Dijkgraaf in Friesland vóór 1795

Bron: D. Cannegieter, Naamlijst van de Dijkgraven der Vijf deelen zeedijken, in: Register van stukken ... Archief van het Waterschap der Vijf deelen zeedijken ... in het Stedelijk Archief van Franeker ..., Franeker 1903, p. 257-317
Internetbewerking: M.H.H. Engels, maart 2008.1398: Tideman/Tijmen/Tymen *Hopper
1504: *N.N.
1525-1534: Frederik/Frits van *Grombach
1529: Julius van *Botnia; Mr. Jarich van *Dekema; Sijbrand/Sybrand van *Roorda; Mr. Hector van *Hoxwier
1530: *N.N.
1539: Douwe *Gerbranda
1542-1546: Andries *Waltinga/ van *Waltijnga/Waltynga
1547: ambtstermijn twee jaar [herbenoeming was mogelijk]
1549-1550: Ruurd van *Roorda
1550-1552: Andries *Waltinga voornoemd
1552-1554: Adriaen *Michielsz.
1555-1561: Hero van *Ockinga
1561-1563: Ruurd van *Roorda voornoemd
1563-1569: Wieger/Wicherus *Eelsma
1569-1576: Ruurd van *Roorda voornoemd
1576-1578: Ulbe/Ulbeth *Hiddema
1578-1580: Fedderick/Frederik van *Offenhuijsen/Offenhuysen
1580-1582: Hobbe van *Waltinga/Waltijngha/Waltyngha
1582-1584: Dr. Ulpianus/Ulbe *Ulpianij/Ulpiani/Ulbesz
1584-1586: Tjalling van *Sixma
1586-1588: Dr. Ulpianus *Ulpianij/Ulpiani voornoemd
1588-1590: Cornelis *Conincx
1590-1592: Dr. Ulpianus *Ulpianij/Ulpiani voornoemd
1592-1596: Tjalling van *Sixma voornoemd
1596-1598: Sijbrant/Sybrant van *Osinga
1598-1600: Ulbe van *Aijlva/Aylva
1600-1602: Haitze Jelles *Bonnema
1602-1604: Bocke van *Burmania
1604-1606: Johan van *Hottinga
1606-1608: Bocke van *Burmania voornoemd
1608-1610: Tijaerdt/Tyaerdt *Lousz
1610-1612: Edsardt van *Grouestins/Grovestins
1612-1614: Sijbrant/Sybrant van *Osinga voornoemd
1614-1616: Pieter van *Walta
1616-1618: Douwe/Dominicus van *Hottinga
1618-1620: Hessel *Raes, of Laes van *Vervou
1620-1622: Douwe van *Hottinga voornoemd
1622-1624: Duco van *Jongema
1624-1626: Tijaerdt/Tyaerdt *Lousz voornoemd
1626-1628: Douwe Sixma van *Andla
1628-1634: Douwe van *Hottinga voornoemd
1634-1636: Douwe Sixma van *Andla voornoemd
1636-1638: Pieter van *Harinxma thoe Slooten
1638-1642: Douwe Sixma van *Andla voornoemd
1642-1644: Douwe van *Hottinga voornoemd
1644-1646: Hessel Douwes *Wringer
1646-1648: Douwe Sixma van *Andla voornoemd
1648-1650: Hessel Douwes *Wringer voornoemd
1652-1656: Douwe van *Hottinga voornoemd
1656-1660: Albertus Sijbrandus/Sybrandus van *Eminga
1660-1664: Douwe/Dominicus van *Walta
1664-1666: Johan van *Goslinga
1666-1668: Douwe van *Walta voornoemd
1668-1674: Johan van *Goslinga voornoemd
1674-1676: Agge van *Sixma
1676-1680: Douwe van *Sixma
1680-1682: Tjaerd baron van *Aijlva/Aylva
1682-1684: Johan van *Goslinga voornoemd
1684-1686: Agge van *Sixma voornoemd
1686-1688: Ernst Mockema van *Harinxma thoe Slooten
1688-1690: Tjaerd baron van *Aijlva/Aylva voornoemd
1690-1692: Wilco Holdinga baron thoe *Schwartzenberg en Hohenlansberg
1692-1694: Agge van *Sixma voornoemd
1694-1696: Sjuck Tjaerd van *Burmania
1696-1698: Tjaerd baron van *Aijlva/Aylva voornoemd
1698-1702: Sicco van *Goslinga
1702-1704: Wilco Holdinga baron thoe *Schwartzenberg en Hohenlansberg voornoemd
1704-1706: Sicco van *Goslinga voornoemd
1706-1708: Arent van *Haersolte
1708-1710: Cornelis baron van *Aijlva/Aylva
1710-1712: Idsart van *Sminia
1712-1714: Arent van *Haersolte voornoemd
1714-1716: Idsart van *Sminia voornoemd
1716-1720: Sicco van *Goslinga voornoemd
1720-1722: Cornelis baron van *Aijlva/Aylva voornoemd
1722-1726: Arent van *Haersolte voornoemd
1726-1728: Georg Wolfgang baron thoe *Schwartzenberg en Hohenlansberg
1728-1730: Sicco van *Goslinga voornoemd
1730-1732: Hans Willem baron van *Aijlva/Aylva
1732-1734: Cornelis baron van *Aijlva/Aylva voornoemd
1734-1736: Idsart van *Sminia voornoemd
1736-1738: Arent van *Haersolte voornoemd
1738-1742: Sjuck Gerrold Juckema van *Burmania Rengers
1742-1744: Arent van *Haersolte voornoemd
1744-1746: Cornelis baron van *Aijlva/Aylva voornoemd
1746-1748: Tjalling Aedo van *Sminia
1748-1750: Arent van *Haersolte voornoemd
1750-1752: Hans Willem baron van *Aijlva/Aylva voornoemd
1752-1754: Jarich Georg van *Burmania
1754-1756: Tjalling Aedo van *Sminia voornoemd
1756-1758: Tjaerd baron van *Aijlva/Aylva
1758-1762: Rutger van *Haersolte
1762-1766: Carel Georg graaf van *Wassenaar
1766-1768: Georg Frederik baron thoe *Schwartzenberg en Hohenlansberg
1768-1770: Wilco baron thoe *Schwartzenberg en Hohenlansberg
1770-1772: Rurger van *Haersolte voornoemd
1772-1774: Carel Georg graf van *Wassenaar voornoemd
1774-1776: Binnert Philip Aebinga van *Humalda
1776-1778: Carel Georg graaf van *Wassenaar voornoemd
1778-1780: Jan baron van *Echten
1780-1784: Wilco baron thoe *Schwartzenberg en Hohenlansberg voornoemd
1784-1786: Jan baron van *Echten voornoemd
1786-1788: Wilco baron thoe *Schwartzenberg en Hohenlansberg voornoemd
1788-1790: Jan baron van *Echten voornoemd
1790-1792: Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron thoe *Schwartzenberg en Hohenlansberg voornoemd
1792-1794: Jan baron van *Echten voornoemd
1794-1795: Idsert Aebinga van *Humalda

