>> HOMEpage

Bibliotheek Collegium Medicum Leeuwarden
catalogus 1820

Beknopte geschiedenis van het Collegium en zijn bibliotheek * Literatuur * Verantwoording uitgave catalogus * Register van namen: <A> <B> <C> <D-E> <F> <G> <H> <I-L> <M> <N-Q> <R> <S> <T> <U-V> <W-Z> * CATALOGUS


Beknopte geschiedenis van het Collegium en zijn bibliotheek

Het Leeuwarder Collegium Medicum was een collegiale vereniging van doctores medicinae. Het had de opdracht goede onderlinge verhoudingen te bevorderen, chirurgijns en apothekers te examineren, apotheken te controleren en representatief op te treden. Opgericht werd het in 1686.
Een gevolg van de oprichting was de in 1687 verschenen Leeuwarder Apotheek, de zevende Nederlandse stadspharmacopee. Na een machtsconflict met het stadsbestuur werd het Collegium in 1774 ontbonden. In 1775 kwam er op initiatief van de Staten van Friesland een Collegium Medicum Provinciale. Dat werd in 1798 opgeheven.

Van 1753 tot 1793 verzamelde het Collegium boeken tot meerdere bevorderinge van hunne heylsame wekelijkse consultatiën die sedert 1693 gehouden werden in de vergaderzaal van de Latijnse school in de Bagijnestraat (ingang Bollemanssteeg die ook wel Schoolstraat genoemd werd). Voor het gebruik van die "herenkamer" en de boekenkast daarin dankte het Collegium in 1764 het stadsbestuur en ontving daarop een Parijse uitgave uit 1679 in 9 Franse banden ten geschenke van de werken van Hippocrates en Galenus (nummer 1 van de navolgende catalogus).

Eerder had het Collegium al een present van de Staten van Friesland gekregen. Sedert 1753 stelden de Staten 50 gulden per jaar beschikbaar voor de collectievorming van deze medische bibliotheek van wetenschappelijke werken die te kostbaar waren voor individuele aanschaf.

De decaan van het Collegium Medicum werd bibliothecaris. Bepaald werd dat ieder nieuw lid van het Collegium 12 gulden entreegeld moest betalen en 12 gulden voor de bibliotheek, of een nieuw boek geven van geen mindere waarde. De provinciale bijdrage werd in 1793 voor het laatst verkregen. In 1798 zijn de boeken in het stadhuis opgeborgen.

De plaatselijke "Commissie van geneeskundig toevoorzicht" verzocht op 2 maart 1819 het gemeentebestuur van Leeuwarden om de bibliotheek van het voormalige Collegium Medicum, een bibliotheeklokaal en gegevens omtrent de inrichting van het voormalig Collegium Medicum. Het gemeentebestuur verlangde eerst een inventaris van de boeken. Die inventaris of catalogus werd op 2 september 1820 ingezonden. Een raadscommissie rapporteerde daarop o.a., dat het Collegium Medicum sedert 1775 provinciaal was; de bibliotheek zou nog geen 1700 gulden waard zijn; sommige werken waren defect of incompleet.

De gemeenteraad besloot op 4 juni 1821 om de bibliotheek van het Collegium Medicum aan de Commissie van geneeskundig toevoorzicht te laten en een lokaal daarvoor aan te bieden. Gedeputeerde Staten maakten op 18 juli 1821 bezwaar. Het gemeentebestuur wenste vervolgens (4 september 1821) de bibliotheek niet langer in het stadhuis in bewaring te houden. Pas in 1835 echter is de verzameling overgebracht naar het Provinciehuis.

In 1844 werd te Leeuwarden de Provinciale Bibliotheek van Friesland gesticht: de boeken van het Collegium Medicum vormden samen met de bibliotheek van de voormalige universiteit van Franeker en de boeken van de oude landskwartieren de basiscollectie.

Van de bibliotheek van het Collegium Medicum wordt een handgeschreven catalogus - de eerder genoemde inventaris - (in afschrift) bewaard in de Provinciale Bibliotheek onder signatuur 1059 Hs. Deze catalogus van 232 werken dateert van 1820. De Latijnse titel vermeldt verder dat de boeken, nadat ze lange tijd onder het vuil bedolven waren geweest, toen van stof ontdaan, geordend en beschreven te vinden waren in het stadhuis van Leeuwarden.


>> begin

In boek nummer 1 (PB signatuur 135 Gnk fol. 1/2/3) van de catalogus is het volgende uittreksel in handschrift geplakt:

Extract uit Resolutie Boek der Stad Leeuwarden

Vrijdag den 2. Nov. en 7. Decemb. en vervolgens den 28 Decemb. 1764.

Gehoort het Raport van de Heeren Politiemeesteren, Burgemeester J.T. Wijngaerden, Schepenen A. Couperus en D. Reneman, waar uit gebleek dat het Collegium Medicum hunne Eerbiedige dankbaerheid betuigde over 't wel approprieeren van de Heerekamer aan de Latijnsche Schoole en schikkinge der Boekkast tot bewaaringe der Bibliotheecq door hun aldaar met een priesweerdige Attentie ten meesten nutte en dienste der ingezetenen van Leeuwarden bij een te versamelen tot meerdere bevorderinge van hunne heijlsame consultatien aldaar gehouden werdende, hebbende zij ten dien einde ook reede een praesent ontvangen bij d'resolutie van de Heeren Staeten deezer Provincie; Soo hebben Haar Achtbaren de Magistraten der Stad Leeuwarden om Stads weegen dit heylsaam Oogmerk te bevorderen hunne gedagten latende gaan over sodanig een Boek als van gebruik soude kunnen weesen tot meerder Aanmoediging van de Faculteijt en voortzettinge der Medicinale Konsten en Weetenschappen Goedgevonden en Geresolveert aan 't Collegium Medicum te Leeuwarden praesent te doen tot vercieringe der Aangelegde Bibliotheecq Hippocratis et Galeni Archiatroon Opera cum notis Renati Charterii XIII Deelen in IX Fransche banden Editio Anno 1679 Lutetiae Parisiorum cum Privil. Regis, En daarin vooraan op het Eerste Blad des E. Raads Resolutie hiertoe relatyff te laaten Registreeren met de Subscriptie van de StadsSecretaris.

Accordeert met voorz. Boek

In kennisse van mij d'Secretaris

E. Bourboom

Secretaris van de Stad Leuwarden 1765

Het diagram toont een piek in het decennium 1751-1760: de start van de collectievorming in 1753 is de verklaring. Daarnaast is er een meer dan gemiddeld aantal boeken uit de periode 1621-1630 te noteren. De vraag is, of dit duidt op een oudere verzameling medische boeken van vóór de oprichting van het Collegium Medicum. In dit verband is een opmerking van Wittop Koning (Compendium blz. 54) interessant: "Het zegel van het Collegium Medicum te Leeuwarden is mij niet bekend. Cohen (1930) vermeldt het bestaan in 1622." Helaas is de literatuurverwijzing onduidelijk.

Als er al in de twintiger jaren van de zeventiende eeuw in Leeuwarden begonnen is met een bibliotheek van medische boeken, dan zou dat een parallel zijn met de activiteit gedurende dat decennium in de bibliotheek van het Hof van Friesland; vgl. De bibliotheek van het Hof van Friesland, vooral in de tijd van raadsheer-president Johannes Saeckma. Met een uitgave van de catalogus 1634, Leeuwarden 1999. Ook kan men zich afvragen of een en ander verband houdt met het pleidooi in 1620 van sommige studenten om de universiteit van Franeker naar Leeuwarden te verplaatsen; vgl. W.B.S. Boeles, Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. Eerste deel. Leeuwarden 1878, blz. 47.


>> begin

Literatuur

M.E. Kulsdom, Het Collegium Medicum te Leeuwarden 1686-1774. In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 95.IV.41 (1951), 3039-3049.

G.E. Hakman, De departementale commissie van geneeskundig bestuur in Friesland, 1801-1805. De strijd om erkenning en bevoegdheid. In: De Vrije Fries 68(1988), 93-116.

H.L. Straat, Het chirurgijnsgilde te Leeuwarden. In: De Vrije Fries 31 (1932), blz. 1-40.

L. Choulant, Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medizin. Graz 1956 (= reprint ed. Leipzig 1841).

H. Sallander, Bibliotheca Walleriana: the books illustrating the history of medicine and science collected by Dr. Erik Waller and bequeathed to the library of the Royal University of Uppsala. 2 dl. Stockholm 1955.

E.M. Parkinson & A.E. Lumb, Catalogue of medical books in Manchester university library 1480-1700, Manchester 1972.

(Garrison en [L.T.] Morton), Morton's Medical Bibliography. An annotated check-list of texts illustrating the history of medicine. Edited by Jeremy M. Norman. 5th ed. [Aldershot], Scolar Press, [1993].

G.A. Lindeboom, Dutch medical biography. Amsterdam 1984.

D. Jetter, Geschiedenis van de geneeskunde. Utrecht, Aula, 1994.

Ch. Singer, A short history of anatomy and physiology from the Greeks to Harvey. New York [1957].

J.B. deC.M. Saunders & Ch.D. O'Malley, The anatomical drawings of Andreas Vesalius. With annotations and translations ... and a biographical sketch of Vesalius. New York [1982].

Avicenna, Leerdicht der geneeskunst. Ingeleid en vertaald door M.M.J. Reyners. Meppel [1991].

W. Blunt [&] S. Raphael, Herbarius & Cruydtboeck. Beroemde geïllustreerde plantenboeken. Amerongen 1981.

E. Kremers and G. Urdang, History of pharmacy. Philadelphia [1947].

D.A. Wittop Koning, Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland. Lochem 1986.


>> begin

Verantwoording uitgave catalogus

In deze uitgave zijn de titelbeschrijvingen nagenoeg letterlijk uit het handschrift overgenomen. In enkele gevallen is tussen vierkante haken iets toegevoegd. Ook zijn de signaturen vermeld die de boeken in de Provinciale Bibliotheek hebben gekregen. Bij aanwezigheid van meerdere exemplaren in de PB bleek het niet altijd mogelijk met zekerheid uit te maken welk uit de bibliotheek van het Collegium Medicum stamt. In zo'n geval is de signatuur van een asterisk voorzien. Titels die in het geheel niet in de collectie van de PB voorkomen, zijn met drie sterretjes gemerkt.

Met Manchester wordt verwezen naar E.M. Parkinson & A.E. Lumb, Catalogue of medical books in Manchester university library 1480-1700, Manchester 1972.

Bij de eerste uitgave van 1989 is reeds een register van namen samengesteld met verwijzingen naar de nummers van de titelbeschrijvingen. Aan deze herziene uitgave zijn zowel afbeeldingen toegevoegd als provenancegegevens c.q. oude eigendomsmerken van de boeken en bijzonderheden van enkele boekbanden. De identificatie van exemplaren is aangevuld of gecorrigeerd. Ook in het register zijn enige verbeteringen aangebracht.

