>> HOMEpage

Beroepen en namen
in de Groot-Consentboeken
Leeuwarden 1580-1680

uit de klapper K 30.2 van het Historisch Centrum Leeuwarden, v.h. gemeentearchief, gemaakt in 1930-33 door archivaris mej. Rinske Visscher en klerk Rinse ter Horst, met aanvullingen van A. van der Minne
* namen van verkopers, bewoners (c.q. gebruikers), buren en kopers van huizen (c.q. percelen) * w. = wijlen * N.B. ij en y door elkaar gebruikt * voor straatnamen, jaartallen en folionummers zie genoemde klapper
Voor internet bewerkt door M.H.H. Engels, mei 2005; aangevuld mei 2006

A B C D E F G H I/J K L M N O P R S T U V W IJ/Z

aardwerker • Bauckes, Baucke
abt v.h. klooster Foswerd • Costorius, Paulus
adelborst • Harmens, Willem • Jacobs, Johannes • Janssen, Willem • onder een comp. Zwitsers: Loumuller, Nicolaas • onder de Garde: Metscher, Hans • Ocken, Jelis • onder de hopman Egbert v. Honingen: Robbrechts, Marten • Suskers, Tiaert • Sybrens, Pytter
Admiraliteit van Friesland, lid v.d.: • Alama, Federicus • te Dokkum: Frans, Frans • te Amsterdam: Rispens, w. Sioerd van • Ruysch, Fredrick • van Friesland: Wabbes, Claes • Wabbes, w. Claes • te Enkhuizen: Walta, Tiaerdt van
advocaat • Acronius, Hanso • Adius, Adigerus • Adius, w. Adigerus • Adius, Gerardus • Adius, Lambertus • Aelserda, Feico • Aelserda, Lollius • Aennius, Regnerus • Aernsma, w. Christophorus • Ammama, Sixtus • Arssen, Hypolitus Beyma van • Atsma, Georgius • Atsma, Joannes • Atsma/Atzma, Theodorus van • Atsma/Atzma, w. Theodorus van • Attema. Abelius • Avercamp, Henricus • Avercamp, w. Theodorus • Ayta, Wybrant van • Baerdt, Suffridus • Banter, Ruardes • Basius, Joannes • Bay, Wilbartus • Beetzius, Allardus • Beilanus, Gerhardus • Beilanus, Nicolaas • Beilanus, w. Nicolaas • Beintema, [Dominicus] • Bechius, [Petrus?] • Blau, Heronimus de • Blocq, Daniel de • Bloemendaal, Idzardus • Bockema, Franciscus • Boelma, Martinus • Bolten sr., Aernt van • Bolten, w. Aernt van • Bolten jr., Aernt van • Bolten, Arnoldus van • Bolten, Otto van • Bolten, Richard van • Bolten, w. Richard van • Boltsma, Gellius • Boner, Everd • Bornstra, Gerryt • Bossemius, Dominicus • Bouricius, Gysbertus • Bouricius, wijlen • Bouricius, Jacobus • Brantsma, (Joost) • Bras, Gerardus • Bras, Regnerus • Bras, w. Regnerus • Bras, Wibrandus • Broersma. Anthonius • Broersma, Menno • Broersma, Occo • Bruinsma, w. Gellius • Buiningh, [Johannes] • Burenstein, Zacheus • Buytenpost, Ballinck • Caesarius, Jacobus • Campegius, Joannes • Campen, Casparus van • Campen, Jacob van • Campen, Jacobus van • Campen, Jasper van • Hof v. H. en WFr.: Claesius, Jacobus • te Hoorn: Cools, w. Hieronimus • Coops, Dominicus • Coumans, Joannes • Cup, Alexander • Damminga, Theodorus • Dockum, Peter van • Dominici, Lollius • Doma, Pibo van • Donia, Sixtus van • Dronrijp, Eelcke • Dronrijp, w. Eelcke • te Gouda: Duselius, Henricus • Echten, Petrus • Echten, Richaeus • Echten, w. Richaeus • Eelckema, Haye • Ekes, Ysbrant • Eeminga, Duco van • Eminga, w. Duco van • Ens, Johannes • Ens, Ludowicus • Faber, Tzumerus • Faber, Wopco • te Harlingen: Fabricius, Jacobus • Feenstra, Dominicus • Feyckens, Focco • Feyckens, Hermanus • Folsgara, Hidde • Folsgara, w. Hidde • Foppens, Gabinius • Foppens, w. Gabinius • Franckena, Johannes • Fungeri, Joannes • Gabbema, Feio • Geldorp, Onias • Geldorp, w. Onias • Gemmenich, Wilhelmus • Gemmenich, w. Wilhelmus • Gerroltsma, Zacheus • Gravius, Eelcke • Gravius, Regnerus • Gualteri, Henricus • Gualteri, Joannes • Gutberleth • Hagius, Adrianus • Hagius, Wilhelmus • Hania, Broer • te Bolsward: Hansma, Julius • Harbajum, Jacob van • Hardemans, Gerryt • Hardomans, w. Gerryt • Hartius, Jacobus Wilhelmus • Haytema, Bavius • Heidoma, Tarquinius • Heinsius, Jacobus • Hemminga, Wigerus • Hentinga, Rombertus • Heymans, Eelco • Hillama, Gellio • Hilverda, Siricus • Hilverda, w. Siricus • Holwerda, Joannes • Hoptilla, Joannes • Hore (Hoorn), Martinus ten • Idzardi, Hansonius • Inia, [Pierius] • Jacobi, Hugo • Jellema, Arnoldi • Joachimi, Hero • Joachimi, Joachimus Hero • Jongestal, Gellius • Juckema, Joannes • Jusum, Johannes • Juuema [= Juckema?], Johan van • Kann, Allardus • Kann, w. Allardus • Kann, Anthonius • Knijff, wijlen • Laen, Nicolaas van der • Lamberti, Joachimi • Langwart, Wibrandus • Lauswolt, Henricus • Lautenbach, Petrus • Lautenbach, w. Petrus • Neuhuysius, Eduardus • Neuhuysius, Henricus • Nicolai, Gerardus • Nicolai, Jacobus • Nicolai, w. Jacobus • Nicolai, Nicolaus • Nijenhuis, Meinardus • Nijenhuis, Suffridus • Nijenhuis, w. Suffridus • Nijs, Joannes • Occama, Rombartus • Oedtsma, Dominicus • Petraeus, Johannes • Petraeus, w. Joannes • Pettertilla, Fredericus • Peyma, Sixtus • Polman, Augustinus • Polman, Symon • Popta, Henricus • Poutsma, Nicolaas • Ravens, w. Regnerus • Recalff, Jacobus • Reneman, Joannes • Renicy, Valerius • Revius, Joannes • Rheen, Pierius • Richaeus, Dominico • Riemersma, Abelus • Rispens, Andreas • Rooyer, Justinus • Roukema, Honorius • Roukama, wijlen • Roy, Jochem van • Scheltinga, Joannes van • Scheltinga, Lyuwe van • Scheltinga, Theodorus • Schierhuis, Johannes • Schingen, Hero • Schooten, Mathijs van • Schotanus • Schotanus, Bernardus • Schotanus, Gellius • Schotanus, Nicolaas • Schouwen, Joannis • Siaerda, Goffe • Siccama, Wilhelmus • Siersma, Phocaeus • Simonides, Simon • Sloterdijck, Wilhelmus • Solcama, Ausonius • Solcama, Tarqinius • Spithout, Gossufridus • Steyndam, Henricus • Strigelius, Cornelis • Strigelius, Dominicus • Strigelius, w. Dominicus • Suffridi [Ens], Lodewijk • Swalue sr., Otto • Swalue, w. Otto • Swalue jr., Otto • Tania, Foppius • Teotardi, [Joannes] • Thomae, Tiberius • Thomae, w. Tiberius • Tyara, Joan • Tyara, Theodorus • Ulenburgh, Ulricus • Velsen, Joannes van • Velsius, Joannes • Veltriel, [Johannes] • Veno, Joannes de • Vermees, Leonardus • Vermees, w. Leonardus • Viersen, Isbrandus van • Viersen, Matthias van • Walrich, Johannes Dom. • Walrich, w. Johannes • Wiaerda, Jacobus Heroni • Wiaerda, Rogerius • Wieringa, Gasper • Wringer, Joannes • Wybrandi, [Regnerus] • Wyckel, Joannes van
ammunitiemeester • Abeli, Anthonius • Benthum, w. Jochum van • Gayckema, Romcke Sickes • Meinerts, Fridts • IJsbrants, Abeli
antieksnijder • Arents, Jan • Arents, w. Jan • Fabricius, Ellert Dircks • Gerloffs, Pytter • Hoekstra, Claes Pyters • Jansen, Hendrick • Tiaerts, Pieter
apotheker/apothekersgezel, drogist of kruidenier te Leeuwarden volgens Burgerboek 1540-1782 (b), Certificaatboek 1615-1644 (c), Executieboek 1580-1651 (e), GROOT CONSENTBOEK 1580-1680 (GC), Inventarisatieboek 1550-1790 (i), Weesvoogdenboek 1541-1590 (w)
• Adriaens, Arent w 1569, 1580 kruidenier • Aerssen, Upco van GC 1635 • Andries, Syds b 1645 kruidenier • Andries, Thomas GC 1603, 1609, 1615; b 1593 • Arents, Lambert GC 1594 • Atsma, Aucke Jarigs GC 1639, 1640, 1641; c 1622 apothekersgezel; b 1631 • Auckes, Focke GC 1635 • Beylanus, Henricus GC 1654, 1661 • Beylanus, w. Henricus GC 1667 • Blanckema/Blankema, Gerryt GC 1623, 1629, 1632; c 1622 • te Harlingen: Bramius, Nicolaus GC 1663 • Buma, Cornelis i 1709 • Cath, Huybert Jans GC 1596 • Claes, Hette GC 1625; b 1617 • Claes, Jan w 1550 kruidenier • Cornelis, Hein GC 1627 • Dames/Damus, Taco/Taecke b 1571; w 1576 • Donia/Donier, Buwe GC 1632; c 1618 apothekersgezel • Donto, Anske b 1561 • Eelkes, Anske b 1620; c 1623; i 1625 • Eeuwoudts, Willem b 1544; w 1551 • Entes, Marcus b 1644 • Enties, Marcus b 1635 • Everts, Gerryt GC 1613, 1624, 1627, 1642; c 1615 • Everts, Jacob c 1631 apothekersgezel • Faber, Joannes b 1677 • Faber, Simon/Symen Willems GC 1631; c 1627 apothekersgezel • Fogelsang, Pytter Eeckes b 1644 • Fraterman, Benne Bartels c 1625 apothekersgezel • Freercks, Symen GC 1675 • Freercx, Symon GC 1601, 1609, 1611; b 1600 • Freercx, w. Symon GC 1617 • Gales, Carst GC 1627 • Gerbens, Roeliff c 1619 apothekersgezel • Gerryts, Claes c 1627 apothekersgezel • Gerryts, Evert GC 1664, 1679 • Gieles, Christian b 1628 • Goverts, Dirck b 1586-87 • Hansz., Wybrand c 1619 apothekersgezel • Haringa, Claes b 1674 • Hayes, Simon GC 1616, 1628 • Haytsma, Atte c 1623 apothekersgezel • Hees, Walter Anthonys van GC 1584 • Henrix, Vincent c 1618 • Heymans, Pieter GC 1644, 1670; i 1675 • Hooglander, Pieter Jacobsz. c 1621 apothekersgezel • Hoppers, Taeclaes c 1620 • Huberts/Huyberts, Jan GC 1587; e 1589 • IJsbrants, Tiaerd GC 1645 • Innema, Christiaen Thonis GC 1625 • Isbrants, Tiaerd GC 1622, 1654, 1664; e 1642 • Jacobs, Focke GC 1617, 1646 • Jacobs, Jacob GC 1652 • Jacobs, Jelbe w 1548 • Jans [Cath], Hubert GC 1611, 1614; c 1620 • Jans, Hendrick GC 1592, 1620 • Jans, Jelmer c 1620 • Jans, Wibrant/Wibren GC 1611, 1627; b 1603 • Jeroons, Cornelis 1615 • Joannes, Jan c 1622 • Joannes/Joannis, Heere/Hero GC 1659; b 1651; i 1681 • Joannis, Joannis c 1618 apothekersgezel • Jong, Jan Simons de c 1623 apothekersgezel • Jonge, Henrick c 1618 apothekersgezel • Kuyck, Dirck b 1698 • Lamberts, Lambert c 1625 apothekersgezel • Lingen, w. Joannes GC 1581 • Marssum, Henrich/Henrick van GC 1615, 1617, 1619, 1621; c 1617, 1618 • Marssum, Jacob van GC 1591, 1595, 1598, 1599, 1602 • Marssum, w. Jacob van GC 1617, 1619 • Marssum, Marten van c 1625 • Marssum, w. Marten van GC 1645, 1658 • Martens, Hendrick GC 1662, 1678 • Melles/Mellis, Jurien/Jurrien GC 1631; c 1624 apothekersgezel • Meylsma, Jacobus GC 1659 • Minnema, Folckert GC 1661 • Minnes, Taecke GC 1614, 1618 • Noordenbos, Wybrand Jans c 1616 • Noordenbos sr., w. Wybrandus GC 1662; i 1654 • Ockama, Nannius b 1674 • Ockes, Inte b 1650 • Oosten, Pytter Tymens van GC 1661, 1664, 1667 • Orinus, Paulus c 1622 apothekersgezel • Pieters, Frans GC 1637 • Pieters, Marten b 1648 • Popma, Hidde Hessels c 1628 apothekersgezel • Pytters, Marten b 1648 • Reimers, Willem b 1613 • Reins, Wibe c 1617 apothekersgezel • Ripperts, Alle 1562 • Roeleffs, Roeleff GC 1612 • Rommarts, Sierck GC 1627 • Ronde, Martinus de GC 1661, 1663, 1668 • Rossum, Tiaerd van GC 1671 • Rossum, w. Tiaerd van GC 1673 • Schouwen, Feddrick GC 1662 • Siccama, Ruyrd(t) b 1677; i 1681 • Simons, Elingh c 1622 apothekersgezel • Sipkes, Dirck GC 1628, 1629 • Smedingh, Petrus b 1682 • Swart, Francois de GC 1654, 1657 • Takes, Jelle b 1653 • Teunis GC 1595 • Tietes, Folkert GC 1646, 1649, 1655, 1660; b 1623 • Tomis, Andries i 1626 • Tyercks, Melle b 1635 • Upts, Pier GC 1654; c 1632 apothekersgezel • Veen, Gerryt Laurens de GC 1596, 1599 • Waerdt, Joannes van b 1701 drogist • Wigers, Lourens GC 1621 • Willems, Sebastiaan c 1616 • Winter, Johannes b 1675; i 1685
appointeerde • Jansen, Willem • Pytters, Frans
arbeider • Bauckes, Aebel • Martens, Marten
armenbedienaar • Janssen, Bartholomeus
assessor • v.h. krijgsgerecht: Boekema, Martinus • Feykens, Harmanius • Pouwels, Cornelis • Vierssen, Matthias van
assistent • Jansen, Teunis
azijnmeter (eek) • Harmens, Frans
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
bakker • Aanis, Jan • Aate • Abbes, Abbe • Adgers, Wyger • Aebes, Jan • Aedgers, Harmen • Aerns, Arien • Aernts, Pieter • Alberts, Jan • Alberts, Pieter • Alberts, Symen • Algers, Wyger • Allerts, Dingnum [Dingman?] • Amis, Willem • Andries, Selcke • Andries, w. Sentie • Annes, Dirck • Annes, Willem • Assies, Jan • Banga, Rintie Jacobs • Beernts, Gerryt • Beernts, Jacob • Beernts, Jurrien • Beintema, Pybe Taekes • Berent • Bonnes, Marten • Bouwes, Jilles • Broer • Broers, Aucke • Buwes, Saecke • Carstes, Egbert • Carstes, Eybert • Centz, Sieuwert • Claas, Gerryt • Claessen, Heert • Claessen, Jacob • Claessen, w. Jacob • Claessen jr., Jacob • Claessen, Jan - 1611 • Claessen, Jan - 1642 • Claessen, Ruyrdt • Claessen, Sipcke • Claessen, w. Sipcke • Cornelis • Cornelis, Hessel • Cornelis, Jacob • Dircx, Claes • Dircx, w. Claes • Dircx, w. Douwe • Dircx, Frans • Dircx, Willem • Dircx, Wylcke • Doede • Douwes, Dirck • Douwes, Douwe • Douwes, Frans • Douwes, Thijs - 1635 • Douwes, Thijs - 1658 • Eebis, Jan • Eeble, w. Gerrit • Eecke • Eelinghs, Wyttye • Egberts, Arend • Egberts, Douwe • Egberts, Willem • Emmenes, Jan Huyberts van • Everts, Jan • Euwes, Oene • Femmes, Sybe • Fenne • Floris, Eelcke • Frans, Dircx • Frans, Jan • Frans, Simon • Frans, Symen • Franssen, Astueres • Freerck • Freerx, Cornelis • Freerx, Hendrick • Freerx, Pieter • Frerix, Heere • Gauckis, Pyter • Geerts, Cornelis • Geerts, w. Cornelis • Geerts, Evert • Geerts, w. Evert • Geertsens, Keimpe • Georgiens, Sydts • Gerbens, Aene • Gerbens, Gaucke • Gerckes, Abbe • Gerrits, Jan • Gosses, Pyter • Goytzes, w. Marten • Gysberts, Allert • Gerrit • Hansen, Keimpe • te Sneek: Hardenbergh, Egbert Hendrix • Hardes, Oene • Hardts, Henrich • Harmen • Harmens, Ate • Harmens, w. Ate • Harmens, Cornelis • Harmens, Jan • Hemert • Hendrix, Cornelis • Hendrix, Freerck • Hendrix, Gerryt • Hendrix, Harmen • Hendrix, Pieter • Henrix, Neele • Henrix, Willem • Heris, Epe • Heris, Jan • Herts, Hendrick • Hessel • Hettes, Willem • Heyns, Jan • te Franeker: Hiddes, Jetse • Hilbrandt • Hillebrants, Barre[?] • Houten, Pyter van • Hoytes, Pieter • Huiberts, Jan • Hylckes, w. Eble • Isbrants, Finnert • Jacob • Jacobs, Baucke • Jacobs, Berendt • Jacobs, Harmen • Jacobs, w. Harmen • Jacobs, Hendrick • Jacobs, Jan • Jacobs, Sioerd • Jan • Jans, Abraham • Jans, Broer • Jans, Cornelis • Jans, w. Cornelis • Jans, Harmen • Jans, Hessel • Jans, Jan - 1620 • Jans, Jan - 1657 • Jans, Lammert • Jans, Lubbert • Jans, Tamme • Jans, Tymen • Jans, Wybe • Jans, Wymer • Jansen, Claes • Jansen, Cornelis • Jansen, Douwe • Jansen, Frans • Jansen, Harmen • Jansen, Hessel • Jansen, Jan • Janties, Douwe • Jelles, Aerndt • Jelles, Douwe • Jeppis, Jaen • St. Anna: Jetses, Harmen • Jetses, Jan • Jochums, Meinard • Jurrien • Karstens, Egbardt • Keimpe • Lambart • Lamberts, Dirck • Lamberts, Hendrick • te Zutfen: Leeuwrick, w. Jan Jansen • Lieuwes, Jacob • Lieuwes, Lieuwe • Lieuwes, Stellen • Lubberts, Harmen • Lyckles, Lyckle • Martens, Gerke • Martens, Jacob • Martens, Jan • Martens, Wyttye • Mathijssen, Gerryt • Melles, Tieerdt • Nannes, Gerryt • Neele • Olphart • Piers, Eecke • Piers, Heere • Piers, Joucke • Piers, Thijs • Pieters, Jacob • Pieters, Pieter • Plecker, Daniel • Post, Jan Jansen • Pouwels, Thomas • Pyters, Eecke • Pytters, Pytter - 1642 • Pytters, w. Pytter • Pytters, Pytter - 1658 • Pytters, Thijs • Reiners, Jan • Reyners, Gerloff • Riencx, Dirck • Riencx, Sybrant • Ringh, Femme Assuerus de • Rippers, Foecke • Ritskes, Jan • Roeloffs, Evo • Roeloffs, Pouwels • Rutger, wijlen • Rutgers, Anna • Ruyerds, Jentke • Rijcx, Dirk • Seerps, Jelle • Sents, Gosse • Sents, Siewert • Sibes, Temme • Sickes, Gaucke • Sickes, Sicke • Sioerdts, Egbert • Sioerdts, Keympe • Sipckes, Gerloff • Sybes, Femme • Sybrant • Sybrens, Pyter • Sydses, Jacob • Syerd • Symons, Benne • Symons, Joucke • Symons, w. Joucke • Symons, Ruyerdt • Symons, Symon • Syurdts, Doede • Takes, Willem • Taeckes, Willem • Theunis, Tamme • Thomas, Dirk • Thonis, Harmen • Thonys, Jan • Tiaardts, Claas • Tiaardts, Fedde • Tiaerdts, Melle • Tyaadts, Keimpe • Tyebbes, Wytze • Thijssen, Roeleff • Ulckes, Jorryt • Warnders, Remmert • Wiegers, Pieter • Wierdt • Wierdtsma, Aucke Claesen • Willems, Hart • Wouters, Jacob • Wybes, Sybe • Wycher • Wijngaarden, Rombert • Wyntyes, Eelcke • Ysche • Zingel, Jacob
bakster • Arents (wed. Jans), Lysbet
baljuw en schout van den Lande van Hulst • Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst
balmaker • Arien
bank van lening, houder van een • Belle, Robert van • Fereris, Paulus Emilius de • te Franeker: Gherbijn, Jan Jaques • te Delft: Heyde, Anthoon de • te Groningen: Jonghe, Gerrit de • te Veere: Lora, Jaques • te 's Gravenhage: Spade, J. Caesar
barbier, zie ook veldscheerder • Camp, Tiepke Lamberts - 1641 • Can, Claes - 1601 • Echten, Galenus - 1663 • Henricx, Henrick - 1584 • Hettes, Friese - 1622 • Jelles, Tierd - 1639 • Kyers, Jan - 1603 • Maenen, Willem - 1677 • Nannings, Symon - 1651 • Sibes, Temme - 1631
beeldhouwer • Dionysius, Jacob • Idses, Focke • Ripperts, Lou
bewindhebber v.d. OIC te Amsterdam • Roch, Jacob
bezemmaker • Cornelis, Hans • Jacobs, w. Jan • Lubbe • Meinerts, Take
bierdrager • Aenes, Taecke • Gerben • Rutger • Wybren
bierschipper • Eelckes, Aerndt • Eelckes, Jan
biersteker • Allarts, Hans • Ariens, Wybe • Banga, Tierck Hendricks • Bottes, Jelle • Bruinsvelt, Franciscus • Cann, w. Pytter • Chijs, Adriaen van der • Chijs, w. Adriaen van der • Clocq, Pyeter Jans • Cornelis, Evert • Engels, Adriaen • Hendrix, Claes • Hendrix, w. Claes • Hillema, Ids Minnes • Jurriens, Barent • Lieucke • Noldus, Jacob • Pieters, Joucke • Prins, Pyter Riencx • Roelyfs, Jan • Rudiger, Hans • Rudiger, w. Hans • Ryencx, Jurgien • Sibrants, Pieter • Wygers, Pytter
biersteekster • Anskema, Geesk Allerts, wed. van der Chijs
blauwverver • Alberts, Jan • Everts, Carel • Freerx, Jacob • Jans, Cornelis • Jansen, Jacob • Jetsis, Edse • Rommerts, Pytter • Ruyt, Pyter de • Sybrens, Haye
bleker • Auckes, Pilgrim • Gerben • Hotses, Douwe • Liollema, Jielderts • Rommerts, Jan
bleekster • Riencx, Trijn
bode • Claes, wijlen • Crans, Dirck • Evert • Everts, Carel • Gerryts, Mathijs • Gravius • Gualtherie, Pybo • Hansen, w. Claes • Heerckes, Wybrandt • Hendricx, w. Albart • Henrici, Wilhelmus • Hyra?, Harmen • Jans, Thijs • Jansen, Jan • Jansen, w. Jan • Jansonius, Johannes • Jarichs, w. Jacob • Lamberts, Saecke • in Den Haag: Lauwerens, Jan • Oosterman, Frans Hendrix • Piers, Symen • Pouwels, Rommert • Prijsses, Johannes • Pyters, Bartel • Sibrants, Baarte • Symens, Albert • Taekes, Claas • Vrije, Jan Jansen de • Winsemius, Claes
bode, Emder • Jacobs, Hendrick • Lenarts, Jan
bode Hof van Friesland • Adriaens, Lambert • Arnoldini, Sixtus • Bartholdi, Keimpe • Camp, Obbias • Feyckens, Jan • Gualtheri, Pibo • Hania, Wigle • Hartesius, Dominicus • Henrici, Wilhelmus • Isbrandts, Aene • Isbrandts, w. Aene • Jacobs, Jacob • Jansz, Evert • Jans, Jan • Jans, Pieter • Jansonius, Johannes • Joannes, Hayo • Johannis, Rutgerus • Johannis, w. Rutger • Potter, Jan - Waeze 1604-185 • Prigge, Henricus • Pytters, Jan • Rienx, Keimpe • Stoffels, Stoffel • Symons, Albart • Symons, Jacob • Sytses, Cornelis • Verspeeck, Marcus • Vinsemius, Nicolaus • Willems, Beernt • Willems, w. Beernt • Winsemius, Claes Janssen • Winsemius, Nicolaus • IJsbrants, Aene
