>> HOMEpage

Namen van den geenen die men onder correctie op leeninge soude mogen setten, 1575

Internetuitgave 22 juni 2011 door M.H.H. Engels
voor Henk Zeinstra en Ype Brouwers
Met dank aan Onno Hellinga voor de verbeteringen en aanvullingen
Bron: Tresoar Leeuwarden, toegang 344 inv.nr. 837 (voorheen Fries Genootschap V d 19), in omslag 1574-1575

[Vooraf gaat:] Extr. - Beschrijvinge van den familien of huysgesinnen wonende in den grietnije van Baerderadeel der onderlig. dorp gestelt heeft waerlijk rijck arm geen uytgesondert, met ook die tauxatie hoe veele ieder van den huysgesinnen die wat vermogen tot leeninghe, tot den Majesteyts soldaten leggende in deze landen van Vrieslant te doen, sal 's maents tot Meye naestekomstig a[nno] XCV vif en tzeventig opbrengen bij ons Julius Botnia grietman, Gisbart Lieuquart secretaris en die dorprechters in hun dorpe getauxeert volgens d'belastinghe gedaen bij den Hove door missive aen mij grietman gesch. en gezonden in dato deses XVIII Dec. an[no] 1574. [Volgt: opsomming per dorp van namen van "edelluyden, geestelijken, heerschappen, huyslieden, schamele ruyters" met bedragen (1 goudgulden resp. 1 stuiver of nog minder).]
[in de marge:] N.B. het originele waeruyt dit geextraheert is gekomen uyt het huys bij de heer [Suffridus] Westerhuys [burgemeester resp. rentmeester-generaal, overl. 1731] te Franeker zijnde bewoont en is nu onder de Raetshr. [sedert 1728, Epeus] Wielinga.
[- Onno Hellinga: Dit is een mooie aanvulling op de Personele belasting (impost) die van deze grietenij niet bewaard is gebleven.]

Jellum
In Jellum wonen geen Edeluiden
Geestelyk
Heer Reyner Gerlofsz. pastoir aldaer 1 f[loreen]
Huyslieden
hier werden 15 huysgesinnen bij naem en toenaem genoemt en ieder getauxeert op VII st.
Schamel ruyters
ses huysgesinnen niet uytgetr.

Beers
Geestel. personen
Heer Dominicus Elckez. pastoer in voors. dorpe 1 gg.
H.Teije Tiaerdz. vicaris 1 gg.
heerschappen
Jochem van Unya en Trin 1 gg.
huesliedens
Hessel Riuerdtz. 1 gg.
Voorts elf huysgesinnen van VII st.
Schamele personen en niet gebruykende eenige landen
12 personen werden genoemt

Weydom
geestelyke personen
H. Johannes pastoer te Weydom 1gg
H. Eelcke Douwes vicarius 1 gg.
-----
heerschappen
Juw Bottnya Con. Mayt. grietm. van 't deel 1 gg.
Rinsck Hermana 1 gg.
Dion Hania 1 gg.
Trincke Popkema 1 gg.
huysluydens
24 bij name genoemt op VII st.
de vijfentwintigste is Foeke Gerritsma 1 gg.
schamele personen en andere op geen landen sittende nog in den f[loreen] contribuerende
46 naemen waeronder eghter vijf waeraghter uytgetrocken is VII st.

Mantgum
Geestelyke personen
H. Jodocus Valeri Rien pastoer 1 gg.
H. Robyn Lieuwesz. VII st.
heer Haring pastoer te Schillaerd behorende onder Mantgum 1 gg.
huysluydens
27 personen a VII st.
Schamele ruiters of andere personen niet sittende of gebruikende landen
11 personen waeronder een uytgetrocken op VII st.

[H]ylaerdt
H. Baucke pastoer 1 gg.
Edele luiden
Trijn Haytsma 1 gg.
huysluydens
een van 1 gg. en 12 van VII st.
Schamele personen en andere geen landen gebruykende
ses onuytgetrocken

Bosum
Geestelyke personen
H. Reyn Rinckes pastoer 1 gg.
H. Bocke Fransz. VII st.
H. Wopke Albada 1 gg.
huysluydens
43 bij naem genoemt VII st.
huyssittende
27 onuytgetrocken uytgenomen een op VII st.

