-

>> HOMEpage

Kopers en huisnamen in het proclamatieboek Dokkum 1618-1632

Bron: Tresoar toegang 13-10 inv.nr. 192 (digitaal via AlleFriezen.nl, "proclamatieboeken Dokkum" inv.nr. 192; microfiches in het geval van de onzichtbare scans 14, 33, 51, 69, 88, 105, 122, 141, 160, 178) - Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2019, juli 2023
Paginering noch foliŽring aanwezig: daarom is de nummering overgenomen van de huidige digitale foto's (scans) op de website AlleFriezen.

2 - Pytrick Claese dr - Wopcke Harmens zoon schroor : in den strate van den Butterwaegh -
3 - Men laet : in de Hoohstrate - ... Jansen ende Jets Gerryts dr : opt blockhuys - Men laet : op het blockhuis bij de keppels -
4 - Claes Minnes mr. snijder : in de Hoffstraete bij den Aelsempoort, in de Breebijl ten O - Saeck Lolcke dr - Hendrick Jansz schuitevarier[?] : op den Blokhuys after de Drie Lieuwen - Men laet : bij de Hanspoort / over het schoenmaeckers perck / ... / over het schoenmaeckers perck -
5 - Tyaerd Oetses Gauma apotheecqer : Oz van de Oostersingel  - Wibrant Gabbes : ontrent den Stenendam opt blockhuys - Wopcke Bartholomeus : opt Blockhuys aen den Steenen  dam -
6 - Pieter Lenerts soone : in de Hoochstrate - Men laet : huisinge genaemdt de drie oude hoefijsers opt blochuys - Men laet : op de Schermers weide opt blockhuys - Men laet : bij de Hoffstraester pijp bij de tuynen -
7 - Sybe Sybesz : op den Oostersingel - Cornelis Sickesz : opt blockhuys alwaer de Drie Ackers uthangen [ook in Franeker, Harlingen en Leeuwarden (Voorstreek Oz); refereert aan het drieslagstelsel: drie stukken land afwisselend zomergraan, wintergraan, braak] - Reyn Hessels soon timmerman : op het blockhuys ontrent de Steenendam - Pieter Lyckles : in de Hoffstrate -
8 - Men laet : in de Hofstrate bij de pijp - Men laet : op de Schermerweide opt blockhuys  - Jelger Hiddes soon kistemaecker : in de Wargerstrate - Sybe Hessels soon coopman -
9 - Folckert Romckes zoon : opt Blockhuys - Johannes Romckesz : ontrent den Steenendam - Men laet : bij de Hanspoort over het diept / over het Schoenmaeckers perck / over het schoenmaeckers perck -
10 - Horatius Conradi : opt diepswal - Engel Laesse dr uutdraegster : bij de Fetse - Pauwels Hendrix in leven burger ende backer : bij de Aelsumerpoortsterpijp - Gerryt Symonsz schoenmaecker : in de Hoochstrate -
11 - Sara Jans dr wonende binnen Collum - Cornelis, Arent, Pyter ende Heere Syucks soonen gebroeders : in de Hoochstrate - Hendrick Hendricxz schoenmaecker ; in de Butterstrate ofte Fetsestrate - Berent Warners wever : in de Coninckstrate -
12 - Dirck Sickesz : aen den Lege wech - Buwe Gauckesz ende Antie Symons dr echteluden seylmaeckeren : opt Suiptmerck bij de Sijl - Hendrick Elias : in den Cleinen Oosterstrate- Evert Harmensz linnenwever : bij de groote Toorn -
13 - Wybrant Wybrandtsz geernreeder : op het Blockhuyes- Men laet : op de brede strate - Men laet : opt Blockhuys -
14 - Jan Meynerts schoenmaecker : in de Butter ofte Vetse strate aen den suidersijde - Men laet : op het Blockhuys in de Vlas-straet / bij de Bredestrate -
15 - Dr. Hero van Hottinga burgemr. : aen de brede strate - Wyger Wobbesz kuiper : in de Fetse strate - den 2en Januarij 1619 consentgelden
16 - Men laet : aen de Oostersingel - Men laet : stadts bolwerck ten Z ende de straet loopende nae den Meulensteech ten N / opt Blockhuys aen de Schermers wyde [doorgehaald] / ontrent d'Woltpijpe -
17 - Men laet : in de nauwe strate - Men laet : aen de oostersingel / bij Woutpoort / ontrent den Woutpijpe op het Blockhuys / opt Blockhuys in de wijde meulensteegh / op de dijck -
18 - Tyerck Steffensz rogmeter - Johannes Jacobsz cuiper : opt Blokhuys - Men laet : in de nauwe strate -
19 - Hemme Warners ende Tyets Lieuwe dr echtel. in Dantumwolde : op de meulen buiren daer d'blauwe Valck uthangt - Mr. Claes Jansen - Stoffel Luitiesz smid :  - Trijn Gerryts dr wed. van Dirck Pyters wonende tot Bornwert : op de Westersingel -
20 - Albert Dirxz wolspinner : bij den grooten Toorn - Sicke Berentsz vleyschhouwer : aen de Zz van de leege wech - Meye Jansz Brouwer - Mr. Gilis Jacobszoon veltscheerder van den man[h]aften hopman Schelto van Aysma leggende in garnisoen op Lieroort : tegen over den Butterwaeghe, hebbende de cleyne Oosterstrate ten N -
21 - Tyaert Wopckeszoon : aen de Steenedam opt Blockhuys - Ritscke Popkessoon : Hoogstraat- Arent Fransoon sneberger : aan de Diepswal daar de Witte swaan uuthangt - Jan Johannes : bij de Hanspoort - Gysbert Claessoon : Oostersingel -
22 - Pyter Hoyttes : bij de Aelsumpoorte - Jan Bruynssoon soldaet onder den hopman Edsert van Emingha : gasthuisstraete - Meyle Lourens : Conincstraet - Meyle Lourens - Meyle Lourens -
