>> HOMEpage

Boden
van
Gedeputeerde Staten
van
Friesland

Naamlijsten samengesteld door
M.H.H. Engels, april 2010

Foeke Sjoerds, Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland. II. deel, I. stuk, p. 256-259: Gedeputeerde Staten stelden twee kamerboden of kamerbewaarders aan en tien ordinaris resp. zes extraordinaris boden. Van de ordinaris boden verbleef er altijd één in den Haag, ten dienste van de afgevaardigden uit Friesland naar de Staten-Generaal.
De Staten van Friesland hadden eigen boden!

Kamerboden/-bewaarders

Bronnen: Tresoar Nadere Toegang 5.09 resp. 5.10 (index resoluties Gedeputeerde Staten van Friesland 1600-1754 resp. 1755-1795); HCL Dagboeken van Roelof Storm (1774-1814) '74-'79, '95-'99, '13-'14

Pytter Janssen
Sake Offes 3 dec. 1606
Roeloff Clasen 27 jan. 1626
Dirck van Vierssen 7 sept. 1638, eed 8 sept.
Jacob van Vierssen 30 apr. 1638/30 apr. 1644 i.p.v. vader Dirck
Wibrandus Faber 30 aug. 1673
Dirck van Arssen 7 dec. 1678
Gellius Heidema 25 okt. 1684
Matthijs Overman 22 nov. 1692
Gosse Hisborda 12 mrt. 1717
Dr. Albertus Ketel 12 mrt. 1720
Ruird Nauta 4 okt. 1740
Henricus Harmannus Nauta (1733-1811) 5 jan. 1763 kamerbewaarder i.p.v. vader Dirck
Sake Sakes; 1625 burger
Hendrik Gerryts [Hanenburgh] 16 nov. 1626
Jelle Hendrick Hanenburgh 9 feb. 1632
Berent Jonas [Donia] 8 dec. 1643
Claes Rijcks van den Bos 19 nov. 1647
Rienck Brouwer 30 aug. 1673
Tobias van Dessel 23 dec. 1680
Dr. Tjeerdt/Theotardus van Dessel, Tobias' zoon, 8 nov. 1709
Willem van Geyn sr. 28 apr. 1722
Willem van Geyn jr. 10 feb. 1741
Eyse Rinsma 25 sept. 1754
H. Habbema 12 mei 1779 kamerbewaarder
Lieuwe Grouwstra 29 apr. 1783; 1795 nog

Opm.: Gosling Laurens/Lourens volgde op 14 feb. 1775 Keijert op als Statenbode ofwel kamerbewaarder van de Staten van Friesland!

>> begin

Ordinaris en extraordinaris boden
ca. 1600 - 1795

Bronnen: Tresoar Nadere Toegang 5.09 en 5.10 (index resoluties Gedeputeerde Staten van Friesland 1600-1754 resp. 1755-1795), Comptoir almanakken en Naam-wysers (NW). De opvolging is niet altijd duidelijk.

