>> HOMEpage

Binnenstad Leeuwarden
in tien afdelingen - de voormalige espels -
en 55 wijken

Bron: Wijkboek 1843, Tweede gedeelte (blz. 127 t/m 184)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2016

VERDEELING der STAD LEEUWARDEN in WIJKEN
Besluit van den Raad der Stad Leeuwarden van den 7 April 1842, N° 8/120
met aanwijzing van het getal gebouwen, en de Letter en den Nummer daarvan in elke Wijk.
De Stad Leeuwarden wordt verdeeld in vijftien Afdeelingen, gemerkt met de Letters
A , B , C , D , E , F , G , H , I , K , L, M , N , O en P.
De tien eerste Afdeelingen, of de Letters A - K , zijn binnen de Stad, zoo als die vroeger door hare wallen was omringd, en staan gelijk met de eertijds bestaan hebbende tien Espels.
De invoering van een doorlopende huisnummering dateerde van 1806; die geschiedde toen wijksgewijze. In 1876 werd met behoud van de wijkletter straatsgewijze genummerd. De wijkaanduiding is in 1961 afgeschaft.

DE AFDEELING LETTER A
wordt verdeeld in vijf Wijken.
WIJK N°. 1
begint aan de Voorstraat, bij de voormalige Hoeksterpoort, met het huis
A, N°. 11; loopt van daar langs deze Voorstraat tot op den hoek van
de Wijdesteeg, A, N°. 55, en verder langs de noordzijde van deze
steeg en van het Hoekster-Kerkhof; dan de oostkant van het Achterom
tot op den hoek bij de Caserne, A . N°. 165 ‚ en eindelijk langs den
Stadswal terug, tot op den hoek bij de voormalige Hoeksterpoort,
A, N°. 11.
De Catharinabuurt en de Groote en Kleine Kogchelschans zijn in
deze Wijk begrepen; terwijl de gebouwen op den geslechten Hoekster-
poorts-dwinger staande, als ook de Caserne met belendende gebouwen,
mede tot deze Wijk behooren.

WIJK N°. 2
begint aan de Voorstraat, op den hoek van de Wijdesteeg, met het
huis A, N°. 56; loopt van daar langs de Voorstraat tot op den hoek
van de Amelandsstraat; dan de noordzijde van de Amelandsstraat,
en eindelijk langs de Nieuwe Kaai, het Achterom, de zuidzijde van
het Hoekster-kerkhof en de Wijdesteeg terug, tot op den hoek van de
Voorstraat, A, N°. 56.
De Loodgieterssteeg, de Collegiesteeg en de Hillemasteeg zijn in deze
Wijk begrepen.

WIJK N°. 3
begint in de Amelandsstraat, op den oosthoek van de Pijpbakkerssteeg,
met het huis A, N°. 110; loopt van daar langs den zuidkant van
genoemde straat tot op den hoek van de Nieuwe Kaai; verder langs
de Kaai tot de Tuinen, en langs de noordzijde van de Tuinen tot op
den hoek van de Pijpbakkerssteeg, en eindelijk langs de oostzijde van
deze steeg terug, tot op den hoek van de Amelandsstraat, A, N°. 110.
De Oude Stokerssteeg, eene Steeg in de Amelandsstraat, twee Stegen
van de Nieuwe Kaai en de Jan-Mutskessteeg zijn in deze Wijk be-
grepen.

WIJK. N°. 4
begint op den zuidhoek van de Amelandsstraat, bij de Amelandspijp;
loopt langs de zuidzijde van genoemde straat tot op den hoek van de
Pijpbakkerssteeg; voorts de westzijde van deze steeg, en verder langs
de noordzijde van de Tuinen tot op den hoek van de Amelandsstraat,
bij de Amelandspijp, huis A, N°. 256.
De Kromme-elleboogsteeg en de Schuitmakerssteeg zijn in deze Wijk
begrepen.

WIJK N°. 5
begint aan de Voorstraat, hij de Meelbrug, met het huis A, N°. 257;
loopt van daar langs deze Voorstraat tot aan de Koningsstraat; verder
de noordzijde van de Koningsstraat, en eindelijk langs de westzijde
van de Turfmarkt tot aan het huis in het water, A, N°. 288.

DE AFDEELING LETTER B
wordt verdeeld in vier Wijken.
WIJK N°. 6
begint op den zuidhoek van de Koningsstraat, bij de Tweebaksmarkt,
met het huis B, N°. 1; loopt van daar langs de zuidzijde van genoemde
straat tot op de Voorstraat, huis A, N°. 8; verder langs de Voorstraat
tot op den hoek van de Ciprianussteeg; dan de noordzijde van deze steeg,
en achter dit blok huizen om, tot den hoek van de Korfmakersstraat,
bij de Korfmakerspijp, en eindelijk langs de noordzijde van de Korf-
makersstraat en westzijde van de Tweebaksmarkt terug, tot op den
hoek van de Koningstraat, B, N°. 1.

