>> HOMEpage

Coumans en Koumans
(uit Limburg?)
in Franeker resp. Leeuwarden

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, Genealogieën, 1024 (typoscript met hs. aanv.)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, oktober 2018

De Leeuwarder drukkersfamilie Koumans

Wapen: Gerrit Koumans voert volgens het wapenboek Hesman folio 168: gedeeld, I doorsneden, a. halve Friese adelaar, b. in blauw zespuntige gouden ster als top boven zwarte torenspits(?) II in zilver drie zwarte vrij langharige manskoppen (geen Moren)

I. Lambartus Gijsbarti Coumans
voor 1671 boekverkoper, bij huwelijk te Leeuwarden, Peperstraat
† in of voor 1673
trouwde Sneek 3 maart 1667 Geertie Gerrits Sweerts, te Sneek (doop niet gevonden, wel andere kinderen circa 1645/55 van Gerrit Sweerts en Willemke Jurriens),
zij hertrouwde Leeuwarden (ondertrouw 4) 19 april 1674 Johannes de Ruijter, meester boekbinder (1674) en -drukker (1677) Peperstraat (nog 1812)
1688 stadsdrukker, na zijn dood 18 november 1712 de weduwe, die 10 maart 1714 op haar zoon resigneert.
uit dit huwelijk:
1. Dominee Gijsbertus Coumans, gedoopt Sneek 5 januari 1668
6 februari 1687 theologiestudent Groningen, 8 december 1689 Leiden, vanwaar hij 17 september 1690 met attestatie naar Leeuwarden kwam, beroep naar Ee 2 September 1695 door classis geprobeerd,
† Leeuwarden (bij bezoek aan broeder) 28 april 1725, begraven Ee.
Trouwde Leeuwarden, Grote Kerk (ondertrouw 12 juli) 4 augustus 1695 Margariete Holdinga, van Leeuwarden
† Aetatis 24, 24 november 1695, begraven Ee.
NB. Naam komt te Ee en Dokkum voor.
2. Gerrit, volgt II.

II. Gerryt Coumans, gedoopt Leeuwarden 25 juli 1669
1695 boekbinder en -verkoper Peperstraat aldaar, 28 juli 1696 belijdenis, 21 februari 1700 - (vervangen 14 februari 1714) landsytigmeester van de steen-, kalk- en estrikbakkerijen (resolutie GS)
15 november 1699 burger, 2 mei 1701 burgerluitenant, Dokkum (herbenoemd voor een jaar 13 mei 1702), 23 juli 1707 vroedsman, Kleine Breedstraater Espel (vervallen verklaard 23 december 1729)
10 Maart 1713 naar resignatie van de weduwe Johannes de Ruyter (zijn moeder?) stadsdrukker te Leeuwarden in de Jonge Ruyter, Peperstraat; als zodanig 8 september 1730 door zijn zoon Pieter vervangen.