23 - Popke Gabbes : brede straete omtrent de waegh - Berent Douwes : op de dijck streckende tot aen die Lommert steech - Berent Douwes : op de dijck - Fedde Sibes ende Antie Romcke dr wonende in Augustinusgae : cleine Oosterstraete - Gertke Cornelis : achter op de Oostersingel -
24 - Sibrant Sytses : Leegewech - Jacob Pyterssoon : Fetse straate - Evert Reinerssoon burger binnen Leuwarden : Legewech - Rommert Sickessoon schrijver van de hopman Taecke Lieuwes compagnie : Hoogstraet -
25 - Henricus Dionysius secretaris : cleine Oosterstraete - Wibrant Wibrants soon : op de hoeck van de cleine Oosterstraete - Jan Lubberts soon mr. schoenmaecker : Hoogstraet -
26 - Jan Lubberts soon : Hoogstraete - Dirck Jansen mesmaecker : Gasthuisstraete - Jan Jacobs soon : Gasthuisstraete -
27 - Evert Harmens soon : opt Noord van de stadts groote Toorn - Hessel Wibolts soon : oppe Dijck an de Suitdsijde - Berent Warners soon : Conincstraete - Anne[?] Jelles soon : streckende tot aen d'Koninckstraete hebende den Oldermansstege ten N -
28 - Evert Harmens soon : opt Noord van de stadts groote Toorn  - Hessel Wibolts soon : oppe Dijck Zz - Berent Warners soon : Conincstraete - Anne Jelles soon : streckende tot aen d'Koninckstraete -
29 - Men laet : in die nauwe straete / in de nauwe straete / Oostersingel - Men laet : in de nauwe strate / Oostersingel -
30 - Abraham Willemsz : Oostersingel aen de hoeck van de Kleine Oosterstraet - Men laet : Oostersingel - den 3en Januarij 1620 consentgelden
31 - Men laet : bij d'Woltpoorte naest het wachthuis - Men laet : Oosterzingel -
32 - Albert Jetses :  Westersingel - Aleff Oentses zoon : op 't Blockhuis aen de suider zijde vant groot diep - Claes Cristoffels : bij 't olde klooster - Tiedt Meinerts dr : opt Blockhuis in de Lommertssteeg - Simon Lieuwes : op de Diepswal Nz - Jan Steffens zoon koemelcker : Vlasstraete -
33 - Men laet : bij de Woltpoorte naest het stadts wachthuis - Men laet : oostersingel - Wick Pieters dr : Legewech - Gerben Gerbens soon : Oz van de breede straete / Noch ... Breede straete -
34 - Reiner van Putten : Hoogstraet - Roeleff Luileffs soon : Hoogstraete tot after aen de hooge polle - Michiel Sibrants zoon burgemr. : Groote Oosterstraete- Johannes Hylckes zoon en Aeltie Jans dr echteluiden wonende in de Feenwolden : bij de Moeriaen - Jacob Upts zoon en Griet Pieters dr echteluiden burgers en holtcoopers : op de hoeck van de Gasthuisstraete Wz -
35 - Wibrant Wibrants zoon : Lange Oosterstraete - Men laet : Oostersingel - Sipke Thomas zoon : scheen over de Moriaen - Pyter Dionysius burgem. : in de Hoogstraet daer het Avontmael uthangt ... het olde Raadhuis ten Westen -
36 - Tiete Ciercks : opt Blockhuis in de Flassraete - Wibe Feickesz : achter d'huisinge daer Sneeck uthangt in de nauwe straete - Johannes Glerx : bij de Hanspoorte - Boye Bonnes ende Hidke Doytse dr echteluiden wonende bij Leuwarden : aent Blockhuis - Ritske Floris soon : cleine Oosterstraet -
37 - Melle Gheertszoon : tegenover het Schoenmaeckers perck - Cornelis Lieuwes soon : aen de steenen dam - Willem Gerryts : Lombartssteeg - Aegtt Claese dr : hebbende d'brouwerije bij Douwe Joannis gebruict ten O en d'stadtssteeg sampt Hoyte Johannis ten W - Mr. Eco Monsma postulant : aen de brede strate - Gerryt Foeckes zoon metselaer : op de meulenbuiren -
38 - Ulck Jurriens dr : lange Oosterstrate - Wilhelm Isaax postulant : omtrent d'Hoogstraetsterpijpe - Sybe Hessels : Cleine Oosterstraet - Jan Jansen : op de hoeck van de kleine Oosterstraete - Pieter Steffens raedmr. : bij de Aelsum poorte -
39 - Pieter Steffens zoon : Oz van de lege weg - Willem Lourens : after t'olde Clooster - Minnoldt Wygers Joursma : tuschen de Fetse langs[?] ende drogerspijpe  - Reiner Wolters zoon : streckende int noord aen seeckeren steege -
40 - Jan Jansen Warendorp : aen de bredestraet - Jurrien Joosts ... wonende tot Rinsmergeest : Hoogstraete - Men laet : Hoogstraete - Sara Jans dr : op de Keppels -
41 - Noch doet d'voors. Sara Jans : op de Keppels - Men laet : nauwe straete - Wilhelm Isaax postulant : Hoogstraete hebende d'stadts schoole ten N -
42 - Jan Lubberts zoon olderman vant schoenmaeckersgilde : Hoogstraet - Men laet : omtrent d'Woltpoorte - Hoyte Johannis zoon : aen de diepswal - Evert Harmens zoon : bij de groote toorn -
43 - Men laet : in de nauwe straete - Men laet : op de Stenen dam / op de dijck - Men laet : opt Blockhuis bij de Woltpoorte -
44 - den 2en Januarij 1621 consentgelden - Reyer Jansen : Coninckstraete - Dirck Jansen -
45 - Jan Jacobs : Gasthuisstraet - Men laat : op de stenen dam / op de Dijck - Men laat [doorgehaald] -
