>> HOMEpage

Album amicorum (1615-1618) van
Frederik van Botnia

Bron: pdf van matige z/w-microfilm British Library beschikbaar gesteld door Hans Zijlstra
Voorlopige internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2021
Behalve de hieronder getranscibeerde bijdragen van vrienden bevat het album (oblong duodecimo) veel bladen met notenschrift (muziek voor luit) en liedteksten (chansons). Na de studiereis werd een album amicorum wel vaker voor aantekeningen gebruikt.

33 Franciscus van Roussel
per Angusta ad augusta
Haec Nobiliss. ornatiss.que viro D. Frederico de Botnia amico suo integerrimo reliquit Salmurii 20 Ap. a[nno] 1616 Franciscus de Roussel

34 Johannes van der Wolff
proba probatum ama
amicitiam[?] anno
1615
Hic fraternitatis et recordationis ergo reliqui amico mei nobiliss. D.D. Frederico Botnia, Saulmurii 1615, Johannes van der Wolff

36 Antonius Fredericus van Dilbeeck
La fin asseure
Haec nobili generosoque D. Frederico a Botnya, cognato suo charissimo, summi amoris ergo posuit Antonius Fredericus De Dilbeeck A[nn]o 1617, 20 Maii

37 Albert van Egmondt
J'attenday
En Oldenzel ce 19me d'Octobre 1617
mon tour viendra
qua[n]d l'un vient l'autre vayt
pour l'amitie et bonne coignoissance j'ay mys icy mon nom pour souvenance et cela de bon coeur
Ainsi comme veux estre Mon[sieur] Botnia v[os]tre amis et serviteur Albert d'Egmondt

38 Laurent van Thil
Fortior imposita mole
En Bruxelles le XIIIe d'Octo. 1616
En tesmoignage de la fraternelle amitié, et tres humble servitude que j'ay voué a Monsieur Botnia ay mis cecy, Laurent van Thil

40 Siracius Donya ad Osterend/Sierck Hotzes van Donia
... triplex
Nobili ac Generoso domino Frederico a Botnya posuit in fraternitatios signum Siracius Donya van Oster[end]

41 Kempo van Donia
Contre fortune Bon coeur
Nobilissimo D[omi]no Frederico a Botnia amicitiae et recordationis ergo hoc reliquit Saulmurii Anno 1616 le 10e[?] jour de Feubrier, Kempo van Donia

42 Idzert/Edzard van Burmania
contentement surpasse richesse
In perpetuum amicitiae signum haec reliqui Nobilissimo D. Frederico a Botnia amico meo colendo, Saulmurii 1616 15 Feb., Edzardt van Burmania

44 Per angusta ad augusta
1616
4 Martii
Haec paucula generis splendore et virtute nobilissimo
Domino possessori fraternae amicitiae ergo reliq[ui]t Salmurii gallorum Reinhardus Sebastianus ab Hattstein

45 Reichardus Sebastianus à Sickingen
A qui craint Dieu mourir est vie
1616
Anno
Nobilissimo generosoque Friderico Botnia fratri ac commensali suo in perpetuum amicitiae vinculum reliquit paucula haec Saulmurii di[e] 4 Mart. A[nn]o ut supra [= 1616]
Reichardus Sebastianus à Sickingen ..

46 Petrus van Leyen
Amore, more, ore, re
1616
Nobilissimo & Ornatissimo D. Dno. possessori Friderico à Botnia amoris ac fraternitatis ergo ponebat haec Salmurii Gallorum, A[nn]o 1616, 4. Mart.

49 Petrus à Leyen
Si Dieu ne veut, Fortune ne peut
Plaisir ordinaire de la fortune, de bastir sur les fondements
de nos dessins des evenments du tou contraires
à nos esperaries
Stabilissima fortune stultissima
In symbolum amicitiae ac fraternitatis scribebat
haec nobiliss. Dn. Friderico à Botnia
Eberhardus à Leyen
A Saumur le 4. de Mars A[nn]o 1616

67 Johan van Plettenberg
Contre Fortune bon coeur
Genere virtute nobili Frederico de Botnia amicitiae benevolae memoriae ergo scripsit haec
Bruxellis 18 Oct. 1616 Johan van Plettenbergh

68
C'est bien saulter qui happe la lune
C'est biren courir qui passe fortune
Dieses schreib ich zur dienstfreundlichen
unnd stet.. ..ch...ten gedechtnuss in
Paris den 28 Augusti Anno 1616
Hannss Wilhelm ....ffel von Ruhel[?]