Dat de afkorting H.C. 'humani corporis' betekent, zal de ingewijde bekend zijn. Verschillende andere (Latijnse) termen zijn gecursiveerd; met het oog op een iets groter publiek worden ze in een lijst achteraan vertaald.

Verwijzingen naar de bladzijden van Choulant (Bücherkunde für die ältere Medizin) en de nummers in Sallanders Bibliotheca Walleriana zijn toegevoegd; wat de laatste bibliografie betreft, is als de editie er niet in voorkomt naar een vergelijkbare andere (tussen haakjes genoemde) verwezen. De letters NLM staan voor U.S. National Library of Medicine in Bethesda: de boektitel is gevonden in de catalogus via "www.nlm.nih.gov"; het zoekmedium heet locator plus. Onderdeel van de website is IHM: Images from the History of Medicine; zeer fraai, hoewel de afbeeldingen daar zijn voorzien van het "watermerk" NLM.

In vele van de boeken treft men het ingeplakte exlibris "P.E. / Provinciale Bibliotheek van Friesland" aan. De afkorting P.E. daarin staat voor Provinciaal Eigendom; dat in tegenstelling tot de boeken van de voormalige universiteit van Franeker, die bruikleen van het Rijk zijn. In sommige boeken is door een moderne hand met potlood het boeknummer volgens de opstelling in de bibliotheek van het Collegium Medicum geschreven; bijv. Coll. Med. N. 12.

De boekbanden stammen bijna allemaal uit de achttiende eeuw. Bruin leer of blank perkament komen voor, meest blind gestempeld met een ruitvormig ornament; in één geval (nr. 22) is daar in spiegelbeeld het monogram PB aan toegevoegd, van een Leeuwarder boekbinder of van de arts Petrus Baerdt (Stavoren ca. 1590 - Leeuwarden na 1671)? Verder: Oudhollands marmerpapier al of niet gecombineerd met een roze schapenleren rug; zwart gesprenkeld bruin papier meest gecombineerd met een bruin lederen rug; in slechts enkele gevallen is gebruik gemaakt van niet-Oudhollands sierpapier. Goudstempeling: nummer 1: het wapen van Leeuwarden met daaronder SPQL (= Senatus Populusque Leovardiensis); nummer 15: molenijzer met twee klavers en twee lelies; nummer 121: Coll. Med. Ongebonden boeken zijn er nog steeds, hoewel recent diverse eenvoudige boekbanden - van imitatielinnen of buckram - zijn aangebracht.

Enkele malen is verwezen naar de Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale: Auteurs. 231 tomes. Paris 1897-1981 resp. The National Union Catalogue, pre-1956 imprints: a cumulative author list representing Library of Congress printed cards and titles reported by other American libraries. 754 volumes. London 1968-1981. Verbinding maken met de online catalogus van de Bibliothèque Nationale de France gaat via www.bnf.fr, Catalogue général des imprimées BN-Opale plus, Connexion au catalogue; na het opgeven van een enkele of een combinatie van zoektermen gebruikt men de zoekknop 'lancer la recherche'. - Via www.ccfr.bnf.fr krijgt men toegang tot de centrale catalogus van 166 Franse bibliotheken. - Vergelijkbare stappen gelden voor de British Library (www.bl.uk): Online; OPAC 97 (Online Public Access Catalogue); Search the collections; Older reference material (to 1975 only). Het jaar van uitgave kan hier (i.t.t. BNF) ook als zoekterm dienen. Er zijn twee elektronische versies van de catalogus van de Library of Congress, www.loc.gov; http://lcweb.loc.gov/z3950 heeft dezelfde zeer eenvoudige vormgeving als de gedrukte catalogus, maar lijkt daarvan (nog) niet alle titels te bevatten; fraaier, maar zonder locatie-aanduidingen is http://catalog.loc.gov.

Zeer geschikt om titels van oude drukken te verifiëren is de netcatalogus van de BibliotheksVerbund Bayern: www-opac.bib-bvb.de; de zoekknop heet Recherche. Zijn vormgeving is even fraai als die van de U.S. Library of Medicine. Voor de catalogus van de bibliotheek van het Collegium Medicum is hij alleen ter controle geraadpleegd.

De titelbeschrijvingen zoals die voorkomen in de geautomatiseerde catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Friesland kan men raadplegen via www.pbf.nl.

M. Engels, mei 2000


>> begin

Register van namen

Abercromby, David (1621-1695) <194>

Aegineta, zie Paulus Aegineta

Albano Torino, zie Torino

Albinus, zie Weiss

Almeloveen, Theodorus Janssen van (1651-1712) <88>

Alpago, Andrea (fl. c. 1550) <12>

Alpinus, Prosper (1553-1617) <94> <95> <96>

Amatus Lusitanus, zie Castello

Amman, Johann Konrad (1669-1730) <88>

Andriolli, Michel Angelo (c. 1700) <54>

Antonius, Johannes (Padua) <2>

Apuleius Barbarus (c. 5e eeuw) <14>

Aretaeus Cappadox (81-c.138) <8>

Aristoteles Stagirita (384-322 v. Chr.) <86>

Asch, Georg Thomas baron van (1729-1807) <152>

Aurelianus, zie Caelius Aurelianus

Averroës (1126-1198) <86>

Avicenna (980-1037) <12>

B., P. (Leeuwarder boekbinder of Petrus Baerdt?) <22>

Baglivi, Giorgo (1668-1707) <99>

Bagolino, Giambattista (eind 16e eeuw) <86>

Barbaro, Ermolao (1454-1493) <74>

Bartholin, Thomas (1616-1680) <125> <138> <192> <208>

Bauhin, Caspar (1560-1624) <75> <89> <170>

Bellon, Pierre (1517-1564) <80>

Boecler, Johann (1681-1733) <184>

Boehmer, Georg Rudolph (1723-1803) <221>

Boerhaave, Herman (1668-1738) <8> <60> <94> <103> <180> <222>

Bohn, Johannes (1640-1718) <154> <166> <167>

Bois, Godefridus du (1700-1747) <167>

Bolzetta, Attilio (1589-1635) <91>

Bordeu, Théophile de (1722-1776) <188>

Bonet, Théophile (1620-1689) <49> <53> <67>

Bontius, Jacobus (1592-1631) <96>

Bulgetius, zie Bolzetta

Caelius Aurelianus (fl. 500) <14> <88>

Camper, Petrus (1722-1789) <69> <148>

Capivaccio, Girolamo (15..-1589) <35>

Casserio van Piacenza, Giulio (1545-1616) <57> <139>

Castello Branco, Joao Rodriguez de (Amatus Lusitanus, 1511-1568) <75>

Castro, Estevao Rodrigues de (1559-1638) <26> <90>

Celsus, (Aulus) Cornelius (53 v.Chr.-7 n.Chr.) <115> <193>

Chalmot, Aemilius de (c. 1700) <189>

Chalmot, Jacques Alexandre de (c. 1730-1801) <190>

Charas, Moyse (1618-1698) <178>

Charleton, Walter (1619-1707) <157>

Chartier, Réné (1572-1654) <1>

Chomel, Noël (c. 1640-1712) <189>

Chrouet, Adrien Peleryn <3>

Clerc, Daniel le (1652-1728) <113> <149>

Clusius, zie l'Ecluse

Cocchi, Antonio (1695-1758) <11>

Coopmans, Georgius (1717-1800) <213>

Corde, Maurice de la (fl. 1559) <89>

Cortesi, Giovanni Battista (1554-1636) <37> <38>

Coschwitz, Georg Daniel (1679-c. 1730) <147>

Cramer, Johann Andreas (1710-1777) <226>

Crégut, Frédéric Christian (1675-1758) <116>

Cremonensis, zie Gerardus Cremonensis

Cruce, Antonius Poncius de S., zie Ponce Santacruz

Crulaeus, Petrus <13>

Delphinus, Hieronymus (pseudoniem, Halle c. 1700) <168>

Detharding, Georg W. (1671-1747) <169>

Diemerbroeck, IJsbrand van (1609-1674) <195>

Dioscorides Anazarbaeus, Pedacius (1e eeuw) <74> <75> <170>

Dodoens, Rembert (1517-1585) <77> <78>

Dolaeus, Johann (1651-1707) <50> <51>

Douma, Sj. <56>

Duchesne, Joseph (c. 1544-1609) <83>

Duret, Louis (1527-1586) <3>

l'Ecluse, Charles de (1526-1609) <78> <79> <80>

Engelen van Ophuijsen, Engelbertus <57>

Epiphanius, Nicolaus <177>

Erastus, Thomas (1525-1583) <26>

Fabricius ab Aquapendente, Hieronymus (1537-1619) <45> <57> <58>

Fabricius Hildanus, zie Fabry

Fabry, Wilhelm (1560-1634) <44>

Falloppio, Gabriele (1523-1562) <18>

Feltmann, Gerhard (1637-1696) <164>

Ferdinandi, Epifanio (1569-1638) <23>

Fernel, Jean (1497-1558) <46>

Ferwerda, Abraham (1716-1783) <228> <229> <230> <231> <232>

Fevre, Le <10>

Fonseca, Rodrigo de (15..-1622) <24>

Foreest, Pieter van (1522-1597) <31> <32>

Fuchs, Leonhard (1501-1566) <76>

Galenus (130-200) <1> <14> <40> <56>

Gassmann, Franz (17e eeuw) <194>

Geilingius(?), Petrus <16>

Geoffroy, Etienne François (1672-1731) <225>

Gerardus Cremonensis (1114?-1187) <12>

Gesscher, David van (1736-1810) <205>

Girnkius(?), Jeremias <174>

Glass, Christian Philipp (fl. 1730) <153>

Gorris, Jean de (1505-1577) <27>

Gras, Henri (uit Lyon?, c. 1600-1665) <47>

Grendel (van Ach), Johann Franz (....-17..) <164>

Gruijs, B. <56>

Guidi, Guido (1509-1569) <72>

Gutberleth, Tobias (1675-1703) <171>

Haage, Matthijs van der (c. 1723-1786) <121>

Hagius, Hermannus (c. 1585) <89>

Hahn, Johann Gottfried (1694-1753) <104> <105>

Haller, Albert (1708-1777) <106> <119> <146> <155> <156> <191>

Harvey, William (1578-1657) <61>

Hendrik Casimir (1657-1703) <171>

Hermann, Paul (1646-1695) <184>

Hippocrates (460-375 v.Chr.) <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <40> <89> <115> <194>

