>> HOMEpage

Namen in de registers (indexen) van de hypotheekboeken Franeker 1601-1608 en 1619-1673

Bron: Nedergerecht Franeker (Toegang 13-13), hypotheekboeken
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2014, aangevuld januari 2018
De doorgehaalde namen zijn niet opgenomen. Transcriptiefouten voorbehouden!


Ter raadpleging zoek "hypotheekboeken Franeker" in allefriezen.nl waar de hypotheekboeken digitaal gefotografeerd te raadplegen zijn; 1611-1612 bevat geen index!
1601-1605 1605-1608 1611-1612 1619-1621 1622-1623 1623-1625 1625-1626 1627-1630 1630-1633 1633-1637
1637-1641 1641-1647 1647-1650 1651-1655 1655-1660 1660-1663 1663-1667 1667-1673
Vergelijking met sommige van de akten zelf leert dat de op voornamen gealfabetiseerde indexen zeker niet volledig zijn, dat er bij de samenstelling indertijd lees- en/of hoorfouten zijn ingeslopen en soms bijzonderheden zoals achternaam, beroep of woonplaats zijn toegevoegd die niet uit de akten stammen.
Voor verwijzingen naar folio- resp. paginanummers zie de indexen achterin de gedigitaliseerde hypotheekboeken!>> begin

inv.nr. 283 (1601-1605)

Arent Bockes
Ambrosius Folckerts
Alhart Ottes
Mr. Andries Lolckes
Abraham Harmens
Anna Tyaerdts dr
Antze Allerts dr
Aeff Dirx
Anthonis Thonis zn baenzer
Baucke Allerts
Bronger Thomas
Botte Bottes tho Doijhem
Berendt Syboldts
Claes Hilbrandts
Claes Hoeytes
Claes Jacobs zn
Claes Reyners
Doeckle Ryuerdts zn
Doede Piers zn
Doutzen Hanses
Douwe Hoeytes
Douwe Jans zn pottebacker
Douwe Jans zn tichelaer
Els Sickes
Engel Cornelis
Epe Ritskes
Feicke Epe zn Enigdonya
Feicke Epes
Foock Wybes
Foppe Bottes
Frans Jans zn
G. Potter
Gaets Claes dr
Geert Pybes
Georgien Henrix
Gerbrich Jans dr
Gerleff Frans zn
Griet Douwes
Griet Roeleffs
Harmen/Heermen Peters zn
Hein Duckes
Henrick Jans zn
Henrick Lyeuwes
Henrick Rutgers
Hermannus Doman
Hessel Sytzes
Heyn Doecke zn
Hoeyte Hoeytes
Hotze Jacobs zn molenaer
Huyghe Juws zn
Idts Peters zn
Jacob Boyems zn
Jacob Carsten
Jacob Feickes zn
Jacob Peters zn Lennick
Jacob Reyners zn smidt
Jacob Thomass Beyma
Jan Egberts
Jan Epe zn
Jan Frans zn in den halve maen
Jan Frans zn Wellens
Jan Haeyes zn backer
Jan Henrix opt Fliet
Jan Henrix zn koolker
Jan Jacobs zn Syaerda
Jan Jans zn
Jan Peters zn
Jan Peters zn smidt
Jan Rintzes
Jan Simons zn
Jan Syuerdts zn backer
Jan Wybrandts zn
Jarich Frans zn
Jarich Michiels zn
Jelcke Tyaerdts dr
Jelle Sibrandts zn
Joachim Eelckes
Joannes Abbes
Joannes Dries zn
Joannes Jans zn
Jucke Claes zn
Lambert Wybe zn Ens
Lolcke Wopkes
Lyeuwe Lyeuwes
Lysbeth Taecke Meynerts weduwe
Maeycke Pouwels dr
Marten Eelckes
Mary Jacobs dr
Mevis Frans zn
Meynert Claes zn
Minne Bauckes
Oene Rintzes
Otto ende Jan Alberts zonen Heyxan
Peter ende Hotze Jacobs zonen
Peter Freerckx zn Dommerts
Peter Gerryts zn tot Lanckum
Peter Janssen smidt
Peter Lyeuwens
Peter Peters zn linnenreeder
Peter Simons schipper
Peter Wopke zn
Peter, Hotze ende Rintze Jacobs zonen
Pybe Jacobs zn
Reyner Henrix zn
Reyner Jans zn
Rienck van Bourmanya
Rintze Pouwels zn
Rocchus Beerns zn Rordmers, apotheker
Roeleff Andries zn
Rompke Dirckx zn
Rompke Jans zn
Ryuerdt Ryuerdts zn snijder
Sander Sanders
Sibe Willems zn smidt
Sibrand Bunga
Sibrand Jouckes
Sibrand Taede zn
Sierck Yntze dr weduwe van Schelte Annes
Sierck Yntzes
Simon Meynerts olyslaeger
Syouck Doeckle dr weduwe van z. Ryuerdt Syuerdts zn
Sytze Georgiens
Sytze Hackes
Trijn Hessels
Ulbe Alberts
Waetze Haeyes
Watze van Roorda
Wobbel Ryuerdts
Wybe Haringhs
Wybe Jacobs
Wybe Jacobs zn
Wybe Lamberts
Ydt Hoeytes
Ydt Siboldts dr
Ympck Boeyems
Ynte Gosse zn
Yntse Gerbens
Ysbrandt Goslix

>> begin

inv.nr. 284 (1605-1608)

Abbe Dircks zn
Aecht Peters dr
Anne Wybrens
Baern Jans zn
Barbara van Bourmania
Bauck Baucke dr
Bauck Reyns
Botte Bottes
Bouwen Claes zn
Catrina van Offenhuysen
Claes Dircks zn
Claes Peters zn Bants
Cornelis Alberts
Cornelis Claes zn
Cornelis Dominicus
Dirck Joachums
Douwe Douwes zn
Douwe Henrix
Douwe Janssen pottebacker
Douwe Ysbrandts
Dries Jouws
Dyeu Jans
Els Sickes
Emerentiana van Grombach
Engel Cornelis
Epe Foppes
Fedde Simons
Folckert Eelckes
Gaatze Potter
Gatze Simons Potter
Geert Cornelis
Geertghen Jacobs dr
Gerben Feyckes
Gercke Jouckes
Gerryt Claes zn Ens
Gerryt Clater
Gerryt Simons
Harmen Harmens
Henrick Jans zn
Henrick Janssen
Henrick Rutgers
Henrick Wybrens
Hero Doedes
His Bootzma
Homme Watzes
Hotze Jacobs
Hotze Jacobs molnaer
Hotze Jacobs schipper
Houck Sickes
Huyge Peters
Idse Broers zn
Idske Jelderts
Isbrandt Goslix
Jackle Rienx
Jacob Boeyems
Jacob Claes zn
Jacob Gerryts
Jacob Joachims
Jacob Thomas Beyma
Jan Andries
Jan Blocq
Jan Epes
Jan Everts brouwer
Jan Frans zn in de halve maen
Jan Frans zn Wellens
Jan Frans zn wollenlakenkoper
Jan Gerrydts
Jan Gerryts
Jeldert Jarichs
Jelis Hans zn
Joannes Jans zn
Joucke Peters prins
Jucke Claes zn
Lollius Adama
Luitghen Jans
Mathijs van Muyden
Minne Tyaerdts
Neel Ysbrandts
Oene Abbes
Paule Claes zn
Peter Freercx
Peter Gerryts
Peter Jacobs
Peter Kingma
Peter Simons
Peter Willems
Peter[?] Andries = Pytter Aernts zn pelser?
Reyner Gysberts Ens
Rienck Bourmania
Rienck Gabbes
Rinnert Rinnerts
Rochus Baerns
Sibe Wybrandts
Sibrandt Jouckes
Sicke Douwes
Simon Cornelis
Susanna Daniels
Tryncke Keimpes
Tyepcke Jenckes
Ulbe Alberts
Ulbe Jans zn
Ursel Jacobs
Willemke Harmens
Wybe Watzes
Wybrand Henrix
Wybrand Machiels
Wytze Beyma
Ynte Haringhs

>> begin

inv.nr. 285 (1611-1612, fragment zonder index)