WIJK N°. 7
begint op de Tweebaksmarkt, op den hoek van het Droevendal, met het
gebouw B, N°. 56, het Landshuis; loopt van daar langs de oostzijde
van de Turfmarkl tot op de Tuinen; voorts langs de zuidzijde van de
Tuinen en den Stadswal tot aan het Droevendal, en eindelijk langs de
noordzijde van het Droevendal terug, tot op de Tweebaksmarkt, B,
N°. 56.
De Wijdesteeg op de Tuinen, de Schipperssteeg, een Steeg op de
Tuinen, de Kloksteeg en twee Stegen in het Droevendal zijn in deze
Wijk begrepen.

WIJK N°. 8
begint op de zuidzijde van het Droevendal, bij de Tweebaksmarkt, met
het huis B, N°. 137; loopt langs deze zuidzijde tot op den hoek van
de Galileër-Kerkstraat; voorts de westzijde van deze straat tot op den
hoek van het Nieuwstraatje; dan de noordzijde van het Nieuwstraatje
tot op de Tweebaksmarkt, en eindelijk langs de oostzijde van de Twee-
baksmarkt terug, tot op den hoek bij het Droevendal, huis B, N°. 223,
waar het huis B, N°. 137 zich achter aansluit.
De Driekramerssteeg en eene Steeg op de Tweebaksmarkt zijn in
deze Wijk begrepen.

WIJK. N°. 9
bevat, in de eerste plaats, Haakmaburen en de oostzijde van de Keizers-
gracht tot het huis B, N°. 125; begint verder op de zuidzijde van het
Droevendal, op den hoek bij de Galileër-Kerkstraat met het huis B,
N°. 144; gaat van daar deze zuidzijde af tot aan de Keizersgracht;
dan de westzijde van deze gracht tot aan het Nieuwstraatje; de noord-
zijde van het Nieuwstraatje tot de Galileër-Kerkstraat, en eindelijk
de oostzijde van deze straat terug, tot op den hoek van het Droevendal,
B, N°. 125.
Eene Steeg in het Droevendal, eene Steeg op de Keizersgracht en
het Ritsumastraatje zijn in deze Wijk begrepen.

DE AFDEELING LETTER C
wordt verdeeld in zeven Wijken.
WIJK N°. 10
begint in de Korfmakersstraat, aan de zuidzijde, op den hoek bij de
Tweebaksmarkt, met het huis C, N°. 1; loopt van daar langs de zuid-
zijde van deze straat en van de Ciprianussteeg tot op den hoek van de
Voorstraat over de Kelders; verder de overzijde van de Kelders, voorbij
de Brol en langs de Groentemarkt tot aan de Oosterstraat, en eindelijk
langs de noordzijde van de Oosterstraat en de westzijde van de Twee-
baksmarkt terug, tot op den hoek van de Korfmakersstraat, C, N°. 1.
De Heerestraat is in deze wijk begrepen.

WIJK N°. 11
begint op de oostzijde van de Tweebaksmarkt, op den hoek van het
Nieuwstraatje, met het huis C, N°. 64; loopt van daar langs de
Tweebaksmarkt tot op den hoek van de Nieuwe-Oosterstraat; verder de
geheele noordzijde van de Nieuwe-Oosterstraat tot op den hoek van
de Keizersgracht; dan de westzijde van de Keizersgracht tot het Nieuw-
straatje, en eindelijk de zuidzijde van het Nieuwstraatje terug, tot
op den hoek van de Tweebaksmarkt, C, N°. 64.
Het noordelijke gedeelte van de Ooster-Kruisstraat en de Steeg
achter de Stads-Armekamer zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 12
begint in de Nieuwe-Oosterstraat, zuidzijde, op den hoek bij de
Keizersgracht, met het huis C, N°. 87; loopt van daar langs de zuid-
zijde van deze straat tot op den hoek bij de Druifstreek; verder langs
de Druifstreek tot aan de Keizersgracht, en eindelijk langs de
noord- en westzijde van deze gracht terug, tot aan de Nieuwe-Ooster-
straat, C, N°. 87.
Het zuidelijk gedeelte van de Ooster-Kruisstraat is in deze Wijk
begrepen.

