>> HOMEpage

Lijst van families en personen
met een wapen voorkomende in de
"Conscriptio exulum" (1580).

Bron: J.C. Singels, Inventaris van het oud-archief der stad Leeuwarden Leeuwarden 1893, nr. 275 (copie Conscriptio exulum van het origineel in Tresoar). HCL K 52.2 (getypte lijst, verwijzend naar folionrs.); voor de tekst (niet de wapens) vgl. de internetuitgave Conscriptio exulum.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2022

>> alfabetisch

Rennert van Solckama1
Gerck van Hoyttema (sijn eerste huisvrou)1
Philips, koning van Spanje3
Cunerus Petri, bisschop van Leeuwarden11
Dominicus Benedictus (archidiaconus Leov.)11
Gendulphus Pamel (canonicus Leov.)14
Anthonius Trajectensis (canonicus Leov.)14
Lubbertus Grol (canonicus Leov.)14
Thomas Groninginsis (canonicus Leov.)14
Uipco Laxemius (pastor Leov.)15
Serapius Suffridi (vicarius Leov.)15
Barnerdus (vicepater Leov.)15
Caspar de Robles, stadhouder van Friesland17
Francois de Verdugo, stadhouder van Friesland19
Igraem van Achlen, president Hof van Frl.21
Pieter Fritema, raad ordinaris Hof van Frl.21
Anthonius Delvaille, raad ordinaris Hof van Frl.23
Focko Rommarts, raad ordinaris Hof van Frl.23
Julius a Deeckema, raad ordinaris Hof van Frl.25
Wijbrandus Aytta, raad ordinaris Hof van Frl.25
Georgius Westendorp, raad ordinaris Hof van Frl.27
Jan Dimmer, raad ordinaris Hof van Frl.27
Nicolaus Nicolay, raad ordinaris Hof van Frl.29
Peter van Emskerck, griffier Hof van Frl.29
Benedictus Francet, tweede deurwaarder Hof van Frl.31
Niclaes Stellingwerff, derde deurwaarder Hof van Frl.31
Hector d' Paeuw, vierde deurwaarder Hof van Frl.31
Mecko Takema, advocaat32
Theodoricus Arum, advocaat32
Henricus Nobel, alias Rensma, advocaat32
Ocko Broersma, advocaat32
Dekema35
Camstra35
Donia35
Haersma35
Roorda37
van Loo37
Camminga37
Roorda37
Dekema39
Hemmema39
Camminga41
Hottinga41
Abbinga41
Dekema43
van Loo43
van Gel43
Foppinga43
Sircxma45
van Loo45
Sickinga45
Temple45
Sickinga47
Aylva47
Aesgama47
van der Haule49
Wijbe Gerrits (Jelgerhuis) van Stellingwerf49
Jayema49
Pyrast51
Hoytema51
Cruys51
Bocko Donia jr. (pastor in Steens)55
Aylva59
Sickema59
Aylva60
Goslinga60
Mockema60
Rolant van Achlen, uit Ferwerd60
Foppe Gabbes secretaris van Ferwerderadee!61
Brecker63
Montsma63
Mockema65
Heerma65
Eminga66
Wijtzma66
Bocko Donia sr. (pastor in Collum)67
Paulus Barnier (kelder van Vrouwencloester)67
Dekema68
Arenberg68
Rynia68
Saeckema68
van Horn69
Boetzema69
Harda69
Phaesma70
Bijonsma70
Juma71
van der Laeck71
Nerden71
Moezel(aar)72
Alma72
Wijtzma75
Donia75
van Ballum76
Aggema76
Boutsma76
Schoten76
Lucas Lucasz. Jarges (Dantumadeel)77
Wilhelmus Broeckens (pater in Sygerswold)78
Adriaen Cronenborch (secr. Tzietziercksteradeel)80
Feddrick Fijngie c.u. Cronenborch (zwager bovenst.)80
Oedts Arentsz. van Bergum81
Joannes Eeckert (prior van Smallingne)82
Juffer Cathrina (prioresse in Smallingne)82
Juffer Anschke (conventualis in Smallingne)82
Reiguinius (abbas in Hierusalem)83
Jelgersma85
Jensma85
