>> HOMEpage

Kerkkalender van overleden Friese edelen e.a. 1409-1634
door Ernst Harinxma van Donia, 1606/1613 - 1634

Bronnen: Archief Van Harixma thoe Slooten, Tresoar/Rijksarchief in Friesland, toeg. 325, inv.nr. 443, en afschrift H. Wenning (7672 Hs/4; er is ook een afschrift M. de Haan Hettema, 7158 Hs XVII/16); voor internet bewerkt door M.H.H. Engels, februari 2007

band E H V D 1606EEN KERCK-CALENDER ofte Dootboeck, waerin ghementioneert wort van yttelijcke Friesche Edelluyden ende Jufferen, oock andere treffelijcke persoenen, die zeedert den jaere 1409 [tot huyden] daer [verstorven s]ijn.
Hodie mihi • Cras tibi
MORIENDUM EST OMNIBUS
Ernestus Harinxma a Donia
Anno 1613, Aeta[tis] 28

Perkamenten splitselband; voor- en achterkant identiek gestempeld; resten van lederen sluitriemjes; afmetingen boekblok: hxbxd 20,5 x 16 x 5,5 cm. N.B. De tekst is geschreven door meerdere personen, misschien wel tien. Het handschrift van Ernst Harinxma van Donia kan in de loop der tijd natuurlijk ook veranderd zijn of naast de geposeerde versie ook een cursieve gekend hebben: dan nog is duidelijk dat de aantekeningen niet van één hand stammen. Mogelijk heeft Ernst als grietman (vanaf 1616) de secretaris of klerken aanvullingen laten bijschrijven.
Na 1634 volgen enige Latijnse gedichten/grafschriften, een afschrift van de leedbrief van de predikant Henricus Hinckenna (overleden 21 februari 1615 te Britsum in Lettingahuis) en tekeningen van Friese adellijke familiewapens.

Toelichting

Verzamelen als liefhebberij is van alle tijden. Kerken bezoeken en grafschriften noteren was de geliefde vrijetijdsbesteding van de Friese edelman Ernst Harinxma van Donia. Met ingang van 1605 neemt het aantal aantekeningen per jaar sterk toe. De band draagt het jaartal 1606. Een en ander geeft het begin van deze verzameling aan. Ernst was blijkens het, later toegevoegde, titelblad 28 jaar oud in 1613: hij is dus ca. 1585 geboren. Op 20 september 1628 trouwde hij te Hallum met Doedt van Roorda. Hij overleed als grietman van Leeuwarderadeel te Jelsum op Hinnemastate 14 oktober 1634. Ernst studeerde in 1612 rechten te Padua; inschrijfdatum 6 februari.
De notities zijn gelezen van grafstenen in kerken die hij bezocht in en na zijn studietijd, maar kunnen deels ook stammen uit familiepapieren. Eén aantekening, m.b.t. Wessel Gansfort, is ontleend aan het geschiedwerk over Friesland van Ubbo Emmius. Behalve Friese edelen, waarbij de Harinxma's en Donia's de boventoon voeren, komen ook enige Nederlandse en Europese kopstukken in deze "kalender" voor. Opvallend is de belangstelling voor hervormers en voor personen die niet op een natuurlijke wijze om het leven zijn gekomen. Niet uit te maken is welke gegevens hij heeft overgenomen uit boeken of "nouvelles" (kranten) en welke hij onderweg heeft genoteerd vanaf grafstenen in kerken.


Waarschijnlijk heeft Donia het getoonde handschrift niet meegenomen tijdens zijn reizen en uitstapjes: daarvoor was het niet handzaam genoeg. Hij zal een kleiner schrijfboekje of een katern papier op zak gehad hebben, waarvan hij thuis de aantekeningen overnam (of liet overnemen) in het grote boek. Per jaar zijn de data van de groeiende verzameling niet chronologisch.
In Friesland tekende hij vanaf 1613 grafschriften op en noteerde hij enige aktuele gebeurtenissen zoals huwelijken van Friese edelen, die hij waarschijnlijk heeft bijgewoond. In 1629 zag hij met zijn vrouw in de kerk van Genum (Ferwerderadeel) een stenen doopvont, dat door Feyo Roorda en Rixt Hannia 1535 geschonken was. Hij las in de kerk van Huizum op het graf van Tzyaart Donya "Bidt voor die ziele".
Inschrijvingen van Ernst Harinxma van Donia aan andere universiteiten dan die van Padua zijn niet bekend, maar op zijn reis naar Italië - zo is wellicht te concluderen uit de notities van overlijden van bekende personen in dit handschrift - heeft hij enkele van de volgende Europese (universiteits)steden bezocht: Hamburg, Wittenberg, Praag, Wenen, Florence, Constantinopel, Bourgos, Lissabon, Orléans, Genève, Bazel - het graf van Erasmus! - , Heidelberg, Brussel, Antwerpen; mogelijk is hij ook in Engeland en in Oostfriesland geweest. Vóór zijn peregrinatio academica (= buitenlandse studiereis) of "grand tour" heeft hij misschien gestudeerd te Franeker (Henricus Schotanus prof. iur. overleed aldaar in januari 1605, Alardus Auletius prof. med. in januari 1606) en Den Haag bezocht evenals Leiden (Scaliger 1609 overleden); wellicht was hij met zijn vader Keimpe, die 1607-1608 afgevaardigde ter Staten Generaal was, in 1607 in 's-Gravenhage. Niet alle studenten die universiteiten bezochten, lieten zich in vroeger tijden daadwerkelijk inschrijven in het "album studiosorum"!

1409
• Jonge Galor Hanya, tot Weydum

1410
• 2 Febr. Sixtus Deeckama, ende leyt tot Weydum in Galor Hanya graff, ghelijck hij begeert hadde, begraven
• Schelto Lautha nadat hij 7 jaer ut den lande gheweest hadde ende nu omtrent een vierndels jaer thuys gheweest was, sterff a[nn]o 1410. Ende Lattie Ludinga (die met hem oock utgheweest hadde ende met hem oock thuysghecoemen waer) is vijff weecken nae sijn doot wederom na Italien ghereyst ende om vierndels jaer daernae binnen Roemen oock ghesturven
• Johannes Wiclefus Anglus, in Academia Oxoniensi Theologiae professor, floruit 1372, obiit post varia certamina 1387. Cremata sunt eius ossa 1410.

1411
• 14 Augusti Odo, Fecke Bottnya zoon, tot Marrum
• 2 Sept. Jackle Jeppama, deese liet een zoon achter met namen Jeppe Jeppama, die a[nn]o 1383 sterff ende leyt tot Foswirt begr.

1413
• Worde Johan Rengers tot Gronigen opt Raadt-huys van den Schyringers dootgheslaegen; oock worpen se Johan Heckum boeven ter vensteren uth, ende weder nedercoemende opt merckt vonden sij daer Hendryck Clant gaen, dien sij in den schoenen ghevel jaechden ende dootsloegen; voort sloegen sij Albert Clant sittende aen sijn taeffel oock doot

1415
• 9 Sept. Wert Hieronimus de Praga verbrant int selfde consilium [van Konstantz]
• VI Julii Johannes Hussus, Bohemus, in Academia Pragensi Theologus, crematus est vivus, violata publica fide Constantiae ex Pseudo-synodi decreto Theod. Besa

1416
• III Cal. Jun. [= 30 mei] Hieronimus Boehemus Pragensis crematus est

1418
• 22 Aug. Diodorus Hanya, tot Trenten gesturven ende aetatis suae 39
• 24 Oct. Jeppe Wybalda
• 2 Nov. Menno Houwerda

1419
• Int jaer 1361 den 28 Sept. is te Nurenburch geboeren Wenceslaus des keysers Caroli IV zoon; hij sterff tot Pragha aen een apoplexie ofte beroeringhe anno 1419 den 16 Aug. out sijnde 57 jaeren

1424
• Doen begon die twist tusschen Bonnama ende Geerckama ende sij hebben Geerckamastins ghewonnen, aenghesteecken ende verbrant, daer sijn vaeder meede verbrande ende is sijn zoon oock dootgheslaegen

1426
• Worde Fetcke Bonnama dootgheslaegen, daer veel twist ut rees

1427
• Sterff Wybrant, Hobbe Gerbranda ende Katarina Wyaarda z.; sijn wijff hiete Sytz, t'welck Tzierck Harmana eenige dochter waer, daer hij twee zoonen ende een dr. bij naeliet, als een zoon Douwe ende een zoon Hobbe, welcke Hobbe is bleven tho Harmana, ende sijn nu die van Harmana utghecoemen. Douwe sijn wijff hiete Bauck, Pybe Tzymmingha dochter tot Aesterbierum sijn eenige kint. Katarina haer man hiete Pybo Sickama tot Herbaium, van welcken Syckama ende Ryngia volck oft gheslacht sijn utghecoemen

1429
• Worde Eedo Kempes Jongama van Boesum met meer andere van Aggo, H. Pieter zoon pastoor tot Wyckel, dootgheslaegen terwijlen sij Aggahuys tot Syndel op Geesterlant beleyt hadden. Hij worde tot Thabor int clooster bij Sneeck begraven

1430
• Op S. Donatusdach [= 7 augustus] Tzyaart Donya. Bidt voer die ziele stont tot Huysum op sijn graff gheschreven

1436
• 29 Feb. Sterff Rienck Bockama, ridder tot Sneeck ende een zoene van Bocko Donya. Hij worde tot Thabor in sijn eegen ghemaeckte clooster, daer hij 26 jaer lanck innegegangen ende strengelijck in gheleeft hadde, begraven

1442
• [doorgehaald:] 25 Januarii Sterff Hayo Sickama, olde Frans Donia bestevaeder van sijn moeders sijde

1451[?]
• 1 Feb. Eme Obbema, bevelhebber, ambtman, dijckgraf to Norden ende in die Wester[-], Sueder[-] ende Lintel[er]marsch, Rixt Haringa sijn wijf gestorven

1453
• Worde Douwe Douwes van Gerbranda tot Boolswirt in een gemeen Lantsdach van Johan Roorda dootgheslaegen.
• Op S. Franciscusdach [= 4 oktober] worde Schelto Roorda van Tziemarum tot Harlingen op kerckhooff van Jarich tot Woltsent ende Bonne Bonninga dootgheslaegen
• Worde Wybe Heeres Gheerckama van Heero Binnertsma dootgheslaegen, waerom Agga Donya Heero Binnertsma boeven zoen ende ghelooff in ditselfde jaer wederom doot sloech, daer hij sat en aet aen den taeffel

1454
• Op Paeschmaendach [= 22 april] worde Syttie Gabbinga, die zoone van Rommirt Gabbingha op Gheesterlant dootgheslaegen
• Worde Jackle Feddis op sijn huys tot Allingwyer, met noch 15 mannen die bij hem opt vs. huys waeren, van Goslyck Jongama met die stadt Boolswirt ende andere Schyringers (die hem op sijn huys beleyt hadden ende nu inghecregen hadden) dootgheslaegen

1458
• Julii Worden Solcko Meynama ende Ayssa Tziebbinga bij Slooten in een slach van Bocko Harincxma heerschip tot Sneeck verslaegen

1459
• Op S. Joh. decollationisdach [= 29 augustus] worde Hessel Eedis Jongama van Boesum tot Rauwirt in die buyren van Lyuwe Doeyties overfallen ende dootgheslaegen

1461
• 13 Junii Worden Rienck Campstra, Sywert Aelva met noch 7 mannen voor Joucke Galama huys in Ackmarijp (daer Aggo ende Haringh Donia ghebroeders oplaegen ende vant ghemeene lant well 4000 man sterck op beleyt waeren) dootgheschoeten

1463
• 17 Janua. Hadde Kempo Donya een heftich slach ofte ghevecht tot Hemlum tegens Galo tot Coudum eende Ygo Galama sijn zoon daer hij selfs in verslaegen ende dootghebleven is
• 11 Octob. Worden Haring Donya, Hetto Deeckama van Weydum, Oene Oenama van Wirdum bijt clooster Aelsum in een heeftich slach van Jancke Douma ende den Vetcoepers verslaegen
• Omtrent Martijn [= 11 november] worde Romcke Donia van Lyuwe Jellinga tot Hallum op die kerckethoorn verbrant

1466
• 6 Aug. Worde Wopke Juwsma in Worp Tzyaarda gracht op Rinsmageest van Lyuwe Jellinga ende sijn volck met pijlen doorschoeten ende met spietzen doorsteecken
• 15 7temb. [= septemb.] Ulrick Cirxna, die eerste graeff te Oostfrieslandt gest.; Theda Nordana sijn wijff; leggen tot Norden in Marienkloester begraven. Dho waren Johan Winsem ende Nomo Meckama burgem. tot Embden [vgl. afb.]
• Eodem anno Tanno to Jever Her gest.; leit tot Jeveren begraven

1467
• Worde Popcke J[u]wsma, die zoone van Wopcke J[u]wsma, op Rinsmagheest seer onnoselijck van Worp Tzyaarda knechten buyten weeten van hem umghebrocht ende dootgheslagen

1468
• Sturven Bocko Harincxma ende Kempo Eedis Jongama ende worden tot Thabor bij haer voorolders begraven

1471
• Op Assumtionis Mariaedach [= 15 augustus] worde Botto Donya ter Luyne bij Dockum ghevangen ende op een peert nae Dockum ghevoert. Ende want hij groete vreese hadde om bij de rechters te koemen, viel hij altemets van het peert meenende alsoo te untcoemen. Ende vermits dit dickmael gheschiede, heeftet den knechten die hem ghevangen hadden verdroeten ende hebben hem underweegen dootgheslaegen tusschen der Luyne ende Dockum.
• 16 Julii Worde Lyuwe Doeyties Abbama tot Rauwirt dootgheslaegen van Aedo Jongama

1474
• Worde Hans heer J[u]wsma van Sibith Scheltinga dootgheslaegen
• 22 Sept. Worde Eedo Hessels Jongama van Boesum, woenende nu op Rynsmageest, tusschen Dockum ende Rinsmageest dootgheslaegen van die Vetcoepers, als Botto Holdinga, Gabbe Jaarle, Joucke te Metselwyer met meer andere heerschippen
• Sterff de vrowe Wyts Meckema, tot Collum begraven

1476
• Op S. Lucienavont [= 12 december] Sytie Kamstra, Hans Ottes Sassinga wijff, tot Hinnaert begraven

