>> HOMEpage

Verkenning proclamatieboek Dokkum 1603-1617

Bron: Tresoar toegang 13-10 inv.nr. 191 (digitaal via AlleFriezen.nl, "proclamatieboeken Dokkum" inv.nr. 191; microfiches in het geval van de mislukte scans 7, 26, 43, 55, 65, 82, 100, 120, 139 en 159)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2019 (in bewerking)
Paginering noch foliëring aanwezig: daarom is de nummering overgenomen van de huidige digitale foto's (scans) op de website AlleFriezen.
"Men laat een yder weten" is de aankondiging van een veiling van onroerend goed. De afkorting e.l. is gebruikt voor echtelieden. De verwijzingen naar de digitale pagina's komen telkens tweemaal voor: eenmaal voor de linker pagina en eenmaal voor de rechter pagina!

Dokkum 1616 (rechtsklik: open in nieuw tabblad (Chrome of Firefox) ter vergroting)

2
Beentie Folckert ende Trijn Tierts dr. e.l. wonende tot Cleffens [ten W van Raard] / huys ende plaatse cum annexis / bij de Lege wech / Wopcke Popckes ten suyden ende Syouck Takes zn. smit ten noorden / vercregen van Tamme Dircx / twee hondert goude guldens veerthien stuyvers / den XVIIen Maij anno 1603
Take Syoucx zn. wonende in Augustinusga / huys met sijn annexen / achter 't gewesene clooster bij 't bolwerck / Douwe Jacobs zn. timmerman ten oosten, het diep ten zuyden, de plaatse ofte opganck nae 't bolwerck ten westen ende 't stads bolwerck ten noorden / vercregen van Uwe Wierts tot Buytenpost / drie hondert goude guldens / den XXVII Maij anno 1603
3
Tuenis Thomis zn. ende Aeff Ruyrts dr. e.l. wonende in de Sevenwolden / helffte van drie camers / op de Leege wegh / Remke Sipcke zn. ten noorden ende Claes Cornelis mollenaer ten suyden / vercregen van Jemke Douwes ende Rinsch Haye dr. e.l. ... in de Feenwolden / vijfftich goude guldens / den XXVII Maij anno 1603
Frerick Sipckes zn. / vierdepart van een huys / bij de Woltpoorte / vercregen van Claes Thomas zn. ende Tryn Pieters dr. / een en dartich golden guldens / den 3en Junij 1603
Men laet een yder weten / aen de Lege wech
3
Casper Claes zn. van Donderen ende Anna Willems dr. e.l. / huys met een vrije steegh opt poort anbehorende met oock den plaats daer achter aen sijnde met bomen plantagien daerop staende / in de Gasthuys strate aen de oostersijde vandyen / 't gasthuys ten noorden ende Wessel Jans zn. mesmaker ten zuyden / vercregen van Jacob Jacob zn. mede burgemeester, Pier Jans zn. Barels, Jan Jans zn. ende Gerryt Harmens zn. als foechden van de armen / drie hondert ende veertich golden guldens / den 3en Junij 1603
Men laet een yder weeten / int gewesene Clooster bij de Fetsye
4
Thuenis Barringe ende Lutgert Cornelis dochter e.l. / huys met de vrijen utganck van de stege ten suyden / an de Lege wech / de erffgenamen van wijlen Rintse Jelgers ten suyden ende Wopcke wever ten noorden / vercregen van Frerick Floris / twee hondert en twee en vijfftich golden guldens / den XXIIII Junij 1603
Here Douwes smit ende Reyner Fockes dr. e.l. / camer / opt Blockhuys ten westeynde van Rienck pelsers stege / Jacob Tiebbes ten noorden ende Rienck Pelsers ledige plaats ten suyden / vercregen van Albert Jans zn. wonende op Collumerswaeg / ellef te halve golden gulden / XXIIII Junij 1603
4
Men laet een yder weten / bij den Aelsum poorte
5
Aernt Hans zn. ende Bets Harmens dr. e.l. / huys met sijn annexen / opt Blockhuys ande westsijde van de Woutpoort / Aernt vs. hoff ten suyden ende Rienck Pelsers stege ten noorden / vercregen voor twee lasten mole van Harmen Jans zn. ende Evertien Jacobs / den 8en Junij 1603
Men laat een yder weten / bij de drie pijpen
5
Lolcke Gosses ende Hylck Folckers dr. e.l. / huys met sijn annexen ... mette plaets daer achter sijnde streckende ant bolwerck / op de Wester singel / Melle Wytse timmerman ten suyden ende Harmen tondrager ten noorden / vercregen van Richxt Folcke dr. met ... Foecke Alcke zn. haer man / twintich golden guldens ende een oort / den 25en Julij 1603
Pier Wyntses metselaer ende Tiets Jacobs dr. sijn huysfrow / huys ende schuyre ... ende den stege ten noorden ... streckende van de strate [6] achterwaerts tot aent diep / bij de Lege wegh / Hil Claes backers wedue ten noorden ende Thomas Thomas zn. ten suyden [ende] ten westen / vercregen van Reincke Sypke zn. gerechtsbode van Collumerlant / twee hondert ende twintich golden guldens / den 4en Septembris 1603
6
Pier Hettes ende Swaen Jans / olde huysinge / in de Oosterstraat / althans bij Doctor Pyter Jacobs bewoont / ten suyden achter op diepswal staande andere nije huysinge nu bij Sara Hidde wedue bewoont / vercregen van Juffrow Tied Hoytema wdue van wijlen Doctor Severinus Eugalenus medicus / drie hondert golde guldens / den XVIen Septembris 1603
6
Men laat een yder weten / op d'Oostersingell
Luytien Cornelis ende Wyts Sytse dr. sijn huysfrouwe, Sicke Ritskes ende Aeltien Douwes dr. sijn huysfrouwe, Pier Wyntses ende Tied Jacobs dr. sijn huysfrouwe ende d'erffgenamen van Pibe Oenes ende Luyck Tuenis dr. gewesene huysfrouwe van de overledene Pibe / huys, plaets ende schuyre / burgemr. [7] Gerben Gosses ten noorden ende Jacob .alkes[?] ten westen / vercregen van Wyger Annes ende Sake Takes dr. / acht hondert ende negenthien gold glns. ende drie en twintich stuvers / den 20en 8bris anno 1603
7
Sacke Ritskes ende Aelcke Douwe dr. e.l. / huys, plaets ende schuire / in den cleinen Oosterstrate / den langen stege streckende ... na den lange Oosterstrate ten ... ende deselve cleine Oosterstrate ten Noorden ende Doctor Sixtus Ammema ten Westen / vercregen van Bets Willems[?] dr. / twee hondert ende veertien goude glns. / den 2en Xbris 1603
7
Schelte Siuerdts zn. ende Aelcke Jaspers dr. e.l. / huys ende schuire ... metten eygendom van de plaets daer d'selve op staet / op den westsijde van de brede strate / burgemr. Gerben Gosses ten Noorden ende Jacob Gabbes ten Suiden / vercregen van Luitien Cornelis, Sacke Ritskes, Pier Wyntses ende Jacob Bauckes / den 20en Januarij 1604
Evert Hendricx zn. ende Doutien Auckes Romp S... e.l. / huys, plaats ende schuyre mette 't gebruyck van de stege / op den Diepswall bij de zijll / Mr. Gerryt Caspers ten Oosten ende Jan Jetses als bruycker ten Westen / vercregen van Jan Jans Wederspan ende Jelcke Riencx dr. e.l. / een duysent seven en veertich gold gls. ende een en twintich strs. / den 20[?]en Septembris[?] 1604
8
Men laat een yder weten / bij den Aelsumpoorter pijp
Men laat een yder weten / twee camers / bij de steenen dam [resp. op de rechter pagina] bij de grote Trom[?]
8
Men laat een yder weten / opt suydtoost van ...
