>> HOMEpage

Lijfrentes Friesland 1663

Bron: blz. 97-116 van Nammen út âlde Liifrinte-Registers yn Fryslân (1624-1809) fan R.S. Roarda Utjefte fan de Fryske Akademy, [Ljouwert 1954]
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2014

PROVINCIALE LIJFRENTEN 1624-1809
Wanneer in vroeger tijden stad en provincie geld nodig hadden, werd er vaak een lijfrentelening uitgeschreven.
In 1575 begint de stad Leeuwarden daar al mede en in 1624 schrijft de provincie Friesland haar eerste lijfrentelening uit tegen een rente van 14%.
Op het Rijksarchief te Leeuwarden zijn ongeveer 40 van die lijfrenteregisters bewaard gebleven. Het oudste daarvan is dat van 1663. Daar blijkt uit, dat men ook buiten Friesland wel vertrouwen had in de Staten. Velen die niet in Friesland woonachtig waren en zelfs buitenlanders kopen zo'n lijfrentebrief.
In de oudste registers staat de ouderdom er lang niet altijd bij en de overlijdensdatum evenmin. Omstreeks 1750 wordt de omschrijving uitvoeriger. Dan staat er niet alleen de ouderdom bij genoteerd van de persoon op wiens hoofd de lijfrente wordt genomen, maar ook de naam van zijn of haar moeder, en in vele gevallen de nauwkeurige overlijdensdatum en de naam van de nemer van de lijfrente, bijvoorbeeld:
30-5-1767 GRYTJE GERRIJTS ROORDA, 21 j. † 12/6/1783 f. 1000,--, moeder Ibeltie Sickes, nemer G.L. Roorda, Franeker.
Soms wordt er op het hoofd van één kind door verschillende personen een lijfrente genomen, bijvoorbeeld:
9-4- 1753 BARTHOLDUS VAN EER MEIJ 6 j. † 12/6/1789, f.750,-- en f. 1250,--, nemer Sybe Potter te Leeuwarden, moeder Neeltje Wassenaer.
15-3-1754 nemer F. van Sloterdijk te Workum f. 600,--
9-4-1754 nemer Keimpe Joukes te Leeuwarden f. 500,--
28-7-1755 nemer Dirk Uptes te Leeuwarden f. 600,--
16-3-1756 nemer G. Oldersma te Leeuwarden f. 800,--
31-3-1757 nemer Jan de Boer te Leeuwarden f. 1000,-- 7% rente
Ook komt het meermalen voor, dat met toestemming van de Staten een lijfrente op het hoofd van een ander wordt overgeschreven, bijvoorbeeld:
25-6-1747 ANNA MARIA BRODIER, 9 j. moeder Ida Koppens, neemster Johanna Philips weduwe Jongius de Pomier te Leeuwarden f. 1000,-- 7 % rente.
In 1769 overgeschreven op het hoofd van NIESKE TICHELAER, 11 j. † 11/3/1783, moeder Yske Mouter weduwe Tichelaer te Leeuwarden.
Nu hebben wij het Register van 1742 tot 1780 geheel overgeschreven en op alfabet gebracht. Wjj hebben er de datum, dat de lijfrente wordt genomen, met de bladzijde, bij aangegeven, zodat men een en ander gemakkelijk kan terugvinden.
De rente is 7 % van de koopsom. Bij het overlijden van de persoon op wiens hoofd de lijfrente is genomen, komt het bedrag van de koopsom aan de provincie.
Al spoedig begreep men, dat een kind een betere levenskans had dan een ouder persoon; derhalve worden de meeste lijfrenten dan ook op de kinderen genomen.

In de Statenresoluties kan men vrij veel aanwijzingen vinden over het uitschrijven van lijfrenteleningen. Hier volgen enige voorbeelden:
De eerste lijfrentelening wordt uitgeschreven 2-12-1624 en wel tegen een rente van 14 %. Er wordt in het geheel geen rekening gehouden met de ouderdom van de persoon op wiens hoofd de lijfrente wordt genomen. De Levensverzekeringsmaatschappijen deden dat later wel, en moesten dat natuurlijk ook wel doen.
Lyfrenthen 100 000 Guldens te negotieeren op Lyfrenthen tegens veertien percento, dewelke zullen wezen bevrijd van eenige Landslasten, den 2 Decemb. 1624. Ut supra 12 Oct. 1626. Ut supra, sullende de Ontvangers Bootsma en Aysma daar voor genieten eens de 100ste penning, en voor de uittelling der penningen een half honderste jaarlijksch, te verminderen na proportie dat de renthen afsterven, den 5 Dec. 1626.
11-4-1635 een lijfrentelening tegen 12½ % en 1-8-1635 wederom, tegen 14 %.
29-3-1667 Preamie van een jaarlyksche Lyfrenthe gesteld voor de geene die iemand konnen aanwyzen, die onder gesupponeerde namen Lyfrenthen trekken.
22-11-1672 Geen Lyfrenthen te betaalen aan persoonen onder den vyand gezeten.
6-3-1719 De Heeren Ged. geauthorisseerd, om wederom aan de meestbiedende te verkoopen Lyfrenthen ter concurrentie van de uitgestorvenen capitalen, op dezelve conditiën als voor deesen door Hun Edel Mogenden is gedaan.
24-6-1719 Gearresteerd dat alle persoonen 50 jaaren en daar bo- ven oud zynde, en genegen om 's Landschaps Obligatien of Losserenten te veranderen in Lyfrenthebrieven, vrijheid zullen hebben om zodaanige conversie te verzoeken aan de Heeren Gedeputeerden.
In dezelfde geest als onze Regering met de Ziekenfondsen heeft gedaan, hebben de Staten van Friesland gehandeld op 15-3-1727:
De Lyfrenthen tegen negen, tien of twaalf percent geconstitueerd, zonder onderscheid verminderd op zeven percent.
31-5-1727 Gearresteerd dat de korting der uitheemsche Lyfrenthen zal ingaan met den 1 Juny aanstaande.
1-12-1727 Voorschreven betaaling Lyfrenthen op twee lyven tegens zeven percent by missive verzorgt, dat van Hun Hoog Mogenden mogt worden geapprobeerd, enz. enz.
Men moet er wel even rekening mee houden dat men voor C ook wel eens K dient te raadplegen, voor F ook wel eens V, voor S ook wel eens Z en voor I soms Y.

Fan 1663 binne der trije registers. Twa binne sa goed as gelyk, it oare wykt der noch al hwat fan of. Forskate persoanen stiet by oanjown rêst, mar it jier fan rêsten stiet der net by oanjown.
Neffens in einoantekening binne de liifrinten oanjown op it jier 1661:
Sij ghelet dat de olderdoramen van de Lyfrentiers hier vooren ghestelt moeten ghereeckent worden vanden Jaere 1661 ten welcken tijde 't voorgaande Register is ghemaeckt.
Faeks sille wy it sa forstean moatte, dat dy der' t rêst by oanjown stiet, nei 1661 rêst binne, foarsafier't hja net efteryn apart oanjown binne.
De nûmering giet per moanne. It foarste nûmer is dat fan it iene register, it oare dat fan de beide registers dy't sa goed as gelyk binne, en fierders de datum fan it yngean fan de liifrinte.

>> Lijfrentes en wiskunde

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y
A>> ABC
19 1-4AAFFKE Aarts, de frou f. Jan Verschuyr, Hoarn 35 j. rêstf.100,--
13-12 15-9AEFF, Claeses,, to Inkhuzen 60 j.14,--
180- 13-4AAFFKE Nanninghs, frou f. Joannes Berius, to Amsterdam 52 j. rêst98,--
241-264 23-4AEFF Tyercks, frou f. Harmanus Grettinga, to Harns 44 j. rêst28,--
93-85 5-4ABBA, Clara, to Haerlim 29 j.50,--
93-85 5-4ABBA, Elisabeth, to Haerlim 34 j. rêst25,--
45 30-7idem25,--
242- 239 22-5ABRAHAM Dirks, Breda 43 j. rêst25,--
67 1-5ABRAHAM Franks, Amsterdam 52 j. rêst50,--
25 30-3ADRIAEN Gouwerts d'Jonge, A'dam 39 j.217,--
72-69 4-4ADRIAEN Lenarts, Middelboarch300,--
116-118 1-5ADRIANUS Romanus, A'dam 37 j. rêst50,--
65-63 2-4AEGHT Femmes, frou f. Here Jolles, Warns 46 j.42,--
19-18 17-9AEGHT Jans, to Starum 44 j.21,--
45-48 30-7AELTIE Dirks, frou fan Johan de Wael, Haerlim 63 j.50,--
187-171 9-4AELTIE Pieters. frou f. Jacob Pieters (Tijebbes) Dreijer, Harns 29 j. rêst, f.105,-- + 15-14-16-970,--
281-264 23-4AELTIE Reijers, Harns 46 j.42,--
36 10-12AERSSEN, Jancke van, to Ljouwert21,--
35-40 10-12AERSEN BEIJEM, Upcke v., Sikt., Aengwurden rêst21,--
163-161 6-5AERTS, Jacob, to Harns 36 j.75,--
164-162 6-5AERTS, Lijntie, to Harns75,--
32 1-5AGGE Simons, to Starum 33 j. rêst28,--
145-33 6-4AGNIET Martens, to Haerlim 31 j. f.100,--, 189-173 12-4 f.100,-- + 186-184 16-5100,--
4 11-2AITSMA, Anselmus, kaptein70,--
158-145 8-4AITSMA, Elisabeth Magdalena van350,--
159 8-4AITSMA, Schelto Julius v., sikt. W.Stellingwerf42,--
