 57 £ 10 st jaerl. 1e Maij vervallende doet t saemen 115 £ , boode * 2678 p. 135v * 3243
1662-03-00 * Claes Taeckes extraordinaris boode tot copinge van een nieuwe bus vereert a 32 £ * 2678 p. 135v * 3244
1662-03-00 * Arent van Arcken clercqh der Ed. Mo. heeren Staten van Vrieslandt, ter saecke ex[traordinaris] schrieffloon, bij hem ten dienste van't Landt int dubbleren van verscheidene resolutieboecken dien te soecken waeren geraect ende bij hem nu overgelevert is verdient a 234 £ * 2678 p. 135v * 3245
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Jelmer Feijkes 885-5- * 2678 p. 135v * 3246
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Gerrit IJpes 1192-6-8 * 2678 p. 135v * 3247
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Tiebbe Tietses 345-18-11 * 2678 p. 135v * 3248
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Jan Willems 345-10 * 2678 p. 135v * 3249
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Niclaes Wieringa 97-5- * 2678 p. 135v * 3250
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Juijke Doedes 257-4- * 2678 p. 135v * 3251
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Idz. Roeloffs 107-7- * 2678 p. 135v * 3252
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Sioert Ates 199-13- * 2678 p. 135v * 3253
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Alb. Swaluwe 33-15- * 2678 p. 135v * 3254
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Willem Arents 50-11- * 2678 p. 135v * 3255
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Claes Hoeckstra 15-16- * 2678 p. 135v * 3256
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Jan Jans 37-10- * 2678 p. 135v * 3257
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Siourt Eelkes 30-7- * 2678 p. 135v * 3258
1662-03-29 * Den 29 Martij 1662 hebben de ondergeschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Her..?? Jacobus 123-16- * 2678 p. 135v * 3259
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Sibrant Pijter voor loon 1110-16- * 2678 p. 135v * 3260
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Esige Doekes voor loon 502-19 * 2678 p. 135v * 3261
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Aeltje Eernstes voor aent Lant geleverde waeren 841-4-8 * 2678 p. 136 * 3262
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Ips Jochums voor aent Lant geleverde waeren 230-14-12 * 2678 p. 136 * 3263
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Dirck Metz voor aent Lant geleverde waeren 478-8- * 2678 p. 136 * 3264
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Trijntje Gerrits voor aent Lant geleverde waeren 582-4-4 * 2678 p. 136 * 3265
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Tietske Piers voor aent Lant geleverde waeren 169-15- * 2678 p. 136 * 3266
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Jacob Fungers voor aent Lant geleverde waeren 68-1- * 2678 p. 136 * 3267
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): D. Sioert Ens voor aent Lant geleverde waeren 8-6 * 2678 p. 136 * 3268
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Rinse Lieuwes voor aent Lant geleverde waeren 45-.- * 2678 p. 136 * 3269
1662-03-00 * Den 29 Martij 1662 hebben de onderschr. livranciers ende arbeijts luijden ordonnantie gesch. volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters van geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon (o.a.): Meijnsje Kres voor aent Lant geleverde waeren 52-15- * 2678 p. 136 * 3270
1662-03-00 * De samentlijcke s' Lants livranciers ende arbeitsluijden te Franeker 2300-5-. De bouwmeester Vierssen voor vacatien 103-0- * 2678 p. 136 * 3271
1662-03-00 * Aende Commijs Bastingius vereert voor extraord[inaris] diensten 100 * 2678 p. 136 * 3272
1662-03-00 * De deurwaerder Harmen Meijer tot een nieuwe staf vereert 30 £ * 2678 p. 136 * 3273
1662-03-00 * De weduwe van Pieter Dijurres van geleverde keersen volgens liquidatie 428-7- * 2678 p. 136 * 3274
1662-03-00 * Aen D. Pomp. Hollinga een vereeringe ad 25 £ * 2678 p. 136 * 3275
1662-03-00 * Aen Jan Jans voor geleverde keersen volgens liquidatie 149-10- * 2678 p. 136 * 3276
1662-04-00 * Aende clerq Arssen voor een pulpitrum volgens alder gewoonte geaccordeert 25 ggld * 2678 p. 136 * 3277
1662-04-00 * Dirck de Horn gewesene hospes inde Bentum, ter saecke verteringe tot sijnen huise gedaen volgens specificatie, en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 27 £ 10-0 * 2678 p. 136 * 3278
1662-04-00 * De here Arent van Hillema als kerckvoochd vanden dorpe Bergum, en gelastigde vande ingesetenen aldaer tot een nieuwe clock geaccordeert den 7bris 1659 volgens app. waer af op dato eerst ordonnantie is gedepescheert 300 £ * 2678 p. 136v * 3279
1662-04-00 * Rouke Broerkis voor het maken van eenige wercken inde Lemmer volgens besteck, geaccordeert dartien hondert vier, en dartich £ 1334 £ * 2678 p. 136v * 3280
1662-04-00 * Pieter Haijes canonnier een halff jaer tractament voorde opsicht vande Schants Oostmahorn, den laesten deses verscheenen a 30 £ * 2678 p. 136v * 3281
1662-04-00 * Schelte Sijtses pannebacker getrocken ordonnantie tot vijf hondert veertien £ 8 st acht penningen van geleverde steenwaren volgens specificatie en liquidatie 514-8-8 * 2678 p. 136v * 3282
1662-04-00 * Gele Vilkis timmerman op't Heeren veen van verdient loon ende geleverde materialen aende pastori ende kerk van Hasskerdijken 116 £ * 2678 p. 136v * 3283
1662-04-00 * Maijke van Beijma weduwe van de pedel Coumans vereert 12 £ * 2678 p. 136v * 3284
1662-04-00 * Birde Mathijssen tot subsidie verleent 12 £ * 2678 p. 136v * 3285
1662-04-00 * Joannes Hendrikx mr. timmerman ter saecke geleverde waeren en arbeitslonen aende praedicanten huijs en kerck tot [niet ingevuld] volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 134 £ -3-8. De heere Scheltinga voor vacatien van bovengeschr. wercken volgens specificatie en liquidatie a 72 £ 12- * 2678 p. 136v * 3286
1662-04-00 * Joannes Nicolaij clercqh vande finantie, ter saecke schrieffloon vande declaratien deser Landtschappe te copieren volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters, a 486-10- * 2678 p. 137 * 3287
1662-04-00 * Jan Boudewijns Wellens boeckedrucker te Franeker van druckloon volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 540 £ * 2678 p. 137 * 3288
1662-04-00 * Gerben Jacobs verlaets te Gerx Clooster volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters van arbeitsloon ende oncosten 8-15- * 2678 p. 137 * 3289
1662-04-00 * Tialke Cornelissen tot een subsidie vereert 10 £ * 2678 p. 137 * 3290
1662-05-00 * De here Joannes van Scheltinga tot een nieuw pulpitum £ 35-.-. De here Schelto van Rispen van gelijcke 35-.-. De here Daniel de Blocq van Scheltinga vt supra 35-.- * 2678 p. 137 * 3291
1662-05-00 * De heere Feijo van Scheltema zijlvester van Munnicke zijl, ter saecke vacatien ende expensen ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 337-10 * 2678 p. 137 * 3292
1662-05-00 * Melchior Zingel oeconimus binnen Franeker, ter saecke montcost sedert den 8en Februarij tot den 10en Maeij daer aen volgende, volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 1426-16- * 2678 p. 137 * 3293
1662-04-00 * De heere Scheltinga ende Inthiema ter saecke vacatien ende expensen vande bestede wercken inde Lemmer volgens specificatie en liquidatie a 360 £ 9- * 2678 p. 137v * 3294
1662-04-00 * Jan Pieters cum socijs, voor leijken, en verdiepen vant Diept, omtrent de Zijl tot Doccum. * 2678 p. 137v * 3295
1662-06-00 * Dirk van Ruijven, wegens sijn zoon ter cause van een jaerlijxe pensie hem geaccordeert ter tijd hij weder met een schrieversampt sal wesen gebeneficieert, en den 26en Martij verleden verschenen voor een jaer. £ 300-.- [In de marge: hier geset ende onder tractement weder, hoort in de finantie] * 2678 p. 137v * 3296
1662-06-00 * Johannes Wellens Lantschaps academie drucker tot Franequer volgens annexe specificatie der heeren rekenmeesters 424-10-8 * 2678 p. 137v * 3297
1662-06-00 * Harmen Jacob Raepsfeld over 't visiteeren van't goud ende silver in dese Prov. volgens specificatie ende liquidatie 164 * 2678 p. 137v * 3298
1662-06-00 * Mr. Jacob Tijebbes opt Heeren feen ter saecke verteringen bij de heeren Haersma ende Glinstra, als commiss. tot sijnen huijse volgens acte van affreeckeninge op't laeste gehoudene Sijnode aldaer gedaen tot 747-18- * 2678 p. 137v * 3299
1662-06-00 * De heer professor Arnoldus vereert voor't boeck Lux in Tenebris 100 £ * 2678 p. 138 * 3300
1662-06-00 * De ingesetenen van Suameer tot reparatie van hun kercke vereert 75 £ * 2678 p. 138 * 3301
1662-06-00 * Anne Wijbes cum socijs turff ende holtdaegers voor haere diensten volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 123-7-4 * 2678 p. 138 * 3302
1662-06-00 * Pibe Ubles levrancier van turff- ende brandholdt van daeraff gedaene livrancie ut supra 981-8- * 2678 p. 138 * 3303
1662-06-00 * Joh. Prijs voort aentekenen der Franse reijssen volgens older gewoonte 24 £ * 2678 p. 138 * 3304
1662-06-00 * De cepier Gerrijt Oedsis hem voor desen jaere tot copinge van ses schuijten turff geaccordeert a 84 £ * 2678 p. 138 * 3305
1662-07-00 * Aen Guij Francois zijnde van H. religie geworden vereert 35 £ * 2678 p. 138 * 3306
1662-07-00 * Aende heeren Geldorp ende Haubois ter saeke vacatien ende expensen over 't visiteeren van 's Landtschaps wercken inde Lemmer volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 200-5- * 2678 p. 138 * 3307
1662-07-00 * Aen Petrus Overnej studiosus door de heeren curatoren geaccordeert lib. art. Magisro 25 £ * 2678 p. 138v * 3308
1662-07-00 * De ses dienaers des Goddelijcken Woordts binnen Leeuwarden wegens een jaer turff geldt te samen de 1e deses verleden verschenen a 600 £ , predicant * 2678 p. 138v * 3309
1662-07-00 * Dr. Hittinga ter saecke extraor[dinaris] schrijfloon voor't Lant gedaen volgens liquidatie der heeren rekenmeesters 335 * 2678 p. 138v * 3310
1662-07-00 * Gerret Eepes mr. kistemaker van aen't Lant geleverde waeren ende verdient arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1433 £. Eesge Doekes ut supra 1150-18- * 2678 p. 138v * 3311
1662-07-00 * Een verlosde slaeff van't Bild anno 1655 vereert ende nu ordonnantie gegeven ad 50 £ * 2678 p. 138v * 3312
1662-07-00 * Petrus Marswal volgens liquidatie vande heren rekenmeesters 128-8- * 2678 p. 138v * 3313
1662-08-00 * De pastor Henricus Domna, als correspondent opt Sijnode tot Groningen 50 £ * 2678 p. 139 * 3314
1662-08-00 * Dr. Arnoldus Verhel Phil. Prof. geaccordeert voor sijn geoffereert boeck 100 £ * 2678 p. 139 * 3315
1662-08-00 * Ds. Mattheus Bauckema pastor in Oppenhuisen, als gecommiteerde op de Sijnodale vergaderinge in s Gravenhage, tot hoedinge der selver oncosten geaccordeert 160 £ * 2678 p. 139 * 3316
1662-08-00 * Berber Foockledr wonende tot Ferwert haer tot onderhout van een proeve gaende uijt Claer Camster Clooster jaerlijckx geaccordeert den 1en Maij verleden verschenen 100 £ * 2678 p. 139 * 3317
1662-08-00 * Jan Boudewijn Wellens Accademie drucker binnen Franeker, tot druckloon ten dienste vant Landt volgens annexe specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters gedaen a 444 £ * 2678 p. 139 * 3318
1662-08-00 * Petrus Overnej stud. tot Franeker geaccordeert tot sijn promotie publicq tot Magister artin boven d'geconsenteerde hondert daelers noch hondert £ alsoo te samen a 250 £ * 2678 p. 139 * 3319
1662-08-00 * De here Lands advocaet Pibo van Doma voor expensen in Lands saken volgens declaratie ende liquidatie vande heren rekenmeesters 266-19- * 2678 p. 139 * 3320
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): * 2678 p. 139v * 3321
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Sijbrandt Pijtters mr. metselaer a 1087-15-8 * 2678 p. 139v * 3322
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Tijebbe Tzijetses mr. smidt 539-15-10 * 2678 p. 139v * 3323
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Sijoerd Aetes Haeckema mr. steenhouwer 643-6-0 * 2678 p. 139v * 3324
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): De weduwe w. Ipe Jochums Landtschaps iser cramer 670-14-8 * 2678 p. 139v * 3325
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Joecke Doedes glaesmaker 248-9-0 * 2678 p. 139v * 3326
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Nijcolaus Wieringa mr. schilder 262-12-0 * 2678 p. 139v * 3327
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Dirck Metz coperslager 117-13-0 * 2678 p. 139v * 3328
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): De weduwe van Jan Willems Landts leijdecker 242-17-0 * 2678 p. 139v * 3329
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Mr. Claes Pijtters Hoeckstra 184-8-0 * 2678 p. 139v * 3330
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Idsardt Roeloffs slotmaker 151-6-0 * 2678 p. 139v * 3331
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Aeltie Eernstes weduwe van Hendrick Duijff 2155-18-0 * 2678 p. 139v * 3332
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Schelto Sijtses pannebacker 336-9-0 * 2678 p. 139v * 3333
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Jan Jansen wagemaker 35-10-0 * 2678 p. 139v * 3334
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Sijoerd Eelckes wijeldraijer 76-18-0 * 2678 p. 139v * 3335
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Tijetske Piers weduwe 126-10-0 * 2678 p. 139v * 3336
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Claes Huijberts houtcoper 1255-5-0 * 2678 p. 139v * 3337
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Willem Arents cuijper 26-15-0 * 2678 p. 139v * 3338
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Trijntie Gerrijts weduw 69-18-0 * 2678 p. 139v * 3339
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Jacob Fongers lijnslager 85-6-0 * 2678 p. 139v * 3340
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): Dirck Sijoerts Ens 44-12-0 * 2678 p. 139v * 3341
1662-08-00 * Den 5en 7bris hebben de Landtschaps bouwmeester en des selffs arbeiders en leveranciers hun ordonnantien becomen voor een halff jaer, soo volcht, den 30 en April 1662 verschenen (o.a.): De bouwmeester Jurrien van Vierssen a 133-18-0 * 2678 p. 139v * 3342
1662-08-00 * De heere Dr. Assuerus van Vierssen, ter saecke betalinge bij sijn E. inden jaere 1643 aen de deurwaerder Epo Bauckes volgens quijtantie gedaen vande 56e penningh van seeckere halue saete Landts tot Oldeholtpae, ter somma van 54 £ coomt int geheel d'ordonnantie met d'interessen a 106 £ 7-0 * 2678 p. 139v * 3343
1662-08-00 * De heeren Geldorp ende Haubois ter saecke vacatien ende expensen gevallen opde bestedinge van des Landtswercken inde Lemmer volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters, waer inne dan is gededuceert 13 £ -15- vande stuijver gelden, is d'ordonnantie tot 201 £ * 2678 p. 140 * 3344
1662-09-00 * Dirck van Ruiven voor sijn diensten, en correspondentie jaerlijcks geaccordeert, den 24en augusti verleden verschenen tot a 700 £ * 2678 p. 140 * 3345
1662-09-00 * Barber Lamberts tot een subsidie geaccordeert 20 £. Ewert Echterman oud soldaet uts. 25 £ * 2678 p. 140 * 3346
1662-09-00 * De heere Aulus van Haersma als dijckgraeff vande Leppedijck, wegens een jaer ordinaris subsidie den laesten deses verschenen a 52 £ * 2678 p. 140 * 3347
1662-09-00 * Pieter Haijes canonnier opde Schants Oostemahorn wegens een jaer tractament vande opde sicht, Allerheijligen te sullen vervallen a 30 £ * 2678 p. 140 * 3348
1662-09-00 * Mr. Sioerd Atis Haeckema Landtschaps steenhouwer ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen bij hem ten dienste vant Landt gedaen, volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters a 236 £ -5-0 * 2678 p. 140 * 3349
1662-09-00 * Bartholdus Pijter wegens gebrachte tijdinge vande Engelse vrede 20 £ * 2678 p. 140v * 3350
1662-09-00 * De fiscael Loo tot een pulpitum veraccordeert 35 £ * 2678 p. 140v * 3351
1662-09-26 # Dom. Voskuijl correspondent geweest zijnde inde Provintien Noord- ende Zuijd Holland volg. older gewoonte 50 £ * 2678 p. 140v * 3352
1662-09-00 * De heeren commissarien Geldorp ende Haubois voor vacatien ende expensen over't opneemen vant Lantschap werck inde Lemmer volgens declaratieende liquidatie der heeren reekenmeesters 207-13 * 2678 p. 140v * 3353
1662-09-00 * Aende sergeant Paulus Gresse een subsidie vereert 50 £ * 2678 p. 140v * 3354
1662-09-27 # Nicolaes à Waeza [= ASF 6021 Van der Wese, Franequerensis] voor g'offereerde thesen 24 £ * 2678 p. 140v * 3355
1662-09-00 * Melis Fockis Sijtsma geaccordeert tot voortsettinge van sine studie 18 £ * 2678 p. 140v * 3356
1662-09-00 * Auke Tiaerds tot een subsidie 12 £ * 2678 p. 140v * 3357
1662-09-00 * Henricus Petri studiosus tot Franequer tot een subsidie * 2678 p. 140v * 3358
1662-09-00 * Prof. Schotanus voor de dedicatie van sijn 2e tomi Hist. Sacrae parte 1e 200 £ * 2678 p. 140v * 3359
1662-10-00 * Joannes Nicolai Schuijringh voor een gedediceert boekje tegens de Mennisten 50 * 2678 p. 141 * 3360
1662-10-00 * Harmen Sinnes Nauta als aennemer van eenige roeden paelwerken, en kistvollinge etc. aende Saxische werken, en reparatie aende Lands zijl tot Harlingen 3050 £ en wegen eenige roeden nieugeslagen paelwerk etc. soo aende grote als cleine Maccumerzilen tot 1910 £ en alsoo te samen 4960 £ * 2678 p. 141 * 3361
1662-10-00 * Thijs Janssen korfmr. voor geleverde korven sedert den 13 en Novembris 1661 tot den 24en Octobris 1662 incluis volgens liquidatie vande heren rekenmeesters £ 133-8- * 2678 p. 141v * 3362
1662-10-00 * D. Michael Georgij pastor in IJsbrechtum cum annex. als correspondent opt Sijnode laest tot Utrecht gehouden voor fine vacatien en expensen na oider gewoonte £ 50 £ * 2678 p. 141v * 3363
1662-10-00 * De clercq Jos. v. Arsen ter saeke vacatien ende diensten inde besoignes vande 5 deelen dijken deses jaers ten overstaen vande heeren commissarien Aylva ende Grovestins gedaen naer older gewoonte 24 £ * 2678 p. 141v * 3364
1662-10-00 * Winsemio st. voor geoffereerde thesen 12- * 2678 p. 141v * 3365
1662-10-00 * And. Schuiringa st. ad idem 12- * 2678 p. 141v * 3366
1662-10-00 * Elias Soble ad idem 25- * 2678 p. 141v * 3367
1662-10-00 * Henr. Boots een subsidie 25 * 2678 p. 141v * 3368
1662-10-00 * P. Mensonis voor een dedediceert boeck geintitileert fasciculus bedenkingen verschristuijr plaetsen 25 daeler * 2678 p. 141v * 3369
1662-10-00 * Lolcke Jansen Suiderbaen geaccordeert voort ophalen en uijtleggen de zeetonnen volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters voor den jaere tot a 375 £ -9-. [in de marge: Deser verschreven opde rentemr. Beijma des seluen dito.] * 2678 p. 141v * 3370
1662-10-00 * Harmen Jacobs Raepsvelt van vacatien en expensen nopens 't visiteren vant gout en silver als keurmeester van Friesland, volgens liquidatie vande heeren reeckenmeeesters a 184 £ -0- * 2678 p. 142 * 3371
1662-11-00 * Anne Wijbis cum socijs turfdragers voor arbeidsloon volgens liquidatie £ 445-8- * 2678 p. 142 * 3372
1662-11-00 * Noch van 2 jaeren over 't schoonmaecken ende oncosten van de hepultur vande olde heere Graeve Willem * 2678 p. 142 * 3373
1662-11-00 * Mr. Hans Willigerijs ter saecke arbeitsloonen, als gelevert loodt ten dienste van 't Landt volgens declaratie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters te samen a 2789-2-8 * 2678 p. 142 * 3374
1662-11-00 * Matthias Pelckum kunstschilder wegens't schilderen nu onlangs op 't Hoff van sijn Furst Doorl. geaccordeert vande heeren commissarien a 350 £ * 2678 p. 142 * 3375
1662-12-00 * De deputaten Sijnodi geaccordeert volgens resolutie bijde heeren Staten vant Landt op dat subject van onderholdinge der praedicantens weduwen genomen jaerlijckx tot 2400 £ * 2678 p. 142 * 3376
1662-12-05 # Abram Zevers ord[inaris] bode tot ene coop van een nieuwe bus 30-10- * 2678 p. 142v * 3377
1662-12-00 * Thomas Saeckes schoolmeester tot Bergum, ter saecke expensen bij hem aen d'dam gedaen volgens liquidatie a 5-18-0 * 2678 p. 142v * 3378
1662-12-00 # De Ed. heeren Aylva ende Growestins ter saecke vacatien ende expensen over't visiteren besteden ende repareren [?] der Saxische werken ad 938-19- * 2678 p. 142v * 3379
1662-12-00 * Allert Stellingwerf van pampieren boeken etc. aent Lant gelevert volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1736-13- * 2678 p. 142v * 3380
1662-12-00 * Eesge Doeckes Landtschaps timmerman ter saecke verdiende arbeitsloonen ten dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen ad 1955 £ -19- * 2678 p. 142v * 3381
1662-12-00 * Gerrijt Ipes Landtschaps kistmaker, ter saecke geleverde waeren, en arbeitslonen ten dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen 2955 £ -15-0 * 2678 p. 142v * 3382
1662-12-00 * Joannes Nijcolai ter saecke een subsidie van xxiii weecken deur ordre van haer Ed. Mo. tot 46 £ aen juffr. Hiskia van Aijta ende aen juffr. Aefke Hachtingh 54 car. gld voor een halff jaer Allerheijligen 1662 verleden verschenen uijtmakende te samen ad 100 £ [in de marge. den 9en Januarij te sullen verschijnen] * 2678 p. 142v * 3383
1662-12-00 * Dirck de Horn gewesene hospes inde Bentum ter saecke eenige verteringen bij verscheidene gasten tot sijnen huise gedaen volgens specificatie en liquidatie ad 88 £ * 2678 p. 142v * 3384
1662-12-00 * Sibilla Lemer voor een subsidie ad 12 £ * 2678 p. 143 * 3385
1662-12-00 * Joannes Overnei in sijn sobere staet vereert zijne S;S; Minist. Cand. 30 * 2678 p. 143 * 3386
1662-12-00 * Hugo Voshus st. een subsidie van 34- * 2678 p. 143 * 3387
1662-12-00 * De pastor Stellingwerff als correspondent geweest zijnde op't Sijnode inden Briele naer older gewoonte 50 £ * 2678 p. 143 * 3388
1662-12-00 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester Generael deser Provincie van 't gout ende silver, ter saecke vacatien ende expensen over 't visiteren volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gevallen 176 £ * 2678 p. 143 * 3389
1662-12-00 * De oeconimus Melchior Zingel ter saecke tafelholdinge voor de tijdt van halff jaer, volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters tot a 1474 £ * 2678 p. 143 * 3390
1662-12-00 * Theodorus Hoen volgens older gewoonte voor sijn geoffereerde Almanacken geaccordeert ad 15 £. Hoen voorschr. voor sijn geoffereerde billandtsche voorseggers jaerlijckx geaccordeert ad 16 £ * 2678 p. 143 * 3391
1663-01-00 * Mr. Nicolaus Wieringa Landtschaps schilder ter saecke geleverde waeren en arbeitslonen bij hem ten dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters ad 1290 £ 7 st * 2678 p. 143 * 3392
1663-01-00 * Joannes Walles Lantschaps drucker volgens specificatie ende liquidatie 446-1-8 * 2678 p. 143 * 3393
1663-01-00 * Prof. Terentius voor gedediceeert boek Historia Jobi Chaldaicae 100- * 2678 p. 143 * 3394
1663-01-00 * De predicant Pithois opt Sijnode 1. te Campen 2. te Delft zijnde geweest in voorleden jaer tsamen 300 £ * 2678 p. 143 * 3395
1663-01-00 * Sioerd Atis Haeckema mr. Landtschaps steenhouwer ter saecke geleverde waeren bij hem ten dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen 934 £ -10- * 2678 p. 143 * 3396
1663-01-00 * Acte an Michiels Corbeth ordonnantie van schrieffloon voor de Histori schriever Gabbema doch tot dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 90 £ * 2678 p. 143 * 3397
1663-01-00 * Feico Wijlsma S.S. Stud. tot copinge van boeken geaccordeert 25 £ * 2678 p. 143v * 3398
1663-01-00 * De heeren Growestins ende Geldorp mette bouwmr. Vierssen over vacatien in't visiteeren van 's Lantswercken te Franeker 101-11 * 2678 p. 143v * 3399
1663-02-00 * Pieter Lamberts over't opteekenen der bode reijsen ultimo xbris vervallen 75-1-. Idem voor gemaeckte staet van armegelden over de Grietenijen uijt de consumptien 1e Maij 1662 ingegaen 48-12- * 2678 p. 143v * 3400
1663-02-00 * Wibrandus van der Werff Lantschaps apothequer over geleverde waeren opt Lantschaps blokhuis volgens specificatie ende liquidatie vande rekencamer 95-6- * 2678 p. 144 * 3401
1663-02-00 * Ds. Gellius Boetius praedicant binnen Leeuwarden naer older gewoonte voor het gedaene gebedt op t Landthuijs nae d'propositie voor deser jaere ad 50 £ * 2678 p. 144 * 3402
1663-02-00 * Gijsbertus Cnoop voor oblatie van sine theses vereert 25 £ * 2678 p. 144 * 3403
1663-02-00 * Harmannus Zulenius ad idem [voor oblatie van sine theses vereert] 25 £ * 2678 p. 144 * 3404
1663-02-00 * Ype Everts tot inkoop van een boek 24 £ * 2678 p. 144 * 3405
1663-02-00 * De Heere Joannes Scheltinga over vacatien in de proceduren voort Land ende Wijbe Gerkes 223-10- * 2678 p. 144 * 3406
1663-02-00 * De heere Doma secr. ende advocat voor expensen over proceduren voort Land gedaen 368- 18 * 2678 p. 144 * 3407
1663-02-00 * De Ed. heeren Aijlva ende Scheltinga over vacatien ende expensen over 't visiteren vande worst volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 399-16 * 2678 p. 144v * 3408
1663-02-13 # D. Joannes Jansonius pastor tot Sloten over t gedediceert boek d'Apostolische Toet(s)steen vereert 30 Rijxdalers * 2678 p. 144v * 3409
1663-02-00 * Prof. Parant over een boek vande oude ende nieuwe wijsheit 75 £ * 2678 p. 144v * 3410
1663-02-00 * De Hofmr. vande Furst. voor't jaer 1662 turffgelt 312 * 2678 p. 144v * 3411
1663-02-00 * Harmke Jans een arme vrou tot een subsidie 6 £ * 2678 p. 144v * 3412
1663-02-00 * Ennius Gerroltsma alumnus deser Provincie tot copinge van boeken vereert 30-.- * 2678 p. 144v * 3413
1663-03-00 * Meinte Mathijssen ter cause van geleverde iserwerk, volgens liquidatie 448-14-8 * 2678 p. 144v * 3414
1663-03-00 * Joannes Prijs ordinaris bode volgens older gewoonte voor 't aenteeckenen jaerlijckx der Haechsche reisen, den laesten deses verschenen ad 24 £ * 2678 p. 144v * 3415
1663-03-00 * De feengenoten ende gebuijrte van Suijder en Noorderdrachten tot een subsidie van haer schoolmeester 30 ggld * 2678 p. 144v * 3416
1663-03-00 * Sioert Eelckes wijldraeijer volgens specificatie ende liquidatie van arbeijtsloon ende geleverde waeren 50-6- * 2678 p. 145 * 3417
1663-03-00 * Jacob Teijsses timmerman reparatien aende groote zijl te Maccum volgens specificatie ende heeren rekenmeesters 52-10- * 2678 p. 145 * 3418
1663-04-00 * De beijde camer booden vanden Bos, en Vierssen voorde goede toesicht jaerlijckx van't Collegie den laestleden deses verschenen te samen ad 115 £ * 2678 p. 145 * 3419
1663-04-00 * Claes Pieters Hoextra voor diensten aent Landt * 2678 p. 145 * 3420
1663-04-00 * Pijtter Haijes canonnier op Oostmahorn wegens een halff jaer tractament voorde opsicht vande Schants ad 30 £ * 2678 p. 145 * 3421
1663-04-00 * Aen seeker persoon in Haeg voor diensten aen dese provincie gepraesteert in't balanseren vande staet van oorlogh 50 £ * 2678 p. 145v * 3422
1663-04-00 * Een surplus van lijfpensioen aende Sneekse gasthuisvoogden toegestaen wegen een innocent Floris Floris overleden ad 41-1- * 2678 p. 145v * 3423
1663-04-00 * Hans Wilgenrijs van gelevert verarbeid loodt volgens specificatie ende liquidatie 873 * 2678 p. 145v * 3424
1663-04-29 * Joannes Weme[r]j praedicant nae Cajoni [= ?] beroepen een viaticum 75 £ * 2678 p. 145v * 3425
1663-04-00 * Allert Stellingwerff van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1630-15- * 2678 p. 145v * 3426
1663-04-00 * Joannes Wellens Landschaps drucker tot Franequer wegens drukloon, volgens liquidatie 409-11-3 * 2678 p. 145v * 3427
1663-05-00 * Ewert de Horn Gewaldige Provoost, hem van't Land competerende van sijn betaelde flooren van sijn bewoonde huijsinge, volgens gewoonte 15 £ 5- * 2678 p. 145v * 3428
1663-05-00 * Gerrijt Oedsis cepier wegens't schoonmaecken van't Blockhuijs voor deser jaere ad 85 £ * 2678 p. 145v * 3429
1663-05-00 * Aeltie Eernstes weduwe van w. Hendrick Duijff ter saecke geleverde waeren bij haer ten dienste vant Landt, volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen tot ad 2213 £ 17-8 * 2678 p. 146 * 3430
1663-05-00 * Johan van Marckel burgemeester binnen Deventer ende Gerrijt Albarts Greve coopman binnen Swol, wegens s Hoffs sententie in dato den 15en Julij 1663 volgens dien van de Landtschappe competerende eerstelijck 1745 £ in een ende noch 1632 £ in een tweede, sampt naeder resolutie bij haer Ed. Mo. daer op genomen alsoo te saemen ordonnantie 3347 £ * 2678 p. 146 * 3431
1663-05-00 * Sierck Feijckes Landtschaps smidt tot Doccum ter saecke geleverde waeren bij hem ten dienste van't Landt volgens specificatie en liquidatie gedaen tot 1196 £ 5-.- * 2678 p. 146 * 3432
1663-05-00 * De commijs Sibbinga van voor't Land geh. ende gelevert volgens declaratie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 434 £ * 2678 p. 146 * 3433
1663-05-00 * De heren professoren Joachim Frencelius ende Philippus Mattheus ordonnantie getrocken tot betalinge van boecken inde here Andla auctie gecost ten dienste vant Land ter summa van £ 477-11- * 2678 p. 146v * 3434
1663-05-00 * Johannes Nicolai wegens uitgeef aen Juff. Ulenborg ende Aefke Hachtingh 82 £ * 2678 p. 146v * 3435
1663-06-00 * De hr. Feijo van Scheltema als zijlvogt van Munkezijl vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 314-16- * 2678 p. 146v * 3436
1663-06-00 * Mr. Sibrandt Pijters 's Lants metselaer van arbeijtsloon volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1978 - 11 st. Idem uts. ordonnantie getr. 1320-5- * 2678 p. 146v * 3437
1663-06-00 * Mattheas Pellecum in verminderinge van de veraccordeerde drie duisend vier hondert £ voort schilderen vande galderie in't Hof van sijn Furstl. Doorl. 1200 £ * 2678 p. 147 * 3438
1663-06-00 * Sophia Lodewijx tot een subsidie 24-.- * 2678 p. 147 * 3439
1663-06-00 * Aende heeren Aijlva, Glinstra ende Burum commissarien totte geholdene conferentien op't Strobos met die vijf steden ende landen ter saeke van't openen van't verlaet aldaer van vacatien ende expensen volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 243 £ 9 st * 2678 p. 147 * 3440
1663-06-00 * De here Gerroltsma tot een pulpitum 35 £ * 2678 p. 147 * 3441
1663-06-00 * Jan Minkes voor oncosten gevallen over t maken ende repareren vande ooster fleugel der oude zijl tot Doccum volgens liquidatie 450-16-6 * 2678 p. 147 * 3442
1663-06-00 * Mr. Tiebbe smit van geleverde waeren ende arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 757-11-8 * 2678 p. 147 * 3443
1663-06-00 * Mr. Harmen Raepsveld ter saecke visitatien in keuren van goud ende silver in dese provincie volgens specificatie ende liquidatie der heren rekenmeesters 200 £ * 2678 p. 147v * 3444
1663-06-00 * Mr. Jusse Doekes s' Lantschaps glaesemaeker van geleverde waren ende verdient arbeijtsloon volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 174-7- * 2678 p. 147v * 3445
1663-06-00 * De magistraet en kerckeraad van West [Ter] Schelling tot opbouwinge van een kerck vereert 150 £ * 2678 p. 147v * 3446
1663-06-00 * De here Feio van Scheltama, en Sioerd van Aijlva, als speciale gelastigde vande ingesetenen hunder Grietenien als reste vande subsidie tot het maken Oudwoudumerzijl 2500 £ * 2678 p. 147v * 3447
1663-06-00 * Hesselius Conradi clerq van's Lantshuijs ter saecke schrijfloon extraordinaris van staet van decharges volgens specificatie ende liquidatie der heren rekenmeesters 53-12- * 2678 p. 147v * 3448
1663-06-00 * Thomas Munckerus Theol. studiosus voor oblatie van sine Theses 25 £ * 2678 p. 148 * 3449
1663-06-00 * Sioert Aetes Haakma steenhouwer van geleverde waeren ten dienste van't Lant volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 722 £ * 2678 p. 148 * 3450
1663-06-00 * Esge Doekes van arbeitsloon ende andersins 935 * 2678 p. 148 * 3451
1663-06-00 * Gerrit Ypes van waren ende arbeitsloon volgens liquidatie op specificatie 1420-12 * 2678 p. 148 * 3452
1663-06-00 * Tijs Holwerda over verscheide conferentien ten dienste van't Land soo bij eenige heeren gedeputeerden als rekenmeesters gefallen van verteeringhe ordonnantie 104-12 * 2678 p. 148 * 3453
1663-07-00 * De heeren Aijlva ende Scheltinga gecommiteert sijnde geweest, tot het holden vande conferentien op Schiermunkoogh wegens het stellen van 't Caep aldaer melte gecomm. mette stad Groningen volgens declaratie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 268-.- * 2678 p. 148 * 3454
1663-07-00 * De heeren Aijlva ende Scheltinga gecommiteert zijnde geweest tot vercopinge vande hulten tot Ostmahorn over 't visiteren vandeselve van vacatien ende expensen volgens liquidatie der heren rekenmeesters opde declaratie 224-13- * 2678 p. 148v * 3455
1663-07-00 * Ds. Elgersma als correspondent Sijnodi Snecanae geweest zijnde opde Zuid Hollantse Sijnode inden Haeg naer older gewoonte 50 £. Idem wegens op dese reijse extraord. oncosten van vracht van schuijt ende wagens ende noch 50 £ * 2678 p. 148v * 3456
1663-07-00 * Ds. Gellius als scriba Sijnodi Snecanae volgens older gewoonte 50 £ * 2678 p. 148v * 3457
1663-07-00 * Jacob Offerbach ter saecke geleverde waren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters * 2678 p. 148v * 3458
1663-07-00 * Meinte Matthijssen van geleverde Isercramers waren ten dienste vant Land volgens specificatie en liquidatie 532-16-10 * 2678 p. 148v * 3459
1663-07-00 * De heren Scheltinga, en Rispens gecommiteert zijnde tot visitatie der Landtschaps wercken inde Lemmer wegens vacatien, en expensen over 't exerceren der voorschr. commissie gevallen, luit declaratie, en liquidatie 226-11- * 2678 p. 148v * 3460
1663-07-00 * De erggenaemen van w. de twee laestoverledene ende de tegenwordige clerquen van extraord. schrijfloon ende petitien volgens older gewoonte van anno 1653 tot 1662 volgens specificatie mitsgader rekenm. 2335-13- * 2678 p. 148v * 3461
1663-07-00 * Mattheas Pellecum wegens 't schilderen vande galerie op't Hoff van sijne Furstl. Doorl. van't tweede termijn bedragende 1200 £ * 2678 p. 149 * 3462
1663-07-00 * De heere Piebo van Doma Landtschapsadvocaat weges uijtgeschoten penningen voor advijsen en verteringe bij sijn E. inde saecke wegens 't Landt tegens Gerrijt Greve gedaen te samen ---- 31-12-0 Lisbet Jeroom ,,-6-,, * 2678 p. 149 * 3463
1663-07-00 * Rurger Martens tot meesterloon voor sijn kind vereert 12-.- * 2678 p. 149 * 3464
1663-07-00 * Hermannus Ladenius hebbende veel gess. aende concepte instruictien voor de clerquen ende andere suppoosten aen't Collegie op ordre van H.H. gecommiteerden daertoe gedesigneert volgens specificatie ende liquidatie 122-14- * 2678 p. 149 * 3465
1663-07-00 * Trijntie Vouchd harbargierse, ter saecke verteringe tot haeren huijse volgens affreeckeninge van onse heeren Commissarien op't laeste geholdene Sijnode binnen Sneeck gedaen ordonnantie tot 862-16- * 2678 p. 149 * 3466
1663-08-00 * De heeren Glinstra ende Haubois als Commissarien op't Sijnode te Sneeck geweest van vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters 175 £ * 2678 p. 149 * 3467
1663-08-00 * De cepier Gerrijt Oedsis hem jaerlijcx tot coopininge van ses schuijten turff geaccordeert 84 £ * 2678 p. 149 * 3468
1663-08-00 * Broer Boelens geadmitteerde Landtmeeter ter saecke vacatien ende expensen bij hem ten dienste vant Landt gedaen over de meetinge vande Provincie scheijdinge tusschen Frieslandt en Groningen neffens de Grietenien Opsterlandt ende Smallingerlandt; volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 215 £ * 2678 p. 149v * 3469
1663-08-00 * Adi dito aen ds. Martinus Laurman pastor tot Bergum over de gerechte helfte vande coop somma der pastorie huisinge te Bergum 220 ggld * 2678 p. 149v * 3470
1663-09-00 * Albert Swalve van geleverde war[en] etc. volgens liquidatie vande heren rekenmeesters 127-18- * 2678 p. 149v * 3471
1663-09-23 # De heere Pibo van Doma Lantsadvocaet van opsoeken der proceduren aenbreng van nodige stukken ende munimenten sampt extraordinaris diensten int evinceeren van twee saten lants tot Belcum Marsmasate genoemt groot 66 pondmaten ter profijte van't Lant volgens s'Lants resolutien ende geen geëmaneerde placaten tot een praemium 500 £ * 2678 p. 149v * 3472
1663-08-00 * Matthias Pellicum ordonnatie getrocken ter summa van duisend £ sijnde het laatste termijn van 3400 £ voor het schilderen van de nieuwe Galderie int Hof van Sijn Furstelijcken Doorl. met hem geaccordeert 1000-.- * 2678 p. 149v * 3473
1663-09-00 * Dirk van Ruijven wegens een jaar diensten, en correspondentien den 24en Aug. laast verschenen 700-.- * 2678 p. 149v * 3474
1663-09-00 * Schelte Sijtses pannebacker volgens liquidatien van geleverde steenwaren 470-18- * 2678 p. 150 * 3475
1663-09-00 * Hermannus Ladenius schrijfloon volgens specificatie ende liquidatie 48-16- * 2678 p. 150 * 3476
1663-09-00 * De bouwmeester Vierssen ter saecke vacatien ende liquidatie 48-16- * 2678 p. 150 * 3477
1663-09-00 * Eernst Duijff van geleverde waaren voort Land volgens annexe specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters 887-12- * 2678 p. 150 * 3478
1663-09-00 * Tieske Piers van geleverde waaren voort Land volgens annexe specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters 176-16- * 2678 p. 150 * 3479
1663-09-00 * Rinte Lieuwes van geleverde waaren voort Land volgens annexe specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters 64-17- * 2678 p. 150 * 3480
1663-09-00 * Willem Hijlkes van geleverde waaren voort Land volgens annexe specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters 52-4- * 2678 p. 150 * 3481
1663-09-00 * Jan Janssen van geleverde waaren voort Land volgens annexe specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters sampt arbeitsloon 41 £ 10 st * 2678 p. 150 * 3482
1663-09-00 * Meinske Cres van geleverde waaren voort Land volgens annexe specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters 77-18- * 2678 p. 150 * 3483
1663-09-00 * Claes Hoextra van geleverde waaren voort Land volgens annexe specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters 20-.- * 2678 p. 150 * 3484
1663-09-00 * Sibilla Lemmen tot een subsidie 6 £ * 2678 p. 150 * 3485
1663-09-00 * Antje Epes weduwe van geleverde waren ende arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 144-18 * 2678 p. 150 * 3486
1663-09-00 * Johannes Wellens tijpographus binnen Franequer volgens annexe specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters voor druckloonten dienste vant Landt 705 £ * 2678 p. 150 * 3487
1663-09-00 * Aen Nicolaus Videleij SS minist. Cand. vereert een subsidie 70 * 2678 p. 150 * 3488
1663-09-00 * Idzard Roelofs slotmr. wegens geleverde waren, volgens liquidatie 279-6- * 2678 p. 150v * 3489
1663-10-00 * Liske Rinnerts Landtschaps drucker van geleverde ende gedruckte biljetten, placcaeten ende anders volgens specificatie ende liquidatie der H.H. rekenmeesters 1557-15- * 2678 p. 150v * 3490
1663-10-00 * Allert Stellingwerff van geleverde waaren ende behoevten ter secretari ende andere camers volgens specificatie ende liquidatie 1392-3- * 2678 p. 150v * 3491
1663-10-00 * Jacob van Meurs plaetsnijder om deser Provincie plaeten van landen ende steden te snijden bij provisie ende omdaeraf bewijs ende reliqua te doen 400- * 2678 p. 150v * 3492
1663-10-00 * Anne Wijbes cum socijs Landtschaps turffdragers, ter saecke arbeitsloonen van't opdragen van talhout volgens recipissen en liquidatie der heeren reeckenmeesters tot 120 £ * 2678 p. 150v * 3493
1663-10-00 * Claes Aleffs coster, wegens het jaerlijcxe schoonmaecken vande bancken en kussens vande heeren inde kercken 12 £ * 2678 p. 150v * 3494
1663-10-00 * Willem Aarns cuiper, van geleverde waren volgens liquidatie vande heren rekenmeesters 73-6- * 2678 p. 150v * 3495
1663-10-00 * Johan van Arsen, wegen extraordinaris vacatien, en diensten, over de besoignes van de 5 dele dijcken voor desen lopenden jare, ten verslaan vande heren Aijlva, en Grovestins, als commissarien volgens ouder gewoonte 24 £ * 2678 p. 150v * 3496
1663-10-00 * Jarich Jansen, Tiaard Jarichs ende Jan Ennis schuitevoerders voor Sijn Furstel. Doorl. hoij na Groningen te brengen, volgens liquidatie vande heren rekenmeesters 225 £ * 2678 p. 151 * 3497
1663-10-00 * Idsard Roelifs slotmr. van geleverde waren, luit specificatie, ende liquidatie vande heren rekenmeesters 393 £ * 2678 p. 151 * 3498
1663-10-00 * Geert Beernts tot een subsidie 6 £ * 2678 p. 151 * 3499
1663-10-03 * Maria Jans tot copinge van boecken voor haar zoon Feico Wijlsma 30 £ * 2678 p. 151 * 3500
1663-10-03 * Maria Hasevoet tot een subsidie 15 £. Sijbe Pieters uts. 6 £ * 2678 p. 151 * 3501
1663-10-00 * Wigbolt Jochems wegens een half iaar huishuer Allerheiligen toecomende te vervallen 30 ggld * 2678 p. 151 * 3502
1663-10-08 * De weduwe van Ype Jochums ijsercraemer van geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 294-6- * 2678 p. 151 * 3503
1663-10-08 * Piebe Ubles schuitevoerder en Landtschaps leverancier van turff en hout, ter sake gelevert hout ten dienste vant Landt volgens recipissen, en liquidatie der heeren reeckenmeesters ad 924 £ * 2678 p. 151 * 3504
1663-10-08 * Piebe Ubles schuitevoerder en Landtschaps leverancier van turff en hout, ter sake gelevert hout ten dienste vant Landt volgens recipissen, en liquidatie der heeren reeckenmeesters ad 924 £ * 2678 p. 151 * 3504
1663-10-26 * Adam Westerman oudste extraord. boode, een halff jaer tractament, voor't aenplecken van des Landts billieten en placcaten, den laeste deses verschenen 12 £ * 2678 p. 151v * 3505
1665-11-08 * Trijntie Gerrits weduwe ter saecke geleverde lakenen ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 199-17-8 * 2679 p. 604 * 3893
1664-11-04 # D. Greidanus een honorarium van g'offereerde Instit: Phijsicis 70 £ * 2679 p. 578 * 3722
1664-04-29 * De heere Haersma als reeckenmeester tot copinge van een pulpiter 35 £ * 2679 p. 562 * 1664
1665-06-03 * Juke Doedes glaesmaeker uts: 103- * 2679 p. 594 * 1665

>> begin


1664-09-29 * Simon Gabbema, historiographus deser Landschappe wegens een half jaar tractement ultimo Octob. 1664 te vervallen 300 £ * 2679 p. 23 * 3506
1664-10-03 * Mr. Hermen Jacobs Raepsvelt 1/2 jaer tractement ultimo junius te vervallen ad 125 £ * 2679 p. 24 * 3507
1664-02-08 * De deputaten Sijnodi Snecanea wegens extraordinarie oncosten, sonder dat sulx in toecomende oijt wederom sal in consequentie worden getrocken 50 dalers * 2679 p. 556 * 3507
1664-10-07 * Cepier Oedses volgens older gewoonte een slacht best jaerlijcks geaccordeert ad 75 £ * 2679 p. 24 * 3508
1664-10-07 * Jarich Atsma wtdeler der bodelonen wegen een half iaar tractement den 19en 7bris verleden vervallen 150 £ * 2679 p. 24 * 3509
1664-10-10 * Adam Westerman oudste extraordinaris boode wegens een halff jaer tractament wegens t aenplecken der placcaten en billieten Allerheiligen te sullen vervallen 12 £ * 2679 p. 24 * 3510
1664-10-10 * Claes Claessen mr. uijrwerck maker wegens wegens een halff jaer tractament Allerheijligen te sullen vervallen a 20 £ * 2679 p. 24 * 3511
1664-10-29 * Aemelius Hup Medico Chijrurgus vant Tuchthuijs wegen een half iaar tractement ultimo deses te vervallen 250 £ * 2679 p. 24 * 3512
1664-11-11 * De deurwaerder van der Werp een halff jaer tractament Allerheiligen verleden verscheenen 75 £ * 2679 p. 24 * 3513
1664-11-11 * Engelbert Roelands voorleser en "voorsanger der Academie"kerk tot Franequer wegen een jaar tractement ultimo Octobris verleden verschenen 50 £ * 2679 p. 25 * 3514
1664-11-18 * Claes Rijckx van den Bos wegens twee maenden tractament, als Novembris en Xber te vervallen 36 £. Jacobus van Vierssen uts 36 £ * 2679 p. 25 * 3515
1664-12-22 * Hendrick Ruijsch clercq wegens deser Provincie ter Griffie van haere Ho. Mo. een vierendeel jaer tractament den laetsten deses verscheenen 400 £. Otto Viglius uts. 350 £ * 2679 p. 25 * 3516
1664-12-22 * De heere Gemmo Laes van Burmania houtvaster deser Provincie wegens een halff jaer tractament den 12en 9ber jongstleden verscheenen 375 £. De selve heer als pluijmgraeff wegens een jaer tractament den laesten 9ber verleden verschenen 175 £ * 2679 p. 25 * 3517
1665-02-11 * Peter Lamberts voor een jaar optekenen der bodereisen den 1en Januarij verleden verschenen volgens ouder gewoonte 75-12- * 2679 p. 27 * 3518
1665-02-11 * Deselve, Peter Lamberts, voor de staat der arme gelden te maken vande Grietenien deser Provincie geproceert ut de verpachtinge der consumtien Maij 1664 ingegaan 48-12- * 2679 p. 27 * 3519
1665-02-18 * Claes Rijcx van den Bos oltste caemerbode deser Collegie 2 maenden tractament ultimo Juius te vervallen 36 lib. Jacobus Vierssen mede caemerbode als voren 36 £ * 2679 p. 27 * 3520
1665-03-13 * Hendrick Ruijs clerq in haer Ho.Mo. griffie uts Juius vervallen 400-. Otto Viglius ad idem 350- * 2679 p. 28 * 3521
1665-03-13 * De oltste camerbode vanden Bos 2 maenden tractement ultimo Aprilis vervallen ende van 1/2 jaer maegdeloon 28 £ tsamen 64 £. Jacob Vierssen ad idem 64 £ * 2679 p. 28 * 3522
1665-03-16 * Jan Minckes zijlvester vande olde zijl tot Doccum een half jaer tractament den 7en deses verleden verschenen 50 £ * 2679 p. 32 * 3523
1665-04-07 * De postmeester Stiensma een halff iaer tractement Lichtmis vervallen ad 1000 £ * 2679 p. 32 * 3524
1665-04-08 * De deurwaerder Hermen Meijer sijn noch achterstalligh halfjaer tractement t welck van tevoren ende op Allerh: laestelijck was vervallen 75 £ * 2679 p. 33 * 3525
1665-04-14 * Mr. Claes Claesen een halff jaer tractament wegens t' stellen en schoonmaecken vant uijr werck int Collegie den laesten deses verscheenen 20 £ * 2679 p. 33 * 3526
1665-04-14 * Aemilius Hup Medico Chirurgus van 't Tuchthuijs, een halff jaer tractament den laesten deses verscheenen 250 £ * 2679 p. 33 * 3527
1665-06-10 * De heere houtvester Gemmo Laes van Burmania 1/2 tractement den 12 deser vervallen 375 £ * 2679 p. 33 * 3528
1665-06-23 * Sicke Brands als opsichter vande nieuwe Zijl tot Doccum wegen een jaer tractement den 25 Julij toecomende te verschinen 100 £ * 2679 p. 33 * 3529
1665-06-23 * De Haegsche postmeester Hermen Huijsinga vant brengen der Provinciale brieven vandaer op Swoll ende ook soo terugge: een jaer tractement 1e Maij vervallende 400 £ * 2679 p. 33 * 3530
1665-07-20 * Joannes Nicolaij clerqh van finantie 175 een jaer turffgeldt 42 = 217 * 2679 p. 35 * 3531
1665-07-20 * Arent van Arcken clercqh opt Landthuijs 150. Hesselus Conradi clercqh aldaer 150 * 2679 p. 35 * 3532
1665-07-20 * De oudtste camer boode Claes Rijckx twee maenden tractament den laesten Junij verleden verscheenen 36 £. Jacobus van Vierssen mede camer bode uts 36 £ * 2679 p. 35 * 3533
1665-07-20 * Jan Minckes mede opsichter vande deck hincxsten een jaer tractament den 18en deses verleden verscheenen 250 £. Schelte Sijtses uts 250 £. Doeckle Obbes uts doch verscheenen den laesten Martij verleeden 250 £ * 2679 p. 35 * 3534
1665-07-20 * Jan Minckes mede opsichter vande deckhincxsten een jaer tractament den 18en deses verleden verscheenen 250 £. Schelte Sijtses uts 250 £. Doeckle Obbes uts doch verscheenen den laesten Martij verleeden 250 £ * 2679 p. 35 * 3535
1665-08-05 * De camerbode Claes Rijx 2 maenden tractement ultimo Juius vervallen 36 £. Jacobus Vierssen uts 36 £ * 2679 p. 36 * 3535
1663-10-19 * De ingesetenen vanden dorpe Harich, tot een subsidie van nieuwe glasen in haer kerk 36 £ * 2679 p. 547 * 3536
1663-10-19 * Luitien Douwis cum sorore, tot een subsidie 75 £ * 2679 p. 547 * 3537
1663-10-19 # Horatius Ferff ter saecke diensten aen 't Land op ordre van desen Collegie gedaen in 't schrijven van veele stucken 60 £ * 2679 p. 547 * 3538
