>> HOMEpage

Stads- of gerechtsboden Leeuwarden
(zeer voorlopige verzameling)

Bron: MpaginaE, HCL e.a.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari/februari 2018

Groot consentboeken 1580-1680

Daniëls, Thomas 1669
Dircx, Ruyrd 1599
Dwarsbalck, Feddrich Hylckes 1664
Everts, Carel 1627
Georgiens, Kempe 1587
Gerryts, Mathijs 1661
Haackma, Joannes 1679
Hansen, Abraham 1642
Hendricks, Albert 1645
Henrix, Pyter 1609
Jans, Freerck 1681
Jansen, Jan 1681
Jarichs, w. Jacob 1658
Juckes, Symen 1594
Lieuwes, Job 1618
Melles, Marten 1611
Noys, Noy 1620
Pyters, w. Ulbe 1661
Wycher, wijlen 1580

In de regel waren er vier stadsboden!

Banga, Jarig
Banga, Joannes
Baniwer, Jan Abrahams
Bolman, Wijbe
Bosma, Roelof
Camps, Noeij Noeijszn des
Cnoop, Daniel
Dirxz., Rieurd
Dronrijp, Jacobus
Everts, Caroll
Froon, Hendrick
Gerbens, Dirck
Haackma, Joannes
Hansen, Claas
Hendrix, Albert
Hijlckes, Feddrick
Hogeveen, Jentie Annes
Jansz., Jan
Noeijszn, Noe
Sinia, Yde Sinia
Visser, Pieter
Wijbinga, Gerrijt Jansen

• mr. Jan boede - 123 (1550 Fontes Lwd.) • Aernt de boed - 193, 194 • Aernt de boede - 189, 190, 192, 193 • Aernt de boode - 191 • Arendt bode - 59 • Benner die boed - 152 • Bennert die boed - 163 • Byner die boed - 157 • Bynert die boed - 157 • Gerryt die boed - 154 • Haermen Staed boed - 160, 166, 172 • Haija boede - 77, 133 • Haija boode - 148 • Harmen de bood - 146 • Harmen staed boed - 157, 171, 173 • Herman bode - 159 • Herman boet - 150 • Koerts de boede - 199 • Peter boede - 72, 77, 131, 162 • Pieter Pieterz bood - 146 • Syrck die boed - 170, 174 • Syrck stadbood - 78 • Thomas die boede - 123

• Outger in de Hoogstraat

• Pieter uyt de Heyde[?] 1636
• Johannes Wigery ca. 1715

• Pauwels Hendricxzn., gezw. stadsbode (protocol Cleuting 1554-1571)
• Pieter
• Pieter Jansen
• S. Gerrytszn.
• Wicher (Wyger) Gerritszn.

• Auke, bode? 1289
• Hobbema, bode 1056
• Sloten, Van (bode) 894

• Bolman, V., stadsbode 17-7-1826
• Elzinga, Cornelis, voorheen stadsbode 12-8-1820
• Smeding, Jacobus Doekes, in leven stadsbode 8-4-1843
• Schrijver, J.C. stadsbode 2-8-1849
• Sijnja, IJ., verzoek van stadsbode - en W. Bolman 10-10-1815
• Duparc, behalve de heer - nog een raadslid de samenvoeging van stadsbode en leedaanzegger 27-12-1898
• Waterbeek, stadsbode, is overleeden 7-11-1777

• Caarll (sic) Everts (1630) Aestimatieboeken, nr. 675
• Caerl Everts (1643) Inventarisatieboeken, nr. 1526
• Homme Jacobsz. (1621) Aestimatieboeken, nr. 527 [1601 aangesteld]
• Jacob Jarichs (1656) Inventarisatieboeken, nr. 1791
• Johannes Haackma (1688) Inventarisatieboeken, nr. 2634
• Noeij Noeijsz. gewezen stadsbode (1624) Inventarisatieboeken, nr. 1110
• Simon Juuckis de Geest Glasschilder en stadsbode (1628) Inventarisatieboeken, nr. 1209
• Thomas Daniels (1679) Inventarisatieboeken, nr. 2430

1762
Gerechts Boden.
Gerlof Hobbema, op 't Aarden Waltje.
Jan Jacob Pynart, in de Beyerstraat.
Jane van Sloten, op de hoek van de Weert.
Pieter Brouwer, in de Kleine Kerkstraat.
1794
Gerechts Boden.
Jane van Sloten, in de Bagynestraat.
Philippus Schuil, in de Grote Kerkstraat.
Arnoldus van Hobbema, in de Bagynestraat.
Roelof Bosma, in 't Droevendal over de Keizersgragt.

