INVENTARIS
van de boedel en nalatenschap van wijlen den Heere
Johannes SAAKMA VAN WIJCKEL
& Vrouwe Ava Cornelia van Glinstra
gemaakt in den jaare 1776

>> inhoudsopgave augustus 2004, M.H.H. Engels >> HOMEpage

Op zaterdag 27 april 1776 verscheen de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant:
Mr. A.R. van WYCKEL, Secretaris van Leeuwarderadeel, zal op Maandag den 20 May 1776 en volgende dagen, op de Buitenplaats, onder Britsum, van wylen de Heer Old Secretaris J.S. van Wyckel, by Boelgoed verkopen: Een voortreffelyke INBOEL, bestaande in Bed, en Beds-Klederen, Ledikanten, Kabinetten, Kasten, Kisten, Tafels, Spiegels, Porceleinen, Glasen, Koper, Tin, Yzer, en Houtwerk, en wat vorders op die dagen te voorschyn zal worden gebragt.
N.B. De Goederen kunnen aldaar des Donderdags en Vrydags den 16 en 17 May 's morgens van 10 tot 12, en 's namiddags van 2 tot 5 Uuren worden bezien.
En 't Boelgoed zal beginnen 's morgens te halvig 10 tot 12, en 's namiddags van halvig 2 tot 5 Uuren.

Op zaterdag 4 mei 1776 verscheen de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant:
Mr. A.R. van WYCKEL, Secretaris van Leeuwarderadeel, zal op Maandag den 20 May 1776 en volgende dagen, op de Buitenplaats, onder Britsum, van wylen de Heer Old Secretaris J.S. van Wyckel, by Boelgoed verkopen: Een voortreffelyke INBOEL, bestaande in Bed, en Beds-Klederen, Ledikanten, Kabinetten, Kasten, Kisten, Tafels, Stoelen, Matten, Spiegels, Glasen, Koper, Tin, Yzer, en Houtwerk; alsmede een Koets met rood Trypt met dito Kussens en zeer fraaye Glaazen, één Calais met Blauw Trypt bekleedt en met dito Kussens, één Groninger Open-Wagen met rood Trypt en dito Kussens, één Chais met dito Matras en Kussen.
N.B. De Goederen kunnen aldaar des Donderdags en Vrydags den 16 en 17 May 's morgens van 9 tot 12, en 's namiddags van 2 tot 6 Uuren worden bezien.
En 't Boelgoed zal beginnen 's morgens te half 10 tot 12, en 's namiddags van half 2 tot 5 Uur.

Op zaterdag 11 mei 1776 verscheen de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant:
Mr. A.R. van WYCKEL, Secretaris van Leeuwarderadeel, zal op Maandag den 20 May 1776 en volgende dagen, op de Buitenplaats, onder Britsum, van wylen de Heer Old Secretaris J.S. van Wyckel, by Boelgoed verkopen: Een voortreffelyke INBOEL, bestaande in Bed, en Beds-Klederen, Ledikanten, Kabinetten, Kasten, Kisten, Tafels, Stoelen, Matten, Spiegels, Glasen, Porcelein, Koper, Tin, Yzer en Houtwerk; een staand Horologie met een fraay Bloemwerk ingelegde Kast, alsmede een Koets met rood Trypt met dito Kussens en zeer fraaye Glaazen, één Calais met Blauw Trypt bekleedt en met dito Kussens, één Groninger Open-Wagen met rood Trypt en dito Kussens, één Chais met dito Matras en Kussen, Koets en Wagen-Gereiden, Hoofdstallen en verder Paarde-Tuig, een Vis Aak, met Zeil en Treil.
N.B. De Goederen kunnen aldaar des Donderdags en Vrydags den 16 en 17 May 's morgens van 9 tot 12, en 's namiddags van 2 tot 6 Uuren worden bezien.
En 't Boelgoed zal beginnen 's morgens te half 10 tot 12, en 's namiddags van half 2 tot 5 Uur.

Op woensdag 15 mei 1776 verscheen de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant:
Mr. A.R. van WYCKEL, Secretaris van Leeuwarderadeel, zal op Maandag den 20 May 1776 en volgende dagen, op de Buitenplaats, onder Britsum, van wylen de Heer Old Secretaris J.S. van Wyckel, by Boelgoed verkopen: Een voortreffelyke INBOEL, bestaande in Bed, en Beds-Klederen, Ledikanten, Kabinetten, Kasten, Kisten, Tafels, Stoelen, Matten, Spiegels, Glasen, Porcelein, Koper, Tin, Yzer en Houtwerk; een staand Horologie met een fraay Bloemwerk ingelegde Kast, een Tafel Horologia, Uurwerk, en Wekker, alsmede een Koets met rood Trypt met dito Kussens en zeer fraaye Glaazen, één Calais met Blauw Trypt bekleedt en met dito Kussens, één Groninger Open-Wagen met rood Trypt en dito Kussens, één Chais met dito Matras en Kussen, Koets en Wagen-Gereiden, Hoofdstallen en verder Paarde-Tuig, een Vis Aak, met Zeil en Treil.
N.B. De Goederen kunnen aldaar des Donderdags en Vrydags den 16 en 17 May 's morgens van 9 tot 12, en 's namiddags van 2 tot 6 Uuren worden bezien.
En 't Boelgoed zal beginnen 's morgens te half 10 tot 12, en 's namiddags van half 2 tot 5 Uur.

Op zaterdag 18 mei 1776 verscheen de laatste advertentie in de Leeuwarder Courant:
Mr. A.R. van WYCKEL, Secretaris van Leeuwarderadeel, zal op Maandag den 20 May 1776 en volgende dagen, op de Buitenplaats, onder Britsum, van wylen de Heer Old Secretaris J.S. van Wyckel, by Boelgoed verkopen: Een voortreffelyke INBOEL, bestaande in Bed, en Beds-Klederen, Ledikanten, Kabinetten, Kasten, Kisten, Tafels, Stoelen, waaronder één Commode met Groen Laken bekleede Zieken Stoel met Veeren, zo goed als Nieuw, Matten, Spiegels, Glasen, Porcelein, Koper, Tin, Yzer en Houtwerk; een staand Horologie met een fraay Bloemwerk ingelegde Kast, een Tafel Horologia, Uurwerk, en Wekker, alsmede een Koets met rood Trypt met dito Kussens en zeer fraaye Glaazen, één Calais met Blauw Trypt bekleedt en met dito Kussens, één Groninger Open-Wagen met rood Trypt en dito Kussens, één Chais met dito Matras en Kussen, Koets en Wagen-Gereiden, Hoofdstallen en verder Paarde-Tuig, een Vis Aak, met Zeil en Treil.
N.B. Op Maandag den 20 May 1776, Rommeling, Yzer, Blik, Koper en Tin.
Dingsdag den 21 dito, Rytuigen, Paardtuigen, Glasen, Delfsgoederen.
Woensdag den 22 dito, Spiegels, Schilderyen, Porcelein.
Donderdag den 23 dito, Bedden, Bedsklederen, Ledikanten.
Vrydag den 24 dito, Kasten, Kabinetten, Tafels, Stoelen, &c.

En 't Boelgoed zal beginnen 's morgens te half 10 tot 12, en 's namiddags van half 2 tot 5 Uur.


I. Leeuwarden: over de Waeze = Berlikumermarkt Comptante penningen --- Gouden medailles --- Silveren medailles --- Meubilen --- Beddegoed --- Beddelinnen --- Tafellinnen --- Manslinnen --- Kinderlinnen --- Ongemaakt linnen --- Kleederen --- Juwelen goud --- Goud --- Zilver --- Porcelein --- Engels aardwerk --- Delfts aardwerk --- Glaswerk --- Koper --- Tin --- Blik --- IJzer --- Paarden, paardetuigen en rijd-tuigen --- Vastigheden --- Zitplaatsen kerken Leeuwarden --- Grafsteeden --- Brieven en instrumenten --- Profijtelijke inschulden --- Genegotieerde capitaalen --- Particuliere onbetaalde reekeningen --- Nadere brieven en instrumenten --- Buijten de boelgoedsverkoopinge
II. Britsum: Lettinga Meubelen --- Beddegoed --- Beddelinnen --- Tafellinnen --- Manslinnen en kleederen --- Kindergoed --- Porcelein --- Delfts --- Engels aardwerk --- Glaswerk --- Koper --- Tin --- Blik --- IJzer
III. Boedelscheiding 1. Gemeenschappelijke boedel Comptante penningen, medailles, Meubilen, Boeken, gewerkt Goud en Zilver --- Vastigheden --- Andere profitelijkheden --- 2. Inbreng Johannes Saakma van Wijckel profijtelijk --- schadelijk --- 3. Inbreng Avia Cornelia van Glinstra profijtelijk --- schadelijk
Balance --- Verdeling


Inventaris van goederen, bevonden ten huyse van wijlen den Heere Johan Saakma van Wijckel, in leven old-Secretaris van 't Collegie der Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten van Vriesland &c. &c. te Leeuwarden, gemaakt door de Procureur Obbo Burenstein, ter requisitie van de gezamentlijke Erfgenamen van wijlen voorschreeven heere Wijckel, en ter presentie van Harmanus Jongers en Dirk Feenstra als getuigen, nadat 's Ed. Gerechtsbezegelinge waare geëxamineert, welbevonden en afgedaan, in welks doende geprocedeert is, als volgt. [> 2]

Comptante penningen --- • Een sak met seshondert guldens f. 600-:-: • Een dito met driehondert gls. f. 300-:-: • Een dito met driehondert en sestig guldens f. 360-:-: • Een dito met drie gls.daeld. en guldens f. 239-:-:, in dezelve aan rijxdaald. 95-:-:, [totaal] f. 334-:-: • Een dito met driehondert en tien ducatons f. 976-10-: • Een dito met seshondert gls. f. 600-:-: • Een dito met vierhondert en dertig guldens f. 430-:-: • Hondert seven en veertig Nederlandsche gouden rijders f. 2058-:-: • Seventien halve dito f. 119-:-: [> 3] • Tweehondert seventig gouden Ducaten f. 1417-:-: • Een sak aan diverse Specien f. 78-8-4
Gouden medailles --- • Een palmboomen doosje, waarin een gouden medaillie, weegt 45 Eng. 20 Aasen à 45 strs. f. 100-5-: • Een dito, met dito, zwaar 49 Engels à 45 st. f. 110-5-: • Een dito doosje met dito, zijnde een vreedepenning zwaar 23 Engels à 45 strs. f. 51-15-: • Een dito doosje, waarin [> 4] drie diverse medailles, zijnde de eene de stempel van een silveren ducaton, zwaar 22 ½ Eng. à 45 strs. f. 50-12-8 # Eene, zijnde de stempel van een gulden, weegt 11 ¼ Eng. à 42 strs. f. 23-12-8 # en de derde een steedepenning zwaar 15 Engels à 45 strs. f. 33-15-: • Een dito doosje, waarin twee medailles, zijnde de eene een electeurspenning, weegt 7 Eng. 12 Aasen à 45 strs. f. 16-13-: de andere een halve drie guldens stempel, weegt 8 ½ Engels à 45 strs. f. 19-2-8 • Een dito, waarin een steedepenning, weegt 11 Eng. 28 Aasen, à 45 strs. f. 26-17-: • Een dito, waarin de vol- [> 5] gende gouden medailles 1º. Een groote medaillie, waarop een pellicaan, met het omschrift bis perio en op 't revers een wijnstok door de sonne bescheenen, met het omschrift Scopus meae vitae Christus, weegt 22 Eng. à 2 guld. f. 44 -:-: 2º. Kleinder dito, zijnde een Sigismundus, weegende 22 Eng. 24 Aasen à 42 strs. f. 47-16-: 3º. Een idem met een borstbeeld aan de eene en het Hollandsche wapen aan de andere kant, met 't jaargetal 1687, weegt 22 ½ Eng. a 42 strs. f. 47-5-: 4º. Een dito, zijnde een trouwpenning, op de eene kant twee handen ineengestrengelt, omvattende een harte, met 't omschrift Fides facit individuam charitatem, weegt 21 ¾ Eng. à 2 glds. f. 43-10-: [> 6] 5º. Een dito medaillie, zijnde een vreedepenning, weegt 9 ¾ Eng. a 42 strs. f. 20-9-8 6º. Een dito, zijnde een Adm[i]r[a]l[i]t[eit]spenning, zwaar 9 Engels à 42 strs. f. 18-18-: 7º. Een dito, zijnde een gouden schelling, weegt 7 Eng. à 42 strs. f. 14-14-: 8º. Een dito, zeer klein, waaraan een ringetje, zwaar 2 Eng. à 2 glds. f. 4-:-: • Een palmboomen doosje, waarin een groote vreedepenning van den jaare 1678, zwaar 88 ½ Eng. à 45 strs. f. 199-2-8 • Een dito doosje, waarin een vreedepenning van den jaare 1623, weegt 102 ¼ Eng. à 45 strs. f. 230-1-4 [> 7] • Een palmboomen doosje, waarin een penning, zijnde een Johannes, zwaar 18 ½ Eng. à 42 strs. f. 38-17-: • Een gouden ducaton, weegt 7 Engels à 42 strs. f. 14-14-: • Een spaanen doosje, waarin 1º. Een quart Johannes 2º. Een onbekend stukje 3º. Een stukje Spaans goud, tezamen zwaar 7 ½ Engels à 42 strs. dus f. 15-15-: 4º. Een papieren noodmunt, bij de belegering van Leijden 5º. Een wapentje zijnde glas. [op los papiertje:] Speciecedulle - 400 ducaten f 2100-:-: # 24 dito f. 126-:-: # 24 halve rijders f. 168-:-: # guldens f. 23-:-: # [totaal:] f. 2417-:-: # De obligatie van ..... is f. 3300-:-: [> 8]
Silveren medailles --- • Een palmboomen doosje, waarin een silververgulden medaillie, zijnde een vreedepenning van den jaare 20 januarij 1648, weegt 7 Lood 6 Eng. à 32 strs. f. 12-2-: • Een spaanen doosje waarin een dito silvergulden penning, zwaar 8 Lood à 32 strs. f. 12-16-: • Een groote silvere medaillie sijnde een vrijheidspenning van 1650, zwaar 5 Lood 8 Engels à 32 strs. f. 9-4-: • Een dito, zijnde op de vreede van Rijswijk 1697, weegt 6 Lood ½ Eng. à 32 strs. f. 9-16-8 • Een dito kleinder op de beleegering en het onset van Gronin- [> 9] gen Aº. 1672, weegt Een Lood Seven Engels à 32 strs. f. 2-13-: • Een dito, waarop de bijbel, met dit inschrift, Verbum domini manet in AEternum, zwaar 2 Lood 1 Eng. à 32 strs. f. 3-7-: • Een dito, zijnde de twee gebroeders de Wit, 2 Lood 2 ½ Eng. à 32 strs. f. 3-11-8 • Een dito, zijnde een dubbelde Friesche goutgulden met een ringje, 4 Lood à 28 strs. f. 5-12-: • Een dito, zijnde een kopstuk, en op 't revers de dood, 1 Lood 1 ½ Engels à 33 strs. f. 1-14-8 • Een dito kleinder, zijnde 't borstbeeld van keijzer Carel, 3 Engels f. : -9-: • Een dito nog kleinder, zijnde een kopstukje, 2 Eng. f. :-6-: [> 10] • Een dito, zijnde een Spaans stukje, 7 Engels f. 1-1-: • Een dito, op de overwinning van Alkmar, 8 Eng. f. 1-4-: • Een Fransche kroon, 1 L. 5 Eng. à 26 strs. f. 1-19-: • Ses dito halven, zamen 6 ½ Lood à 26 strs. f. 8-9-: • Een silveren doosje, waarin seven dito quarten # ses dito agtsten # vijff dito sestienden # weegende zamen met 't doosje 2 Lood à 28 strs. f. 2-16-: • Een hoog silveren doosje, waarin twee en dertig silveren penningen, zijnde op de Vereeniging der Seven Provincien Aº. 1613, weegende tezamen met het doosje 15 ½ L. à 27 st. f. 10-18-8 [> 11] • Een silververgulden vreedepenning, weegt 3 Lood 1 Eng. à 30 strs. f. 4-13-: • Een groote silvere medaillie met 't borstbeeld van de hertog van Brunswijk en Lunenburg, 2 Lood 5 Engels à 30 strs. f. 3-15-: • Een dito vreedepenning, op de overwinning van Willem de derde in den jaare 1691, weegt 5 Lood à 30 strs. f. 7-10-: • Een groote medaillie, met 't borstbeeld van de koning van Zweeden, Aº. 1658, weegt 3 L. 8 Eng. à 30 strs. f. 5-14-: • Agt kleinder stukjes van diverse groote, zamen 8 L. 6 Eng. à 26 strs. f. 11-3-: • Seven en dertig kleine stukjes oud en ongangbaar geld, zamen 5 Lood à 12 strs. f. 3-:-: [> 12]
Meubilen --- In 't groote zaal • Een spiegel met een vergulden lijst • Een dito met dito lijst • Een vierkante noteboomen tafel met een laad • Twee theetafels • Een dito kleinder • Agt glad eijken stoelen met rood trijpen matrassen • Een noteboomen kabinet met een plat hoofd • Een verlakt hoekboufet • Een dito • Twee familieschilderijen met vergulden lijsten • Ses gaasen glasgordijntjes met drie koperen roedjes [> 13] • Drie damasten glasgordijnen, met derselver koorden • Twee wollen tafelkleeden • Vijff lange kamer-matten • Een groote vierkante tafel-mat • Agt kleine matjes • Een en twintig was-kaarsen In 't kleine zaal • Een spiegel met een bruijne lijst en hooft • Agt bruijne gladde stoelen, met gestreepte trijpen sitsels • Vier dito armstoelen • Twee noteboomen gerridons • Een eijken theestoof met geverfde bak • Een geschildert theetafeltje • Twee glaazen armblaakers [> 14] • Een rood verlakt thee-bladtje • Een dito groen • Twee witdamasten glasgordijnen • Vier kleine glasraamtjes • Een groote ronde kamermat • Ses ronde voet-matjes • Twee enden blokjesmat Kelders slaapkamer • Een spiegel, met noteboomen lijst en hooft • Een olijven kabinet met twee hoofden • Een noteboomen comptoir, met een meenigte laden • Een vierkante tafel en tafelkleed • Een lit du camp, met rood Farrentijnbehang [> 15] • Een noteboomen rust-bank • Een tafel repetitiehorloge • Een swart sagreinen schrijfkisje • Een armstoel met een groen casjanten matras • Seven gemeene stoelen, met losse roode matrassen • Drie gemeene theeblaatjes • Een groen flennellen glas-gordijn • Een rood saijen geborduurt schoorsteenkleed • Een groote ronde tafelmat • Drie ronde voet-matten • Ses blokjesmatten • Twee pourtraiten met gesneeden lijsten, zijnde familiestukken • Agt dito dito, met vergulden lijsten • Een klein schilderijtje met een zwarte lijst [> 16] Kleine daagskamer • Een spiegel met een geëmailleerde glaasen lijst en hooft • Een noteboomen kabinet met een plat hooft • Een dito thee-stoof, met een koperen bak en tang • Een pabilioen met een groen saijen behang • Een glad eijken laad-tafel • Een dito parse • Ses stoelen met rood trijppen gebloemde kussens • Een geverft theeblaadtje • Twee damasten glasgordijnen en koorden • Een catoenen dito • Een groot voorsnijdersmes • Een groote ronde tafel-mat • Vijff enden blokjesmatten • Drie ronde voetmatten • Een Pools tafelkleed [> 17] Groote daagskamer • Twee ronde spiegeltjes met vergulden lijsten • Een staand horologie, met een gecouleurd ingeleijde kas • Een vierkant tafeltje met een laad • Een Sardammer tafeltje • Een hangel-oortafel • Een schenk-tafeltje • Een glad eijken theestoof, met een blikken bak en koperen taugje • Agt gemeene en een armstoel, zijnde rugleggers, met losse groene matrassen • Drie groene Casjanten glas-gordijnen • Ses kleine glas-raamtjes • Een heerdscherm [> 18] • Een turv-vat • Een houtkorf • Een grote ronde tafelmat • Vier voet-matjes In de keuken • Een vierkant spiegeltje met een bruijne lijst • Een flaptafel • Een theetafel • Een haardscherm • Een coffij-moolen • Vijff gemeene stoelen • Vier stooven • Twee groene glasgordijntjes • Een bont schoorsteenkleed • Vier meelvatjes [> 19] • Een pan-rak • Een eijer-rak • Een zout-vat • Twee pasteijroltjes • Een kaarse-laad • Een klein korfke • Vier Keulse kruijken In de gang • Drie groote schilderijen • Vijff kleine dito, verbeeldende de vijff sinnen # Raatshr. J.v.W. • Vier schilderijen divers; Een donderglas # Secris. A.R.v.W. • Een weerglas • Een marmeren tafelblad op een houten voet • Een sit-bank [> 20] • Een mantelstok • Een tafelkrans • Vier boetellie matjes • Een glas-gordijn • Een gang-kleed • Een dito leggende in de kelder • Vijff ronde voetmatten In de kleine gang • Twee sluijtkorfjes met hengsel en dekzel • Een mostertbak en kogel • Een kaarse-laad • Twee houten schotels • Een braadscherm • Een pan-rak [> 21] Juffers slaapkamer • Een eijkenhouten kabinet # Mevr. Knijff • Een spiegel met een geëmailleerde lijst • Een lit du camp met Sottrop behang • Een dito met dito • Een wit eijken laadtafel met deuren • Een geverft kasje • Een dito theetafel • Een klein boek-kasje • Een ovaale tobbetje • Een klein linnen korfje • Vijff gemeene stoelen • Een kleine dito • Een hanglantaarntje • Een mantelstok • Vijff ronde voetmatjes [> 22] De jonge heerskamer • Een spiegel met een vergulden lijst en hooft • Een lit du camp met Sottrop behang • Een vierkante tafel met een geel saijen tafelkleed • Neegen stoelen met oude trijpen matrassen • Twee pourtraitschilderijen • Twee witte glasgordijnen met koperen roeden • Een mantelstok • Een ronde voetmat • Een end vloermat • Een geschildert schoorsteenkleed De juffers kleedkamer • Een vierkante spiegel met een bruijne lijst • Een dito met dito • Een tafelspiegeltje met dito lijst, en rond hooft [> 23] • Een eijken kabinet met een plat hooft • Een noteboomen kabinet met dito hooft # Mevr. A.C. v. Glinstra • Een geschilderde theetafel • Een geverfde tafel • Ses rugleggende stoelen, met rood trijpen matrassen • Twee gemeene stoelen zonder matrassen • Ses vierkante portraitschilderijen • Een dito klein • Twee dito kleine met gesneeden lijsten • Een rond theeblaadtje • Een kleerborsel • Drie wit damasten glasgordijnen en ijzeren roeden • Twee dito bedgordijnen • Seven enden lange gladde matten divers • Ses ronde voetmatten • Een houten trapke • Een lit du camp met rood saijen behang [> 24] In 't notebomen kabinet op deselve kamer • Een groen saijen behang van een pabilioen • Een wollen tafelspreed • Twee fijne korfjes • Twee ronde dito • Een naaijkussen • Een eijken horologiekasje • Een korfje met eenige lappen • Drie kleine geschilderde kisjes • Twee spaanen doosen • Een papieren kisje met versierde bloemen • Een papieren doos met papieren bloemen • Een papieren doos met twee lappen linnen • Een dito doos, vol mutsen, moutjes en andere goederen [> 25] • Een Oost-Indische verlakte doos en dekzel # Mevrouw A.C. v. Glinstra • Twee dito rotting korfjes # Mevrouw A.C. v. Glinstra • Een linnen bakje met stroo ingeleit # Mevrouw A.C. v. Glinstra • Een Marseillie benaaijd naaijkisje # Mevrouw A.C. v. Glinstra • Een Marseillie benaaijd toilet, bestaande in een tafelkleed, een speldekussen, een poederdoos, een borsel [en] een kamme-zak # Mevrouw A.C. v. Glinstra Kleerekamertje • Een wieg, met een paars saijen behang • Ses paars trijpen matrassen • Twee rood trijpen matrassen • Vijff geverfde korfjes • Ses ongeverfde dito • Een messekorfje [> 26] • Vier fijne hengselkorfjes met deksels • Een klein sluijtkorfje • Een klein kinderlinnenkorfje • Een tafelkransje • Een koffer • Een velliesje • Een bakje met oude rebatten • Een meelvatje • Een rol dweilgoed • Een houten trapke • Tien mantel-stokken • Twee enden lange matten • Neegen ronde voet-matjes Portaal en trappen • Elff geverfde nestkorfjes • Twee ronde voet-matten [> 27] Boek-kamer • Een noteboomen bureau met twee hoofden • Een dito pulpitum op een voet • Een groote roodgeverfde thee-tafel • Een bekleed Sardammer tafeltje • Een tafelblad op schragen, bekleed • Een wit eijken laadtafel • Een eijken kasje waarin een atlas • Twee rijsen vuurschermen, met noteboomen standers • Een apotheecqje, met desselvs vlesjes • Een armstoel met een geele matras • Ses gemeene rugleggende stoelen met dito matrassen • Een houten doos, waarin een houten rariteit roemer • Een vierkant kisje met papieren • Een dito kleinder met dito • Twee messelaadjes • Een gesneeden vogelkorf [> 28] • Twee groene glas-gordijnen, met desselvs ijzeren roeden • Drie Sottroppen gordijnen voor de boekkasten, met desselvs ijzeren roeden • Een trap • Ses enden gemeene matten Secretarie • Vier familiepourtraiten van Glinstra, zonder lijsten • Een pourtrait van Aijta • Een dito van de familie van Glinstra • Een schilderij verbeeldende een trou-stukje • Agt stoelen met gebloemd trijpen sitsels en ruggen • Twee armstoelen met geele matrassen • Een turf-vat • Een houtkorf • Een haardveeger met een lange steel [> 29] • Een ronde tafel-mat • Een dito voetmat • Seven enden oude blokjesmatten Meidekamer • Een pabilioen, met een blau gebloemd behang • Een oude spiegel • Een vierkant tafeltje • Vijff gemeene stoelen • Een groen saijen glas-gordijn • Een paar gebloemde bedgordijnen en rabat Provisiekelder • Een aanregt • Vier houten bakken • Een tabakskisje met lood bekleed • Drie nestkorfjes • Een provisiekorf [> 30] • Een tobbeke • Een vat • Een boterkruijk • Agt kleine kruijkjes • Twee grote bierstellingen Knegts kelder • Een klein spiegeltje • Twee groene bed-gordijnen • Vier gemeene stoelen • Agt ronde stooven • Vijfftien vierkante dito • Een oude tafel • Een trap • Een was-schammel • Vijff tobben, van diverse groote • Een vleesch-blok • Een hak-vat • Twee turfkorven • Een ratteval [> 31] • Een aanrecht • Drie nestkorfjes • Een watertonne • Ses water-emmers • Twee schootelwasscherstobbetjes • Een hak-bord • Een pasteij plank en rol • Een mangelplank en twee rollen • Een slijp-bord • Een groote ladder • Een kleine dito Kleine linnensolder • Een groot eijken pars op een voet • Een slaapbank verbeeldende een kinderkabinetje • Een oud schenk-tafeltje • Een zijdewinder [> 32] • Een paruijke-bol • Vier tafel-schragen • Een beddekoe • Een linnenkorf • Een groen gordijn en rabat • Een dito flennellen glas-gordijn • Een vuurkorfs-spreed • Een peulsloop • Vijff sakjes met veeren • Een linnenrak • Een oude coffer met papieren • Een dito gem. H.D.H. met een slot • Een dito defect, met rommeling • Een groote kiste met ijzere beslag en drie slooten • Een groote vleesch-kiste • Een groote oude kist • Een tabakskisje met lood bekleed [> 33] • Een pak-korf met papieren • Twee oude dito • Twaalff linnenstokken • Twee ronde tafel-matten • Ses dito voetmatjes • Een end gang-matte • Drie enden blokjesmatte Linnensolder boven de jufferskamer • Een groote gemakstoel, met een groen laaken bekleed, en met twee dito kussens • Een kindertafelstoel en stoof • Twee blau geverfde linnenrakken • Twee bedde-koeijen • Drie moffedoosen • Een rood Casjanten tafelkleed • Eenige gaasen glas-raamten • Eenige lappen rood trijpen bekleedsels [> 34] • Een sak met veeren • Een heel groote kiste met papieren • Een hoogop kisje • Een coffer • Een klein velliesje • Een dito dito • Vier groote pak-korven • Een platte linnenkorff • Twee hengselkorfjes • Vijff linnenstokken • Een end fijne mat Groote voorsolder • Een groote eet-tafel, met desselvs aansteekers en schraagen • Een vliegkast • Twee gemeene stoelen • Twee mangelplanken • Twee houten aden [> 35] • Een witte linnenpars • Een oud eijken pulpitum • Vier oude schilderijen • Een kleerstander met zijn kwispel • Een oud geel lit du camps behang • Een wit nestkorfje • Ses pak-korven • Een kaarsekiste • Drie kamerconfertjes • Een groot vleeschvat • Een klein dito • Een vischtobbe met zijn deksel • Een rond tobbetje • Neegen provisievaatjes • Een waterton • Twee niewe water-emmers • Vijff provisiekroegen • Seven dito kleine diverse soort • Vierentwintig linnenstokken • Drie witte dweijlen • Een dito [> 36] • Twee ronde tafel-matten • Ses ronde voetmatten • Veertien enden gemeene matten Op de vliering • Een eijken keukenscherm • Twee parrasollen • Twee pijlaars en planken van een pabilioen • Een kinderloopwaagen • Vier oude vatjes • Eenige illuminatieplankjes, stokjes en kandelaartjes • Twaalff linnenstokken • Voorts een groote meenigte rommeling In de stal • Een mangel en mangeltafel • Een oude vierkante tafel [> 37] • Een oude eeken kast • Een oud hang-kasje • Een bak • Een haverkiste • Drie wateremmers • Een hamer • Een stallamp • Een turff-korf • Een tuijn-klaauw • Drie ladders