157-144 6-4AITSMA, Susanna van, Ljouwert42,--
63 1-5ALEWYN, Abraham, to A.dam 52 j. 250,-- + 63-65 6-8500,--
48 1-5ALEWYN, Frederick, Den Haech 56 j. rêst 500,-- + 62 1-5 f. 500,-- + 86-87 6-8 55 j.500,--
64 1-5ALEWYN, Marten, to A'dam 53 j.250,--
16 1-5ALLERT Imes, to Starum 38 j. rêst, twaris 14,-- + 60-62 2-11 42 j.14,--
169-153 8-4ALTEREN, Geertruid van, Utert 400,-- + 78-79 6-8. dan 44 j.52,5
170-154 8-4ALTEREN Lodewyck v., to Amhim 53 j.400,--
168-152 8-4ALTEREN Pieter v., to A'dam 40 j. rêst, 450,-- + 98-100 6-852,5
6 20-2ANDREE, Clara van, frou f. Poppe v. Burmania, 35,-- Ljouwert + 58 12-10 f.35,-- + 79-81 15-11 31.50
115 5-4ANDRIES Claesen, to Inkhuzen14,--
57 1-5ANDRINGA, Poppe van70,--
97
58 1-5ANDRINGA, Tyaerdt vanf.70,--
8-7 2-9ANNA Aqnes van Schwartzenbergh140,--
44 1-5ANNETJE Aerijens, Inkhuzen rêst50,--
49 1-4ANTIE Dirks, to Hoarn28,--
90-81 5-4ANNETJE Ewerts, A'dam 41 j.35,--
38-39 6-10ANTIE Ghipberts, to Harns 44 j. rêst56,--
177-180 29-8ANNETTJE Hendriks, to Breukel 51 j.25,--
17-16 17-9ANTJE Jans, to Harns 45 j.45,--
G8-68 22-10ANNA Siwerts vn Nassau14,--
79-81 1-12ANNEKE Stoffels49,--
109 7-8ANNEXE Wouters, to A'dam 56 j.25,--
294-278 25-4ANSLOO, Aeltie, to A'dam 46 j. 84,-- + 212-207 20-5 f.25,-- + 10 1-11 52,50
3 1-6ANSLOO, Claas Jansen, to A'dam 27 j. rêst 150,-- + 22 1-10 56,--
210 20-5ANSLOO, Hillitghe, Ada'm 37 j. rêst 25,-- + 13 1-11 f. 52,50 + 279 25-484,--
300-285 25-4ANSLOO, Jan Claesen, A'dam 47 j. rêst 56,-- + 75-77 10-1156,--
295-280 25-4ANSLOO, Lysbetie, to A'dam 40 j. rêst 56,-- + 213-208 20-5 f.25,-- + 11 1-11 52.50
36-37 2-10ANSLDO, Lijsbetje Joosten, frou f. Dirck Bos 44 j. Amsterdam168,--
287-270 25-4ANSLOO, Maria, to Utert56,--
71-73 10-11ANSLOO, Maria, to Utert, frou f. Dirck Leeuwen 38 j. 56,-- + 26 28-270,--
296'281 25-4ANSLOO, Maritghe, A'dam 38 j. 56,-- + 214-209 20-5 f. 25,-- + 12 1-11 52,50
244 22-5ANTONETTA Jaspers, Rotterdam 68 j.150,--
131-134 13-8ATTIJE Claeses, to Starum 58 j. 70,-- + 57-59 3-11 56 j.56,--
17 1-5ATTIJE Imes, to Starum 44 j. 14,-- + 59-61 3-11 43 j.14,--
32-34 1-8AIJLVA, Eelck van, frou f. kapt. Rinqia70,--
128-131 12-8AIJLWA, Sijurdt van, grytman Dantumadiel 35,-- + 7-6 2-9 f. 105,-- + 37-39 11-12175,--
155 ..o 15-8AIJSMA, Josina van, frou f. Domna rêst140,--
151-154 15-8AIJSMA, Margarieta v., widd. dr. Hagius140,--
B>> ABC
106-141 5-4BACKER, Catharina, to A'dam 40 j. f.100,-- + 118 100,-- + 188-172 12-4, dan 39 j. f.100,-- + 184-182 16-5 100,-- + 184-187 50-8, dan 41 j. f.83,-- 6-12
49 1-5BACKER, Cornelis de, âld-skepen, A'dam 27 j.100,--
142-161 6-4BACKER, Nicolaes de, A'dam 38 j. f.166,-- 13-8 + 185-183 16-5 f. 100,-- + 183-186 30-8, 39 j. f. 83,--6-12--
135 123 6-4BAECK, Justina, to A'dam 30 j. f.300,-- + 230-213 16-4100,--
229-212 16-4BAECK, mr. Laurens, A'dam 31 j.100,--
172-175 28-8BAECK, Maghdalena, A'dam 34 j.100,--
21-23 1-8BAEFFKE Bisschop, A'dam 50 j.210,--
30-32 1-8BAEUDT, Dirck v., grytman W.Stellingwerf 50,-- + 28- 28 1-1070,--
29*30 1-10BAERDT, Eghbert v., grytman Haskerlân70,--
160 158 2-5BAERSDORP, Aafke van, 30 j. A'dam50,--
158-156 2-5BAERSDORP, Catharina v., 34 j.50,--
159-157 2-5BAEHSDORP, Joannes v., 31 j.50,--
257-241 25-4BANCHEN, Brechtie van, A'dam 41 j. 150,-- + 246 26-550,--
43-4 1 28 - 9BANGHA, Eelcke Sipckes, to Jorwert rêst70,--
31 1-4BARENTJE, Cornelis, frou f. Anthoni Sema Schael, to A'dam 52 j.50,--
98
158-181 29-8BARTRINCK, Gerrijt, to A'dam 34 of 37 j.f.200,--
155-159 17-8BASERODE, Anna v., to A'dam 32 j. f49,--
69-71 6-11BEERNT Igrams, to A'dam rêst25,--
129-131 1-5BELLECIRE, Maijcke120,--
127-129 1-5BERGH, Gerardt van den, to Beverwijk 55 j. rêst210,--
69-67 2-4BESTEMANS, Meinoutie Cornelis, to Hoarn 210,-- 35 j. + 303-287 30-4 dan 37 j.125,--
42 25-12BETS Folperts, to Den Haech140,--
4 1-11BEUNINGEN, Coenraedt Dircks v., A'dam 39 j. 105,- + f.350,-- + 2 1-9. dan 38 j.140,--
5-6 1-11BEUNINGEN, Geurt Dircks v., A'dam 38 j. f.140,-- +140,--
9 1-5BEIJMA, Coenraedt v., rintmr. rêst56,--
19 1-5BEIJTS Syurdts, to Starum 64 j. rêst100,--
155 6-4BICKER, Cornelia, to A'dam100,--
154 6-4BICKER, Gerryt, drossaerdt f. Muiden, to A'dam rêst50,--
238 235 22-5BISSCHOPS, Catharina, A'dam 37 j. rêst 70,- + 15-17 1-8 f .70,-- + 4 1-12, dan 38 j.70,--
15 1-11BISSCHOPS, Catharina Jans, to Haerlim 36 j.50,--
237-144 22-5BISSCHOPS, Dieuwertie, A'dam 38 j. 70,-- + 5 1-12, dan rêst70,--
14 1-11BISSCHOPS, Dieuwertje Jans, to Haerlim 39 j.70,--
3 1-12BISSCHOPS, Geertruyt, to A'dam 47 j.50,--
181-164 9-4BISSCHOPS, Joannes de. Den Haech 33 j.100,--
11 1-4BISSCHOPS, Margarieta de, to Valckenburgh 100,- + 182-165 9-470,--
239-236 22-5BISSCHOPS, Rem Jans, 32 j. f.50,-- + 16-16-1-8105,--
283-266 25-4BLAUW, Catharina, to A'dam 41 j.105,--
297-282 25-4BLAUW, Debora, A'dam 31 j.98,--
219-202 13-4BLOCQ, Adriaan Pieters. 35 j. A'dam70,--
24- 1-10BLOCQ, Pieter Ghysberts98,--
218-201 13-4BLOCKS, Theuntie, A'dam70,--
4 1-5BOELENS, Coert, skepen, Ljouwert70,--
3 1-5BOELENS, Sijurdt, griffier by 't Hof f. Fryslân100,--
185-188 30-8BOELIS, Adriaen, A'dam 38 j.100,--
277-266 25-4BOGAERDT, Gowert, A'dam 49 j.1000,--
278-261 25-4BOGAERDT, Petrus, A'dam 49 j.1000,--
290 - 271 25-4BOGAERDT, dr. Willem. 56 j. rêst A'dam f.500,-- +1000,--
31-30 19-9BON, Janneken, to Haerlim 38 j. rêst98,--
32-31 19-9BON, Margarieta, Haerlim 33 j.98,--
216 13-4BONTEMANTEL, Gerryt Hendriks, to A'dam50,--
217 13-4BONTEMANTEL, Hans, to A'dam50,--
199-194 16-5BOOM, Anna, to A'dam 30 j.100,--
200-195 16-5BOOM, Joanna, to A'dam 28 j.100,--
37 31-3BOR, Anna, to Utert20,--
36 31-3BOR, Catharina, to Utert20,--
34 31-3BOR, Elisabeth, to Utert rêst20,--
35 31-3BOR, Petronella, to Utert10,--
128-130 1-5BOORTENS, Maria, to A'dam 33 j.400,--
1 2-2BORRITIUS, Grietje Jacobi, widd. Gerryt Thyssen Colthoff to Ljouwert42,--
8-9 4-6BOS, Claes Rijcks van den, keamerboade50,--
92 1-5BOSCH, Dirk Earnts, A'dam 45 j. f.100,-- + 100,- + 59-61 6-8 44 j. rêst100,--
105 1-5BOTH VAN DER EEM, Francois, Utert 48 j. rêst100,--
106 1-5BOTH VAN DER EEM, Maria de, frou f. Diderick van der, Lisse 49 j. Den Haech100,--
196-181 13-4BOUDEWYNS, Pieter, to Rochel 47 j.98,--
31-33 1-8BOURICIUS Eelck v., frou f. Epeus v. Glinstra70,--
248 28-5BOURICIUS, Jacobus v., grytman, Aengwurden50,--
249 28-5BOURICIUS, Joannes v.50,--
18-20 1-8BOURICIUS, Lucia v., frou f. Eelco van Glinstra70,--
72 1-5BRAEM, Lijsbet, to A'dam 29 j.100,--
99
71-79 1 5BRAEM, Willem, to A'dam 33 j.100,--
136-139 15-8BRECHTIE Geles, to Ljouwert
68-66 2-4BRECHT Jelles, to Haerlim 38 j. + 2 1-10100,--
11 1-7BRECHTIE Jelles, to A'dam 36 j. 35,--
11 1-10BREDENHOFF, Adriaen van, to Hoarn 43 j.500,--
80 4-4BRINCKHOFF, Elisabeth, Dordrecht 50,--
17 1-12BRONCKHORST, Frans v., A'dam 51 j. 105,--
55 1-5BRONCKHORST, Hendrik v., A'dam 31 j. rêst 250,--
54 1-5BRONCKHORST, Machtel v., to Oudewater 36 j.250,--
19 1-12BRONCKHORST, Maritqhe v., A'dam 51 j.105,--
18 1-12BRONCKHORST, Perijntghe v., A'dam 47 j.105,--
202-197 19-5BRUNIA, Agge Andries, boargemr., Frjentsjer 140, + 52-51 30-770,--
53-52 30-7BRUNIA, Tijtie70,--
203-198 19-5BRUNIA, Wiek, to Dokkum rêst42,--
195-179 12-4BRUGH, Anna Alberts, to A'dam 105 + 56 12-10 37 j.105,--
194-178 12-4BRUGH, Coenraedt Alberts, A'dam 140 + 55 12-10 41 j.140,--
24-23 1- 11BUMA, Grietje, widd. sikt. Thijssen 35 j.56,--
22-21 1-11BUMA, dr. Haio, to Snits 41 j.105,--
23-22 1-11BUMA, Tryntie, frou f. Frederick v. Noordt 37 j.98,--
19-193 30 8BURGH, Anneke Alberts105,--
5 28-3BURMANIA, Doed v., frou f. Damas v. Loo140,--
15 12-7BURMANIA, Feije van, kaptein70,--