46 - Meintse Harmens zoon sergiant : op de nije buiren scheen over d'Moriaen - Men laet : opt blockhuis aen de diepswal / in de Hoffstrate / op de Keppels - Ulck Jurriens dr weduwe van Joost Foeckes : Conincstraete - Wiger Ritske soon wonende in de Feenwolden : Westersingel -
47 - Men laet : opt Blockhuis - Jan Mennerts zoon : opt Blockhuis op de dijck - Harmen Ennes : in de lange Oosterstrate - Men laat : in de Hoffstrate / opt Blockhuis -
48 - Uble Pieters : bij de stenen dam - Roeleff Luilofs zoon : bij de Aelsumpoorte - Hendrick Hendricx : in de lange Oosterstrate  -
49 - Men laet : Hoogstraat - Tiepke Tiercx zoon : aen de meulenbuiren - Men laet : opt Blockhuis - Hendrick Gerbens zoon potbacker : aen de brede straat - Wybe Gosses gesworen bode deser stede : lange Oosterstraete -
50 - Bocke Dirxz : op de Wetse miede[?] - Rienck Jansen : Oostersingel - Simon Arriens :  in de stadsstege aent diepswal - Grietke Wouters dr : lege wech  - Poulus Bongaert : op de tuinen -
51 - Binnard Rommerts : bij d'Aelsumpoort  - Frans Claessen : bij de Hanspoort over t'schoenmrsperck - Hillie Tiepkes dr : bij d'Aelsumpoorte - Men laet : Hoogstraete [doorgehaald] -
52 - Men laet : Hoogstraete - Wytsel Jacobs : Westersingel - Henric Timens : Vlasstraet - Dr. Johannes Veltdriel : aen de Legewech -
53 - Men laet : opt Blockhuis op de Dijck - Tiaerdt Romckes : lange Oosterstrate -
54 - Men laet : Hoogstrate - Men laet : Gasthuisstrate / opt Blockhuis omtrent d'stenen dam - d'burgemr. Luitien Cornelis : Hooghstraet -
55 - Secretaris Henricus Dionysius : in de Hoogstrate daert Avontmael uthanght - Jan Isebrants : op de hoec van de cleine Oosterstrate - Dirc Johannes : Hoogstrate - Willem Freercx : Hoostraet daert Avontmael uthangt - Feicke Hans : op de Schermersweide - Men laet : Gasthuisstrate -
56 - den 12den Januarij 1622 consentgelden - Koerdt Wessels zoon : lange Oosterstraet - Douwe Douwes : in de Harlinger steegh - Claes Wyntsesz : bij d'drie pijpen opt Blockhuis -
57 - ..nne Pieters dr weduwe van Tiaerdt Outgers tot Sibrandahuis : opt Blochuis  - Mr. Claes Jansen chirurgijn : op de Fetse - Men laet : opt Blockhuis aen de stenen dam - Sibrandt Tiaerds zoon : grondpacht - Sibrant Pieters soon : Conincstrate -
58 - Men sal procederen : opt Blockhuis aen den stenendam - Enne Ennes zoon : opt Blokchuis bij de drie pijpen - Minne Syds zoon : Oostersingel - Hendric Pieters : op de lege [wech] - hopman Take Lieuwes zoon : - Hoogstrate
59 - Syger Jans coopman : omtrent d'Schermersweide - Poulus Jans : opt Blockhuis bij d'Woltpoorte - Abraham Clases : Legewech - B[urgem]r Dirck Clasen : Fetsestrate - Isaac Arents : op de Keppels -
60 - Dr. Meinardus Aetsema secretaris ter Amiraliteit[!] : lange Oosterstrate - Jucke Johannis - Gerrit Folckerts : Westersingel - Ritske Jansen : omtrent d'brugh bij d'drie pijpen - Jacques de Moll : opt Blockhuis naest d'blauwe valc - Albert Goities : aent diepswal daer d'drie lelien uuthingen -
61 - Teunis Sybrants : bij d'hoffstraetster pijp - Jacob Eelckes : bij d'hoffstraetster pijp - Hans Stoffels : Westersingel - Douwe Pietersz : achter t'olde clooster - Hindric Harten[?] van Borcken : opt Blockhuis - Sieurt Pieters : legewegh -
62 - Jan Berents : nauwe strate - Jacob Jacobs : lange Oosterstrate - burgemr. Dr. Johannes Veltdriel : Hooghstraet - Jan Jacobs dootgraver : aen de groote toorn - Jelle Clasen : legewech - Geertie Clase dr : cleine Oosterstraete - Hendric Pietersz seemtouwer : conincstraete -
63 - Pieter Willems : nauwe straete - Men laet : bij de Woltpoort daer d'Bock uthanght - Men laet : bij d'Aelsumpoorte- Jan Jansen Warendorp : opt Blockhuis achter de drie Lieuwen -
64 - Men sal procederen: bij d'Woltpoorte - den 4en Januarij 623 consenten - Hotse Hessels : Oostersingel - Lourens Jans : Westersingel - Wigbolt Rinses ende Aeltie Aebe dr : omtrent d'Hanspoort -
65 = 64 -
66 - Albert Jansen leertouwer : bij d'Hanspoort  - Men laet : Conincstrate / opt Blockhuis ontrent d'drie pijpen - Hemme Warners : opt Blockhuis - Lieuwe Sioerdts : opt Blockhuis bij d'olde brugh -
67 - Men sal procederen : Conincstraet - / op d'Legewegh - Douwe Reulofs[?] : op de hoeck van de Harlinger steeg- Gerrit Harmens kistemr. : Fetse strate - Henricus Dionysius secretaris : omtrent d'Aelsumpoorte - Men sal procederen : legeweg / opt schoenmrsperck -
68 - Hessel Takes : bij d'Fetse - Luitien Meynerts : Coninckstrate - Aeltse Hiddes : Conincstrate - Pieter Sickes : opt Blockhuis - Rienck Gerrits : Oostersingel -
69 - Pier Wynties : nauwe strate - Pier Wynties : nauwe strate - Men laet : op de Dijck - Evert Fockes : lange Oosterstraet -