Beddegoed --- [In de] keldersslaapkamer • Een lit du camps bedde en peuluwe • Drie bombazijnen kussens [> 38] • Twee bedde teijken kussens • Een dito lendekussentie • Een bombazijnen matrasje • Een paardehairen matras • Een stroo-sak • Twee Japonse deekens • Een Spaanse dito • Een rustbanksmatras • Een dito hooftpeuluwe • Een dito bedde met zijn overtreksel • Een dito hooftpeuluwe met dito • Een dito kussen, met dito Kleine daagskamer • Een bedde • Een peuluwe • Vier kussens [> 39] • Een Japonse deeken • Twee Spaanse deekens • Een bedde-kwast Juffers slaapkamer • Een bed • Een peuluwe • Vier kussens divers • Twee dito kleinder • Twee Japonse deekens • Twee Spaanse dito • Een stroo-sak Juffers kleedkamer • Een bed • Een peuluwe • Vier zijden bombazijnen kussens [> 40] • Een klein kussentje • Een dekbed met een bonte zak • Twee stroo-zakken • Een chitsen deeken, met een zijden voering # Mevr. A.C. v. Glinstra • Een Japonse deeken • Een Spaanse dito Jongeheerskamer • Een bed • Een peuluwe • Vier kussens • Een Japonse deeken • Een Spaanse dito Kleerekamertje • Een wit chitsen lit du camps deeken met rood Maurits gevoert # Mevr. A.C. v. Glinstra [> 41] • Een wit chitsen lit cu camps deeken met een bruijn Mooren voering, gouden moesjes en een rood damasten rand • Een dito van buijten en binnen egaal Meidekamer • Een pabilioensbed • Een peuluwe • Een kussen • Een groene deeken • Twee Spaanse deekens • Een bed • Een peuluwe • Drie kussens • Een Japonse deeken • Een groene deeken Knegtskelder • Een bed • Een peuluwe • Twee kussens • Drie groene kussens [> 42] Linnensolder boven de jufferskamer • Een bombazijnen kussen • Een dito kleinder Groote voorsolder • Twee kleine bonte deekens
Beddelinnen --- In 't groote zaal • Ses 10 ellens laakens, gemerkt G.W Nº. 6 1736 • Twee dito, gemerkt A.v.B. en kroontje • Een dito, gemerkt J.G. en kroontje • Een dito, gem. J.H.Y.A. • Een dito, gem. E.v.G. en G.W. met een kroontje • Een dito, gem. A.v.G. en kroontje [> 43] • Ses tien ellens laakens, gemerkt G.W. Nº. 6 1735 en kroontje • Een neegen ellens dito, gem. C.v.W. • Vier seeven ellens dito, gem. G.W. Nº. 6 1739 • Een dito, gem. A.G. • Een dito, gem. G.V. • Een dito, gem. A.v.G. • Twee dito, gem. A.B. 1693 • Drie dito, gem. G.W. Nº. 6 1737 • Een dito, gem. N.J.G. 1730 en A.G. • Een dito, gem. A.K. • Een dito, gem. A.B. 1630 • Een dito, gem. G.B. • Een dito, gem. E.Y.C. • Een dito, gem. R.B. • Drie dito, gem. G.V. met een kroontje • Vier vijff ellens laakens, gem. A.v.G. • Een dito, gem. A.v.W. Nº. 6 • Een dito, gem. G.W. Nº. 6 [> 44] • Een dito vijff ellens, gem. A.G. • Een dito, gem. G.W. Nº. 6 • Een dito, gem. G.W. Nº. 6 • Een dito, gem. G.W. Nº. 6 1725 • Een dito, gem. A.B. 1623 • Een wijtling zijnde catoen, gem. G.W. 1740 • Een linnen dito, ongemerkt • Een dopjes dito, gem. J.v.G. • Een linnen dito, ongemerkt • Een catoenen dito, gem. G.W. Nº. 6 1740 • Een dito, gem. G.W. Nº. 4 • Een dito, gem. G.W. Nº. 3 1741 • Een wieglakentje met genaaijde kant • Drie peulsloopen met kant • Drie dito, met dito • Drie dito zonder kant • Twee dito, zonder dito [> 45] • Vier sloopen met binnenwerk gem. A.v.B. 1691 • Vier dito, met dito, gem. A.v.B. • Vier dito, met dito, gem. A.v.G. Nº. 8 • Vier dito, met dito, gem. A.v.G. Nº. 8 • Vier dito, met dito, gem. A.v.G. Nº. 4 • Agt dito, zonder binnenwerk, gem. R.[?]v.H. • Een papiertje, waarin agt enden binnenwerks kant Kleine daagskamer • Vijff neegen ellens laakens gem. A.v.W. Nº. 5 • Drie dito, gem. A.v.W. Nº. 6 en kroontje • Een dito, gem. A.v.W. Nº. 6 • Ses dito, gem. A.v.W. Nº. 6 • Twee dito, gem. A.v.W. Nº. 6 en kroontje • Ses seven ellens laakens met brede somen gem. A.v.W. Nº. 6 • Vier dito, gem. A.v.W. Nº. 10 • Een dito, gem. A.v.W. Nº. 10 [> 46] • Twee dito seven ellens lakens gemerkt A.v.W. Nº. 6 • Drie dito, gem. A.v.W. Nº. 12 • Een dito, ongemerkt • Twee ses ellens lakens gem. A.v.W. Nº. 9 • Elff vijff ellens laakens gem. A.v.W. Nº. 16 • Vier vijff ellens dito gem. A.v.W. Nº. 16 • Seven dito, gem. A.v.W. Nº. 8 • Twee dito, gem. A.v.W. Nº. 9 • Vier dito, gem. A.v.W. Nº. 9 • Een dito, gem. A.v.W. Nº. 6 • Vier dito, gem. A.v.W. Nº. 6 • Twee dito, gem. A.v.W. Nº. 2 • Tien dito, gem. A.v.W. Nº. 10 • Twee boode laakens A.v.W. Nº. 6 • Een dito gem. A.v.W. Nº. 9 [> 47] • Een oud laaken, gem. A.v.W. Nº. 13 • Een catoenen wijtling, dopje staal, gem. A.v.W. • Een dito dito, zonder merk • Vier linnen wijtlingen, gem. A.v.W. • Vier dito gem. A.v.W. Nº. 4 • Drie dito gem. A.v.W. Nº. 6 • Een dito gem. A.v.W. Nº. 9 • Een dito gem. A.v.W. • Vijff dito gem. A.v.W. Nº. 6 • Een dito gem. A.v.W. Nº. 9 • Een dito gem. A.v.W. • Een dopjes dito gem. J.v.W. • Twee peuluwe sloopen ongemerkt • Twee dito, met binnenwerk gem. T.v.H. Nº. 12 • Een dito met dito gem. D.v.H. Nº. 8 • Een dito met dito gem. H.H.v.H. Nº. 10 en kroontje • Een dito, zonder binnenwerk, ongemerkt [> 48] • Een dito peuluwe sloop, kleinder ongemerkt • Drie dito, met binnenwerk gem. A.v.W. • Vier dito, kleine gem. A.v.W. Nº. 8 • Sestien kussensloopen met binnenwerk A.v.W. Nº. 16 • Ses nieuwe dito, met geweefde kant • Twaalf sloopen, met dito, gem. A.v.W. Nº. 12 • Vierentwintig sloopen met binnenwerk gem. A.v.W. Nº. 24 • Agt dito, met dito, gem. A.v.W. en kroontje • Twee dito met dito, gem. A.v.W. • Een dito met dito, gem. A.v.W. • Een dito, met dito, gem. T.v.H. Nº. 12 • Een dito zonder kant, ongemerkt • Een dito gem. A.W. • Een dito gem. A.v.W. • Een dito, met kant, gem. H.v.W. [> 49] • Twee kleine sloopkes, gem. A.v.W. Nº. 8 • Een dito gem. A.W. • Neegen boodesloopen, ongemerkt • Een dito gem. J.v.W. • Een dito gem. A.v.W. • Drie witte aanregtskleeden • Vijff sloopen met binnenwerk gem. A.W. • Een dito, met dito, gem. T.v.H. en kroontje met Nº. 12 • Drie dito kleine met dito, A.W. • Vier sloopen met geweefde kant, A.v.W. Nº. 8 • Twee dito, zonder binnenwerk, G.W. Nº. 8 • Vier dito gem. A.v.W. Nº. 8 • Twee dito kleine • Een boodesloop gem. G.W. 1702 en kroontje • Een dito gem. A.v.W. Nº. 16 • Drie dito gem. A.v.W. Nº. 6 • Twee dito gem. A.v.W. [> 50] Juffers slaapkamer • Ses laakens • Een dito, 7 ellens, gemerkt A.v.W. Nº. 8 • Tien sloopen • Twee bonte sloopkes Jongeheerskamer • Drie laakens • Vier sloopen Meijdekamer • Twee laakens • Twee dito • Twee sloopen • Twee dito Knegts kelder • Twee laakens • Twee sloopen [> 51]
Tafellinnen --- In 't groote zaal • Een tafellaaken en twaalff servetten de dubbelde roos, gem. G.V. • Een dito en twaalff dito 't kleine roosje, gem. A.v.G. • Een damasten tafellaaken en sestien dito servetten, gem. H.B. • Een dito en agtien dito, gem. A.v.B. 1688 • Een dito handdoek, gem. E.G. 1671 en kroontje • Een tafellaaken en twaalff servetten klein roosjes staal, gem. A.v.W. en J.v.V. Nº. 12 • Een dito, en twaalf dito, de dubbelde roos, gemerkt G.V. met een kroontje • Twee dito, en twaalff dito, 't staal onbekend, gemerkt A.v.G. 1717 Nº. 12 • Een dito en agt dito, 't ganse bogje gemerkt R.B. • Een dito, en twaalff dito, ruijtjes staal, gemerkt A.v.B. met een kroontje [> 52] • Twee tafellaakens en vijfftien serwetten zijnde een nieuw staal gem. G.W. 1725 • Drie dito, en vierentwintig dito, de Orangeboom, gem. G.W. 1723 en de serw. gem. G.W. 1720 • Twee dito, met seven dito, de lavendelbloem gem. E.S. • Twee dito, en vierentwintig dito, de strik gem. G.W. met een kroontje Kleine daagskamer • Drie tafellaakens gemerkt A.v.W., vierentwintig serwetten gem. A.v.W. • Twee tafellaakens gem. A.v.W. Nº. 2, dertig serwetten gem. A.v.W. Nº. 30 • Drie tafellaakens gem. A.v.W., sesendertig serwetten gem. A.v.W. Nº. 36 • Drie tafellaakens gemerkt A.v.W., agtendertig servetten gem. A.v.W. Nº. 38 [> 53] • Vier tafellaakens gemerkt A.v.W., sesentwintig servetten gem. A.v.W. Nº. 26 • Twee tafellaakens gem. A.v.W., agtien servetten gem. gem. A.v.W. Nº. 18, vijff handdoeken gem. gem. A.v.W. Nº. 5 • Twee tafellaakens ongemerkt, dartig servetten ongemerkt • Een oud tafellaaken • Een dito servet, gemerkt T.S.F. Nº. 6 • Een dito dito gem. A.v.W. Nº. 36 • Een dito hand-doek gem. H.v.W. Nº. 24 • Twee handdoeken gem. A.v.W. • Twee dito gem. A.v.W. Nº. 2 • Een dito gem. A.v.W. Nº. 2 • Twee dito gem. A.v.W. Nº. 12 • Tien dito gem. A.v.W. Nº. 6 • Een dito gem. A.v.W. • Twee tafellaakens gem. A.v.W. Nº. 3 • Dartien servetten gem. A.v.W. Nº. 24 [> 54] • Tien handdoeken gemerkt A.v.W. Nº. 12 • Een oude dito gem. A.v.W. Nº. 12 • Twee tafellaakens gem. J.v.W. • Tien servetten gem. J.v.W. • Een bonte handdoek Juffers slaapkamer • Agt boodetafellaakens • Seventien dito servetten • Vier dopjeshanddoeken • Een tafellaaken • Twee bonte handdoeken • Twee tindoeken Uit de wasch gekomen • Vier tafellaakens gemerkt A.v.W. Nº. 4 • Vierentwintig servetten [gem.] A.v.W. Nº. 26 [> 55] • Een tafellaaken gemerkt A.v.W. Nº. 3 • Tien servetten gem. A.v.W. Nº. 24 • Seven dopjeshand-doeken [gem.] A.v.W. Nº. 12 • Drie dito dito [gem.] A.v.W. Nº. 4 • Een dito dito [gem.] J.K. • Een servet [gem.] A.v.W. Nº. 36 • Twee dito [gem.] G.W. Nº. 25, 1714
Manslinnen --- [In de] keldersslaapkamer • Tien heele overhemden, met mouwen • Twee en dertig onderhemden • Agt nagtdassen • Twintig hangdassen • Een dito, zijnde patist • Seven paruijkemutskes • Vier slaapmutsen • Twaalff linnen mutsen met kant • Een dito met een patisten strook [> 56] • Agtien geplooijde stropdassen • Vijff paar ploreuses • Een wit gaaren echarp • Tien witte sakdoeken met breede soomen gemerkt A.v.W. en kroontje • Tien dito, met smalle somen [gem.] A.v.W. en kroontje • Neegen roodbonte sakdoeken • Veertien blauwbonte dito
Kinderlinnen --- In 't groote zaal • Een catoenen jurk • Een dito • Een dito kleinder • Een dito nog kleinder • Vijff dito lijfkes • Twee losse moukes [> 57] • Twee witte leidbanden • Vijff mutskes • Seven flippen • Seven jongensbovenmutskes • Drie catoenen dito • Vier benaaijde dito • Ses paar handschoentjes • Twee paar rijglijfsmoukes
Ongemaakt linnen --- [In de] jufferskleedkamer • Een lap Muscovisch dopjeslinnen lang 12 ellen • Een dito dito, lang 24 ellen • Een lap schoteldoeks toppen, lang 7 ¾ ellen [> 58] • Een stuk doek lang 52 ellen, gemerkt A.C.v.W. • Een stuk fijn doek, lang volgens aanhangend kaarteblad 62 ½ ellen, à 4 Nº. 646, 7278 • Een lap gebeesigt linnen • Drie bundels ongetweernt catoenen gaarn
Kleederen --- [In de] kleerekamer • Een zwart lakens rok en camisool • Een swart laakens mantel • Een aschgrau laakense rok met allemasjes en camisool en broek • Een swart greinen camisool • Een trijpen broek • Een swart fluweelen dito • Een dito dito • Een swart laakense dito • Een zwartbonte japon [> 59] • Een rood laakense mantel • Levereijkleederen: Twee voeringen van beddejakken, een rok en camisool, een rok, een sargies rok en camisool, een oude stalkijl, een hoed met galon [en] een dito, een dito zonder galon, een blauduffelse jas, twee pakken levereij Slaapkelderskamer • Twee bonte beddejakken • Twee dito • Drie dito • Twee wollen slaapmutsen • Vier paar witte wollen onderhoosen • Vier paar zwarte wollen bovenhoosen • Twee paar dito stromphoosen • Vier paar witte catoenen hoosen • Een paar zwart zijden dito [> 60] • Een laad met allerleije lappen • Een lap zwart fluweel, lang vijff ellen Kleine linnensolder • Een blau lakense rok, camisool en broek • Een bruijn sijden camisool • Een calaminken japon • Een leederen hemdrok • Een witte onderbroek • Een zwart trijpen broek Linnensolder boven de jufferskamer • Een mansjapon, blau zijden damast • Een oude groene mansrok • Drie oude broeken • Een rood baijen hemdrok • Twee paruijkedoosen, met vijff paruijken • Een levereij camisool en broek Groote voorsolder • Een oude roode mantel • Twee roode jassen [> 61]
Juweelen, goud --- • Een paar oorlietten met een pandelot met seven steentjes en de oorknop een roossteen, getauxeert door de juwelier J. Jelgerhuis op f. 110-:-: • Een paar dito, met drie pandelotjes, zijnde drie steentjes, en de oorknop een strik met vier steentjes, uts. op f. 50-:-: • Een ring met vijff roos-steenen uts. op f. 130-:-: • Een paar enkelde mouwknoopjes met seven steentjes, uts. op f. 16-:-: [> 62]
Goud --- • Een kinderbel, zijnde een dolphijn, met ses bellen, een ketting en christallen bijttertje, weegt 110 Engels à 2 gls. dus f. 220-:-: • Een sakhorologie gemaakt door Fromanteel en Clarcke, weegt aan goud 50 Engels à 42 strs. dus f. 105-:-: • Een duimring aan voorz. horologie, met een carolinen steen, en 't waapen van Saakma, weegt 11 Eng. à 2 gld. f. 22-:-: • Een etui, waarin een rheepootje, met goud gemonteert, zamen 46 Eng. à 42 strs. f. 96-:-: • Een etui met silver gemonteert, getauxeert op f. 6-:-: # met vijff gouden instrumentjes wegen 7 Eng. à 2 L. f. 14-:-: # [samen] f. 20-:-: [> 63] • Een gouden ketting, weegt 11 ¼ Eng. à 2 glds. dus f. 22-10-: • Een paar dubbelde effene mouwknoopjes, weegend 8 ¼ Eng. à 2 glds. f. 16-10-: • Een paar dubbelde dito zijnde draadwerk, 3 Eng. 4 Aas, à 2 gld. f. 6-5-: • Een paar enkelde, zijnde effen, 6 Eng. à 2 gls. f. 12-:-: • Een paar dubbelde mouwknoopjes, met caroline steentjes, getauxeert op f. 5-:-: • Twee mof-knoopjes, weegen 2 Eng. 2 Eng. 11 Aasen f. 4-14-: • Een bijbel met knippers, getauxeert op f. 14-:-: • Een dito, met effene haaken gemerkt Rinske van Wijckel 1699, weegen 45 ½ Eng. à 42 st. f. 95-11-: • Een tasbeugel met zijn haak zwaar 122 Eng. à 42 strs. f. 256-4-: • Een almanack met goud gemonteert en dito pen, getauxeert op f. ...... [> 64] • Een kasje van een tafel-ring, manqueert de steen
Zilver --- In 't groote zaal • Twee fruijtschotels groote keur, met de wapens van Glinstra en Lijcklama, weegen tezamen 85 lood à 30 strs. f. 127-10-: • Een lampet schotel en kan, gr. keur, met 't wapen van Glinstra, weegen tezamen 87 Lood à 30 strs. is f. 130-10-: # Mevr. A.C. v. Glinstra toebehorende • Een theeketel met een confoir en lamp, gr. keur, met dito waapen, weegen tezamen 97 Lood à 30 strs. dus f. 145-10-: # Mevr. A.C. v. Glinstra toebehorende [> 65] • Twee saus-koppen, gr. k., met 't waapen van Glinstra, weegen tesamen 56 ½ Lood à 30 strs. f. 84-15-: • Een chocoladekan, met dito wapen, Duits zilver, zwaar 35 Lood, à 25 strs f. 43-15-: • Twee soupleepels dito g. keur en wapen, 17 Lood à 30 strs. f. 25-10-: • Twee kandelaars, dito keur en wapen, 40 ¾ Lood à 30 strs. f. 61-2-8 • Een suijkerstroijer, dito keur met 't wapen van Wijckel, zwaar 7 Lood à 30 strs. f. 10-10-: • Een olie- en azijnsdrager, dito keur en wapen, zwaar 30 ¼ Lood à 30 strs f. 45-7-8 • Twaalff messen met silvere hegten, dito keur en wapen, zwaar 45 Lood à 30 strs. f. 67-10-: • Twaalf leepels met dito keur en wapen, zamen 45 ½ Lood à 30 strs. f. 68-5-: • Twaalff vorken met dito keur en wapen, 46 ½ Lood à 30 st. f. 69-15-: [> 66] • Twee peeperbossen vorige keur en wapen, 17 ½ Lood à 30 strs. f. 26-5-: • Drie opsetters met d'wapens van Wijckel en Lijcklama, vreemde keur, zwaar 42 Lood à 28 strs. f. 58-16-: • Twee secoupes, met de wapens van Wijckel, Saakma en Sminia, gr. keur, weegen tezamen 76 ½ Lood à 30 strs. f. 114-15-: • Twaalff messen met silvere hegten, met de wapens van Wijckel en Bosman, gr. keur, zwaar 51 Lood à 30 strs. f. 71-8-: • Een voorsnijdersvork, met 't wapen van Bosman, gr. k., zwaar 4 Lood à 30 strs f. 6-:-: • Een dito kleinder, zonder wapen, de keur onsigtbaar, zwaar 3 ¾ Lood à 30 strs. f. 4-17-8 • Twaalff leepels, met 't wapen van Bosman, weegen 53 ½ Lood à 30 strs. f. 80-5-: [> 67] • Twaalff vorken met vorige keur en waapen, weegen 45 Lood à 30 strs. f. 67-10-: • Twee leepels zonder wapens gr. k. 5 ¼ Lood à 30 strs. f. 7-17-8 • Een mostertpot en leepeltje gr. k. 11 ½ Lood à 30 strs. f. 17-5-: • Een tabaksconfoir gr. k. zwaar 16 ½ Lood à 30 strs. f. 24-15-: • Een voorsnijdersmes, met 't wapen van Bosman, zwaar 4 ¼ Lood à 28 strs. f. 5-19-: • Seven messen met dito wapen, weegen 37 Lood à 28 strs. f. 51-16-: • Drie messen met geblaazen hegten, zwaar 2 ½ Lood à 27 strs. f. 3-7-8 • Drie confituurleepeltjes 1 ½ Lood à 28 strs. f. 2-2-: • Drie dito vorkjes 2 1/8 Lood à 28 strs. f. 2-19-8 • Drie roomleepeltjes 2 ¼ Lood à 28 strs. f. 3-3-: [> 68] • Een suijkerstroijer 1 ¾ Lood à 28 strs. f. 2-9-: • Twee soupleepels met de waapens van Saakma, Wijckel en Knock, 20 Lood à 30 strs. f. 30-:-: • Twaalff leepels met de waapens van Saakma en Wijckel, 48 ½ Lood à 30 strs. f. 72-15-: • Twaalff vorken met dito waapens, 43 ½ Lood à 30 strs. f. 65-:-: • Twaalff messen met 't waapen van Wijckel, 40 Lood à 28 strs. f. 56-:-: • Twee secoupes met 't wapen van Wijckel, 59 Lood à 30 strs. f. 88-10-: • Twee kandelaars met dito wapen, 39 ½ Lood à 30 strs. f. 59-5-: • Twee dito met dito wapen, 39 ½ Lood à 30 strs. f. 59-5-: [> 69] • Drie tafelconfoiren, met houten steelen, 61 Lood à 30 strs. f. 91-10-: • Een halff mingelen met een deksel, 28 Lood à 28 strs. f. 39-4-: • Een trekpot met een houten oor, 24 Lood à 30 strs. f. 36-:-: • Een melkkantje, 12 Lood à 30 strs. f. 18-:-: • Een vierkante theebos 12 ¼ L. à 30 strs. f. 18-7-8 • Een suijkerbos met de waapens van Wyckel, Saakma en Glinstra, 14 ½ Lood à 30 strs. f. 21-15-: • Een taarttroffel, 10 ¾ Lood à 30 strs. f. 16-2-8 • Twee zoutvaaten, 15 ½ Lood à 30 strs. f. 23-5-: • Drie papleepeltjes, 6 Lood à 27 strs. f. 8-2-: • Twee kleine vorkjes, 4 ¼ Lood à 27 strs. f. 5-14-12 [> 70] • Twee confituurmesjes getauxeert op f. 2-:-: • Een dito, met een agaten kegje uts. f. 1-:-: • Een silververgulden ronde lampetschotel en kan, met 't princewapen, zwaar 270 Lood à 32 strs. f. 432-:-: • Een ovale lampetschotel en kan, kleinder, met dito wapen, 201 ½ Lood à 30 strs. f. 302-5-: • Een theeketel met een confoir met een lamp, 138 ½ Lood à 28 strs. f. 193-18-: • Twee soup-koppen met dekzels, 81 Lood à 30 strs. f. 121-10-: • Een tafelkrans, doorgebrooken werk, met een koperen bak, 42 ½ Lood à 30 strs. f. 63-15-: • Vier kandelaars met het waa [> 71] pen van Bosman, 66 ½ L. à 29 strs. f. 96-8-8 • Een kleinder dito met een snuijter, 15 Lood à 30 strs. f. 22-10-: • Een snuijterbakskandelaar, 18 Lood à 30 strs. f. 27-:-: • Een mostertpot en leepeltje, 17 Lood à 30 strs. f. 25-10-: • Een dito met dito, met de wapens van Vegelin en Wijckel, 16 Lood à 30 strs. f. 24-:-: • Twee tabaksconfoiren met koperen bakken, met de wapens van Saakma, Wijckel en Sminia, 36 Lood à 30 strs. f. 54-:-: • Vier vierkante zoutvaaten, met de waapens van Wijckel en Lijcklama, 36 Lood à 30 strs. f. 54-;-: • Ses ronde dito, met de waapens van Sminia en [> 72] en 't andere onbekend, weegen tezamen 28 ½ Lood à 30 strs. f. 42-15-: • Een snuijterbak en snuijter met 't wapen van Bosman, 15 ½ Lood à 30 strs. f. 23-5-: • Een groot voorsnijdersmes met de waapens van Saakma, Wijckel en Glinstra, weegt 9 Lood à 30 strs. f. 13-10-: • Een dito vork, met dito wapens, 9 Lood à 30 strs. f. 13-10-: • Een dito kleinder, met de waapens van Vegelin en Wijckel, 5 Lood à 28 strs. f. 7-:-: • Twee soupleepels met 't wapen van Wijckel, 16 L. à 30 strs. f. 24-:-: • Twaalff messen met de wapens van Saakma, Wijckel en Sminia, 54 Lood à 28 strs. f. 75-12-: [> 73] • Twaalff leepels met de wapens van Wijckel en Lijcklama, weegen 49 Lood à 30 strs. f. 73-10-: • Twaalff vorken, met dito waapens, 49 ½ Lood à 30 strs. f. 74-5-: Kelders-slaapkamer • een silveren toilet, bestaande in een langwerpig lampetschotel en kannetje, zonder deksel, wapen en naam, weegen tezamen 78 Lood à 30 strs. f. 117-:-: • Een ronde lampetschotel en kannetje met een deksel en doorgetrokken letters J.v.W., 60 ½ Lood à 30 strs. f. 90-15-: • Twee kamdoosen met dito letters, 99 Lood à 30 strs. f. 148-10-: • Twee poederdoosen met dito, 40 ¾ Lood à 30 strs. f. 61-2-8 [> 74] • Twee moesjedoosjes, met