>> HOMEpage

Verkenning proclamatieboek Dokkum 1632-1645

Bron: Tresoar toegang 13-10 inv.nr. 193 (digitaal via AlleFriezen.nl, "proclamatieboeken Dokkum" inv.nr. 193; microfiches in het geval van de onzichtbare scans 3, 14, 25, 37, 49, 63, 79, 93, 104, 116, 127, 141, 150, 167, 176)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei/juni 2019
Paginering noch foliëring aanwezig: daarom is de nummering overgenomen van de huidige digitale foto's (scans) op de website AlleFriezen.
"Men laet (een yder weten)" is de aankondiging van een veiling van onroerend goed. De afkorting e.l. is gebruikt voor echtelieden; n.a. betekent straat niet aangegeven. Huisnamen worden vet weergegeven, beroepen en enige andere opmerkelijkheden cursief.
Onzekerheden in de transcriptie zijn aangeduid met [?]. Men raadplege de originelen via allefriezen.nl en/of vergelijke namen met bijv. die in de burgerboeken. Men melde verbeteringen aan het e-mailadres op de homepage!
Stadssecretaris in deze periode: Cornelius Idema aangesteld 3 okt. 1631; hij overleed begin 1640; Petrus Veltdriel was in functie van 7 april 1640 tot zijn overlijden eind 1656.

Dokkum 1616 (rechtsklik: open in nieuw tabblad (Chrome of Firefox) ter vergroting)
  2
 • Tyalling Annesz. ende Sjouck Wybes dr. e.l. ... Colmerswaeg / op 't Blockhuys bij de Stenen dam / Jurrien Meyres ten O / Symen Schroors ten W / van Claes Jansz. gortmaker / 1en Juny 1632
 • Aelke Pyters dr. Laert wed. Jennert Oetzes / in de Hoffstraet op de hoeck van de olde kaetsbaenssteeg
  3
 • Aeltze Sapes ende Antie Jans dr. e.l. op Esumezijll / Oosterzingel / Minne Syds wed. ten Z / Otte Ottes erven ten N / van Pytter Thymens ende Lysbet Jans dr. e.l. / den 15en Junij 1632
 • Lieuwe Symens ende Hiltie Gerryts dr. e.l. / achter d'here Veltriels twe huysingen aen de Zijll / ...
  4
 • Romcke Jentses / Coningstraet / Rieme Sybe Jans wed. ten N / van Jasper Ales coopman ende Antie Ate dr e.l. / 6 July 1632
 • Eling Symens apotequer ende Trijntie Tomas dr e.l. / bij de Woudpoort / [van] Feycke Hendricx ... Auck Nannes dr / 21 7b. 1632
 • Trijntie Ritskes dr huysvr. van Lambert Lammerts burger Lewerden / op 't Blockhuys aent Diepswal /
  5
 • Mr. Beernt Crabbe chirurgijn ten O / Douwe Reyler[?] ten W / achter d'Witte Swaen bij Teves Xturfdrager bewoont / van Tymen Pytters wonende binnen Harlingen / 21 7b. 1632
 • Oege Andryes ende Syets Deede[?] dr / op 't Blockhuys bij den stenen dam / Jurrien Mejers ten O / Symen Schroeffs ten W / van Tjalling Annes wonende in Ackerwolde ende Sjouck Wybes dr / 24 7b. 1632
 • Pyeter Tyercx zn vrijgesel ende coopman / bij de Woldpoort op 't blockhuys / van Eling Symens apteker ende Trijn Tomas e.l. / 7 8b. 1632
  6
 • Men laet / op de Lege wech / Reyner Frans portier ten Z / Rommert Ables backer ten N / ten profijte van Siritius Drogenham not. publ. / tot nadele van Gerryt Symens schoenmaker / 7 Xb. 1632
 • Pyter Jacobs ende Geertie Gerrits dr e.l. / in de Naeuwe straet / ten Z aen het nieu gebou van Fijens Jansens Huysinge / Jacon Reunis ten O / Andle Sjoerts ten W / van Jan Gerlofs ende Aefke Dircx dr e.l. / 8en Febr. 1633
 • Jan Jacobs cuyper ende Ricxt Gaeucke dr e.l. / Wybe Feyckes Huysinge ten W / Jochum Claes ten O /
  7
  van Einte Rienx ende Jel Franze dr e.l. / 8 Febr. 1633
 • Mathias Franckena mede assesseur voor den gerechte Dantumadeel / Hoogstraet / d'Stadts schoole ten N / Gabe Tjercx ten Z / van Jan Sickes boode ter admiraliteyt in Frieslant ende Jerlcke Auckes dr e.l. / 8 Febr. 1633
 • Jelle Claes ende Antie Doede dr e.l. / steeg tusschen vercopers en proclamanten / van Gerryt Jans wagenmr. ende Griet Dircx dr e.l. / huysingen streckende van de Legewech tot aen d'Westersingel vaerdt / 8 Febr. 1633
 • Worp Bockes / Cleyne Hoochstraet / wed. Cornelis Pytters lijndraier ten N /
  8
  van Luytien Cornelis mede burgemr. ende Maeycke Dionysius sijn echte huysvr. / 8 Febr. 1633
 • Men laet / achter 't olde clooster / Dominicus Noorthoff voocht over Hylckien Gratema sijn echte huysvre. gesterckt met Jan Dominicus sijn vader / d'erven van Willem van Heteren ten O / den opraet nae d'noorder dwinger ten W / noch ... Saecke Ritskes ... Sytze Feckes ... Claes Ritskes / ten huyse van Jacob Alberts herbergier / 8 Febr. 1633
 • Geert Jansen smit ende Tjetske Hendricx dr e.l. / op de Lege wech / Sybrant Sytzes ten Z / Jelle Claesz. wieldrayer ten N / van Gerryt Jans wagenmr. ende Griet Dircx dr e.l. / 15 Febr. 1633
  9
 • Teunis Geerts glaesmaker ende Freerck Gerardi e.l. / op de Lege wech / bij de wed. van Sybe Sents smit gebruyckt / Ate Reyners hovinge ten N / Pytter Jacobs holtcoper ten Z / van Hendrick Lous / 15 Febr. 1633
 • Ulck Mirx wed. van Hessel Piekes ende Ida Mircx wed. van Reiner Jellis, beide wonende in Oosthem / bij de Sijl / Allert Jongestal d'ander helft possideert / in wandelinge becomen van Dr. Martinus Gravius mede gedeputeerde Staet / 15 Febr. 1633
 • Theodorus Boimer ende Fennetie Pytters e.l. / bij de Zijll / Harmen Christoffels ten O / wed. Pyter Lous ten W / Tamme Tjerts snijder bewoont / capt. Tjebbe Auckes ten Z / wed. Pyter Lous ten N / van Janke van Heteren echte wijff van Petrus Amama / 22 Febr. 1633
  10
 • Pieter Dionysius mede gemeensman / in de Hoochstraet / bij Dr. Nicolaus Dionysius gebruyckt / Jan Willems ten N / Dirck Jans hoedmaker ten Z / van Jan Willems cum uxore / 1 Martii 1633
 • Men laet / in de Wargestraet / Lolle Jans ende Leonardus Bodenzee curatores over Stoffel, Oege ende Arent Pabes zonen / Claes Geerts snijder ten O / Arent van Meurs ten W / 21en Martii 1633
 • Men laet / ...
 • Symen Jans schipper tot Harlingen curator over w. Haring Cornelis weeskint / bij d'Aelsummerpoort / Lupke Wybrants ten Z / tot aen des voorn. Lipkes backhuys / 21 Martii 1633
  11
 • Men laet / op de Oostersingel / Gaetse Dioerds ten Z / ten prouffit van Gerryt Henricx backer / tot nadele van Ritske Jans brouwer ende Trijn Minne dr e.l. / 29en Decembris 1632
 • Men laet / in de Warge straet / 29en Martius 1633 / erffgenamen van Wij Fecke dr. / bij Stoffel Piebes gebruyct / Haring Cornelis waegknecht boumr.
 • Pytter Jacobs kuyper ende Geertie Gerryts dr e.l. / op d'Westerzingel / Johannes Jouckes ten N / Syger Janzens scheure ten Z / van Gerryt Harmens, Lolcke Janzen ende Pyter Willems diaconen van de gereformeerde gemeynte / 31 Martii 1633
  12
 • Tied Outgers wed. Lieuwe Lieuwes / op de Stenen Dam / Douwe Sijes ten Z ende W / stats diept ten N / van Tjaerd Wopkes wonende in Ackerwolde / 31 Martii 1633
 • Jasper Ates coopman ende Anke Ate dr e.l. / achter der e.l. vercopers huysinge ende loodse / loods ten O / scheur bij Dr. Nicolaes Dionysius gebruict ten Z / van Jan Willems mr. goltsmit ende Baeuc Johannes e.l. / 6 April 1633
 • Syds Bouwens Mr. hardhouwer ende hantycsnijer ende Brecht Jeppes dr e.l. / op de Fetze / d'Rentmr. Gerryt Gerryts ten Z / Antie Sybrens ten N / van Attie Eebles wed. Jochum Jetzes gesterct met Dirc Jans haer tegenwoordige man / 24 (of 14?) April 1633
  13
 • Men laet / bij de Aelsummer poort / Frans Doekes curator over Seerp ende Sipcke Wybrants zonen bij Lupke Wybrens haer vader nagelaten / 10 Mei 1633
 • Dirck Jansen utdr[ager] ende Attie Ebles dr e.l. / op de Fetze / Dr. Suffridus Neinhuis ten N / van Mr. Claes Jans zn chirughijn ende Aetke Folkerts dr e.l. / 10en Mei 1633
 • Marten Claesz. mr. smidt ende Aeltie Tijsse dr e.l. / op de hoeck van de cleyne hoochstraet / Jacob Fransz. backer ten N / van Cornelis Pytters ende Maeycke Ale dr e.l. / ut supra
  14
 • Willem Jansen Engelman cum uxore / op 't Blockhuys op de niewen buyren / van Dirc Claes ende Aeriaentie Dircx dr. e.l.
 • Jan Wybes ende Anne Jans dr. e.l. / op de dijck / de wed. van Jacob Hiddes ten O / d'wed. van Jacob Sierts ten W / van Aeltie Simens wed. van Jan Douwes
 • Men laet / bij de Aelsummerpoort / bij Lupke Wybrants nagelaten
 • Geert Jans stoeldraier ende Jitie Harke dr. e.l. / op 't blochuys bij de Woldpoort / Hans Rademakers huysinge ten N / van Jantien Taekes dr. weduwe van captein Buytenpost / den 24 Mei 1633
  15
 • Pyter Jacobs cuyper ende Geertie Gerryts dr e.l. / op d'Westersingel / d'ander helfte Johannes Jouckes / van Dominicus Noorthoff ende Hylckien Gratema e.l. wonende tot Groningen / den 31 Mei 1633
 • Jan Arents, Marten Lieuwes ende Gauke Reins voorstanderen van Jan Jacobs gemeinte / oldermans straet / Anne Jellis wed. ten N / 21 Junij 1633
 • Marcus van Aytsema mede burgemr. ende Jufr. Syttie van Bootsema e.l. / hoeckhuysinge / Hoochstraet bij de kercke / Dirc van Fuyrens Saeck ten Z / de stats strate ten N / vrije mede gebruyc van de stege tusschen desen ende Focke Agges snijders huysinge gelegen / van hopman Andringa ende Aeltie Hendrix dr e.l. in Leeuwarden / 21 Junij 1633
  16
 • Aeltie Symens wed. Jan Douwes geswoerene boode der stadt Doccum / op 't bloqhuys / behoort hebbende aen de huysinge van de vercopers alwaer de drie hoefijsers uthangen / van Pier Pytters ende Antie Scheltes dr e.l. / 31 Mei 1633
 • Albert Scheltes stoeldraier ende Beits Douwe dr e.l. / achter het olde clooster / Jan Jeltes stoeldraier ten O / Scipio van Gartema ten W / van Hendric van de Linde als man ende voochd over Rinske van Heren, sampt geauthoriseerde curator over Tjebbe van Heteren vaendrich onder den hopman Jan haringh ende Petrus Amama als man ende voocht over Jancke van Heteren sijn echte huysvr. / 21 Junij 1633
 • Griet Wicke dr wed. Sjoerd Jellis / achter de vercopers scheur streckende tot aen Jacob Piters holtsteck / Wybren Ballings ten Z / van Sape Sapes mr. smyd / 21 Junij 1633
  17
 • Mr. Jan Bantam ende Martijntien Rijcks e.l. / bij de Wijne ... tot achter aen de Lange Oosterstaete / Brant Roo ten O / Agge Piers ten W / van Jaques de Mol tafelholder / 3 septemb.
 • Hendrick Juriens biersteker binnen Collum / op 't blockhuys / Freerck Hendricx ten W / wed. Jan Doeckes ten O / van w. Pytter Jelis in leven gewaldige ter Admiraliteyt / 13 7b. 1633
 • Men laet / op d'Lege wech / 6 Septembr. / executeur Mr. Boote Eedes utter instantie ende vordel. van Dr. Ciritius Drogenham / contra Gerryt Symens
  18
 • Douwe Douwes schoenmr. / in de Harlinger steeg / Martie moei ten N / Hessel Hessels ten W ende Z / grontpacht Douwe Reilofs / van d'gereformeerde kercke
  Tiepcke Romckes schipper ende Trijntie Minnes dr e.l. / n.a. / d'Mullenstraet ten N / van Freerck Hendrix holtcoper ende Aeltie Geerts dr e.l. / 22 7b. 1633
 • Men laet / n.a. / bij Mr. Jan Bantam gepossideert / vorndele van Mr. Hans Harmens / nadele Mr. Jan Bantham
  19
 • Marten Lieuwes lijndraier ende Sjouck Foppe dr e.l. / lijnbaen, huys ende meulenhuys / met een rosmeulen / op d'stadtswal bij de drie piepen / van Teunis Sibrens ende Mints Douwe dr e.l. / 22en 7bris anno 1633
 • Jacob Jacobs ontfanger van den Raeden ter Admiraliteit ende Tjetske Jans van der Lei e.l. / op de Oosterzingel / tot achter aen Phopke Syds lijnbaen ten O / Eeltze Sapes ten N / van Lysbeth Baeucke dr als moeder kinderen bi w. Minne Sids
 • Marcus van Aitsema mede burgemr. ende Juffr. Sytie van Bootsma e.l. / bij d'kercke / Rommert Sickes cleyn huys ten W / Jan Saeckes ten O / van Aeltie Oetzes wed. Anne Gerbens
  20
 • Men laet / 6 Augusti 1632 / commissie Mr. Boote Eedes executeur / op de bredestraet / Phopcke Syds ten Z / Jaekle Anes schoenmr. ten N / sententie de dato den 21 Juli 1632 / tot vorndele van Jacob Sibrants coopman / tot nadele van Jacob Arents backer
 • Jacob Bartels ende Welmoedt Tuenis e.l. / op d'Oosterzingel / Wopke Wybes ten N / Aeltie Douwes ten Z / van Claes Harkes portier ende Jyts Ants (Eeds Aets?) dr e.l. / 20. Xbris anno 1633
 • Johannes Drogenham postulant ende Pytrick Doede dr e.l. / n.a. / van Jan Wessels cum uxore, sulx sij echteluyden in coope becomen hebben van Ciritium Drogenham advocaet ende Saske Doede dr e.l. / 17en Januarij 1634
 • Egbert Annes ende Sibbeltie Clases dr e.l. / op de Lege wech /
  21
 • Rommert Abbes ten N / Douwe Eelkes gortmaker ten Z / van Gerryts Symens schoenmaker / 8 July 1634
 • Eynte Riencx coopman ende Jeltie Franses dr e.l. / n.a. / Rommert Abbes backer ten Z / van Trijntie Andrys wed. Pyter Ryencx wonende tot Lewerden / 8 Julij 1634
 • Elingh Symens aptequer ende Trijntie Tomas dr e.l. / aen de diepswal op d'hoeck van de naeuwe straet / van Tjaerdt Fryeses ende Antie Tjepkes dr e.l. / 8 July 1634
 • Johannes Rodingenius aptequer ende Tieck Sytses dr e.l. / aen de lange Oosterstraet / d'olde burgemr. Geert Rompkes vercoper ten N / 14 Martii 1634
 • Frederik Wopckes backer ende Trijntie Tiercx dr e.l. /
  22
  in de Naeuwe straet / Gerryt Tjallings glaesmr. ten O / van erfgen. van Gerryt Folkerts / 7 Martii 1634
 • Claes Gerryts mr. snijder ende Albertie Wopke dr e.l. / in de Lange Oosterstraet / Jacob Arents backhuys ten O / 't Menniste vermaenhuys ten W / van Geert Wessels luytenant ende Brecht Joannes e.l. / ut supra
 • Reurt Symens boeckbynder ende Leentie Gerryts dr e.l. / in de Gasthuysstraet / Gerryt Auckes ten N / van Harmen Hendricx wonende tot Holwert
 • Claes Bornstra deurwaerder 's Hoffs van Frieslandt / op de Bredestraet / vorndeel van Jan Pyters ende Dr. Corn. Vermees secretaris van Westdongerdeel / nadele van Cornelis Pyters aptequer
  23
 • Johannes Drogenham proc. postulant ende Pytrick Doedes dr e.l. / Lege wech / Jelle Claes wieldraier ten N / Evert Taekes brouwer ten Z / van Geert Jans smit ende Tjetske Hendricx dr e.l. / 14 Martii 1634
 • Men laet / Zacharias Huber not. publ. curator over de minderjarige kinderen van w. Hendrick Davids gesterct met Tjall Hantie dr. der kinderen moeder / bij d'kercke / Botte Douwes cramer ten O / Jan Saekes metsler ten W / 14 Martii 1634
  24
 • Johannes Eelkes ende Sjouck Keimpes e.l. / n.a. / Gerrolt Willems wed. ten Z / Botte wagener ten N / van Anne Jans dr gesterckt met Take Eintes haer soon / 14 Martii 1634
 • Pyter Sickes ende Sytske Feyckes dr e.l. / op 't bloqhuys op de meulenbuiren / Albert leertouwers erven ten O / van Jan Willems mr. goltsmit curator over 't weeskindt van Wipke Jans / 14 Martii 1634
 • Pyter Jacobs holtcoper / op d'turfmerct / Jacob Teunis schroor ten O / Frouke loods ten W / van Fryes Jans ende Trijntie Beernts e.l. / 19 Martii 1634
 • Tierck[?] Pouwels ende Carstie Pieters e.l. / ...
