>> HOMEpage

Dokkum: naamlijst van burgemeesters tot 1795

Bron: H.T. Obreen, Dokkum: Naamlijsten, Dokkum 1959.
Bewerkt voor internet door M.H.H. Engels, april 2008
Eerste aanvulling uit R. de Beer, Geschiedenis van Dokkum, 1580-1600. [Transcriptie pp. 1 t/m 69 Oudt resolutieboeck van Dockum, Dokkum 1971].
Vanaf 1637 acht i.p.v. zes burgemeesters!
De periode 1598-1640 aangevuld aan de hand van de recesboeken; uit Obreen toegevoegd vroedschap, pensionaris, secretaris en rentmeester tot 1795, maart 2019.

Olderman:

1525 M(eeste)r Syds Tja(e)rda, olderman to Dockum ende Keyser-licker mayesteits grietman v. Dantumadeel (Ch. II 495), in de laatste functie nog tot 1536; gedeputeerde; overl. 13.12.1546 op Tjaarda State te Rinsumageest.
1533 Sitthia Aylwa, Roomsch-Keizerlijk olderman van Dockum.
1561 Dyerck Dyerckz, "olderman".

Burgemeesteren:

1561 Ernst van Lunenborch, Hans Peters
1578 Cornelis Jacobszoon, Jacob Gabbes, Sybbe Cannegieter, Mr. Evert Jacobszoon en Cornelis Luijtgenszoon.
1581 Jan Symens, Syuerdt Vrielsma, Heerman Jacobszoon
1582 Heerman Jacobszoon, Gr. Jacobs
1584 Menso Gratema, Peeter/Pijter Janszoon Veldtriel, Heere Pieterszoon, Peter/Pieter Eylerts/Eijlertszoon
1585 Menso Gratema, Gerryt Gerrytszoon, Peeter/Pijter Janszoon Veldtriel, Heere Pieterszoon, Peter/Pieter Eylerts/Eijlertszoon
1586 Menso Gratema, Pe(e)ter Jans Veldtriel, Heere Peeters, Jan Roeloffsz en Pe(e)ter Eylertsz(oon).
1587 Menso Gratema, Peeter/Pijter Janszoon Veldtriel
1588 Cornelys Everts, Peeter/Pijter Janszoon Veldtriel, Heere Pieterszoon
1589 Tyebbe Jelgers, Peeter/Pijter Janszoon Veldtriel, Heere Pieterszoon
1590 Peter Jans Veldtriel, Hob Peeters, Heere Pieterszoon, Peter/Pieter Eylerts/Eijlertszoon, Beencke Gabbes
1591 Beencke Gabbesz (ook kerkvoogd), Douwe Aeltses/Eeltses, Frans Franszoon, Heere Pieterszoon; 21-1-1591 Suffridus Hania secretaris i.p.v. Buwe Jeltinga (> griffier)
1592 Gerben Gosses, Pieter Augustinus, Heere Pieterszoon, Peter/Pieter Eylerts/Eijlertszoon, Beencke Gabbes
1593 Gerben Gosses, Peeter/Pijter Janszoon Veldtriel
1594 Frans Franszoon, Peeter/Pijter Janszoon Veldtriel, Peter/Pieter Eylerts/Eijlertszoon
1598 Peter Jansz Veldtriel, Beencke Gabbes
1601 Zie lijst "Wethouderen" en gemeensluiden.
1602 Gabbe Jans, Gerben Gosses, Beent Gabbes.
Laatste twee uit de "raad", Siurd Lieuws en Aebe Wierts, beide uit de "gezworden gemeente" en Menso Gratema en Pieter Jansz. Veldriel, beiden uit de "brede gemeente" ontvangen een procesvolmacht. Zie ook lijst gemeensluiden.
1603 Zie lijst "raad" en gemeensluiden.
1608 Frans Franszoon.
1618 Beenco Gabbes Hanckema, Dirck Claessens, Dr. Hero van Hottinga, Luitsen Corneliszoon, Hendrik Jansen en Michiel Sibrants.
1622 (volgens Winsemius' Chronique) Michiel Sibrandts Atsma, Ioannis Romckes, Dominicus Ornia, Tiaerd Gauma, Dr. Ioannes Veltriel, Dirck Claessen, secr. Henricus Dionisii
1623 Ornia, presiderend burgemeester.
1624 Zie lijst "Magistraat en gemeensluiden".
1632-1635 Willem Laurents, Popke Gabbes, Tjeerd Gauma, Johannes Gerckes, Marcus Aijtsma en Luitien Cornelis, de laatste ingaand 1635 vervangen door: C.Heermans, overigens allen jaarlijks gecontinueerd door de Stadhouder en het Hof.
1635 Cornelis Heermans.
1635 allen afgezet, en nieuwe burgemeesters door Dokkumers gekozen.
1637 Jacob Jacobs, tevens ontvanger, als burgemeester afgezet door de Raad van State 29.3.1637.
1637 Heraangesteld door de Raad van State: Willem Laurents en Tjaerd Gauma (beiden 1637), Popke Gabbes en Johannes Gerckes (beiden 1637-1639), Dr. Johannes Veldriel (i.p.v. M. Aijtsma) tot 1639, was ook volmacht der Staten-Generaal en Cornelis Heermans (tot 1641)
1637 na uitbreiding van het getal van 6 op 8 burgemeesteren, aangesteld Gerbrand Hottinga, tot 1639 en Henricus Dionisius, tot 1640.
Het stadsbestuur bestaat voortaan uit 8 burgemeesteren en 24 verdere vroedslieden. Jaarlijks traden twee burgemeesteren af. Na nominatie, uit dubbeltal door de stadhouder (of regentes) geëligeerd *.
* ingaande het jaar 1638 en wel voor de duur van 4 jaar, hier aangeduid door 1638-, enz.
1638 Feye Tierc en Jan Willems, tot 1642 (resp. 40 j. kruidenier en 54 j. goudsmit-biersteker). Gerrit Gerritsen (i.p.v. Gauma) tot 1641 (60 j. rentenier).
1639 Pieter Jansen, tot 1643, oud 50 j. kistenmaker. Jan Lieuwes Mellema, tot 1643, oud 35 j. rentenier, "rijck".
1640 Tjaerdt Gauma, zie 1637, tot 1644, en Popke Gabbes.
1641 Dr. Johannes Veldriel en Gerrit Hermens (oud 50 j. iserncramer).
1642 Pieter Dionisius en Johannes Gerkes.
1643 Herman Gaeties en Loick Jansen.
1644 Folkert Sioerds en Offke Saerkes.
1645 Ecco Monsma (oud 53 j. notaris publ.) en Tjaerd Gauma (apotheker).
