>> HOMEpage

Namen der Edel Mogende Heeren uit het Collegie der Gedeputeerde Staten, zijnde tegenwoordig bij de Friesche Synoden, gehouden vanaf den jare 1600 tot 1758.

Bron: K. van Belkum, Naamlijst van heeren Predikanten … Leeuwarden 1885, blz. 59-64.
Internetbewerking: M.H.H. Engels, september 2007


• Acronius, Hanso, old Burgem. v. Leeuw, id. 1717.
• Adius, Isaak Marten van, Burgem. te Work., Bolsw. 1706, Heerenv. 1711.
• Agricola, Johannes, Grietm. van AEngwird., Sneek 1600.
• Allerts, Claas, Leeuw. 1626 en de heer H. van Schwartsenburg.
* Vanwege den treurigen tijd waren gen. heeren op de classicale vergadering niet verschenen, op verzoek echter van eene commissie uit de Synode hebben zij de vergaderingen bijgewoond.
• Andla, Jhr. Anchises ab, Harlingen 1638.
• Andringa, Lubbertus van, Grietm. van Utingerad., Dokk. 1681.
• Andringa, Regnerus van, Heerenv. 1711.
• Andringa, Tinco van, Grietm. v. Lemsterl., Leeuw. 1682.
• Atsma, Renicus ab, Harl. 1610, Bolsw. 1622, Dokk. 1625.
• Aylva van Burmania, Cornelis Baron van , Grietm. v. Wonserad., Bolsw. 1727.
• Aylva van Burmania, Jhr. Ulbo, Sneek 1719.
• Aylva, Jhr. Cornelis Baron van, Dokk. 1744.
• Aylva, Jhr. Epo van, Grietm. van Kolluml., Dokk. 1688.
• Aylva, Jhr. Ernst van, Grietm. v. Oostdongerd., Harl. 1680, Fran. 1700, Leeuw. 1710.
• Aylva, Jhr. Hans Wïllem van, Harl. 1729.
• Aylva, Jhr. Hessel Douwe Ernst van, Sneek 1740, Bolsw.1741 , Fran. 1756.
• Aylva, Jhr. Hobbe van, old Grietm. v. Baarderad., Leeuw. 1640.
• Aylva, Jhr. Johan van, Grietm. v. Hemel. Oldeph., Heerenveen 1648, Bolsward 1650, Franeker 1651.
• Aylva, Jhr. Tjaard van, Harl. 1743
• Aylva, Jhr. Tjeerd van, Grietm. v. Wonserad., Leeuw. 1675, Sneek 1677, Fran. 1679.
• Aylva, Jhr. Ulbo Baron van, Grietm. v. Oostdongerad., Dokk. 1695, Heerenv. 1697, Bolsw. 1699 id. 1706, Harl. 1715, Leeuw. 1717, Bolsw. 1720, Harl. 1722, Dokk. 1723, Leeuw. 1724.
• Aysma, Albert, Harlingen 1617.
* De acten van Dokkum 1618 ontbreken. Ingevolge resolutie der Ged. Staten van 3 Oct. 1618 zijn de heeren E. van Aylva uit het collegie van Ged. Staten en E. van Harinxma uit het Hof van Friesland afgevaardigd naar de nationale Synode te Dordrecht om aldaar aan de orders van Hun Hoog Mogenden uitvoering te geven.
• Aytzema, Julius Schelto ab, Burgem. te Dokk., id. 1702 id. 1709.
• Baard, Dirk van, Grietm. v. Stellingw. westeinde, Sneek 1656.
• Baard, Hobbe van, old Grietm. v. Haskerl., Dokk. 1653.
• Bergsma, Wilhelmus, Secr. en Ontv. v. Oostdongerd., Bolsw. 1762, Fran. 1763.
• Beyma, Dr. Johannes van, Leeuw. 1641.
• Blocq van Scheltinga, Daniel de, Grietm. v. Schoterl., Heerenv. 1676 id. 1690.
