NAAMREGISTER op de LEEUWARDER
BEGRAFENISSEN "MET DE WEZEN"
1636-1721

>> HOMEpage

Uit de administratie van het Leeuwarder Old Burger Weeshuis werd door W. Dolk een aantal posten genoteerd, voornamelijk betrekking hebbend op begrafenissen van plaatsgenoten, waarbij de rode wezen de lijkstoet hadden gevolgd.
Bij de latere inschrijvingen is aan het slot tussen haakjes de plaats aangeduid, waarheen de overledene werd vergezeld. Daarbij zijn de volgende afkortingen gebruikt:
Gal. k. - Galileër kerk, Tweebaksmarkt
Jac. k. - Grote of Jacobijner kerk
Jac.kh. - Jacobijner kerkhof
Old. k. - deel van Oldehoofster kerkhof, binnen de muurresten van de v.m. St. Vituskerk van Oldehove
Old. kh. - Oldehoofster kerkhof
W. k. - Westerkerk, Bagijnestraat
De ambtelijke Leeuwarder begraafboeken beginnen pas in 1687 en vertonen een hiaat van 1692 tot 1723; slechts dertien begravingen van deze lijst bleken daarin ook voor te komen.
De publicatie (Genealogysk jierboekje 1966, 83-95) is door Jan Faber verwerkt in een database van de website van het Historisch Centrum Leeuwarden. Voordeel is dat deze gegevens gekoppeld zijn aan die in andere databases aldaar. Nadeel is dat men zoekend naar een bepaalde naam de exacte spelling in het zoekvenster moet opgeven: in een alfabetische naamlijst ziet men sneller of de gezochte naam voorkomt. Overlijden van de man kort na de dood van zijn vrouw of omgekeerd valt eerder op; voorbeeld: Axma. Daarom is hier de lijst gesorteerd op achternamen resp. patronymica weergegeven. De bewerkelijke omzetting lijkt de inspanning waard.
M.H.H. Engels, januari 2005

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Z


Adijus : de ouste dochter van de sijckratarijs ---, ijn de Grote Kaerckstraedt (W. k.) # 1678 apr. 25
Adius : de olde burgemr. Jacobus ---, in de Gr. Kerckstraet (W. k.) # 1692 oct. 12
Adius : mevrouw Elijsabet ---, wedue van die raatsheer Blau, in de S. Jacobsstraet (W. k.) # 1700 jan. 3
Aefke, de vrouw van Jan Jansen handschoenmaker, proevenierse in S. Antonij gasthuijs in de Groote Kerckstraet (Jac. kh.) # 1690 juni 13
Aeltie, Jan Harmens klockluijders wijf, in het gasthuijs (Jac. kh.) # 1654 mei 11
Aeltiemoeij : out ---, een korfmakers wedue, in de Korfmakersstraet (aen de Hoeckster port gebracht om na Jelsum te brengen) # 1679 jan. 31
Aennes : Harmen --- wijfs nicht, in de Nieuwe Cruijsstraet bij de munte # 1651 sept. 28
Aerijens : Marijtijen Hebbes of ---, ons oude kueckenmoer, in de Kleinne Kaerckstraet in de drije regenboegen (Jac. kh.) # 1680 jan. 26
Aersen : Dirck van --- # 1649 oct. 19
Aette(?), backer op de Nieuwebuijren # 1652 jan. 4
Ages : Pitter ---, ons gortmaker, in de Meulensteeg (scheep gebracht om na Deeinnum te brengen) # 1679 febr. 28
Agges : Pijtter --- # 1649 oct. 19
Agges : de huisfrou van Pijter ---, gortmaker in de Meullenstraet op t Schaverneck (Old. kh.) # 1669 jan. 17
Aijlva : de E. heere Hobbe van --- # 1645 juni 17
Aijsma : Grietie --- # 1645 mrt. 14
Aijsma : Jelcke van ---, als weeshuijsmoeder # 1637 juni 20
Alberts : Antie Jacobs in S. Jacobsstraet, in Dirck --- kelder # 1643 jan. l
Alberts : Antije Martens of Suers Janske, huisvrou van Jan ---, gewoont en verstorven ijnt gasthuis (Old. kh.) # 1678 oct. 20
Alberts : Dirck ---, boeckedrucker # 1645 juli 7
Alberts : Trijntie --- (huisvr. van Albert Ulckes), in t gasthuijs # 1647 juni 15
Alberts : Trintie --- en haer zoon, bij Huijsemaer piep op de Weese (Old. kh.) # 1656 juli 22
Alberts : de weduwe van Dirck --- # 1648 mei 14
Allerts : Antie --- # 1647 mrt. 28
Alons : Jurien ---, hellebaerdier bij die Bollemanspiep (Jac. k.) # 1655 nov. 16
Alua : de cornel ---, bij de Doeckemartenapijp in de huijsinge van de olde heer Sterkenborgh (Jac. k.) # 1665 dec. 21
Ammema : Gereltske ---, wedue van de predecant Repartus Sijxtus, bij Jacopinster kerck bij de Put (W. k.) # 1652 juli 15
Ammema : de buijtenmoer juffrouw Geertruijt Potters, wedue van die heer schepen ---, op Oraniewal (opt Schaveneck int schip geset en na die stadt Slooten gebrogt ende aldaer begraven) # 1696 aug. 5
Andris : Jeltie Mircks, wedue van Watse ---, treckschipper op Doccum, bij die Dubblepijp (Jac. kh.) # 1689 oct. 23
Anneke, de suster van Cacete eerste vrou, op de smalle Nieuwestat (Jac. k.) # 1665 nov. 27
Annemoeij, over het Lantshuis (W. k.) # 1663 nov. 2
Annes : d'oude hopman Dirck ---, in de Groote Hooghstraet onder de toorn (Old. kh.) # 1650 juli 7
Annis : Pijter ---, onder de Niuwe Toorn # 1643 dec. 10
Antie vrou van Jurien, luitenslager in de Bollemanssteegh (Old. kh.) # 1672 febr. l
Ariens : Bauck, de huijsfrou van Sijmen ---, gardenijer op Olde Gallijleen (tot Huijsem) # 1656 aug. 29
Ariens : Maijke Wouters, in de Korfmaeckersstraet aldernaest Rijck --- (Jac. kh.) # 1652 oct. 24
Atsma : de weeduwe van Dr. ---, bij Hannenburghoff bij de Ossekop (Jac. k.) # 1658 febr. 18
Auckes : Cornelis --- huijsfrouw # 1650 sept. 10
Axma : juffrouw Rinske ---, huijsfrou van mijn E. heer Axma, weesvader bij de Doecke Martenapijp (W. k.) # 1659 oct. 31
Axma : juffrouw Rinske Axma, huijsfrou van mijn E. heer ---, weesvader bij de Doecke Martenapijp (W. k.) # 1659 oct. 31
Axma : mijn E. heer ---, ontfangher generael, gheweest weesvader, bij Doecke Martena pijp (W. k.) # 1660 mrt. 5
>> abc


Baij : Docter ---, in de Groote Hooghstraet (het lijck gevolgt aen de Tuijnen, is aldaer in t schip geset en nae Bergum gebracht) # 1673 sept. 5
Baij : de suster van doctor ---, in de Grote Hoogstraet (Gal. k.) # 1671 jan. 4
Bauck, de huijsfrou van Sijmen Ariens, gardenijer op Olde Gallijleen (tot Huijsem) # 1656 aug. 29
Bauckes : Eeufkemoeij, wedue van Wijger --- dootgraver, bijdeVrouwenpoort (Gal. k.) # 1679 aug. 21
Beerents : de maijuerske Eelcke --- of Bijents huisvrou, in de Sijnt Jacobstraet bij de piep (Gal. k.) # 1679 jan. 14
Beernsen : Beern ---, Sneecker schipper in de steijgh bij het kromhout nabij het Schaverneck ofte Frouwenpoort (nae Hoecxterpoort om na Wijns te brenghen) # 1656 aug. 24
Beilanus : juffrouw Petronella van Velsen, weduwe van dockter ---, in de Grote Karckstraet tegen over de Beijerstraet (W. k.) # 1678 aug. 29
Beima : juffrou ---, bij de Vismerckt neffens de meervisbancken (Gal. k.) # 1670 juni 7
Belanus : Doctor ---, in de Grootkerckstraet bij de Kammingahorne (W. k.) # 1669 juni 9
Bennema : monsieur ---, in de Heerestraet (W. k.) # 1668 juni 5
Berber, weeduwe van meester Gerben barbier, op de hoeck van het Raedhuijsstraettie (Old. k.) # 1658 mrt. 3
Beyma : mijn E. heer Lambertus ---, gheweest weesvader, in de Korffmaeckersstraet (Old. kh.) # 1659 sept. 9
Beyns : de oude majoor Eelcke --- van der Hoef (Gal. k.) # 1708 nov. 12
Bijents : de maijuerske Eelcke Beerents of --- huisvrou, in de Sijnt Jacobstraet bij de piep (Gal. k.) # 1679 jan. 14
Blau : de burgemeester ---, op de Turfmerckt (Gal. k.) # 1672 dec. 22
Blau : mevrouw Elijsabet Adius, wedue van die raatsheer ---, in de S. Jacobsstraet (W. k.) # 1700 jan. 3
Blauw : mevrouw Johanna de ---, wed. Thijssen, mede vooghdesse vant oude weeshuis, op de Waese (Gal. k.) # 1708 mei l
Boelens : Maijke ---, weduwe van grietman Boelens van Buijtenpost, bij de Nije Oosterstraet (buijten Hoecxterpoort om nae Buijtenpost te brenghen) # 1655 jan. 22
Boelens : Maijke Boelens, weduwe van grietman --- van Buijtenpost, bij de Nije Oosterstraet (buijten Hoecxterpoort om nae Buijtenpost te brenghen) # 1655 jan. 22
Boelens : Rinske Auckes ---, moeij van de schrijver Broer Boelens, op de Tuijnen (aen de Hoecxterpoort en is tot Wijns begraven) # 1669 sept. 22
Boelens : Rinske Auckes Boelens, moeij van de schrijver Broer ---, op de Tuijnen (aen de Hoecxterpoort en is tot Wijns begraven) # 1669 sept. 22
Boerem : de E. heer ---, over de Westerkerck (Old. k.) # 1668 mei 20
Boerum : de oude juffrou ---, ijn de Begijnestraet (Old. k.) # 1677 febr. 16
Boners : juffrouw Antie ---, weduwe van de muntemeester Viersen, bij de Galijlester kerck (Gal. k.) # 1655 aug. 17
Boodt(s) : Antie Jacobs, wijf van Pitter Ulbes ---, bij Galijleester kerck in t Munnekesteijghie (Old. kh.) # 1656 dec. 29
Boogerman : juffrouw Anneke ---, op die Turffmerck (gezet in de W. k.) # 1700 mei 28
Boshuijsen : mijn E. frou ---, een van de oudtste E. moeders van het weeshuijs (in de Jacopinnen kerck om nae Stijens te brengen) # 1655 mrt. 15
Botes : Maeike ---, in de Kleine Hoogstraet (Gal. k.) # 1673 jan. 11
