>> HOMEpage

CATALOGUS van de BIBLIOTHEEK van de Friese juristen en humanisten Johannes (1572-1636) en Theodorus (1610-1666) SAECKMA
Bibliografische aanvullingen en registers door M.H.H. Engels - Leeuwarden 1995/2001

1. Theol. folio 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* quarto 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* octavo 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* duodecimo 0* 1* 2* 3*
» Iur. folio 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* 21* quarto 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* octavo 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* duodecimo 0* 1* 2* » Hist. folio 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* quarto 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* octavo 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* 21* 22* 23* 24* 25* 26* duodecimo 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8*
2. Auteur A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W X Z 3. Plaats #### Amberg. ... Barcin. ... Cadomi ... Davent. ... Ebrod. ... Ffurti ... Genevae ... Hagae ... Ienae ... Leov. ... Macera. ... Neapoli ... Offenb. ... Palermo ... Reims ... Salmuri ... Taurini ... Ultrai. ... Venet. ... Witeb. ...
4. Jaar 0000 14## 15## 150* 151* 152* 153* 154* 155* 156* 157* 158* 159* 16## 160* 161* 162* 163* 164* 165* 166*

Catalogus rarissimorum in omni materia, facultate, & lingua librorum bibliothecae instructissimae nobilissimi, amplissimi, consultissimi, & in omni genere literarum exercitatissimi viri, Dni. Theodori Saeckma, in suprema Frisiae Curia senatoris dum viveret gravissimi, spectatissimi.
Quorum auctio habebitur Leovardiae in aedibus nobil. defuncti, die 27. mensis Septembris stylo vet. & sequentibus.
Franekerae, excudit Iohannes Wellens, illustrium Frisiae Ordinum & eorundem Acad. typogr. ordinarius, 1666.

In de "Oprechte Haerlemse Courant" van 14 september (oude stijl 4 september) 1666 werd voor deze boekenveiling als volgt geadverteerd.
De Erfgenamen van den Ed: Heer Theodorus Saeckma, in sijn leven Raets-heer van den Ed: Hove van Vrieslandt, gedencken op den 27 September, ouden stijl, binnen Leeuwaerden te verkoopen sijn Ed: nagelatene Bibliotheeck van extraordinare rare Boecken, in alle Faculteyten, waervan de Catalogus te vinden is by verscheyde Boeckverkoopers en Plaetsen. N.B. 27 september oude stijl is 7 oktober nieuwe stijl.
Op 8 maart (oude stijl 26 februari) 1667 werd in dezelfde krant nogmaals geadverteerd:
D'Erfgenamen van den Ed:Heer Theodoro Saeckma, in sijn leven Raedts-Heer van den Hoove van Vrieslandt, hebben voorleden Iaer, om gewichte reden, de Verkoopinghe sijner Ed: Bibliotheeck moeten afstellen en opschorten, tot andere gelegentheydt, al-hoe-wel de Catalogus doenmaels al zijn versonden geworden in alle Provintien: Soo is 't dat deselve als nu alle Lief-hebbers van rare Boecken, doen te weten, dat de Verkoopdagh van sijn Ed: Bibliotheeck, seecker en precijs sonder uytstel sal aengaen, ende vervolgens ghecontinueert werden, op den vijftienden dagh van den Maent Aprilis toekomende Ouden, en vijf-en twintighsten Nieuwen Styl, binnen de Stadt van Leeuwaerden, ten Huyse van wijlen den Heer van Wyckel, in de Heerestraet, waerna een yegelijck sigh vastelijcke kan reguleeren.
De veiling is dus eenmaal uitgesteld. Van de catalogus, zoals gebruikelijk in het handzame quarto-formaat, zijn drie exemplaren bekend. Die in de British Library te Londen en in de Bibliothèque Nationale te Parijs dateren van 1666; het exemplaar in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel heeft in het impressum 1667. Alleen het titelblad is in 1667 opnieuw gezet. De plaats van de veiling is verduidelijkt: Leeuwarden, Heerestraat, ten huize van Theodorus' zuster Jaycke Saeckma, weduwe van Hans van Wyckel. De gewichtige reden van het uitstel wordt niet nader omschreven. De tweede maal adverteerde men zes i.p.v. drie weken van tevoren. Theodorus Saeckma was op 28 januari 1666 (oude stijl) overleden. De bibliotheek van Theodorus bouwde voort op die van zijn vader Johannes Saeckma (1572-1626), die eveneens raadsheer in het Hof van Friesland was en daarnaast curator van de universiteit van Franeker.

Voor verdere ontsluiting is de 58 bladzijden tellende veilingcatalogus ingevoerd in de tekstverwerker. Toegevoegd zijn de namen van auteurs (achter de achternamen) en voor zover mogelijk ook de ontbrekende jaartallen en plaatsen van uitgave. Vooral wat de laatste twee gegevens betreft zijn er nog desiderata. Om regelomslag te vermijden zijn lange titels gesplitst: men herkent ze aan de + achter het nummer. Zetfouten in de oorspronkelijke catalogus zijn in de transcriptie verbeterd. Voor zijn commentaar bij de Leidse drukken dank ik drs. R. Breugelmans, conservator gedrukte werken van de UB Leiden. Verdere aanvullingen en verbeteringen kunnen aan dit adres gericht worden. Mijn uitgave van de veilingcatalogus bestaat uit vier delen, waarin de titels worden weergegeven 1. in de volgorde van de catalogus (wetenschapsgebied resp. formaat), 2. gerangschikt op het eerste hoofdwoord, meestal de auteursnaam, 3. op plaats van uitgave, 4. op jaar van uitgave. Auteursnamen die geen hoofdwoord zijn, heb ik tussen aanhalingstekens geplaatst en als verwijzingen aan de tweede afdeling toegevoegd. In het derde gedeelte heb de plaatsen van uitgave aan de Latijnse vorm aangepast; men lette er echter op dat Ffurti staat voor Francofurti en Leydae voor Lugdunum Batavorum.
Uit het begin van het chronologische deel blijkt o.a. dat de bibliotheek van de Saeckma's vijf handschriften telde: Quintilianus, Valerius Maximus, Cicero, een vulgaatbijbel en een Nieuw Testament; zeven incunabelen; drie boeken met handschriftelijke aantekeningen van de graecist Johannes Arcerius Theodoretus, de jurist François Hotman resp. keizer Maximiliaan van Bohemen. Elders vindt men Pontanus' Poemata, Bazel 1531, met aantekeningen van de hand van J.J. Scaliger (nr. Ho 193). Vgl. voor het laatste Catalogus librorum bibliothecae illust. viri Iosephi Scaligeri Iul. Caes. f., quorum auctio habebitur in aedibus Ludovici Elzevirii, bibliopol. Lugd. Bat. ad diem 11. Martii 1609 (Catalogi redivivi vol. I: The auction catalogue of the library of J.J. Scaliger, Utrecht 1977) blz. 35 (Poetae et poetici in octavo): * Ioviani Pontani Poëmata. Basil. 1531. Het eerstgenoemde boek met handschriftelijke aantekeningen (Tf 21) heeft Johannes Saeckma waarschijnlijk in 1604 te Franeker gekocht op de veiling van de bibliotheek van professor Arcerius; Hotmans boek (If 128) misschien in 1595 te Bazel tijdens zijn peregrinatio academica; wellicht heeft hij de veiling Scaliger zelf bijgewoond.
Afgaande op de nummering telt de Saeckmabibliotheek 288 theologica, 550 juridica en 750 humaniora; in deze laatste categorie zijn trouwens ook enkele juridica te vinden. Het aantal titels en ook het aantal banden is groter dan 1588: men denke aan meerdelige werken, convoluten en de mogelijkheid dat een nummer een kavel (meerdere boeken) inhoudt.
Bibliografisch blijft er nog het een en andere aan te vullen en op te lossen, maar ook nu al zijn er conclusies te trekken, bijv. dat een derdedeel van deze bibliotheek gedrukt is in Duitse steden zoals Bazel, Frankfurt, Hannover, Heidelberg, Keulen, Leipzig en Wittenberg. Andere boekencentra die in het oog springen: Lyon en Parijs, Venetië, Antwerpen, Leiden en Amsterdam. Franeker en Leeuwarden leverden een bescheiden aandeel.
Behalve de driedeling van de catalogus in onderwerpen en de verdeling daarbinnen in boekformaten, zijn er nog andere onderscheidingen te maken; naar taal (Grieks, Latijn, Frans, Italiaans, Duits, Nederlands); fijner naar wetenschapsgebied. bijv. botanische en medische werken in de categorie humaniora.
De laatste rangschikking, op jaar van uitgave, geeft ook inzicht in de titels die reeds door vader Johannes Saeckma (tot 1636) verzameld kunnen zijn en welke alleen maar door zijn zoon Theodorus. Dat (nog) niet alles gedateerd is, heeft ook hier gevolgen.
Een exemplaar met aantekeningen van de namen van kopers en van de opbrengst van de boeken is niet bekend. Was Simon Abbes Gabbema, vriend van Theodorus Saeckma, de samensteller?
>> begin * [1: catalogusnummer]           Libri theologici in folio

Tf 001 Ambrosii episc. Mediol. Opera - Paris. 1539
Tf 002 Augustinus de Civitate Dei commentar. Lud. "Vivis" - Basil. 1542
Tf 003 Arnobius Afer Contra gentes. Item Marc. "Minutius Felix" observat. Gebh. "Elmenhorstii" - Hamburgi 1610
Tf 004 Acta Synodi Dordracenae - Lugd. Bat. 1620
Tf 005 Biblia Sacra Sant. "Pagnini", & N.T. annot. Theod. "Bezae" 2 vol. - Genevae apud Rob. Steph. 1557
Tf 006 Biblia vulgatae versionis 2 vol. - #### ex officina Rob. Stephani 1532
Tf 007 Biblia notis Ioan. "Benedicti" - Parisiis 1558
Tf 008 Biblia Graeca 70 interpretum & N.T. Gr.Lat. autoritate "Sixti" Quinti 3 vol. - Parisiis 1618
Tf 009 Biblia Graeca - Basiliae 1545
>> begin * Tf 010 Biblia Lat. curante Francisco "Iunio" - Londini 1593
Tf 011 Biblia Hebraica & N. Test. Gr. interlineare B. Ariae "Montani" - Antverp. Plantinus 1584
Tf 012 Biblia vers. & annotat. Sebast. "Castalionis" - Basil. 1573
Tf 013 Biblia notis Imman. "Tremellii" & Franc. "Iunii" - Genevae 1617
Tf 014 Biblia Latino-Gallica - Genevae 1578
Tf 015 Bible Saincte par Jean "Deodati" - Geneve 1644
Tf 016 Buceri Mart. Enarrat. in 4 Evang. It. in lib. Iudicum, Psalmorum, & Zephaniam prophet. - Paris. apud R. Stephanum 1553
Tf 017 Buceri Mart. Enarrat. in Epist. ad Romanos, It. ad Ephesios - Basil. 1562
Tf 018 Bernardi abbatis Claraevallensis Opera - Basil. 1552
Tf 019 Bullingerus Henr. de Origine erroris - Tiguri 1568
>> begin * Tf 020 Chrysostomi Ioh. Expositio in Mattheum, Ioannem, & Epist. Pauli Gr.Latin. 3 vol. - Gen. 1596
Tf 021 Klementos Alexandreos ta Heuriskomena hapanta ex bibliotheca Medicaea. Item "Ioustinou" philosophou kai martyros hapanta - Lutetiae apud Rob. Stephanum 1551
Tf 021+ Multa-annotavit manu sua Ioh. "Arcerius" Theodoretus - #### 0000
Tf 022 Concordantiae Graeco-Latinae N. Testamenti Henrici "Stephani" - Genevae 1600
Tf 023 Calvini Ioh. Institutio relig. christ. It. Epistolae & vita - Genevae 1575
Tf 024 Calvini Ioh. Harmonia trium Evangelist. adiuncto Ioanne cum comment. - Genevae apud Robert. Stephanum 1555
Tf 025 Calvini Ioh. Harmonia trium Evangelist. addito Ioanne, & Comment. in omnes P. Epistol. & caeteras Canonicas - Genevae apud Rob. Stephanum 1556
Tf 026 Calvini Ioh. Comment. in Acta apostol. & Iosuam - Genevae 1560
Tf 027 Calvini Ioh. Comment. in quinque libros Mosis - Genevae 1573
Tf 028 Calvini Ioh. Conciones in librum Iobi - Genevae 1593
Tf 029 Calvini Ioh. Comment. in librum Psalmorum - Genevae 1578
>> begin * Tf 030 Calvini Ioh. Praelectiones in Ezechielem & Danielem - Genevae 1583
Tf 031 Calvini Ioh. Praelectiones in duodecim Prophetas minores - Genevae 1559
Tf 032 Calvini Ioh. Tractat. theol. & Comment. in Luc. Ann. "Senec." de Clem. - Gen. 1576
Tf 033 Coccei Ioh. Comment. in librum Iobi - Franekerae 1644
Tf 034 Chemnitii Mart. Examen concilii Tridentini - Ffurti 1578
Tf 035 Corderii Balth. Collat. symbol. Graecorum pat. in Matthaeum Graec.Latinum - Tolosae 1646
Tf 036 Eusebii Pamphili Evangel. praeparat. lib. 15. It. Evangel. demonstrat. Graece lib. 10 - Lutetiae R. Stephanus 1544
Tf 037 Eusebii Pamphili Historia ecclesiast. ut & aliorum Graece - Paris. apud R. Stephanum 1544
Tf 038 Epiphanius episcopus Contra 80 haereses, & alia eius opuscula Graece, Latina versione Iani "Cornarii" - Basil 1544
Tf 039 Erasmi Roterodami Annotat. in N. Test. - Basil. 1542
>> begin * Tf 040 Erasmi Roterodami Opera apologetica - Basil. 1540
Tf 041 Ecclesiasticae historiae autores - Basileae 1554
Tf 042 Euchologion seu Rituale Graecorum iuxta usum orientalis ecclesiae illustrat. a Iacobo "Goar" - Lutetiae 1647
Tf 043 Forbesii Ioh. Instructiones theologico-hist. - Amstelod. 1645
Tf 044 Fabri Stapulensis Iac. Comment. in Epist. Pauli - Parisiis 1515
Tf 045 Grotii Hug. Annotat. in Vet. & Nov. Testament. libros 3. volum. - #### 164#
Tf 046 Haereseologia seu Opus vet. tam Graec. quam Lat. theol. - Basil. 15##
Tf 047 Hospininiani Rodolph. Historia sacramentaria 2 volum. - Tiguri 1602
Tf 048 Hospininiani Rodolph. de Origine & progressu monachatus lib. 6. - Tiguri 1588
Tf 049 Hospininiani Rodolph. Festa christianorum, Item Festa Iudaeor. & ethnicor. Item de Origine, progressu, usu & abusu templor. - Tiguri 1612
>> begin * Tf 050 Hospininiani Rodolph. Concordia discors de orig. & progressu formulae concord. Bergensis - Tiguri 1607
Tf 050+ Hutteri Leonh. Concordia concors ecclesiar. confess. August. - Witebergae 1614
Tf 051 Heinsii Dan. Exercitat. in N.T. It. Aristarchus Sacer - Lugd. Bat. 1639
Tf 052 Irenaei Opera edit. "Erasmi". Item "Cypriani" Opera - Basil. 1548
Tf 053 Isidori Hispalensis Opera omnia - Parisiis 1601
Tf 054 Leigh Eduard. Critica Sacra in Vet. & Nov. Testament. - Londini 1650
Tf 055 Melanchtonis Philipp. Opera omnia 4 volum. - Witebergae 1562
Tf 056 Melanchtonis Philipp. Corpus doctrinae christianae - Lipsiae 1560
Tf 057 Martyris Vermilii Petr. Comment. in Epist. ad Romanos - Basil. 1558
Tf 058 Martyris Vermilii Petr. Loci communes - Heidelbergae 1603
Tf 059 Musculi Wolfg. Comment. in Epist. Pauli ad Corinthios - Basil. 1559
>> begin * Tf 060 Musculi Wolfg. Loci communes S. theologiae - Basil. 1563
Tf 061 Mornay Philip. de Myst. iniquitat. seu Hist. papatus - Salmurii 1611
Tf 062 Novum Testamentum Graecum duplici vers. & annotat. Theod. "Bezae" - #### apud Henricum Stephanum 1589
Tf 063 Novum Testamentum Graecum ex biblioth. regia - LutetiaeRob. Stephanus 1550
Tf 064 Photii Epistolae Graece & Latine per Rich. "Montacutium" - Lond. 1651
Tf 065 Platina Barthol. de Vitis pontif. - Col. 1551
Tf 065+ Item Canones omnium concil. collectore Ioanne "Sagittario" - Basileae 16##
Tf 066 Praedinii Frisii Groningensis Regn. Opera - Basileae 1563
Tf 067 Psalterium quintuplex, Gall. Rom. Heb. Vet. conciliat. annotat. Iac. "Fabri" Stapulensis - Parisiis Rob. Stephanus 1513
Tf 068 Philonis Iudaei Opera Graece - Parisiis ex offic. A. Turnebi 1552
Tf 069 Premiere partie de la Bible par Samuel des "Marets" - Groningue 1663
>> begin * Tf 070 Sguropuli Sylv. Histor. concil. Florentini Gr. Lat. a Roberto "Creygthon" - Hag. Comit. 1660
Tf 071 Schotani Christ. Bibliotheca hist. Sacrae 2 volum. - Franekerae 1661
Tf 072 Theophylaktou Konstantinop. Hermeneia eis ta tessara Evangelia - Romae 1541
Tf 073 Theophylaktou Konstantinop. Exegesis toon epistoloon tou hagiou Paulou cum Latina versione Philip. "Montani" - Londini 1636
Tf 074 Torniellii Aug. Annales Sacri & profani - Ffurti 1611
Tf 075 Tertulliani Quint. Sept. Flor. opera notis & observat. Nic. "Rigaltii" - Parisiis 1641
Tf 076 Tertulliani Quitn. Sept. Flor. notis Iac. "Pamelii", Nic. "Rigaltii" & aliorum - Parisiis 1635
Tf 077 Usserii Iac. Annales Veteris Testamenti - Londini 1650
Tf 078 Zonarae Ioh. Commentarii in canones apostol. & conciliorum Graec.Lat. - Parisiis 1618


>> begin * Theologici in quarto

Tq 001 Acta Synodi remonstrantium - Hardervici 1620
Tq 002 Acta Colloquii Montisbelligart. inter Iacob. "And." & "Bezam" - Witeb. 1613
Tq 003 Amesius Guil. de Casibus conscientiae - Amstelod. 1630
Tq 004 Amamae Sixtin. Antibarbarus biblicus - Franekerae 1656
Tq 005 Amamae Sixtin. Censura vulgatae versionis 5 lib. Mosis - Franekerae 1620
Tq 006 Altingi Iac. Schilo - Franekerae 1660
Tq 007 Acontii Iac. Satanae stratagemata - Basil. 1565
Tq 008 Biblia Hebraea ex recens. rabbi Menasseh ben "Israel" - Amst. 1635
Tq 009 Biblia Latina versione & annotat. Franc. "Vatabli" 2 volum. - Lutetiae Robertus Stephanus 1545
>> begin * Tq 010 Biblia Italiana da Giovanni "Deodati" - #### 1607
Tq 011 Biblia Gallica - Geneve 1608
Tq 012 Baronii Caes. Annalium ecclesiasticorum epitome - Colon. 1602
Tq 013 Beza Theod. de Excommunicat. & presbyterio. Item Thom. "Erasti" Theses de excommunicat. - Genevae 1590
Tq 014 Beza Theod. Responsio ad acta colloq. Montisbelgardensis - Gen. 1509
Tq 015 Buceri Mart. Defensio reformat. archi-episcopi Coloniensis - Gen. 1603
Tq 016 Bilsonus Thom. de Perpetua ecclesiae Christi gubernatione - Londini 1611
Tq 017 Buxtorfii Ioh. Anticritica - Basil. 1653
Tq 018 Blondelli Dav. Apologia pro sentent. "Hieron." de episcopis & clericis - Amstelodami 1646
Tq 019 Calvini Ioh. Responsio ad Franc. "Balduini" convicia - #### 1562
>> begin * Tq 020 Casauboni Isaac. Exercitat. ad prolegomena Annal. Caes. "Baronii" - Ffurti 1615
Tq 021 Cameronis Ioh. Myrothecium evangelicum - Genevae 1632
Tq 022 Coccei Ioh. Sanhedrin & Maccoth - Amstelod. 1629
Tq 023 Coccei Ioh. Ultima Mosis seu Consider. 6 postrem. cap. Deuteron. - Franekerae 1650
Tq 024 Camerarii Ioach. sen. Notation. figurati sermonis N. Testam. - Lipsiae 1512
Tq 025 Capelli Iac. Observat. in N.T. It. Spicelgium Lud. "Capelli" - Amst. 1657
Tq 026 Drusii Ioh. Praeterita ad N. Testament. - Franekerae 1612
Tq 027 Drusii Ioh. Commentarius ad voces N. Test. duplex, ut & Annotat. in N.T. pars altera - Franekerae 1616
Tq 028 Drusii Ioh. Proverbia - Franekerae 1590
Tq 029 Drusii Ioh. Opuscula quae grammat. spectant - Franekerae 1609
>> begin * Tq 030 Drusii Ioh. de Sectis Iudaiciis. Item Ios. Iust. "Scaligeri" Elenchus trihaeresis Nic. "Serarii" - Arnhemi 1619
Tq 031 Drusii Ioh. Ecclesiast. Gr.Lat. notis, Item Apophthegmata Ebraeorum & Arabum - Franek. 1612
Tq 032 Dieu Ludov. de Animadvers. in omnes lib. V. Testam. - Lugd. Batav. 1648
Tq 033 Dallaeus Ioh. de Poenis & satisfactionibus humanis - Amstelod. 1649
Tq 034 Toon ekklesioon tes Belgikes christianikes kai orthodoxos didaskalia kai taxis - Lougdoune toon Bataboon 16##
Tq 035 Eutychii patriarch. Constantinop. Ecclesiae suae orig. Arab. Lat. comm. Ioh. "Seldeni" - Lond. 1642
Tq 036 Fullerii Nic. Miscellaneorum theolog. libri tres - Londini 1617
Tq 037 Friederich der dritte Churfurst und Pfalzgraf Christliche Confession - Heidelb. 1577
Tq 037+ Waar in staan de handen van sijn Majest. "Maximiliaan" van Bohemen en des selven Heeren Princen "Rudolf" - #### 0000
Tq 038 Grotii Hug. Pietas Ord. Hollandiae & Westfrisiae - Lugd. Batav. 1613
Tq 039 Grotii Hug. de Satisfact. adversus Faust. "Socinum". It. Ger. Ioh. "Vossii" Responsio ad Iud. Herm. "Ravenspergeri" de libro Grotii - Lugd. Batav. 1617
>> begin * Tq 040 Grotii Hug. Pietas Ordin. Hollandiae. Item Sibr. "Lubberti" Responsio ad Hug. "Grotium". Item Grotii Responsio. - Lugd. Bat. 1613
Tq 040+ Item Ioh. "Bogermanni" Annotat. in Grotium & Ioh. Arn. "Corvini" Responsio ad Annotat. Bogermanni - Franek. 1614
Tq 041 Graseri Conr. Ultima verba ad cap. 9 Danielis - Thorunii 1614
Tq 042 Graseri Conr. Plaga regia seu Comment. in Apocalypsin - Tiguri 1610
Tq 043 Gravamina opposita adversus continuat. a Pio 4 indictam concil. Trident. - Argentorati 1565
Tq 044 Gonsalez de Salas Ios. Ant. de Duplici viventium terra - Lugd. Bat. 1650
Tq 045 Gatakeri Thom. Cinnus seu adversar. It. Dissertat. de N.T. stylo - Londini 1648
Tq 046 Gennadii Massil. de Ecclesiasticis dogmatibus notis Gebh. "Elmenhorstii" - Hamburgi 1614
Tq 047 Harmonia confession. fidei reformat. eccles. Item Admonitio christ. de libro concordiae - Genevae 1581
Tq 048 Hammond Henr. Dissertat. 4 de iuribus episcopatus advers. Dav. "Blondellum" & alios - Londini 1651
Tq 049 Iunii Franc. Sacrorum parallelorum libri tres - Heidelb. 1588
>> begin * Tq 050 Index librorum expurgatorius - Salmuri 1601
Tq 051 Libanii Antiocheni Oratio pro templis gentil. non exscindendis Gr. Lat. notis Iacob. "Gotofredi" - Genevae 1631
Tq 052 Maresii Sam. Iohanna papissa restituta - Groningae 1658
Tq 053 Maresii Sam. Refutatio fabulae praeadamiticae - Groningae 1656
Tq 054 Molinaei Carol. Paraenesis de iuribus magistrat. adversus Moz. "Amyraldum" - Londini 1659
Tq 055 Novi Test. libri historici Gr.Lat. perpetuo comment. ex antiquitate hist. & theolog. adornante Ant. "Walaeo" - Lugd. Bat. 1653
Tq 056 Novum Testamentum Graecum diglotton 2 vol. - #### 0000
Tq 057 Novum Testamentum Graece Nic. "Gerbelii" - Hagenoae 1521
Tq 058 Nouveau Testament - Geneve 1650
Tq 059 Oecolampadii Ioh. Commentaria in Iesaiam - Basil. 1525
>> begin * Tq 060 Orig. contra "Celsum" Gr. Lat. annotat. Ioh. "Spenceri" - Cantabrigiae 1658
Tq 061 Photii Nomocanon Gr. Lat. comment. Theod. "Balsamonis" - Parisiis 1615
Tq 062 Paraei Dav. Commentarius in Apocalypsin - Heidelbergae 1618
Tq 063 Procopii Gazaei Scholia in lib. Regum & Paralipomenon Gr.Lat. Ioh. "Meursii" - Lugd. Bat. 1620
Tq 064 Psalterium Graecum - Venetiis Aldi Manutii 149#
Tq 065 Riveti Andr. Apologia pro virgine Maria - Lugd. Batav. 1639
Tq 066 Salmasius Claud. de Primatu papae. Item "Nili" ac "Barlaami" de eodem tractatus - Lugd. Bat. 1645
Tq 067 Strigelii Victorin. Hypomnemata in omnes libros N.T. - Lipsiae 156#
Tq 068 Suavis Petr. Historia concilii Tridentini - Ffurti 1621
Tq 069 Schotani Christ. Diatribe contra Ioh. Ger. "Vossium" de author. vers. 70 interp. - Franek. 1663
>> begin * Tq 070 Tertulliani Quint. Sept. Flor. Apologeticus, & "Minutius" Felix cum commentariis Desiderii "Heraldi" - Lutetiae 1632
Tq 071 Terentii Ioh. Lib. Iob notis Chaldaice & Latine - Franekerae 1663
Tq 072 Vossii Ger. Ioh. Disputationes 20 de baptismo - Amstelod. 1648
Tq 073 Voetii Gisb. Theol. advys van kerkel. goeder. - Utrecht 1656


>> begin * Theologici in octavo

To 001 Amamae Sixtin. Antibarbarus biblicus - Amstelod. 1618
To 002 Apollinarii Psal. versib. heroicis Gr. - Paris. 1652
To 003 Apollonii Guil. Ius maiestatis circa Sacra - Middelb. 1642
To 004 Dionysii Areopagiatae Opera Graece. It. Paraphrasi Georg. "Pachymerae". It. "Maximi" Constantinop. Scholia in Dionisii libros qui exstant - Paris. 1568
To 004+ Item "Michaeli" Syngelii Laudatio eiusdem - Parisiis 1562
To 005 Athanasius de S. trinit. Item "Basilius" Magnus Adversus "Eunomium" - #### 15##
To 005+ Item Anastasii & "Cyrilli" Explicatio orthod. fidei Gr. Lat. interp. Theod. "Beza" - #### H. Stephanus 1570
To 006 Abus de la messe par Bertrand de "Loque" = Francois de "Saillans" - Rochelle 1597
To 007 Biblia Hebraea sine punctis & N.T. Graece - Antv. ex edit. Plantini 1574
To 008 Biblia Graeco-Latina 5 volum. - Basileae 1550
To 009 Biblia vulgata manuscripta in pargameno - #### 0000
>> begin * To 010 Bible Francoise - Rochelle 1616
To 011 Bezae Theod. Epistolae theologicae - Genevae 1575
To 012 Bezae Theod. Confessio christianae fidei - Genevae 1577
To 013 Bezae Theod. Psalterium - Antverpiae 1580
To 014 Bodii Herm. = Ioh. "Oecolampad." Unio dissidentium - Basil. 1557
To 015 Bartholinus Thom. de Latere Christi. Item Claud. "Salmasii" & aliorum de Cruce epist. - Leidae 1646
To 016 Bogermanni Ioh. Praxis verae poenitentiae - Herbornae 1616
To 017 Basilii Magn. Orat. de moribus. Item "Maximi" monachi Constantinop. Capit. theol. cant. 5 Graece - Parisiis 1556
To 018 Basilii Magn. Epistolae select. Item Rob. "Britannus" = "Breton" de Conscrib. epist. & "Plinii" min. Epistolae & panegyrici - Parisiis 1531
To 019 Brutum fulmen "Sixti" V advers. Henr. Navarrae reg. - Leidae 1586
>> begin * To 020 Bulling. Henr. de Persecut. eccles. It. Minus "Celsus" = Laelius "Socinus" de Haeret. coercendis - Christlingae 1577
To 021 Calvini Ioh. Institut. christ. religionis - Genevae 1554
To 022 Calvini Ioh. in omnes Epist. Pauli & Canonicas - Genevae 1565
To 023 Calvin Jean Institution de la religion Chrestienne - Geneve 1563
To 024 Compendium instit. christ. relig. a Ioh. "Calvino" conscript. Gr.Lat. Georg. "Pasore" edent. - #### 1633
To 025 Concilii Trident. historica relatio & nullitas edita a Ioach. "Ursino" - Ffurti 1615
To 026 Cathius Arnold. In canticum canticorum - Antv. 1625
To 027 Chytraei Dav. sen. Enarratio in Exodum, Item Regulae vitae - #### 1617
To 028 Cunaeus Petr. de Republ. Hebr. It. Bonavent. Corn. "Bertrami" Politia Iudacia - Leydae 1617
To 029 Coccei Ioh. Diatribe de Anti-Christo - Franekerae 1641
>> begin * To 030 Coccei Ioh. Disputationes 22 de via salutis - Franekerae 1648
To 031 Curio, Caelius Secundus de Provid. Dei, It. Pasquillus ecstaticus - Basil. 1544
To 032 Chrysologi Petr. Opus homiliarum - Parisiis 1602
To 033 Danaei Lamb. Tractatus de Anti-Christo Gallice - Genevae 1577
To 034 Danaei Lamb. Ethica christiana - Genevae 1577
To 035 Drusius Ioh. de Quaesitis per epist. & observat. Sacrae - Franekerae 1594
To 036 Drusius Ioh. Miscell. locut. Sacrarum, Item Animadvers., Item Ebraicae quaest. & de Hasidaeis - Franek. 1613
To 037 Dallaeus Ioh. de Ieiuniis & Quadragesima - Davent. 1654
To 038 Dallaeus Ioh. de Imaginibus lib. - Leydae 1642
To 039 Dallaeus Ioh. de Pseudepigraphis apostolicis - Hardervici 1653
>> begin * To 040 Dernieres heures de mons. Andr. "Rivet" - Breda 1651
To 041 Erasmi Roterod. Enchirid. milit. christ. It. Catechism. - Basil. 1551
To 042 Erasmi Roterod. Paraphrasis in N. Testamentum 3 vol. - Basil. 1548
To 043 Ennodii episcopi Magn. Fel. Opera notis Iac. "Sirmondi" - Parisiis 1611
To 044 Foxi Ioh. Meditationes in Apocalypsin - Genevae 1596
To 045 Fides Iesu & Iesuitarum seu Collatio D.N. Iesu cum doctrina Iesuitarum - #### 1578
To 046 Graseri Conr. Hist. Anti-Christi cap. secundi Daniel. alt. pars - Lugd. 1608
To 047 Gellii Snecani Loci communes - Harlemi 1591
To 048 Gellii Snecani de Gratuito Dei foedere, signis sacramental. & baptismo - Leydae 1584
To 049 Gellii Snecani Isagoge in 9 cap. Epist. Pauli ad Romanos - #### 1596
>> begin * To 050 Grotii Hug. Comment. de imp. summar. potest. circa Sacra - Lutetiae 1647
To 051 Grotii Hug. Via ad pacem ecclesiast. Item Animadvers. in Andr. "Riveti" animadvers. - Leydae 1642
To 052 Graswinkelii Theod. Thom. a "Kempis" de Imitat. Christi carminice - Roterd. 1661
To 053 Grammaire chrestienne de Charl. Bonnefille - Leide 1662
To 054 Heresbachii Conr. Christ. iurisprudentiae epitome - Neostadii 1586
To 055 Heinsii Dan. Aristarchus Sacer - Leydae 1617
To 056 Hopperi Ioach. Paraphrasis in Psalmos Davidicos - Antv. 1590
To 057 Histoire des miracles de la vierge de Montaigu - Brusselles 1634
To 058 Iunii Franc. Irenicum de pace eccles. cathol. Item Franc. "Hotomani" Consolatio e sacris literis - Leydae 1593
To 059 Laurentii Iac. Grotius papizans - Amstelod. 1642
>> begin * To 060 Lactantii Firmiani Luc. Coel. Divinae institut. notis Mich. "Thomasii" - Antv. 1570
To 061 Liber Psalmorum tralat. duplicis Sant. "Pagnini" & Franc. "Vatabli" annot. - #### Rob. Stephanus 1556
To 062 Melanchtonis Philipp. Postilla 3 Volum. - Heidelbergae 1594
To 063 Melanchtonis Philipp. Corpus doctrinae christianae - Lipsiae 1572
To 064 Melanchtonis Philipp. Opera 7 voluminibus - Argentorati 1568
To 065 Merillii Edm. Notae philologicae in passionem Christi - Parisiis 1632
To 066 Maresius Sam. de Anti-Christo adversus Grotium - Amstelod. 1640
To 067 Montaltii Ludovic. = Blaise "Pascal" Literae de Iesuit. morali & politica disciplina - Col. 1658
To 068 Mysteria patrum Iesuitarum auct. Ioh. "Scioppio" - #### 1633
To 069 Moulin Pierre du Bouclier de la foy - Charenton 1619
>> begin * To 070 Marnix Fil. Tableau des differents de la religion 2 vol. - Leyde 1601
To 071 Novum Test. Gr.Lat. interprete Theod. "Beza" - #### 1590
To 072 Novum Test. Graecum - Tiguri 1569
To 073 Novum Test. Graecum collatum cum mss. ab Hugone "Grotio" - #### 164#
To 074 Novum Test. Graecum - Tiguri 1559
To 075 Novum Test. manuscriptum in pargameno - #### 0000
To 076 Nonni Panopolitani Paraphrasis in Ioannem notis Franc. "Nansii" - Leydae 1589
To 077 Nili episcopi Admonit. Graece interpret. Steph. "Schoning" - Franek. 1608
To 078 Optatus Milevitanus de Schismate Donatistarum, ubi plurima ubique acria adscripsit Theod. "Beza" - Parisiis 1563
To 079 Optatus Milevetanus Ad Parmenionem de schimate Donatist. Item Vict. Uticensis de Persecutione Vandalica in Africa - Parisiis 1569
>> begin * To 080 Hoorologion toon Hellenikoon enetiais etei chiliostoo pentakosiostoo ennatoo - #### 1509
To 081 Philonis Iudaei Opuscula Graece notis Dav. "Hoeschelii" - Ffurti 1587
To 082 Piscatoris Ioh. Exegesis aphoris. doct. christianae - Herb. 1622
To 083 Pricaeus Ioh. in Mattheum - Parisiis 1646
To 084 Pricaeus Ioh. in Acta apostolorum - Parisiis 1647
To 085 Sarpi Veneti Paul. Examen fulm. "Pauli" Quinti in seren. rempubl. Venetam. Item Hug. "Grotius" de Republ. chr. & Ioh. "Brucheri" Veritas relig. reform. - #### 16##
To 086 Rivetus Andr. Ad annotata Hug. "Grotii" in Consultat. Georg. "Cassandri" - Leydae 1642
To 087 Rivetus Andr. Dialysis Grotianae discussionis - Roterod. 1646
To 088 Sommaire & abbregé des controverses de nostre temps touchant la religion - Geneve 1609
To 089 Rivet André Sommaire instruction du prince chrestien - Leyde 1642
>> begin * To 090 Remi Georg. Spicilegium in Proverb. Salomonis. Item Barthol. "Keckermanni" Rhetorica ecclesiastica - Hannoviae 1596
To 091 Ramus Ioh. de Relig. christ. eiusq. Vitae Theoph. "Banosio" - Ffurti 1577
To 092 Salviani Massil. Opera comment. Conr. "Rittershusii" 2 vol. - Noribergae 1623
To 093 Sluteri Severin. Antithesis philanthropiae Divinae opposita misanthropiae Calvinianae - Hamburgi 1611
To 094 Scriptorum publice proposit. a profess. Witeberg. 7 tomi - Witebergae 1560
To 095 Sermonum convivalium var. author. tomi 2 - Basil. 1548
To 096 Sadeelis Ant. Chand. Respon. ad Franc. "Turrianum" de ecclesia & ordinat. minist. - Parisiis 1580
To 097 Tileni Dan. Notae & animad. in canones synodi Dordrac. - Paris. 1612
To 098 Taffin Jean de l'Amendement de vie - Leeuwarden 1603
To 099 Vetus Testament. Graecum ex vers. 70 interpret. iuxta exemplar Vaticanum Romae editum - Londini 1653
>> begin * To 100 Valkenier Ioh. Roma paganizans - Franekerae 1656
To 101 Verini Simpl. = Claud. "Salmas." Epistola ad Iul. "Pacium" de libro posthumo Hug. "Grotii" - Lugd. Bat. 1646
To 102 Vallae Laur. Annotat. in N. Test. Item Matth. "Flacius" Illyricus de Translat. imp. Rom. ad Germanos, Item de Elect. episcoporum & alii varii tractatus - Basil. 1566
To 103 Willerami abbatis Paraphrasis in Canticum canticorum cum explicat. Belgica & Notae edente Paul. "Merula" - Lugd. Bat. 1598
To 104 Wesselus Gansfortius Groning. Ioh. de Causis incarnationis de magnitudine & amaritudine passionis Dominicae - #### 15##
To 105 Messalini Walonis = Claud. "Salmas." Dissertat. de episc. & presbyt. - Leydae 1641
To 106 Zepperi Wilh. Explanat. legum Mosaicar. forensium - Herbornae 1604
To 107 Zepperi Wilh. Politica ecclesiastica - Herbornae 1607


>> begin * Theologici in 12, 16, 24, etc.

Td 001 Amesii Guil. Anti-synodalia scripta - Amstelod. 1633
Td 002 Augustini, "Bernardi", aliorumque patr. Meditat. - Lugd. 1518
Td 003 Biblia Hebraea 6 voluminibus - Parisiis apud Rob. Stephan. 15##
Td 004 Buxtorfii Ioh. Synagoga Iudaica - Hanoviae 1612
Td 005 Capelli Lud. Diatribe de veris & antiquis Ebraeor. lit. contra Ioh. "Buxtorf." - Amstelod. 1645
Td 006 Cheitomaei Mart. Petr. Graeco-barbara N. Test. - Amstelod. 1649
Td 007 Confessio eccles. Belg. Iac. "Revii" & Catechesis Frid. "Sylburgi" Graec.Lat. - Leydae 1623
Td 008 Combat chrestien par Pierre du "Moulin" - Geneve 1654
Td 009 Hemmingius Nic. de Gratia universali - Offenbachi 1611
>> begin * Td 010 Hilperti Ioh. Disquisitio de prae-Adamitis - Amstelod. 1656
Td 011 Imitation de Jesu Chrest. paraphrasé en vers par Pierre "Corneille" avec des tailles douces - Rouen 1656
Td 012 Institutione di principe christiani - Venegia 1542
Td 013 Kempis Thomas a de Imitat. Christi castigatus a Seb. "Castellione" - Basil. 1565
Td 014 Martyris Vermilii Petr. Preces Sacrae ex Psalmis - Tiguri 1578
Td 015 Novum Testament. Graecum - Lutetiae Rob. Stephanus 1546
Td 016 Novum Testament. charact. Servianis Cyrilli & vulgo Ruttenico-Sclavonicum - #### 0000
Td 017 Novum Testament. Graecum typis regiis - #### Rob. Stephanus 1549
Td 018 Novum Testament. Graecum - Lugd. Ioh. Crispinus 1564
Td 019 Novum Testament. Graecum - Leydae ex officina Raphelengii 1591
>> begin * Td 020 Novum Testament. Latinum Theod. "Bezae" - Amstelod. 1650
Td 021 Psalterium Andr. "Spethe" - Francofurti 1612
Td 022 Sarpi Veneti Paul. Historia inquisitionis - Roterodami 1651
Td 023 Pseaumes de David - Rochelle 1590
Td 024 Ryssen Leon. van de Lusu aleae contra Thom. "Gatakerum" - Ultrai. 1660
Td 025 Rivet Divers traictez de pieté - Leyde 1637
Td 026 Sibelii Casp. Christianae precationes - Daventriae 1658
Td 027 Seneque Luc. Ann. chrestien resuscité - Paris 1614
Td 028 Salmi di David tradotti in rime Italiane - #### 1578
Td 029 Verdaei Renat. = Casp. "Scioppius" Statera contra Laur. "Forerum" de myst. pp. Iesuit. - Leydae 1637
>> begin * Td 030 Ursini Ioh. Henr. Plastes prae-Adamitarum - Ffurti 1656


****************************************************************************>> begin * Iuris-Consulti in folio

If 001 Alexandri Imolensis Lecturae, Item in Novellas 2 vol. - Taurini 1575
If 002 Alexandri Imolensis Consilia additionibus "Nattae" 2 volum. - Ffurti 1575
If 003 Alciati Andr. Opera 3 volumina - Basileae 1605
If 004 Argentré Bertrand d' in Consuetud. ducat. Briton. - Paris. 1640
If 005 Aquilini Ioh. Marc. Comment. in Infortiati & Digesti Novi part. - Venet. 1580
If 006 Azonis Portii Summa - Basileae 1563
If 007 Afflictis Matth. de Decisiones, It. "Capycii" & "Grammatici" 2 vol. - Ffurti 1573
If 008 Alciatus, "Brichaeus" & "Fornerius" de Verb. significat. - Lugd. 1589
If 009 Alciatus Comment. de rebus creditis - Lugd. 1548
>> begin * If 010 Aymi Bapt. Tractatus de alluvionibus - Lipsiae 1601
If 011 Argeli Caesaris Tractatus de legitimo contradictore & de edicto D. Adriani tollendo - Avinionae 1604
If 012 Azevedo Alphons. de Comment. in regias constitut. Hispaniae 2 volum. - Duaci 1612
If 013 Antiquae collectiones decretalium cum Ant. "Augustini" & Iacobi "Cuiacii" notis & emendationibus - Parisiis 1609
If 014 Albertisschi Mar. Salomon. Commentar. in lib. Pandect. iuris civil. - Basil. 1530
If 015 Autumni Bern. Conference du droict Francois avec le Romain - Paris 1629
If 016 Bartoli de Saxoferrato Opera 5 volum. - Taurini 1578
If 017 Baldus de Ubaldis Petr. Opera 5 volum. - Venet. apud Iuntas 1615
If 018 Baldus de Ubaldis Petr. Consilia - Francofurti 1589
If 019 Boerii Nic. Decis. Burdegal. It. "Cacher." Decis. Pedemont. - Ffurti 1599
>> begin * If 020 Bursati Franc. Consilia sive responsa 2 vol. - Ffurti 1601
If 021 Balduini Franc. Comment. ad 4 lib. Instit. & "Romuli" leges & 12 tabul. - Lugd. 1550
If 022 Basilicon lib. 8 "Herveto" interprete & lib. 60 "Cuiacio" interp. - Hanov. 1606
If 023 Basilicon lib. 38 & 39 Iacobo "Cuiacio" interprete - Parisiis 1603
If 024 Basilicon lib. 60 per Ioannem "Leunclavium" - Basil. 1575
If 025 Bodaei Steph. Commentarii in 4 libros Institutionum - Parisiis 1555
If 026 Barry Franc. de de Successionibus testati & intestati - Ffurti 1619
If 027 Bossii Aegid. Practica criminalis - Basileae 1578
If 028 Bossii Ioh. Ang. de Contractu matrimonii - Venetiis 1643
If 029 Berlichii Matth. Conclusiones practicabiles 2 vol. - Lipsiae 1629
>> begin * If 030 Benedicti Guil. Repetitio cap. Reinutius de testament. - Lugd. 1544
If 031 Barbatiae Siculi Andr. Consilia seu responsa 3 vol. - Venet. 1580
If 032 Brissonii Barnab. Lexicon iuris. It. "Hotomanni" Tractat. diversi - Ffurti 1589
If 033 Brissonii Barnab. de Verbor. signific. quae ad ius pertinent. lib. 19 - Paris. 1596
If 034 Corpus iuris civilis glossatum 4 vol. - Paris. 1538
If 035 Corpus iuris glossatum "Gotofredi" 6 vol. - Lugd. 1612
If 036 Corpus iuris ex edit. Lud. "Charondae" 2 volum. - Antv. Plantinus 1575
If 037 Corpus iuris notis Dion. "Gotofredi" 2 volum. - Lugd. 1590
If 038 Corpus iuris canonici glossatum 3.vol. - Lugd. ex edit. Francisci Fradini 15##
If 039 Corpus iuris glossat. iussu "Gregorii XIII" editum 3 vol. - Parisiis 1612
>> begin * If 040 Castrensis Paul. Opera 7 voluminibus - Lugduni 154#
If 041 Communium opinionum syntagma 2 vol. - Lugd. 1581
If 042 Consilia criminalia variorum authorum - Ffurti 1578
If 043 Cuiacii Iac. Opera 4 vol. - Lugduni 1606
If 044 Cravettae Aym. Consilia 2 vol. - Francofurti 1611
If 045 Carocii Vinc. Decis. seu consultat. & resolut. practicae - Ffurti 1641
If 046 Chassanaeus Barth. ad Consuetudines Burgundiae - Genevae 1616
If 047 Chassanaeus Barth. Consilia - Lugduni 1598
If 048 Carpani Hor. Comment. ad statuta ducatus Mediolan. - Ffurti 1611
If 049 Cancerii Iac. Resolutiones variae utriusque iuris - Turnoni 1635
>> begin * If 050 Charondas Lud. Pandectes ou Digestes du droict Francois - Paris 1637
If 051 Charondas Lud. Responces du droict Francois - Paris 1637
If 051+ It. Resolutions des plusieurs questions des droicts & memorables observations du droict Francois rapporté au droict civil & canonic - Paris 1637
If 052 Calvini Ioh. Lexicon iuridicum - Francofurti 1600
If 053 Grassus Mich sen. de Success. tam ex test. quam ab intestato - Ffurti 1583
If 054 Clockii Casp. Tractatus de contributionibus - Bremae 1634
If 055 Christinaeus Paul. ad Leges municipal. Mechlinens. - Antv. 1642
If 056 Christinaeus Paul. Quaestiones ac res in supremis Belgarum Curiis iudicatae & observatae 3 volum. - Ant. 1636
If 057 Covarruvias Did. Opera omnia 2 volum. - Francofurti 1573
If 058 Clari Iul. Receptae sententiae - Ffurti 1590
If 059 Clari Iul. Opera omnia pract. civil. & criminal. - Ffurti 1636
>> begin * If 060 Corasii Ioh. Opera 2 volum. - Wittebergae 1603
If 061 Cavalerii Iac. Decisiones Rotae Romanae - Venet. 1639
If 062 Carpzovii Bened. Practica rerum criminal. - Witteb. 1635
If 063 Carpzovii Bened. Definitiones ad constitut. Saxonicas - Ffurti 1650
If 064 Carpzovii Bened. Definit. ecclesiast. & consistoriales - Lipsiae 1649
If 065 Carpzovii Bened. Processus iuris in foro Saxonico - Ienae 1657
If 066 Coleri Matth. Tractatus de processibus executivis - Ienae 1615
If 067 Cabedo Georg. de Practicae observationes Senatus Lusitaniae - Antv. 1635
If 068 Cavalcani Borgn. Decisiones 2 volum. - Francofurti 1600
If 069 Castillo Ioh. del Tractatus controversiarum 2 part. - Venet. 1645
>> begin * If 070 Caepollae Barth. Consilia - Francofurti 1599
If 071 Costae Ioh. Bapt. Opera - Venetiis 1630
If 072 Caevallos Hier. de Specul. commun. opinion. contra commun. - Argent. 1615
If 073 Claperiis Franc. de Decisiones - Lugduni 1602
If 074 Coccini Ioh. Bapt. Decisiones Rotae Romanae - Veronae 1647
If 075 Vulteius Herm. Consilia seu responsa Marpurgensia - #### 1611
If 076 Consuetud. Bituricenses &c. Comment. "Boerii" & alior. - Ffurti 1598
If 077 Caldas Franc. de Receptae sententiae, Item Commentarius analyt. emptionis & venditionis - Ffurti 1612
If 078 Caldas Franc. de Syntagma de universo iure emphyteutico - Francofurti 1612
If 079 Corpus iuris matrimonialis per "Sarcerium" Hoogd. - Ffurt. 1569
>> begin * If 080 Deciani Tiber. Responsa 2 vol. - Ffurti 1589
If 081 Deciani Tiber. Tractatus criminales - Venetiis 1614
If 082 Durandi Guil. Speculum iuris addit. variorum - Ffurti 1612
If 083 Donelli Hug. Comment. de iure civili 3 vol. - Ffurti 1596
If 084 Donelli Hug. in libros Codicis - Francofurti 1599
If 085 Donelli Hug. ad tit. de Rebus creditis - Antv. 1581
If 086 Duareni Franc. Opera - Aureliae Allobrogum 1608
If 087 Deckheri Dissertat. & decisionum lib. 2 - Bruxellis 1631
If 088 Dauth. Ioh. Tractatus methodicus de testamentis - Lipsiae 1611
If 089 Decisiones novae, antiquae et antiquiores - Col. 1581
>> begin * If 090 Decisiones novissimae diversor. auditor. S. Palatii apostol. - Lugd. 1617
If 091 Declarationum, variarum lect. & resolut. iuris lib. 22 author. varior. sc. Vac. a "Vacuna", "Goveani", "Contii", "Raevardi" &c. - Colon. 1576
If 092 Everhardi Middelb. Nic. Consilia seu responsa - Ffurti 1577
If 093 Everhardi Amstelod. Nic. de Testibus & fide instrument. - Francofurti 1618
If 094 Fusarius Vinc. de Substitu, It. Consilia ultimar. voluntat. - Gen. 1633
If 095 Farinacii Prosp. Praxis & theoria criminalis - Ffurti 1597
If 096 Fabri Ant. Ration. ad 1, 2 & 3 partem Pandect. 3 vol. - Gen. 1626
If 097 Fabri Ant. Coniecturarum iuris civil. lib. 20 - Genevae 1630
If 098 Fabri Ant. Codex definit. forens. Senatus Sabaudiae - Lugd. 1615
If 099 Fabri Ant. Codex definit. forens. Senatus Sabaudiae - Francofurti 1608
>> begin * If 100 Fontanellae Ioh. Petr. Decisiones Senatus Cathaloniae - Venet. 1640
If 101 Fontanellae Ioh. Petr. de Pactis nuptialibus - Genevae 1641
If 102 Franchis Iac. de Decis. consilii Neapol. addit. varior. - Taurin. 1628
If 103 Giurbae Marii Lucubrat. ad ius municipale Messanens. - Amstel. 1651
If 104 Giurbae Marii Observationes tribunalium Siciliae - Amstel. 1652
If 105 Giurbae Marii Decisiones novissimae - Lugduni 1634
If 106 Gamma Ant. de Decisiones Lusitaniae - Ffurti 1599
If 107 Goeden Henn. Consilia - Witebergae 1545
If 108 Gratiani Steph. Disceptationes forenses 6 volum. - Genevae 1630
If 109 Gomezii Ant. Resolut. iuris, Item ad leges Tauri - Antv. 1615
>> begin * If 110 Greven Bern. Pract. conclus. observat. "Gailii" respond. - Ffurti 1618
If 111 Grivelli Ioh. Decisiones Senatus Dolani - Genevae 1631
If 112 Grassi Mich sen. Receptae sententiae - Hagae-Comitis 1639
If 113 Gutierrez Ioh. Opera omnia 3 volum. - Ffurti 1629
If 114 Gaiti Ioh. Dom. Tractatus de credito - Venet. 1641
If 115 Genova Patavinus Nic. Tractatus de scriptura privata - Venet. 1639
If 116 Guazzini Seb. Defensio reorum inquisitat. - Genevae 1654
If 117 Guazzini Seb. & "Massinus" Seraph. de Confiscatione - Maceratae 1658
If 118 Gudelinus Petr. de Iure novissimo, It. Syntagma Reg. Iuris - Antv. 1544
If 119 Goveani Ant. Opera. Item "Hottomanni" Variae disputationes & "Duarenus" de Pactis eiusque Scaevola - Lugd. 1562
>> begin * If 120 Segusio card. Hostiensis Henrici a Summa aurea - Basil. 1573
If 121 Hottomanni Franc. Opera 3 volum. - Genevae 1600
If 122 Hottomanni Franc. Commentarius de verbis iuris - Basil. 1563
If 123 Hodiernae Ioh. Bapt. Addit. & observat. ad decis. "Surdi" - Venet. 1643
If 124 Hodierna Ioh. Bapt. de Secundis nuptiis - Neapoli 1616
If 125 Heraldi Desider. Res quotidianae eiusdemque Observationes ad ius Atticum & Roman. contra Salmasium - Parisiis 1630
If 126 Hondedei Ioh. Vinc. Conclusiones & consultat. iuridicae - Ffurti 1601
If 127 Heigii Petr. Comment. in 4 lib. Institutionum - Witeberg. 1603
If 128 Iustiniani, "Iustini", "Leonis" impp. Constitut. & Iustiniani Edicta Graece - #### apud H. Stephanum 1558
If 128+ Complura loca emendavit & illustravit manu sua Fr. "Hottomannus" - #### 0000
If 129 Kinschoti Henr. Responsa, Item de Rescriptis gratiae - Lovan. 1633
>> begin * If 130 Kling Melch. Tractatus causarum matrimonialium - Ffurti 15##
If 131 Loriottus Patr. de Apicibus iuris tractatus 8, de Iuris arte tractat. 10, eiusdemque Comment. de Regulis Iuris - Lugd. 1545
If 132 Leonini Elbert. Centuria consiliorum - Antv. Plantinus 1584
If 133 Lucii Ioh. Placita Curiae Parisiensis - Lutetiae Rob. Stephanus 1559
If 134 Menochii Iac. Opera omnia 7 volum. - Ffurti apud Wechelos 159#
If 135 Marci Franc. Decisiones aureae - Francofurti 1614
If 136 Manticae Franc. Lucubrat. de tacitis & ambig. convent. - Gen. 1631
If 137 Marta Petr. de Summa totius successionis legalis 2 vol. - Lugd. 1637
If 138 Marta Petr. de Digesta totius iuris controversi - Genevae 1622
If 139 Marta Petr. de Tractatus de iurisdictione - Avenionae 1616
>> begin * If 140 Mornacii Ant. Observat. in 24 lib. Digest. & 4 lib. Cod. - Paris. 1636
If 141 Merlini Mercur. Tractatus de legitima - Genevae 1633
If 142 Merlini Mercur. de Pignoribus & hypothecis - #### 165#
If 143 Mastrilli Gars. Decisiones regni Siciliae - Venetiis 1612
If 144 Marescotti Hercul. Variae resolutiones - Romae 1614
If 145 Mudaeus Gabr. de Contrahenda emptione & venditione, Item Actionibus empti & venditi & pignorib. & hypoth. - Lovanii 1563
If 146 Mangilius Ioh. Ant. de Subhastationibus & licitationibus - Bracciani 1656
If 147 Mascardi Ios. Conclusiones de probationibus 3 volum. - Ffurti 1585
If 148 Merendae Ant. Controversiarum iuris 2 volum. - Ticini 16##
If 149 Molleri Dan. Comment. ad ordinat. & constitut. Saxon. - Lipsiae 1599
>> begin * If 150 Molinaei Carol. Opera omnia 3 volum. - Lutetiae 1612
If 151 Naevii Seb. Systema 2 volum. - Francofurti 1608
If 152 Nigri Franc. Cyriaci Controversiae forenses 3 volum. - Venetiis 1644
If 153 Nigri Ant. tractat. de subhastatione - Venet. 1641
If 154 Nigri Ant. de Postremis rei iudicatae solemnibus - Romae 1644
If 155 Oddo Sfortias de Fidei-commissis tractatus duo - Venet. 1622
If 156 Oldendorpii Ioh. Classes act. forens. Eiusd. Variar. lectionum libri ad iur. civil. interpret., It. de Copia verb. & rerum - Colon. 1543
If 157 Observationum practicarum & sententiarum notabilia as singularia conscripta ab illustribus doctoribus - Ffurti 1629
If 158 Panormitani abbatis Opera 4 volum. - Lugd. 1559
If 159 Ponte Ludovici Consilia - Francofurti 1577
>> begin * If 160 Purpurati Ioh. Franc. Comment. in 1 & 2 Digesti Vet. partem & 1 Infortiati ut & in 1 & 2 Cod. partem - Taurini 1588
If 161 Parisii Petr. Paul. Consilia 2. volum. - Francofurti 1490
If 162 Postii Lud. Tractatus de manutenendo - Lugd. 1647
If 163 Postii Lud. Resolutiones causarum civilium - Venet. 1655
If 164 Postii Lud. Tractatus de subhastatione - Maceratae 1644
If 165 Pacifici Statil. Tractatus de Salviano interdicto - Taurini 1619
If 166 Paponii Ioh. Arresta notis Bachovii & aliorum - Genevae 1624
If 167 Paciani Fulv. Tractatus de probationibus - Ffurti 1631
If 168 Papa Guido de la Decisiones cum additionibus variorum - Lugd. 1613
If 169 Peregrinus Marc. Ant. de Fidei commissis. Item Petra de Fideicommissis maxime ex prohibita alienatione resultantibus - Ffurti 1599
>> begin * If 170 Peckii Petr. Opera omnia - Antverpiae 1617
If 171 Perezii Ant. Praelectiones in Codicem - Lovaniae 1642
If 172 Prato Franc. Mar. Discept. forens. cum decis. Neapol. regni - Neapoli 1645
If 173 Ponte Oldradus de Consilia & quaestiones - Francofurti 1576
If 174 Pena Franc. Recollectae decisiones 2 volum. - Lugd. 1648
If 175 Praetis Simon de de Interpretat. ultimarum voluntat. - Colon. 1584
If 176 Praetis Simon de Consilia & responsa decisiva tam ad arbitres quam ad iudices - Ffurti 1605
If 177 Placcaat-Boeck van de Hoog. Mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden 2 volum. - Amsteldam 1644
If 178 Riminaldi Hippolyt. Consilia sive responsa 3 volum. - Ffurti 1609
If 179 Rebuffi Petr. Comment. ad constitutiones regias - Lugduni 1559
>> begin * If 180 Reyger Arn. de Thesaurus iuris 2 volum. - Magdeburgi 1616
If 181 Rubei Paulus Rotae Romanae decisiones - Romae 1640
If 182 Ripoll Acat. Ant. de Tractatus regaliorum - Barcinonae 1644
If 183 Ripoll Acat. Ant. de Resolutiones iuris - Lugduni 1630
If 184 Riccii Ioh. Aloys. Additam. docta & utiliss. ad "Mascard." de probatio - Taurini 1624
If 185 Rechten en costumen van Antwerpen - Antv. Plantin 1582
If 186 Surdus Ioh. Petr. de Alimentis - Francofurti 1625
If 187 Surdus Ioh. Petr. Decisiones - Francofurti 1610
If 188 Saliceti Barth. Opera omnia 2 volum. - Ffurti 1625
If 189 Sichardus Ioh. redivivus Praelect. in Codicem - Ffurti 1614
>> begin * If 190 Sanchez Thom. de Matrimonio - Antverpiae 1626
If 191 Schurffii Hieron. Consilia - Francofurti 1575
If 192 Scaccia Sigism. de Iudiciis causarum civilium criminalium & haereticarum - Francofurti 1617
If 193 Scaccia Sigism. de Appellationibus cum decisionibus Rotae Romanae collectis a Iosepho Benzolio - Venetiis 1642
If 194 Schneidewinus Ioh. in 4 lib. Institut. - Argent. 1575
If 195 Schleiffii Conr. Notae in Paratitla Wesembecii - Witebergae 1607
If 196 Sarmienti Franc. Opera - Antverpiae 1616
If 197 Salgado Franc. Labyrinthus creditorum - Antverp. 1653
If 198 Straccha Benevent. de Mercatura & rebus ad eam pertinentib. - Lugd. 1620
If 199 Tuschi cardinalis Dom. Conclusiones 4 volum. - Ffurti 1623
>> begin * If 200 Tiraquelli Andr. Opera 2 volum. - Francofurti 1597
If 201 Trentacinquii Alex. Resolutiones - Francofurti 1610
If 202 Trentacinquii Alex. Consilia - Venetiis 1610
If 203 Tholosani Petr. Greg. Syntagma iuris universi - Ffurti 1611
If 204 Theophili Instit. iuris civil. Graece studio "Zuichemii" - Basil. 1534
If 205 Tractatus variorum auctorum de inventarii beneficio ac eius conficiendi forma - Taurini 1612
If 206 Tractatus ex variis autor. excerptus de Restitut. in integr. - Lugd. 1588
If 207 Vasquius Ferd. de Successionib. & ultt. voluntat. - Genevae 1592
If 208 Vigelii Nic. Methodus iuris civilis - Basil. 1565
If 209 Vigelii Nic. Controversi - Basil. 1606
>> begin * If 210 Valle Roland. a Consilia sive responsa - Lugduni 1585
If 211 Vaccae Ant. Exposit. locor. obscuror. & paratitl. in Pandectas. Item Balduinus ad leg. Romuli & XII tabularum - Lugd. 1554
If 212 Vivii Franc. Decisiones Neapolitanae - Francofurti 1597
If 213 Wesembecii Matth. Consilia 3 volum. - Witebergae 1611
If 214 Wesembecii Matth. Comment. ad Instituta, Item Paratitla - Basileae 1585
If 215 Wesembecii Petri Responsa in materia contractuum &c. - Ffurti 1607
If 216 Zypaei Franc. Iudex, magistratus, senator - Antv. 1633
If 217 Zasii Uldaric. Opera omnia 2 volum. - Francofurti 1590


>> begin * Iuris-Consulti in quarto

Iq 001 Althusii Ioh. Dicaelogicae libri tres - Herbornae 1617
Iq 002 Azonis Port. Comment. ad singul. leges 12 lib. Cod. - Lugd. 1596
Iq 003 Acacius Ant. de Privilegiis parent. & liberor. - Tubingae 1618
Iq 004 Acacius Ant. de Privil. iuris civil. militum & veteran. - Tubingae 1607
Iq 005 Aemilii Paul. Tractatus de exceptionibus - Genevae 1619
Iq 006 Amaya Franc. de Observationum libri tres - Genevae 1633
Iq 007 Arumaeus Dominic. de Comitiis comment. iuridico-hist.-polit. - Ienae 1660
Iq 008 Arumaeus Dominic. Discursus Academicus de iure publico - Ienae 1616
Iq 009 Anania Ioannes de Consilia - Venetiis 1576
>> begin * Iq 010 Aezema Foppius ab Dissertationes ex iure civili - Helmaestadii 1607
Iq 011 Arrets des choses jugees par la Cour de Tournet - Paris 1622
Iq 012 Budelius Reiner. de Monetis & re nummara lib. 2 - Colon. 1591
Iq 013 Brantii Ioh. Senator seu de perfecti verique senat. officio - Antv. 1633
Iq 014 Busii Paul. Comment. in Pandectas 2 volum. - Swoll. 1608
Iq 015 Baronis Eguinar. Comment. ad 4. Institut. libros - Pictaviae 1555
Iq 016 Beust Ioach. a de Iure connubiorum & dotium - Ffurti 1591
Iq 017 Brusselius Phil. de Conditionibus libri 4 - Lovanii 1560
Iq 018 Bachovii Reiner. iun. Notae & animadvers. ad disputat. Treutleri 3 volum. - Heidelberg. 1619
Iq 019 Bouricii Hect. Dissertat. Acad., "Peckius" de Legat., "Fabri" Annotationes, "Martini" Conciliatio omnium antinomiarum - Franek. 1622
>> begin * Iq 020 Brissonius Barnab. de Formulis & solemni. pop. Rom. verbis - Ffurti 1592
Iq 021 Berlichii Matth. Decisiones aureae - Lipsiae 1656
Iq 022 Carerii Lud. Praxis rerum criminal. - Ffurti 1600
Iq 023 Connani Franc. Commentaria iuris civilis - Hanov. 1610
Iq 024 Corpus iuris canonici - Lugd. 1591
Iq 025 Corserii Ioh. Decisiones capellae Tholosanae - Ffurti 1614
Iq 026 Copus Ioh. de Fructibus libri 4 - Parisiis 1535
Iq 027 Coleri Matth. Decisiones Germaniae - Lipsiae 1631
Iq 028 Calvoli Nic. Communes conclus. ad proces. iud. - Lipsiae 1617
Iq 029 Caroli V Constitutiones observationibus "Stephani" & "Zieritzii" Notae & observat. nomico.polit. - Ffurti 1616
>> begin * Iq 030 Costalii Petr. Adversaria ad 15 lib. priores Pandect. - Colon. 1597
Iq 031 Carpzovi Bened. Decisiones Saxonicae 3 volum. - Lipsiae 1646
Iq 032 Carpzovi Bened. Asylum generale debitorum - Lipsiae 1652
Iq 033 Carpzovi Bened. Centuria positionum iuridicarum - Lipsiae 1652
Iq 034 Carpzovi Bened. de Iuribus foeminarum - Lipsiae 1651
Iq 035 Costumen, usantien, policien en stijl van procederen der stadt jurisdictie en vrijheit van Utrecht - Utrecht 1641
Iq 036 Damhouderi Iod. Practica rerum civil. & criminal. - Antv. 1617
Iq 037 Damhouderi Iod. Praxis rerum civilium - Antv. 1567
Iq 038 Donelli Hug. Opuscula de usuris, fructibus, mora, pignoribus &c. - Ffurti 1589
Iq 039 Eisinga Tjalling. ab Commentarii ad Institutiones - Franekerae 1594
>> begin * Iq 040 Forcatuli Steph. Necyomanthia, Iurisperiti eiusdem Penus iuris civilis sive de alimentis - Lugd. 1549
Iq 041 Forsterus Val. de Haereditatibus quae ab intestato deferuntur, eiusdem Historia iuris civilis - Moguntiae 1607
Iq 042 Fabri Antonii Chilias de erroribus pragmaticor. 3 vol. - Lugd. 1598
Iq 043 Fabri Petri Comment. in tit. de Regulis Iuris - Lugd. 1602
Iq 044 Fabri Petri Semestria - Lugd. 1590
Iq 045 Fabri Petri Agonisticon - Lugd. 1595
Iq 046 Fabri Timaei Annotationum liber - Franekerae 1608
Iq 047 Ferrariis Ioh. Petr. de Praxis aurea - Genevae 1618
Iq 048 Felicius Hect. de Societate. Item "Sanz" de Divisione bonorum. It. "Meyrer" de Testamentariis successionibus - Ffurti 1606
Iq 049 Frieslandts statuten, ordonnantien, costumen - Franeker 1602
>> begin * Iq 050 Gail Andr. Observationes practicae - Colon. 1616
Iq 051 Gryphiandri Ioh. Tractatus de insulis - Ffurti 1623
Iq 052 Gossonius Nic. ad Constitut. Atrebatenses comment. - Antv. 1582
Iq 053 Gentilis Alberici Advocatia Hispanica - Hanov. 1613
Iq 054 Gentilis Alberici de Verborum significationibus - Hanov. 1614
Iq 055 Gentilis Scipio de Donationibus inter virum & uxorem. Item Guazzinus de Confiscatione bonorum - Hanov. 1604
Iq 056 Goris Lamb. Comment. ad consuetudines Velavicas - Noviomagi 1645
Iq 057 Garsias Ioh. de Expensis & meliorationibus. Item "Saabedra" de Donatione remuneratoria - Marpurgi 1601
Iq 058 Gotofredi Dionys. Fontes iuris quatuor - Genevae 1653
Iq 059 Gotofredi Dionys. Opuscula iuridico-politico-hist.-critica - Genevae 1654
>> begin * Iq 060 Groot Hugo de Inleyd. tot de Hollandsche rechtsgeleerth. - 's-Graven-Haghe 1631
Iq 061 Heringius Ant. de Fideiussoribus - Ffurti 1614
Iq 062 Heigii Petr. Quaestiones iuris civilis & Saxonici - Witebergae 1606
Iq 063 Hunnii Helfr. Ulr. Collegium criminale, It. de Rerum aestimat. - Giessae 1625
Iq 064 Hackelmanni Leop. Illust. & select. quaestiones - Ffurti 1602
Iq 065 Harprechti Ioh. Opera seu Comment. ad 4. lib. Institut. 4 volum. - Tubingae 1630
Iq 066 Hilligeri Osw. "Donellus" enucleatus 2 volum. - Ienae 1613
Iq 067 Heringius Ioh. de Molendinis - Francofurti 1625
Iq 068 Harmenopuli Const. Promptuarium iuris & Dionys. "Gotofredi" Paratitla ad singulos titulos - Lugd. 1557
>> begin * Iq 070 Institutiones Theophili Graece - Lovanii 1639
Iq 071 Institutiones Graeco-Latinae ex edit. Caroli "Fabrotti" - Parisiis 1657
Iq 072 Ius Publicum imperii Romani divers. autor. 2 vol. - Hanov. 1614
Iq 073 Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt en Frieslant - Haage 1639
Iq 074 Kitzelii Ioh. Tract. de iure monetarum - Marpurgi 1632
Iq 075 Kitzelii Ioh. Synopsis matrimonialis theorico-practica - Giessae 1620
Iq 076 Langlaei Ian. Semestria observationibus autumni - Parisiis 1611
Iq 077 Leonini Elbert. Emendations seu observat. - Arnhemii 1610
Iq 078 Lyklama Marc. Membranae 2 volum. - Franekerae 1608
Iq 079 Leges municip. civium Mechliniens. interp. "Nannio" - Lovanii 1552
>> begin * Iq 080 Lucii Horat. Tractatus de privilegiis scholarum - Patavii 1564
Iq 081 Loyseau Charles Traicté du deguernissement par hypothecque - Paris 1601
Iq 082 Landtrecht van Hunsingo, Fivilingo en Westerquatier - Groningen 1647
Iq 083 Landtrecht van Overijssel - Deventer 1630
Iq 084 Maynard Ger. de Controversiae forenses - Genevae 1611
Iq 085 Monachi Ant. Decision. Lucenses, Florentinae, Bonon. - Genevae 1620
Iq 086 Merilli Edm. a Observationes ex "Cuiac." Item Liber de differentiis iuris - Paris. 1638
Iq 087 Merendae Ant. Controversiarum lib. 6. - Ffurti 1626
Iq 088 Munnoz de Escobar Franc. de Ratiociniis administrat. - Ffurti 1618
Iq 089 Matthaeus Anton. iun. de Auctionibus lib. 2. - Ultraiecti 1653
>> begin * Iq 090 Mynsingeri Ioach. Observationes - Witebergae 1615
Iq 091 Marsiliis Hippol. de Consilia criminalia - Venetiis 1553
Iq 092 Friderus Mindanus Petr. de Interdictis - Ffurti 1616
Iq 093 Meyer Ioh. Wilh. de Pignoribus & hypothecis - Ffurti 1611
Iq 094 Molleri Dan. Semestria - Lipsiae 1595
Iq 095 Manticae card. Franc. Decisiones Rotae Rom. - Venetiis 1618
Iq 096 Marta Petr. de Tractatus de clausulis - Genevae 1618
Iq 097 Nucleus discursuum in iure publico editarum - Giessae 1621
Iq 098 Novellae constitut. imp. "Iustiniani" interp. "Patricio" - Brugis 1570
Iq 099 Neguzantius Ant. de Pignoribus & hypothecis - Lugd. 1549
>> begin * Iq 100 Obrechti Georg. Disputationes - Ursellis 1603
Iq 101 Ordonantie en instructie op de stijl van procedeeren voor den Hoove van Utrecht - Utrecht 1630
Iq 102 Putei Iac. Decisiones Rotae Romanae - Venet. 1598
Iq 103 Popma Auson. de Ordine iudiciorum - Leovard. 1617
Iq 104 Parladorii Ioh. Iannez Rerum quotidianarum lib. 2 - Marpurgi 1604
Iq 105 Pancirolli Guid. Thesaurus var. lectionum utriusque iuris - Lugd. 1617
Iq 106 Pistoris Hartmanni Quaestiones iuris 5 vol. - Heidelbergae 1604
Iq 107 Placita principum seu Constit. regni Neapol. cum glossis - #### 1535
Iq 108 Petra Petr. Ant. a de Iure quaesito non tollendo per princip. - Ffurti 1610
Iq 109 Practique iudiciaire civile & criminelle de Jean "Imbert" - Paris 1615
>> begin * Iq 110 Riccii Ioh. Aloys. Collectanea decisionum - Genevae 1617
Iq 111 Ruland Rutger de Commissariis & commission cam. imp. 2 volum. - Ffurti 1618
Iq 112 Roberti Ann. Rerum iudicatarum lib. 4 - Parisiis 1611
Iq 113 Rodericus Casp. de Annuis & menstruis reditibus - Moguntiae 1605
Iq 114 Rudingeri Ioh. Singul. observat. centuriae 5 - Argent. 1611
Iq 115 Rosbach Ioh. Emer. a Praxis civilis - Francofurti 1645
Iq 116 Rosbach Ioh. Emer. a Praxis criminalis - Francofurti 1645
Iq 117 Radelantii Wilh. Decisiones Curiae Traiectinae - Traiecti 1637
Iq 118 Rauchbari Andr. Quaest. iuris civil. & Saxonici - Witebergae 1605
Iq 119 Reinkingk Theod. de Retractu consanguinitatis - Marpurgi 1631
>> begin * Iq 120 Rosenthal Henr. a Synopsi iuris feudalis - Basil. 1588
Iq 121 Remonstrances, ouvertures, & arrests prononcez en robes rouges par messire André de "Nesmond" - Poictiers 1617
Iq 122 Recueil d'aucuns notables arrests donnez en la Cour du parlement de Paris par George "Lovet", reveu par Julien "Brodeau" - Cologny 1618
Iq 123 Stephani Franc. Decis. seu placita Curiae Aquensis - Paris. 1618
Iq 124 Stephani Franc. Tractatus de iurisdictione - Ffurti 1622
Iq 125 Sande Ioh. a Decisiones Frisiae - Leovard. 1639
Iq 126 Sande Ioh. a de Act. cessione & prohibita rerum alienat. - Leovard. 1633
Iq 127 Speckhan Eberh. Quaestiones iuris 3 volum. - Witebergae 1620
Iq 128 Sixtini Regner. Tractatus de regalibus - Cassellis 1609
Iq 129 Schultes Iac. Quaestiones practicae - Ienae 1609
>> begin * Iq 130 Schultes Iac. Observationes forenses - Lipsiae 1613
Iq 131 Speculum statutor. totius orbis ex biblioth. Melch. "Goldasti" - Hanov. 1613
Iq 132 Siccama Sibrand. Lex Frisionum seu antiq. Fris. leges - Franekerae 1617
Iq 133 Sententien en gewesen Saaken van den Hoogen provinciaalen Raad van Hollant, Zeelant en Westfrieslant, eerste deel - Rotterdam 1662
Iq 134 Tractatus de testibus diversorum autorum - Colon. 1596
Iq 135 Tessauri Casp. Ant. Quaestiones forenses 2 volum. - Ffurti 1614
Iq 136 Treutleri Hier. Selectae disputationes - Marpurgi 1628
Iq 137 Thomingii Iac. Decisiones - Lipsiae 1606
Iq 138 Vasquii ferd. Illustres controversiae - Lugduni 1599
Iq 139 Valasci Alvari Decisiones & consultat. regni Lusitaniae - Spirae 1597
>> begin * Iq 140 Wesembecii Matth. Comment. ac praelect. in tit. 3 & 4 Cod. 2 volum. - Witebergae 1596
Iq 141 Wurmseri Bernh. & "Hartmanni" Ioh. Zach. Observationes practicae - Colon. 1596
Iq 142 Wehneri Paul. Matth. Practicae iuris observationes - Ffurti 1615
Iq 143 Zangerus Ioh. de Exceptionibus & torturis reorum - Ffurti 1607
Iq 144 Zutphen Bernhard van Practique der Nederlandtsche rechten - Leeuwaarden 1645


>> begin * Iuris-Consulti in octavo

Io 001 Autumni Bernh. Censura Gallica in ius Romanum - Paris. 1618
Io 002 Augustini Ant. Emendat. & observation. Item Uldaric. "Zasii" Epitome feudorum - Lugd. 1519
Io 003 Anti-"Choppinus" Fred. "Pruckmannio" soluta potestas seu tractatus de regalibus - Witeb. 1592
Io 004 Aurelii Petr. Dispunctor ad Edm. "Merillum" de variantibus "Cuiacii" interpretationibus - Aureliae 1642
Io 005 Ayala Balth. de Iure & officiis bellicis & discipl. milit. - Antv. 1597
Io 006 Aresta amorum Mart. "Arverni" comment. Benedicti "Curtii" - Lugd. 1546
Io 007 Antiqui glossatoris Summa in Novellas. Item "Carrerius" de Sponsalibus & matrimoniis - Ffurti 1599
Io 008 Agylaeus Henr. ad Ius civile Novellarum - Colon. 1556
Io 009 Alciati Andr. Parergon iuris indice locuplete - Basileae 1582
>> begin * Io 010 Brederodii Petr. Corn. Tractatus cautelarum. Item "Ripa" de Privilegiis contractuum - Basil. 1590
Io 011 Blanci Marc. Ant., Caes. "Contardi" & aliorum Tractat. in L. diffamari - Colon. 1616
Io 012 Binsfeldius Petr. de Consession. maleficior. & sagarum - Trever. 1591
Io 013 Binsfeldius Petr. Comment. de iniuriis & damno dato - Augustae Trevir. 1598
Io 014 Brissonii Barnab. Selectae ex iure antiquit. Item de Adulteriis, de solutionibus de ritu nupt. & iure connubiorum - Antv. 1485
Io 015 Brissonii Barnab. Commentarius in I. "Dominico" de spectacul. - Hanov. 1600
Io 016 Bocerus Henr. de Quaest. & torturis, & de crimine maiest. - Spirae 1607
Io 017 Bocerus Henr. Tractatus de regalibus - Tubingae 1608
Io 018 Bocerus Henr. de Iure collectarum & de bello & duello - Tubing. 1616
Io 019 Burgundus Nic. ad Consuetudines Flandriae - Antv. 1621
>> begin * Io 020 Burgundus Nic. de Evictionibus, Item de Periculis & culpis in contractibus - Antv. 1646
Io 021 Brunnerus Georg. Adam. de Collatione bonorum - Lipsiae 1610
Io 022 Bonifacii Ioh. Tractatus de furtis - Ffurti 1600
Io 023 Bavo Gottfr. Theorica criminalis - Ultraiecti 1646
Io 024 Borellus Camillus de Compromissis - Ffurti 1600
Io 025 Baldus de Ubaldis Petr. de Praescript. Item de Usucapionibus - Colon. 1590
Io 026 Budaei Guil. Annotationes in 24 Pandect. libros - Lugd. 1541
Io 027 Bonacossa Hyppol. & Ioh. Frid. "Husanus" de Servis & famulis - Colon. 1620
Io 028 Borcholten Ioan. de In lit. iurando, de usuris & acquirenda possess. - Helmstadii 1592
Io 029 Borcholten Ioan. Comment. de pactis & usuris - Helmstadii 1593
>> begin * Io 030 Borcholten Ioan. de Transactionibus, Item de Acquirenda vel amittenda possess. - Helmst. 1598
Io 031 Borcholten Ioan. in Consuetudines feudorum - Helmstadii 1592
Io 032 Brant Seb. Expositiones omnium titul. iuris - Lugd. 1560
Io 033 Blanci Marc. Ant. Tractatus de indiciis homicidii - Lugd. 1547
Io 034 Beyma Iul. a de Verb. significat. & diversis Reg. Iuris, & Inculpatae tutelae & de Legitima - Leovard. 1649
Io 035 Balduini Franc. Comm. de iurispr. Petr. "Mucii", It. ad leg. iur. civ. - Basil. 1548
Io 036 Balduini Franc. Comment. ad edicta veterum princip. Rom. - Basileae 1557
Io 037 Cala Marcell. de Modo articulandi - Ffurti 1598
Io 038 Carocius Georg. Adolph. de Deposito & oblation. Item "Cludius" de Iure sequestrationis - Coloniae 1594
Io 039 Caepollae Barth. Tractatus de servitutibus - Colon. 1606
>> begin * Io 040 Chopinus Ren. de Privilegiis rusticorum - Colon. 1582
Io 041 Cravetta Aym. de Antiquitatibus temporum - Spirae 1595
Io 042 Cludii Andr. Comment. de materia condictionum - Helmstad. 1598
Io 043 Calvini Ioh. Themis Haebreo-Romana. Item Iurisprudentiae Romanae synopsis - Hanov. 1595
Io 044 Charondae Lud. Verisimilium lib. 3 - Wittebergae 1601
Io 045 Constantii Ioh. Comment. in leges regias - Parisiis 1549
Io 046 Cagnoli Hier. Comment. in tit. de Regulis Iuris - Lugd. 1559
Io 047 Corasius Ioh. de Actionibus - Lugd. 1555
Io 048 Costanus Ant. Guilb. de Sponsal. matrimon. & dotibus - Marpurgi 1597
Io 049 Constitutionum "Theodosii" lib. 8 priores meliores. Posteriores 8 revocati a Ioanne Tilio - Parisiis 1650
>> begin * Io 050 Cuiacii Iac. Observat. & emendat. lib. 28 - Colon. 1598
Io 051 Muxello Dynus de Comment. in Regulas Iuris pontificii - Lugd. 1562
Io 052 Donellus Hugo de Actionibus, Item de Pactis & transact. - Antv. 1584
Io 053 Einsidel Conr. ab Tractatus de regalibus - Hallae 1619
Io 054 Everardi Nic. Loci legales. - Francofurti 1591
Io 055 Eustathyus Constantinop. antecessor de Temp. iuris civilis. Item Leges Rhodiorum navales & militares - Basileae 1561
Io 056 Ehemii Chr. de Principiis iuris libri 7 - Basil. 1556
Io 057 Freheri Marquard. Tractat. de existimatione - Basil. 1591
Io 058 Fornerii Guil. Selectiorum libri duo - Hanov. 1597
Io 059 Fabri Ant. de Nummariorum debitorum solutione - Lugd. 1618
>> begin * Io 060 Fornerii Rad. Res quotidianae - Parisiis 1600
Io 061 Ferrariis Ioh. Petr. de Praxis aurea rerum quotid. - Genevae 1594
Io 062 Gentilis Scip. de Coniurationibus - Hanov. 1602
Io 063 Gentilis Albericus de Armis Roman. lib. 2, Item de Actorib. & spectat. fabular. non notandis & abusu mendacii - Hanov. 1599
Io 064 Gentilis Albericus Disputationes de nuptiis - Hanov. 1601
Io 065 Gentilis Albericus de Iure belli lib. 3, Item de Legationib. - Hanov. 1598
Io 066 Gentilis Albericus in Tit. si quis imp. maled. maiestatis disputat. & de Libris canonicis, I. civil. It. de Latinit. vet. bibl. version. - Hanov. 1607
Io 067 Goeddaeus Ioh. de Contrahenda & commitenda stipulat. - Sigen. 1597
Io 068 Goeddaeus Ioh. de Sequestrat. possess. & fractuum - Herbornae 1609
Io 069 Goeddaeus Ioh. de Verborum significationibus - Herbornae 1592
>> begin * Io 070 Goeddaeus Ioh. de Rebus creditis seu mutuo comment. - Goslariae 1618
Io 071 Glins Taco a Tractatus de mora - Daventriae 1647
Io 072 Goris Lambert. Adversaria iuris - Noviomagi 1633
Io 073 Goveanus Ant. de Iurisdict. iure accrescendi ad L. Gallus - Ienae 1596
Io 074 Gigas Hier. Tractat. de crimine laesae maiestatis - Spirae 1598
Io 075 Graswinkelus Theod. de Iure praecedentiae - Lugd. 1644
Io 076 Gagliardus Iac. de Concursu & privil. creditorum - Ffurti 1645
Io 077 Heraldus Desider. de Rerum iudicat. auctoritate, Item Observat. & emendat. lib. unus - Parisiis 1640
Io 078 Hoenonii Phil Henr. Disputat. politico-iuridicae - Herbornae 1608
Io 079 Herculanus Franc. de Attentatis appellat. pendente - Colon. 1649
>> begin * Io 080 Herbaii Thom. Rerum quotid lib. singul. - Leovardiae 1614
Io 081 Instit. iuris civil. cum glossis, ex edit. Sylv. "Aldobrandini" - Lugd. 1596
Io 082 Institut. iuris Ioh. "Crispini" adnotat. paragraph. Iul. "Pacii" - Ffurti 1591
Io 083 Institut. iuris annotationibus Ioach. "Hopperi" - Colon. 1565
Io 084 Ianninius Peregrinus de Citatione reali - Ffurti 1600
Io 085 Iuria Orientalis lib. 3 Graece notis Enimundi "Bonefidii" - Parisiis Henricus Stephanus 1573
Io 086 Latherus Hermann. de Censu tract. nomico-politicus - Ffurti 1628
Io 087 Lectii Iac. Praescript. adversus Ant. "Fabrum" - Genev. 1607
Io 088 Langii Ioh. Lud. Libellus de pactis - Ffurti 1620
Io 089 Langebekii Detlev. Novae annotationes - Basileae 15##
>> begin * Io 090 Labbaei Car. Observat. & emendat. in synopsin basilicon - Paris. 1607
Io 091 Leunclavii Ioh. Paratitla eiusdemque notata - Ffurti 1573
Io 092 Lectius Iac. ad Aelium "Macrum" de publ. iudiciis - Genevae 1567
Io 093 Lubleri Ioh. Tractatus de incendio - Colon. 1608
Io 094 Leonini Elbert. Comment. de usufructu - Lichae 1600
Io 095 Lyklama Marc. Benedictorum libri - Leydae 1627
Io 096 Lagi Conr. Traditio, methodica iuris - Basil. 1553
Io 097 Ludovici Iosephi Decisionum Perusinarum & Rotis Lucensis tomi duo - Ffurti 1607
Io 098 Montanus Paul. de Iure tutelarum & curationum - Ffurti 1608
Io 099 Marantae Rob. de Ordine iudiciorum - Lugd. 1557
>> begin * Io 100 Matthaei Ant. Notae ad Instituta - Herbornae 1600
Io 101 Maulius Thom. de Ultimis voluntatibus - Giessae 1610
Io 102 Muscorini Hier. Tractatus de iurisdictione - Colon. 1581
Io 103 Matthaeatius Angelus de Legatis & fidei-commissis. lib. 4 - Ffurti 1612
Io 104 Medices Seb. Mors omnia solvit - Ffurti 1554
Io 105 Medices Seb. de Casibus fortuitis - Ffurti 1578
Io 106 Molignat. Ioh. Petr. Tractat. de reconventione & "Bosius" de Annuis reditibus - Ffurti 1604
Io 107 Molinae Lud. Tractatus de primogenitura - Hanov. 1612
Io 108 Matthaei Philipp. Comment. de diversis Reg. Iuris - Marpurgi 1607
Io 109 Mozzius Petr. Nic. de Contractibus - Colon. 1585
>> begin * Io 110 Maurus Pyrrh. de Fideiussoribus - Francofurti 1631
Io 111 Maurus Pyrrh. de Solutionibus, oblat. & retentionibus - Francofurti 1631
Io 112 Mercatoris Ant. pro "Cuiacio" operae gratuitae adversus Anton. "Fabrum" - Lugduni Batav. 1616
Io 113 Maestertius Iac. de Lege commissoria compensationibus & secundis nuptiis - Lugduni Batav. 1630
Io 114 Mallovillaeus Claud. in Regias aquarum & sylvarum constitut. comment. - Parisiis 1564
Io 115 Friderus Mindanus Petr.de Processibus & mandatis - Ffurti 1597
Io 116 Oddi Sfortias de Substitutionibus - Francofurti 1600
Io 117 Ottonis Dan. Dissertatio iuridico-politica de iure publico imperii Romani - Ienae 1617
Io 118 Oldendorpii Ioh. Enarratio de iure singulari, Item Isagoge iuris naturalis gentium & civilis - Colon. 1539
Io 119 Polleti Franc. Historia fori Romani - Duaci 1572
>> begin * Io 120 Peregrini Marc. Ant. de Iure fisci tractatus - Colon. 1588
Io 121 Palaeottus Gabr. de Nothis, spuriisque filiis - Ffurti 1587
Io 122 Pinelus Arius de Bonis maternis - Ffurti 1573
Io 123 Prukmanni Frid. Repetitio l. 1 in multis de stat. homin. - Ffurti 1586
Io 124 Peckii Petr. Comment. ad rem naut. pertinent. notis "Vinnii". It. Ius navale Rhodiorum Gr.-Lat. - Leydae 1647
Io 125 Peckii Petr. de Iure sistendi & arrestis - Colon. 1581
Io 126 Peckii Petr. de Testamentis coniugum & iure sistendi - Colon. 1609
Io 127 Piaggii Ant. & Casp. "Manzini" Tractat. de tutela & cura - Colon. 1589
Io 128 Practica iudiciaria - #### 0000
Io 129 Pithoei Petr. Collatio legum Mosayc. & Romanarum - Heidelb. 1656
>> begin * Io 130 Puteo Paris de de syndicatu - Ffurti 1608
Io 131 Ripa Ioannes a & aliorum Tract. de secundis nuptiis - Colon. 1600
Io 132 Ripa Polyd. a de Tempore nocturno - Francofurti 1602
Io 133 Regii Gilb. Enantiophanoon libri duo - Antv. 1562
Io 134 Rittershusius Georg. de Iure asylorum - Argent. 1624
Io 135 Valle R olandus a de Lucro dotis - Colon. 1599
Io 136 Suares Roder., Ioh. "Lopez", Didacus a "Segura" de Bonis constante matrimonio acquisitis - Colon. 1590
Io 137 Successionum tam ex testamento quam ab intestato tractatus variorum autorum - Colon. 1590
Io 138 Sande ad Consuetud. feudales Gelriae & Zutphan. - Harderw. 1661
Io 139 Soarez a Ribera Eman. Thesaurus receptarum sententiarum - Colon. 1593
>> begin * Io 140 Scaliger Ioseph. Iust. de Re nummaria - Leydae 1610
Io 141 Stephani Matth. Dialectica iuris - Ffurti 1600
Io 142 Salmasius Claud. de Usuris - Leydae 1638
Io 143 Salmasius Claud. ad Ius Atticum & Romanum - Leydae 1653
Io 144 Salmasius Claud. de Subscribendis & signandis testamentis - Leydae 1653
Io 145 Siccama Sibrand. Tetard. de Iudicio centumvirali contra Heraldum - Franek. 1590
Io 146 Simoncelli Octav. Tractat. de decretis coeterisque solemnibus in contractibus minorum adhibendis - Colon. 1584
Io 147 Straccha Benevent. Tractatus de mercatura - Venet. 1515
Io 148 Statuten Ordonnantien en costumen van Frieslandt - Leeuwarden 1608
Io 149 Typotius Iac. de Iusto seu de legibus, Item de Fama & fortuna - Francofurti 1595
>> begin * Io 150 Tractatus de legitima Marc. Ant. "Cucchi", Ioh. Ant. "Rubei", Claude de "Battandier", Claud. "Chifleti" & Marc. Benavid. de "Mantua" - Neustadii 1594
Io 151 Tractatus de praescriptionibus diversor. iurisconsult. - Lugd. 1567
Io 152 Villagut Alphons. Tractatus de rebus ecclesiae non rite alienatis recuperandis - Coloniae 1605
Io 153 Vigelii Nic. Methodus iuris civilis - Basileae 1597
Io 154 Vigelii Nic. Repertorium iuris - Basileae 1604
Io 155 Vigelii Nic. Dialectica iuris civilis, methodus iuris feudalis, Item Tractatus substitut. dividui & individui: nec non Decisiones iuris controvers. - Basil. 1597
Io 156 Vigelii Nic. Institut. iuris ad usum fori accommodatae - Basil. 1582
Io 157 Vantius Seb. de Nullitatibus process. & sentent. - Colon. 1588
Io 158 Vulteius Herm de Iurisdictione & foro competenti - Ffurti 1598
Io 159 Vertranii Marc. Lib. singularis de iure liberorum - Argent. 1650
>> begin * Io 160 Valla Nicol. de Rebus dubiis et quaest. controversis - Ffurti 1596
Io 161 Baldus de Ubaldis Petr. de Duobus fratribus & aliis sociis - Colon. 1586
Io 162 Venatorii Dan. Analysis iuris pontificii - Mogunt. 1579
Io 163 Zypaei Franc. Notitia iuris Belgici - Arnhemi 1642
Io 164 Suzaria Guido de & alior. Tractat. de iure emphyteutico - Colon. 1575
Io 165 Aytta Viglius Zuichemus ab Comment. de testamentis - #### 15##
Io 166 Aytta Viglius Zuichemus ab de Rebus creditis & de Edict. D. Adr. tollendo - Leov. 1643
Io 167 Zasii Uldar. Respons. iuris civilis lib. II - Lugduni 1545


>> begin * Iuris-Consulti in duodecimo, 16, 24, &c.