WIJK N°. 13
begint op de Keizersgracht, oostzijde, tegenover het Nieuwstraatje,
met het huis C, N°. 143; loopt van daar langs de oostzijde van deze
gracht tot aan het einde van den Dienaarstrans, en voorts langs den
Stadswal terug, tot achter het huis C, N°. 143.
Het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en de gebouwen, daartoe
behoorende, zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 14
begint in de Blokhuissteeg, noordzijde, op den hoek bij de Boompjes,
met het huis C, N°. 197; loopt van daar langs de noordzijde van deze
steeg tot de Waeze; dan de oostzijde van de Waeze tot het Zwitsers-
waltje, en eindelijk langs dit waltje en de streek, genaamd Onder de
Boompjes, terug, tot op den hoek van de Blokhuissteeg, C, N°. 197.
Eene Steeg in de Blokhuissteeg, de eerste en tweede Vermanings-
steeg, op het Zwitserswaltje, en eene Steeg, mede aldaar, zijn in deze
Wijk begrepen.

WIJK N°. 15
begint aan den Nieuwen Weg, met het gebouw C, N°. 194, het Stads-
Burger-Ziekenhuis; loopt van daar langs de zuidzijde van de Blokhuis-
steeg tot op den hoek bij de Waeze; verder langs Muntenburg tot aan
den Nieuwen Weg, en eindelijk langs dezen weg terug, tot het Zieken-
huis, C, N°. 194.
Eene Steeg in de Blokhuissteeg en de Krimp aldaar zijn in deze
Wijk begrepen.

WIJK N°. 16
begint met het huis C, N°. 277, op het Waltje tegen over de Waeze,
bij de brug; loopt van daar langs dit waltje en de Berlikumermarkt
tot op den hoek van de Oude-Oosterstraat, en voorts langs de zuidzijde
van deze straat tot aan de Hillemapijp, huis C, N°. 300.
De geheele Ossekop is in deze Wijk begrepen.

DE AFDEELING LETTER D
wordt verdeeld in drie Wijken.
WIJK N°. 17
begint op den Wirdumerdijk, oostzijde, op den hoek bij den Nieuwen
Aanleg, met het gebouw D, N°. I, de Sociëteit Amicitia; loopt van
daar langs dezen aanleg tot op de Waeze; verder langs de westzijde
van de Waeze tot aan de Wijdesteeg; dan de zuidzijde van deze steeg
tot den Wirdumerdijk, en eindelijk langs de oostzijde van den Wirdu-
merdijk terug, tot op den hoek bij den Nieuwen Aanleg, D, N°. 1.
Het Wirdumer-Achterom met de Steeg of Gloppe aldaar en de
Nauwesteeg zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 18
begint op de Waeze, westzijde, op den hoek van de Wijdesteeg, met
het huis D, N°. 33; loopt van daar langs de Waeze tot op den hoek
van het Naauw; verder langs de zuidzijde van het Naauw tot nevens
het Waagsplein; dan langs de oostzijde van dit plein, voorbij de
Peperstraat, en langs de oostzijde van den Wirdumerdijk tot op den
hoek van de Wijdesteeg, en eindelijk langs de noordzijde van deze
steeg terug, tot op de Waeze, D, N°. 33.
De Peperstraat is in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 19
begint op den Wirdumerdijk, westzijde, op den hoek bij het Wagen-
plein of de Koemarkt, met het huis D, N°. 113; loopt van daar langs
de westzijde van genoemde straat tot op de Breedzijde van de Nieuwe-
stad; verder deze breedzijde langs tot op den hoek van het Hoedema-
kerssteegje; dan de oostzijde van dit steegje tot in het Ruiterskwartier,
en eindelijk langs het Ruiterskwartier en de Koemarkt terug, tot op
den hoek bij den Wirdumerdijk, D, N°. 113.
De drie Stegen op de Breedzijde van de Nieuwestad, de Oude-
Lombardsteeg en de Blauwe Poort zijn in deze Wijk begrepen; ter-
wijl de Stads-Waag, het Brandspuitshuisje in het Ruiterskwartier
en de gebouwen op de voormalige Wirdumerpoorts-dwinger mede tot
deze Wijk behooren.