1479
• 7 Julii Tzyaart, Goslyck Jongama zoon van Boolswirt; sijn wijff hiete Wyts ende was Wopcke J[u]wsma dochter op Rinsmagheest, daer hij een zoon bij creech met naemen Goslyck, die aen Syts, Syttie Harinxma dochter in der IJlst bij Sneeck ghehylckt was, ende hij was diegheene daer dat oorloch eerst in Boolswirt ende nae geheel in Fries-lant utghesproeten is

1480
• Op S. Matthiasdach [= 21 september] Hans Ottezoon van Sassinga soo als ick meen ende was Syttie Kamstra man, die beyde tot Hinnaert begraven leggen
• Op S. Dominicusdach [= 4 augustus] sterff den eerweerdigen hoevelinck Tzyaerdt Lyonnye ende leyt tot Huysum begraven onder een blaw steen; hij voerde in sijn waepen een halven arent met een dubbelde lelie

1481
• Douwe Syaarda tot Franiker ende Frou Jedwir sijn wijff
• Kempo Unya tot Wirdum ende Frouck Ammama sijn wijff
• Aedo Jongama tot Rauwirt
• Hettie Hettis Deeckama tot Weydum
• Wattie Abbis
• Des daechs nae [= 26 november] S. Katrijn sterff Juffer Syt Campstra, out Ruert Roorda huysvrou, tot Menaem begraven

1482
• 26 Maii, dat was doen Pinxtermaendach, worde Wybo Groustins oft Scherne Wybis a raso vertice alsoo ghenoemt op sijn huys tot Englum staende voer een blint venster, van Sicko Douwes Syaarda hovelinck tot Franiker ende Franiker burgers met omleggende huysluyden die hem op sijn huys beleyt hadden, dootgheschoeten
• In die Vasten worde Douwe Jelles Syaarda, Eecko ende Botto susters man, op Weslingahuys tot Poppinga-wyer dootgheslaegen van Wybo Jarichs
• 24 Julii Worde Marten Fedelaer die het hooft van die Cablyausche waer, met meer andere, in een slach bij Hoorn van Wybo Jarichs ende Homme Lyuwes Juckama dootgheslaegen

1483
• 22 Maii Ada, Hans Ottes Sassinga ende Syttie Kamstra z. ende leyt tot Hinnaert begraven

1486
• Op S. Thomasdach [= 21 december] worden Epo Hettinga met noch een man tot Hemlum int clooster, voer dat gheweldighe huys den Spijcker ghenoemt, gheschoeten
• Lolck Hinnema ende Johan Donia haer man, tot Jelsum beg.
Ad exitum mensis Octobris Rodolphus Agricola in regione Frisiae obscuris natalibus apud Baffloos ortus, immatura morte abreptus est Heydelbergae ad Nicrum flumen, cum annum 42 vivendo nondum complesset; fratrem habuit Johannem Agricolam, in literis quidem Rodolpho hau[d]quaquam parem &cet. Epitaphium doctissimi Harmolai Barbari Veneti de Rodolpho Agricola:
Invida clauserunt hoc marmore fata Rodolphum
Agricolam, Frisici spemque decusque soli.
Scilicet hoc vivo meruit Germania, laudis
Quicquid habet Latium, Graecia quicquid habet.


1487
• Storven die seer eedle ende hoochgeachte mannen Sycko Syaarda, ridder ende regent van Franiker, op Syaardamahuys, ende Pieter Watties Harincxma, regent ende heerschip binnen Sneeck, all beyde groete hooffden ende voorstanders der Schyringers.
• Op S. Jacobidach [= 25 juli] na vespertijt worde Mr. Pieter Sibrants Auckema, olderman tot Lewerden, van de Schyringers, die de stadt Lewerden opt oostzijde aenfielen, in die eerste furie dootgheslaegen.

1488
• Worde Gabbe Jaarle van Syts Bottinga knechten bij Hessel Humalda huys tot Ee in Dongerdeel dootgheslaegen

1490
• 19 Sept. Sterff Foppo Tzyaarda van rouwe ende hertzeer, ende dat, omdat sijn huys in die Morra in Abbega van Douwe Epis Hettinga ghewonnen, ghespolieert ende verbrant was.
• Worde Godefridus Hagedoorne vicarius tot Boolswirt (een seer welspreeckent ende gheleert man in beyde de rechten, oock van Wyts J[u]wsma alias Jongama over haer zoon Goslyck momber ghestelt, zoodat hij altijt haer saecken beschermde teegens Juw Juwinga oft Jongama, daer die haet ende dootslach oock om gheschiede) in Jans Symens des burgemesters huys tot Boolswirt dootgheslaegen van Juw Juwinga dienaers door sijn befell.
• Hylcke Donia, Romke Donia dochter, tot Hallum begr.; sij voerde in haer wapen een dubbelde lely.
Quadriennio post Rodolphum Agricolam obiit Wesselus Gransfortus[!] Groninganus vir doctus conditus in sano coenobii virginum spiritualium, uti vocant, humili sepulchro, & vix noto posteris. Ubbo Emmii lib. 30 fol. 396.

1491
• Maii worde Hartman Harincxma ut Heech op Obbahuys in de Dijcken in sijn hooft, vermits hij hem te zeer bloot ghave, gheschoeten, zoodat hij terstont daeraen sterff, van Eepo Tietis Hettinga volck
• [doorgehaald:] Janu. omtrent S. Agnetis [= 21 januari] worde Ygo Galis van Galema bij Worckum van den Schyringers, die daeromtrent ghecoemen waeren om des morgens Worckum eendrachtelijck aen te fallen ende alsoo in te neemen, dootlijck ghewont ende naedat

1492
• 25 Jan. worde Ygo Galama in een slach bij Worckum van den Schyringers gevangen ende dootlijck ghewont, ende naedat hij ghebiecht hadde, is hij desselven nachts tot 9 uren van Seerp Beyma knechten noch dootgheslaegen. Alsoo dat die stolte helt ende het hooft der Vetcoepers in Westerghoo aldaer sijn affganck ende eynde ghecreegen heeft

1493
• 12 Apr. Sterff tot Pingum Seerp Lyuwis Beyma, een vors ende coen man die zeer groete daeden utrechte, ende was een voorfechter der Schyringers in Westergoo, waerdoor hij oock gheordoneert was omme Worckum te regeeren ende den Schyringers aldaer voer die van Galama ende andere Vetcoepers te beschermen

1494
• 6 Sept. worde Louw Bomminga met meer andere Schyringers van Douwe ende Otto Galama, die Vetcoepers waren, in een slach tot Warns bij Jelmir Sytzma sijns swaegers huys dootgheslaegen.
• Rienck ende Eeck Burmania, ende leggen tot Oldehooff begraven
• Johan Donia, Lolck Hinnema man, tot Jelsum begraven
• Mr. J[u]w Hottinga

1495
• Novemb. worde Laes Haerincxma voor Heero Hottinga huys tot Worckum dootlijck ghewont, zoodat hij corts daernae an ghesturven is
• [doorgehaald:] Johan Donia ende Lolck Hinnema sijn wijff

1496
• 4 Oct. Worde Juw Juwinga oft Jongama des morgens tusschen 5 ende 6 uren van Goslyck Jongama sijn neve binnen Boolswirt dootgheslaegen, terwijlen Joncker Focx knechten hem ghefangen ghenoemen hadden
• Jeppe, Feyo Jeppama tot Marrum begraven bij Sypt Jeppama
• Worde Wybo Jarichs, heerschip tot Grow, van die van Lewerden aldaer op kerckhoff dootgheslaegen, omdat hij altijt hun felle vyant hadde gheweest.

1498
• Hyieronimus Savonarola Italus Florentinus, concionator ex Dominicanorum ordine, strangulatus est ac postea crematus Florentiae, postulatu Pontificis Alexandri VI maximo cum bonorum civium luctu.

1500
• 16 Julii Worden in een slach bij Franiker van den hartoeghe van Sassen veel Vriessche heerschippen verslaegen, besunder deese seeven, als:
Hessel Jongama van Doeyngum
Lyuwe Fons van Jorwirt
Wyttie Laes zoon van Boxum
Heero Riencks van Dronrijp
Jonge Kempo Jakles Hinnema van Jelsum
Jarich Wybis van die Schellinge
Sywert in die Poelen

>> 1501 resp. 1601


1501
• 4 Oct. Liet Graeff Huygo Leysennach, stadtholder van Frieslant, Douwe van Galama van Ackrum tot Sneeck aentasten ende in bewaeringhe stellen, omme dat hij over sijn tijt ende geleyde hier int lant bleeff. Hij worde terstont tot Franiker ghefoert, ende hoewel daer veel heerschippen waeren vergaedert, om hem te verbidden, liet graeff Huygo hem niettegenstaende dien den 8 Oct. des morgens voer ses uren op Syaardemahuys heymelijck onthooffden.

1503
• Schelto Lyauckema, Luttie oft Luts Haarsma man, tot Sneeck begraven
• 31 Mar. Bot Hubbema, ende leyt bij Taco Glins ende Haebel Haensma begraven tot Dronrijp


1505
• Tet Haarsma in der IJlst bij Sneeck sterff 13 April. anno 1505
• 5 Maii Hessel Jelgers Feytzma, His [ ] man, tot Huysum begr.
• Op S. Gregorii avont [= 12 maart] Bocke Aggez. Burmania, Sytie Kamstra man, tot Minnaert begr. [met tekening wapen]
• Op S. Mechielsdach [= 29 september] Tiete Hummama, tot Dronrijp
• Primo [= 1] Aprilis obiit vir nobilis Syds Sythiema grietmannus de Ferwerderadeel, Womck Juckama man, tot Hallum begraven

1506
• Sept. Sterff Philippus de 1., coninck van Spangien, vaeder van Carolus de 5., tot Bourges in Spangien niet sonder suspitie van venijn

1509
• 15 Sept. Sywert Aelva in een hoechwaeter verdronken
• 17 Januarii Sypt Jeppama op S. Anthonisavont. Hij voerde Goslinga-waepen ende leyt tot Marrum bij Feyo Jeppama begraven

1510
• 4 Dec. Auck Auckema ende Kempo Donia haer man, tot Jelsum
• Op S. Eufemii dach [= 20 januari] sterff Worp Juckma ende leyt tot Hallum begraven, voerende dit [hiernaast getekende] wapen
• 4 Dec. op St. Jacopsdach [= 25 juli] worde Mr. Pieter Auckema tot Leewerden in de tweedracht van de burgers onnoselijcken op Uniastins tot Wirdum dootgeslaegen. His uxor eius Rynia. 1512
• Worden Jemme heer Juwsma ende Tzyaert Mockama als verraders des vaderlants van den Stadtholder van Vrieslant onthooft ende tot de Minnebroeders in die kercke laeten begraven
• 5 Junii Rienck Popma, Rieme [ ] man, tot Menaem begraven
• 4 Julii Sterff Focko Ropta, Graets Eysinga man
• 24 Junii Graetz Eysinga, Focko Ropta wijff ende leggen beyde tot Metselwyer begraven. Haer vyer quartieren waren Ropta, Meckma, Eysinga, J[u]wsma, twelck was een enkel arent met een leu opt borst gelijck die van Sterkenburch nu ter tijt voeren
• Sterff Bajazeh Tursche keyser, aeta. 74

1513
• 27 Junii Rienck van Andla ende Jets Groustins sijn wijff, tot Weydum
• Kempo Donia ende Auck Auckema sijn wijff, tot Jelsum

1515
• 6 Julii Sydts Emega, Ansck Loonya man, in Galeyen begr.
• 1 Martii Goffo Goffezoon Abygha ende leyt tot Steens in de kerck begraven

1516
• Worden Eepo Douma ende Abba Saskers Heeringa sijn swaeger van den Boergoenschen tot Harlingen onthooft
• Worde Popcko Gabbama oft Hyeemstra (die goet Geldersch was) in een slach bij Gheenum van den Burgoenschen in sijn [ ] ghewont daer hij corts aen sterff

1517
• Op S. [ ] Sytie Kamstra, Bocko Aggaz. Burmania wijff, tot Hinnaert begraven
• Epitaphium Alberti Crantz, inscriptum monumento in caemiterio summi templi Hamburgi, anno 1517 in vigilia conceptionis virginis matris gloriosae [= 8 december], spectabilis ac egregius vir Dominus Albertus Crantz, Sacrae Theologiae ac Decretorum eximius Doctor, ecclesiae Hamburgensis canonicus. lector facundissimus doctissimusque, & olim decanus: morum virtutum specimen & exemplar, patriae decus, feliciter concessit in fata, cuius anima cum beatis molliter quiescat. Amen.

1518
• Johannes Reuchlinus sive Capnio, Germanus, Pfortzensis, obiit in patria magnis auctus honoribus

1520
• 20[?] Sept. Lollo Ockinga, Aelke Harmana man, Dronrijp
1521
• 28 Dec. Auck Harinxma, Romcke Hoeytsma wijff, tot Sneeck begr.
• 28 Maii J[u]w Aelva, tot Lewerden in Jacopijnen in de Noordertrans beg.

1522
• 14 Sept. De moeder [Ath van Sjaerdema] van Rienck Burmania D.V.I. Caes. Mat. Conciliarius, tot Oldehooff
• 9 April. Rienck Campstra ende Gerlant Hoxwyer sijn wijff, Galeyster
• 20 Sept. Hette Deeckma, Reynsck Campstra man, in Galeysterkerck
• 23 Octob. Womck Juckama, Sydts Sitzma wijff, Hallum begraven

1524
• 4 Julii Jetz Groustins ende Rienck van Andla haer man, tot Weydum

1525
• 21 Junii Jantien Walta ende Pieter Donia haer man, tot Jelsum beg.