70 - Mr. Marten Clasen : opt Blockhuis - Bastiaen Broils ende Grietie Jans dr : lange Oosterstraet - Offke Sakes brouwer : opt Blockhuis - Wyger Ritskes : opt Blockhuis op d'meulenbueren - Men laet : aen de Vismerckt / nauwe strate -
71 - Wiger Ritskes : op d'schermers weide - Rinse Pieters : bij d'Woltpoorte - Jacob Opts : Oostersingel - Jacob Opts - Hendrick Feyes : opt Blockhuis op d'meulenbuiren - Men laet : opt Blockhuis -
72 - Stijn Pieters wed. van Claes Freerx : op d'schermersweide - Symen Arriens : Conincstrate zijnde het menniste vermaenhuis / omtrent het vismerckt / nauwe strate - Folcku Martens wed. van Lou Thomas : aent diepswal op t'Suipmerckt -
73 - Jan Pieters : Oostersingel - Mr. Berendt Crabbe : opt Blockhuis - Men laet : omtrent d'Woltpoorte - Reymer Repkes : omtrent de hooghpolle - Wiger Ritskes : opt Blockhuis op d'schermersweide -
74 - Uble Remckes : opt Blockhuis op de hoeck van de stadssteege - Sieurdt Reyns : Conincstrate - Jacques de Moll : opt Blockhuis / opt Blockhuys -
75 - Men laet : omtrent de lange pijpe - Men laet :  opt blockhuis / op d'stenen dam - opt blockhuis - Rijckolt S...es : opt blockhuis -
76 - Men laet : Oosterzingel [doorgehaald] - den 3en Januari 1624 - Lieuwe Fockes : omtrent d'Fetse - Men laet : Oostersingel  / aen de legewech / aen de hooghpolle op de hoeck van de Perckstrate -
77 - Men zal procederen : opt Blockhuis / op de stene dam - Noch gedencken Lieuwe Mellema : omtrent d'lange pijpe - Men zal procederen : Oostersingel / aen de lege wegh / aen de hoogh polle op de hoeck van de perckstrate -
78 - Men zal : omtrent d'lange pijp - Sytske Alsge dochter weduwe van Sytse Fockes : opt Blockhuis in de Harlinger steegh - Dr. Cornelius Vermees secretaris in Westdongerdeel : opt Blockhuis hebbende d'stadsstege ten O ende capitein Aucke Tiebbes ten W - Jacob Douwes : Westersingel - Bastiaen Broils : cleyne Oosterstrate -
79 - Sije Douwes - Wisse Jeltes : cleine oosterstraet - Aebe Tiallinghs : bij d'Aelsumpoort - Ballingh Jansen : omtrent d'stenen dam - Hendrick Jacobsz : Harlinger steegh - Bartel Broers : opt Blockhuis op de Dijck -
80 - Teunis Tiallinghs : Oostersingel - Isaac Arents : op d'Keppels - Wiger Ritskes : op de schermersweide - Ulck Rienx wed. van Pieter Bauckes : bij d'Aelsumpoort - Isaac Arents : op de Keppels - Meinert Jacobs : Coninckstrate -
81 - Hendrick Pieters : Legewech - Lieuwe Sioerts : opt Blockhuis - Eelcke Jans touslager : opt Bolwerc tuschen d'Woltpoort  en d'Halffmaens brugge - Men laet : Lange Oosterstrate - Andries Pieters : aen de Nz van de kerck  - Take Takes : opt Blockhuis -
82 - Men laet : op de Dijck - Sieuwe[?] Bottes : omtrent d'meulenbuiren - Mr. Wiger Ritskes : op d'schermerswyde - Men laet : opt Blockhuis omtrent d'stenen dam - Men zal : opt Blockhuis -
83 - Men sal procederen : nauwe strate - Jan Knock : Oz van de Legewech - Jan Jacobsz  dootgraever : Westersingel - Jan Jacobs vs. : bij d'grote toorn - Gerryt Pieters : nauwe strate - Hendrick Clasen : op de hoeck van de meulensteeg [doorgehaald]
84 - Hendrick Clasen : opt Blockhuis op de hoeck van de meulensteeg  - Minnolt Joursma ende Anne Taecke dr : Oostersingel - Minnolt Joursma : Legewech - Gerryt Symens : nauwe strate - Mr. Harmen Attema - Claes Jansen tot Franequer : Oostersingel -
85 - Men laet : omtrent d'Woltpoorte - Rienck Jelles : Nz vant diepswal - Brandt Rode ende Maycke Leenerts : bij de stads winde alwaer d'klock uuthanght - Men zal procederen : bij d'Woltpoorte - Men laet : omtrent d'Zijl
86 - Noch seekeren hoff ende somerhuis staende ende gelegen achter d'blauwe Valck recht over d'schermersweide / Gasthuisstrate / Coninckstraete - Gerloff Ripperts : buiten d'Aelsumpoorte - Thomas Dirx : bij de drie pijpen - Henricus Dionysius secretaris : Cleinen Oosterstrate -
87 - Freerk Gaytses : buiten d'Aelsumpoorte op d'grafts cant - Dr. Johannes Veltdriel burgemr. : in de Hooghstraet alwaer de golden olymolen uuthanght - Pieter Jansen : op de hooge polle hebbende den stads schole ten N - Men laet : Gasthuisstraete  - den 3en Januarij 1625 consentgelden - Men sal procederen : aen de Zijl -
88 : Noch van seekeren tuin ende somerhuys gelegen op 't Blockhuis over de Schermersweyde achter de blauwe Valck / Gasthuisstrate  - Noch gedenckt Keimpe Meyntses : omtrent d'Hoffstraets pijp - Syds Meynerts : Coninckstrate - Ale Jansen : omtrent d'Woltpoorte - Mennolt Joursma : opt Blockhuis -
89 - Otto van Hobbema capitain te water : Oostersingel - Men sal procederen : Gasthuisstrate / Legewech - Jan Willems mr. goldsmidt : Hooghstrate - Haebel Lieuwe dr : Legewech - Jan Wantses : omtrent de Woltpijpe -