Rouckema86
Boeles86
Harckema86
IJtzma86
van Goutum88
Hettema88
Jelmerus Meynema (vicarius in Rauerdt)89
Albada90
Roorda90
Heringa90
Henricus Kessel (Abbas in Dockum)91
Willem Boon (excijsmeester van Dockum)92
Jellius Ilstanus (commendator d'hospitael, Sneeck)94
Martinus (conventualis d'hospitael, Sneeck)94
Everhardus Trajectensis (idem)95
Joannis Groningensis (prior in conventu, Sneeck)95
Roorda95
Liauckema95
Albada96
Stanpart96
Sickinga96
Sirxma96
Jan Follega (advocatus Snecanus)97
Sicke Sircxz. Adama (borger van Sneeck)97
Hotze Aecxma (author, pastor in Wolsum)99
Albarda100
Piersma101
Doema101
Nicolaus Landensis (abbas Stavria in Hemelis)105
Fredericus (pastor in Stavria)105
Seger Gerrits Englema (consul Worcomia)106
Joannes Hanckis/Hanckonis (pastor Bolsverdia)107
Martinus Phoppy (pastor Bolsverdia)107
Franciscus Holdema (pastor Bolsverdia)108
Rennert Henrix (borger ende coster tho Bolswerdt)108
Heerma109
Obbema109
Frittema109
Hannema110
Hoytema110
Bruynia110
Andringa111
Oenema111
Heerma111
Frittema111
Eelckema112
Rispens112
Lopens112
Mershorne112
Eelckema113
Croecken113
Botterman113
Everding/Emerding113
Mente Ambrosius (secr. Bolsverdia)114
Albada114
Triessens115
Brecker115
Bernardus (rector Bolsverdiensis)115
Lichtervelde116
Scholtema116
Thomas Groningensis (abbas in florido campo)119
Frittema120
Camminga120
Aylva120
Tiaerdsma120
Sierdsma121
Gerbrandt Walckema van Harlingen123
Harmen Jansz (controlleur t'Harlingen)123
Joannes Gelmuidensis (abbas in Lidlum)124
Lauckema125
Camminga125
Hermana125
Botnya127
Stenstra (= Stania)127
Nerden127
Haersolte127
Ockinga128
Camminga128
Emilius Adama van Franiker128
Peter Claes (borgemeester van Franiker)129
Wilhelmus (secr. in Franiker)129
Marten (chirurgijn van Franiker)129
Sibrandus Reyners (excysmr. van Franiker)129
Peter Sybesz Banga van Franiker130
Jancke Jeltesz Sierdsma (stadsbode van Franiker)130
Roorda133
Goslinga133
Joannes Groningensis (pastor in Hydaart)134
Roorda135
Gerbranda135
Donia135
Reen136
Sickema136
Upco Douwes Tallum (grietman van Hennaarderadeel)136
Wybe Peters Birg van Cubaerdt136
Wibrant van Goutum (Hennaarderadeel)136
van der Gaest137
Heringa139
Roorda139
Botnia139
Walta139
van Fons140
Hannema140
Walta141
Donia141
Ockinga142
Gerbranda143
Popma143
Del Vaille143
Heeringa143
Donia144
Gerbranda144
Cyprianus Dronrijp144
Saeckle Suirdtsz Hettema (grietm. van Gaasterland)146
Joucke Jouckes alias jonge Joucke van Sondel147
Sibrandt Benckis (grietman van Lemstervijfga)148
Marten Hamckes (excijsmeester in Follegal148
Vitus (conv. Floridi campi et pastor in Dycken)151
Dominicus Onis Holckema (pastor van Goyngrip)151
Hoytema152
Solckema152
Wyffringa152
Joest Vastarts (grietman van Doniewerstal)153
Gerlof Sipckes (secr. van Doniewerstal)153
Solckema154
Waltinga154
Hotze Janckes Meinema (soldaet, Doniawerstal)154
Waltinga156
Solckema156
Tetema156
Onya156
Gerbranda157
On(n)ingha157
Ofke Grieff (grietman van Utingeradeel)158
Foppinga158
Nerden159
Hottinga159
Hans Jelles (secr. van Schoterlandt)160