  25
 • Men laet / Jan Lubberts, Ritske Jans, Willem Freercx ende Gerryt Hendrix voorstanderen van de gemeene armen ... besonderling over d'kinderen van w. Engel Sybrants bij Gerryt Aukes Bonga in echte geprocreert / Gasthuysstraet / Reurt Symens ten Z / Vinc. Jacobi ten N
 • Tiaert Fryeses schipper ende Antie Tjepkes dr. e.l. / bij d'nieuwe brug / Repke brouwer ten Z / Sape Minnes backer ten N /
  26
  van Johannes Harmens Altena ende Trijntie Abes dr e.l. / 28 Martii 1634
 • Jochum Claesz. ende Trijn Lieuwes dr / Lege wech / Evert[?] Taekes ten Z / Johannes Drogenham ten N / van erfgenamen van w. Sybren Sytses Fe..es ende desselves wed. / 30 Martii 1634
 • Jan Jansen wonende aen St. Jacobi parochie opter Bildt voormonde over Gryetie Janties dr echte huysvre. van Geert Romkes / op de hoeck van d'Naeuwe ende Coninckstraet / bij Tjepke Hajes [resp.] Thomas Lewerder schipper bewoont / van Geert Romkes olde burgemr.
 • Men laet / op de hoeck van de Begijnesteeg streckende van de Hoochstraet tot aen de Gasthuysstraet / Lieuwe Taekes kistemaker voormonder weeskinderen van w. Orsel Taekes dr bij w. Sjoert Gerryts / bij Coop Everts[?] ende Grytien Engberts bewoont / captein Dirck Roo ten N
  27
 • Men laet / bij d'kercke / alwaer d'wed. van Hendrick Davids jegenwoordich in woont
 • Men laet / in de Gasthuysstraet / Reurt Simens boeckbynder ten Z / Vinc. Jacobi ten N / XXVIII Marti
 • Ritske Jansen brouwer ende Sepck Minnes dr e.l. / bij d'nieuwe brug / d'stadts diept ten O / Buwe Tjebbes ten W / in wandelinge becomen van Lieuwe Sjoerts ende Lupk Claeses e.l. wonende bij Dockum in Altena / [ruil] alwaer
  28
 • Tjerdt Fryeses jegenwoordich in woont / 26 April 1634
 • Hoyte Aysma ende Jufr. Marije van Reusen e.l. / n.a. / Hans breider ten O / d'huysinge bij Auck Beernts bewoont ten W / van Antie Tomas huysvr. van Eebe Binderts[?] tot Lewerden / 26 April 1634
 • Jaques de Moll tafelholder / op 't bloqhuys / vercoper ten W / proclamant ten N / Pyter Fockes smid ten Z / van Dirck Alberts ende Wick Ottes dr e.l. / 26 April 1634
 • Jelger Hiddes gemeensman ende Rins Jans dr e.l. / op 't Blochuys / Douwe Jans stadts boode ten O / d'wed. van Hans cuyper ten W / van Antie Jacobs Schellingwoude / 25 April 1634
  29
 • Griet Wicke dr wed. Sjoerd Jelles / Coninckstraet / Sape Sapes schroor ten Z / d'erven van harmen Ottes ten N / van Gaetse Gelkes ende Rins Jans dr e.l.
 • Haye Eelkes ende Griet Rintze dr e.l. / aen de diepswal bij d'drie pijpen / Jeppe Gerryts ten W / Nicol. Habbema not. publ. ten W[!] / van Sybren Bockis ende Geertie Fetze dr e.l.
 • Men laet / n.a. / bij Grytien slotmaker ende Coop Everts bewoont
 • Pyter Roelofs ende Dieuke Phemens[?] dr e.l. / in de cleyne Oosterstraet /
  30
  d'hopman Jucke Johannes ten O / Claes Franzen ten W / van Cornelis Claes ende Hylck Hendricx dr e.l. / 8 Junij 1634
 • Wytze Jans ende Trijntie Hendrix dr e.l. / op d'dijck / Hessel Sybolts wed. ten O / Claes Harmens ten W / van Claes Dionysius ende Dina Oliviers e.l. / 8 Junij 1634
 • Men laet / Antie Thomas echte huysvr. van Isebrant Finderts[?] wonende binnen Leeuwarden als moeder ende wettige voorstanderse over haer kinderen bij w. Claes Ritskes in echte getogen / bij d'hoge polle / Hans breider ten O / Aeuck Beernts ten N
 • Tjalling .euts backer ende Janke Hendricx dr e.l. / op den Oosterzingel / steig ten N / Dirck Joannes schoenmr. ten Z / van Rochus Joannes diener des godl. woorts tot Blij ende Nieske Laese dr e.l. / 29 Junij 1634
  31
 • Teunis Jacobs ende Gryetie Piers dr e.l. / Westerzingel / vercoper ten N / Pyter Tymens ten Z / van Gerryt Jans ramaker als voormondt over Antie Gerryts mede erfgenaem van Trijn Gerryts haer bestemoer / 27 July 1634
 • Theorecus Boymer mede suppoost voor den gerechte / aen de grote toorn / de hooftdiakenen ten Z / van Geertie Eete dr wed. Jan Isebrants voor haer selven ende Ciritius Drogenham als curator hereditatis Jacentis van deselve Jan Isebrants
 • Jacob Jarigs coopman ende Aenckien Lammerts dr e.l. / in de Hoochstraet alwaer d'babiloonse toorn is uthangende / Jan Willems goltsmit ten Z / Harmen hoedmr. ten N / van Jasper Ales gewesene coopman / 20 Juli 1634
 • Pyter Dionysius gemeensman / bij d'butterwaeg / Mr. Hans Vent ten Z / Sweger Ales ten N / van Geert Romkes olde burgemr. / 27en July 1634
  32
 • Mr. Boote Eedes executeur ende wachtmr. / op bloqhuys / Poppe Douwes ten O / Douwe Douwes ten W / van Fryes Jansen ende Trijntie Beernts dr e.l. / 16 9bris 1634
 • Hemme Warners ende Lutske Hendricks e.l. / op Blockhuys bij de steenen dam / van Dirck Claes ende Ariaentie Dircks dr e.l. / den 30en 9bris 1634
  33
 • Bocke Aebes Harlinger schipper ende Hylck Pieters e.l. / in de Harlinger steeg / de wed. van Wyte Innes ten Z / Ubele Pieters ten N / van Jan Douwes en Willemke Jans e.l. / 30en 9bris 1634
  Olphert Pieters coopman / n.a. / vercooperts huysinge ten W / hovinge ofte plaetse ten N / Geertie kraemwaerster ten O / van Sybe Hessels ende Aeffke Gerke dr e.l.
 • Henricus Dionysius olde secretaris / bij Collegie / streckende van de diepswal tot aen de Oosterstraete / de stadtssteege ten W / de wed. van capiteyn Wouters van Aengjum ten O / van Geertie Eete dr wed. van Jan Isebrants ... en dr. C. Drogenham curator
  34
 • Henricus Dionysius olde secretaris / cleyne Hoochsytraete / Poppe Jansen ten N / Mayke Ale dr wed. van Cornelis Pieters ten Z / van Lieuwe Eetes ende Antie Claese dr e.l. / 14en Xbris 1634
 • Jan Alberts ende Dettie Carels e.l. / bij de lange piep / Jacob Cornelis wedue ten O / Lioetske Wierd backers wedue ten W / van Aeffke Folckerts wedue van Mr. Claes Jansen / den 14en Xbris 1634
 • Men laet / aen 't kerckhoff aen 't olde clooster / olde clooster ten N / Jan Goities ten Z
  35
 • Wyke Claes dr echte huysvrouwe van Thomas Meynes / op het Blockhuys / Offke Saekes huysinge ten O / Hemme Warners huysinge ten W / van Focke Folckerts ende Jeltie Tiercks
 • Men laet / bij de hoogepolle / F...cke Jentses curator over Fetje Jentie dr / altans by Gysbert Alberts bewoont / Brant Wytses ten O / Pytter kistemaecker ten N
 • Otte Botes ende Aeffck Otte dr e.l. tot Lichtaerd wonende / op d'leghe wech aen het diepswal ofte Westersynghel / Sybren Sytses huysinge ten Z / Jelke Claes wieldraier ten N / van Johannes Drogenham ende Pieterick Doede dr / 22en Febr. 1635
  36
 • Hendrick Gerrits schoemaker ende Rinske Gerrits e.l. / in de Stadtstrate / Tamme Tiaardts ten N / Sycke Auckes wed. van capetein Hendrick Tymens ten Z / van capetein Tiebbe Auckes
 • Men laet / aent olde Clooster / het olde clooster ten N / Jan Goities ten Z
 • Gerryt Montes / in de Lombarts steeg / Bartel Broer.. ten W / Trijn wedue van renger ten O / van Aat Harinx wedue van Gerryt Folkerts
 • Rienck Hantkes meister metseler ende Atke Popcke dr e.l. / ...
  37
 • Douwe Jeltes timmerman ende Styntie Claese dr. e.l. / Mr. Beernt Crabbe ten O / Douwe Reyloffs ten W / van Trijntie Ritske dr. echte huysfrouwe van Lambert Lamberts ... binnen Leeuwarden
 • Auck Sioerdts tot Hallum ende Doed Johannes e.l. / bij d'Aelsum poort / Jan Jansen duytser ten Z / de stadts strate ten N / van Tiallingh Auts backer ende Jancke Hennricks dr. e.l. / den 8en Martij 1635
 • Tyepcke Hayes ende Hylck Bauckes dr. e.l. / Coningstraet / Jan Beernts ten N / Thomas Hansman ten Z / ...
  38
 • Men laet / bij de hooge poollen / althans bij Gysbert Alberts bewoont / Brant Witses ten O / Pieter kistemaecker ten W
 • Dirck Alberts mr. schoenmaker ende Antie Anes dr e.l. / naue straet / Wybe Feickes ten W / Jan Beernts ten O / van Rixt Gaucke dr wed. Jan Jacobs cuyper / 15en Martij 1635
  39
 • Men laet / Mr. Boote Eedes executeur verleenicht / op het blockhuys alwaer de drie hoeffijsers uuthangen / Teecke backer ten O / de wedue van Jan Douwes ten W
 • Joost Rinia ende Antie Henrix dr e.l. / bij de Butterwaegh / Jan Jansen flascooper ten N / burgemr. Poke gabbes hoovinge ten O / Aeffke Tammes drs huysinge ten Z / van Aeltie Jans dr wedue Jan Jans coeckebacker
  40
 • Wybe Gerloffs lakencooper ende Bauckien Takes Scheltinga e.l. / aen de diepswal / steeg ten O / Jan Jansen wederspan ten W / tot achter aen Douwe Bockes Jennema huis bij Nies Appelteuyt tegenwoordich bewoont / van Jaque de Moll / 12 Aprilis 1635
 • Sippe Aebes ende Aeltie Tiommes e.l. / bij de Woltpoort / Hans .ilevelt ten N / vercopers ten Z / van Foolst Rommerts wed. van Hans Jansen
  41
 • Symon Sioerds z. Schroeff ende Aelcke Jarichs dr e.l. / Coninghstraet / westwaerts tot aen Sicke Beerns plaetse / Jr. Peyma huysinge ende plaetse ten Z / Freerck Claes z. ten N / van Willem Lourens burgemr. ende Thomas Hansman last hebbende van Wendel Wilcke dr wed. Evert Saepes tot Leeuwarden ende Aeltie Hendricx dr wonende binnen Emden
 • Sippe Aebes ende Aeltie Tiommes dr e.l. / op de dijck / Jan Wibbes ten W / steege sampt Jan Waetses ten O / van Mints Sipkes wed. Jacob Hiddes
  42
 • Heer Sjoert ende Marij Jans e.l. / Ostersyngel / stege ten N / van Imck Jeltes echte huysvre. van Feycke Claesen woonende tot Waegsum / 26en Aprilis 1635
 • Oene Jacobs ende Querijntie Rengers dr koemelker / op het blocqhuys aen de nieue (meulen?) bueren / grontpacht aen Jr. Mynne Hoverda van Meckema comisoris / van Jurien Meyer meister metsler ende Aeltie Sioerts dr e.l. / 3en May 1635
 • Jan Jarichs / Oosterstraet / Olphert Piters ten O / Jan Piters coopman ten W / van Sibe Hessels ende Aeffke Gerbe dr e.l.
  43
 • Gerben Gerbens coopman ende Lysbeth Pouels e.l. / aen de brede straet / Piter Jans boeckweyt ten N / Freerck Claes olislager ten Z / van die samentlicke crediteurs van Louwerens Willems / 8en May 1635
 • Cornelis Gerbens ende Eebel Douwe dr e.l. / bij de kercke / Hindrick Davidts nagelatene huisinge nu bij Rieurdt Simens gecoft ten O / burgemr. Aitsema ten W / van Sytske Jans huisvr. van Jan Sakes met dien gesterckt ende Piter Jansz. / den 10en May 1635
 • Folckert Romckes brouwer ende Eelckien Martens dr e.l. / Tiebbe Saepes backer ten O / Coningstraet ten W / van Frans Halbes brouwer ende Id Auckes dr e.l.