bode, kamer • Achlum, Claes Igrams van • Bos, Claes Rijcx van den • Brouwer, Rienck • Dircks, Pieter • Emes, Claes • Emes, w. Claes • Hanenburch, Jelle • Jans, Abel • Jans, w. Abel • Pieter, wijlen • Pytters, Hendrick
bode, koopmans • op Amsterdam: Alberts, Claes • Crans, Dirck • Hessels, Geert • op Emden: Leonardes, Jan • op Sneek: Pytters, Simon • van Groningen op Amsterdam: Rempkes, Hero
bode, stads • Daniëls, Thomas • Dircx, Ruyrd • te Dokkum: Douwes, Jan • Dwarsbalck, Feddrich Hylckes • Everts, Carel • Georgiens, Kempe • Gerryts, Mathijs • Haackma, Joannes • Hansen, Abraham • Hendricks, Albert • Henrix, Pyter • Jans, Freerck • Jansen, Jan • Jarichs, w. Jacob • Juckes, Symen • Lieuwes, Job • te Sneek: Lourens, Aucke • Melles, Marten • Noys, Noy • Pyters, w. Ulbe • Wycher, wijlen
bode, staten • Aenes, Harmen • Annis, Pytter • Camp, Obias • Clasen, Roeloff • Clasen, w. Roeloff • Doem, Jan Hendricks • Douwes, Wybren • Fockes, Sicke • Gerrits, Henrick • Gerrits, Jan • Hansen, Abraham • Hansen, w. Abraham • Harinxma, Claes Pieters • Harmens, Lambert • Hartsburgh, Jan Gerryts • Heres, Abram • Jans, Pyeter • Jans, Tijs • Lamberts, Sake • Luyttyes, Jan • Martens, Folkert • Mulhuysen, Hans van • Obbes, Aernt • Oosterman, Frans • Oosterman, w. Frans • Pieters, Bart • Prijssen, Johannes • Sebeeck, w. Cart Arents • Sibrens, Baerte • Tabbes, Jetse • Ulbes, Pieter • Ulbes, w. Pieter • Wobbes, w. Hoite
boekbinder • Alberts, Dirck • Allerts, Pyter • Holwerda, Tierck Jorrits • Hoogslagh, Gerryt Dirx • Jans, Jacob • Jochems, Schelto • Lents, Douwe • Nauta, Hero • Prigge, Jan Hendricx • Pyters, Sybrant • Ruiter, Joannes de • Samplonius, Steffen Geerts • Sybes, Gysbert • Takes, Eve • Willems, Tomas
boekdrukker der Staten van Friesland • Fonteine, Claude • Jochums, Schelte • Rade, Abraham van den • Ruyter, Joannes de • Sybes, Gysbert
boekhouder • Hilmers, Paulus
boekverkoper • Alberts, Dirck • Alberts, w. Dirck • Bouwens, Jan • Clasen, Tierck • Clasen, w. Tierck • Egberts, Baucke • Fries/Vries, Jan Jans de • Fries/Vries, w. Jan Jans de • Geerts, Pieter • te Bolsward: Haringhouck, Samuel • Hayes, Haye • Jochums, Schelte • Jorrits, Tyerck • Lens, Dominicus • Prigge, Jan • Rijsbeek, Willem • te Harlingen: Samplonius, Steffen • Sybes, Gysbert • Willems, Thomas
boekverkoopster • Arents, Hylckien
boelgoedsmaner • Cornelis, Evert
boelgoederen, proclamant der • Claesen, Henrick • Claesen, w. Henrick • Harmens, Marten • Hendricks, Claas • Jochems, Pytter • Meynerts, Gadie • Meynerts, w. Gadie • Wijngaarden, Pytter Jochums
boelgoedschrijver • Douwes, Rutger • Gerryts, Dirck • Hoogslagh, Dirck Gerryts
boendermaker • Thomas, Wouter
bombazijnwerker • Gosses, Dirck • Harmens, David • Hendricks, Jan • Hoites, Jan • Jans, Beernt • Jansen, Luloff • Josephs, Abraham • Nannes, Bartel • Pytter • Pytters, Beernt
bontwerker • Caants, Dirck • Eeme • Hylckens, Cornelis
borduurwerker • Borrendam, Simon Erasmi van • te Amsterdam: Jansen, Douwe • Jansen, Wybe • Pieters, Jan • Rewerts, Laurents • Simons, Mathijs • Stasis, Jan • Wyelant, Passchjer
borstelmaker, schuyermaker • Jansen, Symen
boterkoper • Riencks, Pytter
bouwmeester raadslid • Arents, Jan • Broers, Aucke • Camp, Joris Gerrits • Can, Claes • Cluierda, Wybe Doies • te Sneek: Coops, Schate • Dircx, Harmen • Dircx, Taacke • Douwes, Dirck • Frericx, Jan • Gerryts, Dirck • Gerryts, Henrich • Ghemmenigh, w. Guillems • Goverts, Marcelus • Goverts, w. Marcelis • Harckes, Harmen • Hees, Anthonis van • Hendricx, Barteld • Ipkema, Taciti • Ipkema, wijlen • Ipckes, Vincent • Jan • Jansen, Dirck • Jansen, w. Dirck • Lamberts [Fenema], w. Jacob • Leenerts, Florys • Lens, Hans • Landschaps: Lens, Jacob • Lens, w. Jacob • Ley, Albert van der • Lieuwes, Buwe • Lieuwes, Steffen • Oosterbaan, Jacob Fongers • Peters, Meinert • Tyepckes, Govert • Vierssen, Jurrien van • Wiersma, Jan Cornelis • Wilhelm
bouwmeester generaal over Friesland • Janssen, w. Bartholomeus
brandewijnbrander • Andries, Jacob • Cornelis, Harmen • Eelckes, Jan • Hans, wijlen • Jansen, Cornelis • Visscher, Harmen Cornelis de
breider/breier • Althuys, Geert Jansen • Auckes, Willem • Caerls, Hendrick • Douwes, w. Dirck • Jans, Tyerck • Jansen, Jacob • Jansen, Jan • Johannes, Pybe • Poppes, Jan • Pyters, Arien • Pytters, Feddrick • Tiebbes, Tiete • Tiercx, Poulus • Tyercx, Jan • Willems, Rintse
brouwer • Albert • Alberts, Jan • Alles, Thomas • Annes, w. Willem • Annis, Wymer • Annis, w. Wymer • Auckes, Goytien • Bartholemeus, Gerrit • Bartels, Gerryt • Benninck, Jan Jans • te Haarlem: Bon, Piter • Bruinsma, Albert Jansen • Bruinsma, Eelcke • Claes, w. Claes • Claes, Igrames • Claes, Johannes • Claes, w. Johannes • Claessen, Tonis • Claesses, Cornelis • Cornelis, Jacob • Dirx, Doytze • Dirx, Gaucke • Dirx, w. Gaucke • Dirx, Jacob • Dirx, Lieuwe • Dirx, Pier • Dirx, Pieter • Dirx, Sibrand • Dirx, Sierck • Dirx, Taecke • Doedes, Isbrandt • Douwes, Egbert • Douwes, w. Lambert • Eelkes, Eeke • Eelkes, Frans • Eslinga, Thomas • Everts, Inse • Everts, Sioerdt • Feickes, Allert • Feyckes, Pieter • Folckerts, Cornelis • Folckerts, Jan • Folckerts, Pytter • te Staveren: Fridack, Hendrick • Gauckes, Marten • Gerbens, Hette • Gerckes, Anne • Geroens, Taecke • Gerryts, Aernt • Gerryts, Gercke • Gerryts, Jacob • Gerryts, w. Jacob • Gerryts, Jelle • Gideons, Dirck • Halbes, Foppe • Hanses, Jan • Harings, Claes • Harmens, Jacob • Hayes, w. Juw • Hendrick, wijlen • Hendricx, Geert • Hendricx, w. Geert • Hendricx, Pytter - 1644 • Hendricx, w. Pytter - 1651 • Hendricx, Pytter - 1671 • Hendricx, Roeleff • Hendricx, Wouter • Hendricx, w. Wouter • Holterman, Jan • Hotze • Hoyts, Sybrandt • Huyberts, Hendrick • Inia, Dirck Gidions • Intzis, Jan • Ipckes, Simon • Isbrandts, Jochum • te Haarlem: Jacobs, Frans • Jacobs, Harmen • Jacobs, w. Hendrick • Jacobs, Jan - 1595 • Jacobs, Jan - 1665 • Jacobs, Sioerd • Jacobs, Taco • Jacobs, Teecke • Jans, Albert • Jans, Alle • Jans, w. Eelcke • Jans, Evert • Jans, Frans • Jans, Lambert • Jans, Ofte • Jans, Rienck • Jans, Tierck • Jansen, Hendrick • Jansen, Jacob • Jansen, Jan • Jansen, Johannes • Jansen, Pieter • Jansen, Rienck • Jansen, Rinse • Jansen, Sybe • Jelles, Jan • Jelles, w. Jan • Jelles, Minne • Jelles, w. Douwe • Joannes • Jochums, Douwe • Johannes • Jutses, Jan • Luytien • Martens, Jelle • Martens, Marten • Meintses, Dirk • Merx, Jan • Meyntses, Dirck • Minnes, Jelle • Oekes, Eebe • Oenes, Doede • Oenes, Wybe • Olpherts, Alger • Olpherts, Olphert • Olpherts, w. Olphert • Ottes, Berent • Outgers, Meyle • Piers, Sibe • Pyter • Pyters, Dirck • Pyters, Hans • Pyters, Hendrick - 1609 • Pyters, w. Hendrick - 1644 • Pyters, Hendrick 165 • Pyters, Sibolt • Reiger, Abraham de • Remmerts, Jacob • Rienck • Roeloffs, Jan • Rossum, Eelcke Tiaerdts van • Ruyrdts, Claes • te Haarlem: Schouten, Gerrit • Schouwen, Evert Pouwels • Sibrants, Pyter • Sierx, Dirck • Sioerds, Pier • Swanevelt, Hendrick van • Sybrandts, w. Baucke • Sytses, Bocke • Taeckes, Claes • Taeckes, Willem • Thijssen, Willem • Tiallings, Sydts • Tiercks, Jan • Tyaerds, Lambert • Tyercx, Jan • Upcke[s], Upcke • Valrich, Johannes Nicolai • Viaen, w. Sierck • Visscher, Syerck • Vollinga, Gerben Iskes • Vrijdach, Hendrick • Wabbes, Jan • Wabbes, w. Jan • Wilckes, Harmen • Willem, Jan • Willems, w. Willem • Wytses, Pier • Ynia, Dirck • IJsbrandts, w. IJsbrandt
brouwerse/brouwster • Jans, Impckien • Reins, Jidtie • Sydses, Ympck • Tiercx, Grietie wed. Jan Wabbes
brouwersgezel • Jacobs, Heercke • Jans, Harmen • Teeckes, Willem
burgemeester • Abbes, Tierck • Abbes, w. Tierck • Adius, Jacobus • Adius, Lambertus • van Bolsward: Alama, Fredricus • Ammama, Taco Sapis • Ammama, w. Taco Sapis • van IJlst: Andries, Frans • Arents, Jan • Arents, w. Jan • Atsma, Renicus • Aysema, Hessel • Aysema, w. Hessel • Beyma, Johan van • Beyma, w. Johan van • Blau, dr. Hieronimus • Boner, Albert Everts • van Harlingen: Bontekoe, w. Abraham • Broers, Aucke • Brongersma, Hillebrand (mr. zilversmid) • Brongersma, wijlen • Burum, Alle van • Camp, Joris Gerrits • Camp, w. Joris Gerryts • Cann, Claes • Cingel, wijlen • Claesen, Sierd • Claesen, w. Sierd • Cornelis, Sijmen • Cuylenburgh, Joannes • Cuylenburgh, w. Joannes • Dircks, Harmen • Dircks, w. Harmen • Doma, Nicolaas • Eelckes, Waetze • Eelckes, w. Waetze • Eelckes, Watse • Ens, Dirck Sioerds • Eppinga, Sioerd Jansen • Gabbema, Abbe Freerx • Gayckema, Romcke Sickes • Gayckema, wijlen • van Franeker: Gerolsma, Izardus • Gerryts, Hendrick • van Franeker: Ghemmenich, Cornelis van • Ghemmenich, w. Cornelis van • Glinstra, w. Vincent Ipkes • Gravius, Oene • Gravius, w. Oene • Gualthery, Joannes • Gualthery, wijlen • Haestrecht, Adriaen van • Haestrecht, w. Adriaen van • Hagius, Adrianus • Hagius, w. Adrianus • Harckes sr., Harmen • Harckes, w. Harmen • Harckes jr., Harmen • Hendrix, Jurrien • Hendrix, w. Jurrien • van Dokkum: Herermans, Cornelis • Hotses, w. Steven • Ipckes, Vincent • Ipckes, w. Vincent • Itsma, Wybrandus • Itsma, w. Wybrandus • van Sneek: Jans, Aucke • van Dokkum: Jans, Gabbe • Jelmers, Reyner • Jelmers, w. Reyner • Lamberts, Adie • Lamberts, w. Adius • Lieuwes, w. Buwe • Louwens, Coep • Louwens, w. Coep • van Sloten: Mamminga, Henricus • Marssum, Hendrick van • Marssum, w. Hendrick van • Mellema, Sybe • van Sloten: Nolles, wijlen • Nijenhuis, Simon Douwes • Nijenhuis, w. Simon Douwes • Oedts, w. Ypck • Orx, Wybe • Orx, w. Wybe • Piers, w. Sybe • van Sneek: Pybes, w. Hilbrant • Riemers, Thonis • Riemers, w. Thonis • Runia, Simon • Sapis, Taecke • Schepper, Abraham de • van Franeker: Schotanus Sterringa, Henricus • Sierxma, Rombartus • Simonides • van Harlingen: Sinnama, Pybe Hayes • Staphert, Hans Douwes • Stevens, Jacob • Stevens, w. Jacob • van IJlst: Suchten, Hendrick van • Swart, Francois de • Sybes, Sybe • Sybes, w. Sybe • Sydses, Jan • Sydses, w. Jan • Symons, Cornelis • Tiepckes, Govert • Tiepckes, w. Govert • Ulenburg, Rombartus • van Bolsward: Velsen, Adrianus van • Velsen, Willem van • van Franeker: Westra, Suffridus • van Dokkum: Wiersma, Johannes • van Harlingen: Willems, Jan • Willems, w. Jan • Wibes, Hans • Winter, Feio Joannis • Wopckes, Jarich
buschmeester (geweer) v.h. Regiment der Friezen • Geerneers, w. Sybolt
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
chirurgijn, zie ook operateur • Alberts, Hendrick • Asgema, Gosovinus • Baerts, R.J. • Barnardi [Hauckema], Gerbrandt • Beernts, Gerben • te Wirdum: Boelema, Lenart Gerrits • Bottes, Hans • Bottes, w. Hans • Brandenburgh, Regnerus • Briffo, Regnerus • Broersma, Meye Ockes • Bruynsvelt, Frans • Cann, Claes • Cann, w. Claes • Carels, Melchior • Claesen, Claes • Cornelis [Zundstrand], Jan • Deeckmans, Otto • Dircx, Sierck • Dircx, Thomas • Drost, Jan Fransen • Feddrix [Moldzart], Symon • Feddrix, Tiaert • Frans, Jarich • Gerardi, w. Dionisius • Gerryts, Gieles • Gerryts, w. Gielles • Gracht, Arien van der • Hayes, Jan • te Bolsward: Henricx, Kaerl • Hieronimus [Frank], Isbrant • Hoeck, Jelle Jacobs • Hoeck, Pieter • Holthuys, Jan • Holthuys, w. Jan • Horreus, Abraham • Horrius, Joucke Pieters • Idserts, Tiallingh • Indius, Meyle • te Bolsward: Jacobs, Andle • Jans [Drost], Frans • Jans [Drost], w. Frans • Jansen [Baard], Reyloff • Jellis, Lieuwe • Jilles [Jupen], Jasper • Jilles [Hellinga], Taco • Joannis [Witter], Symen • Jurriens, Beernt • Kyers, Jan • Lamberts, Coert • Lamberts, Harmen • Lautenbach, [Hendrik] • Lautenbach, Joannes • Metz, Hans • Millandt, Adam • Millant, Willem • Nannings, Simon • Nentkes, Saecke • Noot, Gerryt • Orcx [Indius], Meyle • Post, w. Jan • Post, Tierck ten • Pyters [Horrius], Joucke • Raesvelt, Frans • Regnade, Zacharias • Reiloffs [Baard], Jan • Reinalda, [Sako] • te Hallum: Reynarda, Gerryt • Rheen, Watze • Rheen, w. Watze • te Enkhuizen: Roeleffs, Otte • te Hallum: Saskers, Jacob • te Sloten: Schotanus, Bernhardus • van zijn Vorstelijke Genade: Schouwen, Luytien • Schuring, Claes • te Sneek: Sibrants, Jan • Siccama, Theotardus • Simons, Dirck • Sylvius, w. Bauke • Taekes, Gilles • Thomas [Dirks] • Tuinen, Watze Douwes van der • Vos, w. Jacob • te Dokkum: Willems, Marten • te Heerenveen: IJlst, Rombaut
cipier dezer Landschappe • Feddema, Wouter Jetses • Oedses, Gerryt
collecteur der belastingen • Lamberts, Lambert • Staphorst
commandeur • Houwerda, wijlen • in Langackerschans: Loo, Dames van • Swartzenburgh, Hendrick vrijheer toe
commies van de licenten en de convoyen • Bijlevelt, Jacob van • van Finantien: Hettinga, Sybrant van • van den ontvanger Dublet: Hogenhuis, Jacob van • Hogenhuis, w. Jacob van • te Arnhem: Jans, Gerryt • van Friesland: Mensenburgh, Joannes van
commissaris van den Hove • Andrae, Joachimus
conducteur van de militie dezer Landschappe • Marssum, Aggeus van
conrector • Gutberleth, Tobias • Schaevola, Justus • Theodori, Annius
constabel (generaal) • Hes, Jacob Hans • Martens, Harmen • in Bellingwolsterzijl: Martens, Jelle • generaal: Nurenburgh, w. Sybolt • te Coevorden: Simons, w. Jochum • in Bellingwolsterschans: Uylckes, Jan
controleur van de convoyen te Sloten • Wabbes, Pytter Claes
conventuale (gewezen kloosterlinge) • Joostes, Griet
convooimeester te Makkum • Blanckema, Gerhardus • te Dokkum: Dircks, Dirck • te Harlingen: Heer, Jacob Pieters de • op Termunterzijl: Swalue, Tiberius
cornet onder een comp. ruiters • Walta, Sybrant van - Eewal 1628, Gr. Hoogstraat 1629
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
dekendrager • Harmens, Harmen • Jans, Hendrick
dekenkoper • Harmens, Harmen • Lieuwes, Claes
deurwaarder • Abbema, Bocke Douwes • Abbema, w. Bocke Douwes • Abbema, Douwe Bockes • Abbema, Saecke • Achlum, Igram van • Agricola, Tiaard Hans • Arnoldinus, Sixtie Petri • Augustinus, Sibrandus • Augustini, w. Sibrandus • Bauckes, Epe • Bauckes, Ippe • Bornstra, Claas • Brinck, Lucas • Buytenpost • Dircx, Wytze • Douwes, Bocke • Elgersma, Jan • Francken, Jelys • Gelis, Salomon • Hanya, Wybe • Heems, Wybrandus • kerke: Jacke • Jacobs, Jacob • Jans, Hans • Jans, w. Hans • Jelmers, Dirck • Jelmers, w. Dirck • Jochems, w. Hans • Joestzn., Mattheus • Johans, Hans • Keimpes, w. Bartel • Lamberts, Douwe • Lamberts, Jan • Legentiel, Alons • Loo, Jacob van • Martens, Folckert • Meckema, Wyger • Meyer, Hendrick • Noordenbos jr., Wybrandus • Obbes, Hoeyte • Obbes, w. Hoeyte • Oldeneel, Bartholomeus • Pehson, Pytter • Pieters, Geert • Popckes, Aede • Radijs, Gerrit • Radijs, Willem • Radijs, w. Willem • Recalf, Jacob Jacobs • Reen, Ipe Bauckes • Sansma, Jochum • Scheerhagen, Hermanus • Tiberij, Gerbrandus • Tijs, Tyerck • Vrielsma, Schelte • Wigeri, Horatius
diaken, hoofd • Algers, Hotze • Gabbema, Abbe Freerx • Henrix, w. Gerryt • Lamberts, Pyter • Martens, Jan
distelateur/distillateur • Andries, Jacob • Fisscher, Harmen Cornelis de • Ronde, Martinus de
doctor • Med.: Abelus, Hieronimus • Adv.: Adius, Adigerus • Adv.: Adius, w. Lambertus • Aelserda, Lollius • Aernsma, w. Christoffel • Med.: Andla, Anchises • Arums, w. Dirck • Adv.: Atsma • Ayta, w. Wigle van • Adv.: Bantert, [Ruardus] • Adv.: Bay, [Wilbartus] • Adv.: Bechius, w. [Petrus] • Adv.: Beilanus, Nicolaas • Adv.: Beintema, [Dominicus] • Adv.: Blau • Blocklandt, wijlen • Adv.: Blocq, Daniel • Adv.: Boelema, wijlen • Adv.: Bolsma, Gellius • Adv.: Bolten • Adv.: Bolten, Arent van • Adv.: Bolten, Richardus van • Adv.: Boltha, w. Jacobus Fabritius • Adv.: Bos, Richaeus van den • Adv.: Bouritius, Jacob • Adv.: Bruinsma, Gellius • Med.: Bruinsvelt, Theodorus • Adv.: Campegius, Joannes • Adv.: Campen, Gasparis van • Adv.: Campen, Jacob van • Adv.: Canter, Franciscus • Med.: Cardanus, Carolus • Adv.: Casarius, Jacobus • Adv. te Hoorn: Cools, w. Hyronicus[?] • Adv.: Copius, Arnoldus • Adv.: Dominici, Lollius • Adv.: Donia, w. Sixtus • Adv.: Dotingh, Johannes • Duringh, Joannes • Duringh, w. Joannes • Adv.: Duynterp, w. Petrus • Adv.: Echten, w. Richaeus van • Adv.: Eelckema, Haye • Adv.: Ens, Joannes • Adv.: Eringa, Docco • Eysinga, Tjalling van • Adv.: Fabritius, Jacobus • Adv.: Feenstra, Dominicus • Adv.: Feykens • Adv.: Feykens, Focco • Feykens, Harmanus • Adv.: Feykens, wijlen • Adv.: Feykens jr. • Med.: Flietius, Joannes Swilda • Fogelsangh/Vogelsangh, Dirck • Adv.: Foppes, Gabbe • Fortuyn, Gerardt • Med.: Franck, Isbrant • Med.: Franck, w. Isbrandt • Adv. & Med.: Frolo, Elias • Med.: Fullenius, Nathanael • Adv.: Fungers, w. Joannes • Gabbema, Gabinus • Gisberts, Heiman • Godefridi, Georgien • Adv.: Gravius, wijlen • Adv.: Gualteri, Henricus • Adv.: Gualteri, w. Henricus • Med.: Hachtingius, [Nicolaas] • Adv.: Hagius • Adv.: Haitema, Bavius • Adv.: Hania, Broer • Adv.[?]: Hania, Seerp • Adv.[?]: Hania, w. Seerp • Adv.: Hania, Theodorus • Adv.: Hardomans, Gerrit • Adv.: Hardomans, w. Gerrit • Adv.: Hartius, [Jacobus Wilhelmus] • Adv.: Heidoma, [Gellius] • Adv.: Heidoma, Gellius • Med.: Heemsterhuys, Siboldus • Med.: Heemsterhuys, w. Siboldus • Adv.: Heslinga, [Gerardus] • Adv.: Hoptilla, [Johannes] • Med.: Hup, Amelius • Med.: Hylarius, Sybrandus • Idzardi, Baerte • te Groningen: Isbrandi, Hieronimus Friderici • Adv.: Jusum, Joannes • Adv.: Kann, Allardus • Adv.: Laen, Nicolaas van der • Adv.: Lamberti, Joachimus • Las, Bartholomeus Fredrick van • Adv.: Lautenbach, [Petrus] • Adv.: Lens, Joannes • Adv.: Loo, Albartus • Loo, Jan van • Loo, w. Jan van • Adv.: Lyclama, Laelius • Adv.: Marssum, [Th.] van • Marssum, w. Aggeus van • Adv.: Marssum, Jacobus van • Merica/Mirica, Andrys • Adv.: Meynsma, Horatius • Moll, Anthoon de • Moll, Hendrick de • Moll, w. Hendrick de • Adv.: Moll, Jaques Joannes de • Med.: Moll, Pieter de • Med.: Moll, w. [Pieter] • Muler, Nicolaas • Adv.: Nanningh, [Henricus] • Nicolay, w. Campegius • Adv.: Nicolay, Jacobus • Adv.: Nicolay, w. Jacobus • Nicolay, Nicolaas • Noyen, (Eernst) • Adv.: Nijenhuys, Suffridus • Adv.: Nijhusius • Pastow, Jacob • Pastow, w, Jacob • Adv.: Pecama, wijlen • Adv.: Petraeus, Joannis • Adv.: Petri, Rudolphus • Polman, Symon • te IJlst: Poppema, Sixtus • Adv.: Postella, Dominicus Richaeus de • Med.: Ras, Ernesto • Med.: Regneri, Wilhelmus • Adv.: Rispens, Andries • Adv.: Rispens, Josius • Adv.: Roukema, Honorius • Adv.: Saeckema, Johannes • Adv.: Scheltinga, Liwius • Adv.: Schotanus, Nicolaas • Adv.: Schoten, Mathijs van • Siercxma, Rombarto • Adv.: Spitholt, Gosuinus • Spitholt, Johannes • Adv.: Strigelius, C[ornelius] • Adv.: Swalue, Otto • Adv.: Swalue, wijlen • Adv.: Syckyngha, Wigle van • Symens, Gerryt • Adv.: Thomae, Tiberius • Adv.: Thomae, w. Tiberius • Med.: Tipsma, Jacobus • Adv.: Tyara, Joannes • Adv.: Tyara, Tjaard • Ulbes, Ulbe • Adv.: Veen II, Laurentius de • Med.: Velsen/Velsius, Johannes Wilhelmi/Willems • Med.: Velsius, Wilhelmus • Med.: Velsius, wijlen • Adv. te Dokkum: Veltriel, Joannes • Verutius, Jeronimus • Wybrandi, w. Abelus • Adv.: Wyckel, [Hanso] • Wyckel, Tyallingh