16 12-7BURMANIA, Frauw van, frou f. Sabinius van Wissema, to Dokkum70,--
6 28-3BURMANIA, Rins v., frou f. Frederik van Grovenstins140,--
126-129 11-8BUSCH, Aeltije, to Grins 47 j.42,--
125-128 11-8BUSCH, Geesijen, to Grins 47 j.42,--
134-136 1-5BUTSELAR, Maria, to Den Haech rêst12,50
39 31-3BUTTINGA, Aeltie, frou f. keamerboade Viersen 14,-- + 181 29-814,--
181 29 8BUTTINGA, Cornelis, Ljouwert 14,-- + 44-42 29-914,--
38 31-3BUTTINGA, Johan, cornet14,--
47 1-5BUIJL, Elisabeth van, A'dam 47 j.50,--
136-138 1-5BUIJL, Willem van, to A'dam 48 j. rêst50,--
171-174 24-8BUIJS, Janneke, to Haerlim 57 j.28,--
C>> ABC
168-171 18-8CAERLS, Barbera, to Haerlim200,--
19 30-3CALCOEN, Gysbert Jans, A'dam 52 j.49,--
129-117 6-4CALCOEN, Joannes, A.dap. 34 j.100,--
28 8 27 1 25-4CAMPEN, Ghijsbert van, A'dam 100,-- + 85-86 6-8 32 j.200,--
56 1-5CAMPEN, Oedtje van, A'dam 46 j.50,--
189-187 16-5CAPELLE, Clara van, A'dam 53 j.100,--
29-28 1-11CATER, Beerntje Abrahams, A'dam 35 j.100,--
8 1-4CAIHARINA Willems.Den Haech 35 j.100,--
30 30-3CHASSEAUSEHIJ, Crispvn Golier van, Haerlim omtrint 51 j. rêst105
103 1-5CHRISTINA Jacobs, to Haerlim 52 j.50,--
101 1-5CHRISTINA Roelofs, Den Hoech 40 j.100,--
39-40 6-10CLAES Ghijsberts, to Harns 36 j.56,--
68 70 6-11CLAES Isgrams, Steaten-boade49,--
35-34 21-9CLAES Jacobs, to Harns 27 j.70,--
138-146 1-5CLARA Reiniers, to Middelboarch100,--
68 4-4CLEUTRIJN Clara, rêst100,--
94 1-5CLEUTRIJN, Maria, to A'dam 46 j. 100,-- + 14-16 1-8 f.140,-- + 63 18-10100,--
100
204-189 13-4CLOE(C)K, Anna. Utert 41 j. f.154,-- + 5-7 1-8 40 j. A'dam196,--
207-192 13-4CLOE(C)K, Antonetta, to A'dam 34 j. rêst 257,-- = 8-10 + 1-8 33 j.112,--
205-190 13-4CLOE(C)K, Cornelis, to A'dam 39 j. 164,-- + 6-8 1-8 38 j.164,--
208-188 13- 4CLOE(C)K, Margaretha, to A'dam 44 j. 154,-- + 4-6 1-8 43 j.196,--
206-191 13-4CLOE(C)K, Pieter d'Jonge, to A'dam 36 j. 157,-- + 7-9 1-8 35 j.112,--
33-35 1-8COENDEHS, Eelckijen, op De Jouwer42,--
191-189 16-5COLIJN, Catharina, widd. Eduwardt de Loocker, to Amsterdam 56 j.200,--
68 1-5CORNELIA Franks50,--
60 1-5CORNELIS Olpherts, to Hoarn 49 j. f.25,-- +100,--
89-80 5- 4CORNELIS Pieters Heijm, to A'dam 30 j. 70,-- + 193-191 16-5 29 j.75,--
331-316 1-5CORTENHOEFF, Aaffke van Lexmonde, 41 j. 200,-- + 198-183 13-4 40 j. rêst 300,-- + 101-105 6-8 Leijden 40 j.400,--
111 1-5COUPER, Anthoni de, to A'dam 36 j.100,--
112 1-5COUPER, Catharina de, to A'dam 31 j.100,--
110 1-5OOUPER, Machtel de, to A'dam 34 j. rêst100,--
132-135 13-8COIJMANS, Balthasar, to Haerlim 45 j.100,--
135-138 13-8COIJMANS, Isabella, to Haerlim 37 j.100,--
134-137 13-8COIJMANS, Josephus, to Haerlim 42 j.100,--
133-136 13-8COIJMANS, Wilhelmina, to Haerlim 44 j.100,--
215-200 13-4COIJMANS, Willem, to Haerlim100,--
209-204 20-5CRANS, Geertruijt, to Swolle 31 j. rêst50,--
208-203 20-5CRANS, Helena, to Swolle 37 j.50,--
210-205 20-5CRANS, Hendrik, to Swolle 29 j.50,--
211-206 20-5CRANS, Roeloff, to Swolle 33 j.50,--
206-201 20-5CRANS, Rudolphus, to Swolle, pastor, 34 j.75,--
207-202 20-5CRANS, Warner, to Swolle 39 j75,--
23+24 30-3CRAIJENSTEIN, Ghijsbert van, skepen, to Oudewater 40 j., f.210,- + 105,-- + 243-240 22-5 39 j. rêst100,--
331-316 30-4CROMHOUT, Willem, yn 't Sticht f. Utert rêst500,--
275-258 25-4CROOCK, Aernolt, to A'dam 49 j.52,50
276-259 25-4CROOCK, Claeske, to A'dam 58 j.52,50
260-244 25-4CRUIJS, Hendrick Claeses, to A'dam 39 j. rêst63,--
258-245 25-4CRUIJS, Margarieta Claeses, to A'dam 43 j.63,--
259-243 25-4CRUIJS, Nicolaus Claesen, to A'dam 41 j. rêst63,--
142-144 1-5CUIP, Christina Gerrits, to Weesp 32 j.100,--
141-143 1-5CUIP, Hendrik Gerrits, to Weesp 33 j.100,--
226-209 16-4CULENBORGH, Joannes, to Ljouwert105,--
D>> ABC
114 1-5DELS, Janneke, to A'dam 28 j.50,--
10-99 5-4DEUTZ, Agneta, A.dom 28 j.200,--
106-98 5-4DELTZ, Constantia, to Utert 31 j.350,--
102-94 5-4DEUTZ, Elisabeth, to Utert 46 j.400,--
108 5-4DEUTZ, Gedeon, to A'dam 26 j.150,--
104-96 5-4DEUTZ, Jeronimus, to A'dam 38 j.550,--
103-95 5-4DEUTZ, Joannes, to A'dam 42 j.550,--
105-97 5-4DEUTZ, Josephus, to A'dam 38 j.550,--
21 30-3DEIJMAN, Emerentia, to A'dam 29 j.175,--
221-217 20-5DICKHUIJSEN, Otto v., Harderwyk 29 j.100,--
65 21-10DIEUWERTJE Jans21,--
10 1- 4DIEUWEIRTJE Philips, to Den Haech 32 j. 100,-- + 324-309 30-4 A'dam 33 j. f.50,-- + 37-39 1-8 34 j.126,--
101
176-159 9-4DINEN, Jan van, to Leiden 42 j. rêst f.70,--
241-238 22-5DIRCK Dircks, to A'dam 51 j.25,--
229-284 25-4DIRCK Heinck d'Jonge, to A'dam 31 j. 100,-- + 245 22-525,--
47 1-4DIRCK Hillebrandts, to Inkhuzen28,--
196 16-5DOED Martens, to Molkwar f.18,75 + 241 22-518,75
195-193 16-5DOEDE Martens, to Molkwar 31 j. rêst18,75
3 1-7DONIA, Bonifacius van, rêst140,--
1 1-7DONIA, Rixt (Righst) van, frouwe fan 't Amelân140,--
2 1-7DONIA, Sixtus van, rêst140,--
18 12-7DOORN, Catharina v., frou f. Bruynsveld, chirurch56,--
17 12-7DOORN, Margarieta v., frou f. boargemr. fan Haestrecht56,--
19 12-7DOORN, Martijntie van56,--
62-64 6-8DORTMONT, Abigail v., A'dam 65 j. rêst50,--
101-83 5-4DOUWE Watses, to Ljouwert rêst28,--
114 5-4DRUIJFF, Freerkijen Olpherts, Inkhuzen28,--
54 8-19DRUIJFF, Jan Gerrits, A'dam 41 j. rêst100,--
82-84 5-4DRUIJVENSTEIN, Jacob, to Haerlim 49 j.50,--
96-88 5-4DRUIVENSTEIN, Jan, to Venetien 42 j. 25,-- + 46-42 30-7 41 j.25,--
179-182 29-8DUNEN, Anna, to A'dam 39 j.100,--
17 1-4DUSSEN, Alitha v.d., to Delft 33 j.100,--
16 1-4DUSSEN, Barta v.d., 32 j.100,--
13 1-4DUSSEN, Ewout v.d., rêst, f.50,-- +200,--
166-150 8-4DUSSEN, Jacob v.d.. Delft 31 j. rêst50,--
12 1-4DUSSEN, Pieter v.d., 29 j. Delft, f.50,-- +200,--
E>> ABC
45 1-4ECHTEN, dr. Petrus, to Ljouwert70,--
3 1-4EIDSEMA, Aitio, to Grins 42 j. rêst140,--
52-50 1-4EESGHE Riencks f.56,-- rêst + 42-44 3-856,--
117 5-4EGHBERT Claeses, to Hoarn14,--
38-37 1-11ELISABETTH Joris, to A'dam 50 j.140,--
10-9 6-9ELSKE Mathijssen, frou f. Jacobus Mancadam, Ljouwert70,--
136-124 6-4ERP, Aernolt van, yn Sweden 27 j. f.200,-- +200,--
131-119 6-4ERP, Jacoba v., widd. Bartelotti, A'dam rêst200,--
197 16-5EUCK Martens, to Molkwar18,75
228-211 16 4EVERT Gerrits, Ljouwert, f.56,-- + 165-163 6-556,--
61-63 3-11EWERT Imes, to Starum 44 j.14,--
39-41 1-8EVERWIJN, Ewerhardt49,--
38-40 1-8EVERWIJN, Jilles49,--
145-147 1-5EWERARTS, Magdalena, to Schiedam 39 j.12,5
18 1-5EWERCKE Imes, to Starum 43 j. rêst14,--
242-225 23-4EWERCKE Tijercks, to Starum 39 j.28,--
197-182 13-4EWOUTS, Grietie, widd. Meinert Meinerts, to Amsterdam 75 j. rêst30,--
113-105 5-4EXKENS, Geertruid, frou f. Jan v. Seller A'dam 43 j.100,--
41 1-5EIJSINGA, Helena v., widd. Houwerda, in den Dam87,5
F>> ABC
282-265 25-4FEDDE Tijaerdts, to Harns 41 j.42,--
142-130 6-4FEIJTTA, Jannetje Dircks50,--
157-155 2-5FEIJTTAMA, JacoS, A'dam 54 j. rêst168,--
36-35 21-9FEITAMA, Jacob Sibrandt, to Harns 58 j.42,--
25 1-4FEIJTTAMA, Jacob, Haerlim 38 j. f.42,-- +28,--
23 1-4FEIJTTAMA Sibrandt, to Haerlim 38 j. f.42,-- +28,--
21 1-.-4FEIJTTAMA, Willem Eduwarts, Haerlim 42 j. f.42,--28,--
15 1-2FLIETH, Elisabeth v., to Breda100,--
14 1-2FLIETH, Jan v., graphier, to Breda100,--
102
88 1-5FLUD, Antief. 28--
90 1-5FLUD, Hebel28,--
89 1-5FLUD, Hiske28,--
3 26-3FOCKES, Regnerus, aptheker, it Hearrenfean rêst21,--
4 28-3FOCKES, Syts, frou f. Reyn Sibrens, Sânfurd rêst21,--
74-71 4-4FOECK Pieters, to Warns42,--
172-156 9-4FOGELSANGH, dr. Dominicus, Frjentsjer rêst 150. + 122-123 7-8100,--
171-155 9-4FOGELSANGH, dr. Hilarius 150, + 121-124 7-8100,--
86-77 5-4FOLKERT Claeses, to Dickerdam 37 j. rêst70.