F. J. Koningh 1704 (op bodestaf)
J. Wijgeri 1709
J. Banga 1716
G. Wijbenga 1721
J. Bottinga 1731
G. Hobbema 1739
Jarig Reinders 1740
I. Mannegout 1742
J. v. Sloten 1752
P. Brouwer H. F. 1760
Cor. Waterbeek 1766
P. Schuil. 1777
R. Bosma 1782
Wijbe Bolman 1801-1834
Y. Synja 1802

>> begin

Vier bodestaven door de gemeente Leeuwarden in bruikleen aan het Fries Museum afgestaan

Inv. nr. 98-A.
Op de zeskantige stam is gegraveerd, in romein: DIE STADT LEEUWARDEN, daaronder cursief J. Wijgeri Den 10 Meij 1709, daaronder G. Hobbema Den 30 Meij 1739, daaronder (gestippeld) Y. Synja Den 14 Junij 1802.
Zilvermerk naast de naam Hobbema.
Onder op de ene voet is een klimmende leeuw aangebracht op een blauw email veld met het stadswapen van Leeuwarden.

Inv. nr. 98-B.
Op de zeskantige stam is gegraveerd, in romein: DIE STADT LEEUWARDEN, eronder, cursief J. BANGA 1716 10 April, erboven: G. Wijbenga Den 29 Augustus 1721, daarboven: J V Sloten Den 29 Septembr. 1752.
Merk naast het woord April.
Onder op de ene voet is een klimmende leeuw aangebracht, het stadswapen van Leeuwarden, op een veld, dat oorspronkelijk blauw email bevatte.

Inv.: 98-C.
Op de zeskantige stam van de bodestaf is gegraveerd DIE STADT LEEUWARDEN.
Op de volgende zijden daaronder cursief: Iarig Reinders Den 12 Maart 1740. In cursief ook Wijbe Bolman van 8 Apr. 1801-11 Decbr. 1834, F J Koningh den 23 Marti 1704. In romeinse letter: I: MANEGOUT / DEN 3 NOVEMBER 1742, R. BOSMA DEN 8 FEBRS. 1782.
De staf is vervaardigd door Hessel Sinnema te Leeuwarden. Zijn meesterteken is HS.
De maten zijn: lengte 18,6 cm, diameter van de voet 3,6 cm.
Literatuur Voet, 446.
Inv.: 98-D.
Op de zeskantige stam van nevenstaande bodestaf is gegraveerd: DIE STADT LEEUWARDEN, eronder in cursief J. Bottinga Den 12 Januarij 1731, erboven gestippeld: P. Brouwer H. F. Den 20 Decmb: 1760, Cor. Waterbeek Den 2 Meij 1766, P: Schuil: in het jaar 1777.
Ook deze bodestaf is vervaardigd door Hessel Sinnema. Het meesterteken HS bevindt zich eveneens op deze bodestaf.
De maten zijn lengte 18,7 cm, diameter van de voet 3,6 cm.
Literatuur Voet, 446.

Twee bodebussen

>> Verguld zilveren bodebus op lint in de Leeuwarder kleuren  geel  en  blauw  met geëmailleerd wapen achter glas. Op het bovenste schild de letters S.P.Q.L (Senatus Populusque Leovardensis = bestuur en bevolking van Leeuwarden).
Maten lengte 17,2 cm, breedte 5,2 cm.
Collectie Fries Museum, Leeuwarden.
Meesterteken van Andele Andeles, meester in Leeuwarden (1709-1754).
Voet no. 452.

Eveneens in de collectie van het Fies Museum: Zilveren bodebus in de vorm van een gekroond schild, met onderaan drie gegoten kwasten. In het schild achter glas het wapen van Leeuwarden in azuur en goud op een bronzen plaatje. Aan de achterzijde van het schild een zilveren deurtje.
Maten hoogte 10,7 cm, breedte 6,6 cm.
Vervaardigd door Albert Wijngaarden, te Leeuwarden werkzaam van 1748-1808. Zijn meesterteken is een druiventros.
Voet 483.

Literatuur: M. Agterberg, De Bodebus in het Noorden. [Schipluiden 1984].