1 Hendrick Jintse zn ende Rinck Eepe dr schuldich aen Ids Pytters ende Jyes Rienx dr
2 Eelck Sybrens dr wed. Rippert Lyuwes metselaer sch. a. Mr. Jan Menaldum ende Maycke Ulbe dr
3 Jacob Willems zn sch. a. Lambert Staeckmans ende Edverty Ghemmenich
3v Oedts Sickes zn Campen sch. a. Lambert Staeckmans burgemr. ende rentemr.
4v Albert Ghijsbarts Ens ende Fedtie Gerbens dochter sch. a. Paulo Ghemmenich secretaris
5v Jacob Willems zn ende Tonetyen Hanses dochter sch. a. Hobbe Foppis zn ende Antie Hanse dr. onse swager ende suster
6 Saackle Everts ende Tryncke Gerbrants dr sch. a. Sybrandt Edis zn Feytema coopman
7 Jeppe Romcke zn snijder ende Syw Sicke dr sch. a. ?eile ?rclis zn timmerman
8v Lou Joannis zn schipper ende Anna Hoeyte dochter sch. a. Paulo Ghemmenich secretaris
9v Hero Andries .. Swijns ende Trijn Wybe dr herbergiers sch. a. Joncker Carolo van Sternsee administrateur van den weeshuyse
11 Mathijs van Muyden vaendrich sch. a. Johannes Jacobs zn burger in Leeuwarden [ende] Roeliffke Beernts
12 Lou Joannis zn schipper ende Anna Hoyte dochter sch. a. Folkgien Hendrix dochter wed. van w. Wybe Sytzes
13 Douwe Reiners zn ende Jantzen Harmens dr Simen Cornelis zn coepman ende Anna Jarichs dr
14 Hendrick Imes[?] zn meelman ende Rinck Epe dochter sch. a. Hessel Sytze zn ende Aeff Jans dr
15 Marten Syties zn kistmaecker ende Jantgien Ulbe dochter mit Oene Jans zn ende Hendrick Gauckes tsamen sch. a. Claes Jans zn schipper
15v Jan Eeverts zn brouwer ende Lijntye Willems dr sch. a. Nieske Jans dr. weduwe van Jan Simons
16v Peter van Coellen lijndrayer ende Antie Tyaerdts dochter sch. a. Bruyn Ghysbarts zn burger binnen Harlingen
17v Joucke Hanckes caverende voor Anna Jans dr. mijn wijff sch. a. Cornelis Cornelis zn.
18v Jan Eeverts zn brouwer ende Lijntgie Willems dr sch. a. Epe Baucke zn. ende Eetske Dirx dr
19v Jan Emes zn wonende bij t'Langhuys caverende voor Rixt Douwe dochter mijn wijff sch. a. Jan Jans zn dorprechter ende ontfanger binnen Welsrijp
20v Frans Ghysberts zn Ens goldtsmidt sch. a. Tyerck Ryuerdts zn Bants als curator ende tutor over zalige Hans Verkinderts naegelatene weeskinderen
21v Duede Dirx zn woonende thoe Lollum caverende voor Mints Haye dr mijn echte wijff sch. a. Hendrick Jans coopman
22v Peter Peters zn ende Jesck Botte dr e.l. tho Doyhem sch. a. Hidde Epe zn ende Marij Botte dr e.l. toe Achlum
66 Freerck Goslix zn ende Dieucke Sippe dochter sch. a. Hotze Auckes zn ende Johannes Johannis dr
67 Pieter Pieters zn ende Jisle Botte dr sch. a. Hilcke[?] Joannes Wilckes weduwe
67 Gerryt Ulbes schoenmaecker ende Mettien Jans dr sch. a. Reyuerdt Bants ende Jr. Catharina van Popkama
67v Dirck Jans zn backer caverende voor Syouck Sicke dr mijn echte wijff sch. a. Syoucke Ryuerdts zn Bants burgemr. ende Baucke Wopke dr Wygara
68v Gerryt Ulbes zn schoenmaecker ende Mettien Jans dr sch. a. Syoucke Ruerdts zn Bants burgemr. ende Bauck Wopcke dr Wygara
69v Joannes Hemme zn mede adsistent van de groetman Waltingha ende Trijn Clase dr sch. a. Joncker Carolo van Sternsee als administrateur van den incompsten des weeshuyses
71 Susanna Ulcke dochter weduwe van zalighe Douwe Wopke zn sch. a. Syoucke Ryuerdts zn Bants burgemr
72 Jacob Claessen ende Maycke Jans dr herbergiers op het Vliet sch. a. Wytze van Beyma
79v Jan Eeverts zn brouwer ende Lijntye Willems dochter sch. a. Geert Pieters dr echte huysfre. van Cornelis Jans zn Engels
80v Willem Stevens caverende voir Houckien Jacobs dr mijn echte huysfre. sch. a. Doctor Albartus Monnichuys advocaet in den Hove van Frieslt.
81 Willem Thevens zn caverende voor Houckien Jacobs dr mijn tegenwoordighe echte huysfre. sch. a. Lambert van Talen coopman Leeuwarden
82 Willem Stevens caverende voir Houck mijn huysfre. sch. a. Pyer Sybes zn vendrich van de burgerije der stede Leeuwarden
82v Willem Stevens caverende voor Houckien Jacobs dochter mijn tegenwoordighe echte huysfre. sch. a. Tyerck Dirckx zn hopman, burger ende coopman
83v Jan Eeverts zn brouwer ende Lijntghen Willems dr sch. a. Claes Foppes coopman
84v Reyn Wybe zn olde burgemr. ende Jescke Mevis dr sch. a. Jescke Taecke dr. ende haer man Eeb Dirx zn
85 Een Dirx an ende Jiscke Taecke dr sch. a. Dirck Thijs zn meede Raed der Admiraliteit van deesen provincie ende schepen binnen Sneeck onsen vader
85v Hermannus Doman ende Empck Hoeyte dr sch. a. Syoucke Ryuerdts zn Bants burgemr ende Bauck Wopcke dr Wygara
86 Hermanus Doman ende Emck Hoeyte dr sch. a. Abbe Frans zn olde burgemr.
87 Jescke Taeckes dr echte wijff van Eeb Dircks vercoft a. Heert Pyters dr weduwe van wijlen Cornelis Jans Engels seeckere drie pondematen maedlandt opt Suyd van Franeker, hebbende z. Minno van Cammingha erffgen. ten Noporden ende de pastorielanden deeser stede ten Suyden
88 Aryaen Cornelis zn sch. a. Jan Lannets[?] ende Aucke Syoerdts dr
89v Pyer Siercx zn Leeuwerder schipper, borger binnen Franeker sch. a. Folckert Willems zn ende Anna Jielderts dr
90v Hermannus Doman ende Empck Hoeyte dochter sch. a. Claes Alberts zn ende Tyeets Claese dr

>> begin

inv.nr. 286 (1619-1621)

Abbe Dircks
Abelus Curiander
Abraham Jacobs
Adrianus Metius
Aeff Joannis dr weduwe van Aleff Laes zn
Agge Claes
Albart Tomas
Andries Andries backer
Arent Peters
Arian Jans zn bleker
Auke Sybolts
Barber Claes Jans weduwe
Bauck Reiners
Baucke Douwes opt Vliet
Cente Sytzes
Claes Dirx d'Roeper
Claes Jans zn grootschipper
Claes Laurens
Claes Peters kalckbrander
Claes Symens
Cornelis Peters kangieter
Dirck Dircks zn schuytevoerder
Dirck Dirx
Dirck Jans
Doecke Cornelis
Doed Holdinga, vrou
Douwe Douwes oppt Vischmerckt
Douwe Henrix exconsul
Douwe Wilckes
Douwe Winolts
Dries Joannes
Dyeucke Douwe dr
Edzardus Ens, Dr
Eelck Syucks
Eelcke Martens
Elisabet Anne dr
Engel Engels
Epe Gielderts
Etke Lamberts
Evert Everts
Fedde Simens
Focke Poppes
Frans Gerryts
Fredrick van Horrion, Jr.
Freerck Goslix
Frouck Hidde dr
Frouck Lyuwe dr
Geert Heines
Geert Wybrens
Gelis Claes zn
Gerben Gerryts
Gerryt Beerns
Gerryt Folkerts
Gerryt Ulbes
Gosse Lyckles
Griet Lamberts
Hans Douwes Stapert
Hans Wouters
Haye Hayes in Utbuiren
Hemme Minnes
Hendrick Hendrix
Hendrick Wybrens bode
Hessel Ids zn
Hessel Raes de Vervou, Jr.
Hette Feykes
Hette Lolckes
Hotze Agges
Huyge Peters
Ids Broers
Jacob Claes zn herbergier
Jacob Gysbarts
Jacob Jans gortmaker
Jacob Tomas
Jan Claes zn kleermaecker
Jan Claes zn schoenmaker
Jan Frans zn Wellens
Jan Gerryts schoenmaecker
Jan Hartel
Jan Jans zn Bonifas
Jan Juckes
Jan Lamberts chirurgijn, Mr.
Jan Lamrinck
Jan Lyuwes
Jan Sierds
Jan Sipckes molnar
Jan Sytzes
Jan van Buyten
Jan Ysbrants
Jantgen Claes dr weduwe van Rocchus Beerns
Jeldert Wybes
Jelte Joannis
Joannes Feddrix
Joannes Heris
Joannes Piers
Johan gerlefs
Joucke Sybrens
Julius van Horion, Jr.
Juw Joannis
Lambert Claes
Lolcke Rintzes
Lysbet Taeckes
Lyuwe Jans hopman
Lyuwe Lyuwes
Mayke Willems
Montze Doedes
Nanne Tietes
Oedts Sickes Campen
Peter Eets
Peter Harmens
Peter Jacobs
Peter Kingma
Peter Lienmans
Peter Peters Posthumus
Peter Peters zn Couter
Peter Pybes
Peter Toenis
Petrus Baard, Dr
Pier Joannis Tania
Pierius Winsemius, Dr
Piet Sybrens
Pybe Hendrix kangieter
Pybe Jacobs
Pybe Rinties
Reyn Freercx
Reyntgen Claes zn keesdrager
Rienck Ryuerdts zn
Rienck Wouters
Rijck Claes zn
Romcke Feddrix
Rompcke Jellis
Ryurdt Tzebbes
Saeckle Doedes
Saeckle Ruyrdts zn
Saepck van Cammingha, J[v]r., weduwe van Joost Ockinga
Sape Sybes
Schelte Jans zn
Sicke Heerckes
Sierck Peters
Simon Bernardi, Mr.
Simon Claes zn
Simon Nannii
Simon Peters
Sybren Eelckes
Sybren Epes
Sybren Jans zn snijder
Sybren Syucks
Symen Peters backer
Sytze Joannis
Sytze Martens
Syurd Aukes
Tamme Dircks
Tied Wybe dr
Toenis Ysaacs
Tyaard Buwes backer
Tyaerd Tyaerdts zn Gruwel
Tyepcke Hendrix
Tyerck Clemens
Tymen DirxTiete Doecke zn
Tymen Jenties
Tzallingh Yntes
Ulbe Ulbes
Ulcke Bauckes
Ulcke Douwes Balck
Ulcke Ulckes
Upcke Jacobs
Watze Sydzes
Willem Dircks
Willem Hans zn
Willem Harmens Faber
Willem Hendrix
Willem Peters
Wopcke Lolle zn
Wouter Wybes
Wytze Beyma>> begin