1663-10-21 * De here Oeno van Grovestins, Joannes van Scheltinga, ende Schelto van Rispens, benevens 'd Landschaps bouwmr. ter causa van vacatien, en expensen over de visitatie van 's Landschaps werken tot Franequer, volgens liquidatie 183-14- * 2679 p. 547 * 3539
1665-11-09 * Mr. Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael vant gout, en silver deser Provincie, ter sake vacatien ende expensen bij hem int visiteren gedaen volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 184 £ * 2679 p. 547 * 3540
1665-11-10 * De heren Douve van Aijlva, en Oene van Grovestins ter oorsake van ordinaris vacatien opde vijf dele dijcken en Maccummer wercken te samen 200 £ * 2679 p. 547 * 3541
1665-11-11 * Roucke Broerckes ter sake arbeitsloonen; geleverde materialen ende 't maecken van dien, aen des Landtschaps wercken in de Lemmer, volgens verclaringe van de heeren commiss. ordonnantie tot 739 £ * 2679 p. 548 * 3542
1663-11-12 * Claes Jelis ende Doitse Reiners tersaeke geleverde pannen aent Lantschaps tuchthuis volgens bewijsen 324 * 2679 p. 548 * 3543
1663-11-12 # Jacobus Vomelius pastor t'Oltwolde wegens inundatie sijner landen ende gedaene reparatie a 450 * 2679 p. 548 * 3544
1664-05-27 * De bode Sijtse Gravius voor een reise met geld na het leger voor Diler Schanse volgens liquidatie etc; 13-18- * 2679 p. 563 * 3544
1663-11-12 * Eelckien Douwes wedu van Thijs Jansen Corffmaker ter saecke geleverde corwen ten dienste vant Landt volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters 134-5- * 2679 p. 548 * 3545
1663-11-13 * Hermen Sinnes Nauta ter saecke aengenomen ende voltrokken Lantschapswerck te Staveren ende Maccum * 2679 p. 548 * 3546
1663-11-13 * Dns. Meiero pastor tot Herbeium als correspondent op't Noord Hollantse synode nae older gewoonte 50. Idem van extraordinaris moeite op dese reise 50 * 2679 p. 548 * 3547
1663-11-13 * Matt: Lauerman voor oncosten aen sLants pastorij te Bergum gedaen volgens specificatie ende liquidatie der heren rekenmeesters 174 £ * 2679 p. 548 * 3548
1663-11-13 * Joannes Nicolaij clercqh vande financie, ter saecke uijtgeleijde penn. ten dienste vant Landt aen eenen Juffr. Hiskia van Ulenborch, ende Aefke Hachtingh te samen 122 £ * 2679 p. 549 * 3549
1663-11-14 * De heeren commissarien Scheltinga ende Rispens ter saecke vacatien ende expensen gevallen over d'opneminge van des Landtschaps wercken inde Lemmer, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 255 £ 16-0 * 2679 p. 549 * 3550
1663-11-13 * Nicolaus Wieringa mr.Landschaps schilder, ter saecke geleverde waren en arbeitsloonen bij hem ten dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen tot 1352 £ 19- * 2679 p. 549 * 3551
1663-11-18 * Joannes Pijters van geleverde keersen an de academije te Franeker 175-15 * 2679 p. 549 * 3552
1663-11-19 * Magdalena Samuels van verdient loon aent land volgens specificatie ende liquidatie 180- * 2679 p. 549 * 3553
1663-11-19 * Alb. Swaluwe van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 285-9. Trijntje Gerrits wed. van geleverde waeren uts. 100-8- * 2679 p. 549 * 3554
1663-11-20 * Jan Jansen wagenmeester wegens arbeidsloon, en geleverde waren volgens liquidatie 22-10- * 2679 p. 549 * 3555
1663-11-20 * Ritske Freerckx ende Jan Feijckes cum socijs gewesene pachters vande gemalen tot Doccum, en Menaldum cum annexis haer geremitteert voor verscheidene oncosten, en ongelegentheden daer in geleden volgens resolutie van den 2 8bris 1663 ordonnantie 630-.- * 2679 p. 549 * 3556
1663-11-20 * Mr. Sijoerd Atis Haeckema Landtschaps steenhouwer ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen bij hem ten dienste vant Landt volgens declaratie en ;iquidatie gedaen 1093 £-10- * 2679 p. 550 * 3557
0000-11-20 * Jan Minckes zijlvester van Olde Zijl tot Doccum ter sake arbeitsloonenbij hem ten dienste vant Landt verlecht, over t uijtnemen, repareren, en maecken van floed deuren en aemgaten in voorschreven zijl volgens liquidatie ad 142 £ 0-8 * 2679 p. 550 * 3558
1663-11-20 * De binnenvoogd Joris Joris van Nuis wegens costgeld van sieken, en geleverde gereedschappen volgens specificatie en liquidatie 150 - - * 2679 p. 550 * 3559
1663-11-20 * De heren Douwe van Aijlva, en Oeno van Grovestins, als gecommiteerden tot de visitatie, bestedinge, en opneminge der Garfischer, en andere Landswercken tot Harlingen en Maccum wegen vacatien en expensen, over den exercitie der voorschreven commisssie gevallen volgens declaratie en liquidatie 688 £ -15 * 2679 p. 550 * 3560
1663-11-20 * Igram van Achlum deurwaerder ter saecke vacatien ende expensen over t exerceren van sijn commiss: inde huisinge vande collecteur Hendrick vander Gracht volgens liquidatie gedaen 158 £-2- * 2679 p. 550 * 3561
1663-11-21 * Anne Wijbes voor geleverde turf aan Bergumerdam volgens specificatie en liquidatie 38-.- * 2679 p. 551 * 3562
1663-11-21 * Magd: Samuels ter saecke geleverde waeren ende arbeitsloon volgens specif: ende liq: 361 £ * 2679 p. 551 * 3563
1663-11-21 * Aarnt van Arken clercq van de Staten vant Land ter cause van schrijfloon voor dit Collegie 126-.- * 2679 p. 551 * 3564
1663-11-21 * Sibrant Peters van arbeitsloon volgens liq: der heren rekenmeesters 888-6 * 2679 p. 551 * 3565
1663-11-21 * Samuel de Grau als correspondent opt laast gehoudene Sijnodus ultra jectinae 50 £ * 2679 p. 551 * 3566
1663-11-21 * Anne Wijbes cum socijs ter saecke turff draeghen volgens specificatie der heeren rekenmeesters 329-19 * 2679 p. 551 * 3567
1663-11-21 # De heere Feijo van Scheltema als zijlvester van Munckezijl van reparatiekosten volgens specificatie ende liquidatie 1437-18-8 * 2679 p. 551 * 3568
1663-11-21 * Trijntje Gerrits van geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie 205 £-19 * 2679 p. 551 * 3569
1663-11-21 * Igram van Achlum deurwaerder ter saecke vacatien ende expensen op seeckere secreeterers ten dienste vant Landt naer Amsterdam verlecht volgens liquidatie 60 £-13-0 * 2679 p. 551 * 3570
1663-11-24 * Obias Nauta van een gedediceert boek 40- * 2679 p. 552 * 3571
1663-11-28 * De extraord: bode Abraham Hansen tot een nieuwe bus vereert 32-10 * 2679 p. 552 * 3572
1663-12-18 * Mr. Eesge Doeckes ter saecke arbeitsloonen als timmeragien aent Landt verdient volgens annexe declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters ad 558-6- * 2679 p. 552 * 3573
1663-12-18 * Gerrijt IJpes mr. Landtschaps kistmaker, ter saecke arbeitsloonen, en geleverde waeren ten dienste vant Landt gedaen volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 603-9- * 2679 p. 552 * 3574
1663-12-18 * Jan Jansen wagemeester van waaren ende arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 56- * 2679 p. 552 * 3575
1663-12-18 * Sijtse Gravius voor een nieuw bus 32 £ * 2679 p. 552 * 3576
1663-12-18 * De hofmeester van S.F. Doorl: wegens een jaer turfgeld 312 £ , hofmeester * 2679 p. 552 * 3577
1663-12-18 * D.Joh: Stonebrinck gedeput: bursarius een jaer subsidie voor den praedicant wed: volgens Lants resolutie ende nae gewoonte Alderh: vervallen 2400 * 2679 p. 552 * 3578
1663-12-18 * D.Pitsois zijnde opt Sijnode te Maestricht geweest wegens gewoonte 150 £ * 2679 p. 552 * 3579
1663-12-18 * Douwe Reinalda stadsroeper, ende Adam Reiners tamboer: geaccordeert over 't uijtroepen van verbeteringe vant servis geldt der nieuwe ingecomene soldatesque a 24 £ * 2679 p. 553 * 3581
1663-12-18 * Dirk Sioerds Ens wegen wegen geleverde frangien en andersins volgens specificatie en liquidatie 121-12-. * 2679 p. 553 * 3582
1663-12-21 * Willem Aarns cuiper van waren luit spec: en liquidatie 141-8 * 2679 p. 553 * 3583
1663-12-22 * Dirk van Ruiven * 2679 p. 553 * 3584
1663-12-22 * De deurwaerder Wijbrandus Heems: ter saecke vacatien ende expensen bij ten dienste vant Landt verdient a 83 £-18- * 2679 p. 553 * 3585
1663-12-18 # Theod: Hoen voor sijn geoffereerde nieuwe gepractiseerde almanak 15-. Eidem [aan dezelfde] voor sijn groot billantse almanak 16- * 2679 p. 553 * 3586
1663-12-23 * De apothecker van der Werff voor geleverde waeren volgens specificatie: ende liquidatie 86-8 * 2679 p. 553 * 3587
1663-12-23 * Idzard Roelofs slotmaker uts: 163-12- * 2679 p. 553 * 3588
1663-12-31 * Lena Pieters vereert 10 £ * 2679 p. 554 * 3589
1663-12-31 * Mr. Allert Stellingwerff geaccordeert, voor sijn geleverd boeck genaemt contemplationes Siones van Joseph Halms ordonnantie tot 288 £ * 2679 p. 554 * 3590
1664-01-05 * Hermen Jacob Raepsfeld mr. Goutsmit als keurmeester generael vant silver volgens specif: ende liquidatie 194 £ * 2679 p. 554 * 3591
1664-01-09 * Piebe Ubles Landtschaps leverancier van turff en hout ter saecke sijn sijn geleverde turff voor desen verleden jaere soo opt Landtshuijs, Collegie ende Academie als elders volgens specif: en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1423 £ 8- * 2679 p. 554 * 3592
1663-01-15 * Joh: Wallens drucker te Franeker volgens specificatie ende liquidatie 319-7-3 * 2679 p. 554 * 3593
1663-01-15 * Matthias Pellicum mr. schilder toegestanden ende geaccerdeert voor buijten wercken van't schilderen op 't Hoff van sijn Furst: Doorl: ad 450 £ * 2679 p. 554 * 3594
1663-01-16 * Mr. Tijebbe Sietses ter saecke geleverde waeren en arbeits loonen ten dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen ad 760 £ -7- * 2679 p. 554 * 3595
1663-01-16 * Mr. Sijbrand Pijtters Landtschaps metselaer ter saecke uts. Ten dienste vant Landt. 864-3 * 2679 p. 554 * 3596
1664-01-16 * Pieter Buwis cum soc: wegens eenige wegens eenige gemaakte werken, en geleverde waren tot Mackum volgens specificatie en liquidatie 467-18-8 * 2679 p. 555 * 3597
1664-01-16 * Meinte Mathijssen van geleverde ijsercramers waren volgend specificatie en liquidatie 288-14-8 * 2679 p. 555 * 3598
1664-01-16 * Henrij Soble coster vande Franse kerk volgens specificatie en liquidatie van expensen ende extraordinaris diensten 41 £ * 2679 p. 555 * 3599
1664-01-20 * Jacob Fongers Oosterbaan wegens gelevert touwerk volgens specificatie en liquidatie 113-6- * 2679 p. 555 * 3600
1664-01-20 * Dirck Sioerdts Ens ter cause geleverde waren volgens specificatie en liquidatie 59-4 * 2679 p. 555 * 3601
1664-01-23 * Claas Hoextra voor reparatie van stoelen volgens specificatie en liquidatie 11-10 * 2679 p. 555 * 3602
1664-01-23 * De boumeester Vierssen ter saecke vacatien ende expensen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 155 £-5-0 * 2679 p. 555 * 3603
1664-02-02 * Claes Jans hebbende sijn smaalschip met wijnen tot Amsterdam geladen deselve hiet wel opgelevert voor sijn F: Doorl: volgens liquidatie der H: H: rekenmeesters 53 £ * 2679 p. 556 * 3604
1664-09-24 * Wijbren Reines mr. timmerman tot Oldeboorn wegens de reparatien bij hem volgens besteck en wegens buijten wercken voor desen jaere aen Nester zijls gedaen ordonnantie te samen 334 £ * 2679 p. 575 * 3604
1664-02-02 * Ds. Franc: Elgersma wegen tgebed op 't Lantshuis 50 £. Idem voor t gedediceert boek De herder Israels 100 £ * 2679 p. 556 * 3605
1664-02-08 * Melchior Singel oeconimes binnen Franeker, ter saecke tafelholdinge voorde studenten opde bourse volgens spec: en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1565-4 * 2679 p. 556 * 3606
1664-03-12 * De deputaten Synodi Snecanae wegens extraordinarie oncosten sonder dat sulx in toecomende tijt wederom sal in consequentie worden getrocken 50 daler * 2679 p. 556 * 3607
1664-02-12 * De heeren commissarien Scheltinga. ende Rispens ter saecke expensen bij haer Ed: ten dienste vant Landt verlecht, over t maecken van een nieuwe Galderie opt Hoff van sijn Furst: Doorl: volgens specificatie der heeren reeckenmeesters 145-19- * 2679 p. 556 * 3608
1664-02-24 * Sierd Jans voor sestien hondert en twaliff £ kaarsen aan het Collegie, ende France kerck gelevert, waaronder tweehondert twee ende vijftich £ begrepen sijn, die aende suppoosten volgens ouder gewoonte, ieder £ tegen ses st. volgens liquidatie 483-12- * 2679 p. 557 * 3609
1664-03-17 * Jaen Caoit Laferse een viaticum 50 ggld * 2679 p. 557 * 3610
1664-03-18 * Pijtter Haijes canonnier op Oostmahorn een halff jaer tractament voorde opsicht 1e Maij te sullen vervallen ad 30 £ * 2679 p. 557 * 3611
1664-03-18 # Dr. Henricus Nieuhusius in qlt. volgens sententie vanden Hove van 20 X. 1663 insaeke vande proceduren tusschen Wijbe Gerkes Hoptilla triumphant tegens desen Collegie 232-7 * 2679 p. 557 * 3612
1664-03-19 * De heeren commissarien Grovestins, Scheltinga ende Rispens ter saecke vacatien ende expensen gevallen over d' visitatie vande wercken tot Franeker volgens d' specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 141 £ 9-0 * 2679 p. 557 * 3613
1664-03-19 * Ate Folckerts ter saecke verteringe bij de deurwaerder Achlum over d' confinatie vande pachter Douwe Hendrickx gevallen ad 36 £ * 2679 p. 558 * 3614
1664-03-19 * Professer Terentius voor gedediceert boek 100 £ * 2679 p. 558 * 3615
1664-03-22 * Pijter Egbert ende Eekje Schonenborg een subsidie 50 £ * 2679 p. 558 * 3616
1664-03-23 # D'heere Roorda tot copinge van een pulpitrum [= lessenaar] 25 ggld * 2679 p. 558 * 3617
1664-03-23 * De here Doma wegen expensen, als Lands advocaat gedebourcheert in diverse proceduren vant Land, voor de Hove hangen[de] volgens declaratie en liquidatie, 532 £- 12- * 2679 p. 558 * 3618
1664-03-24 * Trijntje Gerrits wegens geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 128-10- * 2679 p. 558 * 3619
1664-03-24 * Magdalena Samuels uts: voor geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 186- * 2679 p. 558 * 3620
1664-03-25 * Tiebbe Tiebbis steenhouwer tot Franequer wegens arbeitsloon, en gemaakte werck luit specificatie ende liquidatie 29-13- * 2679 p. 558 * 3620
1664-03-25 * Willem Michiels metselaar tot Franequer wegens arbeitsloon ten dienste vant Land gedaan. luit liquidatie en specificatie 398-2-. Alb: Swalue ter saeke geleverde waren uts: 167-5- * 2679 p. 559 * 3621
1664-03-25 # Sioerd Janssen livrancier van keersen tot suppletie van sijn uitgegeven jongste specificatie 78-16 * 2679 p. 559 * 3622
1664-04-04 * Rinse Lieuwes van geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie 27-10- * 2679 p. 560 * 3622
1664-03-26 * Antje Epes ter saeke geleverde waeren van leijdecken volgens spec: 1508-19-10 * 2679 p. 559 * 3623
1664-04-04 * J.J. Oosterbaen uts. [ van geleverde waaren volgens specificatie ende liq. ] 83-15-8 * 2679 p. 560 * 3623
1664-03-28 * Pijter Sijmens holtcooper tot Franeker: ende Landts leverancier: ter saecke geleverde waeren ten dienste vant landt, volgens declaratie, ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 466-6-0 * 2679 p. 559 * 3624
1664-04-06 * Joh. Prijssen wegens 't aentekenen der reijsen volgens older gewoonte uts. Martij vervallen 24 £ * 2679 p. 560 * 3624
1664-03-28 * Poppe Jacobs Landtschaps smidt uts: 263-15-8 * 2679 p. 559 * 3625
1664-04-07 # Gabriel Kutsch mede clercq deser Collegie hem voor deesen bij t Landt uijt sijn tractament wegens rest bij des selffs w: praedecesseur [= voorganger] Elgersma schuldich geweest gedefalgeert, volgens den resolutie van den 25. Martij jongstleden a 700 £ * 2679 p. 560 * 3625
1664-04-07 # Commys Bastingius vereert volgens s'Lants resolutie van den 19. Feb. 1664 100 £ * 2679 p. 560 * 3626
1664-04-08 * De clerq Kutsch ende Simon Piers deurwaerder van vacatien ende 't schrijfloon over 't inventarisereeren van 't Lants proces stucken onder d heere Doma hebbende berust volgens specificatie ende liquidatie 236- 16- * 2679 p. 560 * 3627
1664-04-08 * Meinte Matthijssen wegens ijsercramers waren, ten dienste vant Land gelevert luit specificatie, ende liquidatie 107-1-8 * 2679 p. 561 * 3628
1664-04-08 * Tiebbe Tieetses Landschaps smid wegens geleverd iserwerck ten dienste vant Land volgens specificatie en liquidatie vande heren rekenmeesters 63-19 * 2679 p. 561 * 3629
1664-04-08 * Jan Jansen wegen keersen, en olie soo opt Landschaps huis, als int Tuchthuis gelevert luit verclaringen, sampt liquidatie vande heren rekenmeesters 479-9- * 2679 p. 562 * 3630
1664-04-08 * Prof. Schotano voor opgedraeg 2de tomus Hist: Sacrae 100 £ * 2679 p. 561 * 3631
1664-04-08 * Albertus Swalve wegens geleverde dekens etc: ten dienste vant Land luit specificatie en liquidatie 302-8- * 2679 p. 561 * 3632
1664-04-08 # Berber Cocq verteert 6-..- * 2679 p. 561 * 3633
1664-04-27 # Guido Fanois L:A:M: [Franeker 25.3.1664, philos.; Leiden 1668 Med. Dr.] pro viatico een honorarium * 2679 p. 562 * 3633
1664-04-27 * Aende kerck voogden te Haskerdijken verteert tot here Epeij van een predicant 25 ggld * 2679 p. 562 * 3633
1664-04-27 * Guido Fanois L: A: M: pro viatico een honorarium 50 £ * 2679 p. 562 * 3634
1664-04-27 * Aende kerck te Haskerdijcken verteert tot Hero Epinge van een praedicant 25 ggld * 2679 p. 562 * 3635
1664-04-28 * Abr: Stiendam Minis: Cand: over 't becomen van Magisterij gradum 150 £ * 2679 p. 562 * 3636
1664-04-29 * Prof: Nicolai uijtgelijft aen juffr: Ulenberg ende Aefke Hachting 96 * 2679 p. 562 * 3637
1664-04-30 * De here Staat Generaal kan wegen tweehondert en vijf dagen vacatien anno 1663 voorgevallen 410-.- * 2679 p. 562 * 3638
1664-05-26 * Antonij Sobleni vereert 6 £ * 2679 p. 562 * 3639
1664-05-27 * Joh: Wellens als acad[emie]drucker volgens specificatie ende liquidatie 204-.- ad dito 398-6 * 2679 p. 562 * 3640
1664-05-27 * De ingesetenen van Colderwolde tot opbouwinge van hun kerk volgens resolutie vant Land 300 £ * 2679 p. 562 * 3641
1664-05-26 * Joh: Alberti pastor emeritij een honorarien van extraordinaris dienst wordende voorige ord. mede gemortificeert 315- * 2679 p. 563 * 3642
1664-05-27 * De oeconomus Melchior Singel van costgelden volgens specificatie ende liquidatie vande heren rekenmeesters 1419-12- * 2679 p. 563 * 3643
1664-05-27 * Tijs Piebes koster van oncost wegens de dimissie bij de classicale vergaderinge van deser Gellio de Bruin 97-10- * 2679 p. 563 * 3645
1664-05-27 * Tietske Piers van geleverde waaren voor t Landt volgens specificatie ende liquidatie etc: 401-8- * 2679 p. 563 * 3647
1664-05-27 * Jan Jansen wagenmeester van arbeitsloon volgens uts: 60-10- * 2679 p. 563 * 3648
1664-05-28 * De here Radbodus voor vacatien, als gecommiteerde ter vergaderinge van haar Ho: Mo: 452 £ * 2679 p. 563 * 3649
1664-05-28 * Jan Joosten soldaat verteert 15-.- * 2679 p. 563 * 3650
1664-06-07 * d' here Burum voor een pulpiter tecop 25 ggld * 2679 p. 563 * 3652
1664-06-11 # Hermen Sinnes burgemeester van reparatien aende Saxische wercken [= verdedigingswerken] volgens specificatie ende liquidatie der h. rekenmeesters 1204-6- * 2679 p. 564 * 3652
1664-06-11 * S Scheltema van tractament ende vacatien van Munckezijl 207-16- * 2679 p. 564 * 3653
1664-06-30 * Schultetus Everhardi als scriba vant laast gehoudene Sijnode tot Bolswart $ 50 * 2679 p. 564 * 3653
1664-07-02 * De Clercq A. van Arken voor ses resol: boeken te copieren op ordre van sijn Furstel: Doorl: 108- * 2679 p. 564 * 3654
1664-07-01 * De voorleser vande Franse kerck Michel Nol wegens transpoort oncosten van sijn familie 36 £ * 2679 p. 564 * 3655
1664-07-01 # Aent Haegsche Swoller posther[?] onder Huisinga volgens res: van 28. Maij een jaer briefport Maij 1664 vervallen 400 £ * 2679 p. 565 * 3656
1664-07-01 * De heeren commissarien Roorda, ende Glinstra ter saecke vacatien ende expensen opt jongst geholdene Sijnode binnen Boolswart geholden, volgens liquidatie, en declaratie 539-14- * 2679 p. 565 * 3657
1664-07-02 * Saske Rinses tot Franequer tot betalinge der cooppende van sekere camer ten dienst vant Land aande Academie tuin gecoft 215 £ * 2679 p. 565 * 3658
1664-07-12 * Prof: Terentius voor gemnasium Chaldaice vereert 50 ggld * 2679 p. 565 * 3659
1664-07-14 * Nijcolaus Wieringa mr. Landtschapsschilder ter saecke geleverde waren en arbeitsloonen, volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 544 $ * 2679 p. 565 * 3660
1664-07-15 * De plaetsnijder van het Vriese Cronijckwerck van Schotanus 1830 ende Christ: ende Bern: Schotanus van haer moeijten meten ende reisen 600- ook de drucker 260 $. 2690 * 2679 p. 568 * 3661
1664-07-14 * Olphardus Belida voor het maken van fine Sijntaxis Graeco Latina vereert 315 £ * 2679 p. 566 * 3662
1664-07-15 * Ds. Samplonius Gedeputeerde Sijnodi bursarius volgens vorige gewoonte van oncost opt Sijnodi ende kercken saeck 300 £ * 2679 p. 568 * 3663
1664-07-15 * Schelte Sijtses pannebacker ter saecke geleverde waeren bij hem ten dienste vant Landt gedaen volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 450 -11- * 2679 p. 568 * 3664
1664-07-15 * Dr.Hettinga van het dubleeren vande Staet vn oorloge volgens specificatie en liquidatie der heeren rekenmeesters 388 £ * 2679 p. 568 * 3665
1664-07-16 * Juke Doedes glaesmaeker van geleverde ende gemaekte glaesen volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 1187-11- * 2679 p. 568 * 3666
1664-07-16 * Tys Holwerda wegens verteerde cost volgens specificatie ende liquidatie der heren rekenmeesters 176-4- * 2679 p. 568 * 3667
1664-07-16 * Sibrand Piters metselaer van arbeitsloon volgens uts: * 2679 p. 568 * 3668
1664-07-16 * Dirk Metz coperslager op geleverde waren int Tuchthuijs volgens uts: 113-19. Idem uts: Ten dienste vant Land 150-9- * 2679 p. 568 * 3669
1664-05-19 * Tietke Piers voor t Land geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 79-10 * 2679 p. 569 * 3670
1664-05-21 * MeinteThys van geleverde uts. iserwaren 437-8-6 * 2679 p. 569 * 3671
1664-05-19 # Mr. Raepsfeld van't visiteer van gout ende silver in dese Provintie uts: 200-.. * 2679 p. 569 * 3672
1664-07-21 * Jan MInckes mede opsichter vande deckhinxsten ter saecke vacatien, ende expensen over 't visiteeren dies gevallen, volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 70 £ * 2679 p. 569 * 3673
1664-07-21 # Gerrijt Epis houtcoper van waren ten dienst vant Land gelevert volgens specificatie en liquidatie 1206-4-.. * 2679 p. 569 * 3674
1664-07-22 * Antje Epes wegens geleverde leijen uts: 175-69 * 2679 p. 569 * 3674
1664-07-22 * Anne Wijbes Landtschaps turff,en hout op dragers ter saecke arbeitsloonen volgens volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 149 £-4- * 2679 p. 569 * 3675
1664-07-22 * De heere Martinus Fockens ter saecke vacatien, ende expensen over de visitatie ende bestedinge vande Landtschaps werken voor desen jaere volgens declaration, en liquidatie der heeren reeckenmeesters gevallen 271 £ -17- * 2679 p. 569 * 3676
1664-07-22 * Sioerd Aetes Haakma wegens geleverde steenen ende arbeitsloon volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 191-19- * 2679 p. 570 * 3677
1664-07-22 * De heeren commissarien Scheltinga ende Rispens ter saecke vacatien, ende expensen, over de visitatie vande Landtschaps wercken inde Lemmer gevallen volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 243-3- * 2679 p. 570 * 3678
1664-07-23 * Doeckle Obbes mede opsichter vande deckhinxsten ter saecke vacatien ende expensen over 't visiteren dies gevallen volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 100 £ * 2679 p. 570 * 3679
1664-07-23 * Jorijt Lolkis wegens impost hem gecort van de Here hofmr: van de Here Stadhouder van waren tot sine huise gecoft ende vande pachters hem niet geleden, vermits de lijsten dan niet continieerden exemptie 334-5-8 * 2679 p. 570 * 3680
1664-07-23 * Sioert Aetes Haekema ende Gravius lantmeters voor haer dienst ende expensen 1800 * 2679 p. 570 * 3681
1664-07-25 * Tiebbe Tieetses Landschaps smid wegens waren, ten dienst vant Land gelevert luit specificatien, en liquidatie 499-16-8 * 2679 p. 571 * 3682
1664-07-25 * Claes Hoextra wegens stoelen, en andere waren ten dienst vant Land gelevert luit liquidatie 48 £ * 2679 p. 571 * 3683
1664-07-26 * Professor Falkenier wegens expensen ten dienst vant Land gedaan volgens specificatie en liquidatie 26 £ * 2679 p. 571 * 3684
1664-07-26 * Jacob Fongers van gelevert touwerck, volgens specificatie en liquidatie 108-3- * 2679 p. 571 * 3685
1664-08-24 * Bernardus Sijlvius als correspondent opt Sijnode van Suid Holland, laast gehouden 50-.- * 2679 p. 571 * 3686
1664-08-24 * De heren Joannes van Scheltinga, Daniel de Blockq van Scheltinga, en de heren Beijma, sampt de heren secr: Viersens, wegen vacatien ende expensen over het exerceren van deselver commissie na Nederland volgens declaratie ende liquidatie. 714-.- [ in de marge: overgesch: op Beijma] * 2679 p. 571 * 3687
1664-08-24 * Allert Stellingwerf voor de geleverde werken van Ide de Brun * 2679 p. 572 * 3688
1664-08-25 * De Landschaps fiscaal Loo wegens vacatien ende expensen volgens declarative, ende liquidatie 733 £ * 2679 p. 572 * 3689
1664-08-26 * Abraham Tammeri paestor te Haskerdijken wegens reparatie vant huijs ende kerke aldus volgens specificatie ende liquidatie 140-13- * 2679 p. 572 * 3690
1664-08-26 * De cepier Gerrijt 84 Oedsis volgens older gewoonte tot coopinge van ses schuiten turff s jaerlijckx a 84 £ * 2679 p. 572 * 3691
1664-08-26 * Wijtske Lieuwe Willems wed: wegens linnen ten dienste vant Land int Tuchthuis gelevert, volgens specificatie ende liquidatie 235-.- * 2679 p. 572 * 3691
1664-08-25 * Heren Aijlva, en Grovestins wegens diverse vacatien, en expensen ten dienste vant Land gehad, ende gedaan 541-14-8 * 2679 p. 572 * 3692
1664-08-27 * Oeconimus Melchior Singel wegens vierendeel jaar costpen der bursalen Jacobi verleden verschenen, daeronder een jaar huisgemel: ad twee en vijftich £ 12 st daaronder begrepen 1463-16 * 2679 p. 573 * 3693
1664-09-27 * Gerlof Romkis tonneboijer tot subsidie, om een bequaam schip te copen in plaats vant gene hij in dienst vant Land heft verloren 600-. * 2679 p. 573 * 3694
1664-09-01 * Joh: Wellens academi drucker wegens Schotani beschrijvinge van Frieslant volgens sijn E: verclaeringe informite vande heren rekenmeesters liquidatie 176-4 £.idem uts: wegens Schotani h: Bibliothecae hrserien 207 * 2679 p. 573 * 3695
1664-09-02 * Meinske Cres wegens geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie vande rekenmeesters 61-14-12. * 2679 p. 573 * 3696
1664-09-01 * De bouwmeester Vierssen van vacatien ende expensen uts: 136-14-.- * 2679 p. 573 * 3697
1664-09-02 * De ingesetenen vande dorpe Hemrick wegen aenbou van een klockhuis 50 £ * 2679 p. 573 * 3698
1664-09-10 * Professor Johannes Valkenier wegens expensen over het maken van een Zigil voor de Theologicae Faculteit 26 £ * 2679 p. 574 * 3698
1664-09-20 * De here Carel van Roorda Grietman over Idaerderadeel als dijkgraef vande Leppedijck ter saecke ende ten behoeve vande oncosten jaerlijcks vande Lantschap volgens older gewoonte d toegecontribueert 52 £ * 2679 p. 574 * 3699
1664-09-21 * Ds. Joannes Stonebrink als bursarius Sijnodi Snecanae fer saecke extraordinaris oncost aldaer gevallen sonder in consequentie getrocken te worden 100 £ * 2679 p. 574 * 3700
1664-09-21 * Petrus Vogelsangh pastor in Balck als correspondent tot Utrecht opt Sijnode zijnde geweest 50 £ * 2679 p. 574 * 3701
1664-09-24 * Mr. Allert Stellingwerff ter saecke geleverde waeren van papier, pennen ende enckt etc. ten dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heer reeckenmeesters 1806 £-5- * 2679 p. 574 * 3702
1664-09-24 * Johan van Arssen voor ordinaris vacatien opde 5 dele dijcken voor desen jare, ten overstaan vande heren Aijlva,en Grov[estins] 24-.- * 2679 p. 574 * 3703
1664-09-23 * Dr. Blau s lants advocat ter saecke expensen ende resp: vacatien volgens specific: ende liq: der heeren rekenmeesters 531-19-8 * 2679 p. 575 * 3705
1664-23-26 * Herman Raepsfelt ter saecke vacatien vant goud ende silver te visiteeren als keurmeester uts: 204-:- * 2679 p. 575 * 3706
1664-09-30 * De heren curatoren vande Academie tot Franequer wegens expensen verterings,en reiscosten over de introductie vande professoren Steindam, en Wubbena 397-3- * 2679 p. 575 * 3707
1664-09-03 * Claes Claessen wegens het repareeren van 't Collegie uijrwerk volgens het specfic: ende liq: der heren rekenmeesters 35 £ * 2679 p. 575 * 3708
1664-10-01 * De heeren commissarien Glinstra en Fockens tot uijtvindinge vande Limijt scheidinge, tusschen dese Provincie, en die van stadt en Lande, voor vacatien en den expensen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 484-19-0 * 2679 p. 575 * 3709
1664-10-01 * De heere Fockens als commissaris voor vacatien ende expensen verlecht, over de opneminge van des Landts bestede wercken aen Nester zijl voor desen jaere volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 115-3- * 2679 p. 576 * 3710
1664-10-17 * T. Taecama clerq vande ontvanger generael wegens vacatien expensen ende schrijfloon volgens specificatie ende liquidatie de heren rekenmeesters 87-4- * 2679 p. 576 * 3711
1664-10-07 * Aende muntemeester Valkenier ende de clerq Taecama voorschr: van vacatien ende expensen over een reis ten dienst vant Land Amste:gedaen volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 113-14- * 2679 p. 576 * 3712
1664-10-07 * Dirk Sioerds Ens wegen waren, ten dienst vant Land gelevert volgens specificatie, en liquidatie. 52-8 * 2679 p. 576 * 3713
1664-10-07 * De heere Fockens, Idema ende anderen geaependeert, over t uijt vinden van een van limijt scheidinge tusschen dese Provincie ende die van stadt en Lande, volgens declarative en liquidatie der heeren reeckenmeesters 138-17- * 2679 p. 576 * 3714
1664-10-08 * D.Kaldenbach ten dienste van des Academie bibliotheec overlecht volgens specificatie ende liquidatie der heren rekenmeesters 91-11-8 * 2679 p. 576 * 3715
1664-10-08 * Ernst Duif wegens waren dienst vant Land gelevert volgens specificatie en liquidatie 1092-11-8 * 2679 p. 577 * 3716
1664-10-08 * De schilderaer Pellecum van verdient loon opt Hoff vande heere Stadholder volgens app.te op heden 1024 £ * 2679 p. 577 * 3717
1664-10-25 * Roucke Broerckes aennemer vande Landtschaps bested wercken inde Lemmer voor sij gemaeckte wercken aldaer volgens besteck ad 1671 £ * 2679 p. 577 * 3718
1664-10-25 * De heren Aijlva, en Grovestins voor ordinaris vacatie opde vijf dele dijcken,en Maccumer wercken als commmissaris voor desen lopende jare gehad 200-.- * 2679 p. 577 * 3719
1664-11-03 * Heren Scheltinga en Rispens wegens vacation, en expensen over t'opnemen der wercken inde Lemmer 271-.- * 2679 p. 577 * 3720
1664-11-04 * Aarnt van Arcken clercq der Ed: MO: heren Staten vant Land wegen het dubbeleren van ses resolutie boecken voor w: sijn Furstelijcken doorl: 108-. * 2679 p. 577 * 3721
1664-11-04 * G Cup jurist professor een honorarium voor geoffereerde dissertationen 50 £ * 2679 p. 578 * 3723
1664-09-05 * Eelkien Douwes wed: van Tijs Jansen corfmaker van corven sedert den 6 9bris 1663 tot den1en deses volgens specificatien liquidatie gelevert 132-2- * 2679 p. 578 * 3724
1664-09-04 * Dirk van Ruijven wegen een jaer diensten hem toegelecht tot den 24en Augusti verleden 700-.- * 2679 p. 578 * 3725
1664-09-05 * Rommert Pauwels ordinaris bode tot een nieuwe busch vereert 31-10- * 2679 p. 578 * 3726
1664-09-05 * Ds. Bruinsveld als correspondent gewesen opt voorn.Sijnode 50 £ * 2679 p. 578 * 3727
1664-09-07 * Joh: Nicolai van uijtgeef aen Juff Ulenborg ende Aefke Hachtingh 112- * 2679 p. 578 * 3728
1664-09-11 * Harmen Sinnes Nauta wegen aangenomene ende gemaakte wercken soo aan de Sassische Lands zijl tot Maccum voor desen jaer 1664 * 2679 p. 579 * 3729
1664-09-11 * De schilderaer Wieringa van arbeitsloon ende geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 478-15 * 2679 p. 578 * 3730
1664-09-11 * De oeconimus Melchior Zingel wegens een vierendeel jaar cost geld van de bursalen etc: den 29 octobris laast leden incluis verschenen 1635-13- * 2679 p. 579 * 3731
1664-09-11 * Acte aan Michiels wegens schrijfloon op ordre vande Historischriever Gabbema verdient volgens specificatie ende liquidatie 49 £ * 2679 p. 579 * 3732
1664-09-11 * Dr. Vierssen eerste cooper van seeckere 14 morgen Bildlandtntot onsen laste diverse ocosten gedaen volgens specificatie ende liquidatie der heren rekenmeesters 110-2- * 2679 p. 579 * 3733
1664-09-12 * Jan Jansen wagenmr. wegen wagenmrs. waren ten dienst vant Land gelevert, volgens specificatie en liquidatie 70-10- * 2679 p. 580 * 3734
1664-09-14 * Wibe Riencx cum socijs s Lands turffdraegers volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 342-8- * 2679 p. 580 * 3735
1665-06-22 # De heere Regnerus van Andringa, wegens 't visiteren vande brugge besijden de Schouw, onder d' clockslagh van Accrum voor vacatien en expensen voor spec: etc 81 £ 4- * 2679 p. 595 * 3735
1664-09-14 * De academie drucker Wellens van druckloon ende livrantie volgens specificatie ende liquidatie 625-212 * 2679 p. 580 * 3736
1664-09-14 * Claes Jans van voor de Academie geleverde keersen uts 69-6- * 2679 p. 580 * 3737
1664-09-14 * Samuel Acronus van geleverde boeken inde academie volgens specificatie ende liquidatie uts 332-8- * 2679 p. 580 * 3738
1664-09-14 * Mr. Sioerd Atis Haeckema Landtssteenhouwer voor geleverde waeren volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 115-110- * 2679 p. 580 * 3739
1664-09-30 * De heren Aijlva, en Grovestins gecommiteerde tot de visitatie, bestedinge, en opneminge der Lands wercken tot Harlingen, en Maccum wegen vacatien, en expensen, over de exercitie der voorschreven commissie voorgevallen 818-12- * 2679 p. 580 * 3740
1664-10-01 * Ruijerd Jelmers mr. glaesmaecker tot ILst wegens t maecken, en repareeren vande Landtschaps int Choer vande kerck aldaer 150 £ * 2679 p. 581 * 3741
1664-10-02 * Geert Meijer gewesene opsichter voor dit jaer wegens sijn opsicht volgens declatatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 29 £ -18- * 2679 p. 581 * 3742
1664-12-02 # Theodorus Hoen, volgens older gewoonte voor sijn geoffereerde cleine almanacken voor desen jaere 15 £ * 2679 p. 581 * 3743
1664-10-02 * Augustinus Bruinsvelt wegens geleverde gouden doos, om't zegil hangende aan de commissie van de Here Stadhouder Prins Henrik Casimijr van Nassau daerin te leggen 430-7- * 2679 p. 581 * 3744
1664-10-07 * Abraham Rewers bij hem wegens 't Landt verschooten a 5-10-0 * 2679 p. 581 * 3745
1664-10-14 * Jacobus Vierssen camerbode ter saecke sententie geld ten tijde vande gewesene fiscael Arssen vervallen 28-2-2 * 2679 p. 581 * 3746
1664-10-18 * De Gewaldige Horn voor desen jaere bij hem uijtgeschooten wegens d'omslach vande floreen nopens sijn bewoonde huijsinge ter somma van 50 £ 1-0 * 2679 p. 581 * 3747
1665-01-29 * Horatius Jellema wegens dekens cum annexis ten dienst vant Land opt gedemolieerde Blokhuis gelevert volgens specificatie en liquidatie 2201-15 * 2679 p. 584 * 3747
1665-02-04 * Joannes Buiring van geleverde Biblia critica volgens uts: 54- * 2679 p. 584 * 3748
1665-01-10 * Wibrand Heerkes extraordinarisbode tot incoop van een bos 31-10- * 2679 p. 584 * 3749
1665-02-10 * Broer Boelens Lantmeeter over vacatienende vande over maecken vande caert op Smallingerlant volgens liquidatie ende specificatie 180-11- * 2679 p. 584 * 3750
1665-02-09 * Ds. Hachtingius hebbende 't gebed op't Lantshuis gedaen 50 £ * 2679 p. 584 * 3751
1665-02-10 * De here Grietman Bouricius; bij hem uijt te deelen aen verscheidene persoonen wegens 't feen tot Leeuwarden van Prins Maurijts, ende des selffs bagagie volgens specificatie te seamen 44-2- * 2679 p. 584 * 3752
1665-02-10 * Gellius Boetius praedicant binnen Leeuwarden voor oncosten gevallen over het drucken van de beschrijvenge van Sijn Furstelijcken Doorl: Stadhouders leven, en Godsalich overlijden, en leverancie van 300 derselver exemplaren 750 £ * 2679 p. 584 * 3753
1665-02-11 * De H: Hofmr. Vegelin vant voorleden jaer turfgelden voor s. h. Stadholder 312 £ * 2679 p. 585 * 3754
1665-02-13 * Antie Epes wedu vande leijdecker Jan Willems ter saecke arbeitsloonen, en geleverde waeren, volgens specificatie, en liquidatie der heeren reeckenmeesters voor desen Landschappe gedaen tot 119 £-6-0 * 2679 p. 585 * 3755
1665-02-13 * Jan Jansen Landts keersmaecker, ter saecke geleverde waeren en voorts uts: 113-15- * 2679 p. 585 * 3756
1665-02-14 * Piebe Ubles wegens 128 schuiten met een vierendeels turf aen 't Landt volgens recipissen, en liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1705 £-4- * 2679 p. 585 * 3757
1665-02-14 * De oeconomus Melchior Zingel, wegens sijn tafel holdinge sedert den 5 9ber 1664 tot den 28 januarij 1665 volgens verclaringen en liquidatie als vooren 1638 £ * 2679 p. 585 * 3757
1665-02-14 * Hans Willigenrijs Landts leverancier van loodt ter saecke geleverde waeren bij hem ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen. 189 £7-0 * 2679 p. 585 * 3758
1665-02-14 * Outger Clasen schouman bij Eernsumer zijl wegens 't over voeren van d' here Prins Maurijts ende des selfs bagagie geaccordeeert 60 £ * 2679 p. 585 * 3759
1665-02-15 # Pierre Le Blanc cum socio ter saecke geleverde rouwwaeren ten dienste van't Land bij d' uijtvaert van w: Sijn Genade doorluchtigen stadholder Hoochloft: mem[orie] volgens specificatie ende liquidatie der hh: rekenmeesters 1228-14 * 2679 p. 586 * 3760
1665-21-16 * De wed: Trijntie Gerrits van geleverde waeren ten dienste van 't Land volgens uts: 100-7-8- * 2679 p. 586 * 3761
1665-02-17 * Mr. Aesge Doeckes Landtstimmerman voor arbeitsloonen bij hem ten dienste vant Land gedaen sedert den 2en Maij 1664 tot den 24en octobris daeraen volgende volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters a 664-8-. De voorschreven mr. Aesge ter saecke arbeitsloonen en voorts uts. sedert den 31 en octobris 1664 tot den 28 9ber daeraen volgende ordonnantie tot 45-19-0 * 2679 p. 586 * 3762
1665-02-17 * Gerrijt Epes Landtschaps kistmaker ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen ten dienste vant Landt sedert de 1e Maij 1664 tot den laesten 8ber annis presenti vogens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 752-4-4 * 2679 p. 586 * 3764
1665-02-17 * Gerrijt Epes Landtschapskistenmaker als vooren sedert den 5en Novembris 1664 tot den 2en Xber daer aenvolgende a 53-2-8 * 2679 p. 586 * 3765
0587-02-17 * Meijnt Matjijs van geleverde iserwaren volgens uts: 265-16-14 * 2679 p. 587 * 3766
1665-02-18 * Professor Huber voor sijn gedediceerde Oratio funebris tot lof van S: H: D: Hoochl: gedachtenisse 100 ggld * 2679 p. 587 * 3767
1665-02-18 * Claes Hansen voor sijn geleverde waeren als 25 van d'praedicatien vande professor Arnoldus als mede voor 25 gedichten te samen 25 £ - 6- * 2679 p. 587 * 3768
1665-02-18 * Idzard Roeloffs Landschaps slotmaker ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen bij hem ten dienste vant Landt gedaen, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 104 £18-0 * 2679 p. 587 * 3769
1665-02-18 * Maechdale Samuels Landtschaps barduirster ter sake arbeitsloonen en geleverde waeren, voorts uts: 166 £ * 2679 p. 587 * 3770
1665-02-18 * Joh: Schotanus a Sterringa over 't becomen van Magisterij Gradum in Philosophiae 150 £ * 2679 p. 587 * 3771
1665-02-23 * Idem: Joh: Schotanus a Sterringa voor gedediceerde Carmina 50 £ * 2679 p. 587 * 3772
1665-02-24 * Dirck Metz mr. coperslager ter saecke arbeitsloonen en geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 271 £ -3-0 * 2679 p. 587 * 3773
1665-02-25 * Sijbrant Pijtters mr. Landts metselaer uts: 93-1-0 * 2679 p. 587 * 3774
1665-03-03 * Dirck Sijoerts Ens van geleverde waren ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 100-12- * 2679 p. 587 * 3775
1665-03-03 * Lolcke Jansen Zuiderbaen wegens 't maecken van twee nieuwe slachdeuren inde Olde Zijl binnen Doccom volgens besteck bijde here Aijlva Sal: ged: gemaeckt 598-10- * 2679 p. 588 * 3776
1665-05-03 * De Landts advocaet Hieronimus de Blauw ter saecke vacatien en expensen bij hem ten dienste vant Landt volgens declaratie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen 384-8-0 * 2679 p. 588 * 3777
1665-03-13 * De beijde camerboden vant huishemelen jaerlijx 1e Maij vervallende 115 £ , kamerbode * 2679 p. 588 * 3778
1665-03-13 * Pieter Pieters postellon in Bentem wegen eenige diensten 12 £ * 2679 p. 588 * 3779
1665-03-14 * Idzart Roeloffs slotmaker binnen Leeuwarden ter saecke arbeitsloonen, en geleverde waren voor,t Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 31-4- * 2679 p. 588 * 3780
1665-03-14 * Epo Dircks Landtschaps leverancier binnen Franeker van sant volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 35 £ * 2679 p. 588 * 3781
1665-03-14 * Tiebbe Tiebbes Landtschaps steenhouwer tot Franeker [uts] volgens specificatie en liquidatie 16-19-0 * 2679 p. 588 * 3782
1665-03-14 * Jacob Wijbes wieldraijer aldaer [Franeker uts] 10-0-0 * 2679 p. 588 * 3783
1665-03-14 * Poppe Jacobs smidt aldaer [Franeker] 40-19-0 * 2679 p. 588 * 3785
1665-03-14 * Rein Meus aldaer [Franeker] 59-6-12 * 2679 p. 588 * 3786
1665-03-14 * Rein Meus aldaer [Franeker] 59-6-12 * 2679 p. 588 * 3786
1665-03-14 * Pieter Tietes [aldaer uts] Franeker 51-15-4 * 2679 p. 588 * 3787
1665-03-14 * Willem Michijels metselaer [uts] 183-8-0 volgens specificatie en liquidatie 183-8-0 * 2679 p. 588 * 3788
1665-03-14 * Cornelis Claesen [uts] Franeker volgens specificatie en liquidatie 159-3-0 * 2679 p. 588 * 3789
1665-03-14 * Pijtter Sijmons de Wein [uts] Franeker 198-3-8 * 2679 p. 588 * 3790
1665-03-18 * Mr.Allert Stellingwerff Landtsleverancier van papier, pennen, enckt, etc. wegens sijn geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1589 £ -15- * 2679 p. 589 * 3791
1665-04-60 * Hotse Jellema, als binnenvoucht vant Landtschapstucht ende werckhuijs in avance en bij antecipatie toe gestaen 't 1/2 jaer tractament ingaende 1e Maij 1665 volgens het 25artl van sijn instructie de somma van 3000 £ [in de marge: NB is hondert 't bij provisie de helft vermindert * 2679 p. 589 * 3792
1665-04-08 * Schelto Sijtses wegens geleverde pannen, en estricken ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 622 £ 14-8 * 2679 p. 589 * 3793
1665-03-18 * Thijs Jansen Holwarda ter saecke verteeringe tot sijnen huise gedaen bij de heeren gecommiteerden soo van Stadt, en Lande, als van den Landtschappe Drenthe alhier gecompareerde over eenige verschillen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 96 £ * 2679 p. 589 * 3794
1665-04-08 * Mr. Tiepcke Franckena ter saecke verteringe bij eenige gecommiteerde van Groningen onlangs tot sijnen huijsinge gedaen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 96 £ * 2679 p. 589 * 3795
1665-04-20 * d' Olde secretaris Eringa ende Odolphus Fockens Eringa ter saecke vacatien en expensen bij haer verlecht, over 't visiteren vande limijt scheidinge tusschen dese Provincie en die vande stadt en lande toe gelecht volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 145-10-0 * 2679 p. 589 * 3796
1665-04-20 * Joannes Nicolaij voor 't schrijffloon vande ordonaris declaratie deser Landtschappe voor den jaere 1553 neffens d' Generaliteijt te doene, met meer andere portien volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 508-16- * 2679 p. 590 * 3797
1665-04-20 * De heere Wilhelmus Uma ter saecke vacatien ende expensen en verlecht over de reise nae Schiermunnicke oogh aengaende 't affnemen vande Caep volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 116 £ * 2679 p. 590 * 3798
0000-04-20 * Sierd Jansen leveransier van keersen en olije ter saecke van 't selue gelevert te hebben ten dienste van 't Landt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 364-13- * 2679 p. 590 * 3799
1665-04-21 * Sophia Soble van 't schoonmaken der Franse kerk 11-11- * 2679 p. 590 * 3800
1665-04-22 * Michael Piccard voor 'd geoffereerde thesen 20 £ * 2679 p. 590 * 3801
1665-04-25 * Pompeio Hollinga verteert 50 £ * 2679 p. 590 * 3802
1665-04-25 * Juff. Hania vereert elx 50 £ samen [Pomperio Hollinga] 100 £ * 2679 p. 590 * 3803
1665-04-25 * Pijtter Haijes Canonier op Oostmahorn een halff jaer tractament den laesten deses verscheenen 30 £ * 2679 p. 590 * 3804
1665-04-29 * De Furstinne douariere van Nassau volgens Lants resolutie vande 22 deses tot support vande begraefenis onkosten van W: d Heer Stadholder Ho: L: Memorie 16000 £ * 2679 p. 590 * 3804
1665-04-26 * De heren gecommiteerden tot het maken van de instructien voor de secretaris Viersen, bouwmeester, clerquen en camerboden voor vacatien en expensen over die besoignes gevallen 737-8- * 2679 p. 591 * 3805
1665-04-27 * Frans Hardomans wegens d' begraffenisse van Sijn Furst: Doorl: eers gedichten geaccordeert, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 97 £10- * 2679 p. 591 * 3806
1665-04-27 * Professor Huber vereert wegens sijn oratie funebris volgens s' Lants resolutie vande 22 dito 250 * 2679 p. 591 * 3807
1665-05-10 * Volgens vorige observantie tot incoop van een pulpiter. Heren Andringa 25 ggl, Fr. Roorda 25 ggl, ende Pieters 25 ggl. d' hh. rekenmeesters Er Baen 25 ggld ende Ghemmenich 25 ggl. * 2679 p. 591 * 3808
1665-05-10 * Tijebbe Tijetses Landts smidt, ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 675 £ 6- * 2679 p. 591 * 3809
1665-05-12 * Wiltetus Henricus praedicant tot Minnersgae als correspondent geweest sijnde naer Groningen 50 £ * 2679 p. 592 * 3810
1665-05-12 * Sixtus Brunsvelt corespondent: opt Noort Hollantse sijnde 63 £ * 2679 p. 592 * 3810
1665-05-12 * Joannes Nicolaij clerq vande finantie bij hem ten dienste vant Landt volgens gewoonte uijtgeschooten aen Hiskia van Ulenborgh ende Aefke Hachting volgens quijtantie 102 £ * 2679 p. 592 * 3810
1665-05-12 * d' heeren Grovestins ende Burum zijnde tot Franequer een reise bij prins Moritz geweest vacatien ende expensen 39-7 * 2679 p. 592 * 3812
1665-05-12 * Joris Joris van Nuis binnenvoochd int Tuchthuis voor costgeld van Egbert Willems tuchteling geduirende sijne cure van een gesneden breuk 62-11- * 2679 p. 592 * 3813
1665-05-12 * Poppo Jans vereert 12 * 2679 p. 592 * 3814
1665-05-12 * Heere Uma van vacatien ende expensen over 't inventariseer van van Groningen tot Doccum aengeholden goederen 36-5 * 2679 p. 592 * 3815
1665-05-13 # Claes Sijdses van geleverde schill 30 libra * 2679 p. 593 * 3816
1665-06-01 * Jacob Oosterbaen van gelevert touwerck volgens specificatie ende liquidatie 103-13 libra * 2679 p. 593 * 3818
1665-06-01 * De heeren Roorda en Uma als commiss. opt jongst Sijnode te Franeker van expensen vacatien volgens uts: 703-13- * 2679 p. 593 * 3819
1665-06-02 * Heren Aijlva en Grovestins wegen vacatien en expensen over visitatie van Prins Maurits van Nassau tot Franequer volgens specificatie en liquidatie 73-1-8 * 2679 p. 593 * 3820
1665-06-02 * Heren Uma int gel: oorsake wegen exercitie van sekere commissie na Surhuister Veen volgens specificatie ende liquidatie 73-1-8 * 2679 p. 593 * 3821
1665-06-01 * Joannes Bintingh Not: publi: als reste van meerder somma hem competerende vande collecteur vader Gracht geaccordeert 14 libra * 2679 p. 593 * 3823
1665-06-01 * Hertoch Jacobs van arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 57-10 * 2679 p. 593 * 3824
1665-06-02 * Balthasar Becker pastor tot Oosterlittens wegens sijn promotie als Doctor S.S. Theologiae, en dedicatie zijner disputatie Mauguralis vereert 250 libra * 2679 p. 594 * 3826
1665-06-03 * Meinte Mathijsen van ijsercramers waren volgens specificatie ende liquidatie 111-19-8 * 2679 p. 594 * 3827
1665-06-03 * Scheltema als zijlvester van Munckezijl van expensen ende andersints volgens uts: 402-15 * 2679 p. 594 * 3828
1665-06-03 * Melchior Leuwen ter saecke expensen ende dienst volgens uts: 296-10- * 2679 p. 594 * 3829
1665-05-12 * Tijs Holwerda tot incoop van turf en hout bij provisie 600 £ * 2679 p. 592 * 3830
1665-05-03 * Jan Minckes zijlvester tot Doccum, ter saercke expensen vande reparatie kercken aende Zijl hem competerende volgens specificatie en liquidatie der heren reeckenmeesters 211-£ . * 2679 p. 594 * 3830