>> begin

Res-1610/11/02 1610-11-02; Resoluties
Jan Jansz., snider, gekozen tot stadsbode, in plaats van wijlen Rieurd Dirxz.
---
gg018-167 1623-04-25; Hypotheekboeken
Jan Jansz., gesworen Stadsbode der Stad Leuwarden, in de Jacob Roepersstrate, binnen Leuwarden.
10 May 1621: Hypotheek (100.-.- gouden guldens), op een aan bovenstaand persoon toebehorende en door hem bewoonde huysinge, staende en gelegen in de Jacob Roeperstrate, binnen Leuwarden.
---
w009-27a 1689-08-10; Autorisatieboeken
Froon, Hendrick, stadsbode van Leeuwarden, gedurende de komende twee jaar.
Curator van Thijs, Jeremias en Jacobus Carre, kinderen van overleden Lammert Jansen Carre, als mede over diens kleinzoon Lammert Jansen.
---
M222-87a 1801-05-20; Kleine instructieboeken
Wijbe Bolman
Oud:.......
20 mei 1801 beëdigd als stadsbode.
---
gg025-213a 1631-08-17; Hypotheekboeken
Dirck Gerbensz, stadsbode, binnen Leuwarden.
Hier als getuige en medeondertekenaar acte.
11 Augustus 1631.
---
gg019-119 1624-01-20; Hypotheekboeken
Dirck Gerbens, stadsbode alhier.
2 Octobris 1623. Betreft registratie van een schuldbekentenis van de olde stadsbode Noe Noeijszn (getekend: Noeij Noeijszn des Camps), gehuwd met Idtien Jobsdr, alhier aan Meinard Gerrijts, 1e clerq ter Secretarie te Leeuwarden, ter somma van 30 carolusguldens, wegens verschotene penningen.
Deze schuld wordt volgens een contract overgedragen aan de stadsbode Dirck Gerbens bovengenoemd.
---
L849-230 1626-08-18; Certificaatboeken
Alger Hotsis, hopman. Oud: 48 jaren.
Dominicus Aggiei, notarius publicus. Oud: 46 jaren.
Caroll Everts, stadsbode Oud: 44 jaren.
Op zijn verzoek verklaren vier personen, dat zij Pieter Janszn van Swichum, oud: ....., hebben gekend en dat deze zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
---
gg027-181 1634-05-28; Hypotheekboeken
Anna Hiddesdr., weduwe van wijlen Rieurd Dirxz., in levene Stadsbode, binnen Leuwarden.
4 May 1633: Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen vercopen en in eigendom overdragen van een seeckere huysinge, staende en gelegen in de Sint Jacobsstraete, binnen Leuwarden, aan Jan Jansz, passementwercker, en Trintie Pyttersdr., echtelieden, binnen Leuwarden, voor de somma van 1425.-.- goudguldens.
---
gg018-6a 1635-09-26; Hypotheekboeken
Nieske Thijssesdr, echtgenote van Jan Jansz, stadsbode, binnen Leuwarden.
---
L849-185a 1625-04-29; Certificaatboeken
Jan Janszn., stadsbode; hem sterck makende voor zijn onmondige broer en twee susters (namen niet vermeld).
Verkocht: een dwarshuijsinge, in de Wester Clockstrate ofte Jacob Roepersstrate, aan de echtelieden Mathias Everardi en Elisabet van Marssum, voor 450 goudguldens en 7 stuijvers.
Grondpacht: 12 ofte 14 stuijvers per jaar.
---
c012-391 1735-07-26; Informatieboeken
Paulus Athanasius Dalmatianus, oud 56 jaar, ter sake excessen en het turberen [beroeren, storen] van de stadsbode in het verrigten van syn exploict [daad], ontweldigende hem niet alleen de citatie maar ook den staff smietende die beijde tegens de grond en schoppende deselve met de voet, etc.
Informaties naar het Hof, overgebracht naar het Blokhuis.
---
Res-1735/07/27 1735-07-27; Resoluties
Paulus Athanasius Dalmatianus, oud 56 jaar, ter sake excessen en het turberen [beroeren, storen] van de stadsbode in het verrigten van syn exploict [daad], ontweldigende hem niet alleen de citatie maar ook den staff smietende die beijde tegens de grond en schoppende deselve met de voet, etc.
Informaties naar het Hof, overgebracht naar het Blokhuis.
---
c003-109 1683-05-14; Informatieboeken
Jacobus Eslingh, burger, wonende alhier.
Oud: 44 jaren.
Aangifte van vechtpartij tussen Alber Lameijer en Anthonius van der Leij.
Hendrick Froon, stadsbode, alhier.
Oud:....
Getuige inzake bovenstaande.
---
gg167-21a 1807-05-28; Hypotheekboeken
1802 November 27.
