>> HOMEpage

P. Reenalda - Friese bemanning schepen in dienst VOC 1633-1668

Bron: typoscript Tresoar G 899/I
Internetbewerking: M.H.H. Engels, april 2013

Rijks Archief 's-Gravenhage. Oude serie scheepsmonster-rollen van schepen varende in dienst der Verenigde "Oost Indische Compagnie voor de kamer Amsterdam naar Indië
[N.B. Laatste kolom: fol[io], tenzij anders vermeld. Spelling volgens bron; echter ij > y bij moderne uitspraak als i. - Zie de VOCsite voor de schepen.]
No. 1 Fluyt schip "Schagen". Capt. Jacob Fransz Brant van Alckmaar. 1633 - 1640.
Lolcke Obbes Franeker trompetter
1633 no. 15
Wobbe Haringhs Leeuwarden bosschieter [= busseschieter: kanonnier]
1633 no. 21
Louwrens Symonsz Harlingen jongen
1633 no. 26
Wierd Jans Popta Harlingen 1e assistent
1633 no. 1
Adam Post Leeuwarden sieckevaar
1634 no. 25
Reynier Tallink Bolswart bootsman
1635 no. 31
Gabriël Juriaensz Leeuwarden cuyper
1635 no. 38
Frans Minnes Stiens quartiermeester
1637 fol. 39
Willem Jacobsz Leeuwarden bootsman
1637 39
Jan Carstensz Bolsward quartiermeester
1637 51
Adam Jansz Leeuwarden barbier
1638 61 en 63
Jan Riedt (Kiet)? Leeuwarden onderbarbier
1638 81
Lieve Douwesz Bolsward bootsman
1638 85
Symon Douwesz Bolsward schipper
1639 23
Symon Gerritsz Leeuwarden opperstuurman
1639 33
Douwe Douwesz Bolsward bootsman
1639 44
Lumbert Luytges Leeuwarden barbier
1640 33
Gerloff Jansz Dokkum bootsman
1640 51
No. 2 Schip Nassau. 2-5-1635 van Texel, 22-9-1635 te Batavia.
Symon Douwesz Bolsward schipper
1635 6
Pieter Jacobs Rinsumageest bootsman
1635 9
Cornelis Ulckes Sneek bosschieter 2/5-16/8 op 16-8-1635 door 't uitslaan van groot zyel buyten boord gevallen en verongeluct 1635 38
Jan Dircksz Stavoren jongen
1635 87
Tade Wybes Harlingen bosschieter † Batavia 3-5-1636 1636 40
Hendrik Sievertsz Ameland bosschieter
1635 44
Jan Hendriksz Doccum bosschieter
1635 52
Jan Popkes de Vries Doccum bootsgezel
† 1636 59
Wiggert Intges Doccum bootsgezel
1635 63
Jan Pietersz Leeuwarden bootsgezel
1635 68
Claes Sweersz Harlingen jongen
1635 94
Cornelis Frederiks Harlingen jongen
1635 95
"2e Deel 1635. In Indië."
Jacob Claasz Harlingen bosschieter per "van Hoorn" 1631 48
"3e Deel. 1636. In Indië."
Ide Jansz Halffwasch Harlingen jongen per ? 1634 26
Sybe Jansz Sneek onderbarbier per ? ? 33
Jan Ides Harlingen opperbarbier per ? 1633 41
Pouweles Wiggeli Harlingen bosschieter per ? 1634 48
Ide Douwes Leeuwarden timmerman per ? 1629 58
No. 3 Grootboek van de fluyt "de Keyserinne" 1636, van 18/1 - 18/7 van Holland naar Batavia.
Auke Hoyckes Doccum schieman
1636 5
Bauke Reyns Harlingen bootsman † Banda 23-7-1639 1636 17
Felke [= Feicke?] Foeckes Leeuwarden coxmaat (30-9-1639 terug in Holland) 1636 6
Piebo Jansz Harlingen bootsman
1636 18
Rensie Johannes Franicer timmerman
1636 12
"2e Deel 1636. In Indië."
Pieter Pietersz Sneek opperstierman per "Swoll" 1636 52
No. 4 't Schip Hendrik "Swol", 1637-1638.