1665-06-03 * Jan Minckes zijlvester tot Doccum, voor verscheidene reparatien aende zijl volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 211-3-0 * 2679 p. 594 * 3831
1665-06-08 * Outger Claessen Harbargier op Schouw bij Accrum, hem competerende voor 't oversetten vande Ruijterie, ende bagagie wagens in den voorleden jaer gedestineert nae Dijler Schans volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters 25 £ * 2679 p. 595 * 3832
1665-06-08 * Antie Epes Landtschaps leideckerske, ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 25 £ * 2679 p. 595 * 3833
1665-06-22 * Ds. Everhardus Borneus ende Everhardus Haesenaer predicanten tot Boolswart en op der Schingen volgens older gewoonte haer competerende elck 100 ggls voor vacatien en expensen gevallen op de geholdene Sijnode in s' Gravenhage en alsoo te saemen 200 ggls * 2679 p. 595 * 3834
1665-06-23 * De fiscael Generael van verhoor eeniger getuijg geexpendeert volgens specificatie ende liq: 184-5- , fiscaal generaal * 2679 p. 595 * 3836
1665-06-23 * Trijntie Gerrijts ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie vande heeren reeckenmeesters 80 £ * 2679 p. 595 * 3837
1665-06-23 * Valentijn Adams een jaer turffgeldt den 6 Juni verleden verscheenen 22 £ 8- * 2679 p. 595 * 3838
1665-06-23 * Nicolaus Wieringa wegens schilderen, en andersins volgens specificatie ende liquidatie 110-15-9 * 2679 p. 596 * 3839
1665-06-24 * De qlerquen Arnoldus van Arcken ende Hesselus Coenradi voor schrijffloon van verscheidene stucken aengaende het schuiten schuivers gilde tot Groningen, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 41£ 12- * 2679 p. 596 * 3840
1665-06-24 * Willem Arent Landts cuijper wegens geleverde waeren en arbeitsloonen en voorts als boven 33 £ 1- * 2679 p. 596 * 3841
1665-06-23 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmr. generael vant gout en silver, ter saecke vacatien en expensen over 't visiteren dies gevallen en voorts uts. 228 £ * 2679 p. 596 * 3842
1665-06-24 * De heren Caarl van Roorda. en Uma wegen vacatien, en expensen over de visitatie der Landschaps werken aan Muncke zijl 138-1-9 * 2679 p. 596 * 3843
1665-06-24 * Eesge Doeckes Landts timmerman voor geleverde waren, en arbeitsloonen ten dienste vant Landt volgens specificatie en liqiudatie der heeren reeckenmeesters 162-5-14 * 2679 p. 596 * 3844
1665-06-24 * Gerrijt Joes Landtschaps kistmaker uijt gelijcke orsaecke ordonnantie tot 185-5-14 * 2679 p. 596 * 3845
1665-07-13 * Mr. Tiebbe Teijtses Landschaps smidt ter saecke arbeitsloonen geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie 134 £ 5-4 * 2679 p. 597 * 3846
1665-07-13 # De professor Arnoldus wegens sijn geoffereert boeck genaemt Lux in Tenebris a 100 £ * 2679 p. 597 * 3847
1665-07-13 * De heere Regneris van Andringa onse collega ter saecke vacatien ende expensen gevallen over de bestedinge vande reparatie wercken aende brugge bij de Schouw volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 87 £ 19-0 * 2679 p. 597 * 3848
1665-07-13 * De heeren Aijlva, Glinstra, Andringa ende Boelens zijnde op de begraefenisse geweest vande Admirael Stellingwerf van vacatien ende expensen volgens uts: 294-5- * 2679 p. 597 * 3849
1665-07-15 * De heere Doma wegens sijn mueite ende expensen vande verscheijden reisen tot Groningen zijnde geweest overt schuijten schuijvers different 150 £ * 2679 p. 597 * 3850
1665-07-15 * Pier Saeckes aennemer vande reparatie wercken aende Brugge bij de Schouw onder Accrum volgens besteck 65 £ * 2679 p. 597 * 3851
1665-07-15 * Sijoerd Ates Haeckema Lands harthouwer voor arbeitsloon en geleverde waeren, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 18 £ 16-0 * 2679 p. 597 * 3852
1665-07-21 * Joris Joris van Nuijs gewesene tuchtmeester alhier, voor costpenningen van eenen Jacob Jansen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 88 £ 14- * 2679 p. 598 * 3853
1665-07-21 * Joannes Wiarda als scriba Sijnodi, inde verleden Maij maant gehouden tot Franequer voor sijne diensten 50-.- * 2679 p. 598 * 3854
1665-07-21 * Sicke Brants van reparatiewercken aande nieuwe zijl tot Doccum volgens specificatie en liquidatie 92-16-8 * 2679 p. 598 * 3855
1665-07-22 * D. Petrus Adriani als Bursarius Deputatoren Sijnodi voor derselver oncosten over kerkelijcke saeken naer vorighe ode gewoonte 300 £ * 2679 p. 598 * 3856
1665-07-28 * Heren Grovestins, F. van Roorda, Uma wegen het instellen van een instructie voor de opsichter der tonnen volgens specificatie ende liquidatie 62-18- * 2679 p. 598 * 3857
1665-07-29 * Tijs Holwerda van verteringen 's sijnent wegens 's Lants dienst gedaen volgens spec. 99-18- * 2679 p. 598 * 3858
1665-07-29 * De wedu vande Majeur Boner tot Harlingen wegens t inbrengh van balsteen, inde Sashe wercken eens voor al inden jaere 1661 50 £ * 2679 p. 598 * 3859
1665-08-01 * Samuel Rheneman voor het overbrengen vande tijdinge aangaande het arrivement vande Lieutenant Admirl.de Ruijter vereert 25 £ * 2679 p. 599 * 3860
1665-08-11 * Jacob Fongers Oosterbaen wegens geleverde waren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 47 £ 13-0 * 2679 p. 599 * 3861
1665-08-11 * Jacobius Revius als correspondent opt Sijnodus van Zuidhollant laast tot Iselstein gehouden voor sijnen vacation en expensen volgens ouder gewoonte 50 £ * 2679 p. 599 * 3862
1665-08-12 * Geert Meijer als opsichter vande reparatie wercken aende brugge, bij de Schouw onder Accrum voor sijn opsicht volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters geaccordeert 30 £-4- * 2679 p. 599 * 3863
1665-08-12 * Wed. Sipkes van geleverde waren 28 £ * 2679 p. 599 * 3864
1665-08-17 * Thijs Jansen Holwerda hospes in Benthem van verteringe gevallen tot sijnen huijse over defroijementen vande heren Gecommiteerden van Stad en Lands luit specificatie en liquidatie 600-10- * 2679 p. 599 * 3865
1665-08-17 * De heeren Glinstra ende Burum ter saecke vacatien ende expensen over de bestedinge der wercken inde Lemmer gedaen volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 296-3- * 2679 p. 600 * 3867
1665-08-18 * De cipier Gerrijt Oedses tot copinge van ses schuijten turff s' jaerlijckx volgens older gewoonte geaccordeert 84 £ * 2679 p. 600 * 3868
1665-08-18 * De here Haubois wegens penningen verschoten tot overvoeringe der Land Militie jongst ut dese Provincie na 's Lands vloot gehouden, volgens resolutie van deses 531-9- * 2679 p. 600 * 3869
1665-08-19 * Melchior Zingel oeconimus tot Franeker wegens montcosten vande studenten volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1339 £ -4- * 2679 p. 600 * 3870
1665-08-19 * Hessel Selis wegens geleverde waren int Tuchthuijs gel. volgens specificatie ende liquidatie 197-17-8 * 2679 p. 600 * 3871
1665-08-19 * Henricus Brink Theol: stud: wegen de oblatie van sijne disputatie 12 £ * 2679 p. 600 * 3872
1665-09-06 * Dirk Mets coperslager van waren ten dienst vant Land gelevert, volgens specificatie en liquidatie 29-.- * 2679 p. 601 * 3873
1665-09-07 * De here Saco Fockens tot een nieu pulpitum 35-.- * 2679 p. 601 * 3874
1665-09-09 * Here Andringa wegen vacatien en expensen opnemen der wercken aende brugge bij de Schou tot Accrum luit specificatie en liquidatie 68-10- * 2679 p. 601 * 3875
1665-09-09 * Ds. Hachtingius predicant te Lewarden als correspondent op Noorthollandse Sijnode near ouder gewoonte 50 £, sampt voor betaelde schrijfloon 6-6 st. 56-6- * 2679 p. 601 * 3876
1665-09-09 * Professor Francelius voor sijne diensten aan Furst Maurits van Nassau, en tot vergoedinge van eenige oncosten over de anatomie gedaan 315-.- * 2679 p. 601 * 3877
1665-09-23 * De heere Doma van 2 reisen expensen nae Groningen wegens schuitenschuijvers desterent aldaer volgens specificatie der heeren rekenmeesters 135-14- * 2679 p. 602 * 3878
1665-09-29 * Bartoldus Wiarda pastor te Dronrijp zijnde opde correspondentie te Dronrijp geweest 50 £ * 2679 p. 602 * 3879
1665-09-29 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael ter sake vacatien en expensen bij hem verlecht int visiteren van t gout en silver voor desen jaere volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 216 £ * 2679 p. 602 * 3880
1665-09-29 * Eernst Duijff ter saecke geleverde waeren van kalck en steen ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie uts 40 £ 16-8 * 2679 p. 602 * 3881
1665-10-10 * Willem Arents van waaren ende arbeitsloon als kuiper uts 116-12-8 * 2679 p. 602 * 3882
1665-10-10 * Fiscael Loo van een reise nae Harlingen 53 * 2679 p. 602 * 3883
1665-10-10 * Claes Hoeckstra voor een geleverde stoel volgens liquidatie 21 £ * 2679 p. 602 * 3884
1665-10-13 * Willem Jacobs Schol ter saecke zeil huijren bijde Landts metselaer voor eenige tijt ten dienste vant Landt gedaen ende gebruijct volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 80-11-0 * 2679 p. 602 * 3885
1665-10-14 * Joannes Nicolaij ter saecke verschotene penningen bij hem gedaen aen Hiskie van Ulenburgh en een andere vrouw ter somma 74 £ * 2679 p. 603 * 3886
1665-10-23 * Dr. Blau als Lants advocaet over verscheiden ongedecideerde procedur aeen expensen ende vacatien volgens specificatie ende liquidatie 321-17- * 2679 p. 603 * 3887
1665-10-27 # Tijs Holwerda bij anticipatie voor inkoop van turff en hout 600 * 2679 p. 603 * 3888
1665-09-03 # Broer Boeles landmeter op Bexterswaegh ter saecke vacatien en expensen bij hem gedaen over de limijt scheidinge tusschen dese Provincie, en die van stadt Groningen, en Ommelanden volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 127 £-14- * 2679 p. 603 * 3889
1665-11-04 * De oeconimus Melchior Zingel ter saecke tafelholdinge opde burse binnen Franeker voor de studenten volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1516 £ -14- * 2679 p. 604 * 3890
1665-11-04 * Mr. Allert Stellingwerff Landtschaps leverancier van pampier, pennen, enckt etc: ter saecke geleverde waren bij hem ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie recipissen, en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1937 £-15- * 2679 p. 604 * 3891
1665-11-08 * Mr. Allert Stellingwerff Landtschaps leverancier van pampier, pennen,enckt etc., ter saecke geleverde waren bij hem ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie recipissen, en liquidatie de heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 1937 £-15- * 2679 p. 604 * 3892
1665-11-08 * Trijntie Gerrits weduwe ter saecke geleverde lakenen ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 199-17-8 * 2679 p. 604 * 3893
1665-11-10 * Jantien Sijmen Michiels voor naegloonen int tuchthuijs geaccordeert 18 £-14 * 2679 p. 604 * 3894
1665-11-11 * Nicolaus Wieringa Landtschaps schilder ter saecke arbeits loonen, en geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 109 £-13- * 2679 p. 604 * 3895
1665-11-16 * Anne Wijbes cum socijs Landtschaps turf en hout dragers ter saecke arbeitslonen bij haer ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gedaen 53 £-7- * 2679 p. 604 * 3896
1665-11-17 * Joannes Wellens Tijpographus vande Accademie tot Franeker, ter saecke druckloonen ten dienste vant Landt sedert Maij 1665 tot den 1en 9ber daeraen volgende volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 349-12-6 * 2679 p. 605 * 3897
1665-11-20 * Gerrit IJpes 's Lantskistemaeker van geleverde waaren ende verdient arbeijtsloon volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 334-1-4 * 2679 p. 605 * 3898
1665-11-20 * Aesge Dukes 's Lants timmerman uts: 268-18- * 2679 p. 605 * 3899
1665-11-21 * Albertus Swaluwe van waaren uts: 248-9- * 2679 p. 605 * 3900
1665-11-21 * Magdalena Samuels van arbeijtsloon: 116-.- * 2679 p. 605 * 3901
1665-11-23 * Claes Pijtters Hoeckstra ter saecke geleverde waeren bij hem ten dienste vant Landt gedaen, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 62-12-0 * 2679 p. 605 * 3902
1665-11-24 * Verteeringh op 'd introductie van professor Huber den 18ende 19 7bris gevallen volgens uts: 170-13 £ * 2679 p. 605 * 3903
1665-11-24 * Tierk Pijters vande gedaene reparatie aende Lemmerse werken volgens verclaringe der heeren commissarien ende annexe bestek 440 £ * 2679 p. 606 * 3904
1665-11-25 * Dirck Metz coperslager van geleverde waeren bij hem ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie en liquidatie 248 £-12- * 2679 p. 606 * 3905
1665-11-25 * Antie Epes weduwe van Jan Willems leidecker ter saecke arbeitslonen en geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie 89 £-12- * 2679 p. 606 * 3906
1665-11-25 * Mr. Claes Claessen Landts slotmaker, voor arbeitslonen en geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie 83-16- * 2679 p. 606 * 3907
1665-12-07 * Jan Munckes zijlvester tot Doccum, de somma van 128 £ 6 st. ter saecke expensen bij hem ten dienste vant Landt uijtgeschoten voor t maken vande dam inde graght bijde Aelsumer poort, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 128 £ 6- * 2679 p. 606 * 3908
1665-12-07 * Lolcke Jansen Suiderbaen ter saecke expensen bij hem ten dienste vant Landt gedaen, tot de zeetonnen de Caep als andersins volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 146 £-15- * 2679 p. 606 * 3909
1665-12-07 * Dirck Hoen voor sijn geoffereerde almanacken volgens gewoonte 12 £ * 2679 p. 607 * 3910
1665-12-08 * De deurwaerde Epo Bauckes Rheen ter saecke expensen gevallen, over de reis near Slijckenborgh, Lemmer en Tako zijl ten dienste vant Landt, om de chargiers te insinueren d'zijllen te openen en d'uijtwateringe sijn behoorlijcken loop te geven volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 35 £ -4- * 2679 p. 607 * 3911
1665-12-09 * Claas Jansen wegens keersen inde Academie tot Franeker gelevert, volgens specificatie ende liquidatie 63 £ 6 st * 2679 p. 607 * 3912
1665-12-09 * De Commis Hittinga wegens schrijfloon en dubbeler der Staat van Oorlog volgens specificatie en liquidatie 368 £ * 2679 p. 607 * 3913
1665-12-13 * Xbris Arnoldus van Arken ende Hesselus Conradi clerquen opt Lantschapshuijs ter saeke extraordinaris schrijffloon verdient in de saeke vant different mette stad Groningen ende Drenthe overt bewaeren vant Schuijtendiep volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 19-4- * 2679 p. 607 * 3914
1665-12-13 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael vant gout en silver deser Provincie ter saecke vacatien en expensen bij gedaen over 't visiteren dies, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 180 £ * 2679 p. 608 * 3915
1665-12-13 * Melle Sijbrandts Landtschaps metselaer, ter saecke arbeitsloonen ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie 166-10- * 2679 p. 608 * 3917
1665-12-13 * Sijoerd Ates Haeckma Landtschaps harthouwer ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen volgens specificatie en liquidatie 32 £ -5- * 2679 p. 608 * 3918
1665-12-14 * Titus van Beerema ende Anthoni Wisselpenningh te seamen, de somma van 300 £ ofte een ijder int besonder hondert vijftich £, ter saecke extraordinaris schrijffloonen ten dienste vant Landt bij haer in de secretarie opt Collegie sedert den 1en 8ber tot den 10en xber1665 bij ordinaris ende extraordinaris daegelijcxe voor vallende vergaderingen ende menichvuldige besoignes van geduirige occupatien over de oorlochs, ende andere expeditien ord. ter somma van 300 £ * 2679 p. 608 * 3919
1665-12-15 * Tiebbe Tijetses mr. Landschaps smidt, ter saecke geleverde waeren, en arbeitslonen, ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 76 £-18- * 2679 p. 609 * 3920
1665-12-16 * De deurwaerder Igram van Achlum ter saecke expensen gevallen eerstelijck over de gedaene insuniatien aende resp. chargiers tot Doccum cum annexis wegens 't sluijten vande zijllen, en ten tweeden wegens 't openen van dien, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 62 £ -15- * 2679 p. 609 * 3921
1665-12-16 * Anne Wijbes cum socijs Landtschaps turffdragers wegens hun arbeitsloonen soo opt Landts huijs, Collegie als andersins volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 190 £ -8- * 2679 p. 609 * 3922
1665-12-16 * Thijs Jansen Holwerda opsichter vande Landts turf en hout, ter saecke meerder wtgave als ontvangh dien te neffens de somma van 227 £ 14 strs 12 penningen in een, ende noch 175 £ wegens sijn op oppassen voor desen jaere in een tweede also te samen ordonnantie 402-14-12 * 2679 p. 609 * 3923
1665-12-22 * Juke Doedes glaesmaker volgens specificatie uts 124-17- * 2679 p. 609 * 3924
1665-12-19 * De deurwaerder Sijmen Pieres vander Werf ter saecke expensen bij hem ten dienste vant Landt verlecht, over 't insinueren aen de zijlversters, collecteurs, en cjhargiers tot Harlingen, Wonseradeel, Barradeel, Worckum, Hindelopen, Hemelumerolfert en Stavoren, om d'zijllen te sluijten en geen varsch water te lateen uijtloopen volgens specificatie en liquidatie 35 £-6-. Wederom de selue wegens d'insinuatie als boven om de selue wegens te openen en 't water sijn kours te geven volgens specificatie en liquidatie: als vooren 29 £-19-8 * 2679 p. 610 * 3925
1665-12-22 * De heeren Glinstra ende Burum van 't opneemen der Lemmerse wercken volgens uts: 295-11- * 2679 p. 610 * 3926
1665-12-29 # Dirck Haen voor sijn geoffereerde almanacken volgens older gewoonte 15 £ [in de marge: den 26 Januarij dit vs. vermits d' andere te soecken is geraeckt] * 2679 p. 610 * 3927
1666-01-03 * Joannes Wolterus Grietman van Vredewolt in qlt. tot voldade van twee diverse taxatien de dato den 29en Novembris: verleden bij den Hove tot nadeel van dese Provincie ut gesproken te samen 349-15- * 2679 p. 610 * 3928
1666-01-05 * Jacob Oosterbaan wegen geleverd touwerk luit specificatie en liquidatie 45-17- * 2679 p. 610 * 3929
1666-01-05 * Haitse Taekes ende Seijbe Dirx vande opsicht van 's Lantschaps werken 63 £ * 2679 p. 611 * 3930
1666-01-05 * De deurwaerder Epo Bauckes Rheen wegens 't insinueeren aende zijlvesters van Taco zijl Lemmer en Slijckenburgh om de zijllen wederom te openen en also 't water sijn cours te laten loopen volgens specificatieen liquidatie der heeren reeckenmeesters 53 £ -11-0 * 2679 p. 611 * 3931
1665-01-18 * Petrus Adriani praedicant tot Goudum ende bursarius Deputatorum Sijnodi Franequeranae volgens s Lants res: ende older observantie een subsidie voor der praedicant weduwe Allerh: gevallen 1665 2400 £ * 2679 p. 611 * 3932
1666-01-18 * Lenze Pieters holtcoper in Bansterschans in qualiteijt van geleverde waren en arbeitsloonen bij hem aen 't pastoors huijs aldaer gedaen, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 456 £-3- * 2679 p. 611 * 3933
1666-01-27 * Meintske Cres van geleverde waaren volgens 22-15 * 2679 p. 611 * 3934
1666-01-27 * De heren Aijlva, en Grovestins als commissarien tot de visitatie, bestedinge, en het opnemen der wercken vande Landschappe soo tot Harlingen, als Maccum, mitsgaders der vijf dele dijcken, voor ordinar: vacatien, expensen over 't exeren der voorschreven commissie voor 200.-op jare 1665 * 2679 p. 611 * 3935
1666-02-08 * Ds. Oetsonius dienaer des Goddel. Woorts wegens het gedaene gebed tot introductie vande ord. Landtsdagh 50 £ * 2679 p. 612 * 3936
1666-02-09 * Melchior Zingel oeconimus binnen Franecker ter saecke tafelholdinge vanden 28en Octobris, tot den 31 Jan. beijde jongstleden volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1311 £ -8- * 2679 p. 612 * 3937
1666-02-13 * Den 13en Febr. 1666 hebben naegeschr. Landtschaps arbeits luijden en leveranciers ordonantie getrocken soo volcht. residerende tot Franecker * 2679 p. 612 * 3938
1665-02-15 * Adrianus Anni schoolmeester op de Gorredijck een jaer tractament, den 2en deses verleden verscheenen 30 ggld * 2679 p. 612 * 3939
1665-02-15 * De boumeester Auke Atsma ter saecke vacatien ende expensen te Fraeneker gedaen 354-9- ende van sijn bediennige de anno maeritio 500 £: t seamen 844-9- * 2679 p. 613 * 3940
1666-02-15 * Wijtske Lieuwes ter saeke aen 't Lant geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeester 164-17- * 2679 p. 613 * 3941
1666-02-15 * Jan Minckes opsichter vande Olde Zijl tot Doccum, ter saecke oncosten gevallen over 't repareeren, ende maecken vande middel deuren in de voorschr. Zijl, als andersins volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 162 £ 4-0 * 2679 p. 613 * 3942
1666-02-15 * Sijoerd Eelckes ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt bij hem gedaen volgens specificatie, en liquidatie der heeren reeckenmeesters 15 £ -17-0 * 2679 p. 613 * 3943
1666-02-16 # Francois Carré vant teijkenen vande begraeffenis van S. Furstl. Doorl. Hoochloft. Memorie voor al sijn praetensen ende extraord. diensten eens voor all 100 ggl * 2679 p. 613 * 3944
1666-02-16 * De heren Aijlva, en Grovestins wegens vacatien, en expensen over de diverse visitatien, bestedinge, en opnemen der Landschaps wercken soo tot Harlingen, als Mackum voor de jare 1665 891-17- * 2679 p. 613 * 3945
1666-02-17 * De Burgemr. Harmen Sinnes Nauta wegen de gemaakte Landschaps wercken soo tot Harlingen als Maccum voor den jare 1665 volgens besteck, en acte van opneminge 2858-0 * 2679 p. 614 * 3946
1666-02-17 * Schelto Sijtses Landtschaps leverancier, ter saecke geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 118-5-8 * 2679 p. 614 * 3947
1666-02-15 * De heere Tinco Andringa ter saecke inkoop van een pulpiter 25 ggl * 2679 p. 614 * 3948
0000-02-20 * Wouter Hutses geaccordeert voor 't bestellen van twee Mishiven naer wijnschooten off daer omtrent 10 £ * 2679 p. 614 * 3950
1666-03-01 * De samentlijcke klokluijders der stede Leuwaerden over 't afsterven van wijlen sijne F: Doorluchtige Stadholder Hoochl: memorie 577 £ * 2679 p. 614 * 3951
1666-04-26 * Den 26 Aprilis desen herschreven ende die vande 1 Martij te soeken zijnde gebracht verklaert bij 't wederom vinden voor geroijeert te te sel: * 2679 p. 614 * 3952
1666-03-02 * Hans Hendrickx Landtschaps smidt tot Franeker: ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters * 2679 p. 615 * 3953
1666-03-02 * Arnoldus Bus Landts leverancier ter saecke ut. 81- 13- * 2679 p. 615 * 3953
1666-03-02 * Auke Joannes Landts slotmaker ter saecke uts. 33-12- * 2679 p. 615 * 3954
1666-03-15 * De erfgenamen van w: Geertruid Geldorpius de summa van acht hondert £ tot voldade, en uilossinge van sekere obligatie de dato den 17en Septembris 1627 tot laste van desen Landschappe, en profijte van voorschr. Geertruid Geldorpius bij den w: Ontvanger Generaal Jan van Bootsma gepasseert, sijnde vier hondert £ capitaal en van den jare 16630 de interessen daarop te quade tegens seven per cento en also alterum tantum 800 £ * 2679 p. 615 * 3955
1666-03-29 * Jan Hessels Schouwenburg wegens verteringe tot sinen huise gedaan bij de heren curatoren Academie deser Provincie, en andere ter occasie van de introductie Michaelis Buschij als professor Historiarum et Eloquentiae 39.-.- * 2679 p. 616 * 3956
1666-04-03 * Jan Jansen mede leverancier van keersen, ter saecke geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 146 £ 17- * 2679 p. 616 * 3957
1666-04-03 * Sijoerd Jansen mede leverancier van keersen deser Landtschappe, ter saecke geleverde waeren volgens annexe specificatie en liquidatie als boven [de heeren reeckenmeesters] 540 £ 6-8 * 2679 p. 616 * 3958
1666-04-24 * Pijtter Haijes weduwe sijnde geweest Canonnier op Oostmahorn het sterffjaer tractament den laesten deses verscheenen 60 £ * 2679 p. 617 * 3959
1666-04-24 * Johannes Husselpennick bode tot kopinge van een bus 32-.- * 2679 p. 617 * 3960
1666-04-24 * Jacob Fongers Landtschaps lijndraeijer ter saecke geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 47-18-8 * 2679 p. 617 * 3961
1666-04-27 * Van verschoten briefport door de clerq Kutsch volgens declaratie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 33-11- * 2679 p. 617 * 3962
1666-04-27 * De weduwe van Pieter Haijes in leven opsichter van Ostmahorn het sterfjaer also also hier vervallen 60 £ 11- * 2679 p. 617 * 3963
1666-04-28 * De fiscael Loo van vacatien ende expensen voor 't Lant volgens specificatie ende liquidatie 679-16- * 2679 p. 617 * 3964
1666-05-16 * Johannes Nicolaij van uijtgelegt gelt aen juff. Ulenborg ende Aefke Hachtingij kinderen 130 £ * 2679 p. 617 * 3965
1666-05-16 * De he: Haubois voor een pulpitrum volgens observantie 25 ggl * 2679 p. 617 * 3966
1666-05-17 * Claes Claessen mr. uijrwerckmaecker sampt slotmaker voor geleverde waeren ten dienste vant Land volgens specificatie en de liquidatie der heeren reeckenmeesters 107-2-0 * 2679 p. 617 * 3967
1666-05-17 * Joannnes Wellins Landtschaps drucker tot Franeker ter saecke drucklonen bij hem ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 353 -.- * 2679 p. 618 * 3968
1666-05-18 * Jan Minkes vant opnemen vande dam in de Doccumer stadsgracht het leijken sampt maeken vande nieuwe steinen muijr volgens uts: [volgens specificatie ende liquidatie] 317-3- * 2679 p. 618 * 3969
1666-05-18 * De ontvanger Generael Walrich over denegotiatie tot Amsterdam van 's Lant penn.volgens specificatie ende liquidatie over reis-en andere oncosten en vaca. 2784-18-9 * 2679 p. 618 * 3970
1666-05-18 * Melchior Zingel oeconomus tot Franecker ter saecke tafelholdinge volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1459 £ * 2679 p. 618 * 3971
1666-05-22 * Antie Willems Landts kuipersche voor 't laeste bij haer verdient volgens specificatie en liquidatie als vooren 80-14- * 2679 p. 618 * 3972
1666-05-25 * Magdalena Samuels ter saecke geleverde waren bij ten dienste vant Landt, gedaen volgens specificatie en liquidatie 110 £ * 2679 p. 618 * 3973
1666-05-25 * Albartus Swalue ter saecke geleverde waeren uts. 147-11-8 * 2679 p. 618 * 3974
0000-05-25 * Antie Epes leijdeckersche van geleverde waeren en arbeitsloonen uts. 94-1- * 2679 p. 618 * 3975
1666-06-02 * De heere Grietman Johan van Goslinga ter saecke vacatien en expensen over d' bestedinge vande stalte bijde Schape Tille tot Achlum volgens resolutie van den 1en Maij 288 £ * 2679 p. 619 * 3977
1666-06-09 * De boode vande Admiraliteijt Juickema, voorde blijde tijdinge van Victorie van ons Vloot toegeleijt 50 £. De lieut. vande admirael de Fries van voorschr. tijdinge vereert 150 £ * 2679 p. 619 * 3978
1666-06-09 * Frans Hardomens over die tijdinge eenige hebbende gedruckt 12 £ * 2679 p. 619 * 3979
1666-06-18 * Claes Hoeckstra voor geleverde stoelen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 59 £ 6-0 * 2679 p. 619 * 3980
1666-06-22 * Ds. Balthasar Becker pastor tot Franecker als schrijba geweest sijnde op jongste geholdene sijnode tot Franecker volgens older gewoonte 50 £ * 2679 p. 619 * 3981
1666-06-23 * Juke Dudes s Lants glaesmaeker volgens uts. 119-2- * 2679 p. 619 * 3982
1666-06-23 * Aesge Dukes 's Lants timmerman van arbeitsloon uts. 124-14- * 2679 p. 620 * 3983
1666-06-23 * Gerrit IJpes kistemaker 195-5-4 * 2679 p. 620 * 3984
1666-06-30 * Mr.Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester vant gout en silver ter saecke vacatien, en expensen over d'visitatie dies gevallen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 208 £ * 2679 p. 620 * 3985
1666-06-04 * Mr. Tijebbe Tijetses Landtschaps smidt ter saecke geleverde waren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 242 £. Mr. Tijebbe ter saecke uts 132 £ 19-. * 2679 p. 620 * 3986
1666-06-12 * De ses praedicanten binnen Leeuwarden een jaer turffgeldt, den laesten deses verscheenen tot 600 £ * 2679 p. 620 * 3987
1666-06-12 * De cepier Gerrijt Oedsis tot coopinge van ses schuiten turf jaerlijcx geaccordeert 84 £ * 2679 p. 620 * 3988
1666-07-20 * De heeren Roorda ende Boeles op't Sijnode van Harlingen geweest zijnde van vacatien ende expensen 632 * 2679 p. 620 * 3989
1666-07-26 * Dr.Bacaeus Stellingwerff Deputator Bursarius tot hoedinge der oncosten near vorige observante 300 £ * 2679 p. 621 * 3990
1666-07-31 * Mr.Sioerd Ates Haeckma Landtschaps steenhouwer ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 39 £ -3-8 * 2679 p. 621 * 3991
1666-08-02 * Wijbe Rienkx cum socijs Landtschaps turffdragers voor arbeitsloon volgens specificatie en liquidatie 20 £ * 2679 p. 620 * 3992
1666-08-02 * Ds.Hermannus de Lespierre als correspondens op't Zuijd Hollandse Sijnode geweest volgens older gewoonte 50 £ * 2679 p. 621 * 3993
1666-08-02 * Auco Atsma als geemploijeerde boumeester deser Landschappe wegens piktonnen, cum annexis, gebruikt int branden van triumph over de laaste victorie tegens de Engelsche Natie volgens specificatie, en liquidatie vande heren rekenmeesters 921-19-12 * 2679 p. 621 * 3994
1666-08-02 * Mr. Sibrand Pieters Landschaps metselaar wegen arbeidlonen, volgens specificatie en liquidatie 211-15- * 2679 p. 621 * 3995
1666-08-02 * Wieringa de schilder uts. [specificatie en liquidatie] 199-13 * 2679 p. 621 * 3996
1666-08-03 * Mr. Augustinus Bruijnsvelt ter saecke reparatie wercken aende staff vande deurwaerder Tasma 9 £-8-0 * 2679 p. 622 * 3997
1666-08-04 * De heere Scheltema als zijlvester van Monkezijl van oncost volgens specificatie en liquidatie 2515-16- * 2679 p. 622 * 3998
1666-08-25 * Jetse Stiensma postmeester deser Provincie een half jaer tractament Jacobij verscheenen 1000 £ * 2679 p. 622 * 3999
1666-08-23 * Aen Like Brants wegens oncost aende Nieuwe Zijl te Doccum volgens liquidatie ende declaratie 92-1-- * 2679 p. 622 * 4000
1666-09-06 * De weduwe van w: Hendrick Suble ter saecke expensen inde Fransche kerck volgens specificatie en liquidatie 10 £-16- * 2679 p. 622 * 4000
1666-09-06 * Wllem Douwes ende Tebbe Hansen van gelede schade over 8 nieuwe caemers 1661 aende Lants Tucht ende werkhuijs volgens resolutie van heden 515-.- * 2679 p. 622 * 4001
1666-09-07 * Jr. Oene Roorda vereert 50 £ * 2679 p. 622 * 4002
1666-09-07 * Mr. Allert Hellinga volgens specificatie ende liquidatie vereert 1903-1 * 2679 p. 622 * 4003
1667-07-20 * Jonkhr. Siuck Ebinga van Humalda curator Accademie ter saecke verteringe ende expensen over de introductie vande professor Glins 311-7- car. gld * 2679 p. 636 * 4003
1666-09-08 * Harmannus Reneman Pastor tot Aingium als correspondent naer stadt Groningen en Ommelanden volgens older gewoonte 50 £ * 2679 p. 623 * 4004
1667-07-20 * De fiscael Loo ter saecke vacatien en expensen gevallen tegen eenen Willem Willems volgens specificatie en liquidatie 127-15-1 * 2679 p. 636 * 4004
1666-09-08 * Mathijs Pijtters coster, wegens 't schoonmaecken voor desen jaere vande d' stoel van sijn Forstl. doorl: inde Jacobijner kerck 15 £. De selve uts. voor 't schoonmaken der heeren Gedeput. stoelen soo inde Jacobijner als Galelerster kerck 36 £ * 2679 p. 623 * 4005
1667-08-01 * De ses praedicanten binnen Leeuwarden wegen een jaar turfgelt den laasten Julij verleden verschenen ad 600 £ * 2679 p. 636 * 4005
1666-09-27 * D. Ensius correspondent opt Noordhollandse Sijnodus zijn geweest 50 £ * 2679 p. 623 * 4006
1667-08-01 * Claas Haextra wegens geleverde waren en arbeitslonen volgens specificatieen liquidatie 35-.- * 2679 p. 637 * 4006
1666-09-28 * Melchior Zingel oeconomus te Franeker specificatie en liquidatie 1030-6- * 2679 p. 623 * 4007
1667-08-01 * De bouwmeester Auco Atsma wegens expensen gedaan over het triumpheren van de victorie laast tegens de Engelsche Natie geobtineert 1102 £ * 2679 p. 637 * 4007
1666-09-28 * De deurwaerder Achlum van salarien expensen ende vergoedinge wegen de fugitijf pachter vant holt ad 1664 Anne Rijkolts volgens registr. ende liquidatie 176-5- * 2679 p. 623 * 4008
1667-08-03 * Claes Takes extraordinaris bode vereert voor het overbrengen vande goede tijdinge aanlangende het sluiten der Vredens tractaten tot Breda tusschen Sijn Mai: van Engeland, en desen Staat, de somma 50 £ * 2679 p. 637 * 4008
1666-09-28 * DE heeren Aijlva, Andringa, ende Boelens over de Drenthsche limijtscheidinge.vacatien expensen uts 418-14- * 2679 p. 623 * 4009
1667-08-07 * Ds.Jacobus Womelius praedicant tot Luttie wolde cum annexis ter saecke verteering en expensen bij hem en d' gelastigde van t Classis van Doccum over d'dienst van't sterffjaer van w: Attema praedicant tot Gerckxclooster 85 £ * 2679 p. 637 * 4009
1666-09-28 * Jan MInkes over oncosten der reparative aende olde Zijl volgens uts: 525-13-12 * 2679 p. 624 * 4010
1667-08-07 * Taetske Fockes weduwe van w: Sijtse Rinnerts in leven Landsschapsdrucker, ter saecke druck loonen en geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 2182 £ * 2679 p. 637 * 4010
1666-09-29 * Jan Esling voor sijn diensten volgens uts: 21-6- * 2679 p. 624 * 4011
1667-08-08 * De cepier Gerrijt Oedsis een jaer turffgeldt Allerheijligen verscheenen 85 £ * 2679 p. 637 * 4011
1667-08-08 * Beernt Jansen Willigenrijs deurwaerder tot coopinge van een nieuwe staff 36 £ * 2679 p. 638 * 4011
1667-08-08 * De praedicandt tot Auxbuijr ter saacke over t inbreecken vande zeedijcken raeckende d'pastorije goederen geaccordeert de somma vijff hondert car.gulden 500 £ * 2679 p. 638 * 4012
1666-09-29 * Atzo Nicolai praedicant te Nes wegen geleden schade aen dijken ende paelwerk sonder consequentie ende uijt mededogentheit 400 £ * 2679 p. 624 * 4013
1667-08-09 * Lambertus Dronrijp voor sijn geleverde Arcus Triumphalis opde rewier van Chattam uijtgewerckt 15 £ * 2679 p. 638 * 4013
1666-10-17 * De heere Reg: Andringa over't bestek der reparatie aende Pastorije tot Haeskerdijk volgens specificatie, liquidatie 44-14- * 2679 p. 624 * 4014
1667-08-10 * Mr. Melchior Zingel oeconimus binnen Franeker ter saecke tafelholdinge volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 948-12- * 2679 p. 638 * 4014
1666-10-18 * De heere Boelens over't de informatie visgers van Maccumerzijl vacatien ende expensen uts: * 2679 p. 624 * 4015
1667-08-29 * Joannes vander Horst postmeester inden Haech voor 't over brengen vande missijven aengaende d' Vreede ende onderteeckeninge vandien tusschen den Coninck van Engelandt, ende deesen Staet geaccordeert 100 £ * 2679 p. 638 * 4015
1666-10-19 * De heere Uma over't bestek der reparatien aen Doccumer zijl uts: 114-18- * 2679 p. 624 * 4016
1667-08-31 * De heere Glinstra State general van een reijs uijt Haege hier over gewichtige affairen wegens de reijskosten 150 £ * 2679 p. 638 * 4016
1666-10-19 * Piebe Ubles schuitevaerder gelevert talhout op't Landthuijs volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 210 £ * 2679 p. 624 * 4017
1667-08-31 * Ds. Rennema als correspondent opt Suijhollantse Sijnode 50 £ ende voor sijn extraordinaris moeijte 15 £ 65 £ * 2679 p. 639 * 4017
1666-10-20 * Pijtter Hettes ordinaris boode tot coopinge van een nieuwe bos volgens gewoonte 31 £-10- * 2679 p. 624 * 4018
1666-09-06 # De heere Daniel Scheltinga als dijkgraeff vande 7 grietenijen ende stadt Sloten tot subsidie vant repareeren van't Hooft van Taeke zijl sonder in consequentie te trecken 500 £ * 2679 p. 639 * 4018
1666-10-20 * Pijbo Wijarda Landts ijtter vande botter wagen, ende coorn maten, ter saecke vacatien en expensen over sijn reisen gedaen, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 275 £ * 2679 p. 624 * 4019
1667-08-06 * Ds. Renicus Zacheus Idsinga pastor in Jurwert als scrijba opt jongst geholdene Sijnode tot Docccum geaccordeert 50 £ * 2679 p. 639 * 4019
1666-10-20 * Sitse Remerzs Lantschapsdruker van geleverde waaren ende verdienst volgens uts: 2108 £ * 2679 p. 625 * 4020
1666-10-20 * Aen Willem Douwes cum socijs aennemers van Oldwoldumerzijl tot het beloofd subsidie volgens resolutie opheden ende op defalcation 1500 £ alrede opbetaelt 3150 * 2679 p. 625 * 4021
1667-08-07 * W. Stellingwerf livrancier van scrtijft behoeften volgens specificatie ende liquidatie 2023-18 * 2679 p. 639 * 4021
1666-11-02 * Magdelena Samuels wegens kussens te bordueren ten dienst vant Land 244 £ * 2679 p. 625 * 4022
1666-11-08 * Douwe Autgers mr. timmerman van onkosten overt afbreeken vande Groninger Caep de Springer op Schiermukoog volgens specificatie ende liquidatie 146-16- * 2679 p. 625 * 4023
1666-11-08 * Lolke Jans van touwerk :toe ende anders gelevert uts: 48-4- * 2679 p. 625 * 4024
1666-11-02 * De heren Aijlva, ende Grovestins als commissarien wegens ordinaris vacatien gehad geduirende desen lopende jare aangaande der Vijf dele dijcken, en Lands wercken tot Maccum 200 £ * 2679 p. 625 * 4025
1666-11-09 * Allert Stellingwerff ende Sijtse Rinnerts de saak haer geaccordeert weges de begraeffenis Caerte van Sijn F.Doorl: Hoochl: mem: volgens liquidatie 4000 £ * 2679 p. 625 * 4026
1666-11-09 * Joannes Heersma student Theol: wegens dedicatie en oblatie siner Theses 15-.- * 2679 p. 626 * 4027
1666-11-09 * De oeconomus Zingel van cost penn: vande 11 aug: totten 3 9bris zijnde 1/4 jaer ende d'oncosten van 31 schuiten turft volgens spec. 1263-1 * 2679 p. 626 * 4028
1666-11-15 * Andries Claessen van Stavoren slaeff in Turckien als wanneer hij int Christerijck sal sijn tot lossinge 25 £ * 2679 p. 626 * 4029
1666-11-15 * Anke Jorsens tot Harlingen vereert 12 £ * 2679 p. 626 * 4030
1666-11-29 * Theod: Haen van sijn g' offreerde Billantsche almanak 12 £ * 2679 p. 626 * 4031
1666-11-30 * Claas Clasen Slot mr. wegens geleverde waren volgens spec: ende liquidatie ten dienste vant Land 133-11- * 2679 p. 626 * 4032
1666-11-30 * Meinte Mathijssen ijsercramer ter sake geleverde waren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 165-11- * 2679 p. 626 * 4033
1666-11-30 * Gerrijt Ipes kistemaker uts 274-0- * 2679 p. 626 * 4034
1666-11-30 * Eelckien Douwes van korwen uts. 124-6-0 * 2679 p. 626 * 4035
1666-12-01 * Mr. Hans Wilgenrijs van loodt als vooren 224-19-4 * 2679 p. 626 * 4036
1666-12-01 * Aesge Doeckes mr. Landts timmerman van arbeitsloonen uts. 352-14- * 2679 p. 626 * 4037
1666-12-01 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmr. Generael van 't gout en silver ter sake vacatien, en expensen over 't reisen in desen jaere gevallen volgens specificatie en liquidatie 204 £ * 2679 p. 627 * 4037
1666-12-03 * Dr. Bachman voor sij gedediceert tijt regis.over de bible [den 26 7bris 1668] 25 £ * 2679 p. 627 * 4038
1666-12-20 * Theod: Paludanus als correspondens tot Utrecht geweest 50 libra * 2679 p. 627 * 4039
1666-12-19 * Den clerc Nicolai over uijtgeef aen juffr. Ulenborg ende Aefke Hachtingius 54- * 2679 p. 627 * 4039
1666-12-20 * Evert Exterman 6 libra * 2679 p. 627 * 4040
1666-12-21 * Asmus Willems van Harlingen een slaeff tot Lossinge 25 £ * 2679 p. 627 * 4041
1666-12-21 * Lolcke Jansen Suiderbaen voor expensen om 'd Landts turff op Oostmahorn te vercopen volgens liquidatie 13 £ -14- * 2679 p. 627 * 4042
1666-12-21 * De fiscael Generael Loo voor expensen inde proceduren tegens Reinu Wederspan gedaen, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 56 £ * 2679 p. 627 * 4043
1666-12-21 * De selue, [fiscael Generael] Loo van expensen en vacatien in de proceduiren tegens de pontschippers volgens resolutie van den 11 Febr. 1664 gevallen, volgens specificatie en liquidation der heeren reeckenmeesters 700 £ * 2679 p. 627 * 4044
1666-12-26 * Eersnt Duijff ter saecke geleverde waren aent Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 266-1-. Claes Hoeckstra uts 34 £. Sioerd Aetis Haeckma uts 99 £ -11- * 2679 p. 627 * 4045
1667-01-10 * Aen heere hofmr.Vegilin voor jaerlijcks turfgelt voor 't Hoff van S: F: D: Stadholder jaerlijcks xbris vervallende 312 £ * 2679 p. 628 * 4046
1667-01-11 * College Viduale aen ds.Stellingwerff Bursarius Allerh. vervallen een jaer subsidie 2400 £ * 2679 p. 628 * 4047
1667-01-12 * De heeren Roorda ende Andringa elx 50 £ de beijde clerquen 50 £ ijder 2 camerboden 12-8 £ op het Lantschapshuijs over't vaceeren van't inventaris aller stucken aldaer om die aen heeren secretaris de Schepper over te leveren 162-12 * 2679 p. 628 * 4048
1667-02-05 * Melchior Zingel oeconimus tot Franeker ter saecke tafelholdinge vande studenten op de Burse, volgens attestatien en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1117-4-0 * 2679 p. 628 * 4050
1667-02-70 * De heeren curatoren van vacatien en expensen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters gevallen over d'introductie vande professor Wubbena 377 £ -4-0 * 2679 p. 629 * 4050
1667-02-08 * Ds.Domna dienaer des Goddel. woorts van't gedaene gebed op't Lantshuijs volgens older gewoonte 50 £ * 2679 p. 629 * 4051
1667-02-08 * Outger Claessen Schouman voor 't oversetten vande resp.Comp. peerden vande Ritmeester Haren, en Plasborgh volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeester 12 £ * 2679 p. 629 * 4052
1667-02-13 * Pijtter Lammerts jaerlijcks voor t opteeckenen der boode reisen den 1e Januarij verleden verschenen 75 £ -12-0. Deselve voor 't stellen vande reeckeninge der oorties gelden mede voor een jaer 48-12-0 * 2679 p. 629 * 4053
1667-02-13 * De here Aulus van Haersma wegens een nieuw pulpitrum 25 gglts * 2679 p. 629 * 4054
1667-02-13 * Tierck Pijtters mr. timmerman wegens 't maecken van een nieuwe ringhmuijr, beneffens eenge andere reparatien aen de kerck tot Heemlum 875 £ * 2679 p. 629 * 4055
1667-02-13 * Jatje Jacobs aennemer van Lantschaps wercken inde Lemmer volgens besteck ende verclaeringe der hh. commissarien 6242 £ * 2679 p. 629 * 4056
1667-02-13 * De heere Haren tot inkoop van een pulpiter volgens older gewoonte 25 ggl. De heere Amama uts: 25 ggl * 2679 p. 630 * 4057
1667-02-15 * Nicolaus Wieringa Landtschaps schilder voor't schilderen van een Monstreuse jonge haes geaccordeert 255 £ * 2679 p. 630 * 4058
1667-02-16 * Jan Jans Lantschaps wagenmeeester arbeijtsloon ende geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 62-10 £ * 2679 p. 630 * 4059
1667-02-22 * Bartholdus Nicolaij ordinaris boode tot copinge van een nieuwe bos geaccordeert 31 £ -10- * 2679 p. 630 * 4060
1667-03-14 * De bouwmeester Atsma voor sijn tractement ende expensen ook voor de Franeker livranciers mede mr. Sibrant,Tiebbe ende Juke salarien * 2679 p. 630 * 4061
1667-03-15 * Sicco Fockes tot copinge van een nieuwe bos vereert 10 silveren ducatons * 2679 p. 630 * 4062
1667-03-14 * 's Lands Advocaat dr. Hieronimus de Blau wegens vacatien, expensen, van den 8e Novembris 1666 tot den datum deses volgens liquidatie 438-15- * 2679 p. 630 * 4063
1667-03-14 * Tijs Janssen Holwerda wegen gecochte,en betaalde turf, en hout ten dienste vant Land gedaan aangaande het jaar 1666. Daaronder voor sijne diensten, en verschot van penning een hondert vijf end seventich £-15- * 2679 p. 631 * 4064
1667-03-16 * Joannes Nicolaij ter saecke verschotene penningen aen Hiskia van Ulenburgh, ende d'erffgen. van Aeffke Hachtingius volgens request, appoinctement ende quijtantien 52 £ * 2679 p. 631 * 4065
1667-03-21 * De here Livius van Scheltinga, wegens betaalde twee floreen cum accessorijs, sedert Januarij 1657 tot Maij 1666 voort Land gedaan. 90-14-6 * 2679 p. 631 * 4066
1667-03-21 * De heren Aijlva en Grovestins wegens vacatien, en expensen gevallen ende gedaan over de visitatien, bestedinge, en opneminge der Landschaps wercken, soo tot Harlingen, als Maccum in alles 1108-15- * 2679 p. 631 * 4067
1667-03-22 * Harmen Crijn ordinaris boode volgens older gewoonte tot coopinge van een nieuwe bos geaccordeert 31-10- * 2679 p. 632 * 4068
1667-03-22 * Douwe Janssen Wartena van reparatie der kercke ende toorn te Hemelum volgens specificatie ende liquidatie 472-4- * 2679 p. 632 * 4069
1667-03-23 * Sijerd Jansen Landtschaps keersmaecker, ter saecke geleverde waeren bij hem ten dienste vant Landt gedaen, volgens specificatie der heeren reeckenmeesters 484 £ -10-. Jan Jansen mede Landts keersmaker ter saecke uts: 244 £ * 2679 p. 632 * 4070
1667-03-23 * Allert Stellingwerf ter saecke livrancie aent Lant van pampieren etc. volgens liquidatie ende specificatie 1827 £ * 2679 p. 632 * 4071
1667-03-28 * Horatius Calsbeek voor geoffereerde theses 18 £ * 2679 p. 632 * 4072
1667-04-26 * Aen Ruth van verschoten briefport-11-19 * 2679 p. 632 * 4073
1667-03-27 * Mr. Charle Lelieu als eerste coper vande huijsinge op d'hoeck vande bagijne straet over verleden penn. volgens liquidatie 66-3- * 2679 p. 632 * 4074
1667-03-27 * Hermen Jacob Raepsvelt keurmeester vant gout ende silver van vacatien volgens spec. 196- * 2679 p. 632 * 4075
1667-05-01 * Hidde Gravius tot copinge van een nieuwe bos, volgens gewoonte 31 £ -10-0 * 2679 p. 633 * 4076
1667-05-11 * Trijntie Gerrijts ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 252 £ 3-12 * 2679 p. 633 * 4077
1667-05-10 * De heere Sioerd van Aijlva tot incoop van een nieuw pulpiter volgens older gewoonte 25 gglts * 2679 p. 633 * 4078
1667-05-10 * De oeconimus Melchior Zingel ter saecke tafelholdinge opde Burse vande studenten volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1253 £ * 2679 p. 633 * 4079
1667-05-24 * Willem Douwes mr. timmerman ter saecke vacatien en expensen gevallen over 't maecken van Old Woldumer zijl, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 45 £ -10-0 * 2679 p. 633 * 4080
1667-05-24 * Joannes Nicolaij ter saecke uijtgaeff aen juffer Ulenborch ende kinderen van Afke Hachtingius hun subsidie tot 50 £ -2-0 * 2679 p. 633 * 4081
1667-05-24 * De praedicant Gellius Boethius als correspondent opt laast gehoudene Sijnode tot Groningen volgens ouder gewoonte 50 £ * 2679 p. 633 * 4082
1667-05-24 * Thijs Jans Holwerda tot incoop van turf, en hout ten dienste vant Land 600-.- * 2679 p. 633 * 4083
1667-05-24 * Meinte Mathijssen ijsercramer ter saecke geleverde waren ten dienste vant Landt volgens specificatie, en liquidatie der heeren reeckenmeesters 80 £ -1-0 * 2679 p. 634 * 4085
1667-05-24 * Samuel Arcerius tot Franeker ter saecke geleverde waeren ten dienste vant Landt aende Academie aldaer gedaen, volgens specificatie en liquidatie 240 £ * 2679 p. 634 * 4086
1667-06-14 * Hero Galema boeckedrucker voor een print met vergulden list vande heere Admirael Tierck Hiddes de Vries geaccordeert 30 £ * 2679 p. 634 * 4087
1667-06-14 * Hesselus Conradi clercqh op 't Landtschaps huijs ter saecke schrijffloonen ten dienste vant Landt volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters 28 £ -16- * 2679 p. 634 * 4088
1667-06-15 * Abrahamus de Grauw Math: Prof: geaccordeert tot coopinge van eenige instrumenten ten dienste vant Landt 359 £ -15- * 2679 p. 634 * 4089
1667-06-15 * Jan Jansen Landts wagenmaker ter saecke geleverde waren en arbeitsloon volgens specificatie en liquidatie 19 £ * 2679 p. 634 * 4090
1667-06-17 * Nicolaus Wieringa Landts schilder ter saecke geleverde waren en arbeitsloonen volgens specificatie ende liquidatie 94 £ -6- * 2679 p. 634 * 4091
1667-06-24 * Mr. Valentijn Adams een jaer turffgeldt den 6en Junij jongstleeden verscheenen 22 £ -8-8 * 2679 p. 634 * 4091
1667-06-25 * Joecke Doedes mr. Landtschaps glaesmaecker ter saecke arbeitsloonen, en geleverde waren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeeesters 147 £ -4- * 2679 p. 635 * 4092
1667-06-25 * Mr. Tijebbe Tijetses Landtschaps smidt ter saecke geleverde waeren en arbeitsloonen ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 808 £ -12- * 2679 p. 635 * 4093
1667-06-28 * Wibrandus Harconis extraordinaris bode voort overbrengen der goede tijdinge aangaande de victorie bij de vloot van desen Staat opde reviere van Londen bevochten tegens de Engelschen vereert 60 £ * 2679 p. 635 * 4094
1667-07-16 * De weduwe van w: Henri Suble opsichterse vande Fransche kerck ter saecke arbeitsloonen bij haer ten dienste vant Landt gedaen tot 19£ 10-8 * 2679 p. 635 * 4095
1667-07-16 * Mr. Aesge Doeckes Landts timmerman ter saecke arbeitsloonen, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 162 £ * 2679 p. 635 * 4096