9
Jochum Jurriens ende Madelena Luties dr. e.l. / camer / opt Blockhuys / Jan Wybes ten Oosten ende Wybrant Gabbes ten Westen / vercregen van Heerman Jacobi burger binnen Leeuwarden / vijff ende sestich goldguldens / den 3en Februarii 1604
Symen Harmens ende Siuert Sioerts dr. e.l. / huysinge / Lysbet Dionisius Hendricx naelatene huysvrouwe ten Noorden ende d'erffgenamen van Sal[ige] Barda Idzarda ten Suyden / vercregen van Popck van Ringhia wonende in den dorpe Oldeboorn / vier hondert gouden guldens / den 3en Februarii 1604
9
Men laat een yder weten / op het Blockhuys ten Suyden van de zijll
Men laat een yder weten / omtrent den Hanspoort
10
Men laat een yder weten / bij de drie pyepen
10
Men laat een yder weten / oppe Dypswall
11
Burgemeester Douwe Aelties ende Bauck Aesge dr. e.l. / huys ende plaetse / op den Oostersingel / Ant Sippes ten Suyden ende d'erffgenamen van Wytse metzelaer ten Noorden / vercregen van Aebe Jacobs ende Eelck Tiaarts dr. e.l. / een hondert drie en vijfftich golde guldens en seven en twintich stuvers / den Xen Februarii 1604
Men laet een yder weten / bij de stienen dam
11
Epo Frans zn. ende Grietke Claas dr. / twe dardeparten ende .. vant huys bij Berent Thomas als nu gebruyckt wordende / d'erffgenamen van Jan Roeleffs ten Oosten ende Claas Upkes ten Westen / vercregen van Aucke Tiebbes ende Antke Symens dr. / vijff hondert ende veertich goldgls., vijff stuvers ende acht penningen / den 2en Martii 1604
12
Epo Frans zn. ende Grietke Claas dr. e.l. / dardepart van de huysinge bij Berent Thomas gebruyckt wordnede / op den diepswal / het huys daerinne Jelle Pieters woont ten Oosten, Lieuwe Keympes met sijn huysinge In de bonte kat ten Westen, Lysbet Knoops ende Claas Upkes aen den Oosterstrate insgel. ten Westen / vercregen van Foppe Hessels / twe hondert veertich golden guldens min seven stuvers / den 2en Martii 1604
Mincke Alberts ende Nies Jans dr. / huys / bij de drie piepen / Symen Lieuwes ten Oosten ende Minne Hemmes ten Westen / door wandelinge vercregen van Jan Lieuwes ende dat voor seeckere andere huysinge staande tot Collum waerop Jan Lieuwes vs. Mincke soude toegeven / twe hondert vijff ende twintich ggl. met noch achtehaff ellen swart laken d'elle estimeert tot vijff carolus gls. / den 4en Martii 1604
12
Rienck Take zn. smit ende Aelke Henricx dr. / huys / opt Blockhuys / daerachter ledige plaatse van de erffgenamen van wijlen Tziam Aenckes ten Noorden ende Oosten, d'achterplaats van Roeleff Melles backer ten Westen / vercregen van Geert Alberts ende Lysbet Pieters dr. / een hondert seven en twintich golt gls. / XI Martii 1604
Men laat een yder weten / bij de Aelsumpoorter pijp op den noorder hoeck van den Oosterzingel
Men laat een yder weten / bij de grote toorn
13
Men laat een yder weten / bij de steenen dam
Men laat een yder weten / over 't schoenmakers perck
13
Men laat een yder weten / twee koegrasinge / in den Westerisse
Men laat een yder weten / bij de zijll
14
Men laat een yder weten / bij d'sijll
Men laat een yder weten / in de Gasthuysstrate
14
Hendrick Jans ende Anna Sibe dr. e.l. wonende op d'oude sijll / huys staande bij den Fetse op de horne van de Hoffstrate met seeckere loots daer annex ende den vrijen gebruyck ende eygendom van de steegh; item noch twee nieuwe camers met noch een cleyn huys / vercregen van Willem Andries seemtouwer ende Anne Jochums dr. / het hornhuys voor acht hondert ende vijff golt gls. ende sestien stuvers, die suyder camer voor negen ene tachtich golt gls. ende twaalff stuvers, de noorder camer voor twee ende t'negentich golt gls. ende negentien stuvers ende het cleyn huys voor een hondert sevenentwintich golt gls. ende negentien stuvers / den XIen Martii 1604
15
Men laet een yder weten / bij de steenen dam
15
Gerbrant Harts zn. ende Rins Sioerts e.l. / huys / opt Blockhuys op den Mullenbuyren metten vrijen eygendom van de stege op d'ooster sijde vant huys / vercregen van een Jan Hendrichs wonende after Collum op de Beij / veertich golt gls. / den 6en Martii 1604
Pyter Gerryts zn. Buys wonende opter Bilt / landt groot omtrent tien pondematen / onder den clockslach van Dockum / den herewech ten Noorden, Tzalling Fedma ten Suiden, sekere L..a ten Oosten ende Laes Jongema ten Westen / door wandelinge vercregen van Doecke Wybrants zn. / den 10en Junii 1604
Freerck Gerleffs ende Lysbet Folckers dr. e.l. / huys ofte schuyre / op den Westerzingel / 't diep ofte die schipvaart ten Oosten. 'r bolwerck ten Westen, Abbema ledige plaatse ten Suyden ende Mense Sirtema[?] ten Noorden / vercregen van [16] Pyter Jacobs ende Geert Gerryts dr. e.l. / een ende veertich golt gls. / den 10en Junii 1604
16
Aerent Jans zn. ende Bettien Cornelis dochter e.l. [doorgehaald]
17
Schelte Witses ende Aeltien Wybrants dochter e.l. / huys / bij de Woltpoorte althans bij den verschrevenen Schelte bewoont wordende, metten tuin, sampt bomen, plantagien / Rienck pelser ten Noorden ende stadts bolwerck ten Suyden / vercregen van Aernt Jans ende Bettien Cornelis sijn echte huysvrou / daerdehalf hondert golde guldens / den 10 Juni [1604]
Frerik Gerloff zn. ende Lysbeth Folckerts dochter e.l. [doorgehaald]
17
Men laet een yder weten / opt Blockhuis
Hans Coerts zn. van Rodenburch ende Saeck Baucke dr. e.l. / huis, schuire, tuin ende plaetse ... met 't halve gebruyck van de steegh ten Oosten / opt Blockhuis / hebbende Gerben Harts zn. als eygenaer ten Westen ende 't holtsteck van voors. Arent Jans / vercregen van Geert Alberts zn. ... ende ... Lysbet Pyters dr. sijn huisvre. / den 24. Junii [1604]
18
Siuerdt Tiepckes zn. ende Dieu Gerryts dr. e.l. / vijftepart van d'ene helfte met noch een vierdepart van den anderen helfte van den huisinge Daerinne sij tegenwoordich wonen / bij den Aelsumpoorte / Siuerdt Lieuwes ten Suiden ende Hendrick Lous ten Noorden ten naasten / vercregen van Jacob Opts ende Mock Tiepke dr. / vijff ende tchtentich[!] goude glns. / den 24 Junii [1604]
Tamme Toenis zn. ende Siouck Sake dr. e.l. / huys ende schure ... d'copers d'selve althans bewoonen ende gebruicken / op d'oostsijde van den brede strate / d'vs. erffgenamen van wilen Douwe Circks zn. ten Noorden ende Menso Gratema ten Suyden / vercregen van Gercke Pyters zn. Siccama ende Cuniercke Rommerts dr. / seven hondert gguldens / den 6en Julii 1604
18
Symen Ariens ende Tryncke Jacobs dr. e.l. / huys / bij den olde brugge in den naeuwe strate / Jacob Jans zn. ten Oosten ende Pyter Symens als bruycker ten Westen / gecoft van Jacob Pyters zn. wonende tot Grijpskerck ende ... Anne Willems dr. sijn echte huysvre. / twee hondert vijff ende dertich gglns. / den 6en Julii 1604
19
Geert Everts zn. ende Ytien Riencks dr. e.l. / huys ofte caemer met d'loodts ende tuyn / op d'Mullenbuieren / Burgemr. Peter Augustinus ten Noorden, d'mullenplaets ten Suyden ende d'coper selffs ten Westen / vercregen van Hilck Dircks dr. naegelatene wede. van wilen Michel Pyters zn. tindrager / vifftich gglens. / den 30en 7bris 1604
Theodoricus Laverman conrector der stadt Leeuwarden / huis ende plaets / op de Schermers weide / Joucke Cornelis yen Oosten ende Albert Drent ten Westen / vercregen van Sybrant Jans schipper binnen Embden / een hondert negen ende twintich goude glns. / den 21en 8bris 1604
19
Arent Jans zn. ende Betien Cornelis dr. e.l. / een derdepart van sekere huisinge / in den hoge strate aen den Oostersijde van dien den Tumelaer genoemt althans bij Jan Gabbes schoenmaker ende Aris Jacobs huedemaker gebruickt werdende / Symen Meinerts ten Suiden ende den langen Oosterstrate ten Noorden / vercregen van Hans van Hanswyck[?] ende Freerck Claes zn wonachtich binnen Amtstelredam als voormonden over die jongste kinderen van Marij Claes dr. bij wijlen Gysbert Cornelis in echte getogen, ende Freerck Piers als man ende voocht over Aelcke Gysberts dr. / drie hondert carls. glns. / den 25en Novembris 1604
Men laet een yder weten / in den Coninckstrate
20
Winant[?] Jans zn. coopman tot Amstelredam
20
Men laet een yder weten / percelen, fenen ende cavelen / int Westeinde van Collumerswaech
21
Men laet een yder weten / op den Oostersingel
21
Men laedt[!] een yder weten / bij de Fetse gaende achter uut nae het dtads diep ende het koehuis na den Hoffstrate
22
D'erffgenamen van Pyter Eylerts zn. in levene mede burgemr. deer stede
D'erffgenamen voors.
22
Claes Andries zn. ende Anne Siercks dr. e.l.
Arent Hendricks zn.
23
Arent Hendricks zn.
Men laet een yder weten / bij den Woltpoorte
23
Henrick van Wiltshusen [= Wiltshausen bij Leer] ende Doed Jacles dr. e.l. / den 22en Februarii 1605
24
Pyter Pyters zn.