57-55 2-4FOLKERT Dircks, f.126,-- + 47-49 3-8126,--
25-26 19-9FOLCKERT Dircks, to Rie45,50
ZZ6 25-4FOLCKERT Gerloffs, to Harns 62 j. rêst98,--
30 1-5FOLCKERT Simons, to Starum 42 j.28,--
44-45 8-10FONTEIJN, Belitghe, to A'dam 42 j.50,--
41-42 6-10FONTEIJN, Claes Jurijens, to Harns70,--
84-85 6-8FONTEIJN, Eugenius, to A'dam 47 j.50,--
83-84 6-8FONTEIJN, Gerardt, to A'dam 47 j.50,--
43-44 8-10FONTEIJN, Gerrijt, to A'dam 47 j.50,--
298-283 25-4FONTEIJN, Ghysbert Jurijens, rêst42,--
35-96 : 22-11FONTEIJN, Ghysbert Jurijens, Harns 35 j.70,--
330-315 30-4FONTEIJN, Schelto Jurijens, Harns 50,-- + 40-41 6-10 51 j.70,--
121 8-8FRANCKENA, dr. Cornelis, untf. liifrinten, rêst308,--
120 6+8-8FRANCKENA, Regnerus, East-Stellingwerf rêst308,--
309-293 30-4FRANCKS, Cornelia, frou f. Hendrik Dirks Spiegel, to A'dam 55 j., f.50,-- + f.50,-- +50,--
125-113 5-4FRIES, Catharina de, A'dam 30 j.100,--
10-11 6-6FRIES, Cornelis de, 32 j. f.100,-- + 124-112 5-4100,--
7 28-3FRIES, Ede Ludders de, to Berghen yn Noorwegen70,--
11-12 6-6FRIES, Frederik de, to A'dam 31 j. 100,-- + 71-72 3-8100,--
76-78 10-11FRIES, Johan de, to Rotterdam 52 j.210,--
27 28-2FRIES, Lijsbet, to, A'dam 41 j.210,--
G>> ABC
67 2-4GAAST Siwerts, to Alkmaer50,--
1 1-1GABBEMA, Elisabeth, frou f. Prof. Munting, Grins20,70
102-106 6-8GABBEMA, Elisabeth14,--
245-228 24-4GABBEMA, Simon Abbes, to Ljouwert 42,-- + 40-42 1-844,--
39-41 12-12GABBEMA, Tjallingius, to Ljouwert rêst105,--
246-229 24-4GABBEMA, Walcke, to Ljouwert 42,-- + 293-277 25-442,--
73-71 1-5GEEL, Clara van, to Haerlim 27 j. f.100,-- +100,--
102 1-5GEEL, Jan van, Den Haech 35 j. rêst125,--
334-319 30-4HEER, Adriana de, to Beverwyk 35 j.210,--
54-53 1-11GEER, Emanuel de, yn Sweden 36 j.210,--
51-50 1-11GEER, Ida de, yn Sweden 44 j.210,--
55-54 1-11GEER, Janneke de, to Swolle210,--
333-318 30-4GEER, Joannes de, yn Sweden210,--
50-49 1-11GEER, Laurens de, to A'dam 46 j. rêst210,--
53-52 1-11GEER, Lovijs de, yn Sweden 38 j.210,--
52-51 1-11GEER, Maria de, yn Brabân 40 j.210,--
49-48 1-11GEER Sara de, to Amsterdam 36 j. rêst210,--
332-317 30-4GEER Steven de, A'dam rêst210,--
6 1-6GEERDINX, Harmen, to Haerlim 56 j.100,--
21 25-7GEERSMA, Jisca van, widd. Assuerus van Vierssen 105,-- rêst + 57-59 5-8105,--
22-17 19-9GEERT (Gerryt) Abis, to Haerlim66,50
103
35-34 1-11GEERTIE Gerrits, to Dokkumf.70,--
61-63 6-8GEERTIE Jans, to A'dam 48 j.100,--
174-172 13-5GEERTIE Jelles, to Starum 37 j.14,--
G8 62 22-10GEERTJE Siwerts yn Nassau14,--
176-179 29-8GEERTRUIJT Dircks, to Alkmaer 36 j.125,--
138-141 15-8GEERTRUIJT Jans, to Ljouwert 28,-- + 41-4- 1-1128,--
112-104 5-4GEERTRUIJT Pieters100,--
40 1-5GERARDT Pieters, âld-skepen, Ljouwert52,50
58-60 3-11GERBRICH Jans, frou f. Siescke Pieters, Harns84,--
177-175 13-5GERBRICH Sipckes28,--
30 28-7GERRYT Adriaens, to A'dam 36 j.52,50
46 l-4GERRYT Anthonius, to A'dam 39 j. rêst200,--
34-33 1-11GERRYT Gerrits, ald-boargemr. fan Dokkum rêst70,--
ty* 91 5-4GERWAED Jacobs, to Haerlim 39 j.25,--
248-231 25-4GEURT Dircks, to A'dam 35 j.200,--
42 28-9GHEEST, Ewa de, to Ljouwert rêst28,--
41-40 28-9GHEEST, Francois de, to Ljouwert28,--
40-39 28-9GHEEST, Simon de, med. dr., Ljouwert rêst28,--
8 1-10GILLON, Geertruijt, frou f. mr. Christiaen Rodenburgh, to Utert 47 j. f.96,-- + 1 1-11196,--
53 8-10GLIMMEN, Joost Cornelis, to A'dam 40 j.100,--
7 27-1GLINSTRA, Eelco van, rêst f.105,-- + 31 10-1235,--
4 27-1GLINSTRA, Epeus van, f.105,-- + 30 10-12 Den Haech35,--
8 27-1GLINSTRA, Johannes, f.105,-- + 32 10-1235,--
187-185 16-5GOSSE Wybes op De Jouwer70,--
95-97 6-8GOIJCKIJEN Jans, de frou f. Justus Beilanus, to Ternaerd f.68,- - +28,--
172 28-8GRAINIERS, Clara, to Middelboarch100,--
9 1-12GRIETJE Adriaens, to A'dam 44 j.150,--
33 31-3GRIET Douwes, to Starum 42 j.21,--
37-36 1-11GRIETIE Gerrits, to Dokkum70,--
70-71 6-8GRIETIE Jans, to A'dam 38 j.70,--
88-79 5-4GRIETIE Pieters, to Hoarn 31 j.70,--
192-190 16-5GRIETIE Pieters, to A'dam 30 j.75,--
2 1-4GROOT, Gerbrandt, to Hoarn100,--
231-227 20-5GULICK, Janneke Harmens van, to Weesp 45 j.150,--
H>> ABC
25-26 2-10HAEFF, Ellisabeth ten, Middelboarch56,--
24 1-10HAEFF, Frederick ten, Middelboarch56,--
57 12-10HAERSMA, Aulus van, deputearde, rêst210,--
27 1-5HAESBAERT, Anneke, to Leiden 41 j.50,--
25 1-5HAESBAERT, Catharina, to Leiden 55 j.50,--
26 1-5HAESBAERT, Clara to Leiden 44 j.50,--
27 1-5HAESBAERT, Cornelis, to Haerlim 50 j.50,--
28 1-5HAESBAERT, Grietje, to Leiden 36 j.75,--
167-165 12 5HAGIUS, dr. Guilhelmus, adv.56,--
1 10-1HAGIUS, Maria, widd. Balthus v. Vliet, Ljouwert105,--
67-68 6-8HAGIUS, dr. Wilhelmus, to Ljouwert70,--
46 1-5HALLINGH, Joanna, to Den Haech 46 j.150,--
42 41 1-11HANIA, Sijucke van, frou f. Feije v. Burmania84,--
12 29-3HANNEMA, Fedtje Laeses, frou f. Ancke Jans Haselaer f.35,-- + 301 28-435,--
13 29-9HANNEMA, Frans Laeses, f.35,-- + 301 28-435,--
55-54 30-7HANS Wijbrens84,--
42 14HAREN, Ernst van, ritmr. en majoar, f.70,-- + 26-28 1-8140,--
41 1-4HAREN, Margarieta van, frou fan Jongestal 70,-- + 24-26 1-8 f.140,-- +50,--
43 1 4HAREN, Willem van grytman 't Bildt 70,-- + 27-29 1-8140,--
104
135 11-12HARINXMA, Hommerus van, rêst98,--
34-37 11-12HARINXMA THOE SLOTEN, Pieter van, rêst98,--
119-121 1-5HARPERTS, Amritghen, to A'dam 43 j.100,--
45 1-5HARPERS, Gerardt, to Rotterdam 47 j.100,--
104 1-5HARPERS, Hillegondt, to Den Haech 44 j. rêst100,--
148 1-5HARPERS, Pieter, to Rotterdam100,--
228-224 20-5HARTMAN Hartmans, to A'dam 33 j.50,--
54-56 5-8HARTMAN DE HEIJDE, kaptein, to Hulst 45 j.100,--
130-118 6-4HASE, Helena de, A'dam 39 j.129,--
119-105HASE DE JONCHE, Hieronimus de, A'dam 48 j.125,--
120-108HASE, Jurijen de, to A'dam125,--
106-110HASSELAR, Alewijn, to A'dam 33 j.200,--
105-109HASSELAR, Anna, to A'dam 35 j.300,--
104-108HASSELAR, Geertruijt, to A'dam 37 j.300,--
118-120HASSELAR, Hillitghe Cornelis, A'dam 50 j.100,--
23 1-12HAUWEN, Anna, 45 j. rêst52,50
20 1-12HAUWEN, Catharina, 35 j.52,50
21 1-12HAUWEN, Clara, 46 j.52,50
22 1-12HAUWEN, Cornelis52,50
24 1-12HAUWEN, Sara, 37 j.52.50
12HEDE, Westerhoff van den200,--
237-220 21-4HEER, Margarieta de, frou f. Andries Pieters Nijhof, to Ljouwert49,--
10-13 1-8HEIJLTIE Lamberts Schouten, to Weesp 45 j. 140,-- + 9 1-11 f.56,-- + 72-74 10-11 A'dam105,--
111-113 7-8HENDRICKIJEN Aerijens, to Ljouwert56,--
146-135 6-4HEREMAN, Catharina, to Utert 64 j. rêst 50,-- + 78-76 1-5 f.200,-- + f.100,-- + 88-89 6-8 100,-- + 47-48 8-10100,--
143-145 1-5HEREMAN, Claes, to Haerlim 43 j.200,--
32 1-4HEREMAN, Cornelis, to A'dam rêst + 82 1-5 61 j. f.100,-- + f.200,-- + 92-94 6-8100,--
33 1-4HEREMAN, Elisabeth, to Utert 51 j. f.25,-- + 100,-- + 147-136 6-4 f. 26,- + 84 1-5 50 j. 100,-- + f.200,-- + 15-17 21-6 f.50,-- + f.30,-- + 89-90 6-8100,--
80- 1-5HEREMAN, Jacob, to A'dam 61 j. rêst f.100,-- + 200,-- + 193 6-8 59 j. f.200,-- + 49 8-10 59 j.100,--
35 1-4HEREMAN, Maria, to Utert 41 j. f.100,-- + 50,-- 148-137 6-4 f.100,-- + 240 - 223 23 -4 50,-- + 86 1-5 40 j. f.100,-- + f.200,-- + 90-91 6-8 100,-- + 16-19 21-630,--
80-78 1-5HEREMAN, Silvester, to A'dam 62 j. f.100,-- + 200,-- + 14-16 21-6 60 j. f.30,-- + 90-91 6-8 100,-- + 48-49 8-10100,--
53-51 1-4HESSEL Riencks f.70,-- + 43-45 3-870,--
55-53 1-4HETTE Obbes f.70,-- + 45-47 3-870,--
