>> HOMEpage

Extraordinaris betalingsordonnantiën
van
Gedeputeerde Staten van Friesland

Uittreksel periode januari 1592 tot en met augustus 1611, minder uitvoerig de volgende periode tot en met april 1618
ca. 1995 gemaakt door M.H.H. Engels, internetversie augustus 2009

Weergave grotendeels in modern Nederlands en in telegramstijl, soms in de spelling van de bron; datum in de volgorde jaar, maand, dag.
Bedrag: C of CG = Carolusguldens, D = daalders, GG = goudguldens, L = Libra (ponden), RD = rijksdaalders; .. - .. - .. = Libra/guldens - stuivers - penningen.
De tabel kan per kolom gesorteerd worden door op de koptitel in kwestie te "clicken". De aanduiding zzz zorgt ervoor dat een leeg veld bij sorteren achteraan komt.


Dit uittreksel is tevens reclame voor de complete transcriptie van de periode 1592-1646, die door Anny Bokkinga is gemaakt.
De uitgave in twee delen 1592-1631 resp. 1631-1646, met registers van beroepen, persoons- en plaatsnamen, is vanaf juli 2011 te bestellen in de boekhandel:
ISBN/EAN: 978-90-806528-7-3 resp. ISBN/EAN: 978-90-806528-8-0.
Oblong A4-formaat, geïllustreerd en voorzien van 5 registers, die in het tweede deel ook deel 1 omvatten: familienaam, voornaam, patroniem, beroep, toponiem.
Deze indices vormen de meerwaarde van de boeken t.o.v. de onlineversie.
Een rijke bron voor historici en genealogen.
Zeer beperkte oplage. Beide delen (ca. 500 resp. 300 blz.) alleen samen te koop voor € 99,--.

De gehele periode is op de website van Tresoar te doorzoeken; het is helaas geen fulltext-bestand, maar een
database: men moet zelf zoektermen (eventueel getrunceerd met *) bedenken.
Een eerdere selectie is door J.G. Avis op fiches geschreven: Aantekeningen over beroepen en personen die deze beroepen in Friesland uitoefenden. Fotokopieën van deze fiches zijn in drie foliobanden gebonden te raadplegen in Tresoar: Nadere Toegang 5.13. Avis' aantekeningen zijn hoofdzakelijk getrokken uit de archieven van Gedeputeerde Staten en van de Rekenkamer.


datumbegunstigdeberoep/herkomstredenbedrag
15920108 Botnia, Hendrik zzz om boden, ord. en extraord., te betalen 300 L
15920119 Benthem, Jan van zzz wijn(geschenk) voor Sijn. Gen. 325 D
15920119 Freerkszoon, Freerk goudsmid gouden schaar voor Hans Clercqs, bottelier van Sijn Gen. 50 L
15920127 Janszoon, Willem bode Raad van State Nieuwjaar(sgeschenk) 10 L
15920209 Geldorpius, Gosuinus zzz studie, reis naar Heidelberg 200 L
15920209 Claessen, Pieter zzz studie zoon 7 L
15920404 Botnia, Hendrik zzz boden 300 L
15920523 Botnia, Hendrik zzz boden 300 L
15920529 Janszoon, Jacob boekbinder landkaart 11 L
15920616 Pieterszoon, Jan smid Franeker ijzerwerk universiteit 22-6
15920704 Andrieszoon, Rintze bode bodenbrood verovering Steenwijk 6 L
15920704 Douwes, Sybrandt bode bodenbrood verovering Steenwijk 6 L