Hoffmann, Friedrich (1660-1742) <153>

Horreus, P.I. <19>

Horst, Johann Daniel (1616-1685) <83>

Ingrassia, Giovanni Filippo (1510-1580) <56>

Jens, Pieter (1643-1720) <194>

Koopmans, zie Coopmans

Kutsch, F. <11>

Lambergen, Tiberius (1717-1763) <59> <97> <112>

Lange, Christian Johann (1619-1662) <52>

Lémery, Nicolas de (1645-1715) <173>

Lom, Joost van (1500-1553 of 1554) <193>

Ludwig, Christian Gottlieb (1709-1773) <198> <199> <200> <201> <217> <218> <219> <220> <221>

Macquer, Pierre Joseph (1718-1784) <182>

Malpighi, Marcello (1628-1694) <62> <63>

Magati, Cesare (1579-1647) <116>

Maillard <10>

Martiano, Prosper (1577-1622) <2>

Massaria, Alessandro (1510-1598) <36>

Mattioli, Pietro Andrea (1500-1577) <75>

Meckel, Johann Friedrich (1714-1774) <151>

Mercado, Luiz de (1520-1606) <55>

Mercuriali, Geronimo (1530-1606) <4> <5> <6> <19> <20> <21> <22>

Mérindole, Antoine (1570-1624) <33>

Mesue Damascenus, Johannes (928-1015) <13>

Monardes, Nicolo (1493-1588) <80>

Monro, Alexander (1697-1767) <213>

Monteux, Jérôme de (16e eeuw) <39>

Morgagni, Giambattista (1682-1771) <68>

Morley, Christopher Love (fl. 1700) <194>

Moublet <205>

Mulder, Johannes (1769-1810) <209>

Munting, Abraham (1626-1663) <81> <171>

Murray, Johann Andreas (1740-1791) <186>

Musa, Antonius (fl. 23 v.Chr.) <14>

Neumann, Caspar (1683-1737) <179>

Nieuenhove, Eduardus de (c. 1597-na 1632) <176>

Ophuijsen, zie Engelen van Ophuijsen

Oribasius (326-403) <11> <14>

Ouwens, Willem (1717-1779) <103>

Pantaleon, d.i. Franz Gassmann

Paracelsus (Bombast von Hohenheim), Aureolus Paré, Ambroise (1510-1590) <42>

Parent, Guillaume (tweede helft 17e eeuw) <194>

Paulini (van Undine), Fabio (c. 1600) <12>

Paulus Aegineta (625-690) <9> <10>

Pauw, Pieter (1564-1617) <115>

Phelsum, Murk van (c. 1730-1779 of 1778?) <202> <203>

Philippus Theophrastus (1493-1541) <15> <194>

Placentinus, zie Casserio van Piacenza

Plemp, Vopiscus Fortunatus (1601-1671) <17>

Plinius secundus, Caius (23-79 v.Chr.) <14> <170>

Ponce Santacruz, Antonio (fl. eerste helft 17e eeuw) <7> <41>

Prosper Alpinus, zie Alpinus

Quercetanus, zie Duchesne

Raarda, Regnerus a <77>

Ramazzini, Bernardino (1633-1714) <100>

Rau, Johan Jakob (1668-1719) <145>

Raynaud, François (ca. 1700) <196>

Renou, Jean de (eerste helft 17e eeuw) <83> <177>

Richey, Mich. <122> <123>

Rivinus, Augustus Quirinus (1652-1723) <52>

Roederer, Johann Georg (1726-1763) <66>

Rolfinck, Werner (1599-1673) <92>

Rottendorff, Bernh. <79> <80>

Royen, Adriaan van (1704-1779) <111>

Rudio, Eustachio (1551-1611) <28> <29> <30>

Rutty, John (1698-1775) <185>

Sandifort, Eduard (1742-1814) <107>

Santa Cruz, Alphonso de (fl. 1600) <7>

Santorini, Giovanni Domenico (c. 1681-1736) <99>

Sauvages, François Boissier de (1706-1767) <187> <188>

Sassonia, Ercole (1551-1607) <34>

Scaliger, Julius Caesar (1484-1558) <73>

Schaarschmidt, August (1720-1791) <210> <211> <212>

Scholtz von Rosenau, Lorenz (1552-1599) <16>

Schultes, Johann (1595-1645) <33> <204>

Selvatico, Giambattista (1550-1621) <197>

Sennert, Daniel (1572-1637) <48>

Severino, Marco Aurelio (1580-1656) <117> <118>

Smellie, William (1697-1763) <121>

Sminia, Idzardus a (1689-1754) <19>

Solingen, Cornelis (1641-1687) <120>

Soranus van Ephesus (98-138) <11> <14>

Sorbait, Paul de (1624-1691) <43>

Spieghel, Adriaan van den (1578-1625) <61> <139>

Sprögel, Johann Christoph (1686-1700) <204>

Stahl, Georg Ernst (1661-1734) <158> <159> <181>

Stapel, Johan Bodaeus van den (1602-1636) <73>

Stephanus, Joannes (midden 17e eeuw) <22>

Svedenborg, Emmanuel (1688-1772) <87>

Swieten, Gerard van (1700-1772) <103>

Teichmeyer, Hermann Friedrich (1685-1746) <102> <165>

Themison van Leodicea (1e eeuw) <194>

Theophrastus Eresius (c. 390-280? v.Chr.) <73> <170>

Thorer, Alban (1489-1550) <10>

Tissot, Simon André (1728-1797) <203>

Torino, Albano, zie Thorer

Torti, Francisco (1658-1741) <97>

Tournefort, Joseph Pitton de (1656-1708) <172>

Trew, Christoph Jakob (1695-1769) <150>

Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von (1651-1708) <98>

Tulleken, Arnoldus <24>

Untzer, Matthias (15..-1624) <176>

Valckenaer, Paulus Jacob <175>

Valentini, Michael Bernhard (1657-1729) <70> <82> <124> <160> <161> <162> <183>

Valentini, Chistoph Bernhard (c. 1700, zoon van de vorige) <70>

Varandé, Jean (15..-1617) <47>

Vega, Christobal de (15..-1573) <40>

Vergilius, Marcellus (14..-1521) <74>

Vesalius, Andreas (1514-1564) <60>

Vesling, Johann (1598-1649) <208>

Vidius Florentinus, zie Guidi

Vieussens, Raymond (1641-1715) <59>

Wagner, Johan Gerhard (c. 1700-1759) <110>

Wecker, Johann (of Hans) Jakob (1528-1586) <174> <175>

Weiss, Bernhard Siegfried (1696-1771) <58> <60> <64> <65> <140> <141> <142> <143> <144> <145>

Werlhof, Paul Gottlieb (1699-1767) <101> <110>

Wolff, Caspar (1525-1601) <89>

Wordinck(?), Albertus <14>

Zabike <193>

Zacchia, Paolo (1584-1659) <71>

Zacuto, Abraham (1575-1642) <25>

Zimmermann (van Schneeberg), Johann Christian (18e eeuw) <179>

Zittmann, Johann Friedrich (1671-1757) <163>

Zwelfer, Johann (1618-1668) <84> <85>


>> begin

Catalogus librorum qui sunt Bibliothecae Medicae
a Collegio Medico Leovardiensi collectae ab anno 1753-1793
prouti nunc (1820) sordido quo diu sepulti fuere, pulvere excusso, ordine digesti inveniuntur in Curia Amplissimi Magistratus Leovardiensis

>> begin

Libri medici practici

in folio

1. Hippocratis Coï et Claudii Galeni Pergameni archiatrum Opera edita a Renato Charterio. Lutetiae Parisiorum anno 1679. Tom. 13 in 9 Vol.

N.B. Amplissimus Senatus Leovardiensis hocce opere excellentissimo muneravit Collegium Medicum die 6 Februarii 1765.

Op het titelblad van het eerste en enkele andere delen fictieve portretten van Hippocrates en Galenus.

Choulant 23; Manchester 1233; NLM 2364009R

135 Gnk fol.

Voor- en achterplat in goud bestempeld met het wapen van Leeuwarden en SPQL (d.i. Senatus Populusque Leovardiensis)


2. Magnus Hippocrates Coiïs explicatus annotationibus Prosperi Martiani, edidit et commentatus est Joh. Antonio. Patavii 1719.

Choulant 38; NLM 2502011R

156 Gnk fol.


3. Ludovici Dureti Interpretationes et enarrationes in magni Hippocratis Coiïs praenotiones curante A.P. Chrouet. Lugd. Bat. 1737.

Choulant 28; Waller 2661 (Lugduni 1784); NLM 2487068

141 a Gnk fol.


4. Hieron. Mercurialis in omnes Hippocratis aphorismos praelectiones. Bononiae 1619.

NLM 2386016R

159 Gnk fol.

Op de schutbladen voorin twee doorgehaalde eigendomsmerken.


5. Ejusd. [Mercurialis] In secundum epidemiarum librum Hippocratis praelectiones. Forolivii 1626.

NLM 2386019R

161 Gnk fol.


6. Ejusd. [Mercurialis] Praelectiones in epidemicas Hippocratis historias et tractatus tres. Venet. apud Juntas 1597.

Manchester 1626; NLM 2265021R

157 Gnk fol. bis.

De gedrukte marginalia zijn gedeeltelijk afgesneden.


7. Philosophia Hippocratica autore Antonio Ponce Santacruz. Matriti 1622. In eod. vol. continetur Dignotio et cura affectuum melancholicorum autore Alphonso de Sanctacruce. Ibid.1622.

Manchester 2175

165 Gnk fol.


8. Aretaeï Cappadocis de causis et signis et curatione morborum curante H. Boerha[a]vio. Lugd. Bat. 1735.

Choulant 85; Waller 461 ; NLM 2437005R

109a Gnk fol.


9. Pauli Aeginetae medici optimi Libri VII. Venet. 1528. Editio Aldina.

Choulant 142; NLM 2274031R

104 Gnk kluis bis


10. Ejusd. [Aeginetae] Opera interprete Albano Torino. Basileae 1532.

Choulant 142; Manchester 1848; NLM 2274034R

105 Gnk kluis.

Eigendomsmerken: Le Fevre; Maillard. Op binnenkant voorplat gedrukt wapen (exlibris?) geplakt.


11. Graecorum chirurgici libri Sorani, Oribasii, et ex collectione Nicetae, a cod. Florentino descripti, conversi et editi ab Antonio Cocchio. Florentiae 1754.

Choulant 418; NLM 2661033R

935 Gnk fol.

Op de rug in goud gestempeld: Aan het Colleg. Medic. gegeven door F. Kutsch M.D.


12. Avicennae opera ex Gerardi Cremonensis versione et A. Alpagi castigatione etc. per Fabium Paulinum Utinensum, edita apud Juntas Venetiis 1608.

Choulant 366; Manchester 108; NLM 2303082R

114 Gnk fol.


13. Johannis Mesuae Damasceni opera. Venetiis apud Juntas 1623. Cum supplemento.

Choulant 356; NLM 2386058

1187 Gnk fol.

Eigendomsmerken: Petrus Crulaeus 1635; de letters A B M O S door elkaar. Peter Cruyl schonk in 1641 een Galenus van 1576 aan de librije van Enkhuizen.