trouwde 1. Dokkum (ondertrouw Leeuwarden 27 december 1695) 19 januari 1696 Itje Verhoeck of Voorhoeck, jongedochter van Dokkum
trouwde 2. Leeuwarden (ondertrouw 16 april) 5 mei 1698 Dirkje Horatii, van Sneek; de vrouw van Gerrit Coopmans in de Peperstraat, begraven Leeuwarden 19 maart 1723
uit het eerste huwelijk:
1. Ittje Coumans, gedoopt Leeuwarden 18 december 1696, 5 juli 1718 belijdenis,
trouwde Leeuwarden Westerkerk (ondertrouw 27 februari) 14 maart 1728 Leopoldus Du Boys, gedoopt aldaar 18 februari 1693, ontvanger der convoyen en licenten te Stavoren
zoon van Johan en Anna van Beveren.
Zij kwam 30 juni 1752 met attestatie terug uit Stavoren naar Leeuwarden.
uit het tweede huwelijk:
2. Gertie Coumans, gedoopt Leeuwarden 29 januari 1699, 18 februari 1722 belijdenis, mogelijk de dochter van Gerrit Coumans, Peperstraat, begraven Galileërkerk 2 juli 1731.
3. Pieter, volgt III.
4. Lambertus Koumans, volgens het Memoryboeck van de vroedvrouw C.G. Schraders geboren 2 oktober, gedoopt 24 september 1702 (had men daar nog oude stijl?), mogelijk de zoon van Gerrit Coumans Peperstraat, begraven Galileërkerk 28 augustus 1730
5. Katarina Coumans, geboren Dokkum 25, gedoopt 27 november 1707, 26 januari 1735 belijdenis Leeuwarden
trouwde Leeuwarden Westerkerk (ondertrouw 9) 18 januari 1739 Hendrik Casimir Du Boys, gedoopt aldaar 6 december 1696, als broeder van Leopoldus, hierboven genoemd, stadsbode van Steenbergen, vanwaar het echtpaar 27 januari 1740 met attestatie naar Leeuwarden terugkeert. Het quotisatiekohier 1749 noemt weduwe Hendrik Du Bois, wordt onderhouden (in huis bij Samuel Tresling, die volgt; folio 7: 14)
6. dochter, geboren Dokkum 2 februari 1711 (Schrader), doop daar niet gevonden.
Zij? Johanna Coumans, trouwde Berlicum (ondertrouw Leeuwarden 22 juni) 1 juli 1736 Samuel Tresling, gedoopt Leeuwarden (als Samuwel) 4 juni 1704, als zoon van Nicolaes Clasen, meester vleeshouwer en Aeltie Teyes. (Vgl. Nederlands patriciaat XVIII/209)
Hij was organist van de Westerkerk, doet tezamen met zijn vrouw 6 maart 1748 belijdenis en vertrekt met haar 8 september 1771 met attestatie naar Ee.

