>> HOMEpage

Stukken betreffende de Academie en het Athenaeum te Franeker
verzameld door W. Eekhoff

Bron: Beknopte inventaris van Stukken betreffende de Academie en het Athenaeum te Franeker, verzameld door W. Eekhoff (1077 Hs), Leeuwarden 1983
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2020, met de paginering van de getypte uitgave.
Niet verbeterde OCR-fouten voorbehouden

INLEIDING
De hier beschreven collectie omvat zeven portefeuilles in zeven dozen.
Bij de beschrijving is de volgorde aangehouden van de bestaande nummering met potlood. N.B.: deze is niet altijd chronologisch.
Brieven zijn als volgt beschreven: bladnummer(s), datum, afzender, geadresseerde en onderwerp.
De inventarisatie hield verband met het in 1985 verschenen gedenkboek over de in 1585 gestichte Franeker universiteit. ⇒

- 1 -
afdeling 1
1077 Hs 1, Brieven van en aan curatoren
1-2 * 11-8-1605 * D. Gothofredus, Heidelberg * curatoren, Franeker
3-4a * 30-4-1726 * Curatoren, Leeuwarden * R. Andela, Franeker * examen alumnen
5-6 * 12-2-1728 * Curatoren, Leeuwarden * senaat, Franeker * examen alumnen, introductie nieuwe professoren
7-8a * 13-3-1729 * Curatoren, Leeuwarden * T. Hemsterhuys, Franeker * introductie prof. Melchior, Venema, Wesseling, Heine
9-10a * 7-7-1729 * Curatoren * T. Hemsterhuys * nominatie prof. filosofie
11-12a * 13-9-1729 * Curatoren * T. Hemsterhuys * nominatie opvolger Schultens (Hebr. en Oost. talen)
13-14a * 22-2-1732 * Curatoren, Leeuwarden * D. Balck, Franeker * examen alumnen
15-16a * 9-10-1733 * Curatoren, Leeuwarden * rector, Franeker * examen alumnen
17-18a * 16-12-1745 * Rector en senaat * curatoren * portret prof. Loré in bibliotheek
19-20a * 29-12-1749 * Tiberius Lambergen, Lwd. * curatoren * aanvaarding prof. geneeskunde
21-22 * 13-12-1749 * Curatoren * T. Lambergen * beroeping tot prof. geneeskunde
23-26 * 24-9-1749 * Gerbrand Jacob Camper, Leiden * curator H.D.E.V. Alva, Holweert * beroeping broer Pieter Camper
24-25 * 7-10-1749 * G.J. Camper, Leiden * curator Hessel v. Aylva, Holwerd * aanvaarding prof. door P. Camper
27-28 * 13-5-1749 * B. de Back, 's-Gravenhage H. van Aylva, Leeuwarden * tauxatie der professoren
29-30a * 1-4-1749 * E.L. * Vriemoet, Franeker * curatoren, Leeuwarden * introductie vijf professoren
31-34 * 18-3-1749 * Rector en senaat * stadhouder en curatoren * aanslag hoogleraren in staats- en burgerlasten
35 * 9-6-1750 * Rector en senaat * curatoren * nominatie prof. juris
36-37 * 18-5-1750 * Rector en senaat * curatoren * overlijden prof. Balck
38-39 * 10-5-1750 * Ex-rector en senaat * curatoren * impost goederen studenten
40-41 * 17-4-1750 * Rector en senaat * curatoren * lijst voorgedragen alumnen
42 * 7-5-1752 * Rector en senaat * curatoren * voordracht prof. filosofie
43-44a * 5-11-1753 * T. Lambergen * curatoren * aanvaarding prof. med. te Groningen
45-48 * 4-11-1754 * Jacobus Tiboel (oeconoom) * curatoren * klacht over landsbouwmeester Semler en diens antwoord
49-50a * 29-2-1756 * Prinses Anna * curatoren * alumnus Rinso van Noort
51 * 16-9-1761 * Curatoren * professoren * handhaving academische wetten
52 * 10-10-1761 * Rector en senaat * curatoren * overlijden schermmeester Vedder
53 * 15-1-1762 * Curatoren? * senaat? * geval vier studenten
54-55 * 15-9-1762 * M. Hurter, stud. wisk. * N. Geroltsma, secr. curatoren * alumn. Elias Brilly uit Maastricht

- 2 -
afdeling 1
56 * 22-1-1762 * Rector en sen. judic, * curatoren * missive van het Hof van Friesland
57 * 6-2-1762 * Rector en sen. judic, * curatoren * excessen door studenten
58-60 * 16-4-1763 * Rector en senaat * curatoren * overlijden prof. H.W. Bernsau
61-62 * 24-9-1763 * Pietter Keisser, schermmr, curatoren * verzoek om geld
63-65 * 29-3-1764 * Rector en senaat * curatoren * overdracht rectoraat (met antw. curatoren d.d. 20-4-17(
66-67 * 19-4-1764 * Curatoren * Staten van Friesland * salarisverhoging prof. Schrader, Manger, Verschuur
68-71 * 19-4-1764 * Curatoren * Ged. Staten * voordracht prof. theol. en prof. ling. oriënt, (met resolutie GS)
72-73 * 2-11-1764 * P. Cramer, stud. theol. * curatoren * verzoek om geld
74-75 * 19-2-1765 * Curatoren * professoren * plakkaat tegen comedie spelen studenten
76-87 * 21-2-1765 * Rector en sen. judic. * curatoren * misdrijven van studenten (met getuigenverklaringen)
88-89a * 23-2-1765 * prof. Aeg. Gillissen, Fran. * curatoren, Leeuwarden * beroeping naar Leiden
90-91 * [juni 1765] * Curatoren * senaat * salarisverhoging prof. Cannegieter
92 * 12-6-1765 * Curatoren * senaat * voorstel dankzegging prof. Cannegieter
93-94 * 25-5-1765 * Lievens Kersteman, Zaltbommel * curatoren, Leeuw./Franeker * sollicitatie prof. jur.
95-98 * 18-4-1765 * Gedeputeerde Staten * curatoren * rouw over Maria Louisa (gedr. resol. Staten d.d. 16-4-1
99-101 * 30-3-1765 * B. Voorda * curator Aylva * beroeping naar Leiden (met reactie curator Lycklama)
102-103 * [1765?] * Gerroltsma, secr. der cur. classis Leeuwarden * ontslag J. Ratelband als predikant
104-106a * 12-3-1765 * H. Cannegieter * curatoren * bedankt voor Leiden (met antw. cur. d.d. 18-3-1765 * )
107-111 * 9-3-1765 * H. Cannegieter * curatoren * beroeping naar Leiden (met reactie cur. d.d. 11-3-1765 * )
112-113 * 25-2-1765 * J. Garcin, rector * curatoren * Jodocus Daniël van Laaren verwijderd
114 * 28-2-1765 * Curatoren * ? * beroeping naar Leiden
115-116 * 22-10-1766 * A. Brugmans * curatoren * beroeping naar Groningen
117 * 27-11-1766 * Stadhouder en curatoren * senaat * alumniaten
118-119 * 27-11-1766 * Stadhouder * senaat * alumniaten; aanbeveling J.H. van Swinden
120-121a * 8-12-1766 * H. Cannegieter * Z. Gerroltsma, secr. der cur. * alumn.
122-123 * 1-12-1766 * H. Cannegieter/senaat * curatoren * vacature voorzanger
124-128 * 8-12-1766 * H. Cannegieter/senaat * curatoren * nominatie prof. filos., log. en metafys.; inauguratie
(126: antw. curator Aylva betr. nominatie, bursalen en voorzanger)

- 3 -
afdeling 1
129-130 * 12-6-1766 * H. Cannegieter (rector) en sen. jud. * curatoren
131-132 * 22-6-1766 * curator Lycklama * curator Aylva * zaak student Hoorns tra
135 * 26-6-1766 * Curatoren * Cannegieter * zaak student Hoekstra
135-136a 26-6-1766 * kerkeraad Waalse gem., Fran. * curatoren * benoeming organist
137-138 * 7-7-1766 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * Gisbertus Koen prof. Grieks
139-140a 5-8-1766 * G. Koen * curatoren * aanvaarding prof.
141 * 5-2-1767 * Curatoren * request J. Swaveland
142-143a 29-12-1766 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * commissie prof. J.H. van Swinden
144 * 9-8-1766 Curatoren * stadhouder * aanvaarding prof. door G. Koen
145-146 * 24-5-1766 * Rector en senaat * curatoren * nominatie prof. Grieks
147-149 * 18-5-1766 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * G. Koen op nominatie (antw. curat. d.d. 23-5-1766 * )
150-155 * 12-4-1766 * Curatoren * stadhouder * prof. Valckenaars vertrek naar Leiden (151: Curatoren aan Valckenaar - felicitatie)
156-159 * 19-3-1766 * Gedeputeerde Staten * curatoren * resolutie Staten d.d. 13-3-1766 * betr. stadhouderschap
160-161 * 22-3-1766 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * onderhoud gebouwen Franeker
162-167 * 20-1-1766 * Rector en senaat * curatoren * oratie meerderjarigheid Prins (met reactie cur. Aylva d.d. 25-1-1766 * , curatoren d.d. 29-1-1766 * en 3-10-1769 * )
168-170 * 11-10-1766 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * alumn. (antw. cur. d.d. 22-11-1766 )
171 * 11-12-1766 * Curatoren * professoren * inauguratie
172-173 * 13-12-1766 * Curatoren * stadhouder * alumn., van Swinden, Melchior, voorzanger
174-176a 16-12-1766 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * benoeming van Swinden, Pieter Waerdenburg voorzanger, commissie Koen
177-178a 23-12-1766 * J.H. van Swinden * curatoren * aanvaarding prof.
179 * 11-12-1766 * Curatoren * Gedeputeerde Staten * alumn. etc.
180 * 28-8-1769 * I. Ysbrandi * Z. Gerroltsma, secr. der cur. * schoolpensiën
181 * 25-9-1769 * I. Ysbrandi * Z. Gerroltsma, secr. der cur. * L. Aarsen en zoon Gerroltsma (op adreszijde: cur. aan stadh. over alumn. d.d. 3-10-'ó9)
182-185 * 9-6-1785 * Gedeputeerde Staten * resolutie jubileum academie
186-187 * 8-5-1785 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * jubileum
188-189 * 21-2-1785 * Rector en senaat * Stadhouder en curatoren * herstel academie
190-191 * 5-7-1785 * Mindergetal * curatoren? * menage academie

- 4 -
afdeling 1
192-193 * 6-8-1785 * Rector en senaat * curatoren * promotie van der Marck
194-198 * 7-6-1785 * Rector en senaat * curatoren * jubileumviering
199-200 * 30-5-1785 * Gedeputeerde Staten * curatoren * overleg jub ileum
201-205 * 17-5-1785 * Curatoren * Staten van Friesland * voorstel tweede eeuwfeest (jubileum)
206-207 * 1-5-1785 * Rector en senaat * curatoren * legatum Schurmannianum in do bibliotheek
208-210 * 5-5-1785 * P. Schik voor J.A. Faustman * Stadhouder en curatoren * pensie voor J.E. Faustman (met aanbeveling conrector Schuier)
211-212 * 26-2-1785 * Rector en senaat * curatoren * herstel academie
213-215 * 2-1-1785 * Rector en senaat * curatoren * collateraal legaat Schurman (met antw. cur. d.d. 4-1-1785)
216-217 * 3-12-1784 * Rector en senaat * curatoren * collaterale successie legaat Schurman
218 * 21-9-1784 * Curatoren * Stadhouder? * alumn.
219-220a 4-7-1784 * Th. van Kooten, Middelburg * curatoren * aanvaarding beroep prof. lit. en hist.
221-227 * 12-6-1784 * Curatoren * Stadhouder * vacature Schrader, dansmeester H.W. Gautier (met instr. dansmr. W. Dederiks en H.W. Gautier)
228-230 * 27-12-1783 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * alumniaat, schoolpensie, kostpensioen
231-232 * [1583] * J.C. Wiersma * Stadhouder en curatoren * schoolpensioen voor kleinzoon Menno Antonius Swalue
233-234 * [1583] * T. Adama wed. A. Cloppenburgh * Stadhouder en curatoren * schoolpensioen voor zoon Reinder Mathijs Cloppenburgh
235-240 * 4-9-1783 * L. Napjus * Stadhouder en curatoren * schoolpensioen voor zoon Sipke Napjus (met attestatie ds S. winsemius)
241-243 * 29-11-1783 * E. Wassenbergh * Stadhouder en curatoren * prof. Griekse oudheden
244-245 * 6-8-1783 * S.E. Grv. van Aumale * Z. Gerroltsma, secr. cur. * overlijden cur. G.F. baron thoe Schwartzenberg, haar echtgenoot (gedrukt) * 246-247 * 11-10-1782 * Gedeputeerde Staten * resolutie alumn.
248 * 11-10-1782 * Curatoren * senaat * kostpens. en alumn.
249-256 * 18-7-1782 * Gedeputeerde Staten * curatoren * instructie voor lands timmerbaas Jelte Coopmans te Franeker
257 * 2-11-1782 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * schoolpensie voor Everhardus Semler
258-259 * [1780?] * B.R. Nauta * curatoren * pensie
260-261 * 12-12-1780 * Stadhouder * curatoren * alumniaat voor P. Nauta
262-269 * 1780 * Petrus Nauta * Stadhouder en curatoren * verzoek alumniaat (met aanbevelingen van Schrader, Wassenbergh en Verschuir d.d. 5 resp. 6 oktober)