domheer te Ozenbrugge en Padelborne (Osnabrück en Paderborn) • Lyauckema, Sicke van
doodgraver op Oldehoof kerk/Oldehoofster kerkhof • Bauckes, Wieger • Entes, Claes • Hessels, Hessel • Jan • Pytters, Anthoni • Reyns, Eede
doppieswever, zie ook wever • Beernts, Jan • Beernts, w. Jan • Folkerts, Oege • Froen, Hendrick • Gerryts, Evert • Harmen • Hendricks, Gysbert • Hendricx, Warner • Heres, Roelof • Jans sr., Jan • Jans, w. Jan • Jans jr., Jan • Roelyffs, Cornelis • Samuels, Johannes • Scherger, Jurien • Thomas, Jan • Thomas, Pyter • Willems, Jan
dorpsrechter te Joure • Dirx, Tieerdt
draaier • Aernts, Willem • Juriens, w. Jurien
drager • Michel
droogscheerder, zie ook scherrier • Harmen, wijlen • Sippe, Claes • Wybes, Hendrick
drost • van Harlingen: Espelbach, w. Georg van • Jansen, Frans • van Ameland: Rodenhuys, Tiallingh
dijkgraaf van de Zuiderdijken • Bruinsma, Regnerus
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
essaieur van de Munte dezer Landschappe • Bruynsvelt, Augustinus • van goud en zilver: Bruynsvelt, w. Harmen
executeur der Canselarije • Agges, Gerbrand • Cornelis, Reiner • Leeuwarden: Jacobs, w. Willem • Jilles, Claes • over Leeuwarderadeel: Jilles, w. Claes • Lamberts, Cornelis • Martens, Andries • over Leeuwarderadeel: Pouwels, Marten • over Oost-Dongeradeel: Samuels, Hans • Sioerds, Reiner • Wijngaerden, Buwe Anes
exercitiemeester • te Hoorn: Jansen, Carel • Jochums, Epe
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
fabriekmeester • binnen Leeuwarden: Hoptilla, Gercke Wybe
factoir • te Amsterdam: Everts, Idts
fiscaal generaal dezer Landschappe: • Arssen, Johan van • Gualteri, Henrick • Loo, Jacobus Albertus van • Royer, Justinus
fluweelwerker • Fries, Jan Hendrikx de • Jans, w. Marten
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
gardenier • Aerns, Jurrien • Andries, Haye • Arents, Wouter • Arians, Jan • Ariens, Symen • Auckes, Aucke • Cents, Jacob • Cents, w. Jacob • Claas, Henrick • Claes, Jelle • Clasen, Rienck • Dames, Jan • Douwes, Jan • Gerbens, Reyner • Gerryts, Duco • Gerryts, Hein • Gerryts, Sybe • Hans • Hans, Dirck van • Heynts, Gerryt • Jacob, wijlen • Jacobs, Bonne • Jansen, Rutger • Jelles, Jelle • Jurriens, Jan • Lieuwes, Wybe • Lolckis, Fredrick • Peters, Hans • Pieters, Jan • Pieters, Wouter • Pytters, Lourens • Rincx, wijlen • Sickes, Jacob • Simons, Adriaen • Simons, w. Adriaen • Sommen, Hendrick Clasen van • Teeckes, Pytter • Willems, Pouwels • Wolters, Arent
garnizoenhouder • Jans, Cornelis
gasthuis, voogd v.h. St. Anthony • Borryts, Jacob • Buren, Jan Gerryts van • Burum, Alle van • Camp, Joris Gerrits • Eelckes, Watze • Oenes, Oene • Velsen, Willem van
geelgieter • Imes, Claes • Jans, Eeme • Jans, w. Lolle • Jochums, Cornelis • Minnes, Claes • Sioerdts, Tiaerdt • Tiaerts, Minne • Tiaerts, w. Minne • Tiaerts, Tiaerd
gelddrager • Dirck
gemeensman, gezworen • Borryts, Jacob • Camp, Joris Gerryts • Claes, Johannes • Clasen, Symen • Clasen, w. Symon • Diemers, Jacob • Douwes, w. Symon • Eelckes, Watze • Everts, Warner • Feddrickx, Symon • Gabbema, Abbe Frericx • Gerryts, Dirck • Gysberts, Marten • Haghtingius, Fredricus • Harmens, Jan • Hees, Anthonis van • Hemert, Frans Dirck van • Hettes, w. Pytter • Hoptilla, Joannes • Hylckincx, Cornelis • Jans, Dirck • Jans, Willem • Jans, w. Willem • Lamberts, Lambert • Langhwart, Simn Douwes • Marssum, Hendrick van • Mellema, Sybe Piers • Nannes, Gerryt • te Sneek: Oosterbaan, Wibren Fongers • Oostervelt, Jan Melchior • Piers, Thijs • Pytters, Claes • Rommerts, Pyter • Ruurts, Pyter • Ruyrts, w. Pyter • Schabanck • te Bolsward: Siersma, Phocaeus • Willems, Gerrit
geneesheer, zie medicus
gerechtsdienaar • Pytters, Andries • Rutgers, Joost • Uleman, Jan
gerechtsschout bij het krijgsgerecht • Lautenbach, Jacob van • Lycklama, Eiso van • Sytsma, w. Andries van • Velsen, Benedictus van • Velsen, w. Benedictus van
gerechtsweibel • Jellema, Horatius • Joachims, Nittert
geweermaker, zie ook lade- en roermaker • Beertyen • Cappius, Dirck Melchers • Clijenhuys, Tijs Jansen • Geesthoff, Otto Jans • Gerryts, Abell • Gerryts, w. Abell • Gerryts, Claas • Gerryts, Jan • Hansen, Martinus • Hendricx, Jan • Hillebrandt • Jan • Jans, Jan • Kerst • Leonart • Pytters, Guiliam • Nijenhuis, Jan • Stoffels, Gerryt • Stoffels, Lenart • Thijs
geweldige • Agges, Douwe • van de Admiraliteit te Harlingen: Hayes, Haye
glazenmaker • Adama, w. Sybrant - Nieuwesteeg 1675, 234a • Adriaen, wijlen - Hoogstraat 1581, 8 • Ariens, Gerryt - Heerestraat 1642, 81 • Ariens, Willem - Kl. Hoogstraat 1589, 112; 1619, 87 • Bauckes, Boucke Slotmakersstraat 1584, 19 • Beernts, Gerben - Nieuwesteeg 1626, 11 • Borcharts, Taacko - Kl. Kerkstraat 1597, 111 • Clingenburgh, Abraham Jacobs - Nieuwestad NZ 1658, 1 • te Zwolle: Echoerus, Hendrick - niet aangegeven 1638, 69 • Egberts, Willem - Gr. Hoogstraat 1607, 68; 1637, 239 • Erasmi, Adriaen - Kl. Hoogstraat 1614, 186 • Feltes, Lucas - St. Jacobsstraat 1581, 14 • Feltes, w. Lucas - Gr. Kerkstraat 1594, 18 • Feyckes, Laurens - Hoogstraat 1584, 21 • Friesma, Doede Juckes - Bagijnestraat 1598, 143; 1604, 179 • Friesma, Jucke/Juicke Doedes - Bagijnestraat 1646, 128; Kl. Kerkstraat 1645, 244; 1678, 110; Heerenwaltje 1677, 76; 1680, 213 • Geerts, Tonis - Waeze 1631, 57 • Hendricx, Lourens - Amelandstraat 1667, 55 • Henricx, Ariaen - Gr. Kerkstraat 1589, 112 • Hessels, Willem - Breedstraat 1663, 136; 1667, 15 • Hettes, Pier - Gr. Kerkstraat 1605, 197; 1626, 12 • Jacobs, Abram - Wirdumerdijk 1663, 165, 225; 1664, 262 • Jacobs, w. Abram - Wirdumerdijk 1681, 233 • Jans, Henrick - Slotmakersstraat 1610, 12; 1617, 176; 1618, 36, 198 • Jans, Rompke - Bagijnestraat 1617, 93 • Jansen, Jan - Breedstraat 1639, 175; 1640, 193 • Jansen, w. Jan - Speelmansstraat 1649, 105 • Jansen, Reiner - Slotmakersstraat 1663, 143 • Jelissen, Jelis - Turfmarkt 1677, 67 • Juws, Timen - Koningstraat 1639, 163 • Laurens - Nieuwestad ZZ 1584, 13 • Laurens, wijlen - Hoogstraat 1594, 16; 1595, 73 • Laurens, Sytze - Hofplein hoek Kl. Hoogstraat 1598, 133; 1609, 164 • Luitiens, Jan - Sint Jacobstraat 1610, 60; 1627, 113 • Luythiens, w. Sytse - Korfmakersstraat 1635, 86; 1640, 223 • Olpherts, Oene - Slotmakersstraat 1603, 122 • Olpherts, w. Oene - Slotmakersstraat 1609, 201; 1610, 13; 1615, 14 • Pieters, Arien - Eewal 1607, 19; 1613, 61 • Pieters, Geert - Korfmakersstraat 1627, 101; 1651, 57 • Pyters, Sybe - Speelmansstraat 1612, 215; 1619, 109 • Roeliffs, Pybe - Breedstraat 1659, 68 • Roeloffs, Pieter - Poststraat 1635, 162; 1640, 179 • Roeloffs, w. Pieter - Sint Jacobstraat 1642, 92, 107; 1646, 113 • Rompckes, Jacob - Sint Jacobstraat 1662, 55 • Rompckes, Jan - Weerd 1610, 14; 1612, 199 • Rijcks, Freerck - Korfmakersstraat 1644, 188; 1658, 192 • Sioerdts, Freerck - Waeze 1653, 147 • Teekes, Claes - Voorstreek 1665, 111 • Tymens, Jetze - Poststraat 1677, 41 • Willems, Adriaen - niet aangegeven 1644, 149 • Willems, Arien - Berlikumermarkt 1607, 2, 12, 24; 1611, 132, 135; 1612, 138 • Wolf, Jacob - Speelmansstraat 1668, 76 • Wolffs, Wolff - Breedstraat 1611, 97; 1662, 78 • Wygers, Wyger - Slotmakersstraat 1648, 45; 1650, 174; 1651, 2
gootmaker • Alberts, Ulcke
gortmaker • Ales, Jetze • Auckes, Jan • Beerns, Saeke • Benedictus, Claes • Bientses, Saecke • Cornelis • Dircks, Jan • Doedes, Sytze • Epckes, w. Here • Feddrick • Feikes, Gatse • Fockes, Pieter • Gerbens, Eette • Harmens, Dirck • Hein • Hessels, Jelle • Jacobs, Jacob • Jacobs, Wytze • Jans, Bothe • Jans, Jetse • Jans, Ulbe • Jansen, Simmen • Lefferts, Willem • Lolckes, Doede • Lolckes, w. Doede • Liuwe • Peter • Rienck • Reiners, Bente • Rompckes, Focke • Sibes, Hein • Simons, Jan • Sipckis, Folckert • Sybes, Ritske • Symens, Rompcke • Symens, w. Rompcke • Sytses, Doede • Sytses, Folckert • Syurdts, Reyn • Tierck • Tyaerds, Fedrick • Wilckes, Henne • Wybrens, Tierck • Wytsis, Douwe • Wytzes, Reyner
goudsmid • Asten, Wyntien Beernt van • te Hoorn: Bemont, Cornelis Jans • Bruynsvelt, Augustinus • Bruynsvelt, Harmen • Christiaans, Hans • Claesen, Alger • Claesen, Obbe • Cornelis, Frans • Dankerts, Lenert • Danckerts, w. Lenert • Dircksen, Jan • Dircx, Homme • Dorsman, Pyter • Douwes, Claes • Eelckes, Winholt • Faber, Cornelis • Faber, Pytter • Faber, w. Pytter • Feyes, Jacob • Foppes, Joannes • Frericx, Frerick • Heins, Dirck • Hotzes, Alger • te Dokkum?: Jacobs, Claas • Jacobs, Harmen • Jans, w. Jelle • Jans, Rintie • te Harlingen: Jans, w. Wycher • Jansen, Dirck • Janssen, Hendrick • Janssen, Pyter • te Dokkum: Jelles, Jan • Jetthys, Paye • Langweer, Pytter Jans • Lely, Jarich Gerryts van der • Lely, w. Jarich Gerryts van der • Lely, Tiaerd van der • Lenardts, Joest • Lollij, Wybrandus • Mr. te Amsterdam: Loo, Jan van • Melchiors, Jan • Mensma, Alger Claesen • te Sneek: Michiels, w. Heere • Olthoff, Willem • Oostervelt, Jan Melchers • Peters, Frans • Peters (Pieters), w. Frans • Peters, Jacob • te Bolsward: Peters, Jantien • Peters (Pieters), w. Thymen • Raapsvelt, Harmen Jacobs • Reytse • te Zwolle: Rickinga, Gerard van • Roos, Cornelis Cornelis • Rijx, Beernt • Thomas, Claes • Thomas, Lourens • Valck, Dirck de • Valck, Jacob de • Westervelt, Tiepke • Wierts, Jan • Wilckes, Willem • te Dokkum: Willems, Jan • te 's Gravenhage: Wolffgangh, Isack Wouters • Wybis, Samuel • Wynties, Eelcke • te Dokkum: Ybles, Uldrick
goudsmidsgezel • Thomas, Pieter
graafmeester • Jetse, wijlen • Minnes, Arien
grietman • Dantumadeel: Aernsma, Ghijsbertus van • Leeuwarderadeel: Aylva, Douwe van • Aylva, w. Douwe van • Oost-Dongeradeel: Aylva, Eernst van • Aylva, w. Ernst van • West-Dongeradeel: Aylva, Ernst Cico van • Dantumadeel: Aylva, Sioerd van • Ferwerderadeel: Aylva, Taco van • Haskerland: Baerdt, w. Egbert van • Achtkarspelen: Boelens, Lieuwe • Achtkarspelen: Boelens, Tarquinius • Boelens, w. Tarquinius • Bildt: Boshuisen, Philips van • Aengwirden: Bouricius, Jacobus van • Burmania, Duco Martena van • Leeuwarderadeel: Donia, w. Ernst van • Leeuwarderadeel: Eysinga, Hessel Roorda van • Menaldumadeel: Eysinga, w. Tialling van • Eysinga jr., Tialling van • Kollumerland: Feytsma, Bocco van - 1626 • Feytsma, w. Bocco van - 1629 • Feytsma, Bocco van - 1660 • Opsterland: Fockens, Marten • Opsterland: Fockens, w. Saco • Bildt: Gravius, Martinus • Hennaarderadeel: Grovestins, Benne van • Hemelumer Oldevaart: Grovestins, w. Jarich van • Hennaarderadeel: Grovestins, Oene van • Menaldumadeel: Grovestins, Wybe van • Smallingerland: Haersma, Arnoldus van • Haren, Ernst van • Bildt: Haren, Willem van • Heerma, Tierck van • Hemelumer Oldephaart: Jongestal, Gellius Wybrandus van • Tietjerksteradeel: Lezaen, Wolphert • Oost-Stellingwerf: Lycklama, Marcus van • Achtkarspelen: Mejonsma, Petrus • Rauwerderhem: Nijsten, Bartel van • Lemsterland: Oosterzee, Christiaen van Tietjerksteradeel: Rataller, Johan • Doniawerstal: Reinalda, w. Edo van • Idaarderadeel: Roorda, Abraham van • Idaarderdaeel: Roorda, Carel van • Kollumerland: Scheltema, Feyo van • Gaasterland: Scheltinga, w. Johannes van • Bildt: Sircxsma, Allert van • Oost-Stellingwerf: Ferwerda, Joannes • Wyckel, Anne
griffier • Staten: Beyma, Jelle=Lambertus • Blocq, w. Douwe de • Hof: Boelens, Suffridus van • Hof: Bouricius, Hector • Hof: Coenders, w. Suyrdt • Staten: Doma, Pibo van • substituut: Epeï, Focko • Hof: Glinstra, Epeus • Staten: Harderwijck, Arent van • Hof: Hoppers, Boccatio • Staten: Isbrandi, Eco • Staten: Marssum, Teodorus van • Staten Groningen: Meynerts, Wyerd • substituut Hof: Petri, Johannes • Hof: Pruysen, Sebastiaen van • Staten: Scheltinga, Lieuwe • Scheltinga, w. Lieuwe • Staten: Schepper, Sioerdt Isack de • substituut Hof: Schierhagen, Harmanus • van de graaflijkheidsleenen van Holland: Tocht, Isaacq van der • Staten: Vierssen, Gysbertus van
grossier • in zijde: Laurens, Christiaen • in kramerijen: Selis, Hessel • in laken: Siccama, Pieter Gerkes
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
haakmaker • Wolters, Arien
haarwever • Jansen, Focke • Lolckis, Sipke
handschoenmaker • Rutsens, Pieter • Rutsens, w. Pieter • Willem
harpenist • Eylerts, Sybren
harnasmaker • Jansen, Jan • Willem • Willems, wijlen
hekelmaker • Jans, Evert • Jans, w. Evert
hellebardier • Alons, Pytter • Botterwegh, Jan Hans • Coerts, Vitus • Dircx, Feycke • Echterman, Dirck • Fransen, Jacob • Graeff, Jan Gerrits de • Greeff, Hans • Harmens, Hendrick • Harmens, w. Hendrick • Harmens, Jurrien • Jans, Joris • Jans, w. Joris • Jarichs, Frans • Joannis, Sytze • Joannis, w. Sytze • Koek, Jan • Legentiel, Alonze • Luytslager, Jurgien • Luytslager, w. Jurgien • Melchiors, w. Melchior • Pesson, Jan • Pybe • Rosendael, Jan Jansen van • Scholting, Marten • Schouber, Pouwels • Smidt, w. Dirck • Swenton, Elias • Vitus, Jurien • Wellinchoff, Jurrien Harmens • Westerman, Jaques • Wolfsganck, Wolter Isaak • Wolfsganck, w. Isaak
herbergier • Aernts, Cornelis • Albarts, Poppe • Anes, Bouwe • Auckes, Jacob • Backer, Isack de • Bartels, Heyn • Bauckes, Eelcke • te Harlingen: Cherche, Aleph Piebes • Claes, Atze • Cock, Fredrick • Cornelis, Evert • Dircks, Dirck • Douwes, Douwe • Fransen, Hercules • Freerx, Jacob • Geerts, David • Gerloffs, Gabbe • Gerrits, Jan • Hansen, Tiete • Hayes, Haye • Hayes, Pieter • Hendrix, Adam • Hendricks, w. Willem • te Raard: Holverda, Cornelis Jansen • Idses, Sicco • Isbrandts, Jelle • Jacobs, Doede • Jans, Dirck • Jans, Joucke • Jansen, Claes • Jansen, Hendrick • Jansen, w. Hendrick • Jaspers, Hans • Melles, Marck • Mets, Pytter • Mulhuysen, Hans van • Post, Claes Jans ten • Pyters, Claes • Romckes, Tomas • Schol, Jan • Siercks, Claes • Simens, Jan • Sioerds, Jan • Sioerdts, Sioerd • Sipkes, Jelte • te Oudega: Siveren, Hans van • Steffens, Sweer • Sybrants, Dirck • Symens, Pieter • Tongers, Pouwers • Wessels, Harmen • te Coevorden: Willems, Hans • Willems (van Stiens), Harmen • Wopkes, Hessel • Wybes, Jan • Wyses, Harmen
herbergierse/herbergierster • Antie • Hilles, Attie • Smidt, wed. Willem
hoedenmaker • Aernts, Harmen • Aerts, Jan • Albert • Caret, Lambert Jansen • Dircks, Douwe • Douwes, Douwe • Douwe, wijlen • Douwes, Jacob • Gaelckes, Ryuerdt • Gaelckes, w. Ryurdt • Geert • Jacobs, Thijs • Jans, Cornelis • Jurriens, Jan • Lubberts, Gerleff • Oene • Pieter • te Joure: Pieters, Albert • Pieters, Arien • Pieters, Jacob • Pieters, Marten • Pyters, Thonis • Ruirdts, Claes • Ruyrts, Gale • Teeckes, Teecke • Tyaerdts • Willems, Gerrit • Woestijn, Jan Jacobs
hoedenstoffeerder • Adams, Jan • Alberts, Frans • Frans, Jan • Lamberts, Allert
hoedenverkoper • Alberts, Frans
hoefsmid • Echterman, Dirck • van graaf Willem van Nassau: Tassys, Nicolaes • Tassys, w. Nicolaes
hoenderkoopster • Saeck • Tijssen, Sarra
hofmeester van Zijn Vorstelijke Genade Prins Hendrick Casimier • Claerbergen, Philips Ernst Veglin van
hopman • Alberts, Jan • Adius, Adigerus - Wirdumerdijk 1630-86, 1632-195, 1633-21 • Aebes, Tyerck - bij de Duco Martenapijp 1605-217 • Aerentsma, Arent van - Korfmakersstraat 1609-240, 1623-119 • Aisma, Johan van • Alberts, Taecke/Taco - Nieuwestad 1611-131,136,142,147, 1612-132 • Annes, Dirck - Sint Jacobsstraat 1622-68,94 • Aysma, Jan van • Aysma, Schelto van - Gr. Hoogstraat 1623-142 • Baard, Sioerd - Ossehiem 1629-264 • Berendts, wijlen Lambert - bij de Brol 1606-227 • Bootsma, Abbe van 1630-6 • Broers, Aucke - Waeze 1603-131, Wirdumerdijk 1605-206,216; 1605-222 • Bruinsvelt, wijlen Harmen - Weerd 1633-9 • Bushuisen 1630-42 • Camminga, Frans van - Gr. Kerkstraat 1595-46 • Camminga, Johan van • Camminga, Sybrant van - Gr. Kerkstraat 1585-46, 1586-64 • Cann, Claes • Chijs, Adriaen van der • Claes, Simon • Claessen, Sierdt • Coerts, Warner • Colthoff, Claes • Colthoff, Claes Gerryt • Dalen, Lambert van • Dircksen, w. Frans • Dirx, Jan • Dirx, w. Jan • Dirx, Pyter • Dirx, Taecke • Dirx, Tierck • Donia, Frans • Doyes, Wybe • Eelckes, Tiaerd • Eelcoma, Sioerd Eelckes • Eeskes, Pyter • Egberts, Mathijs • Eisinga, Jan van • Enningha • Ens, Dirck Sioerts • Eppinga, Sioerd Jansen • Frans, Jarich • Friesse, Hans Harings • Gaickema, Romcke Sickes • Gerryts, Claes • Gerryts, Dirck • Gerryts, Joryt • Gerryts (Croys), w. Wybe • Gravius, Lieuwe • Grovestins, Foppe van • Gysberts, Marten • Hagen, Michiel • Hagen, w. Michiel • Hania, Galeus/Galenus van • Hania, Wigle van • Harckes, Jan • Haringhs, Hans • Harings, Matthijs • Haringsma • Hattum, Abraham van • te Groningen: Heckman, Jacob • Hendricx, Jurrien • Hendrix, w. Sjoerdt • Hendrix, Watze • Hendrix, w. Watze • Hettinga, Ate van • Hoogeveen, Gerardus • Holst, Hendrick • Hoogslag, w. Dirck Gerrits • Hoptilla, Jan Gerckes • Hoptilla, Joannes • Horn, Dirck de • Horrius, Joucke Pytters • Hotzes, Alger • Hoytzma, Michiel Saeckes • Inia, Dirck Gideons • Inthiema, Hendrick Fredrick • Jacobs, Harmen • Jacobs, Jan • Jans, Harmen • Jans, w. Harmen • Jans, Jan • te Dokkum: Jans, Jan • Jans, w. Marten • Jansen, Bocke • Jansen, Jan • Jansen, Rienck • Jarichs, Wopcke • Jaspers, Tziallingh • Jelles, Lieucke • Koenerts, Jan • Lautenbach, wijlen • Lavick, Jurgien Nicolaas van • Lentsma, Dirck Sioerdts • Louws, Coop • Leuwen • Lycklama, Rinthie van • Lyclis, Pieter • Lyeuwes, Taco • Mammingha, Bartel Hendrix • Marssum, w. Marten van • Meckma, Hessel • Meckma, Minne Houwerda van • Meldren, Willem • Melgiors, Jan • Minckes, Tierck • Moubrai, Johannes • Noldus, Mathijs • Oenema, Jaques • Oldensloo, Hans van • Olpherts, Olphert • Oostervelt, Jan Melchiors • Panier, Harmen • Peters, Jacob • Pieters, Claes • Pieters, Harcke • Pieters, Jacob • Plecker, Daniel • Post, Jan Jans • Pyters, Jacob • Pyters, Jan • Riemers, Thonis • Rinties, Michiel • Rinties, Pybo • Ripperda, Focco van • Roeloffs, Claes • Roeloffs, w. Claes • Roeloffs, Jan • Roorda, Johan van • te Groningen: Rosinck, Roeloff Helprichts • Rousell, Jacob van • Sageman, Johan • Sapis, Taco • Scheltema, Schelte van • Schol, Floris Willems • Schotanus, Henricus • Schotanus, w. Henricus • Sioerdts, Tierck • Slijp, Rossier • Swalue, Otto • Sybrandts, Dirck • Symons, Symon • Symons, w. Symon • Tania, Sierck • Thijssen, Douwe • Tiebbes, Tietse • Tiercx, Feye • Tiercx, Gaetze • Tierx, Sybe • Tietses, Tiebbe • Upts, Pier • te Dokkum: Valuick, Joannis Nicolaas • Versteveren, Johan van • Vrijdach, Hendrick • Walsdorffer, Bartholomeus • Winter, Feyo