1527
• 4 Junii His [ ], Hessel Jelger Feytsma wijff, tot Huysum beg.
• 10 Apr., dat was doen Paeschmaendach, sterff heer Sibren, Doecke Douwama zoon, pastoor tot Marssum
• 8 Mar. Howelynck Sycko Lyauckama stalmeyster Cot. Mat. Olderman, Imck Minnama man, tot Sneeck beg.
• 9 Nov. Heer Joh. Hiddama pastoor, tot Dronrijp

1528
• Op S. Thomisavont [= 21 december] sterff vrou Luttie oft Lutz Haarsma man
• Schelto Lyauckama wijff, tot Sneeck begraven

1529
• 7 Oct. Feddo Doetinga ofte Dottnya, tot Marsum begraven
• 4 Octob. Aemko Jarla grietman van Bergumerdeel ende leyt tot Hantumhuysum begraven
• 22 Oct. Tziemck Eminga, Ruerd Feytsma wijff, tot Deynum begraven

1530
• 31 Decemb. Catharina Offenhuysen ende Douwe Aebinga haer man, Oldehooff
• Naedat Jancke Douma van Oldeboorne den Hoeve suspeckt geworden was, is tot Meechelen ghevancklijck aenghetast ende tot Wilfoorden gheweest, daer hij a[nn]o 1530 sijnen natuerlijcken doot (soe men seyde) ghesturven is

1531
• 6 Oct. Wert Ulricus Swinglius verslaegen te Capelle in Switzerlant
• 2 Apr. Peye Lyuwens ut Gronigerlant, die eerste huysvrou van D. Kempo Martna R. ende R. in den Hoeve van Vrieslant ende leyt in Galeysterkerck begraven

1532
• 6 Junii Gosse Gosseszoon Abiga ende Syrckyen Donya sijn wijff, ende leyt in Galeysterkerck in de Noordertrans begraven
• 2 Octob. Tet [ ], Jancke Unama wijff, tot Blij begraven

1533
• 27 Jan. Low Donya heerschip binnen Sneeck
• 25 Oct. Ansck Loonya, Sydts Emega wijff, in Galeyen begraven
• 22 Dec. Jeppo Stanniga sive Stania

1534
• 3 Julii Wyck Aebbinga, Worp Ropta wijff, Metselwyer begr.

1535
• Syrck Donia, Syts Hemmama man, 28 Janua. tot Menaem begraven
• Op S. Blasiusdach [= 3 februari] Syts Juckama, tot Oldehooff begraven
• Op S. Dominicusdach [= 4 augustus] Sicko Hottinga, Anna Eelcxma man, tot Dronrijp
• 10 Martii Syouck Tziaerda van Sterckenburch, aeta. 31, Pybo Meckmans wijff; hovelynck tot Collum; sij lecht tot Metselwyer begraven
• Feyo Roorda d'olde ende Ryxt Hannia hebben int iaer vs. tot Gienum in de kercke een steenen font gegeven die daer a[nn]o 1629 met mijn wijff in de kerck aldaer weesende noch stonde; sijn moeder voerde drye roesen, Weistra hereweystra genaemt; sij voerde een halff maen met drye lelien als oldt Hania ende haer moeder was van Hiemstra, andere willen van Aebinga twapen ist meest eens

1536
• 13 Apr. H. Tzyaart Haarsma pastoor, in Heech
• 11 Julii Erasmus Rotterdamus, Basileae aetatis suae 70
• 17 Jan. Rieme [ ], Rienck Popma wijff, tot Menaem begraven
• 10 Aug. Franciscus, filius Francisci, primi Valesii Ducis Engolismensis (qui duxerat Claudiam Ludovici 12 Gallorum regis filiam Anno 1514, 18 Maii, & socero qui sine prole mascul[in]a decessit in regni administratione successit inauguratus Rhemis 1515, 25 Januarii) natus est Ambosiae 1517, 28 Feb. h. 4 m. 40 velut quidam volunt, sub horam 6. patri in regno successurus erat, si supervixisset, sed vitae brevis aeta. 19 mense 5 die 13 completo apud Allobroges veneno sublatus est a quodam Sebastiano de monte Cuculo natione Italo, qui postea habita quaestione poenas dedit Lugduni

1537
• 8 Nov. Anna Heerama, Dr. Kempo Martna wijff, tot Geleyen

1538
• 15 Julii Agga Heerama pastoor, tot Britzum
• 20 Apr. Heer Goslyck Jongama heerschip tot Boolswirt, sijn wijff Siete Syts, t'welck Syttie Harinxma dochter in der IJlst was bij Sneeck
• 6 Maii Dr. Kempo Martna R. ende R. in den Hoeve van Frieslant; hij leyt in Galeysterkerck begraven
• 31 Maii Gabbe Scheltma, Tzietz Ythiema wijff, Hallum begr.

1539
• Op S. Willebrordusdach [= 7 november] Pieter Aelva ende Rycxt Aebinga sijn wijff, tot Hallum
• 13 Dec. Rycxt Juckama, Rienck Roorda wijff, tot Menaem beg.
• 25 Oct. Ansck Loonya, Sydts Emega wijff, ende leyt in Galeysterkerck begr.

1540
• 21 Oct. Iwo Frittama, Tzyaart Doeyngha man, tot Sneeck begr.
• 2 Feb. Sterff den Eedelen Welgheboeren Heer Georgien Schenck vrijheer tot Tautenburch, stadtholder generael over Vrislant, Gronigerlant, Twent, Drent &caet., Vrou Johanna van Egmonts man
• 10 Martii Hendericus Obbema I.U.D. Oestfriesche Canzelaer, Decanus in s. tijt S. Caharinae tot Coelen an den Rhijn ende Decanus S. Stephani tot Bremen, raedt tot Lubeck ende Groeningen; Leefken van Bastenaden [= Bastenaken] sijn wijf. Eelke Obbema die huisfrow van Betto Hinckenna &c. ende Anna ende Maria ende Jay, Eme Obbema haer kinderen
• 13 Nov. Jancke Unama, tot Blij begraven
• 25 Januarii Popke Bonga, tot Waxens begraven
• 9 Febr. Olde Sydts Roorda, tot Gienum, Jesck Donia man1541
• 6 Maii Sywert van Andla, Reynsck Ropta 1[e] man, tot Weydum beg.
• 10 Janu. Rienck Burmania D.V.I. Caesareae Mayt. Consiliarius, Oldehooff
• 6 Maii Pieter Harincxma, tot Slooten begraven
• 2 Martii Johan Roorda, tot Tziemarum begraven
• 9 Sept. Menno Eminga alias Wyaarda, Eelck Jaarla man, leyt tot Goutum begraven
• 28 Januarii Johan Roorda, pastor in Goutum; hij voerde voer 4 quartieren [tekening bijgevoegd; vgl. afb.]

1542
• 12 Maii Pieter Donia ende Jantien Sickama sijn wijff, tot Amsterdam
• 5 Oct. Lysck Eysinga, Homme Kamstra wijff, tot Wirdum beg.
• Pridie Iduum [= 12] Decemb. mortem obiit Scotiae Rex; uxorem habebat Mariam, Claudii Guisii principis, e familia Lotharingica, filiam
• 29 Martii Haebel Haersma, Tako Glins wijff, Dronrijp
• 10 Aug. Roeleff Bunau, tot Franiker begraven
• 25 Jan. Hayo Sickama, olde Frans Donia bestevaeder van moedersijde

1543
• 9 Maii Douwe van Aebinga ende Catarina van Offenhuysen sijn wijff, op Ooldehooff
• 21 Apr. Rycxt Aebingha ende Pieter Aelva sijn wijff, tot Hallum beg.
• Christophorus Augustanus episcopus mortuus est apopolexia. Erat e familia Stadionum, homo literatus & a studio p[r]axis non alienus. Ei successit Otto Truccesius.
• 7 Nov. Salvius Foppinga, tot Dronrijp begraven
• 21 Junii Schelto Roorda, tot Belkum begraven
• 8 Martii Galo Douwesz. Galama, Aelke Walta man, ende leyt tot Weydum begraven. Sij sterff 20 Decemb. int selfde jaer ende leyt aldaer oock begraven.

1544
• 12 Junii Gerlant Hoxwyer ende Rienck Campstra haer man, in Galeyen
• 9 Maii Jetz Heslinga ende Jan Donia haer man, tot Oldehooff beg.
• 5 Maii Out Pieter Kamminga, Eelck Aebinga man, Jacopijnen
• 21 Feb. Tziemck Emega, Kempo Donia wijff, tot Menaem beg.
• 26 Sept. Lutz Minnoltsma, Syttie Aelva man, tot Dockum begr.

1545
• 6 Sept. Jan Donia ende Jetz Heslinga sijn wijff, tot Oldehooff begraven
• 5 Feb. Bocko Graetinga, Imck Roorda man, tot Hitzum begraven
• 11 Apr. Imck Roorda, Bocko Gratinga wijff, tot Hitzum begraven
• 19 Junii Tziemck Camminga, Frans Aelva wijff, tot Boornwirt
• 10 Sept. Homme Kamstra, Ysck Eysinga man, tot Wirdum
• 14 Sept. Tziedt Juckama, Eed Eysinga wijff, tot [ ]
• 9 Sept. Carolus, filius tertius Francisci I Gallorum regis, natus anno 1522, 21 Jan. hora 20 min. 30, qui Carolo 5 Impt. futurus erat gener, sed quo fere tempore nuptiae erant peragendae obiit aeta. 23 mense 7 die 18; sunt qui veneno etiam estinctum existiment.
• 4 Junii Sterff den Eedelen geleerden Rienck van Aylva, Hylck Roorda man, tot Gienum begraven

1546
• 24 Nov. Jel Juckama, Hessel Abbinga wijff
• 17 Mar. Feyo Goslinga, Mary Tzyaarda man, tot Wirdum beg.
• 17 Feb. Martinus Lutherus, Germanus Islebius, Antichristi Romani flagellum, Wittebergensis Ecclesiae pastor, obiit
placide anno Domini 1546 Feb. 17 aeta. 63 quum anno aetatis 34 qui fuit annus Domini 1507 ecclesiam Christi caepisset repurgare. [Andere hand:] De hoc cecinit Beza carmine seq.

Lutherus Decimum confecit Strave Leonem
De gladio noli quaerere penna fuit.
Vir sine vi ferri, vi verbi & inermibus armis.
Vir sine re, sine spe, contudit orbis opus.

Claruit eloquio Lutherus et arte Melanchton
Neuter erat Numen, Lumen uterque fuit.
Zapheti de gente prior majorque Luthero
Nemo fuit

[Naast Melanchton staat, door andere hand:] Rhodingus [vgl. 1560]
• 19 Junii Tziemck Kamminga, Frans Aylva man, tot Doccum begr.

1547
• 7 Jan. Babbe Dijcxtra, prebendarius in Dronrijp, in Galeysterkerck
• 15 Maii Romcke Hoeytsma, Auck Harinxma man, tot Sneeck begraven
• 26 Sept. Lutz Minnoltzma, Sytie Aylva wijff, Dockum begra.

1548
• 24 Dec. Des morgens omtrent vyer uren sterff den Eedelen ende vroemen capeteyne der Keys. Mat. Maximilianus van Egmont die jonge Graeff van Buyren
• 5 Feb. Eelc Eebinga, out Pieter Kamminga wijff, tot Jacopijnen
• 14 Aug. Anna Roorda, Heerko Popma wijff, tot Menaem begr.
• 7 Sept. Syttie van Aelva, c.m. olderman, Lutz Minnoltsma man, tot Dockum begr.
• 16 Nov. Caspar Cruciger, Germanus Hispaniensis, Ecclesiastes Wittebergensis, aeta. 45
• 29 Novemb. Auck, Popke Bonga dochter ende Sicco Tiessens huysvrou, tot Waxens begraven

1549
• 22 Januar. Syrckyen Donya ende Gossa Abiga haer man, in Gaeyen
• 31 Martii Sydts Bunga ende leyt tot Oldehooff begraven
• 4 Aug. Reynsck Campstra, Hette Deeckma wijff, in Galeyen begr.
• 8 Aug. Rienck Roorda, Rycxt Juckama man, tot Menaem begr.
• 1 Martii Pybo Meckmans hovelynck zu Collum, Syuck Tziaerda van Sterckenburchs man, tot Brussel begraven in S. Goillenkerck, nalatende twee soenen, Sippio ende Feyo. Aeta. 54; haer vyer quartieren waren Meckma, Eernsma, Sterckenburch ende Bolta.
• 6 Nov. Syuck, Ruerdt Feytzma zoen, aeta. 31, Deynum

1550
• 15 April. Hessel Abbinga ende Jel Juckama sijn wijff, tot Oldehooff.
• 10 Nov. Heer Gerbrandus van Lauta ende Aysma, eertijts gheweest prior ende procurator van 't convente van Aenjum bij Belkum, ende leyt nu tot Beetghum buyten opt kerckhoff an die Noorder sijde begraven onder een groot blaw steen, ende voerde een leu in sijn wapen ende boven ut de helm een halff leu

1551
• 16 Novemb. Yd Deeckama, Ruert Ebinga wijff, tot Hallum beg.
• 2 Februa. Edo, Sydts Donya ende Jouck Stinstra zoon, tot Oldehooff beg.
• 6 Mart. Martinus Bucerus
• 20 Jan. Doecko Walta, olderman, tot Sneeck
• 14 Sept. Aedo Eysinga, Tziedt Juckama man, tot [ ]
• 4 Julii Tako Glins, Haebel Haersma man, Dronrijp
• 19 Dec. Jey Sickinga, Haring Sytzma wijff, Hallum begr.
• 28 Nov. Worp Ropta, Wyck [= Byuck] Abbinga man, Metselwier beg.; hij was Keys. Mats. grietman in Dongerdeel ZC[?] [vgl. afb.]
• 21 Nov. Wick Aesgama, Tziallinck Kamstra wijff

1552
• 8 Junii Jancke Douma, [ ] Burmania man, tot Langwer beg.
• 1 Nov. Heer Salvius Hottinga pastoor, tot Weydum
• 10 Aug. Yesck Donia, Feyo Roorda wijff, tot Gienum begr.

1553
• 6 Julii Eduardus die seste coeninck van Engelant
• Frans Roorda, olderman tot Sneeck ende grietman in de Wymerts, His Piersdr. Bonninga van Syaarda man ende leyt tot Sneeck begraven
• 7 Dec. Bocko Burmania, Frouck Hiemstra man, tot Friens
• 15 Cal. Nov. Georgius Anhaltinus Ascaniae princeps, aeta. 46
• 26 Martii Haring Poppema ende leyt tot Tziemarum begraven

Epitaphium:
Quae monumenta tuum referunt Haringie nomen
Poppema decrepitus concidit ipse pater
Carpe viator iter, sed ne peregrina Aupesce
Nomina, sunt patriae stemmate clara suae
Sunt Domini Scheltinga tui, & tua iure tuentur
Quaeque jaces avido Gryna subesa salo.
Te tamen o sublate patri magis illa bearunt
Arte per ingenium dona parata tuum.

Subscriptum tumulo:
Septem lustra mihi vita peregerat,
Semper sub gravibus fracta laboribus,
Quum linguae & studia & Gallia redderet
Qualem nobilibus crescere convenit.