- 5 -
afdeling 1
270-271 * 6-12-1780 * Gedeputeerde Staten * resolutie alumniaten en kostpensioenen
272-275 * 1780 * H. Semler, bouwmeester * curatoren * bouwwerken te Franeker (met verklaring meesterknecht Gerben Pieters)
276-281 * 6-8-1779 * Curatoren * Stadhouder * menage van de academie
282-283a * 13-1-1778 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * schoolpensie J. Sardor
284-285 * 7-8-1777 * Gedeputeerde Staten * resolutie school- en kostpensiën
286-287a * 19-1-1776 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * alumn. G.A. Abbring, schoolpensie Bocco Slothouwer
288-290 * 20-1-1776 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * A. Ypeij naast lector botanices ook l. in de medicina legalis (met extr. resol.boek cur.)
291-293 * 4-5-1775 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * W. Semler hortulanus
294-296 * 11-3-1775 * Rector en senaat * curatoren * bezoldiging knecht overl. hortul. Meese (met voorstel cur. aan stadh. over nieuwe hortulanus)
297-298a * 2-3-1775 * J.H. van Swinden * curatoren * uitgave dissert. overl. stud. en hortul. Meeze
299-300 * 2-3-1775 * Rector en senaat * curatoren * overlijden hortulanus Christ. Meese
301-302 * 3-1-1775 * Gedeputeerde Staten * resolutie emeritaat Venema, alumn., school- en kostpens.
303-304 * 3-12-1774 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * schoolpensie F. Cramer
305-306 * 14-11-1774 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * lijfpensioen stud. Groenewoud
307-308 * 14-11-1774 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * alleen Friezen voor schoolpensiën
309-310 * 5-10-1774 * Gedeputeerde Staten * resolutie verkoop burse
311-312 * 1-9-1774 * Gedeputeerde Staten * resolutie kostpensioen voor 7 Hongaarse stud.
313-314 * [3-8-1774] * Curatoren * senaat * geen promotie zonder diss. of theses
315-318 * [juli 1774] Curator Rengers * Stadhouder * punten van menage, begeven kostpensioenen
319-322 * 19-7-1774 * Stadhouder, op het Loo * curatoren * menage van de academie (met reacties cur.)
323-325 * 13-7-1774 * Stadhouder, op het Loo * curatoren * commissie Venema
326-327 * 11-6-1774 * J.H. Verschuir * Z. Gerroltsma, secr. cur * verzoek van Duitse stud. om burse
328-331 * 11-6-1774 * Stadhouder, op Soestdijk * curatoren * emeritaat Venema (met reactie cur.)
332-335 * 6-6-1774 * J.J. van Swinden * J.H. Verschuir * resolutie promotie
336-337 * 14-6-1774 * Professoren (hand: Cannegieter) * Stadhouder en curatoren * rector Verschuir, promotiereglement
338-349 * 2-7-1774 * Professoren * curatoren * promotiereglement
350-353 * [juni 1774] Professoren * rector J.H. Verschuir * protest promotiereglement
354-355 * 9-5-1774 * Staten van Friesland * resolutie onkostenvermindering

- 6 -
afdeling 1
356-361 * 10-0-1773 * Stadhouder * curatoren * tractement schermmr. Keizer
362-365 * 29—7—1773 lector en senaat * curatoren * bezoek Stadhouder aan academie
366-367 * 31-7-1773 * Curatoren * verslag bezoek Stadhouder aan Leeuwarden (24-7-1773) en Franeker (51-7-1773)
368-369 * 8-7-1773 * Senaat * curatoren * bezoek Stadhouder
370-371 * 7-7-1773 * Gedeputeerde Staten * curatoren * bezoek Stadhouder
372-373a * 8-4-1773 * Gedeputeerde Staten * resolutie benoeming A. Ypey, alumn. Hayo Mensonides, organist Henricus Minnema
374-376 * 22-3-1773 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * alumn. Hajo Mensonides, schoolpensie Douwe Nota
377-382 * 16-1-1773 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * schoolpensie Johannes Hoeckema (met resol, GS d,d, 11-
383 * 24-2-1773 * Theke Reinderts * Gedeputeerde Staten * loon werkzaamh. in laboratorium chym.
384-385 * 12-2-1773 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * zesjarige aanbesteding bouwwerken academie
386-387 * 6-2-1773 * Curatoren * Stadhouder * nieuwe zesjarige aanbesteding bouwwerken academie
388-394 * 30-10-1772 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * benoeming A. Ypey
395 * 11-2-1772 * Rector en senaat * curatoren * overlijden organist Nicolaas Garama
396-404 * 14-12-1771 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * aanstelling ds. Sicco Abbring tot godsdienstleraar

- 7 -
afdeling 1
405 * 9-11-1771 * G. Koopmans * curator Rengers * zoon
406 * 19-11-1771 * Curatoren * rector * toelating zoon Coopmans
407-413 * 2—10—1771 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * salarisverhoging Wassenberg
414-415 * 23-11-1771 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * dansmeester E.C. Nohr
416-421 * 2-7-1771 * Stadhouder, op het Loo * curatoren * inspector bursae Hendrik Wehrman, vervanger A. van Duiden (met instructie d.d. 19-4-1684)
422-423a * 16-9-1771 * Johannes Bakker * Z. Gerroltsma, secr. cur. * request Kaldenbag
424-425 * 7-9-1771 * J. Garcin * Gerroltzma, secr. cur. * student Johan Sutter
426-427 * 27-3-1771 * J. Ysbrandi * Z. Gerroltsma, secr. cur. * geapprobeerde requesten tot vrije burse
428-429a * 19-8-1771 * J.A. Kesler, Bolsward * Z. Gerroltsma, secr. cur. * stiefzoon Gerrit Puttink
430-432 * 8-6-1771 * Rector en sen. judic. * curatoren * subst. inspect. bursae
433-437 * 28-2-1771 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * Verschuir waarn. predik. voor Venema
438-439 * 28-11-1770 * Rector en senaat * curatoren * overlijden prof. J.D. van Lennep
440-441a * J. Tieboel * Z. Gerroltsma * vriendschappelijk briefje (kleurrijk!)
442-443 * curator Aylva, Holwert * secretaris Gerroltsma * stemcedulle ds. Ticheler
444-445 * 20-11-1770 * Gedeputeerde Staten * resolutie betr. van Lennep, Wassenbergh, Meese
446-447 * 11-ll-1770 * J.D. van Lennep * Gerroldsma, secr. cur. * pensioen ds. Ticheler
448-450 * 5-11-1770 * Stadhouder, 's- Gravenhage * curatoren * commissie Wassenbergh
451-452 * 28-10-1770 * W. Ouwens * Z. Gerroltzma, secr. cur. * tractement hortulanus Meese
453-454 * 22-10-1770 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * benoeming E. Wassenbergh en Bern. Christ. Meese
455-456 * 19-11-1770 * H.D.E. van Aylva * ? * accoord met stemdragende ingezetenen
457-458a * 18-10-1770 * Jacobus Tieboel * Z. Gerroltsma * familiair briefje
459-460 * 16-10-1770 * J. Schrader * Z. Gerroltsma, secr. cur. * van Lennep
461-466a * 5-10-1770 * J.D. van Lennep * curatoren * kuur te Burtscheid bij Aken
467-468 * 5-10-1770 * D.G. Rengers, IJsbrechtum * Z. Gerroltsma, secr. cur. * request van Lennep
469-470 * 4-10-1770 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * tractement overleden hortulanus David Meese
471-472 * 1-10-1770 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * verzoek van Lennep om kuurverlof
473-476 * 24-8-1770 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * Daniël Brand tot alumnus benoemd
477-478 * 11-7-1770 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * schoolpensie voor Cornelis de Haan
479-483a * 23-8-1770 * Rector en sen. judic. * Z. Gerroltsma, secr. cur. * overlijden David Meese

- 8 -
afdeling 1
484-486 * 15-8-1770 * Gedeputeerde Staten * resolutie schoolpensiën
487-496 * 27-7-1770 * Exrector en sen. judic. * curatoren * de op de dochter van oudburgemeesster Salverda verliefde dansmeester en muzikant Nohr
497-498 * 20-5-1770 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * schoolpensie voor Hajo mensonides
499-500 * 22-2-1770 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * schoolpensie voor David Snetlage
501-502 * 2-10-1769 * Rector en senaat * curatoren * Schrader Grieks voor van Lennep
503-504 * 9-10-1769 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * schoolpensie voor J. Sardor
505-509 * 27-11-1769 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * felicitatie huwelijk Prins; natuurkundige instrumenten (met brief van curator Aylva aan secr. cur. Gerroltsma
510-511 * 8-12-1769 * Curatoren * rector magnificus * theses inter commilitones ejusdem collegii
512-514 * 1-10-1769 * J.D. van Lennep * curatoren * winterkuur bij Aken
515-516 * 10-9-1769 * Curator Rengers, IJsbrechtum * Gerroltsma, secr. cur. * stookgeld voor Meese; schoolpensie
517-518 * 9-7-1769 * Stadhouder, op Soestdijk * curatoren * schoolpensie voor L. Napjus
519-525 * 15-6-1768 * Stadhouder, Breda * curatoren * alumn. voor Th. van Kooten (met resol. GS etc.)
526-550 * 7-10-1768 * J.D. van Lennep * curatoren * winterkuur bij Aken
551-537 * 25-7-1768 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * verzoek van prof. Garcin
558-540 * 26-4-1768 * Curatoren * Stadhouder * verhoging salaris Van Swinden; alumn. e.d,
541-542 * 25-5-1768 * Stadhouder, Beekenstein * curatoren * schoolpensie voor Brand en Steenwijk
543-545 * 18-4-1768 * Rector en senaat * curatoren * examen alumnen en bursalen (met antw. cur.)
546-548 * 21-4-1768 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * verzoek Daniel Brand om schoolpensie
549-557 * 9-4-1768 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * natuurk, instr., salarisverh. voor van Swinden, schoolpensie voor Meinardus Siderius, salarisverh. voor promotor en assistenten, Everhardus Christian Nohr dansmeester i.p.v. Michelet
558 * 22-3-1768 * Curatoren * Stadhouder * instrumenten voor Van Swinden, dansmeester, promotor, alumniaat voor Tenking
559 * 16-3-1768 * vergadering curatoren
560-561 * 14-11-1767 * Rector en sen. judic. * Z. Gerroltsma, secr. cur. * studenten Gerroltsma en Haller
562-563 * 9-10-1767 * W. de Lille * curator Aylva * druk inaug. philos. diss.
564-565 * 31-8-1767 * Stadhouder, op het Loo * curatoren * commissie voor prof. nan Lennep
566-568a * 26-8-1767 * J.D. van Lennep * curatoren * aanvaarding beroeping prof. Grieks
569-572 * 21-8-1767 * Stadhouder, op het Loo * curatoren * benoeming Van Lennep (met antw. cur. d.d. 29-8-1767)
573-574a * 14-3-1767 * Hoitsema, IJlst * Zach. Gerroltsma, secr. cur. * verzoek praebende of alumn. voor zoon

- 9 -
afdeling 1
575-579 * 12-8-1767 * Rector en senaat * curatoren * nominatie prof. Grieks (vacature Koen)
530-584 * 5-8-1767 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * alumn. Paulus Pieter Courtonne, Everwinus Wassenbergh, Joannes Ruardi
585-586 * 7-6-1767 * J.H. van Swinden * Gerroltsma, secr. cur. * rekening instrumenten
587-590 * 23-5-1767 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * alumniaat voor Paulus Pieter Courtonne
591-592 * 7-5-1767 * Rector en senaat * curatoren * alumn. vrij door vertrek Casparus Lijfman
593-594 * 13-4-1767 * Rector en senaat * curatoren * overlijden Koen
595-598 * 26-3-1767 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * twee natuurk. instrumenten
599 * 21-3-1767 * Curatoren * Stadhouder * natuurkundige instrumenten
600-604 * 10-10-1767 * J.H. van Swinden * curatoren * toelage aankoop natuurk. instrumenten
605-606 * 4-12-1767 * J. Ysbrandi * Z. Gerroltsma, secr. cur. * L. Burger, burse
607-608a * 15-12-1767 * Ev. Wassenbergh * curatoren * beroeping naar Deventer
609-610 * 25-2-1786 * A. Hempenius * curatoren * vernieuwing orgel academiekerk
611-612a * 13-11-1787 * H.J. Arntzenius, Groningen * curatoren * bedankt voor jur. prof.
613-614 * [1786] * H. Wilhelmy * Stadhouder en curatoren * verzoek om alumniaat
615-616a * 31-10-1787 * H.J. Arntzenius, Groningen * curatoren * uitstel van 14 dagen voor antw. op beroeping als prof
617-618a * 1-9-1787 * Stadhouder, Amersfoort * curatoren * benoeming Schacht, Arntsenius, Ruardi, Ypey
619-620a * 1-11-1787 * J. Ruardi, Groningen * curatoren * verzoekt 14 dagen bedenktijd
621-628 * 5-11-1787 * J.H. Schacht, Harderwijk * curatoren * beraadt zich en bedankt 17-11-1787
629-630a * 13-11-1787 * J. Ruardi, Groningen * curatoren * bedankt voor beroeping naar Franeker
631-632 * 17-11-1787 * Rector en senaat * curatoren * afwezigheid secretaris A. Alma
633-634a * 20-11-1787 * Paulus Matthias Kesler, Bolsw. * curatoren * dank voor alumniaat
635-636 * 13-2-1788 * W.M. v.d. Werf * curatoren * verzoek om lectoraat mathesis
637-638 * 3-2-1788 * ds. J. van Voortst * curatoren * aanvaarding professoraat
639-640 * 31-1-1788 * L. Meyer, Twijzel * curatoren * aanvaarding beroep als theol. prof.
641-642 * [1788] * Gysbertus Wildeman, Harlingen * Stadhouder en curatoren * schoolpensie voor zoon Jan Ernst
643-646 * 26-4-1788 * N. Smallenburg, Utrecht * curatoren * aanvaarding beroep als prof. jur.
647-648 * 21-7-1788 * Jo. Ad. Nodell * curatoren * aanv. rectoraat Erasmiaanse school te Rotterdam
649 * 11-10-1788 * Curatoren * Stadhouder * voorstel beroeping de Crane
650-651 * 18-9-1788 * Rector en senaat * curatoren * introductie van prof. Smallenburg, klachten over gedrag alumnen