  44
 • Johannis Bouwes mr. snider ende Grietie Jetse dr e.l. / bij d'Aelsumer poort / halve huysinge daeraff Antie Jurien Juriens dr de andere helfte toebehoort / Gerrit Hendrick huysinge ten W / d'olde secretaris Hendrick Dionysius huysinge ten O / van Mr. Albert Jans schoolmr. toe Hogebeyntum als vader soo wettige voorstander over Albert ende Sepck Alberts dr kinderen bij w. Lisbeth Aberts[?] ende Claes Jacobs mr. sniders wonende tot Ferwert
 • Johannis Harmens ende Trintie Aebes e.l. / aen de lege wech / . Veltriel huisinge althans bij Thomas Dircks bewoont ten Z / Egbert Aenes houdsteck ten N / van Reiner Fransen in coop vercreegen / van Douwe Tiepkes ende Imcke Arriens dr e.l. vercoft
  45
 • Piter Dionysius ende Dirck Jans ende Eelck Dircks dr e.l. / n.a. / 't vermaninghuys ten N / Harmen Bouwes wed. ten Z / van Jasper Ales woonende tot Lions in Barderadeel / 15en May 1635
 • Focke Metskers ende Doet Sydses e.l. nu tot Metslaqier woonende / bij de droogers piep / Gerloff coopman ten N / Jacob Frans wed. ten Z / tot achter aen Hessel Taeckes plaetse / van Douwe Bockens Innema crediteur van w. Bote Jansen
  46
 • Sybren Egberts ende Lysbetie Everts dr e.l. klienreders [kleinreders] / aen de breede straete / Fopke Sydses lijndraier ten Z / Jakele Anes ten N / van Jacob Sybrants coopman ende Idske Jans als curator over Everdt Jans weeskindt van Jan Dioerdts last hebbende v an jacob Arents / 31en May 1635
  Reyner Mynnolt ende Aeltie Piters e.l. / Conincx straete / de wed. van Willem Sterkenborch ten N / Hans Tuintier als huirman ten Z / van Gerck Gercks ende Epke Freercks dr e.l. / 31en May 1635
 • Dr. Johannes Reneman Raadt ende Advocât fiscael ter Admiraliteyt in Vrieslandt ende Juffrou Frouckien Wyarda e.l. / doorgaende huysinge voor v an het dieptswal tot achter aen de Oosterstrate / het Equipagiehuis van de Admiraliteyt ten O / Anne Wolters huysinge ten W /
  47
  van Gulielmus Staackmans Staet Generael residerende in 's Gravenhage als man ende voochdt over Juffrou Foeckien Ornia e.l. / 5 Junij 1635
 • Focke Folckerts ende Jeltie Tierx dr e.l. / op 't blockhuis / Mr. Berent Crabbe ten O / Wibbet Jochums schroor ten W / van Wibbren Gabes / 14en Junij 1635
 • Tiaard Gauma mede gedeputeerde staedt[!] van Vrieslandt ende burgemr. binnen Doccum ende Jancke Kethele dr e.l. / in de Vlasstraete / met Liewe Symens ende Jan Wybets anders[?] / van Jan Jarichs ende Poppe Jansen vader ende sone
  48
 • Trijntie Gosses weduwe van Willem Symens voor haer ende haere kinderen bij gemelte Willem in echte getogen / Gercks Gercxz. rogverschieter ten N / wed. ende erven van Harmen Ottes ten Z / van Jannetien Harmens wed. Harmen Thomas moeye van Machel Coerts weeskindt ende erffgenamen van Coerts Harmens linnewever
 • Tiaard Gauma mede gedeputeerde ende burgemr. ende Jancke Kethele e.l. / tegenover het raadhuys aen de zijll / Jan Wibbets ten O / vercoper ten W / van Johan v. Veltdriel mede gecommitteerde Raadt ter admiraliteyt in Zelandt / 10en Julij 1635
  49
 • Johannes Drogenham postulandt ende Pitrick Doede dr. e.l., Sytse Roeleffs noch vrijgesel sijnde sampt Coop Everts ende Nieske Jans dr. e.l. / Goitien Egberts ten O / de Baginesteegh ten Z / de Hoochstraet ten W / Dr. Haie Eenema ... coopers Johannes Drogenham cum uxore ten N / van Liewe Taeckes kistemaker / voor mij selven ende als voormomber over de weeskinderen van w. Syoerdt Gerryts mij[n] w. suster / den 10en Julij 1635
 • Juffr. Margarieta van der Meulen althans tot Lioessens / Coninghstrate / Jr. Tiete van Peima huysinge ten Z / de heren Veltriel huysinge ten N / van Tziaerd Bottes ende Maeycke Douwes dr. e.l. / den 11en 7bris 1635
 • Mr. Hans Wendt chirurgijn ende Luickien[?] Jans dr. e.l. / bij de Lange Oosterstraet / Johannes Rodengenius ten Z / Pieter Dionisius ten N
  50
 • Piter Dionysius ende Trijntie Franse dr e.l. / tusschen de cleyne ende grote Oosterstraet / Harmen Ennes ten Z ende ten O / Claes Fransen ten N / stadts steege ten W / van Cornelius Heermans mede burgemr. / 20en 7bris 1635
 • Symon Cornelis Amsterdammer bode ende Jeltje Buwe dr e.l. / naue straet / Riem Piters ten O ende ten W / Piter cuyper ... / van Jacob Teunis mr. snijder ende lakencooper / 1en 7bris 1635
 • Wybrant Doeckes mr. timmerman ende Meijs Sipckes dr e.l. / n.a. / panwerck vercoper toebehorende ten O / tuyn Piter Dionysius toebehorende ten W / vaert ten Z / stadts bolwerck ten N / bewoont bij Sybren Scheltes, Lieuwe Lieuwes ende Haye leertouwer / van .oom Veltdriel / 27en 7bris 1635
  51
 • Joncer Titus van Peima ende Juffr. Catharina van der Muelen e.l. / Hoochstraet / coopers ten Z en W / Doctor Johannes Veltriel ten N / van Arent Siucks, Pieter Siucks en de Heere Siucks gebroeders / 23en 8bris 1635
 • Wybren Doeckes stadttimmerman ende Meynts Sipcke dr e.l. / achter 't olde clooster / 't molenaers carrepat ten O / coopers ten W / stadts vaert ten Z / 't bolwerck ten N / van d'here Johannes Veltdriel
 • Nicolaus Habbema notaris publ. / op de diepswall bij de drie pijpen / Cornelis Egberts ten O / Sybren Bockes ten W / van Tiepke Hayes voormont over Jaerich Claes universele erffgenaem van w. Gerritie Claes dr sijn moeder / 13en 9bris 1636
  52
 • Mr. Hans Harmens en de Griet Alberts dr e.l. / aen de gasthuis straete / Thomas Jans ten N / Syppe metselers huysinge ten Z / van Dirck Jansen hoedemr. / 27en 9bris 1635
 • Ids Jacobs ende Reynu Jacobs e.l. / aen de Legewech / Eelcke cuyper ten N / vercopers andere camer ten Z / van Abraham Claesen coopman / 29en Januarij 1636
  53
 • Trintie Piters dr wed. Femme Piters / aen de breede straete / sampt een ieuwe huysingh aen het achterend gebout / erffgenamen van w. Gerben Oenes backer ende d'plaetse van D. Rudolpho Artopaeo ten N / de huysinge van D. Vincentius Jacobi ende Johannes Freercks timmerman ten W / Jr. Tiete Peyma huysinge bij Lolcke lijnslager gebruict ten Z / Jr. Bocke van Steernse pretendeert grontpacht van Neeltie ende Nieske Jans dren
 • Liuppe Eeskes ende Syttie Hania e.l. / in de Coninck straete / Coninckstraete ten W / Dr. Baarda bruycker ten O / Jr. Peyma ten N / Lieuwe Ittes ten Z / bij luytenant Hardenbrick cum sociis als huierluyden bewoont / van Johan Veltdriel
  54
 • Men laet / op de Ooster zingel / Botte Eedes executeur / Jacob Tierx ten N / Gertie Etes ten Z / tot vorndeel van Jan Gerryts / tot nadele van Rommert Feickens / 7en Febr. 1636
 • Men laet / in de Hoogstraet / Mr. Boele Eedes executeur / bij Jacob Alberts bewoont / Gerryt Symens ten N / Ritske Popckes ten Z / tot vorndele van Aeltie Piters wedue van Reiner Minolts ende Pieter sampt Minnolt Reiners zoonen als erffgenaemen van hun w. vader / 12en Febr. 1636
  55
 • d'Olde burgemr. Popcke Gaebbes ende Sybrich Abeles e.l. / n.a. / coopers ten N / Fopcke Syds huysinge bij Jan Gosses slachter bewoont ten Z / van Wopcke Bartolomeus ende Geeske Henricks dr e.l. woonende tot Gerbrandehuys
  Johannes Gabbes ende Doetke Douwe dr e.l. / n.a. / vercoopers huysinge ten W / Jacob Pieters huysinge ten O / van Hessel Taeckes brouwer / 18en Martij 1636
  56
 • Men laet / op de Ooster zyngel / executeur Mr. Bote Eedes / vorndeel van Jan Gerryts / naedele van Rommert Feickes
 • Jan Jacobs ende Taebke Jans dr e.l. / ... / van Jacob Janssen ende Griet Obbe dr e.l. / Aucke Martens ten N / Anne Louerens ten Z / 1 Aprilis 1636
 • Jan Gosses meyer ende Tietie Taedes dr e.l. / op het blockhuys / Claes Lenerts huys ten O / Jacob backer ten W / van Aet[?] Hendricks dr wed. van Tienck Taeckes
 • Piter Lammerts feerschipper op 't feer tusschen Dokkum ende Collum ende Diaertie Tiaerts dr e.l. / op de dick / dns. Wensentii Jacobij ten O / d'weduwe van Hessel Sybolts ten W / van Jacob Sybrants ende Freerck Hendricks ... alsmeede de interesseerde crediteuren van Jan Meynerts
  57
 • Bients Taebes ende Aedu Dirck dr sampt Teecke Hinnes ende Fet Taebes dr e.l. / n.a. / Tierq J...s ten Z / Syds [niet ingevuld] ten N / van Meynsck Martens dr wed. van Sytse Sytses wonende op de Herenwal onder de clockslach van Nieuwehatsche / 6en May 1636
 • Teunis Folckerts ende Tal Joostes e.l. / op het blocqhuis / steeg ten O / straet ten Z / Doctor Vermees huysingen ten W / van Piter Jans smidt ende Fockel Sents dr e.l. / XXen Maij 1636
 • Freerck Taeckes soon / aen het stadts bolwerck ontrent de drie piepen / de huysingen [van] Tierck Tiaerts ten O / Wyger Fets[?] ten W / van Marten Lieuwes wonachtich tot Lieuerden voor hem ende als vader ende voorstander ov er Lieuwe Martens sijn sone bij Siouck Foppes dr
  58
 • Harmen Douwes backer ende Freu Dircks dr e.l. / omtrent de Aelsumpoorte / Johannes Buwes ten W / Piter Hoites craemer ten N / van ... Dionysius olt secretaris / 20en Mey 1636
 • Lieuwe Taeckes mr. kistemr. ende Trintie Tamme dr e.l. / op de stiennen dam / Syds Bartels ten Z / Rein Dirck huys ten N / van Jan Douwes soiet [= sajetmaker?] ende Wesemcke[?] Jans dr
  59
 • ... Jouckes[?] schipper op Sneeck ende Tziets Alberts dr e.l. / aen de westersijde van de Legewech / Jelle Claesen ten N / Jochum Claesen ten Z / van Jan Jansen tot Bornwierdt ende Otto Botes wonnende[!] binnen Doccum
 • Brandt Wytses Roo ende Grietie Jans dr e.l. / Coninckstraet / Gerrit Crabbe ten Z / Romcke Jentses[?] ten N / van Jasper Alis woonende tot Lions voorstander over sijne kinderen bij Antie Aete dr
 • Men laet / op de Oosterzingel / stadts bolwerck ten O / Geertke Etes als bruicker ten Z / gemeene diep ten W / Jacob Trierx ten N / tot profijt van Jan Gerrit / tot nadele van Rommert Feickes cum uxore
  60
 • Piter Dionysius olde rentemr. ende mede gsworenen gemeensman ende Trintie Franse dr e.l. / op het oost van de breede straet / burgemr. Freerck Gerryts ten Z / Piter Jansen ten N / van Gerben Gerbens ende Lysb et Pouels dr e.l. / 17en Junij 1636
  61
 • Wiert Ins koemelker ende Naninck Lieuwes dr e.l. / bij de Hanspoort / Wybbe Aetes ten O / Claes Dircks mullener ten W / van Gaucke Reins ende Aet Harings dr e.l. / 8en July 1636
 • Hessel Aebes equaepagiemr.[!] ter Admiraliteyt ende Aeltie Jantie dr e.l. / aen de Legewech / de weduwe van Sipke Fockes huysinge ten O / burgemr. Johannes Gerckes huysinge ten W / van Neeltie ende Nieske Jans dren
 • Hessel Aebes [idem] / n.a. / achter de huysinge bij Hessel Aebes bewoont / van Neeltie ende Nieske Jans dren / 8en Julij 1636
  62
 • Men laet / op de suyder dwinger / Mr. Bote Eedes executeur / vorndeel van Thoenis Cornelis / nadele van Dirck Aebels
 • Roeloff Hendrick ende Wytske Wytses e.l. / n.a. / vercopers huysinge ten O / Meniste vermaenhuys ten W / coopers ten N / van Mr. Harmannus Attama chirugijn en Trijntie Piters sijn echte huysvr.
 • Dirck Geilts soon backer ende Trijntke Piebe dr e.l. /
  63
 • Nauwe straete / Trijn Franses huysinge ten O / Dirck Alberts huysinge ten W / van Jan Berens ende Lioetske Boele dr. e.l. / den 8en Julij 1636
 • Piter Jans ende Romck Ipcke dr. e.l. / bij de Aelsum poorte / de stadts wall ten N / Claes Jacobs wagenmaecker ten W / van Tierck Willems ende Jantien Jipcke dr. e.l. / den 8en Julij 1636
 • Monte Roeloffs korfsmaecker ende Sytske Haejes dr. e.l. / ...
  64
 • Leonardus Bodenzee notaris publicus ende procureur postulant ende Dirckjen Gerryts dr e.l. / ten Z van de kercke / Jacob Upts ten O / Cornelis Gerbens ten W / van Rieurdt Simens boeckvercooper
  65
 • Pauel [Daniel?] Harmens coopman ende Geertie Freercks dr e.l. / op de Mullenbuyren / Piter Sickes ten O / Jelger Hiddes kistemr. ten W / van Gerryt Taeckes woonende tot Franeker voor hem ende als last hebbende van Homme Claesen wonende op de olde Ley opter Bilt
 • Jelger Hiddes ende Zacharias Huber / op de Oostercingel / van Fopke Syds / 16en 7bris 1636
 • Hette Jetses soon ende Trintie Andrys dr e.l. / op de Schermers weyde / Harmen Paterborn een soldaet ten W / Trijn Wygers dr ten O / van Willem Hendrick glaesemaecker ende Trijntie Willems dr sijn echte wijff
 • Men laet / op de Schermers weyde / Bote Edes executeur / Pieter Sickes ten O / erven van w. burgemr. Luytjen Cornelys ten W / tot vorndele van Scipio Raerdt / tot naedeel van Jantien Henrick Feyes wed.
  66
 • Benedictus Fockes ende Trintie Hilles dr e.l. / bij de hooge polle / Hans breyder ten O / Mr. Marten Claes als eygenaer ten W / van Horatius ab Aysma ende Juffr. Maria Rensen / 14en 8bris 1636
 • Jan Jacobs cuyper ende Geeske Luitiens dr e.l. / bij de lange pijpe / Sybe Jelles backer ten Z / Wiger Wobbes ten W / steege tussen Wiger Wobbes ende Dirck Adamse huysen / van Albert Welcker tot Groningen als man ende voochdt van Taetske Ornia ende als last ... hebbende van Gulielmus Staackmans als man ende voochdt van Foeckje Ornia mitsgaders Jantien Ornia wed. van dr. Hero van Hottinga / 28en 8bris 1636
  67
 • Men laet / Mr. Bote Eedes executeur / n.a. / Wopcke Bartolomeus ten N / Jan besemmaeckers huysinge ten Z / tot vorndeel van Claes en Jan Scheltes cum sessio[?] / tot naedeel van Beelij Coenders
  68
 • Minne Piters ende Barber Jans dr e.l. / op de hoeck van de Nieuwe straet / straet ten Z / Egbert Alberts ten N / van Gerryts[!] Symens
 • Reyner Fransen ende Tryntie Bonne dr e.l. / in de Wargestraet / Anna Jurriens huysinge ten O / Wytse Remckes wed. ten W / van reyner Binnerts ende Maeicke Aele dr woonende boven 't Heerenveen / den 17en Martij 1637
 • Sippe Aebes ende Aeltie Tiommes dr e.l. / bij de Woltpoort / Rieme Broers weduwe ten Z / Hendrick Drosts huysinge ten N / van Willem Freercks, Gerryts Henricks, Claes Minnes, Lolcke Jansens ende Jan Wybets als voorstanders van de gemeene armen / 21en Aprilis 1637
 • Men laet / n.a. / executeur Mr. Bote Eedes / vorndeel van Claes Piebes ende Jan Scholtes / nadeele van Belij Coenders
  69
 • Men laet / op de Mullen buyren / Mr. Bote Edes executeur / Jr. Titus van Peyma ten O / Tiepcke Tiercx ten W / tot vorndeel van Allert Tiercks / tot nadeel van Cornelis Jansen ende Seycke Carstes dr e.l.