Ordinaris

 • 01 - Sake Sakes i.p.v. Anske Piekes 15 jan. 1606
 • 02 - Salvus Gepckes i.p.v. w. Dije Sipkes 9 mrt. 1607
 • 03 - Evert Roelofs i.p.v. Lieuwe Feickes 13 nov. 1607
 • 04 - Hendrick Gerryts 25 feb. 1624
 • 05 - Wibrandt Douwes i.p.v. Roeloff Clasen 27 jan. 1626
 • 06 - Sjoerd Sinnes i.p.v. Lammert Harmens 5 feb. 1628
 • 07 - Joannes Joëls i.p.v. w. Joëls 19 sept. 1629
 • 08 - Claes Rijcks [van den Bos] i.p.v. Lammert Arriens van den Bos 26 nov. 1634
 • 09 - Abraham Hanssen i.p.v. Gersen Heerts 12 mrt. 1635
 • 10 - Matthijs Jans i.p.v. Hendrick Gerryts 28 mrt. 1639
 • 11 - Wouter Janssen i.p.v. zijn vader Jan Wouters 19 mrt. 1640
 • 12 - Carst Annes i.p.v. Jetse Faber 11 feb. 1643
 • 13 - Joannes Prijsses i.p.v. Arent Obbes 8 jun. 1644
 • 14 - Bartel Pytters i.p.v. Pytter Ulbes 3 apr. 1647
 • 15 - Barent Jonas i.p.v. Claes Rijks van den Bos 19 nov. 1647
 • 16 - Folckert Martens i.p.v. Joannes Joës 16 mei 1650
 • 17 - Frans Hendricks Oosterman i.p.v. Barent Joanas 21 aug. 1652
 • 18 - Hendrick Janssen i.p.v. Wibrandt Douwes 22 nov. 1652
 • 19 - Wilco Franssen i.p.v. Carst Arents[?] 1 sept. 1653
 • 20 - Abraham Revers i.p.v. Baerte Sibrandts 26 apr. 1654
 • 21 - Jan Hendricks [Doum] i.p.v. Abraham Hanssen 19 mei 1655
 • 22 - Jochem Taekles [Hansma] i.p.v. Wilco Franssen 10 mei 1656, eed 24 mei
 • 23 - Pytter Anes i.p.v. Folckert Martens 25 sept. 1657
 • 24 - Tjetse Auckes Faber i.p.v. Lammert Harmens 11 nov. 1658
 • 25 - Jan/Joannes Thijssen i.p.v. zijn vader Thijs Jans 26 mrt. 1659 / vader waarnemer 11 nov. 1659
 • 26 - Agge Juckema i.p.v. Jochem Taekles Hansma 7 feb. 1660
 • 27 - Sixtus Phocaei i.p.v. Joannis Thijssen 26 apr. 1661
 • 28 - Sytse Gravius i.p.v. Agge Juckema 13 nov. 1663
 • 29 - Rommert Paulus [Gaickema] i.p.v. Joannis Prijsses 1 okt. 1664
 • 30 - Joannes Wisselpenningh i.p.v. Sytse Gravius 24 apr. 1666
 • 31 - Pytter Hettes i.p.v. Jan Hendricks Doum 27 sept. 1666
 • 32 - Bartholdus Nicolai i.p.v. Sytse Faber 5 febr. 1667
 • 33 - Harmen Grin i.p.v. w. F. Oosterman 5 feb. 1667
 • 34 - Hidde Gravius i.p.v. Hendrick Janssen 20 apr. [1667?]
 • 35 - Claes Pytters i.p.v. Pytter Hettes 19 nov. 1670
 • 36 - Jacob Wytses 8 feb. 1674
 • 37 - Kempo Luitsmaterp 8 feb. 1674
