>> HOMEpage

Definitief sententieboek Leeuwarden
1631-1639

Bron: HCL 3253 (voorheen O 39)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2018
N.B. - staat voor eiser contra gedaagde. Het gaat hier om een alfabetisch register op voornamen - per letter op datum - samengesteld door stadssecretaris (1634-1639) Theodorus Saeckma.
In sommige gevallen staat er bij een vrouwennaam ...z[oon] i.p.v. ...d[ochte]r! Het Latijnse contra vereist een accusatief: daarom staat er als gedaagde bijvoorbeeld Nicolaum en niet Nicolaus; bedenk dit bij het zoeken naar een Latijnse voornaam.
  20 Septembr. 1631
 • Anne Rheen - Rutger Fongers
 • Abbe Bootsma - Anne Dukes Rheen
 • Agge Douwes - Sibrant Sioerdts
 • Aeltie Sent Sytthies weduwe - Tys Jellis cum uxore
 • Andries Andries - Jan Reiners
  31 Octobr. 1631
 • Adriân Chijs - Tonis Kerckenade
 • Albert Piters - Goityen Piers
  24 Decembr. 1631
 • Arnout van Rhien - Jacob Dionysius
 • Anne Tietes - Gerrit Gerrits smid
  11 Februarii 1632
 • Aent Andries Camp cum socio - d'erfgenamen van Rieme Alles
 • Abbe Abbes - Foecke Ripperts
 • Antie Piter Can - Joost Diepholt
  24 Martii 1632
 • Auckien Feickens - Sibolt Hansen
 • Arien Dircks - Willem Radijs
 • Aeltie Carstis - Claes Roeleffs
  19 Martii 1632
 • Anne Hobbes - Jantien Ulbe Lolles huysvrou
  12 Julii 1632
 • Adriân van der Chijs - Claes Claessen (2x)
 • Abbe Abbes - Daniel Piters cum uxore
 • Adriaen Jacobs - Jan Wolters
  20 Septembr. 1632
 • Anne Hanses - Alons Legenth.el
 • Auke Atsma - Sicke Tonis
 • Attie Ates - Haring Tonis
 • Andreas Henrici - Simon Erasmus scepen
 • Aeltie Ockinga - Hendrick van Marssum scepen
  31 Octobr. 1632
 • Agge Douwes - Sioucke Scheltes
 • Antie Piter Can - Sicke Sibes
 • Aesge Ritskes - Reid Jans
 • Antie Uylckes - Anne Sioerdts (3x)
 • Adriaen van der Chijs - Saveer Steffens (2x)
 • Aernoud van Rhien - Govert Blocq
  24 Decembr. 1632
 • Annius Rheen - Gosse Etes
 • Andreas Faber - Sierck Auckes
  2 Martii 1633
 • Aucke Broersen - Dr. Johannes Hoptilla
  13 Aprilis 1633
 • Dr. Adrianus van Velsen - Annium Rheen
 • d'erfgen. van Ane Andries cum sociis - Berent Roeleffs cum sociis
  12 Julii 1633
 • Aertie Jansz - Hendrick Jacobs schipper
 • Andreas Vosmar - Simen Ariens
 • Annius Rheen - Hylck Ockinga
  20 Septembr. 1633
 • Aeltie van Ockinga - Idtie Hania
 • Anna van Espelbach - Sioerd Aernts
  31 Octobr. 1633
 • Aleph Pibes - Jacob Folckerts
 • Annius Isbrandi - Drem. Albertum Loo
 • Anna Tijls - Fokel Juws
 • Annius Rheen - Aernolt van Rhien
  24 Decembr. 1633
 • Arien Jacobs - Willem Radijs
 • Auke Broersen - Drem. Joannem Hoptilla
 • Arien Jacobs - Dirck Inthema
 • Antie Jacob Jans wedue - Willem Jan Steltman
 • Aebe Hiddes - Rienck Jansz
 • Andreas Vismar - Feye Joosten
 • Aernt Lamberts - Reiner Jans
  15 Februarii 1634
 • Ansk Piers - Rintie Benning
 • Anthoon de Moll cum uxore - Marten Harmens
  24 Martii 1634
 • Antie Wynties - Antie Geert Hendricks wedue cum socio
 • Aernt Eelckes cum uxore - Johannes Sytses ende sijn huysvrou
 • Adriân van der Chijs - Scipio Raerd
  24 Maii 1634
 • Antonis van Hees - Mr. Eelco Dronrijp
  20 Septembr. 1634
 • Antie Piter Crans - Ids Claesz
 • Andreas - Dr. Hansma secretaris
 • Antie Ritske Ritskes - Haentie Feickes
 • Aert Willems cum uxore - Antie Blocq
 • Aernout van Rhyen - Trijn Jan Mercks
 • Aernout van Rhyen - Reiner Sioerds cum socio
  24 Decembr. 1634
 • Aernout van Rhyen - Minne Sickes
 • Abbe Fredericks Gabbema cum uxore - Bartel Hendricks Mamminga hopman
  7 Februarii 1635
 • Auck Hardes - Oene Hardes
 • Aernt Jansz van Rhenen - Willem Epes
 • Attie ende Jantien Jelles - Tryn Beernts
  6 Maii 1635
 • Auck Feckes - Marten Isbrants
  16 Maii 1635
 • Andries Dircks - Focco Sickes cum socio
  11 Julii 1635
 • Ariaen Sipkes - Claes Jansz
 • Auke Siouckes - Cornelis Jacobs
 • Antoon de Moll cum uxore - Orck Meiles
 • Ate Ates - Gerrit Tyssen
 • Abbe Abbes cum uxore - Mr. Hendrick Alberts
 • Apollonia Ikes - Janke Loudwel
  19 Septembr. 1635
 • Adriân van der Chijs - Auke Siouckes
 • Adriân van der Chijs - Auke Siouckes
 • Adriân van der Chijs - Rienck Piers
 • Aernt Jansz van Rhenen - Pibe Oenes
 • Annius Rheen - Anna Ruyrds
  31 Octobris 1635
 • Anne Jelles - Joost Jansz
  24 Decembris 1635
 • Ate Takes - Douwe Willems
 • Anna Jansz - Sibrich Gerryt Jurriens
  27 Februarii 1636
 • Antie Auckes - de weduwe van de secretaris Lamberts
 • Allert Lamberts - Dr. Regnerus Meldam
  9 Aprilis 1636
 • Aert Willems - Benne Wytsma
 • Auke Feddes - Ansk Gerbens (7x)
 • Adriân Slijp - Jelle Douwes
 • Jr. Albert van Loo - Grietie Jellesz[!]
  4 Junii 1636
 • Antie Jelle Hessels - Saveer Steffens
 • Arien Jansz erfgenamen - Andream Henrici
 • Allert Harmens - Auck Clase dr
  12 Julii 1636
 • Arnout van Rijen - Andream Henrici
 • Adriân Slijp - Eelck Douwe Jelles (2x)
 • Arnout van Rijen - Petrum Amama
  20 Septembr. 1636
 • Aysse Hendricks - Fonger Gerrits
 • Aeltie Ras - Joannem Martini (2x)
  31 Octobr. 1636
 • Antie Doedes cum sociis - Mr. Jan Fransen cum scoiis
  24 Decembr. 1636
 • Aert Willems cum uxore - de wedue ende erfgenamen van w. de secretaris Lamberti
 • Adriân van der Chijs - Aucke Siouckes
 • Antie Ritske Ritskes wedue - Jetse Dircks tot Sneeck
 • Arnolt Gielis - Jan Sydses
  18 Feb. 1637
 • Aeltie Gabriels - Cornelis Heermans
 • Anne Tiepkes - Pieter Can
 • Arien Jacobs - Willem Radijs
  13 Julii 1637
 • Adriaen van der Chijs - Pieter Ariens
 • Adriaen van der Chijs - Cornelis Jellis notaris
  20 Septembr. 1637
 • Adam Jaques Westerman - Claes Pieters
 • Anna van den Raad - Siouk Buwe Douwes
 • Albertus Wijngaerden - Gerardus Radijs
  23 Decembr. 1637
 • Aert Willems Schol - Diuke Cornelis
 • Albert Joachims voogd - Claude Fontaine
 • Anna Rutgers erven - Reyner Jansen
 • Andries Pieters - Hans coopman
 • Anna Jacobs - Mayke van Velsen
 • Aentie Gerrits - Michiel Fransen
 • Anske Minnes - Tiaerd Jans
 • Antoni Hurt - Symon Faber
  3 Feb. 1638
 • Andries Veerman - Tierck Claesen huisvr.
  17 Martii 1638
 • Arnout van Rien - Trijn Hanses dr
 • Aelke Keimpe Pieters wedue - Pouwels Wopkes
  12 Maii 1638
 • Ariaenke Sipkes - Christiân Lourens
 • Arnout van Rien - Bettie Sibrants
  12 Julii 1638
 • Albert Martens - Symon Faber
 • Anna van der Chijs - Diuke Clase dr
 • Aukien Feikens - Anke Jacob Dirx
  20 Septembr.
 • Anna Tjammes - Dr. Joannes Fungeri
 • Anna van der Chijs - Georgien Fockens secretaris
 • Anna van der Chijs - Wik Ammama
 • Anna van der Chijs - Mr. Henrik Alberts
  31 Octobr. 1638
 • Dr. Albertus a Loo - Geeske Alberts
 • Dr. Albertus a Loo - Geeske Rijx
  24 Decembr. 1638
 • Aefke Hage Mattijs - Saepk Jans
 • Anna Jans Post - Symon Faber
  23 Februarii 1639
 • Anneke de Bont - Engel Reyners
 • Aelke van Ockinga - Geertruit de Wilde
 • Albert Reyners - Jan Henrix
  6 April. 1639
 • Ate Harmens - Sytske Pieters
 • Arent Tymens - Griet Diorre dr

  20 Septembr. 1631
 • Balthasar Smid cum uxore - Syntie Arent Wabbes
 • Buwe Donia - Andries Hendrix
 • Beernt Jurriens - Gielt Tyercks
  31 Octobr. 1631
 • Berent Styp - Harmen Jurriens cum uxore
 • Bientse Hotses - Jan Jochums cum uxore
 • Benne Geerts - Cornelis Jansen
  24 Decembr. 1631
 • Beernt Beernts - Sibrant Sibrants
 • Belij Lyeuwes - Auckien Freercks
 • Benne Geerts - Simon Jansz
  11 Februarii 1632
 • Buwe Ruyrds - Benne Meinerts
  24 Martii 1632
 • Bernardus Fullenius cum uxore - Reiner Wilckes cum uxore
  19 Maii 1632
 • Beernt Jurriens - Cent Claesen
 • Beernt Jurriens - Willem Jacobs executeur
  20 Septembr. 1632
 • Bote Everts - Tonis Willems
 • Bote Everts - Gerrit Sines
  24 Decembr. 1632
 • Bartel Hendricks - Sicke Hayes
  2 Martii 1633
 • Belij Lieuwes - Aeltie Juws
  8 Junii 1633
 • Benne Hessels Wytsma - Fecke Allerts Anskema
  12 Julii 1633
 • Benne Hessels Wytsma - Hylck Sybe Joryts huysvrou
 • Benne Hessels Wytsma - Gerolt Herema
  20 Septembr. 1633
 • Beernt Willems cuper - Dirck Inthema cum uxore
  24 Decembr. 1633
 • Berber Tijsse dr - Upke Upkes cum uxore
  15 Februarii 1634
 • Buwe Douwes cum sociis - Gerben Dircks
  29 Martii 1634
 • Beernt Jurriens - Rein Minnes Hillama (2x)
 • Mr. Beernt Jurrriens - Tyebbe Jacobs Popta
  12 Julii 1634
 • Bastiân Barwouts - Focco de Gruter
 • Bocke Agges - Hotse Sakes
  12 Julii 1634
 • Bastiân Barvouts - Focco de Gruter
 • Bocke Agges - Hotse Sakes
  20 Septembr. 1634
 • Bocke Agges - Hotse Sakes
  24 Decembr. 1634
 • Barbar Gerrits - Oene Martens Gravius
 • Botte Jelles - Drem Regnerum Meildam
 • Buwe Douwes cum socio - de weduwe van Claes Hoen
  21 Martii 1635
 • Beernt Hendricks - Lou Wolters
 • Bocke Agges - Gerben Dircks
 • Benne Simens - Jan Knijff
 • Buwe Gabbema - Willem Wilckes
  11 Julii 1635
 • Baucke Annes cum sociis - Douwe Gerckes
  19 Septembris 1635
 • Buwe Donia - Dr. Ernst Noyen
 • Beernt Willems - Focco Gruter
 • Buwe Gabbema - Hendrick Tonis
 • Balthasar Smit cum uxore - Minne Hendricks
  27 Januarii 1636
 • Dr. Bernardus Mandewyl - Piter Piters cum uxore
  9 Aprilis 1636
 • Benne Simons - Roeloff Jans cum uxore
  4 Junii 1636
 • Benne Wytsma - Mr. Claes Cab
  24 Decembr. 1636
 • Buwe Lieuwes cum socio - Barbar Aita
  1 April. 1637
 • Baer Eelkes - Perina van der Waerd
 • Bernardus Styp - Dirck Jelmers
  20 Septembr. 1637
 • Baltus Willems Broekman - Jan Harkes
 • Berent Styp - Egbert Reneman
 • Berber Ulrix - Lou Jans
 • Botte Jelles - Ate Folkerts
  31 Octobr. 1637
 • Berent Roelofs cum uxore - Jetse Jans
  3 Feb. 1638
 • Benne Wytsma - Lambert van Dalen
 • Benne Wytsma - Harmentie Wyfrinck
  20 Septembr. 1638
 • Baltus Willems - Gerben Jacobs
  31 Octobr. 1638
 • Bauk Dirks crediteurens praeferentie
  24 Decembr. 1638
 • Mr. Berent Juriens - Pieter Schiere
 • Berent Juriens - Pieter Schiere rustmr.
  23 Feb. 1639
 • Bernardus Styp - Pieter Ulbes
  6 April. 1639
 • Berber Felix - Pieter Hilles

