>> HOMEpage

Boeken van een monnik
van klooster Claercamp
verkocht Leeuwarden 1586

Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2013
in memoriam matris meae † 26-11-2003
Bron: HCL 3355 (voorheen y8), 481-483

Inventarisatie ende bescrivinge gedaen bij Urbaen Hans geswooren clercq van den secretarie in Leuwarden ter instantie ende bijwesen van Arent Aryaensz. ende Bartelt Henrixz. als hooftdyaeckens van den huysarmen deser stede van zeeckere hiernae gespecificeerde boecken bevonden ten huyse van Jan Henricxz. schomaker aldaer geflucht zijnde bij eenen monnick van Claercamp al bij 't leeven wijlens olde Jan Lamberts diens naeme althans es onbekent, alles om vercocht ende de penn. daeraff coomende tot onderholt der armen voors. gedistribueert te worden soe volcht.

Schoenmaker Jan Henrix woonde in de Nieuwe Oosterstraat. De weduwe, Ben Laurens dr., verkocht in 1609 "seeckere camer" aldaar voor 217 gg. aan het echtpaar Nanne Jochums en Anna Tiepcke dr.; consent 3 februari. Zij is verhuisd naar de Slotmakersstraat, waar zij met enige anderen een huis heeft gekocht; consent 9 maart 1610.

Den eersten 8. Juny 1586

♦ Wolf. Musculus In sacrosanctum Davidis psalterium commentarii
♦ Idem Musculus In Mosis Genesim commentarii
♦ Quarta, quinta, sexta, septima, octava, nona, decima, undecima & duodecima centuriae ecclesiasticae historiae continentes descriptionem amplissimarum rerum in regno Christi
♦ M. Lutheri Enarrationes in Genesim tomus tertius continens historiam duorum patriarcharum Isaac & Jacob
♦ Joannis Calvini In evangelium secundum Joannem commentarius & Henr. Bullingeri In Apocalypsim conciones 100 in uno volumine
♦ Musculus In Esaiam commentarii
♦ Petrus Martyr De eucharistiae sacramento
♦ Westhemeri In omnes psalmos Davidis explicationes
♦ Lutheri Enarrationes in Genesim
♦ Prima pars rerum in historia gestarum commentarii
♦ In evangelium secundum Matthaeum, Marcum & Lucam commentarii
♦ Encyclopaediae seu Orbis disciplinarum epistemon
♦ Sermonum decades duae tomus primus

Bij continuatie den IXen Juny 1686

♦ In uno volumine: Nicolai Hemmingii Postilla seu enarrationes evangeliorum; Oratio Michaelis Bruti de rebus a Carolo Quinto gestis; Tractatio verborum D[om]i[n]i In domo Patris mei mansiones multae sunt &c. De conciliis H. Bullingerus
♦ Aretius Felinus In cumque libros psalmorum
♦ De vera ecclesiarum in doctrina ceremoniis, Item Responsio ad calumnias Alberti Pighii Campensis contra confessionem & apologiam protestantium per M. Bucerum
♦ Acta colloquii in comitiis imperii Ratisponae habiti per M. Bucerum
♦ Loci praecipui theologici per Philippum Melanct.
♦ Pericopae evangeliorum Joannis Brentii
♦ H. Wellerii Explicationes in epistolas & evangelia dominicalia
♦ In Hieremiam prophetam commentariorum libri tres Joannis Oecolampadii
♦ Simon Paulus Severinensis In enarrationem evangeliorum quae diebus dominicis & festis in ecclesia explicantur
♦ Enarratio dicti Christi Joannis VI. Caro non prodest quicquam &c.
♦ Catechismus Lucae Lossii
♦ Eusebius Captivus sive modus procedendi contra luteranos
♦ Annotationes scholasticae in evangelia dominicalia
♦ Joannes Spangenbergius Herdesianus In epistolas per totum annum diebus dominicis explicatis
♦ Pericope evangeliorum
♦ Evangelicae conciones
♦ Joannis Calvini Commentarii in priorem epistolam Pauli ad Corinthios
♦ Postilla evangelia & epistolae
♦ In die dominica Paschatis evangelium Marci ultimo
♦ Titi Livii Patavini Historiarum decadis quartae


Een bezoek aan het bescheiden maar informatieve Museum Klooster Claercamp is aan te bevelen. Voor openingstijden zie de website van het museum; het bezoekadres Rinsumageest, Klaarkampsterweg 6, is nabij Sibrandahûs!

>> begin