Hendrik Siuertsen Spanheimus Leeuwarden schipper 31/12 1637 uit Texel geseylt, 14-6-1638 op de reede van Batavia gearriveert. In September 1639 werd f 210, en in September 1640 werd f 180 uitbetaald aan zijn vrouw Geertie Arends 1637 4
Lieuwe Liewesz Sneek jongbarbier per "Swoll" 1637/38 11
Feycke Allers Stavoren bosschieter per "Swoll" 1637/38 17
Watge [= Watze?] Sybrants Mackum bosschieter per "Swoll" 1637/38 20
Andries de Vriess Leeuwarden adelborst per "Swoll"; † Dec. 1638 1637/38 47
Pieter Pietersen Sneek soldaat per "Swoll" 1637/38 58
Feycke Gerrits Wirdum jongbootsman per "Swoll" 1637/38 63
2e Deel.
Witien Jansz Mackum cock per "den Otter" 1638 63
3e Deel.
Arent Hendriks Dockum schiemansmaat per ? ? 3
No. 5 Schip "de Sonne". 1637/38. 31-12-1637 uit Texel 3-7-1638 in Batavia.
Roelof Nannincx Harlingen bootsman † 15-4-1639 Batavia; zijn vader was Nanne Luytgens.
21
"2e Deel 1639. In Indië."
Lambert Sytjens Leeuwarden onderbarbier per per ? ? 57
Here Jacobsz Dockum schieman per ? ? 59
Gilles Alberts Nachtegael Worcum bootsman per "de Roch" 1639 76
Jacob Hillekens Worcum bosschieter per ? ? 80
Petrus Petri Junior Harlingen adsistent per "Oostcappel" 1636 84
Idem. Schip "de Maen" Vertrokken 31-12-1637, te Mauritius 15-5-1638
Jan Gerrits Bolswart cock (bosschieter geworden 1-3-38) zijn vrouw is Anitgen Jans dr.
6
Claas Hendriks Worcum onderseilmaeker (27-8-39 te Batavia) zijn moeder is Vroutgien Symons
10
Jan Hendrik uytte Rijp bottelier † 7-12-1640
5
2e Deel. in Indië.
Jan Jansz Worcum adelborst per "Wapen van Rotterdam" 1628 37
Gille Hennesz Dockum bootsman per "Leeuwarden" 1635 42
Andries Douwesz Leeuwarden onderbarbier per "Leeuwarden" 1639 51
"Idem. schip "de gulde Maen". 1639/40."
Jan Reyndertsen Franecker jongen per "Amelia" 1635 22
3e Deel. (1641)
Pieter Reynderts Sumarum bootsman per "Zeehaven" 1640 11
Fedde Tjaersen Harlingen opperbarbier per "Hollandia" 1639 14
Gerrit Pieters Harlingen seylmaecker per "de Eendracht" 1641 27
No. 6 Schip "de gulde Buys". 1640. Vertrokken Texel 3 Mey 1640. Aankomst Mauritius 18 October 1640. Aankomst Batavia 3 Mey 1641.
Cornelis Cnotsens Harlingen adsistent zijn moeder is Anna Jarichs, haar volmacht op 14-9-1643 is Jan Willems Schol.
4
Pieter Hansen Harlingen bootsmansmaat † 26-11-1641
8
Govert Gabbesz Leeuwarden onderbarbier † 14-3-1641 Mauritius
15
Willem Cornelisz Harlingen bosschieter blijft te Mauritius
22
Sybrant Sybrants Harlingen bootsman blijft te Mauritius
29
Gerrit Syboutsz Staveren quartiermeester te Mauritius aan boord gekomen ex schip "Zeelandia" 1638
50
Jan Jans Harlingen bootsman te Mauritius aan boord gekomen ex schip "Leeuwin" 1632
54
Idem. 't Jacht "Leeck". 164.
Wiggert Siwertsz Harlingen constabelsmaat per "Witte Oliphant" 't land gekomen; † 24-5-1640 1640
Hendrik Gillusz Balk jong bootsman per "Nassouw" in land gekomen; † 23-8-1640
11
Gilte Giltes Collum timmerman 1638 per "Selandia" in 't land gekomen

