>> HOMEpage

PEREGRINATIO IN GALLIAM 1595-1596

31 brieven (Neolatijn c.q. Oudfrans) van en aan Ruurd Bants, 1594-1610

Uitgegeven en van een toelichting voorzien door M.H.H. Engels
Leeuwarden 1993; herzien en voor internet bewerkt in 2001; januari 2003 aanvulling bij namen.


Inleiding
Brief 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Namen van correspondenten (en anderen)

 • Amama, Sixtus Iohannis, amicus - Alb. stud. Franeker. 7: 14.4.1586, phil.
 • Bants, Ruurd - ASF 220: 16.5.1593, phil. et iur.; zoon van Syoucke Ruyerdtsz Bants en Bauck Wopckes Wigara, dochter van Wopcke Douwes Wigara en Jouwer Dircks Foegelsangh
 • Bants, Tarquinius, oncle
 • Botnia, Iodocus a, amicus - ASF 216: 14.5.1593, phil.; Padua 8.6.1601, iur.; jong gestorven
 • Burmania, Ioannes a, amicus - ASF 219: 16.5.1593, phil. et iur.; 1602 kapitein; 1603 bij beleg Oostende; overleden in 1606, vóór 13.7.
 • Chaillou, Pierre, hoste
 • Cuyck, Cornelius, cognatus; zoon van Aeriaen Cornelisz Cuyck en Houck Wopckes Wigara
 • Fogelsang, Gerardus, cognatus et amicus - ASF 269: 2.5.1594, iur.; Alb. stud. Lugd. Batav. 16.5.1596, 20, iur.; Heidelberg 00.11.1598; Wittenberg 00.05.1599; achterneef van Ruurd Bants
 • Lobel, Francois, moinsr.
 • Maria, mademoisselle
 • Munckehuys/Munnickhuys, Albertus Theodorici, amicus et cognatus - ASF 249: 25.10.1593, art. et ling.; 1598 advocaat; 1599 rekenmeester; overleden in 1662
 • (Offenhuysius, Andreas - ASF 135: 10.8.1591, pol., lit. et iur.)
 • Schagius, Petrus, amicus - ASF 103: 9.4.1590, iur; ASL 19.9.1594, iur.
 • Simonis, Simon, "nostra amicitia" - ASF 290: 24.6.1594, ling., sch. Harlingensis; predikant te IJsbrechtum (1600-1608) en Hallum (1608-1616); overleden 20 februari 1616
 • Vygara, Dominique, oncle; d.i. Douwe Wopckes Wigara; vgl. Genealogie Wigara, blz. 154-163 i.h.b. 163 van Onno Hellinga's Alde famyljeoantekeningen fan Knijff, Mellema van Oosterzee en Wigara, de skoanfamylje fan Sibrandus Lubbertus in Genealogysk Jierboek 2002, blz. 99-185.
 • Vygara, Theodoricus, avunculus; d.i. Dirck Wopckes Wigara; vgl. genoemde genealogie, blz. 163.


>> begin

INLEIDING

In de Provinciale Bibliotheek van Friesland bevindt zich onder de handschriften van het legaat J.H. Halbertsma (1789-1869) een quartobandje (sign.: 517 Hs) met afschriften van de briefwisseling van de Franeker student Ruurd Bants uit de jaren 1594-1610. Het handschrift bestaat uit katernen van acht bladen. De foliering 3 t/m 24, in inkt, (12 niet gefolieerd) stamt uit de tijd, het begin van de zeventiende eeuw, die van 25 t/m 35, in potlood, is modern. Van het eerste katern (t/m 9) ontbreekt het eerste blad (2) al ten tijde van Halbertsma, zoals blijkt uit het stempel BIBLIOTHECAE/ FRISIAE/ J.H. Halbertsma op het volgende blad (3); van het tweede katern ontbreekt het tweede blad (11), van het vijfde katern het eerste, tweede, vijfde en zesde blad. Het zesde en de volgende katernen bevatten, van achteren naar voren, afschriften van modellen van formulieren. Waarschijnlijk telde het vroegere (ook beschreven?) omslag als blad 1.

Dat het om afschriften gaat, valt op te maken uit 26 recto (brief nr. 23) "Inscript." en 34 recto (nr. 30) "etc.". Het afschrift is nog eens herzien: bijv. plaats en datum op 23 verso (nr. 24). Wellicht heeft Ruurd Bants de afschriften voor zichzelf gemaakt, als bewijs van verzonden brieven, als een handzame bundeling van zijn correspondentie en als een persoonlijk notitieboekje. Dat zou ook verklaren, waarom soms (briefnrs. 9, 26, 27, 28, 29 en 30) de geadresseerde, die hij wel kende, niet genoemd wordt.

Ruurd (Riverdt) Bants overleed op 26 september 1613, 38 jaar oud. Hij was de zoon van Syoucke [= Sjoerd?] Ruurds Bants, overleden 14.3.1620, en Bauck Wygara, overleden 2.2.1618. Zijn vader was in 1598, 1600, 1610 en 1613 burgemeester van Franeker. Zie D. Cannegieter, Grafsteenen ... Martinikerk, PBF: 8295 Hs, p. 54, nr. 101; A. Hallema, Franeker door de eeuwen heen, p. 137. De plattegrond van Franeker uit 1598 door Pieter Bast vermeldt "des burgemeesters Bants huys, genaempt Rosendal" aan de "Hoochstraet" (nu Voorstraat) hoek Vijverstraat.

Op 16 mei 1593 liet Ruurd Bants zich als Philosophiae et iuris studiosus inschrijven in het Album studiosorum Academiae Frankerensis. Voor een jongeman van niet onbemiddelde huize was de rechtenstudie weggelegd, niet alleen tot nut van hemzelf, maar ook tot lof en sier van zijn geslacht en vaderland. De letteren, de artes liberales, waren eerder voor een arme student bestemd; zie nr. 26. Bants was een middelmatige student. Net zoals zijn vriend en verwant Albert Munckehuys had hij de universiteit van Leuven willen bezoeken, die - met een Justus Lipsius - bloeide, terwijl de Franeker academie een schaduwbestaan leidde en behoefte had aan beroemde en geleerde professoren, waardoor studenten naar Franeker werden aangetrokken. Zijn vader had echter bepaald, dat hij naar Frankrijk zou gaan; zie nr. 7.

Namens zijn vader nodigde Ruurd Bants op 23 maart 1595 zijn oom Theodoricus Wygara, zijn oom Dominicus Wygara en diens vrouw Catharina, met al hun verwanten voor het Paasfeest uit; zie nr. 10. Daarna is hij naar Frankrijk vertrokken. Oom Tjerk Bants schreef op 25 juni (nieuwe stijl) een brief (nr. 11) naar Parijs als antwoord op het bericht van de goede overkomst. Hij waarschuwde zijn neef voor straatrovers; Johannes van Burmania, die aan de Latijnse school en aan de universiteit te Franeker Ruurds kameraad was geweest, was in Hessen overvallen en had zich slechts met de grootste moeite kunnen vrijkopen. Hij prees het voornemen van zijn neef, ijveriger te studeren dan in Franeker. Ook drukte hij hem nog eens op het hart, zuinig met het geld van vader om te gaan, die hem boven vermogen had weggestuurd om te kunnen promoveren: Andreas van Offenhuysen (ASF 135, 10.8.1591 pol., lit. et iur.) had onverrichter zake naar huis moeten terugkeren.


Hoewel hij voor ruim een jaar geld had meegekregen, schreef Ruurd Bants op 20 november 1595, 12 januari en 15 februari 1596 uit Orleans en op 18 januari uit Tours (nrs. 12-15) aan postagent Francois Lobel te Rouen om extra geld van zijn ouders via geldbode Brassart uit Delft. In Orleans logeerde hij bij Pierre Chaillou, "au cloistre de S. Etienne, en la grande rue de Bourgoigne". Sedert negen maanden had hij geen berichten van thuis ontvangen; hij was een maand lang ziek geweest en zijn beurs bijgevolg leeg. Lobel had echter geen enkele brief voor hem uit Friesland ontvangen; Bants vroeg hem zijn brieven te bewaren (zie nr. 15). Vervolgens, op 13 maart 1596, schreef Ruurd aan zijn oom Tjerk Bants, boos dat hij geen brieven kreeg, hoewel hijzelf al vaker had geschreven; of degene over wie hij zich zo vaak beklaagd had, al teruggekeerd was. Op 13 april noemde hij in een brief uit Bourges (nr.17) aan dochter Maria van Pierre Chaillou te Orleans de beschuldiging een leugen, dat hij een "trompeur des filles" zou zijn. Uit dezelfde plaats schreef hij brieven (nr. 18 en 19) aan zijn ooms Dominicus [Douwe] Wygara en Tjerk Bants, om te vernemen hoe de zaken stonden in Friesland en te Franeker, hoe het met oom Theodorus [Dirck] Wygara ging en met Dominicus' pension. In zijn brief aan oom Tjerk verklaarde hij zich onschuldig aan hetgeen zeker iemand over hem verteld had. In een ongedateerde brief (nr. 20) aan Maria Chaillou herinnerde hij eraan, haar vier keer geschreven te hebben, uit Rouen, Caen, Friesland en van elders, zonder antwoord te hebben ontvangen. Hij dankte haar voor de moeite die zij genomen had om hem Frans te leren, en hoopte haar nog eens te ontmoeten, als hij bij gelegenheid te Orleans de graad van Doctor in de rechten zou komen behalen. Hij schreef die brief in 1597 of later, toen hij blijkbaar weer thuis was. In de zomer van 1596 is hij van Bourges naar Rouen getrokken, althans op 10 september (nr. 21) beantwoordde hij van daar een brief van zijn verwant Gerard Vogelsang (ASF 269, 2.5.1594 iur.), die deze drie maanden tevoren had geschreven uit Leiden, waar hij sedert 16 mei zijn rechtenstudie voortzette. Ruurd verhaalde hoe hij op reis naar Caen van zijn kleren, geld en paard beroofd was en alleen het laatste dank zij de politie terug had gekregen; twee van de struikrovers waren gegrepen en opgehangen.