1646 Gerrit Gerrits en Sioerd Sioerds.
1647 Dr. (med.) Johannes Rodingius en Jan Hendricks Backer (overl. 1649).
1648 Pieter Dionisius en Evert Taeckes.
1649 Egbert Anis ltskama en Dirck Taeckes Finck (zie 1656). Pieter Jansen (i.p.v. J. H. Backer), (zie 1653).
1650 Wilhelmus Uma en Hendric(k) Jansen.
1651 Sioerd Sioerds (zie 1652) en Folkert Syds.
1652 Jonker Sabinus van Wisma, Douwe van Hottinga. Tjebbe Hendriks Donker (i.p.v. Sioerd Sioerds).
1653 Hendrick Jansen (oud-rentemeester) en Pieter Jansen (zie 1649).
1654 Pieter Dionisius en Lolcke Jansen.
1655 Dr. (Aemilius) Huber (lid vroedschap 15 sept. 1652 voor het Lagewegespel) en Jos. Claes (rentemeester).
1656 Dirck Taekes Finck (zie 1649) en Jan Jans (oud-hopman).
1657 Johannes Nicolai Waelwijk? en....
1658 Monsma (zie 1645) en Nicolaus Radbodus.
1659 Joost Rinia (zie 1668) en Jacob Claesen Waelwijk.
1660 Sioert Potter en Lolke Jans
1661 Pieter Dionisius Lomans en Egbert Annes Itskema.
1662 J(onke)r Sabinus van Wis(se)ma en Meinse Gratema (vgl. 1586, zie 1668).
1663 Sape Minnes en Jan Heerkes.
1664 Wilhelmus Uma en Eccius Monsma
1665 Paulus Zacharia en Jan Lolkes Zuiderbaan.
1666 Botte Ages en Lubbert Jansen
1667 Sioerd Sioerds Potter en Dr. Wigerus Stania.
1668 Joost Rinia en Menso Gratema
1669 Wilhelmus Uma en Egbert Annes Id(t)skema.
1670 Dr. Eccius Monsma en Johannes van der Malen.
1671 Jan Lolkes Zuiderbaan (zie 1665) en Odolphis Gauma (vgl. 1637).
1672 Sjoerd Potter en Sije Alma.
1673 Lubbert Jansen Bangma (Banga) en Sicco Brandsma.
1674 Sicco Alef Saekes Idsinga en Eiso Went (Wendt).
1675 Antonius Jennema en Johannes Wiersma.
1676 Johan Zuiderbaan en Hendrik Revers.
1677 Jan Heixan en Claas Douwes.
1678 Hendrik Ruim Sadelaar (Ruimsadelaar) en Marten Jans van Steenwijk.
1679 Lubbert Jansen Banga en Eiso Went (Wendt).
1680 Heerke Taekes Schonegevel en Odolphus Gauma.
1681 Gerrit Kolkman en Ide Bockhout.
1682 Claas Jelles Bosch en Willem Jansma.
1683 Harmanus Hachtingius en Pieter Emkes Verhoek.
1684 Wigerus Stania en Claas Douwes Houterus.
1685 Gerloff Smeding en Eiso Went (Wendt).
1686 Willem Gerlofsma en Odolphus Gauma.
1687 Marten Jans van Steenwijk en Hendrik Sapes Banga.
1688 Julius Schelto van Aitzema en Taeke Fopkes Oosterbaan.
1689 Rintie Ebles Wiegersma en Claes Jelles van der Bos.
1690 Wouter Jansen Hoogakker en Hermannus Hachtingius.
1691 Thomas Hicht en Hendrik Ruim Sadelaar (vgl. 1678).
1692 Buwe Rijpama (overl. 1694) en Jan Sijdses Oostervert (overl. 1692), (was vroedsman in het Blokhuister-espel verkozen), als burgemeester opgevolgd door:
1692 Claes Jacobs Overhardt (vroedsman, verkozen in een ander espel, nl. Lageweg-epsel).
1693 Julius Schelto Aitzema en Frans Snip.
1694 Marien Jans van Steenwijk en Haye Cornelis Eisma. Hendrik Sapes Banga (i.p.v. Buwe Rijpama zie 1692).
1695 Cornelis Bosman en Andreas Jelmersma.
1696 Tiete Doukes Siersma en Hendrik Jans Ruim Sadelaar (zie 1691).
1697 Dirck Pieter Smittius en Else [Sybrens] Inia.
1698 Julius Schelto Aitzema en Heerke Taeckes Schonegevel.
1699 Haye Cornelis Eisma en Adolph Reling.
1700 Rintje Ebles Wiegersma (zie 1689) en Rolf Drewis Wiersma.
1701 Jan van Aelsum en Isack Sipma.
1702 Dirk Smedema en Gerben Olpherts Swanenburg.
1703 Julius Schelto van Aitzema (Aitsma) en Jan Lindeman.
1704 Tako Fopkes Oosterbaan en Andries Boom (Bom).
1705 Adolph Reling en Thomas Hicht.
1706 Gossinus Heringa en Dirk Pieter Smitsius.
1707 Else [Sybrens] Inia en Willem Jensma.
1708 Julius Schelto van Aitzema (Aitsma) (zie 1703) en Isaak Sipma.
1709 Jan van de Rijp en Hendrik Sapes Banga.
1710 Dirk Smedema en Anthonius Lambergen.
1711 Symen Ruim Sadelaar en Thomas Hicht (zie 1705).
1712 Frans Geringa en Adolph Reling.
1713 Julius Schelto van Aitzema (Aitsma) en Else [Sybrens] Inia (zie 1697 en 1707)
1714 Buwe Fooij en Hendriks Sapes Banga.
1715 H(ee)r Hessel van Sminia en Jan Jansen van de Rijp.
1716 Dr. Leonardus Wendt (Wend, Went) (vgl. 1685).
1717 Frans Geringa (vgl. Garinga *) en Thomas Hicht
* Het stadsbestuur is volgens de aanstellingen tot op 1717 samengesteld volgens een opschrift ingemetseld in de toren van het in 1610 in gebruik gekomen stadhuis aan de Zijl te Dokkum. De naam Garinga komt in de stukken steeds als Geringa voor. Het opschrift, dat ook voor de bouwgeschiedenis van het stadhuis van belang lang is, luidt:
ANNO MDCCXVII
Als Burgemeesters waeren B. Fooy, S. Ruimsadelaar, d. Hr. H. v. Sminia, J. v. d. Rijp, Dr. L. Wendt, Dirk Smedema, Frans Garinga, Thomas Hicht.
Dr. E. Kiestra, Secretarius.
Is deze toorn gebouwd door Paulus Smedema. D'eerste steen geleyd op den XIX July. Outger Douwes, Foppo Hessels als Bouwmeesters.