Id 001 Althusii Ioh. Iurisprudentia Romana - Herbornae 1607
Id 002 Arumaeus Dominic. de Mora. It. Helfr. Ulr. "Hunnius" de Usufructu - Giessae 1618
Id 003 Bouricii Iac. Advocatus - Leovardiae 1643
Id 004 Bouricii Iac. Captivus - Leovardiae 1644
Id 005 Becker Guil. Synopsis iuris publici - Coloniae 1630
Id 006 Curtii Iacobi Coniecturae - Hanoviae 1650
Id 007 Cuiacii Iac. Paratitla in 50 Digest. libros - Colon. 1530
Id 008 Corpus iuris civilis II vol. cum inscriptionibus, notis, & summariis autore Antonio "Contio" - Lugduni 1531
Id 009 Herbaii Thom. Rerum quotidianarum lib. singul. - Leovard. 1642
>> begin * Id 010 Hunnius Dominic. de Interpretat & autoritate iuris. Eiusdem de Iurisdictione. Item de Privil. studiosorum - Giessae 1615
Id 011 Hunnius Dominic. de Pactis & transactione - Giessae 1615
Id 012 Institutiones iuris civilis "Theophili", e Graeco in Latinum per Iacobum "Curtium" conversae - Antv. 1546
Id 013 Iuris inter gentes tractatus - Leydae 1651
Id 014 Klenckii Ian. Inst. iuris ex Hug. "Grotio" de Iure belli ac pacis - Amsteld. 1662
Id 015 Loccenius Ioh. de Iure maritimo - Holmiae 1651
Id 016 Matthaei Ant. iun. Disputat. de success. matrimon. & tutel. - Ultrai. 1652
Id 017 Perezius Ant. ad Instituta - Amstelodami 1647
Id 018 Peschwitz Gottfr. de de Repressaliis - Leovardiae 1658
Id 019 Statuten, ordonnantien en costumen van Friesl. - Leov. 1638
>> begin * Id 020 Voetius Paul. de Usu iuris civil. & canonici - Ultraiect. 1638
Id 021 Voetius Paul. de Duellis - Ultraiect. 1658
Id 022 Voetius Paul. de Statutis eorumque concursu - Amstelod. 1661


****************************************************************************>> begin * Sequuntur Historici, Politici & Literatores rarissimi
Nobilissimi, amplissimi & consultiss. viri Dn. Theodori Saakma, in suprema Curia Frisiae dum viveret senatoris gravissimi
In Folio


Hf 001 Aldrovandus Ulys. de Animalibus insectis - Ffurti 1618
Hf 002 Athenaei Deipnosophist. lib. 15 Graeco-Lat. notis Ioh. "Dalechampii", & animadversionibus Isaaci "Causaboni" - Lugduni 1612
Hf 003 Augustae hist. scriptores sex notis & emendationib. Claud. "Salmasii" & Isaaci "Casauboni" - Paris. 1620
Hf 004 Aristophanis Comediae Graece cum scholiis - Venetiis Aldus 1498
Hf 005 Aristophanis Comediae Graeco-Lat. cum scholiis antiquis - Genevae 1607
Hf 006 Alexandro Alexander ab Genialium dierum lib. 6 cum annotationibus Andr. "Tiraquelli" - Lugd. 1651
Hf 007 Appianus Alexandrinus Graeco-Latin. cum annotationib. Henrici "Stephani" - Lugduni 1651
Hf 008 Aventinii Ioh. Annales Boiorum - Ingolstadii 1554
Hf 009 Annii Ioh. = Giovanni "Nanni" Lib. 17 variarum antiquitatum - #### 1615
>> begin * Hf 010 Aristidis Aelii Orationes Graece - Florentiae Iuntae 1517
Hf 010+ Aristidis Aelii Orat. Latine versae a Theod. "Cantero" - Basil. 1566
Hf 011 Aimonii monachi de Gestis Francorum lib. 5 cum diversis opusculis eiusdem argumenti - Parisiis 1603
Hf 012 Annales seu Hist. rerum Belgicar. diversor. author. - Ffurti 1580
Hf 013 Goropii Becani Opera, nempe Hermathena, Hieroglypica, Vertumnus, Gallica, Francica, Hispanica - Antv. Plantinus 1580
Hf 014 Goropii Becani Origines Antverpiae - Antv. Plantinus 1569
Hf 015 Barlandi Hadr. Hollandiae comitum historia & icones, It. Ultraiectensium episcoporum catalogus - Lugduni Batavorum 1584
Hf 016 Buchanani Georg. Historia Scotica - Edinburgi 1583
Hf 017 Bocharti Sam. Phaleg sive Geographia Sacra tab. aeneis - Cadomi 1651
Hf 018 Bulengeri Iul. Caes. Opusculorum systema - Lugduni 1621
Hf 019 Bulengeri Iul. Caes. Diatribe ad Isaac. "Casauboni" Exercitationes adversus cardinalem Caes. "Baronium" - Lugduni 1617
>> begin * Hf 020 Boissardus Ioh. Iac. de Divinatione & magicis praestigiis figuris aeneis - Francofurti 161#
Hf 021 Budaei Guil. Commentaria linguae Graeca - Coloniae 1530
Hf 022 Bellendenus Guil. = William "Ballantine" de Tribus luminibus Romanorum lib. 16 - Paris. 1634
Hf 023 Barthi Casp. Adversariorum commentar. lib. 60 - Ffurti 1648
Hf 024 Brunus Conr. de Legationibus lib. 5, Item de Caeremoniis lib. 6, Item de Imaginibus liber unus - Moguntiae 1548
Hf 025 Dionis Cassii Romanarum historiarum lib. 25 Graece interpretat. Latina Guil. "Xylandri" - #### H. Stephanus 1590
Hf 025+ Item e "Dione" excerptae hist. a Ioh. "Xyphilino" ex interpretat. Guil. "Blanci" - Paris. Stephanus 1592
Hf 026 Codex legum antiquar. ex biblioth. Frid. "Lindenbrogii" - Francof. 1613
Hf 027 Conciones sive Orationes ex Graeci Latinisque histor. excerptae - Paris. apud H. Stephanus 1570
Hf 028 Cluveri Phil. Germania antiqua figuris aeneis - Lugduni Batav. 1616
Hf 029 Cambdeni Guil. Britannia tabulis aeneis - Londini 1607
>> begin * Hf 030 Camerarii Ioach. sen. Comment. utriusque linguae - Basil. 1551
Hf 031 Ciceronis Marc. Tull. Opera ex edit. Dion. "Lambini" 3 vol. - Genevae 1577
Hf 032 Ciceronis Marc. Tull. de Officiis commentariis Hier. "Wolffii" - Basil. 1568
Hf 033 Cuspinianus Ioh. de Caesaribus & imperatoribus Romanis cum annotationibus Wolphg. "Hungeri" - Basileae 1561
Hf 034 Codinus Georg. de Officiis & officialibus ecclesiae & aulae Constantinopolitanes ex editione Iac. "Gretseri" - Parisiis 1625
Hf 035 Cedreni Georg. Annales Graece & Latine Guil. "Xylandro" interprete eiusdemque annotationibus - Basileae 1566
Hf 036 Carionis, Ioh. Chronicon ab initio mundi cum figuris & imaginibus - Witebergae 15##
Hf 037 Casalius Ioh. Bapt. de Urbis ac Romani imperii splendore - Romae 1650
Hf 038 Crusii Mart. Turco-Graecia - Basil. 1584
Hf 038+ Cantacuzeni Iohannis VI adversus Mahumetanos disputat. Gr.-Lat. - Basileae 1543
Hf 039 Crusii Mart. Germano-Graecia - Basileae 1585
>> begin * Hf 040 Caesaris Cai. Iul. Commentaria ex codicibus mss. antiquis emendata commentariis variorum ex museo Iacobi "Stradae" - Lugd. Bat. 1635
Hf 040+ Tabulae topographicae aere incisae & imagines machinarum bellicar. explicatione Marc. Zuer. "Boxhornii" - Lugduni Batav. 1635 (cf. Willems 429)
Hf 041 Cornelius Nepos de Vita imperatorum Graecor. comment. Dion. "Lambini" notisque Gilb. de "Longolii" & aliorum - Ffurti 1608
Hf 042 Dodonaei Remb. Historiae stirpium - Antv. Plantinus 1616
Hf 043 Demosthenis Opera Graece commentariis "Ulpiani" & argumentis "Libanii" - Basileae 1532
Hf 044 Demosthenis Opera "Ulpiani" commentariis e Graeco in Latinum conversa per Hier. "Wolfium" - Basileae 1549
Hf 045 Dionisii Halicarnassaei antiquitates Romanae lib. XI, Item de Legationibus triplici interpretatione Aemilii "Porti" - Gen. 1592
Hf 046 Dictionarium Latino-Gallicum & Gallico-Latinum - Parisiis 15##
Hf 047 Description des Pays Bas par Ludov. "Guicciardin" avec les cartes geographiques - Antv. 1582
Hf 048 Davila Henr. Catherin. Historia della guerre civili di Francia - Rouano 1646
Hf 049 Erasmi Roterodami aliorumque Adagia - Ffurti 1629
>> begin * Hf 050 Erasmi Roterodami ut & Philippi "Melanchtonis", Thom. "Mori", Ludov. "Vivis" Epistolae - Londini 1642
Hf 051 Emmii Ubb. Rerum Frisicarum historia - Leydae 1616
Hf 052 Emmii Ubb. Opus chronologicum - Groningae 1619
Hf 053 Eusebii Pamphili Thesaurus temporum notis & castigationibus Ios. "Scaligeri" - Lugd. Batav. 1606
Hf 054 Epistolae Graecanicae interprete Iac. "Cuiacio" - Genevae 1606
Hf 055 Euclidis Element. geomet. lib. 15 exposit. Bartholom. "Zamberti" - Basil. 1550
Hf 056 Excerptae hist. e "Dione" Cass. ab Ioh. "Xiphilino" Gr.Lat. - #### H. Stephanus 1662
Hf 057 Fuchsii Leonh. Historia stirpium fig. aeneis - Basil. 1542
Hf 058 Fuchsii Leonh. Historia stirpium Gallice - Lyon 1575
Hf 059 Ferrarius Ioh. Bapt. de Malorum aureor. cult. fig. aeneis - Romae 1646
>> begin * Hf 060 Francicae hist. corpus divers. autorum - Hanov. 1632
Hf 061 Fabri Basil. Thesaurus eruditionis scholasticae - Lipsiae 1654
Hf 062 Funccii Ioannis Chronologia - Witebergae 1570
Hf 063 Gesneri Conradi Historia animalium 4 vol. - Tiguri 1551-1558
Hf 063+ Gesneri Conradi Nomenclator aquatil. animant. iconibus - Tiguri 1560
Hf 064 Gesneri Conradi Epitome bibliothecae - Tiguri 1554
Hf 065 Gassendi Petr. Animadversiones in lib. decimum Diog. "Laertii" de Vita, moribus & placitis Epicuri 2 vol. - Lugduni 1649
Hf 066 Gruteri Ian. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani figuris aeneis - Heidelb. ex Commelini officina 1603
Hf 067 Giraldus Lil. Greg. de Diis gentium - Basileae Oporinus 15##
Hf 068 Goltzii Hub. Iulius Caesar seu Hist. imperat. & caesarum Romanorum ex antiq. numismatis tab. aeneis - Brugis 1563
Hf 069 Goltzii Hub. Graecia sive Historia urbium & populorum Graeciae figuris & tabulis aeneis - Brugis 1576
>> begin * Hf 070 Goltzii Hub. Images des empereurs depuis Jule Cesar jusques a Charles cinq & Ferdinand son frere avec leurs portraits - Antverp. 1561
Hf 071 Goltzii Hub. Fasti magistrat. & triumphi Roman. tab. aeneis - Brugis 1566
Hf 072 Grotii Hug. Annal. sive de Reb. Belgicis - Amstelod. 1630
Hf 073 Glandorpii Ioh. Onomast. hist. Roman - Ffurti 1599
Hf 074 Gesta Dei per Francos - Hanov. 1611
Hf 075 Martini Corn. Genealogies des forestiers & comtes de Flandres & leur portraits - Anvers 1580
Hf 076 Herodotus Halicarnassaeus Graece & Latine ex interpretat. Laur. "Vallae" ab Henrico "Stephano" recognita - Paris. apud Henr. Stephanum 1566
Hf 077 Heinsii Dan. Historia obsidionis Sylvae-Ducis - Leydae 1631
Hf 078 Hugonis Herm. Obsidio Bredana - Antverp. 1629
Hf 079 Hugonis Herm. de Militia equestri antiqua & nova lib. 5 - Antverp. 1630
>> begin * Hf 080 Hesychius Graece - Venetiis apud Aldum 1514
Hf 081 Homeri Ilias & Odyssea Graece 2 vol. - Florentiae 1488
Hf 082 Homeri Ilias & Odyssea Graece comment. Hadriani "Iunii" - #### 15##
Hf 083 Homeri Opera Gr.Lat. comment. Ioh. "Spondani" - Genev. 1606
Hf 084 Historia Romanae script. 12 ex recognit. "Erasmi" Rot. - Colon. 1537
Hf 085 Horatius Flaccus Quint. comment. Dion. "Lambini" - Lutetiae 1568
Hf 086 Hyginus Gaius Iul. Fabular. lib. cum diversis autor. fabulis - Basil. 1570
Hf 087 Histoire de Marc Aurele empereur ou Horloge des princ. par Ant. de "Guevarra" - Paris 1565
Hf 088 Histoire generale des plantes de Jacq. "Dalechamp" en 2 vol. - Lyon 1615
Hf 089 Iunii Hadr. Lexicon sive diction. Graeco-Lat. - Basileae 1548
>> begin * Hf 090 Iovii Paul. Historia sui temporis - Lutet. 1553
Hf 091 Iovii Paul. Illustrium virorum vitae - Florentiae 1549
Hf 092 Iovii Paul. Elogia virorum illustrium - Basil. 1575
Hf 093 Iuvenalis Decim. Iun. & Aul. "Persii" Flacc. Satyrae variorum comment. de annotat. Itemque scholiis Coel. Sec. "Curionis". - #### 15##
Hf 093+ Lucanus Marc. Ant. annotat. Lamb. "Hortensii" - Basil. 1551
Hf 094 Inscriptiones S.S. vetustatis conquisitae ab Petr. "Apiano" & Bart. "Amantio" - Ingolstadii 1534
Hf 095 Iosephi Flav. Opera Graece - Basil. 1544
Hf 096 Inghirami Curt. Antiquitat. Hetrus. tabulis aeneis - Ffurti 1637
Hf 097 Iornandes de Rebus Gothorum, Paulus "Diaconus" de Gestis Longobardorum. Item "Saxonis" Grammatici Hist. regum Danorum - #### 15##
Hf 097+ Item "Luitprandi" Res gestae per Europam - Parisiis 1514
Hf 098 Krantzii Alb. Saxonia & Wandalia - Ffurti 1586
Hf 098+ Krantzii Alb. Saxoniae & Wandaliae continuatio - Witebergae 1586
Hf 099 Krantzii Alb. Historia ecclesiast. sive Metropolis - Ffurti 1576
Hf 099+ Krantzii Alb. Regn. aquilonarium Daniae, Sueciae, & Norwegiae chronica - Ffurti 1583
>> begin * Hf 100 Livii Titi Libri omnes superstites notis criticis & politicis Iani "Gruteri" - Francofurti 1628
Hf 101 Lazius Wolfg. de Migrationibus gentium - Basil. 1572
Hf 102 Lazius Wolfg. Comment. in genealog. Austriacam - Basil. 1572
Hf 103 Leunclavii Ioh. Historia Musulmanna Turcorum - Ffurti 1591
Hf 103+ Zwinglii Ulr. Sermones 30 - Basil. 1592
Hf 104 Licetus Fortun. de Lucernis antiquis reconditis fig. aeneis - Utini 1653
Hf 105 Licetus Fortun. Hieroglyphica seu Antiqua schemata gemmarum etc. figuris aeneis - Patavii 1653
Hf 106 Live Tite Histoire Romaine - Geneve 1607
Hf 107 Merulae Paul. Cosmographia generalis & Geographia specialis tabulis aeneis - Amstelod. 1621
Hf 108 Martinius Matth. Lexicon philolog. & etymolog. - Bremae 1623
Hf 109 Mergevii ..... Nucleus hist. German. - Hamburgi 1598
>> begin * Hf 110 Maioli Sim. Dies caniculares - Moguntiae 1619
Hf 111 Rhabanus Maurus de Sermonum proprietate & mystica rerum significatione. Item "Isidorus" Hispalensis de Originibus - #### 14##
Hf 112 Mercatoris Ger. Atlas - Amstelodami 1606
Hf 113 Montacutii Rich. Analecta ecclesiastica - Londini 1622
Hf 114 Matthioli Petr. Andr. Commentaires sur les six livres des simples de Pedacius "Dioscorides" Anazarbeen - Lyon 1566
Hf 115 Naucleri Ioh. Chronicon cum appendice Laur. "Surii" - Colon. 1564
Hf 116 Niem Theod. a Historia sui temporis. Item Ioannis "Merii" Liber de 23 schismatis in ecclesia & conciliorum Gallicanae ecclesiae praestantia & utilitate - Basil. 1566
Hf 117 Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum variorum autorum - Basileae 1555
Hf 118 Gregori Nicephori Bysantina historia Graeco-Latina. Item Leonic. "Chalcondylae" Historia Turcica - Basileae 1555
Hf 119 Callisti Nicephor. Historia ecclesiastica Graeco-Latina ex editione Front. "Ducaei" 2 vol. - Parisiis 1630
>> begin * Hf 120 Comitis Natalis Hist. sui temporis studio Casp. "Bitschii" - Argent. 1622
Hf 121 Nederlantsche oorlog., beroert. en borgerl. oneengicheden door Petr. "Bor" in 2 deelen met koopere plaat. - Amsteld. 1621
Hf 122 Oeuvres morales & meslées de "Plutarque", & Vies des hommes illustres translatées par Jaques "Amyot" 2 vol. - #### Francois Estienne 1582
Hf 123 Oorspronk en voortgank van de Nederlantsche oorlogen van Everard van "Reyd" met koopere plaaten - Arnhem 1633
Hf 124 Plutarchi Opera Graece versione Latina Herm. "Cruserii", Guil. "Xylandri" & alior. notis 2 vol. - Ffurti 1599
Hf 125 Poetae Graeci veteres, Carmin. heroici Scriptores omnes - Gen. 1606
Hf 125+ Poetae tragici, comici, lyrici, &c. - Gen. 1614
Hf 126 Pighii Steph. Annales Romanorum 3 vol. - Antverp. 1615
Hf 127 Polybius Graece versione Latina Isaac. "Casauboni". Item "Aeneae" Commentarius tacticus & obsidionalis Graece cum notis eiusdem - Francofurti 1629
Hf 128 Pausanias Graece cum Latina versione Romul. "Amusaei" & annotat. Guil. "Xylandri" & Frid. "Sylburgi" - Hannoviae 1614
Hf 129 Platonis Opera omnia Graece - Venetiis Aldus 1513
>> begin * Hf 130 Platonis Opera ex tralatione Marsilii "Ficini" - Basil. 1546
Hf 131 Plinii Caec. Sec. Gaii Historia mundi cum annotationibus Ioh. "Dalechampii" - Francofurti 1599
Hf 132 Valeriani Pierii Ioh. Hieroglyphica sive de Sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis comment. ac aliorum de eadem materia tractatus - Lugduni 1616
Hf 132+ Photii Bibliotheca Graece & Latine ex versione Andr. "Schotti" notis Dav. "Hoescheli" - Genevae apud Paulum Stephanum 1611
Hf 133 Photii Graece ex edit. Dav. Hoeschelii - Augustae Vindel. 1601
Hf 134 Pantaleonis Henr. Prosopographia heroum atque illustrium virorum Germaniae - Basileae 1565
Hf 135 Perotti Nic. Cornucopiae Latinae linguae - Basileae 1626
Hf 136 Petiti Sam. Leges Atticae commentariis - Paris. 1635
Hf 137 Pancirolli Guid. Notitia dignitat. Orientis & Occid. - Lugd. 1608
Hf 138 Procopii Caesariensis Historia, Item de Aedificiis "Iustiniani" Graece opera Dav. "Hoeschelii" - Augustae Vindel. 1608
Hf 139 Ptolomaei Magnae constructionis lib. 13 & Theon. "Alexandrini" in eosdem comment. Graece - Basil. 1538
>> begin * Hf 140 Paris Matthaeus de Historia maior - Tiguri 1589
Hf 141 Petrarcha Franc. Opera 2 vol. - Basileae 15##
Hf 142 Phavorini Varin. Dictionarium magnum Graece - #### 15##
Hf 143 Pirckheimeri Willibald. Opera politico-historico-philologica-epistolica - Francofurti 1610
Hf 144 Quintiliani Marc. Fab. Manuscripta quaedam in pergameno - #### 0000
Hf 145 Rhodigini Ludov. Coel. Antiquae lectiones - Basileae 1542
Hf 146 Reidani Everard. Annales interp. Dion. "Vossio" - Leydae 1633
Hf 147 Romanae Historiae scriptores Graeci minores interpretat. Frid. "Sylburgi" - Ffurti 1588
Hf 148 Romanorum impp. historia a Constantino Magno usque ad Constantinum posthumum & Constantinopolim a Turcis occupatam, autoribus .... - Ffurti 1518
Hf 148+ Zonara, "Niceta" Acomin., Gregor. "Nicephoro", Leonic. Chalcondyle Latinitate ab Hier. Wolfio donatis - Ffurti 1518
Hf 149 Rami Petr. Scholae artium liberalium - Basil. 1518
>> begin * Hf 150 Rosini Ioh. Antiquitat. Roman. Thom. "Dempsteri" - Parisiis 1613
Hf 151 Rerum Hispanicarum script. aliquot - Ffurti 15##
Hf 152 Senecae philos. Luc. Ann. Opera a Iust. "Lipsio" emendata & scholiis illustrata - Antv. 16##
Hf 152+ Accedunt Libert. "Fromondi" Scholia ad Quaest. natural. & Ludum de morte Claudii Caesaris - Antverp. 1632
Hf 153 Senecae Luc. Ann. philosophi & Marc. Ann. "Senecae" rhetoris opera cum comment. notis & scholiis varior. - Parisiis 1619
Hf 154 Stobaei Ioh. Sententiae, Eiusdem Eclogae physicae & ethicae. Item Loci communes sentent. Marc. Aurel. "Antonini" & "Valerii" Maximi - Gen. 1609
Hf 155 Diodori Siculi Bibliotheca hist. Graece - Paris. apud H. Stephanum 1519
Hf 156 Suidas Graece - Venetiis ex editione Aldi 1514
Hf 157 Suidas Gr.-Lat. ex recens. Aemilii "Porti" 2 vol. - Genevae 1628
Hf 158 Scaligeri Ios. Iust. Opus de emendatione temporum - Genevae 1619
Hf 159 Seldenus Ioh. de Iure naturali & gentium iuxta disciplinam Ebraeorum - Londini 1640
>> begin * Hf 160 Stuckii Ioh. Guil. Sacror. sacrificiorumque gentilium descriptio - Tig. 1598
Hf 160+ Stuckii Ioh. Guil. Antiquitates convivales - Tiguri 1582
Hf 161 Sabellici Marc. Ant. Cocc. Opera historica cum supplemento ab orbe condito per Caelium Secundum "Curionem" 4 vol. - Basil. 1560
Hf 162 Sylburgii Frider. Etymologicon magnum - Heidelb. Commelinus 1594
Hf 163 Scapulae Ioh. Lexicon Graeco-Latinum - Amstelod. 1652
Hf 164 Sigonius Carol. Historia de regno Italiae - Venet. 1574
Hf 165 Sigonius Carol. de Antiquo iure populi Romani - Bonon. 1574
Hf 165+ It. Hist. de occidenti imperio. Item Antiquitat. Roman. - #### Manutii 15##
Hf 166 Sigonius Carol. Fasti consulares ac triumphi - Hanov. 1609
Hf 167 Strabonis Rerum geographicarum lib. 17 Graece & Latine commentariis Isaac. "Casauboni" - Lutetiae typis regiis 1620
Hf 168 Stephanus Byzantinus de Urbibus Graece ex edit. Guil. "Xylandri" - Basileae 1568
Hf 169 Streinii Richard. Gentium & familiarum Romanarum stemmata - Genevae apud H. Stephanum 1559
>> begin * Hf 170 Schindleri Valent. Lexicon pentaglotton - Hannoviae 1612
Hf 171 Schotani Christ. Kerkelyke en wereltlyke geschiedenissen van Frieslandt - Franeker 1658
Hf 172 Taciti Corn. Opera & in eiusdem Annalium libros novae cogitationes Ludovici de "Orleans" in charta maiori - Parisiis 1622
Hf 173 Thoukydides - Venetiis apud Aldum 1502
Hf 173+ Scholia palaia kai synoptika eis holon toon "Thoukydidoon" - Venetiis apud Aldum 1503
Hf 174 Thucydides Graece cum Latina versione Laur. "Vallae" ab Henrico "Stephano" recognita - Genevae 1588
Hf 175 Thuani Iac. Aug. Historia sui temporis. Item Commentaria de Vita sua 5 vol. - Genevae 1616
Hf 176 Thesaurus linguae Latinae Rob. "Stephani" 4 vol. - Lugduni 1573
Hf 177 Thesaurus linguae Graecae 4 voluminibus ab Henrico "Stephano" constructus - Genevae apud Henricum Stephanum 1572
Hf 178 Thesaurus linguae Graecae ex manuscripto Guil. "Budaei" lexico collectus - #### Crispinus 1514
Hf 179 Thesaurus utriusque linguae notis Bonav. "Vulcanii" - Leydae 1600
>> begin * Hf 180 Tetii Hieron. Aedes Barbarinae ad Quirinalem - Romae 1642
Hf 181 Terentii Afri Publ. Comoediae comment. Ael. "Donati" - Parisiis R. Stephan. 1520
Hf 182 Theophrasti Eresii Historia plantarum Graece & Latine notis & comment. Ioh. "Bodaei" a Stapel. - Amstelod. 1644
Hf 182+ Item animadversionibus Iul. Caes. "Scaligeri" & Rob. "Constantini" annotat. - Amstelod. 1644
Hf 183 Theodori Gazae Introd. grammat., "Apollonius" de Constructione & "Herodianus" de Numeris Graece - Venetiis 1495
Hf 184 Turnebi Adr. Opera, ex bibliotheca Stephani Turnebi senatoris regii 3 vol. - Argent. 1600
Hf 185 Vergilii Polydori Historia Anglica - Basil. 1555
Hf 186 Vitae virorum illustrium autorum variorum - Basil. 1563
Hf 187 Volaterrani Raph. Comment. urbanorum lib. 38. - Basil. 1559
Hf 188 Viterbiensis Goffr. Pantheon sive Chronicon - Basil. 1559
Hf 188+ Item Fasciculus rerum expetendar. & fugiendarum ab Ortuinus "Gratius" - #### 1635
Hf 189 Valerius Maximus manuscriptus per "Wolterum" Wesop. - #### 0000
>> begin * Hf 190 Vivis Ioh. Ludov. Opera omnia 2 vol. - Basil. 1555
Hf 191 Vitruvii Pollio Marc. Architectura notis variorum - Amstelod. 1649
Hf 192 Vergilii Maronis Publ. Opera notis & castigat. Ludov. de la "Cerda" 3 vol. - Colon. 1628
Hf 193 Vossius Ger. Ioh. Etymologicon linguae Latinae - Amstelod. 1662
Hf 194 Veritable origine de la maison royalle de France par le Sr. Jean du "Bouchet" - Paris 1646
Hf 195 Witichindi monach. Saxonis Rerum ab Henrico & Ottone primo impp. gestarum tum aliis divers. autor. historiis ab anno DCC ad annum MDXXXII - Basil. 1532
Hf 195+ Item "Valer." Maximus Comment. Herm. "Barbari", "Paul." Merulae & alior. - Venetiis 1588
Hf 196 Winsemii Pierii Rerum Frisicarum lib. 7 - Leovard. 1646
Hf 197 Xenophontis Opera omnia Graece cum annotat. Henr. "Stephani" - Genevae 1581
Hf 199 Zwingeri Theod. Theatrum vitae humanae 4 vol. - Basil. 1586
>> begin * Hf 200 Zonarae Ioh. Historia rerum in Oriente gestarum. Item "Nicetae" Acomin., Nicephori "Gregori" & Leonic. "Chalcondylae" - Ffurti 1587


>> begin * Historici, Politici, & Literatores
In quarto


Hq 001 Acta iubilei Academiae Witebergensis & aliorum Orationes - Witebergae 1603
Hq 002 Acta pacificat. inter caesarem & reg. Hispan. - Lugd. 1580
Hq 003 Apollonii Rhodii Argonautica Graece cum scholiis & annotat. Henr. "Stephani" - Paris. apud H. Stephanum 1574
Hq 004 Aretii Bened. Commentaria in "Pindarum" - Genevae 1587
Hq 005 Aeschyli Tragoediae scholiis Graece - Genevae apud H. Stephanum 1557
Hq 006 Agathias de Imperio & rebus gestis Iustiniani imp. versione & notis Bonav. "Vulcanii" - Leydae 1594
Hq 007 Aratoe Syleoos Phainomena kai diosemaeia cum scholiis Graecis - Paris. 1559
Hq 008 Agricola Rud. de Inventione dialectica - Parisiis 1542
Hq 009 Agricola Georg. de Mensuris & ponderibus - #### 15##
>> begin * Hq 010 Agricola Rud. Opuscula & "Erasmi" Roterod. Varia scripta - #### 15##
Hq 011 Aristotelis Politica Graece - Parisiis 1548
Hq 012 Aitzema Fopp. ab Dissertationes & poemata - Helmstad. 1607
Hq 013 Alpinus Prosper de Medecina Aegyptiorum & Ger. "Bontius" de Medecina Indorum - Paris. 1646
Hq 014 Aleandri Hieron. Explicatio tabulae marmoreae & Casp. "Gevartii" Electa. Item Claud. "Salmasii" Duae inscriptiones - Lutetiae 1607
Hq 015 Andreae Val. Fasti Acad. studii general. - Lovaniensis 1650
Hq 016 Allatii Leonis Dissertationes & observationes de libris & rebus ecclesiasticis Graecorum - Parisiis 1646
Hq 017 Arnisaeus Henning. de Republica & Comment. politica de autoritate principum in populum semper inviolabili - Ffurti 1615
Hq 018 Arnisaeus Henning. de Iure maiestatis - Ffurti 1610
Hq 019 Arnisaeus Henning. de Iure connubiorum comment. politicus - Ffurti 1613
>> begin * Hq 020 Aeliani Claud. Tactica Latino-Graece notis Sixti "Arcerii" - Leydae 1594
Hq 021 Antonini imp. Marc. Aurel. de Rebus suis lib. 12 Graece versione Latina & perpetuo commentario Thom. "Gatakeri" - Cantabrigiae 1652
Hq 022 Academie Francoise par Pierre de la "Primodaye" - Saumur 1613
Hq 023 Abbregé du parallèle des langues Francoise & Latine par Philib. "Monet" - Genève 1635
Hq 024 Apologie ofte Verantwoordinghe van den heere prins "Wilhelm" van Oranjen - Leyden 1581
Hq 025 Bibliotheca classica Georg. "Draudi" 2 vol. - Ffurti 1611
Hq 026 Budaeus Guil. de Asse & partibus eius - Venetiis apud Aldum 1522
Hq 027 Besoldi Christoph. Dissertat. de iure rerum famil. colleg. Acad. aliar. universitat. & territoriorum - Argent. 1624
Hq 027+ Besoldi Christoph. Discursus politici de educat., studiis lit., peregrinat., cura religionis, &c. Eiusd. Discursus de aerario publico. - Ffurti 1626
Hq 027+ Bulengeri Iul. Caes. Liber e tributis & vectigalibus populi Romani - Ffurti 1626
Hq 028 Baudius Dom. de Induciis belli Belgici - Leydae 1613
Hq 029 Bayfii Laz. Annotationes de re navali, vestiaria, & vasculis. Item Ant. "Thylesius" de Coloribus - Basil. 1573
>> begin * Hq 030 Boxhornii Marc. Zuer. Historia universal. Sacra & prof. - Leydae 1642
Hq 031 Boxhornii Marc. Zuer. Quaestiones Romanae - Leydae 1637
Hq 032 Ballesteri Ludov. Onomatographia - Lugduni 1617
Hq 033 Bezae Theod. Poemata varia - Genevae 1597
Hq 034 Burgundi Nic. Histora Belgica - Ingolstadii 1628
Hq 035 Casas Bartholomaeus de las Narratio regionum Indicarum devastat. tab. aeneis - #### 1628
Hq 035+ Verantwoordinghe en ban des princens "Wilhelms" van Oranjen & alia - Leyden 1581
Hq 036 Bergier Nic. Histoire des grandchemins de l'empire Romain - Paris 1628
Hq 037 Ciceronis Marc. Tull. Epist. famil. interpretat. Iod. "Badii" - Paris. 1511
Hq 038 Ciceronis Marc. Tull. Orationes quaedam cum aliis manuscriptis - #### 0000
Hq 039 Ciceronis Marc. Tull. de Orat. comment. Iac. Lud. "Strebaei" & schol. Philipp. "Melancht." - Paris. 1560
>> begin * Hq 040 Ciceronis Marc. Tull. de Officiis lib. 3 comment. "Erasmi" & varior., Item de Senectute, amicitia & somnium Scipionis annotat. variorum - Lugd. 1556
Hq 041 Ciceronis Marc. Tull. Tusculanae quaest. comment. & schol. varior. - Paris. 1549
Hq 042 In "Ciceronis" lib. de legibus praelect. Petr. "Rami" - Basil. 1580
Hq 043 Ciceronis Marc. Tull. de Legibus lib. 3 comment. Andr. "Turnebi" - Paris. 1557
Hq 044 Catalogus Bibliothecae Lugduno-Batavae - Lugd. Bat. 1613
Hq 045 Clapmarius Arn. de Arcanis rerum publ. - Ffurti 1621
Hq 046 Callimachi Hymni scholiis. Item Sententiae ex diversis poetis & oratoribus collectae Graece - Basil. 1532
Hq 047 Casauboni Isaac. Ad epistol. card. "Perronii" responsio, Item nonnullae aliae orationes & epistolae - Londini 1612
Hq 048 Casauboni Isaac. Epistolae - Hagae-Com. 1638
Hq 049 Camerarii Philipp. Horae subsicivae - Francofurti 1615
>> begin * Hq 050 Camerarii Ioach. iun. Opuscula de re rustica - Noribergae 1577
Hq 051 Camerarii Ioach. sen. Explicatio Ethicorum "Aristotelis" - Ffurti 1578
Hq 052 Camerarii Ioach. sen. Interpretat. & explicationes Politicorum & OEconomicorum "Aristotelis" - Ffurti 1581
Hq 053 Conringius Herm. de Imperio Germanico - Ebroduni 1654
Hq 054 Capelli Iac. Historia Sacra & exotica - Sedani 1613
Hq 055 Calderini Caes. Parvus Ambr. "Calepinus" - Venetiis 1611
Hq 056 Cotovici Ioh. Itinerarium Hierosolymitanum fig. aeneis - Antv. 1619
Hq 057 Criniti Petr. Opera de Honesta disciplina, de Poetis Latinis & Poemata - Basileae 1532
Hq 058 Caesaris Cai. Iul. Quae exstant notis Ioh. "Brantii" & aliorum; accedit Vetus interpres Graecus opera Gothofr. "Iungermanni" - Ffurti 1606
Hq 059 Cinnamus Ioh. de Rebus gestis Ioannis & Manuelis "Comnenorum" Graece & Latine editore Corn. "Tollio" - Ultraiecti 1652
>> begin * Hq 060 Cassiodori Magn. Aurel. Opera ex editione Guil. "Fornerii" - Paris. 1588
Hq 061 Casalius Ioh. Bapt. de Sacris & profanis vet. ritibus - Romae 1644
Hq 062 Dionysii Alex. & Pomp. "Melae" Situs orbis, "Aethici" Cosmographia, "Solini" Polyhistor annotat. divers. - #### apud H. Stephanum 1577
Hq 063 Del-Rio Mart. Ant. Syntagma tragoediae Latinae - Lutetiae 1620
Hq 064 Donati Frederic. Scholia in hist. rom. scriptores - Venetiis 1604
Hq 065 Andreas Desselius Valer. Bibliotheca Belgica, praemissa Topographia totius Belgii - Lovanii 1643
Hq 066 Discours sur les medailles antiques par Louis "Savot" - Paris 1627
Hq 067 Discours politiques & militaires sur Corn. "Tacite" par Lauren "Melliot" - Rouen 1642
Hq 068 Dictionaire Francois-Flamen & Flamen-Francois par Jean-Louis d'"Arsy" - Rotterd. 1653
Hq 069 Euripidis Tragoediae quae extant interpretat. Latina Guil. "Canterii" scholiis "Arsenii" episc. - Heidelb. Paul. Stephanus 1602
Hq 069+ Item Ioh. "Bordaei", Ioh. "Canteri", Casp. "Stiblini" & Aem. "Porti" annotat. 2 vol. - #### apud Paul. Stephanum 1602
>> begin * Hq 070 Emmi Ubb. Guilielmus Ludovicus - Groningae 1621
Hq 071 Estats, empires & principautez du monde - Cologni 1616
Hq 072 Furmerii Bern. Gerbr. Annales Frisici - Leovard. 1609
Hq 073 Ferrarii Ioh. Baptista Flora seu florum cultura tabul. aeneis - Amstelod. 1640
Hq 074 Florilegium varior. epigrammat. interprete Eilh. "Lubino" - Heidelb. 1604
Hq 075 Ferrarii Octavius de Re vestiaria - Patavii 1654
Hq 076 Florilegium epigramm. Graecorum ex editione Henr. "Stephani" - Parisiis 1566
Hq 077 Grotius Hugo de Iure belli ac pacis - Parisiis 1625
Hq 078 Grotius Hugo Excerpta ex tragoediis & comoediis Graecis - Parisiis 1626
Hq 079 Grotius Hugo Dicta poetarum quae extant apud Ioh. "Stobeum" - Parisiis 1623
>> begin * Hq 080 Grotius Hugo de Antiquitate reipublicae Batavicae - Leydae 1610
Hq 081 Grotius Hugo Syntagma Arataeorum fig. aeneis - Leydae 1600
Hq 082 Gazaeus Aen. & Leon. "Mitilenaeus" de Immortalitate animae animadversionibus Casp. "Barthi" - Lipsiae 1655
Hq 083 Geographia Nubiensis ex Arabico in Latinum versa a Gab. "Sionita" & Ioanne "Hesionita" - Parisiis 1629
Hq 084 Gutherius Iac. de Officiis domus Augustae - Parisiis 1628
Hq 085 Gutherius Iac. de Iure manium seu de Ritu, more & legibus prisci funeris - Parisiis 1615
Hq 086 Goltzii Hub. Thesaurus rei antiquariae - Antv. 1579
Hq 087 Gassendus Petr. de Vita & moribus Epicuri - Hagae-Com. 1656
Hq 088 Graswinckelius Theod. de Iure maiestatis - Hagae-Com. 1642
Hq 089 Gruteri Ian. Discursus ad Corn. "Tacitum" & "Onosandrum" - Heidelb. 1604
>> begin * Hq 090 Governo del regni & delle republiche cosi antiche come moderne di Francesco "Sansovino" - Venetia 1561
Hq 091 Horatius Flaccus Quint. Opera annotat. variorum - Basil. 15##
Hq 092 Homeri Opera Graece cum scholiis ex editione Iac. "Micylli" & Ioach. "Camerarii" - Basil. 1552
Hq 093 Herodianus & "Zosimus" Gr.-Lat. - Paris. apud H. Stephanum 1581
Hq 094 Hesiodi Ascraei Opera cum Graecis scholiis "Procli", Mauel. "Moschopuli" & Ioh. "Diaconi" ac notis Dan. "Heinsii" - Leydae 1603
Hq 095 Heresbachius Conr. de Educandis, erudiend. princip. liberis - Ffurti 1592
Hq 096 Hugonis Ioh. Hist. Rom. seu origo Latii vel Italiae - Romae 1650
Hq 097 Hemminga Sixti ab Astrologia refutata - Antv. 1583
Hq 098 Hottingeri Ioh. Henr. Historia Orientalis - Tiguri 1651
Hq 099 Hyginus Gaius Iul. & "Polybius" de Castris Romanorum notis & animadversionibus Radb. Herm. "Schelii" - Amstelod. 1660
>> begin * Hq 100 Historiae antiquae scriptores diversarum gentium ex recensione Frid. "Lindenbrogii" - Hamb. 1611
Hq 101 Honorii Philipp. = Giulio "Belli" Praxis prudentiae politicae - Ffurti 1610
Hq 102 Historisch verhaal van saaken van staat en oorlogh in en omtrent de Vereenichde Nederlanden, 10deelen, door Lieuwe van "Aitzema" - 's-Graavenhage 1621-1665
Hq 103 Herstelde Leeuw of Discours van 't ghepasseerde in de Vereenichde Nederlanden door Lieuwe van "Aitzema" - 's Gravenhaage 1652
Hq 104 Ioachimi abbatis & "Anselmi" episcopi Vaticinia & prophetiae fig. aeneis - Venetiis 15##
Hq 105 Iuliani imp. Opera Gr.-Latina notis & miscellaneis exercitationibus Dionys. "Petavii" - Parisiis 1630
Hq 106 Iamblichus de Vita Pythagorae Gr.-Latin. ex interpretatione & comment. Ioan. "Arcerii" - Franek. 1598
Hq 107 Institutiones literatae seu Ratio discendi vol. 3 - Torunii 1586
Hq 108 Kirchneri Herm. Respublica - Marpurgi 1609
Hq 109 Kircheri Athanas. Prodromus Copticus sive Aegyptiacus - Romae 1636
>> begin * Hq 110 Lipsii Iust. Opera 10 vol. - Antverp. Moretus 1610
Hq 111 Laurenbergii Iani Guil. Antiquarius - Lugd. 1622
Hq 112 Laurenbergii Petri Horticultura - Francofurti 16##
Hq 113 Lucilii Gaii Satyrar. quae supersunt reliquiae notis Ian. "Dousae" - Leydae 1597
Hq 114 Lycophronis Alexandra Graece schol. Ioh. "Tzetzis" & versione Latina & annotat. Guil. "Canterii" - Paris. apud P. Stephanum 1601
Hq 115 Lycophronis Gr.-Lat. translata a Iosepho "Scaligero" - Lutetiae 1584
Hq 116 Langius Wilh. de Annis Christi - Leydae 1649
Hq 117 Ludovici Iosephi Polymathia - #### 1621
Hq 118 Leodii Hub. Thom. Annales de vita & gestis Frid. secundi elect. Palat. - Ffurti 1624
Hq 119 Lindebergii Petr. Narrat. hist. de obitu heroum in Europa - #### 1591
>> begin * Hq 120 Miraei Aubert. Elogia Belgica - Antverp. 1609
Hq 121 Meursius Ioh. de Luxu Romanorum - Hagae-Com. 1605
Hq 122 Meursius Ioh. Glossarium Graeco-barbarum - Leydae 1624
Hq 123 Meursius Ioh. Graecia feriata - Leydae 1629
Hq 124 Meursius Ioh. Rerum Belgicarum lib. 4 - Leydae 1614
Hq 125 Meursius Ioh. Variorum divinorum lib. - Leydae 1619
Hq 126 Meursius Ioh. "Theod." Metochitae Historia notis eiusd. - Leydae 1628
Hq 127 Meursius Ioh. Miscellanea Laconica - Amstelod. 1661
Hq 128 Ammianus Marcellinus observat. Frid. "Lindenbrogii" - Hamb. 1609
Hq 129 Meibomius Ioh. Henr. de Vita, moribus & reb. gestis mecaenat. - Leyd. 1653
>> begin * Hq 130 Mela Pompon. de Situ orbis ex edit. Andr. "Schotti" cum Hermolai "Barbari" & Ferdin. "Nonii" castigat. - Antv. Plantinus 1582
Hq 131 Magini Ioh. Ant. Geographia vetus & nova tab. aeneis - #### 15##
Hq 132 Memoires de Philippe de "Mornay" en 2 vol. - Forest 1624
Hq 133 Meditations historiques de Philipp. "Camerarius" - Lyon 1603
Hq 134 Neandri Mich. Opus aureum continens "Pythagorae", "Phocylidis", "Theognidis" & alior. poemata cum eiusd. interpretat. Latina & notis 2 volum. - Lipsiae 1577
Hq 135 Dionis Cassii Rerum Romanarum epitome Graece & Latine - #### apud Rob. Stephanum 1551
Hq 136 Nicandri Theriaca & alia Gr.-Lat. scholiis - Colon. 1530
Hq 137 Nonni Panopolit. Dionysiaca Gr. lectionibus & coniecturis Ger. "Falkenburgii" - Antverp. Plantinus 1569
Hq 138 Nicetae Acominati Historia Gr.-Latina - Genevae 1593
Hq 139 Nerdeni Henr. Antonid. Initia Academiae Franequerensis, eiusdem Templi & gubernationis - Franekerae 1613
>> begin * Hq 140 Navigations & peregrinations faictes en Turquie par Nicolas de "Nicolay" avec des portraits au naturel - Anvers 15##
Hq 141 Nederlandtschen bijen-korff vervaatende verscheyde discoursen ende tractaten beroerende den Treves van den jaare 1608 - #### 16##
Hq 142 Oratio nobilis Belgae de iure belli Belgici adversus Philippum regum Hispan. - Hagae-Com. 1598
Hq 143 Orlando furioso de M. Ludovico "Ariosto" - Venetia 1544
Hq 144 Portii Sim. Dictionarium Latino-Graeco-barbarum & Literale ex mandato card. Richelieu 3 vol. cum charta pura - Paris. 1635
Hq 145 Polybii Selecta de legationibus & alia Graece notis Fulvi "Ursini" - Antverp. 1582
Hq 146 Pindarus Graece vers. Lat. & comment. Ioh. "Benedicti" - Salmurii 1620
Hq 147 Pindarus Graece cum scholiis Graecis & interpretat. Latin. - Paris. apud R. Stephanum 1599
Hq 148 Procopii Caesariensis Anecdota falsitatis convicta ab Ioanne "Eichelio" - Helmstadii 1654
Hq 149 Pollucis Iulii Onomasticon Graece - Basil. 1536
>> begin * Hq 150 Pignorii Laur. Vetustissimae tabulae aeneae Aegyptiorum - Venet. 1605
Hq 151 Pignorii Laur. de Servis eorumque apud veteres ministeriis - Patav. 1656
Hq 152 Philostorgii Ecclesiast. hist. Graeca cum versione Latina & dissertat. Iacobi "Gothofredi" - Genev. 1642
Hq 153 Poetis Christiana Palestina Gr. - Ffurti 1589
Hq 153+ Persii Flacc. Auli Satyrae comment. Theod. "Marcilii" - Paris. 1601
Hq 153+ Porti Franc. Prolegomena in omnes "Sophoclis" tragoedias - Morgiis 1584
Hq 154 Nic. Claud. Fabri Peirescii Vita auth. Petr. "Gassendo" - Hagae-Comitis 1655
Hq 155 Petiti Sam. Miscellanea - Parisiis 1630
Hq 155+ Petiti Sam. Observat. - Parisiis 1642
Hq 156 Plinii Caec. Sec. Gaii Epistolae commentariis Ioh. Mariae "Catanaei" - Genevae 1625
Hq 157 Plinii Caec. Sec. Gaii & aliorum Panegyrici - #### 16##
Hq 158 Palaemonis Remn., Val. "Probi" aliorumque Opera grammatica - #### 15##
Hq 159 Plautus Tit. Macc. Comoediae Ian. "Gruteri" comment. Frid. "Taubmanni" - Witebergae 1621
>> begin * Hq 160 Petronii arbit. Satyricon notis perpetuis Ioh. Petr. "Lotichii" - Ffurti 1620
Hq 161 Portae Ioh. Bapt. Villae lib. 12 - Ffurti 1592
Hq 162 Richteri Greg. Axiomata politica, oeconomica, ecclesiastica & historica 2 vol. - Ienae 1618
Hq 163 Rollenhagii Gabr. Nucleus emblemat. cum figuris - Colon. 1611
Hq 164 Rigaltii Nic. Glossarium tacticum - Lutet. 1601
Hq 165 Rutgersi Guinand. Variarum lectionum lib. 6 - Leydae 1618
Hq 166 Rami Petr. Arithmetica & geometria - Basil. 1588
Hq 167 Resolutions politiques ou Maximes d'estat par Jean de "Marnix" baron de Potes - Brusselles 1612
Hq 168 Resolutie van de H.M. heeren Staaten van Hollant en West-Friesl. tot den vrede der kerken - Haage 1612
Hq 169 Largi Scribonii Compositiones medicae ex recensione Ioh. "Rhodii" - Patavii 1655
>> begin * Hq 170 Sirmondus Iac. de Regionib. & eccles. suburbicariis - Parisiis 1621
Hq 171 Sophoclis Tragoediae cum omnibus scholiis Graecis & Latinis - Paris. apud H. Stephanum 1568
Hq 172 Stephani Henrici Dialogus de bene instituendis Graecae linguae studiis - Genevae 1587
Hq 173 Stephani Henrici Dictionarium hist.-geograph.-poeticum - Genev. 1658
Hq 174 Secreta cancellaria principis - Anhaltini 1621
Hq 175 Scribonii Corn. Antverpia originesque Antverpiensium - Antv. 1610
Hq 176 Scriverii Petr. Batavia illustrata - Leydae 1609
Hq 177 Scaligeri Iul. Caes. Orat. advers. "Erasmum" & alia opuscula - Tolos. 1621
Hq 178 Siccama Sibr. Tetard. Fasti Calendares - Campis 1600
Hq 179 Salmasii Claud. Epistolarum lib. primus - Leydae 1656
>> begin * Hq 180 Salmasii Claud. de Re militari Romanorum - Leydae 1657
Hq 181 Simplicius philosoph. in "Epictetum" Gr.-Latin. notis & animadversionibus Claud. "Salmasii" - Leydae 1640
Hq 182 Strada Iac. de Icones impp. Rom. ex antiq. numismat. - Lugd. 1553
Hq 183 Smith Ioh. Noviomagum - Amstelod. 1644
Hq 184 Statii Publ. Papinii Opera comment. Emeric. "Crucaei" 2 vol. - Parisiis 1618
Hq 185 Scaevolae & "Abelii" patris & filii Opera Lat.-Gallica - Paris. 1639
Hq 186 Talaei Audomari Opera - Basil. 1575
Hq 187 Theocriti, "Moschi", "Bionis", "Simmii" Quae exstant cum Graecis in Theocritum scholiis Ios. Iust. "Scaligeri", Isaac. "Casauboni" & Dan. "Heinsii" notis - Heid. 1604
Hq 188 Tomasinus Iac. Phil. de Tesseris hospitalitatis - Utini 1647
Hq 189 Tomasinus Iac. Phil. Franc. "Petrarcha" redivivus Laura comite - Patavii 1650
>> begin * Hq 190 Tomasinus Iac. Phil. de Donariis & tabellis votivis - Patavii 1654
Hq 191 Themistoclis Epistolae Graeco-Lat. - Romae 1626
Hq 192 Tesoro de las tres linguas Espanola, Francesa & Italiana - Geneve 1637
Hq 193 Theatre d'agriculture d'Olivier de "Serres" - Rouen 1623
Hq 194 Vossius Ger. Ioh. de Vitiis, sermonis & glossemat. Lat.-barbar. - Amst. 1645
Hq 195 Vossius Ger. Ioh. Institutiones poeticae - Amst. 1647
Hq 196 Vossius Ger. Ioh. de Logices & rhetoricae natura & constitut. - Hagae 1658
Hq 197 Vossius Ger. Ioh. de Arte grammatica - Amstelod. 1635
Hq 198 Vossius Ger. Ioh. de Arte historicis Latinis - Leydae 1651
Hq 199 Vossius Ger. Ioh. Chronologiae Sacrae isagoge, & de Vera aetat. mundi - Hagae-Comitis 1659
>> begin * Hq 200 Vossius Ger. Ioh. Historia Pelagiana - Amstelod. 1655
Hq 201 Vossius Ger. Ioh. de Philosophia & philosophorum sectis - Hagae 1658
Hq 203 Vossius Ger. Ioh. de Poetis Graecis & Latinis - Amstelod. 1654
Hq 205 Velsii Iust. Commentaria in Cebetis Tabulam - Lugd. 1551
Hq 206 Vredehandel tot Ceulen tusschen den Keyser en koningh van Spanien - Leyden 1580


>> begin * Historici, Politici, & Literatores
In octavo


Ho 001 Anthologia poetica Graeco-Lat. Petr. "Halloix" - Duaci 1617
Ho 002 Althusii Ioh. Politica - Herborn. 1614
Ho 003 Aemilius Veronensis Paulus de Gestis Francorum. Item Ioh. "Serranus" de Rebus gestis Gallorum & Ioh. "Tilius" de Regibus Francorum 2 vol. - Parisiis 1552
Ho 004 Aristotelis & "Theophrasti" Scripta quaedam & alia minus emendata edente Henr. "Stephano" - Parisiis 1557
Ho 005 Amamae Sixtin. Grammatic Ebraea - Franek. 1625
Ho 006 Amamae Sixtin. Grammatica Ebraea, Item Coronis ad grammat. Martino-"Buxtorf"ianam - Amstelod. 1628
Ho 007 Amirati Scip. Dissertat. politicae in Corn. "Tacitum" - Ffurti 1618
Ho 008 Althameri Andr. Comment. in Corn. "Tacitum" de Situ, moribus & populis Germaniae - Ambergae 1609
Ho 009 Agrippa Henr. Corn. de Incertitudine & vanitate scientiarum - Parisiis 1531
>> begin * Ho 010 Aristophanis Comoediae e Graeco in Lat. translat. - Basil. 1592
Ho 011 Agricola Georg. de Ortu & causis subterraneorum cum scholiis Ioh. "Sigfridi" - Witebergae 1612
Ho 012 Agricola Rud. Opuscula. Item "Erasmi" Roterodami Varia - #### 15##
Ho 013 Avila Ludov. de Bello Germanico - Antverp. 1550
Ho 014 Ausonii Dec. Magn. Opera ex edit. Iosephi "Scaligeri" - Heidelbergae 1588
Ho 015 Alting Iac. Grammatica Hebraea - Groningae 1658
Ho 016 Antonini imp. Rom. Marc. Aurel. de Vita sua lib. 12 Graece & Latine ex vers. & annotat. Guil. "Xylandri" - Argent. 1590
Ho 017 Annalium Francorum script. Coctanei XII - Ffurti 1594
Ho 018 Asconius Paedianus Quint. notis Titi "Popmae" - Colon. 1588
Ho 019 Aristaeneti Epist. Graecae interpretat. Lat. & notis - Parisiis 1610
>> begin * Ho 020 Allatii Leonis Opuscula Graecorum & Latinorum vetustorum & recentorum lib. 2 edente Barthold. "Nihusio" - Colon. 1588
Ho 021 Aeliani Claud. Variae hist. Gr.-Lat. notis Ioh. "Schefferi" - Argent. 1657
Ho 022 Apollonii Rhodii Argonautica Latine concerta & comment. illustrata ab Dav. Hoeschelio - Leydae 1641
Ho 023 Bruerini Esculenta & potulenta. Item Prosp. "Martianus" de Scorbuto - Francofurti 1606
Ho 024 Bodinus Ioh. de Republica - Parisiis 1591
Ho 025 Bartholini Casp. Institut. anatomicae - Leyd. 1641
Ho 026 Banck Laur. Taxa cancellariae apostol. - Franek. 1651
Ho 027 Buxtorfi Ioh. Institutio epistolaris Hebraica - Basil. 1651
Ho 028 Buxtorfi Ioh. Grammatica Chaldaica & Syriaca - Basil. 1615
Ho 029 Bruti Steph. Iun. Vindiciae contra tyrannos s. de Principis in populum, populique in principem potestate - Edinburgi 1529
>> begin * Ho 030 Beverovicii Ioh. Idea medicinae veterum - Leyd. 1637
Ho 031 Batei Georg. Elenchi motuum Angliae & Iuris regii & parlamentarii enarratio - Londini 1661
Ho 032 Grossii Ioh. Georg. Basiliensis urbis epitaphia & inscriptiones - Basil. 1625
Ho 033 Berosi Antiquitatum libri quinque - Witeberg. 1659
Ho 034 Bayfius Laz. de Re vestiaria, vasculari & navali - Lutet. 1553
Ho 035 Barclaius Guil. de Potestate papae in principes christ. - Mussiponti 1609
Ho 036 Becmanni Christ. Introductio ad linguam Latinam - Hannoviae 1629
Ho 037 Boethius Anic. Manl. Severin. de Consolat. philosoph. & alia notis Renat. "Vallini" - Leyd. 1656
Ho 038 Baudius Dom. de Induciis belli Belgici - Leyd. 1617
Ho 039 Camerarii Ioach. sen. Narratio de curriculo vitae Philipp. Melanchtonis - Lipsiae 1563
>> begin * Ho 040 Clenardi Nic. Institutiones Graecae ling. notis Petr. "Antesignani", Henr. "Stephani" - Francofurti 1617
Ho 041 Casauboni Isaac. Commentarii ad librum primum Historiarum "Polybii" - Parisiis 1617
Ho 042 Ciceronis Marc. Tull. Epist. ad Atticum comment. Tit. "Popmae" - Franek. 1618
Ho 043 Ciceroni Marc. Tull. Officiorum libri tres - Basil. 1524
Ho 044 Casi Ioh. Sphaera civitatis - Francofurti 1616
Ho 045 Cardanus Hier. de Utilitate ex adversis capienda - Franek. 1648
Ho 046 Codinus Georg. de Officialibus palatii Constantinopol. & magnae eccles. Graece versione Lat. & notis Franc. "Iunii" - Heidelb. Commelinus 1596
Ho 047 Catullus Gaius Valerius, Albius"Tibullus", Sext. Aurel. "Propertius" curante Sim. Abb. "Gabbema" - Ultrai. 1659
Ho 048 Curtius Rufus Quint. ex recognit. & comment. Nic. "Blancardi" - Leyd. 1648
Ho 049 Constantini VII impp. Opera notis varior. edente Ioh. "Meursio" - Leyd. 1617
>> begin * Ho 050 Comment. de statu relig. & reipubl. Galliae sub regib. Henrico & Francisco secundo & Carolo nono - #### 1571
Ho 051 Colloquia & diction. octo ling. - Amstelod. 1631
Ho 052 Commentaires du Sr. Alphonse de "Ulloë" - Paris 1520
Ho 053 Chronique ou histoire de Ioh. "Carion" trad. par Simon "Goulart" 2 vol. - Genève 1580
Ho 054 Curiositez inouyes par M. Jacques "Gaffarel" - #### 1637
Ho 055 Comedie des comedies traduite d'Italien - Paris 1629
Ho 056 Dissertationes politica de statu imperiorum, regionum, principatuum, & rerumpublicarum - Ffurti 1615
Ho 057 Demosthenis Olynthiacae Gr.-Lat. methodo, dialectica, rhetorica & grammatica per Nic. "Gallotum" - Basil. 1560
Ho 058 Delitiarum Academ. Germaniae tam superioris, quam inferioris index - Colon. 1609
Ho 059 De Re hortensi libellus - Paris. R. Stephanus 1535
Ho 059+ Theophrastus Eresius de Causis plantarum - Paris. R. Stephanus 1529
>> begin * Ho 060 Dulcis schola Italica - Colon. 1631
Ho 061 Discours merveillieux de la vie, actions & déportements de Catharine de Médicis reyne mère - #### 1575
Ho 062 Epistolae selectiores illustrium & clarorum virorum Belgarum - Lugduni Batav. 1617
Ho 063 Epistolae consolatoriae regum, princip., comitum &c. ad Henr. "Rantzovium" ed. Georg. Lud. "Frobenio" - Ffurti 159#
Ho 064 Ehrenberg Waremund. Meditamenta pro foederibus - Hanov. 1601
Ho 065 Erpenii Thom. Rudimenta Arabicae linguae - Leyd. 1628
Ho 066 Erasmi Roterod. Encomium moriae. It. Conrad. "Bruni" Ritus gentium - #### 15##
Ho 067 Euripidis Tragoediae Graece 2 vol. - Venetiis ex edit. Aldi 1503
Ho 068 Euripidis Tragoediae Graece - #### 15##
Ho 069 Euripidis Tragoediae Latine Dorotheo "Camillo" interprete - Basil. 1541
>> begin * Ho 070 Epistolae Iaponicae de conversione gentilium - Lovanii 1569
Ho 071 Eobani Hessi Helii Libellus de tuenda bona valetudine - Ffurti 1573
Ho 072 Exneri Balth. Valerius maximus seu Dicta factaque memorabilia imp. reg. princip. christian. - Hanov. 1630
Ho 073 Essays de Michel sr. de "Montaigne" - Rouen 1617
Ho 074 Fax artium liberalium, hoc est Thesaurus criticus foras prodire iussus ab Ian. "Grutero" 6 vol. - Ffurti 1604
Ho 075 Florilegium ethico-politic. cum notis Ian. "Gruteri" 4 vol. - Ffurti 1630
Ho 076 Verrii Flacci Marc. & Sext. Pomp. "Festi" de Verb. significatione libr. 20 annotat. Ant. "Augustini", Ios. Iust. "Scaligeri", Fulv. "Ursini" - Heidelb. 1593
Ho 077 Freigii Ioh. Thom. Quaest. oeconomico-politicae - Basiliae 1578
Ho 078 Freigii Ioh. Thom. Synopsis historiae - Basileae 1580
Ho 079 Fontani Dionys. Methodus cognoscendi & curandi morbos, It. Practica curandorum morborum - Paris. 1611
>> begin * Ho 080 Frischlini Nic. Grammatica Latina - Ffurti 1599
Ho 081 Gemmae Frisii Reiner. Arithmetica - Antwerp. 1547
Ho 082 Freculphi Chronicon - Genevae 1597
Ho 083 Francorum Annales & historiae ab anno Christi 708 ad 990 ex biblioth. Petr. "Pithoei" - Ffurti 1594
Ho 084 Trigelii Edm. Status illust. Roman. & Ioh. "Scheffer" de Antiq. torquibus syntagma - Holm. 1656
Ho 085 Florus Luc. Ann. accurante Ioh. "Freinshemio" - Argent. 1655
Ho 086 Florus Luc. Ann. Nic. "Blancardi", Claud. "Salmasii" - Leydae 1648
Ho 087 Ferronus Arn. de Rebus gestis Gallorum lib. IX - Lutet. 1555
Ho 088 Grotius Hugo de Iure belli ac pacis - Amstelod. 1642
Ho 089 Grotius Hugo Apologeticus - Parisiis 1622
>> begin * Ho 090 Grotius Hugo Mare liberum - Amstelod. 1635
Ho 091 Gellii Aul. Noctes Atticae & Henr. "Stephani" Noctes Parisinae Atticis Gellii Noctis invigilatae - Parisiis 1585
Ho 092 Golii Theophil. Epitome doctrinae ethic. & politic. "Aristotelis" - Argent. 1622
Ho 093 Gramondi Gabr. Barth. Hist. Galliae ab excessu Henrici IV - Amstelod. 1653
Ho 094 Goffridi Lud. abbatis Vindocin. Epistolae notis Iac. "Sirmondi" - Parisiis 1620
Ho 095 Grossii Ioh. Georg. Epitaphia & inscription. templ. Curiae Acad. urbis Basiliae lat. German. - Basil. 1625
Ho 096 Gronovius Ioh. Frid. de Sestertiis comment. - Davent. 1643
Ho 097 Gronovius Ioh. Frid. In Statium "Papinum" diatribae - Hag. 1635
Ho 098 Gabbema Sim. Abb. Epistolae illust. virorum - Harling. 1663
Ho 099 Gentilis Scip. In apologiam Lucii "Apulei" - Hann. 1607
>> begin * Ho 100 Guerra de Flandra descritta dal cardinal "Bentivoglio" - Colonia 1635
Ho 101 Hesiodi Opera Gr.Lat. ex interpret. Dan. "Heinsii" - Leyd. 1621
Ho 102 Hesiodi Opera Graeco-Lat. annotat. Georg. "Heinischii" - Basil. 1580
Ho 103 Hesiodi Graeco-Lat. scholiis Ioh. "Tzetzis" Lat. vers. Ulp. "Cissei" - Basil. 15##
Ho 104 Horatius Flaccus Quint. annotat. Theod. "Pulmanni" - Basiliae 1581
Ho 105 Hospitalii Mich. Epistolae sive sermones - Lugd. 1592
Ho 106 Heresbachius Conr. de Re rustica - Colon. 1573
Ho 107 Heliodori Emesen. Aethiopicae Gr.-Lat. animadvers. Ioh. "Bourdelotii" - Paris. 1619
Ho 108 Herodiani Hist. Gr.-Lat. cura Ioh. Henr. "Boecleri" - Argent. 1644
Ho 109 Herdesiani Christoph. Aulica vita & huic opposita privata - Ffurti 1578
>> begin * Ho 110 Huberus Ulr. de Genuina aetate Assyriorum & Medor. - Franek. 1662
Ho 111 Heidmanni Christ. Europa seu Manuductio ad geogr. vet. - Helmst. 1625
Ho 112 Historiae Romanae script. partim Graeci partim Latini in unum corpus redacti 2 vol. - #### H. Stephanus 1568
Ho 113 Histoire des dernieres troubles de France soubs la regne de Henry III, Henry IV & Louis treize - Paris 1613
Ho 114 Histoire des troubles & guerres advennés pour le faict de la religion en France, Allemagne, que Pays Bas - Paris 1528
Ho 115 Histoire de France de Pierre "Matthieu" 2 vol. - Leydae [= Genève] 1608
Ho 116 Histoire de France de Bernard de "Girard" Sr. du Haillain - Geneve 1577
Ho 117 Histoire des faits & de la vie de Henry le Grand roy de France & de Navarre par M. Julien "Pelvis" - Paris 1615
Ho 118 Histoire de Georges "Castriot" surnommé Scanderbeg roy d'Albanie - Paris 1593
Ho 119 Histoire du procez de Charles Stuart roy d'Angleterre - Londres 1650
>> begin * Ho 120 Histoire de Louwis le Juste XIII du nom roy de France - Paris 1629
Ho 121 Histoire des Albigeois par Jean Paul "Perrin" - Genève 1595
Ho 122 Histoire universale del conte Galezzo "Gualdo" - Geneva 1642
Ho 123 Harmonie etymologique des langues Hebr., Grecque, Latine & Francoise par M. Estienne "Guichard" - Paris 1651
Ho 124 l'Hoggidi overe, il mondo non peggiore, ni piu calamitoso del passato di Secund. "Lancelloti" - Venetia 1637
Ho 125 Isselt Mich. v. Historia sui temporis - Colon. 1602
Ho 126 Iunii Hadr. Nomenclator - Antverpiae 1587
Ho 127 Ianssonii Doccumensis D.M. = Mich. v. "Isselt" Mercurius Gallo-Belg. 4 vol. - Colon. 1575-1626
Ho 128 Iornandes de Getarum seu Gothorum gestis & de Regnorum & temp. success. notis Bonav. "Vulcani" - Leydae 1597
Ho 129 Iuvenalis Decim. Iun. & Aul. "Persii" Flacc. Satyrae - Lugduni 1568
>> begin * Ho 130 Iuvenalis Decim. Iun. commentariis Eilh. "Lubini" - Hanov. 1619
Ho 131 Lavaterus Ludov. de Spectris & lemuribus - Genevae 1575
Ho 132 Luciani Opera Graece 2 vol. - Basil. 1545
Ho 133 Laertius Diog. de Vitis philosoph. & "Hesychius" de iisdem Gr.-Lat. notis Isaac. "Casauboni" - #### apud H. Stephanum 1584
Ho 134 Lucretius Tit. de Rerum natura ex edit. Obert. "Giffanii" - Leyd. 1595
Ho 135 Lemnius Levin. de Occultis naturae miraculis - Antw. 1564
Ho 136 Lentuli Cyr. Europa carmine heroico descripta - Herb. 1650
Ho 137 Loccenii Ioh. Historia rerum Suecicarum & Antiquitates Sueco-Gothicae - Holm. 1654
Ho 138 Luisini Aloys. Parergon ubi declarantur loca obscura script. Latinorum - Venetiis 1551
Ho 139 Lotichii Petr. Opera omnia - Lipsiae 1586
>> begin * Ho 140 Manilii Marc. Astronomica comment. Ios. Iust. "Scaligeri" & notis Franc. "Iunii" - Gen. 1590
Ho 141 Melanchtonis Philipp. Ethicae doctrinae elementa - Witeb. 1578
Ho 142 Melanchtonis Philipp. Rhetorica scholiis Mart. "Crusii" - Basil. 1563
Ho 143 Melanchtonis Philipp. Epitome philosophiae moralis - #### 15##
Ho 144 Melanchtonis Philipp. Initia doct. physicae, Item de Anima - Witeb. 1559
Ho 145 Melanchtonis Philipp. Dialectica - #### 15##
Ho 146 Melanchtonis Philipp. Epistolarum liber nunquam antehac editus - Leydae 1647
Ho 147 Melanchtonis Philipp. Epistolarum libellus tertius - Bremae 1590
Ho 148 Melanchtonis Philipp. Script. annis 38 ad Ioach. "Camerarium" - Lipsiae 15##
Ho 149 Martinius Matth. Cadmus Graeco-Phoenix - Bremae 1615
>> begin * Ho 150 Martialis Marc. Val. Epigrammat. anthologia Graece versa a Ios. Iust. "Scalig." - Paris. 1607
Ho 151 Magiri Ioh. Comment. in Ethicam "Aristot." - Ffurti 1608
Ho 152 Macrobius Ambr. Aur. Theodos. in Somnium Scipionis, Eiusd. Saturnalia - Lugd. 1576
Ho 153 Valerius Maximus - Venetiis apud Aldum 1503
Ho 154 Mori Thom. Opera - Basileae 1563
Ho 155 Micyllus Iac. de Re metrica - Ffurti 1561
Ho 156 Mizaldi Ant. Secreta agri & hortorum - Lutetiae 1560
Ho 157 Mythologici scriptores Latini - #### Commelinus 1590
Ho 158 Ministerium card. Richelieu & Mazarini 2 vol. - Ffurti 1652
Ho 159 Macchiavelli Niccolo de Republica - Mompelgarti 1591
>> begin * Ho 160 Martini Dan. Grammat. Gall. sententiosis exemplis - Argent. 1632
Ho 161 Metamorphoses de Publ. "Ovide" Nas. traduites en prose Francoise de "Renouard" - Paris 1617
Ho 162 Neandri Mich. Erotemata Graecae linguae - Basil. 15##
Ho 163 Oppianus de Venat. Gr.-Lat. comment. Conr. "Rittershusii" - Leyd. 1597
Ho 164 Osorii Hieron. Hist. de rebus Emanuelis Lusitaniae regis - Colon. 1580
Ho 165 Oeuvres de Sr. Leon. du "Vair" - Rouen 1627
Ho 166 Oeuvres morales, politiques & amoureuses de ..... "Perez" - Paris 1642
Ho 167 Oeuvres de "Theophile" de Viau - Rouen 1630
Ho 168 Plautus Tit. Macc. comment. varior. ex museo Marc. Zuer. "Boxhornii" - Leydae 1645
Ho 169 Persii Flacc. Aul. Satyrae commentariis Isaac. "Casauboni" - Paris. 1605
>> begin * Ho 170 Persii Flacc. Aul. Satyrae commentariis Ioh. "Bond" - Noribergae 163#
Ho 171 Persii Flacc. Aul. Satyrae comment. Eilh. "Lubini" - Amstel. 1595
Ho 171+ Talpa Petr. Empiricus seu indoctus medicus - Franek. 1595
Ho 172 Pasquillorum libri duo - Eleutheropoli 1543
Ho 173 Suffridus Petrus de Frisior. antiquit. & origine - Colon. 1590
Ho 174 Philippi Secundi regis Hispan. inauguratio cum comment. Henr. "Agylaei" in articulos inaugurat. - Ultraiecti 1620
Ho 175 Popma Titus de Operis servorum - Leyd. 1608
Ho 175+ Popma Ausonius de Differentiis verborum - Leyd. 1606
Ho 176 Pythagorae, "Phocylidis", "Theognidis", aliorumque minorum poetarum Epicae, elegiacaeque, gnomae Gr.-Lat. - Ffurti 1601
Ho 177 Pythagoras, "Phocylides" & "Theognis" carmine Latino expressi Petreio "Tiara" interprete - Franek. 1599
Ho 178 Poetica Latina conscripta per Acad. Giess. profess. - Giesae 1634
Ho 179 Prudentius Aurel. Clem. commentariis Vict. "Giselini" - Antv. 1564
>> begin * Ho 180 Plinii Caec. Sec. Gaii Epist., Panegyricus & Viri illustr. - #### Rob. Stephanus 1529
Ho 181 Plinii Caec. Sec. Gaii Epist., Panegyricus notis variorum - Ienae 1650
Ho 182 Politiani Angel. Opera 3 vol. - Lugduni 1539
Ho 183 Portius Leon. de Ponderibus & mensur. - Venetiis 1520
Ho 183+ Gronovius Ioh. Frid. de Sestertiis - Amstel. 1656
Ho 184 Portae Ioh. Bapt. Physiognomia humana - Ursellis 1601
Ho 185 Peucerus Casp. de Praecipuis divinationum generibus - Ffurti 1592
Ho 186 Peucerus Casp. Historia carcerum ac liberat. divinae - Tiguri 1605
Ho 187 Patricius Franc. de Regno & regis institut. - Parisiis 1581
Ho 188 Patricius Franc. de Institutione reipublicae - Parisiis 1575
Ho 189 Plutarchi Opera Graece, Latina interpretat. Herm. "Cruserii" & Henr. "Stephani" annotat. 12 vol. - Genevae apud H. Stephanum 1572
>> begin * Ho 190 Philostratus Lemnius de Vita "Apollonii" Thyanaei - Paris. 1608
Ho 191 Petronii arbit. Satyricon comment. varior. ex museo Sim. Abb. a "Gabbema" - Trai. ad Mosam 1654
Ho 192 Phalandis Palaridis & Marc. Iun. "Bruti" Epistolae Graeco-Latinae - Heidelb. 1597
Ho 193 Pontani Ioh. Iov. Poemata; Ioseph. "Scaliger" plurimas ubique censuras atque emendationes adscripsit - Basil. 1531
Ho 194 Porphyrius de Non necandis ad epulandum animantibus Gr.-Lat. scholiis Franc. de "Fogerolles" - Lugd. 1620
Ho 195 Vineis Petri de, cancell. Fred. Secundi, Epistol. lib. 6 - Basil. 1566
Ho 196 Pasoris Georg. Grammatica Graeca Sacra N.T. - Groningae 1655
Ho 197 Pandoste ou Princesse mal-heureuse, tragédie en prose par Jean Puget de la "Serre" - Paris 1611
Ho 198 Propheties de "Nostradamus" - Leyde 1650
Ho 199 Parfaict courtisan du comte Balthas. "Castillonnois" Gal.-Ital. - Lyon 1585
>> begin * Ho 200 Principe di Niccolo "Macchiavelli" - Palermo 1584
Ho 201 Quintiliani Marc. Fab. Institut. oratoriae - Lugduni 1538
Ho 202 Rei rusticae scriptores explicat. & castigat. Petr. "Victorii" & Phil. "Beroaldi" 2 vol. - Paris. apud R. Stephanum 1543
Ho 203 Riccii Steph. Commentaria in "Hesiodum" - Witteb. 1590
Ho 204 Religio medici - Argentorati 1652
Ho 205 Raisonnement sur 4 quest. important. a toute la chrestienté - Sed. 1660
Ho 206 Recueil contenant les choses mémorables advenues sous la Ligue par Simon "Goulart" 2 vol. - #### 1589
Ho 207 Relation contenante l'Histoire de l'Academie Francoise - Paris 1653
Ho 208 Roma triomfante di Flav. "Biondo" da Forli - #### 15##
Ho 209 Ragioni di stato di Giovanni "Botero" - Milano 1596
>> begin * Ho 210 Relationi del cardinal "Bentivoglio" - Brusell. 1632
Ho 211 Scribani Carol. Politicus christianus - Antv. 1626
Ho 212 Sylburgi Frid. Rudimenta ling. Graecae - Ffurti 1600
Ho 213 Scaligeri Iosephi Iust. Opuscula varia - Ffurti 1612
Ho 214 Scaligeri Iosephi Iust. Epistolae - Leydae 1617
Ho 215 Scaligeri Iulii Caesaris Poemata 2 vol. - Genevae 1593
Ho 216 Scaligeri Iulii Caesaris Poetices lib. septem - Lugd. 1581
Ho 217 Scaligeri Iulii Caesaris de Subtilitate adversus Hier. "Cardanum" - Lugd. 1615
Ho 218 Scaligeri Iulii Caesaris de Causis linguae Latinae - #### 1597
Ho 219 Symmachi Quint. Aurel. Epistolae notis Iac. "Lectii" - Genevae apud haered. Eust. Vignon 1587
>> begin * Ho 220 Sophoclis Tragoediae Graece - Parisiis 1528
Ho 221 Sophoclis Tragoediae carmine Latino redditae Georg. "Ratallero" interprete - Antv. 1570
Ho 222 Simlerus Ios. de Republica Helvetiorum - Tiguri 1577
Ho 223 Sculteti Abr. Ethica - Argentinae 1614
Ho 224 Stephani Henrici Ciceron. lexicon Gr.Lat., Eiusdem in Marc. Tull. "Ciceronem" Castigationes - Genevae 1557
Ho 225 Sallustius Crispus Gaius Historia - Basiliae 1525
Ho 226 Sallustius Crispus Gaius ex recognitione Ian. "Gruteri" - Ffurti 1607
Ho 227 Strada Famian. de Bello Belgico decad. duae 2 vol. - Antwerp. 164#
Ho 228 Simanca Iac. de Republica - Colon. 1609
Ho 229 Schurmans Annae Mariae Opuscula - Leydae 1648
>> begin * Ho 230 Sweertii Franc. Monumenta sepulcralia & inscript. publicae privataeque ducatus Brabantiae - Antw. 1613
Ho 231 Strigelii Victorin. Scholae historicae - Neapoli Nemetum 1588
Ho 232 Strigelii Victorin. Libellus arithmeticus - Lipsiae 1565
Ho 233 Sigonius Carol. de Republica Hebraeorum - Ffurti 1583
Ho 234 Sabini Georg. Hist. de elect. & coronat. Caroli Quinti - Mogunt. 1545
Ho 235 Salmasii Claud. Comment. de Hellenistica - Leyd. 1643
Ho 236 Salmasii Claud. de Annis climactericis - Leyd. 1647
Ho 237 Sulpicius Severus notis varior. accurante Georg. "Hornio" - Leyd. 1647
Ho 238 Seminarium fructiferarum arborum - Paris. apud Rob. Stephanum 15##
Ho 239 Sleidani Ioh. Comment. de statu relig. sub Carolo Quinto - Argentor. 1556
>> begin * Ho 240 Sereni Sammonici Quint. Medicina - Amstelod. 1662
Ho 241 Sybillina oracula Gr.-Lat. notis Ioh. "Opsopaei" - Parisiis 1607
Ho 242 Schotti Andr. Grammat. Graeca - Genevae 1613
Ho 243 Senecae Luc. Ann. Tragoediae notis Ioh. Frid. "Gronovii" - Amstelod. 1642
Ho 244 Taciti Corn. Opera comment. Iust. "Lipsii" - Leydae 1600
Ho 245 Theocriti Idyllia Graece Latin. vers. Hel. "Eobani" Hessi. Item & Ioch. "Camerarii" scholiis - Ffurti 1545
Ho 246 Theophrasti Eresii Characteres ethici Gr.-Lat. commentariis Isaac. "Casauboni" - Lugd. 1542
Ho 247 Tertullianus Quint. Sept. Flor. de Pallio notis Claud. "Salmasii" - Leydae 1656
Ho 248 Tiara Petreius de Veteri Frisiorum disciplina militari - Franek. 1597
Ho 249 Tocsain contre les massacreurs & auteurs des confusions en France. Item Ecrits de Francois "Patrice" de l'institution d'un bon roy. - #### 157#
Ho 249+ Item de la Legende de Charles cardinal de Lorraine - Reims 1579
Ho 249+ Item de la Puissance du prince sur le peuple, & du peuple sur le prince par Estienne "Iunius" Brutus = Hub. "Languet" - #### 1581
>> begin * Ho 250 Vergilii Maronis Publ. Opera scholiis Nic. "Erythraei" 2 vol - Ffurti 1583
Ho 251 Vergilii Maronis Publ. & alior. poet. Lat. vet. Poemata cum commentariis Ios. "Scaligeri" - Leydae 1617
Ho 252 Victorii Petr. Variae & antiquae lectiones - Argent. 1609
Ho 253 Vasaei Ioh. Chronicon Hispaniae - Colon. 1577
Ho 254 Varronis Marc. Terent. Opera notis Auson. "Popma" - Leydae 1601
Ho 255 Varronis Marc. Terent. Opera coniect. Ios. "Scaligeri" & annotat. Adr. "Turnebi" & Ant. "Augustinus" in lib. de Lingua Latina - #### 15##
Ho 255+ ut & in lib. de Re rustica notis Ios. Iust. "Scaligeri" & Petri "Victorii" - #### 1585
Ho 256 Vernulaei Nic. Institu. oeconomicae - Lovanii 1640
Ho 257 Velcurionis Iac. Comment. in Physicam "Aristot." & Iac. "Schegkii" Dialog. de animae principatu - Lugd. 1554
Ho 258 Vies des hommes illustres Grecs & Romains de "Plutarque" translatees par M. Jacques "Amyot" 2 vol. - Lyon 1587
Ho 259 Xenophontis Opera Graece 2 vol. - Basileae 1553
>> begin * Ho 260 Witekindus Herm. de Sphaera mundi - Neustadii 1590
Ho 261 Willichii Iod. Ars magirica - Tiguri 1563
Ho 262 Weidenhagen Synopsis in Rempubl. Ioh. "Bodini" - Amstelod. 1635
Ho 263 Aytta Zuichemius Vigl. ab Epist. ad Ioach. "Hopper." edente Sim. Abb. "Gabb." - Leov. 1661


>> begin * Historici, Politici, & Literatores in 12, 16, 18, 24 &c.