inv.nr. 287 (1622-1623)

Adrianus Metius
Albart Tomas
Allart Ghijsbarts Ens
Andries Cornelis
Anne Wybrens
Ansck Agge dr
Arent Peters
Arian Jans zn bleecker
Auck Joannis
Barbara Jans dr weduwe van Claes Jans zn
Bauck Feyte dr weduwe van Jan Jacobs
Claes Cornelis fourman
Claes Jans schipper
Claes Luytiens schuytmaker
Claes Peters calckbrander
Cornelis Claes zn pinas
Cornelis Hommes
Dirck Jans Lockraeck
Dirck Louws
Douwe Douwes op de Vischmerckt
Douwe Ysbrans
Dries Joannis
Duco Cornelis
Epe Feddes
Etke lamberts
Fedde Symens
Feyck Jonge dr
Feyte Jans
Fredrick Horion, Jr.
Freerck Claes brouwer
Freerck Taeckes
Freerck Uldrix
Frouck Hidde dr
Geert Dircks
Geert Jans zn
Gerben Gerryts
Gerryt Folckerts
Gosse Lyckles
Goyck Regnerus
Griet Joachims
Harmen Gerryts
Hemme Mellis
Hendrick Wybrens gortmaecker
Hero Sybes slachter
Hette Lolckes
Hidde Nannis
Hotze Agges
Hoyte Claes
Hoyte Yges
Jacob Bientzes
Jacob Gysbarts
Jacob Hotzes
Jacob Peters
Jacob Pybes
Jacob Tomas tichler
Jan Allerts
Jan Eedes, Mr
Jan Henrick Joris
Jan Henrix linnenwever
Jan Hotzes
Jan Jans zn Louws
Jan Jans zn t'Kie
Jan Lamberts, Mr
Jan Lamrinck
Jan Lyuwes
Jan Pybes
Jel Hotzes
Jelart Jarichs
Jelte Joannis
Joachim Andries
Joachim Uldrix
Joannes Fedrix
Joannis Heris
Johan Gerleffs
Johan Hardele
Jouckercke Folckerts dr
Lambert hendricks
Lambert Tyaerdts zn
Lauke Epes
Lolcke Gerryts lijndrayer
Lulliff Buwe zn
Lyuwe Jans
Marten Gerleffs
Marten Sickes
Meile Hobbis
Minnelaus Winsemius, Dr
Montze Doedes
Neel Jans dr weduwe van z. Lambert Claes zn
Peter Hansen Steenkist
Peter Jans zn
Peter Leenmans
Peter Uldrix
Pryntie Anthonis
Rienck Ryurdts
Romcke Feddrix
Romcke Jellis
Roucke Heintzes
Ryurd Tzebbes
Saeckle Doedes
Saeckle Ryurdts
Sibolt Sybolts
Sicke Gerryts
Sierck Peters
Simen Cornelis
Simen Peters backer
Simon Bernardi, Mr
Sixtus Arcerius, Dr
Sybe Sybes Baard
Sybrant Jans zn
Sybren Tietes wooboer [= Fries waldboer resp. Ndl. woudboer?]
Syds Duckes
Sydz Tzaerda
Sytzke Eelcke dr weduwe van Sybren Jans zn
Syuck Sybrens
Taecke Peters
Thomas Jans Wringer
Thonis Ysaacs
Tomas Cornelis
Trijn Clase dr
Trijn Haye dr weduwe van Marten Wybrens
Trijn Jans dr weduwe van Hotze Jacobs
Tyepckt Aesges
Tyerck Clemens
Tyerck Sybes Bange/Banghe
Ulcke Ulckes
Watze Sydzes
Wilcke Joannis
Willem Harmens
Willem Peters
Willemke Hendrix
Wim Jelte dr
Wouter Assis
Wybe Haringhs
Wybren Martens
Ydtie Peters
Yge Hoytes
Ysbrandt Goslix

>> begin

inv.nr. 288 (1623-1625)

Aaltie Sybrandts
Adrianus Metius, Dr
Andries Cornelis molnar
Antie Tonis Ysaacs
Auck Ryurdt Fockis
Bauck Clase dr
Baucke Bauckes
Brecht Meylma
Claes Abbis
Claes Jans zn grootschipper
Claes Peters kalckbrander
Claes Simens
Cornelis Timanni
Cornelis Tyaerdts
Douwe Hoytes
Douwe Peters
Dries Joannes
Dyeucke Juws
Eeme Jans
Epe Claes zn
Epe Gielderts
Evert Boner
Evert Sipckes
Fedde Simens
Feyck Jonges
Feycke Cornelis
Feycke Gerryts
Focke Fockes
Focke Poppis
Frans Ghijsbarts Ens
Fredrich Horion, Jr.
Freerck Claes zn brouwer
Frouck Hidde dr
Geertie Dirx
Geldorpius
Gerben Gerryts
Gercke Heris
Gerryt Gerbens
Gerryt Sybrens
Gerryt Ulbes
Gosse Lyckles
Goyck Regneri
Hans Wouters
Harmen Douwes
Harmen Gerryts
Hemme Mellis
Hendrick Jans zn mesmaecker
Hendrick Peters turffoerder
Hessel van Hermana, Jr.
Hette Lolckes
Heyn Bauckes
Hotze Jacobs molnaer
Hoyte Yges
Huyge Peters
Hylck Hommes
Ids Fockes
Ime Jans zn gortmaecker
Jacob Hotzes molnaer
Jacob Pybes
Jacob Tomas
Jan Jans t'Kie
Jan Lamberts, Mr
Jan Peters Leiner
Jan Wybes
Jelle Breutix
Jelte Joannis
Jeroen Walinghs
Jipcke Jurians
Joachim Jans zn backer
Joachim Lubberts
Joannes Hachtingius, Dr
Joannes Heris
Joannes Peters
Joannes Tyesses Tyesma
Johan Marcus de Bont
Johan van der Haer here van Petten
Joucke Sybrens
Juw Joannes zn
Lauke Epes
Lyuwe Jans
Lyuwe Peters
Maria Ulricus weduwe van Jan Jans zn Tammes
Menelaus Winsemius, Dr
Montze Reins
Nanne Poppis
Neeltie Jans dr weduwe van Lambert Claes zn
Niclaes Bants
Obbe Wopckis
Oeds Ludzerts
Peter Albarts opt Vliet
Peter Hotzes
Peter Jans zn smid
Peter Uldrix
Peter Yntes Kingma
Poppe Lamberts
Reiner Hotzes
Rienck Ryurdts
Rijck Claes zn
Rinske Joachims
Rintze Claes zn
Romcke Feddrix
Roucke Haytzes
Ryurdt Fockes
Ryurdt Nannis
Sakle Doedis
Schelte Cornelis
Sicke Yntzes
Simen Meinerts kangieter
Simen Peters herbergier
Simen Peters kistmaecker
Simon Nannii
Steffen Martens
Sybe Wopckes
Sybren Syucks
Syds Gatzes zn backer
Syds Salvis
Symen Peters backer
Sytz Cornelis dr
Syurd Dirx
Syurdt Jacobs
Taecke Riners
Tomas Cornelis
Trijn Jans dr
Tyaard Buwes
Tyepcke Aesges
Tyepcke Hendrix
Ulcke Balck
Willem Alberts
Willem Harmens
Willem Ryurdts zn wieldrayer
Wopcke Eelckes
Wytze Jacobs
Ydtge Tyaerdts
Yge Hoytes
Ysbrandt Goslix