1718 Pier Hornsma en Willem Jensma.
1719 T(eunis) van Werven en Adolf Reling.
1720 H(ee)r Hessel van Sminia (zie 1715) en Jan Hayes Aisma.
1721 Dirk Smedema en Buwe Fooy.
1722 Dr. Leonardus Wendt (vgl. 1716) en Reinder Sinia.
1723 Frans Geringa en Augustinus de Penijn.
1724 Petrus Brandsma en Petrus Jilderda.
1725 H(ee)r Hessel van Sminia (zie 1720) en Jacobus van den Broek.
1726 Eelke Annes Houterus en Claas Heixan.
1727 Dirk Smedema en Jan Hayes Eisma.
1728 Benjamin Bekius en Jacob Hornsma.
Tjaerd Hicht (i.p.v. Eelke Annes Houterus, (zie 1726).
1729 Dr. Leonard(us) Wendt (overl. 1729) en Timotius Heringa.
Buwe (of Bouritius) Fooij (i.p.v. Dr. L. Wendt, overl.)
Adolf Reling (i.p.v. B. Fooij, overl.)
1730 Heer Hessel van Sminia en Reinder Sinia.
1731 Heer Jacobus van den Broek en Roelof Fockema. Claes Heixan (i.p.v. Roelof Fockema, overl.)
1732 Douwe Snip en Augustinus de Penijn.
1733 Thijs de Haen en Tjaerd (van) Hicht.
Pieter Brantsma (i.p.v. Tj. v. Hicht, overl.)
1734 Timotheus Heringa en Michiel Minnama.
1735 H(ee)r Hessel van Sminia en Douwe Ruim Sadelaar.
Claes Heixan (Heyxan) (i.p.v. Minnama, overl.)
1736 Sjoerd Osinga en Harman Rudolph(i) Verrucii.
1737 Petrus Brantsma en Douwe Snip.
1738 Jan Minnes Backer en Sjoerd Huisinga.
1739 Jonker Epo Sjuwk van Burmania (was ontvanger, op aanbeveling van Prins Willem IV 18 okt. 1738 door het Groot-Breed-straatster espel i.p.v. heer Hessel van Sminia verkozen tot lid van de vroedschap van Dokkum, commissie als burgemeester 27 dec. 1738 ingaand 1739, zie ook 1744, 1749, 1754, 1759, 1764.
1739 Watze (van) Andringa (vroedsman in hetzelfde espel 1731-1762.
1740 Sybren Alta en Jacob Jetzes de Vries (zie ook 1745).
1741 Harmen Rudolph Ver(r)ucii en Benjamin Bekius.
1742 Daam Fockema en Thijs de Haan.
1743 Douwe Snip en Jan Minnes Backer (zie 1738).
1744 E. S. van Burmania (zie 1739) en S. W. Osinga.
1745 Douwe Ruim Sadelaer (zie 1735) en Jacob Jetzes de Vries.
1746 Petrus Brantsma (zie 1736, overl. 1748) en Harman Rudolph Verrucii.
1747 Tjeerd Hight (van Hicht, vgl. 1728) en Timotheus Heeringa (zie 1734).
1748 Watze Andringa en Douwe Snip.
Thijs de Haan (i.p.v. P. Brantsma, overl.)
1749 E. S. van Burmania en Jan Minnes Backer.
1750 Duco de Haan en Douwe Ruim Sadelaar.
1751 Harmanus Potter en Benjamin Bekius (zie 1741)
1752 Harman Rudolph Verrucii (zie 1746) en Dr. Ger. Brantsma.
1753 Johannes Tadema en Jacob Jetzes de Vries.
1754 E. S. van Burmania en Douwe Snip.
1755 Lieuwe Sinia en Thijs de Haan.
1756 Daam Fockema (zie 1742) en Douwe Ruim Sadelaar (overl. 1757).
1757 Folkert Rijpperda en Antonius Pere (Pivé).
Johannes Tadema (i.p.v. D. Ruim Sadelaar, overl.)
1758 Dr. G. Brantsma en Jacob Jetzes de Vries (zie 1751).
1759 E. S. van Burmania en Jan Minnes Backer.
1760 Douwe Snip en Claes Crans. [Claes Crans is een schoonzoon van Claes Heixan, wiens vader ook burgemeester is geweest.]
1761 Duco (Doeke) de Haan en Jacob Piers Hoornsma.
1762 Claas Posthumus en Eelke van Kleffens (vroedsman in het Gr. Br. espel sedert 1750).
1763 Lieuwe Sinia (zie 1755) en Dr. G. Brantsma (Brandsma).
1764 E. S. van Burmania en Folkert Rypperda.
1765 Thijs de Haan de Claes Crans.
1766 Daam Fockema en Watse Andringa.
1767 Bote Winia en Nicolaas Posthumus.
1768 Mr. J(ohan) van Idsinga (op aanbeveling van Prins Willem V verkozen in de vroedschap van 9 en 22 april 1767, commissie als burgemeester 21 dec. van dat jaar, ingaand 1768, bedankte 1771 wegens benoeming tot raadsheer) en Mr. Gerhardus Brandsma; Dr. Valerius van T(h)uinen (i.p.v. D. Fockema).
1769 Johannes Tadema en Duco de Haen (Haan).
Theodorus Halbertsma (i.p.v. V. van Thuinen, overl.)
1770 Johannes Ferblans (Voorblans) en Johannes Fockema.
1771 Dr. Theodorus Halbertsma en Lieuwe Reinders Sinia (zie 1763). Willem de Roos (i.p.v. Mr. J. van Idsinga, raadsheer geworden).
1772 Mr. Bavius Nauta (op aanbeveling van Prins Willem V verkozen in de vroedschap 21 aug. 1771) en Dr. Georgius Brugmans (vroedsman in het Gr. Br. espel sedert 1760).
1773 Folkert Rypperda en Mr. Gerhardus Brantsma (zie 1752 en 1768).
1774 Duco de Haan (zie 1769, overl. 1774) en Mr. Joachim van Vliet. Johannes Tadema (i.p.v. Duco de Haen, overl.)
1775 Mr. Tjepke Osinga en Taco Visscher.
1776 Jan Minnes Backer (Bakker) en Doede de Vries.
1777 Mr. Bavius Nauta en Johannes Ferblans (zie 1770).
1778 Mr. Gerhardus Brantsma (zie 1773) en Willem de Roos (zie 1771).
1779 Dr. Theodorus Halbertsma (overl. 1779) en Johannes Fockema (zie 1770). Johannes Snip (i.p.v. Dr. Th. Halbertsma, overl.)
1780 Taco Visscher en Jan Doedes Siersma.
1781 Jan Minnes Backer en Harmannus van Assen (vgl. Jan van Assen, vroedsman in het Gr. Br. espel 1749-'60).
1782 Mr. Bavius Nauta en Steffen Suijdema.
1783 Nicolaus Posthumus (zie 1767) en Johannes Ferblans (zie 1777).
1784 Pytter Breugeman en Dr. Georgius Brugmans (zie 1772).
1785 Doede de Vies (zie 1776) en Andreas Muller.
1786 Folkert Rypperda (zie 1773) en Johannes Fockema (zie 1779).
1787 Bote Wynia (zie 1767) en Willem de Roos (zie 1778).
1788 Johannes Snip (zie 1779) en Johannes Ferblans zie 1783).
1789 Mr. Bavius Nauta (zie 1782) en Mr. Fedde Jan van Slooten. Dr. Georgius Brugmans (zie 1784, i.p.v. J Fockema, overl.)
1790 Andreas Muller (zie 1785) en Andrys Cuperus.
1791-1) Harmanus van Assen (zie 1781) (L), en Buwe (van) Jeltinga (B) (beiden tot 1795).
1792-2) Francois Henricus Becius (G) en Petrus Johannes Wibrant
Knol(l) (K).
1793-2) Johannes Snip (vgl. 1760) (K) en Doede de Vries (zie 1785) (L).
1794-2) Johannes Ferblans (zie 1788) (B) en Mr. Eavius Nauta (zie 1789) (G).
1795-2) Andreas Muller (zie 1785) (B) en Nicolaus Posthumus (zie 1783) (L). (Voor beiden werd de commissie als burgemeester 24 dec. 1794 get. te 's-Gravenhage door de Stadhouder Willem V).
1) Deze burgemeesters waren de laatsten, die ambtshalve aftraden, nl. op het einde van 1794, zij zijn hier aangeduid met de beginletter van het espel, waarin zij als vroedsman destijds gekozen waren.
2) De burgemeesters, die benoemd ingaande 1792 en volgende en zitting hadden in 1795, zijn bij de omwenteling te Dokkum februari 1795 evenals de secretaris afgezet. Vgl. ook vorige noot.