  20 Septembr. 1631
 • Cornelis Jellis - Nies Lyuwe dr (2x)
 • Claes Jacobs - Sweer Steffens
 • Claes Claesz brouwer - Hendrick Tonis
 • Claes Hansen - Tiaerd Isbrands
 • Ciprianus Feyo van Jaersma - Syntie Aernt Wabbels
 • Cornelis Jelles - Claes Sipkes
 • Cornelis Gellii - Drem Sixtum Donia
  24 Decembr. 1631
 • Cornelis Jellis - Claes Sipkes
 • Caarl Petri a Boenien - Cornelia Tyercks
 • Claes Sipkes - Ritske Radijs
 • Cornelis Jansz cum socio - Rompke Sickes
  11 Februarii 1632
 • Claes Jansen - Antie Gratema
 • Claes Jansz - Agge Douwes
 • Cyprianus Feye van Jaersma - Syntie Aernt Wabbels
  24 Martii 1632
 • Cyprianus Feye van Jaersma - Maycke Moll
 • Cyprianus Feye van Jaersma - Christoffel Bonga
 • Claes Jansz t Hoen - Gerben Tania
  12 Julii 1632
 • Claes Gerbens - Poppe Hettes
  20 Septembr. 1632
 • Claes Alberts - Matthiam Everardi
  31 Octobr. 1632
 • Cornelius Gellii - Pibo Rinties cum uxore
 • Claes Jansz koeckebacker - Anne Sioerds tot Husum (3x)
  24 Decembr. 1632
 • Cornelius Gellii - Cornelis Cornelis tot Hallum
 • Claes Sipkes - Lourens Wigbolts
 • Claes Sipkes - Tyepke Gerrits
  2 Martii 1633
 • Claes Gerbens - Drem Atsma
  13 Aprilis 1633
 • Claes Sipkes - Cornelis Huberts cum uxore
 • Claes Hansz - Rinse Gielts
  8 Junii 1633
 • Caerl Petri a Boenien - Cornelia Riemersma
 • Claes Lamberts cum uxore - Jarichum Vopconis
 • Claes Lous - Grietie Dirck Sipkes huysvrou
  12 Julii 1633
 • Cornelis Jans Maeckwiel - Anna Cornelis
  24 Decembr. 1633
 • Claes Douwes - Auke Broersz
  15 Februarii 1634
 • Claes Reckes - Claes Tyebbes
  29 Martii 1634
 • Cornelius Gellii - Hendrick van Marssum scepen
  24 Decembr. 1634
 • Cornelius Heremans - Trijn Jan Merckes
 • Christiân Lourens - Idske Hania
  7 Februarii 1635
 • Cornelis Sickes - Gerrit Sines
 • Cornelis Sibema - Juffr. Sijs Herema
  21 Martii 1635
 • Claes Epes - Jan Bockes
 • Cornelys Hylckens cum sociis - Jacob Tonis
 • Cornelys Hylckens cum sociis - Tonis Jacobs
  16 Maii 1635
 • Christiân Laurens - Bartel Heyns
 • Claude Fonteine - Dirck Alberts
  11 Julii 1635
 • Cornelis van Buren - Claes Jansz snijder
 • Cornelis Hendricks - Douwe Grades
 • Claes Gerbens - Take Jansz
  19 Septembris 1635
 • Cornelis Hettes - Keimpe Tyaerds
  31 Octobris 1635
 • Cornelis Hylckens - Dirck Crants cum uxore
  24 Decembris 1635
 • Cornelius Gellii - Pouwels van Linder
 • Cornelis Jansz - Seerp Mattheus
 • Claes Gerbens - Douwe Douwes Hopperus
 • Claes Gerloffs - Cornelis Clocq
  27 Februarii 1636
 • Caerl Everts - Meinske Jans
 • Keimpe Piters cum sociis - Drem Adrianum Hagium
  9 Aprilis 1636
 • Cornelis Clock - Jeroen Rompkes
 • Cornelis Clock - Claes Gerloffs cum uxore
  20 Septembr. 1636
 • Claes Roelofs cum sociis - Theodorum Inthema
 • Claes Gerbens - Jelle Reyns
  24 Decembr. 1636
 • Claes Pitersz - Tyaerd Claesz
  18 Feb. 1637
 • Claes Roelofs - Jan Reyners
 • Claeske Douwes - Adriaen van der Chijs
 • Claes Jacobs - Jacob van Campen
 • Cornelis Clock - Jan Reyners
  28 Maii 1637
 • Claes Coerts praeferentie
  20 Septembr. 1637
 • Christiaen Laurens - Egbert Reneman
  31 Octobr. 1637
 • Cornelis Henrix van Pallas - Auke Schellinger
  21 Decembr. 1637
 • Claes Hessels cum uxore - Alle Fokes
  17 Martii 1638
 • Claes Coerts - Albert Geerts
 • Cornelis Hylkinx cum uxore - Jurien Hansen (2x)
  12 Julii 1638
 • Claes Jansen - Jouke Jansen
 • Claes Jeips - Joannes Jacobs
  31 Octobr. 1638
 • Claes Luitiens cum socio - Pier Doecles
  24 Decembr. 1638
 • Claes Epes wannemaker - Piter Wybes
 • Claes Gysberts - Fonger Gerrits
  23 Februarii 1639
 • Claes Jacobs wagenmaker - Liuwe Walles
 • Claes Rijx van den Bos - Adam Westerman
 • Cornelis Clok - Jan Reyners
 • Cunira Siccama - Henrick Schelling

  20 Septembr. 1631
 • Duke Jansz - Albert Dircks
 • Dirck Laverman - Caerl Everts
  31 Octobr. 1631
 • Doeke Jansz - Jurrien Hendricks
  24 Decembr. 1631
 • Doecke ende Dirck Jans zonen - Ritske Ritskes
 • Dirck Andries - Franske Nanne dr
 • Duco Jansz - Sytske Piters dr (2x)
 • Duco Jansz - Dirck Jansz
  11 Februarii 1632
 • Dirck Jelmers - Cornelis Sibema
 • Dirck Inthema - Caarl Petri à Boenien
 • Dirck Jansz - Sioerd Hendricks
 • Dirck Claesz - Geert Hendricks
  24 Martii 1632
 • Douwe Jelles - Claes Jansz t Hoen
 • Douwe Paabs - Jan Hillebrants
 • Duco Joannis - Aucke Siouckes
 • Douwe Jellis - Jan Boelens
  19 Maii 1632
 • Douwe Keimpis - Sakle Gerbrants
 • Doecke Jansz - Sicke Hansen
  12 Julii 1632
 • Djurre Giverts - Dirck Jansen
 • Dirck Alberts - Adriân Dircks
  20 Septembr. 1632
 • Dirck Abbema - Ede Anis
 • Dirck Jansz - Cornelis Jansz
 • Dirck Piters - Piter Piters
 • Douwe Jelles - Gielt Uylckes
  24 Decembr. 1632
 • Douwe Jelles - Sibe Femmes
  2 Martii 1633
 • Dirckien Jansz - Claes Hansz
  8 Junii 1633
 • de Diaconen der kercke Armen - Jan Jansz wagenmaker
 • Dirck Dircksz - Claes Jacobs
 • Dieucke Claesz - Rompt Jelles
 • Dieucke Claesz - Willem Wilckes
  12 Julii 1633
 • Dirck Inthema - Caerl Petri a Boenien
  20 Septembr. 1633
 • Duco ende Dirck Jansz - Jurrien Hendricks
  24 Decembr. 1633
 • Dirck Doeckles - Jan Lous
 • Dirck Abbema - Idske Hainia
 • Dirck Doeckles - Dirck Feickes
  29 Martii 1634
 • Didert Hartmans - Reiner Eelckes
 • Douwe Jelles - Gerben Tania
  12 Julii 1634
 • Dirck Lous - d'erfgen. van Mr. Gerrit Hardomans
  20 Septembr. 1634
 • Doitse Dircks - Baltasar Smid
 • Douwe Tyaerds - Dirck Annes te Boxum
 • Dieure Claesz - Piter Hettes
 • Didert Hartmans - Gaitse Pouwels
  24 Decembr. 1634
 • Dieucke Clases - Sytse Pyters cum uxore
  7 Februarii 1635
 • Dirck Jelmers - Dr. Regnerus Meildam
 • Dirck Abbema - Gerrit Cents
 • Doitse Dircks cum sociis - Hendrick Piters cum sociis
  21 Martii 1635
 • Dirck Jansz - Watse Stoffels
  11 Julii 1635
 • Dirck Abbema - Poppe Hettes
  24 Decembris 1635
 • Douwe Gerckes - Anna Tijls
 • Dirck Doeckles cuper - de wedue ende erfgen. van Claes Claesz brouwer
  9 April. 1636
 • Dirck Jans schipper - Sibrant Wibrants
 • Doede Jacobs - Jetske Camminga
 • Dominicus Winsemius - Tyaerd Hoitema
 • Dirck Abbema - Sake Jukes
 • Dirck Piters erfgen. - Jarich Claesz
  20 Septembr. 1636
 • Douwe van Andringa - Horatium Aysma
  24 Decembris 1636
 • Dieuke Jetses - Adriân van der Chijs
 • Dominicus Winsemius - Jacob Dionysius
  13 Julii 1637
 • Daniel Cnoop - Trynke Pieters
 • Dirk Hamer - Gadie Meynerts
 • Douwe Wytses - Anke Lycles
  20 Septembr. 1637
 • Douwe Tiaerds - Wilcke Dirx
 • Dirk Dirx - Wiger Jacobs deurwaerder
  23 Decembr. 1637
 • Dirck Dircks wijncoper - Schelte van Paffenrade
  3 Feb. 1638
 • Diuke Jetses - Oets Wilke dr
 • Dirk Jans voerman - Tiepke Takes
  17 Martii 1638
 • Dirk Dirks - Horatium Meynsma
  12 Maii 1638
 • Dirk Dirx wijnheer - Jelle Gerrits
  31 Octobr. 1638
 • Dominicus Vinshemius - Gerlof Jansen
  24 Decembr. 1638
 • Doeke Jansen - Gerke Luitiens
 • Dirk Abbema - Jelte Douwes stalman
 • Douwe Douwes Amelander - Joannes Jacobs
 • Dirk Viersen - Henrick Tonis Brinck