Bij zijn hospes Pierre Chaillou in Rouen kondigde Bants op 12 december zijn vertrek uit Frankrijk aan, met dank voor de goede verzorging en het onderwijs in de Franse taal, en groeten aan diens vrouw, de dochters Claudia en Maria en aan de andere huisgenoten. Op 16 december 1596, vlak voor zijn vertrek, beantwoordde (nr. 23) Ruurd Bants nog een brief van zijn vriend Jodocus a Botnia (ASF 216, 14.5.1593 philos.) uit Franeker. Het bericht dat Frieslands universiteit, die tot voor kort in gevaar was, groeide en gesierd werd door geleerde jongelui (studenten), deed hem genoegen; zij was immers het sieraad van het Friese vaderland; het zou voor alle Friezen een schande geweest zijn, als zij was opgeheven. Minder goed nieuws voor Friesland was het feit dat de koning van Spanje zijn dochter aan Hendrik IV van Frankrijk ten huwelijk had aangeboden; Bants had echter goede hoop dat de Franse koning omwille van de steun van de koningin van Engeland ervan zou afzien. In Parijs waren in enkele weken tijd 1500 mensen aan de pest gestorven. Volgens geruchten zou in Londen ook iets dergelijks hebben plaatsgevonden. In Rouen heerste de buikloop, waaraan ook Bants zes weken lang had geleden. In de volgende brief (nr. 24), aan Gerard Vogelsang te Leiden, is 'Franeker, 16 augustus 1597' doorgehaald en vervangen door 'Rouen, 16 februari 1597'. Afgaande op de inhoud moet hij in Franeker geschreven zijn: professor Julius van Beyma was in de Statenvergadering benoemd tot raadsheer in het Hof van Friesland, maar wilde liever hoogleraar blijven!

De laatste zes brieven dateren van de periode 1605-1610. Bants gaf daarin raad aan een student (Johannes van Burmania) die altijd maar wilde blijven zwerven en door diens vader dreigde onterfd te worden, omdat hij uit geldgebrek getrouwd was met de dienstbode van zijn moeder; nr. 26 en 27. Over de dood van Johannes (van Burmania) schreef hij troostbrieven aan de vader en aan een vriend; nr. 28 en 29. Aan verwant Cornelius Cuyck gaf hij studieadviezen: behalve (Latijnse) brieven schrijven en gedichten maken moest hij zich ook oefenen in het spreken en daarbij de tautologie vermijden. Cuyck, die zelf geleerde kinderen had, verlangde naar kennis van de artes liberales. Bants raadde hem aan, een zeer geleerde leraar uit te kiezen en met die een vriendschapsrelatie op te bouwen zoals tussen vader en zoon; niet 's nachts te studeren maar 's morgens; 's middags en 's avonds te wandelen en te converseren; voor het slapen gaan te lezen en het gelezene 's morgens te memoreren; nr. 31. - Vergelijkbare adviezen gaf Erasmus in 1500 aan zijn gewezen pupil Christian Northoff uit Lübeck (Ep. 56); zie de vertaling van M.A. Nauwelaerts in zijn Erasmus, Bussum 1969, blz. 62-63.

Opmerkelijk is dat Ruurd Bants zoveel goede adviezen geeft, terwijl hijzelf als humanist slechts ten dele geslaagd is: hij is niet gepromoveerd tot Doctor in de rechten. Tijdens zijn peregrinatio heeft hij de Franse taal geleerd, een liefdesaffaire gehad, nogal wat geld aan reizen uitgegeven, maar weinig of niet gestudeerd. Ziekte, beroving en de moeizame briefwisseling met het thuisfront hebben in zijn nadeel gewerkt.

Voordat hij uit Franeker naar Frankrijk vertrok, correspondeerde Bants met Sixtus van Amama (ASF 7, 14.4.1586), die London bezocht (brief nr. 1) en najaar 1594 in Caen promoveerde tot "Doctor et Licentiatus Iuris" (nr. 5); met Simon Simons (ASF 290, 24.6.1594 ling., sch. Harlingensi) over een boek dat deze bij hem had weggenomen; met Petrus Schagius (ASF 103, 9.4.1590 iur.), die vanuit Leiden, waar hij sedert 19 september 1594 zijn rechtenstudie vervolgde, berichtte dat hij zijn reis naar Frankrijk uitstelde, omdat de weg naar Orleans nog niet veilig genoeg was (nr. 4); en met de eerder genoemde Albert Munckehuys (nr. 6 en 7), een van de weinige Friezen die toen te Leuven studeerden.

Ruurd Bants werd in 1603 rekenmeester; hij overleed in 1613 op 38-jarige leeftijd.


>> begin


DE BRIEVEN (Latijn resp. Frans)

-1- Raeverdus Bants, Franeq. 12.7.1594 - Sixtus Ioannis Ammama, Londinum
[3 recto] oro obtestorque sicut ante scripsi, ut mihi rescribas, si quid habeas et privati et publ. novi. Vale plurimum et scriptionem hanc boni consule. Salutant te parentes et tota nostra domus.
Franeq. 1594, 12 Iulii.
Tuus quem nosti Raeverdus Bants.

Doctrina et virtute praestantiss. iuveni Sixto Ioannis Ammama, amico suo cum primis colendo. Londinum.>> begin

-2- Raeverdus Bants, Franeq. 29.8.1594 - Simon Simonis
Simoni Simonis S.P.

Si v[aleas ben]e est, ego valeo. Nihil est iam quod tibi singulariter scribam, tantum hoc ut te admonerem libri mei, cui titulus Sententiarum Ciceronis, quem in primis nostris nundinis, cum apud me eras ex cubiculo mihi clanculum sublegisti. Putabas me equidem non scire, quod tamen falso tibi persuasisti. Imo cum nuper vobis aderam, eum in tuis libris vidi. Nec enim me latuit vestrum consilium, quo cum ingerederer musaeum, tu et soror eum abdere alibi voluistis. Caeterum nunc non ausus fui repetere, sed hactenus expectavi arb[itrari] te pro tuo candore et nostra amicitia [librum] tuapte sponte redditurum. Fortasse [...] velum tuo facto obtendes quod ego [nihil] [3 verso] aut parum curo. Igitur peto a te ut mihi primo quoque die (si amicitiam nostram cupis salvam et integram) remittas. Haec sunt, quae in praesentiarum te scire volui. Vale, et scriptionem hanc ex bono animo esse credas velim.
Franeq. 29 Augusti 1594.
Raeverdus Bants.>> begin

-3- Raeverdus Bants, Franeq. 9.9.1594 - Ioannes a Burmania, Leovard.
Raeverdus Bants Ioanni a Burmania, amico suo chariss., S.P.D.

Novi quod tibi scribam nihil habeo mi Burmania; sed hoc tantum me mirari quid tam diu Leovardiae haereas, cum hisce nundinis vernalib. Francof. abire constitueris in Germaniam. Scis ipse tempus profectionis iam iam instare et pene effluxisse. Scis ipse comitatum illum studiosorum iam ad diem Lunae itineri paratum esse. Quid igitur te ibi detineat, nescio sane, nisi consilium et animum mutaveris. Prius quidem te convenire vellem, tibique valedicere, quam decederes. Quod si non posset, rogo et oro te ut mihi saltem literis illud ultimum Vale annuncies. Quam enim suaviter inter nos viximus, quam amice dici non possit. Ego siquidem neminem [4 recto] habui cui melius me meaque commiserim quam tibi. Ea re tuus abitus profecto mihi gravis et intolerabilis est.
Verum hoc unice peto ut si decesseris, liceat mihi tuum Titum Livium habere, quod te facturum uti promiseris haud gravate spero. Dedi tibi etiam meum Minsingerum utendum, quem velim mihi restitui. Haec tantum. Quod super precor Deum Opt. Max. ut quo cogitas felicem et sospitem sistat, ut absoluto studiorum tuorum curriculo nobis salvum reducat in patriam. Vale.
Franeq. 1594, 9 7bris.
Tui familiarissimus Raeverdus Bants.

Nobilitate et eruditione conspicuo iuveni Ioanni a Burmania, amico suo plurimum colendo. Leovard.>> begin

-4- Petrus Schagius, Leydae 15.10.1594 - Raeverdus Bants
Petrus Sch[agius] Raeverdo Bants S.P.D.

Mirari te scio, amice integerrime, nihil literarum citius ad te dederim, merito sane. Non hoc familiaritas, multos annos culta, infinitaque tuorum parentum in me merita demeruerunt, sed pro t[ua] in me amore, mutuaque benevolentia mi[...] confido. Dabo (Deo volente) fre[quentiores] literas in posterum. Mense Iulio ([..)] parenti charissimo scripseram, sed [recep-] [4 verso] tas non esse vereor. Ita inter patrem et me convenerat, ut quo me conferrem ipsi per literas significarem. Scias itaque velim me post dies Caniculares exactos Leydam discessisse.
Ex Gallia quidam Amsterodamensis Doctor Iuris domum reversus est, qui mihi affirmavit nondum iter ad Aurelionanenses satis tutum esse, quapropter in proximam aestatem Gallicam profectionem differre coger. Redemi mensam Leydae. Spero me hic non diu mansurum. D. avunculum, materteram, nec non parentes officiosissime salutabis, iisdemque pro omnibus officiis meo nomine immortales gratias agas rogo. Vale.
Leydae 1594, 14 8bris.
Tuus Petrus Schagius.

Ingenio et bon[a]e spei iuveni Raeverdo Bants, amico suo plurimum colendo.>> begin

-5- Raeverdus Bants, Franequerae 1.11.1594 - Petrus Schagius
Resp.
Raeverdus Bants Petro Schagio S.P.D.

Libentissime tuas literas accepi, quae mihi gratae fuerunt multis de causis. Primo quod ex iis intellexi te adhuc bona frui valetudine. Secundo perspexi eundem tuum animi affectum ergo nos, quo nec amicitiae veteris iura violata sunt, quam inter syncere et pie hic coluimus. Igitur oro te ut porro [5 recto] amicitiam illibatam, id est certam tectam servos idque literis. Quantum ad me attinet, non deero meo officio.
Ad haec scribis iter nondum ad Aurelionanensis satis tutum esse, quod non convenit cum rumore nostro. Tamen credendum est Doctori isto de quo scribis, qui modo inde reversus est, et omnia illi nota sunt, secundum hoc proverbium: Plus credendum uni oculato, quam decem auritis. Ideo peto si aliquid certius inaudiveris mecum communices, ut sic simul tempore anni (Deo volente) itineri accingamur, ego hic adhuc sicut [...] tu Leyd[a]e, sum mansurus. De his satis.
Verum si quid novi cupias: Vibrandus Henrici oeconomus noster abdicavit se suo officio, cuius in locum successit Gisbartus Francisci Ens consul, quem nosti, Calendis Novembris. Sixtus Ioannis Ammama rediit, Doctor et Licentiatus Iuris promotus Candani in Gallia. Nostra unica Ansck Hayes nupta est Raphaeli Ioannis D. Medicinae, olim in Accademia Franequerana studioso. Quod superest hisce te Deo commendatum volo. Vale.
Datum Franequerae 1o 9bris anno 1594.
Tuus Raeverdus a Bants.>> begin

-6- Albertus Munckehuys, Lovanii 24.11.1594 - [Raeverdus Bants, Franeq.]
[5 verso] Durum telum necessitas.