Men laet een yder weten / bij de Fetse [doorgehaald]
24
Men laet een yder weten / bij de 3 pijpen [doorgehaald]
25
daerin Marten Meinerts metselaer woont
Men laet een yder weten / op den schermers weyde
25
Pyter Douwe zn.
Hessel Folckerts
26
Hendrick Hendricks zn. ende Goffe Siuerdts zn./ ... / op de Fetse / Arent Hendricks ten Suyden ende Hessel Folckerts ten Noorden / gecoft van Hessel van Bootsma als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij Imck[?] Idsaarda getogen ende Jan van den Sande als man ende voocht over Imck van Idsaerda ... andere mede erfge. van Dr. Baerte Idsaerda / een hondert seven ende sestich gglns ende seven stuvers / den 17en Martii anno 1605
Anne Reiners dr. / halve husinge, brouwerie ende mouterie / aent Noordt van den diepswal op den Legen wech / den huisinge waerinne ... althans woont ten Noorden, het grote diept ten Suiden ende den ... vaert naer het bolwerck ten Westen / van Pier Janssen Barels / een dusent gglns. / 22en Martii 1605
26
Siuerdt Tiepke zn. ende Dieu Gerryts dr. ende Bronger Brongers zn. geadsisteert met Aeff Tiepke dr. huysvre. / vijftepart husinghe van een helfte met noch een alsulcke vierdepart van den anderen helffte van den huisinge / bij den Aelsum poorte / Siuerdt Lieuwes brouwer ten Suiden ende Hendrick Lous smit ten Noorden / vercregen van Lieuwe ... ende Gryet Tiepke dr. e.l. / een hondert carolus glns. / den 26en Aprilis anno 1605
Men laet een ider weten / oppe schermers wedde[!] [doorgehaald]
27
Joost Cornelis zn. ende Griet Seerps dr. e.l.
27
Jacob Upts ende Mock Tiepke dr., Hessel Folckerts ende Corneliske Cornelis dr.
28
Pieter ende Dr. Tiaerdt Tyara ende Dr. Dirck Livius als vader ende wettige voorstander van zijn kynderen bij wijlen Catharina Tyara in echte getogen sampt Dr. Wilhelmo Velsio voecht van Eene Tyara zijn huysfrouwe
28
Syds Meynerts zn. wever ende Tyesck Siuerdts dr. e.l.
29
Men laet een yder weeten / op die Ooster singel
Jan Lieuwes lijndraier ende Ynts e.l.
29
Popke Gabbes ende Sybrich Abels dr. e.l.
Johannes Romckes ende Siouckien Douwe dr. e.l.
30
Hoycke Jans zn. ende Orsel Pieters dochter e.l.
30
Evert Harmens zn. ende Barber Claes dochter e.l. / den 14en Februarii anno 1606
Tiebbe Jelgers zn. coopman ... als man ende vooght over Duefke Jacobs dochter
31
Feycke Hendricks zn. ende Trijn Cornelis dochter
31
Hero Douwes zn. smidt ende Reinu Focke dr. e.l.
Aelcke Hendricks dr. wede. van wijlen Rienck Takes
32
Tziaertke Jacobs dr. wede. van wijlen Dirck Gosses
Thonis Geerts zn. ende Sydts Fetke dr.
32
Pyter Pyters zn. ende Jantien Jelle dr. e.l.
Ritscke Buwes zn. ende Lupck Claas dr. e.l.
33
Folckert Hessels zn. ende Aeff Jans dr. e.l.
33
Geertke Tijs dr. naegelatene wede. van wijlen Thomas Quick
34
Beerndt Jacobs zn. voor hem ende vanwegen d'erffgenamen ende Anna Tiaerdts dr. zijn overledene huysvre.
Dirck Hendricks zn. ende Barber Jelle dr. e.l.
34
Hendrick Gerryts zn.
Hendrick Sanders zn. brouwer ende Antke Alberts dr. e.l.
35
D'Magistraet deser stede ... doet proclameren ende opbieden / blaeuleide huisinge
35
Ernst van Aylva grietman over Dongerdeel Oostsijde der Paessens
36
Jan Jans zn. ende Wick Gosse dr. e.l.
Gerryt Heines zn. wonende tot Dyxslob onder den clockslach deser stede
36
Anne Dircks dochter / den 22 Augusti 1606
37
Claes Gysberts zn. ende Fedke Salvus dochter e.l.
Goitsen Alberts zn. ende Doed Jonge dochter e.l.
37
Symen Tijssen cuiper ende Wybrich Reiners dr. e.l.
38
Symen Tijssen cuiper ende Wybrich Reiners dochter e.l.
Marten Willems zn. metselaer ebde Maicke Bartholomeuwis dr. e.l.
38
Jacob Cuerts zn. ende Anne Jurriens dr. e.l.
39
Egen Janssen ende Douwe Bockes zn ... coopluiden
39
Ewert Harmens zn. ende Trijn Gerryts dr. e.l.
Jantien Alberts dr.
40
Tziets Lupckes
Men laet enen yder weten / op den Westersingel
40
Pebe Feckes zn. ende Siu Oeges dr. e.l.
Aene Jacles zn. ende Lieuck Egberts dr. e.l.
41
Teecke Syurdts zn. ende Marij Meinse dochter e.l.
Jan Jacobs zn. ende Anne Wessels dr. e.l.
Pier Jacobs zn.
41
Jan Allerts stoeldrayer ende Griet Gerryts dr. e.l.
Men laet enen yder weten / op den Westersingel
42
Ritscke Rijckersma
Jan Pyters zn. schipper
Casper van Donderen
42
Pouwels Hiddes zn. schoenmaker / den 24 Maii 1607
43
Ritscke Minnes zn. schipper / nieuwen camer / opt Blockhuys .. aen het Suidt vant groot diept sijnde d'westersche van den vercopers nieuwe camers aldaer / Pyter Augustinus holtsteck ten Westen , den voorn. vercopers nieuwe camer althans bij Casper van Donderen gecoft ten Oosten / vercregen van Cierck Tritsum / een hondert ende een ende sestich goude glns. / den 24en Maij anno 1607
Teunis Geerts zn. schuitemaker / camer / opt Blockhuys in den Lamberts stege / Jan Reiliffs ten Westen ende den voors. stege ten Suiden / vercregen van Cierck Tritsum / seven ende veertich gouden guldens / den 24en Maij 1607
43
Jan Reileffs zn. schipper / camer / in den Lamberts stege opt Blockhuys / Hans van Rodenburch ten Westen ende Teunis Veits schuitemaker ten Oosten ende den vs. stege ten Suiden / vercregen van Cierck Tritsum / veerticg golde glns. / den 24 Maij 1607
Trijn Pyters dr. nagelatene wede. van wijlen Wybet Teunis zn. / camer / opt Blockhuys aen den zijl / den selven zijl ten Noorden, den coperse selffs ten Oosten ende den vercoperse ten Westen / vercregen van Tzietske Douwe dr. maegelatene wede. van wijlen Gerbrant Gosses zn. in levene mede burgemr. / twee[?] hondert ende vijftich goude guldens / den 12 Junij anno 1607
44
Sybrant Eylerts zn. ende Sibbel Etties dr. e.l.
Casper Claes zn. van Donderen
44
Wessel Carsts zn. als erffgenaem van Andries Carts zn. zijn overledne vader
Claes Martens zn.
45
Gosen Jans zn. ende Hil Jans dr. e.l.
Focke Ewerts zn. wagenaer ende Ayl Gerryts dochter e.l.
45
Jan Romp zn.
Pyter Tymens ende Griet Gerbens dr. e.l.
46
Casper Claessen van Donderen
Taecke Lieuwes zn. ende Eelck Thomas dr. e.l.
46
Beernt Syucks zn. vleyschhouwer ende Welmoedt Pyters dr. e.l.
47
Feicke Wybis zn. ende Rints Oenes dr. e.l.
Anne Reiners dr.
47
Hendrick Velthuysen ende Doetke e.l.
Tiaerd Cornelis zn. ende Grietie Pyter dr. e.l.
48
Tziets Lupckes dr. uutdraechster
Aernt Janssen
48
Aernt Janssen / den 27en 7bris 1607
Jan Cornelis zn. ende Trijn Reyntie dr. e.l.
49
van Tierck Allerts zn. wonachtich tot Noordtham in de Ommelanden van Groningen
Wybe Sybrants zn. ende Luitsen Symens dr. e.l.
Ritscke Floris zn. ende Alijt Sents dr. e.l.
49
Wytse Saeckes zn. ende Antke Gerryts dr. e.l.
Jan Lamberts zn. wonende op het eilant van Schiermunke Ooge
50
Uble Hennes zn.
50
Adam Schanternel coopman binnen den stadt Aken
50
Here Douwes zn. smidt ende Reinu Focke dr. e.l.
Thomas Johannes zn. rentemr. ende Eesck Jans dr. e.l.
51
Ritscke Reiners zn. Rijckersma
51
Ritscke Floris zn. ende Alijt Sents dr. e.l.
Casper van Donderen ende Anne Willims dr. e.l.
52
Casper van Donderen en Anne Willims dr. e.l.