>> begin

inv.nr. 289 (1625-1626)

Aaffke Douwe de weduwe van Simon Nannii
Aelcke Pybes
Aeltie Sybrens
Agge Claes zn
Alle Frans zn
Anna Hettis
Anne Wybrens
Ansck Tyepckes
Antie Pyters
Barent Jans snickeferryer
Bauck
Claes Jans zn tot Lyolle onder Franeker
Cornelis Claes scipper
Cornelis Hotzes
Cornelis Rijckart
Daniel Joannis, Dr
Dirck Dircks zn van Coellen
Dirck Dirx zn brouwer
Dirck Lolckes
Dirck van Scharlen
Douwe Douwes
Douwe Hoytes Stickenbour
Douwe Ipckes
Douwe Ysbrants molner
Dyeucke Claes dr
Eelck Dominici weduwe Eepe Juriens
Eelcke Claes zn, Mr
Eevert Albarts
Egbert Hermens
Epo Conelis
Feicke Douwes
Feyte Jans
Fijntie Lucas, Mr
Folckert Sweers zn
Frans Douwes zn Cantis [= Kantens] in Groeningerland
Frans Gerryts
Frans Gysberts Ens
Freerck Claes zn
Frouck Baucke Claes zn
Geertie Dirx
Gerben Gerryts smit
Goslick Sibles
Hans Willems
Harmen Gerryts
Harmen Siverts zn koster
Hector Jellema
Hendrick Yntzes
Hero Sybes slachter
Hessel van Harmana, Jr.
Hidde Rommerts
Hotze Agges
Hotze Doyhem
Hoyte Cornelis
Hubert Cornelis
Huybert van der Mersch
Huyge Pyters
Hylck Hommes
Isbrant Annis
Isbrant Ulckes
Jan Claes zn
Jan Hendrix
Jan Jans zn consul
Jan Jans zn Sonnecamp
Jan Lamberts, Mr
Jan Sybes
Jarich Peters
Jaucke Georgh Stroband [= Jr. Georgius Stroband van Thorn Borusses, student]
Jeldart Jarichs
Jele Jelis
Jelte Johannes
Jetze Syouckes
Joannes Hemmes
Joannes Piers
Johannes Feddricks
Joris Jans zn
Joucke Sybrants
Joucke Sybrens
Lieuwe Heres
Lieuwe Jans
Lieuwe Lieuwes
Lieuwe Pyters
Lutz Scheltema, Juffr.
Marten Feyckes zn
Marten Cornelis
Martinus Wybinga
Meves Peters
Montze Doedes
Neeltie Jans dr
Obbe Wopkes
Oene Sydtse zn
Oetge Piers dr
Peter Aliffs
Peter Cornelis t'Swol
Peter Everts Langhwolt
Peter Meurs
Peter Yntes Kingma secretaris
Pyter Haeckes
Pyter Pyters Postma
Reintzen Claes zn
Rienck Riuerts
Rijck Claes zn
Romcke Jelle
Rompcke Feddrix
Saeckele Riuerts
Schelte Cornelis
Sicke Gerryts
Sicke Ryeurdts zn expert kuiper
Simon Bernardi, Mr
Simon Peters backer
Sioerd Jacobs
Siuert Hendrix
Steffen Martens
Stroband, Jr.
Suffridus Orinus
Sybe Idts zn
Sybolt Sybolts slachter
Sybout Sybouts
Syds Gatzes
Sytze Ferx
Tamme Dircks
Thoenis Hackes
Tiaerd Buwes
Tierck van Herema, Jr.
Tiete Alberts
Tyepcke Hendrix
Willem Hendrix
Willem Nannes
Wopcke Lollis
Wouter Hendrix
Wybe Jacobs
Wybe Lamberts slotmaecker
Wybe Lollis
Wybren Martens
Wybren Sybes
Ympck Egberts
Ypcke Jurians

>> begin

inv.nr. 290 (1627-1630)

Aalcke Douwe dr weduwe van Wybe Watzes
Antie Dircks
Abbe Dircks
Abraham Jans zn t'Amsteldam
Adrianus Metius, Dr
Agge Claes zn brouwer
Agge Claes zn snijder
Agge Dircks
Albert Peters
Andries Andries zn Rooske
Andries Dircks zn
Arian Jans zn backer t'Sneeck
Aucke Sybolts
Baucke Bauckes toe Bolsward
Baucke Piers
Beern Peters
Broer Ynte Ettes
Buwe Tyerx
Claes Heixan
Claes Jans zn t'Lyole onder Franeker
Claes Peters herbergier
Claes Reintgens backer
Cornelis Baerns molnar
Cornelis Hotzes
Cornelis Jacobs
Cornelis Tyaerdts
Dircfk Dircfks zn
Dirck Jans zn Lockraeck
Dirck Lolckes backer
Dirck Obbes
Dirck Reyners slachter
Douwe Douwes Hoppers
Douwe Hoytes
Douwe Ysbrandts
Duco Cornelis
Duco Dirx
Dyeucke Hanses
Eede Anis tot Lewerden
Eeme Jans zn gortmaecker
Eetzke Hanya
Epaeus Adama med. Dr. Scholae Doccumanae conrector
Epe Gi(e)lderts executeur Baard.dl.
Epe Sybes Baard
Epe Yntes toe Doyhem
Evert Allerts t'Groningen
Fedde Simens
Feycke Cornelis
Focke Fockes
Focke Sybrandts
Fokel Jans dr t'Sneeck
Folckert Piers
Frans Gysbarts Ens
Fransie Peters
Frouck Lyuwes
Gabbe Jenckes schipper
Geertie Dirx dr
Georgius Erskein
Goslick Sibles
Gosse Willems
Griet Dirx
Hans Peters koolcker
Harcke Annis
Harmen Baukes
Harmen Cruysman
Hemcke Rommerts
Hendrick Peters van Collen
Hendrick van Groenenbergh
Hero van Yntema, Jr.
Hero Ynte zn schipper
Hette Dircks zn
Hotze Aggis molnaer
Hoyte Jacobs
Huyge Peters
Huyghe Peiters
Hyeronimus Rauscher
Hylck Minne dochter
Jan Claes zn
Jan Dirx zn
Jan Jans zn kleermaker
Jan Jaspers
Jantien Rein Swinghs
Jetze Jetzes
Lijntie Jans
Lysbet Taeckes
Lysbeth Huyberts
Lyudts Abrahams
Lyuwe Eelckes
Lyuwe Jans
Lyuwe Lyuwes
Lyuwe Peters
Lyuwe Taeckes
Macovius, D[r]
Maria van Galema
Maria van Renesse van Bair weduwe van Jr. Jan van der Hair heer van Petten
Marten Cornelis
Mintze Rompkes
Montze Doedes brouwer
Nan Andries
Neel Douwe dr
Nieske Jan Simens
Ninck Jans dr
Paulus Orinus
Peter Aleffs
Peter Beerns schipper
Peter Douwes
Peter Everts Langhwolt ontfanger Fran.dl.
Peter Hans zn
Peter Hotzes
Peter Jans zn tichler t'Lutke Kie
Peter Jans zn wieldrayer
Peter Martens schipper
Peter Postma
Peter Thonis
Peter Willems t'Lanckum
Peter Yntes Kingma
Peter Ysbrants
Pier Sierckes zn
Pier Sydzes
Pybe Oenes
Pyter Sybrens op Sevenhuysen
Repck Cornelis
Rienck Sybes Baard
Rijck Claes zn
Rintz Douwes
Ritzke Rienx
Romcke Jacobs Vercarre/Verkerre
Rommert Rommerts
Rompcke Feddrix
Rompcke Jans zn t'Wer onder Franeker
Rompcke Jelles
Ryurd Harke zn
Ryurdt Nannis
Ryurdt Watzes
Schelte Aaltzens
Schelte Cornelis
Sicke Gerryts
Sipcke Abbes
Stroband, Jr.
Suffridus Orinus
Sybe Jacobs zn schipper
Sybe Sybes Baard
Syboldt Sybolts slachter
Sybrand Sybrandts
Sydz Gatzes
Symen Syucks
Syurd Aukes, Mr
Syurd Beyma
Syurdtie Willems
Syvert Jacobs coster
Taed Gosse dr weduwe Hoyte Piers
Theodorus Smidt pedellus
Tiede Douwes
Tijs Pouwels kistmaker
Tomas Thomas
Trijn Focke Fockes
Trijn Haye dr
Tyaard Sybouts
Tyaard Tyaardts zn Gruwel toe Tzum
Tyaerd Reiners
Tyaerdt Buwes
Ulcke Balck
Wilhelmus Hoi(j)erius secr. Dantumadeel
Willem Faber
Willem Harmens
Willem Joachims
Willem Simens zn
Wopcke Abbes
Wopcke Ysbrandts
Wouter Gerryts
Wybe Haringhs
Wybren Martens