Fridts Hendriksen Harlingen bootsman 1640 per schip "Zutphen" in 't land gekomen
30
Idem. 't Jacht "Leeck". 1642.
Willem Tjercksz Sneek Sneek bootsman 1639 per schip "Leeuwarden" in land gekomen
29
Idem. 't Jacht "Leeck". 1644.
No. 7 Idem. 't Schip "de Roch" van Texel 15-4-1638, 15-9-1638 Mauritius.
Gilles Alberts Nachtegael Worckum schieman 25-1-1639 bevorderd tot hoochbootsman door de raet van beyde schepen "de Nieuw Enkhuysen" en "de Roch"; zijn vrouw Lysbet Baltes
4
Adriaen Adriaensz Leeuwarden bootsman gage 9,-- p. maand. Gaat 1641 over op de "Walvis". Zijn vrouw is Annetje Jans.
22
Jacob Ates Sneek bootsman gage 8,-- p. maand. Op 30 December 1638 voor Mauritius verdronken.
23
Idem. 't Schip "Roch" 1639/40.
Gilles Alberts Nachtegael

gaat 15 Juli 1639 op 't comptoir Tayvwan in 't sieckenhuys
3
Adriaen Adriaens Leeuwarden
gaat 6-4-1640 in 't comptoir Firando aan land. 30-4-1640 naar 't schip "Castricum"
14
Rieuwaert Juriaensz Harlingen bootsman 1636 per "Harderwijk" in 't land. Verdronken 25-10-1639
25
Claes Sweersz Harlingen jongen per "Nassauw" 1635 in 't land gekomen. Gaat 25-5-1640 in Tayvwan aan land bij de metselaers
33
Idem. 't Schip "Roch". 1640/41.
Laurens Maartensz Grijpskerk
1638 in 't land per "Armuyden"; 24 April 1641 weer voor 3 jaar verbonden als bootsman. 6 Mei 1641 in 't hospitaal.

Idem 't schip "Roch" 1641/42. Nihil.
Idem 't schip "Roch" 1642/43. Nihil.
Idem 't schip "Roch" 1643/44. Nihil.
Claes Thomassen Franeker bootsman per "d'Vogelstruys" 1643 26
Jetse Heuts Leeuwarden bootsman per "Haerlem" 1643 55
Jan Willemsz van Ryperda Steenwijk bootsman per "Warga". Gaat 16-3-1644 op Batavia in 't hospitaal. 1641 61
Gerrit Jansz Leeuwarden cuyper per "de Haringh"; † 8 juli 1644 1644 83
Idem. 't Schip "Roch". 1644/45.
Jetse Huts

De fluyt "de Roch" is 15-2-1645 vergaan. Jetse ging over op de "Tijger"
8
No. 8 't Schip "Nassouw". 1642/42. Vertrek Texel 16-9-1641, te Batavia 31-3-1642.
Jan Gelissen Planck Harlingen schipper Zijn vrouw is Marrietghe Everts
5
Gerrit Jansen Leeuwarden opperbarbier (chirurgijn) gage f 38,--
13
Robbert Radijs Leeuwarden onderbarbier gage f 22,--
13
Gerlof Reinders Dockum trompetter † 17-2-1642; zijn nagelaten wed. is Boutge Hilkes
14
Jan Bodenseel (Bodenzee) Leeuwarden onderbarbier gage f 13,--; zijn vader is Lenard Bodensee
18
Gisbert Jansen Harlingen bosschieter

21
Pieter Janssen Doccum bosschieter zijn moeder is Janneky Pieters
58
Engelbert Janssen Gripskerk bosschieter gaat 31-3-1642 te Batavia over op de fluyt "Capelle"
59
Idem. 't Schip "Nassouw". 1642.
Jan Gillesz Plank

† 16-6-1647; zijn nagelaten wed. is Marritgien Everts
5
Jan Boodenseel 30 Leeuwarden blijft tot 24-6-1651 bij de Verenigde Oost Indische Compagnie; hij vaart de laatste 6½ maand op de "Oliphant" tot zijn aankomst in (??? Holland?)
14
Idem. 't Schip "Nassouw". 1642/43.
Jan Pietersen Buitenpost bootsman per "Mastrichtse Hollandia" 1639
No. 9 't Schip de "Walvis". 1643. Vertrokken Texel 3-5-1643, aangekomen Batavia 3-11-1643
Ariaan Hendrix uyt de Rijp bootsman zijn moeder is Neeltye Ariaans
68
Bauke Tibbens Speldemaker Leeuwarden soldaat