DE AFDEELING LETTER E
wordt verdeeld in zeven Wijken.
WIJK N°. 20
begint bij de Langepijp, zuidzijde, op den hoek van het Hoedemakers-
steegje, met het huis E, N°. 1; loopt van daar langs de Breedzijde der
Nieuwestad tot aan de Oude-Doelesteeg; verder de oostzijde van deze
steeg tot in het Ruiterskwartier; dan oostwaarts langs het Ruiterskwar-
tier tot op den hoek van het Hoedemakerssteegje, en eindelijk langs de
westzijde van dit steegje terug, tot aan de Langepijp, E, N°. 1.
De Drie-Prinsedaalderssteeg en de Stokerssteeg, beide in het
Ruiterskwartier, zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 21
begint op de Breedzijde van de Nieuwestad, op den westhoek van de
Oude-Doelesteeg, met het huis E, N°. 26; loopt van daar langs deze
breedzijde tot op den hoek van de Ype- of Ivobrouwerssteeg; verder
de oostzijde van deze steeg tot in het Ruiterskwartier; dan oostwaarts
langs het Ruiterskwartier tot op den hoek van de Oude-Doelesteeg,
en eindelijk langs de westzijde van deze steeg terug, tot op de Nieuwe-
stad, E, N°. 26.
Het Stuivingspoortje, de Bolswardersteeg en de Baarsjessteeg zijn
in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 22
Het eerste deel begint op de Breedzijde van de Nieuwestad, op den
westhoek van de Ype- of Ivobrouwerssteeg, met het huis E, N°. 43;
loopt van daar, langs deze breedzijde, tot op den hoek van de Hania-
steeg; verder de oostzijde van deze steeg tot in het Ruiterskwartier;
dan oostwaarts langs het Ruiterskwartier tot op den hoek van de Ype-
of Ivobrouwerssteeg, en eindelijk langs de westzijde van deze steeg te-
rug, tot op de Nieuwestad, E, N°. 43.
Het tweede deel begint in de Molensteeg, zuidzijde, op den hoek bij
de Haniasteeg, met het huis E, N°. 100; loopt van daar langs deze zijde
van de Molensteeg tot op het Groot Schavernek; verder langs het
Groot Schavernek tot aan het Ruiterskwartier; dan langs het Ruiters-
kwartier tot op den hoek van de Haniasteeg, en eindelijk langs de
westzijde van de Haniasteeg terug, tot op den hoek van de Molensteeg,
E, N°. 100.

WIJK. N°. 23
begint op de Nieuwestad, op den westhoek van de Haniasteeg, met het
huis E, N°. 48; loopt van daar langs de Nieuwestad tot aan het Groot
Schavernek; verder langs het Schavernek tot op den hoek van de Mo-
lensteeg; dan de noordzijde van deze steeg tot op den hoek van de
Haniasteeg, en eindelijk langs de westzijde van de Haniasteeg terug,
tot op de Nieuwestad, E, N°. 48.
Verder nog het geheele Klein Schavernek en de huizen bij de voor-
malige Lieve Vrouwenpoort, zuidzijde, alsmede die in den Nieuwen
Aanleg aldaar, van af E, N°. 299 tot en met E, N°. 318.
De Wolvesteeg, de Messemakerssteeg en het Steegje achter het
Sneeker Veerhuis, op het Groot Schavernek, zijn in deze Wijk be-
grepen.

WIJK N°. 24
begint op den oosthoek van het Zaailand, met het huis E, N°. 242;
loopt van daar, langs het geheele Zaailand, tot aan den Stadswal, en
eindelijk langs den Stadswal terug, tot op den oosthoek van het Zaai-
land, E, N°. 242.
De Gloppe, eene Steeg, het Arendsklooster en het Streekje achter
het Klooster zijn in deze Wijk begrepen; terwijl het zoogenaamde erf
van Meijer, de Prinse-weitmolen en het gebouw aan den Stadswal,
bij de Paarde- of Havenbrug, E, N°. 297, mede tot deze Wijk be-
hooren.

WIJK N°. 25
begint aan de Voorstraat, noordzijde, bij de voormalige L. Vrouwenpoort,
met het huis E, N°. 322; loopt van daar tot aan de Torenstraat; ver-
der de westzijde van de Torenstraat tot aan het einde; dan van af het
Poortje van het Burmania-huis, op het Oldehoofster-Kerkhof, zuid-
zijde, E, N°. 380, tot den noordoosthoek van de Torenstraat: van hier
de oostzijde van de Torenstraat terug, tot aan de Voorstraat, en einde-
lijk langs de Voorstraat tot het huis E, N°. 417, twee huizen van de
Burmaniastraat af, waar de letter E eindigt.
De Oldehoof behoort mede tot deze Wijk.

WIJK N°. 26
heeft eerst de woningen op den Oldehoofster-dwinger of het Klein Fentje,
E, N°. 345 tot en met 348; begint vervolgens in den Boterhoek, aan
den wal, met het huis E, N°. 349; loopt van daar langs den Boter-
hoek tot aan den Opgang naar den wal; verder de westzijde van dezen
opgang tot aan den Stadswal, en eindelijk, langs den Stadswal terug,
tot bij het begin van den Boterhoek, E, N°. 349.
Het Brandje-klooster, de Korstbijterssteeg en de woningen in het
Poortje zijn in deze Wijk begrepen.