 • Mock Ritskes dr wed. Piter Tymens / in de Lomberts steegh / Jouck, Jacob Sioerts weduwe ten O / Gerryt Montes breider ten W / van Bartel Broers ende Tiemcke Wybrants / 12en Mey 1637
 • Bocke Bockes ende Aeltie Gerryts dr e.l. / bij de Hanspoort / Wiert Jous ten Z / Jan Aets ten N / van Claes Jemmes voor hem selfs ende Taeke Jemmes als voormonder over Wigbolt Ri..tses weeskinderen / den 19en Maij 1637
  70
 • Henricus Dionysius olde secretaris / in de lange Oosterstraet / Jan Willems slachter ten O / Douwe Dioerts ten W / van Cornelius Heermans burgemr. ende Eetske Hannia / 9en Junij 1637
 • Mr. Marten Claesen chirurgijn / Hoogstraet / Derck Jansen hoedemr. ten N / Tiebbe schoenmaecker ten Z / van Douwe Bockes Jennema / 23en Junij 1637
 • Douwe Bockes Jennema / bij de hooge polle / Benedictus Fockes ten O / Egbert Anis als huyrsman ten W / van Mr. Marten Claesen chirurgijn / 23en Jnij 1637
  71
 • Jr. Jurrien Quada / after 't old clooster op de tuynen / de naegeklatene huysinge ende plaets van Jr. Edzart van Eeminga nu bi de cooper bewoont te W / Jan Jeltes stoeldrayer ten O / van Beits Douwe dr geadsisteert met Lammert Janssen ... jegenwoordige man / 23en Jnij 1637
 • Tijs Stijlmans ende Eets Johannes e.l. / Coninckstraete / Freerck wageners weduwe ten N / Tiete Peima huisinge ten Z / van Symen Sioerts Schroeff ende Aeltie Jaerichs dr / 23en Junij 1637
 • Claes Jemmes ende Auck Romcke dr e.l. / op de Schermers weide / grondtpacht ... weder te beuren uut de huisinge Maeick Wygers toebehoorende / Tiepcke Taeckes ten O / de stadtswal ten Z / van Stijn Piters dr wed. van Jacob Roeloffs / 23en Junij 1637
  72
 • Men laet / aen de Oostercingel / Mr. Bote Eedes executeur / Jacob Jacobs ten N / Zacharias Huber ten Z / vorndeel Douwe Keimpes / nadeele Jelger Hiddes
 • Cornelis Heerman burgemr. ende Eetske Hannia e.l. / bi de hooge polle / Hans breyder ten O / Douwe Bockes als eigener ten W / van Benedictus Fockes ende Trijntie Hilles
  73
 • Gerryt Harmens ende Geelke Saerda / in de Gasthuis straet / Gasthuys ten N / Zacharias Huber ten N / van Dirck Alberts schoenmr. / den 7en Julij 1637
 • Otte Jans ende Jets Jans / op de schermers weide / Stijn Jacobs ten O / Lammert Jansen ten W / van Willem Willems woonende tot Harlingen
 • Men laet / bij de Zijll / Mr. Bote Eedes executeur / Cornelius Idema secretaris der stede ten O / Symen Ariens ten W
  74
 • Zacharias Huber notaris publ. ende Siouckien Jensma e.l. / n.a. / kleine stins ... tusschen de vercopers ende copers huisen ende plaetsen ... met steige ... tot aen de Gasthuisstraete / van Gerryt Harmens ende Geeltie Dircks dr e.l. / den 7en Julij 1637
  75
 • Aelse Sioerts / bij de Hanspoorte / Jan Huberts leertouwer naest aen het schoenmaeckers perck ten O / Gaucke Reins huisinge ten W / meede onderholt van de brugghe van Trijntie Baucke dr echte wijff van Piter Jansen tichelaer bij Franeker / den 22en 7bris 1637
 • Aelse Sioerts ende Aff Johannes dr e.l. / op de Oostercingel / Piter Dionysius ten Z / Jetie Jochums ten N / van Heere Sioerts ende Marij Jans
 • Douwe Taeckes goortemr.[!] ende Tets Wybrandts / op de Westerzingel / Ansck Harmen Dirck wed. ten Z / van Melle Geerts
  76
 • Men laet / in de suyder ofte Wolde dwinger / executeur Mr. Boete Eedes / tot vorndeel van Dirck Aebeles ende Rouck Annes / tot nadeel van Thomas Egberts ende Geeske Rintses
 • Men laet / aen de Leegewech / Ids Jacobs cuiper ten Z / Leenert Gerbens ten N
 • De heere Gaius Nauta Raad ordinaris in den Hove van Vrieslandt ende Reimero Haringii secretaris der steede Bolswaert / aen de Zijl / althans bij Scipio Raaerd als huirman bewoont / Tiaard Gauma ten O / Wybrant Gabes ten W / van Johannes Veltdriel Staet generael / den 20en Octobris 1637
  77
 • Jan Jilckes[?] schoenmaecker ende Dieucke Wybes e.l. woonende binne Collum / in de Nieuwe straet / wed. Reiner Wouters ten W / wed. Teunis Jansen mes[s]emaecker ten O / van Saecke Wytses erffgenaem ex testamento van w. Gerryt Folckerts sijn overledene bestevaeder / den 20en Octob. 1637
 • Men laet / aen de Legewech / Ids Jacobs ten Z / Leenert Gerbens ten N
 • Men laet / in de nauwe straet /
  78
 • Rienck Piters ten W / Reinu Sioerd Heeres wed. ten O
 • Men laet / aen de Lege wech / derdepart van de huisinge cum annexis bi Saepe Minnes backer / de gemeene steege ten N / de huisinge van Tiaard ...ses ten Z
 • Eevert Geerts mr. stoeldrayer ende Jitie Harcke dr / bij de Woltpoort / Jasper Tiepckes weduwe ten O / Piter Fockes smidt ten N /
  79
  van Jaques de Moll voor hem ende Aete[?] Reyners als man ende voochdt over Dieucke Sygers, ende Feite Saeckes als voormonder over Antie Sygers / den 16en Februarij 1638
 • Harmen Symens backer ende Bets Arents e.l. / bij de Aelsumpoort / de huisinge van w. Willem Douwes ten N / Ritske Jansen brouwer ten Z / van Symen Ockes ende Viglius Corneli diener des godel. woorts tot Marsum[?] ... last ende procuratie hebbende van de vordere crediteuren van w. Wopcke Jansen / den 16en Februarij 1628
 • Cornelis Jansen timmerman ende Wepck[?] Harmens dr. e.l. / Westercingel / de cingels gracht ofte diep ten O / Piter Tymens ten Z / het bolwerck ten W / Gerryt Jansen raemr. ten N / van Teunis Jacobs
 • Dirck Jans hoedemaecker ende Eelck Dircks dr. e.l. / Hoogstraet / Mr. Marten Claesen chirurgijn ten Z / burgemeester Jan Willems ten N
  80
 • Foecke Hendricks ende Tiemptk Henne dr e.l. / aen de stiennen dam / tot achter aen de huisinge bij Griet N. naegelaten / Dioerd Aedes schildenaer ten N / 't pothuis van Lieuwe Taeckes ten Z / van Feye Tiercx, Warner Coerts, Teunis Geerts ende Harmen Gaitses diakonen van de gereformeerde kercke / 9en Martij 1638
 • Tiaard Gosses schipper ende Bauck Cornelis dr e.l. / aen de wester zijde van de Coninckstraet / burgemr. Geert Romckes ten Z / 't nieuwe vermaenhuis ten N / van Buwe Ritskes / 9en Martij 1638
  81
 • Men laet / in de nauwe straet / Rienck Piters ten N / Reinu Sioert Heeres wed. ten O
 • Men laet / aen de Leegewech / husinge bij Saepe Minnes backer bewoont / de gemeene steegh ten N / huisinge Tiaard Frieles [Frieses?] toebehoorende ten Z
 • Jan Huberts soon ende Lysbet Meinert dr e.l. / op het turffmarckt / Sioert Heeres weduwe ten O / Rienck Piters ten W / van Luitien Meinerts ende Piter Gerrolts / 16en Martij 1638
  82
 • Botte Douwes backer ende Antie Sydses dr e.l. / bij de Aelsum poorte / Oene Hilles smidt ten N / huysinge van Wopcke Jansen ten Z / van Teunis Sybrants ende Minne Mackes voor haer selven ende voorts als last hebbende van de vordere crediteuren van w. Willem Douwes backer / 13en Aprilis 1638
 • Feye Tiercks meede burgemr. ende Foockel Idse dr e.l. / bij de Vismerckt / coopers ten W / Gellius Jongstall als vercooper ten O / weduwe van Jan Hendricks ten N / van Gellius Jongstall Raadt ordinaris in den Hove van Vrieslandt / 20en April 1638
 • Feye Rierx meede burgemr. ende Foockel Idse dr e.l. / op de hoeck van de Hoogstraete / wed. van Jan Hendricks ten N / des heeren Jonstalls huysinge ten O / straet ten Z / van Mathijs van Valckenburgh als man ende voochdt van Geertruyt Willems sijn echte huysvr. ... als oock voor de andere erffgenamen van w. Willem Hendricks sijn overledene schoonvader, Franck van der Does, Anthonys Breen ende Louis Houwen als curatores bonorum van Gerryt Ligger alle woonende binnen Amsterdam
  83
 • Feye [etc.] ... Foockeltie ... / Wargestraet / Sytske Wytse Remckes wed. ten O / Lisck Scheltes weduwe van Lambert Jansen ten W / van Jan Wessels ende Jancke Claes e.l.
 • Feye [etc.] ... Foockel ... / aen de stienen dam / straet ten O ende N / van Dioert Aedes
  84
 • Men laet / Hoogstraet / erffgenamen van Gossuinus Bondeus ten N / de jonge Reyner van Pittens huysinge ten Z / 25en Meij 1638
 • Griet Jans Schellingwou wed. Cornelis Pouwels / op de Oosteinde van de Dijck aen de opganck na de stadtswal / mitsgaders de soutkeet ... nieuwe braetpanne ... waterschip / van Rieurd Claesen ende Jasper Tiepckes ende Trijntie Claes dr / 20en April 1638
  85
 • Jeppe Sioerts coopman ende Auck Sybe dr e.l. / bij de Aelsumpoort / Lupcke Wybrants backers huisinge ten Z / stadts straete ten O ende N / van Aucke Sioerts ende Doed Johannes e.l.
 • Gerryt Montes breyder ende Antie Geerts e.l. / bij de Woltpoorte / Rieme Broer Bartels weduwe ten N / de ... van Sippe Aebes ten Z / van Lucas van Bijlevelt adelbors onder de hopman Isselmuyden ... voormonder over Lucas Hans soon weeskint van w. Hans van Bijlevelt ... door cessie 't recht becomen hebbende van Harmen Coerts soldaet onder hopman Scheltio van Aisma universaele erffgenaem van voorn. Lucas sijn overledene halffbroeder / 29en Junij 1638
 • Men laet / Hooghstraete / erffgenamen van w. Gossuinus Bondrus[!; Bondeus] ten N / de jonge Reiner van Pettens huysinge ten Z
  86
 • Lolcke Jans soon lijndrayer ende Renick Wygeri Sytsma e.l. / Waeghstraete / Piter Dionysius ende Taeke Fopckes mande huysinge ten Z / vercopers huysinge bij Wyger Tonis bewoont ten N / streckende ten O aen Popcke Gabbes hoffsteck / van Fopcke Sydses burger hopman ende Brecht Jeltes dr e.l. / 13en Julij 1638
 • Yp[?] Wickes ende Auck Minne dr e.l. woonende tot Tennaerdt / Hooghstraete op de hoeck van de Baginesteeghe / van Aete Reyners ende Dieucke Sygers e.l.
  87
 • Hije [Hijte?] Johannes ende Reyns Hinnes dr e.l. / op de Stiennen dam op de hoeck bij de brugge / Foecke Hendricks ten Z / Griet Thomas ten W / de gemeene vaert ten O ende N / van de burgemeester Feye Tierx ende Foockeltie Idse dr e.l. / 28en Septemb. 1638
 • Eelingh Douwes meister schoenmaecker ende Tryntie Willem dr e.l. / Cooninckstraet / huysinghe van Jelle Sioerts wed. ten Z / Trijntie Piters ten N / van Geeltie Ale dr wed. Harmen Ottes schipper voor haer selven ende Feye Tierx meede burgemr. curator weeskinderen Harmen Ottes / 28en Septemb. 1638
  88
 • Jucke Johannes Heerma ende Jantien Jacobs e.l. / opt Oosteynde ende aen de suydersijde van de Oosterstraet / Equipage- ofte Collegiehuis ten W / stadtsstraet ten N ende O / 't stadts diep ten Z / van Taecke Lieuwes geweesene capitain van een compagnie voetvolck der Nassoucher regimenten deser provincie van Vrieslandt jegenwoordige volmacht landtsdaeghe
 • Aeltie Jans schoenmaecker binnen Doccum ende Anne Jans soon woonende binnen Harlingen / op de meulenbuyren bij de Woltpoorte / Syger Jans erffgenamen ten O / Wyger Ritskes plaets ten W / van Dedde Hardts woonende in Dantumwolde ende Obbe Jans als naecomelingh van Andrys Riencks woonende in Wolterswolde als curatores over Jelts Riecks kinderen / 28en Septemb. 1638
  89
 • Trijntie Bruynsma wed. Wytse Innes Metsma / aen de Legewegh / streckende tot aen de Zingel daerachter / den heeren Veltdriel ten Z / Egbert Anis houtsteck ten N / van Douwe Tiepckes ende Im Arriens
 • Oege Jaspers ende Sibbel Jans dr e.l. / bij de meulen buyren / de straet ten N / vercoopers camer ten Z / Freerck Hendricks tuyn ten W / van Tiepcke Romckes woonende bij Collumersijll ... ende Antie Tierx dr sijn echte wijff
 • Jan Gosses ende Tytie Tede e.l. / op het Blockhuys alwaer de drie hoeffijsers uuthangen / vrije uutgangh van de steegh / bij w. Pier Piters naegelaten / de erffgenamen van Syger Jans huysinge ten O / de erffgenamen van w. Jan Douwes boode ten W / van Nicolaus Henricides canter not. als curator hereditatis jacentis
  90
 • Jan Engberts veerschipper op Collum ende Eefke Meines e.l. / bij de Woltpoorte / tot achter aen de gevel van w. Jan Andris camers toe / de huisinge Aete Reyners toebehoorende ten W / weduwe van Jan Anders ten Z / van Antie Douwe dr weduwe Isack Arents
 • Jan Huberts leertouwer ende Lysbet Meinerts e.l. / in de nauwe straet / old bouvallich huisinge / Reynu Sioert Heeres weduwe ten O / Rienck Piters coopman ten W / van Jan Cornelis coopman tot Collum ... last ... hebbende van Lysbet Piters dr sijn moy ... ende Gerryt Jans Crab wegenmaecker ... curator over de weeskinderen van Eelcke Symens ende Jan Claesen
  91
 • Meister Bote Eedes executeur / op de Westercingel / Bientse gortemaeckers weduwe ten N / Jacob houtsaeger ten Z / bolwerck ten W / de wal ofte de stadtsvaert ten O /
  92
  vorndeel van olde burgemeester Evert Taekes ende Euwe[?] Nannes dr / nadele van Jan Hanses ende Jouck Johannes dr
 • Meister Boote Edes executeur / omtrent de drie piepen / tot vorndel van Jaarich Claesen / tot nadeele van Nicolaum Habbema not. pub. ende meede gemeentsman / den 6en Septemb. 1639
  93
 • Harmen Martens meester metselaer ende Loick[?] Qybe dr. e.l. / op de Nieuwe buyren / Willem Outgers ten Z / Oege Jacobs ten N / van Jurrien Meyer meister stadts metselaer ende Aeltie Siuerts dr. e.l. / den 5en Octob. 1638
 • Marten Piters ende Wick Hessels dr. / op de hoeck van de Harlinger stege / steeghe ten O / Jacob Douwes ten W / van Wyts Hessels dochter tot Munnickedam in Noordt Hollandt woonende / den 5en Octob. 1638
 • Jan Jansen soutsieder / op de Dijck / de stadtswal ende den opganck ten O / Jan Banis ten W
  94
 • Trijntie Piters wed. Eede Deicks[?] / Michel Jans ten Z / de huysinge van Dr. Nijenhuys bij Douwe Hessels backer [be]woont ten N / streckende van de Breedtstraete tot aen Jr. Schelte Scheltema hovinge daerafter aen / van Piter Willems ende Frouck Obbe dr
 • Men laet / op de Westercingel / Bientse gortemaeckers wed. ten N / Jacob houtsager ten Z / bolwerck ten W / wal ofte vaert ten O
  95
 • Adser Rengers ende Romcke Douwe dr e.l. backers / Hoogestraet / erffgenamen loodse van Gossuinus Bondeus ten N / straet ten O / d'jonge Reyner van Puttens huysinge ende plaets ten Z / Luitien Meinerts ten W / van Reyner Wybrandts / 26en Octob. 1638
 • Men laet / op de muelen buyren / Jr. Titus van Peima ten O / Tiepke Tierx ten W
  96
 • Men laet / op de breede straet / Piter Beernts weduwes huysinge ende steege ten N / Jan caerls wede. ten Z tot vorndel van Gosslingh Piters Scheltinga / tot nadeel van Aeltie Oedses Gauma
  97
 • Dirck Roeloffs ende Meints Alberts e.l. / bij 't clooster / 't kerckhoff ten O / diakenen van de reformeerde gemeente te Z ende ten N / straet ten W
 • Men laet / in de hooge straet / tegenwoordich bij Dioert Ades schildenaer bewoont / de olde burgemr. Marcus Aitsema huysinge tegenwoordich bij Jacob Alberts herbergier bewoont wordnede ten N / Jan Sickes boode Raaden admiraliteyt ten Z
 • Men laet / op de hoeck van de Coninckstraet / bij Claes Gabbes bewoont / plaets van Veltdriel ten O / Coninckstraet ten W
  98
 • Men laet / n.a. / bij Eynte Riencks bewoont / Rommert Abbes backer ten Z / straet ten N
 • Jan Jansen, Repcke Jansen ende Douwe Cornelis ... binnen Doccum sampt Andris Jansen woonende tot Sybrandehuis / aen de suyder sijde van de Begijnesteegh / voorend op de hoeck van de vs. stege in de Hoogstraet utgaende bij de vercoopers vercoft aen IJe Wickes scheidende dit achterend ... / van Aete Reyners end Dieucke Sygers e.l. / den 21en Decemb. 1638
  99
 • Men laet / aen de tuinen [buinen?] bij de Zijll / het stadtshuys tegenwoordich bij Cornelis Idema secretaris bewoont ten O / gemeene steegh ende de huysinge van Arrien Symens ten W
  100
 • Mr. Bote Edes executeur / in de lange Oosterstraet / bij gedoemde bewoont / Burgemr. Henricus Dionysius ten W / tot vorndel van Goslick Pyters / tot nadele van Jan Willems ende Anscke Ites dr e.l.
 • Men laet / in de hoogestraet / bij Dioerd Ades bewoont / olde burgemr. Marcus Aitsema huysinge ... ten N / Jan Sickes boode ... ten Z
  101
 • Men laet / op de hoeck van de Coninckstraet / bij Claes Gabbes bewoont / plaets Veltdriel ten O / Coninckstraet ten W
 • Men laet / n.a. / bij Eynte Riencks bewoont / Rommert Abbes backer ten Z / gemeene straet ten N
 • Freerck Jansen ende Lysbet Cornelis e.l. /
  102
  op de meulen buyren bij de Woltpoorte / waer de andere helfte Anne Jans woonende tot Harlingen toebehorende / de plaetse Syger Jans erffgenamen ten O / Mr. Syger Ritskes erven ten W
 • Bientse Jurriens ende Aat Goslings e.l. / n.a. / 't oude clooster ten N / Jan Goities naegelatene huysinge ten Z
 • Hendrick Tiommes ende Trijn Rouckes dr e.l. / op de Westerzingel / erffgenamen van Syger Jans soon ten N / vercoopers ten Z / van feye Tiercks mede burgemr. ende Foockeltie Idse dr
  103
 • Popcke Gabbes olde burgemr. ende Sybrich Abels dr e.l. / n.a. / vercoopers huysinge ten W / proclamanten haer huysinge ende hovinge resp. ten N ende Z / van ... Piers[?] / 1en Martij 1639
 • Botte Claesen ende B... Ates[?] dr e.l. / op de Fets / gemeene straet ten W / Warner Coerts ten O / van S... Hendricks cum sociis
  104
 • Nicolaes Henricides not. publ. ende Geertie van Oosten e.l. / op het Blockhuys / Douwe Janssen stadtsboode huysinge bij Dirck Taeckes Finc procureur bewoont ten O / Harmen Innes koeckebackers huysinge tegenwoordich bij de zerjandt Aleff bewoont ten W / van Jelger Hiddes / den 15en Febr.