Casper van Donderen en Anne Willims dr. e.l.
52
Casper Claes zn. van Donderen ende Anne Willims dr. e.l.
Casper Claes zn. van Donderen ende Anne Willims dr. e.l.
53
Wessel Carsts zn. ende Vrouck Carsts dr. zijn suster
Men laet een yder weten / bij den Aelsumpoorte
53
Jan Hendricks zn. lakencoper ende Auck Jans dr. e.l.
Jacob Sierts zoon lieutenant op een schip van oorloge van den raden ter Admiraliteyt in Vrieslant
54
Jan Jansz. hopman ende Jelckien e.l. / den 19en Februarii 1608
Foppe Jacobs zn. ende Tyep Hans dr. e.l.
54
Luytzen Edes zn. ende J.. Gercks dr. [doorgehaald]
Men laet een yder weten / bij den Aelsumpoorte naest den cortegarde
55
Men laet een yder weten / an den diepswal
Hendrick Lammerts zn. ende Lysbet Henricks dr. e.l. / huysinghe / op den Oostersingel / althans bij Hessel Dircks bewoont ende gebruyckt / Harcke Jenties zoon ten Noorden ende Wytse Martens zoon ten Suyden / vercregen van Wessel Carsts zoon wonende tot Franeker ... ende als broeder van Frouck Carts dr. sijnen suster / een hondert ende seven goude glns. ende vier strs./ den en Martij anno 1608
55
Sydts Fopckes zoon lijndrayer ende Dieu Take dr. e.l. / huysinge / in den langen Oosterstrate / copers ten Westen ende Martyen Abels wede. ten Oosten / met den plaetse ende schuire daer after / exempt den uutganck aen den Butterwage / vercregen van Otte Hendricks zoon biersteecker ... ende in desen mede voor Allert Henrix zoon zijnen broeder / seven hondert ende vijftich golde glns. / den XIII Martij anno 1608
56
Hessel Dircks zoon ende Auck Dircks dr. e.l.
Men laet een yder weten / op den diepswal [doorgehaald]
56
Men laet een yder weten / op den diepswall deurgaende tot an den lange Oosterstrate
Beencke Gabbes zn. mede Raad ter Admiraliteyt in Vrieslant ende Aeuck Cornelis dr. e.l.
57
Wybe Gosses zn. ende Jantien Claes dr. e.l.
Jelle Pyters zoon ende Fij Sybes dr. e.l.
Meinert Jacobs zn. ende Marij Egberts dr. e.l.
57
Focke Erberts zoon ende Ael Gerryts dr. e.l.
Jacob Pieters zoon convoimeester binnen den stadt Harlinghen ende Trynke Gratema e.l.
58
Egbert Tymens zn. ende Ayll Sybe dr. e.l.
Sybe Hessels zoon coopman
Jan Doeckes zoon ende Antke Willems dr.
58
Josep Aernts kistemaker ende Griet Sybrants dr. e.l.
Jacob Pyters zn. convoymester tot Harlingen ende Tryncke Gratema e.l.
59
Jurien Cruse ende Hendrickien Jans dr. e.l.
Sydts Riencks zoon ende Gaats Sasse dr. e.l.
59
Aene Jaeckes zoon ende Lieuck Egberts dr. e.l.
60
Ebe Aeuckes zoon ende Anne Eelckes dr. e.l.
Tiepcke Rypckes zoon ende Doed Jemme dr. e.l. wonende tot Raard bij Dockum
60
Douwe Tiaerdt zoon ende Trijn Douwe dr. e.l. / den 15en Julii 1608
Jan Jans zoon schipper als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij Aelcke S. in echte getogen
61
Eede Luitzens zoon als erffgenaem van wijlen sijnen vader
Harcke Claes zoon wonende tot Oostrum in Dongerdeel
61
Focke Pyters zoon smit
D'Voorstanders der armen deser stede
Jacob Opts zn. ende Griet Pyters dr. e.l.
62
Aeff Lieuwe dr. nagelatene wede. van Lieuwe Janssen
62
Aene Jouckle zoon ende Lieucke Egberts dr. e.l.
Jan Hindricks zn. ende Lysbet Claes dr. e.l. wonende onder den clockslach van Burum
63
Feycke Wybes zn. ende Rins Oene dr. e.l.
Rinse Willems zoon
63
Trijn Tiaerdts dr. wede. van wijlen Cornelis Jans zn.
d'Magistraet der stadt Dockum
64
Egbert Jans zn. wieldrayer ende Anna Sybren dr. e.l.
Gosse Minnes zn. ende Tiets Gribberts dr. e.l.
64
Jacob Pyters zn. ende Aelcke Gerryts dr. e.l.
Siuerdt Cornelis zn. ende Jell Waelcke dr. e.l.
65
Tiaerdt Jans zn. ende Wemel N. e.l./ kamer / bij den groten Trom[?] / Jan Passagie timmerman ten Suiden ende moei Nee. ten Noorden / vercregen van Lenert Jacoby ... de rato caveert hebbende voor Trijn Harmens dr. sijn echte husvre. / acht ende twintich goude glns. / den 13en Januarij 1609
Romme Waelckes zn. ende Frouck Folckerts dr. e.l. / helfte van selvers hoeckhuis / op den horne van den Nieuwen strate aen het Wester endt aende Suider sijde / vercregen van Siuerdt Cornelis zoon ende Jell Woe..es dr. e.l. / twee[?] hondert ende dertich goude glns. / den 22en Januarij anno 1609
65
Anne Willems dr. naegelatene wede. van wijlen Foppe Gosses zn. / huisinghe met den plaetse daerafter / op den Oostersingel streckende van voren van den singel tot afters aen Jan Lieuwes lijnbaen / Freerck Freercks tromslager ten Suiden ende Jacob Aerts holtsager ten Noorden / vercregen van Cierck Tritsum wonende althans binnen Leiden in Hollant / een hondert ende negen ende twintich goude gls. / den XXV[?]en Januarij 1609
Philippus Jacobs zn. ende Maycke Jacobs dr. e.l. backers / huis ende schuire met den plaets tusschen huis ende schuiere gelegen sampt het mede gebruyck van den stege tot op het waterswall ... tegenwoordich bij d'echteln. copers bewoont ende gebruickt / Ege[?] Janssen ten Suiden ende Tryncke Cornelis cannegietster ten Noorden, die Hoochstrate ten Oosten ende sekere schure toebehorende Pieter in de Prins ten Westen/ vercregen van Catryna Johannes dr. echte huysvre. van Dr. Haie Eelckema advocaet voor den Hove van Vrieslant geadsisteert met den selven haeren man / achthondert gglns. / den 29en Januarij 1609
66
Beencke Gabbes zn. mede Raad ter Admiraliteyt in Vrieslant ende burgemeester der stadt Dockum ende Aeuck Cornelis dr. e.l.
Dirck Jans zoon schroer en Anne Dircks dr. e.l.
66
Rieme Janssen dr. wede. van wijlen Frans Erberts
Pyter Jacobs zoon ende Geert Gerryts dr. / den 5en Februarii 1609
67
Harmen Tiaerdts zoon ende Jelck Meyntes dr. e.l. / huisinghe / after het Clooster omtrent den Drogerspijp / Allert Dirckz. ten Oosten / het Klooster ofte den kaetsbaen ten Westen / den vaert ten Noorden / in cope vercregen van Jacob Douwes zoon ende Meynu Lieuwe dr. / een hondert ende een ende dartich goude gls. / den 17en Februarij 1609
Aesge Johannes zoon ende Mints Jaecke[?] dr. e.l. [doorgehaald]
67
Here Douwes zoon smit ende Reinu Focke dr. e.l.
Men laet een yder weten / op den diepts wall
68
Men laet een yder weten / olde huisinge / in den Gasthuysstrate / den stege van Marij Poorties huisinge ten Suiden
Aesge Johannes zn. backer ende Meints Jacke dr. e.l.
68
Wytske Geerts dr. echte huysvre. van Caerl Janssen lakencoper
69
Dr. Focco Raarda procureur ende postulant voor den gerechte der stadt Dockum [doorgehaald]
Steffen Hindricks zoon ende Ymck Piers dr. e.l.
70
Men laet een yder weten / aen den diepswall
Men laet een yder weten / in den Gasthuysstraet
Lolle Romkes ende Marij IJes[?] dr.
70
Men laet een yder weten / op den Ooster meullen
Men laet een yder weten
Trijn Auts dr. wede. van wijlen Willem Tijssen
71
Thomas Sipckes zoon ende Anne Engle dr.
Jucke Johannes zoon ende Doed Scheltes dr. e.l.
71
Jelle Ottes zoon ende Imck Sybr ants dr. e.l.
Ritske Pieters zoon ende Saeck Rypke dr. e.l.
Syts Fopkes ende Dieu Take dr. e.l.
72
Jacob Lyckles ende Els Pieters dr. e.l.
Dirck Claes zoon brouwer ende Antke Aebes dochter e.l.
Jurien Baeuckes ende Griet Serops e.l.
72
Harcke Roeleffs ende Griet Bruchts dr. e.l.