- 10 -
afdeling 1
652 * 5-11-1708 * Curatoren * resolutie: prof. J. van Voorst toegestaan deur tussen zijn huis en academie te gebruiken
[1738] * J. van Voorst * curatoren * verzoek opening en gebruik deur
19-11-1788 * J.W. de Crane * curatoren * aanvaarding beroeping
2-10-1789 * J. van Voorst * curatoren * beroeping van elders afgeslagen
3-10-1789 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * alumn. voor R. Rodenburg en W.C.A. Visser (met de verzoeken en aanbevelingen)
$-11-1789 * Gedeputeerde Staten * resolutie augment van Voorst, alumn. B. Slothouwer en Visser
24-6-1789 * Alb. Jac. Heet. Abbring * Stadhouder en curatoren * verzoek om alumniaat
1789 * Sjouke Nooteboom * Stadhouder * verzoek om alumniaat
2-6-1790 * Curatoren * rector magnificus * introductie curator van Lynden op 7-6-1790
18-8-1790 * Curatoren * resolutie: H. Hollander, coster der grote kerk in Franeker, tekenmeester aan de academie
679-687 * 23-9-1790 * Stadhouder, 's-Gravenhage * curatoren * A.W. Siccama alumn. (met verzoek en vier aanbeve
688-689a 8-10-1790 * J.F. Scheidius * curatoren * aanvaarding beroep als prof. jur. civ.
690-692a 24-12-1790 * Rector en senaat * curatoren * afwezigheid dansmeester de Krafft
693 * 13-5-1795 * Curatoren * rector magnificus * introductie J.F. Scheidius
694 * 2-4-1791 * Curator van Haersma * Z. Gerroltsma, secr. * bezoek curatoren aan Franeker
695 * 19-2-1791 * curatoren * rector magnificus * tweede pedel Pieter Abes de Vries onderbibliothec

- 11 -
afdeling 2
Brieven van en aan de senaat 1631-1765
1-4 * juli * 1631 * Senaat (secr. H. Coumans) * Gedeputeerde Staten * klachten over pachters consumptiën en imposten
5-6 * 29-6-1721 * Curatoren * rector magnificus * verzoek om voordracht assistent voor prof. Coetier
7-8a * 30-7-1723 * Curatoren * rector T. Hemsterhuys * opvolger Westenberg
9-14 * 2-3-1765 * Rector en sen. judic. * curatoren * recht van relegatie
15-16 * 27-2-1765 * Hof van Friesland * senaat * ongeregeldheden door studenten

- 12 -
afdeling 2
1077 Hs 3. Papieren van H.W. Tydeman, als rector magnificus enz. 1802-1816
1-3 * 14-5-1866 * W. Eekhoff * aantekening m.b.t. deze afdeling, o.a. herkomst
4-8 * 3-4-1802 * Tydeman * thesaurier generaal en raden van financie * schoorsteengeld collegiekamers
9-10 * 3-2-1803 * Tydeman * heffing op bezittingen
11 * 2-5-1803 * Rector en senaat * curatoren * Regenbogen rector magnificus
12 * 22-2-1804 * Rector en senaat * departementaal bestuur * assistenten der academie
13 * 28-2-1804 * R. Tulleken, Zwolle * Tydeman * rechtszaak
14-17 * [maart 1804] * Rector en senaat * Tydeman * belastingen
18-21 * [maart 1804] * Rector en senaat * departementaal bestuur * immuniteit
22-29 * 22-3-1804 * Rector en senaat * departementaal bestuur * immuniteit
30 * 29-4-1804 * Rector en senaat * departementaal bestuur * klacht over betaling salarissen
31-34 * 30-4-1804 * Rector en senaat * curatoren * diplomata Regenbogen en Tinga
35 * 5-6-1804 * Rector en senaat * curatoren * examen gebenefic. studenten
36-38 * 8-6-1804 * Rector en senaat * departementaal bestuur * impositie diplomata
39 * 1-9-1804 en 3-9-1804 * Rector en senaat * curatoren * beroeping Tinga naar Groningen, overlijden Cannegietel
40 * 19-9-1804 * Rector en senaat * curatoren * Tydeman plv. voor Tinga
41-48 * 28-9-1804 * A.G. Camper * Tydeman * kwestie Tinga (met Leeuwarder Courant van 13 en 25 sept.)
49-52 * [sept. 1804] * Rector en senaat * departementaal bestuur * rectoraat
53-54 * 18-10-1804 * Tydeman * collegae * academiewacht
55 * 6-11-1804 * Tydeman * curatoren * tractement bij vertrek
56-57 * 9-11-1804 * Tydeman * curatoren * inspraak nominatie
58-61 * 14-12-1804 * J.F. Scheidius, Arnhem * Tydeman * rechtskundig onderwijs
62-63 * 18-12-1804 * Tydeman * collegae * door gebeneficieerde studenten te volgen onderwijs
64 * 20-12-1804 * A.J. Conradi, harlingen * Tydeman * bibliotheek
65-68 * 21-12-1804 * Tydeman * curatoren * door gebenefic. studenten in de eerste twee jaren te volgen lessen
69 * 24-12-1804 * Rector en senaat * curatoren * bibliothecaris
70 * [1805?] * Tydeman * fasti rect. 1795-1804-73
74-75 * 2-1-1805 * Rector en senaat * curatoren * subsidie bibliotheek

- 13 -
afdeling 3
76 * 23-2-1805 * A.G. Camper * Tydeman * aankondiging bezoek
77 * 25-2-1805 * Tydeman * curatoren * oudcurator Camper
78 * 27-2-1805 * Rector en senaat * A.G. Camper * zitplaats in de kerk te Franeker
79-80 * 9-3-1805 * Tydeman * collegae * recht van auctiën
81-85 * 29-3-1805 * Tydeman * collegae * onderwijs in de rechten
86 * 7-4-1305 * Tydeman * collegae * academiezaken
87 * 13-4-1805 * Rector en senaat * curatoren * vacature Cannegieter en vacature Latijn
88 * 14-5-1805 * Tydeman * curatoren * kinderen overleden assistent Kuhne
89-90 * 25-5-1805 * A.H. Sluyterman * Tydeman * zoon
91-92 * 24-5-1805 * Rector en senaat * Raadspensionaris, Den Haag * instemming met de Bataafse Republiek
93 * 1805 * J.H. Swildens * inschrijving student van der Plaats
94 * 3-7-1805 * A.G. Camper * opvolging Cannegieter
95-96 * 20-9-1805 * Tydeman * bibliothecaraat
97 * 10-10-1805 * Rector en senaat * departementaal bestuur * tractement promotor en assistenten
98-100 * 16-10-1805 * Swildens * curatoren * vacanties
101 * 10-12-1805 * Rector en senaat * De Crane * doodskist moeder de Crane
102 * 26-12-1805 * Tydeman * professoren * belastingen
103-107 * [dec. 1805] * Tydeman * curatoren * kwestie tussen academie en stadsbestuur over moeder de Crane
108-109 * [11-3-1806] * Rector en senaat * Raad van Financiën * belastingen
110 * 6-1-1806 * Tydeman * sen. judic.* begraaflijst academiekerk
111 * 24-1-1806 * Rector en senaat * raad Sneek * inschrijving Jacob Bokma junior
112 * 24-2-1806 * Rector en senaat * J.W. Karsten, 's lands gewenste herstellingen * architect
113 * 1-3-1806 * Tydeman * collegae * over brieven aan gem.best. Franeker en Raad van financiën
114-115 * 2-3-1806 * Tydeman * collegae * idem
116-118 * 4-3-1806 * Rector en senaat * Raad van financiën * belastingvrijdom academie
119 * 4-3-1806 * Rector en senaat * gem.bestuur van Franeker * idem
120 * 5-3-1806 * Rector en senaat * secr. binnenl. zaken * dank voor toezending deel I van Staatkundig Nederland
121-122 * 10-3-1806 * Tydeman * collegae * over brief aan Raad van fin.
123-125 * 11-3-1306 * Rector en senaat * Raad van financie * belastingvrijdom academie
126 * 21-3-1806 * prof. A. Chaudoir * aanstelling pedels en suppoosten voor het leven

- 14 -
afdeling 3
127 * 5-5-1306 * Rector en senaat * Raad van fin. v. dep. best. * academie onafhankelijk van gemeentebest.
128 * 3-5-1806 * Acte van burgerschap voor Tydeman
129 * 29-5-1806 * Rector en sen. judic. * gem.best. Leeuwarden * student Hermanus Fopoenga
130 * 14-7-1806 * senaat * Koning * schets van de universiteit
131 * 14-7-1806 * senaat * Koning * aanbeveling van de universiteit
132 * 16-7-1806 * rector * Koning * begeleidend schrijven bij schets en aanbeveling
133 * 22-9-1806 * senaat * stedelijke belastingen
134 * [nov.?] * senaat * kwestie met schepenen Franeker over boedel Gabriel Chapron
135 * 23-9-1806 * senaat * inschrijving student Deinema
136 * 16-11-1806 * Rector en senaat * curatoren * collegerooster
137 * 14-3-1807 * Rector en sen. judic. * departementaal bestuur * voorval student R.S. Visser
138 * 19-3-1807 * N. van Barneveld * Age Buwma, Amsterdam * studenten
139-140 * 21-3-1807 * Rector en senaat * departementaal bestuur * studenten
141-153 * 8-4-1807 * Rector en sen. judic. * Min. van just. en policie * geschil met Hof van Friesland
154 * [1807] * senaat * studenten de Wolff en Tuinhout
155-156 * [juli 1807] * Rector en senaat * gem.bestuur Franeker * studenten de Wolff en Tuinhout
157 * 2-5-1807 * Rector en senaat * curatoren * rectoraat Tholen
158 * 3-6-1807 * Rector en sen. judic. * min. van just. en pol, * kwestie met Hof over de twee studenten
159 * 14-6-1807 * Curatoren * rector en senaat * verbaal min. van binnenl. zaken over rectoraatsoverdr,
160 * 19-6-1807 * Tydeman * bezwaar tegen eed voor sen. judic.
161 * 23-6-1807 * Curatoren * rector en senaat * assessor Tydeman
162-163 * 23-6-18O7 Rector en senaat * curatoren * rect. J. Pierson Tholen en het geval Visser
164 * 19-6-1807 * Tydeman * bezwaar tegen eed voor sen. judic.
165 * [juni 1807] * Rector en senaat * min. van binnenl. zaken * overdracht rectoraat
166 * [juli 1807] * Tydeman * publicatie van senaatsgeheimen door Regenbogen (tegen Lotze)
167 * [1807] * Tholen * geen genoegdoening
168-174 * [juli 1807] * rector * kwestie Lotze-Regenbogen
175-176 * 28-10-1807 * Rector en senaat * jaarverslag
177 * 11-11-1807 * Rector en senaat * curatoren * nominatie geleerden i.v.m. vacature medicus Mulder
178 * 15-1-1808 * Tydeman * kwestie studenten
179 * 15-1-1808 * Rector en senaat * procureur generaal * studenten de Haan, Visser en Bokma