173-158 9-4HEUSSEN, Gerrijt van, to Voorschoten by Leiden98,--
175-160 9-4HEUSDEN, Maria van, to Leiden100,--
56-58 5-8HEIJDE, Anthoni de, Den Haech100,--
55-57 5-8HEIJDE, mr. Cornelis de, Den Haech100,--
292-275 25-4HEIJDEMA, Aeffke, to Grins 30 j.147,--
9 1-7HEIJDOMA, Ellisabeth Feijens 63,-- + 64 6-8 f. 56,-- + 66-68 4-1156,--
8 1-7HEIJDOMA, Jelte Feijens 63,-- + 64 6-8 f.56,-- + 67-69 4-1156,--
28 1-4HEIJDOMA, Rinske Feijes f.56,-- + 6 1-17 63,-- + 64-66 4-11, as widd. fan grytman Lijcklama, Balk56,--
29 1-4HEIJDOMA, Tjerck Feijes f.56,-- + 7 1-7 63,-- + 65-67 4-1156,--
89-80 5-4HEIJM, Cornelis Pieters, to A'dam 30 j.70,--
26-25 1-11HEIJNCK, Annetje, frou f. Hendrick v. der Graft, to Amsterdam, rêst 37 j.280,--
105
201-196 16-5HEIJNCK, DircK, to A'dam rêst f.100,-- + 27-26 1-11 f.280,-- +280,--
59-57 2-4HIDDE Taeckes f.42,-- + 21-20 19-9, to Frjentsjer45,50
9 28-1HIL Jans, to Starum 45 j.42,--
14 10-6HILLEMA, Oeds van, to Burgum140,--
188-186 16-5HILLENSBERGH, Catharina, to A'dam200,--
123-125 1-5HILLENSBERGH, Dirck, to A'dam100,--
249-232 25-4HILLEGONDA Dircks, to A'dam 34 j.350,--
4 1-6HILLITGHE Meinerts, to A'dam 56 j.100,--
171-169 12-5HOEFFIJSER, Catharina, to A'dam f.200,-- + 66 6-8200,--
50 49 8-10HOEN, Ewerwijn Jans, to A'dam 64 j.200,--
51 8-10HOEN, Jan Ewerwijn, to A'dam 59 j. rêst200,--
168 166 12-5HOEVE, Aper van der, A'dam 38 j. rêst 105,-- + 1-2 1-8112,--
169 167 12-5HOEVE, Janneke v. der, to A'dam f.203,-- + 2-3 1-8112,--
5 1-8HOEVE, Maria v.d., A'dam 32 j. rêst112,--
170-168 12-5HOEVE, Wilhelmina van der, to A'dam 34 j. 112,-- + 3-4 1-8112,--
10 1-5HOGENBERG, Cornelis, to A'dam 55 j .100,--
272-255 25-4HOGENBERCH, Cornelis, to Ter Gouw 37 j.50,--
273-256 25-4HOGENBERCH, Baertghe, to Ter Gouw 32 j. rêst50,--
274-257 25-4HOGENBERCH, Bernardus, to Rotterdam 31 j. rêst50,--
280 265 25 4HOOFT, Catharina Willems, to Delft 36 j. rêst 300,-- + 121123 1-5 35 j.100,--
17 30-3HOOFT VAN OUDSHOORN, Claeske, to A'dam 40 j. 224,-- + f.70,-- + 47-46 1-11 f.140,-- en f.210,-- + 26 1-12. as frou fan boargemr. Flamingh f.140,-*70,--
45-43 30-9HOOFT, Geertruyt, to A'dam 27 j. f.140,-- +70,--
9 1 10HOOFT, Hendrik, skepen, A'dam 42 j. 70,-- + 5-4 1-9 f.210,-- + 19-20 1-11 f.140,-- +140,--
45-44 1-11HOOFT, Hendrick Hendricks, A'dam 43 j. f.52,50 +140,--
301 286 25-4HOOFT, Ida Willems, to Rotterdam 100,-- + 144-146 1-5200,--
286-269 25-4HOOFT, Machtel Willems, to Rotterdam 40 j. rêst 100,-- + 12 1-5150,--
11 1-8HOOFT, Pieter Willems, to A'dam 71 j. rêst 140,-- + 1 1-9105,--
26 1-4HOORN, Hendrikje van, to Haerlim42,--
27 1-4HOORN, Josina van, to Haerlim 36 j.42,--
84 75 5 4HOP, Maritghe Jacobs, to A'dam 35 j.105,--
85-76 5-4HOP, Neeltje Jacobs, to A'dam 32 j.105,--
50 52 3-8HOUCKEMA, Hidde Foeckis, Frjentsjer42,--
54 53 30-7HOIJTTE Sipckes200,--
132 120 6 4HUDDE, Hendrick, Den Haech 42 j.30,--
133-121 6 4HUDDE, Joannes, to A'dam 33 j.50,--
134 122 6-4HUDDE, Weijntghe, to A'dam 30 j.40,--
41 43 3-8HUIBERTS, Claes, to Harns 41 j.70,--
141 129 6-4HUIJDECOPER, Geertruijt, rêst50,--
144 147 15-8HUIJDECOPER, Johan, boargemr.. A'dam 60 j. rêst200,--
145-148 15 8HUIJDECOPER, Johan de Jonge, A'dam200,--
153 6-4HUIJDECOPEB, Leonora, to A'dam rêst50,--
284-267 25 4HIJLCK Tijercks, to Harns 45 j.70,-
235 218 20 4HIJLCKE Tijties, to Koudum rêst35,--
I>> ABC
10 1-12IDA Adriaens, to A'dam 44 j.150,--
74-76 10-11IDEMA Willemcke Luijtiens, widd. boargemr. Doucker, to Dokkum rêst56,--
220-203 13 4IDSKE Anthoni dr. to Ljouwert35,--
36-38 13-4IDZAERDA, Doed van, to Tijum (Tsjom)70,--
223-219 20-5INDISCHE RAVEN, Janneke Jacobs, A'dam 33 j.25,--
106
224-220 20-5INDISCHE RAVEN, Elisabeth J., A'dam 30 j. f.25,--
225-221 20-5INDISCHE RAVEU, Pieter Jacobs, 27 j. rêst50,--
13 1-5INTHIEMA, Armgarta van, widd. Serapius van Adelen, to Frjentsjer 46 j.140,--
35 1-5INTHIEMA, Frederick van, boargemr. Warkum 280,-- + 28 1-10280,--
1 1-5INTHIEMA, Hanck Andries, to Boalsert 45 j. 42,--, frou f. Johan Boeleroa + 33 10-1242,--
51-53 3-8IPE Foppis56,--
304-288 30-4ISAACK Francks, A'dam 50 j. rêst 50,-- + 117-119 1-550,--
J>> ABC
52 1-5JACOB Adriaens, to A'dam 40 j.100,--
163-161 6-5JACOB Aerts, to Harns 36 j.75,--
11 29-3JACOB, Dirk, en Trijntje, rêst, en Grietje Cornelis, meiinoar f. 56.--, nou noch42,--
24-23 19-9JACOB Dircks, to Rie45,5
9-10 5-6JACOB Frans, kastlein, to Hynljippen 42 j.312,5
39-38 1-11JACOB Joris, to A'dam 46 j.140,--
205 6-5JACOB Laessen, to Tsjom17,5
54-52 1-4JACOB Riencks126,--
187-190 30-8JACOB Schaep Pieters105,--
12 1-12JACOB Stoffels49,--
6-5 2-9JACOBI, Trijntie, to A'dam 39 j.42,--
31 1-5JAN Simens, to Starum 40 j.28,--
18-17 17-9JAN Warners, to Harns 34 j. rêst63,--
33-32 21-9JANCKE Jacobs, to Harns 34 j.70,--
69-70 6-8JANNITGHE Jans, to A'dam 42 j.70,--
185-168 9-4JANTIJEN Tijaerds, to Harns28,--
129-132 12-8JARDIJN, Nicolaes du, to Gent 42 j. f.199.50 +200,--
67-65 2-4JARICH Jelles, to A'dam 43 j. 100,-- + 10 1-7 f. 35.-- + 1 1-10 41 j.100,--
13-15 16-6JEL Hanses, frou f. Harmen Scherinck, soldaet, to Coevorden49,--
16-15 17-9JELCKE Jans, to Harns 47 j.35,--
66 1-5JELIS Reiniers, to A'dam 41 j.25,--
116 5-4JEMTIJEN Claeses, to Inkhuzen14,--
21-20 1-11JISCH Jochems, widd. Mathias v. Vierssen, Snits98,--
23- 28-7JITGHE Gerrits, to Weesp 35 j.56,--
110-112 5-4JOHANNA Joije, to Dordrecht75,--
26 30-3JONCKHEIJN, Albertus, A'dam 29 j.210,--
27 30-3JONCKHEIJN, Claes, A'dam 28 j.210,--
29 30-3JONCKHEIJN, Jacob, A'dam 26 j.70,--
28 30-3JONCKHEIJN, Simcn. A'dam 27 j.210,--
21 1-5JONGE, Claes de, A'dam 35 j. rêst £>,--25,--
127-130 11-8JONGE, Daniel Bernardt de, 36 j.300,--
22 1-5JONGE, Dirck de, A'dam 34 j.25,--
23 1-5JONGE, Maria de. A'dam 30 j. f.60,-- +50,--
81 4-4JONGH, Claas Hendriks de, to Santen yn 't lân fan Cleef, rêst50,--
82 4-4JONGH, Dirck Hendriks de, A'dam50,--
39-38 25-9JONCH, Jan Olpherts de, to Inkhuzen 36 j.50,--
83 4-4JONCH, Maria Hendriks de, to A'dam50,--
61 18-10JONGHESTAL, Allardus, (Allert Pieters), f.35,-- +21,--
62 18-10JONGHESTAL, Jeltie, frou fan Geldorp rêst f.35,-- + 78-80 15-1121,--
109 7-8JORIS Wouters, to A'dam 65 j.25,--
109-101 5-4JOSINA Joije, to Dordrecht75,--
67-69 28-10JOSINA Uttens, to Zutphen 45 j.182,--
107
119 7-8JOUCKIJEN Simons, to A'dam f. 28, -28,--
284-272 25-4JULIAENS, Joanna, to A'dam 60 j.500,--
K>> ABC
219-215 20-5KEMP, Aert, to A'dam 31 j.40,--
220-216 20-5KEMP, Amerentia, to A'dam 30 j.40,--
139-141 1-5KEMP, Catharina, to Maersen 42 j. 100,- + 172 28-8100,--
17-19 1-8KERCKRINCK, Willem, to A'dam 44 j. rêst112,--
335-320 30-4KETH, Dirck Geerts, to Harns50,--
135-137 1-5KETH, Theodorus. âld-boargemr. Harns, rêst 50,- + 172 170 12-550,--
118 122 7-8KINGHMA, Catharina van, widd. Ghemmenich, to Frjentsjer f. 42,-- +28,--
116-118 7-8KINCHMA, Ignatius van, ritmr. f.42,--+28,--
141-144 15-8KINNEMA, Marta van, frou f. grytman Scheltinga50,--
87-89 22-11KLEIJBEECKER, Meinert Gerardus, Snits 53 j. rêst56,--
329-314 30 4KOOCKER, Dina de, to Haerlim 28 j.50,--
169-172 24-8KOOCKER. Gilles de, to Haerlim 62 j.28,--
326-311 30 4KOOCKER. Jacomina de, to Haerlim 52 j.50,--
327-312 30 4KOOCKER, Jan de, to Haerlim 32 j.50,--
170-173 24-8KOOCKER, Joris de, to Haerlim 36 j.28,--
328- 313 30-4KOOCKER, Pieter de, to Haerlim 30 j.50,--
