>> HOMEpage

Koopmansboden Leeuwarden

Bronnen: o.a. HCL K 37.1, K 37.3, K 37.5
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2017

Claes Albertsz † eind 1622 of begin 1623;
volgens aestimatie d.d. 27 februari 1623, HCL 3458 (oud: z15) fol. 1, waren hij en zijn vrouw Meints Laurentsdr. eigenaars/bewoners van "d'huysinge ende plaetze cum annexis staende aen 't waterswal bij 't tegenwoordige Raadthuys"; zij hadden het huis verbouwd; in de koopbrief van 17 mei 1619 werd het omschreven als "staende aen 't diept walll tusschen 't tegenwoordige Raadthuyspijpe ende Jacob Roepersstraet naest de huysinge [van] Claes Roeleffs"; volgens hypotheekakte van 25 mei 1621 was het huis "staende en gelegen achter het Diepswall tussen het tegenwoordige Raadthuyspype en de Jacob Roeperstraat, op 't Suyd" door de "Stadtscoopmansbode op Amstelredamme" gekocht van Hylck Riemersma voor de somma van 750,-- goudguldens; Meints was hertrouwd met Abco/Apke Gysberts "organista tot Galileen"
• 1621, 25 april - De koopmansbode op Antwerpen, Jacob Pytters, wordt tot koopmansbode op Emden aangesteld, mits hij een borg stelle van 1000 gld.;
volgens inventarisatie d.d. 17 juli 1622, HCL 3372 (oud: y25) fol. 37, woonde hij met zijn vrouw Jantien Willemsdr. "neffens over de brol aen de suyder sijde"
• 1644, 5 september - Jan Jansen tot bode op Zeeland aangesteld
• 1649, 28 juli - Andries Gerbens tot bode op Antwerpen aangenomen
• † vóór 1651 - Pyter Hendricks, brouwer en koopmansbode te Amsterdam
• 1651, 24 december - Dirk Crants tot stads coopmansbode aangesteld in plaats van Geert Hessels [Samplonius, tevens kleermaker] geresigneert hebbende
• 1669, 2 oktober - Wibrant Questius tot coopmansbode op Amsterdam aangesteld in plaats van Dirk Crans
• 1672, 13 december - Lambert Janssen in plaats van wijlen Wijbrandt Questius aangesteld als koopmansbode van Leeuwarden op Amsterdam
• 1683, 31 december - Ulbe Ruurds [Gerlsma] tot coopmansbode op Amsterdam aangesteld in plaats van Lambert Jansen geresigneerd hebbende; 14 maart 1684 desselvs borgtogte geapprobeerd hebbende
1685, 5 juni - De coopmansbode van deze stad door de Magistraat tot Amsterdam geïnsinueert zijnde geen brieven oft pakken aan te nemen, oft een bord voor zijn deur te hebben, wort de Amsterdammer bode alhier hetzelve geïnsinueert
• 1693, 6 oktober - Benjamin Corsenius tot Embder bode aangesteld
• 1694, 23 februari - Jurjen Isaacs Groenwolt tot coopmansbode op Amsterdam aangestelt in plaats van Ulbe Ruurds Gerlsma geresign. hebbende
1696, 20 november - Ord.tie tegens dr. Unck coopmansbode van Amsterdam op deze stad, om geen brieven van onze coopluiden na Amsterdam over te brengen oft zijn vertrek door tromslag bekend te maken etc. bij poene van een pond groot
• 1715, 1 november - Isaacq Groenwolt in plaats van zijn vader tot coopmansbode tot Amsterdam verkoren na resignatie
• 1759, 6 april - Petrus Brouwer tegens voldoende borgstelling tot koopmansbode van hier op Amsterdam aangesteld i.p.v. Douwe Tibbitman
• 1781, 20 februari - De schepen Brouwer de bediening van de betrekking voor één jaar waarnemen toegestaan onder borgtocht van Douwe Tibbitman; 26 maart 1782 vergund voorlopig als koopmansbode te continuëren

>> begin