- 15 -
afdeling 3
180 * 14-3-1808 * Tydeman * vlaggen en klokluiden
181 * [april 1808] * Tydeman * akademienieuws in kranten
182 * 23-8-1808 * Rector en senaat * namen assistenten promotor
183 * 14-10-1808 * Rector en sen. judic. * kamerarrest
184-185 * 15-10-1808 * idem (copie)
186 * 9-11-1808 * Rector en senaat * overlijden schermmeester Gabriel Chapron
187-188 * 26-11-1808 * Rector en sen. judic. * landdrost * erfenis Chapron
189 * 26-11-1808 * Rector en senaat * curatoren * lijst der collegiën
190 * 12-12-1808 * Rector en senaat * schepenen Franeker * protest tegen verwijdering zegels boedel Chapron
191 * 15-12-1808 * Rector en senaat * landdrost * overlijden oudste pedel Johannes Scheurer
192-193 * 23-12-1808 * senaat * herz. en aanv, instructie pedellen, promotor en assist.
194-196 * 23-12-1808 * senaat * idem
197-201 * 24-12-1808 * Rector en sen. judic. * boedel Chapron
202 * 1-4-1809 * senaat * nieuwe rector magn.
203 * 23-6-1809 * Rector en senaat * secr. generaal Raad van te lande * opgave tractementen judic. midd. te water en
204-209 * 5-8-1809 * Rector en senaat * curatoren * jaarverslag
210-212 * 30-9-1809 * sen. judic. * 22-30 sept.
213-214 * [sept. 1809] Rector en sen. judic. * Tydeman curator nalatenschap Swildens
215 * 2-10-1809 * student * Tydeman? * ontkenning deelname ontgroenpartij
216-224 * 1-12-1809 * Regenbogen * Tydeman * kwestie vier studenten
225-227 * [jan. 1810] Herman Adriani Middendorp * curatoren * verzoek om stipendium (met toekenning d.d. 31-1-1810)
228 * [1810?] * Tydeman? * herstel academie
229 * 2-1-1810 * J.A. Lotze * rect. magn. * ?
230 * ? * Lotze * A. Chaudoir * ?
231 * 30-6-1810 * J.A. Lotze * rector magnificus * Aafke Seyes
232 * 30-6-1810 * rector magnificus * jur. kwestie
233 * [1810] * J. Eekma, advocaat * jur. kwestie
234-236 * 2-10-1810 * Tydeman, rector * assessoren * insinuatie Lotze
237-251 * 27-10-1810 * Tydeman * Koning * beklag Lotze over commissie van de senaat aan Aafke S. Talsma, gewezen dienstbode van de overl. hoogl. Swildens
252 * 4-12-1610 * Tydeman * collegae * betaling muziek bij laatste rect. oratie
253 * [1810] * gebeneficieerden 1810-1811
254 * 2-1-1811 * Lotze * rect. magn. * ontkenning belediging pedel

- 16 -
afdeling 3
255 * 3-1-1811 * J.A. Lotze * rector magnificus * pedel
256-250 * 27-6-1811 * Tydeman & de Crane * Koning * universiteit
259-260 * [jan. 1812] Tydeman * collegae * opheffing universiteit
261-262 * [jan. 1812] rector en professoren * Koning * universiteit
263-265 * 8-4-1812 * Intend. de l'interieur Dép. de la Hollande, Amsterdam * Tydeman * audiëntie
266 * 9-5-1812 * C. Vollenhoven, Parijs * Tydeman * behartiging belangen professoren bij Franse regering
267 * Ministre de l'Interieur * positie professoren Franeker
268-270 * 20-10-1812 * H.G. Tideman * rector magn. Leiden * Franeker bibliotheek
271-272 * [1812] lijst titels legaat Schurmann (21 folio, 110 quarto, 245 octavo)
273-274 * 16-5-1815 * N. Tholen * H.W. Tydeman, prof. Leiden * toestand in Franeker
275-276 * 17-8-1815 * Gedeputeerde Staten * resolutie personele repartitie herv, voor diaconiekas Franeker
277-278 * 15-11-1815 * Tholen * Tydeman? * verslag toestand te Franeker
279-280 * 10-4-1816 * Tholen * Tydeman? * idem
281 * 16-6-1816 * Tholen * Tydeman? * idem
283-284 * [1804?] Tydeman * boedel overl. pedel P.A. de Vries
285 * lijst kosten promotiën
286 * C.S. van Assen * H.W. Tydeman * kwestie studenten
287-288 * namen van geleerden (juristen) voor een nominatie
289 * de Crane * Tydeman * staatsresolutie van 4 maart 1717
290 * namen van aan academie verbonden personen
291-293 * Tydeman * neef * jurisdictie sen. judic.
294-295 * Tydeman? * jur. faculteit
296 neef (van Tydeman), Gron. * H.W. Tydeman * aanbeveling Curier(?)
297 Tydeman/de Crane * collegae * dejeuné dinatoir
298-309 * [1800] J.H. Voorda, rect. 1799-1800 * afschaffing universiteits vierscharen
282 en 310 omslag met titel 'ongedateerde stukken'


- 17 -
afdeling 4-6 1077 Hs 4. Naamlijsten van professoren en hun tractementen
1-2 * 1785 * halfjaartractementen professoren
3 * 20-9-1781 *nominatie van geleerde mannen in de rechten
4 * 25-3-1771 *halfjaartractementen professoren
5-7 * [1770] * halfjaartract. en immuniteiten professoren en beambten van de universiteit

1077 Hs 5. Recensielijsten 1754-1811 (naamlijsten ingeschr. stud.)
1-5 * 1787 * rectore Adolpho Ypey (2-3: brief van Wassenbergh aan secr. cur. d.d. 26-1-1788)
6-9 * 1789 * rectore Everwino Wassenberg (7-8: brief van Ratelband aan secr. cur. d.d. 15-1-1790)
10-11 * 1790 * rectore Joanne van Voorts
12-13 * 1811 * rectore Henr. Wilh. Tydeman
14-18a * 1767 * rectore F.U. Winter (met brieven van academiesecr. aan secr. cur.)
19-22a * dec. 1769 * rectore Nicolao Ypei (met brief van academiesecr. aan secr. cur. d.d. 25-10-1769)
23-26 * 28-11-1770 * rectore S.H. Manger (met br. ac.secr. aan secr. cur. d.d. 1-2-1771)
27-28 * 1771 * rectore E. Wigeri
29-32 * 1772 * rectore Christiano Everhardo de Lille
33-34 * 1773 * rectore Jacobo Garcin
35-37 * 1774 * rectore J.H. Verschuir
38-39 * 1780 * rectore Johanne Ratelband
40-41 * [1754] * rectore N. Ypey
42-43 * 1755 * rectore Hermanno Venema
44-45 * 16-11-1756 * rectore H. Cannegieter
46-47 * 1766 * rectore Herrn, Cannegieter

1077 Hs 6. Naamlijsten van en stukken betreffende alumni en van degenen, die schoolpensiën ontvingen

1-4 * 1778 * Johannes Groenewoud, Dokkum
5-7 * 1768 * Jacobus Engelsma Mebius
8-9 * 1788 * Haebele Potter, Dokkum
10-11 * [1770?] * Petrus Hoitsema, IJlst
12 * 1778 * Hendrik Waardenburg, Franeker
13 * 1779 * Theodorus Ernestus Engelsma Mebius, Tjalleberd/Engwirden
14 * 1779 * Gerbrandus Bruining, Gorredijk
15-16 * 1781 * Jan Willem C. Tenckinck, St. Annaparochie
17-27 * 1783 * Cornelius Ekama, Paesens
28-35 * 1783 * Gerrit Roorda, Heerenveen
36-37 * [1784] * Petrus Gerlsma, Sloten
38-40 * 1785 * Bokke Hermanus Habbema, Leeuwarden
41-44 * 1789 * Hans Willem Cornelis Anne Visser, St. Annaparochie
45-46 * 1790 * Isaac Cahais, Tjerkwerd
47-48 * [1770?] * alumni patriae, schoolpensiën, praetendenten
49-50 * 14-3-1611 * Register van de Landtschappe Alumnen soe studenten als scholieren

- 18 -
afdeling 7,8
1077 Hs 7. Diplomaboek
1 * Johannes Regius
2 * Jacobus Rhenferd
3 * Johannes oerzetei
4-6 * diploma theologiae doctorum
7 * diploma facultatis juridicae
8 * diploma facultatis philosophicae 3
9-12 * 3-3-1700 * van Voorst, Tinga, Regenbogen
13-14 * 22-9-1790 * Joannes Muller
15-18 * 17-5-1800 * Cornelius Ekama
19 * concept diploma jur. faculteit
20 * idem
21 * E. Tinga
22 * concept diploma med. faculteit
23 * concept diploma landmeter en wijnrroijer (Lambertus Koopmans)
24-25 * eed en promotie formulier voor eern igenieur
26-27 * diploma voor een ingenieur
28 * licentiaat rechten
29 * diploma facultatis medicae
30-33 * diploma voor een landmeter, ingenieur of wijnroeijer
31-32 * registratie diploma's

1077 Hs 8. Disputationes, positiones en theses, 1589-1808, quarto
34-35 * 19-3-1599 * Disputatio ex, tit, dig, cod, et inst, de damno iniuria dato ... praeside Henrico SCOTANO ... Doco a BOTNIA Frisius. Franekerae, Aegidius Radaeus, 1589. (doorsch, met hs, aant, van prof. Schotanus)
37-40 * Thesium theologicarum, de spiritu adoptionis, pars prior ... praeside Hermanno WITZIO respondente Alberto RUIS Groningano, Franequerae, Johannes Gyselaer, 1675.
41-42 * Thesium theologicarum ... pars altera respondente Pierio VOMELIO Leovardiensi, Franequerae, Johannes Gyselaer, 1675.
43-44 * 29-6-1675 * Disputatio theologica inauguralis de vero sensu loci Ezech. XX. 25. ... ex autoritate ... D. Iohannis WUBBENA ... publico examini subjicit Johannes a MARCK. Franequerae, Johannes Gyselaer, 1675.
45-46 * 5-2-1710 * Paraphrasis in principia philosophiae Renati Descartes Pars quarta ... sub praesidio D. Ruardi ANDALA ... Stephanus N. ENYEDI. Debrecino-Ungarus, Franequerae, Franciscus Halma, 1710.
47 * 26-4-1760 * Theses selectae quas ... sub praesidio ... Hermanni CANNEGIETER ... defendet ... Joh, Arnold, NERING BOGEL Terborgo Gelrus, Franequerae, G. Coulon, 1760. (folio, gevouwen)
48-49 * 15-2-1730 * Dissertatio philologico-theologica de triplici coronae judaicae contortae eversione ... sub praesidio ... Hermanni VENEMA ... Dominicus RADBODUS, Stauria Frisius, Franequerae, Gulielmus Coulon, 1737.
50-51 * 20-9-1766 * Theses juridicae inaugurales ... ex auctoritate rectoris magnifici Hermanni CANNEGIETERI ... pro gradu doctoratus ... Theodorus BERGSMA, Doccumo Frisius, Franequerae, Gulielmus Coulon, 1766,

- 19 -
bij afd. 8 quarto (bevond zich ten onrechte bij afd. 10)
19-5-1768 * Theses selectae ... praeside Elia WIGERI ... Touss. WOORDHOUDER, Rotterodamo Batavus. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1768.
6-11-1767 * Theses selectae ... praeside Elia WIGERI ... A.J. CONRADI J.U. stud, Franequera Frisius. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1767.
10-12-1767 * Theses selectae ... praeside Elia WIGERI ... J.F.A. SIRTEMA a GROVESTINS, J.U. cand., nobilis Frisius. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1767.
26-4-1768 * Theses selectae ... praeside Elia WIGERI ... Joannes RUARDI, Leovardia-Frisius. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1768,

- 20 -
afdeling 8
52-53 * 15-4-1768 * Theses selectae ... sub praesidio Hermanni CANNEGIETERI ... A.J. CONRADI, jur. utr. stud. Franequera Frisius. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1768.
54 * 17-4-1766 * Theses selectae ... sub praesidio ... Hermanni CANNEGIETERI ... J.F.A. SIRTEMA a GROVESTINS, nobilis Frisius. Franequerae, Gulielmus Coulon 1765.
55 * 23-6-1766 * Theses selectae ... praeside Elia WIGERI ... A. CAMPHUYSEN, J.U. Doctor, Doesburgo-Gelrus, Franequerae, Gulielmus Coulon, 1766,
56 * 16-5-1766 * Theses selectae ... praeside Elia WIGERI ... A. TELTING, Stenevico-Transisalanus. Franequerae Gulielmus Coulon, 1766.