15920713 Piettersen, Joris zzz studie zoon 9 C
15920713 Janssen, Willem zzz studie zoon 12 G
15920713 Botnia, Hendrik zzz boden 300 G
15920804 Hendrikszoon, Wybrand tafelhouder Franeker mei - Allerheiligen 900 L
15920905 Pieterszoon, Pieter boekbinder papier, pennen, inkt, schrijfboeken 209-5
15921204 Lammertszoon, Wybe slotenmaker Franeker ijzerwerk universiteit 26-2
15930116 Rogge, Johannes zzz zzz 19-16
15930312 Keeno sonder loodt glazemaker twee kaarten contreien Groningen 12 L
15930329 Schotanus, Hendricus prof. iur. Franeker opdracht boek aan GS 100 L
15930404 Vomelius, Sibrandus predikant vertaling boekje 18 L
15930416 Johanneszoon, Wytze bode uit te keren aan Dionysius Gothofredus te Straatsburg 150 L
15930505 Sopingius, Godefridus student zzz 12 GG
15930810 Tetmans, Feyco zzz herstel brug over de Boorn 30 L
15931029 Jan bode van Keulen overbrengen boeken 18 L
15931109 Camminga, Wytze Raad van State op tocht met S. Gen. uit koffer ontnomen 51-15-8
15931212 Hendrikszoon, Wybrand oeconomus Franeker supplement mei - Allerheiligen '92 908-91
15931220 bierdragers Dokkum student gevangen naar Franeker 9-15
15931222 Lammerts, Wybe slotemaker Franeker arbeidsloon en ijzerwerk t.b.v. universiteit 24-5
15940226 Radaeus, Aegidius boekdrukker boeken scholen geleverd 149-8
15940320 Radaeus, Aegidius boekdrukker boeken 13
15940427 R. Ringia, E. Reynalda, H. v. Waltinga, P. Janszoon zzz reis van Franeker 134-8
15940527 Tyaerts, Sybrandt zzz reparatie glazen [= ruiten] universiteit 21-5
15940508 Suffridus Petri zzz honorarium 300 L
15940510 Franckena zzz examineren Franeker 268-12
15940510 Feyckeszoon, Alle bode tijding ontzet Coevorden [geen bedrag vermeld]
15940510 Hendriks, Wybrand oeconomus november '93 - mei '94 614-9-7
15940903 Reynalda, Elardus zzz opbouw kerk Langweer 100 L
15940903 Pieterszoon, Jan smid Franeker ijzerwerk academie en oeconomie 33-5
15940919 Bockelmannus, Patroclus zzz tot verering 20 L
15940919 Homeri, Festo zzz tot verering 20 L
15940919 Doedes, Heere kuiper houtwerk academie 7-10-? [Avis: 4 L 10 st Vlaems]
15940924 Johannis, Paulus zzz carmen [= gedicht] innemen Groningen 10 L
15940924 Arcerius, Johannes rector magnif. boeken universiteit 102 L
15940924 Lammerts, Wybe slotemaker materiaal en arbeidsloon universiteit 16-9
15941008 Soutlandt, Pieter Pieterszoon boekbinder papier, inkt, pennen 295-10
15941008 Vomelius, Sybrandus predikant vertaling boekje 30 D
15941008 Teetlum, Tierk Pieterszoon zzz koop slachtbeest voor stadsweeshuis Leeuwarden 40 D
15941021 Baertezoon, Cornelis & Bennezoon, Minnert zzz vangen twee oude wolven 20 D
15941203 Ens, Gysbart Franszoon tafelholder Franeker zzz 600 L
15941203 Tetmans, Feycke grietman opbouwing kerk Oldeboorn 100 L
15941217 Meynes, Tjeble Opsterland vangen wolf 15 L
15950115Hermens, JanBeetsterzwaagvangen wolf15 L
