>> HOMEpage

Voogden St. Anthony gasthuis Leeuwarden
Naamlijst onder voorbehoud

Internetbewerking
voor o.a. Klaas Zandberg, "Antonius" op Open Monumentendag 9-9-2006
door M.H.H. Engels, november 2011
van
Voogden van St. Anthoon welke tot en met 1811 gekozen werden, geput [ca. 1940 door R. Visscher] uit: W. Eekhoff, Geschiedenis van het Sint Anthony-gasthuis, Leeuw. 1854; met bijvoegingen uit Oorkonden der geschiedenis van het Sint Anth.-gasth. (Leeuw.) 1876, uit de Raadsbestellingen, een lijst uit Archiefkast B IX (-1720) en Sted. Bibl. [cat. R. Visscher] C 119 [handschrift].

 • Abbes, Tjerk 1625-1629, 1630
 • Adius, Dr. Gerard 1667-1675, 1676 rentmeester 1666
 • Aerns/ Arends/ Arens, Willem 1560-1564, 1565, 1566 rentmeester 1561
 • Aernts/ Arents, Gerbrand/ Gerbrant 1553, 1554, 1556, 1557
 • Aesge zoon, Aesge 1526
 • Alberts, Adam 1508
 • Amema, Jaerich 1457
 • Ammema, Taecke Sapis 1635-1644(†)
 • Anskama(n), Allert 1450, 1457
 • Arnoldi, Dr. Nicolaas 1750-1777
 • Arns, Pyter 1566
 • Auckama, Jacob Sibrants/Sybrants rentmeester 1541, 1542, 1543 "successeur" van T.A. Sierksma, voogd 1542-1545, 1546, 1550, 1565, 1574
 • Auckama, Sybrent Peters 1443
 • Aysma, Albert 1648
 • Aysma, Hessel Lieuwes 1589-1597, administrator 1590-1595, rentmeester? 1596, 1597
 • Banga, Dr. Pierius 1720-1735
 • Beyma, Dr. Johan van 1646, 1647
 • Boner, Eco Everts 1601-1602, 1608-1611 administrator 1600, 1611
 • Bourboom, Jacob 1724-1764
 • Bourits, Jacob 1608-1620 niet[?] 1608, 1609
 • Broers, Aucke 1630-1634
 • Burum, Alle Jansen van 1627-1668
 • Burum, Jan Gerrits zoon van 1612-1614
 • Camp, Joris Gerrits 1629-1641
 • Can/Kan, Claes/Klaas 1653-1681, adm. 1670
 • Canter, Frans Jacobs/Jans 1556, 1557, 1570 administrator 1556
 • Cats, Samuel Hendrik Manger 1831-1834
 • Claes zoon, Allert voogd (der armen) 1490
 • Claes zoon, Jan 1558
 • Coulon, Carel Willem 1782-1796
 • Coulon, Willem 1764-1782(†)
 • Crans, Wilhelmus 1695-1711
 • Cremer, Eylert 1585
 • Cuip, Dirck Dircksz. 1546, 1547, 1550 = Dirck Dircks cuiper
 • Cuylenburg, Dr. Johannes 1662-1670, niet 1662
 • Delff, Gerryt Floris van zie Floris
 • Dircks cuiper, Dirck zie Cuip
 • Dircks scherier, Obbe/ Jobbe[?] 1528, 1531-1537, 1538, 1540[?], 1542-1545
 • Doedis, Allert 1492(?)
 • Doethies, Sytze 1551, 1553
 • Dotingh, Johannes 1671-1693, 1694
 • Dotingh, Johannes 1771-1777
 • Douwe schroer 1508
 • Doyties, Sietie/Sitthie 1553
 • Eelckes, Tjaard 1527, 1530-1537
 • Eelckes, Watze 1580-1598, 1600, 1602-1629 (1629 doorgehaald) administrator 1580-1587
 • Eelckes, Wybrant 1553, 1554
 • Eppinga, Dr. Jacobus 1713-1726
 • Faber, Jan Otto 1776-1795
 • Fenema, Dr. Abraham 1726-1750
 • Fenema, Hector niet 1679-1681, 1713 [wel?] 1679-1713
 • Ferwer, Hugha voogd (der armen) 1490, 1492
 • Floris van Delff, Gerryt 1565, 1566
 • Frisius, Dr. Cronelius Franciscus 1733-1762
 • Gerbens, Barend 1519, 1520
 • Gerrits/Geerts zoon, Johan 1477
 • Gerrits zoon, Wolter/Wouter 1483, 1489 = schoenmaker?
 • Gerryts van Jelgerhuijs, Wibe/Wybe 1508, 1519, 1520, 1524, 1526
 • Gravius, Oene niet[?] 1670, 1671 wel 1670-1676, 1677; 1673 mediatelyck i.p.v. Ph. v. Humalda (ook adm.?)
 • Haan koopman, Jacob de 1802-1819
 • Haer, Daniel Bonifacius van der 1819-1830
 • Haestrecht, Adriaan van 1663-1666
 • Hambroick, Willem Hendrick baron van 1777-1795
 • Hania, Jr. Dr. Seerp 1546
 • Hans, Hendrick 1583-1589, 1590, 1591-1601
 • Harkema apotheker, Sjouke 1795-1811
 • Harmens, Wyba 1483, 1484
 • Haythummanna, Buwa 1433, 1436
 • Heentiama, Willa voogd (der armen) 1490, 1492
 • Helder notaris, Gosse 1795-1802
 • Hemmis, Haring, Lyuwe, Tjaerdt en Frans Geertszn. 1530