Bottinga : mijnvrou ---, tot Jellum, onse buitenmoer (Jelmer kercke) # 1672 sept. 10
Bouritius : mevrouw Lutske van ---, wedue de heer Viersen, in de Groote Hoogstraet (gezet in de Jac. k.) # 1692 febr. 9
Bouwens : Geertie Pitters, weeduwe van Hans ---, uijtdragher in de Nieuwe Oosterstraet bij de 3 mullens (Old. kh.) # 1653 febr. 24
Bouwes : Rijeme, de huijsfrou van Claes ---, coopman op de Tuijnnen in de eerste wijde steijgh (Old. kh.) # 1656 sept. 27
Braeck : Sara ter ---, weduwe van de luitenant Hemmenga, in St. Antonigasthuis (?) # 1708 aug. 9
Braexma : Harmanis ---, omtrent de Meervisbancken (?) # 1711 juli 15
Brecht, wijf van Augustines Tierdomme, in de Groote Kerckstraet (Old. kh.) # 1664 mrt. 13
Bruijnsma : Dr. Gellius ---, op de Yewal op de hoeck van de Minnemastraet (Gal. k.) # 1656 sept. 13
Bucoijs : de vrouw van Philips ---, bij de Jacopinnen kerck bij Wab Wijsse bruch (Old. kh.) # 1654 nov. 22
Buricius : mijnvrou ---, geweest weesmoeder, in de Sintjacobstraet (Old. kh.) # 1669 dec. 21
Burmania : de buijtenmoer mevrouw Susanna van ---, wedue de heer Pijtter van Harinxma toe Slooten, bij de Groote kerck (bij Vrouwenpoort op de wagen ende na Waxens gebroght) # 1691 jan. 14
Burmania : juffrouw Rins van ---, weduwe van Groustins, in de Groote Kerckstraet (gezet in de Jac. k.) # 1685 mrt. 3
Burmania : mevrou --- Oost-end, in de Groote Kerckstraet op die hoeck van de Beijerstraet (bij de Hoecksterpoort int schip na buijten gebrogt) # 1697 apr. 20
Burum : de heer Francois van ---, raed ordinaris in den Hove van Frieslandt en mede vooghd vant olde weeshuijs (gezet in de Jac. k.) # 1710 febr. 19
Burum : mevrouw Titia van Viersen, huijsvrouw van mijnheer Fransoijs van ---, mede raad ordinaris in den Hove van Frijslandt, over de Twebackmarckt (gezet in de Jac. k.) # 1706 juni 16
>> abc
Cacet : de vrouw van ---, op de Weert (Old. k.) # 1666 sept. 20
Cacete : Anneke, de suster van --- eerste vrou, op de smalle Nieuwestat (Jac. k.) # 1665 nov. 27
Camerboodt : Lisbet Roelefs, weduwe van Roelef ---, op de Nijeuwebueren bij t Schoenmaeckersperck (Old. kh.) # 1655 mei l
Cammingha : juffrouw van ---, in Aemmelantshuijs (Gal. k.) # 1654 febr. 21
Camp : Sijtzke Watzes, weduwe van buerghemr. Joris Gerrits ---, bij de Vijsmerckt in de bonte hondt (Gal. k.) # 1655 apr. 11
Campensius : Dr. Jacobus --- de oude, op de Tweebacksmerct bij het Colegije van Ghedeputeerden (Gal. k.) # 1657 febr. 16
Cathzius : monsieur Gercke --- # 1651 juli 2
Chrachts : Maria ---, de huisfrouwe van mr. Casparis Lukeris, naest t huijs van d heer van Amelant # 1652 apr. 23
Claeses : Antie ---, in S. Antonis gasthuijs (Jac. k.) # 1692 febr. 23
Claessen : Jacob ---, in 't swart kruijs # 1638 sept. 20
Claessen : Lijbmoij, gewesen huijsvrouw van w. Sijmen --- pachter, over Romcke Thomes, koemelcker (Old. kh.) # 1695 jan. 8
Clases : Dieucke ---, wedu van Jan Gerbens ijsercramer, int Anthonij gasthuijs (de kinderen sijn niet ter begraffenis versoght) # 1692 apr. 28
Clases : Vrouck ---, in Minne Jelles browers steegh bij Hoecxster piep (nae Hoecxterpoort om nae Dockum te brenghen) # 1656 mrt. 18
Claske, dochter van Haije de boode, in Droevendal (Old. kh.) # 1658 nov. 12
Classen : Ipke ---, op de Tuijnen (tot op t Schaveneck voorgegaen) # 1651 jan. 3
Classen : de pachter Sijmen ---, in de Oosterstraet bij die Lutterske kerck (Old. kh.) # 1693 dec. 11
Cleijs : Hiltie Hardemans, huijsvrouwe van Daniel ---, teeghenover het Colegia der Gedeputeerden (Old. kh.) # 1657 febr. 15
Coops : de huisvrouwe van Ahasswerus ---, op die brede zijde van de Nieuwestadt (gezet in de W. k.) # 1685 juni 3
Corneles : Gerbrech ---, in de Groote Hooghstraet (Jac. kh.) # 1658 aug. 26
Corneles : Maycke Pitters ofte Maycke ---, bij de Put bij de Breestraet (Jac. kh.) # 1660 jan. 22
Corneles : Pijtter ---, cnoopmaecker in de Speelmansstraet (Old.. kh.) # 1649 dec. 7
Cornelis : Antie Dircks, de huijsvrouwe van Hessel --- # 1642 sept. l
Cornelis : Dieuke Hessels, huisfrouwe van de vendrick Jan ---, op de hoeck van de S. Jacobs straet (W. k.) # 1672 mei 3
Cornelis : de huijsfrouw van Pijtter ---, cnoopmaker # 1649 nov. 7
Cornelis : de huisvrou van Evert ---, op de Tuinen (Old. kh.) # 1670 mei 19
Cramer : Fonger --- # 1644 oct. 16
Cramer : Sieds ---, op de Tuijnen (Old. kh.) # 1649 juni 17
Crans : Hiltie Wiglius, wedu de E. heer Harmannis ---, mede vooghd van t weeshuis en burgemr. (?) # 1711 juli 27
Crans : de heer Harmannis ---, old burgemr. en mede vooghd en rentmr. vant oude weeshuis (W. k.) # 1709 mrt. 12
>> abc
Dalen : Lambartus van ---, administratus van t weeshuijs # 1651 dec. 28
Damis : Sijtske, weduwe van Jan --- gardenier, bi de Ossekop (naer Huisum) # 1664 apr. l
Damus : Tettie ---, weduwe van de cuijpper, op de Nijebueren bij Wabbe Wijsse brugh in juffrouw Potters camer (Old. kh.) # 1657 febr. 17
Davidts : Janneke ---, in de Grote Kerckstraet # 1645 mrt. 20
Dickij : Fenneke Sijmensdr., een frijster op de hoeck van die Cleijne Hooghstraet bij Sijnjorijspijp, kindtskindt van Jan --- (Jac. kh.) # 1652 oct. 5
Dieucke, schoolmeesteresse, in Marsseles gasthuijs, eertijts in Sijperejanes steijgh (Old. kh.) # 1659 nov. 30
Dieukemoeij, weduwe van Lambart Harmens, klockspeelder, after de Galilesterkerck (W. k.) # 1667 sept. 6
Dircks : Antie ---, de huijsvrouwe van Hessel Cornelis # 1642 sept. l
Dircks : Harmen ---, gheweesene burghemeester en weesvader op de Oranje wal (Old. kh.) # 1659 jan. 9
Dircks : de huijsfrou van Eelke ---, op de Schilcampen (Old. kh.) # 1662 oct. 27
Dircks : legaat van Bertel Rinnerts, in Jan (de) Doodtshoff gestorven, uitgekeerd door de weduwe Jouck --- en de erfgenaam Claes Jansen, meullenaer ende backer tot Rienster meullen, bij Weijdum # 1646 jan./febr.
Dircx : Sijbren ---, op de smalle Nieuwestadt (W. k.) # 1665 apr. 18
Doeckes : Broer ---, in de Cleine Kerckstraet (Old. kh.) # 1648 mrt. 5
Doeckes : Sieds ---, op de smalle (zijde) van die Nijestadt tegenover d'waegh # 1648 sept. 21
Doedes : Jeckemoij, vrou van Wijllem ---, ijn t Aemlander hof (Old. kh.) # 1676 juni 30
Doijtses : Rijtske ---, in de Oosterdwarsstraet bij het blockhuijs oft tegenover het stadts turfhuijs (Old. kh.) # 1656 sept. 23
Doitses : Doitse Louwerens, freijer, zoon van Louwerens ---, timmerman in de Hoffstraet of Droevendal (Old. kh.) # 1653 mei 18
Dominici : Teetske Sijercxma, in de Beginnestraet, weduwe van Johannes ( ---), predecant tot Roodehuijsen (Old. k.) # 1656 sept. 10
Dominicus : de notaris Gellius ---, op Oranijewal (W. k.) # 1688 juli 18
Douttie, huijsvrou van de buergemeester Monsma van Dockum, van Dockum ghebraeht op de hoeck bij Hoecxster pijp (W. k.) # 1654 nov. 23
Douues : ontvangen 312 Car. g. 15 st. 8 p. van de Oostindiaensche camer van Enckhuijsen wegens gage van Andries ---, op een schip overleden, wiens erfgenaam Fijcke Jans in het weeshuis is opgenomen # 1645 oct. 2
Douwes : Antie --- weeduwe, huijsvrouwe van + Douwe Douwes, hoedmaecker # 1645 nov. 25
Douwes : Antie Douwes weeduwe, huijsvrouwe van + Douwe ---, hoedmaecker # 1645 nov. 25
Douwes : Claes ---, goutsmit # 1650 oct. 10
Douwes : Corneles ---, drooghscheerder in de Sackramentstraet (tot Huijsem) # 1656 aug. 29
Douwes : Douwe ---, hoedmaker # 1645 mrt. 21
Douwes : Fetie ---, bij de Amelantsdwingher (Old. kh.) # 1672 juni 26
Douwes : Sibbeltie ---, op die Keijsersgraft (Jac. kh.) # 1689 apr. 21
Douwes : Wijtske ---, ijn t Ruijterkartijer (aen Hoecksterpoort, gebracht na Leckum) # 1676 juli 28
Dronrijp : de priester ---, in de Nieuwesteigh (Old. kh.) # 1683 jan. 4
Dronrijp : de weduwe van mr. Eelcke ---, in de Nieuwe steegh (Old. k.) # 1668 oct. 21
Duwene : Maijcke ---, als weeshuijsmoeder # 1637 nov. 8
>> abc
Echten : Jancke Johannis van --- # 1650 mei 26
Eckes : ontvangen van Julius ---, provenier in het gasthuijs, 20 Car. g. wegens Geeske Ottes, in het gasthuijs gestorven, daer luijden van Oldenborch erffgenamen van zijn geweest # 1647 juni 3
Eecke, schipper off appelcooper op de hoeck van de Peeperstraets pijep (Old. kh.) # 1654 juni 4
Eelckes : Rutger ---, laeckenkoper bij de Fransiscuspiep (Old. kh.) # 1661 dec. 2
Eelckis : de E. schepen Tiaerdt ---, mede vooghd van t weeshuijs # 1642 juni 9
Eeufkemoeij, wedue van Wijger Bauckes dootgraver, bijdeVrouwenpoort (Gal. k.) # 1679 aug. 21
Elysabet : ontvangen van de weeskinderen van --- in Bentum van een bespreck van haer zalige moeder # 1655 sept./nov.