 • 38 - Claes Taeckes i.p.v. Bartholdt Nicolai 11 sept. 1674
 • 39 - Jacob Joris i.p.v. Sipcke Fockes 18 feb. 1679
 • 40 - Epo Clasen [Bonnema] i.p.v. Harmen Grin 19 sept. 1679
 • 41 - Adrianus Schonenburgh i.p.v. J. Wisselpenningh 28 apr. 1680
 • 42 - Gellius Homeri i.p.v. Claes Taeckes 9 apr. 1681
 • 43 - Lieuwe Gosses i.p.v. G. Heidoma 12 dec. 1684
 • 45 - Jacobus Bruinsma i.p.v. A. Schonenburgh 4 apr. 1688
 • 46 - Wilhelmus Eelsma i.p.v. Bartel Pytters 10 aug. 1688
 • 47 - Rienck Gravius i.p.v. H. Gravius 6 feb. 1690
 • 48 - Inte Ruirds Nauta i.p.v. Rommert P. Gaickema 11 mei 1691
 • 49 - Pytter Jacobs Algra i.p.v. K. Luitsmaterp 18 mei 1694
 • 50 - Petrus Heringa i.p.v. Claes Pytters 25 nov. 1697
 • 51 - Willem Heems i.p.v. Jacob Wytses 2 mrt. 1698
 • 52 - Joannes Tempelaer i.p.v. w. Epo Clasen Bonnema 13 jul. 1700
 • 53 - Titus de Blij i.p.v. R. Gravius 3 mrt. 1701
 • 54 - Frans van der Meer i.p.v. J. Bruinsma 10 aug. 1701
 • 55 - Oenias Gravius i.p.v. Lieuwe Gosses 15 jul. 1705
 • 56 - Harmanus Borgrinck i.p.v. w. W. Eelsma 25 sept. 1706
 • 57 - Inte Heijmans i.p.v. Inte Nauta 29 mrt. 1708
 • 58 - Age Pytters Bolties i.p.v. W. Heems 13 feb. 1709
 • 59 - Henricus Stienstra/[Stiensma?] i.p.v. P. Algra 11 mrt. 1711
 • 60 - Hendrick Straetman i.p.v. P. Heringa 15 jul. 1712
 • 61 - Freerck Melles Fonkwijk i.p.v. w. Jacob Joris 15 nov. 1720
 • 62 - Pytter Gerloffs i.p.v. w. Titus de Blij 8 jan. 1720
 • 63 - Johan Groenewold i.p.v. w. J. Heymans 28 apr. 1723
 • 64 - Ruird Bottes i.p.v. J. de Haes 8 sept. 1723
 • 65 - Jelcke Sjoukes Tadema i.p.v. Age Bolties 21 mei 1726
 • 66 - Rijck Appeldoorn i.p.v. w. H. Stiensma 19 feb. 1729
 • 67 - Gerben Jans Bottinga i.p.v. H. Straetman 23 feb. 1731
 • 68 - Hendrick Intes Nauta i.p.v. J.S. Tadema 18 feb. 1735
 • 69 - Gerryt Krack i.p.v. J. Groenewoldt 29 nov. 1735
 • 70 - Sybe Regnery i.p.v. O. Gravius 4 jul. 1736
 • 71 - Ridsert Alles Groen(en)dal i.p.v. H. Borgrink 12 feb. 1737
 • 72 - Eijse Rinsma i.p.v. G.J. Bottinga 25 feb. 1738
 • 74 - Marcus Luixwoldt i.p.v. G.J. Bottinga 28 apr. 1739
 • 75 - J(oh)an Emanuel Dipelius i.p.v. R. Nauta 1 nov. 1740; 1795 nog; 1762 bij 't Blokhuis, 1768, 1775, 1785, 1794 Nieuweburen
 • 76 - Ari van Hattum i.p.v. P. Ferwerda 13 feb. 1742; NW 1762 Heerestraat, 1768, 1775 Weaze, 1785 over de Weaze, 1794 in 's Hage