 • Humalda raadsheer, Jhr. Philippus/Philips van 1668-1671
 • Jacobs goldtsmidt, Albert 1563, 1564, 1565
 • Jacobs, Jan 1554, 1558, 1560-1562
 • Jacobs, Luitzen 1492(?)
 • Jans zoon, Hendrik/Henric 1489
 • Jans, Claes 1558, 1560-1562, 1563, 1564 niet[?] 1558
 • Jans/Janszn. timmerman, Jan 1539, 1540
 • Janszn./Janckes zoon, Tjerck 1542-1545, 1547, 1550
 • Jaytiama, Goytien Sipka zoon 1483
 • Jelles/ Jellis, Paulus/Pouwel 1578, 1579, 1580, 1581, 1582
 • Jelmers, Reiner 1598, 1599 niet[?] 1598
 • Jeltes, Keimpe 1582
 • Johan zoon, Peter 1526
 • Johannis, Petrus 1597 adm.
 • Jongsma, Mr. Ernestus 1805-1825
 • Kinnema, Cornelius 1641-1645 (i.p.v. † Camp)
 • Kolk Med. Dr., H.W. van der 1795-1804
 • Lamberts, Pieter niet 1648, 1649 voogd 1647-1649
 • Lenaerts/Lenerts, Floris 1583-1588, 1589
 • Lieuwes, Lieuwe 1526, 1530-1537, 1538, 1540
 • Louws/ Louwens, Coop 1597-1600, 1601(†)
 • Mellema, Sybe Piers 1649-1661, 1662 rentmeester 1650
 • Meynerts cremer, Eilert 1585-1587 niet[?] 1587
 • Minthies, Wopcke 1524
 • Myddeler, Johan 1477
 • Oenes, Oene 1477
 • Oenes, Oene 1612-1624
 • Oetzen/Oetzes, Ypke 1578, 1579, 1580, 1581
 • Orcx/Orks, Wybe administrator? 1598, 1599, 1600, 1601, 1602 voogd 1598-1603, 1604-1607 Sybe 1590
 • Petrus priester int Anth. Gasth. 1484
 • Pieters goltsmit, Tyman/Tymen 1570, 1571, 1573, 1574, 1576
 • Portz, Willem Hendrik 1712-1719
 • Poutsma, Dr. Petrus 1704-1712 niet[?] 1705, 1712 rentmeester 1704
 • Recalff, Dr. Jacobus 1682-1711, 1712, 1713
 • Reiners smid, Jacob 1571, 1573, 1574-1579, 1581-1584 administrator 1571, 1573, 1574, 1576, 1578 cedulschrijver 1582
 • Reyners, Frans 1558, 1560-1564
 • Reyners, Jacob 1570, 1580 administrator 1570
 • Riemers, Thonis 1626-1662, 1663
 • Runia, Petrus Johannis 1597, administrator 1597
 • Runia, Symon Jans 1621-1627, 1628 rentmeester 1626
 • Salverda, Suffridus 1811-1851
 • Schepper, Abraham de 1676-1681
 • Schoenmaker/Schoemaker, Wouter 1484 = Gerrits?
 • Scroder/ Schroeder, Y(u)we 1442, 1450, 1457
 • Scroer/Schroer, Douwe 1508
 • Siderius, Meinardus 1714-1733 rentmeester 1711, 1720
 • Sima zoon, Haring zie Syoerds
 • Sinna zoen, Haring zie Syoerds
 • Sipka zoon, Goytien 1483 = Jaytiama
 • Sluyter, Dirck 1528
 • Suringar, Tjaard Nicolaas 1777-1795 >
  In het gasthuisarchief van zijn hand een naamlijst van voogden en voogdessen
 • Sybrants zoon, Jacob 1542-1545, 1550, 1565
 • Syerds zoon, Albert 1524, 1526
 • Symons/Simons, Cornelis administrator 1587 rentemeester 1603-1607, voogd 1587-1597, 1601-1606, 1607
 • Symons, Jan 1556, 1557
 • Syoerds (Symons, Syuc, Sima of Sinna zoon), Haring 1528, 1530, 1531
 • Syrcksma, Mr. Tiepke Allerds ontvanger en uitgever 1530-1541 "successeur" Jacob Sybrants
 • Syurdts, Syurdt 1580, 1581, 1582(†?), 1583
 • Tadama, Dr. J. rentmr. 1769, 1770
 • Taecama, Tiberius 1678-1703
 • Theeuwes, Pieter 1574, 1576
 • Tjepkes, Govert voogd 1602-1609, 1615-1625 niet[?] 1616, adm. 1602, 1620, rentemeester 1621-1625
 • Tromp, Mr. Tiete Solkes 1825
 • Tyaerts, Tyaert 1528, 1529
 • Veen, Johannes van der 1795, 1805-1828
 • Venes zoon, Vene rentmeester 1619
 • Velsius, Dr. Wilhelmus 1608-1611, 1615, 1616
 • Visscher, Cornelis 1712-1724
 • Vitringa, Lambertus 1735-1764 rentmeester 1750
 • Wal, Meinardus Siderius de 1831
 • Waller, Oeds Petrus 1834
 • Wesselius, Dr. Johannes 1762-1776
 • Wijngaarden, Jan Tjommes 1764-1769
 • Wopckes, Jarich 1578, 1579, 1580(†), 1582[volgens Suringar] administrator 1580(†)
 • Wybes, Gerrit 1570, 1571, 1573, 1574, 1576
 • Wyllems, Tommes 1566
 • Wyngia, Dyonisius 1558
 • Ytsma/Itsma, Wybrandus 1644-1652, 1653 niet[?] 1644 (echter i.p.v. † Ammema)
 • Zwol, Henrick van 1477