Positiones et theses oppositae Socinianis et Judaeis sub praesidio Johannis van der WAEYEN, 1690-1716. (plano/folio) * drukker
53 * 18-12-1690 * Casper WEYERMAN, Jugchena Juliacensis * J. Gyselaar, 1690
54 * 17-1-1691 * E. F. HARCKENROTH, Embda Ostfrisius * J. Gyselaar, 1690
55 * 29-11-1699 * Aggaeus van OOSTBROEK, Groninganus * J. Gyzelaar, 1699
56 * 6-12-1699 * Johannes van der WAEYEN, J.F. Mediob. Zeel. * J. Gyzelaar, 1699
57 * 13-12-1699 * Gerhardus von den BURCH, Bremensis * J. Gyzelaar, 1699
58 * 20-12-1699 * Ludolphus MEIER-OTTO, Bremensis * J. Gyzelaar, 1700
59 * 15-11-1700 * Daniël HOPPENBROUWER, Doetinchemo Gelrus * J. Gyzelaar, 1700
60 * 22-11-1700 * Theodorus POST, Doetinchemo Gelrus * J. Gyzelaar, 1700
61 * 29-11-1700 * Jacobus MEIR, Bremens. Saxo * J. Gyzelaar, 1700
62 * 13-12-1700 * Cornelius BOOTT, Medioburgo-Zeelandus * J. Gyzelaar, 1700
63 * 11-2-1701 * Daniël REYNIERS, Mediob. Zeiand. * J. Gyzelaar, 1701
64 * 18-2-1701 * Lambertus SLICHER, Mediob. Zeland. * J. Gyzelaar, 1701
65 * 25-2-1701 * Johannes von RüTTE, Helvet. Bernas. * J. Gyzelaar, 1701
66 * 21-11-1708 * Petrus MEILSUA, Boxumo Frisius * F. Halma, 1708
67 * 28-11-1708 * Claudius secundus de CHAUFEPIE, Leovardia Fris. * F. Halma 1708
68 * 12-12-1708 * Jacobus EIJGELSI.1A, Palaeo-Borna Frisius F. Halma, 1708
69 * 19-12-1708 * Regnerus BRONGERUS REEN, Franekera Fr. * F. Halma, 1708
70 * 9-1-1709 * Cornelius AEL3TIUS, Castrico Batavus * F. Halma, 1709
71 * 30-1-1709 * Paulus BIMAN, Schellinga West-Frisius * F. Halma, 1709
72 * 6-2-1709 * Jeremias Johannes PARS, Leovardia Fr. * F. Halma, 1709
73 * 13-2-1709 * Theotardus BONNEMA, Leovardia Frisius * F. Halma, 1709
74 * 20-2-1709 * Bernardus van der MEULEN, Joura Fris. * F. Halma, 1709
75 * 6-3-1709 * Bernardus SYLVIUS, Osterenda Frisius * F. Halma, 1709
76 * 20-3-1709 * Didericus NINABER, Wilpa Gelrus * F. Halma, 1709
77 * 16-4-1709 * Petrus DREUX, Arenaco Gelrus * F. Halma, 1709
78 * 24-4-1709 * Henricus Gulielmus COETIER, Breda Brab. * F. Halma, 1709
79 * 30-4-1709 * Hermannus HUTTENIUS, Zutphania Gelrus * F. Halma, 1709
80 * 8-5-1709 * Alexander DAVIDSON, Dantico Borussus * F. Halma, 1709
81 * 15-5-1709 * Petrus MEILSMA, Boxumo Frisius * F. Halma, 1709
82 * 5-6-1709 * Jacobus ENGELSMA, Palaeo Borna Frisius * F. Halma, 1709
83 * 12-6-1709 * Regnerus 3RONGERUS REEN, Franekera Fr. * F. Halma, 1709

Thesium theologicarum controversarum decades sub praesidio Johannis van der WAEYEN, F.
84 * 25-9-1715 * Casparus Philippus DUYTZ, Langerver Bat. * Halma, 1715
85 * 3-10-1715 * Aegidius ERKENSWYK, Meursanus * F. Halma, 1715
86 * 9-10-1715 * Franciscus STAAK, Minderscha Frisius * F. Halma, 1715
87 * 16-10-1715 * Theodorus STEENWINKEL, Batavus * F. Halma, 1715
88 * 31-10-1715 * Andreas LAMMERS, Medioburgo Zelandus * F. Halma, 1715
89 * 7-11-1715 * Gerardus VELSEN, Harlinga Frisius * F. Halma, 1715
90 * 13-11-1715 * Petrus REINALDA, Leovardia Frisius * F. Halma, 1715

- 21 -
afdeling 8
91 * 20-11-1715 * Johannes NOORDBEEK, Noordhorna Benthem. * F. Halma, 1715
92 * 27-11-1715 * Sibrandus SIBISMA, Leovardia Frisius * F. Halma, 1715
93 * 5-12-1715 * Johannes COUPERUS, Warrega Frisius * F. Halma, 1715
94 * 13-12-1715 * Johannes ANDRIESSEN, Medioburgo Zeel. * F. Halma, 1715
95 * 18-12-1715 * Arnoldus Henricus FINMAN * F. Halma, 1715
96 * 29-1-1715 * Johannes Phililippus WIDDER, Oppenhemio Palat. * F. Halma, 1715
97 * 6-2-1716 * Johannes Gothofredus BACOFFEN, Cothena Anhalt. * F. Halma, 1716
98 * 12-2-1716 * Petrus WESSELING, Steinfurto Westph. * F. Halma, 1716
99 * 19-2-1716 * Henricus Johannes de VOS, Grolla Gelrus * F. Halma, 1716
100 * 26-2-1716 * Daniel Hermannus ANDREAE, Indo Batavus * F. Halma, 1716
101 * 5-3-1716 * Casparus Philippus DUYTZ, Langeraar Bat. * F. Halma, 1716
102 * 12-3-1716 * Aegidius ERKENSWYK, Meursanus * F. Halma, 1716
103 * 18-5-1716 * Franciscus STAAK, Minderscha Frisius * F. Halma, 1716
104 * 25-3-1716 * Theodorus STEENWINKEL, Schelluno Batavus * F. Halma, 1716
105 * 2-4-1716 * Andreas LAMMERS, Medioburgo Zelandus * F. Halma, 1716
106 * 22-4-1716 * Gerardus VELSEN, Harlinga Frisius * F. Halma, 1716
107 * 29-4-1716 * Petrus REINALDA, Leovardia Frisius * F. Halma, 1716
108 * 7-5-1716 * Johannes NOORDBEEK, Noordhorna Benthem. * F. Halma, 1716
109 * 13-5-1716 * Sibrandus SIBISMA, Leovardia Frisius * F. Halma, 1716
110 * 20-5-1716 * Johannes COUPERUS, Warrega Frisius * F. Halma, 1716
111 * 27-5-1716 * Johannes ANDRIESSEN, Medioburgo Zel. * F. Halma, 1716
112 * 3-6-1716 * Joannes Philippus WIDDER, Oppenhemio Palat. * F. Halma, 1716
113 * 10-6-1716 * Arnoldus Henricus FINMAN, Meursanus * F. Halma, 1716

114 Theses juridicae, 1772-1809 * praesid. * defend. * drukker
115 * 5-12-1772 * WIGERI * J. van IDSINGA, Marrumo-Frisius * Coulon 1772
116 * 30-9-1772 * CANNEGIETER * J. van IDSINGA, Marrumo-Frisius * Coulon 1772
117 * 23-6-1773 * CANNEGIETER * J. van IDSINGA, Marrumo-Frisius * Coulon 1773
118 * 2-3-1791 * SCHEIDIUS * E.E. WIELINGA van SCHELTINGA, Harlinga-Frisius
119 * 23-11-1791 * SCHEIDIUS * A.B. TELTING
120 * 25-1-1792 * SCHEIDIUS * E.E. WIELINGA van SCHELTINGA, Harl.
121 * 28-3-1792 * SCHEIDIUS * A.B. TELTING
122 * 10-12-1792 * SCHEIDIUS * E.E. WIELINGA van SCHELTINGA
123 * 17-4-1793 * SCHEIDIUS * A.B. TELTING
124 * 5-6-1793 * SCHEIDIUS * Petrus ADAMA
125 * 24-6-1793 * SCHEIDIUS * Sybrant WYBENGA
126 * 4-12-1793 * SCHEIDIUS * Sybrant WYBENGA
127 * 22-1-1794 * SCHEIDIUS * Petrus ADAMA
128 * 24-6-1794 * SCHEIDIUS * D.H. ANDREAE, Harlinga Frisius
129 * 5-11-1794 * SCHEIDIUS * Sybrand WYBENGA
130 * 23-1-1796 * SCHEIDIUS * Hieronymus WASSENBERGH
131 * 16-6-180? * J.H. VOORDA * Jarich TADEMA WIELANDT, Leovardia-Frisius
132 * 23-6-1802 * J.H. VOORDA * Laurentius WARTNA, Leovardia-Frisius
133 * 14-6-1804 * TYDEMAN * Andreas STINSTRA
134 * 27-6-1804 * TYDEMAN * Petrus J. METZ
135 * 20-1-1808 * TYDEMAN * Idzert EEKMA, Heerenvena-Frisius
136 * 10-2-1808 * TYDEMAN * Cornelius Jacobus van iSSEN, Harlinga-Frisius
137 * 2-3-1808 * TYDEMAN * Henr. J. DEINEMA, Leovardia Frisius
138 * 6-4-1808 * TYDEMAN * Idzert EEKMA, Heerenvena-Frisius
139 * 22-6-1808 * TYDEMAN * Cornelius Jacobus van ASSEN, Harlinga-Frisius
140 * 18-10-1808 * TYDEMAN * Idzert EEKMA, Heerenvena-Frisius
141 * 7-12-1808 * TYDEMAN * Cornelius Jacobus van ASSEN, Harlinga-Frisius
142 * 25-2-1809 * TYDEMAN * T. FONTEIN, Harlinga-Frisius
143 * 22-3-1809 * TYDEMAN * Idzert EEKMA, Heerenvena-Frisius
144 * 27-4-1809 * TYDEMAN * Cornelius Jacobus van ASSEN, Harlinga-Frisius
145/6 * 2-6-18O9 * TYDEMAN * Idzert EEKMA, Heerenvena-Frisius
147 * 18-5-1809 * TYDEMAN * T. FONTEIN, Harlinga-Frisius
148 * 27-6-1809 * TYDEMAN * Cornelius Jacobus van ASSEN, Harlinga-Frisius
149 * blanco blad * omslag

- 22 -
afdeling 8
150 * Theses theologi et exegeticae, 1790-1808 * (ook: philologicae)
praesid. * defend.
151 * 24-11-1790 * J. van VOORST * Lucas SURINGAR
152 * 16-12-1790 * J. van VOORST * Albertus CONRADI
133 * 2-2-1791 * J. van VOORST * Gijsbertus van den BROEK
154 * 13-4-1791 * L. Meyer * Lucas SURINGAR
155 * 18-5-1791 * L. MEYER * Cijsbertus van den BROEK
156 * 14-12-1791 * J. van VOORST * Gijsbertus van den BROEK
157 * 16-3-1791 * J.H. VERSCHUIR * Bernardus VERWEY
158 * 5-12-1792 * J.H. VERSCHUIR * Gerardus BENTHEM REDDINGIUS
159 * 1-2-1792 * J. van VOORST * Rudolphus Nicolai
160 * 16-5-1792 * J. van VOORST * Hermannus WILHELMY
161 * 6-6-1792 * J. van VOORST * Petrus ROMAR
162 * 31-10-1792 * J. van VOORST * Bernardus VERWEY
163 * 28-11-1792 * J. van VOORST * Rudolphus NICOLAI
164 * 20-2-1793 * J. van VOORST * Rutgerus ROODENBURG
165 * 24-4-1793 * J. van VOORST * Hans Willem Cornelis Anne VISSER
166 * 29-5-1793 * J. van VOORST * Petrus KOUMANS BROUWER
167 * 27-11-1793 *J. van VOORST * Bernardus VERWEY
168 * 19-2-1794 * J. van VOORST * Petrus KOUMANS BROUWER
169 * 19-3-1794 * J. van VOORST * Gerardus BENTHEM REDDINGIUS
170 * 21-5-1794 * J. van VOORST * Hans Willem Cornelis Anne VISSER
171 * 23-6-1795 * J. van VOORST * Josephus KOSDI, Hung.
172 * 12-5-1803 * J.A. LOTZE * A. MENSMA van WILLIS, Amstelodamo-Batav1
173 * 23-3-1808 * J.A. LOTZE * J.J. WASSENAAR, Franequera Frisius
174 * blanco
175 * Theses philosophicae, 1790-1803 * (ook: medicae)
176 * 1-5-1790 * CHAUDOIR * Johannes ..ULDER, Franequera Frisius
177 * 19-6-1790 * CHAUDOIR * Bernardus VERWEY, Frisius
178 * 7-5-1791 * CHAUDOIR * Bernardus VERWEY
179 * 18-2-1792 * CHAUDOIR * Bernardus VERWEY
180 * 21-4-1792 * CHAUDOIR * Hans Willem Cornelis Anne VISSER
181 * 5-5-1792 * CHAUDOIR * Sytse ROORDA
182 * 23-2-1793 * CHAUDOIR * Petrus KOUMANS BROUWER
183 * 9-3-1793 * CHAUDOIR * Hans Willem Cornelis Anne VISSER
184 * 13-4-1793 * CHAUDOIR * Gerardus BENTHEM REDDINGIUS
185 * 27-4-1793 * CHAUDOIR * Janus Jeremias BéRITH
186 * 11-5-1793 * CHAUDOIR * Hieronymuo WASSENBERGH
187 * 1-6-1793 * CHAUDOIR * Cornelius EKAMA
188 * 8-6-1793 * CHAUDOIR * Isaacus CAHAIS
189 * 18-6-1793 * CHAUDOIR * D.H. ANDREAE, Harlinga Frisius
190 * 9-11-1793 * CHAUDOIR * Janus Jeremias BéRITH
191 * 23-11-1793 * CHAUDOIR * Hieronymus WASSENBERGH
192 * 7-12-1793 * CHAUDOIR * Cornelius EKAMA
193 * 15-2-1794 * CHAUDOIR * D.H. ANDREAE, Harlinga Frisius
194 * 1-5-1794 * CHAUDOIR * Isaacus CAHAIS
195 * 15-3-1794 * CHAUDOIR * T.H. RADSMA
196 * 29-3-1794 * CHAUDOIR * Jacobus BROUWER
197 * 3-5-1794 * CHAUDOIR * Isaacus VERWEIJ
198 * 17-5-1794 * CHAUDOIR * ITanso Henricus SCHOTANUS h STERRINGA LEI.
199 * 31-5-1794 * CHAUDOIR * Wibrandus Gerardus REDDINGIUS
200 * 21-6-1794 * CHAUDOIR * D.C.F. KRATZSCH
201 * 10-1-1795 * CHAUDOIR * Hieronymus WASSENBERGH
202 * 21-2-1795 * CHAUDOIR * Cornelius EKAMA
203 * 28-1-1797 * CHAUDOIR * J.W.C. TENCKINCK
204 * 27-5-1797 * CHAUDOIR * Tjepco ANDREAE, academicus Franequeranus
205 * 11-5-1802 * MULDER * Sicco ENS, Petri fil., Ureterpa-Frisius
206 * 25-5-1802 * MULDER * Andreas BLAUMUS BAKKER, e pago Ruige-LoJ
207 * 26-4-1803 * MULDER * Stephanus Sijbrandus NAUTA, Frisius
208 * 17-5-1803 * MULDER * Leonardus POPTA, Frisius
209 * blanco (omslag)