[kwartierwapens erbij getekend]
• 9 Aug. Lutz Heerama, Minne Kamminga wijff, tot Franiker begraven

1554
• 8 Junii Heerko Popma, Anna Roorda man, tot Menaem beg.
• 23 Feb. Lyuwe Juckama, Syts Juckama zoon, tot Oldeho[o]ff begraven.
• Jan. Sterff de stantvastige kuerforst Hartoch Hans van Saxen, met sijn loffelijcke huysvrouwe Sybilla, geboeren Hartoginne van Cleve
5 Febr. Popke Mockema, Tied Syoerda man, Dockum begr.
• 6 Junii Womck, Mr. Sydts Tyaerda ende Moed Sytzma dr., ende Botte Mockma wijff, tot Dockum begraven

1555
• 12 Sept. Yd Donia, Peter Donia wijff, tot Wywert begraven
• Jacobus Hurmius Argentinensis patricius, aeta. 63
• 5 Martii Kunira Ropta, Christoffel Steernse wyff, Harlinghen

1556
• 12 Feb. Hayo Kamminga ende Kataryna Roorda sijn wijff, Jacopijnen
• 16 Junii Tzyaart Doeynga, Ywo Fritzma wijff, tot Sneeck begraven
• 19 Dec. Tzialling Heeringa, [ ] Hoeytma man, tot Sneeck
• 25 Maii His Piersdr. Bonninga van Syaarda, Frans Roorda olderman tot Sneeck ende grietman in de Wymerts sijn wijff, tot Sneeck begraven
• 22 Dec. Tzietz Heeringa, Ritzke Dyxtra wijff, aeta. 33, Jacopijnen
• Bauck van Eminga suster ofte nonne in tijden tot Betlehiem den 25 Feb.
• 4 Oct. Aelke Harmana, Lollo Ockma wijff, Dronrijp
• Johannes Forsterus, Germanus, Augustanus, Hebraicae linguae in Wittebergensi Academia Professor
• 4 Julii Bocko Burmania, Tet Glins man, tot Hichtum begr.
• 18 Octob. Ruerd Feytzma, Tziemck Eminga man, Deynum begraven, aeta. 80

1557
• 17 Junii H.D. Upke Burmania, Raedt van den K. Carolus Quintus ende Coeninck Philippus sijn zoon, een zoon van Renick ende Eeck van Burmania ende leyt tot Oldehooff begraven
• 19 Jan. Graets Kamminga, Wilcko Hollinga wijff, tot Jacopijnen
• 14 Dec. Imck Minnama, Sicko Lyauckama wijff, tot Sneeck
• 2 Jan. Tzietz Syxma weduwe van Tzialling Andla
• 2 Nov. ende Doed Andla haer dochter, tot Tziemarum begr.
• 22 Martii Haring Sytsma grietman van Ferwerderdeel ende Jey Sickinga ende Syt Eminga man, tot Hallum begraven
• 27 Aug. Tiedt Syoorda, Popke Mockma wijff, Doccum begr.
• 11 Apr. M. Hessel Feytzma, Lutz Mellema man, tot Deynum begraven
• 24 Oct. Eelck Jaarla, Menno Eminga wijff, Goutum; haer moeder was van Roorda

1558
• 7 Maii Popckt Roorda, Douwe Haarsma wijff, in Heech
• 2 Jan. H. Sicko Deeckma, Ridder ende raat Cot. Mat. in den Hoeve van Vrieslant, Lutz Lyauckama man, tot Sneeck begraven
• 29 [of 22] Maii Ernst Goslinga, Syts Donia man, tot Hallum begraven
• 29 Sept. Carolus Caesar Quintus, aeta. 58 mensibus 7
• 14 Sept. Wybe Popma, Margriet Ryngia man, tot Heech begr.
• 28 Oct. Margriet Ryngia, Wybe Popma wijff, tot Heech begr.
• 8 Sept. Ryenck Gerbranda, Lutz Ytzma man, Jelsum begr.

1559
• 4 Januarii Frans Pieter Harincxma van Donya ende Jantien Walta z.; sijn wijff hiete Katarina, Rienck Gerbranda ende Lutz Ytzma dr. ende leyt tot Jelsum begraven; sij sterff anno 1559, 19 Februarii
• 17 Maii Ruert van Ebinga, Juffer Yd Deeckama man, Hallum
• 27 Novemb. H. Pieter Doedez. Albaeda pastoor, tot Hallum
• 22 Julii Frans Kamminga, Fed Stinstra man, Oldehooff beg.
• 20 Julii Fed Stinstra, Frans Kamminga wijff, Oldehooff beg.
• 5 Nov. Aesgo Popma, Imck Hettinga man, in Drylst begraven
• 10 Julii Henricus 2 Rex Franciae, aetat. 40, cum regnasset annis 12, mensibus 3 diebus 10
• 15 Julii Douwe, een soene van Frans Kamminga ende Fed Stinstra, aeta. 9 jaer min 12 weeken
• 3 Junii Lutz Stania, Jarich Bottnia wijff, tot Franiker beg.
• Goffe Roorda, tot Franiker begraven

Epitaphium Nobilis ac incomparabilis viri Francisci a Donia:
Stet tumuli in medio virtus complexa Minervam
& secum musas haec ferat illa faces.
Adsit Atlantiades lictis quoque curribus adsit,
Phoebus & aurata sic sonet ipsa lyra.
Hic jacet ante diem Franciscus Donia ad umbras
Quem rapuere suo fata schelesta gradu
Quos coluit vivens morientem condere fas est
Quid magnum parvo craditis in tumulo?
Haec a Regnero Nicolao Neochtone scripta sunt
vicario in Jelsum, 1562.

Umbra Francisci a Donia aloquitur coniugem
suam Catharinam a Gerbranda longe suavissima
Vivo, quid ingeminas gemitus charissima coniunx
In me juris habet, mors truculenta nihil
Nam mea cum Christo requiescit meus sine sine
Aeternae vitae conditione fruor.
Tu quoque me breviter laetho praeeunte sequens
Atque eadem vitae danda corona tibi.
Parce ideo conjunx fletu vexare juventam
Mortem maerendo sollicitare meam.
Quid prosunt fletus? fatum numquam monetur
Quod caro marcescit, Pulvis & omnis homo.
Idem autor Reg. Nic. Neochton.

• 5 Mart. Jeppe Groestra op St. Marten gestorven tot Jelsum op Hinnemestaete, tot Genum begraeven; twas Trijn Gerbranda halffbroeder.
• Lutz Fijtzma den 10 Martii, Ryenck Gerbranda wijff

1560
• [ ] Ruert Roorda, Hylcki Galama man
• 17 Sept. Thomis Galama dijckgraeff van Wymbritzerdeel, Knyra van Jowsma man, tot Drylst begraven
• Syuck Mellama, Jel Aelva man, den 25. Julii tot Oldehooff
• 19 Apr. Philippus Melanchton, Germanus Brettensis, Theologiae & bonarum omnium artium Doctor Wittebergae, obiit Wittebergae annos 42 Theologiam bonasque artes summa cum fide & eruditione & incredibili cum fructu professus. Aeta. 63 & dies totidem. De hoc eleganti carmine Rhodius; quid vide a[nn]o 1546
• 4 Decemb. Franciscus 2 rex Gallorum h. 16 cum decubuisset diebus 17 aeta. 16 completo, cum mensibus 10 diebus 14 regni vero primo, cum mensibus 4 diebus 27.
• 27 Feb. Tet Glins, Bocko Burmania wijff, tot Hichtum
• 1 Martii Christophorus Stee[r]nse Cot. Mat. drossaert tot Harlingen ende tot Metselwyer begraven

1561
• 19 Nov. Kempo Donia, Tziemck Emega man, tot Menaem beg.
• 19 Apr. Jouck Stinstra, Sydts Donya wijff, tot Menaem begraven
• 7 Junii Sypt Goslinga, Perck Syaarda man, tot Wansert begr.
• 7 Junii Peercck Syaarda ende Sypt Goslynga haer man, deese twee vs. persoenen sturven in een jaer ende op eenen dach ende leggen beyde tot Wansert begraven [met slechts gedeeltelijk ingevulde tekening van de wapens; vgl. afb.]
• 31 Julii Tietz Ythiema, Gabbe Scheltma wijff, Hallum begraven
• 24 Martii Binnert Heeringa ende leyt tot Hantumhuysum begraven

1562
• 17 Dec. Trijn Roorda ende Hayo Kamminga haer man, Jacopijnen
• 25 Oct. Frouck Hiemstra, Bocko Burmania wijff, Friens
• Kempo Donia, Tziemck Eminga man, tot Menaem

1563
• 13 Febr. Rienck Burmania grietman van Lewerderdeel, ende Dytzen Unama sijn wijff, tot Oldehooff begraven
• 5 Junii Dr. Rienck Graetnya sive Gratinga Cot. Mat. Raadt in den Hoeve van Frieslant, tot Lewerden in Jacopijnen
• [ ] Anna Deeckma, Hero Ockinga wijff, tot Franiker
• In Martio Byuck Syoorda, Pybo Eminga wijff, tot Hantumhusum begraven, onder Aemko Jarla steen
• 18 Febr. Yde Mershorne, grietman Rintse Aytta wijff, tot Metselwyer begraven

1564
• 17 Maii D. Johannes Calvinus vigilantissimus pastor & fidelissimus Doctor Ecclesiae Genevensis
• 4 Oct. Wert Christophorus Faber, dienaer der ghemeynte van Antwerpen, doorsteecken, verbrant ende versmoort
• 12 Octob. Saepck Feytsma, Epo Douma wijff, tot Hallum beg.

1565
• 25 Martii Lisck Heeringa ende Gosse Aebinga haer man, tot Oldehooff
• 13 Julii Taecko Harmana ende Reynsck Ropta, naegelaetene weduwe van Sybrant van Andla, sijn wijff, tot Weydum begraven
• 13 Octob. Douwe Douma ende Tiet Abbinga sijn wijff, in Jacopijnen beg.
• 29 Martii Aelkie Obbema ende Betto Hinckenna haer man, tot Norden
• 4 Martii Knyre van Jowsma, Thomis Galama wijff, tot Drylst
• 9 Aug. Sasscher Heeringa, [ ] Hoeytama man, tot Sneeck
• Justus Jonas, Germanus Saxo Wittebergensis ecclesiae pastor. Obiit autem in ecclesia Eyssefeldensi magni illius principis Electoris Johannis Frederici filio cum in illis acerrimis tempestatibus constantissimus comes. Aetatis suae 63.

1566
• 24 Feb. Jel Donia, Syrck Scheltes van Aesterfals wijff, tot Menaem
• 4 Jan. Marten van Naarden, raet ordinaris in Hollant, voer praesident van Utrecht, lutenant der stadt ende landen van Gronigen, Jonckfrou Petronella Gijsbrechtsdochters man, ende leyt in 's-Gravenhaege in die Fransoeysche kerck begraven
• 28 Martii Juw Mockma, een soene van Popke Mockma ende Tiedt Syoerda, tot Dockum begraven
• 23 Maii Bernsck Scheltma, Botte Mockma 2[e] wijff, Doccum begr.

1567
• 9 Nov. Auck Donya ende Syrck Donia haer man, Oldehooff
• 8 Feb. wert Marthinus Smetius, dienaer des Goddelijcken woorts te Mechelen, seer schandelijcken buyten Mechelen aen een boom gehangen

1568
• 15 Apr. Dytzen Unama , Rienck Burmania wijff, tot Oldehooff
• 17 Aug. Pieter Deeckma, Catharina van Loo man, Oldehooff
• 5 Junii Deede Duc Dalve die Grave van Egmont ende van Hoorn openbaer onthalsen, alsoo hij daer een weynich tevoeren die twee heeren van Baatenborch met noch 16 heeren ende Eedelluyden ghedaen hadde, waeronder oock sommighe Friessche Eedelluyden waeren als [ ]
• 16 Aug. Kempo Wynia [ ] Marrum
• 19 Nov. Auck Donia, Syrck Donia wijff, tot Oldehooff begr.

1569
• 29 Apr. Ritske Dijcxtra ende Jouck Galama sijn wijff, tot Huysum beg.
• 28 Junii Lutz Lyauckama, heer Sicko Deeckma, ridder ende Raedt in den Hoeve van Vrieslant, sijn wijff, tot Sneeck begraven
• 6 Aug. Tzyaart Hollinga, Anna Unama man, tot Finckum begr.
• 11 Dec. Douwe Haarsma, Popckt Roorda man, tot Heech begr.

1570
• 17 Feb. Saepk Ytzma, ende leyt in Galeysterkerck begraven. Sij heeft 4 mannen gehadt, als een van Abbingha, een van Juwsma, een van Stinsterra ende een van Burmanya
• 15 Junii Bauck, out Pieter Kamminga ende Eelck Aebinga oudtse dochter, out omtrent bij de 30 jaer
• 15 April. Rintse Aytta Cot. Mat. grietman in Dongerdeel ZC[?], Yde Mershorne man, tot Metselwyer begraven

1571
• 2 Jan. Syts Donya, Ernst Goslinga wijff, tot Hallum begraven
• 25 Jan. Minne Kamminga, Luts Heerma man, Franiker
• In Januario Pybe Eminga, Byuck Syoorda man, Hantumhusum begraven onder Aemko Jarla steen

1572
• 26 Sept. Barber Hottinga ende Laes Douma haer man, tot Cornium
• 17 Apr. Tiet Abbinga ende Douwe Douma haer man, Jacopijnen beg.
• Petrus Ramus, professor Regius in Academia Parisiensi, interfectus est in Pariensibus Matutinis. Natus est a[nn]o 1515, hoc est eo ipso anno, quo Franciscus Rex Galliarum designatus est, unde constat eum circiter 57 annos vixisse
• 29 Nov. Syrck Scheltes van Aesterfal, Jel Donia man, tot Menaem
• 19 Apr. Syts Donia in tijden priorinne tot Betlem, tot Jelsum beg.

1573
• 28 Januarii Syds van Donia, Jouck Stinstra man, tot Bremen begra.
• 30 Sept. Botte, een zoene van Popke Mockma ende Tiedt Syoorda ende Womck Tyaarda man, Doccum begraven

1575
• 31 Dec. M. Waetzo van Ockinga C.M. Raet in den Hove van Frieslant, Wick Kamminga man, ende leyt tot Dronrijp begraven
• 26 Feb. Hylck van Roorda, huysvrowe van den Eedelen welgeleerden Rienck van Aylva, Gienum begr.