AANVULLING. Uit: Geschiedenis van het Sint Anthony-gasthuis te Leeuwarden. Leeuwarden, Coöperatieve Handelsdrukkerij, 1893.

Voogden

1802-1819. Jacob de Haan.
1805-28. Johannes van der Veen.
1806-25. Mr. Ernestus Jongsma.
1811-51. Suffridus Salverda.
1819-30. Daniel Bonifacius van der Haer.
1825-45. Mr. Tiete Solkes Tromp.
1831-52. Meinardus Siderius de Wal.
1831-34. Samuel Hendrik Manger Cats.
1834-55. Oeds Petrus Waller.
1845-1854. Pieter Koumans Smeding.
1851-1853. Mr. Catharinus Cornelis Chr. Warmolts.
1852-1875. Mr. Solko Walle Tromp.
1853-1870. Andries Gratama.
1854-1867. Mr. Haije van der Kooi.
1855-1872. Jhr. Hendrik van Andringa de Kempenaar.
1864-1875. Mr. Anne van der Laan.
1864-1872. Mr. Jacobus Zeper.
1864-1870. Mr. Wijnandus Winterswijk Kutsch.
1864. Haije Beekkerk.
1864-1874. Oeds Plantenga.
1868-1886. Mr. Johan Herman Albarda.
1870-1888. Mr. Eilardt Attema.
1871-1876. Mr. Isaack Telting.
1872. Herman Johan Westenberg.
1882-1888. Mr. Coenraad Willem Anthonie Buma.
1874. Mr. Pieter Dirk Kymmell.
1875-1882. F. C. Andreae.
1875-1882. Jan Bernard Weerman, Predikant.
1876-1885. Samuel Draisma van Valkenburg.
1882. Frans Plantenga.
1882-1884. Mr. Jan Minnema Buma.
1884. Mr. Herman Dirk v. Ketwich Verschuur.
1885. Hendrik Hermanus Menalda.
1886. Mr. J. S. Baron van Harinxma thoe Slooten.
1888. Dr. Nicolaas Reeling Brouwer.
1888. Jacob van Mesdag.