Plurima ego te salute impartior, condiscipule longe charissime, ac consanguineae praeter caeteros amantissime D. Raeverde Bants; si valeas, bene est. Ego recte valeo. Quamvis mihi a studiis vix ocium est scalpendis, ut aiunt, auribus, attamen prae meo in te amore desinere non qua[eo] quin saltem salutandi gratia ad te meas dederim literas. Cognitis ex literis patris mei mihi proxime redditis te adhuc in Frisia vitam degere, studiisque operam dare, quod equidem haud mihi persuasum habui, cum ante meum decessum ex patria, ex te intellexi, si bene meminerim, quod breve istinc esses discessurus, quo autem haud constat. Hanc igitur meae scribendi retardationis causam puta, neque est [toegevoegd: quod] quippiam suspiceris sinistri: haec enim ante relata unica causa ac, ut arbitror, legitima est, quamobrem ne literam tibi quidem antehac communem fecerim. At quid his inhaereo, quidne me excrusior? Animum demissum sublevem; iocularia, quae memorem tollant, hic potius referam. Es passus quippiam incommodi quod minus scripserim? En callidum consilium; pro unis ego tibi literis vel binas aut ternas dedam, ut eo pacto hoc aliquo modo saltem resarciatur damnum, procul dubio perpessus quod es haud exiguum. Verum ludicris ne tibi nauseam [6 recto] consiliem, alia aggrediar. Vis de me itinere? En ad omnia paratus.
Iter (gratia Deo) usque adeo felix fuit, quo nihil felicius; neque infortunium neque taedium in via caepit me ullum, omnia ex sententia evenere; at, hoc ut obiter addam, non sine magno tamen pecuniae dispendio iter confeci. Sed ne fiam prolixior, quo in statu fuit hic res huius universitatis Leovaniensis celeberrimae. Est, inquam, Accademia haec, meo iudicio saltem, si quod est pro ratione temporis satis florens. Habet enim professores numero haud exiguos, quorum haud mihi constat numerus, istosque viros non mediocri eruditione p[eri]tos, inter quos haud infimus est numerandus Iustus Lipsius, vir hoc seculo vix sui similem habens, cuius opinor tibi nomen innotescere, quem, inquam, neque calamus, ut quidem par est, laudabilis evehere posset, neque huius quoque temporis est nec loci. Sunt enim et reliqui huius Accademiae professores haud parvi faciendi, cum iuris, tum medicinae, ac etiam theologia. Floret, inquam, ius, cum civile, tum canonicum; floret medicina mediocriter; de theologia autem nemini esse dubii quippiam reor.
Offenduntur praeterea hic paedagogia quatuor, in quibus non insigniter docetur philosophia. Habent et haec professores suos haud certe indoctos, neque negligentes, sed qui diligentissime iuventutem instruunt. Ad quod studium et ego animum adieci, cumque ad hoc usque tempus operam dedi, [6 verso] et aliquandiu (Deo volente) sum daturus.
Quantum ad studiosos, certum ego tibi numerum haud tradere queo. Verum si ex communi hominum iudicio loquar, circiter tria millia esse affirmare mihi licet. De reb. civilibus dicere quoque quaedam institueram, sed movent me causae quaedam, quamobrem calamum contineo. Verum eius si quid certi cognoscere flagites, facile intellexeris ex quodam studioso nomine Henrico Linthout, nunc temporis Franeker[a]e duodecimae operam dante, qui Lovanii aliquamdiu nobiscum conversatus est, ex quo omnia inquam ex capite ad calcem cognosces; alias latius.
Parentibus tuis mea vice salutem impartito plurimum. Vale, ac insuoper Henricum Linthout meo nomine salutare iubeto, si forte secum tibi inciderit sermo. Rursum vale, et huc ad nos iter facere et numerum Frisiorum, qui exiguus hic est, augere studeto. Millies vale cognate chariss.
Lovanii 24 Novemb. 1594.
Albertus Munckehuys.>> begin

-7- Raeverdus Bants, Franequerae 10.12.1594 - Albertus Munckehuys, Lovanii
[7 recto] Resp.
Raeverdus Bants Alberto Munckehuysio, amico et cognato longe charissimo, S.P.D.

Tuas literas, charissime cognate, cum magna voluptate legi, cum quod ex iis cognoverim, te adhuc belle valere, tum tua alia negotia optime se habere. Profecto amo tuam constantiam et studium quo me adhuc prosequeris. Elucent enim istis tuis literis manifesta integrae et illibatae amicitiae indicia. Qaure certum habeto me quoque adhuc [i]dem esse, qui ante fuerim: hoc est, tui tuorumque [tu]tissimum et studiosissimum. Rogo autem te, ne amicitiam nostram, quae non frustra aut vane coaluit, ullo pacto ubicunque extingui aut intermori sinas.
Verum ut redeam ad tuas literas, omnia, quae scribis, grata mihi, et accepta fuere. Memoras enim iter tuum feliciter ex voto tibi successisse, non tamen sine magna pecuniarum iactura; quod facile creditur in tante rerum et temporum difficultate. Attexis insuper quaedam de statu Accademiae, quam pro ratione temporis florentissimam dicis; in quo tibi facile et libens accedo. Quae enim Accademia tot doctorum virorum collegiis instructa et ornata non floret? Quae schola, quam Lipsius ingenii sui et eruditionis radiis illustra, non clarescit? Multum itaque tibi [7 verso] congratulor, quod talem Accademiam sortitus sis, in qua omnia pro arbitratu exacte discas. Age igitur, dulcissime cognate, studiis diligenter incumbe; neque occasionem istam et tempus sine fructu praetervolare sinas. Utinam tibi adiunctus ipse essem, ut ista studia et vitam tecum communem haberem. Vereor tamen ut hoc fiat. Nam parens constituit me anni tempore in Gallias ablegare. Ante tamen quam eo me conferam, tibi iterum scribam.
Quantum autem, attinet ad hanc nostram Accademiam, illa aeque obscura est, atque ante fuit. Opus est enim ipsi aliquot claris et doctis professoribus, quorum celebritas studiosos ad hunc locum alliceret et invitaret. Quae addam plura non habeo. Tantum hoc, ut quod ante dixi, mei memoriam ex animo nunquam deleas. Quod cum sponte tua te facturum sciam, claudo meam epistolam usitate hoc voce: vale. Deus tuis studiis et conatibus sua gratia aspiret.
Raptim Franequerae 10 Decemb. 1594.
Tuus quem nosti Raeverdus Bants.

Docto et modesto adolescenti Alberto Munckehuysio, liberalium artium studioso, amico et cognato suo iucundissimo. Lovanii.>> begin

-8- Petrus Schagius, Amsterod. 19.12.1594 - Raeverdus Bants
[8 recto] Haec epistola respondet ad primam.
S.P. Raeverdo Bants.

Quandoquidem tuum amorem erga me magnis et praeclaris argumentis magis magisque maiorem comperi, quod ex hisce tuis postremis literis manifeste intellexi. Nimio enim me afficis honore, quo etsi non dignus sum, tamen scio illud magis ex caeco affectu orori, quam ex veritate. Etiam animadverto tuum animum et studium in iure, in quo ut intellexi te mediocriter profecisse, quod mihi gratum et acceptum est. Nihil enim melius adolescenti opulento, quam operam dare eiusmodi faculti, quod non solum ipsi usui esse, sed etiam laudi et ornamento generi suo et patria. Porro quod cupis a me scire causam, quare D. duplici ff. signent. Nullam ego aliam causam proferre queo, quam Alciatus. Notarunt scilicet olim illos libros Graeca P, quod significat Pandectas, supra quam scripserunt circumflexum, accentum hoc modo: ~ [supra] P, unde duas supremas lineas circumflexi literae annexuerunt, et deinde apposuerunt uncinulum imperiti librarii; quae ita notata et composita effecerunt duplicem ff. Haec sententia mihi etiam placet, eamque amplectar, donec et ego melius institutus fuero. Forsan etiam apud alios Iurisconsultis reperies alias causas, quas me etiam non caelabis. Vale et parentes tuos meo nomine salvere iubeto.
Amsterod. 19 Decemb. anno 1594.
Tuus si suus Petrus Schagius.

Liberali indole et eximia spe adolescenti Ruaerdo Bants, liberalium disciplinarum cum primis studioso.>> begin

-9- Raeverdus Bants, Franeq. 13.1.1595 - .....
[8 verso] S.P.

Audivimus fortunam tuam, eoque rem devenisse summopere gaudemus. Petierat a me chariss. pater tuus ut testimoniolum aliquod de te praeberemus, quomodo te gessisses apud Accademicos; ego vero lubens praestiti quod futurum tibi hoc ipsum existimabam. Accessi enim rectorem magnificum, qui te miris modis commendabat, et ut minor fraudis esset suspicio sigillo Accademico effecit. Nondum ad vos pervenisse audio; mea culpa non accidit, nam ut maturius haberetis, mercatori perferendam dedi, quod ipsemet Gallicas Accademias visere in animo habebam. Is ut videtur in Hollandiam abiit, miror tamen hominem nondum rediisse; trimestria enim intercessit spacium quo Bolsvardiae illum reliqui. Harlingae domicilium habet, nomen est populi lingua B. Illuc si concesseris de reditu inquirere poteris. Haec propterea scipsi, quod tua interesse videbam, salvas esse istas literas. Est quoque quod tibi mandem, si qui libri iuridici venum praestent Leovardiae, eorum si placet catalogum a viro pete descriptumque mihi quam citissime transmitte. Vale, et saluta tuos parentes.
Franeq. 13 Ianuarii 1595.
Tuus Raeverdus Bants.>> begin

-10- Raeverdus Bants, Franeq. 23.3.1595 - Theodoricus Vygara
[9 recto] Ad avunculum meum Theodoricum Vygara.

