>> HOMEpage

Stadssecretarissen van Friesland ca. 1500 - ca. 1950

De naamlijst van H. Sannes, handschrift Fryske Akademy, uitgegeven door M.H.H. Engels * april 2004 *

1
Leeuwarden
2
Bolsward
3
Franeker
4
Sneek
5
Dokkum
6
Harlingen
7
Stavoren
8
Sloten
9
Workum
10
IJlst
11
Hindelopen

Leeuwarden

1 Leeuwarden

* 1464, juli -- Sicko Wybrensz., sted skriver. Okt. 1463 reeds (Sipma II no. 61) (Arch. St. Antoon/ Sipma Oorkonden I no. 172)
* 1496 -- mr. Otte, stadts secr. (Schot. 430)
* 1499 -- mr. Paulus, scrijver en notaris (Singels no. 40)
* 1503 -- Hemma Oddazn., nots. en secr. (Singels 123) Eekhof I 127. Zijn vrouw Houck. Hij was secr. tot ca. 1514. In 1521 nog secr. te Lw. (Fr. Volksalm. 1855 bl. 65)
* 1516, juni -- Wilcke Folckertsz. (Sipma II 206); mei 1529 nog (Koopmans, Notariaat in Frl.) 1530 ook (Sipma II 349); 1532 idem no. 354. Hij overleed 25 sept. 1537 (Recesbk.)
* 1538, april -- Johan Rommerts, ook notaris (Koopmans); in 1540 nog.
* 1542/43 -- mr. Jan Mairtensz. (Rentmr. Rek. fol. 56)
* 1545, jan. -- Matthias Rommarts; 1563 nog; tot 1565 (Telting, Fr. stadsrechten bl. 234)
* 1565 -- Doutie Wingia (Koopmans); 1567 nog (Vrije Fries 16 bl. 417)
* 1568 -- Matthias Rommarts opnieuw; 1577 nog (Chbk. III 1168)
* 1577 -- Laurents de Veen; zie Stamb. v.d. Fr. adel. Ook Laurens de Veno. Was 1566/67 secr. van Lw.dl. In okt. 1584 nog; 26 juli 1587 ook nog.
* 1589, 19 aug. -- Dr. Otto Swalue; april 1592 nog (Reitsma, Oostergo bl. 14). Schrijver van het ms. Register van Geestel. opkomsten van Oostergo. Zijn vrouw was Anna Canter.
* 1594 -- Dr. Gellius Hillema; werd 1597 raadsheer. (Zie Fr. Volksalm. 1838 bl. 77.)
* 1599, 8 juli reeds (getuige bij een test.) -- Dr. Pieter Jansz. Runia; Petrus Johannis; werd in mei 1602 gekozen tot raadsheer in den Hove. (Resol. Staten).
* 1603, 3 dec.; juni 1602 reeds (Ged. St. G. 27n) -- Dr. Henricus Gualteri (Vr. Fr. 37 bl. 39); was sept. 1611 nog secr. (Res. Ged. St.). Den 19 juni 1616 was Elisabeth Gossedr. zijn weduwe. (Id.dl. R 1 fol. 174). In jan. 1616 leefde hij nog; ook secr.
* 1616, 13 nov. reeds (get. bij een testam. EEE 1 fol. 116) -- Joachimus Lamberti; volgde als secr. van Lw. het lijk van Willem Lod. in 1620. In 1630 nog secr. In dec. 1639 was Geerte de Wilde zijn wed. (Achtk. V5 fol. 74).
* 1636, juli -- Theodorus Saeckma (Staten Res.). Hij werd in april 1638 beëdigd als raad in den Hove en overleed 28 jan. 1666.
* 1640, febr. -- Godefridus Jorritsma (Ged. St. 36/3) Waarsch. waarnemend (Id.dl. R 2 fol. 245); 1644 nog.
* 1643, nov. -- Eduardus Henrici (Class. acta Lw.); in 1646 nog; 27 dec. 1642 reeds (get. bij een testam. EEE 1; 6 april 1638 reeds (EEE 1) 27 dec.; 1 mei 1637 al? (Bildt N 4). Was ook secr. van 't Krijgsgerecht (1634-1651); toen secr. van Oostdong.dl.? In juli 1663 was Riemcke Holles zijn wed. (testam. EEE 3 fol. 162)
* 1648, mei -- Dr. Menso Gabbema (Id.dl. R 3 fol. 2); febr. 1648 ook reeds; 21 maart 1650 nog (Staten Res.); hij is overleden vóór 13 febr. 1655; dan leeft zijn wed. Hij overleed 1652.
* 1654, 20 dec. reeds -- Dr. Jacobus Adius, secr. en pensionaris der stad; 1669 nog. Leeft nog 1677 als old-secr.
* 1671, 15 apr. -- François Jorritsma (Vr. Fr. 37 bl. 53); 1673 nog. Werd 22 febr. 1678 secretaris der Staten v. Frl. en in 1682 raad in den Hove.
* 1 682 -- Johannes Doting. Waarsch. reeds sedert 1678. Hij was 30 maart 1688 nog secr.; 1693 ook nog.
* 1689, 19 aug. was -- Dr. Meinardus Doting reeds secr. van Lw.; 12 aug. 1707; id. 29 sept. 1711; juli 1720 id.; 1721 nog. In 1724 old-secr. Geb. 1674; overleden 1732. Geh. met Sara Acronius.
* 1728, okt. -- Nicolaus Arnoldi; 1731 nog. [Toevoeging in potlood:] 1722-1732.
* 1733, mei -- Dr. Everhardus Bourboom; hij was secr. tot 1777 en overleed 1 sept. 1780, oud 85 jr.
* 1777 -- Mr. Jacob Frederik van Sloterdijck, tot de omwenteling in febr. 1795.
* 1795, febr. -- E. ter Maat, secr. der Municipaliteit.
* 1795, maart -- Renardus Hessel van Altena, provis. secr. Hij overleed 26 november 1795 hier, bijna 40 jr.; zijn wed. Maria Spannenburg.
* 1796, jan. -- E. ter Maat, 1e clercq; waarn. secr.; maart 1797 nog; maart 1798 id.
* 1798, sept. -- Jan Valk; nov. 1802 nog.
* 1802, 13 dec. -- Mr. Dominicus Aggaeus Hamerster; hij was het nov. 1811 nog. Geb. 1765 Lw. Was eerder Lands-Adv. en Fiscaal-Gen. v. Frl. 1791/96.
* 1812, van 1 jan. tot 1 okt. 1816 vormde Leeuwarden ook een gemeente; toen was -- Johannes ter Horst Gz. secretaris. Hij bleef het ook na de restauratie, van 1 okt. 1816 tot 1824, en overleed 3 nov. 1826 als oud-secr.
* 1824 tot 1831 -- Mr. Leonardus Ypey. Werd eind 1831 griffier der Staten v. Frl.; overl. 11-10-1836.
* 1832 tot 1 sept. 1864 -- Meinardus Siderius de Wal; geb. 1793 te Lw.; 1817 predikant te Wyckel, van maart tot mei; toen koopman te Lw.; overl. 1875.
* 1864, 15 nov. tot 1870 -- Mr. S. de Swart; was hier advocaat.
* 1870 tot 1904 -- Mr. Petrus Adrianus Bergsma; was eerder secr., 1805 burgemr. van Ooststellingw.; geb. te Idaard 13 april 1830; overl. Lw. 20 febr. 1915. Zijn wed. Doetje Offerhaus, overl. 7 april 1918.
* 1904, 1 april tot 1926 -- Mr. Michiel Goslings; hij overl. 23 febr. 1926.
* 1926 tot 1946 -- Mr. Evert Schotman
* 1946, aug. -- T. Bakker