247 27-5KIJM, Berber Felip, to Ljouwert14,--
L>> ABC
16 29-3LANGHE, Lijsbet de, A'dam rêst f.56,-- + 236-233 22-5 26 j.50,--
82-84 18-11LEENTIE Jans, to Warkum28,--
51 1-5LEEUWARDEN, Pieter Adriaens v., to A'dam 45 j. rêst100,--
175-178 19-8LEMANS, Cornelis, eartiids ds. to Broek-in-Waterland, noutiids, to 's-Hertogenbosch 62 j.100,--
8 1-12LENZ, Jan Hendriks, to A'dam 41 j.105,--
183-166 9-4LEPETIT, Margarieta, to Utert 32 j.50,--
167 9-4LEPETIT, Nicolaus, to Den Haech 30 j. rêst56,--
2 1-6LEUSVELT, Jan Jansen, to Leiden 39 j.50,--
4 1-6LEUSVELT, Pieter van, to A'dam 41 j.50,--
68-70 4 4LINDE, Jacobus, to A'dam 35 j.50,--
68-71 4 4LINDE, Johan, to Bergen yn Noorwegen 37 j.76,--
39 1-4LOCKHORST, Geertje Cornelis van, to Haerlim 43 j. f.84,- +28,--
140-143 15-8L00, Hester van, widd. ritmr. Hume100,--
139-142 15-8LOO, Jacomina van, frou f. Eernst v. Aijlva rêst100,--
32 30-3LOPER, Jacob de49,--
115 1-5LUCIA Silvia, to A'dam 54 j. rêst 140.-50,--
33 1-5LUIDEMA, Gerben Claeses, to Arum rêst140,--
186 189 30-8LUTGHER Pieters, frou f. Olivier Lodewyks, to Dimter25,--
227-210 16 4LUTS Gerrits, to A'dam 44 j.56,--
15 1-5LIJCKLAMA, Hijlck van, widd. Uble v. Aylva, to Wytmarsum f.350. - + 22 26-7105,--
3 1-11LIJSBETJE Joosten, to A'dam 44 j. 105,- + 192-176 12-4 45 j. f.105,-- + 101-12 1-8 44 j.112,--
9 1-11LIJSBET Lamberts, to Weesp56,--
73-75 10 11LIJSBET Lamberts, to A'dam 39 j.105,--
50 1-4LIJSBETH Pieters, to A'dam50,--
M>> ABC
325-310 30-4MACHTEL Willems, to Rotterdam 40 j. rêst100,--
240-237 22-5MAGHDALENA Dirks, to Snits 53 j. rêst25,--
108
223-206 14-4MANNINGA, Nicolau, ds. to Grou rêst (1669)f.42,--
202-187 13-4MARCKT, Elisabeth v. der, to A'dam 31 j.105,--
211-196 13-4MARCKT, Margarieta v.der, to A'dam 27 j.105,--
60-62 6-8MARITGHE Jans, to A'dam 56 j.100,--
123-111 5-4MARIJ Jans, yn 't Noarderkertier 28 j.24,50
44 1-4MARIA Willems100,--
66-68 28-10MARIA Uttens, to Den Haech 46 j.182,--
30-29 19-9MARSSUM, Elske van, frou f. Jurijen van Vierssen70,--
87-78 5-4MARTEN Pieters, to Ljouwert 36 j. rêst35,--
26-27 2-10MARTEN Tijepckes, to Harns 43 j.56,--
43 25-12MARTIJEN Eghberts (Huiberts)56,--
14-13 16-9MARTIJEN Hanses, frou f. Wijnnert Poppes, to Harns 28 j.35,--
323-308 30-4MATHIJS Philips, to A'dam 40 j. 50,-- + 34-36 1-8 41 j. f.42,-- + 25 1-12 4 0 j.70,--
110-112 7-8MAIJCKE Aerijens, to Ljouwert rêst56,--
13 1-12MAIJCKE Cornelis21,--
214-199 13-4MEERMAN, Gerrijt Jansen, A'dam 33 j. rêst200,--
213-198 13-4MEERMAN, Willen Jansen, A'dam 43 j.200,--
44-46 3-8MEILSMA, Jacob Riencks, to Harns126,--
221-204 14-4MEINARDUS Thijssens, Pr. Post., Ljouwert70,--
7 1-6MEINTE Mathysen, to Ljouwert100,--
10 30-1MENCK Agges, to Starum rêst42,--
173-157 9-4MENSENBURGH, Petrus, to Grins140,--
33-34 2-10MEPSCHE, Gerardt de, to Grins250,--
35-36 2-10MEPSCHE, Johan de, to Grins250,--
34-35 2-10MEPSCHE, Rempt de, to Grins250,--
58-60 5-8MEUN, Jacob Pieters, to Inkhuzen 71 j. rêst100,--
18 1-4MEUN, Pieter Jacobs, to Inkhuzen230,--
126-114 5-4MICHIEL Claesen, yn 'e East100,--
20 1-5MOL, Imckijen de, to Ljouwert, frou f. Mortainie rêst f.140,-- + 83-85 20-11140,--
190-188 16-5MOOR, Jacob de, to A'dam 29 j.100,--
227-223 20-5MIJE, Aernt Jans van der, to A'dam 34 j. 100,-- + 1 1-6 Meijen, Arent v.d., A'dam 36 j.31,50
41 28-7MIJE, Jan Abrahams v.d.49,--
59 13-10MIJE, Jan Wouters v.d., to A'dam62,50
42 28-7MIJE, Margarieta van der77,--
N>> ABC
14 1-10NAERDEN, Catharina Adriaens v., Rotterdam 39 j.56,--
226-222 20-5NAERDEN, Dirck Jacobs v., to A'dam 28 j.100,--
53 lr 5NAERDEN, Gerrijt Gerbrandts v., 30 j -80,--
15 1-10NAERDEN, Maria Adriaens van, frou fan Hendrik Touwer 43 j.56.- -
253-236 25-4NECK, Elisabeth van, A'dam 41 j. rêst f.100,-- +100,--
252-234 25-4NECK, Jacob v., to A'dam 33 j. f.100,-- + 2 1-5200,--
251-134 25-4NECK, Weijntie van, to A'dam 50 j. 100,-- + 42-43 8-10 51 j.100,--
200-185 23-4NEELTIE Michiels, to Harns 30 j.35,--
40-39 1-11NEVE, Joris de, yn Itaelje 35 j.140,--
17 1-10NIESEN, Lijsbet Gerrits, to A'dam 52 j. rêst210,--
37-38 6-10NIESKE Jans, to Starum 42 j.42,--
2 1-11NIESKE Lamberts, to A'dam 62 j. rêst105,--
191-175 12-4NIJESIJEN Lamberts, to A'dam 63 j. rêst105,--
236-219 21-4NIJHOFF, Andries Pieters, to Ljouwert rêst49,--
238-221 21-4NIJHOFF, Catharina, dochter fan foarige21,--
O>> ABC
176-174 13-5OCKIJEN Jans, to Starum 39 j.14,--
2 14-1OEDTIE Jelles, frou f. Galtie Evert, Starum 42 j.42,--
222-218 20-5OOMS, Janneke, to A'dam 48 j.100,--
109
209-194 13-4OPMEER, Catharina, frou f. Casper v. Collen 34 j. A'dam f.105,-- + 22-24 1-8 33 j.210,--
208-173 13-4OPMEER, Nicolaas, to A'dam 29 j. 105.-105,--
210-195 13-4OPMEER, Pieter, to Oudewater 26 j.105,--
31-30 1-11ORANJE, Albertina Agnes, 28 j.150,--
30-29 1-11ORANJE, Louisa, âldste dochter fan de Prins van Oranje 32 j. rêst150,--
269-253 25-4ORNIA, Gerbrandt, to A'dam 34 j. f.224,-- + 140,- + 10 1-10 33 j.70,--
16 1-12OTTER, Lucia den, to A'dam 60 j.56,--
P>> ABC
77-78 6-8PARS, Lubbert, to A'dam 49 j. f.50,-- + 113 1-550,--
94-86 5-4PATERS, Elisabeth, to Haerlim 3450,--
100-92 5-4PATERS, Maria, to Haerlim 32 j. rêst 25,-- + 50-47 30-7 31 j.25,--
51 1-4PAULUS Lamberts, to Hoarn28,--
131-133 1-5PAUW, Anna125,--
65 1-5PAUW, Cornelia Reiniers, Den Haech 33 j.250,--
89-80 6-8PAUW, Cornelia, to A'dam 34 j. f.500,-- + 187-188500,--
75 1-5PAUW, Dirck Reiniers, to Den Haech 41 j. 250,-- + 75-76 6-8 42 j. f.500,-- +500,--
132 134 1-5PAUW, Isaack, Den Haech, 44 j.350,--
45-46 8-10PAUW, Johan Jacobs, to Schiedam f.100,-- â +100,--
9 1-4PETRONELLA Willems, to Den Haech 28 j.100,--
250-233 25 4PETIJEN Wijghers, to Starum 40 j.50,--
322-299 30 4PHILIPS Jans, to Haerlim 32 j.110,--
152-150 16-8PIETIER Adriaens Trist 48 j.111,10
181-184 29-8PIETER Claeses, to Harns 47 j.105,--
36-35 1-11PIETER Gerrits, to Dokkum70,--
34-33 21-9PIETER Jacobs, to Harns 32 j.70,--
19 1-10PIETER Jans, to Appingedam 41 j.56,--
244-227 23-4PIETER Sijurdts, to Starum 41 j.21,--
62- 60 2-4PIETER Tijaerdts rêst f.91,-- + 49-51 3-891,--
285- 268 25-4PIPHRON, Pieter, keapman, to Harns 42 j.98,--
6 1-12PLOOS VAN AMSTEL, Alijt, to Utert 40 j.300,--
7 1-12PLOOS VAN AMSTEL, Gerardt, to Utert 44 j.400,--
154-152 2-5POPTA, Hendrick Jacobs, alias Hesma, A'dam rêst42,--
153-151 2-5POPTA, Jacob Jacobs, keapman, Ljauwert rêst42,--
155-153 2-5POPTA, Lenart Jacobs, alias Hesma, A'dam42,--
140-142 1-5POPTA, Michiel Ghijsberts, to A'dam 42 j. 150,-- + 193-196 30-8100,--
233-229 20 5PRIPPELNAGEL, Pieter Adries, A'dam 60 j.100,--
23 1-10PRUIJM, Michiel Ghijsbert70,--
140-128 6 4PRUIJS Elisabeth, to A'dam 27 j.50,--
139-127 6-4PRUIJS, Joanna, to A'dam 28 j.100,--
138-126 6-4PRUIJS, Maria, to A'dam 33 j.150,--
233-216 16-4PURMERENDT, Rutger Pieters, A'dam 34 j.200,--
229-225 20-5PUTH, Aernolt van der, A'dam 29 j.150,--
230- 226 20-5PUTH, Anna van der, A'dam 26 j.150,--
302-286 28-4PYTTIE Simons, frou f. Jan Claeses, to A'dam 50,-- + 225 15-456,--
R>> ABC
162-160 4 5RAEDT Catharina de, to Breda 35 j.100,--
247-230 25-4RAEDT, mr. Coenraedt Dircks, to A'dam 40 j.105,--
161-159 4-5RAEDT, Gerardt de, Den Haech 37 j.100,--
127 115 6-4RAEP, Adriaen, to A'dam 29 j.100,--
128-116 6-4RAEP, Floris, to A'dam 27 j.100,--
167-170 18-8RANS, Jacomina, to A'dam 38 j.140,--
110