Hd 001 Aristophanis Comoediae Graeco-Latinae cum emendationibus Ios. Iust. "Scaligeri" - Leydae 1624
Hd 002 Anti-Soldat Francois ou le Pacifique par du "Souhait" - #### 1604
Hd 003 Asino doro di Niccolo "Macchiavelli" - Roma 1588
Hd 004 Besoldi Christoph. Synopsis politicae doctrinae - Amstelod. 1643
Hd 005 Busbequii Aug. Guil. Omnia quae exstant - Leydae 1633
Hd 006 Budaeus Guil. de Contemptu rerum fortuitarum - Leydae 1624
Hd 007 Bongarsi Iac. Epistolae ad Ioach. "Camerarium" - Leydae 1647
Hd 008 Barlaei Casp. Poemata - Leydae 1630
Hd 009 Bussieres Ioh. de Historica Francica a Pharamundo ad Ludovicum XIV 4 tomi - Lugd. 1661
>> begin * Hd 010 Ciceronis Marc. Tull. Opera 9 vol. - Lugd. Gryphius 1570
Hd 011 Ciceronis Marc. Tull. Officia - Antv. 1586
Hd 012 Caesaris Cai. Iul. Commentaria rerum ab se gestarum - Lugd. Gryphyum 1546
Hd 013 Cardanus Hier. de Vita propria - Amstelod. 1654
Hd 014 Courtisan parfaict avec lettres de compliments - Amsteldam 1640
Hd 015 Causes de la veille sommeil & songes vie & mort par Scipion de "Pleix" - Paris 1613
Hd 016 Catholicon d'Espagne - #### 1602
Hd 017 Devises heroiques de Claude "Paradin" - Anvers 1567
Hd 018 Discours sur l'Academie Francoise par Charles "Sorel" - Paris 1654
Hd 019 Esclaircissement des difficultez touchant l'administration du card. Mazarin par Jean "Silhon" - Amstel. 1651
>> begin * Hd 020 Firmiani Petr. Somnia sapientis, Genius seculi & Gyges Gallus 3 vol. - Parisiis 1660
Hd 021 Fatti d'arme d'Romani da Francisco Sardonati - Venetia 1572
Hd 022 Grotii Hug. & aliorum Dissertationes de studiis instituendis - Amst. 1647
Hd 023 Graswinkel Theod. contra Ioh. a "Felden" ab lib. Hug. "Grotii" de Iure belli ac pacis - Amstelod. 1651
Hd 024 Geislerus Ioh. Tob. de Statu politico secundum praecepta Corn. "Taciti" - Amstel. 1656
Hd 025 Guerre libre - Haye 1641
Hd 026 Guide des meurs, affections & du voyageur par Louis "Parent" - #### 1664
Hd 027 Horatius Flaccus Quint. commentariis variorum - Antv. 1566
Hd 028 Rivetus Andr. Hispanicae dominationis arcana - Leydae 1643
Hd 029 Fons Spadanus Observat. medicis - Leydae 1645
>> begin * Hd 030 Historie di Niccolo "Macchiavelli" - #### 1587
Hd 031 Imago reg. Caroli in aerumnis & solitudine sua - Hagae-Com. 1649
Hd 032 Inventaire general de l'histoire de France par Jan de "Serres" 4 vol. - Paris 1599
Hd 033 Jardinier Francois - Amsteldam 1654
Hd 034 Langueti Hub. Epistolae ad Ioch. "Camerarium" - Groningae 1646
Hd 035 Langueti Hub. Epistolae ad Philippum "Sidneium" - Leydae 1646
Hd 036 Macchiavelli Niccolo Princeps, Item de Republica & Iunii "Bruti" Vindiciae adversus tyrannos - Ffurti 1608
Hd 037 Macchiavelli Niccolo Refutatus seu Antimacchiavellus de Regno, aut quovis principatu recte & tranquille administrando - Argent. 1611
Hd 038 Macchiavelli Niccolo Refutatus - Genevae 1578
Hd 039 Mercurii Britannici = Joseph "Hall" Mundus alter & idem - Ffurti 1605
>> begin * Hd 040 Marselaer Frederic. de Legatus - Amstelodami 1644
Hd 041 Miltonii Ioh. Defensio pro populo Anglicano contra Claud. "Salmasium" - Londini 1651
Hd 042 Memoires de Philippe de "Comines" sur le règne de Louis XI - #### 1594
Hd 043 Negotiations du president Pierre "Jeannin" - Paris 1659
Hd 044 Ovidii Nasonis Publ. Opera 3 vol. - Antv. Plantin 1582
Hd 045 Ovidii Nasonis Publ. Opera 6 vol. notis Heinsii - Amstelod. 1661
Hd 046 Olai Magni Historia de gentibus Septentrionalibus - Amstelod. 16##
Hd 047 Oeuvres de "Bruscambille" = "Deslauriers" - Paris 1619
Hd 048 Oeuvres de Clement "Marot" - Lyon 1548
Hd 049 Oeuvres de Pierre de "Ronsard" 5 vol. - Paris 1610
>> begin * Hd 050 Portae Ioh. Bapt. Magia naturalis - Leydae 1644
Hd 051 Plinii Caec. Sec. Gaii Epistolae notis Isaac. "Casauboni" - Genevae apud H. Stephanum 1591
Hd 052 Vergilius Polydor. de Rerum inventorib. - Antv. 1542
Hd 053 Petrarcha Franc. de Remediis utriusque fortunae - Lutetiae 1546
Hd 054 Puteani Er. Ratio pecuniae Romanae - Colon. 1620
Hd 055 Potocki ..... Historiae-politicus ex Tito "Livio" - Cracoviae 1646
Hd 056 Provinciales lettres escrites par Louis de "Monralte" - Cologne 1657
Hd 057 Respublica & status imp. Rom.-Germanici - Leydae 1634
Hd 058 Respublica Galliae s. de Francorum regis dominiis & opibus - #### 1626
Hd 059 Respublica Hispaniae sive de Rege Hisp. regnis & opibus - #### 1642
>> begin * Hd 060 Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae, Namurcensis - Amstel. 1634
Hd 061 Respublica Poloniae - Amstel. 1642
Hd 062 Respublica Helvetiorum - #### 16##
Hd 063 Respublica Anglorum - #### 16##
Hd 064 Respublica Hollandiae ed. Petro "Scriverio" - Lugd. Bat. 16##
Hd 065 Respublica Graecorum Ubb. "Emmii" 2 vol. - Leydae 1632
Hd 066 Schonborneri Georg. Politica - Amstelod. 1642
Hd 067 Iohannes de Mediolano Salernitana Medicina - Montispessulti 1622
Hd 068 Sententiae vet. comicorum Graecor. versib. Latinis - Paris. Stephani 1569
Hd 069 Scioppii Casp. Infamia Famiani "Stradae" - Sorae 1658
>> begin * Hd 070 Savilius Henr. in Corn. "Taciti" lib. hist., item in Ioh. "Agricolae" vitam & Commentarius de militia Romana - Amstelod. 1649
Hd 071 Senecae Luc. Ann. philosophi & Marc. Ann. "Senecae" rhetoris Opera quae extant notis & emendationibus Ioh. Frid. "Gronovii" 4 vol. - Leydae 1649
Hd 072 Swalue Bernh. Ventriculi quaerela & opprobria - Amstelod. 1664
Hd 073 Sallustius Crispus Gaius de Diis & mundo - Leydae 1639
Hd 074 Secretaire Francois - Lyon 1614
Hd 075 Sartes de Guillaume "Bouchet" 2 vol. - Paris 1608
Hd 076 Soldat Navarrois - Paris ca. 1608
Hd 077 Vossius Ger. Ioh. de Cognit. sui & alia opuscula. Item de Christianorum persecutione commentarius - Amstelod. 1644
Hd 078 Vergile travesti en vers burlesques de Paul "Scarron" - Paris 1657
Hd 079 Voyage du duc Henri de "Rohan". Item Memoires de la reyne "Marguerite" de Valois - Amsterd. 1646
>> begin * Hd 080 Usage des passions de Jean Francois "Senault" - Leyde 1658
Hd 081 Ziegleri Casp. Exercitatio circa regicidium Anglorum - Leydae 1653


FINIS>> begin * [2: auteur, eerste hoofdwoord, verwijzing]