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Bolsward

2 Bolsward

* 1503, 3 okt. -- Gerrijt Douwesz., notaris en secr. (Chbk. II 230; Koopmans, Notariaat). Circa 1490 reeds (Sipma II no. 181).
* 1520, juni -- Aesge Pietersz. (Sipma, Oork. II no. 78)
* 1548, 27 dec. -- Wilhelmus Syrx (Bolsw. N.); 18 dec. 1551 nog (Testam. EEE 1 fol. 560) Wilhelmus Tyercx Buwalda secr. Bolsw.
* 1552, 6 juli is gekozen -- (H)obbe Douwesz.; was hier reeds procureur postulant (Bolsw. E 1 fol. 151). Zijn aanstelling met instructie is bewaard. Was in 1558 nog secr.; 16 febr. 1563 nog (Bolsw. I 1 bl. 597).
* 1578 -- Tjaerd Claesz. Siccama, z. v. Claes Claesen. Hij bleef secr. in 1580; 21 febr. 1598 nog; toen was zijn vrouw Auck Gerloffsdr. (Sent. bk.); 5 dec. 1604 nog secr.? (Hof W.W. 5). Was ook notaris.
* 1603, maart -- Dr. Sijbrant Tjaerdsz. Siccama secr. (Bolsw. Q 1 bl. 1), zoon en opvolger van de vorige; geb. 1571 (Bolsw. C.C. 1 fol. 207). Zijn 1e vrouw Uiltje Reins overl. 1604; 2 zoons (Nav. 73, bl. 127 noot). Zijn 2e vrouw Taeck Lolledr. (1613). Vermaard rechtsgeleerde; 1598 advocaat; was ook secr. van Hasselt; 1602 id. van Bolsw. Uitgever van de Lex Frisionum (1617). Hij overl. in 1622. Zijn zoon Rein conrector te Bolsw. (geh. met Sijtke Abraham), 1637 pred. te Wolsum; Tjeerd (geh. met Antie Fockes) van 1632 tot 1650 geneesheer te Bolsw.
* 1622 -- Reymer Harings. Hij was febr. 1650 nog secr. en overl. 2 dec. 1652 (grafsteen).
* 1653 -- Gijsbertus Syersma, geb. 1608; zijn dochter Lamke huwde 1656 met de bekende boekdrukker Samuel Haringhouk (Zie Vr. Fr. XIX p. 3 vv. en het art. van R.S. Roorda in de Earebondel voor Dr. Wumkes). 1e vrouw: Jeltie Fockes Mollema. Siersma hertrouwde dec. 1674 met Gesina Broersma wed. wl. de luit. Bruce van Groningen; hij was 30 april 1681 nog secr.
* 1681, juni -- Isbrandus van Alema; aug. 1696 nog.
* 1697, juni -- Gerhardus Balck; 20 nov. 1698 geh. met Elisabeth Hania van Franeker. Hij was een zoon van burgemeester Claes B. en een broer van Nicolaa B., kandidaat te Bolsward. Hij was jan. 1705 nog secr.; zijn weduwe Elisabeth hertrouwde in 1708 met Lambertus de Gavere.
* 1705, dec. -- Sierk Wijbes Lamringh; getr. te Roordahuizum in nov. 1706 met Sijpkjen Nicolai van Lw. Hij was in dec. 1716 nog secr.
* Van 1716 tot apr. 1726 zijn de acten in de Hyp. boeken (CC 22/23) steeds get. door G. Monsma gesw. clercq.
* 1726, 8 juni -- Ruardus Gregorius Lamring (Bolsw. CC 22 fol. 18); hij was het maart 1731 nog.
* 1731, juni -- Gerben Jans Monsma, was hier reeds vele jaren gezworen clercq (1761 reeds). Hij overl. in jan. 1752; zijn wed. was Trijntje Folkerts.
* 1752, febr. -- Dr. Petrus de Kock; hier getr. 7 sept. 1755 met Catharina Horreus. Hij overl. in 1782 en liet een wed. na.
* 1782, aug. -- Mr. Sijbo Braaksma; geb. 23 febr. 1751; zijn vrouw was Hijlkjen Steensma. Hij bleef secr. tot de omwenteling in 1795.
* 1795, 25 nov. -- Mr. Tammerus Canter Visscher; getr. maart 1797 met Siennetje Hesseling. Geb. 9 jan. 1763 te Negapatnam (India). Advocaat. "Uit kragt van een algemeen besluit van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bat. Rep. dd. 26 juni 1798, is door den Agent van Justitie in zijn post hersteld den burger T. Canter Visscher als secr. van de Municip. van Bolsward." (Lw. Crt. 11 juli 1798). Hij bleef nu secr. in 1802, was het 1811 nog.
* 1814, dec. -- Hermannus Braunius Oeberius, tevens gemeente-ontvanger. Hij overl. 2 okt. 1838, oud 61 jr. Hij was voorheen (1802) wijnhandelaar te Bolsward.
* 1838 tot 1855 -- Sjoerd Braunius Oeberius; geh. met A.M. Meijer, d. v. notaris Nicolaas Meijer. Hij overl. 11 jan. 1855, oud bijna 48 jr.
* 1855, maart tot 1873 -- S. Westerbaan Fennema.
* 1873 tot 1875 -- Jan Hendrik Snijder; werd 5 dec. 1875 notaris te L. Vrouwenpar.
* 1876 tot 1914 -- K.H. Laagland.
* 1914 tot 1919 -- D. Beijer.
* 1919 -- H. Haitsma
* 1946 -- D. Sandstra

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Franeker

3 Franeker

* 1520, ca. -- Matheeus Seerpsz. (1e Bildtrek.)
* 1521, 22 maart -- Marten Douwes (Priv.bk.)
* 1530, febr. reeds -- Dirck Gerrits van Delft (Priv.bk. Fran.); maart 1547 nog (Priv.bk. Fran.). Hij overleed vóór 17 mei 1550, toen te zijnen sterfhuize inventaris werd gemaakt (Telting no. 66); zijn weduwe was Appollonia Liuwedr. Hij tekent T(heodorus) Delphus.
* 1550, aug. -- mr. Gaatthije Pietersz. (Telting no. 71, 72 en 75); in 1555 nog secr. (Tetling no. 85). Hij was mei 1548 nog secr. van Hennaarderadeel.
* 1558 -- mr. Sibrandus Richaeus (Bildt B 1). Hij werd in 1578 procureur-generaal van den Hove; was 30 sept. 1572 nog secr., 1575 niet meer (Archief Schwartzenb. port. 32 Hemmema no. 2).
* 1574, 7 febr. -- Willem Seerpsz. (Stads priv.bk. bl. 175); in maart 1578 nog (Telting no. 157). Hij moest in 1580 vluchten (Conscr. Exul.)
* 1580, aug. -- Dominicus Richaeus (Telting no. 168). In 1580/81 ook secr. van Fran.dl. (Fran.dl. W 1); 19 juni 1582 nog secr. van Fran. (Chbk. II 317); 19 aug. 1583 nog (Nav. 1914 bl. 56).
* 1584, juni -- Paulus Willems Ghemmenich (Telting no. 199); maart reeds (Kloosterstukken); zn. van Willem G. en Anna Pauli Lock. Hij was in 1583 nog clercq bij de rentmeester der domeinen Boudewijn van Loo. Zijn vrouw Eets Lents (1616). Hij overleed 25 jan. 1626, oud 66 jr. (grafzerk); zij 1643. Hij was ook Not. Publ. (1593 bijv.)
* 1626 -- Wilhelmus Ghemmenich; getr. 1632 met Maria Sagemans van Bolsward. Hij deed in juni 1637 afstand en werd Pensionaris der stad en Landschapsadvocaat.
* 1637, 24 juni werd aangesteld -- Mr. Jacob van Ghemmenich, broer van Wilhelmus. Zijn vrouw Catharina van Kingma. Hij overleed 3 oktober 1662, oud 54 jr.
* 1663, mei -- Dr. Gerardus Kaldenbach; was 1678 nog secr.; in mei 1680 was Ida Verhel zijn wed.
* 1679, sept. -- Simon Pijters de Wein; zijn vrouw Trijntie Bouwens. Was in 1688 nog secr.; 1693 old-secr., 1709 nog (Lidm.). Was 30 aug. 1689 nog secr. (Fran. RR 21 fol. 116)
* 1691, febr. -- Petrus Zijdwint; hij vertrok in 1691.
* 1691, nov. -- Julius (van) Jeltinga; 27 aug. 1693 werd hier att. gelicht om elders te trouwen voor hem en Elisabeth de Horn, wed. wl. de secr. Aggeus Brunia van Fran.dl. Hij was in 1702 nog secr.; febr. 1708 nog (Fran. CC 23 fol. 270). In 1710 old-secr.
* 1708, okt. -- Bernhardus Nordingh; geh. dec. 1709 met Josina Laquart van Harlingen. Hij overleed 1 april 1712; Josina later.
* 1712 -- Sicco Widenbrugh, waarnemend.
* 1712, sept. -- Jacobus Scheltema. Hij bedankte in 1753 als secr. en verzocht dat het ambt aan zijn neef mocht worden opgedragen. Hij overleed 14 okt. 1761, oud 76 jr. (grafzerk).
* 1754, april -- mr. Cornelis Scheltema; zijn vrouw Hiltje Altena (geh. 1749), d. v. Ds. Nicolaas A. te Langweer x Lutske Ennema. Hun zoon Jacobus, hier geb. 14 maart 1768, de bekende historicus. Zoon van Paulus S. burgemr. van Fran. en Sjoukje Beduin. Hij deed in okt. 1790 afstand en overleed 16 aug. 1801, oud 75 jr.; Hiltje overleefde hem.
* 1790, nov. -- Johann Frederik Maurits Herbell, tot febr. 1795. Later nog secr. van Sneek.
* 1795, maart -- Mr. Cornelis Scheltema opnieuw; tot zomer 1799; overl. 1801.
* 1799, 22 juni -- Mr. Isaäc Telting, geb. 5 april 1776 te Steenwijk; zoon v. mr. Albertus T. en Tettie Scheltema alhier. (Albertus, advocaat en lid van de raad, overleed 23 juli 1802; Tettie 16 mei 1825, oud 84½ jr.). Isaac trouwde (1) 9 nov. 1802 te Midlum met Maria Allardi; (2) 6 okt. 1811 met Clasina Martine de Crane (overl. 25 nov. 1812, oud 29 jr.); (3) met N.R. Wentholt, die hem overleefde. Hij bleef secr. door alle wisselingen van de Franse tijd heen, tot 1815. Hij overl. 1 nov. 1846 als notaris, wethouder en ontvanger der Vijfdeelen Zeedijken.
* 1815 -- Petrus Johannes Romar, hier geb. 1783, z. v. Jan R. chirurgijn en Sipkje Ulbes Waardenburg (Jan overl. vóór 1800; Sipkje overl. 15 jan. 1828, oud 72 jr.) Petrus trouwde met Hillegonda Catharina Schippers en bleef secr. tot zijn dood op 13 sept. 1832. was tevens schoolopziener van 1821 tot zijn dood.
* 1832 -- Mr. Albartus Telting, geb. ca. 1804, zoon v. Isaac T.; advocaat te Lw. Getr. 1 mei 1829 met Anna Cornelia Henriette Huguenin. Hij bleef secr. tot 1843, toen hij benoemd werd tot kantonrechter te Harlingen; overl. 1863. Hij bewerkte het Register op het Archief der stad Franeker.
* 1843 -- Mr. Pieter Fontein; hij overl. 30 maart 1845, oud 28 jr.
* 1845, juli -- Frans Hendrik Burghgraef; was hier conrector aan de Latijnse school. Hij bleef secr. tot zijn dood op 12 nov. 1876.
* 1876 tot 1885 -- S. Lonneman
* 1885 tot 1890 -- J.A. Zaalberg
* 1890 tot 1 jan. 1922 -- H. Velding; hij overl. in maart 1927.
* 1922 tot 1923 -- G. Wisman
* 1923 tot 1924 -- M.F. Oostwoud
* 1924 tot 1943 -- G.J. Bosma
* 1943, apr. tot apr. 1946 -- Sj. Hogendijk
* 1945, apr. tot apr. 1946 -- A. Hes, waarn. secr.
* 1946, juni -- H. van Loon