Britsaert
Geestelyke personen
H. Augustinus pastoer 1 gg.
Edelluyden
Sieds Aggema 1 gg.
-----
huysluidens
12 personen waervan een achter de naem geschreven heeft nihil de overige VII st.
huyssittenden
17 waeraghter geen som uytgedruckt

Wiwert
Geestelyke
H. Johannes Ella[ma?] pastoer 1 gg.
Heer Frans Sebrens VII st.
Edeluiden
Pieter van Walta 1 gg.
huysluiden
15 personen a VII st.
huyssittenden
11 waervan alleen een uytgetrocken op VII st.

Oosterwierum
H. Meynert pastoer 1 gg.
Gerrit Dircks 1 gg.
nog 16 personen waervan 4 op 1 gg. de overige VII st.
huyssittenden
27 personen niet uytgetrocken

Jorwert
Mr. Anne Hottyez. pastoer 1 gg.
Mr. Wattie Hottiez. vicaris VII st.
Hessel Hanya 1 gg.
Rienck Doyema 1 gg.
Juffr. Caterina Ringia 1 gg.
voorts daeronder nog 45 personen VII st.
personen niet gequalificeert om leninge te doen
27 personen aghter welkers 2 naemen staet VII st.
Schamele weduwen
14 personen bij naeme genoemt

Baerdt
Hr. Frans Pibez. pastoer 1 gg.
10 personen waervan 3 nihil de overige VII [st.]
nog 22 waeraghter niets aengetekent

Winsum
H. Henricus Prior in Munckeberum II gg.
H. Arnoldus Doccum pastoer VII st.
H. Matheus Staphorst vicaris VII st.
-----
Fecke [moet zijn: Eelke] van Heringha 1 gg.
nog 35 waervan vijf nihil de overige VII st.
nog daeraghter 59 a 60 familien waervan aghter eenige wijnige VII st.

Huins
H. Tiaerd Minnez. pastoer 1 gg.
17 personen waeronder vier nihil de rest VII st.
13 daeraghter welke niet uytgetrocken zijn

Oosterlittens
H. Jelle Jeltez. pastoer 1 gg.
H. Pier vicaris VII st.
Douwe Offerhuysen 1 gg.
nog 32 personen waeronder een 1 gg., 2 nihil, de rest VII st.
nog daeraghter 43 waervan 4 op VII st. uytgetrocken

Lions
H. Joucke Friesez. pastoer 1 gg.
nog 8 personen meest op eenige nihil VII
nog 3 onuytgetrocken


Op een ander papier en met een ander hant
Namen van den geenen die men onder correctie op leeninge soude mogen setten.
[- Onno Hellinga: Opvallend is het ontbreken van nogal wat grietenijen en steden. Maar zij die wel genoemd worden, behoren allemaal tot de top. Ik denk dat de regering erg krap bij kas zat en dat de soldaten al lange tijd geen soldij meer hadden gehad. Om in geval van nood liquide middelen achter de hand te hebben, heeft men mogelijk deze lijst aangelegd om aan de rijke ingezetenen dan een gedwongen lening op te leggen. In 1577 gaan de nieuwe machthebbers daar inderdaad toe over; vgl. mijn "Gespecificeerde burgeren ende inwonende personen der stadt Leeuwarden." Een gedwongen lening uit 1577. In: De Vrije Fries 80 (2000), 143-166.]
Leeuwarden
Mijn Heere de Bisschop v. Leeuwarden
[in de marge: dus moet dit register zijn van of voor het jaar 1579 wanneer de eerste en enige bisschop Cunerus Petri vertrecken moest; Winsem. p. 640]
Mr. Jacob Roussel
Mr. Adriaen Vastaerts
Mr. Anthonius Del Vaille
Mr. Focko Rommarts
Die Procur. Gen[erae]l
Mr. Watze Ockama
Mr. Hieronimus van Haenya
D. Hector Aytta
Mijn heere Griffier
Mr. Mathijs Rommarts
Mr. Sappe Wis[se]ma
Mr. Mark van Schoeten
D. Symon Polman
M. Fecke Rhala
M. Augustinus Bolema
D. Gysbert Aernsma
D. Christoffel Aernsma
D. Joannes Tyara
M. Meye Nyenhuys
D. Dirck van Arum
M. Jurgien Godefridi
M. Frerick Arents
D. Ulpianus Ulpius
D. Dirck Vogelsangh
D. Gerrit Teetlum
D. Jacobus Bouricius
M. Henricus Beyntsma

