F MpaginaE * Proclamatieboek Dokkum 1582-1592

>> HOMEpage

Verkenning proclamatieboek Dokkum 1582-1592

Internetuitgave: M.H.H. Engels, eind 2013/ begin 2014; dec. 2017 enkele aanvullingen; juni 2019 digitale pagina's allefriezen.nl (zie aldaar onder proclamatieboeken Dokkum) aangegeven
Bron: Archief nedergerecht Dokkum (Tresoar toegang 13-10), inv.nr. 190
Origineel heeft waterschade, microfiches zijn (bij gevolg) soms moeilijk te lezen; transcriptie onder voorbehoud! Omdat het origineel noch folionummers noch paginanummers kent, is hier en daar een indicatie van de vindplaats van de akten gegeven in de vorm van het microfiche-nummer (1, 2 of 3) en de rij (1, 2, 3, 4 of 5) waarin de opname voorkomt. Laatste bewerking (maand/dag/jaar en tijd):


Tegenwoordige straatnamen binnenstad Dokkum
Aalsumerpoort O - Acht Zaligheden Z - Achterom W - Anjelierstraat O - Baantjebolwerk Z - Bargemerk W - Begijnestraat O - Bij 't Hooghuis Z - Blauwververssraatje W - Bolwerksteegje Z - Boterstraat O - Breedstraat, Grote O - Breedstraat, Kleine O - Brouwerssteeg Z - Dam, De O - Diepswal O - Dijk, De Z - Doorbraak Z - Druivenstraatje W - Duvenhoek O - Gasthuisstraat O - Geldeloze steegje W - Grote Breedstraat O - Haantjerid Z - Halvemaanspoort O - Hanspoort W - Harlingersteeg Z - Hofke, 't Z - Hogepol W - Hoogstraat W - Karrepad W - Keizelbult Z - Keppelstraat Z - Kereweer O - Kerkstraat O - Kleine Breedstraat O - Kleine Oosterstraat O - Kloostersingel O - Koekebakkerssteeg W - Koningsstraat W - Koornmarkt O - Koperslagerssteegje O - Lange Oosterstraat O - Leerlooierspad W - Legeweg W - Leliewaltje W - Lijnbaansteeg O - Markststraat O - Markt W - Marktstraat W - Molenbuurt O - Molensteeg Z - Nauwstraat W - Nieuwebuurt Z - Noorderbolwerk O - Oosterbolwerk O - Oostersingel O - Oosterstraat, Kleine O - Oosterstraat, Lange O - Op de Eetze O - Op de Hoogte O - Oranjewal O - Oudemanssteeg W - Parksteeg W - Parksterbolwerk W - Rinse Jellesstraat W - Schermersweide Z - Schoenmakersperk W - Schoolsteeg O - Steenhouwerssteeg Z - Stenendam Z - Strobossersteeg Z - Suupmarkt W - Torenstraat W - Turfmarkt W - Vlasstraat Z - Vleesmarkt Z - Vrijgev. waltje W - Waagstraat O - Westerbolwerk W - Westersingel W - Wortelhaven Z - Zijl, De Z - Zoutsteeg O - Zuiderbolwerk Z ---
O = ten Oosten van de Hoogstraat, Z = ten Zuiden van het Groot Diep
Elke proclamatie werd driemaal (a,b,c) afgekondigd aan het stadhuis en aan de kerk.
Zowel de Wargestraat als de Waagstraat komt voor, maar beide duiden op dezelfde locatie. De plattegronden geven in de legenda de volgende benamingen: Geelkercken 1616 Wargestraet, Schotanus 1664 Dwergestraet, Smedema 1788 Waagestraat

Op de onderstaande plattegrond van Dokkum uit 1616 is het Noorden links, het Zuiden rechts, het Oosten boven en het Westen onder!
Via rechtsklik: afbeelding bekijken resp. openen in nieuw tabblad (Firefox resp. Chrome); vervolgens is vergroten mogelijk.

 • [digitaal 1; fiche 1 rij 1] Roeliff Roeliffsz. / Jent Lyuwe dr. / huys / op 't blockhuys bij den stenen dam / van Sybren Siercks / 150 goutgl. / IXen Februarij 1582
 • Jurien Ffoockes / huysfrou / drie fack plaetse / op 't blockhuys / van Hill Kempe wedue / 19½ ggl. / ut supra
 • Men doet eenen yderen weten [= veiling] / Syerdt van Melsma / mr. Albert Willems Stellingwerff als curator bonorum van wijlen Jelle Jurriens
 • [digitaal 2] Menso Gratema / Hylck Cornelys dr. / 27 stuivers brabants syaers in ende uyt Tyaerdt Syouckes ende Jan Emckes huystede daer Cornelis van Aengiums loods op staet / van Jacob Geryts / 14 goude guldens / XIXen Januarij 1582
 • Georgien Auckes secretaris deser steede Doccum / Tiet Douwe dr. / vierdepart huys / Hoochstrate aen den westersijde / van Pieter Lyuwes ende Dyu / 180 gouden gulden / XIX Januarij 1582
 • Georgien Auckes secretaris / Tiet Douwe dr. / vijftepart van halve huys / Hoochstraete aen den westersijde daerinnen sij copers nu zelffs bewonen / van Pieter Luywezn. ende Dyu / 80 gouden guldens / XIX Januarij
 • Tyepke Wygers / Anna Augustinus dr. / helfte huys / opt Blockhuys / van Goitsen Albert zn. ende Doedt Jarig dr. / 250 gouden guldens
 • [digitaal 3 zwart] Eernst toe Groustins / Gerlant Hoytama / Oistersche blauwe huys / Diepswall / van Foppe toe Groustins ende juffr. Ansck Eminga / tegens drie ende twintichstehalve pondemate landts / XVIen Februarij
 • Symen Sytses zn. / Lysbet Jooste dr. / huys / bij den botterwaegh / Jan mesmaeckers erven ten suyden ende Dr. Jacob Bouricius ten noorden / van Thijs Folckerts ende Neel Philippus dr. / 304 ggl.
 • Jannus Ritsckes zn. / Anna Jans dr. / huys mede gebruyck van den stege / bij den Aelsumer poort / van Harmen Wybezn. ende Maertsen Romts dr. / 150 ggl. / ut supra
 • Foocke Teytses / Teed Hanses dr. / opt blockhuys / van Vyt van Lemmegen[?] ende Lysbet Ente dr. / XI[?] ggl. / XXIII Februarij 1582
 • Jacob Scheltes / Trijn Pieters dr. / loodse / Oosterzingel / van Hessel Hesselzn. ende Neel / hondert gouden guldens / IXen Martii 1582
 • Jacob Janzn. Schellinckwou / halve huys / opt Blockhuys op den dijck / 45 gl. gl. / 23. Martii 1582
 • [digitaal 4] Jan van Marsum / Oesterstrate / van Renicke Gerckezn. / 14 gouden gl. / uts.
 • Men doet ... [= veiling] / opt blockhuys / Gees Toenys dr. wedue van wijlen Doeke timmerman
 • Jan Minnezn. / helfte van zeeckeren ledigen plaets / Frans Aylva ten suyden / van Wyts Marten Focke wed.e / 40 ggl. / 27en Aprilis 1582
 • Gerryt Jeltezn. cum sociis / seeckeren halven huys ende schuyre / opt blockhuys / van Goytzen Alberts ende Doed ionge dr. / 215 gouden gl. / 27en Aprilis 1582
 • Gerben Hart zn. / huys mede gebruyck van den stege aen die westerzijde / opt blockhuys / erffgenamen van Harmen Rooswinckel ten Oesten ende Westen / wandel van Wble [= Oebele] Hennezn. / 27en Aprilis 1582
 • Anck Douwe dr. wedue van wijlen Bartel mesmaecker / huys / van Albert Claeszn. ende Geel Pytters / 93 gouden gl. / ut supra
 • [digitaal 5] Claes Upckes zn. / opt Blockhuys / wandel van Cornelis Luytges ende Im / vijftehalff hondert gouden guldens (450) / 1582
 • Frans Joestzn. / Doet / huys / bij den Aelsumpoort / van Hercke Janszn. / 200 ggl. min XXI stuyvers / 18. Maij 1582
 • Berent Eernstzn. / Mary Cornelys dr. / huys / Hoochstraete / het Raethuys ten suyden / 23en Maij 1582
 • Aecht Pyters wedue / halven huys / op de Keppels / van Jacob Wiertszn. ende Wobbe / 50 dalders / 30en Junij 1582
 • Ide Andries dr. / acht pondematen landts / Bierum / van Bauck Poppe dr.
 • Men doet [= veiling] / huys cum annexis met een vrijen stege aen den westerzijde / in den clenen Oesterstrate / Douwe Luytgens als curator over de nagelaten weeskynderen van Dirk Allertsz.
 • [digitaal 6] Men laet [= veiling] / bij den Alsum poort / Menso Tyaerts zn. ten noerden ende eenen gemenen faert ten suyden / ten huyse van Heerman Jacobsz. / Dominicus Vibrandi als voormomber wijlen Meese Branninga weeskynderen bij wijlen Marij Syuerts dr. in echte getoegen
 • Pyter Janszn. / vierde part huys / opt blockhuys op den dijck / van [doorgehaald: Lubbert Freercks Alberts ende Gerrit Jans z.] / 30 lb. / 6 Junij 1582
 • Wob Egberts wedue van wijlen Jacob Wiertszn. / huys / bij den stenen dam / den gemenen stege ten westen / van Wybe Harmenszn. / 180 gouden gulden / 6en Julij 1582
 • Jelle Juriens / Harmtyen Luytgens dr. / huys met den stege aen tselve huys behorende / opt blockhuys op diepswall / van Hysse Joeste dr. / 150 gouden gl.
 • Joannes Jans / Gerbrich Gysberts dr. / dardepart huys / opt blockhuys / 57 ggl. / laesten Augusti 1582
 • [digitaal 7] Jelcke Fopck dr. wedue van wijlen Bartel Takes / huys / op de Moellensbuyren / van Jets Gerbe wedue / 83 ggl. / ut supra
 • Goytzen Alberts / Doed Jonge dr. / huys / Conickstraet / van Hepck Wobbe dr. / hondert ende tiendehalve ggl. / ut supra
 • Bocke Berentzn. / Jantyen Cornelys dr. / huys / Oestersingel / van Tyebbe Jelgers ende Duyfcke Jacobs dr. / 65 gg. / ut supra
 • Luytzen Luytzens / Trijn Cornelis dr. / huys / opt blockhuys / van Gerben Jelmers / 50 gouden gl. / XIIIen 7bris 1582
 • Mient Itskiszn. / Syts Schelte dr. / halven huys / Oester zingel / van Wytse Martens ende Fopck Eernste dr. / 25 gouden guldens / 29en 9bris 1582
 • Jacob Pieterszn. / Hill Aebe dr. / huys / Oestersingel / van Focke Jenne zn. / 23 gouden gl. / 20en 10bris 1582
 • [digitaal 8] Tyebbe Jelgerszn. / Duyff Jacobs dr. / huys / bij den butterwaegh / Doctor Jacob Bouritius ten noerden / 356 gouden guldens / 8en Febr. 1583
 • Men doet [= veiling] / opt blockhuys op den dijck / Claes Upckesz. huysinge ten O ende Crijn pottebackers erven ten W
 • Jacob Roeliffszn. / Yds Sytse dr. / huys / opt blockhuys / van Bocke Claes ende Duetke Ambrosius dr. / 165 gouden gl. / 8en Febr. 1583
 • Georgien Amkes secretaris / Tiet Douwe dr. / twe vijfteparten van den halven huysinge / Hoochstraete / van Baucke Feyezn. ende Lam Harmens dr. / een hondert soeven ende sestichstehalve gl. gl. / XXIIIen Februarij 1583
 • [digitaal 9] Men doet [= veiling; doorgehaald]
 • Henne Meyndertszn. / loodse / op den legen wech bij den Hanspoert / den gemenen strate ten noerden / van Harmen Wybiszn. ende Maertsen Rompts dr. / 150 ggl. / XVen Martij 1583
 • Dionysius Hendrickszn. / Lysbet Hans dr. / huys / Hoochstraete / van Douwe Luytzes ende Pytrick Lamberts dr. / 285 ggl. / XVen ... anno 1583
 • Lysbet Pyters dr. wed.e van wijlen Doecke Dirckszn. / twe camers / Coninckstraet / van Berent Eernstzn. ende Mary Cornelys dr. / ut supra
 • Allert Feckezn. / Amel Wybrens dr. / huys / bij de brugge opte oesterhoeck van de Hoochstraet / t'olde Raethuys ten noorden ende het diepswal ten zuyden / van Duyff Jacobs dr. / 1200 ggl.
 • [digitaal 10] Pieter Jans zn. / huys / Hoochstraet / proclamanten selffs ten suyden ende Eernst Lunenburch ten noerden / van Lubbert Fredericks ende Bock Jans dr. / 395 ggl. / ut supra
 • Men doet [= veiling] / ledigen plaetse / Epe Hemmis ten Suyden ende Aebe schroer ten noerden / Wybe Harmens als curator over Els, Geertyen ende Laurens naegelaeten weeskynderen van wijlen Gerryt Harmens bij wijlen Ritscke Wybe dr. in echte getoegen / Epe Hennis ten S ende Aebe schroer ten N
 • Men doet [= veiling] / bij den botterwaegh / Wilmoer[?] ten N ende Abel Gijses als bruycker ten S / Henrik Hennis[?] als curator over Baucke Sybez.
 • Jan Roeliffs zn. / Trijn Jacobs dr. / huys / bij den Aelsumer poort / van Neel Claes dr. / tweehondert dalers / den 19en Aprilis 1583
 • [digitaal 11] Men doet [= veiling] / opt blockhuys op den Keppels / Cornelis Luytgens als curator over wijlen Jan Hessels weeskynderen ende Rints Rotgers dr. wed. van wijlen Jan Hessels
 • Folckert Dirckszn. / huys / bij de Hanspoort / van Rompt Jacobszn. cum sociis / 80 ggl. / den 26. Aprilis 1582
 • Mr. Focco Raert / Hilcke Franse dr. / huys ende schuyre met een vrijen uytganck ende gebruyck van den stege streckende uyt nae den waege / Gasthuysstrate / hebbende wede. van wijlen Mr. Boete als bruyckersche ten Suyden ende Doctor Jacob Bouricius ten noerden / van Willem Roeswinckel / 325 gouden gl. / den 26. Aprilis 1583
 • Jacob Schelteszn. / Trijn / huys / bij den Aelsumer poort / van Syuert Friescke zn. ende Anna Pyters dr. / 170 gouden gl. / ut supra
 • Taets Gerryts dr. wede. van wijlen Jan van Marsum / huys / Coninckstraet / van Goytzen Alberts ende Doedt Jonge dochter / 90 ggl. / ut supra
 • [digitaal 12] Douwe Siercks zn. / ledigen plaets / op den hoeck vant Diepswall nae den Coninckstraet / erven van Syuerdt schuytemaecker ten oesten ende d'Coninckstraet ten westen loepende mettet achterendt aen den Clenen straete / van Aebe Wierts zn. cum sociis / 129 ggl. / den Xen Maij 1583
 • Douwe Luytges / Pietrick Lammerts dr. / ledigen plaetse / opt blockhuys op den diepswall / Willem Roeswinkel ten oesten ende d'proclamanten zelffs ten westen / van Willem Harmens Roeswinckel / 45 gouden gl. / den 17en Maij 1583
 • Wytse Wybezn. / achtepart van een halve huys / opt blockhuys / van Tedt Doecke dr. / 23 ggl. / laesten Maij 1583
 • Douwe Luytges zn. / Pytrick Lamberts dr. / huys / Oesterstraet / een deurgaende stege ten Oesten ende Arent Arien Ottis ten Westen / van Griet Jeppe dr. / 216 gouden gl. / ut supra
 • Tyerck Allerts zn. / ledigen plaets / Coninckstraet / Frouck Jacobs wede. ten Suyden ende d'erffgenamen van Harmen Roeswinckel ten noerden / van frouck Jacob Janszn. wede. / 35 ggl. / ut supra
 • Eynte Syuerts zn. / Sibbel Piers dr. / ledigen plaets / Coninckstraet / van Luytgen Syds zn. / 44 ggl. / ut supra
 • [digitaal 13] Tyaert Aeble zn. / Eelck Tyedde dr. / huys / opt blokckhuys bij den stenen dam / van Willem Henricks / 157 ggl. / ut supra
 • [fiche 1 rij 2] Men doet [doorgehaald]
 • Jan Luytgens / Griet Henricks dr. / huys / opt blockhuys op den Keppels / van Hetse Lyupckes cum sociis / 150 ggl. / den 14en Junij 1583
 • Binne Janszn. / Dued / loodse / bij den Hanspoort / Jan Hanszn. erven ten suyden ende eenen gemenen strate ten noerden / van Wybe Harmenszn. / 155 ggl. / den 21en Junij 1583
 • Maertzen Symens wede. / huys / Oesterstraet / een ledigen plaets toecomende Menso Gratema ten oesten ende Tyebbe Jelgers ten Westen / van Luytgen Harmens zn. / 199 ggl. / ut supra
 • Tyebbe Jelgers zn. / Duyff Jacobs dr. / vierdepart van den halven huysinge / opt blockhuys / van Jan Jans zn. / 49 ggl. / ut supra
 • Tyebbe Jelgers [doorgehaald]
 • [digitaal 14] Tyebbe Jelgers / Duyff Jacobs dr. / vierdepart van zeeckeren halven huyse / opt blockhuys / van Wytse Wybis zn. / 50 ggl. / den Ven Julij 1583
 • Meynert Luytgens / Jelck Eernste dr. / ledigen plaets / Coninckstraet / van Luytgen Syds zn. / 32 ggl. / ut supra
 • Luytgen Syds zn. / Rints Gerryts dr. / huys / Coninckstraet / den copers zelffs ten noerden ende Albert Sytses cum sociis ten suyden / van Freerckyen Thijs dr. / 199 ggl. / Obbe Lamberts protesteert
 • Jan Janszn. / Anna Willems dr. / ledigen plaets / Coninckstraet / van Mweynert Luytgens / 33 ggl. / 23en [Au] gusti
 • Jochum Henricks zn. / huys / Oesterstraet / Eepe Franszn. ten westen ende Gerleff backers wede. als bruyckersche ten oesten / van Thomas Thomaszn. / anderhalvehondert negen ende dartich ggl. / ut s.
 • Heerman Jacobszn. / ledigen plaets / opt blockhuys / Jan Assiens erven ten suyden ende hem proclamant selffs ten ten noerden / van Willem Roeswinckel / 100 ggl. / ut supra
 • Cuert Harckezn. / Hid Syuerdts dr. / huys / op het kerckhoff / Thomas Beyma ten noerden ende d'vicarye guet binnen Doccum ten suyden / van Anna Tyallinx dtr. / 205 ggl. / ut s.
 • [digitaal 15] Rintse Jelgerszn. / huys cum annexis met twe camers achter aen den voorn. huyse / opt blockhuys / Annne Annis ten oesten ende eenen gemenen stege met d'huysinge van Zaeke Bientses ten westen / van Boote Claes zn. ende Duedt Ambrosius dr. / 145 ggl. / uts.
 • Heere Pyters zn. / Duedt Sybrens dr. / halven huys cum annexis met d'halve plaets daeraen ten noerden gelegen / Bredestraet / Douwe Sierxzn. ten Suyden ende Schelto Scheltema ten noerden / Griet Pyters wede. / 225 ggl. / den 13. 7bris 1583
 • Goytzen Albertszn. / halven huys / opt blockhuys / waervan hem proclamant d'and. helft zelffs toecoemt / van Willem Jacobs / 75 ggl. / den 13en 7bris 1583
 • Meynert Janszn. / Els / halven huys / opten Dijck / waervan Jacob Schellinghwolde d'anderen helfte toecoemt / Gabe Minnes ten westen ende d'ledige plaetse van Hessel Bootes ten oesten / van Epe Heeriszn. / 49 ggl. / den 20[?] 7bris 1583
 • Tyerck Allertszn. / huys / Coninckstraet / van Taets Gerryts dr. / 124 ggl. / ut supra
 • [digitaal 16] Fooke Syger zn. / huys / Clene Oesterstraet / Cornelis van Aeniums thuyn ten Suyden ende d'proclamant zelffs ten naesten / van Dirck Sippe zn. ende Lyupck Sippe dr. / seventiendehalve ggl. / den 25.en 8bris 1583
 • Claes Janszn. / huys, plaetse ende schuyre / opt blockhuys / van Joucke Wybe zn. / den XVen 9bris 1583
 • Heere Pyters / Dued Sybrens dr. / d'vierdepart huys / Bredestraet / metten aenpart van den ledigen plaets daeraen ten noerden leggende / Douwe Sierxzn. ten Suyden ende Schelto Scheltema erven ten noerden / van Mocken Pyters dr. / 125 ggl. / den 22en 9bris 1583
 • Tyebbe Jelgers zn. / Duyff Jacobs dr. / sestiendepart van een huys / opt blockhuys / van Claes Janszn. 27 ggl. / den 13en 10bris 1583
 • Pyter Everts zn. / Aelcke Jans dr. / huys ende schuyre / Gasthuysstraet / van Jorryt Oege zn. cum sociis / 221 ggl. / den 17. Januarij
 • Focke Pyters zn. / Jelck Jans dr. / huys / opt blockhuys / van Berent Minnes zn. ende Ytsen / 43 ggl.