Philippus Jaspers (excijsmr. van Slyckenborch)160
Rommart Friesma (grietm. van Ooststellingwerf)162
Jan van Arum (secr. van Ooststellingwerf)163
Arent van Genum (grietm. van Weststellingwerf)165
Gerwert Braels van Peperga165
Upco Reynthiens (secr. Weststellingwerf)166
Gerwert Peters van Oldeholtpade166
Solckema168
Wyffringa168
ALFABETISCH >> begin
Abbinga41
Achlen, Igraem van, president Hof van Frl.21
Achlen, Rolant van, uit Ferwerd60
Adama, Emilius, van Franiker128
Adama, Sicke Sircxz. (borger van Sneeck)97
Aecxma, Hotze (author, pastor in Wolsum)99
Aesgama47
Aggema76
Albada90,96,114
Albarda100
Alma72
Andringa111
Anschke, Juffer (conventualis in Smallingne)82
Anthonius Trajectensis (canonicus Leov.)14
Arenberg68
Arum, Theodoricus, advocaat32
Aylva47,59,60,120
Aytta, Wijbrandus, raad ordinaris Hof van Frl.25
Ballum, van76
Banga, Peter Sybesz, van Franiker130
Barnerdus (vicepater Leov.)15
Barnier, Paulus (kelder van Vrouwencloester)67
Bernardus (rector Bolsverdiensis)115
Bijonsma70
Birg, Wybe Peters, van Cubaerdt136
Boeles86
Boetzema69
Boon, Willem (excijsmeester van Dockum)92
Botnia139
Botnya127
Botterman113
Boutsma76
Brecker63,115
Broeckens, Wilhelmus (pater in Sygerswold)78
Broersma, Ocko, advocaat32
Bruynia110
Camminga37,41,120,125,128
Camstra35
Cathrina, Juffer (prioresse in Smallingne)82
Croecken113
Cronenborch, Adriaen (secr. Tzietziercksteradeel)80
Cruys51
Cunerus Petri, bisschop van Leeuwarden11
Deeckema, Julius a, raad ordinaris Hof van Frl.25
Dekema35,39,43,68
Del Vaille143
Delvaille, Anthonius, raad ordinaris Hof van Frl.23
Dimmer, Jan, raad ordinaris Hof van Frl.27
Doema101
Dominicus Benedictus (archidiaconus Leov.)11
Donia, Bocko jr. (pastor in Steens)55
Donia, Bocko sr. (pastor in Collum)67
Donia35,75,135,141,144
Dronrijp, Cyprianus144
Eeckert, Joannes (prior van Smallingne)82
Eelckema112,113
Eminga66
Emskerck, Peter van, griffier Hof van Frl.29
Englema, Seger Gerrits (consul Worcomia)106
Everding/Emerding113
Everhardus Trajectensis (idem)95
Feddrick Fijngie c.u. Cronenborch (zwager bovenst.)80
Focko Rommarts, raad ordinaris Hof van Frl.23
Follega, Jan (advocatus Snecanus)97
Fons, van140
Foppe Gabbes secretaris van Ferwerderadee!61
Foppinga43,158
Francet, Benedictus, tweede deurwaarder Hof van Frl.31
Fredericus (pastor in Stavria)105
Friesma, Rommart (grietm. van Ooststellingwerf)162
Fritema, Pieter, raad ordinaris Hof van Frl.21
Frittema109,111,120
Gaest, van der137
Gel, van43
Genum, Arent van (grietm. van Weststellingwerf)165
Gerbranda135,143,144,157
Gerck van Hoyttema (sijn eerste huisvrou)1
Gerlof Sipckes (secr. van Doniewerstal)153
Gerwert Braels van Peperga165
Gerwert Peters van Oldeholtpade166
Goslinga60,133
Goutum, van88
Grieff, Ofke (grietman van Utingeradeel)158
Grol, Lubbertus (canonicus Leov.)14
Haersma35
Haersolte127
Hannema110,140
Hans Jelles (secr. van Schoterlandt)160
Harckema86
Harda69
Harmen Jansz (controlleur t'Harlingen)123
Haule, van der49
Heeringa143
Heerma109
Heerma65,111
Hemmema39