Heer Godefridus Silvius
H. Regnerus Asperen
de pater van Bergum
H. Yvo Joannis decanus en pastoer t'Oldehove
H. Dominicus Benedixius mede pastoer
ende voorts ['t] geheele capittel [van de bisschop]

Commendeur van Nes
Commendeur van Scholten
Gerrit Wybes
Jan Huyberts
Jacob Reyners
Tjerck Pieters
Aesge Harmens
Hans Lens
Lyeuwe Arum
Sibren Jacobsz.

Adye Lambertsz.
Upcke Gerckesz.
Benedictus Idzaerts
D. Seerp Haenia
Ulrick Abbes
Jan Pieters laeckenkoper
Allert [Feckes] brouwer
Abbe Udes
Jan Schellinckwouw
Jacob Jans en zijn zoen
Evert 't Hyssz [verschrijving voor Emout Rycsz?] alias rijcke bour
Alle Allez.
Eylert Craemer
Taecke Craemer
Ritske Janssoen
Gercke Wybes
Aucke Ames
Ambrosius Ryurtsssoen
Sipke Syurdtsoen in 't Cruys
Marten Gerrytssoen schroer
Kempe Jeltesoen schroer
Hette Sickesoen
Wopke alias scheve Wopke
Thijs Craemer
Meynert uyrwercker
Sipke haesevoet
Dominicus Gosses
Jan Goverts
Wybrant Wybrantszoen
Willem Aemes
Pieter Hesoph in den golden swaen
Floris Lenarts
Henrick N. een coopman wonende bij de H. v. Amelant
Jan Frericxsoen
Wybe Obbessoen
Herman Roesewinckel
Bast Schroer
[verso;]
Wolter Anthonissoen Hees
de wed. van oude Jan Lamberts [Jan Lammerts overleed 21.6.1574; zijn weduwe 23.9.1575 (Geneal. Jierb. 2002, 127): de datering 1575 wordt hierdoor bevestigd]
Freerck schoemaecker
Thyman goltsmit
de backer wonende bij de Brol in Aesge Hermans huys
Paulus Jelles
Jelle Paulus
Andries in 't Claverblat
Upke Douwes
Jarich Wopckes
Hendrick Jarichs
Pieter Theewissoen
Daem Janssoen [Schellingwouw]
Michiel Meliszoen
Douwe backer
Meynert Wygers
Upke Douwesoen van der Soel [= Wopke Douwesoen Wigara terSoel; Geneal. Jierb. 2002, 162] wonende ten huyse van Adie Lambertssoen
D. Andries Mirica
Goslick Hiddema
D. Andringa [= Dr. Rienck Andringa]
Pieter Jongema
Jelle Sybes
Albert Ryurtssoen
Lyeuwe Watnia
Pier Sappes
Mr. Jan van der Heul
Jacob Janszoen
Ipcke Oedtssoen
Bocke Jorritssoen
Benedictus Wybes
Feycke Tethman van Oldeboorn
Epe Herema
Pieter Augustinusz. brouwer
Syds Emengha
Lyeuwe Wybes
Rinnert Solckema
Gosse Andringa van Ackrum
Upke Bourmania
Juffr. Ricxt Heringha
Tiepcke Garbranda
Tiets Tiessens ten huyse van Ude Abbes
Juffr. Hilcke Roorda, Syuck Malde beyde ten huyse van N. bij S. Catharine poort
Mijn heere van Amelant
Trijn Haytsma in de cleyne Kerkstraet
J. Jel Jongama
Goffe van Aebinga
Allert Syrcxma
Doed Roorda
J. Anna van Unnya
Vrouw Dekama
Hector Aebinga
Ansck Mr. Eelckes
Tzallinck Camstra
Hans Roorda
Schelte Tiaerda
de wed. van Rommarts
J. Jouck Panser
Sirck Donia te Bilgaerdt
Syuck Camminga
Trijn Jelbes
Epo Aylua
J. Ansck Mockama
J. Lisck Mockama
J. Jel Eysingha
J. Syts Sytssma
Laes Douwema te Cornium
Sibren Walta te Cornium
Idsaert Douwema te Britsum
H. Syurdt Hommes pastoer te Cornjum
Frans Unnia te Stiens
Taecke Bolema te Stiens
J. Anna Hollinga te Finckum
De pastoer van Wirdum