Cum amicitiam nostram considerem, avuncule charissime, non possum non ad te dare literas, praesertim cum id ipsum pater quoque mihi imposuerit. Novi autem quod scribam nihil est, avuncule iucundissime, nisi ut scias nos omnes adhuc prospera frui valetudine quemadmodum et de vobis audire speramus. Petit pater meus et obnixe quidem, ut ad festum Paschadis nos cum Dominico avunculo meo et Catharina coniuge eius invisas, quod etiam [vos] non omissurus puto, maxime cum iam annus est ex quo nos non invisistis; quare iam aequum esset ad nos ut venias amicitiae conservandae gratia, quae si non praesentia amicorum conservatur, intermoritura est. Quare nobis gratissimum feceris nostrae si petitioni satisfaciatis. Iam vela meae epistolae, avuncule charissime, constringo. Vale, et nos cum tota vestra familia, omnibusque cognatis, cura ut ad festum Paschadis invisas. Hisce vos omnes Deo omnipotenti commendatum volo, qui ut nos omnes longa donet vita. Praecor optoque iterum vale, Vigara avuncule, animo meo charissime.
Franeq. 23 Martii 1595.
Tuus cognatus Raeverdus a Bants.

Viro doctissimo consultissimoque Theodorico Vigara, avunculo suo singulariter observando.>> begin

-11- Tarquinius Bants, Franicae 25.6.1595 stilo novo - Raeverdus Bants, Lutetiae Parisiorum
[9 verso] Tarquinius Bants Raeverdo Bants cognato suo S.D.P.

Tuas, mi cognate, literas accepi, et prosperam valetudinem et profectionis foelicem successum indicantes, quae certe me non parvo affecerunt gaudio. Quid enim hisce turbulentis atque periculosissimis temporibus in itinere a Domino Deo obnixius peti, et maiore cum sollicitudine expectari potest, quam feliciter evitato periculo, auspicato profectionem absolvere. Quod quia nunc gratuita Dei misericordia consecutus es, fac ut eius beneficii et memorem esse gratiarum actione et pia vita ostendas. Nam multi id assequi atque obtinere minime potuerunt, inter quos Ioannes Burmania, tuus in hac et triviali et Accademia schola dulcissimus sodalis. Qui Hassiam, eadem qua tu Galliam causa petens, in ipso itinere (proh dolor) a pessimis latrunculis interceptus est, ab eorum crudeli potestate nulla evadendi spe relicta, nisi omnibus facultatibus divenditis, pecuniam ex earum venditione corrasam pro redemptione persolvat.
Promittis quoque tuis literis maiorem in studiis [10 recto] diligentiam quam hic praestiteris, quae mihi quidem est valde gratum, gratius tamen futurum, si promissis res respondeat, nam hoc si appareat, tum quidem honestum mihi gratum, et parentum expectationi quod sit conveniens effeceris, erisque (huc cum gradu rediens) omnibus nobis acceptus atque charus. Obsecro igitur te, mi cognate, ut quantum maxime possis procures, ne hac spe frustrati, impensarum hoc nomine factarum nos tandem poeniteat. Considera quoque quam liberaliter te tuus dimiserat pater, pro sua conditione, imo supra eam faciens ut promoveri possis. Proinde magna tibi habenda est ratio pecuniae tuae, ne quod ille cum magna difficultate, et suum propemodum defraudans genium comparsit, tu aut luxuriose, aut turpiter aut negligenter profundas, et sic causam parentibus praebeas te cum ignominia revocandi. Nam de expensis mihi aliquoties conquesti sunt, se tamen rursus consolantes, quod tibi pro anno aut ultra abunde satis prospectum sit. Curabis igitur ut sobrie vivendo parcum te exhibeas. Inter caetera ne aliis tuam credas pecuniam, sive illi noti sive ignoti fuerint, imo ne illis quidem qui itineris [10 verso] socii fuerunt. Nam non est quod ante annum a parentibus aliam pecuniam expectes, quantum ex illis intelligo, et ibi quo minus nihil obtinere possis, documento esse possit Andreas Offenhuysius. Tu igitur, mi cognate, fac ut eius exemplo edoctus te prudentiorem ostendas, neve committas, ut aut turpi luxoriosaque vita, aut aliorum pellacia, pecunia tua priveris, nam tibi non aliis parentes tui eam destinarunt. Si quis igitur a te mutuo petat honeste denegato, ne et te et illum postea deficiant. Vivendi media idque aspera hyeme, et sic ignominio se ob propriam culpam coepta studia deserere et aliud vivendi genus necessitate compulsus accipere, quemadmodum Offenhuysius aut turpiter domum infecta re redire cogaris, quod Deus avertat oro.
Plura tibi scriberem, sed brevitate temporis circumventus finio, ad alia iam expectans scribendi occasionem. Salutant te et uxor mea et caeteri cognati atque propinqui. Vale.
Franicae 25 Iunii stilo novo, 1595.
Tuus ex animo patruus Tarquinius Bants.

Docto et bonae spei adolescenti Raeverdo Bants, cognato meo charissimo. Lutetiae Parisiorum.>> begin

-12- Raeverdt Bants, Orleans - Francois Lobel, Rouen
[12 recto] Monsr. Francois Lobel.

La presente servira pour vous supplier me faire ce bien que de me escripre s'il y a long temps que n'avez receu novelles de mes parents, et si vous n'avez receu pas une lettre, qui s'adresse à moy. Je suis en extreme peine pour avoir esté si longtemps sans en recepvoir aulcune lettre. Je vous supplie aussi me mander, si vous n'avez point receu de lettres du sieur Brassart de Delpht ou bien de mes parens pour me bailler de l'argent, pour autant que l'en ay beaucoup de besoign. Si vous en avez receu, vous me le manderes s'il vous plaist, aussi ce que vous aurez entendu du pais, et en recompense croies que je vous feray bienhumble servire, d'aussi bon coeur, qu'apres avoir presenté mes recommendations à vos bonnes graces. Je supplie le Createur Monsr. vous donner longue et heureuse vie.
A Orleans le 12 Ianuarii 1596.
Vostre tres humble serviteur à jamais Raeverdt Bants.

Soit donné à Rouen.>> begin

-13- Raeverdt Bants, Tours 18.1.1596 - Lobel, Rouen
[12 verso] Monsr. Lobel,

Je vous ay escript la presente pour vous supplier me faire tant de bien que me mander, si vous avez receu celles que je vous ay envoyé datées du vingtieme de Novemb. l'an 1595, et aussi s'il vous plaist d'addresser les lettres qu'il vous plaira m'escripre, au logis de monsr. Pierre Chaillou mon oste, au cloistre de S. Estienne en la grande rue de Bourgoigne, et ce faisant me feres un singulier plaisir, qui me sera occasion de prier Dieu, apres vous avoir presenté mes humbles recommendations Monsr., en senté vous donner heureuse et longe vie.
A Tours 18 Ianuarii 1596.
Vostre plus affectioné à vous servir Raeverdt Bants.

A Rouen.>> begin

-14- Raeverdt Bants, Orleans 15.2.1596 - Lobel, Rouen
Monsr. Lobel,

Apres mes humbles recommendations et salutations en vostre bonne grace, ceste servira à autre effect sinon pour vous advertir ma santé (graces à Dieu) esperant le mesme entendere de Vostre Seigneurie. Je vous ay escript par deux ou trois fois pour scavoir s'il n'y a point venue de lettres entre [13 recto] vos mains de monsr. mon pere addressant à moy, mais n'a point receu encore la response de vous dont je suis bien marry, ne sachant à quoy il peut tenir, doutant qu'il vous soit survenu quelque inconvenant (comme j'espere que non) vous suppliant, es cas qu'il en à devers vous de me le faire delivrer, au premier commodité qui s'offrera par dela. Attendu qu'il a tantost neuf mois que je n'ay receu nulles nouvelles, vous me ferez un singulier plaisir, et donnerez beaucoup d'obligation pour rendre la pareille, ensemble me faire ceste honneur et faveur d'envoyer un lettre de credit, contenent cinquante escus sol, ou autant qu'il vous plaira, par ce j'ay esté malade un mois lequel m'a cousté beaucoup d'argant, tellement sortant [d']affaire de ma maladie je trouve la bourse vuide, parquoy je suis contraint de prendre ma refuge a Vostre Seigneurie vous priant bien affectueux de m'assister un petit en ma necessité. Car comme je pense monsr. Brassart vous a enchargé par lettres de me faire avoir de l'argent, si j'en ay besoign. Je vous eusse bien envoye une lettre de change ceste fois cy pour recepvoir argent de seigneur Brassart, mais d'autant que je ne suis point asseurez, si ce sera vostre plaisir, me suis [13 verso] deporté jusque à tant que j'auray receu de Vostre Seigneurie la response. Cependant je me recommande fort à vostre bonne grace, priant Dieu qu'il vous tient à saincte protection.
D'Orleans 15 Feb. 1596.
Vostre serviteur à jamais Raeverdt Bants.

A Rouen.>> begin

-15- Raeverdt Bants, Orleans 7.3.1596 - Lobel, Rouen
Monsr. Lobel,

J'ay receu celle qu'il vous a pleu m'escripre, par laquelle j'ay entendu que vous n'avez receu aulcunne lettre addressante à moy, de quoy je suis extremement faché, pour le long temps qu'il y a que je n'ay entendu des novelles de mes parens. Aussi je vous supplie me faire ce bien que de faire tenir seurement les lettres que je vous envoye, et croyes s'il vous plaist, que si j'eusse peu trouver autre commodité pour les envoyer. Je ne vous en eusse pas donné la paine, toutesfois en recompense, je vous serviray par tout ou il vous plaira me commender, et sur ceste asseurance je prieray Dieu Monsr. en santé vous donner heureuse et heureuse vie.
D'Orleans, 7 Martii 1596.
Raeverdt Bants.