116
Claas Senten de Rijp hooploper [= laagste matroos, lichtmatroos]

76
Dirk Dirks Harlingen bootsman

53
Jan Harmens Leeuwarden bootsman zijn moeder is Tittge Bodes
61
Jan Harcus de Rijp hooploper

77
Imen Andriessen Leeuwarden jongen

83
"Idem. de "Walvisch". 1643/44"
Gerrit Symonsz Bolsward scheepstimmerman 1639 per "Nieuw Haerlem"
26
Jan Jansz Harlingen bosschieter 1640 per schip "Harderwijck"; terug in Holland 19-8-1644
50
Jacob Juriaensz Harlingen zeylmaecker 1641 per schip "Harderwijck" terug in Holland 20-8-1644
51
Maerten Pietersz Bolsward bosschieter 1641 per "Harderwijck" terug Holland 19-8-1644 per "Walvis"

Philip Jacobsz Harlingen onderstuurman per schip "Heemstee" 1640; terug Holland 19-8-1644. 22 Dec. 1643 ontvangt hij van de Gouverneur Generaal 2 maanden extra gage voor 't ontdekken van de landen benoorden Japan

No. 10 't Schip "Coninc van Polen". Vertrokken 4-1-1645, aankomst Batavia 4-6-1045.
Claas Pietersz Leeuwarden bosschieter

25
Claas Jans Steggerda bosschieter † 13-11-1648 op 't schip "Banda"
26
Idem. "Coninc van Polen". 1645/46.
Claas Claesen Bierman Leeuwarden bosschieter

11
Idem. "Coninc van Polen" 1646/47.
Abraham Jansen Alcmaer de Rijp bootsman 1646 per "Oliphant"
30
Marten Gockuyt Stavoren bosschieter 1646 per "Zelandia"
21
Seger Juriaensz Dokkum
bootsman
1644 per "Tijger"

55
Symon Symonsz de Rijp
bosschieter
1645 per "De Zalm"

59
Tjaert Saskersz jonge Brem van Ameland constabel 1646 per "Oliphant"
23
Idem. "Coninc van Polen". 1647/48.
Teunis Dircxz Schenkeschans bootsman
1644 per "Oranien" (kamer Zeeland). Terug Holland 7-8-1648 per "de Snoeck".

7
Albert Lambertsz Harlingen bottelier 1644 per "Nassouw" (kamer Amsterdam). Terug Holland 7-8-1648
11
Corneles Jansz Franeker
bosschieter
1647 per "Vrede" (kamer Amsterdam). † 26-2-1648.
27
Sytjen Pieters Doccum bootsman
1643 per "de Snoeck". Terug Holland 7-8-1648.


Here Gerrits Sneek bosschieter
1642 per "Nassau"

52
No. 11 't Schip "Oliphant". Vertrek Texel 6-4-1646, aankomst Batavia 6-12-1646."
Abraham Jansz Alcmaer de Rijp bootsman
zijn moeder is Marritge Cornelis dr.

72
Albert Jansz van Bentum de Rijp bootsman zijn moeder is Magdaleintge Frans dr.
73
Claes Sjourt Sneeck
bosschieter


51
Corneles Cornelesz Crimp de jonge de Rijp
bootsman

65
Cornelis Haentges Leeuwarden adelborst

93
David Sanders Leeuwarden bootsman † 19-9-1646; was bij zijn overlijden volgens opgemaakt testament ca. 20 jaar. Zijn enige erfgenaam wordt de bosschieter Herman Cornelisz van der Brunt van Leyden.
63
Egbert Feeckes Rensmergeest bosschieter


48
Fredrick Braun Gerouw(?) adelborst


104
Hayo Harderwijck Leeuwarden assistent

5
Jacob Claesz Mensma Belcum(?) opperbarbier

12
Jan Hendriks Schoester Franeker bootsman

57
Jacob Arentsz Pater de Rijp bootsman † 22-2-1652 op 't Kasteel "Gelria"; zijn moeder is Dieuwer Cornelis
64
Jan Phaber Leeuwardenm
adelborst
op 14-10-1649 was "zijn onmondige suster Foekjen Faber"
86
Joannes Reetses Beeterswaech [= Beetsterzwaag] adelborst

86
Jochum Harpersz Leeuwarden soldaat zijn moeder is Annetyn Albers
105
Jan Pietersz 't Hereveen bootsman over boord gevallen 14-5-1646
67
Otto Gillisz Stavoren halfwaeck zijn moeder is Douwetge Jans dr.
7
Pieter Eeltgens Sneek hooploper hij † voor Sept. 1648; zijn moeder is Geesje Jans
76
Paulus Laers Harlingen
hoogbootsman
zijn vrouw is Annetgen Pieters