15950201Joachimi, Joh. & Sixti, Jelliusconrect./ondermeester Franekerzzz45 L
15950218Rodolphus, Georgius & Frobergius, Basilius & 3studentenzzz12 L
15950326Ketel, Willemklerkzzz3-12
15950328Veer, Ellert dezzzgroot boek70 CG
15950328Fongeri, Johannesrector Leeuwardenboekje15 L
15950402Wolters, Arenthovenierdrie lindebomen Statenhuis6 L
15950429Hendriks, Wybrandgewezen tafelhouderzzz92-13-4
15950429Gerryts, Pybe & Lieuwes, Hendrikhoutzagers Franekerzzz62-18
15950512Frankena, Abelgezanttractement lopende jaar700 L
15950515Epes, Jantimmerman Franekeruniversiteit463-13
15950520Pieters, Jansmid Franekerijzerwerk universiteit en oeconomie113-13-4
15950718Drusius, Dr. [Johannes]zzzzzz75 L
15950724Eck, Susanna vanzzzzzz450 L
15950813Pieters, Vlaeskalkbrander Franekerkalk academie49-18
15950813Lieuwes, Gerritmetselaaruniversiteit262-4-4
15950813Radaeus, Aegidiusboekdrukkerboeken en orationes36 L
15950910Lydius, Martinusprofessorzzz100 L
15951008Strombergius, Henricusmusicuszzz12 L
15951218Veer, Eilart terzzz10 grote vertaalde boeken50 L
15951218Jans, Jacobboekbinderzzz3-10
15951223Benthem, Jan van [herbergier Leeuwarden]vertering professoren29 L
15951223Kempes, Janzzzzzz28-5
15960119Becaerdi, Johanneskoopmanaan Christof. Pezelius, predik. Bremen, voor dedicatie boek75 L
15960405Arcerius, Johannesprof.promotie zoon, eerste in med. fac.50 G
15960526Adama, Lolliusprof.zoon200
15960814Doeckes, Tjaertklerkkaartboek Statenhuis6-5
15960825Antonides, Henricusprof.zzz100 L
15960826Jans, Jacobboekverkoperfrancijn en inbinding boeken12-14
15960916Epes, Jantimmerman Franekerarbeidsloon255-18
15961028erfgenamen dr. Joh.[!] Tyarazzzsalaris23-16
15961202Drusius, Joh.prof.zzz100 L
15970113Ludolf van Keulenzzzverering100 L
15970226Pieters, Jansmid Franekerijzerwerk universiteit102-13-12
15970607weduwe Christoffel Aernsmazzzhalf jaar gage & vervoer lijk1100 CG
15970818Eevardi, MartinusBruggededicatie Ephemerides50 D
15970902Bernardi, Johannespredikant Dokkumboven pensie50 L
15970926Vulcanius, Bonaventuraprof. Leidentot verering100 L
15971103Beyma, dr. Juckeraad Hof van Frieslandzzz100 GG
15971107Arcerius, Johannesprof.drukkosten boek200 L
15971107Andrieszoon, Rinsebodebodenbrood verovering Lingen20 L
15971118Hendrix, Wybrandtafelholder Franekersupplement1174 L
15980505Antonides, Henricusprof.zzz100 L
15980718Gemmenich, Pauwelszzzhalen dr. Joh. Sandius - naderhand 400 dus hier geroyeerd70 L
15980815Lydius, Martinusrector hogeschool Franekercensus juni ingegaan100 L
15980918Veer, Eylard terzzzkaarten en boekjes32 L
15980928Claes, Syboutsmid Franekerijzerwerk academie98 L
15990226Jans, Douwe c.s.zzz2 gemacken in Statenhuis12 L
15990321Swalue, Dr. Ottozzzt.a.v. Jodocus Hondius voor 2 globen herenkamer40-15
15990321Epesz, Jan & Gerrit Lieuwes & Jan Pieterstimmerman, metselaar, smidarbeidsloon & materiaal hogeschool349-1-10