1667-07-16 * De schepen Tiebbe Tijetses ter saecke arbeitsloonen en geleverde waeren, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 89-16-8 * 2679 p. 635 * 4097
1667-07-18 * De heeren Haersma ende Boelens gecommiteert sijnde geweest op't Sijnode jongst geholden tot Doccum volgens specificatie en liquidatie der heeren reeeckenmeesters 825 £. De selue heeren commiss: over de bestedinge vande noodige reparatien aen Munnicke zijl 225-19- * 2679 p. 636 * 4098
1667-07-18 * De heere Ewout Stiensma tot coopinge van een nieuw pulpitrum volgens gewoonte 25 gglts * 2679 p. 636 * 4099
1667-07-19 * Pibo Wiaarda itiger vande maten, ende wichten wegens vacatien ende expensen volgens declaratie, spec. 291-3- * 2679 p. 636 * 4100
1667-07-20 * Jan Minckes opsichter vande olde zijl tot Doccum ter saecke expensen wegens reparatie aen d'selue gedaen volgens specificatie en liquidatie 182-17- * 2679 p. 636 * 4101
1667-07-20 * Jonkhr. Siuck Ebinga van Humalda curator Accademie ter saacke verteringe ende expensen over de introductie vande professor Glins 311 car gld-- * 2679 p. 636 * 4102
1667-07-20 * De fiscael Loo ter saecke vacatien en expensen gevallen tegens eenen Willem Willems volgens specificatie en liquidatie 127-15-1 * 2679 p. 636 * 4103
1667-08-01 * De ses praedicanten binnen Leeuwarden wegen een jaar turfgelt den laasten Julij verleden verschenen ad 600 £ * 2679 p. 636 * 4104
1667-08-01 * Claes Hoextra wegens geleverde waren en arbeidslonen volgens specificatie en liquidatie 35-.- * 2679 p. 637 * 4105
1667-08-03 * De bouwmeester Auco Atsma wegens expensen gedaan over het triumpheren van de victorie laast tegens de Engelsche Natie geobtineert 1102 £ * 2679 p. 637 * 4106
1667-08-03 * Claes Takes extraordinaris bode vereert voor het overbrengen vande goede tijdinge aanlangende het sluiten der vredens tractaten tot Breda tusschen Sijn Majest: van Engeland en desen Staat, de summa 50 £ * 2679 p. 637 * 4107
1667-08-07 * Ds. Jacobus Womelius praedicant tot Luttie Wolde cum annexis ter saecke verteeringe en expensen bij hem en d'gelastigde vant Classis van Doccum over d'dienst van't sterffjaer van w: Attema praedicant tot Gerckxclooster 85 £ * 2679 p. 637 * 4108
1667-08-07 * Taetske Fockes weduwe van w: Sijtse Rinnerts in leven Landtsschaps drucker, ter saecke druckloonen en geleverde waeren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 2182 £ * 2679 p. 637 * 4109
1667-08-08 * De cepier Gerrijt Oedsis een jaer turffgeldt Allerheijligen verscheenen 85 £ * 2679 p. 637 * 4110
1667-08-08 * Beernt Jansen Willigenrijs deurwaerder tot coopinge van een nieuwe staff 36 £ * 2679 p. 638 * 4111
1667-08-08 * De Praedicandt tot Auxbuijr ter saecke over t inbreecken vande zeedijcken raeckende d'pastorije goederen geaccordeert de somma vijff hondert car. gld 500 £ * 2679 p. 638 * 4112
1667-08-09 * Lambartus Dronrijp voor sijn geleverde Arcus Triumphalis opde rewier van Chattam uijtgewerckt 15 £ * 2679 p. 638 * 4113
1667-08-10 * Mr. Melchior Zingel eoconimus binnen Franeker ter saecke tafel holdinge volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 948-12- * 2679 p. 638 * 4114
1667-08-29 * Joannes van der Horst Jonkhr. in den Haech voor 't over brengen vande Missijven aengaende d' Vreede ende onderteeckeninge vandien tusschen den Coninck van Engelandt, en deesen Staet geaccordeert 100 £ * 2679 p. 638 * 4115
1667-08-31 * De heere Glinstra State generael van een reijs uijtt Haege hier over gewichtige affairen wegens reijscosten 150 £ * 2679 p. 638 * 4116
1667-08-31 * Ds. Rennema als correspondens op't Suijthollantse Sijnode 50 £ ende voor sijn extraordinaris moeijte 15 £ 65 £ * 2679 p. 639 * 4117
1667-09-06 * De heere Daniel Scheltinga als dijkgraeff vande 7 Grietenijen ende stadt Sloten tot subsidie vant repareeren van't hooft van Taeke Zijl sonder in consequentie te trecken 500 £ * 2679 p. 639 * 4118
1667-09-06 * Ds. Renicus Zackens Idsinga Pastor in Jurwert als scrijba op 't jongst geholdene Sijnode tot Doccum geaccordeert 50 £ * 2679 p. 639 * 4119
1667-10-07 * Stellingwerf livrancier van scrijfbehoeften volgens specificatie en liquidatie 2023-18 * 2679 p. 639 * 4120
1667-10-07 * De heere Jongestal plenipotentaris totte vredehandelinghe van sijn reis van Breda nae de Provincie ende vandaer te rugge voor 16 daeg vacatien 196 £ ende voor de Provintiale equipage 400 £ 596 £ * 2679 p. 639 * 4121
1667-09-27 * Ds. Joannes Womerius praedicant tot Nieukerck als correspondent op 't Sijnode tot Wtrecht 50 £ * 2679 p. 639 * 4122
1667-09-28 * Jorijt Lolckes tegenwoordige binnen voocht in 't Landtschaps tucht huijs uijt crachte van sijn accoort noch resterende voor 't onderholt van 't voorschr. huijs op Maij verleden verscheenen de somma van 2500 £ * 2679 p. 639 * 4123
1667-09-28 * Heren Aijlva ende Haren wegen ordinaris vacatien opde vijf dele dijken 200 £ * 2679 p. 639 * 4124
1667-10-10 * Ds. Velsen praedicant tot Oosthem deputatorem bursarius volgens ouder gewoonte jaerlijcks 300 £ * 2679 p. 640 * 4125
1667-10-10 * Aico Atzma als bouwmeester deser Provincie wegen expensen, en oncosten gedaan over Vreuchde vieren wegen de geslotene vrede met Engeland 1491-10- * 2679 p. 640 * 4126
1667-10-12 * Hermen Raepsvelt visitatie als keurmeester van gout ende silver volgens specificatie ende liquidatie 196 £ * 2679 p. 640 * 4127
1667-10-24 * Magdalena Samuels van voor't Land geborduijrde kussens volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 124-.- * 2679 p. 640 * 4128
1667-10-24 * Albert Swaluwe van geleverde waaren uts: 168-15- * 2679 p. 640 * 4129
1667-10-26 * Jorrijt Lolkes in verminderinge van sijn tract. als onderholder van 't tuchthuijs 2000 £ * 2679 p. 640 * 4130
1667-11-14 * Ds. Castelhun pastor tot Hantum als correspondens tot Edam op't Noord Hollants Sijnode zijnde geweest 50 £ * 2679 p. 641 * 4131
1667-11-14 * Antonius Tronsinus Gall: Linguae professor tot hoeden sijner reijskosten in't komen nae dese Prov. 150 £ * 2679 p. 641 * 4132
1667-11-14 * De heren Stiensma en Amama, wegens vacatien, en expensen over het licentieren der vier Troepes de Marine, volgens declaratie, en liquidatie 214-.- * 2679 p. 641 * 4133
1667-11-15 * Johannes Drogenham zijnde ter secretarij geemploijeert geweest bij absentie vande clercq Kutch die voor secretaris met d'heere Jongestall twee maenden te voren naer Breda was gesonden 300 £ * 2679 p. 641 * 4134
1667-11-16 * Jorrit Lolkes van't onderholden vant Tuchthuijs ende achterstallig tractement 400 £ van interesse 300 £ 900 £ * 2679 p. 642 * 4135
1667-11-16 * De drucker Wellens te Franeker in die qlt. aen Lants dienst volgens specificatie en liquidatie 355-12-8 * 2679 p. 642 * 4136
1667-11-19 * Mr. Claes Claessen Landtschaps uijrwerck maker ter saecke geleverde waren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 131-9-0 * 2679 p. 642 * 4137
1667-11-19 * Mr. Hans Willigenrijs Landts leverancier van lood ter saecke geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 84 £ 10-. * 2679 p. 642 * 4138
1667-11-28 * Popcke Luijtiens Roorda binnen Franeker ter saecke eenige slatloonen, t' Landtschap te laste comende wegens d' Academie binnen voorschr. stadt, volgens annexe liquidatie der heeren reeckenmeesters 75 £ * 2679 p. 642 * 4139
1667-11-29 * Pijbe Lijuwes deurwaerder tot copinge van een nieuwe staff volgens older gewoonte geaccordeert a 36 £ * 2679 p. 642 * 4140
1667-11-29 * De professor Abrahamus de Grauw wegens eenige str gelden van incoop van boecken en instrumenten, voor de Academie tot Franeker a 36 £ * 2679 p. 642 * 4141
1667-11-29 * Schelto Sijtses Landts leveransier ter saecke geleverde waren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 126 £-11-12 * 2679 p. 642 * 4142
1667-12-04 * Johannes Duijff leverancier van sant, kalck ende stenen ter saecke geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie 216-6-8 * 2679 p. 643 * 4143
1667-12-04 * Sioerd Ates Hakema, wegens steen, en arbeitsloon ten dienste vant Land gelevert, en gedaan, volgens specificatie en liquidatie 114-5- * 2679 p. 643 * 4144
1667-12-06 * Gerrijt Epes van gelevert hout, en arbeitslonen ten dienst vant Land volgens specificatie en liquidatie 114-5- * 2679 p. 643 * 4145
1667-12-09 * Antie Epes van geleverde leijen etc: en arbeitlonen volgens specificatie en liquidatie 92-10- * 2679 p. 643 * 4146
1667-12-12 * Joh: Nicolai restitueert t' verschot aen juff. Ulenborg ende Hachtingij kinder 54 £ * 2679 p. 643 * 4147
1667-12-12 * Thijs Janssen Holwarda als opsichter van 's Lantschaps geleverde turff ende hout meerder uijtgaef als ontvang 800 £ 16 st 4 pen des daeruit tekorten 2 schuijten turff die Claes Stijx buijten op sijn plaets genoten ad 19 £ 12 strs alsoo 781-4-4 ende voor sij moeijte volgens vorige observantie 175 't saemen 956-4-4 * 2679 p. 643 * 4148
1667-12-12 * Aen Auke Atzma als boumr. van vacatien expensen ende tractement volgens specificatie ende examinatie van dien door Commissarien van dit Collegie ende uijtte rekencamer 759-11-. Idem Utbetaelinge der livranciers te Franeker uts: . Mr. Melle Sibrants Landschaps metselaer van verdient loon uts: 521-3-14. Mr. Juke Doedes Lantschaps glassmaker van arbeijtsloon ende geleverde waaren uts: 298-11- * 2679 p. 644 * 4149
1667-12-13 * Sioucke Cornelis keurmr. van 't tin ter saecke vacatien en expensen volgens specificatie en liquidatie 108 £ * 2679 p. 644 * 4150
1667-12-13 * Heren R.van Andringa, en Haubois wegen vacatien en expensen over de visitatie der Landschaps wercken tot inde Lemmer 283-5- * 2679 p. 644 * 4151
1667-12-14 * Theodorus Hoen voor sine almanacken van anno 1668 vereert 12 £ * 2679 p. 644 * 4153
1668-01-04 * Meine Jans voor 170 dagen vacatie als opsichter van s' Lands reparatie wercken inde Lemmer voor den jare 1667 * 2679 p. 645 * 4154
1668-01-16 * De hoffmr. Vegelin van turff jaerlijcks op 't hoff 312 £ * 2679 p. 645 * 4155
1668-02-07 * Theodorum Hoen. Voor sijn groote Billantsche voorseggers Almanacken de somma van 18 £ * 2679 p. 645 * 4156
1668-02-07 * Jorijt Lolckes voocht van 't Landtschaps Tucht en werckhuijs, wegens een jaer tractament off onderholt, den 2en deses verleden verscheenen 1125 £ * 2679 p. 645 * 4157
1668-02-06 * Johannes Nicolai ter saeke minuteeren dubleeren ende int net stellen van ordinaris ende extraordinaris declaratien deser Landtschap over de Staten van oorlogh van't jaer 1665 neffens de Generaliteijt te doen volgens liquidatie en specificatie --- * 2679 p. 645 * 4158
1668-02-15 * Jan Janssen wagenmeester wegens croodwagens en andersins volgens specificatie en liquidatie 16-10- * 2679 p. 646 * 4159
1668-02-15 * Pieter Lammerts wegens 't opteeckenen vande boodde reisen voor een jaer den 1en Januarij verleden verscheenen 75 £.De selue voor 't maecken der liquidatie vande Arme gelden uijt de verpachtingen voor een jaer den laesten Aprilis te sullen vervallen 48 £ 12- * 2679 p. 646 * 4160
1668-02-19 * De drie clercquen der Ed: Mo: heeren Gedep., ter saecke schrijffloon vande petitien, sampt dubbeleren als andersins vande boecken dien op 't Landtschaps huijs jaerlijckx worden gelevert volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 624 £-8- * 2679 p. 646 * 4161
1668-02-21 * Ds. Gellius van 't gedaen gebed opt Lantshuijs nae gewoonte 50 £ * 2679 p. 646 * 4162
1668-02-21 * Pibo Wiarda Ytiger vande Waech ter saeke oncost van visitatie volgens reken: ende liquidatie der heeren rekenmeesters 288-4- * 2679 p. 646 * 4163
1668-02-24 * Claes Cornelis cum socijs ter saecke arbeitsloon van't verdieph van 's Lands Haven inde Lemmer 22-12 * 2679 p. 646 * 4164
1668-02-26 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester generael van 't gout en silver deser Provincie ter saecke, vacatien en expensen gevallen over 't visiteren dies, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 192 £ * 2679 p. 647 * 4165
1668-02-26 * De heere R. Andringa ter saecke vacatien ende expensen gevallen over 't besteeden van t leijdack op de kerk tot Haskerdijcken volgens liquidatie 61 £ -14-0. De selue heere ter saecke vacatien en expensen naer Mackinga om op te soecken 't verschil der verpachtinge vande vijff specien in Oost Stellingwerff volgens liquidatie 39-14-0 * 2679 p. 647 * 4166
1668-02-29 * Livius Renici van schrijfloon over Majus ende Junius dat de clerc Kutsch nae Breda in commissie was volgens specificatie ende liquidatie 138-12 * 2679 p. 647 * 4167
1668-03-05 * De heere Regnerus van Andringa ter saecke meerder betaelt als ontfangh wegens de stuiver gelden gepracedeert uijt de verpachtinge vande vijff specien in Oost Stellingwerff Maij 1666, in een; ende noch 25 £ in een tweede porthie van de selue specie Anno 1667 bij abuis misreeckent, te samen 75 £ * 2679 p. 647 * 4168
1668-03-07 * De heere Burmania tot inkoop van een pulpiter volgens older gewoonte 25 ggld * 2679 p. 647 * 4169
1668-03-07 * De heere Regnerus van Andringa ter saecke vacatien ende expensen gevallen over d'opneminge van 't gemaeckt werck aen de kerck tot Haskerdijcken, ende des pastorie huisinge aldaer sampt d'geleverde waeren daer toe gerequireert, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 909-2-4 * 2679 p. 648 * 4170
1668-03-11 * Jurrien Alles schuitevaerder voor twee schuiten schil in sijn Furstel. Doorl: stal, volgens older gewoonte 36 £ * 2679 p. 648 * 4171
1668-03-12 * Joh: Nicolai van verschot aende kinderen van Hiskia v.Ulenborg ende w: Aefke Hachtingius 70 £ * 2679 p. 648 * 4172
1668-03-13 * Allert Stellingwerff leverancier van pennen enckt, sampt papier etc: aen 't Collegie volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 1765 £ -10-. * 2679 p. 648 * 4173
1668-03-20 * De heere R. Andringa ter saecke vacatien ende expensen gevallen over 't tauxeren der Landen die tot d' Schants bij Blesbrugge waren affgesteecken volgens annexe specificatie en liquidatie 52 £-12-. De selue heere, voorde expensen voor 't affsteecken vande, Schants bij de Bles brugge gevallen voorts uts. 75 £ -2-gv * 2679 p. 648 * 4174
1668-04-02 * Musel Mol vereert 50 £ * 2679 p. 648 * 4175
1668-04-09 * Sierd Jansen Landtschaps leverancier van keersen ter saecke geleverde waren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 795 £11-0 * 2679 p. 649 * 4176
1668-04-17 * Hermen Jacobs Raepsfelt keurmeester van gout ende silver van gedaene visitatie uts. 192 £ * 2679 p. 649 * 4177
1668-04-21 * Johannes Nicolai van extraord. schrijfloon over d'old ende nieuwe staet van oorlog volgens uts; 230-8- * 2679 p. 649 * 4178
1668-04-21 * Simon Abrahams tinnegieter van geleverde waaren 9-13-4 * 2679 p. 649 * 4179
1668-04-23 * Gerben Jacobs verlaetsman tot Gerckxclooster ter saecke vacatien en arbeitsloon ende ande verlaten aldaer gedaen voor dese jare 15 £10-0 * 2679 p. 649 * 4179
1668-04-23 * Thijs Jansen Holwerda hospis inde Bentum ter saecke eenige verteeringe volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 15 £ * 2679 p. 649 * 4180
1668-04-24 * Dr.Hieronimus de Blauw Landtschaps Advocaet ter saecke vacatien ende expensen buijten de stadt Leeuwarden over s'Landts procedure voorgevallen sedert den 8en Octobris 1667 tot den 4en April 1668 volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 368 £- 6-0 * 2679 p. 649 * 4181
1668-04-24 * Horatius Jellema ter saecke geleverde deeckens als andersins op 't Gedemolieerde Blockhuijs ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 169 * 2679 p. 650 * 4182
1668-04-24 * Tijs Holwerda tot inkoop van turff ende holt bij anticipatie 600 £ * 2679 p. 650 * 4183
1668-05-27 * Franciscus Elgersma pastor tot Schoot ende als scriba op 't Sijnode nu geholden binnen Leeuwarden volgens older gewoonte 50 £ * 2679 p. 650 * 4184
1668-05-28 * Adam Reiners, en Douwe Reinalda, tromslagers voor omtrommen, en roepen, dat de vijf specien opt nieu weder verpacht soude worden 5 £ * 2679 p. 650 * 4185
1668-05-29 * Egbart Hendrix Hardenbergh leverancier van toertsen, ter saecke geleverde 23 toertsen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 161 £ * 2679 p. 650 * 4186
1668-05-29 * Sijoerd Ates Haeckma mr. Landtschaps steen houwer ter saecke arbeitsloon en geleverde waren, ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 31 £ 19-0 * 2679 p. 650 * 4187
1668-05-29 * Mr.Hans Willigenrijs Landts leverancier van t loodt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 98 £14-0 * 2679 p. 650 * 4188
1668-05-29 * Jr. Sicco van Eminga in qualt. van 't Gasthuijs tot Swichem jaerlijcx volgens older gewoonte 573 £ 14-2 * 2679 p. 650 * 4189
1668-05-29 * Juffrou Hiskia van Aijta ter cause uts: 426 £ 12-14 * 2679 p. 650 * 4190
1668-05-29 * Pibo Wiarda ijtiger van waagenmaeten ende gewichten over vacatien ende oncosten van 't visiteeren derselver volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 294-14- * 2679 p. 651 * 4191
1668-05-29 * Aesge Dukes timmerman arbeijtsloon als vooren 404-11-. Juke Doekes glaesmaker als voren 282-8 * 2679 p. 651 * 4192
1668-06-05 * Sioerd Eelckes ter saecke geleverde waren ten dienste van 't Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 60 £ 3-0 * 2679 p. 651 * 4193
1668-06-06 * Joannes Pruijsen ter saeke verschot van arbeijtsloon, bomen planten ende materialen inde tuin vant Lantschap s huijs volgens uts: 198-4- * 2679 p. 651 * 4194
1668-06-26 * Mr. Allerd Stellingwerff ter saeke geleverde 3 boeken tot 3mael derthien voor de here Aitzma werken 225 £ * 2679 p. 651 * 4195
1668-06-26 * Ds. van der Meij ende Wiarda hebbende geweest op de commissie in Haeg ende Leijden wegens de autographa 200 ggl * 2679 p. 651 * 4196
1668-06-26 * Albertus Swaluwe van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 240-16- * 2679 p. 651 * 4197
1668-06-26 * De heeren rekenmeesters Broersma, Walta, T. Andringa ende Aebinga tot inkoop van een pulpiter 100 ggl * 2679 p. 652 * 4198
1668-06-26 * De heer Baerd, Lijclama ende Boelens ad idem. [Tot inkoop van een pulpiter] 75 ggl * 2679 p. 652 * 4199
1668-06-26 * De heren R. van Andringa en Haubois wegens de opneminge der nadere bestede, en gerafeerde wercken inde Lemmer, met de expensen daarover gevallen volgens liquidatie 224-14- * 2679 p. 652 * 4200
1668-06-26 * Jacob Fongers van geleverde touwerk volgens specificatie en liquidatie 224-14- * 2679 p. 652 * 4201
1668-06-26 * De heren Haren ende Boelens mette Raets heeren Scheltinga ende Bouricius de gesamentlijcken heeren curatoren ende d here Proc. Generael te Franequer zijnde geweest tot verhoringe tot Colllegij Nationael Leowardiensis aen verteering vacatien volgens uts: 1105-12-8 * 2679 p. 652 * 4202
1669-05-05 * De Lands Advocaat Blau ter cause van expensen en vacatien extra locum gedaan over diverse proceduren ten dienste vant Land lopende van den 4en Octobris 1668, tot den 19en Martij 1669 volgens specificatie en liquidatie 412-12-8 * 2679 p. 668 * 4202
1668-06-26 * De heeren Nijsten ende Haubois wegens oncost opt laest geholden Sijnode binnen Leuwerden volgens uts: 840-17 * 2679 p. 652 * 4203
1669-05-21 * De here Haubois als rekenmeester voor een pulpiter 25 ggl * 2679 p. 669 * 4203
1668-07-15 * Regnerus Elgersma, als correspondens op't laaste gehoudene Sijnode in Suid Holland volgens ouder gewoonte 50 £ * 2679 p. 653 * 4204
1668-06-27 * Magdalena Samuels wegens voor't Land geborduijrde waaren volgens liquidatie ende specificatie 168 £ * 2679 p. 653 * 4204
1669-05-21 * Jucke Doedes ter saeke maeken, en repareren van glasen op de Collegien volgens volgens liquidatie en specificatie 261 £ * 2679 p. 669 * 4204
1668-07-15 * Antie Epes van geleverde leijen, en leijnagels, sampt arbeitslonen volgens specificatie, en liquidatie 95-5- * 2679 p. 653 * 4205
1668-07-16 * Deses praedicanten der stede Leuwaerden volgens older gewoonte een jaer turffgelt ultimo Juien vervallen 600 £ * 2679 p. 653 * 4206
1668-07-16 * Jan Lolckes voocht van't Lantschaps Tucht- ende Werckhuijs 1/4 tracement van't onderhouden van dien sullende den 2 august. vervallen ad 1125 £ * 2679 p. 653 * 4207
1668-07-16 * Mathijs Pijters coster van extraordinaris diensten op't jongst geholden Sijnode gedaen volgens volgens older gewoonte 18 £ * 2679 p. 653 * 4208
1668-07-16 * Melle Sibrands Landschaps metselaar wegen arbeidsloon volgens specificatie en liquidatie 285-14- * 2679 p. 653 * 4209
1668-06-16 * Jorijt Lolckes binnenvoogd int Landschaps Tuchthuis als rest, en in volle betalinge der cost penningen van Jacob Jansen korfmr. 84 £ * 2679 p. 654 * 4210
1668-07-17 * D. Livius Mensonides p:t: Deputatotorum Bursarius volgens voorighe observantie 300 £ * 2679 p. 654 * 4211
1668-07-18 * Tiebbe Tietses Lantschaps smit volgens liquidatie 105-4-4 ende Reiner Ubles timmerman uts 25-4 * 2679 p. 654 * 4212
1668-07-30 * De cepier Gerrijt Oedses wegens een jaer turffgeldt, volgens older gewoonte voor desen jare 85 £ * 2679 p. 654 * 4213
1668-07-31 * Outger Claessen schouman bij Accrum wegens 't over en weder over setten vande bagagie ende de Compagnie Luinenburgers volgens specificatie en liquidatie 9-9-0 * 2679 p. 654 * 4214
1668-07-31 * Douwe Andries Ockes tot Stavoren ter saecke bergloon van verscheidene van 't groot hooft, ende reparatie vandien, als mede aen 't Landts hofken aldaer, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 164 £- 3-0 * 2679 p. 654 * 4215
1668-07-31 * De rector, en Senatus Acad: binnen Franequer tot een subsidie voor het aerarium Academicum 150-.- * 2679 p. 655 * 4216
1668-07-31 * Jan Foppes als Lemmerse aenneemer der wercken 1/3 part volges besteck ende onder deductive vant stuijvergelt 382-10 * 2679 p. 655 * 4217
1668-07-31 * De heeren Burmania ende Amema over visitatie der Lemmerse wercken volgens liquidatie ende specificatie 387-16 * 2679 p. 655 * 4218
1668-07-31 * De heeren Baerd ende Boelens van een reijs nae Sneek om informatie over seekere delicten te neeme tegens de secret. Walrich 44-13- * 2679 p. 655 * 4219
1668-08-21 * De promotor adsistenten en bode vande Academie tot Franequer wegens diensten volgens liquidatie 46-14- * 2679 p. 655 * 4220
1668-08-22 * Pieter Faber wegens een gouden keten, ende medalie gelevert, en vereert aan Bruno van Vierssen 326-.- * 2679 p. 655 * 4221
1668-09-02 * Mr. Jacob Raepsvelt keurmr. van goud ende silver over dese Prov. ter saeke vacatien ende oncosten over 't visiteeren gedaen volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 204 £ * 2679 p. 655 * 4222
1668-09-02 * Willem Michiels Lantschaps metselaer van schoonmaken der Academie kercke volgens specificatie ende liquidatie 66 £ 11- * 2679 p. 656 * 4223
1668-09-03 * De deurwaerder Igram van Achlum, ter sake expensen gevallen over 't apprehendeeren, en consineeren van eenen Sijmerum Mennolaij als provisionele pachter van 't clein Zegil volgens specificatie en liquidatie 28 £ 2-0 * 2679 p. 656 * 4224
1668-09-05 * Harmen Sinnes Nauta wegens expensen gedaan over de reparatie der Saxische werken volgens specificatie en liquidatie 163-17-8 * 2679 p. 656 * 4225
1668-09-24 * D. Samplonius als scriba 40 £ [in de marge: Hers: 26] * 2679 p. 656 * 4226
1668-09-25 * De burgermr. Suijderbaen als aennemer vande reparatie vande olde zijl te Doccum volges bestek ende onder deductie van 51 £ 10 aen schrijvergelt 978-10 * 2679 p. 656 * 4227
1668-09-25 * De heeren Nijst ende Stiensma als commissarien vande Doccumer olde zijl te repareeren besien besteden ende opneemen volgens liquid. 266-9 * 2679 p. 656 * 4228
1668-09-25 * Jan MInckes zijlvester vande olde zijl tot Doccum voor reparatie, en vacatie aen d' selue zijl 178-4-0 * 2679 p. 656 * 4229
1668-09-25 * Christianus Schotanus Theol: Prof: voor sijn boeck Progignasmata Schotarum Judarcarum 50-0-0 * 2679 p. 656 * 4230
1668-09-26 * Sioucke Cornelis keurmeester generael van't tin, ter sake vacatien ende expensen gevallen over 't visiteren van 't selue volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 126 £ * 2679 p. 657 * 4231
1668-09-26 * De kinderen van w: Buwe Lieuwes van geleverde waaren volgens uts 49-2 * 2679 p. 657 * 4232
1668-10-16 * Trijntie Gerrijts ter sake geleverde waren bij haer ten dienste vant Landt gedaen volgens Annexe specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 170 £ 15-0 * 2679 p. 657 * 4233
1668-10-16 * Regnerus Meijlema voor oblatie van sine disputationes vereert 25 £ * 2679 p. 657 * 4234
1668-10-16 * De heere Haubois, ende de Landts Advocaet Blauw ter sake vacatien ende expensen ten dienste van 't Landt gedebourseert over d' reise naer Oostermeer aengaende d'proceduren tegens d'ingesetenen van voorschr. dorpe volgens specificatie 88 £ 14-0 * 2679 p. 657 * 4235
1668-10-16 * Sioerd Jansen Landts keersmaker ter saecke geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 261 £ 09-0 * 2679 p. 657 * 4236
1668-10-16 * Sioerd Jansen Landts keersmaker ter saecke geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 261 £ 09-0 * 2679 p. 657 * 4236
1668-10-17 * Ds.Wittenhuijs praedicant tot Haskerdijcken ter sake expensen soo van geleverde waren als arbeitsloonen aen d' kercke, ende pastorie huijsinge aldaer op ordre vande heeren commiss. R.Andringa gedaen volgens specificatie en liquidatie 276 £-16-8 * 2679 p. 657 * 4237
1668-10-17 * Harmen Jacobs Raepsvelt keurmeester Generael van 't gout en silver in dese Provincie ter saecke vacatien en expensen gevallen over 't visiteren dies volgens specificatie en liqudatie 196-.- * 2679 p. 657 * 4238
1668-10-17 * Wijbrandus Lollij Landtschaps stempel snijder ter saecke geleverde waren, en arbeitslonen volgens specificatie en liquidatie 63 £-18 * 2679 p. 658 * 4238
1668-11-04 * Dr. Hieronimus de Blauw Landtschaps Advocaet ter saecke expensen, en eenige vacatien bij sijn E: in verscheidene reisen ten dienste vant Landt gedaen volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 543 £ * 2679 p. 658 * 4239
1668-11-04 * Magdalena Samuels wegen het bordueren van kussens volgens specificatie en liquidatie 168 £ * 2679 p. 658 * 4240
1668-11-04 * De heeren Amama en Stiensma vande opneeminghe der werken in de Lemmer over vacatien ende reijskosten 180 £ * 2679 p. 658 * 4241
1668-11-05 * Juke Doedes mr. glasemr. wegens gemaakte, en geleverde glasen ten dienste vant Land volgens specificatie, en liquidatie 326-3- * 2679 p. 658 * 4242
1668-11-06 * Antie Epes weduwe van w: Jan Willems Landts leidecker ter saecke arbeitsloonen, en geleverde waren ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 469-14- * 2679 p. 658 * 4243
1668-11-06 * Nicolaus Wieringa Landtschaps schilder ten sake arbeitsloonen, en geleverde waren ten dienste vant Landt volgens specificatie en liquidatie 702-9- * 2679 p. 658 * 4244
1668-11-06 * Pijbbe Hebbes Wijarda Landts IJtiger vande maten en gewichten ter sake vacatien en expensen over 't reisen dies gevallen volgens specificatie en liquidatie 294-12- * 2679 p. 658 * 4244
1668-11-06 * Aen heere grietman ende dijkgraef Goslinga wegens bestede reparatien ende paelwerken aende Coninx of Saxische werken tot Harling volgens rapport van heeren commissarien 2977 £ * 2679 p. 659 * 4245
1668-11-06 * Johannes Pruijssen van expensen in 's Lantschaps Hoff volgens specificatie ende liquidatie 250-8-8 * 2679 p. 659 * 4246
1668-11-06 * Jan Poppes aennemer vande Lemmerse werken volgens verklaringe ende bestek bij d heeren commissarien gexhibeert 3300 £ * 2679 p. 659 * 4247
1668-11-06 * Gerrrijt Epes wegens gelevert gout, ende arbeidslonen ten dienst vant Land gedaan, volgens specificatie en liquidatie 452-2- * 2679 p. 659 * 4248
1668-11-07 * Mr. Hans Willigenrijs leverancier van 't Lood aen 't Landt volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 123-8-12 * 2679 p. 659 * 4249
1668-11-07 * Ds. Reen als correspondent opt Noordhollants Sijnode 50 £ * 2679 p. 659 * 4250
1668-11-13 * Theodorum Hoen, wegens sijn geoffereerde cleine almanacken, sampt cronijcken ende andersins 18 £ * 2679 p. 659 * 4251
1668-11-13 * Anne Wijbes cum socijs Landtschaps turff dragers voor arbeitsloon volgens specificatie en liquidatie 157-5-8 * 2679 p. 659 * 4252
1668-11-13 * Schelto Sijtses pan en estrik backer, ter saecke geleverde waren volgens specificatie rn liquidatie 142-17-12. * 2679 p. 659 * 4253
1668-11-13 * Eelckien Sijtses weduwe van geleverde korven uts [volgens spec: en liq:] * 2679 p. 659 * 4254
1668-11-13 * Claes Claesses Fonck van gemaeckt en gelevert ijserwerck uts: [spec: en liq:] 142-18-0 * 2679 p. 659 * 4255
1668-11-13 * Sioerd Ates Haeckma Landtschaps steenhouwer ter sake geleverde waren en arbeitsloonen volgens specificatie en liquidatie 248-8-0 * 2679 p. 660 * 4256
1668-11-13 * De heere Carel van Roorda als dijkgraeff vande Leppe dijk tot oncosten van dien jaerlijcjkse subsidie 52 £ voor 2 jaeren 104 £ * 2679 p. 660 * 4257
1668-11-26 * Ds. Livius Menzonides pastor tot Parregae ordinaris jaerlijcks Allerh: vervallen subsidie viduale 2400 £ * 2679 p. 660 * 4258
1668-11-26 * Sicco Brants opsichter vande Nieuwe Zijl tot Doccum ter saecke reparatie wercken aen voorschr: Zijl gedaen, volgens specificatie en liquidatie 165-19-12 * 2679 p. 660 * 4259
1668-11-27 * Aeconomus Zingel volgens liquidatie ende specificatie wegen kostpenningen 1376-11- * 2679 p. 660 * 4260
1668-11-27 * De Academie druker Wellens uts: 283-11-3 * 2679 p. 660 * 4261
1668-11-28 * Egbart Hendrickx Hardenbergh leverancier van Toertsen, wegens leverancie van d'selue volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 343 £ * 2679 p. 660 * 4262
1668-11-28 * Samuel Arcerius leverancier aende Accademie ter saecke geleverde boecken als andersins volgens specificatie en liquidatie [geen bedrag vermeld] * 2679 p. 660 * 4263
1668-11-28 * Dirck Crans Stadts coopmans boode binnen Leeuwarden voor sijn Extraordinaris reisen en diensten tot bevorderinge van de negotiatie van eenige goederen binnen Amsterdam, sampt de over voeringe vandien voor dese Provincie toegeleijt 180 £ * 2679 p. 661 * 4264
1668-11-28 * De deurwaerder Achlum wegens dr. Strigelij detentie volgens resol: van gisteren aen oncost ende salarien 235 £ * 2679 p. 661 * 4265
1668-11-28 * Meine Jansen opsichter vande Landts bestede wercken voor desen jare ten dien respecte geaccordeert,volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 147 £ * 2679 p. 661 * 4266
1668-11-28 * Dirck Wijtses schuijtevoerder ter, saecke geleverde turff aen 't Landschaps huijs volgens specificatie en liquidatie 549 £ 16-0 * 2679 p. 661 * 4267
1668-11-28 * Albertus Swaluwe van geleverde waren ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie 232 £-1- * 2679 p. 661 * 4268
1668-11-30 * Tijebbe Teijtses Faber Landtschaps smidt ter sake arbeitslonen en geleverde waren ten dienste vant Landt, volgens specificatie en liquidatie der heeren reeckenmeesters 181 £-6-8 * 2679 p. 661 * 4269
1668-11-30 * Joannes Duijff Landts leverancier van kalck, sandt, en steen etc: van geleverde waren uts: 221 £ -3-0 * 2679 p. 661 * 4270
1668-11-30 * Riemer Ubles Landschaps kuiper van arbeitsloon en geleverde waren voorts uts: 44 £-14- * 2679 p. 661 * 4271
1668-11-30 * Thijs Jansen Holwerda voor incoop van turf, en meerder uijtgaeff, als ontfangh,sijnde daerinne mede begreepen sijn diensten, en verteeringen hier over gevallen 1232 £-8-0 * 2679 p. 661 * 4272
1668-12-10 * Andriesje Soble van t schoonmaeken vande Franse Kerk ende Tuijnge cum annexis 25 £ * 2679 p. 662 * 4273
1668-12-10 * De heeren Haren, Baerd ende Boelens ter saeke vacatien ende expensen gevallen op een reijse naer Groningen volgens annexe specificatie ende liquidatie 377-6- * 2679 p. 662 * 4274
1668-12-10 * Melle Sibrands Lands metselaar wegens arbeitslonen volgens specificatie en liquidatie 312-17- * 2679 p. 662 * 4275
1669-01-07 * De hofmeester Vegelin wegens turffgelt opt Hoff van 't voorleden jaer 312 £ * 2679 p. 662 * 4276
1668-01-08 * De keurmeester Harmen Raepsvelt voor vacatien en expensen over de visitatie gevallen volgens specificatie en liquidatie 180 £ * 2679 p. 662 * 4277
1668-12-08 * De heeren Haren ende Boelens ter saeke expensen volgens liquid ende reglement over de 5 deelen dijx werken 827 £. Idem van ordinaris vacatien. Wegens de voorn: ende Makumer werken van 't jaer 1668 200- * 2679 p. 662 * 4278
1669-02-04 * Ds. vander Waeijen hebbend t gebed op 't Lanshuijs gedaen tot introductie vande Lantsdag 50 £ * 2679 p. 663 * 4279
1669-02-05 * De heere Hiemstra tot inkoop van een pulpiter volgens older gewoonte 25 ggl * 2679 p. 663 * 4280
1668-02-05 * De clerquen ter voorschr: secretarij overschrijven ende meenigvuldig verdubbelen der petitien ende stuken vande voorlede jaere 1668 waar voorige ordre ende observantie volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 480-8- * 2679 p. 663 * 4281
1669-02-05 * Michiel Gerrolsma mede clerc van de secretarij der heeren Gedeputeerden ad idem 25 ggl * 2679 p. 663 * 4281
1669-02-06 * De deurwaerder Achlum vacatien expensen etc. over't confineeren van Hermen Aleffs in Groningerland volgens uts 133-7 * 2679 p. 663 * 4282
1669-02-09 * Jan Janssen Sondagh wegens geleverde pennemessen 14-14 * 2679 p. 666 * 4283
1669-02-11 * Melchior Cingel oeconomus van een vierendeel jaer tractement van kostpenningen der bursalen de 1e 9br laesten: totten 6 deser volgens uts 1114-8- * 2679 p. 666 * 4284
1669-02-10 * Mathijs Meintes isercramer van geleverde waren volgens specificatie en liquidatie 212-12-8 * 2679 p. 666 * 4284
1669-02-18 * Hester Gerrijts een subsidie tot 12 £ * 2679 p. 666 * 4285
1669-02-18 * Wibrand van der Werff apothecarius van geleverde waaren volgens liquidatie ende liquid: 150 £ * 2679 p. 666 * 4286
1669-02-18 * De boumr. Atsma wegens expensen, vacatien, ende 1/2 jaer tractament alders: lae: verfallen jaer tractament "volgens specificatie ende liquidatie 318 £-3 * 2679 p. 666 * 4287
1669-02-18 * De leveranciers, en werckluiden van Franeker van geleverde waeren volgens specificatie ende -liquidatie 1413 £ -11-14 * 2679 p. 666 * 4288
1669-02-20 * De heere professor [Nicolaus] Arnoldus ter saeke vacatien ende expens over sijn reijse near Heijdelberg om d heere prof. Spanheim te beroepen 1191-5-8 * 2679 p. 667 * 4289
1669-03-20 * Jan Hessels Schouwenborg van verteeringe ende onkost bij de heere Okinga ende Jongestal gevall mitsgaders vacatien ende reijskost overt versochte dimessie van ds. Schotano bij 't Franequer Classis volges specificatie en liquidatie 296-11 * 2679 p. 667 * 4290
1669-03-20 * De weduwe van mr. Jouke Horrius voor meesterloon van twee soldaten volgens liquidatie 20-.- * 2679 p. 667 * 4291
1669-03-20 * Harmen Jacobs Raepsvelt voor visitatie vant goud en silver in dese provincie volgens specificatie en liquidatie 185 £ * 2679 p. 667 * 4292
1669-03-20 * Sieerd Janssen van keerssen uts: 601-11-8 * 2679 p. 667 * 4293
1669-03-27 * Jan Jansen ter cause van keersen volgens liquidatie 161-2-8 * 2679 p. 667 * 4295
1669-02-27 * Aen Tijs Holwerda op rekens van turf ende holt te koopen 600 * 2679 p. 667 * 4296
1669-04-23 * De commijs Hettinga ter saeke extraordinaris: schrieffloon van eenige staten van oorlogh volgens specificatie ende liquidatie van der heeren rekenmeesters 557 £ -8- * 2679 p. 668 * 4297
1669-04-23 * Pibo Wiaerda Lantschaps itiger van wichten en maten, ter saeke vacatien, ende expensen int visiteren gedaen volgens specificatie ende liquidatie 294 £18 st * 2679 p. 668 * 4298
1669-04-24 * Allard Stellingwerf leverancier van pampier pennen, inckt etc: aent Collegie volgens specificatie ende liquidatie 1233 £ 5 st * 2679 p. 668 * 4299
1669-04-24 * Joannes Heersma voor geoffereerde thesen 15 £ * 2679 p. 668 * 4300
1669-04-29 * De Maieur Haubois wegens een cierl: ende konstig gepraesenteert Calendarium perpetrium mette penne gedaen 175 £ * 2679 p. 668 * 4301
1669-05-21 * Riemer Ubles, cuiper van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 60 £ * 2679 p. 669 * 4305
1669-05-22 * Albertus Swalue ter saeke geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie 267 £ 18 p * 2679 p. 669 * 4306
1669-05-22 * De heer Ens een pulpiter 25 ggld * 2679 p. 669 * 4307
1669-05-22 * Vladislaus Krokoczijnssci voor geoffereerde thesen 18 £ * 2679 p. 669 * 4309
1668-05-22 * Oeconomus Cingel volgens specificatie ende liquidatie 1310-10 * 2679 p. 669 * 4310
1668-05-22 * Magde Samuels van borduijrsel uts: 182 £ * 2679 p. 669 * 4311
1669-05-24 * Meinske Kres van geleverde waeren uts: 22 £ 18 st 8 penn * 2679 p. 669 * 4312
1669-06-16 * De heeren Heijstra[?] ende Baerd overt visiteeren vande Lemmerse werken volgens ordre ende reglement 180 £ * 2679 p. 669 * 4313
1669-06-16 * Hans Wilgenrijs wegens leverantie van lood, en arbeitsloon ten dienst vant Land volgens specificatie en liquidatie 106-17-8 * 2679 p. 670 * 4314
1669-06-17 * Nicolaus Wieringa Lantschaps schilder volgens uts: 259-14- * 2679 p. 670 * 4315
1669-06-17 * Nicolaus Wieringa Lantschaps schilder volgens uts: 259-14- * 2679 p. 670 * 4315
1669-06-18 * Jan Janssen mr. wagenmeester volgens uts: 21-.- * 2679 p. 670 * 4316
1669-06-19 * Katharina Jacobi een subsidie tot 12 £ * 2679 p. 670 * 4317
1669-06-19 * Anne Wibes cum socius hout dragers opt Lands huis volgen specificatie ende liquidatie 40 £ -5 * 2679 p. 670 * 4318
1669-06-23 * Joannes Duijff van geleverde kalck ende steen volgens uts: 113 £-5 * 2679 p. 670 * 4319
1669-07-01 * Ds. Jungius passor in Sibrandabuijren als correspondens opt Sijnode in stad ende lande volgens older observantie 50 £ * 2679 p. 670 * 4320
1669-07-02 * De assajeur Brunsvelt ter saeke vacatien ende expensen over een reis nae den Haech volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 94 £ * 2679 p. 670 * 4321
1669-07-02 * Aen wed. van w: Brakel een honorarium 36 £ * 2679 p. 670 * 4322
1669-07-05 * Mr. Valentijn Adams wegen een jaar turfgeld den 6en Junij verleden verschenen -22-8-8 * 2679 p. 670 * 4323
1669-07-15 * Joannes Wisman pastor in Oldebercoop als scriba opt sijnde jongst opt Heeren veen geholden volgens older gewoonte 50-.- * 2679 p. 670 * 4324
1669-07-16 * De heeren Heemstra en Baard, overt besteden van des Landschaps werken in de lemmer volgens reglement 180 £ * 2679 p. 671 * 4326
1669-07-16 * Johannes Nicolai van verschot aen Hiskia Ulenborg ende Aefke Hachtingius wed: 52 £ * 2679 p. 671 * 4327
1669-06-16 * De heeren rekenmeesters Broersma Andringa van't reijsen na Amsterdam over 't aflossen eeniger capital 1558-11- * 2679 p. 671 * 4328
1669-07-16 * Tietger Renkes hospes op't veen over verteering wegens Sijnode volges liquidatie ende specificatie 639-18 * 2679 p. 671 * 4329
1669-08-04 * Melle Sibrands Landschaps metselaer wegens expensen en arbeidslonen ten dienst vant Land geschied volgens specificatie en liquidatie 87-17- * 2679 p. 671 * 4330
1669-08-05 * De heeren Nijsten ende Stiensma ter saeke vacatien schip ende wagen vrachten gevallen overt bijwoonen vant laest gehoudene Sijnode opt Heeren veen volgens reglement 180 £ * 2679 p. 671 * 4331
1669-08-06 * De heeren Lijclama en Stiensma ter saeke vacatien ende expensen over de reise naer Schiermuncke oog volgens specificatie ende liquidatie 297 £ 19-8 * 2679 p. 671 * 4332
1669-08-06 * De Ytiger van maten ende wichten van visitatie voor vacatien ende expensen volgens liquidatie ende specificatie 291-14- * 2679 p. 672 * 4333
1669-08-06 * Willem Michiels metselaer vant lant van loon ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 53 £ * 2679 p. 672 * 4334
1669-08-06 * Melle Sibrants metselaer ten saecke arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 301 £-17- * 2679 p. 672 * 4335
1669-08-06 * De drucker Wellens tot Franequer, van druckloon volgens specificatie ende liquidatie 251 £ -2- * 2679 p. 672 * 4336
1669-08-06 * De bouwmeester Atsma ter saecke expensen als andersins volgens uts: 100 £ -14- * 2679 p. 672 * 4337
1669-08-07 * De coperslager Mets van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 119-1- * 2679 p. 672 * 4338
1669-08-06 * Antie Epes leideckerse ter saeke arbeitsloon etc: volgens uts: 100 £-14- * 2679 p. 672 * 4339
1669-08-07 * De coperslager Mets van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 119 £-1- * 2679 p. 672 * 4340
1669-08-07 * De predicanten Agidius Faber en Joannes Mol elx tot een honorarium ad 150 £ 't samen 300 £ volgens resol: vande Staten des lant vanden 20en Feb: laestelijck 300 £ * 2679 p. 672 * 4341
1669-08-21 * Ds. Samplonius op de correspondentie van Noord Holland sijnde geweest volgens gewoonte 50 £ * 2679 p. 673 * 4342
1669-09-02 * Jan Reiniers uijt Turkij verlost 25 £ * 2679 p. 673 * 4343
1669-09-02 * De heeren Heemstra en Baerd van opneeminge der wercken in de Lemmer 180 £ * 2679 p. 673 * 4344
1669-09-02 * De here Lijclama voor vacatien en expensen gevallen over sekere commissie te exerceren, volgens declaratie en liquidatie 49-8- * 2679 p. 673 * 4345
1669-09-04 * Jacob Sijtses aennemer van 't steenen sluijsje aent Lantschaps zijlje tot Harlingen t'eerste ter mijn 2333-6-4 * 2679 p. 673 * 4346
1669-09-04 * Sioerd Eelckes van geleverde gedraeide houtwaeren volgens specificatie ende liquidatie 29-16- * 2679 p. 673 * 4347
0000-09-23 * Mr.Allard Stellingwerff ter saeke livrantie van schrijfbehoeften volgens specificatie ende liquidatie 1336-9 * 2679 p. 673 * 4348
1669-09-23 * Oeconomus Zingel vande bursael ab 15 Meij tot 31 Julij ende t schoonmaek uts 871-12 * 2679 p. 673 * 4349
1669-09-23 * Mr. Raepsvelt vacatien over't visiteeren van 't gout ende silver uts 180- * 2679 p. 673 * 4350
1669-09-23 * Jan Minckes van geleverde waaren tot materialen,arbeitsloon tot reparatie der olde ende nieuwe zijl te Doccum volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 389-13-9 * 2679 p. 674 * 4351
1669-09-23 * De heere Broersma als zijlvester van Muncke zijl over reparatien wegens expensen vacalen ende een jaer tractament volgens uts: 1498-8-12 * 2679 p. 674 * 4352
1669-09-24 * Dirk Wijtses.schuite voerder wegens leverantie van brandhout aant Landshuis, met de suppoosten van dien volgens specificatie ende liquidatie -3-9- * 2679 p. 674 * 4353
1669-09-11 * D. Christianus Schotanus professor Theol: tot Franequer tot hoedinge der oncosten over het utgeven van sijn refutatie van seker vuil boek geintituleert der Doopsgesinden bloedich tooneel geaccordeert bij resolutie van den 2en Septemb: 1669 250 £ * 2679 p. 674 * 4354
1669-09-24 * Jacob Sijtses aenneemer vande steenensluis te Harlig t' 2e termijn 2333-16-9 * 2679 p. 674 * 4354
1669-10-20 * De heeren Haren ende Boelens van't visiteeren ende opneemen der werken vande Noorder dijken volgens resol: 630 £ * 2679 p. 675 * 4355
1669-10-21 * Ds. Theodorus Raard sijnde geweest als correspondens opt Sijnode tot Utrecht volgens gewoonte 50 £ * 2679 p. 675 * 4356
1669-10-21 * D.Gerco Johannis pastor tot Harlingen als correspondens op't Zuidhollantse Sijnode geweest 50 £ * 2679 p. 675 * 4357
1669-10-21 * Meine Jansen Morgen opsichter vande wercken inde Lemmer voor een jaer opsicht, en arbeitsloon volgens specificatie en liquidatie 208-13- * 2679 p. 675 * 4358
1669-10-21 * Mr. Rinse Lieuwes ter saeke huir van seilen volgens specificatie ende liquidatie 43 £ * 2679 p. 675 * 4359
1669-10-21 * Jaen Reinaut France mr. voor schrijfloon ten dienste van de Walse Kerk geaccordeert 31-10- * 2679 p. 675 * 4360
1669-10-21 * De heeren gecommiteerde rekenmeesters vacatien ende onkosten van t nader genegotieerd der penningen afflossing tot Amsterdam volgens de leverantie 1321-8 * 2679 p. 675 * 4361
1669-10-21 * Heeren Lijclama ende Stienstra uts: over nader conferentie mette Groninger heeren over de Caep opt oogh 226-3 * 2679 p. 675 * 4362
1669-10-21 * Mr. Sioucke Cornelis keurmeester generael vant tin voor vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 126 £ * 2679 p. 676 * 4363
1669-10-21 * Hendrick Rinties gewesene slaef in Turckien tot sijn verlossinge 25 £ * 2679 p. 676 * 4364
1669-10-21 * De heere Nijsten overt visiteren bested: ende opneemen der reparatien vande nieuwe zijl te Doccum etc. 146-3 * 2679 p. 676 * 4365
1669-10-22 * De cepier Gerrijt Oedses ter saeke expensen aen Freddris Arnoldinus volgens ordre van haer Ed: Mo: inden jaere 1668 gedaen 15 £-4- * 2679 p. 676 * 4366
1669-10-22 * Sioerd Jans livrancier van keerssen volgens liquidatie ende reke: 210 £ * 2679 p. 676 * 4367
1669-10-22 * Jucke Doedes van gemaeckte glasen volgens uts: 292-19-7 * 2679 p. 676 * 4368
1669-10-22 * De heeren Haren en Boelens volgens resol:over vacatien ende expensen vande Mackumerwerken 200 £ * 2679 p. 676 * 4369
1669-10-22 * Mr. Hans Gies Hospes in Bentem van verteeringe der Groninger heeren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 388-14. idem van verteeringe der gecomm. van't Franse Sijnode volgens uts: 1450- £ * 2679 p. 677 * 4370
1669-10-23 * Trijntie Gerrijts van geleverde waeren volgens uts: 91 £-5 * 2679 p. 677 * 4371
1669-10-28 * Professor Wubbena als de inspector bursae"ijaerdij" achterstallig tractament 482 £ vide opde ordinaris tractamenten pag: 117 * 2679 p. 677 * 4372
1669-10-28 * Dirck Wijtses van geleverde turff volgens recepis en liquidatie vande rekenkamer 455 £ -16 * 2679 p. 677 * 4373
1669-10-29 * De heeren Heemstra ende Baerd wegens nieuwe façade ende inbreuk over recepis en liquidatie vande rekenkamer 455 £ -16 * 2679 p. 677 * 4374
1669-10-29 * Anne Wibe vant turff draegen opt Landshuijs 130-18- * 2679 p. 677 * 4375
1669-10-29 * De heere Carel van Roorda dijkgraeff vande Leppedijk een jaer tractament ulto huiq vervallen 52 £ * 2679 p. 677 * 4376
1669-11-01 * Mr. Melle Sibrants Landschaps metselaer voort schoon maeken vande prince stall etc: volgens specificatie ende liquidatie vande rekencamer 180 £ -2- * 2679 p. 678 * 4377
1669-11-24 * Sicco Brants opsichter vande nieuwe zijl te Doccum over materialen, arbeijtsloon ende vacatien tot reparatien derselver zijle volgens uts: 588-7- * 2679 p. 678 * 4378
1669-11-25 * Mr. Jan Janssen s Lands wagenmaeker van gelevert werk 30 £ * 2679 p. 678 * 4379
1669-11-25 * Sophia Soble ter saeke opsicht ende gedaene oncosten aende Franse kerck 25 £ -14 * 2679 p. 678 * 4380
1669-11-25 * Bernardus Dronrijp pastor tot Dongium ende deputatorum bursarius ordinaris jaerlijx Alderheiligen vervallende subsidie viduale 2400 £ * 2679 p. 678 * 4381
1669-11-25 * De schepen Saackma wegen steenhouwerij Luzaens volgens specificatie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 236--9- * 2679 p. 678 * 4382
1669-11-25 * Nicolaus Wieringa Lantschaps schilderaer van sijn diensten ende aen't Lant geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 327-7- * 2679 p. 679 * 4383
1669-11-26 * Tierck Pijters ende Jan Poppes ter saeke te leveren van holt aende Lemmerse wercken volgens resol. vande 25 9ber 1669 2500 £ * 2679 p. 679 * 4384
1669-11-26 * De heeren Haren ende Boelens wegens t' opneemen van 's Lants steenen sluijs volgens liquidatie 165-7- * 2679 p. 679 * 4385
1669-11-26 * Jan MInkes wegens t opneemen vande dam aen olde zijl te Doccum uts: 56-18 * 2679 p. 679 * 4386
1669-11-26 * Erffgenaemen van wijlen de heere Egbert van Baerd over 't visiteeren vande Nester zijl uts 56-16-8 * 2679 p. 679 * 4387
1669-11-26 * De heere Heemstra wegens naeder visitatie vande Lemmerse werken uts 139-5 * 2679 p. 679 * 4388
1669-11-26 * De oeconomus Zingel kostpenningen vande 7 Aug. totten 6 9bris 1669 volgens uts 1393 -1- * 2679 p. 679 * 4389
1669-11-26 * Jacob Sijtses aenneemer van't nieuwe steenen sluijsje tot Harlingen 't laeste 3de termin van 1333-6[?] * 2679 p. 680 * 4390
1669-11-26 * Mr. Bote Anes ter saeke geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 153 £ -15 * 2679 p. 680 * 4391
1669-11-26 * De keurmeester Raepsvelt ter saeke 't visiteren vant goud en silver volgens uts 188 £ * 2679 p. 680 * 4392