 • 77 - Coenraedt de Raadt i.p.v. w. J. Tempelaer 6 apr. 1742
 • 78 - Gerhardus van der Laen i.p.v. M. Luixwoldt 11 dec. 1743
 • 79 - Pytter Schmitz i.p.v. G. Krack 26 mrt. 1745; NW 1762 St. Jacobsstraat, vanaf mei en 1768, 1775, 1785 tegenover de Lutherse kerk in de Oosterstraat
 • 80 - Dirck Velthuis w. H. Nauta 9 feb. 1746
 • 81 - Joannes Manegou(d)t i.p.v. F. Fonkwijk 19 mei 1751; NW 1762, 1768, 1775 op 't Aarden Waltje, d.i. Herenwaltje; van den eed ontslagen 20 mrt. 1780
 • 82 - Bernardus van Hateren i.p.v. w. G. v. der Laen 24 jul. 1754; 1795 nog; NW 1762 Weaze, 1768, 1775 Oosterstraat, 1785 niet vermeld
 • 83 - Claas van der Mande i.p.v. Eijse Rinsma 28 jul. 1756
 • 84 - Simon van Esta i.p.v. Claas van der Mandt 1 dec. 1756; NW 1762 bij de Kettingbrug (bij Herenwaltje), 1768, 1775, 1785 op de Kelders
 • 85 - Gosling Lourens i.p.v. Sybe Regnery 6 feb. 1758; NW 1762 Bagijnestraat, 1768 bij 't Blokhuis
 • 86 - Gosling Appeldoorn, Rijcks zoon, i.p.v. zijn vader 9 jan. 1759
 • 87 - Jacobus Jansen i.p.v. Coenraad de Raad 9 jan. 1759 (vgl. extra-ordinaris); NW 1762, 1768 residerende in 's Hage
 • 88 - S[ervaas] van den Berg i.p.v. D. Velthuis 6 jan. 1761; 1795 nog; NW 1762 Peperstraat, vanaf mei bij de Brol, 1768 hoek Droevendal, 1775, 1785 Wirdumerdijk, 1794 bij de Vismarkt
 • 89 - Claas Gommerts i.p.v. G. Appeldoorn 8 jan. 1761; NW 1762 Bagijnestraat, 1768 Minnemastraat, 1775 bij de Lange Pijp, vanaf mei Wirdumerdijk, 1785 Bagijnestraat, 1794 niet genoemd (vacature)
 • 90 - Hendrik Beukers i.p.v. w. J. Jansen 25 sept. 1769; 1795 nog; NW 1775, 1785 Nieuweburen, 1794 Bollemanssteeg
 • 91 - Jan Cuperus i.p.v. Goslin Lourens 16 mrt. 1775; 1795 nog; NW 1785, 1794 Grote Kerkstraat
 • 92 - Jacobus de Jong 23 mrt. 1780; 1795 nog; NW 1785 Eewal, 1794 Speelmansstraat
 • 93 - Frans Borgrink; NW 1785, 1794 op 't Aarden Waltje, d.i. Herenwaltje
 • 94 - Johannes van der Sluis 9 aug. 1786
 • 95 - Johan(n) Adam Smid/Schmidt 8 aug. 1787; 1795 nog; NW 1794 over de Weaze
 • 96 - Eijt Geerts Terpstra 7 jul. 1790; 1795 nog
 • 97 - Jacob Leijendekker 8 mei 1793; 1795 nog
 • 98 - Sierk Rosema, broer van bode Yme, 21 mrt. 1794; 1795 evenals Yme nog; NW 1794 Yme: Herenwaltje