15990405Metius, Adrianuszzztot verering100 D
15990607 Soudland, Pieter boekbinder kaertboeck 35 L
15990703 Adama, L. rector census half jaar juni ingegaan 100 L
15990716 Siccama, dr. Sibrandus zzz verering voor uitgegeven boeken 45 L
15991027 Arcerius, Johannes prof. dedicatie Jamblichus 100 D
15991031 Douwes, Melis plaatsnijder zzz 6 L
15991205 Lieuwes, Gerrit metselaar Franeker herstel straat voor universiteit 138-5 [Avis: 7 dec.]
15991218 Adama, Lollius rect. magnif. census half jaar 100 L
15991218 Adama, Lollius rect. magnif. onderhoud studenten buiten oeconomie 233-13-12
16000203 Douwes, Melis plaatsnijder groot zegel in staal 30 L
16000203 Cornelis, Lambert zzz kaarten aanzicht Bommel 5 L Vlaems
16000402 8 ord. landsboden incl. 4 stadsboden zzz diensten landdag 225 L
16000523 Reyners, Vincent zzz herstel glazen [= ruiten] collegie 4-71/2
16000606 Valck, Jacob de goudsmid klein zegel 10 L
16000717 Broecke, Hans van den pasteibakker (schoon)maken wild zwijn, 11 pasteien 15 L
16001022 Roggius, Johannes zzz verering voor overzenden boeken 20 L
16001125 Sems, Jan zzz uitgegeven boek 30 D
16001222 Cranenbroeck, Gillis van boekdrukker [Leiden] zzz 3-12
16010127 Veeren, Gerrit de apotheker toortsen, waskaarsen, zegelwas 458-19
16010214 Clercq, Hans schilder kaarten tocht in Vlaanderen 26 GG
16010323 Clerq, Hans de schilder enige schilderijen aan Volmachten geleverd 10 L
16010402 Stynnerts, Pier landschapskoetsier hooi voor landspaarden 34-5
16010624 Kloppenburch, Jan Everts Amsterdam verering voor enige boeken 70 L
16010708 Radaeus, Aegidius zzz 500 Ordon. civiele en crim. justitie 31-10
16010717 Kingma zzz ophalen 's lands wagen Franeker 14-6
16010721 Austrophorus, Franciscus procureur Oostdongeradeel salaris 18 L
16010808 Furmerius, Bernardus zzz reiskosten Keulen 50 L
16010916 Radaeus, Aegidius zzz gedrukte exemplaren 88-16
16011015 Taeckes, Liesbeth Franeker verteringen van Dekema, Siccama, ontvanger J. Henrici en professoren bij examineren alumnen 135 L
16011116 Friesewijk, Hendrik zzz ontlossing [= kopen] boeken S. Petri te Keulen 100 rijksdaalders = 230 L
16011116 Tyaerts, Sybren glazenier Franeker herstel glazen [= ruiten] academie 13-13
16040104 Radaeus, Aegidius zzz exemplaren Taux & salaris der gedingssaaken 80 L
16040302 Furmerius, Bernardus zzz tot verering 25 D
16040302 Tjaerts, Sybrant zzz herstel glazen academie 19-10
16040504 Sipckes, Dije bode tijding verovering schans IJsendijck 18 L
16040518 Epes, Jan timmerman arbeid en materialen universiteit 52-1-12
16040518 Scheltes, Cornelis leidekker Franeker arbeidsloon en materialen 104-23/4
16040612 Radaeus, Aegidius zzz drukken eniger exemplaren 210-17