Pieter Lupkes zoon ende Trijn Cornelis dr. e.l. / den 2 Julii 1609
Thomas Laurens zoon ende Styn Pieters dr. e.l.
73
Aelcke Douwe dr. nagelatene wede. van wijlen Sicke Ritskes zoon timmerman
Claes Franssen ende Tytke Tziebbe dr. e.l.
Dirck Doedes zoon ende Siu Obbe dr. e.l.
74
Eelcke Gerbens zn. ende Geertien Jans dr. burger ende burgersche binnen Leeuwerden
Romme[?] Diorres ende Hester[?] Pyters dr. e.l.
74
Jacob Nolles zoon ende Antke Louwerens dr. e.l.
Jan Siuerdts zoon ende Heyll Dircks dr. e.l.
Otte Henricks zoon ende Neel Alberts dr. e.l.
75
Stoffel Luitiens zoon ende Syts Jetse dr. e.l.
Dr. Focco Raarda procureur postulant voor den gerechte der stadt Dockum
75
Marten Janssen cap. op een schip van oorloge vanwegen den Raadt ter Admiraliteyt in Vrieslant ende Siu Jorryts dr. e.l.
Marten Hepckes zoon mede munsterheer des Vrieschen Regiments
76
Keimpe Hebbes zoon ende Engel Laes dr. e.l.
Teunis Geerts zn. ende Anne Cornelis dr. e.l.
76
Jan[?] Claessen ende Nelcke Carsts dr.
Dirck Claessen brouwer ende Anne Aebes dr. e.l.
77
Otte Ottes zoon ende Romck Lous[?] dr. e.l.
Men laet een yder weten / in den Hoge strate / burgemr. Pyter Janssen ten Noorden ende Rinnert backer ten Suiden
77
Gerryt Gerryts zoon ende Tryncke Pyters dr. e.l. ... schoemaker
Pyter Gerryts zoon ende Antke Carsts dr. e.l.
Jie Sybes zoon wonende tot Nienhuis
78
Pyter Gerryts zoon ende Antke Carsts dr.
Betgen Cornelis dr. wede. van wijlen Arent Janssen
Friese Janssen ende As Keimpe dr. e.l. schippers
78
Albert Henricks zoon ende Siouck Sytse dr. e.l.
Taed Jans dr. wede. van Wyntsen Edes / den 9en Februarii 1610
79
Men laet een yder weten
Teunis Sybrants zoon ende Mints Douwe dr. sampt Reiner van Putte ende Griet Ege dr. e.l.
79
Aet Dircks dr. wede. van wijlen Meynert Sierdt zoon wonachtich binnen den stadt Franeker
Pier Symens zoon ende Lysbet Jans dr. e.l.
80
Reiner Symens zoon ende Griet Pyters dr. e.l.
Gabbe Jelles zoon ende Saeck Poppe dr. wonende tegenwoordich op den Olde Zijll bij Dockum
80
Jan Pyters zoon schoemaker ende Trijn Siuerts dr. e.l.
Pyeter Tymens zoon ende Griet Gerbens dr. e.l.
81
Willem Gerryts ende Taets Sybrens dr. e.l.
Jan Reiners zoon ende Jantien Hilis dr. e.l
81
Aede Thomas zoon ende Marij Foppe dr. e.l.
Pier Wyntses metselaer ende Tietke Jacobs dr. e.l.
82
Jochum Heuxt ende ... Sibe dr. e.l. / drie camers aen malcanderen / op den Westersingel / de wede. van Jan Dates ten Suiden ende Symen Wopckes en Noorden / vercregen van Heert Pyters ... Aeffke Gerbens dr. sijn echte huisvre. / een hondert vijff ende dartich gglns. / den 15[?]en Aprilis 1610
Jelle Claes zoon ende Aelcke Gosse dr. e.l. / grontpacht ... ut enige huisinghen / op het blockhuys / den 27. Aprilis 1610
Bets Jans dr. naegelatene wede. van wijlen Aebe Wierts zoon / twee gerechte dardeparten van sekere huisinghe / bij den Hanspoorte / ... Johannes ten Suiden / mistgaders eygendom van den stege ten Suiden daerinne d'... sampt Anne Johannes ende Anne Fetse backers ... mede vrijen in ende utganck hebben / vercregen van Sytse Sytses zoon / een hondert negen golde glns. ende een str. / den 27en Aprilis 1610
82
Broer Bartels zoon ende Rieme Pouwels dr. e.l. / camer / op het Blockhuis in de Lammerts stege / Albert N. een matroos ten Oosten ende Teunis Geerts schuitenmakers wede. ten Westen / ses ende sestich gglns. / den 30en Aprilis 1610
Claes Martens ende Aelcke Bruins dr. e.l. ende Bruyn Opckes ende Eelck Tziercks dochter e.l. wonende tot Buitenpost / opten Tuinen / Sicke Ritskes hol[t]steck ten Westen ende Imcke Johannes ten Oosten ... streckende van den strate tot after aen het Bollewerck / vercregen van Taco Siucks wonende tot Augustinusgae / vier hondert ende 20 ggls. / den 15[?]en Aprilis 1610
83
Bets Jans dr. wede. van Aebe Wierdts
Gerryt Folckerts zoon ende Aet Harings dr. e.l.
Minne Hinnes zoon ende Jantien Yntse dr. e.l.
83
Tziert Wopckes ende Fopck Tiesckes dr. e.l.
Tziert Lieuwes zoon gortmaker
84
Aene Jaecles zoon ende Lieuck Egberts dr. e.l.
Men laet een yder weten / op den hoeck van de Warge strate
84
Ayse Teunis zoon ende Trijn Minne dr. e.l.
Sybe Sents zoon ende Lysbet Sytse dr. e.l. / den 15en Junii 1610
85
Buwe Jans zoon ende Jets Gerryts dr. e.l.
Jurrien Jurriens zoon ende Foeck Jelmers dr.
85
Men laet een yder weten / bij de drie pijpen
Men laet een yder weten / bij de drie pijpen
86
Douwe Sijes zoon als oom ende voormomber van Sij Jans dr.
Dr. Feye Gabbema advocaet voor den Hove van Vrieslant ende Anne Gratema dr. e.l.
Men laet een yder [weten] / after den butterwage
86
Men laet een yder weten / bij den butterwage
87
Here Janssen ende Martien Pyters dr. e.l.
Tiepcke Hories zoon ende Jelck Broers dr. e.l.
87
Pyter Jacobs zoon cuiper
Dirck Claessen ende Antke Aebe dr. e.l.
88
Lieuwe Minnes zoon Mellema ende Anne Jucke dr. e.l.
Men laet een yder weten / bij den butterwage
88
Jan Jans zoon Wederspan ende Jelcke Riencks dr. e.l.
Jan Gebbes zoon ende Dieu Harcke dr. e.l. ... schoemaker
89
Men laet een yder weten
Simen Gerbens apotheker ende Bemcke Pouwels dr. e.l.
89
Lammert Henricks zoon goltsmidt
90
Jan Douwes zoon statbode ende Aelcke Symens dr. e.l.
90
Jan Siolles zoon ende Jantien Jans dr. e.l.
Cornelis Romckes zn. ende Eeff Claes dr. e.l. / den 1en Februarii 1611
91
Aernt Frans zn. Snebarger ende Rins Haie dr. e.l.
Fopcke Sydts zoon ende Trijn Tiepcke dr. e.l.
91
Wybe Hepckes zoon ende Trijn Tiaerdts dr. e.l. wonende op die oude zijll
Jou Gerryts zoon schipper ende Meinu Jacobs dr. e.l.
92
Jan Teunis zoon besemaker ende Berber Jurriens dr. e.l.
Jan Jacobs policimr. ende Yd Coops dr. e.l.
92
Ewe Gaeles soon schipper
Albert Henrix zoon kistemaker ende Siouck Sytse dr. e.l.
93
Lammert Lammerts speldemaker ende Geeske Jacobs dr. e.l.
Johannes Geerts zoon ende Martzien Jans[?] dr. e.l.
93
Rienck Harckes[?] zoon metselaer ende Aelcke Wopcke dr. e.l.
Boele Dirx zoon ende Aeff IJe dr. e.l.
94
Wierdt Tiaerts zoon bakker ende Lioets Tiaerdts dr. e.l.
Meyle Lauwerens zoon ende Trijn Wigbolts dr. e.l. wonende tot Collum
94
Wopcke Jans zoon ende Trijn Ritske dr. e.l.
Jurrien Jurriens zoon schoemaker ende Saepck Alberts dr. e.l.
95
Pyter Gylis zoon gewaldige provoost van de Raden ter Admiraliteyt in Vrieslant ende Belij Coenders dr. e.l.
Focke Jacobs zoon ende Geb Minne dr. e.l.
95
Saeck Wygers dr. wede. van wijlen Ofke Heerkes
Jan Jeltes zoon ende Rienck Jans dr. e.l
Pyter Harckes zoon ende Tiedts Seerps dr.
96
Reit[?] Jelckes zn. ende Beidts[?] Ilderts dr. e.l.
Men laet een yder weten / aen den Leghe wech
96
Aense Sybolts zn. ende Jouck Broers dr. e.l.