Extra-ordinaris

 • 01 - Crispijn Michiels i.p.v. Joël de Quesnoij 6 dec. 1631; Quesnoy kreeg volgens de betalingsordonnanties van GS in 1598 de aanschaf van een bodebus (12 £) vergoed.
 • 02 - Hendrick Janssen i.p.v. Pytter Roelofs 1 mrt. 1632
 • 03 - Adam Westerman 4 feb. 1640
 • 04 - Emout Rijcks i.p.v. Frans Thonis 17 mei 1644
 • 05 - Jan Hendricks i.p.v. Crispinus Michiels 7 mei 1652
 • 06 - Abraham Hanssen i.p.v. Jan Hendricks 19 mei 1655
 • 07 - Harmen Anes i.p.v. Sake Lammerts 15 sept. 1655
 • 08 - Hans van Melhuisen i.p.v. Simon Piers 16 nov. 1660
 • 09 - Pytter Obbes i.p.v. H. v. Melhuisen 7 dec. 1661
 • 10 - Claes Taeckes i.p.v. Pytter Obbes 28 feb. 1662
 • 11 - Jacob Wytses i.p.v. Abraham Hanssen 21 jul. 1671
 • 12 - Claes Juckes i.p.v. Jacob Wytses 9 feb. 1679
 • 13 - Albert la Maire i.p.v. Claes Taeckes 11 sept. 1679
 • 14 - Lieuwe Gosses i.p.v. Haen, W. de 14 jan. 1681
 • 15 - Jacob Bonnema i.p.v. Lieuwe Gosses 12 dec. 1684
 • 16 - Harmen Eckringa i.p.v. A. Westerman 20 nov. 1685
 • 17 - Joannes Jans i.p.v. H. Eckringa 1 jun. 1688
 • 18 - Douwe Harmens Backer i.p.v. Harmen Aenes 10 nov. 1688
 • 19 - Folckert Saepma i.p.v. J. Bonnema 4 jan. 1690
 • 20 - Gercke Gerryts Osingh i.p.v. Joannes Jans 18 mei 1699
 • 21 - Nicolaus Haringa i.p.v. A. le Maire 6 sept. 1695
 • 22 - Petrus Clases Heringa i.p.v. F. Saepma 8 jan. 1697
 • 23 - Oenias Gravius i.p.v. Wibren Heerkes 24 nov. 1697
 • 24 - Claes Pytters i.p.v. P. Heringa 25 nov. 1697
 • 25 - Feicke Jans Feickens i.p.v. Claes Pytters 27 apr. 1698
 • 26 - Christiaen Smidt i.p.v. D. Backer 29 apr. 1700
 • 27 - Wybe Janssen i.p.v. C. Schmidt 4 feb. 1701
 • 28 - Mauritz [de] Kemp i.p.v. D. Haringa 24 mrt. 1701
 • 29 - Jarichius Banga i.p.v. O. Gravius 15 jul. 1705
 • 30 - Jucke Clasen de Vries i.p.v. Claes Juckes 18 nov. 1706
 • 31 - Jan de Haes i.p.v. w. G. Osingh 29 apr. 1710
 • 32 - Jan van Diepen i.p.v. J. de Haes 29 jun. 1712
 • 33 - Sjoerd Harmens i.p.v. Wybe Backersma 28 jul. 1712
 • 34 - Yscke Doeckema i.p.v. Feicke Falck 24 dec. 1712
 • 35 - Georgh Hendrick Leijber i.p.v. w. J. v. Diepen 30 jul. 1715
 • 36 - Joannes Schnijder i.p.v. J. Banga 8 apr. 1716
 • 37 - Hendrick Stolte i.p.v. w. M. de Kemp 24 apr. 1725
 • 38 - Sipcke Treslingh i.p.v. J. de Vries 26 okt. 1730
 • 39 - François van der Leij i.p.v. H. Stolte 16 okt. 1732
 • 40 - Jacob Valck i.p.v. J. Schnijder 6 jul. 1735
 • 41 - Bernardus Boomsma i.p.v. S. Treslingh 19 dec. 1738
 • 42 - Hendrick Halbour i.p.v. B. Boomsma 4 okt. 1740
 • 43 - Libbe van Leuwen i.p.v. J. Valck 1 mrt. 1742
 • 44 - Willem van Straten i.p.v. S. Boonstra 7 feb. 1744; NW 1762, 1775 Poststraat
 • 45 - Christiaen Leijber i.p.v. G.H. Leijber 2 dec. 1744; NW 1762 Minnemastraat, 1775 in de Zak, Bollemanssteeg
 • 46 - Hendrick Buddingh i.p.v. w. H. Halbour 11 jul. 1746
 • 47 - Evert Penterman i.p.v. L. v. Leuwen 28 okt. 1746; 1795 nog; NW 1762, 1768, 1775, 1785, 1794 in 't Ammunitiehuis
 • 48 - Jan de Vries i.p.v. H. Buddingh 9 dec. 1749; NW 1762, 1768 gesubstitueert door François van de Ley, in 't Antoni Gasthuis, 1775, 1785 in 's-Gravenhage
 • 49 - Isack Pytters Reitsma i.p.v. F. van der Leij 9 nov. 1753; NW 1762 Grote Kerkstraat, vanaf mei hoek Burmaniastraat, 1775 Droevendal
 • 50 - Johan Adam Haas i.p.v. w. C. Leijbert 7 mrt. 1775; NW 1785 bij Muntenburg over de Weaze, 1794 niet genoemd
 • 51 - Hendrik van der Meer 21 dec. 1780; 1795 nog; NW 1785 Grote Kerkstraat, 1794 bij de Dubbele Pijp
 • 52 - Hendrik [Renici] Hempenius 15 mrt. 1783; 1795 nog; NW 1785 Oosterstraat, 1795 Peperstraat
 • 53 - Joh. Heslinga 21 jan. 1793; 1795 nog; NW 1794 op de Vleesmarkt, d.t. Nieuwestad NZ bij de Lange Pijp
 • 54 - Wopke Wigers Wieringa; volgens Comptoir Almanach voor het jaar 1795; NW 1794 over de Weaze

>> begin