>> begin

inv.nr. 291 (1630-1633)

Aaffke Douwe dr
Abbe Dirx
Abraham Jacobs Stockman
Agge Claes zn brouwer
Agge Feyckes
Albert Jansen brouwer
Albert Jns zn
Andries Cornelis molnar
Anthonis Jacobs
Antie Dircks dr weduwe van Cornelis Claes zn
Antie Dircx weduwe van Claes Claes zn
Aucke Sybolts
Baucke Piers
Botie Tyaedrts
Brecht Offke dr
Buwe Yntzes
Christiaen Hendrix
Claes Bauckes
Claes Dirx zn Roeper
Claes Hotzes
Claes Jans zn Heyxan
Claes Jans zn Lyole/Leolle
Claes Peters
Claes Peters in Peins
Claes Reinses
Claes Sipckes
Cornelis Hoen
Cornelis Jacobs
Cornelis Jennis testament
Cornelis Tiaerdts
Cornelius Fabius
Dirck Claesen kuyper
Dirck Cornelis
Dirck Gillis cum uxore
Dirck Lolckes
Dirck Obbis
Douwe Hessels schipper
Duco Cornelis
Eede Joannis
Eedt Anis
Eelcke (claes zn), Mr, chirurgijn
Eise Jeppes
Eme Jans
Ente Enne dr
Epeus Adama
Everke Jansen
Feyke Gerbens
Frans Peters
Gabbe Jenties, Leeuwarder schipper
Geertie Dircks Nannis
Geertie Jan van Elins, weduwe w. Harmanus Fransen Juvenalis tot Sneeck
Geertie Peters dr
Gerryt Peters apteker
Godtsvriendt Tiaerdts
Goslick van Heerma, Jr.
Hans Peters
Hans Willems boeckvercoper
Harmen Bauckes
Haye Jans
Heero Inties
Hemme Melles
Hemme Minnes
Hermen Feddricx t'Bolswert
Hessel Idsen
Hesselus Coumans secretaris
Hidde Douwes
Hidde Nannes
Huyge Peters
Hylck Minnes
Hylcke van Aylva, J[r].
Idzert Minnes
Jacob Douwes
Jacob Douwes steenhouwer
Jacob Nannes Roskam
Jacob Pieters
Jacob Thonys
Jan Bauckes
Jan Claes zn
Jan Claes zn Potie
Jan Claes zn pottebacker
Jan Claes zn snijder
Jan Cornelis
Jan Eedes tot Arum
Jan Eedes vant Bill
Jan Frans zn Panoom soon [bedoeld is Janoom, d.i. een al in de 16e eeuw gebruikelijke benaming voor een lommerdhouder of pandjesbaas; van 1615 tot 1639 was Jan Jacques Gerbin houder van de Franeker tafel (bank) van lening]
Jan Gerbens
Jan Heins
Jan Jans zn alias cort Jan
Jan Jans zn Sonnecamp
Jan Jenssen t'Lanckum
Jan Sierds
Jan Watzes
Jantien Tzallinghs
Jedts Rinties
Jelle Ryurdts
Jelte Douwes schipper
Jetz Rinnerts
Jetze Syouckes
Jige Hoytes metz.
Joannes Coumans
Joannes Doytzes
Joannes Feddrix
Joannes Hachtingius, Dr
Joannes Johannis Swaen tot Hornis in Jutland, student
Johan Claessen backer
Johannes Macovius
Johannes Roeleffs
Johannes Rutgers
Joost Jans zn
Juarus Joannis Bandelinus, student uit Jutland
Laes Annes
Latze Cornelis
Lysbeth Huyberts
Lyuwe Jans
Lyuwe Taeckes backer
Marten Cornelis
Marten Eelckes
Marten Feckes
Marten Feyckes
Melys Tyaerdts zn
Merck Peters
Pabe Heerckes
Peter Cornelis Ryckaert
Peter Hotzes bleker
Peter Jans zn tichler toe Lutke Kie
Peter Maeves
Peter Peters Couter
Pier Oeds zn
Pieter Alberts
Pieter Cornelis snijder
Pieter Jans
Pieter Lammerts smid
Pieter Martens
Poppe Martens
Pyter Reiners
Rienck Ryurdts
Reiner Hendricx
Reiner Hotzes
Remmert Auckes
Reyffenbergh, Dr
Reyner Hendrix kleinreder
Rinscke Joannis
Rintske Pieter Everts
Ritske Riencx
Rompcke Jelles
Ryurd Kingma, Mr
Ryurd Nannis
Saeckle Ryurdts zn
Schelte Cornelis
Sibbel Jacob[s]
Sybe Jurriens
Sybout Jarichs
Sybren Sibrens
Sydz Gatzes
Symon Frans zn schipper
Taecke Bauckes
Taets Bouwens
Tiete Seerps
Tyaedrt Tyaerdts zn Gruwel
Tyaerdt Reyners
Tyebbe Bientzes schipper
Udtie Peters dr weduwe van Syurd Joutes
Willem Alberts brouwer
Willem Hendrix
Willem Simons
Wolter Jans goldwercker
Wopcke Johannes
Wouter Gysberts
Yde Hoytes>> begin

inv.nr. 292 (1633-1637)

Ariaen Jarichs
Abbe Bientzes
Abraham Jans hoedmaker
Aebe Hotzes
Agge Claes zn brouwer
Agge Claessen opt Fliet
Albert Hotzes
Amerens Pyters Ens
Andele Fockes
Andries Andries Rooske voerman
Andries Cornelis molenaer
Andries Doedens
Ane Bouwens tot Wer onder Franeker
Anne Riercx
Anne Thomas
Arien Fransen smid
Auck Rinnerts
Beerndt Huiberts t'Deventer
Beernt Atzes
Beernt Timons schipper
Bettien Puwels
Claas Claas zn kuyper
Claas Heerts burgemr.
Claas Heixan
Claas Rinses
Claes Claessen tot Harlingen
Claes Pyters
Claes Rintzes
Cornelis Cornelis schoenmr.
Cornelis Tiaerdts
Daniel Dammius, Dr
Dirck Claes zn kistemaker
Dirck Claessen cum sociis
Dirck Jans op Sevenhuysen
Dirck Jetzes
Dirck Lolckis
Dirck Obbes
Dirck Obbis
Dirck van Aersen
Dirck van Buyten
Doecke Dircx
Doedtie Harmanni
Douwe Gerryts
Doytze Hommes
Duco Cornelis
Eede Ruyrdts
Enno Aleffs
Erasmus Dircx
Femme Douwes
Focco Douwes
Focco Thomas
Foecke Sytzes
Folckert Jans zn
Franciscus Juvenalis
Frans Aggis
Frans Hillebrandts
Freerck Jans
Freerck Lourens
Gabbe Jenties
Geertei Andries
Geertei Harmannis
Geertie Nanne Poppis
Gerben Riencx
Gerryt Jans Tichelaer
Gerryt Pyters houtcoper
Goslick Jacobs
Gysbert Jans schuytemaker
Habel Coop
Hans Annis Doyem
Hans Pieters kooltier
Harmen Bauckes
Haye Abbes
Heere Lyckles
Heert Pieters
Hendrick Andries schuytmaker
Hendrick Frans zn
Hero Intes
Hesselus Coumans
Hidde Douwes
Hidde Nannes
Hotze Agges
Hotze Doyem
Hylck Hommes
Ida Joost Jurriens weduwe
Ids Riencx
Idzert Minnes
Inne Jacobs
Jacob Bauckes bij Kingma tille
Jacob Douwes steenhouwer
Jacob Hendricx
Jacob Heerts burgemeester
Jacob Pybes Zaagmans
Jacob Pyters metzelaer cum uxore
Jacob Roeleffs
Jan Adams
Jan Buwes gortmaecker
Jan Claes zn van Hesens
Jan Claessen Pottie
Jan Eedis
Jan Fransen
Jan Gossis
Jan Harmannis
Jan Heyns
Jan Isbrandts
Jan Pieters schipper
Jan Pyters backer
Jan Sierdts
Jan Sybes
Jan Watzes
Jarich Oenes
Jelte Pyters metzelaer
Jetze Douwes
Jetze Wybis
Jige Hoytes
Johannes Coumans
Johannes Feddricx
Johannes Schuiringa
Joost Jurriens
Keimpo Taeckes
Laes Annis
Latze Cornelis
Lolcke Gerryts lijndrayer
Maeves Reins
Michiel Jarichs schoenmr.
Minne Frans zn
Montze Doedis
Paulus Arcerius, Dr
Petrus Duinterp
Pier Oedtsen Campen
Pieter Alberts
Pieter Aleffs
Pieter Cornelis zn
Pieter Jans zn Pottie
Pieter Janssen Liolla
Poppe Martens
Poppo Wybrandts
Pouwels Jarichs
Pyter Arines koeckebacker
Pyter Hans zn
Pyter Jans Pottie
Pyter Jarichs
Pyter Juckis
Pyter Pyters Kouter
Pyter Pyters snijder
Pyter Rintses schoenmr.
Pyter Tiercx backer
Pyter Tiercx opt Fliet
Pyter Willems
Reiner Hendricx
Reiner Hotzes
Reiner Wilckes
Remmert Auckes
Rencke Renckis
Rinnert Hessels
Rinse Rinses
Rompcke Jelles
Ruirdt Kingma, Mr
Sas Ariaens
Schelte Cornelis
Schelte Waatzes
Schlete Cornelis
Sibrand Feickes
Sierck Pyters gardenier
Stijntie Jans
Sybren Sybrens
Syds Salvis
Tabe Harckes
Tiaerd Harmens
Tiaerd Reiners glaasmaker
Tiaerd Tiaerdts Gruwel de Olde
Tiallingh Feddrix
Tijs Ottis
Trijn Jelles weduwe van Sioerd Jacobs
Trijntie Sybrandts dr
Truycken Costers
Tyebbe Pyters
Tzieets Bauckes
Willem Alberts
Waatze Sydses
Wybe Reins
Wytze Eelckes
Wopcke Sioerdts
Willem Hendrix
Wilhelmus Schoningh
Wytze Auckes