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Sneek

4 Sneek

* 1493, april reeds -- Jourick Feyckazn. swerren secretarius (Sipma II bl. 58); hier 1494 reeds notaris (Sneek D 1 p. 41). Hij komt als secr. voor tot 1515 (Sneek D 2 p. 68, 86, 97 etc.).
* 1515, aug. aangesteld -- Hero Abbazn.; kwam van Lw. In 1527 was hij weer advocaat te Lw. (Hof W.W. 1; id. A. fol. 18).
* 1527, maart -- Peter Jansz. (Arch. Aartsbisd. Utr. 61 bl. 543). Ook reeds maart 1526 (Kloosterstukken). Heet ook Pieter Jansz. Zoet. Was nov. 1533 nog secr. (Quaclap 1).
* 1533 -- Kempe Jellesz.; was later secr. van Wymbr. (1543); tevens not. publ.
* 1539, 18 april/juni was -- mr. Aggo secr. van Sneek (Chbk. II 728)
* 1540, 30 sept. -- Lyeuwe Pietersz. of Leo Petri, factus est secr. Ook genoemd okt. 1552 (Quaclap 4), 9 jan. 1563 nog, 30 jan. 1566 nog (Quaclap); hij was het 26 jan. 1570 nog (Fran.dl. C 1); ook 4 febr. 1579 (band met oude st. 1544/1712 no. 41).
* 1579, 9 maart -- mr. Douwe (Dominicus) Broersma (Chbk. IV p. 4); april 1580 nog (Burgerboek).
* 1580, 10 juni -- Mr. Anthonius Joannes Tryst, secr. en rentmr.; was 26 febr. 1580 nog burgemr., in 1613 weer. Zijn vrouw Geertyen Barent Gaermansdr. Zie Vr. Fr. 19 bl. 199; Sneek D 9 en 10. Was nog secr. in 1588 en in 1606; maart 1609 nog.
* 1609, 13 april is -- Dr. Theodorus Leontius, J.U.D. mr. Anth. Tryst opgevolgd. Zijn vrouw Bauck [Reynalda]. Hij was april 1614 nog secr. en werd toen spoedig professor te Franeker.
* 1614, mei -- Dr. Gaius Nauta; getr. (1) 4 sept. 1614 alhier met Antje Annes Buma van Bolsward; (2) 31 okt. 1619 met Tietske Gualteri; later nog met (3) Lolck Aijsma. Hij werd in 1636 raad in den Hove v. Frl.
* 1636, 22 febr. -- Dr. Martinus Krijcx; getr. 25 dec. 1642 met Tiescke van Heerema, die overl. vóór 1653. Hij bleef secr. tot zijn overlijden in 1660.
* 1660, 24 nov. -- Dr. Meinardus van Walrichem; zijn vrouw Marijke Cloppenburgh. Hij werd in 1671 tot ontvanger der boelgoeden aangesteld (Reg. Resol.bk.). Hij was mei 1675 nog secr. (Auth.bk.), juli 1676 old-secr.
* 1676, 2 maart -- Arnout van Lelijenbergh; secretaris en ontvanger der boelgoeden; zijn vrouw Elisabeth Helena de Walrichem (mei 1676; Barradeel V 11 p. 272), blijkbaar een dochter van zijn voorganger. Werd later secr. van Dokkum.
* 1676, 5 juli -- Dr. Sicco Wiersma; hier 19 sept. 1679 getr. met Femma van Heixan; toen nog secr.; ook ontv. der boelgoeden.
* 1679, okt. -- Dr. Wilhelmus Sloterdijk; hij kocht het ambt voor f. 5000 van de Magistraat. Zijn vrouw was Catharina Feyckens. In okt. 1683 nog secr. (Sneek I 1), doch hetzelfde jaar ontslagen. Werd advocaat voor den Hove. Dec. 1702 Dr. Wilhelmus Sl. Adv. v/d Hove en oud-secr. v. Sneek, oud int 64e jr. (Civ. processt. port. 69).
* 1683, dec. -- Egbertus Haubois, kocht het ambt. Hij was hier not. publ. (1682). Zijn vrouw Hebeltie Verbeeck (1686) was eerder getr. geweest met Aleph Taedes Longerhouw; zij overl. omstr. 1692; hij overl. in dec. 1699 (Auth.bk.).
* 1700, 13 mei; eerst in 1707 beëdigd -- Dr. Albartus Jacobus Frieswijk; geb. 1690! burgemeesterszoon (Fr. Volksalm. 1885 bl. 206); getr. (1) 24 mei 1711 met Rinske Hollander, overl. 1712, oud 18 jr., (2) 1 nov. 1729 met Anna Elisabeth Coopmans, overl. 1740, oud 37 jr. Hij overl. 30 okt. 1737 aan de pokken, oud 47 jaar.
* 1738, 22 jan. -- Quirijn de Blau, tot 1743. Hij was bij zijn aanstelling 12 jaar! (Zoon van burgemeester Hieronimus de B.) Zie Fr. Volksalm. 1885 bl. 200. In 1743 droeg hij het ambt over aan de volgende (Id. bl. 210). Het ambt is deze vijf jaar door een gezw. clerc waargenomen.
* 1743, 22 maart -- Mr. Jacobus Albertus Frieswijk, zoon van Hendrik Fr., een broer van de voor-vorige. (Nav. 28 bl. 102 vv.) Getr. 1746 met Petronella Albarda van St. Annapar., dochter van zijn ambtgenoot Corn. A. op 't Bildt. Hij bleef secr. tot 29 april 1764, toen hij stierf.
* 1764, 21 mei -- Mr. Eco (de) Wendt; deedm 11 jan. 1780 afstand (Fr. Volksalm. 1884 bl. 70). In 1764 werd de secr. een jaarl tract. van 250 gl. toegelegd (Reg. resol.bk.).
* 1780, jan. -- Mr. Leonardus de Wendt, zoon van Eco, op recommandatie van Z.D.H. de Stadhouder. Getr. 9 sept. 1780 met Aafje Johanna van Sloterdijck te Lw. Hij bedankte bij de omwenteling van febr. 1795.
* 1795, febr. -- Baucke Faber, prov. secr. der Municipaliteit; nov. 1795 nog.
* 1796, maart -- Mr. Albartus Barth. Telting; aug. 1802 nog. Tevens notaris (1802).
* 1802, dec. -- Johan Frederik Maurits Herbell; was 1790-1795 secr. van Franeker geweest, en ontv. der Vijfdelen Zeedijken. 20 okt. 1802 opnieuw benoemd. In 1810 nog secr. Geb. 1755 te Rees (Westphalen).
* 1812 -- Mr. Wicher Meurs; hij bleef het ook na de restauratie, tot 1819. Was eerder secr. van Wymbr.
* 1819 tot 1867 -- Mr. Baucke Haga; verkreeg 1867 op z'n verzoek eervol ontslag.
* 1867 tot 1869 -- Mr. G.J. Pruim; was leraar H.B.S. alhier. Hij overl. 9 okt. 1869, oud 27 jr.
* 1869, 20 dec. tot 1876 -- H. Fennema
* 1876 tot 1878 -- S. Haagsma
* 1879 tot 1880 -- W. van Waning jr.
* 1880 tot 1898 -- J.W. Bennewitz
* 1898 tot 1 nov. 1914 -- Jac. v.d. Laan; was secr. van Weststellingw.
* 1915 tot 1939 -- P. Sikkes; hij werd 12 juli 1939 lid van Ged. Staten.
* 1939, 12 juli tot apr. 1945 -- L. Rasterhoff. Werd bij de bevrijding apr. 1945 waarn. burgemr. en in 1946 burgemr. van Sneek.
* 1946, 16 sept. -- K. Koster