Henrick Popes zn. ende Trijn Cornelis dr. e.l. / den 19 Junii 1611
97
Tiete Siercks zn vleischouwer ende Trijn Tzepke dr. e.l.
Hopman Taco Liuwes zn. ende Geertie Joannes dr. e.l.
97
Dr. Otto Sualue advocaat in den Hove van Frieslandt ende Anna Canter e.l.
Men laet een yder weten / an den Lege wech
98
Jaques Janssen wever ende Id[?] IJe[?] dr.
Wybrant Gabbes ende Rins Reiners e.l.
Wybe Gosses zn. gesworen bode deser stede ende Jantien Clase dr. e.l.
98
D'armevoechden deser stede Dockum als successeurs ende 't recht hebbende van wilen Jantien Siuerdts dr. wede. van wijlen Floris Gerryts zn.
Men laet een yder weten / opt blockhuys op de schermers weide
Asmus Johannes zn. sayetbreider ende Stynke Sybrants dr. e.l.
99
Carel Jans lakencoper ende Wytske Geerts dr. e.l.
Men laet een yder weten / opt blockhuys op de schermers weide
Tiebbe Jelgers zn. ende Duiffke Jacobs dr. e.l.
99
Beencke Gabbes zn. mede burgemr. deser stede ende Auck Cornelis dr. e.l.
Douwe Tiaerts zn. ende Saepck Gelts dr. e.l.
Haye Luitzens zn. mede burgemr. deser stede ende Griet Lous dr. e.l.
100
Hendrick Tomas zn. ende Trijn Jans dr. e.l. / huisinge / in de gasthuisstrate aen den Oosterzijde vandien/ het gasthuis ten Noorden, Wessel Jans zn. huis ten Zuiden / van Aene Jacobs zn. in cope vercregen / eenhondert sesentachtich ggls. / den 8en Decemb. anno 1611
100
Capitein Teunis Wolters van Hees ende Antke Jacobs Schellingwou e.l. / huisinge, schuire, plaetse ende hoff / opt Blockhuis / mitsgaders bomen ende plantagie / mede gebruyck van den stege ten Oosten / Claes Claes zn. tromslagers huisinge ten Oosten ende den erffgen. van Jan Alberts Roorda ten Westen / van Pier Timens zn. equipagemr. van den Raaden ter admrlt. in Vrieslandt / vijfthien hondert vijff ende veertich ggls. / den ..en Januarij 1612
Steven Henricx zn. ende Impck Piters dr. e.l. / drie camers aenmalcanderen staende met de halve eigendom van ee stege ten Suiden / bij den steenen dam / den vercopers sellfs ten Oosten, Sybe Auckes ten Suiden ende Sipke Tomas ten Noorden / van Jets Gerryts dr. echte huysvre. van ... ... zn. in cope vercregen / een hondert ende vijfthien ggls. / den laesten Januarij 1612
101
Mr. Bote Vrielsma ende Jantien Viesnich e.l.
Haye Symens zn. ende Tied Jarichs dr. e.l.
Andries Jous zn. en de Els Hendricx dr. e.l.
101
Men laet een yder weten / bij den Aelsumerpoorte
Men laet een yder weten / op den Oostersingel
102
Jan Jansen Wederspan ende Jelcke Rienx dr. e.l.
Jan Jans zn. ende Marij Liuwe dr. e.l.
Hendrick Rienx zn. ende Aeltie Sybe dr. e.l.
102
Jan Hansen ende Rins Obbe dr. e.l.
Buwe Jans zn. ende Jets Gerryts dr. e.l. / den 28en Februarii 1612
Men laet een yder weten / bij de Aelsumer poort
103
Men laet een yder weten / bij de Hanspoort op de hoeck / naest den huisinge van Syds Fetzes zn. backer
Men laet een yder weten / nieuwe huisinge ende mouterije ... daerinne wijlen Tiaerd Liuwes, der vercopers vader, 't laestmael gewoent heeft ende overleden is / Jacob Upts nieuwe huisinge ten Westen ende den erffgen. van wijlen Gerbrant Gosses ten Oosten
103
Tomas Henricks zn. ende Anna Sybe dr. e.l.
Griet Adams dr. nagelatene wede. van wijlen Cornelis Ares zn.
104
Men laet een yder weten / opt Blockhuis
Siurdt Cornelis zn. ende Jell Waelke dr. e.l.
104
Douwe Bockes zn.
Jacob Jansen
105
Jacob Fransen passementwercker ende Aelcke Martens dr. e.l.
Men laet een yder weten / in de Hooge straet
105
Sieuck Pyters dr. wede. wijlen Egbert Goikens
Jacob Jansen ende Reinu Freercx dr. e.l.
Hessel Sibolts zn. ende Beits Jans dr. e.l.
106
Men laet een yder weten / in de Hoge strate
Claes Claes zn. ende Jantien Jacobs dr. e.l.
106
Men laet een yder weten / opt Blockhuis
Marten Willems zn. metseler ende Mayke Bartolomeus dr.
107
Men laet een yder weten / huisinge, schuire cum annexis sampt seeckere camer daerbesijden staende daerinne wijlen Piter Cornelis in levene burgemr. deser stede versturven is / Liuwe Tiaerdts zn. ten Zuiden ende Eesck Tomas wede. ten Noorden
Pieter Lyckles ende Jildu Rommerts e.l.
107
Joannes Romckes zn. ende Siouck Douwe dr. e.l.
Wolter Jansen van Zijll burger binnen Emden
108
Burgemr. Haie Luitses zn. ende Griet Lous dr. e.l.
Men laet een yder weten / bij den Aelsumer poorte
108
Jacob Jeltes zn. timmerman / den 6en Xbris 1612
Men laet een yder weten / nieuwe huysinge / bij de drogers pijp in den Hoffstraet [doorgehaald]
109
Men laet een yder weten / achter de butterwaage op den horne van den Wargestraet
109
Men laet een yder weten / in de Hoogestrate
Men laet een yder weten / bij de Aelsumer poort opte hoeck van [de] Herestraet
110
Meye Jans zn. brouwer ende Ebell Teunis dr. e.l.
Minne Minnes zn. Mellema ende Anna Jucke dr. e.l.
110
Hans Wygers zn. ende [niet ingevuld] e.l.
Dirck Jelmers zn. ende Sytske Tomas dr. e.l.
111
Dr. Nicolaes Vallinc secretaris deser steede ende Hester van Loo e.l.
Focke Everts zn. wagener ende Aell Gerruyts dr. e.l.
111
Men laet een yder weten / achter den butterwage op den horne van den Wargestraet
Men laet een yder weten / bij de Aelsumer poorte, opte hoeck van de Herestraet
112
Gerben Harts ende Rins Siurdts dr. e.l.
Wierd Tiaerdts zn. backer ende Lioets Tiaerdts dr. e.l.
112
Folckert Oeges
Douwe Reileffs zn. visscher ende Teun Wolters dr. e.l.
113
Albert Goities linnenwever ende Tied Jans dr. e.l.
Jan Jansen ende Wick Gosse dr. e.l.
Liuwe Tiaerdts zn. cuiper ende Claeske Clases dr. e.l.
113
Henrick Davids zn. ende Ricxt Piters dr. e.l.
Men laet een yder weten / opt Blockhuis staende aen den suidsijde van den naeuwen vaert bij den stenen dam [doorgehaald]
114
Jan Aebes zoon coopman
Aucke Gerbens zn. pottebacker ende Trijn Tamme dr. e.l.
Men laet een yder weten / renten uut Gabbe Jelles huysinge
114
Sytze Jacobs zn.
Freerck Henricks ende Betske Willems dr. e.l. / den 16en Aprilis 1613
115
Sake Ritskes kistemaker ende Aenck Annes dr. e.l.
Men laet een yder weten / bij de Aelsumer poort
115
Steven Stevens zn. noch vrijgeselle zijn[de]
Hendrick Lous zn. ende Naenck Jelmers dr. sampt Piter Bartels zn. ende Gerbrich Hendricx dr. e.l.
116
Romcke Allerts zn. ende Jets Jelte dr. e.l.
Pyter Janssen schuytevaerier ende Dieu Gauckes e.l.
116
Men laet een yder weten / nieuwe huisinge / bij de drogers pijp in de Hoffstraet
Jan Gerryts zn. ende Rinske Reins dr. e.l.
117
Men laet een yder weten / an den oostsijde van de Lege wech
Douwe Douwes zn. ende Pytrick Eue dr. e.l.
117
Hendrick Claes zn. ende Auck Pyters dr. e.l.
Hendrick Claes zn. ende Auck Pyters dr. e.l.
Men laet een yder weten / bij den Aelsumer poorte [doorgehaald]
118
Dirck Doedes zoon ende Lybeth Hille dr. e.l. burghers binnen Leeuwarden
Jan Aebes zoon coopman ende Teth Reiners dr. e.l. [doorgehaald]
Lucas Harmens zoon backer ende Griet Michiels dr. e.l.
118
Engel Laes dr. uutdraechster wede. van w. Keimpe Hobbes
119
Focke Everts zn. wagener ende ... als man ende voochd van Ayl Gerryts dr. sijn echte huisvre.