  20 Septembr. 1631
 • Eernst Asses - Jan Claesz
  31 Octobr. 1631
 • Eelke Dircks - Sweer Steffens
  24 Decembr. 1631
 • Eernst Asses - Baltasar Hes
 • Eme Wibrants - Jacob Beerns
  19 Maii 1632
 • Eelke Aebelis - Mr. Waker silvertrecker
  12 Julii 1632
 • Engel Lutenbach - dr. Haye Gayckema
  20 Septembr. 1632
 • Egbert Cornelis - Wibrant Claesz
 • Eernst Everts - Eme Wibrants
  24 Decembr. 1632
 • Eernst Everts - Dirck Piters Rinnia
 • Edo Henrici - Foeck Gedeons
  20 Septembr. 1633
 • Ene Tyara - Mayke Winolts
 • de wedue ende erfgen. van Ernst Assies - Bauck ende Tryntie Douwes
 • Eduardus Henrici - Drem. Joannem Hoptilla
  24 Decembr. 1633
 • Eme Nannes - Piter Piters
  11 Julii 1635
 • Jr. Epo van Douma - Cornelis Douwes
 • Edo Henrici - Lou Ruyrds
  16 Maii 1635
 • Dr. Ernst Noyen - Buwe Donia
  31 Octobris 1635
 • Egbert Reneman - Jacob van Campen
  24 Decembris 1635
 • Erasmus Simons - Coop Andriesz
  27 Februarii 1636
 • Dr. Ernestus Rassius - Dirck Douwes
 • Ede Sibrants - Laurens Laurens
  9 Aprilis 1636
 • Eelke Oedses - Dr. Bernardus Mandewyl
  4 Junii 1636
 • Eelkien Harmens Rollema - Willem Uilkes
  12 Julii 1636
 • Egbert Reneman - Piter Gerryts
  31 Octobr. 1636
 • Eduardus Henrici - Jeroen Rompkes
  1 April. 1637
 • Egbert Reneman - Arent Jans van Renen
  28 Maii 1637
 • Eduardus Henrici - Mr. Wytse Tadema
  13 Julii 1637
 • Dr. Elco Heymans - Jacob Hogenhuis
  20 Septembr. 1637
 • Egbert Reneman - Christiân Laurens
  31 Octobr. 1637
 • Emout Rijx - Jacob Sickes exequiteur
 • Everd Cornelis - Idske Minnes
  23 Decembr. 1637
 • Eets Wilke dr - Focco Jacobs
 • Eetske Pieters - Haenke Feckes
 • Eme Agges - Joannes Jacobs molenaer
  20 Septembr. 1638
 • Eilard Thonis - Aelke Dirks wedue van Joannes Sydses
 • Epe Hayes - Anke Pieters Kan
 • Eets Wilke dr - Focco Jacobs

  20 Septembr. 1631
 • Freerck Martens - Jan Jansz
 • Fetse Tiepkes - Jacob Tiaerdsz
  31 Octobr. 1631
 • Fecke Anskema - Epe Sippis
 • Focke Lolckes - Sent Edes
 • Frans Cornelis - Hendrick van Marsum
  24 Decembr. 1631
 • d'heere Frans van Jongama - Eelke Piters
 • Focco Rommerts - Tyalling van Eysinga
  19 Maii 1632
 • Fedde Jelles - Ycke Jetsis
 • Freerck Martens - Djurre Goverts
  20 Septembr. 1632
 • Fecke Anskema - Epe Sippes
  31 Octobr. 1632
 • Foecke Ripperts - Lyuck Dominici
  2 Martii 1633
 • Freerck Martens - Sytske Marten Jansz wedue
 • de fiscâl ratione officii - Julius Mockema van Unia
  13 Aprilis 1633
 • Freerck Jacobs - Ate Piers
 • Focke Anskema cum sorore - Trijn Jan Mercks
 • Feye Joostes - Andream Radijs
 • Feye Joostes - Richaeum Radijs
  20 Septembr. 1633
 • Fokel Tyara - Maycke Winolts
  24 Decembr. 1633
 • Folckert Tites - Douwe Gerckes cum uxore (2x)
  24 Maii 1634
 • Freerck Martens - Eetske Hannia
 • Folckert Jansz Plumioen - Fijt Jurriens
  20 Septembr. 1634
 • Freerck Martens - Dieuke Harmen Jurriens wijff
  31 Octobris 1634
 • Foecke Piers Hiemstra - Regnerus Gravius
  24 Decembr. 1634
 • Finnert Isbrants cum sociis - Isbant Finnerts cum uxore
 • Freerck Hachting ende Gerrit Piters - Willem Radijs gedoemde ende Reiner Cornelis eerste coper
  21 Martii 1635
 • Focco Poppes - Jacob Jansz Fennema
  16 Maii 1635
 • Feye Joostes - Buwe Gabbema
  11 Julii 1635
 • Freerck Cornelis cum uxore - Buwe ende Douwe Douwes
 • Focco Sickes cum socio - Oom Andres Dircks
  31 Octobris 1635
 • d'fiscâl ratione officii - Mr. Elco Dronrijp
 • Feicke Tyetses - Piter Piters
 • Freerck Jacobs - de weduwe van w. Dr. Adius
 • Frans Alberts Bos - Dr. Elco Heymans
  24 Decembris 1635
 • d'fiscâl ratione officii - Adriân van der Chijs
  9 Aprilis 1636
 • Frans Olpharts - Sierck Aukesz
 • Frederick Regneri Hachting - Hendrick Corten
  31 Septembr. 1636
 • Dr. Focco Feikens - Dieuerke Augustini
  24 Decembr. 1636
 • Foecke Ripperts - Dirck Doeckles
 • Folkert Lieuwes - Hendrick Johannis
  1 April. 1637
 • Finnert Isbrands cum socia - Freerk Jans
 • Focke Sipkes - Trijn Gysberts
  13 Maii 1637
 • Fon Alberts - Nieske Ates
  20 Septembr. 1637
 • Femme Sybes backer - Gerrit Isbrands
  23 Decembr. 1637
 • Focco Jacobs - IJe Jans bleker
 • Focco Jacobs - Oene Pibes huisvr.
 • Frans Huberts Stuvesand - Jarichum Vopconis cum socio
  20 Septembr. 1638
 • Frederik Gabbema - Henrik van Doorn
 • Feye Joostes goudsmid - Mr. Claes Kan
  6 April. 1639
 • Frans Tymons Eisma - Jetse Jeips

  20 Septembr. 1631
 • Govert Blocq - Rommert Siccama
  31 Octobr. 1631
 • Gabbe Gerloffs cum uxore - Ids Jansz
 • Gabriel Cornelis - Gosewijn Wijdevelt
  24 Decembr. 1631
 • Geertruyd van Cuyck - Focco Gruter
  11 Februarii 1632
 • Gerrit Everts - Sioerd Meles cum uxore
 • Gerrit Hendricks - Jan Rommerts bleker
 • Griet Jans dr - Taco Anis
  24 Martii 1632
 • Gerben Tania - Jan Aebes backer
  31 Octobris 1632
 • Gerrit Gerrits smid - Rienck Jenties cum socio
 • Gerrit Everts - Caerl Everts
 • de Gasthuysvoochden binnen Leeuwarden - Elizabet Gosses
 • Gabriel Cornelis - Jr. Damus Loo
  2 Martii 1633
 • Gaitse Pouwels - Jan Jansz
  13 Aprilis 1633
 • Gysbert Gysberts - Jr. Bartel Tyarda van Sterkenborg
 • Gysbert Gysberts cum socio - Jr. Bartel Tyarda van Sterkenborg
  31 Octobr. 1633
 • Gerrit Lolckes - Hendrick Obbes
  24 Decembr. 1633
 • Geertie Christiâns - Hans Christiâns
  15 Februarii 1634
 • Geertie Claesz - Wibe Hansz cum uxore
 • Gerrit Everts - Sicke Hansz
 • Mr. Gerrit Royer - Mr. Jan Goverts
  24 Maii 1634
 • Geertie Jansz - Dirck Piters schipper
  24 Decembr. 1634
 • Gerrit Everts - Dytse Piers
 • Grietie Jelles - Jr. Albert van Loo cum uxore
  7 Februarii 1635
 • Dr. Gellius Heidema - Dr. Hector Meinsma
  21 Martii 1635
 • Geiske Jansz - Jacob Tonis
 • Geiske Jansz. - Tonis Jacobs
 • Geertie Dircks - Lysbet Jasper Pouwels wedue
  16 Maii 1635
 • Gerrit Joris - Eetske Hania
  11 Julii 1635
 • Gercke Cornelis - Tonis Sickes cum uxore
 • Gellius Arondaei cum socio - Sipke Bockema
  19 Septembris 1635
 • Geiske Jansz ende Trijntie Hanses - Jacob Tonis wagenmaker gedoemde ende Abbe Tyaerds eerste coper 't samen
 • Geert Roeloffs cum uxore - Auke Jansz ten Belt
 • Goslyck Aernts - Epe Claesz
  31 Octobris 1635
 • Gerardus Pauli - Wytske Melles
 • Gabbe Jenties - Wiger Abrahams
  17 Februarii 1636
 • Geertie Jillis - Dirck Annes backer
 • Geiske Brongers - Meinske Jans
 • Gerryt Thijsz - Vitus Harckes
  4 Junii 1636
 • Grietie Ariens - Jan Reiners tot Wartena
  12 Junii 1636
 • Gysbert van Loo - Buwe Gabbema
  24 Decembr. 1636
 • Goslyck Arents timmerman - Epe Claesz
 • Gerrit Geerts - Saeck Oenes
 • Gerrit Piters - Dirck Jelmers
  1 April. 1637
 • Geertie Dirx - Auke Sioukes
 • Gieles Buwes cum uxore - Jeroen Romckess en sijn huisvr.
 • Gosse Edes - Roelof Jans en Jan Roelofs
  28 Maii 1637
 • Gerrit Beernts cum uxore - Lucas Moreel
  13 Julii 1637
 • Gilles Wilberts Baij - Egbert Reneman
 • Juff. Gerlant van Leaukema - Sytse Pieters
  31 Octobr. 1637
 • Gerrit Juriens wedue - Meynse Jans cum socio
  23 Decembr. 1637
 • Griet Jacobs - Nieske Ates (2x)
 • Gerben Sibrens cum uxore - Watse Jacobs
 • Gerben Jacobs cum sociis - Baltes Willems
 • Gerben Sioerds kinderen en erven - Jacob Donisius
 • Gerrit Atzes - Pieter Cornelis
 • Gilles Baij - Symon Polman
  12 Julii 1638
 • Gerrit Folcarts Hacama - Lambert Lamberts Camp (2x)
  20 Septembr. 1638
 • Gerrit Geerts - Jacob Sweerds
 • Griet Diurres - Arent Tymens
 • Gerrit Oenes - Hans Sickes
  24 Decembr. 1638
 • Gerrit Tijssen Kolthof - Joannes Esling
 • Grietke Ariens dr - Pieter Wybes
 • Grietke Ariens dr - Ariaenke Sipkes
 • Gerrit Pieters - Lou Ripperts
  23 Februarii 1639
 • Gerardus Croddebosch - Dominicus van Meden majeur
 • Gerlof Knijff - Pibo Jepema
  6 April. 1639
 • Gerrit Oenes - Hans Sickes (2x)
 • Georg vriheer toe Swartzenburg - Jan Harmens
 • Gerrit Juriens wedue en erfgen. - Paulus Jansen Cley