107 1-5RANSON, Berber, to Den Haech 48 j.50,--
149-152 15-8REAEL, Aeltie, to A'dam 40 j.100,--
147-159 15-8REAEL, Frans, to A'dam 33 j.100,--
150-153 15-8REAEL, Hendri, to A'dam 40 j.100,--
148-151 15-8REAEL, Hillegond, to A'dam 45 j.100,--
146-149 15-8REAEL, Luduwe, to A'dam 33 j.50,--
167-151 8-4REAEL, Pieter, to Vlaerdingen 33 j100,--
56-54 1-4REINER Obbes rêst f.112,-- + 46-48 3-8112,--
30 1-4REINIERS, Joannes, to A'dam 57 j. 56,-- + 25 28-284,--
32-31 1-11REINSKEN Eghberts, to A'dam 59 j. rêst28,--
15 29-3REINTS, Cornelia, to Grins 40 j. 52,50 + 75 4-452,50
20 30-3REINTS, Jacobus, to A'dam 39 j. 52,50 + 75 4-452,50
14 29-3REINTS, Lambert, A'dam, haedoffisier 52,50 + 72 4-452,50
31 30-3REINTS, Maria, frou fan Johan v. Thilt, to Haerlim 52,50 + 72 4-452,50
43 1-5RENCKE Sijties, to Warns 40 j.42,--
18 1-11REIJER Reijers 38 j.26,25
205-200 19-5RHEEN, Doede Hanses, to Inkhuzen42,--
79 4-4RHIJN, Pieter Pieters van, to A'dam300,--
61-59 2-4RIENCK Dircks rêst f.42,- + 52-54 3-8 42,-- + 26-25 19-9 to Harns45,50
3 1-10RIEUWERT Willems, to Inkhuzen 28 j. rêst42,--
95-97 24-11RINCK Sijurdts, to Starum 37 j.42,--
16 1-11RINSIEN Eghberts 63 j.28,--
175-173 13-5RINTIE Agges, to Starum 34 j.28,--
82-83 6-8ROCK, Anna, to Den Haech 36 j.105,--
81-82 6-8ROCX, Catharina, to A'dam 33 j.105,--
13 1-10ROCK, Cornelia Fredericks, Rotterdam 34 j.56,--
12 1-10ROCK, Jacob Fredericks, skepen, Rotterdam 31 j. rêst56,--
80-81 6-8ROCK, Jannitgen, to A'dam105,--
154-158 17-8RODE, Johannes, to A'dam 32 j.100,--
6 1-10RODENBURGH, mr. Christiaen, Utert 41 j. 50,-- rêst +100,--
321-306 30-4ROETERS, Aerlandt, to A'dam 37 j. rêst100,--
320-305 30-4ROETEBS, Floris, to A'dam 39 j.100,--
316-301 30-4ROETERS, Geertruijt, to A'dam 48 j.100,--
318-303 30-4ROETERS, Hendrik, to A'dam 43 j.100,--
317-302 30-4ROETERS, Johan, to A'dam 46 j. rêst100,--
319-304 30-4ROETERS, Rebeca, to A'dam 43 j.100,--
315-300 30-4ROETERT, Eernst, to A'dam 45 j.100,--
305-289 30-4ROMANUS Adrianus, to A'dam 38 j. rêst50,--
194-192 16-5ROODT Martens, to Molkwar 30 j.18,75
60 17-10ROORDA, Sophia van, widd. Velsen140,--
180-178 16-5ROMBOUTS, Clara, to Inkhuzen 41 j. rêst100,--
183-181 16-5ROMBOUTS, Dirckijen, to A'dam 39 j. rêst100,--
179-177 16-5ROMBOUTS, Joannes, to A'dam 42 j. rêst100,--
182-180 16-5ROMBOUTS, Maria, to A'dam 33 j.100,--
181-179 16-5ROMBOUTS, Rombout, to A'dam 36 rêst100,--
20 1-4ROUSSEL, Juliana v., to Ljouwert rêst 350,-- + 5 1-5350,--
130-132 1-5RUITTENBERGH, Adriaen van125,--
149 1-5RUITTENBERCH, Elisabeth van, frou f. Aemelius Kool, to Ter Gouw125,--
64-62 2-4RUIJLOFF Pieters, to Hoarn42,--
30-31 2-10RUYSCH, Abigail, to Den Haech 30 j.150,--
164 148 8-4RUYSCH, Berbera, to Den Haech 50,-- + 125-127 1-5 f.75,-- + 92 54 22-11 38 j.100,--
91-93 22-11RUYSCH, Floris, to Den Haech 41 j.200,--
111
37RUYSCH,Frederick, to 's-Hertogenboschf.100,--
36RUYSCH, Ghysbert, 's-Hertogenbosch100,--
113-147RUYSCH, Hendrik, Den Haech 33 j. rêst100,--
38RUYSCH, Hendrik, 's-Hertogenbosch100,--
31 32RUYSCH, Johan, Den Haech 27 j.150,--
165-149RUYSCH, Joanna, Den Haech50,--
126-128RUYSCH, Maghdalena, Den Haech 35 j. 50,-- + 93-95 22-10100,--
162-146 8-4RUYSCH, Petronella, Den Haech100,--
124-126 1-5RUYSCH, Pieter, Den Haech 39 j.175,--
39 1-5RUYSCH, Veronica, 's-Hertogenbosch100,--
17 1-11RIJCKJE Reijers 40 j.25,25
S>> ABC
112-114 7-8SAECKMA, Elisabeth. frou fan kapt. Solckama42,--
14 8-7SAECKMA, Fedtje van, f.42,-- + 29-28 19-9 42,-- + 63-65 3-11 Ljouwert42,--
13 8-7SAECKMA, Jaijcke v., f.42,--42,--
28-27 19-9SAECKMA, Tacita (Taetske) v., 56,-- + 62-64 3-11 f.42,-- +42,--
322-307 30-4SAERTGHE Willems, to A'dam 5850,--
5 1-4SANDE, Catharina v. der, Den Haech 46 j. f.140,-- +42,--
34 28-7SANDE, Gilles v. der, 51 j.42.-.-
32 28-7SANDE, Maria v. der. 54 j.42,--
86-88 22-11SANDE, Maria v. der, frou f. Lovys de Voocht, to Arnhim f.50,-- +70,--
4 1-4SANDE, Otto v. der, Den Haech 48 j. f.140,-- +42,--
33 28-7SANDE, Petronella v. der, 55 j.42,--
35-36 28-7SANDE, Susanna v. der, 48 j.42,--
35 28-7SANDE, Willem v. der, 50 j. rêst42,--
22 30-3SARA Gowerts, to A'dam 41 j.217,--
49-46 30-7SARWAED Jacobs, to Haerlim 38 j.25,--
35 37 1-8SAUTIJN, Cathrijna140,--
29 28-7SAUTIJN, Maria210,--
36-38 1-8SAUTIJN, Sara, to Arnhim98,--
41787SCHAAP, Aeght, to Utert77,--
192-195 30-8SCHAAP, Cornelia.105,--
191-194 30-8SCHAAP, Margarieta Pieters105,--
182-185 30-8SCHAMBEECK, Nicolaus, to A'dam166-13-4
37 1-4SCHATTS, Reinuke, frou f. dr. Matthias van Vierssen, to Ljouwert rêst100,--
56 1-11SCHELLINGER, Agniet, to A'dam210,--
58 1-11SCHELLINGER, Geertruijt, to Weesp98,--
57 1-11SCHELLINGER, Meijntie, to A'dam98,--
29 10-12SCHELTAMA, Feijo v., grytman Kollumerlân rêst105.-
142-145 15-8SCHELTINGHA, Daniel de Blocq v., grytman Skoatterlnn 35,-- + 25-24 1-11 f.210,-- + 38-40 12-12105,--
143-146 15-8SCHELTINGHA, Dirck v., 35,- + 33-32 1-11 Luit. en Kapt.. Grins rêst105,--
222-205 14 4SCHELTINGHA, Livius v., grytman Achtkarsp.100,--
42SCHELTINGHA, Theodorus van70,--
330-315SCHELTO Jurrijens Fontein50,--
163-167 18 8SCHILDER, Catharina de, A'dam 39 j.75,--
166-169 18 8SCHILDER, Maria de, A'dam 35 j.75,--
165168 18 8SCHILDER, Susanna de, A'dam 38 j.75,--
70-72 10 11SCHOUTEN, Abigael Lourens, to Weesp 46 j. rêst105,--
11-13 18SCHOUTEN, Heijltie Lammerts, Weesp 45 j.140,--
32 33 2 10SCHOUTEN, Nieske Lammerts, to A'dam 62 j. rêst 84,- + 9-11 1-8"112,--
24 28-7SCHOUTEN, Weijntghe Lamberts, Weesp 48 j.140,--
112
28-30 1-8SCHUIJRMAN, Abraham, to Huzum75,--
201-186 13-4SCHUYT, Anna, frou f. Jan Telle, A'dam 33 j.100,--
152 6-4SCHUYT, Helena, to A'dam200,--
143-131 6-4SCHUYT, Susanna, to A'dam100,--
8-9 2-9SCHWARTZENBERGH, Anna Agnes140,--
11-10 10-9SCHWARTZENBERGH, Hendrick Georg Baron van, kaptexn140,--
9-10 5-9SCHWARTZENBERGH, Susanna Sophia van140,--
27-28 2-10SEERP Tijepckes, to Harns 39 j.56,--
271-254 25-4SELLER, Aeltqhe van, to A'dam 45 j.52,50
18-20 25-6SELIJNS, Apolonia, to Utert 35 jx32,--
17-19 25-6SELIJNS, Maria, to Utert 27 j. rêst32,--
73-70 4-4SIBLE Epes, to Wams56,--
108 1-5SICCAMA, Duco, to Wurdum140,--
49 30-7SICHEN, Catharina van, to Delft rêst100,--
37-36 25-9SIERSMA, Lamke, to Boalsert28,--
38-37 25-9SIERSMA, Phoceus, adv., Boalsert28,--
20-22 1-8SIMON Freercks, to Starum 48 j. rêst14,--
121-109 5-4SIMEN Jans, yn 't Noarderkertier 33 j.24,50
205 19- 5SIMEN Laessen, to Harns17,50
243-226 23-4SIMENTIE Hijlckes, to Starum 46 j.21,--
58-56 2-4SIPCK Claeses f.42,-- + 53-55 3-842,--
38 28-7SLICHER, Johan14,--
36-37 28-7SLICHER, mr. Wiqhboldt40,--
37 28-7SLICHER, Wighboldt, sikt., to A'dam14,--
23-25 1-8SMINIA, Jetso van140,--
240 25-4SPIEG(H)ELS, Anneke, to A'dam 52 j. rêst150,--
312-296 30-4SPIEG(H)ELS, Dirck, to A'dam 29 j.50,--
255-238 25-4SPIEG(H)ELS, Elisabeth, to A'dam 33 j. 150,-- + s.297 30-4 29 j. rêst f.50,-- + 174-177 29-8 32 j.25,--
313-298 30-4SPIEG(H)ELS, Geertruijt, A'dam 27 j.50,--
256-239 25-4SPIEG(H)ELS, Margarieta, A'dam 29 j.200,--
311-?95 30-4SPIEG(H)ELS, Sara, A'dam 31 j.50,--
158-162 18-8SPIERINGHS, Anna, Delft 44 j. f.100,--. f.100,-- +100,--
157-161 18-8SPIERINGHS, Sara, A'dam 45 j. f.100,--, f.100,-- +100,--
98 1-5SORG(H)EN, Agata van, Den Haech62,50
100 1-5SORG(H)EN, Catharina van, Den Haech 36 j.100,--