>> begin

inv.nr. 293 (1637-1641)

Abe Hotzes
Arien Doens
Atze Cornelis
Ane Bouwens
Agge Claes zn brouwer
Aarien Frans zn smit
Aarien Aariens
Antie Dircks dr
Abbe Hessels
Ansck Pyters
Arien Heins
Auck Rinnerts dr
Anne Gerbens wede.
Arnoldus Johannis
Aucke Rembts.
Augustinus Heinema
Benedictus Jacobs
Beernt Atzes
Beernt Jans backer
Beernt Meilama
Beernt Jans zn backer
Baucke Pyters tigelaer
Bauckien Doyem
Claas Jans zn schipper
Claas Agges schipper
Cornelis Cornelis
Claes Pyters Lamminga
Claes Hansen timmerman
Cornelis Arians
Doytze Hommes
Dirck Dirxen vettevarier
Dirck Claessen
Doede Tyaerdts kuyper
Dirck Jetses
Douwe Hendrickx
Doecke Montses
Dirck Hilbrandts
Dirck Lolkes
Dirck Haeyes
Epo Eebs
Erasmus Dircx
Epo Sybes Baard
Eeme Jansen gortmr.
Eysse Jeppes
Epo Pyters
Ewert Wybes lichterfoerder
Mr. Eelcke Claessen
Eelck Auckes
Epo Claessen
Eeme Dircx
Focco Lolckes
Focco Douwes
Foecke Sytzes
Focco Gerryts brouwer
Frans Agges
Franciscus Juvenalis
Frans Hilbrants
Fedde Simons
Foppe Ulbes
Focke Sibrens
Folckert Hansen
Hotze Doyem
Horatius Meynsma
Hieronimus Walings
Hille Pyters
Hessel Simons
Hermannus Doyem
Hylck Hommes
Haring Jackles
Hendrick Fransen
Hans Harmens kramer
Huybert Pyters
Hans Willems
Hendrick Baernts
Hans Annes
Johannes Feddricx
Jan Bauckes
Jan Hacx
Johannes Annes
Jan Simens
Jan Jisbrandts
Jan Tijssen
Jan Bauckes kyster
Dr. Joannes Maccovius
Jan Thijssen
Jan Pyters molenaer
Jarich Oenes herbergier
Johannes Piers Tannia
Johannes Schuringa
Jan Dircx Lockraeck
Jan Pyters schipper
Jan Watzes coopman
Jan Haynties
Jetze Douwes
Jarich Pyters t'Lanckum
Ypke Juriaens
Jan Beernts
Jan Heeres
Johannes Wybrandts
Jan Pyters schuytma[ker] ende Gerryt Hendricx
Joost Poppes
Jan Jacques Gerbijn
Jan Walings t'Harlingen
Joannes Pauli timmerman
Joost Tiedes
Jittie van Heemstra
Joucke Pyters schipper
Jan Walinghs
Ydtzen Hendricx
Jacob Pybes
Johannes Sioerdts zn
Keimpo Takes
Latze Cornelis
Laes Annes
Lolle Jans zn snijder
Lysbeth Pybes Ammama
Lieuwe Hans
Minne Frans zn
Meynte Gerryts
Mayke Menaldum
Marten Cornelis molenaer
Neeltie Gerryts wedue
Neeltie Jans kannegietster
Neel Joostes
Otto Douwes
Pyter Jans zn t'Liolle
Pyter Jans zn Pottie
Pyter Pyters linnenwever
Pyter Willems t'Lanckum
Pouwels Jarichs
Pytter Martens
Pyter Beernts schuitmr.
Petrus Duinterp
Pyter Jacobs snijder
Pyter Inties
Pyter Hotzes
Pybe Jacobs
Pyter Simons schuytmr.
Pyter Ariens
Petrus Kingma
Reyner Hendrix lennenreeder
Rienck Ruyrdts
Ruyrd Pyters ende Claeske Harmens
Ryuerd Nannes
Sibout Sibouts
Syds Gaatzes
Symon Peeters
Saeck Pyter Beerns
Schelte Cornelis
Sierck Claessen
Sibren Sybrens gortmr.
Sipke Jansen
Sybe Lamberts
Seerp Douwes schipper
Sibrandus Richaeus
Sasker Symens
Tierck Tziercx dr
Trijntie Tyaardts
Tyaerd Reyners
Tyaerd Tyaerd Gruwel
Trijntie Pyters tot Fervert
Tierckien Tiercx
Thomas Dirx molenaer
Tziets Jeppes
Tiede Douwes kinderen
Trijntie Schotanus
Waatze Sydses
Willem Alberts brouwer
Wopke Obbes schuytmr.
Welmoed Hendrix
Wybrand Pyters
Wyger Dircx
Dr. Men. Winsemius
Wybe Hotses
Wopcke Rijcx
Willem Hendricx blauferwer
Ulpianus Menaldum
Ulcke Ulckes
Wopcke Obbes

>> begin

inv.nr. 294 (1641-1647)

Abbe Pytters
Ariaen Ariaens
Albert Simons
Agge Hotzes
Aebe Tyallings
Aernt Alles
Aene Hessels
Aernt van Diest wachtmr.
Auck Rinnerts
Arian Doens
Arian Sibrands
Albert Willems
Amarens Pyters Ens
Bauck Sicke dr.
Beernt Jans zn
Bauck Brantzum
Beernt Meilema
Bauck Brantzum
Bastiaen Egberts Pottie op t'Fliet
Cornelis Jans zn
Claes Tiaerdt zn
Claes Pieters
Christoffel Johannis
Claes Thonis
Cornelis Arriens
Cornelis Hotzes
Claes Agges
Claes Ulckes
Cornelis Dircx
Claes Dommerts
Cornelis Tyercx chirurgus
Douwe Hendricx
Doedtie Harckes
Dirck Lolckes
Dirck Sytzes
Dirck Pyters
Dirck Inthiema
Dirck Jans
Dominicus Eelconis
Dirck Ennes
Evert Sickes
Epo Claessen
Ebel Cornelis
Ewert Joannis
Eme Dircx
Egbert Lycklama
Ewert Wijnerts
Epo Sybes
Focke Gherryts
Focke Pyters
Frans Pieters Lamminga
Fedde Goverts
Fecke Gerryts
Frans van Kijll
Gerrolt Seerps
Gerryt Hendricx
Griet Buwes
Gerryt Beerns
Gabbe Janties
Gerryt Janssen
Geertie Hooglanders
Goslick Jacobs
Gerryt Harmens
Gerryt Hendricx
Gerryt Jarichs
Gerryt Pieters
Haeske Dircx
Hans Annes
Hans Harmens
Huybert Pyttes
Hemme Minnes
Hendrick Baerntz
Harinch Jackles
Heere Sioerds
Hesselus Coumans
Hendrick Sioerds op der Bildt
Haencke Jans zn
Heercke Harmens erffgen.
Hendrick Beerns
Harmen Jansen brouwer
Jacob Hettes
Jan Jaques Gerbin
Jacob Pibes Saagman
Jan Walings
Johannes Sioerds
Jacob Wopkes
Jan Adams
Johannes Schuringa
Johannes Coumans
Juffr. Idtia van Heemstra
Johannes Wichardus cluter
Jacobus Juckema
Jan Pytt. schuytmr.
Jan Harmens
Jelle Jenties
Ieme Wybrens
Jacob Augustinus
Jacob Dircx t'Doijhem
Jacob Juckema
Jacob Annes als borge
Iacob Pytters kleermaecker
Jan Pyters schipper
Jan Crispinus
Dr. Johannes Maccovius
.. Johannes Feddricx
Jelle Sytzes gortmr.
Joannes Piers
Idzert Hendricx
Jacob Pybes
Johan Claessen
Isaac Dircx zn
Dr. Joannes Revius
Jan ter Barchorst
Ypcke Juriaens
Jan Jansen
Ysbrand Rijcx Liollema
Jetske Bernardi
Jan Bauckes
Kempo Taeckes
Lysbeth Pytters
Lieuwe Saeckles op t'Fliet
Lodewijc Jans zn
Lovis Parent
Lieuwe Saeckles
Dr. Laurentius Banck
Merck Pytters
Minck Thomas
Maritgen Dames[?]
Minne Jelles
Maevis Reyns
Melis Hendricx
Michiel Jarichs
Nicolaus Coumans
Neeltie Gerryts
Otto Douwes
Pytter Ariaens
Poulus Tyaerdts
Pytter Geerryts
Pyter Rintzes
Pyter Alberts
Pieter Auckes
Pyter Aesges
Pybe Sybouts
Riemer Jurians
Rincke Rinckes
Rintie Claessen
Reyner Pyters
Riuerd Jetzes
Reinsck Lieuwes
Sipcke Tiepkes
Sioerd Sibrens
Simon Cornelis
Syds Gatses
Sipke Harmens
Simon Cornelis Braeck
Sioerd Jensma
Sydz Watzes
Sybe Pyters
Sipcke Abrahams
Sioerd Cents molenaer
Schelte Cornelis
Sibrand Albada
Symen Tyallings
Taecke[?] Pyters
Tjeerd Jansen gortmr.
Tyallingh Meynerts
Taecke[?] Hilbrands
Tyerck Pouwels
Tyerck van Heerma
Thomas Thomas
Trijntie Tyaerds
Tyepcke Pyters
Tyamcke Watzes
Trijn Jacob Eedes
Ulpianus Menaldum
Ulcke Ulckes
Upcke Sibrens
Wyntzen Intzes
Welmoed Jans
Willem Hendricx
Wopke Obbes
Wopke Pijcx Leollema
Willem Symens
Willem Verhoeven
Wopke Jansen
Wyger Dircx>> begin

