>> HOMEpage

Procureurs-postulant of practizijns Franeker(adeel)

Bron: Archieven Nedergerecht Franeker (recesboeken, Tresoar toegang 13-13 inv.nrs. 21-36) resp. Franekeradeel (procuratieboek 1627-1661; Tresoar toegang 13-14, inv.nr. 18)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, december 2015, aanvulling juli 2016


Vermitz de dagelyxe ende menigvuldighe besoignes van de stadt, grietenije ende Vijffdeelen aldaer in verscheiden camers vallende weigerde het stadsbestuur van Franeker in 1632 aan stadhouder Ernst Casimir militairen in het stadhuis onder te brengen; Telting, Archief Franeker no. 807. Hieruit blijkt dat behalve de stad zelf ook de grietenij Franekeradeel en het zeewerende waterschap gebruik maakten van het stadhuis. Het nedergerecht van Franekeradeel hield er dus ook zitting.

Franeker 1602-1604
 • Niclaes Bants, procureur (fol. 5, 92)
 • Mr. Johannes Menaldum (5, 14, 57, 95)
 • H[ermannus] Doman (9, 52)
 • Petrus Dronrijp (38, 52, 64)
 • Dominicus Meylama (60)
 • Otto Nicolai, Not. Publ., postulerende (64)
 • Dr. Ens (97)
 • D. Serapius (98)

Franekeradeel
 • Pyter Intes Kingma, olde advocaet, notaris publicus, procureur postulant voor den gerechte van Franequeradeel 1627, 1628, 1635
 • Augustinus [Theodori] Heynema, adv. Fran.dl. 1627
 • [Mr.?] Otto Nicolai Heixan, fiscael Fran.dl., procureur postulant 1629, 1635
 • Mr. Joannes Menaldum, Juris utriusque Licentiatus 1633, 1635
 • Petrus Rudolphi, procureur postulant tot Franeker 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1653, 1661
 • Dr. Ambrosius Wiegersma, adv. Hof v. Frl. wonende binnen Franequer/ practisin binnen Franequer/ mede postulerende voor den gerechte van Fran.dl. 1644, 1646, 1647, 1649, 1651, 1654, 1655, 1656, 1657
 • Ruardus Hadriani, practisijn 1646
 • Petrus Alma, mede suppoost van den gerechte van Fran.dl. 1648
 • Gerlacus Wygersma, procureur/ bractesijn[!] gerecht Fran.dl. 1650

AANVULLING
In burgerboeken van Franeker zijn volgens AlleFriezen.nl met het beroep procureur postulant geregistreerd:
 • Rudolphi, Petrus 30-11-1642
 • Alma, Petrus 30-11-1642
 • Wygersma, Livius 28-06-1659
 • Wilhelmi, Johannes 20-06-1676
 • Petri, Hilarius 23-06-1680
 • Fenema, Johannes 18-06-1695
 • Ley, Albartus van der 14-01-1718
 • Cleisma, Harmanus 05-09-1729
In trouwboeken:
 • Olays, Salomon Jonas 1659
 • Bentingh, Abelus 1662
 • Wygersma, Livius 1662
 • Nijholt, Johannes Feyonis, procureur postulant te Harlingen(?) 1670
 • Altena, Petrus 1681
 • Hansonides, Johannes 1689
 • Ley, Albartus van der 1719
 • Cleisma, Harmanus 1730
 • Versteegh, Herbert 1730
 • Haagsma, Wytse 1738
 • Haegsma, Wytceus 1743
 • Harcoma/Harkema, Harco 1747
 • Haas, Govert de, procureur postulant van Fr.deel 1762
In proclamatieboeken volgens verkenningen op deze site:
 • Althiem, Focco 1615
 • Heinema, Aulus 1615
 • Bants, Petrus 1627
 • Harckes, Ruyrdt 1629
 • Heinema, Augustinus 1637
 • Houcama [= Houckama, Hiddius Taconis] 1681

>> begin