14. De re medica volumen quo continentur: Sorani In artem medendi isagoge, Oribasii Fragmentum de victus ratione, Plinii Secundi De re medica lib. V, Apuleiï De herbarum virtutibus historia, Antonii Musae vel Apuleiï De retorica libellus. Basileae 1528. In eod. vol. adsunt: Cl. Galeni De compositione medicamentorum, de ponderibus et mesuris. Basil. 1530. Caelii Aureliani et Oribasii Opera quaedam. Ibid. 1529.

Choulant 405; Manchester 2002 A; NLM 2291066R, 2242062R, 2217063R

101 Gnk fol.

Eigendomsmerk: Ex donatione heredum Dni Alberti Wordinck(?) piae memoriae. Oude prijs: 2-10-0.


15. Philippi Aureoli Theophrasti Paracelsi Bombast eremitae Chirurgia magna et minor.

Argentorati [i.e. Basileae] 1573.

Waller 7133; NLM 2273071 R

946 Gnk fol.

Op voor- en achterplat goudstempel: molenijzer met twee klavers en twee lelies. Klavers komen vaak voor in Friese of Groningse wapens. Lelies kunnen op het Franse hof duiden of puur decoratief gebruikt zijn. Is dit het wapen van Nicolaus Mulerius (Brugge 1564 - Groningen 1630)? Voordat deze in 1614 aan de pas opgerichte universiteit van Groningen hoogleraar werd, was hij stadsgeneesheer te Leeuwarden.


16. Consiliorum medicinalium liber singularis editus a Laurentio Scholzio. Francof. ad Moen. 1598.

Manchester 2223; NLM 2285016R

330 Gnk fol.

Eigendomsmerk: Petrus Geilingius(?) st. pr. Med. Doctor.


17. Vopisci Fortunati Plempii Amstelredamensis Fundamenta medicinae, ed. tertia. Lovani 1654.

Waller 7520; Manchester 1922; NLM 2396050R

83 Gnk fol.


18. Gabr. Falloppii Opera omnia. Francof. 1600. Et Appendix de ulceribus. Ibid. 1606.

Waller 2938; Manchester 809; NLM 2235016R

206 Gnk fol. bis


19. Hieron. Mercurialis Medicina practica. Francof. ad Moen. 1602.

NLM 2386021R

363 Gnk fol.

Eigendomsmerk: Donum ... D.D. Idzerdi a Sminia ... praetoris ... Hennaarderadeel ... acceptum a D. P.I. Horreo, pastore in Cubaard. Aant. van boekbinder(?): Moerbeyen root; d.i. de rode kleur op snee? Sminia vgl. Alb. stud. Franeker., 10344, 25-9-1704, Leovardiensis; Petrus Jacobi Horreus vgl. ASF 10490, 1707.


20. Ejusdem [Mercurialis] Praelectiones de cognoscendis et curandis H.C. affectibus. Venetiis apud Juntas 1617.

NLM 2386025R; British Library 543.h.9

364 Gnk fol.


21. Ejusd. [Mercurialis] Consultationes et responsa medicinalia. IV tom. in I vol. Venetiis apud Juntas 1624.

Manchester 1618; NLM 2386030R

F 1120 fol. Oude signatuur: 157a Gnk.


22. Ejusd. [Mercurialis] Opuscula aurea et selectiora. Accedit novum consilium de ratione medicinam discendi ad J. Stephanum. Venet. apud Juntas 1644.

Manchester 1624; NLM 2386009R

225 Gnk fol.

Op voor- en achterplat blindstempel met de initialen PB in spiegelbeeld; zie Inleiding.


23. Centum historiae seu observationes medicae autore Epiphano Ferdinando. Venet. 1621.

Manchester 817; NLM 2343011R

347 Gnk fol.


24. Consultationum medicinalium tom. II in I vol. autore Roderico a Fonseca Lusitano. Venetiis 1628.

NLM 2344061R

356 Gnk fol.

Eigendomsmerk: Sum Arnoldi Tulleken MD. Patavii Ao 1645.


25. Zacuti Lusitani Opera omnia tom. II. Lugd. 1657.

Waller 10452; Manchester 2643; NLM 2429026R

259a Gnk fol.


26. Th. Erasti Opuscula varia medica. Francof. ad Moen. 1590. In eod. vol. adest Stephani Roderici Castrensis Lusitani De meteoris microcosmi lib. IV. Florentiae 1621 apud Juntas.

Manchester 765; NLM 2234032R, 2323055R

202 Gnk fol.


27. Joh. Gorraeï Definitionum medicarum lib. XXIV. Francof. 1601. (Hoc opus est lexicon medicum Graeco idiomate, cum indice Latino: notanda typographi effigies).

Waller 3643; NLM 2355049R

73 Gnk fol. bis

afb.: drukker A. Wechel


28. Eustachii Rudii De H.C. affectibus dignoscendis, praedicendis, curandis et conservandis lib. II. Venet. 1590- 1595.

NLM 2283026R

370 Gnk fol. bis


29. Ejusd. [Rudii] De affectibus externarum Corp. Hum. partium lib. VII. Venet. 1606.

NLM 2407010R

327 Gnk fol.


30. Ejusd. [Rudii] Ars medica. Lib. IV in I vol. Venet. 1608.

NUC vol. 508 p. 675. Een vergelijkbaar exemplaar in de UB Groningen.

328 Gnk fol. Bevat slechts drie "boeken".


31. Petr. Foresti Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia. Francof. 1623.

NLM 2345003R

207 a Gnk fol.


32. Ejusd. [Foresti] Opus in IV tom. in II vol. Rothomagi 1653.

Manchester 871; NLM 2345005R

207 Gnk fol.


33. Antoniï Merindoli Ars medica. Aquis-Sextiis 1633. In eod. volum. Cheiroplotheke seu J. Sculteti Armamentarium chirurgicum. [43 tabulae]. Ulmae Suevorum 1655.

NLM 2386046R

227 Gnk fol.


34. Herculis Saxoniae Prognoseon practicarum lib. II. In eod. vol. ejusd. Tract. de febribus, melancholia et lué venerea. Vicentiae 1620.

NLM 2412055R

242 Gnk fol.


35. Hieronymi Capivacci Opera omnia cura J.H. Beijeri. Francof. 1603.

NLM 2226002R

191 Gnk fol.


36. Alexandri Massariae Opera medica. Lugd. 1669.

NLM 2384003R

221 Gnk fol.


37. Joan. Bapt. Cortesii Miscellaneorum medicinalium decades denae. Messanae 1635.

NLM 2327078R

197 Gnk fol.

Gekocht in 1662 voor 4(?).


38. Ejusd. [Cortesii] Practicae medicinae tom. III. Messanae 1635.

British Library 545.h.13 resp. 14

312 Gnk fol.


39. Hieron. Montuo. Halosis febrium. Lugd. 1558.

Manchester 1683; NLM 2269006R

231 Gnk.

Oude prijs: 2 lb.


40. Christoph. a Vega, Opera. Lugd. 1587. (maxime commentaria in Galenum et Hippocratem)

NLM 2294048R

168 Gnk fol.


41. A. Ponce Santacruz, Opuscula medica et philosophica. Matriti 1624.

NLM 2752283R

240 Gnk fol.


42. De Chirurgie en de opera van alle de werken van Ambrosius Paré. Amstelred. 1649.

Waller 7186; NLM 2393051R

948 Gnk fol.


43. Paulus de Sorbait, Medicina universa. Noribergae 1672.

Titelblad met de heiligen Cosmas en Damianus, de patroons van de artsen en apothekers, zonder een van de attributen zoals zalfdoos, fles, palm, zwaard, urineglas, vijzel, emmer of apotheekladenkastje.

Waller 9088; Manchester 2319; NLM 2416078R

248 Gnk fol.


44. Gulielmi Fabricii Hildani Observationum et curationum medico-chirurgicarum. Francof. 1646.

Op het titelblad Hippocrates (met chirurgische boor) en Dioscorides (met kruidentakje).

Waller 2908(?); NLM 2342002R

205 Gnk fol. bis.

In 1703 aangeschaft voor 10-7.


45. Hieron. Fabricii ab Aquapendente Opera chirurgica. Lugd. Batav. 1723.

NLM 2662235R

940 Gnk fol.


46. Joh. Fernelii Ambiani Medicina universa ed. 6a. Hanoviae 1610. In eod. volumine adest ejusd. Therapeutices universalis seu medendi rationis libr. VII. De abditis rerum causis libr. II et Consiliorum medicinalium.

Manchester 820; NLM 2343018R

349 Gnk fol. bis


47. J. Varandaei Opera omnia cura H. Gras. Lugd. 1658.

NLM 2423115R

255 Gnk fol.


48. Dan. Sennerti Operum tom. V in II vol. Lugd. 1666.

NLM 2415011R

245 Gnk fol.


49. Teophili Boneti Medicina septentrionalis collatitia. Genevae 1685. (2 banden)

Waller 1275; Manchester 322; NLM 2313066R

57 Gnk fol.


50. Joh. Dolaeï Encyclopaedia chirurgica rationalis. Francof. ad Moen. 1703.

FRBNF 30346081 (Venetiis 1690)

933 Gnk fol.


51. Ejusd. [Dolaeï] Opera omnia. Ibid. 1703.

FRBNF 30346085

198 Gnk fol.


52. Chr. Joh. Langii Opera omnia medica theretico-practica cura A.Q. Rivini. Vol. II. Lips. 1704.

NLM 2701095R

217 Gnk fol.


53. Th. Boneti Polyalthes sive thesaurus medico-practicus. Tom. III. Genevae 1691.

Waller 1277; NLM 2314011R

309 Gnk fol.


54. Mich. Angelus Andriollo, De febribus et morbis acutis. Venet. 1711.

NLM 2436006R

G 224


55. L. Mercati Operum tom. V in III vol. Francof. 1619-1620.

Manchester 1614; NLM 2385088R

224 Gnk fol.


>> begin

Libri medici anatomici, physiologici, pathologici, quique anatomiam, pathologicam et medicinam forensem spectant

in folio

56. Joan. Phil. Ingrassiae Commentaria in Galeni librum de ossibus. Panormi 1603.

NLM 2368049R

Buma D 664*

"Bibliographische aanteekening": Ten geschenke aangeboden door de Bibliothecaris der Provinciale Bibliotheek van Friesland, Dr. Sj. Douma. Eigendomsmerk op achterplat: B. Gruijs.


57. Nova anatomia autore Julio Placentino. Francof. 1622 (est organorum sensualium anatome). In eod. vol. H. Fabricii ab Aquapendente Anatomices et chirurgiae tractatus IV. Francof. 1624.