 • Sape Minnes backer / op de Westercingel aen de stadtswal / de erven van w. Pieter Jacobs holtcooper ten Z / de erven van w. Syger Janssen ten N / de stadtswal ten W / vercoopers camers ten O / van Feye Tiercx mede burgemr. ende Foockeltie Idse dr. / den 5en April 1639
 • Syds Bouwens ende Brechtie Jeppes e.l. / bij de Fetse / Oene Hilles ten N / Nanne Sytses ten Z / Warner Coerts schuire ten O / van Sybe Hendricks
 • Oene Hilles ende Trijntie Joseps e.l. / bij de Fetse / Id Johannes ten N / Syds Bouwes camer ten Z / van Sybe Hendricks
  105
 • Douwe Piters ende Riemcke Sytse dr e.l. / n.a. / van Maeycke Tiaarts haere moeder
 • Rienck Pieters coopman ende Mintie Jans dr e.l. / recht over het schoenmakers parck / camers diakonen geref. gem. behorende ten O ende W / van Marten Agges, Sippe Gerbens ende Sybe Hessels
 • Nanne Sieties ende Lysbeth Claessen e.l. / in de Hoffstraet / vercopers ten N ende Z / Heerestraet [= Hereweg = uitvalsweg] ten W / van Sybbe Hendricks cum sociis / den 26en Aprilis 1639
 • Jelger Hiddes meede gemeensman ende Jancke Jans dr e.l. / op het Blockhuys / streckende van de diepswal ofte straet tot achter aen de Keppelstraet / Keppelsteegh ende Teunis Folckerts ten O / vercoopers mitsgaeders Aucke Symens wed. van Aucke Tiebbes ten W / van Dr. Cornelius Vermees secretaris van Westdongeradeel ende Tetske Piers dr e.l. / 10en Meij 1639
 • Syte Johaens ende Reinsck Hinne dr e.l. / op de meullen buyren / de groote meullensteegh ten W ende de cleyne ten O / ten N van de vercooper twee camers / van Jelger Hiddes
  106
 • Foeckel Hendricks / op de meullen buyren / gr. m. st. ten W ende kl. m. st. ten O / van Jelger Hiddes
 • Doed Harmens / recht over het schoenmaeckers parc / Jan Jeltes huysinge ten O / erffgenamen van Claes Ritskes ten Z / Benne Gosses ten W / van Trijn Jacobs dr wed. van Jan Jaspers geadsisteert met Dirck Claeses haer tegenwoordige man / 17en Mey 1639
 • Zacharias Huber not publ. / op de Oostercingel / de tuyn burgemr. Cornelius van Heerman ten Z / tuyn burgemr. Jacob Jacobs erffgenamen ten N / Fopcke Syds lynnebaen ten O
 • Lieuwe Taeckes ende Trijntie Tammes dr e.l. / op de Diepswall / Abraham Claesen ten O / deurgaende steege ten W / van Gerben Auckes ende Antie Jacobs dr e.l.
  107
 • Thomas Dircks schipper ende Saeck Jans dr e.l. / op het Fleysch marckt / Melle Wytses huysinge ten O / Hendrick Wytses cuypers huysinge ten W / van Trijntie Bruynsma weduwe van w. Wytse Innes Me...ma bierstekerske
 • Wybe Minties woonende tot Harlingen ende Siouckien Sioerts dr e.l. / in de nauwe straet / Jan Hubberts leertouwer ten W / Jan Hendricks schoenmaker ten O / het achterendt tot aen de stads vaart / van Pyter Bartels ende Hiltie Bartels dr sampt Dirck Adams als vader van sijne kinderen bij w. Isck Bartels / 21. Junij 1639
 • Mr. Bote Eedes executeur / op het Bloqhuys / Uble Remckes wieldrayer ten W / Jet[?] Franssen backer ten O
  108
 • Jou Huberts sweinsleertouwer ende Lysbet Meynerts dr e.l. / n.a. / olde huysinge / voor van de vaertswal tot achter aen de stadts bolwerck / bij de Hanspoorter Meulenbrugh / proclamanten huisinge ten O / van Eeltze Sioerts schoenmaker / 13en Septembris 1639
 • Benedictus Fockens ende Trijntie Heere dr e.l. / bij de hooge Polle / Hans breyder ten O / Douwe Bockes huysinge ten W / van Cornelius Heerman mede burgemr.
  109
 • Mr. Bote Eedes executeur / aen en in de suyder dwinger / tot vorndel van Romck Anne dr nagelatene wed. van Dirck Ables / tot nadele van Geertie Fetse dr nagelatene wed. van w. Sybrant Bockes
 • Mr. Bote Eedes executeur / aen de Legewech / vorndel van Foockeltie Reyns[?] dr wed. Pieter Beernts nu echte huysvre. van Jan Hiddes / nadeele van Claes Gerbens
  110
 • Hessel Taeckes ende Aet Aesge dr e.l. / bij den Hoffstraetspiep / Gerloff Teunis ten N / proclamanten ten O / Jelle Jacobs weduwe ten Z / straet ten W / van Botte Bouwes als man ende voochdt over Antie Sydses dr sijn echte huysvrouwe / 6en December 1639
 • Maijcke Sijbrandts dr / bij de Hoffstraetspijpe / Aeltie Douwes ten W / Coert Luytiens ten O / van Aeltie Douwe dr wed. van sal[iger] Sicke Ritskes ende Siouckien Douwe dr wed. van de olde burgemr. Johannes Romckes alsoo erffgenamen de testamento van w. Mins Douwe dr haer suster
  111
 • Men laet / op 't Blockhuys / tegenwoordich bij Pieter Sickes als gedoemde bewoont / Uble Rempckes ten W / Jilt Franssen backer ten O
 • Men laet / aen en in de suyder dwinger / halve huysinge, carrepat ende gerechte helfte van de omgevallene meullen
  112
 • Jan Sickes mede boode der E. heeren Raaden ter admiraliteyt / n.a. / tusschen Tierck Gabbes huysinge ende de huysinghe tegenwoordich bij de conrector bewoont / van Matthias Franckena / 13en Xbris 1639
 • Men laet / aen de Legewech / bij Claes Upckes weduwe bewoont / Rintse Janssen ende Taecke Eyntes ten N / Jelle Claesen ten Z
 • Dirck Roo cap. te waeter ende Teuntie Jans dr e.l. / n.a. / de Lange Oosterstraet ten Z / fiscael Reneman ten W / Freerck holtcoper ten O / van Taecke Cornelis wed. v. Pyter Lous / den 28en Febr. 1640
  113
 • Rinse Jans ende Griet Eyntes dr e.l., Taecke Eyntes ende Antie Jans dr e.l. / op de Leegewech / Douwe Jeltes timmerman ten N / Tierck Idses tot Driesum als eygenaer ten Z / voor van de straet tot achter aen de Westercingel / van Wobbeltie Tierx dr wed. Jan Cornelis timmerman
 • Gaebe Jacobs ende Wobbel Jans dr e.l. / op 't Blocqshuys achter de Drie Lieuwen / huysinge Oege Oeges ten O / vaert ten W en Z / Jan Cornelis wed. ten N / van Tjaard Folckerts cum uxore
 • Willem Janssen schipper ende Trijntie Jans dr e.l. / aen de Dypswall op de hoeck bij de stadts wijne [= kraan, takel] / vercoopers ten N / Wicke[?] Hessels weduwe ten O / straet ten Z ende W / van Freerck Hendricks ende Aeltie Geerts dr e.l.
  114
 • Jan Hendricks mede gemeensman ende Antie Siucks dr e.l. / achter de Drie Lieuwen / Douwe Liommes[?] Leeuwarder schipper ten N / gemeene vaert ten W / Belij Coenders huysinge ten Z / Botte Janssens schippers plaets ten O / van Wopcke Bartolomeus tot Gerberhuysen
 • Joost Rinia ende Antie Hendricks dr e.l. / op de Stiennen dam ofte meullen buiren / straet ten Z / hovinge van Feycke Cramer ten N / op de hoeck van de meullenstraet / van Jelger Hiddes
  115
 • Men laet / op het end van de Flasstraet / Offke Saeckes brouwer ten W / Uble Romckes wieldrayer ten O / tegenwoordich bij Jacob Folckerts coopman gebruyckt
 • Mintie Harcke dr wed. Sytse Folckerts / op de Schermersweyde / Dirck Claesen turffdr. ten O / Harmen Jansen soldaet ten W / van Trijn Andries dr weduwe Sytse .etses
 • Beernt Oosthoff soldaet onder cap. Gerryt Loo ende Antie Michiels e.l. / in de groote mullen straet / Jan Cornelis cramer ten N / Anne Lourens ten Z / van Martien Harcke dochter wed. Pyter Symens
  116
 • Jan Frieses ende Grietie Eepe dr. e.l. / aen de Legewech / de Heerenstraet ten W / van Friese Janssen ende Trijntie Beernts e.l.
 • Focke Folckerts ende Jeltie Tyercks dr. e.l. / bij de stienen dam / Trintie Bruynsma ten W / Douwe Jeltes ten N / van Minne Beernts Crab ende Jan Pieters als last ende procuratie hebbende van Jeltie Jelte dr. wed. van Mr. Beernt Crabbe
 • Jacop Upts burgemr. / Breedestraet / Hylck Harckema ofte haer kinderen toebehoorende / oberdt[?] Freerck Janssen ten N / Aeltie Gauma ten Z / van Foockeltie Reyns dr. wed. van Pyter Beernts
  117
 • Jan Willems mede burgemr. ende Bauckien Johannes e.l. / in de Oldemansstraet / Jacob Jaarichs ten N / Dirck Janssen ten Z / van Jasper Alis
 • Johannes Roodingenus ende Tieck Sytse dr e.l. / op de Oostercingel[?] / hoff ofte tuin met 't somer-huis, bomen, plantagie ende steckagie / Burgemr. Heermans ten Z / Pyter Wybes wever mitsgaders de weduwe ende erven van de w. ontfanger Jacob Jacobs ten N / van Zacharias Huber notarius publicus ende Siouck Jensma
 • Jacob Jans ende Luck Lucas dr e.l. / op de Ooster Zingel / streckende tot aen de sloot aent bolwerck / Anne Ritskes schroer ten N / Jetse Jetses ten Z / van Pyter Wybes ende Gepcke Ofke dr / 3en Julij 1640
 • Heere Syurdts ende Marij Jans dr e.l. /
  118
  op de Oostersingel / Jacob Tziercks rogdrager ten N / erffgenamen van w. Ancke Pier Pyters wed. ten Z / van Jan Gerryts mr. timmerman ende Auck Menne dr e.l.
 • Zeger[?] Janssen ende Aeff Douwes e.l. / omtrent de langhe piep / Jan Alberts ten W / Popcke Gabbes huysinghe ten O / van Trijntie Cornelis huysvrouwe van Teye Rieurdts
  Pyter Hendricks smidt ende Teun Jans dr e.l. / n.a. / Harmen Symens backer ten Z / Oene Hilles ten N / van Botte Douwes ende Ancke Sydts dr
 • Keimpe Keimpes backer ende Hyl Eelcke dr / n.a. / de Heerrestraet ten O ende Z / Sybrant Egberts ten W ende N / van Fopcke Sydts z. gemensman
  119
 • Thomas Rintses ende Feyck Pyters dr e.l. / alwaer de drie Lieuwen uthangen / Jan Hindricks backer ende gemensman ten O / Douwe Liommes schipper ten Z / van Hessel Rienckz. herbergier ende Elske Halbe dr
 • Hans Hendricks / in de Cleyne mullen steghe / vercoopers camers onlangs bij strijckgeldt vercoft ten N / Dirck Dircks ten O / van Jelgher Hiddes gemeensman
 • Jan Willems stoeldraier / bij de Aelsum poort / Hil Dedde timmermans wed. ten W / steeg ten O / van Gerben Aucke z. Bonga
  120
 • Dirck Iepes backer ende Trijntie Piebes[?] e.l. / achter de coopers huisinge staende in de naeuwe straete / Dirck Albarts ten W / Thomas Hansma[?] ten O / van Arien Symens ende Freerck Hendricx elcx voor een vierde part, Jacob Pieters erffgenamen van w. Pieter Jacobs ende ... mede erven ... voor gelijcke vierde ende Job Jans ende Wytse Siolles ... resterende vierde part
 • Harmen[?] Jans pasteibacker[?] soldaet onder capt. Ristelaer ende Anne [Gaetse dr?] Diderings dr e.l. / n.a. / met mijn overleden huysvr. in coop becomen van Pieter Dirckx / van Hendrick Luytiens
 • Johannes Lieuwes mr. snijder ende Wilsckien Harmens dr e.l. / aen de binnenstraet tusschen de Hooghstraete ende Coninckxstraet / Tierck Gabbes ten O / nacomelingenm van Rooimer Re...[?] ten W / van Lieuwe Taeckes mr. kistemr. ende Johannes Sybes
  121
 • Jan Beernts mr. smidt ende Det Pieters e.l. / aen de Leegewech / Abraham Claesen coopman ten N / Jan Pieters Meerswal[?] ten Z / van Minnolt Gerbens als vader ende wettige voorstander over Gerben Minnolts ende Rienck Sytses ...
 • Syrck Feyckes ende Antie Dedes[?] dr e.l. / aen de Leege wech ten W van de straet / Griet Hendricx riemsnijders weduwe ten N / Jan Cornelis timmermans erffgenamen ten Z / van Douwe Jeltis, Grietie Jacobs dr noch vrijster geadsisteert met Ede Johannis ende Wisse Jelts zn.
  122
 • Sioerdt Sioerdts pottebacker ende Hiltie Jans dr e.l. / op de Oosterzingel / Pieter Dionysius huysinge ten N / Gerryt hendricx ten Z / van de Arme- sampt de Weesvoochden / 18en Septemb. 1640
 • Aeltien Gerryts dr / op de westcant van de stiennen dam aen de stadtswal bij de woudtpiep / weduwe van Uble Pyters ten N / in wandelinge becomen van Syte Johaens zn. ende Taecke Hinnes sampt Gerryt Hinnes oomen ende voorstanderen van 't minderjarige weesckint van w. Focke Hendricks zn. ende Tziemck Hinnes in leeven e.l.
  123
 • Jan Egberts ende Eeffke Meynes dr e.l. / n.a. / achter de huysinge aen d'echtel. coopers plaets / Taeco Bientses ten W / vercooperse ten O ende Z / coopers ten N / van Imck[?] Allema wed. Jan Andrisz. / 13en Novembr. 1640
 • Uble Rempckes mr. wieldraier ende Jantien Thijse dr e.l. / op de Mullen buyren op het Blockhuys / Taecke Liuwes ledige plaetse ten O / Tzierck rogmr. ten W / van de Armevoogden
 • Jan Willems stoeldraier / bij de Aelsumpoort / Hil Dedde timmermans wed. ten W / steeg ten O / van de Armevoogden
  124
 • Jan Broeies appoteecq[uer] ende Trijntie Gabes dr e.l. / op de Oostersingel / tot achter aen den sloot / Wopke Wybes ten N / Tzalling Ants[?] z. ten Z / van Ritske Sickes in leven gesworen boode Doccum
 • Egbert Anis ende Sibbeltie Claeses e.l. / bij d'Hanspoort ontrent d'lege wegh / Hessel Aebes ten W / Douwe Bockes ten O / straet ten Z / d'ledige erven van vercoopers ten N / van Dr. Johannis Rodingenius als als man ende voocht over Tieske[?] Sytie dr sijn echte huisvre. ende als curator over Ritske Claess. ... ende Tiaerdt Siucks tot Wynsem als man ende voocht over Saecke[?] Claess.
 • Egbert Anis / achter 't weeshuis in de Perckstraet / d'camers van de Diacoenen ten N /
  125
  uutganck van de coopers steeg ten Z / straet ten O / Hessel Aebes camers ten W / van Dr. Johannis Rodingenius medicus binnen Doccum curator over Ritske Claess. ... Tiaardt Siucks als man ende voocht over Saeckien Claess. woonende tot Winsem
 • Egbert Amis zn. ende Sibbeltie Claes dr e.l. / aen de leegewech op het noordeynde / Benedictus Fickes huisinge ten O / coopers ten N en W / van Pyter Dionysius gemeensman ende Nicolaes Henricides notaris last hebbende van de crediteurs van w. Douwe Bockes Jennema
 • Dries Jacobs ende Engel Hendricx dr e.l. / op het Blockhuis / Beernt Oosthoff soldaet onder captn. Tyte van Ockinga ten W / Anne Louwerens ten Z / de olde burgemr. Ofke Saeckes brouwhuys ten O / Jan Cornelis craemer ten N / van Hans Hendricx ende Corneliske Cornelis dr e.l.