horlogemaker/horlogiemaker • Barres, Jacob • Jacobi, Wybrandus • Wibrandi, Wibrandus • Wybes, Jacob • Wybrandi, Jacobus
houtkoper • Aleffs, Tyalcke • te Harlingen: Andrys, Thymon • Andrys, w. Thymon • te Harlingen: Annes, Jelle • Claessen, Agge • Claessen, w. Agge • Doytses, Ritske • Epes, Gerryt • Everts, Warner • Feddricx, Epe • Fransen, Jan • Huyberts, Claes • Ipes, Gerrit • Jansen, Pybo • Jepema, w. Epe • Jie • Jie, wijlen • Lammerts, Claes • Pyters, Pyter • Stonebrinck, Paulus Tierx • Tialckes, Hans • Tiercx, Eelcke • Tiercx, Pouwel • Wouters, Wouter
houtkoopster • Claesses, Claescke
houtmolenaar • Ludsurts, Mense
houtvester • Burmania, Gemme Laes van • Heerma, Tierck van
houtzager • Cornelis, Jelle • Gerloffs, Pytter • Hotze • Luitzies, Claas • Mellis, Marcus • Minnes, Jan • Pytter • Pytters, Aucke • Reyner • Wilckes, Haringh
huidenkoper • Beerndts, Jan • Lieuwes, Lieuwe
huyckmaker • Lieuwes, Lieuwe
huyckmaakster • Anna
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
ingenieur, militair • Arentsen, Arent • te Coevorden: Hardema, Jan • te Coevorden: Heyxan, Lambert • te Coevorden: Heyxan, w. Lambert • van Friesland: Matheus, w. Joost • Voort, w. Jacob van • Yges, Jetze
jager • Melchers, Harmen
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
kaarsenmaker • Harmens, Jan • Simons, Aleph
kaasdrager • Ates, Fedde • Beernts, Pieter • Douwe • Fleur • Hans • Jans, Alle • Lyuwe • Reiners, Johannes • Sioerdts, Rijck • Willems, Focke
kaasmaker • Jans, Bartolt
kalkbrander • Jacobs, Jan • Sioerdts, Hotse
kalkdrager • Douwes, Wybe
kalkman • Coerts, Hans • Wabbes, Wabbe
kalkmeter • Alberts, Albert • Wybe, wijlen
kammaker • Aerents, Wessel • Dirxen, Jacob • Wessels, Arent
kampslager • Jurrien
kannegieter/kannengieter • Abrahams, Symen • Beernts, Symon • Dircx, Ryurdt • Gerryts, Dirck • Gerryts, Tiaerdt • Lenerts, w. Gerryt • Simons, Meinardt • Tonis, Lambert • Zelis
kapitein • Adius, wijlen • Aerntsma, Hotse van • Aitsma, Hessel van • Andela, Johan van • Andrae, Johan Poppe van • Andrae, Poppe Martijn van • Aysma, Horatius van • Besten, Hendrick van • Boelens, Coenradus van • Braeckel, w. Jelte • Burmania, Poppo van • Dijxtra • Feytsma, Jelger van • Feytsma, Ruyrdt van • Frinck • Galema, Titus van 1635-143 • Glins • Groustins, Laes van • Grovestins, Foppe van • Hania, Albert Christoffel van • Haren, Willem van - Gr. Kerkstraat 1632-263 • Harinxma, Lodewijk van • Heerma, Gooslyck van • Heerma, Jarich van • Heerma, wijlen van • Hoffman, Johan • Holcama, w. Tierck van • Hoptilla, Jan Gerckes - Vischmarkt 1635-148 • Hoptilla, w. Jan Gerckes • Horn, Evert de • Jacobs, Ariaen • Jongstal, Symon • Keller, And. - 1635-142 • ter zee: Kerkhoff, Thuirijn van • Koenderts • Lauck, Georgh Nicolaas van • Loo, Arent Jan van • Loo, Boudewijn van • Maurick, Hendrick van • Murray, Johan van • Murray, w. Johan van • Ockema • Ockinga, Lodewijck van • Palle • Potter, Michiel • Roorda, Johan van • Rousel, Tiaerd van • te Groningen: Schultinga, Gerlach Verrici heer tot • Sixma, Tialling van • Snawel, wijlen • Solcama, Tarquinius • Solcama, wijlen • Spamart, wijlen • Spenser • Spronck, Sophridus - Speelmanstraat 1625-249 • Stuaert, Patrick • Swartsenburgh, Georg vrijheer toe • Swartsenburgh, Hendrick Georg baron toe • Sytsma, Christoffel van • Sytsma, Douwe van • Tepma, Oene van • Teyens, Oene van • Varusius, Heronimus • Vierssen, Arnout van • Vierssen, Bruno van • te Delfzijl: Walrecht, Gysbert Aernsma van • Walsdorffer, Bartholomeus - Galileërkerkstraat - 1611-114, 1620-218 • Walta, Sybrandt van • Wietdevelt, Gosewijn van • Wilda, Henri • Wilgenrijs, Hans
karreman, stads • Stevens, Homme
kastmaker • Minnes, Jan
kelderknecht • Hendricx, Harmen • Siercx, Baucke • Siercx, Tialcke
ketelboeter • Tissens, Joris
ketellapper • Jans, Jan
keukenschrijver van Zijn Genade graaf Hendrick van Nassau • Westerman, Jaques
keurmeester • generaal der goudsmeden: Raepsvelt, Jacob Harmens • van het tin: Velda, Broer Jacobs
kistenmaker • Aernt • Alberts, Bronger • Bauckes, Andries • Bauckes, Wybrant • Buwe, wijlen • Claes, Jordaan • Claes, Laurents • Claes, Wybe • Claessen, Jan • Claessen, w. Jan • Claessen, Tiaerdt • Cort, Claes Jans • Cort, w. Claes Jans • Eepes, Joannes • Enske • Epes, Gerryt • Gerryts, Gercke • Gerryts, Jan • Gerryts, Sipcke • Harmens, Pieter • Hayes, Sicke • Hayes, w. Sicke • Hector, wijlen • Hette • Intses, Here • Intses, w. Here • Ipes, Gerrit • Jacobs, Hendrick • Jan • Jans, Peter • Jans, Reiner • Jansen, Douwe • Joannis, Epe 1600 • Joannis, Epe 1653 • Juckes, Andries • Martens, Jan • Pieter • Pieters, Hector • Pieters, w. Hector • Pytters, Claes • Reiners, Jan • Sioerdts, Heerckes • Sioerdts, Saecke • Sipcke • Willems, Arent • Willems, w. Arent • Wybes, Biense • Wybrand • Yde
kleermaker • Abbes, Eelcke • Adam [Westerman?] • Alberts, Abraham • Alberts, Albert • Alberts, w. Albert • Allerts, Allert • Allerts, w. Allert • Allerts, Hein • Andries, Jacob • Andries, w. Jan • Arriens, Sioerdt • Arijs, Jacob • Auckes, Aucke • Auckes, Cornelis • Auryck, Berent van • Bantert, w. Ulbe Ulbes • te Amsterdam: Barents, Barnardus • Barents, Sake • Bartels, Evert • Bartels, Harmen • Bast, wijlen van • Bauckes, Doytse • Beerns, Ipe • Beernts, Jan • Beernts, Saacke • Benedictus, Rieurd • Benoy, Cornelis • Broecke, Vincent van den • Burenstein, Jan • Buwes, Dirck • Claesen, Christiaen • Claessen, Sybrant • Clock, Jarich Dircksen • Cornelis • Cornelis, wijlen • Cornelis, Cornelis • Cornelis, Gabriel • Cornelis, Jan • Cornelis, Matheus • Daniëls, Thomas • Dirx, Hendrick • Dirx, Reyner • Douwes, Douwe • Douwes, Pybe • Edes, Jan • Eelckes, Ipe • Eelckes, Meyle • Egbert • Egberts, Geert • Egberts, Jan • Egberts, Joost • Egberts, Sampson • Eites, Hendrick • Embden, Dirck van • Everts, Jan • Fennema, Nanningh Jacobs • Foppes, Jan • Frans, Albert • Freerx, Boothe • Fries, Joannes Iedes de • Gabriëls, Hette • Gabriëls, Rienck • Geert • Gerbens, Pytter • Gerbrants, Pyter • Gerloffs, Eede • Gerryts, Gerryt • Gerryts, Harmen • Gerryts, Jan • Gerryts, Jorys • Gerryts, Marten - 1598 • Gerryts, Marten - 1661 • Gielts, Rinse • Gosses, Meint • Groen, Jan Jans • Haen, Marten Gerrits • Hans • Hans, Hendrick • Hans, w. Hendrick • Hans, Pyter • Hans, Wybe • Hansen, Doede • Hansen, Jurgien • Harmen • Harmen, wijlen • Harmens, Jacob • Harmens, w. Jacob • Harmens, Jan • Harmens, Lolcke • Harmens, Wessel • te Amsterdam: Hayckes, Sierdt • Hein • Heins, Wieger • Hendricks, Coert • Hendricks, Egbert • Hendricks, Harmen • Hendricks, Hendrick • Hendricks, Minne • Hendricks, Roeloff • Henricx, Claes • Henricx, Geert • Henricx, Gerryt • Henricx, Wilhelmus • Hessels, Claes • Hessels, Geert • Hessels, Lieuwe • Jacob • Jacobs, Jan • Jacobs, Joost • Jacobs, Lucas • Jacobs, Luytien • te Franeker: Jacobs, Pytter • Jacobs, Tiebbe • Jacobs, Wolter • Jan • Jans, Egbert • Jans, Gerryt • Jans, w. Harmen - 1583 • Jans, Harmen - 1584 • Jans, Harmen - 1613 • Jans, Hendrick • Jans, Jacob • Jans, w. Jacob • Jans, Jan - 1591 • Jans, Jan - 1605 • Jans, Johannes • Jans, Luytien • Jans, Popcke • Jans, Stoffel • Jansen, Claes • Jansen, Egbert • Jansen, w. Harmen • Jansen, Hendrick • Jansen, Jan • Jansen, Joannes • Jansen, Philippus • Jansen, Thonis • Jaques, Jacob • Jedts, Sipcke • Jelis, Willem • Jellis, Jan • Jennema, Nanningh • Jilles, Willem • Joannes • Jochems, Jelle • Jochums, Rompcke • Johannes, Hendrick • Jorrits, Lolcke • Jurriens, Harmen • Jurriens, Jilles • Jurriens, w. Jilles • Jurriens, Jurian • Lamberts, Lambert • Laurents, Sioerdt • Leeuwrick, Jan Jansen • Le Leu, Carle • Lieurck, Jan • Liuties, Jurrien • Looy, Willem de • Louen, Hans van • Lubbert • Lubberts, Harmen • Luyleffs, Jan • Malda, Jan • Martens, Gerryt • Matheus • Mauricius • Meinerts, Gadi • Melle • Minne • Minnes, Harmen • Ottes, Coerts • Pesschon, Jan • Peter, Peter • Pieter, wijlen • Pieters, Jacob • Pieters, Pieter • Poulus, Ipe • Prins, Anne Jenties • te Sneek: Pyters, Beern • Pyters, Gerben • Pyters, w. Gerben • Pyters, Jacob • Pyters, Pyter • Pyters, w. Pyter • Pyters, Simon • Pyters, Tialke • Pyters, w. Tialke • Raerd, Claes Tiettes • Riencx, Douwe • Riencx, w. Douwe • Ringnalda, Bote Freerx • Rinties, Michiel • Roeloffs, Claes • Rolff, Hendrick • Ryurdts, Symen • Salvis, Gepke • Sibrens, Erasmus • Sickmeyer, Jurrien Hansen • Siercx, Baucke • Simon • Sipkes, Claes • Sipkes, Hendrick • Stoffels, w. Harmen • Sturck/Storck, Maurits • Sturck, w. Maurits • Sweers, Sweer • Sybrandts, Asmus • Symens, Haye • Symons, Jacob • Symons, Symon • Sytzes, Sytze • Syurdts, Jan • Taecke • Taeckes, Pieter • Theunis, w. Femme • Thomas, Jacob • Tiebbes, Harmen Harmens • Tietses, Jan • Tonis, Claes • Touseyn, Pyter • Tyetes, Claes • Tyetes, Jan • Upckes, Gosse • Velthusen, Thomas • Waddel, Robert • Watersteen, Simon Beernts • te Brussel: Watses, Steven • Westerman, Adam • Westerman, Jaques • Westerman jr., Jaques • Wilckes, Jacob • Willem • Willems, Andries • Willems, Jan • Willems, Willem • Wulberts, Jan • Wijnolts, Hendrick • Wytses, Jan • Ydes, Gerloff
klerk • Elgersma, Jan • Gerryts, Jan • Hans, Urbaen • Henricx, Jan • van de Admiraliteit te Harlingen: • Lantingh, Theodorus • ter Hof's griffie: • Camp, Renicus • Canter, Frans • Faber, w. Cornelis • Gelerij, Sacheus • Hayes, Epe • Hayes, w. Epe • Hommes, Jacob • Idema, Boetius • Jans, Agge • Mathijs, Jan • Petri, Joannes • Sybema, Terquinius • ter Prov. Griffie: • Arcken, Aernt van • Beyma, Jacob Thomas • Claix, Daniel • Coenradi, Hesselus • Deeckmans, Hugo • Deeckmans, w. Hugo • Dominici, Feico • Douwes, Feycke • Douwes, w. Feycke • Faber, Wybrandus • Gellii, Fredrico • Gruyter, Egbert de • Gruyter, w. Egbert de • Hanenburgh, Jelle • Jansen, Agge • Kethele, w. Wilhelm • Knijff, Jarich • Kutsch, Gabriel • Loudwel, Jan Johannes • Witte, Jan de • bij den Ontvanger: • Faber, Wopco • Gerrits, Jan • Haan, Adrianus Bartholdi de • Suydstar, Otte • ter Secretarie: • Faber, Joannes • Gruyter, Egbert de • Harts, Douwe • Horien, Johannes van • Nicolay, Johannes • Samplonius, Riennius (Gerhardi) • Tyerx, Albert
klokkenbespeler • Lamberts, Harmen
klokkengieter • Balthasers, Jurrien • Gregorii, Gregorius • Noteman, Jacob • Overney, Petrus • Valck, Hans
klokkenmaker • Pieter
klokluider • Harmens, Jan
knoopmaker • Alberts, Jan • Caerls, Jan • Carels, w. Jan • Clasen, Albert • Eelias, Pyter • Everts, Hotse • Hommes, Itien • Jan • Jans, Eesge • Jansen, Hans • Jansen, Jan • Jurriens, Douwe • Pieters, w. Albart • Symens, Jan • Symens, w. Jan
knoopmaakster • Heertien • [Hommes?], Ittien
koekenbakker, zie ook bakker • Alberts, Abel • Allerts, Joutie • Attendoren, Geert Jans • Daniëls, Ocker • Egberts, Jan • Engberts, Willem • Feickes, Gerloff • Freercx, Doeye • Hans, Dirck • Harts, Dirck • Hoogslagh, Rintie Dirx • Jacob • Jans, Claes • Jans, Lambert • Jansen, Claes • Jansen, Edsert • Jans/Jansen, Geert • Jansen, Pyter • en wafelbakker: Lamberts, Claes • Lamberts, Jacob • Lammerts, Hendrick
koemelker • Agges, Gaucke • Andries, Thomas • Bennes, Geert • Bennes, Jitsen • Claes, Thomas • Edes, Buwe • Folckert • Folckert, wijlen • Gerloff • Hielkes, Piecken • Jacob • Jacobs, Jacob • Jansen, Claes • Jansen, Jacob • Jelles, Claes • Orx, Rienck • Pieters, Walter • Reyners, Jan • Ruyrt • Thomas, Romcke • Tiomme • Walles, Lieuwe • Willems, Aene
koetsier, zie ook wagener • Annes, Jentie • van de Princes van Oranje: Gerryts, Pyter • Hans, Hans • Hans, wijlen
koffermaker • Beerns, Laurents
kok van Zijn Genade graaf Hendrick • Kres, Jurien Lodewijck
kolonel • Aylva, Eernst van • Aylva, Hans Willem baron van • Burmania, Feio van • Eysinga • Hettinga, Homme van • Loo, Damas van • Loo, Gerard van • Loo, w. Gerrit van • Lyauckema, Georgh van • Popma, Sybolt van • Potter, Michiel
koopman • Abbes, Idts • Abbes, Tyerck • te Amsterdam: Adius, Hendrick • Aerns, Albert • te Amsterdam: Agges, Jan • Agges, w. Wybe • Alberts, Claes • Alewijn, Dirck • Allerts, Dirck • te Amsterdam: Alles, Pieter • Alles, Tomas • Andries, Jacob • te Harlingen: Andries, Thimen • Anskes, Jacob • Ansma, Douwe Seerps • Ariens, Claes • Assies, Eernst • Athes, Sybren • Atsma, Aucke • Atzes, Jelle • Auckes, Goytien • Banga, Tierck Hendricx • Beernts, Sake • Bel, w. Jan Theunis • Benedictus, Jacob • Binnerts, Binnert • Braem, Claes Huyberts • Broers, Foecke • Broers, w. Foecke • te Amsterdam: Burch, Salomon ter • Burum, Alle Jansen van • Camp, Arent Andries • Carsten, Albert • Carsten, Otte • Caspers, Andries • Caspers, w. Andries • Cents, Joannes • te Amsterdam: Claes, Cornelis • Claes, Dirck • Claes, Jacob • te Franeker: Claes, Meyle • Claes, Sasker • Claes, w. Sasker • Claesen, Focco • Claesen, Ipke • Claesen, Joucke • Claesen, Teunis • Cnossens, Arjen Sipkes • te Amsterdam: Coeck, Michiel • Colthoff, Claes • Cornelis, Dirck • Cornelis, Jan • Cornelis, Lieuwe • Dircx, Eelcke • Dircx, Gerryt • Dircx, Hendrick • Dircx, Lambert • Dircx, Tyerck • Doedes, Dirck • Doekis, Syds • Doma, Jacob Pybes • Douwes, Dirck • Echten, Eelcke Iges van • Eedes, Severijn • Eelckes, Tyaerd • Engberts, Andrys • te Amsterdam: Erpecum, Matheus Jan van • te Franeker: Everts, Hendrick • te Harlingen: Ewerts, Jan • Feddes, Jacob • Fennema, Jacob Jansen • Fennema, w. Jacob Jansen • te Brussel: Foppens, Francois • Fransen, Claes • te Leiden: Wouter Lamberts de • Gales, Foppe • Gerckes, Abbe • Gerloffs, Gabbe • Gerryts, Dirck • te Amsterdam: Gerryts, Jan • Gerryts, Tiepcke • Gouckes, Gerrrit • te Amsterdam: Goverts, Roelandt • Goytzes, Fedde • te Amsterdam: Granaet, Jan Jacob • Gysberts, Apco • Gysberts, Gysbert • Gysberts, w. Gysbert • Gysberts, Heiman • Hania, Jellis • Hardenburgh, Sioerd Egberts • Harmens, Jan • Harmens, Pieter • Heinnes, Jorryt • Henricx, Cornelis • Henricx, Dirck • Henricx Jurrien • Henricx, Tierck • Henricx, Waetse • Hessels, Sybrant • Hettis, Pieter • Heymans, Gysbart • Hoek, Claas Simons • Hoek, Jan Pieters • Hoeve, Regnerus van der • te Amsterdam: Honsbeke, Justus van • Hotses, Feicke • Hoytes, Douwe • Hoytes, Sipcke • Hijcken, Jan Jansen van • Iges, Schelte • Ipckes, Uilcke • Isbrants, Marten • te Amsterdam: Jacobs, Arien • Jacobs, Borryt • Jacobs, Freerck • Jacobs, Jacob • Jacobs, Jan • te Harlingen: Jacobs, Jan • Jacobs, Jorys • Jacobs, Melle • te Amsterdam: Jacobs, Pieter • Jans, Claas • Jans, Coert • Jans, Dirck • Jans, Gerleff • Jans, Jan - Gr. Hoogstraat 1595 • Jans, Jan - Noordvliet 1602 • Jans, Jelmer • Jans, Jicke • Jans, Joannes • Jans, Reyd • Jans, w. Rienck • Jans, Thonis • Jansen, Coert • Jansen, Dirck • Jansen, Jacob • Jansen, Jan - 1645 • Jansen, Jan - 1661 • Jansen sr., Jan • Jansen jr., Jan • Jansen, Jasper • Jansen, Rienck • Jaspers, Sybrant • Jelgers, Buwe • Jelgers, Tyebbe • Jelles, Jan - 1607 • Jelles, Jan - 1618 • Jelles, Simon • Jelles, w. Simen • Jeltes, Keympe • Jenties, Sioerd • Jochems, Hendrick • Johannes, Freerck • Johannes, Hendrick • Johannes, Rommert • Johannes, Tijs • Jonge, Hessel Hessels de • Jonge, Jan Jansen de • Jonge, w. Wybe Reiners de • Jouckes, Ruyrdt • Lamberts, Eelcke • Lenarts, Harmen • Lens, Hans • Liauckes, Iege • Lolckes, Joryt • te Amsterdam: Lucas, Hans • Lyuwes, Wilcke • Martens, Jan • Marten, Joannes • Meinerts, Eilert • te Zwolle: Meinerts, Willem • Metz, Dionicius • Minnes, Jan • Minnes, Rutger • te Amsterdam: Nicolay, Dirck • Nienhuys, Ritske Ritskes • Oenis, Steven • Olpharts, Albart • Peters, Jelle • te Harlingen: Piers, Jelle • Pieters, Geert • Pieters, Jelle • Pieters, Matheus • te Amsterdam: Popta, w. Hendrick • te Amsterdam: Popta, Leonardt • Putten, Reiner van • Pybes, Take • Pyers, Ulcke • Pyters, Eilert • Pyters, Tewys • Pyters, Hessel • te Harlingen: Pyter, Jelle • Reiners, Jan • Reiners, w. Reyner • Reiners, Wybe • Reyners, Pieter • te Groningen: Ridder, Hans • Rieners, Wybe • Rienkx, Jelle • Rienkx, Orck • Rienx, Pytter • Rieurds, Benedictus • Rinses, Aucke • Rinses, Saecke • Ritskes, Ritske • Roelofs, Beernt • Roelofs, Piebe • Roeleffs, Reiner • Rommarts, Pieter • Roskam, Marten Jans • Ryenx, Jelle • Ryurds, Louns • Schaap, Douwe Wouters • Scheltinga, Minne Takes • Scheltinga, Goslyck Pytter[s] • te Amsterdam: Schensbeke, Justus van • Selis, Hessel • Selis, Jacob • Sibrandts, Lolle • Sickes, Karst • te Amsterdam: Sierxsma, Goohsen • Sioerds, Heercke • Sioerdts, Meynert • Sioerts, Roelandt • Siouckes, Jurien • Sipkes, Aryen • te Amsterdam: Sweers, Baarnt • Sweers, w. Beernt • Sybrandts, Aete • Sybrens, Ryenck • Symens, Meynert • Symons, Rommert • Syoerdts, Eelcke • Sytses, Sicke • Taeckes, Freerck • Taeckes, Tiepke • Tambuiser, Jacob Jacobs • Tambuser, Zelis Jacob • Tetmans, Claes • te Deventer: Thonis, Jan - 1619 • Thonis, Jan - 1657 • Thonis, Riemer • Thijssen, Jan • Tiaerds, Abbe • Tiaerdts, Douwe • Tiaerdts, Gabe • Tiaerdts, Keimpe • Tiebbes, Tiebbe • Tiebbes, Tiete • Tieerts, Douwe • Tiercx, Feye • Tomckes, Claes • Tonis, Riemer • Velde, Jan Jans van der • Venis, Steven • Verhagen, Isack Pieters • Visscher, Harmen Cornelis de • Willems, Yete • Winia, Sytze Rinnerts • Wopkes, Wytze • Wybes, Jan • Wygers, Pytter • Wymers, Doecke • Yldes, Pyeter • Ypckes, Cent • Ypes, Ype