Abbregé du parallèle des langues Francoise & Latine par Philib. "Monet" - Genève 1635 -- Hq 023
Abelii -- Hq 185
Abus de la messe par Bertrand de "Loque" = Francois de "Saillans" - Rochelle 1597 -- To 006
Acacius Ant. de Privil. iuris civil. militum & veteran. - Tubingae 1607 -- Iq 004
Acacius Ant. de Privilegiis parent. & liberor. - Tubingae 1618 -- Iq 003
Academie Francoise par Pierre de la "Primodaye" - Saumur 1613 -- Hq 022
Acontii Iac. Satanae stratagemata - Basil. 1565 -- Tq 007
Acta Colloquii Montisbelligart. inter Iacob. "And." & "Bezam" - Witeb. 1613 -- Tq 002
Acta Synodi Dordracenae - Lugd. Bat. 1620 -- Tf 004
Acta Synodi remonstrantium - Hardervici 1620 -- Tq 001
Acta iubilei Academiae Witebergensis & aliorum Orationes - Witebergae 1603 -- Hq 001
Acta pacificat. inter caesarem & reg. Hispan. - Lugd. 1580 -- Hq 002
Aeliani Claud. Tactica Latino-Graece notis Sixti "Arcerii" - Leydae 1594 -- Hq 020
Aeliani Claud. Variae hist. Gr.-Lat. notis Ioh. "Schefferi" - Argent. 1657 -- Ho 021
Aemilii Paul. Tractatus de exceptionibus - Genevae 1619 -- Iq 005
Aemilius Veronensis Paulus de Gestis Francorum. Item Ioh. "Serranus" de Rebus gestis Gallorum & Ioh. "Tilius" de Regibus Francorum 2 vol. - Parisiis 1552 -- Ho 003
Aeneae -- Hf 127
Aeschyli Tragoediae scholiis Graece - Genevae apud H. Stephanum 1557 -- Hq 005
Aethici -- Hq 062
Aezema Foppius ab Dissertationes ex iure civili - Helmaestadii 1607 -- Iq 010
Afflictis Matth. de Decisiones, It. "Capycii" & "Grammatici" 2 vol. - Ffurti 1573 -- If 007
Agathias de Imperio & rebus gestis Iustiniani imp. versione & notis Bonav. "Vulcanii" - Leydae 1594 -- Hq 006
Agricola Georg. de Mensuris & ponderibus - #### 15## -- Hq 009
Agricola Georg. de Ortu & causis subterraneorum cum scholiis Ioh. "Sigfridi" - Witebergae 1612 -- Ho 011
Agricola Rud. Opuscula & "Erasmi" Roterod. Varia scripta - #### 15## -- Hq 010
Agricola Rud. Opuscula. Item "Erasmi" Roterodami Varia - #### 15## -- Ho 012
Agricola Rud. de Inventione dialectica - Parisiis 1542 -- Hq 008
Agricolae -- Hd 070
Agrippa Henr. Corn. de Incertitudine & vanitate scientiarum - Parisiis 1531 -- Ho 009
Agylaei -- Ho 174
Agylaeus Henr. ad Ius civile Novellarum - Colon. 1556 -- Io 008
Aimonii monachi de Gestis Francorum lib. 5 cum diversis opusculis eiusdem argumenti - Parisiis 1603 -- Hf 011
Aitzema -- Hq 102
Aitzema -- Hq 103
Aitzema Fopp. ab Dissertationes & poemata - Helmstad. 1607 -- Hq 012
Albertisschi Mar. Salomon. Commentar. in lib. Pandect. iuris civil. - Basil. 1530 -- If 014
Alciati Andr. Opera 3 volumina - Basileae 1605 -- If 003
Alciati Andr. Parergon iuris indice locuplete - Basileae 1582 -- Io 009
Alciatus Comment. de rebus creditis - Lugd. 1548 -- If 009
Alciatus, "Brichaeus" & "Fornerius" de Verb. significat. - Lugd. 1589 -- If 008
Aldobrandini -- Io 081
Aldrovandus Ulys. de Animalibus insectis - Ffurti 1618 -- Hf 001
Aleandri Hieron. Explicatio tabulae marmoreae & Casp. "Gevartii" Electa. Item Claud. "Salmasii" Duae inscriptiones - Lutetiae 1607 -- Hq 014
Alexandri Imolensis Consilia additionibus "Nattae" 2 volum. - Ffurti 1575 -- If 002
Alexandri Imolensis Lecturae, Item in Novellas 2 vol. - Taurini 1575 -- If 001
Alexandrini -- Hf 139
Alexandro Alexander ab Genialium dierum lib. 6 cum annotationibus Andr. "Tiraquelli" - Lugd. 1651 -- Hf 006
Allatii Leonis Dissertationes & observationes de libris & rebus ecclesiasticis Graecorum - Parisiis 1646 -- Hq 016
Allatii Leonis Opuscula Graecorum & Latinorum vetustorum & recentorum lib. 2 edente Barthold. "Nihusio" - Colon. 1588 -- Ho 020
Alpinus Prosper de Medecina Aegyptiorum & Ger. "Bontius" de Medecina Indorum - Paris. 1646 -- Hq 013
Althameri Andr. Comment. in Corn. "Tacitum" de Situ, moribus & populis Germaniae - Ambergae 1609 -- Ho 008
Althusii Ioh. Dicaelogicae libri tres - Herbornae 1617 -- Iq 001
Althusii Ioh. Iurisprudentia Romana - Herbornae 1607 -- Id 001
Althusii Ioh. Politica - Herborn. 1614 -- Ho 002
Alting Iac. Grammatica Hebraea - Groningae 1658 -- Ho 015
Altingi Iac. Schilo - Franekerae 1660 -- Tq 006
Amamae Sixtin. Antibarbarus biblicus - Amstelod. 1618 -- To 001
Amamae Sixtin. Antibarbarus biblicus - Franekerae 1656 -- Tq 004
Amamae Sixtin. Censura vulgatae versionis 5 lib. Mosis - Franekerae 1620 -- Tq 005
Amamae Sixtin. Grammatic Ebraea - Franek. 1625 -- Ho 005
Amamae Sixtin. Grammatica Ebraea, Item Coronis ad grammat. Martino-"Buxtorf"ianam - Amstelod. 1628 -- Ho 006
Amantio -- Hf 094
Amaya Franc. de Observationum libri tres - Genevae 1633 -- Iq 006
Ambrosii episc. Mediol. Opera - Paris. 1539 -- Tf 001
Amesii Guil. Anti-synodalia scripta - Amstelod. 1633 -- Td 001
Amesius Guil. de Casibus conscientiae - Amstelod. 1630 -- Tq 003
Amirati Scip. Dissertat. politicae in Corn. "Tacitum" - Ffurti 1618 -- Ho 007
Ammianus Marcellinus observat. Frid. "Lindenbrogii" - Hamb. 1609 -- Hq 128
Amusaei -- Hf 128
Amyot -- Hf 122
Amyot -- Ho 258
Amyraldum -- Tq 054
Anania Ioannes de Consilia - Venetiis 1576 -- Iq 009
Anastasii & "Cyrilli" Explicatio orthod. fidei Gr. Lat. interp. Theod. "Beza" - #### H. Stephanus 1570 ["Item" praecedit] -- To 005+
And. -- Tq 002
Andreae Val. Fasti Acad. studii general. - Lovaniensis 1650 -- Hq 015
Andreas Desselius Valer. Bibliotheca Belgica, praemissa Topographia totius Belgii - Lovanii 1643 -- Hq 065
Animadversionibus Iul. Caes. "Scaligeri" & Rob. "Constantini" annotat. - Amstelod. 1644 ["Item" praecedit] -- Hf 182+
Annales seu Hist. rerum Belgicar. diversor. author. - Ffurti 1580 -- Hf 012
Annalium Francorum script. Coctanei XII - Ffurti 1594 -- Ho 017
Annii Ioh. = "Giovanni Nanni" Lib. 17 variarum antiquitatum - #### 1615 -- Hf 009
Anselmi -- Hq 104
Antesignani -- Ho 040
Anthologia poetica Graeco-Lat. Petr. "Halloix" - Duaci 1617 -- Ho 001
Anti-"Choppinus" Fred. "Pruckmannio" soluta potestas seu tractatus de regalibus - Witeb. 1592 -- Io 003
Anti-Soldat Francois ou le Pacifique par du "Souhait" - #### 1604 -- Hd 002
Antiquae collectiones decretalium cum Ant. "Augustini" & Iacobi "Cuiacii" notis & emendationibus - Parisiis 1609 -- If 013
Antiqui glossatoris Summa in Novellas. Item "Carrerius" de Sponsalibus & matrimoniis - Ffurti 1599 -- Io 007
Antonini -- Hf 154
Antonini imp. Marc. Aurel. de Rebus suis lib. 12 Graece versione Latina & perpetuo commentario Thom. "Gatakeri" - Cantabrigiae 1652 -- Hq 021
Antonini imp. Rom. Marc. Aurel. de Vita sua lib. 12 Graece & Latine ex vers. & annotat. Guil. "Xylandri" - Argent. 1590 -- Ho 016
Apiano -- Hf 094
Apollinarii Psal. versib. heroicis Gr. - Paris. 1652 -- To 002
Apollonii -- Ho 190
Apollonii Guil. Ius maiestatis circa Sacra - Middelb. 1642 -- To 003
Apollonii Rhodii Argonautica Graece cum scholiis & annotat. Henr. "Stephani" - Paris. apud H. Stephanum 1574 -- Hq 003
Apollonii Rhodii Argonautica Latine concerta & comment. illustrata ab Dav. Hoeschelio - Leydae 1641 -- Ho 022
Apollonius -- Hf 183
Apologie ofte Verantwoordinghe van den heere prins "Wilhelm" van Oranjen - Leyden 1581 -- Hq 024
Appianus Alexandrinus Graeco-Latin. cum annotationib. Henrici "Stephani" - Lugduni 1651 -- Hf 007
Apulei -- Ho 099
Aquilini Ioh. Marc. Comment. in Infortiati & Digesti Novi part. - Venet. 1580 -- If 005
Aratoe Syleoos Phainomena kai diosemaeia cum scholiis Graecis - Paris. 1559 -- Hq 007
Arcerii -- Hq 020
Arcerii -- Hq 106
Arcerius -- Tf 021+
Aresta amorum Mart. "Arverni" comment. Benedicti "Curtii" - Lugd. 1546 -- Io 006
Aretii Bened. Commentaria in "Pindarum" - Genevae 1587 -- Hq 004
Argeli Caesaris Tractatus de legitimo contradictore & de edicto D. Adriani tollendo - Avinionae 1604 -- If 011
Argentré Bertrand d' in Consuetud. ducat. Briton. - Paris. 1640 -- If 004
Ariosto -- Hq 143
Aristaeneti Epist. Graecae interpretat. Lat. & notis - Parisiis 1610 -- Ho 019
Aristidis Aelii Orat. Latine versae a Theod. "Cantero" - Basil. 1566 -- Hf 010+
Aristidis Aelii Orationes Graece - Florentiae Iuntae 1517 -- Hf 010
Aristophanis Comediae Graece cum scholiis - Venetiis Aldus 1498 -- Hf 004
Aristophanis Comediae Graeco-Lat. cum scholiis antiquis - Genevae 1607 -- Hf 005
Aristophanis Comoediae Graeco-Latinae cum emendationibus Ios. Iust. "Scaligeri" - Leydae 1624 -- Hd 001
Aristophanis Comoediae e Graeco in Lat. translat. - Basil. 1592 -- Ho 010
Aristot. -- Ho 151
Aristot. -- Ho 257
Aristotelis -- Ho 092
Aristotelis -- Hq 051
Aristotelis -- Hq 052
Aristotelis & "Theophrasti" Scripta quaedam & alia minus emendata edente Henr. "Stephano" - Parisiis 1557 -- Ho 004
Aristotelis Politica Graece - Parisiis 1548 -- Hq 011
Arnisaeus Henning. de Iure connubiorum comment. politicus - Ffurti 1613 -- Hq 019
Arnisaeus Henning. de Iure maiestatis - Ffurti 1610 -- Hq 018
Arnisaeus Henning. de Republica & Comment. politica de autoritate principum in populum semper inviolabili - Ffurti 1615 -- Hq 017
Arnobius Afer Contra gentes. Item Marc. "Minutius Felix" observat. Gebh. "Elmenhorstii" - Hamburgi 1610 -- Tf 003
Arrets des choses jugees par la Cour de Tournet - Paris 1622 -- Iq 011
Arsenii -- Hq 069
Arsy -- Hq 068
Arumaeus Dominic. Discursus Academicus de iure publico - Ienae 1616 -- Iq 008
Arumaeus Dominic. de Comitiis comment. iuridico-hist.-polit. - Ienae 1660 -- Iq 007
Arumaeus Dominic. de Mora. It. Helfr. Ulr. "Hunnius" de Usufructu - Giessae 1618 -- Id 002
Arverni -- Io 006
Asconius Paedianus Quint. notis Titi "Popmae" - Colon. 1588 -- Ho 018
Asino doro di Niccolo "Macchiavelli" - Roma 1588 -- Hd 003
Athanasius de S. trinit. Item "Basilius" Magnus Adversus "Eunomium" - #### 15## -- To 005
Athenaei Deipnosophist. lib. 15 Graeco-Lat. notis Ioh. "Dalechampii", & animadversionibus Isaaci "Causaboni" - Lugduni 1612 -- Hf 002
Augustae hist. scriptores sex notis & emendationib. Claud. "Salmasii" & Isaaci "Casauboni" - Paris. 1620 -- Hf 003
Augustini -- Ho 076
Augustini -- If 013
Augustini Ant. Emendat. & observation. Item Uldaric. "Zasii" Epitome feudorum - Lugd. 1519 -- Io 002
Augustini, "Bernardi", aliorumque patr. Meditat. - Lugd. 1518 -- Td 002
Augustinus -- Ho 255
Augustinus de Civitate Dei commentar. Lud. "Vivis" - Basil. 1542 -- Tf 002
Aurelii Petr. Dispunctor ad Edm. "Merillum" de variantibus "Cuiacii" interpretationibus - Aureliae 1642 -- Io 004
Ausonii Dec. Magn. Opera ex edit. Iosephi "Scaligeri" - Heidelbergae 1588 -- Ho 014
Autumni Bern. Conference du droict Francois avec le Romain - Paris 1629 -- If 015
Autumni Bernh. Censura Gallica in ius Romanum - Paris. 1618 -- Io 001
Aventinii Ioh. Annales Boiorum - Ingolstadii 1554 -- Hf 008
Avila Ludov. de Bello Germanico - Antverp. 1550 -- Ho 013
Ayala Balth. de Iure & officiis bellicis & discipl. milit. - Antv. 1597 -- Io 005
Aymi Bapt. Tractatus de alluvionibus - Lipsiae 1601 -- If 010
Aytta Viglius Zuichemus ab Comment. de testamentis - #### 15## -- Io 165
Aytta Viglius Zuichemus ab de Rebus creditis & de Edict. D. Adr. tollendo - Leov. 1643 -- Io 166
Aytta Zuichemius Vigl. ab Epist. ad Ioach. "Hopper." edente Sim. Abb. "Gabb." - Leov. 1661 -- Ho 263
Azevedo Alphons. de Comment. in regias constitut. Hispaniae 2 volum. - Duaci 1612 -- If 012
Azonis Port. Comment. ad singul. leges 12 lib. Cod. - Lugd. 1596 -- Iq 002
Azonis Portii Summa - Basileae 1563 -- If 006
>> begin * Bachovii Reiner. iun. Notae & animadvers. ad disputat. Treutleri 3 volum. - Heidelberg. 1619 -- Iq 018
Badii -- Hq 037
Balduini -- Tq 019
Balduini Franc. Comm. de iurispr. Petr. "Mucii", It. ad leg. iur. civ. - Basil. 1548 -- Io 035
Balduini Franc. Comment. ad 4 lib. Instit. & "Romuli" leges & 12 tabul. - Lugd. 1550 -- If 021
Balduini Franc. Comment. ad edicta veterum princip. Rom. - Basileae 1557 -- Io 036
Baldus de Ubaldis Petr. Consilia - Francofurti 1589 -- If 018
Baldus de Ubaldis Petr. Opera 5 volum. - Venet. apud Iuntas 1615 -- If 017
Baldus de Ubaldis Petr. de Duobus fratribus & aliis sociis - Colon. 1586 -- Io 161
Baldus de Ubaldis Petr. de Praescript. Item de Usucapionibus - Colon. 1590 -- Io 025
Ballantine -- Hf 022
Ballesteri Ludov. Onomatographia - Lugduni 1617 -- Hq 032
Balsamonis -- Tq 061
Banck Laur. Taxa cancellariae apostol. - Franek. 1651 -- Ho 026
Banosio -- To 091
Barbari -- Hf 195+
Barbari -- Hq 130
Barbatiae Siculi Andr. Consilia seu responsa 3 vol. - Venet. 1580 -- If 031
Barclaius Guil. de Potestate papae in principes christ. - Mussiponti 1609 -- Ho 035
Barlaami -- Tq 066
Barlaei Casp. Poemata - Leydae 1630 -- Hd 008
Barlandi Hadr. Hollandiae comitum historia & icones, It. Ultraiectensium episcoporum catalogus - Lugduni Batavorum 1584 -- Hf 015
Baronii -- Tq 020
Baronii Caes. Annalium ecclesiasticorum epitome - Colon. 1602 -- Tq 012
Baronis Eguinar. Comment. ad 4. Institut. libros - Pictaviae 1555 -- Iq 015
Baronium -- Hf 019
Barry Franc. de de Successionibus testati & intestati - Ffurti 1619 -- If 026
Barthi -- Hq 082
Barthi Casp. Adversariorum commentar. lib. 60 - Ffurti 1648 -- Hf 023
Bartholini Casp. Institut. anatomicae - Leyd. 1641 -- Ho 025
Bartholinus Thom. de Latere Christi. Item Claud. "Salmasii" & aliorum de Cruce epist. - Leidae 1646 -- To 015
Bartoli de Saxoferrato Opera 5 volum. - Taurini 1578 -- If 016
Basilicon lib. 38 & 39 Iacobo "Cuiacio" interprete - Parisiis 1603 -- If 023
Basilicon lib. 60 per Ioannem "Leunclavium" - Basil. 1575 -- If 024
Basilicon lib. 8 "Herveto" interprete & lib. 60 "Cuiacio" interp. - Hanov. 1606 -- If 022
Basilii Magn. Epistolae select. Item Rob. "Britannus" = "Breton" de Conscrib. epist. & "Plinii" min. Epistolae & panegyrici - Parisiis 1531 -- To 018
Basilii Magn. Orat. de moribus. Item "Maximi" monachi Constantinop. Capit. theol. cant. 5 Graece - Parisiis 1556 -- To 017
Basilius -- To 005
Batei Georg. Elenchi motuum Angliae & Iuris regii & parlamentarii enarratio - Londini 1661 -- Ho 031
Battandier -- Io 150
Baudius Dom. de Induciis belli Belgici - Leyd. 1617 -- Ho 038
Baudius Dom. de Induciis belli Belgici - Leydae 1613 -- Hq 028
Bavo Gottfr. Theorica criminalis - Ultraiecti 1646 -- Io 023
Bayfii Laz. Annotationes de re navali, vestiaria, & vasculis. Item Ant. "Thylesius" de Coloribus - Basil. 1573 -- Hq 029
Bayfius Laz. de Re vestiaria, vasculari & navali - Lutet. 1553 -- Ho 034
Becker Guil. Synopsis iuris publici - Coloniae 1630 -- Id 005
Becmanni Christ. Introductio ad linguam Latinam - Hannoviae 1629 -- Ho 036
Bellendenus Guil. = William "Ballantine" de Tribus luminibus Romanorum lib. 16 - Paris. 1634 -- Hf 022
Belli -- Hq 101
Benedicti -- Hq 146
Benedicti -- Tf 007
Benedicti Guil. Repetitio cap. Reinutius de testament. - Lugd. 1544 -- If 030
Bentivoglio -- Ho 100
Bentivoglio -- Ho 210
Bergier Nic. Histoire des grandchemins de l'empire Romain - Paris 1628 -- Hq 036
Berlichii Matth. Conclusiones practicabiles 2 vol. - Lipsiae 1629 -- If 029
Berlichii Matth. Decisiones aureae - Lipsiae 1656 -- Iq 021
Bernardi -- Td 002
Bernardi abbatis Claraevallensis Opera - Basil. 1552 -- Tf 018
Beroaldi -- Ho 202
Berosi Antiquitatum libri quinque - Witeberg. 1659 -- Ho 033
Bertrami -- To 028
Besoldi Christoph. Discursus politici de educat., studiis lit., peregrinat., cura religionis, &c. Eiusd. Discursus de aerario publico. - Ffurti 1626 -- Hq 027+
Besoldi Christoph. Dissertat. de iure rerum famil. colleg. Acad. aliar. universitat. & territoriorum - Argent. 1624 -- Hq 027
Besoldi Christoph. Synopsis politicae doctrinae - Amstelod. 1643 -- Hd 004
Beust Ioach. a de Iure connubiorum & dotium - Ffurti 1591 -- Iq 016
Beverovicii Ioh. Idea medicinae veterum - Leyd. 1637 -- Ho 030
Beyma Iul. a de Verb. significat. & diversis Reg. Iuris, & Inculpatae tutelae & de Legitima - Leovard. 1649 -- Io 034
Beza -- To 005+
Beza -- To 071
Beza -- To 078
Beza Theod. Responsio ad acta colloq. Montisbelgardensis - Gen. 1509 -- Tq 014
Beza Theod. de Excommunicat. & presbyterio. Item Thom. "Erasti" Theses de excommunicat. - Genevae 1590 -- Tq 013
Bezae -- Td 020
Bezae -- Tf 005
Bezae -- Tf 062
Bezae Theod. Confessio christianae fidei - Genevae 1577 -- To 012
Bezae Theod. Epistolae theologicae - Genevae 1575 -- To 011
Bezae Theod. Poemata varia - Genevae 1597 -- Hq 033
Bezae Theod. Psalterium - Antverpiae 1580 -- To 013
Bezam -- Tq 002
Bible Francoise - Rochelle 1616 -- To 010
Bible Saincte par Jean "Deodati" - Geneve 1644 -- Tf 015
Biblia Gallica - Geneve 1608 -- Tq 011
Biblia Graeca - Basiliae 1545 -- Tf 009
Biblia Graeca 70 interpretum & N.T. Gr.Lat. autoritate "Sixti" Quinti 3 vol. - Parisiis 1618 -- Tf 008
Biblia Graeco-Latina 5 volum. - Basileae 1550 -- To 008
Biblia Hebraea 6 voluminibus - Parisiis apud Rob. Stephan. 15## -- Td 003
Biblia Hebraea ex recens. rabbi Menasseh ben "Israel" - Amst. 1635 -- Tq 008
Biblia Hebraea sine punctis & N.T. Graece - Antv. ex edit. Plantini 1574 -- To 007
Biblia Hebraica & N. Test. Gr. interlineare B. Ariae "Montani" - Antverp. Plantinus 1584 -- Tf 011
Biblia Italiana da Giovanni "Deodati" - #### 1607 -- Tq 010
Biblia Lat. curante Francisco "Iunio" - Londini 1593 -- Tf 010
Biblia Latina versione & annotat. Franc. "Vatabli" 2 volum. - Lutetiae Robertus Stephanus 1545 -- Tq 009
Biblia Latino-Gallica - Genevae 1578 -- Tf 014
Biblia Sacra Sant. "Pagnini", & N.T. annot. Theod. "Bezae" 2 vol. - Genevae apud Rob. Steph. 1557 -- Tf 005
Biblia notis Imman. "Tremellii" & Franc. "Iunii" - Genevae 1617 -- Tf 013
Biblia notis Ioan. "Benedicti" - Parisiis 1558 -- Tf 007
Biblia vers. & annotat. Sebast. "Castalionis" - Basil. 1573 -- Tf 012
Biblia vulgata manuscripta in pargameno - #### 0000 -- To 009
Biblia vulgatae versionis 2 vol. - #### ex officina Rob. Stephani 1532 -- Tf 006
Bibliotheca classica Georg. "Draudi" 2 vol. - Ffurti 1611 -- Hq 025
Bilsonus Thom. de Perpetua ecclesiae Christi gubernatione - Londini 1611 -- Tq 016
Binsfeldius Petr. Comment. de iniuriis & damno dato - Augustae Trevir. 1598 -- Io 013
Binsfeldius Petr. de Consession. maleficior. & sagarum - Trever. 1591 -- Io 012
Biondo -- Ho 208
Bionis -- Hq 187
Bitschii -- Hf 120
Blancardi -- Ho 048
Blancardi -- Ho 086
Blanci -- Hf 025+
Blanci Marc. Ant. Tractatus de indiciis homicidii - Lugd. 1547 -- Io 033
Blanci Marc. Ant., Caes. "Contardi" & aliorum Tractat. in L. diffamari - Colon. 1616 -- Io 011
Blondelli Dav. Apologia pro sentent. "Hieron." de episcopis & clericis - Amstelodami 1646 -- Tq 018
Blondellum -- Tq 048
Bocerus Henr. Tractatus de regalibus - Tubingae 1608 -- Io 017
Bocerus Henr. de Iure collectarum & de bello & duello - Tubing. 1616 -- Io 018
Bocerus Henr. de Quaest. & torturis, & de crimine maiest. - Spirae 1607 -- Io 016
Bocharti Sam. Phaleg sive Geographia Sacra tab. aeneis - Cadomi 1651 -- Hf 017
Bodaei -- Hf 182
Bodaei Steph. Commentarii in 4 libros Institutionum - Parisiis 1555 -- If 025
Bodii Herm. = Ioh. "Oecolampad." Unio dissidentium - Basil. 1557 -- To 014
Bodini -- Ho 262
Bodinus Ioh. de Republica - Parisiis 1591 -- Ho 024
Boecleri -- Ho 108
Boerii -- If 076
Boerii Nic. Decis. Burdegal. It. "Cacher." Decis. Pedemont. - Ffurti 1599 -- If 019
Boethius Anic. Manl. Severin. de Consolat. philosoph. & alia notis Renat. "Vallini" - Leyd. 1656 -- Ho 037
Bogermanni -- Tq 040+
Bogermanni Ioh. Praxis verae poenitentiae - Herbornae 1616 -- To 016
Boissardus Ioh. Iac. de Divinatione & magicis praestigiis figuris aeneis - Francofurti 161# -- Hf 020
Bonacossa Hyppol. & Ioh. Frid. "Husanus" de Servis & famulis - Colon. 1620 -- Io 027
Bond -- Ho 170
Bonefidii -- Io 085
Bongarsi Iac. Epistolae ad Ioach. "Camerarium" - Leydae 1647 -- Hd 007
Bonifacii Ioh. Tractatus de furtis - Ffurti 1600 -- Io 022
Bontius -- Hq 013
Bor -- Hf 121
Borcholten Ioan. Comment. de pactis & usuris - Helmstadii 1593 -- Io 029
Borcholten Ioan. de In lit. iurando, de usuris & acquirenda possess. - Helmstadii 1592 -- Io 028
Borcholten Ioan. de Transactionibus, Item de Acquirenda vel amittenda possess. - Helmst. 1598 -- Io 030
Borcholten Ioan. in Consuetudines feudorum - Helmstadii 1592 -- Io 031
Bordaei -- Hq 069+
Borellus Camillus de Compromissis - Ffurti 1600 -- Io 024
Bosius -- Io 106
Bossii Aegid. Practica criminalis - Basileae 1578 -- If 027
Bossii Ioh. Ang. de Contractu matrimonii - Venetiis 1643 -- If 028
Botero -- Ho 209
Bouchet -- Hd 075
Bouchet -- Hf 194
Bourdelotii -- Ho 107
Bouricii Hect. Dissertat. Acad., "Peckius" de Legat., "Fabri" Annotationes, "Martini" Conciliatio omnium antinomiarum - Franek. 1622 -- Iq 019
Bouricii Iac. Advocatus - Leovardiae 1643 -- Id 003
Bouricii Iac. Captivus - Leovardiae 1644 -- Id 004
Boxhornii -- Hf 040+
Boxhornii -- Ho 168
Boxhornii Marc. Zuer. Historia universal. Sacra & prof. - Leydae 1642 -- Hq 030
Boxhornii Marc. Zuer. Quaestiones Romanae - Leydae 1637 -- Hq 031
Brant Seb. Expositiones omnium titul. iuris - Lugd. 1560 -- Io 032
Brantii -- Hq 058
Brantii Ioh. Senator seu de perfecti verique senat. officio - Antv. 1633 -- Iq 013
Brederodii Petr. Corn. Tractatus cautelarum. Item "Ripa" de Privilegiis contractuum - Basil. 1590 -- Io 010
Breton -- To 018
Brichaeus -- If 008
Brissonii Barnab. Commentarius in I. "Dominico" de spectacul. - Hanov. 1600 -- Io 015
Brissonii Barnab. Lexicon iuris. It. "Hotomanni" Tractat. diversi - Ffurti 1589 -- If 032
Brissonii Barnab. Selectae ex iure antiquit. Item de Adulteriis, de solutionibus de ritu nupt. & iure connubiorum - Antv. 1485 -- Io 014
Brissonii Barnab. de Verbor. signific. quae ad ius pertinent. lib. 19 - Paris. 1596 -- If 033
Brissonius Barnab. de Formulis & solemni. pop. Rom. verbis - Ffurti 1592 -- Iq 020
Britannus -- To 018
Brodeau -- Iq 122
Brucheri -- To 085
Bruerini Esculenta & potulenta. Item Prosp. "Martianus" de Scorbuto - Francofurti 1606 -- Ho 023
Bruni -- Ho 066
Brunnerus Georg. Adam. de Collatione bonorum - Lipsiae 1610 -- Io 021
Brunus Conr. de Legationibus lib. 5, Item de Caeremoniis lib. 6, Item de Imaginibus liber unus - Moguntiae 1548 -- Hf 024
Bruscambille -- Hd 047
Brusselius Phil. de Conditionibus libri 4 - Lovanii 1560 -- Iq 017
Bruti -- Hd 036
Bruti -- Ho 192
Bruti Steph. Iun. Vindiciae contra tyrannos s. de Principis in populum, populique in principem potestate - Edinburgi 1529 -- Ho 029
Brutum fulmen "Sixti" V advers. Henr. Navarrae reg. - Leidae 1586 -- To 019
Buceri Mart. Defensio reformat. archi-episcopi Coloniensis - Gen. 1603 -- Tq 015
Buceri Mart. Enarrat. in 4 Evang. It. in lib. Iudicum, Psalmorum, & Zephaniam prophet. - Paris. apud R. Stephanum 1553 -- Tf 016
Buceri Mart. Enarrat. in Epist. ad Romanos, It. ad Ephesios - Basil. 1562 -- Tf 017
Buchanani Georg. Historia Scotica - Edinburgi 1583 -- Hf 016
Budaei -- Hf 178
Budaei Guil. Annotationes in 24 Pandect. libros - Lugd. 1541 -- Io 026
Budaei Guil. Commentaria linguae Graeca - Coloniae 1530 -- Hf 021
Budaeus Guil. de Asse & partibus eius - Venetiis apud Aldum 1522 -- Hq 026
Budaeus Guil. de Contemptu rerum fortuitarum - Leydae 1624 -- Hd 006
Budelius Reiner. de Monetis & re nummara lib. 2 - Colon. 1591 -- Iq 012
Bulengeri Iul. Caes. Diatribe ad Isaac. "Casauboni" Exercitationes adversus cardinalem Caes. "Baronium" - Lugduni 1617 -- Hf 019
Bulengeri Iul. Caes. Liber e tributis & vectigalibus populi Romani - Ffurti 1626 -- Hq 027+
Bulengeri Iul. Caes. Opusculorum systema - Lugduni 1621 -- Hf 018
Bulling. Henr. de Persecut. eccles. It. Minus "Celsus" = Laelius "Socinus" de Haeret. coercendis - Christlingae 1577 -- To 020
Bullingerus Henr. de Origine erroris - Tiguri 1568 -- Tf 019
Burgundi Nic. Histora Belgica - Ingolstadii 1628 -- Hq 034
Burgundus Nic. ad Consuetudines Flandriae - Antv. 1621 -- Io 019
Burgundus Nic. de Evictionibus, Item de Periculis & culpis in contractibus - Antv. 1646 -- Io 020
Bursati Franc. Consilia sive responsa 2 vol. - Ffurti 1601 -- If 020
Busbequii Aug. Guil. Omnia quae exstant - Leydae 1633 -- Hd 005
Busii Paul. Comment. in Pandectas 2 volum. - Swoll. 1608 -- Iq 014
Bussieres Ioh. de Historica Francica a Pharamundo ad Ludovicum XIV 4 tomi - Lugd. 1661 -- Hd 009
Buxtorf -- Ho 006
Buxtorf. -- Td 005
Buxtorfi Ioh. Grammatica Chaldaica & Syriaca - Basil. 1615 -- Ho 028
Buxtorfi Ioh. Institutio epistolaris Hebraica - Basil. 1651 -- Ho 027
Buxtorfii Ioh. Anticritica - Basil. 1653 -- Tq 017
Buxtorfii Ioh. Synagoga Iudaica - Hanoviae 1612 -- Td 004
>> begin * Cabedo Georg. de Practicae observationes Senatus Lusitaniae - Antv. 1635 -- If 067
Cacher. -- If 019
Caepollae Barth. Consilia - Francofurti 1599 -- If 070
Caepollae Barth. Tractatus de servitutibus - Colon. 1606 -- Io 039
Caesaris Cai. Iul. Commentaria ex codicibus mss. antiquis emendata commentariis variorum ex museo Iacobi "Stradae" - Lugd. Bat. 1635 -- Hf 040
Caesaris Cai. Iul. Commentaria rerum ab se gestarum - Lugd. Gryphyum 1546 -- Hd 012
Caesaris Cai. Iul. Quae exstant notis Ioh. "Brantii" & aliorum; accedit Vetus interpres Graecus opera Gothofr. "Iungermanni" - Ffurti 1606 -- Hq 058
Caevallos Hier. de Specul. commun. opinion. contra commun. - Argent. 1615 -- If 072
Cagnoli Hier. Comment. in tit. de Regulis Iuris - Lugd. 1559 -- Io 046
Cala Marcell. de Modo articulandi - Ffurti 1598 -- Io 037
Caldas Franc. de Receptae sententiae, Item Commentarius analyt. emptionis & venditionis - Ffurti 1612 -- If 077
Caldas Franc. de Syntagma de universo iure emphyteutico - Francofurti 1612 -- If 078
Calderini Caes. Parvus Ambr. "Calepinus" - Venetiis 1611 -- Hq 055
Calepinus -- Hq 055
Callimachi Hymni scholiis. Item Sententiae ex diversis poetis & oratoribus collectae Graece - Basil. 1532 -- Hq 046
Callisti Nicephor. Historia ecclesiastica Graeco-Latina ex editione Front. "Ducaei" 2 vol. - Parisiis 1630 -- Hf 119
Calvin Jean Institution de la religion Chrestienne - Geneve 1563 -- To 023
Calvini Ioh. Comment. in Acta apostol. & Iosuam - Genevae 1560 -- Tf 026
Calvini Ioh. Comment. in librum Psalmorum - Genevae 1578 -- Tf 029
Calvini Ioh. Comment. in quinque libros Mosis - Genevae 1573 -- Tf 027
Calvini Ioh. Conciones in librum Iobi - Genevae 1593 -- Tf 028
Calvini Ioh. Harmonia trium Evangelist. addito Ioanne, & Comment. in omnes P. Epistol. & caeteras Canonicas - Genevae apud Rob. Stephanum 1556 -- Tf 025
Calvini Ioh. Harmonia trium Evangelist. adiuncto Ioanne cum comment. - Genevae apud Robert. Stephanum 1555 -- Tf 024
Calvini Ioh. Institut. christ. religionis - Genevae 1554 -- To 021
Calvini Ioh. Institutio relig. christ. It. Epistolae & vita - Genevae 1575 -- Tf 023
Calvini Ioh. Lexicon iuridicum - Francofurti 1600 -- If 052
Calvini Ioh. Praelectiones in Ezechielem & Danielem - Genevae 1583 -- Tf 030
Calvini Ioh. Praelectiones in duodecim Prophetas minores - Genevae 1559 -- Tf 031
Calvini Ioh. Responsio ad Franc. "Balduini" convicia - #### 1562 -- Tq 019
Calvini Ioh. Themis Haebreo-Romana. Item Iurisprudentiae Romanae synopsis - Hanov. 1595 -- Io 043
Calvini Ioh. Tractat. theol. & Comment. in Luc. Ann. "Senec." de Clem. - Gen. 1576 -- Tf 032
Calvini Ioh. in omnes Epist. Pauli & Canonicas - Genevae 1565 -- To 022
Calvino -- To 024
Calvoli Nic. Communes conclus. ad proces. iud. - Lipsiae 1617 -- Iq 028
Cambdeni Guil. Britannia tabulis aeneis - Londini 1607 -- Hf 029
Camerarii -- Ho 245
Camerarii -- Hq 092
Camerarii Ioach. iun. Opuscula de re rustica - Noribergae 1577 -- Hq 050
Camerarii Ioach. sen. Comment. utriusque linguae - Basil. 1551 -- Hf 030
Camerarii Ioach. sen. Explicatio Ethicorum "Aristotelis" - Ffurti 1578 -- Hq 051
Camerarii Ioach. sen. Interpretat. & explicationes Politicorum & OEconomicorum "Aristotelis" - Ffurti 1581 -- Hq 052
Camerarii Ioach. sen. Narratio de curriculo vitae Philipp. Melanchtonis - Lipsiae 1563 -- Ho 039
Camerarii Ioach. sen. Notation. figurati sermonis N. Testam. - Lipsiae 1512 -- Tq 024
Camerarii Philipp. Horae subsicivae - Francofurti 1615 -- Hq 049
Camerarium -- Hd 007
Camerarium -- Hd 034
Camerarium -- Ho 148
Camerarius -- Hq 133
Cameronis Ioh. Myrothecium evangelicum - Genevae 1632 -- Tq 021
Camillo -- Ho 069
Cancerii Iac. Resolutiones variae utriusque iuris - Turnoni 1635 -- If 049
Canones omnium concil. collectore Ioanne "Sagittario" - Basileae 16## ["Item" praecedit] -- Tf 065+
Cantacuzeni Iohannis VI adversus Mahumetanos disputat. Gr.-Lat. - Basileae 1543 -- Hf 038+
Canteri -- Hq 069+
Canterii -- Hq 069
Canterii -- Hq 114
Cantero -- Hf 010+
Capelli -- Tq 025
Capelli Iac. Historia Sacra & exotica - Sedani 1613 -- Hq 054
Capelli Iac. Observat. in N.T. It. Spicelgium Lud. "Capelli" - Amst. 1657 -- Tq 025
Capelli Lud. Diatribe de veris & antiquis Ebraeor. lit. contra Ioh. "Buxtorf." - Amstelod. 1645 -- Td 005
Capycii -- If 007
Cardanum -- Ho 217
Cardanus Hier. de Utilitate ex adversis capienda - Franek. 1648 -- Ho 045
Cardanus Hier. de Vita propria - Amstelod. 1654 -- Hd 013
Carerii Lud. Praxis rerum criminal. - Ffurti 1600 -- Iq 022
Carion -- Ho 053
Carionis, Ioh. Chronicon ab initio mundi cum figuris & imaginibus - Witebergae 15## -- Hf 036
Carocii Vinc. Decis. seu consultat. & resolut. practicae - Ffurti 1641 -- If 045
Carocius Georg. Adolph. de Deposito & oblation. Item "Cludius" de Iure sequestrationis - Coloniae 1594 -- Io 038
Caroli V Constitutiones observationibus "Stephani" & "Zieritzii" Notae & observat. nomico.polit. - Ffurti 1616 -- Iq 029
Carpani Hor. Comment. ad statuta ducatus Mediolan. - Ffurti 1611 -- If 048
Carpzovi Bened. Asylum generale debitorum - Lipsiae 1652 -- Iq 032
Carpzovi Bened. Centuria positionum iuridicarum - Lipsiae 1652 -- Iq 033
Carpzovi Bened. Decisiones Saxonicae 3 volum. - Lipsiae 1646 -- Iq 031
Carpzovi Bened. de Iuribus foeminarum - Lipsiae 1651 -- Iq 034
Carpzovii Bened. Definit. ecclesiast. & consistoriales - Lipsiae 1649 -- If 064
Carpzovii Bened. Definitiones ad constitut. Saxonicas - Ffurti 1650 -- If 063
Carpzovii Bened. Practica rerum criminal. - Witteb. 1635 -- If 062
Carpzovii Bened. Processus iuris in foro Saxonico - Ienae 1657 -- If 065
Carrerius -- Io 007
Casalius Ioh. Bapt. de Sacris & profanis vet. ritibus - Romae 1644 -- Hq 061
Casalius Ioh. Bapt. de Urbis ac Romani imperii splendore - Romae 1650 -- Hf 037
Casas Bartholomaeus de las Narratio regionum Indicarum devastat. tab. aeneis - #### 1628 -- Hq 035
Casauboni -- Hd 051
Casauboni -- Hf 003
Casauboni -- Hf 019
Casauboni -- Hf 127
Casauboni -- Hf 167
Casauboni -- Ho 133
Casauboni -- Ho 169
Casauboni -- Ho 246
Casauboni -- Hq 187
Casauboni Isaac. Ad epistol. card. "Perronii" responsio, Item nonnullae aliae orationes & epistolae - Londini 1612 -- Hq 047
Casauboni Isaac. Commentarii ad librum primum Historiarum "Polybii" - Parisiis 1617 -- Ho 041
Casauboni Isaac. Epistolae - Hagae-Com. 1638 -- Hq 048
Casauboni Isaac. Exercitat. ad prolegomena Annal. Caes. "Baronii" - Ffurti 1615 -- Tq 020
Casi Ioh. Sphaera civitatis - Francofurti 1616 -- Ho 044
Cassandri -- To 086
Cassiodori Magn. Aurel. Opera ex editione Guil. "Fornerii" - Paris. 1588 -- Hq 060
Castalionis -- Tf 012
Castellione -- Td 013
Castillo Ioh. del Tractatus controversiarum 2 part. - Venet. 1645 -- If 069
Castillonnois -- Ho 199
Castrensis Paul. Opera 7 voluminibus - Lugduni 154# -- If 040
Castriot -- Ho 118
Catalogus Bibliothecae Lugduno-Batavae - Lugd. Bat. 1613 -- Hq 044
Catanaei -- Hq 156
Cathius Arnold. In canticum canticorum - Antv. 1625 -- To 026
Catholicon d'Espagne - #### 1602 -- Hd 016
Catullus Gaius Valerius, Albius"Tibullus", Sext. Aurel. "Propertius" curante Sim. Abb. "Gabbema" - Ultrai. 1659 -- Ho 047
Causaboni -- Hf 002
Causes de la veille sommeil & songes vie & mort par Scipion de "Pleix" - Paris 1613 -- Hd 015
Cavalcani Borgn. Decisiones 2 volum. - Francofurti 1600 -- If 068
Cavalerii Iac. Decisiones Rotae Romanae - Venet. 1639 -- If 061
Cedreni Georg. Annales Graece & Latine Guil. "Xylandro" interprete eiusdemque annotationibus - Basileae 1566 -- Hf 035
Celsum -- Tq 060
Celsus -- To 020
Cerda -- Hf 192
Chalcondylae -- Hf 118
Chalcondylae -- Hf 200
Chalcondyle -- Hf 148+
Charondae -- If 036
Charondae Lud. Verisimilium lib. 3 - Wittebergae 1601 -- Io 044
Charondas Lud. Pandectes ou Digestes du droict Francois - Paris 1637 -- If 050
Charondas Lud. Responces du droict Francois - Paris 1637 -- If 051
Chassanaeus Barth. Consilia - Lugduni 1598 -- If 047
Chassanaeus Barth. ad Consuetudines Burgundiae - Genevae 1616 -- If 046
Cheitomaei Mart. Petr. Graeco-barbara N. Test. - Amstelod. 1649 -- Td 006
Chemnitii Mart. Examen concilii Tridentini - Ffurti 1578 -- Tf 034
Chifleti -- Io 150
Chopinus Ren. de Privilegiis rusticorum - Colon. 1582 -- Io 040
Choppinus -- Io 003
Christinaeus Paul. Quaestiones ac res in supremis Belgarum Curiis iudicatae & observatae 3 volum. - Ant. 1636 -- If 056
Christinaeus Paul. ad Leges municipal. Mechlinens. - Antv. 1642 -- If 055
Chronique ou histoire de Ioh. "Carion" trad. par Simon "Goulart" 2 vol. - Genève 1580 -- Ho 053
Chrysologi Petr. Opus homiliarum - Parisiis 1602 -- To 032
Chrysostomi Ioh. Expositio in Mattheum, Ioannem, & Epist. Pauli Gr.Latin. 3 vol. - Gen. 1596 -- Tf 020
Chytraei Dav. sen. Enarratio in Exodum, Item Regulae vitae - #### 1617 -- To 027
Ciceronem -- Ho 224
Ciceroni Marc. Tull. Officiorum libri tres - Basil. 1524 -- Ho 043
Ciceronis Marc. Tull. Epist. ad Atticum comment. Tit. "Popmae" - Franek. 1618 -- Ho 042
Ciceronis Marc. Tull. Epist. famil. interpretat. Iod. "Badii" - Paris. 1511 -- Hq 037
Ciceronis Marc. Tull. Officia - Antv. 1586 -- Hd 011
Ciceronis Marc. Tull. Opera 9 vol. - Lugd. Gryphius 1570 -- Hd 010
Ciceronis Marc. Tull. Opera ex edit. Dion. "Lambini" 3 vol. - Genevae 1577 -- Hf 031
Ciceronis Marc. Tull. Orationes quaedam cum aliis manuscriptis - #### 0000 -- Hq 038
Ciceronis Marc. Tull. Tusculanae quaest. comment. & schol. varior. - Paris. 1549 -- Hq 041
Ciceronis Marc. Tull. de Legibus lib. 3 comment. Andr. "Turnebi" - Paris. 1557 -- Hq 043
Ciceronis Marc. Tull. de Officiis commentariis Hier. "Wolffii" - Basil. 1568 -- Hf 032
Ciceronis Marc. Tull. de Officiis lib. 3 comment. "Erasmi" & varior., Item de Senectute, amicitia & somnium Scipionis annotat. variorum - Lugd. 1556 -- Hq 040
Ciceronis Marc. Tull. de Orat. comment. Iac. Lud. "Strebaei" & schol. Philipp. "Melancht." - Paris. 1560 -- Hq 039
Cinnamus Ioh. de Rebus gestis Ioannis & Manuelis "Comnenorum" Graece & Latine editore Corn. "Tollio" - Ultraiecti 1652 -- Hq 059
Cissei -- Ho 103
Claperiis Franc. de Decisiones - Lugduni 1602 -- If 073
Clapmarius Arn. de Arcanis rerum publ. - Ffurti 1621 -- Hq 045
Clari Iul. Opera omnia pract. civil. & criminal. - Ffurti 1636 -- If 059
Clari Iul. Receptae sententiae - Ffurti 1590 -- If 058
Clenardi Nic. Institutiones Graecae ling. notis Petr. "Antesignani", Henr. "Stephani" - Francofurti 1617 -- Ho 040
Clockii Casp. Tractatus de contributionibus - Bremae 1634 -- If 054
Cludii Andr. Comment. de materia condictionum - Helmstad. 1598 -- Io 042
Cludius -- Io 038
Cluveri Phil. Germania antiqua figuris aeneis - Lugduni Batav. 1616 -- Hf 028
Coccei Ioh. Comment. in librum Iobi - Franekerae 1644 -- Tf 033
Coccei Ioh. Diatribe de Anti-Christo - Franekerae 1641 -- To 029
Coccei Ioh. Disputationes 22 de via salutis - Franekerae 1648 -- To 030
Coccei Ioh. Sanhedrin & Maccoth - Amstelod. 1629 -- Tq 022
Coccei Ioh. Ultima Mosis seu Consider. 6 postrem. cap. Deuteron. - Franekerae 1650 -- Tq 023
Coccini Ioh. Bapt. Decisiones Rotae Romanae - Veronae 1647 -- If 074
Codex legum antiquar. ex biblioth. Frid. "Lindenbrogii" - Francof. 1613 -- Hf 026
Codinus Georg. de Officialibus palatii Constantinopol. & magnae eccles. Graece versione Lat. & notis Franc. "Iunii" - Heidelb. Commelinus 1596 -- Ho 046
Codinus Georg. de Officiis & officialibus ecclesiae & aulae Constantinopolitanes ex editione Iac. "Gretseri" - Parisiis 1625 -- Hf 034
Coleri Matth. Decisiones Germaniae - Lipsiae 1631 -- Iq 027
Coleri Matth. Tractatus de processibus executivis - Ienae 1615 -- If 066
Colloquia & diction. octo ling. - Amstelod. 1631 -- Ho 051
Combat chrestien par Pierre du "Moulin" - Geneve 1654 -- Td 008
Comedie des comedies traduite d'Italien - Paris 1629 -- Ho 055
Comines -- Hd 042
Comitis Natalis Hist. sui temporis studio Casp. "Bitschii" - Argent. 1622 -- Hf 120
Comment. de statu relig. & reipubl. Galliae sub regib. Henrico & Francisco secundo & Carolo nono - #### 1571 -- Ho 050
Commentaires du Sr. Alphonse de "Ulloë" - Paris 1520 -- Ho 052
Communium opinionum syntagma 2 vol. - Lugd. 1581 -- If 041
Comnenorum -- Hq 059
Compendium instit. christ. relig. a Ioh. "Calvino" conscript. Gr.Lat. Georg. "Pasore" edent. - #### 1633 -- To 024
Complura loca emendavit & illustravit manu sua Fr. "Hottomannus" - #### 0000 -- If 128+
Concilii Trident. historica relatio & nullitas edita a Ioach. "Ursino" - Ffurti 1615 -- To 025
Conciones sive Orationes ex Graeci Latinisque histor. excerptae - Paris. apud H. Stephanus 1570 -- Hf 027
Concordantiae Graeco-Latinae N. Testamenti Henrici "Stephani" - Genevae 1600 -- Tf 022
Confessio eccles. Belg. Iac. "Revii" & Catechesis Frid. "Sylburgi" Graec.Lat. - Leydae 1623 -- Td 007
Connani Franc. Commentaria iuris civilis - Hanov. 1610 -- Iq 023
Conringius Herm. de Imperio Germanico - Ebroduni 1654 -- Hq 053
Consilia criminalia variorum authorum - Ffurti 1578 -- If 042
Constantii Ioh. Comment. in leges regias - Parisiis 1549 -- Io 045
Constantini -- Hf 182+
Constantini VII impp. Opera notis varior. edente Ioh. "Meursio" - Leyd. 1617 -- Ho 049
Constitutionum "Theodosii" lib. 8 priores meliores. Posteriores 8 revocati a Ioanne Tilio - Parisiis 1650 -- Io 049
Consuetud. Bituricenses &c. Comment. "Boerii" & alior. - Ffurti 1598 -- If 076
Contardi -- Io 011
Contii -- If 091
Contio -- Id 008
Copus Ioh. de Fructibus libri 4 - Parisiis 1535 -- Iq 026
Corasii Ioh. Opera 2 volum. - Wittebergae 1603 -- If 060
Corasius Ioh. de Actionibus - Lugd. 1555 -- Io 047
Corderii Balth. Collat. symbol. Graecorum pat. in Matthaeum Graec.Latinum - Tolosae 1646 -- Tf 035
Cornarii -- Tf 038
Corneille -- Td 011
Cornelius Nepos de Vita imperatorum Graecor. comment. Dion. "Lambini" notisque Gilb. de "Longolii" & aliorum - Ffurti 1608 -- Hf 041
Corpus iuris canonici - Lugd. 1591 -- Iq 024
Corpus iuris canonici glossatum 3.vol. - Lugd. ex edit. Francisci Fradini 15## -- If 038
Corpus iuris civilis II vol. cum inscriptionibus, notis, & summariis autore Antonio "Contio" - Lugduni 1531 -- Id 008
Corpus iuris civilis glossatum 4 vol. - Paris. 1538 -- If 034
Corpus iuris ex edit. Lud. "Charondae" 2 volum. - Antv. Plantinus 1575 -- If 036
Corpus iuris glossat. iussu "Gregorii XIII" editum 3 vol. - Parisiis 1612 -- If 039
Corpus iuris glossatum "Gotofredi" 6 vol. - Lugd. 1612 -- If 035
Corpus iuris matrimonialis per "Sarcerium" Hoogd. - Ffurt. 1569 -- If 079
Corpus iuris notis Dion. "Gotofredi" 2 volum. - Lugd. 1590 -- If 037
Corserii Ioh. Decisiones capellae Tholosanae - Ffurti 1614 -- Iq 025
Corvini -- Tq 040+
Costae Ioh. Bapt. Opera - Venetiis 1630 -- If 071
Costalii Petr. Adversaria ad 15 lib. priores Pandect. - Colon. 1597 -- Iq 030
Costanus Ant. Guilb. de Sponsal. matrimon. & dotibus - Marpurgi 1597 -- Io 048
Costumen, usantien, policien en stijl van procederen der stadt jurisdictie en vrijheit van Utrecht - Utrecht 1641 -- Iq 035
Cotovici Ioh. Itinerarium Hierosolymitanum fig. aeneis - Antv. 1619 -- Hq 056
Courtisan parfaict avec lettres de compliments - Amsteldam 1640 -- Hd 014
Covarruvias Did. Opera omnia 2 volum. - Francofurti 1573 -- If 057
Cravetta Aym. de Antiquitatibus temporum - Spirae 1595 -- Io 041
Cravettae Aym. Consilia 2 vol. - Francofurti 1611 -- If 044
Creygthon -- Tf 070
Criniti Petr. Opera de Honesta disciplina, de Poetis Latinis & Poemata - Basileae 1532 -- Hq 057
Crispini -- Io 082
Crucaei -- Hq 184
Cruserii -- Hf 124
Cruserii -- Ho 189
Crusii -- Ho 142
Crusii Mart. Germano-Graecia - Basileae 1585 -- Hf 039
Crusii Mart. Turco-Graecia - Basil. 1584 -- Hf 038
Cucchi -- Io 150
Cuiac. -- Iq 086
Cuiacii -- If 013
Cuiacii -- Io 004
Cuiacii Iac. Observat. & emendat. lib. 28 - Colon. 1598 -- Io 050
Cuiacii Iac. Opera 4 vol. - Lugduni 1606 -- If 043
Cuiacii Iac. Paratitla in 50 Digest. libros - Colon. 1530 -- Id 007
Cuiacio -- If 022
Cuiacio -- If 023
Cuiacio -- Io 112
Cunaeus Petr. de Republ. Hebr. It. Bonavent. Corn. "Bertrami" Politia Iudacia - Leydae 1617 -- To 028
Curio, Caelius Secundus de Provid. Dei, It. Pasquillus ecstaticus - Basil. 1544 -- To 031
Curionem -- Hf 161
Curionis -- Hf 093
Curiositez inouyes par M. Jacques "Gaffarel" - #### 1637 -- Ho 054
Curtii -- Io 006
Curtii Iacobi Coniecturae - Hanoviae 1650 -- Id 006
Curtium -- Id 012
Curtius Rufus Quint. ex recognit. & comment. Nic. "Blancardi" - Leyd. 1648 -- Ho 048
Cuspinianus Ioh. de Caesaribus & imperatoribus Romanis cum annotationibus Wolphg. "Hungeri" - Basileae 1561 -- Hf 033
Cypriani -- Tf 052
Cyrilli -- To 005+
>> begin * Dalechamp -- Hf 088
Dalechampii -- Hf 002
Dalechampii -- Hf 131
Dallaeus Ioh. de Ieiuniis & Quadragesima - Davent. 1654 -- To 037
Dallaeus Ioh. de Imaginibus lib. - Leydae 1642 -- To 038
Dallaeus Ioh. de Poenis & satisfactionibus humanis - Amstelod. 1649 -- Tq 033
Dallaeus Ioh. de Pseudepigraphis apostolicis - Hardervici 1653 -- To 039
Damhouderi Iod. Practica rerum civil. & criminal. - Antv. 1617 -- Iq 036
Damhouderi Iod. Praxis rerum civilium - Antv. 1567 -- Iq 037
Danaei Lamb. Ethica christiana - Genevae 1577 -- To 034
Danaei Lamb. Tractatus de Anti-Christo Gallice - Genevae 1577 -- To 033
Dauth. Ioh. Tractatus methodicus de testamentis - Lipsiae 1611 -- If 088
Davila Henr. Catherin. Historia della guerre civili di Francia - Rouano 1646 -- Hf 048
De Re hortensi libellus - Paris. R. Stephanus 1535 -- Ho 059
Deciani Tiber. Responsa 2 vol. - Ffurti 1589 -- If 080
Deciani Tiber. Tractatus criminales - Venetiis 1614 -- If 081
Decisiones novae, antiquae et antiquiores - Col. 1581 -- If 089
Decisiones novissimae diversor. auditor. S. Palatii apostol. - Lugd. 1617 -- If 090
Deckheri Dissertat. & decisionum lib. 2 - Bruxellis 1631 -- If 087
Declarationum, variarum lect. & resolut. iuris lib. 22 author. varior. sc. Vac. a "Vacuna", "Goveani", "Contii", "Raevardi" &c. - Colon. 1576 -- If 091
Del-Rio Mart. Ant. Syntagma tragoediae Latinae - Lutetiae 1620 -- Hq 063
Delitiarum Academ. Germaniae tam superioris, quam inferioris index - Colon. 1609 -- Ho 058
Demosthenis Olynthiacae Gr.-Lat. methodo, dialectica, rhetorica & grammatica per Nic. "Gallotum" - Basil. 1560 -- Ho 057
Demosthenis Opera "Ulpiani" commentariis e Graeco in Latinum conversa per Hier. "Wolfium" - Basileae 1549 -- Hf 044
Demosthenis Opera Graece commentariis "Ulpiani" & argumentis "Libanii" - Basileae 1532 -- Hf 043
Dempsteri -- Hf 150
Deodati -- Tf 015
Deodati -- Tq 010
Dernieres heures de mons. Andr. "Rivet" - Breda 1651 -- To 040
Description des Pays Bas par Ludov. "Guicciardin" avec les cartes geographiques - Antv. 1582 -- Hf 047
Deslauriers -- Hd 047
Devises heroiques de Claude "Paradin" - Anvers 1567 -- Hd 017
Diaconi -- Hq 094
Diaconus -- Hf 097
Dictionaire Francois-Flamen & Flamen-Francois par Jean-Louis d'"Arsy" - Rotterd. 1653 -- Hq 068
Dictionarium Latino-Gallicum & Gallico-Latinum - Parisiis 15## -- Hf 046
Dieu Ludov. de Animadvers. in omnes lib. V. Testam. - Lugd. Batav. 1648 -- Tq 032
Diodori Siculi Bibliotheca hist. Graece - Paris. apud H. Stephanum 1519 -- Hf 155
Dione -- Hf 025+
Dione -- Hf 056
Dionis Cassii Rerum Romanarum epitome Graece & Latine - #### apud Rob. Stephanum 1551 -- Hq 135
Dionis Cassii Romanarum historiarum lib. 25 Graece interpretat. Latina Guil. "Xylandri" - #### H. Stephanus 1590 -- Hf 025
Dionisii Halicarnassaei antiquitates Romanae lib. XI, Item de Legationibus triplici interpretatione Aemilii "Porti" - Gen. 1592 -- Hf 045
Dionysii Alex. & Pomp. "Melae" Situs orbis, "Aethici" Cosmographia, "Solini" Polyhistor annotat. divers. - #### apud H. Stephanum 1577 -- Hq 062
Dionysii Areopagiatae Opera Graece. It. Paraphrasi Georg. "Pachymerae". It. "Maximi" Constantinop. Scholia in Dionisii libros qui exstant - Paris. 1568 -- To 004
Dioscorides -- Hf 114
Discours merveillieux de la vie, actions & déportements de Catharine de Médicis reyne mère - #### 1575 -- Ho 061
Discours politiques & militaires sur Corn. "Tacite" par Lauren "Melliot" - Rouen 1642 -- Hq 067
Discours sur l'Academie Francoise par Charles "Sorel" - Paris 1654 -- Hd 018
Discours sur les medailles antiques par Louis "Savot" - Paris 1627 -- Hq 066
Dissertationes politica de statu imperiorum, regionum, principatuum, & rerumpublicarum - Ffurti 1615 -- Ho 056
Dodonaei Remb. Historiae stirpium - Antv. Plantinus 1616 -- Hf 042
Dominico -- Io 015
Donati -- Hf 181
Donati Frederic. Scholia in hist. rom. scriptores - Venetiis 1604 -- Hq 064
Donelli Hug. Comment. de iure civili 3 vol. - Ffurti 1596 -- If 083
Donelli Hug. Opuscula de usuris, fructibus, mora, pignoribus &c. - Ffurti 1589 -- Iq 038
Donelli Hug. ad tit. de Rebus creditis - Antv. 1581 -- If 085
Donelli Hug. in libros Codicis - Francofurti 1599 -- If 084
Donellus -- Iq 066
Donellus Hugo de Actionibus, Item de Pactis & transact. - Antv. 1584 -- Io 052
Dousae -- Hq 113
Draudi -- Hq 025
Drusii Ioh. Commentarius ad voces N. Test. duplex, ut & Annotat. in N.T. pars altera - Franekerae 1616 -- Tq 027
Drusii Ioh. Ecclesiast. Gr.Lat. notis, Item Apophthegmata Ebraeorum & Arabum - Franek. 1612 -- Tq 031
Drusii Ioh. Opuscula quae grammat. spectant - Franekerae 1609 -- Tq 029
Drusii Ioh. Praeterita ad N. Testament. - Franekerae 1612 -- Tq 026
Drusii Ioh. Proverbia - Franekerae 1590 -- Tq 028
Drusii Ioh. de Sectis Iudaiciis. Item Ios. Iust. "Scaligeri" Elenchus trihaeresis Nic. "Serarii" - Arnhemi 1619 -- Tq 030
Drusius Ioh. Miscell. locut. Sacrarum, Item Animadvers., Item Ebraicae quaest. & de Hasidaeis - Franek. 1613 -- To 036
Drusius Ioh. de Quaesitis per epist. & observat. Sacrae - Franekerae 1594 -- To 035
Duareni Franc. Opera - Aureliae Allobrogum 1608 -- If 086
Duarenus -- If 119
Ducaei -- Hf 119
Dulcis schola Italica - Colon. 1631 -- Ho 060
Durandi Guil. Speculum iuris addit. variorum - Ffurti 1612 -- If 082
de la Legende de Charles cardinal de Lorraine - Reims 1579 ["Item" praecedit] -- Ho 249+
de la Puissance du prince sur le peuple, & du peuple sur le prince par Estienne "Iunius" Brutus = Hub. "Languet" - #### 1581 ["Item" praecedit] -- Ho 249+
>> begin * Ecclesiasticae historiae autores - Basileae 1554 -- Tf 041
Ehemii Chr. de Principiis iuris libri 7 - Basil. 1556 -- Io 056
Ehrenberg Waremund. Meditamenta pro foederibus - Hanov. 1601 -- Ho 064
Eichelio -- Hq 148
Einsidel Conr. ab Tractatus de regalibus - Hallae 1619 -- Io 053
Eisinga Tjalling. ab Commentarii ad Institutiones - Franekerae 1594 -- Iq 039
Elmenhorstii -- Tf 003
Elmenhorstii -- Tq 046
Emmi Ubb. Guilielmus Ludovicus - Groningae 1621 -- Hq 070
Emmii -- Hd 065
Emmii Ubb. Opus chronologicum - Groningae 1619 -- Hf 052
Emmii Ubb. Rerum Frisicarum historia - Leydae 1616 -- Hf 051
Ennodii episcopi Magn. Fel. Opera notis Iac. "Sirmondi" - Parisiis 1611 -- To 043
Eobani -- Ho 245
Eobani Hessi Helii Libellus de tuenda bona valetudine - Ffurti 1573 -- Ho 071
Epictetum -- Hq 181
Epiphanius episcopus Contra 80 haereses, & alia eius opuscula Graece, Latina versione Iani "Cornarii" - Basil 1544 -- Tf 038
Epistolae Graecanicae interprete Iac. Cuiacio - Genevae 1606 -- Hf 054
Epistolae Iaponicae de conversione gentilium - Lovanii 1569 -- Ho 070
Epistolae consolatoriae regum, princip., comitum &c. ad Henr. "Rantzovium" ed. Georg. Lud. "Frobenio" - Ffurti 159# -- Ho 063
Epistolae selectiores illustrium & clarorum virorum Belgarum - Lugduni Batav. 1617 -- Ho 062
Erasmi -- Hf 084
Erasmi -- Ho 012
Erasmi -- Hq 010
Erasmi -- Hq 040
Erasmi -- Tf 052
Erasmi Roterod. Enchirid. milit. christ. It. Catechism. - Basil. 1551 -- To 041
Erasmi Roterod. Encomium moriae. It. Conrad. "Bruni" Ritus gentium - #### 15## -- Ho 066
Erasmi Roterod. Paraphrasis in N. Testamentum 3 vol. - Basil. 1548 -- To 042
Erasmi Roterodami Annotat. in N. Test. - Basil. 1542 -- Tf 039
Erasmi Roterodami Opera apologetica - Basil. 1540 -- Tf 040
Erasmi Roterodami aliorumque Adagia - Ffurti 1629 -- Hf 049
Erasmi Roterodami ut & Philippi "Melanchtonis", Thom. "Mori", Ludov. "Vivis" Epistolae - Londini 1642 -- Hf 050
Erasmum -- Hq 177
Erasti -- Tq 013
Erpenii Thom. Rudimenta Arabicae linguae - Leyd. 1628 -- Ho 065
Erythraei -- Ho 250
Esclaircissement des difficultez touchant l'administration du card. Mazarin par Jean "Silhon" - Amstel. 1651 -- Hd 019
Essays de Michel sr. de "Montaigne" - Rouen 1617 -- Ho 073
Estats, empires & principautez du monde - Cologni 1616 -- Hq 071
Euchologion seu Rituale Graecorum iuxta usum orientalis ecclesiae illustrat. a Iacobo "Goar" - Lutetiae 1647 -- Tf 042
Euclidis Element. geomet. lib. 15 exposit. Bartholom. "Zamberti" - Basil. 1550 -- Hf 055
Eunomium -- To 005
Euripidis Tragoediae Graece - #### 15## -- Ho 068
Euripidis Tragoediae Graece 2 vol. - Venetiis ex edit. Aldi 1503 -- Ho 067
Euripidis Tragoediae Latine Dorotheo "Camillo" interprete - Basil. 1541 -- Ho 069
Euripidis Tragoediae quae extant interpretat. Latina Guil. "Canterii" scholiis "Arsenii" episc. - Heidelb. Paul. Stephanus 1602 -- Hq 069
Eusebii Pamphili Evangel. praeparat. lib. 15. It. Evangel. demonstrat. Graece lib. 10 - Lutetiae R. Stephanus 1544 -- Tf 036
Eusebii Pamphili Historia ecclesiast. ut & aliorum Graece - Paris. apud R. Stephanum 1544 -- Tf 037
Eusebii Pamphili Thesaurus temporum notis & castigationibus Ios. "Scaligeri" - Lugd. Batav. 1606 -- Hf 053
Eustathyus Constantinop. antecessor de Temp. iuris civilis. Item Leges Rhodiorum navales & militares - Basileae 1561 -- Io 055
Eutychii patriarch. Constantinop. Ecclesiae suae orig. Arab. Lat. comm. Ioh. "Seldeni" - Lond. 1642 -- Tq 035
Everardi Nic. Loci legales. - Francofurti 1591 -- Io 054
Everhardi Amstelod. Nic. de Testibus & fide instrument. - Francofurti 1618 -- If 093
Everhardi Middelb. Nic. Consilia seu responsa - Ffurti 1577 -- If 092
Excerptae hist. e "Dione" Cass. ab Ioh. "Xiphilino" Gr.Lat. - #### H. Stephanus 1662 -- Hf 056
Exneri Balth. Valerius maximus seu Dicta factaque memorabilia imp. reg. princip. christian. - Hanov. 1630 -- Ho 072
e "Dione" excerptae hist. a Ioh. "Xyphilino" ex interpretat. Guil. "Blanci" - Paris. Stephanus 1592 ["Item" praecedit] -- Hf 025+
>> begin * Fabri -- Iq 019
Fabri -- Tf 067
Fabri Ant. Codex definit. forens. Senatus Sabaudiae - Francofurti 1608 -- If 099
Fabri Ant. Codex definit. forens. Senatus Sabaudiae - Lugd. 1615 -- If 098
Fabri Ant. Coniecturarum iuris civil. lib. 20 - Genevae 1630 -- If 097
Fabri Ant. Ration. ad 1, 2 & 3 partem Pandect. 3 vol. - Gen. 1626 -- If 096
Fabri Ant. de Nummariorum debitorum solutione - Lugd. 1618 -- Io 059
Fabri Antonii Chilias de erroribus pragmaticor. 3 vol. - Lugd. 1598 -- Iq 042
Fabri Basil. Thesaurus eruditionis scholasticae - Lipsiae 1654 -- Hf 061
Fabri Petri Agonisticon - Lugd. 1595 -- Iq 045
Fabri Petri Comment. in tit. de Regulis Iuris - Lugd. 1602 -- Iq 043
Fabri Petri Semestria - Lugd. 1590 -- Iq 044
Fabri Stapulensis Iac. Comment. in Epist. Pauli - Parisiis 1515 -- Tf 044
Fabri Timaei Annotationum liber - Franekerae 1608 -- Iq 046
Fabrotti -- Iq 071
Fabrum -- Io 087
Fabrum -- Io 112
Falkenburgii -- Hq 137
Farinacii Prosp. Praxis & theoria criminalis - Ffurti 1597 -- If 095
Fasciculus rerum expetendar. & fugiendarum ab Ortuinus "Gratius" - #### 1635 ["Item" praecedit] -- Hf 188+
Fatti d'arme d'Romani da Francisco Sardonati - Venetia 1572 -- Hd 021
Fax artium liberalium, hoc est Thesaurus criticus foras prodire iussus ab Ian. "Grutero" 6 vol. - Ffurti 1604 -- Ho 074
Felden -- Hd 023
Felicius Hect. de Societate. Item "Sanz" de Divisione bonorum. It. "Meyrer" de Testamentariis successionibus - Ffurti 1606 -- Iq 048
Ferrarii Ioh. Baptista Flora seu florum cultura tabul. aeneis - Amstelod. 1640 -- Hq 073
Ferrarii Octavius de Re vestiaria - Patavii 1654 -- Hq 075
Ferrariis Ioh. Petr. de Praxis aurea - Genevae 1618 -- Iq 047
Ferrariis Ioh. Petr. de Praxis aurea rerum quotid. - Genevae 1594 -- Io 061
Ferrarius Ioh. Bapt. de Malorum aureor. cult. fig. aeneis - Romae 1646 -- Hf 059
Ferronus Arn. de Rebus gestis Gallorum lib. IX - Lutet. 1555 -- Ho 087
Festi -- Ho 076
Ficini -- Hf 130
Fides Iesu & Iesuitarum seu Collatio D.N. Iesu cum doctrina Iesuitarum - #### 1578 -- To 045
Firmiani Petr. Somnia sapientis, Genius seculi & Gyges Gallus 3 vol. - Parisiis 1660 -- Hd 020
Flacius -- To 102
Florilegium epigramm. Graecorum ex editione Henr. "Stephani" - Parisiis 1566 -- Hq 076
Florilegium ethico-politic. cum notis Ian. "Gruteri" 4 vol. - Ffurti 1630 -- Ho 075
Florilegium varior. epigrammat. interprete Eilh. "Lubino" - Heidelb. 1604 -- Hq 074
Florus Luc. Ann. Nic. "Blancardi", Claud. "Salmasii" - Leydae 1648 -- Ho 086
Florus Luc. Ann. accurante Ioh. "Freinshemio" - Argent. 1655 -- Ho 085
Fogerolles -- Ho 194
Fons Spadanus Observat. medicis - Leydae 1645 -- Hd 029
Fontanellae Ioh. Petr. Decisiones Senatus Cathaloniae - Venet. 1640 -- If 100
Fontanellae Ioh. Petr. de Pactis nuptialibus - Genevae 1641 -- If 101
Fontani Dionys. Methodus cognoscendi & curandi morbos, It. Practica curandorum morborum - Paris. 1611 -- Ho 079
Forbesii Ioh. Instructiones theologico-hist. - Amstelod. 1645 -- Tf 043
Forcatuli Steph. Necyomanthia, Iurisperiti eiusdem Penus iuris civilis sive de alimentis - Lugd. 1549 -- Iq 040
Forerum -- Td 029
Fornerii -- Hq 060
Fornerii Guil. Selectiorum libri duo - Hanov. 1597 -- Io 058
Fornerii Rad. Res quotidianae - Parisiis 1600 -- Io 060
Fornerius -- If 008
Forsterus Val. de Haereditatibus quae ab intestato deferuntur, eiusdem Historia iuris civilis - Moguntiae 1607 -- Iq 041
Foxi Ioh. Meditationes in Apocalypsin - Genevae 1596 -- To 044
Franchis Iac. de Decis. consilii Neapol. addit. varior. - Taurin. 1628 -- If 102
Francicae hist. corpus divers. autorum - Hanov. 1632 -- Hf 060
Francorum Annales & historiae ab anno Christi 708 ad 990 ex biblioth. Petr. "Pithoei" - Ffurti 1594 -- Ho 083
Freculphi Chronicon - Genevae 1597 -- Ho 082
Freheri Marquard. Tractat. de existimatione - Basil. 1591 -- Io 057
Freigii Ioh. Thom. Quaest. oeconomico-politicae - Basiliae 1578 -- Ho 077
Freigii Ioh. Thom. Synopsis historiae - Basileae 1580 -- Ho 078
Freinshemio -- Ho 085
Friderus Mindanus Petr. de Interdictis - Ffurti 1616 -- Iq 092
Friderus Mindanus Petr.de Processibus & mandatis - Ffurti 1597 -- Io 115
Friederich der dritte Churfurst und Pfalzgraf Christliche Confession - Heidelb. 1577 -- Tq 037
Frieslandts statuten, ordonnantien, costumen - Franeker 1602 -- Iq 049
Frischlini Nic. Grammatica Latina - Ffurti 1599 -- Ho 080
Frobenio -- Ho 063
Fromondi -- Hf 152+
Fuchsii Leonh. Historia stirpium Gallice - Lyon 1575 -- Hf 058
Fuchsii Leonh. Historia stirpium fig. aeneis - Basil. 1542 -- Hf 057
Fullerii Nic. Miscellaneorum theolog. libri tres - Londini 1617 -- Tq 036
Funccii Ioannis Chronologia - Witebergae 1570 -- Hf 062
Furmerii Bern. Gerbr. Annales Frisici - Leovard. 1609 -- Hq 072
Fusarius Vinc. de Substitu, It. Consilia ultimar. voluntat. - Gen. 1633 -- If 094
>> begin * Gabb. -- Ho 263
Gabbema -- Ho 047
Gabbema -- Ho 191
Gabbema Sim. Abb. Epistolae illust. virorum - Harling. 1663 -- Ho 098
Gaffarel -- Ho 054
Gagliardus Iac. de Concursu & privil. creditorum - Ffurti 1645 -- Io 076
Gail Andr. Observationes practicae - Colon. 1616 -- Iq 050
Gailii -- If 110
Gaiti Ioh. Dom. Tractatus de credito - Venet. 1641 -- If 114
Gallotum -- Ho 057
Gamma Ant. de Decisiones Lusitaniae - Ffurti 1599 -- If 106
Garsias Ioh. de Expensis & meliorationibus. Item "Saabedra" de Donatione remuneratoria - Marpurgi 1601 -- Iq 057
Gassendi Petr. Animadversiones in lib. decimum Diog. "Laertii" de Vita, moribus & placitis Epicuri 2 vol. - Lugduni 1649 -- Hf 065
Gassendo -- Hq 154
Gassendus Petr. de Vita & moribus Epicuri - Hagae-Com. 1656 -- Hq 087
Gatakeri -- Hq 021
Gatakeri Thom. Cinnus seu adversar. It. Dissertat. de N.T. stylo - Londini 1648 -- Tq 045
Gatakerum -- Td 024
Gazaeus Aen. & Leon. "Mitilenaeus" de Immortalitate animae animadversionibus Casp. "Barthi" - Lipsiae 1655 -- Hq 082
Geislerus Ioh. Tob. de Statu politico secundum praecepta Corn. "Taciti" - Amstel. 1656 -- Hd 024
Gellii Aul. Noctes Atticae & Henr. "Stephani" Noctes Parisinae Atticis Gellii Noctis invigilatae - Parisiis 1585 -- Ho 091
Gellii Snecani Isagoge in 9 cap. Epist. Pauli ad Romanos - #### 1596 -- To 049
Gellii Snecani Loci communes - Harlemi 1591 -- To 047
Gellii Snecani de Gratuito Dei foedere, signis sacramental. & baptismo - Leydae 1584 -- To 048
Gemmae Frisii Reiner. Arithmetica - Antwerp. 1547 -- Ho 081
Gennadii Massil. de Ecclesiasticis dogmatibus notis Gebh. "Elmenhorstii" - Hamburgi 1614 -- Tq 046
Genova Patavinus Nic. Tractatus de scriptura privata - Venet. 1639 -- If 115
Gentilis Alberici Advocatia Hispanica - Hanov. 1613 -- Iq 053
Gentilis Alberici de Verborum significationibus - Hanov. 1614 -- Iq 054
Gentilis Albericus Disputationes de nuptiis - Hanov. 1601 -- Io 064
Gentilis Albericus de Armis Roman. lib. 2, Item de Actorib. & spectat. fabular. non notandis & abusu mendacii - Hanov. 1599 -- Io 063
Gentilis Albericus de Iure belli lib. 3, Item de Legationib. - Hanov. 1598 -- Io 065
Gentilis Albericus in Tit. si quis imp. maled. maiestatis disputat. & de Libris canonicis, I. civil. It. de Latinit. vet. bibl. version. - Hanov. 1607 -- Io 066
Gentilis Scip. In apologiam Lucii "Apulei" - Hann. 1607 -- Ho 099
Gentilis Scip. de Coniurationibus - Hanov. 1602 -- Io 062
Gentilis Scipio de Donationibus inter virum & uxorem. Item Guazzinus de Confiscatione bonorum - Hanov. 1604 -- Iq 055
Geographia Nubiensis ex Arabico in Latinum versa a Gab. "Sionita" & Ioanne "Hesionita" - Parisiis 1629 -- Hq 083
Gerbelii -- Tq 057
Gesneri Conradi Epitome bibliothecae - Tiguri 1554 -- Hf 064
Gesneri Conradi Historia animalium 4 vol. - Tiguri 1551-1558 -- Hf 063
Gesneri Conradi Nomenclator aquatil. animant. iconibus - Tiguri 1560 -- Hf 063+
Gesta Dei per Francos - Hanov. 1611 -- Hf 074
Gevartii -- Hq 014
Giffanii - Leyd. 1595 -- Ho 134
Gigas Hier. Tractat. de crimine laesae maiestatis - Spirae 1598 -- Io 074
Giraldus Lil. Greg. de Diis gentium - Basileae Oporinus 15## -- Hf 067
Girard -- Ho 116
Giselini -- Ho 179
Giurbae Marii Decisiones novissimae - Lugduni 1634 -- If 105
Giurbae Marii Lucubrat. ad ius municipale Messanens. - Amstel. 1651 -- If 103
Giurbae Marii Observationes tribunalium Siciliae - Amstel. 1652 -- If 104
Glandorpii Ioh. Onomast. hist. Roman - Ffurti 1599 -- Hf 073
Glins Taco a Tractatus de mora - Daventriae 1647 -- Io 071
Goar -- Tf 042
Goeddaeus Ioh. de Contrahenda & commitenda stipulat. - Sigen. 1597 -- Io 067
Goeddaeus Ioh. de Rebus creditis seu mutuo comment. - Goslariae 1618 -- Io 070
Goeddaeus Ioh. de Sequestrat. possess. & fractuum - Herbornae 1609 -- Io 068
Goeddaeus Ioh. de Verborum significationibus - Herbornae 1592 -- Io 069
Goeden Henn. Consilia - Witebergae 1545 -- If 107
Goffridi Lud. abbatis Vindocin. Epistolae notis Iac. "Sirmondi" - Parisiis 1620 -- Ho 094
Goldasti -- Iq 131
Golii Theophil. Epitome doctrinae ethic. & politic. "Aristotelis" - Argent. 1622 -- Ho 092
Goltzii Hub. Fasti magistrat. & triumphi Roman. tab. aeneis - Brugis 1566 -- Hf 071
Goltzii Hub. Graecia sive Historia urbium & populorum Graeciae figuris & tabulis aeneis - Brugis 1576 -- Hf 069
Goltzii Hub. Images des empereurs depuis Jule Cesar jusques a Charles cinq & Ferdinand son frere avec leurs portraits - Antverp. 1561 -- Hf 070
Goltzii Hub. Iulius Caesar seu Hist. imperat. & caesarum Romanorum ex antiq. numismatis tab. aeneis - Brugis 1563 -- Hf 068
Goltzii Hub. Thesaurus rei antiquariae - Antv. 1579 -- Hq 086
Gomezii Ant. Resolut. iuris, Item ad leges Tauri - Antv. 1615 -- If 109
Gonsalez de Salas Ios. Ant. de Duplici viventium terra - Lugd. Bat. 1650 -- Tq 044
Goris Lamb. Comment. ad consuetudines Velavicas - Noviomagi 1645 -- Iq 056
Goris Lambert. Adversaria iuris - Noviomagi 1633 -- Io 072
Goropii Becani Opera, nempe Hermathena, Hieroglypica, Vertumnus, Gallica, Francica, Hispanica - Antv. Plantinus 1580 -- Hf 013
Goropii Becani Origines Antverpiae - Antv. Plantinus 1569 -- Hf 014
Gossonius Nic. ad Constitut. Atrebatenses comment. - Antv. 1582 -- Iq 052
Gothofredi -- Hq 152
Gotofredi -- If 035
Gotofredi -- If 037
Gotofredi -- Iq 068
Gotofredi -- Tq 051
Gotofredi Dionys. Fontes iuris quatuor - Genevae 1653 -- Iq 058
Gotofredi Dionys. Opuscula iuridico-politico-hist.-critica - Genevae 1654 -- Iq 059
Goulart -- Ho 053
Goulart -- Ho 206
Goveani -- If 091
Goveani Ant. Opera. Item "Hottomanni" Variae disputationes & "Duarenus" de Pactis eiusque Scaevola - Lugd. 1562 -- If 119
Goveanus Ant. de Iurisdict. iure accrescendi ad L. Gallus - Ienae 1596 -- Io 073
Governo del regni & delle republiche cosi antiche come moderne di Francesco "Sansovino" - Venetia 1561 -- Hq 090
Grammaire chrestienne de Charl. Bonnefille - Leide 1662 -- To 053
Grammatici -- If 007
Gramondi Gabr. Barth. Hist. Galliae ab excessu Henrici IV - Amstelod. 1653 -- Ho 093
Graseri Conr. Hist. Anti-Christi cap. secundi Daniel. alt. pars - Lugd. 1608 -- To 046
Graseri Conr. Plaga regia seu Comment. in Apocalypsin - Tiguri 1610 -- Tq 042
Graseri Conr. Ultima verba ad cap. 9 Danielis - Thorunii 1614 -- Tq 041
Grassi Mich sen. Receptae sententiae - Hagae-Comitis 1639 -- If 112
Grassus Mich sen. de Success. tam ex test. quam ab intestato - Ffurti 1583 -- If 053
Graswinckelius Theod. de Iure maiestatis - Hagae-Com. 1642 -- Hq 088
Graswinkel Theod. contra Ioh. a "Felden" ab lib. Hug. "Grotii" de Iure belli ac pacis - Amstelod. 1651 -- Hd 023
Graswinkelii Theod. Thom. a "Kempis" de Imitat. Christi carminice - Roterd. 1661 -- To 052
Graswinkelus Theod. de Iure praecedentiae - Lugd. 1644 -- Io 075
Gratiani Steph. Disceptationes forenses 6 volum. - Genevae 1630 -- If 108
Gratius -- Hf 188+
Gravamina opposita adversus continuat. a Pio 4 indictam concil. Trident. - Argentorati 1565 -- Tq 043
Gregori -- Hf 200
Gregori Nicephori Bysantina historia Graeco-Latina. Item Leonic. "Chalcondylae" Historia Turcica - Basileae 1555 -- Hf 118
Gregorii XIII -- If 039
Gretseri -- Hf 034
Greven Bern. Pract. conclus. observat. "Gailii" respond. - Ffurti 1618 -- If 110
Grivelli Ioh. Decisiones Senatus Dolani - Genevae 1631 -- If 111
Gronovii -- Hd 071
Gronovii -- Ho 243
Gronovius Ioh. Frid. In Statium "Papinum" diatribae - Hag. 1635 -- Ho 097
Gronovius Ioh. Frid. de Sestertiis - Amstel. 1656 -- Ho 183+
Gronovius Ioh. Frid. de Sestertiis comment. - Davent. 1643 -- Ho 096
Groot Hugo de Inleyd. tot de Hollandsche rechtsgeleerth. - 's-Graven-Haghe 1631 -- Iq 060
Grossii Ioh. Georg. Basiliensis urbis epitaphia & inscriptiones - Basil. 1625 -- Ho 032
Grossii Ioh. Georg. Epitaphia & inscription. templ. Curiae Acad. urbis Basiliae lat. German. - Basil. 1625 -- Ho 095
Grotii -- Hd 023
Grotii -- To 086
Grotii -- To 101
Grotii Hug. & aliorum Dissertationes de studiis instituendis - Amst. 1647 -- Hd 022
Grotii Hug. Annal. sive de Reb. Belgicis - Amstelod. 1630 -- Hf 072
Grotii Hug. Annotat. in Vet. & Nov. Testament. libros 3. volum. - #### 164# -- Tf 045
Grotii Hug. Comment. de imp. summar. potest. circa Sacra - Lutetiae 1647 -- To 050
Grotii Hug. Pietas Ord. Hollandiae & Westfrisiae - Lugd. Batav. 1613 -- Tq 038
Grotii Hug. Pietas Ordin. Hollandiae. Item Sibr. "Lubberti" Responsio ad Hug. "Grotium". Item Grotii Responsio. - Lugd. Bat. 1613 -- Tq 040
Grotii Hug. Via ad pacem ecclesiast. Item Animadvers. in Andr. "Riveti" animadvers. - Leydae 1642 -- To 051
Grotii Hug. de Satisfact. adversus Faust. "Socinum". It. Ger. Ioh. "Vossii" Responsio ad Iud. Herm. "Ravenspergeri" de libro Grotii - Lugd. Batav. 1617 -- Tq 039
Grotio -- Id 014
Grotio -- To 073
Grotium -- Tq 040
Grotius -- To 085
Grotius Hugo Apologeticus - Parisiis 1622 -- Ho 089
Grotius Hugo Dicta poetarum quae extant apud Ioh. "Stobeum" - Parisiis 1623 -- Hq 079
Grotius Hugo Excerpta ex tragoediis & comoediis Graecis - Parisiis 1626 -- Hq 078
Grotius Hugo Mare liberum - Amstelod. 1635 -- Ho 090
Grotius Hugo Syntagma Arataeorum fig. aeneis - Leydae 1600 -- Hq 081
Grotius Hugo de Antiquitate reipublicae Batavicae - Leydae 1610 -- Hq 080
Grotius Hugo de Iure belli ac pacis - Amstelod. 1642 -- Ho 088
Grotius Hugo de Iure belli ac pacis - Parisiis 1625 -- Hq 077
Gruteri -- Hf 100
Gruteri -- Ho 075
Gruteri -- Ho 226
Gruteri -- Hq 159
Gruteri Ian. Discursus ad Corn. "Tacitum" & "Onosandrum" - Heidelb. 1604 -- Hq 089
Gruteri Ian. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani figuris aeneis - Heidelb. ex Commelini officina 1603 -- Hf 066
Grutero -- Ho 074
Gryphiandri Ioh. Tractatus de insulis - Ffurti 1623 -- Iq 051
Gualdo -- Ho 122
Guazzini Seb. & "Massinus" Seraph. de Confiscatione - Maceratae 1658 -- If 117
Guazzini Seb. Defensio reorum inquisitat. - Genevae 1654 -- If 116
Gudelinus Petr. de Iure novissimo, It. Syntagma Reg. Iuris - Antv. 1544 -- If 118
Guerra de Flandra descritta dal cardinal "Bentivoglio" - Colonia 1635 -- Ho 100
Guerre libre - Haye 1641 -- Hd 025
Guevarra -- Hf 087
Guicciardin -- Hf 047
Guichard -- Ho 123
Guide des meurs, affections & du voyageur par Louis "Parent" - #### 1664 -- Hd 026
Gutherius Iac. de Iure manium seu de Ritu, more & legibus prisci funeris - Parisiis 1615 -- Hq 085
Gutherius Iac. de Officiis domus Augustae - Parisiis 1628 -- Hq 084
Gutierrez Ioh. Opera omnia 3 volum. - Ffurti 1629 -- If 113
>> begin * Hackelmanni Leop. Illust. & select. quaestiones - Ffurti 1602 -- Iq 064
Haereseologia seu Opus vet. tam Graec. quam Lat. theol. - Basil. 15## -- Tf 046
Hall -- Hd 039
Halloix -- Ho 001
Hammond Henr. Dissertat. 4 de iuribus episcopatus advers. Dav. "Blondellum" & alios - Londini 1651 -- Tq 048
Harmenopuli Const. Promptuarium iuris & Dionys. "Gotofredi" Paratitla ad singulos titulos - Lugd. 1557 -- Iq 068
Harmonia confession. fidei reformat. eccles. Item Admonitio christ. de libro concordiae - Genevae 1581 -- Tq 047
Harmonie etymologique des langues Hebr., Grecque, Latine & Francoise par M. Estienne "Guichard" - Paris 1651 -- Ho 123
Harprechti Ioh. Opera seu Comment. ad 4. lib. Institut. 4 volum. - Tubingae 1630 -- Iq 065
Hartmanni -- Iq 141
Heidmanni Christ. Europa seu Manuductio ad geogr. vet. - Helmst. 1625 -- Ho 111
Heigii Petr. Comment. in 4 lib. Institutionum - Witeberg. 1603 -- If 127
Heigii Petr. Quaestiones iuris civilis & Saxonici - Witebergae 1606 -- Iq 062
Heinischii -- Ho 102
Heinsii -- Ho 101
Heinsii -- Hq 094
Heinsii -- Hq 187
Heinsii Dan. Aristarchus Sacer - Leydae 1617 -- To 055
Heinsii Dan. Exercitat. in N.T. It. Aristarchus Sacer - Lugd. Bat. 1639 -- Tf 051
Heinsii Dan. Historia obsidionis Sylvae-Ducis - Leydae 1631 -- Hf 077
Heliodori Emesen. Aethiopicae Gr.-Lat. animadvers. Ioh. "Bourdelotii" - Paris. 1619 -- Ho 107
Hemminga Sixti ab Astrologia refutata - Antv. 1583 -- Hq 097
Hemmingius Nic. de Gratia universali - Offenbachi 1611 -- Td 009
Heraldi -- Tq 070
Heraldi Desider. Res quotidianae eiusdemque Observationes ad ius Atticum & Roman. contra Salmasium - Parisiis 1630 -- If 125
Heraldus Desider. de Rerum iudicat. auctoritate, Item Observat. & emendat. lib. unus - Parisiis 1640 -- Io 077
Herbaii Thom. Rerum quotid lib. singul. - Leovardiae 1614 -- Io 080
Herbaii Thom. Rerum quotidianarum lib. singul. - Leovard. 1642 -- Id 009
Herculanus Franc. de Attentatis appellat. pendente - Colon. 1649 -- Io 079
Herdesiani Christoph. Aulica vita & huic opposita privata - Ffurti 1578 -- Ho 109
Heresbachii Conr. Christ. iurisprudentiae epitome - Neostadii 1586 -- To 054
Heresbachius Conr. de Educandis, erudiend. princip. liberis - Ffurti 1592 -- Hq 095
Heresbachius Conr. de Re rustica - Colon. 1573 -- Ho 106
Heringius Ant. de Fideiussoribus - Ffurti 1614 -- Iq 061
Heringius Ioh. de Molendinis - Francofurti 1625 -- Iq 067
Herodiani Hist. Gr.-Lat. cura Ioh. Henr. "Boecleri" - Argent. 1644 -- Ho 108
Herodianus -- Hf 183
Herodianus & "Zosimus" Gr.-Lat. - Paris. apud H. Stephanum 1581 -- Hq 093
Herodotus Halicarnassaeus Graece & Latine ex interpretat. Laur. "Vallae" ab Henrico "Stephano" recognita - Paris. apud Henr. Stephanum 1566 -- Hf 076
Herstelde Leeuw of Discours van 't ghepasseerde in de Vereenichde Nederlanden door Lieuwe van "Aitzema" - 's Gravenhaage 1652 -- Hq 103
Herveto -- If 022
Hesiodi Ascraei Opera cum Graecis scholiis "Procli", Mauel. "Moschopuli" & Ioh. "Diaconi" ac notis Dan. "Heinsii" - Leydae 1603 -- Hq 094
Hesiodi Graeco-Lat. scholiis Ioh. "Tzetzis" Lat. vers. Ulp. "Cissei" - Basil. 15## -- Ho 103
Hesiodi Opera Gr.Lat. ex interpret. Dan. "Heinsii" - Leyd. 1621 -- Ho 101
Hesiodi Opera Graeco-Lat. annotat. Georg. "Heinischii" - Basil. 1580 -- Ho 102
Hesiodum -- Ho 203
Hesionita -- Hq 083
Hesychius -- Ho 133
Hesychius Graece - Venetiis apud Aldum 1514 -- Hf 080
Hieron. -- Tq 018
Hilligeri Osw. "Donellus" enucleatus 2 volum. - Ienae 1613 -- Iq 066
Hilperti Ioh. Disquisitio de prae-Adamitis - Amstelod. 1656 -- Td 010
Hist. de occidenti imperio. Item Antiquitat. Roman. - #### Manutii 15## ["Item" praecedit] -- Hf 165+
Histoire de France de Bernard de "Girard" Sr. du Haillain - Geneve 1577 -- Ho 116
Histoire de France de Pierre "Matthieu" 2 vol. - Leydae [= Genève] 1608 -- Ho 115
Histoire de Georges "Castriot" surnommé Scanderbeg roy d'Albanie - Paris 1593 -- Ho 118
Histoire de Louwis le Juste XIII du nom roy de France - Paris 1629 -- Ho 120
Histoire de Marc Aurele empereur ou Horloge des princ. par Ant. de "Guevarra" - Paris 1565 -- Hf 087
Histoire des Albigeois par Jean Paul "Perrin" - Genève 1595 -- Ho 121
Histoire des dernieres troubles de France soubs la regne de Henry III, Henry IV & Louis treize - Paris 1613 -- Ho 113
Histoire des faits & de la vie de Henry le Grand roy de France & de Navarre par M. Julien "Pelvis" - Paris 1615 -- Ho 117
Histoire des miracles de la vierge de Montaigu - Brusselles 1634 -- To 057
Histoire des troubles & guerres advennés pour le faict de la religion en France, Allemagne, que Pays Bas - Paris 1528 -- Ho 114
Histoire du procez de Charles Stuart roy d'Angleterre - Londres 1650 -- Ho 119
Histoire generale des plantes de Jacq. "Dalechamp" en 2 vol. - Lyon 1615 -- Hf 088
Histoire universale del conte Galezzo "Gualdo" - Geneva 1642 -- Ho 122
Historia Romanae script. 12 ex recognit. "Erasmi" Rot. - Colon. 1537 -- Hf 084
Historiae Romanae script. partim Graeci partim Latini in unum corpus redacti 2 vol. - #### H. Stephanus 1568 -- Ho 112
Historiae antiquae scriptores diversarum gentium ex recensione Frid. "Lindenbrogii" - Hamb. 1611 -- Hq 100
Historie di Niccolo "Macchiavelli" - #### 1587 -- Hd 030
Historisch verhaal van saaken van staat en oorlogh in en omtrent de Vereenichde Nederlanden, 10deelen, door Lieuwe van "Aitzema" - 's-Graavenhage 1621-1665 -- Hq 102
Hodierna Ioh. Bapt. de Secundis nuptiis - Neapoli 1616 -- If 124
Hodiernae Ioh. Bapt. Addit. & observat. ad decis. "Surdi" - Venet. 1643 -- If 123
Hoenonii Phil Henr. Disputat. politico-iuridicae - Herbornae 1608 -- Io 078
Hoescheli -- Hf 132+
Hoeschelii -- Hf 138
Hoeschelii -- To 081
Hoggidi overe, il mondo non peggiore, ni piu calamitoso del passato di Secund. "Lancelloti" - Venetia 1637 -- Ho 124
Homeri Ilias & Odyssea Graece 2 vol. - Florentiae 1488 -- Hf 081
Homeri Ilias & Odyssea Graece comment. Hadriani "Iunii" - #### 15## -- Hf 082
Homeri Opera Gr.Lat. comment. Ioh. "Spondani" - Genev. 1606 -- Hf 083
Homeri Opera Graece cum scholiis ex editione Iac. "Micylli" & Ioach. "Camerarii" - Basil. 1552 -- Hq 092
Hondedei Ioh. Vinc. Conclusiones & consultat. iuridicae - Ffurti 1601 -- If 126
Honorii Philipp. = Giulio "Belli" Praxis prudentiae politicae - Ffurti 1610 -- Hq 101
Hoorologion toon Hellenikoon enetiais etei chiliostoo pentakosiostoo ennatoo - #### 1509 -- To 080
Hopper. -- Ho 263
Hopperi -- Io 083
Hopperi Ioach. Paraphrasis in Psalmos Davidicos - Antv. 1590 -- To 056
Horatius Flaccus Quint. Opera annotat. variorum - Basil. 15## -- Hq 091
Horatius Flaccus Quint. annotat. Theod. "Pulmanni" - Basiliae 1581 -- Ho 104
Horatius Flaccus Quint. comment. Dion. "Lambini" - Lutetiae 1568 -- Hf 085
Horatius Flaccus Quint. commentariis variorum - Antv. 1566 -- Hd 027
Hornio -- Ho 237
Hortensii -- Hf 093+
Hospininiani Rodolph. Concordia discors de orig. & progressu formulae concord. Bergensis - Tiguri 1607 -- Tf 050
Hospininiani Rodolph. Festa christianorum, Item Festa Iudaeor. & ethnicor. Item de Origine, progressu, usu & abusu templor. - Tiguri 1612 -- Tf 049
Hospininiani Rodolph. Historia sacramentaria 2 volum. - Tiguri 1602 -- Tf 047
Hospininiani Rodolph. de Origine & progressu monachatus lib. 6. - Tiguri 1588 -- Tf 048
Hospitalii Mich. Epistolae sive sermones - Lugd. 1592 -- Ho 105
Hotomani -- To 058
Hotomanni -- If 032
Hottingeri Ioh. Henr. Historia Orientalis - Tiguri 1651 -- Hq 098
Hottomanni -- If 119
Hottomanni Franc. Commentarius de verbis iuris - Basil. 1563 -- If 122
Hottomanni Franc. Opera 3 volum. - Genevae 1600 -- If 121
Hottomannus -- If 128+
Huberus Ulr. de Genuina aetate Assyriorum & Medor. - Franek. 1662 -- Ho 110
Hugonis Herm. Obsidio Bredana - Antverp. 1629 -- Hf 078
Hugonis Herm. de Militia equestri antiqua & nova lib. 5 - Antverp. 1630 -- Hf 079
Hugonis Ioh. Hist. Rom. seu origo Latii vel Italiae - Romae 1650 -- Hq 096
Hungeri -- Hf 033
Hunnii Helfr. Ulr. Collegium criminale, It. de Rerum aestimat. - Giessae 1625 -- Iq 063
Hunnius -- Id 002
Hunnius Dominic. de Interpretat & autoritate iuris. Eiusdem de Iurisdictione. Item de Privil. studiosorum - Giessae 1615 -- Id 010
Hunnius Dominic. de Pactis & transactione - Giessae 1615 -- Id 011