• Boelens, Tarquinius van, Harl. 1666, Dokk. 1667.
• Bourboom, Jacobus, Burgem. v. Leeuw., Heerenv. 1760, Fran. 1763.
• Bouritius, Jakobus, Leeuw. 1661.
• Bruinsma, Regnerus, Dokk. 1646, Leeuw. 1647.
• Burmania Rengers , Jhr. Sjuck Gerrolt Juckama van, Grietm. v. Franekerd., Sneek 1740, Fran. 1742.
• Burmania, Bokko van, Grietm. v. Hennaarderad., Sneek 1614, Bolsw. 1615.
• Burmania, Epo van, Harl. 1743.
• Burmania, Jhr. Epo Sjuck van, Houtvester der Prov. en Burgem. te Dokkum, Dokkum 1744, id. 1751, id. 1765.
• Burmania, Jhr. Hobbe van, Grietm. v. Leeuwarderad., Bolsw. 1734.
• Burmania, Jhr. Idsard van, Vrij- en Erfheer van Ameland, Grietm. v. Ferwerderad., Dokk. 1702.
• Burmania, Jhr. Jarich Georg van, Grietm. v. Oostdongerad., Fran. 1735 , Harl. 1750.
• Burmania, Jhr. Sjuck Gerrolt van, Grietm. v. Wijnbritseradeel, Harl. 1687.
• Burmania, Jhr. Ulbe Aylva van, Sneek 1719.
• Burum, Alle van, Harl. 1652.
• Cammingha, Valerius van, Sneek 1635, Bolsw. 1636.
• Can, Claes, Sneek 1677.
• Coehoorn, Gooswyn Theodoor Baron van, Dokk, 1716, Leeuw. 1731.
• Crack, Hyppolitus, Grietm. v. AEngwird., Leeuw. 1619, Bolsw. 1621.
• Dirks, Pier, Sneek 1628.
• Doys, Jhr. Willem Gerlach van, Leeuw. 1745.
• Eysinga Jhr. S. H. R. van, Grietm. v. Haskerland, Sneek 1761.
• Eysinga, Jhr. Tjalling Edo Johan Heringa van, Grietm. van Sneek 1747, Leeuw. 1759, Sneek 1761.
• Eysinga, Jhr. Tjalling van, Grietm. van Rauwerderh., Harl. 1645.
• Fokkens, Herke, Sneek 1600.
• Fransen, Frans, Dokk. 1611.
• Frieswijk, Edo, Burgem. van Sneek, id. 1765.
• Geldorpius, Dr. Oenias, Leeuw. 1654, Heerenv. 1655, Leeuw.1661.
• Gemmenich, Cornelis, Dokk. 1647.
• Glinstra, Eelco, Sneek 1649, Harl. 1659, Sneek 1663.
• Glinstra, Hector Willem van, Dokkum 1730, Heerenveen 1732.
• Glinstra, Jhr. Hector van, Grietm. Tietjerksterad., Fran. 1693.
• Goslinga, Jhr. Sicco van, Grietm. van Franekerad., Fran. 1701.
• Glinstra, Jhr. V. van, Heerenveen 1753.
• Glinstra, Valerius van, Grietm. v. Gaasterl. geworden 13 Febr. 1679, Dokkum 1674, Fran. 1679, Sneek 1712.
• Grovestins , Jhr. Binnert Heringa van, Grietm. v. Ferwerderad., Leeuw. 1682, Heerenv. 1691.
• Grovestins , Jhr. Oene van, Grietm. v. Hennaarderd., Dokk. 1653, Leeuw. 1654, Bolsw. 1657, Fran. 1658, Dokk. 1660.
• Grovestins, Jhr. Idsart van, Grietman van Hennaarderadeel, Sneek 1691.
• Haar, J. W. van der, Sneek 1754, Bolsward 1755.
• Haarsma, Aulus van, Grietm. v. Achtkarsp., Dokk. 1716, Sneek 1726.