Engelbarti : Theodorus ---, priester in de Bontepapesteijgh # 1639 sept. 10
Ens : Doctor ---, bij de Vismerckt (Gal. k.) # 1668 mei 8
Eppe backers dochter, huijsfrouw van Hendrick Pijtters (W. k.) # 1649 oct. 8
Everardi : Mattheus ---, notarius publicus # 1637 aug. 9
Exan : de oude schrijver Pitter ---, bij de Galeijster piep op de gracht (Old. k.) # 1679 sept. 23
>> abc
Faber : Gretsijanus ---, op de Weert bij het weeshuijs (Old. k.) # 1656 mrt. 16
Faber : Jan ---, op de Nieuwebuijren (W. k.) # 1706 sept. 10
Fabers : Janneken ---, Wopke Fabers huijsvrouwe # 1647 nov. 14
Fabers : Janneken Fabers, Wopke --- huijsvrouwe # 1647 nov. 14
Feickes : de moeder van Dirck ---, slachter in de Poststraet (aen t Schaverneck) # 1666 juli 17
Felsen : Eene ---, buijtenvoochdesse van t weeshuijs # 1649 juni 8
Folckerts : Cornelis ---, brouwer bij de Vismercqt (Jac. kh.) # 1704 mei 9
Fonteijn : Tanneke Jans, weduwe van Claude ---, in de Groote Kerckstraet (W. k.) # 1659 nov. 23
Fonteyne : ontfangen wegen het weeshuys door handen van Claude --- in gelt de summa van een hondert Rycxdaelders van breucken hem door de Edele Heeren Gedeputeerde aen het weeshuys der stadt Leuwerden geordonnert te betalen. Noch ontfangen als voren van Claude Fonteyne in gelt 60 ducatons tot betalinge van het gene hij aen het weeshuys schuldich van arbeytsloon wegen de weesjongens by hem gewoont hebbende # 1650 dec. 20
Francen : Toenckkemoeij, vrou van Hijndrijck ---, in t gasthuijs gewoont en versturwen (Old. kh.) # 1674 juli 16
Fredericx : Imckie ---, boovenmoer in t weeshuijs, in t weeshuijs ghestorven (Old. kh.) # 1655 mei 4
Fries : Saep Jans, weduwe van Hans ---, bij Hillemapiep bij het blockhuijs (Old. k.) # 1661 apr. 26
Fulenius : ontvangen van doctor Barnardus ---, professor te Franiker, als geauthoriseerde curator, een legaat van Boccatius Pontanus, in Oost---Indien gestorven # 1650 mrt. 6
>> abc
Gabbema : Nanne Abbes ---, in de Nieuwe Oosterstraet (Old. kh.) # 1658 apr. 25
Gabbema : de stadtssecretaris --- (op het Schaefferneck te schip gebracht om nae Hoorn in Hollant te foeren en daer te begraven) # 1652 oct. 10
Gaeickema : de vrou van burgemr. ---, op de Nieuwebuieren (Old. k.) # 1663 juni 23
Geertie, de weduwe van schipperke, after de costers (Jac. kh.) # 1664 febr. 2
Geertiemoeij, in de Pontepaepesteegh (W. k.) # 1653 nov. 13
Geerts : Grietie, huijsvrouwe van Haijes ---, soldaet op de Nieuwebueren bij Wabbe Wijsse brugh (Jac. kh.) # 1658 apr. 26
Geerts : Trijn ---, in het gasthuijs # 1647 nov. 24
Gellius : Cornelius ---, notarius publicus # 1644 nov. 17
Gerben, bleecker # 1648 mei 22
Gerben : Berber, weeduwe van meester --- barbier, op de hoeck van het Raedhuijsstraettie (Old. k.) # 1658 mrt. 3
Gerbens : Dieucke Clases, wedu van Jan --- ijsercramer, int Anthonij gasthuijs (de kinderen sijn niet ter begraffenis versoght) # 1692 apr. 28
Gerbens : Dirck ---, stadtsboode, op de Weert (Old. kh.) # 1654 apr. 4
Gerbrech, wijf van Dirck Jans Ruijter, int gasthuijs (W. k.) # 1658 apr. 27
Gerckes : Fenne ---, in t Nau bij de Brol (Old. kh.) # 1657 dec. 16
Gerckes : Wijbe ---, int Nau (Old. kh.) # 1662 juli 15
Gerliffs : Marij ---, bij de Hoexsterpoort # 1639 mei 16
Gerrijdts : Antije ---, ons lakenkopers moeij, bij de Meervijsbancken (Old. kh.) # 1679 juli 27
Gerrijdts : Hindrick ---, ons schoenlapper, op de Nijijebueren (Jac. kh.) # 1679 aug. 29
Gerrijts : Rijns --- (?) # 1661 nov. 3
Gerrijts : Trijntie ---, ongehoude dochter, omtrent de Meervisbancken (Old. kh.) # 1708 oct. 23
Gerrit : de oude cepier ---, buijten op die Graftswal nevens die pijnnincktoorn over (W. k.) # 1694 juli 24
Gerrits : Antie ---, de schippers weduwe, op de Nieuwebuieren bij Jan Kalckmans (Jac. kh.) # 1666 apr. 5
Gerrits : de weduwe van Harmen ---, in t gasthuis (W. k.) # 1666 apr. 24
Ghualterij : juffrouw Aurelia ---, op Ewal (W. k.) # 1699 mei 22
Gijsbarts : Sipke ---, op Ewal (W. k.) # 1664 juni 5
Glijnstra : de oude raedtsheer Johannes van ---, bij de Hoecksterpijep opt water (W. k.) # 1678 oct. 22
Glijnstra : onse oude weesvader mijnheer Epieus van ---, bij de Ossenkop naest mijnheer Jonstals (gezet in de W. k.) # 1677 aug. 28
Glinstra : Foockeltie --- # 1644 apr. 18
Glinstra : Maeike --- (W. k.) # 1665 febr. 28
Glinstra : de buijtenmoer mevrouw Jeepke van Lijcklama, wedue de heer Joannes ---, bij de Dubblepijp (W. k.) # 1692 mrt. 23
Glinstra : de monstercommissaris Oene Frederick van ---, omtrent het blockhuis (gezet in de W. k.) # 1682 apr. 4
Glinstra : mevrou ---, weduwe van den heer griffier Epaeus van Glinstra, omtrent het blockhuis (gezet in de W. k.) # 1682 apr. 11
Glinstra : mevrou Glinstra, weduwe van den heer griffier Epaeus van ---, omtrent het blockhuis (gezet in de W. k.) # 1682 apr. 11
Goffes : Jancke Jan --- tweerner, weeduwe van Lambert Yves, op de smalle Nieuwestadt bij de Nieuwesteijgh (Old. kh.) # 1658 apr. 20
Goffis : een oude frijster genaemt Rixst --- # 1637 nov. 14
Goslijcx : de huijsvrou van Jacob ---, meede schepper op Bolswert, op de smalle Nijeuwe stadt (Old. kh.) # 1656 nov. 7
Gosses : de wevers vrou, sijnde Jan --- dochter, in de Blockhuistersteegh (Old. kh.) # 1666 juli 16
Goverts : de boumester Marceles ---, gheweest weesvader, op de smalle sijts Nijestadt (Old. kh.) # 1660 dec. 9
Gravius : Geijske Rijcx van Os, weduw van de grietman ---, van de Eewall (Jac. k.) # 1650 dec. 26
Gravius : mijnheer --- # 1644 juli 5
Grietie, huijsvrouwe van Haijes Geerts, soldaet op de Nieuwebueren bij Wabbe Wijsse brugh (Jac. kh.) # 1658 apr. 26
Grietmoij, weduwe van Claes Jans, bij Wirdemar poort aen de wal (Jac. kh.) # 1668 dec. 27
Groustins : juffrouw Rins van Burmania, weduwe van ---, in de Groote Kerckstraet (gezet in de Jac. k.) # 1685 mrt. 3
Gualteri : vrouw ---, wed. van de burgemr. Simonides, voogdesse van het olde weeshuijs (?) # 1710 aug. 28
>> abc
Haecke : de huijsvrouwe van ---, chirurgijn bij Hoecxter poort # 1647 sept. 22
Haerckes : Benedictus ---, gortmaker op de Waese # 1647 mei 11
Haije : Claske, dochter van --- de boode, in Droevendal (Old. kh.) # 1658 nov. 12
Haijes : Jan ---, freijer in Hannijesteegh (Jac. kh.) # 1656 aug. 19
Hanenburch : Jelle Henrix --- # 1651 apr. 28
Hania : Trijntie, huijsfrou van Wiggele ---, in Droevendal (Old. kh.) # 1662 aug. 4
Hansen : Christinna ---, uijt Swijtzerlant, bij Hoeckster kerkhoff (Jac. kh.) # 1660 apr. 8
Hansen : Roelef ---, harthouwer te Swijchem in het gasthuijs (Old. kh.) # 1653 febr. 2
Hanses : Maeijcke ---, huisvrou van Hans Samevels, op het Pottebackers plaets (gebracht aent schijp om na Leckum te brengen) # 1678 nov. 17
Hansis : Grietie ---, achter die Nieuwe Oosterstraet # 1651 juni 4
Hanties : Eelck ---, in de Munnekemuerstraet bij Pottebackers piep (nae de Tuijnen om nae Warragae te brenghen) # 1656 nov. 4
Hardemans : Hiltie ---, huijsvrouwe van Daniel Cleijs, teeghenover het Colegia der Gedeputeerden (Old. kh.) # 1657 febr. 15
Harijnsma : jufrou Jeltijen van ---, huis vrouwe van de heer Sijbrant van Ockinga, ijn de Grote Kerckstraet (gezet in de Jac. k.) # 1677 juli 17
Haringhs : Claes ---, brouwer op die grachtswal even buiten Thuinster poort (Old. kh.) # 1681 oct. 24
Harinxma toe Slooten : de buijtenmoer mevrouw Susanna van Burmania, wedue de heer Pijtter van ---, bij de Groote kerck (bij Vrouwenpoort op de wagen ende na Waxens gebroght) # 1691 jan. 14
Harinxma : de E. heer ---, geweest weesvader, bij de Groote kerck (Jac. k.) # 1669 aug. 10
Harinxma : de broeder van mijnheer --- (Jac. k.) # 1663 sept. 24
Harmens : Aeltie ---, op t uytende van t Vliet op de suyd sijde (Old. kh.) # 1664 nov. 23
Harmens : Aeltie, Jan --- klockluijders wijf, in het gasthuijs (Jac. kh.) # 1654 mei 11
Harmens : Dieukemoeij, weduwe van Lambart ---, klockspeelder, after de Galilesterkerck (W. k.) # 1667 sept. 6
Harmens : Jan ---, klockluijder, in het gasthuijs (Jac. kh.) # 1654 juni 7
Harmens : luijtenant Hendrick ---, op de Nijebueren (Old. kh) # 1656 jan. 13
Hebbes : Marijtijen --- of Aerijens, ons oude kueckenmoer, in de Kleinne Kaerckstraet in de drije regenboegen (Jac. kh.) # 1680 jan. 26
Heems : Koenemoij, moeder van de duerwaerder Wijbe ---, op de hoeck van de Mijnnemastraet bij de pijp op de Ewal (ijn de Westerkerck geset om na buijten gebrocht te worden) # 1675 apr. 22
Heer : Elisabeth Hoytsma, wedu Michgiel de ---, int Saylandt (Gal. k.) # 1708 juni 5
Heeris : Doutien ---, op die smalsijde van die Nieuwestadt naest die hopmans Wartene (?) # 1681 mei 20
Hees : Geertie ---, (dr. ?) van Antonius van Hees, boumeester en weesvaer # 1647 aug. 5