Husanus -- Io 027
Hutteri Leonh. Concordia concors ecclesiar. confess. August. - Witebergae 1614 -- Tf 050+
Hyginus Gaius Iul. & "Polybius" de Castris Romanorum notis & animadversionibus Radb. Herm. "Schelii" - Amstelod. 1660 -- Hq 099
Hyginus Gaius Iul. Fabular. lib. cum diversis autor. fabulis - Basil. 1570 -- Hf 086
>> begin * Iamblichus de Vita Pythagorae Gr.-Latin. ex interpretatione & comment. Ioan. "Arcerii" - Franek. 1598 -- Hq 106
Ianninius Peregrinus de Citatione reali - Ffurti 1600 -- Io 084
Ianssonii Doccumensis D.M. = Mich. v. "Isselt" Mercurius Gallo-Belg. 4 vol. - Colon. 1575-1626 -- Ho 127
Imago reg. Caroli in aerumnis & solitudine sua - Hagae-Com. 1649 -- Hd 031
Imbert -- Iq 109
Imitation de Jesu Chrest. paraphrasé en vers par Pierre "Corneille" avec des tailles douces - Rouen 1656 -- Td 011
In Ciceronis lib. de legibus praelect. Petr. "Rami" - Basil. 1580 -- Hq 042
Index librorum expurgatorius - Salmuri 1601 -- Tq 050
Inghirami Curt. Antiquitat. Hetrus. tabulis aeneis - Ffurti 1637 -- Hf 096
Inscriptiones S.S. vetustatis conquisitae ab Petr. "Apiano" & Bart. "Amantio" - Ingolstadii 1534 -- Hf 094
Instit. iuris civil. cum glossis, ex edit. Sylv. "Aldobrandini" - Lugd. 1596 -- Io 081
Institut. iuris Ioh. "Crispini" adnotat. paragraph. Iul. "Pacii" - Ffurti 1591 -- Io 082
Institut. iuris annotationibus Ioach. "Hopperi" - Colon. 1565 -- Io 083
Institutione di principe christiani - Venegia 1542 -- Td 012
Institutiones Graeco-Latinae ex edit. Caroli "Fabrotti" - Parisiis 1657 -- Iq 071
Institutiones Theophili Graece - Lovanii 1639 -- Iq 070
Institutiones iuris civilis "Theophili", e Graeco in Latinum per Iacobum "Curtium" conversae - Antv. 1546 -- Id 012
Institutiones literatae seu Ratio discendi vol. 3 - Torunii 1586 -- Hq 107
Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt en Frieslant - Haage 1639 -- Iq 073
Inventaire general de l'histoire de France par Jan de "Serres" 4 vol. - Paris 1599 -- Hd 032
Ioachimi abbatis & "Anselmi" episcopi Vaticinia & prophetiae fig. aeneis - Venetiis 15## -- Hq 104
Ioh. "Bogermanni" Annotat. in Grotium & Ioh. Arn. "Corvini" Responsio ad Annotat. Bogermanni - Franek. 1614 ["Item" praecedit] -- Tq 040+
Ioh. "Bordaei", Ioh. "Canteri", Casp. "Stiblini" & Aem. "Porti" annotat. 2 vol. - #### apud Paul. Stephanum 1602 ["Item" praecedit] -- Hq 069+
Iohannes de Mediolano Salernitana Medicina - Montispessulti 1622 -- Hd 067
Iornandes de Getarum seu Gothorum gestis & de Regnorum & temp. success. notis Bonav. "Vulcani" - Leydae 1597 -- Ho 128
Iornandes de Rebus Gothorum, Paulus "Diaconus" de Gestis Longobardorum. Item "Saxonis" Grammatici Hist. regum Danorum - #### 15## -- Hf 097
Iosephi Flav. Opera Graece - Basil. 1544 -- Hf 095
Ioustinou -- Tf 021
Iovii Paul. Elogia virorum illustrium - Basil. 1575 -- Hf 092
Iovii Paul. Historia sui temporis - Lutet. 1553 -- Hf 090
Iovii Paul. Illustrium virorum vitae - Florentiae 1549 -- Hf 091
Irenaei Opera edit. "Erasmi". Item "Cypriani" Opera - Basil. 1548 -- Tf 052
Isidori Hispalensis Opera omnia - Parisiis 1601 -- Tf 053
Isidorus -- Hf 111
Israel -- Tq 008
Isselt -- Ho 127
Isselt Mich. v. Historia sui temporis - Colon. 1602 -- Ho 125
Iuliani imp. Opera Gr.-Latina notis & miscellaneis exercitationibus Dionys. "Petavii" - Parisiis 1630 -- Hq 105
Iungermanni -- Hq 058
Iunii -- Hf 082
Iunii -- Ho 046
Iunii -- Ho 140
Iunii -- Tf 013
Iunii Franc. Irenicum de pace eccles. cathol. Item Franc. "Hotomani" Consolatio e sacris literis - Leydae 1593 -- To 058
Iunii Franc. Sacrorum parallelorum libri tres - Heidelb. 1588 -- Tq 049
Iunii Hadr. Lexicon sive diction. Graeco-Lat. - Basileae 1548 -- Hf 089
Iunii Hadr. Nomenclator - Antverpiae 1587 -- Ho 126
Iunio -- Tf 010
Iunius -- Ho 249+
Iuria Orientalis lib. 3 Graece notis Enimundi "Bonefidii" - Parisiis Henricus Stephanus 1573 -- Io 085
Iuris inter gentes tractatus - Leydae 1651 -- Id 013
Ius Publicum imperii Romani divers. autor. 2 vol. - Hanov. 1614 -- Iq 072
Iustini -- If 128
Iustiniani -- Hf 138
Iustiniani -- Iq 098
Iustiniani, "Iustini", "Leonis" impp. Constitut. & Iustiniani Edicta Graece - #### apud H. Stephanum 1558 -- If 128
Iuvenalis Decim. Iun. & Aul. "Persii" Flacc. Satyrae - Lugduni 1568 -- Ho 129
Iuvenalis Decim. Iun. & Aul. "Persii" Flacc. Satyrae variorum comment. de annotat. Itemque scholiis Coel. Sec. "Curionis". - #### 15## -- Hf 093
Iuvenalis Decim. Iun. commentariis Eilh. "Lubini" - Hanov. 1619 -- Ho 130
in lib. de Re rustica notis Ios. Iust. "Scaligeri" & Petri "Victorii" - #### 1585 ["ut &" praecedit] -- Ho 255+
>> begin * Jardinier Francois - Amsteldam 1654 -- Hd 033
Jeannin -- Hd 043
>> begin * Keckermanni -- To 090
Kempis -- To 052
Kempis Thomas a de Imitat. Christi castigatus a Seb. "Castellione" - Basil. 1565 -- Td 013
Kinschoti Henr. Responsa, Item de Rescriptis gratiae - Lovan. 1633 -- If 129
Kircheri Athanas. Prodromus Copticus sive Aegyptiacus - Romae 1636 -- Hq 109
Kirchneri Herm. Respublica - Marpurgi 1609 -- Hq 108
Kitzelii Ioh. Synopsis matrimonialis theorico-practica - Giessae 1620 -- Iq 075
Kitzelii Ioh. Tract. de iure monetarum - Marpurgi 1632 -- Iq 074
Klementos Alexandreos ta Heuriskomena hapanta ex bibliotheca Medicaea. Item "Ioustinou" philosophou kai martyros hapanta- Lutetiae apud Rob. Stephanum 1551 -- Tf 021
Klenckii Ian. Inst. iuris ex Hug. "Grotio" de Iure belli ac pacis - Amsteld. 1662 -- Id 014
Kling Melch. Tractatus causarum matrimonialium - Ffurti 15## -- If 130
Krantzii Alb. Historia ecclesiast. sive Metropolis - Ffurti 1576 -- Hf 099
Krantzii Alb. Regn. aquilonarium Daniae, Sueciae, & Norwegiae chronica - Ffurti 1583 -- Hf 099+
Krantzii Alb. Saxonia & Wandalia - Ffurti 1586 -- Hf 098
Krantzii Alb. Saxoniae & Wandaliae continuatio - Witebergae 1586 -- Hf 098+
>> begin * Labbaei Car. Observat. & emendat. in synopsin basilicon - Paris. 1607 -- Io 090
Lactantii Firmiani Luc. Coel. Divinae institut. notis Mich. "Thomasii" - Antv. 1570 -- To 060
Laertii -- Hf 065
Laertius Diog. de Vitis philosoph. & "Hesychius" de iisdem Gr.-Lat. notis Isaac. "Casauboni" - #### apud H. Stephanum 1584 -- Ho 133
Lagi Conr. Traditio, methodica iuris - Basil. 1553 -- Io 096
Lambini -- Hf 031
Lambini -- Hf 041
Lambini -- Hf 085
Lancelloti -- Ho 124
Landtrecht van Hunsingo, Fivilingo en Westerquatier - Groningen 1647 -- Iq 082
Landtrecht van Overijssel - Deventer 1630 -- Iq 083
Langebekii Detlev. Novae annotationes - Basileae 15## -- Io 089
Langii Ioh. Lud. Libellus de pactis - Ffurti 1620 -- Io 088
Langius Wilh. de Annis Christi - Leydae 1649 -- Hq 116
Langlaei Ian. Semestria observationibus autumni - Parisiis 1611 -- Iq 076
Languet -- Ho 249+
Langueti Hub. Epistolae ad Ioch. "Camerarium" - Groningae 1646 -- Hd 034
Langueti Hub. Epistolae ad Philippum "Sidneium" - Leydae 1646 -- Hd 035
Largi Scribonii Compositiones medicae ex recensione Ioh. "Rhodii" - Patavii 1655 -- Hq 169
Latherus Hermann. de Censu tract. nomico-politicus - Ffurti 1628 -- Io 086
Laurenbergii Iani Guil. Antiquarius - Lugd. 1622 -- Hq 111
Laurenbergii Petri Horticultura - Francofurti 16## -- Hq 112
Laurentii Iac. Grotius papizans - Amstelod. 1642 -- To 059
Lavaterus Ludov. de Spectris & lemuribus - Genevae 1575 -- Ho 131
Lazius Wolfg. Comment. in genealog. Austriacam - Basil. 1572 -- Hf 102
Lazius Wolfg. de Migrationibus gentium - Basil. 1572 -- Hf 101
Lectii -- Ho 219
Lectii Iac. Praescript. adversus Ant. "Fabrum" - Genev. 1607 -- Io 087
Lectius Iac. ad Aelium "Macrum" de publ. iudiciis - Genevae 1567 -- Io 092
Leges municip. civium Mechliniens. interp. "Nannio" - Lovanii 1552 -- Iq 079
Leigh Eduard. Critica Sacra in Vet. & Nov. Testament. - Londini 1650 -- Tf 054
Lemnius Levin. de Occultis naturae miraculis - Antw. 1564 -- Ho 135
Lentuli Cyr. Europa carmine heroico descripta - Herb. 1650 -- Ho 136
Leodii Hub. Thom. Annales de vita & gestis Frid. secundi elect. Palat. - Ffurti 1624 -- Hq 118
Leonini Elbert. Centuria consiliorum - Antv. Plantinus 1584 -- If 132
Leonini Elbert. Comment. de usufructu - Lichae 1600 -- Io 094
Leonini Elbert. Emendations seu observat. - Arnhemii 1610 -- Iq 077
Leonis -- If 128
Leunclavii Ioh. Historia Musulmanna Turcorum - Ffurti 1591 -- Hf 103
Leunclavii Ioh. Paratitla eiusdemque notata - Ffurti 1573 -- Io 091
Leunclavium -- If 024
Libanii -- hf 043
Libanii Antiocheni Oratio pro templis gentil. non exscindendis Gr. Lat. notis Iacob. "Gotofredi" - Genevae 1631 -- Tq 051
Liber Psalmorum tralat. duplicis Sant. "Pagnini" & Franc. "Vatabli" annot. - #### Rob. Stephanus 1556 -- To 061
Libert. "Fromondi" Scholia ad Quaest. natural. & Ludum de morte Claudii Caesaris - Antverp. 1632 ["Accedunt" praecedit] -- Hf 152+
Licetus Fortun. Hieroglyphica seu Antiqua schemata gemmarum etc. figuris aeneis - Patavii 1653 -- Hf 105
Licetus Fortun. de Lucernis antiquis reconditis fig. aeneis - Utini 1653 -- Hf 104
Lindebergii Petr. Narrat. hist. de obitu heroum in Europa - #### 1591 -- Hq 119
Lindenbrogii -- Hf 026
Lindenbrogii -- Hq 100
Lindenbrogii -- Hq 128
Lipsii -- Ho 244
Lipsii Iust. Opera 10 vol. - Antverp. Moretus 1610 -- Hq 110
Lipsio -- Hf 152
Live Tite Histoire Romaine - Geneve 1607 -- Hf 106
Livii Titi Libri omnes superstites notis criticis & politicis Iani "Gruteri" - Francofurti 1628 -- Hf 100
Livio -- Hd 055
Loccenii Ioh. Historia rerum Suecicarum & Antiquitates Sueco-Gothicae - Holm. 1654 -- Ho 137
Loccenius Ioh. de Iure maritimo - Holmiae 1651 -- Id 015
Longolii -- Hf 041
Lopez -- Io 136
Loque -- To 006
Loriottus Patr. de Apicibus iuris tractatus 8, de Iuris arte tractat. 10, eiusdemque Comment. de Regulis Iuris - Lugd. 1545 -- If 131
Lotichii -- Hq 160
Lotichii Petr. Opera omnia - Lipsiae 1586 -- Ho 139
Lovet -- Iq 122
Loyseau Charles Traicté du deguernissement par hypothecque - Paris 1601 -- Iq 081
Lubberti -- Tq 040
Lubini -- Ho 130
Lubini -- Ho 171
Lubino -- Hq 074
Lubleri Ioh. Tractatus de incendio - Colon. 1608 -- Io 093
Lucanus Marc. Ant. annotat. Lamb. "Hortensii" - Basil. 1551 -- Hf 093+
Luciani Opera Graece 2 vol. - Basil. 1545 -- Ho 132
Lucii Horat. Tractatus de privilegiis scholarum - Patavii 1564 -- Iq 080
Lucii Ioh. Placita Curiae Parisiensis - Lutetiae Rob. Stephanus 1559 -- If 133
Lucilii Gaii Satyrar. quae supersunt reliquiae notis Ian. "Dousae" - Leydae 1597 -- Hq 113
Lucretius Tit. de Rerum natura ex edit. Obert. "Giffanii" - Leyd. 1595 -- Ho 134
Ludovici Iosephi Decisionum Perusinarum & Rotis Lucensis tomi duo - Ffurti 1607 -- Io 097
Ludovici Iosephi Polymathia - #### 1621 -- Hq 117
Luisini Aloys. Parergon ubi declarantur loca obscura script. Latinorum - Venetiis 1551 -- Ho 138
Luitprandi Res gestae per Europam - Parisiis 1514 ["Item" praecedit] -- Hf 097+
Lycophronis Alexandra Graece schol. Ioh. "Tzetzis" & versione Latina & annotat. Guil. "Canterii" - Paris. apud P. Stephanum 1601 -- Hq 114
Lycophronis Gr.-Lat. translata a Iosepho "Scaligero" - Lutetiae 1584 -- Hq 115
Lyklama Marc. Benedictorum libri - Leydae 1627 -- Io 095
Lyklama Marc. Membranae 2 volum. - Franekerae 1608 -- Iq 078
>> begin * Macchiavelli -- Hd 003
Macchiavelli -- Hd 030
Macchiavelli -- Ho 200
Macchiavelli Niccolo Princeps, Item de Republica & Iunii "Bruti" Vindiciae adversus tyrannos - Ffurti 1608 -- Hd 036
Macchiavelli Niccolo Refutatus - Genevae 1578 -- Hd 038
Macchiavelli Niccolo Refutatus seu Antimacchiavellus de Regno, aut quovis principatu recte & tranquille administrando - Argent. 1611 -- Hd 037
Macchiavelli Niccolo de Republica - Mompelgarti 1591 -- Ho 159
Macrobius Ambr. Aur. Theodos. in Somnium Scipionis, Eiusd. Saturnalia - Lugd. 1576 -- Ho 152
Macrum -- Io 092
Maestertius Iac. de Lege commissoria compensationibus & secundis nuptiis - Lugduni Batav. 1630 -- Io 113
Magini Ioh. Ant. Geographia vetus & nova tab. aeneis - #### 15## -- Hq 131
Magiri Ioh. Comment. in Ethicam "Aristot." - Ffurti 1608 -- Ho 151
Maioli Sim. Dies caniculares - Moguntiae 1619 -- Hf 110
Mallovillaeus Claud. in Regias aquarum & sylvarum constitut. comment. - Parisiis 1564 -- Io 114
Mangilius Ioh. Ant. de Subhastationibus & licitationibus - Bracciani 1656 -- If 146
Manilii Marc. Astronomica comment. Ios. Iust. "Scaligeri" & notis Franc. "Iunii" - Gen. 1590 -- Ho 140
Manticae Franc. Lucubrat. de tacitis & ambig. convent. - Gen. 1631 -- If 136
Manticae card. Franc. Decisiones Rotae Rom. - Venetiis 1618 -- Iq 095
Mantua -- Io 150
Manzini -- Io 127
Marantae Rob. de Ordine iudiciorum - Lugd. 1557 -- Io 099
Marci Franc. Decisiones aureae - Francofurti 1614 -- If 135
Marcilii -- Hq 153+
Marescotti Hercul. Variae resolutiones - Romae 1614 -- If 144
Maresii Sam. Iohanna papissa restituta - Groningae 1658 -- Tq 052
Maresii Sam. Refutatio fabulae praeadamiticae - Groningae 1656 -- Tq 053
Maresius Sam. de Anti-Christo adversus Grotium - Amstelod. 1640 -- To 066
Marets -- Tf 069
Marguerite -- hd 079
Marnix -- Hq 167
Marnix Fil. Tableau des differents de la religion 2 vol. - Leyde 1601 -- To 070
Marot -- Hd 048
Marselaer Frederic. de Legatus - Amstelodami 1644 -- Hd 040
Marsiliis Hippol. de Consilia criminalia - Venetiis 1553 -- Iq 091
Marta Petr. de Digesta totius iuris controversi - Genevae 1622 -- If 138
Marta Petr. de Summa totius successionis legalis 2 vol. - Lugd. 1637 -- If 137
Marta Petr. de Tractatus de clausulis - Genevae 1618 -- Iq 096
Marta Petr. de Tractatus de iurisdictione - Avenionae 1616 -- If 139
Martialis Marc. Val. Epigrammat. anthologia Graece versa a Ios. Iust. "Scalig." - Paris. 1607 -- Ho 150
Martianus -- Ho 023
Martini -- Iq 019
Martini Corn. Genealogies des forestiers & comtes de Flandres & leur portraits - Anvers 1580 -- Hf 075
Martini Dan. Grammat. Gall. sententiosis exemplis - Argent. 1632 -- Ho 160
Martinius Matth. Cadmus Graeco-Phoenix - Bremae 1615 -- Ho 149
Martinius Matth. Lexicon philolog. & etymolog. - Bremae 1623 -- Hf 108
Martyris Vermilii Petr. Comment. in Epist. ad Romanos - Basil. 1558 -- Tf 057
Martyris Vermilii Petr. Loci communes - Heidelbergae 1603 -- Tf 058
Martyris Vermilii Petr. Preces Sacrae ex Psalmis - Tiguri 1578 -- Td 014
Mascard. -- If 184
Mascardi Ios. Conclusiones de probationibus 3 volum. - Ffurti 1585 -- If 147
Massinus -- If 117
Mastrilli Gars. Decisiones regni Siciliae - Venetiis 1612 -- If 143
Matthaeatius Angelus de Legatis & fidei-commissis. lib. 4 - Ffurti 1612 -- Io 103
Matthaei Ant. Notae ad Instituta - Herbornae 1600 -- Io 100
Matthaei Ant. iun. Disputat. de success. matrimon. & tutel. - Ultrai. 1652 -- Id 016
Matthaei Philipp. Comment. de diversis Reg. Iuris - Marpurgi 1607 -- Io 108
Matthaeus Anton. iun. de Auctionibus lib. 2. - Ultraiecti 1653 -- Iq 089
Matthieu -- Ho 115
Matthioli Petr. Andr. Commentaires sur les six livres des simples de Pedacius "Dioscorides" Anazarbeen - Lyon 1566 -- Hf 114
Maulius Thom. de Ultimis voluntatibus - Giessae 1610 -- Io 101
Maurus Pyrrh. de Fideiussoribus - Francofurti 1631 -- Io 110
Maurus Pyrrh. de Solutionibus, oblat. & retentionibus - Francofurti 1631 -- Io 111
Maximi -- To 004
Maximi -- To 017
Maximiliaan -- Tq 037+
Maynard Ger. de Controversiae forenses - Genevae 1611 -- Iq 084
Medices Seb. Mors omnia solvit - Ffurti 1554 -- Io 104
Medices Seb. de Casibus fortuitis - Ffurti 1578 -- Io 105
Meditations historiques de Philipp. "Camerarius" - Lyon 1603 -- Hq 133
Meibomius Ioh. Henr. de Vita, moribus & reb. gestis mecaenat. - Leyd. 1653 -- Hq 129
Mela Pompon. de Situ orbis ex edit. Andr. "Schotti" cum Hermolai "Barbari" & Ferdin. "Nonii" castigat. - Antv. Plantinus 1582 -- Hq 130
Melae -- Hq 062
Melancht. -- Hq 039
Melanchtonis -- Hf 050
Melanchtonis Philipp. Corpus doctrinae christianae - Lipsiae 1560 -- Tf 056
Melanchtonis Philipp. Corpus doctrinae christianae - Lipsiae 1572 -- To 063
Melanchtonis Philipp. Dialectica - #### 15## -- Ho 145
Melanchtonis Philipp. Epistolarum libellus tertius - Bremae 1590 -- Ho 147
Melanchtonis Philipp. Epistolarum liber nunquam antehac editus - Leydae 1647 -- Ho 146
Melanchtonis Philipp. Epitome philosophiae moralis - #### 15## -- Ho 143
Melanchtonis Philipp. Ethicae doctrinae elementa - Witeb. 1578 -- Ho 141
Melanchtonis Philipp. Initia doct. physicae, Item de Anima - Witeb. 1559 -- Ho 144
Melanchtonis Philipp. Opera 7 voluminibus - Argentorati 1568 -- To 064
Melanchtonis Philipp. Opera omnia 4 volum. - Witebergae 1562 -- Tf 055
Melanchtonis Philipp. Postilla 3 Volum. - Heidelbergae 1594 -- To 062
Melanchtonis Philipp. Rhetorica scholiis Mart. "Crusii" - Basil. 1563 -- Ho 142
Melanchtonis Philipp. Script. annis 38 ad Ioach. "Camerarium" - Lipsiae 15## -- Ho 148
Melliot -- Hq 067
Memoires de Philippe de "Comines" sur le règne de Louis XI - #### 1594 -- Hd 042
Memoires de Philippe de "Mornay" en 2 vol. - Forest 1624 -- Hq 132
Menochii Iac. Opera omnia 7 volum. - Ffurti apud Wechelos 159# -- If 134
Mercatoris Ant. pro "Cuiacio" operae gratuitae adversus Anton. "Fabrum" - Lugduni Batav. 1616 -- Io 112
Mercatoris Ger. Atlas - Amstelodami 1606 -- Hf 112
Mercurii Britannici = Joseph "Hall" Mundus alter & idem - Ffurti 1605 -- Hd 039
Merendae Ant. Controversiarum iuris 2 volum. - Ticini 16## -- If 148
Merendae Ant. Controversiarum lib. 6. - Ffurti 1626 -- Iq 087
Mergevii ..... Nucleus hist. German. - Hamburgi 1598 -- Hf 109
Merii -- Hf 116
Merilli Edm. a Observationes ex "Cuiac." Item Liber de differentiis iuris - Paris. 1638 -- Iq 086
Merillii Edm. Notae philologicae in passionem Christi - Parisiis 1632 -- To 065
Merillum -- Io 004
Merlini Mercur. Tractatus de legitima - Genevae 1633 -- If 141
Merlini Mercur. de Pignoribus & hypothecis - #### 165# -- If 142
Merula -- To 103
Merulae -- Hf 195+
Merulae Paul. Cosmographia generalis & Geographia specialis tabulis aeneis - Amstelod. 1621 -- Hf 107
Messalini Walonis = Claud. "Salmas." Dissertat. de episc. & presbyt. - Leydae 1641 -- To 105
Metamorphoses de Publ. "Ovide" Nas. traduites en prose Francoise de "Renouard" - Paris 1617 -- Ho 161
Meursii -- Tq 063
Meursio -- Ho 049
Meursius Ioh. "Theod." Metochitae Historia notis eiusd. - Leydae 1628 -- Hq 126
Meursius Ioh. Glossarium Graeco-barbarum - Leydae 1624 -- Hq 122
Meursius Ioh. Graecia feriata - Leydae 1629 -- Hq 123
Meursius Ioh. Miscellanea Laconica - Amstelod. 1661 -- Hq 127
Meursius Ioh. Rerum Belgicarum lib. 4 - Leydae 1614 -- Hq 124
Meursius Ioh. Variorum divinorum lib. - Leydae 1619 -- Hq 125
Meursius Ioh. de Luxu Romanorum - Hagae-Com. 1605 -- Hq 121
Meyer Ioh. Wilh. de Pignoribus & hypothecis - Ffurti 1611 -- Iq 093
Meyrer -- Iq 048
Michaeli Syngelii Laudatio eiusdem - Parisiis 1562 ["Item" praecedit] -- To 004+
Micylli -- Hq 092
Micyllus Iac. de Re metrica - Ffurti 1561 -- Ho 155
Miltonii Ioh. Defensio pro populo Anglicano contra Claud. "Salmasium" - Londini 1651 -- Hd 041
Ministerium card. Richelieu & Mazarini 2 vol. - Ffurti 1652 -- Ho 158
Minutius -- Tq 070
Minutius Felix -- Tf 003
Miraei Aubert. Elogia Belgica - Antverp. 1609 -- Hq 120
Mitilenaeus -- Hq 082
Mizaldi Ant. Secreta agri & hortorum - Lutetiae 1560 -- Ho 156
Molignat. Ioh. Petr. Tractat. de reconventione & "Bosius" de Annuis reditibus - Ffurti 1604 -- Io 106
Molinae Lud. Tractatus de primogenitura - Hanov. 1612 -- Io 107
Molinaei Carol. Opera omnia 3 volum. - Lutetiae 1612 -- If 150
Molinaei Carol. Paraenesis de iuribus magistrat. adversus Moz. "Amyraldum" - Londini 1659 -- Tq 054
Molleri Dan. Comment. ad ordinat. & constitut. Saxon. - Lipsiae 1599 -- If 149
Molleri Dan. Semestria - Lipsiae 1595 -- Iq 094
Monachi Ant. Decision. Lucenses, Florentinae, Bonon. - Genevae 1620 -- Iq 085
Monet -- Hq 023
Monralte -- Hd 056
Montacutii Rich. Analecta ecclesiastica - Londini 1622 -- Hf 113
Montacutium -- Tf 064
Montaigne -- Ho 073
Montaltii Ludovic. = Blaise "Pascal" Literae de Iesuit. morali & politica disciplina - Col. 1658 -- To 067
Montani -- Tf 011
Montani -- Tf 073
Montanus Paul. de Iure tutelarum & curationum - Ffurti 1608 -- Io 098
Mori -- Hf 050
Mori Thom. Opera - Basileae 1563 -- Ho 154
Mornacii Ant. Observat. in 24 lib. Digest. & 4 lib. Cod. - Paris. 1636 -- If 140
Mornay -- Hq 132
Mornay Philip. de Myst. iniquitat. seu Hist. papatus - Salmurii 1611 -- Tf 061
Moschi -- Hq 187
Moschopuli -- Hq 094
Moulin -- Td 008
Moulin Pierre du Bouclier de la foy - Charenton 1619 -- To 069
Mozzius Petr. Nic. de Contractibus - Colon. 1585 -- Io 109
Mucii -- Io 035
Mudaeus Gabr. de Contrahenda emptione & venditione, Item Actionibus empti & venditi & pignorib. & hypoth. - Lovanii 1563 -- If 145
Multa-annotavit manu sua Ioh. "Arcerius" Theodoretus - #### 0000 -- Tf 021+
Munnoz de Escobar Franc. de Ratiociniis administrat. - Ffurti 1618 -- Iq 088
Muscorini Hier. Tractatus de iurisdictione - Colon. 1581 -- Io 102
Musculi Wolfg. Comment. in Epist. Pauli ad Corinthios - Basil. 1559 -- Tf 059
Musculi Wolfg. Loci communes S. theologiae - Basil. 1563 -- Tf 060
Muxello Dynus de Comment. in Regulas Iuris pontificii - Lugd. 1562 -- Io 051
Mynsingeri Ioach. Observationes - Witebergae 1615 -- Iq 090
Mysteria patrum Iesuitarum auct. Ioh. "Scioppio" - #### 1633 -- To 068
Mythologici scriptores Latini - #### Commelinus 1590 -- Ho 157
>> begin * Naevii Seb. Systema 2 volum. - Francofurti 1608 -- If 151
Nanni -- Hf 009
Nannio -- Iq 079
Nansii -- To 076
Nattae -- If 002
Naucleri Ioh. Chronicon cum appendice Laur. "Surii" - Colon. 1564 -- Hf 115
Navigations & peregrinations faictes en Turquie par Nicolas de "Nicolay" avec des portraits au naturel - Anvers 15## -- Hq 140
Neandri Mich. Erotemata Graecae linguae - Basil. 15## -- Ho 162
Neandri Mich. Opus aureum continens "Pythagorae", "Phocylidis", "Theognidis" & alior. poemata cum eiusd. interpretat. Latina & notis 2 volum. - Lipsiae 1577 -- Hq 134
Nederlandtschen bijen-korff vervaatende verscheyde discoursen ende tractaten beroerende den Treves van den jaare 1608 - #### 16## -- Hq 141
Nederlantsche oorlog., beroert. en borgerl. oneengicheden door Petr. "Bor" in 2 deelen met koopere plaat. - Amsteld. 1621 -- Hf 121
Negotiations du president Pierre "Jeannin" - Paris 1659 -- Hd 043
Neguzantius Ant. de Pignoribus & hypothecis - Lugd. 1549 -- Iq 099
Nerdeni Henr. Antonid. Initia Academiae Franequerensis, eiusdem Templi & gubernationis - Franekerae 1613 -- Hq 139
Nesmond -- Iq 121
Nicandri Theriaca & alia Gr.-Lat. scholiis - Colon. 1530 -- Hq 136
Nicephoro -- Hf 148+
Niceta -- Hf 148+
Nicetae -- Hf 200
Nicetae Acominati Historia Gr.-Latina - Genevae 1593 -- Hq 138
Nicolay -- Hq 140
Niem Theod. a Historia sui temporis. Item Ioannis "Merii" Liber de 23 schismatis in ecclesia & conciliorum Gallicanae ecclesiae praestantia & utilitate - Basil. 1566 -- Hf 116
Nigri Ant. de Postremis rei iudicatae solemnibus - Romae 1644 -- If 154
Nigri Ant. tractat. de subhastatione - Venet. 1641 -- If 153
Nigri Franc. Cyriaci Controversiae forenses 3 volum. - Venetiis 1644 -- If 152
Nihusio -- Ho 020
Nili -- Tq 066
Nili episcopi Admonit. Graece interpret. Steph. "Schoning" - Franek. 1608 -- To 077
Nonii -- Hq 130
Nonni Panopolit. Dionysiaca Gr. lectionibus & coniecturis Ger. "Falkenburgii" - Antverp. Plantinus 1569 -- Hq 137
Nonni Panopolitani Paraphrasis in Ioannem notis Franc. "Nansii" - Leydae 1589 -- To 076
Nostradamus -- Ho 198
Nouveau Testament - Geneve 1650 -- Tq 058
Novellae constitut. imp. "Iustiniani" interp. "Patricio" - Brugis 1570 -- Iq 098
Novi Test. libri historici Gr.Lat. perpetuo comment. ex antiquitate hist. & theolog. adornante Ant. "Walaeo" - Lugd. Bat. 1653 -- Tq 055
Novum Test. Gr.Lat. interprete Theod. "Beza" - #### 1590 -- To 071
Novum Test. Graecum - Tiguri 1559 -- To 074
Novum Test. Graecum - Tiguri 1569 -- To 072
Novum Test. Graecum collatum cum mss. ab Hugone "Grotio" - #### 164# -- To 073
Novum Test. manuscriptum in pargameno - #### 0000 -- To 075
Novum Testament. Graecum - Leydae ex officina Raphelengii 1591 -- Td 019
Novum Testament. Graecum - Lugd. Ioh. Crispinus 1564 -- Td 018
Novum Testament. Graecum - Lutetiae Rob. Stephanus 1546 -- Td 015
Novum Testament. Graecum typis regiis - #### Rob. Stephanus 1549 -- Td 017
Novum Testament. Latinum Theod. "Bezae" - Amstelod. 1650 -- Td 020
Novum Testament. charact. Servianis Cyrilli & vulgo Ruttenico-Sclavonicum - #### 0000 -- Td 016
Novum Testamentum Graece Nic. "Gerbelii" - Hagenoae 1521 -- Tq 057
Novum Testamentum Graecum diglotton 2 vol. - #### 0000 -- Tq 056
Novum Testamentum Graecum duplici vers. & annotat. Theod. "Bezae" - #### apud Henricum Stephanum 1589 -- Tf 062
Novum Testamentum Graecum ex biblioth. regia - LutetiaeRob. Stephanus 1550 -- Tf 063
Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum variorum autorum - Basileae 1555 -- Hf 117
Nucleus discursuum in iure publico editarum - Giessae 1621 -- Iq 097
>> begin * Obrechti Georg. Disputationes - Ursellis 1603 -- Iq 100
Observationum practicarum & sententiarum notabilia as singularia conscripta ab illustribus doctoribus - Ffurti 1629 -- If 157
Oddi Sfortias de Substitutionibus - Francofurti 1600 -- Io 116
Oddo Sfortias de Fidei-commissis tractatus duo - Venet. 1622 -- If 155
Oecolampad. -- To 014
Oecolampadii Ioh. Commentaria in Iesaiam - Basil. 1525 -- Tq 059
Oeuvres de "Bruscambille" = "Deslauriers" - Paris 1619 -- Hd 047
Oeuvres de "Theophile" de Viau - Rouen 1630 -- Ho 167
Oeuvres de Clement "Marot" - Lyon 1548 -- Hd 048
Oeuvres de Pierre de "Ronsard" 5 vol. - Paris 1610 -- Hd 049
Oeuvres de Sr. Leon. du "Vair" - Rouen 1627 -- Ho 165
Oeuvres morales & meslées de "Plutarque", & Vies des hommes illustres translatées par Jaques "Amyot" 2 vol. - #### Francois Estienne 1582 -- Hf 122
Oeuvres morales, politiques & amoureuses de ..... "Perez" - Paris 1642 -- Ho 166
Olai Magni Historia de gentibus Septentrionalibus - Amstelod. 16## -- Hd 046
Oldendorpii Ioh. Classes act. forens. Eiusd. Variar. lectionum libri ad iur. civil. interpret., It. de Copia verb. & rerum - Colon. 1543 -- If 156
Oldendorpii Ioh. Enarratio de iure singulari, Item Isagoge iuris naturalis gentium & civilis - Colon. 1539 -- Io 118
Onosandrum -- Hq 089
Oorspronk en voortgank van de Nederlantsche oorlogen van Everard van "Reyd" met koopere plaaten - Arnhem 1633 -- Hf 123
Oppianus de Venat. Gr.-Lat. comment. Conr. "Rittershusii" - Leyd. 1597 -- Ho 163
Opsopaei -- Ho 241
Optatus Milevetanus Ad Parmenionem de schimate Donatist. Item Vict. Uticensis de Persecutione Vandalica in Africa - Parisiis 1569 -- To 079
Optatus Milevitanus de Schismate Donatistarum, ubi plurima ubique acria adscripsit Theod. "Beza" - Parisiis 1563 -- To 078
Oratio nobilis Belgae de iure belli Belgici adversus Philippum regum Hispan. - Hagae-Com. 1598 -- Hq 142
Ordonantie en instructie op de stijl van procedeeren voor den Hoove van Utrecht - Utrecht 1630 -- Iq 101
Orig. contra "Celsum" Gr. Lat. annotat. Ioh. "Spenceri" - Cantabrigiae 1658 -- Tq 060
Orlando furioso de M. Ludovico "Ariosto" - Venetia 1544 -- Hq 143
Orleans -- Hf 172
Osorii Hieron. Hist. de rebus Emanuelis Lusitaniae regis - Colon. 1580 -- Ho 164
Ottonis Dan. Dissertatio iuridico-politica de iure publico imperii Romani - Ienae 1617 -- Io 117
Ovide -- Ho 161
Ovidii Nasonis Publ. Opera 3 vol. - Antv. Plantin 1582 -- Hd 044
Ovidii Nasonis Publ. Opera 6 vol. notis Heinsii - Amstelod. 1661 -- Hd 045
>> begin * Pachymerae -- If 021
Paciani Fulv. Tractatus de probationibus - Ffurti 1631 -- If 167
Pacifici Statil. Tractatus de Salviano interdicto - Taurini 1619 -- If 165
Pacii -- Io 082
Pacium -- To 101
Pagnini -- Tf 005
Pagnini -- To 061
Palaemonis Remn., Val. "Probi" aliorumque Opera grammatica - #### 15## -- Hq 158
Palaeottus Gabr. de Nothis, spuriisque filiis - Ffurti 1587 -- Io 121
Pamelii -- Tf 076
Pancirolli Guid. Notitia dignitat. Orientis & Occid. - Lugd. 1608 -- Hf 137
Pancirolli Guid. Thesaurus var. lectionum utriusque iuris - Lugd. 1617 -- Iq 105
Pandoste ou Princesse mal-heureuse, tragédie en prose par Jean Puget de la "Serre" - Paris 1611 -- Ho 197
Panormitani abbatis Opera 4 volum. - Lugd. 1559 -- If 158
Pantaleonis Henr. Prosopographia heroum atque illustrium virorum Germaniae - Basileae 1565 -- Hf 134
Papa Guido de la Decisiones cum additionibus variorum - Lugd. 1613 -- If 168
Papinum -- Ho 097
Paponii Ioh. Arresta notis Bachovii & aliorum - Genevae 1624 -- If 166
Paradin -- Hd 017
Paraei Dav. Commentarius in Apocalypsin - Heidelbergae 1618 -- Tq 062
Parent -- Hd 026
Parfaict courtisan du comte Balthas. "Castillonnois" Gal.-Ital. - Lyon 1585 -- Ho 199
Paris Matthaeus de Historia maior - Tiguri 1589 -- Hf 140
Parisii Petr. Paul. Consilia 2. volum. - Francofurti 1490 -- If 161
Parladorii Ioh. Iannez Rerum quotidianarum lib. 2 - Marpurgi 1604 -- Iq 104
Pascal -- To 067
Pasore -- To 024
Pasoris Georg. Grammatica Graeca Sacra N.T. - Groningae 1655 -- Ho 196
Pasquillorum libri duo - Eleutheropoli 1543 -- Ho 172
Patrice -- Ho 249
Patricio -- Iq 098
Patricius Franc. de Institutione reipublicae - Parisiis 1575 -- Ho 188
Patricius Franc. de Regno & regis institut. - Parisiis 1581 -- Ho 187
Pauli -- To 085
Pausanias Graece cum Latina versione Romul. "Amusaei" & annotat. Guil. "Xylandri" & Frid. "Sylburgi" - Hannoviae 1614 -- Hf 128
Peckii Petr. Comment. ad rem naut. pertinent. notis "Vinnii". It. Ius navale Rhodiorum Gr.-Lat. - Leydae 1647 -- Io 124
Peckii Petr. Opera omnia - Antverpiae 1617 -- If 170
Peckii Petr. de Iure sistendi & arrestis - Colon. 1581 -- Io 125
Peckii Petr. de Testamentis coniugum & iure sistendi - Colon. 1609 -- Io 126
Peckius -- Iq 019
Peirescii, Nic. Claud. Fabri, Vita auth. Petr. "Gassendo" - Hagae-Comitis 1655 -- Hq 154
Pelvis -- Ho 117
Pena Franc. Recollectae decisiones 2 volum. - Lugd. 1648 -- If 174
Peregrini Marc. Ant. de Iure fisci tractatus - Colon. 1588 -- Io 120
Peregrinus Marc. Ant. de Fidei commissis. Item Petra de Fideicommissis maxime ex prohibita alienatione resultantibus - Ffurti 1599 -- If 169
Perez -- Ho 166
Perezii Ant. Praelectiones in Codicem - Lovaniae 1642 -- If 171
Perezius Ant. ad Instituta - Amstelodami 1647 -- Id 017
Perotti Nic. Cornucopiae Latinae linguae - Basileae 1626 -- Hf 135
Perrin -- Ho 121
Perronii -- Hq 047
Persii -- Hf 093
Persii -- Ho 129
Persii Flacc. Aul. Satyrae comment. Eilh. "Lubini" - Amstel. 1595 -- Ho 171
Persii Flacc. Aul. Satyrae commentariis Ioh. "Bond" - Noribergae 163# -- Ho 170
Persii Flacc. Aul. Satyrae commentariis Isaac. "Casauboni" - Paris. 1605 -- Ho 169
Persii Flacc. Auli Satyrae comment. Theod. "Marcilii" - Paris. 1601 -- Hq 153+
Peschwitz Gottfr. de de Repressaliis - Leovardiae 1658 -- Id 018
Petavii -- Hq 105
Petiti Sam. Leges Atticae commentariis - Paris. 1635 -- Hf 136
Petiti Sam. Miscellanea - Parisiis 1630 -- Hq 155
Petiti Sam. Observat. - Parisiis 1642 -- Hq 155+
Petra Petr. Ant. a de Iure quaesito non tollendo per princip. - Ffurti 1610 -- Iq 108
Petrarcha -- Hq 189
Petrarcha Franc. Opera 2 vol. - Basileae 15## -- Hf 141
Petrarcha Franc. de Remediis utriusque fortunae - Lutetiae 1546 -- Hd 053
Petronii arbit. Satyricon comment. varior. ex museo Sim. Abb. a "Gabbema" - Trai. ad Mosam 1654 -- Ho 191
Petronii arbit. Satyricon notis perpetuis Ioh. Petr. "Lotichii" - Ffurti 1620 -- Hq 160
Peucerus Casp. Historia carcerum ac liberat. divinae - Tiguri 1605 -- Ho 186
Peucerus Casp. de Praecipuis divinationum generibus - Ffurti 1592 -- Ho 185
Phalandis Palaridis & Marc. Iun. "Bruti" Epistolae Graeco-Latinae - Heidelb. 1597 -- Ho 192
Phavorini Varin. Dictionarium magnum Graece - #### 15## -- Hf 142
Philippi Secundi regis Hispan. inauguratio cum comment. Henr. "Agylaei" in articulos inaugurat. - Ultraiecti 1620 -- Ho 174
Philonis Iudaei Opera Graece - Parisiis ex offic. A. Turnebi 1552 -- Tf 068
Philonis Iudaei Opuscula Graece notis Dav. "Hoeschelii" - Ffurti 1587 -- To 081
Philostorgii Ecclesiast. hist. Graeca cum versione Latina & dissertat. Iacobi "Gothofredi" - Genev. 1642 -- Hq 152
Philostratus Lemnius de Vita "Apollonii" Thyanaei - Paris. 1608 -- Ho 190
Phocylides -- Ho 177
Phocylidis -- Ho 176
Phocylidis -- Hq 134
Photii Bibliotheca Graece & Latine ex versione Andr. "Schotti" notis Dav. "Hoescheli" - Genevae apud Paulum Stephanum 1611 -- Hf 132+
Photii Epistolae Graece & Latine per Rich. "Montacutium" - Lond. 1651 -- Tf 064
Photii Graece ex edit. Dav. Hoeschelii - Augustae Vindel. 1601 -- Hf 133
Photii Nomocanon Gr. Lat. comment. Theod. "Balsamonis" - Parisiis 1615 -- Tq 061
Piaggii Ant. & Casp. "Manzini" Tractat. de tutela & cura - Colon. 1589 -- Io 127
Pighii Steph. Annales Romanorum 3 vol. - Antverp. 1615 -- Hf 126
Pignorii Laur. Vetustissimae tabulae aeneae Aegyptiorum - Venet. 1605 -- Hq 150
Pignorii Laur. de Servis eorumque apud veteres ministeriis - Patav. 1656 -- Hq 151
Pindarum -- Hq 004
Pindarus Graece cum scholiis Graecis & interpretat. Latin. - Paris. apud R. Stephanum 1599 -- Hq 147
Pindarus Graece vers. Lat. & comment. Ioh. "Benedicti" - Salmurii 1620 -- Hq 146
Pinelus Arius de Bonis maternis - Ffurti 1573 -- Io 122
Pirckheimeri Willibald. Opera politico-historico-philologica-epistolica - Francofurti 1610 -- Hf 143
Piscatoris Ioh. Exegesis aphoris. doct. christianae - Herb. 1622 -- To 082
Pistoris Hartmanni Quaestiones iuris 5 vol. - Heidelbergae 1604 -- Iq 106
Pithoei -- Ho 083
Pithoei Petr. Collatio legum Mosayc. & Romanarum - Heidelb. 1656 -- Io 129
Placcaat-Boeck van de Hoog. Mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden 2 volum. - Amsteldam 1644 -- If 177
Placita principum seu Constit. regni Neapol. cum glossis - #### 1535 -- Iq 107
Platina Barthol. de Vitis pontif. - Col. 1551 -- Tf 065
Platonis Opera ex tralatione Marsilii "Ficini" - Basil. 1546 -- Hf 130
Platonis Opera omnia Graece - Venetiis Aldus 1513 -- Hf 129
Plautus Tit. Macc. Comoediae Ian. "Gruteri" comment. Frid. "Taubmanni" - Witebergae 1621 -- Hq 159
Plautus Tit. Macc. comment. varior. ex museo Marc. Zuer. "Boxhornii" - Leydae 1645 -- Ho 168
Pleix -- Hd 015
Plinii -- To 018
Plinii Caec. Sec. Gaii & aliorum Panegyrici - #### 16## -- Hq 157
Plinii Caec. Sec. Gaii Epist., Panegyricus & Viri illustr. - #### Rob. Stephanus 1529 -- Ho 180
Plinii Caec. Sec. Gaii Epist., Panegyricus notis variorum - Ienae 1650 -- Ho 181
Plinii Caec. Sec. Gaii Epistolae commentariis Ioh. Mariae "Catanaei" - Genevae 1625 -- Hq 156
Plinii Caec. Sec. Gaii Epistolae notis Isaac. "Casauboni" - Genevae apud H. Stephanum 1591 -- Hd 051
Plinii Caec. Sec. Gaii Historia mundi cum annotationibus Ioh. "Dalechampii" - Francofurti 1599 -- Hf 131
Plutarchi Opera Graece versione Latina Herm. "Cruserii", Guil. "Xylandri" & alior. notis 2 vol. - Ffurti 1599 -- Hf 124
Plutarchi Opera Graece, Latina interpretat. Herm. "Cruserii" & Henr. "Stephani" annotat. 12 vol. - Genevae apud H. Stephanum 1572 -- Ho 189
Plutarque -- Hf 122
Plutarque -- Ho 258
Poetae Graeci veteres, Carmin. heroici Scriptores omnes - Gen. 1606 -- Hf 125
Poetae tragici, comici, lyrici, &c. - Gen. 1614 -- Hf 125+
Poetica Latina conscripta per Acad. Giess. profess. - Giesae 1634 -- Ho 178
Poetis Christiana Palestina Gr. - Ffurti 1589 -- Hq 153
Politiani Angel. Opera 3 vol. - Lugduni 1539 -- Ho 182
Polleti Franc. Historia fori Romani - Duaci 1572 -- Io 119
Pollucis Iulii Onomasticon Graece - Basil. 1536 -- Hq 149
Polybii -- Ho 041
Polybii Selecta de legationibus & alia Graece notis Fulvi "Ursini" - Antverp. 1582 -- Hq 145
Polybius -- Hq 099
Polybius Graece versione Latina Isaac. "Casauboni". Item "Aeneae" Commentarius tacticus & obsidionalis Graece cum notis eiusdem - Francofurti 1629 -- Hf 127
Pontani Ioh. Iov. Poemata; Ioseph. "Scaliger" plurimas ubique censuras atque emendationes adscripsit - Basil. 1531 -- Ho 193
Ponte Ludovici Consilia - Francofurti 1577 -- If 159
Ponte Oldradus de Consilia & quaestiones - Francofurti 1576 -- If 173
Popma -- Ho 254
Popma Auson. de Ordine iudiciorum - Leovard. 1617 -- Iq 103
Popma Ausonius de Differentiis verborum - Leyd. 1606 -- Ho 175+
Popma Titus de Operis servorum - Leyd. 1608 -- Ho 175
Popmae -- Ho 018
Popmae -- Ho 042
Porphyrius de Non necandis ad epulandum animantibus Gr.-Lat. scholiis Franc. de "Fogerolles" - Lugd. 1620 -- Ho 194
Portae Ioh. Bapt. Magia naturalis - Leydae 1644 -- Hd 050
Portae Ioh. Bapt. Physiognomia humana - Ursellis 1601 -- Ho 184
Portae Ioh. Bapt. Villae lib. 12 - Ffurti 1592 -- Hq 161
Porti -- Hf 045
Porti -- Hf 157
Porti -- Hq 069+
Porti Franc. Prolegomena in omnes "Sophoclis" tragoedias - Morgiis 1584 -- Hq 153+
Portii Sim. Dictionarium Latino-Graeco-barbarum & Literale ex mandato card. Richelieu 3 vol. cum charta pura - Paris. 1635 -- Hq 144
Portius Leon. de Ponderibus & mensur. - Venetiis 1520 -- Ho 183
Postii Lud. Resolutiones causarum civilium - Venet. 1655 -- If 163
Postii Lud. Tractatus de manutenendo - Lugd. 1647 -- If 162
Postii Lud. Tractatus de subhastatione - Maceratae 1644 -- If 164
Potocki ..... Historiae-politicus ex Tito "Livio" - Cracoviae 1646 -- Hd 055
Practica iudiciaria - #### 0000 -- Io 128
Practique iudiciaire civile & criminelle de Jean "Imbert" - Paris 1615 -- Iq 109
Praedinii Frisii Groningensis Regn. Opera - Basileae 1563 -- Tf 066
Praetis Simon de Consilia & responsa decisiva tam ad arbitres quam ad iudices - Ffurti 1605 -- If 176
Praetis Simon de de Interpretat. ultimarum voluntat. - Colon. 1584 -- If 175
Prato Franc. Mar. Discept. forens. cum decis. Neapol. regni - Neapoli 1645 -- If 172
Premiere partie de la Bible par Samuel des "Marets" - Groningue 1663 -- Tf 069
Pricaeus Ioh. in Acta apostolorum - Parisiis 1647 -- To 084
Pricaeus Ioh. in Mattheum - Parisiis 1646 -- To 083
Primodaye -- Hq 022
Principe di Niccolo "Macchiavelli" - Palermo 1584 -- Ho 200
Probi -- Hq 158
Procli -- Hq 094
Procopii Caesariensis Anecdota falsitatis convicta ab Ioanne "Eichelio" - Helmstadii 1654 -- Hq 148
Procopii Caesariensis Historia, Item de Aedificiis "Iustiniani" Graece opera Dav. "Hoeschelii" - Augustae Vindel. 1608 -- Hf 138
Procopii Gazaei Scholia in lib. Regum & Paralipomenon Gr.Lat. Ioh. "Meursii" - Lugd. Bat. 1620 -- Tq 063
Propertius -- Ho 047
Propheties de "Nostradamus" - Leyde 1650 -- Ho 198
Provinciales lettres escrites par Louis de "Monralte" - Cologne 1657 -- Hd 056
Pruckmannio -- Io 003
Prudentius Aurel. Clem. commentariis Vict. "Giselini" - Antv. 1564 -- Ho 179
Prukmanni Frid. Repetitio l. 1 in multis de stat. homin. - Ffurti 1586 -- Io 123
Psalterium Andr. "Spethe" - Francofurti 1612 -- Td 021
Psalterium Graecum - Venetiis Aldi Manutii 149# -- Tq 064
Psalterium quintuplex, Gall. Rom. Heb. Vet. conciliat. annotat. Iac. "Fabri" Stapulensis - Parisiis Rob. Stephanus 1513 -- Tf 067
Pseaumes de David - Rochelle 1590 -- Td 023
Ptolomaei Magnae constructionis lib. 13 & Theon. "Alexandrini" in eosdem comment. Graece - Basil. 1538 -- Hf 139
Pulmanni -- Ho 104
Purpurati Ioh. Franc. Comment. in 1 & 2 Digesti Vet. partem & 1 Infortiati ut & in 1 & 2 Cod. partem - Taurini 1588 -- If 160
Puteani Er. Ratio pecuniae Romanae - Colon. 1620 -- Hd 054
Putei Iac. Decisiones Rotae Romanae - Venet. 1598 -- Iq 102
Puteo Paris de de syndicatu - Ffurti 1608 -- Io 130
Pythagorae -- Hq 134
Pythagorae, "Phocylidis", "Theognidis", aliorumque minorum poetarum Epicae, elegiacaeque, gnomae Gr.-Lat. - Ffurti 1601 -- Ho 176
Pythagoras, "Phocylides" & "Theognis" carmine Latino expressi Petreio "Tiara" interprete - Franek. 1599 -- Ho 177
>> begin * Quintiliani Marc. Fab. Institut. oratoriae - Lugduni 1538 -- Ho 201
Quintiliani Marc. Fab. Manuscripta quaedam in pergameno - #### 0000 -- Hf 144
>> begin * Radelantii Wilh. Decisiones Curiae Traiectinae - Traiecti 1637 -- Iq 117
Raevardi -- If 091
Ragioni di stato di Giovanni "Botero" - Milano 1596 -- Ho 209
Raisonnement sur 4 quest. important. a toute la chrestienté - Sed. 1660 -- Ho 205
Rami -- Hq 042
Rami Petr. Arithmetica & geometria - Basil. 1588 -- Hq 166
Rami Petr. Scholae artium liberalium - Basil. 1518 -- Hf 149
Ramus Ioh. de Relig. christ. eiusq. Vitae Theoph. "Banosio" - Ffurti 1577 -- To 091
Rantzovium -- Ho 063
Ratallero -- Ho 221
Rauchbari Andr. Quaest. iuris civil. & Saxonici - Witebergae 1605 -- Iq 118
Ravenspergeri -- Tq 039
Rebuffi Petr. Comment. ad constitutiones regias - Lugduni 1559 -- If 179
Rechten en costumen van Antwerpen - Antv. Plantin 1582 -- If 185
Recueil contenant les choses mémorables advenues sous la Ligue par Simon "Goulart" 2 vol. - #### 1589 -- Ho 206
Recueil d'aucuns notables arrests donnez en la Cour du parlement de Paris par George "Lovet", reveu par Julien "Brodeau" - Cologny 1618 -- Iq 122
Regii Gilb. Enantiophanoon libri duo - Antv. 1562 -- Io 133
Rei rusticae scriptores explicat. & castigat. Petr. "Victorii" & Phil. "Beroaldi" 2 vol. - Paris. apud R. Stephanum 1543 -- Ho 202
Reidani Everard. Annales interp. Dion. "Vossio" - Leydae 1633 -- Hf 146
Reinkingk Theod. de Retractu consanguinitatis - Marpurgi 1631 -- Iq 119
Relation contenante l'Histoire de l'Academie Francoise - Paris 1653 -- Ho 207
Relationi del cardinal "Bentivoglio" - Brusell. 1632 -- Ho 210
Religio medici - Argentorati 1652 -- Ho 204
Remi Georg. Spicilegium in Proverb. Salomonis. Item Barthol. "Keckermanni" Rhetorica ecclesiastica - Hannoviae 1596 -- To 090
Remonstrances, ouvertures, & arrests prononcez en robes rouges par messire André de "Nesmond" - Poictiers 1617 -- Iq 121
Renouard -- Ho 161
Rerum Hispanicarum script. aliquot - Ffurti 15## -- Hf 151
Resolutie van de H.M. heeren Staaten van Hollant en West-Friesl. tot den vrede der kerken - Haage 1612 -- Hq 168
Resolutions des plusieurs questions des droicts & memorables observations du droict Francois rapporté au droict civil & canonic - Paris 1637 ["Item" praecedit] -- If 051+
Resolutions politiques ou Maximes d'estat par Jean de "Marnix" baron de Potes - Brusselles 1612 -- Hq 167
Respublica & status imp. Rom.-Germanici - Leydae 1634 -- Hd 057
Respublica Anglorum - #### 16## -- Hd 063
Respublica Galliae s. de Francorum regis dominiis & opibus - #### 1626 -- Hd 058
Respublica Graecorum Ubb. "Emmii" 2 vol. - Leydae 1632 -- Hd 065
Respublica Helvetiorum - #### 16## -- Hd 062
Respublica Hispaniae sive de Rege Hisp. regnis & opibus - #### 1642 -- Hd 059
Respublica Hollandiae ed. Petro "Scriverio" - Lugd. Bat. 16## -- Hd 064
Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae, Namurcensis - Amstel. 1634 -- Hd 060
Respublica Poloniae - Amstel. 1642 -- Hd 061
Revii -- Td 007
Reyd -- Hf 123
Reyger Arn. de Thesaurus iuris 2 volum. - Magdeburgi 1616 -- If 180
Rhabanus Maurus de Sermonum proprietate & mystica rerum significatione. Item "Isidorus" Hispalensis de Originibus - #### 14## -- Hf 111
Rhodigini Ludov. Coel. Antiquae lectiones - Basileae 1542 -- Hf 145
Rhodii -- Hq 169
Riccii Ioh. Aloys. Additam. docta & utiliss. ad "Mascard." de probatio - Taurini 1624 -- If 184
Riccii Ioh. Aloys. Collectanea decisionum - Genevae 1617 -- Iq 110
Riccii Steph. Commentaria in "Hesiodum" - Witteb. 1590 -- Ho 203
Richteri Greg. Axiomata politica, oeconomica, ecclesiastica & historica 2 vol. - Ienae 1618 -- Hq 162
Rigaltii -- Tf 075
Rigaltii -- tf 076
Rigaltii Nic. Glossarium tacticum - Lutet. 1601 -- Hq 164
Riminaldi Hippolyt. Consilia sive responsa 3 volum. - Ffurti 1609 -- If 178
Ripa -- Io 010
Ripa Ioannes a & aliorum Tract. de secundis nuptiis - Colon. 1600 -- Io 131
Ripa Polyd. a de Tempore nocturno - Francofurti 1602 -- Io 132
Ripoll Acat. Ant. de Resolutiones iuris - Lugduni 1630 -- If 183
Ripoll Acat. Ant. de Tractatus regaliorum - Barcinonae 1644 -- If 182
Rittershusii -- Ho 163
Rittershusii -- To 092
Rittershusius Georg. de Iure asylorum - Argent. 1624 -- Io 134
Rivet -- To 040
Rivet André Sommaire instruction du prince chrestien - Leyde 1642 -- To 089
Rivet Divers traictez de pieté - Leyde 1637 -- Td 025
Riveti -- To 051
Riveti Andr. Apologia pro virgine Maria - Lugd. Batav. 1639 -- Tq 065
Rivetus Andr. Ad annotata Hug. "Grotii" in Consultat. Georg. "Cassandri" - Leydae 1642 -- To 086
Rivetus Andr. Dialysis Grotianae discussionis - Roterod. 1646 -- To 087
Rivetus Andr. Hispanicae dominationis arcana - Leydae 1643 -- Hd 028
Roberti Ann. Rerum iudicatarum lib. 4 - Parisiis 1611 -- Iq 112
Rodericus Casp. de Annuis & menstruis reditibus - Moguntiae 1605 -- Iq 113
Rohan -- Hd 079
Rollenhagii Gabr. Nucleus emblemat. cum figuris - Colon. 1611 -- Hq 163
Roma triomfante di Flav. "Biondo" da Forli - #### 15## -- Ho 208
Romanae Historiae scriptores Graeci minores interpretat. Frid. "Sylburgi" - Ffurti 1588 -- Hf 147
Romanorum impp. historia a Constantino Magno usque ad Constantinum posthumum & Constantinopolim a Turcis occupatam, autoribus .... - Ffurti 1518 -- Hf 148
Romuli -- If 021
Ronsard -- Hd 049
Rosbach Ioh. Emer. a Praxis civilis - Francofurti 1645 -- Iq 115
Rosbach Ioh. Emer. a Praxis criminalis - Francofurti 1645 -- Iq 116
Rosenthal Henr. a Synopsi iuris feudalis - Basil. 1588 -- Iq 120
Rosini Ioh. Antiquitat. Roman. Thom. "Dempsteri" - Parisiis 1613 -- Hf 150
Rubei -- Io 150
Rubei Paulus Rotae Romanae decisiones - Romae 1640 -- If 181
Rudingeri Ioh. Singul. observat. centuriae 5 - Argent. 1611 -- Iq 114
Rudolf -- Tq 037+
Ruland Rutger de Commissariis & commission cam. imp. 2 volum. - Ffurti 1618 -- Iq 111
Rutgersi Guinand. Variarum lectionum lib. 6 - Leydae 1618 -- Hq 165
Ryssen Leon. van de Lusu aleae contra Thom. "Gatakerum" - Ultrai. 1660 -- Td 024
>> begin * Saabedra -- Iq 057
Sabellici Marc. Ant. Cocc. Opera historica cum supplemento ab orbe condito per Caelium Secundum "Curionem" 4 vol. - Basil. 1560 -- Hf 161
Sabini Georg. Hist. de elect. & coronat. Caroli Quinti - Mogunt. 1545 -- Ho 234
Sadeelis Ant. Chand. Respon. ad Franc. "Turrianum" de ecclesia & ordinat. minist. - Parisiis 1580 -- To 096
Sagittario -- Tf 065+
Saillans -- To 006
Salgado Franc. Labyrinthus creditorum - Antverp. 1653 -- If 197
Saliceti Barth. Opera omnia 2 volum. - Ffurti 1625 -- If 188
Sallustius Crispus Gaius Historia - Basiliae 1525 -- Ho 225
Sallustius Crispus Gaius ex recognitione Ian. "Gruteri" - Ffurti 1607 -- Ho 226
Sallustius Crsipus Gaius de Diis & mundo - Leydae 1639 -- Hd 073
Salmas. -- To 101
Salmas. -- To 105
Salmasii -- Hf 003
Salmasii -- Ho 086
Salmasii -- Ho 247
Salmasii -- Hq 014
Salmasii -- Hq 181
Salmasii -- To 015
Salmasii Claud. Comment. de Hellenistica - Leyd. 1643 -- Ho 235
Salmasii Claud. Epistolarum lib. primus - Leydae 1656 -- Hq 179
Salmasii Claud. de Annis climactericis - Leyd. 1647 -- Ho 236
Salmasii Claud. de Re militari Romanorum - Leydae 1657 -- Hq 180
Salmasium -- Hd 041
Salmasius Claud. ad Ius Atticum & Romanum - Leydae 1653 -- Io 143
Salmasius Claud. de Primatu papae. Item "Nili" ac "Barlaami" de eodem tractatus - Lugd. Bat. 1645 -- Tq 066
Salmasius Claud. de Subscribendis & signandis testamentis - Leydae 1653 -- Io 144
Salmasius Claud. de Usuris - Leydae 1638 -- Io 142
Salmi di David tradotti in rime Italiane - #### 1578 -- Td 028
Salviani Massil. Opera comment. Conr. "Rittershusii" 2 vol. - Noribergae 1623 -- To 092
Sanchez Thom. de Matrimonio - Antverpiae 1626 -- If 190
Sande Ioh. a Decisiones Frisiae - Leovard. 1639 -- Iq 125
Sande Ioh. a de Act. cessione & prohibita rerum alienat. - Leovard. 1633 -- Iq 126
Sande ad Consuetud. feudales Gelriae & Zutphan. - Harderw. 1661 -- Io 138
Sansovino -- Hq 090
Sanz -- Iq 048
Sarcerium -- If 079
Sarmienti Franc. Opera - Antverpiae 1616 -- If 196
Sarpi Veneti Paul. Examen fulm. "Pauli" Quinti in seren. rempubl. Venetam. Item Hug. "Grotius" de Republ. chr. & Ioh. "Brucheri" Veritas relig. reform. - #### 16## -- To 085
Sarpi Veneti Paul. Historia inquisitionis - Roterodami 1651 -- Td 022
Sartes de Guillaume "Bouchet" 2 vol. - Paris 1608 -- Hd 075
Savilius Henr. in Corn. "Taciti" lib. hist., item in Ioh. "Agricolae" vitam & Commentarius de militia Romana - Amstelod. 1649 -- Hd 070
Savot -- Hq 066
Saxonis -- Hf 097
Scaccia Sigism. de Appellationibus cum decisionibus Rotae Romanae collectis a Iosepho Benzolio - Venetiis 1642 -- If 193
Scaccia Sigism. de Iudiciis causarum civilium criminalium & haereticarum - Francofurti 1617 -- If 192
Scaevolae & "Abelii" patris & filii Opera Lat.-Gallica - Paris. 1639 -- Hq 185
Scalig. -- Ho 150
Scaliger -- Ho 193
Scaliger Ioseph. Iust. de Re nummaria - Leydae 1610 -- Io 140
Scaligeri -- Hd 001
Scaligeri -- Hf 053
Scaligeri -- Hf 182+
Scaligeri -- Ho 014
Scaligeri -- Ho 076
Scaligeri -- Ho 140
Scaligeri -- Ho 251
Scaligeri -- Ho 255+
Scaligeri -- Ho 255
Scaligeri -- Hq 187
Scaligeri -- Tq 030
Scaligeri Ios. Iust. Opus de emendatione temporum - Genevae 1619 -- Hf 158
Scaligeri Iosephi Iust. Epistolae - Leydae 1617 -- Ho 214
Scaligeri Iosephi Iust. Opuscula varia - Ffurti 1612 -- Ho 213
Scaligeri Iul Caes. Orat. advers. "Erasmum" & alia opuscula - Tolos. 1621 -- Hq 177
Scaligeri Iulii Caesaris Poemata 2 vol. - Genevae 1593 -- Ho 215
Scaligeri Iulii Caesaris Poetices lib. septem - Lugd. 1581 -- Ho 216
Scaligeri Iulii Caesaris de Causis linguae Latinae - #### 1597 -- Ho 218
Scaligeri Iulii Caesaris de Subtilitate adversus Hier. "Cardanum" - Lugd. 1615 -- Ho 217
Scaligero -- Hq 115
Scapulae Ioh. Lexicon Graeco-Latinum - Amstelod. 1652 -- Hf 163
Scarron -- Hd 078
Scheffer -- Ho 084
Schefferi -- Ho 021
Schegkii -- Ho 257
Schelii -- Hq 099
Schindleri Valent. Lexicon pentaglotton - Hannoviae 1612 -- Hf 170
Schleiffii Conr. Notae in Paratitla Wesembecii - Witebergae 1607 -- If 195
Schneidewinus Ioh. in 4 lib. Institut. - Argent. 1575 -- If 194
Scholia palaia kai synoptika eis holon toon "Thoekydidoon" - Venetiis apud Aldum 1503 -- Hf 173+
Schonborneri Georg. Politica - Amstelod. 1642 -- Hd 066
Schoning -- To 077
Schotani Christ. Bibliotheca hist. Sacrae 2 volum. - Franekerae 1661 -- Tf 071
Schotani Christ. Diatribe contra Ioh. Ger. "Vossium" de author. vers. 70 interp. - Franek. 1663 -- Tq 069
Schotani Christ. Kerkelyke en wereltllyke geschiedenissen van Frieslandt - Franeker 1658 -- Hf 171
Schotti -- Hf 132+
Schotti -- Hq 130
Schotti Andr. Grammat. Graeca - Genevae 1613 -- Ho 242
Schultes Iac. Observationes forenses - Lipsiae 1613 -- Iq 130
Schultes Iac. Quaestiones practicae - Ienae 1609 -- Iq 129
Schurffii Hieron. Consilia - Francofurti 1575 -- If 191
Schurmans Annae Mariae Opuscula - Leydae 1648 -- Ho 229
Scioppii Casp. Infamia Famiani "Stradae" - Sorae 1658 -- Hd 069
Scioppio -- To 068
Scioppius -- Td 029
Scribani Carol. Politicus christianus - Antv. 1626 -- Ho 211
Scribonii Corn. Antverpia originesque Antverpiensium - Antv. 1610 -- Hq 175
Scriptorum publice proposit. a profess. Witeberg. 7 tomi - Witebergae 1560 -- To 094
Scriverii Petr. Batavia illustrata - Leydae 1609 -- Hq 176
Scriverio -- Hd 064
Sculteti Abr. Ethica - Argentinae 1614 -- Ho 223
Secreta cancellaria principis - Anhaltini 1621 -- Hq 174
Secretaire Francois - Lyon 1614 -- Hd 074
Segura -- Io 136
Segusio card. Hostiensis Henrici a Summa aurea - Basil. 1573 -- If 120
Seldeni -- Tq 035
Seldenus Ioh. de Iure naturali & gentium iuxta disciplinam Ebraeorum - Londini 1640 -- Hf 159
Seminarium fructiferarum arborum - Paris. apud Rob. Stephanum 15## -- Ho 238
Senault -- Hd 080
Senec. -- Tf 032
Senecae -- Hd 071
Senecae -- Hf 153
Senecae Luc. Ann. Tragoediae notis Ioh. Frid. "Gronovii" - Amstelod. 1642 -- Ho 243
Senecae Luc. Ann. philosophi & Marc. Ann. "Senecae" rhetoris Opera quae extant notis & emendationibus Ioh. Frid. "Gronovii" 4 vol. - Leydae 1649 -- Hd 071
Senecae Luc. Ann. philosophi & Marc. Ann. "Senecae" rhetoris opera cum comment. notis & scholiis varior. - Parisiis 1619 -- Hf 153
Senecae philos. Luc. Ann. Opera a Iust. "Lipsio" emendata & scholiis illustrata - Antv. 16## -- Hf 152
Seneque Luc. Ann. chrestien resuscité - Paris 1614 -- Td 027
Sententiae vet. comicorum Graecor. versib. Latinis - Paris. Stephani 1569 -- Hd 068
Sententien en gewesen Saaken van den Hoogen provinciaalen Raad van Hollant, Zeelant en Westfrieslant, eerste deel - Rotterdam 1662 -- Iq 133
Serarii -- Tq 030
Sereni Sammonici Quint. Medicina - Amstelod. 1662 -- Ho 240
Sermonum convivalium var. author. tomi 2 - Basil. 1548 -- To 095
Serranus -- Ho 003
Serre -- Ho 197
Serres -- Hd 032
Serres -- Hq 193
Sguropuli Sylv. Histor. concil. Florentini Gr. Lat. a Roberto "Creygthon" - Hag. Comit. 1660 -- Tf 070
Sibelii Casp. Christianae precationes - Daventriae 1658 -- Td 026
Siccama Sibr. Tetard. Fasti Calendares - Campis 1600 -- Hq 178
Siccama Sibrand. Lex Frisionum seu antiq. Fris. leges - Franekerae 1617 -- Iq 132
Siccama Sibrand. Tetard. de Iudicio centumvirali contra Heraldum - Franek. 1590 -- Io 145
Sichardus Ioh. redivivus Praelect. in Codicem - Ffurti 1614 -- If 189
Sidneium -- Hd 035
Sigfridi -- Ho 011
Sigonius Carol. Fasti consulares ac triumphi - Hanov. 1609 -- Hf 166
Sigonius Carol. Historia de regno Italiae - Venet. 1574 -- Hf 164
Sigonius Carol. de Antiquo iure populi Romani - Bonon. 1574 -- Hf 165
Sigonius Carol. de Republica Hebraeorum - Ffurti 1583 -- Ho 233
Silhon -- Hd 019
Simanca Iac. de Republica - Colon. 1609 -- Ho 228
Simlerus Ios. de Republica Helvetiorum - Tiguri 1577 -- Ho 222
Simmii -- Hq 187
Simoncelli Octav. Tractat. de decretis coeterisque solemnibus in contractibus minorum adhibendis - Colon. 1584 -- Io 146
Simplicius philosoph. in "Epictetum" Gr.-Latin. notis & animadversionibus Claud. "Salmasii" - Leydae 1640 -- Hq 181
Sionita -- Hq 083
Sirmondi -- Ho 094
Sirmondi -- To 043
Sirmondus Iac. de Regionib. & eccles. suburbicariis - Parisiis 1621 -- Hq 170
Sixti V -- Tf 008
Sixti V -- To 019
Sixtini Regner. Tractatus de regalibus - Cassellis 1609 -- Iq 128
Sleidani Ioh. Comment. de statu relig. sub Carolo Quinto - Argentor. 1556 -- Ho 239
Sluteri Severin. Antithesis philanthropiae Divinae opposita misanthropiae Calvinianae - Hamburgi 1611 -- To 093
Smith Ioh. Noviomagum - Amstelod. 1644 -- Hq 183
Soarez a Ribera Eman. Thesaurus receptarum sententiarum - Colon. 1593 -- Io 139
Socinum -- Tq 039
Socinus -- To 020
Soldat Navarrois - Paris ca. 1608 -- Hd 076
Solini -- Hq 062
Sommaire & abbregé des controverses de nostre temps touchant la religion - Geneve 1609 -- To 088
Sophoclis -- Hq 153+
Sophoclis Tragoediae Graece - Parisiis 1528 -- Ho 220
Sophoclis Tragoediae carmine Latino redditae Georg. "Ratallero" interprete - Antv. 1570 -- Ho 221
Sophoclis Tragoediae cum omnibus scholiis Graecis & Latinis - Paris. apud H. Stephanum 1568 -- Hq 171
Sorel -- Hd 018
Souhait -- Hd 002
Speckhan Eberh. Quaestiones iuris 3 volum. - Witebergae 1620 -- Iq 127
Speculum statutor. totius orbis ex biblioth. Melch. "Goldasti" - Hanov. 1613 -- Iq 131
Spenceri -- Tq 060
Spethe -- Td 021
Spondani -- Hf 083
Statii Publ. Papinii Opera comment. Emeric. "Crucaei" 2 vol. - Parisiis 1618 -- Hq 184
Statuten Ordonnantien en costumen van Frieslandt - Leeuwarden 1608 -- Io 148
Statuten, ordonnantien en costumen van Friesl. - Leov. 1638 -- Id 019
Stephani -- Hf 007
Stephani -- Hf 176
Stephani -- Hf 197
Stephani -- Ho 040
Stephani -- Ho 091
Stephani -- Ho 189
Stephani -- Hq 003
Stephani -- Hq 076
Stephani -- Iq 029
Stephani -- Tf 022
Stephani Franc. Decis. seu placita Curiae Aquensis - Paris. 1618 -- Iq 123
Stephani Franc. Tractatus de iurisdictione - Ffurti 1622 -- Iq 124
Stephani Henrici Ciceron. lexicon Gr.Lat., Eiusdem in Marc. Tull. "Ciceronem" Castigationes - Genevae 1557 -- Ho 224
Stephani Henrici Dialogus de bene instituendis Graecae linguae studiis - Genevae 1587 -- Hq 172
Stephani Henrici Dictionarium hist.-geograph.-poeticum - Genev. 1658 -- Hq 173
Stephani Matth. Dialectica iuris - Ffurti 1600 -- Io 141
Stephano -- Hf 076
Stephano -- Hf 174
Stephano -- Hf 177
Stephano -- Ho 004
Stephanus Byzantinus de Urbibus Graece ex edit. Guil. "Xylandri" - Basileae 1568 -- Hf 168
Stiblini -- Hq 069+
Stobaei Ioh. Sententiae, Eiusdem Eclogae physicae & ethicae. Item Loci communes sentent. Marc. Aurel. "Antonini" & "Valerii" Maximi - Gen. 1609 -- Hf 154
Stobeum -- Hq 079
Strabonis Rerum geographicarum lib. 17 Graece & Latine commentariis Isaac. "Casauboni" - Lutetiae typis regiis 1620 -- Hf 167
Straccha Benevent. Tractatus de mercatura - Venet. 1515 -- Io 147
Straccha Benevent. de Mercatura & rebus ad eam pertinentib. - Lugd. 1620 -- If 198
Strada Famian. de Bello Belgico decad. duae 2 vol. - Antwerp. 164# -- Ho 227
Strada Iac. de Icones impp. Rom. ex antiq. numismat. - Lugd. 1553 -- Hq 182
Stradae -- Hd 069
Stradae -- Hf 040
Strebaei -- Hq 039
Streinii Richard. Gentium & gamiliarum Romanarum stemmata - Genevae apud H. Stephanum 1559 -- Hf 169
Strigelii Victorin. Hypomnemata in omnes libros N.T. - Lipsiae 156# -- Tq 067
Strigelii Victorin. Libellus arithmeticus - Lipsiae 1565 -- Ho 232
Strigelii Victorin. Scholae historicae - Neapoli Nemetum 1588 -- Ho 231
Stuckii Ioh. Guil. Antiquitates convivales - Tiguri 1582 -- Hf 160+
Stuckii Ioh. Guil. Sacror. sacrificiorumque gentilium descriptio - Tig. 1598 -- Hf 160
Suares Roder., Ioh. "Lopez", Didacus a "Segura" de Bonis constante matrimonio acquisitis - Colon. 1590 -- Io 136
Suavis Petr. Historia concilii Tridentini - Ffurti 1621 -- Tq 068
Successionum tam ex testamento quam ab intestato tractatus variorum autorum - Colon. 1590 -- Io 137
Suffridus Petrus de Frisior. antiquit. & origine - Colon. 1590 -- Ho 173
Suidas Gr.-Lat. ex recens. Aemilii "Porti" 2 vol. - Genevae 1628 -- Hf 157
Suidas Graece - Venetiis ex editione Aldi 1514 -- Hf 156
Sulpicius Severus notis varior. accurante Georg. "Hornio" - Leyd. 1647 -- Ho 237
Surdi -- If 123
Surdus Ioh. Petr. Decisiones - Francofurti 1610 -- If 187
Surdus Ioh. Petr. de Alimentis - Francofurti 1625 -- If 186
Surii -- Hf 115
Suzaria Guido de & alior. Tractat. de iure emphyteutico - Colon. 1575 -- Io 164
Swalue Bernh. Ventriculi quaerela & opprobria - Amstelod. 1664 -- Hd 072
Sweertii Franc. Monumenta sepulcralia & inscript. publicae privataeque ducatus Brabantiae - Antw. 1613 -- Ho 230
Sybillina oracula Gr.-Lat. notis Ioh. "Opsopaei" - Parisiis 1607 -- Ho 241
Sylburgi -- Hf 128
Sylburgi -- Hf 147
Sylburgi -- Td 007
Sylburgi Frid. Rudimenta ling. Graecae - Ffurti 1600 -- Ho 212
Sylburgii Frider. Etymologicon magnum - Heidelb. Commelinus 1594 -- Hf 162
Symmachi Quint. Aurel. Epistolae notis Iac. "Lectii" - Genevae apud haered. Eust. Vignon 1587 -- Ho 219
>> begin * Tabulae topographicae aere incisae & imagines machinarum bellicar. explicatione Marc. Zuer. "Boxhornii" - Lugduni Batav. 1635 (cf. Willems 429) -- Hf 040+
Tacite -- Hq 067
Taciti -- Hd 024
Taciti -- Hd 070
Taciti Corn. Opera & in eiusdem Annalium libros novae cogitationes Ludovici de "Orleans" in charta maiori - Parisiis 1622 -- Hf 172
Taciti Corn. Opera comment. Iust. "Lipsii" - Leydae 1600 -- Ho 244
Tacitum -- Ho 007
Tacitum -- Ho 008
Tacitum -- Hq 089
Taffin Jean de l'Amendement de vie - Leeuwarden 1603 -- To 098
Talaei Audomari Opera - Basil. 1575 -- Hq 186
Talpa Petr. Empiricus seu indoctus medicus - Franek. 1595 -- Ho 171+
Taubmanni -- Hq 159
Terentii Afri Publ. Comoediae comment. Ael. "Donati" - Parisiis R. Stephan. 1520 -- Hf 181
Terentii Ioh. Lib. Iob notis Chaldaice & Latine - Franekerae 1663 -- Tq 071
Tertulliani Quint. Sept. Flor. Apologeticus, & "Minutius" Felix cum commentariis Desiderii "Heraldi" - Lutetiae 1632 -- Tq 070
Tertulliani Quint. Sept. Flor. opera notis & observat. Nic. "Rigaltii" - Parisiis 1641 -- Tf 075
Tertulliani Quitn. Sept. Flor. notis Iac. "Pamelii", Nic. "Rigaltii" & aliorum - Parisiis 1635 -- Tf 076
Tertullianus Quint. Sept. Flor. de Pallio notis Claud. "Salmasii" - Leydae 1656 -- Ho 247
Tesoro de las tres linguas Espanola, Francesa & Italiana - Geneve 1637 -- Hq 192
Tessauri Casp. Ant. Quaestiones forenses 2 volum. - Ffurti 1614 -- Iq 135
Tetii Hieron. Aedes Barbarinae ad Quirinalem - Romae 1642 -- Hf 180
Theatre d'agriculture d'Olivier de "Serres" - Rouen 1623 -- Hq 193
Themistoclis Epistolae Graeco-Lat. - Romae 1626 -- Hq 191
Theocriti Idyllia Graece Latin. vers. Hel. "Eobani" Hessi. Item & Ioch. "Camerarii" scholiis - Ffurti 1545 -- Ho 245
Theocriti, "Moschi", "Bionis", "Simmii" Quae exstant cum Graecis in Theocritum scholiis Ios. Iust. "Scaligeri", Isaac. "Casauboni" & Dan. "Heinsii" notis - Heid. 1604 -- Hq 187
Theod. -- Hq 126
Theodori Gazae Introd. grammat., "Apollonius" de Constructione & "Herodianus" de Numeris Graece - Venetiis 1495 -- Hf 183
Theodosii -- Io 049
Theognidis -- Ho 176
Theognidis -- Hq 134
Theognis -- Ho 177
Theophile -- Ho 167
Theophili -- Id 012
Theophili Instit. iuris civil. Graece studio "Zuichemii" - Basil. 1534 -- If 204
Theophrasti -- Ho 004
Theophrasti Eresii Characteres ethici Gr.-Lat. commentariis Isaac. "Casauboni" - Lugd. 1542 -- Ho 246
Theophrasti Eresii Historia plantarum Graece & Latine notis & comment. Ioh. "Bodaei" a Stapel. - Amstelod. 1644 -- Hf 182
Theophrastus Eresius de Causis plantarum - Paris. R. Stephanus 1529 -- Ho 059+
Theophylaktou Konstantinop. Exegesis toon epistoloon tou hagiou Paulou cum Latina versione Philip. "Montani" - Londini 1636 -- Tf 073
Theophylaktou Konstantinop. Hermeneia eis ta tessara Evangelia - Romae 1541 -- Tf 072
Thesaurus linguae Graecae 4 voluminibus ab Henrico "Stephano" constructus - Genevae apud Henricum Stephanum 1572 -- Hf 177
Thesaurus linguae Graecae ex manuscripto Guil. "Budaei" lexico collectus - #### Crispinus 1514 -- Hf 178
Thesaurus linguae Latinae Rob. "Stephani" 4 vol. - Lugduni 1573 -- Hf 176
Thesaurus utriusque linguae notis Bonav. "Vulcanii" - Leydae 1600 -- Hf 179
Thoekydidoon -- Hf 173+
Tholosani Petr. Greg. Syntagma iuris universi - Ffurti 1611 -- If 203
Thomasii -- To 060
Thomingii Iac. Decisiones - Lipsiae 1606 -- Iq 137
Thoukydides - Venetiis apud Aldum 1502 -- Hf 173
Thuani Iac. Aug. Historia sui temporis. Item Commentaria de Vita sua 5 vol. - Genevae 1616 -- Hf 175
Thucydides Graece cum Latina versione Laur. "Vallae" ab Henrico "Stephano" recognita - Genevae 1588 -- Hf 174
Thylesius -- Hq 029
Tiara -- Ho 177
Tiara Petreius de Veteri Frisiorum disciplina militari - Franek. 1597 -- Ho 248
Tibullus -- Ho 047
Tileni Dan. Notae & animad. in canones synodi Dordrac. - Paris. 1612 -- To 097
Tilio -- Io 049
Tilius -- Ho 003
Tiraquelli -- Hf 006
Tiraquelli Andr. Opera 2 volum. - Francofurti 1597 -- If 200
Tocsain contre les massacreurs & auteurs des confusions en France. Item Ecrits de Francois "Patrice" de l'institution d'un bon roy. - #### 157# -- Ho 249
Tollio -- Hq 059
Tomasinus Iac. Phil. Franc. "Petrarcha" redivivus Laura comite - Patavii 1650 -- Hq 189
Tomasinus Iac. Phil. de Donariis & tabellis votivis - Patavii 1654 -- Hq 190
Tomasinus Iac. Phil. de Tesseris hospitalitatis - Utini 1647 -- Hq 188
Toon ekklesioon tes Belgikes christianikes kai orthodoxos didaskalia kai taxis - Lougdoune toon Bataboon 16## -- Tq 034
Torniellii Aug. Annales Sacri & profani - Ffurti 1611 -- Tf 074
Tractatus de legitima Marc. Ant. "Cucchi", Ioh. Ant. "Rubei", Claude de "Battandier", Claud. "Chifleti" & Marc. Benavid. de "Mantua" - Neustadii 1594 -- Io 150
Tractatus de praescriptionibus diversor. iurisconsult. - Lugd. 1567 -- Io 151
Tractatus de testibus diversorum autorum - Colon. 1596 -- Iq 134
Tractatus ex variis autor. excerptus de Restitut. in integr. - Lugd. 1588 -- If 206
Tractatus variorum auctorum de inventarii beneficio ac eius conficiendi forma - Taurini 1612 -- If 205
Tremellii -- Tf 013
Trentacinquii Alex. Consilia - Venetiis 1610 -- If 202
Trentacinquii Alex. Resolutiones - Francofurti 1610 -- If 201
Treutleri Hier. Selectae disputationes - Marpurgi 1628 -- Iq 136
Trigelii Edm. Status illust. Roman. & Ioh. "Scheffer" de Antiq. torquibus syntagma - Holm. 1656 -- Ho 084
Turnebi -- Ho 255
Turnebi -- Hq 043
Turnebi Adr. Opera, ex bibliotheca Stephani Turnebi senatoris regii 3 vol. - Argent. 1600 -- Hf 184
Turrianum -- To 096
Tuschi cardinalis Dom. Conclusiones 4 volum. - Ffurti 1623 -- If 199
Typotius Iac. de Iusto seu de legibus, Item de Fama & fortuna - Francofurti 1595 -- Io 149
Tzetzis -- Ho 103
Tzetzis -- Hq 114
>> begin * Ulloë -- Ho 052
Ulpiani -- Hf 043
Ulpiani -- Hf 044
Ursini -- Hq 145
Ursini -- ho 076
Ursini Ioh. Henr. Plastes prae-Adamitarum - Ffurti 1656 -- Td 030
Ursino -- To 025
Usage des passions de Jean Francois "Senault" - Leyde 1658 -- Hd 080
Usserii Iac. Annales Veteris Testamenti - Londini 1650 -- Tf 077
>> begin * Vaccae Ant. Exposit. locor. obscuror. & paratitl. in Pandectas. Item Balduinus ad leg. Romuli & XII tabularum - Lugd. 1554 -- If 211
Vacuna -- If 091
Vair -- Ho 165
Valasci Alvari Decisiones & consultat. regni Lusitaniae - Spirae 1597 -- Iq 139
Valer. Maximus Comment. Herm. "Barbari", "Paul." Merulae & alior. - Venetiis 1588 ["Item" praecedit] -- Hf 195+
Valeriani Pierii Ioh. Hieroglyphica sive de Sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis comment. ac aliorum de eadem materia tractatus - Lugduni 1616 -- Hf 132
Valerii -- Hf 154
Valerius Maximus - Venetiis apud Aldum 1503 -- Ho 153
Valerius Maximus manuscriptus per "Wolterum" Wesop. - #### 0000 -- Hf 189
Valkenier Ioh. Roma paganizans - Franekerae 1656 -- To 100
Valla Nicol. de Rebus dubiis et quaest. controversis - Ffurti 1596 -- Io 160
Vallae -- Hf 076
Vallae -- Hf 174
Vallae Laur. Annotat. in N. Test. Item Matth. "Flacius" Illyricus de Translat. imp. Rom. ad Germanos, Item de Elect. episcoporum & alii varii tractatus - Basil. 1566 -- To 102
Valle Roland. a Consilia sive responsa - Lugduni 1585 -- If 210
Valle Rolandus a de Lucro dotis - Colon. 1599 -- Io 135
Vallini -- Ho 037
Vantius Seb. de Nullitatibus process. & sentent. - Colon. 1588 -- Io 157
Varronis Marc. Terent. Opera coniect. Ios. "Scaligeri" & annotat. Adr. "Turnebi" & Ant. "Augustinus" in lib. de Lingua Latina - #### 15## -- Ho 255
Varronis Marc. Terent. Opera notis Auson. "Popma" - Leydae 1601 -- Ho 254
Vasaei Ioh. Chronicon Hispaniae - Colon. 1577 -- Ho 253
Vasquii ferd. Illustres controversiae - Lugduni 1599 -- Iq 138
Vasquius Ferd. de Successionib. & ultt. voluntat. - Genevae 1592 -- If 207
Vatabli -- To 061
Vatabli -- Tq 009
Velcurionis Iac. Comment. in Physicam "Aristot." & Iac. "Schegkii" Dialog. de animae principatu - Lugd. 1554 -- Ho 257
Velsii Iust. Commentaria in Cebetis Tabulam - Lugd. 1551 -- Hq 205
Venatorii Dan. Analysis iuris pontificii - Mogunt. 1579 -- Io 162
Verantwoordinghe en ban des princens "Wilhelms" van Oranjen & alia - Leyden 1581 -- Hq 035+
Verdaei Renat. = Casp. "Scioppius" Statera contra Laur. "Forerum" de myst. pp. Iesuit. - Leydae 1637 -- Td 029
Vergile travesti en vers burlesques de Paul "Scarron" - Paris 1657 -- Hd 078
Vergilii Maronis Publ. & alior. poet. Lat. vet. Poemata cum commentariis Ios. "Scaligeri" - Leydae 1617 -- Ho 251
Vergilii Maronis Publ. Opera notis & castigat. Ludov. de la "Cerda" 3 vol. - Colon. 1628 -- Hf 192
Vergilii Maronis Publ. Opera scholiis Nic. "Erythraei" 2 vol - Ffurti 1583 -- Ho 250
Vergilii Polydori Historia Anglica - Basil. 1555 -- Hf 185
Vergilius Polydor. de Rerum inventorib. - Antv. 1542 -- Hd 052
Verini Simpl. = Claud. "Salmas." Epistola ad Iul. "Pacium" de libro posthumo Hug. "Grotii" - Lugd. Bat. 1646 -- To 101
Veritable origine de la maison royalle de France par le Sr. Jean du "Bouchet" - Paris 1646 -- Hf 194
Vernulaei Nic. Institu. oeconomicae - Lovanii 1640 -- Ho 256
Verrii Flacci Marc. & Sext. Pomp. "Festi" de Verb. significatione libr. 20 annotat. Ant. "Augustini", Ios. Iust. "Scaligeri", Fulv. "Ursini" - Heidelb. 1593 -- Ho 076
Vertranii Marc. Lib. singularis de iure liberorum - Argent. 1650 -- Io 159
Vetus Testament. Graecum ex vers. 70 interpret. iuxta exemplar Vaticanum Romae editum - Londini 1653 -- To 099
Victorii -- Ho 202
Victorii -- Ho 255+
Victorii Petr. Variae & antiquae lectiones - Argent. 1609 -- Ho 252
Vies des hommes illustres Grecs & Romains de "Plutarque" translatees par M. Jacques "Amyot" 2 vol. - Lyon 1587 -- Ho 258
Vigelii Nic. Controversi - Basil. 1606 -- If 209
Vigelii Nic. Dialectica iuris civilis, methodus iuris feudalis, Item Tractatus substitut. dividui & individui: nec non Decisiones iuris controvers. - Basil. 1597 -- Io 155
Vigelii Nic. Institut. iuris ad usum fori accommodatae - Basil. 1582 -- Io 156
Vigelii Nic. Methodus iuris civilis - Basil. 1565 -- If 208
Vigelii Nic. Methodus iuris civilis - Basileae 1597 -- Io 153
Vigelii Nic. Repertorium iuris - Basileae 1604 -- Io 154
Villagut Alphons. Tractatus de rebus ecclesiae non rite alienatis recuperandis - Coloniae 1605 -- Io 152
Vineis Petri de, cancell. Fred. Secundi, Epistol. lib. 6 - Basil. 1566 -- Ho 195
Vinnii -- Io 124
Vitae virorum illustrium autorum variorum - Basil. 1563 -- Hf 186
Viterbiensis Goffr. Pantheon sive Chronicon - Basil. 1559 -- Hf 188
Vitruvii Pollio Marc. Architectura notis variorum - Amstelod. 1649 -- Hf 191
Vivii Franc. Decisiones Neapolitanae - Francofurti 1597 -- If 212
Vivis -- Hf 050
Vivis -- Tf 002
Vivis Ioh. Ludov. Opera omnia 2 vol. - Basil. 1555 -- Hf 190
Voetii Gisb. Theol. advys van kerkel. goeder. - Utrecht 1656 -- Tq 073
Voetius Paul. de Duellis - Ultraiect. 1658 -- Id 021
Voetius Paul. de Statutis eorumque concursu - Amstelod. 1661 -- Id 022
Voetius Paul. de Usu iuris civil. & canonici - Ultraiect. 1638 -- Id 020
Volaterrani Raph. Comment. urbanorum lib. 38. - Basil. 1559 -- Hf 187
Vossii -- Tq 039
Vossii Ger. Ioh. Disputationes 20 de baptismo - Amstelod. 1648 -- Tq 072
Vossio -- Hf 146
Vossium -- Tq 069
Vossius Ger. Ioh. Chronologiae Sacrae isagoge, & de Vera aetat. mundi - Hagae-Comitis 1659 -- Hq 199
Vossius Ger. Ioh. Etymologicon linguae Latinae - Amstelod. 1662 -- Hf 193
Vossius Ger. Ioh. Historia Pelagiana - Amstelod. 1655 -- Hq 200
Vossius Ger. Ioh. Institutiones poeticae - Amst. 1647 -- Hq 195
Vossius Ger. Ioh. de Arte grammatica - Amstelod. 1635 -- Hq 197
Vossius Ger. Ioh. de Arte historicis Latinis - Leydae 1651 -- Hq 198
Vossius Ger. Ioh. de Cognit. sui & alia opuscula. Item de Christianorum persecutione commentarius - Amstelod. 1644 -- Hd 077
Vossius Ger. Ioh. de Logices & rhetoricae natura & constitut. - Hagae 1658 -- Hq 196
Vossius Ger. Ioh. de Philosophia & philosophorum sectis - Hagae 1658 -- Hq 201
Vossius Ger. Ioh. de Poetis Graecis & Latinis - Amstelod. 1654 -- Hq 203
Vossius Ger. Ioh. de Vitiis, sermonis & glossemat. Lat.-barbar. - Amst. 1645 -- Hq 194
Voyage du duc Henri de "Rohan". Item Memoires de la reyne "Marguerite" de Valois - Amsterd. 1646 -- Hd 079
Vredehandel tot Ceulen tusschen den Keyser en koningh van Spanien - Leyden 1580 -- Hq 206
Vulcani -- Ho 128
Vulcanii -- Hf 179
Vulcanii -- Hq 006
Vulteius Herm de Iurisdictione & foro competenti - Ffurti 1598 -- Io 158
Vulteius Herm. Consilia seu responsa Marpurgensia - #### 1611 -- If 075
>> begin * Waar in staan de handen van sijn Majest. "Maximiliaan" van Bohemen en des selven Heeren Princen "Rudolf" - #### 0000 -- Tq 037+
Walaeo -- Tq 055
Wehneri Paul. Matth. Practicae iuris observationes - Ffurti 1615 -- Iq 142
Weidenhagen Synopsis in Rempubl. Ioh. "Bodini" - Amstelod. 1635 -- Ho 262
Wesembecii Matth. Comment. ac praelect. in tit. 3 & 4 Cod. 2 volum. - Witebergae 1596 -- Iq 140
Wesembecii Matth. Comment. ad Instituta, Item Paratitla - Basileae 1585 -- If 214
Wesembecii Matth. Consilia 3 volum. - Witebergae 1611 -- If 213
Wesembecii Petri Responsa in materia contractuum &c. - Ffurti 1607 -- If 215
Wesselus Gansfortius Groning. Ioh. de Causis incarnationis de magnitudine & amaritudine passionis Dominicae - #### 15## -- To 104
Wilhelm -- Hq 024
Wilhelms -- Hq 035+
Willerami abbatis Paraphrasis in Canticum canticorum cum explicat. Belgica & Notae edente Paul. "Merula" - Lugd. Bat. 1598 -- To 103
Willichii Iod. Ars magirica - Tiguri 1563 -- Ho 261
Winsemii Pierii Rerum Frisicarum lib. 7 - Leovard. 1646 -- Hf 196
Witekindus Herm. de Sphaera mundi - Neustadii 1590 -- Ho 260
Witichindi monach. Saxonis Rerum ab Henrico & Ottone primo impp. gestarum tum aliis divers. autor. historiis ab anno DCC ad annum MDXXXII - Basil. 1532 -- Hf 195
Wolffii -- Hf 032
Wolfio -- Hf 148+
Wolfium -- Hf 044
Wolterum -- Hf 189
Wurmseri Bernh. & "Hartmanni" Ioh. Zach. Observationes practicae - Colon. 1596 -- Iq 141
>> begin * Xenophontis Opera Graece 2 vol. - Basileae 1553 -- Ho 259
Xenophontis Opera omnia Graece cum annotat. Henr. "Stephani" - Genevae 1581 -- Hf 197
Xiphilino -- Hf 056
Xylandri -- Hf 025
Xylandri -- Hf 124
Xylandri -- Hf 128
Xylandri -- Hf 168
Xylandri -- Ho 016
Xylandro -- Hf 035
Xyphilino -- Hf 025+
>> begin * Zamberti -- Hf 055
Zangerus Ioh. de Exceptionibus & torturis reorum - Ffurti 1607 -- Iq 143
Zasii -- Io 002
Zasii Uldar. Respons. iuris civilis lib. II - Lugduni 1545 -- Io 167
Zasii Uldaric. Opera omnia 2 volum. - Francofurti 1590 -- If 217
Zepperi Wilh. Explanat. legum Mosaicar. forensium - Herbornae 1604 -- To 106
Zepperi Wilh. Politica ecclesiastica - Herbornae 1607 -- To 107
Ziegleri Casp. Exercitatio circa regicidium Anglorum - Leydae 1653 -- Hd 081
Zieritzii -- Iq 029
Zonara, "Niceta" Acomin., Gregor. "Nicephoro", Leonic. Chalcondyle Latinitate ab Hier. Wolfio donatis - Ffurti 1518 -- Hf 148+
Zonarae Ioh. Commentarii in canones apostol. & conciliorum Graec.Lat. - Parisiis 1618 -- Tf 078
Zonarae Ioh. Historia rerum in Oriente gestarum. Item "Nicetae" Acomin., Nicephori "Gregori" & Leonic. "Chalcondylae" - Ffurti 1587 -- Hf 200
Zosimus -- Hq 093
Zuichemii -- If 204
Zutphen Bernhard van Practique der Nederlandtsche rechten - Leeuwaarden 1645 -- Iq 144
Zwingeri Theod. Theatrum vitae humanae 4 vol. - Basil. 1586 -- Hf 199
Zwinglii Ulr. Sermones 30 - Basil. 1592 -- Hf 103+
Zypaei Franc. Iudex, magistratus, senator - Antv. 1633 -- If 216
Zypaei Franc. Notitia iuris Belgici - Arnhemi 1642 -- Io 163>> begin * [3: plaats van uitgave]