90 - Jacob Teunis : Legewech - Men sal procederen : omtrent d'Hoffstraetster pijp - Men laet : Cleyn Hoogstraet / lijnbaen op de stads vesten tuschen d'Woutpijp ende d'drie pijpen - Mr. Jan Roeleffs Bantam : neffens over d'wijnde - Men laet : cleyne Hoochstraet / noch seeckeren lijnbaen tuschen d'Woutpijp ende de drie pijpen -
91 - Pieter Fockes smidt : bij de Woutpoorte - Arent van Meurs mr. schoenmr. : in de Wargerstraet - Claes Jemmes : omtrent het schoemrs. perck - Hendrick Lous : buiten d'Aelsumpoort op de grafts cant - Pieter Jacobs cuiper : Westersingel - Sipke Thomas : opt Blockhuis -
92 - Renger Martens : opt Blockhuis hebbende de meulenberch ten Z - Jan Douwes stadsbode : aent diepswal - Hans Christoffels : Westersingel - Douwe Douwes : opt Blockhuis aen de stenen dam - Hendrick Johannes : omtrent d'Hoffstraetster pijp - Men laet : omtrent de Fetse -
93 - Pieter Jansen : opt Blockhuis - Tiaardt Gauma burgemr. : Oostersingel - Albert Dirx : Gasthuiststraet - Jasper Tiepkes : opt Blockhuis streckende van de dijck tot aen de Lomberts steygh - Pieter Jacobs Westersingel - Benedictus Pieters : omtrent de drie pijpen - Tiepke Haies gortmaecker : Oostersingel -
94 - Tiepke Haies : omtrent de Fetse - Johannes Romckes : aen de steenen dam - Ale Jansen : omtrent de Woltpoorte [doorgehaald] - Minnolt Joursma : opt Blockhuis - Sipke Gerryts : omtrent de Woutpijpe - Lieuwe Eetes : opt Blockhuis in de Vlasstrate - Jan Baners  in de Lombarts steeg - Claes Harckes : Oosterzingel -
95 - Men laet : omtrent de groote toorn  - Sioerdt Heres - Men laet : nauwe strate - Men laet : Hoochstrate -
96 - Noch gedencken Pieter Dionysius : bij de kerck - Noch gedenckt Joannes Eedes : Legewech - Gerben Oenes : aen de brede strate - Mr. Wiger Ritskes : aen de steene dam - Claes Minnes : op de hoeck van de Wargerstrate - Mr. Albert Jansen chirurgijn tot Hogebeintum : omtrent d'Aelsumpoorte - Jasper Tiepkes : Conincstrate -
97 - Jacob Dirx : Westersingel - Johannes Jouckes : Westersingel - Men laet : bij de kerck l Legewech - Men laet : Hooghstrate [doorgehaald] - den 2en Januarij 1626 consentgelden -
98 - Men laet : Gasthuisstrate - Men laet : Hoogstrate - Wyger ..... : opt Blockhuis - Oene Hilles smidt : bij de Aelsumpoort - Claes Geerts schroor : Wergestraet -
99 - Men laet : Gasthuisstraet - Cornelis Eemckes : bij de Woutpoorte - Hidde Gerloffs : bij de halve maens poorte - Hylcke Johannis : opt Blockhuis - Liewe Bottes : op 't W van de soutkeet - Luitgen Gerbens - Oege Oeges : op den steenen dam - Hidde Gerloffs -
100 - Gerryt Jans wagenmr. : Legewech - Douwe Johannesz : aen het diepswal - Andries Andriesz : Conincstrate - Men laet : land -
101 - Dr. Cornelius Vermees : opt Blockhuis aent diepswal - Brandt Roo snijder : Legewech - Sybe Jeltkes Janyn[?] : op d'brede strate - Harmen Buwes : omtrent de Zijl - Jan Berents coopman : Oz Legewech - Reyner .iercx ende Folck Haentke dr echteluiden wonende tot Bornwirt : Hooghstrate -
102 - Jacob Wopckes snijder : kleyn Oosterstraet - Henricus Dionysius secretaris : aen 't Diepswal omtrent de sijl - Jacob Pyters : plaets gelegen buiten de Aelsumpoorte [doorgehaald] -
103 - Pieter Jansen boeckweytmaker : de gulden Leeu op de Oz Bredestrate - Hendrick Jansz burgemr. : opt Blockhuis bij de stenen dam - Rochus Johannesz dienaer des godlijcken woorts tot Blije : oosterzingel - Pieter Dionysius laeckencoper : Hoogstrate -
104 - Freerck Hendricks : lange Oosterstraete - Gerck Gerckesz : Coninckstrate - Men laet : op het Blockhuis op de Dijck - Dr. Nicolaus Dionysius : Hoogstrate -
105 - Men zal procederen : opt Blockhuis op den Dijck - Rein Buwes : opt Blockhuis aen de Zijl - Arnoldus Rapenburch : bij de Fetse - Rins Andries dr wondende in Wolterswolde - Leonardus Bodenzee procureur postulant : omtrent de Fetse -
106 - Romcke Jentses zoon : achter het weeshuis - Saape Saapesz snijder : Coninckstrate - Hendricus Dionysius secretaris : op het Blockhuis -
107 - Wiger Ritskesz : op het Blockhuis omtrent de Woltpoorte - Tiaert Frieses - Steven Hendricx : aen den steenen dam [doorgehaald] - Steven Hendricxz : aen den steenen dam -
108 - Men laet : op den steene dam - Men laet : Westerzingel - Men laet : Lange Oosterstraet / Bredestrate -
109 - Men laet : Westerzingel / bij het Clooster / op de steenen dam - Hendrick Gerbensz : aent suypmerckt ofte diepswal -
110 - den 2en Januarij 1627 consenten - Buwe Gauckesz : Gasthuisstraete - Men laet : dicht aen de Aelsumpoorte - Jacob Douwesz : op het Blockhuis bij den steenen Dam -
111 - Thomas Dircxz : Coninckstrate [doorgehaald] - Roeleff Hendriksz : Warrigaestraete - Men laet : Breedestrate / Lange Oosterstraet -