Heringa90,139
Hermana125
Hettema, Saeckle Suirdtsz (grietm. van Gaasterland)146
Hettema88
Holckema, Dominicus Onis (pastor van Goyngrip)151
Holdema, Franciscus (pastor Bolsverdia)108
Horn, van69
Hottinga41,159
Hoytema51,110,152
IJtzma86
Jan van Arum (secr. van Ooststellingwerf)163
Jarges, Lucas Lucasz. (Dantumadeel)77
Jayema49
Jelgersma85
Jellius Ilstanus (commendator d'hospitael, Sneeck)94
Jensma85
Joannes Gelmuidensis (abbas in Lidlum)124
Joannes Groningensis (pastor in Hydaart)134
Joannes Hanckis/Hanckonis (pastor Bolsverdia)107
Joannis Groningensis (prior in conventu, Sneeck)95
Joucke Jouckes alias jonge Joucke van Sondel147
Juma71
Kessel, Henricus (Abbas in Dockum)91
Laeck, van der71
Lauckema125
Liauckema95
Lichtervelde116
Loo, van37,43,45
Lopens112
Marten (chirurgijn van Franiker)129
Marten Hamckes (excijsmeester in Follegal148
Martinus (conventualis d'hospitael, Sneeck)94
Martinus Phoppy (pastor Bolsverdia)107
Meinema, Hotze Janckes (soldaet, Doniawerstal)154
Mente Ambrosius (secr. Bolsverdia)114
Mershorne112
Meynema, Jelmerus (vicarius in Rauerdt)89
Mockema60,65
Moezel(aar)72
Montsma63
Nerden71,127,159
Nicolaus Landensis (abbas Stavria in Hemelis)105
Nicolaus Nicolay, raad ordinaris Hof van Frl.29
Nobel, Henricus, alias Rensma, advocaat32
Obbema109
Ockinga128,142
Oedts Arentsz. van Bergum81
Oenema111
On(n)ingha157
Onya156
Paeuw, Hector d', vierde deurwaarder Hof van Frl.31
Pamel, Gendulphus (canonicus Leov.)14
Peter Claes (borgemeester van Franiker)129
Phaesma70
Philippus Jaspers (excijsmr. van Slyckenborch)160
Philips, koning van Spanje3
Piersma101
Popma143
Pyrast51
Reen136
Reiguinius (abbas in Hierusalem)83
Rennert Henrix (borger ende coster tho Bolswerdt)108
Rensma, Henricus Nobel alias, advocaat32
Rispens112
Robles, Caspar de, stadhouder van Friesland17
Roorda37,90,95,133,135,139
Rouckema86
Rynia68
Saeckema68
Scholtema116
Schoten76
Serapius Suffridi (vicarius Leov.)15
Sibrandt Benckis (grietman van Lemstervijfga)148
Sibrandus Reyners (excysmr. van Franiker)129
Sickema59,136
Sickinga45,47,96
Sierdsma, Jancke Jeltesz (stadsbode van Franiker)130
Sierdsma121
Sircxma45
Sirxma96
Solckama, Rennert van1
Solckema152
Solckema154,156,168
Solckema156
Stellingwerff, Niclaes, derde deurwaarder Hof van Frl.31
Stenstra (= Stania)127
Takema, Mecko, advocaat32
Tallum, Upco Douwes (grietman van Hennaarderadeel)136
Temple45
Tetema156
Thomas Groningensis (abbas in florido campo)119
Thomas Groninginsis (canonicus Leov.)14
Tiaerdsma120
Triessens115
Uipco Laxemius (pastor Leov.)15
Upco Reynthiens (secr. Weststellingwerf)166
Vastarts, Joest (grietman van Doniewerstal)153
Verdugo, Francois de, stadhouder van Friesland19
Vitus (conv. Floridi campi et pastor in Dycken)151
Walckema, Gerbrandt, van Harlingen123
Walta139
Walta141
Waltinga154,156
Westendorp, Georgius, raad ordinaris Hof van Frl.27
Wibrant van Goutum (Hennaarderadeel)136
Wijbe Gerrits (Jelgerhuis) van Stellingwerf49
Wijtzma66,75
Wilhelmus (secr. in Franiker)129
Wyffringa152,168

>> begin