1669-11-26 * Eelckien Douwes van geleverde keersen volgens uts: segge-135 £7 st 155 £ 7 st * 2679 p. 680 * 4392
1669-11-27 * Jacob Sijtses aennemer vant nieuwe stenen sluisie tot Harlgen ter saeke extraord: costen boven t besteck daeraen gedaen volgens resol: vanden 26 en deses 900 £ * 2679 p. 680 * 4393
1669-12-07 * Bientse Dirx voort ombrengen van toertsen geaccordeert 6 £ * 2679 p. 680 * 4394
1669-11-26 * Albertus Swalue ter saeke geleverde waeren ten dienste vant Land volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters --- * 2679 p. 680 * 4395
1669-12-21 * Antie Epes van geleverde leijen, en arbeidsloon volgens specificatie en liquidatie 87-8- * 2679 p. 681 * 4396
1669-12-22 * De schepen Wartna van onderholt der kerken tot Hemlum en Haskerdijken volgens resol: vande 12 8bris 1667 60 £ * 2679 p. 681 * 4397
1669-12-24 * w: Theodorus Hoen voor sijn cleine billlantse almanacken van anno 1670 volgens older gewoonte -12-.- * 2679 p. 681 * 4398
1669-12-29 * Johannes Nicolai van verschot aende kinderen van juff.Ulenborg ende Aefke Hachtingius 54-10- * 2679 p. 681 * 4399
1669-12-29 * Aucke Joannis slotmaeker tot Franequer van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 41 £ -19- * 2679 p. 681 * 4400
1669-12-30 * Samuel Arcerius s'Lants leverancier tot Franequer van geleverde waeren volgens uts: 339 £ -9- * 2679 p. 681 * 4401
1669-12-30 * Tiebbe Tiesses smit van waeren ende arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 123-11- * 2679 p. 682 * 4402
1669-12-30 * Tijs Jans van geleverde turf ende holt aent Lants volgens uts 1060 £ * 2679 p. 682 * 4403
1669-12-30 * Trijntje Gerrits van geleverde waaren uts 105 £ * 2679 p. 682 * 4404
1670-01-20 * De heere Arnout v. Vierssen van een pulpitrum 25 ggld * 2679 p. 682 * 4405
1670-01-20 * Reinhard van Fokama een honorarium voor sijn diensten 36 £ * 2679 p. 682 * 4406
1670-01-21 * Hans Wilgenrijs van lood volgens specificatie ende liquidatie 129-18-12 * 2679 p. 682 * 4407
1670-04-23 * De heren gecommit: met derselver secretaris end Tiberius Taecama bij provisie het generael comptoir bedient hebben wegens vacatiien,en exp: over de reise na Amsterdam, om tachtich duisend £ af te lossen 1231-18-8 * 2679 p. 682 * 4408
1670-08-04 * Mr. Valentijn Adams scherprechter deser Landschap wegens een jaer turfgeld den 6en Junij verleden vervallen 22-8-8- * 2679 p. 683 * 4409
1674-06-16 * De Franse kerckenraed volgens resol: vanden 12 April 1672 van schoonmaecken ende brandinge van 't voorl: jaer 125 £ * 2680 p. 445 * 4902

>> begin


1670-02-10 * Ds. Lastdrager hebbende t' gebed gedaen opten Lantschaps huijs tot introductie vanden Lantsdag volgens observantie 50 £ * 2680 p. 390 * 4410
1670-02-10 * Haer Ed: Mo: drie clerquen ter saeke t' menich vuldich schrieven, ende verdubbelen der petitie stucken poincten, ende alle annexe bijlagen opde Landsaegen 's jaers 1669 ingedient conform voorige ordre ende observantie volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 594 £ -16 * 2680 p. 390 * 4411
1670-02-10 * Tierck Pijters ende Jan Poppes aenneemers der ingespoelde wercken ende andere reparaetien inde Lemmer de suppletie tot 6800 £ volgens besteck ende acccoord, als 2300 £ * 2680 p. 390 * 4412
1670-02-10 * De heeren Heemstra ende Vierssen over 't opneemen der extraord: reparatien wegens inspoelinge ende andere schaede inde Lemmer geschied aen vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 289-7- * 2680 p. 390 * 4413
1670-02-11 * De IJtiger vande maten ende gewichten Pibo Hebbes volgens uts: over visitatie van dien 305-16- * 2680 p. 390 * 4414
1670-02-12 * De oeconomus Zingel van rest penningen van 13 9bris tot 1 deses volgens specificatie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 1139-12- * 2680 p. 391 * 4415
1670-02-12 * Idtie ende Doeke Aesges s' Lants timmerman ter saeke arbeitsloon volgens uts: 387-13- * 2680 p. 391 * 4415
1670-02-12 * Idtie, ende Doeke Aesges s' Lants timmerman ter saeke arbeitsloon volgens uts 374-13- * 2680 p. 391 * 4416
1670-02-16 * Claes Hoextra van geleverde stoelen ten dienste vant Lant volgens uts 30-0- * 2680 p. 391 * 4417
1670-02-16 * Sicke Brantsma ter saeke reparatien aende nieuwe sijl tot Doccum volgens uts: 213-17-8 * 2680 p. 391 * 4418
1670-02-16 * Aucke Atsma boumr. ter saeke expensen ende vacatien 113 £ -9-mitsgaders 6 1/2 jaer tractament 250 £ t samen volgens uts: 363-9- * 2680 p. 391 * 4419
1670-02-18 * De Academi druker Wellens volgens specificatie ende liquidatie 38-15-6 * 2680 p. 391 * 4420
1670-02-25 * 's Lants livrancier van keerssen Sioerd Jans volgens specificatie ende liquidatie 562-4- * 2680 p. 391 * 4421
1670-03-02 * De hofmeester Vegelin wegens holt ende turf voor 't Hoff van 't jaer 1669 volgens resol. voor desen garresteert 312 £ * 2680 p. 392 * 4422
1670-03-07 * Meine Jans Morgen ter saeke vacatien gevallen over de opsicht van des Landschaps bestede wercken inde Lemmer volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 103 £ -10- * 2680 p. 392 * 4422
1670-03-07 * De keurmeester Raepsvelt van vacatien volgens uts: 180 £ * 2680 p. 392 * 4423
1670-03-08 * De livranciers ende arbeijtslieden tot Franeker volgens uts: 965-17-10 * 2680 p. 392 * 4423
1670-03-08 * Melle Sibrants metselaer ad idem 405-16- * 2680 p. 392 * 4424
1670-03-30 * De kerckvoogden op ter bild van L.Vrouwen parochie de halve paije tot reparaetie van die kerck volgens annexe resol. van't Land den 30 8bris 1669 1750 £ * 2680 p. 392 * 4425
1670-03-31 * Johan Gerhard Smitz Stusiosus Bacharaco--Palaesingus voor geoffereerde theses een honorarium 25 £ * 2680 p. 392 * 4426
1670-03-31 * Johannes Nicolai van verschot aende kinderen van juff.Hiskia Ulenborg ende Aefke Hachtingh 52 £ * 2680 p. 392 * 4427
1670-04-01 * Mr. Allard Stellingwerff wegens livrancie van schrijffbehoeften volgens liquidatie ende specificatie 1430-3-0- * 2680 p. 393 * 4428
1670-04-01 * Mr. Melle Sibrants 's Landschaps metseler van verdiend arbeitsloon volgens uts. 69-12- * 2680 p. 393 * 4429
1670-04-02 * Riemer Ubles Landschaps kuiper van geleverde waeren volgens uts: 73-4- * 2680 p. 393 * 4430
1670-04-02 * Pieter Hettes extraordinaris peerdehuijr 12 £ * 2680 p. 393 * 4431
1670-04-02 * Albertus Swalue uts 172-6- * 2680 p. 393 * 4432
1670-04-02 * Magdalena Samuels ad idem -140- * 2680 p. 393 * 4433
1670-04-23 * Trijntie Gerrijts uts 158-17-8 * 2680 p. 393 * 4434
1670-04-23 * Juke Doedes glasmaeker volgens uts: 176 £ * 2680 p. 393 * 4435
1670-04-23 * Jacobus Revius ende Bernardus Dronrijp deputaten Sijnodi venanae tot hoedinge van hun gedane oncosten over een Haegsereise gevallen volgens request ende apt. vanden 24 Feb: 1670 120 ggls * 2680 p. 393 * 4436
1670-04-23 * De clerq Joannes Nicolai voor't minuteren, dubbeleren, en int net stellen van deser Provincie soo ordinaris als extraordinaris declaratien neffens de Generaliteit voor den jare 1668 volgens specificatie en liquidatie 517-4- * 2680 p. 4437 * 4437
1670-04-27 * Thijs Jansen Holverda tot incoop van turff ende brandt holdt op rekeninge volgens older gewoonte 600 £ * 2680 p. 394 * 4439
1670-04-27 * De heeren Lijclama ende Stensma vacatien ende expensen over't reijse naer't oog om de Caep te besteden tot reparatie 291 £ * 2680 p. 394 * 4440
1670-04-27 * De horologiemaeker Jacob wegens het gelevert slinger uijrwerk op de raedcamer volgens resol: van 2 deser 150 £ * 2680 p. 394 * 4441
1670-05-07 * Jan Hessels van expensen der heeren curatoren item verteeringen ende anders volgens specificatie ende liquidatie 479-13 £ * 2680 p. 394 * 4442
1670-05-07 * Aucke Atsma ter saeke expensen ende vier maenten tractament volgens uts: 193-16-8 * 2680 p. 394 * 4443
1670-05-07 * Pibo Wiarda Landschaps IJtiger van maten, ende gewichten ter saeke vacatien ende expensen gevallen over de visitatie vandien volgens uts 296-14- * 2680 p. 394 * 4444
1670-05-10 * De pastoren Gerhardus Faber ende Joannes Mol elx een honorarium ad 150 £ fac. 300 £ volgens resol. bij de Staten vant Land den 2e Martij 1670 genomen 300 £ * 2680 p. 394 * 4445
1670-06-02 * Coert Jansen ter saeke geleverde keersen aent Landschaps huis volgens request ende liquidatie der heeren rekenmeesters 141 £ * 2680 p. 394 * 4446
1670-06-03 * De voorleser Noe vande Franse kerk een honorarium 50 £ * 2680 p. 395 * 4447
1670-06-03 * De heeren Vierssen ende Ens van visitatie in de Lemmer 180- * 2680 p. 395 * 4448
1670-06-03 * Hermannus Sapaeides praedicant tot Warns etc: als correspondent opt Sijnode tot Sneek gehouden na ouder gewoonte 50 £ * 2680 p. 395 * 4449
1670-06-04 * Jan Minckes opsichter vande Oude Zijl tot Doccum wegens oncosten, en arbeidslonen wegens het repareren, en slaan vande Dam inde Gracht bij Aelsumerpoort aldaer, luit declaratie, en liquidatie 20-14- * 2680 p. 395 * 4450
1670-06-04 * Nicolaus Wieringa Landschaps schilder van arbeitsloon ende geleverde waeren 300-16- * 2680 p. 395 * 4451
1670-06-04 # Professor Steinbergh van transport geld van Herborn tot Franeker voor hem tot 2 reisen ende t'affhaelen sijner familie ende bagage, ook de gasten ende sijn meublen 500 £ * 2680 p. 395 * 4452 = 4960
1670-06-04 * Melle Sibrants Landschaps metseler ter saeke arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 187-12- * 2680 p. 395 * 4453
1670-06-04 * De oeconomus van kostpenningen vande 10 Febr: totten 20 April volgens uts: 1374-6- , econoom * 2680 p. 396 * 4454
1670-06-04 * De here Bruijnsma tot incoop van een pulpiter 25 ggl * 2680 p. 396 * 4455
1670-06-09 * Jan Minkes wegens oncost en gedebourcheerde arbeidslonen over het roeren vande modder in Doccumer diept, luit specificatie en liquidatie 164-.- * 2680 p. 396 * 4456
1670-06-09 * Sioerd Ates Hakema wegen geleverde waren, en arbeidslonen ten dienst vant Land vermogens specificatie en liquidatie 68-18- * 2680 p. 396 * 4457
1670-06-09 * De weduwe van Sijtse Rinnerts wegen haer zoon Rinnert Sijtses wegens druckloon volgens specificatie en liquidatie 1951-12- * 2680 p. 396 * 4458
1670-06-09 * Mathijs Siderius wegens ten dienst vant Land geleverde ijsercramers waren, volgens specificatie en liquidatie 235-1-6 * 2680 p. 396 * 4459
1670-06-09 * Dirk Mets koperslager van koperwerk gelevert ten dienst vant Land luit specificatie en liquidatie * 2680 p. 396 * 4460
1670-06-10 * Sioerd Pieters timmerman wegens arbeidsloon ten dienst vant Land luit specificatie en liquidatie 36 £ * 2680 p. 396 * 4461
1670-06-08 * De heeren Nijsten ende Heemstra ter saeke vacatien ende reijskosten van haer Commissie nae't Sijnode volgens reso: 180 £ * 2680 p. 397 * 4462
1670-06-11 * Sibrich Jans van geleverde keerssen inde Academie tot Franequer volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 139 £ * 2680 p. 397 * 4463
1670-06-11 * Meinske Kres van geleverde waeren volgens uts: 49 £ -1- * 2680 p. 397 * 4464
1670-07-13 * Antie Epes leideckerse van arbeits loon en geleverde waeren volgens uts: 129 £ -5- * 2680 p. 397 * 4465
1670-07-14 * Jacobus Geusius voor geoffereerde boekjes vereert 30 £ * 2680 p. 397 * 4466
1670-07-15 * Ds. Reneman bursarius deputatores Sijnodi 300 £ * 2680 p. 397 * 4467
1670-07-15 * Ds. Vomelius scriba 50 £ * 2680 p. 397 * 4468
1670-07-15 * Sierck Feickes smid tot Doccum van geleverde waeren volgens specificatie en liquidatie 32 £ -4- * 2680 p. 397 * 4469
1670-07-18 * Jorrijt Lolckes binnen voocht int tuchthuis ter saeke geleverde klederen aen eenige gevangens bij 't uijtgaen uijt het vs. huis volgens uts: 144 £ * 2680 p. 397 * 4470
1670-07-19 * Dirck Wijtses ter saeke gelevert holt opt Lantshuis volgens recepis ende liquidatie der heeren rekenmeesters 375 £ -10- * 2680 p. 397 * 4471
1670-07-19 * Anne Wijbes voort opdragen van holt opt Lants huis volgens ut ad prox: 43 £ -19-8 * 2680 p. 398 * 4472
1670-07-19 * Meinske Cres van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 17-10-. Deselve van geleverde waeren aende Franse kerck volgens uts: 20-0- * 2680 p. 398 * 4473
1670-08-05 * Ds. Samplonius correspondens op't Suijd Hollands Sijnode 50 £ * 2680 p. 398 * 4474
1670-08-05 * Melchior Cingel oeconomus van cost penn: vande 7 Maij totten 30 Julij 1670 volgens specificatie ende liquidatie 1092-16- * 2680 p. 398 * 4475
1670-08-05 * Jacob Fongers Oosterbaen wegen touwerk, ten dienst vant Land gelevert, volgens specificatie ende liquidatie 66-5-. Deselve noch ut gel: oorsake in een andere post 55-10- * 2680 p. 398 * 4476
1670-08-06 * Tierk Pijters timmerman aanneemer vande Lemmerse werken voor 4000 £ inde falcatie dies 1800 £. Daeraff t stuijvergelt gekort ad twee hondert Carl. alsoo 1600 £ * 2680 p. 398 * 4478
1670-08-06 * Die vande Franse kerkenraed wegens t bestellen van 't praediken ende Classicale kosten t sedert aldaer geen pastor is geweest volgens liquidatie en specificatie 749 £ * 2680 p. 398 * 4479
1670-08-06 * De here Grietman Tiaerd van Aijlva wegens expensen, en vacatien over het repareren van Claercamper brugge, volgens declaratie, en liquidatie 634-1- * 2680 p. 398 * 4480
1670-09-01 * Melle Sibrands metselaer van arbeidslonen volgens specificatie en liquidatie 259-12- * 2680 p. 398 * 4481
1670-09-01 * De heeren Haren en Boelens ter saeke vacatien, ende expensen vant visiteren, ende opnemen der wercken vande vijff delen dijcken volgens reglt 630 £ * 2680 p. 399 * 4482
1670-09-01 * De heeren Haren en Boelens ter saeke vacatien ende expensen vant visiteren ende opnemen der wercken vande vijff delen delen dijcken reqlt 630 * 2680 p. 399 * 4482
1670-09-01 * De heeren Haren ende Boelens ter saeke uts overt visiteren, en opnemen der Saxische wercken tot Harlingen ende Lantschaps wercken onder Maccum resorterende voor desen jaere 200 £ * 2680 p. 399 * 4483
1670-09-02 * De heeren Ens, Walta en secr. Jiw. Viersen over een reis nae Harlingen nopens liquidatie part pen van s'Lants exisen met de borgen, voor vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 165 £ -4- * 2680 p. 399 * 4484
1670-09-02 * De clerq Kutsch vant verdubbelen der cohieren volgens uts: 186 £ - * 2680 p. 399 * 4485
1670-09-02 * Peter Faber ad idem -184. * 2680 p. 399 * 4486
1670-09-02 * Hermen Raepsvelt van vacation overt visiteeren vande keur van gout ende silver volgens uts: 180- * 2680 p. 399 * 4486
1670-09-02 * Pieter Faber ad idem 184- * 2680 p. 399 * 4487
1670-09-03 * Abrahamus Walsweer als correspondent sijnde geweest opt Sijnode van Noort Hollant 50 £ * 2680 p. 399 * 4487
1670-09-03 * Wibrandus Lollij Landschaps stempelsnijder voor een loden blok aen de erfgenamen van sijn antecessor getelt 46 £ * 2680 p. 399 * 4488
1670-09-03 * Abrahamus Walsweer als correspondent sijnde geweest opt Sijnode van Noort Hollant 50 £ * 2680 p. 399 * 4488
1670-09-03 * De here dijkgraef Goslinga wegen gedane reparatien aende Saxische wercken tot Harlingen ende Lands zijl tot Maccum 1702-19- * 2680 p. 400 * 4489
1670-09-03 * Wibrandus Lollij Landschaps stempelsnijder voor een loden blok aen de erfgenamen van sijn antecessor getelt 46 £ * 2680 p. 399 * 4490
1670-09-15 * Ruerd Westerman convoijmr. op Schiermunkoogh wegens ingecofte waren ten dienst vant Land, luit specificatie en liquidatie 494- * 2680 p. 400 * 4490
1670-09-03 * De here dijkgraef Goslinga wegen gedane reparatien aende Saxische wercken tot Harlingen ende Lands zijl tot Maccum 1702-19- * 2680 p. 400 * 4491
1670-09-21 * Ds. Glaedhaijr als correspondens tot Utrecht geweest 50 £ * 2680 p. 400 * 4492
1670-09-15 * Ruerd Westerman convoijmr. op Schiermunkoogh wegen ingecofte waren ten dienst vant Land, luit specificatie en liquidatie ..49-4- * 2680 p. 400 * 4492
1670-09-23 * De heeren Heemstra ende Ens als hebbende wegens Collegie de vergaderinge deputatoren Sijnodi bij te woonen commissie ad 50 * 2680 p. 400 * 4493
1670-09-23 * De heren Sicco van Aijlva, en commijs Hittinga, als curatoren over de nagelatene kinderen van w: de here Scipio Meckema van Aijlva wegens expensen, en vacatien gevallen over het Coek Hornster Tille luit specificatie ende liquidatie 571 £ * 2680 p. 400 * 4494
1670-09-23 * De heere Broersma als zijlvester van Munckezijl van tractement vacatien ende expensen volgens liquidatie der heeren rekenmeesters 645 £ * 2680 p. 401 * 4495
1670-09-23 * Anske Ipes ter saeke 't repareren vande Friesche Caep op Schiermunckoogh volgens besteck, ende resol. vanden April laestelijck 398 £ 15 £ * 2680 p. 401 * 4496
1670-09-23 * Johannes Wellens Academie Tijpographus volgens specificatie ende liquidatie 757-13-12 * 2680 p. 401 * 4497
1670-09-24 * Sierd Jans ter saeke 640 £ geleverde keerssen sedert 1e Maert, tot den 13 7bris laestelijck res. incluis volgens specificatie ende liquidatie 192 £ * 2680 p. 401 * 4498
1670-09-24 * Jan Jacobs Duden voor het onderholden van de wallen, borstweringen, en doornen hegge inde Bourtange voor anderhalf iaer 1e deses vervallen, volgens bestek, en liquidatie 250 £ * 2680 p. 4499 * 4499
1670-10-27 * De heeren Vierssen en Ens vacatien ende expensen overt opnemen vande Lemmerse wercken 180 £ * 2680 p. 401 * 4500
1670-10-27 * Sioucke Cornelis keurmr. generael deser provincie vant tin, vacatien, ende expensen gevallen over de voorschr. keure volgens specificatie ende liquidatie 129 £ * 2680 p. 401 * 4501
1670-10-29 * Nicolaus Wieringa Landschaps schilder van geleverde waeren ende arbeits loon volgens specificatie ende liquidatie 442 £ -2- * 2680 p. 402 * 4502
1670-10-29 * Sophia Soble voort schoonmaken vande Franse kerck volgens uts: 26 £ * 2680 p. 402 * 4503
1670-11-09 * De kerkeraed der Walsche gemeente alhier wegens gedebourseerde penningen op ordre van dit Collegie, volgens liquidatie 554 £ * 2680 p. 402 * 4504
1670-11-09 * Ernestus Boeders voor geoffereerde Thesen 25 £ * 2680 p. 402 * 4505
1670-11-09 * De commijs Hettinga ter saeke extraordinaris schrieffloon van eenige staten van oorloge ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie 369 £ * 2680 p. 402 * 4506
1670-11-09 * Joannes Nicolai ter sake uijtgaef aende kinderen van juffr. Hiskia Ulenburg, ende Aefke Hachtingius, mitsgaders aen Berbera Veltdriel,ende Joes Ripperts 122 £ * 2680 p. 402 * 4507
1670-11-10 * De heere Lijcklama wegens vacatien ende expensen over de bestedinge van eenige reparatie wercken ... * 2680 p. 402 * 4508
1670-11-10 * Melchior Zingel oeconomus van costpenningen vanden 6en Augusti tot den 29 Octobris 1670 volgens specificatie ende liquidatie der heren rekenmeesters 1129 £-1 * 2680 p. 402 * 4509
1670-11-10 * Trijntie Gerrijts van geleverde waeren ten dienste vant Lant volgens uts: 169 £ -11- * 2680 p. 402 * 4510
1670-11-11 * Tierck Pijters aennemer vande Lemmerse restante ende tot volle betalinge vande selve wercken, sampt gemaeckte buiten wercken volgens besteck, acte van opneminge ende liquidatie 2515 £ * 2680 p. 403 * 4511
1670-11-11 * Mr. Hans Gies hospes in Bentum van verteringen, en oncosten gevallen bij de aenwesentheijt van verscheiden heeren gecommiteerden en sowegen de provincie vande stad, en Lande als stadt int besonder op verscheiden sijden volgens specificatie ende liquidatie 1726 £ -8- * 2680 p. 403 * 4512
1670-11-11 * Arnoldus Kaldenbach, als Dr. Philosophiae een honorarium volgens observantie 150 £ * 2680 p. 403 * 4513
1670-11-11 * Dirck Wijtses schuitevoerder wegens leverantie van turf opt Landshuis, en suppoosten aldaer luit recipis, en liquidatie ad 636-11-4 * 2680 p. 403 * 4514
1670-11-17 * Anne Wijbes cum socijs wegens turfdragen luit liquidatie 172-16-8 * 2680 p. 403 * 4515
1670-11-17 * Theodorus Hoen wegens sijn kleijne almanacken 12 -.-. Idem vanwegens desselfs groote almanacken 18-.- * 2680 p. 403 * 4516
1670-11-18 * Bote Anes wegens kalck livrantie volgens specificatie ende liquidatie 274-4-12 * 2680 p. 403 * 4517
1670-11-18 * Hans Wilgenrijs wegens arbeidsloon en leverantie van lood luit specificatie en liquidatie 610-7-12 * 2680 p. 403 * 4518
1670-11-19 * De clercq Kutsch ter saeke uijtgeschoten brieff part sedert 17 7bris 1667 tot nu toe ten dienste van haer Ed: Mo: 23 £ 13 * 2680 p. 404 * 4519
1670-12-08 * De here Nijsten ter saecke vacatien ende expensen over 't visiteeren, opneemen ende besteden der nader reparatie aende Doccumer olde zijl volgens specificatie ende liquidatie 139-5- * 2680 p. 404 * 4520
1670-11-08 * Jan Douwes van loon ende materialen aent timmeren der reparatie van Haskerdijks pastorij uts 84-16- * 2680 p. 404 * 4521
1670-12-08 * Jan Hessels Schouwenborgh verteeringen bij d'heeren curatoren over de introductie vande professoren Mathaeus junior uts 406-16-8 * 2680 p. 404 * 4522
1670-12-09 * Jan Minckes wegens reparatie kosten aende Olde zijl tot Doccum volgens specificatie ende liquidatie 98-5 * 2680 p. 404 * 4523
1670-12-10 * Tijs Jansen wegens geleverde turff ende holt, voor sijn tractement 175 £ t seamen volgens uts 1048-5- * 2680 p. 404 * 4523
1670-12-10 * Sofij Soble van 't schoonmaeken der Franse kerck uts 26-14- * 2680 p. 404 * 4524
1670-12-20 * De geinteresseerde ingesetenen vande Collumergeule een subsidie volgens resolutie op heden genoomen ter somma van 3500 £ * 2680 p. 405 * 4525
1670-12-21 * De here Arnolt van Vierssen over vacatien ende expensen wegens het besteden der reparatien aen Haskerdijks kerk 98-9- * 2680 p. 405 * 4526
1670-12-21 * De extraordinaris bode Claes Pijters tot inkoop van een nieuwe bos 32-10- * 2680 p. 405 * 4527
1670-12-22 * Christoffel Middachten wachtmeester tot Harlingen over 't appraehendeeren eeeniger Quaekers van salarien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 110-10- * 2680 p. 405 * 4528
1670-12-23 * Gellius Hijlcama van t te doen teren ende schillen t Noorder Stavorse Hooft voorleden jaer volgens specificatie ende liquidatie 41-17 * 2680 p. 405 * 4529
1670-12-23 * De wed. Suble van arbeijtsloon over 't schoonhouden vande Franse kerk ende de tuijn 30 £ * 2680 p. 405 * 4530
1670-12-23 * Jacob Oosterbaen van geleverde touwwerck volgens specificatie ende liquidatie 67-8 * 2680 p. 405 * 4531
1670-12-23 * Den 23 Decembris 1670 hebben de nageschr. leveranciers onder resp. werklieden ordonantien getrocken in voegen hier na gespecificeert staet. * 2680 p. 406 * 4532
1670-12-24 * Atzo Inia studiosus voor geoffereerde theses een honorarium van 15 £ * 2680 p. 406 * 4533
1671-01-12 * De bode Wisselpenningh wegens extraordinaris diensten voor 't comptoir vande negotieerde penningen gedaen 30 £ * 2680 p. 407 * 4533
1670-12-24 * Sioerd Pieters cum socijs voort schoonmaken van eenige canalen, ende secreten volgens liquidatie 63-13- * 2680 p. 406 * 4534
1671-01-13 * De twe opsichters vande Lemmer wegens diensten ende expensen ter ordre der heren commissarien gedaen 222-16- * 2680 p. 407 * 4534
1671-01-12 * De bode Wisselpenningh wegens extraordinaris diensten voor 't comptoir vande negotieerde penningen gedaen 30 £ * 2680 p. 407 * 4535
1671-01-13 * Pibo Wijarda's Landschaps itiger ter oorsaecke vacatien bijde visitatie der maten en gewichten 301 £ -6- * 2680 p. 407 * 4535
1671-01-13 * De twe opsichters vande Lemmer wegens diensten ende expensen ter ordre der heren commissarien gedaen 222 £ -16- * 2680 p. 407 * 4536
1671-01-14 * Claes Taeckes extra ordinaris bode tot een nieuwe bos 31 £ -10- * 2680 p. 407 * 4536
1671-01-14 * Tiaerd Sijbolts ende Harmen Gosses zijlvisschers tot Dockum wegens t'leicken van 't diept binnen voorschreven stadt vande mondt vande zijl 30 £ * 2680 p. 407 * 4537
1671-01-13 * Pibo Wijarda s'Landschaps itiger voor seckere vacatien bij de visitatie der maten en gewichten 301 £ -6- * 2680 p. 407 * 4537
1671-01-14 * De clercq Viglius wegens expensen ten dienste van 't Landt, op ordre gedaen 93 £ -5-8 * 2680 p. 407 * 4538
1671-01-14 * Claes Taeckes extraordinaris bode tot een nieuwe bos 31 £ -10- * 2680 p. 407 * 4538
1671-01-14 * De kerckenrade ofte diaconen vande Walsche Gemeente alhier volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters wegens expensen op ordre van dit Collegie gedaen 454 £ -0- * 2680 p. 407 * 4539
1671-01-14 * Tiaerd Sijbolts ende Harmen Gosses zijlvischers tot Dockum wegens 't leicken van t' diept binnen voorschreven stadt vande mondt vande zijl 30 £ * 2680 p. 407 * 4539
1671-01-14 * De clercq Viglius wegens expensen ten dienste van 't Landt, op ordre gedaen 93 £ -5-8 * 2680 p. 407 * 4540
1671-01-14 * De extraordinaris bode Claes Teeckes voor een halwe winter reis, den 22 Octobris 1667 gedaen nae s'Gravenhage 18 £ * 2680 p. 407 * 4540
1671-01-14 * Foppe Franken opsichter der hinxsten tot een maetstocke 25 £ * 2680 p. 407 * 4541
1671-01-26 * De burgemeester Hermen Sijnes Nauta van dat hij door interventie van't Collegie voor geinteresseerde van Collumer zijls geule aen Jacob Sijtses uijtgekeert vermogens annexe resel: vande derthiende deses pro cum accessorijs etc. 10000 £ * 2680 p. 407 * 4542
1671-01-27 * D.Ph. Mathaeus junior Med. professor van Utert * 2680 p. 408 * 4543
1671-01-28 * Pieter Annes wegens extraordinaris diensten aent comptoir vande negotatieerde penningen gedaen 30 £0 * 2680 p. 408 * 4544
1671-02-01 * Burgemeester Harmen Sinnes Nauta wegens een jaer, en acht maenden interessen vande tien duisend £ capitael waeraf hem den 26en Janiuarij verleden ordonnantie is gepasseert 833-6-10 * 2680 p. 408 * 4545
1671-02-08 * De magistraet der stede Harlingen tot extraordinaris subsidie van haere zeekustwercken voor den voorleden jaere 1670: volgens resolutie der Ed: Mo: heeren Staten van't Lant voormaels h: opgenoomen 3000 £ * 2680 p. 408 * 4546
1671-02-09 * Sioerd Jans wegens geleverde keerssen volgens specifiatie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 426-18- * 2680 p. 408 * 4547
1671-02-09 * Ds. Witzius wegens 't gedaen gebed op't introduceeren vande ordinaris Lantsdagh volgens ouder gewooonte 50 £ * 2680 p. 408 * 4548
1671-02-08 * De drij clercquen ter secretarij deser Collegie van extraordinaris schrijffloon over de ponicten petitien ende stucken vand'ord. ende extraordinaris Lantsdaghen 's jaers 1670 volgens specificatie ende liquidatie 592-4- * 2680 p. 409 * 4549
1671-02-08 * Johannes Nicolai van verschot aende kinderen van Hiskia Ulenborg, Aefke Hachtingius, Rippert B: Veltriel 96-10 * 2680 p. 409 * 4550
1671-02-08 * De gewesene provisiondele adminustratewe Taecama sall in minderinge van 't slot sijner reken: betaelen aende w: outv. Generael Walrich voor alle haer praetensien volgens annexe resol: van eergisteren de somma van 5000 £ * 2680 p. 409 * 4551
1671-02-11 * De here Swartzenbergh tot incoop van een pulpitum na ouder gewoonte 25 ggl, de here Aijlva 25 ggl, de here Haren 25 ggl, de here Burmania 25 ggl, de klercq Gerroltsma 25 ggl. * 2680 p. 409 * 4552
1671-02-15 * Gerrijt Wijtses korfmaker van geleverde korven volgens specificatie en liquidatie 87-12- * 2680 p. 409 * 4553
1671-02-17 * Jacobus Lipsius tot een viaticum 12 £ * 2680 p. 409 * 4554
1670-06-03 * De heeren Vierssen ende Ens van visitatie inde Lemmer 280 £ * 2680 p. 395 * 4555
0002-02-17 * De here Tinco van Andringa voor incoop van een parthie grote balstenen 86-18- * 2680 p. 410 * 4555
1671-02-24 * Pibo Hebbes Wijarda itiger wegens reiscosten ende vacatien volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters 258-14- * 2680 p. 410 * 4556
1671-02-25 * Horatius Jellema wegens geleverde deeckens, vereringe ende andersins op't Blockhuis, volgens liquidatie vande heren reeckenmeesters 129 £-10- * 2680 p. 410 * 4557
1671-02-25 * Johannes Hendrix wegens geleverde waren, en arbeidslonen tot reparatie van Nesterzijl, luit specificatie en liquidatie 141-4-8 * 2680 p. 410 * 4558
1671-02-28 * Ordonnantie uitgegeven op de ontvanger Velsen om tot de werwinge uit te keren aen de ontvanger Ockinga ses en dartich duisent car: gld 36000 £ * 2680 p. 410 * 4559
1671-02-28 * De heren Lasius van Burmania ende Arnoldus van Haersma als dijckgraven vande Leppedijck wegens vacatien ende expensen voor de jaren 1669 ende 1670 104 £ * 2680 p. 410 * 4560
1671-03-22 * Pieter Annes van een vernieuwde bus 25 £ * 2680 p. 410 * 4561
1671-03-23 * De heeren Vierssen ende Ens van gedaene visitatie van noodige reparatie wercken in de Lemmer 180 £ * 2680 p. 410 * 4562
1671-03-23 * Petrus Poutzma clerc vande finantie caemer tot incoop van een pulpiter 45 ggl * 2680 p. 411 * 4563
1671-03-28 * Capitain Arnold van Linteloo tot vernieuwinge van een vaendel onder t regiment vande Colonel Ammama, sonder consequentie nochtans 80 £ [in de marge: [erronee hic, et videatur inde kamer van finantie] * 2680 p. 411 * 4564
1671-04-12 * De heeren Vierssen ende Ens ter saecke opneeminge der Lemmerse wercken 180 £ * 2680 p. 411 * 4565
1671-04-26 * Tijs Jansen Holwerda als opsichter vande leverantie vande turf en brandhout tot incoop van sulx, om te verantwoorden. 600 £ * 2680 p. 411 * 4566
1671-04-27 * Sijtse Martens, en Jan Douwes wegens reparatie aen de kercke tot Haskerdijcken 287 £ * 2680 p. 411 * 4567
1671-04-00 * Tierk Pijters ende Jan Poppes wegens geleverde materialen,arbeijtsloon in de Lemmer volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 3408 £ * 2680 p. 411 * 4568
1671-04-00 * Des Lands Advocaet Blau wegen een half iaer expensen, en vacatien ten dienst vant Land gedaen, en voor gevallen sedert den 12en Aprilis volgens liquidatie ende specificatie 278-8-8 * 2680 p. 411 * 4569
1671-04-25 # De boekebinder Nauta vande geleverde 80 exemplaren van d. Bekker boek [De vaste spyse der volmaakten, 1670] volgens resolutie 160 £ * 2680 p. 412 * 4570 = 5080
1671-04-25 * Rijkolt Annes van geleverde glasen volgens liquidatie 7-11- * 2680 p. 412 * 4571
1671-04-29 * Sicke Brands wegen expensen over het maken van een nieuwe sluitboom voor de nieuwe zijl volgens liquidatie 88-10- * 2680 p. 412 * 4572
2671-04-29 * Mr. Allard Stellingwerff van geleverde schrijfbehoeften volgens annexe specificatie ende liquidatie 1805-15- * 2680 p. 412 * 4573
1671-05-04 * De keersmaeker Coert Janssen van opt s Lantshuijs gedaene livrancie uts 182-10- * 2680 p. 412 * 4574
1671-05-24 * Prof. Blankhardus voor de academie op t Collegies ordre hebben gecoft ad 238-9- * 2680 p. 412 * 4575
1671-05-24 * Heeren Gedeputeerden. De here Baerd tot een pulpiter 25 ggl. De here Osinga ad idem 25 ggl. De heeren reekenmeesters Andringa 25 ggl. Lijclama 25 ggl. Hiemstra 25 ggl. Hettinga 25 ggl. Michael Noel subsidie 50 £ [in de marge: xvi aug.herss:] * 2680 p. 412 * 4576
1671-05-26 * Dirck Feddes als aennemer van hondert roeden pael, en kistvullinge aent Wester Bilt wegens de twede darde part van sijn bedongen loon volgens bestek. 2066-13-5 * 2680 p. 413 * 4577
1671-05-26 * De heere Okinga over informatien wegens Doctores Drusij etc. Ammamauscripta 50-11 * 2680 p. 413 * 4578
1671-05-27 * Claes slotmaeker van arbejitsloon ende volgens specificatie ende liquidatie der heeren reekenmeesters -115-. Reijner Ubles cuijper ad idem 27- * 2680 p. 413 * 4579
1671-05-27 * Melchior Zingel oeconimus van costpenningen vanden 4 Febr: tot den 29 aprilis 1671 volgens afreeckeninge ende liquidatie van de heren rekenmeesters 1467 £ * 2680 p. 413 * 4580
1671-05-26 * De heere Boelens van een pulpiter 25 ggl * 2680 p. 413 * 4581
1671-05-27 * Tot het laten maeken van twee reijskussens hebben ordonnantie getrocken de heeren gedeputeerden, Aijlva 50 ggl. Haren 50 ggl. Baerd 50 ggl. Osinga 50 ggl. Boelens 50 ggl * 2680 p. 413 * 4582
1671-05-27 * Tot het laten maeken van twee reijskussens hebben ordonnantie getrocken de j heeren reekenmeesters Andringa 50 ggl. Lijclama 50 ggl. Hiemstra 50 ggld. Hiemstra 50 ggl. * 2680 p. 413 * 4583
1671-06-28 * De heeren Ens ende Bruijnsma van vacatien ende expensen over 't visiteeren der Lemmerse wercken 180 £ * 2680 p. 414 * 4584
1671-06-29 * Claes Clasen Balck keurmeester generael vant goldt ende silwer wegens gedane visitatie, volgens resolutie vande 26 Maij 1671 * 2680 p. 414 * 4585
1671-06-29 * De clercq Johan van Arssen wegens coopschat van t' huis bij 't Collegie, tot een wachthuis te gebruicken, volgens resolutie 1000 ggl * 2680 p. 414 * 4586
1671-06-30 * Rienck Hendrix cruidmaker wegens geleverde buspulver, salpeter, swawel etc. volgens liquidatie, vande heren reeckenmeesters 560 £ * 2680 p. 414 * 4587
1671-06-30 * Johannes Wellens Landschaps academie drucker wegens gedruckte ende gelewerde waren ten dienst van s'Lants academie ende theologise faculteit aldaer, volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters 601 £ * 2680 p. 414 * 4588
1671-06-30 * Dominus Hermannus de L' Espiere hebbende in den Haeg bijgewoont de visie der origineele christen Sijnodi Dordracenae * 2680 p. 414 * 4589
1671-06-30 * De heeren Swarzenborg ende Haren wegens oncosten bij 't houden van't Sijnode te Bolsert gevallen volgens specificatie ende liquidatie 768-7-8 * 2680 p. 414 * 4590
1671-07-01 * Riemer Ubles Landschaps cuiper wegens oncosten wegens verdiensten ende geleverde waren,volgens liquidatie 32-4- * 2680 p. 414 * 4591
1671-07-01 * Ds. Joannes Kleijenborg, in den Hage bijgewoont hebbende de visie van de Autographa ende orig: scristen van de Sijnode tot Dordrecht 140-0- * 2680 p. 414 * 4592
1671-07-01 * Wijbe Jilles wegens arbeitsloon ende geleverde waren tot reparatie van Burgwerder tille volgens liquidatie vande heren reeckenmeesters 82 £ 4 st * 2680 p. 415 * 4593
1671-06-19 * Op de heere ontvanger Meionssma ordonnantie ten behoeve van't comptoir vande heere Okinga ad 50,000 £ * 2680 p. 415 * 4594
1671-07-10 * Claes Hoextra wegens repareren van stoelen ende anders, volgens liquidatie vande heren rekenmeesters 28 £ * 2680 p. 415 * 4595
1671-07-19 * Albert Swalve wegens gemaekte kussens volgens specificatie ende liquidatie 212- * 2680 p. 415 * 4596
1671-07-20 * De heeren Ens ende Bruijnsma van bestedinge inde Lemmer van strijkgelt 180- 12-12 is 192-12 * 2680 p. 415 * 4596
1671-07-19 * Magdalena Samuels voor geborduerde kussens volgens specificatie ende liquidatie 196-.- * 2680 p. 415 * 4597
1671-07-20 * Ds. Fogelsang scriba Sijnodi Bolswordianae 50 £ * 2680 p. 415 * 4598
1671-07-21 * Trijntie Gerrijts wegens geleverde waren, volgens specificatie ende liquidatie 163 £ xv st * 2680 p. 415 * 4599
1671-07-21 * Claes Balck als keurmeester generael vant goud, ende silver wegen vacatien, ende expensen over een visitatie door de Provincie luit attestatien, ende liquidatie 140 £ * 2680 p. 415 * 4600
1671-07-21 * De heere Aijlva wegens bestede reparatien aende Doccumer nieuwe zijl uts: 74-8- * 2680 p. 415 * 4601
1671-08-21 * Samuel Arcerius van behoeften van boeken pampier etc. voor d Academie volgens specificatie ende liquidatie 407-16- * 2680 p. 416 * 4602
1671-07-21 * His Jochums van arbeitsloon tot Franeker voor schoonmaeken der Academie ende anders 85 £ * 2680 p. 416 * 4603
1671-07-22 * Dirk Wijtses van gelevert brandhout volgens liquidatie 348-12- * 2680 p. 416 * 4604
1671-07-22 * Biense Wijbes van geleverde waaren als kistemaeker 416 £ * 2680 p. 416 * 4605
1671-07-22 * Sijmen Davids cum socijs wegens arbeitsloon aen de piquierstal etc. volgens specificatie en liquidatie 81 £ 2 st * 2680 p. 416 * 4606
1671-07-22 * Pieter Hendrix schoorsteens op't Lantshuijs hebbende geveeght 10 £ * 2680 p. 416 * 4606
1671-07-22 * Mathijs Siderius wegens gelevert iserwerck uts 260 £ * 2680 p. 416 * 4607
1671-08-16 * Ds. Laurman pastor tot Bergum tot het maecken van een back aent pastorijhuis 50 £ * 2680 p. 416 * 4607
1671-08-16 * Ds. Joannes Julij Dep: Sijnodi Bursarius t' gewoonelijck: jaerlijcks subsidium 300 £ * 2680 p. 416 * 4608
1671-08-17 * Doecke Aesges Landschaps timmerman wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie vande heren rekenmeesters 373 £ . Melle Sijbrands van gelijcke 304-.- * 2680 p. 416 * 4609
1671-08-17 * Mr. Jucke Doedes glaesmaecker van arbeijtsloon ende livrantie uts: 183-14- * 2680 p. 416 * 4610
1671-08-18 * Sicke Vockes ordinaris bode tot incoop van een nieuwe bos 31 £ 10 st * 2680 p. 416 * 4611
1671-08-18 * Ds. Wibinga pastor op't Wijsel een subsidie wegens hoedinge der oncosten van Collumer nieuzijl 150 £ * 2680 p. 416 * 4612
1671-08-18 * Jacob Wijtses extraordinaris bode tot een nieuwe bos vereert 31-10- * 2680 p. 416 * 4614
1671-08-18 * De praedicant Heijdelman ls correspondent opt Sijnode in Noordholland volgens ouder gewoonte 50 £ * 2680 p. 416 * 4615
1671-08-18 * Dirck Feddes als aennemer van hondert roeden pael, en kistvullinge omtrent het Westerbilt wegens het darde, en laeste termijn 2066-13-8 * 2680 p. 416 * 4616
1674-07-11 * Jean Regnaut Franse schoolmr. wegens een half iaer huishuer ultimo Aprilis verleden verschenen 75 £ * 2680 p. 447 * 4616
1671-08-19 * Aende heere Okinga gesubsidieert volgens resolutie van gisteren 20,000 £ * 2680 p. 417 * 4617
1671-08-19 * De erffgenaemen vande here Frans Eisinga in leven grietman over Tietjerkstradeel voor pretensie van wanleveringe van't Land van seekere swanejaght volgens resolutie gisteren genomen 2400 ggl * 2680 p. 417 * 4618
1671-09-06 * De heren Aijlva, en Haren voor vacatien en expensen over de visitatie der Lands wercken tot Franeker volgens resolutie vanden 30 Junij 1671 100 £ * 2680 p. 417 * 4619
1671-09-07 * De heeren Ens ende Briijnsma van't opneemen der Stavorse wercken 180 £ * 2680 p. 417 * 4620
1671-09-07 * Tierck Pijters wegens de Lemmerse wercken als aenneemer volgens verklaeringe der heeren commissarien 2050 £ * 2680 p. 417 * 4621
1671-09-08 * Isabella Cres wegens geleverde waaren ten dienste vande Franse kerck, volgens specificatie ende liquidatie 25 £ * 2680 p. 417 * 4622
1671-09-08 * Ruurd Westerman wegens expensen tot reparatie vande Caep bij Schiermonnick-oog volgens spec.quit.ende liquidatie 34 £ * 2680 p. 417 * 4623
1671-09-09 * Hans Reinhard Gies hospes in Bentem wegens verteringen bij de heren Coenders ende Bus als gecommiteerdern, van de Stadt Groningen, cum socijs, gedaen, volgens specificatie ende liquidatie 212 £ * 2680 p. 417 * 4624
1671-09-09 * Riemer Ulkes Landschaps cuiper wegens geleverde waaren, volgens specificatie ende liquidatie 46 £ * 2680 p. 418 * 4625
1671-10-09 * Maicke Allerts tot subsidie 6 £ * 2680 p. 418 * 4626
1671-09-09 * Gerrijt Luitjens cum socio wegens smarten meesterloon ende affrontten in t'apprehenderen vande gewesen schriever Abbema 25 £ * 2680 p. 418 * 4627
1671-09-09 # De armvoogden vande drie parochien, de post vide op de titule der arme gelden [bedrag hier niet vermeld] * 2680 p. 418 * 4628
1671-09-09 * De heren Aijlva, Haren, Baerdt en Ens wegens vacatien en expensen gevallen over twee reisen en conferentien na Wolvega, en Steenwijk, met de heren gecommiteerden van Stad, en Lande, mitsgaders den Landschap Drenthe over de egalisatie der Wagensporen volgens liquidatie, en declaratie 788-18- * 2680 p. 418 * 4629
1671-09-09 * De heren Aijlva, en Schwartsenberg, ut oorsake van vacatien, en expensen over de visitatien, en expensen over de visitatie, en pegelinge der Zeegaten omtrent het eijland Schiermunckoogh 322-3- * 2680 p. 418 * 4630
1671-09-09 * Gerben Ariens Langius wegen vacatien, en expensen als opsichter van het nieu geslagen pael, en kistwerk aent nieuwe Bilt volgens specificatie en liquidatie 79 £ * 2680 p. 418 * 4631
1671-09-09 * De oeconimus Melchior Zingel wegens een vierendeel jaer costpenningen vanden 6 Maij tot den 29Julij anni praesentis, volgens specificatie ende liquidatie 723 £ * 2680 p. 418 * 4632
1671-09-09 * De deurwarder Pibo Lieuwes wegens gedane expensen over het appraehenderen vande gewesene scriewer Abbema volgens specificatie ende liquidatie 19 £ 15 st * 2680 p. 418 * 4633
1671-09-25 * Sioerd Ates Hakema wegen geleverde waren, en verdiende arbeitslonen ten dienst vant Land luit specificatie, ende liquidatie vande heren reeckenmeesters 96 £ * 2680 p. 419 * 4634
1671-09-23 * Sioucke Cornelis Kannegieter keurmeester generael van 't tin, wegens gedane visitatien ende keure, volgens specificatie ende liquidatie 126 £ * 2680 p. 419 * 4634
1671-09-25 * Sophia Souble voor diensten, en arbeidsloon in de Franse kerck geaccordeert 39-16- * 2680 p. 419 * 4635
1671-10-20 * De praedicant Regnerus Lollides als correspondent opt' Sijnode anno 1671 in Bolswart geholden volgens ouder gewoonte 50 £ * 2680 p. 419 * 4636
1671-10-20 * De olde burgemeester Allert IJmes wegens reparatien aen s' Landschaps muijr ende anders tot Stavoren volgens specificatie ende liquidatie 473 £ * 2680 p. 419 * 4637
1671-10-20 * Willem Michiels metselaer voor gedane reparatien aende Academie, en andere Landshuisen tot Franeker volgens bestedinge 240 £ * 2680 p. 419 * 4638
1671-10-20 * Dirk Feddes wegen een en twintich roeden pael, en nieu gemaekte kistwerk aent Wester Bilt 1457-12- * 2680 p. 419 * 4639
1671-10-20 * Anne Wijbes cum socijs s' Landschaps hout en turfdragers wegens t' opdragen van t' brandholt, volgens specificatie ende liquidatie 44 £ * 2680 p. 419 * 4641
1671-10-20 * Anne Wijbes cum socijs s' Landschaps hout en turfdragers wegens opdragen van t brandholt, volgens specificatie ende liquidatie 44 £ * 2680 p. 419 * 4641
1671-09-09 * Trijntje Gerrits van geleverde waaren uts 90-10- * 2680 p. 419 * 4642
1671-11-09 * Trijntje Gerrits van geleverde waaren uts: 90-10- * 2680 p. 419 * 4642
1671-11-09 * De here Gaius Broersma als sijlvester van Municke sijl wegens een jaer tractament sampt vacatien ende exensen volgens liquidatie 160 £ * 2680 p. 419 * 4643
1671-11-09 * De here Gaius Broersma als sijlvester van Munickesijl wegens een jaer tractament sampt vacatien ende expensen volgens liquidatie 160 £ * 2680 p. 419 * 4643
1671-11-09 * Anne Wijbes cum socijs s' Landschaps turtfdragers wegens t' opdragen van turft volgens liquidatie 172 £ * 2680 p. 420 * 4644
1671-11-09 * Anne Wijbes cum socijs s' Landschaps turfdragers wegens t'opdragen van turf volgens liquidatie * 2680 p. 420 * 4644
1671-11-09 * Claes Fonck slotmaeker van geleverde waren volgens uts: 65-7- * 2680 p. 420 * 4645
1671-11-09 * Claes Fonck slotmaeker van geleverde waren volgens uts: 65-7- * 2680 p. 420 * 4645
1671-11-10 * De professor Danckelmanvoor transport oncosten van Heidelberg nae Franeker 600 £ * 2680 p. 420 * 4646
1671-11-10 * De professor Danckelman voor transport oncosten van Heidelberg nae Franeker 600 £ * 2680 p. 420 * 4646
1671-11-10 * De oeconimus Zingel wegens een vierendeel jaer costpenningen vanden 5 augusti tot den 28 Octobris 1671, sampt enige oncosten van turfdragen ende reparatien volgens liquidatie 809 £ * 2680 p. 420 * 4647
1671-11-10 * De oeconimus Zingel wegens een vierendeel jaer costpenningen vanden 5 Augusti tot den 28 Ocobris 1671, sampt enige oncosten van turfdragen ende reparatien volgens liquidatie 809 £ * 2680 p. 420 * 4647
1671-11-10 * Johannes Nicolai wegen verschot aen de kinderen van Hiscke Ulenburg, Aefke Hachtingius ende Johannes Ripperts 128 £ * 2680 p. 420 * 4648
1671-11-10 * Johannes Nicolai wegen verschot aen de kinderen van Hiscke Ulenburg, Aefke Hachtingius ende Johannes Ripperts 128 £ * 2680 p. 420 * 4648
1671-11-10 * Lands Advocaet Blau wegens vacatien, en expensen ten dienst vant Land volgens specificatie en liquidatie 316 £ * 2680 p. 420 * 4648
1671-11-10 * 's Lands advocaet Blau wegens vacatien,en expensen ten dienst vant Land volgens specificatie en liquidatie 316 £ * 2680 p. 420 * 4649
1671-11-11 * Tijs Janssen Holwerda van turff ende hout voor t Lant gelevert volgens voor commissarien geexamineerde rekens een rest [van 1618-8-12] ende daeronder een jaer bedieninghe begrepen 1018-8-12 * 2680 p. 420 * 4650
1671-11-11 * Ds. Theodorus Paludanus praedicant tot Harlingen, wegens correspondentie tot Groningen in desen jare 50 £ * 2680 p. 420 * 4651
1671-11-11 * Gerbrand Langius wegen de opsicht over 20 roede geslagen pael, en kistwerck aent Wester Bilt 26 £ * 2680 p. 420 * 4652
1671-11-10 * Ds. Schregardus pastor in Rinsmageest als correspondent Sijnode van Suit Hollandt 50 £ * 2680 p. 421 * 4653
1671-11-10 * Sioerd Ates Hakema wegen geleverde waren, en arbeidsloon volgens specificatie en liquidatie 35 £ * 2680 p. 421 * 4654
1671-11-17 * De heren Aijlva, Haren, ende Boelens wegens vacatien en expensen, over de opneminge van 100 roeden geslagen pael, en kistwerk, ende bestedinge, sampt opneminge van nader 20 roeden aent Westerbilt, luit annexe specificatie en liquidatie 355-15- * 2680 p. 421 * 4655
1671-11-17 # Wouter de Haen extraordinaris bode wegens vacatien ende expensen nopens de mate van t' wagen spoor 12 £ * 2680 p. 421 * 4656
1671-11-18 * De here ontvanger Wijckel tot subsidie van sijn comptoir voor een vierendeel jaer volgens resolutie van gisteren -- 5000 £ * 2680 p. 421 * 4657
1671-11-20 * De sadelmaeker Jillis volgens liquidatie 50- * 2680 p. 421 * 4658
1671-11-20 * De keerslivrancier tot Franeker Jacob Pijters uts: 79- * 2680 p. 421 * 4659
1671-12-09 * De here Osinga wegens vacatien, en expensen over de visitatie aende reparatie werken aen Nesterzijl luit specificatie en liquidatie 44-1- * 2680 p. 421 * 4660
1671-12-14 * Lutscke Apploons weduwe w: de ontvanger ende rechter Pavinga tot Surhuisum als ontvangerse aldaer ter saecke twe floreen bij't Lant te betalen wegens de sate Lants bij w; de here Nijs gecoft, vervalllen sedert t' jaer ses en sestich 60 £18 st * 2680 p. 421 * 4661
1671-12-14 * Joannes Tilikingius Musicus tot Franeker vor het spelen inde Academie kerk eens voor al 100 £ * 2680 p. 422 * 4662
1671-12-14 * Uladislaus Krocozinski, voor sijne theses 25-4- * 2680 p. 422 * 4663
1671-12-20 * De schepen Wartena voor een jaer onderholt vande kerken tot Heemlum, ende Haskerdijcken den 12en Octobris verleden vervallen 60 £ * 2680 p. 422 * 4664
1671-12-22 * Theodorus Hoen erven wegens kleine almanacken 12 £. De selve wegens grote almanacken 18 £ * 2680 p. 422 * 4665
1671-12-22 * De hofmeester Vegelin tot nicoop van turff voor dit verleden jaer 312 £ * 2680 p. 422 * 4666
1671-12-22 * Jacobus Oldenborg studiosus pro gradu Magistri atrium sul hebben geesvertueert;volgens resolutie voormaels genoomen 150 £ * 2680 p. 422 * 4667
1671-01-19 * De heere Hemmema tot 2 kussens met het Lantschaps waepen daerop geborduijrt te laten maeken volgens resolutie vande 26 Maij 1671 50 ggl * 2680 p. 422 * 4668
1671-02-06 * Joannes Nicolai wegens verschoten subsidie aen Johannes Rippers, Barbara Veltriel, de kinderen van w: Hiscke Ulenburg ende Einte Johannis 113 £ * 2680 p. 422 * 4669
1672-02-07 * Ds. Avercamp wegens t' gedane gebet, tot introductie van den ordinaris Landsdach 50 £ * 2680 p. 423 * 4670
1671-02-09 * Melchior Zingel oeconimus tot Franequer wegens 1/4 costpenningen vande bursalen lopende vanden 4 9bris 1671 tot den 3 Februarij 1672 1064-16 st * 2680 p. 423 * 4672
1672-02-12 * De heere Wijckel tot subsidie van sijn comptoir volgens resolutie vande 17 9bris 1671 alle quartaelen 5000 £ * 2680 p. 423 * 4672
1672-02-19 * Op des Mejontsma om te subsidieerd t comptoir van heere Okinga met 30.000 £ * 2680 p. 423 * 4673
1673-04-18 * De heere reeckenmeesters Ericus Haersma [tot incoop van nieuwe kussens] 70 £. [Den pulpitum] item uts: 35 £ * 2680 p. 433 * 4673
1672-02-20 # De 3 Collegies clerquen van 't schrijven der petitien van't voorle[den] jaer volgens liquidatie 403-12- * 2680 p. 423 * 4674
1671-02-23 * Jan MInckes van reparatien ende oncosten aen olde zijl te Doccum volgens uts 245 £ * 2680 p. 423 * 4675
0423-02-23 * De magistraat tot Harlingen haer jaerlijckse subsidie wegens de zeekustwercken voor't 1671 volgens s Lantschaps resolutie voormaels genoomen 3000 £ * 2680 p. 423 * 4676
1672-02-24 * De opsichters in de Lemmer vacatien ende oncosten volgens specificatie ende liquidatie 211-2- * 2680 p. 423 * 4677