Bij acte van cessie bovenstaande (zie gg167-20) schuld ad ? 2500,-,- aan Yde Sinia, gewezen meester zilversmid, thans stadsbode en Agnietje Jelgerhuis, echtelieden te Leeuwarden,wegens overgenomen zilversmidsgereedschappen etc. door voornoemde schuldeisers overgedragen aan Watze Douwes Ruitinga, -commis- te Leeuwarden.
---
gg167-20 1807-05-28; Hypotheekboeken
Hendrikje Epping en Jacob Hoogerhuis - meester zilversmid- , echtelieden, te Leeuwarden.
1802 November 26.
Schuldbekentenis ( ? 2500,-,-) terzake reste van meerdere wegens op Tauxatie overgenoomen gemaakt goud- en zilverwerk in soorten
en Zilversmidsgereedschappen,
overgenomen van Yde Sinia, gewezen meester zilversmid, thans Stadsbode, en Agnietje Jelgershuis, echtelieden, te Leeuwarden.
---
w015-114 1757-12-23; Autorisatieboeken
Distelbloem, Robertus, burgerfaandrik.
Curator administrator van de vaste goederen van Jan Sanstra en Trijntje Pijtters van Tongeren, echtelieden.
In plaats van de stadsbode Pijtter Visser (sedert 25 maart 1748).
---
w010-45 1694-08-04; Autorisatieboeken
Claes Ewerts Daleman, meester korfmaker.
Froon, Hendrik, stadsbode.
---
Res-1653/09/19 1653-09-19; Resoluties
Feddrick Hijlckes, in plaats van Dirck Gerbens, aangesteld als stadsbode.
---
L849-279 1628-01-19; Certificaatboeken
Gadie Meinerts, weduwnaar van Idtien Henrix; vader van drie kinderen. Oud:......
Verkocht: (daartoe door scheidinge het recht bekomen hebbende van zijn kinderen) een nieuwe huijsinge, op de Raadhuijs-Burchwal aan het water, aan de echtelieden Jan Janszn., Stadsbode, en Meske Thijsedr., voor 1050 goudguldens.
---
c020-329 1772094093; Informatieboeken
Baukje Johannes, kerke-moeder in het St. Anthonij Gasthuis, alhier.
Oud: 43 jaren.
Aangifte van veelvuldige dronkenschap enz, van de proevenier in genoemd gasthuis: Pieter Visser (voorheen stadsbode).
---
L849-347 1630-02-09; Certificaatboeken
Dr. Honorius Rouckema, advocat, en Aaltien Juriensdr., echtelieden.
Betreft: verkoop van een huijsinge en plaatske, in de cleine St. Jacobsstrate, tegenover des Raadhuijs ringmuijer, aan de echtelieden Jan Janszn., Stadsbode, en Nieske Thijsedr., echtelieden, voor 1500 goudguldens.
---
w018-8a 1789-11-20; Autorisatieboeken
Bosma, Roelof, stadsbode alhier.
Curator over de geabandonneerde boedel van Johannes E(e)ger, apothecar en Meintie Fokkema, echtelieden alhier.
---
gg109-29 1721-04-02; Hypotheekboeken
Jarig Banga, extra ordinaris stadsbode en Helena Coops, echtelieden binnen Leeuwarden.
1716 April 3. Schulbekentenis (f 800,-), terzake ter leen ontvangen gelden, verschuldigd aan Sibrandus Campenbos, mede vooght van het Landschaps Tuigth en de Werckhuijs, binnen Leeuwarden.
---
Res-1721/08/29 1721-08-29; Resoluties
Jarigh Banga,
Na resignatie van Claas Hansen, coopman verkoren tot bode deser stede.
Na zijn eigen resignatie als stadsbode vervangen door Gerrijt Jansen Wijbinga.
---
Res-1681/08/26 1681-08-26; Resoluties
Jan Abrahams Banier,
In plaats van overleden Joannes Haackma aangesteld als stadsbode.
Zijn ambt van collecteur van de verkopingen getransporteerd op Harmen Jansen Banier.
---
Res-1691/03/27a 1691-03-27; Resoluties
Joannes Banga, meester boekdrucker.
In plaats van overleden Jentie Annes Hogeveen aangesteld tot stadsbode.
---
w013-70a 1720-12-13; Autorisatieboeken
Jacobus Dronrijp, in leven stadsbode, gehuwd met Rieme Jorijts.
Uit dit huwelijk: Jarighius, 169 jaar, (absent in Holland), Nicolaus, 17 jaar, Domincus, 14 jaar, Sijtskem, 12 jaar en IJmckjen Dronrijp.
Beeckius, Benjamin, contrarolleur tot Dockum.
Zijn benoeming tot curator over de nagelaten kinderen van Jacobus Dronrijp werd geroyeerd.
---
gg019-118 1624-01-17; Hypotheekboeken
Lijsbet Pieters, weduwe van Jasper Pouwels.
3 Martij 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van Noe Noes zn, (getekend: Noeij Noeij zn des Camps), olde Stadsbode, gehuwd met Jidke (Jdtien) Jobsdr, aan bovengenoemde Lijsbeth, ter somma van 50 carolusguldens, wegens geleverde bieren.
---
Res-1639/05/14 1639-06-14; Resoluties
Albert Hendrix.
Verkozen tot stadsbode in plaats van Daniel Cnoop.
Mogelijk datum 15 juni 1639.

>> begin