1601 Raad:
"Wethouderen en gemeensluiden".
vergaderd 9 februari, toen zij een heffing in verband met de oorlog vaststelden (inv. nr. 1, p. 73); hiervan zijn de eerste vijf ondergetekenden blijkbaar de wethouderen of burgemeesteren, terwijl blijkens de open ruimte, vooraan 2e regel, de burgemeester Wijger Gabbe zoon afwezig was. Laatstgenoemde komt naast Gerben Gosse als burgemeester voor op 16 april.
Ondergetekenden:
Gosse Gabbe Janz(oo)n
Pieter Eilerts 1601
Pijeter Augustinus van der Miers
P AV. d M
Douwe Aeltzens 1601
Henrijck Janz(oo)n 1) H(aye) Luijtsens 1)
1601
IJsbrant Joost
Derck seppes 2)Sijbrant Rypkes
Jan I H Henricks 2)
een merc met eigener hand gesteld
Sijtse Foeckes 3)
Hube Wijrdts 3)Jan Jansz(oo)n
1601
Wijbet (An)thonis 4)


1602 "Gemeensluiden",
register van de genen die tot gemeensluiden zijn vercoren voor 't jaer 1602, den 1en januari (inv. nr. 1 p. 85).

Aelsumer poorter espel
Henric Jansz(oo)n
Haije Lu(ij)tse(n)s Siuerd Lieuwes
Hans poorter espel
Jacob Jacobs(zoon)
Wierts(zoon)
Sijtze Fockes(zoon)
Hoochstrater espel Jan Henrics(zoon)
Dirc Sippes(zoon) Pier Agges(zoon)
Blochuster espel
Wibet Tonis(zoon)
Siuerd Sprong
Lutien Cornelis(zoon)
1) Ook verkozen voor 1602, zie p. 85 inv. nr. 1, in het Aelsumer poort espel.
2) Hoochstraeter espel, t.a.p.
3) Hanspoorter espel, t.a.p.
4) Blockhuster espel, t.a.p.
De hier genomen volgorde der espels komt overeen met de volgorde der handtekeningen, en ook met de volgorde in 1637, maar niet met de keuze voor 1602.

1603 Raad en gezworen gemeente
mei 5
(besluit betreft de houding in een hangend proces van de stad met omliggende grietenijen over het verleggen van de zijlen voor het Hof van Friesland) Ondergetekenden:
N(atus) 32
Pieter Eilerts
1603
Gabbe Janz(oon)
1603
Jacob Jacobs
1603
Gosse
Siuerdt [Ulb]esen[?] Sprong Douwe Aeltzens
1603
Wijbet (An)thonis
Sijbrant Rijpkes
Syuordt Lijwes(zoon)
Gerrijt Jans H Luitsens
Pijeter Cornelisen
Wijrdts 1603
Derck Seppes


1610 Jan Henrick(zoon) C(ommis)saris. F(rans) Frans
T V
Johannis Gerckes
Sirck Claesz(oon)
Sijdts Pijersz(oon)
29 November, eerste resolutie op het nieuwe raadhuis aan de Zijl.
besluit bouw weeshuis, en daartoe omslag over de florenen in de stad. (inv. nr. 1 p. 123).

1624 "Magistraat en gemeensluiden"
inv. nr. 1, jaar 1624, 11 juni, 9, 16 aug. en 28 sept. Ondergetekenden de navolgenden:
1 T. Gauma (oud 31 jaar) 13 Popke Gabbes
2 R. Wolters 14 Jan Lubberts
3 Ridtske Janssen 15 C. Romckes
4 Luitien Cornelis 16 Jacob Upes
5 H(ere) H. van Hottinga 17 Dyerck Jelmers
6 Fopke Sijds 18 Abraham Claske
7 Johannes Romckes 19 S. Ritsk(e)s
8 J. Veltdriel 20 Tiete Cierx
9 Johannes Gerckes (oud 49 jaar) 21 Isack Arents
10 Henryck Jansz 22 N. F. Bosces
11 Roelof Luites 23 Dyerc Claas
12 Meje Jans 24 ?


1625 Zie 1624 nrs. 1, 7, 9, 10, 13, 23
Simon a. Leninck (ook in 1624?)
Anne Hans van Wyckel (oud 25 jaar)
J. Hessel Aebes
Wybrant Jans

>> begin

Uit de recesboeken 1598-1640
Tresoar toegang 13-10 inv.nrs. 18 t/m 26 (scans "recesboeken Dokkum" online te raadplegen via allefriezen.nl)

