>> HOMEpage

Postmeester, houtvester resp. pluimgraaf van Friesland

Bron: Reddingius III, Tresoar studiezaal GEN 15.22.08 redd1 (003), vh. GEN 537
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2013


Naamlijst van de postmeesters [aanv. o.a. uit Nadere Toegang 5.09 deel 2]
♦ 1664 Jetze Stiensma, Ewoudsz. 12 Febr.
1ste postmeester op een tractament van 2000 Gls. en alle port, waarvoor 2maal 's weeks de Post na Zwol verzorgen moest
[♦ 1681, 17 mrt. Jan Hendricks i.p.v. J. v. Stiensma]
♦ 16[84, 3 okt.] Wibrand Fockes Coijker, gest. 1692 [i.p.v. Jan Hendricks]
♦ 1692 [14 juli] Johannes Wielinga, gest. 1709
♦ 1709 [4 dec.] Jr. Schelte van Hiemstra, gest. 1733
♦ 1711 [1718, 6 sept.] Jr. Willem Hendrik v. Hiemstra S.z., Gr. 1742
♦ 1743 [8 jan.] Watze van Glinstra [Latijnse naam: Valerius; postmeester generaal; gest. 26 juni 1794]

een zwanering uit 1647 met het familiewapen Fogelsang

Naamlijst der Holtphesters en Pluimgraaven van 1585 af (houtvesters en pluimgraven)
♦ 1585 Hero van Ockinga, Pluimgr.
♦ 1591 Allert Sirxma, 1ste Holtph. 20 Apr. op 100 Rijksd. [Deselve noch 1 jaar gecontinueert, des sich bemoeyende alleen met de Heeren Jacht, latende de visschery en 't eyersoeken aan de Grietslieden: den 18. Mey 1593; Analecta of enige oude ongedrukte schriften van diversen inhoud tot Friesland alleen specterende, Leeuwarden 1750, blz. 356]
[19 december 1600 de rentmeester gelast om het pluimgraafschap te verpachten; NT 5.09 deel 2]
♦ 16xx [na de dood van Sirxsma; Analecta 35] Jr. Sybrand v. Burmania, H. [eed 22 mrt. 1615] ook Pl. 1619 [eed 20 juli; jaargeld 920 gld.], gest. 1639
♦ 1610 Jan Simons, Pl.gr., gest. 1619
♦ 1640 [eed 26 novemb. 1639] Tjerk v. Heerma, Gr. v. Menald. 6 Mrt., gest. 1655
♦ 1645 Jr. Gemme Laas v. Burmania 14 Febr. door resign. [gest. 19 sept. 1671]
♦ 1667 Jr. Frans Eysinga v. Burmania 14 Sept. uts., gest. 23 Sept. 1717
[1671, 22 sept. D.M. van Burmania tot provisionele houtphester voor F.R. van Burmania
1678, 14 sept. Jr. Sjuck van Burmania als substituit houtphester geapprobeert; NT 5.09 deel 1]

♦ 1717 Jr. Ed. Mar. v. Burmania 28 Aug. uts., Raadsh. 1737
♦ 1737 Hector Liv. v. Haersma uts., Lt. gelijk de volgende
♦ 17xx Jr. Epo Sjuk v. Burmania, gest. 1774 [1 febr. 1775]
♦ 1774 Jr. Charles Bigot

Request voor Jan Simons pluymgraaf de Anno 1618 [Analecta pag. 30]
Fiat citatio ut petitur. Actum den 9 January 1619.
Aen den Hove van Fryslandt.
Geeft met behoorlycke Eerbiedinge te kennen Jan Simons Pluijmgraef deser Landschappe geadsisteert met d'Heren Gedeputeerden derselve, dat Douwe Hylckes en Feie of Fetthe Agges wonende tot Warns, hebben genomen 33 swane eiers ut andere luyden Swane nesten, en oversulx na d'Ordonnantie in boete sijn vervallen. Ende also de voorsz. Douwe Hylckes en Feie Agges weigerachtich sijn de boete te betalen en ut cracht van d'Ordonnantie ter Eerster Instantie voor den Hove Justiciabel, versoeckt de Supt. 't Hof gelyve te verlenen citatie extra ordinem, bij welcke de voorn. Douwe en Feie mogen worden gedaecht, om Legitime te compareren, so sij minores sijn, en aenhoren sulcke Eisch en conclusie, als de Supt. ten dage dienende sal doen en noemen. Dit doende &c.
M. Vierssen

>> begin