Naamlijst van de eerste deurwaarders

van den Kamere in den Raade van Friesland - d.i. de Raad-camer daar men raadpleegt om regt te doen -, onder de drie differente Regeeringen in Naamregister der rentmeesters van de domeinen, procureurs generaals en griphiers, sampt van de substituten zoo van procureurs als griphieren, Amsteldam 1748;
geannoteerd exemplaar in Tresoar/PBF: 394 Hs met hs. aantt. van Eduard Marius van Burmania (1700-1789), de vermoedelijke samensteller van de uitgave.

Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2005

>> HOMEpage

deurwaarders in begrafenisstoet Ernst Casimir

 • vóór 1528 *Gerrit Potter*, die 14 Dec. 1528 bij crim. sententie wegens delicten in officio gecasseerd en gebannen is
 • 15.. *Piter Buers*, overl. 1540
 • 1540 *Jacob van Espen*, bij Keyzer Carel gekoren
 • 155. *Mr. Johan van Blecken*; Rolle van den 17 Dec. 1555
 • 1558 *Jelis Francken*; Rolle van den 18 Apr. 1559
 • 1567 *Willem van der Broek* bij Philip den II. gekoren; overl. 1581 te Groningen, begr. in de Minderbroederskerk
 • 1578 *Wiger van Mockema* bij Philip den II. gekoren; zijn wed. Mayke Laurens de Veen 1591, had kinderen

Volgens de Conscriptio exulum zijn in 1580, toen 9 Raadsheeren met den Griffier moesten vlugten, ook uitgeweken de vier deurwaarders: *Willem van den Broek*, 1e; *Benedictus Francet*, 2e; *Mr. Nicolaas Stellingwerf*, 3e; *Hector d'Paew* 4e

deurwaardersstaf Hof van Friesland 1750; detail: wapen van Friesland (twee leeuwen en zeven spanen) geflankeerd / gedragen door twee leeuwen, bekroond en daarboven vrouwe Justitia met zwaard, blinddoek en weegschaal
reproductie mogelijk dankzij Mr. D.P. de Vries (Ottema Kingma Stichting) en drs. Marlies Stoter (Fries Museum)

Bij de Heeren Staten gekoren:

 • *Tjerk Tys*

Den 7 Maart 1601 zijn bij het College der Heeren Gedeputeerde Staaten twee Heeren na den Provinciaelen Raad gecommitteerdt over het vergeven van de eerste deurwaardersplaats, en den 13 dito is bij dat College de vergeevinge aan het Hof geaccordeert

 • 1601 *Gerrit Radijs*, notaris publyk, i.p.v. van den overleden T. Tys, ingevolge deszelfs commissie van den 16. Maart; zijn vrouw Auckjen Ritske dochter; zijn zoon Richaeus Radijs werd 24 febr. 1624 aangest. om voor zijn vader de exploicten buiten de stad waar te nemen
 • 1631 *Jacob Jacobs zoon Recalf*; in 1662 was een van die naam getr. aan een wed. Willemke Meulders, ook Muller genaamt; legateerde aan de Diaconie te Leeuwarden 50 Gls., betaalt 1690, 19 Febr.; hij 1672 niet meer in leven
 • 1642 [of eerder] *Pieter Jansen*; Leemtie Hendricx te Campen ex testamento erfgen. van Pieter Jansen
 • 16.. *Pieter Pesson*, naderhand substituut; zoon van Jan Pesson, hellebardier van S.V.D. van Nassau, bij Margaretha Jans
 • 1679 *Horatius Vitringa*, 1688 subst. griphier
 • 1688 *Pibo Gualteri*; trouwde Hofs bode zijnde met Agnietie Scheverstein te Leeuwarden 1679, 27 Jul.; hij is aldaar hertrouwd 1687, 13 ... met Antie Ruyrds Wartena van Leeuwarden
 • 1696 *Joannes Bouritius*; de vader van Wibrandus de substituut
 • 17.. *Hetto Reinalda*
 • 1719 *Hiddius Bonnema*, 1727 substituit griphier; was mede notaris publicus; geboren te Engelum; trouwde Hofs bode zijnde te Leeuwarden 12 Febr. 1688 met Sytske Haringa
 • 1727, 30 April *Siericus Tjallingi*, die Hofs bode was
 • 1728 *Ciprianus Johannes Elsinga*, welke deurwaarder was; zijn vrouw Tryntie een dochter van de bouwmeester Regneri; getrouwd in de Jacobijner kerk te Leeuewarden 15 mei 1729; Elsinga solliciteerde na het afsterven van S. Tjallingi met veel empressement om deselve op te volgen, dan is tegen P. Bosscha te kort geschoten, hoewel hij circa soveel jaren deurwaarder en eerste deurwaarder geweest is als Bosscha jaren bereikt; voorz. Tryntie is 1 aug. 1776 ter aarde besteld, oud 77 jaaren, 7 maanden en eenige dagen; haar ega was toen subst. griffier

1757 hebben de boden en deurwaarders 50 Gls. verhoging van tractement becomen

 • 1773/1774 *Sierck Faber*, welke deurwaarder was; aang. 21 Jan.; heeft inn 1775 wegens gedane diensten een present 100 zilveren Ducatons van den Hove ontvangen
 • 1785, den 7. April is *Klaas Reynders Weijdema*, zijnde oudste der ordinaris deurwaarders, aangesteld tot eerste deurwaarder; overl. 18 dec. 1793 [volgens 395 Hs]
 • 1792, den 17 Janry *Jan Hendrik van Hateren*, die toen ordinaris deurwaarder was; en is wegens het niet doen der verklaringe van 11 Maart 1796 den 12 Nov. deszelfden jaars van zijn post gedimitteerd. N.B. De zoogenaamde vaderlander *Abraham Ferf* is op gemelden datum in zijn plaats aangesteld, welke eerst de gemelde verklaringe heeft geweigerd en naderhand laag genoeg geweest is die te doen.
 • 1801 *J.H. van Hateren* als eerste deurwaarder hersteld

>> begin