 • Men laet [= veiling] / Brede straete / Thomas Jelgersz. als voormomber over Johannes Ritskes nagelaten weeskindt
 • [digitaal 17] Men doet [= veiling] / Hoochstraet / Oege Jansz. als man ende voecht van Wytske Jacobsdr.
 • Men doet [= veiling] / opt blockhuys bij den Keppelspoort / den cordegaerde bij den zelven poort ten S ende Hendrick Jansz. erven ten N
 • Men doet [= veiling] / bij den botterwaech / Tyaert Wobbes erven ten O ende Jan Gysses erven ten W
 • [digitaal 18] Men doet [= veiling] / Gasthuysstraet / Geert Wolffs wed. ten S ende Pyter mesmaeckers wed. ten N
 • Men doet [= veiling] / Coninckstraet / Broer Heres huysstede ten S ende Anne Jucke Minnes[?] dr. ten N
 • [digitaal 19] Men doet [= veiling] / Nauwen strate aen den Noorder zijde / Jan van Norden ten O ende Jantyen Jonckbloets wed. ten W
 • Tyaert Aebles zn. / Eelck Tyedde dr. / huys cum annexis metten gerechten helfte van den plaetse Aen den waterswall streckende met den uytganck ende mede gebruyck van den steegh aen den noerder zijde vant huys streckende / opt blockhuys bij den stenen dam in den moelensteegh nae den waters wall / Bauck Thoenys ten oesten, schipper Jurien ten zuyden, den infaert ten westen ende den proclamanten zelffs ten noerden / van Bauck Thoenys dr. / 70 ggl. / den laesten Januarij 1584
 • Men doet [= veiling] / opt blockhuys / Focke Raert als macht hebbende van Hidde Flippis als voormomber over Albert corffmaeckers weeskinderen / Gerliff Outgers ledige plaets ten O ende Pyter Jansz. ten W
 • [digitaal 20 zwart] Wopcke Taeckezn. / Marij Gosse dr. / huys / bij den oestermoellen / mitsgaders den vrijen uytganck achter d'zelve huysinge streckende nae den Oesterzingel / van Ritscke Jacobszn. geassisteert zijnde met Jan Jacobszn. zijn broeder / negen ende vijftichstehalve gouden guldens / den 14 Feb. 84
 • Men doet [= veiling] / Nawen straet aen den Suyder sijde / Cornelys van Aengium ledige plaets ten O ende Sipcke Wybes ledige plaets ten W
 • Pybe Oene zn. / Lyupck Thoenys dr. / huys / Oesterstraet / van Douwe Luytgens ende Pytrick Lamberts dr. / 352 ggl. / den 28en Febr. 1584
 • Aelcke Wouters dr. wede. van wijlen Allert Job zn. / sevendepart van den huysinge / opt diepswall / van Jochum Opckes / 50 ggl. / den XIIIen Martij anno 1584
 • Jacob Syurdts zn. / Alijt Ritscke dr. / huys, loodse metten koehuys / opt Blockhuys bij den Keppelspoort / streckende van den strate aff tot achter den gooten met het medegebruyck van den steegh daeraen noordel. zijde / het stadts bolwerck ten Suyden ende Rienck Henricks ten noerden / van Wopck Rypcke dr. wede. van wijlen Andries Jans zn. / 175 ggl. / Lyuppe Hessels versoeckt ...
 • [digitaal 21] Syds Fopckes zn. / Dieu Taecke dr. / ledigen plaets / bij den butterwaegh / van Fecke Stoffels ende zijnn huysvr. / 96 ggl. ende 16 strs. / den 27en Martij 1584
 • Geert Sippis / Eebel Gerryts dr. / camer van twe fack / opt blockhuys op den muelenbuyren / van Gerben Gosses ende Anna / 26 ggl. / ut supra
 • Lyuppe Hessels ... zijn voorgaende versoeck
 • Henrick Meuws zn. / Trijn Steffens dr. / huys, schuyre ende plaets / Hoochstraet aen den Westersijde / streckende metten achtersijde aen den camers van Wib Jan van Steenwicks / d'erven van Dirck Dircks zn. ofte den steegh lopende uyt d'hoge straet in den coninckstraet ten Suyden ende d'zelve Wib met haer camers ten westen ende met haer huysinge in den Hocchstraet ten noerden / van Syts Johannes dr. bij consent van Paye [= Peie] Jettyes zn. haren echten man / 720 ggl. / den Xen aprilis 1584
 • [digitaal 22] Fridts Johannes zn. / Bauck Focke dr. / ledigen plaets / streckende van den moelensteygh aen den olden Singel / van Wolter Sunnincks / 20 ggl. / den Xen aprilis 1584
 • Allert Fecke zn. / Amel Wybrants dr. / zeeckeren ledigen plaets / opt diepswall aen den noerder zijde / van Tyaerdt Claeszn. ende Folck Syuerdts dr. / 375 daelders / ut. s.
 • Obbe Lambertszn. / vijftepart van zeeckeren huys / bij den Fetse / van Anna Jochums dr. / 80 caerls gl. / den Xen aprilis 1584
 • Wolter Sunnincks / Brecht Symens dr. / huys, loodse met plaetze totten olden Singel streckende / opt blockhuys / van Syuerdt Meents zn. ende Syouck Melle dr. / 210 ggl.
 • Obbe Bockes zn. / Jets Hotze dr. / huys, plaetse cum annexis / opt blockhuys bij den stenen dam / Frans Jans zn. ende Aelcke Tyepcke dr. / 70 ggl. / ut supra
 • Gerben Syurdts zn. / Rieme Allerts dr. / vierdepart van den huysinge / op den diepswal / van Hil Syuerdts dr. bij consent van Pieter Melys haren echte man / 78 ggl.
 • Heerman Jacobs zn. / ledigen plaets / opt blockhuys / achter Henrick slachters / den heerenwech ten norden ende Heerman Jacobszn. zelffs ten suyden / van Gees Doeckes wede. / 12 ggl. ende 7 strs. / den 15en Maij
 • [digitaal 23] Gabbe Pyters zn / Anna Willems dr. / huys / bij den Aelsum poort / van Jacob Scheltes ende Trijn Pieters dr. / 225 ggl. / ut supra
 • Albert Jelle zn. / Bauck Jans dr. / halven huys / Wargestraet* / Jan Gijsens erven ten Oesten ende Claes Alberts erven ten westen / van Lysbet Knoeps bij consent van Claes Upckes haeren echten man / 130 ggl. / den 22en Maij 1584
 • Albert Jelle zn. / Bauck Jans dr. / halven huys / Wargestraet* / Jan Gijsens erven ten oesten ende Claes Alberts erven ten westen / van Griet Eescke dr. bij consent van mr. Jelle Frans zn. haeren echten man / 125 ggl. / den 22en Maij 84
 • Cornelys Lutges als curator over Pyter Alberts weeskynderen doet eenen yegelijcken weeten / den 8en Meij 1584
 • Symen Haremens / Auck Bocke dr. / huys / opt blockhuys bij den Keppels poort / van Geert Witten wede. van Sytse Taeckes / 200 gouden guldens / den 22en Meij 84
 • Thomas Beyma / huys / Bredestraet / Hans goltsmits erven ten suyden ende Douwe Sierks ten noerden / van Sybe Syercks zn. ende Welmoeth Jacobs dr. / 210 ggl. / den XXIX Maij 1584
 • [digitaal 24] Jacob Dircks zn. / zeeckeren ledigen plaets ofte thuyn / achter Anna Oldermans huys / streckende metten achtereyndt aen den Conickstraet / oldermans steegh ten noerden ende Anna Eernstes met Tyebbe Jelgers zn. ten Suyden / van Anna Eysse dr. wede. van wijlen Dirck Dircks zn. / 100 ggl. / 3en July 1584
 • [fiche 1 rij 3] Men doet [= veiling] / Legewech / Wybe Taeckesz. ten S ende een ledige plaets ten N
 • Symen Sytses zn. / ledigen plaets / op den hoeck van den Nauwen straet / den Coninckstraet ten oesten ende Anne Eedis zn. ten westen / van Jan Jacobszn. van Norden / 250 ggl. / ut supra
 • Georgien Amckes secretarys der stadt Doccum / Tiedt Douwe dr. / vierde part met noch d'gerechte vijffte part huys / Hoogestraet aen den wester zijde / daerinne de proclamanten nu zelffs zijn woonachtich / Anna Wessels erven ten suyden ende Folckertyen Folckerts erven ten noerden / van Syts Martens dr. / 260 ggl. / XXIen Augusti 1584
 • Albert Arents zn. / Wemel / drievierde parten van den huysinge / Coninckstraet / Anna Jucke dr. ten noerden ende een ledigen plaets ten suyden / van Jan Feyckes zn. / 252 ggl. / XXIen Augusti
 • [digitaal 25] Fetse Syds zn. / Anna Willems dr. / sestepart vant huys / bij den Hans poort / van Boote Symens / 44 ggl. / ut supra
 • Taco van Aylva / Kinsck Mockma / twie ledige plaetsen / Legewech / van Jochum Opckes ende Tyaert Tybees zn. als machthebbenden van Anna Tyallincx dr. / 130 ggl. / den 28en Augusti 1584
 • Tyebbe Je;gers zn. / Duyff Jacobs dr. / achte part ende sestiendepart / huys, schuyre, plaets cum annexis / opt blockhuys / van Jacob Jacobs zn. / 80 ggl. / ut. s[upra]
 • Luytgen Syds zn. / Rints Gerryts dr. / huys / Coninckstraet / d'proclamanten selffs ten noerden ende Albert Sytses cum sociis ten Suyden / van Freerckyen Thijs dr. cum sociis / 199 ggl. / ut s[upra]
 • Sybe Gerrolts zn. / Rieme Thomas dr. / zeeckeren halven huys / opt blockhuys op den moelenbuyren / van Symen Sytses / 49 ggl. / den 18. 7bris
 • Jan Roeliffs zn. / Trijn Jacobs dr. / huys / na den Bredestraet / van Obbe Aesses ende Claes Dircks / 270 ggl. / ut s[upra]
 • [digitaal 26] Juffrou Ricxt v. Aylva / huys / Hoochstraet / streckende met den achtereyndt tot aen den Conickstraet / van Laes v. Jonghema ende juffrou Luts Jonghema echteluyden / 500 ggl. / ut s[upra]
 • Jacob Gabbis zn. / Jantsen / huys, plaetse met twe camers achter d'zelve huysinge staende / bij den Aelsumpoort / het stadts bolwerck ten noerden Ritskes weeskint ten Suyden / van Wytze Martens als man ende voeghd van Fopck Ernste dr. / 230 ggl. ende een oerdt / den IIen 8bris 1584
 • Lyupck Douwe dr. voor haer ende als moeder legitima administrix over haer kynderen / zeeckeren halven camer cum annexis / Gasthuysstraet / van Symen Pyters zn. als erffgenaem van mr. Pyter barbier / 40 ggl. / ut s[upra]
 • Jan Jacobs zn. / twie derdeparten van zeeckeren huysinge / op den Oestersingel / van Ritske Jacobs zn. ende Nies Jacobs dr. / XLV ggl. / den 22en Januarii 1585
 • Albert Geerts zn. / Piet Eescke dr. / huys / Hoochstraet aen den westersijde streckende aen den Coninckstraet / van Thomas Beyma / 875 ggl. / den 16. 8bris 1584
 • Romcke Baucke zn. / Rijckel Heercke dr. / zeeckeren ledigen plaets met d'materialen daerop staende ende gelegen / Nauwestraet / den Conckstraet ten oesten ende Anne Eedis zn. ten westen / van Symen Sytses / 255 ggl. / ut s[upra]
 • Jarich Syuerdt zn. / lant / van Joannes Gabbis ende Hill Jenne dr. / 50 ggl.
 • [digitaal 27] Jan Jetses / Jouck Agge dr. / ledigen plaets metten materialen / op den Dijck / nae den stienen dam ten oesten ende Albert Henricks zn. erven ten Westen / van Gerliff Outgers / 60 ggl. / den 13en 9bris 1584
 • Hidde Jelgers zn. / Meynu Jans dr. / ledigen plaets / opten Oesterzingel / van Pieter Jacobs zn. / dartichstehalve ggl. / den 20en 9bris 1584
 • Mr. Evert Symens zn. / Attke / zeeckeren halven huys, schuyre, plaetse cum annexis mistgaders den vrijen uytganck streckende nae den Keppels poort achter d'halve huysinge waerinne Mr. Jacob Arents zn. nu is wonachtich / opt blockhuys / van Symen Sytses zn. / 189 ggl. ende twintich strs. / den 4en 10bris
 • Geel Pyters dr. / vierdepart van zeeckeren huys / Wergestraet* / Albert Jellis zn. ten Oesten ende Hille waeghners wede. ten westen / van Rincke Tyepcke dr. bij consent van Egbert Pyters zn. haeren echte man / 55 ggl. / 18en 10bris 1584
 • Men doet [= veiling] / aen den Aelsumpoort / Hette Sybis ten O ende Jochum Opckes als bruycker ten W
 • [digitaal 28] Wybe Scheltinga / Anna Roersma / huysinge / Legewech / doer wandelinge vercregen van Reymer Tziallinx / den 22en Januarii 1585
 • Engle Aelse zn. / Tydts Wytze dr. / drie pondematen lants / van Minne Gosse zn. / 93 ggl. / den 7. Feb. 85
 • Men doet [= veiling] / opt blockhuys bij den steenen dam / Tymen Egbertsz. ten N ende Obbe Bockis ten S
 • Symon Thijs zn. / Wybrich Reyners dr. / lodse, plaetse cum annexis / Legewech / den proclamanten selffs ten suyden ende Bodt Jan smydts wede. ten noerden / van Wydts Hanse wede. / 83 ggl. / den 29en Januarii 1585
 • Tyebbe Jelgers zn. / Duyff Jacobs dr. / twie camers / Conincks straete / van Lysbet Pieters dr. / 156 ggl. / den 29en Januarii 85
 • [digitaal 29] Jan Roeliffs zn. / Trijn Jacobs dr. / huys / op den Diepswal streckende metten achtereindt aen de middegevel vant huys daer Boote Hessels zn. in woent / den stadts steghe ten oesten ende Jan Cremer als bruycker ten westen / van Willem Harmens Roeswinckel / 628 gouden guldens ende ses stuyvers / den 5en Feb. anno 1585
 • Aele Pieters zn. / Dieuwer Jaspers dr. / halven huys / in den hooghen straete aen den wester sijde / van Wytske Jacobs dr. / 260 ggl. / ut s[upra]
 • Men doet [= veiling] / Conincksstraete / Steffen wever als bruycker ten N ende Romcke Bauckesz. ten S
 • Men doet [= veiling] / Breede straete aen de Aelsumer poorte / Henrick van Munsters erven ten W ende Johannes Heytes als bruycker ten O
 • Gerryt Gerryts zn. / Griet Lous dr. / huys / nae den Aelsmer poorte / van Reynsck Teywe dr. bij wille ende consent van Leyuwe Feyckes haer echte man / 270 ggl.
 • Men doet [= veiling] / Oester straete
 • [digitaal 30] Men doet [= veiling] / Hoech[?] straete streckende tot aen den Gasthuysstraete / de erffgenaemen van Gerloff Montsma ten N ende Hans goltsmits [erven] ten S
 • Men doet [= veiling] / bij den Aelsum poort / Gabbe metsler ten N ende thuys daer Syuck Sydsz. in gewoent heeft ten S
 • [digitaal 31] Able Aebles zn. / Eeff Ime[?] dr. / huys / Legewegh / van Gerryt Heyns zn. ende Wigbolt Aeltses cum sociis / 150 ggl. / den 20en Februarii 1585
 • Goesen Jans zn. / Rints / huys / Hoochstraet aen den westerzijde / van Pieter Jans zn. / sestehalf hondert ggl. / den Ven Martii 1585
 • Pieter Syuerts zn. / Griet Freercks dr. / ledigen plaets / in den Nauwestraet / met het mede gebruyck van den steegh achter d'zelve plaets aen de Legewech lopende / waeruyt s'yaers t'gewesen convent van Claercamp betaelt moet worden voor grontpacht 27 stuyvers / van Jantyen Allerts dr. bij wille ende consent van Marten Gerryts zn. haeren echten man / 100 dalders / 5en Martii 1585
 • Pieter Eylerts zn. / Geert Sipcke dr. / huys / Bredestraet bij den butterwaegh / Doctor Jacob Bouricius ten noerden ende Marij mesmaeckers met een steigh daertuschen ten Suyden / van Thijs Folckerts zn. ende Neel Philippus dochter / 658 gouden gl. / den 19 Martii 1585
 • Ayse Tyeerts zn. / Tyets Sybe dr. / twie camers / opt blockhuys op den mollenbuyren / van Wytse Martens zn. ende Fopck Ernste dr. / 80 ggl. / ut s[upra]
 • Ballingh Cornelys zn. / Jantsen Rintse dr. / camer / opt blockhuys op den mollenbuyren / van Ayse Tyeerts zn. ende Tyets Sybe dr. / 40 ggl. / ut s[upra]
 • Sybren Rypckes / Tryn / huys / metten vrijen uytganck achter d'selve huysinghe streckende in den gasthuysstraete / Hooghstraete aen den Oester sijde / Thomas Ambrosius ten Suyden ende Frans Frans zn. erven ten noerden / van Dued Ambrosius dr. bij wille ende consent Botte Claes zn. haer echte man / 254 ggl. ende seventhien st. / den 26. Martii 1585
 • [digitaal 32] Dirck Sippes zn. / Syou Bencke dr. / olt huys / opt Dieptswall / Allert Feckes ten westen ende Doctor Syuerdt Hanses met een steegh daertusschen ten oesten / van Allert Feckes / 391 ggl. / den 2en Aprilis 1585
 • Harmen Pieters zn. / Griet / seeckeren halven huys / opt blockhuys op den moellenbuyren / van Gerbrant Harts zn. ende Symen Pieters zn. voor hun selffs ende mede weesky[n] t daervooren de rato caverende / 30 gouden gul. / ut s[upra]
 • Tyert Lyuwes zn. / Rieme Thonis dr. / huys /, loodse, plaetse cum annexis metten uytganck daerachter streckende nae den Oestersingel / nae den Aelsmer poorte / van Jacob Egberts zn. als man ende foecht van Maycke Marcx dr. ende mede als curator over den ander joncxte weeskynderen van wijlen Merck Jensma daervooren de rato caverende / 259 ggl.