16040807 Jongestal zzz vertering introductie Lycklama Franeker 148-14
16040822 Arnoldi, Hylck weduwe Pieter Soudtlandt zzz papier, pennen, inkt 302 [of 102?; bedrag niet bij Avis]
16040822 Jacobs, Arien glazenier glas aan Ulenburch vereert 9 D
16040822 Donia, Kempo & Elardus Reynalda zzz opsicht hogeschool 150 L
16040924 Scheltes, Cornelis leidekker onderhoud dak universiteit 7 D
16050100Backmuyden, Joh.zzztheses en carmen [= gedicht]6 L
16050118Drusiuszzzvergoeding voorgeschoten bedrag9 L
16050304Alutarius, Conraduszzzboekje aan Staten vereerd75 L
16050411Radaeus, Aegidiuszzzdrukken theses314-16
16050701Adius, dr. Lambertuszzzreis Heidelberg400 L
16050806Dirks, ?Dordrechtcocodrilla [= krokodil]30 L
16050806idem?zzzleveren100 L
16050806Raede, Gillis van denzzzzzz104-12
16051220Andries, Arentlakenkoperlaken peerdebereyder11 L
16051220Radaeus, Aegidiuszzzzzz562 L
16060526Saeckmazzzonkostenvergoeding deputat. synod.98-11
16060526Lamberts, Wybeslotemaker Franekerloon academie22-6
16060200Epesz., Jantimmerman, stads- Franekerarbeid en materialen universiteit52 L 1 st 12 p
16060729Pappenbergius, JohannesPalatinusviaticum [= reistoelage]4 L
16060819Suyrts, Dirckleidekker Franekerreparatie academie7 D
16061005Boner, EcoRaad van Statezzz60 L
16061108Buys, Pauluszzztot verering25 L
16061114Drusius, dr. Johanneszzzdruk Utlegginge Hist. sacr. Sulpicii mits 3 jaar 100 L korting op salaris300 L
16070115Lamberts, Wybesmid Franekerloon academie15-16
16070610Feytzma, J. & Hillama, dr. G.zzzintroductie Tzummers Fabri extraord.jur. prof.21-0-0
16070616Eyben, dr. Martinusadvocaat Hofgericht Oostfrl.salaris Standesdienst24-0-0
16070616Lubbertus & Bogermanzzzzzz212 L
16070630Lader, Andryesboekbindercaert zeeslag Gibraltar voor kamer Oostergo3 L
16070714Buwema, Doecke Hanckesstudent te Montpellierzzz200 L
16070907Pieterszoon, Jansmid Franekerijzerwerk academie22-7-0
16080129Lamberts, Wybeslotmaker Franekerslotwerck universiteit7-13
16080303Fricharda [Frocharda?], Gulielmusstudentreiskosten12 L
16080311Jellema, Hylckboekverkoopsterboeken Collegie geleverd120 L
16080322Eyben, dr. Martinusadvoc. graaf Enno, Aurichom proces heerdtlandts aan een juristenfaculteit te zenden25 RD
16080407Portum, Jacobus adtheol. cand.diensten verleden jaar aan universiteit400 L
16080409Drusiuszzzverering voor Notulen op Sulpicius minus 200 reeds tevoren ontvangen300 L
16080909Bogerman, Johannespredikant Leeuwardendedicatie en levering enige exx. vertaalde Jesuitencatechismus100 D
16080909Schoningh, magister Stephanus Ubelirector Dokkumidem Nili ende Agapeti100 L
16081102Lammerts, Wybeslotemaker Franekeracademie13 L
16081123Hillama & Sakemazzz127 resp. 36 dagen Den Haag doorgehaald en nihil952 L resp. 300 - 10 st.