koopvrouw te Vlissingen • Weerden, Perina van der
koperslager • Alberts, Dirck • Alberts, w. Dirck • Dirck • Dircx, Jan - Minnemastraat • Dircx, Jan - Oude Oosterstraat • Dircx, Jan - Tuinen • Dircx, Jan - Nieuwestad • Dircx, Jan - Kelders • Geerts, Gerryt • Geerts, Jan • Jacobs, Gerben • te Alkmaar: Jans, Jacob • Jans, Keimpe • Jansen, Dirck • Jansen, Gerloff • Jansen, Pyter • Jonghe, Pytter • Lourens, Gysbert • Lourens, Lourens • Lourens, w. Lourens • Lubberts, Geert • Metz, Dirck - Nieuwestad N.Z. • Metz, Dirck - Gr. Hoogstraat • Metz, w. Dirck - Nieuwestad N.Z. • Metz, Theodorus • Peters, Peter • Pyters, Frans • Pyters, Jan • Wouters, Adam
korfmaker, zie ook riedmaker en wannemaker • Abraham • Adams, Pyter • Alberts, Wouter • Annes, Hartman • Beins, Thijs • Bernardi, Hartman • Bruyns, Andries • Cent • Douwes, Hotse • Eelckema, Eelcke • Eelckes, Jan • Epes, Claes • Evert • Everts, Claes • Fockes, Gerloff • Fox, Fox • Fox, wijlen • Fransen, Pytter • Gerloffs, Jacob • Gerryts, Marthijs • Gysberts, Marten • Haring • Haringhs, Peter • Harmens, Dirck • Harmens, w. Dirck • Hendricx, Evert • Hendricx, Geert • Hettes, Aete • Jans, Joecke • Jans, Pyter • te Dokkum: Jans, w. Pyter • Jans, Thonis • Jans, Wouter • Jansen, Hendrick • Jansen, Jucke • Jansen, Pytter • Jansen, Thijs • Juckes, Jan • Juckes, w. Jan • Lourens • Luytiens, w. Watse • Martens, Harmen • Meyntzes, Harmen • Otto, wijlen • Pieters, Jan • te Deventer: Pytters, Tomas • Rienx, Frans • Romckes, Jan • Scheltes, Cent • Sygers, Henrick • Thijssen, Jan • Tomas • Watses, Epe • Watses, Jeroen • Wytses, Gerryt
korporaal • Coertwijs, Hans • Gulliams, Boudewijn • Hansen, Doede • Jan • Jans, Focke • Jans, Gedeon • Jeremias, Albart • Koek, w. Joannes • Martens, Pier • Martens, Pytter • Radijs, Aucke • Smidt, w. Willem • Sorn, Hans • Wolff
koster • van de Jacobijnerkerk: Jarichs, Harper • Jilles, Claes
kousenbreider/kousenbreier • Harmens, Alle Sipcke • Jan • Kij, Jan de • Pyters, Feddrick • Reyn
kousenverkoper • Andries, Sybren • Caspers, Andrys • Hylckens, Pytter Alberts • Pytters, Marten • Reins, Rienck
kramer • Baucke, wijlen • Chelis, Jacob • Claes, Thomas • Cornelis, Cornelis • Cornelis, w. Cornelis • Cornelis, Hessel • Douwes, Ju • Eylert • Freercx, Jan • Gerryts, Fonger • Gerryts, Oene • Hendrick • Hendrix, Taecke • Here • Jacobs, Sicke • Jans, Doecke • Jans, Harmen • Jans, Hessel • Jans, Jan • Jans, Peter • Jans, Thijs • Janssen, Thonys • Jasper, wijlen • Leenerts, Arien • Lyckles, Pieter • Meynerts, Eylert • Ottes, Otte • Ottes, w. Otte • Pieter • Pieters, Jelle • Riencx, Sydts • Symons, Mathijs • Syts • Taco, wijlen • Tymens, Lambert • Willems, Jan
kruidenier • Ariaens, Aernt • te Sneek: Bechius, H. Ariens • Bottes, Symen • Crop, Harmen • Idts, Baucke • Jans, Jan • Jansen, Pytter • Symons, Meynert
kuiper • Aetes, Sioucke • Alberts, Pyter • Aleffs, Geert • Ales, Tyalcke • Andries • Andries, Sasscker • Broers, Pyter • Claessen, Agge • Claessen, w. Agge • Coenerts, Jan • Cornelis, Jelle - Tuinen N.Z. • Cornelis, Jelle - Nieuwestad Z.Z. • Dirckx, Goye • Dirx, Sybren • Doeckes, Dirck • Doeckes, Wigle • Douwes, Rein • Eelckes, Sioerd • Eslingh, Jacob • Fecke • Feddricx, Eepe • Teyckes, Evert • Floris, Ritske • Fransen, Eete • Gale • Gerrits • Gerryt • Gerryts, Egbert • Gerryts, w. Henrick • Harmens, Jan • Hayes, Gerryt • Hendricx, Jurrien • Hendriks, Huybert • Henricx, Henrick • Hettes, Lambert • Idses, Jelle • Jacobs, Pieter • Jacobs, Sasker • Jan • Jans, w. Dirck • Jans, Pieter • Jans, Tiette • Jelgers, Lieuwe - Nieuwestad Z.Z. 1658 • Jelgers, Lieuwe - Peperstraat 1665 • Jelgers, Pytter • Jelles, Thijs • Jelles, Willem • Jenties, Sioerd • Jeties, Willem • te Heeg: Johan • Johannes, Jacob • Joost • Joostis, Pyter • Jouckes, Joucke • Joucke, wijlen • Lambert • Lieuwes, Eede • Luytien • Martens, Claes • Meiles, Dirck • Meilis, Orck • Meinses, Dirck • Mennes, Tiaert • Minne • Nannes, Sytse • Obbe, wijlen • Pieters, Bonne • Pieters, Egbardt • Pieters, Frans • Pyter, wijlen • te Kollum: Pyters, Jan • Pytters, Taco • Riencx, Baucke • Rinckes, Hobbe • Rinses, Saecke • Rintzes, Joannes • Romckes, Romcke • Sasker • Schelte • Scheltes, w. Schelte • Sibrants, Gerryt • Sibrants, Saecke • Sines, Gerryt • Sippe • Siurdt • Sybrens, Minne • Sybrens, Sake • Symens, Gerryt • Thomas, Andries • Tiaelcke • Tiaelcke, wijlen • Tialckes, Hans • Tierx, Tiete • Tietes, Tierck • Tiomme • Turkkes, Koens • Tyebbes, Sipke • Warners, Evert • Warners, w. Evert • Warners, Luytien • Warners, Sasker • Wigles, Doecke • Wilckes, Taco • Willems, Andries • Willems, Beernt • Willems, Wytse • Wopckes, Dirck • Wybes, Bote
kurassier • Burum, Betse Jans van
kwartiermeester • Formerius, (Bernardus) • Formerius, w. Bernardus • Friesma, Hector • (Friesma), Hette Hettes generaal: • Voochd, Hans
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
lakenbereider • Barents, Gerryt • te Leiden: Bauckes, Dirck • Beernts, Gerryt • Claas, Sibren • Claesen, Sipke • Douwes, Cornelis • Douwes, w. Douwe • Eelckes, Rutger • Epes, Joost • Feickes, Jacob • Foppes, Pyter • Gabbema, Abbe Freercx • Gerbens, Gerben • Gerloffs, w. Reinier • Hendricks, Dirck • Hendrix, Inse • Ipes, Joost • Jans, Meynse • Jansen, Willem • Jinse • Marten, Cornelis • Oedzonis, Schate • Pytters, Albert • Riencx, Jan • Rommerts, Pyter
lakendrapier • Gerlofs, Reinier
lakenverkoper • Ansma, Douwe Serops • Arents, Jacob • Auckes, Goitien • Boelema, Ockyen • Camp, Aernt Andrys • te Franeker: Campen, Oedts Epez • Claes, Jacob • Cluytter, Pieter Jans • Colthoff, Gerrit Tijssen • Colthoff, Mathijs Gerrits • Dircx, Gerrit • Eelckes, Rutger • Eempens, Minne van • Egberts, Andries • Egberts, Siurd • Frans, Claes - 1603 • Frans, Claes - 1664 • Gabbema, Abbe Frericx • Gales, Foppe • Gerrits, Oene • Harmens, Jan • Hendricx, w. Jurien • Hoochslach, Jacob Hendricx • Hoytes, Douwe • Hylckes, Willem • Intses, Tiallingh • Jacobs, Jacob • Jacobs, Joris • Jans, Anne • Jans, Dirck • Jans, Thijs • Jansen, Thonis • Jelles, Jan • Jeppema, Jacop • Jitckes, Willem • Joannis, Thijs • Jochum • Lentz, Gilles • Lentz, Hans • Lolckes, Jorryt • Peter • Peters, Lenert • Pieters, Sybrant • Pyters [Siccama], w. Gerrit • Pyters, Goslick • Rien, Aernhout van • Riencks, Sydts • Ryeners, Evert • Ryurdts, Lou • Scheltinga, Tierck • Selis, Jacob • Selis, w. Jacob • Siccama, Gercke Pieters • Sickes, Imcke • Sioerdts, Tierck • Sybes, Sybe • Sybrens, Pytter • Symons, Rommert • Tambuser, Hessel Selis • Tambuser, Selis Jacobs • Thomas, Haye • Tiallings, Oeds • Tonis, Jan • Vliet, Harick van • Wibes, Gerben
lakenscherrier/lakenscheerder • Sippes, Claas
lakenverver • Eppinga, Sioerd Jansen • Gerryts, Jan • Hartmans, w. Pieter • Hermens, Henricx • Jans [Eppinga], Sioerd
landmeter • Banga, Jarich • Campen, Jacob van • Dominici, Gellius • Haackma, Sioerd Ates • Jans, Syds • Janssen, Peter • Lyeuwes, Dirck • Pytters, Jan • Radijs, Harmanus • Sems, Jan • Symons, Pauwel
leerbereider • Hendricx, Jan
leerkoper • Dronrijp, Hendrick
leertouwer • Aeriens, Freerck • Alberts, Douwe • Allerts, Dirck • Beernts, Willem • Casper • Claes, Tiede • Douwes, Albert • Freerx, Cornelis • Geerts, Theunis • Gosses, Syerdt • Hendricks, Jan • Henricx, Peter • Henricx, w. Peter • Jansen, Gerrit • Johannes, Rommert • Michiels, Egbert • Minnes, Reyner • Pieters, Gabbe • Rengers, Claes • Willem • Wybes, Jacob • Wynnerts, Rein • Wynnerts, Wynert
leertouwersche • Dircx, w. Trijn
leestmaker • Pyters, w. Jochum
leidekker • Allerts, Dirck • Alles, Dirck • Annake [leydexster] • Bemont, w. Jan Willems • Dircx, Alle • Dircx, Boote • Douwes, Philips • Douwes, w. Ruyrdt • Gysberts, Thonys • Jans, Douwe • Jans, Willem • Jansen, Willem • Remkes, Berent • Ruyerds, Pytter/Pieter • Scheversteyn, Jan Willems • Toenys • Wartna, Douwe Jansen • Willems jr., Jan • Willems sr., w. Jan
lemmetmaker • Symens, Willem
leningdrager van een compagnie • Auckes, Nanning • Lolckes, Wopcke
linnenverkoper • Harmens, Jan
linnennaaister • Aefcke
linnenwever • Alberts, Aucke • Alberts, Dominicus • Alberts, Eecke • Alberts, Wessel • Arents, Arent • Arents, Harmen • Ariens, w. Arien • Barents, Barent • Beerns, Harmen • Beernts, Evert • Bockes, Jan • Caspers, Casper • Caspers, Pieter • Claas, Agge • Claes, w. Agge • Claes, Jan • Eelckes, Seltie • Everts, Evert • Everts, Luytien • Folckerts, Folkert • Geerts, Evert • Geerts, Henrich • Gerryts, Hendrick • Gerryts, Jacob • Gerryts, Sijne • Hansen, Doede • Hanssen, Harmen • Hanssen, w. Harmen • Harmens, Beernt • Harmens, w. Hendrick • Harmens, Teecke • Hendrix, Aucke • Hendricxs, Egbert • Hendricx, w. Egbert • Hendrix, Gerryt • Hendrix, Gysbert • Hendrix, Lourens • Henricks, Willem • Hettes, Cornelis • Isbrants, Focke • Jans, Claes • Jans, David • Jans, Evert • Jans, Harmen • Jans, Hendrick • Jans, Roeloff • Jansen, Berend • Jansen, Gerryt • Jansen, Jan • Joannes, Albart • Lamberts, Eybert • Lamberts, Hendricus • Lamberts, Oomcke • Luitiens, Jan • Martens, Hartogh • Martens, Pieter • Melis, Siurdt • Minnes, Thijs • Moreel, Lucas • Pieters, Thpmas • Pybes, Marten • Roeloffs, Cornelis • Tijssen, Jan • Warner • Wessels, Jan • Willems, Willem
lintwerker • Pyter • kruis: Pieters, Pieter
loodgieter • Hendrix, Gerrit • Stonebrinck, Poulus Freercx • Syderius, Sicco
loper • Cornelis
luitenant • Aernts, Eylert • Ammama, Michael • Bechius, Joannes • Bechius, Martinus • Burmania, w. Douwe van • Furmerius • Grampingh • Hania, Boudewijn van • Hania, Gale van • Heemstra, Feyo van • Heemstra, Joannes van • Hittinga, Taco van • Hoptilla, Anthonius • Hoptilla, Jan Gerckes • Horn, Jacob de • Horn, w. Jacob de • Jans, Douwe • Jongbloed, Wyerd Minnes • Lemmen, Pieter • Lingen, w. Gerrit van • Loudwel, Augustinus • Nannes, Wyerd • Oldersum, Hendrick Harmens • Reyns, Cornelis • Rietsma, Gerryt Dirckx • Scheltinga, Theodorus • Schouten, Abraham • Selsma, Fox Andries • Sevenhuisen, Gerard • Siccama, Rombert van • Siccama, w. Rombert van • Sierxma, Tobias • Solckama, Tarquinius van • Soalstra, Barnardus • Symens, Willem • Tiallinga, w. Idzert • Velsen, Joannes van • Vliet, Joachemus van • Voort, w. Jacob van • Wiaerda, Doitse • Wigara, Dirck van
lijndraaier • Assies, Willem • Jacob • Jans, Jelte • Jans, Meinte • Jans, w. Meinte • Thijs
lijnslager, zie ook touwslager • Dircx, Heere • Fongers, Jacob • Fransen, Hans • Jeltis, Jan
lijstenmaker • Wybes, Biense
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
maarschalk op het Blokhuis • Boem, Mathijs
majoor • te Delfzijl: Bloq, Jan de • Boterwegh, Hans • Boterwegh, w. Hans • Burmania, Geroldt Juckema van • te Beetgum: Doyen, w. Orck van • Hoef, Eelcke Beins van der • te Kampen: Veen, Jacobus • Wal, Sybrand van der • Walta, Sybrandt van • Walta, w. Sybrandt van • Wijdenvelt, Gosewijn
makelaar • Hendrix, Jan • stads: Isbrants, Marten • te Amsterdam: Pieckes, Lieuwe
margemaakster (gort/potmarge) • Albartien • Lysbet • Sytske
marktmeester • Andrys, w. Jacob
mattenmaker • Jan
medicus • te Workum: Abeli, Hieronimus • Bruynsvelt, w. Theodorus • Cardanus • Crants, Carolus • Doyema, Isbrandus • [Eugalenus], Severinus • Fullenius, Nathanael • Fullenius, w. Nathanael • Hachtingius, Nicolaas • Heemsterhuys, Siboldus • Heemsterhuys, w. Siboldus • Hilarius, Sibrandus • Hilarius, w. Sibrandus • Hup, Aemilius • Hup, Arnoldus • Isbrandi, Abelus • Isbrandi, w. Abelus • Juwema, Andries • Marssum, Mathias van • Matthaeus, Philippus • te Bolsward: Mejontsma, Joannes • Moll, w. Petri • Ras, Ernestus • Rassius, Hermanius • Regneri, Wilhelmus • Reiners, Willem • Reiners, w. Willem • Swalue, Bernardus • Swilde, Joannes • Swilde, w. Joannes • Tipsma, Jacobus • Tipsma, w. Jacobus • Velsen, w. Willem • Velsius, Joannes • Winter, Feyo
messenmaker • Auckes, Hugo • Baltes, Pyter • Beernt • Claes • Clemes • Egberts, Cornelis • Feyes, Hette • Henrick • Jans, Geert • Martens, w. Henrick • Ottes, Roeleff • te Enkhuizen: Roeleffs, Jan • Sneedoot, Willem • Willems, Hessel • Willems, w. Hessel • Willems, Marten • IJsbrants, Luytien
metselaar • Aernemen, Jan van • Agge [Reiners] • Alberts, Marten • Alles, Wibrant [vervolgens Allens?] • Anes, Bote • Arien [Jans] • Arijs, Cornelis • Attys, Claes • Beernts, Jan • Beernts, w. Jan - zie Jan • Binnerts, Buwe • Buwes, Hans=Jan • Claes, Epe - zie Claes Epes • Claes, Geert - zie Geert • Claes, Pieter • Coenes, Henrick • Coerts, Claas • Dioert [Wabbes] • Dircx, Dirck • Dircx, Eilert • Dircx, Frans • Dircx, Hendrick • Dircx, Lieuwe • Dircx, Sybe - Voorstreek 1600; zie Sybe • Dircx, Sybe - Beijerstraat 1595 • te Amsterdam: Eelckes, Pieter • Epes/Ipes, Claes - zie Epe Claes • Frans, Douwe - 1583 • Frans, Douwe - 1620 • Geert [Claes?] • Geerts, Roeloff • Gerbens, Douwe • Gerbens, Gerben • Gerryts, Gercke • stads: Gerryts, Jacob • Gerryts, Minne - zie Minne • Gerryts, w. Minne • Gerryts, Sioerdt • Haes, Jan • Haeytes, Anne • Haitses, Aene • Hans • Hans/Jans, w. Arien • Hylcke • Jacobs, Egbert • Jan [Beernts?], wijlen • Jans, Arien - zie Arien • Jans [Meyes?], Beernt • Jans, Dirck • Jans, Harmen • Jans, Iske • Jans, Jacob • Jans, Jan • Jans, Pieter • Jans, Sybe • Jans, w. Sybe • Jansen, Thonis • stads: Jansen, w. Thonis • Jetses, Eesge • Joannis, Pytter • Jochums, Hieronimus • Landschaps: Joris, Gerrit • Juckes, Oedse • Juckes, w. Oedse • Keimpe [Wiercx?] • Lyeuwes, Wybe - zie Wybe • Lyeuwes, w. Wybe • Marten • Martens, Claes • Martens, Marten • Melis, Marten • Melles, Hessel • Meines, Coert • Meines, w. Coert • Meynert [Wierdts?] • Minne [Gerryts?] • Oenes, Sioucke • Ottes, Otte • Pier, wijlen • Piers, Ulcke [Utze?] - 1627 • Piers, Utze - 1599; zie Utze • Pybes, Jarich • Pyters, Claesen • Pyters, Pyter • Landschaps: Pyters, Sybrant - zie Sibren • Reiners, Agge - zie Agge • Stads: Riemers, Utze (Oeds) • Riemers, w. Utze (Oeds) • Riemers jr., Oedse • Riencx, Berent • Rinnerts, Jacob • Roeleffs, Eilert • Roeloffs, w. Eilert • Roeloffs sr., Thonis • Roeloffs jr., Thonis • Roeloffs, w. Thonis • Sibren [Piters?] • te Berlikum: Sierck • Sioerts, Baucke • Siouckes, Oene • Sybe [Dircx?] • Taeckes, w. Tjaerdt • Tiepkes, Eede • Timen • Tonis, Geert • Tyerx,Sioerd • Tyetzes, Luytien • Utses, Pyter • Utze [Piers?] [Riemers?] • Wabbes, w. Dioerd - zie Dioert • Wiercx, Keimpe - 1609; zie Keimpe • Wiercx, Keimpe - 1619 • Wierdts, Meynert - zie Meynert • Willems, Tijs • Wybe [Dircx?] [Lieuwes?], wijlen
metselaarsgezel • Minnes, Jan • Willems, Jarich
molenaar • Adriaens, Oeghe • Alberts, Hendrick • Allerts, Folckert • Bauckes, Jetse • Clasen, Jan • Dirx, Reiner • Doyes, Cornelis • Folckert • Heert • Hendrick • Jacobs, Jacob • Jan • Jans, Pieter • Jurriens, Jan • Juw • Philips, Pyter • Pieter • Pieters, Timen • Pytters, Jan • Pytters, w. Jan • Pytters, Tymen • Reyd • Rompckes, Dirck • Rompckes, Simon • Tileman, wijlen • Willems, Philippus • Wytses, Pier
monstercommissaris • Bootsma, Abbe van • Fockens, Marten • Rispens, Sioerd
moutmaker • Eefs, Oens • Harckes, Syrck • Jusum, Gerbrandt Jorryts • Pytters, Willem • Sakes, Rinse • Sybrants, Aete
muntmeester • Alewijn, Lodewijk • Falkenier, Daniel • Raardt, Coenraedt • Reiners, Andries • Vierssen, Jurrien van • Vierssen, Willem van
muntersgezel • Abelman, Henningh • Alberts, Jurrien • Alberts, w. Jurrien • Botterwech, Aerent • Botterwegh, w. Arent • Claes, Oom • Clotz, Hans • Jellis, Botte • Marlouw, Sibrant • Mebius, Claes • Reyners, Andries • Tierx, Frans
mutsenmaker • Cornelis, Geert • Geerts, Cornelis • Wygers, Pieter
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
naaister • Grietie
noppendraaier • Jurgiens, Jurgien
notaris • Abbema • Abbema, Dirck • Abbema, Zacheus • Adriani, Lambertus • Adriani, w. Lambertus • Aeneae, Ewardus • Aerssen, Regnerus van • Aersten, Johan van • Aggaius, Dominico • Alberti, Outgerus • te Franeker: Alma, w. Petrus • Anthonides, Marcus • Aryens, Lambert • Attama, Petrus • Banga, Jarich • Banier, Pieter L. • te Dokkum: Bauckes, Gerryt • Beeckma, Anthonis • Bentingh, Joannes • te Oud Beijerland: Bergen, Hendrick van • Beschemier, Sibrandus • Bodenzee, Leeuardo • Bondaeus, Joannes • Bosman, Cornelis • Bouwes, Frids • te Sas van Gent: Breeckveldt, Theodorus • Bruyningh, F. • te Ferwerd: Bucquoy, Thomas de • Buytenpost, Ballingius • Buytenpost, Wymerus • Bije, Antonius de • Campen, Jacob van • Cleutingh, N.[J.] • Cnoop, Abraham • Conrardi, Hesselus • Coumans, w. Joannes • Coumans, Nicolaas • Dominici, Gellius • Doornick • Doyema, Hayo • Duyff, Joannes • Eepes, Tzomme • te Harlingen: Ens, Harmannus Aggei • Ens, Reinicus • Epens, Focke • Everardi, Matthias • Feicama, Cornelis • Fongeri, Rutgerus • Fongeri, w. Rutgers • Foppes, Gosse • Fox, Lodewijck • Gabbema, Lieuwe Tarquinii • Gellius, Cornelis • Gerbrandi, Jurgien • Gerrardi, Tarquinius • Gerroltsma, Zacheus • Goens, Roeleff • Grascamp, Laurentius • Gravius, Lieuwe • Gravius, Oene • Greven, Lucas van • Gualteri, Joannes • Hachtingius, Fredericus • Harderwijck, Arent van • Heemskerk, A. • Heyxan, Otte Allardi • Heyxan, Petrus • Henrici, Eduardus • Henrici, Yde • Hommes, Jacob • Jacobi, Simon • Jacobi, Wilhelmus • Jacobi, w. Wilhelmi • Jelles, Cornelis • Jeppema, Engbertus • Joachimus, Hendricus Hero • Joannis, Tyaerd • Julii, Petrus • Idema, Ennius • Inthema, Dirck • Ipkema, Tacitus • Knoop, Abraham • Kolde, Harmanus • te Amsterdam: Lamberty, Louwerens • Langweer, Hanso • Livii, Franciscus • Lollius, Dominicus • Loon, Arent van • Loon, Arnoldus • Loon, Jan van • Loon, w. Jan van • Lyclama, Lolius [= Laelius?] • te Bolsward: Lyeuwes, Pyter • Meetsma, Paulus • Mellema, Pier • Meijens, Wyardus • Minnen, Conrardus van • Monclay, Theodorus • Nauta, Bavius Theodorus • Nauta, Theodorus Bavius • Nicolay, Agge • Nicolay, Halio • Nicolay, Keimpo • Nicolay, w. Keympe • Nicolay, Thomas • Nijenhuys, Douwe • Nijenhuys, w. Douwe • Oniae, Delius • Oraties, Hotse • Phoppes, Hessel • Piersma, Tiberius Tiberii • Plecker, Vincentius • bij het Hof van Holland: Queborn, Cornelis van • Radijs, Gerrit • Raedt, Albert Claes • Raerdt, Titus • Reen, Joannes • Regneri, Henricus • Regneri, Pibo • Regneri, Theotardus • Richeus, Adam • Richeus, Sibrandi • te Franeker: Riemersma, Abelus • Rienx, Jelle • Rodenhuys, Fredrick • Rodenhuys, Siuck • Rodenhuys, Tialling • Rudolphi, Annius • te 's Gravenhage: Rijs, Willem van der • Samplonius Reine • Schol, Jan • Schoonhoven, Meynardus • te Franeker: Serapius, Dominicus • Sibrandus, Beshamius • Siccama, Abelus • Sipma, Jan Sakes • Sipma, Johan • Stellingwerff, Andries Henrix • Stellingwerff, Henricus • Stellingwerff, Petrus • Stonebrinck, Isbrandus • Styp, wijlen • te Rinsumageest: Swart, Nanne Johannis • Sybada, Joannes Martinus • Sybrens, Jacobus • Taecama, Tiberius • Theodori, Horatius • Thomas, Tiallingh • Tiesses, Leonard • Tongeren, Govert van • Tongeren, J. van • Tongeren, Philips van • Tongeren, w. Philippus van • Tijdloos, Julius • Tijdloos, Julius Jurriën • Tyercks, Gerryt • Thijssen, Dominicus • Verspeeck, Marcus • Voorde, Alberti ten • Vos, Annius • Warda [= Wiarda?], Jacobus • Wibrandus, Jacobus • Wielinga, Epeus • Wilhelmi, Jacobus • Willema, Nicolaas • Wisma, Jan • Wopkus, Jarich • Wijngaarden, Syprianus