 • Cornelis Claes zn. / Ansck / huys / Leghe wech / met noch sekeren plaetse leggende bij d'olde brugge achter Jeeckes in de horne / van Claes Dircks ende Anna Aucke dr. / 200 ggl. / ut s[upra]
 • [digitaal 33] Jacob Scheltes / Tryn Pieters dr. / huysinghe, plaetse cum annexis mitsgaders sekeren materiaelen van stien ende calck opten plaets leggende / Oetsersingel aen den wester sijde / den proclamanten selffs ten suyden noerden westen / van Kempe Foppis zn. ende Anna Symens dr. / 150 ggl. / ut s[upra]
 • Jacob Scheltes zn. / Trijn Pieters dr. echteluyden cum sociis / huysinghe / bij den oestersingel bij den muellen waerinne Broer Geerts zn. moller mede proclamant is wonachtich / van den magistraet / getaxeert ter somme van 80 ggl. / ut s[upra]
 • Albert Geerts / Piet / huys / Leghe wech / Albert Broers zn. erven ten noerden ende Griet van Amsterdam ten Suyden / van Tziets Lyupcke dr. bij wille ende consent van Gaucke Jelles haere echteman / 150 ggl. / den VIIen Maii 1585
 • J. Rixt Aylewa / lege plaetse / van Jan Minnes ende Doedt / 60 gouden gulden / de vercopers ten oosten ende Wyts Martens ten westen / den XXIen Junii 1585
 • Juffrouw Rixst Aylewa / ledige plaetse metten materialen daerop / Coninxstrate / het huys daer Claes Jan zn. wever in woont ten suyden ende wijlen Broer Heres plaetse ten noorden / 43 gouden gulden / van Geert weduwe van wijlen Sytse Takes / den XXIen Maij 1585
 • [digitaal 34] d'Erffgenamen van wijlen Tako Sirck zn. ende Saep Wygbolts dochter echteluyden / renten ut het huys / op Diepswall daer eenen Peter Augustinus brouwer nu ter tijt in woont / van wijlen Joannes Sydts zn. ende Syts Liuwe dochter / 300 gouden gulden / den XXIen Maii 1585
 • Douwe Sirck zn. / helffte van twe huysen / bij den Brede strate op den hoeck / de Bredestrate ten oosten ende wijlen Willem kuypers huys ten westen / van Eebel Claesse dochter bij consent van Obbe Hayes haren echte man / 770 gouden gulden / den XXIen Maii 1585
 • Douwe Sirck zn. / huystede mette materialem bemuert ende onbemuerdt / opt blockhuys opte hoeck van de tegenstover de zijl / de stadtsstrate ten westen ende Taeck Thonis ten Oosten / van Sybe Sirck zn. ende Welmoet / 195 gouden gulden / den XXIen Maii 1585
 • Phoppo toe Grovenstins raedt ordinaris in den Hove van Vrieslandt als voormomber over de nagelaten weeskinderen van wijlen Eernst van Grovenstins zijnen broeders / huys ende plaetse cum annexis / Diepswal / d'erven van wijlen Eernst van Grovenstins ten westen ende Heyn Hilbrants als bruycker ten oosten / van Bets Jan Lolles weduwe / 125 gouden gulden / den XXIen Maii 1585
 • Gosse Siurdt zn. / Griet Alle dochter / huys / bij den stenen dam / van Frans Jan zn. ende Aelcke Tiepke dr. / 137 gouden gulden / den VIIIen Maii 1585
 • Dirck Sippes zn. / Syou Bencke dr. / [] bij den Stenen dam / van Frans Jan zn. / 137 gouden gulden / den XXVIIIen Maii 1585
 • [digitaal 35] Feddo Popcke zn. / Wick / loodse / bij den Hanspoorte / Brecht Symens dochter bij consent van Wolter Swanings haer echte man / 70 gouden gulden
 • Douwe Sirckzn. / rente / huys / Bredestrate dat hij selffs bewoont / huys / aldernaest dat Gerbrant Gosses bewoont ende des proclamants kinderen toecomen / huys bij Menso Gratema nu bewoont ende toecomende d'erffgenamen van Cornelis van Aengium / haren groot hoeckhuys ten suyden ende Gerbrant Gosses ten noorden / [etc.] / den XXVIIIen Maii 1585
 • Hidde Falcx / Barber Geerts dr. / huys / opt blockhuys opte muellenbuyren / van Joost Martens zn. / 20 goudguldens / den XXVen Junii 1585
 • Syuerdt Meyndts zn. / Syouck Melle dr. / huystede / opt blockhuys / d'voors. echteluyden ten westen, d'erffgenamen van Anne craemer ten oosten / streckende van de strate voort nae het suydt aen des muelenbuyrens strate / van Tyaerdt Eebeles ende Jelck Tsiede dr. / 100 ggl. / den XXVen Junii 1585
 • [digitaal 36] Peeter Peeters zn. / Reyn Ane dr. / huys / opt blockhuys bij den Steenen dam / van Peeter Jans zn. / 52 ggl. / den XXVen Junii 1585
 • Gosse Luytyens an. als voorm. tot Frouck Luytyens / rente / uytten huyse daerinne Roeloff Roeleffs zn. nu woont / opt blockhuys / Douwe Tyallings huys ten noorden ende des stadts straate ten suyden / 57 gouden gl. / den XXVen Junii 1585
 • [fiche 1 rij 4] Men laet [= veiling] / bij den Hanspoorte / daerinne nu woont Saecke Wybe weduwe
 • Men laet [= veiling] / Hoochstraet / Hans goldtsmidts erven ten N ende Georgien Amckes ten S
 • Wessel Jans zn. ende Anna Jans dr. / huys mettet cleyn huysck daerachter aen / Gasthuysstrate aen den westersijde / van Romcke Jans zn. / 230 gouden gl. / den XXVen Junii 1585
 • [digitaal 37] Peeter Jans zn. burgemr. deser stede / Elisabet Anne dr. / rente / huyse / opt blockhuys opten dijck / [etc.] / van Uble Henne zn. / twentich gouden gl. / den VIen Augusti 1585
 • Peeter Jans zn. burgemr. / voor Elisabet Anne dr. sijn huysvr. / twee camers / Cleyne Muellensteege opt blockhuys / ten noorden Gerben Herts zn. met een loodse ende d'vs. Peeter Jans zn. selffs ten suyden / door wandelinge vercregen van Rintse Jelgers zn. ende Geert Eete dr. / den XIIIen Aug. 1585
 • Tyerck Allerts zn. / Beyts Jochums dr. / seeckeren ledigen plaetse breedt sijnde XXIIII voet ende dertich voet lang / den naeges. vercopers ten suyden, den voors. copers ten oosten, Jan Jans zn. ende Mennert Luytyens ten noorden / met een vrije uytganck van den steege nae den Legewech streckende / van Peeter Syuerdts zn. timmerman ende Griet Freericx dr. / sestien ggl. seven stuivers / den XIII Augusti 1585
 • Pier Jans zn. / Griet Geerts dr. / vier sesteparten ende een sestepart van een sestepart van den huysinge, schuyre, plaetse ende steege cum annexis / Hoechstraet / daerinne d'vs. echteln. selffs tegenwoordich woonen / van Jelys Jans zn. / 630 golden guldens / den XVIIen 7b. 1585
 • Tyebbe Jelgers zn. / ende voor Duyff Jacobs dr. sijn huysve. / huys / opt Blockhuys daer de Wildeman uytsteeckt ende daerinne jegenwoerdel. woent Marten Bartels zn. herbergier / doer wandelinge vercreegen van Rintse Jelgers zn. ende Geert Eete dr. / den XVIIen 7bris 1585
 • [digitaal 38] Jacob Gabbes zn. / Jantsen Jans dr. / seeckeren halven huys / nae den Aelsumpoort / van Fed Jelle dr. / 175 gouden guldens / den VIII 8b. 1585
 • Hendrick Syercx zn. / Marie Hendricx dr. / een stuck plaets / bij sijden van des vercopers plaets achter haer huysinge / Oesterstraet / die vs. vercopers eygen plaets ten oesten, d'erffgenamen van Foppe stoeldrayer ende Griet die wede. van Hendrick van Amelant met heur huysteede ten suyden ende d'selve met d'erven van Cornelis van Aenium ende die copers vs. selffs ten westen ten naesten met noch ten noerden Widmoers schuyre streckende in den roynge van den steegh ofte wanden tusschen der vercopers ende Griete huys vs. tot op de steegh tusschen Tamme huys ende die vs. schuyr / van Reurdt Ockes zn. ende Ricxt Monte dr. echteln. wonende tot Metselawier / t'negentich gouden guldens seven stuvers / den VIIIen 8b. 1585
 • Gerbe Gerbe zn. pottebacker / Willemke Hendricx dr. / huys ende schuyre mette gerechticheyt van de twee steegen aen beyde sijden vant huys met een utganck achter deur op de singel / opt oest van de Brede straete / van Gabbe Egberts zn. / 670 goude gls. / den VIIIen 8bris 1585
 • Lysbet Peeters dr. / halve camer / in de enge steege van den Cleyne Oosterstrate / den copersche selffs ten noorden ende hendrick riemsnijder ten suyden / van Aerndt Aerndts zn. ende Taets Gerryts dr. / XX gouden guldens / den XXIIen 8br. 1585
 • Harmen Hermens zn. tot Franicker / ledige plaetse / opt blockhuys opt diepswal / van Gabe Minne zn. ende Tets Wybrens dr. sijn huysve. / den XIIen 9b. 1585
 • [digitaal 39] Rintse Jelgers zn. / Geert Epe dr. / vijff pondematen meidlant / bij den Mercksloot / aen d'ander sijde de predicants landen ten westen ende Heemstra landen ten oosten / van juffvr. Hylck Ontsema d'echte huysvr. van Wybe van Groustins grietman van Menaldumadeel / 75 gouden guldens / den XIIen 9br. 1585
 • Cornelis Syuerdts zn. / Toets Thonis dr. / huys / opt Blockhuys opten suyder singel / van Dirck Sippe zn. ende Syuw Bentges dr. / 81 goude gl. / den XXVIen 9b. 1585
 • Gerben Foeckes / Auck Gerryts dr. / huys ofte camer / opt Blockhuys bij den stienen dam in de steege die vant diept aen de stienen dam streckende is / van Fopck Eernst dr. met expresse wille ende consent van Wytse Martens haeren echte man / 23 gout gulden / den XXIIIen 9b. 1585
 • Tabe Bernerdus zn. / Trijn Jans dr. / drie pondematen ende twie eynsen landts / opte wester sijde van derselver stadt aen de noordtsijde van het groot diep hebbende d'heere wech streckende van den Hanspoorte nae Borwerder sijl ten noorden, de stadts gracht ten oosten ende t'groot diep voors. ten suyden ende ten westen / van de pondemate voor 50 gouden guldens / van Wybe Scheltingha ende Auck Roersma
 • Biuwe Aebles zn. / Trijn Willems dr. / huys / Leege wech / metten vrije gebruycke van twee koegrasinge in den Westeresse / van Wybe Beynts / 156 goude guldens / den XXIII[?] en 9b. 1585
 • [digitaal 40] Jarich Syuerdts zn. / rente / van Kempe Pieters zn. te Bitterwerdt wonende / uyt achtien pondematen landt gelegen tot Bornnerhuysen
 • Jan Harmens zn. / Trijn Lamberts dr. / voerhuys / opt Diepswal opt West van de Zijl / d'erven van mr. Hendrick Jans zn. ende sijn wede. ten Westen met hun huys ende seeckere steegh ten oesten / van J. Womck Mockema huysvre. van Rolant van Achlen / 450 gouden gl. / den III Xb. 1585
 • Uble Henne zn. / Hil Harmens dr. / camer / opt blockhuys in Harmen Rosewinckels steege / des copers plaetse ten westen, Gerben Fockes huysinge ten suyden ende Wytse Reyners met sijn huys ten noorden / van Eesck Oege wede. / 45[?] golden guldens / den IIIen Xbr. 1585
 • Albert Geerts zn. / Piet Eescke dr. / seeckeren venne landts / op t'suydt van Dockum aen de stadts grafft / den stadts wech ten oesten ende des stadts gracht vs. ten noerden / een stuck maedtlandt in de Wettsen mede bij Dockum / alles gecofft van joncheer Sixtus van Scheltema ende juffvre. Tyemck van Aelva / den XIIIIen Jan[ua] rii 1586
 • Boote Hessels zn. / Wymck / huys / gasthuys straete / Romcke Jans zn. schroer ten suyden ende des stadts steege ten noerden / streckende tot aen het dwarshuys daer Offke Bauma in woent / van Willem Rosewinckel / 542 gouden gl. 21 stuvers
 • [digitaal 41] Hessel Boote zn. / Derckyen / huys daerinne sij selffs woenen / hebbende den uytganck in de Oesterstraete streckende tot aen het huys opt diepswal bij Jan Roeloffs zn. burgemr. verleden winter gecoft / den stadts steege ten oesten ende t'huys daer Arent Ariens in woent ten westen / van Willem Rosewinckel / 571 gouden guldens ende twee ende twintichste halve strs. / ut supra
 • Men laet [= veiling] / bij Aelsuma poorte / daerinne alnu de vs. wedue [Griet H...ck dr.] ende eenen Hebbel Heertens dr. wonen
 • Men laet [= veiling] / bij den Aelsumer poort / Hette Smidt ten O ende den huysinge daerinne alnu Jochum Wybes woont ten W
 • Men laet [= veiling] / Conincxstrate / Eynte Tierdtsz. ten S ende Atte Bruchtsz. ten N
 • [digitaal 42 zwart] Jan Ludsers zn. / Hil Sape dr. / twee caemers / opt Blockhuys op den diepswal / den vs. coper selffs met een camer ten oesten ende Ritscke Saeckes zn. ten westen / van Pieter Jans zn. / 300 gouden guldens / den XXVIIIen Ja[nua] rii 1585
 • Bartel Hendricx zn. smidt / Foeck Yle dr. / plaetse / aen de Breedestraete / van J. Sixtus van Scheltema / 20 golden guldens / ut supra
 • Men laet [= veiling] / bij den Fetse / soowel ten O als ten W den huysinge van Douwe Syrcxz.
 • Jans Colck / Fridt Coops / huys / op de noortsijde vant diep bij de olde brugge / Waelcke smit ten noerden ende t'vs. diep ten suyden / van Frans Frans Jaerle ende Foecke Cornelys zn. / 60 golden guldens / den IIIIen Feb.rii 1586
 • Syuerdt van Vrielsma / Ytsen / huys / opt eynde van den Hoechstraete doergaende metten achtereyndt nae den Coninstraet[!] / het stadts kerckhoff ten noerden ende Doed Fungers ten suyden / van Pieter Pieters zn. woenachtich tot Harlingen / 720 gouden gl. / ut supra
 • [digitaal 43] Douwe Syttes / huys / opt blockhuys bij den steenen dam daerinne de coper selffs woent / van Menne Jans zn. ende Nies Bote dr. / den XIen Feb.rii 1586
 • Albert Jacobs zn. / Trijn Florys dr. / huys mitsgaders het medegebruyck van den steege daeraen ten suyden leggende / Gasthuysstraet / van Pieter Jans zn. / 287 gouden gl. / den 25en Feb.rii 1586
 • Engele Ate zn. / Taets Wyttye dr. / gerechticheyt van landen ende huysingen / onder de clockslach van Dockum / van Tyaerdt [Homme zn. tot Oudemerdum] end Feyck [Saecke dr. naegelatene wede. van wijlen Hancke Bares zn.] / 275 ggl.
 • Men laet [= veiling] / Gasthuysstrate / Hoyte schoenmaker als gebruycker ten S ende Wessel mesmaecker ten N
 • Men laet [= veiling] / bij d'Aelsumer poorte / daerinne een Sybe leertouwer woont
 • [digitaal 44] Men laet [= veiling] / Conincxstrate / Eynte Syerdtsz. ten S ende Ate Bruchtsz. ten N
 • Jan Egberts zn / Petrick / huys / bij d'Aelsumer poorte neffens Breedestraet daerinne de proclamant selffs woont / Tyebbe Watses huys ten oosten ende den naegeschreven vercooper ten westen / van Heerman Jacobs zn. wonende tot Leeuwarden / 754 golden guldens / den 25en Feb.rii 1586
 • Men laet [= veiling] / bij des stadts butterwaege aen de westersijde van de Breede straete / Marij Jans mesmakers wed. ten N ende de steeg van het gasthuys naer den butterwaech streckende ten S
 • Men laet [= veiling] / bij de Fetse [etc.] / drie cameren
 • [digitaal 45] Jelle Jans zn. slotemaecker / Hil Wopke dr. / huysinge / bij den butterwage / van Lyeuwe Heeres zn. ende Epo Frans zn. / 276 golden guldens / den IIIIen Martii 1586
 • Men laet [= veiling] / bij d'Aelsumer poorte / daer Pouwels backer in gewoont heeft / Geel Alberts wed. ten O ende Geeske[?] Gerryts wed. ten W
 • Men laet [= veiling] / aent bolwerck bij mr. Henricx oldt tichelwerck / met noch een huys oock opt blockhuys staende hebbende Heerman Jacobs bemuyrde plaetse ten N ende Jacob Douwes ten S
 • Epo Frans zn. / Grietke Claes dr. / stuck plaets / opt Blokckhuys achter des vercopers huys / mr. Evert Symens zn. met seeckeren steege ten oesten ende met sijn tuyn ten suyden, ende Pieter Tijs zn. ten westen / van Goetsen Alberts / 16 goude gl. / den IIIIen Martii 1586
 • [digitaal 46] Jan Jans zn. / Aeff / huys / bij den butterwaege / Sydts Fopcke zn. lijndrayer ten suyden ende Griet Henrycx wede. ten noerden ende oesten / van Aelcke Everts zn. ende Beyts Pieters dr. / 275 gouden guldens / den XVIIIen Martii 1586
 • Tyepke Syuerdts zn. Hyllema / huys / opt blockhuys opte suyder sijde van t'diep tuschen den nieuwen sijl ende d'olde brugge genaempt Emaus / vrijen uytganck achter uyt nae den steenen dam / van Heerman Jacobs zn. nu burger in Leeuwarden / 513 golden gl. / ut supra
 • Men laet [= veiling] / Gasthuysstrate / Hoyt schoemaecker als gebruycker ten S ende Wessel mesmaker ten N
 • Men laet [= veiling] / bij des stadts butterwage / den steege van het gasthuys streckende nae den waege ten S ende Marij Jan mesmaeckers wed. ten N
 • Rintye Jelgers zn. / Geert Eete dr. / huys / waerinnen woondt Marten Bartels zn. herbergier / door wandelinge vercregen van Gerbren Heerts zn. ende Rynts Syuerdts dr. / den XXVen Martii 1586
 • Gerbren Heerts zn. / Rints Syuerdts dr. / huys / opt blockhuys / Pieter Jans zn. burgemr. vanweegen sijn huysvr. ten oosten ende den gemeenen stadts steege ten westen / door wandelinge vercreegen van Rintse Jelgers zn. ende Geert Eete dr. / ut supra
 • [digitaal 47] Tyebbe Jelgers zn. Duyff Jacobs dr. / huys / grondtpacht aen d'erven van Frans Canter / opt blockhuys / Tyalling Feddema ten oosten ende Joannes schuyttemaker als gebruycker ten westen / van Heerman Jacobs zn. binnen Leeuwarden / 405 golden gl. / ut supra
 • d'Burgemr. Jan Roloffs zn. / Trijn / kamer / opt blockhuys / van burgemr. Pieter Jans zn. / 92 golden gl. ende drie ende twintichste halve stuvers / ut supra
 • Harcke Gerbe zn. / camer / opt Blockhuys op t'diepswal / van burgemr. Pieter Jans Veltriel / 159 goude guldens 22 stuvers
 • Men laet [= veiling] / aent bolwerck / seeckeren pandeckt huys ofte twee kameren / bij mr. Hendricx oldt tichelwerck onlanx geleden ... vercoft bij Menso Gratema als curator over Roeloff Jansz. ... coper gebleeven is Jacob Schellingwouw
 • [digitaal 48] Aelle Peeters zn. backer / Dieuwer Jaspers dr. / halff huys / Hoochstrate aen de wester sijde daerinne sij selffs woonen / van Wyts Jacobs dr. huysvr, van Eegen Hans zn. / 260 golden guldens / den XXIIen Aprilis 1586
 • Lycke Saeckes zn. apotheecker / Anne Goslicx dr. / leedigen plaetse / aen de Leege wech / metten vrijen eygendom van den steege opt noordt / van Neel Hessel Tadema wede. in den vollehandt / XXII ggl. min twe philipsen / ut supra
 • Jetso Offke zn. / derdepart van een halven huys lanck sijnde drie vack moelen, daerinne eenen Frouck Ryckles woent / Jan Hendricks ten westen ende schipper Beernt ten oesten / van Aet Foecke dr. wede. van wijlen Rienick Jetse zn. woenachtich tot Tyetyerck / 7 golden gulden / den 29 Aprilis 1586
 • Jan Dircx zn. / Toon Buckts / huys / bij d'oestermuellen / met het mede gebruyck van de steege streckende van het huys nae den straete van d'oestersingel / van Wopcke Taecke zn. / 172 golden guldens / ut supra
 • Jan Jans zn. van Aelsum / Anna Willems dr. / plaets / tusschen den Coninckstraete ende den Leege wech / streckende van des copers plaets vant oest nae het west aen seeckeren steege streckende nae het west metten vrijen uyt ende inganck van denselven steeghe / van Pieter Syuerdts zn. timmerman ende Griet Frericx dr. / 8 goude gulden IIII stuvers / den XXIXen Aprilis
 • Isbrant Isbrants zn. / Fopck Tyaerdts dr. / huys / eenen vrijen uyt ende inganck in de Gasthuysstraete / van Sybrant Rypckes ende Trijn / 300 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 49] Johannes Gauckes woende opt Nyewlandt bij Leeuwerden / Dirck Gauckes burger in Leeuwerden / huys / opte Keppels / 100 golden gulden / van Symon Hermens zn. tot Metselawier
 • Sipcke Thomas zn. / Beerte Lamberts dr. / leedigen plaetse ofte huysteede / opt Blockhuys in de Muellensteege / van Elisabet Anne dr. huysvr. van Pieter Jans zn. burgemr. / 26 golden gulden / den VIen Maii 1586
 • Wytse Reyners zn. / Hylck Melle dr. / ledigen plaetse mette stien daerop leggende / opt blockhuys opt diepts wal / Uble Henne zn. ten westen ende een gemene steech ten oesten / van Jan Jettses ende Jouck Agge dr. / 75 gouden guldens / ut supra
 • Geert Willems zn. smidt / Lysbet Sibrandes dr. / huys met het medegebruyck van seeckeren steege daeraen ten westen leggende / opt blockhuys opt diepswal opt west van den nieuwen sijl / naeges. vercopers ten oosten ende westen / van Douwe Luytyens ende Peetrick Lamberts dr. / 415 golden guldens / den 17en Junii 1586
 • Eeff Syuerdts dr. wede. van Hendrick Egberts zn. / halve huysinge / bij den Bredestraete / waeraff d'ander helfte Eeff vs. seffs toecompt / van Jan Egberts zn. ende Pietrick sijn huysvr. ende Heyn Jacob zn. als curator over Egbert Egberts dr. / 287 goude gulden / den XXIIIIen Junii 1586
 • Wopcke Taecke zn. / Saeck Douwe dr. / huys / bij den steenen dam / met het meedegebruyck van den steege opt suydt vant vs. huys / streckende achter aen Anne Keympes kameren / van Douwe Tyaerdts zn. ende Trijn Reyleffs dr. / 140 golden gl. ende 8 stuivers / ut supra
 • [digitaal 50] Jarich Hendricx zn. / Bouck Romcke dr. / seeckeren wynmeullen / opt blockhuys / Fock Bartels wede. ten oosten, den gemenen schipvaert bij den steenen dam nae den pijpe ten westen / van Jacob Scheltis ende Trijn Peeters dr. / 640 golden gl. / ut supra
 • Griet Hebbe wede. / halve huys weesende het noorder endt van t'geheele huys / op den Oestersingel opt west van 't waeter / Syuck schoemackers camers ten noerden ende de vercoper selffs ten suyden met t'andere halve huys / van Tyaerdt Lyuwe zn. gortemaecker / 65 golden gl. min seven stuvers / den 1en Julii 1586
 • Melcke Ritscke zn. / Griet Michiels dr. / muellen met sijn annexen ende toebehoren ende t'huys met sijn annexen daerbij staende / opt blockhuys / van Jarich Hendricx zn. ende Bauck Romcke dr. / 800 ggl. / den VIIIen Julii 1586
 • Heyn Jacobs zn. / Trijn Egberts dr. / huys / bij d'Aelsumer poorte / van Marytgen Sybe dr. huysvr. van Jacob Cornelys van Roterdam / 211 golden gl. / den VIIIen Julii 1586
 • [digitaal 51] Albert [Allert?] Jacobs zn. / Trijn Florys dr. / seeckeren olden schuyr / achter den huysinge van den aneges. vercoopers t'eynde van haeren tuyn aen der coperen ende proclamantens huyse streckende in den Gasthuysstraet / van Sybrant Ryokes ende Trijn Jooste dr. / 43 ggl. ende vierdehalve stuivers / ut supra
 • Pieter Augustinus van der Meers / Marij Leverts[!] dr. / ledigen plaetse / opt blockhuys op den dijck van den dieps wal aff in den lancte naer Heerman Jacobs nyeuwhuys totten stadts steege streckende / Roodt Douwes huysinge ten westen ende den copers met hun vordere plaetsen ten oosten / van Eebele Harmens Rosewinckel met Willem Rosewinckel haer broeder geassisteert / 100 gouden gl.