Hees : Geertie Hees, (dr. ?) van Antonius van ---, boumeester en weesvaer # 1647 aug. 5
Hees : de boumeester Anthonis ---, voocht van t weeshuijs (Old.. k..) # 1649 dec. 13
Heijdema : de oude heer luijtenant ---, in de Grote Kaerckstraet op de hoeck van de Klinne Kaerckstraet (Gal. k.) # 1678 oct. 21
Heijdema : mijn E. heer Feije Tiercx ---, gheweest weesvader, bij Oldehooff in de Groote Kerckstraet (Old. kh.) # 1659 mei 9
Heimans, op t Vliet (Old. k.) # 1662 aug. 30
Helarius : de zoon van de predecant Lieveus ---, bij de Nieuwe toorn # 1656 apr. 4
Hellarius : D. Lievijus ---, predecant bij die Nijeuwe toorn (W. k.) # 1656 sept. 29
Hellen : de huijsvrouwe van monsieur Issack van der ---, int hoogh---huijs die banck van leenen (Jac. kh.) # 1688 apr. 19
Hemmenga : Sara ter Braeck, weduwe van de luitenant ---, in St. Antonigasthuis (?) # 1708 aug. 9
Hendrecks : Griet ---, weduw van Jan, sweertveeger (W. k.) # 1651 jan. 3
Hendricks : Aeltie ---, in de drie kroonen # 1638 nov. 6
Hendricx : Doettie Waetzes, weduwe van hopman Waetze ---, op de hoeck van de Poststraet (haar zoon: Dr. Valerij) # 1651 nov. 2
Hendricx : Maeijcke Horn, huijsvrou van Wilhelmes ---, boode bij de Bloeckhuijsterpiep (W. k.) # 1656 aug. 25
Hendricx : vrou van Ite ---, leerkoper in het Nau (Old. kh.) # 1669 oct.16 de
Hepcker : Antie Jans, de huijsvrouwe van Jan --- # 1647 juli 11
Hessels : Dieuke ---, huisfrouwe van de vendrick Jan Cornelis, op de hoeck van de S. Jacobs straet (W. k.) # 1672 mei 3
Hessels : Frouwck ---, in t gasthuijs # 1642 aug. 17
Hessels : Lijsbet ---, in de Korfmakerstraet tot Claes Tietes, cleermaker (Old. kh.) # 1662 apr. 16
Hessels : Seeles ---, op de Korenmaerckt ijn de roode haen (Old. kh.) # 1676 febr. 16
Hessels : de vrou van Abram ---, op de Ewal (W. k.) # 1666 sept. 4
Hette, schoenmaecker in de Nije steijgh (Old. kh.) # 1656 aug. 30
Hettis : Antie ---, gewoont in de Sijniorij, met Hans Michiels # 1643 juli 2
Hettis : Antie ---, op de Turffmerckt # 1636 nov. 15
Hettis : Pijter --- # 1638 dec. 27
Hexan, schrijver in de Groote Kerckstraet naest Claude Fontein # 1656 apr. 20
Hijlckes : de ontvanger Willum ---, bij die Meelbrugge (W. k.) # 1688 oct. 11
Hijllema : de E. Keijmpe ---, in de St. Jacopsstraet (Old. k.) # 1653 mei 9
Hijndricks : Itte ---, ons leerkoper, ijnt Naeu (Old. kh.) # 1679 sept. 11
Hilbarda : de weduwe van Doctor --- (Old. k.) # 1664 sept. 5
Hogenhuys : de vrou van de kommies ---, bij de Oosterstraet (Jac. k.) # 1668 febr. 5
Hoijtzes : Auckjen Jacobs, huijsfrou van Feijcke ---, coopman op de breede Nijestadt bij de Waagh naest de oijefaer (Huijsem) # 1660 juni 17
Holverda : de frou van Mr. Evert --- (op het Schaveneck int schiep geset) # 1682 sept. 3
Hooghacker : Gangeloff ---, op die breede zijde van de Nieuwestadt (gezet in de W. k.) # 1683 jan. 4
Horn : Maeijcke ---, huijsvrou van Wilhelmes Hendricx, boode bij de Bloeckhuijsterpiep (W. k.) # 1656 aug. 25
Horn : de schrijver Marcus ---, de zoon in Bentum, op de Dick bij Wirdummerpoort (Old. kh.) # 1657 juli 27
Horn : juffrouw Eelckien ---, wedue van burgemr. Swart, op die Tuijnen (W. k.) # 1695 jan. 15
Hotses : de dochter van Steven ---, op de smalle sijde van de Nieuwestat (?) # 1673 oct. 26
Hotses : de vrou van Taecke ---, in de olde Doelesteegh (Old. kh.) # 1665 dec. 10
Hotses : dochter van burgemr. Steven ---, op de smalle Nieustat (Old. k.) # 1662 nov. 27
Hoytsma : Elisabeth ---, wedu Michgiel de Heer, int Saylandt (Gal. k.) # 1708 juni 5
Huites : Sijbren ---, brouwer op de Turfmerckt (Jac. kh.) # 1673 sept. 11
Hylckes : de vrou van de ontvanger Willem ---, bij de Vismarckt (W. k.) # 1668 febr. 4
>> abc
IJans : Antie Jans, tot Huisum; zij is met haar zuster Trijtie ---, nog te Huisum, in het weeshuis groot gemaekt en opgevoet (?) # 1664 apr. 5
IJminga : ontvangen het legaat van juffrouw Maria van Swart(s)enburgh, overleden huisvrouw van joncker Albert van --- # 1647 apr. 28
IJpckis : de E. Oedts --- # 1639 oct. l
Intes : Ruierdt ---, op de Nieuwebuieren (?) # 1674 febr. 5
Ipkema : Jantien, weduwe van de luijtenant Hans Zentenhorst, in de Sinte Jacopsstraet bij Teecke ---, notaris publicus (Old k.) # 1660 febr. 28
Isbrandij : Heer Corneles --- priester, naest het Rewet in de Kleijne Kerckstraet (Old. k.) # 1652 juli 22
>> abc
Jacob(s) : Jooris --- # 1649 jan. 15
Jacobs : Antie --- in S. Jacobsstraet, in Dirck Alberts kelder # 1643 jan. l
Jacobs : Antie ---, wijf van Pitter Ulbes Boodt(s), bij Galijleester kerck in t Munnekesteijghie (Old. kh.) # 1656 dec. 29
Jacobs : Auckjen ---, huijsfrou van Feijcke Hoijtzes, coopman op de breede Nijestadt bij de Waagh naest de oijefaer (Huijsem) # 1660 juni 17
Jacobs : Govert ---, wijnckelier bij de Waeghspiep naest de hopsack (op het Schaverneck om na Oosterwijeren te brenghen) # 1658 oct. 24
Jacobs : Jan Wouwters, de swager van Jooris --- in t swart kruijs bij de Vismarct # 1649 apr. 16
Jacobs : Joris --- dochter # 1642 febr. 10
Jacobs : Siouck --- in de S. Jacobs straet in t vergulden wijnhuis (Old. kh.) # 1650 dec. 8
Jacobs : ontvangen van Jacob --- in t wijnhuis 12 Rijksdaalders door het versterven van zijn wijlen huijsvrouw # 1651 apr. 11
Jacops : de huijsvrouwe van Harke ---, brouwer in t roode hardt bij Aemmelantspijp (Old. kh.) # 1652 sept. 22
Jaersma : jonker Sipke van ---, op de breede Nijestadt bij de Waegh (bij de Kruijsepiep om nae Warraga te brenghen) # 1661 mei 7
Jan : Griet Hendrecks, weduw van ---, sweertveeger (W. k.) # 1651 jan. 3
Jans : Antie ---, de huijsvrouwe van Jan Hepcker # 1647 juli 11
Jans : Antie ---, tot Huisum; zij is met haar zuster Trijtie IJans, nog te Huisum, in het weeshuis groot gemaekt en opgevoet (?) # 1664 apr. 5
Jans : Auck ---, keuckenmoer van t weeshuijs, in het weeshuijs gestorven (Old. kh.) # 1655 apr. 13
Jans : Fenne --- dochter, eertijdts in t weeshuijs opgevoedt # 1645 mrt. 16
Jans : Geert ---, turffdrager, bij Waabbe Wisckes brugghe # 1643 dec. 12
Jans : Grietie ---, huijsfrou van Jan Willems ofte Pottie snijder bij het Ossehooft (Jac. kh.) # 1656 sept. 10
Jans : Grietmoij, weduwe van Claes ---, bij Wirdemar poort aen de wal (Jac. kh.) # 1668 dec. 27
Jans : Imkien --- wedue, op die Turffmerck (op de Weese int schip geset ende na Huijsum gebrogt) # 1698 nov. 29
Jans : Jancke ---, de dochter van Jan Willems, wever op Niuwe Bueren # 1636 oct. 4
Jans : Jancke ---, huijsvrouwe van Jan Oedses, naest de zon # 1639 juni 7
Jans : Jancke ---, in de Kleijne Hooghstraet (Old. kh.) # 1680 febr. 27
Jans : Johannes ---, brouwer op de Nijebueren over de potbacker (Jac. kh.) # 1656 aug. 14
Jans : Leentie ---, op de smalle Nijestadt (Old. kh.) # 1663 jan. 5
Jans : Lolck ---, op de hoeck van de Suijpsteegh (Old. k.) # 1672 aug. 23
Jans : Rijcxt ---, bij het Ossehooft teegen over mijnheer Jongestal (Jac. kh.) # 1656 oct. 27
Jans : Saep ---, weduwe van Hans Fries, bij Hillemapiep bij het blockhuijs (Old. k.) # 1661 apr. 26
Jans : Sijdts --- cramers weduwe, bij Aemmlandtspiep (Old. kh.) # 1654 mei 11
Jans : Tanneke ---, weduwe van Claude Fonteijn, in de Groote Kerckstraet (W. k.) # 1659 nov. 23
Jans : Trijntije ---, ijnt weeshuis opgevoet en groot gemaeckt (met haar zuster Antije Jans, 5 april 1664 ten grave gedragen door de wezen), tot Huijsum verstorven (kerkhof van Huizum) # 1677 sept. 30
Jans : Trijntije Jans, ijnt weeshuis opgevoet en groot gemaeckt (met haar zuster Antije ---, 5 april 1664 ten grave gedragen door de wezen), tot Huijsum verstorven (kerkhof van Huizum) # 1677 sept. 30
Jans : Wieger ---, lakenbereider op de smalle sijde van de Nieuwestadt naest Rekalfs (Jac. kh.) # 1673 sept. 28
Jans : ontvangen 312 Car. g. 15 st. 8 p. van de Oostindiaensche camer van Enckhuijsen wegens gage van Andries Douues, op een schip overleden, wiens erfgenaam Fijcke --- in het weeshuis is opgenomen # 1645 oct. 2
Jansen : Aefke, de vrouw van Jan --- handschoenmaker, proevenierse in S. Antonij gasthuijs in de Groote Kerckstraet (Jac. kh.) # 1690 juni 13
Jansen : Harmen ---, timmerman # 1638 nov. 29
Jansen : Pitter ---, bij die Brol, naest die drie schop[p]en (?) # 1680 nov. 11
Jansen : Saramoeij (Sara Leffers), huijsvrou van Jan ---, bij die Blockhuijster pijep (Jac. kh.) # 1653 nov. 6
Jansen : de weduwe/frou van Claes ---, hoosnaeijer in de Kleine Kerckstraet (Old. kh.) # 1666 dec. 20
Jansen : legaat van Bertel Rinnerts, in Jan (de) Doodtshoff gestorven, uitgekeerd door de weduwe Jouck Dircks en de erfgenaam Claes ---, meullenaer ende backer tot Rienster meullen, bij Weijdum # 1646 jan./febr.