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
olieslager • Claes, Jan • Claes, Peter • Jacobs, Gosse • Jans, Johannes • Marten • Pyters, Jacob • Tierx, Gaetse • Tiercx, Sybe • Waetses, Douwe
ontvanger • van het dorp Wirdum: Andringa, Rienck Wopckes • van Barradeel: Atsma, Sicke • generaal: Axma, Petrus • generaal: Axma, w. Petrus • der kloosteropkomsten: Aysma, Albert van • te Balk: Beeckma, Anthonius • generaal: Bootsma, Hessel van • generaal: Bootsma, Jan (Johan) van • generaal: Bootsma, Johan van • van Oostdongeradeel: Bosman, Cornelis • der canselarijgerechtigheden: Canter, Franciscus • generaal: Doublet, Philips • der canselarij: Faber, Wopcke Jans • der canselarij: Fockens, Focke • der burgeraccijns: Gabbema, Abbe Freercx • generaal?: Grovestins • generaal: Grovestins, Fredrick • van Hennaarderadeel: Grovestins, Oene van • der kloostergoederen: Gualteri, Gualterus • stad: Gualteri, Johannes • der canselarij: Hamerster, Dominicus Aggeij • der boelgoederen: Harmens, Marten • van de burgerwacht: Henrix, w. Gerrit • der geestelijke goederen: Henrix, Jan • der geestelijke goederen: Henrix, w. Jan • der geestelijke goederen: Henrix, Joannes • te Mantgum: Hettes, w. Homme • Hettes, Thomas Homme • Hoptilla, Wybe Gerckes • der boelgoederen: Hylckes, Willem • Idzinga, Saco • der canselarijgerechtigheden: Ipkema, Tiallingius • van de convoyen: Jacobs, Jacob • Joannis, w. Gerardus • generaal: Ockinga, Hero van • Rhala, Joannes Henrici • generaal: Runia, Johannes • der wachtgelden: Tiercks, Jorryt • generaal: Tymens, Eelske • Velsen, Johan van • generaal: Velsen, Willem van • Walrich, Gerard van • Walrich, w. Gerrard van
operateur, zie ook chirurgijn • Blijde, Gielis • te Londen: Las, Bartholomeo van • Sierxma, Jan Goverts
opschrijver der trekschuiten • Jacobs, Jetse • Pytters, Pytter
organist • Apkes, Jan • Benning, Apco Gysbert • Bentingh, Jan Apkes • te Embden: Burmandou, Bernardus • Claes, (Andries) • Claes, w. Andries • te Bolsward: Dirck • Egbarts, Meynert • Eicken, Nicolaas Andries van der • Gysberts, Apco • Harmens, Gysbert • van de Jacobijner kerk: Havick, Gysbert Harmens • te Dokkum: Lodij, Gerrit • Meinerdt • te Harlingen: Wolcama, Focke
orgelblazer/orgeltrapper • Evert
ouderling • Jansen, w. Claes
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
pachter • Roelofs, Gerrit
pannenbakker • Auckes, Goytien • Geerts, Haye • Gerryts, Luytien • Jans, Gerryt • Jans, w. Gerryt • Jans, Jilles • Jans, Tyaerd • Jans, Willem • Jilles, Claes • Joris, Jan
papiermaker • Boys, Jan Jacobs du
passementwerker • Aernts, Jan • Baay, Gilles Wilberts • Beernties, Roeloff • Claessen, Cent • Claessen, w. Cent • Claessen, Harmen • Clock, Jan • Engle, Lourens • Gerlofs, Pier • Gilles, Willebrort • Harings, Paulis • Harmens, Jan • Hayckes, Minne • Hendrick • Hendrix, Willem • Jacobs, Buwe • Jacobs, w. Buwe • Jansen, Rienck • Jansen, Rienck • Janssen, Jan • Johannes, Samuel • Meinses, Meinse • Pyters, Jurjen • Pytters, Lourens • Pytters, Pyter • Raepsvelt, Bouwe Jacobs • Rintsies, Agge • Roeloff • Sibes, Peter • Swart, Reinier de • Tietses, Taecke • Tzimmes, Jan • Willems, Claes • Willems, Willem
pasteibakker • Albert • Arriens, Jeroen • Bartouw, Johannis • Broucke, Hans van den • Butterwech, Hans • Cingel, Melchior • Hanssen, Tomas • Jansen, Pouwels • Johannes • Mensburgh, Tierck van • Pieters, Hans • Poulus • Poulus, wijlen • Sioerdts, Pieter • Vincken, Joannis • Zingel, Jacob
pelser • Anna • Freericx, Albert • te Franeker: Idts, Sybe • Jans, Rienck • Jetses, Sybe • Joannes • Juryiens, Hans • Ryenx, Jan • Ryenx, w. Jan • Tijs
pensionaris van Leeuwarden • Adius, Lambertus • Bechius, Abrahamus • Beilanus, Nicolaus • Blau, Hironimus de • Glinstra, Johannes • Jorritsma, Franciscus
perkwachter • Stout, Jan
pikeur/piqueur van Zijn Genade • Michels, Hans • Michels, Jan • Michels, w. Jan • Michels, w. Thomas
plaatslager • Willm
pluimgraaf • Heerma, Tierck van
pompmaker • Henrix, Gerryt • Loo, Lammert Gysberts van • Luytiens, Jan
poppenkramer • Ines, Jan
poppenmaker • Jans, Oene • Jans, Pieter • Ruyrdts, Nanne • Wouters, Jan • Wouters, Wouter • Wygers, Wyger
portier/poortwachter • Abbes, Johannis • van de Lieve Vrouwenpoort: Claessen, Tiaerdt • Gerloffs, Jan • van de Hoeksterpoort: Hansen, Carel • Jacobs, Jan • Joannis, wijlen • Rutgers, Sicco
postiljon • Abraham
postrijder • Hendrick
pottenbakker • Aernts, Gerryt • Arent • Arent, wijlen • Baertes, Jacob • Claas, Douwe • Claas, Reyner • Cornelis, Bruyn • Epes, Jan • Epes, w. Jan • Fransen, Jan • Gabes, Arien • Geerts, Douwe • Gerrits, Arent • Gerrits, w. Arent • Jacobs, Frans • Jacobs, Jacob • Jans, Aebele • Jans, Jan • Jans, Reiner • Jasper • Kempen, Peter van • Pieters, Jasper • Pieters, w. Jasper • Sjoertsen, Sioert
praeceptor • Binsonides, Gatze • Costerius, Anthonis • Haringius, Augustinus • Incudides, Joannis Theodorij
predikant • Broek: Aemilius, Petrus • Franeker: Aertopai, Rudolphi • Hempens: Albarti, Gerardus • Annius, Azn. • Boxum: Arnoldius, w. Petrus • Deinum: Arondaeus, Jeremias • Oude- en Nijeholtpade: Avercamp, Franciscus • Workum: Avercamp, Martinus • Bechius, Joannes • Bechius, wijlen • Bechius, w. Petrus • Bechius, Sibrandus Abrahamus • Wier: Bethelius, Gedeon • Noordlaren: Bierema, Albartus • Workum: Bilcius, Johannes Joannius • Ternaard: Billanus/Beilanus, Justus • Boëtius, Gellius • Marssum: Boetii, Nicolaus • Jorwerd: Borritius, Jacobus • Beers: Buschman, Henricus • Beers en Jellum: Camper, Henricus • Wolvega: Cleyenborgh, Joannes • Colde, Hermanus • Buitenpost: Croddebosch, Gerhardus • Croddebosch, w. Gerhardus • Idaard: Cuiper, Dirck Jans • Idaard: Cuperus, Theodorus • Mantgum: Cuylenburgh, Joannes • Domna, Henricus • Rijperkerk: Drogeham, w. Harmanus • Donjum: Dronrijp, Bernardus • Elgersma, Franciscus • Welsrijp: Ens, Johannes Gysbartus • Pingjum: Floris, Cornelis • Oud- en Roodkerk: Friesma, Hector • Fullenius, Bernardus • Fullenius, w. Bernardus • Gellius • Wommels: Gerhardi, Foccone • IJlst: Gerhardi, Tamme • Gerhardi, w. Tamme • Tzummarum: Hachtingius, Arnoldus • Hachtingius, Regnerus • Hachtingius, w. Regnerus • Oostermeer: Hannema, Hay • Stiens: Harmany, Petrus • Winsum: Harmens, w. Laurens • Doopsgezinde: Harnts, Jan • Boornbergum: Hes, Johan • Schingen: Hesener, Everhardus • Hempens: Heydelman, w. Christiaen • Nijkerk: Hillarius, Joannes • Oldelemmen: Jans, Cornelis • St. Johannisga: Jarichi, Wilhelmus • Rijperkerk: Jellema, Hermanus • Birdaard: Joannis, Goswinus • in de Flieterpen: Joannis, Timaeus • Lutkewierum: Joannis, Wibrandus • Deinum: Julii, Abrahamus • Sybrandaburen: Jurigius, Nicolaas • Oosthem: Kleickerus, Gerardus • Oosterend: Lauverman, Martinus • Mandewijl, Bernardus • Langweer: Melboom, w. Joannes • Parega: Mensonides, Livius • Lieve Vouwenparochie: Mey, Dominicus Johannis van der • Bolsward: Moda, Gerhardus • Blija: Moda, Joannes • Heemlum: Munsterus, Christophorus • Boxum: Nicolai, w. Theodorus • Nieuhuysius, Joannes • Damwolde: Nooy, Thomas • Leeuwarden: Oedsonius, Feico • Oppenhuizen: Overney, w. Isaac • Akkerwoude: Papma, Joannes • Leeuwarden: Persijn, Lambertus • Britsum: Petri, Anthonius • Stiens: Raardt, Theodorus • Burgwerd: Radijs, Douwe Richeus • Anjum: Reneman, Harmanus • Warns: Rheen, Albartus • Marssum: Rommerts, Gerryt • Scherpenzeel: Ruards, Regnerus • Dokkum: Samplonius, Hesselus • Heerenveen: Samplonius, Johannes • Akkerwoude: Scheversteyn, Hermanus • Britsum: Schotanus, Meinardus • Stiens: Siderius, w. Aernoldus • Sloterdijk Holland: Silvius, Joannis • Sinnema, Suffridus • Boxum: Sixti, Hobbartus • Sixti, Rippertus • Spanneberger, Symon • Heinsbroek: Staphorstius, Joannes • Tercaple: Steenhovius, Joannes • Oudega: Steffany, Joannes • Tzummarum: Stonebrinck, Jacobus • Weidum: Sylvius, Joannes • Lutkewierum: Sylvius, Lourentius • Leeuwarden: Tegneus, Tobias • Den Haag: Tegneus, Tobias • Winjeterp: Terrerius, Gualterus • Jelsum: Thomas, Thomas • Oudkerk: Ulrichs, Hero • Marrum: Vemerus/Wemerus, Joannes • Blija: Weldenerus, Johannes • Oldeberkoop: Wisman, Joannes • Leeuwarden: Womelius, Joannes • Doopsgezinde: Womelius, w. Joannes • Wybes, Jacob • Op Twijzel: Wybinga, Sibrandus
procureur-generaal • Beuker, Joannes • Geel, Mr. Julius van • Kann, Anthonius • substituut: • Boymer, Egbert • Radijs, Gerardus/Gerrit • Radijs w. Gerardus • ? Radijs, Sixtus
procureur-postulant • Adriaens, Lammert • Benedictie, Albartus • Bentingh, Abelus • Brongersma, Bronger • Campen, Petrus Joannes van • Estinga, Emelius • Everts, Mathijs • Everts, Pieter • Flasbloem, Jacobus Henrici • te Buitenpost: Foppes, Gosse • te Barradeel: Foppes, Hessel • Gellii, Anthoni • Gerardi, Tarquinius • te Bolsward: Gerbrandi, Gerbrandus • Gerbrandi, Jurgien • Goens, w. Roelofs • Henrici, Andreas • Hoornbrugh, Wibrandus Nicolaij • Inthema, Dirck • Jacobi, Henrico • Jacobi, Wilhelmus • Jacobi, w. Wilhelmus • Jusum, Cornelus • Ley, Antonius van der • Lollius, Douwe • Loon, Arent van • Loon, Jan van • Martens, Harmen • Mellema, Pierius Sibrandus • Nicolay, Agge • Nicolay, Keympo • Nicolay, w. Kempo • Nijenhuis, Douwe • Nijenhuis, w. Douwe • Offringa, Jan Baniers • Richaeus, Sibrandus • Rudolphi, Petrus • Schoonhoven, Meynardus • Stellingwerff, Andreas • te Harlingen: Stephanijs, Gabinius • Styp, Bernardus • te Workum: Teetlum, Seerp • te Harlingen: Theodori, Lambertus • Tyerx, Gerryt • Voocht, Albertus • Wibrandus, Jacobus • Wieringa, Philippus • Wopconis, Jarichus
professor • te Franeker: Fullenius, Bernardus • te Franeker: Hachtingius, Joannes • te Franeker: Lubberty, Sibrandus • te Franeker: Matthaeus, Philippus • te Groningen: Mulerius, Nicolaas • te Franeker: Rhala, Henricus • te Franeker: Wayen, Joannes van der
proviandmeester • op 't kasteel te Coevorden: Dirx, Tierck • Pieters, Jan • te Bortange: Potter, Gerryt Simens
provoost, geweldige • Curiander, Abel Harmens • Curiander, w. Abel Harmani • Mathijssen, Douwe • Velsius, w. Adriaen
pijper (fluiter) • Christiaen • Jacques, wijlen
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
raad van state, lid v.d. • Andla, Anchyses • Aysma, Hessel van • Waltha, Pieter van • Wyckel, Hans
raadsheer • Adius, Gerhardus • Aerntsma, Gysbert • Andreae, Joachimus • Arentsma, w. Christoffel • Ayta, w. Hector • Ayta, w. Viglius van • Ayta van Swichem, Wybrandus • Hof van Gelderland: Barck, Jacob van • Boner, Eduardus • Bouricius, Hector • Bouricius, w. Hector • Deekema, w. Sicke van • Doma, Pybo van • Donia, Keimpo van • Doyem, Orck van • Doyem, w. Orck van • Eysinga, w. Aede van • Eysinga, Frans van • Eysinga, w. Frans van • Eysinga, Tialling van • Feitsma, Jelger van • Feitsma, w. Jelger van • Gel, w. Alexius van • Glinstra, w. Eelco van • Glinstra, Joannis van • Godefridi, Georgien • Grovestins, Assuerus van • Grovestins, Foppe van • Grovestins, w. Foppe van • Grovestins, Sicco van • Grovestins, w. Sicco van • Gualteri, Gualterus Henricus • Hania, Suffridus van • Hania, w. Suffridus van • Harinxma, Homme van • Harinxma thoe Sloten, Pyter van • Hillema, Gellius • Hillema, w. Gellius • Idzarda, Baarte • Jepema, Hartesius • Jepema, w. Horatius [= Hartesius?] van • Jongema, Frans van • Jongestal, Allardus Petrus • Jongestal, Gellius • Juckema, Lyeuwe van • Juckema, w. Lyeuwe van • Kinnema, Cornelis • Knijff, Horatius • Meynsma, Benne • Nauta, Gravius • Nijs, Joannes (van) • Nijs, w. Joannes van • Nijs, Pyter van • Ockinga, Hero van • Ockinga, Jarich van • Pruissen, Sebastiaen van • Rhala, Joannes • Roussel, Haio van • Roussel, w. Haio van • Runia, Petrus Jans • Runia, w. Petrus • Saeckma, Joannes • Saeckma, Theodorus • Saeckma, w. Theodorus • Sande, Johan van den • Scheltinga, Joannes van • Scheltinga, w. Joannis van • Scheltinga, Theodorus • Sixma, Agge van • Ulenburch, Rombertus • Viersen, Mathias van • Viersen, Willem van • Westendorp, Jurien • Wyaerda, Docco • Wyaerda, w. Duco • Wyckel, Tjallingh • Wyckel, w. Tjallingh
rechter • te Balk: Beeckma, Anthonius • te Hattum: Keppel, Johan van
rector • te Harlingen: Belida, Olpherd • te Workum: Bos, Jacobus • op de Joure: Crants, Carolus • te Leeuwarden: Fongeri, Joannes • te Leeuwarden: Gudbe[r]let, Thobias • te Leeuwarden: Neuhusius, Ado • te Alkmaar: Neuhuysius, Regnerus • te Leeuwarden: Schoning, Stephanus Ubeli
reder • klein: Douwes, Tiaerd • Rijn: Sioerts, Reiner
rekenkamer, lid v.d. • Andela, Anthides • Hexenius, Joannes
rekenmeester van Friesland • Adius, Gerardus • Andela, Anthasius van • Aysma, Albert • Solckema, Ausonius • Sydses, Jan
rentmeester • stad: Amama, Taco Sapis • der geestelijke goederen (gg): Assies, Eernst • Beyma, Coert van • der stad Leeuwarden: Boner, w. Eco • gg: Bruinsvelt, Frans • van 't Soete name Jezus gilde: Cathius, Gerryt Huyberts • der stad Dokkum: Dionisius, Pieter • der stad Leeuwarden Fl.: Douwes, w. Douwe • der Domeinen: Feitsma, Jelger van • der stad Leeuwarden Hoofdd.: Gabbema, Abbe Freerx • der stad Leeuwarden: Gualtheri, Joannis • gg: Hendricx, Jan • der stad Leeuwarden: Jacobs, Lucas • der burger wachtgelden: Jorrits, Sybe • Hoofdd.: Lamberts, Pieter • generaal: Loo, Boudewijn van • stad: Mamminga, Jan Jansen • der stad Leeuwarden: Mellema, Sybe Piers • van de Noorsche Compagnie: Meylsma, Jacobus • van het Zoete name Jezus gilde: Velsius, Johannes • stad: Oenis, w. Oene • van St. Antoon: Orx, Wybe • Hoofdd.: Percijn, Pieter Lammert • gg: Pieters, Lieuwe • der stad Leeuwarden Hoofdd.: Stellingwerff, Allert • van de burgerwacht: Tierx, Jorryt • van de burgerwacht: Tierx, w. Jorryt • Flor.: Tierx, Sybe • gg Groningen: Verrutius, Gerlacus • der Domeinen: Viersen, Assuerus van • der stad Leeuwarden Flor.: Voss, Elias • te Harlingen: Wassenaar, Hesselus • van Leeuwarden Hoofdd.: Wilde, Jan Willems de • gg: Willems, Hendrick
ridder • Andrae, w. Joachimus van
riedmaker, zie ook korfmaker • Binnerts, Jan • Bruins, Freerck • Carstes, Jacob • Ulbes, Sioerd
ritmeester • Aylva, Anthonis van • Burmania, Hero van • Colb • Eminga • Grovestins, Douwe van • Haenen • Haren, Willem van • Sevenaar, Beernt van • Starckenburch, Bartolt van • Swartzenburch, Holdinge of te • Unia, Ritsche van • Vosbergen, Willem van
roeper, stads • Posch, Agge Rinties • Posch, w. Agge Rinties • Reinalda, Douwe
roggedrager • Dirck • Eede • Freerck • Jacob • Jacobs, Cornelis • Jacobs, Waatse • Jans, Jan • Pouwels • Schelte • Sytses, Upt • Willem
roggemeter • Aebles, Jacob • Andries, w. Claes • Jan
ruiter • Adam, wijlen • Alberts, Baucke • Claesen, Ipe • Darthoes, Nicolaas • Duvel, Hans • Engel • Hendricx, Claes • Hollerman, Jan • Jansen, Hendrick • Lentz, Hans • Severijn • Thonis • Wesep, Albert Jansen van
rustmeester van 's Lands artelerie/artillerie • Fonck, Claes • Hoogacker, Sybe Upckes • Jaspers, Jan • Lorein, Joris • Tammes, Baucke • Wygers, Lambert
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
sajetbreider/sajetbreier • Dicky, Jan Willems • Douwes, Dirck • Douwes, w. Dirck • Harmens, Bael • Jacobs, Hilbrandt/Hillebrand • Jans, Pyter • Jans Tyerck • Jochums, Jeronimus • Kij, Jan de • Pieters, Feddrick • Willems [Dicky?], Jan
scharenslijper • Castes, Sicke
schedemaker • Bauckes, Tiebbe • Beernt • Reyners, Jacob • Roelofs, Jan
scheepstimmerman • Claessen, Freerck • Jacobs, Jacob • Jans, Joris • Jeltes, Jacob • Reyloffs, Jan • Reyloffs, w. Gotien
schepen • Algers, Hotze • Ammama, Michiel • Ammama, w. Michiel • Ammama, Taco Sapes • Andries, Willem • Arents, Jan • Atsma, Johannes • Banier, Abraham Jansen • Boelens, Coenradius • Borndam, Simon Erasmus • Borryts, Jacob • Borryts, w. Jacob • Bosch, Arien Jans van den • Broers, Aucke • Buma, Jan Alberts • Buwes, Lieuwe • Buwes, w. Lieuwe • Can Claes • Claas, Joannis • Claes, Syoucke • Clasen, Sierd • Cornelis, Cornelis - Speelmansstraat • Cornelis, Cornelis - Voorstreek • Dirx, Harmen • Dirx, Taecke • Dirx, w. Taecke • Dotingh, Dr. Johannes • Everts, Warner • Fockes, w. Arent • Gerckes, Upcke • Gerryts, Marten • Glinstra, Johannes • te Hoorn: Groot, Pytter Clasen de • Gysberts, Marten • Haakma, Sioerd Ates • Haakma, w. Sioerdt Ates • Haeyes, Simon • Hans, Hendrick • Hardomans, Suffridus • Harings, Matthijs • Harmens, Gerryt • Harmens, w. Gerryt • Hendrix, Jurrien • Hoptilla, Joannis • Hotzes, Steven • Itsma, Wibrandus • Jacobs, Rompt • Jans, Dirck • Jans, w. Ritske • Jans, Wibrand • Jelmers, Reyner • Johannes, Rombert • Johannes, w. Rombert • Kolde, Harmanus • Mamminga, Bartel Hendricks • Mamminga, w. Bartel Hendricks • Marssum, Hendrick van • Mellema, Sybe • Mey, Jacob Jansen van der • Mey, w. Jacob Jansen van der • Noldus, Thijs • Noordenbos, Wibrant Jans • Noordenbos, w. Wybrandus • Oedts, Ipcke • Oostervelt, Jan Melchers • Oostervelt, w. Jan Melchers • Pieters, Eme • Pieters, Lyuwe • Pytters, Tiaerdt • Raapsvelt, Harmen Jacobs • Ravens, Sixtus • Riemers, Thonis - 1622 • Riemers, Thonis - 1669 • Rossum, Hendrick van • Sapes, Taco • Scholl, Floris Willem • Schotanus, w. Henricus • Siouckes, Jurrien • Swalue, Otto • Sybes, Sybe • Valck, Jacob de • Valerii, Aemilius • Vierssen, Jurrien • Vos, Elias • Wartna, Douwe Jansen • Wilhelms, Gerryt
scherprechter dezer provincie • Adams, Valentijn • Salomons (van Lingen), Lucas • Symons, Pieter