i18f11598Pieter Jansz. VeltrielDouwe Aeltiesz.Beencke Gabbesz.Gerben Gossesz.Gabbe Jansz.Jacob Jacobsz.
i18f1en1315-3-1599Pieter Eilertsz.Douwe Aeltiesz.Beencke Gabbesz.Gerben Gossesz.Gabbe Jansz.Frans Fransz.
i18f87v eed afgenomen door Ernst van Haringsma1600Pieter Eilertsz.Douwe Aeltiesz.Beencke Gabbesz.Gerben Gossesz.Gabbe Jansz.Frans Fransz.
i181601Pieter Eylerts o.a. 20-7Douwe Aeltiesz. o.a. 20-7Beencke Gabbes o.a. 20-3, 3-4, 16-10Gerben Gossesz. o.a. 30-1, 3-4, 16-10Gabbe Jansz. o.a. 5-5, 26-11Pieter Augustinus van der Meers o.a. 5-5
i181602Pieter Eylerts o.a. 10-12Douwe Aeltzies o.a. 10-2Beencke Gabbes o.a. 22-1, 15-4Gerbrant Gossesz. o.a. 19-1, 15-4Gabbe Jansz. o.a. 17-2, 14-5Pieter Augustinus van der Meers o.a. 17-2, 14-8
i181603Pieter Eylerts o.a. maart, 24-5Douwe Aeltses o.a. maart, 29-11Beenco Gabbes o.a. 21-1Gerben Gosses o.a. 22-4Gabbe Jansz. o.a. 5-2, 18-5Pieter Augustinus van der Meers o.a. 7-2
i19f1430-1-1604Pyter EylertsDouwe AeltsesBeencke GabbesGerben/Gerbrant GossesGabbe Jansz.Frans Fransz.
i19f13529-1-1605Pyter Augustinus van der MeersDouwe AeltiesBeencke GabbesPyter CornelisGabbe JansFrans Frans
i19f22830-1-1606Pyter Augustinus van der MeersDouwe AeltiesBeencke GabbesPyter CornelisGabbe JansFrans Fransz.
i19f29123-1-1607Pyter Augustinus van der MeersDouwe AeltiesBeencke GabbesPyter CornelisPyter Jansen VeltrielFrans Frans
i19f3585-2-1608Pyter Augustinus van der MeersDouwe AeltiesBeencke GabbesPyter CornelisPyter Janssen VeltrielFrans Frans
i20f6724-1-1609Pyter Augustinus van der MeersDouwe AeltiesBeencke GabbesPyter CornelisPyter Janssen VeltrielFrans Frans
i20f1601-2-1610Haio LuitiensDouwe AeltiesBeencke GabbesPieter CornelisPeter Janssen VeltrielFrans Frans
i201611Haio Luitiens o.a. april, meiDirck Claessen o.a. 1-6Beencke Gabbes o.a. 25-1, 9-2, 3-4Pieter Cornelis o.a. 8-3, 1-6Peter Janssen Veltriel o.a. 22-2, 10-5Frans Frans o.a. 2-2, 15-2, mei
i20f3034-2-1612Haie LuitiensDirck ClaesBeencke GabbesPeter CornelisPeter Janssen VeltrielFrans Franssen
i20f3701-2-1613Haie LuitiensDirck ClaessenBeencke GabbesGabbe JanssenPyter Janssen VeltrielFrans Franssen
i21f4029-1-1614Haie LuitiensDirck ClaessenBeencke Gabbes HanckemaGabbe JanssenPeter Jans VeltdrielFrans Franssen
i21f102 eed afgenomen door Dr. Gellius Hillama20-1-1615Haie LuitiensDirck ClaessenBeencke Gabbes HanckemaGabbe JanssenPieter Janssen VeltrielFrans Franssen
i21f165v21-1-1616Haie LuitiensDirck ClaessenBeencke Gabbes HanckemaGabbe JanssenPieter Janssen VeltrielFrans Franssen
i21f236 eed afgenomen door Dr. Joannes Saeckma13-2-1617Haie LuitiensDirck ClaessenBeencke Gabbes HanckemaGabbe JanssenDr. Hero van Hottinga 19-2Luitien Cornelis 19-2
i21f326v25-1-1618Hendrick JansenDirck ClaessenBekke Gabbes HanckemaMichiell SibrantsDr. Hero van HottingaLuitien Cornelis
i22f1en3021-1-1619Henrick JansenJoannes RomckesBienco/Biencko Gabbes HanckemaMichiell Sibrants AdamaDr. Hero van HottingaLuitien Cornelis
i22ff1163-2-1620Henrick JansenJoannes RomckesBienco Gabbes HanckemaMichiel Sibrants AdamaHaio LuitiesLuitien Cornelis
i22f205v26-1-1621Henrick JansenJohannes RomckesDouwe OrniaMichiell Sibrants AdamaTiaerdt GaumaLuitien Cornelis
i22f29923-1-1622Dr. Johannes VeltdrielJohannes RomckesDominicus OrniaMichiell Sibrants AdamaTiaerdt GaumaDirck Claessen
i22f41419-2-1623Dr. Johannes VeltdriellJohannes RomckesDominicus OrniaHendrick JansenTiaerdt GaumaLuitien Cornelis
i23f243-2-1624Dr. Johannes VeltdriellJohannes RomckesJohannes GerckesHendrick JansenTiaert GaumaLuitien Cornelis
i23f132 eed afgenomen door Dr. Johannes Nijs27-1-1625Dr. Johannes VeltdriellJohannes RomckesDr. Hero van HottingaHendrick JansenTiaert GaumaLuitien Cornelis
i23f237v17-2-1626Luitien CornelisJohannes RomckesWillem LaurensHenrick JansenTiaert GaumaLuitien Cornelis
i23f345 eed afgenomen door Dr. Hector Bouricius6-2-1627Cornelis HeermansJohannes RomckesWillem LaurensHendrick JansenTiaert GaumaLuitien Cornelis
i24f47v1-2-1628Cornelis HeermansPopcke GabbesWillem LaurensHenrick JansenGeert RomckesLuitien Cornelis
i24f156 eed afgenomen door Dr. Suffridus Hannia28-1-1629Cornelis HeermansPopcke GabbesWillem LaurensHenrick JansenGeert RomckesLuitien Cornelis
i24f256 eed afgenomen door Dr. Joannes van den Sande9-2-1630Cornelis HeermansPopcke GabbesWillem LaurensHenrick JansenGeert RomckesLuitien Cornelis
i24f1631Cornelis Heermans o.a. 18-2Popcke Gabbes o.a. 7-1, 28-1, 17-4Willem Laurens o.a. 25-2, 2-3Henrick Jansen o.a. 7-2, 17-4Geert Romckes o.a. 18-2, 4-3Luitien Cornelis o.a. 28-1, 5-4
i25f34v31-1-1632Tiaerdt GaumaPopcke GabbesWillem LourensJohannes GerckesDr. Marcus van AitsemaLuitien Cornelis
i25f1291-2-1633Tiaerdt GaumaPopcke GabbesWillem LourensJohannes GerckesDr. Marcus van AitsemaLuitien Cornelys
i25f23730-1-1634Tiaerdt GaumaPopcke GabbesWillem LourensJoannes GerckesMarcus AetsmaLuitien Cornelys
i251635Tiaerdt Gauma o.a. 4-5Popcke Gabbes o.a. 14-3Willem Lourens o.a. 19-6, 20-8Joannes Gerckes o.a. 20-3, 12-6Marcus Aetsma o.a. 2-5Cornelis Heermans/Heremans/(van) Heerman o.a. 11-4 en 30-4
i26 oktober college door de Staten afgezet en vervangen1635Freerck Gerryts o.a. 6-10Offke Saeckes o.a. 13-11Gerbrant van Hottinga o.a. 13-11Willem Freercks o.a. 4-12Jacob Jacobs o.a. 10-12Jacob Upts o. a. 6-10
i261636Freerck Gerryts o.a. 15-1Offke Saeckes o.a. 5-2Gerbrant van Hottinga o.a. 4-3Willem Freercks o.a. 18-3Jacob Jacobs o.a. 18-3Jacob Upts o.a. 1-4
i26f1571-1-1637Marcus AitsemaOffke SaeckesGerben HottingaWillem FreercksJacob JacobsEevert Taeckes
i26 vanaf april1637Johannes Veltdriel o.a. 8-9Cornelis van Heerman o.a. 18-4Gerbrant v. Hottinga o.a. 20-10Henricus Dionysius o.a. 5-5Jo(h)annes Gerckes/Gerckx o.a. 5-5, 11-7Tiaerdt Gauma o.a. 10-5Willem Lourens o.a. 3-8Popcke Gabbes o.a. 1-12
i26f23130-12-1637 voor 1638Dr. Joannes VeltdrielCornelys van HeermanGerbrant van HottingaHenricus DionysiusJoannes GerckesGerryt GerrytsFeye TiercksJan Willems
i26f306voor 1639Pieter JansenCornelys van HeermanJan MellemaHenricus DionysiusJoannes GerckesGerryt GerrytsFeye TiercksJan Willems
i26f37518-1-1640Pieter JansenCornelys van HeermanJan MellemaTiaerdt GaumaPopcke GabbesGerryt GerrytsFeye TiercksJan Willems