vorige doorgetrokken letters, weegen tezamen 14 Lood à 30 strs. f. 21-:-: • Twee reukvlesjes, met dito letters, 14 Lood à 30 strs. f. 21-:-: • Een kleerborstel met dito letters, 6 ¼ Lood à 30 strs. f. 9-7-8 • Een dito kleinder met dito letters, 3 Lood à 30 strs. f. 4-10-: • Twee kandelaars met dito letters, zamen 35 Lood à 30 strs. f. 52-10-: • Een snuijter en snuijterbak met dito letters, zamen 16 Lood à 30 strs. f. 24-:-: • Een beekertje met dito lett., 24 Lood à 30 strs. f. 6-:-: • een spiegel met dito letters, 55 Lood à 30 strs. f. 82-10-: • Een lepel en een vork [> 75] met dito letters, zamen 9 ½ Lood à 30 strs. f. 14-5-: • Een juweelkisje en sleutel, 24 Lood à 30 strs. f. 36-:-: • Ses confituurleepeltjes en ses dito vorkjes, weder met vorige doorgetrokken letters, 8 Lood à 28 strs. f. 11-4-: • Een ronde holle schaal met een kannetje en dekzel, tezamen weegende 47 ¾ Lood à 30 strs. f. 71-12-8 • Een handcachet, met een houten steel, zijnde 't wapen van Wijckel, 3 ¼ Lood à 30 strs. f. 4-17-8 • Een dito, kleinder steel, 't wapen onbekend, 1 Lood à 30 strs. f. 1-10-: • Een mes en vork met silvere hegten, 3 ½ Lood à 28 strs. f. 4-18-: • Tien almanakken met silver beslag en pen, getauxeert ieder op vier glds. f. 40-:-: [> 76] Groote daagskamer • Een tabaksconfoir met het wapen van Glinstra, zonder steel, zwaar 12 ½ Lood à 28 strs f. 17-10-: • Vijff meshegten, geblaazen zoorte, zamen 3 ¾ Lood à 28 strs. f. 5-5-: • Een zwartleeren tabaksdoos met een silveren scharnier en dito doorgetrokken letters, getauxeerd op f. 9-:-: • Een dito met dito, kleinder, getauxeert op f. 7-:-: Jufferskamer • Een vierkante spiegel met een silveren hooft en lijst, en 't wapen van Wijckel, 49 Lood à 28 strs. f. 68-12-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een groote kleerborsel met dito wapen, 5 Lood à 28 strs. f. 7-:-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Twee dito kleinder met dito, 4 ½ Lood à 28 strs. f. 6-6-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende [> 77] • Twee poederdoosen, met 't wapen van Wijckel aan de eene kant, en aan de andere kant een vogel, weegen tezamen 42 Lood à 28 stra. f. 58-16-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Twee maesjedoosjes met dito waapens, zamen 8 Lood à 28 strs. f. 11-4-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Twee reukvlesjes, met dito wapens, zamen 9 ½ Lood à 28 strs. f. 13-6-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een speldebakje met dito wapens, 5 ½ Lood à 28 strs. f. 7-14-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een vierkant theebosje, met 't wapen van Wijckel en gem. J.v.W., weegt 7 ¼ lood à 28 strs. f. 10-3-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een dito zonder wapen, 5 Lood à 28 strs. f. 7-:-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende [> 78] • Een inktbak met zijn toebehooren, zwaar in zijn geheel 34 Lood à 27 strs. f. 45-18-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een tabaksconfoirtje met een driehoek treefje, zamen 16 ¼ Lood à 28 strs. f. 22-15-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een trekpot, weegt 16 Lood à 30 strs., met 't wapen van Glinstra f. 24-:-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een kaarsesnuijter, weegt 5 ½ Lood à 36 strs. f. 8-5-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een waterpotje, met 't wapen van Glinstra, zwaar 14 ¾ Lood à 30 strs. f. 22-2-8 # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Twaalff messen met silvere hegten en dito wapen, zamen 56 ½ Lood à 30 strs. f. 84-15-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Twaalff leepels met de wapens van Glinstra en Wijckel, zamen 47 ¾ Lood à 30 strs. f. 71-12-8 # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Twaalff vorken met dito waapens, zamen 51 Lood à 30 strs. f. 76-10-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende [> 79] Jongeheerskamer • Een kokertje met 't wapen van Wijckel, 3 Lood à 28 strs. f. 4-4-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een knipbeugeltje, 2 Lood à 30 strs. f. 3-:-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een bril met silver, getaux. op f. 1-10-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een klein slotje getaux. op f. ;-6-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een haijr-naalt uts. op f. :-9-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een breidscheede, 2 ¾ Lood à 30 strs. f. 4-2-8 # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een dito beugeltje, 3 Lood à 30 strs. f. 4-10-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Agt breidpriemen, 2 ¼ Lood à 28 strs. f. 3-3-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een Hern-hutterke, 1 Lood à f. 1-10-: # Mevr. A.C. v. Glinstra erv. toebehorende Boekkamer • Een silvere brillekoker, met een dito bril, getaux. op f. 5-:-: • Een paar schoengespen met staalen beugel 2 ¾ Lood à 27 strs. f. 3-13-12 [> 80] • Een paar broekgespen met silvere beugels, 1 Lood en 6 Eng. à 27 strs. f. 2-4-: • Een kettingje met een haakje, een Lood 4 Eng. [a] 27 strs. f. 1-17-: • Een almanakje met silver getaux. op f. 1-10-: • Een doosje zijnde silver geemailleerd, van binnen verguldt, zwaar 8 ¼ Lood à 30 strs. f. 12-7-8 • Een seer klein doosje, en daarin een zeer klein tafelserviesje, weegt een Engels f. :-3-: Kleine daagskamer • Een voorsnijdersmes, met een siveren hegt, waarop de wapens van Vegelin en Wijckel, 6 Lood à 30 strs. f. 9-:-: [> 81] • Twaalff leepels met deselve wapens van Vegelin en Wijckel, weegen tezamen 41 Lood à 30 strs. f. 61-10-: • Ses vorken met dito wapens, zwaar 23 ½ Lood à 30 strs. f. 35-5-: • Ses leepels, met de wapens van Wijckel en Lijcklama, zwaar 27 Lood à 30 strs. f. 40-10-: Van de buijtenplaats Lettinga gekomen • Twaalff leepels, met 't wapen van Wijckel, 50 ½ Lood à 30 strs. f. 75-15-: • Twaalff vorken met dito wapens, 43 Lood à 30 strs. f. 64-10-: • Een mostertpot en leepeltje, met 't wapen van Glinstra, 12 ¼ Lood à 30 strs. f. 18-7-8 • Een suijker-stroijer, 1 5/8 Lood à 27 strs. f. 2-4-: • Een roomleepeltje, ¾ Lood [a] 27 strs. f. 1-1-: [> 82]
Porcelein --- In 't groote zaal • Vier blaue holle bakken • Een dito suijkerpot • Twee dito kleinder • Een dito spoelkom • Een dito doorgebrooken kopje • Vier dito kopjes en ses bakjes geribt chocoladegoed • Ses dito kopjes en ses bakjes, een defect • Twee geëmailleerde trekpotten, de eene defect • Ses dito kopjes en ses bakjes theegoed • Een dito stelseltje van drie stukken In 't klein zaaltje • Een blau porceleinen kan • Een dito spoelkom • Twee dito kleinder [> 83] • Drie blauwe theebossen • Ses dito kopjes en ses bakjes theegoed, defect • Een dito klein theekopje en dito schoteltje Op de keldersslaapkamer • Vier kopjes en ses bakjes bruijn koffiegoed, defect • Ses kopjes en ses bakjes blau chocoladegoed • Ses kopjes en vijff bakjes dito theegoed • Een dito roomkannetje • Een dito beekertje • Twee Japanse trekpotten Kleine daagskamer • Drie blauwe spoelkommen • Twee dito roomkopjes • Twee dito [> 84] • Twaalff dito kopjes en twaalff bakjes groot theegoed • Twaalff dito kopjes en twaalff bakjes groot theegoed • Een rood porceleinen trekpot, met kopervergulden beslag gemonteerd • Twee dito keteltjes ongemonteerd Groote daagskamer • Vier blauwe salmschotels • Twee dito kleinder • Twee dito klapmutsen • Twee dito boterschoteltjes • Drie groote spoelkommen • Een dito • Een dito defect • Een bruijne spoelkom • Drie spoelkommen divers [> 85] • Een blauwe bloemfles • Een rood porceleinen trekpot • Een dito kleinder • Een blauwe dito • Twaalff kopjes en twaalff bakjes blau theegoed • Vier kopjes en vier schoteltjes dito • Vijff kopjes en ses bakjes bruijn theegoed • Ses dito en ses dito, dito • Tien dito en tien dito, dito • Een bruijn kopje • Een blau dito en schoteltje • Een dito roomkommetje • Ses dito groote schootels divers • Elff dito borden • Ses dito dito • Agt dito dito, waarvan twee defect [> 86] • Twee blauwe borden • Drie dito boterschoteltjes • Een dito dito defect In de keuken • Vijff kopjes en seven bakjes divers Jongeheerskamer • Nihil Juffers kleedkamer • Twee Japanse spoelkommen # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito roomkopjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito trekpotten # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito kopjes en ses bakjes dito, waarvan een defect # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een blauwe spoelkom # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito kopjes en ses bakjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende [> 87] • Twee groote blauwe schotels # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito kleinder # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito nog kleinder # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito agtkantig # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito hol bakje # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito schaaltjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito candeelkoppen op voeten, met haare schoteltjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito klein schoteltje # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito fraije spoelkommen # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito klein roomkommetje # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito kleinder # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito trekpotten # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito kleine # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito potjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende [> 88] • Twee blauwe kommetjes, de eene defect # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito potje zonder dekzel # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito klein suijkerpotje # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito kinderwaterpotjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twaalf kopjes en twaalf bakjes chocoladegoed, zijnde pieterseliegoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito dito, en ses dito candeelgoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito dito, en ses chocoladegoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Seven dito dito, en ses dito theegoed, een defect # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Tien dito dito, een defect, en elff bakjes theegoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito dito, en ses dito, theegoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Agt dito en ses dito dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Vier dito dito, een defect, en 4 bakjes dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Agt dito dito en agt dito theegoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Vier dito dito, een defect, en 4 bakjes chocoladegoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende [> 89] • Seven blauwe confituurschoteltjes, een defect # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Vier dito sijsjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Drie dito saus-schoteltjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito suijkerpot, zonder deksel # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Dartien dito kleine vlesjes, diverse zoort # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Drie witte beekertjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito kleinder # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito suijkerpot # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een eijergeele spoelkom # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Drie dito schoteltjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito suijkerschoteltjes op voeten # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito geëmailleerde candeelkoppen en ses dito bakken # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee geëmailleerde chocoladekoppen met ooren # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Tien kopjes en twaalff bakjes Japans theegoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses kopjes en ses bakjes dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito en ses dito dito klein # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende [> 90] • Een bruijne spoelkom # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee dito kleinder # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Ses dito kopjes en ses bakjes theegoed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Seeven dito kopjes, een defect, en negen bakjes dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Twee groote roode trekpotten, met desselvs bakken # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito kleinder, sonder desselvs bakjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende • Een dito nog kleinder # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehoorende Op de schoorsteen-mantel • Vijff blauwe schotels • Vier dito kleinder • Een dito nog kleinder • Twee dito trekpotten, de eene zonder tuijt • Een dito sandbakje • Drie spek-steenen beeltjes, 't eene defect [> 91] • Een blauporceleinen holle schotel • Ses dito kleinder, divers en defect • Een Japans schoteltje • Ses dito kleinder met gouden rantjes, een van deselve defect
Engels aardwerk --- In 't groote zaal • Drie geele schootels • Een dito kom • Ses dito asjetten • Vierentwintig dito borden • Twaalff dito desertborden • Twee dito botertobbetjes, met schoteltjes en dekzels [> 92] Groote daagskamer • Een geele holle ponskom en houten lepeltje • Een dito citroenseef, en houten citroendrukker • Twee dito eijerbeekertjes • Twee dito quispedoiren In de gang • Een dito tulpbandform • Seven dito flakke borden • Een dito soup-bord • En dito trekpot • Een dito suijkerpot en deksel • Twee dito theekopjes en tien dito bakjes • Een zwarte groote trekpot • Een dito kleinder • Een dito nog kleinder • Een dito • Een dito melkkannetje [> 93]
Delfts aardwerk --- In 't groote zaal • Twee gecouleurde botertobbetjes • Twee blauwe schoteltjes • Twee dito borden In 't kleine zaal • Drie salaadbakken, de eene met een glas op deselve • Een dito confituurbak Groote daagskamer • Twee blauwe schotels • Vier dito kleinder, de eene defect • Drie dito nog kleinder • Agt dito borden • Een dito groote schotel • Drie dito kleine schaaltjes • Twee dito kleinder [> 94] • Tien blauwe borden • Twaalff dito • Drie dito • Vier dito kleinder • Een dito botertobbetje • Een dito suijkerpot • Twee dito schoteltjes • Twee gemeene tafelconfoiren In de keuken • Ses blauwe schotels, divers • Agt dito borden, divers In de gang • Een blauwe salaadbak • Een dito, kantig [> 95] • Twee blauwe flakke schotels • Twee dito doorslagen • Sestien dito flakke borden • Drie dito holle borden • Drie dito botertobbetjes • Twee dito boterschoteltjes • Drie quispedooren • Een zwarte trekpot
Glaswerk --- In 't kleine zaaltje • Ses confituurbakjes • Een urinaal • Een groot bierglas • Een kleinder dito • Een watercarraff [> 96] Groote daagskamer • Agtien wijn-roemers op laage voetjes • Drie dito hoogstalde divers • Vijff bierglaasen divers • Twee citroenvlesjes, de eene met een tuijt • Een olie en azijn schudder • Sevenentwintig hoogstalde wijnroemers • Twee zoutvaaten • Twee dito • Een theebos zonder dop • Een dito ronde • Een dito dito • Een watercaraff • Twee bierglaazen divers • Een vlesje met laude Carme • Een confituurbakje • Een watercaraf met een silvere ring [> 97] • Drie pocaalen met dekzels • Een dito defect, zonder dekzel Secretarie • Een bakje, defect • Ses dito kleine • Een dito nog kleinder • Twee wijnroemers • Een groen rinsewijnglas • Een pocaaltje defect • Een groot bierglas • Een platte vles, defect Boek-kamer • Drie groote bierglaasen • Neegen wijn-roemers • Een dito andere zoort [> 98]
Koper --- In 't groote zaal • Een tang • Een haardbeesem • Een verlakt theekeeteltje • Een haardplaatje In 't kleine zaal • Een schenk-keeteltje • Een bier-kraan Groote daagskamer • Een verlakt hanglampet en bak • Twee schaalen en een ijzeren evenaar • Een halfpond huijs-gewigt • Twee dito, beijde defect • Een doof-keetel • Een tabaksdoos [> 99] In de keuken • Vier dekzels met randen • Een bofferspan zonder deksel • Een castrol met een ijzeren steel • Een dito • een dito • Een bekken • Twee dito kleinder • Twee dito • Een doofkeetel • Twee braad-leepels • Een groote theeketel • Een kleinder dito • Een nog kleinder dito • Een vijsel en stamper • Een kaarse-snuijter [> 100] In de gang • Een schenk-keetel • Twee taart-pannetjes • Een blaaker • Een coffij-potsconfoirtje • Een tafel-schel • Twee profijtjes • Seven strijk-ijzers • Drie roosters In de kelder • Een melk-emmer • Een groote vlees-ketel en dekzel • Een vis-ketel en dekzel • Een gootling zonder dekzel • Een dito kleinder zonder dito • Een castrol met ooren • Een brijpot • Twee dekzels met randen [> 101] Op de plaats • Twee asch-keetels Op de zolder • Een beddepan • Twee bekkens • Een schenk-keetel • Een coffijpot • Een handblaaker • Een hangblaaker • Een schuimspaan • Een tabaksconfoirtje • Een tafelopsetter • Een schulpleepel met een houten steel • Een kaarse-snuijter • Een endtje brander • Drie dompertjes • Twee strijk-ijzers roosters • Drie losse schaaltjes, en een bakje divers [> 102] • Een ronde theebos • Een klein trommeltje • Een leepel zonder steel • Een deksel van een klein taartpannetje • Een klein castroltje • Een taartpannetje met een losse bodem • Een gootling • Een strijk-ijzer Op de groote zolder • Een glaazewasschersspuijt • Een gordijnsroede Op de boekkamer • Een wasch-ligtblaaker [> 103]
Tin --- In 't klein zaal • Een verlakte coffijpot en confoir Groote daagskamer • Een bierkan • Een olie• en azijnsbakje met zijn vlesjes • Een peperbos • Een zeepbakje Boekkamer • Een inktbak In de keuken • Een groote kom • Een kleinder dito • Een nog kleinder dito • Een groote schotel • Twee dito wat kleinder • Twee dito nog kleinder • Drie dito nog kleinder • Vijff dito nog kleinder [> 104] • Een groote vis-plaat • Een kleinder dito • Twee nog kleinder dito • Twee nog kleinder dito • Elff soupborden • Agtentwintig flakke borden • Een soupkop met dekzel en ooren • Twee dito met dito, dog kleinder • Twee dito nog kleinder • Een dito nog kleinder • Een dito nog kleinder • Een dito grooter zonder deksel • Een bierkan met een tuijt • Een dito zonder tuijt • Twee dito kleintjes • Een trekpot • Een dito kleinder • Een beekertje • Een zeepvat [> 105] • Een zoutvat • Seven leepels In de gang • Vier kandelaars met haar opsetters • Ses borden • Een schenkbord • Seven waterpotten • Een inkt-koker • Een trekpot Op de solder • Een soupterine • Een kom • Twee groote schotels • Een kleinder dito • Drie nog kleinder dito • Vier nog kleinder dito • Ses nog kleinder dito • Agt nog kleinder dito • Een vis-plaat [> 106] • Ses soupborden • Twee en dertig flakke borden • Een confoir • Een coelbak • Een coffij-kan • Een urinaal • Een ondersteeker
Blik --- In 't groote zaal • Een verlakte tafel-confoir • Twee dito kleinder Klein zaal • Een verlakt theekisje met zijn bosjes Groote daagskamer • Een groote groengeverfde tromp • Een kleinder dito [> 107] • Een tromp, nog kleinder • Een dito, nog kleinder • Een dito nog kleinder • Een dito, met vier hokjes • Een vierkante theebos • Een dito kleinder • Een dito • Een dito ronde • Een groote vierkante kruijd-doos • Een oude tromp Kleine daagskamer • Een lavoir en bak • Een groote lantaarn met een kopere blaker • Een tromp • Een dito • Een ronde theebos • Twee dito kleinder [> 108] Boekkamer • Een koetslantaarn In de keuken • Agt gladde blaakers • Een geverfde dito • Een braadpan • Twee schuim-spaanen • Een doorslag • Een coffij-kannetje • Een rasp • Een geverfde lamp • Een ronde theebos In de gang • Een coffij-pot en een confoir • Een dito kleintje • Een theeketeltje • Een dito kleinder • Een dito nog kleinder [> 109] • Neegen worst-stoppertjes • Een geverfde tromp • Een dito kleinder • Een dito nog kleinder • Een vis-emmer Knegtskamer • Een oude theestoof • Een slaads-emmer Op de solder • Een slam-braader • Een poddingstrommel In de groote gang • Twee hanglantaarns Kleine linnensolder • Een oude sprits-bos • Negentien gebaksformen [> 110]
IJzer --- In 't groote zaal • Een vuurwaagen • Een tang • Een dito • Een staand haard-ijzer • Een leggende losse plaat Jufferskamer • Een tang • een suijkerschaar • Twee hang-slooten met sleutels Knegtskelder • Een schoorsteensketting • Een oude tang In de keuken • Drie braad-roosters • Een groot braad-spit • Tien kleine divers [> 111] • Een oliekoeksvork • Een hakmes • Een haak • Twee tafelconfoiren • Een houw-mes • Een bijl • Agt kaarsesnuijters • Een drievoetstreeft • Drie driehoekstreefjes • Drie confoiren • Een schoorsteensketting • Een tang • Drie braaddekzels zonder steelen • Twee draadkandelaars • Een kool-schaaf • Een self-winder • Een hang-ijzer • Een vis-braader • Twee koek-pannen • Een vlees-kroon [> 112] Op de solder • Een vuurwagen met een rooster • Een dito met dito • Een bakje uit een tafelconfoir • Een stander kandelaar • Een staand haard-ijzer In de stal • Een ijzeren pot • Drie hondekettings Op de keldersslaapkamer • Een cachel • Een tang • Een geldkiste op een houten voet Groote daagskamer • Een vuurwagen • Een tang, zijnde tegelijk een blaaspijp [> 113]
Paarden, paardetuigen en rijd-tuigen --- • Twee swarte merrijpaarden, met kappen en dekken • Een paar nieuwe koetsgereijden, met koper op de kant • Een paar dito hooftstellen • Een paar wagengereiden, met kopere plaaten • Een paar hooftstellen met kopere kronen • Een rusleeren belgereid en hooftstel met en top • Een zwart hooftstel • Een stel hooft- en staartkwasten voor twee paarden, zijnde witte, met desselvs toppen • Een sadel met zijn toebehooren • Drie rijd-teugels • Een lange jaaglijn [> 114] • Drie roode toppen • Twee oude groene wagenkussens • Twee dito, met koorden • Twee toomen • Twee spooren • Twee bonte paardedekken • Twee stal-bijnen • Vijff maanekappen • Een roskam, maanekam en borsel • Een paardekwel • Een haksel-bank en mes • Twee hooij-vorken • Een ijzeren schoppe • Een hooij-plukker • Een koets, met twee roodtrijppen kussens en dito kleed op de bok • Een Fargon, staande in 's Lands Ammunitieschuur [> 115] • Een blaugeverfde hoornde waagen • Een Poolse sleed • Een trog met zijn zijl-baag • Een koetsligter