1672-02-24 * Hessel Clasen cum socijs wegens verteringen ende expensen gevallen over d'introductie vande here professor Danckelman, volgens liquidatie vande heren reekenmeesters 405-13- * 2680 p. 423 * 4678
1672-03-04 * De here Mejontsma door de heere Ockinga resol. van eergisteren 70.000 £ [in de marge: de ord.op tot subsidie] * 2680 p. 424 * 4679
1672-03-19 * Jillis Romckes gewesen slaeff in Turkien geboortich van Harlingen tot sijner verlossinge 25 £ * 2680 p. 424 * 4680
1672-03-19 * De schilderaer Wieringa van livrantie en arbeijtsloon volgens specificatie en liquidatie 540 £ * 2680 p. 424 * 4681
1672-03-30 * Antie Epes ad idem 107 £ * 2680 p. 424 * 4682
1672-03-30 * Melle Sijbrants Landschaps metselaer wegens arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 191 £ * 2680 p. 424 * 4683
1672-03-30 * Allard Stellingwerff wegens geleverde schrijfbehoeften volgens specificatie ende liquidatie 878 £ * 2680 p. 424 * 4684
1671-03-30 * Gerrijt Wijtses korfmaker wegens geleverde korven volgens specificatie, ende liquidatie voor een jaer lopende vanden 1en Novembris 1670 tot den 1en desselven meant 1671 82 £ * 2680 p. 424 * 4685
1672-03-30 * Sijbrant Pieters mr. metselaer wegens arbeitsloon volgens twe specificatien ende liquidatie 100 £ * 2680 p. 424 * 4685
1672-03-30 * Joannes Nicolai wegens verschoten subsidien aen de weeskinderen van Aefke Hachtingius, Joannes Rippers, Barbara Veltdriel, ende Inte Joannis 82 £ * 2680 p. 424 * 4686
1672-03-30 * Mr.Juke Doedes glaesmaeker van arbeijtsloon ende geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie 132 £ * 2680 p. 424 * 4687
1672-04-13 * Hans Wilgenrijs van gelevert lood, en arbeitslonen, luit specificatie en liquidatie 192-15-.. * 2680 p. 424 * 4688
1672-04-13 * Mr. Tiebbe Tietses Landschaps smid wegens geleverde waren, volgens specificatie en liquidatie 397 £ 5 st * 2680 p. 424 * 4689
1672-04-18 * Melle Sibrants van arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie 136-10- * 2680 p. 425 * 4690
1672-04-25 * De clerc Viglius van gesonden gedruckte staetssaecken ende Staten van oorlog 88 -5- * 2680 p. 425 * 4691
1672-04-25 * Eelcke Tiaerds gewesen slaeff 25 £ * 2680 p. 425 * 4692
1672-04-25 * Trijntie Gerrijts wegens geleverde laecken tot een pulpitum op de Cancelrie etc. volgens specificatie ende liquidatie 25 £ 7 st * 2680 p. 425 * 4693
1672-04-25 * Albertus Swalwe ter cause indersten ende andere stoffen, tot kussens uts: 68 £ * 2680 p. 425 * 4693
1672-04-25 * Magdalena Samuels wegens het borduiren van kussens uts: 48 £ * 2680 p. 425 * 4694
1672-05-04 * Jan Fransen houtcoper wegens, gelewerde hout waaren, volgens specificatie ende liquidatie 289 £ * 2680 p. 425 * 4695
1672-05-04 * Ente Ewerts Haersma wegens gelewerde keersen ten dienste van de Franse kerck, volgens specificatie ende liquidatie 157 £ * 2680 p. 425 * 4696
1672-16-07 * De heere Potter tot een pulpiter 25 ggl ende 2 kussens met het Lantschaps waepen geborduijrt 50 ggl * 2680 p. 425 * 4697
1672-05-14 * Tijs Janssen Holwerda op reeken: van intekoopen tuff ende houd 600 £ * 2680 p. 425 * 4698
1672-05-18 * Oeconomus Zingel van een vierendeel jaer kostpenningen volgens specificatie ende liquidatie 1124 £ * 2680 p. 425 * 4699
1672-05-21 * Sibrand Pijters van arbeijtsloon uts: 43-18- * 2680 p. 425 * 4700
1672-05-23 * Deurwarder Theodorus Tiallingy tot een staff 36 £ * 2680 p. 425 * 4701
1672-06-01 * De heere Mejontsma tot subsidie vande heere Ockinga 60.000 £ * 2680 p. 425 * 4702
1672-06-07 * Tijmen Martens wegens arbeitsloon aent Vorsten hoff en stal 37-7- * 2680 p. 425 * 4703
1672-06-10 * Pijter Hendricx schoorsteenvegher van dienst opt's Lantshuijs gedaen 10.-.- * 2680 p. 425 * 4704
1672-06-13 * Pibe Jans houtkoper volgens specificatie ende liquidatie 935-15-- * 2680 p. 426 * 4705
1672-06-01 * De here Potter wegens vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 24-15-0 [in de marge: d,post in de kamer vande finantie dese gedepescheert] * 2680 p. 426 * 4706
1672-07-20 * De heeren Hennema ende Potter wegens vacatien ende reiscosten over de commissie nae 't Sijnodus tot Franequer geholden, volgens resolutie vanden 21 augusi 1668 180 £ * 2680 p. 426 * 4707
1672-07-21 * De heeren Adius ende Kann wegens expensen gedaen over de reise nae s' Gravenhage, et vice versa, volgens commissie ten dienste van dese provincie 207-3- [in de marge desen herscreven door verlies van de eerste ordonnantie} * 2680 p. 426 * 4708
1672-06-29 * Ds. Regnerus Reen scriba Sinodi Franequerane 50 £ * 2680 p. 426 * 4709
1672-07-01 * Bote Aennes mr. metselaer wegens geleverde steen, kalck en sand, volgens liquidatie 57 £ * 2680 p. 426 * 4709
1672-07-08 * Rinnert Sijtses Lantschaps drucker bij provisie ende op reekeninge 1500 £ * 2680 p. 426 * 4710
1672-07-08 * Pieter Hofman ende Jan Dircks canonniersn hebbende gelegen in Dijlerschans een honorarium 't samen tot 6 £6 st * 2680 p. 426 * 4711
1672-07-18 * Jucke Doedes s' Lantschaps glaesmaeker volgens annexe specificatie ende liquidatie 84 £ * 2680 p. 426 * 4711
1672-07-20 * Dirck Wijbes voor gelevert hout uts 380-16 * 2680 p. 426 * 4712
1672-07-23 * Op de here Mejontsma tot subsidie van 't comptoir van de here Ockinga 10000 £. noch vergroot 512 £ * 2680 p. 426 * 4713
1672-07-25 * Thijs Jansen Holwerda tot incoop van turf bij anticipatie 500 £ * 2680 p. 427 * 4714
1672-07-31 * Douwe Regnalda stadts roeper wegens verscheiden proclamatien 6 £ 6 st * 2680 p. 427 * 4715
1672-07-31 * Freerck Hiddes wegens het overbrengen van twe gevangens 6 £ 6 st * 2680 p. 427 * 4716
1672-08-04 * Coert Jans van geleverde keerssen volgens specificatie ende liquidatie 183 £ * 2680 p. 427 * 4717
1672-08-09 * Tijmen Martens metselaersgesel wegens arbeitsloon volgens liquidatie 20 £18 st * 2680 p. 427 * 4718
1672-08-09 # Jan Minckes als opsichter vande olde zijll tot Dockum wegens gedebourcheerde oncosten aen twe dammen volgens declaratie ende liquidatie 211-4-8 * 2680 p. 427 * 4719
1672-08-10 * Hessel Claesen herbergier tot Franeker van verteeringe vant Sijnode volgens 289 £ * 2680 p. 427 * 4720
1672-08-22 * Douwe Regnalda stadsroeper van verscheijden diensten aent Land gedaen 9-9- * 2680 p. 427 * 4721
1672-08-17 * Sijbrant Pieters mr. metselaer wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie 57 £ * 2680 p. 427 * 4721
1672-08-22 * De oeconomus Zingel van costpenningen van 1/4 jaer volgens specificatie ende liquidatie 562-12- * 2680 p. 427 * 4722
1672-08-27 * Ds. Joh:Wisseman als bursarius deput: Sijnodi Franekerae 't gewoontelijck jaerlicks subsidium 300 £ * 2680 p. 427 * 4723
1672-09-04 * Ds. Drenhuisen pastor tot Metselawier als correspondens zijnde geweest near Stad en Lande 50 £ * 2680 p. 428 * 4724
1672-09-13 * Anne Wijbes s'Lantschaps turff slaeger cum soc: volgens liquidatie van holt draegen 41-10-. IJdem van turff uts: 150-.- * 2680 p. 428 * 4725
1672-09-17 * Mr. Pibe Jans houtcoper wegens gelewerde Mr. Pibe Jans houtcoper wegens gelewerde houtwaren volgens specificatie en liquidatie 161 £ * 2680 p. 428 * 4726
1672-09-24 * Ds. Balthasar Bekker predicant tot Franequer als correspondent sich hebbende begewen gehat tot Campen in de Procincie van Overijssel 50 £ * 2680 p. 429 * 4728
1672-09-24 * De heren Ailva ende Burmania wegens vacatien ende expensen ower t visiteren ende opnemen der wercken van de vijff delen dijcken voor een jaer volgens reglement 630 £ * 2680 p. 428 * 4730
1672-10-05 * Dirck Wijtses schuijtevaerder van geleverde turff volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters 627-3- * 2680 p. 428 * 4731
1672-10-05 * Jan Minckes als opsichter vande ollde zijl binnen Dockum wegens oncosten gevallen over t Maecken .0 Jan Minckes als opsichter vande olde zijl binnen Dockum wegens oncosten gevallen ower t maecken vande ebdeur ende opnemen van beide sijlen aldaer volgens specificatie ende liquidatie 179 £ * 2680 p. 428 * 4732
1672-10-16 * Tijmen Martens metselaer wegens 48 dagen arbeitsloon aent logement van haer hoocheit ter ordre van heren Hemmema ende Potter 45 £ 12 st * 2680 p. 428 * 4732
1672-10-16 * De primier clercq Kutsch wegens 1/2 jaer schrijfbehoeften 24 dito vervallende 150 £. Johan van Arsen uts: 150 £. Zachaeus Gerroltsma 150 £ * 2680 p. 428 * 4733
1672-10-16 * Johannes Nicolai wegens verstrecte subsidien van Sophia van Loo ende Joannes Rippers 84 £ * 2680 p. 429 * 4734
1672-10-06 * Ds.Joh: Wisseman Sijnodi Condeputatus ende p:t: bursarius het viduale subsidium J.o 9bris 1672 vervallen 2400 £ * 2680 p. 429 * 4735
1672-10-15 * Sophia Soble wegens schoonmaecken vande Franse kerck ende leverancie vande behoeften daer toe gerequireert volgens specificatie ende liquidatie 30 £. Sioerd Eelckes Draijer ter cause gelewerde waren volgens uts: 35 £ 11 st. Sioerd Ates Landschaps steenhouwer uts: 38 £ Deselve uts: 12 £ 12 st * 2680 p. 429 * 4736
1672-11-00 # De heeren navolgende, hebben getrocken voor nieuwe kussens, en pulpitums soo volgt: De heere Witsema tot kussens 50 ggls. Tot een pulpitum 25 ggls. De heere Broersma van gel. 50 ggl. Item 25 ggls. De heere Grovestins 50 ggls. Item 25 ggls. De heere Thijssens 50 ggls. Item 25 ggls. De heere Thijens 50 ggls. Item 25 ggls. De heere Wigeri 50 ggls. Item 25 ggls. De here Glinstra als reeeckenmeester uts: 50 ggls. Item 25 ggls. * 2680 p. 429 * 4737
1672-11-20 * De here Douve Hilles Hoitinga tot incoop van nieuwe kussens 50 ggls: tot een pulpitum 25 ggl. Tot toertsen 24 Octobris ingegaen 36 £ * 2680 p. 429 * 4738
1672-11-21 * Bote Anes metselaer wegen geleverde waren volgens specificatie ende liquidatie 169 £ * 2680 p. 430 * 4739
1671-10-20 * Hans Wilgenrijs voor het maken van een nieuwe Corps de Guarde bij het Collegie 800-.- * 2680 p. 419 * 4740
1672-11-21 * Sibrand Pijters 's Lantschaps metselaer van verdient arbeijtsloon uts: 154 £ * 2680 p. 430 * 4740
1672-11-29 * De vroedsman Ente Ewerts Haersma wegens gelewerde waeren volgens specificatie ende liquidatie 11 £ * 2680 p. 430 * 4741
1672-11-30 * Isabella Cres ter saecke geleverde waeren aen't Lant volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 11 £ * 2680 p. 430 * 4742
1672-12-10 # Mr. Hans Gies Hospes in Benthem op 8 declar: van verteeringen in verscheijden commissien soo vande Generaliteijts heeren als naebuijrige Provincien volgens moderatie vande heeren uijttet Colllegie ende Reekencaemer 2150 £ * 2680 p. 430 * 4743
1672-12-10 * Claes Fonck slotmaker van geleverde ijserwaren, en diensten volgens specificatie, en liquidatie 51 £ * 2680 p. 430 * 4744
1672-12-19 * Bartholomeus Willems wegens bestellen van missiven volgens vertoonde recipissen 6 £ 6 st * 2680 p. 430 * 4745
1672-12-23 * Jacob Jans voor t brengen van de tijdinge dat Coewerden verowert was. 20 £ * 2680 p. 430 * 4746
1673-01-02 * Douwe Jansen Martena mr. leidecker wegens reputatien aen de kercken tot Hasckerdijcken ende Hemelum, volgens verclaringen, specificatie,ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 60 £ * 2680 p. 430 * 4747
1672-12-31 * Claes Sioerds gewesen slaeff tot sijn verlossinge den 11 Junij 1670 veloost 25 £ * 2680 p. 430 * 4747
1673-01-09 * Abraham Verpoorten wegens t' copieren van de resutatie der owergelewerde deductie vande heren tot Sneeck 25 £ * 2680 p. 430 * 4748
1673-01-13 * De erfgenaemen van s' Lantsadvocaet Blau van expensen ende vocatien volgens annexe specificatie ende liquidatie 346 £ * 2680 p. 431 * 4749
1673-01-16 * Melchior Cingel 1/4 iaer bursale kostpenningen uts: totte 9 9bris incluis 645-10 * 2680 p. 431 * 4749
1673-01-24 # Tijs Holwerda wegens meerdere uijtgeef van turff ende hold volgens specificatie ende liquidatie 595-7- * 2680 p. 431 * 4750
1673-01-25 * s' Lantsdrucker volgens uts: als rest en volle betaelinge van sijn gedaen druckloon 765 , Landsdrukker * 2680 p. 431 * 4751
1673-01-27 * De Notarien, Thomas Nicolai ende Abraham Verpoorten wegens gedane afvraginge ende exploicten aen enige heeren, sich binnen Leuwarden bevindende 18 £ * 2680 p. 431 * 4752
1673-01-30 * Cornelia Jans huijsvrouwe van Tiete Tietema wegens verteringen gevallen ower de detentie vande here Arven van Loo, volgens specificatie ende liquidatie 237 £ * 2680 p. 431 * 4753
1673-02-03 * De deurwaerder Alonee Legentil voor alle gepretendeerde diensten ten Compt. Vande He: Meiontsma gedaen 50 £ * 2680 p. 431 * 4755
1673-03-04 * Aen de wed. van w: D. Gellius wegens op sijn tour door D. Lastdrager gedaene gebed tot introductie van de ord. Lantsdag volgens older gewoonte 50 £ * 2680 p. 431 * 4756
1673-03-04 * De heere Claes Kan volgens resolutie vande 3 deses van dat de heeren haer Ho: Mo: Gedeput. desselfs huijs bewoont geduijrende haer verblijff alhier 120 £ * 2680 p. 431 * 4757
1673-03-10 * Des Collegie Clerquen 't schrijven der petitien van den jaere 1673 volgens declaratie en liquidatie 482-16- * 2680 p. 432 * 4758
1673-03-14 * Hebben naegenoemde heeren ordonnantien getrocken tot incoop van nieuwe kussens ende pulpitums: De here Wissema tot kussens 50 ggls, tot een pulpitum 25 ggls. De here Loo uts: 50 ggls, item 25 ggls. De here Glinstra uts: 50 ggls, item 25 ggls. De here Sixma uts: 50 ggls, item 25 ggls. De here Heinsius uts: 50 ggls, item 25 ggls. De here Winter uts: 50 £, item 25 ggls. * 2680 p. 432 * 4759
1673-03-21 * Trijntie Gerrijts wegens geleverde waren volgens specificatie ende liquidatie 50 £ * 2680 p. 432 * 4760
1673-03-21 * De huijsvrou vande wachtmeester der stede Leuwaerden wegens de maeltijt gedaen om de heeren Mediateurs te tracteeren volgens specificatie ende liquidatie 847-14 * 2680 p. 432 * 4761
1673-03-28 * Timon Martens van metselloon uts: 39-14-7 * 2680 p. 432 * 4762
1673-03-28 * Gerrit Wijtses van geleverde korven uts: 110 £ * 2680 p. 432 * 4763
1673-04-02 * De oeconimus Zingel wegens kostgelt lopende vanden 16 November 1672 tot den 6 Febr. 1673 527 £ * 2680 p. 432 * 4764
1673-04-02 * De hoffmeester vande heere stadholder jaerlijcks turffgelt 312 £ * 2680 p. 432 * 4765
1673-04-07 * Nicolaus Wieringa Landschaps schilder volgens specificatie ende liquidatie 65 £ * 2680 p. 432 * 4766
1673-04-12 * Lijsbet Jurjens tot subsidie 5 £ * 2680 p. 433 * 4767
1673-04-15 * De here Suiderbaen tot incoop van nieuwe kussens 50 ggls, item van een pulpitur 25 ggls * 2680 p. 433 * 4768
1673-04-15 * De here Suiderbaen tot incoop van nieuwe kussens 50 ggls, item van een pulpiter 25 ggls * 2680 p. 433 * 4768
1673-04-15 * De here Bruinsma wegens vacatien ende expensen over de Lemmerse wercken 90 £ * 2680 p. 433 * 4769
1673-04-15 * De heeren Hemmema ende Bruinsma wegens vacatien ende expensen ower t' opnemen van de reeckeninge der vijff delen dijcken 100 £ * 2680 p. 433 * 4770
1673-04-15 * Tiebbe Tietses Faber Landschaps smid wegens gelewerd ijserwerck volgens specificatie ende liquidatie 110 £ * 2680 p. 433 * 4771
1673-04-18 * De heere reeckenmeester Sibrand van Ockinga tot incoop van nieuwe kussens 70 £, den pulpitum 35 £ * 2680 p. 433 * 4772
1673-04-19 * De here reeckemeester Lijcklama tot incoop van nieuwe kussens 50 ggls. uts: tot eeen nieu pulpiter 25 ggls * 2680 p. 433 * 4774
1673-04-29 * De heere Velsen ontvanger generael tot een pulpitum 25 ggl * 2680 p. 433 * 4775
1673-05-05 * Ds.Abrahamus Julij praedicant tot Deinum, als correspondent sijnde geweest op de Sijnode van Groningen ende Ommelanden 50 £ * 2680 p. 433 * 4776
1673-05-05 * Antie Epes wed: w: Jan Willems meester leidecker wegens arbeitsloon ende geleverde materialen volgens specificatie ende liquidatie 300 £ * 2680 p. 433 * 4777
1673-05-05 * De notaris Feicama wegens schrijflonen volgens specificatie ende liquidatie 48 £ * 2680 p. 433 * 4778
1673-05-09 * Jucke Doedes mr. glaesmaeker van arbeijtsloon ende geleverde glaesen volgens declaratie ende moderatie der heeren reekenmeesters 225 £ * 2680 p. 434 * 4779
1673-05-09 * Rinnert Ubles ad idem, kuijper 61 £ * 2680 p. 434 * 4780
1673-05-10 * De clerquen Arssen, Gerroltsma, Nicolai, Poutsma, Loudwel en Drogenham van extraordinaris diensten onder eed overdag ende nacht bij de heeren mediateur gedaen 150 £ * 2680 p. 434 * 4781
1673-05-10 * Alb: Swaluwe van geleverde kussens volgens specificatie ende liquidatie 69 £. Magdeleen Samueels van't borduijren 42 £ * 2680 p. 434 * 4782
1673-05-12 * Samuel Arcerius boekebinder van livrantie ende diensten aende Academie uts: 297 £ * 2680 p. 434 * 4783
1673-05-12 * Timen Martens metselaer uts: 50 £ * 2680 p. 434 * 4784
1673-05-16 * De heere Suijderbaen over 't visiteeren ende besteden Munckezijls reparatien in alles sampt strijkgelt op iquidatie ende vacatien 153-9- * 2680 p. 434 * 4785
1673-05-30 * Sicco Brantsme opsichter der nieuwe zijl uts: 186 £ * 2680 p. 434 * 4786
1673-05-30 * Volgens resolutie van 't schoonmaeken vande Franse kerke ende turf ende keersen 12 april 1673 vervallen 125 £ * 2680 p. 434 * 4787
1673-05-30 * Jan Minkes van reparatien aende olde zijl te Docom volgens sp: 125 * 2680 p. 434 * 4788
1673-06-05 * Bartholomeus Willems cum socijs wegens het bestellen van enige missiven 30 £ * 2680 p. 434 * 4789
1673-06-12 * Mathias Siderius wegens vacatien ende costen ower een reise naer Amsterdam ten dienste van t Landt 20 £ * 2680 p. 434 * 4790
1673-06-12 * De heeren Wissema en Winter hebbende op 't Sijnode gevaceert volgens resolutie voormaels hierop genoomen 180 £ Van verteeringens kosten ende uijtgaven tot Harlingen op't Sijnode gedaen volgens tot * 2680 p. 434 * 4791
1673-05-12 # Van verteeringens kosten ende uijtgaven tot Harlingen op't Sijnode gedaen volgens tot meeste mesnage vant Lant opgenoomene reeckeninge van beijde heeren voornoemde commissarien [Wissema en Winter] * 2680 p. 434 * 4792
1673-06-12 * Douwe Jansen Martna wegens geleverde waren ende arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 357 £ 10 st * 2680 p. 434 * 4793
1673-06-12 * De oeconimus David Zingel wegens 1/4 jaer costpenningen der bursalen tot Franequer vande 15 Febr. tot den 3e Maij 795 £ * 2680 p. 435 * 4794
1673-06-14 * De reekenmeester Braninga van wegen kussens 70 £. Van een pulpitrum 35 £ * 2680 p. 435 * 4795
1673-06-14 * Op de Heere Mejontsma, aende olde borger tot Hinlopen Jan Dirxen als Schansmeester gesuccedeert ende dit ampt, vant Lant hebbende verschoten 600 £, komende volgens refer: art: te cesseeren alsoo wederom te vergoeden 600 £ * 2680 p. 435 * 4796
1673-06-24 * Op deselve Meiontsma in gel: voegen wegens het 2e Schantsemeesterschap aen:de Hermen Sijmen Nauta die daerop hadde verschoten 600 £ * 2680 p. 435 * 4797
1673-06-26 * Dirk Mets coperslager van geleverde copere maten en gewichten etc: aen des Landschaps itiger Pibo Gebbes Wiaarda gelevert volgens specificatie en liquidatie 152- * 2680 p. 435 * 4798
1673-06-26 * Ds. Bernardus Dronrijp als scriba Sijnodi Harlingane 50-0- * 2680 p. 435 * 4799
1673-06-28 * Taetske Fockes voor haer zoon Rinnert Sijtses wegen drucken, en leverantie van waren ende dienst vant Land volgens specificatie en liquidatie 2060-10- * 2680 p. 435 * 4800
1673-06-28 * Joannes Nicolai wegens gedebourseerde subsidien aen Sophie van Zoo, Johannes Rppers, Barbara Veltdriel ende Catharina Hulthuijs 87-0- * 2680 p. 435 * 4802
1673-07-05 * De heeren Sems ende Luijsterbach vant besteden der Lemmerse wercken 180 £ * 2680 p. 435 * 4803
1673-07-05 * Bothe Anes mr. metselaer wegens geleverde kalck ende steen, sampt arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 208 £ * 2680 p. 435 * 4804
1673-07-05 * D. G: van Velsen Pastor tot Oosthem als correspondent nae Noord Hollant 50 £ * 2680 p. 435 * 4805
1673-07-07 * Coert Jansen Coopman wegens geleverde keersen volgens liquidatie 181-10- * 2680 p. 436 * 4806
1673-07-11 * de Schilderaer Wieringa uts 151 £ * 2680 p. 436 * 4807
1673-07-11 # Aen mr. David dispensier van eenige uijtgeef overt tracteeren van haer Ho: Mo: gecom: gedaen uts: 56 £ * 2680 p. 436 * 4808 = 5648
1673-07-19 * Doecke Eesges timmerman wegen arbeidslonen in dienst vant Land luit specificatie en liquidatie 470 £ * 2680 p. 436 * 4809
1673-07-24 * Antie Willems, segge, Epes weduwe van w: Jan Willems wegens gelewerde leijen leinagels, soldeer en arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 156-0- * 2680 p. 436 * 4810
1673-09-01 * Claes Fonck Lantschaps slotmaecker ende livrancier van yserwerck uts: 117 £ * 2680 p. 436 * 4811
1673-08-02 # Op de here Mejontsma: de here Willem van Viersen als cessie hebbende vande here Martinus Fockens gewesen schansmeester, volgens de poincten reformatoir komende te cesseren, wegens 't gedane verschot in dier qualiteijt 300 £ * 2680 p. 436 * 4812
1673-08-02 * mr. Viglius van gedruckte overgehoudene Staets saecken 135-5-0 * 2680 p. 436 * 4812
1673-98-07 * Timon Martens metselaer voor hem ende d'opperman van verdient arbeijtsloon volgens moder: der rekencamer 64 £ * 2680 p. 436 * 4813
1673-08-02 * s' Lantschaps wagenmaeker 102-0-0 * 2680 p. 436 * 4813
1673-08-14 * D. Feijo Fockens predicant tot Idsegahuisen, als gecommiteert sijnde geweest tot de correspondentie van Suid Hollant 50 £ * 2680 p. 436 * 4814
1673-08-14 * Siouck Cornelis deurwaerder, generael van 't tin volgens specificatie en liquidatie 126- * 2680 p. 436 * 4815
1673-08-14 * Joannes Faber secretaris van 't crijchgerechte tot incoop van een pulpiter volgens gewoente 25 ggls * 2680 p. 436 * 4816
1673-08-18 * Jan Sijdses van Doccum aenneemer vande wercken aen Munckezijl van 1011-5-- [;zijne daerin t'str.gelt gecort:] in drij posten als 1211-5- ende 600 £ 200 £ een derde part 670-8-5 * 2680 p. 437 * 4817
1673-08-18 * De weduwe ende erfgenamen van Diucke Wijtses wegens 52500 eucken tal holt, ten dienste van 't Land gelevert volgens liquidatie 367-10- * 2680 p. 437 * 4818
1673-08-21 * Jan Minckes opsichter vande Olde Zijl tot Doccum van reparatien ende een vloed deur te maeken volgens moderatie 113 £ * 2680 p. 437 * 4819
1673-08-23 * De heeren Sems ende Suijderbach over't opneemen der Lemmerse wercken 180 £ * 2680 p. 437 * 4820
1673-08-26 * D: J: de Liespere als bursarius Deputatorum Sijnodi Harlinganae t 'gewoontlijcke jaeren subsidium 300 £ * 2680 p. 437 * 4821
1673-08-30 # De here Faber van't Crijgsgerechte van 2 kussen 50 ggl * 2680 p. 437 * 4822
1673-09-01 * Anne Nannes ende Tierck Pijtters aennemers van s' Landts wercken inde Lemmer volgens beding 250 £ ende wegens buiten wercken 7 £10 st t samen 257 £ 10 st * 2680 p. 437 * 4823
1673-09-01 * Rienck Brouwer als camerbode tot incoop van een nieu pulpitum 25 ggl. De camerbode Faber uts: 25 ggl * 2680 p. 437 * 4824
1673-09-05 * Auoustinus Stania Predicant ter EE als correspondens hebbende geweest op't Sijnode van Noord Holland * 2680 p. 437 * 4825
1673-09-09 * Duke Eesges timmerman van arbits loon volgens specificatie en liquidatie 600 £ * 2680 p. 437 * 4826
1673-09-10 * Horatius Jellema wegens gelewerde deeckens int Tuchthuis volgens specificatie ende liquidatie 58 £ * 2680 p. 437 * 4827
1673-09-12 * Mr. Paulus Tiercks Stonebrinck wegens gelewerde houtwaeren ende arbeits loon volgens specificatie ende liquidatie 62 £ * 2680 p. 438 * 4828
1673-09-16 * Juffr. Anna de Vos tot een viaticum 12 £ * 2680 p. 438 * 4829
1673-09-16 * De bode Bartel Pieters wegens t' bedienen van t' camerboods ampt voor de tijt van drie maenden, volgens resolutie vanden 21 Junij 54 £ * 2680 p. 438 * 4830
1673-09-18 * De heeren Loo, en Glintra wegen vacatien, en expensen, over de visitatie, bestedinge, en de opneminge der vijf dele dijckse werken volgens resolutie 630 £ * 2680 p. 438 * 4831
1673-10-03 * Sioerd Haeckma wegens gelewerde Bentemer ende blauwe steen, sampt arbeitslonen aen t'Hoff, 't Collegie ende 't Blockhuijs, volgens specificatie ende liquidatie 128 £ * 2680 p. 438 * 4832
1673-10-10 * De oeconimus David Zingel wegens 1/4 jaer costpenningen vande bursalen tot Franequer sampt een jaer huijs-schoon-maecken, volgens afrekeninge ende liquidatie vande heren reeckenmeesters 565 £ * 2680 p. 438 * 4834
1673-10-10 * De erfgenamen van w: 's Lands Advocaet Blau wegen expensen en eenige vacatien volgens specificatie en liquidatie 430 £ * 2680 p. 438 * 4835
1673-10-10 * De heere Heinsius wegen vacatien en expensen gevallen over het incoop van tweehondert schuite turf tot de wachten opt Heerenveen, volgens specificatie en liquidatie 56 £ * 2680 p. 438 * 4836
1673-10-16 * Catarina Maels tot subsidie 12 £ * 2680 p. 438 * 4837
1673-10-25 * Johannes Wellens Academie drucker, wegens drucken ende lewerantie volgens specificatie ende liquidatie 825 £ * 2680 p. 439 * 4838
1673-10-27 * De ontvanger Willem Hijlckes ten opsichte van 't gene door w: de here ontvanger Generael Walrich uit sijn handen gelicht onder acte van indemnitien in dato den 2 Xber 1664, afcomstich van de desolate boedel vande Collecteur Hendrick van der Gracht 1660 £ 2 st. 9 penningen * 2680 p. 439 * 4839
1673-10-27 * Tiebbe Tietses Faber Landschaps iser smid, wegens gelewerd ijserwerck volgens specificatie ende liquidatie 558 £ * 2680 p. 439 * 4840
1673-11-07 * De heren Loo, Bruinsma ende Viersen wegens verteringen, schipvrachten ende vacatien, volgens specificatie ende liquidatie vane heren reeckenmeester 174 £ * 2680 p. 439 * 4841
1673-11-07 * De camerboden Brouwer en Faber wegens expendeerde arbeitslonen en materialen nopens t schoonmaecken van t' Collegie volgens specificatie ende liquidatie 335 £ * 2680 p. 439 * 4842
1673-10-07 * De erfgenamen van Dirck Wijtses wegens 25 schuiten, ende 1/4 turff ten dienste van t' Lant gelevert volgens liquidatie 335 £ 16 st * 2680 p. 440 * 4843
1673-11-12 * Sierck Feickes Landschaps smid tot Doccum wegens gelevert ijser wercken volgens specificatie ende liquidatie 42 £ * 2680 p. 439 * 4844
1673-11-12 * Anne Wijbes cum socijs wegens opdragen van brandhout ende turf volgens liquidatie 182-10- * 2680 p. 439 * 4845
1673-11-12 * De here Willem van Viersen in qlt. erfgenamen van juffr. Franckena wegens verschot voormaels aen 't Land gedaen voor de Ritmeester Frens, volgens resolutie vanden 24 October laestleden 1500 £ [in de marge: Op de here Mejontsma] * 2680 p. 439 * 4846
1673-11-13 * Claes Douwes ende Jan Sijdses aennemers vande reparatien vande Lants wercken aen Munckesijl, volgens resolutie vanden 8 9ber 1854 £7 st * 2680 p. 440 * 4847
1673-11-15 * Timon Martens metselaer volgens liquidatie 140 £ * 2680 p. 440 * 4848
1673-11-18 * Petrus Mevij Pol pedel wegens een jaer lewerantie van keeersen aen s'Lants Academie ende 't schoonmaecken van de selwe 1o hujus 110 £ * 2680 p. 440 * 4849
1673-11-22 * De heeren Glinstra ende Suijderbach van onkosten opt opneemen der wercken vande Munckezijl volgens declaratie 114 £ * 2680 p. 440 * 4850
1673-11-24 # De essaieur Sijderius bij provisie voor sijn diensten in't smeldhuis[?] vant silver tot schattinge wordende opgebracht 200 £ * 2680 p. 440 * 4851
1673-11-24 * Jucke Doedes glaesmaeker uts: 200-16- * 2680 p. 440 * 4851
1673-11-24 * De here Wissema wegens vacatien ende expensen ower de reise naer de schansen Swarte dijck en Breberg sampt Gorredijck 71 £ * 2680 p. 440 * 4852
1673-11-25 * De oeconimus David Zingel wegens 1/4 jaer costpenningen der bursalen vanden 9 augusti tot den 1 November 1673 ende een jaer turfdragen 640 £ * 2680 p. 440 * 4853
1673-11-27 * Pieter Hendrix van 11 schoorsteen opt s Lantschapshuijs schoon te maeken 11 £ * 2680 p. 440 * 4854
1673-11-27 * Watze Alberts van geleverde turff volgens specificatie ende moderatie 626 £ * 2680 p. 440 * 4855
1673-11-27 * Tijs Janssen van ingekocht hout ende turff volgens uts: om als rest ende in volle betalinge 435 £ * 2680 p. 440 * 4856
1673-11-29 * Jan Minckes voor reparatie aende olde zijl tot Doccum volgens uts: 77 £ * 2680 p. 441 * 4857
1673-11-29 * De heeren Laes van Burmania en Haersma te samen dijkgraven van de Leppedijk, drie jaren subsidie jaerlijx ad twee en vijftich £ ultimo Octobris verleden vervallen 156 £ * 2680 p. 441 * 4858
1673-12-11 * De erfgenamen van Pier Teunis in lewen Landschaps wagenmaecker wegens arbeits loon ende gelewert werck, volgens specificatie ende liquidatie van de heren rekenmeesters 42 £ * 2680 p. 441 * 4859
1673-12-22 * Brantsma van reparatien aende olde zijl tot Doccum volgens besteck ende opneeminge 175 £ * 2680 p. 441 * 4860
1673-12-22 * Bote Anes metselaer van geleverde waren ten dienst vant Land volgens specificatie en liquidatie 239 £ * 2680 p. 441 * 4861
1673-12-22 * Mr.Sibrand Pieters wegen arbeidsloon in dienst vant Land volgens specificatie en liquidatie 110-9- * 2680 p. 441 * 4862
1673-12-27 * De here Wissema wegens vacatien ende expensen ower bestedinge vande fortificatie wercken aen de schansen Breberg ende Swarte dijck volgens specificatie ende liquidatie 292 £. De selve here wegens t opnemen der voorschreven wercken uts: 228 £ * 2680 p. 441 * 4863
1673-12-27 * Claes Fonck van loon en livrantie volgens liquidatie 85 £ * 2680 p. 441 * 4864
1673-12-27 * Aesge Doeckes mr. timmerman wegens arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie vande heren reeckenmeesters 166 £ * 2680 p. 441 * 4865
1673-12-27 * Jacobus Nauta wegens t' repareren, schoonmaecken ende herstellen van 't horologie inde raedkamer volgens specificatie en liquidatie 7 £ 16 st * 2680 p. 441 * 4866
1674-01-04 * De heere Haren het equipage van sijn train als ambr: nae Ceulen volgens voorige observantie 400 £ * 2680 p. 441 * 4867
1674-01-10 * s' Lantschaps druckerse volgens specificatie ende nader: 2375 £ * 2680 p. 442 * 4868
1674-01-15 * De heeren Bruijnsma ende Suijderbaen ter saeke expensen ende verteeringhe over't opneemen der wercken vande nieuwe zijl tot Doccum 78-16- * 2680 p. 442 * 4869
1674-01-23 * De bode Crijn wegens extraordinaris expensen 4-16- * 2680 p. 442 * 4870
1673-01-23 * Brechtie Gales wegens verteringe ten dienste van t' Lant tot haren huijse 250-13 - * 2680 p. 442 * 4871
1673-01-29 * Gerrijt Jansen pachter vande impositie vande bieren in Dockum cum annexis, wegens een tiende part van voorschreven pacht Maij 1672 ingegaen, ende hem bij 's Lants resolutie geremitteert, in gevolge vande resolutie van dit Collegie daerop slaende 245 £ * 2680 p. 442 * 4872
1673-02-04 * Ds.Lastdrager vant gebed op 's Lantshuijs 50 £ * 2680 p. 442 * 4874
1674-02-06 * De 3 clercqen van't Collegie vande petitien de AO 1673 uts: 473 £ * 2680 p. 442 * 4875
1674-02-20 * Hendrik Geerts voor 't brengen der tijdinge dat de Vredens tractaten met Engeland opt sluiten stonden 24 £. Christopher Meijer voor't overbrengen der geslotene tractaten van Vrede voorschreven 36 £ * 2680 p. 442 * 4876
1674-02-20 * Ate Eesges, en Watse Alberts wegen geleverde turf opt Lands huis, en aen Suppoosten van dien volgens liquidatie 237-6- * 2680 p. 442 * 4877
1674-02-20 * Ursula van Glarges weduwe w: de Burgemeester Folperus Hansma wegens verschot in requarde van 't Collonels plaets twalef hondert vijftich £, ende het Captains plaets duisent £ beide vande here Stadholder volgens obligatien de dato den 26 Maij 1666 resp: cum usuris 1250 £ 1000 £ capital [in de marge: Op de here ontvanger Mejontma * 2680 p. 442 * 4878
1674-02-21 * De heere hofmr.Vegelin vant turffgelt van't voorl: jaer 1673 voor't Hoff vande heere stadholder 315 £ * 2680 p. 443 * 4879
1674-02-28 * Douwe Tiaerts van remis van de heeren Staten geaccordeert over de Columer bieren 10 parten volgens resolutie 28 Jan. 81 £ * 2680 p. 443 * 4880
1674-02-28 * Douwe Jansen Wartena Landschaps leidecker wegens gelewerd lood aen s' Landschaps huijsen volgens specificatie en liquidatie 385 £ * 2680 p. 443 * 4881
1674-02-28 * De heere Tiaerd van Aijlva tot incoop van een nieu pulpitum 25 ggl en twee kussens 70 ggld. De heere Goslinga van gelijcke 25 ggl en twee kussens 70 ggl * 2680 p. 443 * 4881
1674-03-13 * De selve [Douwe Jansen Wartena Landschaps leidecker] wegens reparatien aen de kercken tot Hemelum ende Hasckerdijcken, volgens uts: 60 £ * 2680 p. 443 * 4882
1674-03-13 * Aucke Riemersma als pachter van 't Bestiael Maij 1672 ingegaen, wegens remisse ter oorsaecke invasien etc: volgens s' Lants resolutie vanden 5 Julij 1673 315 £ * 2680 p. 443 * 4883
1674-03-14 * Timen Martens metselaer wegens arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 55 £ 14 * 2680 p. 443 * 4884
1674-03-17 * De bode Jan Posthumus wegens 3 strs over ijder voor den jare 1672 van s' Landschaps huijsen 24 £ 3 st * 2680 p. 443 * 4885
1674-03-19 * Claes Balck keurmeester general vant goud en silver deser provincie de summe van een hondert en veertich £ wegen 1/4 iaer vacatien, en reiscosten over de visitatie lopende van St. Jacob tot Allerh: 1673 140 £ * 2680 p. 443 * 4886
1674-03-19 * De bode Haackema wegens drie st. van ieder floreen adioo, leggende op't Hof vande heere Stadhouder voor den jare 1672 15 £ * 2680 p. 443 * 4887
1674-03-24 * De livranciers vande wercken tot Franequer ende arbeijders volgens liquidatie ende specificatie 548-6- * 2680 p. 444 * 4888
1674-03-24 * Pibo Jans livrancier van gout ad idem 1013 £ * 2680 p. 444 * 4889
1674-03-26 # Aen Bientse Dirx toe[r]tsen aende heere Wissema gelevert 8 £ * 2680 p. 444 * 4890
1674-03-26 * De Aconimus David Zingel wegens 1/4 costpenningen vande 8 9ber 1673 tot den 7 Feb: 1674 incluis van de Bursalen tot Franequer volgens afreeckeninge ende liquidatie 520 £ 16 st * 2680 p. 444 * 4891
1674-04-04 * Rinse Lieuwes seilmaecker wegens huijr van seilen volgens specificatie ende liquidatie 54 £ * 2680 p. 444 * 4892
1674-04-23 * Michiel Noe Voorleser inde Franse kerk voor een jaer extraordinaris diensten ultimo deses te vervallen, geaccordeert 50 £ * 2680 p. 444 * 4893
1674-05-02 # Johannes Nicolai wegens geexpendeerde subsidie penningen aen Johannes Rippens, Barbara Veltdriel, Sophia van Loo, Antie Idema, Catharina Hulsius en de weeskinderen van Aefke Hachtingius [bedrag niet vermeld] * 2680 p. 444 * 4894 = 5737
1674-05-02 * Dr. Nannings ende Notaris Wimerus Buitenpost wegens vacatien ende salarien over de confinatie van de heren Loo en Lomars volgens liquidatie 56 £ * 2680 p. 444 * 4895
1674-05-15 * Mr. Eilart Faber ende Nicolaus Wieringa wegens een gesneden list om 't Princel: Almanack volgens accoord met de here Winter 90 £ * 2680 p. 444 * 4896
1674-05-29 * De here Gerard Adius Raad ordinaris, wegens opschot bij sijn Ed. als extraordinaris Staet Generael gedaen den 2 ende 30 Martij 1666 volgens resolutie van den 16 deses, vijftien hondert £ cum interesse [opde here ontvanger Mejontsma] * 2680 p. 445 * 4897
1674-05-18 * De here Daniel de Blocq van Scheltinga tot incoop van nieuwe kussens 50 ggls, item een pulpiter 25 ggls.De here Douma uts: 75 ggls. De here Stansius uts: 75 ggls. De here Nijsten uts: 75 ggls. De here Haren uts: 75 ggls. De primier clerq Kutsch 1/2 schrijfbehoeften 24 April vervallen 150 £. Arssen uts: 150 £. Gerroltsma uts: 150 £ * 2680 p. 445 * 4898
1674-06-16 * De heere Joannes Heixenius tot incoop van nieuwe kussens 50 ggl. Item tot incoop van een nieu pulpitum 25 ggl * 2680 p. 445 * 4899
1674-06-16 * Mr. Cornelis Dirx van 21 almanacken ende dat mette lijsten veraccordeert 195 £ * 2680 p. 445 * 4900
1674-06-16 * Ds.Hermanni pastor tot Bexterswaeg hebbende opt Groninger Sijnode correspondens geweest 50 £ * 2680 p. 445 * 4901
1674-06-16 * De Franse kerckenraed volgens resolutie vande 12 april 1672 van schoonmaeken ende brandinge van't iaer 125 £ * 2680 p. 445 * 4902
1674-06-26 * Ds. Theodorus Grotius predicant tot Winsum als gewesene scriba Sijnodi tot Dockum anno 1674 50 £. Noch wegens extraordinaris diensten 6 £ 6 st * 2680 p. 445 * 4903
1674-06-26 * De heeren Loo ende Heinsius wegen vacatien ower het opnemen van de ower-wercken gemaeckt in de schansen Breberg ende Swartedijck, volgens specificatie ende liquidatie 60 £. [in de marge: De post nihil hic,als gehorich tot de kamer van financie ende aldaer geregistreert] * 2680 p. 445 * 4904
1674-06-26 * Timen Martens metselaer wegens arbeidslonen volgens specificatie, en liquidatie 67-19- * 2680 p. 446 * 4905
1674-06-26 * Jacob de Jode wegens huijr van sijn proef owen ten dienste van t'Lant gebruickt volgens liquidatie 10 £ * 2680 p. 446 * 4906
1674-06-27 * De oeconimus David Zingil 1/4 jaers costpenningen der bursalen beginnende met den 14 Febr.tot den 2 Maij anni prefentis incluis volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters 816 £ * 2680 p. 446 * 4907
1674-06-27 * Antie IJpckes wegens een schuite aerde, ende een schuite dong, gelewert achter het hoff van haer hoochheit, volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters 20 £ * 2680 p. 446 * 4908
1674-07-03 * Ds.Daniel Reneman ende Abrahamus Walsweer predicanten tot Harlingen en Tierckwert hebbende bijgewoont de visitatie vande autographa van de Sijnode tot Dordrecht, ijder hondert gout gls t samen 200 ggls * 2680 p. 446 * 4909
1674-07-04 * Petrus Pol wegens een half iaer leverantie van turf, hout leverantie van turf, hout en keersen alsmede het schoonmaken der Academie tot Franequer volgens resolutie vanden 17en Januarij 1674. Maij verleden verschenen 97-.- * 2680 p. 446 * 4910
1674-07-04 * De heeren Aijlva, en Winter als commissarien wegens vacatien en expensen over de visitatie vande Landschaps wercken inde Lemmer 180 £ * 2680 p. 446 * 4911
1674-07-04 * De heeren Glinstra en Suiderbaen wegens vacatien en reiscosten gevallen over het bijwonen vande Sijnodale Vergaderinge tot Doccum 180 £ * 2680 p. 446 * 4912
1674-97-04 * Ds.Elgersma predicant tot Dockum als correspondens geweest sijnde op 't Sijnode van Overijssel 50 £ * 2680 p. 446 * 4913
1674-07-10 * Thijs Jansen Holwerda tot incoop van turf en brand-hout bij anticipatie 600 £ * 2680 p. 447 * 4914
1674-07-10 * Antie Epes wegens leijen, leijnagels, en arbeitslonen ten dienst vant Land gelevert, en verdient volgens specificatie en liquidatie 146 £ * 2680 p. 447 * 4915
1674-07-16 * Hans Wilgenreijs van geleverde waaren ende arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie 266 £ * 2680 p. 447 * 4917
1674-07-18 * Johannes Nicolai wegens geexpendeerde subsidien aen Johannes Rippers, Sophia van Loo, Barbara Veltdriel, Catarina Hulsuis, ende weeskinderen van Aefke Hachtingius 119-10- * 2680 p. 447 * 4918
1674-07-18 * Hans Gijs wegens verteringen door gecommiteerden van Stad en Landen volgens specificatie en liquidatie 1305 £ * 2680 p. 447 * 4919
1674-07-18 * De here Oeno van Grovestins wegens vacatien ende expensen over: de commissie nae s' Gravenhage volgens specificatie ende liquidatie vande heren rekenmeesters 1000 £ * 2680 p. 447 * 4920
1670-02-10 * Ds. Lastdrager hebbende t' gebed gedaen opts Lantschapshuijs tot introductie vande Lantsdag volgens observantie 50 £ * 2680 p. 390 * 4921
1670-02-10 * Haer Ed: Mo: drie clercquen ter saeke menichvuldich schrieven, ende verdubbelen positie stucken, poincten,ende alle annexe bijlagen opde Landdaegen,s jaers 1669 ingedient conform voorige ordre ende observantie volgens specificatie. Haer Ed: Mo: drie clercquen ter saeke menich vuldich schrieven, ende verdubbelen der positie stucken, poincten, alle annexe bijlagen opde Landdaegens' jaers 1669 ingedient conform voorige ordre ende observantie volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 594 £ 16 st * 2680 p. 390 * 4922
1670-02-10 * Tierck Pijters en Jan Poppes aenneemers der ingespoelde wercken ende andere reparatien inde Lemmer de suppletie tot 6800 £ volgens beh. ende accoord, als 2300 £ * 2680 p. 390 * 4923
1670-02-10 * De heeren Heemstra ende Vierssen over,t opneemen der extraordinaris reparatien wegens inspoelinge ende andere schade inde Lemmer geschied aen vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 289-7- * 2680 p. 390 * 4924
1670-02-11 * d' IJtiger vande maten en gewichten Pibo Hebbes volgens uts: over visitatie van dien 305-16 * 2680 p. 390 * 4925
1670-02-12 * De oeconomus Zingel van kostpenningen van 13 9bris: tot deses volgens specificatie en liquidatie der heeren rekenmeesters 1139-12 * 2680 p. 391 * 4926
1670-02-16 * Claes Hoexstra van geleverde stoelen ten dienste van 't Lant volgens uts 30-10 * 2680 p. 391 * 4928
1670-02-16 * Sicke Brantsma ter saeke reparatien aende nieuwe sijl tot Doccum volgens uts: 213-17-8 * 2680 p. 391 * 4929
1670-02-16 * Aucke Atsma bouwmr. ter saecke expensen ende vacatien 113 £ 9 st mitsgaders 1/2 jaer tractament 250 £ 't samen volgens uts: 363-9- * 2680 p. 391 * 4930
1670-02-16 * De academi drucker Wellens volgens specificatie ende liquidatie 38-15-6 * 2680 p. 391 * 4931
1670-02-18 * s' Lants livrancier van keerssen Sioerd Jans volgens specificatie ende liquidatie 562-4- * 2680 p. 391 * 4932
1670-03-02 * De he: Hofmeester Vegelin wegens holt ende turff voor 't Hoff vant jaer 1669 volgens resolutie voor desen gárresteert 312 £ * 2680 p. 392 * 4932
1670-03-07 * Meine Jans Morgen ter saeke vacatien gevallen over de opsicht van des Landschaps bestede wercken inde Lemmer volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekenmeesters 103 £10- * 2680 p. 392 * 4933
1670-03-07 * De keurmeester Raepsvelt van vacatien volgens uts: 180 £ * 2680 p. 392 * 4934
1670-03-08 * De livranciers ende arbeijtslieden tot Franeker volgens uts: 965-17-10. Melle Sibrants metselaer ad idem 405-16- * 2680 p. 392 * 4935
1670-03-30 * De kerkvoogden opterbild van Lieve Vrouwen Parochie de halve paije tot reparatie van die kerck volgens annexe resolutie van 't Land den 30 8bris 1669 1750 £ * 2680 p. 392 * 4936
1670-03-31 * Johan Gerhard Smitz studiosus Bacharaco Palaesinus voor geoffereerde theses een honorarium 25 £ * 2680 p. 392 * 4937
1670-04-01 * Mr. Allard Stellingwerff wegens livrancie van schrijffbehoeften volgens liquidatie ende specificatie 1430-3- * 2680 p. 393 * 4938
1670-04-01 * Mr. Melle Sibrants s'Landschaps metseler van verdiend arbeitsloon volgens uts: 69-12 * 2680 p. 393 * 4939
1670-04-02 * Albertus Swaluwe uts: 172-6 * 2680 p. 393 * 4941
1670-04-02 * Magdalena Samuels ad idem 140- * 2680 p. 393 * 4942
1670-04-23 * Trijntie Gerrijts uts: 158-17-8 * 2680 p. 393 * 4943
1670-04-23 * Juke Doedes glasmaeker volgens uts: 176 £ * 2680 p. 393 * 4944
1670-04-23 * Jacobus Revius ende Bernardus Dronrijp deputaten Sijnodi Venanae tot holdinge van hun gedane oncosten over een Haegse reise gevallen volgens request ende apt. vanden 24 Febr. 1670 120 ggls * 2680 p. 393 * 4945
1670-04-23 * De clercq Joannes Nicolai voor't minuteren, en int net stellen van deser Provincie soo ordinaris als extraordinaris declaratien neffens de Generaliteit voor den jare 1668 volgens specificatie en liquidatie 517-4- * 2680 p. 393 * 4946
1670-04-27 # Hette Piers bode vant Lantshuis tot copinge van een nieu bos [= bodebus] 36 £ * 2680 p. 394 * 4947
1670-04-27 * De horlogiemaeker Jacob wegens het gelevert slinger uijrwerck op de raedcaemer volgens resolutie van 2 deser 150 £ * 2680 p. 394 * 4949
1670-05-07 * Aucke Atsma ter saeke expensen ende vier maenten tractament volgens uts: 193-16-8 * 2680 p. 394 * 4950
1670-05-07 * Jan Hessels van expensen der heeren curatoren verteeringen ende anders volgens specificatie ende liquidatie 479-13 £ * 2680 p. 394 * 4950
1670-05-07 * Pibo Wiarda Landschaps ijtiger van maten ende gewichten ter saeke vacatien ende expensen gevallen over de visitatie vandien volgens uts: 296-14- * 2680 p. 394 * 4951
1670-05-10 * De pastoren Gerhardus Faber ende Johannes Mol een honorarium ad 150 £ fac: 300 volgens resol. bij de Staten vant Land den 2e Martij 1670 genomen 300 £ * 2680 p. 394 * 4952
1670-06-02 * Coert Jansen ter saeke, geleewerde keersen aent Landschaps huis volgens request ende liquidatien der heeren rekenmeesters 141 £ * 2680 p. 394 * 4953
1670-06-03 * De voorleser Noe vande Franse kerk een honorarium 50- * 2680 p. 395 * 4954
1670-06-03 * Hermannus Sapaeides praedicant tot Warns etc: als correspondent opt Sijnode nu tot Sneek gehouden na ouder gewoonte 50 £ * 2680 p. 395 * 4956
1670-06-04 * Jan Minckes opsichter vande Oude Zijl tot Doccum wegens oncosten, en arbeidslonen wegens het repareren, en slaen van de Dam inde gracht bij Aelsumerpoort aldaer, luit declaratie, ende liquidatie 20-14- * 2680 p. 395 * 4957
1670-06-04 * NIcolaus Wieringa Landschaps schilder van arbeitsloon ende geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie der rekenmeesters 300-16- * 2680 p. 395 * 4958
1670-06-04 * Bote Anes van geleverde waeren volgens uts: 166-6-12 * 2680 p. 395 * 4959
1670-06-04 * Melle Sibrants Landschapsmetselaar ter saeke arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie der H: rekenmeesters 187-12- * 2680 p. 395 * 4961
1670-06-04 * De oeconomus van kostpenningen vande 10 Febr. totten 20 April volgens specificatie 1374-6- , econoom * 2680 p. 396 * 4962
1670-06-04 * De heere Bruijnsma tot inkoop van een pulpiter 25 ggld * 2680 p. 396 * 4963
1670-06-09 * Jan Minkes wegens oncosten en gedebourseerde arbeidslonen over het roeren vande modder in Doccumer diept, luit specificatie en liquidatie 164-.- * 2680 p. 396 * 4964
1670-06-09 * Sioerd Ates Hakema wegen geleverde waren, en arbeitslonen ten dienst vant Land vermogens specificatie en liquidatie 68-8- * 2680 p. 396 * 4965
1670-06-09 * De weduwe van Sijtse Rinnerts wegens haar zoon Rinnert Sijtses wegens druckloon volgens specificatie ende liquidatie 1951-12- * 2680 p. 396 * 4966
1670-06-09 * Marhijs Siderius wegens ten dienst vant Land geleverde ijsercramers waren, volgens specificatie ende liquidatie 235-1-6 * 2680 p. 396 * 4967
1670-06-09 * Dirk Mets koperslager van koper werk gelevert ten dienste vant Land luit specificatie en liquidatie [geen bedrag vermeld] * 2680 p. 396 * 4968
1670-06-10 * Sioerd Pieters timmerman wegens arbeidsloon ten dienst vant Land luit specificatie en liquidatie 36 £ * 2680 p. 396 * 4969
1670-06-08 * Sibrich Jans van geleverde keersen inde Academie tot Franequer volgens specificatie ende liquidatie der H. rekenmeesters 134 £ * 2680 p. 4971 * 4970
1670-06-11 * Meinske Kres van geleverde waeren volgens uts: 49 £ * 2680 p. 397 * 4971
1670-07-13 * Antie Epes leidekkerse van arbeitsloon en geleverde waeren volgens uts: 129 £ 16 * 2680 p. 397 * 4972
1670-07-15 * Jacobus Geusius voor geoffereerde boekjes 30 £ * 2680 p. 397 * 4973
1670-07-15 * Ds.Reneman Bursarius Deputorum Sijnodi 300- . Ds.Vomelius Scriba 50 £ * 2680 p. 397 * 4974
1670-07-15 * Sierck Feickes smid tot Doccum van geleverde waeren volgens specificarie en liquidatie 32 £ 4 * 2680 p. 397 * 4975
1670-07-18 * Jorrijt Lolckes binnen vooght int Tuchthuis ter saeke geleverde klederen aen eenige gevangens uijt het voorschreven tuchthuis volgens uts: 144 £ * 2680 p. 397 * 4976
1670-07-19 * Dirck Wijtses ter saeke gelevert holt opt Lantshuis volgens recepis, ende liquidatie der heeren rekenmeesters 375 £10- * 2680 p. 397 * 4977
1670-07-19 * Anne Wijbes voort op dragen van holt opt Lantshuis volgens ut ad prox: 43 £ 19 st 8 pen * 2680 p. 398 * 4978
1670-07-19 * Meinske Cres van geleverde waeren volgens specificatie ende liquidatie 17-10-. De selve van geleverde waeren aende Fanse Kerk volgens uts: 20-0- * 2680 p. 398 * 4979
1670-08-05 * Ds. Samplonius correspondens opt Suijd Hollants Sijnode 50 £ * 2680 p. 398 * 4980
1670-08-05 * Melchior Cingel oeconomus van kost penn: vande 7e Maij totten 30 Julij 1670 volgens specificatie ende liquidatie 1092-16- * 2680 p. 398 * 4981
0008-07-05 * Jacob Fongers Oosterbaan wegen touwerk, ten dienst vant Land gelevert, volgens specificatie en liquidatie 66-5- . deselve noch int gel. oorsake ineen andere post 55-10- * 2680 p. 398 * 4982
1670-08-05 * De bode Pieter Hettes voor extraordinaris diensten. 12-.- * 2680 p. 398 * 4983
1670-08-05 * Tierk Pijters timmerman aennemer vande Lemmerse werken voor 4000 £ in de falcatie dies 1800 £. Daeraff t stuijvergelt gekort ad twee hondert car. £ 1600 £ * 2680 p. 398 * 4984