NLM 2341052R: Fabricius

450 Ntk fol.

Oude prijs: Const. 10 g. Eigendomsmerk: Engelbertus Engelen van Ophuijsen anno 1642. Vgl. Alb. stud. Franeker., 4201, 16-5-1644, Arnhemiensis, med.


58. Hieron. Fabricii ab Aquapendente Opera omnia anatomica et physiologica cum praef. B.S. Albini. Lugd. Bat. 1738.

NLM 2662237R

434 Ntk fol.

Oude prijs: 6 - -.


59. Raijmundi Vieussens Neurographia universalis. Lugd. 1684. Manchester 2522

506 Ntk fol.

Eigendomsmerk: Ex libris T. Lambergen, MD.


60. A. Vesalii Opera omnia anatomica et chirurgica cura H. Boerha[a]vii et B.S. Albini. Vol. II. Lugd. Bat. 1725.

Waller 9917; NLM 2534012R

433 a Ntk fol.


61. Adr. Spigelii Opera omnia. Amsteld. 1645 apud J. Blaeu.

Waller 9124; Manchester 2329

pp. [XXXVII] - LXIII: W. Harvey, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus

425 Ntk plk

Oude prijs: 2-10-0 (of 1-12-0?).


62. Marc. Malpighii Opera omnia. II tom. in I vol. Londini 1686.

Waller 6201a; Manchester 1537; NLM 2381066R

673 Ntk fol.


63. Ejusd. [Malpighii] Opera posthuma cum vita et effigie auctoris. Ibid. 1679.

Manchester 1539

675 Ntk fol.


64. B.S. Albini Tabulae sceleti et musculorum corp. hum. Leydae 1747.

NLM 2433102R

477 Ntk plk.


65. Ejusd. [Albini] Tabulae ossium humanorum et appendix tabul. uteri humani. Ibid. 1753.

NLM 2433101R

476 Ntk plk.


66. J.G. Roederer, Icones uteri humani. Gotting. 1759.

Waller 8068; NLM 2741260R

***


67. Theophili Boneti Sepulchretum sive Anatomia Practica. 3 tom. in II vol. Genev. 1700.

Manchester 326; Morton 2274 (1679); NLM 2314013R

453 Ntk fol.

Oude prijs(?): 232. Bank - 4 - 12.


68. J. Baptista Morgagni, De sedibus et causis morborum. Tom. III. Patavii 1765.

Waller 6673; Morton 2276 (1761); NLM 2505023R

278 a Gnk fol.


69. P. Camperi Demonstrationum anatomico-pathologicarum lib. II. Amstelaed. 1762.

Waller 1723; NLM 2459083R

274 Gnk plk


70. Mich. Bernh. Valentini Corpus juris medico-legale cum declamatione panegyrica a filio C.B. Valentino. Francof. a. M. 1722.

Waller 9774; NLM 2771719R

1405 Gnk fol.


71. Pauli Zacchiae Quaestionum medico-legalium tom. III in I vol. Lugd. 1701.

NLM 2781777R

1412 Gnk fol.


72. Vidi Vidiï Florentini Opera omnia medica, chirurgica et anatomica. Francof., [apud Jac. Gothofr. Seylerum,] 1668.

NLM 2358001R (apud Aubrios, 1626)

G 272*


>> begin

Libri botanici, pharmaceutici, de materia medica et philosophica

in folio

73. Theophrasti Eresii De historia plantarum liber X graece et latine cum iconibus J.B. a Stapel, animadv. J.C. Scaligeri et annotationibus R. Constantini. Amstelod. 1644.

Waller 11742; Manchester 2405; NLM 2421093R

747 Ntk fol.


74. Pedacii Dioscoridae Anazarbaei de materia medica et lethalibus venenis graece et latine ex versione et cum commentariis M. Vergilii. Colon. 1529. Accedunt Hermolaei Barbari corollariorum liber V. Ibid. 1530.

Choulant 78, 82; Waller 2478, 659; NLM 2231044R, 2752557R

117 Gnk kluis


75. P.A. Matthioli Opera omnia. Hoc est commentarii in libros VI Pedacii Dioscoridis Anazarbaei de materia medica editus a C. Bauhini ed. 2a. Basileae 1674. In eod. vol. adest Apologia adversus Amathum et epistolarum medicinalium lib. V. Item dialogus de morbo gallico. Ibid. 1674.

Waller 6322; Manchester 1582; Morton 2366; NLM 2384027R

Amat(h)us Lusitanus was een Portugese jood die kritiek had op Dioscorides en Mattioli; zie Blunt p. 136.

222 Gnk fol.


76. Leonardi Fuchsii De historia stirpium commentarii insignes. Basil. 1542.

Met portret van Fuchs ten voeten uit; en van de tekenaars van de planten.

Waller 11512; Morton 1808; NLM 2238021R

752 Ntk fol.

Afbeeldingen deels ingekleurd.


77. Remberti Dodonaei Stirpium historiae pemptades VI. Antv. 1583.

761 Ntk fol.

Morton 1812; NLM 2232013R

Band met goudstempeling. Eigendomsmerk: Regnerus a Raarda / Artis Pharmaceutic. / Studiosus / Me Possidet Ao 1667.


78. Rembertus Dodonaeus, Kruidboek met bijvoegsels van Carolus Clusius. Antw. 1644.

NLM 2333034R

760 Ntk fol.

Houten platten overtrokken met leer; blindgestempeld met diverse rolstempels.


79. Caroli Clusii Rariorum plantarum historia. Antv. 1601.

Waller 11556; NLM 2375003R

772 a Ntk/1 fol.

Eigendomsmerk: Bernh. Rottendorff, Med. Doct., 1626.


80. Ejusd. [Clusii] Exoticorum lib. X et P. Bellonii Observationes interprete Clusio. In eod. vol. N. Monardi Magna medicinae secreta et Clusii Curae posteriores. Ibid. 1605 et 1611.

NLM 2375002R, 2375001R

772 a Ntk/2 fol.

Eigendomsmerk: Bernh. Rottendorff, Med. Doct., 1626.


81. A. Munting, Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen etc. Leyden en Utrecht 1696.

NLM 2389033R

835 Ntk fol.


82. Mich. Bernh. Valentini Historia simplicium reformata et India literata. Offenbaci ad Moen. 1732.

Morton 303, 1728

H 134*

Zonder band.


83. Pharmacopoeia galeno-chemica catholica post Renodaeum, Quercetanum cura J.D. Horstii. Francof. ad Moen. 1651.

NLM 2367044R

1148 Gnk fol.


84. Pharmacopoeia Regia autore Johanne Zwelfer. Norib. 1675. Accedunt Mantissa spagyrica et Johanni Zwelferi bini discursus apologetici.

NLM 2395043R

1149 Gnk fol.


85. Joh. Zwelferi Animadversiones in pharmacopoeiam augustanam etc. Ibid. 1675.

NLM 2395043R

1150 Gnk fol.


86. Aristotelis Stagiritae Omnia quae extant opera, latine versa ab Averroës cum commentariis labore et diligentia Joan. Bapt. Bagolini. Venet. apud Juntas [1550-]1552. 11 tom. in 4 vol.

Een vergelijkbaar exemplaar in UB Leiden

74 a Wsbg fol.

Oude prijs(?): 4 st.


87. Emanuel Swedenborgii Principia rerum naturalium. Dresdae et Lipsiae 1734. 3 vol.

708 Ntk fol. bis


>> begin

Libri medici therapeutici, chirurgici et artem obstetriam spectantes et philosophici

in quarto

88. Cael. Aureliani De morbis acutis et chronicis lib. VIII cura J.C. Amman. Accedit Th.J. ab Almeloveen in Aurelianum notae et animadversiones et lexicon Caelianum. Amstelaed. 1722.

Choulant 209; NLM 2439040R

111 Gnk


89. Gynaeciorum sive de mulierum affectibus commentarii Graecorum, Latinorum, barbarorum III [i.e. IV] vol. cum indicibus. Basil. 1586 (Vol. III continet M. Cordaei commentarios in Hippocrat. lib. I de morbis mulierum).

Hoc exemplar a C. Bauhino dono datum fuit Herm. Hagio [1588]; ipsum opus vero videtur collectum a C. Wolphio.

Choulant 419; Waller 3898; Manchester 1114; NLM 2249063R

9l8 Gnk


90. Roderici a Castro Lusitani De universa muliebrium morborum medicina edit. 2. Hamburgi 1617.

NLM 2323071R

921 Gnk


91. Attilii Bulgetii De affectionibus cordis tractatus in III lib. Accedit De morbis venenatis et venenis tractatus generalis. Patavii 1657. (Liber singularis)

NLM 2313113R

***


92. Guerneri Rolfincii Consilia medica. Jenae 1669.

NLM 2405043R

21 Gnk


93. Historia morborum qui 1699-1701 Vratislaviae grassati sunt et tractatus de experientia. Vratislaviae et Lipsiae 1706.

NLM 2431026R

375 Gnk


94. Prosper Alpinus, De praesagienda vita et morte aegrotantium cum praef. H. Boerha[a]vii. Lugd. Bat. 1710.

NLM 2435012R

344 Gnk


95. Ejusd. [Alpini] Medicina methodica ed. 2da. Ibid. 1719.

Waller 370; NLM 2435020R

16 Gnk


96. Ejusd. [Alpini] Medicina Aegyptiorum, liber de balsamo. Accedit J. Bontii Medicina Indorum. Lugd. Bat. 1718.

Waller 12510; NLM 2435009R

48 Gnk


97. Francisci Torti Therapeutice specialis ad febres perniciosas periodicas ed. 3a. Venet. 1732. Accedunt Responsiones iatro-apologeticae ejusd.

NLM 2771341R

484 Gnk.

Eigendomsmerk: Ex libris T. Lambergen M.Dr. 6/6 1745.


98. E.W. de Tzirnhaus, Medicina mentis et corporis. Amst. 1687.

NLM 2423014R

343 Wbg.

Oude prijs: Constat 10 st. Hs. aant.: Ehrenfried Walther de/ab Tschirnhaus Domino de Kicslingswalde Stoltzenburg etc. Membre de l'Academie des sciences de Paris.


99. G. Baglivii Opera omnia medico-practica et anatomica ed. 7. Accedunt Santorini Opuscula quatuor. Lugdun. 1710.

NLM 2441033R

186 Gnk


100. Bernard. Ramazzini Opera omnia[:] medica et physiologica ed. 3a. Accedit vita autoris cum indicibus. Londini 1718.

Waller 7731 (1717); NLM 2731961R

237 Gnk


101. P.G. Werlhofii Observationes de febribus praecipue intermittentibus. Hanov. 1732.

Waller 10226

488 Gnk


102. H.F. Teichmeyer, Institutiones medicinae pathologicae practicae. Jenae 1741.

NLM 2771099R

337 Gnk


103. Gerardi v. Swieten Commentaria in H. Boerha[a]vii aphorismos. Lugd. Bat. 1742. Tom. V.

N.B. Tres priores tomi charta alba intermixti in sex vol. sunt divisi[;] forma folio integro[;] annotationes sunt V.Cl. Ouwens Prof. Franeq.