112 - Jan Beerntsz : Conincstrate - Men laet : bij de Aelsumpoorte / opt blockhuys - Haio Vallinc procureur postulant : Hoogstraete -
113 - Jan Aebesz coopman : bredestraete - Men zall procederen : opt Blockhuys - Gerleff ..mckesz - Jan Douwesz ende Willemke Jans dr echtel. : alwaer d'swarte ruiter uthangt aen de steenen dam hebbende de Harlinger stege ten W -
114 - Jan Jarichsz : op het Blockhuis - Harmen Pietersz hoedemaker : d'Oldermanssteege ten Z - Feye T..ckisz : bij de Zijl - Jan Carelsz : Bredestrate -
115 - Men laet : opt Blockhuis bij de steenen dam - Thomas Dircksz : Conincstraete - Jan Aebesz coopman -
116 - Pieter Dionysius laeckencoper : tegensover het weeshuys - Claes Jacobs kistemr. - Fredericus Horstius operateur : straet tusschen Hoochstraet ende Coninckstraet - Wolter Jeppesz van Angium cap. ter oorloge der heren ter admiraliteit binnen Doccum wonende : opt diepswal -
117 - Pieter Tjommesz : opt Blockhuys bij de Woltpoorte  - Men zal procederen : opt Blochuis alwaer de blauwe bijl uthangt - Jan Goytsesz : bij de groote toorn -
118 - Gerrit Romckesz : Coninckstraet - Hotse Hesselsz : omtrent de drie pijpen - Jan Isbrants : bijt weeshuis aen de groote toorn - Coert Loumeyer : bij de Woutpoorte -
119 - Hans Harmens : gasthuis straete - Wiger Ritskesz : op de Schermersweide - Minne Sydsz : Oosterzingel - Teunis Wibrantsz : opt West van dese stadt op de vestinge ofte wal -
120 - Evert Taeckesz : Legewech - Sytse Alberts : gasthuisstraete - Henricus Dionysius secretaris : bij 't weeshuis - Gerrit Foeckesz mr. metselaer : op de Schermersweide -
121 - Gerloff Theunisz : bij de Hoffstraetspijpe - Lenert ...ers : opt diepswal - Jan Dionysius wonende binnen Franeker : Hoochstrate - Wytse Jellesz : lange Oosterstraete - Teunis Jansz : op het blockhuis -
122 - Men laet : opt Blockhuis - Men laet : opt blockhuis  - Bruin Frieses : Wz Coninckstrate -
123 - Hed Sydsz : lange Oosterstraete - Cornelis Heermans burgemr. : aen den Heren gracht -
124 - Gerrit Hendricksz touslager : aen de Oostcant van de Oosterzingel  - Men laet : opt Blockhuis op den Dijck - Bote Feddesz : op den Dijck - Men laet : opt Blockhuis op den Dijck -
125 - Abraham Claesz grootschipper : Bredestrate - Men laet : Oosterzingel -
126 - Wytse Ennes Metsma : opt Suid vant diept - Hans van Bijlevelt adelborst onder den man[h]aftigen hopman Idsert van Iminga : op de Schermersweide - Jan Jansz brouwer : bij de lange pijp -
127 - Willem Radijs deurwaerder s'Hoffs van Vrieslant : bij d'Hanspoort [doorgehaald] - Men laet [doorgehaald] - Antie Folckerts dr : op het diepswal alwaer d'drie Leuwen uthanght - Pieter Jansz boeckweytmaeker : Oosterzingel -
128 - Jet Fransz - Douwe Douwesz  - Men laet : Oostersingel - Jan Rommertsz : alwaer tegenwoordich d'Bock uythangt -
129 - Steffen Jeltesz : ontrent d'Hoffstrater pijp - Jan Jacobsz : legewech - Dirck Egberts : bi de Butterwaeg - Jasper Aelesz : coninckstraete
130 - Gabe Jacobs : Coninckstrate - Offke Sakes : opt B[l]ochuis op de Muelenbuyren - Willem Warmont brouwer : op het blockhuys - Wincentius Jacobi Hempenius diener des godlijcken woorts : opt Blockhuis op de Dijck -
131 - Jan Wesselsz : Gasthuis strate - Men laet : op de lege wech- Piter Jansz : breedstrate - Jan Huberts -
132 - Mr. Berent Crabbe : Coninxstrate - Men laet : Hoogstrate - Men laet : Cleyne Hoochstrate - Hessel Taeckesz -
133 - Men laet : Coninckstrate - Henricus Dionysius secretaris : Nauwestrate - Men laet - Men laet -
134 - Feye Tiercksz : op de hoeck van de Hoochstraete aen de Zijl - Men laet : aent Oosterent van de kerck -
135 - Aeff Jans dr wed. van w. Oene Feikes : Coninckstrate - Aeff Jans dr : tuschen de Coninckstrate ende de lege wech - Ciritius Drogenham notarius publicus : Gasthuysstrate - Sippe Aesges Gasthuys strate - Thomas Rintses zoon : Stads diep ten O, stads bolwerck ten W -
136 - Men laet : lege wech - Men laet : aent Oosterendt van de kerck - Jan Isebrantsz : op het Dieps wall bij de collegie  - Rintie Olpherts tot Collum : opt Dieps wall bij d'Collegie - Sioucke Geerts : aen de Fetse -
137 - Wick Otte dr : grontpacht - Marten Wimerensz - Anne Gerbens : bredestrate - Sibe Hessels : cleine osterstrate -
138 - Cap. Henric Cornelis de Rues : aen de stenen dam d'blaue bijll ten W - Frans Gerkes : ontrent de drie pijpen - Reiner Imes : op de schermersweide - Hennich Holtendorp corporaell : bij de grote toorn - Sytse Sytses : opt blockhuis -
139 - Wopke Bartholomaeus wonende tot Gerbrandahuisen onder de clockslagh van Hantum : op het Blockhuis - Jetse Jetses - Syds Bartels : opt blockhuis ontrent de stenen dam - Eling Sapes : ontrent de Coninckstrate - Freerck Jansz : op de Breedstrate -