16081130Epes, Jantimmerman Franekerdiverse repar. oeconomie en universiteit414-6
16081219Ens, Gysbert Franszoonzzz1 jaar onderhoud Rudolphus Hermanni Luinga45-10
16090112Syurdts, Dirckleidekker academiereapratie i.h.b. boven bibliotheek187 D
16090201Radaeus, Aegidiuszzztheses 137 bl. à 30 st.205-10
16090320Arnoldi, Hylck [= weduwe Soudtlandt]zzz16 grote boeken[geen bedrag vermeld]
16090324Furmerius, Bernardushistorieschrijververering50 L
16090411Radaeus, Aegidiuszzzzzz225 CG
16090421Marcii, Jacobuszzzgekl. kaarten of gedrukte figuren20 L
16090620Lieuwes, Gerritmetselaar Franekerwerk & materiaal academiegebouwen231-17-8
16090713Lyclama, Marcuszzzdedicatie Membranae150 L
16090721Heixan, Ottozzzcopiëren 3 kaarten9 D
16090809Syuerts, Dirckzzzleidak academie473 L
16090810Taeckes, Idskehoutkoperdalijen [= planken], ribben e.a. academiekerk197-7-8
16090810Epes, Jantimmerman Franekeracademiekerk283-18
16090821Barthes, Annegewezen alumnusom ambacht te leren volgens advies curatoren30
16090824Claesz., Dirckkoopman Leeuwardenton rode boter voor griffier Aerssens81-11
16090826 Claesz, Jan Franeker teer dak academiekerk 47 L
16090929 Radaeus, Aegidius zzz theses 177 L
16091027 Frouck Gellii Snecani zzz zzz 25 L
16091128 Jans, Jan verwer schilderen kozijnen universiteit 160-5
16091204 Veno, dr. Henricus de rector census half jaar ingaand 1-12 100 L
16091214 Elske Jacob boekbinders weduwe zzz 26 exx. Articulen Trèves & 21 exx. dankpenning predik. Henricus Caesarius 26-4
16100221 Gedeput. synode Franeker zzz 100 L
16100223 Christiaens, Jacob boekverkoper Franeker 15 Herbar. Dodonaei à 131/2 202-10
16100227 Cools, Nelle nouvellierse 1 jaar 24 L
16100317 Broucke, Johan van den zzz 15 exx. Instructie v.d. zeevaart voor Collegie 28 L
16100402 weduwe Henricus Schotanus zzz zzz 600 L
16100406 Frouck Gellii Snecani zzz in respect haar vaders 50 D
16100609 Cangiter, Theophilus zzz dedicatie 9 L
16100726 Strombergius, Hendricus predikant gededuceerde[!] boekjes 6 L
16100726 Wybes, Oedts zzz hout voor reparatie academie 63-15
16100810 Jans, Pieter smid spijkers etc. economie en academie 30-11
16101004 Lieuwes, Gerrit metselaar repar. univ. en economie 80-9
16101016 Gemmenich secr. Franeker legatie naar Zwolle aan burgem. om Paulus Busius tot opvolger Marcus Lycklama 136-5
16101018 Pieters, Jan & Gerrits, Gabriël & Jans, Age dienaars van Haringsma, Hillama en Sakema zzz 3-14
16101018 Buitenpost, Jacob Christiaansz. boekverkoper exx. Em. van Meteren Beschr. Ned. Oorl. 120 L
16101030 Metius, Adrianus zzz dedicatie Arithmetica geometrica 50 L
16101208 Mulerius, Dr. [Nic.] zzz voor verering almanakken 25 L
16110119 Gemmenich, Paulus secr. Franeker bezending naar Zwolle aan Paulus Busius 161-1-8
16110213 Jans, Willem pictor [= schilder] tot verering 12
16110314 Sioerdts, Joucke boekverkoper 17 exx. Nassauschen Laurencrants 123-5
16110225 Metius, Adrianus zzz tot koop geometr. instrumenten 150 L
16110305 Metius, Adrianus zzz census half jaar 1 dec. ingegaan 100 L
16110608 Doyma, Rembertus & Balck, Ulricus zzz zzz 6 L
16110613 Lieuwes, Gerrit metselaar Franeker reparatie academiepijp 100-5-4
16110628 Busius, dr. Paulus prof. iur. opbreken van[uit] Zwolle 100 L