III. Pieter Coumans, gedoopt (als Pytter) Dokkum 15 januari 1702 (noemt zich evenwel 31 juli 1731 28 en 10 september 1738 35 jaar oud!), 8 september 1730 stadsdrukker in de Jonge Ruiter, Peperstraat, 27 december 1741 burger van Leeuwarden, koopt 7 februari (Groot consent 13 maart) 1767 het door hemzelf bewoonde huis (huur samen 85 gulden per jaar), ten Oosten de koper, ten Westen steeg, ten Zuiden de straat, voor 1231 gulden 10 stuivers)
Van daaruit werd hij 10 juli[?] 1779 in de Westerkerk begraven.
Trouwde Leeuwarden Westerkerk (ondertrouw 8) 17 februari 1737 Trijntje Jongsma, gedoopt aldaar 4 december 1709, januari 1757 - januari 1762 voogdes Nieuwe Stads Weeshuis, dochter van Cornelis, meester goud- en zilversmid, stempelsnijder van de Friese munt en vroedsman, en Allegonda Duyff.
Zij kocht als weduwe 26 oktober (Groot consent 3 december) 1779 een huis Tweebaksmarkt, tegenover de Galileërkerk, ten Oosten de straat, ten Westen de RK gemeente, voor 4000 gulden, en werd van daaruit 29 oktober 1783 in de Westerkerk begraven, bij haar man, Oude kap nummer 18.
uit dit huwelijk:
1. Dirkjen Koumans, gedoopt Leeuwarden 23 februari 1738, † aldaar, Heerestraat 10 ('s morgens circa 1 uur), begraven Westerkerk 15 januari 1802 Oude kap nummer 24, trouwde aldaar Grote Kerk (ondertrouw 5) 17 februari 1762 Hendricus Brouwer, gedoopt Grote Kerk aldaar 19 september 1738, koopman, solliciteur-militair, 1772-1775 en 1779-1782 schepen, 4 februari 1775-1795 vroedsman, 1781 koopmansbode op Amsterdam
† Leeuwarden ('s avonds half acht) 29 november, begraven Westerkerk bij zijn vrouw 2 december 1808, zoon van Jacobus, Compagnieschrijver, borgerhopmanen vroedsman, en Elisabeth Tebbitman.
Hieruit onder andere ds. Petrus Koumans Brouwer (1771-1825)
2. Alegonda Coumans, gedoopt Leeuwarden 28 juli 1741, † jong.
3. Cornelia Koumans, gedoopt Leeuwarden 9 december 1742, 9 juni 1769 belijdenis, †?
4. Alegonda Koumans, gedoopt Leeuwarden 10 januari 1745, kwam 7 december 1770 met attestatie van Rotterdam naar Leeuwarden, † aldaar 1780
trouwde Welsrijp (ondertrouw Leeuwarden 29 oktober) 8 november 1772 Petrus Brouwer, geboren Leeuwarden 17, gedoopt 20 juli 1736 als broeder van Hendricus, hiervoor genoemd, ontvanger en burgervaandrig
† Leeuwarden 10 januari 1780.
Uit dit huwelijk twee zoons, Jacobus en Pytter Koumans, in 1790 respectievelijk 16 en 14 jaar oud.
5. Gerrytie Koumans, gedoopt Leeuwarden, Grote Kerk 17 maart 1748, † aldaar, Bij de Brol (vroege morgen) 6, begraven Galileërkerk 12 januari 1801, trouwde Wirdum (ondertrouw Leeuwarden 19 april) 13 mei 1781 Harmanus Smeding, gedoopt Leeuwarden 5 januari 1755, zilversmid (proef 14 april 1778), 1785/86, 1792/93 keurmeester, 1781 burgervaandrig, 1782 hopman, 6 oktober 1787 rentmeester der wachtgelden, † Leeuwarden 7 januari 1844, zoon van Ritske Doekes, koopman en Ibeltje Harmanus Borgrink. Hij hertrouwde Leeuwarden Grote Kerk (ondertrouw 21 oktober) 10 november 1801 Helena Aletta Siderius.
Uit dit huwelijk een zoon Pieter, die bij vonnis van de rechtbank i.d. 27 november 1837 de naam Koumans Smeding als achternaam erkend kreeg; vergelijk Nederlandse Staatscourant 20 juli 1836 nr. 170 en het daar genoemde Koninklijk Besluit van 21 juni 1836.
6. Anna Clasina Koopmans, gedoopt Leeuwarden, Grote Kerk 1 september 1751, † aldaar, Tweebaksmarkt over de Galileërkerk, begraven Westerkerk, nieuwe kap no. 57, 9 november 1786, trouwde Huizum (ondertrouw Leeuwarden 3) 13 februari 1785 Into Nauta, gedoopt Leeuwarden 16 oktober 1739, 1777 rentmeester der floreenrenten, burgerhopman, 1803 ontvanger landsflorenen, 6 januari 1787-1795 lid vroedschap, 1811-† lid gemeenteraad, † Leeuwarden, E38, 26 februari 1836, zoon van Henderikus Into.
Hij hertrouwde Jelsum (ondertrouw Leeuwarden 25 november) 7 december 1791 Doetje Emdervelt, weduwe van burgemeester Watze Ruitinga.