 • Syoucke Bottes / Tryn Pieters / huysinge / op het Blockhuys / gecoft ende gewandelt van Syuert Meynes ende Syouck Melle dr. / den 2en 7b. 1586
 • Jarich Hendricx zn. / Bauck Romcke dr. / huys / Naeuwe straet aen de noerder sijde vandien opte hoeck van de Leege wech / Mary Stevens huysinge ten oesten ende den gemeene stadts straete ten westen / van Sipcke Sybe zn. backer ende Aeff / 358 golden guldens / den XIIIen 7b. 1586
 • Pieter Wybrens zn. / Lympck Sippe dr. / huys / Cleyne Oesterstraete / van Gerryt Frans zn. ende Tyepcke Rypcke zn. / 60 golden guldens /
 • Mr. Evert Simens zn. chirurgijn / Atke Jans dr. / seeckeren ledigen plaetse / opt blockhuys / Epo Frans zn. ten oosten ende Pieter Tijs zn. ten westen / metten steege streckende van den vs. plaetse na den strate tuschen den huysingen van den vs. Peter ende Epo / van Goytsen Alberts zn. ende Doed Jonge dr. / 59 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 52] Femme Peeters zn. / Rints Jelle dr. / loodse mitsgaders t'vrije gebruyck van de steege opt nordt vandien ende den waterlosinge van achteren over ende door den steege loopende / aen de Leege wech / van Aeble Aeble zn. ende Eeff Aene dr. / 83 ggl. / den XVIen Xb. 1586
 • Aeff Hemme wede. / twee vack huysinge / den Meulens steege ten westen, die lutke steege ten Oosten / van Auck Douwe dr. d'nagelatene wede. van wijlen ..erdt mesmaker / 25 ggl. / den XXIIIen Xb. 1586
 • Cornelys Cornelys zn. van Aengium / huys / Breede strate / van mr. Regnerus Bras advocaet / 778 ggl. ende twee stuivers / ut supra
 • Focke Sygers / Taedts Buwe dr. / huys / opt Blockhuys aent groet diep / ende seeckeren camer / mede opt blockhuys in Rosewinckels steege / doer wandelinge vercregen van Ulbe Hinne zn. ende Hil Hennens dr. / den IIIen Februarii 1587
 • [digitaal 53] Focke Sygers zn. / Taets Buwe dr. / huys metten witten gevel / opt blockhuys opt diepswal / met het mede gebruyck van den steege opt Oest / van Douwe Luytties zn. ende Pitryck Lamberts dr. / 463 golden guldens / ut supra
 • Ulbe Henne zn. / Hel Hermens dr. / huys metten witten gevel / opt Blockhuys opte diepswal / met het mede gebruyck van den steege opt oest / vercregen doer wandelinge van Focke Sygers ende Taets Buwe dr. / ut supra
 • Mr. Evert Symens zn. chirurgijn / Atke / huys / op blockhuys / met het mede gebruyck van den steege ten oesten / van Lysbet Anne dr. huysvr. van Pieter Jans zn. Veltriel burgemr. / 187 golden gl. ende XIIII strs. / ut supra
 • Mr. Evert Symons zn. chirurgijn / Aetke / seeckeren halven huysinge / opt Blockhuys / daervan d'vs. copers d'andere helfte toebehoert / van Mr. Jacob Aernts zn. van der Horst ende Hylck Feicke dr. / 288 ggl. XIIII str. / ut supra
 • Joucke Claes zn. / Imcke Beynts dr. / huys ende het mede gebruyck van den steege ten suyden vandien / aen de oostersijde van de brede straete / mitsgaders het huys staende achter den vs. huysenge opten Oestersingel sijn uytganck hebbende / streckende van de Breede straete tot aen den Oestersingel / van Tyebbe Jelgers zn. ende Duyff Jacobs dr. / 1350 golden gl. / ut supra
 • Beernt Engberts zn. / Styn / helfte van ses pondematen landts / van Lyuwe Willems zn. ende Pieter Willems zn. tot Finckum ende Hijum wonende / 112 golden gulden soeven stuvers / den XXIIIen Fabruarii 1587
 • [digitaal 54] Men laet [= veiling] / Naeuwe straet / Focko Cornelisz. soldaet ... olt sijnde XXIII jaeren halve huys / Jacob Dircxdrs. ledige plaetse ten W ende Thonias mettselaers weed. ten O / hem aengeerfft van sijnen grootmoeder Griet
 • Arendt Bauckes / Jantsen Harmens dr. / halve huysinge met den halven tuyn tuschen huys ende schuyre metten gebruyck van den steege streckende aen den Oestersingel / van Claes Pieters ende Lysbet / vijftehalve hondert golden gl. / den Xen Martii 1587
 • Lyuwe Rintse zn. / Anna Poppe dr. / huys / bij de Hanspoorte / Fedde Popckes ten oesten ende Wybe godtsmits wede. ten westen / van Marten Jans zn. voer hemselven ende als volmacht van Jurgien Jans zn. wonende tot Berlcum sijn broeder / 64 golden gl. ende 26 stuvers / den Xen Martii 1587
 • Albert Jacobs zn. glaesmaecker ende Wessel Jans zn. mesmaecker / seeckeren halven huys / in de Gasthuysstrate / den vs. Wessel ten noorden ende Hoyte schoemaecker ten suyden / van Syouck Jans dr. echte huysvr. van Gerryt Andries zn. ende bij raedt ende believen van denselven haeren man / 82 ggl. 14 stuvers / als voren
 • [digitaal 55] Tyallingh Feddema / Anna Claes dr. / ledigen plaetse ofte huysteede / bij den Stienen dam / Roesewinckels erven ten oesten ende Tyebbe Jelgers ten westen / van Andries Hommes woenende in den dorpe Hantum / 50 gout gl. / den VIIen Aprilis 1587
 • Meynert Lutsens / Eede Jans dr. / plaets / achter d'copers huysinge / Jan Jans zn. wever ten suyden ende Albert Sytses ende Anna Jucke dr. ten noerden / met oeck het mede gebruyck derselver steege streckende nae den Leege wech / van Pieter Syuerts zn. timmerman ende Griet Freercks dr. / 8 gouden gl. IIII st. / ut supra
 • Rintse Jelgers zn. / Geert Eete dr. / venne landts / opt Suydt van Dockum aen des stadts gracht / des stadts wech ten oesten, Laes van Jongama ten suyden, Benedict ten westen ende des stadts gracht ten noerden / ende noch een stuck maedlant in de Wetse / item noch seeckeren huys aen de leege wech / doer wandelinge vercregen van Albert Geerts zn. ende Piet Eesckes sijn huysvr. / ut supra
 • Albert Geerts zn. / Piet Eesckes / huys / opt diepswal aen de noerdtsijde van het diep / juffvr. Rompck Mockema met een steege ten westen ende d'erffgen. van Jacob crudenier ende Hans goldtsmidt met een steege ten oesten / doer wandelinge vercregen van Rintse Jelgers ende Geert Eete dr. / ut supra
 • Gabbe Pieters zn. metseleer / Anne Willems dr. / huys / Oestersingel / van Eernst Buwe zn. loper van de grietenije van Columerlandt ende Meth Wybrants dr. / 117 goude gulden ende 14 stuvers / ut supra
 • Tyalingh Rintse zn. / Hib Aebe dr. / huys / bij den Aelsuma poorte / van Gabbe Pieters zn. ende Anna Willems dr. / 218 gouden guldens soeven stuvers / ut supra
 • [digitaal 56; fiche 1 rij 5] Men laet [= veiling] / ten huyse van Jan Cornelys zn. in de Swarte Arent / halve huys / Naeuwe straete / Jacob Dircxdrs. ledige plaetse ten W ende Thonis mettselaers weed. ten O
 • Pieter Hesop burger binnen Leeuwerden / Medt Alle dr. / huys / opte hoeck van de Cleyne Oesterstraete / d'selve straete ten noerden ende Rommert tichlers erffgen. ledige plaetse ten suyden / van Tyerdt Tyebbes te Nijkerck als expresse last ende procuratie hebbende van Anna Tyalinghs dr. ende d'selve Anna als erffgen. van Mr. Georgien Tyalinghs zn. / 170 ggl. / ut supra
 • Lyckle Gayckema / huys / metten vrijen gebruyck van de steege ten noerden / op den legen wech / van Buwe Eebles zn. / 194 golden gl. ut supra
 • Joncheer Syds van Scheltema / juffvr. Tyemck van Aelwa / huys / aen de westersijde van de Breedestraete / d'huysingen van den voorn. Scheltema soewel ten noorden als ten suyden / van Hendrick Hendricx zn. ende Anne Claes dr. / 500 golden guldens / den Ven Maii 1587
 • Eepe Frans zn. / Grietyen Claes dr. / schuyre / achter den huysinge opt blockhuys / van Ulck Cornelys wede. / met het halve mede gebruyck van de steege daeraen ten oesten leggende / den vercoper selffs ten oesten ende Goeytsen Alberts ten westen / van Arent Jans zn. / 70 ggl. / als vooren
 • [digitaal 57] Jan Hendricx zn / Minne Haringhs dr. / huys / Brede straet / streckende van den Brede straet tot aen den olden grachts wal / doer wandelinge vercregen van Hette Sybes ende Wick Haye dr. / den XIXen Maii 1587
 • Johannes Pieters zn. / Geert Jans dr. / huys / Westersingel bij Hans poort / van Claes Beerns zn. timmerman / 70[?] golden gl. / den 27en Maii 1587
 • Romcke Baucke zn. / Ryckel Heercke dr. / ledigen plaetse / op den hoeck van de Nauwe straet tegenst die Coincx straete over bij den olden brugge / Aede van Rinsmageest ten westen ende die gemene steege den stadt toebehoerende ten oesten / 100 golden guldens / als vooren
 • Gabbe Minnes zn. / Taedts Wybrens dr. / halven huys / opt blockhuys opt diepswal / van Cornelys Everts zn. ende Franke Otte dr. / 100 golden guldens / den IIen Junii 1587
 • Men laet [= veiling] / ten huyse van Jacques Rens in de Blauwe clock / bij de olde brugge hebbende het diept exemt d'olde dijck ten suyden ende die moelen steege naest Claes op de dobbe plaets ten N
 • Taecke Foppe zn. wonende te Stiens / halven huysinge / in de Gasthuysstraete / bij wijlen Jarich Syuerdts te Leeuwarden int gasthuys gewoont hebbende overgedragen / 75 golden gl. / den VIIen Julii 1587
 • [digitaal 58] Tyaerdt Tyebbes / Tzialck Sierxme / huys / Hoechstraete / van Albert Geerts zn. ende Pier Eescke dr. / 1000 golde gl. / den 18em Aug. 1587
 • Tyaerdt Tyebbes / Tyalck Sierxma / huys / Hoechstraete uytgaende awen de Conincxstraete / d'vs. coper selffs ten suyden ende Georgien Amckes met sijn huys ende schuyre ten noerden / van Joucke Melles burger tot Leeuwerden / 463 ggl. 20 strs.