#### 0000 - Hf 144 Quintiliani Marc. Fab. Manuscripta quaedam in pergameno
#### 0000 - Hf 189 Valerius Maximus manuscriptus per "Wolterum" Wesop.
#### 0000 - Hq 038 Ciceronis Marc. Tull. Orationes quaedam cum aliis manuscriptis
#### 0000 - If 128+ Complura loca emendavit & illustravit manu sua Fr. "Hottomannus"
#### 0000 - Io 128 Practica iudiciaria
#### 0000 - Td 016 Novum Testament. charact. Servianis Cyrilli & vulgo Ruttenico-Sclavonicum
#### 0000 - Tf 021+ Multa-annotavit manu sua Ioh. "Arcerius" Theodoretus
#### 0000 - To 009 Biblia vulgata manuscripta in pargameno
#### 0000 - To 075 Novum Test. manuscriptum in pargameno
#### 0000 - Tq 037+ Waar in staan de handen van sijn Majest. "Maximiliaan" van Bohemen en des selven Heeren Princen "Rudolf"
#### 0000 - Tq 056 Novum Testamentum Graecum diglotton 2 vol.
#### 14## - Hf 111 Rhabanus Maurus de Sermonum proprietate & mystica rerum significatione. Item "Isidorus" Hispalensis de Originibus
#### 15## - Hf 082 Homeri Ilias & Odyssea Graece comment. Hadriani "Iunii"
#### 15## - Hf 093 Iuvenalis Decim. Iun. & Aul. "Persii" Flacc. Satyrae variorum comment. de annotat. Itemque scholiis Coel. Sec. "Curionis".
#### 15## - Hf 097 Iornandes de Rebus Gothorum, Paulus "Diaconus" de Gestis Longobardorum. Item "Saxonis" Grammatici Hist. regum Danorum
#### 15## - Hf 142 Phavorini Varin. Dictionarium magnum Graece
#### 15## - Hf 165+ It. Hist. de occidenti imperio. Item Antiquitat. Roman.
#### 15## - Ho 012 Agricola Rud. Opuscula. Item "Erasmi" Roterodami Varia
#### 15## - Ho 066 Erasmi Roterod. Encomium moriae. It. Conrad. "Bruni" Ritus gentium
#### 15## - Ho 068 Euripidis Tragoediae Graece
#### 15## - Ho 143 Melanchtonis Philipp. Epitome philosophiae moralis
#### 15## - Ho 145 Melanchtonis Philipp. Dialectica
#### 15## - Ho 208 Roma triomfante di Flav. "Biondo" da Forli
#### 15## - Ho 255 Varronis Marc. Terent. Opera coniect. Ios. "Scaligeri" & annotat. Adr. "Turnebi" & Ant. "Augustinus" in lib. de Lingua Latina
#### 15## - Hq 009 Agricola Georg. de Mensuris & ponderibus
#### 15## - Hq 010 Agricola Rud. Opuscula & "Erasmi" Roterod. Varia scripta
#### 15## - Hq 131 Magini Ioh. Ant. Geographia vetus & nova tab. aeneis
#### 15## - Hq 158 Palaemonis Remn., Val. "Probi" aliorumque Opera grammatica
#### 15## - Io 165 Aytta Viglius Zuichemus ab Comment. de testamentis
#### 15## - To 005 Athanasius de S. trinit. Item "Basilius" Magnus Adversus "Eunomium"
#### 15## - To 104 Wesselus Gansfortius Groning. Ioh. de Causis incarnationis de magnitudine & amaritudine passionis Dominicae
#### 1509 - To 080 Hoorologion toon Hellenikoon enetiais etei chiliostoo pentakosiostoo ennatoo
#### 1514 - Hf 178 Thesaurus linguae Graecae ex manuscripto Guil. "Budaei" lexico collectus
#### 1529 - Ho 180 Plinii Caec. Sec. Gaii Epist., Panegyricus & Viri illustr.
#### 1532 - Tf 006 Biblia vulgatae versionis 2 vol.
#### 1535 - Iq 107 Placita principum seu Constit. regni Neapol. cum glossis
#### 1549 - Td 017 Novum Testament. Graecum typis regiis
#### 1551 - Hq 135 Dionis Cassii Rerum Romanarum epitome Graece & Latine
#### 1556 - To 061 Liber Psalmorum tralat. duplicis Sant. "Pagnini" & Franc. "Vatabli" annot.
#### 1558 - If 128 Iustiniani, "Iustini", "Leonis" impp. Constitut. & Iustiniani Edicta Graece
#### 1562 - Tq 019 Calvini Ioh. Responsio ad Franc. "Balduini" convicia
#### 1568 - Ho 112 Historiae Romanae script. partim Graeci partim Latini in unum corpus redacti 2 vol.
#### 157# - Ho 249 Tocsain contre les massacreurs & auteurs des confusions en France. Item Ecrits de Francois "Patrice" de l'institution d'un bon roy.
#### 1570 - To 005+ Item Anastasii & "Cyrilli" Explicatio orthod. fidei Gr. Lat. interp. Theod. "Beza"
#### 1571 - Ho 050 Comment. de statu relig. & reipubl. Galliae sub regib. Henrico & Francisco secundo & Carolo nono
#### 1575 - Ho 061 Discours merveillieux de la vie, actions & déportements de Catharine de Médicis reyne mère
#### 1577 - Hq 062 Dionysii Alex. & Pomp. "Melae" Situs orbis, "Aethici" Cosmographia, "Solini" Polyhistor annotat. divers.
#### 1578 - Td 028 Salmi di David tradotti in rime Italiane
#### 1578 - To 045 Fides Iesu & Iesuitarum seu Collatio D.N. Iesu cum doctrina Iesuitarum
#### 1581 - Ho 249+ Item de la Puissance du prince sur le peuple, & du peuple sur le prince par Estienne "Iunius" Brutus = Hub. "Languet"
#### 1582 - Hf 122 Oeuvres morales & meslées de "Plutarque", & Vies des hommes illustres translatées par Jaques "Amyot" 2 vol.
#### 1584 - Ho 133 Laertius Diog. de Vitis philosoph. & "Hesychius" de iisdem Gr.-Lat. notis Isaac. "Casauboni"
#### 1585 - Ho 255+ ut & in lib. de Re rustica notis Ios. Iust. "Scaligeri" & Petri "Victorii"
#### 1587 - Hd 030 Historie di Niccolo "Macchiavelli"
#### 1589 - Ho 206 Recueil contenant les choses mémorables advenues sous la Ligue par Simon "Goulart" 2 vol.
#### 1589 - Tf 062 Novum Testamentum Graecum duplici vers. & annotat. Theod. "Bezae"
#### 1590 - Hf 025 Dionis Cassii Romanarum historiarum lib. 25 Graece interpretat. Latina Guil. "Xylandri"
#### 1590 - Ho 157 Mythologici scriptores Latini
#### 1590 - To 071 Novum Test. Gr.Lat. interprete Theod. "Beza"
#### 1591 - Hq 119 Lindebergii Petr. Narrat. hist. de obitu heroum in Europa
#### 1594 - Hd 042 Memoires de Philippe de "Comines" sur le règne de Louis XI
#### 1596 - To 049 Gellii Snecani Isagoge in 9 cap. Epist. Pauli ad Romanos
#### 1597 - Ho 218 Scaligeri Iulii Caesaris de Causis linguae Latinae
#### 16## - Hd 062 Respublica Helvetiorum
#### 16## - Hd 063 Respublica Anglorum
#### 16## - Hq 141 Nederlandtschen bijen-korff vervaatende verscheyde discoursen ende tractaten beroerende den Treves van den jaare 1608
#### 16## - Hq 157 Plinii Caec. Sec. Gaii & aliorum Panegyrici
#### 16## - To 085 Sarpi Veneti Paul. Examen fulm. "Pauli" Quinti in seren. rempubl. Venetam. Item Hug. "Grotius" de Republ. christ. & Ioh. "Brucheri" Veritas relig. reform.
#### 1602 - Hd 016 Catholicon d'Espagne
#### 1602 - Hq 069+ Item Ioh. "Bordaei", Ioh. "Canteri", Casp. "Stiblini" & Aem. "Porti" annotat. 2 vol.
#### 1604 - Hd 002 Anti-Soldat Francois ou le Pacifique par du "Souhait"
#### 1607 - Tq 010 Biblia Italiana da Giovanni "Deodati"
#### 1611 - If 075 Vulteius Herm. Consilia seu responsa Marpurgensia
#### 1615 - Hf 009 Annii Ioh. = "Giovanni Nanni" Lib. 17 variarum antiquitatum
#### 1617 - To 027 Chytraei Dav. sen. Enarratio in Exodum, Item Regulae vitae
#### 1621 - Hq 117 Ludovici Iosephi Polymathia
#### 1626 - Hd 058 Respublica Galliae s. de Francorum regis dominiis & opibus
#### 1628 - Hq 035 Casas Bartholomaeus de las Narratio regionum Indicarum devastat. tab. aeneis
#### 1633 - To 024 Compendium instit. christ. relig. a Ioh. "Calvino" conscript. Gr.Lat. Georg. "Pasore" edent.
#### 1633 - To 068 Mysteria patrum Iesuitarum auct. Ioh. "Scioppio"
#### 1635 - Hf 188+ Item Fasciculus rerum expetendar. & fugiendarum ab Ortuinus "Gratius"
#### 1637 - Ho 054 Curiositez inouyes par M. Jacques "Gaffarel"
#### 164# - Tf 045 Grotii Hug. Annotat. in Vet. & Nov. Testament. libros 3. volum.
#### 164# - To 073 Novum Test. Graecum collatum cum mss. ab Hugone "Grotio"
#### 1642 - Hd 059 Respublica Hispaniae sive de Rege Hisp. regnis & opibus
#### 165# - If 142 Merlini Mercur. de Pignoribus & hypothecis
#### 1662 - Hf 056 Excerptae hist. e "Dione" Cass. ab Ioh. "Xiphilino" Gr.Lat.
#### 1664 - Hd 026 Guide des meurs, affections & du voyageur par Louis "Parent"
>> begin * Amberg. 1609 - Ho 008 Althameri Andr. Comment. in Corn. "Tacitum" de Situ, moribus & populis Germaniae
Amstel. 1595 - Ho 171 Persii Flacc. Aul. Satyrae comment. Eilh. "Lubini"
Amstel. 16## - Hd 046 Olai Magni Historia de gentibus Septentrionalibus
Amstel. 1606 - Hf 112 Mercatoris Ger. Atlas
Amstel. 1618 - To 001 Amamae Sixtin. Antibarbarus biblicus
Amstel. 1621 - Hf 107 Merulae Paul. Cosmographia generalis & Geographia specialis tabulis aeneis
Amstel. 1621 - Hf 121 Nederlantsche oorlog., beroert. en borgerl. oneengicheden door Petr. "Bor" in 2 deelen met koopere plaat.
Amstel. 1628 - Ho 006 Amamae Sixtin. Grammatica Ebraea, Item Coronis ad grammat. Martino-"Buxtorf"ianam
Amstel. 1629 - Tq 022 Coccei Ioh. Sanhedrin & Maccoth
Amstel. 1630 - Hf 072 Grotii Hug. Annal. sive de Reb. Belgicis
Amstel. 1630 - Tq 003 Amesius Guil. de Casibus conscientiae
Amstel. 1631 - Ho 051 Colloquia & diction. octo ling.
Amstel. 1633 - Td 001 Amesii Guil. Anti-synodalia scripta
Amstel. 1634 - Hd 060 Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae, Namurcensis
Amstel. 1635 - Ho 090 Grotius Hugo Mare liberum
Amstel. 1635 - Ho 262 Weidenhagen Synopsis in Rempubl. Ioh. "Bodini"
Amstel. 1635 - Hq 197 Vossius Ger. Ioh. de Arte grammatica
Amstel. 1635 - Tq 008 Biblia Hebraea ex recens. rabbi Menasseh ben "Israel"
Amstel. 1640 - Hd 014 Courtisan parfaict avec lettres de compliments
Amstel. 1640 - Hq 073 Ferrarii Ioh. Baptista Flora seu florum cultura tabul. aeneis
Amstel. 1640 - To 066 Maresius Sam. de Anti-Christo adversus Grotium
Amstel. 1642 - Hd 061 Respublica Poloniae
Amstel. 1642 - Hd 066 Schonborneri Georg. Politica
Amstel. 1642 - Ho 088 Grotius Hugo de Iure belli ac pacis
Amstel. 1642 - Ho 243 Senecae Luc. Ann. Tragoediae notis Ioh. Frid. "Gronovii"
Amstel. 1642 - To 059 Laurentii Iac. Grotius papizans
Amstel. 1643 - Hd 004 Besoldi Christoph. Synopsis politicae doctrinae
Amstel. 1644 - Hd 040 Marselaer Frederic. de Legatus
Amstel. 1644 - Hd 077 Vossius Ger. Ioh. de Cognit. sui & alia opuscula. Item de Christianorum persecutione commentarius
Amstel. 1644 - Hf 182 Theophrasti Eresii Historia plantarum Graece & Latine notis & comment. Ioh. "Bodaei" a Stapel.
Amstel. 1644 - Hf 182+ Item animadversionibus Iul. Caes. "Scaligeri" & Rob. "Constantini" annotat.
Amstel. 1644 - Hq 183 Smith Ioh. Noviomagum
Amstel. 1644 - If 177 Placcaat-Boeck van de Hoog. Mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden 2 volum.
Amstel. 1645 - Hq 194 Vossius Ger. Ioh. de Vitiis, sermonis & glossemat. Lat.-barbar.
Amstel. 1645 - Td 005 Capelli Lud. Diatribe de veris & antiquis Ebraeor. lit. contra Ioh. "Buxtorf."
Amstel. 1645 - Tf 043 Forbesii Ioh. Instructiones theologico-hist.
Amstel. 1646 - Hd 079 Voyage du duc Henri de "Rohan". Item Memoires de la reyne "Marguerite" de Valois
Amstel. 1646 - Tq 018 Blondelli Dav. Apologia pro sentent. "Hieron." de episcopis & clericis
Amstel. 1647 - Hd 022 Grotii Hug. & aliorum Dissertationes de studiis instituendis
Amstel. 1647 - Hq 195 Vossius Ger. Ioh. Institutiones poeticae
Amstel. 1647 - Id 017 Perezius Ant. ad Instituta
Amstel. 1648 - Tq 072 Vossii Ger. Ioh. Disputationes 20 de baptismo
Amstel. 1649 - Hd 070 Savilius Henr. in Corn. "Taciti" lib. hist., item in Ioh. "Agricolae" vitam & Commentarius de militia Romana
Amstel. 1649 - Hf 191 Vitruvii Pollio Marc. Architectura notis variorum
Amstel. 1649 - Td 006 Cheitomaei Mart. Petr. Graeco-barbara N. Test.
Amstel. 1649 - Tq 033 Dallaeus Ioh. de Poenis & satisfactionibus humanis
Amstel. 1650 - Td 020 Novum Testament. Latinum Theod. "Bezae"
Amstel. 1651 - Hd 019 Esclaircissement des difficultez touchant l'administration du card. Mazarin par Jean "Silhon"
Amstel. 1651 - Hd 023 Graswinkel Theod. contra Ioh. a "Felden" ab lib. Hug. "Grotii" de Iure belli ac pacis
Amstel. 1651 - If 103 Giurbae Marii Lucubrat. ad ius municipale Messanens.
Amstel. 1652 - Hf 163 Scapulae Ioh. Lexicon Graeco-Latinum
Amstel. 1652 - If 104 Giurbae Marii Observationes tribunalium Siciliae
Amstel. 1653 - Ho 093 Gramondi Gabr. Barth. Hist. Galliae ab excessu Henrici IV
Amstel. 1654 - Hd 013 Cardanus Hier. de Vita propria
Amstel. 1654 - Hd 033 Jardinier Francois
Amstel. 1654 - Hq 203 Vossius Ger. Ioh. de Poetis Graecis & Latinis
Amstel. 1655 - Hq 200 Vossius Ger. Ioh. Historia Pelagiana
Amstel. 1656 - Hd 024 Geislerus Ioh. Tob. de Statu politico secundum praecepta Corn. "Taciti"
Amstel. 1656 - Ho 183+ Gronovius Ioh. Frid. de Sestertiis
Amstel. 1656 - Td 010 Hilperti Ioh. Disquisitio de prae-Adamitis
Amstel. 1657 - Tq 025 Capelli Iac. Observat. in N.T. It. Spicelgium Lud. "Capelli"
Amstel. 1660 - Hq 099 Hyginus Gaius Iul. & "Polybius" de Castris Romanorum notis & animadversionibus Radb. Herm. "Schelii"
Amstel. 1661 - Hd 045 Ovidii Nasonis Publ. Opera 6 vol. notis Heinsii
Amstel. 1661 - Hq 127 Meursius Ioh. Miscellanea Laconica
Amstel. 1661 - Id 022 Voetius Paul. de Statutis eorumque concursu
Amstel. 1662 - Hf 193 Vossius Ger. Ioh. Etymologicon linguae Latinae
Amstel. 1662 - Ho 240 Sereni Sammonici Quint. Medicina
Amstel. 1662 - Id 014 Klenckii Ian. Inst. iuris ex Hug. "Grotio" de Iure belli ac pacis
Amstel. 1664 - Hd 072 Swalue Bernh. Ventriculi quaerela & opprobria
Anhalt. 1621 - Hq 174 Secreta cancellaria principis
Antv. 1485 - Io 014 Brissonii Barnab. Selectae ex iure antiquit. Item de Adulteriis, de solutionibus de ritu nupt. & iure connubiorum
Antv. 15## - Hq 140 Navigations & peregrinations faictes en Turquie par Nicolas de "Nicolay" avec des portraits au naturel
Antv. 1542 - Hd 052 Vergilius Polydor. de Rerum inventorib.
Antv. 1544 - If 118 Gudelinus Petr. de Iure novissimo, It. Syntagma Reg. Iuris
Antv. 1546 - Id 012 Institutiones iuris civilis "Theophili", e Graeco in Latinum per Iacobum "Curtium" conversae
Antv. 1547 - Ho 081 Gemmae Frisii Reiner. Arithmetica
Antv. 1550 - Ho 013 Avila Ludov. de Bello Germanico
Antv. 1561 - Hf 070 Goltzii Hub. Images des empereurs depuis Jule Cesar jusques a Charles cinq & Ferdinand son frere avec leurs portraits
Antv. 1562 - Io 133 Regii Gilb. Enantiophanoon libri duo
Antv. 1564 - Ho 135 Lemnius Levin. de Occultis naturae miraculis
Antv. 1564 - Ho 179 Prudentius Aurel. Clem. commentariis Vict. "Giselini"
Antv. 1566 - Hd 027 Horatius Flaccus Quint. commentariis variorum
Antv. 1567 - Hd 017 Devises heroiques de Claude "Paradin"
Antv. 1567 - Iq 037 Damhouderi Iod. Praxis rerum civilium
Antv. 1569 - Hf 014 Goropii Becani Origines Antverpiae
Antv. 1569 - Hq 137 Nonni Panopolit. Dionysiaca Gr. lectionibus & coniecturis Ger. "Falkenburgii"
Antv. 1570 - Ho 221 Sophoclis Tragoediae carmine Latino redditae Georg. "Ratallero" interprete
Antv. 1570 - To 060 Lactantii Firmiani Luc. Coel. Divinae institut. notis Mich. "Thomasii"
Antv. 1574 - To 007 Biblia Hebraea sine punctis & N.T. Graece
Antv. 1575 - If 036 Corpus iuris ex edit. Lud. "Charondae" 2 volum.
Antv. 1579 - Hq 086 Goltzii Hub. Thesaurus rei antiquariae
Antv. 1580 - Hf 013 Goropii Becani Opera, nempe Hermathena, Hieroglypica, Vertumnus, Gallica, Francica, Hispanica
Antv. 1580 - Hf 075 Martini Corn. Genealogies des forestiers & comtes de Flandres & leur portraits
Antv. 1580 - To 013 Bezae Theod. Psalterium
Antv. 1581 - If 085 Donelli Hug. ad tit. de Rebus creditis
Antv. 1582 - Hd 044 Ovidii Nasonis Publ. Opera 3 vol.
Antv. 1582 - Hf 047 Description des Pays Bas par Ludov. "Guicciardin" avec les cartes geographiques
Antv. 1582 - Hq 130 Mela Pompon. de Situ orbis ex edit. Andr. "Schotti" cum Hermolai "Barbari" & Ferdin. "Nonii" castigat.
Antv. 1582 - Hq 145 Polybii Selecta de legationibus & alia Graece notis Fulvi "Ursini"
Antv. 1582 - If 185 Rechten en costumen van Antwerpen
Antv. 1582 - Iq 052 Gossonius Nic. ad Constitut. Atrebatenses comment.
Antv. 1583 - Hq 097 Hemminga Sixti ab Astrologia refutata
Antv. 1584 - If 132 Leonini Elbert. Centuria consiliorum
Antv. 1584 - Io 052 Donellus Hugo de Actionibus, Item de Pactis & transact.
Antv. 1584 - Tf 011 Biblia Hebraica & N. Test. Gr. interlineare B. Ariae "Montani"
Antv. 1586 - Hd 011 Ciceronis Marc. Tull. Officia
Antv. 1587 - Ho 126 Iunii Hadr. Nomenclator
Antv. 1590 - To 056 Hopperi Ioach. Paraphrasis in Psalmos Davidicos
Antv. 1597 - Io 005 Ayala Balth. de Iure & officiis bellicis & discipl. milit.
Antv. 16## - Hf 152 Senecae philos. Luc. Ann. Opera a Iust. "Lipsio" emendata & scholiis illustrata
Antv. 1609 - Hq 120 Miraei Aubert. Elogia Belgica
Antv. 1610 - Hq 110 Lipsii Iust. Opera 10 vol.
Antv. 1610 - Hq 175 Scribonii Corn. Antverpia originesque Antverpiensium
Antv. 1613 - Ho 230 Sweertii Franc. Monumenta sepulcralia & inscript. publicae privataeque ducatus Brabantiae
Antv. 1615 - Hf 126 Pighii Steph. Annales Romanorum 3 vol.
Antv. 1615 - If 109 Gomezii Ant. Resolut. iuris, Item ad leges Tauri
Antv. 1616 - Hf 042 Dodonaei Remb. Historiae stirpium
Antv. 1616 - If 196 Sarmienti Franc. Opera
Antv. 1617 - If 170 Peckii Petr. Opera omnia
Antv. 1617 - Iq 036 Damhouderi Iod. Practica rerum civil. & criminal.
Antv. 1619 - Hq 056 Cotovici Ioh. Itinerarium Hierosolymitanum fig. aeneis
Antv. 1621 - Io 019 Burgundus Nic. ad Consuetudines Flandriae
Antv. 1625 - To 026 Cathius Arnold. In canticum canticorum
Antv. 1626 - Ho 211 Scribani Carol. Politicus christianus
Antv. 1626 - If 190 Sanchez Thom. de Matrimonio
Antv. 1629 - Hf 078 Hugonis Herm. Obsidio Bredana
Antv. 1630 - Hf 079 Hugonis Herm. de Militia equestri antiqua & nova lib. 5
Antv. 1632 - Hf 152+ Accedunt Libert. "Fromondi" Scholia ad Quaest. natural. & Ludum de morte Claudii Caesaris
Antv. 1633 - If 216 Zypaei Franc. Iudex, magistratus, senator
Antv. 1633 - Iq 013 Brantii Ioh. Senator seu de perfecti verique senat. officio
Antv. 1635 - If 067 Cabedo Georg. de Practicae observationes Senatus Lusitaniae
Antv. 1636 - If 056 Christinaeus Paul. Quaestiones ac res in supremis Belgarum Curiis iudicatae & observatae 3 volum.
Antv. 164# - Ho 227 Strada Famian. de Bello Belgico decad. duae 2 vol.
Antv. 1642 - If 055 Christinaeus Paul. ad Leges municipal. Mechlinens.
Antv. 1646 - Io 020 Burgundus Nic. de Evictionibus, Item de Periculis & culpis in contractibus
Antv. 1653 - If 197 Salgado Franc. Labyrinthus creditorum
Argent. 1556 - Ho 239 Sleidani Ioh. Comment. de statu relig. sub Carolo Quinto
Argent. 1565 - Tq 043 Gravamina opposita adversus continuat. a Pio 4 indictam concil. Trident.
Argent. 1568 - To 064 Melanchtonis Philipp. Opera 7 voluminibus
Argent. 1575 - If 194 Schneidewinus Ioh. in 4 lib. Institut.
Argent. 1590 - Ho 016 Antonini imp. Rom. Marc. Aurel. de Vita sua lib. 12 Graece & Latine ex vers. & annotat. Guil. "Xylandri"
Argent. 1600 - Hf 184 Turnebi Adr. Opera, ex bibliotheca Stephani Turnebi senatoris regii 3 vol.
Argent. 1609 - Ho 252 Victorii Petr. Variae & antiquae lectiones
Argent. 1611 - Hd 037 Macchiavelli Niccolo Refutatus seu Antimacchiavellus de Regno, aut quovis principatu recte & tranquille administrando
Argent. 1611 - Iq 114 Rudingeri Ioh. Singul. observat. centuriae 5
Argent. 1614 - Ho 223 Sculteti Abr. Ethica
Argent. 1615 - If 072 Caevallos Hier. de Specul. commun. opinion. contra commun.
Argent. 1622 - Hf 120 Comitis Natalis Hist. sui temporis studio Casp. "Bitschii"
Argent. 1622 - Ho 092 Golii Theophil. Epitome doctrinae ethic. & politic. "Aristotelis"
Argent. 1624 - Hq 027 Besoldi Christoph. Dissertat. de iure rerum famil. colleg. Acad. aliar. universitat. & territoriorum
Argent. 1624 - Io 134 Rittershusius Georg. de Iure asylorum
Argent. 1632 - Ho 160 Martini Dan. Grammat. Gall. sententiosis exemplis
Argent. 1644 - Ho 108 Herodiani Hist. Gr.-Lat. cura Ioh. Henr. "Boecleri"
Argent. 1650 - Io 159 Vertranii Marc. Lib. singularis de iure liberorum
Argent. 1652 - Ho 204 Religio medici
Argent. 1655 - Ho 085 Florus Luc. Ann. accurante Ioh. "Freinshemio"
Argent. 1657 - Ho 021 Aeliani Claud. Variae hist. Gr.-Lat. notis Ioh. "Schefferi"
Arnhem. 1610 - Iq 077 Leonini Elbert. Emendations seu observat.
Arnhem. 1619 - Tq 030 Drusii Ioh. de Sectis Iudaiciis. Item Ios. Iust. "Scaligeri" Elenchus trihaeresis Nic. "Serarii"
Arnhem. 1633 - Hf 123 Oorspronk en voortgank van de Nederlantsche oorlogen van Everard van "Reyd" met koopere plaaten
Arnhem. 1642 - Io 163 Zypaei Franc. Notitia iuris Belgici
Aug.Tr. 1591 - Io 012 Binsfeldius Petr. de Consession. maleficior. & sagarum
Aug.Tr. 1598 - Io 013 Binsfeldius Petr. Comment. de iniuriis & damno dato
Aug.Vi. 1601 - Hf 133 Photii Graece ex edit. Dav. Hoeschelii
Aug.Vi. 1608 - Hf 138 Procopii Caesariensis Historia, Item de Aedificiis "Iustiniani" Graece opera Dav. "Hoeschelii"
Aurel. 1608 - If 086 Duareni Franc. Opera
Aurel. 1642 - Io 004 Aurelii Petr. Dispunctor ad Edm. "Merillum" de variantibus "Cuiacii" interpretationibus
Avinio. 1604 - If 011 Argeli Caesaris Tractatus de legitimo contradictore & de edicto D. Adriani tollendo
Avinio. 1616 - If 139 Marta Petr. de Tractatus de iurisdictione
>> begin * Barcin. 1644 - If 182 Ripoll Acat. Ant. de Tractatus regaliorum
Basil. 15## - Hf 067 Giraldus Lil. Greg. de Diis gentium
Basil. 15## - Hf 141 Petrarcha Franc. Opera 2 vol.
Basil. 15## - Ho 103 Hesiodi Graeco-Lat. scholiis Ioh. "Tzetzis" Lat. vers. Ulp. "Cissei"
Basil. 15## - Ho 162 Neandri Mich. Erotemata Graecae linguae
Basil. 15## - Hq 091 Horatius Flaccus Quint. Opera annotat. variorum
Basil. 15## - Io 089 Langebekii Detlev. Novae annotationes
Basil. 15## - Tf 046 Haereseologia seu Opus vet. tam Graec. quam Lat. theol.
Basil. 1518 - Hf 149 Rami Petr. Scholae artium liberalium
Basil. 1524 - Ho 043 Ciceroni Marc. Tull. Officiorum libri tres
Basil. 1525 - Ho 225 Sallustius Crispus Gaius Historia
Basil. 1525 - Tq 059 Oecolampadii Ioh. Commentaria in Iesaiam
Basil. 1530 - If 014 Albertisschi Mar. Salomon. Commentar. in lib. Pandect. iuris civil.
Basil. 1531 - Ho 193 Pontani Ioh. Iov. Poemata; Ioseph. "Scaliger" plurimas ubique censuras atque emendationes adscripsit
Basil. 1532 - Hf 043 Demosthenis Opera Graece commentariis "Ulpiani" & argumentis "Libanii"
Basil. 1532 - Hf 195 Witichindi monach. Saxonis Rerum ab Henrico & Ottone primo impp. gestarum tum aliis divers. autor. historiis ab anno DCC ad annum MDXXXII
Basil. 1532 - Hq 046 Callimachi Hymni scholiis. Item Sententiae ex diversis poetis & oratoribus collectae Graece
Basil. 1532 - Hq 057 Criniti Petr. Opera de Honesta disciplina, de Poetis Latinis & Poemata
Basil. 1534 - If 204 Theophili Instit. iuris civil. Graece studio "Zuichemii"
Basil. 1536 - Hq 149 Pollucis Iulii Onomasticon Graece
Basil. 1538 - Hf 139 Ptolomaei Magnae constructionis lib. 13 & Theon. "Alexandrini" in eosdem comment. Graece
Basil. 1540 - Tf 040 Erasmi Roterodami Opera apologetica
Basil. 1541 - Ho 069 Euripidis Tragoediae Latine Dorotheo "Camillo" interprete
Basil. 1542 - Hf 057 Fuchsii Leonh. Historia stirpium fig. aeneis
Basil. 1542 - Hf 145 Rhodigini Ludov. Coel. Antiquae lectiones
Basil. 1542 - Tf 002 Augustinus de Civitate Dei commentar. Lud. "Vivis"
Basil. 1542 - Tf 039 Erasmi Roterodami Annotat. in N. Test.
Basil. 1543 - Hf 038+ Cantacuzeni Iohannis VI adversus Mahumetanos disputat. Gr.-Lat.
Basil. 1544 - Hf 095 Iosephi Flav. Opera Graece
Basil. 1544 - Tf 038 Epiphanius episcopus Contra 80 haereses, & alia eius opuscula Graece, Latina versione Iani "Cornarii"
Basil. 1544 - To 031 Curio, Caelius Secundus de Provid. Dei, It. Pasquillus ecstaticus
Basil. 1545 - Ho 132 Luciani Opera Graece 2 vol.
Basil. 1545 - Tf 009 Biblia Graeca
Basil. 1546 - Hf 130 Platonis Opera ex tralatione Marsilii "Ficini"
Basil. 1548 - Hf 089 Iunii Hadr. Lexicon sive diction. Graeco-Lat.
Basil. 1548 - Io 035 Balduini Franc. Comm. de iurispr. Petr. "Mucii", It. ad leg. iur. civ.
Basil. 1548 - Tf 052 Irenaei Opera edit. "Erasmi". Item "Cypriani" Opera
Basil. 1548 - To 042 Erasmi Roterod. Paraphrasis in N. Testamentum 3 vol.
Basil. 1548 - To 095 Sermonum convivalium var. author. tomi 2
Basil. 1549 - Hf 044 Demosthenis Opera "Ulpiani" commentariis e Graeco in Latinum conversa per Hier. "Wolfium"
Basil. 1550 - Hf 055 Euclidis Element. geomet. lib. 15 exposit. Bartholom. "Zamberti"
Basil. 1550 - To 008 Biblia Graeco-Latina 5 volum.
Basil. 1551 - Hf 030 Camerarii Ioach. sen. Comment. utriusque linguae
Basil. 1551 - Hf 093+ Lucanus Marc. Ant. annotat. Lamb. "Hortensii"
Basil. 1551 - To 041 Erasmi Roterod. Enchirid. milit. christ. It. Catechism.
Basil. 1552 - Hq 092 Homeri Opera Graece cum scholiis ex editione Iac. "Micylli" & Ioach. "Camerarii"
Basil. 1552 - Tf 018 Bernardi abbatis Claraevallensis Opera
Basil. 1553 - Ho 259 Xenophontis Opera Graece 2 vol.
Basil. 1553 - Io 096 Lagi Conr. Traditio, methodica iuris
Basil. 1554 - Tf 041 Ecclesiasticae historiae autores
Basil. 1555 - Hf 117 Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum variorum autorum
Basil. 1555 - Hf 118 Gregori Nicephori Bysantina historia Graeco-Latina. Item Leonic. "Chalcondylae" Historia Turcica
Basil. 1555 - Hf 185 Vergilii Polydori Historia Anglica
Basil. 1555 - Hf 190 Vivis Ioh. Ludov. Opera omnia 2 vol.
Basil. 1556 - Io 056 Ehemii Chr. de Principiis iuris libri 7
Basil. 1557 - Io 036 Balduini Franc. Comment. ad edicta veterum princip. Rom.
Basil. 1557 - To 014 Bodii Herm. = Ioh. "Oecolampad." Unio dissidentium
Basil. 1558 - Tf 057 Martyris Vermilii Petr. Comment. in Epist. ad Romanos
Basil. 1559 - Hf 187 Volaterrani Raph. Comment. urbanorum lib. 38.
Basil. 1559 - Hf 188 Viterbiensis Goffr. Pantheon sive Chronicon
Basil. 1559 - Tf 059 Musculi Wolfg. Comment. in Epist. Pauli ad Corinthios
Basil. 1560 - Hf 161 Sabellici Marc. Ant. Cocc. Opera historica cum supplemento ab orbe condito per Caelium Secundum "Curionem" 4 vol.
Basil. 1560 - Ho 057 Demosthenis Olynthiacae Gr.-Lat. methodo, dialectica, rhetorica & grammatica per Nic. "Gallotum"
Basil. 1561 - Hf 033 Cuspinianus Ioh. de Caesaribus & imperatoribus Romanis cum annotationibus Wolphg. "Hungeri"
Basil. 1561 - Io 055 Eustathyus Constantinop. antecessor de Temp. iuris civilis. Item Leges Rhodiorum navales & militares
Basil. 1562 - Tf 017 Buceri Mart. Enarrat. in Epist. ad Romanos, It. ad Ephesios
Basil. 1563 - Hf 186 Vitae virorum illustrium autorum variorum
Basil. 1563 - Ho 142 Melanchtonis Philipp. Rhetorica scholiis Mart. "Crusii"
Basil. 1563 - Ho 154 Mori Thom. Opera
Basil. 1563 - If 006 Azonis Portii Summa
Basil. 1563 - If 122 Hottomanni Franc. Commentarius de verbis iuris
Basil. 1563 - Tf 060 Musculi Wolfg. Loci communes S. theologiae
Basil. 1563 - Tf 066 Praedinii Frisii Groningensis Regn. Opera
Basil. 1565 - Hf 134 Pantaleonis Henr. Prosopographia heroum atque illustrium virorum Germaniae
Basil. 1565 - If 208 Vigelii Nic. Methodus iuris civilis
Basil. 1565 - Td 013 Kempis Thomas a de Imitat. Christi castigatus a Seb. "Castellione"
Basil. 1565 - Tq 007 Acontii Iac. Satanae stratagemata
Basil. 1566 - Hf 010+ Aristidis Aelii Orat. Latine versae a Theod. "Cantero"
Basil. 1566 - Hf 035 Cedreni Georg. Annales Graece & Latine Guil. "Xylandro" interprete eiusdemque annotationibus
Basil. 1566 - Hf 116 Niem Theod. a Historia sui temporis. Item Ioannis "Merii" Liber de 23 schismatis in ecclesia & conciliorum Gallicanae ecclesiae praestantia & utilitate
Basil. 1566 - Ho 195 Vineis Petri de, cancell. Fred. Secundi, Epistol. lib. 6
Basil. 1566 - To 102 Vallae Laur. Annotat. in N. Test. Item Matth. "Flacius" Illyricus de Translat. imp. Rom. ad Germanos, Item de Elect. episcoporum & alii varii tractatus
Basil. 1568 - Hf 032 Ciceronis Marc. Tull. de Officiis commentariis Hier. "Wolffii"
Basil. 1568 - Hf 168 Stephanus Byzantinus de Urbibus Graece ex edit. Guil. "Xylandri"
Basil. 1570 - Hf 086 Hyginus Gaius Iul. Fabular. lib. cum diversis autor. fabulis
Basil. 1572 - Hf 101 Lazius Wolfg. de Migrationibus gentium
Basil. 1572 - Hf 102 Lazius Wolfg. Comment. in genealog. Austriacam
Basil. 1573 - Hq 029 Bayfii Laz. Annotationes de re navali, vestiaria, & vasculis. Item Ant. "Thylesius" de Coloribus
Basil. 1573 - If 120 Segusio card. Hostiensis Henrici a Summa aurea
Basil. 1573 - Tf 012 Biblia vers. & annotat. Sebast. "Castalionis"
Basil. 1575 - Hf 092 Iovii Paul. Elogia virorum illustrium
Basil. 1575 - Hq 186 Talaei Audomari Opera
Basil. 1575 - If 024 Basilicon lib. 60 per Ioannem "Leunclavium"
Basil. 1578 - Ho 077 Freigii Ioh. Thom. Quaest. oeconomico-politicae
Basil. 1578 - If 027 Bossii Aegid. Practica criminalis
Basil. 1580 - Ho 078 Freigii Ioh. Thom. Synopsis historiae
Basil. 1580 - Ho 102 Hesiodi Opera Graeco-Lat. annotat. Georg. "Heinischii"
Basil. 1580 - Hq 042 In Ciceronis lib. de legibus praelect. Petr. "Rami"
Basil. 1581 - Ho 104 Horatius Flaccus Quint. annotat. Theod. "Pulmanni"
Basil. 1582 - Io 009 Alciati Andr. Parergon iuris indice locuplete
Basil. 1582 - Io 156 Vigelii Nic. Institut. iuris ad usum fori accommodatae
Basil. 1584 - Hf 038 Crusii Mart. Turco-Graecia
Basil. 1585 - Hf 039 Crusii Mart. Germano-Graecia
Basil. 1585 - If 214 Wesembecii Matth. Comment. ad Instituta, Item Paratitla
Basil. 1586 - Hf 199 Zwingeri Theod. Theatrum vitae humanae 4 vol.
Basil. 1588 - Hq 166 Rami Petr. Arithmetica & geometria
Basil. 1588 - Iq 120 Rosenthal Henr. a Synopsi iuris feudalis
Basil. 1590 - Io 010 Brederodii Petr. Corn. Tractatus cautelarum. Item "Ripa" de Privilegiis contractuum
Basil. 1591 - Io 057 Freheri Marquard. Tractat. de existimatione
Basil. 1592 - Hf 103+ Zwinglii Ulr. Sermones 30
Basil. 1592 - Ho 010 Aristophanis Comoediae e Graeco in Lat. translat.
Basil. 1597 - Io 153 Vigelii Nic. Methodus iuris civilis
Basil. 1597 - Io 155 Vigelii Nic. Dialectica iuris civilis, methodus iuris feudalis, Item Tractatus substitut. dividui & individui: nec non Decisiones iuris controvers.
Basil. 16## - Tf 065+ Item Canones omnium concil. collectore Ioanne "Sagittario"
Basil. 1604 - Io 154 Vigelii Nic. Repertorium iuris
Basil. 1605 - If 003 Alciati Andr. Opera 3 volumina
Basil. 1606 - If 209 Vigelii Nic. Controversi
Basil. 1615 - Ho 028 Buxtorfi Ioh. Grammatica Chaldaica & Syriaca
Basil. 1625 - Ho 032 Grossii Ioh. Georg. Basiliensis urbis epitaphia & inscriptiones
Basil. 1625 - Ho 095 Grossii Ioh. Georg. Epitaphia & inscription. templ. Curiae Acad. urbis Basiliae lat. German.
Basil. 1626 - Hf 135 Perotti Nic. Cornucopiae Latinae linguae
Basil. 1651 - Ho 027 Buxtorfi Ioh. Institutio epistolaris Hebraica
Basil. 1653 - Tq 017 Buxtorfii Ioh. Anticritica
Bonon. 1574 - Hf 165 Sigonius Carol. de Antiquo iure populi Romani
Bracc. 1656 - If 146 Mangilius Ioh. Ant. de Subhastationibus & licitationibus
Breda 1651 - To 040 Dernieres heures de mons. Andr. "Rivet"
Bremae 1590 - Ho 147 Melanchtonis Philipp. Epistolarum libellus tertius
Bremae 1615 - Ho 149 Martinius Matth. Cadmus Graeco-Phoenix
Bremae 1623 - Hf 108 Martinius Matth. Lexicon philolog. & etymolog.
Bremae 1634 - If 054 Clockii Casp. Tractatus de contributionibus
Brugis 1563 - Hf 068 Goltzii Hub. Iulius Caesar seu Hist. imperat. & caesarum Romanorum ex antiq. numismatis tab. aeneis
Brugis 1566 - Hf 071 Goltzii Hub. Fasti magistrat. & triumphi Roman. tab. aeneis
Brugis 1570 - Iq 098 Novellae constitut. imp. "Iustiniani" interp. "Patricio"
Brugis 1576 - Hf 069 Goltzii Hub. Graecia sive Historia urbium & populorum Graeciae figuris & tabulis aeneis
Bruxel. 1612 - Hq 167 Resolutions politiques ou Maximes d'estat par Jean de "Marnix" baron de Potes
Bruxel. 1631 - If 087 Deckheri Dissertat. & decisionum lib. 2
Bruxel. 1632 - Ho 210 Relationi del cardinal "Bentivoglio"
Bruxel. 1634 - To 057 Histoire des miracles de la vierge de Montaigu
>> begin * Cadomi 1651 - Hf 017 Bocharti Sam. Phaleg sive Geographia Sacra tab. aeneis
Campis 1600 - Hq 178 Siccama Sibr. Tetard. Fasti Calendares
Cantab. 1652 - Hq 021 Antonini imp. Marc. Aurel. de Rebus suis lib. 12 Graece versione Latina & perpetuo commentario Thom. "Gatakeri"
Cantab. 1658 - Tq 060 Orig. contra "Celsum" Gr. Lat. annotat. Ioh. "Spenceri"
Cassel. 1609 - Iq 128 Sixtini Regner. Tractatus de regalibus
Charen. 1619 - To 069 Moulin Pierre du Bouclier de la foy
Christ. 1577 - To 020 Bulling. Henr. de Persecut. eccles. It. Minus "Celsus" = Laelius "Socinus" de Haeret. coercendis
Colon. 1530 - Hf 021 Budaei Guil. Commentaria linguae Graeca
Colon. 1530 - Hq 136 Nicandri Theriaca & alia Gr.-Lat. scholiis
Colon. 1530 - Id 007 Cuiacii Iac. Paratitla in 50 Digest. libros
Colon. 1537 - Hf 084 Historia Romanae script. 12 ex recognit. "Erasmi" Rot.
Colon. 1539 - Io 118 Oldendorpii Ioh. Enarratio de iure singulari, Item Isagoge iuris naturalis gentium & civilis
Colon. 1543 - If 156 Oldendorpii Ioh. Classes act. forens. Eiusd. Variar. lectionum libri ad iur. civil. interpret., It. de Copia verb. & rerum
Colon. 1551 - Tf 065 Platina Barthol. de Vitis pontif.
Colon. 1556 - Io 008 Agylaeus Henr. ad Ius civile Novellarum
Colon. 1564 - Hf 115 Naucleri Ioh. Chronicon cum appendice Laur. "Surii"
Colon. 1565 - Io 083 Institut. iuris annotationibus Ioach. "Hopperi"
Colon. 1573 - Ho 106 Heresbachius Conr. de Re rustica
Colon. 1575 - Io 164 Suzaria Guido de & alior. Tractat. de iure emphyteutico
Colon. 1575-1626 - Ho 127 Ianssonii Doccumensis D.M. = Mich. v. "Isselt" Mercurius Gallo-Belg. 4 vol.
Colon. 1576 - If 091 Declarationum, variarum lect. & resolut. iuris lib. 22 author. varior. sc. Vac. a "Vacuna", "Goveani", "Contii", "Raevardi" &c.
Colon. 1577 - Ho 253 Vasaei Ioh. Chronicon Hispaniae
Colon. 1580 - Ho 164 Osorii Hieron. Hist. de rebus Emanuelis Lusitaniae regis
Colon. 1581 - If 089 Decisiones novae, antiquae et antiquiores
Colon. 1581 - Io 102 Muscorini Hier. Tractatus de iurisdictione
Colon. 1581 - Io 125 Peckii Petr. de Iure sistendi & arrestis
Colon. 1582 - Io 040 Chopinus Ren. de Privilegiis rusticorum
Colon. 1584 - If 175 Praetis Simon de de Interpretat. ultimarum voluntat.
Colon. 1584 - Io 146 Simoncelli Octav. Tractat. de decretis coeterisque solemnibus in contractibus minorum adhibendis
Colon. 1585 - Io 109 Mozzius Petr. Nic. de Contractibus
Colon. 1586 - Io 161 Baldus de Ubaldis Petr. de Duobus fratribus & aliis sociis
Colon. 1588 - Ho 018 Asconius Paedianus Quint. notis Titi "Popmae"
Colon. 1588 - Ho 020 Allatii Leonis Opuscula Graecorum & Latinorum vetustorum & recentorum lib. 2 edente Barthold. "Nihusio"
Colon. 1588 - Io 120 Peregrini Marc. Ant. de Iure fisci tractatus
Colon. 1588 - Io 157 Vantius Seb. de Nullitatibus process. & sentent.
Colon. 1589 - Io 127 Piaggii Ant. & Casp. "Manzini" Tractat. de tutela & cura
Colon. 1590 - Ho 173 Suffridus Petrus de Frisior. antiquit. & origine
Colon. 1590 - Io 025 Baldus de Ubaldis Petr. de Praescript. Item de Usucapionibus
Colon. 1590 - Io 136 Suares Roder., Ioh. "Lopez", Didacus a "Segura" de Bonis constante matrimonio acquisitis
Colon. 1590 - Io 137 Successionum tam ex testamento quam ab intestato tractatus variorum autorum
Colon. 1591 - Iq 012 Budelius Reiner. de Monetis & re nummara lib. 2
Colon. 1593 - Io 139 Soarez a Ribera Eman. Thesaurus receptarum sententiarum
Colon. 1594 - Io 038 Carocius Georg. Adolph. de Deposito & oblation. Item "Cludius" de Iure sequestrationis
Colon. 1596 - Iq 134 Tractatus de testibus diversorum autorum
Colon. 1596 - Iq 141 Wurmseri Bernh. & "Hartmanni" Ioh. Zach. Observationes practicae
Colon. 1597 - Iq 030 Costalii Petr. Adversaria ad 15 lib. priores Pandect.
Colon. 1598 - Io 050 Cuiacii Iac. Observat. & emendat. lib. 28
Colon. 1599 - Io 135 Valle R olandus a de Lucro dotis
Colon. 1600 - Io 131 Ripa Ioannes a & aliorum Tract. de secundis nuptiis
Colon. 1602 - Ho 125 Isselt Mich. v. Historia sui temporis
Colon. 1602 - Tq 012 Baronii Caes. Annalium ecclesiasticorum epitome
Colon. 1605 - Io 152 Villagut Alphons. Tractatus de rebus ecclesiae non rite alienatis recuperandis
Colon. 1606 - Io 039 Caepollae Barth. Tractatus de servitutibus
Colon. 1608 - Io 093 Lubleri Ioh. Tractatus de incendio
Colon. 1609 - Ho 058 Delitiarum Academ. Germaniae tam superioris, quam inferioris index
Colon. 1609 - Ho 228 Simanca Iac. de Republica
Colon. 1609 - Io 126 Peckii Petr. de Testamentis coniugum & iure sistendi
Colon. 1611 - Hq 163 Rollenhagii Gabr. Nucleus emblemat. cum figuris
Colon. 1616 - Hq 071 Estats, empires & principautez du monde
Colon. 1616 - Io 011 Blanci Marc. Ant., Caes. "Contardi" & aliorum Tractat. in L. diffamari
Colon. 1616 - Iq 050 Gail Andr. Observationes practicae
Colon. 1618 - Iq 122 Recueil d'aucuns notables arrests donnez en la Cour du parlement de Paris par George "Lovet", reveu par Julien "Brodeau"
Colon. 1620 - Hd 054 Puteani Er. Ratio pecuniae Romanae
Colon. 1620 - Io 027 Bonacossa Hyppol. & Ioh. Frid. "Husanus" de Servis & famulis
Colon. 1628 - Hf 192 Vergilii Maronis Publ. Opera notis & castigat. Ludov. de la "Cerda" 3 vol.
Colon. 1630 - Id 005 Becker Guil. Synopsis iuris publici
Colon. 1631 - Ho 060 Dulcis schola Italica
Colon. 1635 - Ho 100 Guerra de Flandra descritta dal cardinal "Bentivoglio"
Colon. 1649 - Io 079 Herculanus Franc. de Attentatis appellat. pendente
Colon. 1657 - Hd 056 Provinciales lettres escrites par Louis de "Monralte"
Colon. 1658 - To 067 Montaltii Ludovic. = Blaise "Pascal" Literae de Iesuit. morali & politica disciplina
Cracov. 1646 - Hd 055 Potocki ..... Historiae-politicus ex Tito "Livio"
>> begin * Davent. 1630 - Iq 083 Landtrecht van Overijssel
Davent. 1643 - Ho 096 Gronovius Ioh. Frid. de Sestertiis comment.
Davent. 1647 - Io 071 Glins Taco a Tractatus de mora
Davent. 1654 - To 037 Dallaeus Ioh. de Ieiuniis & Quadragesima
Davent. 1658 - Td 026 Sibelii Casp. Christianae precationes
Duaci 1572 - Io 119 Polleti Franc. Historia fori Romani
Duaci 1612 - If 012 Azevedo Alphons. de Comment. in regias constitut. Hispaniae 2 volum.
Duaci 1617 - Ho 001 Anthologia poetica Graeco-Lat. Petr. "Halloix"
>> begin * Ebrod. 1654 - Hq 053 Conringius Herm. de Imperio Germanico
Edinb. 1529 - Ho 029 Bruti Steph. Iun. Vindiciae contra tyrannos s. de Principis in populum, populique in principem potestate
Edinb. 1583 - Hf 016 Buchanani Georg. Historia Scotica
Eleuth. 1543 - Ho 172 Pasquillorum libri duo
>> begin * Ffurti 1490 - If 161 Parisii Petr. Paul. Consilia 2. volum.
Ffurti 15## - Hf 151 Rerum Hispanicarum script. aliquot
Ffurti 15## - If 130 Kling Melch. Tractatus causarum matrimonialium
Ffurti 1518 - Hf 148 Romanorum impp. historia a Constantino Magno usque ad Constantinum posthumum & Constantinopolim a Turcis occupatam, autoribus ....
Ffurti 1518 - Hf 148+ Zonara, "Niceta" Acomin., Gregor. "Nicephoro", Leonic. Chalcondyle Latinitate ab Hier. Wolfio donatis
Ffurti 1545 - Ho 245 Theocriti Idyllia Graece Latin. vers. Hel. "Eobani" Hessi. Item & Ioch. "Camerarii" scholiis
Ffurti 1554 - Io 104 Medices Seb. Mors omnia solvit
Ffurti 1561 - Ho 155 Micyllus Iac. de Re metrica
Ffurti 1569 - If 079 Corpus iuris matrimonialis per "Sarcerium" Hoogd.
Ffurti 1573 - Ho 071 Eobani Hessi Helii Libellus de tuenda bona valetudine
Ffurti 1573 - If 007 Afflictis Matth. de Decisiones, It. "Capycii" & "Grammatici" 2 vol.
Ffurti 1573 - If 057 Covarruvias Did. Opera omnia 2 volum.
Ffurti 1573 - Io 091 Leunclavii Ioh. Paratitla eiusdemque notata
Ffurti 1573 - Io 122 Pinelus Arius de Bonis maternis
Ffurti 1575 - If 002 Alexandri Imolensis Consilia additionibus "Nattae" 2 volum.
Ffurti 1575 - If 191 Schurffii Hieron. Consilia
Ffurti 1576 - Hf 099 Krantzii Alb. Historia ecclesiast. sive Metropolis
Ffurti 1576 - If 173 Ponte Oldradus de Consilia & quaestiones
Ffurti 1577 - If 092 Everhardi Middelb. Nic. Consilia seu responsa
Ffurti 1577 - If 159 Ponte Ludovici Consilia
Ffurti 1577 - To 091 Ramus Ioh. de Relig. christ. eiusq. Vitae Theoph. "Banosio"
Ffurti 1578 - Ho 109 Herdesiani Christoph. Aulica vita & huic opposita privata
Ffurti 1578 - Hq 051 Camerarii Ioach. sen. Explicatio Ethicorum "Aristotelis"
Ffurti 1578 - If 042 Consilia criminalia variorum authorum
Ffurti 1578 - Io 105 Medices Seb. de Casibus fortuitis
Ffurti 1578 - Tf 034 Chemnitii Mart. Examen concilii Tridentini
Ffurti 1580 - Hf 012 Annales seu Hist. rerum Belgicar. diversor. author.
Ffurti 1581 - Hq 052 Camerarii Ioach. sen. Interpretat. & explicationes Politicorum & OEconomicorum "Aristotelis"
Ffurti 1583 - Hf 099+ Krantzii Alb. Regn. aquilonarium Daniae, Sueciae, & Norwegiae chronica
Ffurti 1583 - Ho 233 Sigonius Carol. de Republica Hebraeorum
Ffurti 1583 - Ho 250 Vergilii Maronis Publ. Opera scholiis Nic. "Erythraei" 2 vol
Ffurti 1583 - If 053 Grassus Mich sen. de Success. tam ex test. quam ab intestato
Ffurti 1585 - If 147 Mascardi Ios. Conclusiones de probationibus 3 volum.
Ffurti 1586 - Hf 098 Krantzii Alb. Saxonia & Wandalia
Ffurti 1586 - Io 123 Prukmanni Frid. Repetitio l. 1 in multis de stat. homin.
Ffurti 1587 - Hf 200 Zonarae Ioh. Historia rerum in Oriente gestarum. Item "Nicetae" Acomin., Nicephori "Gregori" & Leonic. "Chalcondylae"
Ffurti 1587 - Io 121 Palaeottus Gabr. de Nothis, spuriisque filiis
Ffurti 1587 - To 081 Philonis Iudaei Opuscula Graece notis Dav. "Hoeschelii"
Ffurti 1588 - Hf 147 Romanae Historiae scriptores Graeci minores interpretat. Frid. "Sylburgi"
Ffurti 1589 - Hq 153 Poetis Christiana Palestina Gr.
Ffurti 1589 - If 018 Baldus de Ubaldis Petr. Consilia
Ffurti 1589 - If 032 Brissonii Barnab. Lexicon iuris. It. "Hotomanni" Tractat. diversi
Ffurti 1589 - If 080 Deciani Tiber. Responsa 2 vol.
Ffurti 1589 - Iq 038 Donelli Hug. Opuscula de usuris, fructibus, mora, pignoribus &c.
Ffurti 159# - Ho 063 Epistolae consolatoriae regum, princip., comitum &c. ad Henr. "Rantzovium" ed. Georg. Lud. "Frobenio"
Ffurti 159# - If 134 Menochii Iac. Opera omnia 7 volum.
Ffurti 1590 - If 058 Clari Iul. Receptae sententiae
Ffurti 1590 - If 217 Zasii Uldaric. Opera omnia 2 volum.
Ffurti 1591 - Hf 103 Leunclavii Ioh. Historia Musulmanna Turcorum
Ffurti 1591 - Io 054 Everardi Nic. Loci legales.
Ffurti 1591 - Io 082 Institut. iuris Ioh. "Crispini" adnotat. paragraph. Iul. "Pacii"
Ffurti 1591 - Iq 016 Beust Ioach. a de Iure connubiorum & dotium
Ffurti 1592 - Ho 185 Peucerus Casp. de Praecipuis divinationum generibus
Ffurti 1592 - Hq 095 Heresbachius Conr. de Educandis, erudiend. princip. liberis
Ffurti 1592 - Hq 161 Portae Ioh. Bapt. Villae lib. 12
Ffurti 1592 - Iq 020 Brissonius Barnab. de Formulis & solemni. pop. Rom. verbis
Ffurti 1594 - Ho 017 Annalium Francorum script. Coctanei XII
Ffurti 1594 - Ho 083 Francorum Annales & historiae ab anno Christi 708 ad 990 ex biblioth. Petr. "Pithoei"
Ffurti 1595 - Io 149 Typotius Iac. de Iusto seu de legibus, Item de Fama & fortuna
Ffurti 1596 - If 083 Donelli Hug. Comment. de iure civili 3 vol.
Ffurti 1596 - Io 160 Valla Nicol. de Rebus dubiis et quaest. controversis
Ffurti 1597 - If 095 Farinacii Prosp. Praxis & theoria criminalis
Ffurti 1597 - If 200 Tiraquelli Andr. Opera 2 volum.
Ffurti 1597 - If 212 Vivii Franc. Decisiones Neapolitanae
Ffurti 1597 - Io 115 Friderus Mindanus Petr.de Processibus & mandatis
Ffurti 1598 - If 076 Consuetud. Bituricenses &c. Comment. "Boerii" & alior.
Ffurti 1598 - Io 037 Cala Marcell. de Modo articulandi
Ffurti 1598 - Io 158 Vulteius Herm de Iurisdictione & foro competenti
Ffurti 1599 - Hf 073 Glandorpii Ioh. Onomast. hist. Roman
Ffurti 1599 - Hf 124 Plutarchi Opera Graece versione Latina Herm. "Cruserii", Guil. "Xylandri" & alior. notis 2 vol.
Ffurti 1599 - Hf 131 Plinii Caec. Sec. Gaii Historia mundi cum annotationibus Ioh. "Dalechampii"
Ffurti 1599 - Ho 080 Frischlini Nic. Grammatica Latina
Ffurti 1599 - If 019 Boerii Nic. Decis. Burdegal. It. "Cacher." Decis. Pedemont.
Ffurti 1599 - If 070 Caepollae Barth. Consilia
Ffurti 1599 - If 084 Donelli Hug. in libros Codicis
Ffurti 1599 - If 106 Gamma Ant. de Decisiones Lusitaniae
Ffurti 1599 - If 169 Peregrinus Marc. Ant. de Fidei commissis. Item Petra de Fideicommissis maxime ex prohibita alienatione resultantibus
Ffurti 1599 - Io 007 Antiqui glossatoris Summa in Novellas. Item "Carrerius" de Sponsalibus & matrimoniis
Ffurti 16## - Hq 112 Laurenbergii Petri Horticultura
Ffurti 1600 - Ho 212 Sylburgi Frid. Rudimenta ling. Graecae
Ffurti 1600 - If 052 Calvini Ioh. Lexicon iuridicum
Ffurti 1600 - If 068 Cavalcani Borgn. Decisiones 2 volum.
Ffurti 1600 - Io 022 Bonifacii Ioh. Tractatus de furtis
Ffurti 1600 - Io 024 Borellus Camillus de Compromissis
Ffurti 1600 - Io 084 Ianninius Peregrinus de Citatione reali
Ffurti 1600 - Io 116 Oddi Sfortias de Substitutionibus
Ffurti 1600 - Io 141 Stephani Matth. Dialectica iuris
Ffurti 1600 - Iq 022 Carerii Lud. Praxis rerum criminal.
Ffurti 1601 - Ho 176 Pythagorae, "Phocylidis", "Theognidis", aliorumque minorum poetarum Epicae, elegiacaeque, gnomae Gr.-Lat.
Ffurti 1601 - If 020 Bursati Franc. Consilia sive responsa 2 vol.
Ffurti 1601 - If 126 Hondedei Ioh. Vinc. Conclusiones & consultat. iuridicae
Ffurti 1602 - Io 132 Ripa Polyd. a de Tempore nocturno
Ffurti 1602 - Iq 064 Hackelmanni Leop. Illust. & select. quaestiones
Ffurti 1604 - Ho 074 Fax artium liberalium, hoc est Thesaurus criticus foras prodire iussus ab Ian. "Grutero" 6 vol.
Ffurti 1604 - Io 106 Molignat. Ioh. Petr. Tractat. de reconventione & "Bosius" de Annuis reditibus
Ffurti 1605 - Hd 039 Mercurii Britannici = Joseph "Hall" Mundus alter & idem
Ffurti 1605 - If 176 Praetis Simon de Consilia & responsa decisiva tam ad arbitres quam ad iudices
Ffurti 1606 - Ho 023 Bruerini Esculenta & potulenta. Item Prosp. "Martianus" de Scorbuto
Ffurti 1606 - Hq 058 Caesaris Cai. Iul. Quae exstant notis Ioh. "Brantii" & aliorum; accedit Vetus interpres Graecus opera Gothofr. "Iungermanni"
Ffurti 1606 - Iq 048 Felicius Hect. de Societate. Item "Sanz" de Divisione bonorum. It. "Meyrer" de Testamentariis successionibus
Ffurti 1607 - Ho 226 Sallustius Crispus Gaius ex recognitione Ian. "Gruteri"
Ffurti 1607 - If 215 Wesembecii Petri Responsa in materia contractuum &c.
Ffurti 1607 - Io 097 Ludovici Iosephi Decisionum Perusinarum & Rotis Lucensis tomi duo
Ffurti 1607 - Iq 143 Zangerus Ioh. de Exceptionibus & torturis reorum
Ffurti 1608 - Hd 036 Macchiavelli Niccolo Princeps, Item de Republica & Iunii "Bruti" Vindiciae adversus tyrannos
Ffurti 1608 - Hf 041 Cornelius Nepos de Vita imperatorum Graecor. comment. Dion. "Lambini" notisque Gilb. de "Longolii" & aliorum
Ffurti 1608 - Ho 151 Magiri Ioh. Comment. in Ethicam "Aristot."
Ffurti 1608 - If 099 Fabri Ant. Codex definit. forens. Senatus Sabaudiae
Ffurti 1608 - If 151 Naevii Seb. Systema 2 volum.
Ffurti 1608 - Io 098 Montanus Paul. de Iure tutelarum & curationum
Ffurti 1608 - Io 130 Puteo Paris de de syndicatu
Ffurti 1609 - If 178 Riminaldi Hippolyt. Consilia sive responsa 3 volum.
Ffurti 161# - Hf 020 Boissardus Ioh. Iac. de Divinatione & magicis praestigiis figuris aeneis
Ffurti 1610 - Hf 143 Pirckheimeri Willibald. Opera politico-historico-philologica-epistolica
Ffurti 1610 - Hq 018 Arnisaeus Henning. de Iure maiestatis
Ffurti 1610 - Hq 101 Honorii Philipp. = Giulio "Belli" Praxis prudentiae politicae
Ffurti 1610 - If 187 Surdus Ioh. Petr. Decisiones
Ffurti 1610 - If 201 Trentacinquii Alex. Resolutiones
Ffurti 1610 - Iq 108 Petra Petr. Ant. a de Iure quaesito non tollendo per princip.
Ffurti 1611 - Hq 025 Bibliotheca classica Georg. "Draudi" 2 vol.
Ffurti 1611 - If 044 Cravettae Aym. Consilia 2 vol.
Ffurti 1611 - If 048 Carpani Hor. Comment. ad statuta ducatus Mediolan.
Ffurti 1611 - If 203 Tholosani Petr. Greg. Syntagma iuris universi
Ffurti 1611 - Iq 093 Meyer Ioh. Wilh. de Pignoribus & hypothecis
Ffurti 1611 - Tf 074 Torniellii Aug. Annales Sacri & profani
Ffurti 1612 - Ho 213 Scaligeri Iosephi Iust. Opuscula varia
Ffurti 1612 - If 077 Caldas Franc. de Receptae sententiae, Item Commentarius analyt. emptionis & venditionis
Ffurti 1612 - If 078 Caldas Franc. de Syntagma de universo iure emphyteutico
Ffurti 1612 - If 082 Durandi Guil. Speculum iuris addit. variorum
Ffurti 1612 - Io 103 Matthaeatius Angelus de Legatis & fidei-commissis. lib. 4
Ffurti 1612 - Td 021 Psalterium Andr. "Spethe"
Ffurti 1613 - Hf 026 Codex legum antiquar. ex biblioth. Frid. "Lindenbrogii"
Ffurti 1613 - Hq 019 Arnisaeus Henning. de Iure connubiorum comment. politicus
Ffurti 1614 - If 135 Marci Franc. Decisiones aureae
Ffurti 1614 - If 189 Sichardus Ioh. redivivus Praelect. in Codicem
Ffurti 1614 - Iq 025 Corserii Ioh. Decisiones capellae Tholosanae
Ffurti 1614 - Iq 061 Heringius Ant. de Fideiussoribus
Ffurti 1614 - Iq 135 Tessauri Casp. Ant. Quaestiones forenses 2 volum.
Ffurti 1615 - Ho 056 Dissertationes politica de statu imperiorum, regionum, principatuum, & rerumpublicarum
Ffurti 1615 - Hq 017 Arnisaeus Henning. de Republica & Comment. politica de autoritate principum in populum semper inviolabili
Ffurti 1615 - Hq 049 Camerarii Philipp. Horae subsicivae
Ffurti 1615 - Iq 142 Wehneri Paul. Matth. Practicae iuris observationes
Ffurti 1615 - To 025 Concilii Trident. historica relatio & nullitas edita a Ioach. "Ursino"
Ffurti 1615 - Tq 020 Casauboni Isaac. Exercitat. ad prolegomena Annal. Caes. "Baronii"
Ffurti 1616 - Ho 044 Casi Ioh. Sphaera civitatis
Ffurti 1616 - Iq 029 Caroli V Constitutiones observationibus "Stephani" & "Zieritzii" Notae & observat. nomico.polit.
Ffurti 1616 - Iq 092 Friderus Mindanus Petr. de Interdictis
Ffurti 1617 - Ho 040 Clenardi Nic. Institutiones Graecae ling. notis Petr. "Antesignani", Henr. "Stephani"
Ffurti 1617 - If 192 Scaccia Sigism. de Iudiciis causarum civilium criminalium & haereticarum
Ffurti 1618 - Hf 001 Aldrovandus Ulys. de Animalibus insectis
Ffurti 1618 - Ho 007 Amirati Scip. Dissertat. politicae in Corn. "Tacitum"
Ffurti 1618 - If 093 Everhardi Amstelod. Nic. de Testibus & fide instrument.
Ffurti 1618 - If 110 Greven Bern. Pract. conclus. observat. "Gailii" respond.
Ffurti 1618 - Iq 088 Munnoz de Escobar Franc. de Ratiociniis administrat.
Ffurti 1618 - Iq 111 Ruland Rutger de Commissariis & commission cam. imp. 2 volum.
Ffurti 1619 - If 026 Barry Franc. de de Successionibus testati & intestati
Ffurti 1620 - Hq 160 Petronii arbit. Satyricon notis perpetuis Ioh. Petr. "Lotichii"
Ffurti 1620 - Io 088 Langii Ioh. Lud. Libellus de pactis
Ffurti 1621 - Hq 045 Clapmarius Arn. de Arcanis rerum publ.
Ffurti 1621 - Tq 068 Suavis Petr. Historia concilii Tridentini
Ffurti 1622 - Iq 124 Stephani Franc. Tractatus de iurisdictione
Ffurti 1623 - If 199 Tuschi cardinalis Dom. Conclusiones 4 volum.
Ffurti 1623 - Iq 051 Gryphiandri Ioh. Tractatus de insulis
Ffurti 1624 - Hq 118 Leodii Hub. Thom. Annales de vita & gestis Frid. secundi elect. Palat.
Ffurti 1625 - If 186 Surdus Ioh. Petr. de Alimentis
Ffurti 1625 - If 188 Saliceti Barth. Opera omnia 2 volum.
Ffurti 1625 - Iq 067 Heringius Ioh. de Molendinis
Ffurti 1626 - Hq 027+ Besoldi Christoph. Discursus politici de educat., studiis lit., peregrinat., cura religionis, &c. Eiusd. Discursus de aerario publico.
Ffurti 1626 - Hq 027+ Bulengeri Iul. Caes. Liber e tributis & vectigalibus populi Romani
Ffurti 1626 - Iq 087 Merendae Ant. Controversiarum lib. 6.
Ffurti 1628 - Hf 100 Livii Titi Libri omnes superstites notis criticis & politicis Iani "Gruteri"
Ffurti 1628 - Io 086 Latherus Hermann. de Censu tract. nomico-politicus
Ffurti 1629 - Hf 049 Erasmi Roterodami aliorumque Adagia
Ffurti 1629 - Hf 127 Polybius Graece versione Latina Isaac. "Casauboni". Item "Aeneae" Commentarius tacticus & obsidionalis Graece cum notis eiusdem
Ffurti 1629 - If 113 Gutierrez Ioh. Opera omnia 3 volum.
Ffurti 1629 - If 157 Observationum practicarum & sententiarum notabilia as singularia conscripta ab illustribus doctoribus
Ffurti 1630 - Ho 075 Florilegium ethico-politic. cum notis Ian. "Gruteri" 4 vol.
Ffurti 1631 - If 167 Paciani Fulv. Tractatus de probationibus
Ffurti 1631 - Io 110 Maurus Pyrrh. de Fideiussoribus
Ffurti 1631 - Io 111 Maurus Pyrrh. de Solutionibus, oblat. & retentionibus
Ffurti 1636 - If 059 Clari Iul. Opera omnia pract. civil. & criminal.
Ffurti 1637 - Hf 096 Inghirami Curt. Antiquitat. Hetrus. tabulis aeneis
Ffurti 1641 - If 045 Carocii Vinc. Decis. seu consultat. & resolut. practicae
Ffurti 1645 - Io 076 Gagliardus Iac. de Concursu & privil. creditorum
Ffurti 1645 - Iq 115 Rosbach Ioh. Emer. a Praxis civilis
Ffurti 1645 - Iq 116 Rosbach Ioh. Emer. a Praxis criminalis
Ffurti 1648 - Hf 023 Barthi Casp. Adversariorum commentar. lib. 60
Ffurti 1650 - If 063 Carpzovii Bened. Definitiones ad constitut. Saxonicas
Ffurti 1652 - Ho 158 Ministerium card. Richelieu & Mazarini 2 vol.
Ffurti 1656 - Td 030 Ursini Ioh. Henr. Plastes prae-Adamitarum
Floren. 1488 - Hf 081 Homeri Ilias & Odyssea Graece 2 vol.
Floren. 1517 - Hf 010 Aristidis Aelii Orationes Graece
Floren. 1549 - Hf 091 Iovii Paul. Illustrium virorum vitae
Forest 1624 - Hq 132 Memoires de Philippe de "Mornay" en 2 vol.
Franek. 1590 - Io 145 Siccama Sibrand. Tetard. de Iudicio centumvirali contra Heraldum
Franek. 1590 - Tq 028 Drusii Ioh. Proverbia
Franek. 1594 - Iq 039 Eisinga Tjalling. ab Commentarii ad Institutiones
Franek. 1594 - To 035 Drusius Ioh. de Quaesitis per epist. & observat. Sacrae
Franek. 1595 - Ho 171+ Talpa Petr. Empiricus seu indoctus medicus
Franek. 1597 - Ho 248 Tiara Petreius de Veteri Frisiorum disciplina militari
Franek. 1598 - Hq 106 Iamblichus de Vita Pythagorae Gr.-Latin. ex interpretatione & comment. Ioan. "Arcerii"
Franek. 1599 - Ho 177 Pythagoras, "Phocylides" & "Theognis" carmine Latino expressi Petreio "Tiara" interprete
Franek. 1602 - Iq 049 Frieslandts statuten, ordonnantien, costumen
Franek. 1608 - Iq 046 Fabri Timaei Annotationum liber
Franek. 1608 - Iq 078 Lyklama Marc. Membranae 2 volum.
Franek. 1608 - To 077 Nili episcopi Admonit. Graece interpret. Steph. "Schoning"
Franek. 1609 - Tq 029 Drusii Ioh. Opuscula quae grammat. spectant
Franek. 1612 - Tq 026 Drusii Ioh. Praeterita ad N. Testament.
Franek. 1612 - Tq 031 Drusii Ioh. Ecclesiast. Gr.Lat. notis, Item Apophthegmata Ebraeorum & Arabum
Franek. 1613 - Hq 139 Nerdeni Henr. Antonid. Initia Academiae Franequerensis, eiusdem Templi & gubernationis
Franek. 1613 - To 036 Drusius Ioh. Miscell. locut. Sacrarum, Item Animadvers., Item Ebraicae quaest. & de Hasidaeis
Franek. 1614 - Tq 040+ Item Ioh. "Bogermanni" Annotat. in Grotium & Ioh. Arn. "Corvini" Responsio ad Annotat. Bogermanni
Franek. 1616 - Tq 027 Drusii Ioh. Commentarius ad voces N. Test. duplex, ut & Annotat. in N.T. pars altera
Franek. 1617 - Iq 132 Siccama Sibrand. Lex Frisionum seu antiq. Fris. leges
Franek. 1618 - Ho 042 Ciceronis Marc. Tull. Epist. ad Atticum comment. Tit. "Popmae"
Franek. 1620 - Tq 005 Amamae Sixtin. Censura vulgatae versionis 5 lib. Mosis
Franek. 1622 - Iq 019 Bouricii Hect. Dissertat. Acad., "Peckius" de Legat., "Fabri" Annotationes, "Martini" Conciliatio omnium antinomiarum
Franek. 1625 - Ho 005 Amamae Sixtin. Grammatic Ebraea
Franek. 1641 - To 029 Coccei Ioh. Diatribe de Anti-Christo
Franek. 1644 - Tf 033 Coccei Ioh. Comment. in librum Iobi
Franek. 1648 - Ho 045 Cardanus Hier. de Utilitate ex adversis capienda
Franek. 1648 - To 030 Coccei Ioh. Disputationes 22 de via salutis
Franek. 1650 - Tq 023 Coccei Ioh. Ultima Mosis seu Consider. 6 postrem. cap. Deuteron.
Franek. 1651 - Ho 026 Banck Laur. Taxa cancellariae apostol.
Franek. 1656 - To 100 Valkenier Ioh. Roma paganizans
Franek. 1656 - Tq 004 Amamae Sixtin. Antibarbarus biblicus
Franek. 1658 - Hf 171 Schotani Christ. Kerkelyke en wereltllyke geschiedenissen van Frieslandt
Franek. 1660 - Tq 006 Altingi Iac. Schilo
Franek. 1661 - Tf 071 Schotani Christ. Bibliotheca hist. Sacrae 2 volum.
Franek. 1662 - Ho 110 Huberus Ulr. de Genuina aetate Assyriorum & Medor.
Franek. 1663 - Tq 069 Schotani Christ. Diatribe contra Ioh. Ger. "Vossium" de author. vers. 70 interp.
Franek. 1663 - Tq 071 Terentii Ioh. Lib. Iob notis Chaldaice & Latine
>> begin * Genevae 1509 - Tq 014 Beza Theod. Responsio ad acta colloq. Montisbelgardensis
Genevae 1554 - To 021 Calvini Ioh. Institut. christ. religionis
Genevae 1555 - Tf 024 Calvini Ioh. Harmonia trium Evangelist. adiuncto Ioanne cum comment.
Genevae 1556 - Tf 025 Calvini Ioh. Harmonia trium Evangelist. addito Ioanne, & Comment. in omnes P. Epistol. & caeteras Canonicas
Genevae 1557 - Ho 224 Stephani Henrici Ciceron. lexicon Gr.Lat., Eiusdem in Marc. Tull. "Ciceronem" Castigationes
Genevae 1557 - Hq 005 Aeschyli Tragoediae scholiis Graece
Genevae 1557 - Tf 005 Biblia Sacra Sant. "Pagnini", & N.T. annot. Theod. "Bezae" 2 vol.
Genevae 1559 - Hf 169 Streinii Richard. Gentium & gamiliarum Romanarum stemmata
Genevae 1559 - Tf 031 Calvini Ioh. Praelectiones in duodecim Prophetas minores
Genevae 1560 - Tf 026 Calvini Ioh. Comment. in Acta apostol. & Iosuam
Genevae 1563 - To 023 Calvin Jean Institution de la religion Chrestienne
Genevae 1565 - To 022 Calvini Ioh. in omnes Epist. Pauli & Canonicas
Genevae 1567 - Io 092 Lectius Iac. ad Aelium "Macrum" de publ. iudiciis
Genevae 1572 - Hf 177 Thesaurus linguae Graecae 4 voluminibus ab Henrico "Stephano" constructus
Genevae 1572 - Ho 189 Plutarchi Opera Graece, Latina interpretat. Herm. "Cruserii" & Henr. "Stephani" annotat. 12 vol.
Genevae 1573 - Tf 027 Calvini Ioh. Comment. in quinque libros Mosis
Genevae 1575 - Ho 131 Lavaterus Ludov. de Spectris & lemuribus
Genevae 1575 - Tf 023 Calvini Ioh. Institutio relig. christ. It. Epistolae & vita
Genevae 1575 - To 011 Bezae Theod. Epistolae theologicae
Genevae 1576 - Tf 032 Calvini Ioh. Tractat. theol. & Comment. in Luc. Ann. "Senec." de Clem.
Genevae 1577 - Hf 031 Ciceronis Marc. Tull. Opera ex edit. Dion. "Lambini" 3 vol.
Genevae 1577 - Ho 116 Histoire de France de Bernard de "Girard" Sr. du Haillain
Genevae 1577 - To 012 Bezae Theod. Confessio christianae fidei
Genevae 1577 - To 033 Danaei Lamb. Tractatus de Anti-Christo Gallice
Genevae 1577 - To 034 Danaei Lamb. Ethica christiana
Genevae 1578 - Hd 038 Macchiavelli Niccolo Refutatus
Genevae 1578 - Tf 014 Biblia Latino-Gallica
Genevae 1578 - Tf 029 Calvini Ioh. Comment. in librum Psalmorum
Genevae 1580 - Ho 053 Chronique ou histoire de Ioh. "Carion" trad. par Simon "Goulart" 2 vol.
Genevae 1581 - Hf 197 Xenophontis Opera omnia Graece cum annotat. Henr. "Stephani"
Genevae 1581 - Tq 047 Harmonia confession. fidei reformat. eccles. Item Admonitio christ. de libro concordiae
Genevae 1583 - Tf 030 Calvini Ioh. Praelectiones in Ezechielem & Danielem
Genevae 1587 - Ho 219 Symmachi Quint. Aurel. Epistolae notis Iac. "Lectii"
Genevae 1587 - Hq 004 Aretii Bened. Commentaria in "Pindarum"
Genevae 1587 - Hq 172 Stephani Henrici Dialogus de bene instituendis Graecae linguae studiis
Genevae 1588 - Hf 174 Thucydides Graece cum Latina versione Laur. "Vallae" ab Henrico "Stephano" recognita
Genevae 1590 - Ho 140 Manilii Marc. Astronomica comment. Ios. Iust. "Scaligeri" & notis Franc. "Iunii"
Genevae 1590 - Tq 013 Beza Theod. de Excommunicat. & presbyterio. Item Thom. "Erasti" Theses de excommunicat.
Genevae 1591 - Hd 051 Plinii Caec. Sec. Gaii Epistolae notis Isaac. "Casauboni"
Genevae 1592 - Hf 045 Dionisii Halicarnassaei antiquitates Romanae lib. XI, Item de Legationibus triplici interpretatione Aemilii "Porti"
Genevae 1592 - If 207 Vasquius Ferd. de Successionib. & ultt. voluntat.
Genevae 1593 - Ho 215 Scaligeri Iulii Caesaris Poemata 2 vol.
Genevae 1593 - Hq 138 Nicetae Acominati Historia Gr.-Latina
Genevae 1593 - Tf 028 Calvini Ioh. Conciones in librum Iobi
Genevae 1594 - Io 061 Ferrariis Ioh. Petr. de Praxis aurea rerum quotid.
Genevae 1595 - Ho 121 Histoire des Albigeois par Jean Paul "Perrin"
Genevae 1596 - Tf 020 Chrysostomi Ioh. Expositio in Mattheum, Ioannem, & Epist. Pauli Gr.Latin. 3 vol.
Genevae 1596 - To 044 Foxi Ioh. Meditationes in Apocalypsin
Genevae 1597 - Ho 082 Freculphi Chronicon
Genevae 1597 - Hq 033 Bezae Theod. Poemata varia
Genevae 1600 - If 121 Hottomanni Franc. Opera 3 volum.
Genevae 1600 - Tf 022 Concordantiae Graeco-Latinae N. Testamenti Henrici "Stephani"
Genevae 1603 - Tq 015 Buceri Mart. Defensio reformat. archi-episcopi Coloniensis
Genevae 1606 - Hf 054 Epistolae Graecanicae interprete Iac. Cuiacio
Genevae 1606 - Hf 083 Homeri Opera Gr.Lat. comment. Ioh. "Spondani"
Genevae 1606 - Hf 125 Poetae Graeci veteres, Carmin. heroici Scriptores omnes
Genevae 1607 - Hf 005 Aristophanis Comediae Graeco-Lat. cum scholiis antiquis
Genevae 1607 - Hf 106 Live Tite Histoire Romaine
Genevae 1607 - Io 087 Lectii Iac. Praescript. adversus Ant. "Fabrum"
Genevae 1608 - Ho 115 Histoire de France de Pierre "Matthieu" 2 vol. [schuiladres Leiden]
Genevae 1608 - Tq 011 Biblia Gallica
Genevae 1609 - Hf 154 Stobaei Ioh. Sententiae, Eiusdem Eclogae physicae & ethicae. Item Loci communes sentent. Marc. Aurel. "Antonini" & "Valerii" Maximi
Genevae 1609 - To 088 Sommaire & abbregé des controverses de nostre temps touchant la religion
Genevae 1611 - Hf 132+ Photii Bibliotheca Graece & Latine ex versione Andr. "Schotti" notis Dav. "Hoescheli"
Genevae 1611 - Iq 084 Maynard Ger. de Controversiae forenses
Genevae 1613 - Ho 242 Schotti Andr. Grammat. Graeca
Genevae 1614 - Hf 125+ Poetae tragici, comici, lyrici, &c.
Genevae 1616 - Hf 175 Thuani Iac. Aug. Historia sui temporis. Item Commentaria de Vita sua 5 vol.
Genevae 1616 - If 046 Chassanaeus Barth. ad Consuetudines Burgundiae
Genevae 1617 - Iq 110 Riccii Ioh. Aloys. Collectanea decisionum
Genevae 1617 - Tf 013 Biblia notis Imman. "Tremellii" & Franc. "Iunii"
Genevae 1618 - Iq 047 Ferrariis Ioh. Petr. de Praxis aurea
Genevae 1618 - Iq 096 Marta Petr. de Tractatus de clausulis
Genevae 1619 - Hf 158 Scaligeri Ios. Iust. Opus de emendatione temporum
Genevae 1619 - Iq 005 Aemilii Paul. Tractatus de exceptionibus
Genevae 1620 - Iq 085 Monachi Ant. Decision. Lucenses, Florentinae, Bonon.
Genevae 1622 - If 138 Marta Petr. de Digesta totius iuris controversi
Genevae 1624 - If 166 Paponii Ioh. Arresta notis Bachovii & aliorum
Genevae 1625 - Hq 156 Plinii Caec. Sec. Gaii Epistolae commentariis Ioh. Mariae "Catanaei"
Genevae 1626 - If 096 Fabri Ant. Ration. ad 1, 2 & 3 partem Pandect. 3 vol.
Genevae 1628 - Hf 157 Suidas Gr.-Lat. ex recens. Aemilii "Porti" 2 vol.
Genevae 1630 - If 097 Fabri Ant. Coniecturarum iuris civil. lib. 20
Genevae 1630 - If 108 Gratiani Steph. Disceptationes forenses 6 volum.
Genevae 1631 - If 111 Grivelli Ioh. Decisiones Senatus Dolani
Genevae 1631 - If 136 Manticae Franc. Lucubrat. de tacitis & ambig. convent.
Genevae 1631 - Tq 051 Libanii Antiocheni Oratio pro templis gentil. non exscindendis Gr. Lat. notis Iacob. "Gotofredi"
Genevae 1632 - Tq 021 Cameronis Ioh. Myrothecium evangelicum
Genevae 1633 - If 094 Fusarius Vinc. de Substitu, It. Consilia ultimar. voluntat.
Genevae 1633 - If 141 Merlini Mercur. Tractatus de legitima
Genevae 1633 - Iq 006 Amaya Franc. de Observationum libri tres
Genevae 1635 - Hq 023 Abbregé du parallèle des langues Francoise & Latine par Philib. "Monet"
Genevae 1637 - Hq 192 Tesoro de las tres linguas Espanola, Francesa & Italiana
Genevae 1641 - If 101 Fontanellae Ioh. Petr. de Pactis nuptialibus
Genevae 1642 - Ho 122 Histoire universale del conte Galezzo "Gualdo"
Genevae 1642 - Hq 152 Philostorgii Ecclesiast. hist. Graeca cum versione Latina & dissertat. Iacobi "Gothofredi"
Genevae 1644 - Tf 015 Bible Saincte par Jean "Deodati"
Genevae 1650 - Tq 058 Nouveau Testament
Genevae 1653 - Iq 058 Gotofredi Dionys. Fontes iuris quatuor
Genevae 1654 - If 116 Guazzini Seb. Defensio reorum inquisitat.
Genevae 1654 - Iq 059 Gotofredi Dionys. Opuscula iuridico-politico-hist.-critica
Genevae 1654 - Td 008 Combat chrestien par Pierre du "Moulin"
Genevae 1658 - Hq 173 Stephani Henrici Dictionarium hist.-geograph.-poeticum
Giessae 1610 - Io 101 Maulius Thom. de Ultimis voluntatibus
Giessae 1615 - Id 010 Hunnius Dominic. de Interpretat & autoritate iuris. Eiusdem de Iurisdictione. Item de Privil. studiosorum
Giessae 1615 - Id 011 Hunnius Dominic. de Pactis & transactione
Giessae 1618 - Id 002 Arumaeus Dominic. de Mora. It. Helfr. Ulr. "Hunnius" de Usufructu
Giessae 1620 - Iq 075 Kitzelii Ioh. Synopsis matrimonialis theorico-practica
Giessae 1621 - Iq 097 Nucleus discursuum in iure publico editarum
Giessae 1625 - Iq 063 Hunnii Helfr. Ulr. Collegium criminale, It. de Rerum aestimat.