1670-08-06 * Die vande Franse kerkeraed wegens t bestellen van t praediken ende Classicale kosten t sedert aldaer geen pastor is geweest volgens liquidatie ende specificatie 749 £ * 2680 p. 398 * 4985
1670-08-06 * De here Grietman Tiaerd van Aijlva wegens expensen, en vacatien over het repareren van Claercamper brugge, volgens declaratie, ende liquidatie 634-1- * 2680 p. 398 * 4986
1670-09-01 * Melle Sibrands metselaer van arbeitslonen volgens declaratie ende liquidatie 259-12- * 2680 p. 398 * 4987
1670-09-01 * De heeren Haren en Boelens ter saeke vacatien en expensen vant visiteren ende opnemen der wercken vande vijff delen dijcken volgens glt 630 £ * 2680 p. 399 * 4988
1670-09-01 * De heeren Haren en Boelens ter saeke uts: over t visiteren, ende opnemen van de Saxische wercken tot Harlingen, ende Lantschapswercken onder Maccum resorterende voor desen jaere 200 £ * 2680 p. 399 * 4989
1670-09-02 * De heeren Ens,Walta en secr.Jisb Viersen over een reis nae Harlingen nopens liquidatie van pacht pen van s Lants excisen met de borgen, voor vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie * 2680 p. 399 * 4990
1670-09-02 * De here Kutsch vant verdubbelen der cahieren volgens uts: 186-16- * 2680 p. 399 * 4991
1670-09-02 * Hermen Raepsvelt van vacatien overt visiteren vande keur van gout ende silver volgens uts: 180-. Peter Faber ad idem 184- * 2680 p. 399 * 4992
1670-09-03 * Abrahamus Walsweer als correspondent sijnde geweest opt Sijnde van Noort Hollant 50 £ * 2680 p. 399 * 4993
1670-09-03 * Wibrandus LollijLandschaps stempelsnijder voor een loden blok aen de erfgen. van sijn antecessor getelt. 46 * 2680 p. 399 * 4994
1670-09-03 * De here dijkgraef Goslinga wegen gedane reparatien aende Saxische werken tot Harlingen, ende Lands zijl tot Maccum 1702-19- * 2680 p. 400 * 4995
1670-09-03 * Suerd Westerman Convoijmr.Schiermunkoogh wegens ingecofte waren ten dienste vant Land, luit specificatie ende liquidatie 49-4- * 2680 p. 400 * 4997
1670-09-21 * Schelte Sijtses wegens geleverde waren, luit specificatie ende liquidatie 89-4-8. De erfgen. van Gerrijt Epes uts: 49-17- * 2680 p. 400 * 4998
1670-09-22 * Ds. Glaed Haijr als correspondens tot Utrecht geweest 50 £ * 2680 p. 400 * 4999
1670-09-23 * De heeren Hermstra ende Ens als hebbende wegens s Collegie op vergaderinge Deputatorum Sijnodi bijwoonen Commisseie gehad 50 £ * 2680 p. 400 * 5000
1670-09-23 * De heren E. Sicco van Aijlva, ende commijs Hittinga, als curatores over de nagelatene kinderen van w: de here Scipio Meckema van Aijlva wegens expensen,ende vacatien gevallen over het vernieuwen van Coek hornster tille luit specificatie ende liquidatie 571 £ * 2680 p. 400 * 5001
1670-09-23 * De heere Broersma als zijlvester van Munckezijl van tractament vacatien en expensen volgens liquidatie der heeren rekenmeesters 645 £ * 2680 p. 401 * 5002
1670-09-23 * Anske Ipes ter saeke 't repareren vande Friesche Caep op Schiermunckoogh volgens besteck ende resolutie vande April laest 348 £ 15 st * 2680 p. 401 * 5003
1670-09-23 * Johannes Wellens Academie Typograpsus volgens specificatie ende liquidatie 757-13- * 2680 p. 401 * 5004
1670-09-24 * Sierd Jans ter saeke 640 £ geleverde keersen sedert 1o Maert tot den 13e laestelijck resp: volgens specificatie ende liquidatie 192 £ * 2680 p. 401 * 5005
1670-09-24 * Jan Jacobs Duden voor het onderholden van de wallen, borstweringen, en doornenhegge inde Bourtange voor anderhalf iaer 1o deses vervallen, volgens bestek ende liquidatie 250 £ * 2680 p. 401 * 5006
1670-10-27 * De heeren Vierssen en Ens vacatien ende expensen overt opnemen vande Lemmerse werken 180 £ * 2680 p. 401 * 5007
1670-10-28 * Sioucke Cornelis keurmr.generael deser provincie vant tin, vacatien, ende expensen gevallen over de voorschr. keure volgens specificatie ende liquidatie 129 £ * 2680 p. 401 * 5009
1670-10-29 * Nicolaus Wieringa Landschapsschilder van geleverde waeren ende arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 442 £ * 2680 p. 402 * 5010
1670-11-09 * Sophia Soble voor 't schoonmaken vande Franse kerck volgens uts: 26 £ * 2680 p. 402 * 5011
1670-11-09 * De kerckenraed der Walsche Gemeente alhier wegens gedebourseerde penningen op ordre van dit Collegie,volgens liquidatie 554 £ * 2680 p. 402 * 5012
1670-11-09 * Ernestus Boeders voor geoffereerde thesen 25 £ * 2680 p. 402 * 5013
1670-11-09 * De commijs Hettinga ter saecke extraord: schrieffloon van eenige Staten van Oorloge ten dienste vant Landt volgens specificatie ende liquidatie 369 £ * 2680 p. 402 * 5014
1670-11-09 * Joannes Nicolai ter saeke uijtgaef aende kinderen van juffr,Hiskia Ulenburg ende Aefke Hachtingius, mitsgaders aen Berbera Veltdriel ende Joes Ripperts 122 £ * 2680 p. 402 * 5015
1670-11-10 * De heere Lijclama wegens vacatien ende expensen over de bestedinge van eenige reparatie wercken [bedrag niet vermeld] * 2680 p. 402 * 5016
1670-11-10 * Melchior Zingel oeconomus van costpenningen vanden Augusti tot den 29 Octobris 1670 volgens specificatie ende liquidatie der h.h rekenmeesters 1129 £ 1 st * 2680 p. 402 * 5017
1670-11-10 * Trijntie Gerrijts van geleverde waeren ten dienst vant Lant volgens uts: 164 £ 11 st * 2680 p. 402 * 5018
1670-11-11 * Tierck Pijters aennemer vande Lemmerse restante ende tot volle betalinge vande selve wercken gemaeckte sampt buiten wercken volgens besteck acte van opneminge ende liquidatie 2515 £ * 2680 p. 403 * 5019
1670-11-11 * Hans Gies hospes in Bentum van verteringen, en oncosten gevallen bij de aenwesentheijt van verscheiden heeren gecommteerdenso wegens de Provincie vande Stad en Lande als stad int besonder op verscheiden sijden volgens specificatie ende liquidatie 1726 £ 8 st * 2680 p. 403 * 5020
1670-11-11 * Arnoldus Kaldenbach, als dr. Philosophiae een honorarium volgens opservantie 150 * 2680 p. 403 * 5021
1670-11-11 * Dirk Wijtses schuitevaerder wegens leverantie van turf opt Landhuis en suppoosten aldaer luit recepis, en liquidatie ad. 636-11-4 * 2680 p. 403 * 5022
1670-11-17 * Anne Wijbes cum socijs wegens turfdragen luit liqidatie 172-16-8 * 2680 p. 403 * 5023
1670-11-18 * Theodorus Hoen wegens sijn kleijne Almanacken 12-.- .Idem van wegens desselfs groote Almanacken 18-.- * 2680 p. 403 * 5024
1670-11-18 * Bote Anes wegens kalck livrantie volgens specificatie ende liquidatie 274-4-12 * 2680 p. 403 * 5025
1670-11-18 * Hans Wilgenrijs wegens arbeidsloon, en leverantie van lood luit specificatie en liquidatie 610-7-12 * 2680 p. 403 * 5026
1670-11-19 * De clercq Kutsch ter saeke ujtgeschoten brieff port sedert 17 7ber 1667 tot nu toe ten dienste van haer Ed. Mo. 23 £ 13 * 2680 p. 404 * 5027
1670-12-08 * De heere Nijsten ter saecke vacatien ende expensen over 't visiteren, opneemen ende besteden der nader reparatie aende Doccumer olde zijl volgens specificatie ende liquidatie 139-5- * 2680 p. 404 * 5028
1670-12-08 * Jan Hessels Schouwenborgh verteeringhen bij d' heeren curatoren over de introductie vande professor Marthaeus junior uts; 406-16- * 2680 p. 404 * 5029
1670-12-08 * Jan Douwes van loon ende materialen aen't timmeren der reparatie van Haskerdijks pastorij uts: 84-16- * 2680 p. 404 * 5029
1670-12-09 * Jan Minckes wegens reparatiekosten aende olde zijl tot Dokkum volgens specificatie ende liquidatie 98-5 * 2680 p. 404 * 5030
1670-12-10 * Tijs Jansen wegens geleverde turff ende holt, voor sijn tractament 175 £ t' saemen volgens uts: 1048-5 * 2680 p. 404 * 5031
1670-12-10 * Sofij Soble van 't schoonmaeken der Franse kerck uts: 26-14- * 2680 p. 404 * 5032
1670-12-10 * De geinteresseerde ingesetenen vande Collumergeule een subsidie volgens resolutie op heden genoomen ter somma van 3500 £ * 2680 p. 405 * 5033
1670-12-21 * De heere Arnold van Vierssen over vacatien ende expensen wegens het besteden der reparatien aen Haskerdijcken 98-9 * 2680 p. 405 * 5034
1670-12-22 * Christoffel Middachsten wachtmeester tot Harlingen over 't appraehendeeren eeniger * 2680 p. 405 * 5036
1670-12-21 * De ordinaris bode Claes Pijters tot inkoop van een nieuwe bos 32-10 * 2680 p. 405 * 5036
1670-12-23 * Gellius Hijlcama van 't te doen teren ende schillen 't Noorder Stavorse hooft voorlede jaer volgens specificatie ende liquidatie 41-17 * 2680 p. 405 * 5037
1670-12-23 * De wed. Soble van arbeijtsloon over 't schoonhouden vande Franse kerck ende tuijn 30 £ * 2680 p. 405 * 5038
1670-12-23 * Jacob Oosterbaen van geleverde touwwerck volgens specificatie ende liquidatie 67-8 * 2680 p. 405 * 5039
1670-12-23 * Den 23e Decembris 1670 hebben de nagess.leveranciers ende resp: werklieden ordonnantien getrocken in voegen hier na gespecificeert staet; Juucke Doedes glaasmr.volgens specificatie, en liquidatie der heeren rekenmeesters 195-12. Magdalena Samuels, borduerster 180-.-. Albertus Swalve 182-4-. Sioerd Ates Hakema, steenhouwer 89-6-. Sibrand Pieters, metselaer 62-4-. Dirck Metz, coperslager 201-9-. Doecke Eesges, timmerman 317-6-4. Riemer Ulbes, kuiper 112-1-. Egbert Hendrix Hardenbergh, toertsmeester 357-.-. Tiebbe Tieetses, smid 224-3-4. Biense Wijbes, kistemaker 145-7-8. Melle Sijbrands, metseler 313-8-. Marhijs Sijderius isercramer 153-13-8. * 2680 p. 406 * 5039
1670-12-24 * Atzo Inia studiosus voor geoffereerde theses een honorarium van 15 £ * 2680 p. 506 * 5040
1670-12-24 * Sioerd Pieters cum socijs voor't schoonmaken van eenige canalen, ende feceren volgens liquidatie 63-13- * 2680 p. 406 * 5041
1671-01-12 * De bode Wisselpenningh wegens extraordinaris diensten voor't Comptoir vande negotieerde penningen gedaen 30 £ * 2680 p. 407 * 5042
1671-01-13 * De twee opsichters van de Lemmer wegens diensten ende expensen ter ordre der heren commissarien gedaen 222-16- * 2680 p. 407 * 5043
1671-01-13 * Pibo Wijaerda s' Landschaps iteger ter oorsaecke vacatien bijde visitatie der maten ende gewichten 301-6- * 2680 p. 407 * 5044
1671-01-14 * Claes Taeckes extra-ordinaris bode tot een nieuwe bos 31-10- * 2680 p. 407 * 5045
1671-01-14 * Tiaerd Sijbolts ende Harmen Gosses zijlvisschers tot Dockum wegens t' leicken van 't diept binnen voorschreven stadt vande mondt vande zijl 30 £ * 2680 p. 407 * 5046
1671-01-14 * De clercq Viglius wegens expensen ten dienste van 't Landt, op ordre gedaen 93-5-8 * 2680 p. 407 * 5047
1671-01-14 * De kerckenraed ofte diaconen van de Walsche Gemeente alhier volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters wegens expensen op ordre van dit collegie gedaen 454-0- * 2680 p. 407 * 5048
1671-01-14 * De extra-ordinaris bode Claes Teeckes voor een halve winter reis, den 22 Octobris 1667 gedaen nae s'Grawenhage 18 £ * 2680 p. 407 * 5049
1671-01-14 * Foppe Franken opsichter der hinxten ot een maetstock 25 £ * 2680 p. 407 * 5050
1671-01-26 * De burgemeester Gerben Sijnes Nauta van dat hij door interventie van't Collegie voor de geinteresseerde van Collumerzijls geule aen Jacob Sijtses uijtgekeert vermogens annexe resol. vande derthiende deses x m cum assessorijs 10.000 £ * 2680 p. 407 * 5051
1671-09-20 * Hans Wilgenrijs voor het maken van een nieuwe Corps de Quarde bij het 800-.- * 2680 p. 419 * 5051
1671-01-27 * D. PH. Mathaeus, junior Med.ae. professor van Utert nae Franequer beroepen ter saecke oncosten van transport 150 £ * 2680 p. 408 * 5052
2671-01-27 * Pieter Annes wegens extraordinaris diensten aent comptoir der negociatie penning gedaen 30 £ * 2680 p. 408 * 5053
1671-02-01 * Burgemeester Harmen Sinnes Nauta wegens een jaer en acht maenden interessenvande tien duisend £ capitael waeraf hem den 26e Jan. verleden ordonnantie is gepasseert 833-6-10 * 2680 p. 408 * 5054
1671-02-08 * De Magistraet der stede Harlingen tot Extraordinaris subsidie van haere Zeekuste werken voor den voorleden jaere 1670 volgens resolutie der Ed: Mo: heeren Staten vant Lant voormaels h: op genoomen 3000 £ * 2680 p. 408 * 5055
1671-02-09 * Sioerd Janss wegens geleverde keerssen volgens specificatie ende liquidatie der heeren reekenmeesters 426-18- * 2680 p. 408 * 5056
1671-02-09 * Ds. Witzius wegens 't gedaen gebed op 't introduceeren vande Lantsdagen volgens ouder gewoonte 50 £ * 2680 p. 408 * 5057
1671-02-08 * De drij clerquen ter secretarij deser Collegie van extraordinaris schrijffloon over de poincten petitien ende stucken vand' ord. ende extraord. Lantsdaghen 's jaers 1670 volgens specificatie ende liquidatie 592-4 * 2680 p. 409 * 5058
1671-02-08 * Johannes Nicolai van verschot aende kinderen van Hiskia Ulenborg, Aefke Hachtingius Rippers : Veltdriel 96-10 * 2680 p. 409 * 5059
1671-02-08 * De gewesene provisionele administrateur Taecama sall in minderinge van't slot sijner rekenin: betaelen aende erffgenaemen van w: d' ontvanger Generael Walrus voor alle haer pretensien volgens annexe resol: van eergisteren de somma van 5000 £ * 2680 p. 409 * 5060
1671-02-11 * De here Schwartzenbergh tot incoop van een pulpitum na ouder gewoonte 25 ggl. De here Aijlva 25 ggl. De here Haren 25 ggl. De here Burmania 25 ggl. De clercq Gerroltsma 25 ggl. * 2680 p. 409 * 5062
1671-02-15 * Gerrijt Wijtses korfmr. van geleverde korven volgens specifcatie en liquidatie 87-12 * 2680 p. 409 * 5063
1671-02-17 * Jacobus Lipsius tot een viaticum 12 £ * 2680 p. 409 * 5064
1671-02-17 * De here Tinco van Andringa voor incoop van een parthie balstenen 86-18- * 2680 p. 410 * 5065
1671-02-24 * Pibo Hebbes Wijarda itiger wegens reiscosten ende vacatien, volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters 258-14- * 2680 p. 410 * 5066
1671-02-25 * Horatius Jellema wegens gelewerde deeckens, voeringe ende andersins opt' Blockhuis, wegens liquidatie vande heren reeckenmeesters 129 £ 10 st * 2680 p. 410 * 5067
1671-02-25 * Johannes Hendrix wegens geleverde waren, en arbeitslonen tot reparatien van Nesterzijl, luit specificatie en liquidatie 141-4-8 * 2680 p. 410 * 5068
1671-02-28 * Ordonnantie uitgegewen op de ontvanger Velsen om tot werwinge uit te keren aen de ontvanger Ockinga ses en dartich duisent car. gld 36000 £ * 2680 p. 410 * 5069
1671-02-28 * De heren Lasius van Burmania ende Arnoldus van Haersma als dijckgrawen vande Leppedijck wegens vacatien ende expensen voor de jaeren 1669 ende 1670 104 £ * 2680 p. 410 * 5070
1671-03-22 * Pieter Annes van een vernieuwde bus 25 £ * 2680 p. 410 * 5071
1671-03-23 * De heeren Vierssen ende Ens van gedaene visitatie van noodige reparatie wercken in de Lemmer 180 £ * 2680 p. 410 * 5072
1671-03-23 * Petrus Poutzma clerc vande finantie caemer van inkoop van een pulpiter 25 ggl * 2680 p. 411 * 5073
1671-03-28 * Capitain Arnold van Linteloo tot vernieuwinge van een vaendel onder t' regiment van de Colonel Ammama, sonder consequentie nochtans 80 £ [in de marge: erronee hic, et videatur inde kamer van finantie] * 2680 p. 411 * 5074
1671-00-12 * De heeren Vierssen ende Ens ter saecke opneeminge der Lemmersse wercken 180 £ * 2680 p. 411 * 5075
1671-04-26 * Tijs Jansen Holwerda als opsichter vande leverantie vande turff en brandhout tot incoop van sulx, om te verantwoorden 600 £ * 2680 p. 411 * 5076
1671-04-27 * Sijtse Martens, en Jan Douwes wegens reparatie aen de kerke tot Haskerdijcken 287 £ * 2680 p. 411 * 5077
1671-04-00 * Tierk Pieters ende Jan Poppes wegens geleverde materialen ende arbeits loon in de Lemmer volgens specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 3408 £ * 2680 p. 411 * 5078
1671-04-27 * Des Lands Advocaat Blau wegen een half iaer expensen, en vacatien ten dienst vant Land gedaen, en voor gevallen sedert den 12en Octobris 1670 tot den 12en Aprilis volgens liquidatie en specificatie 278-8- * 2680 p. 411 * 5079
1671-04-25 * Rijkholt Annes van geleverde glasen volgens liquidatie 160 £ * 2680 p. 412 * 5081
1671-04-29 * Sicke Brands wegen expensen over het maken van een nieuwe sluitboom voor de nieuwe zijl volgens liquidatie 88-10- * 2680 p. 412 * 5082
1671-04-29 * mr. Allard Stellingwerff van geleverde schrijfbehoeften volgens annexe specificatie ende liquidatie 1805-15- * 2680 p. 412 * 5083
1671-05-24 * Prof. Blankhardus voor de Academie opt Collegies ordre hebben gecoft ad 238-9- * 2680 p. 412 * 5084
1671-05-04 * De keersmaker Coert Janssen van opts Lantshuijs gedaene livrancie uts 182-10- * 2680 p. 412 * 5084
1671-05-24 # De heere Baerd tot een pulpiter 25 ggl. De heere Osinga ad idem 25 ggl. De heeren reekenmeesters T. van Andringa 25 ggl. Lijclama 25 ggl. Secretaris Hiemstra 25 ggl. Hettinga 25 ggl. Michael Noel subsidie 50 £. * 2680 p. 412 * 5085
1671-05-26 * Dirk Feddes als aennemer van hondert roeden pael, ende kistvullinge aent Wester Bilt, wegens de twede darde part van sijn bedongen loon volgens bestek 2066-13-5 * 2680 p. 413 * 5086
1671-05-26 * De heere Okinga over informatienwegens DD. Drusij Hamamauscripta 50-11 * 2680 p. 413 * 5087
1671-05-27 * Claes slotmaeker van arbeitsloon ende volgens specificatie ende liquidatie der heren reekenmeesters 115- * 2680 p. 413 * 5088
1671-05-27 * Reijner Ubles cuijper ad idem 27- * 2680 p. 413 * 5089
1671-05-27 * Melchior Zingel oeconimus van costpenningen 4e Feb: tot den 29 Aprilis 1671 volgens afreeckeninge ende liquidatie van de heren rekenmeesters 1467 £ * 2680 p. 413 * 5091
1671-05-27 * De heere Boelens van een pulpiter 25 ggl * 2680 p. 413 * 5092
1671-06-28 * De here Ens ende Bruijnsma vacatien ende expensen over't visiteeren der Lemmerse wercken 180 £ * 2680 p. 414 * 5093
1671-06-29 * Claes Clasen Balck keurmeester Generael van 't goldt ende silwer wegens gedane visitatie, wegens resolutie vande Maij 1671 140 £ [in de marge: den 18 aug. herss: nota. volgende ord. onder de tit:van tractamenten * 2680 p. 414 * 5094
1671-06-30 * De clercq Johan van Arssen wegens coopschat van't huis bij t Collegie, tot een wachthuis te gebruicken, volgens resolutie 1000 ggls * 2680 p. 414 * 5096
1671-06-30 * Johannes Wellens Landschaps Academie drucker wegens gedructe ende gelewerde waren ten dienst van 's Lants Academie ende de Theologise faculteit aldaer volgens liquidatie vande heren reeckenmeesters 601 £ * 2680 p. 414 * 5097
1671-06-30 * Rienck Hendrix cruidmaker wegens geleverd buspulwer, salpeter, swawel etc. volgens liquidatie, vande heren reeckenmeesters 560 £ * 2680 p. 414 * 5097
1671-06-30 * Dominicus Harmannus de L'espiere hebbende in den Haeg bijgewoont de visie der origineele schriften Sijnodi Dordvacenae 140 £ * 2680 p. 414 * 5098
1671-06-29 * De heeren Swarzenborg ende Haren wegens oncosten bij't houden van't Sijnode te Bolsert gevallen volgens specificatie ende liquidatie 768-7-8 * 2680 p. 414 * 5099
1671-07-01 * Riemer Ubles Landschaps cuiper wegens verdiensten ende gelewerde waren, volgens liquidatie 32-4- * 2680 p. 414 * 5100
1671-07-01 * D.nus Joannes Kleijenburg in den Hage bijgewoont hebbende de visie van de Autographa ende orig: scristen vande Sijnode tot Dordrecht 140-0- * 2680 p. 414 * 5101
1671-07-01 * Wijbe Jillis wegens arbeitsloon ende gelewerde waren tot reparatie van Burgwerder tille liquidatie vande heren reeckenmeesters 82 £ 4 st * 2680 p. 415 * 5102
1671-06-19 * Op de heere Meionssma ordonnantie ten behoeve van't comptoir vande heere Okinga 50.000 £ * 2680 p. 415 * 5103
1671-07-10 * Claes Hoextra wegens repareren van stoelen ende anders, volgens liquidatie vande heren rekenmeesters 28 £ * 2680 p. 415 * 5104
1671-07-20 * De heeren Ens ende Bruijnsma van bestedinge inde Lemmer van strijkgelt 180, 12-12, 192-12 * 2680 p. 415 * 5106
1671-07-19 * Albert Swalve wegens gemaekte kussens volgens specificatie en liquidatie 212-.- * 2680 p. 415 * 5107
1671-07-20 * Ds Fogelsang scriba Sijnodi Bolswardianae 50 £ * 2680 p. 415 * 5109
1671-07-21 * Trijntie Gerrijts wegens gelewerde waaren, volgens specificatie ende liquidatie 163 £ xv st * 2680 p. 415 * 5110
1671-07-20 * Claes Balk als keurmeester Generael vant goud, ende silver wegen vacatien, en expensen over een visitatie door de Provincie luit attestatien, en liquidatie 140 £ * 2680 p. 415 * 5111
1671-07-21 * De heere Aijlva wegens bestede reparatien aende Doccumer nieuwe zijl 74-8 * 2680 p. 415 * 5112
1671-07-21 * Samuel Arcerius van behoeften van boeken, pampier etc. voor d' Academie volgens specificatie ende liquidatie 407-16- * 2680 p. 416 * 5113
1671-07-21 * His Jochums van arbeitsloon tot Franeker van schoonmaeken der Academie ende anders 85 £ * 2680 p. 416 * 5114
1671-07-22 * Dirk Wijtses van gelevert brandhout volgens liquidatie 348-12- * 2680 p. 416 * 5115
1671-07-22 * Biense Wijbes van geleverde waaren als kistemaker 416 £ * 2680 p. 416 * 5116
1671-07-22 * Sijmen David cum socijs wegens arbeitsloon aen de picquierstal etc. volgens specificatie en liquidatie 81 £ 2 st * 2680 p. 416 * 5117
1671-07-22 * Pieter Hendrix schoorsteens op't Lantshuijs hebbende geveegt 10 £ * 2680 p. 416 * 5117
1671-07-22 * Mathijs Siderius wegens gelewert iserwerck uts 260 £ * 2680 p. 416 * 5118
1671-08-16 * Ds Joannes Julij Dep: Sijnodi Bursarius t'gewoone[lijck] jaer[lijcks] subsidium 300 £ * 2680 p. 416 * 5119
1671-08-16 * Ds. Laurman pastor tot Bergum tot hat maecken van een bak aen't pastorijhuis 50 £ * 2680 p. 416 * 5120
1671-08-17 * Doecke Asges Landschaps timmerman wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie van de heren rekenmeesters 373 £ * 2680 p. 416 * 5121
1671-08-18 * Melle Sijbrands van gelijcke 304-.- * 2680 p. 416 * 5122
1671-08-17 * Mr. Jucke Doedes glaesmaecker van arbeitsloon ende livrantie uts: 183-14- * 2680 p. 416 * 5123
1671-08-18 * Sicke Fockes ordinaris bode tot incoop van een nieuwe bos 31 £ 10 st * 2680 p. 416 * 5124
1671-08-18 * Ds Wibinga pastor op't Wijsel een subsidie wegens hoedinge der oncosten van Collumer nieu zijl 150 £ * 2680 p. 416 * 5125
1671-08-18 # De praedicant Heijdelman als correspondent opt Sijnode in Noord Holland volgens ouder gewoonte 50 £ * 2680 p. 416 * 5126
1671-08-18 * Dirck Feddes als aennemer van hondert roeden pael, en kistvullinge omtrent het Wester Bilt wegens het darde laeste termijn 1066-13- * 2680 p. 416 * 5128
1671-08-19 * De heere Okinga gesubsidieert volgens resolutie van gisteren 20,000 £ * 2680 p. 417 * 5129
1671-08-19 * Cornelis Wijbes opsichter Generael van t' Colonels diept wegens expensen ende extraordinaris vacatien volgens specificatie ende liquidatie 84 £ x st * 2680 p. 417 * 5130
1671-08-19 * De ergfgenaemen vande heere Frans Eisinga in leven grietman over Tietjerksteradeel voor praetentie van wanleveringe van 't Land van seekere swanejacht volgens resolutie gisteren genomen 2400 ggld * 2680 p. 417 * 5131
1671-08-06 * De heren Aijlva, ende Haren voor vacatien en expensen over de visitatie der Lands wercken tot Franeker volgens resolutie vanden 30 junij 1671 100 £ * 2680 p. 417 * 5132
1671-09-07 * De heeren Ens ende Bruijnsma van't opneemen der Stavorse wercken 180 £ * 2680 p. 417 * 5133
1671-09-07 * Tierck Pijters wegens de Lemmerse wercken als aenneemer volgens verklaeringe der heeren commissarien 2050 £ * 2680 p. 417 * 5134
1671-09-08 * Isabella Cres wegen gelewerde waren ten dienste van de Franse kerck, volgens specificatie ende liquidatie 25 £ * 2680 p. 417 * 5135
1671-09-08 * Ruurd Westerman, wegens expensen tot reparatie vande Caep bij Schiermonick-oog volgens specificatie en quit. ende liquidatie 34 £ * 2680 p. 417 * 5136
1671-09-09 * Hans Reinhard Gies hospes in Bentem wegens verteringen bij de heren Coenders ende Bus als gecommiteerden, vande Stadt Groningen, cum socijs, gedaen volgens specificatie ende liquidatie 212 £ * 2680 p. 417 * 5137
1671-09-09 * Riemer Ulbes Landschaps cuiper wegens geleverde waeren, volgens specificatie ende liquidatie 46 £ * 2680 p. 418 * 5138
1671-09-09 * Maicke Alberts tot subsidie 6 £ * 2680 p. 418 * 5139
1671-09-09 * Gerrijt Luitjens cum socio wegens smarten meesterloon ende affronten in 't apprehenderen vande gewesen schriever Abbema 25£ * 2680 p. 418 * 5140
1671-09-09 * De heren Aijlva, Haren, Baerdt, en Ens wegens vacatien en expensen gevallen over twee reisen conferentien na Wolvega, en Steenwijk,met de heren Gecommiteerden van Stad, en Lande mitsgaders den Landschap Drenthe, over de egalisatie der wagensporen volgens liquidatie, en declaratie 788-18- * 2680 p. 418 * 5141
1671-09-09 * De here Ockinga ordonnantie tot subsidie 63000-.- * 2680 p. 418 * 5142
1671-09-09 * De heren Aijlva, en Schwartsenbergh, ut oorsake van vacatien, en expensen over de visitatie en pegelinge der Zeegaten omtrent het Eijland Schiermunkoogh 322-3- * 2680 p. 418 * 5142
1671-09-09 * Gerben Ariens Langius wegen vacatien, en expensen als opsichter van het nieu geslagen pael en kistwerk aent nieuwe Bilt volgens specificatie en liquidatie 79 £ * 2680 p. 418 * 5143
1671-09-09 * De deurwarder Pibo Lieuwes wegens gedane expensen ower het apprelhenderen vande gewesene schriever Abbema volgens specificatie ende liquidatie 19 £ 15 st * 2680 p. 418 * 5144
1671-09-09 * De oeconimus Melchior Zingel wegens een vierendeel jaer costpenningen vanden 6 Maij tot den 29 Julij anni praesenti's, volgens specificatie ende liquidatie 723 £. * 2680 p. 418 * 5144
1671-09-23 * Sioucke Cornelis Kannegieter keurmeester Generael van't tin, wegens gedane visitatien ende keure, volgens specificatie ende liquidatie 126 £ * 2680 p. 419 * 5145
1671-09-25 * Sioerd Ates Hakema wegen gelewerde waren, en verdiende arbeidslonen ten dienste vant Land luit specificatie, en liquidatie vande heren reeckenmeesters 96 £ * 2680 p. 419 * 5146
1671-09-25 * Sophia Souble voor diensten, en arbeidsloon in de Franse Kerk geaccordeert 39-16- * 2680 p. 419 * 5146
1671-10-20 * De predicant Regnerus Lollides als correspondent op't Sijnode anno 1671 in Bolswart geholden volgens ouder gewoonte 50 £ * 2680 p. 419 * 5147
1671-10-20 * De olde Burgemeester Allert IJmes wegens reparatien aen 's Landschaps muijr ende anders tot Stavoren volgens specificatie ende liquidatie 473 £ * 2680 p. 419 * 5148
1671-10-20 * Willem Michiels Metselaer voor gedane reparatien aende Academie, en andere Landshuisen tot Franeker volgens bestedinge 240 £ * 2680 p. 419 * 5149
1671-09-20 * Dirk Feddes wegen een en twintich roeden pael, en nieu gemaekte kist werk, aent Wester Bild 1457-12- * 2680 p. 419 * 5150
1671-09-20 * Anne Wijbes cum socijs s' Landschaps hout en turfdragers wegens t'opdragen van't brandholt, volgens specificatie ende liquidatie 44 £ * 2680 p. 419 * 5152
1671-10-09 * De here Gaius Broersma als Sijlvester van Munnickesijl, wegens een jaer tractament sampt vacatien ende expensen volgens liqudatie 160 £ * 2680 p. 419 * 5154
1671-10-09 * Anne Wijbes cum socijs s' Landschaps turfdragers wegens 't opdragen van turft volgens liquidatie 172 £ * 2680 p. 420 * 5155
1671-10-09 * Claes Fonck slotmaeker van geleverde waren volgens uts: 65-7- * 2680 p. 420 * 5156
1671-07-19 * Magdalena Samuels voor geborduerde kussens volgens specificatie en liquidatie 196-.- * 2680 p. 415 * 5408
1671-11-09 * Trijntje Gerrits van geleverde waaren uts: 90-10- * 2680 p. 419 * 5453
1671-11-09 * De here Gaius Broersma als sijlvester van Munickesijl wegens een jaer tractament sampt vacatien ende expensen, volgens liquidatie 160 £ * 2680 p. 419 * 5454
5456-11-09 * Anne Wijbes cum socijs s' Landschaps turfdragers volgens liquidatie 172 £ * 2680 p. 420 * 5455
1671-11-09 * Claes Fonck slotmaeker van geleverde waren volgens uts: 65-7- * 2680 p. 420 * 5456
1671-11-10 * De professor Danckelman voor transport oncosten van Heidelberg nae Franeker 600 £ * 2680 p. 420 * 5457
1671-11-09 * De oeconumus Zingel wegens wegens een vierendeel jaer costpenningen vanden 5 Augusti tot den 28 Octobris 1671 sampt enige oncosten van turfdragen ende reparatien volgens liquidatie 809 £ * 2680 p. 420 * 5458
1671-11-10 * Johannes Nicolai wegen verschot aen de kinderen van Hiske Ulenburg, Aefke Hachtingius ende Johannes Ripperts 128 £ * 2680 p. 420 * 5459
1671-11-10 * Tijs Janssen Holwerda van twelff ende hout voort Lant gelevert volgens voor commissearien geexannieerde rekening een rest [van 1618-8-12] ende daeronder een jaer bedieninge begrepen 1018-8-12 * 2680 p. 420 * 5460
1671-11-11 * Ds Theodorus Palidanus praedicant tot Harlingen, wegens correspondentie tot Groningen in desen jaere 50 £ * 2680 p. 420 * 5461
1671-11-11 * Gerbrand Langius wegen de opsicht over 20 geslagen pael, ende kistwerck aent Wester Bit 26 £ * 2680 p. 420 * 5462
1671-11-10 * Ds Schregardus pastor in Rinsumageest als correspondens opt Sijnode van Suijt Hollandt 50 £ * 2680 p. 421 * 5463
1671-11-17 * Sioerd Ates Hakema wegen geleverde waren, en arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 35 £ * 2680 p. 421 * 5464
1671-11-17 * De heren Aijlva, Haren ende Boelens wegens vacatien en expensen, over de opneminge van 100 roede geslagen pael, en kistwerck, ende bestedinge, sampt opneminge van nader 20 roeden aent Westerbilt luit annexe specificatie en liquidatie 355-15- * 2680 p. 421 * 5464
1671-11-18 * De heere ontvanger Wijckel tot subsidie van sijn comptoir voor een vierendeeel jaer volgens resolutie van gisteren 5000 £ * 2680 p. 421 * 5466
1671-11-20 * De sadelmaker Jillis volgens liquidatie 50 - De keerslivrancier tot Franeker Jacob Pijters uts: 79 - * 2680 p. 421 * 5467
1671-12-09 * De heere Osinga wegens vacatien, en expensen over de visitatie aengaende de reparatie werken aen Nester zijl luit specificatie en liquidatie 44-1- * 2680 p. 421 * 5468
1671-12-14 * Lutcke Apploons weduwe w: de ontvanger ende rechter Pavinga tot Surhuisum als ontvangerse aldaer ter saecke twe floreen bij 't Lant te betalen wegens de Sate Lants bij w: de here Nijs gecoft, vervallen sedert t 'jaer ses en sestich 60 £18 st * 2680 p. 421 * 5469
1671-12-14 * Joannes Tililkingius musicus tot Franeker voor het musiceren en spelen inde Academie kerk eens voor al 100 £ * 2680 p. 422 * 5470
1671-12-14 * UladisLaus Krocozinski voor sijne theses 25-4- * 2680 p. 422 * 5471
1671-12-22 * Theodorus Hoen erven wegens kleine Almanacken 12 £ Deselve wegens grote almanacken 18 £ * 2680 p. 422 * 5472
1671-01-20 * De schepen Wartena voor een jaer onderholt vande kerken tot Heemlum, ende Haskerdijcken den 12en Octobris verleden vervallen 60 £ * 2680 p. 422 * 5472
1671-12-22 * De hofmeester Vegelin tot incoop van turff voor dit verleden jaer 312 £ * 2680 p. 422 * 5473
1671-12-22 * Jacobus Oldenborg studiosus pro gradu Magistri artium suc hebbende geesvertueert, volgens resol. voormaels genoomen 150 £ * 2680 p. 422 * 5474
1672-01-19 * De heere Hemmema tot 2 kussens met het Lantschaps waepen daerop geborduijrt te laeten maeken volgens resol. vande 26 Maij 1671 50 ggl * 2680 p. 422 * 5475
1672-01-06 * Joannes Nicolai wegens verschoten subsidie aen Johannes Rippers, Barbara Veltdriel, van w: Hiscke Ulenburg ende kinderen Rintie Johannis 113 £ * 2680 p. 422 * 5476
1672-02-09 * Melchior Zingel oeconimus tot Franequer wegens 1/4 jaer costpenningen vande bursalen, lopende vanden 49bris 1671 tot den 3 Februarij 1672 1064 £ 16 st * 2680 p. 423 * 5476
1672-02-07 * Ds Avercamp wegens 't gedane gebet, tot introductie van den ordinaris Landsdach 50 £ * 2680 p. 423 * 5477
1671-02-12 * De Heste Wijckel tot subsidie van sijn comptoir volgens resolutie vande 17 9bris 1671 alle quartaelen 5000 £ * 2680 p. 423 * 5477
1672-02-17 * De heere Aijlva wegen vacatien ende expensenaende bestedinge der reparatien vande olde zijl te Doccum 99 £ * 2680 p. 423 * 5478
1672-02-19 * Op des Mejontsma om te subsidieeren 't comptoir van heere Okinga met 30.000 £ * 2680 p. 423 * 5479
1671-02-20 * De Collies Clerquen van 't schrijven der petities van't voorle jaer volgens liquidatie 403-12- * 2680 p. 423 * 5480
1672-02-24 * De opsichters in de Lemmer vacatien ende oncosten volgens specificatie ende liquidatie 211-2- * 2680 p. 423 * 5481
1672-02-24 * Hessel Clasen cum soc: wegens verteringen ende expensen gevallen over d' introductie van de here professor Danckelman volgens liquidatie vande heren reeckenmeesters 405-13- * 2680 p. 423 * 5482
1672-03-04 * De here Mejontsma tot subsidie voor de here Ockinga volgens resolutie van eergisteren 70.000 £ * 2680 p. 424 * 5483
1672-04-19 * Jillis Romckes gewesen slaeff in Turkien geboortich van Harlingen tot sijner tot sijner verlossinge 25 £ * 2680 p. 424 * 5484
1672-03-30 * De schilderaer Wieringa van livrantie ende arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie 540 £ * 2680 p. 424 * 5485
1672-03-30 * Antie Epes ad idem 107 £ * 2680 p. 424 * 5486
1672-03-30 * Melle Sijbrants Landschaps metselaer wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie 191 £ * 2680 p. 424 * 5487
1671-03-30 * Allard Stellingwerff wegens gelewerde schrijfbehoeften wegens specificatie, ende liqidatie 878 £ * 2680 p. 424 * 5488
1672-03-30 * Gerrijt Wijtses korfmr. wegens geleverde korven volgens specificatie en liquidatie voor een jaer lopende vande 1en Novembris 1670 tot den 1en desen selven maents 1671 82 £ * 2680 p. 424 * 5489
1672-03-30 * Sijbrant Pieters mr. metselaer wegens arbeitsoon volgens twe specificatien ende liquidatie 100 £ * 2680 p. 424 * 5490
1672-03-30 * Joannes Nicolai wegens verschoten subsidien aen de weeskinderen van Aefke Hachtingius, Joannes Rippers, Barbera Veltdriel ende Inte Johannes 82 £ 10 st * 2680 p. 424 * 5491
1672-03-30 * mr. Juke Doedes glaesmaeker van arbeitsloon ende geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie 132 £ * 2680 p. 424 * 5492
1672-04-13 * Hans Wilgenrijs van gelevert lood, ende arbeidslonen, luit specificatie ende liquidatie 192-15- * 2680 p. 424 * 5493
1672-04-13 * Mr. Tiebbe Tietses Landschaps smid wegens gelewerde waren volgens specificatie en liquidatie 397 £ 5 st * 2680 p. 424 * 5493
1672-04-18 * Melle Sibrants van arbeitsloon volgens specificatie en liquidatie 136-4-- * 2680 p. 425 * 5494
1672-04-18 * De clerc Viglius van gesonden gedruckte Staetssaecken ende Staet van oorlog 88-5- * 2680 p. 425 * 5495
1672-04-25 * Eelcke Tiaerds gewesen slaeff 25 £ * 2680 p. 425 * 5496
1672-04-25 * Trijntie Gerrijts wegens gelewerde laecken en pulpitum op de cancelrie etc. volgens specifiatie en liquidatie 25 £ 7 st * 2680 p. 425 * 5497
1672-04-25 * Albertus Swalwe ter cause indersten ende andere stoffen tot kussens uts: 68 £ * 2680 p. 425 * 5498
1672-04-25 * Magdalena Samuels wegens het borduiren van kussens uts: 48 £ * 2680 p. 425 * 5499
1672-04-25 * Jan Fransen houtcoper wegens gelewerde houtwaaren, volgens specificatie en liquidatie 289 £ * 2680 p. 425 * 5500
1672-05-04 * Ente Ewerts Haersma wegens gelewerde keersen ten dienste van de Franse kerck, volgens specificatie ende liquidatie 157 £ * 2680 p. 425 * 5501
1672-05-07 * De heere Potter tot een pulpiter 25 ggld, ende 2 kusssens mettet lantschaps waepen geborduijrt 50 gld 50 gl * 2680 p. 425 * 5502
1673-03-21 * Trijntie Gerrijts wegens gelewerde waren volgens specificatie ende liquidatie 50 £ * 2680 p. 432 * 5503
1672-05-14 * Tijs Janssen Holwerda op reekeninge van intekoopen turff gehouden 600 £ * 2680 p. 525 * 5503
1672-05-18 * Oeconomus Zingel van een vierendeel jaer costpenningen volgens specificatie ende liquidatie 1124 £ * 2680 p. 425 * 5504
1672-05-21 * Sibrand Pijters van arbeitsloon uts: 43-18- * 2680 p. 425 * 5505
1672-05-23 * Deurwarder Theodorus Tiallingy tot een staff 36 £ * 2680 p. 425 * 5506
1672-06-01 * De heere Mejonsma tot subsidie vande heere Ockinga 60.000 £ * 2680 p. 425 * 5507
1672-06-07 * Pijter Hendricx schoornsteenvegher van dienst opt's lantshuijs gedaen 10 -.- * 2680 p. 425 * 5508
1672-06-13 * Pibe Jans houtkoper volgens specificatie en liquidatie 935-15- * 2680 p. 426 * 5509
1672-06-01 * De here Potter wegens vacatien ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 24-15-0] [in de marge: de post in de kamer vande finantie gedepescheert] * 2680 p. 426 * 5510
1672-06-01 * De heeren Hemmema en de Potter wegens vacatien ende reiscosten ower de commissie nae 't Sijnode tot Franequer geholden, volgens resolutie vanden 21 augusti 1668 180 £ * 2680 p. 426 * 5511
1672-06-21 * De heeren Adius ende Kam wegens expensen gedaen ower de reise nae s' Grawenhage, et vice versa, volgens commissie, ten dienste van dese provincie 297-3- [in de marge: desen herschreven door verlies van de eerste ordonnantie] * 2680 p. 426 * 5512
1672-07-29 * Ds Regnerus Reen scriba Sinodi Franeuerane 50 £ * 2680 p. 426 * 5513
1672-97-01 * Bote Aennes mr metselaer wegens gelewerde steen, kalck en sand volgens liquidatie 57 £ * 2680 p. 426 * 5513
1672-07-01 # Rinnert Sijtses Lantschaps drucker bij provisie ende op reecken[ing] 1500 £ * 2680 p. 426 * 5514
1672-07-08 * Pieter Hofman ende Jan Dircks cannonniers, hebbende gelegen in Dijlerschans, een honorarium t' samen tot 6 £ 6 st * 2680 p. 426 * 5515
1672-07-18 * Jucke Doedes s' Lanschaps glaesmaeker volgens annexe specificatie ende liquidatie 84 £ * 2680 p. 426 * 5516
1672-07-20 * Dirck Wijbes voor gelevert hout uts: 380-16 * 2680 p. 426 * 5516
1672-07-23 * Op de here Mejontsma tot subsidie van 't comptoir van de here Ockinga 10000 £. noch vergroot 512 = 10512 £ * 2680 p. 426 * 5517
1672-07-25 * Thijs Jansen Holwerda tot incoop van turff bij anticipatie 500 £ * 2680 p. 427 * 5518
1672-07-31 * Douwe Regnalda Stads roeper wegens verscheiden proclamatien 6 £ 6 st * 2680 p. 427 * 5519
1672-07-31 * Freerck Hiddes wegens het overbrengen van twe gevangens 6 £ 6 st * 2680 p. 426 * 5520
1672-08-04 * Coert Jans van geleverde keerssen volgens specificatie ende liquidatie 183 £ * 2680 p. 427 * 5521
1672-08-09 * Tijmen Martens metselaers gesel wegens arbeitsloon volgens liquidatie 20 £18 st * 2680 p. 427 * 5522
1672-08-09 * Jan Minckes als opsichter vande olde zijl tot Dockum wegens gedebourseerde oncosten aen twe damwanden volgens declaratie ende lquidatie 211-4-8 * 2680 p. 427 * 5523
1672-08-10 * Hessel Claessen herbergier tot Franeker van verteeringe van't Sijnode volgens 289 £ * 2680 p. 427 * 5524
1672-08-17 * Sijbrant Pieters mr. metselaer wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie 57 £ * 2680 p. 427 * 5525
1672-03-30 * Joannes Nicolai wegens verschoten subsidien aen de weeskinderen van Aefke Hachtingius, Joannes Rippers, Barbera Veltdriel, ende Inte Johannis 82 £ 10 st * 2680 p. 424 * 5526
1672-03-30 * Mr. Juke Doedes glaesmaeker van arbeijtsloon ende geleverde waaren volgens specificatie ende liquidatie 132 £ * 2680 p. 424 * 5527
1672-04-13 * Hans Wilgenrijs van gelevert lood en arbeidslonen, luit specificatie en liquidatie 192-15- * 2680 p. 424 * 5528
1672-04-13 * Mr. Tiebbe Tietses Landschaps smid wegens gelewerde waren volgens specificatie en liquidatie 397 £ 5 st * 2680 p. 424 * 5529
1672-04-18 * Melle Sibrants van arbeijtsloon volgens specificatie ende liquidatie 136-10- * 2680 p. 425 * 5530
1672-04-25 * De clerc Viglius van gehouden gedruckte staetssaecken ende staet van oorlog 88-5- * 2680 p. 425 * 5531
1672-04-25 * Eelcke Tiaerds gewesen slaeff 25 £ * 2680 p. 425 * 5532
1672-04-25 * Trijntie Gerrijts wegens gelewerde laecken tot een pulpitum op de Cancelrie etc: volgens specificatie ende liquidatie 25 £ 7 st * 2680 p. 425 * 5534
1672-04-25 * Albertus Swalwe ter cause indersten ende andere stoffen tot kussens uts: 68 £ * 2680 p. 425 * 5535
1672-04-25 * Jan Fransen houtcoper wegens gelewerde hout waren, volgens specificatie ende liquidatie 289 £ * 2680 p. 425 * 5536
1672-04-25 * Magdalena Samuels wegens het borduiren van kussens uts: 48 £ * 2680 p. 425 * 5536
1672-05-04 * Ente Ewerts Haersma wegens gelewerde keersen ten dienste van de Franse kerck, volgens specificatie ende liquidatie 157 * 2680 p. 425 * 5537
1672-05-07 * De heere Potter tot een pulpiter 25 ggl ende 2 kussens mettet Lansschaps waepen geborduijrt 50 gld * 2680 p. 425 * 5538
1672-05-14 * Tijs Janssen Holwerda op reeckeninge van in te koopen turff ende houd 600 £ * 2680 p. 425 * 5539
1672-05-18 * Oeconomus Zingel van een vierendeel jaer kostpenningen volgens specificatie ende liquidatie 1124 £ * 2680 p. 425 * 5540
1672-05-21 * Sibrand Pijters van arbeidsloon uts: 43-18- * 2680 p. 425 * 5541
1672-05-23 * Deurwaerder Theodorus Tiallingy tot en staff 36 £ * 2680 p. 425 * 5542
1672-06-01 * De heere Mejontsma tot subsidie vande heere Ockinga 60.000 £ * 2680 p. 425 * 5542
1672-06-07 * Tijmen Martens wegens arbeitsloon aent Vorsten hoff en stal 37-7- * 2680 p. 425 * 5543
1672-06-10 * Pijter Hendricx schoorsteenvegher van dienst opt's Lantshuijs gedaen 10-.- * 2680 p. 425 * 5544
1672-06-13 * Pibe Jans houtkoper volgens specificatie ende liquidatie 935-15- * 2680 p. 426 * 5545
1672-06-01 * De heeren Hennema ende Potter wegens vacatien ende reiscosten ower de reise nae 't Sijnodus Franequer geholden, volgens resolutie vanden 21 augusti 1668 180 £ * 2680 p. 426 * 5545
1672-06-21 * De heeren Adius ende Kann wegens expensen gedaen ower de reise nae s' Gravenhage, et vica versa, volgens commissie, ten dienste van dese provincie 297-3- [in de marge: desen herschrewen door verlies vande eerste ordonnantie] * 2680 p. 426 * 5546
1672-06-29 * Ds. Regnerus Reen schriba Sinodi Franequerane 50 £ * 2680 p. 426 * 5547
1672-07-01 * Bote Aennes mr. metselaer wegens gelewerde steen, kalck en sand, volgens liquidatie 57 £ * 2680 p. 426 * 5548
1672-07-06 * Rinnert Sijtses Lantschaps drucker bij provisie ende op reekeninge 1500 £ * 2680 p. 426 * 5549
1672-07-08 * Pieter Hofman ende Jan Dircks canonniers, hebbende gelegen in Dijlerschans, een honorarium t' tot 6 £ 6 st * 2680 p. 426 * 5550
1672-07-18 * Jucke Doedes s' Landschaps glaesmaeker volgens annexe specificatie ende liquidatie 84 £ * 2680 p. 426 * 5551
1672-07-20 * Dirck Wijbes voor gelevert hout uts: 380-16 * 2680 p. 426 * 5552
1672-07-23 * Op de here Mejontsma tot subsidie van 't comptoir van de here Ockinga 10000 £, noch vergroot 512 £ = 10512 £ * 2680 p. 426 * 5553
1672-07-25 * Tijs Jansen Holwerda tot incoop van turff bij anticipatie 500 £ * 2680 p. 427 * 5554
1672-07-31 * Douwe Regnalda stadts roeper wegens verscheiden proclamatien 6 £ 6 st * 2680 p. 427 * 5555
1672-07-31 * Freerk Hiddes wegens het owerbrengen van twe gevangens 6 £ * 2680 p. 427 * 5556
1672-08-04 * Coert Jans van geleverde keerssen volgens specificatie ende liquidatie 183 £ * 2680 p. 427 * 5557
1672-08-09 * Tijmen Martens metselaers gesel wegens arbeitsloon volgens liquidatie 20 £ 18 st * 2680 p. 427 * 5558
1672-08-10 * Hessel Claesen herbergier tot Franeker van verteeringe van't Sijnode volgens 289 £ * 2680 p. 427 * 5558
1672-08-17 * Sijbrant Pieters mr. metselaer wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie 57 £ * 2680 p. 427 * 5559
1672-08-22 * Douwe Regnalda stadsroeper van verscheijden diensten aent Land gedaen 9-9- * 2680 p. 427 * 5560
1672-08-27 * Ds. Joh: Wisseman als Bursarius Deputaten Sijnodi Franekeranae t' gewoon: jaerllijcks subsidium 300 £ * 2680 p. 427 * 5561
1672-08-22 * De oaconomus Zingel van kostpenningen van 1/4 iaer volgens specificatie ende liquidatie 562-12- * 2680 p. 427 * 5561
1672-09-04 * Ds. Drenshuisen pastor tot Metselawier als correspondens zijnde geweest naer Stad ende Lande 50 £ * 2680 p. 428 * 5562
1672-09-13 * Anne Wijbes Landschaps tutfdrager cum soc: volgens liquidatie van hold draegen 41-10- IJdem van turff: 150 * 2680 p. 428 * 5564
1672-09-17 * Mr Pibe Jans houtcoper wegens gelewerde houtwaeren volgens specificatie en liquidatie 161 £ * 2680 p. 428 * 5565
1672-09-24 * Ds. Balthasar Bekker predikant tot Franequer als correspondent sich hebbende begewen gehat tot Campen in de Procincie Overijssel 50 £ * 2680 p. 428 * 5566
1672-09-24 * De heren Ailva ende Burmania wegens vacatien ende expensen over t visiteren ende opnemen der wercken van de vijff delen dijcken voor een jaer volgens reglement 630 £ * 2680 p. 428 * 5567
1672-10-05 * Dirck Wijtses schuitevaerder van geleverde turff volgens liquidatie der heeren reekenmeesters 627-3- * 2680 p. 428 * 5568
1672-10-05 * Jan Minckes als opsichter vande olde zijl binnen Dockum wegens oncosten gevallen ower t maecken vande ebdeur ende openen van beide sijlen aldaer volgens specificatie ende liquidatie 179 £ * 2680 p. 428 * 5569
1672-10-16 * Tijmen Martens metselaer wegens 48 dagen arbeitsloon aen t Logement van haer Hoocheit ter ordre van heren Hemmema ende Potter 45 £12 st * 2680 p. 428 * 5570
1672-10-16 * De primier clercq Kutsch wegens 1/2 jaer schrijfbehoeften 24 dito vervallende 150 £ Johan van Arssen uts: 150 £ Zachaeus Gerroltsma 150 £ * 2680 p. 428 * 5571
1672-10-16 * Johannes Nicolai wegens verstrecte subsidien van Sophia van Loo ende Joannes Rippers 84 £ * 2680 p. 429 * 5572
1672-11-06 * Ds. Joh.Wissema Sijnodi Condeputatus ver: p:t: Bursarius het viduale subsidium 1e 9bris 1672 2400 £ * 2680 p. 5573 * 5573
1672-10-15 * Sophia Soble wegens schoonmaecken vande Franse kerk ende leverancie vande behoeften daertoe gerequireert volgens specificatie ende liquidatie 30 £ * 2680 p. 429 * 5574
1672-10-15 * Sioerd Eelckes Draijer ter cause gelewerde waeren volgens uts: 35 £ 11 st * 2680 p. 429 * 5575
1672-10-15 * Sioerd Ates Landschaps steenhouwer uts: 38 £ De selve uts: 12 £12 st * 2680 p. 429 * 5576
1672-11-00 * Hebben volgende heren: De heere Wissema tot kussens, en pulpitums soo volgt. 50 ggl, tot een pulpitum 25 ggl De heere Broersma van geleverde 50 ggl, item 25 ggl De heere Grovestins 50 ggl, item 25 ggl De heere Thijssen 50 ggl, item 25 ggl De heere Tijens 50 ggl, item 25 ggl De heere Wigeri 50 ggl. item 25 ggl De heere Ginstra als reeckenmeester uts: 50 ggl, item 25 ggl * 2680 p. 429 * 5578
1672-11-20 * De here Douwe Hilles Hoitinga tot incoop van nieuwe kussens 50 ggl, tot een pulpitum 25 ggl Tot toertsen 24 Octobris ingegaen 36 £ * 2680 p. 429 * 5579
1672-11-21 * Bote Anes metselaer wegen geleverde waren, volgens specificatie en liquidatie 169 £ * 2680 p. 430 * 5580
1672-11-21 * Sibrand Pijters 's Landschaps metselaer van verdient arbeijtsloon uts: 154 £ * 2680 p. 430 * 5581
1672-11-29 * De vroedsman Ente Ewerts Haersma wegens gelewerde waeren volgens specificatie ende liquidatie 11 £ * 2680 p. 430 * 5582
1672-11-30 * Sierck Feijckes Lantschaps smit tot Doccum volgens specificatie ende modoratie der heeren reeckenmeesters 55 £ * 2680 p. 430 * 5583
1672-11-30 * Isabella Cres ter saecke geleverde waeren aen t Lant volgens annexe specificatie ende liquidatie der heeren reeckenmeesters 11 £ * 2680 p. 430 * 5584
1672-12-10 * Mr. Hans Gies Hospes in Benthem op 8 declar: van verteeringen in verscheijden commissien vande Generaliteijts heeren als naebuijrige Provincien volgens moderatie vande heeren uijttet Collegie vande reeckenmeesters 2150 £ * 2680 p. 430 * 5585
1672-12-10 * Claes Fonck slotmaker van geleverde ijsere waren, en diensten volgens specificatie en liquidatie 51 £ * 2680 p. 430 * 5586
1672-12-19 * Bartholomeus Willems wegens bestellen van missiven volgens vertoonde repissen 6 £ 6 st * 2680 p. 430 * 5587
1672-12-23 * Jacob Jans voor t brengen van de tijdinge dat Coewerden verowert was 20 £ * 2680 p. 430 * 5588
1672-12-31 * Claes Sioerds gewesen slaeff tot sijn verlossinge den 11 Junij 1670 belooft 25 £ * 2680 p. 430 * 5589
1673-01-02 * Douwe Jansen Wartena, mr. leidecker wegens reparatien aen de kercken tot Hasckerdijcken ende Hemelum, volgens verclaringen, specificatie, ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 60 £ * 2680 p. 430 * 5590
1673-01-09 * Abraham Verpoorten wegens 't copieren van de resutatie der owergelewerde deductie vande heren tot Sneeck 25 £ * 2680 p. 430 * 5591
1673-01-13 * De ergenaemen van 's Lantsadvocaet Blau van expensen ende vocatien volgens annexe specificatie ende liquidatie 346 £ * 2680 p. 432 * 5592
1673-01-16 * Melchior Cingel 1/4 iaer bursale kostpenningen 9 9bris incluijs 645-7- * 2680 p. 431 * 5593
1673-01-24 * Tijs Holwerda wegens meerder uijtgeef vande turff ende hold volgens specificatie ende liquidatie 595-7- * 2680 p. 431 * 5594