DE AFDEELING LETTER F
wordt verdeeld in acht Wijken.
WIJK N°. 27
begint op de Vleeschmarkt, bij de Langepijp, met het huis F, N°. 1;
loopt van daar langs de Vleeschmarkt tot op den hoek van de Nieuwe
steeg; verder de oostzijde van de Nieuwesteeg tot aan de Bagijnestraat
en eindelijk de zuidzijde van de Bagijnestraat langs, tot aan het Ba-
gijnepijpje, huis F, N°. 396.
De Steeg in de Bagijnestraat is in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 28
begint op de Deinumer Zuupmarkt, op den westhoek van de Nieuwe-
steeg, met het huis F, N°. 19; loopt van daar langs deze gracht tot
op den hoek van de Kleine Kerkstraat; verder de oostzijde van de
Kleine Kerkstraat tot op den hoek bij de Bagijnestraat; dan de zuid-
zijde van de Bagijnestraat tot op den hoek van de Nieuwesteeg, en
eindelijk de westzijde van de Nieuwesteeg terug, tot bij de Deinumer
Zuupmarkt, F, N°. 19.
De Steeg in de Kleine Kerkstraat en de Kaatsbaan in de Bagijne-
straat zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 29
begint aan de Voorstraat, twee huizen bewesten de Burmaniastraat, met
het huis F, N°. 44; loopt van daar langs deze Voorstraat tot op den
hoek hij de Duco Martena-pijp; verder langs de westzijde van de Kleine
Kerkstraat tot het einde; dan de woningen bij den Sluitboom, zuid-
zijde, en eindelijk langs de zuidzijde van het Oldehoofster-Kerkhof tot
aan het Poortje van het Burmaniahuis, F, N°. 104.
De Burmaniastraat en de Regenboogsteeg in de Kleine Kerkstraat
zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 30
begint op de oostzijde van het Oldehoofster-Kerkhof met de Lijnbaan-
huisjes, F, N°. 104a en b; loopt van daar langs deze oostzijde tot aan
den Sluitboom bij de Groote Kerkstraat; verder langs de noordzijde van
de Groote Kerkstraat tot op den hoek van de Doelestraat; dan de
westzijde van de Doelestraat tot aan Sint Jobsleen, en eindelijk de
zuidzijde van Sint Jobsleen terug, tot aan het brugje voor de Heer
Ivo-straat
De Heer Ivo-straat is in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 31
begint bij Sint Jobsleen, noordzijde, met het gebouw F, N°. 189,
de Fransche Kostschool voor Jongeheeren; loopt van daar langs ge-
noemde buurt en den Boterhoek tot aan den Opgang naar den wal;
verder de oostzijde van dezen opgang tot aan den Stadswal, en eindelijk
langs den Stadswal terug, tot achter het gebouw F, N°. 189.
De Kalvergloppe, het Tournooiveld, het Oranjeklooster, de Kuil
en de Drift zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 32
begint in de Groote Kerkstraat, noordzijde, op den westhoek van het
Gasthuispijpje, met het huis F, N°. 264; loopt van daar langs de
noordzijde van de Groote Kerkstraat tot op den hoek van de Doele-
straat; verder de oostzijde van de Doelestraat tot op den Groeneweg,
en eindelijk de Groeneweg aan weerszijden tot op het midden, waar de
Letter G is, of tot de huizen F, N°. 167, in de steeg, zuidzijde, en
F, N°. 168, noordzijde.
De Steeg op den Groeneweg en het Zalmklooster zijn in deze Wijk
begrepen.

WIJK N°. 33
begint in de Groote Kerkstraat, zuidzijde, op den westhoek van het
pijpje, met het gebouw F, N°. 265, het Diaconiehuis der Hervormde
Gemeente; loopt van daar tot op den hoek van de Bollemanssteeg;
verder de oostzijde van de Bollemanssteeg tot in de Bagijnestraat, en
eindelijk de noordzijde van de Bagijnestraat tot aan het Bagijnepijpje,
huis F, N°. 397.
De Zak en het Hofstraatje zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 34
begint in de Kleine Kerkstraat, oostzijde, op den noordhoek van de
Bagijnestraat, met het huis F, N°. 88; loopt van daar langs de oost-
zijde van de Kleine Kerkstraat tot op den hoek van de Groote Kerk-
straat; verder de zuidzijde van de Groote Kerkstraat tot aan de Bolle-
manssteeg; dan de westzijde van de Bollemanssteeg tot in de Bagijnestraat,
en eindelijk de noordzijde van de Bagijnestraat terug, tot op den hoek
bij de Kleine Kerkstraat, F, N°. 88.
De Rochebrunesteeg, de Kalksteeg, eene Steeg in de Bollemanssteeg
en het Bagijne-klooster zijn in deze Wijk begrepen.