Giessae 1634 - Ho 178 Poetica Latina conscripta per Acad. Giess. profess.
Goslar. 1618 - Io 070 Goeddaeus Ioh. de Rebus creditis seu mutuo comment.
Gronin. 1619 - Hf 052 Emmii Ubb. Opus chronologicum
Gronin. 1621 - Hq 070 Emmi Ubb. Guilielmus Ludovicus
Gronin. 1646 - Hd 034 Langueti Hub. Epistolae ad Ioch. "Camerarium"
Gronin. 1647 - Iq 082 Landtrecht van Hunsingo, Fivilingo en Westerquatier
Gronin. 1655 - Ho 196 Pasoris Georg. Grammatica Graeca Sacra N.T.
Gronin. 1656 - Tq 053 Maresii Sam. Refutatio fabulae praeadamiticae
Gronin. 1658 - Ho 015 Alting Iac. Grammatica Hebraea
Gronin. 1658 - Tq 052 Maresii Sam. Iohanna papissa restituta
Gronin. 1663 - Tf 069 Premiere partie de la Bible par Samuel des "Marets"
>> begin * Hagae 1598 - Hq 142 Oratio nobilis Belgae de iure belli Belgici adversus Philippum regum Hispan.
Hagae 1605 - Hq 121 Meursius Ioh. de Luxu Romanorum
Hagae 1612 - Hq 168 Resolutie van de H.M. heeren Staaten van Hollant en West-Friesl. tot den vrede der kerken
Hagae 1621-1665 - Hq 102 Historisch verhaal van saaken van staat en oorlogh in en omtrent de Vereenichde Nederlanden, 10deelen, door Lieuwe van "Aitzema"
Hagae 1631 - Iq 060 Groot Hugo de Inleyd. tot de Hollandsche rechtsgeleerth.
Hagae 1635 - Ho 097 Gronovius Ioh. Frid. In Statium "Papinum" diatribae
Hagae 1638 - Hq 048 Casauboni Isaac. Epistolae
Hagae 1639 - If 112 Grassi Mich sen. Receptae sententiae
Hagae 1639 - Iq 073 Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt en Frieslant
Hagae 1641 - Hd 025 Guerre libre
Hagae 1642 - Hq 088 Graswinckelius Theod. de Iure maiestatis
Hagae 1649 - Hd 031 Imago reg. Caroli in aerumnis & solitudine sua
Hagae 1652 - Hq 103 Herstelde Leeuw of Discours van 't ghepasseerde in de Vereenichde Nederlanden door Lieuwe van "Aitzema"
Hagae 1655 - Hq 154 Peirescii, Nic. Claud. Fabri, Vita auth. Petr. "Gassendo"
Hagae 1656 - Hq 087 Gassendus Petr. de Vita & moribus Epicuri
Hagae 1658 - Hq 196 Vossius Ger. Ioh. de Logices & rhetoricae natura & constitut.
Hagae 1658 - Hq 201 Vossius Ger. Ioh. de Philosophia & philosophorum sectis
Hagae 1659 - Hq 199 Vossius Ger. Ioh. Chronologiae Sacrae isagoge, & de Vera aetat. mundi
Hagae 1660 - Tf 070 Sguropuli Sylv. Histor. concil. Florentini Gr. Lat. a Roberto "Creygthon"
Hageno. 1521 - Tq 057 Novum Testamentum Graece Nic. "Gerbelii"
Hallae 1619 - Io 053 Einsidel Conr. ab Tractatus de regalibus
Hamb. 1598 - Hf 109 Mergevii ..... Nucleus hist. German.
Hamb. 1609 - Hq 128 Ammianus Marcellinus observat. Frid. "Lindenbrogii"
Hamb. 1610 - Tf 003 Arnobius Afer Contra gentes. Item Marc. "Minutius Felix" observat. Gebh. "Elmenhorstii"
Hamb. 1611 - Hq 100 Historiae antiquae scriptores diversarum gentium ex recensione Frid. "Lindenbrogii"
Hamb. 1611 - To 093 Sluteri Severin. Antithesis philanthropiae Divinae opposita misanthropiae Calvinianae
Hamb. 1614 - Tq 046 Gennadii Massil. de Ecclesiasticis dogmatibus notis Gebh. "Elmenhorstii"
Hannov. 1595 - Io 043 Calvini Ioh. Themis Haebreo-Romana. Item Iurisprudentiae Romanae synopsis
Hannov. 1596 - To 090 Remi Georg. Spicilegium in Proverb. Salomonis. Item Barthol. "Keckermanni" Rhetorica ecclesiastica
Hannov. 1597 - Io 058 Fornerii Guil. Selectiorum libri duo
Hannov. 1598 - Io 065 Gentilis Albericus de Iure belli lib. 3, Item de Legationib.
Hannov. 1599 - Io 063 Gentilis Albericus de Armis Roman. lib. 2, Item de Actorib. & spectat. fabular. non notandis & abusu mendacii
Hannov. 1600 - Io 015 Brissonii Barnab. Commentarius in I. "Dominico" de spectacul.
Hannov. 1601 - Ho 064 Ehrenberg Waremund. Meditamenta pro foederibus
Hannov. 1601 - Io 064 Gentilis Albericus Disputationes de nuptiis
Hannov. 1602 - Io 062 Gentilis Scip. de Coniurationibus
Hannov. 1604 - Iq 055 Gentilis Scipio de Donationibus inter virum & uxorem. Item Guazzinus de Confiscatione bonorum
Hannov. 1606 - If 022 Basilicon lib. 8 "Herveto" interprete & lib. 60 "Cuiacio" interp.
Hannov. 1607 - Ho 099 Gentilis Scip. In apologiam Lucii "Apulei"
Hannov. 1607 - Io 066 Gentilis Albericus in Tit. si quis imp. maled. maiestatis disputat. & de Libris canonicis, I. civil. It. de Latinit. vet. bibl. version.
Hannov. 1609 - Hf 166 Sigonius Carol. Fasti consulares ac triumphi
Hannov. 1610 - Iq 023 Connani Franc. Commentaria iuris civilis
Hannov. 1611 - Hf 074 Gesta Dei per Francos
Hannov. 1612 - Hf 170 Schindleri Valent. Lexicon pentaglotton
Hannov. 1612 - Io 107 Molinae Lud. Tractatus de primogenitura
Hannov. 1612 - Td 004 Buxtorfii Ioh. Synagoga Iudaica
Hannov. 1613 - Iq 053 Gentilis Alberici Advocatia Hispanica
Hannov. 1613 - Iq 131 Speculum statutor. totius orbis ex biblioth. Melch. "Goldasti"
Hannov. 1614 - Hf 128 Pausanias Graece cum Latina versione Romul. "Amusaei" & annotat. Guil. "Xylandri" & Frid. "Sylburgi"
Hannov. 1614 - Iq 054 Gentilis Alberici de Verborum significationibus
Hannov. 1614 - Iq 072 Ius Publicum imperii Romani divers. autor. 2 vol.
Hannov. 1619 - Ho 130 Iuvenalis Decim. Iun. commentariis Eilh. "Lubini"
Hannov. 1629 - Ho 036 Becmanni Christ. Introductio ad linguam Latinam
Hannov. 1630 - Ho 072 Exneri Balth. Valerius maximus seu Dicta factaque memorabilia imp. reg. princip. christian.
Hannov. 1632 - Hf 060 Francicae hist. corpus divers. autorum
Hannov. 1650 - Id 006 Curtii Iacobi Coniecturae
Harder. 1620 - Tq 001 Acta Synodi remonstrantium
Harder. 1653 - To 039 Dallaeus Ioh. de Pseudepigraphis apostolicis
Harder. 1661 - Io 138 Sande ad Consuetud. feudales Gelriae & Zutphan.
Harlemi 1591 - To 047 Gellii Snecani Loci communes
Harlin. 1663 - Ho 098 Gabbema Sim. Abb. Epistolae illust. virorum
Heidel. 1577 - Tq 037 Friederich der dritte Churfurst und Pfalzgraf Christliche Confession
Heidel. 1588 - Ho 014 Ausonii Dec. Magn. Opera ex edit. Iosephi "Scaligeri"
Heidel. 1588 - Tq 049 Iunii Franc. Sacrorum parallelorum libri tres
Heidel. 1593 - Ho 076 Verrii Flacci Marc. & Sext. Pomp. "Festi" de Verb. significatione libr. 20 annotat. Ant. "Augustini", Ios. Iust. "Scaligeri", Fulv. "Ursini"
Heidel. 1594 - Hf 162 Sylburgii Frider. Etymologicon magnum
Heidel. 1594 - To 062 Melanchtonis Philipp. Postilla 3 Volum.
Heidel. 1596 - Ho 046 Codinus Georg. de Officialibus palatii Constantinopol. & magnae eccles. Graece versione Lat. & notis Franc. "Iunii"
Heidel. 1597 - Ho 192 Phalandis Palaridis & Marc. Iun. "Bruti" Epistolae Graeco-Latinae
Heidel. 1602 - Hq 069 Euripidis Tragoediae quae extant interpretat. Latina Guil. "Canterii" scholiis "Arsenii" episc.
Heidel. 1603 - Hf 066 Gruteri Ian. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani figuris aeneis
Heidel. 1603 - Tf 058 Martyris Vermilii Petr. Loci communes
Heidel. 1604 - Hq 074 Florilegium varior. epigrammat. interprete Eilh. "Lubino"
Heidel. 1604 - Hq 089 Gruteri Ian. Discursus ad Corn. "Tacitum" & "Onosandrum"
Heidel. 1604 - Hq 187 Theocriti, "Moschi", "Bionis", "Simmii" Quae exstant cum Graecis in Theocritum scholiis Ios. Iust. "Scaligeri", Isaac. "Casauboni" & Dan. "Heinsii" notis
Heidel. 1604 - Iq 106 Pistoris Hartmanni Quaestiones iuris 5 vol.
Heidel. 1618 - Tq 062 Paraei Dav. Commentarius in Apocalypsin
Heidel. 1619 - Iq 018 Bachovii Reiner. iun. Notae & animadvers. ad disputat. Treutleri 3 volum.
Heidel. 1656 - Io 129 Pithoei Petr. Collatio legum Mosayc. & Romanarum
Helmst. 1592 - Io 028 Borcholten Ioan. de In lit. iurando, de usuris & acquirenda possess.
Helmst. 1592 - Io 031 Borcholten Ioan. in Consuetudines feudorum
Helmst. 1593 - Io 029 Borcholten Ioan. Comment. de pactis & usuris
Helmst. 1598 - Io 030 Borcholten Ioan. de Transactionibus, Item de Acquirenda vel amittenda possess.
Helmst. 1598 - Io 042 Cludii Andr. Comment. de materia condictionum
Helmst. 1607 - Hq 012 Aitzema Fopp. ab Dissertationes & poemata
Helmst. 1607 - Iq 010 Aezema Foppius ab Dissertationes ex iure civili
Helmst. 1625 - Ho 111 Heidmanni Christ. Europa seu Manuductio ad geogr. vet.
Helmst. 1654 - Hq 148 Procopii Caesariensis Anecdota falsitatis convicta ab Ioanne "Eichelio"
Herbor. 1592 - Io 069 Goeddaeus Ioh. de Verborum significationibus
Herbor. 1600 - Io 100 Matthaei Ant. Notae ad Instituta
Herbor. 1604 - To 106 Zepperi Wilh. Explanat. legum Mosaicar. forensium
Herbor. 1607 - Id 001 Althusii Ioh. Iurisprudentia Romana
Herbor. 1607 - To 107 Zepperi Wilh. Politica ecclesiastica
Herbor. 1608 - Io 078 Hoenonii Phil Henr. Disputat. politico-iuridicae
Herbor. 1609 - Io 068 Goeddaeus Ioh. de Sequestrat. possess. & fractuum
Herbor. 1614 - Ho 002 Althusii Ioh. Politica
Herbor. 1616 - To 016 Bogermanni Ioh. Praxis verae poenitentiae
Herbor. 1617 - Iq 001 Althusii Ioh. Dicaelogicae libri tres
Herbor. 1622 - To 082 Piscatoris Ioh. Exegesis aphoris. doct. christianae
Herbor. 1650 - Ho 136 Lentuli Cyr. Europa carmine heroico descripta
Holmiae 1651 - Id 015 Loccenius Ioh. de Iure maritimo
Holmiae 1654 - Ho 137 Loccenii Ioh. Historia rerum Suecicarum & Antiquitates Sueco-Gothicae
Holmiae 1656 - Ho 084 Trigelii Edm. Status illust. Roman. & Ioh. "Scheffer" de Antiq. torquibus syntagma
>> begin * Ienae 1596 - Io 073 Goveanus Ant. de Iurisdict. iure accrescendi ad L. Gallus
Ienae 1609 - Iq 129 Schultes Iac. Quaestiones practicae
Ienae 1613 - Iq 066 Hilligeri Osw. "Donellus" enucleatus 2 volum.
Ienae 1615 - If 066 Coleri Matth. Tractatus de processibus executivis
Ienae 1616 - Iq 008 Arumaeus Dominic. Discursus Academicus de iure publico
Ienae 1617 - Io 117 Ottonis Dan. Dissertatio iuridico-politica de iure publico imperii Romani
Ienae 1618 - Hq 162 Richteri Greg. Axiomata politica, oeconomica, ecclesiastica & historica 2 vol.
Ienae 1650 - Ho 181 Plinii Caec. Sec. Gaii Epist., Panegyricus notis variorum
Ienae 1657 - If 065 Carpzovii Bened. Processus iuris in foro Saxonico
Ienae 1660 - Iq 007 Arumaeus Dominic. de Comitiis comment. iuridico-hist.-polit.
Ingols. 1534 - Hf 094 Inscriptiones S.S. vetustatis conquisitae ab Petr. "Apiano" & Bart. "Amantio"
Ingols. 1554 - Hf 008 Aventinii Ioh. Annales Boiorum
Ingols. 1628 - Hq 034 Burgundi Nic. Histora Belgica
>> begin * Leov. 1603 - To 098 Taffin Jean de l'Amendement de vie
Leov. 1608 - Io 148 Statuten Ordonnantien en costumen van Frieslandt
Leov. 1609 - Hq 072 Furmerii Bern. Gerbr. Annales Frisici
Leov. 1614 - Io 080 Herbaii Thom. Rerum quotid lib. singul.
Leov. 1617 - Iq 103 Popma Auson. de Ordine iudiciorum
Leov. 1633 - Iq 126 Sande Ioh. a de Act. cessione & prohibita rerum alienat.
Leov. 1638 - Id 019 Statuten, ordonnantien en costumen van Friesl.
Leov. 1639 - Iq 125 Sande Ioh. a Decisiones Frisiae
Leov. 1642 - Id 009 Herbaii Thom. Rerum quotidianarum lib. singul.
Leov. 1643 - Id 003 Bouricii Iac. Advocatus
Leov. 1643 - Io 166 Aytta Viglius Zuichemus ab de Rebus creditis & de Edict. D. Adr. tollendo
Leov. 1644 - Id 004 Bouricii Iac. Captivus
Leov. 1645 - Iq 144 Zutphen Bernhard van Practique der Nederlandtsche rechten
Leov. 1646 - Hf 196 Winsemii Pierii Rerum Frisicarum lib. 7
Leov. 1649 - Io 034 Beyma Iul. a de Verb. significat. & diversis Reg. Iuris, & Inculpatae tutelae & de Legitima
Leov. 1658 - Id 018 Peschwitz Gottfr. de de Repressaliis
Leov. 1661 - Ho 263 Aytta Zuichemius Vigl. ab Epist. ad Ioach. "Hopper." edente Sim. Abb. "Gabb."
Leydae 1580 - Hq 206 Vredehandel tot Ceulen tusschen den Keyser en koningh van Spanien
Leydae 1581 - Hq 024 Apologie ofte Verantwoordinghe van den heere prins "Wilhelm" van Oranjen
Leydae 1581 - Hq 035+ Verantwoordinghe en ban des princens "Wilhelms" van Oranjen & alia
Leydae 1584 - Hf 015 Barlandi Hadr. Hollandiae comitum historia & icones, It. Ultraiectensium episcoporum catalogus
Leydae 1584 - To 048 Gellii Snecani de Gratuito Dei foedere, signis sacramental. & baptismo
Leydae 1586 - To 019 Brutum fulmen "Sixti" V advers. Henr. Navarrae reg.
Leydae 1589 - To 076 Nonni Panopolitani Paraphrasis in Ioannem notis Franc. "Nansii"
Leydae 1591 - Td 019 Novum Testament. Graecum
Leydae 1593 - To 058 Iunii Franc. Irenicum de pace eccles. cathol. Item Franc. "Hotomani" Consolatio e sacris literis
Leydae 1594 - Hq 006 Agathias de Imperio & rebus gestis Iustiniani imp. versione & notis Bonav. "Vulcanii"
Leydae 1594 - Hq 020 Aeliani Claud. Tactica Latino-Graece notis Sixti "Arcerii"
Leydae 1595 - Ho 134 Lucretius Tit. de Rerum natura ex edit. Obert. "Giffanii"
Leydae 1597 - Ho 128 Iornandes de Getarum seu Gothorum gestis & de Regnorum & temp. success. notis Bonav. "Vulcani"
Leydae 1597 - Ho 163 Oppianus de Venat. Gr.-Lat. comment. Conr. "Rittershusii"
Leydae 1597 - Hq 113 Lucilii Gaii Satyrar. quae supersunt reliquiae notis Ian. "Dousae"
Leydae 1598 - To 103 Willerami abbatis Paraphrasis in Canticum canticorum cum explicat. Belgica & Notae edente Paul. "Merula"
Leydae 16## - Hd 064 Respublica Hollandiae ed. Petro "Scriverio"
Leydae 16## - Tq 034 Toon ekklesioon tes Belgikes christianikes kai orthodoxos didaskalia kai taxis
Leydae 1600 - Hf 179 Thesaurus utriusque linguae notis Bonav. "Vulcanii"
Leydae 1600 - Ho 244 Taciti Corn. Opera comment. Iust. "Lipsii"
Leydae 1600 - Hq 081 Grotius Hugo Syntagma Arataeorum fig. aeneis
Leydae 1601 - Ho 254 Varronis Marc. Terent. Opera notis Auson. "Popma"
Leydae 1601 - To 070 Marnix Fil. Tableau des differents de la religion 2 vol.
Leydae 1603 - Hq 094 Hesiodi Ascraei Opera cum Graecis scholiis "Procli", Mauel. "Moschopuli" & Ioh. "Diaconi" ac notis Dan. "Heinsii"
Leydae 1606 - Hf 053 Eusebii Pamphili Thesaurus temporum notis & castigationibus Ios. "Scaligeri"
Leydae 1606 - Ho 175+ Popma Ausonius de Differentiis verborum
Leydae 1608 - Ho 115 Histoire de France de Pierre "Matthieu" 2 vol. [= Genève]
Leydae 1608 - Ho 175 Popma Titus de Operis servorum
Leydae 1609 - Hq 176 Scriverii Petr. Batavia illustrata
Leydae 1610 - Hq 080 Grotius Hugo de Antiquitate reipublicae Batavicae
Leydae 1610 - Io 140 Scaliger Ioseph. Iust. de Re nummaria
Leydae 1613 - Hq 028 Baudius Dom. de Induciis belli Belgici
Leydae 1613 - Hq 044 Catalogus Bibliothecae Lugduno-Batavae
Leydae 1613 - Tq 038 Grotii Hug. Pietas Ord. Hollandiae & Westfrisiae
Leydae 1613 - Tq 040 Grotii Hug. Pietas Ordin. Hollandiae. Item Sibr. "Lubberti" Responsio ad Hug. "Grotium". Item Grotii Responsio.
Leydae 1614 - Hq 124 Meursius Ioh. Rerum Belgicarum lib. 4
Leydae 1616 - Hf 028 Cluveri Phil. Germania antiqua figuris aeneis
Leydae 1616 - Hf 051 Emmii Ubb. Rerum Frisicarum historia
Leydae 1616 - Io 112 Mercatoris Ant. pro "Cuiacio" operae gratuitae adversus Anton. "Fabrum"
Leydae 1617 - Ho 038 Baudius Dom. de Induciis belli Belgici
Leydae 1617 - Ho 049 Constantini VII impp. Opera notis varior. edente Ioh. "Meursio"
Leydae 1617 - Ho 062 Epistolae selectiores illustrium & clarorum virorum Belgarum
Leydae 1617 - Ho 214 Scaligeri Iosephi Iust. Epistolae
Leydae 1617 - Ho 251 Vergilii Maronis Publ. & alior. poet. Lat. vet. Poemata cum commentariis Ios. "Scaligeri"
Leydae 1617 - To 028 Cunaeus Petr. de Republ. Hebr. It. Bonavent. Corn. "Bertrami" Politia Iudacia
Leydae 1617 - To 055 Heinsii Dan. Aristarchus Sacer
Leydae 1617 - Tq 039 Grotii Hug. de Satisfact. adversus Faust. "Socinum". It. Ger. Ioh. "Vossii" Responsio ad Iud. Herm. "Ravenspergeri" de libro Grotii
Leydae 1618 - Hq 165 Rutgersi Guinand. Variarum lectionum lib. 6
Leydae 1619 - Hq 125 Meursius Ioh. Variorum divinorum lib.
Leydae 1620 - Tf 004 Acta Synodi Dordracenae
Leydae 1620 - Tq 063 Procopii Gazaei Scholia in lib. Regum & Paralipomenon Gr.Lat. Ioh. "Meursii"
Leydae 1621 - Ho 101 Hesiodi Opera Gr.Lat. ex interpret. Dan. "Heinsii"
Leydae 1623 - Td 007 Confessio eccles. Belg. Iac. "Revii" & Catechesis Frid. "Sylburgi" Graec.Lat.
Leydae 1624 - Hd 001 Aristophanis Comoediae Graeco-Latinae cum emendationibus Ios. Iust. "Scaligeri"
Leydae 1624 - Hd 006 Budaeus Guil. de Contemptu rerum fortuitarum
Leydae 1624 - Hq 122 Meursius Ioh. Glossarium Graeco-barbarum
Leydae 1627 - Io 095 Lyklama Marc. Benedictorum libri
Leydae 1628 - Ho 065 Erpenii Thom. Rudimenta Arabicae linguae
Leydae 1628 - Hq 126 Meursius Ioh. "Theod." Metochitae Historia notis eiusd.
Leydae 1629 - Hq 123 Meursius Ioh. Graecia feriata
Leydae 1630 - Hd 008 Barlaei Casp. Poemata
Leydae 1630 - Io 113 Maestertius Iac. de Lege commissoria compensationibus & secundis nuptiis
Leydae 1631 - Hf 077 Heinsii Dan. Historia obsidionis Sylvae-Ducis
Leydae 1632 - Hd 065 Respublica Graecorum Ubb. "Emmii" 2 vol.
Leydae 1633 - Hd 005 Busbequii Aug. Guil. Omnia quae exstant
Leydae 1633 - Hf 146 Reidani Everard. Annales interp. Dion. "Vossio"
Leydae 1634 - Hd 057 Respublica & status imp. Rom.-Germanici
Leydae 1635 - Hf 040 Caesaris Cai. Iul. Commentaria ex codicibus mss. antiquis emendata commentariis variorum ex museo Iacobi "Stradae"
Leydae 1635 - Hf 040+ Tabulae topographicae aere incisae & imagines machinarum bellicar. explicatione Marc. Zuer. "Boxhornii" (cf. Willems 429)
Leydae 1637 - Ho 030 Beverovicii Ioh. Idea medicinae veterum
Leydae 1637 - Hq 031 Boxhornii Marc. Zuer. Quaestiones Romanae
Leydae 1637 - Td 025 Rivet Divers traictez de pieté
Leydae 1637 - Td 029 Verdaei Renat. = Casp. "Scioppius" Statera contra Laur. "Forerum" de myst. pp. Iesuit.
Leydae 1638 - Io 142 Salmasius Claud. de Usuris
Leydae 1639 - Hd 073 Sallustius Crsipus Gaius de Diis & mundo
Leydae 1639 - Tf 051 Heinsii Dan. Exercitat. in N.T. It. Aristarchus Sacer
Leydae 1639 - Tq 065 Riveti Andr. Apologia pro virgine Maria
Leydae 1640 - Hq 181 Simplicius philosoph. in "Epictetum" Gr.-Latin. notis & animadversionibus Claud. "Salmasii"
Leydae 1641 - Ho 022 Apollonii Rhodii Argonautica Latine concerta & comment. illustrata ab Dav. Hoeschelio
Leydae 1641 - Ho 025 Bartholini Casp. Institut. anatomicae
Leydae 1641 - To 105 Messalini Walonis = Claud. "Salmas." Dissertat. de episc. & presbyt.
Leydae 1642 - Hq 030 Boxhornii Marc. Zuer. Historia universal. Sacra & prof.
Leydae 1642 - To 038 Dallaeus Ioh. de Imaginibus lib.
Leydae 1642 - To 051 Grotii Hug. Via ad pacem ecclesiast. Item Animadvers. in Andr. "Riveti" animadvers.
Leydae 1642 - To 086 Rivetus Andr. Ad annotata Hug. "Grotii" in Consultat. Georg. "Cassandri"
Leydae 1642 - To 089 Rivet André Sommaire instruction du prince chrestien
Leydae 1643 - Hd 028 Rivetus Andr. Hispanicae dominationis arcana
Leydae 1643 - Ho 235 Salmasii Claud. Comment. de Hellenistica
Leydae 1644 - Hd 050 Portae Ioh. Bapt. Magia naturalis
Leydae 1645 - Hd 029 Fons Spadanus Observat. medicis
Leydae 1645 - Ho 168 Plautus Tit. Macc. comment. varior. ex museo Marc. Zuer. "Boxhornii"
Leydae 1645 - Tq 066 Salmasius Claud. de Primatu papae. Item "Nili" ac "Barlaami" de eodem tractatus
Leydae 1646 - Hd 035 Langueti Hub. Epistolae ad Philippum "Sidneium"
Leydae 1646 - To 015 Bartholinus Thom. de Latere Christi. Item Claud. "Salmasii" & aliorum de Cruce epist.
Leydae 1646 - To 101 Verini Simpl. = Claud. "Salmas." Epistola ad Iul. "Pacium" de libro posthumo Hug. "Grotii"
Leydae 1647 - Hd 007 Bongarsi Iac. Epistolae ad Ioach. "Camerarium"
Leydae 1647 - Ho 146 Melanchtonis Philipp. Epistolarum liber nunquam antehac editus
Leydae 1647 - Ho 236 Salmasii Claud. de Annis climactericis
Leydae 1647 - Ho 237 Sulpicius Severus notis varior. accurante Georg. "Hornio"
Leydae 1647 - Io 124 Peckii Petr. Comment. ad rem naut. pertinent. notis "Vinnii". It. Ius navale Rhodiorum Gr.-Lat.
Leydae 1648 - Ho 048 Curtius Rufus Quint. ex recognit. & comment. Nic. "Blancardi"
Leydae 1648 - Ho 086 Florus Luc. Ann. Nic. "Blancardi", Claud. "Salmasii"
Leydae 1648 - Ho 229 Schurmans Annae Mariae Opuscula
Leydae 1648 - Tq 032 Dieu Ludov. de Animadvers. in omnes lib. V. Testam.
Leydae 1649 - Hd 071 Senecae Luc. Ann. philosophi & Marc. Ann. "Senecae" rhetoris Opera quae extant notis & emendationibus Ioh. Frid. "Gronovii" 4 vol.
Leydae 1649 - Hq 116 Langius Wilh. de Annis Christi
Leydae 1650 - Ho 198 Propheties de "Nostradamus"
Leydae 1650 - Tq 044 Gonsalez de Salas Ios. Ant. de Duplici viventium terra
Leydae 1651 - Hq 198 Vossius Ger. Ioh. de Arte historicis Latinis
Leydae 1651 - Id 013 Iuris inter gentes tractatus
Leydae 1653 - Hd 081 Ziegleri Casp. Exercitatio circa regicidium Anglorum
Leydae 1653 - Hq 129 Meibomius Ioh. Henr. de Vita, moribus & reb. gestis mecaenat.
Leydae 1653 - Io 143 Salmasius Claud. ad Ius Atticum & Romanum
Leydae 1653 - Io 144 Salmasius Claud. de Subscribendis & signandis testamentis
Leydae 1653 - Tq 055 Novi Test. libri historici Gr.Lat. perpetuo comment. ex antiquitate hist. & theolog. adornante Ant. "Walaeo"
Leydae 1656 - Ho 037 Boethius Anic. Manl. Severin. de Consolat. philosoph. & alia notis Renat. "Vallini"
Leydae 1656 - Ho 247 Tertullianus Quint. Sept. Flor. de Pallio notis Claud. "Salmasii"
Leydae 1656 - Hq 179 Salmasii Claud. Epistolarum lib. primus
Leydae 1657 - Hq 180 Salmasii Claud. de Re militari Romanorum
Leydae 1658 - Hd 080 Usage des passions de Jean Francois "Senault"
Leydae 1662 - To 053 Grammaire chrestienne de Charl. Bonnefille
Lichae 1600 - Io 094 Leonini Elbert. Comment. de usufructu
Lipsiae 15## - Ho 148 Melanchtonis Philipp. Script. annis 38 ad Ioach. "Camerarium"
Lipsiae 1512 - Tq 024 Camerarii Ioach. sen. Notation. figurati sermonis N. Testam.
Lipsiae 156# - Tq 067 Strigelii Victorin. Hypomnemata in omnes libros N.T.
Lipsiae 1560 - Tf 056 Melanchtonis Philipp. Corpus doctrinae christianae
Lipsiae 1563 - Ho 039 Camerarii Ioach. sen. Narratio de curriculo vitae Philipp. Melanchtonis
Lipsiae 1565 - Ho 232 Strigelii Victorin. Libellus arithmeticus
Lipsiae 1572 - To 063 Melanchtonis Philipp. Corpus doctrinae christianae
Lipsiae 1577 - Hq 134 Neandri Mich. Opus aureum continens "Pythagorae", "Phocylidis", "Theognidis" & alior. poemata cum eiusd. interpretat. Latina & notis 2 volum.
Lipsiae 1586 - Ho 139 Lotichii Petr. Opera omnia
Lipsiae 1595 - Iq 094 Molleri Dan. Semestria
Lipsiae 1599 - If 149 Molleri Dan. Comment. ad ordinat. & constitut. Saxon.
Lipsiae 1601 - If 010 Aymi Bapt. Tractatus de alluvionibus
Lipsiae 1606 - Iq 137 Thomingii Iac. Decisiones
Lipsiae 1610 - Io 021 Brunnerus Georg. Adam. de Collatione bonorum
Lipsiae 1611 - If 088 Dauth. Ioh. Tractatus methodicus de testamentis
Lipsiae 1613 - Iq 130 Schultes Iac. Observationes forenses
Lipsiae 1617 - Iq 028 Calvoli Nic. Communes conclus. ad proces. iud.
Lipsiae 1629 - If 029 Berlichii Matth. Conclusiones practicabiles 2 vol.
Lipsiae 1631 - Iq 027 Coleri Matth. Decisiones Germaniae
Lipsiae 1646 - Iq 031 Carpzovi Bened. Decisiones Saxonicae 3 volum.
Lipsiae 1649 - If 064 Carpzovii Bened. Definit. ecclesiast. & consistoriales
Lipsiae 1651 - Iq 034 Carpzovi Bened. de Iuribus foeminarum
Lipsiae 1652 - Iq 032 Carpzovi Bened. Asylum generale debitorum
Lipsiae 1652 - Iq 033 Carpzovi Bened. Centuria positionum iuridicarum
Lipsiae 1654 - Hf 061 Fabri Basil. Thesaurus eruditionis scholasticae
Lipsiae 1655 - Hq 082 Gazaeus Aen. & Leon. "Mitilenaeus" de Immortalitate animae animadversionibus Casp. "Barthi"
Lipsiae 1656 - Iq 021 Berlichii Matth. Decisiones aureae
Londini 1593 - Tf 010 Biblia Lat. curante Francisco "Iunio"
Londini 1607 - Hf 029 Cambdeni Guil. Britannia tabulis aeneis
Londini 1611 - Tq 016 Bilsonus Thom. de Perpetua ecclesiae Christi gubernatione
Londini 1612 - Hq 047 Casauboni Isaac. Ad epistol. card. "Perronii" responsio, Item nonnullae aliae orationes & epistolae
Londini 1617 - Tq 036 Fullerii Nic. Miscellaneorum theolog. libri tres
Londini 1622 - Hf 113 Montacutii Rich. Analecta ecclesiastica
Londini 1636 - Tf 073 Theophylaktou Konstantinop. Exegesis toon epistoloon tou hagiou Paulou cum Latina versione Philip. "Montani"
Londini 1640 - Hf 159 Seldenus Ioh. de Iure naturali & gentium iuxta disciplinam Ebraeorum
Londini 1642 - Hf 050 Erasmi Roterodami ut & Philippi "Melanchtonis", Thom. "Mori", Ludov. "Vivis" Epistolae
Londini 1642 - Tq 035 Eutychii patriarch. Constantinop. Ecclesiae suae orig. Arab. Lat. comm. Ioh. "Seldeni"
Londini 1648 - Tq 045 Gatakeri Thom. Cinnus seu adversar. It. Dissertat. de N.T. stylo
Londini 1650 - Ho 119 Histoire du procez de Charles Stuart roy d'Angleterre
Londini 1650 - Tf 054 Leigh Eduard. Critica Sacra in Vet. & Nov. Testament.
Londini 1650 - Tf 077 Usserii Iac. Annales Veteris Testamenti
Londini 1651 - Hd 041 Miltonii Ioh. Defensio pro populo Anglicano contra Claud. "Salmasium"
Londini 1651 - Tf 064 Photii Epistolae Graece & Latine per Rich. "Montacutium"
Londini 1651 - Tq 048 Hammond Henr. Dissertat. 4 de iuribus episcopatus advers. Dav. "Blondellum" & alios
Londini 1653 - To 099 Vetus Testament. Graecum ex vers. 70 interpret. iuxta exemplar Vaticanum Romae editum
Londini 1659 - Tq 054 Molinaei Carol. Paraenesis de iuribus magistrat. adversus Moz. "Amyraldum"
Londini 1661 - Ho 031 Batei Georg. Elenchi motuum Angliae & Iuris regii & parlamentarii enarratio
Lovan. 1552 - Iq 079 Leges municip. civium Mechliniens. interp. "Nannio"
Lovan. 1560 - Iq 017 Brusselius Phil. de Conditionibus libri 4
Lovan. 1563 - If 145 Mudaeus Gabr. de Contrahenda emptione & venditione, Item Actionibus empti & venditi & pignorib. & hypoth.
Lovan. 1569 - Ho 070 Epistolae Iaponicae de conversione gentilium
Lovan. 1633 - If 129 Kinschoti Henr. Responsa, Item de Rescriptis gratiae
Lovan. 1639 - Iq 070 Institutiones Theophili Graece
Lovan. 1640 - Ho 256 Vernulaei Nic. Institu. oeconomicae
Lovan. 1642 - If 171 Perezii Ant. Praelectiones in Codicem
Lovan. 1643 - Hq 065 Andreas Desselius Valer. Bibliotheca Belgica, praemissa Topographia totius Belgii
Lovan. 1650 - Hq 015 Andreae Val. Fasti Acad. studii general.
Lugduni 15## - If 038 Corpus iuris canonici glossatum 3.vol.
Lugduni 1518 - Td 002 Augustini, "Bernardi", aliorumque patr. Meditat.
Lugduni 1519 - Io 002 Augustini Ant. Emendat. & observation. Item Uldaric. "Zasii" Epitome feudorum
Lugduni 1531 - Id 008 Corpus iuris civilis II vol. cum inscriptionibus, notis, & summariis autore Antonio "Contio"
Lugduni 1538 - Ho 201 Quintiliani Marc. Fab. Institut. oratoriae
Lugduni 1539 - Ho 182 Politiani Angel. Opera 3 vol.
Lugduni 154# - If 040 Castrensis Paul. Opera 7 voluminibus
Lugduni 1541 - Io 026 Budaei Guil. Annotationes in 24 Pandect. libros
Lugduni 1542 - Ho 246 Theophrasti Eresii Characteres ethici Gr.-Lat. commentariis Isaac. "Casauboni"
Lugduni 1544 - If 030 Benedicti Guil. Repetitio cap. Reinutius de testament.
Lugduni 1545 - If 131 Loriottus Patr. de Apicibus iuris tractatus 8, de Iuris arte tractat. 10, eiusdemque Comment. de Regulis Iuris
Lugduni 1545 - Io 167 Zasii Uldar. Respons. iuris civilis lib. II
Lugduni 1546 - Hd 012 Caesaris Cai. Iul. Commentaria rerum ab se gestarum
Lugduni 1546 - Io 006 Aresta amorum Mart. "Arverni" comment. Benedicti "Curtii"
Lugduni 1547 - Io 033 Blanci Marc. Ant. Tractatus de indiciis homicidii
Lugduni 1548 - Hd 048 Oeuvres de Clement "Marot"
Lugduni 1548 - If 009 Alciatus Comment. de rebus creditis
Lugduni 1549 - Iq 040 Forcatuli Steph. Necyomanthia, Iurisperiti eiusdem Penus iuris civilis sive de alimentis
Lugduni 1549 - Iq 099 Neguzantius Ant. de Pignoribus & hypothecis
Lugduni 1550 - If 021 Balduini Franc. Comment. ad 4 lib. Instit. & "Romuli" leges & 12 tabul.
Lugduni 1551 - Hq 205 Velsii Iust. Commentaria in Cebetis Tabulam
Lugduni 1553 - Hq 182 Strada Iac. de Icones impp. Rom. ex antiq. numismat.
Lugduni 1554 - Ho 257 Velcurionis Iac. Comment. in Physicam "Aristot." & Iac. "Schegkii" Dialog. de animae principatu
Lugduni 1554 - If 211 Vaccae Ant. Exposit. locor. obscuror. & paratitl. in Pandectas. Item Balduinus ad leg. Romuli & XII tabularum
Lugduni 1555 - Io 047 Corasius Ioh. de Actionibus
Lugduni 1556 - Hq 040 Ciceronis Marc. Tull. de Officiis lib. 3 comment. "Erasmi" & varior., Item de Senectute, amicitia & somnium Scipionis annotat. variorum
Lugduni 1557 - Io 099 Marantae Rob. de Ordine iudiciorum
Lugduni 1557 - Iq 068 Harmenopuli Const. Promptuarium iuris & Dionys. "Gotofredi" Paratitla ad singulos titulos
Lugduni 1559 - If 158 Panormitani abbatis Opera 4 volum.
Lugduni 1559 - If 179 Rebuffi Petr. Comment. ad constitutiones regias
Lugduni 1559 - Io 046 Cagnoli Hier. Comment. in tit. de Regulis Iuris
Lugduni 1560 - Io 032 Brant Seb. Expositiones omnium titul. iuris
Lugduni 1562 - If 119 Goveani Ant. Opera. Item "Hottomanni" Variae disputationes & "Duarenus" de Pactis eiusque Scaevola
Lugduni 1562 - Io 051 Muxello Dynus de Comment. in Regulas Iuris pontificii
Lugduni 1564 - Td 018 Novum Testament. Graecum
Lugduni 1566 - Hf 114 Matthioli Petr. Andr. Commentaires sur les six livres des simples de Pedacius "Dioscorides" Anazarbeen
Lugduni 1567 - Io 151 Tractatus de praescriptionibus diversor. iurisconsult.
Lugduni 1568 - Ho 129 Iuvenalis Decim. Iun. & Aul. "Persii" Flacc. Satyrae
Lugduni 1570 - Hd 010 Ciceronis Marc. Tull. Opera 9 vol.
Lugduni 1573 - Hf 176 Thesaurus linguae Latinae Rob. "Stephani" 4 vol.
Lugduni 1575 - Hf 058 Fuchsii Leonh. Historia stirpium Gallice
Lugduni 1576 - Ho 152 Macrobius Ambr. Aur. Theodos. in Somnium Scipionis, Eiusd. Saturnalia
Lugduni 1580 - Hq 002 Acta pacificat. inter caesarem & reg. Hispan.
Lugduni 1581 - Ho 216 Scaligeri Iulii Caesaris Poetices lib. septem
Lugduni 1581 - If 041 Communium opinionum syntagma 2 vol.
Lugduni 1585 - Ho 199 Parfaict courtisan du comte Balthas. "Castillonnois" Gal.-Ital.
Lugduni 1585 - If 210 Valle Roland. a Consilia sive responsa
Lugduni 1587 - Ho 258 Vies des hommes illustres Grecs & Romains de "Plutarque" translatees par M. Jacques "Amyot" 2 vol.
Lugduni 1588 - If 206 Tractatus ex variis autor. excerptus de Restitut. in integr.
Lugduni 1589 - If 008 Alciatus, "Brichaeus" & "Fornerius" de Verb. significat.
Lugduni 1590 - If 037 Corpus iuris notis Dion. "Gotofredi" 2 volum.
Lugduni 1590 - Iq 044 Fabri Petri Semestria
Lugduni 1591 - Iq 024 Corpus iuris canonici
Lugduni 1592 - Ho 105 Hospitalii Mich. Epistolae sive sermones
Lugduni 1595 - Iq 045 Fabri Petri Agonisticon
Lugduni 1596 - Io 081 Instit. iuris civil. cum glossis, ex edit. Sylv. "Aldobrandini"
Lugduni 1596 - Iq 002 Azonis Port. Comment. ad singul. leges 12 lib. Cod.
Lugduni 1598 - If 047 Chassanaeus Barth. Consilia
Lugduni 1598 - Iq 042 Fabri Antonii Chilias de erroribus pragmaticor. 3 vol.
Lugduni 1599 - Iq 138 Vasquii ferd. Illustres controversiae
Lugduni 1602 - If 073 Claperiis Franc. de Decisiones
Lugduni 1602 - Iq 043 Fabri Petri Comment. in tit. de Regulis Iuris
Lugduni 1603 - Hq 133 Meditations historiques de Philipp. "Camerarius"
Lugduni 1606 - If 043 Cuiacii Iac. Opera 4 vol.
Lugduni 1608 - Hf 137 Pancirolli Guid. Notitia dignitat. Orientis & Occid.
Lugduni 1608 - To 046 Graseri Conr. Hist. Anti-Christi cap. secundi Daniel. alt. pars
Lugduni 1612 - Hf 002 Athenaei Deipnosophist. lib. 15 Graeco-Lat. notis Ioh. "Dalechampii", & animadversionibus Isaaci "Causaboni"
Lugduni 1612 - If 035 Corpus iuris glossatum "Gotofredi" 6 vol.
Lugduni 1613 - If 168 Papa Guido de la Decisiones cum additionibus variorum
Lugduni 1614 - Hd 074 Secretaire Francois
Lugduni 1615 - Hf 088 Histoire generale des plantes de Jacq. "Dalechamp" en 2 vol.
Lugduni 1615 - Ho 217 Scaligeri Iulii Caesaris de Subtilitate adversus Hier. "Cardanum"
Lugduni 1615 - If 098 Fabri Ant. Codex definit. forens. Senatus Sabaudiae
Lugduni 1616 - Hf 132 Valeriani Pierii Ioh. Hieroglyphica sive de Sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis comment. ac aliorum de eadem materia tractatus
Lugduni 1617 - Hf 019 Bulengeri Iul. Caes. Diatribe ad Isaac. "Casauboni" Exercitationes adversus cardinalem Caes. "Baronium"
Lugduni 1617 - Hq 032 Ballesteri Ludov. Onomatographia
Lugduni 1617 - If 090 Decisiones novissimae diversor. auditor. S. Palatii apostol.
Lugduni 1617 - Iq 105 Pancirolli Guid. Thesaurus var. lectionum utriusque iuris
Lugduni 1618 - Io 059 Fabri Ant. de Nummariorum debitorum solutione
Lugduni 1620 - Ho 194 Porphyrius de Non necandis ad epulandum animantibus Gr.-Lat. scholiis Franc. de "Fogerolles"
Lugduni 1620 - If 198 Straccha Benevent. de Mercatura & rebus ad eam pertinentib.
Lugduni 1621 - Hf 018 Bulengeri Iul. Caes. Opusculorum systema
Lugduni 1622 - Hq 111 Laurenbergii Iani Guil. Antiquarius
Lugduni 1630 - If 183 Ripoll Acat. Ant. de Resolutiones iuris
Lugduni 1634 - If 105 Giurbae Marii Decisiones novissimae
Lugduni 1637 - If 137 Marta Petr. de Summa totius successionis legalis 2 vol.
Lugduni 1644 - Io 075 Graswinkelus Theod. de Iure praecedentiae
Lugduni 1647 - If 162 Postii Lud. Tractatus de manutenendo
Lugduni 1648 - If 174 Pena Franc. Recollectae decisiones 2 volum.
Lugduni 1649 - Hf 065 Gassendi Petr. Animadversiones in lib. decimum Diog. "Laertii" de Vita, moribus & placitis Epicuri 2 vol.
Lugduni 1651 - Hf 006 Alexandro Alexander ab Genialium dierum lib. 6 cum annotationibus Andr. "Tiraquelli"
Lugduni 1651 - Hf 007 Appianus Alexandrinus Graeco-Latin. cum annotationib. Henrici "Stephani"
Lugduni 1661 - Hd 009 Bussieres Ioh. de Historica Francica a Pharamundo ad Ludovicum XIV 4 tomi
>> begin * Macera. 1644 - If 164 Postii Lud. Tractatus de subhastatione
Macera. 1658 - If 117 Guazzini Seb. & "Massinus" Seraph. de Confiscatione
Magdeb. 1616 - If 180 Reyger Arn. de Thesaurus iuris 2 volum.
Marpur. 1597 - Io 048 Costanus Ant. Guilb. de Sponsal. matrimon. & dotibus
Marpur. 1601 - Iq 057 Garsias Ioh. de Expensis & meliorationibus. Item "Saabedra" de Donatione remuneratoria
Marpur. 1604 - Iq 104 Parladorii Ioh. Iannez Rerum quotidianarum lib. 2
Marpur. 1607 - Io 108 Matthaei Philipp. Comment. de diversis Reg. Iuris
Marpur. 1609 - Hq 108 Kirchneri Herm. Respublica
Marpur. 1628 - Iq 136 Treutleri Hier. Selectae disputationes
Marpur. 1631 - Iq 119 Reinkingk Theod. de Retractu consanguinitatis
Marpur. 1632 - Iq 074 Kitzelii Ioh. Tract. de iure monetarum
Middel. 1642 - To 003 Apollonii Guil. Ius maiestatis circa Sacra
Milano 1596 - Ho 209 Ragioni di stato di Giovanni "Botero"
Mogunt. 1545 - Ho 234 Sabini Georg. Hist. de elect. & coronat. Caroli Quinti
Mogunt. 1548 - Hf 024 Brunus Conr. de Legationibus lib. 5, Item de Caeremoniis lib. 6, Item de Imaginibus liber unus
Mogunt. 1579 - Io 162 Venatorii Dan. Analysis iuris pontificii
Mogunt. 1605 - Iq 113 Rodericus Casp. de Annuis & menstruis reditibus
Mogunt. 1607 - Iq 041 Forsterus Val. de Haereditatibus quae ab intestato deferuntur, eiusdem Historia iuris civilis
Mogunt. 1619 - Hf 110 Maioli Sim. Dies caniculares
Mompel. 1591 - Ho 159 Macchiavelli Niccolo de Republica
Morgiis 1584 - Hq 153+ Porti Franc. Prolegomena in omnes "Sophoclis" tragoedias
Mspess. 1622 - Hd 067 Iohannes de Mediolano Salernitana Medicina
Mussip. 1609 - Ho 035 Barclaius Guil. de Potestate papae in principes christ.
>> begin * Neapoli 1588 - Ho 231 Strigelii Victorin. Scholae historicae
Neapoli 1616 - If 124 Hodierna Ioh. Bapt. de Secundis nuptiis
Neapoli 1645 - If 172 Prato Franc. Mar. Discept. forens. cum decis. Neapol. regni
Neosta. 1586 - To 054 Heresbachii Conr. Christ. iurisprudentiae epitome
Neosta. 1590 - Ho 260 Witekindus Herm. de Sphaera mundi
Neosta. 1594 - Io 150 Tractatus de legitima Marc. Ant. "Cucchi", Ioh. Ant. "Rubei", Claude de "Battandier", Claud. "Chifleti" & Marc. Benavid. de "Mantua"
Norib. 1577 - Hq 050 Camerarii Ioach. iun. Opuscula de re rustica
Norib. 1623 - To 092 Salviani Massil. Opera comment. Conr. "Rittershusii" 2 vol.
Norib. 163# - Ho 170 Persii Flacc. Aul. Satyrae commentariis Ioh. "Bond"
Noviom. 1633 - Io 072 Goris Lambert. Adversaria iuris
Noviom. 1645 - Iq 056 Goris Lamb. Comment. ad consuetudines Velavicas
>> begin * Offenb. 1611 - Td 009 Hemmingius Nic. de Gratia universali
>> begin * Palermo 1584 - Ho 200 Principe di Niccolo "Macchiavelli"
Paris. 15## - Hf 046 Dictionarium Latino-Gallicum & Gallico-Latinum
Paris. 15## - Ho 238 Seminarium fructiferarum arborum
Paris. 15## - Td 003 Biblia Hebraea 6 voluminibus
Paris. 1511 - Hq 037 Ciceronis Marc. Tull. Epist. famil. interpretat. Iod. "Badii"
Paris. 1513 - Tf 067 Psalterium quintuplex, Gall. Rom. Heb. Vet. conciliat. annotat. Iac. "Fabri" Stapulensis
Paris. 1514 - Hf 097+ Item "Luitprandi" Res gestae per Europam
Paris. 1515 - Tf 044 Fabri Stapulensis Iac. Comment. in Epist. Pauli
Paris. 1519 - Hf 155 Diodori Siculi Bibliotheca hist. Graece
Paris. 1520 - Hf 181 Terentii Afri Publ. Comoediae comment. Ael. "Donati"
Paris. 1520 - Ho 052 Commentaires du Sr. Alphonse de "Ulloë"
Paris. 1528 - Ho 114 Histoire des troubles & guerres advennés pour le faict de la religion en France, Allemagne, que Pays Bas
Paris. 1528 - Ho 220 Sophoclis Tragoediae Graece
Paris. 1529 - Ho 059+ Theophrastus Eresius de Causis plantarum
Paris. 1531 - Ho 009 Agrippa Henr. Corn. de Incertitudine & vanitate scientiarum
Paris. 1531 - To 018 Basilii Magn. Epistolae select. Item Rob. "Britannus" = "Breton" de Conscrib. epist. & "Plinii" min. Epistolae & panegyrici
Paris. 1535 - Ho 059 De Re hortensi libellus
Paris. 1535 - Iq 026 Copus Ioh. de Fructibus libri 4
Paris. 1538 - If 034 Corpus iuris civilis glossatum 4 vol.
Paris. 1539 - Tf 001 Ambrosii episc. Mediol. Opera
Paris. 1542 - Hq 008 Agricola Rud. de Inventione dialectica
Paris. 1543 - Ho 202 Rei rusticae scriptores explicat. & castigat. Petr. "Victorii" & Phil. "Beroaldi" 2 vol.
Paris. 1544 - Tf 036 Eusebii Pamphili Evangel. praeparat. lib. 15. It. Evangel. demonstrat. Graece lib. 10
Paris. 1544 - Tf 037 Eusebii Pamphili Historia ecclesiast. ut & aliorum Graece
Paris. 1545 - Tq 009 Biblia Latina versione & annotat. Franc. "Vatabli" 2 volum.
Paris. 1546 - Hd 053 Petrarcha Franc. de Remediis utriusque fortunae
Paris. 1546 - Td 015 Novum Testament. Graecum
Paris. 1548 - Hq 011 Aristotelis Politica Graece
Paris. 1549 - Hq 041 Ciceronis Marc. Tull. Tusculanae quaest. comment. & schol. varior.
Paris. 1549 - Io 045 Constantii Ioh. Comment. in leges regias
Paris. 1550 - Tf 063 Novum Testamentum Graecum ex biblioth. regia
Paris. 1551 - Tf 021 Klementos Alexandreos ta Heuriskomena hapanta ex bibliotheca Medicaea. Item "Ioustinou" philosophou kai martyros hapanta
Paris. 1552 - Ho 003 Aemilius Veronensis Paulus de Gestis Francorum. Item Ioh. "Serranus" de Rebus gestis Gallorum & Ioh. "Tilius" de Regibus Francorum 2 vol.
Paris. 1552 - Tf 068 Philonis Iudaei Opera Graece
Paris. 1553 - Hf 090 Iovii Paul. Historia sui temporis
Paris. 1553 - Ho 034 Bayfius Laz. de Re vestiaria, vasculari & navali
Paris. 1553 - Tf 016 Buceri Mart. Enarrat. in 4 Evang. It. in lib. Iudicum, Psalmorum, & Zephaniam prophet.
Paris. 1555 - Ho 087 Ferronus Arn. de Rebus gestis Gallorum lib. IX
Paris. 1555 - If 025 Bodaei Steph. Commentarii in 4 libros Institutionum
Paris. 1556 - To 017 Basilii Magn. Orat. de moribus. Item "Maximi" monachi Constantinop. Capit. theol. cant. 5 Graece
Paris. 1557 - Ho 004 Aristotelis & "Theophrasti" Scripta quaedam & alia minus emendata edente Henr. "Stephano"
Paris. 1557 - Hq 043 Ciceronis Marc. Tull. de Legibus lib. 3 comment. Andr. "Turnebi"
Paris. 1558 - Tf 007 Biblia notis Ioan. "Benedicti"
Paris. 1559 - Hq 007 Aratoe Syleoos Phainomena kai diosemaeia cum scholiis Graecis
Paris. 1559 - If 133 Lucii Ioh. Placita Curiae Parisiensis
Paris. 1560 - Ho 156 Mizaldi Ant. Secreta agri & hortorum
Paris. 1560 - Hq 039 Ciceronis Marc. Tull. de Orat. comment. Iac. Lud. "Strebaei" & schol. Philipp. "Melancht."
Paris. 1562 - To 004+ Item "Michaeli" Syngelii Laudatio eiusdem
Paris. 1563 - To 078 Optatus Milevitanus de Schismate Donatistarum, ubi plurima ubique acria adscripsit Theod. "Beza"
Paris. 1564 - Io 114 Mallovillaeus Claud. in Regias aquarum & sylvarum constitut. comment.
Paris. 1565 - Hf 087 Histoire de Marc Aurele empereur ou Horloge des princ. par Ant. de "Guevarra"
Paris. 1566 - Hf 076 Herodotus Halicarnassaeus Graece & Latine ex interpretat. Laur. "Vallae" ab Henrico "Stephano" recognita
Paris. 1566 - Hq 076 Florilegium epigramm. Graecorum ex editione Henr. "Stephani"
Paris. 1568 - Hf 085 Horatius Flaccus Quint. comment. Dion. "Lambini"
Paris. 1568 - Hq 171 Sophoclis Tragoediae cum omnibus scholiis Graecis & Latinis
Paris. 1568 - To 004 Dionysii Areopagiatae Opera Graece. It. Paraphrasi Georg. "Pachymerae". It. "Maximi" Constantinop. Scholia in Dionisii libros qui exstant
Paris. 1569 - Hd 068 Sententiae vet. comicorum Graecor. versib. Latinis
Paris. 1569 - To 079 Optatus Milevetanus Ad Parmenionem de schimate Donatist. Item Vict. Uticensis de Persecutione Vandalica in Africa
Paris. 1570 - Hf 027 Conciones sive Orationes ex Graeci Latinisque histor. excerptae
Paris. 1573 - Io 085 Iuria Orientalis lib. 3 Graece notis Enimundi "Bonefidii"
Paris. 1574 - Hq 003 Apollonii Rhodii Argonautica Graece cum scholiis & annotat. Henr. "Stephani"
Paris. 1575 - Ho 188 Patricius Franc. de Institutione reipublicae
Paris. 1580 - To 096 Sadeelis Ant. Chand. Respon. ad Franc. "Turrianum" de ecclesia & ordinat. minist.
Paris. 1581 - Ho 187 Patricius Franc. de Regno & regis institut.
Paris. 1581 - Hq 093 Herodianus & "Zosimus" Gr.-Lat.
Paris. 1584 - Hq 115 Lycophronis Gr.-Lat. translata a Iosepho "Scaligero"
Paris. 1585 - Ho 091 Gellii Aul. Noctes Atticae & Henr. "Stephani" Noctes Parisinae Atticis Gellii Noctis invigilatae
Paris. 1588 - Hq 060 Cassiodori Magn. Aurel. Opera ex editione Guil. "Fornerii"
Paris. 1591 - Ho 024 Bodinus Ioh. de Republica
Paris. 1592 - Hf 025+ Item e "Dione" excerptae hist. a Ioh. "Xyphilino" ex interpretat. Guil. "Blanci"
Paris. 1593 - Ho 118 Histoire de Georges "Castriot" surnommé Scanderbeg roy d'Albanie
Paris. 1596 - If 033 Brissonii Barnab. de Verbor. signific. quae ad ius pertinent. lib. 19
Paris. 1599 - Hd 032 Inventaire general de l'histoire de France par Jan de "Serres" 4 vol.
Paris. 1599 - Hq 147 Pindarus Graece cum scholiis Graecis & interpretat. Latin.
Paris. 1600 - Io 060 Fornerii Rad. Res quotidianae
Paris. 1601 - Hq 114 Lycophronis Alexandra Graece schol. Ioh. "Tzetzis" & versione Latina & annotat. Guil. "Canterii"
Paris. 1601 - Hq 153+ Persii Flacc. Auli Satyrae comment. Theod. "Marcilii"
Paris. 1601 - Hq 164 Rigaltii Nic. Glossarium tacticum
Paris. 1601 - Iq 081 Loyseau Charles Traicté du deguernissement par hypothecque
Paris. 1601 - Tf 053 Isidori Hispalensis Opera omnia
Paris. 1602 - To 032 Chrysologi Petr. Opus homiliarum
Paris. 1603 - Hf 011 Aimonii monachi de Gestis Francorum lib. 5 cum diversis opusculis eiusdem argumenti
Paris. 1603 - If 023 Basilicon lib. 38 & 39 Iacobo "Cuiacio" interprete
Paris. 1605 - Ho 169 Persii Flacc. Aul. Satyrae commentariis Isaac. "Casauboni"
Paris. 1607 - Ho 150 Martialis Marc. Val. Epigrammat. anthologia Graece versa a Ios. Iust. "Scalig."
Paris. 1607 - Ho 241 Sybillina oracula Gr.-Lat. notis Ioh. "Opsopaei"
Paris. 1607 - Hq 014 Aleandri Hieron. Explicatio tabulae marmoreae & Casp. "Gevartii" Electa. Item Claud. "Salmasii" Duae inscriptiones
Paris. 1607 - Io 090 Labbaei Car. Observat. & emendat. in synopsin basilicon
Paris. 1608 - Hd 075 Sartes de Guillaume "Bouchet" 2 vol.
Paris. 1608 - Hd 076 Soldat Navarrois
Paris. 1608 - Ho 190 Philostratus Lemnius de Vita "Apollonii" Thyanaei
Paris. 1609 - If 013 Antiquae collectiones decretalium cum Ant. "Augustini" & Iacobi "Cuiacii" notis & emendationibus
Paris. 1610 - Hd 049 Oeuvres de Pierre de "Ronsard" 5 vol.
Paris. 1610 - Ho 019 Aristaeneti Epist. Graecae interpretat. Lat. & notis
Paris. 1611 - Ho 079 Fontani Dionys. Methodus cognoscendi & curandi morbos, It. Practica curandorum morborum
Paris. 1611 - Ho 197 Pandoste ou Princesse mal-heureuse, tragédie en prose par Jean Puget de la "Serre"
Paris. 1611 - Iq 076 Langlaei Ian. Semestria observationibus autumni
Paris. 1611 - Iq 112 Roberti Ann. Rerum iudicatarum lib. 4
Paris. 1611 - To 043 Ennodii episcopi Magn. Fel. Opera notis Iac. "Sirmondi"
Paris. 1612 - If 039 Corpus iuris glossat. iussu "Gregorii XIII" editum 3 vol.
Paris. 1612 - If 150 Molinaei Carol. Opera omnia 3 volum.
Paris. 1612 - To 097 Tileni Dan. Notae & animad. in canones synodi Dordrac.
Paris. 1613 - Hd 015 Causes de la veille sommeil & songes vie & mort par Scipion de "Pleix"
Paris. 1613 - Hf 150 Rosini Ioh. Antiquitat. Roman. Thom. "Dempsteri"
Paris. 1613 - Ho 113 Histoire des dernieres troubles de France soubs la regne de Henry III, Henry IV & Louis treize
Paris. 1614 - Td 027 Seneque Luc. Ann. chrestien resuscité
Paris. 1615 - Ho 117 Histoire des faits & de la vie de Henry le Grand roy de France & de Navarre par M. Julien "Pelvis"
Paris. 1615 - Hq 085 Gutherius Iac. de Iure manium seu de Ritu, more & legibus prisci funeris
Paris. 1615 - Iq 109 Practique iudiciaire civile & criminelle de Jean "Imbert"
Paris. 1615 - Tq 061 Photii Nomocanon Gr. Lat. comment. Theod. "Balsamonis"
Paris. 1617 - Ho 041 Casauboni Isaac. Commentarii ad librum primum Historiarum "Polybii"
Paris. 1617 - Ho 161 Metamorphoses de Publ. "Ovide" Nas. traduites en prose Francoise de "Renouard"
Paris. 1618 - Hq 184 Statii Publ. Papinii Opera comment. Emeric. "Crucaei" 2 vol.
Paris. 1618 - Io 001 Autumni Bernh. Censura Gallica in ius Romanum
Paris. 1618 - Iq 123 Stephani Franc. Decis. seu placita Curiae Aquensis
Paris. 1618 - Tf 008 Biblia Graeca 70 interpretum & N.T. Gr.Lat. autoritate "Sixti" Quinti 3 vol.
Paris. 1618 - Tf 078 Zonarae Ioh. Commentarii in canones apostol. & conciliorum Graec.Lat.
Paris. 1619 - Hd 047 Oeuvres de "Bruscambille" = "Deslauriers"
Paris. 1619 - Hf 153 Senecae Luc. Ann. philosophi & Marc. Ann. "Senecae" rhetoris opera cum comment. notis & scholiis varior.
Paris. 1619 - Ho 107 Heliodori Emesen. Aethiopicae Gr.-Lat. animadvers. Ioh. "Bourdelotii"
Paris. 1620 - Hf 003 Augustae hist. scriptores sex notis & emendationib. Claud. "Salmasii" & Isaaci "Casauboni"
Paris. 1620 - Hf 167 Strabonis Rerum geographicarum lib. 17 Graece & Latine commentariis Isaac. "Casauboni"
Paris. 1620 - Ho 094 Goffridi Lud. abbatis Vindocin. Epistolae notis Iac. "Sirmondi"
Paris. 1620 - Hq 063 Del-Rio Mart. Ant. Syntagma tragoediae Latinae
Paris. 1621 - Hq 170 Sirmondus Iac. de Regionib. & eccles. suburbicariis
Paris. 1622 - Hf 172 Taciti Corn. Opera & in eiusdem Annalium libros novae cogitationes Ludovici de "Orleans" in charta maiori
Paris. 1622 - Ho 089 Grotius Hugo Apologeticus
Paris. 1622 - Iq 011 Arrets des choses jugees par la Cour de Tournet
Paris. 1623 - Hq 079 Grotius Hugo Dicta poetarum quae extant apud Ioh. "Stobeum"
Paris. 1625 - Hf 034 Codinus Georg. de Officiis & officialibus ecclesiae & aulae Constantinopolitanes ex editione Iac. "Gretseri"
Paris. 1625 - Hq 077 Grotius Hugo de Iure belli ac pacis
Paris. 1626 - Hq 078 Grotius Hugo Excerpta ex tragoediis & comoediis Graecis
Paris. 1627 - Hq 066 Discours sur les medailles antiques par Louis "Savot"
Paris. 1628 - Hq 036 Bergier Nic. Histoire des grandchemins de l'empire Romain
Paris. 1628 - Hq 084 Gutherius Iac. de Officiis domus Augustae
Paris. 1629 - Ho 055 Comedie des comedies traduite d'Italien
Paris. 1629 - Ho 120 Histoire de Louwis le Juste XIII du nom roy de France
Paris. 1629 - Hq 083 Geographia Nubiensis ex Arabico in Latinum versa a Gab. "Sionita" & Ioanne "Hesionita"
Paris. 1629 - If 015 Autumni Bern. Conference du droict Francois avec le Romain
Paris. 1630 - Hf 119 Callisti Nicephor. Historia ecclesiastica Graeco-Latina ex editione Front. "Ducaei" 2 vol.
Paris. 1630 - Hq 105 Iuliani imp. Opera Gr.-Latina notis & miscellaneis exercitationibus Dionys. "Petavii"
Paris. 1630 - Hq 155 Petiti Sam. Miscellanea
Paris. 1630 - If 125 Heraldi Desider. Res quotidianae eiusdemque Observationes ad ius Atticum & Roman. contra Salmasium
Paris. 1632 - To 065 Merillii Edm. Notae philologicae in passionem Christi
Paris. 1632 - Tq 070 Tertulliani Quint. Sept. Flor. Apologeticus, & "Minutius" Felix cum commentariis Desiderii "Heraldi"
Paris. 1634 - Hf 022 Bellendenus Guil. = William "Ballantine" de Tribus luminibus Romanorum lib. 16
Paris. 1635 - Hf 136 Petiti Sam. Leges Atticae commentariis
Paris. 1635 - Hq 144 Portii Sim. Dictionarium Latino-Graeco-barbarum & Literale ex mandato card. Richelieu 3 vol. cum charta pura
Paris. 1635 - Tf 076 Tertulliani Quitn. Sept. Flor. notis Iac. "Pamelii", Nic. "Rigaltii" & aliorum
Paris. 1636 - If 140 Mornacii Ant. Observat. in 24 lib. Digest. & 4 lib. Cod.
Paris. 1637 - If 050 Charondas Lud. Pandectes ou Digestes du droict Francois
Paris. 1637 - If 051 Charondas Lud. Responces du droict Francois
Paris. 1637 - If 051+ It. Resolutions des plusieurs questions des droicts & memorables observations du droict Francois rapporté au droict civil & canonic
Paris. 1638 - Iq 086 Merilli Edm. a Observationes ex "Cuiac." Item Liber de differentiis iuris
Paris. 1639 - Hq 185 Scaevolae & "Abelii" patris & filii Opera Lat.-Gallica
Paris. 1640 - If 004 Argentré Bertrand d' in Consuetud. ducat. Briton.
Paris. 1640 - Io 077 Heraldus Desider. de Rerum iudicat. auctoritate, Item Observat. & emendat. lib. unus
Paris. 1641 - Tf 075 Tertulliani Quint. Sept. Flor. opera notis & observat. Nic. "Rigaltii"
Paris. 1642 - Ho 166 Oeuvres morales, politiques & amoureuses de ..... "Perez"
Paris. 1642 - Hq 155+ Petiti Sam. Observat.
Paris. 1646 - Hf 194 Veritable origine de la maison royalle de France par le Sr. Jean du "Bouchet"
Paris. 1646 - Hq 013 Alpinus Prosper de Medecina Aegyptiorum & Ger. "Bontius" de Medecina Indorum
Paris. 1646 - Hq 016 Allatii Leonis Dissertationes & observationes de libris & rebus ecclesiasticis Graecorum
Paris. 1646 - To 083 Pricaeus Ioh. in Mattheum
Paris. 1647 - Tf 042 Euchologion seu Rituale Graecorum iuxta usum orientalis ecclesiae illustrat. a Iacobo "Goar"
Paris. 1647 - To 050 Grotii Hug. Comment. de imp. summar. potest. circa Sacra
Paris. 1647 - To 084 Pricaeus Ioh. in Acta apostolorum
Paris. 1650 - Io 049 Constitutionum "Theodosii" lib. 8 priores meliores. Posteriores 8 revocati a Ioanne Tilio
Paris. 1651 - Ho 123 Harmonie etymologique des langues Hebr., Grecque, Latine & Francoise par M. Estienne "Guichard"
Paris. 1652 - To 002 Apollinarii Psal. versib. heroicis Gr.
Paris. 1653 - Ho 207 Relation contenante l'Histoire de l'Academie Francoise
Paris. 1654 - Hd 018 Discours sur l'Academie Francoise par Charles "Sorel"
Paris. 1657 - Hd 078 Vergile travesti en vers burlesques de Paul "Scarron"
Paris. 1657 - Iq 071 Institutiones Graeco-Latinae ex edit. Caroli "Fabrotti"
Paris. 1659 - Hd 043 Negotiations du president Pierre "Jeannin"
Paris. 1660 - Hd 020 Firmiani Petr. Somnia sapientis, Genius seculi & Gyges Gallus 3 vol.
Patavii 1564 - Iq 080 Lucii Horat. Tractatus de privilegiis scholarum
Patavii 1650 - Hq 189 Tomasinus Iac. Phil. Franc. "Petrarcha" redivivus Laura comite
Patavii 1653 - Hf 105 Licetus Fortun. Hieroglyphica seu Antiqua schemata gemmarum etc. figuris aeneis
Patavii 1654 - Hq 075 Ferrarii Octavius de Re vestiaria
Patavii 1654 - Hq 190 Tomasinus Iac. Phil. de Donariis & tabellis votivis
Patavii 1655 - Hq 169 Largi Scribonii Compositiones medicae ex recensione Ioh. "Rhodii"
Patavii 1656 - Hq 151 Pignorii Laur. de Servis eorumque apud veteres ministeriis
Pictav. 1555 - Iq 015 Baronis Eguinar. Comment. ad 4. Institut. libros
Poict. 1617 - Iq 121 Remonstrances, ouvertures, & arrests prononcez en robes rouges par messire André de "Nesmond"
>> begin * Reims 1579 - Ho 249+ Item de la Legende de Charles cardinal de Lorraine
Rochel. 1590 - Td 023 Pseaumes de David
Rochel. 1597 - To 006 Abus de la messe par Bertrand de "Loque" = Francois de "Saillans"
Rochel. 1616 - To 010 Bible Francoise
Romae 1541 - Tf 072 Theophylaktou Konstantinop. Hermeneia eis ta tessara Evangelia
Romae 1588 - Hd 003 Asino doro di Niccolo "Macchiavelli"
Romae 1614 - If 144 Marescotti Hercul. Variae resolutiones
Romae 1626 - Hq 191 Themistoclis Epistolae Graeco-Lat.
Romae 1636 - Hq 109 Kircheri Athanas. Prodromus Copticus sive Aegyptiacus
Romae 1640 - If 181 Rubei Paulus Rotae Romanae decisiones
Romae 1642 - Hf 180 Tetii Hieron. Aedes Barbarinae ad Quirinalem
Romae 1644 - Hq 061 Casalius Ioh. Bapt. de Sacris & profanis vet. ritibus
Romae 1644 - If 154 Nigri Ant. de Postremis rei iudicatae solemnibus
Romae 1646 - Hf 059 Ferrarius Ioh. Bapt. de Malorum aureor. cult. fig. aeneis
Romae 1650 - Hf 037 Casalius Ioh. Bapt. de Urbis ac Romani imperii splendore
Romae 1650 - Hq 096 Hugonis Ioh. Hist. Rom. seu origo Latii vel Italiae
Rotero. 1646 - To 087 Rivetus Andr. Dialysis Grotianae discussionis
Rotero. 1651 - Td 022 Sarpi Veneti Paul. Historia inquisitionis
Rotero. 1653 - Hq 068 Dictionaire Francois-Flamen & Flamen-Francois par Jean-Louis d'"Arsy"
Rotero. 1661 - To 052 Graswinkelii Theod. Thom. a "Kempis" de Imitat. Christi carminice
Rotero. 1662 - Iq 133 Sententien en gewesen Saaken van den Hoogen provinciaalen Raad van Hollant, Zeelant en Westfrieslant, eerste deel
Rouen 1617 - Ho 073 Essays de Michel sr. de "Montaigne"
Rouen 1623 - Hq 193 Theatre d'agriculture d'Olivier de "Serres"
Rouen 1627 - Ho 165 Oeuvres de Sr. Leon. du "Vair"
Rouen 1630 - Ho 167 Oeuvres de "Theophile" de Viau
Rouen 1642 - Hq 067 Discours politiques & militaires sur Corn. "Tacite" par Lauren "Melliot"
Rouen 1646 - Hf 048 Davila Henr. Catherin. Historia della guerre civili di Francia
Rouen 1656 - Td 011 Imitation de Jesu Chrest. paraphrasé en vers par Pierre "Corneille" avec des tailles douces
>> begin * Salmuri 1601 - Tq 050 Index librorum expurgatorius
Salmuri 1611 - Tf 061 Mornay Philip. de Myst. iniquitat. seu Hist. papatus
Salmuri 1613 - Hq 022 Academie Francoise par Pierre de la "Primodaye"
Salmuri 1620 - Hq 146 Pindarus Graece vers. Lat. & comment. Ioh. "Benedicti"
Sedani 1613 - Hq 054 Capelli Iac. Historia Sacra & exotica
Sedani 1660 - Ho 205 Raisonnement sur 4 quest. important. a toute la chrestienté
Sigen. 1597 - Io 067 Goeddaeus Ioh. de Contrahenda & commitenda stipulat.
Sorae 1658 - Hd 069 Scioppii Casp. Infamia Famiani "Stradae"
Spirae 1595 - Io 041 Cravetta Aym. de Antiquitatibus temporum
Spirae 1597 - Iq 139 Valasci Alvari Decisiones & consultat. regni Lusitaniae
Spirae 1598 - Io 074 Gigas Hier. Tractat. de crimine laesae maiestatis
Spirae 1607 - Io 016 Bocerus Henr. de Quaest. & torturis, & de crimine maiest.
Swoll. 1608 - Iq 014 Busii Paul. Comment. in Pandectas 2 volum.
>> begin * Taurini 1575 - If 001 Alexandri Imolensis Lecturae, Item in Novellas 2 vol.
Taurini 1578 - If 016 Bartoli de Saxoferrato Opera 5 volum.
Taurini 1588 - If 160 Purpurati Ioh. Franc. Comment. in 1 & 2 Digesti Vet. partem & 1 Infortiati ut & in 1 & 2 Cod. partem
Taurini 1612 - If 205 Tractatus variorum auctorum de inventarii beneficio ac eius conficiendi forma
Taurini 1619 - If 165 Pacifici Statil. Tractatus de Salviano interdicto
Taurini 1624 - If 184 Riccii Ioh. Aloys. Additam. docta & utiliss. ad "Mascard." de probatio
Taurini 1628 - If 102 Franchis Iac. de Decis. consilii Neapol. addit. varior.
Thorun. 1614 - Tq 041 Graseri Conr. Ultima verba ad cap. 9 Danielis
Ticini 16## - If 148 Merendae Ant. Controversiarum iuris 2 volum.
Tiguri 1551-1558 - Hf 063 Gesneri Conradi Historia animalium 4 vol.
Tiguri 1554 - Hf 064 Gesneri Conradi Epitome bibliothecae
Tiguri 1559 - To 074 Novum Test. Graecum
Tiguri 1560 - Hf 063+ Gesneri Conradi Nomenclator aquatil. animant. iconibus
Tiguri 1563 - Ho 261 Willichii Iod. Ars magirica
Tiguri 1568 - Tf 019 Bullingerus Henr. de Origine erroris
Tiguri 1569 - To 072 Novum Test. Graecum
Tiguri 1577 - Ho 222 Simlerus Ios. de Republica Helvetiorum
Tiguri 1578 - Td 014 Martyris Vermilii Petr. Preces Sacrae ex Psalmis
Tiguri 1582 - Hf 160+ Stuckii Ioh. Guil. Antiquitates convivales
Tiguri 1588 - Tf 048 Hospininiani Rodolph. de Origine & progressu monachatus lib. 6.
Tiguri 1589 - Hf 140 Paris Matthaeus de Historia maior
Tiguri 1598 - Hf 160 Stuckii Ioh. Guil. Sacror. sacrificiorumque gentilium descriptio
Tiguri 1602 - Tf 047 Hospininiani Rodolph. Historia sacramentaria 2 volum.
Tiguri 1605 - Ho 186 Peucerus Casp. Historia carcerum ac liberat. divinae
Tiguri 1607 - Tf 050 Hospininiani Rodolph. Concordia discors de orig. & progressu formulae concord. Bergensis
Tiguri 1610 - Tq 042 Graseri Conr. Plaga regia seu Comment. in Apocalypsin
Tiguri 1612 - Tf 049 Hospininiani Rodolph. Festa christianorum, Item Festa Iudaeor. & ethnicor. Item de Origine, progressu, usu & abusu templor.
Tiguri 1651 - Hq 098 Hottingeri Ioh. Henr. Historia Orientalis
Tolosae 1621 - Hq 177 Scaligeri Iul Caes. Orat. advers. "Erasmum" & alia opuscula
Tolosae 1646 - Tf 035 Corderii Balth. Collat. symbol. Graecorum pat. in Matthaeum Graec.Latinum
Torunii 1586 - Hq 107 Institutiones literatae seu Ratio discendi vol. 3
Trai.M. 1654 - Ho 191 Petronii arbit. Satyricon comment. varior. ex museo Sim. Abb. a "Gabbema"
Tubing. 1607 - Iq 004 Acacius Ant. de Privil. iuris civil. militum & veteran.
Tubing. 1608 - Io 017 Bocerus Henr. Tractatus de regalibus
Tubing. 1616 - Io 018 Bocerus Henr. de Iure collectarum & de bello & duello
Tubing. 1618 - Iq 003 Acacius Ant. de Privilegiis parent. & liberor.
Tubing. 1630 - Iq 065 Harprechti Ioh. Opera seu Comment. ad 4. lib. Institut. 4 volum.
Turnoni 1635 - If 049 Cancerii Iac. Resolutiones variae utriusque iuris
>> begin * Ultrai. 1620 - Ho 174 Philippi Secundi regis Hispan. inauguratio cum comment. Henr. "Agylaei" in articulos inaugurat.
Ultrai. 1630 - Iq 101 Ordonantie en instructie op de stijl van procedeeren voor den Hoove van Utrecht
Ultrai. 1637 - Iq 117 Radelantii Wilh. Decisiones Curiae Traiectinae
Ultrai. 1638 - Id 020 Voetius Paul. de Usu iuris civil. & canonici
Ultrai. 1641 - Iq 035 Costumen, usantien, policien en stijl van procederen der stadt jurisdictie en vrijheit van Utrecht
Ultrai. 1646 - Io 023 Bavo Gottfr. Theorica criminalis
Ultrai. 1652 - Hq 059 Cinnamus Ioh. de Rebus gestis Ioannis & Manuelis "Comnenorum" Graece & Latine editore Corn. "Tollio"
Ultrai. 1652 - Id 016 Matthaei Ant. iun. Disputat. de success. matrimon. & tutel.
Ultrai. 1653 - Iq 089 Matthaeus Anton. iun. de Auctionibus lib. 2.
Ultrai. 1656 - Tq 073 Voetii Gisb. Theol. advys van kerkel. goeder.
Ultrai. 1658 - Id 021 Voetius Paul. de Duellis
Ultrai. 1659 - Ho 047 Catullus Gaius Valerius, Albius"Tibullus", Sext. Aurel. "Propertius" curante Sim. Abb. "Gabbema"
Ultrai. 1660 - Td 024 Ryssen Leon. van de Lusu aleae contra Thom. "Gatakerum"
Ursell. 1601 - Ho 184 Portae Ioh. Bapt. Physiognomia humana
Ursell. 1603 - Iq 100 Obrechti Georg. Disputationes
Utini 1647 - Hq 188 Tomasinus Iac. Phil. de Tesseris hospitalitatis
Utini 1653 - Hf 104 Licetus Fortun. de Lucernis antiquis reconditis fig. aeneis
>> begin * Venet. 149# - Tq 064 Psalterium Graecum
Venet. 1495 - Hf 183 Theodori Gazae Introd. grammat., "Apollonius" de Constructione & "Herodianus" de Numeris Graece
Venet. 1498 - Hf 004 Aristophanis Comediae Graece cum scholiis
Venet. 15## - Hq 104 Ioachimi abbatis & "Anselmi" episcopi Vaticinia & prophetiae fig. aeneis
Venet. 1502 - Hf 173 Thoukydides
Venet. 1503 - Hf 173+ Scholia palaia kai synoptika eis holon toon "Thoekydidoon"
Venet. 1503 - Ho 067 Euripidis Tragoediae Graece 2 vol.
Venet. 1503 - Ho 153 Valerius Maximus
Venet. 1513 - Hf 129 Platonis Opera omnia Graece
Venet. 1514 - Hf 080 Hesychius Graece
Venet. 1514 - Hf 156 Suidas Graece
Venet. 1515 - Io 147 Straccha Benevent. Tractatus de mercatura
Venet. 1520 - Ho 183 Portius Leon. de Ponderibus & mensur.
Venet. 1522 - Hq 026 Budaeus Guil. de Asse & partibus eius
Venet. 1542 - Td 012 Institutione di principe christiani
Venet. 1544 - Hq 143 Orlando furioso de M. Ludovico "Ariosto"
Venet. 1551 - Ho 138 Luisini Aloys. Parergon ubi declarantur loca obscura script. Latinorum
Venet. 1553 - Iq 091 Marsiliis Hippol. de Consilia criminalia
Venet. 1561 - Hq 090 Governo del regni & delle republiche cosi antiche come moderne di Francesco "Sansovino"
Venet. 1572 - Hd 021 Fatti d'arme d'Romani da Francisco Sardonati
Venet. 1574 - Hf 164 Sigonius Carol. Historia de regno Italiae
Venet. 1576 - Iq 009 Anania Ioannes de Consilia
Venet. 1580 - If 005 Aquilini Ioh. Marc. Comment. in Infortiati & Digesti Novi part.
Venet. 1580 - If 031 Barbatiae Siculi Andr. Consilia seu responsa 3 vol.
Venet. 1588 - Hf 195+ Item "Valer." Maximus Comment. Herm. "Barbari", "Paul." Merulae & alior.
Venet. 1598 - Iq 102 Putei Iac. Decisiones Rotae Romanae
Venet. 1604 - Hq 064 Donati Frederic. Scholia in hist. rom. scriptores
Venet. 1605 - Hq 150 Pignorii Laur. Vetustissimae tabulae aeneae Aegyptiorum
Venet. 1610 - If 202 Trentacinquii Alex. Consilia
Venet. 1611 - Hq 055 Calderini Caes. Parvus Ambr. "Calepinus"
Venet. 1612 - If 143 Mastrilli Gars. Decisiones regni Siciliae
Venet. 1614 - If 081 Deciani Tiber. Tractatus criminales
Venet. 1615 - If 017 Baldus de Ubaldis Petr. Opera 5 volum.
Venet. 1618 - Iq 095 Manticae card. Franc. Decisiones Rotae Rom.
Venet. 1622 - If 155 Oddo Sfortias de Fidei-commissis tractatus duo
Venet. 1630 - If 071 Costae Ioh. Bapt. Opera
Venet. 1637 - Ho 124 Hoggidi overe, il mondo non peggiore, ni piu calamitoso del passato di Secund. "Lancelloti"
Venet. 1639 - If 061 Cavalerii Iac. Decisiones Rotae Romanae
Venet. 1639 - If 115 Genova Patavinus Nic. Tractatus de scriptura privata
Venet. 1640 - If 100 Fontanellae Ioh. Petr. Decisiones Senatus Cathaloniae
Venet. 1641 - If 114 Gaiti Ioh. Dom. Tractatus de credito
Venet. 1641 - If 153 Nigri Ant. tractat. de subhastatione
Venet. 1642 - If 193 Scaccia Sigism. de Appellationibus cum decisionibus Rotae Romanae collectis a Iosepho Benzolio
Venet. 1643 - If 028 Bossii Ioh. Ang. de Contractu matrimonii
Venet. 1643 - If 123 Hodiernae Ioh. Bapt. Addit. & observat. ad decis. "Surdi"
Venet. 1644 - If 152 Nigri Franc. Cyriaci Controversiae forenses 3 volum.
Venet. 1645 - If 069 Castillo Ioh. del Tractatus controversiarum 2 part.
Venet. 1655 - If 163 Postii Lud. Resolutiones causarum civilium
Veronae 1647 - If 074 Coccini Ioh. Bapt. Decisiones Rotae Romanae
>> begin * Witeb. 15## - Hf 036 Carionis, Ioh. Chronicon ab initio mundi cum figuris & imaginibus
Witeb. 1545 - If 107 Goeden Henn. Consilia
Witeb. 1559 - Ho 144 Melanchtonis Philipp. Initia doct. physicae, Item de Anima
Witeb. 1560 - To 094 Scriptorum publice proposit. a profess. Witeberg. 7 tomi
Witeb. 1562 - Tf 055 Melanchtonis Philipp. Opera omnia 4 volum.
Witeb. 1570 - Hf 062 Funccii Ioannis Chronologia
Witeb. 1578 - Ho 141 Melanchtonis Philipp. Ethicae doctrinae elementa
Witeb. 1586 - Hf 098+ Krantzii Alb. Saxoniae & Wandaliae continuatio
Witeb. 1590 - Ho 203 Riccii Steph. Commentaria in "Hesiodum"
Witeb. 1592 - Io 003 Anti-"Choppinus" Fred. "Pruckmannio" soluta potestas seu tractatus de regalibus
Witeb. 1596 - Iq 140 Wesembecii Matth. Comment. ac praelect. in tit. 3 & 4 Cod. 2 volum.
Witeb. 1601 - Io 044 Charondae Lud. Verisimilium lib. 3
Witeb. 1603 - Hq 001 Acta iubilei Academiae Witebergensis & aliorum Orationes
Witeb. 1603 - If 060 Corasii Ioh. Opera 2 volum.
Witeb. 1603 - If 127 Heigii Petr. Comment. in 4 lib. Institutionum
Witeb. 1605 - Iq 118 Rauchbari Andr. Quaest. iuris civil. & Saxonici
Witeb. 1606 - Iq 062 Heigii Petr. Quaestiones iuris civilis & Saxonici
Witeb. 1607 - If 195 Schleiffii Conr. Notae in Paratitla Wesembecii
Witeb. 1611 - If 213 Wesembecii Matth. Consilia 3 volum.
Witeb. 1612 - Ho 011 Agricola Georg. de Ortu & causis subterraneorum cum scholiis Ioh. "Sigfridi"
Witeb. 1613 - Tq 002 Acta Colloquii Montisbelligart. inter Iacob. "And." & "Bezam"
Witeb. 1614 - Tf 050+ Hutteri Leonh. Concordia concors ecclesiar. confess. August.
Witeb. 1615 - Iq 090 Mynsingeri Ioach. Observationes
Witeb. 1620 - Iq 127 Speckhan Eberh. Quaestiones iuris 3 volum.
Witeb. 1621 - Hq 159 Plautus Tit. Macc. Comoediae Ian. "Gruteri" comment. Frid. "Taubmanni"
Witeb. 1635 - If 062 Carpzovii Bened. Practica rerum criminal.
Witeb. 1659 - Ho 033 Berosi Antiquitatum libri quinque>> begin * [4: jaar van uitgave]