>> begin

Vroedschap (1637-1795)

Sedert de uitspraak van de Raad van State van 8 april 1637 bestaat de vroedschap uit 8 in elk der 4 espels, waaruit 8 (voorheen 6) burgemeesters in de eigenlijke magistraat zitting namen.
De lijst, (ontleend aan inv. Dokk. nr. 1) bevat niet alleen de aanvankelijk aangestelden, als vroedsman, maar ook de in hun plaats verkozenen, (ontleend aan nr. F3) met het jaar der verkiezing door het espel en onderscheiden naar zetel en espel. Daar nr. F3 loopt tot ca. 1763 is geput uit de Vriesch (Friesch) Comptoir almanach 1761 en volgende jaren tot 1795, het jaar, waarin de magistraat en verdere vroedschap werden afgezet. (zie inv. nr. 5).
In dit geval en ook bij vacatures, langer dan een jaar, is achter de naam van de vroedsman opgegeven het laatste jaar van zijn functie als zodanig.
Grote Breedstraat espel (Breedstraatster of Aelsumer poort-espel)
1

1637
Cornelis Pytters apotheker
1647 maart 7
Willem Uma
1671 sept. 22
Hendrik Revers
1693 oct. 30
Dirk Smedema
1731 mei 12
Harman Rudolphi Verruci
1762 dec. 13
Jan Mans
1770
Sake Viss(ch)er
- 1795
2

1637
Eco Monsma
1671 juni 2
Douwe Broers
1672 maart 18
Gerrit Kolkman
1692 febr. 10
Cornelis Bosma
1695 maart 23
Hans Mandema
1700 jan. 18
Pier Hornsma
1737 jan. 22
Jacob Hornsma
- 1767
vacature
1770
Ritske Hoornsma
- 1795
3

1637
Gerrit Harmens
1649 juni 9
Douwe Hottinga
1660 jan. 29
Gerrit Fr. Stinstra
1671 febr. 9
Broer Ates Fenema
1681 jan. 5
Klaas Jelles van der Bos
1697 oct. 20
Andries Born
1705 dec. 27
Anthonie Lambergen
1721 oct. 8
Machiel Minnema
1735 april 12
Paulus Smedema
1764
Jacobus Viss(ch)er
1767
Mr. Jan van Idsinga
1771
Mr. Bavius Nauta
- 1795
4

1637
Gerrit Gerrits
(rente-meester)
1666 dec. 31
Eiso Wendt
1686 mei 6
Julius Schelto van Aitzema
1714 juni 6
Leonardus Wendt
1729 juni 7
Johannes Tadama
- 1778
vacature
1783
Hendricus Cleebe (Clebé)
- 1795
5

1637
Ritske Jans (per)
Moeij
1651 oct. 23
Jonker Sabinus
Wissema
1674 jan. 14
Pico Nienhuijs
1693 dec. 2
Else Inia
1717 mei 23
Pyter Jilderda
1727 nov. 27
Douwe Snip
1767
Mr. Joachim van Vliet
("kanunnik" van St. Jan te Utrecht)
- 1793
vacature
6

1637
Piter Dionisius
1671 maart 16
Wybe Jansen Hornstra
1688 maart. 23
Jan van Aalsum
1716 april 17
Lieuwe Craemerus
1718 nov. 19
Sipke van der Meulen
1731 juli 7
Watse Andringa
1773
Jacob Tonnema
- 1778
vacature
1783
Francois Bekius
- 1795
7

1637
Willem Lourens (burgemr.)
....
Sioerd Potter
1673 maart 27
Johannes Wiersma
1678 jan. 14
Anne Gerkema
1680 oct. 20
Gerlof Smeding
....
Freerk Tadama
1714 aug. 15
Heer Hessel van Sminia
1738 oct. 21
Ed. Heer Eppo Sjuwk van Burmania
1770
Ulbe Buwalda
1786
Mr. F. J. van Sloten
- 1795
8

1637
(burgemr.)
C. van Heer(e)man(s)
1654 april 2
Nicolaus Radbodus
1661 aug. 23
Piter Schieringa
1671 maart 4
Tjalling Meinses
1678 april 19
Sybren Elses Inia
1685 maart 13
Jan Brouwer
1689 mei 10
Wouter Hoogakker
1701 aug. 5
Tenis van Werven
1723 sept. 6
Jacobus van den Broek
1738 mei 27
Petrus v. Werven
1749 dec. 7
Jan van Assen
1760 dec. 22
Dr. G. Brugmans
- 1792
vacature
Kleine Breedstraat-espel (Hoochstraeter espel)
1

1637
Feye Tjerx
1644 juli 3
Wybe Gerlofs Broersma
1677 aug. 11
Taeke Oosterbaan
1713 Oct. 23
Tjerk Oostende
1729 dec. 27
Willem Rooterp
1742 nov. 26
Auke Hania
- 1760
vacature
1767
Johannes Snip
- 1795
2

1637
Nicolaus Habbema
1664 juni 5
Leonardus Uma
1672 oct. 10
Festus Habbema
1673 jan. 11
Willem Gerlofsma
1707 juli 3
Gerrit Koumans
1729 dec. 27
Wilhelmus Bergsma
1749 febr. 11
Frans Canter Visscher
1749 dec. 19
Frans Snip
1771
Willem de Roos
- 1795
3

1637
Folkert Sioerds
1652 juni 16
Joost Rinia
Wieger Suiderbaan
1678 dec. 20
Pytter Verhoek
1697 dec. 15
1718 jan. 10
Klaas Hexan
1762 dec. 10
Bote Winia
- 1792
vacature
4