 • Doede Pieters zn. temmerman / twee leedige plaetsen / aen de westersijde van den Leege wech / Wybe Scheltingha ten noorden ende Jan Aleffs als buyren ten suyden / van Taecke van Aylva / 140 golden guldens / den XVIIIen Aug. 1587
 • Rintse Jelgers zn. / Geert Eete dr. / twee ledige plaetsen / aen de westersijde van de Leege wegh / van burgemr. Pieter Jans zn. Veltriel / 100 golden guldens / den 25en Aug. 1587
 • Claes Jacobs zn. / Lysbet Seeckema / huys / bij Aelsuma poorte nae de Fetse streckende / voer bij de Fetse Douwe Syercx zn. ten westen ende Willem cuypers erffgen. ten Oosten / 1250 golden gulden / den 25en Aug. 1587
 • [digitaal 59] Joannes Douwes wonende tot Emden / ledigen plaetse ende den stien daerop sijnde met ses nyeuwe cosijnen mette deuren, vensteren ende raemten daertoe behoerende / opt blockhuys aen t'Diepswal / van Harmen Harmens zn. wonende tot Franicker / 30 golden guldens ende vijff strs. / als vooren
 • Jan Dircx zn. wonende tot Harlingen / huys / op den Dijck streckende van den Diepswal aff van voren tot achteren aen den heren wech / doer wandelinge vercregen van Hillebrandt Joannes zn. [alles doorgehaald]
 • Freerck Gerloffs zn. / Lysbet Folckerts dr. / ledigen plaetse metten stien daerop leggende / Coninckstraete aen de westersijde / van joncheer Sixtus van Scheltema / 35 ggl. / den XXIIen 7b. 1587
 • Doctor Joannes Tyara advocaet voor den Hove van Vriesland / huys / opten Dijck streckende van den Diepswal aff VIII voeten tot achter aen den heeren wech / bij Jan Diercx zn. schipper woonende tot Harlingen vanweegen ende tot profijtte van den proclamant door wandelinge vercregen / den 29en 7bris 1587
 • Pieter Heeres / Foeckel Juw dr. / huys / streckende van den straete int oest aen die vercopers nije camers / opte Oestersingel / van Wyger Jurgiens / 200 goude guldens / den 29en 7b. 1587
 • Adriaen van der Chijs brouwer te Delft / halff huys / Cleyne Oesterstrate / het cromholt ten oosten ende Andries Douwes ten westen / voor hemselven ende Taets sijn huysvr. / seeckeren halff huys exempt een XXIIIIen part / streckende van het diepswal tot aen de Oosterstrate / den burgemr. Jan Roeloffs zn. ende Hessel Botes huysinge tenb oosten ende Dr. Syuerdt Hans zn. ten westen / meede gecocht van den vs. Aerndt / 740 carolus guldens / den VIen 8b. 1587
 • [digitaal 60; fiche 2 rij 1] Men laet [= veiling] / ten huyse van Douwe Jacobs zn. herbergier in de drie verguldene klocken / huysinge / Hoochstrate / de nacomelingen van wijlen Dirck Dircks in tijden olderman ten N ende Goossen Jacobs ten S
 • Schelte Henne zn. / Mary Peeters dr. / huys / bij de Hanspoorte opte Westersingel / van Romck Sipkes ende Styn Hans dr. / 100 golden guldens / den Xen 9b. 1587
 • Jacob Dircx dr. wede. van wijlen Saecke Pieters zn. / twee gerechte vierdeparten pfte een gerechte helfte van seeckeren huys / aen de noordsijde van de Oosterstraete / daerinne die coperse selffs woent / van Beernt Eernst zn. van Lunenburch / den Ien Xb. 1587
 • Jan Ritsckes / Alijt Claes dr. echteluyden te Burum / huysinge / Cleynen Oesterstraete / van Syuerdt Meendts zn. nu te Bergum wonende ende Syouck Melle dr. sijn echte huysvr. / een hondert ende noegen ende veertichste halve golde guldens / den VIIIXb. 1587
 • [digitaal 61] Symon Tyaerdts zn. / Rick Sytze dr. / vijftepart van den halven huysinge / bij den Keppels poorte / den stadts vhesten ten suyden ende Rienick Hendricx ten noerden metten gerechticheyt van den steege naer advenandt opt noordt van denselven huysinge / van Bott Cornelys dr. naegelaten wede. van Tyaerdt Sipckes zn. bij consent van Lubbe Eelcke zn. alias Claver van den Ham soldaet onder den hopman Knoep haeren tegenwoordigen man / XII golden gl. / den 22en Xb. 1587
 • Symon Tyaerdts zn. / Rick Syttse dr. / tiendepart huyses / bij den Keppels poort opt blockhuys / den stadts vhesten ten suyden ende Rienick Hendricx ten noorden / van Rintse Jelgers zn. ende als macht ende procuratie hebbende van Jacob Jans zn. ende Anna Jans dr. echtel. op Amelandt / 10 ggl. / ut supra
 • Claes Upckes / Lysbet Knoops / derdepart van den huysinge / op den Diepswal daerinne Beerent Thomas nu woenachtich is / Mr. Atto Bruchts ten oesten ende de copers selffs ten westen / van Sydt Ey..tes / 140 golt guldens / den XIXen Jan. 1588
 • Pybe Ones zn. / Lupck Tonys dr. / huys / Conincxstraete / van Pieter Cornelys zn. ende Lysbet Eescke dr. / 246 ggl. / ut supra
 • [digitaal 62 zwart] Syuck Cornelys zn. / Jees Pieters dr. / hallf huys / aen de westersijde van de Hoechstraet streckende die plaetse tot aen de Conincxstraete / Lupck Peyma ten suyden ende den copers selffs ten noorden / van Jan Jans zn. glaesmaecker ende Geeske Folckerts dr. / 201 golden gl. / ut supra
 • Anna Douwe dr. wede. van wijlen Deyn Eerts zn. / huys / Oosterstrate aen den noordtsijde / daer het Cromholdt uytsteect / een gemeenen steege ten oosten ende Arendt Ariens ten westen / van Hendrick Hendricx zn. riemsnijder ende Anna / 380 golden guldens / den IIIen Feb.rii 1588
 • Claes Willems zn. / Ael Feye dr. / huys / Muelensteege / van Luytsen Syds zn. ende Rints Gerryts dr. / 55 golden guldens / ut supra
 • Hendrick Syercx zn. kuyper / Mary Hendricx dr. / huys ende loodse ten noorden daeraen / aen den westersijde van den Brede straete / waerover noch die huysinge van de vicarie ten noerden eenen vrijen uytganck heeft / van Heere Pieters zn. ende Doed Sybrants dr. / 810 golden gl. / ut supra
 • Douwe Syercx zn. / twee huysen / t'eene bij d'Aelsuma poorte nae den fetse hebbende den cooper selffs ten westen ende Willem cupers erffgenamen ten oosten , het andere huys staende aen den westersijde van den breede strate hebbende Meynert Wygers tot Leeuwarden ten suyden ende den cooper ten noorden / van Claes Jacobs zn. ende Lysbet Seeckema / 50 golden guldens / ut supra
 • [digitaal 63] Sybrandt Rypkes / Trijn Jooste dr. / vierdepart van seeckeren huysinge ende brouwerije / opt blockhuys aen het diepswal / streckende deur nae den Keppels strate / Mr. Evert Symens zn. ten westen ende Aebe moutmaecker als gebruycker ten oosten / van Claes Upkes zn. ende Lysbet / 221 golden guldens elleftehalve stuivers / ut supra
 • Sybrandt Rypkes / Trijn / in den plaetse van Berndt Engberts zn. ende Styn Hendricx dr. / vierdepart van den huysinge, briuwerije ende loodse hiervooren uytgedruct / bij henluyden gecocht van den vs. Claes ende Lysbet / 221 golden guldens elleftehalve stuivers / ut supra
 • Men laet [= veiling] / Westersingel / Gerryt Fransz. met een leedige plaetse ten S ende Aeleff metselaers wed. ten N
 • [digitaal 64] Men laet [= veiling] / opt blockhuys / Wytse temmerman ten O ende Gysbert Cornelisz. met een camer ten W
 • Epo Frans zn. / Grietke Claes dr. / stuck leedige plaetse / opt blockhuys leggende achter t'huys van den naeges. vercoper / t'selve huys ten noorden, den steege streckende van den stadts strate nae den plaetse ofte tuyn van wijlen Mr. Evert Syuerdts ten oosten, den plaetse t'anderen tijden bij den vs. coopers van den vercoper gecocht ten suyden ende Tyalling Feddema ten westen / van Goytsen Alberts zn. / 18 carolus guldens / ut supra
 • Jacob Scheltes / Trijn Peters dr. / halve huys / Breede strate / daerinne Aerndt Bauckes iegenwoordel. woont / waervan d'ander halfte bij hem meede van Aerndt vs. ende sijn huysvr. gecocht is / van Saeck Ritscke dr. huysvr. van Claes Hemmes / 675 golden guldens / ut supra
 • [digitaal 65] Jacob Scheltes / Trijn Peters dr. / d'andere helfte / van Arendt Bauckes zn. ende Jantyen Harmens dr. / 565 golden guldens / ut supra
 • Taecke Tyercx zn. / Trijn Jans dr. / halven plaetse / Conincxstraete / van Anna Jucke dr. wede. van wijlen Cornelys Montes / 34 golden guldens negen stuvers / den IXen Feb.rii 1588
 • Douwe Syrcx zn. / eeuwige rente uytten huysinge / Hoechstrate / door wandelinge vercreegen van Claes Jelles zn. toe Cleffens / ut supra
 • Douwe Dyrcx zn. / helfte van seeckere twee huysen / in voegen den naeges. vercoper t'selve van sijn olderen is aengeerft ende waervan de proclamant d'andere helfte heeft gecocht van Eebel Claes dr. / opten hoeck van de Breedestrate / d'selve Breede strate ten oosten ende den huysinge bij den proclamant van Claes Jacobs zn. gecocht ten westen / van Jan Claes zn. kistemaecker / 836 golden guldens / ut supra
 • Douwe Syrcx zn. getreden in plaetse van Claes Jacobs ende Lysbet Seeckema / huys / bij den Aelsuma poorte nae den fetse / t'hoeckhuys van den Breede strate bij den vs. Douwe van wijlen Claes goldtsmidts erffgenamen gecocht ten oosten ende t'huys bij hem van Claes Jacobs gecocht ten westen / van Claes ende Taecke Willems soonen van haer selven ende de rato gecaveert hebbende voor Anna ende Harmen Willems dren / 252 gouden gl. vijff stuivers twaleff pn. / ut supra
 • [digitaal 66] Aerndt Ariens / Taets Gerryts dr. / halve huysinge / Oosterstrate / t'huys int Cromholt ten oesten ende Andries Douwes erffgenamen ten westen / bij Lyeuwe Heeres tot profijtte van den proclamanatne gecocht van Otte Ariens zn. / een hondert ende achtehalve golden guldens / ut supra
 • Adriaen van der Chijs burger ende brouwer tot Delft / t'halve huys / bij hem van Arendt Ariens ende Taets Gerryts dr. echtel. overgenomen in gelijcken coop als in den vorigen proclamatie gementioneerd / ut supra
 • Romcke Jans zn. / Trijn Pieters dr. / huys / van Albert Jacobs zn.glaesmaecker ende Wissel Jans zn. mesmaecker / 114 golden gl. / den XVIen Feb.rii 1588
 • Bote Claes zn. schoemaecker / Doed Ambrosius dr. / halff huys / opten Meullenbuyren / van Symon Sytses ende Lysbet Jooste dr. / 82 golden guldens ende feertien stuivers / ut supra
 • Men laet [= veiling] / bij den Hanspoorte / twee huysen den stadts steege ten O ende Gerryt Andriesz. ten W
 • [digitaal 67] Aebel Gijses / Marytsgen Jans dr. / huysinge / bij den butterwaege / van Hendrick Syrcx ende Mary Hendricx dr. / 419 golden gl. / den XVIen Feb.rii 1588
 • Menne Freercx zn. muellenaer / Geert Jans dr. / loodse / bij den Hanspoorte aen den oostereynde van der proclamanten huysinge / den gemeenen strate ten noorden ende d'erffgenamen van Jan Hans zn. ten suyden / van Buwe Jans zn. wielmaecker ende Doed Gabe dr. / 300 golden guldens / Ien Martii 1588
 • Epo Frans zn. / Greetke Claes dr. / huys / bij den butterwaege / van Jacob Hans zn. Schellingwou ende Marij Cornelys dr. / 345 ggl. ende seven stuivers / den Ien Martii 1588
 • Jaques Rens / Hebk Wobbe dr. / twee leedige plaetsen / hebbende d'eene derselver den Meullenstraate ten noorden, ende leggende d'andere plaetse daeraen ten suyden / van Tyaerdt Tyebbes te Nijkerck in Dongerdeel ende Joachim Upckes als volmachten van Anna Tyallings dr. mede tot Nijkerck wonende / eenhondert ende anderhalve golden gl. / den Ien Martii 1588
 • [digitaal 68] Douwe Luytyens / Petrick Lamberts dr. / huys / opte Schermerswijde / van Cornelys Doeckes timmerman ende Taets Hoyte dr. / den Ien Martii 1588
 • Roelandt van Achlen / juffvr. Womck van Mockema / huys, schuyre ende achterhuys / metten doergaende steege ten suyden aen den selven huysinge / Oostersijde van den Breede straete / streckende to aen den Oostersingel / van Joucke Claes zn. ende Imck Beyndts dr. / 2250 golden guldens / ut supra
 • Mr. Gerryt Caspers Stolts chirurgijn / Ida Beerndts dr. / huys / plaetse streckende tot aen den Keppels / van Symon Sytses / 690 golden guldens ende twaleff stuivers / ut supra
 • [digitaal 69] Albert Sytses / Aeffyen Groofs / sestepart van den huysinge bij mij bewoent bij Arent Aryens / Oesterstraete / streckende aen den Diepswal / 96 gout guldens / den VIIIen Martii 1588
 • Pieter Jans zn. schoemaecker / Anna / huys / aen den westersijde van den gasthuys strate / van Romcke Jans zn. ende Trijn / 138 golden guldens / ut supra
 • Syds Fopkes lijndraeyer / Diew Taecke dr. / huys / aen den oostersijde van den Leegen wech ofte strate / ende den vrijen steege opten suydersijde / van Aeble Aeble zn. ende Eva Ane dr. / 153 golden guldens ende achtehalve stuivers / ut supra
 • Focke Peters zn. smidt / Jelck Jans dr. / huys / opt blockhuys streckende van de strate tot aen den steege daerachter ten suyden / met het medegebruyck van denselven steege / van Tyalling Feddema als last ende procuratie hebbende van Lyeuwe sijn soon / 160 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 70] Men laet [= veiling] / opt blockhuys opt suydt vant groot diep ten westen van den sijl / Wytse temmerman [= hoorfout?] ten O ende Gysbert Cornelysz. ten W
 • Men laet [= veiling] / opt blockhuys in den steege streckende van het diepswal nae den steenen dam / Gerben Fockes wed. ten S ende Wytse temmerman ten N
 • Men laet [= veiling] / opten Westersingel / Gerryt Fransz. ten S ende Aleff metselers wed. ten N
 • [digitaal 71] Men laet [= veiling] / bij den Hanspoorte / Gerryt Andriesz. ten W ende thuys bij Hoeyt[?] Cornelysz. bewoont ten O
 • [fiche 2 rij 2] Men laet [= veiling] / bij den Hanspoorte / thuys bij Peter Jes zn. bewoont ten westen ende den steege streckende van den strate nae het schoemaeckers parck ten oosten
 • Men laet [= veiling] / opt blockhuys opten Meullenbuyren / Jan Henricxz. ten O ende Folck Barthel oppermans weduwe ten W
 • [digitaal 72] Claes Jacobs zn. / Lysbet / huysinge / bij de Oestersingel / van Aut.. Sipcke zn. ende Yets Lubberts / 100 golden guldens / den XVen Martii 1588
 • Luytyen Luytyens / Harmen Beerndts dr. / huys / opt blockhuys in den Meullensteege / van Sipke Thomas zn. ende Beerte Lamberts dr. / 75 golden gl. / den Xen Martii 1588
 • Luel [= Leele] Haeyma als voermondt / leedige plaetse / opt blockhuys bij de Keppels poorte / seeckeren steege ten noerden / metten gerechticheyt van den vs. steege / van Otto Aryens zn. / 13 golden guldens / ut supra
 • Doedt Jacobs zn. / Mary Egberts dr. / loodse / aen den suyder sijde streckende nae den Hanspoorte / van Fedde Popkes ende Wick Peeters dr. / 90 golden guldens / ut supra
 • Engle Attes / Taets Wytse dr. / twee halve pondematen landts / in den saete die nu gebruycken Jelte Sipckes ende Gerryt Sytses / van Douwe Broers zn. Syoerda te Nijkerck / 25 golden gl. / den 29en Martii 1588
 • [digitaal 73] Men laet [= veiling] / opten Meullenbuyren / Jan Hendricxz. ten O ende Folck Barthel oppermans wed. ten W
 • Hendrick Alberts zn. / Jantyen Alberts dr. sijn suster / huys / bij den stienen dam aen de suyder sijde vant diep / van Jan Reyloffs / 60 golden guldens / den 8en Aprilis 1588
 • Aebel Tyaerdts dr. als moeder / huys ende cleyne schuyre / opt blockhuys / met sampt oock het medegebruyck van den steege in voegen de naeges. vercopers tselve gecocht hebben van den burgemr. Peter Jans zn. / van Mr. Evert chirurgijn ende Atke Jan dr. / 205 golden guldens / den Xen Maii 1588
 • Men laet [= veiling] / bij den Hanspoorte
 • [digitaal 74] Eede Lyuwes / Jouck Taede dr. / huys / Hijbel Alles ten westen ende Geel Allerts wede. ten oosten / streckende voer van den straete nae het noordt aen den olde gracht / van Sippe Sybe zn. ende Aeff Gerbens dr. / 497 golden gl. / den 29en Maii 1588
 • Cornelys Dircx zn. / Syw Boelis / seeckeren nyewe huys met het holtsteck ten suyden / bij den Hanspoorte / Schelte Hennes ten suyden ende d'gemene straete ten noerden / van Dedde Pieters zn. timmerman / den 28en Junii 1588
 • Sytse Meyntes zn. / twee huysen / op de schermers weyde opt oost van den pijp / van Menno Jans zn. door wandelinge vercreegen / ut supra
 • Wytse Tzierdts zn. / Geeske Egberts dr. echtel. in de Feenwolden wonende / huys, plaetse ende loodse Emaus genaempt / metten gerechticheyt van den steege daerachter ten suyden na den steenen dam streckende / opt blockhuys opt diepswal / seeckeren steege ten westen ende Douwe Luytses ten oesten / van Tyepcke Syoerdts zn. Hylema / 500 golt gulden / den 5en Julii 1588
 • Mr. Atte Bruchts zn. / Tryncke Hendricx dr. / leedigen plaetse metten steen ende muyren daerop sijnde / opt blockhuys / streckende van den Heeren straete tot aen den Mullensteeg / burgemr. Pieter Jans zn. ten oosten ende Syouck Bottes In den Peins ten westen / metten gerechticheyt van den steege achter den vs. plaetse suytwaerts nae den stadts vesten streckende / van Syoerdt Meents zn. tot Bergum ende Syouck / 99 gout gl. / ut supra
 • [digitaal 75] Jan Alberts zn. Rode te Burum / Griet Gerryts dr. / plaets / opt blockhuys / streckende van den straete achter aen den Muelen steege metten gerechticheyt van den steege achter deselve plaetse suydwarts nae den stadts vesten streckende / van Atte Bruchts zn. ende Trijn Hendricx dr. 100 golde guldens / ut supra
 • Joucke Cornelys zn. / Aeff Gerbens dr. / huys / op de Schermers weyde / van Douwe Luytyens ende Pietrick Lamberts dr. / 220 golden guldens / den |VIen 7bris 1588
 • Men laet [= veiling] / op het diepswal / bij Peter Augustinusz. bewoont, onlancx geleden bij strijckgeld vercocht
 • Tyerck Lolckema / Anna Taecke dr. / vijftehalve pondematen landts / opt suydoost van Dockum bij Berch, Cleyn Anne Camp genaempt / Jacob Syoerts zn. als gebruicker t'oosten, groet Amema camp ten suyden, de Wetse meeden ten noorden / van Berent Engberts zn. ende Styn Hendricx dr. / 200 golden guldens / den 13en 7bris 1588
 • Pier Jans zn. / Griet Geerts dr. / sestepart ofte alsulcken aendel als d'vercoper toebehoert vant huys / aen de oestersijde van den Hoochstraete / van Reyn Bonifaes zn. ende Bauck Bonifatii dr. / 93 golden guldens / ut supra
 • [digitaal 76] Fecke Stoffels zn. roermaecker / Wyb Paebe dr. / huys / Syds Fopckes lijndraeyer ten suyden ende Griet Hendricx wede. ten noorden / van Jan Jans zn. schroer ende Aeff Idse dr. / 291 golden gl. 21 stuivers
 • Lyeuwe Tyercx zn. intertijt wonende tot Emden / huys / bij de Oostermeullen / van Menso Gaykema burgemr., Beencke Gabes ende Taecke Tyercx zn. / den 13en 7b. 1588
 • Men sal [= veiling] / opten VIen Septembris / opten Diepswal / welck iegenwoordel. bewoondt wordt bij Peter Augustinusz. van der Mars brouwer
 • Syoucke Bottes zn. / Trijn Pieters dr. / ledigen plaetse metten steege ofte uytganck ofte het medegebruyck vandien streckende tot aen het waeter / opte Meulenbuyren / van Pieter Syuerdt zn. / 30 golden guldens / den 27en 7b. 1588
 • Douwe Pieters zn. / Anck Michiels dr. / huys / opt Blockhuys op de Dijck / van Gabe Minnes ende Taets Wybrens dr. / 45 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 77] Reyn Bonifaes zn. ende Tied Jous dr. / sestepart ofte gerechticheyt vant huys / bij de Fetse / van Anna Joachims dr. naegelaten wede. van Tyerck Kempe zn. wonende op Amelandt / 70 golden guldens / ut supra
 • Romcke Jelgers zn. woenende te Bornwert / loodse bij den Hanspoorte / [etc.] / van Anna Doecke dr. wede. van wijlen Ulbe Jans zn. woenende tot Emden / 60 golden guldens / den IIIIen 8bris 1588
 • Men laet [= veiling] / Oosterstrate / t'huys int Cromholt ten oosten ende Andries Douwes erffgenamen ten westen
 • [digitaal 78] Romcke Bauckes / Rijckel Heercke dr. / loodse / Conincxstrate / van wijlen Allert keteler / 61 golden guldens / den XXIXen Novembris 1588
 • Freerck Sypts zn. / Agneta Cornelys dr. echteln. woonende tot Collum / huys / bij den butterwage / den hoeck van den Cleyne Oosterstrate ten noorden ende Gosse kuyper ten suyden / van Symon Sytses / 527 golden guldens / den XVen Novembris 1588
 • Rintse Jelgers zn. / Geert Eete dr. / ledigen plaetse met het medegebruyck van den steege daeraen ten noorden / aen den westersijde van den Leegen wech / den wede. ende erffgenamen van Willem timmerman ten noorden ende den vs. proclamanten ten suyden / van Lyckle Saecke zn. apotheecker / 87 golden gl. / den XVen Novembris 1588
 • Cornelys Luytsens / Eva Harmens dr. / huys ende schuyre / opt Blockhuys op de Keppels / d'Heere straete ten oesten ende Aerent Jans zn. holtsteck ten westen / van Roeloff Jans zn. ende Neel / 455 golden guldens / den VIen Decembris
 • Claes Jacobs zn. / Lysbet Seeckema / huys, schuyre ende cleyn dwarshuys / aen de oostersijde van de Breede straete / met het mede gebruyck van de twee steegen streckende van den verseyde huysinge to aen den Oostersingel / van Pieter Doeckes zn. schoemaecker / 1700 golden gl. / den 27en Novembris 1588
 • Jacob Jacobs zn. / Geert Lyeuwe dr. / huysinge / Hoochstrate streckende achter aen den Conincxstrate / den naeges. vercoopers selffs ten noorden ende Sybrandt Rijpkes ten suyden / van Tyaedrt Tyebbes ende Tyalck Syercxma / 700 golden guldens / den VIen Xb. 1588
 • [digitaal 79] Cornelys Claes zn. meullener / Ansck Taecke dr. / vier gerechte vijftendeelen van een leedige plaetse / bij haer proclamanten huys ende meullen / den Leege wech ten oosten, den Meullenwech ten suyden ende der proclamanten huys ten noorden / van Romcke Claes zn. als mede volmachten over t'naegelaten weeskindt van wijlen Claes Reenicx zn. / 69 gold. gl. / ut supra
 • Engle Attes / Taets Wytse dr. / huys ende loodse / bij den Aelsuma poorte / van Tzalingh Rintses mede als vader ende wettige administrator over sijn kinderen / 339 golde gl. / den 13en Xb. 1588
 • Gerbe Gerbe zn. pottebacker / Willemtyen Hendricx dr. / helfte van seeckeren huys ende schuyre / aen de westersijde van de Keppels straete / van Feycke ende Hendrick Hendricx znen., Aelcke Hendricks dr. echte huysvre. van Frans Reyners zn. ende Jel Hendricks dr. echte huysvre. van Sipcke Sytse zn. bij raedt ende consent van d'selve haere mannen / 63 golden guldens ende XXV stuivers / ut supra
 • Romcke Jelgers zn. te Bornwert / drie vierdeparten van een derdendeel van seeckeren loodse / bij den Hanspoort / [etc.] / van Ulck Docke dr. ende Pybe ende Jelger Bocke soonen / 59 golden gl. 21 stuivers / den 20en Xb. 1588
 • Tyalling Holcke zn. glaesmaecker ende Styn Symens dr. / leedigen plaetse Naeuwe strate / van Greet Sipke wede. woonende tot Emden / 47 golden guldens / ut supra
 • [digitaal 80] Schelte Henne zn. / kamer ende loodse daeraen / op het blockhuys opten diepswal / doer wandelinge vercregen van Dedde Peters zn. timmerman / ut supra
 • Peeter Augustinus zn. van der Meers / Marijn Leenerts zn. /halve huysinge / opt blockhuys opt diepswal / streckende deur nae den Keppels strate / van Sybrandt Rypkes ende Trijn Jooste dr. / 453 golden gl. / den XVIIen Ja.rii 1589
 • De diaconen van den Christel.gereformeerden Gemeente / huyske / opte Meullenbuyren opt blockhuys / 23 golden gl. / van Wybren Aleffs zn. ende Foockel Jacobs dr. / ut supra
 • De diaconen van den Christel. gereformeerde gemeente / huysinge /opt blockhuys bij de Schermers weyde / van Hofke Joosts dr. wede. van wijlen Jan Jellis zn.