scherrier, zie droogscheerder
schilder • Adryaen • Braeckenburgh, Rijck • (Broersma), Hans Obbes • te Kranenburgh: Campen, Philippus van • Carre, Francoys • Clerq jr., Hans de • Feddes, Piter • Geest, Wybrand de • Jacobs, Jurien • Joannis, Simon • Manckendam • Michels, Pieter • Mol, Pieter • Monsma, Harmen • Nijhoff, Andries Pytters • Pieters, Meinte • Ruts, Adraen/Adriaen • Schotanus, Bernardus • Schotanus, Pieter • Schotanus, w. Pieter • Tonis, Sicke • Wieringa, Nicolaas • te Dokkum: Willems, Abraham • Willems, Harmen
schipper • groot: Abbes, Joucke • Adses, w. Gerryt • op Harlingen: Aedis, Albert • Sneeker: Aernts, Jelle • Aerssen, Ruyrt Pieters • Agges, Ritzert • Alons, Jurien • Andries, Joost • Annes, Metscke • Annes, Thomas • Dokkumer: Auckes, w. Aucke • Backer, Jan • Bartels, Jacob • Bockes, Hotse • Bockes, w. Hotse • Bockes, Jacob • Boeles, Gerleff • op Harlingen: Bottes, Symen • Claes, Melchior • Claes, Otte • Claes, Sibren • Claessen, Obbe • Cornelis, Poppe • Dircx, Gerben • Dircx, Jacob • Douwes, Pieter • Eeckes, Pier • groot: Eeges, Rincke • Eelckes, Arent • Eelckes, Douwe • Eelckes, Jan • op Groningen: Eesis, Pieter • Eides, Jan • op Workum: Epes, Heere • op Harlingen: Gerrits, Gerrit • groot: Gerryts, Harmen • Gerryts, Homme • Gerryts, Jurgien • Gosses, Eeske • Grijn, Jan • op Harlingen: Haen, Pytter Cornelis de • op Harlingen: Haenties, Saecke • Dokkumer: Harmens, Foppe • groot: Harmens, Gerryt • Harmens, Jan • Hayes, Anne • Dokkumer: Hendricx, Sioerd • Henricx, Jan • Heres, Simon • Hilles, Pieter • Ieties, Jicke • Jacobs, Hendrick • Jacobs, Jan • Jans, Claes • Jans, Gerryt • op Bolsward: Jans, Lieurd • op Groningen: Jans, Pieter • Jans, Taecke • op Sneek: Janssen, Gerben • Janssen, Hans • Janssen, w. Hans • Janssen, Jacob • groot: Janssen, Jasper • op Harlingen: Janssen, Philippus • Jelles, Gerben • Jetsis, Jicke • groot: Jochum, Sibren • Dokkumer: Johannes • op Sneek: Johannis, Oene • Jurriens, Gerryt • op Harlingen: Lyuwe • Meinerts, Barent • Meyntses, Rein • Montes, Juck • Nannes, Oene • op Harlingen: Obbes, Watse • Oeges, Pieter • Piers, Gabe • Piers, Tialling • Pieters, Dirck • Groninger: Pieters, Eelcke • Pieters, Eescke • op Amsterdam: Pieters, Eylart • Pieters, Joucke • Pouwels, Hidde • Pybes, Pybe • Pyters, Jan • Dokkumer: Pyters, Ruyrd • Dokkumer: Reins, Meinse • Dokkumer: Riencks, Dirck • Dokkumer: Rienx, Joannis • Rienx, Pytter • Dokkumer: Rintsies, Joannes • Ruurdts, Dytse • Ryncx, Obbe • Rijntjes, Here • op Groningen: Saekes, Hedser • op Sneek: Seerps, Tyerck • Sioerdts, Hendrick • op Bolsward: Sioerdts, Jan • Sipcke • Sipckes, Sybe • groot: Sybrants, Claes • Sybrants, Geert • Sybrens, Claas • Sybrens, Hendrick • op Balk: Sydses, Gerryt • Sytses, Sytse • Sytzes, Jacob • Taeckes, Hetze • Takes, Jelmer • Thomas, Iske • groot: Thonis, Sweer • Tjalling, wijlen • op Bolsward: Ulbes, Douwe • Willems, Jan • op Harlingen: Willems, Jeppe • Willems, Pytter • Witters, Joannes • op Bolsward: Wobbes, Hette • Wopckes, Goslyck • op Bolsward: Wybes, Jacob • Ysbrant
schoenlapper • Coert • Gabbe • Gerryts, w. Egbert • Harmen • Jacobs, Sybe • Jan • Jans, Dirck • Jans, Taco • Jaques • Jochums, Jan • te Amsterdam: Lous, Gerrit • Luloffs, Jan • Symon • Tialles, Tialle • Tiallinghs, w. Tiallingh • Utzes, Juycke
schoenmaker • Abbes, Obbe • Abraham • Aedes, Hans • Aerns, Ecker • Alberts, Taco • Alten, Salomon van • Andryes, Ryckert • Arriens, Pytter • Auckes, Naningh • Bantert, Dirck Ulbes • Beernts, Hette • Beernts, Jan • te Franeker: Beernts, Pieter • Beernts, Rintie • Bolck, Gerryt • Botes, Minne • Bouwes, Sipcke • Buwes, Lyuwe • Buwes, Sipcke • Cents, Jacob • Cornelis, Evert • Cornelis, Lieuwe • Cornelis, w. Lieuwe • Cornelis, Nanne • Cornelis, w. Nanne • Dircx, Hans • Dircx, Jacob • Dircx, Meynert • Dircx, Wibrandt • Dominicq, wijlen • Egberts, Jacob • Egberts, Willem • Entes, Jacob • te Franeker: Feyckes, Sybrant • Fitus, w. Tiaardt • Foppes, Lywe • Gauckes, Wouter • Geert • Gepckes, Salvus • Gerryts, Ruyrd • Hans, Gosse • Harckes, Fytus • Harckes, Jan • Harmens, Lambert • Harmens, Thoenis • Hendrick • Hendricx, Barteld • Hendricx, Oene • Henrix, Jan • Henrix, w. Jan • Henrix, Mynnes • Holwerda, Evert Cornelis • Intes, Ruyrdt • Iskes [Vollenga], Gerben • te Sneek: Jacobs, Claes • Jacobs, Gerbrand • Jacobs, Jacob • Jacobs, Jan • Jacobs, Roeloff • Jans, Buwe • Jans, Claes • Jans, Douwe • Jans, Hette • Jans, Idts • Jans, Jacob • Jans, Jan • Jans, Jurrien • Jans, Pieter • Jans, Tietze • Jans, [Verlaen?], Willem • Jans, w. Willem • Jans, Wolter • Jansen, Wybe • Joachum • Jochums, Jan • Jochums, Sippe • Johannis, Jan • Jucke • Kuinder, Cornelis • Kuinder, Isbrandus • Kuinder, Jacob Jacobs • Kuinder, Jan • Lamberts, Dirck • Lauwerman, Joost Martinus • Lieuwes, Alle • Lourens, Lourens • Lycklema, Pyter Jacobs • Lyeuwes, Obbe • Mevis, Jacob • Mey, Jacob Jansen van der • Minnolts, Tierck • Nanninghs, Cornelis • Peters, Jan • Pieters, Yske • Pouwels, Sioerdt • Pyters, Jan • Pyters, Melle • Rickerda, Abbe Jan • Rinckes, Berent • Rinties, Pybe • Rinties, w. Pybe • Rintses, Douwe • Rutgers, Fonger • Ruyrds, Jacob • Rijckerd • Ryenx, Eecke • Scholl, Floris Willems • Sickes, Jacob Sickes • Siercx, Tyalcke • Sioerds, Epe • Sipkes, Jan • Sybes, Edger • Sytse • Takes, Albert • Thonis, Steffen • Tiaerts, Epe • Tiaerts, Pytter • Tialckes, Bientze • Tialckes, Sierck • Ulbes [Bantert], Dirck • Verlaen, Willem Jans • Vollenga, Gerben Iskes • Wibrants, Wytze • Willems, Bartholt • Willems, Floris • Willems, Jan • Willems, Pytter • Willems, Rutger • Winolts, Tierck • Wolter • Wyaerda, Willem Heeres • Ziercx, Tialcke
schoenmakersgezel • Pieters, Jan
schoolmeester • Altena, Jan Alberts • Andreas • aan de Latijnsche school: Backemude, w. Joannes • aan de Latijnsche school: Costerus, Anthonius Hermanus • Huisum, Jan van • Iske • Jans, Fonger • Jans, Roeloff • Joachimi, Epeus • in de Fransche school: Jan • in het schrijven aan de Latijnsche school: Nicolay, Bartold • te Wier: Ottes, Jan • Puppen, Dirck Hendricx • in de Fransche taal: Regnaut, Johan • te Amsterdam: Roscam, Marten Jans • in het O.B. weeshuis: Schevola, w. Harmen Sybrents • Sioerdts, Gosse • Sioerdts, w. Gosse • Willeami, Cornelis
schoorsteenmaker • Dirck
schoorsteenveger • Pyter
schout van Vollenhooff/Vollenhove • Berners, w. Michiel
schrijfmeester • Cornput, Adrianus
schrijver • van een compagnie: Abbema, Sacheus • Adius, Isaac • Aersen, Dirck van • Baeckes, Joost • Bay, Gilles • van een hopman: Boeles, Broer • van de garde: Clots, Willem • Cluiter, Pyter Jans • van een compagnie: Coldewey, Lucas • van de overste Taco van Hellinga: Cornelis, Philippus • van een compagnie: Dalen, Lambarts van • Douwes, Rutger • van een compagnie: Fenema, Lambertus • van een compagnie: Feyckens, Fredrick • Fries, w. Heeringh • Frans, Harmen • Gabbema, Boudewijn • Gabbema, Buwe • van een compagnie: Gabbema, Nanningh Abbes • van de garde: Gachet, Bertrandt • van een compagnie: Gerbrand • van een compagnie: Gerryts, Pyter • Goverts, Marchelus • van een compagnie: Gravius, Heronimus Martens • van een compagnie: Haestrecht, Adriaen van • van een compagnie: Heixan, Egbertus • van een compagnie: Heixan, Pyter • van een compagnie: Hillema, Rein Minne • Hylckes, Willem • Jacobs, Adriaen • van een hopman: Jans, Focco • van een compagnie: Jitckes, Willem • in de Waag: Jurriens, Jilles • van een compagnie: Langwardt, Symen Douwes • Langwert, w. Symon Douwes • Leuckes, Agghe • van een compagnie: Luide, Hendrick van • Luytiens, Jan • van een compagnie: Mamminga, Bartel Henricx • Mamminga, Jan Jansen • Meynsma • van een compagnie: Oenes, w. Sybe • van een compagnie: Pagud, Pierre • Pieters, Claes • Ravens, w. Jan Sickes • van den kapitein Andrae: Ravens, Sixtus • van een compagnie: Rinia, Pytter Doeckes • van een compagnie: Rommerda, Alle • van een compagnie: Rommerda, Bernardus • van den hopman Groustins: Schellingh, Hendrick • van een compagnie: Schouten, Abraham • van een compagnie: Sickes, Jan • Sickes, Rommert • van een compagnie: Siersma, Gysbertus • van een compagnie: Swalue, Albertus • van een compagnie: Sybema, Tierck • van een compagnie: Sybema, w. Tarquinius • van een compagnie: Sydses, Jan • Sytzes, Lieuwe • van een compagnie te Groningen: Syuerdts, Jan • van een kapitein: Teeckes, Tiepke • van een hopman: Veno, Laurents de • Viersen, Dirck van • monster: Wisses, Wabbe • Wybrandi, w. Dominicus • Wytsma, w. Benne Symens
schuitenmaker • Annes, Wytse • Beerns, Aleff • Boys, Hendrick • Claes, Freerck • Claessens, Claes • Claessens, Heere • Claessens, w. Pytter • Dircx, Dirck • Dircx, w. Dirck • Evert, wijlen • Geerts, Tonis • Harmens, Dirck • Hayes, Wabbe • Hendrix, Jan • Heynes, Jetze • Jacobs, Jacob • Jan • Jans, Jan - Noordvliet 1595 • Jans, Jan - Zuidvliet 1635 • Jans, w. Reyloff • Jansen, Joris • Jansen, w. Meynte • Jelgers, Symon • Jetze • Johannes, Jacob • Jouckes, Hessel • Jouckes, Hille • Juckes • Laes, w. Doecke • Lieuwes, Tiete • Luitien • Merx, Jan • Obbes, Jetze • Pieckes, Juw • Pieters, Michiel • Pyeter • Reyloff • Reyloffs, Goytien • Reyloffs, Jan • Ruierts, Walle • Scheltes, Schelte - Noordvliet 1619 • Scheltes, Schelte - Zuidvliet 1674 • Sioerdts, Tade • Sioerdts, w. Tade • Sioerdts, Wytse • Tije • Willems, Jacob
schuitenvoerder • Athes, Pieter • Hans, Hendrick • Hennes, Johannes • Hinnes, Joannis • Ipes, Sibrand • Jans, Binnert • Sipkes, Michiel • Sybrens, Hoyte • Sytsis, Claes
secretaris • Leeuwarden: Adius, Jacobus • Bildt: Aernts, Amel • Rekenkamer: Agricola, Joannes • Tietjerksteradeel: Atsma (Attema), Abelus • Leeuwarderadeel: Blocq, Daniel de • Bildt: Bloemendal, Amel Arents van • Oostdongeradeel: Bosman, Cornelis • Oostdongeradeel: Boymer, Arent van • Kollumerland: Broersma, Gaius (Adigerus) • Kollum: Brongersma, Bronger • Leeuwarderadeel: Bruinsma, Keimpo • Tietjerksteradeel: Buttinga, Jacobus • Rekenkamer: Cornelis, Claes • Academie Franeker: Coumans, Hessel • Duyff, Joannes • Leeuwarderadeel: Epema • van Zijn Ex. graaf Willem Fredrick van Nassau: Ernest, Philippus • Kollumerland: Everts, Cornelis • Krijgsgerecht: Feickens, Focco • Franekeradeel: Fogelsangh, Theodorus • Leeuwarden: Gabbema, Menso • Dongeradeel: Ghemmenich, Jacob van • Franeker: Ghemmenich, Jacob van • Ghemmenich, w. Jacob van • Franeker: Ghemmenich, w. Paulus • Rekenkamer: Glinstra, Hector van • Wymbritseradeel: Gualteri, Gualterus • Leeuwarden: Gualteri, Henricus • Leeuwarden: Gualteri, w. Henricus • Academie Franeker: Hania, Broer • Harmens, Marten • Harlingen: Hemstra, Andreas • Hendricx, w. Edo • Oostdongeradeel: Henrici, w. Bernardus • van het Friesche Gerecht: Henrici, Eduardus • Henrici, Yde • Harlingen: Hiemstra, Andreas • Wonseradeel: Hilbrants, Minne • Leeuwarden: Hillema, Gellius • Wymbritseradeel: Hoppers, w. Jochum • Baarderadeel: Jansonij, Joannes • Dokkum: Jeltingha, Buwe • Rekenkamer: Jepema, Hartesius • Leeuwarden: Joannes, Petrus • Menaldumadeel: Johannes, Tiaerd • Johannes, w. Tiaerd • Leeuwarden: Jorritsma, Franciscus • Leeuwarden: Lamberti, Joachimus • Lamberti, w. Joachimus • Bildt: Loo, Gerryt van • Leeuwarderadeel: Loo, Jan van • Groningen: Meinardi, Wiardus • Sneek: Nauta, Gaio • Idaarderadeel: Nicolai, Aggeus • Nicolai, w. Aggeus • Hof van Friesland: Nicolay • Leeuwarderadeel: Pruyssen, Sebastiaan van • Tietjerksteradeel: Recalff, Cornelis • Oostdongeradeel: Reen, Joannes • Reen, w. Joannes • Gaasterland: Regneri, Pibo • Rauwerderhem: Rodenhuis, Joannes • Scheerhagen, Harmanus • Rekenkamer: Scheltinga, Livius • Bolsward: Siccama, Tyaard Claas • Bolsward: Siersma, Gysbert • Leeuwarderadeel: Sixtie, Nicolaus Joannis • Menaldumadeel: Sixtie, Vitus Joannis • Leeuwarden: Swalue, Otto • Swalue • Leeuwarderadeel: Sydses, Jan • Opsterland: Teyens, Benedictus • Opsterland: Teyens, Sake • Wymbritseradeel: Tijssen, Joannus • Dokkum: Vallinck, Nicolaas • Leeuwarden: Veen, Laurens de • Veen, w. Laurens de • van Zijn Exel. graaf Willem Frederik: Vegelin van Claerbergen, Pilippus Ernst • Leeuwarderadeel: Velsen, Joannes van • Velsen, w. Joannes • Dongeradeel: Verspeek, Marcus • Ferwerderadeel: Viglius, w. Cornelis • Franekeradeel: Vogelsang, Theodorus • Dokkum: Walrig, w. Nicolaas • Bildt: Wijngaarden, Albert van • Bildt: Wijngaarden, Martinus van • Rekenkamer: Wyckel, Henricus
sergeant • onder de Zwitsers: Bucqut, Michiel • burger: Claesen, Douwe • van een compagnie: Claessen, Rieurdt • burger: Eelckama, Jan • burger: Eelckama, Sioerdt Eelckes • Elsen, Benedictus Hannibal van • burger: Folckerts, Oege • onder de garde: Frimoed, Jan • Gerryts, Joannes • burger: Harmens, Beernt • van een compagnie: Hoogmoed, Philippus • Hoogmoed, w. Philippus • onder de Zwitsers: Jacobs, Hans • burger: Jacobs, Oene • van een compagnie ruiters: Jans, Adam • Jenties, Rienck • Loo, Dames van • van een compagnie: Nodendijck, w. Philippus • burger: Ritskes, Duco • Sandries, Andries • Schier, Pieter • Schouwenburgh, Roeloff van • Sickes, Jacob • Stingbrinck, Coert • van een compagnie: Vos, w. Gilles de • William
slatter/leycker • Willems, Jan
sleper • Conick, Sibren
slotenmaker • Claes, Claes • Eeuwes, Tyttzie • Gerryt • Hendrick • Hendricx, Jan • Jacob • Jacobs, Claes • Jacobs, Jacob • Jans, Henrick • Jansen, Roeloff • Jelles, Claes • Karstes, Otte • Luytien • Martens, Jan • Mathijssen, Gerryt • Pieters, Pieter • Pieters, Tiamme • Pytters, Guiliaem - 1612 • Pytters, Guiliam - 1647 • Roelof • Roeloffs, Idsert • Roeloffs, Jacob • Sybe, wijlen • Sytze • Tjammes, Pytter • Watzes, Sybe • Wyerdt • Wyger
smid • Aernts, Jan • Aernts, w. Jan • Arents, Lambert • Auckes, Goytien • Balthazer, wijlen • Claes, Claes • Claes, Marten • Claes, Rutger • Dircx, Gerryt • Dircx, Hoyte • Doeckes, Broer • Doeckes, Sioerd • Douwes, Jan • Epes, Meynert • Falck, Joachim • Frans, Peter • Gerbens, Freerck • Gerrits, Buwe • Gerryt • Gerryt, wijlen • Haencke • te Birdaard: Harmens, Douwe • Hendricx, Aysse • Hendricx, Jan • Jan • Jans, Andries • Jans, Jelle • Jans, Pieter • Jaspers, Marten • Jetses, Douwe • Jetses, Haencke • te Weidum: Jobs, Jencke • Jochums, Claes • Jochums, w. Claes • Johannes, w. Jelle • Jouckes, Sicke • Koninck, Vyllie Wibrandus • Lamberts, Arent • Lamberts, w. Arent • Lammerts, Arent • Pieters, Sioucke • Pieters, Symon • Ritskes, Ducke • Ryemer • Schelto • Sickes, Joucke • Siouwke • Sippes, Jan • Symen • Thomas, Claes • Tiebbes, Tyetse • Tietes, Tiebbe • Tyepkes, Schelte • Tzommes, Riemer • Upkes, Gosse • Valcx, Joachum • Wybrant, wijlen • Wybrants, Wylcke
soldaat • Clieman, Cornelis • Clinckebijll, Dirck Dirx • Coch, Joannis • Francois, Mattheus • Fransen, Jan • Gepkes, Salwes • Harmens, Sicke • Holst, Jan van • Hurdeman, Hans • Jan • Jans, Anthoni • Jans, Willem • Jansen, Harmen • Janssen, Hylcke • Jeremias, Allert • Johannes, Nicolaas • Laurens • Meuselier, Marten • Meynses, Meynse • Portura, Willem • Reiners, Jacob • Rolff, Hendrick • Schim, Hans • Stobers, Casper • Sytses, Jan • Tiercx, Poulus • Visscher, Jochem • Vitus, Rompcke • Willemier, Jan • Wybes, Hessel
solliciteur (verzoekschriftschrijver) • Cleve, Jan van
speelman • Hans, wijlen • Hendricx, Jan • Jansen, Anthoon
speldenmaker • Engberts, Abel • Harckes, Pier • Willems, Thonis
spoormaker • Henricx, Jan • Jacobs, Oene • Oenes, Aete
sporteler (= sportelmaner (kanselarijgeldmaner) of korfmaker?) • Jans, Evert
stadhouder van Friesland • Lodewijck, Willem
stalknecht • Freerck
stalman • Gerbens, Gerben • Hendricx, Tieerdt • Hylckes, Harcke • Keimpe • Meinderts, Douwe • Pytters, Dirck • Rempo, wijlen • Sipckes, Jan • Tiaerdt, wijlen • Wattinga, Evert
stalmeester van graaf Ernst Casimir • Haren, Willem van
staten, lid van Gedeputeerde • Andringa, Jelle • Atsma, w. Renicus • Aylva, Douwe van • Aylva, w. Ernst van • Aylva, Johan van • Baard, Egbert van • Beyma, Johan van • Boelens, Tarquinius • Bouricius, Jacobus van • Burmania, Upco van • Burum, Alle van • te Nijmegen: Cock van Delwijnen, Willem de • Fockens, w. Hepcko • Fockens, Marten • Francken, Regnerus • Frans, Frans • Glinstra, Eelco van • Glinstra, w. Valerius van • Gravius, Martinus • Grovestins, Oene van • Gualteri, Henricus • Gualteri, w. Joannes • Haersma, Aulus van • Harckes, Harmen • Harckes, w. Harmen • Haren, Willem van • Idskema, Egbert Anes • Itsma, Wybrandus • Kingma, Jan van • Loo, Albert van • Moll, Hans • Oenema • Oesterzee/Oosterzee, Christaen • Rispens, Sioerdt • Roorda, Carolus van • Runia, Simon • Sappema, Bennert • Stapert, Hans Douwes • Swartzenborgh, Georgh toe • Sytzama, Douwe van • Tyerx, Feye • Velsen, Adriaen van • Viersen, Assuerus van • Wiarda, w. Kempe • Winter, Feio Johannis
staten-generaal, lid v.d. • Aerntsma, w. Christoffel van • Andrae, w. Joachimus van • Aylva, Sioerd van • Aylva, Tiaard van • Franckena, w. Matthias • Glinstra, Epeus van • Glinstra, Gasparus • Kann, Claes • Loo, Albertus van • Walta, Pieter van • Wyckel, Hans van • Wyckel, w. Hans van
steenhandelaar • Boom, Casper • Joannes, Sipke
steenhouwer • te Amsterdam: Abraham, Jan • te Groningen: Aenes, Popke • stads: Ates, Suert • Claas, Jelle • Claas, Pieter • Dionisius, Jacob • Dircx, Pieter • Dircx, w. Pieter • Douwes, Tiepke • Forssenborgh, w. Louw Ripperts • Haackma, Sioerd Ates • Harmens, Lieuwe • Horrius, Barnardus • Lieuwes, Dirck • Lieuwes, w. Dirck • Pyter [Dircx?] • Reyners, Idts • Ripperts, Joannes • Ripperts, Louw • Schotanus, Henricus • Stoffels, Crijn • Tiepckes, Evert
stoeldraaier • Claes • Douwes, Cornelis • Gielis, Claes • Hillebrand • Hotses, Teecke • Jansen, Claes • Meinses, Jan • Melles, w. Eeff • Pieters, Hotze • Pouwels, Jacob • Pouwels, Joachim • Takes, Jan • Taeckes, w. Jan
stoelmaker • Aernts, Aucke • Spaansche: Claesen, Pyter • Spaansche: Jan
straatmaker • Feddes, Syurdt • Hendricx, Jan • Hendricx, wijlen • Roeleff • Tietses, Luytien
student • Avercamp, Martinus • te Franeker: Blinstenius, Evert Luytiens • te Franeker: Maelen, Michiel van der • te Leiden: Spada, Wilhelm • Wisman, Michael
stuklijfmaker • Jans, Jan
stuurman • Abbes, Rymick
suikerbakker • Blom, Hendrick • Meuwen, David van • Symens, Claes
suppoost bij het Hof van Friesland • Joachimi, H.