inv.nr. 295 (1647-1650)

Anne Tiercx
Abelus Riemersma
Aene Hessels
Aebe Oenes
Andries Jarichs
Agge Claessen
Agge Hotzes
Arien Ariens
Aemerens Pytters
Baucke Freercx
Beernt Jansen backer
Baucke Sickes
Baernt Luytgens
Beernt Claeix borge
Botte Feckes
Bauck Sybe
Cornelis Hotzes
Cornelis Eelckes
Cornelis Dircx huisman
Cornelis Pyters Haen
Claes Hessels
Cornelis Wijnerts
Cempo Taeckes
Cornelis Harmens
Claes Andries
Claes Gerbens tichelaer
Cornelis Heynema
Claes Pyters coopman
Dirck Tijssen
Douwe Jans zn
Dirck Lolckes
Dominicus Risemius[?]
Dirck Cornelis
Doen Philips
Dirck Inthiema
Doedtie Pyters
Ewert Wijnerts
Eelck[?] Auckes
Epo Claessen
Egbert Foppes
Epe Pyters als borge
Engell Jans
Folckert Jansen
Focco Joannis
Frouck Janses
Focke Lolckes
Gerben Gerryts
Griettie Jepma
Gerrit Harmens schipper
Geertie Ariaen Arians
Gerben Epes
Harmen Dircs
Hendric Beernts
Hendrick Hendricx
Heert Pyters
Hidde Douwes
Hesselus Coumans
Hendrick Folckert
Hessel Pyters
Harmen Jansen
Heyltie Poppes
Hans Pyters mr. schuytmaecker
Hendrick Duringh mr. boeckebinder
Haye Jansen
Hette Dircx
Jacob Piebes
Jacob Augustini
Jan Hendricx
Jelte Douwes
Jeltie Oene dr
Johannes Revius
Jelle Jelles
Jacob Pybes
Jelle Sytzes
Jan Pyters
Jan Walinghs
Jan Claessen
Johan Lolles
Jan Feyckes
Ids Feyckes
Jelle Seerps
Jinze Douwes schipper
Jacob Hendricx Leeuwarder schipper
Jan Dirck zn Lockraeck
Jacob Claessen
Jouck Jilderts dr
Dr. Johan Clingbijl
Jan Harmens
Jan Rutgers
Jacob Hettes
Jacob Juckema
Joachim Claes zn
Jan Dircks
Jarich Oenes
Johannis Auckes mr. smit
Joh. Arcerius
Ipke Jurians
Jurian Jipkes
Joannes Rutgers
Jetze Jetzes
Idts Hessels mr. smid
Joost Tiedes
Ipe Pieters Raveleyn
Imte Jeltes
Liuwe Saeckes
Lyuck Pyters
Marten Cornelis
Marten Sickes
Dr. Martinus Wybynga
Maeves Reyns
Mayke Gerryts
Neeltie Jans
Poppe Wybrands
Paulus Traudenius
Pyter Jans zn
Pyter Gerryts
Pybe Sybolds
Pyer Syoerds
Pyter Tyerx
Pyter Gerryts als borge
Pyter Symons schuytemr.
Pouwels Jarichs
Pyter Claessen
Rienick Ewerts
Remmert Hendricx
Rincke Rinckes
Robijn Ennes
Riemer Jurians
Ritske Teunis
Ryuerd Nannes
Roeleff Cents
Ruyrd Jetses
Rintze Laessen
Reyn Pyters
Reyn Hotzes
Remmell Pyters
Ryeurd Saakles
Simen Piters
Symen Jelles
Sioerd Cents
Susanna Bastiaens
Sicke Olpherts
Sybren Pierssen
Schelte Cornelis
Sioerd Reyns als borge
Sioerd Aebles
Sybren Willems
Sybren Pyters
Sybren Feickes
Schelte Tiercx Wiglama
Schelte Scheltes
Tyaerd Jelles
Taecke Epes
Taecke Taeckes
Tierck van Heerma
Tyaard Lyeuwes
Tyaerd Hessels
Taecke Hettes
Trijn Jelles
Thijl Bastiaens
Thomas Thomas schoonwerker
Willem Symens
Wyger Dircx
Wopke Jansen
Wilhelmus Mulock
Watse Andries
Willem Hendricx
Wybe Oenes
Wybe Johannis als borge
Ulbe Sybrens wever

>> begin

inv.nr. 296 (1651-1655)