1576
• 2 Dec. Frau Donya, Sibren Burmania wijff, Oldehooff
• 21 Aug. Laes Douma ende Barber Hottinga sijn wijff, tot Cornium
• 26 Dec. Ruert Roorda, Dowtzen Sasseingha man, tot Hinnaert

1577
• 8 Oct. Wick Abbinga ende Gosse Douma haer man
• 31 Jan. Idzart Douma, Helena Bunaws man, Britzum
• 30 Aug. Tzialling Kamstra, Wick Aesgama man ende leyt tot Wyrdum ant Oost begraven

1578
• 3 Mar. Pieter Walta, Yd Donia man, tot Wyvrt begraven
• 2 Oct. Johannes Austriacus filius naturalis Caroli quinti Impt. natus est 1547, 25 Feb. hora 12 m. 30 Ratisbonae, obiit ex peste, hora 2 pomeridiana in vicinis Namurci in expeditione contra ordines Belgii

1579
• 7 Feb. Ansck Burmania, suster in Betlehiem ende een dr. van Bocko Burmania ende Frouck Hiemstra, tot Friens
• 9 Febr. Homme Kamstra, Syouck Lyauckema man, Deynum

1580
• 27 Oct. Hopman Jan Bunga, ende leyt tot Oldehooff begraven
• 13 Oct. 20 Oct. J. Reynsck, Pieter Auckema dochter, weduwe van Jan Buygerts Cot. Mat. grietman ende naderhant huysvrou van meyster Saepe Wissema, die ditselfde jaer oock sterff, ende leggen tot Lewerden op Oldehooff begraven
• 26 Aug. D. Lowys Coutigno, Portugysche heere (die het schip (dat men Revange noemde) van den coninginne van Engelant nam) vechtende seer ghetrouwelijck voer sijn vaderlant, ende oock tot bescherminge sijns conincx tegen duc d'Alba, ontfinck feel dootlijcke wonden in den strijt van Alcantara op denselfden dach dat Lisbonne verloeren wert
• 5 April. Tietke Tziaerda van Sterckenburch, Epo Douma wijff, tot Hallum begraven
• 25 Oct. Lutz Mellema, M. Hessel Feytzma wijff, Deynum

1581
• 25 Julii Reynsck Ropta ende Sywert van Andla haer eerste man ende Tako Harmana haer anderde man, tot Weydum beg.
• 17 Dec. Syrck Donya ende Auck Donya sijn wijff, tot Oldehooff
• 24 Jan. Goffe Douma ende Wick Abbinga sijn wijff
• Junii Betto Hinckenna grietman tot Noorden in Eemderlant
• 10 Sep. M. Nicolaus Neochtonis, Regneri Nicolai Neochtonis filius, urbis Enchusanae medicus, aetatis suae 23, cum illius urbis fuisset medicus cum laude duobus vix annis
• 14 Nov. Catharina Loo, Pieter Deeckma wijff, tot Oldehooff begr.
• 20 Mar. Tziepko Goslinga, Anna Lyauckama man, tot Driesum
• 1 Apr. Jan, Tzyaart Hollinga ende Anna Unama zoon, tot Finckum begraven, aetatis suae 23
• 12 Dec. Syts Hemmama tot Menaem begraven
• 29 Sep. Margriet Gerbranda, J. Kempo Donia s. wijff, tot Menaem
• 5 Nov. Attie Burmania, Erasmus Douma wijff, tot Harlingen begraven
[Aan het eind van de bladzijde:] Epitaphium M. Nicolai Neochtonis, Regneri Neochtonis vicarii in Jelsum filii moriens 10 die mensis Septemb. 1581:
Enchusae morior Phrisiae telluris alumnus
Contumulandus in hac & Nicolaus eram
Urbis & huius eram medicus cum laude duobus
Vix annis juvenem pestis acerba necat

• 14 [moet zijn 4 volgens Wenning] Nov. Catharina Loo, Pieter Deeckma wijff, tot Oldehooff begr.
• 20 Mar. Tziepko Goslinga, Anna Lyauckama man, tot Driesum
• 1 Apr. Jan, Tzyaart Hollinga en Anna Unama zoon, tot Finckum begraven aetatis suae 23
• 12 Dec. Syts Hemmema tot Menaem begraven
• 29 Sep. Margriet Gerbranda, J. Kempo Donia 1[e] wijff, tot Menaem
• 5 Nov. Attie Burmania, Erasmus Douma wijff, tot Harlingen begraven

1582
5 Julii [Wenning: 3 Juli? op de steen] Anna Lyauckma, Tzyepko Goslinga wijff, tot Driesum beg.
• 12 Aug. Kempo, Syrck ende Auck van Donia z. gestorven tot Douway den 12 Aug. ende aldaer in S. Pieterskerck begraven in die pastoerscapelle voer pastoersaltaer aen der Noorderzijde
• Sybrich van Goslinga, Tziaerdt Aylva wijff, sterff in de pest met twee van haar kinderen
• Gerliff van Bolta tot Morrha
• 2 [of 7?] Aprilis Lisck Waltinga huysvrouwe van mijnheer Frans Eysinga, een dr. van Andries Waltinga ende Katrijn Glins[?]

1584
• 16 Apr. D. Sixtus ab Hemminga
• 16 Apr. Reenck van Kamminga d'olde
• tusschen den 17 ende 18 Sept. Tziepko Goslinga, Auck Donia man
• 10 Julii Wert die Prince van Orangien verradelijck doorschooten in sijn hoff binnen die stadt Delleft [hierheen verplaatst van 1585, want dit gebeurde in 1584!]

1585
• 29 Nov. Anna Unama, Tzyaart Hollinga wijff, tot Finckum begr.
21 Aug. Doutzen Sassinga, Ruert Roorda wijff, tot Hinnaert
• 12 Nov. Clara van Frauhover, Poppe Burmania wijff; haer moeder was van Grombach en leyt tot Edens beg.
• 11 Janua. Epo Douma, Saepk Feytsma ende Tietke Tiaerda van Sterckenburchs man, tot Hallum begraven
• 16 Junii Wybren Roorda, Tietke Scheltma man, tot Gienum beyde begraven, sij 1610, 28 Oct.

1586
• Tusschen den 15 en 16 Feb. Syts Aylva, Feyo Goslinga eerste wijff
• Op St. Anthonis [= 17 januari] in Boxumer slach sterff Sybe, Wybren Roorda ende Tietie Scheltma zoen, tot Collum ...huys genaemt Ausbuyren; is gebout 1545 van een van Clant ende J. van Harckema sijn wijff, die oom ende moeye van Tiete Scheltma vs.

1587
• 23 Apr. Feddo, Waetzo Kamminga ende Frouck Haarda z., Wirdum
• 17 Jan. Heero Ockma, Hylck Galama anderde man
• 18 Maii Saeck, in tijden conventuael van Bethlehiem, Kempo Donia ende Tziemk Eminga dochter
• 15 Maii Worp Juckama, Aelkie Roorda man tot Menaem begr.

1588
• 30 Mart. Jouck Galama ende Ritske Dijcxstra, haer man, tot Huysum
• Den graeff van Andrada, den graeff van Altamira ende den deeken van S. Jacob van Compostelle en veel andere Eedelmannen, met sommige duysent oude soldaeten tot 10000 int getal, werden in de Cronge van 300 Engelschen, 200 hondert Hollanders en sommige Portugisen in een scheepse armaede verslaegen

1589
• 29 Sept. Gerrolt Camminga ende Att Ockama sijn wijff, Jacopijnen
• 8 Jan. His Jowsma, Pieter Harinxma wijff, tot Marssum begr.
• 10 [resp.] 16 Jan. Tziallinck [resp.] Jan Anna, beyde kinderen van Ritzke Eysinga en Mary Tzyaerda aeta. 30 & 31
• 3 Junii Heer Bret, een Engelsch ridder, colonel van een regiment, een seer fray, groot ende experimenteert crijsman, bleeff in de schermutzinge in de voerstadt van Lyssebonne teegen de Castilianen
• 5 Junii D. Rodrigo Lobo voertghekoemen van hoegen huyse, broeder van de baron Alvito, die alleen baron ende grootheer van Portugael is, wert onthoeft op dienselfden dach dat het leger voer Lisbon opbrack van Don Anthoni Coninck van Portugael

1590
• 16 Apr. J. Doedt Kamminga weduwe van Jurrien Roorda, Jacopijnen
• 2 Febr. Douwe Syxma, een soone van Tzialling aeta. 73 Andla ende Tiets Syxma, tot Tziemarum begr.
• 16 April. Jouck Unia weduwe van Swartzenburch en begraven tot Jouswyer bij haer man Mello Penser [= Joachim Panser, van Groningen]

1591
• 7 Aug. Juw Aelva ontfanger generael over Frieslant, ende leyt tot Lewerden in Jacopijnen begraven bij Juw Aelva die a[nn]o 1521 sterff, in die Noordertrans

1592
• 2 Nov. Foppe, Jancke Douma ende Mary Burmania zoon, Galeyen
• 9 Feb. Antonius van Egmondt, Margriet Bunau man, Franiker
• 19 Octob. Wick Harmana ende Hessel Eminga haer man

1593
• Op S. Steffensdach [= 26 december] sterff Tiete Kamminga tot Luyck
• 28 Aug. Sibren van Kamminga ende Trijn Donya sijn wijff, tot Oldehooff
• 4 Sept. Worde jonge Kempo, Sydts Donya ende Jouck Stinstra zoon, van een huysman in dick van sijn been met een eentandich vorck ghesteecken, daer hij noch aen desselvens dachs sterff ende leyt tot Menaem

1594
• Lutz Deeckma, Minno Emega wijff tot Jarla, tot Sneeck beg.
• 29 Sep. Hylck Harinxma weduwe van out Dr. Tzialling Eysinga, tot Marsum begraven

1595
• 2 Oct. Sydts, Sibren Burmania ende Frau Donya zoon, Oldehooff
• 21 Sept. Katrijn Unama, Doco Martna wijff
• 16 Dec. Wilcke Hollinga is gerust tot Lewerden savonts omtrent 6 uren duer een paralyse ofte apoplexie die hem desselvigen daechs smorgens aenquam.
• 23 Aug. Biuck Eminga, Haring Sytzma 1[e] wijff, Hantumhusum
• 18 Janu. Obiit in Constantinopel: Amurates III, Turcarum Imperator XIIII

1596
• 24 Nov. Hylck Galama, Ruert Roorda ende Heero Ockma wijff
• 2 Junii Feyo Goslinga tot Gronigen gesturven, alwaer hij bij die Dr. was om geholpen te worden, tot Wans.

1597
• 6 Sept. Douwe, Upke Burmania ende Rintz Roorda zoon, tot Oorliens in Vranckrijck, out over die 20 jaer, noch jongesel zijnde
• 27 Maii Frans, Rienck Camminga ende Margriet Bottinga zoon, tot Weene in Oostenrijck studeerende
• 29 Martii Syuck Burmania, Cuniera Douma man, Britsum

1598
• 11 Martii Minne, Botte Emega ende Syts Tzyaarda zoon. Sijn wijff hiete Lutz, Sicke Deeckama ende Lutz Lyauckema dochter. Hij worde den 14 Martii tot Sneeck begraven.
• 21 Julii Wick Camminga, M. Waetzo Ockinga wijff, Dronrijp
• 5 Junii Syt van Eminga, Haring Sythiema wijff, Aalzum [Afschrift Wenning: Hallum]
• 21 April Wybe Groustins gri[e]tman van Menaldumerdeel, Hylck Oentzema man, tot Belckum begraven

1599
• 9 Maii Feddo, Pybo Haarda ende His Bootzma zoon. Sijn wijff hiete Auck, Syrck Donya ende Auck Donya dr. Hij was de laeste van sijn gheslacht ende leyt in Galeysterkerck bij Syrckyen Donia begraven.
• 22 Nov. Scipio van Meckama grietman van Collumerlant ende Nyucruslant, Amerentiana van Grombachs man. Hij leyt tot Lewerden in Jacopijnsterkerck begraven.
• 16 April. Syouck Lyauckma, Homme Kamstra ende Offke Feytzma wijff, tot Deynum begr.

1600
• 17 Januarii op S. Antonisdach Tet Goslinga eerst huysvrouwe van Sibrant Roorda ende laest van Marten van Naerden, tot Franiker begraven.
• Tusschen den 10 ende 11 Martii Menno Emega, Frouck Wytzma man, tot Goutum

21-jarige Snelger Meckema 1619
Snelger van Meckema, zoon van Pybe († 13.10.1606) en Jetske Mennesdr. van Houwerda, in 1619, niet 11 maar 21 jaar oud; jongere broer van Menne/Menno/Minne Houwerda van Meckema († 1668)

1601
• 13 Apr. Sibren Burmanya ende Frau Donya sijn wijff, tot Stiens
• Douwe, Tzyaart Aelva ende Sibrich Goslinga zoon, Berck
• 26 Junii Pieter Aggama, Eelck Emega man
• 10 Aug. Maria van Tziaerda, eerst huysfrouwe van Juw Juwsma, daerna huysvrouwe van Feyo van Goslinga ende ten laesten huysvrouwe van Ritske van Eysinga, tot Wirdum begr.