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Dokkum

5 Dokkum

* 1560, 2 5 mei -- Leo Mellesz. (Leo à Millige); Statenarchief afd. 4 (Commissien) no. 6. Reeds 25 mei 1554 (Arch. Schwartzenb. port. 25). In 1532 reeds (registreert een testament; It Heitelân mrt. 1952 bl. 42). Zijn weduwe Lam Harmensdr. leeft nog febr. 1602 (Quaclap 19).
* 1575, 10 maart -- Mecke Takema (Fran. B.B. 1); 1579 nog; vgl. band met oude stukken 1544/1752 no. 48.
* 1581, 2 jan. -- George (Jurgien) Ampckes (arch. Staten; port. 19). 12 okt. 1584 nog; toen was Tiet Douwedr. zijn vrouw (crim. sent.); dec. 1586: eertijs secr. van Dokkum (id.).
* 1585, sept. -- Buwe van Jeltinga (resol.bk. bl. 18). Aangesteld 13 mei 1585 (It Beaken 1954, bl. 157). Werd 14 aug. 1591 benoemd tot griffier van den Hove v. Frl. (Levensloop It Beaken 1954 bl. 157 vv.)
* 1591, 21 aug. werd aangesteld -- Dr. Suffridus Hania. (Resol.bk. bl. 45). Hij was het in maart 1593 nog.
* 1599. 19 juni -- Meinhardt Scheltes (rekenbk.); 28 nov. 1601 nog (resol.bk.); 1 aug. 1603 gewesene secr.
* 1603, april -- Nicolaas Vallinc (resol.bk. en rekenbk.). Zijn vrouw Hester van Loo. Hij is 5 nov. 1617 overl.
* 1617, 4 dec. werd -- mr. Henricus Dionisius gekozen; was hier procureur-postulant. Zijn instructie in het Resol.bk. bl. 147. Hij was 18 april 1631 nog secr. en deed in dat jaar afstand; hij overleed vóór 4 juni 1640 (Resol.bk. 296).
* 1631, 3 okt. werd -- Cornelius Idema aangesteld (Resol.bk. bl. 190). Hij overleed begin 1640.
* 1640, 7 april -- Petrus Veltdriel benoemd (Resol.bk. 293). Hij was 18 okt. 1656 nog secr., doch overleed spoedig daarna. Was 17 sept. 1656 getuige bij een testam. (EEE 2 fol. 348).
* 1656, 5 nov. werd -- Dr. Aemilius Huber aangesteld door de Magistraat (Resol.bk. 518). Hij bleef secr. tot 1660, toen hij afstand deed.
* 1660, 15 juni -- Dr. Aemilius Huber heeft zijn dienst vrijwillig geresigneerd in handen van de Magistraat, met ernstig verzoek dat dezelve op Dr. Idzardus Bloemendal mocht worden getransporteerd. Dit gebeurde (Resol.bk. 559). Hij was 11 dec. 1659 getr. met Frouck Fullenius, dr. van prof. Bernardus F. te Fran. Hij overleed reeds voorjaar 1661. Zijn wed. ging te Franeker wonen 1662 en hertrouwde er 9 dec. 1666 met de beroemde Balthazar Bekker, toen predikant aldaar.
* 1661, 22 april werd de burgemeester -- Dr. Nicolaus Radbodus tot secr. gekozen (Resol.bk. 565); hij zal uit dankbaarheid 3500 car.gl. betalen aan de stad en 1000 car.gl. aan de armen. Hij was in 1678 nog secr. Hij overleed vóór 1680. 28 febr. 1689 was Gretske van Aysma wed. wl. Dr. Nicolaus Radbodus in leven secr. van Dokkum, en Dr. Nicolaus Radbodus tegenwoordige secr. aldaar: blijkbaar een zoon.
* 1680, vóór -- Dr. Nicolaus Radbodus jr. Huw. procl. 16 mei 1685 met Elisabeth Langwardt. Hij was maart 1692 nog secr.
* 1692, 14 april -- Arnold van Lelienberg; toen getr. met Jetskia van Aitzema, wed. van Johannes Kiestra; later nog hertr. Sioukjen Westerhuis, die hem overleefde. Hij was in 1676 secr. van Sneek geweest, en bleef het te Dokkum tot 1703. Woont hier nog 1707 als old-secr.
* 1703, mei -- Dr. Epeus Kiestra; hier getr. 21 okt. 1705 met Adriana Hasius, wed. wl. Lolke Suiderbaan. Hij was mei 1725 nog secr. Hij was ca. 1678 geb. (in 1709 oud 31 jr.).
* 1726, febr. -- Ericus Arnolduszn. van Idsinga. In 1735 nog secr. Zijn vader Arnoldus van I. was secr. van Harlingen.
* 1739, sept. -- Lollius Sevensma, subst.secr.; was hier reeds gezworen clercq. (1731).
* 1741, aug. -- Jan Lolkes Suiderbaan; hij deed in 1760 afstand en overleed reeds in 1761.
* 1761, jan. -- Bote Suiderbaan, tevens ontvanger, zoon(?) van de vorige. Zijn vrouw Clementia Pols. In febr. 1795 afgezet.
* 1795, 12 febr. werd door de afgevaardigden van het Comité Revol. de regering en secr. van de stad D. afgezet en tot secr. aangesteld -- Arnold Matthijs van Poutsma. Deze overleed 30 sept. 1795; zijn wed. Sijke Osinga.
* 1796 -- Dr. Douwe Visscher, secr. der Municipaliteit, tot jan. 1801 (gedimitteert).
* 1801, 10 febr. wordt door het Uitvoerend Bewind aangesteld -- Eelco Fockema; zijn vrouw Gertje Tonnema (1802). In 1811 nog secr. Geb. 3 febr. 1776 te Dokkum. Was eerder ontvanger der heffingen.
* 1814, 8 jan. -- Mr. Adrianus van Slooten; hij verkreeg 4 aug. 1864, na 50-jarige dienst, eervol ontslag en overleed hier 7 dec. 1864, oud 77 jr.
* 1864, 11 okt. -- Mr. Y. Fockema; verkreeg 29 sept. 1873 eervol ontslag.
* 1873 tot 1884 -- Mr. W.R. van der Weide
* 1884 tot 1923 -- G. Bleeker. Hij overleed in december 1942, 86 jr. oud.
* 1923 -- E.J. Kooi