 • Allert Steevens ende Anneke Beerns dr e.l. / Conincxstraet bij [de] groote toorn / die diacoenens huysinge ofte caemer ten N / weeshuisvoogden ten Z / kerckhoff ten O / weeshuisplaets ten W / van Hans Hendericx ende Corneliske Cornelis dr e.l.
  126
 • Jochum Hendericx ende Eefke [Eerke?] Jayes dr e.l. / n.a. / Rieme Broers Bartels wedue ten N / Aeltie Tziommes ten Z / van Aeltie Geerts dr wed. Gerryt Montes
 • Tzialling Aats backer ende Jancke Hendricx dr e.l. / op het cleyn suypmarckt tusschen die lange ende cleyne piep / Botte Douwes backer ten W / Sys Douwes brouwer ten O / van Aeltie Douwes dr wedue Sicke Ritskes
 • Hans Hendricx ende Corneliske Cornelis dr e.l. / op de Wester Cingel / wedue van Cornelis Jansz. timmerman ten N / Andries Tziertsens huisinge ten Z / stadtswal ten W / vs. Cingel ten O /
  127
  van Rinnert Oenes ende Goysen Goysens dr. e.l. / den 26en Martij 1641
 • Dirck Dirckx ende Martien Harckes dr. e.l. / 't oude clooster ten N / Jan Goities nagelatene huysinge ten Z / van Aet Goslings wed. van Bientse Jurriens / den 2en April 1641
 • Sybe Dirckx ende Siou Egberts dr. e.l. / op de schermersweyde / Claes houtsager ten O / Cornelis Jans ten W / van Oege[?] Andries voor hem ende als voocht over Syds deddes dr. sijn huysvrou / den 9en Aprilis 1641
 • Feye Tziercks mede burgemr. ende Foockeltie Idses dr. e.l. als sessie [= cessie] hebbende van Jan Jansen geswooren boode / omtrent d'Hoffstraetspijpe
  128
 • Anne Louwerens dr / in de nieuwen steegh / Dirck Dircx ten N / Claes Bouwes ten Z / van Syte Johaens ende Reynsck Hinne dr e.l.
 • Claes Bouwes cramer ende Elske Jochums dr e.l. /
  129
  op de meulen buyren / cleyne meulen steeg ten O / groote meulen steeg ten W / van Syte Johanes ende Reyncke Hinnes dr e.l.
 • Aeltie Wybes dr wed. Gerloff Douwes laeckencoper / buiten de Woltpoorte aen de stadtsgracht / het gecofte lant, den rijdwech ten O en Z / den Woltvaert ten W / stadsgracht ende bleecke ten N / van Dr. Johannes Veltdriel mede gecommitteerde Staten Genrl.
 • Meynert Auckes mr. schuytemr. / bij de drie piepen / scheidinge tusschen hem [proclamant] ende Auke Jansz.
  130
 • Sioerdt Fockes ende Tiets Rioerds[?] dr e.l. / op de schermersweyde / Claes Jemmes ten W / Reiner Jemmis ten O / van Jochum Claesz. ende Jacob Pieters ende Freerck Jansz. / 28 Meij 1641
  Sioerdtie Engels dr / bij het weeshuys aen de Grote Toorn / Diacoenen ten Z behuiset / van Theodorus Boymer gewaldige der Friesche regimenten
 • Claes Jemmes ende Auck Romcke dr e.l. / op het blockhuys op de Ceppels aen het suyd van de vaert / Freerck Jansz. ledige plaetse ten O / d'olde hopman Taecke Lieuwes plaets ten W / van Romcke Pieters mede assesseur vant gerechte Col... voor hem selven ende als vader over sijn kinderen bij Maycke Wygers in echte verweckt
 • Hendrick Dirckxz. tot Leeuwarden / op het blockhuys / Hendrick Juriens biersteecker ten O / Jan Hendricx gemeensman ten W / van Boote Janssen schipper ende Ida Jans dr e.l.
  131
 • Reyner Hendricx ende Gaats[?] Tammes dr e.l. / bij 't schoenmrs. parck / Wybe Aetes timmerman ten W / Frans gortmr. ten O / van Tamme Tammes noch vrijgesel
 • Lieuwe Piers ende Eelck Sioerts dr e.l. / in de Conincxstrate / Eling Douwes ten N / Pieter Willems cum socio ten Z / van Heere Sioerts ende Marij Jans dr e.l.
 • Lieuwe Piers ende Eelck Sioerts dr. e.l. / in de Conincxstraet / bij ons w. moeder Griet Sioerts naegelaten / Eling Douwes ten N / Pieter Wiullems cum socio ten Z / van Sytse Jansen ende Sytske Sioerts dr e.l.
  132
 • LP ende ES / in de Conincxstraet / Pieter Willems ten Z / Eling Douwes ten N / van Wicke Sioerts woonende op Amelant ende Swaentie Daniels sijn wijff
 • Gerryt Janssen Leeuwarder schipper ende Eets[?] Claese[?] dr e.l. / bij de drie piepen / Minne Eesges Leeuwarder schipper ten O / Wyger Jelts gortmr. ten W / van Inne Innes op Amelant ende Doutien Douwes dr e.l.
 • Jan Riencx schipper op Leeuwarden ende Yd[?] Sioerdts dr e.l. / achter de drie Leeuwen / Jan backer ten N / Maycke Jan besemaeckers wed. ten Z / Douwe Jeltes tuin ten O / 't diep ten W / van Jan Scheltes tot Oostrum als man ende voocht over Aeffcke Reins ende Gerben Luipkes woonende op de Joure als voocht van Hiske Reins haere vrouwen
  133
 • Poppe Janssen rentemr. ende gemeensman ende Lysbethie Geerts dr e.l. / aen de Legewech op het noord van de straet / Benedictus Fockes ten O / (ver)coopers[?] ten N ende W / van Egbert Anis ende Sibbeltie Claeses dr e.l.
 • Dirck Roo capt. van de E. Mo. heeren Raaden ter Admiraliteyt ende Teuntie Hans dr e.l. / in de lange Oosterstraet / Douwe Dioerds Leeuwarder schipper ten O / straet ten W / Aeltie Gysberts camer ten N / van Pieter Dionysius gemeensman ende Nicol. Henricides not. publ. als last hebbende van de crediteuren van Douwe Bockes Je...a
 • Pieter Geerts Verwijck boeckebinder ende Hilleke Cuypers dr / in de lange Oosterstraet / stadtsteeg ten O / huisinge van Wybe Gerloffs ten Z / secretaris Folperus Baardt ten W / van Pieter Dionysius gemeensman ende Nicolaes Henricides not. publ.
  134
 • Jan Harckes ende Jeltie Oenes[?] dr e.l. / op de hoeck van de Harlinger steeg alwaer de Swarte ruyter uuthangt / steeg ten W / Heert Jans ten O / van Trijntie Bruynsma wed. Wytse Innes Metsema
 • Jaques de Mol tafelholder ende Siouckien Sybe dr e.l. / bij de Woutpoort / Pieter Fockes ten Z / Cornelis Janssen metselaer ten N / van Dr. Nicolaus Dionysius medicus binnen Harlingen voor hemselven ende erffgenamen van w. Henricus Dionysius sijn overledene broeder mitsgaders hem sterck maeckende voor Dyna Oliviers sijn echte huisvrou
 • Nieske Laese dr wed. Roucke Joannis in leven praedicant tot Blije / in de Gasthuisstraet / uutganck van de wed. van Ritske Popckes huisinge ten Z / plaets van de erffgenamen van w. Gerryt Symens ten N / van Tietske Hendricx wed. Luitien met consent van Pieter Dionysius, Wybe Gerloffs ende Egbert Anis
  135
 • Pieter Dionysius / bij de Hanspoorter piep op de oostcant van de diepswal / diep ten W / straet ten N / Eyte[?] Riencx ten O / Rommert Aebes backer ten Z / van Pieter Sickes ende Sytske Feycke dr e.l.
 • Aucke Martens Hoenevelt ende Griet Gerryts dr e.l. / in de Harlinger steeg / Melle Wytses timmerman ten N / Jan Jacobs schipper ten Z / van Lieuwe Symens
  136
 • Claes Lieuwes ende Wytske Cornelis dr e.l. / bij de Fetse / Antie Sybrants ten Z / Dirck Janssen ten N / van Maycke Tiaardts dr wed. Sytse Jacobs
 • Jepper Sydses mr. glasemr. ende Antie Douwes sr e.l. / bij de Fetse / Wopcke Batholomeus huysinge ten N / huysinge van Jr. Frans van Scheltema ten Z / van Pieter Dionysius olde rentemr.
 • Men laet /op de breede straet / huisinge bij Jan Hiddes brouwer bewoont ten N / Jan Carels wed. ten Z / vorndeel van Goslick Pieters Scheltinga / nadeel van Aeltie Oedses Gauma wed. van Anne Gerbens
  137
 • Poppe Janssen rentemr. ende gemeensman ende Lysbettie Geerts e.l. / bij de Soutkeet / Dr. Johannes Rodingenius ten Z / Allert Tziercx ten N / Fopke Syds lijnbaen ten O / Freerck Hendricx huisinge ten W / van Cornelius van Heermans mede gecommitteerde SG
 • Bocke Worps ende Hiltie Michiels dr e.l / in de Hoogstraet / d'olde burgemr. Willem Freercks ten Z / Pieter Dionysius huisinge daer die bonte hondt uuthangt ten N / van Saecke Wytses voor hem selven ende als vaader ende wettige voorstander over sijn voordochter bij w. Tytie Jeronimus sijn overledene huisvrou in echte getoogen
  138
 • Scipio Raadt procur. postulant / in de Gasthuisstraet / huisinge van Dr. Eelcama ten Z / Anna Gratema wed. Dr. Gabbema ten N / van Gryte Jeppe dr huisvrou van Heere Joachimi not. publ. binnen Leeuwarden
 • Pieter Dionysius geswoorene in de vroetschap / n.a. / de straete achter Symen Arriens huysinge ten Z / Trijntie Pieter Tymens wed.s camer ten W / hopman Dirck Janssens tuyn ten N /d'straete streckende van de diepswal tot aen de Oldermansteeg ten O / van Jaycke Thomas dr echte wijff van Johaens Sybes
 • Claes Gerryts mr. snijder ende Doetie Johannes dr e.l. / in de Lombertssteyg / w. Mocke Ritskes camer ten W / Freerck Daniels ten O / van Jochum Hendricx
 • Jan Willems mede burgemr. / op het Blockhuys op 't oosteynde van den dijck / Henderick Arents mr. timmermans wed. ten O / Jan Danis ten W / stadtswal ten Z / het gemene diep ten N / van Jan Jansen geswooren boode en Boucke Folckerts dr e.l.
  139
 • Jeppe Nittes ende Aet Babbe dr e.l. / op het Blockhuis op de Dijck / Hessel Sibolts wed. ten O / Claes Harmens schipper ten W / van Wytse Janssen
 • Teunis Hendricx ende Aeff Jilts dr e.l. / op de Oosterzingel / huisinge van Sioert Sioertsen pottebacker ten Z / Johannis Eelckes ferver ten Z / Jilt Sioerts camer ten O / van Gerryt Hendricx lijnslager ende Kinsch Pieter dr e.l.
 • Teunis Hendricx ende Aeff Jilts dr e.l. / op de Oostercingel / lijnbaan ten O / Johannes Eelckes ten Z / Jilt clackbranders camer te W / Sioert Sioertsen pottebacker ten N / van Wick Otte dr wed. Dirck Albarts
 • Saecke Tammes ende Dieucke Cornelis dr e.l. / bij de Langoosterstraet / Johannis Rodingenius in den vergulden Pauw ten Z / Pieter Dionysius ofte Taecke Fopkes huisinge alsnu ten N / van mr. Hans Windt chirurgijn ende Lockien Jans dr e.l.
  140
 • Harmen Jacobs ende Jancke Aebels dr e.l. / bij de Hanspoort / Frans Claes huisinge ten W / Gosse [Goffe?] Rintses huisinge ende schuire ten N / van Hessel Aebes als praesident van de hooftdiacoenen ende Symen Ockes als praesident van de weesvoogden
 • Joost Hendricx scheepscapt. van het Collegie ter Admiraliteyt ende Geesie Pouwels dr e.l. / voor van de Diepswal tot achter aen de Oosterstraet / d'huisinge van de Admiraliteit bij de gewaldige bewoont ten O / Anne Wolters ten W / 9en Martij 1642
 • Jan Juriens Taeckeles ende Gees Jans dr e.l. / met die geheele steeg ten O /
  141
  op het blockhuys / Dirck Claeses Finc not. publ. ten W / Jan Gosses cuyper ten O / van D. Bernhardus Hesseli praedicant ... curator over Jaycke ende Claeske Jans dren. ... weeskinderen van w. Jan Douwes, Symen Jansen voor hemselven, Grietie ende Engel Jans dren. mede voor haer selven
 • Aleff Anes gortmaecker ende Teuntie Gabe dr. e.l. / Westercingel / Oene Rintjes ten N / van Laes Bientses
 • Mr. Hans Went chirurgijn ende Lockien Jans dr. e.l. / Hoogstraet / rentemr. Poppe Jansen ten N / die wed. van Pieter Jansen ten Z / de algemeene straet ten O / van Dionysius Regnery gesterckt met Pieter Dionysius burgemr. als curator
  142
 • Bronger Wytses mr. chirurgijn ende Aeltie Koerts[?] dr e.l. / op het blockhuis ontrent de Zijl / Captn. Tiebbe Auckes ten O / Adriaen Thomas contreroll[eur] vant collegie als huirman ten W / algemene diep ten N / van Pieter Dionysius mede burgemr. voor hemselven ende vanwegen de erffgenamen van w. burgemr. Henricus Dionysius sijn broeder
 • Geert Carels Morel / bij de Hoffstraetspiep / huisinge ende hovinge van Koert Luitiens ten O / Aeltie Douwe dr ten W / van Cornelis Wygers ende Maycke Sybrants dr e.l.
 • Freerck Taeckes geelgieter ende Ulck Jochums dr e.l. / n.a. / Meuws Harmens sergeants huys ten N / Tzierck [blanco] opsetters huis ten Z / van Hendrick Riencx Leeuwarder ende Antie Piers dr e.l.
 • Pyer Jans ende Aet Douwe dr e.l. / in de Conincks[straet] / Wibbet[?] Jochums ten N / Eling Douwes ten Z / van Aeltie Pieters wed. Reyner Minnolts
  143
 • Thomas Rintses ende Thietske Vallincx dr e.l. / op die hooge polle / Claes Gabbes ten O / Reyn Meynerts schoenmr. ten W / straet ten N / Jr. Peyma hovinge ten Z / van Oentse [Eentse?] Rommerts, Botte Douwes ende Harmen Jansen weesvoogden
 • Jan Martens ende Bauck Jans dr e.l. / bij de Woutpoort / huisinge ende drie hove[n] daerachter / Jaques de Mols huisinge ten Z ende O / Aeltie huisinge ten N ende O / stadts straet ten Z / Jochum Hendricx ten N / Jan Jurriens Taeckelenburgs hovinge ten W / straet nae die Woltpoort ten O / van Wemel Andries dr echte huisvrou van Jacob Jansen erfgenaem ab intestato van w. Uble Andries haer broeder
 • Mr. Boote Eedes executeur / op de houck van de cleyne Oosterstraet / strate ten N / wed. van Dioerd wagenaer ten Z / vorndeel van Pieter Dionysius mede burgemr. als erffgenaem van Henricus Dionysius in leven mede burgemr. sijn broeder als cessie hebbende van Gerryt Hendricx colckman binnen Doccum ende Douwe Bottes tot Morra als geauthoriseerde voormonders v.d. weeskinderen van Lieuwe Douwes / naedele van Ritske Jansen p[ete?]moy ende Trijntie Minne dr e.l.
  144
 • Carst Sickes ende Rixtie Siouckes e.l. / in de Nauwestraet / Geert Romckes ten O / Dirck Jilts ten W / Menniste vermaenhuis ten N / strate [ten] W / van Jan Lubberts oude burger hopman, Minne Pieters, Dirck Jilts ende Dirck Pieters crediteuren van Jacob Wyberens ende desselffs overledene huisvr. Gertie Johannis dr
 • Griet Sybrants dr wed. Engbert Keympes / op die Keppels / onder een dack beclempt met Jan Engberts huisinge / van Sije Allema cum sociis
 • Jan Jacobs ende Aeltie Tiebbes dr e.l. / in de Wargestraet / Sytse Douwes cuyper ten W / Arent van Meurs ten O / Gasthuisstraet ten N / gemene strât ten Z / van Jacob Jarichs coopman ende Auckien Lammerts e.l. cum socio
  145
 • Hartman Fockes ende Trijntie Doecke dr e.l. / op die Wester Cingel / Eske Jacobs ten Z / Laes Bientses ten N / van Jacob Dircx holtsager
 • Laes Bientses ende Sytske Gosse dr e.l. / op de Wester Cingel / coopers ten N / Jacob Jansen holtsager ten Z / van Evert Taeckes olde burgemr.
 • Claes Jans / op die schermersweyde / Sioert Fockes ten O / stadtswal ten Z / plaets Sybe Dircx huisinge ten W / van Claes Jemmes
 • Tziaart Etes timmerman ende Tzietske Dircx dr e.l. / ontrent die Woltpoort / straet ten O / Jochum Hendricx matroos ten Z / Eelcke Ebes ten N / w. Douwe Jans [Hans?] hovinge ten W / van Cornelius van Heerman mede gecommitteerde SG
  146
 • Focke Folckerts coopman ende Jeltie Tziercx dr e.l. / n.a. / Johannis Oenes ten Z / coopers ten O / Douwe Jeltes kamer ten W / Uble turffdragers wed. ten N / van Jan Harckes brouwer ende Jeltie Eues dr e.l.