A Rouen soit donné.>> begin

-16- Raeverdt Bants, Orleans 13.3.1596 - Tyerck Bants, Franeker
[14 recto] Monsr. mon oncle Tyerck (Tyerquyn) Bants,

Ayant trouvé la commodité de vous escripre je n'ay voulu manquer a mon debvoir de vous escripre, à cause de la promesse que je vous en avois faicte, et aussi d'avantage, le debvoir d'amitié que je vous avois juré, ne le pouvoit permettre, pour le trop long temps qu'il y a que je n'ay receu de vos novelles, pour pouvoir estre asseuré de vostre santé, laquelle je supplie Dieu vous estre aussi bonne, que je vous la desire. Je m'erveille fort quelle peut estre l'occasion pourquoy vous ne m'avez escript depuis celle que je receus à Paris de vostre part, si ce n'est que m'aies du tout oublié, et ce qui me fasche le plus en ce, c'est que je sens ma conscience du tout nette, de vous en avoir donné quelque occasion. Et bien que j'aye comme j'ay desja dit tres grande occasion de me fascher du long retardement de vos lettres, pour le grand desir que j'en ay, toutesfois j'espere que par cy apres, vous m'escripres plus souvent, en recompense des responses que me debues à tant de lettres, que je vous ay par cy devant escript, et aussi que vous m'escripres s'il vous plait, tant porquoy vous ne [14 verso] m'aves escript plus souvent que aussi comme tout est porté par dela depuis que vous principalement de celuy duquel je m'estois si souvent plainct, et aussi s'il est retourné pour le present en son logis, et quels propos il tient, s'ils sont semblables à ceuly de son pere, lequels sur tout, je desire savoir, et je suis en telle peine, que j'en sors presque hors de l'entendement, que si vous retardes longtemps à m'escripre de tout ce, je vous asseure que vous me feres une tres grande plaisir. J'espere mieux de vous, qui me sera occasion de mettre fin à la presente apres m'estre recommendé à vous, et je prieray Dieu Monsr. vous donner longe et bonne vie.
D'Orleans 13 Martii [doorgehaald: April.] 1596.
Vostre bon amy et serviteur Raeverdt Bants.

Soit donné au paix [lees: pays] de Frise en la ville de Franeker.>> begin

-17- Raeverdt Bants, Bourges 13.4.1596 - Maria, Orleans
[15 recto] Madamoiselle Maria,

Je m'estonne merveilleusement de vostre silence, pensant, que vous n'avez adventage compte de moy, de quoy je desire bien fort recevoir vostre lettre, comme ces mensongues s'en vont, pourquoy mon excuse vient tousjours vers vous au secours, et aussi la necessité m'y contraint, et vostre benignité m'invite. Excusez donc de rechef (s'il vous plaist) ma supplication, et inclinez vostre oreille pour entendre. Or le poinct de ma presente complainte, comme vous scavez, c'est que ces mensonges qui me persecutent, ne cherche que m'oster la vie, en tel endroit, que je ne voy comment je me pourray eschapper de sa persecution; car ils ne laissent point contre moy son entreprinse, s'il ne vous plaist prendre ma cause en main. Vous n'avez rien perdu en mon endroit, car tout cela que je vous ay promis, je le vous tiendrais selon mon petit pouvoir. Parquoy le leve mes mains vers vous et mon ame desire vostre secours comme la terre fort seiche demande la rosée; helas, autant [15 verso] de fois que me souvient vostre benignité que vous m'avez faict tousjours envers moy, mon coeur ma commence faillir; ne me laissez donc (je vous prie) pour ceste fois en reste peine. Hastez vous donc de me secourir, et faitez moy entendre que vous voulez avoir pitié de moy: car en Nostre Seigneur et en vous durant ma vie est mon esperance. N'entrez pas (je vous supplie) en jugement avec moy, auparavant que j'ay recue vostre lettre, et envers vous mon excuse. Mais delivrez moy plutost de cela, car c'est vous que j'ay pour le present qui me peut secourir. Et me monstrez le chemin, s'il vous plaist, comment je me tiendray, en durant ceste disputation. Car je suis pavre et vous estes mon aide, ma delivrance en ceste cause, ne tardes donc point me secourir.
On dit communement: Innocence porte sa defense. Croies moy que j'ay bien souffert grand desastre et ennui de ces complaintes, autant que j'ay voulu et souhaitte la mort; mais helas! [16 recto] O miserable fortune de la vie humaine plaine de toute inconstance, et subietté à tant de mutations et changemens. L'on peut bien dire que rien ne demeure longtemps en un estat, et qu'il n'y a aucune chose stable en ce monde, avis que toutes choses sont transitoires et muables. Je ne puis cacher un cas si enorme, car jusques à maintenant tousjours conne cela en mon coeur; parquoys je vous prie que vous ne pensez estre mensongnes, mais croies moy comme un honeste jeune homme et fidelle serviteur, que je suis innocent comme il vous est assez notoire.
Si par aventure vous trouves vray (j'espere que non) je vous donne congé de me declarer par tout la ville pour un trompeur des filles, et pour un tel qui n'a autre chose chargé que des honestes damoiselles en faire en deshonneur. Croies moy que je ne suis d'un tel race [doorgehaald: rage] né, mais des honestes et nobles gens. Vous scaves que je suis et comment [16 verso] je me porte, et aussi vous me trouvez avec le temps innocent, car les jeunes hommes tombent facilement en quelque malheur s'il est vray ou non, mais pour ceste heure ce malveillant a fait ce que avez encore en vostre memoire. Je desire mieux la mort que de mentir contre vous, mais je suis pour faire servir à vostre endroit en tout ce qu'il vous plaira me commender, et obeir à ce que vous voulez que je face. Icy voyez comment la fortune se joue des affaires humaines, vrayement elle monstre bien de quelle nature elle est, a scavoir, inconstante et muable.
Quant à les autres choses que vous scavez, je les recommende à vostre bonnes graces jusques à tant que je seray retourné. Cependant je me recommande à vous, et prieray Dieu madamoiselle vous donner longue et heureuse vie.
De Bourges, le 13 April. 1596.
Vostre fidelle serviteur, à jamais, Raeverdt Bants.

A Orleans soit donné.>> begin

-18- Raeverdt Bants, Bourges 1596 - Dominique Vygara
[17 recto] Monsr. mon oncle Dominique Vygara,

Je n'ay pas voulu laisser passer l'occasion sans vous escripre, bien que je vous aye desja escript souventefois. Toutesfois je ne scay si vous avez receu les miennes, mais pour moy je suis en peine de scavoir de vos novelles, et vous supplie, m'en vouloir mander tout au plutost qu'il vous sera possible, et comment tout s'est passé par dela, depuis que je suis icy, aussi l'estat de vostre senté, et de mon oncle Theodore, auquel il me recommende, bien fort, aussi de toutes les affaires de vostre logis, comment se porte mon petit cousin vostre fils. Il n'y a rien pour ceste heure de nouveau par deça, et vous le menderois tres voluntiers, s'il se passe quelque chose je ne fauldray à vous en advertir à la premiere commodité, que j'auray de vous escripre. Aussi je vous supplie de me vouloir escripre amplement de tout nostre païs, et comment se passe. Cependant croies que je vous [17 verso] monstreray tousjours la bonne volenté que je vous porte, lorsque vous me commenderes quelque chose, et attendant de bon coeur de vos novelles, je prieray Dieu, Monsr. mon oncle, vous donner bonne et longe vie.
De Bourges ce 1596.
Vostre bien humble nepveu pour vous servir Raeverdt Bants.
Je me recommende bien fort à tous nos amis de par dela.>> begin

-19- Raeverdt Bants, Bourges - Tierquin Bants
Monsr. mon oncle Tierquin Bants,

Bien que par cy devant je vous aye souvent escript, toutesfois je vous ay bien voulu escripre de rechef pour vous asseurer de ma bonne volenté en vostre endroit. Je suis en fort grande peine de scavoir de vos novelles et merveille fort pourquoy vous ne m'escripres plus souvent, et d'aventage je ne peuls scavoir qu'elle en peult estre l'occasion. [18 recto] C'est ce qui me fasche plus, veu mesmes que je crois que reste pourceque cestuy qui a accoustumé de dire tels mensongues de moy comme vous m'aves une fois mandé, à encore controuvé quelque menterie novelle pour me mettre hors de vostre grace. Toutesfois vous pouvez estre asseuré, que tout ce qu'il scaura dire tournera à la fin à sa confusion, et sera toutesfois trouvé que je suis innocent, de tout ce que m'aves mandé, et bien que je m'en sois descharge par la response que je fis alors à la vostre, toutefois cela me touche si pres que je ne puis que je ne m'en souvienne tousjours et desirerois fort estre par dela, pour luy pouvoir faire dire la contraire de ce qu'il a dit. J'espere que le temps fera cognaistre que ce ne sont que bourdes, et que mon innocence sera tousjours cognue.
Quant est de moy, je ne me porte pas trop bien pour ceste heure, et ay desja icy esté malade; toutesfois je me porte grace à Dieu mieulx que de coustume, et pouves croire [18 verso] que vous aves icy un nepveu, qui vous est singulier, ce que vous cognoistres vray lorsque vous vouldres l'employer, cependant et attendant les vostres, je prieray Dieu, Monsr. mon oncle, vous donner bonne et longue vie.
De Bourges ce.
Vostre bienhumble nepveu à vous servir Raeverdt Bants.
Je me recommende à ma tante, et tous nos amis de par dela.>> begin

-20- [Raeverdt Bants] - Maria, [Orleans]
Madamoiselle Maria,

Il n'importe (tant qu l'on dit) que les amis qui continuellement ont bonne office d'amitié, soyent obligez aux lettres missives. Car vous ne me sauriez faire croire qu'un trop long repos de la plume entre bons et vrais amis n'approche plus la faute que la louange. Certainemant il n'est rien plus certain [19 recto] que la presence de l'amy, est le vray miroir de l'amour, mais les lettres qui se mandent de l'un à l'autre, sont entre ceux qui s'aiment un miroir divin et un commerce invincible. Au moyen de quoy pour me revoquer de bonne heure de telle erreur, et à fin que vous entendies que je suis celui, qui j'ay tousjours esté en vostre endroit.
Je commence à vous escripre, et si vous voulez que j'aye mesme opinion de vous, je vous prie me faire le semblable, et plus souvent s'il vous est possible. Je vous advertis au surplus, que je suis encore vivant, avec le mesme desir de vous aimer et de vous complaire, que celuy qui me tira par la cappa et m'empoigna l'opinion en la premiere cognoscance que j'eusse de vous. Je suis sain et dispos de corps et de coeur. Je vous devoit aussi souvenir que je vous ay quatre fois escript tant de France à scavoir de Rouan et de Caen, que du pais de Frise et d'autres lieux, sans avoir [19 verso] resceu auculne response de vostre gentillesse, croiant qu'ils ne sont pas addressez à vos mains. Neantmoins l'homme de bon coeur doit tenir continuellement la lumiere de jugement affiché aux choses de l'homme et de la raison. Je le confesse aussi que je suis perpetuellement à vous obligé, et que je ne vous peus assez randre graces pour la continuelle peine d'avoir appris m'apprendre la langue francoise. Mais pour lors ceste presente vous sera assez, et vous monstrera ma bonne affection envers vous, puis qu'il n'y à autre remede pour asteur, de vous faire auculne recompense et service, esperant encore de vous en venir voir soit l'une ou l'autre commodité pour en prendre a Orleans les degrés, et vous servir comme il appertient à une telle damoiselle.
Toutesfois si vous eussiez fait comme moy vous n'en fussiez point trompé, et je n'en eusse point eu occasion de me douloir. Sur cela, la vraye magnanimité qui aime plus estre que le paroistre, consiste en l'operation [20 recto] et non en la braverie: comme tiennent les Stoicïens, la fortresse du coeur est la propre vertu, qui pour la raison et pour l'equité combat continuellement.>> begin

-21- Raeverdus Bants, Rothomagi [= Rouen] 10.9.1596 - Gerardus Fogelsang
[20 verso] Raeverdus Bants Gerardo Fogelsang cognato suo S.P.D.