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Harlingen

6 Harlingen

* 1512, 13 jan. -- Sijmon Clausz. secr. van Harl. (Arch. Schwartzenb. lade 14). 1513 nog. Zie ook: Sipma, Oork. II no. 258 en 269.
* 1529, juni -- mr. Jan (de Bornis, 1532), tevens notaris publ. Zie ook Arch. Schwartzenb. lade 14.
* 1541, 7 febr. -- Lambert Syurdtsz. (Fran.dl. EE 1)
* 1551, 6 maart reeds -- mr. Oege Sijbrandtsz. (Quaclap); ook Hugo Sijbrants (hij tekent Bornis): Archief Schwartzenb. port. 26 no. 33. Ook mr. Oege de Bornis (Fran.dl. EE 2 en 3); 28 nov. 1561 nog (Quaclap 6).
* 1566, 10 febr. -- P.(?) Adamse (Harl. P 1); dezelfde als de volgende?
* 1570/71, 31 okt. -- mr. Pyeter (Harl. P 1 fol. 229).
* 1574, 11 jan. -- Cornelis Conincx. (Harl. P 1); in maart 1580 nog secr. Hij leeft 15 ... 1587 nog. Aldaar overl. 1594. Hij is 2 okt. 1589 dijkgraaf te Harl. Op 18 okt. 1597 was Bauck Sytiesdr. zijn wed. (Harl. P 4 fol. 290) en Sjuerdt Conincx zijn zoon. Volgens grafzerken in de Nieuwe kerk overl. resp. maart 1597 en okt. 1625. Zijn dochter was getr. met Pieter Sjuerdts Ens (Harl. P 4 fol. 290).
* 1580, mei -- mr. Hobbe Sjoerds Baerdt; was secr. van Fran.dl. Hij werd in 1585 griffier van den Hove. Pieter van Buyten(?) neemt de secretarie waar.
* 1585 -- Orcke Poppes van Doyem (Vr. Fr. 37 bl. 137); 7 juni en 9 aug. 1586 nog (Harl. P 2 fol. 179). 12 maart 1591 was Doed Hesseldr. Aysma zijn wed. Hij was toen blijkbaar kort tevoren overl. Bij Reitsma, Gellius Snecanus bl. 10, heet hij Oricus Dohemus.
* 1591, 10 mei -- Onijas Geldorpius (Harl. P 3 fol. 201); 15 sept. 1609 nog (Resol.bk. Harl.). Op 24 febr. 1611 was Ds. Gosuynus Geldorpius te Sneek curator over zijn nagelaten kinderen; hij overleed dus blijkbaar in 1610. Zijn vrouw was Jeltien Pieters Jongstal.
* 1610, 22 dec. werd benoemd en 31 dec. beëdigd -- Tyaardt Lous; was secr. van Barradeel. Heet ook Theotardus Laurentii. Hij overleed begin 1626.
* 1626, 24 maart werd benoemd -- Dr. Andreas Heemstra; in 1629 getr. met Wijtske Jacobs Doma van Lw. Hij was 27 juni 1656 nog secr., doch stierf in datzelfde jaar.
* 1656, 15 dec. werd -- Dr. Dominicus Wringer benoemd. Hij moest voor zijn benoeming 1000 zilveren ducatons aan 't Weeshuis betalen en alle jaren op Kerstmis 300 car.gl. Hij was in dec. 1681 nog secr.
* 1682, febr. -- Theodorus Stansius; hij was in maart 1688 nog secr. en later burgemr. der stad.
* 1688, april -- Alexander Wijdenbrugh; in maart 1689 geh. met Margaretha Oldaens. Hij werd in 1691 secr. van Fran.dl. In 1728 leefde Margaretha O. nog als zijn wed.
* 1691, juli -- Dr. Arnoldus van Idsinga; hier 19 april 1696 getr. met Sioertie van Haersma. Hij was een zoon van Matthais van I., secr. van Barradeel, en geb. in 1668. Hij was in nov. 1730 nog secr., doch heet in nov. 1731 old-secr.
* 1731, febr. -- Matthijs Adolf van Idsinga, tot 1772; toen ontvanger der boelgoeden. Hij overl. 12 mei 1793, oud 81 jr.
* 1772, 17 april -- Mr. Albertus Jacobus Conradi; 9 febr. 1777 te Lw. getr. met Alida Johanna Binkes. Hij werd in febr. 1795 opnieuw bij provisie aangesteld en was het in 1796 nog. Geb. apr. 1747 te Franeker; daar advocaat.
* 1798, maart - Ype Feddema, secr. der Municipaliteit; hier reeds procureur-postulant en sedert mei 1787 gezworen clercq. Hij overleed subiet 10 dec. 1802, oud 54 jr. en bijna 4 mnd.; liet een wed. na (Willemina Alida Zeilstra) en twee dochters (Dieuwke en Tjitske).
* 1802, dec. -- Mr. Albertus Jacobus Conradi opnieuw. Hij was in 1811 nog secr. en overl. 4 aug. 1823 alhier als oud-secr., oud 75 jr. en 4 mnd.; zijn wed. Alida Johanna Binkes overleed 27 jan. 1826, oud 71 jr. en 2 mnd.
* 1815 -- Mr. Klaas Blok; hij verkreeg in 1846 eervol ontslag en overleed 16 dec. 1850, oud 79 jr.
* 1846 tot 1870 -- Mr. Abel Gerrit van Velsen Wiersma; benoemd bij K.B. van 11 dec. 1846.
* 1870 tot 1880 -- P. Greydanus Goslings.
* 1880 tot 1887 -- G.W. Pruis.
* 1887 tot 1896 -- C.D. Donath.
* 1896 tot 1899 -- Mr. A.S. Miedema.
* 1899, mei tot 1903 -- Mr. A.F.V. Sickenga. Werd 1 juli 1903 secr. van Schiedam.
* 1903, nov. tot 1936 -- Mr. P. Viëtor Sibinga. Verkreeg 1 april 1936 eervol ontslag en overleed 15 okt. 1940, oud 70 jr.
* 1936, 1 april -- J.P. van den Berg

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Stavoren

7 Stavoren

* 1544/45 -- Lubbert Gerlofsz. (Rentmr.rek. fol. 45); 1555/56 nog (idem fol. 62); in 1564/65 ook; toen tevens secr. Hem. Old. Noordw. (idem fol. 67, 68).
* 1575, jan. -- Gerrijt Harmensz. (Fran.dl. C 2); wordt 1573 reeds secr. genoemd van H.O.N.
* 1580, febr. -- Adriaen van der Geest (Chbk. IV bl. 127); jan. 1586 gewesene secr. van Stav. (Quaclap 15).
* 1586, dec. -- Tetman Fockens (Chbk. IV 673); in 1608/09 nog (Ged. St. G.f. 52-1). Ook genoemd op 15 juli 1598 (Hof WW 3). Geb. ca. 1548 (handtekening). In okt. 1612 nog (Quaclap 24). Tevens boelgoeds-ontvanger. Hij genoot f. 60 van de stad ter cause van de secretarie. (Blijkt uit Resol. Ged. St. juli 1665). Hij was 22 december 1620 nog secr. en toen 72 jr. oud. (Weesbk. Stav.).
* 1621, 21 febr. -- Frans Tetmans Eickema (Weesbk. Stav.); ook weer boelgoedsontvanger. Geb. ca. 1590 (handtekening). Heet in okt. 1630 Frans Eijkema (ged. St. G.f. 52-3). Hij was het 26 febr. 1644 nog (Weesbk.) en 4 april 1644 beëdigd (Eedboek Ged. St.). Op 22 mei 1644 worden curatoren gesteld over 't sterfhuis van wl. Frans Eikema in leven secr. v. Stavoren; er waren kinderen: Mettien 14 jr. en Tetman 10 jr.
* 1644 werd aangesteld -- Jan Jacobs Haersma (R.A. Lw. Aanw. 1929 bl. 6). Hij komt hier nog voor in april 1649 (Ged. St. G.f. 52-3) en in 1663 nog (inv. Gem. Arch. H.O.N. no. 16); in nov. 1666 nog. Hij was een zoon van Jacob Imes en een broer van Annius Jac. Haersma, secretarissen van H.O.N. Hij was 15 mei 1667 nog secr., doch overleed spoedig daarna, een wed. nalatende. In 1665 was er een geschil over het secr.ambt te Stavoren. Het werd door Ged. St. opgelost. Nieuwe instructie voor den secr. in 't Resol.boek van Ged. St. op 14 juli 1665.
* 1668, nov. -- Jacobus Fockens (Ged. St. G.f. 52-4); 20 sept. 1667 reeds (Weesbk. Stav.); in nov. 1684 nog; 14 juni 1693 ook nog (Weesbk. Stav.), doch in 't zelfde jaar is hij overl. Vader Focke Hijlckes was burgemr. van Stavoren.
* 1694, 9 jan. was -- Gellius Insma (ook: Ynsma) hier secr. Hij komt 27 mei 1713 nog als zodanig voor; in maart 1715/17 mede burgemr.
* 1713, okt. kwam met attestatie van Dokkum -- Dominicus (Douwe) Radbodus, secr.; hij was het nov. 1716 nog; 16 febr. 1717 ook nog. Dan zijn de acten (Weesbk., Authoris.bk. K 14) eenige jaren getekend door de gesw. clercq L. Haersma (apr. 1722 nog).
* 1723, febr.; april 1722 reeds (O 1 Stavoren) -- Binke Simons Binkes; getr. 25 dec. 1730 met Taad Aukes Brouwers. In 1737 dreef hij hier een kruitmolen (M 11b H. bl. 100 Octrooi). Hij was in jan. 1754 nog secr. (Auth.bk.), in juni 1755 old-secr. en leefde nog in 1768. Geb. 17 aug. 1702.
* 1755, 13 apr.; jan. 1754 reeds (Stav. O 1) -- Dr. Simon Binkes Binkes, zoon van de vorige. Geb. 30 juli 1732. Te Franeker 13-4-1755 getr. met Maria Margaretha Fenema. Hij bleef secr. tot 1767 en vertrok naar Lw. Hij was te Stav. gedoopt 6 aug. 1732.
* 1767, sept. -- Mr. Bernhardus Frederik Swalue; in jan. 1791 nog secr. Hij overleed 30 mei 1815, oud 75 jr.
* 1792, nov. -- Mr. Klaas Blok; getr. te Franeker 10 nov. 1793 met Johanna Adama. Hij was juni 1796 nog secr. en vertrok in 1797 naar Harl.; daar lid v/h Gem.bestuur en 20 jan. 1808 burgemr.
* 1796, okt. -- Wiebe Pieters Velsen, secr. der Municipaliteit; 7 okt. 1802 nog (Auth.bk.).
* 1802, 14 dec. -- Horatius Albarda; geb. 15 okt. 1766 te Ferwerd. Zijn vrouw Tjeerdje van Sloterdijck (1805); 6 kinderen. Hij was in jan. 1811 nog secr. Eerder notaris en procureur.
* 1815 -- Sieds Gerbens Siedses, tot 1833, toen hij burgemeester werd. Tot 1833 tevens gem.ontvanger.
* 1833 tot 1842 -- Hessel F. de Jong, tevens ontvanger.
* 1842 tot 1857 -- Rudolf Attema, tevens ontvanger.
* 1857 tot 1862 -- K.M. Althuisius, tevens ontvanger.
* 1862 tot 1865 -- J.C. Borgrink, tevens ontvanger.
* 1865 tot 1867 -- N. Wentholt, tevens burgemeester; nam in 1867 ontslag als secr.
* 1867 tot 1871 -- J.T.F. Huguenin; werd in 1871 burgemeester.
* 1872 tot 1874 -- J.L. Beerenbroek, tevens ontvanger.
* 1874 tot 1901 -- A. Alberts, tevens burgemeester.
* 1901, 1 april tot 1914 -- J.A. Drijber, tevens burgemeester; werd 1914 burgemr. van Aengwirden.
* 1914, 2 okt. tot 1916 -- H.J. Eikema, tevens burgemeester.
* 1917, 3 jan. tot 1921 -- N. Nammensma, tevens burgemeester.
* 1921, 17 juni tot 1930 -- L. Poppinga, tevens burgemeester; werd 16 aug. 1930 burgemeester van Het Bildt.
* 1930, 1 okt. tot 1938 -- Mr. S. van Haersma Buma, tevens burgemeester; werd 15 okt. 1938 burgemeester van Wymbr.dl.
* 1939, 15 jan. tot 1942 -- P.W. ter Haar, tevens burgemeester; werd 1 nov. 1943 burgemr. van Baard.dl.
* 1944, 20 maart -- P. Focken, tevens burgemeester.
* 1944 -- Klaas Oly, N.S.B. burgemeester en secr.
* 1945, april - P. Focken weer secr.