Diuerd Jans zn. ende Jets Alberts dr. e.l.
119
Hendricus Dionysii procureur postulant ... sampt Pieter Dionysii gebroeders
Henryck ende Pieter Dionysii sonen ende gebroeders / den 27en Junii 1613
120
Douwe Bockes zn. coopman / twee ende twintich pondematen landts / tot Raerdt onder de clockslach van Dockum / Tziomme Hillinge ten Noorden, Schelte Jaspers als bruicker ten Zuiden ende d'erffgen. van Gerbrant Gosses zn. ten Oosten / met den huisinge daerop staende / vercregen van Taets Engle dr. met adsistentie van Syds Dircx zn. haer man / een duisent ggls. vries geldes / den 27en Junij 1613
Men laet een yder weten / bij de drogers pijp in de Hoffstraet
120
Men laet een yder weten / nieuwe huisinge / bij de drogers pijp in de Hoffstraet
Men laet een yder weten / nieuwe huisinge / bij de drogers pijp in de Hoffstraet
121
Focke Everts zoon wagenaer ende Ayl Gerryts dr. e.l.
Men laet een yder weten / op die hoeck van de Wargestraet
121
Men laet een yder weten / in de Gasthuisstrate op de hoeck van de Wargestrate
Rinse Syds zn. ende Berber Harmens dr. e.l. burgers ende crudeniers
122
Aeuck Dircks dr. nagelatene wede. van wijlen Focke Joostes
122
Doye Gosse dr.
Albert Gaickes zoon ende Neel Jans dr. e.l.
123
Hybele Alles zoon ende Elisabeth Luitiens e.l.
Doecke Scheltes zoon ... als oom over den kinderen van Ipke Pieters zoon metselaer ende Rieme Scheltes dr. e.l.
123
Lieuwe Bottes zoon ende Jets Henricx dr.
Lolck Gercks dr. wede. van Buwe Pijls
124
Jelger Hiddes zoon kistemaker
Men laet een yder weten / op den Oostersingel op den westzijde vandien
124
Men laet een yder weten / omtrent den stenen dam op het Blocqhuis
Bauck Johannes dr. wede. van wijlen Sytze Wytse zoon ende Aets Sytses haren dochter
125
Jantien Jacobs dr. huysvre. van Bruin Opkes
Men laet een yder weten / op het Blockhuis
125
Pyter Janssen Mackum backer
Betgen Cornelis dr. echte huysvre. van Jan Laurens
Men laet een yder weten / op den Ooster-zingel
126
Men laet een yder weten / opt Blocqhuis omtrent den stenen dam
Men laet een yder weten / in den Warge straete
126
Feicke Henricx zoon ende trijn Cornelis dr. e.l.
Haie Obbes zn. proc. post. ... ende Betske Claes dr. e.l.
Oene Rinses zoon ende Wyts Macke dr. / den 1en Aprilis 1614
127
Siuerdt Gerbensz. apotheker ende Bemcke Pouwels dr. e.l.
Siuerdt Gerbensz. apotheker ende Bemcke Pouwels dr. e.l.
127
Siuerdt Gerbensz. apotheker ende Bemcke Pouwels dr. e.l.
Albert Jacobs zoon schroor ende Siu Wytse dr. e.l.
128
Michiel Sibrants zn. ende Orsel Pybe dr.
Feicke Henricks zoon ende Trijn Cornelis e.l.
128
Ritske Jansssen ende Saepck Minne dr. e.l.
Gerryt Stoffels zoon goltsmidt ende Hester Jacobs dr. e.l.
129
Men laet een yder weten / in den Wargestraet
Pyter Jacobs zn. cuiper ende Geert Gerryts dr. e.l.
129
D'Magistraet
Belij Jacobs dr. wede. van wijlen Pyter Tewus burgersche binnen Leeuwerden g'adsisteert met Jacob Pyters heer convoimr. tot Harlingen haren sone
130
Jan Meinarts zoon schipper ende Aetke Wopke dr. e.l.
Wopke Bartholomeus ende Geeske Henricks dr. e.l.
Wopke Bartholomeus ende Geeske Henricxs dr. e.l.
130
Jelle Sibes zoon Janga ende Martien Jans dr. e.l.
Wigbolt Reins zoon noch vrijgeselle zijnde
131
Claes Simens ende Sytske Attes dr. e.l. aen den Eewalle in den Heegh wonende onder de clockslach van Sibrandehuis in Dantumadeel
Taco Lieuwes zn. bestalter hopman over een compagnie soldaten ende Geertke Jans dr. e.l.
131
Mr. Sibrant Eilerts zoon burger binnen Leeuwarden
132
Aebe Auckes zoon ende Anne Eelcke dr. e.l.
132
Men laet een yder weten / bij 't Schoenmakers parck
Henrick Riencx zoon ende Aelcke Sybe dr. e.l. / den 23en 7bris 1614
133
Men laet een yder weten / bij 't Schoenmakers parck
Men laet een yder weten / opt Blockhuis op de dyck
133
Ritske Jans zn. ende Sepk Minne dr. e.l.
Pieter Bartels ende Gerbrich Henricks dr. e.l.
134
Dr. Focco Rhaarda advocaet in den Hove van Vrieslandt
Wybrant Wybrants zoon ende Claeske Haies dr. e.l.
134
Reinu Minne dr.
Pieter Janssen Veltriel mede burgemr. deser stede ende Elisabeth Anne dr. e.l.
135
Men laet een yder weten / grote nieuwe huisinghe / in den Hoge strate omtrent den kercke streckende van den vs. strate tot an den Coninckstrate / noch een huys cum annexis staende op de Tuinen / item een huys staende op den Schermers weide
135
Men laet een yder weten / in den Hogestrate ... streckende achter an den Coninckstrate
Men laet een yder weten / in den Hogen strate / burgemr. Pyter Janssen Veltriel ten Noorden ende Jasper Ales ten Suiden
136
Wibrant Gabbes zoon ende Rins Reiners dr. e.l.
Men laet een yder weten / grote nieuwe huisinge / in den Hogestraete omtrent den kercke, streckende van den vs. strate tot aen den Coninckstrate / den Hogestrate ten Oosten, sekere brede instrate ten Suiden, den Coninckstrate ten Westen ende Fonger Aminga erfgen. ten Noorden
136
Men laet een yder weten / in de Hogestrate doch streckende achter aen den Coninckstrate, wordende althans bij Dr. Johannes Veltriel bewoont
137
Douwe Reilefs zoon vischer ende Trijn Gerrits dr. e.l.
137
Men laet een yder weten / in den Hogestrate
Jan Beernts zoon ende Griet Freercks dr. e.l.
138
Lammert Janssen ende Lisck Schelte dr. e.l.
Men laet een yder weten / in den Hogestrate
138
Jaques de Moll ende Jetske Scheltes dr. e.l.
Gale Jochums zoon ende Frau IJe dr. wonende oppe Leeck / den 10en Martii 1615
139
Men laet een yder weten / omtrent den Woldtpoorte
Men laet een yder weten / op het Blockhuys omtrent den stenen dam
139
Men laet een yder weten / aen de Lege wech
Roelef Luleffs zoon ende Hylck Harckema e.l. ... ende Pope[?] Hettinga ende Trijn Harckema e.l. wonende op den Joure bij Dockum / nieuwe huisinge, plaetse ende schuire / aen den brede strate / den erfgen. van wijlen Ritske Gercks zoon Nijenhuis ten Noorden ende Caerl Janssen ten Suiden ende den voors. strate ten Westen / met het mede gebruick van den stege ten Noorden aen dese huisinge sijnde / vercregen van Maeicke Jan Wellens wede. van w. Bartel Bartels zoon smidt, Hil Bartels dr. huisvre. van Marten Ariens schipper, ende Gerck[?] Carels[?] dr. huisvre. van Dirck Adams, bij Hil ende Gerck[?] g'adsisteert mette voorn. hare mannen als erfgen. van Bartel Henricks voors. / een duisent vijff hondert ende ses ggl. ende twintich strs. / den 18[?]en Martij 1615
140
Evert Janssen visscher ende Tiaerdtke Douwe dr. e.l.
Jucke Johannes zoon wever ende Doed Schelte dr. e.l.
Jan Janssen ende Wick Gosse dr. e.l.
140
Jan Jans zoon ende Wick Gosse dr. e.l.
Men laet een yder weten / bij den Woldtpoorte
Doctor Focco Rhaarda advocaet voor den Hove van Vrieslandt
141
Men laet een yder weten / an den Legewech
Meinert Jacobs zoon ende Marij Egberts dr. e.l.
141
Harmen Haitses ende Trijn Harmens dr. e.l.
Beencke Gabbes zoon Hanckema mede burgemr. deser stede ende Auck Cornelis dr. e.l.
Siuerdt Gerbens apotheker ende Bemke Powels dr. e.l.
142
Anne Willems dr. nagelatene wede. van Foppe Goslix
Dr. Focco Raarda advocaet 's Hoffs van Vrieslant
142
Jacob Sierts zoon lutenant vanwegen de heren Raden ter Admiraliteit in Vrieslandt ende Jouck Michiels dr. e.l.