Janske : Antije Martens of Suers ---, huisvrou van Jan Alberts, gewoont en verstorven ijnt gasthuis (Old. kh.) # 1678 oct. 20
Jantien, weduwe van de luijtenant Hans Zentenhorst, in de Sinte Jacopsstraet bij Teecke Ipkema, notaris publicus (Old k.) # 1660 febr. 28
Jarighsma : joncker ---, in de Bontepapesteijgh # 1636 nov. 10
Jaspers : Lisbet ---, bij de Brol (Old. kh.) # 1655 apr. 16
Jaspers : Pouweles ---, in de Heerestraet (W. k.) # 1660 dec. 22
Jaspers : Sijbren ---, in St. Jacopsstraet (W. k.) # 1655 juni 17
Jaspers : Sijbrich, weeduwe van Jan ---, in t gasthuijs (Old. kh.) # 1658 jan. 13
Jaspers : de weeduwe van Sijbren ---, in de St. Jacopsstraet (W. k.) # 1656 aug. 3
Jeckemoij, vrou van Wijllem Doedes, ijn t Aemlander hof (Old. kh.) # 1676 juni 30
Jeeles : Antijen ---, gewoont en verstorven int gasthuis (W. k.) # 1678 oct. 23
Jelle : Trintie, wijf van ---, gardenier op Kamsterbueren (tot Leckum) # 1658 apr. l
Jelles : Jelle ---, wagenaer dicht bij de Wirdemer poort (buijten de Frouwenpoort om na Marssen te brenghen) # 1658 aug. 3
Jelles : Minne ---, brouwer in de 3 pilders bij Hoeckster piep (Old. kh.) # 1656 juli 16
Jelles : Reijner ---, coopman bij de Langhe pijp (Old. kh.) # 1652 sept. 13
Jelles : Vrouck Clases, in Minne --- browers steegh bij Hoecxster piep (nae Hoecxterpoort om nae Dockum te brenghen) # 1656 mrt. 18
Jelles : de soon van Jelle ---, op Camsterbueren (tot Leckum) # 1653 mrt. 23
Jellis : Botte ---, op de Nije stadt in die 3 Prince daelders # 1649 febr. 23
Jellis : Reijnar --- s. huijsvrouwe # 1638 febr. 23
Jellis : Sijmen ---, op het Heeren waltie # 1646 mrt. 25
Jeltie, frou van Harmen Melchers, op de brede sijde van de Nieuwestadt (Old. kh.) # 1667 dec. 18
Jetses : Dieucke Wijbbes, weduwe van Eecke ---, schijpper ofte appelman, op de Weese op de hoeck van de Peeperstraet (Old. kh.) # 1660 jan. 18
Jochems : mr. --- huijsvrouwe # 1639 juli 31
Jongema : ontvangen van juffrouw Occema, weduwe van den raadsheer jonker Frans van --- 200 Car. g. # 1648 juni 16
Jongestal : Rijcxt Jans, bij het Ossehooft teegen over mijnheer --- (Jac. kh.) # 1656 oct. 27
Jonstal : de oude juffrou ---, bij het Ossenhooft (gezet in de Jac. k.) # 1679 dec. 4
Jonstal : de oude raetsheer ---, bij de Ossekop (gezet in de Jac. k.) # 1676 nov. 27
Jonstals : onse oude weesvader mijnheer Epieus van Glijnstra, bij de Ossenkop naest mijnheer --- (gezet in de W. k.) # 1677 aug. 28
Joostes : Sijtske ---, mede weesmoeder # 1642 nov. 10
Jorijts : IJmck --- # 1638 juni l
Jouckes : Mr. Gosse ---, op die dick (?) # 1680 dec. 27
Jous : Foockel ---, huijsfrou van Huijbbert Meurs, bij de Gaelileester kerck (Jac. kh.) # 1653 mrt. 8
Jouwersma : de vrouw van Jacop ---, in Cleijn St. Jacopsstraet bij het Raadthuijs (Old. kh.) # 1655 mrt. 25
Juckema : de E. joncker Gorrelt van --- op Cambuijr s. huijsvrouw # 1645 apr. 24
Juckema : jonker Gerolt van --- (Jac. k.) # 1651 apr. 9
Jurien : Antie vrou van ---, luitenslager in de Bollemanssteegh (Old. kh.) # 1672 febr. l
Juriens : Hendrick ---, nappendraeijer bij de Brol (nae Huijsum) # 1662 febr. 14
Juriens : Tiaick ---, after de munckemuier (op het Schawerneck ende is gebrocht naer Deinum) # 1662 aug. 17
>> abc
Kalckmans : Antie Gerrits, de schippers weduwe, op de Nieuwebuieren bij Jan --- (Jac. kh.) # 1666 apr. 5
Kamminga : Juffrou ---, op t Amelantshuijs (Gal. k.) # 1665 mei 10
Kann : prokoroer Dr. Anthonius ---, op de Tuijnen (gezet in de Gal. k. om naar Franeker gebracht te worden) # 1678 oct. 7
Kinnema : vrouw Chathrijna van ---, weduw Viersen, vooghdesse van t weeshuis (W. k.) # 1714 mei 8
Koenemoij, moeder van de duerwaerder Wijbe Heems, op de hoeck van de Mijnnemastraet bij de pijp op de Ewal (ijn de Westerkerck geset om na buijten gebrocht te worden) # 1675 apr. 22
Kortinga : Idtie ---, in de Groote Hooghstraet (Old. k.) # 1657 jan. 2
Kracht : Hans ---, soldaet onder de Swijtzers, op de Groenewech bij de Doele (Jac. kh.) # 1658 juni 9
>> abc
Lamberts : Tettie, de weeduwe van Saecke ---, boode, in de Nijesteijgh (tot Huijsem) # 1661 jan. 31
Lamberts : de vrouw van Lambert ---, gemeentsman op t Aerden waltie in t wit lam (Jac. k.) # 1654 mei 14
Lammerts : oude Claes ---, houtkoper op de Tuijnen (aent schijp gebrocht op de Weesse om na Huijsum te brengen) # 1679 apr. 3
Leeuwes : Leeuwe ---, huickmaker op de Kelders # 1652 mrt. 9
Leffers : Saramoeij (Sara --- ), huijsvrou van Jan Jansen, bij die Blockhuijster pijep (Jac. kh.) # 1653 nov. 6
Lenerts : Sijke ---, weduw van Hendrick Pieters, olde Duijnkerker (comende van Doccum, van de Wirdemer poort op Jac. kh.) # 1649 apr. 11
Lieuckema : juffrouw Maijke ---, in de Bontepaeppesteegh (in de Jacopinnenkerck om na Swijchem te brenghen) # 1653 febr. 10
Lijbmoij, gewesen huijsvrouw van w. Sijmen Claessen pachter, over Romcke Thomes, koemelcker (Old. kh.) # 1695 jan. 8
Lijcklama : de buijtenmoer mevrouw Jeepke van ---, wedue de heer Joannes Glinstra, bij de Dubblepijp (W. k.) # 1692 mrt. 23
Lijsbert-moeij, gewesen huijsvrouw van w. de boumeester Jacob Romkes, op het hoeckjen vant Raadthuijsstraattje (Jac. kh.) # 1702 mrt. 6
Liuwe : Antie Liuwes, huijsvrouwe van ---, hoijckmaker # 1644 jan. 26
Liuwes : Antie ---, huijsvrouwe van Liuwe, hoijckmaker # 1644 jan. 26
Loickmoij, wijffsmoeder van de heer schepen Westerhuijs, op die Tuijnen (Jac. k.) # 1696 dec. 7
Lollijs : de huijsfrouw van dr. --- # 1650 febr. 24
Lollius : Dr. ---, oldste advocaet van t Hoff, tegenover de Galileenkerck (Old. kh.) # 1652 febr. 19
Louwerens : Doitse ---, freijer, zoon van Louwerens Doitses, timmerman in de Hoffstraet of Droevendal (Old. kh.) # 1653 mei 18
Lubberts : Willem ---, op de Tuijnen # 1644 mrt. 7
Luijtiens : Geertije ---, in die opganck van die Niuwebueren (?) # 1680 juni 20
Lukeris : Maria Chrachts, de huisfrouwe van mr. Casparis ---, naest t huijs van d heer van Amelant # 1652 apr. 23
Lutske, de weduwe van Jacob Hendricks Popta, op de Turfmarckt in de pau (W. k.) # 1660 dec. 7
>> abc
Madaleentie, een olde vrijster in de Slotmakersstraet # 1644 aug. 4
Maijke, wedevrou van Hessel Seeles, op de Nijebueren bij de bredestraetspijep (Old. kh.) # 1676 sept. 17
Mammes : Aefke ---, in S. Antonis gasthuijs (bij Hoecksterpoort int treckschip na Leckum gebroght) # 1687 oct. 3
Mamminga : ons buijtenvader J. ---, int Nauw (W. k.) # 1689 juli 2
Marceles : Maeijke ---, op de smalle sijde van de Nieuwestadt (?) # 1664 mrt. 9
Marssum : Janneke van --- # 1647 jan. 15
Marsum : heer Agge van ---, van de Oranjewal (W. k.) # 1650 juni 19
Marsum : ontvangen van monsieur Agge van --- 300 Car. g. voor een vereering van zijn wijlen heer vader de burgemeester Hendrick van Marsum # 1649 sept. 19
Marsum : ontvangen van monsieur Agge van Marsum 300 Car. g. voor een vereering van zijn wijlen heer vader de burgemeester Hendrick van --- # 1649 sept. 19
Martens : Antije --- of Suers Janske, huisvrou van Jan Alberts, gewoont en verstorven ijnt gasthuis (Old. kh.) # 1678 oct. 20
Martens : Lutske ---, was de reidmakers vrouwen moeder, op de Nieuwe buieren (Jac. k.) # 1670 febr. l
Meijnerts : Anne Sijmen ---, bij Begijnnepiep (W. k.) # 1654 apr. 14
Meijnerts : Gadije ---, boelgoetsroeper op Yewal bij Minnemastraet (Old. kh.) # 1655 sept. 16
Meijnerts : Siouck-moeij, weedu Gadie ---, bij Minnemapiep op Yewal (buijten Frouwenpoort) # 1656 juli 7