16110628 Lenerts, Jan koopmansbode Emden 12 exx. Oosterhussische accoorden 5 L
16110704 Busius, Paulus zzz census 100 L
16110716 Syurdts, Joucke boekverkoper 16 Duitse beslagen bijbels 168 L
16110815 Raede, Abraham van den zzz zekere gedrukte exemplaren 300 L
16110830 Jans, Pyeter zzz ijzerwerk tot reparatie universiteit 51-11
16111021 Antonides, dr. zzz zzz 18 L
16111107 Rade, Abraham v.d. zzz geleverde exemplaren 12 L
16111107 Pieters, Joucke boekverkoper 17 grote kaarten 119 L
16111107 predikanten Leeuwarden exx. Nader waarschuwinge 48-10
16111118 Radaeus, Aegidius zzz theses 54 D
16111122 Mulerius, dr. Nicolaus zzz dedicatie en geleverde boeken [doorgehaald] 150 L
16111209 Mulerius, dr. Nicolaus zzz dedictaie zeker boekje 200 D
16111209 Lauder, Andries boekbinder tot verering voor geleverde almanakken mits na deze geen meer almanakken te presenteren 15 L
16120131 Westerman, Adam predikant enige geleverde boeken: Christel. zeevaart 25 L
16120212 Strombergius, Henricus musicus & poëta reis 6 L
16120316 Vomelius, Sibrandus zzz dedicatie boekje 12 L
16120325 Laurens, Hendrik boekverkoper Amsterdam 50 exx. aan Donia De declar. Sibr. Lubb. 15 L
16120423 Syurdts, Joucke boekbinder geleverde Historie Flavii Josephi e.a. boeken 115 L
16120423 Pieters, Gielles boekbinder Rotterdam 11 ingeb. Opera Sleidani 68 L 15 s
16120429 Drusius, dr. Joh. zzz drukkosten Hebr. bijbel te korten op salaris volgende jaren 100 D
16120506 Pieters, Jan wagenmaker stallingskosten landschapswagen [geen bedrag vermeld]
16120510Pieters, Syuerdt zzzreparatie uurwerk academie40 L
16120609 Geerts, Mr. Pieter boekbinder inbinden Staatsresol. 1590-1612 in 16 bdn. 24 L
16120703 Alberts, Dirck boekbinder 15 Chroniken [geen bedrag vermeld]
16120819 Hanszoon, Willem pictor [= schilder] zzz 17-15
16121130 Busius, Paulus zzz dedicatie 4 Comm. in Justiniani Pand. Iur. Crim. 50 L
16121130 Radaeus, Abraham zzz 300 exx. Trias altera Annal. Frisicorum [Bern. Furm.] 255 L
16130211 Castellanus, Wibrandus zzz kosten promotie 20
16130511 Munster, Johan. van zzz dedicatie Adelich discours [doorgehaald] 100 L
16140110 Mulerius, dr. Nicolaus mathematicus geleverde almanakken 25 L
16140127 Alberts, Dirck boekverkoper 20 gebonden 2de deel Lessen Petri Messiae [Rotterdam 1613] 30 L
16140407 Balck, Ulricus zzz Collerium Catechismeticum 13-10
16140516 Beyma, Jacob klerk Collegie zzz 6 L
16140720 Alberts, Dirck boekbinder 16 x Titus Livius 112 L
16150203 Dorp, Jan Claeszoon van boekdrukker Leiden 15 x Tijdtresoor v.d. staat der kerken ... tot 1615 130 L
16150215 Alberts, Dirk boekbinder 50 bijbels en Hist. v. Meteren 210 L
16150308 Radaeus, Aegidius zzz theses 46 D
16150403 Symons weduwe, Adriana zzz dedicatie & geleverde boeken 90 L
16150520 Rade, Abraham v.d. boekdrukker Ordonn, artic., placc., lijsten imposten 135 L
16150621Lamberts, Wybesmid (cleyn smidt) Franeker slodtwerck academie10 L
16150624 Busius, Paulus zzz dedicatie disp. iur. prud. 50 L
16150904 Alberts, Dirk zzz 20 Historische beschr. Amsterdam 14 L
16160204 Harpartsgochter, Loochgien, weduwe H. Antonides zzz half jaar pensie 350 L