1673-01-25 * s' Lants drucker volgens uts: als rest ende in volle betalinge van sijn gedaen druckloon 265-.- * 2680 p. 431 * 5595
1673-01-27 * De notarien Thomas Nicolai ende Abraham Verpoorten wegens gedane afvraginge ende exploicten aen enige heeren, sich binnen Leuwarden bevindende 18 £ * 2680 p. 431 * 5596
1673-01-30 * Cornelia Jans huijsvrouwe van Tiete Tietema wegens verteringen gevallen over de detentie van de here Arent van Loo, volgens specificatie ende liquidatie 237 £ * 2680 p. 431 * 5597
1673-01-30 # Jan Sijmens herbergier alhier uts: wegens detentie van de burgemeester Lomars [geen bedrag vermeld] * 2680 p. 431 * 5598
1673-02-03 * De deurwaerder Alonce Legentil voor alle gepretendeerde diensten den comptoir vande here Meiontsma gedaen 50 £ * 2680 p. 431 * 5599
1673-03-04 * Aen de wed. van w: D. Gellius wegens op sijn tour door D. Lastdrager gedaene gebed tot introductie van de ord; Lantdag volgens older gewoonte 50 £ * 2680 p. 431 * 5600
1673-03-04 * De heere Claes Kan volgens resolutie vande 3e deses van dat de heeren haer Ho: Mo: Gedeputeerden desselfs huijs bewoont geduijrende haer verblijff alhier 120 £ * 2680 p. 431 * 5601
1673-03-14 * Hebben naegenoemde heeren ordonnantien getrocken tot incoop van nieuwe kussens ende pulpitums. De here Wissema tot kussens 50 glds, tot een pulpitum 25 glds De here Loo tot kussens 50 glds, tot een pulpitum 25 glds De here Glinstra tot kussens 50 glds, tot een pulpitum 25 glds De here Sixma tot kussens 50 glds, tot een pulpitum 25 glds De here Heinsius tot kussens 50 glds, tot een pulpitum 25 glds De here Winter tot kussens 50 glds, tot een pulpitum 25 glds * 2680 p. 432 * 5602
1673-03-08 * Des Collegie Clerquen voor 't schrijven der petitien van den jaere 1673 volgens declaratie ende liquidatie 482-16- * 2680 p. 432 * 5602
1673-03-21 # De huijsvrou vande wachtmeester der stede Leuwaerden wegens de maeltijt gedaen om de heren Mediae[...] te tracteeren volgens specificatie ende liquidatie 847-14 * 2680 p. 432 * 5604
1673-03-28 * Timon Martens van metselloon 39-14-7 * 2680 p. 432 * 5605
1673-03-28 * Gerrit Wijtses van geleverde korven uts: 110 £ * 2680 p. 432 * 5606
1673-04-02 * De Oeconimus Zingel wegens een vierendeel jaers kostgelt lopende vanden 16 November 1672 tot den 8 Febr. 1673 527 £ * 2680 p. 432 * 5607
1673-04-02 * De Hoffmeester vande heere Stadholder jaerlijcks turffgelt 312 £ * 2680 p. 432 * 5608
1673-04-02 * De hoffmeester vande heere Stadholder jaerlijcks turffgelt 312 £ * 2680 p. 432 * 5608
1673-04-07 * Nicolaus Wieringa Landschaps schilder volgens specificatie ende liquidatie 65 £ * 2680 p. 432 * 5609
1673-04-12 * Lijsbet Jurjens tot subsidie 5 £ * 2680 p. 433 * 5610
1673-04-15 * De here Suiderbaen tot incoop van nieuwe kussens 50 ggls Item van een pulpiter 25 ggls * 2680 p. 433 * 5611
1673-04-15 * De here Bruinsma wegens vacatien ende expensen over de Lemmerse wercken 90 £ * 2680 p. 433 * 5611
1673-04-15 * De heren Hemmema ende Bruinsma wegens vacatien ende expensen over t' opnemen vande reeckeninge der vijff delen dijcken 100 £ * 2680 p. 433 * 5612
1673-04-12 * Tiebbe Tietses Faber Landschaps smid wegens geleverd ijserwerck volgens specificatie ende liquidatie 110 £ * 2680 p. 433 * 5613
1673-04-18 * De here reeckenmeester Sibrand van Ockinga tot incoop van nieuwe kussens 70 £ Een pulpitum 35 £ * 2680 p. 433 * 5614
1673-04-18 * De here reeckenmeester Ericus Haersma uts: 70 £ Noch 35 £ * 2680 p. 433 * 5615
1673-04-19 * De here reeckenmeester Lijcklama tot incoop van nieuwe kussens 50 ggls uts: tot een nieuwe pulpiter 25 ggls * 2680 p. 433 * 5616
1673-04-29 * De here Velsen ontvanger Generael tot een pulpitum 25 ggl * 2680 p. 433 * 5617
1672-04-19 * Ds Abrahamus Julij praedicant tot Deinum, als Correspondent sijnde geweest op de Sijnode vande Groningen ende Ommelanden 50 £ * 2680 p. 433 * 5618
1673-05-05 * Antie Epes weduwe w: Jan Willems meester leidecker wegens arbeitsloon ende gelewerde marerialen volgens specificatie ende liquidatie 300 £ * 2680 p. 433 * 5619
1673-05-05 * De Notaris Feicama wegens schrijflonen, volgens specificatie ende liquidatie 48£ * 2680 p. 433 * 5620
1673-05-09 * Jucke Doedes mr. glaesmaeker van arbeitsloon ende geleverde glaesen volgens declaratie en moderatie der heeren reekenmeesters 225 £ Riemer Ubles ad idem kuijper 61 £ * 2680 p. 434 * 5621
1673-05-09 * De clerquen Arssen,Gerroltsma, Nicolai, Poutsma, Loudwel en Drogenham van extraordinarisdiensten onder eede overdag vermelt bij de heeren mediateurs gedaen 150 £ * 2680 p. 434 * 5622
1673-05-10 * Alb: Swaluwe van geleverde kussens volgens specificatie ende liquidatie 69 £ Magdaleen Samuels vant borduijren 42 £ * 2680 p. 434 * 5623
1673-05-12 * Samuel Arcerius boeckebinder van livrantie diensten aende Academie uts: 297 £ * 2680 p. 434 * 5624
1673-05-23 * Timen Martens metselaer uts: 42 £ * 2680 p. 434 * 5625
1673-05-23 * De heere Suijderbaen van materialen arbeijtsloon ende reijskosten over't repareeren tot Ostmahorn 34-3- * 2680 p. 434 * 5626
1673-05-23 * Sicco Brantsma opsichter der nieuwe zijl uts: 186 £ * 2680 p. 434 * 5627
1673-05-30 * De heere Suijderbaen over t visiteren ende besteden in Munckezijls reparatien in alles sampt strijckgelt op liquidatien der vacatien 153-9- * 2680 p. 434 * 5628
1673-05-30 * Jan MInkes van reparatien aende olde zijl tot Dockum volgens specificatien 125 £ * 2680 p. 434 * 5630
1673-06-05 * Bartholomeus Willems cum socijs wegens het bestellen van enige missiven 30 £ * 2680 p. 434 * 5631
1673-06-05 * Marhias Siderius wegens vacatien ende oncosten ower een reise naer Amsterdam ten dienste vant Landt 20 £ * 2680 p. 434 * 5632
1673-06-12 * De heeren Wissema en Winter hebbende op't Sijnode gevaceert volgens resolutie voormaels hierop genoomen 180 £ * 2680 p. 434 * 5633
1673-06-12 * Douwe Jansen Wartna wegens gelewerde waren ende arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 357 £ 10 st * 2680 p. 434 * 5635
1673-06-12 * De oeconimus David Zingel wegens 1/4 jaer costpenningen der bursalen tot Franequer van 15 Febr. tot den Maij 1673 795 £ * 2680 p. 435 * 5636
1673-06-14 * De reekenmeester Bruninga van wegen kussens 70 £ van een pulpitum 35 £ * 2680 p. 435 * 5637
1673-06-14 * Op de heere Mejontsma aende oldeborger tot Hinlopen Jan Dirxen als schansmr. gefuccedeert ende dit ampt, aen't Lant hebbende verschoten 600 £ komende volgens referm: artl: te cesseeren alsoo wederom te vergoeden 600 £ * 2680 p. 435 * 5638
1673-06-24 * Op 'd selve Meiontsma ingel: der voegh wegens het 2e schantsemeesterschap aende heere Hermen Sijmens Nauta die daerop hadde verschoten 600 £ * 2680 p. 435 * 5639
1673-06-26 * Dirck Mets coperslager van geleverde copere maten, en gewichten etc: aen des Landschaps Itiger Pibo Hebbes Wiaarda gelevert volgens specificatie ende liquidatie 152-.- * 2680 p. 435 * 5640
1673-06-26 * Ds Bernardus Dronrijp als scriba Sijnodi Harlinganae 50 £ * 2680 p. 435 * 5641
1673-06-28 * Taetske Fockes voor her zoon Rinnert Sijtses wegen drucken, en levrantie van waren in dienst vant Land volgens specificatie volgens specificatie en liquidatie 2060-10 * 2680 p. 435 * 5641
1673-06-28 * Joannes Nicolai wegens gedebourcheerde subsidien aen Sophie van Loo, Johannes Rippers, Barbara Veltdriel ende Catharina Hulthuijs 87-0- * 2680 p. 435 * 5642
1673-07-05 * De heeren Renu ende Luijsterbergh vant besteden der Leuerse wercken 180 £ * 2680 p. 435 * 5643
1673-07-05 * Bothe Anes mr. metselaer wegens gelewerde kalck ende steen, sampt arbeitsloon volgens specificatie 208 £ * 2680 p. 435 * 5644
1673-07-05 * D: van Velsen Pastor tot Oosthem als correspondent nae Noord Hollant 50 £ * 2680 p. 435 * 5645
1673-07-07 * Coert Jansen coopman wegens gelewerde keersen volgens liquidatie 181-10- * 2680 p. 436 * 5646
1673-07-11 * De schilderaer Wieringa uts: 151-.- * 2680 p. 436 * 5647
1673-07-24 * Antie Willems, segge, Epes weduwe van w.Jan Willems wegens gelewerde leijen, leinagels, soldeer en arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 156.- * 2680 p. 436 * 5649
1673-08-01 * Claes Fonck Lantschaps slotmaecker ende livrancier van Yserwerck uts: 117 £ * 2680 p. 436 * 5651
1673-08-02 * Op de here Mejontsma: De here Willem van Viersen als cessie hebbende vande here Martinus Fockens gewesen schansmeester, volgens de poincten reformatoir komende te cesseren, wegens t' gedane verschot in dier qualiteijt 300 £ * 2680 p. 436 * 5652
1673-08-02 * Mr. Viglius van gedruckte overgehoudene Staets saecken 135-5- * 2680 p. 436 * 5653
1673-08-07 * Timon Martens metselaer voor hem ende d' opperman van verdient arbeijtsloon volgens moder: der rekencamer 64 £ * 2680 p. 436 * 5654
1673-08-02 * 's Lantschaps wagenmaeker 102-.- * 2680 p. 436 * 5654
1673-08-14 * D: Teijo Fockens predicant tot Idsegahuisen, als gecommiteert sijnde geweest tot de correspondentie van Suid Hollant 50 £ * 2680 p. 436 * 5655
1673-08-14 * Siouck Cornelis keurmr: generael van't Tin, volgens specificatie ende liquidatie 126-.- * 2680 p. 436 * 5656
1673-08-14 * Joannes Faber, secretaris van t crijchsgerechte tot incoop van een pulpiter volgens gewoonte 25 ggls * 2680 p. 436 * 5657
1673-08-18 * Jan Sijdses van Doccum aennemer vande wercken aen Munckezijl van 1011-5- [: zijnde daerin t'str gelt gecort] in drij posten als 1211-5- ende 600 £ ende 200 £ 670-8-5- * 2680 p. 436 * 5658
1673-08-18 * De weduwe ende erfgenamen van Dirck Wijtses wegens 52500 eicken tal holt ten dienste van 't Landt gelevert volgens liquidatie 367-10- * 2680 p. 437 * 5659
1673-08-21 * Jan Minckes opsichter vande Olde Zijl tot Doccum van reparatien ende een vloed deur te maeken volgens moderatie 113 £ * 2680 p. 437 * 5660
1673-08-23 * De heeren Heins ende Suijderbaen over 't opneemen der Lemmerse wercken 180 £ * 2680 p. 437 * 5661
1673-08-26 * D: J: Liespere als Bursaeius Deputatorum Sijnodi Harlinganae t' gewoonlijck jaeren subsidium 300 £ * 2680 p. 437 * 5662
1673-08-30 * De heere Faber van 't Crijgs gerechte 2 kussens 50 ggl * 2680 p. 437 * 5663
1673-09-01 * Anne Nannes ende Tierck Pijtters aennemers van s' Landts wercken inde Lemmer volgens beding 250 £ ende wegens buiten wercken 7 £ 10 st t' samen 257 £ 10 st * 2680 p. 437 * 5664
1673-09-01 * Rienck Brouwer als camerbode tot incoop van een nieu pulpitum 25 ggl De camerbode Faber uts: 25 ggl * 2680 p. 437 * 5665
1673-09-05 * Auostinus Hania predicant ter EE als correspondens hebbende geweest op de Sijnode van Noord Holland 50 £ * 2680 p. 437 * 5666
1673-09-09 * Duke Eesges timmerman van arbitsloon volgens specificatie en liquidatie 600 £ * 2680 p. 437 * 5667
1673-09-10 * Horatius Jellema wegens gele werde deeckens uit Tuchthuis volgens specificatie ende liquidatie 58 £ * 2680 p. 437 * 5668
1673-09-16 * Juffr. Anna de Vos tot een viaticum 12 £ * 2680 p. 438 * 5669
1673-09-16 * De bode Bartel Pieters wegens t' bedienen van 't Camerboods-ampt voor de tijt van drie maenden, volgens resolutie vanden 21 Junij 54 £ * 2680 p. 438 * 5670
1673-09-18 * De heeren Loo en Glinstra wegen vacatien, en expensen, over de visitatie, bestedinge, en opneminge der vijf dele dijckse wercken volgens resolutie 630 £ * 2680 p. 438 * 5671
1673-10-03 * Sioerd Haeckma wegens gelewerde Bentemer ende blauwe steen, sampt arbeitslonen aen t' Hoff, t' Collegie ende t' Blockhuijs, volgens specificatie ende liquidatie 128 £ * 2680 p. 438 * 5672
1673-10-10 * De oeconimus David Zingel wegens 1/4 jaer costpenningen vande bursalen tot Franequer sampt een jaer huijs-schoon-maecken, volgens afrekeninge ende liquidatie vande heren reeckenmeesters 565 £ * 2680 p. 438 * 5673
1673-10-10 * De erfgenamen van w: 's Lands Advocaet Blau wegen expensen en enige vacatien volgens specificatie en liquidatie 430 £ * 2680 p. 438 * 5674
1673-10-10 * De heere Heinsius wegen expensen gevallen over het incoop van tweehondert schuite turf tot de vrachten opt Heerenveen volgens specificatie en liquidatie 56 £ * 2680 p. 438 * 5675
1673-10-16 * Catarina Maels tot subsidie 12 £ * 2680 p. 438 * 5676
1673-10-25 * Johannes Wellens Academie drucker, wegens drucken ende lewerantie volgens specificatie ende liquidatie 825 £ * 2680 p. 439 * 5678
1673-10-27 * De ontvanger Willem Hijlckes ten opsichte van t gene door w: de here ontvanger Generael Walrich uit sijn handen gelicht onder acte van indemniteit in dato den 2 xber 1664, afcomstich vande desolate boedel vande Collecteur Hendrick van de Gracht 1660 £ 2 st 6 pen * 2680 p. 439 * 5679
1673-10-27 * Tiebbe Tietses Faber landschaps isersmid, wegens gelewerd ijserwerck volgens specificatie ende liquidattie 558 £ * 2680 p. 439 * 5680
1673-11-09 * De heren Loo, Bruinsma ende Viersen wegens verteringen, schipvrachten ende vacatien, volgens specificatie ende liquidatie vande heren reeckenmeesters 174 £ * 2680 p. 439 * 5681
1673-11-07 * De camerboden Brouwer en Faber wegens expenderende arbeitslonen en materialen nopens t schoonmaecken van t Collegie volgens specificatie ende liquidatie 207 £18 st * 2680 p. 439 * 5682
1673-11-07 * De erfgenamen van Dirck Wijtses wegens 25 schuite ende 1/4 turft ten dienste van t Lant gelevert volgens liquidatie 335 £ 16 st * 2680 p. 439 * 5683
1673-11-12 * Sierck Veickes Landschaps smid tot Dockum wegens gelevert ijser werck volgens specificatie ende liquidatie 42 £ * 2680 p. 439 * 5684
1673-11-12 * Anne Wijbes cum socijs wegens op dragen van brandhout ende turf volgens liquidatie 182-10- * 2680 p. 439 * 5685
1673-11-12 * De here Willem van Viersen in qlt. erfgen: van juffr. Franckena wegens verschot voormaels aen t Land gedaen voor de Ritmr. Vrens, volgens resolutie vanden 24 October laestleden. [in de marge: Op de here Mejontsma] 1500 £ * 2680 p. 439 * 5686
1673-11-13 * Claes Douwes ende Jan Sijdses aennemers vande reparatien van s Lants wercken aen Munckesijl, volgens resolutie vanden 8 9ber 1854 £ 7 st * 2680 p. 440 * 5687
1673-11-15 * Timon Martens metselaer volgens liquidatie 140 £ * 2680 p. 440 * 5688
1673-11-18 # Petrus Mevij Pol pedel wegens een jaer lewerantie van keersen aen s'Lants Academie ende t'schoonmaecken van deselve 1o hujus [= de eerste dezes] vervallen 110 £ * 2680 p. 440 * 5688
1673-11-22 * De heeren Glinstra ende Suijderbaen van onkosten opt opneemen der werken van Munckezijl volgens declaratie en moderatie 114 £ * 2680 p. 440 * 5689
1673-11-24 * Jucke Doedes glaesmaecker uts: 200-16- * 2680 p. 440 * 5690
1673-11-24 * De here Wissema wegens vacatien ende expensen ower de reise naer de schansen Swarte dijck en Breberg, sampt Gorredijck 71 £ * 2680 p. 440 * 5691
1673-11-25 * De oeconimus David Zingel wegens 1/4 jaer costpenningen der bursalen vanden 9 Augusti tot den 1 November 1673 ende een jaer turfdragen 640 £ * 2680 p. 440 * 5692
1673-11-27 * Pieter Hendrix van 11 schoornsteen opt Lanthuijs schoon te maeken 11 £ * 2680 p. 440 * 5693
1673-11-27 * Watze Alberts van geleverde turff volgens specificatie ende moderatie 626 £ * 2680 p. 440 * 5694
1673-11-27 * Tijs Janssen van ingekocht hout ende turff volgens uts: nu als regt ende in volle betalinge 435 £ * 2680 p. 440 * 5695
1673-11-29 * Jan Minckes voor reparatie aende olde zijl tot Doccum volgens specificatie 77 £ * 2680 p. 441 * 5696
1673-11-29 * De heeren Laes van Burmania en Haersma te samen dijkgraven van de Leppedijk, drie jaren subsidie jaerlijx ad twee en vijftich £ ultimo Octob: verleden vervallen. 156 £ * 2680 p. 441 * 5698
1673-12-11 * De erfgenen: van Pier Teunis in lewen wagenmaecker wegens arbeits-loon ende gelewert werck, volgens specificatie ende liquidatie vande heren rekenmeesters 42 £ * 2680 p. 441 * 5699
1673-12-22 * Brantsma van reparatien aende olde zijl tot Doccum volgens besteck ende opneeminge 175 £ * 2680 p. 441 * 5700
1673-12-22 * Bote Anes metselaer van geleverde waren ten dienst vant Land volgens specificatie ende liquidatie 239 £ * 2680 p. 441 * 5701
1673-12-22 * Mr. Sibrand Pieters wegen arbeitsloon in dienst vant Land volgens specificatie en liquidatie 110-9- * 2680 p. 441 * 5702
1673-12-27 * De here Wissema wegens vacatien ende expensen ower bestedinge vande fortificatie wercken aende schansen Breberg ende Swarte dijck volgens specificatie ende liquidatie 292 £ * 2680 p. 441 * 5703
1673-12-27 * Deselve here [Wissema] wegens t opnemen der voorschr: wercken [Breberg ende Swartedijck] uts: 228 £ * 2680 p. 441 * 5704
1673-12-27 * Claes Fonck van loon ende livrantie volgens liquidatie 85 £ * 2680 p. 441 * 5705
1673-12-27 * Aesge Doeckes mr timmerman wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie vande heren reeckenmeesters` 166 £ * 2680 p. 441 * 5706
1673-12-27 * Aesge Doeckes mr timmerman wegens arbeits-loon, volgens specificatie ende liquidatie vande heren reeckenmeesters 166 £ * 2680 p. 441 * 5707
1673-12-27 * Jacobus Nauta wegens 't repareren, schoonmaecken ende herstellen van t' horologie inde raedkamer volgens specificatie en liquidatie 7 £ 16 st * 2680 p. 441 * 5708
1673-12-00 # De heere Haren tot equipage van sijn train [= gang] als amb: nae Ceulen volgens voorige observantie 400 £ * 2680 p. 441 * 5709
1674-01-10 * s' Lantschaps druckerse volgens specificatie ende modernatie 2375 £ * 2680 p. 442 * 5710
1673-02-15 * De heeren Bruijnsma ende Suijderbaen ter saecke expensen ende verteeringh over t' opneemen der wercken vande nieuwe zijl tot Doccum 78-16 * 2680 p. 442 * 5711
1674-01-23 * De bode Crijn wegens extraordinaris expensen 4-0- * 2680 p. 442 * 5712
1674-01-23 * Brechtie Gales wegens verteringe ten dienste van t Lant tot haren huijse 250-13- * 2680 p. 442 * 5713
1674-01-29 * Gerrijt Jansen pachter vande impositie vande bieren in Dockum cum annexis, wegens een tiende part van voorschreven pacht Maij 1672 ingegaen, ende hem bij s' lants resolutie geremitteert, in gevolge vande resolutie aen dit Collegie daerop slaende 245 £ * 2680 p. 442 * 5714
1674-02-04 * Ds Lastdrager vant gebed op 't Lantshuijs 50 £ * 2680 p. 442 * 5715
1674-02-06 * Mathijs Siderius wegens lewerantie van spijckers ende ander ijserwerck aen s' Lants gebouwen volgens specificatie ende liquidatie 179 £ * 2680 p. 442 * 5716
1674-02-06 * De clercquen vant Collegie vande petitien de ao 1673 uts: 473 £ * 2680 p. 442 * 5717
1674-02-20 * Hendrik Geerts voor 't brengen der tijdinge dat de Vredens tractaten met Engeland op't sloten stonden 24 £ Christopher Meijer voor 't overbrengen der geslotene tractaten van Vrede voorschreven 36 £ * 2680 p. 442 * 5718
1674-02-20 * Ate Eesges, en Watse Alberts wegen geleverde turf opt Lands huis, en aen suppoosten van dien volgens liquidatie 237-6- * 2680 p. 442 * 5719
1674-02-20 * Ursula van Glarges wed: de burgemr. Folperus Hansma wegens verschot in requarde van 't Collonels plaets twalef hondert vijftich £ ende het Capitanis plaets duisent £ beide vande here Stadholder volgens obligatien de dato den 26 Maij 1666 resp. cum usuris 1250 £ 1000 £ Capital [in de marge: Op de here ontvanger Mejontsma] * 2680 p. 442 * 5720
1674-02-21 * De heere hofmeester Vegelin van turffgelt van 't voorleden jaer 1673 voor 't hoff vande heere Stadholder 315 £ * 2680 p. 443 * 5721
1674-02-28 * Douwe Tiaerts van remis vande heeren Staten geaccordeert over de Collumer bieren xde parten volgens resolutie 28 Jan: 81 £ * 2680 p. 443 * 5722
1674-02-28 * De heere Tiaerd van Aylva tot incoop van een nieu pulpitum 25 ggl en twee kussens 70 ggl De heere Goslinga van gel: 25 ggl en twee kussens 70 ggl * 2680 p. 443 * 5723
1674-02-28 * Douwe Jansen Wartena Landschaps leidecker wegens gelewerd lood aen s' Landschaps huijsen volgens specificatie ende liquidatie 385 £ * 2680 p. 443 * 5724
1674-02-28 * Douwe Jansen Wartena wegens reparatien aen de kercken tot Hemelum ende Haskerdijcken, volgens uts: 60 £ * 2680 p. 443 * 5725
1674-03-13 # Aucke Riemersma als pachter van 't bestiael Maij 1672 ingegaen, wegens remis. ter oorsaecke invasien etc: volgens 's Lants resolutie vanden 5 Julij 1673 315 £ * 2680 p. 443 * 5726
1674-03-44 * Timon Martens metselaer wegens arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 55 £ 14 st * 2680 p. 443 * 5727
1674-03-17 * De bode Jan Posthumus wegens 3 strs over ijder tl. voor den jare 1672 van s, Landschaps huijsen 24 £ 3 st * 2680 p. 443 * 5728
1674-03-19 * Claes Balck keurmeester General vant goud en silver deser Provincie de summe van een hondert en veertich £ wegen 1/4 iaer vacatien, en reiscosten over de visitatie lopende van St Jacob tot Allerheiligen 1673 140 £ * 2680 p. 443 * 5729
1674-03-19 * De bode Haackema wegens drie st. van ieder floreen ad 100, leggende op t Hof vande heere Stadhouder voor den jare 1672 12 £ * 2680 p. 443 * 5730
1674-03-24 * De livranciers vande wercken tot Franequer ende arbeijders volgens liquidatie ende specificatie 548-6- * 2680 p. 444 * 5731
1674-03-26 * Pibo Jans livrancier van hout ad idem 1013 £ * 2680 p. 444 * 5732
1674-03-26 * Aen Biense Dirx 2 toe[r]tsen aende heere Wissema gelevert 8 £ * 2680 p. 444 * 5733
1674-03-26 * De aeconimus David Zingel wegens 1/4 jaer costpenningen vande 8 9ber 1673 tot den 7 Feb: 1674 incluis van de Bursalen tot Franequer volgens afreeckeninge ende liquidatie 520 £ 16 st * 2680 p. 444 * 5734
1674-04-01 * Rinse Lieuwes seilmaecker wegens huijr van seilen volgens specificatie ende liquidatie 54 £ * 2680 p. 444 * 5735
1674-04-23 * Michiel Noe voorleser inde Franse kerk voor een jaer extraordinaris kosten diensten ultimo deses te vervallen geaccordeert 50 £ * 2680 p. 444 * 5736
1674-05-02 * Dr. Nannings ende de notaris Wimerus Buitenpost wegens vacatien ende salarien ower de confinatie van de heren Loo en Lomars volgens liquidatie 56 £ * 2680 p. 444 * 5738
1674-05-15 * Mr. Eilart Faber ende Nicolaus Wieringa wegens een gesneden list om 't princel: Almanack volgens accoord met de here Winter 90 £ * 2680 p. 444 * 5739
1674-05-29 * De here Gerard Adius Raad ordinaris, wegens opschot bij sijn Ed: als extraordinaris staet Generael gedaen den 2 ende 30 Martij 1666 volgens resolutie van den 16 deses, vijftien hondert £ cum interesse [in de marge: Op de here ontvanger Mejontsma] * 2680 p. 455 * 5740
1674-05-18 * De here Daniel de Blocq van Scheltinga tot incoop van nieuwe kussens 50 ggls item van een pulpiter 25 ggls De here Douma uts: 75 ggls De here Stansius uts: 75 ggls De here Nijsten uts: 75 ggls De here Haren uts: 75 ggls De primier Clercq Kutsch 1/2 schrijfbehoeften 24 April vervallen 150 £ Arssen uts: 150 £ Gerroltsma uts: 150 £ * 2680 p. 445 * 5741
1674-06-16 * De heere Joannes Heixenius tot incoop van nieuwe kussens 50 ggl. Item tot incoop van een nieu pulpitum 25 ggl Item tot incoop van een nieu pulpitum 25 ggl * 2680 p. 445 * 5742
1674-06-16 * Mr. Cornelis Dirx van 21 almanacken ende lijsten veraccordeeert 195 £ * 2680 p. 445 * 5743
1674-06-16 * Ds Hermanni pastor tot Bexsterswaeg hebbende opt Groninger Sijnode correspondent geweest 50 £ * 2680 p. 445 * 5744
1674-06-26 * Ds. Theodorus Grotius predicant tot Winsum als gewesene scriba Sijnodi tot Dockum anno 1674 50 £ Noch wegens extra ordinaris diensten 6 £ 6 st * 2680 p. 445 * 5746
1674-06-26 # De heeren Loo ende Heinsius wegens vacatien ower het opnemen van de ower-wercken, gemaeckt in de schansen Breberg ende Swartedijck, volgens specificatie ende liquidatie 60 £ [in de marge: De post nihil hic, als gehorich tot de Kamer van Financie ende aldaer geregistreert] * 2680 p. 445 * 5747
1674-06-26 * Timen Martens metselaer wegens arbeidslonen volgens specificatie, en liquidatie 67-19- * 2680 p. 446 * 5748
1674-06-26 * Jacob de Jode wegens huijr van sijn proeffowen, ten dienste van t' Lant gebruickt volgens liquidatie 10 £ * 2680 p. 446 * 5749
1674-06-27 * De oeconimus David Zingel 1/4 jaers costpenningen der Bursalen beginnende met den 14 Feb: tot den 2 Maij anni presenti s incluis volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters 816 £ * 2680 p. 446 * 5750
1674-06-27 * Antie Ypckes wegens een schuite aerde, ende een schuite dong, gelewert achter het hoff van haer Hoocheit, volgens liquidatie van de heren reeckenmeesters 20 £ * 2680 p. 446 * 5751
1674-07-03 * Ds. Douwe Reneman ende Abrahamus Walsweer predicanten tot Harlingen en Tierckwert hebbende bijgewooont de visitatie vande autographa van de Sijnode tot Dortrecht, ijder hondert gout gls, t samen 200 ggls * 2680 p. 446 * 5752
1674-07-04 * Petrus Pol wegens een half iaer leverantie van turf, hout en keersen alsmede het schoonmaken der Academie tot Franequer volgens resolutie vanden 17 en Januarij 1674 Maij verleden verschenen 97-.- * 2680 p. 446 * 5753
1674-07-04 * De heeren Aijlva, en Winter als commissarien wegens vacatien en expensen over de visitatie van de Landschaps wercken in de Lemmer 180 £ * 2680 p. 446 * 5754
1674-07-04 * De heeren Glinstra en Suiderbaen wegens vacatien en reiscosten gevallen over het bijwonen vande Sijnodale Vergaderinge tot Doccum 180 £ * 2680 p. 446 * 5755
1674-07-04 * Ds. Elgersma predicant tot Dockum als correspondens geweest sijnde opt Sijnode van Owerijssel 50 £ * 2680 p. 446 * 5756
1674-07-10 * Thijs Jansen Holwerda tot incoop van turff en brand-hout bij anticipatie 600 £ * 2680 p. 447 * 5757
1674-07-10 * Jean Regnaut Franse schoolmeester wegens een half iaer huijshuer ultimo Aprilis verschenen 75 £ * 2680 p. 447 * 5758
1674-07-16 * Hans Wilgenrijs van geleverde waaren ende arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 266 £ * 2680 p. 447 * 5759
1674-07-18 * Johannes Nicolai wegens geexpendeerde subsidien aen Johannes Rippens, Sophia van Loo, Barbara Veltdriel, Catarina Hulsius, ende de weeskinderen van Aefke Hachtingius 119-10- * 2680 p. 447 * 5760
1674-07-18 * Hans Gijs wegens verteringen voor Gecommiteerden van Stad en Landen volgens specificatie en liquidatie 1305 £ * 2680 p. 447 * 5761
1674-07-18 * De here Oeno van Grovestins wegens vacatien ende expensen over de commissie nae s' Gravenhage volgens specificatie ende liquidatie vande heren rekenmeesters 1000 £ * 2680 p. 447 * 5762
1674-07-21 * Minckis Fontein Major ende herbergier tot Dockum wegens verteringen, gedaen bij de heren Glinstra ende Suiderbaen als Gecommiteerden op de laeste Sijnodale vergaderinge aldaer 416 £ 19 st * 2680 p. 447 * 5763
1674-07-30 * Sioucke Cornelis Kannegieter keurmeester Generael van tin wegens vacatien over gedane visitatien, volgens liquidatie vande heren rekenmeesters 108 £ * 2680 p. 447 * 5764
1674-08-01 * Everhardus Bornaeus Dep: Sijn: Bursarius het viduale subsidium 1e gber 1673 vervallen 2400 £ * 2680 p. 447 * 5765
1674-09-10 * Ds. Everhardus Bornaeusals Bursarius Deputatorum Sijnodi Doccumane t' gewoonlijcke jaerl: subsidium 300 £ * 2680 p. 448 * 5766
1674-09-10 * Taetske Fockes Landschaps drukkersche volgens specificatie ende liquidatie 2000 £ * 2680 p. 448 * 5767
1674-09-10 * De wedue van de oeconimus Singel, wegens oncosten aende Burse gedaen sedert den jare 1671 volgens specificatie ende liquidatie ..40-13- * 2680 p. 448 * 5768
1674-09-10 * Horatius Jellema wegens geleverde deeckens ende voeringen ten behoewe vande gevangens op t Blockhuis volgens specificatie ende liquidatie 94 £ * 2680 p. 448 * 5770
1674-09-14 * Jacob Tiebbes gewesene pastor vande specien in Stellingwerf Oost, en Westeinde Maij 1672 ingegaen, en ultimo Aprilis 1673 geexpireert tot remboursement der stuivergelden vande voorschreven pachten bij hem betaelt, en waer van hij volgens resolutie vanden 13en Decembris 1673 is ontslagen 634-15 * 2680 p. 448 * 5771
1674-09-14 * Goddert Jansen Born gewesene pachter vande specien in Schoterland ut supra 408-12- * 2680 p. 448 * 5772
1674-09-17 * Mr. Claes Fonck wegens lewerantie van ijser werck, slotten en sleutels etc: volgens specificatie ende liquidatie vande heren reeckenmeesters 133 £ * 2680 p. 448 * 5773
1674-10-01 * Jan Minckes opsichter van de olde zijl binnen Dockum, wegens oncosten ower 't leicken ende repareren van de ene fleugel ende wal van voorschreven zijl volgens declaratie ende liquidatie 182 £ * 2680 p. 448 * 5774
1674-10-01 * Sicke Brantsma wegens eenich leijcken, en roeringe vant ingepoelde slijk voor, en binnen de nieuwe zijl tot Doccum volgens bestek 180 £10 st * 2680 p. 448 * 5775
1674-10-01 * s' Lands Advocaet Blau wegens vacatien en expensen in s' Lands dienst voor een iaer van 1e April 1673 tot 1674 358 £ * 2680 p. 448 * 5776
1674-10-01 * De oeconimus Zingel wegens 1/4 jaers costpenningen van de Bursalen,beginnende met 9 Maij ende eindigend 25 Julij volgens reeckeninge ende liquidatie van de heeren reeckenmeesters 615 £ * 2680 p. 449 * 5777
1674-10-03 * Abrahamus Overneij als correspondens opt laest gehoudene Sijnodus tot Utrecht 50 £ * 2680 p. 449 * 5778
1674-10-03 * D. Johannes Gerardi Samplonius als correspondent geweest geweest sijnde opt Sijnodus geholden in Noort Hollant 50 £ * 2680 p. 449 * 5779
1674-10-09 * Gabriel Schuiringa boeckdrucker binnen Leeuwarden wegens gelewerde waren volgens liquidatie 17 £ * 2680 p. 449 * 5780
1674-10-09 * Minne Jans wegens gemaekte en gerepareerde Landschaps wercken soo tot Harlingen aen de Sassische als tot Maccum aen de cleine Zijl, volgens verclaringe vande commissarien Sixma en Goslinga 3017-8-8 * 2680 p. 449 * 5781
1674-10-15 * Jacob Folckerts wegen het wederop maken van de brugge Breglaen volgens bestek, en acte van opneminge 340 £ * 2680 p. 449 * 5782
1674-10-29 * De primier Clercq Kutsch 1/2 jaer schrijfbehoeften 24 Octob: vervallen 150 £ Arssen 150 £ Gerroltsma 150 £ * 2680 p. 449 * 5783
1674-10-29 * De here Suffridus van Boelens wegens owerbetaelde goedschattinge, volgens resolutie vanden 16 Maij ende dispositie vanden 17 October 1674 300 £ [in de marge: Op de here ontvanger Ockinga] * 2680 p. 449 * 5784
1674-10-29 # Mathijs Siderius mr. goudsmid wegens gelewerde deurw.rs staffen, Bodebossen [= bodebussen], ende verniewinge vandien volgens specificatie ende liquidatie 384 £ * 2680 p. 449 * 5786
1674-10-29 * Deselve [Mathijs Siderius, mr. goudsmid] wegens 't smelten van 't silwer ende andersins, als reste van meerder somma 61 £ * 2680 p. 449 * 5787
1674-10-16 * De heeren Aijlva en winter wegens vacatien en expensen over de opneminge van bestede werken inde Lemmer. Volgens observantie 180 -.- En wegens gedebourseerde strijkpenningen 12-12.- 192.-.- Lands wercken tot Franeker 100-.- * 2680 p. 450 * 5788
1674-10-26 * De heeren Sixma, en Goslinga wegens vacatien en expensen over de visitatie, bestedinge, en opneminge der werken van de Vijf deele dijcken voor desen iaere volgens observantie 630-.- * 2680 p. 450 * 5789
1674-10-31 * Tierk Pieters cum socio als aennemers vande bestede Landschaps werken inde Lemmer volgens bestek, en acte van opneminge 2040-.- * 2680 p. 450 * 5790
1674-11-02 * Simon Clasen als gewesen pachter vant gemael tot Dockum cum annexis Maij 1672 ingegaen ter oorsaecke hem voors. impositie hoger waare verpacht dan de selve opnieuw betaelt te worden volgens resolutie vanden 15 augusti 1674 1200-0- * 2680 p. 450 * 5791
1674-11-07 * Gerrijt Wijtses Landschaps korfmaecker, wegens gelewerde waeren, volgens specificatie ende liquidatie 65 £ * 2680 p. 450 * 5792
1674-11-07 * De Landschaps -schilder Nicolaus Wieringa, volgens specificatie ende liquidatie ten op den requeste 246 £ * 2680 p. 450 * 5792
1674-11-07 * Jacob Fongers Oosterbaen wegens gelewerd touwerck volgens specificatie ende liquidatie vande heeren reeckenmeesters 123 £ * 2680 p. 450 * 5793
1674-11-07 * Jan Simons herbergier wegens Hollants bier op 't Collegie gelewert, volgens specificatie ende liquidatie van de heeren reeckenmeesters 8-16- * 2680 p. 451 * 5794
1674-11-07 * Deselve als bowen [Jan Simons, herbergier], wegens verteringen ower diverse monsteringen [in de marge: De post desen geregistreert in de kamer van financie] 56-0- * 2680 p. 451 * 5795
1674-11-07 * Murck Minnes uts: wegens verschieten van 's Landschaps granen int Tuchthuijs 85-8- * 2680 p. 451 * 5796
1674-11-07 * Willem Hijckes tot vergoedinge van een assignatie in dato den 11 9ber 1673 bij de here Velsen gepasseert op Ate Binties als pachter vande turf in Schoterlant Maij 1672 ingegaan 511-2-4 * 2680 p. 451 * 5797
1674-11-07 * Pieter Edes timmerman tot Oldeschoot wegens repareren ende maeckloon van de brugge tuschen Mackinga ende Donckerbroeck volgens besteck 302-0- * 2680 p. 451 * 5798
1674-11-07 * Ate Binties Clinck wegens gedebourseerde stuiwergelden ower de pacht der vijff specien in Wimbritseradeel Maij 1672 ingegaen volgens s' Lants resolutie van den 13 xber 1673 821-13- * 2680 p. 451 * 5799
1674-11-18 * Alef Taedes ende Idsart Benedictus uts: wegens de specien in Wonseradeel Rauwerderhem, Uittingeradeel ende Smallingerlant 1968-0- * 2680 p. 451 * 5800
1674-11-18 * Doecke Eesges cum socio wegens leverantie van pecktonnen en cruissen etc: sampt arbeitslonen tot de vreugde vueren over het veroveren van de stad Grave gelevert en gedaen 820-.- * 2680 p. 451 * 5801
1674-11-20 * De heere Ambr. Hanen tot sijn equipagie naer Engelant volgens voorige observantie in dier gel: befeijndingen buijten Lants 400 £ * 2680 p. 451 * 5802
1674-11-21 # Ds. Manckandam tot vergoedinge van't gemiste door't overlijden van Prof. Francelius in desselfs meerder verschot aen t'Lant als sijn successor Prof. Matheus junior minder op tractement staende desen naer proportie dies ongehouden is te betaelen breder bij requeste ende resolutie vanden 7. deser vermelt 150 £ [[in de marge: op Mejontsma] * 2680 p. 452 * 5803
1674-11-21 * Petrus Pol wegens 1/2 jaer leverantie van keersen, turf en hout inde Academie tot Franequer den 1en deses verschenen 97-.- * 2680 p. 452 * 5804
1674-12-05 * Prof. Wubena van 't vuijeren tot Franeker volgens specificatie ende liquidatie 111-12- * 2680 p. 452 * 5805
1674-12-05 * De oeconomus David Singel wegens een vierendeel iaer costgeld vande Bursalen tot ultimo Octobris laestleden incluis volgens specificatie en liquidatie 829 £ * 2680 p. 452 * 5806
1674-12-14 * De cippier Gerrijt Eedses wegens costpenningen van de predicanten Johannes Anthonij Regnerus Meilema ende Henricus Anthonides volgens specificatie en liquidatie 36 £ * 2680 p. 452 * 5808
1674-12-14 * Douwe Wartna mr. leidecker wegens reparatien aen de daken van de kercken tot Hemelum ende Haskerdijcken volgens resol. specificatie en verclaringen 60 £ * 2680 p. 452 * 5809
1674-12-16 * De diaconie der gereformeerde Gemeente tot Dockum tot vergoedinge der assignatie slaende op het soutgelt 162 £ * 2680 p. 452 * 5810
1674-12-16 * De cred: van Sioerd Jans wegens gelewerde keersen volgens liquidatie drie hondert vijftich 350 £ * 2680 p. 452 * 5811
1674-12-16 * Lambert Jans pegelaer cum socijs wegens gedane pegelingen binnen Leuwarden op den 5 en 6 Junij 1674 vlgens liquidatie 20 £ * 2680 p. 453 * 5812
1674-12-17 * Antie Epes wegens geleverde leijen en arbeits-loon aen s' Lants Academie, volgens liquidatie vande heren rekenmeesters 70 £ * 2680 p. 453 * 5813
1675-01-07 * De heere Daniel de Blocq van Scheltinga wegens vacatien en expensen ten dienst vant Land gehad, en gedaen soo als gecommiteerde te Velde als andersins, volgens declaratie en liquidatie 725-.- * 2680 p. 453 * 5814
1674-01-07 * Mr. Jacob Tiebbes pachter wegens gedebourseerde stuiwergelden ower de pacht van 't bestiael 264 £ 19 st, specien van Angwirden 66 £ 12 st, van Haskerlant 222 £ 9 st ende Doniawerstal 216 £ 19 st, volgens resolutie van 't Lant in dato den 13 xber 1673 =, in ener somma 770-19- * 2680 p. 453 * 5815
1675-01-07 * De heeren Aylva, en Suiderbaen wegens vacatien, en expensen over de opneminge der wederopgemaekte bruggen soo in de trekwegh, als over de vaert, lopende van Doccum na het Stroobosch volgens declaratie, en liquidatie 96-13- Deselve uit gel: oorsake wegens Claercamper. en andere Bruggen inde Trekwegh lopende na Rinsumageest volgens specificatie en liquidatie 62-.- * 2680 p. 453 * 5816
1675-01-09 * Joannes Hendrix wegens reparatien aen de kercke en pastoriehuis tot Haskedijcken 165-.- * 2680 p. 453 * 5818
1675-01-09 * De heere Douma uit gel: oorsake wegens de weder opgemaekte Blesbrugge 44-.- Ende wegens Breglaen en de Brugge bij Mackinga 38-.- * 2680 p. 453 * 5818
1675-01-09 * Folckert Volckerts pachter der 5 specien in Opsterlant Maij 1672 ingegaen wegens strijckpenningen volgens s' Lants resolutie 300-3-0 De selve cum soc: wegens overbetaelde vant gemael uts: 250-0- * 2680 p. 453 * 5819
1675-01-21 * Sioerd Ates Haackema wegen geleverde Bentumer steen, ten dienste vant Land volgens specificatie en liquidatie 87-.- * 2680 p. 454 * 5820
1675-01-21 * Bote Anes metselaer wegen leverantie van kalck, steen, en sement etc; ten dienste vant Land geschied, volgens specificatie en liquidatie 183 £ * 2680 p. 454 * 5821
1675-01-22 # De heeren Goslinga en Stansius wegens expensen over de monsteringe vant Guarnisoen tot Harlingen [bedrag niet vermeld] * 2680 p. 454 * 5822
1675-02-03 * Jan Fransen holtcoper wegens holt gelevert aen 't Tuchthuijs volgens specificatie ende liquidatie 63 £ * 2680 p. 454 * 5823
1675-02-03 * Meine Jans opsichter van de Conincks wercken in de Lemmer wegens diensten ende expensen volgens specificatie ende liquidatie 175 £ * 2680 p. 454 * 5824
1675-02-03 * De heeren Sixma ende Winter wegens nodige verteringen ower 't monsteren der Comp: alhier in guarnisoen, volgens declaratie en liquidatie 175 £ * 2680 p. 454 * 5825
1675-02-03 * Hancke Jillis Jeltinga cum soc: wegens gedane depositien in saecke tegens Barber Bloem 32 £ * 2680 p. 454 * 5826
1675-02-04 * D.Hermannus Witzius voor het gedane gebed opt Lands huis tot introductie vanden Landsdagh 50 £ * 2680 p. 454 * 5827
1675-02-04 * s' Lands advocaet Blau voor de gedane propositie tot voorschreven einde, volgens resolutie vanden verleden 50 £ * 2680 p. 454 * 5828
1675-16-04 * Ipe Dircks wegens sand gelevert ten dienste vant Land volgens specificatie ende liquidatie 10 £ * 2680 p. 454 * 5829
1675-02-06 * De heren Glinstra en Douma wegens expensen over de monsteringe vant guarnisoen binnen Sneeck gevallen 75 £ * 2680 p. 454 * 5830
1675-02-06 * De oeconimus David Zingel wegens 1/4 jaer costgelt voor de Bursalen tot den 30 Januarij incluis volgens liquidatie 1006 £ * 2680 p. 455 * 5831
1675-02-13 * IJscke Jans mr. metselaer wegens arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 740 £ * 2680 p. 455 * 5832
1675-02-13 * Claes Fonck Landschaps slotmaecker, wegens arbeitsloon gelewerd arbeits-loon gelewerd ijserwerck ende sloten volgens specificatie ende liquidatie 114 * 2680 p. 455 * 5833
1675-02-13 * De beide camerboden tesamen voor een jaer schoonmaken, en verhemelen vant Collegie 1o Novembris laestleden verschenen, en jaerlijx geaccordeert, volgens resolutie van den 11 deses 250-.- * 2680 p. 455 * 5834
1675-02-13 * Vrou Wijpck van Bootsma wed: Baard wegens meerdere uitgave als ontvangen van stuiwergelden 250-19- * 2680 p. 455 * 5835
1675-02-17 * De camerbode Brouwer 57-10- en Wibrandus Faber elx 57-10 = 115-.- £ voor een jaer opsicht opt Collegie 1o Maij 1674 vervallen, en de camerboden van olds geaccordeert en nu door resolutie van den 11en deses gerenoveert, en geconfirmeert * 2680 p. 455 * 5836
1675-02-18 * Douwe Jansen Wartna wegens gelewert lood etc: volgens specificatie en liquidatie 925 £ 18 * 2680 p. 455 * 5837
1675-02-22 * Gerbrant Gerbrants wed: herbergiersche wegens verteringen door de secr. Tijssen, Foppius Wigeri en anderen, volgens specificatie en liquidatie 80 * 2680 p. 455 * 5838
1685-02-22 * Mr. Bote Anes wegens gelewerde calck etc: volgens specificatie ende liquidatie 720 £ * 2680 p. 455 * 5839
1675-02-22 * Juke Doedes van gem: glaesen volgens specificatie ende liquidatie 807 £ * 2680 p. 455 * 5840
1675-03-03 * Hans Clasen, en Righolt Annes als Borgen en Participanten van de turf en brandhout pacht in Opsterland Maij 1672 ingegaen wegens remis haer geaccordeert bij dispositijf vanden 13 en Febr: verleden 200 £ * 2680 p. 456 * 5841
1675-03-04 * Sioerd Eelckes Eelckema wegens geleverde houtwaren volgens specificatie ende liquidatie 32 £ * 2680 p. 456 * 5842
1675-03-06 * Timon Martens metselaer van arbeitsloon volgens specificatie ende liquidatie 69-10 st * 2680 p. 456 * 5843
1675-03-11 * Aesges Doeckes Landschaps timmerman wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie 252 £ De selve uts: 430 £ * 2680 p. 456 * 5844
1675-03-18 * Mathijs Siderius wegens geleverde isercramers waren ten dienste vant land gelevert volgens specificatie en liquidatie 300-.- * 2680 p. 456 * 5845
1675-03-18 * Cornelis Janss gewesene schr: van Furst Willem Maurits van Nassau tot remboursement vant verschot aen dese Provincie gedaen als wesende op de repartitie van Utrecht verplaetst 1000 £ opt comptoir vande negotieerde penningen. [in de marge: cum interesse] * 2680 p. 456 * 5846
1675-03-18 * Antie Epes weduwe van Jan Willems in lewen leidecker wegens geleverde leijen leinagels en verdiende arbeitslonen ten dienste van der Landschappe volgens specificatie ende liquidatie 550 £ * 2680 p. 456 * 5847
1675-04-02 * D: Johannes Mol tot subsidie van sijn aen t Landt achterstallige lasten 116 £ * 2680 p. 456 * 5848
1675-04-15 * Johannes Nicolai wegens gedebourseerde subsidien aen Barbara Veltdriel, Antie Idema, Johannes Rippens, Sophia van Loo ende Aefke Hachtingij kinderen 132-10- * 2680 p. 456 * 5849
1675-04-16 * s' Landschaps steenhouwer Sioerd Ates Haeckema wegens geleverde steen ende andersins sampt arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie van de heren reeckenmeesters 334 £ * 2680 p. 457 * 5850
1675-04-16 * De schriuwer Frans Snip tot vergoedinge van t' gene hem als schriewer van de lieutenant Colonel Johan Vollers, in betalinge sijner assignatien is owergebleven in plaets van gelt, bestaende in twe obligatien ten profijte van gedachte Vollers [: nu op de Provincie van Utrecht gerepartieert:]ende laste van dese Provincie 600 £ [in de marge: Op't comptoir van de negotieerde penningen] * 2680 p. 457 * 5851
1675-04-27 * Rienk Brouwer oldste camerbode wegens t iaer opsicht vant Collegie volgens ouder gewoonte ultimo deses te vervallen 57-10- * 2680 p. 457 * 5852
1675-04-27 * Wibrandus Faber mede camerbode wegens een jaer opsicht vervallen als voren 57-10- * 2680 p. 547 * 5853
1675-04-27 * Kutsch 150 Arssen 150 Gerroltsma 150 Wegens 1/2 jaer schrijfbehoeften den 24 april 1675 vervallen. * 2680 p. 457 * 5854
1675-04-27 * De heeren Sixma en Goslinga wegens vacatien en expensen over het opnemen der vijf dele dijcken rekeninge vanden verleden jare 100 £ * 2680 p. 457 * 5855
1675-05-14 * Willem Hijlckes ontvanger der boelgoederen, wegens costen schaden en intressen, volgens owergelewerde declaratien, sampt tauxatoire resolutie vanden 28 aprilis jongstleden 1080 £ 12 st * 2680 p. 457 * 5856
1675-05-14 * De here Ammama tot incoop van een pulpiter 25 ggls Item van 2 kussens uts: 50 ggls * 2680 p. 457 * 5857
1675-05-14 * De here reeckennmeester Idsinga tot incoop van een pulpiter 25 ggls Item 2 kussens met s' Lands wapenen 50 ggls * 2680 p. 457 * 5858
1675-05-07 * De heeren Scheltinga en Stansius wegens vacatien en expensen over de visitatie der Lemmerse werken 180 £ * 2680 p. 457 * 5859
1675-05-14 * Ulbe Riemers Landschaps kuiper wegens arbeitsloon ende geleverde waren volgens specificatie ende liquidatie 120 £ * 2680 p. 458 * 5860
1675-05-15 * Jan Alberts Bruinsma cum liberis wegens de 1e paij des coopschats van 't huis waar de Bock uit hangt 1e hujus vervallen 966 £ 18 st [Op 't comptoir van de here Ockinga] * 2680 p. 458 * 5861
1675-05-15 * Antioni Luirtsma boeck vercoper wegens gelewerde couranten en arbeitsloon volgens specificatie en liquidatie 33 £ * 2680 p. 458 * 5862
1675-05-15 * IJscke Jans mr.metselaer wegens arbeits-loon volgens specificatie ende liquidatie 249 £ De selve uts:volgens specifiatie ende liquidatie 99 £ 2 st * 2680 p. 458 * 5863
1675-05-15 * De kerckenraed van de Waelse Gemeente binnen Leuwarden tot onderhold de kercke voor 't jaer 1674 volgens resolutie van den 12 april 1672 125 £ * 2680 p. 458 * 5864
1675-05-15 * Deselve [Kerckenraed Waelse gemeente Leeuwarden] tot nodige behoeften ten dienste der kercke en diaconie 50 £ * 2680 p. 458 * 5865
1675-05-15 * De cepier Gerrijt Oedses wegens costpenningen van Barber Bloem volgens specificatie ende liquidatie 72 £ * 2680 p. 458 * 5866
1675-06-02 * Jan Simens wegens verteringen bij enige heeren in commissie gedaen, volgens specificatie ende liquidatie 6 £ 4 st * 2680 p. 458 * 5867
1675-05-15 * Pieter Hendrix wegens t wegen van tien schorstenen op het Landschaps huijs 10 £ * 2680 p. 458 * 5867
1675-06-04 * De oeconomus Zingel van costpenningen vande 6 febr. tot 1 meij volgens liquidatie 1290 £ * 2680 p. 458 * 5868
1675-06-04 * Thomas Daniels uitdeler der armegelden, volgens liquidatie vande heren reeckenmeesters 338 £ waer aff de 38 £ wegens meerder uitgave ende de 300 £ bij anticipatie 338 £ * 2680 p. 458 * 5869
1675-07-22 * De deputaten Sinodi Leovardiane het jaerlijx viduale subsidium Allerheiligen 1675 te verschienen 2400 £ [in de marge:Notandum dat desen behoort gestelt folio sequenti] * 2680 p. 458 * 5870
1675-06-05 * 's Lants drucker volgens specificatie ende liquidatie 1600 £ Lantschaps smit uts: 1146 £ * 2680 p. 459 * 5871
1675-06-05 * Adriaen van der Clijs wegens gelewerde bieren aen de gecommiteerden te velde volgens specificatie ende liquidatie 31 £ * 2680 p. 459 * 5872
1675-06-07 * IJske Jans mr. metselaer vernieuwde ordonnantie wegens arbeitsloon, volgens requesten en dispositien tot 200 £ 17 st * 2680 p. 459 * 5873
1675-06-11 * De heeren Aijlva ende Winter zijnde op 't Sijnode geweest alhier binnen Leuwaerden volgens ordre ende observantie voor haer vacatien 180 £ * 2680 p. 459 * 5874
1675-06-11 * De heeren Scheltinga, en Stansius wegens vacatien en expensen over de bestedinge vande Lands wercken inde Lemmer 180 £ gedebourseerde strijkgelden 15-15- wegens bier aende comparanten vereert 12-12 208-7- * 2680 p. 459 * 5875
1675-06-11 * Ds. Lespier scriba Sijnode -50- De coster van sijn salaris 24 -32 expensen 8 * 2680 p. 459 * 5876
1675-07-07 * Piebe Jans mr. timmerman ende houtcoper binnen Leuwarden wegens houtwaren, ten dienste van 't Landt gelewert, volgens specificatie ende liquidatie van de heren rekenmeester 1430 £ * 2680 p. 459 * 5877
1675-07-07 * Mr.Hans Gies vande Sijnodale maeltijden in allen volgens liquidatie 720 * 2680 p. 459 * 5878
1675-07-07 * Paulus van Ghemmenich als gewesene gecommiteerde ter vergaderinge van haer Ho: Mo: tot voldade ener oblie: van den 9 Maij 1666 bij hem aen sijn predesessor in voorschr: qualt: opgeschoten, ter cause de selwe functie is komen te cesseren, stijgende in capitael ter somma van 1500 £ [in de marge: Op t' Comptoir van de ontvanger Jan Thijssen, de post Mijontsma] * 2680 p. 459 * 5879
1675-07-09 * Lodewijck Cres wegens gelewerde papierenen anders ten dienste van haer Ed: Mog: sedert Augustus 1674 tot Febr. 1675 volgens specificatie ende liquidatie 265-19- * 2680 p. 460 * 5880
1675-07-09 * Ds: Bernardus Reddingius als correspondent geweest sijnde op het gehouden Sijnodus in Owerijssel 50 £ * 2680 p. 460 * 5881
1675-07-09 * De stadsbode Haeckma wegens huijs- florenen van 't Landschaps-huijs, Collegie, Cancelrie, ende 't huijs bij de Gewaldige bewoont 40-5- * 2680 p. 460 * 5882
1675-07-09 * De stadsbode Freerck Janssen uts: van 't logement ende stallinge van sijn Furst doorl: 28 £ * 2680 p. 460 * 5883
1675-07-09 * Leuconius Silvius als Bursarius Deputatorum Sijnodi Leowardianae 't gewoonlijcke jaerlijx subsidium 300 £ * 2680 p. 460 * 5884
1675-07-10 * Capitain Jan Jansen Vijselaer tot vergo