Meijntsma : ontvangen van monsieur Gabbe van --- een legaat door doctor Hector van Meijntsma # 1647 aug. 12
Meijntsma : ontvangen van monsieur Gabbe van Meijntsma een legaat door doctor Hector van --- # 1647 aug. 12
Melchers : Jeltie, frou van Harmen ---, op de brede sijde van de Nieuwestadt (Old. kh.) # 1667 dec. 18
Melchers : de weduwe van de schepen Jan ---, in de Sintjacobusstraet (W. k.) # 1674 mrt. 22
Melckhaerts : Harmen ---, op de brede sijede van de Nijijestadt ijn de drije prijnsen daelders bij de Nijesteegpiep (Old. kh.) # 1678 juni 4
Mellis : Hessel ---, metselaer in t gasthuijs # 1646 sept. 2
Meurs : Foockel Jous, huijsfrou van Huijbbert ---, bij de Gaelileester kerck (Jac. kh.) # 1653 mrt. 8
Michiels : Antie Hettis, gewoont in de Sijniorij, met Hans --- # 1643 juli 2
Mijnckes : Jucke ---, vlaskoper opt Groot Schaveneck bij Dueke Martens pijep (aent schijp gebracht en tot IJurwert begraven) # 1678 mei 14
Minne, geelgieter in de Minnemastraet (Old. kh.) # 1665 oct. 23
Minne : Sijtske, wijf van ---, geelgieter in de Minnemastraet (Old. kh.) # 1661 juli 3
Mircks : Jeltie ---, wedue van Watse Andris, treckschipper op Doccum, bij die Dubblepijp (Jac. kh.) # 1689 oct. 23
Mol : de olde Aecht ---, bij de Gasthuijspijp (g?)een het gasthuijs (Old. kh.) # 1660 oct. 12
Monklaeij : Dirck ---, notaris publicus, in de Minnemastraet (Old. k.) # 1661 sept. 8
Monsma : Douttie, huijsvrou van de buergemeester --- van Dockum, van Dockum ghebraeht op de hoeck bij Hoecxster pijp (W. k.) # 1654 nov. 23
>> abc
nappendraijer : den ouden --- sijn zoons wijff # 1636 sept. 8
Nicolaij : Johannes ---, op de Koornmerckt (Old. k.) # 1665 apr. 23
Nienhuijs : Machteltie Watzes, wedue van Ritsche --- # 1651 juni 29
Nienhuijs : doctor --- # 1638 nov. 18
Nijcklaij : Dr. ---, op de smalle Nijestadt bij de Nijesteijgh (Old. k.) # 1661 febr. 3
Nijenhuijs : Ritsche --- # 1649 oct. 17
Nijs : mijnheer --- # 1649 apr. (2 of 4)
Nijs : mijnheer Petrus van ---, bij die gladde geevel (W. k.) # 1660 sept. 24
Nijssen : de E. heere --- huijsvrouwe # 1643 juni 4
>> abc
Occema : ontvangen van juffrouw ---, weduwe van den raadsheer jonker Frans van Jongema 200 Car. g. # 1648 juni 16
Ockinga : jufrou Jeltijen van Harijnsma, huis vrouwe van de heer Sijbrant van ---, ijn de Grote Kerckstraet (gezet in de Jac. k.) # 1677 juli 17
Oedses : Jan ---, naest de zon # 1639 nov. 10
Oedses : Jancke Jans, huijsvrouwe van Jan ---, naest de zon # 1639 juni 7
Oldenborch : ontvangen van Julius Eckes, provenier in het gasthuijs, 20 Car. g. wegens Geeske ---, in het gasthuijs gestorven, daer luijden van --- erffgenamen van zijn geweest # 1647 juni 3
Oostervelt : de schepen Jan Melchers ---, in t Nau (W. k.) # 1667 jan. 29
Orsel, in gasthuijs # 1645 febr. 16
Os : Geijske Rijcx van ---, weduw van de grietman Gravius, van de Eewall (Jac. k.) # 1650 dec. 26
Ottes : ontvangen van Julius Eckes, provenier in het gasthuijs, 20 Car. g. wegens Geeske ---, in het gasthuijs gestorven, daer luijden van Oldenborch erffgenamen van zijn geweest # 1647 juni 3
>> abc
Peijma : Hilletie ---, bij de Vijsmerckt (Jac. k.) # 1653 dec. 15?
Peijma : Sr. Werp ---, in de Korfmaeckerstraet (Gal. k.) # 1656 jan. 13
Petten : Reijnar van --- # 1644 febr. 11
Phalts : Abram ---, Dockemer schipper, bij Hoegster poort in de witte swaen (?) # 1671 jan. 15
Piers : Jetske ---, op de brede sijde van de Nieuwestadt (W.k.) # 1668 nov. 26
Piers : Sijbe ---, brouwer aen de Vischmarckt # 1646 febr. 15
Pierson : Pijtter --- (man van Titia Reijnders), oud subst. van de procureur, bij de Druyfspijp (W. k.) # 1707 mei 19
Pierson : Tijtjemoij, wedu de oude substituit Pijtter --- (?) # 1711 aug. 10
Pieters : Sijke Lenerts, weduw van Hendrick ---, olde Duijnkerker (comende van Doccum, van de Wirdemer poort op Jac. kh.) # 1649 apr. 11
Pijbes : Haentie ---, laeckenbereijder # 1647 juni 22
Pijters : Feddrick ---, breijder bij de Waegh op de breede Nijestadt (Old. kh.) # 1659 mei 20
Pijters : Goslijck --- # 1648 jan 6
Pijtters : Eppe backers dochter, huijsfrouw van Hendrick --- (W. k.) # 1649 oct. 8
Pijtters : Harmen --- huijsfrouw, in t vergulden radt bij de Vismarckt # 1651 oct. 6
Pijtters : Jacob ---, op het Vliet (Old. kh.) # 1685 febr. 20
Pitters : Geertie ---, weeduwe van Hans Bouwens, uijtdragher in de Nieuwe Oosterstraet bij de 3 mullens (Old. kh.) # 1653 febr. 24
Pitters : Maycke --- ofte Maycke Corneles, bij de Put bij de Breestraet (Jac. kh.) # 1660 jan. 22
Pitters : Trintie ---, wijf van Tierck, pasteijbacker int Nau bij de Waeghs piep (Old. kh.) # 1658 mrt. 26
Pontanus : ontvangen van doctor Barnardus Fulenius, professor te Franiker, als geauthoriseerde curator, een legaat van Boccatius ---, in Oost---Indien gestorven # 1650 mrt. 6
Popma : juffrouw ---, in de Groote Kerckstraet (W. k.) # 1654 febr. 20
Popma : juffrouw ---, teeghen over het gasthuijs in de Groote Kerckstraet (W. k.) # 1656 oct. 13
Poppes : Aede ---, deurwarder # 1644 febr. 12
Popta : Dr. Hermanus --- (?) # 1712 nov. 21
Popta : Lutske, de weduwe van Jacob Hendricks ---, op de Turfmarckt in de pau (W. k.) # 1660 dec. 7
Popta : Walckmoij, de moeder van dr. ---, op de breede sijde over Deijnumer suijpmerck (Gal. k.) # 1692 febr. 8
Post : Reijnar Jansen ---, op t Weeshuijsbuijren # 1644 jan. 18
Potie : Jan ---, bij de Blockhuisterpijp (Jac. kh.) # 1666 aug. 12
Potter : mijnvrouw ---, buitenmoer, in de Groote Kerckstraet (gezet in de W. k.) # 1682 dec. 12
Potters : Tettie Damus, weduwe van de cuijpper, op de Nijebueren bij Wabbe Wijsse brugh in juffrouw --- camer (Old. kh.) # 1657 febr. 17
Potters : de buijtenmoer juffrouw Geertruijt ---, wedue van die heer schepen Ammema, op Oraniewal (opt Schaveneck int schip geset en na die stadt Slooten gebrogt ende aldaer begraven) # 1696 aug. 5
Pottie : Grietie Jans, huijsfrou van Jan Willems ofte --- snijder bij het Ossehooft (Jac. kh.) # 1656 sept. 10
Pruijsens : den E. heer --- salighe huijsvrou # 1637 oct. 4
>> abc
Reen : Jeldu --- (tot op de Weese gevolcht) # 1651 mrt. 14
Reen : Sible Watzes --- # 1650 aug. 13
Reijnders : Pijtter Pierson (man van Titia ---), oud subst. van de procureur, bij de Druyfspijp (W. k.) # 1707 mei 19
Reijnsckmoeij, huijsvrou van Jan Jansen de Vries, boeckvercooper bij de Mijnnemapiep (Old. kh.) # 1653 nov. 18
Reiner : heeft ---, pottebacker op t Fliet, reeds bij zijn leven 50 g.g. betaald, opdat de wezen hem ter aerde souden volgen # 1645 juni 22
Reinier : de vrou van ---, parsementwercker in de Bagijnestraet (Old. kh.) # 1673 apr. 13
Rekalfs : Wieger Jans, lakenbereider op de smalle sijde van de Nieuwestadt naest --- (Jac. kh.) # 1673 sept. 28
Reurdts : Fitter ---, leijdecker en gemeensman bij Blockhuijsterpiep (Old. kh.) # 1655 nov 9
Riemers : de olde burgemeester Teunis ---, op de smalle Nieuwestadt (Old. k.) # 1664 apr. l
Riencks : Wijtse --- # 1642 nov. 17
Rienx : Rienk ---, wolkammer bij de Meelbrugge (?) # 1710 dec. 26
Rijeme, de huijsfrou van Claes Bouwes, coopman op de Tuijnnen in de eerste wijde steijgh (Old. kh.) # 1656 sept. 27
Rinnerts : legaat van Bertel ---, in Jan (de) Doodtshoff gestorven, uitgekeerd door de weduwe Jouck Dircks en de erfgenaam Claes Jansen, meullenaer ende backer tot Rienster meullen, bij Weijdum # 1646 jan./febr.