Tuas literas post tres menses quas scripseras, cognate longe charissime, [recepi]. Quae mihi duplici nomine gratae fuerunt, cum quod dudum de te nihil inaudiveram et de vestra familia, tum quod intellexi vos adhuc bona frui valetudinis, quod certe ita gratum mihi est ut nihil acceptius esse possit. Itidem te iam eodem nuncio possum exhilerare meae bonae valetudinis, quoniam nuperrime adverso fuit, cum essem in itinere Candoni, quo duo vulnera nactus sum; nam vero Deo favente in pristinum meum statum reversus sum, quare Deo Opt. Max. infinitas ago gratias.
Qui mihi hoc accidit tibi haud ignarum relinquam. Nimirum quando mihi dederam itineri cum aliquibus Gallis, nobis obviaverunt sex latrones, qui nos de longo stare iusserunt, illi iam appropinquantes daturos nos iubebant divitias nostras. Sed nos a nostra parte tam bene armati quam illi praeterquam in bombardis, etiam Galli obstinato capite sunt, minime facere persuasi erant. Videns igitur habere fideles amicos, [21 recto] auxilium meum illis etiam addixi, et iure denegare non potui. Iam vero omnes coniurati pars nostrorum bombardas pars gladios stringebant. Ibi proelium, clamor et stridor dentium, sed in fuga nemo se convertebatur, postremo nos vi vicerunt. Duo ibi caeciderunt de nostris, sed unus istorum propter vehimenta capitis vulnera, qui etiam in principia mortuus iudicaretur, denuo convaluit, et unus inimicorum cecidit. Ego captus eram cum reliquis; postea omnes spoliati in aliqua domo tam de vestimentis quam pecuniis; hoc facto nos dimittebant; laeti [eramus] ut salvi revertebamur domum. Cum vero nos appropinquabat pagus quidam, in qua nobis videbatur auxilium fore, ingressi sumus domum praefecti, ibi indicantes nostrum damnum. Quo audito nec mora illi fuit, continuo suos lictores armari et prosequi iussit istos latrones, nec et illis mora, tandem duos captivos acciperunt ac statim suspensi, reliqui absconditi in silva. Cum etiam eram ab illis latronibus privatus equo et nulla spes recipiendi, a praefecto, cum domum revertebatur, redditus fui; reliqua latrones [21 verso] retinuerunt.
Praeterea nihil novi tibi scribere possum, nisi hoc quod cum magna pompa et desiderio hic Regis adventum expectatur quam primum. Quid inde eveniet, tempus docebit. Claudo iam meam epistolam, usitato isto verbo Vale. Et matrem tuam dilectissimam, nec non sorores tuas amantissimas, fratremque tuum charissimum, reliquosque tuos amicos a me salvere iubeto.
Rothomagi ce 10 de 7bre 1596.
Tuus cognatus Raeverdus Bants.>> begin

-22- Raeverdt Bants, Rouan 12.12.1596 - Pierre Chaillou, Orleans
[22 recto] Monsr. Pierre Chaillou, mon hoste,

Le grand bien que vous (par les fons de vostre bonté) me desirez est occasion, que l'extreme amour que je vous porte, se promet glorieusement, tant de la vostre. Ceste seule asseurance me faict devenir paresseux, en lieu que je d'eusse mettre peine de vous visiter et solliciter par lettres. Je vous promet par la dilection que je vous porte, tandis que Dieu me donne la grace, que je vous tiendray pour mon amis et tres cher hoste et vostre femme pour ma bien aimée hostesse et maitresse, qui m'appris et donné le fondement de la langue francoise. Car j'ay en recommendation de garder mes bons amis comme les autres leurs thresoirs et richesses. Et entre toutes choses qui ont esté données de la sapience divine, il n'en est point de plus grande, ny de plus singuliere, que la parfecte amitié. C'est bien vray que l'amitié n'est autre chose, qu'un mutuel et ferme consentement [22 verso] entre les hommes de toutes choses tant divines, qu'humaines avec charité et bonne volonté, et ne scauroit prendre fui entre les justes et vertueuses personnes.
Au surplus, comme je debvois escripre encores d'autres choses, mais pour le present me manquent ceste faculté. Je diray à tous les moins, que je vous suis et vostre femme à jamais obligé, ains[y] pour le bon traictement, et grande peine pour m'apprendre la langue francoise, ny moins aussi vos deux filles,à scavoir Clode et Maria, lesquelles j'aime de leur familiarité et industrie. Et qu'encores que la somme d'une telle parole, ne scauroit canceller la partie de l'obligation, toutesfois vostre personne y entrera pou moy en asseurance de soymesme.
Or Monsr., combien ceste presente ne vous declare autre chose, que vous advertir de [23 recto] mon sortimont de France, et me sembloit aussi estrange, car mon departiment ne me pouvoit passer sans regret, au moyen de quoy que j'estois tousjours d'advis de vous encore venir voir de rechef, puis qu'il soit ainsi, neantmoins je l'aimeray vous tous, non pas moins comme je vous estoy la present. Et vous diray en recompense, que si vous avez à employer chose qui soit en ma petite puissance, me voila tousjours prest. A fin je vous aimeray, respecteray et serviray tant que je pourray aimer moymesme. Ce pendant je prieray Dieu Monsr. vous donner longe et heureuse vie.
A Rouan, 12 Decemb. anno 1596.
Vostre bon ami et serviteur Raeverdt Bants.
Je me recommende fort à madame vostre femme, vos deux filles, à madamoiselle Maria, mon maistre, sa mere, sa soeur, aussi la grande mere de madamoiselle Maria, et les deux filles du Monsr. Barron demeurant à la Tappe, et tous ceux qui demendent apres moy. Faisant cela vous me faires grand plaisir.

A Orleans>> begin

-24- Raeverdus Bants, Rothomagi [=Rouen] 16.2.1597/Franeq. 16.8.1597 - Gerardus Fogelsang, Lugduni Batavorum
[23 verso] Gerardo Fogelsang, Frisio iuveni praeclariss., suo cognato, Raeverdus Bants S. ac pacem imprecatur.

Carmen tuum, mi cognate, humili titulo inscriptum, non sane humiliter sed poetae dignum, accepi. Carmine quidem carmini respondere aequum est, sed quis invita Minerva carmen aliquod flagitabit, dicit enim Ovidius: Tu nihil invista facies discesve Minerva. Verum ubi adhuc tui carminis memor, nihil hoc tempore tibi aliud respondebo; tu velim boni aequique consulas, mitto iam tibi quod habeo non magna verum exigua. Plura tibi scripsissem, verum multitudo literarum mihi sustulit. Hoc tantum obiter addam.
Clariss. Iurisconsultus noster Beyma ad summam patriae nostrae dignitatem scilicet senatoriam vocatus est hisce comitiis. Verum iurisconsultus ille, verus legum patronus pro gratiarum actionibus, excusationibus remisit, inquiens, se in hac divina professione (si Deus permittat) [24 recto] et victurum et moriturum.
Percepi hic, dilectiss. cognate, te brevi in iure disputaturum, quod laudo tibique de tuo instituto tam laudabili gratulor. Ut thesium tuarum exemplum unum aut alterum mihi mittas, rogo. Rescribe quaeso quam primum, meque de adventu tuo ad nos certiorem fac. Vale. Salutant te mei parentes carissimi, reliquique quos nosti tuum adventum desiderant quam maxime. Vale et ad nos veni.
Rothomagi [doorgehaald: Franeq.] 16 Febr. [doorgehaald: Aug.] 1597.
Tuus cognatus Raeverdus Bants.

Eximiae indolis adolescenti Gerardo Fogelsang, cognato et amico suo haud vulgari. Lugduni Batavorum.>> begin

-23- Raeverdus Bants, Rothomagi [=Rouen] 16.12.1596 - Iodocus a Botnia, Franequeram
[24 verso] Raeverdus a Bants Iodoco a Botnia, amico suo quam plurimum honorando.