DE AFDEELING LETTER G
wordt verdeeld in vijf Wijken.
WIJK N°. 35
begint aan de Voorstraat, op den westhoek van de Sint Jacobsstraat,
bij de Tontjepijp, met het huis G, N°. 1; loopt van daar langs de
Voorstraat tot aan het Heerenwaltje; verder langs het Heerenwaltje,
het Stadshuis en de Hoofdwacht tot op den hoek van de Sint Jacobs-
straat, en eindelijk de westzijde van de Sint Jacobsstraat terug, tot
bij de Tontjepijp, G, N°. 1.
Het Maria-Annastraatje en het Raadhuisstraatje zijn in deze Wijk
begrepen.

WIJK N°. 36.
Het eerste gedeelte begint tegenover de Waag, bij het Brugje, aan de
Voorstraat, met het huis G, N°. 7; loopt van daar tot op den hoek
van de Weerd; verder de oostzijde van de Weerd tot aan het einde,
en eindelijk langs de zuidzijde van het Plein voor het Stadshuis tot op
den hoek bij de Pijp, huis G, N°. 54.
Het tweede gedeelte begint bij de Langepijp, noordzijde, op den
oosthoek van het Pijpje, met het gebouw G, N°. 18 en 19, de Groote
Sociëteit; loopt van daar tot op den hoek van de Weerd; verder de
westzijde van de Weerd tot aan de Bagijnestraat, en eindelijk de zuid-
zijde van de Bagijnestraat tot aan het Bagijnepijpje, huis G, N°. 37.
De Gloppe in de Weerd is in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 37
begint in de Bagijnestraat, noordzijde, op den oosthoek van het Ba-
gijnepijpje, met het huis G, N°. 38; loopt van daar tot op den hoek
van de Weerd; verder langs de westzijde van de Weerd, voorbij het
Koninklijk Paleis tot op den hoek van de Kleine Hoogstraat; dan de
westzijde van de Kleine Hoogstraat tot in de Groote Kerkstraat, en
eindelijk langs de zuidzijde van de Groote Kerkstraat tot aan het Gast-
huispijpje, gebouw G, 148, het Sint Anthonij-Gasthuis.
De Beijerstraat en het Muggesteegje zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 38
begint in de Kleine Kerkstraat, noordzijde, op den oosthoek van het
Gasthuispijpje, met het huis G, N°. 146 en 147; loopt van daar langs
de noordzijde van de Groote Kerkstraat tot aan de Pijlsteeg; verder
de westzijde van deze steeg tot aan het Perkswaltje, en eindelijk langs
dit Waltje tot aan het einde, huis G, N°. 223.
De Nauwe Gasthuissteeg, de Digte Gasthuissteeg, de Tipelsteeg
en de Wijde Gasthuissteeg zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 39
begint op het Schoenmakersperk, bij de Perksbrug, met het huis G,
N°. 158; loopt van daar langs het Schoenmakersperk tot aan den Groe-
neweg; voorts de Groeneweg aan weerszijden tot op de helft, zoo ver
de letter G reikt, huis G, N°. 184 en 185, zuidzijde, en G, N°. 186,
noordzijde; verder bij den Stads- of Prinsentuin, van af den noord-
hoek van den Groeneweg tot aan genoemden tuin, huis G, N°. 201.
De Perksteeg en het Steegje bij den Stads- of Prinsentuin zijn in
deze Wijk begrepen.

DE AFDEELING LETTER H
wordt verdeeld in twee Wijken.
WIJK N°. 40
begint aan het Plein, zuidzijde, met het huis H, N°. 1; loopt van daar
langs de westzijde van de Groote Hoogstraat tot op den hoek van het
Naauw; verder de noordzijde van het Naauw tot op den hoek van de
Sint Jacobsstraat; dan de oostzijde van de Sint Jacobsstraat tot aan het
Plein, en eindelijk langs de zuidzijde van het Plein terug tot H, N°. 1.
De Klokstraat, eene Steeg en de Gloppe in de Sint Jacobsstraat zijn
in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 41
begint op den Eewal, zuidzijde, op den hoek bij de Groote Hoogstraat,
met het huis H, N°. 3, de Gaper; loopt van daar langs den Oranje-
Eewal tot aan de Minnemastraat; verder de westzijde van de Minne-
mastraat tot op den hoek bij de Kelders; dan de Kelders tot aan de
Hoogstraat, en eindelijk de oostzijde van de Groote Hoogstraat terug,
tot aan den Eewal, H, N°. 3.
De Poststraat, met de Gloppe daar in, zijn in deze Wijk begrepen.