  31 Octobr. 1631
 • Hendrick van der Linde - Claes Sipkes
 • Dr. Hayo Gaickema - Sibrandum Richaeum
  24 Decembr. 1631
 • Henricus Jacobi - Jacob Jansz
 • Hendrick Thonis - Dirck Nannis Abbema
 • Hendrick Gerbens - Trijn Dircks dr
 • Hille Elle dr - Samuel Keydel cum uxore
  11 Februarii 1632
 • Haycke Sioerds - Ulcke Gerbrants
 • Hotse Sickes - Eco Boner ende Claeske Nienhuys
  24 Martii 1632
 • Hylck Carstes - Beytse Heslinga
 • Harmen Harmens - Marten Harckens
  19 Maii 1632
 • Hette Gerrits - Anne Wymers
  20 Septembr. 1632
 • Hans van Melhusen - Baltasar Smid
 • Hette Cornelis - Haring Tonis
 • Harmen Gerbens - Jan Gerrits
  31 Octobr. 1632
 • Henricus Jacobi - Dirck Jansz
 • Hendrick van Marssum cum uxore - Juff. Aeltie van Ockinga
 • Henricus Jacobi Anne Sioerds (3x)
  2 Maii 1633
 • Mr. Hans Falck - Jurrien Hendricks schepen
  13 Aprilis 1633
 • Hotse Sakes - Jantie Wigbolts
  8 Junii 1633
 • Harmen Wytses - Cornelis Jansz Maeckwel
 • Harmen Jurriens - Fopk Wyberts
  20 Septembr. 1633
 • His Jeroens - Claes Jansz koeckebacker
 • Heere Cornelis - Anna Wolters
 • d'erfgen. van Hendrick Eetes - Griet Claesz
 • Haye Hayes - Albert Sibrens
  31 Octobr. 1633
 • Haye Matthijsz - Freerck Martens
  24 Decembr. 1633
 • Haye hayes - Jan Elgersma deurwaerder
 • Halbe Sibes - Dirck Jansz Doccumer schipper
  15 Februarii 1634
 • Mr. Hans Bottes - Hendrick Hendricks
 • Harmen Dircks burgemeister - d'huysvrou van Doede Kyl
 • Harmen Martens - Jacob Jans Popta
  24 Maii 1634
 • Harmen Jurriens - Syds Wibrants
 • Harmen Harckes cum sociis - Willem Wilckes
 • Harmen Jurriens - Ael Anne
  12 Julii 1634
 • Hendrick Corten cum uxore - Drem. Adrianum Hagium (2x)
 • Hendrick Corten cum uxore - Willem Jacobs executeur
 • Hiltie Wibrants - Douwe Lamberts haackmaker
 • Harmen Jurriens cum uxore - Freerck Martens ende sijn huysvrou
 • Hendrick Obbes - Joucke Sickes
 • Hans Clots - Harmen Martens
  20 Septembr. 1634
 • Hendrick Corten - Jr. Johan Laignier cum uxore
 • Hayke Sioerds - d'erfgen. van Wytse Douwes
  31 Octobr. 1634
 • Hendrick Bauckes - Jacob Tonis
 • Hendrick Tonis - Ate Folckerts
 • Harmen Tyaerds - Jan Roelofs cramer
  21 Martii 1635
 • Hendrick Bauckes - Jacob Tonis
 • Harmen Tyaerds - Jan Roelofs scheedmaker
 • Hemme Piters - Claes Gerbens
 • Hendrick Bauckes - Jacob Tonis
 • Hendrick Jacobs - Tonis Jacobs
  19 Septembris 1635
 • Hendrick Wilts - Jan Jaspers
 • Hendrick Wilts - Isaac Offerman
 • Hester Rogiers - Heyman Gysberts
 • Haio Thomas - Ruyrd Botes
 • Hendrick Tyaerds - Piter Piters
 • Hermannus Scherhagen - Johannes smidt
 • Hermannus Phocaei - Trijntie Jansz
  31 Octobris 1635
 • Harmen Harckes cum sociis - Willem Wilckes
  27 Februarii 1636
 • Henricus Jacobi - Frau Bernardi ende B. Styp eerste coper t'samen
 • Dr. Haio Foppens Gayckema - Jan Jansz sadelmaker
 • Dr. Haio Foppens Gayckema - Piter Jans Langweer
  4 Junii 1636
 • Henrick Piters - Doede Jacobs
 • Hendrick Bauckes - Jetse Rinties
 • Hendrick Tijssen - Dirck Doeckles cum uxore
 • Harmen Jurriens - Piter Joosten Hugens
  12 Junii 1636
 • Haye Thomas - Petrum Amama
  20 Septembr. 1636
 • Hendrick Bauckesz - Drem. Hagium
  24 Decembr. 1636
 • Dr. Honorius Roukema - Benne Wytsma
 • Hendrick Baukes - Piter Can
  18 Feb. 1637
 • Dr. Honorius Roukema - Harmen Jans cruidenier
 • Hans Sickes cum uxore - Dirk van Viersen
 • Hermannus Scheerhagen - Hansonius Botterwegh
 • Harmen Jans - Beren Epes pro se et uxore
 • Harmen Harkes cum sociis boumr. - Pieter Ulbes
 • Haentie Harings - Sioerd Sakes
  13 Julii 1637
 • Hobbe Pieters - Dr. Joannem Walrich
 • Henrik Hartman - Bartolomeus Doese
 • Hiske Minnes - Arent Jans van Reenen
 • Hilke Sipkes - Juke Ottes
  26 Septembr. 1637
 • Harmen Henrix - Drem. Tarquinium Solcama
 • Hans Pieters - Teunis Jansen wagenmaker
 • Haye Hayes corfmaker - Bauk Jacob Stevens huisvr. (2x)
 • Harmen Dirx burgemr. - Nieske Ates
  31 Octobr. 1637
 • Henrik Everds - Sybe Upkes
 • Mr. Hans Bottes - Jan Sioukes
 • Henrik Jacobs - Willem Gerrits
  23 Decembr. 1637
 • Henrik Huberts brouwer - Benne Geerts
 • Harmen Juriens - Pieter Joostes Hugen (2x)
 • Harmen Jansen - Wyllem Minnolts
 • Henrik Pieters - Adam Henrix
 • Henrik Pieters - Catalynke Adams (2x)
  3 Feb. 1638
 • Henrik Pieters - Catalynke Adam Henrix
 • Henrik Tonis Brink - Dirk van Viersen
  12 Maii 1638
 • Henrik Pieters cum uxore - Adam Henrix cum uxore
 • Dr. Hector van Epema - Cornelium Gellii not.
  22 Julii 1638
 • Harmen Jansen - Jacob Fennema
  20 Septembr. 1638
 • Hans Harmens Vries - Lubbert Harmens
 • Hans Rudiger - Tiaerd Gauma
 • Henrik Pieters cum socio - Adam Henrix
 • Harmen Willems - Tiamke Takes
  24 Decembr. 1638
 • Henrik Schelling - Jaike Gerkes Siccama
 • Haye Mattijs - Saepk Jans
 • Hette Jansen - Adriaen van der Chijs
 • Hans Harmens Fries - Lubbert Harmens
  23 Februarii 1639
 • Hans van Mulhusen - Thonis Thomas
  6April. 1639
 • Harmanus Reneman - Egbertus Reneman
 • Hans van Mulhusen - Ena ende Martien Tiara
 • Harmen Willems - Staes Clases