 • Ulbe Pieters geswooren boode ende Houckien Pieters dr e.l. / op het Blockhuis / Tonis Folckerts coopman ten O / Captn. Tiebbe Auckes cum sociis ten W / van Cornelius Vermees secretaris van Westdongeradeel
 • Jacob Douwes Idema ende Elske Tiete dr e.l. / op het Blockhuis / bij Miche Wolters dr bewoont / coopers ten O ende W / steyg ten N / van Dirck Jansen hopman, Pieter Nartels, Eccius Monsma ende Jan Willems olde burgemr. t'samen als armevoogden
 • Maycke Jans dr van der Laen wed. Syurd Teunisz. van der Piet woonende binnen Harlingen / op de Ooster Cingel / lieutenant Sioert Sioertsen ten N / Johannis Eelckes ten Z / van Teunis Hendricx ende Aeff Jilts dr e.l.
  147
 • Willem Reyners ende Tryntie Willems dr e.l. / in de Hoffstraet / Nanne Sytses ten Z / Oene Hilles camer ten N / straet ten W / van Syds Bouwens ende Brechtie Jeppe dr
 • Jacob Claesen mr. timmerman ende Itie Sippe dr e.l. / op die hooge polle / vercoopers ten W / straet ten N / van Ulbe Tiaarts mr. chirurgijn ende Gerrytie Gerryts dr e.l.
 • Men laet / in de gasthuisstraet / die utganck van de wed. v. Ritscke Popkes huisinge ten Z / plaets v.d. erffgenaemen van w. Gerryt Symens ten N
  148
 • Claes Gerryts mr. snijder ende Doetie Johannis dr e.l. / aen de Diepswal / bij Tzierck Pouwels backer het voorend ende het achterend bij Frans Johannis bewoont / tot achter aen de Oosterstraet / Ocke Janssen brouwer ten O / gemeene steeg ende Wybe Gerloffs ende Pieter Geerts boeckebinder ten W / van Eesege Tzipkes ende Jucke Meyntses dr e.l. / 29en Junij 1642
 • Pyter Dionysius meede burgemr. ende sijn suster Maycke Dionyssius / op het suyperck / huysinge van Tziebe Saepes ten O / het suypmerckt ten Z / Coningstraet ten W / seeckeren steeg ten N / van Folckert Romckes ende Eelck Martns[!] dr
  149
 • Ritske Freercx ende Geeske Jacobs dr e.l. / in de Hoogstraet / Minne Pieters schoemr. ten Z / Je Wickes huysinge ten N / Anna Teunis Geerts schuire ten O / van Oentse Rommerts, Harmen Jansen ende Botte Douwes in qlt. weesvoogden
 • Jurrien Jansen Groenewolt capitain te water vant Collegie ter Admiraliteyt ende Aeltie Ritskes dr e.l. / ontrent die Halvemaenspoort / Ritske Pieters smidt ten O / vercoopers ten W ende N / van Freerck Hendricx holtcooper ende Aeltie Geerts dr e.l.
 • Aucke Hendricx schuytevoerder ende Maycke Siberens dr e.l. / op die Ooster Cingel / Jacob Jansen olyslager ten N / Eetse Sioerts ten Z / van Jan Arents ende Jacob Jarichs als last hebbende van Sytske Jetses tot Harlingen
  150
 • Arjen Cornelis ende Antie Everts dr. e.l. / omtrent die Hanspoort / Eynte[?] Riecks coopman ten O / die gemene vaert ten W / Rombert Abbes backer ten Z / van Pieter Dionysius mede burgemr.
 • Jelger Anis burger faendrich ende Gertie Gerryts dr. e.l. / op de nieuwen buiren bij de Halffmaen / Cornelis Johannis ten O / Juicke Johannis gemeensman ten W / van Tzierck Tzirckes convoymr. aen de nieuwe Bildzijl
 • Jelger Anis burger faendrich ende Gertie Gerryts dr. e.l. / cleyne Oosterstraet / straet ten N / Hans van Nykerck ten O / Ebe Tiallings ten W / van Claes Fransen mr. schoenmr.
 • Men laet / aen de diepswal / Agge Piers ten O / Abraham Claesen ten W
  151
 • Hans Hendricx ende Corneliske Cornelis dr e.l. / in de Lomberts steeg / Jouck Jacobs Sioerts wed. ten O / Gerryt Montes breyders camer ten W / van Pieter Fransen tot Wierum in Westdongeradeel de rato caveert hebbende voor Antie Zipkes sijn echte huysvrou / 16 7bris 1642
 • Jaques de Mol ende Siouckien Sybe dr e.l. / n.a. / ledige plaets achter haer e.l. hovinge ten W van de vercoopers vercofte keetsplaetse [= zoutkeetplaats] / stadtswal ten Z / vercoopers uutgang ten W ende N / van Jan Jansen geswooren boode
  152
 • Men laet / n.a. / halve huysinge cum annexis bij Wybe Aebes corffmr. cum uxore bewoont / Agge Piers ten O / Abraham Claesen coopman ten W
 • Theodorus Finc not. publ. ende Antie Sipke dr e.l. / op het blockhuis / Nicolaus Henricides not. publ. ten W / Jan Jurriens Taeckelenburgs huysinge ten O / van de erffgenamen van Douwe Janssen in leven stadts boode
 • Antie Rinnerts dr wed. Gysbert Gysberts / op het blockhuis / stadts steeg ten O / Catharina Bruynsma ten W / Bauck Gerloff Feyckes wed. ten Z / van Ate Reyners ende Dieucke Sygers dr e.l.
  153
 • Antie Sygers dr huysvrou van Sypt Sijes woonende op de Jouwre / aen de Legewech / bij Cornelis Wygers cum uxore bewoont / Teunis Geerts glaesemr. ten Z / stadtssteeg sampt Mr. Cornelis Teunis nagelatene huysinge ten N / van Dieucke Sygers dr haer [coperse] suster echte huysvrou van Ate Reynners
 • Jan Banis ende Griet Pyters dr e.l. / op het blockhuis / Pieter Bijkers huisinge ten O / Ate Reyners tuyn ten W / strate ten N / sloot aen de stadtswal ten Z / van Eelse Jansen ende Hylck Jans dr e.l.
 • Mr. Boote Edes executeur / buyten de Woltpoorte / een pondemate lant / tot voordeel van Pieter Harmens / tot naedeel van Pieter Sickes als erffgenaem van sijn w. vader Sicke Beerns
  154
 • Jan Pieters coopman ende Trijntie Arents Crab e.l. / tusschen de cleyne ende lange Oosterstraeten / Juicke Johannis ten O / stadtssteeg ten W ende Z / burgemr. Pieter Diionysius ende Pieter Roeleffs ten N / van Harmen Ennes koeckebacker
 • Jilt Fransen backer / n.a. / Claes Jemmes wieldrayers schuyre ten W / van Taecke Lieuwes olde hopman de rato caverende voor Geertie Wederspan sijn echte wijff
 • Taecke Bientjes backer ende Antie Uobe[?] dr e.l. / op het blockhuis / Jan Engberts huusing ten O / Jan Gosses ten W / van Sypt Syds Alma ende Antie Sygers dr e.l.
  155
 • Jan Menckes ende Ae...ke Hidde dr e.l. / bij de Fetze / Jelte Deddes camers ten N / Lieuwe Fockes ten Z / Van Wytse Siolles als man ende voocht van Jelduw Lyckle dr sijn huisvrou
 • Reyner van Putten woonende tot Leeuwarden / bij de Zijl alwaer die Vergulden clock uuthangt / bij Eme Wybrandts Doyem bewoont / het stadts huis bij den secretaris Veltdriel bewoont ten O / den gemeenen steeg sampt Arrien Symens ten W / van de samentel. crediteuren van Ida Jans dr in leven wed. van Albart Goyties
 • Jan Hendricx Broeckman / op het blockhuis aen de molenbuiren / alwaer de blauwe falck uuthangt / straet ten N / Gerryt Fockes te W / steeg ten O / vaert ten Z / van Aemme Warners coopman
  156
 • Jacob Bartels scheepstimmerman ende Welmoed Teunis dr e.l. / op het suyd end van de ooster Cingel op de dam / vercoopers ten W ende Z / gemeene steeg ten O / cingel ten N / van Freerck Hendricx holtcoper ende Aeltie Geerts dr e.l.
 • Claes Caspers gewesene captn. vant Collegie ter Admiraliteit / in de Gasthuisstraet / Aeltie Freercks ten Z / Oene Hilles ten N / Douwe Dioerds schuyre ten O / van Claes Minnes
 • Cornelis Claesen herbergier ende Trijntie Harmens dr e.l. / op het blockhuys op de meulen buiren / Jacob Douwes ten N / Oene Jacobs koemelker ten Z / van Eme[?] Dircx woonende tot Harlingen
 • Mr. Bote Edes wachtmr. ende Trijntie Petrus dr e.l. / op het blockhuis / Jan Banis[?] ten O / Freerck Janssen flasman ten W / van Dieucke Sygers echte huisvrou van Ate Reyners ende Antie Sygers dr huysvrou van Sypt Syds met deselve haere mannen gesterckt
  157
 • Feycke Claesen camerbode van het Collegie ter admiraliteit ende Antie Tymens dr e.l. / op de ooster Cingel / de lijnbane van de olde rentemr. Fopke Syds ten O / Allert Tziercx ten Z / Dr. Rodingenius ten N / straet ten W / van Poppe Jansen olde rentemr. ende Lysbetie Geerts dr e.l.
 • Mr. Bote Edes executeur / buyten de Woltpoorte neffens de wiel onder den clocqsslach van Dantumwolde / een pondemate lant / tot vorndeel van Pieter Harmens / tot naedeel van Pieter Sickes als erfgenaem van sijn w. vader Sicke Beerns
  158
 • Mr. Bote Edes executeur / op die hoeck van de Nieuwestraet / Jelle Maycke Pieters ten O / Lupke Jeskes ten N / straete ten Z ende W / vorndeel van Claes Fransen / naedeel van Antie Claeses weduwe van Lieuwe Ites
 • Rennert Symens zn. met consent ende toelatinge van Pieter Douwes sijn voormonde / aen de Legewech / met een vrije steeg aen de noortcant v.d. hiusinge / Eyntie Riencx ten N / Egbert Anis ten Z / van Rommert Aebes backer de rato caverende voor Grytie Handricx dr
 • Gasfrieses [Gatfrieses?] zn. schipper / bij Oostende ... / Freerck Hendricx camer ten Z / d'meulenstraet ten N / van Oege Jaspers
  159
 • Mr. Bote Edes executeur / in de Nauwestraet / Eling Symens ten O / Bouwe Ritskes ten W / tot vorndeel van Cklaes Hartmans / tot naedeel van Jan Hendricx schoenmr. cum uxore
 • Jochum Hendricx mr. scheepstimmerman ende Geeltie Hans dr e.l. / op het oosteynde van de Dijck / huysinge, soutkeet ende het hoff daertoe behorende aent westeynde / de weduwe van Hendrick Arents ten O / Jan Banis ten W / stadtswal ten Z / gemeene diep ten N / van Jan Willems olde burgemr. ende Bauck Joannes dr e.l.
  160
 • Sytse Auckes pottebacker ende Jels Sybe dr e.l. / bij de Aelsumpoort / huysinge van Harmen Douwes backer ten Z / loodse van Lysbetie Carels wed. van Johannes Thomas ten N / van Pieter Heuites
 • Claes Hendricx ende Corneliske Cornelis dr e.l. / op het Blockhuis op den Dijck / achter Jeppe Nittes camer / Claes Harmens schipper ende capts. Gerryt Agges weduwes hoff ten W / Beyts Hessels ten O / de Lombertssteege ten Z / Jeppe Nittes ten N / van Rentse Rommerts, Hessel Taeckes ende Egbert Anis in qlt. weesvoogden
 • Jan Feickes backer ende Jancke Fransen dr e.l. / in de Lang oosterstraet / Romcke Tziercx brouwer ten O / gemeene straet ten W ende N / Willem Jansen schipper ten Z / van Freerck Hendricx holtcoper ende Aeltie Geerts dr e.l.
  161
 • Juicke Johannis Heerma ende Jantien Jacobs dr e.l. / n.a. / ten N van Jan Pieters ende Trijntie Steffens soltkeet / Feicke Claeses ende Poppe Jansen ten N / Fopke Syds lijnbaen ten O / van Trijntie Jans dr echte huysvrou van Allert Tziercx coperslager
 • Aleff Saeckes quartiermr. van Jr. Hessel Meckma van Aylva colonel ende Trijntien[?] Bilderbeeck / n.a. / huis cum annexis met den eygendom van de steeg uutgaende nae de Wargestraet waervan Nicolaes Habbema ende de weduwe van Wytse Renickes huysingen hun mede uutganck hebben / wed. Jan Willems slachters huysinge ten O / Douwe Dioerts ten W / van Pieter Dionysius mede burgemr.
 • Teunis Riemers waegknecht ende Geertie Lamberts dr e.l. / op het suyd end van de Oosterzingel op den dam / Oostercingel ten N / vercoopers ten Z ende W / Jacob Bartels ten O / van Freerck Hendricx ende Aeltie Geerts dr e.l.
 • Maycke Jans van der Laen wed. Symen Teunis van der Pyt woonende tot Harlingen / op die Ooster Cingel / burgemr. Pieter Dionysius ten N/ copersche huysinge ten Z / straet ten W / stadts wal ten O / van Sioert Sioerts gemeensman ende burger luitenant ende Hiltie Jans dr e.l.
  162
 • Willem Auckes / op d'Oostercingel / Eeltse Sioerts ten N / de Cingelsgracht ten O / Maucke [Maicke?] van de Laen ten Z / straet ende diept ten W / van Pieter Dionisius Loomaers mede burgemr.
 • Willem Auckes / op die Oostercingel / burgemr. Pieter Dionysius ofte des coopers huysinge ten Z / d'mande steegh ende Aucke schuitevoerder ten N / cingels gracht ten O / gemene strate ende diep ten W / van Eeltse Johannes Heerma ende Aeffke Johannes dr e.l.
 • Juicke Johannes Heerma ende Jantien Jacobs dr e.l. / ontrent die oldermanssteeg / het Vermaenhuis ten N / burgemr. Pieter Dionisius ten Z / beyde ringmuren ten O ende W / van Dirck Janssen burger hopman ende Eelck Dircx dr e.l.
  163
 • Men laet / in de Nauwestraet / [geen belenders genoemd]
 • Jan Folckerts / op de stiennen dam / achter Johannes Oenes huysinge / vs. Johannes ten O / Douwe Jeltes gemeensman ten N / 't diep ten Z / van Jan Harckes brouwer
 • Jan Gerbens ende Lisck Lieuwe dr / op die Wester Cingel / Hans Hendricx ten N / Aeff waschter ten Z / van Andries Tziertsen
 • Hans Hendricx ende Corneliske Cornelis dr e.l. / op die Wester Cingel / coopers ten N/ Aeff Heeres ten Z / stadswal ten W / cingel ten Z / van Jan Gerbens ende Lisck Lieuwe dr e.l.
  164
 • Folckert Sioerts mede gemeensman ende Tycke Jans dr e.l. / aen de breede straet / steeg ende Br. [= burgemeester] Lolcke Janssen ten Z / vercoopers ten N / van Fopcke Syds mede gemeensman
 • Bouwe Ritskes laeckencooper ende Antie Jacobs dr e.l. / in de Nauwestraet / Jan Hendricx schoenmr. ten O / Jan Huberts leertouwer ten W / van Wybe Minties ende Siouck Sioerts dr e.l.
 • Geel Lieuwes dr / op die schermers weyde / Harmen Paterborn ten W / Trijn ten O / van Joost Tiallings ende Mintie Harcke dr e.l.
 • Teunis A..es ende Antie Wopke dr e.l. / op het blockhuys / wesende een hoeckhuis aent water /
  165
  van Gabe Jacobs ende Wobbeltie Jans dr e.l.
 • Theodorus Finc not. publ. ende Antie Sipcke dr e.l. / achter het oude clooster / Jan Harmens wevers huisinge ten O / plaets van het oude clooster ten W en Z / van Dieucke Ate dr naegelatene wed. van Wybrant Doeckes gesterckt met Cornelis Harmens haer jegenwoordige man
 • Wybe Gerlofs burger faendrich ende Bauckien Taecke dr Scheltinga e.l. / op de schermersweyde / hoff ofte tuyn met bomen ende plantagie / Jan Hendricx broeckman [beroep?] ten W / Uble Remckes schuire ten O / de sloot ten Z / verkopersche ende straet ten N / van Maicke Dionisius echte huisvrou van Marten Harmens ontfanger van de boelgoederen binnen Leeuwarden
 • Lammert Janssen rademr. ende Beyts[?] Douwe dr e.l. / bij de Aelsum poort / bij Pieter Allerts bewoont / straet ten Z ende O / N. [= onbekende] ten W / het wachtshuis ten N / van Maycke Dionisius huisvrou van Marten Harmens ontf. boelg. Lwd.
  166
 • Mr. Boote Edes executeur / in de Cleynhoochstraet / bij de wed. Jacob Lupkes bewoont wordende / Mr. Hans Went ten Z / Lieuwe Symens ten N / vorndeel van de stadt Doccum / naedeel van Poppe Janssen oude rentemr.