Met afb. grafmonument Boerhaave.

NLM 2712068R

334 Gnk

Formaat: groot quarto; in halfschapenleren foliobanden, met foliopapier doorschoten, waarop vele hs. aantekeningen van prof. med. Wilhelmus/Willem Ouwens, wiens voornaam verlatijnst tot Guilielmus de initialen G.O. opleverde.


104. J.G. Hahn, Carbo pestilens carbunculis distinctus. Vratislaviae 1736.

NLM 2681191R

533 Gnk


105. Ejusd. [Hahnii] Historia podagrae comitis a Sinzendorf. Norimb. 1751.

Waller 13555; NLM 2681193R

763 Gnk.

Zonder omslag.


106. A. Halleri Disputationes variae 1737-1749. Gottingae.

*** Vgl. cat. nr. 146.


107. E. Sandifort, Thesaurus dissertationum etc. Vol. III. Lugd. Bat. 1778.

Waller 8458; NLM 2741761R

88 Gnk


108. Dissertationes medicae germanicae in IV vol. (Dissertationum elenchus manuscriptus adest in quovis volumine)

Dissertaties uit de jaren 1688-1759.

87 Gnk


109. Dissert. medicae III de ulcere verminoso, de seriori usu evacuantium in quibusdam acutis et de variolis.

*** (vgl. 839 Gnk, 1181 Gnk en Baschius in 87 Gnk/I)


110. Observationes clinicae. J.G. Wagnero ad Werlhofium. Lubecae 1737.

NLM 8308723

400 Gnk


111. A. v. Royen, Orationes II de historia morbi therapiae fundamento et de commendanda medicis botanica. Lugd. Bat. 1729-1743.

Waller 8274 en NLM 2741483R: Hist. Morb. therap. fundam. 1743

*** (vgl. 22 Gnk: alleen Hist. morb. therap. fundam. 1743)


112. T. Lambergen, Lectio inauguralis sistens ephemeridem carcinomatis persanati et oratio exhibens botanices encomium. Groningae 1754.

NLM 2181004R, 2181003R

380 Gnk.

Voorkant restant bijzonder sierpapier.


113. D. le Clerc, Histoire de la medicine. Amsterd. 1723.

NLM 2701334R

44 Gnk


114. Recherches sur l'origine et progrès de la chirurgie en France. Paris l744. (Avec les portraits des plus celèbres chirurgiens)

Waller 14664; NLM 2731862R

58 Gnk


115. Petri Paauw Succenturiatus anatomicus continens: Commentaria in Hippocratem de capitis vulneribus etc. Lugd. Bat. 1616. Accedit ejusd. Commentaria in C. Celsi de re medica libr. VIII. ibid. 1616 et Primitiae anatomiae de humani corporis ossibus ibid. 1615.

Waller 7255, 7254; Manchester 1785; NLM 2394027R, 2394025R (Primitiae)

163 Gnk.

Smaakvolle leren band.


116. Caes. Magati De rara medicatione vulnerum vol. II cum praef. F.C. Cregut. Lipsiae et Amsterd. 1733.

Waller 6126 (Francofurti); NLM 2761003R

944 Gnk


117. M.A. Severini De ab[s]cessuum recondita natura lib. VIII. Ed. ulta. Lugd. Bat. 1724.

NLM 2711151R

281 Gnk


118. Ejusd. [Severini] Chirurgia trimembris. Ibid. 1725.

NLM 2711153R

949 Gnk


119. A. Haller, Disputationes chirurgicae selectae. Tom. V. Lausannae 1755[-1756]

Naast titelpag. afbeelding college.

Waller 3999; NLM 2483035R

952 Gnk


120. C. Solingen, Manuale operatien der chirurgie, beneffens het ampt en pligt der vroedvrouwen. Amsterd. 1684.

Waller 9068; Manchester 2316; NLM 2416064R

956 Gnk


121. W. Smellie, Verhandelingen over het bespiegelend en bewerkend deel der verloskunde, vertaald door M. v.d. Haage. Amst. 1765. 3 deelen in 1 band. De platen in de tweede band.

NLM 2711345R

1048 Gnk.

Beide leren banden met het goudstempel: Coll. Med.


122. Miscellanea curiosa medico-physica decades [c.q. decuriae] III. 14 vol. Lips. 1695-1713.

12 banden Ephemerides, 2 banden Miscellanea.

93 Gnk.

Eigendomsmerk: Mich. Richey 1720 resp. 1706. Papier aangetast.


123. Acta naturae curiosorum vol. X in V ligam. [Norimb. 1727-1754].

NLM 14610120R

39 Ntk.

Eigendomsmerk: Mich. Richey 1730.


124. Mich. Bernh. Valentini Medicina nov-antiqua. Accedunt Miscellanea curiosa, Dissertatio melico-medica de pulsu et Allocutiones promotoriales c. ind. Franc. a. M. 1713.

Links van titelblad portret omgeven door medische scènes; houterig.

Waller 9775; NLM 2771722R (Medicina)

167 Gnk


125. Th. Bartolini Acta medica et philosophica Hafniensia. Tom. V in IV vol. Hafniae 1671-1679. [Cum aeneis figuris, 1673-1680]

Waller 712; Manchester 164; NLM 23060048R

94 Gnk


126. Acta Helvetica physico-mathematico-botanico-medica. Vol. VIII in VI ligam. Basil. 1751-1767.

FRBNF 33233225

47 Ntk. In 5 banden.


127. Nova acta Helvetica etc. Vol. I. Ibid. 1787.

FRBNF 33233224

***


128. Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis. V vol. ab anno 1740-1750. Stockholmiae 1744-1751.

NLM 8502771

42 Ntkafb. nr. 121


129. Memoires de l'academie royale de chirurgie vol. V. Paris 1743-1774.

FRBNF 30738503

950 Gnk bis


130. Receuil des pièces qui ont concouru pour le prix de l'academie royale de chirurgie. Vol. VI. Paris 1770-1778.

FRBNF 33481788

951 Gnk bis


131. Commentarii societatis regiae scientiarum Gottingensis. Tom. IV ab 1751-1754. Gottingae.

NLM 9702947

48 AW A


132. Novi commentarii societatis regiae scientiarum Gottingensis. Tom. VIII in IV vol. ab anno 1770-1777. Gotting.

NLM 7502639

48 AW B


133. Commentationis societatis regiae scientiarum Gottingensis vol. 1,2,3,4,5,9,10 et 11 ab 1778-1792 (desiderantur vol. 6,7 et 8) Gottingae.

NLM 7502544

48 AW C


134. Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. Vol. XIV ab 1726-1746. Petrop. 1728-1751.

NLM 7512074

49 AW A


135. Novi commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. Vol. XX in 21 ligam ab 1747-1775. Petrop. 1750-1776.

NLM 7512191

49 AW B


136. Acta academiae scientiarum imperialis Petropolitanae ab 1777-1782. VI tom. in 12 vol.

NLM 7512016

49 AW C


137. Nova acta academiae scientiarum imperialis Petropolitanae ab 1783-1789. VII tom. in 8 vol. Petrop. 1787- 1793.

NLM 7512190

***


>> begin

Libri medici anatomici, physiologici, pathologici, anatomiam pathologicam et medicinam forensem spectantes

in quarto

138. Th. Bartholini Anatomia of ontleding[e] des menschelyken lichaams. [Ontledinge volgens den omloop des bloeds]. Amstelod. 1688.

Waller 740; NLM 2306044R

502 Ntk


139. A. Spigelius, De corporis humani fabrica lib. X. Francof. 1632. In eod. vol. Liber singularis de formatu foetu et tractatus de arthritide, ibid. 1631, et J. Casserii Placentii Tabulae anatomicae, Francof. 1632.

Waller 9122, 9120, 1813; Manchester 2328, 2327; NLM 2417034R, -, 2322057R

451 Ntk


140. B.S. Albinus, De sceleto humano. Leydae 1762.

NLM 2433091R

478 Ntk


141. Ejusd. [Albini] Icones ossium foetus humani et Osteogenia historia. Ibid. 1737.

NLM 2433097R

479 Ntk


142. Ejusd. [Albini] Historia musculorum hominis. Ibid. 1734.

NLM 2433094R

496 Ntk


143. Ejusd. [Albini] Dissert. II de arteriis et venis intestinorum hominis et de sede et causa coloris Aethiopum et ceterum hominum. Accedunt Icones coloribus distinctae. Lugd. Bat. 1736-1737.

NLM 2433092

503 Ntk* (alleen eerste diss.)


144. Ejusd. [Albini] Academicarum annotationum libri VI. Leydae 1754.

Waller 336; NLM 2433087

436 Ntk bis


145. Ejusd. [Albini] Index suppellectilis anatomicae legatae Joh. Jac. Rauiano academiae Batavae quae Leydae est. Lugd. Bat. 1725.

NLM 2433098R

474 Ntk


146. A. Haller, Disputationum anatomicarum selectarum vol. VII cum ind. Gotting. 1746-1752.

Waller 4000; NLM 2483032R

435 Ntk. Vgl. cat. nr. 106.


147. G.D. Coschwitz, Organismus et mechanismus in homine vivo obvius et stabilitus. Lips. 1741.

FRBNF 30275055

574 Ntk


148. P. Camper, Natuurkundige verhandelingen over den orang-outang enz., den rhinoceros met den dubbelen horen en het rendier. Amsterd. 1782.

Met uitsl. platen.

FRBNF 30190431

874 Ntk


149. D. Clericus, Historia naturalis et medica latorum lumbricorum cum fig. Genevae 1715.

NLM 2701336R

903 Ntk


150. Chr.J. Trew, Dissertatio epistolica de differentiis quibusdam inter hominem natum et nascendum intercedentibus. Norimbergae 1736.

NLM 2771428R

584 Ntk


151. J.F. Meckel, Tractatus anatomico-physiologicus de quinto pare nervorum cerebri. Gottingae 1748.

Morton 1249; vgl. NLM 2072032R

509 Ntk.

Sierpapieromslag.


152. G. ten Asch, Dissertatio de primo pare nervorum medullae spinalis. Gottingae 1750.

NLM 2072056R

520 Ntk


153. Chr.Ph. Glass, Exercitatio anatomico-physiologico-medica de admirando sanguinis circuitu cum epistola gratulatoria F. Hofmanni. Halae Magdeb. 1736.