S.P.
Si tantum progressum in literis fecisti, amicissime Botnia, quantum hae literae prae se ferunt (quemadmodum etiam non dubito), plurimum tibi gratulor, moneo rogoque ut ita pergas, nam si hoc feceris, fieri aliter non possit, quin in virum doctissimum sis evasurus: patriae utilis, parentibus amicisque honori et gaudio. Te mei memorem fuisse, est quod gaudeam, adeo etiam ut tui nunquam obliviscar, teque inter illos quos summo amore prosequor collocabo; tu ut idem facias, rogo. Nihil mihi auditu iucundius fuit, quam ubi intellexi vos omnes prospera frui valetudine, pars enim sanitatis meae, vestra est prosperitas. Accademiam nostram (quae hactenus periclativit) augeri ornatique (ut tuis utar verbis) doctiss. adolescentibus, libenter audio; est enim ornamento nostrae patriae, dedecori fuisset omnibus Frisiis, si deleta fuisset.
Novarum rerum cum videam [25 recto] te cupidum esse, quaedam etsi tibi constare existimem, tibi communicabo. Henricus Quartus Rex Galliae publicae confessus coram Praesbitero peccata, celebrataque missa, talem se praebuit, qualis qui religioni papisticae est addictissimus. Quantam maculam immiserat nostrae religioni, omnibus vere Christianis diiudicandum relinquo. Stabit tamen a partibus nostris, modo ne illa quae fecuntur subsequantur, aiunt enim (et certe magnopere verendum est) Regem Hispaniae ipsi offerre in matrimonium filiam suam, quod si fiat actum est de salute nostra. Vach inconstantia hominis, horresco, novissimum diem instare existimo, cum illum qui tam acriter, tamque constanter hactenus propugnator sanae religionis fuit. Sed adhuc spes superest, cum videam Reginam Angliae ipsi suppeditare auxilium non exiguum, quare spero illum nobis coniunctum mansurum.
[25 verso] Parisiis [doorgehaald: Londini] moriuntur singulis septimanis 1500 homines, quod novum tibi videri poterit, ita illic grassatur pestis et in aliis circumiacentibus locis; peccata eorum causam esse puto. Deus est iustus et miserecors, sed peccata eorum puniturum praedixit. [doorgehaald: Nec minus moriuntur Londini in Anglia, ut hic rumor est.] Hic Rothomagi dysenteria valde grassatur. Ego dysentericus fui per sex septumanas, ita ut in extrema angore mortis fui, sed iam (laus Deo) fere in pristinum meum statum redactus sum.
Nostri homines respectu Gallorum sunt angeli, quare vos beatos iudico, qui talem terram inhabitatis. Plura et horrenda multa per otium tibi scribere non potui, eram enim iteneri accinctus, quo minus iam scripsi, sed haec quasi in procinctu exaravi. Saluta una salute omnes, quos mihi notos esse existimabis, praecipue clariss. tuos parentes, fratres et sorores. Raptim ut vides; [26 recto] alias uberiorem expectato.
Rothomagi 16o Decemb. anno 1596.
Si quid erratum est, emenda, tumultuarie enim scripta est haec epistola.
Tuus ut suus Raeverdus Bants.
Res meae iam sunt in meliori statu, cura ut valeas.

Inscript.: Nobiliss. doctissimoque iuveni Iodoco a Botnia, amico suo charissimo. Franequeram.>> begin

-25- Raeverdus Bants, Franequerae 17.7.1598 - Gerardus Fogelsangh, Lugduni Batavorum
[26 verso] Raeverdus Bants Gererdo Fogelsangh cognato suo S.P.

Quoniam hinc diu abfuisti, et a me proficiscens cupiebas, ut tibi subinde literas transmitterem, ex quibus intelligere posses, si quid rerum novarum hic accidisset, non potui, quin in hac re tibi obediam. A me igitur multa nova audies, quorum tamen quaedam te non admodum delectabunt. Postquam ita natura comparatum, ut fere tristia hilaribus commisceant.
Primum audi quod rideas, Nicolaus sodalis tuus, quem probe nosti, qui olim tam insignis potator erat, et tam strenuus aleator, prodigusque suorum bonorum. Quid fecit dices, duxit uxorem? Non certe, amplius est quod de illo audies, quia subito mutatus ex magno nugatore gravis vir factus est, et prodigo parcus, ex potatore, vini cervisiaeque osor. Dices me fortasse nugari, sed rem ita esse invenies. Quis iam neget ovem ex lupo fieri posse. Eamus nunc, transformationesque Ovidii irrideamus, cum in hunc mirabilem transformationem ipsimet vidimus.
Dum hinc abfuisti matertera mea Houckia, longo morbo et magna dolore exhausta, mortua est. Scio te hoc nuntio contristari. Sed quid faciemus, durum est, sed levius fit patientia.
Ioannes qui te pridem odit et prosequebatur, [27 recto] desiit tibi inimicus: nunc amat te, quod nunquam antea fecit; laudat te, quem solet vituperari; desiderat tuum adventum. Valde cupidus est te videndi, quem solet aversa facie praeterire. Ecce quomodo homines brevi tempore mutari possunt.
Vellem ut me certiorem faceres, quam diu proposueris istic manere et quando putas te in Frisiam rediturum. Hoc vellem, ut cum primis me indicares, omnes praesentes amanter te excipiamus. Vale plurimum et ad nos [er staat: nosti] redi quam primum.
Datum Franequerae anno 1598, 17 Iulii.
Tuus cognatus Raeverdus Bants.

Doctissimo, eximio adolescenti Gerardo Fogelsangh, cognato et amico quam plurimum honorando. Lugduni Batavorum.>> begin

-26- [Raeverdus Bants, Franeq.] 1605 - [Ioannes a Burmania]
[27 verso] Pater tuus narravit mihi, te, dum puer adhuc fores, valde cupidum fuisse liberales artes discendi, iam vero (postquam ex ephebo excessisti) neminem esse qui tibi persuadere potest, ut amplius studias, quod satis admirari nequeo. Alii adolescentes virilem induentes togam, prudentiamque, pueritiam simulatque stultitiam deponunt, tu contra prudens adolescens, imprudens vir existimari cupis. Profecto vicem doleo tuam, nec scio quid parentes tecum agent. Cicero iubet, ut quilibet in adolescentia sua viam eligat, honestumque genus vitae, quo uti debent; sed tu veluti intelligo semper vagari cupis, studesque nullum vitae modum amplecti. Profecto nescio quid absque literis esse potes, nisi asinus bipes. Quid ergo tu miser liberales negligis artes? Tu qui pauper es, qui nisi magna virtute gravis vir fieri potes. Quod oro facis? Quid speras, putas vigorem tuae adolescentiae semper mansurum, an nescis iuventutem esse tanquam flos agri, qui mane floret, pulchreque fulget, vesperi languescit, arescitque? Relinque igitur viam quam incogitanter te intrasti, Deumque mentem orans meliorem cogita haec omnia perire, quibus iam uteris. Sola sapientia ad mortem usque nos sequit, et post mortem nobis beatissimam vitam praebet. Vale! 1605.>> begin

-27- Raeverdus Bants, Franekerae 13.6.1606 - [Ioannes a Burmania]
[28 recto] Literas tuas, mi amice longe charissime, accepi. Doleo certo tuam temeritatem et impudentiam ergo parentes tuos factam, quae certo minime excusari potest. Animus stupescit a commemoratione malorum tuorum facinorum; tamen operam medici expectas. Abhorreo tamen quod maximam pecuniae vim alea amisisti, quam pater ad mercaturam dederat. Maximum profecto facinus esse fateor, tamen insuper aliud quiddam fecisti quod gravius est. Ancillam matris tuae invitis parentibus in uxorem duxisti, quod desperatione pecuniae, ut mihi scribis, factum est. Merito pater iratus, minitat [tibi] exheridationem. Quod si fiat, omnium hominum pauperimus es, ne idcirco tibi vitam laqueo finiendum est, melius enim est tibi in maxima miseria et paupertate vivere.
Insuper scribis quod ego nihil non apud patrem possum et quod ego solus sum, quod te in patris gratiam redigere possum. Certe miseret me tui, quamvis valde parum hac in re coram parentibus tuis facere possum, faciam tamen ut te nunquam huius beneficii paeniteat. [28 verso] Utinam infectum esset, quod temeritate iuventutis factum est. Sed quod mutari nequit, potest sarciri. Maximum profecto delictum est, sed fateor quod primum est. Post hac diligentius sis, ne pater merito de te quaeri poterit. Quam primum te faciam certiorem. Interim stude diligenter. Vale.
Datum Franekerae 13o Iunii 1606.
Tuus Raeverdus Bants.>> begin