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Sloten

8 Sloten

* 1542/43 -- Thomas Anskezn. (rentmr.rek. fol. 41); 1547/48 nog (idem fol. 57).
* 1559/60 -- Sijmon Gerrijtsz. (Rentmr.rek.); 1572/73 nog (idem fol. 48). Hij heet ook Sijmon Potter (idem 1572/73 fol. 80); 2 sept. 1589 Sijmon Gerrijts Potter (Hof FF 2). Hij was in juli 1594 nog secr. (Kerkv.arch.). Zijn zoon Gerrijt Sijmens Potter was in jan. 1606 proviand- en ammunitiemr. in de fortresse Bourtange.
* 1605, 15 maart was -- Gatze Potter secr. van Sloten (Quaclap YY 21).
* 1613, febr.; 11 nov. 1610 reeds (Don. Z. 1 bl. 11) -- Sijttie Sijtties (Sixtus Sixti); hier 11 juni 1615 getr. met Auck Cornelydr. Hij bleef secr. tot zijn overlijden op 3 mei 1636.
* 1637, april -- Dr. Tinco van Andringa; getr. 5 nov. 1641 te Sneek met Dedtje Jentckema; zij overleed in 1649. Hij bleef secr. tot 1659, was later nog burgemeester der stad en overleed 28 april 1673 als old-burgemr.
* 1659, jan. -- Bernardus Echten; hij werd in 1663 secr. van Lemsterl. Bleef waarsch. ook secr. van Sloten, waar hij althans in 1668 nog woonde.
* 1672 -- Dr. Janus Hijlckama, hier febr. 1664 met att. van Joure ingekomen. Misschien toen al secr. Hier getr. 11 dec. 1665 met Idske van Andringa. Hij overleed 30 dec. 1681, zij 13 aug. 1701.
* 1688, febr. -- Epeus van Hijlkama; hier getr. 3 nov. 1709 met Cicilia Roorda van Velzen van Grouw. Hij werd pas mei 1716 lidmaat der Herv. Gem. en is hier 3 sept. 1733 overleden.
* 1734, aug. -- P. de Jong; zijn vrouw Geertruida Meijers. Hij is sept. 1742 nog secr.
* 1743, 13 nov. kwam -- Age Hermanides met att. van Hindeloopen. Zijn vrouw Zeeger Sierds overleed 1752. Hij is 31 maart 1754 overleden.
* 1754, dec. -- Jentje Gerlsma; zijn vrouw Catharijna Kramer; hun zoon Sicco Corn. G. hier 1 dec. 1754 gedoopt. Hij bleef secr. tot zijn overlijden op 28 aug. 1773. was tevens convoymeester (1770 bijvoorbeeld: Hof HHH 4 fol. 6).
* 1774, 28 april -- Johannes van de Moer; tevens commies collecteur der convooien en licenten; getr. te Winsum 21 mei 1775 met Janneke Deketh van Franeker, die reeds 24 maart 1776 stierf. Hij hertrouwde te Lemmer 4 juli 1780 met Sara Sleeswijk. Hij was geb. 2 maart 1753 te Geertruidenberg, zoon van de rentmr. van Prins Willem V aldaar. Hij bleef secr. tot de omwenteling in febr. febr. 1795, was 1812 nog Maire van Sloten, en overleed 26 juni 1813. Zijn wed. Sara overleed 6 dec. 1827 te Heerenveen.
* 1795 -- Johannes Ruardi; was hier 7 nov. 1784 getr. met Wijtske Oeges Visser. Hij was een zoon van de Workumer schoolmeester Ruurd Johs. R. Hij bleef secr. door alle wisselingen van de Franse tijd heen tot in 1814 (aug. nog). Getr.; 5 kinderen.
* Geb. 13 aug. 1756 te Oudega Sm. Was ook raad in den Hove van Frl. geweest 1797-1802; 16 dec. 1802 weer secr. van Sl.
* 1814 -- Oege Johs. Ruardi, zoon van de vorige. Was ook notaris. Hij verkreeg eervol ontslag in 't laatst van 1845, en is hier overl. 22 juni 1847, ruim 51 jr.; zijn wed. was F.W. van der Vaart.
* 1846 tot 1848 -- Mr. Epeus Cats Jr., benoemd bij K.B. van 9 maart 1946 en bij K.B. van 10 nov. '48 benoemd tot kantonrechter te Rauwerd. Was een zoon van Mr. Jentje Ep. C., secr. van Lw.dl.
* 1851 tot 1858 -- Johannes Oeges Ruardi, zoon van Oege bovengenoemd. Hij overleed 5 febr. 1858.
* 1858 -- W. de Jong Lz.
* 1858 tot 1869 -- R. Bakker; 5 mei 1864 25 jr. echtver. met S. Nieuwland.
* 1869 tot 1904 -- B. v.d. Sluis, tevens gemeente-ontvanger.
* 1904 -- H. v.d. Sluis, tevens gemeente-ontvanger. Hij verkreeg in 19.. eervol ontslag en overleed 27 febr. 1942, 70 jr. oud.
* 19.. tot 16 jan. 1940 -- J.J. van Dijk; hij werd secr. van Rijnsburg.
* 1940, 16 jan. -- J. Bakker; werd 1 juni 1940 tevens burgemeester.