86 .....
J'espere de parvenier[!]
1618
. van ....ganden

87 Martin van Nijssen[?]
Nitere Niter..
Nobili genere Nobiliori genio
Domino Frederico Botnia
Domino et amico suo fraterne colendo
On eternum non interituri amoris pignus
haec pingi curabat insignia
Martinus van Nytsen
Anno 1618, 14 Augusti

111 Hendricus Fischer[?]

A Dieu complaire
A tous servir
Jamais malfaire
C'est mon desir
Zur frundtlicher gedachtnuss schreib dieses zur Paris
den 26 Augusti A[nn]o 1616
Henricus Fischell

>> begin

Aantekeningen m.b.t. de albumeigenaar

Fredericus Botnia, zoon van Adolf van Botnia en Margaretha van Swillingen, uit Twente
grootouders: Feycke Juws van Botnia († 1573) en Maximiliana/Maximilienne Absalons, van Brussel (of tenminste uit Brabant)
Adolfs zus Anna trouwde met Jacob Dielbeeck, heer van Attenhove, van Leuven. De familienaam is afgeleid van de plaats Dilbeek, in het westelijk deel van het huidige groot Brussel.
Volgens een aantekening van Jr. E.M. van Burmania werd Frederik Antoniusz. Dielbeeck c.q. Diesbeecke de enige, testamentaire, erfgenaam van Frederik van Botnia, die blijkbaar zonder kinderen is overleden.
Volgens een aant. van Nauta woonde Freerck van Botnia 15 febr. 1642 in het land van Luik:
De Decisien van het Hoff van Frieslandt vergadert ende by geschrift nagelaten van de heer Gaijus Nauta, raad ordinaris in denzelven Hove, vermeerdert ende met een register verrykt door de heer Anthonius Kann, procureur generaal van Vrieslant - Leeuwarden 1779, blz. 258, noot (a): Actum den 15 February 1642. Frederik van Botnia requirant, gedoemde en opposant woonende in 't Land van Luik. Contra de secretaris Cornelis Vermeersch gerequireerde, triumphant en geopposeerde.
Over de familie Botnia is in de zestiende eeuw een omvangrijke fictieve geschiedschrijving tot stand gekomen, die Upcke van Burmania († 1615) in zijn genealogie van de Friese adel merendeels heeft gecorrigeerd.

Inventaire des archives de l'Assistance
publique de la ville de Louvain
Het Rijksarchief in België
Commissie Openbare Onderstand, Leuven.
Liefdadigheidsinstellingen Ancien Régime.
1658 Memorialen m.b.t. cijnzen verschuldigd aan Frederic Botnia, ridder, op de gronden gelegen te Herent en Tildonk. 1612-1635.
1771 Stukken m.b.t. een stichting door Frederik van Botnia, heer van Terheyden. Betwisting met zijn erfgename Frederik van Dilbeek, baron van Holsbeek. 1660-1670.
3593 Herent (zie ook Rotselaar). Cijns ten laste van de infirmerie ten gunste van het cijnshof van Botnia (rond 1639) en van het cijnsboek van Kelfs toebehorend aan de familie Van der Noot. 1735-1771.
3746 Rotselaar. Grondrenten in Rotselaar, Herent en Tildonk: eigendomstitels, specificatie van de hypotheken, processen tegen de schuldenaars (1374-1664). Betwisting met de ridder Frederik van Botnia m.b.t. een cijns opgeëist door hem op een stuk land van de infirmerie te Herent (1640). 1374-1664.

1: 10709 2: Orleans
3: Botnia a (Bottnia a)
4: Fredericus 6: nobilis 8: Frisius 9: 10/11/1529 10: Iur 12: RIORL 157804 13: Foockel van Hottinga 14: Julius van Botnia 16: Maximilienne Absolons (1525), zuster van Josse (Orleans no 1046) 17: Anna x Jacob Dielbeek te Leuven Adolphus x Margaretha van Swillingen 18: 1537 aanbevolen voor functie door graaf van Buren 19: 1573 mei 21: 1532 koopt boeken uit het bezit van Georg van Musloe (Macrobius en Strabo, Valerius Gellius en Vocabulario juris, tesamen 20 sol. 22: De Ridder, Procurateurs 157; Stamboek I 45

1: 08733 2: Löwen
3: Botnia (Botnya a)
4: Fredericus 6: nobilis 7: Franeker 8: Frisius 9: 00/08/1551 12: MULO IV 40964 13: Margaretha van Swillingen uit Twente 14: Adolphus van Botnia 21: woont in Brabant; Frederik Diesbeecke, burgemeester van Leuven werd zijn erfgenaam 22: Stamboek I 45, II 40

L’Académie protestante de Saumur et les Néerlandais
The Protestant Academy of Saumur and the Dutch
Willem Frijhoff
p. 61-91
https://doi.org/10.4000/abpo.3429
[noot] 19 S’il n’y a plus de registres matricules des étudiants de Saumur, le passage à l’académie ou dans la ville est mentionné dans de très nombreux journaux de voyage ou alba amicorum (livres d’amis)

In 1685 werd de [protestantse] universiteit van Saumur door de Franse staat gesloten.

Thesaurus personarum - Pfälzische Personengeschichte

Die Giessener Matrikel

Germaniae Topo-chrono-stemmatographicae sacrae et profanae

>> begin