Rinses : Agge ---, stadtsroeper bij de Jacopinster kerck (Jac. kh.) # 1661 febr. l
Rispen : Commerke Velsius, huijsvrouwe van de E. heere --- # 1645 febr. 6
Robarts : Maeike ---, sersiants wedu, in de Bollemanssteegh (Old. kh.) # 1661 dec. 12
Roelefs : Lisbet ---, weduwe van Roelef Camerboodt, op de Nijeuwebueren bij t Schoenmaeckersperck (Old. kh.) # 1655 mei l
Roelofs : Trijntje ---, in St. Antoni gasthuis (Old. kh.) # 1716 dec. 22
Roijer : Dr. ---, in de Korfmaeckersstraet # 1651 juni 13
Romkes : Lijsbert-moeij, gewesen huijsvrouw van w. de boumeester Jacob ---, op het hoeckjen vant Raadthuijsstraattje (Jac. kh.) # 1702 mrt. 6
Roos : Cornelis de ---, bij de Franciscus pijp # 1637 juni 19
Ruerds : Antie ---, aen de Doele pijp # 1650 mrt. 28
Ruijter : Gerbrech, wijf van Dirck Jans ---, int gasthuijs (W. k.) # 1658 apr. 27
Rycx : ontvangen van Claes --- voor een legaet wegen het affsterven van syn eerste huijsvrouwen vaeder 16 sijlvere ducatons # 1650 mei/juni
>> abc
Saeckema : juffrouw Hilck ---, naest Haenenburch op Huijsumer suijpmerckt (Gal. k.) # 1656 juli 16
Saeckes : Rinske ---, in t Saeilandt (op de Waese, is gebracht nae Oostermeer) # 1673 nov. 30
Saeckes : Tittie ---, flechster aleer ghewesen weesmeijske, in de Pijlsteegh (Old. kh.) # 1661 jan. 24
Saeckis : Michiel --- wijfs moij # 1648 dec. 29
Samevels : Maeijcke Hanses, huisvrou van Hans ---, op het Pottebackers plaets (gebracht aent schijp om na Leckum te brengen) # 1678 nov. 17
Samewels : Hans ---, op het Potbackersplaets (aent schijp gebracht om na Leckum gebracht te worden) # 1677 dec. 6
Sasckers : Agghe ---, op de buijren van Pijter Sijbrens, biersteecker bij Hoexster poort # 1646 dec. 10
Schaft : juffrou --- (aen t Schaverneek) # 1665 aug. 9
Schein : ontvangen van Hans Meijers van --- een legaat van zijn huisvrouw # 1647 oct. 28
Scheltijnga : de E. heer Tierck ---, bij de Korfmakerspijep (Old. k.) # 1680 mrt. 22
Scheltijnga : juffrou ---, bij de Korfmakerspijep (Old. k.) # 1675 mrt. 9
Scheltinga : Freerck ---, lakenbereijder bij de Franciscuspijp (Old. kh.) # 1651 nov. 28
Scheltinga : Tierck ---, wijsmoeder bij Francuskespiep (Old. k.) # 1656 juni 30
Scheltinga : Tierck Gosslings --- s. huijsvrouwe # 1639 nov. l
Scheltinga : de E. raetsheer ---, bij de Franciscuspijp op de hoeck van de Minnamastraet (W. k.) # 1672 jan. 11
Scheltinga : de dochter van Tierck ---, bij de Franciscuspiep (Old. k.) # 1670 mrt. 8
Scheltinga : de heer ---, mede dr. voor den Hove van Vrieslandt, bij die Korffmakerspijp (Old. k.) # 1687 dec. 19
Scheltinga : juffrou Frijcke Wiegarda, huisvroue van de raetsheer --- (saliger), uijt de heer Swartsenburgs huis ijn de Grote Kaerckstraet (neergeset ijn de Westerkaerck om buijten te brengen) # 1677 jan. 23
Scheltinga : mijnvrou ---, bij de Waag (W. k.) # 1671 nov. 16
Schuerinx : de E. vrouw ---, in de Weert (W. k.) # 1685 jan. 22
Seeles : Maijke, wedevrou van Hessel ---, op de Nijebueren bij de bredestraetspijep (Old. kh.) # 1676 sept. 17
seepsieders : de --- zoon, op de smalle sijde van de Niuwe Stadt # 1636 sept. 16
Selis : Hessel ---, in t Nau (Old. kh.) # 1667 mrt. 31
Sesarijus : dockterske ---, ijn de Klijne Hoogstraet (W. k.) # 1678 dec. 13
Sickes : Keimpe ---, op de smalle Nieuwestat (Jac. kh.) # 1662 dec. 15
Siedses : de burgemeester Jan ---, bij de Hoexterpoort (W. k.) # 1668 jan. 24
Siercx : het wijf van Saecke ---, bij de Vijs-marckt op de hoeck van de Conincxstraet (na de Tuijnen om na Becxterswaegh te brenghen) # 1656 nov. 27
Sieucke, moeder van buergemr. Jacop Steevens, op de smalle sijd van de Nieuwestadt bij de Langhe pijp (Old. k.) # 1654 nov. 22
Sijbbes : de E. burghemeester Sibbe ---, een van de oudste weeshuijsvoeghden (Old. kh.) # 1652 oct. 12
Sijbrands : het wijf van Lolle ---, bij de Waegspiep (W. k.) # 1667 mei 7
Sijbrants : Lolle ---, over de Waegh (W. k.) # 1673 dec. 18
Sijbrens : Agghe Sasckers, op de buijren van Pijter ---, biersteecker bij Hoexster poort # 1646 dec. 10
Sijbrich, de huijsvruwe van mr. Julius Juriens Tijdeloos, foorsangher van de Westerkerck, in de Baginnestraet op de hoeck van t Clooster---steeghjen (in de Westerkerck ghebracht) # 1653 apr. 6
Sijbrich, weeduwe van Jan Jaspers, in t gasthuijs (Old. kh.) # 1658 jan. 13
Sijdses : de vrou van secretaris Jan ---, bij d Hoecxterpoort (W. k.) # 1663 nov. 9
Sijercxma : Teetske ---, in de Beginnestraet, weduwe van Johannes (Dominici), predecant tot Roodehuijsen (Old. k.) # 1656 sept. 10
Sijmens : Joucke ---, op de Noorder zijde van de Thuijnen (Old. kh.) # 1658 jan. 15
Sijmensdr. : Fenneke ---, een frijster op de hoeck van die Cleijne Hooghstraet bij Sijnjorijspijp, kindtskindt van Jan Dickij (Jac. kh.) # 1652 oct. 5
Sijmonijdes : burgemeester Sijmon ---, in de Groote Kerckstraet (W. k.) # 1654 jan. 26
Sijtses : Jan ---, coopman op de smalle zijde van de Nieuwestadt (op het Schaverneck in t schip geset) # 1716 apr. 6
Sijtske, weduwe van Jan Damis gardenier, bi de Ossekop (naer Huisum) # 1664 apr. l
Sijxtus : Gereltske Ammema, wedue van de predecant Repartus ---, bij Jacopinster kerck bij de Put (W. k.) # 1652 juli 15
Simmingha : Pijtrick --- (Jac. kh.) # 1647 juli 21
Simonides : vrouw Gualteri, wed. van de burgemr. ---, voogdesse van het olde weeshuijs (?) # 1710 aug. 28
Sioerds : Weemeltje ---, huisvrouw van de E. heer Westerhuis, regeerende burgemr. en meede voocht in het oude weeshuis, op de Koornmerck (gezet in de Jac. k.) # 1701 mei 3
Sioerdts : de weduwe van de burgemr. Tjerck --- en moeder van de E. heer Westerhuis, regeer(en)de burgemeester en meede voogt van het oude weeshuys, op de Koornmerk (gezet in de Jac. k.) # 1702 nov. 8
Siouck-moeij, weedu Gadie Meijnerts, bij Minnemapiep op Yewal (buijten Frouwenpoort) # 1656 juli 7
Sloterdijck : de advocaat en schrijver N. --- (gezet in de W. k.) # 1714 febr. 6
Sminia : de heer Hobbo Baart van ---, oudste en presendeerende raad in den Hove van Frijslandt en mede vooghd van het oude burger weeshuis (W. k.) # 1721 nov. 4
Sonius : Dr. Jan ---, op d'Ewal (Gal. k.) # 1666 aug. 28
Soonjus : de E. heer Jan Willem ---, bij mr. Jan Suijdstrandt als cerucijn op die hoeck van die Wee(r)dt (gezet in de W. k.) # 1702 sept. 8
Spangius : de priester Johannis --- # 1650 sept. 29
Staes kistemaeckers dochter, op de hoeck van de Pijlsteegh (Jac. k.) # 1656 juli 18
Steevens : Sieucke, moeder van buergemr. Jacop ---, op de smalle sijd van de Nieuwestadt bij de Langhe pijp (Old. k.) # 1654 nov. 22
Sterckenburghs : Aeltie Siurdts ---, op die Niuwe stadt # 1647 aug. l
Sterkenborgh : de cornel Alua, bij de Doeckemartenapijp in de huijsinge van de olde heer --- (Jac. k.) # 1665 dec. 21
Stevens : Jacob ---, oud burgemeester, op de smalle Nieuwestadt (Old. k.) # 1660 aug. 30
Stock : Joannes van der ---, priester in de Bontepaeppesteijgh (Gal. k.) # 1656 sept. 20
Suijdstrandt : de E. heer Jan Willem Soonjus, bij mr. Jan --- als cerucijn op die hoeck van die Wee(r)dt (gezet in de W. k.) # 1702 sept. 8
Swart(s)enburgh : ontvangen het legaat van juffrouw Maria van ---, overleden huisvrouw van joncker Albert van IJminga # 1647 apr. 28
Swartsenburgs : juffrou Frijcke Wiegarda, huisvroue van de raetsheer Scheltinga (saliger), uijt de heer --- huis ijn de Grote Kaerckstraet (neergeset ijn de Westerkaerck om buijten te brengen) # 1677 jan. 23
Swart : juffrouw Eelckien Horn, wedue van burgemr. ---, op die Tuijnen (W. k.) # 1695 jan. 15
>> abc
Tadema : de priester jonker Hessel van ---, van Collem van afkomst # 1656 mei 23
Taeckema : de huisfrou van hopman ---, over de Westerkerck (W. k.) # 1667 juni 12