Tiepke Claessen ende Antke Alberts dr. e.l.
143
Ritske Floris zoon ende Aelcke Sents dr. e.l.
Sara Hidde dr. nagelatene wede. van w. Gerlef Janssen
143
Sara Hidde dr. nagelatene wede. van w. Gerlof Janssen
144
Jan Andrys zoon Schaeff
Jacob Geerts zoon ende Jancke Wybe dr. e.l.
Hibele Alles zoon ende Elisabet Luities dr. e.l.
144
Siuerdt Cornelis zn. ende Jel Waelcke dr. e.l.
Wybe Hepkes zoon ende Naenck Lieuwe dr. e.l. / den 3en 7bris 1615
145
Pyter Jacobs zn. cuiper ende Geertske Gerryts dr. e.l.
Doctor Johannes Veltriel ende Barber Douwe dr. e.l.
145
Douwe Reilofs zn. ende Trijn Gercks dr. e.l.
146
Men laet een yder weten / in den Naue straete
Men laet een yder weten / in den Hoochstrate / Douwe Bockes ten Noorden ende de stadts nieu gemaeckte strate ten Suiden
146
Men laet een yder weten / op het blockhuys omtrent den Woldtpoorte
Symen Arriens zoon ende Trijn Jacobs dr. e.l.
147
Rinske Floris zoon ende Aeltie Sendts dr. e.l.
Men laet een yder weten / in den Hoochstrate
147
Men laet een yder weten / op het blockhuys omtrent den Woldtpoorte
Pyter Lous zoon ende Talcke Cornelis dr. e.l.
148
Pyter Janssen Veltriel mede burgemr. der stadt Dockum ende Elisabet Anne dr. e.l.
Sybe Hessels zoon coopman ende Aeff Gerbe dr. e.l.
148
Jaques de Moll tafelhouder
Popke Gabbes zoon ende Sibrich Abels dr. e.l.
149
Men laet een yder weten / achter den butterwaeg
Gabbe Brants zoon
149
Magedeleen Willems dr.
Tiebbe Tiebbe zoon ende Saeck Jans dr. e.l. / voorendhuis / in den Hoffstrate staende op den hoeck van den olden kaets-baens-steeg / met het mede gebruick van den olde ganck ende den eigendom van sekere affgeschutte horne in den hoeck / voorn. stege ende Pyter Lyckles huisinghe ten Suiden / voors. strate ten Oosten / den vercopersche ten Noorden ende Westen / in cope vercregen van Hil Jelte dr. wede. van w. Dedde Pyters / een hondert ende ses ggl. / den 22en Februarij 1616
150
Men laet een yder weten / daerinne Jan Egberts tegenwoordich woont
Wolterus Dotecum dienaer des godtlijcken woordts in Augustinus-gae ende T.e.e Geerts dr. e.l.
150
Pyter Lous zoon ende Talcke Cornelis dr. e.l. / hueckhuis / op het Blockhuis staende aen den zijl, aen den oosterschen sijde van den zijllstrate / de erfgenamen van Willem Van heren ten Oosten, den dieptswall ten Noorden, de zijl-strate ten Westen ende Jelck Reiner Abes[?] huis ten Suiden / vercregen van Doctor Hero van Hottinga Raed ende advocaet fiscael in de collegie ter admiraliteit ... als last ende procuratie hebbende van Cierck tritsum wonende tot Leiden in Hollant / achtien hondert ende vijftich gglns. / den 1en Martii anno 1616
Siouck Pyters dr. wede. van wijlen Wibrant Janssen sampt Wibrant Wibrants zoon ende Claeske Piers e.l.
151
Pyter Lupkes zn. ende Romck Cornelis dr. e.l. wonende tot Jeslum[!]
Eue Gales zoon
Henricus Lous ende Pyter Bartels smeden
151
Aeucke Pyckes zoon ende Imck Jans dr. e.l.
Albert Gaeyckes zoon ende Anne Jans dr. e.l.
152
Bauck Vuldricx dr. echte huisvre. van Dirck Wybes g'adsisteert metten selven haer man
Marten Claessen ende Aelcke Tijsse dr. e.l.
152
Douwe Syds[?] zn. ende Wibrich Rutgers dr. e.l.
153
Antke Willems dr. nagelatene wede. van w. Jan Doeckes
Jan Jacobs zoon cuiper ende Ricxt Gaucke dr. e.l.
153
Tiaerdt Taeckes dorprechter tot Driesum ende Dorothea e.l.
Tiaerdt Takes zoon rechter tot Driesum
Jacob Hiddes zoon wever ende Trijn Baucke dr. e.l.
154
Jaques de Moll tafelhouder
d'Erfgen. van w. Willem van Heteren in levene convoimr.
154
Gerryt Janssen ende Anne Sibrants dr. e.l.
Minne Tiaerdts zoon mr. scheepstimmerman ende Griet Jochums dr.
Roeleff Lueleffs ende Hylck Harckema e.l.
155
Claes Cornelis zoon snijder ende Geeske jans dr. e.l. sampt Coert Luitiens Jongbloet ende Orsel Claes dr. e.l.
Mr. Cornelis Teunis chirurgijn
155
Jochum Jurriens ende Magdelena Luitiens e.l.
Arrien Douwes zn. kistemaecker ende Antke Aebe dr. e.l.
156
Marten Arriens ende Hille Bartels dr. e.l.
Johannes Romckes ... voor hem selven ende als man ende voochdt van Siouck Douwe dr. ter eenre ende Albert Gaickes zoon coopman ... voor hem selven ende mede als man ende voochdt van Anna Jans dr. / den 20en Xbris 1616
156
Men laet een yder weten / hoeckhuis / after den butterwaeg
Men laet een yder weten / after het clooster
157
Men laet een yder weten / after den butterwage
Men laet een yder weten / after het clooster
157
Men laet een yder weten / op den Westercingel
Jan Berents zn. ende Griet Freercks dr. e.l.
158
Seger Janssen ende Antke Arens dr. e.l.
Men laet een yder weten / in de Cleyne Oosterstraet
158
Men laet een yder weten / op de Tuinen
Wibrant Wibrants soon ende Claeske Piers dr. e.l.
159
Men laet een yder weten
Jan Pieters ende Syts Harmens dr. e.l. / camer / opten Oostersingel / Roeleff Luileffs schuire ten ten Suiden ende seeckere camer den vercopers toebehoort hebbende ende bij Jacob Opts van hen gecoft ten Noorden / vercregen van Mathias Everardi ende Tietke Jacobs dr. e.l. burgers binnen Leuwerden / vijf ende tachtentich[!] goude guldens ende achtiendehalve str. / den 28en Martij 1617
159
Men laet een yder weten
[doorgehaald:] Jr. Douwe van Aylva ende Juffr. Lucia van Meckemans e.l. / gerechte helfte van seeckere doorgaende huisinghe / in de Berchstraet[?] streckende voor van den vs. Hoochstraet tot in de Gasthuysstraet / Monsma huizinge ten Suiden / vercregen van Johannes Henrici ontfanger generael der Clooster Opcomsten ten deses Landtschaps van Vrieslandt / drie hondert ende vijftich goude gls. / [in de marge:] Is opgeholden ...
160
Eelck Aelle dr. wede. van Pieter Hendrix
Luytien Cornelis zn., Hendrick Pieters ende Goffe Syuerts zn.
160
Anne Tyarx dochter
Jacob Obts ende Griet Pieters dr. e.l. holtcopers
161
Sipcke Thomas zoon ende Meins Bientse dr. e.l.
Tyarck Tyaerts zoon
161
Pieter Janssen schuyteverrier
Riemeren Eedes zoon ende Tyeets Romcke dr. e.l.
162
Teunis Sybrants coopman ende Mints Douwe dr. e.l.
Gerbrant Tymens ende Wyts Boeles dr. e.l. wonende bij Visvliet
162
Pyter Janssen schuyte verrier
Dirck Claessen mede burgemr. ende Tytke Frercks dr. e.l. / den 6en Septembris 1617
163
Tyarck Sibrants zn.
Hans Wygers zoon ende Marij Anne dr. e.l.
163
Dirck Claessen burgemr. ende Tytke Fercks dr. e.l.
Dirck Claes zn. mede burgemr. ende Tytke Fercx
164
Douwe Pieters zn. ende Jaey Lieuwe dr. e.l.
Cornelis Coops backer ende Hil Heds e.l.
164
Rienck Janssen schoenmaecker ende Reinsch Harings dr. e.l.
Hil Folckerts dr.
165
Dirck Adams zn. glasemaker ende Eesch Bartels dr. e.l.
Haye Obbes zn. ende Betske Claes dr. e.l.
165
Jan Pieters zn. dootgraver ende Claes Sipcke dr. e.l.
Dr. Hero van Hottinga burgemr. ende advocaet fiscael ter Admiraliteyt ende Jannetgen Ornia e.l.
166
Ritske Popckes zn. ende Martien Julles dr. e.l.
Jan van Osenbrugh ende Geertien Jans dr. e.l. / den 5en Decemb. 1617

>> begin