95 1-5SORG(H)EN, Elisabeth van, to Ter Gouw 34 j. 50,-- rêst + 50 1-1050,--
4 1-10SORG(H)EN, mr. Johan v., Den Haech 33 j.100,--
97 1-5SORG(H)EN, Joost v., Den Haech 44 j.62,50
96 1-5SORG(H)EN, Leonardt v., 's-Hertogenbosch 48 j. rêst62,50
99 1-5SORG(H)EN, Maria v., Den Haech 39 j.100,--
149-138 6-4SPRANGER, Catharina, to Utert 35 j.100,--
234-230 20-5SPRANGER, Constantia, to A'dam 43 j.100,--
15-139 6-4SPRANGER, Matheus, to Utert 45 j. rêst100,--
151-140 6-4SPRANGER, Susanna, to Utert 26 j.100,--
177-159 9-4SPRONSSEN, Thimen, to Leiden100,--
8 29-3STAECKMANS, Anna. frou f. Johan Ysbrands, Grins140,--
9 29-3STAECKMANS, Lambert, to Grins140,--
10 29-3STAECKMANS, Titia, Grins f.70,-- + 64 18-1070,--
99-103 6-8STALPERS, Philippina, to Leiden 41 j.200,--
18 1-10STECK, Nieske, to A'dam 51 j.56,--
1 1-4STEENHUIJSEN, Bartholdus, to Alkmaer 37 j.150,--
12-11 11-9STEGGE, Harmen ter, to Ysselstein 35 j.70,--
193-177 12-4STERKENBURGH, Agatha v., frou f. Schwartzenbergh140,--
173-171 13-5STICKE, Diderick, to Dimter300,--
12-14 1-8STOFFELS, Annetje. frou f. Folckert van der Velde 47 j.49,--
13-15 1-8STOFFELS, Jacob, 40 j.42,--
306-290 30-4SWAELWE, Albertus, to Ljouwert62,50
307-291 30-4SWAELWE, Eco, yn Grinzerlân62,50
124-127 9-8SWAENTIE Jans, to Utert200,--
50 1-5SWAENTIE Meinerts, Den Haech 67 j.25,--
113
12-13 6-6SWOL, Harmen, 73 j.75,--
68-70 28-10SUSANNA Uttens, to Grins 38 j.176,--
16 1-10SIJE Joris Joris, to A'dam 53 j.210,--
81-83 15-11SIJNCKE Martens, to Starum 40 j.14,--
180-183 29-8SIJOUCKIJEN Claeses, to Harns 55 j.105,--
190-174 12-4SIJOUCK Jurrijens, frou f. Aucke Atsma, Ljouwert 42,-- + 115-116 7-842,--
T>> ABC
144-132 6-4TARTAROLIS, Margarieta, frou f. Sandra, to Dimter1001,--
108 6-8THESMANS, Catharina, to Luewen (Leuven)42,--
107 6-8THESMANS, Cornelis, to Beverwyk42,--
91-82 5-4TOILT, Johan v., boargemr. Haerlim 42 j.100,--
178-161 9-4THOLINX, Aernolt, to Sewenbergen 45 j.100,--
180-163 9-4THOLINX, Anna, to A'dam 39 j.50,--
179-162 9-4THOLINX, Catharina, to Sewenbergen 41 j.100,--
111-103 5-4THUIJMAN, Pieter Cornelis, to Hoarn 42,-- + 224-207 15-442,--
115 1-5TONGERLOO, Christiaen v., to Leiden 33 j.93,75
156-154 2-5TRILLE, Catharina, v. der, yn Frankryk100,--
153-157 16-8TRIST, Jacob Adriaens, 44 j.111,10
152-156 16 8TRIST, Pieter Adriaens, 48>.111,10
3 19-1TRIJNTIE Aukes, ûnder Ljouwert rêst70,--
14 1-5TRIJNTIE Claeses, widd. Frederick Hachtingh, to Ljouwert70,--
225-208 15-4TRIJNTIE Cornelis, to Harns56,--
48 1-4TRIJNTIE Dircks, to Hoarn28,--
109-111 7-8TRIJNTIE Dircks, to Harns 42 j.30,--
59 3-11TRIJNTIE Edes, to Ljouwert42,--
5 14-2TRIJNTIE Gales (Geles), frou f. boumr. Dirck Gerryts to Ljouwert f.70,-- + 56-55 1-11 42 j. 42,-- + 137-140 5-870,--
60-58 2-4TRIJNTIE Harmens rêst f.42,-- + 48-50 3-8 Frjentsjer42,--
20-19 19-9TRIJN Jans, to Starum 36 j.21,--
43 1-12TRIJNTIE Jans, to Hemmen yn Gelderlân21,--
80 82 15-11TRIJNTIE Martens, to Starum 47 j.14,--
184-168 9-4TRIJNTIE Tijaerdts, to Harns28,--
186169 9 4TIJAERDT Tyaerdts, to Harns28,--
113-115 7-8TIJERCK Jurrijens, yn 'e Mar by Starum f.56,-- +28,--
59 1-5TIJERCK Jurrijens, to Rotterdam28,--
204-199 19-5TIJTJE Taeckes, frou f. Teijpcke Harmens, Ljouwert42,--
V>> ABC
100-104 6~8VELDE, Philips Pieters v. der, Leiden, 40 j.100,--
19-21 1-8VELECARS, Hillegondt, A'dam 39 j. 105,- + 3 1-9 f.105.- - + f.105,-- + 6-8 1-11 f.105. 105.-105,--
232-228 20-5VELSEN, Agata v., frou f. Gellius Peijma rêst250,--
150-148 2-5VELSEN, Gerardus v., ds, to Goaijingea 32 j.42,--
215-217 20-5VELSEN, Petronella v., frou f. dr. Beilanus250,--
97-89 5-4VERBEECK, Hendrickie Claes, 38 j. 25.- + 47-43 30-7 37 j.25,--
98-90 5-4VERBEECK, Thomas Claes, f.25,-- + 48-44 30-7 35 j25,--
236-232 20-5VERMEULEN, Gilles, to Haerlim 38 j.250,--
235-231 20-5VERMEULEN, Maria, to Haerlim 37 j. rêst250,--
93-95 6-8VERPOORTEN, Catharina, A'dam100,--
76 1-5VERPOTEN, Cornelis, A'dam100,--
126-122 1-5VERPOORTEN, Maria, A'dam 33 j.100,--
2 10-3VERVOUW, Sophia de, widd. Andree, Frjentsjer rêst 70,-- + 166-164 10-5 Frjentsjer70,--
84-86 21-11VIBRANDI, Joannes, to Meppel14,--
114
85-87 21-11VIBRANDI, Meinardus, to Meppelf.14,--
6 1-5VlERSSEN, Anna v., frou f. Beijma, Ljouwert 70,-- + 29-31 1-850,--
8 1-5VIERSSEN, Catharina van70,--
68-69 6-8VIERSSEN, Janneke v., widd. Potter420,--
7 1-5VIERSSEN, Titia van, Ljouwert70,--
34 1-5VIERSSEN, Willem v., f. 100,-- + 43-40 30-7140,--
31 28-7VINCK, Hendrick Gerrits, útlannich 38 j. rêst42,--
109 1-5VOLBERGHEN, Jacob van, 47 j. Den Haech 136,-- + 88-90 22-11 48 j.100,--
89-91 22-11VOLBERCHEN, Johan v., to Rijswyk100,--
122-124 1-5VONCK, Maria, to Den Haech 37 j.100,--
239-222 21-4VOORBURGH, Gerrit Jacobs v., yn 'e East300,--
156-160 18-8VOORDE, Gerard v. de, A'dam 57 j. rêst300,--
28 28-7VORST, Adriana v. der, frou f. sill Frederik v. der Hall, Den Haech 57 j. rêst80,--
20 18-7VORST, Anna v. d., frou f. Nijevelt80,--
262-246 25-4VROOM, Adriaentie, frou f. Canter, Harns70,--
W>> ABC
232-215 16-4WAEL, Dirck de, to A'dam 33 j.200,--
95-87 5-4WAEL, Dirckije de, 27 j.50,--
231-214 16-4WAEL, Jacob de, A'dam 34 j. rêst200,--
44-41 30-7WAEL, Jan de, boarqemr. Haerlim 66 j.50,--
28 6-12WAELWIJCK, Jacob Claeses, boargemr. Dokkum28,--
267-251 25-4WAEIJEN, Bruno v. der. A'dam 31 j.50,--
264-248 25-4WAEIJEN, Dirck v.d., A'dam 37 j.50,--
265-249 25-4WAEIJEN, Elisabeth v.d., A'dam 35 j.50,--
266-250 25-4WAEIJEN, Geertruijt v.d., A'dam 33 j.50,--
268-252 25-4WAEIJEN, Jacob v.d., A'dam50,--
263-247 25-4WAEIJEN, Maria v.d., A'dam 39 j.50,--
198 16-5WAL Martens, to Molkwar18,75
4 1-7WALSCHART, Amitghen, to A'dam 34 j.50,--
43-42 1-11WALCHART, Catharina, A'dam 38 j.105,--
5 1-7WALSCHART, Hendrick, A'dam 30 j. rêst50,--
44-43 1-11WALCHART, Susanna, A'dam 36 j.105,--
279-264 25-4WALINCKHUIJSEN, Aefke van, frou f. Warner Brouwer, to A'dam 49 j.50,--
261-245 25-4WALINCKHUIJSEN, Grietje van. A'dam 37 j. 50,-- + 69 1-1 35 j.150,--
188*191 30-8WAVEREN, Jan Oedghens van105,--
189 192 30-8WAVEREN, Nicolaes van105,--
147 1-5WELLE, Maritje Pieters v. der, Ter Gouw rêst100,--
146-147 1-5WELLE, Nelletie Pieters v.d., to A'dam100,--
137-139 1-5WESEL, Romer van, to Den Haech 37 j.50,--
149 1-5WILHELM, Justinus, yn 'e East 31 j.25,--
96-92 22-11WILT, mr. Jan de, gheseijt Jan Coenen Jans de Friessoon210,--
212 197 13-4WINCKE Allerts, to Starum 44 j. rêst28,--
308-292 30-4WINOUTS, Marten, to Ljouwert62,20
1 1-12WITSEN, Cornelis Jan, to A'dam 55 j.105,--
2 1-12WITSEN, Pieternelletje, A'dam 59 j.105,--
178 176 13-5WITTERT, Anna, Den Haech100,--
73-74 6-8WOLFF, Anna v.d., Rotterdam 40 j.100,--
103-107 8-8WOLFF, Catharina v.d.10,--
74-75 6-8WOLFF, Elisabeth v.d., Rotterdam 43 j.100,--
72-73 6-8WOLFF, Geertruijt v.d., Rotterdam 38 j.100,--
123-126 9- 8WOLFFSEN, Hendrick, Den Haech 46 j.70,--
21 1-10WOUW, Maria v., Den Haech 28 j.100,--
152-150 2-5WRINGEN, Jetske, frou f. Jans J, Meecksma, to Ferwert 39 j.49,--
151-149 2-5WRINGEN, Saeckijen, frou f. Anthonius Jennema, to A'dam49,--
115
23-22 19-9WYBE Jans, to Rijed (Rie)45,50
51-50 30-7WYNHUYSEN, Berbera v., frou f. Cornelis de Jongh to Delft100,--
66-64 2-4WYPCK Ipes, to Warns 46 j.56,--
199-184 13-4WYTSE Michiels, to Harns 39 j.35,--
Y>> ABC
41731YPE Foppis56,--
41699YSBRANDI, Hieronimus Abeli, Warkum 40 j. rêst49,--
116

>> begin