  27 Augusti 1631
 • Jan Roeleffs cum uxore - Joannem Backemude cum uxore
  20 Septembris 1631
 • Jacob Jacobs - Claes Jellis
 • Jacob Tiebbes Popta - Sibrand Wibrants
 • Jacon Tiebbes Popta - Antie Willems
 • Jacob Jansz - Jeroen Romckes
 • Jan Gerrits ende Jan Douwes - Gerben Lyuwes
 • Jan Aarnts - Goslyck Piters cum sociis
 • Jacob Claesz - Benne Geerts
 • Jelke Douwes - Claes Claesz
 • Jurrien Jurriens - Cornelis Roos
 • Joannes Martini - Cornelis Roos
 • Jan Olferts - Arien Dircks
  31 Octobr. 1631
 • Jan Piters cum socio - Jarichum Wopconis
 • Jan Beernts - Anne Emouts
 • Jan Andries - Claes Hendricks
 • Jan Roeliffs - Hendrickien Willems wedue (2x)
 • Jochem Asschenburg - Beernt Jurriens
 • Jarich Wopkes - Jan Ayssma
 • Mr. Jan Goverts - Piter Ulbes
 • Idske Dirck Sioerds - Jacob ende Trijn Jans
 • Jan Claesz - Haye Hayes
 • Jacob Bras - Heyn Gerrits
 • d'erfgen. van Jelke Bottes - Sytse Rinnerts Winia
  24 Decembr. 1631
 • Jan Runia - Jan Roeleffs
 • Jan Roeloffs - Pouwels Wopkes
 • Jan Coenders - Benne Simons
 • Jarich Wopkes - Joannes Claesz
 • Jarich Wopkes - Pibe Oenes
 • Jan Roeloffs - Arien Dircks Wijngaerden
 • Jacob Sibrants - Lucas Stasis
 • Idske Hania - Jan Reiners
 • Jelle Douwes - Jacob Hiddes
  11 Februarii 1632
 • Jelle Douwes - Teuis Wygers cum uxore
 • Jantien Joris cum filia - Lysbetie Jan Jacobs huysvrou
 • Jan van Ycken - Lieuwe Cornelis
  24 Martii 1632
 • Jan Reiners - Cornelis Maeckwiel
 • Jayke Siccama - Evert Gerrits
 • Jan Onias - Caarl Petri
 • Jan Reiners - Jan Piters
 • Jan Aebis - Hernium Amama
 • Jan Jansz vleyschouwer - Jan Jochums in de Bock
 • Jan Siouckes - Dirck Sipkes
  19 Maij 1632
 • Jan Piters Delff - Lucas Stasis
 • Jan Freercks - Hotse Claesz
 • Jan Haes - Jeroen Romckes
 • Jacomina van Roorda - Sweer Steffens
 • Mr. Jacob van Campen - Lucas Stasis
  12 Julii 1632
 • Mr. Jan Goverts - Aeltie Sioerd Freercks
 • Mr. Jan Goverts - Sioerd Freercks
 • Jeroen Rompkes - Anne Andries
 • Mr. Joannes Lautenbach - Dr. Hayo Gaickema (3x)
 • Dr. Joannes Lenzius cum uxore - Reiner Jansz
 • Jan Piers - Wilcke Dircks
 • Jan Andries - Mayke Winolts
 • Jan Gerrits - Harmen Gerbens backer
 • Jarich Jansen - Lyuwe Lyeuwes
 • Johan de Malet - Sipke Tonis
 • Jacob van Comen - Dirck Doeckles
  20 Septembr. 1632
 • Jan Salomons - Sierck Dircks (2x)
 • Jan Piters Delff [wijnkoper Amsterdam] - Dirck Sipkes
 • Jan Andries - Sytse Piters
 • Jan Gerryts - Harmen Gerbens
 • Jochem Marlou - Deitse van Heslinga
 • Joannes Martini - Lourens Jansz
 • Jacob Jansz - Sierck Auckes
 • Janke Hendricks - Simon Hendriks
  31 Octobr. 1632
 • Jurrien Melles - Piter Hendricks
 • Jan Wolters - Arien Jacobs
 • Jurrien Melles - Hansonem Langweer
 • Jarichus Vopconis - Hendrick Piters
 • Jancke Loudewel - Jan Jansz Groen cum uxore
 • Jacob Jansz snijder - Drem. Elconem Heimans
 • Isbrand Freercks cum sociis - Sibrant Sioerds
  24 Decembr. 1632
 • Jan Andries - Mayke Hendricks
 • Ju Bottes - Keimpe Tyaerds
 • Jan Piters molenaer - Gerben Anes
 • Jan Sipkes pro se et nomine uxoris - Reid Jans
 • Jelle Douwes - Hessel Gerritsma
  2 Martii 1633
 • Jan Roelefs - Lourens Willems
 • Jan Jansz tweerner - Willem Winolts
 • Jan Jansz goldsmid - Aucke Siouckes
 • Johannes Hempconii Goens - Buwe Donia
 • Jacob Piters vleyschouwer - Siu Jan Bockes
 • Jetse Wopkes - Jan Roelefs schoenmaker
 • Jan Gerbens - Jantie Jans
 • Johan ende Albert Meintsz - Harcke Ritskes
 • Jan Gerrits goldsmid - Jr. Hessel Popma
 • Jacob van Comen - Dirck Doeckles
  13 Aprilis 1633
 • Jan Gerbens - Tyaerd Piters
 • Jan Roelefs - Mr. Johannes Backemude cum uxore
 • Joannes Martini Sibada - Rienck Sapes
  8 Junii 1633
 • Jurrien Hendricks scepen - Jacob Beima
 • Jacob Eslinga de Jonge cum sociis - Regnerus cum sociis
 • Jacob Lens - Joucke Sickes
  12 Julii 1633
 • Johannes Claesz - Lysbet Wiger Abrahams huysvrou
 • Jurrien Hendricks - Duco Jansz cum sociis
 • Jan Piters Delff - Focco Gruter
 • Jan Siouckes - Otto Hobbema
  20 Septembris 1633
 • Jan Coenerts - Freerck Cornelis
 • Jel Telte - Obbe Isbrants
 • Jan Roelefs - Hendrick van Marssum, Maycke Loo ende Dr. Honorius Rouckema opposanten ende spierders ende Joannes Martini eerste coper
 • Jan Jansz tweernder - Drem. Elconem Heimans
  31 Octobr. 1633
 • Jan Cornelis - Claes Sipkes
 • Jarich Leauckema overste cum sociis - Annium Rheen
 • Jan Claesz Fervou - Claes Gerbens
 • Jacob Bras - Harmen Dircks t'Husum
 • Jan Huberts - Sveer Steffens
 • Juucke Juckes cum socio - Wibe Sioerds cum sociis
  24 Decembr. 1633
 • Jacob Eslinge de jonge - Albert Dircks
 • Jan Harmens backer - Lysbet Gerrits cum sociis
  15 Februarii 1634
 • Jan Harmens snijder - Willem Minnolts
 • Jan Jansz vleyschouwer cum uxore - Pouwels Fongers
 • Jacob Folckerts - Lyeuck Dominici
 • Jacob Gerbens - Tyaerd Piters
 • Jantie Freercks - Hotse Claesz
  29 Martii 1634
 • Jan Siouckes - Sakle Gerbens
 • Jorrit Tyercks - Aysse Hendricks smid
 • Jan Sydses cum uxore - Carstien Tensore
 • Jan Egberts - Otte Claesz huysvrou
 • Jelte Rompkes cum sociis - Trijn Sytses
  24 Maii 1634
 • Impke Epes - Hil Wytses
 • Jan Jans Kempes - Nicolaum Joannis cum socio
 • Mr. Joucke Piters - Sibren Sibrens
 • Jan Ruyrds cum socio - Trijntie Sibren Juckes
 • Idske, Antie ende Grietie Pibes - d'erfgen. van Attie Fedde Jelgersma
 • Jacob van Campen - Egbert Reneman
  12 Julii 1634
 • Jacob van Campen - Egbert Reneman
 • Jan van Erpecom - Tyepke Gerrits
 • Jan Roelefs - Anne Isbrants (2x)
 • Jan Huberts - Saveer Steffens
 • Jan Jacobs - Jan Gerrits cum uxore
 • Jochem Nitterts - Trijn Jan Mercks
 • Jan Matthijsz cum uxore - Harmen Dircks borgemeister
 • Jan Piters molenâr - Balthasar Smid cum uxore
 • Jan Claesz Fervou - Claes Gerbens
  20 Septembr. 1634
 • Jelte Lolles - Jan Gerrits blauverver
 • Jan Roelofs - Gaitse Jansz
 • Jan Nienhuys - Mr. Joucke Piters
 • Jan Nienhuys - Rijckien Gerrits
 • Jacob Lenz - Botte Martens
 • Jel Jelte dr - Obbe Isbrants
 • Jacob Jansz Fennema - Piter Ulbes
 • Isbrandus Hieronymi Franc - Sioerd Sioerds
 • Isbrandus Hieronymi Franc - Jan Claes gardinier
  24 Decembr. 1634
 • Isbrant Finnerts - Finnert Isbrants
 • Jasper Jansz schipper - Halbe Sibes voerman
 • Jochem Eilerts - Piter Piters
 • Jochem Nitterts - Theodorum Inthiema
 • Jacob Piters Hoeck - Binne Ruyrds
  7 Februarii 1635
 • Jan Jacobs Popta - Upke van Aerssen
 • Jacob Juckema - Piter Heixan
 • Joucke Sickes - Take Ruyrds
  21 Martii 1635
 • Jan Egberts - Thomas Tonis
 • Jan Dionysius - Sakle Doedes
 • Jan Claesz Fervou - Claes Gerbens
 • Johannes Nitterts - Benne Simens
  16 Maii 1635
 • Jarichus Wopconis - Goitien Piersz
 • Jan Focking - Jacob Jansz Fennema
 • Isaac de Backer - Hendrick Claesz
 • Mr. Jan Post - Jan Coenders
 • Jacob Batten - Lyeuwe Tyercks
 • Jan Egberts - Thomas Tonis
 • Jan Willems Bogaert - Jan Jansz twijnder cum uxore
 • Jacob Cornelis - Tyaerd Claesz
  11 Julii 1635
 • Jan Piters - Dirck Doeckles
 • Jurrien Hendricks schipper - Sweer Steffens
  19 Septembris 1635
 • Jochem Joostes - Claes Lamberts
 • Jurrien Luties cum uxore - Egbert Reneman cum uxore
 • Johannes Nittes schipper - Benne Simons
 • Johannes Cloot - Oene Hardes
 • Jurrien Hendricks schepen - de wedue ende erfgen. van Eernst Assies
 • Jetske Feyckes - Eeske Piters
  31 Octobris 1635
 • Jan Jansz van Laer - Dirck Gosses
 • Jacob Jans Fennema - Hans Frederick Rembolts
 • Jochem Eilarts - Willem Pistorius
 • Jacob Poppes - Dirck Doeckles
 • Jan Jansz brouwer - Haye Hayes
 • Jan Ebelff [Ebelss? tot Amsterdam; diens vrouw Maria Solenne / Marie Solemne werd beschuldigd van het stelen van drie nieuwe lakens op Gerbens bleek] - d'huysvrou van Freerck Martens
 • Jacob Cornelis - Jacob Eslinge cum uxore
 • Jan Harckes schoenmaker - Rijck Ariens
  24 Decembris 1635
 • Jan Jochems - Sweer Steffens
 • Jan Roeloffs - Idske Minnes
 • Mr. Jan Post - Jan Coenders
 • Jurrien Hendricks - Sytse Rinnerts Winia
 • Jaike Siccama - Carst Piters
  27 Februarii 1636
 • Jacob Piters Hoeck - Dr. Gerardus Blankema
 • Dr. Joannes Gualteri - Tyepke Takes
 • Johannes Nittarts - Benne Simons
 • Jorrit Joukesz - Douwe Douwesz Hopperus
 • Jochem Jeppesz crediteuren - de wedue van de secretaris Lamberti
 • Jelle Douwes - Dirck Abbema
 • Jarich Gerryts - Dirck Jans
 • Jan Gerbens - Dirck Abbema
 • Jacob Jacobs Recalf - Dirck Alberts
 • Jacob Jacobs Recalf - Hylck Jellama
 • Jacob Jacobs Recalf - Mock Piters
 • Jan Jans sadelmaker - Dr. Haio Foppens Gayckema
 • Jan Roeloffs - Idske Minnesz
  9 Aprilis 1636
 • Jetse Jeips - Hidde Hayes cum uxore
 • Jurrien Jurriens cum uxore - I.M. Sibada [= Johannes Martini]
 • Isaac Adius cum uxore - Ericia de Blocq
 • Isaac Adius cum uxore - Mayke Agge Wibes
 • Mr. Jouke Piters - Piter Piters cum socia
 • Jarichus Vopconis - Buwe Gabbema
  4 Junii 1636
 • Jurrien Hendricks schepen - Sytse Rinnerts Winia
  12 Julii 1636
 • Joannes Oedzii cum uxore - Dirck Jansen cum socio
 • Jochim Gerckes cum uxore - Gerryt Jans
  20 Septembris 1636
 • Joannes Martini - Jan Wytses tot Wirdum
 • Mr. Jan Fransz Drost - Jan Sioukes pro se et uxore cum socio
 • Jouke Piters - Simon Bockes
  31 Octobr. 1636
 • Impke Foppes - Jacob Lenz boumr.
 • De geinteresseerde crediteuren van Jouke Sioerdsz - Obbe Claesz
 • Jeroen Rompkes cum uxore - Eduardum Henrici
  24 Decembr. 1636
 • Jan Sioukes - Dirck Abbema
 • Joannes Martini Sibada - Assuerus van Vierssen rentemr.
 • Jelle Haersma - Piter Sibrants cum uxore
 • Idske Minnes Hillema - Dr. Adrianus Hagius
 • Jan Gerckes Hoptilla hopman - Joannem Martini Sibada
  18 Feb. 1637
 • Jacob Willems Schol - Doede Jacobs
 • Jacob van Alcumade - Dr. Gerrit Blankema
 • Idske Minnes Hillema - Folkert Lieuwes
 • Jarichus Vopconis - Anna Jans Post
  1 Aprilis 1637
 • Jarichus Henrix - Tialke Cornelis (3x)
 • Joost Eepes cum uxore - Oene Jacobs
 • Jan van Erpecon [= Erpecum] - de wedue van Jetse Sickes
 • Jacob Dimers - Dirk Alberts
 • Idske Minnes - Evert Cornelis
 • Joachim Gotters [herbergier] - Gerke Jans
 • Joan Sioukes - Tomas Crabbe
 • Joachim Nitters - Claes Clooster
 • Mr. Jan Bouwens cum uxore - Epe en Geurt Ritsma
 • Jan Sioukes - Jan Frans Drost
  27 Maii 1637
 • Dr. Isbrand Franq - Bernardum Styp
 • Jelle Renkes - Jan en Lambert Rioerds
 • Jan Harmens backer cum uxore - Finnert Isbrands
 • Jan Jasper cum uxore - Dirk Aersen
  13 Julii 1637
 • Jeroen Romkes - Gieles Buwes
 • Jacob van Alcumade - Jacob Jansen Fennema
 • Joannes Sytses - Eilart Thonis
  20 Septembr. 1637
 • Jacob Dionisius - Ebele Ockes
 • Jacob Dionisius - Kempe Tiaerds
 • Joannes Reen - Jan Aebes backer
 • Joachim Godders - Symon Jans
 • Jan Sioukes cum sociis - de erfgenamen van Hilke Frans
  31 Octobr. 1637
 • Jan Gerbens - Halbe Sybes
 • Jacob van Alcumade - Folcart Tietes
 • Jurien Hansen - Cornelis Hylkinx
 • Jacob Dionisius - Claes Jansen koekebacker
 • Idske Minnes - Jelle Douwes
  23 Decembr. 1637
 • Jacob Jansen Fennema - Diuke Clases dr
 • Janke Loudewel - Dr. Suffridus Nienhuis cum socio
 • Jacob Pieters Hoek - Dirk Abbema
 • Jacob Dionisius - de erven van Anna Tijls
 • Isaac Rock - Lou Gerrits cum socio
 • Jan Pieters molenaer - Barber Ulrix
 • Jan Pieters - Wibe Ariens
 • Jan Pieters - Jan Hartmans
 • Johaen en Albert Meynts - Gerrit Berents
 • Jacob Dionisius - Radbodus Clasen
 • Jan Pieters molenaer - Barbar Ulrix
 • Jan Sioukes - Drem. Jacobus Wiaerda
 • Jarichus Vopconis - Anna Jans ten Post (2x)
  3 Feb. 1638
 • Jetse Jeips - Watse Andries
 • Jurien Alonse praeferentie
  17 Martii 1638
 • Jan Harmens - Symon Pieters snijder
 • Jan Fransen cum uxore - Pouwels Wopkes
 • Mr. Jan Berents nomine curatoris - Dirk Alberts
 • Jacob Beernts herbergier - Ulbe Haebles
 • Jurien Jansen - Jan Jansen
 • Jacob Dimers smid - Focco de Gruiter
 • Jacob Sickes exequiteur - Henrik Reyners declareerde
 • Jacob Sickes exequiteur - Jelle Douwes
 • Jan Henrix - d'exequiteur Jacob Sickes
 • Jan Henrix - Jelle Douwes
 • Jelte Lolles - Drem. Adrianum Hagium
 • Jetske Bouritius - Haye Tomas
 • Isaac de Backer - Antoni Clasen
 • Itien Henrix - Tomas Alles
 • Joannes Reen - Dirk Alberts
 • Jurien Sipkes - Jacob Harmens
 • Jacob Fongers - Claeske Isbrands
 • Jan Harmens - Lou Riuerds
 • Jacob Dionisius - Anna Tijls erven
 • Jurien Juriens - Jesel Pibe dr
 • Jan Radijs - Andream Henrici
  20 Septembr. 1638
 • Jan Harkes - Joachim Nitters
 • Jan Jacobs Popta - Sicke Hayes
 • Jan Sakes - Rienk Jenties
 • Jean du Pom [= Pont?] - Gaets Douwes
 • Jean du Pom [= Pont?] - Hans Clots
 • Joel de Quesnoy - Rijk Siverds
 • Jelis Stoffels - Dominicus Vinshemius
 • Itie Jenties dr - Meynart Folkerts
 • Joachim Nitters - Willem Winnolts
  31 Octobr. 1638
 • Jan Pieters - Jan Henriks
 • Jan Pieters - Claes Gerbens
 • Jasper Jansen - Thijs Jacobs
 • Jacob Dionisius - Drem. Adrianum Hagium
 • Dr. Isbrand Franq - Ena Tiara
  24 Decembr. 1638
 • Jurien Sioukes scepen - Schelte van Paffenrade
 • Jetske Jans dr - Jarichum Vopconis
 • Joan Beernsen - Dirk Jansen
 • Jan Harkes schoenmaker - Hiltie Jans dr
 • Joannes Martini Sibada - Tiaerd Jeltes
 • Jetske Jans - Wik Amama
 • Jarichus Vopconis - Tonis Joostes
 • Jan Gabbes - Antonis van Hees
 • Itien Riverds - Tialling Piers
 • Jan Reyners - Cornelis Clok
 • Idske Minnes - Symon Ariens
 • Jetske Feikes Camminga - Pouwels Wopkes
 • Jacob Lamberts cum uxore - Harmen Melchiors
  23 Februarii 1639
 • Isbrand Franq - Hubert Jansen tot Bexterswaegh
 • Jan Eelkes schipper - Henrik van Doorn
 • Jan Harmens - Jacob Dionisius
 • Jan de Wits - Engel Reyners
 • Jan Lenarts - Dirk Alberts
 • Jan Rinnerts - Jacob Sickes
 • Jeselke Pibe dr - Geertie Jans dr
 • Jan van Heist - Symon Polman
 • Jan Eves cum socia - de wedue en erven van Mr. Roelof Jans
 • Jan Cornelis - Henrik Claes
 • Praeferentie op de goederen van Isbrand Finnerts
  6 April 1639
 • Johaen en Albert Meints - Gerrit Beernts
 • Jan Hetses - Jr. Schelto van Paffenrade
 • Jarichus Vopconis - Symon Pieters
 • Jarichus Vopconis cum uxore - Symon Pieters

  24 Decembr. 1631
 • Keimpe Unia - Antie Dirck Ruyrds
  24 Decembr. 1633
 • Keimpe Piters - Douwe Gerckes
  12 Julii 1634
 • Keimpe Tiaerds - Cornelis Hettes
  31 Octobr, 1634
 • Keimpe Piters - Pibo Oenes
  24 Decembr. 1634
 • De kerckvoochden van Husum - Eeske Piters cum uxore