Vastigheden --- te Leeuwarden • Een huijzinge en stallinge, bij de erfgenaamen van wijlen den heere J.S. van Wijckel wordende gebruijkt # getauxeert op f. 5390-:-: • Een kamer en loots, in de Kalksteeg bij Jacob Aarssen cum ux. wordende bewoont voor dertig Car.glds. in 't jaar, den 12 Meij 1776 vrij van huijringe # uts. f. 400-:-: [> 116]
Britsum • De buijtenplaats Lettinga genaamt met desselvs huijzingen, hovingen, plantagie en verdere annexen # gestelt op f. 5250-:-: • Een zathe en landen, groot 93 pondematen, zoo bouw- als greidlanden, door Pieter Scheltis en Tjitske Pieters bemeijert tot Petri en Meij 1776 voor 600 Car.glds., de volgende drie jaar voor 650 glds. en de resteerende vier jaaren voor 700 gls. volgens huurcontracten daarvan zijnde onder letter A. # getauxeert op f. 22900-:-: • Een zathe en landen, groot 63 pond.ten bezwaart met 25 flor. door Lijkle Tjallings cum ux. wordende gebruijckt, tot Petri en Meij 1781 voor de somme van 300 Car.gls. jaars, volgens huurcontract onder lett. B. # uts. op f. 10000-:-: • Een zathe het Overset genaamt, groot 50 ½ pondem., bezwaard met 16 ½ flor. door deselve wordende gebruijkt, tot Petri en Meij 1780 voor de somme van 525 Car.gls. des kortende daarin de voorz. floreen, volgens huurcontract met lett. C. # uts. op f. 12000-:-: [> 117] • Een sathe en landen groot 88 pondem. bezwaard met 38 flor., door Tjeerd Jans Bruijnsma en Jeltje Douwes van der Valk, tot Petri en Meij 1780 in gebruijk, voor de jaarlijxe huur van 566 Car.gls. volgens huurcontract met lett. D. # getauxeert op f. 18000-:-: • Een huijsinge en hovinge het Langhuis genaamt, met 10 pondem. lands onder Nr. ... belast met 4 floreen, door de erven van Jouke Jans wordende bemeijert, die daaraan huijringe competeeren tot Petri en Meij 1776 voor de somme van 130 Car.gls. in 't jaar, des kortende gemelde flor. volgens huircontract onder lett. E. # uts. op f. 2500-:-: • Een stemgeregtigt hornleger, met huijzinge en hovinge, door Johannes Wijbrens cum ux. in gebruik, voor 28 Car.glds. 's jaars # uts. op f. 450-:-: • Een dito, met huijsinge en hovinge mitsgaders een camp greidelands, groot een pond., belast met een floreen [> 118] door Haije Reinders in gebruijk 's jaars voor vijfftig Car.gls. # uts. op f. 1400-:-: • Een kamer in deselve huijzinge, door Dirk Rinses tot Meij 1776 in gebruijk, voor dertig Car.gls. in 't jaar # onder voorige 1400 L. begreepen • Een dito, in dezelve huijzinge, door Jan Dirks in gebruijk, voor vijfftien Car.gls. in 't jaar # onder voorige 1400 L. begreepen
Hallum • Een zathe en landen groot 104 pondem. bezwaard met ... flor. door Tjitske Reinders, wed. Roelof Pieters, wordende gebruijkt, voor 500 Car.gls. 's jaars, boven de lasten # getaux. op f. 16900-:-:
Engwierum • Een zathe en landen groot 68 pond. 4 einsen [> 119] bezwaard met 29 landsflor. 14 strs. 8 pen., 2/3 toebehoorende aan de erven van wijlen den heere oud-secr.is J.S. van Wijckel, door Gerrijtje Gerrits weduwe Hein Pijtters wordende gebruijkt, die daaraan huijringe competeert, tot Petri en Meij 1782, de twee eerste jaaren voor 350 gls. 's jaars, en de vijff laaste jaaren voor 420 gls. 's jaars, volgens huurcontract met lett. G; behorende de overige 1/3 aan de boedel van Vrouwe Dodonea van Wijckel wed. H.H. van Haersma # uts. op f. 15000-:-:
Pietersbierum • Een zathe en landen groot 91 pondem. bezwaard met 32 Flor. door Gerlof Freerks tot Petri en Meij 1784 in gebruijk, 's jaars voor seshondert Car. gls. vrij-geld volgens huurconract onder lett. H. # getaux. op f. 16500-:-:
Tersool • Een zathe en landen groot hondert pon. bezwaard met 26 ¼ Floreen, door Schout Wijtses, wed. Teunis Tjeerds, in gebruijk, die [> 120] daaraan tot Petri en Meij 1776 huijringe competeert voor 625 gls. 's jaars en ¼ ton winterboter, en de verdere vijff nieuwe huurjaaren voor 750 Car.gls. en ¼ ton winterboter 's jaars, volgens huurcontracten met lett. J. # uts. op f. 20000-:-:
Boxum • Een zathe en landen groot 90 pondem. Scheltemazathe genaamt, belast met 42 flor. min een oord schatting door Rinnert Jacobs en Tjitske Sijmens echteluijden, tot Petri en Meij 1783 in gebruijk, voor 500 glds. 's jaars en ¼ ton winterboter, volgens huurcontract onder lett. K # getauxeert op f. 18858-:-: • Een zathe en landen groot 43 pond. belast met 19 ½ lands-flor., door Jochem Jans en Maaijke Romkes echtel. in gebruijk, tot Petri en Meij 1782, de twee eerste jaaren voor 250 gls. 's jaars, en de vijff laaste jaaren voor 300 Car.gls. 's jaars, volgens huurcontract onder lett. L # uts. op f. 9400-:-: [> 121]
IJsbregtum • Een zathe en landen Peophorne genaamt, groot 74 pondematen, belast met 24 Flor. door Joh.s Hendriks cum ux. in gebruijk tot Petri en Meij 1778 voor 500 Car.gls. 's jaars, volgens huurcontract onder lett. M # getauxeert op f. 16000-:-:
Berlicum, in 't Clooster Anjum • Een halve sathe en landen, groot in 't geheel 112 pond., belast met 32 ½ landsflor., door Jacon Jetses en Auke Jacobs wordende gebruijkt, die daaraan huijringe hebben tot Petri en Meij 1780, voor de jaarlijkse huur van 475 Car.gls. over 't geheel, behorende de wederhelfte aan Vrouwe Elionora Houtina van Glinstra wed. wijlen den heere burgemeester H. Veltman, blijkende de huur volgens huurcontract met lett. N. # uts. op f. 8550-:-: [> 122]
Vrouwen Parochie, op 't Nieuwe Bildt • Een zathe en landen groot 32 morgen, door Sipke Tjeerds en Aafke Claases echtel. wordende bemeijert, die daaraan huijringe competeeren tot Petri en Meij 1777, 's jaars voor 664 Car.gls., des kortende lands- en dijksflor. en vervolgens nog vijff gelijke huurjaaren, voor een somme van 700 Car.gls. 's jaars, onder dezelve kortinge, volgens huurcontract onder lett. O # getaux.t op f. 14000-:-:
Hantum • Een halve sathe en landen Kinnemasathe genaamt, groot in 't geheel 70 pond. bezwaard met de huijstauxatie en belast met ... flor., door Abe Abes wordende gebruijkt, die daaraan huringe competeert tot Petri en Meij 1781, 's jaars voor de helfte ad 300 gls. en twee soetemelkskaesen, volgens huurcontract onder lett. P.; waarvan de wederhelfte aan de meijer behoort. # uts. op f. 11000-:-: [> 123]
Engwierum • Een zathe en landen groot 136 pondem., als 50 pond. binnendijks en 83 pond. buijtendijks, en drie pond. dijk, belast met 20 landsflor., 27 dijksflor. 26 strs. 4 pen., bij Pope Dirks en Rinske Lieuwes wordende gebruijkt, die daaraan huijringe competeeren tot Petri en Meij 1782, voor de jaarlijkse huur van 166 glds. vrijgeld, en twee soetemelkskaasen, volgens huurcontract daaraf zijnde, onder lett. Q. # getauxeert op f. 37000-:-:
Roodkerk • Een sathe en landen, met een kooij cum annexis groot 58 pond.e belast met 7 en 3 oord flor., doch weder inbeurende drie oord flor. bij Jacob Abes en Froukjen Teunis wordende gebruijkt, die daeraan huijringe competeeren tot Petri en Meij 1780 voor de jaarlijkse huur van 160 Car.gls., twee soetemelkskaasen en entvogels en talingen geduirende de vangst, volgens huurcontract daaraf zijnde, onder de lett. R. # uts. op f. 7000-:-: [> 124] • Een sathe en landen groot 62 pondematen belast met 7[?] flor., door Aldert Geerts en Dieuke Sikkes echtel. wordende gebruijkt, die daaraan tot Petri en Meij 1776 huijringe competeeren voor 120 gls. en twee soetemelkskaasen, en de vijff daaraan volgende jaaren voor 130 gls. en 2 soetemelkskaasen 's jaars, volgens huurcontract onder letter S. # getauxeert op f. 4250-:-:
Suameer, op de Harst • Een sathe en landen groot 42 pondem. met 19 schar in 't gemeen schar, belast met 2 ¾ flor., bij Hendrik Geerts en Hijlkjen Harts tot Petri en Meij 1780 in gebruijk, voor 140 Car.gls. en ses jonge haanen in 't jaar, volgens huurcontract met lett. T. # uts. op f. 4200-:-:
Garijp • Een sathe en landen, groot 86 pondem. buijten de scharren, belast met 10 ½ flor., bij Melle Wouters [> 125] en Wijbkjen Hendriks echtel. in gebruijk tot Petri en Meij 1782 voor 190 gls. en ses jonge haanen 's jaars, zijnde de tauxatie door de meijers, aan de vorige meijer betaald, exempt 200 L. welke onder de huurders zijn verbleeven, met betalinge van 3 proc.te aan de verhuurder volgens huurcontract met lett. V.; N.B. dog weder inbeurende van Anne Giolts gebruijkende plaats een oord floreen. # uts. op f. 8800-:-:; D.P. hebbende de huurders nog daarenboven volgens oud gebruijk voor 't houden der barten[?], het genot der weijde van 't nieuwe gras, van meer dan 40 maden mieden.
Bergum • Een zathe en landen groot 52 pondematen buijten 't heijdveld, belast met 2 ½ flor. 6 penn., bij Saake Rienks cum ux. gebruijkt, die daaraan tot Petri en Meij 1780 huijringe competeeren, voor de jaarlijxe huur van negentig Car.gls. volgens huurcontract onder lett. U. # getaux. op f. 3900-:-:
Eernewoude • Een stemgeregtigt hornleger met vijff maaden heel land, door Folkert Lammerts zullende wordende gebruijkt [> 126] van Petri en Meij 1776 tot 1783 's jaars voor 28 Car.gls. volgens huurcontract met lett. W. # uts. op f. 980-:-:
Garijp • Een idem door Ludser Elias gebruijkt, 's jaars voor de geringe huur van twaalff Car.gls. # getaux. op f. 220-:-: • Een seeker aandeel in de Volgren en Hillema Veenen, mandeelig met Mevrouwe de wed. Veltman.
Zitplaatsen in de resp.e kerken te Leeuwarden --- • Een vierde in een beslooten bank in de Jacobinerkerk, jaarlijks aan zitgeld doende vijff Car.gls. • Een stoel in deselve kerk, met Nº. 170 onder de lett. A jaarlijx aan sitgeld doende drie Car.glds. vijff strs. • Een dito in de Galilaeer kerk, met Nº. 119 jaarlijx aan sitgeld doende drie gld. drie str. [> 127] • Een stoel in dezelve kerk, met Nº. 120 jaarlijx aan sitgeld doende drie Car.gls. drie strs. • Een dito aldaar met Nº. 121 jaarlijks aan sitgeld doende drie Car.glds. drie strs. • Een dito aldaar, met Nº. 122; zitgeld drie Car.gls. drie strs. 's jaars. • Een dito aldaar, met Nº. 263, aan zitgeld jaarlijx doende drie Car.gls. drie strs. • Een dito in de Westerkerk met Nº. 16 onder letter B jaarlijx aan zitgeld doende drie Car.gls. drie strs. • Een dito aldaar met 79, onder lett. B, zitgeld drie Car.gls. drie strs. 's jaars. • Een dito aldaar met Nº. 80, onder lett. B, zitgeld drie Car.gls drie stuijvers 's jaars. [> 128]
Grafsteeden in de kerken binnen Leeuwarden --- • Een dubbelde grafsteede in de Jacobiner kerk, onder Nº. 187. • Vijff grafsteeden in de Galilaeer kerk, onder Nrs. 87, 139, 140, 164 en 177, tezamen uitmaakende agt graaven, blijkbaar volgens extract uit de grafboeken van voorz. kerken onder de coster berustende annex met A. • Een dubbeld gestoelte in de kerk te Britsum met een meidezitplaats voor deselve, mitsgaders een dubbelde grafsteede daaronder • Een zitplaats voor de domesticquen, zijnde aan 't einde van deselve kerk. [> 129]
Brieven en instrumenten --- • Coopbrieven, reversaalen en andere stukken betrekkelijk de huijzinge over de Waeze en stallinge bij 't Blokhuijs binnen Leeuwarden met Nº. 1. • Stukken behorende tot Lettingastaate onder den dorpe Britsum met Nº. 2. • Coop- en reversbriev van seven pondematen greid-land, onder voorz. dorpe met Nº. 3, gedateert den 29 Novembr. 1732. • Coopbriev en daarbij behoorende stukken van een stemdragende zathe en landen, onder gemelde dorpe Britsum, groot 88 pondem., gepass.t bij J.r Johan Sicco Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg aan den heere J.S. van Wijckel en vrouwe Catharina Knock echtel., in dato den 26 Nov. 1728, met Nº. 4. • Ingelost en betaald reversaal van agt pon-[> 130]demaaten land onder Boxum, gepasseert bij den heere J.S. van Wijckel, als man en voogd over zijn huijsvrouwe Avia Cornelia van Glinstra, met Nº. 5, dato 30 December 1743. • Coopbriev en daarbij behorende stukken, van een sathe en landen onder Britsum, groot 63 pond.en gepass.t bij den heere Raatsheer J.H. Schultens aan den heere J.S. van Wyckel en vrouwe Catharina Knock, met Nº. 6, dato 12 Febrij. 1729. • Coopbriev van tien schar op 't Mienschar van Suameer, gepass.t bij vrouwe Aurelia van Haersma, wed. Jr. T.W. van Camstra verkoperse, aan Juffer Eritia van Wijckel cum patre gest. koperse met Nº. 7, dato ... Martij 1743 • Afbetaalde grondpagt van een kamer in 't Hero Yvo straatje binnen Leeuwarden ter somme van ses guldens, bij res.e van den 10 Meij 1748 geaccordeert, met Nº. 8. • Origineele scheidinge tusschen vrouw Anna [> 131] Geertruijt Knock, huijsvr. van den heere Gulb.s Knock, en vrouwe Catharina Knock, huijsvrouw van de heer J.S. van Wijckel, weegens de goederen van derselve ouderen aanbeërft, in dato den 12 Febrij. 1723, met No. 9. • Acte van uitwijsinge nopens de goederen van vrouwe Catharina Knock, tusschen den heere J.S. van Wijckel ter eenre en de heeren H.H. van Wijckel, J. van Wijckel en O. van Rehden, als vader over desselvs onmondige kinderen ter andere zijden, in dato den 30 Augtij. 1765, met Nº. 10. • Assignatie van M. van Idsinga op de heere J.S. van Wijckel en door zijn Ed. betaald aan de proc.r J. van der Leij in qlt. met de stukken daartoe behoorende met Nº. 11, dato 5 Julij 1740. • Stukken betrekkelijk de vastigheeden onder Pietersbierum, met Nº. 12. • Reekening gedaan door Jan Goslings van de goederen bij den heere grietman van Wijckel nagelaten, met een staat van deselve goederen, met Nº. 13, dato 28 November 1757. [> 132] • Commissie voor de heer Johan van Wijckel als schrijver van een comp. te paard, met Nº. 14, dato 25 November 1739. • Uts. voor de heer H.H. van Wijckel, als schrijver van een compagnie infanterie, met Nº. 15, dato 7 Augtij. 1737. • Origineele scheijdinge tusschen de vier kinderen en erfgenaamen van den heere H. van Wijckel en vrouwe Dodonea van Lijcklama, in dato den 23 April 1720, met Nº. 16. • Een idem, tusschen den heere J.S. van Wijckel rendant ter eenre, en R.A.L. van Wijckel rendeerde ter andere zijden, als erfgenaamen van wijlen haar suster vrouwe Jaaijke van Wijckel, de dato den 16 April 1753, met Nº. 17. • Copie geslooten reekening van den heere J.S. v. Wijckel rend.t ter eenre, en R.A.L. van Wijckel rendeerde ter andere zijden, dato 21 Maart 1754, met Nº. 18. [> 133] • Een recipis gepasseert bij de heer R.A. van Wijckel aan den heere J.S. v. Wijckel weegens verschotene penningen, ter somme van duizent vierhondert en vijfftig Car.gls. agt strs. 8 penn. in dato den 10 Junij 1748, met Nº. 19. • Een betaalde oblig.e leggende ten voordeele van Jr. W. ab Aijta, en ten laste van den heere J.S. van Wijckel ter somme van drieduijzent Car.gls., in dato den 26 Junij 1755, en ingelost den 21 Augtij. 1772, met Nº. 20. • Een thoonder deezes oblig.e ten laste van de provincie van Vriesland, gequoteert met Nº. 67, res.e 20 Julij 1695, verschijnende de intressen jaarlijx (gereekent tegens 2 perc.t) den 1 Augtij., zijnde deselve 1775 verscheenen betaald, groot aan capitaal eenduijzent guldens, met Nº. 21. • Origineel testament van vrouwe Catharina Knock, in dato 26 November 1721, met Nº. 22. [> 134] • Een obligatie gepasseert bij de heer secr.is H.H. van Wijckel en vrouwe Houkjen van Haersma echtel. aan de bijzitter H. Klundert, ter somme van tweeduijzent Car.gls. tegen 3 perc.t intressen, welke 1765 verscheenen zijn, betaald, zijnde de obli.e gedateert den 21 Maart 1759 en bij cessie overgedragen aan de heeren J.S. van Wijckel en Johan van Wijckel, den 23 Junij 1767, met Nº. 23. • Origineel testament van vrouwe Avia Cornelia van Glinstra, gemaakt den 24 April 1736, met Nº. 24. • Quitancie van betaald consentgeld en adjucatie van de koop van ses pond.en land onder AEngwierum, ter somme van 25 gls. agt strs. in dato den 20 Januarij 1759, met Nº. 25. • Coopbriev en absolute quitancie van een woning in de Kalksteeg te Leeuwarden in dato den 24 Maart 1754, waarnevens een betaald notule van legalia over de verkoopinge gevallen, met Nº. 26. [> 135] Een lijfrentebrief gepasseert bij de heer J.S. van Wijckel en vrouwe Avia Cornelia van Glinstra echtel. aan den heere Philippus van Viersen cum ux. ter somme van driehondert Car.gls., weegens overdragte van 22 pondem. los-land onder IJsbregtum, met Nº. 27, dato 8 Maart 1748. • Koopbrieff gepasseert bij Keimpe Johannis Veenbaas te Eernewoude, aan de heer J.S. van Wijckel en vrouwe Avia Cornelia van Glinstra echtl., weegens de koop van neegen mad vergraven klijnland onder voorz. dorpe, in dato den 17 Maart 1749, met Nº. 28. • Koopbriev van seven mad klijnland onder Eernewoude voorz. gekogt bij deselve koper, dato 13 Meij 1760, met Nº. 29. • Koopbriev en daarbij behorende stukken, relatie hebbende tot de goederen onder Britsum, aangekogt van mevrouwe van Burmania en Bergh-eick, met Nº. 30. • Origineel testament van den heere Regne-[> 136]rus Anneus Lijcklama van Wijckel, met Nº. 31, dato 16 Maart 1751. • Conventie van assurantie tusschen de heer secr.is J.S. van Wijckel requirant, en de notaris Wierdsma requireerde, in dato den 16 Meij 1758, mitsgaders een inleggende notule van de resp.e betaalingen door de req.rde ingevolge de conventie daarop gedaan, met Nº. 32. # N.B. Voorz. conventie is bij nader codicil door de requirant verandert. • Auth. copie codicil in dato den 7 Febr.ij 1769 van de heer J.S. van Wijckel ten profijte van de nagelatene kinderen van wijlen de grietman D'Arnaud, contineerende een legaat aan dezelve ter somma van 5600 gls., en zulx tot vervullinge van de conventie in de vorige nommer gemeld, met Nº. 33. • Conventie tusschen de heer J.S. van Wijckel en deselvs zoon de heer H.H. van Wijckel noopens de overdragt van 't secreta-[> 137]riaat van 't Collegie, de dato den 22 Maart 1759, met Nº. 34. • Acte waarbij D.H. van Wijckel verklaart de losse goederen van haar moeder, zoo van linnen, goud, zilver en juweelen, mitsgaders de somme van duijsent gls. tot uitrusting van kleederen en bruijloft ontvangen te hebben van haar heer vader J.S. van Wijckel, in dato den 19 Oct. 1753, met Nº. 35. • Contract tusschen mevr. douaire d'Aijlva van Tjessens en de heer H.H. van Haersma in dato den 1 April 1747. Cessie voor Wierd Wiarda, dato 11 Junij 1753. Cessie voor de erven van Mahui 17 Junij 1753. Cessie voor de heer J.S. van Wijckel 6 Dec. 1765, met de liquidatie der schuld daartoe relatieff, met Nº. 36. • Een obl.e ten laste van de heer J.S. van Wijckel en ten frofijte van Minne Jellis en Bauk Florus in qlt. als diaconen van Britsum ter somme van 400 gls. de dato den 1 Sept. 1737 betaald en ingelost 1759, met Nº. 37. [> 138] • Een obligatie ten lasten als vooren, en ten profijte van Jufferen Johanna Maria en Elisabeth Vermeers te Harlingen, ter somme van sesduijsent gls. in dato den 10 Junij 1745 betaald en ingelost den 12 Meij 1750, met Nº. 38. • Een idem ten laste als boven en profijte van de heer A. van Haersma en vrouwe A. van Doijs echtel., ter somme van 5000 gls. in dato den 1 Febr.ij 1740 ingelost en betaald aan vrouwe A. van Doijs den 1 Novemb. 1752, volgens bijgevoegde quitancie van denselve dato, met Nº. 39. • Een idem, ten lasten als vooren, en ten profijte van W.H. Frieswijk in qlt. als curator over E.J. Frieswijk, ter somme van 1500 gls., in dato den 24 Maart 1744 betaald en ingelost den 14 Novemb. 1749, met Nº. 40. • Een idem ten laste als boven, en profijte van Florus Groenia en Elske Beernts egtel. ter somme van 1200 gls. in dato den 28 Meij 1748, betaald en ingelost 1750, met Nº. 41. [> 139] • Een obligatie ten laste als vooren, en ten profijte van Juffr. Eritia van Wijckel, ter somme van 4000 gls. in dato den 3 Oct. 1752, en betaald den 12 Febr.ij 1760, met Nº. 42. • Een idem ten laste als vooren en profijte van Florus Jans, ter so.a van 500 gls. de dato 20 Maart 1729, mitsgaders nog de somme van 200 gls. dato 28 December 1730 en eindelijk nog de somme van 400 gls. den 30 Decemb. 1739, ingelost en betaald de 200 gls. den 28 Dec. 1756 ende 400 en 500 gls. in 1757 of 1758, met Nº. 43. • Een idem ten laste en profijte als voren, ter somme van 600 gls. in dato den 23 Junij 1744, en betaald 1757, met Nº. 44. • Een idem ten lasten als vooren en profijte van Baukje Hoijtes Bruijnsma, ter somme van 500 gls. in dato den 1 Meij 1753 met de quitancien van de resp.e betalingen daarop staande, zijnde de laaste tot de volle betalinge gepasseert bij de erven van Bruijnsma voorz. den 24 Novemb. 1771. met Nº. 45. [> 140] • Een oblig.e ten lasten als vooren en profijte van G.R. Fontein, ter somme van 999 gls. in dato den 2 Sept. 1739, met een onderstaande qui.tie waarbij deselve als disputabel voorkomt, en bij moderatie betaald is aan N. Elgersma pro se et no.e ux. et sor. den 15 Maart 1771, met Nº. 46. • Een koopbrief en ingelost reversaal van een sathe en landen, geleegen op Kooijbergen onder den dorpe Nieuwe Wirdum in Gaasterland, tusschen Grijttje Hendriks, wed. Pijtter Eijberts koperse, en de heer J.S. van Wijckel niaarnemer, zijnde de coopschat 2130 Car.gls. in dato 1 Novemb. 1772 en de datum van de resp.e betalinge op het reversaal op den 12 Maart 1773, met Nº. 47. • Scheijdinge tusschen vrouwe Avia Cornelia van Glinstra cum mar. gest. en vrouwe Elionora Houtina van Glinstra cum mar. gest., ieder voor de helft en tezamen voor 't geheel erfgenamen van haar wijlen vrouwe moeder vrouwe Johanna van Wijckel, weduwe wijlen de heer Assuerus [> 141] van Glinstra, van alle de goederen bij derselver ged.e vrouwe moeder nagelaten, alsmeede die van der vrouwen heer vader, groot-ouders, moeije en oomen zijn aanbeërft, en in deeze zamengevoegt en vererft, in dato den 13 Julij 1742, met Nº. 48. • Coopbrieff van D.us J.H. Bruinings en Juffer F. Fopma echtel. verkopers en de heer J.S. v. Wijckel koper, van vijff pond.en greide op Britsumer Nieuwland, breeder ten coopbrieve vermeld, zijnde de coopschat 650 gls. in dat. den 17 Julij 1754, mitsgaders een huurcontract daartoe relatieff, met Nº. 49. • Een ingelost reversaal ten profijte van mevrouw de wed. Camstra en ten laste van de Juffer E. van Wijckel cum pot. gest. ter saake koop en overdragte van tien schar op 't Mienschar van Suameer, ter somme van 120 ggls. 7 strs. bij de heere Wijckel, als gelastigde van zijn dogter betaald, den 23 April 1743, met Nº. 50. [> 142] • Quitancie gepass.t bij Tjepke Jans cum soc. als erfgenamen van hun wijlen vader Jan Tjepkes van de tauxatie der huijsinge en plantagie, alsmeede van de stakettingen en overleg op het buijthuis van de zathe door hun wijlen vader bemeijert tot Boxum, ter somme van negenhondert vierenveertig glds. in dato den 13 Meij 1769, met Nº. 51. • Een annotatie staande in het huurbuck van wijlen den heere secr.is J.S. van Wijckel aangelegt 1743 en aldaar pag. 69 gemeld, waaruit geblijkt, dat verkogt zijn, de twee groote huijzingen in de Groote Kerkstraat binnen Leeuwarden, mitsgaders het klein huijsje in 't Hero Yvo straatje, vrouwe Avia Cornelia van Glinstra toebehoorende. # Het groot huijs door wijlen der vrouwen moeder bewoont, gekogt bij wijlen Haare Hoogheit voor de somme van 5500-:-; # het huijs daarnaast bij de metselaar Revius 1684-4-: # tezamen bedragende 7184-4-: # [> 143] per transp.t 7184-4-: # 't klein huisje voor 420-:-: # bedragende in een somma f. 7604-4-: # waaraf de helfte bedraagt 3802-2-: # welke helft tot gem. somme van mijn huijsvrou, ik hebbe gebruijkt tot de schrijverschappen in sonderheid te paard, en wel bijzonder bij de laaste augmentatie van militie, en aan haar Ed. of bij versterf aan haar kinderen, met behoorlijke intressen na mijn versterff gerembourseert moeten worden na behooren. # Nog bij de scheidinge van de boedel van wijlen oom O.F. van Glinstra aan geld ontvangen 275-:-: # En weegens haar Ed. aanpart in de verkogte Volgre veenen 59-:-: # Welke somme ad 334 gls. aan haar Ed. moet gevalideert worden. # Nog in 't selve boek leggende, een recipis waarbij J.S. van Wijckel verklaart geleent te hebben van zijn huijsvrouw A.C. van Glinstra 189-14-: # [> 144] Door Zijn Ed. gebeurt van de scheepen Vitringa herkomstig uit de gemeene boedel van grootmoeder Glinstra, weegens verkogte veenen als andersins, neemende hij heere Wijckel aan en belovende voorz. somme aan haar Ed. ten spoedigsten te restitueeren, van dato den 27 Maart 1737, met Nº. 52. • Nog in hetselve boek leggende, een coopbriev gepasseert bij Oepke Douwes en Grietje Tijssen echtel. verkoopers aan de heer J.S. van Wijckel als man en voogd over zijn huijsvrouw A.C. van Glinstra copers, van agt pondemaaten greide onder Boxum, bedragende de coopschat driehondert Car.glds. en vier silveren ducatons, te betaalen in een termijn Meij 1744, in dato den 30 December 1743, met Nº. 53. • Nog in hetselve boek leggende een quitancie waarbij Rinnert Jacobs meijer op de zathe te Boxum be-[> 145]kent ontvangen te hebben van de heer J.S. van Wijckel zijn landsheer, de tauxatie der huijzinge, schuijre, bomen, plantagie, Scheltema genaamt, en door meesteren timmerlieden Zijtse Udes en Jan Jacobs op den 10 Meij 1743 tot wedersijds genoegen getauxeert op de somme van 2536-:-: # en van verschot 500-:-: # dus 't 1e termijn van d'taux.e 845-16-10 # 1e term. van 't verschot 166-13-4 # volgens q.tie 18 Meij 1742 # 2e term. van de tauxatie 845-16-10 # uts. van 't verschot 166-13-4 # volgens q.tie 16 Meij 1744 # 3e term van d'taux.e 845-16-10 # uts. van 't verschot 166-13-4 # volgens q.tie 30 Junij 1745 # alhier annex met het huurcontract daaryoe relatieff, met Nº. 54. [> 146]