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
tabakspijpmaker • Maurits, Jasper • Moselijn, Jan • Thomas, Jan
tabaksverkoper • Clasen, Lambert • Everts, Sioerdt • Lyftingh, Wouter • Piers, Pyter • Watinga, Sioerdt Everts
tafeldiender • Issis, Jacob
tamboer • Aernt • Christhanses • te Dokkum: Freercks, Freerck • Jan • Wijndruyff, Coert • Wijndruyff, Marten • Wijndruyff, w. Marten
tapijtwerker • Cornelis, Jan • Cornelis, w. Jan • Laurens
ticheler/tichelaar • Claessen, Poppe • Frans, Tyerck • te Menaldum: Frans, Wibrant • Jans, Sierck • Luytien, Jan • Sickes, Jan • Sickes, Karst • Tiercx, Carst
timmerman • Aernts, Goslyck • Andries • Andries, wijlen • Annes, Anne • Arians, Jelis • Arians, w. Jellis • Bartholomeus, Jacob • stads: Bauckes, Iede • Bauckes, Heere • Beerns, Harmen • te Delfzijl: Binnerts, Rippert • Claes, Harmen • Claes, w. Harmen • Claes, Jacob • Claes, Roeleff • te Berlikum: Claes, Tzialling • Claessen, w. Piter • Cornelis, Cornelis • Cornelis, Hendrick • Cornelis, Isbrant • Cornelis, Saecke • Cornelis, Teyerck • Landschaps: Crijns, Freerck • Crijns, w. Freerck • Dircks, Eylart • Dircks, Rommert • Dircx, Biense • Dockum, Jan Jans van • Landschaps: Doeckes, Aesge • Doedes, Gabe • Doitse, wijlen • Doitses, Hessel • Dominicus, Gedeon • Douwes, Hessel • Stads: Edes, Allert • Stads: Edes, Baucke • Egberts, Sierck • Esses, Jacob • Everts, Claes • Everts, w. Claes • Fedde • Feddema, Reyner • Feyckes, Frans • Feyckes, w. Frans • Franssen, Ryuerdt • Friese • Gabbes, Doytse • Gedeon • Gerryts, Gerryt • Goslycx, Claes • Goslycx, Jacob • Hansen, Obbe • Harcke • Harmen • Harmens, Ulcke • Hendricx, Dirck • Heris, Hillebrant • Hettes, Rutger • Hieronimus, Jacob • Stads: Ides, Allert • Isbrands, Willem • Jacob • Jacob, wijlen • Jacobs, Arien • Jacobs, Jan • Jans, Aucke • Jans, Cornelis - 1591 • Jans, w. Cornelis - 1619 • Jans, Cornelis - 1662 • Jans, Evert • Jans, Feycke • Jans, Gerryt • Jans, Harmen • Jans, w. Harmen • Jans, Jan • Jans, Pibe • Jans, Pyter • Jans, Robert • Jeronimus, Jarich • Jeronimus, Jurien • Jetses, Tyerck • Jetske • Jochums, Theus • Johannes • Johannes, Pibo • Kann, w. Geert • Krijns, Freerck • Lieuwe • Ludsurts, Menne • Martens, Claes • te Amsterdam: Martens, Hendrick • Michiels, Syoerd • Minnes, Sybe • Molsaert, Claes Tjaard • Landschaps: Oenes, Syds • Olpherts, Lolle • Pyters, Pyter • Pyters, Sioerd • Pytters, Baucke • Reiners, Douwe • Reiners, Harcke • Reiners, Jan • Romkes, Tiepke • Ryntis, Rienck • Sapes, Taco • Sickes, Rompcke • Simens, Marten • Sipkes, Pier • Stonebrinck, Paulus/Pouwels Tierx • Sybes, Andries • Sybouts, Ate • Syerx, Lieuwe • Syuerdts, Lyuwe • Taeckes, Harcke • Taeckes, Ruyrt • Thonis • Tiebbes, Henrick • Tiepkes, Sioerd • Tierx, Jan • Wiegers, Hein • Willems, Leffert • Wygers, Jenne • Ysses, Pieter
timmermansknecht • Aerenburch, Thonis • Jans, Harman • Nannes, Hauytze • Pybe • Pytters, Sioerd • Tiepkes, Siurdt
tingieter/tinnegieter • Gerrits, Tiaerd • Nannes, Pieter • Nannes, w. Pieter • Rinties, Wybe • Simens, Meinert
tonnedrager, stads • Jarichs, Jan
torenblazer • Abraham • Balthus • Christiaen • Hans, Christiaen
torenwachter • Hans, Christiaen • Thonis, Pouwels
touwslager, zie lijnslager
trompetter • Fen (Ven), Anthonius van der • Willems, Willem
tromslager • Bisschop, Hans • Geerts, Claes • Jacob
trijpwerker • Duiten, Jan van
turfdrager • Baltus, Hans • Buwes, Hans • Cremer, Jacob • Egbert • Feddes, Dirck • Hans • Homme • Jaerigh • Jan • Jans, Henrich • Pieters, Jan • Pytters, Jan • Popcke • Pytter • Sytses, Sytse
turfmeter • Ewerts • Hansen, Coert • Jans, Gerryt • Jochum • Pyter
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
uitdrager • Bartels, Ewert • Claesen, Sipcke • Gerbrants, Pyter • Jans, Joannes • Jouckes, Joucke • Juriens, Harmen • Laes, Tiepcke • Sakes, Douwe • Sioerdts, Tiepke • Sytzes, Feycke • Thijssen, Jan
uitdraagster • Antie • Jans, Trijn • Machtel • Pyters, Siouck • Sybolts, Fed
uitzetter • in de Croesepijp: Beernts, Arent • in de Croesepijp: Jelles, Hille • Tomas, w. Willem
uurwerkmaker • Andries, Pieter • Andries, w. Pieter • Claesen, Claes • Laurens, Lambert • Wybes, Jacob • Wybrants, Wybe
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
vaandrig • Abely, Anthonius • Agges, Douwe • Alema, Fredericus • Amama, Jochum van • Anstema, Emont Allerts • Bechius, Johannes • Beintema, Pybe Taekes • Berch, Thomas van den • Blanckema, Gerryt • Boss, Evert • Bottes, Hans • Bruynsvelt, Augustinus • Bruynsvelt, Franciscus • Burum, Jan Gerryts van • Chijs, Arrien van der • Claas, Tiaard • Dircx, Arien • Dircx, Doytse • Dircx, Tyerck • Duyff, Ernst • Echten, Dominicus van • Echten, Douwe van • Eelckema, Sioerd Eelckes • Eelckes, Rutger • Eelckes, w. Rutger • Eelckes, Tyaert • Exzaltus, Francois • Faber, w. Pyter • Faber, Wopkes • Gerryts, Dirck • Gerryts, Louw • Gravius, Vincentius • Gysbers, Marten • Hansen, w. Gerryt • Hansma, Julius • Heerma, Jacob Boelens van • Hees, Anthonis van • Heymans, Mathijs • Hieronimus, Isbrant • Hoitema, Douwe van • Holst, Hendrick Reyners • Holting, David • Hoogslag, Dircx Gerryts • Horreus • Houten, Pytter van • Inia, Dirck Gidions • Iskes, Pieter • Jacobs, Harmen • te Sneek: Jans, Jan • Jans, Jucke • Jansen, Hendrick • Jouwersma, Jacobus • Jouwersma, w. Jacobus • Keympes, Jan Jans • Marees, Gyllius • Marssum, Marten van • Matijs, Meinte • Mellinga, Eco • Nieuhuys, Ritske • Obbes, Lieuwe • Post, Tierck ten • Potter, Johan • Pyters, Claes • Rengers, Rein • Rispens, Schelto van • Rodenhuys, Tialling • Roeloffs, Claas • Ryurds, Pitter • Schellinger, Ewert • Schotanus, Henricus • Schram, Johan • Sickma, Samuel Wibes • Sioerdts, Sicke • Soolstra, Horatius • te Sneek: Staveren, Jelle Jansen van • Swalue, Otte • Sybes, Pyer • Sydses, Jan • Syoerdts, Sicke • Syouckes, Juryen • Sytzama, Renicus van • Tiaardts, Claas • Wartena, Douwe Jansen • Wartena, Jan Douwes • Wybes, Samuel • Wybrants, Doecke
veenmeester-generaal • Cornelis, Cornelis
verver • Cornelis, wijlen • Douwes, Watze • Gerryts, Jan • Hartman, Pyter • Harnts, Jan • Israel • Jacobs, Arent • Jans, Aebel • Jans, Harmen • Jansen, Jan • Jansen, Sioerd • Jonas • Meyens, Hans • Philips, Jan • te Enkhuizen: Roodt, Cornelis Cornelis • Sytses, Douwe • Sytses, Tierck
vetermaker • Heerkes, Aris • Jacobs, Jan
visser • Andries, Simon - Noordvliet • Andries, Simon - Zuidvliet • Bockes, Frans • Claes, Cornelis • Claes, Rienck • Cornelis, Harmen • Douwe • Eelcke • Ewes, Joannes • Heyne • Heyns, Cornelis • Jacobs, Peter • Pyters, Gerben • Syerck • Wybes, Andryes
vishandelaar • Cornelis, Freerck • Hecken, Dirck • Hendrick • Jans, Jan • Sybrants, Douwe
vlaskoper • Dirckx, Dirck • Gerryt • Gerryt, wijlen • Haringhs, Tamme • Jansen, Jan • Minckes, Juke • Riencks, Pyter • Tyalkes, Bientse • Tyalkes, w. Bientse
vleeshouwer • Arents, Simon • Bockes, Jan • Claes, Anna • Datis, Jan • Dirck, wijlen • Dirx, Sioerdt • Douwes, Hendrick • Everts, Aernt • Everts, Hendrick • Femmis, Sybe • Gabbes, Jan • Gerryts, Isbrand • Hans, Sicke • Hartogh, Baltshart • Hylckes, Taecke • Jacobs, Jacob • Jacobs, Jan • Jan • Jans, Dirck • Jans, w. Dirck • Jans, w. Frans • Jans, Jacob • Jans, Jan • te Kollum: Jans, Joes • Janssen, Jelle • Johannes • Jous, Jan • Lieuwe • Lolckis, Sicke • Pyters, Eeme • Pyters, Jacob • Rinnerts, Ruiert • Roelofs, Steven • Ruiert • Sickes, Hans • Sickes • Sickes, Lolcke • Sickes, Tietze • Siegers, Hendrick • Sioerds, Bartel • Sioerds, Dirck • Sioert • Sytses, Rienck • Takes, Henne
vleeshouwersche/vleeshouwster • Agges, Reinske • Wybbes, Pyttie
voerman • te Groningen: Allerts, Gerrit • Folckerts, Jacob • Jellis, Jelle • Tonis
vogelaar • Hylcke, wijlen
vogelhandelaar • Fopkes, w. Wopcke
voorzanger • Jan • in de Galileër kerk: Juriens, Jilles
vroedsman • Acker, Jan • Asten, Wijtien van • Cornelis, Evert • Diemers, Jacob • Diemers, w. Jacob • te Harlingen: Douwes, w. Ebbe • Douwes, w. Simon • Eelcama/Eelkes, Sioerd • Fenema, Jacob Lammerts • te Franeker: Gemmenigh, Paulus van • Gemmenigh, Wilhelmus van • Haackma, Sioerd Ates • Harmens, w. Jan • te Sneek: Hooghlander, Ciprianus • Hylckes/Hylckincx, Cornelis • Jansen, w. Bocke • Jansen, Rienck • Kan, Claas • Langwert, w. Symen Douwes • Mensenburgh, Dr. Johannes • Nijlander, Pyter Dircks • Piers, Thijs • Ringh, w. Assuerus Fransen de • Rinses, Saecke • Schol, w. Willem • Storm, Jan Roelofs • Storm, w. Jan Roelofs • Sylvius, w. Baucke • Sylvius, Homerus • Tiensma, Hendrick Jansen • Thijssen, Dominicus • Vermees, w. Leonardus • Vierssen, Matthias van • Westerhuys, Tierck Sioerdts • Wielinga, Epaeus • te Dokkum: Wiersma, Jan Goverts • Winter, Feyo
vroedvrouw • Magdalena • Philippis, Eelck
vijfschafwerker (wever) • Jansen, Douwe
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
wachtmeester • Agricola, Lyeuwe Pieters • Eeckes, Wybren • Henricx, Jan • op 't Vliet: Isbrants, Jan • Juckes, Symon • Meden, w. Dominicus van • Tietema, Tiete • Vincents, w. Reyner • Ygis, Jetze • onder: Bauckes, Evert • onder: Joosten, Aernt • onder: Kegema, Albartus
wagener/wagenaar, zie ook koetsier • Allert • Keympe, wijlen • Peter • Tiebbes, Douwe • Wilcke • Wolter
wagenmaker • Aenes, Eede • Bauckes, Hendrick • Claes, Jacob • Claes, Pieter • Claessen, Foppe • Dircx, Douwe • Dircx, w. Douwe • Freercx, Tiepcke • Fungeri • Gerckes, Douwe • Hanses, Rienck • Harckes, Philippus • Harckes, w. Philippus • Hendricx, Jan • Jacob • Jacobs, Claas • Jacobs, w. Claes • Jacobs, Sicke • Jacobs, w. Sicke • stad: Jacobs, Theunis • Meinard • Philips, wijlen • Piers, Jelle • Pieters, w. Dirck • Pieters, Sybren • Pieters, w. Sybren • Sioerdts, Doecke • Thonis, Jacob • Wilckes, w. Willem
wagenmeester • Landschaps: Honnsboodt, Willem Wilckes • Honnsboodt, w. Willem Wilckes
waker, gezworen • Gerckes, Allert • Idzart • Idtzardt, wijlen • Jans, Tiaerdt • Jansen, Claes • Jucke • Lommert
wannemaker, zie ook korfmaker • Epes, Claes • Houten, Pytter Fransen van der
wardein/waardijn v.d. munt (opzichter) • Jansen, w. Dirck
weefster • Jel
weesvoogd • Burmania, Upco van • Harckes, Harmen • Lentz, Hans • te Groningen: Siegers, Albert • Viersen, Willem van
weger in de boterwaag • Jacobs, Thijs
wever • Andries, Andries • Alberts, Johannes • Aryens, Arent • Aryens, Pieter • Beernt • Berck, Jan van • Berckman, Jan • Bockes, Jan • Claes, Agge • Cornelis • Evert • Gerryts, Jan • Hansen, Claes • Harmens, Jacob • Harmens, Jan • Haya, Focke Hansen • Heeris, Broer • Hendrick • Hendrickx, Aucke • Hendricx, Egbert • Hendricx, Jan • Hendricx, Wouter • Henricx, Luytien • Henricx, Willem • Hettes, Cornelis • Jacob • Jacobs, Hendrick • Jan - 1591 • Jan - 168 • Jans, Fabi • Jans, Leenert • Jans, Lourens • Jasper • Joachims, Jasper • Lourens • Lubberts, Meinert • Lubberts, Willem • Melis, Sioert • Meurs, w. Egbert • Nuffkens, Hendrick • Peters, Beernt • Pier • Sybrant • Thomas • Thonnis, Claas • Thonnis, w. Claas • Tiallings, w. Oets • Tomas, Jan • Willems, Jan • Willems, Sybrant
wieldraaier • Aeble • Claes, Jacob • Cornelis - 1583 • Cornelis - 1615 • Cornelis, Cornelis • Dircx, Cornelis • Doecke • Douwes, Syurd • Eelckes, Sioerdt • Foppe • Foppe, wijlen • Hendrix, Jan • Hettes, Claes • Hettis, Cornelis • Jan • Janssen, Claes • Jelles, w. Werp • Lieuwes, Gerryt • Meyntses, Jan • Minses, Jan • Poppe • Rynttys, Doecke • Sybrants, Henrick • Sygers, Lieuwe • Syoerds, Frans • Thomas, Reiner • Thonis, Inne • Thonis, Reiner • Tonis, Jan • Tyepck • Tijssen, Johannes • Waebe • Wybes, Johannes • Ysbrants, Jan
winkelier • Ariens, Claes • Bel, w. Jan Theunis • Claes, w. Thomas • Colthoff, Gerryt Tijs • Cornelis, Jan • Gerrits, Tiaardt • Hachting, Feddrick Regneri • Haies, Haio • Hendrix, Dirck • Hendrix, Harmen • Pibes, Gerben • Reyns, Rienck • Selis, Hessel • Selis, Jacob • Thonis, Jan
winkelierster • Sipckes, Ariaentie
wolkammer • Claesen, Dirck • Harmen • Ides, Freerck
wolkoper • Buqoy, Philips de • Harmens, Harmen
wolspinner • Andries • Wygers, Lenart
wijnkoper • Agges, Douwe • Agges, w. Douwe • Benthem, Jan van • Burbon, Lambert • Dircks, Dirck • Everts, Bote • Fasla, Jacob Jacobs • Hans, Riemer • Hees, Anthonis van • Heixan, Otto Alberts • Heixan, w. Otto Alberts • Jacobs, Jacob • Jansen, Tijs • Lolles, Jelte • Loudwell, Johannes • Luyckhuizen, Willem • Marssum, Hendrick van • Neeff, Pytter de • Raerd, Coenraerd • Ranquet, Hercules Fransen • Rudiger, Hans • Saskers, Claes • Saskers, Nicolaas • Wilgenrijs, Titus Jansen • Wiljouw, Jan • Ysbrants, Anna
wijntapper • Asmus, wijlen
wijnverlater • Claes, Hendryck • Hendrick, wijlen • Jans, Tiette
A - B - C - D - E - F - G - H - I/J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ/Z
ijker dezer Landschappe • Syderius, Sicco
ijzerkramer • Berents, Pouwels • Dircx, Pytter • Gerbens, Jan • Jacobs, Jan • Jacobs, w. Jan • Nijs, Jan Hans • Pouwels, Antie • Pouwels, Thomas • Pybes, Jacob • Pytters, Arien • Tijssen, Arnoldus • Tijssen, w. Nollis • Ypes, Jochum
zadelmaker • Arent • Arent, wijlen • Bakes, Joost • Bakes, w. Joost • Claes • Coop • Hans, Wolf • Hulscamp, Pyter Jansen • Isacks, [Wolfsganck] Wouter • Jacob, wijlen • Jan • Jans, Pieter • Jansen, Aucke • Jansen, Jan • Jansen, Jochem • Jilles • Joost • Thonis, Jacob • Wolff, Isaac • Wolff, w. Jan • Wolfsganck, Wolter Isaak
zakkendrager • Martens, Marten
zeefmaker (teemsmaker) • Jans, Willem • Michiels, w. Jan • Willems, Hendrick
zeepzieder • Berent • Dircx, Jan • Erpen, Gerryt Pytters van • Jan • Jans, Dirck • Jans, Jan • Pyters, Baernt • Pyters, w. Bernt • Scheltings, Hendrick
zeilmaker • Dirck • Hayes, Jacob • Juriens, Gerryt • Lieuwes, Rinse • Schol, Jacob Willems • Schol, Willem Jacobs • Wienes, Pieter
ziekenbezoeker • Jans, Jan • Puppen, Theodorus Henrici
zilversmid, zie goudsmid
zoetelaar • Essen, Dirck van • Oteus, Lubbert van • onder de garde: Sipkes, Jelte
zoetelaarster • Ebels, Susanna
zwaardveger • Dircx, Arien • Dircx, w. Arien • Harmens, Jan • Hoochacker, Sybe Upckes • Jan • Reiners, Dirck • Reiners, w. Dirck • Rhode, Jan • Sybes, Upcke • Syuert • Tammes, Baucke • Tamminga, Hendrick • Upckes, Sybbe
zijdenlakenkoper, zijdekramer • Hachtingius, Fredrich • Jan • Jaspers, Sybrant • Laurents, Christiaen • Pieters, Gerryt • Pyeters, Thomas • Viersen, Dirck van • Stevens, Benjamin
zijdewerker (caffawerker) • Syurdts, Tierck

>> begin