1637
Sijbrant Egberts
1667 april 7
Alef Sakes Idsinga
1676 juli 1
Edo Boekholt
1681 mei 11
Rinse Adema
1704 juni 17
Frans Geringa
1725 dec. 12
Timotheus Heringa
- 1767
vacature
1770
Steffen Suidema
- 1795
5

1637
Fopke Sydses
1660 febr. 2
Wiegerus Stania
1693 jan. 2
Symen Groenewoud
1703 april 28
Goswinus Heringa
1735 mei 24
Jan Willem Verruci(us)
1762 dec. 10
Pytter Breugemans
-1788
vacature
6

1637
Foeke Johannes
....
Johannes Rodingenus
1658 mei 13
Jan Lolkes Suiderbaan
1680
Eert Rinses Boersma
1693 dec. 29
Adolf Reling
1735 mei 24
Thomas Breugemans
1757 nov. 8
Klaas Crans
- 1769
1770
Wouter Faber
- 1795
7

1637
Popke Gabes
1646 febr. 9
Hendrik Jansen jr.
1685 oct. 24
Freerk Fooij
1691 oct. 6
Lolke Suiderbaan
1697 sept. 17
Isaak Sipma
1728 aug. 25
Poppius Hillema
1729 mei 14
Jan Suiderbaan
1741 febr. 6
Anthonius Pive (Pivé)
1777
Andries Cuperus
- 1795
8

1637
Gerbrant Hottinga
1640 juni 25
Lolke Jansen Suiderbaan
1670 sept. 25
Marten Steenwijk
1695 oct. 28
Haye Faber
1722 jan. 11
Augustinus de Penijn
1734 oct. 10
Doeke de Haan
1774
Petr. J. Knol
- 1795
Lage weg-espel (Leege weg-espel, Hanspoorter espel)
1

1637
Jan Willems
1646 april 7
Dirk Jansen
1662 oct. 31
Botte Ages
2

1637
Harmen Gaitses
1651 jan. 6
Sap Minnes
1663 aug. 30
Jan Martens
1665 sept. 5
Jan Hexan
1680 aug. 21
Harmannus Hachtingius
1698 aug. 3
Gerben Swanenburg
1721 juni 4
Sjoerd Osinga
1747 mei 8
Dr. V. van Thuinen
- 1769
vacature
1770
Boele J. Klaver
- 1795
3

1637
Pytter Jansen
1656 maart 6
Johannes van der Molen
1672 juli 27
Hendrik Ruim Sadelaar
1705 nov. 16
Taeke Hesselius
1707 juni 11
Symen Ruim Sadelaar
1724 dec. 13
Douwe Ruim Sadelaar
1757 nov. 15
Claes Posthumus
- 1795
4

1637
Jan Lieuwes Mellema
1646 april 27
Jacob Claassen Waalwijk
1680 oct. 20
Frans Snip
1717 dec. 24
Jan Riemersma
1719 jan. 4
Tjaerd Hicht
- 1762
vacature
1764
Dr. N. Halbertsma
- 1779
vacature
1781
Reinder van Kleffens
-1788
vacature
1669 april 5
Sije Alma
....
B. Vlasbloem
1693 dec. 29
Andries Jelmersma
1732 mei 24
Jacob de Fries
- 1764
vacature
1769
Johannes Fockema
- 1789
vacature
5

1637
Folkert Romkes
1663 sept. 3
Lubbert Jansen Banga
1682 febr. 2
Klaas Overhert
1719 juni 8
Reinder Sinia
1747 mei 9
Lieuwe Sinia
- 1795
6

1637
Geert Romkes
1643 juni 9
Ever Taeckes
1652 nov. 16
Hendrik Remmerts
1653 nov. 16
Paulus Sakes
1674 nov. 28
Willem Jensma
1720 maart 20
Douwe Riemersma
1723 juli 26
Benjamin Bekius
- 1763
vacature
1767
H. van Assen
- 1795
7

1637
Dr. Johannes Veltdriel
1646 mei 7
Egberts Anis Idtskema
1673 oct. 4
Jan Doekes Swanenburg
1681 febr. 13
Thomas Hicht
1720 mei 4
Eelke Houterus
1728 jan. 21
Roelof Fockema
1731 juni 25
Daam Fockama
- 1768
vacature
1770
Dr. Tjepke Osinga
- 1776
vacature
1781
Oege Goslings
- 1795
8

1637 nov. 15
Johannes Gerckes
1652 nov. 8
Dr. Aemilius Huber
1656 nov. 8
Menso Gratema
1673 dec. 6
Klaas Douwes Houterus
1684 mei 7
Hendrik Banga
1715 oct. 22
Dirk van IJssel
1728 dec. 21
Harmen Potter
1770
Doede de Vries
- 1795
Blokhuis(ter)-espel
1

1637
Hendrik Jansen
....
Jan Jansen Boom
1G67 juli 30
Monte Roelofs
1669 nov. 28
Adam van Plasburg
1673 aug. 9
Herke Schonegevel
1722 maart 21
Antke Hamersma
1735 mei 6
Pytter Jeltema
1750 febr. 12
Eelke van Kleffens
- 1771
vacature
1778
Bouwe Jeltema
- 1795
2

1637
Jelger Hiddes
1651 juli 6
Hendrik Hendriks
1655 nov. 2
Jan Harks
1670 sept. 3
Anthonie Jennema
1678 aug. 3
Sye Jacobs
____ mei 24
Dirk Smitsius
1711 juni 20
Jacob Verhoek
1727 dec. 13
Buwe Fonteijn
1731 mei 19
Johannes Wiersma
1735 mei 2
Sioerd Huijsinga
1745 maart 2
Syte Hantsma
1762 oct. 20
Jan Siersma
- 1795
1698 mei 17
Rienk Eisinga
1739 febr. 4
de heer Wybrandus van IJtsma
1746 oct. 26
Dr. G. Brantsma
1786
Bast. H. Bruinsma
- 1789
vacature
3

1637
Douwe Jeltes
1670 sept. 16
Rintie Wiegersma
1708 sept. 24
Minne Bakker
1727 mei 10
Douwe Handsma
1742 jan. 22
Jan Beintema
1749 dec. 23
Folkert Rijpperda
- 1795
4

1637
Jan Hendriks
1649 febr. 13
Tiberius Donker
1662 dec. 28
Jan Mients
1666 maart 12
Sikke Brantsma
1687 april 23
Haye Eisma
1702 juli 1
Jan Lindeman
1718 febr. 27
Jan Eisma
1729 oct. 25
Thijs de Haan
- 1779
vacature
1782
Andries Muller
- 1795
5