  20 Septembr. 1631
 • Lolle Sibrants - Dr. Joannes Velsen
  31 Octobr. 1631
 • Lyeuwe Everts - Frans Claesz
 • Lyuwe Liuppes cum socio - Gerryt Gerryts smid
 • Lyuwe Liuppes cum sociis - Gerryt Gerryts smid
  11 Februarii 1632
 • Lyuck Dominici - Sibrich Harmen Claesz huysvrou
  24 Martii 1632
 • Lutger Wybe Gerrits wedue - Dirck Piters
 • Lambert Tiaerds cum uxore - Anne Andries cum uxore (3x)
  19 Maii 1632
 • Lou Ruyrds - Claes Hendricks cum uxore
 • Lucas Stasis - Jan Stasis
  12 Julii 1632
 • Lyuwe Buwes - Jacob Jansz cum sociis
  20 Septembr. 1632
 • Lucas Stases - Jacob Sibrens
  31 Octobr. 1632
 • Lucas Stases - Reinier Buth
  24 Decembr. 1632
 • Lou Olpherts - Sierck Auckes
 • Lieuwe Liuppes cum socio - Hans Falck
 • Lambert Hessels - Eernst Everts
  2 Martii 1633
 • Lolle Sibrants - Jurrien Hendricks scepen
  20 Septembr. 1633
 • Lyeuwe Eetes Jurrien Hendricks scepen
  29 Martii 1634
 • Lou Ripperts - Annium Rheen
  20 Septembr. 1634
 • Lieuwe Cornelis - Hans Michiels
  24 Decembr. 1634
 • Lieuwe Buwes - Douwe Minolts
  7 Februarii 1635
 • Lolle Sibrants - Piter Piters
  19 Septembris 1635
 • de wedue van Lolcke Jorrits - Cornelis Heermans
  31 Octobris 1635
 • Lysbet Arien Wolters - Dr. Elco Heymans
  9 Aprilis 1636
 • Lolle Sibrants - Joost Bakes
 • Laurens de Veno cum socio - Jacob van Campen de Jonge
  20 Septembr. 1636
 • Dr. Livius Scheltinga cum uxore - Jetske Bras
 • Lolk Piters - Gerben Sioerdsz
 • Lou Ruyrds - Petrum Amama
  24 Decembr. 1636
 • Lambert Lamberts - Dr. Gerrit Blanckema
 • Lysbet Roberts cum sociis - Lysbet Jelmers
  1 April. 1637
 • Lolle Sibrands - Meinse Reyns [Deventer schipper]
  28 Maii 1637
 • Lambert Tiaerds cum uxore - Auke Jansen
  13 Julii 1637
 • Lambertus van Dalen - Gerrit Isbrands
  20 Septembr. 1637
 • Lumke Jans cum sociis - Drem. Nicolaum Scotanum
  31 Octobr. 1637
 • Liuwe Liuwes - Rintie Tiaerds
  23 Decembr. 1637
 • Liuwe Cornelis cum sociis - Liuwe Walles
  17 Martii 1638
 • Lysbet Jetses Albert Sibrens
  12 Maii 1638
 • Lou Riuerds - Wypck Balthaser smids wedue
  12 Julii 1638
 • Liuwe Hessels molenke - Claes Jans
 • Laes Hiddes Pettertilla - Focke Jacobs
 • Laes Hiddes Pettertilla - Jacob Sickes exequuteur
 • Liuwe Cornelis - Jan Gerbens
  20 Septembr. 1638
 • Liuwe Walles cum uxore - Liuwe Cornelis cum socio
 • Liuwe Walles cum uxore - Liuwe Cornelis cum sociis
  23 Februarii 1639
 • Liuwe Walles - Liuwe Cornelis

  20 Septembr. 1631
 • Margareta Monclay - Cornelis Sibema
 • Mayke Hendricks - Willem Wilkes
 • Machteld Ruyrds - Trijntie Goverts
  31 Octobr. 1631
 • Marten Harmens - Rieme Gosses
  24 Martii 1632
 • Melle Tiaerds - Benne Broers
 • Martyntie van Wyngarden - Gerryt Blankema
  19 Maii 1632
 • Michiel Harmens - Andries Dircks (2x)
 • Michiel Harmens - Trijn Andries Dircks huysvrou
  12 Julii 1632
 • Maria van Daken - Hendrick Corten cum uxore
 • Meinse Reins - Melis Tonis
  31 Octobr. 1632
 • Matthias Everardi - Juffr. Aeltie Ockinga
  2 Martii 1633
 • Machtel Jacobs - Siu Jan Bockes
  20 Septembr. 1633
 • Maritien Tyara - Maycke Winolts
  29 Martii 1634
 • Melle Tyaerds - Johannes Jacobs
  24 Maii 1634
 • Maycke Duvene - Cornelis van Voort
  12 Julii 1634
 • Mayke Wolters - Antie Piter Cans
  7 Februarii 1635
 • Melle Eges - Rommert Johaens scepen cum sociis
  21 Martii 1635
 • Meinse Reins cum uxore - Freerck Jacobs
  16 Maii 1635
 • Melle Tyaerds - Abbe Abbes
 • Mettie Willems - Grietie Aysma
  24 Decembris 1635
 • Marcellus Goverts - de wedue ende erfgen. van Doitse Dircks
  27 Februarii 1636
 • Margareta Monclay - Piter Heixan cum uxore
 • Meinse Jans - Caerl Everts (2x)
  9 Aprilis 1636
 • Matthias Everardi - Jan Egberts
  4 Junii 1636
 • Mayke Gerrits - Dirck Alberts
 • Marten Isbrants - Foecke Ripperts
  20 Septembr. 1636
 • Minne Jelles - Drem. Hagium
  31 Octobr. 1636
 • Marcellus Goverts - Sibe Piers brouwer
 • Marcellus Goverts - Antie Jochem Hendricks dr
  24 Decembr. 1636
 • Mayke Martens - Neel Jan Bockes
 • Mayke de Veno - Juff. Josina van Laer
  1 April. 1637
 • Michiel Takes Amama - Jan Beernsen metselaer
  28 Maii 1637
 • Marten Isbrands - Foeke Ripperts
  13 Julii 1637
 • Mayke Jans - Broer Sibrens
 • Margareta Monclay - Drem. Ausonium Solcama
  20 Septembr. 1637
 • Melle Dirx - Jurien Henrix d'olde burgemr.
 • Mood Franse drs praeferentie van haer crediteuren
  31 Octobr. 1637
 • Michiel Rinses - Dr. Elco Heymans
 • Mayke Staphorst - Sicke Hayes
  23 Decembr. 1637
 • Meynte Jan cum uxore - Johan Meynts
  3 Feb. 1638
 • Mayke Luiteins - Jan Jansen
  17 Martii 1638
 • Marij Tiaerds dr - Dirk Jelmers deurwaerder
  12 Maii 1638
 • Minne Rienx - Symon Pieters
  20 Septembr. 1638
 • Michiel Sakes Hoitsma - Jelle Gerrits
 • Maike Gerrit - Pieter Prins
  6 April. 1639
 • Maike Hardemans - Wybe Adriaens
 • Maike Jacobs - Jiske Pieters

  21 Martii 1635
 • Nittardus Joachimi - Roelof Tonis snijder
 • Neel Wattie dr - Adriaen van der Chijs
  16 Maii 1635
 • Nicolaus Willema [postulant] - Jisk Jan Wolters
 • Nittardus Joachimi - Roeloff Tonis
  19 Septembris 1635
 • Neeltie Gerloffs - Focco Gruter
  1 April. 1637
 • Nanne Claes zn - Anke Pieters dr Can
 • Nieske ende Neeltie Jans - Trijn Tierx
  6 April 1639
 • Nanning Cornelis - Ena en Martien Tiara

  24 Martii 1632
 • Oeds Ipkes - de kinderen van Geert Simons
  7 Septembr. 1632
 • Oets Tites - Jantien Piters huysvrouwe van Tyaerd Phlips
  31 Octobr. 1633
 • Obbe Isbrants - Jantie Jans
  12 Julii 1634
 • Obbe Claesz - Tyebbe Jacobs
  31 Octobr. 1634
 • Orck Riencks - Jan Eelckes
  24 Decembr. 1634
 • Oene Gerrits - Cornelis Sytses
  21 Martii 1635
 • Oene Gerrits - Lambert Tyaerds
  19 Septembr. 1635
 • d'erfgen. van Obbe Lyeuwes - Hansonem Langweer
 • Oeds Tyallings cum uxore - Drem. Adrianem Hagium
  24 Decembris 1635
 • Obbe Claesz - Jacob Augustinus cum uxore
  20 Septembr. 1636
 • Oene Martens Gravius - Barbar Gerrits
  20 Septembr. 1637
 • Oeds Tiallings - Andream Henrici
 • Oene Jansen - Jouke Jansen
  23 Decembr. 1637
 • Oene Hardes bakker - Halbe Sybes
  31 Octobr. 1638
 • Obbe Clasen goudsmid - Jr. Johan van Roorda

  20 Septembr. 1631
 • Piter Andrys Tyara - Jacob Tonis
 • Piter Wygers - Fonger Gerrits
 • Pier Nannis Winia - Wilke Jansz
  31 Octobr. 1631
 • Piter Heerts - Lyuwe Meyntses
  24 Decembr. 1631
 • Pyter Hendricks - Jan Sioerds
 • Paschier Wieland - Stijn Matthijsz
  11 Februarii 1632
 • Pyter Hilles - Gabbe Gerloffs
 • Pyter Coerts - Sibrich Tijsse dr
 • Pyter Dircks - Siouck Fogelsang
  24 Martii 1632
 • Pibo Rinties - Joannes Ites
  19 Maii 1632
 • Pier Foeckes - Jike Jetses
  12 Julii 1632
 • Piter Wigers - Daniel Piters cum uxore
  20 Septembr. 1632
 • Pibe Abbema - Ede Anis
 • Pibe Abbema - Rinnert Tyaerds ende Rinse Dircks
 • Poppe Gerbens - Douwe Gerckes
  2 Martii 1633
 • Piter Hania - Sipke Tonis
  12 Julii 1633
 • Piter Bon - Wybe Ariens
  20 Septembr. 1633
 • Pouwels Fongers - Freerck Martens cum uxore
 • Piter Piters - Egbert Reneman
 • Piter Piters - Hendrick Corten
  31 Octobr. 1633
 • Piter Piters - Claes Gerloffs
 • Piter Harmens - Aeltie Sibes
  24 Decembr. 1633
 • Pibo Oenes - Jan Jans wagenmaker
  4 Maii 1634
 • Piter Sioerds - Claes Jillis
  20 Septembr. 1634
 • Piter Dircks - Daniel Piters
  24 Decembr. 1634
 • Piter Jansz Hania cum socio - Corn. Gellii
 • Piter Jansz - Jan sweerdfeger
  7 Februarii 1635
 • Piter Can - Jarichum Wopconis
  16 Maii 1635
 • Piter Can - Wattse Harckema
  11 Julii 1635
 • Piter Sibrens - Attie Hilles
  19 Septembr. 1635
 • Piter Piters - Tyalke Aleffs
 • Piter Can - Keimpe Joostes
 • Piter Wibes - Sibren Sibrens
  31 Octobis 1635
 • Piter Wigers cum uxore - Jackle Dircks
 • Piter Piters - Sierck Auckes
 • Piter Piters - Jan Cornelisz Blau
 • Piter Jansz Langweer - Aernt Jansz van Rhenen
  27 Februarii 1636
 • Piter Ruyrds - Allert Heixan
 • Piter Claesz tot Oenkerck - Gerryt Isbrants slachter
 • Piter Jansz Langweer - Dr. Haie Foppens Gaukema
  9 Aprilis 1636
 • Piter Can - Uylck Gerbens
 • Piter Andriesz Tyara - Willem Jenkes
  4 Junii 1636
 • Paulus Bongart - Rienck Jansz
  31 Octobr. 1636
 • Pibe Rinties erfgen. - Tyerck Minolts cum uxore
 • Piter Tyara - Regnerum Eckringa cum uxore
 • Piter Ruyrds - Allert Heixan
  24 Decembris 1636
 • Piter Can - Jan Gerbens cum uxore (2x)
 • Pitie Teetlum - Willem Radijs
 • Piter Jansz Langweer - Mr. Johannes Lautenbach
 • Piter Andriesz Tyara - Mr. Claes Can cum sociis
  18 Feb. 1637
 • Pieter Jansen - Symon Faber
 • Pieter Gerrits - Roelof Jans cum uxore
 • Pieter Tiara - Hidde Gerrits
 • Pieter Dirx cum socio - Drem. Adrianum Hagium
 • Pieter Dionisius - Anna Gratema
  20 Septembr. 1637
 • Pieter Can vaendrager - Jan Pieters
 • Pieter Gerrits - Pals Hansen
 • Petrus Camerarius - Hans Willems coopman
  23 Decembr. 1637
 • Juff. Perk van Roorda - Nieske Ates
 • Pieter Joostes Hugen - Pieter Ulbes
  3 Feb. 1638
 • Pieter Oedses - Sybren Rienx
  17 Martii 1638
 • Pieter Roelofs glaesmaker - Dirk Alberts (2x)
 • Pieter en Wytse Jelles - Bauke Douwes
 • Pier Sioerds - Jelle Gerrits
 • Pieter Dionisius - Jan Michiels
  20 Septembr. 1638
 • Pieter Ulbes - Pieter Joostes Hugen
 • Pieter Hettes cum socia - Baltus Willems
 • Pieter Rudolphus de Vries - Focco Gruiter
 • Pieter Jansen - Rijk Siverds
  24 Decemr. 1638
 • Pieter Meynards - Griet Wytses
  23 Februarii 1639
 • Pieter Rudolphus - Dirk van Aersen
  6 April. 1639
 • Pieter Hilles cum sociis - Lysbet Arends
 • Pieter Hilles cum sociis - Barber Hilles