16160213Alberts, Dirckboekverkoper14 Philippi Cluveri Germania antiqua168 L
16160214Alberts, Dirckboekverkoper14 Nassausche oorlogem168 L
16160417Alberts, Dirckboekbinderboeken, binden, papier, inkt, pennen473-9
16160604Sopingius, weduwe Godefriduszzzdedicatie Apologetica Sopingii responsio150 L
16160712Mierevelt, Michiel vanschilder Delftgeleverde conterfeytselen [kniestuk Willem Lodewijk]30 L
16160712Adams, Boëtius [= Bote van Bolswert]plaatsnijder Amsterdamgeleverde conterfeytselen [gravure naar kniestuk][bij Mierevelt]
16160717Schotanus, Petrusmed. doctorter zake verering van enige boeken18 L
16160808Doyma, Mariazzzgedrukte exemplaren164 L
16160906Rade, Abraham van denzzz20 Nederlandtsche beroerten47 L
16161030Elsevier, Louiszzz16 nieuwe Friesche historien [= Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum historia, Lugd. Bat. 1616]192 L
16161203Faber, Timaeuszzzdedicatie50 D
16161206Bertius, P[etrus]zzzpresentatie 6 Beschrijvinge v. Duytslandt75
16161215Feyckes, TyaerdtzzzMarcus Anthonius de Dominis [Declaration?]12
16170120Alberts, Dirckboekbinder16 Martelaren & 10 Beschr. v. Duitsl.194 L
16170127Lamberts, Wybeslotmaker Franekersleutels, slotten ende andere iserwerck academie17 L - 13
16170404Alberts, Dirckboekverkopergrote aerdcloot & sphaera geoffereert door Willem Jans tot Amsterdam156 L
16170510Voort, Mathijs vanzzzschrijven 3 boeken Rekeninge reductie Groningen158-8
16170513Schopping, Berendbode Deventergeleverde conterfeytzels der steden18 L
16170521Winsemius, Pieriuszzzuitgeven laatste 3 boeken door Furmerius nagelaten30 L
16170521Siccama, Sibrandussecr. Bolswarddedicatie Leges Frisionum200 L
16170704Acroniusprof. Franekerzzz40 D
16170704Elzevier, Louiszzz16 psalmboeken Aldegonde48 CG
16170815Winsemius, Pieriuszzzboeken ten dienste landschap gekocht65-14-8
16171129Beyma, Jacobzzzvertering curatoren46-9-8
16171222Aylva & Idsaerda & Donia & Hillemazzz4 dagen Franeker resp. vertering en schipvrachten60-17-8
16180106Lamring, Jan & Starter, Jan Janssenzzz16 kaarten Friesland200 L
16180107Alberts, Dirckboekbinder16 De republica ecclesiastica192 L
16180206Lamrinck, Jandrukker landschaptheses & 1000 Spaensche raet77-0-0
16180219Winsemius, Pieriuszzzinventariseren lands papieren 12 L
16180219Alberts, Dirckboekbinder16 Toneel Keyseren, Koningen etc.160 L
16180313Arcerius, Petruszzzoblatie [= aanbieding] enige boekjes15-0-0
16180328Lamring, Janboekdrukkerdrukken 1000 Discours Francisci Campanellae [van het Nederlant te brengen onder de macht des conincx van Spagnien]150 L
16180328Farcharson, Johanzzzdedicatie36 L
16180401Groenevelt, Winolduszzzoblatie [= aanbieding] d'landmeters taefelen9-0-0
16180422Schingen, dr. Hero à zzzvoor verering boekje15-0-0
16180422Starter, Janzzzdedicatie & levering[geen bedrag vermeld]
16270000Fonteyne, Claudeboekdrukkerleveren 16 Psalmpostillen Sculteti yder a 5½ gl. [= Abraham Scultetus, Psalm-Postill d.i. Wtleggingh over verscheyden Psalmen ... uyt de hoogduytsche spraecke overgeset [door Gellius Faber de Bouma, d.i. Jelle Smit, 1579-1658], Zutphen, [Andries Jansz. van Aelst], 1627]88 £
16331016Wijngaerden, Albertusklerk van Saeckmaschrieffloon volgens specificatie58-12-00

>> begin