 • [digitaal 81 zwart] Men laet [= veiling] / gasthuys strate [e.a.]
 • Hessel Hebbes / Aeff Wermoldts dr. / huys / tmede gebruyck van den steege aen den westersijde vandien / aen de suyder sijde van den Cleyne Oosterstrate / Allert wagener ten oosten ende Peter tondrager ten westen / van Ansck Lourens dr. wede. van wijlen Cornelys Alberts voor haer selven ende als macht hebbende van Lysbet Laurens dr. huysvr. van Robert Denijs / den 31en Ja.rii 1589
 • Men laet [= veiling] / tweederdendeelen van den huysinge ende schuyre alnu bewoondt bij den Romke Claes zn. / Reyner Tonys zn. als gebruycker ten suyden ende den huysinge van Douwe Syrcx zn. bij Ritscke Rengie gebruyct ten noorden
 • [digitaal 82] Men laet [= veiling] / aen den westersijde van den Oostersingel / Aerdt Stepkes ten N ende Claes brouwers camers ten S
 • Men laet [= veiling] / gasthuys strate / Albert glaesmaecker ten S ende Hecpk[!] Haeyedr. ten N
 • Peeter Augustinus zn. van der Meers / Mary Leenerts dr. / twee leedige huyssteeden ofte plaetsen / opt blockhuys / Tyebbe Jelgers ten oosten ende den proclamant met sijn holdtsteck ten westen / van Hendrick Hendricx zn. Houdtloock[?] wonende tot Amsterdam vanweegen Eebel Rosewenckel sij huysvr. daervan de rato procureert hebbende / 153 golden guldens / den 31en Ja.rii 1589
 • Men laet [= veiling] / huys / waerinne Douwe Bockes zn. backer woont / Oosterstrate opten hoeck van den Gasthuystrate
 • [digitaal 83] Men laet [= veiling] / Leege wech aen den westersijde / Ri... Jelgersz. ten S ende Dedde Petersz. ten N
 • Cornelys Doecke zn. / Taets Hoyte dr. / huys / opt blockhuys aen den suyder sijde vant groot diep ten westen van den sijl / Uble Hennes ten oosten ende den naeges. echtel. ten westen / een vrijen uytganck uytten kelder van t'vs. huys opten plaetse van den naeges. echteluyden tot aen den put / van Douwe Luytyens ende Petrick Lamberts dr. echtel. / den 7en Feb.rii 1589
 • Dirck Wybes / Geert Claes dr. / hyuysinge Oestersingel / van Pyter Sytses ende Auck Cornelys dr. / 200 gouden guldens / ut supra
 • Jan Claes zn. kistemaecker / Foockel Douwe dr. / huys / opt blockhuys / van Focke Peters zn. smidt / 142 golden gl. 22 stuivers / den XXIen Feb.rii 1589
 • [digitaal 84] Geert Sippes zn. / Syw Douwe dr. / huys / Westersingel / van Dedde Peters zn.timmerman / 108 golden gl. / ut supra
 • Schelte Wytse zn. / Aelcke Wybrens dr. / huys / recht teegensover het Schoemaeckers parck / Hylcke mestelaer ten oesten ende een leedige plaetse ten westen / 60 gl. gl. / ut supra
 • Burgemr. Mense Gratema / Hylck Cornelys dr. / huys / op de goltborde opt blockhuys / d'vs. copers ten suyden ende d'erffgen. van mr. Hendrick Jans zn. met haer leedige plaetsen ten noorden / van Juw Syuerdts zn. ende Imck Romcke dr. / 18 ggl. / ut supra
 • Burgemr. Menso Gratema / Hylck / huys / opte Westersingel / t'holtsteck van Cornelys Dircks zn. ten noorden ende Reyner Lyuwes ten suyden / van Dedde Peters zn. timmerman / 108 golden gl. / ut supra
 • Burgemr. Mense Gratema / Hylck Cornelys dr. / camer met t'darde gebynt ende schut daeraen ten noorden staende / in den steege van den Oesterstraete / Cornelys van Aengiums tuyn ten suyden ende Focke Pieters zns. camer ten noorden / van Claes Jans zn. te Collum / 30 gl. gl. ende twee stuvers / ut supra
 • [digitaal 85] Pybe Enes / Lupck Tones dr. / huys ende loodse daeraen ten suyden / aen de westersijde van de Leege wech / van Aeffke Foppe dr. echtehuysvre. van Taecke Buwe zn. ende Aecht Schelte dr. echteghuysvre. van Philippus Jacobs zn. backer bij raedt ende consent van de vs. haere mannen, ende d'vs. Taecke ende Philippus tsaemen de rato caveert hebbende voer His Foppe dr. huysvre. van Jan Joests meullener tot Leeuwerden / 121 gl. gl. ende XXV stuvers / ut supra
 • Douwe Syercx zn. / huys / blochuys aen den westersijde van de straete / streckende van den sijl int suyden ende d'erffgen. van Eesck Jeppes ten noorden / een vrijen uytganck nae den Diepswal / [etc.] / alles bij hem gecoft van Hendrick Hendricx zn. Houtloock wonende tot Amsterdam als man ende voochd van Eebel Harmen Rosewinckels dr. sijn echte huysvre. / 1382 golden guldens / ut supra
 • Douwe Syrcx zn. / huys / metten suyder eynde aen het Diepswal ende mett noerder eynde in de Oosterstrate / d'erffgenamen van Harmen Rosewinckel ten oosten ende den vs. proclamant ten westen / van Jaycke Rens ende Hebk Wobbe dr. / 199 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 86] Kempe Foppes ende Tyerck Allerts / schuyre / streckende int suydt tot aen den strate ende int noerdt tot aen den plaetse van Albert Sytses hebbende een uytganck nae den Leege wech / Naeuwe strate / van Aebe Douwes ende Jan Douwes als volm.en van Lubbert Taeckes zn. woonende te Norden in Oostvrieslant / 102 golden gl. ses stuivers / ut supra
 • [fiche 2 rij 3] Men laet [= veiling] / Gasthuysstraete opte noerder hoeck van de Waegestrate / waerinne Peter Jansz. schotmaecker woondt
 • Cornelys Claes zn. meullener / Ansck Oege dr. / huys / bij den steenen dam met het mede gebruyck van den steege / doer wandelinge vercregen van Wopke Taecke zn. backer ende Saeck Douwe dr. / den 28en Feb.rii 1589
 • Men sal [= veiling] / Oostersingel
 • [digitaal 87] Roeloff Roeloffs zn. backer / Petrick Arendts dr. / huys / aen de westersijde van den strate streckende nae den steenen dam / met noch een cleyn huys daer achteraen / mede gebruyck van den steege daerachter / van Hendrick Hendricx zn. Houdtloock als man ende voochd van Eebel Harmens Rosewinckels dr. sijn huysvre. / 747 golden guldens ende seeven stuivers / den VIIen Martii 1589
 • Douwe Jacobs zn. / Eebel Claes dr. / huys / metten suydereynde aen het Diepswal teegenover den wynde [= kraan, takel] ende mett noorder eynde in de Oosterstrate teegensover den Gasthuysstrate / van Joost Uelckes als man ende voochd van Hille Harmen Rosewinckels dr. sijn huysvre. / 1352 golden gl. / ut supra
 • Jan Roeloffs zn. burgemr. / Trijn Jacobs dr. / huys / opte Diepswal / aen den noorder eynde streckende aen den Oosterstrate / 445 golden guldens veerthien stuivers / ut supra
 • [digitaal 88] Uble Hennes zn. ende Foppe Peters zn. / huys / opt blockhuys in den strate streckende van den sijl int suyden / den vs. Foppe ten suyden ende Douwe Surcx zn. ten noorden / met t'medegebruyck van den steege streckende nae het Diepswal / van Joost Verlekaer[?] als man ende voechd van Hil Harmen Rosewinckels dr. sijn huysvre. / 996 golden gl. / ut supra
 • Hessel Tyebbes pottebacker / Nies Jobs dr. / leedigen plaetse / Oosterstrate / mette noordereynde aen den gemeene steege / 51 golden guldens / ut supra
 • Pier Jans zn. / Greet Geerts dr. / twee leedige plaetsen naest aen malkanderen / den Meullenstrate ten suyden ende den strate streckende van den Leege wech na den olden brugge ten oosten / [e.a.] / alles bij henln. gecocht van Jaques Rens ende Hebk Wobbe dr. / 197 golden gl. 21 stuivers / den VIIen Martii 1589
 • Peter Sytses / Auck Cornelys dr. / huysinge / Oostersingel / van Harmen Wybes ende Jancke Valcx / 106 ggl. min eenen reael / den 14en Martii 1589
 • [digitaal 89] Mense Gratema / Hylck Cornelys dr. / helfte van seeckeren huys / mette suydereynde aen 't Diepswal ende mette noorder eynde aen de Oosterstrate / van Arendt Jans zn. / 520 golden gl. / den XXVIIIen Maii 1589
 • Audt Stepkes / Its Lubberts dr. / huys / metten leedigen plaetse ten suyden daeran / Oostersingel / van Joost Verlekaer[?] als volmacht van Trijn Harmen Rosewinckels wede. 230 golden gl. / den XXIen Martii 1589
 • Gerbe Herts zn. / Rints Syuerdts dr. / huys / opt blockhuys bij den steenen dam / den cleyne meullensteege ten oosten ende den grote meullensteege ten westen / van Douwe Bockes / 700 golden guldens / den XIen Aprilis 1589 [alles doorgehaald]
 • Tyerck Gerryts Lolckema / Anna Taecke dr. / huys / aen de westersijde van de Conincxstrate / van Pybe Ones ende Lupk Tonys dr. / 282 golden guldens 14 stuivers / den XIen Aprilis 1589
 • Claes Upckes / Lysbet Idse dr. / grondpacht uytten huysinge waerinnen sij proclamanten selffs wonen bij henln. gecocht van Jelte Eelcke zn. wonende te Sneeck vanweegen Hylck Tyercx dr. sijn huysvre. [e.a.] / 12 golden guldens / ut supra
 • [digitaal 90] Claes Peters zn. / Lysbet Jacobs dr. / huys / mede gebruyck van den steege ten oosten daeraen / opt blockhuys bij den steenen dam / van Joost Ulckes als man ende voochd van Hille Harmen Rosewinckels dr. / 250 golden gl. / ut supra
 • Roeloff Dircx zn. / Beydts Tonys dr. / huys / opten Ooster cinegl / van Jacob Peters zn. ende Hil Aeke dr. / 85 golden gl. / ut supra
 • Symen Tijssen kuyper / Wybrich Reyners dr. / huys / den gemeenen steege streckende nae t'Schoemaeckers parck ten oosten ende Peter Ids zn. ten westen / van Remcke Sipke zn. ende Styn Jans dr. / 209 ggl. / ut supra
 • Foeck Tyepke dr. wede. van wijlen Gerryt Gerryts / huys / streckende de plaetse van de straete tot aen des stadts vesten / bij den steenen dam / van Gatse Sybes ende Ayl; Gerryts dr. / 130 golden gl. / den IXen Maii 1589
 • Tyaerdt Tyaerdts zn. / Houck Alberts dr. / huys / Wester cingel / den naeges. vercoper ten noorden ende Trijn Sytses ten suyden / van Dedde Peters zn. timmerman / 145 golden gl. vertyhien stuivers / ut supra
 • [digitaal 91] Peeter Jans zn. backer / Trijn Tijs dr. / huys / opten hoeck van den Naeuwe strate / den Leege wech ten westen ende Marij Steevens ten oosten / van Jarich Hendricx zn. ende Bauck Romcke dr. / 450 golt gl. / ut supra
 • Lyeuwe Heeres Jellema / halff huys min een XXIIIIte deel / met de suyder eynde aen t'Diepswal ende mette noorder eynde in de Oosterstrate / met noch seeckeren huys staende in de Cleyne Oosterstrate hebbende t'Cromholt ten oosten ende Andries Douwes erffgenamen ten westen / alles bij hem gecocht van Adriaen van der Chijs Adriaensz. brouwer tot Delft / 900 Carolus guldens / den 30en Maii 1589
 • Jan Jans zn. / Greet Douwe dr. / huys / Nieuwe buyren / Willem Jans zn. ten oosten ende Aetsma's ten westen / van Hylck Fedde dr. huysvre. van Egbert Beyckes / van Fedde Feddes haren broeder / 35 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 92] Sytse Gabe zn. backer / Rixt Jacobs dr. / huys / bij den Hanspoorte aen den suyder sijde van den strate / t'hoeckhuys van den Leege wech ten westen ende d'huysinge van Alphert Doytses ten oosten / van Jan Andries zn. woenende tot Leeuwarden voor hemselven ende Jelcke Andries dr. huysvre. van Douwe Hylckes tot Harlingen / 265 ggl.
 • Juffvr. Rixt van Ailva / huys ofte loodse / opten hoeck van den Conincxstrate / den proclamante ten oosten ende suyden / van Wybrandt Martens zn. ende Jacob Gerloffs dr. echteln. / 101 Car.gl. / den 30en Maii 1589
 • Uelcke Claes zn. / Anna Reyners dr. / derdendeel van seeckeren huys ende schuyre / bij den Fetse / van Sibbel Taecke dr. huysvre. van Jan Claes zn. tot Collum / 222 ggl. 26 st. / den 20en Junii 1589
 • Meynert Jans zn. / Els Foecke dr. / huys ende loodse / opte meullenbuyren bij den olden brugge opt suydt van 't groodt diept / van Remcke Sipkes ende Styn Jans dr. / 145 ggl. / ut supra
 • [digitaal 93] Joucke Jetse zn. / vierdepart van seeckeren huys / Ooster cingel / van Hibke Kempe zn. ende Rixt Taecke dr. / een hondert achtiendehalve golden gl. / den 27en Junii 1589
 • Gabe Jans zn. / Trijn Poke dr. / huysinge / ten eynde van den Breede strate na den Aelsuma poorte / den huysinge van Hereman Jacobs zn. ten westen ende Sybel Alles ten oosten / van Derck Innes ende Willem Peters dr. / 108 angelotten ende 130[?] golden philippus dalers, 17 geheele ende 38 halve mel.eesten, 27 france cronen, 7 duytsche ducaten, alles in specie, ende 2 ggl. 5 stuivers in andere munte / den IIIIen Julii 1589
 • Wyger Jurgeens zn. / Imck Sytse dr. / huys / bij den Aelsumapoorte opten grondt van den convente / van Heyn Jacobs tot Franeker ende Trijn Egberts dr. sijn huysvre. / derdehalff hondert golden gl. ut supra
 • Sybe Lyeuwe zn. / Jets Symens dr. / twee kamers daerinne de coopers selffs wonen, toecomende Aysse Tyaerdts zn. d'andere camer, sijnde yder camer van twee vack / opt blockhuys opte Meullenbuyren / van Eesck Sybe dr. huysvre. van Peecke Aucke zn. wonende tot Hantum / XXXI golden gl. / den 8en Aug.ti 1589
 • Doed Jarichs dr. naegelaten wede. van Taecke Foppes / echtepart van den huysinge, schuyre ende luttick huys daerbij / in de Gasthuys straete / den vercoeper van wijlen Eeffke Jarichs huysvre. aenbeerft / bij haer gecocht van Jacob Sybes / 50 ggl. / den 15en Aug.ti 1589
 • [digitaal 94] Anna Tyebbe dr. wede. van Sibble Annes mede vanweegen ende tot profijte van haer kindt getoogen bij Pieter Syuerdts zn. haeren vorigen man / huys / opt blockhuys bij den steenen dam / Tyaerdt Aebles ten westen ende den huysenge van haer coperse selffs ten oesten / van Romme .ircx zn. ende Griet Jans dr. / 597 golden guldens ende 14 stuvers / den IIIen 8bris 1589
 • Tyebbe Jelgers zn. burgemr. / Duyffke Jacobs dr. / huys ende schuyre / met noch t'medegebruyck van den steege ten noorden daeraen / bij den butterbrugge / den Gasthuyssteege ten noorden ende Reyn Syouckes ende Jan Lyeuwes ten suyden / van Wygeri Jurgiens holdtsager ende Imck Jetse dr. / 500 golden gl. / den VIIen 9b. 1589
 • Taecke Foppe zn. / Doedt Jarichs dr. echteln. woenende tot Steens / achtepart van seeckeren huysinge ende loodse met sijn toebehorende plaetse / Gasthuysstrate / Sybe Peyma ten suyden ende Tyesse Banga huysvre. ten noorden / van Dieuw Claes dr. naegelatene wede. van wijlen Jancke Reyners wonende tot Menaldum geadsisteert met Claes Janckes hare soon / 50 golden gl. ut supra
 • Tyebbe Hebkes / Anna Syuerdts dr. / huys / bij den steenen dam / van Frans Jacobs ende Aelck Tyepcke dr. / 192 golden gl. / den 19en[?] 9b. 1589
 • Mr. Balthasar van Aernhem praedicant tot Aengium / Greet Jelke dr. / huys / Conincxstrate / Jan Jans zn. kruder ten suyden ende den burgemr. Peter Jans zn. Veldtriel ten noorden / van Tyerck Allerts zn. keeteler / 187 golden guldens [alles doorgehaald]
 • [digitaal 95] Mr. Balthasar van Aernhem praedicant tot Aengium / Griet Jelke dr. / leedige plaetse / achter den huysinge bij henl. gecocht van Tyerck Allerts zn. / van Gysbert Cornelys zn. / 14 golden gl. / ut supra
 • Ivo Douwes / Fenne Meuws dr. / huys / opte Westersingel / van Gerryt Frans zn. te Raerdt / 50 ggl. / den [onleesbaar] en 9b. 1589
 • Jan Minnes kistemaecker / Doed Reenicx dr. / huysteede ofte leedige plaetse / bij den Hanspoorte / van Aebe Wierdts[?] zn. / 29 golden gl. 21 stuivers / den 12en Xb. 1589
 • Hidde Jans zn. / Imck Popcke dr. / huys / opt blockhuys / van Goytsen Alberts zn. weever / 314 golden gl. 25 stuivers / ut supra
 • Peeter Augustinus zn. van der Meers / Marij Leenerts dr. / huys ende schuyre / streckende met den suyder eynde aen de huysinge van Aebe Folckerts dr. / opt blockhuys opten dijck / een gemeene steege ten oosten ende den proclamant selven ten westen / van Epo Roeloffs zn. geadsisteert met Taecke Lyeuwke zn. enden Aebe Folckerts zn. / 350 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 96] Peeter Jans zn. Veldtriel mede burgemr. / Lysbet Anne dr. / huys / hebbende mede een uytganck achter na den Keppels straete / opt blokchuys opten dijck / Peter Augustinus zn. van der Meers ten oosten ende d'erffgenamen van Quirijn pottebacker ten westen / doer wandelinge vercregen van Georgien Reuwardts zn. ende Atke Jans dr. / ut supra
 • [fiche 2 rij 4] Men laet [= veiling] / bij den Aelsumerpoorte
 • Tyebbe Jelgers mede burgemr. / Duyffke Jacobs dr. / huys / bij den butterwaege / 270 golden guldens / van Eu.. Hendrick Egberts wede. / den 12en Xb. 1589
 • [digitaal 97] Mr. Balthasar van Aernhem praedicant tot Aengium / Griet Jelke dr. / huys / Conincxstrate / van Freerick Gerloffs zn. metselaer ende Lysbet Folckerts dr5. / 413 golden gl. / ut supra
 • Roeloff Dircx zn. [alles doorgehaald]
 • Geert Broers zn. / Aelcke Baucke dr. / huys ende loodse / Ooster cingel / van Roeloff Dercx zn. ende Beydts Tonus dr. / 85 golden gl. / ut supra