* * * * *

Voogdessen

1569-1600. His Pieters Auckama, wed. Harmen Arendts.
1569-1583. wed. Commer Willems.
1584-88. Aefke Meinerts.
1584-88. Tiedt Arents of Aabbes.
1587-89. Bauck Boijmers.
1589. Bauck Aijsma.
1600-1603. Hijlck Riemersma.
1603-1611. Margrieta van Loo, wed. Arentsma.
1611-15. Neel Marinus.
1612. Neel Sipkes.
1615-44. Lolk Aijtsma. Gerbrich Sents. Gritke Aijsma. Aelke Rommerts.
Deze vier namen stonden op de vier oude zilveren lepels, van het Gasthuis, zonder jaartal.
1644. Antie, wed. Sent Hendriks.
1647-64. Antie Simens Rapenburg.
1656. Geertruid de Wilde. Tijtje Lens.
1656-1667. Romkien Fockens, wed. den Raadsh. Corn. v. Kinnema.
1665. Lamke Itsma.
1666. Anne van Aitzma, Weduwe Hexan. Gesina Eppes, wed. Buning. Aaltie Geusius, wed. Drenhuizen. Magaretha van Walta, wed. Coenders.
Deze namen staan op den gevel op de Nieuweburen, en op de zilveren kandelaars.
17..-25. Aletta Beilanus, wed. Ghemmenich.
17.. Johanna Sixti, wed. Crans, trouwde aan den Hr. Poutsma mede-voogd.
17.. Anne van Ghemmenich, wed. Ten Broeke.
17..-45. Wilhelmina Wiarda, wed. Dr. de Bucquay.
1725-68. Jeltie Bakker, wed. van de Advc. Beucker.
1728-51. Titia Dotingh, wed. van de Secr. Buma,
1742-61. Janneke Visscher, wed. van de Secr. Duivestein.
1746-55. Catarina Petraeus, wed. Ds. Noordbeek.
1752. Tetje Siderius, wed. van den Hr. Adv. Hiddema.
1755-1774. Gertie Oldersma, wed. van den Hr. Adv. J. Vitringa.
1761-89. Neltie Mercator, Vrouw van den Hr. Schepen Dorhout.
1768-69. Margaretha Berghuis, wed. Dr. Aggaeus Hamerster.
1769-1778. Barbera Sophia Knock, wed. Ds. Winterswijk.
1775-82. Iskien Catalina Bourboom, wed. v. d. Heer Baljuw W.A. van Sloterdij ck.
1778-80. Cunira Adriani Pierson, wed. Tholen.
1780-86. Alletta Hillegoiida Meijers, wed. Bettingh.
1780-95. Petronella Binkes, Hvr. van den Heer M. Nauta, Weduwe van Dr. D.A. Hamerster.
1782-95. Margaretha Hiddema, Hvr. van Dr. Th. Kl. Wierdsma, Pensionaris.
1786-95. Petronella Swerms, Hvr. van Dr. Renatus Acronius.
1789- 65. Anna Geertruida Winterswijk, Hvr. van Med. Dr. Frederik Kutsch.
1795-1832. Trijntje Slothouwer, Geboren Rienstra
1795-1803. Sijtske Gorter, Geb. Coopmans.
1795-1831. Annatje van Tuinen, Geb. Eelkes.
1795-1801. Jetske Loensma, Geb. Pinardt.
1803-19. Margrieta Cahais, Geb. Abbring.
1801-27. Wobbina de Wal, Geb. Siderius.
1820-50. Antje Gosliga, Geb. Weidema.
1828-44. Tetje Vitringa Goulon, Geb. Jongsma.
1831-48. Fenna Zeper, Geb. Hesselink.
1832-45. Johanna Jacoba Fockema, Geb. Bekius.
1844-1870. Janneke Simon, Geb. v. Sloterdijck.
1848-1855. Cath. v. Viersen, wed. S.H. Manger Cats.
1849-1871. Wilhelmina Remelia Adema, Geb. Bienema.
1850-1871. Johanna Elisa Huber, wed. J.F.C. Esau.
1855-1872. Lucia Wilhelmina Kijff. wed. Lam.
1870-1874. Amelia Maria Romenij, Geb. Simon.
1871-1874. Antje Hoitenga Muller, vr. v. J. Minnema de Wit.
1872-1874. Mevr. Hoevenaar-Baars.
1872-1887. Mevr. van der Scheer-Bolman.
1874. Mevr. Bergsma-Offerhaus.
1874-1884. Mevr. Menalda-Dutrij van Haeften.
1874-1882. Mevr. E. Zeper-Stinstra.
1882. Mej. M.G. Baart de la Faille, huwde in 1885 den Heer voogd Samuel Draisma van Valkenburg.
1884. Mevr. T. van Sloterdijck-van Beijma.
1888-1892. Mevr. C.M. Lycklama à Nijeholt-de Kok.
1892. Mevr. I. Peeting-Meinesz.

>> begin