>> HOMEpage

Testament Doys-Unia, Jelsum 1685

Bron: Archief Eysinga Vegelin van Claerbergen, Tresoar toegang 323, inv.nr. 5079
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2020

Copia copiae
In den name Godes amen.
Int jaer onses Heeren en Zaligmaeckers Jesu Christi een duysent ses hondert vijff en tagtig den negentienden augusti hebben wij Gerlich Doys, old Raed ordinaris in den Hove van Frieslandt, ende Vrouw Anna Catharina van Unia echteluyden, overdenckende de seeckerheit des doots ende den onseeckeren uyre van dien, bij goeden verstande ende memorie gemaeckt ons wedersijts testament, uyterste en laeste wille, welcke wij begeren cragt te sullen hebben als een testament solemneel, min solemneel, codicil, fideicommis, gifte ter saecke des doots ofte andere laeste wille, in voegen best na regte en usantie deser Lande sal conen bestaen.
Eerstelijck dan onse edele zielen bevelende in de grondelose genade van Godt Almachtig, ende onse lichamen een eerlijcke begrafenisse ter aerden, soo ist dat wij testatoren praelegateren aen juff. Ida Hestar Doys onse dochter een somma van ses duysent caroli guldens te genieten aen Landschapsobligatien, off bij gebreecke van sodanige obligatien uyt onse andere gereedste goederen; praelegateren nog aen deselve onse dochter sodanig linnen ende silver als bevonden sal worden in een grote eycken kast staende tot Hielsum [= Jelsum] boven op de groene camer, voorts alle het linnen ende wollen tot mijn mede testatrices lichaem behorende.
Praelegateren aen ons zoon Johan Louys Doys vaders bibliotheecq, bij aldien hij vlitigh comt te studeren.
Voorts instituere ick mede testator Gerlich Doys tot erffgenamen mijn kinderen, te weten Vrou Helena Elisabeth Doys, huysvrou van de heer Schout bij nacht ende capiteyn Douwe Feye van Roorda, ende juffr. Elisabeth Maria Doys, mijn beyde voorkinderen bij Vrou Maria Goraiski in egte verweckt, mitsgaders nog jr. Dirck Julius Doys, capiteyn van een compagnie infanterie, jr. Julius Willem Doys, cornet van een compagnie cavaillerie, jr. Gerrit Ernst Doys, jr. Carel Doys, lieutenant ter zee, jr. Johan Louys Doys, faendrich van een compagnie infanterie, jr. Alexander Doys, insgelijcx faendrich van een compagnie infanterie, ende juffr. Ida Hestar Doys, mijn seven naekinderen bij de mede testatrix Vrou Anna Catharina van Unia in egte verweckt, mistgaders sodanige kinderen meer als ick geraecken sal nae te laten.
Indien yemant mijner kinderen voor mij testator mochte comen te versterven, kint off kinderen nalatende, instituere ick tot erffgenamen in olders plaets mijn beyde voorkinders Vrou Helena Elisabet Doys ende juffr. Elisabet Maria Doys, off bij versterven haer erffgenamen, sullen aen mijn boedel hebben te vergoeden tgeene sij volgens de judiciele besoignes den 28 septemb. 1678 voor de heere Francois van Burum, Raed ordinaris in den voors. Hove, als commissaris gesloten ende andersints aen mij ten achteren zijn.
Praelegatere aen mijn naekinderen het vruchtgebruick mijner nae te latene goederen geen uytgesondert, waermede comende tot dispositie van mij mede testatrix Vrou Anna Catharina van Unia, soo ist, dat
ick tot erffgenamen instituere mijn kinderen, met namen jr. Dirck Julius Doys, capitein van een compagnie infanterie, jr. Julius Willem Doys, cornet van een compagnie cavaillerie, jr. Gerrit Ernst Doys, jr. Carel Doys, lieutenant ter zee, jr. Johan Louys Doys, faendrich van een compagnie infanterie, jr. Alexander Doys, insgelijcx faendrich van een compagnie infanterie, ende juffr. Ida Hestar Doys, mitsgaders sodanige kinderen meer als ick geraecken sal nae te laten.
Indien ymant mijner kinderen voor mij testatrix mochte comen te versterven, kint off kinderen nalatende, instituere ick het kint off kinderen van de afflivige erffgenaem off erffgenamen in olders plaets.
Bespreke aen mijn lieve man de heer Gerlich Doys het vruchtgebruyck mijner nae te latene goederen geen uytgesondert.
Stellende wij testatoren nae de doot van de langst levende tot curatoren over onse onmondige kinderen Dominicus Thijssen, old burgermeyster der stede Leuwarden, Jarichus Banga althans regerende schepen der voors. stede, ende Dominicus Aggaei Hamerster, old schepen der voors. stede, met versoeck dat haer E deselve curatele gelieven aen te nemen, casserende hiermede alle andere dispositien voormaels gemaeckt, in kennis der waerheit hebben wij testatoren desen met eigen handen verteyckent, voorts tot mede bevestinghe special versocht en gebeden de eersame mannen, als Jan Pytters, Pytter Jansen, Anne Hiddes coopman, alle drie ingesetenen van Hielsum, Hesselus van Nes gevrijde corporael onder de compagnie van de capiteyn Doys, Geurt Croese gewesene soldaet onder de voors. compagnie, Meynart Bennes apotecar en Doctor Valerius Renici advocaet voor den voors. Hove, omme desen als getuigen mede te bevestigen, hetwelcke bij ons getuigen ten versoecke als voren alsoo gedaen is, naedat wij de testatoren hadden hooren verclaeren desen haer testament ende laeste wille te sijn, ende het inhout van dien wel verstanden te hebben, oock haer handen eerst hier sien onderstellen, alles in een context ende sonder van malcanderen te scheiden voor ende aleer alles was volbracht.
Aldus gedaen op het huys van ons testatoren tot Hielsum [= Jelsum] op dach, maent en jare als vooren.
Was verteeckent G. Doys, Anna Catharina van Unia, Pytter Jansen, Jan Pytters, Anne Hiddes, Hesselus van Nes, Geurt Croese, Meynart Bennes en V. Renici, enige met togen.

>> begin