DE AFDEELING LETTER I
wordt verdeeld in acht Wijken.
WIJK N°. 42
begint op de Korenmarkt, op den hoek bij de Wortelhaven, met het
huis I, N°. 1; loopt van daar langs de Korenmarkt tot aan de Min-
nemastraat; verder de oostzijde van de Minnemastraat tot aan den
Eewal; dan de zuidzijde van den Eewal tot aan de Wortelhaven, en
eindelijk de westzijde van de Wortelhaven terug, tot op den hoek bij
de Korenmarkt, I, N°. 1.
De Vischmarkt en daartoe behoorende gebouwen zijn mede in deze
Wijk begrepen.

WIJK N°. 43
begint op den Eewal, noordzijde, op den hoek bij de Slotmakersstraat,
met het huis I, N°. 44; loopt van daar langs den Eewal tot aan de
Zuupsteeg, verder de oostzijde van de Zuupsteeg tot in de Speelmans-
straat; dan de zuidzijde van de Speelmansstraat tot op den hoek bij de
Slotmakersstraat, en eindelijk de westzijde van de Slotmakersstraat
terug, tot op den hoek van den Eewal, I, N°. 44.

WIJK N°. 44
begint in de Zuupsteeg, westzijde, op den hoek van de Speelmansstraat.
met het huis I, N°. 58; loopt van daar langs de westzijde van deze
steeg tot op den Eewal; verder langs de noordzijde van den Eewal tot
op den hoek bij de Kleine Hoogstraat; dan de oostzijde van de Kleine
Hoogstraat tot in de Groote Kerkstraat; daarna de zuidzijde van de
Groote Kerkstraat tot de Bontepapesteeg, en eindelijk langs de west-
zijde van de Bontepapesteeg terug, tot op den hoek van de Zuupsteeg,
I, N°. 58.
Het westelijk gedeelte van de Speelmansstraat is in deze Wijk be-
grepen.

WIJK N°. 45
begint in de Bontepapesteeg, oostzijde, op den hoek van de Speel-
mansstraat, met het huis I, N°. 91; loopt van daar langs de oostzijde
van deze steeg tot in de Groote Kerkstraat, verder langs de zuidzijde
van de Groote Kerkstraat en het Krommejat tot op den hoek bij de
Put; dan de zuidzijde van de Put tot de Speelmansstraat, en eindelijk
langs de noordzijde van deze straat terug, tot aan de Bontepapesteeg.
De Gloppe in het Krommejat is in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 46
begint in de Groote Kerkstraat, noordzijde, op den hoek bij het Kerk-
hof, met het huis I, N°. 106; loopt van daar langs de noordzijde van
de Groote Kerkstraat tot aan de Pijlsteeg; verder de oostzijde van de
Pijlsteeg tot het Perkswaltje, bezijden het Nieuwe Stads-Weeshuis;
dan dit Waltje tot aan het Groot Kerkhof, en eindelijk langs de west-
zijde van het Kerkhof terug, tot aan den hoek bij de Groote Kerk-
straat, I, N°. 106.
De Modder is in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 47
begint op het Groot Kerkhof, met het gebouw I, N°. 148, het Nieuwe
Stads-Weeshuis; loopt van daar langs het Kerkhof tot aan de Breede-
plaats; verder de westzijde van de Breedeplaats tot op den hoek bij
het Keerweer, en eindelijk langs het Keerweer tot aan het einde, huis
I, N°. 192.
Het Luilekkerland is in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 48
begint op het Schoenmakersperk, aan het einde, met de gebouwen I,
N°. 193, de Stads- of Prinsentuin; loopt van daar langs de noord-
zijde van de Nieuweburen tot aan den Opgang naar den Jacobijner-
dwinger; verder de westzijde van dezen Opgang tot aan den Stadswal;
en eindelijk van daar den Stadswal terug, tot achter de gebouwen I,
N°. 193.
De streek, Achter de Witte Hand genaamd, en eene Steeg met
Plaats daar in, zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 49
begint bij de Wortelhaven, oostzijde, met het huis I, N°. 38; loopt van
daar langs dit plein en de oostzijde van de Slotmakersstraat tot bij
de Put; verder langs de zuidzijde van de Put tot op den hoek van de
Sacramentstraat; dan de zuidwestzijde van de Sacramentstraat tot
aan de Voorstraat, en eindelijk langs de Voorstraat terug, tot op den
hoek bij de Wortelhaven, huis I, N°. 345, waar het huis I, N°. 33
zich achter aansluit.
De Steeg in de Slotmakersstraat, en de Steeg aan de Voorstraat
zijn in deze Wijk begrepen.