140 - Uble Pitersz - Thomas Sipkesz : cleine Oosterstrate - Tabe Hesselsz backer : opt Blockhuys op den stienen dam - Jan Piters rogdrager : Westerzingel - Cornelius Heermans burgemr. : Hoochstrate - Popcke Gabbes : aen de diepswal alwaer d'witte swaen uuthanght -
141 - Dr. Nicolaus Dionysius : aen de Diepswal daer de witte swaen uthangt - Wobbe Wikes : opt Blockhuis - Jodocus Reddingius predicant tot Oostermeer : lange Oosterstraet - Men laet : Coninckstrate -
142 - Jan Gerryts : Oosterzingel - Jacob Sibrantsz - Thomas Hansman : Coningstrate - Bote Jansen : Wz Coningstrate -
143 - Bonifaes Mintses brouwer : opt Suipmerckt - Men laet : aent Diepswal daer de witte Swan uthangt - Haring Cornelis : bij de Aelsumpoorte - Men laet : Coninckstrate - Claes Ritskes : op de lege wech -
144 - Jasper Alesz : Hoochstrate - Syds Bartels : ontrent d'stenen dam [doorgehaald] - Jan Jansen : lege wech - Jan Jansen : op de Diepswal - Hans Christoffels : Westerzingel -
145 - Olphert Johannis : Suipmarckt - Here Gabbes : Westerzingel - Feye Riercx : Westerzingel - Tettie Reyners wed. van Jan Aebes - Willem Jacobs zoon : Hoochstrate - Men laet : Werge strate -
146 - Gerryt Harmens - Gerryt Harmens : aen de brede strate neffens de Waegh - Gosse Rinses : tegensover het schoenmakers perck - Men laet : in de Werge straete -
147 - Simen Sioerds luitenant : opt Blockhuis daer Leuwarden uthanght - Jan Piters coopman : aen de brede strate - Men laet : Coninckstrate - Take Eintis[?] zoon : Westerzingel -
148 - Jacob Wopckes : grondpacht - Hinne Piters : Oosterzingel - Claes Fransen mr. schoenmr. : Cleine Oosterstraet - Jan Jansen lakencoper : bij de butterwage- Henric Jansz isercramer : bij de butterwage -
149 - Men laet : op de Nieuwe buiren achter het clooster - Men laet : aen den Diepswal -
150 - Noch : lange Oosterstraet / aen de Diepswal - Men laet : bij de Aelsumpoort - Douwe Rienx zoon -
151 - Botte Douwesz - Jan Jacobs cuper : nauwe strate - Gerryt Tiallings zoon : Nauwestrate - Men laet : op de hoeck van de cleine Oosterstraet-
152 - Men laet : op de Nieuwe buiren / aen de Diepswal / lange Oosterstraet - Tibbe Sapesz schoemr. : Hoochstrate - Enne Ennes : ontrent de drie pijpen - Geert Henrics roermr. : op de hoeck van de Gasthuis strate -
153 - Jan Lubberts burger hopman : Wz Hoochstraet - Men laet : op de hoeck van de cleyne Oosterstraet daer d'rode Leeu utsteeckende is - Men laet : bij de Aelsumpoorte - Dirck Ales zoon -
154 - Egbert Alberts kistemaker : Hoochstraet - Dieuwer Wytse dr : op de Schermersweyde naest de woudpijp - Jan Sickes boode van de heren Raaden ter admiraliteyt : Hoechstrate -
155 - Frizo Jansz : het diept ten Z - Hans van Bilevelts : bij d'Woltpoort - Jie[?] Sioerdsz ende Ynck Sioerds dr echteluiden : opt blockhuis ontrent die drie pijpen -
156 - Lieuwe Fockesz mr. timmerman - Jan Waatses : Oosterzingel - Fopcke Sydsz : Oosterzingel - Renger Martensz : op de Dijck  -
157 - Tettie Reyners dr : aen de berde strate - Gaatse Geelkes : Coninckstrate - Men laet - Jan Henric zoon : Nauwe strate -
158 - per Abuis overgeslagen [d.w.z. verder blanco] -
159 - Mr. Berent Crabbe chirurgijn : ontrent de stenen dam - Gerloff Feyckes zoon : op de Keppels - Jan Hanssen : Westerzingel - Geert Claes zoon : opt Blockhuys - Harmen Ennes koeckebacker : tusschen d'Áleyne ende lange Oosterstrate -
160 - Gerryt en Martien Henrics zoon ende dochter : op de stienen dam - Men laet : aent diepswal - Hilke Tiepke dr Hillema : bij de Aelsumpoorte - Hilke Tiepke dr Hillema : bij de Aelsumpoorte -
161 - Tiaerd Frieses : Nauwe strate - Jacob Arents backer : streckende 't backhuys tot aen de lange Oosterstrate - Zacharias Huber notarius publicus : Gasthuisstrate - Gossuinus Joannis Bondaeus diener des Godtlijcken woorts tot Birdaert : Hooghstrate - Henrick Lamberts mr. goldsmid : Hoochstrate -
162 - Michel Jans zoon : brede strate - Piter Willemsz - Jan Gerloffs : Nauwe strate - Men laet : aen het Diepswal - Jelger Hiddesz : op het Blockhuis -
163 - Dirck Claesz : opt Blockhuis aen de molenwier - Men laet : bij het schoenmakers perck - Wytse Innesz Metsma : op het Blockhuis alwaer tegenwoordich het gulden hart uthangt / 15en 8bris 1630 - Men laet -
164 - Tuenis Cornelis : op d'Schermersweide - Vincentius Jacobi dienaer des Goddel. woort - Piter Jansen smid : op het Blockhuis - Hans Henric alis Clein Hans van Nijkerck : aent kerckhof hebbende d'scholesteegh sampt schole ten Z -
165 - Einte Renicx : nauwe strate - Men laet : bij de Aelsumpoorte - quiteren den 2en Januarij 1631 -
166 - Jacob Douwes : op de stenen dam - Tiaerd Bottesz : Koninghstrate - Johannes Thomas - Men zal procederen : bij de Aelsumpoorte -