NLM 2671735R

*** Vgl. In: B 16787/I


154. Joh. Bohn, Circulus anatomico-physiologicus. Accedunt dissertationes physiologicae. Lipsiae 1710.

Waller 1244 (1686); Morton 1355 (1686); NLM 2453024R

454 Ntk


155. A. Haller, Elementa physiologiae corp. hum. Tom. VIII. Lausannae 1757-1766. (Vol. 4 duplex est)

Waller 4007; NLM 2483039R

547 Ntk


156. Ejusd. [Halleri] Descriptio foetus bicipitis ad pectora connati cum fig. Hanov. 1739.

NLM 2483020R

287 Gnk


157. Gualtherus Charltonus, Exercitationes pathologicae. Londini 1660.

Waller 1919 (Bononiae 1675)

311 Gnk


158. G.E. Stahl, Theoria medica vera. Halae 1708.

Waller 9184 (1737); NLM 2711696 of 2711697

40 Gnk


159. Ejusd. [Stahlii] Medicinae dogmatico-systematicae partis theoreticae sectiones duae, physiologica et pathologica. 2 vol. Ibid. 1707.

NLM 2711679R

39 Gnk


160. M.B. Valentini Armamentarium naturae. Accedit Historia literaria s.r.i. academiae naturae curiosorum. Giess.-Hass. 1709.

FRBNF 31520211; drie exemplaren in British Library

23 Ntk


161. Ejusd. [Valentini] Pandectae medico-legales. Accedunt Declamationes panegyricae. Francof. a. M. 1701. 2 vol.

NLM 2771725R

1404 Gnk


162. Ejusd. [Valentini] Novellae medico-legales cum supplemento pandectarum medico-legalium. Ibid. 1711.

NLM 2771724R

1409 Gnk


163. J.F. Zittmannus, Medicina forensis h.e. responsa facultatis medicae Lipsiensis ad quaestiones et casus medicinales cum praefat. et indic. sui. Francof. a. M. 1706.

Waller 10495; vgl. NLM 2781874R

1413 Gnk


164. Gerh. Feltmannus, De cadavere inspiciendo et disceptationes de transitu excercitus et de vehiculis sibi obviis. Bremae 1692. In eod. vol. est Griendelii Micrographia nova. Norimbergae 1687.

Waller 2981 (Groningae 1673), 10815; NLM 2343007R, 2356051R

676 Ntk


165. H.F. Teichmeyer, Institutiones medicinae legalis vel forensis in usum auditorii sui. Jenae 1751.

Waller 9513 (Florentiae 1771); NLM 2771096R (ed. 3., 1740)

1403 Gnk


166. Joh. Bohnius, De officio medici duplici[:] clinici et forensis. Lipsiae 1704.

Waller 1245; NLM 2453026R

3 Gnk.

Oude prijs: 2-12-8.


167. Ejusd. [Bohnii] De renunciatione vulnerum et dissertationes binae de partu enecato et an quis vivus mortuusque aquis submersus strangulatus aut vulneratus fuerit. Lipsiae 1711.

Waller 1246 (1688: de renunciatione vulnerum); NLM 2453028R

1416 Gnk.

Eigendomsmerk: G. Du Bois.


168. Hier. Delphinus, Eunuchi conjugium c. resp. theolog. Jenae 1730.

Bibliothèque Nationale t. 37, p. 1252 (1737) = FRBNF 303201067; FRBNF 30320106 (Halae 1685); British Library 1374.g.20 resp. 21; NLM 2661729R

598 Ntk


169. G.W. Dethardingius, De necessitate inspectionis vulnerum in crimine homicidii commisso. Rostochii 1726.

NLM 2661841R

1376 Gnk


>> begin

Libri botanici, pharmaceutici, chemici et materiam medicam spectantes

in quarto

170. Caspari Bauhini Pinax theatri botanici sive index in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, aliorumque opera, opus XL annorum. Basil. 1623.

Waller 11460 (1671)

750 Ntk


171. A. Munting, Vera herba Brittannica. Amsteld. 1681.

Waller 6760; Manchester 1709

Met fraaie titelprent en portret Ernst Casimir.

*** (vgl. 1214 Gnk: Bibliothecae Frisiorum donat Gutberleth IC et Bibliothecarius)


172. Jos. Pitt. Tournefortii Institutiones rei herbariae, ed. 2a. Vol. III. Parisiis 1700[-1703].

NLM 2422092R

777 Ntk


173. N. Lemery, Dictionnaire des drogues simples. 4e ed. Rotterd. 1727.

Voorin uitslaande bladen met meerdere afb. per blad.

Waller 5698 (Paris 1759); NLM 2497050R

1155 Gnk


174. J.J. Weckeri Antidotarium geminum generale et speciale. Basil. 1595.

British Library 546.k.8 resp. 1560/2445; FRBNF 31628767 (1601)

1171 Gnk.

Eigendomsmerk: Ex usu Jeremiae Girnkii(?) D.


175. Ejusd. [Weckeri] Id. opus. [Basileae] 1617.

NLM 2426042R

1172 Gnk.

Zonder band. Eigendomsmerk: Paulus Jacob Valckenaer Med. Doct.. Vgl. Alb. Stud. Franeker. 12293, 3-10-1741, Leovardia Frisius.


176. M. Untzeri Antidotarium pestilentiale Halae Saxon. 1621. In eod. vol. ejusd. Physiologia salis ibid. 1625, Tractatus medico-chemicus de sulphure, Anatomia mercurii spagirica, de renum calculo florilegium medico-chymicum et Epilepsiae descriptio et curatio lib. II ibid. 1617.

Antidotarium met fraai titelblad; portret bij De renum calculo.

NLM 2423054R (Antidotarium), 2423059R (Physiologia salis, 1624), 2752172R (de sulphure, 1620), 2423053R (Anatomia mercurii spagirica, 1620), 2423055R (de nephritide seu renum calculo, 1614), 2423056R (de renum calculo, 1623), 2423057 (Epilepsiae descriptio, 1616)

502 Gnk.

Oude prijs: 13 st. Eigendomsmerk: M. Eduardus de Nieuenhove Med. & Chir. D.


177. J. Renodaeus, Dispensatorium medicum et de materia medica. Accedit N. Epiphanii Pharmacopoea empyrica. Paris. 1623.

NLM 2403036R (Coloniae Allobrogum)

1141 Gnk


178. M. Charas, Pharmacopoea regia galenica. III vol. in I vol. Genevae 1684.

Dit is een heruitgave van de editie 1683 (Manchester 515); NLM 2324046R

1147 Gnk


179. C. Neuman, Praelectiones chemicae sive chemia medico- pharmaceutica edita ab J.Chr. Zimmerman. Tom. II. Berlin 1740.

NLM 2721276R

318 Ntk


180. H. Boerha[a]vii Elementa chemiae. II vol. Lugd. Bat. [Is. Severinus] 1732.

Waller 11089; NLM 2452004R

317 Ntk


181. G.E. Stahlii Fundamenta chemiae dogmaticae et experimentalis ed. 2a. Part. III in II vol. Norimb. 1746- 1747.

NLM 2711669R

319 Ntk


182. M. Macquer, Dictionnaire de chemie ed. 2a. Vol. II. Paris 1778.

Waller 11190 (Neuchatel 1789); NLM 2702144R

316 Ntk


183. M.B. Valentini Polychresta exotica et dissertationes epistolicae. Francof. a. M. 1701. In eod. vol. ejusd. Declamationum panegyricarum decas. Ibid. 1701.

NLM 2771726R

1232 Gnk


184. P. Hermanni Cynosura materiae medicae cura J. Boecleri ed. 2a. I vol. cum continuatione per Boeclerum in II vol. Argentorati 1731-1745.

Waller 4376a (1726); vgl. NLM 2486009R (1726) en 2451065R (ed. 2., 1747-1754)

1163 Gnk


185. Joh. Rutty, Materia medica antiqua et nova opus 40 annorum. Londini et Rotterodami 1775.

NLM 2514064R

***


186. J.A. Murray, Commentatio de arbuto ["]uva ursi["] botanico- chemico-medica. Gotting. 1765.

NLM 2506030R

***


187. F.B. de Sauvages, Dissertation sur les medicamens qui affectent certaines parties du corps humain. Bordeaux 1752.

NLM 2741832R

***


188. Ejusd. [de Sauvages] Dissertation contenant des recherches comment l'air suivant ses differentes qualités agit sur le corps humain. Ibid. 1754.

NLM 2741830R

604 Ntk.

Zonder omslag. Hs. aant.: a Monsieur de Bordeu, Docteur medec. de la faculté de Montpellier et de Paris etc. à Paris.


189. M. Noël Chomel, Huishoudelijk woordenboek. 2e druk vermeerderd en verbeterd door A. de Chalmot. 7 deelen. (mist deel 1, 5 en 7, doch is deel 2 dubbel) Leyden en Leeuw. 1769.

NLM 2651433R (1743)

6 AW


190. J.A. de Chalmot, Vervolg op Chomels huishoudelijk woordenboek. 9 deelen in 18 stukken. Kampen 1785-1793.

6 AW


>> begin

Libri medici therapeutici, chirurgici et artem obstetriciam spectantes

in octavo

191. A. de Haller, Artis medicae principes. II tom. Lausann. 1769-1774.

NLM 2483009R

***


192. Th. Bartholinus, Epistolarum medicinalium centur. 4 in 4 vol. Hagae Comit. 1740.

Waller 736 (I & II, Hafniae 1663); NLM 2443040R

***


193. Jod. Lommii Observationum medicinalium lib. 3 ed. 3a. Amsterd. 1726. In eod. vol. ejusd. de curandis febribus continuis liber, Roterod. 1733, et Commentarii de sanitate tuenda, in primum librum De re medica A.C. Celsi ed. 3a. Lugd. Bat. 1734 cum indicibus.

NLM 2701913R, 2701906R, 2701900R

219 Gnk.

Eigendomsmerk(?): Zabike.


194. D. Abercromby, Methodus curandae luis venereae saepe absque mercurio semper absque salivatione mercuriali. Lond. 1684. In eod. vol. continentur ejusd. Observationes de variatione et varietate pulsus et clavis medicinae, ib. 1685, tum Ch. Love Morley, Observationes de morbo epidemico ed. 2a., ibid. 1686, Tumulus hermetis apertus ab anonymo Pantaleone, Norinb. 1676, Dialogus de peste inter Hippocratem, Paracelsum et Themisonem, a G. Parent, Leodici Eburonum 1671, P. Jens, Enchirydion philosophicum, Lugd. Bat. 1690.

Manchester 1 (Abercromby); NLM 2301012R (Methodus), 2301009R (Observationes de variatione pulsus)

***


195. J. v. Diemerbroek, Tractaat van de peste. 2e druk. Amsterdam 1711.

Waller 2453 (Lat. ed., J. Blaeu, 1665); NLM 2332045R (Middelburg 1672)

***


196. Traité des fièvres malignes et pourprées. Montpellier 1763.

Auteur: François Raynaud; vgl. NUC vol. 483, p. 136 (Carpentras 1695), Bibliothèque Nationale tom. 147, col. 285 (idem) = online FRBNF 31183071, NLM 2401052R (Brusselle 1695).