  20 Septembr. 1631
 • Quirijn Freercks - Jelmer Feykes

  20 Septembr. 1631
 • Rommert Siccama - Claes Sipkes
  31 Octobr. 1631
 • Rommert Jaspers - Aernt Lamberts cum uxore
 • Rutger Fongers - Epe Sippis
 • Reiner Wilkes - Jacob Folkerts
  24 Decembr. 1631
 • Reiner Tietes - Andream Henrici
 • Reiner Tietes - Albert Piters
  24 Martii 1632
 • Rintie Mercxs dr - Sibout Jansz (2x)
 • Rienck Jansz - Jan Bockes cum uxore
  19 Maii 1632
 • Reiner Sioerds - Douwe Wilckes
 • Reiner Jansz - Eme Nannis
  12 Julii 1632
 • Reiner Buth - Lucas Stasis
 • Rieck Jelles - Hendrick van Marssum
 • Rienck Jansz - Tied Riencks
  20 Septembr. 1632
 • Rutger Fongers - Epe Sippes
 • Mr. Roeleff Jansz - Warner Hendricks cum uxore
 • Rints Gerrits cum sorore - Sibrich Buwe Gerrits wedue
 • Rienck Jansz - Jan Bockes
  8 Junii 1633
 • Reiner Cornelis Dirck Jelmers
 • Regnerus Annius - Annium Rheen
  12 Julii 1633
 • Regnerus Annius - Willem Jacobs executeur
 • Rienck Jans - Jan Bockes cum uxore
  20 Septembr. 1633
 • Reiner Cornelis - Jisk Jan Wolters huysvrou
 • Rinnert Jan Oenerts - Jan Conter
 • Rienck Jans - Trijn Edes
  24 Decembr. 1633
 • Rienck Jans - Pibo Rinties cum sociis
 • Rinnert Tyaerds - Piter Juckes
  15 Februarii 1634
 • Rijck Ariens - Anna Tiommes
 • Regnerus Annius - Jan Roelefs
  24 Martii 1634
 • Rieme Jan Aernts wedue - Sytse Piters cum uxore
  20 Septembris 1634
 • Rins Piters - Hayke Sioerds
 • Regnerus Annius - Jan Roelofs
  31 Octobr. 1634
 • Rieme Jan Aernts wedue - Sytse Piters cum uxore gedoemden ende Corn. Gellii eerste coper t'samen
  24 Decembr. 1634
 • Reinier van Hoppers - Dirck Alberts
  7 Februarii 1635
 • Reiner Jansz cum uxore - Tyalling Runia
 • Reiner Jansz cum uxore - Jan Runia
  16 Maii 1635
 • Rienck Hotses - Sioerd Everts brouwer
 • Regnerus Annius cum uxore - Piter Can (2x)
  11 Julii 1635
 • Reiner Reiners - Ids Claesz
 • Reiner Jansz kistemaker - A. Vosmar
  19 Septembr. 1635
 • Roeloff Tonis - Jan van Alten
 • Rompke Sickes - Piter Bauckes cum uxore
  24 Decembris 1635
 • Reiner Cornelis - Folckert Martens
 • Mr. Roeloff Jansz - Sioerd Folckerts
  20 Septembr. 1636
 • Reiner Tietes - Bote Everts
 • Rixtie Assema - Jan Jans passementwerker
 • Rixtie Assema - Trijntie Jans
 • Robert Dircks - Dirck Dircks
  1 April. 1637
 • Rienk Claes - de erven van Liuwe Pieters
 • Rienk Jenties - Jan Sakes
  28 Maii 1637
 • Rienk Clasen - Dominicus Winshemius
  13 Junii 1637
 • Reyd Jans - Jan Sioukes (2x)
  23 Decembr. 1637
 • Rioerd Clasen - Mettie Roelofs
 • Roelof Jans - Claes Gerbens
  17 Martii 1638
 • Rijk Sioerds - Tiberius Templar
  20 7br. 1638
 • Reyner Jansen kistemaker - Dirk Alberts boekbinder
  24 Decembr. 1638
 • Reiner Tietes - Pieter Joostes
 • Reiner Tietes - Adam Westerman
 • Rijk Siverds - Gerrit Ariens
 • Rienk van Adelen - Henrik Gerrits Hanenburg
  6 April. 1639
 • Reid Jans - de wedue van Jasper Jans
 • Reid Jans - Tymen Pieters

  20 Septembris 1631
 • Siouck Fogelsang - Sytse Rinnerts
 • Susanna Adams - Jan Jacobz Duyff
 • Sibrandus Croddebosch gesterckt met Gerrit Gerrits Croddebosch sijn vader - Drem Joannem Velsium
  24 Decembr. 1631
 • Simon Faber - Sibrant Sibrants
 • Sweer Steffens - Dirck Pibes
 • Sweer Steffens - Jan Mercks
 • Staes Claesz cum uxore - Lucas Stasis
 • Sytske Piters - Dirck Jansz
  24 Martii 1632
 • Sweer Steffens - Jan Huberts
 • Sake Juckes - Tyerck Abbes
  19 Maii 1632
 • Sytse Piters - Evert Tonis
 • Sioerd Everts - Douwe Gerckes
 • Syds Clasis - Hebbel Sioerds
  12 Julii 1632
 • Sytske Marten Jansens wedue - Jarich Wopkes
 • Sicke Hayes - Sape Takes Amama (2x)
 • Sipke Tonis - Johan de Malet
 • Sioerd Freercks - Mr. Jan Goverts
  20 Septembr. 1632
 • Sweer Steffens - Gerrit Radijs
 • Sioerd Ariens - Reyd Jans
  31 Octobr. 1632
 • Simon Erasmus scepen - Lucas Stasis
  2 Martii 1633
 • Splinter Andries - Harmen Claes cum uxore
 • Samuel Cleenhans - Tyepke Douwes ende Jucke Tonis
  13 Aprilis 1633
 • Siouckien Jacobs - Mathijs Harings cum uxore
 • Sioerd Everts - Sweer Steffens
 • Simon Hendricks brouwer -tot Fervert - Wibe Sioerds
 • Simon Polman - Margareta Monclay
  12 Julii 1633
 • Sippe Liemmes [= Limmes] - Wiger Abrahams
 • Steffen Tonis - Rienck Lieuwes
  20 Septembr. 1633
 • Sake Sibrants backer - Petrum Boots
 • Sipke Reiners - Dirck Feickes Stalman
  31 Octobr. 1633
 • Sweer Steffens - Willem Radijs
 • Sweer Steffens - Take Jacobs voerman
 • Sibe Piers Mellema - Dirck Feickes stalman
 • Sytse Piters - Jan Andries
  24 Decembr. 1633
 • Sibe Piers Mellema - Jan Jansz te Worcum
 • Simon Ariens - J.. bleecker
 • Simon Ariens - Sije Jorits
 • Sipke Gerrits cum socio - Houck Fockes
 • Simon Faber - Saap Jans ende Allert Heixan
 • Dr. Suffridus Nienhuys - Aucke Broersz olde borgemeister
 • Dr. Suffridus Nienhuys - Jan Bennings
  15 Februarii 1634
 • Sibrandus Croddebosch - Piter Mannes
  29 Martii 1634
 • Sytse Piters cum uxore - Rieme Jans
 • Sibe Jorrits - Piter Johannis Langweer
 • Schelte Rommerts - Dirckien Beernts
  24 Maii 1634
 • Sibe Tyercks - Jochem Brandenborg
  12 Julii 1634
 • Sytse Piters - Dieuke Clasis
  20 Augusti 1634
 • Sytse Piters cum uxore - Rieme Jan Aernts
  20 Septembr. 1634
 • Sioerd Everts - Reiner Jans
 • Dr. Sibrandus Hilarius - Ericia de Blocq
 • Sibrant Jaspers - Tyalling van Epema
 • Sara Leonarts - Mood Fransz
 • Saack Sioerds - Hillebrant Gerrits cum uxore
  31 Octobr. 1634
 • Sicke Tonis nomine curatorio cum sociis - Simon Ariens
 • Sibe Gerrits - Simen Ariens cum sociis
 • Simon Erasmus schepen - Tyaerd Piters
  24 Decembr. 1634
 • Sipke Tonis - Sytse Rinnerts
 • Simon Piters - Andream Huberti Catz
 • Sytske Marten Jansz wedue - Take Buwes schoenmaker
  21 Martii 1635
 • Sweer Steffens - Piter Cornelis
  16 Maii 1635
 • Sipke Tonis - Sytse Rinnerts Winia
 • Sipke Tonis - Dieucke Sioerd Sipkes
 • Sierck Rodmers - Mr. Hans Bottes ende Sierck Harckes
  11 Julii 1635
 • Sweer Steffens - Cornelis Jansz
 • Sye Jukes - Claes Luties
 • Sibe Jansz brouwer - Jarichum Vopconis
 • Sytse Piters - Piter Piters
  31 Octobris 1635
 • Sierck Tania - Wigbolt Laurents
 • Sibe Jansz brouwer - Botes Roeloffs
 • Sytse Piters - Willem Minolts
 • Sibolt Agges Poelstra - Jan Cornelis
  24 Decembris 1635
 • Sipke Tonis - Johannes Jacobs tot Wartena
 • Sipke Tonis - Dirck Abbema
 • Sioerd Everts - Reiner Jansz kistemr.
  27 Februarii 1636
 • Sibe Anes - de wedue ende erfgen. van de secretaris Lamberti
 • Sibe Jorryts - Jacob Jacobs Recalf
  9 Aprilis 1636
 • Sioerd Aesges - Douwe Gerkesz
 • Sicke Jacobs - Wiger Abrahams
 • Sara Ariens - Rieme Jans
  4 Junii 1636
 • Sytse Claesz - Joachim Andriesz
  12 Julii 1636
 • Sibren Dircks - Olfert Eeskes
 • Sibrant Jaspers - Wolter Bockes
  20 Septembr. 1636
 • Simon Erasmus Borndam - Tyaerd Piters
  24 Decembr. 1636
 • Sytske Joostes - Focco Jacobs cum uxore
 • Syds Jansz - Rixtie Assema (2x)
 • Simon Erasmus - Willem van Loon
  18 Feb. 1637
 • Sweer Steffens - Benne Geerts
  1 April. 1637
 • Symon Pieters - Jan Harmens sweerdveger
 • Symon Polman - Dr. Tarquinius Solcama
  28 Maii 1637
 • Suffridus Rodehuis - Magdalena Bruyn
 • Sibren Hilles - Dirk Abbema
  13 Julii 1637
 • Siouk Banga - Mayke de Veno
  20 Septembr. 1637
 • Sytse Clasen - Joachim Andries
 • Sybe Groen - Barber Harkes
 • Sake Beernts - Atze Clasen
  31 Octobr. 1637
 • Sybren Jacles - Willem Jans stalman
 • Symon Polman - Trijnke Lamberts wedue
  23 Decembr. 1637
 • Schelte van Paffenrode - Jelle Clasen
 • Sweer Steffens - Dirk Abbema
  17 Martii 1638
 • Symon Jelles cum socio - Oene Minnes
  12 Julii 1638
 • Sybe Anes - Berent Roelofs
  20 Septembr. 1638
 • Symon Erasmus Borndam - Balthaser Smids wedue
 • Sybe Hayes - Rutgerum Fungeri
 • Sake Ufkes - Rienk Jenties
 • Samuel van Goenenberg - Dirk Alberts
 • Dr. Suffridus Nyenhuis - Cornelius Gellii
 • Sweer Steffens - Dirk Epes
  24 Decembr. 1638
 • Sibe Jansen brouwer - Willem Lefferts
 • Simon Romkes - Gerben Dirks
 • Sybe Mellema - Wybe Ariens
  23 Februarii 1639
 • Sibrich Joannis - Anneke de Bont
 • Sibrich Joannis - Griet Eilards
 • Siukie Pibe dr - Geert Jansen
  6 April. 1639
 • Dr. Suffridus Nienhuis - Bartelomeus Loudewel