>> HOMEpage

Winsemius Cronique 1622 fol. 588

Afbeelding "stenen man" en opschriften sokkel uit:
P. Winsemius, Chronique, 1622
fol. 589:

Aen de West-zijde
CASPARI à ROBLES EQVITI, DOMINO DE BILLI &c. FRISIAE GRONINGAE EIVSQUE TERRITORII AC DICENTIVM GVBERNATORI QVOD HANC PROVINCIAM PRAETER ARMA CONSILIIS ET MVNIMENTIS IVVERIT AC INTER CAETERA AGGERE IPSIS KL. NO. M.D.LXX. FVNDITVS EVERSO AMPLISS. D. VIGLII ZVIGHEMI PATRIS PATRIAE AVXILIARIBVS OPERIS ET ADHIBITIS IGRAMO AB ACHELEN, PR. ADRIANO VASTAERT, PETRO FRITTEMA, ET JOANNE CAROLO SENATORIBVS, CONSILIORVM SOCIIS, NOVVM MARIS PROPVGNACVLVM SVMMO LABORE, VIGILIA ET CELEBRITATE DECRETIS QVOQVE ET DE SVO PERSOLVTIS DILIGENTIAE PRAEMIIS TRIBVS PLVS MINVS MENSIBVS à FVNDAMENTIS EREXERIT ET AD SVMMAM MANVM PERDVXERIT, ATQVE HVNC LAPIDEM SVBLATIS LITIBVS CONTROVERSIARVM TERMINVM ESSE VOLVIT, GRATVS PROVINCIALIVM ORDO, OBREM PRVDENTER, BENE ET FIDELITER GESTAM, DE SE AC DE REPVB. OPTIME MERITO P.

Zuydt-zijde
IN DEN IARE M.D.LXXV. IS DEN DYCK IN TWEE DEELEN GHESCHEYDEN, BLYVEN HET ZVYDER-DEEL, DEN BVYTENDYCKSTEREN, VAN DEN WELCKEN ALS DOEN GHEDEPVTEERDEN SYN GEWEEST THOMAS HIDDESZ, ENDE SICKE LAESZ. HOPLVYDEN, HETTE VAN DEKAMA, HERO VAN OCKINGA, VLBE HIDDEMA, WYTSE VAN CAMMINGA, DOYTSE BONGA, GERRIT ABBES ENDE LOLLE VAN OCKINGA.

Oost-zijde
OP DEN 19. IVLII ANNO 1576 HEBBEN MEESTER ARIAEN VASTAERT RAET ENDE D. JOHAN CHARLES PROCVREVR GENERAEL DEN EERSTEN STEEN GELECHT TER PRESENTIE JOHAN WILHELMI SECRETARIS DER DYCKAGIEN.

Noord-zijde
IN DEN IARE 1574 IS DESE DYCK ONDERLECHT, WESENDE DYCKGRAEF RYVERT VAN ROORDA ENDE GEDEPVTEERDE BINNENDYCK FREDERYCK VAN OFFENHVYSEN, MET SYERCK SYERCKSZ. HOPLVYDEN TOT OPMAKEN VAN DEN DYCK TEN NOORDEN, TIETE VAN CAMMINGA SVBSTITVYT DES HEEREN STADTHOLDERS, HESSEL VAN HANYA, EDO VAN GERBRANDA, ENDE HANS VAN ROORDA.

stenen man detail

>> begin