Profijtelijke inschulden --- • Voor de twee koetspaarden (aan de heer Catshuijsen verkogt) van Zijn Ed. ontvangen 332-:-: • Van H. Jongers weegens ontvangen commissiegelden van den 4 Januarij tot den 4 October 1775 incluis, ingevolge conventie door wijlen den heere oudsecretaris J.S. van Wijckel en Zijn Ed. heer zoon geslooten, en hiervooren onder de brieven en instrumenten met Nº. 34 vermeld, word desweegens alhier voor 2/3 gebragt 440-19-11 • Weegens deselve conventie word nog alhier gebragt 30000-:-: • Voor bij boelgoed door de heer secr.is A.R. van Wijckel verkogte boomen op 't overset onder Britsum zuijver eene somme van 77-8-: [> 147] • Weegens 't codicil ten voordeelen van de kinderen van de grietman D'Arnaud, hiervooren onder de brieven en instrumenten met Nº. 33 vermeld, word hier gebragt 5600-:-: • Een obligatie ten profijte van Hendrik Klundert, en ten lasten van de heer H.H. van Wijckel, in dato den 21 Maart 1759, en cessie van de erven van wijlen H. Klundert, op den heere J.S. van Wijckel, van den 23 Meij 1767, onder de brieven en instrumenten met Nº. 23 vermeld, dus alhier profijtelijk 1999-19-:
Intressen à 3 proc.t zedert den 21 Maart 1765. • Een Friesche thoonderoblig.e met Nº. 67, res.e 20 Julij 1695, verschijnende de intressen à 2 perc.t jaarlijx den 1e Aug. aan capitaal eenduijzent glds., onder de brieven en instrumenten met Nº. 21 vermeld. • De meubilaire goederen bij boelgoed verkogt, hebben na aftrek van 233-14-: zuiver opgebragt eene somme van 4547-6-8 [> 148]
Genegotieerde capitaalen --- • Een obligatie ten laste van den heere J.S. van Wijckel en ten profijte van D.us Fontein cum ux., de dato den 7 Septemb. 1739, tegens 3 proc.t 1000-:-: • Een idem, ten laste, ten profijte en intressen als vooren, in dato den 20 Oct. 1739 1000-:-: • Een idem, in alles als vooren van den 26 November 1739 1500-:-: • Een idem als vooren, van den 3 Meij 1740 2500-:-: • Een idem als vooren, van den 10 Junij 1740 2000-:-: • Een idem als vooren, van den 2 December 1740 2000-:-: • Een idem als vooren, van den ... 2000-:-: [> 149] • Een idem ten laste van voorz. heere J.S. van Wijckel en ten voordeele van Antje Mouter wed. Dr. G. Stinstra, in dato den 1 Novemb. 1765 loopende tegens drie proc.t, aan capitâl 2500-:-: • Een idem ten lasten als boven en profijte van Juffrou Mouter, als erfgenaame van wijlen Mahu, intressen en van dato als vooren, aan capitaal 2500-:-; • Een idem, lasten, intressen en datum als vooren, en profijte van Trijntje Mouter, aan capitaal 2500-:-: • Een idem, ten lasten, intressen en datum als vooren, en profijte van Ytske Mouter, aan capitaal 2500-:-: • Een idem ten lasten en intressen als vooren, en [> 150] profijte van wijlen de burgemeester A. Fenema erven, van dato den ... ad 2000-:-: • Volgens scheidinge tusschen de Heere J.S. van Wijckel en Zijn Ed. kinderen bij zijn wijlen huijsvrou Catharina Knock opgeregt en verteekent den 30 Aug. 1765, waaruit geblijkt, dat voorz. heere J.S. van Wijckel aan zijne kinderen uit dien hoofde schuldig bleef 7258-:-:, welke onder denselven zoude verblijven, om te betaalen wanneer Zijn Ed. goedvond, mits daarvan betalende jaarlijks 3 perc.t en vermits de beijde aandeelen, de heer van Rehden in qlt. en Johan van Wijckel behorende, zijn aanbetaald, zoo word hier als nog te betaalen voor de resteerende 1/3 part ten profijte van de heer H.H. van Wijckel gebragt. 2419-:-: # met de intressen vandien zedert den 12 Meij 1765. [> 151]
Particuliere onbetaalde reekeningen --- • Een reekeninge ten lasten van de erven van wijlen den heere J.S. van Wijckel en profijte van de erven van wijlen J. Datz, beginnende met den 21 Julij 1773 tot en met den 24 Sept. 1775 ad 31-4-: • Een dito, ten lasten als vooren en profijte van Hette Posthumus, van den 1 Maart tot den 15 Junij 1773, wegens tuinsaden 5-10-: • Een dito ten lasten als vooren en profijte van J. van Assen, weegens 't maaken van kleederen, van den 17 Sept. 1774 24-2-: • Een dito ten profijte van M.R. Adema, van den 25 Sept. tot den 27 December 1773, wegens Janever 15-:-: [> 152] • Een dito, ten voordeele van de zadelmaaker Boltjes, van den 30 Dec. 1774 tot den 26 Febr.ij 1776 17-3-: • Een idem ten voordeele van Roelof Tijmens weduwe weegens naaijloon 5-15-12 • Een idem ten voordeele van de houtkooper Andeles van den 30 April 1773 tot den 17 Novemb. 1775 152-:-14 • Een idem ten voordeele van de loodgieter Boltjes van den 14 Junij 1775 tot den 14 Sept. ej. an. 86-12-2 • Een dito van deselve, van den 6 tot den 10 Jan.rij 1776 2-9-: • Een idem, ten profijte van de hovenier E. Veltman, wegens bomen, van den 26 Maart 1774 tot den 16 Maart 1775 42-13-: [> 153] Een dito, ten profijte van J.H. Peters mr. hoefsmid, van den 2 Januarij 1775 tot 29 Decemb. ejusd. ann. 40-12-8 • Een dito, ten profijte van de broekemaker Ruger, van den 25 Maart tot den 2 December 1775 12-14-: • Een dito, ten voordeele van F. Olivier, wegens geleverde bonten, van den 11 November 1774 15-8-: • Een dito ten voordeele van de schilder en glaasemaker Claas Sijtstra, van den 30 Julij 1774 tot den 4. November 1775 22-13-: • Een dito ten voordeele van de wed. Cloppenburg, van den 9 Maart tot 7 December 1776, weegens geleverde steen en kalk 134-18-: [> 154] Een idem ten voordeele van P. Adema, weegens kalk en steen, van den 25 Febr.ij tot den 13 Meij 1774, mitsgaders een rest van vorige ingeleverde reekeninge van den jaare 1773, zamen 32-3-12 • Een dito ten voordeele van de schilder Nicolaij, van den 27 April 1775 3-19-: • Een dito ten voordeele van J. de Lange, weegens een geleverde cachel Oct. 1775, mitsgaders een rest van een reekening van 1774, zamen 26-3-: • Een dito ten voordeele van de hoedemaker van Daalen van den 6 Sept. 1775 3-10-: • Een dito ten voordeele van de timmerman L. van der Geest, weegens arbeidsloonen van den 11 Febr.ij tot den 11 November 1774 165-17-; [> 155] • Een dito ten voordeele van de huijsvrouw van L. van der Geest, weegens verwen van den 25 Maart tot den 18 December 1775 55-11-: • Een dito ten voordeele van W. Feddema mr. metselaar weegens arbeidloon, van den 8 Julij tot den 23 September 1775 76-19-: • Een dito ten voordeele van J. Blok weegens kalk, van den 13 Meij tot den 18e September 1775 140-:-8 • Een dito ten voordeele van H. Blok weegens steen, van den 9 Junij tot den 14 Oct. 1775 308-9-: • Een dito ten voordeele van R. Busing weegens sement, steen en pannen, van den 8 Junij tot den 3 November 1775 85-8-: [> 156] • Een dito ten voordeele van Gerrit Eilderts weegens arbeidslonen van Meij tot den 16 September 1775 141-:-: • Een dito ten voordeele van Sijnne Jans Fonk weegens verwen en glaazemaken, van den 30 Novemb. 1774 tot 30 December 1775 86-14-: • Een dito ten voordeele van de Raatsheer J. van Wijckel, weegens verschotten, ten dienste van de boedel gedaan 59-15-8 • Een dito ten voordeele van de wijnkoper Nasette weegens geleverde wijnen, van den 9 Junij 1775 tot den 23e Maart 1776 256-10-: • Een dito ten voordeele van de coopman Schrader weegens geleverd laaken als andersins, van den 23 Oct. 1774 tot den 15 Junij 1775 153-4-: [> 157] • Een dito ten voordeele van G. Pettinga chirurgicale diensten van Januarij 1775 tot den 3 Febr.ij 1776 73-16-: • Een dito ten voordeele van de timmerman L. van der Geest weegens arbeidsloonen van den 6 Januarij tot den 10 Februarij 1776 17-3-: • Een dito ten voordeele van H. Huinja weegens glazemaaken, van den 28 Januarij tot den 1 Decemb. 1775 14-17-: • Een dito ten voordeele van de wed. J.K. Kutsch, weegens ¼ anker Rinse wijn, van den 28 december 1775 12-:-: • Een dito ten voordeele van M. Hagemeijer, weegens gelevert bier, van den 10 Januarij 1775 tot den 29 Februarij 1776 44-3-: [> 158] • Een dito ten profijte van de apothecar J. Rodenhuis weegens geleverde medicinen van den 13 Meij 1775 tot den 30 Maart 1776 255-5-: • Een dito ten profijte van de coopman W.W. de Vries weegens geleverde catoenen en balzamijn, op den 25 September 1775 37-12-4 • Een dito ten profijte van J. van Assen weegens 't maaken van kleederen, van den 13 Maart 1775 tot den 28 Maart 1776 56-13-12 • Een dito ten profijte van de koperslager Faber wegens geleverd koperwerk, na aftrek van 't oude koper, van den 19 Novemb. 1774 tot den 28 Novemb. 1776 24-6-4 [> 159] • Een dito ten profijte van de wagemaaker L. Demmers weegens reparatien van den 18 Maart 1775 tot den 8 Februarij 1776 9-14-: • Een dito ten profijte van de hoefsmid J.H. Peters van den 3e Januarij tot den 18 Maart 1776 8-14-: • Een dito ten profijte van de slotmaaker en smid H. Nijeveen van den 4 Maart 1775 tot den 13 Maart 1776 40-1-4 • Een dito ten profijte van de loodgieter P. Loensma van den 20 Junij 1775 2-4-: • Een dito ten profijte vande kuijper G. Lansenberg, van den 21 Augustus tot den 8 November 1775 5-3-4 [> 160] • Een dito ten profijte van Alb. Reiger weegens keersen, van den 20 tot 23 November 1775 21-1-12 • Een dito ten profijte van de houtkoper Andeles, den 24 Februarij 1776 :-19-: • Een dito ten profijte van de wed. Eijsma weegens Janever den 26 Junij 1773 5-:-: • Twee dito ten profijte van ... weegens arbeidsloonen en gedaane verschotten, in de jaaren 1774, 1775 en 1776, tezaamen eene somme van 627-9-8 • Een dito ten profijte van de houtkooper H. van Wicheren weegens geleverd hout 1638-8-: [> 161]
Nadere brieven en instrumenten --- • Een koopbriev gepasseert bij S.D. van Andringa in qlt. verkoop, aan Harmannus Jans koper, van een sathe tot Sondel, met een stem op Nº. 24 en daaronder behoorende landen, waarvan de koopschat bedraagt vijfftig goutguldens een en twintig stuijvers, te betaalen bij de finaale palmslag, 1e November 1756 en 1e Meij 1757, telkens een geregte darde part, zijnde de koopbrieff van dato den 7 Julij 1756, en bij de heer J.S. van Wijckel geneaart volgens adjucatie van den 4 December ejusdem anni, gequoteert met Nº. 1. • Een dito, verkopper als boven, koper de heer J.S. van Wijckel, van ¾ van een leegwar, onder 't behoor van Nijemirdum, mandeelig met de erven van den heere Hijlkema, die de overige ¼ toebehoren, stemgeregtigt op Nº. 14, met de landen daaronder behoorende, waarvan de [> 162] koopschat bedraagt een en 't seventig goutguldens een en twintig stuijvers, termijnen van betalinge en datum der koopbriev als vooren, annex met Nº. 2. • Een dito, verkooper als vooren, koper de heer U.A. Rengers, van een derdepart van een sathe en landen, waarvan de koopschat bedraagt 201 goutguldens, leggende onder den dorpe Sondel, begeregtigt met twee stemmen op Nrs. 4 en 5, met sijne onderhorige landen; termijnen van betaalinge en datum der koopbriev als vooren, geneaart door den heere J.S. van Wijckel, en adjucatie bekoomen volgens acte van den 21 Julij 1757, met Nº. 3. • Een dito, verkoper als vooren, koper de heer J.S. van Wijckel van 1/3 van een sathe en landen onder Nijemirdum, begeregtigt met drie stemmen op Nrs. 27, 28 en 29 mandeelig met de erven van den heere Hijlkema, met de onderhoorige landen, [> 163] waarvan de koopschat bedraagt vijffendertig goutguldens, te betalen bij de finaale palmslag, datum der koopbrieff als vooren, met Nº. 4. • Een dito gepasseert bij Idskjen Uilkes, huijsvrouw van Jan Claasen, gesterkt met deselve, mitsgaders Doije Sjoerds gesterkt met zijn steevader Jan Claasen voornoemt, als verkoopers aan Hendrik Klundert koper van een halve sathe en landen onder den dorpe Sondel, met een stem, mandeelig met de erven van den heere grietman Wijckel, en de landen daaronder behoorende, voor de somme van neegenhondertvijfftig Car.gldens. en twee gouden ducaaten, te betaalen in een termijn bij de derde proclamatie, gedateert den 19 September 1756, geneaart bij den heere J.S. van Wijckel, volgens acte van adjucatie bekomen den 9 December 1757, annex met Nº. 5. • Copia koopbrieff van een sathe en landen onder den dorpe Haskerdijken, de heere J.S. van Wijckel verkooper en Juffrouw [> 164] Anna Maria Vegelin van Claarbergen koperse, voor de somme van drieduijzentseshondert Car.gls., en daarenboven een restante schuld, de huurderse aan de kooper verschuldigt, insgelijks door de koperse betaald, dus in alles vierduijzent Car.gldens., de dato den 10 Meij 1757, alhier met Nº. 6. • Extract uit het boek van de Veertigste penning van Oostdongeradeel van den jaare 1767, waarbij de heer Bergsma aangeeft 2/9 parten van een sathe te Jouws-wier, gekogt bij de heer old secretaris J.S. van Wijckel voor drieduijzent eenhondertenvijfftig Car.glds., met Nº. 7. • Een dito waarbij dezelve aangeeft 1/15 hornleger, groot twee pondemaaten, geleegen onder Ee, gekogt van de heer J.S. van Wijckel voor seventien Car.glds., met Nº. uts. • Den 16 November bij scheidinge de heer old secretaris J.S. van Wijckel en de secretaris Bergsma bij provisie aangegeven de veertigste penning van de toehaak, [> 165] welke gemeld word neegenhondert neegen en 't negentig Car.gls. vier stuijvers vier penningen. • In 't floreencohier van Engwierum van den jaare 1761 staat op Nº. 12: de old secretaris Wijckel eigenaar ses pondemaaten in de Engwierumer polder, vrij van floreen. # N.B. Dit nader te ondersoeken, ten opsigte van de koopschat, de tijd wanneer en van wien gekogt. • Een extract uit het polderboek van Engwierum van den 9 Maart 1753 betrekkelijk de kosten der indijcking van die polder, en quotisatie wat eenieder der ingelanden moeste contribueeren, waaruit geblijkt 't aandeel van Mevrouw A.C. van Wijckel, geboren Glinstra, geweest is 5004-1-1 en de betalinge daarvan volgens resolutie bepaald voor den 11 Julij en 1 September respective ejusdem anni, hier annex met Nº. 8. • Een obligatie ten laste van de heer secretaris [> 166] J.S. van Wijckel no[min]e lib. vermindert in den jaare 1735, en ten profijte van den heer Gulbartus Knock cum uxore, groot 15153, waarop door de debiteur is betaald den 14 December 1764 vijffduijzent Car.gls. en den 1 April 1765 duijzent Car.gls. volgens marginale aanteekeninge; zijnde 't overige door de kinderen van wijlen Vrouwe Catharina van Wijckel geboren Knock selfs betaald, met Nº. 9. • Een geslooten reekening van ontvang en uitgave gedaan bij de Raatsheer J. van Wijckel rendant, en de gezamentlijke erfgenamen van de heer J.S. van Wijckel rendeerden, waarbij de meerdere ontvang ad f. 3595-10-9 1/3 door Zijn Ed. verantwoord is overgegeven, en bij eenieder der erfgenaamen zijn aandeel (volgens conclusie verdeelt) heeft ontvangen, blijkt verteekening onder deselve reekening, in dato den 4 Julij 1776, met Nº. 10. • Een ongeslooten reekening van de heer secretaris A.R. van Wijckel van zijn Ed. ontvang en uitgave, in naam van de gezamentlijke [> 167] erfgenaamen van den 15 Februarij 1776 tot en met den 9 Meij ejusdem anni, waarvan 't saldo bedraagt 1541-9-2, hetwelk in de hieronder te meldene reekeninge word verantwoord, met Nº. 11. • Een geslooten reekening van denselven heere rendant en de gezamentlijke erfgenamen rendeerden, van den 9 Meij tot aan den 3 Julij desselven jaars incluis, waarbij 't saldo ad f. 2278-8-14 aan de gezamentlijke erfgenaamen pro quota is ontvangen, .. blijkt verteekeninge derselver van den 4e Julij 1776, met Nº. 12. [> 168]
Goederen tot de algemeene boedel behorende, welke buijten de boelgoedsverkoopinge zijn gebleeven, en naderhand getauxeert door Geeske Labijnsma op den 11 Junij 1776, zooals vervolgens van post tot post staat aangeteekent, en zulx voor rekening van den heere secretaris A.R. van Wijckel --- In de daagskamer • Drie groen casjanten glasgordijnen f. 7-:-: • Twee dito flennellen deursgordijnen f. 2-:-: • Een schenktafel f. :-18-: In de kleine daagskamer • Een pabilioen met groen saijen behang f. 15-:-: In 't voorhuijs • Een steenen tafelblad op een gesneeden houten voet f. 1-15-: In 't zaal • Drie paar glasgordijntjes met koperen roedjes f. 2-5-: [totaal:] f. 28-18-: [> 169] Per transport f. 28-18-: Kelders slaapkamer • Een olieven kabinet f. 30-:-: • Een cachel f. 20-:-: • Een ijzeren geldkiste op een houten voet f. 30-:-: • Een rood geborduurt schoorsteenkleed f. 1-:-: Op de studeerkamer • Twee groene glasgordijnen f. 1-10-: • Een geschildert schoorsteenkleed f. 1-8-: Op de solder • Vier provisievaatjes f. 2-5-: • Een kaarsekiste f. 1-:-: • Een staand haard-ijzer f. 4-:-: Een vleeschkiste f. 1-5-: Meidekamer • Een oude spiegel f. :-12-: • Twee bed-gordijnen f. :-12-: [totaal:] f. 121-10-: [> 170] Per transp.t f. 121-10-: In de keuken • Een panrak f. :-4-: • Twee schoorsteenkleeden f. :-10-: • Een turf-bak f. 1-8-: In de kelder • Een spijnde of eetenskast f. :-12-:
Bedde en tafellinnen --- • Een neegen ellens laaken f. 4-5-: • Een ses ellens dito f. 2-5-: • Drie vijff ellens dito f. 4-:-: • Drie onderlaakens f. 4-5-: • Agt sloopen, vier met en 4 zonder kant f. 4-10-: • Twee tafellakens f. 3-10-: • Twaalff servetten f. 5-5-: • Twaalff dito f. 5-:-: • Drie tafellakens f. 2-10-: • Neegen servetten f. 2-5-: • Elff handdoeken f. 2-5-: [totaal:] f. 164-4-: [> 171] Per transp.t f. 164-4-:
Consumtiemiddelen getauxeert door ... --- • Vier gerookte bilstukken zamen weegende 33 pond, à 5 strs. f. 8-5-: • Twee dito halsstukken, tezamen zwaar 12 pond, à 5 strs. f. 3-:-: • Twee dito paterstukken, tezamen swaar 47 pond, a strs. f. 11-15-: • Twee sijden gerookt spek, weegende tezamen 82 lb., a 4 strs. f. 16-8-: • Veertien lb. worsten, à 4 ½ st. f. 3-3-: • Tien lb. sausiesen, à 4 ½ str. f. 2-5-: • Eenvierde ton boter van de plaats tot Terzool f. 22-:-: [Somme:] f. 231-:-:
Getauxeert door Geiske Labijnsma, voor reekening van den heere secretaris H.H. van Wijckel, meede tot de algemeene boedel behoorende --- • Een lit du camp, met blau behang getauxeert op f. 60-:-: [> 172]
Goederen behoorende tot de boedel van de erven van wijlen Vrouwe Avia Cornelia van Glinstra, insgelijks getauxeert door Geeske Labijnsma op den 11 Junij 1776, zooals hierna van post tot post staat aangeteekent, en zulks meede voor rekening van den heere secretaris A.R. van Wijckel --- • Een linnenparse f. 4-:-: • Een armstoel met een rood trijpen matras f. 6-:-: • Twee dito, met dito matrassen, dog verkleurd f. 5-10-: • Een spiegel met een noteboomen hooft en lijst f. 15-:-: • Een notebomen kabinet f. 10-:-: • Een dito comptoir f. 35-:-: • Een dito laadtafel f. 14-:-: • Een meenigte kindergoed in deselve f. 103-:-: • Een chitsen deeken f. 50-:-: [totaal:] f. 242-10-: [> 173] Per transport f. 242-10-: • Agt gebloemd trijpen stoelen f. 2-10-: • Twee armstoelen met geele matrassen f. 2-10-: • Een roode theetafel f. 1-5-: • Een staand horologie met een notebomen kast, getauxeert door de scheepen T. Haakma op f. 90-:-: • Een koperen vleesch-keetel f. 14-:-: • Een bodebed en peuluwe f. 28-:-: • Vier beddekussens f. 8-:-: • Een Japonse deeken f. 4-:-: • Een Spaanse dito f. 2-:-: • Een genaaijt schilderij f. 21-:-: • Twee OostIndische korfjes f. 2-10-: • Een linnen bakje met stroo ingeleit f. 1-10-: [totaal:] f. 419-15-: [> 174] Per transp.t f. 419-15-: • Een genaaid tafelspreed f. 4-10-: • Een dito kammezak, poederdoos, borsel en twee speldekussens, zamen f. 4-10-: • Een lit du camp met grauw saijen behang f. 30-:-: • Een matras f. 14-:-: • Een grauw schoorsteenkleed f. 1-:-: • Een geverfde laadtafel met deuren f. 3-:-: [Somme:] f. 476-15-:
Door Mejuffrouw A.C.E. Busaan op tauxatie overgenoomen --- • Ses stoelen f. 5-:-: • Een notebomen kabinet f. 15-:-: • Een klein theetafeltje f. :-12-: • Een wafel-ijzer f. 1-8-: [subtotaal:] 22-:-: [Somme:] 498-15-: [> 175] Per transport f. 498-15-:
Weegens Mevrouw de wed. Knijff op tauxatie overgenoomen --- • Een spiegel met een bruijne lijst f. 8-:-: [Somme:] f. 506-15-: Aldus geïnventariseerd op den 19 Febr.ij 1776 en volgende dagen. In kennisse onze handen (was geteekent) O. Burenstein, H. Jongers, D. Feenstra.[> 1] Inventaris van de goederen bevonden op de buijtenplaats LETTINGA, onder den dorpe Britsum, nagelaten bij wijlen den heere Johan Saakma van Wijckel, in leven old secretaris van 't collegie der Ed. Mog. heeren Gedeputeerde Staaten van Vriesland &c.&c., gemaakt door de procureur Obbo Burenstein ter requisitie van de gezamentlijke erfgenaamen van wijlen voorz. heer Wijckel, ter praesentie van Harmanus Jongers en Dirk Feenstra, als getuigen, nadat 's Ed. gerechtsbezeegelinge waare geexamineerd, welbevonden en afgedaan, in welks doende geprocedeert is als volgt. [> 2]
Meubelen --- in de winterkamer • Een spiegel met een vergulden hooft en lijst • Een noteboomen kabinet met een hooft, en met wit ingeleid • Een dito laadtafel, en tafelkleedje • Een thee-stoof • Een hangel-oor tafel • Twee Sardammer tafels met gewascht linnen overtrokken • Een armstoel met een geel sittend matrasje • Agt gemeene dito, met puntsteeken matrassen • Een silverdraadsgenaaijde zaktabaksdoos • Twee leeren dito • Ses gemeene tafelmessen • Een ronde tafel-mat • Drie dito voetmatjes [> 3] • Een turf-vat • Een houtkorff • Een haard-beesem In de houtenvloerskamer • Een spiegel met een vergulden lijst en hooft • Een glad eijkenhouten tafel met laaden en deuren • Een ronde hangeloortafel • Een langwerpige dito • Vijff rugleggende stoelen • Een Italiaans tafelspreed • Een gewascht linnen dito • Seven boutelliematjes • Een groote kamer-mat • Twee enden dito In 't voorhuijs • Een staand horologie met een noteboomen kast, gemaakt door A. en T. Haakma à Leeuwarden [> 4] • Twee rus-leeren arm-stoelen • Ses dito, zonder armen • Een wit marmeren tafelblad, op een gesneeden houten voet, waarop de wapens van Wijckel en Glinstra • Twee extra groote schilderijen • Een dito bloemstuk door Lust • Een kleinder dito • Twee dito landschappen • Een dito, verbeeldende Philippus Melancton • Een olievenhouten weerglas • Twee ruijwlinnen glas-gordijnen, met deselfs rabatten • Een cachenetje boven de deur • Een zwart gangkleed[?] • Twee enden dito • Drie voetmatten • Een dito kleinder [> 5] In de somerkamer • Een spiegel met een noteboomen lijst en hooft • Een Italiaans tafelkleed • Een gemeen schenktafeltje • Twaalff noteboomen stoelen, met vaste groentrijpen sitsels • Drie ruijwdamasten glasgordijnen Grauwe kamer • Een spiegel met een noteboomen lijst en hooft • Een lit du camp met ruijwdamasten behang en groen omgeboord • Een dito schoorsteenkleed • Een noetboomen laadtafel, met een gewastlinnen tafelkleedtje • Een verlakte theetafel • Twee groote schilderijen [> 6] • Ses pourtraiten, zijnde familiestukken • Twee witdamasten glas-gordijnen • Tien gemeene stoelen • Vijff dito, andere zoort • Twee glas-raamtjes met wit gaas • Agt gladde vloermatten Jongeheerskamer • Een oude armstoel, met bont trijp bekleed • Drie stukken kamer-matten Slaap-kamer • Een vierkante spiegel met en bruijne lijst • Een noteboomen kabinet met en hooft • Een geverfde tafel met laaden en deuren • Een noteboomen ristbank • Een lit du camp, met een bruijn saijen behang [> 7] • Agt schilderijen • Ses stoelen met rood trijpen matrassen • Twee dito • Een armstoel, met een los kussen • Vijff enden blokjesvloermatten • Twee ronde voetmatten In 't zaal • Twee spiegels met noteboomen lijsten en hoofden • Een notebomen kast • Twee dito tafeltjes • Twaalff dito stoelen met blauwe trijpen sitsels • Een gemeene armstoel met een rood trijpen matras en kussen • Twaalff losse rood trijpen matrassen met Frans linnen overtreksels • Twee geverfde theetafels [> 8] • Een verlakt houten hoekboufet • Een geschildert vierkant theeblaadtje • Neegen Franse korfjes divers • Een resje Italiaanse bloemen • Vijff witdamasten glasgordijnen, met rabatten • Een groote Spaanse tapijtmat in twee stukken • Twee dito voetmatjes • Twee rol fijne gladde matten • Vier enden blokjesmatte • Vijff gemeene voetmatten Jufferskamer • Een vierkante spiegel met een olijven lijst • Een eijkenhouten kabinet met een rond hooft • Een dito houten laadtafel, met een gewastlinnen tafelkleedtje [> 9] • Een witte vuuren tafel met laaden, en een tafelkleed • Een theetafel • Agt gemeene stoelen met oude groene matrassen • Een schilderij verbeeldende een keukenstuk • Een dito een fruijtstuk • Een dito de Justitie • Een dito Flora • Een dito een klein kind • Een dito klein met een agtkante lijst • Twee prentschilderijtjes • Vier dito kleinder • Seven teekenschilderijtjes • Een schilderij zijnde een landschap, genaaijt • Een kleerborsel • Twee groen flennellen glasgordijnen [> 10] • Twee paar groen casjanten bedgordijnen met de rabbatten en ijzeren roeden • Een dito schoorsteenkleed • Een bundel groene koorden • Seven enden blokjesmatte • Seven ronde voetmatten Jongeheerskamer • Een klein geverft kabinetje • Een klein boek-kasje • Een vierkante tafel op en voet • Een armstoel • Ses gemeene stoelen • Een matras tot een kindertafelstoel • Twee paar groene bedgordijnen en rabatten [> 11] • Een groen glasgordijn • Een schilderij • Twee handmoffen met haar doosen In de gang • Een groote blaugeverfde porceleinkast met glaasen deuren • Een hanglantaarn • Een tafelblad op een losse schraag Klein voorhuijs • Een blauwgeverfde tinnekast • Een eijken pars op een kasje • Drie fijne korfjes • Agt gemeene dito • Drie tafel-kransen • Een meelvat en dekzel • Ses provisievaaten divers [> 12] • Een mangelbord en rol • Een stoffer • Een handstoffer • Een houten schootel • Een linnenbakje • Een roemerbakje • Een rood glas-gordijn boven de deur • Drie seildoeken-kleeden • Vier ronde voetmatten • Een ruijge dito In de keuken • Een klein spiegeltje • Een tinnekast met glaasen deuren • Een hang-uurwerk • Een theetafel • Een haard-scherm • Een vloerveeger [> 13] • Een poester • Drie gemeene theeblaadtjes • Een coffij-moolentje • Een schotelbank • Een meelvatje en deksel • Twee hak-borden • Een keerselaad • Een eijer-rak • Twee schoorsteenkleeden • Twee dito • Twee roode glas-gordijnen • Seven keukenstoelen • Twee aanrechtsdweijlen • Tien dito dweijlen Op de solder • Een groote kleerkast met deuren [> 14] • Een kleinder kleerkast met deuren • Een kakstoel • Een kindertafelstoel • Een wieg • Drie gemeene stoelen • Een tijk-takbord met zijn schijven • Drie ronde Spaanse tafelmatten • Vijff ronde voetmatten • Eenige enden vloermatten • Een geverfde linnenkast • Een groote eijken linnentafel • Een dito linnenpars op een tafeltje • Een geverft vierkant tafeltje, met 2 laaden • Een lange gang-mat • Een meenigte enden lange mat [> 15] • Een groote trap • Een slaap-krebbetje • Een kinderconfertje • Een kamerconfertje • Vier Ceulse croegen, dog twee defect • Een grauwe drinkenskan • Twee pak-korven, met oud lit du camp behang • Twee melk-aaden • Een arm-korf • Een kinderkleerekorf • Een magelkorf • Een vuur-korf • Een messekorfje • Drie coffers • Een oude theestooff met een blikken bak • Een klein vierkant linnentafeltje [> 16] • Een linnen bakje • Een oud plat kisje • Drie linnenrakken • Twee tafelschraagen • Een patrijsefuik met de dragt • Ses oude stoelen • Een kinderkleere-korf • Vier stooven • Een water-emmer met koperen beslag • Een pakkorff • Een groote meenigte matten, van differente zoorten Zolder boven de keuken • Een utgeslagen chais • Een slaapbank • Twee oude gereiden [> 17] • Een suurkoolschaaf • Een praam op te slagten • Vier polsen • Een tuijnbankje • Eenige hondebakken • Een resje oud ijzer en lood • Een resje turv en hout • Voorts een meenigte rommeling In de kelder • Een houten braadscherm • Twee groote tobben • Twee kleinder dito • Twee groote drinkenskannen Knegtskamer • Een klein vierkant spiegeltje • Een klein oud eijken kasje • Een aanregt met deuren [> 18] • Een hangel-oor tafel • Een vierkant tafeltje • Vier oude stoelen • Een hang-uurwerk • Een haardscherm • Een pruijk-bol • Een stoof met een koperen hengsel • Twee roode glas-gordijnen • Een bont schoorsteenkleed • Drie stukken gerookt spek In 't koetshuijs • Een oude kast • Een dito vierkante tafel • Twee houten schaalen, met evenaar en gewigt • Een ortvaatje met een dekzel • Een taartplank en rol [> 19] • Een houten schotel • Een mangelplank • Een slijp-bord • Een rokuitklopper • Een hamer • Een schamelveintje kandelaar • Een ladder • Een kinderkorf • Een armkorff • Een messekorfje met een hengsel • Een nesje kleine korfjes • Vier dito kleine korfjes geverft • Een glaasewassersspeuijt • Een houw-blok • Twee tobben • Een tuijnbankje [> 20] In de stal • Een haverkiste • Een krood-waagen • Een snij-bord en mes • Twee tobben • Een wasch-schammel • Een vierkante bak • Een kleine dito • Een spuij-bak • Een ratteval • Twee oude emmers • Een houten melk-emmertje • Een emmertje met een koperen hengsel • Een houten slaaij In 't wasch-huijs • Een gladmangel met zijn tafel en rollen • Een linnentafeltje [> 21] • Een was-schammel • Een dito • Een melk-vat • Een melk-jock • Twee houten schaalen met een ijzeren evenaar
Beddegoed --- In de grauwe kamer • Een bed en peuluwe met zijn overtreksel • Vier bombazijnen kussens • Twee Spaanse deekens • Een rood chitsen deeken, defect • Een rustbanksmatras en peuluwe Op de slaapkamer Een bed met een overtreksel en peuluwe • Vier bombazijnen kussens • Een chitsen deeken, met rood gevoert • Twee Spaanse deekens • Een bombazijnen matras • Een stroosak Jufferskamer • Een bed en peuluwe • Vier bombazijnen kussens • Een Japonse deeken • Een Spaanse dito • Een bed en peuluwe • Vier bed teijken kussens • Een Japonse deeken • Een Spaanse dito [> 23] Jongeheerskamer • Een bed en peuluwe • Vier bed-teijken kussens • Twee bombazijnen dito, divers • Een Japonse deeken • Een groene vogeltjedeeken In de keuken • Een bed en peuluwe • Vier kussens • Drie Spaanse deekens Knegtskamer • Een bed en peuluwe • Drie kussens • Een bed en peuluwe • Twee kussens [> 24]
Beddelinnen --- Winterkamer • Twee laakens met breede zomen, gemerkt met een kroontje en A.v.W. Nº. 6 • Twee sloopen met binnenwerk met een kroontje en H.H.v.H. Nº. 9 • Een dito dito D.v.H. Nº. 8 en kr. • Neegen 10 ell. laakens met breede zomen A.v.W. Nº. 9 • Ses agt ell. laakens A.v.W. Nº. 6 en kr. • Seven nieuwe seven ell. lakens A.v.W. Nº. 7 • Drie seven ell. dito lakens A.v.W. Nº. 13 • Seven dito dito A.v.W. Nº. 7 • Ses vijff ell. dito A.v.W. Nº. 6 • Vijff dito dito A.v.W. Nº. 8 • Twaalff wijtlingen A.v.W. Nº. 12 • Ses catoenen dito A.v.W. Nº. 6 • Een dito dito G.W. 1740 Nº. 6 [> 25] • Een catoenen wijtling, gem. A.v.W. • Een dito dito J.v.W. Slaapkamer • Een seven ell. laken A.v.W. Nº. 6 Een dito A.v.W. Nº. 8 • Een wijtling J.v.W. • Twee oude sloopen met binnenw. D.v.H. Nº. 8 • Een dito dito dito H.H.v.H. Nº. 10 • Een dito dito dito H.H.v.H. Nº. 18 In 't zaal • Een agtien ell. laaken, ongemerkt • Eenm vijfftien ell. dito, gem. J.S.v.W. en kroontje • Twee dito dito J.v.W. en kroontje • Vier tien ell. dito J.v.W. Nº. 6 en kr. • Vier negen ell. dito J.v.W. • Ses dito dito J.v.W. Nº. 6 [> 26] • Ses seven ellens laakens gem. J.v.W. • Vijff dito dito J.v.W. een met Nº. 5 • Een dito dito J.v.W. • Vier dito dito J.v.W. • Een dito dito D.v.W. • Ses vijff ell. dito J.v.W. • Drie fijne catoenen wijtlingen J.v.W. • Een catoenen wijtling B.G. • Een dopjes dito J[of S?].W. • Een dito dito R.W. • Een peuluwezak met binnenw. zeer fijn • Vier sloopen met dito uts. J.v.W. • Agt dito met dito uts. J.v.W. • Agt dito met dito nieuwe uts. J.v.W. Nº. 16 • Vier dito met dito uts. • Vier dito met dito uts. J.v.W. Nº. 4 en kr. • Vier dito met dito uts. J.v.W. [> 27] • Vier sloopen met binnenw. zeer fijn R.v.W. • Vier dito met dito uts. R.v.W. • Vier dito met dito uts. J.v.B. en kr. • Vier dito met dito uts. J.v.W. Nº. 4 Jufferskamer • Een laaken gem. A.v.W. Nº. 13 • Een dito A.v.W. Nº. 10 • Twee dito A.v.W. Nº. 8 • Een wijtling A.v.W. Nº. 6 • Een dito A.v.W. Nº. 9 • Drie sloopen met binnenw. G.V. en kroontje • Een dito met dito H.v.W. • Vier oude dito, zonder dito G.W. Nº. 9 In de keuken • Een laaken gem. A.v.W. Nº. 8 • Een wijtling A.v.W. • Vier sloopen A.v.W. [> 28] Op de solder • Een laaken gem. A.v.W. Nº. 4 • Een wijtling A.v.W. Nº. 8 • Een sloop A.v.W. Nº. 16 In 't koetshuis • Een laaken A.v.W. Nº. 4 • Een dito A.v.W. Nº. 4 • Twee sloopen A.v. W. Nº. 6
Tafellinnen --- Winterkamer • Drie tafellakens gemerkt A.v.W. Nº. 3 [met] dertig servetten A.v.W. Nº. 30 • Twee tafellakens A.v.W. Nº. 2 [met] vierentwintig serv. de dubb. Teebos A.v.W. Nº. 24 [> 29] • Twee tafellaakens gem. A.v.W. [met] vierentwintig servett. A.v.W. Nº. 24 [en] vier handdoeken A.v.W. Nº. 4 • Twee tafellakens A.v.W. Nº. 2 In 't zaal • Twee tafell. d'Orangeboom J.v.W. [met] vierentwintig serv. dito J.v.W. • Vier tafell. de Theebos A.v.W. Nº. 4 en kr. [met] sesendertig serv. dito A.v.W. Nº. 36 en kr. • Twee tafellak. d'Orangeboom J.S.v.W. Nº. 2 en kr. [met] vierentwintig servett. dito J.S.v.W. Nº. 24 en kr. [en] twee handdoeken dito J.S.v.W. en kr. • Twee tafellak.s de Strick H.v.W. Nº. 2 [met] vierentwintig servett. dito H.v.W. Nº. 24 • Een tafell. 't Ganse[-]oog A.B. [met] agtien servett. dito J.v.G. en kroontje [> 30] • Drie tafell. 't Holl. naaijkussen J.v.W. Nº. 3 [met] agtien servetten dito J.v.W. Nº. 18 [en] een handdoek dito J.v.W. Nº. 1 • Drie tafellakens d'dubb. Roos J.v.W. [met] dertig servetten dito J.v.W. • Twee damasten tafellakens J.v.G. [met] veertien dito servetten J.v.G. • Een dito tafellaken J.L. 1642 [met] agtien dito servetten R.v.B. 1690 • Agtien dito servetten H.v. • Een groot tafell. klein Roosje J.v.B. en kroontje [met] agtien servetten dito J.v.B. en kroontje • Een groot tafell. d'groote Strik J.v.B. en kroontje [met] een dito kleinder uts. J.v.B. en kr. [en] veertien dito servett. uts. J.v.B. en kr. [> 31] • Een tafellaken 't klein Roosje A.v.G. [met] twaalff servetten uts. A.v.G. Aº. 1744 • Agt servetten A.v.W. Nº. 36 • Een damasten tafellaken D.v.W. 1687 en kr. [met] twaalff dito servetten D.v.W. 1687 en kr. • Een dito tafellaken A.B. 1678 en kr. • Twee dito servetten ongemerkt • Een dito Op de solder • Een tafellaken A.W. Nº. 5 1714 • Vijff servetten A.W. Nº. 25 1714 • Een hand-doek A.W. Nº. 12
Manslinnen en kleederen --- Kelders slaapkamer • Vijff heele overhemden met mouwen, gemerkt J.S.v.W. Nº. 6 [> 32] • Neegen heele overhemden met mouwen gemerkt J.S.v.W. • Agt onderhemden J.S.v.W. Nº. 10 • Ses lange nagtdassen • Eenentwintig geploijde stropdassen • Ses wit gestreepte hemdrokken • Een witte gezontheit • Een blau gestreept beddejak • Een gebreijden hemdrok • Een flennellen dito • Vier paar wit catoenen onderkousen • Een witte en twee bonte lappen Jufferskamer • Een blau lakense rok • Een zwarte dito [> 33] • Twee zwart lakense camisoolen • Een peper en zout lakense rok • Een zwart fluwelen camisool • Drie paar wit catoenen onderkousen
Kindergoed --- Grauwe kamer • Een servet gem. A.W. Nº. 18, waarin een Marseillie genaaijt doopspreed met kant # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een dito genaaijt dekentien # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Twee jongers Marseillie genaaijde bovenmutskes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Drie meijsjes dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een gestreept jongers bovenmutske # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehorende • Een paar Marseillie genaaijde moutjes en vier dito opslaagjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erv. toebehorende [> 34] • Een paar Marseillie genaaijde moutjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Drie paar gestreepte jongers moutjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een paar dito meisjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Drie paar gebreijden jongers handschoentjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Vier paar dito meisjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Drie borsthemdtjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een gebreiden catoenen borstrokje # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Twee jongers linnen mutskes met kant, en twee flippen met dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een dito met kant zonder flip # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een gestreept meisjes en flip, beijde met kant # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Twee flippen met dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een wit sijden bakerkussen # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een valedoekje # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een jongers beuijske met kanten mouwen # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een meisjes dito met dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Drie gestreepte meisjes bovenmutskes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende [> 35] • Een paar Marseillie benaaijde jongers mouwen # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een paar dito meijsjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een dito genaaijt jongers mutske met kant # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een dito meijsjes met dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Twee paar dito jongers handschoentjes met kant # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Twee paar meisjes met dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een jongers borsthemdtje met kant # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een meisjes dito met dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een geplooijde damasten voorspelder # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een neteldoeks dasje met kant # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een dito doekje met dito # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Vier Marseillie genaaijde meisjes bovenmutsjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Twee dito dito met flammen genaaijt # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Twee paar witte kousjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Een swagtel van gekeepert lint # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Ses damasten doeken gem. G.W. Nº. 6 # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende • Ses dito G.W. Nº. 6 # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehoorende [> 36] • Ses dito als vooren, gem. G.W. Nº. 6 # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Twaalff kinderdoeken G.W. # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Twaalff dito A.C.W. # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Vijff wiegelakentjes E.B. en kroontje # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een dito met breede zômen # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Twee kussensloopjes # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Vijff dito, de eene gemerkt G.W. • Een wit satijnen gestikt dêkentje, met witte zijde gevoert # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een chitsen deekentje, met rood gevoert # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende • Een grauw damasten wiege-spreed # Vrouwe A.C. v. Glinstra erven toebehorende
Porcelein --- In de winterkamer • Drie Japanse schotels, met waapens [> 37] • Twee Japanse schootels, kleinder als de vorige, meede met waapens • Twee dito fruijtschaalen, zonder wapens • Vier dito kleinder, met wapens • Twaalff blauwe borden met vergulde randen • Vijff dito borden, met bruijne randen • Een dito kabinetstelsel van vijff stukken • Twee dito bekertjes met deksels Houtenvloerskamer • Een groote blauwe spoelkom • Een bruijne dito, kleinder • Een dito, defect • Vijff kopjes vijff bakjes bruijn theegoed • Vijff kopjes vijff bakjes dito coffijgoed, divers • Een rood porceleinen trekpot [> 38] Kelders slaapkamer • Een Japans kabinetstelsel, van vijff potten, defect In 't zaal • Drie grootte geëmailleerde schotels • Vier dito kleinder • Sesendertig dito potten • Een dito trekpot • Een Japanse scheerbekken • Een dito spoelkom • Een dito roomkommetje en leepeltje • Ses kopjes en ses bakjes dito coffijgoed • Ses dito ses dito theegoed • Seven dito en ses dito geemaill.t theegoed • Twee koeijtjes • Vier Marsellieu roomkommetjes • Twee dito kleine, de eene defect [> 39] • Een groot blau stelsel van drie stukken bestaande in een pot en twee kommen • Twee groote blauwe spoelkommen • Twee dito dito • Een dito • Een dito, met een platte rand • Een dito melkkannetje met een dekzel • Twee blauwe suijkerpotten met dekzels • Twee dito kleinder • Twee dito nog kleinder • Twee dito trekpotten • Twee dito kleinder • Ses kopjes en ses bakjes blau pieterseliegoed, zijnde candeelgoed [> 40] • Ses kopjes en ses bakjes blau coffijgoed • Ses kopjes en vijff bakjes dito • Ses kopjes en ses bakjes dito gr. theegoed • Ses kopjes en seven bakjes dito theegoed • Ses kopjes en ses bakjes, dito kl. theegoed • Ses blauwe chocoladekoppen met bruine randen • Seven kopjes en ses bakjes groen coffijgoed • Twee groote bruijne spoelkommen • Ses bruijne bakjes, een defect Op de jufferskamer • Twee geemailleerde spoelkommetjes • Twee dito roomkommetjes • Een dito klein stelseltje, van vier stukken [> 41] • Twee baluwe suijkerpotten met ooren en deksels • Een dito stelseltje van vijff stukken • Twee dito heel kleine vlesjes • Twee dito trekpotten • Vijff kopjes en ses bakjes dito coffij-goed • Vijff kopjes en vijff bakjes dito theegoed • Een dito los kopje • Twee bruijne spoelkommen • Twee dito kleinder • Ses kopjes en ses bakjes, bruijn theegoed • Twee rood porceleinen trekpotten • Een dito theekeeteltje • Vier kleine geele hondtjes • Twee kleine beeldtjes [> 42] Porceleinkast in de gang • Een groote Japanse spoelkom • Een blau stelsel van drie stukken • Twee dito vlessen • Een groote blauwe vlakke schotel • Vijff kleinder dito • Vijff dito holle bakken • Ses dito boterschoteltjes, met bruijne randen • Een dito bord met dito rand • Vierentwintig dito borden, zonder dito randen • Twee blau geribde spoelkommen • Twee dito roomkommetjes • Twaalff dito kopj. en twaalff bakjes theegoed • Ses dito kopj. en ses bakj. coffij-goed • Twaalff dito kopj. en twaalff bakjes theegoed met bruijne randen • Vijff dito kopjes en vijff bakjes theegoed [> 43] • Ses dito kopjes en ses bakjes agtkantig theegoed • Vier dito kleine suijkerpotjes met dekzels, 't eene defect • Twee dito agtkante spoelkommetjes • Vijff dito kopj. en ses bakken chocoladegoed met dekzels • Ses dito kopj. en ses bakjes theegoed, dog twee bakjes defect • Twee bruijne spoelkommen • Twaalff dito kopj. en twaalff bakj. theegoed • Vier dito kopj. en ses bakjes theegoed • Een dito kopje en vier bakjes coffij-goed • Vijff dito kopj. en ses bakjes dito