- 23 -
afdeling 9
1077 Hs 9. Gelegenheidsgedichten en oratiën
1 * ca. 1775 * Verzameling Latijnsche [, Franse] en Nederduitsche gelegenheidsverzen, afgeschreven door Ev, Wassenbergh. 86 pp, 18 en,
2 * 1671 * Nicolaus ARNOLDUS, Memoria magni theologi admodum reverendi C. Schotani. Franekerae, Johannes Wellens, 1671. [VIII], 19, [5] PP. 28 cm. Hierin? gedicht van Michael BUSCH en C. SCHOTANUS.
3 * 1842 * Franciscus de GREVE, [Aankondiging overdracht rectoraat aan Petrus Harting]. Franequerae, typis J.F. Jongs, 1742. Plano. 53 cm.
4 * 1855 * 0,1.1, FRANCKEN, Prolusio Scholastica habita d. XII. M. Februarii, Ao. 1855. Addita est: Trivialium Scholarum instituendaruin ratio Ao. 1588. In: Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden, julij 1855. Leeuwarden, Suringar, 1855.
5 * 1865 * G.H.I.I. DELPRAT, De stichting der Leidsche hoogeschool. De stichting der hoogeschool te Franeker: blik op hare geschiedenis en latere lotgevallen, In: Geschiedenis der christelijke kerk, II (1965), 114-146.
6 * 1677 * [Lijkdicht op Joannes Terentius in het Hebreeuws, Grieks en Latijn], Franequerae, Johannes Gyselaer, 1677. Door Michael N.F. ARNOLDI, Plano. 39 cm.
7 * 1682 * Michael N.F. ARNOLDI, Honori admodum reverendi, doctissimi, clarissimi viri, D. Johannis a LIarck, Groningae, Arnold Huysman, 1682, Plano. 30 cm.
8 * 1682 * Michael ARNOLDI N.F., Honori nobilissimi, consultissimi, clarissimi viri, D. Sebastiani SCHELKENS, Franequerae, Johannes Gyselaer, 1682, Plano. 40 cm.
9 * 1685 * Gajus ANDREAE, [Lofdicht op Hendrik Casimir en Nicolaus Blancardus in het Grieks], Franequerae, Johannes Gyselaer, 1685, Plano. 36 cm.
10 * 1691 * Gajus ANDREAE, [Lofdicht op Campegius Vitringa in het Grieks], Franequerae, Johannes Gyselaar, 1691« Plano. 33 cm.
11 * 1695 * LUSUS poëtici ... [huwelijksgedichten voor Joannes Sibranda en Ida Swalue], Franequerae, Joannes Gyzelaar, 1695. [24] PP. 22 cm. (Lat, en Ndl.)
12 * 1695 * Wilhelmus NEUHAUS, Extremae lachrymae, pientissimo cineri ingenui viri juvenis D. Theodori ab HEIRIKGH, Franequerae, Johannes Gyzelaar, 1695. Plano. 49 cm.
13-17 * 1704 * Campegius VITRINGA, Lacrymae in funere ... filii ejus Horatii, Simon VITRINGA, Elogia fusa in obitu ... fratris Horatii Vitringa. Handschrift, 21 cm.
18 * 1704 * Campegius VITRINGA, Lacrymae in funere dilectissimi ornatissimique filii Horatii. Handschrift, [3] ff, 31 cm.
19 * 1726 * Paulus KERESZTESI, Threnodia in obitum experientissimi ac clarissimi viri D. Petri Lanane, Franequerae, Henricus Halma, 1726, Plano. 50 cm.
20 * 1726 * Stephanus Tz. HÉTZEI, Metrum lugubre tristes exequias celeberrimi, gravis, ac clarissimi Domini Petri Latane. Franequerae, Henricus Halma, 1726, Plano. 49 cm.

- 24 -
afdeling 9
21 * 1728 * G. d'ARNAUD, Idyllium gratulatorium ad virum clarissimum et celeberrimum Albertum Schultenium. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1728. Plano. 58 °i (Grieks).
22 * 1739 * Ger. HEMSINGH, Doctissimo ac clarissimo viro Petro Laan. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1759. Plano. 57 cm.
23 * 1739 * J.T., Op de inhuldiginge van de geleerde en beroemde Heeren, Petrus Laan en Godefridus du Bois. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1739« Plano. 58 cm.
24 * 1739 * Christianus Elias I.1IROTITIUS, [Hebreeuws lofdicht op Petrus Laan], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1739. Plano. ^1 cm.
25 * [1746] * Anthonius BRUGMAN1ÏÏJS, Oratio de quatuor summis imperiis. Handschrift, 24 pp, 21 cm. Met toelichting van W. Eekhoff d.d. 5-5-1872 * ,
26 * 1750 * LYK-DIGTEN ter gedagtenisse van de weledele vrouwe Mevrouwe Anna Latané ... egtgenoote van ... Dominicus Balck, Franeker, Jacob Brouwer, 1750, 22 pp, 25 cm.
27 * 1751 * Henr, Joan, ARNTZENIUS J.F., Pieriae frondes, laeti monumenta triumphi, seu elegia .., Christiano Henrico Trotz, Franequerae, Jacobus Brouwer, 1751* 4 pp. 26 cm.
28 * 1794 * Michaël PÁKOZDIY, Viva honoris, et amoris columna , in honorem ... D.D. Gulielmi V. Handschrift, [4] pp. 43 cm.
29 * 1794 * Michaël PÁKOZDY, To teknopegnion to mathematicon se, figura in gemellam crucis figuram exsurgens quam in honorem ... Richardi v. Lynden. Handschrift. [4] pp. 41 cm.
30-31 * [176O?] Op de affbeeldinge der tabernakels gemaakt door de Hoog-Geleerde Heer Emolucius Vriemoet * [Door] R.B. ... Handschrift, [4] pp. 32 cm. (Volgens Eekhoff afgeschreven door schepen P.H. Petraeus te Leeuwarden),
32 * [1770?] * Daniël Hermannus ANDREAE, Eere-krans gevlogten om het hoofd van den geleerden en regtskundigen Heer Sebastianus Fridag, Handschrift, Plano. 20 cm.
33 * [1770?] * Daniël Hermannus ANDREAE, Lof-dicht ter eeren va den sedigen, en geleerden jongeling Johannes ïïel Handschrift, Plano. 20 cm.
34-36 * ca. 1690 Gajus ANDREAE, [Uitgeknipte, gedrukte gedichten op Franciscus Kamminga, Lollius Lollides, Buman' 3 stukken, 12-16 cm. z.nr. , * [Chronogram op Johannes Stinstra en Carmen monachale]. Handschrift. [4] pp. 32 cm.

- 25 -
afdeling 10
1077 Hs 10. Programma's, publicaties van de Rector magnificus enz., 1677-1808. (uitnodigingen)

1 * 1687 * Johannes van der WAEYEN, [Uitnodiging tot het bijwonen begrafenis Elisabeth Phocilides Holwardal, Franequerae, Johannes Gyselaar, 1687. Plano. 39 cm.
2 * 1685 * N[icolaus] B[LANCARDUS], Programma, quod superiorisseculi anno quinto et octuagosimo, sub initium academiae inaugurandae, a praefecto Frisiae, et Ordinum eiusdem delegatis fuit publicatum. Franekerae, Johannes Gyselaer, 1685. 12 pp. 30 cm.
3 * 1680 * Abrahamus de GRAU, [begrafenis Nicolaus Arnoldus], Franequerae, Joh, Gyselaer, 1680, Plano. 43 cm.
4 * 1680 * idem
5 * 1700 * Jacobus RHENFERD, [begrafenis Philippus Matthaeus]. Franequerae, Johannes Gyzelaar, 1700. Plano. 42 cm.
6 * 1744 * Ludov. Casp. VALCXENAER, [begrafenis Anna Maria Blancaart]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1744. Plano. 57 cm.
7 * 1744 * Ludovicus Gasparus VALCKiiJNAER, [Uitnodiging tot het bijwonen van de herdenlcingsrede op Wilhelmus Loré op 24 september], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1744. Plano. 58 cm.
8 * 1746 * Hermannus VENEMA, [introductie Fredericus Winter en Samuel Koenig door curatoren], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1746, Plano. 50 cm.
9 * 1746 * Hermannus VENEMA, [overdracht rectoraat]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1746, Plano. 40 cm.
10 * 1746 * Gothofredus du BOIS, [ontleding van een mannelijk en een vrouwelijk lijk op 5 mei e.v.] Franequerae, Gulielmus Coulon, 1746. Plano. 39 cm.
11 * 1747 * Hermannus VENEMA, [begrafenis Johannes Cornelius Balck], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1747. Plano. 75 cm.
12 * 1748 * Ludovicus Casparus VALCKENAER, [geboortefeest Willem V]. Plano. 45 cm.
13 * 1748 * Emo. Lucius VRIEMOET, [rede op geboorte Willem V 9 dec.]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1748, Plano. 49 cm.
14 * 1748 * L.C. VALCXENAER, [uitstel plechtigheid 9 dec,; verpl. naar 18 dec.]. [Franequerae], Gulielmus Coulon, 1748. Plano. 40 cm.
15 * 1749 * Emo Lucius VRIEMOET, [uitstel plachtigheid van 1 oktober], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1749. Plano. 40 cm.
16 * 1750 * Petrus CAMPER, [ontleding mannelijk lijk op 14 december e.v,]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1750. Plano. 40 cm.
17 * 1750 * Emo Lucius VRIEMOET, [lijkrede op Dominicus Balck door Christianus Henricus Trotz op 24 juni in de academiekerk], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1750, Plano. 47 cm.
18 * 1751 * Joannes SCHRADER, [oraties van Marcus Antonius Valckenaer, Petrus Nota en Joannes Habbema op 12, 16 resp. 19 juni], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1751. Plano. 40 cm.
19 * 1752 * Christian. Henric. TROTZ, [lijkrede op Willem IV door Joannes Schrader op 4 februari in de academiekerk]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1752, Plano. 53 cm.

- 26 -
afdeling 10
Christ. Henr. TROTZ, [overdracht rectoraat]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1752. Plano. 40 cn.
C.E. de LILLE, [ontleding mannelijk lijk op 30 november in het anatomisch theater], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1761. Plano. 40 cm.
C.E. de LILLE, [ontleding van een vrouwelijk lijk op 15 februari in het anatomisch theater], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1762, Plano. 39 cm.
C.E. de LILLE, [ontl, mannel, lijk 29 jan,], Franequerae, Gulielmus Coulon, 17&5. Plano. 39 cm.
C.E. de LILLE, [ontl, vrouwel. lijk 20 maart e.v,], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1766, Plano. 40 cm.
C.E. de LILLE, [voortzetting anat, demonstr, hoofd vrouwelijk lijk 8 april e.v,], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1766, Plano. 40 cm.
C.E. de LILLE, [ontleding vrouwelijk lijk op 2 dec.], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1767. Plano. 40 cm.
C.E. de LILLE, [ontleding mannelijk lijk op 11 maart], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1768, Plano. 40 cm.
C.E. de LILLE, [ontleding mannelijk lijk op 18 april], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1768. Plano. 39 cm.
C.E. de LILLE, [ontleding mannelijk lijk op 20 november]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1769. Plano. 41 cm.
Bavius VOORDA, [inwijding Samuel Henricus Manger door de curatoren op 4 maart], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1762, Plano. 53 cm.
Johannes SCHRADER, [rede op Willem V door Adolphus Ypey op 12 maart], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1766, Plano. 39 cm.
Johannes SCHRADER, [rede over de vrijheid der Verenigde Nederlanden door Petrus Dreux op 15 maart], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1766, Plano. 39 cm.
ORDO lectionum et horarum quem, favente Deo, illustris Frisiorum Academiae Professores post ferias majoren anni MDCCLXV publice instituent, [Franeque- rae], Gulielmus Coulon, 1765. Plano. 40 cm.
ORDO lectionum et horarum quem, favente Deo illustris Frisiorum Academiae Professores post ferias majores anni MDCCLXVII publice instituent, Franequerae, Gulielmus Coulon, 1767, Plano. 39 cm.
LEEUWARDER Saturdagse Courant, no. 765. Leeuwarden, A. Ferwerda, 21 maart 1767. (bericht intree-redevoeringen)
Titels intree-redevoeringen van vijf professoren. Handschrift, 1 vel. 20 cm.
Hermannus CANNEGIETER, [begrafenis Gisbertus Koen], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1767. Plano. 101 cm.
J.H. van SWINDEN, [natuurk, proeven met vuur op 25 maart e.v, in het theatrum physicum]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1773« Plano. 39 cm.
Nicolaus YPEY, [lijkrede op Johannes Schrader door Everwinus Wassenbergh op 19 maart in de academiekerk], Franequerae, Gulielmus Coulon, 1784. Plano. 51 cm.