• Haersma, Aulus van, Grietm. v. Smallingerland, Heerenv. 1655, id. 1662, Dokkum 1667.
• Haersma, Jhr. Arnoldus van, Grietm. v. Smalling., Heerenv. 1704.
• Haersma, Livius van, Franeker 1749.
• Haersolte, Jhr. Arent van, Sneek 1719, Franeker 1756.
• Haren, Jhr. Adam Ernst van, Grietm. v. 't Bildt, Harling. 1708.
• Haren, Jhr. Duco van, Grietm. v. Weststellingw., Heerenv. 1718.
• Haren, Jhr. Ernst van, Grietm. v. Weststellingw., Harlingen 1687.
• Haren, Onno Swier van, Grietm. v. Weststellingw., Heerenv. 1746.
• Haren, Willem van, Grietm. v. 't Bildt, Bolsw. 1671, Dokk. 1688.
• Harinxma thoe Slooten, Jhr. Pieter Edsard van, Leeuw. 1703.
• Harinxma thoe Slooten, Jhr. Ernst Moccama van, Leeuw. 1689.
• Haubois, Cornelis, Burgem. van Sneek, id. 1642, Bolsward 1650, Sneek 1656 en 1663, Leeuwarden 1668.
• Heemstra, Jhr. Saphaeus, Sneek 1670.
• Heemstra, Jhr. Schelto van, Burgem. te Bolsward, Franeker 1707, Leeuwarden 1710, Heerenveen 1718, id. 1732.
• Heemstra, Jhr. W. H. van, Dokk. 1751, Leeuw. 1752, Harl. 1757.
• Hemmema, Duco van, Franeker 1672.
• Herama, Johan, Sneek 1628.
• Heringa van Grovestins, Jhr. Binnert, Grietman van Ferwerderadeel, Leeuwarden 1682, Heerenveen 1690.
• Holdinga Baron thoe Schwartsenberg, Jhr. Wilco van, Vrijheer van Ameland, Grietman van Barradeel, Dokkum 1695.
• Hillebrand, Dr. Wilhelmus, Bolsward 1678.
• Hottinga, Dominicus van, Sneek 1735.
• Huber, Hermannus, Burgem. te Sneek, Harling. 1722, Sneek 1726, Bolsward 1727.
• Idzarda, M., Harlingen 1617.
• Jongestal, Gellius Wybrandus van, Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Harlingen 1680.
• Juckama, Ipe Jacobs, Dokkum 1604, Leeuwarden 1605.
• Kempenaer, Dankert de, Leeuwarden 1738, Franeker 1742, Leeuwarden 1745, Heerenveen 1746, Bolsward 1755.
• Knijff , Jhr. Horatius Hiddema van, Heerenveen 1739.
• Knock, Johan, Franeker 1721. (Voor de Synode overleden).
• Lomars, Dionysius, Burgem. te Franeker, Dokkum 1681.
• Lycklama à Nijeholt, Augustinus v., Grietman v. Opsterland, Harlingen 1694, id. 1708, Dokkum 1799.
• Lycklama à Nijeholt, Lubertus v., Grietm. v. Ooststell., Sneek 1684.
• Lycklama van Wijckel, Regnerus Annaeus, Grietman van Gaasterland, Leeuwarden 1724.
• Lycklama, Hanso van, Grietman van Lemsterl., Heerenv. 1648.
• Mol, Hanso, Bolsward 1636.
• Nijsten, Barthold van, Leeuw. 1668, Heerenv. 1669, Sneek 1670.
• Nijsten, Bartholomeus van, Grietman van Rauwerderhem, Heerenveen 1683, Sneek 1684.
• Oenema, Amelius, Grietman van Schoterland, Franeker 1644.
• Oosterzee, Christiaan van, Grietm. v. Lemsterl., Franeker 1637.
• Osinga, Sijds van, Grietm. v. Doniawerst., Sneek 1641, Bolsw. 1643.
• Oudaens, Petrus, old-Burgem. te Harlingen, Heerenveen 1683.