Delfts --- Porceleinkast in de gang • Twee groote witte kannen, met silveren dekzels en voetbeslag, met 't wapen van Glinstra [> 44] • Twee dito kannen, dog kleinder, met dito silver, maqueerende de eene voet • Een dito nog kleinder, met dito dekzel en voet • Drie groote blauwe schotels • Twee kleinder dito • Vijff nog kleinder dito • Een groote holle bak • Twee kleinder dito • Een kom, met twee ooren • Twee salaadbakken • Twee aardbeijeschotels, met haare bakken • Ses blauwe borden • Ses dito • Ses dito kleinder • Agtien dito wat grooter [> 45] • Twee blauwe haringschoteltjes • Agt quispedoiren • Twee schoteltjes divers • Agt roomkaasjesformen • Twee botertobbetjes In de keuken • Ses schootels • Twee dito • Vijff dito kleinder • Vijff dito nog kleinder • Twee dito • Een dito kleinder • Agt dito borden • Een stelsel van vijff stukken • Een scheerbekken • Een suijkerpot en dekzel • Vijff witte geribde schootels [> 46] • Ses Delfse schotels divers • Vier dito borden • Een dito trekpot • Een dito
Engels aardwerk --- • Twee swarte trekpotten • Een dito roomkommetje • Twee dito suijkerpotjes, 't eene zonder dekzel • Twee ditotrekpotten • Twee dito dito kleinder • Een spoelkom • Twee melk-kantjes • Vijff Keulse kruijkjes [> 47]
Glaswerk --- Winterkamer • Een groote pocaalen met een dekzel, waarop Bachus op een ton • Een dito pocaal met een dekzel • Een dito met dito • Twee dito met dito, kleinder, 't eene dekzel defect • Een dito met dito, twee Trou-handen • Twee dito zonder deksels, met 't wapen van de Prins • Twee dito dito, met 't wapen van de Prinses • Twee dito dito, met 't wapen van Vriesland • Een groot sleepen bierglas met een dekzel • Twee dito met dito, kleinder • Een dito zonder dekzel, waarop de twaalff keijsers [> 48] • Twee groote gesleepen bierglaazen • Twee kleinder dito • Twee nog kleinder dito • Drie gemeene bierglaasen • Vijffendertig hoogstalde Engelse wijnroemers, met geslangde voeten • Ses dito liqeurkelkjes met dito • Ses dito dito, met geknobbeltje voetjes • Agt gemeene wijnroemers • Agtien vrijmetselaarsglaasjes • Drie rantsoenglaasjes • Twee gesneeden vlessen, met gouden doppen en dito kettingjes, en de wapens van Wijckel en Lijcklama, op de doppen, doorgetrokken letters • Ses watercaraffen • Een lamoensapvlesje met tuijt en oor [> 49] In 't voorhuis • Een kloklantaarn Porceleinkast in de gang • Een kan met een silveren dekzel, met de wapens van Wijckel en Lijcklama • Drie groote pocaalen met dekzels, divers en de eene defect • Vijff pocaalen zonder dekzels divers • Vier groote roemers op laage voetjes • Een groot gesleepen bierglas • Een dito, een zoort kleinder • Een dito nog kleinder • Een dito nog kleinder • Drie dito heel klein • Twee kleine fleuijtjes • Vijff groote roemers divers [> 50] • Sestien Engelse wijn-roemers • Agt groene rinse-wijn roemers • Twee cristalline zoutvaaten • Een lamoensapsvlesje met een tuijt • Een grooter dito, zonder dito • Een olie en azijnschudder • Een vierkant olievlesje, zonder dop • Twee theebossen, zonder doppen • Twee kleine rantsoenglaasjes • Een lampje op een houten voet • Een blau vogelglaasje
Koper --- In de tinnekast, in 't klein voorhuijs • Een gootling met een dekzel [> 51] • Een dito gootling met een dekzel, kleinder als de vorige • Een dito nog kleinder met dito • Een bekken zonder dekzel • Een bofferspan zonder dito • Een langwerpige braadpan met een dekzel • Een tafelconfoir • Twee dito • Een klein taartpantje met een dekzel • Een coffijpot met drie kraanen • Twee coffijkannetjes • Een chocoladepot • Een schenkketel en confoir met een lamp • Een tabaksconfoirtje • Vijff blaakers met steelen • Een dito zonder steel [> 52] • Twee kaarsedompertjes • Een hengsel van een stoof In de keuken • Een braadpan • Een castroltje • Een taartepan met een deksel • Twee keugelpannetjes • Een vijsel en stamper • Een theeketel • Een schenk-ketel • Een beddepan • Een strijk-ijzer • Een oud dekzel In de kelder • Een groote vis-keetel met een dekzel en ligter [> 53] • Een dito vis-ketel • Een vis-brader • Vier wijn en bierkranen In de stal • Een oude asch-emmer In 't wasch-huijs • Een groote wasch-ketel
Tin --- In de kast in 't klein voorhuis • Een groot koelvat • Een groote soup-kom • Twee groote schootels • Twee kleinder dito • Vier nog kleinder dito • Agt nog kleinder dito • Twee nog kleinder dito [> 54] • Agt nog kleinder dito • Vier nog kleinder dito • Een groote vis-plaat • Een kleinder dito • En nog kleinder dito • Twee nog kleinder dito • Een nog kleinder dito • Twaalff soup-borden • Veertig flakke borden • Een agtkantig schenk-bord • Twee soup-koppen met ooren • Twee saus-koppen met waterbakken • Een peperdoos • Een maatje • Een klein waterpotje • Een inkt-bak [> 55] In de keuken • Drie groote schotels • Een kleinder dito • Een nog kleinder dito • Twee nog kleinder dito • Een nog kleinder dito • Drie nog kleinder dito • Een groote soupkom • Een kleinder dito • Een groote visplaat • Een kleinder dito • Een nog kleinder dito • Ses soupborden • Vijffentwintig flakke borden • Twee sauskoppen met ooren • Een dito met een oor [> 56] • Een groote bierkan • Een kleinder dito • Een trekpot • Neegen leepels • Een seepvat • Een half mingelen • Twee kandelaars • Een tregter • Vier waterpotten
Blik --- Winterkamer • Een rood geverft schenk-keteltje • Een thee-bos Tinnekast in 't kleine voorhuis • Een levoir en bak • Een tromp [> 57] • Twee blaakers • Een geverfde lamp • Een gladde dito In de keuken • Een blikken braadpan • Een salm-brader • Twee schuijm-spaanen • Een slaads-emmer • Een coffijkan en een confoir • Een handewascherskom • Drie blaakers • Een geverfde nagtblaaker • Twee lampen • Een tregter • Een dito kleinder • Een ronde theebos • Een trimpke • Een dito oude [> 58] In de kelder • Een oud lavoir In 't koetshuijs • Een tromp In de knegtskamer • Twee kleine trompkes
IJzer --- In de winterkamer • Een vuurwagen • Een tang • Een tafelconfoir met een houten steel In de keuken • Een groote rooster • Een kleinder dito • Een hak-mes • Een houw-mes • Een pannekoeksmes [> 59] • Twee braad-leepels • Twee groote spitten • Vijff kleine dito • Vier braadpennen • Een hengsel van een pot • Twee tafelconfoirtjes • Een tang • Een asch-schop • Een schoorsteenketting • Een drievoetstreeft • Een vuurnois confoir • Een suijkerschaar • Een notekraaker • Een pannekoekspan • Een hang-ijzer • Neegen vorken • Twee toomen • Een stang met silveren knoppen [> 60] In de kelder • Een groote staande braadrooster • Twee standers met een laaf • Een pottje met een treeft • Een kramdraden visch-brader • Een wafelkoeksijzer • Een dito In 't koetshuijs • Een braaddekzel • Een tang • Een vuurhaardtje In de knegtskamer • Een tang In de stal • Een span-zaag • Twee kijllen • Een pak met groote spijkers [> 61] In 't wasch-huijs • Een groote wasch-treeft • Een ijzeren pot • Hondert pond ijzeren gewigt
Aldus geïnventariseert op den 4 Maart 1776 en volgende dagen. In kennisse onze handen (: O. Burenstein, H. Jongers, D. Feenstra)


*


[> 1] Staat, schiftingen en scheidinge van den boedel en nalatenschap van wijlen den Heer Johannes Saakma van Wijckel, in leven Old Secretaris van het Collegie der Ed.e Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland &c. &c. en Vrouwe Avia Cornelia van Glinstra, in tijden echteluiden binnen Leeuwarden, overleden de eerstgemelde den 20 december 1775 en de laastgenoemde den [11] Junii 1772, gemaakt tusschen derzelver erfgenaamen, namentlijk Vrouwe Eritia van Wijckel weduwe Haersma, Vrouwe J.M. van Haersma geb.e Wijckel, de Heer H.H. van Wijckel en Johan van Wijckel voor hemzelfs en als gelastigde van den Heer W. van Swinderen nomine filii bij wijlen zijne huisvrouwe O.C.S. van [> 2] Rheden, en H. Sandra de Veltman, als man en voogd over zijne huisvrouwe J.C.A. van Rheden gezamentlijke kinderen van wijlen Vrouwe D.H. van Rheden geb.e van Wijckel, Jonkvrouwe J.S. van Wijckel, beide laatste gesterkt met de notaris P. Wierdsma als curator ad hinc actum, Mejuffrouw A.C.E. van Wijckel nu Busaan, en de Heeren A.R. van Wijckel en H. van Wijckel. [> 3]
Vooraf dient gepraemitteerd 1º. Dat wijlen den Heer Johannes Saakma van Wijckel drie maalen successivelijk gehuwd geweest is, de eerstemaal aan Vrouwe Anna Maria van Sminia, de twedemaal aan Vrouwe Catharina Knock en de derdemaal aan Vrouwe Avia Cornelia van Glinstra. 2º. Dat uit het eerste huwelijk zijn gebooren Vrouwe Eritia van Wijckel, thans weduwe Haersma, en Vrouwe Johanna Maria van Wijckel, thans huisvrouw van den Heere oud Grietman Livius van Haersma. 3º. Dat uit het tweede huwelijk zijn gebooren Vrouwe Dodonea Helena van Wijckel in leven huisvrouwe van den Heere Onco van Rheden, de Heer Hans Hendrik van Wijckel, sctrs. van 't Collegie der Ed.e Mog. Heeren Gedeputeerde Staaten van Friesland, en de Raadsheer Johan van Wijckel. [> 4] 4º. Dat uit het derde huwelijk zijn gebooren Vrouwe Johanna Wilhelmina van Wijckel, weduwe Knijff, Vrouwe Jaijke Saakma van Wijckel, Vrouwe Anna Catharina Elisabeth van Wijckel en de Heeren secretarien Assuerus Regnerus en Hendrik van Wijckel. 5º. Dat aan de kinderen van het eerste en tweede bed voldaan en uitgereikt zijn derzelver moederlijke goederen, zodat daaromtrent in dezen geen regard behoeft genomen te worden. 6º. Dat de moederlijke goederen van de kinderen uit het derde huwelijk geboren, gebleven zijn onder den Heer Johannes Saakma van Wijckel, welke ook daarvan de revenuen genoten heeft tot deszelvs overlijden toe, uit hoofde van 't Testament bij zijne wijlen huisvrouwe nagelaten. 7º. Dat diensvolgens de nalatenschappen van [> 5] den Heere Johannes Saakma van Wijckel en Vrouwe Avia Cornelia van Glinstra in dezen afzonderlijk moeten worden uitgevonden en ten dien einde berekend de schade en baate staande dat echt gevallen. 8º. Dat ten dien einde de volgende staat zal worden ingesteld bij aparte Capittels, in diervoegen dat in het eerste capittel gebragt zal worden de praesente staat van beide boedels; in het tweede de inbreng van wijlen den Heere J.S. van Wijckel en in het derde de inbreng van Vrouwe Avia Cornelia van Glinstra, om dan uit vergelijkinge te bereekenen wat de respective erffgenaamen uit de massale boedel competeert. 9º. Dat in de gemelde capittels zoveel mogelijk gevolgd zal worden het Inventaris na overlijden van den Heere Johannes Saakma van Wijckel door den Procureur Obbo Burenstein, ter praesentie van Harmannus Jongers & Dirk Feenstra gemaakt. [> 6] 10º. Dat in het opmaken der volgende staaten gerekend zal worden de erffgenaamschap van 't laatste huwelijk tot aan het overlijden van den Heere Johannes Saakma van Wijckel niet alleen, maar zelvs daarna tot aan Maij 1777 gecontinueerd te zijn, zodat de Muuren en Lasten tot Petri en Maij 1776 aan den gemeenen boedel zullen komen. Zijnde de respective erffgenaamen tot voorkominge van confusie in diervoegen geconvenieerd. [> 7]
Eerste capittel behelzende den tegenwoordigen staat van den gemeenen boedel van wijlen den Heer Johannes Saakma van Wijckel en Vrouwe Avia Cornelia van Glinstra.
1. Comptante penningen. Deze zijn gedeeltelijk gebruikt tot betaling van dood & andere schulden, en gedeeltelijk tot toeraaken bij de scheidinge der meubilaire goederen, zijnde in zoverre reede verantwoord, en zullen voor het overige verrekend worden bij de te makene liquidatie der schulden.
2. Medailles. Deze zijn bij lotinge verdeeld, en worden dus alhier gepasseerd. [> 8]
3. Meubilen, Boeken, gewerkt Goud en Zilver. De meubilen en boeken zijn bij boelgoed verkogt, en zal het montant daarvan bij de aanstaande rekening en liquidatie worden verantwoord. Zijnde het gewerkte Goud en Zilver onderling gescheiden en gedeeld.
Vastigheden
4. Een huisinge en stallinge binnen Leeuwarden bij wijlen den Heere J.S. van Wijckel in leven bewoond. Deze is bij particuliere scheiding overgedragen aan de Heer scrtrs. Assuer. Regn.s van Wijckel voor de summa van f. 5390-:-: bij deszelvs reken.g te verantwoorden.
[> 9]
5. Een kamer en loots in den Kalksteeg. Bij particuliere scheidinge overgedragen aan den Heere secretaris Hans Hendrik van Wijckel voor f. 400-:-: bij de gemelde rekening te verantwoorden.
6. De buitenplaats Lettinga genaamd met desselvs huizinge, hovinge, plantagie en verdere annexen. Deze is mede bij particuliere scheidinge overgedragen aan den Heere Hans Hend.k van Wijckel, voor de somma van f. 5250-:-: en bij de meergemelde rekening en liquidatie te vereffenen.
7. Een zathe en landen te Britzum groot 93 Pondematen door Pieter Scheltes cum uxore be- [> 10] meijerd tot Petri en Maij 1776 voor 600 gls., de volgende drie jaaren voor 650 Car.gls. en de resterende vier jaaren voor 700 gls. volgens huurcontract onder de letter A. Met de aangekogte vijff pondematen getauxeerd opf. 22.900-:-:
8. Een zathe en landen aldaar, groot 63 pondematen bezwaard met 25 floreen bij Lijkle Tjallings gebruikt tot Petri & Maij 1781 voor 300 gls. 's jaars, volgens huurcontract met B. getauxeerd opf. 10.000-:-:
9. Een zathe aldaar, het Overset, groot 50 ½ pondemate bezwaard met 16 ½ floreen door voorz. meijer cum uxore in gebruik, tot Petri en Maij 1780 voor 525 gls. 's jaars onder korting van de flor.n volgens huurcont. met C. getauxeerd opf. 12.000-:-:
[> 11]
10. Een zathe aldaar groot 88 pondematen bezwaard met 38 flor. bij Tjeerd Jans Bruinsma cum uxore tot Petri en Maij 1780 in gebruik voor 560 Car.gls. ' s jaars volgens huurcontract met D. getauxeerd opf. 18.000-:-:
11. Een huisinge en hovinge aldaar, het Langhuis genaamd, met tien pondemate land onder Nº. .. belast met 4 floreen door Jouke Jans erven bemeijerd tot Petri en Maij 1776 voor 130 guldens 's jaars onder korting van de floreen, volgens huurcontract met E. getauxeerd opf. 2.500-:-:
12. Een stemdragend hornleger aldaar met huizinge en hovinge door Johannes Wijbrens cum uxore in gebruik voor 28 Car.gls. in 't jaar. getauxeerd opf. 450-:-:
[> 12]
13. Een stemdragend hornleger aldaar met huizinge en hovinge mitsgaders een camp greide groot één pond.e belast met één flor.n bij Haije Reinders in gebruik 's jaars voor 50 Caroliguldens. * Een kamer in dezelve huizinge door Dirk Rinzes in gebruik voor dertig Car.gls. in 't jaar. Een dito in dezelve huisinge door Jan Dirks in gebruik voor vijftien guldens in 't jaar. Beide laatste posten onder voorz. 1400 gls. begrepen. getauxeerd opf. 1400-:-:
14. Een zathe en landen onder Hallum groot 104 pondematen door Tjitske Reinders weduwe Roelof Pieters wordende gebruikt voor 500 Car.gls. in 't jaar boven de lasten. getauxeerd opf. 16.900-:-:
[> 13]
15. Tweederde van een zathe te Engwierum groot in 't geheel 68 pondematen 4 einsen bezwaard met 29 landsflor.n 14 strs. 8 penn., waarvan de resterende derdepart behoort aan de boedel van Vrouwe Dodonea v. Wijckel weduwe H.H. van Haersma, bij de weduwe van Hein Pieters wordende gebruikt tot Petri en Maij 1782, de twee eerste jaaren voor 350 Carol.gs. jaars en de vijff laatste jaaren voor 420 gls. jaars volgens huurcontract met G. getauxeerd opf. 10.000-:-:
16. Een zathe te Pietersbierum groot 91 pondematen bezwaard met 32 flor.n bij Gerlof Feijkes tot Petri en Maij 1784 in gebruik voor 600 Car.gls. vrijgeld in 't jaar volgens huurcontract met H. getauxeerd opf. 16.500-:-:
17. Een zathe te Tersool groot 100 [> 14] pondematen bezwaard met 26 ¼ floreen door Schout Wytzes, weduwe Teunis Tjeerds in gebruik tot Petri en Maij 1776 voor 625 gls. 's jaars en ¼ ton winterboter en de verdere vijff nieuwe huurjaaren voor 750 gls. en ¼ ton winterboter in 't jaar volgens huurcontract met J. getauxeerd opf. 20.000-:-:
18. Een zathe te Boxum groot 90 pondematen, Scheltemazathe genaamd, belast met 42 flor. min een oord, door Rinnert Jacobz. cum uxore tot Petri en Maij 1783 in gebruik voor 500 Car.gls. en ¼ ton winterboter in 't jaar volgens het huurcontract met letter K. getauxeerd opf. 18.850-:-:
19. Een zathe aldaar groot 43 pon- [> 15] demaaten, belast met 19 ½ flor.n door Jochem Jans cum uxore in gebruik tot Petri en Maij 1782 de twee eerste jaaren voor 250 L. en de vijff laatste voor 300 Car.gls. 's jaars, volgens huurcontract met L. getauxeerd opf. 9400-:-:
20. Een zathe te IJsbrechtum, Poephorne genaamd, groot 74 pondematen, belast met 24 flor.n door Johannes Hendriks cum uxore in gebruik tot Petri en Maij 1778 voor 500 Caroligls. 's jaars volgens huurcontract met M. getauxeerd opf. 16.000-:-:
21. Een halve zathe te Berlicum in 't klooster Anjum groot in 't geheel 112 ponde. belast [> 16] met 32 ½ floreen bij Jacob Jetzes en Auke Jacobsz in gebruik tot Petri en Maij 1780 voor de jaarlijksche huur van 475 Caroligls. over 't geheel, behoorende de wederhelfte aan Mevrouw de weduwe Veltman, blijkens 't huurcont.t met N. getauxeerd opf. 8.550-:-:
22. Een zathe op 't Nieuwe Bildt onder Vrouwenparochie, groot 32 morgen, door Sipke Tjeerds cum uxore bemeijerd tot Petri en Maij 1777, voor 664 Car.gls. onder kortinge van lands en dijksfloreen, vervolgens nog vijff gelijke jaaren voor 700 Car.gls. jaars, onder dezelve kortinge volgens huurcontract met O. getauxeerd opf. 14.000-:-:
23. Een halve zathe onder Mantum, Kinnema genaamd, in 't geheel [> 17] 70 pondematen, bezwaard met de huistauxatie, door Abe Abes in gebruik tot Petri en Maij 1781 's jaars voor de helvte tot 300 Caroliguldens en twee zoetemelkskaasen, volgens huurcontract met P.; behoorende de wederhelfte aan de meijer. getauxeerd opf. 11.000-:-:
24. Een zathe te Engwierum groot 136 pondematen belast met 20 landsfloreen 27 dijksfloreen 26 strs. 4 penn., bij Pope Dirks cum uxore in gebruik tot Petri en Maij 1782 voor de jaarlijksche huur van 1666 Car.gls. vrijgeld en twee zoetemelkskaasen, volgens huurcontract met Q, met 't aangekogte land getauxeerd opf. 36.000-:-:
25. Een zathe onder Roodkerk met de kooij cum annexis groot 58 [> 18] pondematen belast met 7 en drie oord floreen, dog weder inbuirende drie oord bij Jacob Abes cum uxore wordende gebryuikt tot Petri en Maij 1780 voor de jaarlijksche huur van 160 Car.gls., twee zoetemelkskaasen en endvogels en talingen geduurende de vangst, volgens huurcont.t daaraf met R. [Getauxeerd op] f. 7000-:-:
26. Een zathe aldaar groot 62 pondematen, belast met 7 floreen door Albert Geerts cum ux. in gebruik tot Petri en Maij 1776 voor 120 Car.gls. en twee zoetemelkskaasen, en de vijff daaraan volgende jaaren voor 130 gls. en twee zoetemelkskaasen ieder jaar, volgens huurcontr. met S. getauxeerd opf. 4250-:-:
[> 19]
27. Een zathe onder Suameer op de Harst groot 42 pondematen met 19 schar in 't gemeenschar belast met 2 3/4 flor.n bij Hendrik Geerts cum uxore in gebruik tot Petri en Maij 1780 voor 140 Car.gls. en ses jonge haanen in 't jaar, volgens huurcontract met letter T; met het aangekogte getauxeerd opf. 4.200-:-:
28. Een zathe onder Garijp groot 86 pondem. buiten de scharren, belast met 10 ½ floreen, bij Melle Wouters cum uxore in gebruik tot Petri en Maij 1782 voor 190 Caroliguldens en ses jonge haanen in 't jaar, zijnde de tauxatie door de meijers aan de voorige meijer betaald exempt 200 L. welke onder de huurders zijn verbleven met betaling van 3 p.cento aan de verhuurder volgens huurcontract met V. getauxeerd opf. 8.800-:-:
[> 20]
29. Een zathe te Bergum groot 52 pondematen buiten 't heijdeveldt belast met 2 ½ floreen 8 penn. bij Saake Rienks cum uxore in gebruik tot Petri en Maij 1780 voor 90 Caroliguldens in 't jaar, volgens huurcontract met U. getauxeerd opf. 3.900-:-:
30. Een stemdragend hornleger met vijff maden heel land bij Folkert Lammerts in gebruik tot Petri en Maij 1783 's jaars voor 28 Car.gls. volgens huurcontract met W onder Eernewoude. getauxeerd opf. 980-:-:
31. Een dito onder Garijp bij Ludzer Elias in gebruik voor twaalf Caroliguldens in 't jaar, volgens huurcontract getauxeerd op f. 220-:-:
[> 21]
32. Vastigheden in Gaasterland bij wijlen den Heere Johannes Saakma van Wijckel aange-erfd. Deze zullen bij provisie massaal & ongescheiden blijven tusschen de erfgenaamen van den Heere J.S. van Wijckel en worden daarom in dezen gepasseerd.
34. Vastigheden aldaar aangekogt onder de dorpen Sondel & Nijemirdum gelegen, en ten inventar. onder het capittel van Nadre brieven en instrumenten breeder beschreven, welke mede bij provisie massaal zullen blijven, en ten dien einde aan den boedel van den Heere Johannes Saakma van Wijckel zullen worden toegedeeld, dog alhier om de berekeninge der schaade en baate moeten worden uitgetrocken, wordende ingevolge gedaane tauxatie gebragt opf. 26.065-1-4
[> 22]
34.[!] Zitplaatsen in de kerken te Leeuwarden # 35. Grafsteden # 36. Gestoelte in de kerk te Bitzum. # Deze drie posten blijven massaal tot nadere schicking en scheiding.
Andere profitelijkheden
37. Een landsobligatie ad 1000 gls. Deze is bij mondeling gesprek gelegateerd aan de kerk van Britzum in ... aan dezelve overgegeven.
38. De heer secr.trs. Hans Hend.k [> 23] van Wijckel is in den boedel schuldig volgens obligatie van den 21 Maart 1759 een somma van 2000 gls., gepasseerd ten voordeele van H. Klunder te Balk, dog door derzelver erven overgedragen aan den Heere J.S. van Wijckel, ingevolge cessie van den 23 Maij 1767, en competeert daartegen wegens nog resterende moederlijke goederen f. 2419-:-:, welke beide posten met de intressen vandien zullen worden vereffend en bij de meergemelde liquidatie verrekend.