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Workum

9 Workum

* 1540, 21 jan. -- Bernardus Marti secr. (Sipma, Fr. Oorkonden I no. 463; Chbk. II 229).
* 1544/45 -- Broerke Martensz. (rentmr.rek. fol. 46). Blijkbaar dezelfde.
* 1574, 18 nov. -- mr. Foppe Pietersz. (Fran.dl. C 2). Febr. 1575 nog; 29 juni 1575 wl. mr. F.P. (Fran.dl. C 2).
* 1575, 7 okt. -- Douwe Poppezn., bij provisie, doch mei 1576 reeds vast secr. (Quaclap 10). Wordt ook genoemd 2 sept. 1584 (Quaclap 14), 8 maart 1595 (Wons.dl. C 2), sept. 1602 (Ged. St. G a 2), 14 mei 1612 (Wymbr.dl. K 5 fol. 89). In 1614 was zijn vrouw Bauk Wijnnedr. Zoon Pompejus Dominici was hier clercq (1616/17). Op 9 mei 1617 was hij het nog, doch in 1620 volgde hij (Dominicus Pompeus Walrichemus) als old-secr. het lijk van Willem Lodewijk (Winsemius' Chron.). Hij leeft nog in 1624.
* 1618, okt.; 29 mei 1617 reeds (Workum P P 1) -- Dr. Joannes Dominici Walrich, zoon van de vorige. Zijn vrouw was Cataharina Wicheringe; hij hertrouwde 1625 met Sioerdtie Aetsma van Dokkum. (Huw. procl. in nov. 1625 te Dokkum). Hij was 28 april 1629 nog secr. (Wijmbr.dl. X 6 fol. 12).
* 1630, 27 mei -- Dr. Joannes Renici Hansma (Wijmbr.dl. X 6 fol. 229). Hij was het 26 maart 1661 nog. (Gerechtel. trouwbk.). Zijn vrouw was Fedtie Wopckedr. (1632 bijv.). Hij testeerde 31 dec. 1659 (EEE 3 fol. ..).
* 1661, 30 sept. -- Dr. Renicus Hansma, blijkbaar een zoon van de vorige. Hij was in maart 1688 nog secr. Op 21 juni 1688 was Antie Sijmens Ham zijn wed. (Workum P P 18 fol. 334).
* 1689, april -- Dr. Johannes Renici Hansma, zoon van de vorige. Getr. 1687 met Jancke Haytzes Kiestra van Franeker (Huw.procl. okt. 1687 aldaar). Hij was in febr. 1709 nog secr. Zij was een zuster van Dr. Epeus K., secr. van Dokkum.
* 1709/10, mei -- J. Hempenius, subst.secr.
* 1712, okt. -- J. Steenwijk; in april 1724 getr. met een juffrouw Beilanus van Lw. Hij was april 1728 nog steeds secr.
* 1729, jan. -- Dr. Pierius Binkes; hij was 27 dec. 1740 nog secr. en leefde hier in april 1742 en '49 nog als old-secr. en adv. v/d Hove. Geh. met A. Raarda. Later hoofdcommies van de Financiën van Friesland. Geb. 5 juni 1705; broer van Binke Binkes, secr. van Stavoren.
* 1741, 1 mei -- Hessel van Toutenburg; hier getr. 21 juli 1743 met Gerardina Johanna Bos; hertrouwd te Gaast 9 april 1747 met Catharina van Alema van Harlingen. Hij was in dec. 1754 nog secr.
* 1755, jan. -- Dr. Sibelius Lemstra; hier getr. 17 juli 1757 met Elisabeth Reyding van Noord-Drachten. Hij was een zoon van Ds. B. Lemstra alhier en is 2 mei 1766 overleden. Begraven in de Broerekerk te Bolsward.
* 1766, sept. -- Mr. Daniël Tiboel; zijn vrouw Rijkje Ymes Tichelaar. Hij legde in 1792 zijn ambt neer en overleed vóór juli 1796; Rijkje overl. 30 sept. 1798.
* 1792, april -- Mr. Abel van Velzen, advocaat voor den Hove, notaris publ. Hij bleef secr. tot de omwenteling in febr. 1795 en was hier later advocaat en not. publ. Op 15 juni 1810 stierf hij te Bonda in Oost-Friesland, oud 54 jr. Zijn wed. was S. Schultz.
* 1795, maart was -- Mr. Jacob Tieboel secr. der Municipaliteit; in sept. 1796 nog.
* 1796, 17 okt. -- Sijmon Stoffels, tevens not. publ. (1802). Geb. 8 nov. 1771 te Workum. Getr. in 1793 met Janke T. van Hettinga Tromp. Hij was in 1811 nog secr. en overleed 4 sept. 1814 als oud-secr., oud 44 jr.; Janke overleefde hem.
* 1814, febr. -- Albertus Lieuwes Potma. Hij bleef secr. tot zijn overlijden op 9 jan. 1841.
* 1841 tot 1849 -- Jetze Harmens van Wetzinga; hij overleed 22 mei 1849.
* 1849 tot 1861 -- Yke Lolkes Visser, benoemd bij K.B. van 9 okt. 1849. Hij overleed 13 mei 1861.
* 1861 tot 1873 -- C. Haverschmidt; getr. 23 nov. 1864 met A.S. Visser.
* 1873, 1 dec. tot 9 juli 1876 -- S.B. Drijber Bz.; werd burgemeester van Ezinge (Gr.), later van Tietjerksteradeel (1880-1914).
* 1876 tot 1882 -- J.P.A.F. Notten.
* 1882 tot 1887 -- P. van Nijmegen Schonegevel.
* 1887 tot 1909 -- J. Oudeboom.
* 1909 tot 1926 -- A. de Vries.
* 1926, aug. tot juni 1929 -- H.R. van Bruggen; werd secr. van Appingedam.
* 1929, 7 juni tot 1944 -- D. van der Goot; 1945 na de bevrijding weer.
* 1944 tot 1945 -- S.H. Jelgersma.

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

IJlst

10 IJlst

* 1542/43 -- Jan Dircksz. (Rentmr.rek.); maart 1561 nog (Bolsw. I 1 fol. 561).
* 1577, april -- Sijbren Mollisz. (Chbk. IV 1121); komt ook voor in apr. 1583 (Wins. 723 en 725), nov. 1588 (arch. Ged. St. G 19-2), dec. 1597 (Ord.bk.). Hij is in nov. 1606 nog secr. (De secr. van IJlst uit Sipma Oork. II no. 86 B. Mollis op 19 febr. 1584 zal dus wel S. Mollis moeten zijn).
* 1613, febr. -- Merck Bonnis (Volm. landdag); in april 1617 getr. met Yeke Scheltis (Trouwbk. Bolsw.). In jan. 1623 was zijn vrouw Idtie Evertsdr.; toen was hij nog secr.; 14 maart 1630 echter old-secr. (Wijmbr. X 6, fol. 116).
* 1624, 20 mei was -- Sibrandus Bockema secr. te IJlst; getuige bij een testam. (EEE 1).
* 1626, mei -- Floris Mircx (Wijmbr. X 6 fol. 165), heet later Floris Mircx Abbema. Hij was in 1654 nog secr.; in juli 1660 echter was Hijlck Floris zijn wed., die toen te Franeker inkwam met attestatie. Hij was 19 mei 1657 nog secr. (IJlst H 1 fol. 159).
* 1658, juni is -- Hijlcke Douwes Hijlckema secr. van IJlst (R 1 fol. 2); 27 okt. 1658 nog (R 1 fol. 8). Hij was hier later nog not. publ. 1660.
* 1659, april - Arnoldis Harconis (R 1 fol. 10); 20 jan. 1659 reeds (id. fol. 10); 13 nov. 1659 nog (id. fol. 20); 7 febr. 1660 nog (id. fol. 22).
* 1660, 27 febr. -- Harmanus Bottma aangesteld; geb. 1635; getr. in 1670 met Antie Roorda van Bokkema. Hij was 10 febr. 1668 nog secr. (H 1 fol. 327). Heet in febr. 1674 "de olde secr. Botma"; zie Vr. Fr. 26 bl. 24.
* 1673; 13 juni 1671 reeds (IJlst H 1 fol. 260); zijn vrouw Taetske van Bokkama.
* 1675, april -- Hanso Meinema; was in juni 1694 nog secr., doch in aug. 1696 old-secr.; trouwde toen met Antie Rinties Welmandt van Sneek. Hij was 15 nov. 1694 nog secr. (IJlst R 2 fol. 25).
* 1695, 10 jan. -- Lambertus Sicma (IJlst R 2 fol. 25); was in 1694 getr. met Argetta Verdam van IJsbrechtum. Hij was in 1706 nog secr.; 12 aug. 1707 nog (R 2 fol. 105); in 't laatst van 1707 was F.J. Posselman subst.secr.; 23 apr. 1708 nog (R 2).
* 1708, sept.; 26 mei 1708 reeds (R 2 fol. 110) -- Johannes Bouritius (Ut.dl. J 3 bl. 451). Hij was het 9 okt. 1709 nog (R 2 fol. 118). In nov. 1709 F.J. Posselman weer subst.secr. (R 2 fol. 118); 3 mei nog (R 2 fol. 125).
* 1710, 13 juni -- Rienk Posthumus (R 2 fol. 102); hij was het in nov. 1724 nog; 20 dec. 1724 nog (R 3). Vóór 31 jan. 1725 is hij overl. (R 3).
* 1726, jan.; 2 aug. 1725 reeds (R 3) -- Johannes van Ketel; in 1727 getr. met Geertruit Wassenbergh van Leeuwarden. Hij was in aug. 1751 nog secr.; 17 april 1752 nog.
* 1752, aug. -- Pibo Thomas Wiarda; in 1753 getr. met Rints Fekkes Droogsma; in 17858 hertr. met Baape Sipkes. Hij bleef secr. tot 1775 ( 13 nov. nog; R 6 fol. 14). Zijn wed. leeft 12 febr. 1778.
* 1798, 18 juni -- Hubert Martinus Scrinerius, zoon van Ds. Johs. S. te Dongjum; daar 29 aug. 1779 getr. met Geertie Horreus van Kimswerd. Hij bleef secr. in 1795, tot 1798 (17 maart nog, 2 apr., 13 mei, 1 juni, 18 juli, 23 febr. 1799). Hij bleef het in 1802 en overlee d 10 sept. 1808, oud 57 jr. en 6 mnd. Zijn wed. Geertje overleed 14 sept. 1825, oud 69 jr. 4 mnd. Tevens notaris 1802.
* 1809, 4 jan. benoemd door de baljuw van 't 10e district uit een door het Gem. bestuur geformeerde nominatie 3 dec. 1808 -- Wijbrandus Tjeerd van der Leij; hij bleef het gedurende de Franse tijd, werd na de restauratie in 1815 opnieuw benoemd en bekleedde het ambt tot 1828. Geb. 21 dec. 1772 te Hijlaard. Was getr. en had twee kinderen. Eerder fiscaal in het 7e district van Frl. Was notaris te Marssum.
* 1828 tot 1851 -- Abraham Waslander Nauta, tevens gemeente-ontvanger. Bij K.B. van ...
* 1851 tot 1863 -- W.H. Ringnalda, benoemd bij K.B. van 20 nov. 1851. Willem Hotzes Ringnalda was tevens burgemeester van 1830 tot 1867; in 1863 kreeg hij eervol ontslag als secr.
* 1863 tot 1868 -- Gerrit Swam; hij overleed 23 sept. 1868 te IJlst, oud 30½ jaar.
* 1868 tot 1874 -- S. Mossel; werd 1874 secr. van Id.dl.; 1883 notaris te St. Jacobipar.
* 1874 tot 1875 -- S.H. Binkes.
* 1875 tot 1878 -- W.C. Cats.
* 1879 tot 1882 -- Jan van Driesum.
* 1882 tot 1900 -- J.E.L. Heldoorn.
* 1900, 11 mei tot 1927 -- H.P. Fledderus; was hier sedert 10 mei 1897 al burgemeester en eerder secr. van Hindeloopen. Hij trad 27 juli 1927 af als secr., doch bleef burgemr. tot zijn overlijden op 15 sept. 1930.
* 1927, 1 aug. tot 1930 -- R. Reitsma; werd 1 aug. 1930 secr. van Oegstgeest; later burgemr. van H.O.N. en Wons.dl.
* 1930, 15 sept. -- J.P. Goelema.