7
Take Gerrits Harlingen bootsman hij overleed te Texel nog voor 't schip vertrok

57
Tjerck Dircxsz Leeuwarden
bootsman
zijn moeder is Neeltge Wybrants

62
Teunis Gerrits Worcum
bootsman
zijn vader is Gerrit Aerentsz

66
Wybrand Hermans Leeuwarden bosschieter

38
Idem. 't Schip (de Witten) "Oliphant". 1647 (10 Aug. terug in Holland)
Aucke Pietersz Jonck Leeuwarden schipper in 't land gekomen 1643
83
Barent Jansz Croes Harlingen swaertveegh in 't land gekomen 1642 per den "Arend"
89
Jan Jansz Harlingen bootsman in 't land gekomen 1643 per schip "Wesel"
47
Jan Hendriksz Doccum bootsman in 't land gekomen 1642 per "Middelburgh"
48
Jacob Claesz Mensma Belcum opperbarbier Gaat 2-1-1647 over op de "Witte Valcq". Hij † in Nov. 1647. Zijn wed. is Macheltie Hendriks

78
Reynier van Tzum Tzum oppercoopman en vice-commandeur in 't land gekomen 1629 per "de Maecht van Dort"
82
Wouter Albertsz Leeuwarden jongen in 't land gekomen per "Nieuw Amsterdam" 1643.

No. 12 't Schip de "Princes Royael". 1647/48. Vertrek Texel 16-9-1647 aankomst Batavia 16-4-1648
Agge Oebes Bolsert(?) † 8-5-1648

71
Arent Gneuberger Leeuwarden adelborst
143
David Adams Sneek bootsgezel † 21-1-1648 zijn vader is Adam Willems 78
Dominicus Vincemio Worcum adelborst † 20-11-1647 zijn nagelaten wed. is Anneky Schellings 152
Ide Harckes Maccum bosschieter zijn vader is Harke Sytses
42
Jan Siours Leeuwarden soldaet zijn moeder is Annetje Gerbens
182
Lieve Lievens Stiens(?) adelborst † 19-2-1648
156
Lammert Lammerts Koekebakker Leeuwarden soldaat † 27-3-1648
178
Minne Willems Sneek bosschieter

58
Pieter Dircks Maccum bosschieter † 2-3-1648
27
Pieter Donner Franecker adelborst zijn moeder is Styntje Pieters Nijs

154
Sybrandt Jetses Sneek bosschieter voor vertrek gedeserteerd
58
Tjeert Janssen Collum bootsgezel † 29-3-1648; zijn zuster is Jetje Jans

No. 13 't Schip de "Oliphant". 1648. Vertrek Texel 17-1-1648, aankomst Batavia 17-8-1648.
Antony Lensius Leeuwarden predicant In October 1649 maakt hij f 360,-- over aan Philips Boshuysen grietman 't Bildt. Hij keert terug naar Holland 16 Oct. 1652 per "de Vogelstruys". Zijn handtekening Anthonius Lentzius.
124
Foeke Steynhovius Leeuwarden adelborst

60
Hendrik Meynerts Harlingen bosschieter

70
Hessel Reyndersz Worcum bootsgezel verongelukt met 't jacht "Pellicaen" in 1655. Zijn nagelaten zuster is Gadts Reynderts.
46
Jan Hendricksz Doccum bosschieter (later botteliersmaat)

29
Sitie Jaris Maccum bosschieter zijn moeder is Griet Feddes
18
Jan Martens Worcum constabelsmaat zijn vrouw is Grietje Pieters. Hij † 19-9-1650 op 't Jacht "Alemoer". Gezamenlijke erfgenamen
190
Idem. 't Schip den "Oliphant". 1648/49. Vertrek Batavia 19-1-1649 aankomst Holland 3-8-1649"
Abraham Jeltes Leeuwarden bootsman in 't land gekomen 1646 per schip "Sutphen"
124
Dirk Tjercksen Leeuwarden barbier in 't land gekomen 1648 met 't schip "de Leeuwericq"
89
Jan Tiallingh Doccum bootsman in 't land gekomen 1645 met 't schip "Walrus"
62
Jan Claasen Leeuwarden vaendrich in 't land gekomen 1640 per "Salmander". Terug Holland 3-8-1649.
147
No. 14 't Schip den "Tijger". 1649. Van Texel 22-5-1649 te Batavia 22-12-1649.
Johannes Cornelis Harlingen cocxmaat zijn vrouw is Willemje Maartens. Hij † 15-2-1651 (fol. 164)
9
Jeppe Pieters Nes quartiermeester zijn vrouw is Marettie Pieters
15
Jan Gerrits Doccum bosschieter † 27-10-1650
41
Johannes Oetses Doccum bootsman zijn moeder is Wipke Heyns. Hij † 2-7-1649
49
Jan Alberts Bolsert(?) † 20-7-1649