DE AFDEELING LETTER K
wordt verdeeld in zes Wijken.
WIJK N°. 50
begint aan de Voorstraat, op den hoek van de Nieuweburen, bij de
Dubbele-pijp, met het huis K, N°. 1; loopt van daar langs de Voor-
straat, zuidwaarts, tot aan de Sacramentstraat; verder de noordoostzijde
van de Sacramentstraat tot op den hoek van de Breedstraat; dan de
oostzijde van de Breedstraat tot op de Nieuweburen, en eindelijk de
zuidzijde van de Nieuweburen terug, tot aan den hoek bij de Voor-
straat, K, N°. 1.

WIJK N°. 51
begint op de noordoostzijde van de Put, op den hoek van de Breed-
straat, met het huis K, N°. 31; loopt van daar langs de Put tot aan
de Munnike-muurstraat; verder langs de oostzijde van deze straat tot
op de Nieuweburen; dan de zuidzijde van de Nieuweburen tot aan de
Breedstraat, en eindelijk langs de westzijde van de Breedstraat terug,
tot op den hoek bij de Put, K, N°. 31.
De Steeg in de Munnike-muurstraat, de Doorgaande-steeg en de
Bargejagerssteeg zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 52
begint achter de Groote of Jacobijner-Kerk, op den hoek bij de Mun-
nike-muurstraat, met het huis K, N°. 38; loopt van daar achter de
Groote Kerk langs tot aan de Breedeplaats; verder de oostzijde van de
Breedeplaats tot op de Nieuweburen; dan de zuidzijde van de Nieuwe-
buren tot aan de Munnike-muurstraat, en eindelijk de westzijde van
deze straat terug, tot op den hoek Achter de Groote Kerk, K, N°. 38.
De Pip- of Poptasteeg, de Pottebakkersplaats en de Sint Frede-
rikssteeg zijn in deze Wijk begrepen; terwijl de Groote of Jacobijner-
Kerk en het gebouw daaraan, K, N°. 37, mede tot deze Wijk be-
hooren.

WIJK N°. 53
begint op den noordhoek van het Dockumer-end, met het huis K,
N°. 172; loopt van daar langs het Dockumer-end tot op den hoek van
de Nieuweburen; verder de noordzijde van de Nieuweburen langs tot
aan den Opgang; dan de oostzijde van dezen Opgang tot op den hoek
Achter de Groene Kan, en eindelijk langs deze streek of kaai terug,
tot aan het Dokkumer-end, K, N°. 172.
Twee Stegen in den Opgang en twee Stegen Achter de Groene
Kan zijn in deze Wijk begrepen.

WIJK N°. 54
begint op de noordzijde van de Nieuweburen, op den westhoek van den
Opgang, met het huis K, N°. 211; loopt van daar westwaarts langs de
Nieuweburen tot aan den Opgang naar den Jacobijner-dwinger;
verder achter om, langs de zuidzijde van de Wabbe-Wisses-straat tot
tot aan den Opgang van de Nieuweburen, en eindelijk langs de west-
zijde van dezen Opgang terug, tot op den hoek bij de Nieuweburen,
K, N°. 211.
Het Spooksteegje met het Plaatsje in de Wabbe-Wisses-straat en
eene Steeg in den Opgang van de Nieuweburen zijn in deze Wijk
begrepen.

WIJK N°. 65
begint in de Wabbe-Wisses-straat, noordzijde, met het huis K,
N°. 234; loopt van daar langs de noordzijde van deze straat tot aan
den Opgang van de Nieuweburen; verder achterom langs den Jacobijner-
of Wabbe-Wisses-dwinger tot aan den Opgang naar dezen dwinger;
dan de oostzijde van dezen Opgang tot de Wabbe-Wisses-straat, en
eindelijk langs de noordzijde van deze straat terug, tot het huis K,
N°. 234.
Twee Stegen in de Wabbe-Wisses-straat zijn in deze Wijk begrepen;
terwijl het gebouw van het Provinciaal Geregtshof en de Arrondisse-
ments Regtbank en de Stads-Israëlitische-Armenschool mede tot deze
Wijk behooren.

>> begin