167 - Men laet : bij de Angiummer pijp - Jan Jansen cannegieter : ontrent de Zijl - Dr. Johannes Reneman Raad ende advocat fiscael van de Admiraliteit : d'Oosterstraet ten Z, de muelenbuiren ten N - Rein Harckema tot Butenpost : op het Blockhuis -
168 - Cornelis Piters lijndraier : Hoochstrate - Men zal procederen : bij de Angiummer pijp - Jan Henrics backer - Hans Jansz rademr. : ontrent d'Woutpoorte -
169 - Wytse Ennis Metsma : bij de stenen dam - Abraham Willems mr. schilderer en Japke Cleys dr echteln. : lange Oosterstrate - Luitien Cornelis burgemr. : cleine Hooghstrate - Harmen Pieters hoedemr. : Hoochstrate - Henric Wytses cuiper : huis, plaetse ende camer daerachter cum annexis met den vrijen utgangh door de stege achter de huisinge daer de Moriaen uthangt naer de Waterswal utgaende, op het Blockhuis aen het diepswal - Hans Jacobs cuiper : opt Blockhuis -
170 - Anna Schelte dr : Oosterzingel - Tuenis Sioerdsz : Westersingel - Jan Andries : op de Keppels - Mr. Berent Crabbe chirurgijn : Hoochstrate -
171 - Jan Waatsesz - Gerloff Romkesz : gasthuis strate - Claes Jansen : ontrent d'Stenendam - Sibrant Jansz : bij de drie pijpen - Douwe Jans Winshemius gesworen bode : op het Blockhuis - Popcke Gabbesz -
172 - Harmen Pitersz : Hoochstrate - Syds Hansz : op het Blockhuis - Wibe Atesz : bij 't schoenmrs perck - Tade Tietses rademr. : op het Blockhuis ontrent de Woutpoorte - Harmen Ottes : Coninckstrate - Caarl Everts gesworen bode der stede Leuwarden : bij de Aelsumpoorte -
173 - Henric Jansz keersmr. : cleine Hooghstrate - Sent Tiallings : lege wegh - Warner Coerts zoon - Jacob Tuenisz : Nauwestrate - Trijntie Ritske dr echte huisfrou van Lambert Lamberts tot Leuwarden : opt Blockhuis aen d'Diepswal -
174 - Men laat : Nauwe strate - Men laat : Nauwe strate - Pier Pietersz harbargier : bij de Hanspoorte de Fallom genaempt - Men laat : Lange Oosterstraat -
175 - Men laet : nauwe straete - Men laet : nauwe strate -
176 - Men laet : Lange Oosterstraet / Nauwe straete [doorgehaald] - Ruierd Simons mr. boeckebinder : gasthuys straet - Wiger Dijesz schipper : Lange Oosterstraete [doorgehaald] - quiteren den 28. Januarij 1632 -
177 - Wieger Dijesz schipper : Lange Oosterstraete - Bote Jansz schipper : op het blockhuis aen de diepswal -
178 - Men [laet] : bij de sijll - Men laet : op het Blochuis - Men laet : ontrent d'toorn hebbende d'Arme voogden ten N -
 179 - Reiner Fransz kuiper : Lange Oosterstraete - Henrik Louws : Legewech - Jan Jansz hooscoper : hoogstraete - Men laet : op het Blochuis -
180 - Noch sal men procederen : op het Blochuis - Gaucke Reins leertouwer : bij d'Hanspoort over d'holten brugge -
181 - Men sall procederen : bij de Toorn - Ritske Claes slachter : deurgaende tot aen de coninckstraet  - Thomas Hansman : Coninckstraete - Willem Douwes backer : bij de Aeltzum poorte -
182 - Oedse Feickes[?] : Legewech - Lourens Willems faenrich - Gerryt Jans wagenmaecker : bij d'Hanspoorte - Andries Olemans holtsager : Oz Lege wech -
183 - Andries Olemans : Legewech - Jan Heerts backer : bij d'butterwaegh - Agge Pyers seylmaecker : op d'dieps wall bij d'wijne - Oeds Foockes -
184 - Repcke Jansz : bij d'houten brugge - Claes Minnes snijder : Gasthuistrate - Claes Minnes mr. snijder : gasthuis straete - Jan Wessels mesmaecker : Warge straete -
185 - Sytze Douwes cuiper : Gasthuisstraet - Rienck Hanties mr. metzelaer : Legewech - Johannes Harmens : Legewech - Mr. Bote Edes executeur : opt blockhuis -
186 - Jacob Wopckes mr. snijder : Cleine Oosterstraete - Claes Gerbens brouwer : Lege Wech - Cornelis Folckers : dwarshuisinge met een hoyberch daerachter staende sampt een plaetze met vijff coyen ende sijn toebehoor alsmede d'ontruiming van achtien pondematen lants [ligging medegedeeld door Dokkumkenner Piet de Haan: uit inventarisatieboek 117 digitale bladzijden 211 en 214 blijkt dat het om wijlen de portier van de Halvemaanspoort ging] - Claes Harckes portier bij de halve maens poorte : bij d'Soutkeet -
187 - Pier Pytersz : opt blochuis bij Sijle - Jaques de Mol taeffelholder : over d'Wijne - Thomas Hansman : Legewech - Willem Gabbes : cleine Oosterstraet -
188 - Hans Henricx van Nijkerck : cleine Oosterstrate - Hans Henricx van Nijkerck : ontrent d'grote toorn - Lysbeth Sytse dr : Wigbolt Calckbrander ten Z- Buwe Ritskes : Wz Coninck straete -
189 - Men laet : op 't blochuis bij de drie pijpen - Maycke Wiegers : op de Muelen buiren - Jeppe Gerryt : bij die drie piepen -
190 - Sibrant Bockes : bij d'drie piepen - Sytze Allerts Wiltingh mr. snijder : bij d'hoge poll aen de Zz van de straete -

>> begin

-