 • Douwe Juickes mr. schoenmr. / bij de lange piep / Lupke Fockes cuyper ten O / Dirck Adams ten W / van Wyger Wobbes cuyper
 • Pieter Hendricx mr. smidt ende Teuntie Jans dr e.l. / bij de Aelsum poort / stadts bolwerck ten N / coopers ten Z / van dr. Suffridus Nijenhuis cum uxore / 1en 7br. 1643
  167
 • Joost Bulter[?] captn. op een schip van oorloge van 't collegie ter Admiraliteit / aen de diepswal / Mr. Martten Claeses huysinge ten O / steeg ten W / de Oosterstraet ten N / van Maycke Dionisius huisvrou van Martten Harmens ontfanger van de boelgoederen binnen Leeuwarden / den 22en 7br. 1643
 • Mr. Bote Edes executeur / Hoochstraet
 • Cornelis Gerrits ende Romck Wybe dr. e.l. / Harlingersteeg / Foppe Jansen ten N / de wed. van Aebe turffdrager ten Z / Douwe Jeltes plaets ten O / de Harlinger steeg ten W / van Tymen Egberts als man ende voocht over Reynu Aebe dr. sijn echte wijff
  168
 • Sioerdt Sioertsen mede gemeensman ende Hiltie Jan dr e.l. / tusschen d'bredestraete ende Oostercingel / Romcke Edes ten W / vercoopers ten O / coopers ten Z / erffgenamen van Jan Carels ten N / van Teunis Tiallings ende Symcke Symens dr e.l.
 • Men laet / in de Cleyne hoochstraet [resp.] in de Cleyne Oosterstraet
 • Hendrick Jansen brouwer ende Houck Jans dr e.l. / in de Nauwe straet / Eling Symens ten O / Buwe Ritsckes ten W / van Pieter Dionysius mede burgemr.
 • Lammert Jansen rademr. ende Beytske Douwe dr e.l. / bij de Aelsumpoort / Jan Janssen lijndrayer ten W /
  169
  coopers ten O / stadtswal ten N / van Thysia Annemans weduwe van w. Jr. Hendrick van Nassauw woenende in 's Gravenhaage ex testamento erffgenaem van w. Jeseltie Meynerts weduwe Meynert Jacobs
 • Pieter Jansen Altena onderwachtmr. ende Romck Ipckes dr e.l. / in de Gasthuisstraet / Jan Saeckes huysinge ten Z / steeg ten N / van Pytrick Doede dr wed. van Johannes Drogenham ende Dorothea Pieters weduwe Sixtus Drogenham
 • Lieuwe Lieuwes ende Antie Tzipke dr e.l. / bij de Woltpoort / d'erffgenamen van w. Jaques d'Mols huysinge ende plaets ten O / vercoopers ander huisinge[?] ten Z / straet ten W / van Pieter Fockes mr. smidt voor hem selven ende d'rato caverende voor Taets Wopcke dr sijn echte wijff
 • Pieter Bintses ende Antie Meynes Jensma e.l. wonende tot Collum / aen de Diepswal daer Bentum uuthangt / streckende van de dieps wal tot aen de Oosterstraet / Wybe Gerloffs ten O / Geert Carels ten W / van Jarich Eebeles tot Geenum als man ende voogd over Antie Hartmans sijn echte wijff, Claes ende Dirck Hartmans elcx voor hun selven
  170
 • Men laet / in de Hoochstraet / achtereynd huysinge als aen gecond[emneerde?]rs. Scipio Raarts principale huisinge staende
 • Taecke Lieuwes olde hopman ende Geertie Jans Wederspan e.l. / in de Hoogstraet / doorgaende met seeckere gangh ofte steege in de Gasthuistrate / Eelcama huysinge ten Z / erffgenamen van Gerryt Symens ten N / van Scipio Raart postulant binnen Doccum / 9en Febr. 1644
 • Mr. Bronger Wytses chirurgijn ende Aeltie Koerts dr e.l. / op het blockhuis aen de diepswal alwaer de drie Lieuwen uuthangen / Jan Hendricx gemeensman ten O / het diep ten W / van Harmen Jansen, Oentje Rommerts ende Hessel Taeckes weesvoogden
  171
 • Reyner Jansen ende Trijntie Popcke dr e.l. / op de schermers weide / Harmen Paterborn ten W / Trijn ten O / van Geel Lieues dr wed. Jan Janssen
 • Freerck Hendricx holtcoper ende Aeltie Geerts dr e.l. / n.a. / stuck plaets van het oosteynde der vercopers lijnbaen streckende tot aen het timmerhuis daer naest aen gelegen Hendrick Arents wed. toebehoorende / de stadtswall ten O ende N / voorn. timmerhuis ten W / van Lolcke Jansen mede burgemr. ende Rempck Wygers dr e.l.
 • Antie Heds dr wed. Jan Hendricks / in de hogestraet / huysinge, backhuys / Reyner van Puutens huys ten Z / Minne Berents huysinge ten N / van Adser Rengers ende Romck Douwe dr e.l. / 2 Februarij 1644
  172
 • Dirck Claesen ende Beits Hayes dr e.l. / bij de Aelsum poort / Lysbetie Carels holtsteck ten Z / Jeppe Sioerts ten N / streckende van de straet tot vercopers plaets daerachter / van Jan Hansen ... voor Bauck Pieters sijn echte wijff / 1en Martij 1644
 • Monte Roeloffs ende Sytske Harings dr e.l. / op het blockhuis op de diepswal / Wisse Jeltes ten O / Hendrick Jansen brouwer ten W / van Jan Jansen ende Toontie Roeleffs e.l.
 • Pieter Fockes ende Taets Wopke dr e.l. / in de Gasthuisstraet / straet ten O / steeg ten Z / hopman Willem Freercx muite ten W / steeg ende d'burgemr. Pieter Dionysius huysinge ten N / van Jan Wessels ende Jancke Claes dr sijn wijff
 • Taco Lieuwes olde hopman ende Geertie Wederspan / op de hoeck van de Conincx ende Nauwe straet / huysinge, schuire, somerhuis, galderijen, closbaen, schijffbaen ... / de beide straten ten O ende Z / Tiaart Gosses ten N / van Grietie Jans dr wed. van d'boumr. Geert Romckes
  173
 • Antie Everts dr huysvr. van Arrien Cornelis herbergier / bij de Woltpoort / [zoals vorige] / de gemene stadtsgang ofte straet aldaer ten N / de stadtswal ten Z / Jan Baues huysinge ten W / van Tzierck Tziercx woonende op Amelant
 • Men laet / in de Hoechstraet / doorgaande met seeckere gangh ofte steeg in de Gasthuisstraet
 • Meynert Auckes mr. schuitemr. / bij de drie piepen / van Scipio Raardt mede subpoost voor dese gerechte
 • Hans Hendricx ende Corneliske Cornelis dr e.l. / bij de Halvemaenspoort achter de soutkeet / Mr. Bote Edes ten N / Allert Tziercx ten Z / Feicke Claesen ende d'olde rentemr. Poppe Jansen ten O / straet ten W / van de weesvoogden
  174
 • HH ende CC e.l. / in de Concxstraet / met het mede gebriuck van de steeg aen de noordcant / Bruyn Frieses ten N / Thijs Tilemans ten Z / van Otto Hendricx ende Eets Sippe dr e.l.
 • Hans Hendricx Jans ende Eets Winnolts dr e.l. / op de Schermersweide / bij Syts Jelle dr bewoont / Aeltien Gerryts huysinge ten O / Claes Jans met het achter end huysinge ten Z / Jenne Taeckes ten W / de straet ende het diep ten N / van Luick Jans van Nijkerck ende Bottie Claes dr
 • Eco Douwes / aen de breede straet / bij Johannes Vlasen Walwijck als huyrsman bewoont / Freerck Gerryts olde burgemr. ten N / streckende ende utgaande ten W aen de Oostercingel / Cornelis Pieters apoth. ten Z / mede gebruick steeg besuden / van de geinteresseerde crediteuren van w. Willem Louwerens in leven burgemr. ende Jantien Jans wed. van voorn. WL voor de ander helfte
  175
 • Gysbert Gysberts meulenaer tot Grou ende Hylck Wopcke dr sijn echte wijff / bij de Fetze / bij Jan Rintses backer bewoont / Dirck Jansen uutdrager ten N / Antie Sybrants ten Z / van Claes Lieuwes pachter ende Imck Brants dr e.l.
 • Men laet / in de Hoogstraet / bij Scipio Raart bewoont / Eelcama huysinge ten Z / Gerryt Symens erven ten N
 • Men laet / in de Conincxstraet
  176
 • Bote Jansen ende Yd Jans dr. e.l. / op 't vleesmerckt / Hendrick Jurriens biersteker tot Collum ten O / Jan Hendricx gemeensman ten W / van Hendrick Dircx tot Leeuwarden / den 28en Junij 1644
 • Hans Hendricx ende Corneliske Cornelis dr. e.l. / Conincxstraet / van Bruyn Frieses als vader ende wettige voorstander over Mintie Bruyns sijn soon bij Anne Minties in echte getogen
 • Hendrick Jansen ende Houck Jans dr. e.l. / op 't Fleesmerck / bij w. Meye Jansen met de doot ontruymt / van Folckert ende Sierck Jans gebroeders ende de vordere erffgenamen van w. Meye Jansen
  177
 • Jan Feickes backer ende Upt Sicke dr curatores twee weeskinderen van Sybe Hendricx / in de Hoffstraat / van Botte Claessen winckellier
 • Hans Hendricx ende Corneliske Cornelis dr e.l. / aent Schoenmrsperck / Doed Harmens ten W / de gemeentecamers ten Z / Percksteeg ofte straat ten O / Cingel ten N / van Pieter Binnes ende Margariet Steffens dr e.l.
 • Aleff Anes gortmr. ende Teuntie Gabe dr e.l. / op de Westercingel / Hartman Fockes ten Z / coopers ten N / van Laas Bientses ende Sytske Gosse dr e.l.
 • Dr. Johannes van der Maelen medicus ende rector ende Magdale Nijs e.l. / in de Cooninckstraete / Tomas Hansman ten Z / Symo[?] Willems ten N / van here Bauckes woonende tot Leeuwarden cum socio als erfgenamen van w. Hylck Bauckes / den 8en 9bris 1644
  178
 • Jurrien Gerryts ende Piercke Tiaardts dr e.l. / op de Keppels / Cornelis Jans metselaer ten N / vercoopers ten O / steeghe ten Z / van Siouckien Sybe dr wed. van Jaques de Mol / 10en 9bris 1643
 • Hinne Martens coopman ende Corneliske Jaspers e.l. / in de Cleyn Hoochstraet / Worp Bockes ten Z / Mr. Hans Wenth ten N / mede gebruyck van de steygh utgaende na de diepswal bij de Zijll / Reyner Wynbrants ten O / Reinu Pyter Jans corfmrs. wed. nu echte huysvr. van Arent van Meurs ten W / van ...
  179
 • Willem Freercks burger hopman ende Ansckien Eescke[?] dr e.l. / op de Oostercingel / Willem Auckes ten N / Johannes Eelckes ten Z / Jilt calckbrander ten O / van Suffridus Johannes secretaris op de heerlijckheyt van Amelandt ende Maycke Jans van der Laan / 26en Xbris 1643
 • Willem Freercks olde burgemr. ende Ansckien Eescke dr e.l. / in de Hoochstraet / Dirck Meinaerts ten N / Pyter Lenaerts weduwe ten Z / van Saepe Minnes backer cum sociis
 • Watse Pieckes ende Trijntie Pyters e.l. / tusschen de Breestraet ende Gasthuysstraet / Johannes timmerman ten W / vercopers ten N / Rieurd Symens wed. ten Z / proclamanten ten O / van Rienck Jelles / 23en April 1644
  180
 • Claes Janssen ende Sytscke Douwes e.l. / op de Oostercingel / tot achter aen de sloot / Dr. Swalue als eigenaer ten Z / Jacob Upts als eigenaer ten N / vrije steeghe tusschen deese ende voorn. Jacob Upts / van Here Bauckes woonende tot Leeuwarden cum sociis als erffgenamen van w. Hylck Bauckes hun suster
 • Agge Piers ende Aeffcke Epe dr e.l. / opt Blockhuys daer de gulden Leeuw uuthanght / van Hillegont Swalue weduwe van Seerp Eelema woonende binnen Groningen
  181
 • Meints Louwerens wed. Lieuwe Buwes in leven schepen binnen Leeuwarden / in de Hoffstraet / de coopersche ten Z / Oene Hillens ten N / van Willem Willems ende Hylck Willems e.l.
 • Dirck Dieffholt ende Aeltie Groenen e.l. / ontrent de groote Toorn / stads Schoole ofte steigh ten Z / vercopers ten N / het kerckhoff ten O / straet ten W / van Hans Hendricks cum uxore
 • Jan Pyters coopman ende Trijntie Beernts e.l. / n.a. / Pyter Cornelis huysinge ten O / coopers ten W / van Poppe Janssen olde rentemr. ende mede gemeentsman ende Lysbetie Geerts e.l.
  182
 • Seerp Wygers mr. roermaecker ende Hiltie Caspers e.l. / in de Wargestraet / Claes Geerts ten O / Arent van Meurs huysinge ten W / van Bruyn Eetes cum uxore
 • Gerben Gerbens pottebacker ende Berber Jacobs dr e.l. / op de Oostercingel / Heere Sioerdts ten N / Hinne Pyters ten Z / van Tiets Dircks echte huysvr. van Tierck Rinnert
 • Jan Jacobs ende Claes Jans e.l. / in de Nauwe straet tot achter aen 't diepswal / Elingh Symens appotecquer ten O / Bouwe Ritsckes ten W / van Hendrick Janssen ende Houck Jants e.l.
  183
 • Eeme[?] Wybrandts Dojem ende Tjam Abe dr e.l. / op het Suypmerckt waer de Witte swan uythanght / weduwe van Buwe Gauckes ten W / Arrien Symens coopman ten O / van de olde burgemr. Popcke Gabbes cum sociis / 1en 9bris 1644
 • Jan Hanssen duytser ende Bauck Pyers dr e.l. / in de Hoochstraet / streckende aen de Coninckstrate / de Nieuwe straet ten N / Pyter Jacobs ten Z / de Coninckstraet ten W / van Saepe Minnes cum sociis als erffgenaemen van w. d'hopman Jan Lubberts
 • Cristiaen Hendricks leertouwer ende Jelltie Pyters dr e.l. / op het schoenmaeckers parck / vercoopers hoovinge ten O / vaert ten Z / het voors. parck ten W ende N / van Pyter Dionysius burgemr.
  184
 • Tiets Saepe dr wed. Marten Pyters ende Marten Martens / op de hoeck van de stiennen dam / Syds Bartels huysinge ten Z / Douwe Kimmes[?] ten W / het diep ten O ende ten N / van Syte Johaens cum uxore
 • Cornelis Roeloffs ende Jancke Sybe dr e.l. / bij de Hanspoorte / Harmen Jacobs ten O NO / de Cingelsgrachten ten NW ende W / Jan Alts[?] smith ten Z / met oock het calcklaschers gereedtschap van Carel Janssen cum sociis / den 17en Mey 1644
 • Hendrick Janssen brouwer ende Houck Jans dr e.l. / n.a. / halve huysinge ende halve steegh / proclamanten ten W / weduwe van Wisse Jeltes ten O / van Claes Janssen cum sociis / Sije Jacobs ende Trijntie Pyters / op de diepswal / Hendrick Janssen brouwer ten W / de weduwe van Wisse Jeltes ten O / van Elingh Douwes cum uxore
  185
 • Jan Jacobs ende Claescke Jans dr e.l. / in de Nauwestraet / Jan Huberts ten O / Symen Cornelis Amsterdammer bode ten W / van Rienck Pyters cum uxore / 10en Decemb. 1644
 • Johannes Eelckes ende Siouck Keimpe dr e.l. / op de Oostercingel / huysinge, loods ende hovinge, sampt twe camers achter aent bolwerck / mede gebruyck van de steegh / vercopers ten Z / Jilt calcklascher [= calcklescher = kalkblusser] ten N / van Wopcke Wybes cum uxore
 • Rein Pieters ende Sibbel Tiercks e.l. / op de Oostercingel / Pyter Wybes ten Z / de olde burgemr. Willem Freercks ten N / van Johannes Eelckes cum uxore
  186
 • Jacob Jans ende Lock Lucas e.l. / op de Oostercingel / Aucke schuytevoerder ten Z / Dieuw ten N / met de steige ten Z / proclamanten ten O ende ten W / van de olde burgemr. Jan Lieuwes Mellema cum sociis in qlt. als voogden
 • Carst Sickes coopman / n.a. / achter de vercopers backhuys / van Dirck Jilts backer / den 19en Xbris 1644
 • Grietie Martens dr / aen de groote Toorn / Toorn ten N / diaconencamer ten Z / van Symen Cornelis bode
 • Jan Arents ende Lysbet Jans e.l. / in de Hooghstraet / van Hillegont Swalue weduwe Seerp Elema woonende binnen Groningen / den 14en Febrij. 1645
  187
 • Monte Roeloffs corfmr. [einde tekst]
  188
 • De Magistraet compt het consentgelt van Syds Edes camer vercoft bij decreet voor 142 14 st. den 9en Febr. 1644 betaelt
  189
 • [optelsommen]

>> begin