Tammes : de weeduwe van Baucke ---, in de Breedestraet (Old. k.) # 1656 aug. 24
Tannekemoeij, moeder van die deurwaerder Wigerius, op die Huijsumer supmerck (?) # 1680 juli 19
Teeckema : onse buijtenmoer mijnvrouw ---, scheun over de Waegh (gezet in de Gal. k.) # 1702 mei 3
Teijens : Auke ---, koopman bi de Pottbackerspijp (Jac. kh.) # 1668 apr. 5
Tettie, de weeduwe van Saecke Lamberts, boode, in de Nijesteijgh (tot Huijsem) # 1661 jan. 31
Theodoris : de boumeester Aebelis --- # 1650 juli 31
Thijssen : mevrouw Johanna de Blauw, wed. ---, mede vooghdesse vant oude weeshuis, op de Waese (Gal. k.) # 1708 mei l
Thomae : ontvangen van doctor Tiberis --- weegen seecker bespreck bij zijn wijlen vader mester Thomas aen t huijs bij monde besprocken # 1651 apr. 11
Thomas : ontvangen van doctor Tiberis Thomae weegen seecker bespreck bij zijn wijlen vader mester --- aen t huijs bij monde besprocken # 1651 apr. 11
Thomes : Lijbmoij, gewesen huijsvrouw van w. Sijmen Claessen pachter, over Romcke ---, koemelcker (Old. kh.) # 1695 jan. 8
Tierck : Trintie Pitters, wijf van ---, pasteijbacker int Nau bij de Waeghs piep (Old. kh.) # 1658 mrt. 26
Tierck : de suster van --- possteijbackers wijf, ijn t Naeuw (Old. kh.) # 1677 juli 18
Tiercx : Hiltie ---, bij de Nije toorn (Old. kh.) # 1655 nov. 14
Tierdomme : Brecht, wijf van Augustines ---, in de Groote Kerckstraet (Old. kh.) # 1664 mrt. 13
Tietes : Lijsbet Hessels, in de Korfmakerstraet tot Claes ---, cleermaker (Old. kh.) # 1662 apr. 16
Tijdeloos : Mr. Julius Juriens ---, meede foorsinger, in de Doele (W. k.) # 1656 oct. 21
Tijdeloos : Sijbrich, de huijsvruwe van mr. Julius Juriens ---, foorsangher van de Westerkerck, in de Baginnestraet op de hoeck van t Clooster---steeghjen (in de Westerkerck ghebracht) # 1653 apr. 6
Tijssen : Lijsbet ---, in de Kleine Hooghstraet (Old. kh.) # 1668 oct. 21
Tijtjemoij, wedu de oude substituit Pijtter Pierson (?) # 1711 aug. 10
Toemen : Dockter ---, over t Lanshuis aen de hoeck van de Koninckstraet (W. k.) # 1676 oct. 16
Toenckkemoeij, vrou van Hijndrijck Francen, in t gasthuijs gewoont en versturwen (Old. kh.) # 1674 juli 16
Tommes : die weedu doctersche --- (W. k.) # 1682 sept. 18
Trijntie, huijsfrou van Wiggele Hania, in Droevendal (Old. kh.) # 1662 aug. 4
Trintie, huijsvrou van Dirck Ulbes, schoenmaecker op de Nijebueren # 1659 apr. 4
Trintie, wijf van Jelle, gardenier op Kamsterbueren (tot Leckum) # 1658 apr. l
Tzieerdts : Douwe ---, op het Heerenwaltie (bij Hoecksterpoort in treckschip geset) # 1683 febr. 8
>> abc
Ulbes : Trintie, huijsvrou van Dirck ---, schoenmaecker op de Nijebueren # 1659 apr. 4
Ulckes : Albert ---, in het gasthuijs (W. k.) # 1654 juni l
Ulckes : Trijntie Alberts (huisvr. van Albert ---), in t gasthuijs # 1647 juni 15
>> abc
Valerij : Doettie Waetzes, weduwe van hopman Waetze Hendricx, op de hoeck van de Poststraet (haar zoon: Dr. ---) # 1651 nov. 2
Veegelijn van Claerbergen : de oude hoffmeester jonker ---, bij het oude weeshuijs (in die Galeijster kerck geset ende na Accrum gebroght) # 1693 febr. 15
Veenstra : dockter ---, op de Weert (gezet in de W. k.) # 1679 oct. 7
Velsen : juffrouw Petronella van ---, weduwe van dockter Beilanus, in de Grote Karckstraet tegen over de Beijerstraet (W. k.) # 1678 aug. 29
Velsius : Commerke ---, huijsvrouwe van de E. heere Rispen # 1645 febr. 6
Viersen : Dr. Johannes ---, in de Heerestraet (W. k.) # 1657 apr. 7
Viersen : de weduwe van de secretaris --- (W. k.) # 1664 nov. 23
Viersen : juffrouw Antie Boners, weduwe van de muntemeester ---, bij de Galijlester kerck (Gal. k.) # 1655 aug. 17
Viersen : mevrouw Lutske van Bouritius, wedue de heer ---, in de Groote Hoogstraet (gezet in de Jac. k.) # 1692 febr. 9
Viersen : mevrouw Titia van ---, huijsvrouw van mijnheer Fransoijs van Burum, mede raad ordinaris in den Hove van Frijslandt, over de Twebackmarckt (gezet in de Jac. k.) # 1706 juni 16
Viersen : onse oude weesvoogt de raetsheer Wijllem van ---, ijn de Oosterstraet bij de pijep (W. k.) # 1678 jan. 24
Viersen : vrouw Chathrijna van Kinnema, weduw ---, vooghdesse van t weeshuis (W. k.) # 1714 mei 8
Vranckana : juffrou ---, geweest weesmoeder, naest t weeshuis (W. k.) # 1669 jan. 19
Vries : Reijnskmoeij, huijsvrou van Jan Jansen de ---, boeckvercooper bij de Mijnnemapiep (Old. kh.) # 1653 nov. 18
Vrieses : Maeike Hans ---, bij de Oosterstraetspiep (Old. k.) # 1662 mrt. 14
>> abc
Waetzes : Doettie ---, weduwe van hopman Waetze Hendricx, op de hoeck van de Poststraet (haar zoon: Dr. Valerij) # 1651 nov. 2
Walrich : de E. heer ---, geweest weesvader, op de brede sijde van de Nieuwestat (Gal. k.) # 1669 apr. 27
Walrich : de huisvrou van de heer ---, op de brede sijde van de Nieuwestadt (Gal. k.) # 1667 febr. 19
Wartene : Doutien Heeris, op die smalsijde van die Nieuwestadt naest die hopmans --- (?) # 1681 mei 20
Watse, Dockemar schipper, op de Nijebuieren (aen het Schaeverneck) # 1666 aug. 12
Watzes : Machteltie ---, wedue van Ritsche Nienhuijs # 1651 juni 29
Watzes : Sijtzke ---, weduwe van buerghemr. Joris Gerrits Camp, bij de Vijsmerckt in de bonte hondt (Gal. k.) # 1655 apr. 11
Westerhuijs : Loickmoij, wijffsmoeder van de heer schepen ---, op die Tuijnen (Jac. k.) # 1696 dec. 7
Westerhuijs : de E. heer borgemr. T. Sijoerts --- naestaen die Meelbrugh (in die grootste kerck geset en 's avonts nae buiten gebracht) # 1682 jan. 26
Westerhuis : Weemeltje Sioerds, huisvrouw van de E. heer ---, regeerende burgemr. en meede voocht in het oude weeshuis, op de Koornmerck (gezet in de Jac. k.) # 1701 mei 3
Westerhuis : de E. heer Suffrijdis van ---, oud burgemr. en mede vooghd van het oude weeshuis (gezet in de W. k. en naar Marrum gebracht) # 1721 dec. 18
Westerhuis : de weduwe van de burgemr. Tjerck Sioerdts en moeder van de E. heer ---, regeer(en)de burgemeester en meede voogt van het oude weeshuys, op de Koornmerk (gezet in de Jac. k.) # 1702 nov. 8
Wiegarda : juffrou Frijcke ---, huisvroue van de raetsheer Scheltinga (saliger), uijt de heer Swartsenburgs huis ijn de Grote Kaerckstraet (neergeset ijn de Westerkaerck om buijten te brengen) # 1677 jan. 23
Wigerius : Tannekemoeij, moeder van die deurwaerder ---, op die Huijsumer supmerck (?) # 1680 juli 19
Wiglius : Hiltie ---, wedu de E. heer Harmannis Crans, mede vooghd van t weeshuis en burgemr. (?) # 1711 juli 27
Wijbbes : Dieucke ---, weduwe van Eecke Jetses, schijpper ofte appelman, op de Weese op de hoeck van de Peeperstraet (Old. kh.) # 1660 jan. 18
Wijbbes : Liuwts ---, op de breed sijde van de Niuwe Stadt # 1646 jan. 30
Wijgers : Jetske ---, in de Oosterstraet op een huis naest de brandewijnbranders (Jac. k.) # 1673 juli 30
Wijttes : Heer ---, een priester # 1649 jan. 17
Willems : Aechtie ---, in de Koninckstraet (Old. kh.) # 1665 mrt. 22
Willems : Grietie Jans, huijsfrou van Jan --- ofte Pottie snijder bij het Ossehooft (Jac. kh.) # 1656 sept. 10
Willems : Jancke Jans, de dochter van Jan ---, wever op Niuwe Bueren # 1636 oct. 4
Wouters : Jan --- huijs(vrouw?) # 1648 apr. 5
Wouters : Maijke ---, in de Korfmaeckersstraet aldernaest Rijck Ariens (Jac. kh.) # 1652 oct. 24
Wouwters : Jan ---, de swager van Jooris Jacobs in t swart kruijs bij de Vismarct # 1649 apr. 16
>> abc
Ydes : Hiltie ---, in de Bagijnestraet bij het Klooster (Old. kh.) # 1673 febr. 26
Yves : Jancke Jan Goffes tweerner, weeduwe van Lambert ---, op de smalle Nieuwestadt bij de Nieuwesteijgh (Old. kh.) # 1658 apr. 20
>> abc
Zentenhorst : Jantien, weduwe van de luijtenant Hans ---, in de Sinte Jacopsstraet bij Teecke Ipkema, notaris publicus (Old k.) # 1660 febr. 28>> begin