  20 Septembr. 1631
 • Tyetske van Jelgersma - Dr. Hayo Gayckema
 • Tyepke Wybes - Meinte Jans
 • Thomas Hansen - Reiner Wilckes
 • Tyerck Jetses - Piter Heerts
 • Tijs Jansz - Gerrit Synis
  31 Octobr. 1631
 • Typeke Gerrits - Jan Piters in de Veenwolden
 • Taco Jacobs brouwer - Joannes Wiltes cum uxore
 • Tyerck Tyercks - Caarl a Boenien
  24 Decembr. 1631
 • Tiaerd Isbrands - Aeltie Sioerds
 • Tiaerd Isbrands - Christian Lourens
 • Trijn Coerts - Trijn Mercks
  11 Februarii 1632
 • Tyetske Jans - Jan Everts
 • Tyerck Jans cum uxore - Reiner Tietes
  24 Martii 1632
 • Tonis Jacobs - Reiner Jansz
  19 Maii 1632
 • Taco Sapis Amama cum socio - Sweer Steffens
 • Trijn Gerrits - Yfke Fransis
  12 Julii 1632
 • Take Wilckes cum uxore - Mathaeum Stonebrinck
 • Trijntie Bauckes - Tyaerd Claesz
 • Taets Andries dr - Piter Wolfs
  20 Septembr. 1632
 • Taco Ruyrds - Tiede Tiede
 • Tyaerd Isbrands - Dr. Elco Heimans cum uxore
 • Tyaerd Isbrands - Caarl Hansz
  24 Decembr. 1632
 • Tied Riencks - Rienck Jans
 • Tyepke Gerrits - Claes Sipkes
  2 Martii 1633
 • Trijn Upkes - Trijn Ates
 • Trijn Upkes - Antie Ates
 • Taco Sapes Amama - Dr. Johannes Hoptilla
 • Trijntie Jacobs - Tyaerd Folckerts
  13 Aprilis 1633
 • Trijn Isbrants - Boldewijn Loo cum uxore
  8 Junii 1633
 • Trijn Dircks - Cornelis Jansz
  20 Septembr. 1633
 • Tetardus Joannis - Hilletgen Piters
  31 Octobr. 1633
 • Trijn Isbrants - Boldewijn Loo cum uxore
 • Tiberius Tempelar - Harmen Jans cum uxore
  24 Decembr. 1633
 • Tyerck Winolts - Eme Wibrants Doyem
  15 Februarii 1634
 • Tyebbe Jacobs Popta - Mr. Berent Jurriens
 • Mr. Thomas Dircks - Lolck Jetses cum sociis
  29 Martii 1634
 • Tyerck Minnolts - Drem. Sixtum Donia
 • Trijntie Jacobs - Simon Beernts cum uxore
  20 Septembr. 1634
 • Timon Andries wedue - Suffridum Rodehuys
 • Tyalke Aleffs - Dirck Doeckles
 • Take Atses - Jan Tonis
  31 Octobr. 1634
 • Tetardus Joannis - Dr. Gerrit Blackema
 • Trijn Jan Mercks - S. Rodehuys
 • Trijn Sytses - Claes Jansz Post
  24 Decembr. 1634
 • Tyepke Takes - Gerloff Andries
 • Tyalke Aleffs - Piter Piters
 • Tyaerd Jans - Tiberium Templâr
  21 Martii 1635
 • Trijntie Willem Willems wedue - Feycke Sytsesz
 • Thomas Hansz - Ritske Radijs
 • Take Wytses - Jan Wytses
  16 Maii 1635
 • Trijntie Meinarts - Willem Radijs
 • Trijntie Hiddes - Douwe Gerckes
  11 Julii 1635
 • Tetardus Joannis - Mr. Hans Falck
 • Trijn Jacobs - Sicke Tonis
 • Trijntie Willems - Grietie Aysma
 • Thomas Tonis - Jan Egberts
 • Trijn Jan Mercks - Jr. Sibrant Burmania
  19 Septembris 1635
 • Trijn Jan Mercks - Sibrand van Burmania holtvester
  24 Decembris 1635
 • Trijntie Nienhuys - Jantien Abrahams
 • Tyalke Aleffs cuper - Piter Piters
 • Tonis Riemers - Antie Schellings
 • Tyaerd Hoytema - Dominicus Vinsemius
  27 Februarii 1636
 • Tyerck Minolts - Pibe Rinties
  4 Junii 1636
 • Tietie Jurriens - Jan Roelofs
 • Trijntie Meinerts - Willem Radijs
 • Tyalke Alefs - Piter Piters
  12 Julii 1636
 • Tyetske Jelle dr - Siouck Fogelsang
 • Trijn Jacobs - Dr. Adrianus Hagius cum socio
  20 Septembr. 1636
 • Trijntie Jarigs - Antie Piter Can
 • Tiedke Jurriens - Jan Roelofs
  31 Octobr. 1636
 • Tyerck Jetses - Atse Claesz
 • Tyempke Lamberts nomine uxoris - Fecco Dominici cum socio
  24 Decembr. 1636
 • De crediteuren van Take Anes - Hans van Melhusen
 • Tyerck Wibrants - Douwe Tyaerds cum uxore
  18 Feb. 1637
 • Trijnke Harmens - Tiepke Douwes
 • Taco Jacobs praeferentie tuschen sijn crediteuren
  1 April. 1637
 • Tamme Binnerts - Tomas Andries
 • Taco Amama borgemr. - Jan Beernsen metselaer
 • Tiepke Takes - Keimpe Merx Jorna
  28 Maii 1637
 • Tacitus Ipkema - Rintie van Lyclama grietman
 • Tiampke Wopckes - Griet Pelgrims
  20 Septembr. 1637
 • Tomas Alles - Haye Mattijs
 • Take Anes crediteuren - Reyner Cornelis
 • Tomas Alles - Gerrit Ates
 • Tomas Alles - Aefke Jans dr (2x)
 • Tomas Alles - Jan Sioukes
 • Trijn Jan Merx - Bartolomeus Doese[n]
  31 Octobr. 1637
 • Tomas Crabbe - Drem. Jacobum Hartium
 • Tonis Joostes erven - Bauke Tammes
 • Tiepke Wybes - Claes Gerbens
  23 Decembr. 1637
 • Tomas Alles - de wedue van Atse Abbes
 • Tijs Pieters - Jacob Jaques Westerman
 • Tomas Alles - Auke Goities
 • Tomas Alles - Claes Jansen
 • Tomas Alles - Ydgen Henrix
 • Tonis Joostes wedue - Cornelius Heermans
 • Tonis Joostes wedue - Assien Ernstes
 • Tonis Joostes wedue - Harmen Dirx burgemr.
 • Trijnke Pouwels - Rutgerum Fungeri (2x)
 • Dr. Tiberius Tomae - Jarichum Vopconis
 • Tobias Henrix - Dirk Pieters
 • Tiepke Wibes - Gerrit Oenes
  12 Maii 1638
 • Thijs Douwes - Focco Jansen
  12 Julii 1638
 • Tonis Joostes wedue - Haentie Feckes
 • Tonis Joostes wedue - Isbrant Dirks
 • Tonis Cornelis - Isbrand Dirks
 • Tonis Joostes - Laes Hiddes Petertilla
  20 Septembr. 1638
 • Trijn Jans dr - Henrik Clasen gardenier
  31 Octobr. 1638
 • Mr. Thomas Dirks - Jacob Beyma clerq
  24 Decembr. 1638
 • Trijnke Jurriens - Pieter Schiere
 • Tijs Douwes - Ursula van Hoendrix
  23 Februarii 1639
 • Thomas Egberts - Wouter Jans wedue en erven
  6 April. 1639
 • Tiepke Wybes - Rioerd Joukes
 • Trijn Jan Merx - Henrickien Juriens

  20 Septembr. 1631
 • Uble Jansz - Benne Geerts
  31 Octobr. 1631
 • Wilhelmus Hendricks - Gosewijn Wydevelt
 • Wybe Ariens - Upke Claesz
  24 Decembr. 1631
 • Wybe Ariens cum uxore - Fokel Juws dr
 • Willem Piters - Piter Joannis Langweer
  24 Martii 1632
 • Wybe Gerckis - Tyerck Tyercksz
 • Wybe Gerckis - Lourens de Veno
 • Wybe Gerckis - Caarl Petri
 • Wybe Gerckis - Dirck Inthema
  19 Maii 1632
 • Willem Wilckes - Arien Dircks
 • Wytse Wopkes - Sytse Jansz cum uxore
 • Willem Gerrits - Berber Tyerck Lyuwes
 • Watse Beernts - Lyuck Dominici
  12 Julii 1632
 • Mr. Wibrant Feyckens - Hans Oldenslo
 • Wouter Harmens - Jeroen Rompkes
  20 Septembr. 1632
 • Wypk Tyaerds - Hans van Schonenburg cum uxore
 • Wybe Ariens - Paschier Wieland
 • Wilhelmus Hendricks - Jr. Damus Loo
  24 Decembr. 1632
 • Willem Winolts - Trijn Jan Mercks
  2 Martii 1633
 • Mr. Wibrant Feickes - Focco Jansz
 • Wibe Sioerds - Gaets Piers
  13 Aprilis 1633
 • Willem Jacobs executeur - Hans Sickes
 • Wilhelmus Lautenbach - Sioerd Everts
  8 Junii 1633
 • Willem Wilckes cum uxore - Mr. Martinus Tensorem [Tonsorem = barbier] cum uxore
  12 Julii 1633
 • Wolter Nannis - Hendrick Sigers
  20 Septembr. 1633
 • Willem Jacobs executeur - Drem. Albertum Monichuys
 • Upke Upkes - Frans Cornelis
  24 Decembr. 1633
 • Willem Jacobs executeur - Jacob Jansz
 • Willem Cranephelt - Reinu Ulbes
  29 Martii 1634
 • Wiger Abrahams - Sicke Tonis
  24 Maii 1634
 • Willem Wilckes cum uxore - Drem. Joannem Revium
 • Watse Jacobs - Gerolt van Feitsma
  20 Septembr. 1634
 • Willem Jacobs executeur - Willem Radijs deurwaerder
 • Wilke Dircks backer - Doitse Dircks
 • Wibe Jansz - Jan Gerrits verver
  31 Octobr. 1634
 • Willem Tijssen - Benne Geerts (2x)
  24 Decembr. 1634
 • Ulbe Lolckes - Lysbet Jans
 • Upke Upkes pro se et uxore - Barbar Thijsses
  16 Maii 1635
 • Willem Jacobs executeur - Willem Radijs
 • Willem Jacobs executeur - Aernt Jans van Rhenen
  11 Julii 1635
 • Willem Bronsvelt - Willem Jacobs executeur
 • Wopke Ubles - Wilcke Dircks
 • Wibe Hansz cum uxore - Jacob Dionysius
  19 Septembr. 1635
 • Watte Harckema - Piter Can
  24 Decembris 1635
 • Willem van Loon - Dr. Gabbema gedoemde ende Joannes Martini Sibada eerste coper t'samen
  27 Februarii 1636
 • Wick Amama - Heiltie Douwesz
 • Wibe Ariensz - Fokel Aert Willems
  9 Aprilis 1636
 • Wolter Heij - Jan Jacobs Popta
 • Wopckien Gabbes - Doede Jacobs
  20 Septembr. 1636
 • Wibe Jansz - Piter Wigers
  31 Octobr. 1636
 • Mr. Wibrant Feickens - Joannem de Fries cum sociis
  24 Decembr. 1636
 • Willem Arents cuper - Piter Gerryts
  18 Feb. 1637
 • Wopke Sioerds - Willem Minnolts
 • Watse Andries - Fedde Jan
 • Willemke Goverds - Cornelis Hylkens
  27 Maii 1637
 • Wibren Alles wedue - Dirk Alberts
  13 Julii 1637
 • Wilke Dirx - Douwe Tiaerds
 • Wibrandus Oedsma - Gerrit Isbrands
  20 Septembr. 1637
 • Uylke Wibrands - Alonse l'Gentyl
  28 Decembr. 1637
 • Willemke Luitiens cum socio - Jan Jansen
  12 Julii 1638
 • Willem Minnolts [in de tekst; in de kop: Willem Wijnolds (mr. schoenmaker) betr. koop en leverantie van drie koeiehuiden] - Joachim Nitties
 • Willem Tijssen brouwer - Joachim Marlou
 • Upke Upkes - Claes Jeppes
  20 Septembr. 1638
 • Willem Gerrits - Jan Jansen de jonge
 • Upke Upkes - Frans Cornelis
 • Uldrik Dirx Horn - Henrik Schelling
  23 Februarii 1639
 • Wilke Dirks backer - Idske Minnes Hillema

>> begin