 • Luel Haeyema / Greet Nittes dr. / huys / opten Keppels / den stadts strate ten oosten ende noorden ende Arendt Jans zn. ten westen / van Roeloff Jan Ateens zn. ende Neel Jans dr. / 636 golden gl. 14 stuivers / den 19en Xb. 1589
 • [digitaal 98] Hendrick Peeters zn. wonende bij Harlingen / Nies Dircx dr. / schuyre / streckende metten suyder eynde aen den strate ende metten noorder eynde aen de plaetse van Tyerck Alberts zn. / in den Naeuwe strate / Peter Syuerdts zn. ten oosten ende Marten Gerryts zn. met een leedigen plaetse ten westen / van Kempo Foppe zn. ende Anna Symers dr. / 90[?] ggl. / den 19en Xb. 1589
 • Willemtyen Peters dr. naegelatene wede. van wijlen Foppe Peters zn. / huys / blockhuys aen de westersijden van den strate streckende van de sijl recht int suyden / van Hendrick Hendricx zn. Houdtloock wonende tot Amsterdam als man ende voochd van Ebel Harmen Rosewinckels dr. sijn huysvre. / 600 golden gl. den 19en Xb. 1589
 • Peeter Jans zn. Veldtriel mede burgemr. / Lysbet Anne dr. / leedigen plaetse / achter den huysinge van Gysbert Cornelis zn. in den Hoochstrate / den steege achter des vs. Gysberts huysinge ten oosten, Aleff Peters zn. backer ten suyden ende den proclamant met een ledige plaetse ten noorden / van Mr. Balthasar van Aernhem praedicant tot Aengium ende Griet Jelke dr. sijn huysvre. / 35 golden gl. / ut supra
 • Joucke Claes zn. / Imck Beyndts dr. / huys ende schuyre / opt blockhuys / van Bauck Folckert Cornelys wede. tot Driesum / 336[?] golden gl. / den 23en Ja.rii 1590
 • [digitaal 99] Gerbe Herts zn. / Rents Syuerdts dr. / huys / opt blockhuys bij den Steenen dam / den Cleyne Meullensteege ten oosten ende de Grooten Meullensteege ten westen / metten gerechticheyt van twee koegrasinge in den Westeresse / van Douwe Bockes backer ende Wopck Gabe dr. sijn huysvre., ende Jan Gabbe zn. sijn huysvren. broeder ende metteselven geadsisteert oldt omtrent XXVII iaren / 700 ggl. / ut supra
 • Beerndt Engberts zn. / Styn Hendricx dr. / leedigen plaetse / achter den huysinge van den naegenoemden vercoopers / metten ooster eynde aen den strate ende metten westereynde aen Jan Jans soons loodse / van Aelk Peeters zn. backer ende Dieuwke[?] Jaspers dochter echteln. / 38 golden gl. / ut supra
 • Albert Sytses / Aeffke Greven[?] / twee reydtdacte[!] kameren / alle tselve opten vercoperse van haren olderen geerft / achter den butterwaege / den stadts strate ten oosten ende noorden, ende des proclamantens kamers ten suyden / van Aets Tyaerdts dr. huysvre. van Willem Reyners / 120 golden gl. / ut supra
 • Men laet [= veiling] / Doed Mellema ten suyden ende het kerckhoff ten noorden
 • [digitaal 100] Douwe Syrcx zn. als vader / vier kamers mette leedigen plaetse ten noorden daeraen / opt blockhuys opten dijck / Trijn Herman Rosewinckels wede. ten oosten ende den leedige plaetse bij Peter Augustinus zn. van den aenges. vercoper gecocht ten westen / van Hendrick Hendricx zn. Houdtloock als man ende voochd van Eebel Harmen Rosewonckels dr. / 205 gold. gl. / den VIen Feb.rii 1590
 • Jacob Dircx dr. wede. van wijlen Taecke Peters zn. / helft van seeckeren huys / aen de noordtsijde van den Ootserstrate dar nu de vs. coperse selven woondt / van Claes Geelwoyt[?] wonende tot Aurick als last ende procuratie hebbende van As Mense dr., Mense Remmerts zn. woonende te Borssum voor hemselven ende Ettyen Peters huysvre. wonende tot Aurick / 220 golden gl. / ut supra
 • Georgien Benedictus zn. / Atke Jans dr. / huys / opt blockhuys aen de suyder sijde van den strate streckende nae den steenen dam / dor wandelinge vercregen van den burgemr. Peeter Jans zn. Veldtriel ende Lysbbet Anne dr. / ut supra
 • Harmen Sipkes / Eelck Hebke dr. / huysinge / eygendom van den steege opt suydt daerbij / bij den Hanspoort / van Jacob Scheltis ende Trijn Peters dr. / 275 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 101] Wyger Folckerts zn. / Mary Aebles dr. / seeckere ongedeelde vijff pondematen landts / opt suydt van Dockum opte Greynden / den pastorije van Dockum ten westen, Marten Schonerburch ten oosten ende d'olde Meerssloot ten noorden / gecocht van Rintse Jelgers zn. ende Geert Eete dr. / 100 golden gl. / ut supra
 • Romcke Sipkes / Styn Jans dr. / huys / den huystede streckende int west tot aen het bolwerck / aen de Leege wech / Cornelys meullener ten suyden ende Hil bacxter ten noorden / van Pybe Ones ende Lupck Tonys dr. / 130 golden gl. / ut supra
 • Peeter Cornelys zn. wever / Griet Berendts dr. / juys / bij den steenen dam / Obbe Bockes ten suyden ende Tymen backers wede. ten noorden / van Cornelys Claes zn. meulener ende Ansck Oege dr. / 250 golden gl. / ut supra
 • Frans Reyners / Aelcke Henricx dr. / huys / metten vrijen uytganck in den Meullensteege / opt blockhuys t'naegelatene weeskindt van Ziebble [= Tiebble] Annes ten oosten ende den naeges. vercoperse ten westen / van Anna Tiete dr. / 290 golden gl. / ut supra
 • Eernst van Ailva mede Gedeputerde der Staten van Vrieslant, grietman van Dongredeel westsijde des Paesens / Juffvre. Ida Heerma / een stuck nieuwlandt groot achtien pondematen / ten westen van Dantumasyl rijdt / den tuynen van Jan Frans zn. ten westen / van Claes Jacobs ende Lysbet Seeckema / yder pondemate voor 60 ggl. elleff stuivers / den XIIIen Feb.rii 1590
 • [digitaal 102] Jan Tijs zn. / Trijn Hillebrandts dr. echtel. wonende op Rinsmageest / kamer / opt blockhuys ten westen van den Sijl opt suydt vant diep / van Gysbert Cornelys zn. ende Mary Claeses / 129 ggl. veerthien stuivers / den XIIIen Feb.rii 1590
 • Foecke Jans zn. / Eene Andries dr. echteln. wonende opt Vliedt bij Leeuwarden / helft van seeckere huysinge / opte Oostersingel / van Luypke[?] Lyeuwe dr. huysvre. van Tyaerdt Cornelys zn. soldaet onder den hopman Fedrich van Vervou / 25 golden gl. / ut supra
 • Cornelys Luytyens / Em[?] Harmens dr. / huys / medegebruyck van den steege daerachter streckende nae den steenen dam / opt blockhuys aen de westersijde van de strate streckende van den sijl int suyden / Dirck Folckerts zn. ten noorden ende t'hoeckhuys waerinne eenen Bil Claes alhier placht te woonen ten suyden / van Hendrick Hendricx zn. Houdtloock wonende tot Amsterdam als man ende voochd van Eebel Harmen Rosewinckels dr. / 642 golden gl. ende seeven stuivers / ut supra Claes Jans zn. wonende te Reyssum / huys met een cleyne loodse / streckende van de strate tot het steck oft cleyn sloot / Conincxstrate / den leedigen plaetse van Lutsen Sydts zn. ten suyden ende Tyaerck Gerryts ten noorden / van Eyntse Sierdts zn. wonende te Deersum ende Sibbel Peters dr. / 305 ggl. / den 20en Feb.rii 1590
 • [digitaal 103 zwart] Aerndt Bauckes / Jantyen Harmens dr. / huysinge / aen de oostersijde van den Breedestrate / streckende van de vs. Breedestrate tot aen een cleyn huyske ende plaetse toecomende Symen / van Jacob Scheltes ende Trijn Peters dr. / 1460 golden gl. seeven stuivers / ut supra
 • Syrck Wybes in Dantumawolde / His Jacobs dr. / huys / streckende int suydt tot aen den Meullenstege / opt blockhuys / van Trijn Peters dr. naegelatene wede. van wijlen Stijn Bottes, nu huysvre. van Ritscke Saecke zn. / 430 ggl. 20 stuivers / ut supra
 • Wopke Taecke zn. backer / Saeck Douwe dr. / huys / opte Nieuwebuyren bij den drie pijpen / van Jacob Claes zn. ende Hilck Reyners dr. / 72 golden gl. 18 stuivers / ut supra
 • Ige Ipkes zn. / Foockel / huys / teegensover het Schoemaeckers parck / Gebe backer ten oosten ende Schelte leertouwer ten westen / van Fedde Popke zn. / 60 golden gl. / den XIIIen Martii 1590
 • Wopke Taecke zn. backer / Saeck Douwe dr. / leedigen plaetse / met d'oostereynde aen den plaetse van Luytyen weever / Fedde Popkes ten noorden ende den burgemr. ..... zn. met Taecke Tyrecx zn. ten suyden / van Mary Stevens wede. / 51 golden guldens ende negen stuivers / ut supra
 • [digitaal 104] d'Burgemr. Tyebbe Jelgers / Duyff Jacobs dr. / huys / Gasthuysstrate / Albert glaesmaecker ten suyden ende Lupk Hayes ten noorden / een leedige steege tuschen beyden / van Aelcke Jans dr. naegelatene wede. van wijlen Peeter Everts nu t'echte hebbende Piter Heeres zn. / 350 golden gl. / den 20en Martii 1590
 • Douwe Syds / Romck / leedige plaetse / bij den Steenen dam / van Joannes Douwes / 21 ggl. / ut supra
 • Albert Geerts zn. / Piet Eesckes / huys / opte Nieuwe buyren bij de drie pijpen / van Dedde Peters zn. timmerman / 101 golden gl. / den XXVIIen Martii 1590
 • Albert Geerts zn. / Pieter[?] Eesckes / huys / Nieuwe buyren bij de drie pijpen / van Dedde Peters zn. timmerman / 96 ggl. seven stuyvers / ut supra
 • Jan Alberts zn. Rode / Griet Gerryts dr. / vierdehalff vack huysinge / streckende mette noorder eynde aen des proclamantens schuyre bij Jan Gryolts nu ter tijt gebruyct / streckende int suydt tot aen t'diepte / van Cornelys Syuerdts ende Tiedt Tonys dr. / 72 golden gl. / utt supra
 • Botte Douwe zn. / Taeck / huys / Oostersingel / Meendt Idskes ten noerden ende Teye pannebacker ten suyden / van Maycke, Graetke ende Taets Marck Jensma dren. / 150 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 105] Jan Hendricx zn. / Auck Jans dr. / huys / Hoochstrate / t'medegebruyck van den steege streckende achter uyt nae den Gasthuys strate / van Isbrandt Isbrandts zn. ende Fopk Tyaerdts dr. / 461 golden gl. seven stuivers / ut supra
 • Men laet [= veiling] / opt blockhuys bij den Keppels poorte / thuys van Cornelys Luytyens ende Jurgien Auckes ten S ende Jan Luytgers erven ten N
 • Men laet [= veiling] / Oostersingel bij wijlen Gerryt Laurens zn. naegelaten
 • Men laet [= veiling] / t'vercopen t'huysinge int Cromholdt / Oosterstrate
 • [digitaal 106] Jan Jans zn. lieutenant van den hopman Ulbe van Aelva / Jelke Riencx dr. / huys / Hoochstrate / den huysinge van Doedt Mellema ten suyden ende het kerckhoff ten noorden / van Syuerdt Vryelsma ende Jeske Heynes[?] / 875 golden guldens / den 7en Aprilis 1590
 • Allert Jans zn. / Rints Syuerdts dr. / huys / opte Schermersweyde / van Tyebbe Jelgers ende Duyfke Jacobs dr. / 147 golden gl. / ut supra
 • Claes Berendts zn. timmerman / loodse / met noch den gerechticheyt van den halve gevel van wijlen Doede Jacobs huysinge / in den strate streckende na den Hanspoorte / van Lyeuwe Rintses ende Anna Poppe dr. / 92 golden guldens 14 stuivers / ut supra
 • Claes Berendts zn. timmerman / leedige plaetse / achter den loodse van den proclamant / in den strate gaende na den Hanspoorte / soolange wesende als des proclamants loodse is ende soo breedt als des naeges. vercoperse plaetse ten oosten is / van Wemel Alberts wede. / 16 golden gl. / ut supra
 • Men laet [= veiling] / bij den Keppels poorte / Georgien Auckes ende Cornelys Luytyens ten S ende Jan Luytyens erven ten N
 • Men laet [= veiling] / Oostersingel
 • [digitaal 107] Kempo Foppes / huys ende loodse / opt blockhuys / Georgien Benedictus ten oosten ende den naeges. vercoper ten westen / van Gerben Herdts zn. ende Rints Syuerdts dr. / 250 golden gl. / den Ven Maii 1590
 • Syds Fopkes / Dieu Taecke dr. / huys / aen de Leegewech / de proclamanten ten norden ende Wopke Taecke zn. backer ten suyden / mede gebruyck van den steege aen de noodtsijde / van Jan Jacobs zn. wonende opt Bildt aen St. Jacobs parochie als man ende voochd van Lysbet Doede dr. sijn huysvre. ende Florys Doede zn. voor hemselven ende d'vs. Jan ende Florys tsamen de rato gecaveert hebbende voor Geert Doede dr. ende Albert Doede zn. haer suster ende broeder / 146 golden gl. 27 stuivers / ut supra
 • d'Burgemr. Romcke Claes zn. / Neel Harmens dr. / huysinge / bij den Aelsuma poorte / 650 golden guldens / den XXIIen Maii 1590 Jarich Hendricx zn. / Bauck Romcke dr. / huys / t'meede gebruyck van den steege ten oosten daeraen / bij den steenen dam / van Claes Peters zn. ende Lysbet Jacobs dr. / 250 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 108] Tyepke Kempe zn. / huys / bij den steenen dam / Tyaerdt Aebles ten noorden ende den Meullenerssteege ten suyden / van Jurgien Jurgiens zn. ende Romck Gabbe dr. / 32 golden gl. / ut supra
 • Mr. Gerryt Caspars Stolts chirurgijn / Ida Beerndts dr. / huys / opte Nijebuyren bij de drie pijpen opt suydt van het groot diep / van Albert Geerts zn. ende Piet Eescke dr. / 107 golden gl. ende 14 stuivers / den XXIXen Maii 1590
 • Tyalling Folckes / Styn Symens dr. / huys / opte oosterhoeck van den Naeuwe strate / Romck Bauckes ten oosten ende den plaetse bij den proclamanten teegens t'vs. huys in wandelinge overgedragen ten westen / doer wandelinge vercregen van Aede Taecke zn. ende Bauck Jije dr. / ut supra
 • [fiche 2 rij 5] Men laet [= veiling] / Oosterstrate
 • Aerndt Jans zn. / Bedtyen Cornelys dr. / sestepart van seeckeren huys / bij de Keppels poorte / het weeshuys ten suyden ende Bartholomees Hendricx huysinge ten noorden / van Symen Reyns zn. wonende in Idsega als man ende voochd van Aelcke Jans dr. sijn huysvre. / 20 golden gl. / den IIIen Julii 1590
 • [digitaal 109] Jan Gerloffs zn. / Geert Claes dr. / huys / bij de Hans poorte / met noch twee koegraesinge in den Westeresse / doer wandelinge vercreegen van Folckert Dircx ende Petrick Lyuwe dr. / ut supra
 • Tyebbe Jelgers / Duyff Jacobs dr. / huys ende schuyre / Hoochstrate / mede gebruyck van den steege streckende van den vs. schuyre int oost aen den Gasthuys strate / van Jeltse Thomas zn. burger tot Sneeck / 562 golden guldens ende twee stuivers / den VIIen Aug. 1590
 • Tyaerdt Tyaerdts zn. / Houck / den helfte wesende het noorder eynde van seecker huys / opte Meullenbuyren ende d'ander helfte wesende de suydereynde toecomende Jan Hendricx zn. kuyper / van Geert Sippes ende Suw echteln. 30 goldt gl. / den XIIIIen Aug. 1590
 • Romcke Bauckes / Ryckel Heercke dr. / leedige plaetse / Naeuwe strate / met eenige materialen / van Aede Rauckes ende Bauck Ide dr. / 60 golden guldens ende XXVIII stuivers / den 21en Aug.ti 1590
 • D. Severinus Eugalenus medicus / juffr. Tiedt Hoytema / helfte van seeckeren cleyn huys bij Hylck vroedmoer bewoont / Oosterstrate metten suydereynde aen der naeges. vercopers schuyre / den proclamanten ten oosten ende t'huys in den Tuymeler ten westen / van Berendt Erenst zn. van Lunenburch ende Mary Cornelus dr. / 115 golden guldens / den XXVIIIen Aug.ti 1590
 • [digitaal 110] Claes Martens / huys / Ooster cingel / 100 golden gl. / ut supra
 • Men laet [= veiling] / Nieuwe buyren
 • Cornelys Luytyens / Em Harmens dr. / thien pondematen landts / opt suydt van Dockum / Dantuma olde ..ren ten oosten, Hans van Jongama ten westen, d'erffgenamen van ionge Jan van Colen Tubijnberger ten suyden ende den nieuwen wech ten noorden / [e.a.] / 680 golden guldens / den XIen 7bris 1590
 • Men laet [= veiling] / Nieuwe buyren
 • [digitaal 111] Men laet [alles doorgehaald]
 • Men laet [= veiling] / opten dijck ten suyden van het groot diept
 • Jacob Jans zn. / Anna / ledegen plaetse ofte huystede / opte oostersingel / Hidde Jelgers ten noorden ende Eelck timmermans kamers ten suyden / van Jacob Peters zn. ende Hil Aeble dr. / den VIen 9br. 1590
 • [digitaal 112] Jan Roeloffs / Trijn Jacobs dr. / huys / Oosterstrate /streckende mette suyder eynde aen den huysinghe bij den vs. echteln. t'anderen tijde gecocht van Willem Rosewinckel / des stadts steege ten oosten ende den huysinge bij wijlen Aerndt Ariens t'anderen tijde bewoont ten westen / van Hessel Botes ende Dirckyen / 542 golden gl. / den VIen 9b. 1590
 • Albert Geerts zn. / Piet Eesckes / leedigen plaetse / streckende metten westereynde aen de plaetse van Ernst Buwes ende Gabbe Taeckes / Conincxstrate / Rosewinckel ten suyden ende Luytyen Syds zn. ten noorden / van Albert Sytses ende Aeffyen Grooffs / 39 golden gl. / den VIen 9b. 1590
 • Noch doen d'vs. Albert ende Piet echteln. proclameren / helfte van den boovenges. plaetse / van Taecke Tyercx zn. ende Trijn Jans dr. / 34 golden gl. / ut supra
 • Tyerck Steffens / Styn Jacobs dr. / helfte van seeckere leedige plaetse ofte huystede / Oostercingel / waervan den oostereynde toebehoert Reynsch Harmens dr. / Jacob rogdrager ten suyden ende Au.. Sipkes ten noorden / van Eebel Erenst dr. / 16 golden gl. 21 stuvers / den XXXen Ja.rii lestleeden