Tzitzercksteradeel
Oedts Arents
Betlehem

Idaerderadeel
Jorrit Bockes
Feycke Tzallings in Warrega
Tjepke Abbema te Roordahuysum

Rauwerderahem
Jorrit Bockes [doorgehaald]
M. Wybrandt Albada pastoer te Raerdt
Aede Heringa aldaer
[volgende blad:]
Hette Albada grietman

Achtcaspelen
Lyeuwe Jelgersma grietman
Haye Branda te Buytenpost
Lywwe Harckema aldaer
Haye Gaeyckema aldaer
De wed. van Tjaerd Branda

Upsterlant

Smallingerlant
Eercke Arents in de Draghten

Harlingen
De Drossart
Ulbe Hiddema
Reyner Claessoen
Anna Sytties
Rinck Arien Michils wed.
Ede Garbranda
Jets Aylva

Ilst
Bonne Pieters
Tiete Syurtssoen
Meynert Gerbrantssoen

Staveren
Gerrit Feltens
Douwe Tietzes

Wonseradeel
Jancke Osingha te Schettens
Rienck Syurtssoen Baerdt t'Arum
Doeitse Bongha te Kimswert
De wed. van Jan Aylva te Schraerdt
Elinck Douwes te Tzierkwert
[verso:]
Tjerck Herema aldaer
Agge Osinge te Schettens
Gerrit Abbesoen te Pinjum
Taecke Syurtssoen te Pinjum

Franekeradeel
Vigle Herema wed. te Tzum
Frans Tallum aldaer
Heere Jelderts aldaer
Frans Hermana wed. aldaer
Jonge Jan Aylva wed. te Tzum
Feddrick Offenhuysen t'Achlum

Barradeel
Marten van der Nitzen
Offke Haytsma te Minnertsgae
d'Abt van Lidlum te Franiker
Wibe Taeckes [Scheltinga] te Mindersgae
Hylck Hermana aldaer

Menaldumadeel
de Here van Swartsenburg te Beetgum
Mintie Buwesoen [Buma] te Dijksterhuysen
Frouck Piers wed. aldaer
Hans Galema te Menaldum
Schelte Syrcxsoen aldaer
Foppe Grovestins te Marsum
Andle Dotinga te Marsum
Haye Rynge te Blessum
Luts Feytsma te Deynum
Romcke Wybes aldaer
Epe Wybes te Menaldum
De kinderen van Syts Donia te Beetgum

Baerderadeel
Juw Botnia grietman
Dyon Hanye t'Weydum
Kinsck Hermana aldaer
H. Wopcke Albada te Boesum
Doecke Fons te Jorwert
Pieter Walta te Wiewert
Syts Aggema te Britswert
Eelcke Heringe te Winsum
Hessel Hania te Jorwert
H. Anne pastoor aldaer
Rienck Doyum aldaer

Hennaerderadeel
Oene Wytsma grietman
Iselmuyden aldaer
Otto Galema te Welsrijp
Poppe Bourmannia te Edens
H. Meynte Joannis pastoer te Lutkewierum

Wymbritseradeel
Sicke Albada te Gauw
Bauwe Roorda te Goynghum
Bonne Lyclama te Tjallinghuysen
Foppe Tjarda t'Oppenhuyssen
Gercke en Reyn Hoytsma in Aldegae
Agge Wybes in de Hommerts
frauw Walta Hylckes wed. in de Gaesmar

Gheesterlant

Doniawerstal
Anne Tjercks ter Oele
Mary Douwema
Erasmus Douwema op Langweer
Tjerck Annes
Feddrick Roorda te Idskenhuysen

Lempster-vijfgae
De grietman Idsaert Stientema
[laatste blad:]
Hoyte Oennie [= Uninga] grietman

Bildt
D. Sicke Hemmema
Pieter Bonteman
Frans van der Mey
Gerrit Hoen
Adriaen Lenaerts
Jacob Syxma
Pieter Cornelissoen Cuycken
Claes Barthouts
Ende diverse andere waervan de Rentmeester verklaringe en een ieder Grietman in 't sijne hetwelk hier niet gestelt is soude mogen doen enz.

>> begin