• Potter, Sjoerd, Burgem. te Dokkum, Franeker 1658.
• Romkes, Johannes, Harlingen 1624.
• Roorda, Abraham, Grietm. v. Idaarder., Fran. 1609, Harl. 1617.
• Roorda, Dr. Carel van, Grietman v. Hennaarder., Sneek 1649, Bolsward 1657, Harling. 1659, Bolsward 1664, Harling. 1666.
• Roorda, Frederik van, Grietman van Lemsterl., Harling. 1652.
• Sappema, Bennaert, Bolsward 1601.
• Scheltinga, Daniël de Block van, Grietm. Schoterl., Heerenv. 1690.
• Scheltinga, Martinus van, Grietm. v. Schoterl., Heerenv. 1704.
• Scheltinga, Menno Coehoorn van, Grietm. v. Schoterl., Fran. 1735.
• Schepper, Isaak de, Grietman van Achtkarsp., Franeker 1686.
• Schwartzenberg en Hohenlandsberg, D. T. Baron van, Dokkum 1758, Leeuwarden 1759.
• Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Jhr. Georg Wilco Vrijheerv., Grietman in Oostdongeradeel, Bolsward 1671.
• Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Michiel Onuphrius Baron thoe, Franeker 1728.
• Schwartzenberg, Georg v., Dokk. 1611, Leeuw. 1626, Bolsw. 1629.
• Siccama, Dr. Sibrandus, Bolsward 1601.
• Sixma, Jhr. Tjalling Edo van, Bolsward 1748.
• Sloterdijk, Fr., Leeuward. 1752, Heerenv. 1753, Sneek 1754.
• Sminia, Frederik van, Grietm. v. Utingerad., Leeuwarden 1696.
• Sminia, Idzert van, Grietman van Hennaarder., Bolsward 1734.
• Stantzius, Theodorus, old-Burg. Harl., Heerenv. 1676, Harl. 1701.
• Stapert ..... Sneek 1614.
• Swart, François de, Burgem. van Leeuwarden, Franeker 1686.
• Taekama, Tïberius, Burgem. van Leeuwarden, Bolsward 1699.
• Thijssen, Dirk, Bolsward 1616, Sneek 1621.
• Tzerks , Feije, Bolsward 1640.
• Umar, Gulielmus, Bolsward 1664.
• Unia, Jhr. Wïllem Emilius van, Dokkum 1737.
• Velsius, Dr. Adrianus à, Franeker 1637, Bolsward 1643, Franeker 1644, Harlingen 1645.
• Viersen, Bruno van, Burgemeest. van Workum, Bolsward 1692.
• Wiaerda, Kempe van, Leeuwarden 1605.
• Wijbes, Rein, Harlingen 1610.
• Wyckel, Pycke van, Sneek 1623.
• Wijs, Dr. Johannes, Sneek 1623.
• Wisma, Sabinus, Harl. 1673. Werd 15 Aug. 1673 Grietm. v. Idaarder.
• Winter, Fijo Johannes, Leeuwarden 1675.
• Wendt, Eizo de, Burgem. te Dokkum, Bolsward 1685.
• Wielenga, Epaeus, Burgem. te Leeuw., Leeuw. 1696, id. 1703, Bolsward 1713, Franeker 1714.
• Westerhuis, Suffridus, Burgem. te Franeker, Sneek 1698.
• Waeyen, Jacob van der, Grietm. v. Hemel. Oldeph., Fran. 1700.
• Wyckel, Henricus van, Grietm. v. Gaasterland, Franeker 1707.
• Wijkel, Regnerus Annaeus Lyclama van, Grietm. v. Gaasterl., Leeuwarden 1724.
• Wielinga, Everhardus, Burgem. van Leeuwarden, Sneek 1733.
• Wellens, Boudewijn, Franeker 1749.
• Ynthiema, Frederik van, Heerenveen 1641.
• Ytsma, Wijbrandus, Leeuwarden 1647.
• Zuiderbaan, Jan Lolkes, Dokkum 1674.

>> begin