0000 #### - Hf 144 Quintiliani Marc. Fab. Manuscripta quaedam in pergameno
0000 #### - Hf 189 Valerius Maximus manuscriptus per "Wolterum" Wesop.
0000 #### - Hq 038 Ciceronis Marc. Tull. Orationes quaedam cum aliis manuscriptis
0000 #### - If 128+ Complura loca emendavit & illustravit manu sua Fr. "Hottomannus"
0000 #### - Io 128 Practica iudiciaria
0000 #### - Td 016 Novum Testament. charact. Servianis Cyrilli & vulgo Ruttenico-Sclavonicum
0000 #### - Tf 021+ Multa-annotavit manu sua Ioh. "Arcerius" Theodoretus
0000 #### - To 009 Biblia vulgata manuscripta in pargameno
0000 #### - To 075 Novum Test. manuscriptum in pargameno
0000 #### - Tq 037+ Waar in staan de handen van sijn Majest. "Maximiliaan" van Bohemen en des selven Heeren Princen "Rudolf"
0000 #### - Tq 056 Novum Testamentum Graecum diglotton 2 vol.
>> begin * 14## #### - Hf 111 Rhabanus Maurus de Sermonum proprietate & mystica rerum significatione. Item "Isidorus" Hispalensis de Originibus
1485 Antv. - Io 014 Brissonii Barnab. Selectae ex iure antiquit. Item de Adulteriis, de solutionibus de ritu nupt. & iure connubiorum
1488 Floren. - Hf 081 Homeri Ilias & Odyssea Graece 2 vol.
149# Venet. - Tq 064 Psalterium Graecum
1490 Ffurti - If 161 Parisii Petr. Paul. Consilia 2. volum.
1495 Venet. - Hf 183 Theodori Gazae Introd. grammat., "Apollonius" de Constructione & "Herodianus" de Numeris Graece
1498 Venet. - Hf 004 Aristophanis Comediae Graece cum scholiis
>> begin * 15## #### - Hf 082 Homeri Ilias & Odyssea Graece comment. Hadriani "Iunii"
15## #### - Hf 093 Iuvenalis Decim. Iun. & Aul. "Persii" Flacc. Satyrae variorum comment. de annotat. Itemque scholiis Coel. Sec. "Curionis".
15## #### - Hf 097 Iornandes de Rebus Gothorum, Paulus "Diaconus" de Gestis Longobardorum. Item "Saxonis" Grammatici Hist. regum Danorum
15## #### - Hf 142 Phavorini Varin. Dictionarium magnum Graece
15## #### - Hf 165+ It. Hist. de occidenti imperio. Item Antiquitat. Roman.
15## #### - Ho 012 Agricola Rud. Opuscula. Item "Erasmi" Roterodami Varia
15## #### - Ho 066 Erasmi Roterod. Encomium moriae. It. Conrad. "Bruni" Ritus gentium
15## #### - Ho 068 Euripidis Tragoediae Graece
15## #### - Ho 143 Melanchtonis Philipp. Epitome philosophiae moralis
15## #### - Ho 145 Melanchtonis Philipp. Dialectica
15## #### - Ho 208 Roma triomfante di Flav. "Biondo" da Forli
15## #### - Ho 255 Varronis Marc. Terent. Opera coniect. Ios. "Scaligeri" & annotat. Adr. "Turnebi" & Ant. "Augustinus" in lib. de Lingua Latina
15## #### - Hq 009 Agricola Georg. de Mensuris & ponderibus
15## #### - Hq 010 Agricola Rud. Opuscula & "Erasmi" Roterod. Varia scripta
15## #### - Hq 131 Magini Ioh. Ant. Geographia vetus & nova tab. aeneis
15## #### - Hq 158 Palaemonis Remn., Val. "Probi" aliorumque Opera grammatica
15## #### - Io 165 Aytta Viglius Zuichemus ab Comment. de testamentis
15## #### - To 005 Athanasius de S. trinit. Item "Basilius" Magnus Adversus "Eunomium"
15## #### - To 104 Wesselus Gansfortius Groning. Ioh. de Causis incarnationis de magnitudine & amaritudine passionis Dominicae
15## Antv. - Hq 140 Navigations & peregrinations faictes en Turquie par Nicolas de "Nicolay" avec des portraits au naturel
15## Basil. - Hf 067 Giraldus Lil. Greg. de Diis gentium
15## Basil. - Hf 141 Petrarcha Franc. Opera 2 vol.
15## Basil. - Ho 103 Hesiodi Graeco-Lat. scholiis Ioh. "Tzetzis" Lat. vers. Ulp. "Cissei"
15## Basil. - Ho 162 Neandri Mich. Erotemata Graecae linguae
15## Basil. - Hq 091 Horatius Flaccus Quint. Opera annotat. variorum
15## Basil. - Io 089 Langebekii Detlev. Novae annotationes
15## Basil. - Tf 046 Haereseologia seu Opus vet. tam Graec. quam Lat. theol.
15## Ffurti - Hf 151 Rerum Hispanicarum script. aliquot
15## Ffurti - If 130 Kling Melch. Tractatus causarum matrimonialium
15## Lipsiae - Ho 148 Melanchtonis Philipp. Script. annis 38 ad Ioach. "Camerarium"
15## Lugduni - If 038 Corpus iuris canonici glossatum 3.vol.
15## Paris. - Hf 046 Dictionarium Latino-Gallicum & Gallico-Latinum
15## Paris. - Ho 238 Seminarium fructiferarum arborum
15## Paris. - Td 003 Biblia Hebraea 6 voluminibus
15## Venet. - Hq 104 Ioachimi abbatis & "Anselmi" episcopi Vaticinia & prophetiae fig. aeneis
15## Witeb. - Hf 036 Carionis Ioh. Chronicon ab initio mundi cum figuris & imaginibus
>> begin * 1502 Venet. - Hf 173 Thoukydides
1503 Venet. - Hf 173+ Scholia palaia kai synoptika eis holon toon "Thoekydidoon"
1503 Venet. - Ho 067 Euripidis Tragoediae Graece 2 vol.
1503 Venet. - Ho 153 Valerius Maximus
1509 #### - To 080 Hoorologion toon Hellenikoon enetiais etei chiliostoo pentakosiostoo ennatoo
1509 Genevae - Tq 014 Beza Theod. Responsio ad acta colloq. Montisbelgardensis
>> begin * 1511 Paris. - Hq 037 Ciceronis Marc. Tull. Epist. famil. interpretat. Iod. "Badii"
1512 Lipsiae - Tq 024 Camerarii Ioach. sen. Notation. figurati sermonis N. Testam.
1513 Paris. - Tf 067 Psalterium quintuplex, Gall. Rom. Heb. Vet. conciliat. annotat. Iac. "Fabri" Stapulensis
1513 Venet. - Hf 129 Platonis Opera omnia Graece
1514 #### - Hf 178 Thesaurus linguae Graecae ex manuscripto Guil. "Budaei" lexico collectus
1514 Paris. - Hf 097+ Item "Luitprandi" Res gestae per Europam
1514 Venet. - Hf 080 Hesychius Graece
1514 Venet. - Hf 156 Suidas Graece
1515 Paris. - Tf 044 Fabri Stapulensis Iac. Comment. in Epist. Pauli
1515 Venet. - Io 147 Straccha Benevent. Tractatus de mercatura
1517 Floren. - Hf 010 Aristidis Aelii Orationes Graece
1518 Basil. - Hf 149 Rami Petr. Scholae artium liberalium
1518 Ffurti - Hf 148 Romanorum impp. historia a Constantino Magno usque ad Constantinum posthumum & Constantinopolim a Turcis occupatam, autoribus ....
1518 Ffurti - Hf 148+ Zonara, "Niceta" Acomin., Gregor. "Nicephoro", Leonic. Chalcondyle Latinitate ab Hier. Wolfio donatis
1518 Lugduni - Td 002 Augustini, "Bernardi", aliorumque patr. Meditat.
1519 Lugduni - Io 002 Augustini Ant. Emendat. & observation. Item Uldaric. "Zasii" Epitome feudorum
1519 Paris. - Hf 155 Diodori Siculi Bibliotheca hist. Graece
>> begin * 1520 Paris. - Hf 181 Terentii Afri Publ. Comoediae comment. Ael. "Donati"
1520 Paris. - Ho 052 Commentaires du Sr. Alphonse de "Ulloë"
1520 Venet. - Ho 183 Portius Leon. de Ponderibus & mensur.
1521 Hageno. - Tq 057 Novum Testamentum Graece Nic. "Gerbelii"
1522 Venet. - Hq 026 Budaeus Guil. de Asse & partibus eius
1524 Basil. - Ho 043 Ciceroni Marc. Tull. Officiorum libri tres
1525 Basil. - Ho 225 Sallustius Crispus Gaius Historia
1525 Basil. - Tq 059 Oecolampadii Ioh. Commentaria in Iesaiam
1528 Paris. - Ho 114 Histoire des troubles & guerres advennés pour le faict de la religion en France, Allemagne, que Pays Bas
1528 Paris. - Ho 220 Sophoclis Tragoediae Graece
1529 #### - Ho 180 Plinii Caec. Sec. Gaii Epist., Panegyricus & Viri illustr.
1529 Edinb. - Ho 029 Bruti Steph. Iun. Vindiciae contra tyrannos s. de Principis in populum, populique in principem potestate
1529 Paris. - Ho 059+ Theophrastus Eresius de Causis plantarum
>> begin * 1530 Basil. - If 014 Albertisschi Mar. Salomon. Commentar. in lib. Pandect. iuris civil.
1530 Colon. - Hf 021 Budaei Guil. Commentaria linguae Graeca
1530 Colon. - Hq 136 Nicandri Theriaca & alia Gr.-Lat. scholiis
1530 Colon. - Id 007 Cuiacii Iac. Paratitla in 50 Digest. libros
1531 Basil. - Ho 193 Pontani Ioh. Iov. Poemata; Ioseph. "Scaliger" plurimas ubique censuras atque emendationes adscripsit
1531 Lugduni - Id 008 Corpus iuris civilis II vol. cum inscriptionibus, notis, & summariis autore Antonio "Contio"
1531 Paris. - Ho 009 Agrippa Henr. Corn. de Incertitudine & vanitate scientiarum
1531 Paris. - To 018 Basilii Magn. Epistolae select. Item Rob. "Britannus" = "Breton" de Conscrib. epist. & "Plinii" min. Epistolae & panegyrici
1532 #### - Tf 006 Biblia vulgatae versionis 2 vol.
1532 Basil. - Hf 043 Demosthenis Opera Graece commentariis "Ulpiani" & argumentis "Libanii"
1532 Basil. - Hf 195 Witichindi monach. Saxonis Rerum ab Henrico & Ottone primo impp. gestarum tum aliis divers. autor. historiis ab anno DCC ad annum MDXXXII
1532 Basil. - Hq 046 Callimachi Hymni scholiis. Item Sententiae ex diversis poetis & oratoribus collectae Graece
1532 Basil. - Hq 057 Criniti Petr. Opera de Honesta disciplina, de Poetis Latinis & Poemata
1534 Basil. - If 204 Theophili Instit. iuris civil. Graece studio "Zuichemii"
1534 Ingols. - Hf 094 Inscriptiones S.S. vetustatis conquisitae ab Petr. "Apiano" & Bart. "Amantio"
1535 #### - Iq 107 Placita principum seu Constit. regni Neapol. cum glossis
1535 Paris. - Ho 059 De Re hortensi libellus
1535 Paris. - Iq 026 Copus Ioh. de Fructibus libri 4
1536 Basil. - Hq 149 Pollucis Iulii Onomasticon Graece
1537 Colon. - Hf 084 Historia Romanae script. 12 ex recognit. "Erasmi" Rot.
1538 Basil. - Hf 139 Ptolomaei Magnae constructionis lib. 13 & Theon. "Alexandrini" in eosdem comment. Graece
1538 Lugduni - Ho 201 Quintiliani Marc. Fab. Institut. oratoriae
1538 Paris. - If 034 Corpus iuris civilis glossatum 4 vol.
1539 Colon. - Io 118 Oldendorpii Ioh. Enarratio de iure singulari, Item Isagoge iuris naturalis gentium & civilis
1539 Lugduni - Ho 182 Politiani Angel. Opera 3 vol.
1539 Paris. - Tf 001 Ambrosii episc. Mediol. Opera
>> begin * 154# Lugduni - If 040 Castrensis Paul. Opera 7 voluminibus
1540 Basil. - Tf 040 Erasmi Roterodami Opera apologetica
1541 Basil. - Ho 069 Euripidis Tragoediae Latine Dorotheo "Camillo" interprete
1541 Lugduni - Io 026 Budaei Guil. Annotationes in 24 Pandect. libros
1541 Romae - Tf 072 Theophylaktou Konstantinop. Hermeneia eis ta tessara Evangelia
1542 Antv. - Hd 052 Vergilius Polydor. de Rerum inventorib.
1542 Basil. - Hf 057 Fuchsii Leonh. Historia stirpium fig. aeneis
1542 Basil. - Hf 145 Rhodigini Ludov. Coel. Antiquae lectiones
1542 Basil. - Tf 002 Augustinus de Civitate Dei commentar. Lud. "Vivis"
1542 Basil. - Tf 039 Erasmi Roterodami Annotat. in N. Test.
1542 Lugduni - Ho 246 Theophrasti Eresii Characteres ethici Gr.-Lat. commentariis Isaac. "Casauboni"
1542 Paris. - Hq 008 Agricola Rud. de Inventione dialectica
1542 Venet. - Td 012 Institutione di principe christiani
1543 Basil. - Hf 038+ Cantacuzeni Iohannis VI adversus Mahumetanos disputat. Gr.-Lat.
1543 Colon. - If 156 Oldendorpii Ioh. Classes act. forens. Eiusd. Variar. lectionum libri ad iur. civil. interpret., It. de Copia verb. & rerum
1543 Eleuth. - Ho 172 Pasquillorum libri duo
1543 Paris. - Ho 202 Rei rusticae scriptores explicat. & castigat. Petr. "Victorii" & Phil. "Beroaldi" 2 vol.
1544 Antv. - If 118 Gudelinus Petr. de Iure novissimo, It. Syntagma Reg. Iuris
1544 Basil. - Hf 095 Iosephi Flav. Opera Graece
1544 Basil. - Tf 038 Epiphanius episcopus Contra 80 haereses, & alia eius opuscula Graece, Latina versione Iani "Cornarii"
1544 Basil. - To 031 Curio, Caelius Secundus de Provid. Dei, It. Pasquillus ecstaticus
1544 Lugduni - If 030 Benedicti Guil. Repetitio cap. Reinutius de testament.
1544 Paris. - Tf 036 Eusebii Pamphili Evangel. praeparat. lib. 15. It. Evangel. demonstrat. Graece lib. 10
1544 Paris. - Tf 037 Eusebii Pamphili Historia ecclesiast. ut & aliorum Graece
1544 Venet. - Hq 143 Orlando furioso de M. Ludovico "Ariosto"
1545 Basil. - Ho 132 Luciani Opera Graece 2 vol.
1545 Basil. - Tf 009 Biblia Graeca
1545 Ffurti - Ho 245 Theocriti Idyllia Graece Latin. vers. Hel. "Eobani" Hessi. Item & Ioch. "Camerarii" scholiis
1545 Lugduni - If 131 Loriottus Patr. de Apicibus iuris tractatus 8, de Iuris arte tractat. 10, eiusdemque Comment. de Regulis Iuris
1545 Lugduni - Io 167 Zasii Uldar. Respons. iuris civilis lib. II
1545 Mogunt. - Ho 234 Sabini Georg. Hist. de elect. & coronat. Caroli Quinti
1545 Paris. - Tq 009 Biblia Latina versione & annotat. Franc. "Vatabli" 2 volum.
1545 Witeb. - If 107 Goeden Henn. Consilia
1546 Antv. - Id 012 Institutiones iuris civilis "Theophili", e Graeco in Latinum per Iacobum "Curtium" conversae
1546 Basil. - Hf 130 Platonis Opera ex tralatione Marsilii "Ficini"
1546 Lugduni - Hd 012 Caesaris Cai. Iul. Commentaria rerum ab se gestarum
1546 Lugduni - Io 006 Aresta amorum Mart. "Arverni" comment. Benedicti "Curtii"
1546 Paris. - Hd 053 Petrarcha Franc. de Remediis utriusque fortunae
1546 Paris. - Td 015 Novum Testament. Graecum
1547 Antv. - Ho 081 Gemmae Frisii Reiner. Arithmetica
1547 Lugduni - Io 033 Blanci Marc. Ant. Tractatus de indiciis homicidii
1548 Basil. - Hf 089 Iunii Hadr. Lexicon sive diction. Graeco-Lat.
1548 Basil. - Io 035 Balduini Franc. Comm. de iurispr. Petr. "Mucii", It. ad leg. iur. civ.
1548 Basil. - Tf 052 Irenaei Opera edit. "Erasmi". Item "Cypriani" Opera
1548 Basil. - To 042 Erasmi Roterod. Paraphrasis in N. Testamentum 3 vol.
1548 Basil. - To 095 Sermonum convivalium var. author. tomi 2
1548 Lugduni - Hd 048 Oeuvres de Clement "Marot"
1548 Lugduni - If 009 Alciatus Comment. de rebus creditis
1548 Mogunt. - Hf 024 Brunus Conr. de Legationibus lib. 5, Item de Caeremoniis lib. 6, Item de Imaginibus liber unus
1548 Paris. - Hq 011 Aristotelis Politica Graece
1549 #### - Td 017 Novum Testament. Graecum typis regiis
1549 Basil. - Hf 044 Demosthenis Opera "Ulpiani" commentariis e Graeco in Latinum conversa per Hier. "Wolfium"
1549 Floren. - Hf 091 Iovii Paul. Illustrium virorum vitae
1549 Lugduni - Iq 040 Forcatuli Steph. Necyomanthia, Iurisperiti eiusdem Penus iuris civilis sive de alimentis
1549 Lugduni - Iq 099 Neguzantius Ant. de Pignoribus & hypothecis
1549 Paris. - Hq 041 Ciceronis Marc. Tull. Tusculanae quaest. comment. & schol. varior.
1549 Paris. - Io 045 Constantii Ioh. Comment. in leges regias
>> begin * 1550 Antv. - Ho 013 Avila Ludov. de Bello Germanico
1550 Basil. - Hf 055 Euclidis Element. geomet. lib. 15 exposit. Bartholom. "Zamberti"
1550 Basil. - To 008 Biblia Graeco-Latina 5 volum.
1550 Lugduni - If 021 Balduini Franc. Comment. ad 4 lib. Instit. & "Romuli" leges & 12 tabul.
1550 Paris. - Tf 063 Novum Testamentum Graecum ex biblioth. regia
1551 #### - Hq 135 Dionis Cassii Rerum Romanarum epitome Graece & Latine
1551 Basil. - Hf 030 Camerarii Ioach. sen. Comment. utriusque linguae
1551 Basil. - Hf 093+ Lucanus Marc. Ant. annotat. Lamb. "Hortensii"
1551 Basil. - To 041 Erasmi Roterod. Enchirid. milit. christ. It. Catechism.
1551 Colon. - Tf 065 Platina Barthol. de Vitis pontif.
1551 Lugduni - Hq 205 Velsii Iust. Commentaria in Cebetis Tabulam
1551 Paris. - Tf 021 Klementos Alexandreos ta Heuriskomena hapanta ex bibliotheca Medicaea. Item "Ioustinou" philosophou kai martyros hapanta
1551 Venet. - Ho 138 Luisini Aloys. Parergon ubi declarantur loca obscura script. Latinorum
1551-1558 Tiguri - Hf 063 Gesneri Conradi Historia animalium 4 vol.
1552 Basil. - Hq 092 Homeri Opera Graece cum scholiis ex editione Iac. "Micylli" & Ioach. "Camerarii"
1552 Basil. - Tf 018 Bernardi abbatis Claraevallensis Opera
1552 Lovan. - Iq 079 Leges municip. civium Mechliniens. interp. "Nannio"
1552 Paris. - Ho 003 Aemilius Veronensis Paulus de Gestis Francorum. Item Ioh. "Serranus" de Rebus gestis Gallorum & Ioh. "Tilius" de Regibus Francorum 2 vol.
1552 Paris. - Tf 068 Philonis Iudaei Opera Graece
1553 Basil. - Ho 259 Xenophontis Opera Graece 2 vol.
1553 Basil. - Io 096 Lagi Conr. Traditio, methodica iuris
1553 Lugduni - Hq 182 Strada Iac. de Icones impp. Rom. ex antiq. numismat.
1553 Paris. - Hf 090 Iovii Paul. Historia sui temporis
1553 Paris. - Ho 034 Bayfius Laz. de Re vestiaria, vasculari & navali
1553 Paris. - Tf 016 Buceri Mart. Enarrat. in 4 Evang. It. in lib. Iudicum, Psalmorum, & Zephaniam prophet.
1553 Venet. - Iq 091 Marsiliis Hippol. de Consilia criminalia
1554 Basil. - Tf 041 Ecclesiasticae historiae autores
1554 Ffurti - Io 104 Medices Seb. Mors omnia solvit
1554 Genevae - To 021 Calvini Ioh. Institut. christ. religionis
1554 Ingols. - Hf 008 Aventinii Ioh. Annales Boiorum
1554 Lugduni - Ho 257 Velcurionis Iac. Comment. in Physicam "Aristot." & Iac. "Schegkii" Dialog. de animae principatu
1554 Lugduni - If 211 Vaccae Ant. Exposit. locor. obscuror. & paratitl. in Pandectas. Item Balduinus ad leg. Romuli & XII tabularum
1554 Tiguri - Hf 064 Gesneri Conradi Epitome bibliothecae
1555 Basil. - Hf 117 Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum variorum autorum
1555 Basil. - Hf 118 Gregori Nicephori Bysantina historia Graeco-Latina. Item Leonic. "Chalcondylae" Historia Turcica
1555 Basil. - Hf 185 Vergilii Polydori Historia Anglica
1555 Basil. - Hf 190 Vivis Ioh. Ludov. Opera omnia 2 vol.
1555 Genevae - Tf 024 Calvini Ioh. Harmonia trium Evangelist. adiuncto Ioanne cum comment.
1555 Lugduni - Io 047 Corasius Ioh. de Actionibus
1555 Paris. - Ho 087 Ferronus Arn. de Rebus gestis Gallorum lib. IX
1555 Paris. - If 025 Bodaei Steph. Commentarii in 4 libros Institutionum
1555 Pictav. - Iq 015 Baronis Eguinar. Comment. ad 4. Institut. libros
1556 #### - To 061 Liber Psalmorum tralat. duplicis Sant. "Pagnini" & Franc. "Vatabli" annot.
1556 Argent. - Ho 239 Sleidani Ioh. Comment. de statu relig. sub Carolo Quinto
1556 Basil. - Io 056 Ehemii Chr. de Principiis iuris libri 7
1556 Colon. - Io 008 Agylaeus Henr. ad Ius civile Novellarum
1556 Genevae - Tf 025 Calvini Ioh. Harmonia trium Evangelist. addito Ioanne, & Comment. in omnes P. Epistol. & caeteras Canonicas
1556 Lugduni - Hq 040 Ciceronis Marc. Tull. de Officiis lib. 3 comment. "Erasmi" & varior., Item de Senectute, amicitia & somnium Scipionis annotat. variorum
1556 Paris. - To 017 Basilii Magn. Orat. de moribus. Item "Maximi" monachi Constantinop. Capit. theol. cant. 5 Graece
1557 Basil. - Io 036 Balduini Franc. Comment. ad edicta veterum princip. Rom.
1557 Basil. - To 014 Bodii Herm. = Ioh. "Oecolampad." Unio dissidentium
1557 Genevae - Ho 224 Stephani Henrici Ciceron. lexicon Gr.Lat., Eiusdem in Marc. Tull. "Ciceronem" Castigationes
1557 Genevae - Hq 005 Aeschyli Tragoediae scholiis Graece
1557 Genevae - Tf 005 Biblia Sacra Sant. "Pagnini", & N.T. annot. Theod. "Bezae" 2 vol.
1557 Lugduni - Io 099 Marantae Rob. de Ordine iudiciorum
1557 Lugduni - Iq 068 Harmenopuli Const. Promptuarium iuris & Dionys. "Gotofredi" Paratitla ad singulos titulos
1557 Paris. - Ho 004 Aristotelis & "Theophrasti" Scripta quaedam & alia minus emendata edente Henr. "Stephano"
1557 Paris. - Hq 043 Ciceronis Marc. Tull. de Legibus lib. 3 comment. Andr. "Turnebi"
1558 #### - If 128 Iustiniani, "Iustini", "Leonis" impp. Constitut. & Iustiniani Edicta Graece
1558 Basil. - Tf 057 Martyris Vermilii Petr. Comment. in Epist. ad Romanos
1558 Paris. - Tf 007 Biblia notis Ioan. "Benedicti"
1559 Basil. - Hf 187 Volaterrani Raph. Comment. urbanorum lib. 38.
1559 Basil. - Hf 188 Viterbiensis Goffr. Pantheon sive Chronicon
1559 Basil. - Tf 059 Musculi Wolfg. Comment. in Epist. Pauli ad Corinthios
1559 Genevae - Hf 169 Streinii Richard. Gentium & gamiliarum Romanarum stemmata
1559 Genevae - Tf 031 Calvini Ioh. Praelectiones in duodecim Prophetas minores
1559 Lugduni - If 158 Panormitani abbatis Opera 4 volum.
1559 Lugduni - If 179 Rebuffi Petr. Comment. ad constitutiones regias
1559 Lugduni - Io 046 Cagnoli Hier. Comment. in tit. de Regulis Iuris
1559 Paris. - Hq 007 Aratoe Syleoos Phainomena kai diosemaeia cum scholiis Graecis
1559 Paris. - If 133 Lucii Ioh. Placita Curiae Parisiensis
1559 Tiguri - To 074 Novum Test. Graecum
1559 Witeb. - Ho 144 Melanchtonis Philipp. Initia doct. physicae, Item de Anima
>> begin * 156# Lipsiae - Tq 067 Strigelii Victorin. Hypomnemata in omnes libros N.T.
1560 Basil. - Hf 161 Sabellici Marc. Ant. Cocc. Opera historica cum supplemento ab orbe condito per Caelium Secundum "Curionem" 4 vol.
1560 Basil. - Ho 057 Demosthenis Olynthiacae Gr.-Lat. methodo, dialectica, rhetorica & grammatica per Nic. "Gallotum"
1560 Genevae - Tf 026 Calvini Ioh. Comment. in Acta apostol. & Iosuam
1560 Lipsiae - Tf 056 Melanchtonis Philipp. Corpus doctrinae christianae
1560 Lovan. - Iq 017 Brusselius Phil. de Conditionibus libri 4
1560 Lugduni - Io 032 Brant Seb. Expositiones omnium titul. iuris
1560 Paris. - Ho 156 Mizaldi Ant. Secreta agri & hortorum
1560 Paris. - Hq 039 Ciceronis Marc. Tull. de Orat. comment. Iac. Lud. "Strebaei" & schol. Philipp. "Melancht."
1560 Tiguri - Hf 063+ Gesneri Conradi Nomenclator aquatil. animant. iconibus
1560 Witeb. - To 094 Scriptorum publice proposit. a profess. Witeberg. 7 tomi
1561 Antv. - Hf 070 Goltzii Hub. Images des empereurs depuis Jule Cesar jusques a Charles cinq & Ferdinand son frere avec leurs portraits
1561 Basil. - Hf 033 Cuspinianus Ioh. de Caesaribus & imperatoribus Romanis cum annotationibus Wolphg. "Hungeri"
1561 Basil. - Io 055 Eustathyus Constantinop. antecessor de Temp. iuris civilis. Item Leges Rhodiorum navales & militares
1561 Ffurti - Ho 155 Micyllus Iac. de Re metrica
1561 Venet. - Hq 090 Governo del regni & delle republiche cosi antiche come moderne di Francesco "Sansovino"
1562 #### - Tq 019 Calvini Ioh. Responsio ad Franc. "Balduini" convicia
1562 Antv. - Io 133 Regii Gilb. Enantiophanoon libri duo
1562 Basil. - Tf 017 Buceri Mart. Enarrat. in Epist. ad Romanos, It. ad Ephesios
1562 Lugduni - If 119 Goveani Ant. Opera. Item "Hottomanni" Variae disputationes & "Duarenus" de Pactis eiusque Scaevola
1562 Lugduni - Io 051 Muxello Dynus de Comment. in Regulas Iuris pontificii
1562 Paris. - To 004+ Item "Michaeli" Syngelii Laudatio eiusdem
1562 Witeb. - Tf 055 Melanchtonis Philipp. Opera omnia 4 volum.
1563 Basil. - Hf 186 Vitae virorum illustrium autorum variorum
1563 Basil. - Ho 142 Melanchtonis Philipp. Rhetorica scholiis Mart. "Crusii"
1563 Basil. - Ho 154 Mori Thom. Opera
1563 Basil. - If 006 Azonis Portii Summa
1563 Basil. - If 122 Hottomanni Franc. Commentarius de verbis iuris
1563 Basil. - Tf 060 Musculi Wolfg. Loci communes S. theologiae
1563 Basil. - Tf 066 Praedinii Frisii Groningensis Regn. Opera
1563 Brugis - Hf 068 Goltzii Hub. Iulius Caesar seu Hist. imperat. & caesarum Romanorum ex antiq. numismatis tab. aeneis
1563 Genevae - To 023 Calvin Jean Institution de la religion Chrestienne
1563 Lipsiae - Ho 039 Camerarii Ioach. sen. Narratio de curriculo vitae Philipp. Melanchtonis
1563 Lovan. - If 145 Mudaeus Gabr. de Contrahenda emptione & venditione, Item Actionibus empti & venditi & pignorib. & hypoth.
1563 Paris. - To 078 Optatus Milevitanus de Schismate Donatistarum, ubi plurima ubique acria adscripsit Theod. "Beza"
1563 Tiguri - Ho 261 Willichii Iod. Ars magirica
1564 Antv. - Ho 135 Lemnius Levin. de Occultis naturae miraculis
1564 Antv. - Ho 179 Prudentius Aurel. Clem. commentariis Vict. "Giselini"
1564 Colon. - Hf 115 Naucleri Ioh. Chronicon cum appendice Laur. "Surii"
1564 Lugduni - Td 018 Novum Testament. Graecum
1564 Paris. - Io 114 Mallovillaeus Claud. in Regias aquarum & sylvarum constitut. comment.
1564 Patavii - Iq 080 Lucii Horat. Tractatus de privilegiis scholarum
1565 Argent. - Tq 043 Gravamina opposita adversus continuat. a Pio 4 indictam concil. Trident.
1565 Basil. - Hf 134 Pantaleonis Henr. Prosopographia heroum atque illustrium virorum Germaniae
1565 Basil. - If 208 Vigelii Nic. Methodus iuris civilis
1565 Basil. - Td 013 Kempis Thomas a de Imitat. Christi castigatus a Seb. "Castellione"
1565 Basil. - Tq 007 Acontii Iac. Satanae stratagemata
1565 Colon. - Io 083 Institut. iuris annotationibus Ioach. "Hopperi"
1565 Genevae - To 022 Calvini Ioh. in omnes Epist. Pauli & Canonicas
1565 Lipsiae - Ho 232 Strigelii Victorin. Libellus arithmeticus
1565 Paris. - Hf 087 Histoire de Marc Aurele empereur ou Horloge des princ. par Ant. de "Guevarra"
1566 Antv. - Hd 027 Horatius Flaccus Quint. commentariis variorum
1566 Basil. - Hf 010+ Aristidis Aelii Orat. Latine versae a Theod. "Cantero"
1566 Basil. - Hf 035 Cedreni Georg. Annales Graece & Latine Guil. "Xylandro" interprete eiusdemque annotationibus
1566 Basil. - Hf 116 Niem Theod. a Historia sui temporis. Item Ioannis "Merii" Liber de 23 schismatis in ecclesia & conciliorum Gallicanae ecclesiae praestantia & utilitate
1566 Basil. - Ho 195 Vineis Petri de, cancell. Fred. Secundi, Epistol. lib. 6
1566 Basil. - To 102 Vallae Laur. Annotat. in N. Test. Item Matth. "Flacius" Illyricus de Translat. imp. Rom. ad Germanos, Item de Elect. episcoporum & alii varii tractatus
1566 Brugis - Hf 071 Goltzii Hub. Fasti magistrat. & triumphi Roman. tab. aeneis
1566 Lugduni - Hf 114 Matthioli Petr. Andr. Commentaires sur les six livres des simples de Pedacius "Dioscorides" Anazarbeen
1566 Paris. - Hf 076 Herodotus Halicarnassaeus Graece & Latine ex interpretat. Laur. "Vallae" ab Henrico "Stephano" recognita
1566 Paris. - Hq 076 Florilegium epigramm. Graecorum ex editione Henr. "Stephani"
1567 Antv. - Hd 017 Devises heroiques de Claude "Paradin"
1567 Antv. - Iq 037 Damhouderi Iod. Praxis rerum civilium
1567 Genevae - Io 092 Lectius Iac. ad Aelium "Macrum" de publ. iudiciis
1567 Lugduni - Io 151 Tractatus de praescriptionibus diversor. iurisconsult.
1568 #### - Ho 112 Historiae Romanae script. partim Graeci partim Latini in unum corpus redacti 2 vol.
1568 Argent. - To 064 Melanchtonis Philipp. Opera 7 voluminibus
1568 Basil. - Hf 032 Ciceronis Marc. Tull. de Officiis commentariis Hier. "Wolffii"
1568 Basil. - Hf 168 Stephanus Byzantinus de Urbibus Graece ex edit. Guil. "Xylandri"
1568 Lugduni - Ho 129 Iuvenalis Decim. Iun. & Aul. "Persii" Flacc. Satyrae
1568 Paris. - Hf 085 Horatius Flaccus Quint. comment. Dion. "Lambini"
1568 Paris. - Hq 171 Sophoclis Tragoediae cum omnibus scholiis Graecis & Latinis
1568 Paris. - To 004 Dionysii Areopagiatae Opera Graece. It. Paraphrasi Georg. "Pachymerae". It. "Maximi" Constantinop. Scholia in Dionisii libros qui exstant
1568 Tiguri - Tf 019 Bullingerus Henr. de Origine erroris
1569 Antv. - Hf 014 Goropii Becani Origines Antverpiae
1569 Antv. - Hq 137 Nonni Panopolit. Dionysiaca Gr. lectionibus & coniecturis Ger. "Falkenburgii"
1569 Ffurti - If 079 Corpus iuris matrimonialis per "Sarcerium" Hoogd.
1569 Lovan. - Ho 070 Epistolae Iaponicae de conversione gentilium
1569 Paris. - Hd 068 Sententiae vet. comicorum Graecor. versib. Latinis
1569 Paris. - To 079 Optatus Milevetanus Ad Parmenionem de schimate Donatist. Item Vict. Uticensis de Persecutione Vandalica in Africa
1569 Tiguri - To 072 Novum Test. Graecum
>> begin * 157# #### - Ho 249 Tocsain contre les massacreurs & auteurs des confusions en France. Item Ecrits de Francois "Patrice" de l'institution d'un bon roy.
1570 #### - To 005+ Item Anastasii & "Cyrilli" Explicatio orthod. fidei Gr. Lat. interp. Theod. "Beza"
1570 Antv. - Ho 221 Sophoclis Tragoediae carmine Latino redditae Georg. "Ratallero" interprete
1570 Antv. - To 060 Lactantii Firmiani Luc. Coel. Divinae institut. notis Mich. "Thomasii"
1570 Basil. - Hf 086 Hyginus Gaius Iul. Fabular. lib. cum diversis autor. fabulis
1570 Brugis - Iq 098 Novellae constitut. imp. "Iustiniani" interp. "Patricio"
1570 Lugduni - Hd 010 Ciceronis Marc. Tull. Opera 9 vol.
1570 Paris. - Hf 027 Conciones sive Orationes ex Graeci Latinisque histor. excerptae
1570 Witeb. - Hf 062 Funccii Ioannis Chronologia
1571 #### - Ho 050 Comment. de statu relig. & reipubl. Galliae sub regib. Henrico & Francisco secundo & Carolo nono
1572 Basil. - Hf 101 Lazius Wolfg. de Migrationibus gentium
1572 Basil. - Hf 102 Lazius Wolfg. Comment. in genealog. Austriacam
1572 Duaci - Io 119 Polleti Franc. Historia fori Romani
1572 Genevae - Hf 177 Thesaurus linguae Graecae 4 voluminibus ab Henrico "Stephano" constructus
1572 Genevae - Ho 189 Plutarchi Opera Graece, Latina interpretat. Herm. "Cruserii" & Henr. "Stephani" annotat. 12 vol.
1572 Lipsiae - To 063 Melanchtonis Philipp. Corpus doctrinae christianae
1572 Venet. - Hd 021 Fatti d'arme d'Romani da Francisco Sardonati
1573 Basil. - Hq 029 Bayfii Laz. Annotationes de re navali, vestiaria, & vasculis. Item Ant. "Thylesius" de Coloribus
1573 Basil. - If 120 Segusio card. Hostiensis Henrici a Summa aurea
1573 Basil. - Tf 012 Biblia vers. & annotat. Sebast. "Castalionis"
1573 Colon. - Ho 106 Heresbachius Conr. de Re rustica
1573 Ffurti - Ho 071 Eobani Hessi Helii Libellus de tuenda bona valetudine
1573 Ffurti - If 007 Afflictis Matth. de Decisiones, It. "Capycii" & "Grammatici" 2 vol.
1573 Ffurti - If 057 Covarruvias Did. Opera omnia 2 volum.
1573 Ffurti - Io 091 Leunclavii Ioh. Paratitla eiusdemque notata
1573 Ffurti - Io 122 Pinelus Arius de Bonis maternis
1573 Genevae - Tf 027 Calvini Ioh. Comment. in quinque libros Mosis
1573 Lugduni - Hf 176 Thesaurus linguae Latinae Rob. "Stephani" 4 vol.
1573 Paris. - Io 085 Iuria Orientalis lib. 3 Graece notis Enimundi "Bonefidii"
1574 Antv. - To 007 Biblia Hebraea sine punctis & N.T. Graece
1574 Bonon. - Hf 165 Sigonius Carol. de Antiquo iure populi Romani
1574 Paris. - Hq 003 Apollonii Rhodii Argonautica Graece cum scholiis & annotat. Henr. "Stephani"
1574 Venet. - Hf 164 Sigonius Carol. Historia de regno Italiae
1575 #### - Ho 061 Discours merveillieux de la vie, actions & déportements de Catharine de Médicis reyne mère
1575 Antv. - If 036 Corpus iuris ex edit. Lud. "Charondae" 2 volum.
1575 Argent. - If 194 Schneidewinus Ioh. in 4 lib. Institut.
1575 Basil. - Hf 092 Iovii Paul. Elogia virorum illustrium
1575 Basil. - Hq 186 Talaei Audomari Opera
1575 Basil. - If 024 Basilicon lib. 60 per Ioannem "Leunclavium"
1575 Colon. - Io 164 Suzaria Guido de & alior. Tractat. de iure emphyteutico
1575 Ffurti - If 002 Alexandri Imolensis Consilia additionibus "Nattae" 2 volum.
1575 Ffurti - If 191 Schurffii Hieron. Consilia
1575 Genevae - Ho 131 Lavaterus Ludov. de Spectris & lemuribus
1575 Genevae - Tf 023 Calvini Ioh. Institutio relig. christ. It. Epistolae & vita
1575 Genevae - To 011 Bezae Theod. Epistolae theologicae
1575 Lugduni - Hf 058 Fuchsii Leonh. Historia stirpium Gallice
1575 Paris. - Ho 188 Patricius Franc. de Institutione reipublicae
1575 Taurini - If 001 Alexandri Imolensis Lecturae, Item in Novellas 2 vol.
1575-1626 Colon. - Ho 127 Ianssonii Doccumensis D.M. = Mich. v. "Isselt" Mercurius Gallo-Belg. 4 vol.
1576 Brugis - Hf 069 Goltzii Hub. Graecia sive Historia urbium & populorum Graeciae figuris & tabulis aeneis
1576 Colon. - If 091 Declarationum, variarum lect. & resolut. iuris lib. 22 author. varior. sc. Vac. a "Vacuna", "Goveani", "Contii", "Raevardi" &c.
1576 Ffurti - Hf 099 Krantzii Alb. Historia ecclesiast. sive Metropolis
1576 Ffurti - If 173 Ponte Oldradus de Consilia & quaestiones
1576 Genevae - Tf 032 Calvini Ioh. Tractat. theol. & Comment. in Luc. Ann. "Senec." de Clem.
1576 Lugduni - Ho 152 Macrobius Ambr. Aur. Theodos. in Somnium Scipionis, Eiusd. Saturnalia
1576 Venet. - Iq 009 Anania Ioannes de Consilia
1577 #### - Hq 062 Dionysii Alex. & Pomp. "Melae" Situs orbis, "Aethici" Cosmographia, "Solini" Polyhistor annotat. divers.
1577 Christ. - To 020 Bulling. Henr. de Persecut. eccles. It. Minus "Celsus" = Laelius "Socinus" de Haeret. coercendis
1577 Colon. - Ho 253 Vasaei Ioh. Chronicon Hispaniae
1577 Ffurti - If 092 Everhardi Middelb. Nic. Consilia seu responsa
1577 Ffurti - If 159 Ponte Ludovici Consilia
1577 Ffurti - To 091 Ramus Ioh. de Relig. christ. eiusq. Vitae Theoph. "Banosio"
1577 Genevae - Hf 031 Ciceronis Marc. Tull. Opera ex edit. Dion. "Lambini" 3 vol.
1577 Genevae - Ho 116 Histoire de France de Bernard de "Girard" Sr. du Haillain
1577 Genevae - To 012 Bezae Theod. Confessio christianae fidei
1577 Genevae - To 033 Danaei Lamb. Tractatus de Anti-Christo Gallice
1577 Genevae - To 034 Danaei Lamb. Ethica christiana
1577 Heidel. - Tq 037 Friederich der dritte Churfurst und Pfalzgraf Christliche Confession
1577 Lipsiae - Hq 134 Neandri Mich. Opus aureum continens "Pythagorae", "Phocylidis", "Theognidis" & alior. poemata cum eiusd. interpretat. Latina & notis 2 volum.
1577 Norib. - Hq 050 Camerarii Ioach. iun. Opuscula de re rustica
1577 Tiguri - Ho 222 Simlerus Ios. de Republica Helvetiorum
1578 #### - Td 028 Salmi di David tradotti in rime Italiane
1578 #### - To 045 Fides Iesu & Iesuitarum seu Collatio D.N. Iesu cum doctrina Iesuitarum
1578 Basil. - Ho 077 Freigii Ioh. Thom. Quaest. oeconomico-politicae
1578 Basil. - If 027 Bossii Aegid. Practica criminalis
1578 Ffurti - Ho 109 Herdesiani Christoph. Aulica vita & huic opposita privata
1578 Ffurti - Hq 051 Camerarii Ioach. sen. Explicatio Ethicorum "Aristotelis"
1578 Ffurti - If 042 Consilia criminalia variorum authorum
1578 Ffurti - Io 105 Medices Seb. de Casibus fortuitis
1578 Ffurti - Tf 034 Chemnitii Mart. Examen concilii Tridentini
1578 Genevae - Hd 038 Macchiavelli Niccolo Refutatus
1578 Genevae - Tf 014 Biblia Latino-Gallica
1578 Genevae - Tf 029 Calvini Ioh. Comment. in librum Psalmorum
1578 Taurini - If 016 Bartoli de Saxoferrato Opera 5 volum.
1578 Tiguri - Td 014 Martyris Vermilii Petr. Preces Sacrae ex Psalmis
1578 Witeb. - Ho 141 Melanchtonis Philipp. Ethicae doctrinae elementa
1579 Antv. - Hq 086 Goltzii Hub. Thesaurus rei antiquariae
1579 Mogunt. - Io 162 Venatorii Dan. Analysis iuris pontificii
1579 Reims - Ho 249+ Item de la Legende de Charles cardinal de Lorraine
>> begin * 1580 Antv. - Hf 013 Goropii Becani Opera, nempe Hermathena, Hieroglypica, Vertumnus, Gallica, Francica, Hispanica
1580 Antv. - Hf 075 Martini Corn. Genealogies des forestiers & comtes de Flandres & leur portraits
1580 Antv. - To 013 Bezae Theod. Psalterium
1580 Basil. - Ho 078 Freigii Ioh. Thom. Synopsis historiae
1580 Basil. - Ho 102 Hesiodi Opera Graeco-Lat. annotat. Georg. "Heinischii"
1580 Basil. - Hq 042 In Ciceronis lib. de legibus praelect. Petr. "Rami"
1580 Colon. - Ho 164 Osorii Hieron. Hist. de rebus Emanuelis Lusitaniae regis
1580 Ffurti - Hf 012 Annales seu Hist. rerum Belgicar. diversor. author.
1580 Genevae - Ho 053 Chronique ou histoire de Ioh. "Carion" trad. par Simon "Goulart" 2 vol.
1580 Leydae - Hq 206 Vredehandel tot Ceulen tusschen den Keyser en koningh van Spanien
1580 Lugduni - Hq 002 Acta pacificat. inter caesarem & reg. Hispan.
1580 Paris. - To 096 Sadeelis Ant. Chand. Respon. ad Franc. "Turrianum" de ecclesia & ordinat. minist.
1580 Venet. - If 005 Aquilini Ioh. Marc. Comment. in Infortiati & Digesti Novi part.
1580 Venet. - If 031 Barbatiae Siculi Andr. Consilia seu responsa 3 vol.
1581 #### - Ho 249+ Item de la Puissance du prince sur le peuple, & du peuple sur le prince par Estienne "Iunius" Brutus = Hub. "Languet"
1581 Antv. - If 085 Donelli Hug. ad tit. de Rebus creditis
1581 Basil. - Ho 104 Horatius Flaccus Quint. annotat. Theod. "Pulmanni"
1581 Colon. - If 089 Decisiones novae, antiquae et antiquiores
1581 Colon. - Io 102 Muscorini Hier. Tractatus de iurisdictione
1581 Colon. - Io 125 Peckii Petr. de Iure sistendi & arrestis
1581 Ffurti - Hq 052 Camerarii Ioach. sen. Interpretat. & explicationes Politicorum & OEconomicorum "Aristotelis"
1581 Genevae - Hf 197 Xenophontis Opera omnia Graece cum annotat. Henr. "Stephani"
1581 Genevae - Tq 047 Harmonia confession. fidei reformat. eccles. Item Admonitio christ. de libro concordiae
1581 Leydae - Hq 024 Apologie ofte Verantwoordinghe van den heere prins "Wilhelm" van Oranjen
1581 Leydae - Hq 035+ Verantwoordinghe en ban des princens "Wilhelms" van Oranjen & alia
1581 Lugduni - Ho 216 Scaligeri Iulii Caesaris Poetices lib. septem
1581 Lugduni - If 041 Communium opinionum syntagma 2 vol.
1581 Paris. - Ho 187 Patricius Franc. de Regno & regis institut.
1581 Paris. - Hq 093 Herodianus & "Zosimus" Gr.-Lat.
1582 #### - Hf 122 Oeuvres morales & meslées de "Plutarque", & Vies des hommes illustres translatées par Jaques "Amyot" 2 vol.
1582 Antv. - Hd 044 Ovidii Nasonis Publ. Opera 3 vol.
1582 Antv. - Hf 047 Description des Pays Bas par Ludov. "Guicciardin" avec les cartes geographiques
1582 Antv. - Hq 130 Mela Pompon. de Situ orbis ex edit. Andr. "Schotti" cum Hermolai "Barbari" & Ferdin. "Nonii" castigat.
1582 Antv. - Hq 145 Polybii Selecta de legationibus & alia Graece notis Fulvi "Ursini"
1582 Antv. - If 185 Rechten en costumen van Antwerpen
1582 Antv. - Iq 052 Gossonius Nic. ad Constitut. Atrebatenses comment.
1582 Basil. - Io 009 Alciati Andr. Parergon iuris indice locuplete
1582 Basil. - Io 156 Vigelii Nic. Institut. iuris ad usum fori accommodatae
1582 Colon. - Io 040 Chopinus Ren. de Privilegiis rusticorum
1582 Tiguri - Hf 160+ Stuckii Ioh. Guil. Antiquitates convivales
1583 Antv. - Hq 097 Hemminga Sixti ab Astrologia refutata
1583 Edinb. - Hf 016 Buchanani Georg. Historia Scotica
1583 Ffurti - Hf 099+ Krantzii Alb. Regn. aquilonarium Daniae, Sueciae, & Norwegiae chronica
1583 Ffurti - Ho 233 Sigonius Carol. de Republica Hebraeorum
1583 Ffurti - Ho 250 Vergilii Maronis Publ. Opera scholiis Nic. "Erythraei" 2 vol
1583 Ffurti - If 053 Grassus Mich sen. de Success. tam ex test. quam ab intestato
1583 Genevae - Tf 030 Calvini Ioh. Praelectiones in Ezechielem & Danielem
1584 #### - Ho 133 Laertius Diog. de Vitis philosoph. & "Hesychius" de iisdem Gr.-Lat. notis Isaac. "Casauboni"
1584 Antv. - If 132 Leonini Elbert. Centuria consiliorum
1584 Antv. - Io 052 Donellus Hugo de Actionibus, Item de Pactis & transact.
1584 Antv. - Tf 011 Biblia Hebraica & N. Test. Gr. interlineare B. Ariae "Montani"
1584 Basil. - Hf 038 Crusii Mart. Turco-Graecia
1584 Colon. - If 175 Praetis Simon de de Interpretat. ultimarum voluntat.
1584 Colon. - Io 146 Simoncelli Octav. Tractat. de decretis coeterisque solemnibus in contractibus minorum adhibendis
1584 Leydae - Hf 015 Barlandi Hadr. Hollandiae comitum historia & icones, It. Ultraiectensium episcoporum catalogus
1584 Leydae - To 048 Gellii Snecani de Gratuito Dei foedere, signis sacramental. & baptismo
1584 Morgiis - Hq 153+ Porti Franc. Prolegomena in omnes "Sophoclis" tragoedias
1584 Palermo - Ho 200 Principe di Niccolo "Macchiavelli"
1584 Paris. - Hq 115 Lycophronis Gr.-Lat. translata a Iosepho "Scaligero"
1585 #### - Ho 255+ ut & in lib. de Re rustica notis Ios. Iust. "Scaligeri" & Petri "Victorii"
1585 Basil. - Hf 039 Crusii Mart. Germano-Graecia
1585 Basil. - If 214 Wesembecii Matth. Comment. ad Instituta, Item Paratitla
1585 Colon. - Io 109 Mozzius Petr. Nic. de Contractibus
1585 Ffurti - If 147 Mascardi Ios. Conclusiones de probationibus 3 volum.
1585 Lugduni - Ho 199 Parfaict courtisan du comte Balthas. "Castillonnois" Gal.-Ital.
1585 Lugduni - If 210 Valle Roland. a Consilia sive responsa
1585 Paris. - Ho 091 Gellii Aul. Noctes Atticae & Henr. "Stephani" Noctes Parisinae Atticis Gellii Noctis invigilatae
1586 Antv. - Hd 011 Ciceronis Marc. Tull. Officia
1586 Basil. - Hf 199 Zwingeri Theod. Theatrum vitae humanae 4 vol.
1586 Colon. - Io 161 Baldus de Ubaldis Petr. de Duobus fratribus & aliis sociis
1586 Ffurti - Hf 098 Krantzii Alb. Saxonia & Wandalia
1586 Ffurti - Io 123 Prukmanni Frid. Repetitio l. 1 in multis de stat. homin.
1586 Leydae - To 019 Brutum fulmen "Sixti" V advers. Henr. Navarrae reg.
1586 Lipsiae - Ho 139 Lotichii Petr. Opera omnia
1586 Neosta. - To 054 Heresbachii Conr. Christ. iurisprudentiae epitome
1586 Torunii - Hq 107 Institutiones literatae seu Ratio discendi vol. 3
1586 Witeb. - Hf 098+ Krantzii Alb. Saxoniae & Wandaliae continuatio
1587 #### - Hd 030 Historie di Niccolo "Macchiavelli"
1587 Antv. - Ho 126 Iunii Hadr. Nomenclator
1587 Ffurti - Hf 200 Zonarae Ioh. Historia rerum in Oriente gestarum. Item "Nicetae" Acomin., Nicephori "Gregori" & Leonic. "Chalcondylae"
1587 Ffurti - Io 121 Palaeottus Gabr. de Nothis, spuriisque filiis
1587 Ffurti - To 081 Philonis Iudaei Opuscula Graece notis Dav. "Hoeschelii"
1587 Genevae - Ho 219 Symmachi Quint. Aurel. Epistolae notis Iac. "Lectii"
1587 Genevae - Hq 004 Aretii Bened. Commentaria in "Pindarum"
1587 Genevae - Hq 172 Stephani Henrici Dialogus de bene instituendis Graecae linguae studiis
1587 Lugduni - Ho 258 Vies des hommes illustres Grecs & Romains de "Plutarque" translatees par M. Jacques "Amyot" 2 vol.
1588 Basil. - Hq 166 Rami Petr. Arithmetica & geometria
1588 Basil. - Iq 120 Rosenthal Henr. a Synopsi iuris feudalis
1588 Colon. - Ho 018 Asconius Paedianus Quint. notis Titi "Popmae"
1588 Colon. - Ho 020 Allatii Leonis Opuscula Graecorum & Latinorum vetustorum & recentorum lib. 2 edente Barthold. "Nihusio"
1588 Colon. - Io 120 Peregrini Marc. Ant. de Iure fisci tractatus
1588 Colon. - Io 157 Vantius Seb. de Nullitatibus process. & sentent.
1588 Ffurti - Hf 147 Romanae Historiae scriptores Graeci minores interpretat. Frid. "Sylburgi"
1588 Genevae - Hf 174 Thucydides Graece cum Latina versione Laur. "Vallae" ab Henrico "Stephano" recognita
1588 Heidel. - Ho 014 Ausonii Dec. Magn. Opera ex edit. Iosephi "Scaligeri"
1588 Heidel. - Tq 049 Iunii Franc. Sacrorum parallelorum libri tres
1588 Lugduni - If 206 Tractatus ex variis autor. excerptus de Restitut. in integr.
1588 Neapoli - Ho 231 Strigelii Victorin. Scholae historicae
1588 Paris. - Hq 060 Cassiodori Magn. Aurel. Opera ex editione Guil. "Fornerii"
1588 Romae - Hd 003 Asino doro di Niccolo "Macchiavelli"
1588 Taurini - If 160 Purpurati Ioh. Franc. Comment. in 1 & 2 Digesti Vet. partem & 1 Infortiati ut & in 1 & 2 Cod. partem
1588 Tiguri - Tf 048 Hospininiani Rodolph. de Origine & progressu monachatus lib. 6.
1588 Venet. - Hf 195+ Item "Valer." Maximus Comment. Herm. "Barbari", "Paul." Merulae & alior.
1589 #### - Ho 206 Recueil contenant les choses mémorables advenues sous la Ligue par Simon "Goulart" 2 vol.
1589 #### - Tf 062 Novum Testamentum Graecum duplici vers. & annotat. Theod. "Bezae"
1589 Colon. - Io 127 Piaggii Ant. & Casp. "Manzini" Tractat. de tutela & cura
1589 Ffurti - Hq 153 Poetis Christiana Palestina Gr.
1589 Ffurti - If 018 Baldus de Ubaldis Petr. Consilia
1589 Ffurti - If 032 Brissonii Barnab. Lexicon iuris. It. "Hotomanni" Tractat. diversi
1589 Ffurti - If 080 Deciani Tiber. Responsa 2 vol.
1589 Ffurti - Iq 038 Donelli Hug. Opuscula de usuris, fructibus, mora, pignoribus &c.
1589 Leydae - To 076 Nonni Panopolitani Paraphrasis in Ioannem notis Franc. "Nansii"
1589 Lugduni - If 008 Alciatus, "Brichaeus" & "Fornerius" de Verb. significat.
1589 Tiguri - Hf 140 Paris Matthaeus de Historia maior
>> begin * 159# Ffurti - Ho 063 Epistolae consolatoriae regum, princip., comitum &c. ad Henr. "Rantzovium" ed. Georg. Lud. "Frobenio"
159# Ffurti - If 134 Menochii Iac. Opera omnia 7 volum.
1590 #### - Hf 025 Dionis Cassii Romanarum historiarum lib. 25 Graece interpretat. Latina Guil. "Xylandri"
1590 #### - Ho 157 Mythologici scriptores Latini
1590 #### - To 071 Novum Test. Gr.Lat. interprete Theod. "Beza"
1590 Antv. - To 056 Hopperi Ioach. Paraphrasis in Psalmos Davidicos
1590 Argent. - Ho 016 Antonini imp. Rom. Marc. Aurel. de Vita sua lib. 12 Graece & Latine ex vers. & annotat. Guil. "Xylandri"
1590 Basil. - Io 010 Brederodii Petr. Corn. Tractatus cautelarum. Item "Ripa" de Privilegiis contractuum
1590 Bremae - Ho 147 Melanchtonis Philipp. Epistolarum libellus tertius
1590 Colon. - Ho 173 Suffridus Petrus de Frisior. antiquit. & origine
1590 Colon. - Io 025 Baldus de Ubaldis Petr. de Praescript. Item de Usucapionibus
1590 Colon. - Io 136 Suares Roder., Ioh. "Lopez", Didacus a "Segura" de Bonis constante matrimonio acquisitis
1590 Colon. - Io 137 Successionum tam ex testamento quam ab intestato tractatus variorum autorum
1590 Ffurti - If 058 Clari Iul. Receptae sententiae
1590 Ffurti - If 217 Zasii Uldaric. Opera omnia 2 volum.
1590 Franek. - Io 145 Siccama Sibrand. Tetard. de Iudicio centumvirali contra Heraldum
1590 Franek. - Tq 028 Drusii Ioh. Proverbia
1590 Genevae - Ho 140 Manilii Marc. Astronomica comment. Ios. Iust. "Scaligeri" & notis Franc. "Iunii"
1590 Genevae - Tq 013 Beza Theod. de Excommunicat. & presbyterio. Item Thom. "Erasti" Theses de excommunicat.
1590 Lugduni - If 037 Corpus iuris notis Dion. "Gotofredi" 2 volum.
1590 Lugduni - Iq 044 Fabri Petri Semestria
1590 Neusta. - Ho 260 Witekindus Herm. de Sphaera mundi
1590 Rochel. - Td 023 Pseaumes de David
1590 Witeb. - Ho 203 Riccii Steph. Commentaria in "Hesiodum"
1591 #### - Hq 119 Lindebergii Petr. Narrat. hist. de obitu heroum in Europa
1591 Aug.Tr. - Io 012 Binsfeldius Petr. de Consession. maleficior. & sagarum
1591 Basil. - Io 057 Freheri Marquard. Tractat. de existimatione
1591 Colon. - Iq 012 Budelius Reiner. de Monetis & re nummara lib. 2
1591 Ffurti - Hf 103 Leunclavii Ioh. Historia Musulmanna Turcorum
1591 Ffurti - Io 054 Everardi Nic. Loci legales.
1591 Ffurti - Io 082 Institut. iuris Ioh. "Crispini" adnotat. paragraph. Iul. "Pacii"
1591 Ffurti - Iq 016 Beust Ioach. a de Iure connubiorum & dotium
1591 Genevae - Hd 051 Plinii Caec. Sec. Gaii Epistolae notis Isaac. "Casauboni"
1591 Harlemi - To 047 Gellii Snecani Loci communes
1591 Leydae - Td 019 Novum Testament. Graecum
1591 Lugduni - Iq 024 Corpus iuris canonici
1591 Mompel. - Ho 159 Macchiavelli Niccolo de Republica
1591 Paris. - Ho 024 Bodinus Ioh. de Republica
1592 Basil. - Hf 103+ Zwinglii Ulr. Sermones 30
1592 Basil. - Ho 010 Aristophanis Comoediae e Graeco in Lat. translat.
1592 Ffurti - Ho 185 Peucerus Casp. de Praecipuis divinationum generibus
1592 Ffurti - Hq 095 Heresbachius Conr. de Educandis, erudiend. princip. liberis
1592 Ffurti - Hq 161 Portae Ioh. Bapt. Villae lib. 12
1592 Ffurti - Iq 020 Brissonius Barnab. de Formulis & solemni. pop. Rom. verbis
1592 Genevae - Hf 045 Dionisii Halicarnassaei antiquitates Romanae lib. XI, Item de Legationibus triplici interpretatione Aemilii "Porti"
1592 Genevae - If 207 Vasquius Ferd. de Successionib. & ultt. voluntat.
1592 Helmst. - Io 028 Borcholten Ioan. de In lit. iurando, de usuris & acquirenda possess.
1592 Helmst. - Io 031 Borcholten Ioan. in Consuetudines feudorum
1592 Herbor. - Io 069 Goeddaeus Ioh. de Verborum significationibus
1592 Lugduni - Ho 105 Hospitalii Mich. Epistolae sive sermones
1592 Paris. - Hf 025+ Item e "Dione" excerptae hist. a Ioh. "Xyphilino" ex interpretat. Guil. "Blanci"
1592 Witeb. - Io 003 Anti-"Choppinus" Fred. "Pruckmannio" soluta potestas seu tractatus de regalibus
1593 Colon. - Io 139 Soarez a Ribera Eman. Thesaurus receptarum sententiarum
1593 Genevae - Ho 215 Scaligeri Iulii Caesaris Poemata 2 vol.
1593 Genevae - Hq 138 Nicetae Acominati Historia Gr.-Latina
1593 Genevae - Tf 028 Calvini Ioh. Conciones in librum Iobi
1593 Heidel. - Ho 076 Verrii Flacci Marc. & Sext. Pomp. "Festi" de Verb. significatione libr. 20 annotat. Ant. "Augustini", Ios. Iust. "Scaligeri", Fulv. "Ursini"
1593 Helmst. - Io 029 Borcholten Ioan. Comment. de pactis & usuris
1593 Leydae - To 058 Iunii Franc. Irenicum de pace eccles. cathol. Item Franc. "Hotomani" Consolatio e sacris literis
1593 Londini - Tf 010 Biblia Lat. curante Francisco "Iunio"
1593 Paris. - Ho 118 Histoire de Georges "Castriot" surnommé Scanderbeg roy d'Albanie
1594 #### - Hd 042 Memoires de Philippe de "Comines" sur le règne de Louis XI
1594 Colon. - Io 038 Carocius Georg. Adolph. de Deposito & oblation. Item "Cludius" de Iure sequestrationis
1594 Ffurti - Ho 017 Annalium Francorum script. Coctanei XII
1594 Ffurti - Ho 083 Francorum Annales & historiae ab anno Christi 708 ad 990 ex biblioth. Petr. "Pithoei"
1594 Franek. - Iq 039 Eisinga Tjalling. ab Commentarii ad Institutiones
1594 Franek. - To 035 Drusius Ioh. de Quaesitis per epist. & observat. Sacrae
1594 Genevae - Io 061 Ferrariis Ioh. Petr. de Praxis aurea rerum quotid.
1594 Heidel. - Hf 162 Sylburgii Frider. Etymologicon magnum
1594 Heidel. - To 062 Melanchtonis Philipp. Postilla 3 Volum.
1594 Leydae - Hq 006 Agathias de Imperio & rebus gestis Iustiniani imp. versione & notis Bonav. "Vulcanii"
1594 Leydae - Hq 020 Aeliani Claud. Tactica Latino-Graece notis Sixti "Arcerii"
1594 Neusta. - Io 150 Tractatus de legitima Marc. Ant. "Cucchi", Ioh. Ant. "Rubei", Claude de "Battandier", Claud. "Chifleti" & Marc. Benavid. de "Mantua"
1595 Amstel. - Ho 171 Persii Flacc. Aul. Satyrae comment. Eilh. "Lubini"
1595 Ffurti - Io 149 Typotius Iac. de Iusto seu de legibus, Item de Fama & fortuna
1595 Franek. - Ho 171+ Talpa Petr. Empiricus seu indoctus medicus
1595 Genevae - Ho 121 Histoire des Albigeois par Jean Paul "Perrin"
1595 Hannov. - Io 043 Calvini Ioh. Themis Haebreo-Romana. Item Iurisprudentiae Romanae synopsis
1595 Leydae - Ho 134 Lucretius Tit. de Rerum natura ex edit. Obert. "Giffanii"
1595 Lipsiae - Iq 094 Molleri Dan. Semestria
1595 Lugduni - Iq 045 Fabri Petri Agonisticon
1595 Spirae - Io 041 Cravetta Aym. de Antiquitatibus temporum
1596 #### - To 049 Gellii Snecani Isagoge in 9 cap. Epist. Pauli ad Romanos
1596 Colon. - Iq 134 Tractatus de testibus diversorum autorum
1596 Colon. - Iq 141 Wurmseri Bernh. & "Hartmanni" Ioh. Zach. Observationes practicae
1596 Ffurti - If 083 Donelli Hug. Comment. de iure civili 3 vol.
1596 Ffurti - Io 160 Valla Nicol. de Rebus dubiis et quaest. controversis
1596 Genevae - Tf 020 Chrysostomi Ioh. Expositio in Mattheum, Ioannem, & Epist. Pauli Gr.Latin. 3 vol.
1596 Genevae - To 044 Foxi Ioh. Meditationes in Apocalypsin
1596 Hannov. - To 090 Remi Georg. Spicilegium in Proverb. Salomonis. Item Barthol. "Keckermanni" Rhetorica ecclesiastica
1596 Heidel. - Ho 046 Codinus Georg. de Officialibus palatii Constantinopol. & magnae eccles. Graece versione Lat. & notis Franc. "Iunii"
1596 Ienae - Io 073 Goveanus Ant. de Iurisdict. iure accrescendi ad L. Gallus
1596 Lugduni - Io 081 Instit. iuris civil. cum glossis, ex edit. Sylv. "Aldobrandini"
1596 Lugduni - Iq 002 Azonis Port. Comment. ad singul. leges 12 lib. Cod.
1596 Milano - Ho 209 Ragioni di stato di Giovanni "Botero"
1596 Paris. - If 033 Brissonii Barnab. de Verbor. signific. quae ad ius pertinent. lib. 19
1596 Witeb. - Iq 140 Wesembecii Matth. Comment. ac praelect. in tit. 3 & 4 Cod. 2 volum.
1597 #### - Ho 218 Scaligeri Iulii Caesaris de Causis linguae Latinae
1597 Antv. - Io 005 Ayala Balth. de Iure & officiis bellicis & discipl. milit.
1597 Basil. - Io 153 Vigelii Nic. Methodus iuris civilis
1597 Basil. - Io 155 Vigelii Nic. Dialectica iuris civilis, methodus iuris feudalis, Item Tractatus substitut. dividui & individui: nec non Decisiones iuris controvers.
1597 Colon. - Iq 030 Costalii Petr. Adversaria ad 15 lib. priores Pandect.
1597 Ffurti - If 095 Farinacii Prosp. Praxis & theoria criminalis
1597 Ffurti - If 200 Tiraquelli Andr. Opera 2 volum.
1597 Ffurti - If 212 Vivii Franc. Decisiones Neapolitanae
1597 Ffurti - Io 115 Friderus Mindanus Petr.de Processibus & mandatis
1597 Franek. - Ho 248 Tiara Petreius de Veteri Frisiorum disciplina militari
1597 Genevae - Ho 082 Freculphi Chronicon
1597 Genevae - Hq 033 Bezae Theod. Poemata varia
1597 Hannov. - Io 058 Fornerii Guil. Selectiorum libri duo
1597 Heidel. - Ho 192 Phalandis Palaridis & Marc. Iun. "Bruti" Epistolae Graeco-Latinae
1597 Leydae - Ho 128 Iornandes de Getarum seu Gothorum gestis & de Regnorum & temp. success. notis Bonav. "Vulcani"
1597 Leydae - Ho 163 Oppianus de Venat. Gr.-Lat. comment. Conr. "Rittershusii"
1597 Leydae - Hq 113 Lucilii Gaii Satyrar. quae supersunt reliquiae notis Ian. "Dousae"
1597 Marpur. - Io 048 Costanus Ant. Guilb. de Sponsal. matrimon. & dotibus
1597 Rochel. - To 006 Abus de la messe par Bertrand de "Loque" = Francois de "Saillans"
1597 Sigen. - Io 067 Goeddaeus Ioh. de Contrahenda & commitenda stipulat.
1597 Spirae - Iq 139 Valasci Alvari Decisiones & consultat. regni Lusitaniae
1598 Aug.Tr. - Io 013 Binsfeldius Petr. Comment. de iniuriis & damno dato
1598 Colon. - Io 050 Cuiacii Iac. Observat. & emendat. lib. 28
1598 Ffurti - If 076 Consuetud. Bituricenses &c. Comment. "Boerii" & alior.
1598 Ffurti - Io 037 Cala Marcell. de Modo articulandi
1598 Ffurti - Io 158 Vulteius Herm de Iurisdictione & foro competenti
1598 Franek. - Hq 106 Iamblichus de Vita Pythagorae Gr.-Latin. ex interpretatione & comment. Ioan. "Arcerii"
1598 Hagae - Hq 142 Oratio nobilis Belgae de iure belli Belgici adversus Philippum regum Hispan.
1598 Hamb. - Hf 109 Mergevii ..... Nucleus hist. German.
1598 Hannov. - Io 065 Gentilis Albericus de Iure belli lib. 3, Item de Legationib.
1598 Helmst. - Io 030 Borcholten Ioan. de Transactionibus, Item de Acquirenda vel amittenda possess.
1598 Helmst. - Io 042 Cludii Andr. Comment. de materia condictionum
1598 Leydae - To 103 Willerami abbatis Paraphrasis in Canticum canticorum cum explicat. Belgica & Notae edente Paul. "Merula"
1598 Lugduni - If 047 Chassanaeus Barth. Consilia
1598 Lugduni - Iq 042 Fabri Antonii Chilias de erroribus pragmaticor. 3 vol.
1598 Spirae - Io 074 Gigas Hier. Tractat. de crimine laesae maiestatis
1598 Tiguri - Hf 160 Stuckii Ioh. Guil. Sacror. sacrificiorumque gentilium descriptio
1598 Venet. - Iq 102 Putei Iac. Decisiones Rotae Romanae
1599 Colon. - Io 135 Valle R olandus a de Lucro dotis
1599 Ffurti - Hf 073 Glandorpii Ioh. Onomast. hist. Roman
1599 Ffurti - Hf 124 Plutarchi Opera Graece versione Latina Herm. "Cruserii", Guil. "Xylandri" & alior. notis 2 vol.
1599 Ffurti - Hf 131 Plinii Caec. Sec. Gaii Historia mundi cum annotationibus Ioh. "Dalechampii"
1599 Ffurti - Ho 080 Frischlini Nic. Grammatica Latina
1599 Ffurti - If 019 Boerii Nic. Decis. Burdegal. It. "Cacher." Decis. Pedemont.
1599 Ffurti - If 070 Caepollae Barth. Consilia
1599 Ffurti - If 084 Donelli Hug. in libros Codicis
1599 Ffurti - If 106 Gamma Ant. de Decisiones Lusitaniae
1599 Ffurti - If 169 Peregrinus Marc. Ant. de Fidei commissis. Item Petra de Fideicommissis maxime ex prohibita alienatione resultantibus
1599 Ffurti - Io 007 Antiqui glossatoris Summa in Novellas. Item "Carrerius" de Sponsalibus & matrimoniis
1599 Franek. - Ho 177 Pythagoras, "Phocylides" & "Theognis" carmine Latino expressi Petreio "Tiara" interprete
1599 Hannov. - Io 063 Gentilis Albericus de Armis Roman. lib. 2, Item de Actorib. & spectat. fabular. non notandis & abusu mendacii
1599 Lipsiae - If 149 Molleri Dan. Comment. ad ordinat. & constitut. Saxon.
1599 Lugduni - Iq 138 Vasquii ferd. Illustres controversiae
1599 Paris. - Hd 032 Inventaire general de l'histoire de France par Jan de "Serres" 4 vol.
1599 Paris. - Hq 147 Pindarus Graece cum scholiis Graecis & interpretat. Latin.
>> begin * 16## #### - Hd 062 Respublica Helvetiorum
16## #### - Hd 063 Respublica Anglorum
16## #### - Hq 141 Nederlandtschen bijen-korff vervaatende verscheyde discoursen ende tractaten beroerende den Treves van den jaare 1608
16## #### - Hq 157 Plinii Caec. Sec. Gaii & aliorum Panegyrici
16## #### - To 085 Sarpi Veneti Paul. Examen fulm. "Pauli" Quinti in seren. rempubl. Venetam. Item Hug. "Grotius" de Republ. christ. & Ioh. "Brucheri" Veritas relig. reform.
16## Amstel. - Hd 046 Olai Magni Historia de gentibus Septentrionalibus
16## Antv. - Hf 152 Senecae philos. Luc. Ann. Opera a Iust. "Lipsio" emendata & scholiis illustrata
16## Basil. - Tf 065+ Item Canones omnium concil. collectore Ioanne "Sagittario"
16## Ffurti - Hq 112 Laurenbergii Petri Horticultura
16## Leydae - Hd 064 Respublica Hollandiae ed. Petro "Scriverio"
16## Leydae - Tq 034 Toon ekklesioon tes Belgikes christianikes kai orthodoxos didaskalia kai taxis
16## Ticini - If 148 Merendae Ant. Controversiarum iuris 2 volum.
>> begin * 1600 Argent. - Hf 184 Turnebi Adr. Opera, ex bibliotheca Stephani Turnebi senatoris regii 3 vol.
1600 Campis - Hq 178 Siccama Sibr. Tetard. Fasti Calendares
1600 Colon. - Io 131 Ripa Ioannes a & aliorum Tract. de secundis nuptiis
1600 Ffurti - Ho 212 Sylburgi Frid. Rudimenta ling. Graecae
1600 Ffurti - If 052 Calvini Ioh. Lexicon iuridicum
1600 Ffurti - If 068 Cavalcani Borgn. Decisiones 2 volum.
1600 Ffurti - Io 022 Bonifacii Ioh. Tractatus de furtis
1600 Ffurti - Io 024 Borellus Camillus de Compromissis
1600 Ffurti - Io 084 Ianninius Peregrinus de Citatione reali
1600 Ffurti - Io 116 Oddi Sfortias de Substitutionibus
1600 Ffurti - Io 141 Stephani Matth. Dialectica iuris
1600 Ffurti - Iq 022 Carerii Lud. Praxis rerum criminal.
1600 Genevae - If 121 Hottomanni Franc. Opera 3 volum.
1600 Genevae - Tf 022 Concordantiae Graeco-Latinae N. Testamenti Henrici "Stephani"
1600 Hannov. - Io 015 Brissonii Barnab. Commentarius in I. "Dominico" de spectacul.
1600 Herbor. - Io 100 Matthaei Ant. Notae ad Instituta
1600 Leydae - Hf 179 Thesaurus utriusque linguae notis Bonav. "Vulcanii"
1600 Leydae - Ho 244 Taciti Corn. Opera comment. Iust. "Lipsii"
1600 Leydae - Hq 081 Grotius Hugo Syntagma Arataeorum fig. aeneis
1600 Lichae - Io 094 Leonini Elbert. Comment. de usufructu
1600 Paris. - Io 060 Fornerii Rad. Res quotidianae
1601 Aug.Vi. - Hf 133 Photii Graece ex edit. Dav. Hoeschelii
1601 Ffurti - Ho 176 Pythagorae, "Phocylidis", "Theognidis", aliorumque minorum poetarum Epicae, elegiacaeque, gnomae Gr.-Lat.
1601 Ffurti - If 020 Bursati Franc. Consilia sive responsa 2 vol.
1601 Ffurti - If 126 Hondedei Ioh. Vinc. Conclusiones & consultat. iuridicae
1601 Hannov. - Ho 064 Ehrenberg Waremund. Meditamenta pro foederibus
1601 Hannov. - Io 064 Gentilis Albericus Disputationes de nuptiis
1601 Leydae - Ho 254 Varronis Marc. Terent. Opera notis Auson. "Popma"
1601 Leydae - To 070 Marnix Fil. Tableau des differents de la religion 2 vol.
1601 Lipsiae - If 010 Aymi Bapt. Tractatus de alluvionibus
1601 Marpur. - Iq 057 Garsias Ioh. de Expensis & meliorationibus. Item "Saabedra" de Donatione remuneratoria
1601 Paris. - Hq 114 Lycophronis Alexandra Graece schol. Ioh. "Tzetzis" & versione Latina & annotat. Guil. "Canterii"
1601 Paris. - Hq 153+ Persii Flacc. Auli Satyrae comment. Theod. "Marcilii"
1601 Paris. - Hq 164 Rigaltii Nic. Glossarium tacticum
1601 Paris. - Iq 081 Loyseau Charles Traicté du deguernissement par hypothecque
1601 Paris. - Tf 053 Isidori Hispalensis Opera omnia
1601 Salmuri - Tq 050 Index librorum expurgatorius
1601 Ursell. - Ho 184 Portae Ioh. Bapt. Physiognomia humana
1601 Witeb. - Io 044 Charondae Lud. Verisimilium lib. 3
1602 #### - Hd 016 Catholicon d'Espagne
1602 #### - Hq 069+ Item Ioh. "Bordaei", Ioh. "Canteri", Casp. "Stiblini" & Aem. "Porti" annotat. 2 vol.
1602 Colon. - Ho 125 Isselt Mich. v. Historia sui temporis
1602 Colon. - Tq 012 Baronii Caes. Annalium ecclesiasticorum epitome
1602 Ffurti - Io 132 Ripa Polyd. a de Tempore nocturno
1602 Ffurti - Iq 064 Hackelmanni Leop. Illust. & select. quaestiones
1602 Franek. - Iq 049 Frieslandts statuten, ordonnantien, costumen
1602 Hannov. - Io 062 Gentilis Scip. de Coniurationibus
1602 Heidel. - Hq 069 Euripidis Tragoediae quae extant interpretat. Latina Guil. "Canterii" scholiis "Arsenii" episc.
1602 Lugduni - If 073 Claperiis Franc. de Decisiones
1602 Lugduni - Iq 043 Fabri Petri Comment. in tit. de Regulis Iuris
1602 Paris. - To 032 Chrysologi Petr. Opus homiliarum
1602 Tiguri - Tf 047 Hospininiani Rodolph. Historia sacramentaria 2 volum.
1603 Genevae - Tq 015 Buceri Mart. Defensio reformat. archi-episcopi Coloniensis
1603 Heidel. - Hf 066 Gruteri Ian. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani figuris aeneis
1603 Heidel. - Tf 058 Martyris Vermilii Petr. Loci communes
1603 Leov. - To 098 Taffin Jean de l'Amendement de vie
1603 Leydae - Hq 094 Hesiodi Ascraei Opera cum Graecis scholiis "Procli", Mauel. "Moschopuli" & Ioh. "Diaconi" ac notis Dan. "Heinsii"
1603 Lugduni - Hq 133 Meditations historiques de Philipp. "Camerarius"
1603 Paris. - Hf 011 Aimonii monachi de Gestis Francorum lib. 5 cum diversis opusculis eiusdem argumenti
1603 Paris. - If 023 Basilicon lib. 38 & 39 Iacobo "Cuiacio" interprete
1603 Ursell. - Iq 100 Obrechti Georg. Disputationes
1603 Witeb. - Hq 001 Acta iubilei Academiae Witebergensis & aliorum Orationes
1603 Witeb. - If 060 Corasii Ioh. Opera 2 volum.
1603 Witeb. - If 127 Heigii Petr. Comment. in 4 lib. Institutionum
1604 #### - Hd 002 Anti-Soldat Francois ou le Pacifique par du "Souhait"
1604 Avinio. - If 011 Argeli Caesaris Tractatus de legitimo contradictore & de edicto D. Adriani tollendo
1604 Basil. - Io 154 Vigelii Nic. Repertorium iuris
1604 Ffurti - Ho 074 Fax artium liberalium, hoc est Thesaurus criticus foras prodire iussus ab Ian. "Grutero" 6 vol.
1604 Ffurti - Io 106 Molignat. Ioh. Petr. Tractat. de reconventione & "Bosius" de Annuis reditibus
1604 Hannov. - Iq 055 Gentilis Scipio de Donationibus inter virum & uxorem. Item Guazzinus de Confiscatione bonorum
1604 Heidel. - Hq 074 Florilegium varior. epigrammat. interprete Eilh. "Lubino"
1604 Heidel. - Hq 089 Gruteri Ian. Discursus ad Corn. "Tacitum" & "Onosandrum"
1604 Heidel. - Hq 187 Theocriti, "Moschi", "Bionis", "Simmii" Quae exstant cum Graecis in Theocritum scholiis Ios. Iust. "Scaligeri", Isaac. "Casauboni" & Dan. "Heinsii" notis
1604 Heidel. - Iq 106 Pistoris Hartmanni Quaestiones iuris 5 vol.
1604 Herbor. - To 106 Zepperi Wilh. Explanat. legum Mosaicar. forensium
1604 Marpur. - Iq 104 Parladorii Ioh. Iannez Rerum quotidianarum lib. 2
1604 Venet. - Hq 064 Donati Frederic. Scholia in hist. rom. scriptores
1605 Basil. - If 003 Alciati Andr. Opera 3 volumina
1605 Colon. - Io 152 Villagut Alphons. Tractatus de rebus ecclesiae non rite alienatis recuperandis
1605 Ffurti - Hd 039 Mercurii Britannici = Joseph "Hall" Mundus alter & idem
1605 Ffurti - If 176 Praetis Simon de Consilia & responsa decisiva tam ad arbitres quam ad iudices
1605 Hagae - Hq 121 Meursius Ioh. de Luxu Romanorum
1605 Mogunt. - Iq 113 Rodericus Casp. de Annuis & menstruis reditibus
1605 Paris. - Ho 169 Persii Flacc. Aul. Satyrae commentariis Isaac. "Casauboni"
1605 Tiguri - Ho 186 Peucerus Casp. Historia carcerum ac liberat. divinae
1605 Venet. - Hq 150 Pignorii Laur. Vetustissimae tabulae aeneae Aegyptiorum
1605 Witeb. - Iq 118 Rauchbari Andr. Quaest. iuris civil. & Saxonici
1606 Amstel. - Hf 112 Mercatoris Ger. Atlas
1606 Basil. - If 209 Vigelii Nic. Controversi
1606 Colon. - Io 039 Caepollae Barth. Tractatus de servitutibus
1606 Ffurti - Ho 023 Bruerini Esculenta & potulenta. Item Prosp. "Martianus" de Scorbuto
1606 Ffurti - Hq 058 Caesaris Cai. Iul. Quae exstant notis Ioh. "Brantii" & aliorum; accedit Vetus interpres Graecus opera Gothofr. "Iungermanni"
1606 Ffurti - Iq 048 Felicius Hect. de Societate. Item "Sanz" de Divisione bonorum. It. "Meyrer" de Testamentariis successionibus
1606 Genevae - Hf 054 Epistolae Graecanicae interprete Iac. Cuiacio
1606 Genevae - Hf 083 Homeri Opera Gr.Lat. comment. Ioh. "Spondani"
1606 Genevae - Hf 125 Poetae Graeci veteres, Carmin. heroici Scriptores omnes
1606 Hannov. - If 022 Basilicon lib. 8 "Herveto" interprete & lib. 60 "Cuiacio" interp.
1606 Leydae - Hf 053 Eusebii Pamphili Thesaurus temporum notis & castigationibus Ios. "Scaligeri"
1606 Leydae - Ho 175+ Popma Ausonius de Differentiis verborum
1606 Lipsiae - Iq 137 Thomingii Iac. Decisiones
1606 Lugduni - If 043 Cuiacii Iac. Opera 4 vol.
1606 Witeb. - Iq 062 Heigii Petr. Quaestiones iuris civilis & Saxonici
1607 #### - Tq 010 Biblia Italiana da Giovanni "Deodati"
1607 Ffurti - Ho 226 Sallustius Crispus Gaius ex recognitione Ian. "Gruteri"
1607 Ffurti - If 215 Wesembecii Petri Responsa in materia contractuum &c.
1607 Ffurti - Io 097 Ludovici Iosephi Decisionum Perusinarum & Rotis Lucensis tomi duo
1607 Ffurti - Iq 143 Zangerus Ioh. de Exceptionibus & torturis reorum
1607 Genevae - Hf 005 Aristophanis Comediae Graeco-Lat. cum scholiis antiquis
1607 Genevae - Hf 106 Live Tite Histoire Romaine
1607 Genevae - Io 087 Lectii Iac. Praescript. adversus Ant. "Fabrum"
1607 Hannov. - Ho 099 Gentilis Scip. In apologiam Lucii "Apulei"
1607 Hannov. - Io 066 Gentilis Albericus in Tit. si quis imp. maled. maiestatis disputat. & de Libris canonicis, I. civil. It. de Latinit. vet. bibl. version.
1607 Helmst. - Hq 012 Aitzema Fopp. ab Dissertationes & poemata
1607 Helmst. - Iq 010 Aezema Foppius ab Dissertationes ex iure civili
1607 Herbor. - Id 001 Althusii Ioh. Iurisprudentia Romana
1607 Herbor. - To 107 Zepperi Wilh. Politica ecclesiastica
1607 Londini - Hf 029 Cambdeni Guil. Britannia tabulis aeneis
1607 Marpur. - Io 108 Matthaei Philipp. Comment. de diversis Reg. Iuris
1607 Mogunt. - Iq 041 Forsterus Val. de Haereditatibus quae ab intestato deferuntur, eiusdem Historia iuris civilis
1607 Paris. - Ho 150 Martialis Marc. Val. Epigrammat. anthologia Graece versa a Ios. Iust. "Scalig."
1607 Paris. - Ho 241 Sybillina oracula Gr.-Lat. notis Ioh. "Opsopaei"
1607 Paris. - Hq 014 Aleandri Hieron. Explicatio tabulae marmoreae & Casp. "Gevartii" Electa. Item Claud. "Salmasii" Duae inscriptiones
1607 Paris. - Io 090 Labbaei Car. Observat. & emendat. in synopsin basilicon
1607 Spirae - Io 016 Bocerus Henr. de Quaest. & torturis, & de crimine maiest.
1607 Tiguri - Tf 050 Hospininiani Rodolph. Concordia discors de orig. & progressu formulae concord. Bergensis
1607 Tubing. - Iq 004 Acacius Ant. de Privil. iuris civil. militum & veteran.
1607 Witeb. - If 195 Schleiffii Conr. Notae in Paratitla Wesembecii
1608 Aug.Vi. - Hf 138 Procopii Caesariensis Historia, Item de Aedificiis "Iustiniani" Graece opera Dav. "Hoeschelii"
1608 Aurel. - If 086 Duareni Franc. Opera
1608 Colon. - Io 093 Lubleri Ioh. Tractatus de incendio
1608 Ffurti - Hd 036 Macchiavelli Niccolo Princeps, Item de Republica & Iunii "Bruti" Vindiciae adversus tyrannos
1608 Ffurti - Hf 041 Cornelius Nepos de Vita imperatorum Graecor. comment. Dion. "Lambini" notisque Gilb. de "Longolii" & aliorum
1608 Ffurti - Ho 151 Magiri Ioh. Comment. in Ethicam "Aristot."
1608 Ffurti - If 099 Fabri Ant. Codex definit. forens. Senatus Sabaudiae
1608 Ffurti - If 151 Naevii Seb. Systema 2 volum.
1608 Ffurti - Io 098 Montanus Paul. de Iure tutelarum & curationum
1608 Ffurti - Io 130 Puteo Paris de de syndicatu
1608 Franek. - Iq 046 Fabri Timaei Annotationum liber
1608 Franek. - Iq 078 Lyklama Marc. Membranae 2 volum.
1608 Franek. - To 077 Nili episcopi Admonit. Graece interpret. Steph. "Schoning"
1608 Genevae - Ho 115 Histoire de France de Pierre "Matthieu" 2 vol. [schuiladres Leiden]
1608 Genevae - Tq 011 Biblia Gallica
1608 Herbor. - Io 078 Hoenonii Phil Henr. Disputat. politico-iuridicae
1608 Leov. - Io 148 Statuten Ordonnantien en costumen van Frieslandt
1608 Leydae - Ho 175 Popma Titus de Operis servorum
1608 Lugduni - Hf 137 Pancirolli Guid. Notitia dignitat. Orientis & Occid.
1608 Lugduni - To 046 Graseri Conr. Hist. Anti-Christi cap. secundi Daniel. alt. pars
1608 Paris. - Hd 075 Sartes de Guillaume "Bouchet" 2 vol.
1608 Paris. - Hd 076 Soldat Navarrois
1608 Paris. - Ho 190 Philostratus Lemnius de Vita "Apollonii" Thyanaei
1608 Swoll. - Iq 014 Busii Paul. Comment. in Pandectas 2 volum.
1608 Tubing. - Io 017 Bocerus Henr. Tractatus de regalibus
1609 Amberg. - Ho 008 Althameri Andr. Comment. in Corn. "Tacitum" de Situ, moribus & populis Germaniae
1609 Antv. - Hq 120 Miraei Aubert. Elogia Belgica
1609 Argent. - Ho 252 Victorii Petr. Variae & antiquae lectiones
1609 Cassel. - Iq 128 Sixtini Regner. Tractatus de regalibus
1609 Colon. - Ho 058 Delitiarum Academ. Germaniae tam superioris, quam inferioris index
1609 Colon. - Ho 228 Simanca Iac. de Republica
1609 Colon. - Io 126 Peckii Petr. de Testamentis coniugum & iure sistendi
1609 Ffurti - If 178 Riminaldi Hippolyt. Consilia sive responsa 3 volum.
1609 Franek. - Tq 029 Drusii Ioh. Opuscula quae grammat. spectant
1609 Genevae - Hf 154 Stobaei Ioh. Sententiae, Eiusdem Eclogae physicae & ethicae. Item Loci communes sentent. Marc. Aurel. "Antonini" & "Valerii" Maximi
1609 Genevae - To 088 Sommaire & abbregé des controverses de nostre temps touchant la religion
1609 Hamb. - Hq 128 Ammianus Marcellinus observat. Frid. "Lindenbrogii"
1609 Hannov. - Hf 166 Sigonius Carol. Fasti consulares ac triumphi
1609 Herbor. - Io 068 Goeddaeus Ioh. de Sequestrat. possess. & fractuum
1609 Ienae - Iq 129 Schultes Iac. Quaestiones practicae
1609 Leov. - Hq 072 Furmerii Bern. Gerbr. Annales Frisici
1609 Leydae - Hq 176 Scriverii Petr. Batavia illustrata
1609 Marpur. - Hq 108 Kirchneri Herm. Respublica
1609 Mussip. - Ho 035 Barclaius Guil. de Potestate papae in principes christ.
1609 Paris. - If 013 Antiquae collectiones decretalium cum Ant. "Augustini" & Iacobi "Cuiacii" notis & emendationibus
>> begin * 161# Ffurti - Hf 020 Boissardus Ioh. Iac. de Divinatione & magicis praestigiis figuris aeneis
1610 Antv. - Hq 110 Lipsii Iust. Opera 10 vol.
1610 Antv. - Hq 175 Scribonii Corn. Antverpia originesque Antverpiensium
1610 Arnhem. - Iq 077 Leonini Elbert. Emendations seu observat.
1610 Ffurti - Hf 143 Pirckheimeri Willibald. Opera politico-historico-philologica-epistolica
1610 Ffurti - Hq 018 Arnisaeus Henning. de Iure maiestatis
1610 Ffurti - Hq 101 Honorii Philipp. = Giulio "Belli" Praxis prudentiae politicae
1610 Ffurti - If 187 Surdus Ioh. Petr. Decisiones
1610 Ffurti - If 201 Trentacinquii Alex. Resolutiones
1610 Ffurti - Iq 108 Petra Petr. Ant. a de Iure quaesito non tollendo per princip.
1610 Giessae - Io 101 Maulius Thom. de Ultimis voluntatibus
1610 Hamb. - Tf 003 Arnobius Afer Contra gentes. Item Marc. "Minutius Felix" observat. Gebh. "Elmenhorstii"
1610 Hannov. - Iq 023 Connani Franc. Commentaria iuris civilis
1610 Leydae - Hq 080 Grotius Hugo de Antiquitate reipublicae Batavicae
1610 Leydae - Io 140 Scaliger Ioseph. Iust. de Re nummaria
1610 Lipsiae - Io 021 Brunnerus Georg. Adam. de Collatione bonorum
1610 Paris. - Hd 049 Oeuvres de Pierre de "Ronsard" 5 vol.
1610 Paris. - Ho 019 Aristaeneti Epist. Graecae interpretat. Lat. & notis
1610 Tiguri - Tq 042 Graseri Conr. Plaga regia seu Comment. in Apocalypsin
1610 Venet. - If 202 Trentacinquii Alex. Consilia
1611 #### - If 075 Vulteius Herm. Consilia seu responsa Marpurgensia
1611 Argent. - Hd 037 Macchiavelli Niccolo Refutatus seu Antimacchiavellus de Regno, aut quovis principatu recte & tranquille administrando
1611 Argent. - Iq 114 Rudingeri Ioh. Singul. observat. centuriae 5
1611 Colon. - Hq 163 Rollenhagii Gabr. Nucleus emblemat. cum figuris
1611 Ffurti - Hq 025 Bibliotheca classica Georg. "Draudi" 2 vol.
1611 Ffurti - If 044 Cravettae Aym. Consilia 2 vol.
1611 Ffurti - If 048 Carpani Hor. Comment. ad statuta ducatus Mediolan.
1611 Ffurti - If 203 Tholosani Petr. Greg. Syntagma iuris universi
1611 Ffurti - Iq 093 Meyer Ioh. Wilh. de Pignoribus & hypothecis
1611 Ffurti - Tf 074 Torniellii Aug. Annales Sacri & profani
1611 Genevae - Hf 132+ Photii Bibliotheca Graece & Latine ex versione Andr. "Schotti" notis Dav. "Hoescheli"
1611 Genevae - Iq 084 Maynard Ger. de Controversiae forenses
1611 Hamb. - Hq 100 Historiae antiquae scriptores diversarum gentium ex recensione Frid. "Lindenbrogii"
1611 Hamb. - To 093 Sluteri Severin. Antithesis philanthropiae Divinae opposita misanthropiae Calvinianae
1611 Hannov. - Hf 074 Gesta Dei per Francos
1611 Lipsiae - If 088 Dauth. Ioh. Tractatus methodicus de testamentis
1611 Londini - Tq 016 Bilsonus Thom. de Perpetua ecclesiae Christi gubernatione
1611 Offenb. - Td 009 Hemmingius Nic. de Gratia universali
1611 Paris. - Ho 079 Fontani Dionys. Methodus cognoscendi & curandi morbos, It. Practica curandorum morborum
1611 Paris. - Ho 197 Pandoste ou Princesse mal-heureuse, tragédie en prose par Jean Puget de la "Serre"
1611 Paris. - Iq 076 Langlaei Ian. Semestria observationibus autumni
1611 Paris. - Iq 112 Roberti Ann. Rerum iudicatarum lib. 4
1611 Paris. - To 043 Ennodii episcopi Magn. Fel. Opera notis Iac. "Sirmondi"
1611 Salmuri - Tf 061 Mornay Philip. de Myst. iniquitat. seu Hist. papatus
1611 Venet. - Hq 055 Calderini Caes. Parvus Ambr. "Calepinus"
1611 Witeb. - If 213 Wesembecii Matth. Consilia 3 volum.
1612 Bruxel. - Hq 167 Resolutions politiques ou Maximes d'estat par Jean de "Marnix" baron de Potes
1612 Duaci - If 012 Azevedo Alphons. de Comment. in regias constitut. Hispaniae 2 volum.
1612 Ffurti - Ho 213 Scaligeri Iosephi Iust. Opuscula varia
1612 Ffurti - If 077 Caldas Franc. de Receptae sententiae, Item Commentarius analyt. emptionis & venditionis
1612 Ffurti - If 078 Caldas Franc. de Syntagma de universo iure emphyteutico
1612 Ffurti - If 082 Durandi Guil. Speculum iuris addit. variorum
1612 Ffurti - Io 103 Matthaeatius Angelus de Legatis & fidei-commissis. lib. 4
1612 Ffurti - Td 021 Psalterium Andr. "Spethe"
1612 Franek. - Tq 026 Drusii Ioh. Praeterita ad N. Testament.
1612 Franek. - Tq 031 Drusii Ioh. Ecclesiast. Gr.Lat. notis, Item Apophthegmata Ebraeorum & Arabum
1612 Hagae - Hq 168 Resolutie van de H.M. heeren Staaten van Hollant en West-Friesl. tot den vrede der kerken
1612 Hannov. - Hf 170 Schindleri Valent. Lexicon pentaglotton
1612 Hannov. - Io 107 Molinae Lud. Tractatus de primogenitura
1612 Hannov. - Td 004 Buxtorfii Ioh. Synagoga Iudaica
1612 Londini - Hq 047 Casauboni Isaac. Ad epistol. card. "Perronii" responsio, Item nonnullae aliae orationes & epistolae
1612 Lugduni - Hf 002 Athenaei Deipnosophist. lib. 15 Graeco-Lat. notis Ioh. "Dalechampii", & animadversionibus Isaaci "Causaboni"
1612 Lugduni - If 035 Corpus iuris glossatum "Gotofredi" 6 vol.
1612 Paris. - If 039 Corpus iuris glossat. iussu "Gregorii XIII" editum 3 vol.
1612 Paris. - If 150 Molinaei Carol. Opera omnia 3 volum.
1612 Paris. - To 097 Tileni Dan. Notae & animad. in canones synodi Dordrac.
1612 Taurini - If 205 Tractatus variorum auctorum de inventarii beneficio ac eius conficiendi forma
1612 Tiguri - Tf 049 Hospininiani Rodolph. Festa christianorum, Item Festa Iudaeor. & ethnicor. Item de Origine, progressu, usu & abusu templor.
1612 Venet. - If 143 Mastrilli Gars. Decisiones regni Siciliae
1612 Witeb. - Ho 011 Agricola Georg. de Ortu & causis subterraneorum cum scholiis Ioh. "Sigfridi"
1613 Antv. - Ho 230 Sweertii Franc. Monumenta sepulcralia & inscript. publicae privataeque ducatus Brabantiae
1613 Ffurti - Hf 026 Codex legum antiquar. ex biblioth. Frid. "Lindenbrogii"
1613 Ffurti - Hq 019 Arnisaeus Henning. de Iure connubiorum comment. politicus
1613 Franek. - Hq 139 Nerdeni Henr. Antonid. Initia Academiae Franequerensis, eiusdem Templi & gubernationis
1613 Franek. - To 036 Drusius Ioh. Miscell. locut. Sacrarum, Item Animadvers., Item Ebraicae quaest. & de Hasidaeis
1613 Genevae - Ho 242 Schotti Andr. Grammat. Graeca
1613 Hannov. - Iq 053 Gentilis Alberici Advocatia Hispanica
1613 Hannov. - Iq 131 Speculum statutor. totius orbis ex biblioth. Melch. "Goldasti"
1613 Ienae - Iq 066 Hilligeri Osw. "Donellus" enucleatus 2 volum.
1613 Leydae - Hq 028 Baudius Dom. de Induciis belli Belgici
1613 Leydae - Hq 044 Catalogus Bibliothecae Lugduno-Batavae
1613 Leydae - Tq 038 Grotii Hug. Pietas Ord. Hollandiae & Westfrisiae
1613 Leydae - Tq 040 Grotii Hug. Pietas Ordin. Hollandiae. Item Sibr. "Lubberti" Responsio ad Hug. "Grotium". Item Grotii Responsio.
1613 Lipsiae - Iq 130 Schultes Iac. Observationes forenses
1613 Lugduni - If 168 Papa Guido de la Decisiones cum additionibus variorum
1613 Paris. - Hd 015 Causes de la veille sommeil & songes vie & mort par Scipion de "Pleix"
1613 Paris. - Hf 150 Rosini Ioh. Antiquitat. Roman. Thom. "Dempsteri"
1613 Paris. - Ho 113 Histoire des dernieres troubles de France soubs la regne de Henry III, Henry IV & Louis treize
1613 Salmuri - Hq 022 Academie Francoise par Pierre de la "Primodaye"
1613 Sedani - Hq 054 Capelli Iac. Historia Sacra & exotica
1613 Witeb. - Tq 002 Acta Colloquii Montisbelligart. inter Iacob. "And." & "Bezam"
1614 Argent. - Ho 223 Sculteti Abr. Ethica
1614 Ffurti - If 135 Marci Franc. Decisiones aureae
1614 Ffurti - If 189 Sichardus Ioh. redivivus Praelect. in Codicem
1614 Ffurti - Iq 025 Corserii Ioh. Decisiones capellae Tholosanae
1614 Ffurti - Iq 061 Heringius Ant. de Fideiussoribus
1614 Ffurti - Iq 135 Tessauri Casp. Ant. Quaestiones forenses 2 volum.
1614 Franek. - Tq 040+ Item Ioh. "Bogermanni" Annotat. in Grotium & Ioh. Arn. "Corvini" Responsio ad Annotat. Bogermanni
1614 Genevae - Hf 125+ Poetae tragici, comici, lyrici, &c.
1614 Hamb. - Tq 046 Gennadii Massil. de Ecclesiasticis dogmatibus notis Gebh. "Elmenhorstii"
1614 Hannov. - Hf 128 Pausanias Graece cum Latina versione Romul. "Amusaei" & annotat. Guil. "Xylandri" & Frid. "Sylburgi"
1614 Hannov. - Iq 054 Gentilis Alberici de Verborum significationibus
1614 Hannov. - Iq 072 Ius Publicum imperii Romani divers. autor. 2 vol.
1614 Herbor. - Ho 002 Althusii Ioh. Politica
1614 Leov. - Io 080 Herbaii Thom. Rerum quotid lib. singul.
1614 Leydae - Hq 124 Meursius Ioh. Rerum Belgicarum lib. 4
1614 Lugduni - Hd 074 Secretaire Francois
1614 Paris. - Td 027 Seneque Luc. Ann. chrestien resuscité
1614 Romae - If 144 Marescotti Hercul. Variae resolutiones
1614 Thorun. - Tq 041 Graseri Conr. Ultima verba ad cap. 9 Danielis
1614 Venet. - If 081 Deciani Tiber. Tractatus criminales
1614 Witeb. - Tf 050+ Hutteri Leonh. Concordia concors ecclesiar. confess. August.
1615 #### - Hf 009 Annii Ioh. = "Giovanni Nanni" Lib. 17 variarum antiquitatum
1615 Antv. - Hf 126 Pighii Steph. Annales Romanorum 3 vol.
1615 Antv. - If 109 Gomezii Ant. Resolut. iuris, Item ad leges Tauri
1615 Argent. - If 072 Caevallos Hier. de Specul. commun. opinion. contra commun.
1615 Basil. - Ho 028 Buxtorfi Ioh. Grammatica Chaldaica & Syriaca
1615 Bremae - Ho 149 Martinius Matth. Cadmus Graeco-Phoenix
1615 Ffurti - Ho 056 Dissertationes politica de statu imperiorum, regionum, principatuum, & rerumpublicarum
1615 Ffurti - Hq 017 Arnisaeus Henning. de Republica & Comment. politica de autoritate principum in populum semper inviolabili
1615 Ffurti - Hq 049 Camerarii Philipp. Horae subsicivae
1615 Ffurti - Iq 142 Wehneri Paul. Matth. Practicae iuris observationes
1615 Ffurti - To 025 Concilii Trident. historica relatio & nullitas edita a Ioach. "Ursino"
1615 Ffurti - Tq 020 Casauboni Isaac. Exercitat. ad prolegomena Annal. Caes. "Baronii"
1615 Giessae - Id 010 Hunnius Dominic. de Interpretat & autoritate iuris. Eiusdem de Iurisdictione. Item de Privil. studiosorum
1615 Giessae - Id 011 Hunnius Dominic. de Pactis & transactione
1615 Ienae - If 066 Coleri Matth. Tractatus de processibus executivis
1615 Lugduni - Hf 088 Histoire generale des plantes de Jacq. "Dalechamp" en 2 vol.
1615 Lugduni - Ho 217 Scaligeri Iulii Caesaris de Subtilitate adversus Hier. "Cardanum"
1615 Lugduni - If 098 Fabri Ant. Codex definit. forens. Senatus Sabaudiae
1615 Paris. - Ho 117 Histoire des faits & de la vie de Henry le Grand roy de France & de Navarre par M. Julien "Pelvis"
1615 Paris. - Hq 085 Gutherius Iac. de Iure manium seu de Ritu, more & legibus prisci funeris
1615 Paris. - Iq 109 Practique iudiciaire civile & criminelle de Jean "Imbert"
1615 Paris. - Tq 061 Photii Nomocanon Gr. Lat. comment. Theod. "Balsamonis"
1615 Venet. - If 017 Baldus de Ubaldis Petr. Opera 5 volum.
1615 Witeb. - Iq 090 Mynsingeri Ioach. Observationes
1616 Antv. - Hf 042 Dodonaei Remb. Historiae stirpium
1616 Antv. - If 196 Sarmienti Franc. Opera
1616 Avinio. - If 139 Marta Petr. de Tractatus de iurisdictione
1616 Colon. - Hq 071 Estats, empires & principautez du monde
1616 Colon. - Io 011 Blanci Marc. Ant., Caes. "Contardi" & aliorum Tractat. in L. diffamari
1616 Colon. - Iq 050 Gail Andr. Observationes practicae
1616 Ffurti - Ho 044 Casi Ioh. Sphaera civitatis
1616 Ffurti - Iq 029 Caroli V Constitutiones observationibus "Stephani" & "Zieritzii" Notae & observat. nomico.polit.
1616 Ffurti - Iq 092 Friderus Mindanus Petr. de Interdictis
1616 Franek. - Tq 027 Drusii Ioh. Commentarius ad voces N. Test. duplex, ut & Annotat. in N.T. pars altera
1616 Genevae - Hf 175 Thuani Iac. Aug. Historia sui temporis. Item Commentaria de Vita sua 5 vol.
1616 Genevae - If 046 Chassanaeus Barth. ad Consuetudines Burgundiae
1616 Herbor. - To 016 Bogermanni Ioh. Praxis verae poenitentiae
1616 Ienae - Iq 008 Arumaeus Dominic. Discursus Academicus de iure publico
1616 Leydae - Hf 028 Cluveri Phil. Germania antiqua figuris aeneis
1616 Leydae - Hf 051 Emmii Ubb. Rerum Frisicarum historia
1616 Leydae - Io 112 Mercatoris Ant. pro "Cuiacio" operae gratuitae adversus Anton. "Fabrum"
1616 Lugduni - Hf 132 Valeriani Pierii Ioh. Hieroglyphica sive de Sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis comment. ac aliorum de eadem materia tractatus
1616 Magdeb. - If 180 Reyger Arn. de Thesaurus iuris 2 volum.
1616 Neapoli - If 124 Hodierna Ioh. Bapt. de Secundis nuptiis
1616 Rochel. - To 010 Bible Francoise
1616 Tubing. - Io 018 Bocerus Henr. de Iure collectarum & de bello & duello
1617 #### - To 027 Chytraei Dav. sen. Enarratio in Exodum, Item Regulae vitae
1617 Antv. - If 170 Peckii Petr. Opera omnia
1617 Antv. - Iq 036 Damhouderi Iod. Practica rerum civil. & criminal.
1617 Duaci - Ho 001 Anthologia poetica Graeco-Lat. Petr. "Halloix"
1617 Ffurti - Ho 040 Clenardi Nic. Institutiones Graecae ling. notis Petr. "Antesignani", Henr. "Stephani"
1617 Ffurti - If 192 Scaccia Sigism. de Iudiciis causarum civilium criminalium & haereticarum
1617 Franek. - Iq 132 Siccama Sibrand. Lex Frisionum seu antiq. Fris. leges
1617 Genevae - Iq 110 Riccii Ioh. Aloys. Collectanea decisionum
1617 Genevae - Tf 013 Biblia notis Imman. "Tremellii" & Franc. "Iunii"
1617 Herbor. - Iq 001 Althusii Ioh. Dicaelogicae libri tres
1617 Ienae - Io 117 Ottonis Dan. Dissertatio iuridico-politica de iure publico imperii Romani
1617 Leov. - Iq 103 Popma Auson. de Ordine iudiciorum
1617 Leydae - Ho 038 Baudius Dom. de Induciis belli Belgici
1617 Leydae - Ho 049 Constantini VII impp. Opera notis varior. edente Ioh. "Meursio"
1617 Leydae - Ho 062 Epistolae selectiores illustrium & clarorum virorum Belgarum
1617 Leydae - Ho 214 Scaligeri Iosephi Iust. Epistolae
1617 Leydae - Ho 251 Vergilii Maronis Publ. & alior. poet. Lat. vet. Poemata cum commentariis Ios. "Scaligeri"
1617 Leydae - To 028 Cunaeus Petr. de Republ. Hebr. It. Bonavent. Corn. "Bertrami" Politia Iudacia
1617 Leydae - To 055 Heinsii Dan. Aristarchus Sacer
1617 Leydae - Tq 039 Grotii Hug. de Satisfact. adversus Faust. "Socinum". It. Ger. Ioh. "Vossii" Responsio ad Iud. Herm. "Ravenspergeri" de libro Grotii
1617 Lipsiae - Iq 028 Calvoli Nic. Communes conclus. ad proces. iud.
1617 Londini - Tq 036 Fullerii Nic. Miscellaneorum theolog. libri tres
1617 Lugduni - Hf 019 Bulengeri Iul. Caes. Diatribe ad Isaac. "Casauboni" Exercitationes adversus cardinalem Caes. "Baronium"
1617 Lugduni - Hq 032 Ballesteri Ludov. Onomatographia
1617 Lugduni - If 090 Decisiones novissimae diversor. auditor. S. Palatii apostol.
1617 Lugduni - Iq 105 Pancirolli Guid. Thesaurus var. lectionum utriusque iuris
1617 Paris. - Ho 041 Casauboni Isaac. Commentarii ad librum primum Historiarum "Polybii"
1617 Paris. - Ho 161 Metamorphoses de Publ. "Ovide" Nas. traduites en prose Francoise de "Renouard"
1617 Poict. - Iq 121 Remonstrances, ouvertures, & arrests prononcez en robes rouges par messire André de "Nesmond"
1617 Rouen - Ho 073 Essays de Michel sr. de "Montaigne"
1618 Amstel. - To 001 Amamae Sixtin. Antibarbarus biblicus
1618 Colon. - Iq 122 Recueil d'aucuns notables arrests donnez en la Cour du parlement de Paris par George "Lovet", reveu par Julien "Brodeau"
1618 Ffurti - Hf 001 Aldrovandus Ulys. de Animalibus insectis
1618 Ffurti - Ho 007 Amirati Scip. Dissertat. politicae in Corn. "Tacitum"
1618 Ffurti - If 093 Everhardi Amstelod. Nic. de Testibus & fide instrument.
1618 Ffurti - If 110 Greven Bern. Pract. conclus. observat. "Gailii" respond.
1618 Ffurti - Iq 088 Munnoz de Escobar Franc. de Ratiociniis administrat.
1618 Ffurti - Iq 111 Ruland Rutger de Commissariis & commission cam. imp. 2 volum.
1618 Franek. - Ho 042 Ciceronis Marc. Tull. Epist. ad Atticum comment. Tit. "Popmae"
1618 Genevae - Iq 047 Ferrariis Ioh. Petr. de Praxis aurea
1618 Genevae - Iq 096 Marta Petr. de Tractatus de clausulis
1618 Giessae - Id 002 Arumaeus Dominic. de Mora. It. Helfr. Ulr. "Hunnius" de Usufructu
1618 Goslar. - Io 070 Goeddaeus Ioh. de Rebus creditis seu mutuo comment.
1618 Heidel. - Tq 062 Paraei Dav. Commentarius in Apocalypsin
1618 Ienae - Hq 162 Richteri Greg. Axiomata politica, oeconomica, ecclesiastica & historica 2 vol.
1618 Leydae - Hq 165 Rutgersi Guinand. Variarum lectionum lib. 6
1618 Lugduni - Io 059 Fabri Ant. de Nummariorum debitorum solutione
1618 Paris. - Hq 184 Statii Publ. Papinii Opera comment. Emeric. "Crucaei" 2 vol.
1618 Paris. - Io 001 Autumni Bernh. Censura Gallica in ius Romanum
1618 Paris. - Iq 123 Stephani Franc. Decis. seu placita Curiae Aquensis
1618 Paris. - Tf 008 Biblia Graeca 70 interpretum & N.T. Gr.Lat. autoritate "Sixti" Quinti 3 vol.
1618 Paris. - Tf 078 Zonarae Ioh. Commentarii in canones apostol. & conciliorum Graec.Lat.
1618 Tubing. - Iq 003 Acacius Ant. de Privilegiis parent. & liberor.
1618 Venet. - Iq 095 Manticae card. Franc. Decisiones Rotae Rom.
1619 Antv. - Hq 056 Cotovici Ioh. Itinerarium Hierosolymitanum fig. aeneis
1619 Arnhem. - Tq 030 Drusii Ioh. de Sectis Iudaiciis. Item Ios. Iust. "Scaligeri" Elenchus trihaeresis Nic. "Serarii"
1619 Charen. - To 069 Moulin Pierre du Bouclier de la foy
1619 Ffurti - If 026 Barry Franc. de de Successionibus testati & intestati
1619 Genevae - Hf 158 Scaligeri Ios. Iust. Opus de emendatione temporum
1619 Genevae - Iq 005 Aemilii Paul. Tractatus de exceptionibus
1619 Gronin. - Hf 052 Emmii Ubb. Opus chronologicum
1619 Hallae - Io 053 Einsidel Conr. ab Tractatus de regalibus
1619 Hannov. - Ho 130 Iuvenalis Decim. Iun. commentariis Eilh. "Lubini"
1619 Heidel. - Iq 018 Bachovii Reiner. iun. Notae & animadvers. ad disputat. Treutleri 3 volum.
1619 Leydae - Hq 125 Meursius Ioh. Variorum divinorum lib.
1619 Mogunt. - Hf 110 Maioli Sim. Dies caniculares
1619 Paris. - Hd 047 Oeuvres de "Bruscambille" = "Deslauriers"
1619 Paris. - Hf 153 Senecae Luc. Ann. philosophi & Marc. Ann. "Senecae" rhetoris opera cum comment. notis & scholiis varior.
1619 Paris. - Ho 107 Heliodori Emesen. Aethiopicae Gr.-Lat. animadvers. Ioh. "Bourdelotii"
1619 Taurini - If 165 Pacifici Statil. Tractatus de Salviano interdicto
>> begin * 1620 Colon. - Hd 054 Puteani Er. Ratio pecuniae Romanae
1620 Colon. - Io 027 Bonacossa Hyppol. & Ioh. Frid. "Husanus" de Servis & famulis
1620 Ffurti - Hq 160 Petronii arbit. Satyricon notis perpetuis Ioh. Petr. "Lotichii"
1620 Ffurti - Io 088 Langii Ioh. Lud. Libellus de pactis
1620 Franek. - Tq 005 Amamae Sixtin. Censura vulgatae versionis 5 lib. Mosis
1620 Genevae - Iq 085 Monachi Ant. Decision. Lucenses, Florentinae, Bonon.
1620 Giessae - Iq 075 Kitzelii Ioh. Synopsis matrimonialis theorico-practica
1620 Harder. - Tq 001 Acta Synodi remonstrantium
1620 Leydae - Tf 004 Acta Synodi Dordracenae
1620 Leydae - Tq 063 Procopii Gazaei Scholia in lib. Regum & Paralipomenon Gr.Lat. Ioh. "Meursii"
1620 Lugduni - Ho 194 Porphyrius de Non necandis ad epulandum animantibus Gr.-Lat. scholiis Franc. de "Fogerolles"
1620 Lugduni - If 198 Straccha Benevent. de Mercatura & rebus ad eam pertinentib.
1620 Paris. - Hf 003 Augustae hist. scriptores sex notis & emendationib. Claud. "Salmasii" & Isaaci "Casauboni"
1620 Paris. - Hf 167 Strabonis Rerum geographicarum lib. 17 Graece & Latine commentariis Isaac. "Casauboni"
1620 Paris. - Ho 094 Goffridi Lud. abbatis Vindocin. Epistolae notis Iac. "Sirmondi"
1620 Paris. - Hq 063 Del-Rio Mart. Ant. Syntagma tragoediae Latinae
1620 Salmuri - Hq 146 Pindarus Graece vers. Lat. & comment. Ioh. "Benedicti"
1620 Ultrai. - Ho 174 Philippi Secundi regis Hispan. inauguratio cum comment. Henr. "Agylaei" in articulos inaugurat.
1620 Witeb. - Iq 127 Speckhan Eberh. Quaestiones iuris 3 volum.
1621 #### - Hq 117 Ludovici Iosephi Polymathia
1621 Amstel. - Hf 107 Merulae Paul. Cosmographia generalis & Geographia specialis tabulis aeneis
1621 Amstel. - Hf 121 Nederlantsche oorlog., beroert. en borgerl. oneengicheden door Petr. "Bor" in 2 deelen met koopere plaat.
1621 Anhalt. - Hq 174 Secreta cancellaria principis
1621 Antv. - Io 019 Burgundus Nic. ad Consuetudines Flandriae
1621 Ffurti - Hq 045 Clapmarius Arn. de Arcanis rerum publ.
1621 Ffurti - Tq 068 Suavis Petr. Historia concilii Tridentini
1621 Giessae - Iq 097 Nucleus discursuum in iure publico editarum
1621 Gronin. - Hq 070 Emmi Ubb. Guilielmus Ludovicus
1621 Leydae - Ho 101 Hesiodi Opera Gr.Lat. ex interpret. Dan. "Heinsii"
1621 Lugduni - Hf 018 Bulengeri Iul. Caes. Opusculorum systema
1621 Paris. - Hq 170 Sirmondus Iac. de Regionib. & eccles. suburbicariis
1621 Tolosae - Hq 177 Scaligeri Iul Caes. Orat. advers. "Erasmum" & alia opuscula
1621 Witeb. - Hq 159 Plautus Tit. Macc. Comoediae Ian. "Gruteri" comment. Frid. "Taubmanni"
1621-1665 Hagae - Hq 102 Historisch verhaal van saaken van staat en oorlogh in en omtrent de Vereenichde Nederlanden, 10deelen, door Lieuwe van "Aitzema"
1622 Argent. - Hf 120 Comitis Natalis Hist. sui temporis studio Casp. "Bitschii"
1622 Argent. - Ho 092 Golii Theophil. Epitome doctrinae ethic. & politic. "Aristotelis"
1622 Ffurti - Iq 124 Stephani Franc. Tractatus de iurisdictione
1622 Franek. - Iq 019 Bouricii Hect. Dissertat. Acad., "Peckius" de Legat., "Fabri" Annotationes, "Martini" Conciliatio omnium antinomiarum
1622 Genevae - If 138 Marta Petr. de Digesta totius iuris controversi
1622 Herbor. - To 082 Piscatoris Ioh. Exegesis aphoris. doct. christianae
1622 Londini - Hf 113 Montacutii Rich. Analecta ecclesiastica
1622 Lugduni - Hq 111 Laurenbergii Iani Guil. Antiquarius
1622 Mspess. - Hd 067 Iohannes de Mediolano Salernitana Medicina
1622 Paris. - Hf 172 Taciti Corn. Opera & in eiusdem Annalium libros novae cogitationes Ludovici de "Orleans" in charta maiori
1622 Paris. - Ho 089 Grotius Hugo Apologeticus
1622 Paris. - Iq 011 Arrets des choses jugees par la Cour de Tournet
1622 Venet. - If 155 Oddo Sfortias de Fidei-commissis tractatus duo
1623 Bremae - Hf 108 Martinius Matth. Lexicon philolog. & etymolog.
1623 Ffurti - If 199 Tuschi cardinalis Dom. Conclusiones 4 volum.
1623 Ffurti - Iq 051 Gryphiandri Ioh. Tractatus de insulis
1623 Leydae - Td 007 Confessio eccles. Belg. Iac. "Revii" & Catechesis Frid. "Sylburgi" Graec.Lat.
1623 Norib. - To 092 Salviani Massil. Opera comment. Conr. "Rittershusii" 2 vol.
1623 Paris. - Hq 079 Grotius Hugo Dicta poetarum quae extant apud Ioh. "Stobeum"
1623 Rouen - Hq 193 Theatre d'agriculture d'Olivier de "Serres"
1624 Argent. - Hq 027 Besoldi Christoph. Dissertat. de iure rerum famil. colleg. Acad. aliar. universitat. & territoriorum
1624 Argent. - Io 134 Rittershusius Georg. de Iure asylorum
1624 Ffurti - Hq 118 Leodii Hub. Thom. Annales de vita & gestis Frid. secundi elect. Palat.
1624 Forest - Hq 132 Memoires de Philippe de "Mornay" en 2 vol.
1624 Genevae - If 166 Paponii Ioh. Arresta notis Bachovii & aliorum
1624 Leydae - Hd 001 Aristophanis Comoediae Graeco-Latinae cum emendationibus Ios. Iust. "Scaligeri"
1624 Leydae - Hd 006 Budaeus Guil. de Contemptu rerum fortuitarum
1624 Leydae - Hq 122 Meursius Ioh. Glossarium Graeco-barbarum
1624 Taurini - If 184 Riccii Ioh. Aloys. Additam. docta & utiliss. ad "Mascard." de probatio
1625 Antv. - To 026 Cathius Arnold. In canticum canticorum
1625 Basil. - Ho 032 Grossii Ioh. Georg. Basiliensis urbis epitaphia & inscriptiones
1625 Basil. - Ho 095 Grossii Ioh. Georg. Epitaphia & inscription. templ. Curiae Acad. urbis Basiliae lat. German.
1625 Ffurti - If 186 Surdus Ioh. Petr. de Alimentis
1625 Ffurti - If 188 Saliceti Barth. Opera omnia 2 volum.
1625 Ffurti - Iq 067 Heringius Ioh. de Molendinis
1625 Franek. - Ho 005 Amamae Sixtin. Grammatic Ebraea
1625 Genevae - Hq 156 Plinii Caec. Sec. Gaii Epistolae commentariis Ioh. Mariae "Catanaei"
1625 Giessae - Iq 063 Hunnii Helfr. Ulr. Collegium criminale, It. de Rerum aestimat.
1625 Helmst. - Ho 111 Heidmanni Christ. Europa seu Manuductio ad geogr. vet.
1625 Paris. - Hf 034 Codinus Georg. de Officiis & officialibus ecclesiae & aulae Constantinopolitanes ex editione Iac. "Gretseri"
1625 Paris. - Hq 077 Grotius Hugo de Iure belli ac pacis
1626 #### - Hd 058 Respublica Galliae s. de Francorum regis dominiis & opibus
1626 Antv. - Ho 211 Scribani Carol. Politicus christianus
1626 Antv. - If 190 Sanchez Thom. de Matrimonio
1626 Basil. - Hf 135 Perotti Nic. Cornucopiae Latinae linguae
1626 Ffurti - Hq 027+ Besoldi Christoph. Discursus politici de educat., studiis lit., peregrinat., cura religionis, &c. Eiusd. Discursus de aerario publico.
1626 Ffurti - Hq 027+ Bulengeri Iul. Caes. Liber e tributis & vectigalibus populi Romani
1626 Ffurti - Iq 087 Merendae Ant. Controversiarum lib. 6.
1626 Genevae - If 096 Fabri Ant. Ration. ad 1, 2 & 3 partem Pandect. 3 vol.
1626 Paris. - Hq 078 Grotius Hugo Excerpta ex tragoediis & comoediis Graecis
1626 Romae - Hq 191 Themistoclis Epistolae Graeco-Lat.
1627 Leydae - Io 095 Lyklama Marc. Benedictorum libri
1627 Paris. - Hq 066 Discours sur les medailles antiques par Louis "Savot"
1627 Rouen - Ho 165 Oeuvres de Sr. Leon. du "Vair"
1628 #### - Hq 035 Casas Bartholomaeus de las Narratio regionum Indicarum devastat. tab. aeneis
1628 Amstel. - Ho 006 Amamae Sixtin. Grammatica Ebraea, Item Coronis ad grammat. Martino-"Buxtorf"ianam
1628 Colon. - Hf 192 Vergilii Maronis Publ. Opera notis & castigat. Ludov. de la "Cerda" 3 vol.
1628 Ffurti - Hf 100 Livii Titi Libri omnes superstites notis criticis & politicis Iani "Gruteri"
1628 Ffurti - Io 086 Latherus Hermann. de Censu tract. nomico-politicus
1628 Genevae - Hf 157 Suidas Gr.-Lat. ex recens. Aemilii "Porti" 2 vol.
1628 Ingols. - Hq 034 Burgundi Nic. Histora Belgica
1628 Leydae - Ho 065 Erpenii Thom. Rudimenta Arabicae linguae
1628 Leydae - Hq 126 Meursius Ioh. "Theod." Metochitae Historia notis eiusd.
1628 Marpur. - Iq 136 Treutleri Hier. Selectae disputationes
1628 Paris. - Hq 036 Bergier Nic. Histoire des grandchemins de l'empire Romain
1628 Paris. - Hq 084 Gutherius Iac. de Officiis domus Augustae
1628 Taurini - If 102 Franchis Iac. de Decis. consilii Neapol. addit. varior.
1629 Amstel. - Tq 022 Coccei Ioh. Sanhedrin & Maccoth
1629 Antv. - Hf 078 Hugonis Herm. Obsidio Bredana
1629 Ffurti - Hf 049 Erasmi Roterodami aliorumque Adagia
1629 Ffurti - Hf 127 Polybius Graece versione Latina Isaac. "Casauboni". Item "Aeneae" Commentarius tacticus & obsidionalis Graece cum notis eiusdem
1629 Ffurti - If 113 Gutierrez Ioh. Opera omnia 3 volum.
1629 Ffurti - If 157 Observationum practicarum & sententiarum notabilia as singularia conscripta ab illustribus doctoribus
1629 Hannov. - Ho 036 Becmanni Christ. Introductio ad linguam Latinam
1629 Leydae - Hq 123 Meursius Ioh. Graecia feriata
1629 Lipsiae - If 029 Berlichii Matth. Conclusiones practicabiles 2 vol.
1629 Paris. - Ho 055 Comedie des comedies traduite d'Italien
1629 Paris. - Ho 120 Histoire de Louwis le Juste XIII du nom roy de France
1629 Paris. - Hq 083 Geographia Nubiensis ex Arabico in Latinum versa a Gab. "Sionita" & Ioanne "Hesionita"
1629 Paris. - If 015 Autumni Bern. Conference du droict Francois avec le Romain
>> begin * 163# Norib. - Ho 170 Persii Flacc. Aul. Satyrae commentariis Ioh. "Bond"
1630 Amstel. - Hf 072 Grotii Hug. Annal. sive de Reb. Belgicis
1630 Amstel. - Tq 003 Amesius Guil. de Casibus conscientiae
1630 Antv. - Hf 079 Hugonis Herm. de Militia equestri antiqua & nova lib. 5
1630 Colon. - Id 005 Becker Guil. Synopsis iuris publici
1630 Davent. - Iq 083 Landtrecht van Overijssel
1630 Ffurti - Ho 075 Florilegium ethico-politic. cum notis Ian. "Gruteri" 4 vol.
1630 Genevae - If 097 Fabri Ant. Coniecturarum iuris civil. lib. 20
1630 Genevae - If 108 Gratiani Steph. Disceptationes forenses 6 volum.
1630 Hannov. - Ho 072 Exneri Balth. Valerius maximus seu Dicta factaque memorabilia imp. reg. princip. christian.
1630 Leydae - Hd 008 Barlaei Casp. Poemata
1630 Leydae - Io 113 Maestertius Iac. de Lege commissoria compensationibus & secundis nuptiis
1630 Lugduni - If 183 Ripoll Acat. Ant. de Resolutiones iuris
1630 Paris. - Hf 119 Callisti Nicephor. Historia ecclesiastica Graeco-Latina ex editione Front. "Ducaei" 2 vol.
1630 Paris. - Hq 105 Iuliani imp. Opera Gr.-Latina notis & miscellaneis exercitationibus Dionys. "Petavii"
1630 Paris. - Hq 155 Petiti Sam. Miscellanea
1630 Paris. - If 125 Heraldi Desider. Res quotidianae eiusdemque Observationes ad ius Atticum & Roman. contra Salmasium
1630 Rouen - Ho 167 Oeuvres de "Theophile" de Viau
1630 Tubing. - Iq 065 Harprechti Ioh. Opera seu Comment. ad 4. lib. Institut. 4 volum.
1630 Ultrai. - Iq 101 Ordonantie en instructie op de stijl van procedeeren voor den Hoove van Utrecht
1630 Venet. - If 071 Costae Ioh. Bapt. Opera
1631 Amstel. - Ho 051 Colloquia & diction. octo ling.
1631 Bruxel. - If 087 Deckheri Dissertat. & decisionum lib. 2
1631 Colon. - Ho 060 Dulcis schola Italica
1631 Ffurti - If 167 Paciani Fulv. Tractatus de probationibus
1631 Ffurti - Io 110 Maurus Pyrrh. de Fideiussoribus
1631 Ffurti - Io 111 Maurus Pyrrh. de Solutionibus, oblat. & retentionibus
1631 Genevae - If 111 Grivelli Ioh. Decisiones Senatus Dolani
1631 Genevae - If 136 Manticae Franc. Lucubrat. de tacitis & ambig. convent.
1631 Genevae - Tq 051 Libanii Antiocheni Oratio pro templis gentil. non exscindendis Gr. Lat. notis Iacob. "Gotofredi"
1631 Hagae - Iq 060 Groot Hugo de Inleyd. tot de Hollandsche rechtsgeleerth.
1631 Leydae - Hf 077 Heinsii Dan. Historia obsidionis Sylvae-Ducis
1631 Lipsiae - Iq 027 Coleri Matth. Decisiones Germaniae
1631 Marpur. - Iq 119 Reinkingk Theod. de Retractu consanguinitatis
1632 Antv. - Hf 152+ Accedunt Libert. "Fromondi" Scholia ad Quaest. natural. & Ludum de morte Claudii Caesaris
1632 Argent. - Ho 160 Martini Dan. Grammat. Gall. sententiosis exemplis
1632 Bruxel. - Ho 210 Relationi del cardinal "Bentivoglio"
1632 Genevae - Tq 021 Cameronis Ioh. Myrothecium evangelicum
1632 Hannov. - Hf 060 Francicae hist. corpus divers. autorum
1632 Leydae - Hd 065 Respublica Graecorum Ubb. "Emmii" 2 vol.
1632 Marpur. - Iq 074 Kitzelii Ioh. Tract. de iure monetarum
1632 Paris. - To 065 Merillii Edm. Notae philologicae in passionem Christi
1632 Paris. - Tq 070 Tertulliani Quint. Sept. Flor. Apologeticus, & "Minutius" Felix cum commentariis Desiderii "Heraldi"
1633 #### - To 024 Compendium instit. christ. relig. a Ioh. "Calvino" conscript. Gr.Lat. Georg. "Pasore" edent.
1633 #### - To 068 Mysteria patrum Iesuitarum auct. Ioh. "Scioppio"
1633 Amstel. - Td 001 Amesii Guil. Anti-synodalia scripta
1633 Antv. - If 216 Zypaei Franc. Iudex, magistratus, senator
1633 Antv. - Iq 013 Brantii Ioh. Senator seu de perfecti verique senat. officio
1633 Arnhem. - Hf 123 Oorspronk en voortgank van de Nederlantsche oorlogen van Everard van "Reyd" met koopere plaaten
1633 Genevae - If 094 Fusarius Vinc. de Substitu, It. Consilia ultimar. voluntat.
1633 Genevae - If 141 Merlini Mercur. Tractatus de legitima
1633 Genevae - Iq 006 Amaya Franc. de Observationum libri tres
1633 Leov. - Iq 126 Sande Ioh. a de Act. cessione & prohibita rerum alienat.
1633 Leydae - Hd 005 Busbequii Aug. Guil. Omnia quae exstant
1633 Leydae - Hf 146 Reidani Everard. Annales interp. Dion. "Vossio"
1633 Lovan. - If 129 Kinschoti Henr. Responsa, Item de Rescriptis gratiae
1633 Noviom. - Io 072 Goris Lambert. Adversaria iuris
1634 Amstel. - Hd 060 Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae, Namurcensis
1634 Bremae - If 054 Clockii Casp. Tractatus de contributionibus
1634 Bruxel. - To 057 Histoire des miracles de la vierge de Montaigu
1634 Giessae - Ho 178 Poetica Latina conscripta per Acad. Giess. profess.
1634 Leydae - Hd 057 Respublica & status imp. Rom.-Germanici
1634 Lugduni - If 105 Giurbae Marii Decisiones novissimae
1634 Paris. - Hf 022 Bellendenus Guil. = William "Ballantine" de Tribus luminibus Romanorum lib. 16
1635 #### - Hf 188+ Item Fasciculus rerum expetendar. & fugiendarum ab Ortuinus "Gratius"
1635 Amstel. - Ho 090 Grotius Hugo Mare liberum
1635 Amstel. - Ho 262 Weidenhagen Synopsis in Rempubl. Ioh. "Bodini"
1635 Amstel. - Hq 197 Vossius Ger. Ioh. de Arte grammatica
1635 Amstel. - Tq 008 Biblia Hebraea ex recens. rabbi Menasseh ben "Israel"
1635 Antv. - If 067 Cabedo Georg. de Practicae observationes Senatus Lusitaniae
1635 Colon. - Ho 100 Guerra de Flandra descritta dal cardinal "Bentivoglio"
1635 Genevae - Hq 023 Abbregé du parallèle des langues Francoise & Latine par Philib. "Monet"
1635 Hagae - Ho 097 Gronovius Ioh. Frid. In Statium "Papinum" diatribae
1635 Leydae - Hf 040 Caesaris Cai. Iul. Commentaria ex codicibus mss. antiquis emendata commentariis variorum ex museo Iacobi "Stradae"
1635 Leydae - Hf 040+ Tabulae topographicae aere incisae & imagines machinarum bellicar. explicatione Marc. Zuer. "Boxhornii" (cf. Willems 429)
1635 Paris. - Hf 136 Petiti Sam. Leges Atticae commentariis
1635 Paris. - Hq 144 Portii Sim. Dictionarium Latino-Graeco-barbarum & Literale ex mandato card. Richelieu 3 vol. cum charta pura
1635 Paris. - Tf 076 Tertulliani Quitn. Sept. Flor. notis Iac. "Pamelii", Nic. "Rigaltii" & aliorum
1635 Turnoni - If 049 Cancerii Iac. Resolutiones variae utriusque iuris
1635 Witeb. - If 062 Carpzovii Bened. Practica rerum criminal.
1636 Antv. - If 056 Christinaeus Paul. Quaestiones ac res in supremis Belgarum Curiis iudicatae & observatae 3 volum.
1636 Ffurti - If 059 Clari Iul. Opera omnia pract. civil. & criminal.
1636 Londini - Tf 073 Theophylaktou Konstantinop. Exegesis toon epistoloon tou hagiou Paulou cum Latina versione Philip. "Montani"
1636 Paris. - If 140 Mornacii Ant. Observat. in 24 lib. Digest. & 4 lib. Cod.
1636 Romae - Hq 109 Kircheri Athanas. Prodromus Copticus sive Aegyptiacus
1637 #### - Ho 054 Curiositez inouyes par M. Jacques "Gaffarel"
1637 Ffurti - Hf 096 Inghirami Curt. Antiquitat. Hetrus. tabulis aeneis
1637 Genevae - Hq 192 Tesoro de las tres linguas Espanola, Francesa & Italiana
1637 Leydae - Ho 030 Beverovicii Ioh. Idea medicinae veterum
1637 Leydae - Hq 031 Boxhornii Marc. Zuer. Quaestiones Romanae
1637 Leydae - Td 025 Rivet Divers traictez de pieté
1637 Leydae - Td 029 Verdaei Renat. = Casp. "Scioppius" Statera contra Laur. "Forerum" de myst. pp. Iesuit.
1637 Lugduni - If 137 Marta Petr. de Summa totius successionis legalis 2 vol.
1637 Paris. - If 050 Charondas Lud. Pandectes ou Digestes du droict Francois
1637 Paris. - If 051 Charondas Lud. Responces du droict Francois
1637 Paris. - If 051+ It. Resolutions des plusieurs questions des droicts & memorables observations du droict Francois rapporté au droict civil & canonic
1637 Ultrai. - Iq 117 Radelantii Wilh. Decisiones Curiae Traiectinae
1637 Venet. - Ho 124 Hoggidi overe, il mondo non peggiore, ni piu calamitoso del passato di Secund. "Lancelloti"
1638 Hagae - Hq 048 Casauboni Isaac. Epistolae
1638 Leov. - Id 019 Statuten, ordonnantien en costumen van Friesl.
1638 Leydae - Io 142 Salmasius Claud. de Usuris
1638 Paris. - Iq 086 Merilli Edm. a Observationes ex "Cuiac." Item Liber de differentiis iuris
1638 Ultrai. - Id 020 Voetius Paul. de Usu iuris civil. & canonici
1639 Hagae - If 112 Grassi Mich sen. Receptae sententiae
1639 Hagae - Iq 073 Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt en Frieslant
1639 Leov. - Iq 125 Sande Ioh. a Decisiones Frisiae
1639 Leydae - Hd 073 Sallustius Crsipus Gaius de Diis & mundo
1639 Leydae - Tf 051 Heinsii Dan. Exercitat. in N.T. It. Aristarchus Sacer
1639 Leydae - Tq 065 Riveti Andr. Apologia pro virgine Maria
1639 Lovan. - Iq 070 Institutiones Theophili Graece
1639 Paris. - Hq 185 Scaevolae & "Abelii" patris & filii Opera Lat.-Gallica
1639 Venet. - If 061 Cavalerii Iac. Decisiones Rotae Romanae
1639 Venet. - If 115 Genova Patavinus Nic. Tractatus de scriptura privata
>> begin * 164# #### - Tf 045 Grotii Hug. Annotat. in Vet. & Nov. Testament. libros 3. volum.
164# #### - To 073 Novum Test. Graecum collatum cum mss. ab Hugone "Grotio"
164# Antv. - Ho 227 Strada Famian. de Bello Belgico decad. duae 2 vol.
1640 Amstel. - Hd 014 Courtisan parfaict avec lettres de compliments
1640 Amstel. - Hq 073 Ferrarii Ioh. Baptista Flora seu florum cultura tabul. aeneis
1640 Amstel. - To 066 Maresius Sam. de Anti-Christo adversus Grotium
1640 Leydae - Hq 181 Simplicius philosoph. in "Epictetum" Gr.-Latin. notis & animadversionibus Claud. "Salmasii"
1640 Londini - Hf 159 Seldenus Ioh. de Iure naturali & gentium iuxta disciplinam Ebraeorum
1640 Lovan. - Ho 256 Vernulaei Nic. Institu. oeconomicae
1640 Paris. - If 004 Argentré Bertrand d' in Consuetud. ducat. Briton.
1640 Paris. - Io 077 Heraldus Desider. de Rerum iudicat. auctoritate, Item Observat. & emendat. lib. unus
1640 Romae - If 181 Rubei Paulus Rotae Romanae decisiones
1640 Venet. - If 100 Fontanellae Ioh. Petr. Decisiones Senatus Cathaloniae
1641 Ffurti - If 045 Carocii Vinc. Decis. seu consultat. & resolut. practicae
1641 Franek. - To 029 Coccei Ioh. Diatribe de Anti-Christo
1641 Genevae - If 101 Fontanellae Ioh. Petr. de Pactis nuptialibus
1641 Hagae - Hd 025 Guerre libre
1641 Leydae - Ho 022 Apollonii Rhodii Argonautica Latine concerta & comment. illustrata ab Dav. Hoeschelio
1641 Leydae - Ho 025 Bartholini Casp. Institut. anatomicae
1641 Leydae - To 105 Messalini Walonis = Claud. "Salmas." Dissertat. de episc. & presbyt.
1641 Paris. - Tf 075 Tertulliani Quint. Sept. Flor. opera notis & observat. Nic. "Rigaltii"
1641 Ultrai. - Iq 035 Costumen, usantien, policien en stijl van procederen der stadt jurisdictie en vrijheit van Utrecht
1641 Venet. - If 114 Gaiti Ioh. Dom. Tractatus de credito
1641 Venet. - If 153 Nigri Ant. tractat. de subhastatione
1642 #### - Hd 059 Respublica Hispaniae sive de Rege Hisp. regnis & opibus
1642 Amstel. - Hd 061 Respublica Poloniae
1642 Amstel. - Hd 066 Schonborneri Georg. Politica
1642 Amstel. - Ho 088 Grotius Hugo de Iure belli ac pacis
1642 Amstel. - Ho 243 Senecae Luc. Ann. Tragoediae notis Ioh. Frid. "Gronovii"
1642 Amstel. - To 059 Laurentii Iac. Grotius papizans
1642 Antv. - If 055 Christinaeus Paul. ad Leges municipal. Mechlinens.
1642 Arnhem. - Io 163 Zypaei Franc. Notitia iuris Belgici
1642 Aurel. - Io 004 Aurelii Petr. Dispunctor ad Edm. "Merillum" de variantibus "Cuiacii" interpretationibus
1642 Genevae - Ho 122 Histoire universale del conte Galezzo "Gualdo"
1642 Genevae - Hq 152 Philostorgii Ecclesiast. hist. Graeca cum versione Latina & dissertat. Iacobi "Gothofredi"
1642 Hagae - Hq 088 Graswinckelius Theod. de Iure maiestatis
1642 Leov. - Id 009 Herbaii Thom. Rerum quotidianarum lib. singul.
1642 Leydae - Hq 030 Boxhornii Marc. Zuer. Historia universal. Sacra & prof.
1642 Leydae - To 038 Dallaeus Ioh. de Imaginibus lib.
1642 Leydae - To 051 Grotii Hug. Via ad pacem ecclesiast. Item Animadvers. in Andr. "Riveti" animadvers.
1642 Leydae - To 086 Rivetus Andr. Ad annotata Hug. "Grotii" in Consultat. Georg. "Cassandri"
1642 Leydae - To 089 Rivetus Andr. Sommaire instruction du prince chrestien
1642 Londini - Hf 050 Erasmi Roterodami ut & Philippi "Melanchtonis", Thom. "Mori", Ludov. "Vivis" Epistolae
1642 Londini - Tq 035 Eutychii patriarch. Constantinop. Ecclesiae suae orig. Arab. Lat. comm. Ioh. "Seldeni"
1642 Lovan. - If 171 Perezii Ant. Praelectiones in Codicem
1642 Middel. - To 003 Apollonii Guil. Ius maiestatis circa Sacra
1642 Paris. - Ho 166 Oeuvres morales, politiques & amoureuses de ..... "Perez"
1642 Paris. - Hq 155+ Petiti Sam. Observat.
1642 Romae - Hf 180 Tetii Hieron. Aedes Barbarinae ad Quirinalem
1642 Rouen - Hq 067 Discours politiques & militaires sur Corn. "Tacite" par Lauren "Melliot"
1642 Venet. - If 193 Scaccia Sigism. de Appellationibus cum decisionibus Rotae Romanae collectis a Iosepho Benzolio
1643 Amstel. - Hd 004 Besoldi Christoph. Synopsis politicae doctrinae
1643 Davent. - Ho 096 Gronovius Ioh. Frid. de Sestertiis comment.
1643 Leov. - Id 003 Bouricii Iac. Advocatus
1643 Leov. - Io 166 Aytta Viglius Zuichemus ab de Rebus creditis & de Edict. D. Adr. tollendo
1643 Leydae - Hd 028 Rivetus Andr. Hispanicae dominationis arcana
1643 Leydae - Ho 235 Salmasii Claud. Comment. de Hellenistica
1643 Lovan. - Hq 065 Andreas Desselius Valer. Bibliotheca Belgica, praemissa Topographia totius Belgii
1643 Venet. - If 028 Bossii Ioh. Ang. de Contractu matrimonii
1643 Venet. - If 123 Hodiernae Ioh. Bapt. Addit. & observat. ad decis. "Surdi"
1644 Amstel. - Hd 040 Marselaer Frederic. de Legatus
1644 Amstel. - Hd 077 Vossius Ger. Ioh. de Cognit. sui & alia opuscula. Item de Christianorum persecutione commentarius
1644 Amstel. - Hf 182 Theophrasti Eresii Historia plantarum Graece & Latine notis & comment. Ioh. "Bodaei" a Stapel.
1644 Amstel. - Hf 182+ Item animadversionibus Iul. Caes. "Scaligeri" & Rob. "Constantini" annotat.
1644 Amstel. - Hq 183 Smith Ioh. Noviomagum
1644 Amstel. - If 177 Placcaat-Boeck van de Hoog. Mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden 2 volum.
1644 Argent. - Ho 108 Herodiani Hist. Gr.-Lat. cura Ioh. Henr. "Boecleri"
1644 Barcin. - If 182 Ripoll Acat. Ant. de Tractatus regaliorum
1644 Franek. - Tf 033 Coccei Ioh. Comment. in librum Iobi
1644 Genevae - Tf 015 Bible Saincte par Jean "Deodati"
1644 Leov. - Id 004 Bouricii Iac. Captivus
1644 Leydae - Hd 050 Portae Ioh. Bapt. Magia naturalis
1644 Lugduni - Io 075 Graswinkelus Theod. de Iure praecedentiae
1644 Macera. - If 164 Postii Lud. Tractatus de subhastatione
1644 Romae - Hq 061 Casalius Ioh. Bapt. de Sacris & profanis vet. ritibus
1644 Romae - If 154 Nigri Ant. de Postremis rei iudicatae solemnibus
1644 Venet. - If 152 Nigri Franc. Cyriaci Controversiae forenses 3 volum.
1645 Amstel. - Hq 194 Vossius Ger. Ioh. de Vitiis, sermonis & glossemat. Lat.-barbar.
1645 Amstel. - Td 005 Capelli Lud. Diatribe de veris & antiquis Ebraeor. lit. contra Ioh. "Buxtorf."
1645 Amstel. - Tf 043 Forbesii Ioh. Instructiones theologico-hist.
1645 Ffurti - Io 076 Gagliardus Iac. de Concursu & privil. creditorum
1645 Ffurti - Iq 115 Rosbach Ioh. Emer. a Praxis civilis
1645 Ffurti - Iq 116 Rosbach Ioh. Emer. a Praxis criminalis
1645 Leov. - Iq 144 Zutphen Bernhard van Practique der Nederlandtsche rechten
1645 Leydae - Hd 029 Fons Spadanus Observat. medicis
1645 Leydae - Ho 168 Plautus Tit. Macc. comment. varior. ex museo Marc. Zuer. "Boxhornii"
1645 Leydae - Tq 066 Salmasius Claud. de Primatu papae. Item "Nili" ac "Barlaami" de eodem tractatus
1645 Neapoli - If 172 Prato Franc. Mar. Discept. forens. cum decis. Neapol. regni
1645 Noviom. - Iq 056 Goris Lamb. Comment. ad consuetudines Velavicas
1645 Venet. - If 069 Castillo Ioh. del Tractatus controversiarum 2 part.
1646 Amstel. - Hd 079 Voyage du duc Henri de "Rohan". Item Memoires de la reyne "Marguerite" de Valois
1646 Amstel. - Tq 018 Blondelli Dav. Apologia pro sentent. "Hieron." de episcopis & clericis
1646 Antv. - Io 020 Burgundus Nic. de Evictionibus, Item de Periculis & culpis in contractibus
1646 Cracov. - Hd 055 Potocki ..... Historiae-politicus ex Tito "Livio"
1646 Gronin. - Hd 034 Langueti Hub. Epistolae ad Ioch. "Camerarium"
1646 Leov. - Hf 196 Winsemii Pierii Rerum Frisicarum lib. 7
1646 Leydae - Hd 035 Langueti Hub. Epistolae ad Philippum "Sidneium"
1646 Leydae - To 015 Bartholinus Thom. de Latere Christi. Item Claud. "Salmasii" & aliorum de Cruce epist.
1646 Leydae - To 101 Verini Simpl. = Claud. "Salmas." Epistola ad Iul. "Pacium" de libro posthumo Hug. "Grotii"
1646 Lipsiae - Iq 031 Carpzovi Bened. Decisiones Saxonicae 3 volum.
1646 Paris. - Hf 194 Veritable origine de la maison royalle de France par le Sr. Jean du "Bouchet"
1646 Paris. - Hq 013 Alpinus Prosper de Medecina Aegyptiorum & Ger. "Bontius" de Medecina Indorum
1646 Paris. - Hq 016 Allatii Leonis Dissertationes & observationes de libris & rebus ecclesiasticis Graecorum
1646 Paris. - To 083 Pricaeus Ioh. in Mattheum
1646 Romae - Hf 059 Ferrarius Ioh. Bapt. de Malorum aureor. cult. fig. aeneis
1646 Rotero. - To 087 Rivetus Andr. Dialysis Grotianae discussionis
1646 Rouen - Hf 048 Davila Henr. Catherin. Historia della guerre civili di Francia
1646 Tolosae - Tf 035 Corderii Balth. Collat. symbol. Graecorum pat. in Matthaeum Graec.Latinum
1646 Ultrai. - Io 023 Bavo Gottfr. Theorica criminalis
1647 Amstel. - Hd 022 Grotii Hug. & aliorum Dissertationes de studiis instituendis
1647 Amstel. - Hq 195 Vossius Ger. Ioh. Institutiones poeticae
1647 Amstel. - Id 017 Perezius Ant. ad Instituta
1647 Davent. - Io 071 Glins Taco a Tractatus de mora
1647 Gronin. - Iq 082 Landtrecht van Hunsingo, Fivilingo en Westerquatier
1647 Leydae - Hd 007 Bongarsi Iac. Epistolae ad Ioach. "Camerarium"
1647 Leydae - Ho 146 Melanchtonis Philipp. Epistolarum liber nunquam antehac editus
1647 Leydae - Ho 236 Salmasii Claud. de Annis climactericis
1647 Leydae - Ho 237 Sulpicius Severus notis varior. accurante Georg. "Hornio"
1647 Leydae - Io 124 Peckii Petr. Comment. ad rem naut. pertinent. notis "Vinnii". It. Ius navale Rhodiorum Gr.-Lat.
1647 Lugduni - If 162 Postii Lud. Tractatus de manutenendo
1647 Paris. - Tf 042 Euchologion seu Rituale Graecorum iuxta usum orientalis ecclesiae illustrat. a Iacobo "Goar"
1647 Paris. - To 050 Grotii Hug. Comment. de imp. summar. potest. circa Sacra
1647 Paris. - To 084 Pricaeus Ioh. in Acta apostolorum
1647 Utini - Hq 188 Tomasinus Iac. Phil. de Tesseris hospitalitatis
1647 Veronae - If 074 Coccini Ioh. Bapt. Decisiones Rotae Romanae
1648 Amstel. - Tq 072 Vossii Ger. Ioh. Disputationes 20 de baptismo
1648 Ffurti - Hf 023 Barthi Casp. Adversariorum commentar. lib. 60
1648 Franek. - Ho 045 Cardanus Hier. de Utilitate ex adversis capienda
1648 Franek. - To 030 Coccei Ioh. Disputationes 22 de via salutis
1648 Leydae - Ho 048 Curtius Rufus Quint. ex recognit. & comment. Nic. "Blancardi"
1648 Leydae - Ho 086 Florus Luc. Ann. Nic. "Blancardi", Claud. "Salmasii"
1648 Leydae - Ho 229 Schurmans Annae Mariae Opuscula
1648 Leydae - Tq 032 Dieu Ludov. de Animadvers. in omnes lib. V. Testam.
1648 Londini - Tq 045 Gatakeri Thom. Cinnus seu adversar. It. Dissertat. de N.T. stylo
1648 Lugduni - If 174 Pena Franc. Recollectae decisiones 2 volum.
1649 Amstel. - Hd 070 Savilius Henr. in Corn. "Taciti" lib. hist., item in Ioh. "Agricolae" vitam & Commentarius de militia Romana
1649 Amstel. - Hf 191 Vitruvii Pollio Marc. Architectura notis variorum
1649 Amstel. - Td 006 Cheitomaei Mart. Petr. Graeco-barbara N. Test.
1649 Amstel. - Tq 033 Dallaeus Ioh. de Poenis & satisfactionibus humanis
1649 Colon. - Io 079 Herculanus Franc. de Attentatis appellat. pendente
1649 Hagae - Hd 031 Imago reg. Caroli in aerumnis & solitudine sua
1649 Leov. - Io 034 Beyma Iul. a de Verb. significat. & diversis Reg. Iuris, & Inculpatae tutelae & de Legitima
1649 Leydae - Hd 071 Senecae Luc. Ann. philosophi & Marc. Ann. "Senecae" rhetoris Opera quae extant notis & emendationibus Ioh. Frid. "Gronovii" 4 vol.
1649 Leydae - Hq 116 Langius Wilh. de Annis Christi
1649 Lipsiae - If 064 Carpzovii Bened. Definit. ecclesiast. & consistoriales
1649 Lugduni - Hf 065 Gassendi Petr. Animadversiones in lib. decimum Diog. "Laertii" de Vita, moribus & placitis Epicuri 2 vol.
>> begin * 165# #### - If 142 Merlini Mercur. de Pignoribus & hypothecis
1650 Amstel. - Td 020 Novum Testament. Latinum Theod. "Bezae"
1650 Argent. - Io 159 Vertranii Marc. Lib. singularis de iure liberorum
1650 Ffurti - If 063 Carpzovii Bened. Definitiones ad constitut. Saxonicas
1650 Franek. - Tq 023 Coccei Ioh. Ultima Mosis seu Consider. 6 postrem. cap. Deuteron.
1650 Genevae - Tq 058 Nouveau Testament
1650 Hannov. - Id 006 Curtii Iacobi Coniecturae
1650 Herbor. - Ho 136 Lentuli Cyr. Europa carmine heroico descripta
1650 Ienae - Ho 181 Plinii Caec. Sec. Gaii Epist., Panegyricus notis variorum
1650 Leydae - Ho 198 Propheties de "Nostradamus"
1650 Leydae - Tq 044 Gonsalez de Salas Ios. Ant. de Duplici viventium terra
1650 Londini - Ho 119 Histoire du procez de Charles Stuart roy d'Angleterre
1650 Londini - Tf 054 Leigh Eduard. Critica Sacra in Vet. & Nov. Testament.
1650 Londini - Tf 077 Usserii Iac. Annales Veteris Testamenti
1650 Lovan. - Hq 015 Andreae Val. Fasti Acad. studii general.
1650 Paris. - Io 049 Constitutionum "Theodosii" lib. 8 priores meliores. Posteriores 8 revocati a Ioanne Tilio
1650 Patavii - Hq 189 Tomasinus Iac. Phil. Franc. "Petrarcha" redivivus Laura comite
1650 Romae - Hf 037 Casalius Ioh. Bapt. de Urbis ac Romani imperii splendore
1650 Romae - Hq 096 Hugonis Ioh. Hist. Rom. seu origo Latii vel Italiae
1651 Amstel. - Hd 019 Esclaircissement des difficultez touchant l'administration du card. Mazarin par Jean "Silhon"
1651 Amstel. - Hd 023 Graswinkel Theod. contra Ioh. a "Felden" ab lib. Hug. "Grotii" de Iure belli ac pacis
1651 Amstel. - If 103 Giurbae Marii Lucubrat. ad ius municipale Messanens.
1651 Basil. - Ho 027 Buxtorfi Ioh. Institutio epistolaris Hebraica
1651 Breda - To 040 Dernieres heures de mons. Andr. "Rivet"
1651 Cadomi - Hf 017 Bocharti Sam. Phaleg sive Geographia Sacra tab. aeneis
1651 Franek. - Ho 026 Banck Laur. Taxa cancellariae apostol.
1651 Holmiae - Id 015 Loccenius Ioh. de Iure maritimo
1651 Leydae - Hq 198 Vossius Ger. Ioh. de Arte historicis Latinis
1651 Leydae - Id 013 Iuris inter gentes tractatus
1651 Lipsiae - Iq 034 Carpzovi Bened. de Iuribus foeminarum
1651 Londini - Hd 041 Miltonii Ioh. Defensio pro populo Anglicano contra Claud. "Salmasium"
1651 Londini - Tf 064 Photii Epistolae Graece & Latine per Rich. "Montacutium"
1651 Londini - Tq 048 Hammond Henr. Dissertat. 4 de iuribus episcopatus advers. Dav. "Blondellum" & alios
1651 Lugduni - Hf 006 Alexandro Alexander ab Genialium dierum lib. 6 cum annotationibus Andr. "Tiraquelli"
1651 Lugduni - Hf 007 Appianus Alexandrinus Graeco-Latin. cum annotationib. Henrici "Stephani"
1651 Paris. - Ho 123 Harmonie etymologique des langues Hebr., Grecque, Latine & Francoise par M. Estienne "Guichard"
1651 Rotero. - Td 022 Sarpi Veneti Paul. Historia inquisitionis
1651 Tiguri - Hq 098 Hottingeri Ioh. Henr. Historia Orientalis
1652 Amstel. - Hf 163 Scapulae Ioh. Lexicon Graeco-Latinum
1652 Amstel. - If 104 Giurbae Marii Observationes tribunalium Siciliae
1652 Argent. - Ho 204 Religio medici
1652 Cantab. - Hq 021 Antonini imp. Marc. Aurel. de Rebus suis lib. 12 Graece versione Latina & perpetuo commentario Thom. "Gatakeri"
1652 Ffurti - Ho 158 Ministerium card. Richelieu & Mazarini 2 vol.
1652 Hagae - Hq 103 Herstelde Leeuw of Discours van 't ghepasseerde in de Vereenichde Nederlanden door Lieuwe van "Aitzema"
1652 Lipsiae - Iq 032 Carpzovi Bened. Asylum generale debitorum
1652 Lipsiae - Iq 033 Carpzovi Bened. Centuria positionum iuridicarum
1652 Paris. - To 002 Apollinarii Psal. versib. heroicis Gr.
1652 Ultrai. - Hq 059 Cinnamus Ioh. de Rebus gestis Ioannis & Manuelis "Comnenorum" Graece & Latine editore Corn. "Tollio"
1652 Ultrai. - Id 016 Matthaei Ant. iun. Disputat. de success. matrimon. & tutel.
1653 Amstel. - Ho 093 Gramondi Gabr. Barth. Hist. Galliae ab excessu Henrici IV
1653 Antv. - If 197 Salgado Franc. Labyrinthus creditorum
1653 Basil. - Tq 017 Buxtorfii Ioh. Anticritica
1653 Genevae - Iq 058 Gotofredi Dionys. Fontes iuris quatuor
1653 Harder. - To 039 Dallaeus Ioh. de Pseudepigraphis apostolicis
1653 Leydae - Hd 081 Ziegleri Casp. Exercitatio circa regicidium Anglorum
1653 Leydae - Hq 129 Meibomius Ioh. Henr. de Vita, moribus & reb. gestis mecaenat.
1653 Leydae - Io 143 Salmasius Claud. ad Ius Atticum & Romanum
1653 Leydae - Io 144 Salmasius Claud. de Subscribendis & signandis testamentis
1653 Leydae - Tq 055 Novi Test. libri historici Gr.Lat. perpetuo comment. ex antiquitate hist. & theolog. adornante Ant. "Walaeo"
1653 Londini - To 099 Vetus Testament. Graecum ex vers. 70 interpret. iuxta exemplar Vaticanum Romae editum
1653 Paris. - Ho 207 Relation contenante l'Histoire de l'Academie Francoise
1653 Patavii - Hf 105 Licetus Fortun. Hieroglyphica seu Antiqua schemata gemmarum etc. figuris aeneis
1653 Rotero. - Hq 068 Dictionaire Francois-Flamen & Flamen-Francois par Jean-Louis d'"Arsy"
1653 Ultrai. - Iq 089 Matthaeus Anton. iun. de Auctionibus lib. 2.
1653 Utini - Hf 104 Licetus Fortun. de Lucernis antiquis reconditis fig. aeneis
1654 Amstel. - Hd 013 Cardanus Hier. de Vita propria
1654 Amstel. - Hd 033 Jardinier Francois
1654 Amstel. - Hq 203 Vossius Ger. Ioh. de Poetis Graecis & Latinis
1654 Davent. - To 037 Dallaeus Ioh. de Ieiuniis & Quadragesima
1654 Ebrod. - Hq 053 Conringius Herm. de Imperio Germanico
1654 Genevae - If 116 Guazzini Seb. Defensio reorum inquisitat.
1654 Genevae - Iq 059 Gotofredi Dionys. Opuscula iuridico-politico-hist.-critica
1654 Genevae - Td 008 Combat chrestien par Pierre du "Moulin"
1654 Helmst. - Hq 148 Procopii Caesariensis Anecdota falsitatis convicta ab Ioanne "Eichelio"
1654 Holmiae - Ho 137 Loccenii Ioh. Historia rerum Suecicarum & Antiquitates Sueco-Gothicae
1654 Lipsiae - Hf 061 Fabri Basil. Thesaurus eruditionis scholasticae
1654 Paris. - Hd 018 Discours sur l'Academie Francoise par Charles "Sorel"
1654 Patavii - Hq 075 Ferrarii Octavius de Re vestiaria
1654 Patavii - Hq 190 Tomasinus Iac. Phil. de Donariis & tabellis votivis
1654 Trai.M. - Ho 191 Petronii arbit. Satyricon comment. varior. ex museo Sim. Abb. a "Gabbema"
1655 Amstel. - Hq 200 Vossius Ger. Ioh. Historia Pelagiana
1655 Argent. - Ho 085 Florus Luc. Ann. accurante Ioh. "Freinshemio"
1655 Gronin. - Ho 196 Pasoris Georg. Grammatica Graeca Sacra N.T.
1655 Hagae - Hq 154 Nic. Claud. Fabri Peirescii Vita auth. Petr. "Gassendo"
1655 Lipsiae - Hq 082 Gazaeus Aen. & Leon. "Mitilenaeus" de Immortalitate animae animadversionibus Casp. "Barthi"
1655 Patavii - Hq 169 Largi Scribonii Compositiones medicae ex recensione Ioh. "Rhodii"
1655 Venet. - If 163 Postii Lud. Resolutiones causarum civilium
1656 Amstel. - Hd 024 Geislerus Ioh. Tob. de Statu politico secundum praecepta Corn. "Taciti"
1656 Amstel. - Ho 183+ Gronovius Ioh. Frid. de Sestertiis
1656 Amstel. - Td 010 Hilperti Ioh. Disquisitio de prae-Adamitis
1656 Bracc. - If 146 Mangilius Ioh. Ant. de Subhastationibus & licitationibus
1656 Ffurti - Td 030 Ursini Ioh. Henr. Plastes prae-Adamitarum
1656 Franek. - To 100 Valkenier Ioh. Roma paganizans
1656 Franek. - Tq 004 Amamae Sixtin. Antibarbarus biblicus
1656 Gronin. - Tq 053 Maresii Sam. Refutatio fabulae praeadamiticae
1656 Hagae - Hq 087 Gassendus Petr. de Vita & moribus Epicuri
1656 Heidel. - Io 129 Pithoei Petr. Collatio legum Mosayc. & Romanarum
1656 Holmiae - Ho 084 Trigelii Edm. Status illust. Roman. & Ioh. "Scheffer" de Antiq. torquibus syntagma
1656 Leydae - Ho 037 Boethius Anic. Manl. Severin. de Consolat. philosoph. & alia notis Renat. "Vallini"
1656 Leydae - Ho 247 Tertullianus Quint. Sept. Flor. de Pallio notis Claud. "Salmasii"
1656 Leydae - Hq 179 Salmasii Claud. Epistolarum lib. primus
1656 Lipsiae - Iq 021 Berlichii Matth. Decisiones aureae
1656 Patavii - Hq 151 Pignorii Laur. de Servis eorumque apud veteres ministeriis
1656 Rouen - Td 011 Imitation de Jesu Chrest. paraphrasé en vers par Pierre "Corneille" avec des tailles douces
1656 Ultrai. - Tq 073 Voetii Gisb. Theol. advys van kerkel. goeder.
1657 Amstel. - Tq 025 Capelli Iac. Observat. in N.T. It. Spicelgium Lud. "Capelli"
1657 Argent. - Ho 021 Aeliani Claud. Variae hist. Gr.-Lat. notis Ioh. "Schefferi"
1657 Colon. - Hd 056 Provinciales lettres escrites par Louis de "Monralte"
1657 Ienae - If 065 Carpzovii Bened. Processus iuris in foro Saxonico
1657 Leydae - Hq 180 Salmasii Claud. de Re militari Romanorum
1657 Paris. - Hd 078 Vergile travesti en vers burlesques de Paul "Scarron"
1657 Paris. - Iq 071 Institutiones Graeco-Latinae ex edit. Caroli "Fabrotti"
1658 Cantab. - Tq 060 Orig. contra "Celsum" Gr. Lat. annotat. Ioh. "Spenceri"
1658 Colon. - To 067 Montaltii Ludovic. = Blaise "Pascal" Literae de Iesuit. morali & politica disciplina
1658 Davent. - Td 026 Sibelii Casp. Christianae precationes
1658 Franek. - Hf 171 Schotani Christ. Kerkelyke en wereltllyke geschiedenissen van Frieslandt
1658 Genevae - Hq 173 Stephani Henrici Dictionarium hist.-geograph.-poeticum
1658 Gronin. - Ho 015 Alting Iac. Grammatica Hebraea
1658 Gronin. - Tq 052 Maresii Sam. Iohanna papissa restituta
1658 Hagae - Hq 196 Vossius Ger. Ioh. de Logices & rhetoricae natura & constitut.
1658 Hagae - Hq 201 Vossius Ger. Ioh. de Philosophia & philosophorum sectis
1658 Leov. - Id 018 Peschwitz Gottfr. de de Repressaliis
1658 Leydae - Hd 080 Usage des passions de Jean Francois "Senault"
1658 Macera. - If 117 Guazzini Seb. & "Massinus" Seraph. de Confiscatione
1658 Sorae - Hd 069 Scioppii Casp. Infamia Famiani "Stradae"
1658 Ultrai. - Id 021 Voetius Paul. de Duellis
1659 Hagae - Hq 199 Vossius Ger. Ioh. Chronologiae Sacrae isagoge, & de Vera aetat. mundi
1659 Londini - Tq 054 Molinaei Carol. Paraenesis de iuribus magistrat. adversus Moz. "Amyraldum"
1659 Paris. - Hd 043 Negotiations du president Pierre "Jeannin"
1659 Ultrai. - Ho 047 Catullus Gaius Valerius, Albius"Tibullus", Sext. Aurel. "Propertius" curante Sim. Abb. "Gabbema"
1659 Witeb. - Ho 033 Berosi Antiquitatum libri quinque
>> begin * 1660 Amstel. - Hq 099 Hyginus Gaius Iul. & "Polybius" de Castris Romanorum notis & animadversionibus Radb. Herm. "Schelii"
1660 Franek. - Tq 006 Altingi Iac. Schilo
1660 Hagae - Tf 070 Sguropuli Sylv. Histor. concil. Florentini Gr. Lat. a Roberto "Creygthon"
1660 Ienae - Iq 007 Arumaeus Dominic. de Comitiis comment. iuridico-hist.-polit.
1660 Paris. - Hd 020 Firmiani Petr. Somnia sapientis, Genius seculi & Gyges Gallus 3 vol.
1660 Sedani - Ho 205 Raisonnement sur 4 quest. important. a toute la chrestienté
1660 Ultrai. - Td 024 Ryssen Leon. van de Lusu aleae contra Thom. "Gatakerum"
1661 Amstel. - Hd 045 Ovidii Nasonis Publ. Opera 6 vol. notis Heinsii
1661 Amstel. - Hq 127 Meursius Ioh. Miscellanea Laconica
1661 Amstel. - Id 022 Voetius Paul. de Statutis eorumque concursu
1661 Franek. - Tf 071 Schotani Christ. Bibliotheca hist. Sacrae 2 volum.
1661 Harder. - Io 138 Sande ad Consuetud. feudales Gelriae & Zutphan.
1661 Leov. - Ho 263 Aytta Zuichemius Vigl. ab Epist. ad Ioach. "Hopper." edente Sim. Abb. "Gabb."
1661 Londini - Ho 031 Batei Georg. Elenchi motuum Angliae & Iuris regii & parlamentarii enarratio
1661 Lugduni - Hd 009 Bussieres Ioh. de Historica Francica a Pharamundo ad Ludovicum XIV 4 tomi
1661 Rotero. - To 052 Graswinkelii Theod. Thom. a "Kempis" de Imitat. Christi carminice
1662 #### - Hf 056 Excerptae hist. e "Dione" Cass. ab Ioh. "Xiphilino" Gr.Lat.
1662 Amstel. - Hf 193 Vossius Ger. Ioh. Etymologicon linguae Latinae
1662 Amstel. - Ho 240 Sereni Sammonici Quint. Medicina
1662 Amstel. - Id 014 Klenckii Ian. Inst. iuris ex Hug. "Grotio" de Iure belli ac pacis
1662 Franek. - Ho 110 Huberus Ulr. de Genuina aetate Assyriorum & Medor.
1662 Leydae - To 053 Grammaire chrestienne de Charl. Bonnefille
1662 Rotero. - Iq 133 Sententien en gewesen Saaken van den Hoogen provinciaalen Raad van Hollant, Zeelant en Westfrieslant, eerste deel
1663 Franek. - Tq 069 Schotani Christ. Diatribe contra Ioh. Ger. "Vossium" de author. vers. 70 interp.
1663 Franek. - Tq 071 Terentii Ioh. Lib. Iob notis Chaldaice & Latine
1663 Gronin. - Tf 069 Premiere partie de la Bible par Samuel des "Marets"
1663 Harlin. - Ho 098 Gabbema Sim. Abb. Epistolae illust. virorum
1664 #### - Hd 026 Guide des meurs, affections & du voyageur par Louis "Parent"
1664 Amstel. - Hd 072 Swalue Bernh. Ventriculi quaerela & opprobria

>> begin