- 27 -
afdeling 10

40 * 1787 * Hermannus CANNEGIETER, [begrafenis Venema]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1787. Plano. 51 cm.
41 * 23-5-1792 * PUBLICATIE, Al zoo de Jenatus Generalis der Universiteit van Vriesland ... [academiewet 45 over gedrag en verteringen van de studenten]. Leeuwarden, Willem Coulon, 1792. Plano. 48 cm.
42 * 1797 * Everwinus WASSENBERGH, [inauguratie Voorda, Swildens, Mulder, Allardi, Pierson Tholen, Greve op 15 nov. e.v.]. Leovardiae, D. v.d. Sluis, 1797. Plano. 47 cm.
43 * 1797 * idem, Nederlandse versie, 48 era.
44 * 1797 * BERIGT aan het Friessche volk, betrekkelijk de plegtigheden, op den 14, 15 en 16 November l.l. tot herstel en verbetering der academie te Franeker, Leeuwarden, D. v.d. Sluis, 1797. [II], 5 pp. 32 cm.
44a * 1797 * Op het herstellen der Friesche academie. Plano. 27 cm.
45 * 3-2-1805 * A.G. CAMPER, Missive aen het Departementaal Bestuur van Friesland, waarby deszelfs demissie neemt als Curator der Friesche Universiteit, [Zonder naam drukker]. 3 pp. 32 cm.
46 * 1808 * Cornelius EKAMA, [aanvang natuurk. lessen over de werktuigkunde op 4 mei], Leeuwarden, D. v.d. Sluis, 1808, Plano. 42 cm.


- 28 -
afdeling 11
1077 Hs 11. Catalogussen van de bibliotheek, de physische instrumenten enz.

1-3 * 1749 * CONTINUATIO catalogi bibliothecae publicae academiae Frisiacae (alleen de eerste vier blz., gedrukt)
4-7 * [1810?] * Concept instructie van den bibliothecaris van s-lands universiteit te Franeker [door J.W. de Crane?]
8-14 * [1816?] * Gedachten over de noodige verbeteringen in de inrigting der bibliotheek. [Door J.W. de Crane].
15-16 * Catalogi biblioth. academiae Franequeranae. (Index vakgebieden voor cat. 1713, continuatio 1749, supplementum ca. 1771)
17-152 * [1816?] * [Materiaal voor een nieuwe gedrukte catalogus van de academiebibliotheek]
Libri theologici (17-41)
Supplementa catalogi librorum Hebraeorum etc. (42-43)
Historiae ecclesiasticae scriptores (44-53)
Libri chronologici et historici veteres et recentiores (54-67)
Libri juridici (68-89)
Libri philosophici (90-99)
Libri mathematici (100-115)
Poetae, oratores aliique scriptores graeci et latini (116-125)
Critici, antiquarii, lexicographi, philologi (126-137)
Boeken voor de Nederduitsche taalkunde (138-140)
Supplementa catalogi librorum medicorum (141-144)
Codices mss. (145-152)

1-2 * 1811 * Inventaris van de registers, regtelijke papieren ... van de senatus judicialis, opgemaakt door de hoogleraren H.W. Tydeman als Rector magnificus, J.W. de Crane als assessor wegens de jurid. faculteit en E. Wassenbergh als secretaris, 1 mei 1811.
1-12 * 1767 * Catalogus instrumentorum physicorum quae in alma Academia Franequerana reperiuntur Anno MDCCLXVII.
13 * 1843 * CATALOGUS van eene fraaije en uitgebreidde verzameling warme-kas planten, oranjerie-gewassen en planten voor den kouden grond, aanwezig in den hortus-botanicus van het voormalig Rijk's Athenaeum, te Franeker, welke zullen verkocht worden op dingsdag den 24 october 1843 ... Leeuwarden, D. Meindersma Wz., 1843. 32 pp. 21 cm.

- 29 -
afdeling 12
Stukken, gewisseld tusschen de Staten, den Prins en het Hof van Friesland in het verschil omtrent de judicature van het Hof en van den senatus academicus te Franeker ...

1-16 * 1717/1762 * Staatsstukken over de regtmagt van den senaat der akademie te Franeker en de daar voorgevallene ongeregeldheden, (afschriften van de hand van raadsheer Mr. Quirijn de Blau?)
17-20 * 16-4-1766 * Extract resolutieboek Staten van Friesland: verzoek aan Prins Willem V om het verschil te termineeren tusschen het Hof en den Senaat der Akademie van Franeker over de misdrijven van 1762,
21-23 * 23-5-1766 * Staatsresolutie op de uitspraak des Stadhouders
24-33 * 18-10-1766 * Raden van het Hof van Friesland aan de Prins (met diens antwoord van 28 oktober)
34-39 * 18-10-1766 * Deductie van het Hof aan den Prins
40-41 * 20-10-1766 * Missive van den Prins aan de Staten
42-43 * 13—3—1767 * Extract resolutieboek Staten
44-59 * 23-2-1767 * Antwoord van het Hof op de staatsresolutie van 23 mei 1766
60-61 * 12-5-1767 * Extract resolutieboek Staten
62-65 * mei 1767 * De Prins aan de Staten
66-67 * 31-5-1767 * Decisie van den Prins
68-69 * 25-6-1766 * H.D.E. van Aylva aan medecurator en neef T.AE. Roorda van Eysinga van Sixma over de kwestie van de student Hoextra
70-71 * 8-6-1766 * A. Hoekstra uit Sneek aan de senatus judicialis over zoon Klaas Hoekstra

- 30 -
afdeling 13, 14
1077 Hs 13. Aantekeningen betreffende de Academie door raadsheer E.M. van Burmania
1-19 * genealogische aantekeningen
12: genealogia professoris B. Voorda
17: professoren geboren Friezen
18: professoren van de Illustere School 's-Hertogenbosch
19: namen predikanten in "Historie der Hervormde Kerke te Gent" 1756

1077 Hs 14. Stukken tegen de opheffing van het Rijks Athenaeum te Franeker
1 * 28-2-1832 * Leeuwarder Courant: W. Eekhoff, Athenaeum te Franeker
2 * 1842 * A. TELTING, Vrijmoedige stemmen tot behoud van 's Rijks Athenaeum te Franeker. Leeuwarden, Suringar, 1842. 39 pp. 24 cm.
3 * 1-2-1842 * De Tijdgenoot: Is de opheffing van eene of meer akademiën raadzaam?
4 * 24-3-1842 * Arnh. Courant: Opheffing var het athenaeum te Franeker.
5 * 19-4-1842 * Leeuwarder Courant: Iets over het Athenaeum te Franeker. Aan de Friezen. I. Frieslands regt op het bezit eener Hoogere School.
6 * 26-4-1842 * Leeuwarden Courant: Iets over het Athenaeum te Franeker. II. Frieslands billijke aanspraken op het behoud eener School van Hooger Onderwijs.
7 * 17-5-1842 * Leeuwarder Courant: Het Rijks Athenaeum te Franeker.
8 * 6-12-1842 * Leeuwarder Courant: De curatoren aan de Koning d.d. 8 april en ?3 november.
9 * (1840) * TABULA principum philosophorum ... Franequerae, apud viduam W.J. Bruining. Plano. 49 cm.
10 * 9-5-1842 * Brief van Telting uit Franeker aan ?

- 31 -
afdeling 15
1077 Hs 15. Verschillende stukken

1-4 * 1651 * Joh. ARCERIUS, Row-klacht over de onrype doodt van den hooch-geleerden, wijt-vermaarden, en kloeck-sinnigen Heere, Johannes Phocilides Holwarda. Franeker, Idzard Balck, 1651. Plano. 41 cm. (3 exemplaren)
5 * 1770 * Vrijbursen beginn, met den 28 october, 69 en eindigende met den 27 april 1770 (naamlijst)
6-6c * 1867 * W. Eekhoff, Leeuwarden * U.H. Wielinga Huber, Kornjum * over uitgave Geschiedenis van Frieslands Hoogeschool en van 's Rijks Athenaeum te Franeker (met twee gedr. stukken over financiële bijdragen)
7-8 * 7-11-1537 * Gedeputeerde Staten * Henricus Schotanus * benoeming tot bibliothecaris
9 * 25-8-1589 * A. Frankena * E. Reinalda? * nominatie van drie
10-11 * 2-8-[1595] * Fredericus Onophri Regnaerda, Groningen * Elardus Reinalda, Sneek
12 * 7-6-1592 * Henricus Anto. Nerdenus * Elardus à Reinalda, Sneek
13-14 * 6-12-1626 * resolutie van Gedeputeerde Staten op een voorstel van de curatoren over alumniaten en pensiën
15-20 * 1630/1632 * artikelen en verplichtingen voor de inspector bursae Hugo Petri
21-26 * 1632 * request van Hugo Petri aan Gedeputeerde Staten over het aannemen der cedullen der studenten, met berichtdaarop van de senaat
27 * 21-7-1645 * classicale en kerkelijke testimonia voor Johannes Weldenerus (handschrift, perkament, plano, 26 cm.)
28 * 1648 * Extracta es statutis academiae Franekeranae lex XLV/ Ge-extraheert uit de wetten der academie tot Franeker de 45. wet. Franekerae, Idzardus Balck, 1648. Plano. 37 cm.
29 * 1651 * idem 1651.
30 * 1648 * idem 1648, 40 cm.
31 * [1623?] * Extracta ex statutis academiae Franekeranae, lex XXv./ Ge-extraheert uit de wetten der academie tot Franeker, de 25. wet. (z.pl., z.j., z. naam drukker)
32-33 * 20-7-1656 * Extract uit het testament van mr, Arent Craft, rechtsgeleerde te 's Gravenhage (over zijn bibliotheek)
34-35 * 13-7-1660 * Extract resol.boek Ged. Staten * beslissing in het geschil van de studenten met de bierstekers
36-43 * 24-2-1660 * Instructie voor de curatoren van de academie te Franeker
44 * 1-7-1664 * WETTEN by de edele mogende Heeren Gedeputeerde Staten van Frieslandt, beraemt over het recenseren der studenten, op d'universiteyt tot Franequer, Ende over 't uyt-deylen der immuniteyten, van bier ende wijn onder de studenten, als mede de academische suppoosten, Leeuwarden, Sydtse Rinnerts, 1664. [14] pp. 18 cm.
45-46 * 22-7-1676 * Extract journaal Ged. Staten * verhuiskostenvergoeding professoren
47-49 * [1677] * N. Arnoldus, H. Witz, J. à Marck aan Ged. Staten * verzoek van der Waeyen te weren
50 * 26-3-1694 * testimonium van rector en senaat voor de Hongaarse student Nicolaus Yvarrozy
51-68 * 1700-1717 * Extr. resoluties GS betr. de academie
69-70 * 2-5-1720 * Extr. journaal GS: jaarlijks 12 ducatons voor de fiscaal van de academie

- 32 -
afdeling 15
71-72 * 8-10-1725 * W.W. Muys * J. van Leeuwen, rentmeester van Haar Hoogheid en secretaris van het krijgsgerecht te Leeuwarden * bevestiging ontvangst van stukken uit de secretarie
73 * 23-9-1727 * P.R. Brouwer, acad.secr. * N.N. Elgersma, burgemeester Bolsward * over boeken bij intekening gedrukt
74-77 * juli 1728 * Aan den Hove van Friesland: verdediging van de senaat om bezegeling te doen aan de sterfhuizen van weduwen van professoren als cives academiae
78-83 * juli 1741 * Curatoren * Staten van Friesland * 18-9-1740 * Prins * curatoren * vervulling vacatures godg. en jur. (met theses van prof. Jablonski, verdedigd 22-12-17 te Frankfort)
84 * 10-11-1741 * doctorsbul (rechten) van Adriaan van Loon uit Hindeloopen (geregistr. in matr. advoc. 23-11-1741). Perkament, plano, 33 cm.
85-86 * 20-5-1744 * Extr. resol.boek GS: burse opgeheven en zes alumnen 2 ggld. per week toegelegd
87-92 * 19-3-1749 * C.H. Trotz * curatoren * druk diss. Pibo Smit (met schuldbekentenis over betaling kosten druk, papier en binden aan Jacob Brouwe
93-108 * 1752 * Stukken uit het proces van prof. Tiberius Lambergen tegen prof. Petrus Camper
109 * 1753-1755 * Extr. uit resol.boek curatoren over verplichtingen van professoren, pedel en secretaris
110-111 * 12-9-1755 * Aegidius Gillissen * Th. Brunsvelt de Blau * beroeping B. de B. als predikant te Oldeschoot
112-113 * 11-9-1755 * E. L. Vriemoet * Th. B. de Blau * beroeping naar (Oude)Schoot
114 * [1756] * ANTIPHARISAEUS, De klagende maagden van Franeker, kermende om het verval haarer stad, nog meer bevorderd door de schynschoone doch laffe en domme publicatie van den 5 July 1756. Z.pl. en j. [li], 11 pp. 21 cm.
115-120 * [1756] * Afschrift of handgeschreven kopij van het vorige
121 * 27-2-1762 * Extr. resol.boek GS: judicature academie aan senaat en niet aan het Hof van Friesland
122-124 * 24-4-1762 * Extr. journ. GS: prof. Willem Ouwens benoemd tot honorarius en archiater provinciae
125 * 19-2-1765 * Curatoren verbieden het comediespelen
126-127 * 1766 * Bestek van het ferwen der Lands werken te Franeker
128-131 * mrt. 1766 * Georgius Christianus Crollius uit Biponte * testimonia voor Joannes Daniël Seiz en Joannes Georgius Faber
132-133 * [30-6]-1766 * Antonius Schoute van Sprankhuisen wegens een vers over drie juffers Salverda door de sen. judic. een half jaar vrije burse ontzegd
134-135 * 4-7-1766 * Hoitsema uit IJlst vraagt testim. voor zijn zieke zoon
136 * 11-6-1768 * diploma voor Gajus Andreae, Blia Frisius
137-138 * 25-2-1768 * P. Steenwijk vraagt bij een van de curatoren om een leen (brief uit Zuiderhuisterveen)
139-140 * 6-7-1770 * A. Hizenius aan Z. Gerroltsma over de toestand in Coevorden
141 * 25-9-1770 * Aylva, van Holwert, aan ? over stemcedels
142 * [1770?] * cur. over student Rouville aan ?
143 * 18-12-1771 * verklaring van senaat: lijk mevrouw Alida Schrader naar Leiden overgebracht