485 Gnk


197. J. Bapt. Silva, Traité de l'usage des differentes sortes de saignées principalement de celle du pied. Amsterdam 1729. II tom.

Waller 8948; NLM 2711268R

1007 Gnk


198. Chr.G. Ludwig, Methodus doctrinae medicae universae. Lipsiae 1766.

NLM 2702060R

360 Gnk.

Sierpapieromslag.


199. Ejusd. [Ludwig] Institutiones therapiae generalis. Ibid. 1754.

Waller 6072; NLM 2702057R

320 Gnk


200. Ejusd. [Ludwig] Institutiones medicinae clinicae. Ibid. 1758.

Waller 6070; NLM 2702046R

321 Gnk


201. Ejusd. [Ludwig] Institutiones chirurgiae. Ibid. 1764.

NLM 2702045R

931 Gnk.

Sierpapieromslag. Oude prijs: 1-16-.


202. M. van Phelsum, Verhandelingen over tot de genees- en natuurkunde behoorende onderwerpen. Franeker 1776. 2 deelen. (Een geschenk aan het Collegium Medicum van den schrijver)

Een vergelijkbaar exemplaar in UB Groningen

236 Gnk.

Hs. aant.: Bibliothecae Collegii Medici Frisiaci M.A.


203. Ejusd. [van Phelsum] Twee brieven [raakende] de verhandeling van den Heer Tissot over de vallende ziekte. Amsterdam 1776.

Een vergelijkbaar exemplaar in UB Amsterdam

643 Gnk


204. J. Sculteti, Armamentarium chirurgicum cum appendice, 2 vol., edente J.C. de Sprögel. Amstelod. 1741.

Fraaie titelprent.

NLM 2522034R

1000 Gnk


205. Moublet, Over de afzetting van de dije in 't gewrigt, vertaald door D. van Gesscher. Amsterd. 1760.

NLM 2762102R

980 Gnk


206. Kweekschool der heelkunde. Amsterdam 1771. 3 deelen.

NLM 2691995R

958 Gnk


207. Kweekschool der natuurkunde. Ibid. 1773. 1 deel.

NLM 2691996R

116 Ntk* (2 banden); vgl.nr. 215.


208. Th. Bartholini Dissertatio nova de insolitis partus humani viis. Accedunt Joh. Veslingi Observationes anatomicae et epistolae medicae. Hagae Comitum 1740.

Waller 719 (Hafniae 1664); NLM 2443037R

1103 Gnk.

Twee bandjes octavo.


209. Joh. Mulder, Historia litteraria et critica forcipum [et vectium] obstetriciorum. Lugd. Bat. 1794.

[Aan het eind lofdicht op Jan Mulder in het Fries. Met 11 uitslaande platen (verlostangen) en 4 uitsl. tabellen].

Waller 14382 (Duitse vertaling, Leipzig 1798); NLM 2721041R

1133 Gnk.

Op groot papier.


>> begin

Libri medici anatomici, physiologici, pathologici et medicinam forensem spectantes

in octavo

210. A. Schaarschmidt, Beenkundige tafelen. Amsterdam 1779.

in 469 Ntk


211. Ejusd. [Schaarschmidt] Spierkundige tafelen. Ibid. 1780.

in 469 Ntk


212. Ejusd. [Schaarschmidt] Ontleedkundige tafelen. Ibid. 1781.

Vgl. NLM 2741896R (Sämmtliche anatomische Tabellen, Wien 1772)

469 Ntk


213. A. Monroi, Tractatus tres[:] de nervis eorumque distributione, de motu cordis et ductu thoracico] latine reddita a G. Koopmans. Ed. 2a. Franequerae 1762. (Donum editoris Collegio Medico [1770])

NLM 2761926R (Harlingae 1763)

508 Ntk


214. Kweekschool der ontleedkunde. 2 deelen. Amsterdam 1772.

NLM 2691997R

437 Ntk


215. Kweekschool der natuurkunde. 2 deelen. Ibid. 1773.

NLM 2691996R

116 Ntk; vgl. nr. 207


216. Kweekschool der ziektekunde. 1 deel. ibid. 1772.

NLM 2692001R

316 Ntk


217. Chr.G. Ludwig, Institutiones physiologiae. Lips. 1752.

NLM 2702054R

546 Ntk


218. Ejusd. [Ludwig] Institutiones pathologiae. Ibid. 1754.

Waller 6071; NLM 2702052R

319 Gnk.

Sierpapieromslag.


219. Chr.G. Ludwig, Institutiones medicinae forensis. Amsterd. 1765.

NLM 2702049R

1391 Gnk

Sierpapieromslag.


>> begin

Libri botanici, pharmaceutici, chemici, materiam medicam spectantes et philosophici

in octavo

220. Chr.G. Ludwig, Institutiones historico-physicae regni vegetabilis. Lips. 1757.

NLM 2499022R

733 Ntk


221. Ejusd. [Ludwig] Definitiones generum plantarum edente G.R. Boehmer. Lips. 1760.

NLM 2702042R (1747)

734 Ntk


222. H. Boerha[a]ve, Historia plantarum horti academici Lugd. Bat. etc. II partes. Romae 1727.

NLM 2452026R

785 Ntk


223. Kweekschool der scheikunde. Amsterdam 1773.

NLM 2691998R

320 Ntk


224. Kweekschool der artzenijkunde. Amsterdam 1773.

NLM 2691994R

1156 Gnk


225. M. Geoffroy, Traité de la matiere medicale avec les suites en 16 vol. Paris 1757.

NLM 8510748 (1743)

***


226. J.A. Cramerus, Elementa artis docimasticae. II tom. in I vol. Lugd. Bat. 1739.

NLM 2661370R

***


227. Verhandelingen der Hollandsche Maatschappij der wetenschappen. 30 deelen [1754-1793] en register. (Hiervan mist het 29e deel en het register)

NLM 0011703

25 AW bis


228. A. Ferwerda, Catalogus universalis cum pretiis. 13 stukken.

147 AW


229. Ejusd. [Ferwerda] Supplementum catalogi universalis. 3 partes.

147 AW/suppl.


230. Ejusd. [Ferwerda] Catalogus librorum rarissimorum ab 1400-1500 impress. I pars.

148 AW


231. Ejusd. [Ferwerda] Catalogue universelle avec les prix. 4 parties.

146a AW


232. Ejusd. [Ferwerda] Naamlijst der nederduitsche boeken met de prijzen. 3 stukjes. (Hiervan mist het 2e stukje).

Deze catalogi [nr. 228 t/m 232] maken te zamen [13+3+1+4+3=] 24 deeltjes uit.

146 AW*

<<


Enige (Latijnse) termen verklaard

a

abditis causis, de = over de diepe, verborgen oorzaken

aeneis figuris = met in metaal gegraveerde afbeeldingen

allocutiones = toespraken

antidotarium = boek over tegengif

apologetici, bini discursus = verdedigende tweevoudige verhandeling

arbuto, de = over de aardbezie(boom)

archiatrum = van de aartsgeneesheren

armamentarium = arsenaal

c

carbo pestilens = zwarte pest

carbunculis = door bloedzweren

carcinomatis persanati = van een volledig genezen kankergezwel

castigatione, ex = volgens de correctie

centuriae = honderdtallen

charta alba intermixti = met wit papier doorschoten (om aantekeningen op te maken)

cheiroplotheke = handwerktuig

collatitia, medicina = vergelijkende geneeskunde

corollariorum = van de toegiften, aanvullingen

cynosura = de Kleine Beer met aan het uiteinde de Poolster, de leid-ster, de gids

d

decades/decuriae = tientallen; decades denae = tien tientallen; decas = tiental

disceptationes = onderzoekingen

dispensatorium = boek over afweging, bereiding

docimasticae = van het onderzoek, de keuring

e

elenchus = register

enchirydion = handboekje

encomium = loflied

ephemeridem = dagboek

evacuantium = van ontlastingsmiddelen

f

fabrica = bouw

forensis = gerechtelijk

g

geminum = tweeling, tweedelig

h

halosis = het vangen, vatten

homicidii = van moord

i

insolitis partus humani viis, de = over ongewone geboortewegen

intestinorum = van de darmen

l

latorum lumbricorum = van de platwormen

lethalibus venenis, de = over de dodelijke vergiften

ligamentis, in V = in vijf banden

lue venerea, de / luis venereae = over de syphilis / van de syphilis

m

malignes, fièvres = kwaadaardige koortsen

mantissa spagyrica = toegift over de alchemie

maxime = hoofdzakelijk

medullae spinalis = van het ruggenmerg

melico = dichterlijk

mercurii / mercurio, absque = van het kwik / zonder kwik

morbo gallico, de = over de Gallische ziekte, syphilis

n

natum et nascendum = na en vóór de geboorte

o

obviis = geschikt

osteogenia = van de beenvorming

p

panegyricarum = feestelijke

partu enecato, de = over de doodgeboorte

pemptades = vijftallen

perniciosas = verderfelijk, gevaarlijk

pharmacopoeia = beschrijving van de enkelvoudige (plantaardige, dierlijke of chemische) geneesmiddelen en voorschriften voor de samengestelde, zodat gewaarborgd is dat onder dezelfde naam hetzelfde geneesmiddel wordt afgeleverd.

pinax = register

podagrae = van de jicht

polyalthes = de veelgenezer

polychresta = voor vele ziekten nuttige geneesmiddelen

ponderibus et mesuris, de = over de gewichten en maten

pourprées, fièvres = netelroos

praesagienda, de = over het voorspellen

primitiae = eerstelingen

r

regni vegetabilis = van het plantenrijk

renum calculo, de = over de niersteen

renunciatione, de = over de rapportering

s

s.r.i. = Sacri Romani Imperii, van het Heilige Roomse Rijk

saignées = aderlatingen

salis = van het zout

salivatione, absque = zonder speekselafscheiding

sanguinis circuitu, de = over de bloedsomloop

sedibus, de = over de zetels, plaatsen

septentrionalis = noordelijk

sepulchretum = begraafplaats

simplicium = van de geneesmiddelen die de natuur oplevert, kruiden

spagirica = alchemistisch

stirpium = van de plantengeslachten

submersus = ondergedompeld

succenturiatus = in honderdtallen ingedeeld

sulphure, de = over de zwavel

t

transitu exceritus, de = over de overtocht van een leger

trimembris = drieledig, driedelig

tuenda = het beschermen, behouden

tumulus hermetis apertus = het hermetische graf (van het filosofische kwikzilver) geopend

u

ulcere verminoso, de = over de zweer vol wormen

uteri = van de baarmoeder

uva ursi = berendruif

v

variolis, de = over de pokken

victus ratione, de = over de juiste manier van leven(sonderhoud), voeding

>> begin