1602
• 16 Janu. Hans Galema ende Rieme Popma sijn wijff
• 8 Apr. Ebel Scheltama, die 1[e] huysvrow van Hendryck Hinckenna, dienaer des Goddelijcken woorts binnen Britsum
• 23 Junii Epo Douma, Saeck Burmania man, tot Huysum
• 28 Nov. Jemmo Burmania, Jel Aelva man, tot Ferwert den 5 Dec. begraven
• 14 Dec. Auck Tziessens, Julius Meckamans wijff, tot Holwert den 21
• Doed Eeninga, Feyo Roorda wijff tot Gienum

1603
• 22 Martii Anna Lyauckama, Hessel Harmana wijff, tot Minnertscha
• 14 Maii Dr. Baarda opper Idzart in die Wolden
• 16 Maii H. Frans Eysingha
• Maii Dr. Ayta
• 12 Julii Ritske Unya
• 31 Aug. Dr. Tzialling Eysingha grietman van Menaemerdeel
• 1 Sept. His Feytzma, Hessel Meckmans wijff
• 10 Sept. Johan Rengers, een zoonke van Joncker Dirck Rengers van der Arenshorst out omtrent 15 oft 16 jaer, tot Dockum
• Sep. Maeyke Steernse, eerst Johan Martna ende naderhant Sybout Aelva huysvrow, tot Franiker den 12 Sept.
• 21 Octob. Trijn Galama, hopman Hans Oostheyms wijff, tot Drylst
• 18 Oct. Hopman Hans van Oostheym, Trijn Galama man, tot Drylst
• 26 Nov. Doedt, Goslyck Heerama dr., van Boolswirt
• des daechs voer [= 31 oktober] A[ller]H[eyligen] Doedt Oeninga, Feyo Roorda wijff, tot Dheenum

1604
• 15 April. Fed, Sybrandt Kamminga ende Trijn Donia dr., Olde[hooff]
• Aug. Tiet Sterckenborch
• 12 Septemb. Trijn Donia, Sybrant Kamminga huysvrow, Old[ehooff]
• 20 Octob. Luts Hottinga
• April. Pieter Deeckma hopman, tot Oestende doetgheschoeten, een zoene van Rienck Deeckma
• Syrck Hemmama
• Sybout Aysma

1605
• 24 Janu. Clarissimus vir D. Henricus Schotanus, p.m., I.U.D. & eiusdem in Academia Franequerana primus Professor
• 3 Mart. Trijn Lyauckema ende Tzietse Peyma haer man, tot Franiker
• 17 Mar. Bauck
• 26 Mar. Wompt Mockama ende Roelant van Achlen haer man, Ferwert
• 9 Maii Rintzen Oesinga ende Ulbe Aelva haer man, tot Ydaart
• 11 Junii Att Ockma ende Gerrolt Kamminga haer man, Jacopijnen
• 8 Julii Hessel Eminga ende Wick Harmana sijn wijff, aeta. 63
• 25 Julii Tzyalck, Dr. Baarda dochter, op ter Idzart in de Wolden
• 26 Julii Sydts Emega ende Trijn Roorda sijn wijff, op de Schyngen beg.
• Julii Auck
• 23 Aug. Tietske Dijcxtra
• 29 Aug. Rycxt Emega ende Bocke Maeda haer man, tot Tziemarum
• 30 Aug. Margriet Bunau ende Antonius van Egmont haer man, Franiker
• 3 Sept. Or Doeyma ende Jancke van Fervou sijn wijff, tot Sneeck beg.
• 11 Sept. Doeco Martna ende Trijn Unama sijn wijff, in Galeysterkerck
• 8 Oct. Amelii Grombach ende [ ]
• 16 Oct. Lutz Kamminga ende Caerl Steernse haer man, tot Franiker
• 17 Oct. Anna Mockama ende [ ]
• Oct. Hopman Tiete Hanya, Beyts Oesinga man
• 26 Oct. Syttie Burmania, alleer beghijn in Bethlehiem, tot Oldehooff
• 5 Nov. Frau Douma ende Hessel Feytsma haer man, tot Hallum beg.
• 8 Nov. Aelkie Roorda ende Worp Juckama haer man, Menaem
• 13 Nov. Feyo Roorda ende Doedt Oeninga sijn wijff
• 21 Dec. Ansck Eminga ende Foppe Groustins haer man, tot Englum
• 21 Dec. Trijn Heeringa ende Goslyck Heerma haer man, Boolswirt
• 21 Apr. Imck Hettinga, Aesge Popma wijff, tot Drylst begr.

1606
• 2 Janu. Hopman Jan Burmania tot Duusburch
• 9 Jan. Wybren Aelva
• 9 Jan. Tet Roorda, Eelcko Heeringha wijff, tot Oostereyndt
• 16 Jan. Eelcko Heeringa, Tet Roorda man, tot Oosterent
• 21 Jan. D. Alardus Auletius, S.S. Medicinae D. & in Academia Franequerana patria professor primarius, aetatis suae 62 circa horam matutinam
• 2 Feb. Wisck Aelva
• 14 Feb. Pieter Bugerts
• 21 Feb. Gabbe Aelva, Anna Mockma man, tot Scraert
• 2 Mart. Fed Ockma, Sicko Kamminga wijff, den 9 tot Aarum begr.
• 7 Mar. Salvius, Hessel Mockma ende Une Jowsma zoon. Hij sterff onghehylckt ende was de laeste van sijn gheslacht.
• 22 Mar. Jedwir Kamminga, Ruert Juckama huysvrou, Jacopijnen
• 16 Apr. Tietke Feytzma naeghelaetene weduwe van Foppo Campstra, ende worde den 23 tot Deynum begraven
• Rycxt Unya, Frans Aelva wijff, tot Bornwirt
• 26 Oct. Anna, mijnheer Lyuwe Juckama ende Tietke Burmania dr. Sij sterff ant waeter, out bij de 20 jaer ende worde den [ ] tot Boxum begraven
• Nov. Womck Mockma, hopman Idts Emega wijff, sterff tot Coverden en leyt tot Lewerden bij haer olders begraven
• 12 Nov. Wytzo Camminga een zoene van Frans Kamminga ende Fed Stinstra, tot Eembden gesturven ende tot Oldehoeff bij sijn olders begraven den 26 Nov.
• 26 April. Pieter Boeymer tot Oesenbruch eertijts olderman ende grietman tot Franiker ende naderhant hopman bij de Conincx sijde den 29 begr.
• 30 Apr. Mr. Jellius chirurgus in urbe Leoverdiana, 4 Maii s[e]p[ultus]
• 30 Nov. Syts Tziessens tot Gronigen
• 4 Dec. Albert, de zoene van Gysbert Aernsma ende Magtel Boeymerts, capeteyn Aernsma broeder, 11 begraven

1607
• 5 April op Paeschmaendach Eppo Heeringa sterff tot Lewerden in die 3 princedaelders ende wert tot Gronigen begraven
• 29 Martii op Palmsondach sterff olde Wytzo Kamminga tot Oezenbruch
• 21 Maii, twee daegen voor Pinxter, sterff suster Syts Albaeda, alleer begijn Bethlehiem, den 25 tot Goutum begraven
• 28 Maii Mijnheer Foppo Growstins raet ordinaris in den Hoeve van Vrieslant, sterff tot Lewerden, worde den 3 Junii tot Englum bij sijn olders begr.
• 15 Julii Cunira Hettinga, Gale Galama wijff
• 16 Julii Saeck Burmania, Epo Douma wijff, Huysum
• 2 Aug. Epo Aylva, Sybolt Aelva zoen, onderweegen tusschen Menaem ende Beetchum onder de waegen verongheluckt, den 7 tot Wirdum begraven
• 15 Aug. Caerl Nitzen
• 21 Aug. Nobilissimus Amplissimusque vir Paulus Scavortius Busenvallius, Christianiss. Francorum Regis apud Illustriss. Foederatarum Belgii Provinciarum Ordines legatus, Hagae Comitis
• 13 Sept. Capiteyn de Boes van de vijant dootgheschoeten ende den 20 (ghelijck oock Buseval vs. den 27. Aug.) met groete magnificentie van heeren ende hopluyden in 's-Gravenhaege begraven
• 16 Octob. Jonge Upko Burmania, Lutz Kamminga man
• 25 Octob. Rycxt Bottinga, Taecko Burmania wijff, 30 tot Ferwirt
• Decemb. [ ] Heerma
• 9 Novemb. Ebel Hiemstra, Epe Hiemstra wijff, tot Kimswirt

1608
• 2 Feb. Laes, een zoene van Syuck Burmania ende Cunira Douwma, tot Britsum den 5 begra.
• 1 Februarii Geel Heeringa, Sycko Tziessens ende Syuck Maeda wijff, Holwert
• 6 Februarii Frans Kamminga heerschip tot Lewerden, 15 beg.
• 15 Junii Amerentiana Grombach, de huysvrouwe van Scipio van Meckmans, tot Collum grietman, doch beyde tot Lewerden in Jacopijnen begra.
• 3 Julii Uffko Baema den 7 tot Ee begraven in Dongerdeel
• 27 Octob. Tzierck Ockinga, Frans Maeda wijff, tot Ee
• 3 Nov. Wybe Martens out omtrent 80 jaer, ons olde gardenyer, ende worde den 5 tot Jelzum begra.
• 26 Janua. Luts Fritma, tot Boelswirt, Douwe Heerma wijff
• 13 April. Jelger Boetsma tot Huysum
• Mayo Frouck Wynia tot Marrum
• 29 Mayo Aelckie Scheltma hopman Hanya wijff
• 2 Mayo Johan Tzyarda van Sterckenburch tot Gaesthuysen hoewelijckt, tot Hoegerkerck 7 Junii begraven
• [ ] Rynia, Reynalda wijff, tot Langweer
• 29 Januarii Auck Aylva, Ipe Aylva wijff
• 8 Februarii Katrijn Abbama, Rienck Gratinga ende Hessel Ayssma wijff
• 8 Februarii Gerlant Heerma
• 11 [ ] Eelck Hottinga, Seerp Oesinga wijff
• 17 Decemb. Allert Syrckzma den 23 begr.
• [ ] Raephorst den 17 begr.
• 19 Decemb. Fouwel Hollinga, [ ] Emega wijff
• Decemb. Bonne Lycklama

1609
• 5 Januarii des daechs voer Dryecoeningen omtrent middach sterff Jf. Foeckel Bottinga, Tzyallinck Bottinga wijff, Weydum, ende worde den 11 op een woensdach tot Weydum begraven
• 11 Jan. Albert Deeckma sterff haestich tot Weydum sijnde op de begraevenisse van s. Juff. Bottinga vs. ende worde den 18 tot Jelsum begraven op een waensdach
• 11 Jan., des morgens omtrent vyer uren, sterff tot Leyden den vermaerden ende geleerden Schaliger [21 januari nieuwe stijl]
• 19 Martii Ipe Bootzma tot Collum
• Maii Loll Ockma tot Sneeck
• 6 Julii Eelck, Sydts Eminga ende Trijn Roorda dochter, tot Harlem
• 9 Aug. Sytke Feytsma tot Wirdum

1610
• 4 Januar. Hopman Frans van Kamminga tot Oldeho[o]ff begra.
• Januar. Doede Syrcxma, Allert Syrcxma broeder, Lewerden
• 16 Martii De grietman Johan Hottinga
• 7 Martii Sybren Walta tot Weydum, Tiets Holdinga man
• 2 Martii Adsert Wynia tot Marrum
• 11 Junii Saepk Kamminga, weduwe van Ockma, tot Burg[w]ert
• 14 Junii Barber Deeckma, Ruerdt Juckma tweede huysvrou
• 7 Aug. Juffer Manninga tot Groningen, Hayo Manninga dochter ende Douwe Bottinga huysvrou van Franiker
• 28 Octob. Tietke Scheltma, weduwe van Wybren Roorda, tot Collum
• de laeste [30] Nov. verdronck jonge Johan Heerma tot Leewerden

1611
• 10 Janu. Pybo Eminga tot Roordenburch
• Deytze Wynie tot Marrum
• 2 Martii Hayo Rynie sterff tot Jaarla huys, tot Blessum begraven
• 14 Maii Jetske Balling, Sybren Oesinga nicht
• 1 Junii Goslyck Heerma tot Boolswirt
• 6 Julii Anna Eminga, Ufke Bauma wijff, tot Ee in Dongerdeel
• 2 Aug. Roelant van Achelen tot Antwerpen, 13 tot Ferwirt begra.
• 22 Oct. Aelcke Gaalma, Andris Hiddama wijff
• 12 Nov. Sydts Scheltma, munstercommissaris tot Doccum
• Nov. Trijnke, de grietman Waltinga dochter van Franikerdeel
• 9 Dec. Lutz Jongama tot Farmsum in Groningerlant, Laes Jongama dochter
• 24 Dec. Epo Hiemstra in de Trynwolde, Feyo Hiemstra zoon ende Ebel Hiemstra man, een dr. van Tako Hiemstra ende Jelts Bonga, tot Kimswirt begraven

1612
• 4 Octob. Sterff Sydts Tzyaerda op Rinsmageest den 11 begraven
• 19 Octob. Sterff David Goorle tot Cornium den 26 begr.
• 10 Novemb. Sterff Wytzo Kamminga, Rycxt Roorda man, tot Wirdum
• Feb. Mijnheer Binne Meynsma Raetsheer
• Doutzen Heslinga, Tzierck Heerma wedu.
• Dije Hannya tot Weydum
• 24 Junii Haring Sytzma sterff tot Dockum ende leyt tot Hantumhusum beg. bij sijn erste wijff Byuck Eminga
• 12 Sept. Idsart Groustins grietman, tot Dockum
• 17 Sept. Hessel Meckma tot Collum
• Jancke Ferwe [= Vervou?] tot Sneeck
• 16 Dec. Rints Jongama, Tako Kamminga wijff, tot Boolswirt
• 29 Sept. Doco Aysma, de secretaris Auck Aysma vaeder
• Mary Klant, de grietman Baarta wijff

1613
• 11 Feb. Ufko Feytsma tot Deynum, Syouck Lyauckema 2[de] man
• 19 Feb. Frouck Wytzma tot Goutum
• Frouck Bottinga, Sydts Bottinga dr., tot Huysum
• 21 & 22 April. Jel Aylva, Jemo Burmania wijff, tot Ferwirt
• 25 April. Hero Hottinga tot Franiker
• Anna Oesinga, Sybren Oesinga suster, jongedr.
• 14 Junii Hobbe Haytzma vrijgesel
• 23 Julii His Bootzma, weduwe van Pybo Haarda ende Jacop van Loon
• Aug. Auck Heerma, mijnheer Feytsma wijff, Deynum
• 18 Aug. His Bootzma, d'ontfanger Bootzma suster
• 10 Aug. Gerlant Aylva, Sybout Aylva suster
• 23 Aug. Tzialling, Pieter Eysinga zoon, tot Raard
• 11 Sept. Katrijn, Laes Jongama dr., tot Sneeck
• 15 Octob. His Feytsma tot Wirdum
• 4 Aug. Juffer van der Laack alias van Naarden, tot Jelsum
• 10 Aug. D'olde Franckena wijff ende Jfr. Laecke suster