 • Broer Bartels / helfte van sekere huysinge / bij den keppels poorte / van Gerben Gerbens pottebacker ende Willemtyen Henricx dr. / 67 golden gl. / ut supra
 • Men laet [= veiling] / Groote Oosterstrate / capiteyn Ryuerdt Tyebbes ten O ende de erffgenamen van Griet Henricx wed. ten W
 • [digitaal 113] Peeter Frids zn. / Brecht Cleveringe / huys / daer het Cromholt uytsteect / Oosterstrate aen de noordsijde / gemeene steege ten oosten ende Lyeuwe Heeres Jellema ten westen / van Pybe Ones ende Lupk Tonys dr. / 365 golden guldens / den XXVIIen 9br. 1590
 • Men laet [= veiling] / opten dijck / waervan d'fuyereynde toebehoort Rintse Jelgers / Freerck Syptsz. ten O ende Michiel Minnes ten W
 • Men laet [= veiling] / Hoochstrate / Lupk Peyma ten suyden ende t'huys in den golden Croone ten noorden
 • Men laet [= veiling] / bij den Hanspoorte / den 4en Xbr. 1590
 • [digitaal 114] Coert Meyer / Geert Tonys dr. / huys / Nieuwe buyren bij de drie pijpen / van Ernst Buwes zn. ende Mette Wybrens dr. / 149 golden guldens / den XIen Xbris 1590
 • Men laet [= veiling] / rente uytten oostermuellen
 • Wopke Luytyens / Eelck Baucke dr. / huysinge / aen de Keppels poorte / het bolwerck ten suyden ende Rienck Henricx huysinge ten noorden / eenhondert ende achtiendehalve golden gl. / den XVen Ja.rii 1591
 • [digitaal 115] Cornelys Syuerdts zn. / Tyets Tonys dr. / schuyre / medegebruyck van den steege ten suyden / Leegewech / den naeges. vercopers huysinge ten suyden ende Renick Sipkes ten Noorden / van Cornelys Claes zn. ende Ansck Oege dr. / 166 golden gl. / den XXIIen Ja.rii 1591
 • Men laat [= veiling] / Hoochstrate / Lupk Peyma ten suyden ende t'huys in den Crone ten noorden
 • Men laat [= veiling] / bij den Hanspoorte / onlancx geleden vercocht
 • Harmen Rentse zn. kuyper / Jantyn Jans dr. / huys / Nieuwe buyren bij de drie pijpen / van Wopke Taeckes zn. backer ende Saeck Douwe dr. / 72 golden gl. / den XXIXen Ja.rii 1591
 • Men laat [= veiling] / opt blockhuys in den Meulensteege / bij Claes korenmeulder ende Ael e.l. bewoont, met noch seeckeren huys staende in den cleyne Oosterstrate waerinne Harmke Teunis[?] onlancx geleden gesturven is
 • [digitaal 116] Mr. Focke Raardt procureur postulant / Hilcke Frans dr. / derdepart van seeckere huysinge / Hoochstrate / mitsgaders van den huysinge staende daarachter hebbende den uytgang in den Conincxstrate / Syerck Cornelys huysinge bij Jan Aarndts zn. schroor bewoondt ten suyden ende Juffvr. Rixt Ailwa ten noorden / van Lyeuck Cornelys dr. huysvr. van Francois Pels tot Haarlem in Hollant / 160 golden gl. / den Ven Feb.rii 1591
 • Hans van Meydenburch / Doed Gerryts dr. / huys ende schuyre mette doorgaande steege ten oosten daeraen tot aen de Schermer Weydster sloot streckende / opt Blockhuys / van Joucke Claas zn. ende Inck Beyndts dr. / 600 golden gl. / den Ven Feb.rii 1591
 • Thomas Jelgers zn. / Saack Abe Jepma dr. / huys ende twee kamers hebbende haren uytganck na den ooster cingel / bij d'Aelsuma poorte opten hoeck van den Oostercingel / den strate ten oosten ende noorden ende Syds Joannes huysinge ten westen / van Dyeuwke Jans dr. huysvr. van Syuck Sibrens bij raadt ende consent van denselven ende Geert Hans dr. / 750 golden guldens / ut supra
 • Symen Symens zn. / Jantyen Sas dr. / huysinge ende loodse / bij den Aelsuma poorte / van Engle Ates wonende tot Hobma onder den clockslach van Hantum ende Taets Wytse dr. sijn huysvr. / 382 golden gl. eenentwintich stuivers / den Ven Feb.rii 1591
 • Gerryt Jans zn. / Trijn Henricx dr. / huys / medegebruyck van den steege daaraen ten suyden / bij den Hanspoorte / van Harmen Sipkes ende Eelck Hebke dr. / 263 vgolden gl. den XIIen Feb.rii 1591
 • [digitaal 117] Jacob Philips zn. / Syts Syuerdts dr. / huysinge ende loodse / vrijen gebruyck van den steege ten noorden / van Femme Peters dr. ende Rints Jelle dr. / 257 golden gl. / ut supra
 • Freerck Sypts zn. / Agneta Cornelys dr. / leedigen plaatse ofte huysteede / opt blockhuys opten dijck / Tiedt Willems dr. ten oosten ende Cornelys Everts[?] secretarys van Collumerlant ten westen / van Juw Attes ende wijlen Trijn Andries dr. / 17 golden gl. / ut supra
 • Men laat [= veiling] / opt blokchuys in den Meullensteege
 • Jan Roeloffs / Trijn Jacobs dr. / huysinge / mette suyder eynde aan het Diepswal ende mette noorder eynde in den Oosterstrate / het huys in de drie clocken ten oosten ende d'erffgenamen van Taecke Syds zn. ten westen / van Trijn Henricx dr. huysvr. van Mr. Atte Bruchts, Jantyen Henricx dr. huysvr. van Peter Gerryts hare man, Aalck Henricx dr. ende sij tsamen haar sterck gemaact hebbende voor Jan Henricx zn. haaren broeder / 1155 golden gl. / den Ven Martii 1591
 • [digitaal 118] Tyaerdt Tyebbes / Tyalck Syrcxma / huys ende schuyre / Groote Oosterstrate doorgaande in den Cleynen Oosterstrate / in wandelinge vercregen van Anne Gerleffs dr. / ut supra
 • Nittert Lamberts zn. / leedigen plaetse ofte huysteede mette materialen daarop wesende / Naeuwen strate / van Jacob Dircx dr. / 120 ggl. / ut supra
 • Joannes Douwes / Lubcke / kamer / in den steege streckende vant Diepswal nae den steenen dam / Focke Tetses ten suyden ende Wytse holdtsager ten noorden / van Aucke Bungha ende Anke / 48[?] golden guldens / ut supra
 • Jan Laurens zn. / huys / Oosterstrate / Douwe Bockes backer ten oosten ende den steege van het raathuys ten westen / van Jochum Hendricx / 438 golden gl. 14 stuivers / den XIIen Martii 1591
 • Enne Ime zn. / Reyts Heercke dr. / huys / streckende metten suyder eynde aen het diepts wal ende mette noorder eynde in de Cleyne Oosterstraete / het blauwhuys van Douwe Syrcx zn. ten Oosten ende Jan Feyckes ten Westen / van Claas Peters ende Jantyen Lubberts dr. / 1400 golden gl. / den XXVIen Martii 1591
 • [digitaal 119] Gerryt Gerryts dr. / huys / opt blockhuys bij de Keppels poorte / van Peter Jans zn. ende Jeesck Bastians dr. / 267 golden gl. / ut supra
 • Men laat [= veiling] / opt blockhuys bij den steenen dam / Jan Sijes ten O ende Jantyn Alberts dr. ten W
 • Feycke Henricx / Syouck Reyners dr. / huys waarinne Joachim Jurgiens nu woondt / bij den steenen dam / van Frans Reynes zn. / 40 golden guldens / den XVIen Aprilis 1591
 • Gerryt Buwes zn. / Metke Wybrants dr. / leedige plaetse met den gerechticheyt van den part steege / bij de Leege wech / Mary Steffens leedige plaetse ten noorden ende Jaques Reyns caemers ten suyden / van Heero Peters zn. burgemr., Albert Sytses ende Taecke Tyaercx / 43 gouden guldens / den XXIIIen Aprilis 1591
 • [digitaal 120] D'burgemr. Douwe Aeltse zn. / Bauck Aesge dr. / leedige stede ofte plaetse / Oostersingel / ten Oosten van het water / van Henrick Janszn. ende Sas Sepcke dr. / 34 golden guldens / VIIen Maij 1591
 • D'burgemr. Douwe Aeltses / Bauck Aesge dr. / seeckeren vrijen huyssteede metten camer opt westeynde vandien staande / ten noorden van de Fetse / van Peter Peters zn. van Harlingen / ut supra
 • [fiche 3 rij 1] Hans van Regensburch capiteyn van Wilhelm Ludwich grave tot Nassau stadtholder van Vrieslandt / huys / Naauwe strate / van Olphert Eedeszn. voor Ancke Heres sijn huysvr. / 700 golden guldens / VIII Maij 1591
 • [digitaal 121] Mr. Atte Bruchts secretarys van Dantumadeel / Trijn Henricx dr. / helfte van seeckeren huys ende loodse / met d'oostereynde in de Hoochstrate ende metten westereynde in den Conincx strate / Item den helfte van seeckeren huys ende schuyer / Conincxstrate / Tyerck Solckema ten suyden
 • Hendrick Eedezn. / Alijt Jans dr. / huys / bij den steenen dam / den meullensteege ten suyden / van Tyepcke Kempes / 40 golden gl. / ut supra
 • Menso Gratema / Hylck Cornelys dr. / huys / aen het bolwerck neffens den noorder dwinger / van Ryuerdt Berendszn. ende Hans Hoytes / 50 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 122] Menso Gratema / Hylck Cornelis dr. / huys / Nauwestrate / van Eelck Syds dr. huysvr. van Fetse Henricxzn. van Driesum / 47 golden gl. / ut supra
 • Menso Gratema / Hylck Cornelys dr. / den verdiept van het bovenges. huys / van Beydts Sytse dr. / 50 gden. gl.
 • Claas Berendts / Cornelys Meyke dr. / huys / bij den Keppelspoorte / van Dirck Gauckes burger tot Leeuwarden / 158 golden gl. / ut supra
 • Dionisius Henricx / Lysbet / middelste derdendeel van den huysinge / over den Fetse / waarvan den suydereynde toebehoort Taecke van Hettingha ende den noordereynde den wed.e ende erffgenamen van Lyeuwe Heereszn. Jellema / van Peter Petersen van Harlingen / 551 gl. gl. / 14en Maij 1591
 • [digitaal 123 zwart] Hid Symens dr. wed.e van Berendt Cornelyszn. / huys / op 't blockhuys in de cleyne Meullenstege / van Auck Douwe dr. / 30 golden guldens / ut supra
 • Henrick Joachims op Schiermunnickoog / huys / aan de Leege wech / van Syds Fopkes
 • Trijntie Jacobs dr. wed.e van wijlen Lyeuwe Heeres / huys / ten noorden naast aan de Fetse / van Peeter Peterszn. tot Harlingen/ 694 ggdn. / ut supra
 • Taecke van Hettinghe / juffr. Auck Roorda / suydelicxte derdendeel van den groothuysinge / over den Fetse / van Peter Peters tot Harlingen / 423 gold. gl. / ut supra
 • [digitaal 124] Tyebbe Jelgers / Duyff Jacobs dr. / huys / Oostersingel / van Peter Heeres [doorgehaald] / 250 ggl. / ut supra
 • Tyebbe Jelgers / Duyff Jacobs dr. / leedige plaetse / Oostersingel / proclamanten ten suyden / van Rincke Eylerts haer broeder / 55 ggl. / ut supra
 • Tyebbe Jelgers / Duyff Jacobs dr. / huys / bij den butterwage / van Epo Fransz. / 375 ggl. / ut supra
 • Tyebbe Jelgers / Duyff Jacobs dr. / schuyre / Oostersingel / achter de huysinge bij henl[uyde] n gecocht van Peter Heeres / den gemeenen stege ten suyden ende Taecke schuyttmaacker ten noorden / van Wyger Jurgiens / 250 golden gl. / ut supra
 • [digitaal 125] Dirck Hessels zn. ende Jacob Philippus zn. / huys / bij den Hanspoorte / gecocht met eenige losse bancken, steen ende holten van Sipke Harmens ende Aacht IJe dr. / 400 golden gl. / den XXIen Maii 1591
 • Jacob Peeters / Petrick Gerbrandts dr. / huysinge / Oostersingel / van Gabbe Peters zn. ende Anna Willems dr. / 145 golden gl. / den IIIen Junii 1591
 • Goytyen Alberts zn. / Doed Jonge dr. / huys / mede gebruyck van den steege daaraen ten oosten / opt blockhuys / van Eebel Claes wede. / 300 ggl. / den IIen Julii 1591
 • Frans Jans zn. / Aelcke Tyepke dr. / huys / opt Blockhuys / van Kempo Foppes / 258 golden gl. / ut supra
 • Gerryt Gerleffs / Pier Romcke dr. / huys / bij de Hanspoorte / van Jan Gerleffs / ut supra
 • [digitaal 126] Frans Jans zn. / Ide Henricx dr. / huys / Nauwe strate / Tonys metselers wede. ten oosten ende Nittert Lamberts ten westen / van Menso Gratema ende Hylck Cornelys dr. / 117 golden gl. / ut supra
 • Hans Coerts zn. Roering / Folcku Douwe dr. / huys / opt blockhuys / van Jan Claes zn. kistmaecker ende Foockel Douwe dr. / driehondert ende thiendehalve golden gl. / den IXen Julii 1591
 • Rienck Olpherts zn. / Aalcke Dircx dr. / leedigen plaatse / opten Oostersingel / van Jacob Jans ende Anna Severijns dr. / 27 golden gl. ende 14 strs. / den VIen Aug.ti 1591
 • Jucke Bennes / Mary Jans dr. / huys / teegenover het Schoemaackers park / van Rints Rotgers wede. van wijlen Jan Hessels, Kempe Tyaerdts zn. ende Kempe Ryaerdts dr. / 40 golden gl. / den XIIIen Aug.ti 1591
 • [digitaal 127] Aysse Tyaerdts zn. / Tyets Sybe dr. / halff huys / opt blockhuys opte Meullenbuyren / d'vs. Aysse ende Tyets d'andere helfte toebehoort / van Mr. Atte Bruchts / 46 golden gl. / den 20en Aug.ti 1591
 • Jan Itsens backer / Sybrich Jans dr. / huys ende schuyre / een vrijen uytganck achter uyt den vs. schuyr / bij den Aelsuma poorte / van Wytse Aeltse zn. smidt ende His Taecke dr. / 398 golden gl. ende 7 stuivers / ut supra
 • Joucke Claas zn. / Imck Beyndts dr. / huys / opt Diepswal, doorgaende in den Oosterstrate / van Menso Gratema ende Hylck Cornelys dr. / 1200 golden gl. / ut supra
 • Joucke Claaszn. / Imck Beyndts dr. / huys / Oosterstrate / den huysinge toebehorende 't gasthuys tot Leeuwarden affgecomen van Willem Heyns ten Westen ende Jacob Dircx zn. ten Oosten / van Berendt Ernstzn. van Lunenburch / 380 golden gl. / ut supra
 • Coop Ottes / Marytyen Aeleffs dr. / huys met noch den vrijen steege ten suyden / Oostersingel / van Brecht Tijs dr. huysvr.e van Lyuwe van Tienen / 35 ggl. 14 strs. / den 24en September 1591 is de verkopinge van den bovenges. huise gecontinueert
 • [digitaal 128] Hylcke Joannes zn. / Foeck Autgers dr. / huys / Naauwen straate / Tonys metslers wed.e ten O. ende Nittert Lamberts ten W. / van Frans Franszn. ende Ida Henricx dr. / 225 golden gl. / 24en Septembr. 1591
 • Heert Jans zn. / Wyke Gerbe dr. / huise / opt Blochuis, opt Diepswal ten oosten van den sijl / van Perck Tzalings dr. echte huysfrouwe van Douwe Claes zn. / 124 gol. gl. / XXIX Octobr. 1591
 • Anna Eelcke dr. nagelatene wde. van Pieter Jacobs / huisinge / op den Schermers weide / van Haye Tyes ende Tiedt Pieters dr. / 115 goutguldens / XXIX Octobr. 1591
 • Pieter Augustinus van der Meers brouwer / Mary Lenerts dr. / helfft van sekeren huis ende schuire / opt Blochuis op den Dijck, ten oosten van den sijl / van Tjaerd Tjaerds zn. / 600 golde gl. / 19 9br.
 • [digitaal 129] Lubbe Lyuwe zn. / Aal Reicke dr. / huis / opt Blochuis opten Dijck, ten Westen van de Zijl / van Cornelis Doeke zn. timmerman / 166 goltgl. / 19 9ber. 1591
 • Focco Tjercks secretarys over Dongerdeel Oostersijde der Pasens / Trynke Iepma / renten gaende uth den huisinge ende plaetse / Brede straete / Bartel Henrycks ten suiden ende Frans Fetses ten noorden / van Atke Gaykema / 34 goutgl.
 • Gaats Claes Lambaerts wde. / huis ende schuire streckende van de straete tot achter aen het nieu diep / bij de Fetse / van Willem Harmens Rooswinckel / 398 ggl. 14 st. / 17en Decembr. 1591
 • [digitaal 130] Men laat [= veiling]
 • Gabbe Pieters / huis / in de Oosterplaets / sekere ledige plaetse onlanx bij Hessel Tjebbes gecofft ten Oosten ende het huis daer het Cromholt utsteeckt ten Westen / van Willem Rooswinckel / 241 goutgl. / den 17en Decembr.
 • Fetse Sydts zn. / Anna Willems dr. / anpart toebehoort hebbende Fredu Sydts dr. van sekere huis / bij Hans poorte / van Fredu Syds dr. / 65 goutgl. / 17en Decembr. 1591
 • [digitaal 131] Hylck Alberts dr. wed. van wilen Sape Liuwes / huis ende loodse / Gasthuis strate / van Wessel Jans zn. mesmaker / twe hondert ende negende halff goltgl. / 17en Decembr. 1591
 • Jan Jacobs zn. ? Saack Douwe dr. / huis / bij de Hanspoort / den stege streckende nae het Schoemakers perck ten Oosten ende Pieter Ids zn. ten westen / van Symon Tijs zn. kuiper ende Wybrich Gerryts / 221 goltguldens / den 21en Jan. 1592
 • Albert Jacobs zn. / Sakel Hayes / ledige plaatse offt huissteede / Ooster Cingel / Eelcke timmermans kamers ten suiden ende Hidde Jelgers ten noorden / van Jacob Jans zn. ende Anna Severijns dr. / 24 goltgl. ende XXI stuivers / den 28en Jan. 1592
 • Wopke Tekes backer / Saack Douwe dr. / huis in den Blauwen bijl / bij den stenen dam / Tjebbe Jelgers ten Oosten ende d'erffgenamen van schipper Epo ten Westen / van Willem Harmens zn. Rooswinckel / 372 goltgl. / den 28en Jan. 1592
 • [digitaal 132] Baerent Willems zn. / Neel Jacobs dr. / sekeren ledigen plaatse offte huistede met twe kamers daar achter an / opt Blochuis ten suiden van 't diep ende westen van den Sijl / den verkoper ten oosten ende een gemene steech ten westen / van Willem Harmens zn. Rooswinckel / 211 golden guldens XIX stuivers / den 28en Jan. 1592
 • Hemmo Dircks zn. / Grietke Mr. Alberts dr. echteluiden nu binnen Leuwarden wonende / huis ende schuire / op de hoeck van d'Oosterstraet neffens d'botterwage over / nu ter tijt bewoont van Jan Janszn. koekebacker / den kleine Oosterstraet ten noorden ende d'erffgenamen van wilen Claeske Jans dr. ten suiden / van Simon Sydse zn. ende Elisabeth Jooste dr. echteluiden wonende op de Nieuwe sijl / 535 gol. gul. / den 28en Jan. 1592 / 't Gerecht door versoeck van M. Focco Raerd heeft dese verkopinge gecontinueert tot op d'andere rechtdach van dato deses / Den IIIIen Feb. 1592 Hero Pieters per Focconem [e.a.] verspieren den vercopinge
 • [digitaal 133; alleen handtekening:] Egbert Stinstra clercq 32:1694:6/8

>> begin