54
Offke Sietses Leeuwarden onderbarbier † 9-9-1650
13
Pieter Elderts Harlingen bootsman, 22-5-1650 soldaat

68
Idem. 't Schip de "Tijger". 1650. Vergaan op 't eiland "Sagorij" 4-3-1650.
Frederick Jansz Leeuwarden constabel in 't land gekomen per "Duyfh" 1648.
6
Jan Tibbesz Stavoren opperstuurman in 't land gekomen per "Vrede" 1647.
62
No. 15 't Schip de "Coninck van Poolen". 1649. Vertrek Texel 26-4-1649, aankomst Batavia 11-11-1649.
Frederick Gysberts Sneek oppertimmerman
zijn vrouw is Marretje Egberts. Hij † 9-11-1649.

12
Rienick Dirxs Leeuwarden onderbarbier 11-4-1650 Ambon
10
Sietse Pieters Akkerwoude bosschieter zijn vrouw is Reynou Ofkes
17
Idem. 't Schip de "Coninck van Polen". 1649/50.
Heere Gerrits Sneek bosschieter
in 't land gekomen per "Zutphen" 1649

Jan Alberts Sneek bosschieter
in 't land gekomen per "Swarte Beer" 1644.

Idem. 't Schip de "Coninck van Poolen" 1650/51.
Andries Gerritsz Roets Leeuwarden adelborst in 't land gekomen per "Prinsesse Royael" 1650; 19-3-1651 te Malacca, 19-4-1651 te Batavia
27
Idem. 't Schip de "Coninck van Poolen". 1651/52.
Mathijs Swart Grijpswolde bosschieter in 't land gekomen per "de Vrede" 1650
40
No. 16 't Jacht "Naerden". 1660. Vertrek Texel 24-12-1659 aankomst Batavia 3-7-1660.
Jan Fockez. Ameland quartiermeester zijn vrouw is Trintien Hendricx. Hij † 10-4-1665
20
Ippe Willems Leeuwarden bosschieter hij is 11-2-1666 bij een gevecht tegen de Engelschen bij Bergen in Noorwegen op de "Jonge Prins" doodgeschoten. Hij had nog een broer Hendrik en Pieter en een zuster Treintgen
32
Riske Tedes Leeuwarden bootsgezel hij gaat uit de dienst op 15-10-1667
?
No. 17 't Schip "Wapen van Holland". 1661. Vertrek Texel 7 Febr. aankomst Batavia 7 Sept. 1661.
Pieter Douwesz Harlingen
(echtgen. is "Moeder Ockkes")
23
Marcus Martens Sneeck bosschieter zijn vrouw is Jaepje Gerrits
24
Ruert Iges Sneeck bosschieter zijn moeder is Tietje Iges. Terug in Holland 1666
55
Mense Jelles 't Heereveen bosschieter

58
Rommert Goossens Harlingen bosschieter † 27-7-1668
65
Johannes Jansz Sneeck bootsgezel heeft een zuster Anna
93
Jacob Floris Wolvega bootsgezel is verongelukt met 't schip de "Walvis" in 1662
97
Imek [= Imck?] Ockes de Vries Bolsward hooploper heeft zich 1668 te Banda opgehangen
101
Cornelis Hauma [= Gauma?] Doccum hooploper † 22-12-1667; Lieuwe Willems coopmansboode tot Doccum was gevolmachtigde van zijn nagelaten zusters.
103/335
Meuwis Caspers Harlingen jongen † 23-7-1668
133Scheepjestegel, Nederland, 2de helft 17de eeuw. Schip "De Walvis", eerste helft 17de eeuw

>> begin