1614
• 1 Januar. Worde Janke Bottnya opt Nyewlant in de herberch int scheyden van een bootsgesel dootghesteken
• 2 Januar. Atke, Bartolt Douma ende Saepk Douma dr.
• 12 Januar. Hobbe Waltinga, grietman van Franekeradeel
• 29 Januar. Tziaert, Taeko Kamminga simpele zoen, tot Boolsw.
• 2 Februar., op Lichtmisdach des namiddachs tuschen eenen ende tween, starff Ernst van Goslinga tot Hallum den 11 Feb. begraven, Syouck Kamminga man
• 18 Februar. Watzo Roorda, Orsel Scheltma man
• 15 Martii Tzialling Bottnia tot Franiker, Foekel Botnia ende daernae Rycxt Heeringa man
• 19 April. Pius & reverendus senex Henricus Antonides S.S. Theolog. D. & Professor in Academia Franequerensi
• 29 April. J[u]w Bottnya tot Franiker
• Antie Clants, Melchior Clant ende Agniet van Gele dochter
• Syboult van Aylva, Frouck Goslinga, Ysck Gerbranda ende Mayke Steernse man
• 21 Julii Sypt, Feyo Goslinga ende Tiets Oninga zoon, sterff tot Driesum, out omtrent 23 jae.
• 14 Aug. Pieter, Frans Kamminga ende Byuck Heerma soen, den 21 Aug. tot Galeysterkerck begra.
• 27 Sept. Swob Martna, tot Cornium begraven; die huysvrouwe van David Goorle ende Doco Martna ende Katrijn Unama dochter
• 3 Novemb. Lisck Heslinga, Syuck Wynia wijff
• 11 Nov. Martini. Jonge Tziaert Aylva tot Sneeck begraven
• 14 Novemb. mijnheer Lieuwe Juckema, Raadt ordinaris in den Hoeve van Vrieslant

1615
• Martii Sydts Bottnya op Nieulant, grietman
• [22] Martii Mr. Buwe Jeltinga graphier sHoffs van Vrieslant
• Martii Jfr. Machtel Loo, Johan Roorda weduwe
• 1 Maius Lutz, die grietman Tzierck Heerma ende Lutz Walta dr., out omtrent 16 jaer
• 13 Mayus Carel van Steernse tot Franiker, ende tot Harlingen begraven
• 4 Junii Olde Upko van Burmania, den 12 tot Stiens begraven
• 16 Julii Omtrent middach sterff Tzietsck Aylva, die huysvrou van Sydts Scheltma, tot Bornwirt den 23 begraven
• 23 Julii [doorgehaald:] Waer de gaercomp van Tziepke Wybes ende Attie Haermensdochter sijn wijff
• 28 Julii Tako van Aylva grietman van Ferwerderdeel, Barber Douma man
• 4 Junii [doorgehaald:] Was die gaercompste van Schelto Eebinga ende Hylck Kamminga tot Hallum
• Julii Baarta grietman van de Jouwere ofte [ ]
• 31 Julii Sterff Tziemck out 4 jaer 4 daegen, een dochter van Henricus Hinckena ende Syts Donia, den 2 Aug. tot Jelsum begraven.
• Trijntie, Bocco Humalda dochter, tot Tziemarum out 16 jaer
• 28 Julii Quam graeff Hendryck tot Leeuwerden ende vertrock den 2 Aug. na den Haech
• 5 Aug. Sterff Jan Clant, grietman van Langweer, seer haestich ten huysee van sijn swager Bocko Burmania, grietman tot Friens, ende worde den 11 Aug. tot Langweer begraven
• 9 Aug. Quam graeff Ernst met sijn gemael ende oldste zoon tot Leewerden des namiddachs
• 24 Aug. Op S. Bartholomeusdach sterff mijnheer Ruinie Raadt ordinaris in den Hove van Vrieslant
• Septemb. At Roorda huysvrou van [ ] Adelen den 9 Sept. tot Belkum begraven
• 18 Septemb. Jarich Kamminga, Jetske Mockma man, op de Rijp den 26 Sept. begraven aeta. 34
• 21 Septemb. Is in den Heere gerust Henricus Hinckenna in sijn tijden dienaer des Godlijcken woorts tot Britzum ende aldaer den 26 begraven bij sijn 1[e] wijff Ebel Scheltma, ende sijn 2[e] Syts Donia, een dr. van grietman Kempo Donia grietman van Leewerderadeel ende Frouck Goslinga
• Tzialling Kamstra, Tziemck Aebinga man
• 24 Octob. Margriet Bottinga weduwe van Rienck Kamminga
• 12 Novemb. Jan Harmana
• 16 Novemb. Orsel Scheltma, weduwe van Watzo Roorda
• 18 Novemb. D'hoffmeysterinne Reynsk Deeckma
• 2 Decemb. Bartolt Douma, Saepck Douma man, Hallum
• 5 Decemb. Douwe, Sydts Bottinga zoon, aeta. 40

1616
• 2 Januarii Rycxt, een dochter van Hendrico Hinckena ende Syts Donia, den 5 begraven tot Britzum out een maent over t'anderhalff iaer
• 7 Januarii Idzart Glins, den 16 op de Rijp begraven
• 24 Januarii Gerryt Wytzma tot Birdaert aeta. 31
• 23 Januarii, des voormiddach tot thien uren, sterff Jf. Jel Bottinga weduwe van Sywert Beyma, Pyer Goslinga ende Schelto Roorda; den 29 Januarii in Jacopijnen beg.
• Janu. Poppe Roorda tot Yskenhuysen
• Janu. [ ] Roorda, Syrck Donia breydt tot Osterent
• Janu. [ ] Syrck Donia dochterke
• Janu. [ ] Syrck Donia tot Oosterent
• Janu. [doorgehaald:] [ ] Baarta, Poppe Roorda anderde wijff
• 17 Febr. Franske Jongama, Idzart Groustins wijff, tot Englum begraven den 24 Feb.
• 22 Febr. Sterff seer haestich d'ontfanger Hessel van Bootzma
• Mart. Amerentiana van der Marck ende Arenberg, Rienck Deeckma wijff, tot Oldehoeff beg.
• Idzaerd Groustins, Franske Jongama man
• [ ] Meckma weduwe van D. Horions
• 28 Octob. Frouck Goslinga, Kempo Donia wijff
• [doorgehaald:] 18 Syds Roorda, Lutz Scheltma man, Collum [einde doorhaling] des avonts tusschen 7 ende 8, nadien sij een weeck lanck een continueerlijcke coortse hadde gehadt; sij sterff tot Leewarden in mijnheer Juckama huys op de Wortelhaven ende worde den 5 Novemb. tot Jelsum begraven out sijnde 64 jaer ende was gehylckt geweest bij de 40 jaeren, laetende 7 wossene kinders nae, twee zoenen ende 5 dochters waervan de ioncxte met namen Lutz all over de 20 jaeren out was. Frans, Ernst, Trijn, Syts, Janneke, Frouck ende de voors. Lutz;
1616 24 Feb. postridie obitus pii & nobili viri quaestoris Hesseli à Bootzma

1617
• 18 Febr. Syts Roorda tot Collum, Lutz Scheltma man
• 26 Febr. D'ontfanger Douwe Bottnia
• 3 Julii Trijn Goslinga tot Driesum, Hayo Rynia huysvrouwe, ende worde tot Blessum begra.
• 7 Julii Mijnheer greffier 's Hoffs van Vrieslant Dr. Daniel Block, in voortijden secretaris van Leverderadeel
• 12 Julii Tako Hiemstra tot Kimswirt
• Wick Goslinga Sterff tot Coelen int Clarisseclooster, Feyo Goslinga dr.
• 17 Augusti Gerholt van Camminga, Trijn Ockma man, tot Boolswirt op een sondach des morgens tot drye uren
• 2 Sept. Syrck Donia, Hotze Donia z., tot Loeven sterff ondertrou sittende met een dochter met naemen Machtel Aytta ende worde begraven tot Osterent den 5 Sept.
• 6 Sept., des saterdachsavonts, op de Rijp in de harberge worde Syuck Ockma, Watze Ockma zoen, op de Rijp van een schippersgesel hartsteeck doot ghesteken
• Lutz Walta alias Jongama nagelatene weduwe van Hector Bottnia tot Sneeck
• Rints Roorda nagelatene weduwe van Upko van Burmania tot Steens begraven
• Frouck Aylva, d'grietman Hobbe Aylva wijff, sterff karsnacht [= 24 december]
• Andris Huytma tot Sneeck
• Mr. [ ] Hoytema tot Sneeck

1618
• 30 Jan. Dr. Gysbert Bouritius
• 30 Jan. Jfr. Tzietz Oeninga, weduwe van wijlen Feyo Goslinga, tot Wanswert begraven
• 15 Febr. Eelck Eminga, Dr. Tziaerda wijff
• Mart. Dr. Johannes Tzyara tot Beers[?] begraven
• Mart. Syouck Sytzma tot Wyckels[!] begraven
• 24 Mart. Taco Kamminga tot Boolswirt over de 80 jaren
• 3 April Doed Donia, Oene Wytzma wijff tot Birdaert
• 26 Martii Trijn Deckama, weduwe van Espelbach, ende sterff tot Cuelen ende aldaer begraven
• Jonge Hero Hyemstra in de Trijnwouden
• Lutz Lyauckema vrijster
• Novemb. Schelto Aebinga tot Hallum
• 25 Decemb. Mijnheer Meynart Idzaarda, grietman van [ ] ende Gedeputeerde staet
• 31 Decemb. Trijn Hettinga, weduwe van Focko Ripperda, hopman des Frieschen Nassouschen regiments

1619
13 Jan. Sterff olde Pieter Eelckes tot Jelsum olt bij de hondert jaeren ende leyt aldaer oock begraven
22 & 23 Janu., tusschen drie vrijdachs ende saterdachsnachts, sterff mijnheer Taecko van Burmania in sijn leven Generale Staet in Hollant vanweegen die provincie van Frieslant; sterff sonder erffgenaemen ende hadde drye wijven gehadt als met naemen Jelwir Kamminga, [ ] Bottinga ende Lutz Kamminga
• April Feycke Herbranda in sijn leven grietman van Acht-karspel ende munstercommissaris vanweegen die caemer van Oostergoe
• 27 May [ ] Reynalda grietman tot Doniewerstal
• Mart. [ ] Andringa grietman van Utingeradeel
• 28 Mayus Sterff Hans Sydtszoon Goslinga excutuer van Leewarderadeel, worde den 1 Junii tot Hallum in de kerck begraeven, sijn huysvrouwe hyete Magdalena Bruyn ende was Cuelen geboortich; sijn vaeder was een bastaertzoon van den ouden Ernst van Goslinga tot Hallum, hylckte in Brabant ende was een brandewijnbrander tot Lissabonnen in Spanien. Deesen Hans sterff sonder kinderen.
• 1 Junii, des avonts omtrent negen uren, sterff mijnheer Eedo van Eysinga, Raadt ordonnaris in den Hoeve van Vrieslant
• 15 Junii Epo Hettinga dijckgraeff
• 23 Aug. Jfr. Magdalena Bootzma, huysvrouwe van Sybrant van Burmania holtfester deeser Lantschap, sterff in de kraem met een dochter. Is den 28 Aug. tot Jacopijnen begraven.
• Hopman Tziaerdt Emiga tot Gronigen naedat hij eenige jaeren lang seer miserabelijc aent podagra hadde gelegen.
• 10 Oct. Jfr. Lutz Walta, grietman Tzierck Heerma wijff, den 18 Oct. tot Belckum beg.
• Oct. Hessel Vervou, grietman van Franikerdeel, tot Franiker begraven
• Nov. Jfr. Tietz Scheltma, sterff vrijster tot Hartogenbosch ende wert tot Hallum begraven
• 3 Decemb. Verongeluckte de jonge Wigle Ayta, Beatrix Lyuckema man, in een sloot bij t'Grinser arm onder een peert, willende rijden van Sneeck nae Leewarden ende worde den 12 Dec. tot Sneeck begraven

1620
• 18 Februarii, des vrijdachsnachts t'ellef uhren, sterff Jfr. Tiete van Juckama alias Burmania, weduwe van mijnheer Juckama Raed ordonnaris in den Hoeve van Vrieslant
• Martii Jarich Ockma, Hy[l]ck Ockma man, tot Burchwirt begraven
• 6 April. Frouck Roorda, weduwe van Wopcke Scheltma, tot Morra begraven
• April. Joost Heerma tot Raardt
• 6 Decemb. Lutz Feytzma in de craem, Minno Houwerda wijff, tot Collum begraven den 13 Decemb.
• 9 Decemb. Tiete Popma tot Werga
• Decemb. Attie Burmania een dochter van Upko Burmania ende Rintz Roorda
• 14 Decemb. Jfr. Tet Douma weduwe van Syts Bottnia, grietman van Wimbritseradeel
• Boete Groustins, Trijn Deeckema man, tot Jellum begraven
• 29 Decemb. Henrycus Regneri Meyldam fiscael van Leewarderadeel ende Not. Pub. voer denselve gerechte

1621
• 12 Martii Jacob van Naarden een soene van Marten van Naarden ende Auck Donia out omtrent 16 jaeren, den 16 Martii tot Oudehoff begraven
• 20 April. Verdronck die fendrick Alle Glins, rijdende te peerd naer Sutphen, in de rivier
• Jfr. Haring Roorda, weduwe van Allert Deeckema, tot Jelsum begraven
• 28 April Op een Sondach voormiddach onder die predikatie sterff Jfr. Doed Mockma, weduwe van Pieter Harinxma tot Sloeten, olt 94 jaer
• 16 Junii Op een Saeterdach sterff mijnheer Laes Fervou Generale staet vanweeghen die provintie van Frieslant in 's-Gravenhaech ende worde tot Franiker begraven
• 3 Augusti Sterff hopman Frans van Humalda tot Ee in Dongerdeel op een Vrijdachsavont nadien dat hij in de schans Bourtange lang kranc hadde geleyt; ende sijn huysvrowe Tiete Ebel van Meckemans, den 12 Aug. tot Ee in Dongerdeel begraven; was een zoene van Syuck Humalda ende [ ] Groestra tot Ee in Dongerdeel
• Octob. Sterff Jr. Doco van Bottinga, grietman van Wymbritzeradeel, ende worde den 10 dito tot Franiker begraeven; sijn huysvrouwe hyete van Dekema, Doctor Sicko Dekema ende [ ] Tamminga dochter
• 25 Octob. Sterff Jfr. Hy[l]ck van Kamminga ende huysvrouwe van Jr. Schelto van Eminga die jonge sterff in de kraem 16 daegen out sijnde, 2 Nov. beg. Hallum; was een dochter van Wytzo van Kamminga ende Rycxt van Roorda tot Wirdum
• 21 Octob. Was die bijeenkomste tot Boolswirt van den Raadtsheer Frans van Jongama ende Katrijn van Ockinga, weduwe van Jr. Gerrolt van Kamminga
• 22 Dec. oude stijl Sterff op Nyewjaersdach voer de middach die clocke negen urhen na de nyeuwe stijl in 's-Gravenhaech Jfr. Katryn Harinxma van Donia een dr. van Kempo Harinxma de olde ende Jfr. Frouck van Goslinga ende is aldaer den [ ] begraven oldt in haer 43 jaer