- 33 -
afdeling 15
144 * 1-9-1771 * D. Tieboel aan ? over zoon Mensonides
145 * 1772 * REMARQUES op den brief van een Heer te Leeuwarden, over het plan van menage en opstel van reforme van Frieslands Hooge School, door een Heer te Leiden [L.B.]. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1772. 16 pp. 19 cm. (Blz. 11-16: Antwoord door een Heer te Leeuwarden (= T.T.Q.N.) aan een Heer te Leiden, op de remarques wegens Frieslands Hooge School.)
146-147 * [1772] * Aanmerkingen van prof. Jo. Schrader op de Punten van menage
148-149 * [1772] * Aanm. van prof. Herm. Cannegieter op en tegen de Punten van menage
150-153 * 9-5-1774 * Extr, resol.boek Staten: originele Punten van menage voor de academie
154-159 * 9-5-1774 * idem: Poincten van menage rakende de academie te Franeker
160-161 [1774] * Aanmerkingen van curator Rengers op de Punten van menage
162-165 * [1776] * Prof. C.E. de Lille verzoekt de Prins ontslagen te worden van het anat. en chirurg. gedeelte zijner professie
166-167 * 20-3-1785 * Verklaring van pedel Anne Schrijver aan rector Gadso Coopmans aangaande de klachten zijner moeder over het haar afgeeischte wachtgeld
168-175 * 31-3-1703 * Bericht van de senaat aan de Staten tegen de magistraat van Franeker om zijn recht om bezegeling te doen aan de sterfhuizen van weduwen van professoren en acad. suppoosten
176-179 * 15-4-1783 * De senaat aan de Staten over het beklag van de magistraat van Franeker
180-183 * 16-2-1785 * Smeekschrift van de senaat aan de Staten om de academie te herstellen door de Pointen van menage in te trekken
184-187 * [1785] * [N. Ypey], [Fragment van een] verhandeling over de academie
188-189 * 1787/1788 concept beroepbrieven door curatoren voor prof. Schacht, Nodell, Smallenburg, Tholen en de Crane
190 * [1797?] De senaat beveelt Gabriel Chappron genaamd Pieter Keyser bij de Staten aan voor een vergoeding vanwege de opheffing van zijn post als schermmeester
191-194 * [1798?] Het Gerechte van Franeker aan De Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland: pleidooi voor herstel van de academie
195 * 1799 * WETTEN rakende de zorg voor de boeken. [Door] J.H. REGENBOGEN, thans bibliothecarius, Leeuwarden, D. v.d. Sluis, 1799. Plano. 37 cm.
196 * 1799 * LEGES et statuta, quae spectant curam bibliothecae. [Door] J.H. REGENBOGEN, h.t, bibliothecarius, Leovardiae, D. v.d. Sluis, 1799. Plano. 36 cm.
197 * 26-3-1799 * testimonium van rector en senaat voor de rechtenstudent S.F. Banga (in het Latijn)
198 * mrt. 1799 geen bezwaar van rector en senaat tegen een pas voor student Syds Tjeerds Banga, die een reis naar Oostfriesland wil maken
199-200 * 30-8-1803 * Extr. notulen departementaal bestuur: herstelling der theol faculteit
201 * 2-8-1805 * geen bezwaar van rector en senaat tegen een paspoort voor Willem Bartel van der Kooi, die een reis naar Duitsland (Düsseldorf) en Frankrijk wil maken

- 34 -
afdeling 15
202 * 25-6-1800 * testimonium van rector Ev. Wassenbergh voor de med. student Folquinius Josephus Jorritsma
203-230 * 1808-1810 * Eigenhandige statistieke opgaven van de Hoogleeraren en Beambten der Akademie te Franeker aangaande den tijd hunner aanstelling en het bedrag van hun tractement (met correspondentie secretaris generaal ministerie binnenlandse zaken - prof. J.W. de Crane)
231-235 * 4-5-1810 * Rector en senaat aan Directeur Generaal der Wetenschappen en konsten * opgave der leges en kosten van promotiën
236 * 17-7-1810 * Le ministre de l'Interieur, Paris, a Monsieur Prefet du Departement de Vriesland a Leeuwarden * vragen over de universiteit
237-230 * [1811] * Verslag van den oorsprong en toestand der Akademie (in het Frans)
239-240 * 4-3-1811 * Intendant de l'Interieur en Hollande, Amsterdam, a Monsieur le Prefet du Departement de la Frise * vragen over de universiteit, gebouwen enz.
241-243 * 20-12-1811 * Recteur et Professeurs à le Ministre de l'Interieur over opheffing universiteit
244-250 * [1812] * Etat des professeurs etc. (gedeeltelijk eigenhandig)
251-263 * 1812 * Correspondentie tusschen de proff. S.J. Brugmans en H.W. Tydeman over het kiezen van jur. werken uit de de bibliotheek der opgehevene Akademie van Franeker ten behoeve van die van Leiden
1771 * Hierbij: COLLECTANEA theologo-barbara anonymi cujusdam. Heterodoxopoli, apud bibliopolas orthodoxos, 1771. 15 pp. 19 cm.
18-9-1734 * G. COOPMANS, Brief ... aan ... W. Munniks Med. Professor Ordin. aan de Hoogeschool van Stad en Lande. Franeker, D. v.d. Sluis, 1784. 14 pp. 20 cm.
1851 * A. TELTING, Aanrakingen van den Magistraat van Franeker met de Academie en hare leden, 1636-1647. Overdr. Kron. Hist. Gen. Utrecht, Zevende jrg. 1851.
[1761] * ARISTOPHANES, Senatus consultum. Naar een oud onuitgegeeven ms. uit het Vaticaan; in het Nederduits overgebragt door Jelte FOPPEMA, Ling. Graecae Stud. te te Franeker. Gedrukt by Tiete Tietes in het Jitzumer Bosch, al waar men 's Winters van koude Lilt. (z.j.) 16 pp. 20 cm.
264-265 * 1812 * Université Imperiale a Leide, Université Imperiale a Groningue: organisation
266-267 * 8-9-1812 * A.G. Camper, inspecteur der Keiserlijke Academie van Groningen aan de professoren der gesupprimeerde Universiteit van Franeker * verlangt teruggave van al het geleende uit de b.
268-269 * 18-2-1814 * Franeker hoogleraren aan Commissaris Generaal voor de Binnenlandse Zaken * declaratie salaris 1811 (reclamering)
270-271 * 3-3-1816 * A.G. Camper, president curator, aan Rector Magnificus * over instructie pedellen en onderbibliothecaris en over leeskamer
272-273 * 22-8-1816 * Rector aan curatoren: concept instructie pedel
274-275 idem custos en onderbibliothecaris
276-279 idem bibliothecaris/bibliotheek
280-281 * 18-9-1816 * A.G. Camper aan de Crane * benoeming prof. de Wal tot bibliothecaris van het Athenaeum

- 35 -
afdeling 15
282-284 * 14-9-1816 * A.C. Camper aan de Crane * geen belangstelling voor bibliothecaraat? (met antw. de Crane: bedankt)
285-286 * [1816?] * Gedachte der gezamentlijxe professoren van Athenaeun te Franeker over de collegiegelden daar te betalen
287-294 * 10-7-1820 * Smallenburg, Leiden aan de Crane, Franeker
28-8-1820 * idem
19-9-1820 * idem
(alle drie brieven in het Latijn; Smallenburg houdt contact met zijn oud-collega te Franeker)

- 36 -
Dubbelen(?) van stukken betrekkelijk de Hoogeschool te Franeker
1 * omslag
2 * 20-7-1789 * Henricus WAARDENBURG, scholarum rector [nodigt uit tot aanhoren rede Hieronymus Wassenbergh]. Franekerae, Petrus Nathanael Lomars, 1739. Plano. 40 cm.
5 * 22-7-1793 * C.J. WENCKEBACH, scholarum rector [idem Petrus Nathanael Lomars], Franequerae, Henricus Dionysius Lomars, 1793. Plano. 27 cm.
4 * 25-9-1027 * Johannes Guilielmus de CRANE [nodigt uit tot het bijwonen van de intreerede van Jacobus Adolphus Carolus Rovers en de overdracht van het rectoraat door de curatoren], Franequerae, G. Ypma, 1827. Plano. 43 cm.
5 * 1682 * Michael ARNOLDI N.F., Honori admodum reverendi, doctissimi, clarissimi viri, D. Johannis a Marck, Groningae, typis Arnoldi Huysman, 1682. Plano. 31 cm.
6 * 1685 * Gajus ANDREAE, [Lofdicht op Hendrik Casimir en Nicolaus Blancardus in het Grieks]. Franequerae, Johannes
Gyselaer, 1685. Plano. 32 cm.
7 * 1687 * Johannes van der WAEYEN [nodigt uit tot bijwonen begrafenis Elisabeth Phocilides Holwarda]. Franequerae, Johannes Gyselaar, 1687. Plano. 38 cm.
8 * idem
9 * idem
10 * 1700 * Jacobus RHENFERD [nodigt uit tot het bijwonen van begrafenis Phil. Matthaeus]. Franequerae, Johannes
Gyzelaar, 1700. Plano. 42 cm.
11 * idem
12 * 1767 * Hermannus CANNEGIETER [nodigt uit tot bijwonen begrafenis Gisbertus Koen]. Franequerae, Gulielmus Coulon, 1767. Plano. 101 cm.
13 * 23-6-1773 * THESES juridicae ... praeside Hermanno CANNEGIETER ... J. van IDSINGA, Marrumo-Frisius, Franequerae,
G. Coulon, 1773. Plano. 30 cm.
14 * 1774 * Extract uit de Staats Resolutiën van den jaare 1774, betreffende de doenmaals vastgestelde Poincten van menage (blz. 15-17: Academie)
15 * 1797 * BERIGT aan het Friessche volk, betrekkelijk de plegtigheden, op den 14, 15 en 16 November l.l. tot herstel en verbetering der Academie te Franeker. Leeuwarden, D. v.d. Sluis, 1797. [II], 5 pp. 30 cm.
16 * 1799 * WETTEN rakende de zorg voor de boeken. [Door] J.H. REGENBOGEN, thans bibliothecarius. Leeuwarden, D. v.d. Sluis, 1799. Plano. 33 cm.
17 * 1799 * LEGES et statuta, quae spectant curam bibliothecae. [Door] J.H. REGENBOGEN, h.t. bibliothecarius. Leovardiae, D. v.d. Sluis, 1799. Plano. 33 cm.
18 * omslag

- 37 -
Stukken niet de academie betreffende
1 * 14-4-1605 * Verklaring der Regering van Emden, dat zij de 6 a 700 soldaten, welke de Generale Staten bij de vredehandeling beloofd hadden in hare stad te leggen (tot hare gerustheid tegen Graaf Enno) niet zal afdanken.
2 * 1652 * Gebed vóór de vergaderingen van Gedeputeerde Staten
3 * 1667 * Voorsegginge, Van Johannis Aegidius, gewesen Aardts-Bisschop binnen Parijs
4-5 * 23-4-1667 * Scheiding van Aucke Martens te Specolsga
6-7 * 23-1-1672 * Verkoop van Veenen in de Noorder-Draohten met huis in de boedel van Gellius van Peyma en Agatha van Velsen
8 * juni 1740 rouwbrief (gedrukt) Petrus Hamconius van Fenema
9 * febr. 1750 rouwbrief (gedrukt) Jacob van Fenema
10 * ca. 1900 aantekening over Cornelis Blom, predikant te Leeuwarden in 1763
11 * Uitnodiging (gedrukt) aan Mevrouw Nauta voor een feest op het stadhuis van Leeuwarden in aanwezigheid van de Koning
12 * INSTRUCTIE [voor de commissarissen van politie]. Gedrukt. 4 pp. 32 cm.

>> begin