⇑ Leeuwarden Bolsward Franeker Sneek Dokkum Harlingen Stavoren Sloten Workum IJlst Hindelopen

Hindelopen

11 Hindeloopen

* 1563, 20 okt. -- Reyner Siboltsz., exchijsmeester en secr. v. H. (Quaclap 6); Reyner Syboults komt hier in juli 1556 al voor, toen ook reeds secr. (Hind. C op 8 juli 1556). Was in sept. 1564 tevens pluymgraef van Frl. Hij was 8 jan. 1566 nog secr.; blijkbaar tot 1569.
* 1570, 4 dec. was -- P. Ghijsbertsz. secr. van Hindel. (C). Febr. 1573 nog.
* 1577, 10 april was -- Thoenijs Woltersz. secr. van Hindel. (Hind. C).
* 1579, juli -- Douwe Poppesz. (Quaclap 12); 11 okt. 1582 nog (Quaclap). Hij was lange jaren secr. van Workum (1575-1618) en heeft waarsch. de secretarie te Hindeloopen slechts enige jaren waargenomen.
* 1589, 3 sept. -- Sible Buwesz. (Staten-arch. S 19). Hij was nog secr. 2 dec. 1594 (Hindel. D 1v op die datum).
* 1596, 27 jan. reeds (Hind. D 1 fol. 4) -- Pier Dircx (Arch. Fran. no. 386); hij was het in april 1622 nog (St. resol.), juni 1622 nog (Hind. X 1 fol. 60), doch droeg in hetzelfde jaar het ambt over aan zijn zoon; was in 1626/27 nog burgemeester te Hindeloopen. Heet in 1633 olde-secretaris. Zijn vrouw was Sas Claesedr. (1615 reeds; Hindel. X 1 fol. 18).
* 1623, 1 jan. - Dirck Piersz., zoon van de vorige. Was hier reeds klerk. Geb. 1599 (handtekening); 24 febr. 1624 nog (Arch. Hindel. no. 408). Dec. 1630 nog (Theod. Pierij; H.O.N. P 1 fol. 60); 12 febr. 1636 nog secr. (Hind. X 1 fol. 160).
* 1636, 9 maart -- Petrus H. Costerus (Hind. X 1 fol. 161), tevens ontvanger der floreen (Stadsrekenbk.). Hij betaalde 1205 gl. in de stadskas voor zijn commissie. Hij was 22 febr. 1670 nog secr., doch stierf in dat jaar, een weduwe nalatende. Komt ook voor in nov. 1656 (testam. EEE 2 fol. 302).
* 1670 -- Nicolaas Hilary; was hier rector van de Lat. school. Hij was 24 aug. 1675 nog secr. (Testam. EEE 4 fol. 482); sept. 1675 was Dirckje Pieters zijn wed. Zij was nog lange jaren collectrice van het gemaal in Hindeloopen, en overleed in 1706.
* 1675, nov. -- Ruardus Nicolai; was hier in 1670 reeds convoymeester. Hij overleed in 't laatst van 1681 of in 't begin van 1682 (vóór 10 febr. 1682, want dan is sprake van wl. de secr. R. Nicolai. Was nog secr. 27 okt. 1678 (Testam. EEE 4 fol. 434).; ook nog 24 jan. 1680 (EEE 5 fol. 48).
* 1682, 14 maart komt voor als secr. - Nicolaus Ruardi van der Idzerdt, zoon van de vorige (Testam. EEE 6 fol. 13); hij doet nl. 10 febr. 1682 rekening wegens de boedel van wl. vader R. Nicolai i.v.m. de floreenrente, sedert zijn laatste rekening op 11 jan. 1681 gedaan. De secr. moest jaarlijks aan de stad 200 c.gl. contribueren. Hij bekleedde het ambt nog 18 febr. 1710. Maart 1705 en okt. 1706 secr. en convoymr. te Hindel. (Civ. pocesst. port. 112 no. 26).
* 1710, nov. -- Johannes Hempenius; hier in juni 1711 getr. met Pijttertje Reintjens Roos. Hij deed in 1724 afstand (na 19 juni), doch bleef hier not. publ.; leeft nog in 1750.
* 1725, febr. -- Wibrand van Loon; was hier reeds not. publ., eerder idem te Bolsward (juni 1721 bijv.). Hij deed afstand in 1750 en overleed 5 nov. 1762. Zijn vrouw Antje Klazes Grons (overl. 1760), was een zusters-kleinkind van de vermaarde Gijsbert Jacobsz. te Bolsward.
* 1750, febr. -- Dr. Adrianus van Loon; reeds 1745/46 adv. v/d Hove; hier getr. 24 juni 1759 met Yck Annes. Hij was een zoon van Wibrand van Loon en Antje en geb. 17 sept. 1720 te Bolsward (Deze gegevens uit Halbertsma, Gijsbert Japicx). Hij deed in 1775 afstand van het ambt en is in 1788 of 1789 kinderloos overleden.
* 1775, febr. -- Mr. Wijbrand Pama van Loon, zoon van Ds. Arn. W. v. L. predikant te Achlum c.a., die een broer was van de vorige secr. Hij overleed hier 13 aug. 1779, oud 27 jr., ongehuwd.
* 1779, okt. -- Adrianus van Loon, broer van de vorige. Hier getr. 3 dec. 1786 met Idsk Heckes, dr. van een grootschipper en burgemeester alhier. Na de nederlaag der Patriotten in 1787 gevangen genomen en in 1789 afgezet. Hij overleed omstr. 1800 te Amsterdam als wijnhandelaar.
* 1789, 11 juli -- Mr. Sicco J. Gerlsma, zoon van Jentje G. secr. van Sloten. Geb. 17 dec. 1761 te Sloten. Eerder lid v/h Vertegenwoordigend Lich. der Bat. Rep. Hier getr. 2 juni 1793 met Douw Pieters; 3 kinderen. Hij bleef secr. bij alle wisselingen van de Franse tijd, 1795, 1802, 1812, tot zijn overlijden op 10 mei 1816, oud 54 jr. 5 mnd.; zijn vrouw overleefde hem.
* 1816 tot 1821 -- P. Gerlsma
* 1821 tot 1828 -- Ids Simonides, tevens gem.ontvanger. Hij overleed 20 sept. 1828, oud 33 jaar.
* 1829 tot 1884 -- Jappe Alberts, tevens gem.ontvanger.
* 1884 tot 1887 -- C.F.F. Rinia van Nauta; was hier reeds sedert 1882 burgemr. Werd in 1887 burgemr. van Id.dl.
* 1887 tot 1892 -- D. Witteveen, tevens burgemeester. Werd in 1892 burgemr. van Ooststellingw.
* 1892, 16 nov. tot 1897 -- H.P. Fledderus. Hij werd 10 mei 1897 burgemr. van IJlst.
* 1897 tot 1909 -- S.H. Sikkes
* 1909 tot 1920 -- J. Buiteveld
* 1920 tot 1927 -- J. Siderius, tevens gem.ontvanger. Hij werd in 1927 burgemr. van Termunten.
* 1927, 1 okt. tot 1934 -- G. Stallinga, tevens gem.ontvanger. Hij werd hier 20 sept. 1934 burgemr., doch bleef tevens secr. tot zijn dood op 15 sept. 1950, in de ouderdom van 50 jr.
* 1951, 1 april -- A. Atema, burgemr.-secr.

* * * * *

>> begin