1622
• 27 Martii Sterff Kempo Tadema rekenmeyster vanweegen die Staeten van Ooster-goe
• 9 April Sterff Aelckie Galama huysvrouwe van Feyo Aylva, tot Menaem
• Was die bruyloft van Sippe Scheltma tot Morra ende Rycx Scheltma sijn bruyt
• Aug. Sterff mijnheer Jongama huysvrou genaemt [ ]
• 3 Novem., omtrent des nachts tusschen tienen ende elven, sterff den heeren olde Kempo van Donia in 's-Gravenhaech int jaer sijn ouderdoms 69 aen effluxus ende continueerende coorts die hem eerst int leger tot Rosendael aenquam; hij was voer ende nae in sijn leven geweest grietman ende ontfanger van Leewerderadeel, Gedeputeerde Staet van Frieslant, Raadt van Staeten, Rekenmeyster in de camer van financii ende stervende was hij Staat Generael, Raadt ordinaris in den Hoeve van Frieslant ende Scholarcha in de Academie tot Franiker; hij worde over zee nae Vrieslant gevoert tot Jelsum allwaer hij begraven worde bij sijn voerolderen den 13 dito 1622; hij was geboren a[nn]o 54 op een dyngsdach tot twee uyren ende Syrck Donia sijn wijffs oom was sijn mette ende curator; laet twee suenen nae als Frans ende Ernst ende vijff dochters

1623
• Januar. Imck Deekema weduwe van Hayo Scheltma tot Minnercha, Dr. Sicke Deekema suster
• April Katrijn Offenhuysen noch jongedochter
• April Ipe Huytema noch ongehylckt
• 16 April Homme Idzaarda grietman van Stellingwerff westeynde
• Alsoe het in een seven acht weeken niet geregent hadde ende de zoemervruchten opt Bilt ende andere plaetsen in Frieslant seer soeber ende maeger stonden alsoe datter geen hoop was datter wat van soude koemen, soe hadden die Billuyden bestemt den biddedach op haer selffs dat sij Godt wilden bidden om regen, opdat haer vruchten mochten voortkoemen den 7 Maii; doch desselven nachts regendet soe soet dat se in plaets van een biddedach een dach van dancksegginge meede deeden
• Mayus [ ] Feytsma weduwe van Bootsma tot Huysum
• Mayus [ ] Popma, Tiete Popma dochter tot Warrega
• 1 Junii Tiets Feytsma, jongedr. van 90 jaer
• 15 Junii Worde His Roorda, weduwe van Doctor Mol van Sneeck gebrocht ende tot Hijum begraven; sterff den [ ]
• 10 Julii, omtrent middach, sterff Dr. Sabinus Wissema rekenmeyster deeser Lantschappe vanweegen Oostergoo
• 13 Julii Sterff Frouck Kamminga huysvrouwe van Sydts Sytzma tot Hallum begraven meede tot Leewerden begraven tot Olde[hooff]
• 23 Julii Sterff Jf. Bauck Galama weduwe van den ontvanger generael Hessel Bootzma, ende den 28 tot Roordahuysum begraven
• Augusti Sterff Syouck Wytzma huysvrouw van Pybe Albada, den 15 dito tot Leverden begraven
• 17 Aug. Sterff Syts Wytzma huysfrouwe van Doctor Sydts Donia, beyde gesusters ende tot Oldehoff begraven
• 21 Octob. Wytzo Beyma, Hylckien Aylva man, tot Franiker gesturven ende tot Thiemarum begraven
• 4en Novemb. 1623 Sterff een Sybrant van Oesinga grietman van Wonserderadeel
• 30 Decemb. Sterff tot Groningen Jr. Douwe van Walta extraordinaris Eedelman van sijn Gen. Graeff Ernst, stadtholder van Frieslant, een soone van Pieter van Walta Staet Generael in 's-Gravenhaech vanweegen Frieslant, ende Frouck Juckema, een dochter van mijnheer Lyewe Juckema Raadt ordinaris in den Hoeve van Frieslant ende Tietke Burmania; worde door Leewarden naer Wywert gevoert ende aldaer begraven

1624
• 25 Julii, des nachts tusschen 1 ende 2 uyren, sterff Juffer Susanna van Swartsenburch huysfrou van Idzart van Burmania grietman van der Bilt. Sij was een dochter van den heeren Georg vrijheer tot Swartsenburch, Gedeputeerde Staet der Lantschappe van Frieslant, ende Doedt Hollinga
9 ende 10 Januarii 1624 sterff Sicke Kamminga tot Boolswirt vyerde erffheer op Amelant
• 19 April Jr. Watze van Ockinga op Dronrijp
• 28 Julii Sterff den heeren Johannes Henrici Rhala ontfanger der kloostergoederen in Frieslant
• 19 Sept. Imck Lyauckema huysvrouwe van Adam Paffenraet

1625
• Dr. Syxtus Deekema tot Jellum begr.
• J[f]r. Ints Sche[l]tma weduwe van Aylva, Wytmarsum begraven
• 28 Maii Saepck van Burmania weduwe van Watze van Ockma, op de Rijp
• Epe Aylva
• 10 Mey Meynt Hinckena, ter Gouw in Hollant
• 21 Junii His Harinxma weduwe van den grietman Meynert Idzaarda
• Junius Seerp Galema
• Junius Douwe Hottinga
• 15 Julii Sacraments J[f]r. Luts Deeckema huysvrouwe van Jr. Jurryen Burmania tot Steens
• Julius De fendryck Douwe Hottinga tot Tziom
• Julius Den hopman Sybe Aylva tot Witmarsum
• 9 Augusti Mijnheer Marcus Lycklama, Peerck Goslinga man, grietman van Stellingwerff westeynde ende Scholarcha tot Franiker
• 14 Sept. 1625 Sterff J[f]r. Rieme Galema weduwe van Syuck Kamminga ende den heeren Frans Eysinga tot Oldehooff begraven
• Sept. 1625 [ ] Bottinga grietman van Wimbritseradeel ende Imck Deeckama z. olt omtrent 17, 18 jaeren
• 18 Octob. Sterff J[f]r. Foeckel Walta alias Jongema weduwe van J[u]w Bottnia tot Franiker
• 29 Octob. Sterff Hessel Harmana tot Franiker ende was de laeste van Harmana geslacht
• 24 Octob. Sterff Jfr. Rycxt Roorda weduwe van Wytze Kamminga tot Wirdum
• 15 Novemb. Sterff op de Kelders tot Leewerden Snelger Meckemans out omtrent 28 jaer noch jonckgesel sijnde, in Jacopijnsterkerck onder Meckema stoel begraeven

1626
• 20 Januarii, des voermiddernachts tegens 7 uyren, sterff Jr. Johan Kamminga, een zoene van Frans Kamminga ende Byuck Heerma, aeta. 26, ongehylckt, den 30 Januarii tot Oldegaleyn oft in Galeysterkerck bij sijn vader begraven
• 29 Januarii Worde geholden den bruyloft van den luytenant Bonifacius Scheltema ende Jfr. Frouck Goslinga in de Kerckstraet in Feytsmahuys
• 5 Februarii Worde geholden de bruyloft van den luytenant Quaet ende Jfr. His van Eminga, een suster van den capeteyn Ids Eminga commanduer binnen Derffsijl, alwaer de bijeenkomste oock worde geholden
• 13 Februarii Was de bijeencomste van Jr. Gerrolt van Juckema ende Jfr. Tietie Douma tot Rinsmageest
• 11 Februarii Sterff Jr. Sytze van Deeckema tot Lewerden ten huyse van His Eminga ende worde tot Weydum begraven
• 18 Februarii 1626 Sterff Jfr. Auck van Donia, huysvrouwe van Marten van Naarden ende een dr. van Syrck Donia ende Auck Donia tot Bilgaert alias Taniabuyren, tot Lewerden in de Kerckstraet gesturven ende begraven den 24 Februarii tot Oldehooff bij haer vader Syrck van Donia ende Auck van Donia
• 24 Februarii Sterff Jfr. Anna van Eelsma, weduwe van Heero Hottinga, tot Tzyum
• 28 Februarii Sterff Jetze Hiddesz. Pettertilla, bijsitter van Leewarderadeel, dorprechter ende ontfanger van den dorpe Goutum, mitsgaders schrijver van den compagnie van den hopman Frans van Donia
• 1 Julii Sterff Hette van Ebinga tot Lewerden op Minnemahuys aent waeter ende een langdurige sieckte, een soene van Schelto Abinga ende Gerrolt Lyauckema tot Hallum aet. 35 jaeren omtrent
• 3 Julii verongeluckte [ ] Harinxma grietman van Wimbritzeradeel onder een hoeywaegen buyten Sneeck
• 9 Julii Frans van Gel tot Leewerden
• 13 Sept. Sterff den heeren Laes van Jongema ontfanger generael van Frieslant olt bij de 80 jaeren tot Wombels begraven
• 26 Sept. Sterff Jfr. Byuck Kamminga weduwe van Goffe Ebinga olt bij de 80 jaeren tot Leewarden ende op Oldehooff begraven
• 20 Sept. Sterff Jfr. Sytie Goslinga huysvrouwe van Dr. Sixtus Donia advocaet voer den Hoeve van Frieslant Leewarden
• 19 Nov. Gerryt Eminga tot Goutum, Katrijn Galema man, den 27 dito aldaer begr.
• 20 Nov. Foeck Eelsma weduwe ende huysvrouwe van Eede van Eysinga Raad ordinaris in den Hoeve van Frieslant
• 27 Nov. Sterff Soetemoer weduwe van Tijl Bastiaens, lange herberg gehouden hebbende in gulden gecroende troffel tot dienst van de grietenie van Leewarderadeel ende d'ingesetenen, in de roskam gesturven ende den 1 Dec. tot Oldehoeff begraven
• 6 Febr. Sterff Syouck Donia weduwe van Gerryt de Veno; worde begraven tot Oldehoeff den 11 Feb. 1627
• 10 Febr. Sterff J[f]r. Doutien Hottinga tot Tziom, Heero Hottinga ende [ ] Eelsma dr.
• 15 Junii 1628 Sterff Jr. Johan van Heerma tot Leewerden in de huysinge van den ontfanger Jan Hendrycx; hij was in sijn leven Gedeputeerde Staat van Frieslant; worde den 25 dito op St. Jansdach [= 24 juni] tot Boolswirt begraeven
• 16 Junii Sterff J[f]r. [ ], mijnheer de Raetsheer Jr. Andreae ende [ ] Burmania dochter, out omtrent 18 jaeren

1630
• 7 Febr. Jancke Walta tot Marrum begraven
• 9 Febr. Habel Offenhuysen, Do[u]we Hottinga wijff
• 11 Febr. Jetske van Eminga, een dochter van Franciscus Eminga tot Goutum aetat. omtrent 18 jaeren
• Thonis Hettinga tot Warragae
• 5 Nov. Sterff J[f]r. Tietz Hottinga tot Marrum, weduwe van wijlen Sybren Walta tot Weydum
• Omtrent dese tijt vant iaer waeren die graenen in een seer hoegen prijs, alsoe dat een mudde oft anderhalve hoepen rogge in Stellingwerff westeynde gecoft worde voer 20 car. gul. iae opt hoechlant tot Leverden ende in andere steeden voer 10, 11 ende 12 ll. thoepen, ende een broet goldt 16 st. Derhalven in alle provintien plaecaeten utgingen dat geen graenen mochten utte provintien gevoert worden bij poene van schip ende goet verbuert, iae d'eene provintie wildet den ander niet toekoemen laeten. Dit waer vast tot den 4 Dec., totdat die placaten werden gep.
• Int mits van Nov. 1630 wasser in Wymbritseradeel tusschen den heeren Gravius, mede Gedeputeerde Staet van Frieslandt, ende d'ingesetenen groete moeite ende questie om d'ontfang, alsoe dat die heeren Gedeputeerden ende die heeren van den Hoeve die provisie wilden ter executie stellen met soldaeten, eenige ingesetenen ende dorpen haer daertegens setteden; ende drye vyer soldaeten doetsloegen ende ...[?] wedersijts gequest worden, doch eyntlijcken door tusschenspreeken van den heeren raetsheeren Sande ende Saeckema die saecke gecomponeert.
• 20 Nov. Voer 2 hoepen rogge betaelt 26 ll. oft 18 ggul. 16 st.
• 1 Dec. Sterff Jfr. Agnieta van Gel, weduwe vann Melcher Clant, in sijn tijden Rector tot Sneeck, ende naederhandt predikant tot Britzum, ende int laest tot Woldtsendt, Ipecolsgae, Smallebreg ende Indijck
• 4 Dec. Worde die weydt gepubliceert tot 10 ll. ende die rogge tot 9 ll. ende t'broet geste[l]t op 14 1/2 st., mitsgaeders datter geen granen mochte werden utgevoert.
• Tusschen 18 ende 19 Dec. 1630 sterff tot Hallum Jfr. Syouck van Ebinga, Watze van Kamminga wijff, tot Wirdum

1631
• 5 May Sterff den heeren oversten Julius ab Eysinga, begraven den 15 dito
• Julii 1631 Jfr. Doed Burmania Steens
• Julii Jancke Douma tot Cornium begr.
• In Aug. 1631 is de rogge op Geesterlant presenteert te verkoepen voer dardehalve gg. thuepen, voerts d'andere graenen naevenant
• 15 Oct. Sterff Jr. Marten van Naarden tot Leewerden in de Doelesteych
• 19 Nov. Sterff Jr. Sybren van Bunga tot Dockum ende tot Kimswirt begraven

1633
• Sterff den heeren vrijheer Georgen tot Swartsenburg
• Jr. Do[u]we van Burmania luytenant van den compagnie van den heeren overste Schelto van Ayssma

1634
• 8 Jan. 1634 Sterff Jfr. Fed van Kamminga, huysvrowe van Jr. Jurrien van Burmania, den XX tot Steens begraven


Tekeningen van wapens bij 1541 resp. 1561:

Details 1466 en 1551:
>> begin