-28- [Raeverdus Bants, Franeq.] - [Iohannes Burmania sr.]
[29 recto] Quid tibi nunc referam multorum scripta virorum, cum te videam in magna tristitia propter mortem tui filii. Iam mihi praeclarum Anaxagore responsum in mentem venit, cui cum nuntiata esset mors filii, dixit: Scribam me genuisse mortalem. In mentem tibi veniat Pericles dux fortissimus Atheniensium, qui cum quatuor dierum spatio duobus filiis egregiis sane adolescentibus spoliatus esset, soluto vultu in concione recitavit. Si magis recitarem Romanorum exemplis, aspice Fab. Max. qui cum amississet filium bellicis facinoribus, nobilem, in concionem venit; ibique recitavit filii sui aencomium. Utque magnificum est hos sequi, hic esset turpissimum viros hanc animi fortitudinem praestare non posse, quam quoque mulieres praestiterunt. Cornelia duos suos filios Tiberium et Ca. Grach. in bello vidit occisos et insepultos. Cumque amici tantam deplorent miseriam ipsamque calamitosam appelarent: Non me foelicem existimarem, dixit, quae hos Grachos genuerim. Quid dicemus de illa muliere, qui cum intellexisset filium in bello [29 verso] periisset, idcirco, inquit: Ipsum genueram ut vitam pro patria amitteret. Sed quid haec referre volumus ex antiquiorum virorum historiis. Quasi quotidiana vita non satis multa suppeditet exempla eorum, qui liberorum suorum mortem moderate patienterque tulerunt.
Hic circumspice vicinos tuos, circumspice cognatos, et affines, amicosque. Quot invenies mulieres, quoque qui sese in eiusmodi infortunio fortes, constantesque praestiterunt? Adeo non est opus in hac re auxilio philosopiae. Nam qui secum in animo suo perpendit, quam misera vita nostra sit, quam periculis plena, quot casibus, quot curis et vitiis obnoxia sit, praeterea quam cito praetereat, quam incerta fallax sit, fere gratulabitur iis, qui hinc cito discedunt. Quapropter merito Sileni sententia laudatur, qui inquit, non nasci optimum esse, subito more proximum. Ideo Oracum mos quoque laudatur, qui pueros primum natos tristitia excipiunt et fletibus; contra mortuos laetitia et hilaritate sepeliunt. Sed dolor interea in mente tua te vexat; et tecum perpendis, matrem amisi, qui me ex animo amabat, tam sapientem et ingeniosam mulierem qualem vix invenieres inter centum faeminas et igitur digna erat longissima vita, postquam iam [30 recto] ante tempus mortua sit, utpote quae vix excessit quadragesimum annum. Per Deum immortalem oro te, quid tandem ante diem nominas? Nonne quisque dies vitae esse possit ultimus? Hic quam primum natus est moritur. Alius cum vagit in cunis, hic subito detrahitur? Alii vix conceditur ad adolescentiam venire. Et ne longum facio quam paucis conceditur, ad illam aetatem pervenire ad quam mater tua venerat. Certe hac conditione Deus animam nostram posuit in hoc corpusculo. Ut huic statim illi discedendum esset, quo die, qua hora, quo momento ille revocaverit.
Quanquam in tanta brevitate humanae vitae quid quaeso interest; parum, ne serius, an maturius huic revoceris. Nam quid haec vita aliud est, nisi perpetuus cursus ad mortem? Adeo ut melius agi videatur cum illis, qui a tam molestia functione vitae cito dimittuntur. Sed veluti insaniae est, sine imperatoris permissu ex castris discedere, ita stulti ingratique est, non libenter accipere missionem, quae illi maturius a duce datur: praecipue si non sine laude discedit, qui dimittit; et si ad honorem, non ad dedecus vocatur. Profecto maximum munus est, probam habere matrem, [30 verso] sed haec eiusmodi conditione data erat, ut ad tempus fruereris, non ut sempiterna tibi esset. Si princeps quidam nobis calumna data [er staat: calumno dato] dedisset valde praetiosam et artificiosam imaginem hac conditione, ut et illi hoc tempore eandem redderemus, quo reposceret; nonne inhumani videremur, si contristati et irati hoc modo eum obiurgaremur reposcentem? O tu homo crudelis, quali praetioso munere nobis spoliasti, quantas delitias nobis adimisti, quam cito praeter nostram opinionem talem praeclarem rem nobis eripuisti. Nonne merito ad eiusmodi ingratas querelas respondere posset. Exciditne vobis gratis me hanc picturam commodasse? Vos tot dies iam mea liberalitate oculos delectastis, animum recreastis; quam causam habetis ad me ad obiurgandum qui vobis bene feci, et a quo nullo modo laesi estis.
Hae rationes quas multas commemoravimus tuam aegritudinem diminuere debuisset, etiamsi mors totum hominem tolleret et si nihil nostri post mortem superesset. Iam si hoc saltem credimus de quo Socrates nihil omnino dubitavit, multique aetnici cum illo videlicet animam hominum [31 recto] esse, corpus nihil aliud nisi domicilium aut sepulchrum animae, ex quo ubi emerserit, tum demum sui iuris esse multoque foelicius vivere quam antea. Quid est quod mortem accusamus, vel cur illam metuimus, postquam hic qui mortuus est, melius commodiusve vivit, quam cum in hoc misero corpore conclusus esset.
Si mater tecum loqui posset, obiurgantem forte audiremus illam, tuas inutiles lachrimas tristitiamque talibus verbis: Quid id est, quod stultissime facis? Quare mortem iniqua quaerela deploras, quae est introitus melioris non peioris vitae? Invides hoc mihi, me ex his malis huius vitae libertaum esse, et ad hanc salutem subvectam esse. Putas quod lachrimis digna sit, me ex servitute ad libertatem, ex miseria ad salutem, ex tenebris ad lucem, ex morte ad vitam, ex colluvie hominum ad contubernium angelorum subvecta sim. Oro te per amorem tuam erga me, si in tua potestate esset me revocare ad hanc vitam, revocares me? Quo flagitio tantum odium quaeso merita sum. Si me nolles revocare, quo hae quotidianae lachrimae pertinent? [31 verso] Quid dicam de te, qui parva iactura momentanearum rerum adeo perturbatus sis, ut animum fere despondeas. Ad quid haec magna tristitia pertinet? Ad quid te ipsum inutilibus lachrimis vexas? Putas has infortunium levituras[?] Tota erras via qui consolationem quaeras ex eo, quod nihil aliud quam aegritudinem auget? Ad quid misere deploras, quod mutari non potest? Ubi iam magna constantia tui animi est, ubi partes, quibus aliorum dolorem levare soles. Alios medicari novisti, tibi non prodes. Ipse tibi sis medicus oportet; quod ideo tibi facilius factum erit, quod mira eruditione ornatus, cito invenire nosti, quod ad consolationem valet. Hoc magis talem decet, qualem teipsum semper praestitisti, quam mulierum more perpetua quaerela teipsum amicosque tuos enecare. Quae magna mollities animi haec est, quae inconstantia. Oblitusne es te virum esse? Non potes constanter ferre quod multae aliae mulieres quoque patienter tulerunt. Non cogitas multos graviores casus quotidie diversis hominibus accidere. Quod tuam scientiam magis dedecet, ingeniumque, quam ita muliebriter flere et eiulare: quod tamen non [32 recto] video quid tibi proderit. Accipe igitur animum et cogita hoc damnum sibi cum multis esse commune et quod facile aliquo alio modo sarciri poterit.>> begin

-29- [Raeverdus Bants, Franeq.] 13.7.1606 - .....
[32 verso] S.P.

Singularem nostrum amicum Ioannem tam cito atque improviso nobis ademptum esse, aegre ferrem, si nostro maerore in vitam revocari posset. Iam nos id esse properamus, nunquam ille ad nos redibit. Bona florens fortuna mortuus est, cumque in rerum omnium copia versaretur; quam mortem multi foelicissimam esse credunt, postquam tum mori optimum est, tum vivere iucundissimum est. Aegregium in virum evasisset, si Deus illi longiorem vitam dedisset; et sine dubio res liberales sua doctrina, sapientia, industria, suisque bonis vehementer adiuvisset. Sed quid faciemus? Lens superis visum fuit, in quorum potestate est alium in huius mortui locum excitare. Omnem nostram spem fiduciamque in illo modo collocemus, qui optime novit quid re maxime indigeamus.
Videmus fere ita natura comparatum esse, et hanc rerum mortalium mutationem esse, ut optima quaeque nobis semel ostensa, statim ex conspectu nostro trahuntur. Quam rem si quis aegre, et iniquo animo ferat, quid quaeso hic aliud faceret quam, nisi adversum stimulum (ut aiunt) calcitrare. Ne igitur temere accusemus quod [33 recto] aliter mutari non possit; hoc ipsum nobis persuadentes sortem animum dimidium aegritudinis auferre. Imo id Ioannes noster iam non cupit, nos illius mortem desiere, utpote qui commigravit in talem vitam, quae sola vita appelari debeat. Postquam nostra vita, quam hic agimus, nihil aliud nisi mors est, ex qua quo citius quis trahitur a Deo, tanto beatior appelari debeat. Si igitur huius nostri amici mortui salutem amamus, gratulabimur illi, quoniam liberatus ex miseris vinculis corporis cum Christo vivit et perpetuo victurus est. Amen.
13o Iulii anno 1606.>> begin

-30- Raeverdus Bants, Franequerae 15.9.1607 - .....
[33 verso] S.P.

Postquam, amantissime cognate, te penitus ad studium addictum esse intelligo, non possum quin te admoneam, ut saepe exdiceas te non solum epistolis scribendis, carminibusque componendis, sed quoque in orationis copia, nempe ut sententiam multis modis aloqui discas; quae exercitia profecto ad multo necessaria est.
Praecipue ad fugiendum turpe vitium, quod graece tautologia dicitur. Haec repetitio est eiusdem verbi vel orationis. Et plerunque accidit, ut eadem res saepius a nobis dicenda est. Hic, si a copia deserti erimus, aut haesitabimus, aut cuculi more eundem cantum saepius cantabimus. Et sententiam diversis coloribus et formis ornare nesciemus, et ideo irridebimur, cum nostram infantiam ipsi indicaverimus, auditoresque molestiis vexabimus. Nam quid est tam patientibus auribus, ut vel minimo tempore orationem per omnia sibi similem ferat? Talem vim ubique varietas habet, ut nihil omnino tam nitidum sit, quod non squallere videatur, sine huius ornamento. Ipsa natura praecipue varietate gaudet, quod in tanta copia diversarum rerum nihil usquam reliquit, quod non mira [twee bladen ontbreken] [34 recto] mutationes ornavit. Hanc igitur sequutus saepius in hac arte te exercebis.
Ipse Cicero fons eloquentiae sese exercuit, quando contenderet cum amico suo Roscio, utrum ille frequentius sententiam diversis gestibus effingeret, an ipse per eloquentiae copiam diversis verbis praeferret. Tu quoque fac simile, mi cognate, etc.
Datum Franequerae 15o 7bris anno 1607.
Tuus cognatus Raeverdus a Bants.>> begin

-31- Raeverdus Bants, Franekerae 20.7.1610 - Cornelius Cuyck
[34 verso] Raeverdus a Bants Cornelio Cuyck cognato suo.

S.P.
Postquam, amantissime cognate, certo scio te maxima cupiditate liberalium artium flagrare, putavi tibi non opus esse admonitore, sed solum duce atque huius viae indice, quam intrasti. Propterea mei esse officii credidi, ut tibi vestigia monstrarem, quibus ab infantia et pueritia ad doctrinam ingressus sum. Quod si tali cura acceperis quali ego dicam, spero nec mihi paruisse te paeniturum, nec me hoc idem movisse.
Sit igitur haec prima cura, ut tibi doctissimum praeceptorem deligas, ut puto te etiam habere: quia fieri non potest, ut is aliquem bene doceat, qui ipse indoctus est. Qualem cum acceperis, fac omnibus modis cures, ut illum tu veluti patrem, ille te ut filium amet, quia frustra doctum magistrum habebis, nisi et illum amicum habeas. Quando aliquid interpretatur vel docet, non solum diligenter verum etiam avide auscultabis; omnia illius verba vel memoria vel libris mandabis. Non committes doctos habeas liberos ipse indoctus. Quod audivisti, fac memineris; et repete igitur aliquando tecum, vel cum [35 recto] aliis. Si quid dubitas, ne pudeat rogare; et si vinceris a condiscipulis tuis, non tamen desponde animum, sed diligentiam adhibe illis aliis temporibus victoriam praeripere.
Nocturnum studium fuge, et intempestivum laborem, qui ingenio et valetudini nocent. Aurora Musis amica, aptaque ad studia. Post meridiem aut pransus, paulisper ambula, teipsum dulci sermone recreans. Nec tantum ede quantum lubet, sed quantum natura sat est. Post coenam fac uti post prandium fecisti. Antequam cubitum is, aliquid pulchre lege, maneque experrectus id a te iterum reposce. Hoc Plinii verbum semper in animo tuo insitu sit: Omne tempus perire, quod studiis non impeditur. Sequere hanc normam, mi dilectissime cognate, vel aliam meliorem, si quam habes. Vale, mi cognate. Nos hic omnes, Deo gratia, bene valemus.
Datum Franekerae 20o Iulii 1610.

>> begin