KOUMANS, diversen XVIIe eeuw

I. Dominicus Coumans
tr. N.N.
uit dit huwelijk:
1. Henricus Dominici Coumans, 14[?] maart 1604 phil. stud. Franeker; als Henricus Coumans, Franekerensis, 21 jaar oud, 16 mei 1609 medisch student Leiden.
2. Joannes Dominici Coumans, Franekerensis, 4 mei 1608 stud. Franeker, volgt A.
3. Hessel, volgt B.
A. Joannes (à) Coumans, geb. Franeker, 4 mei 1608 stud. Franeker, 2 Mei 1615 door het Hof van Friesland als notaris geadmitteerd, is bij zijn ondertrouw maart 1618 secretaris van Lemsterland, 14 sept. 1621 secretaris van de academie te Franeker, disputeerde daar (exerc. causa?) 12 sept. 1625 bij de jurist Wybinga*, kreeg 29 febr. 1632 van G.S. de leverantie van wijn en bieren voor de academie en promoveerde 13 sept. 1634. Zijn huis te Franeker werd op zeker moment zeer grondig door de studenten geplunderd en vernield (vgl. 's Hofs sententie 16 juli 1638, Vriemoet, Ath. Fris. p. 885/6 en A. Hallema in It Beaken XIX (1957) 117-134).
* Commentaar: Martinus Wybinga was hoogleraar rechten van 1632 tot 1646. Een disputatie uit 1625 is dan ook niet mogelijk. Coumans' promotie in 1634 staat vermeld in het album studiosorum (het zogenaamde rectorsalbum) van de universiteit van Franeker.
Hij vestigde zich hierop te Leeuwarden, waar hij in 1636 als advocaat bij het Hof werd ingeschreven en 29 jan. 1640 burger werd. In 1646 overleed hij (Naamlijst van advocaten).
tr. ... (o. Leeuwarden 14, 3e procl. 29 maart) ... 1618 Machtelt van Staphorst, vermoedelijk dochter van Nicolaas [= Claes] en Maycke Jansdr. van Benthem en Ricxt Symons (Hyp.b. 4/41v,42).
uit dit huwelijk 4 kinderen, waarvan de oudste bekend:
1. Nicolaas Coumans, ged. Leeuwarden (als Nicklaüs) 14 febr. 1619, 31 juli 1636 ling. stud. Franeker, 25 sept. 1639 schrijver compagnie Inthiema (resol. G.S.), 4 sept. 1640 belijdenis Leeuwarden, 29 maart 1643 student geometrie Franeker, 14 jan. 1650 met attestatie terug te Leeuwarden, 30 dec. 1651 burger aldaar, 28 jan. 1653 door het Hof als notaris geadmitteerd.
† na 1663 (zie onder), voor 1670 (item).
tr. Leeuwarden (o. 21 jan.) 5 Febr. 1654 Tietske Elgersma, van Leeuwarden, mogelijk dochter van Jan, deurwaarder Hof van Frl. en Sepckien Foppes en blijkens na te noemen acte van 1663 kleindochter van Auck van Hiemstra (die volgens het Stamboek van de Fr. adel met een eigenerfde huwde). In 1663 (Kl. Cons. f. 42 en 47) verkopen haar zusters Trientje en Itske en haar broeder Johannes, koopman te Amsterdam (hij was 14 dec. 1644 - 9 febr. 1656 klerk vab G.S. geweest) hun aandelen aan het echtpaar Coumans van het door dat bewoonde huis in de Oosterstraat.
Tietske hertrouwde als weduwe 30 oktober 1670 Pyter Gerckes Lasema.
2.[?] Horatius Coumans, Franeq., 29 nov. 1644 als phil. et mathes. stud. te Franeker ingeschreven.
B. Hessel Coumans
22 juli 1630 secretaris van de Academie Franeker; hij volgde zijn broeder op; was volgens Vriemoet "iuris & matheseos candidatus".
tr. 1. Leeuwarden (ondertrouw 19 februari) 13 maart 1631 Grietje Lamberts Camp aldaar, blijkbaar dochter van Lambert Lamberts de olde, van wie Hessels dochters in 1658 erfgenamen (mede) zijn (hypotheekboek)
tr. 2. (Hesselus Dominicus Coumans, secretaris univ. Fran.) op attestatie van ? te Sneek augustus 1644 Maycke Pytters van Beima, te Sneek
Uit het eerste huwelijk:
1. Aerntje Hessels Coumans, van Franequer
trouwde 1. Leeuwarden (ondertrouw 29 juli) 17 augustus 1654 Folckert Hayes Minnema, apotheker aldaar, voor 1659 burgervaandrig (hypotheekboek)
trouwde 2. (ondertrouw Leeuwarden 13, 3e proclamatie 28 november) 1669 Gerben Claessen, brouwer.
2. Maike Hessels Coumans
trouwde (ondertrouw Leeuwarden 18, attestatie 26 oktober) 1656 Hendrick Jansen Sipma, van Dokkum.
Zij wonen 1658 binnen Leeuwarden (hypotheekboek).
C. Dirckjen Pieters Coumans,
trouwde 1. Jan Gerbens
tr. 2 (weduwe te Leeuwarden) Leeuwarden (ondertrouw 23 december 1676) 7 januari 1677 Hendrick Heedenburgh, van Maastricht.