1637
Poppe Jansen
1673 mei 7
Buwe Rijpma
1694 juni 21
Tiete Doekes Siersma
6

1637
Teunis Jansen
1644 juni 4
Dirk Taekes Fink
1658 mei 9
Age Sikkes
1666 mei 11
Odolf Gauma
1692 juni 8
Roelof Wiersma
1705 maart 11
Dr. Cornelis Eisma
1730 jan. 3
Sijbren Altha
1759
Johannes Ferblans (Foorblant)
- 1795
7

1637
Hendrik Dionisius
....
Offe Sakes
1649 jan. 10
Jan Jansen senior
1654 nov. 18
Johannes Waalwijk
1669 mei 1
Douwe Outgers Bijleveldt
1688 maart 29
Haye Hamerstein
1696 nov. 16
Buwe Fooij
1729 juni 7
Jan Backer
- 1788
vacature
8

1637
Tjeerd Gauma
1648 jan. 20
Pytter Revers
1657 jan. 5
Jakle Anes
Jan Sijdses
1677 maart 3
(Oostervert)
1692 jan. 6
Sander Tjeerds
1692 juni 15
Jan van de Rijp
1720 april 15
Pytter Brantsma
1748 maart 8
Harmanus Bok
- 1767
1770
Arent van der Leij
-1783
1783
H. Y. van der Werf
- 1795
Opmerking
Het aantal van 32 vroedsmannen daalde sedert 1762 doordat in vacatures niet voorzien werd. Wij zien 1793-1795 in elk der espels twee vacatures. In 1795 werden afgezet de zitting hebbende 24 vroedsmannen, onder wie de 8 burgemeesters. Politieke omstandigheden speelden hun rol. Deze leidden ook tot terugkeer en wel 7 in de periode 1800-1823 en er zijn bovendien nog bloed- en aanverwanten van vroegere vroedsmannen met enige functie bekleed. De meesten der vroedsmannen keerden niet terug op een zetel. Het aantal raadsplaatsen verminderde in 1795: het daalde 1800-1802 tot 5; 1803-1810 zes raadsleden en 9 na 1813. Alleen al uit deze oorzaak was terugkeer in de raad voor de meeste oud-vroedsmannen een onmogelijkheid.

Pensionaris

1590-1610 Dr. Jacobus Bouricius
1610-1621 Dr. Gijsbertus Bouricius, zoon van vorige
1621- Dr. Hector Bouricius, professor juris Franeker, tevens pensionaris van Dokkum tractement 36 car. gulden.
-1653 Dr. D. Schierhuijs, vraagt ontslag wegens benoeming in Ferwerderadeel
1653- Dr. Arnold Bolten, advocaat voor het Hof van Friesland, tevens pensionaris van Dokkum

Secretaris

1555-1563- Leo Melle (Lyeuwe Mellez(oon), secretaris van Dokkum, gehuwd met Syrt Hendricx dochter, eerder weduwe van Ritske Boelema, vlg. akte voor Nicolaus Jodoci Cleuting, als notaris 21 okt. 1563 verleden, Sted. Bibl. Leeuwarden; rechterl. arch. F 1 10 Jan. 1555 en 14 mrt. 1561).
1578 Mecke Taeckema (register impositie, arch, staten v. Frl.)
1580-1582- Georgius Amckes (inv. Dokk. 1, 6 sept. 1580, recht. arch. W. 1 1581 en 21 dec. 1582).
1581-1582 Mr. Focko Raerdt "gesubstitueerde" van voorgaande.
1582 Pibe (W 1, alsboven: "clerck v. d. secr, der stad D.")
1582 Frans Jacobs (W 1 alsboven: "gesubstitueerde v. d. secr.")
1585-1591 Dr. Bu(w)e van Jeltinga (inv.nrs. 1, 204 e.a. daarna griffier Hof v. Frl. voorzag Dokkum van nieuwe registratuur, of boeken in een nieuwe secretaire, 1586 en 1590).
Zie dezelfde inv.nrs. ook t.a.v. zijn opvolgers.)
1591-1597 Suffridus Hania
1600-1603 Meinhard Scholtes
1604-1617 Nicolaas Vallinc (in zijn periode aankoop, bouw en ingebruikneming van het nieuwe of tegenwoordige stadhuis)
1617-1631 Hendricus Dionisius
1631-1639- Cornelis Idema
1640-1656 Petrus Veltdriel (in 1654 waargenomen door navolgende:)
1656-1660 Dr. Aemilius Huber (zie lijst burgemeesteren)
1660- Idserd Bloemendal
1661-1662-Dr. Nicolaus Radbodus
-1680-1689 (tussen 1662 en 1680 bleef deze waarschijnlijk secretaris, het resolutieboek ontbreekt thans in deze jaren)
1690-1692 Nicolaus Riemersma (klerk, waarnemend seer.)
1693-1700 Arnoldt van Lelienbergh
1700 Egbertus Stinstra (klerk, waarnemend secretaris)
-1707-1719 Dr. E. Kiestra
1719- R. Kiestra
1725-1741? Eerke van Idsinga (tijdlang waargenomen door navolgenden:)
1727 E. Brandsma ("gesw. clercq" waarnemend secretaris)
?-1732-1741 Lollius Sevensma ("gesworen clercq-waarnemend secr.", ook boelgoed-ontvanger gedurende 10 jaar vlg. overeenkomst met de vader van E. van Idsinga, die ontvangen zal f. 700,-).
1741-1759 Jan Lolle(s) Suiderbaan
1759-1795 Bote Suiderbaan (afgezet 1795, zie lijst burgemeesters)
1795 A. M. (van) Poutsma (gesworen clercq, plaatsvervangend secr. sedert april 1795)

Rentmeester of ontvanger

-1586- Heere Peeters (burgemeester-rentemeester doet aan gesworen gemeensluiden in laatste hoedanigheid rekening inv. Dokk. 204, fo. 39)
1595-1598- Frans Frans(zoon) (rentemeester, in Dokk. 1, fo. 118)
-1601 Meinardus (Meinard) Scholles (rentemeester, 66k secretaris)
1601-1608 Thomas Johannes(zoon) (rentemeester aangesteld door raad en gesworen gemeente, overl. 28 sept. 1008)
1608-1612- Frans Frans(zoon) (ook burgemeester)
-1637- Jacob Jacobs (tevens burgemeester, doch als zodanig afgezet door de Raad van State 29 mrt. 1637)
1650? Alef Saeckes Idsinga (rentemeester)
(1656-1657) Johannes Nicolai Waelwijk (inv. Dokk. 1, fo. 549)
-1658- Eccius Monsma (burgemeester-"ontvanger der trekwegsopcomsten", nl. voorzover Dokkum aangaande)
1658- Alef Saeckes Idsinga (rentemeester, aangesteld door magistraat en vroedschap 17 okt. 1658)
1675-1678 Lubbert Banga (burgemeester-ontvanger der trekwegsopcomsten)
-1731-1732- Harmen Alberts ("ontvanger")
-1752-1770 Paulus Smedema (rentemeester)
1770-1796 Ritske Hoornsma (rentemeester)

>> begin