39. De Heer Hans Hendrik van Wijckel is schuldig in den boedel in collatie te brengen een somma van dertigduizend gls. met de intressen vandien zedert den 12 Nov. 1775f. 30.000-:-:
40. Wijlen Mevrouw Rheden heeft genoten in huwelijks medegifte welke door haare erfgenaamen in collatie gebragt moeten wordenf. 1000-:-:
[> 24]
41. Den Heer Hans Hendrik van Wijckel ut antef. 1000-:-:
42. De Heer Johan van Wijckel uts.f. 1000-:-:
43. Mevrouw de wed. Knijff uts.f. 1000-:-:
44. Hierbij wordt eindelijk gebragt 't slot der capitale rekening van den sctrs. Assuerus Regnerus van Wijckel aan meerdere ontvang beloopendef. 586-11-:
Summa totalis van de praesente profitelijke staat van den massalen boedel beloopt driemaal hondertvijffendartig duizend, vier hondert één & vijfftig Car.gls., twaalf strs., vier penn. f. 335.451-12-4
[> 25]
Tweede capittel --- continuerende den inbreng van wijlen den Heere Johannes Saakma van Wijckel
Profitelijk 1. Huis en stalling te Leeuwarden in de vierde post van 't voorige capittel pro memorie gebragt en daarom ook alhier zodanig gesteld Pro memoria
2. De buitenplaats Lettinga in de zesde post van 't voorige capittel en dus ook alhier gebragt Pro memorie
3. Een zathe te Britzum bij Pieter Scheltes cum uxore gebruikt in de 7d. post van 't voorige capittel, dog alhier buiten het aangekogtef. 21.900-:-:
4. Een zathe aldaar bij Lijkle [> 26] Tjallings gebruikt aldaar in de agtste post gebragt totf. 10.000-:-:
5. Een zathe te Britzum bij Tjeerd Bruinsma gebruikt aldaar in de 16 postf. 18.000-:-:
6. Een zathe te Hallum aldaar in de 14 postf. 16.900-:-:
7. Twee derde parten van de zathe te Engwierum, aldaar in den 15 postf. 10.000-:-:
8. Een zathe te Pietersbierum bij Gerlof Freerks gebruikt aldaar in de 16e postf. 16.500-:-:
9. Een zathe te Tersool bij Schout Wijtzes weduwe Theunis Tjeerds gebruikt aldaar in de 17 postf. 20.000-:-:
[> 27]
10. Aange-erfde vastigheden in Gaasterland aldaar in de 32e post onuitgetrocken en dus ook alhier pro memoria Pro memoria
11. De landsobligatie van 100 gls. aldaar in de 37 post onuitgetrocken en daarom ook alhier Pro memoria
12. Het capitaal hetwelk de Heer Hans Hendrik van Wijckel in collatie moet brengen, volgens de 38 post f. 30.000-:-:
13. Vastigheden in Oostdongeradeel staande echt verhandeld voor de somma vanf. 33.600-:-:
14. Een zathe in de Haskerdijken verkogt aan Freulin Maria [> 28] Vegelin van Claarbergen, voorf. 4000-:-:
15. Twee negende van een zathe te Jouwswier, verkogt aan wijlen den Heere sctrs. Bergsma voor drieduizend, hondert en vijfftig guldensf. 3150-:-:
16. Een vijftiende van een hornleger te Ee, voor zeventien guldensf. 17-:-:
17. 't Gene na overlijden van des Heers Wijckels capitaal, boven deszelvs portie, ter belastinge van gemene boedelschulden gegaan is, beloopende volgens gemaakte liquidatie zes duizend vierentwintig guldens twaalf stuiv.s vier penningenf. 6024-12-4
Dus het profitelijke zamenf. 190.091-12-4
[> 29]
Schadelijk
1. Dezelve was schuldig aan Floris Groenia zevenhondert guldens
f. 700-:-:
2. Aan de voorkinders vier duizend agt hondert negen & dertig Car.gls. dusf. 4839-:-:
3. Aan den Heere ontvanger Gulbartus Knock zesduizend guldensf. 6000-:-:
4. 't Betaalde door den Heere J.S. van Wijckel aan de erfgenamen van Mahui ingevolge cessie van den 6 Decemb.s 1765, uitwijzens een liquidatie daartoe relativ, spruitende uit een contract tusschen wijlen Mevrouw douariere van Aijlva van Tjessens en wijlen den Heere grietman H.H. van Haersma, opgeregt den 1 April 1747 zijnde door Mevrouw van Aijlva bij [> 30] cessie van den 11 Junii 1753 haar recht overgedragen aan Wierd Wiarda, welke bij cessie van den 17 Junii daaraanvolgende zijn recht heeft overgedragen aan de erven van Mahui voorz. en schoon deze post staande echt is betaald, moeg egter dezelve als een schuld op de Gaasterlandsche goederen liggende voor schadelijke inbreng van den Heere Wijckel komen ten welken einde dezelve alhier wordt gebragt tot zestien duizend één en negentig gls. agtien strs. agt penn. dusf. 16.091-18-8
De tauxatie op de plaats te Britzum bij Tjeerd Bruinsma bemeijerd, staande echte afgelost met twee duizend vier hondert gls.f. 2400-:-:
Dus het schadelijke tezamenf. 30.030-18-8
Blijft profitelijkf. 160.060-13-12
Summa totalis van den inbreng van wijlen den Heere Johannes Saakma van Wijckelf. 160.060-13-12
[> 31]
Derde capittel --- in zig bevattende den profitelijken inbreng en schadelijken staat van Vrouwe Avia Cornelia van Glinstra
Profitelijk 1. Een zathe lands onder Boxum bij Rinnerd Jacobz gebruikt in het eerste capittel in de 18e post gebragt, dog alhier buiten het aangekogte land, agtien duizend drie hondert zeventig Car.gls.f. 18.370-:-:
2. Een zathe aldaar bij Jochem Jans gebruikt, aldaar in den 19e post tot negen duizend vier hondert guldens f. 9.400-:-:
3. Een zathe te IJsbrechtum bij Johannes Hendriks cum uxore gebruikt aldaar in de 20e post dog alhier buiten het aangekogte [> 32] land elff duizend vijff hondert Caroligls. dusf. 11.500-:-:
4. Een zathe op het Nieuwe Bildt bij Sipke Tjeerds cum uxore gebruiky, aldaar in de 22e post veertien duizend gls.f. 14.000-:-:
5. Een halve zathe onder Hantum bij Abe Abes gebruikt, aldaar in de 23e post voor elff duizend guldensf. 11.000-:-:
6. Een zathe onder Engwierum bij Pope Dirks cum uxore gebruikt, aldaar in de 24e post, dog alhier buiten het aangekogte land gebragt tot vijff en dertig duizend vijff hondert guldens dusf. 35.500-:-:
7. Een zathe onder Roodkerk bij Jacob Abes cum uxore gebruikt, [> 33] aldaar in de 25e post tot zeven duizend guldensf. 7000-:-:
8. Een zathe aldaar bij Aldert Geerts gebruikt, in 't gemelde capittel in de 26 post tot vier duizend twee hondert & vijfftig Caroliguldensf. 4.250-:-:
9. Een zathe onder Suameer bij Hendrik Geerts cum uxore gebruikt, aldaar in de 27 post, buiten het aangekogte vier duizend zeven en twintig Car.gls. f. 4.027-:-:
10. Een zathe onder Garijp bij Melle Wouters gebruikt, aldaar in de 28 post gebragt tot agtduizend agthondert gls.f. 8.800-:-:
11. Een zathe te Bergum bij Sake Rienks gebruikt, aldaar in de 29 post tot drie duizend negen hondert guldensf. 3.900-:-:
[> 34]
12. Een hornleger te Eernewoude, aldaar in de 30e post buiten het aangekogte ses hondert agt & vertig guldens elf stuivers twaalf penningenf. 648-11-12
13. Een hornleger onder Garijp, in de 31 post tweehondert twintig guldensf. 220-:-:
14. Een halve zathe in Berlicum bij Jacob Jazes[!] cum soc. gebruikt tot agtduizend vijff hondert vijfftig Caroligls.f. 8.550-:-:
15. De staande echt opgekomene uitdelingen van Hillemaveenen tot twee duizend hondert zeven en zeventig Car.gls. agt stuivers en vier penningenf. 2.177-8-4
16. De helft van staande echt ont- [> 35] vangene lijffrenthen, vier-duizend vierhondert en één Car. gls. negen stuiversf. 4.[4]01-9-:
[er staat: 4.101-9-:]
17. De helft van twee huizingen in de groote Kerkstraat, en een klein huisje in 't Hero Yvo straatje, staande echte verkogt voor drie duizend agthondert & twee Caroligls. twee stuiversf. 3.802-2-:
18. Wegens een legaat van de grietman Glinstra (boven de halve zathe te Berlicum hiervooren gemeld) in gelde twee duizend vijff hondert guldensf. 2500-:-:
19. Uit de scheiding van O. Glinstra boedel de somma van tweehondert vijff en zeventig gls.f. 275-:-:
[> 36]
20. Toehaak van scheidinge van veenen een somma van negen en vijfftig Caroliguldensf. 59-:-:
21. Nog overig zijnde aandeelen in Hillema en Volgeren veenen mandeelig met Mevrouw Veltman's erven
Dus beloopt het profitelijke
f. 150.080-11-:
Schadelijk
1. Tauxatie op de plaats te Boxum, voormaals bij Jan Tjipkes en nu bij Jochem Jans gebruikt, staande echte afgelost tot negen hondert vier en veertig guldens
f. 944-:-:
2. Tauxatie op de andere plaats aldaar bij Rinnert Jacobz [> 37] gebruikt, drie duizend ses en dertig Caroligls.f. 3.036-:-:
3. Kosten van de inpoldering te Engwierum ter inportante verbeteringe van de zathe aldaar tot vijff duizend vier Car.gls. één stuiver één penn.f. 5.004-1-1
4. Grondpagt op 't huisje in 't Hero IJvo straatje staande echte afgelost ses Car.gls.f. 6-:-:
5. 't Geene uit Mevrouws goederen meerder dan haar portie was aan gemeene schulden betaald is, beloopende volgens gemaakte liquidatie vijff duizend vier hondert agt en dertig gulden één sts. vier penningenf. 5.438-1-4
[> 38]
Transport Profitelijkf. 150.080-11-:
Schadelijkf. 14.428-2-8
Blijft profitelijkf. 135.652-8-11
Summa totalis van den zuiveren profitelijken inbreng van Mevrouw Avia Cornelia van Glinstra, een hondert vijff en dertig duizend, zes hondert twee en vijftig guldens agt sts. elf penningenf. 135.652-8-11
[> 39]
Balance
De praesente profitelijke staat der massale boedels van de Heer Johannes Saakma van Wijckel & Vrouwe Avia Cornelia van Glinstra beloopt volgens het eerste capittel
f. 335.451-12-4
De inbreng van de Heere Johannes Saakma van Wijckel volgens het tweede capittelf. 160.060-13-12
De inbreng van Mevrouwe Avia Cornelia van Glinstra volgens het derde capittelf. 135.652-8-11
Beide inbrengen tezamenf. 295.713-2-7
Dus komt alhier voor overwinstf. 39.738-9-13
Hiervan komt ieder boedel de helft adf. 19.869-4-14 ½
[> 40]
* De boedel van de Heer Johannes Saakma van Wijckel bestaat uit deszelvs inbreng ter summa vanf. 160.060-13-12
en halve overwinstf. 19.869-4-14 ½
Dus komt dezelve uit de praesente staatf. 179.929-18-10 ½
* De boedel van Mevrouw Avia Cornelia van Glinstra bestaat in haar Ed. inbreng ter summa vanf. 135.652-8-11
en halve overwinstf. 19.869-4-14 ½
Dus komt dezelve uit de praesente staatf. 155.421-13-9 ½
* Makende tezamen uit den gehelen praesenten staat adf. 335.351-12-4
Zijnde de dividenten vervolgens tot scheidinge dier boedels overeengekomen in manieren als volgt. [> 41]
De boedel van den Heere J.S. van Wijckel competeert volgens voorenstaande berekening uit de praesente staat, hondert negen en 't zeventig duizend negen hondert negen en twintig gls. agtien stuiv.s 10 ½ penningf. 179.929-18-10 ½
In voldoening dies wordt aan dezelve toegekent en toegedeeld respective
1º. De zathe te Britzum in 't eerste capittel gebragt in de 7 post totf. 22.900-:-:
2. De zathe aldaar in de agtste postf. 10.000-:-:
3. De zathe te Britzum aldaar in den 17en postf. 12.000-:-:
4. De zathe te Bristum aldaar in den 10en postf. 18.000-:-:
5. De zathe te Hallum aldaar in de 14e postf. 16.900-:-:
[> 42]
6. Twee derde parten van de zathe te Engwierum, aldaar in de 15e postf. 10.000-:-:
7. De zathe te Pietersbierum, aldaar in de 16e postf. 16.500-:-:
8. De zathe te Tersool, aldaar in de 17e postf. 20.000-:-:
9. De staande echt aangekogte vastigheden in Gaasterland, aldaar in den 33e postf. 26.065-1-4
10. Hetgeene de Heer Hans Hendrik van Wijckel in collatie moet brengen, volgens de 39 postf. 30.000-:-:
11. De huwlijksmedegifte van wijlen Mevrouw van Rheden, in den 40en postf. 1000-:-:
12. De huwlijksmedegifte van den Heere H.H. van Wijckel, volgens den 41e postf. 1000-:-:
[> 43]
13. De huwlijksmedegifte van de Heer Johan van Wijckel in den 42e postf. 1000-:-:
14. De huwlijksmedegifte van Mevrouw de weduwe Knijff, in den 43 postf. 1000-:-:
Hierdoor bekoomt gemelde boedelf. 186.365-1-4
Waaruit tot egalisatie aan den boedel van Mevrouwe Avia Cornelia van Glinstra zal moeten worden betaald een summa van zes duizend vier hondert vijff en dertig guldens, twee strs. 9 ½ penn.f. 6.435-2-9 ½
Blijftf. 179.929-18-10 ½
[> 44]
De boedel van Mevrouwe Avia Cornelia van Glinstra competeert volgens voorenstaande berekening uit de praesente staatf. 155.421-13-9 ½
In voldoening dies wordt aan deselve toegekend en toegedeeld
1. 't Hornleger in 't eerste capittel gebragt in de 12 post opf. 450-:-:
2. 't Hornleger, kamp en kamers aldaar in de 13 post opf. 1400-:-:
3. De zathe te Boxum aldaar gebragt in de 18 post op f. 18.850-:-:
4. Een huizinge en hovinge te Britzum, 't Langhuis genaamd, met de 10 pondemate in 't eerste capittel in de 11 post opf. 2500-:-:
5. De zathe te Boxum aldaar in den 19en postf. 9400-:-:
[> 45]
6. De zathe te IJsbrechtum, aldaar in den 20 post op f. 16.000-:-:
7. De halve zathe te Berlicum aldaar in de 21 postf. 8.550-:-:
8. De zathe op 't Nieuwe Bildt aldaar in de 22e post f. 14.000-:-:
9. De halve zathe onder Hantum aldaar in de 23 postf. 11.000-:-:
10. De zathe onder Engwierum in de 24 post aldaar op f. 37.000-:-:
11. De zathe onder Roodkerk aldaar in de 25 postf. 7.000-:-:
12. De zathe onder Roodkerk, aldaar in de 26 postf. 4.250-:-:
13. De zathe onder Suameer, aldaar in de 27 postf. 4.200-:-:
14. De zathe onder Garijp, aldaar in de 28e postf. 8.800-:-:
[> 46]
15. De zathe onder Bergum, aldaar in den 29 postf. 3.900-:-:
16. 't Hornleger onder Eernewoude aldaar in de 30 post f. 980-:-:
17. 't Hornleger onder Garijp, aldaar in de 17e post f. 220-:-:
18. 't Slot van een rekening in de 44 post gemeldf. 586-11-:
19. Uit de boedel van den Heere J.S. van Wijckel tot egalisatie bij liquidatie te validerenf. 6435-2-9 ½
Dus netto de voorz. conpetentief. 155.421-13-9 ½
[> 47]
Vervolgens zijn de erffgenaamen van den Heere Johannes Saakma van Wijckel geprocedeert tot scheidinge van 't geen hiervoor aan den boedel is toegekent en aanbedeeld ter summa van f. 179.929-18-8 ½
Nadat daaromtrent zijn vastgesteld deze poincten.
Dat bij provisie massaal en buiten de scheidinge zullen blijven de goederen in Gaasterland gelegen.
Dat de zathe te Pietersbierum mede buiten de scheidinge zal worden gelaten, en publicq zal worden verkogt, om uit de koopschat dies te vinden 't geen uit dezen boedel aan den boedel van wijlen Mevrouw Wijckel tot egalisatie moet worden betaald, en de toehaaken van deze scheiding hierna gemeld, zullende de meerdere koopschat tusschen de dividenten egaal worden verdeeld.
Dat de overige vastigheden zullen worden gedeeld in tien portien en daarover tusschen de dividenten zal worden gelot.
Dat eenieder daar daarbij zal worden toe- [> 48] gedeeld zijn eigen schuld, egter zal aan elk een tiende worden toegedeeld van de 30.000 guldens welke mede door den Heere Hans Hendrik van Wijckel in collatie moet worden gebragt, en volgens gemaakte bepaalinge zal verrenten tegens drie ten hondert in 't jaar zonder eenige korting van den 12 Novembr. 1775 af reeds begonnen.
Dat eenieder de aan hem te deel vallende vastigheden zal ontvangen, met zodanige lasten, actien, servituten & gerechtigheden als daarop leggen, schoon ook dezelve in de voorenstaande staat niet mogten zijn gemeld, ook met zodanige huuren, als waarmede dezelve bezwaard zijn.
Dat eenieder van de hem te deel vallende vastigheden, de huuren en lasten van Petri en Maij 1777 zal genieten en hoeden.
Dat hetgeen aan eenieder, door voorengemelde toedeeling meer of minders als 15.000 guldens bekoomt door toehaaken zal worden ge-egaliseerd.
De vastigheden hierop verdeeld en door 't lot gescheiden zijnde, zo wordt dien conform bij dezen toegedeeld [> 49]
Aan Mevrouwe Eritia van Wijckel, weduwe Haersma
De zathe te Britzum het Overset in de toedeeling hiervooren gebragt in de 3e post opf. 12.000-:-:
1/10 van de 30.000 gls. ten laste van den heere H.H. van Wijckel in den 10 postf. 3.000-:-:
Makende tezamenf. 15.000-:-:
Aan Mevrouwe Johanna Maria van Haersma geb.e Wijckel
De 2/3 van de zathe te Engwierum in de 6e postf. 10.000-:-:
1/10 van de 30.000 gls. op den heere H.H. van Wijckel in de 10en postf. 3.000-:-:
Van de erfgenaamen van Mevr. van Rheedenf. 816-13-51/3
Uit de koopschat van de zathe te Pietersbierum tot suppletief. 1183-6-102/3
[totaal:]f. 15.000-:-:
[> 50] Aan de erfgenaamen van Mevrouwe Dodonea Helena van Rheden geboren van Wijckel
De helfte der zathe onder Britzum bij Tjeerd Bruinsma gebruikt, hiervoor in de 4e postf. 9.000-:-:
Een zesde der zathe te Hallum in de 5e postf. 2.816-13-51/3
De huwlijksmedegifte in den 11e postf. 1000-:-:
Een tiende van de 30.000 gls op de Heer H.H. van Wijckel3.000-:-:
[subtotaal:]f. 15.816-13-51/3
Des uitkerende aan Mevr. Johanna Maria v. Haersma geb. Wijckelf. 816-13-51/3
[totaal:]f. 15.000-:-:
Aan de Heer Hans Hend.k van Wijckel
De helft van de zathe te Britzum bij Pieter Scheltes gebruikt in de 1e postf. 11.450-:-:
Een tiende van de 30.000 gls. op zijn Ed.e zelvsf. 3.000-:-:
De huwlijksmedegifte in de 12 postf. 1000-:-:
[subtotaal:]f. 15.450-:-:
Des uitkerende aan Juffer Jaaijke Saakma van Wijckel f. 450-:-:
[totaal:]f. 15.000-:-:
[> 51] Aan de Heer Johan van Wijckel
De helft van de zathe te Tersool bij Schout Wijtzes gebruikt, in de 8 post gemeld totf. 10.000-:-:
Een tiende van de 30.000 gls. op den Heer H.H. van Wijckelf. 3.000-:-:
De huwlijksmedegifte in de 13de postf. 1000-:-:
Uit de koopschat van de plaats te Pietersbierum tot suppletief. 1000-:-:
[totaal:]f. 15.000-:-:
Aan Mevrouwe Johanna Wilhelmina van Wijckel, wed.e Knijff
Twee derde parten van de zathe te Hallum bij Tjitske Reinders weduwe Roelof Pieters gebruikt in de 5e post gemeldf. 11.266-13-51/3
Een tiende part van de 30.000 gls. op den Heer H.H. van Wijckelf. 3.000-:-:
De huwlijksmedegifte in den 14e postf. 1000-:-:
[subtotaal:]f. 15.266-13-51/3
Des uitkerende aan den Heere A.R. van Wijckelf. 266-13-51/3
[totaal:]f. 15.000-:-:
[> 52] Aan Juffer Jaijke Saakma van Wijckel
De zathe te Britzum bij Lijkle Tjallings gebruikt in de 2e postf. 10.000-:-:
Een tiende van de 30.000 gls. op de Heer H.H. van Wijckelf. 3.000-:-:
Van den Heer H.H. van Wijckel bij toehaakf. 450-:-:
Uit de koopschat van de plaats te Pietersbierum tot suppletief. 1550-:-:
[totaal:]f. 15.000-:-:
Aan Mejuffrouw Anna Catharina Elisabeth Busaan, gebooren van Wijckel
De helft der Zathe te Britzum bij Pieter Schillis gebruikt in den 1en post gebragt f. 11.450-:-:
Eentiende part in de 30.000 gls. op de Heere H.H. van Wijckel f. 3.000-:-:
Uit de koopschat van de plaats te Pietersbierum tot suppletie f. 550-:-:
[Totaal:] f. 15.000-:-:
[> 53] Aan de Heer Assuerus Regnerus van Wijckel
De helft der zathe te Tersool bij schout Wijtzes gebruikt in de 8 post gemeldf. 10.000-:-:
Een tiende part in de 30.000 gls. op den Heer H.H. v. Wijckelf. 3.000-:-:
Van Mevrouw de wed.w Knijff een toehaak vanf. 266-13-51/3
Uit de koopschat van de plaats te Pietersbierum tot suppletief. 1733-6-102/3
[totaal:]f. 15.000-:-:
Aan den Heere Hendrik van Wijckel
De helvt der zathe te Britzum bij Tjeerd Bruinsma gebruikt in de 4e post gemeld totf. 9.000-:-:
Een zesde part van de zathe te Hallum in de 5e postf. 2.816-13-51/3
Een tiende part van de 30.000 gls. op den Heer H.H. v. Wijckelf. 3.000-:-:
Uit de koopschat van de plaats te Pietersbierum tot suppletief. 183-6-102/3
[totaal:]f. 15.000-:-:
[> 54]
Aldus gescheiden en gedeeld en beloven de dividenten elkanderen het effect dies te praesteren, stellende elkander in de possessie van de toegedeelde vastigheden hiervooren gemeld, met belofte om voor de evictie van dezelve te caveren, met wijdere aanneming om de toehaaken in gelde, zo die welke uit den boedel van Mevrouw A.C. van Wijckel geb. Glinstra moeten worden uitgekeerd, als die welke door zommige van des heers Wijckels erfgenamen aan de anderen moeten worden betaald te zullen voldoen in klinkende munte met de intressen vandien, welke ten respecte van die, welke door den eenen boedel aan den anderen moeten worden betaald van den 1 Maij 1776 en van de overige van den 1 Maij 1777 zullen beginnen, en tegens 3 p.r.cent zonder eenige kortinge loopen, tot de daadlijke betalinge toe. Voor al 't welke de dividenten verbinden alle hunne goederen, special de toegedeelde sub clausula constituti et iure reservati dominii in forma, met submissie van hunne personen aan 't Hoff van Friesland en alle gerechten. [> 55] En aangezien de mededividenten Assuerus Regnerus van Wijckel en Hendrik van Wijckel tot hun laste hebben verscheidene capitale schulden, waarvoor wijlen de Heer Johannes Saakma van Wijckel zig als borge heeft verbonden, en deszelvs boedel daarvan dient te worden ontheft, zo beloven de Heeren A.R. van Wijckel en H. van Wijckel voorengemeld, den boedel van hun wijlen vader van die borgtogten door betaaling der capitalen of andersins te zullen ontheffen, en de ingeloste obligatien of ander voldoend geblijk, de overige dividenten te zullen vertoonen binnen den tijd van twee jaaren na de vertekeninge dezes, gevende aan de verdere dividenten den magt om bij wanpraestatie dies, deze aanneming bij den Hove executabel te laten verklaaren, verbindende dezelve ook daarvoor alle hunne goederen, special de toegedeelde uit hun's vaders boedel, sub clausula constituti et iure retentionis & reservati dominii in forma met submissie van hunne personen aan den Hove van Friesland.
In kennisse een ieders vertekening
En hebben de gezamentlijke Heeren & Vrouwen dividenten aan zig gereserveerd om eenieder zijn toegedeelde lot of een gedeelte vandien aan eenieder der dividenten over te dragen [> 56] zoals dan mag worden geconvenieerd. Actum Leeuwarden den 25 Junii 1777. (was get.:) E. v. Wijckel weduwe Haersma, J.M. v. Haersma gebooren Wijckel, Johan van Wijckel, voor mijzelve en als gelastigde van de Heeren W. van Swinderen en H. Sandra de Veltman, H.H. van Wijckel, O. Burenstein, wegens Mejuffrouw A.C.E. Busaan geb.n van Wijckel, A.R. van Wijckel, H. van Wijckel, J.W. v. Wijckel weduwe Knijff, Petrus Wierdsma als curator ad actum divisionis over Mevrouwe de weduwe Knijff en Vrouwe Jaijke Saakma van Wijckel.

>> begin