Pyttie Coumans, nicht van Dr. (Wilhelmus) Sloterdijck, secretaris Sneek
† aldaar (aangifte 10) j. 1691
(hij zoon van Willem Simons burger Harlingen en x 1627[?] Aecht Tjaert Hanses ijsercramer (aldaar .. Feickens dr. v. Titus en Brechtje Beyma)
Pyttie Coumans laat buiten echt dopen te Franeker Zacharias Kramer, 24 november 1669

Onderstreept de aanvullingen en afwijkingen van Hs Koumans
Joannes Coumans juridische dissertatie 12 sept. 1625 Franeker, promotor M. Wybinga, Hs matrikel Franeker Univ.*, is niet dezelfde als Joannes Coumans geb. Franeker 2 mei 1615, juris doctor 13 juni 1634 Franeker
Ds Gijsbertus Coumans geb. Leeuwarden circa 1667/1668; Ds T.A. Romein naamlijst der predikanten
Gerryt Coumans overl. ca. 1730; voor wapen zie Wapenboek Hesman no. 163, Sted. Bibl. Leeuwarden A 828 derde deel
uit Gens Nostra 5 (1950) p. 130 en 151:
huwt 1) Dokkum 19 jan. 1696 Ytje Verhouck of Voorhoek, j.d. van Dokkum; brief Dr. H. Wagenvoort 1 dec.1968
Aldegonda Koumans ged. Leeuwarden 10 jan. 1745 overl. Leeuwarden 1780, huwt Pieter Brouwer, ontvanger te Leeuwarden, geb. Leeuwarden, 17 juli 1736 overl. Leeuwarden 10 jan 1780; brief A.L. Carstens 5 okt. 1954
de zoon Pieter Koumans Br. geb. 1776 gehuwd 1801 †1866 niet thuis te brengen, wel:
Petrus Koumans Brouwer, zoon van Henricus Brouwer en Dirkje Koumans, geb. Leeuwarden aug. 1771, overl. Joure 5 juni 1825, predikant o.a. te Haamstede, theol. stud. Leiden 10 sept 1794; album stud. Leiden; Nieuw Biogr. Woordenboek 4, p. 321; brief Carstens 5 okt. 1954
zijn broer is:
Johan Willem Brouwer, boekdrukker en -verkoper, geb. Leeuwarden 20 juni 1782, overl. Leeuwarden 8 nov. 1859, zoon van Henricus Brouwer en Dirkje Koumans. Als weduwnaar van Jellina Agathe Gronstra huwt hij Leeuwarden 5 mei 1827 Elisabeth Catharina de Roock; Gens Nostra okt. 1971 p. 341
Gerritje Koumans huwt Harmanus Smeding, zoon van Ritske Smeding, broer
van Doeke Ritskes Smeding, zoon: Pieter Smeding, bij K.B. 21 juni 1836,
Ned. Staatscourant 20 juli 1836 no. 170 Pieter Koumans Smeding, geb. Leeuwarden 15 nov. 1791,overl. 6 maart 1854, agent v.d. Ned. HandelsMij., lid Ged. Staten, uitgever Leeuwarder Courant vanaf 1817; zie afbeelding in Twee eeuwen Leeuwarder Courant, 1952, p. 36. Zijn dochter huwt Heinrich Gustav Knorre uit Hamburg
Pieter Koumans van Dam geb. Leeuwarden 5 apr. 1835, overl. Lochem 22 jan. 1899, zoon van Jacobus van Dam, chirurgijn en Anna Brouwer, was 16 sept . 1854 med. stud. Groningen, 21 dec. 1858 4e jaars med. stud. Leiden; album. stud. Leiden; dissertatie 19 dec. 1863. Was arts te Leeuwarden. Huwt 12 feb. 1864 Maaike Albarda geb. Leeuwarden 23 dec. 1833, overl. Lochem 8 jan. 1926; Nieuw Biogr. Woordenboek 10, p. 233

De familie(naam) Coumans stamt uit (Zuid-)Limburg

>> begin