Agge Hotzes cuyper
Abraham Isaacx
Aebe Dircx
Anne Jouckes gortmr.
Arian Pyters
Adam Uldricx
Anne Auckes Rispens
Aucke Jetzes
Auckien Euwes Tzyall. Feddrix wed.
Andries Jans zn cramer
D. Professor Arnoldus Verhell
Aucke Dircxen coopman
Antie Hanties dr
Agge Sydtzes burgermr.
Beernt Juriens
Bastiaen Egberts
Beernt Jansen smalschipper
Baucke Douwes schipper
Beernt Jans zn in de Tuynen
Bauck Saackles zn
Cornelis Harmens schoenmr.
Claes Hessels mr. smid
Claes Sytzes
Claes Pyters opt Fliet
Claes Tiaerdts
Claes Jansen tot Oosterend
Claes Dommerts
Cornelis Symons lijndraeyer
Claes Wybes
Cornelis Daems tot Minderschae
Douwe ende Rienck Claes soons
Doecke Jans
Daniel Jelles Kest
Douwe Gayus mr. schonmr.
Dominicus Risemius chirurgin
Dirck Claessen
Douwe Jansen mr. smid
Douwe Jansen Finia
Decken Symons Bolswarder schipper
Epe Hansen
Ewert Sydzes herbergier
Epe Dircx L. schipper
Frans Kijll
Frans Pyters
Foppe Feyckes
Frans Cornelis lijndraeyer
Foppe Ulbes schoenmr.
Feycke Jacobs
Focco Johannes
Griet Benedicti
Gerryt Jansen
Gerryt Dircksen de kleyne
Gerryt Oltges op Sevenhuysen
Gercke Taeckes
Geertie Hooglanders
Geertie Harmens Cergiantie
Greoldt Doeckles huysman
Gerryt Beerns snalschipper
Harco Hesseli
Heere Lyuwes
Hendrick Beerns
Haringh Jackles
Hesselus Coumans
Harmen Dircx mr. cleermr.
Hidde Johaens
Hilcke Wybes backer
Hessel Martens
HJans Pyters schuytmr.
Hans Screger breyder
Hans Pyters mr. timmerman op het Fliet
Hotske Jacobs
Hendrick Beerns
Homme Jacobs mr. metzelaer
Heyn Jansen Leeuwarder schipper
Idsert ?eytses
Jacob Augustinus
Jan Eelckes
Yttie Sybrens
Jochum Dircx
Jacob Willems
Jancke Willems
Jan Sybes borge
Jelle Sytzes
Jelte Pyters
Jedtske Gerloffs
Jelle Jelles
Jeltie Syckes cum filio
Jan Jacobs
Jacob Hettes
Jan Ryeurdts tingieter
Jochum Tonis Kroll
Joest Tiedes
Jan Reyns schipper
Isaac Jans zn kuyper
Jan Dirckx van buyten
Jacob Jans zn smalschipper
Jelle Jans zn koem[elke]r
Dr. Joannes Revius
Johannes Rutgers coster
Idtien Hendricx
Joost Jansen
Idts Hessels smid
Jacob Pyters mr. snijder
Jacob Dircksen Collman[?]
Jan Martens cum farctar[?]
Jucke Feckes opt Fliet
Jan Douwes backer
Jan Dircxen koeckebacker
Jan Adams backer
Laurentius Banck
Lieuwe Andries L...[?]
Lieuwe Gerryts opt Fliet
Meynte Pyters
Marten Syckes
Meynert Pyters
Micchiel Jarigs schoenmr.
Melis Hendricx breyder
Marten Cornelis molenaer
Neltie Jans dr
Neeltie Pybe Hendricx
Nanne Claassen als borge
Nicolaus Theodori
Nanne Joannis koeckebacker
Oene Epes
Otto Riemers
Pyter Dircx zn
Pibo Bruynsma
Pyter Claessen
Pyter Pyters
Pouwels Tyaards slachter
Pier Pyters
Pyter Jansen schipper
Pytie Jenties tot Arckens [= buurtschap ten N van Franeker]
Pyter Pyters schoenmr.
Pyter Claessen
Pyter Feddricx
Petrus Bants cum uxore
Poulus Jaerigs
Pyter Jacobs Holten
Pyter Rimmels turffdrager
Pyter Alberts aen de slachtedijck
Robijn Ennis
Riemer Jurians
Rienck Wybrens
Ryenck Claesses tich[elae]r
Ritsckes[!] Tyercx backer
Reyn Lieuwes boumr.
Reyn Hotzes
Romcke Wybrens
Riemer Jurians
Symon Cornelis
Syurd Folckerts
Sybren Feyckes
Syoerd Idzes als borge
Jr. Serapius van Adelen
Sioerd Harmens
Sipke Harmens tot Arckens
Sioerd Sybrands
Schelte Tiercx Wiglama
Sybrand Heeres koemelcker
Sybe Eelckes bombazijnwever
Schelte Scheltes timmerman
Sipke Jansen
Sybe Rinnerts schoenmr.
Sybrand Cornelis
Sybrand Pyters schipper
Tomas Tijssen
Thonis Sijes
Tiaertie Gerbens
Tyaard Gerrits lakencoper
Trijn Hendricx
Jr. Tyerck van Heerema
Trijntie Hendricx wed. van Jan Jansen
Tett Pyters
Thonis Feddes herbergier
Tyesse Feddes aen St. Jacobs Parochie
Thomas Thomas
Thijs Symons mr. schuytmr.
Tierck Inthiema
...nnes
Willem Hendricx blauverwer
Wybe Tyaerdts
Willem Hendricx woudman
Wybe Aenes laeckencooper
Willem Heeres Wyarda
Wybe Wygers mr. schoenmr.
Wybe Hotzes
Wyger Dyrcx schuytmr.
Watze Andries
Wopke Rijcx
Wick Hettes

>> begin

inv.nr. 297 (1655-1660)

Auke Johannes slotmr.
Andries Hulst
Anne Auckes cum uxore
Antie Joannis Feddrix
Arien Doens
Andries Hulst coopbrief aen Sara Welbrands gepasseert
Andries Cathius
Antie Hendrix Schotanus
Aeffke Pytters van den Bosch
Anna Maria van Musenhol
Antie ende Trijntie Walsweer
Aucke Huyberts
Andries Heyns gerechtsboode
Antie Claeses huysvre. van Arien Arjens
Arjen Arjens
Bastiaen Egberts pachter
Baucke Douwes smalschipper cum uxore
Baucke[?] Rinses
Baucke Sickes cum uxore
Beern Jansen cum uxore
Jr. Binnert van Glins coopbrieff ende reversael met Sierck Sytses gecelebreert
Bastiaen Egberts pachter
Baltus Jelles Reinalda
Claes Pyters opt Fliet
Claes Aernts koemelcker
Claes Tiaerds
Claes Janssen cum uxore
Corn. Fabius
Claes Jarichs cum uxore
Claeske Hartman Sybrens weduwe
Claes Taackes cum uxore
Cyprianus Duynterp stud.
Claes Jansen de grote ofte coopman
Claes Dircks
Claes Pytters
Cornelis Pytters
Claes Jansen
Catharina Willems
Christophanus [= Christophorus] Munsterus
Claes Claes zn pachter
Caeser Maset borg
Douwe Chrispinus Harl. schipper
Douwe Risemius chyrurgijn
Dirck Lolckes pachter
Douwe Janssen smid cum uxore
Douwe Jansen bombasijnwercker
Douwe Tjaerdts borge
Douwe Aetes borge
Douwe Tiaerds pachter
Douwe Ates borge
Dirck Lolckes
Dominicus van Stapert
Dirck Fogelsangh de secr[etar]is
Ewert Johannis
Eelck Harmens
Ecko Menaldum
Eepo Dircxen wagenmr.
Eme Epes cum uxore
Epe Claessen borge
Epe Dircx santvoerder borge
Folckert Janssen
Frans Kijl borge
Foppe Feyckes pachter
Fedde Croon als borge
Feycke Jacobs
Folckert Hansen van den Broucke
deselve coopbrieff aen d'Heer Reynier Hoppers gepasseert
Focco Sickes pachter
Fijtie Jans wed.
Fedde Kempes borge
Grietie Andries
Geertie Idsardi
Geertie Sipkes
Geercke Taeckes pottebacker
Gerben Auckes
Greolt Doeckles als borge
Gerryt Heeres
Gerryt Taeckes
Geertie Jans
Gerryt Hansen pachter
Gerrit Gerrits van Anholt
Gerryt Pitters Braem
Heert Jansen en Eefke Andrys
Hessel Pyters executeur
Hero Lyeuwes
Heere Feykes seylmr.
Harmen Dircx Doyhem
Hartman Sybrants cum uxore
Here Johannes apotheker
Hendrick Beversluys cum uxore
Harmen Jelles cum uxore
Hendrick Hoenpachter
Huyrcherter tusschen Hero Johannis ende Mr. Jacob Wytses
Hugo Pybinga
Hiltie Lieuwe dr
Hessel Claessen
Hylck Douwes
Hylck Wybes
Hidde Taeckes Houcama
Jan Doeckes
Jantie Harmens
Jan Douwes
Jan Feyckes pachter
Jan Dircxen gortmr. coopbrieff
Jan Boyens
Johannes Wytses
Jetscke Outgers
Johan Christianus Hermanides
Ids Alberts
Johannes Arcerius
Jisck Yges weduwe
Jacob Reyners op Sevenhuysen
Jan Jacobs wolcemmer
Ieme Jippes
Jetscke Franses
Mr. Joannes Fivelandt
Jacob Dircx lijnslager
Jurien K Jipckes[?]
#
Kempo Kempis
Lieuck Oenes herbergierske
Louis Parent professor
Loues Feyck Jans broeder ende suster
Lieuwe Symons
Lieuwe Eeckes
Lyeuwe Hendricx Schotanus chyrurgus
Minck Wigers
Michiel Jans Bolswerder schipper
Nanne Claesen hyncxteman
Niclaes Reusser winckelier
Otto Douwes goltsmid
Oedzonius Pierij Campen
Pier Dircx
Pier Pytters
Pyter Fedricx
Philippus Nicasius cum uxore
Pyter Hommes
Pyter Rinia schrijver
Pyter Watses tot Leeuwarden
Pytter Roeleffs
Pytter Hessels
Pytter Jansen schiere
Pier Kempes
Pytter Claessen
Pytter ?aarman
Riemer Jurians
Riemer Jurians
Reyner Reyners
Reinier van Hoppers
Riemer Juriens
Rienick Tierckx
Sytske Scheltes dr
Saske Scheltes
Symen Saskers
Syoerd Pybes
Susanna Marya van Hotsema
Sioerd Folckerts
Sipcke Jansen weesvaer
Sytzke Eemes wed. w. Jacob Hettes
Sybrandus Pierij Marsum
Sierck Systses huykmr.
Jr. Binnert van Glins
Symen Claes zn pachter
Schelte Cornelis
Simen Claessen borge
Sybe Rinnerts
Sybren Lieuwes
Sasker Sjoerds
Tyallingh Idtserts
Tyallingh Sybouts
Tyallingh Idserts cum uxore
Tiallingh Idzerts
Tyrck Heyns cum uxore
T. Andries Kroll d'olde burgemr.
Tyetse Sickes cum uxore
Tiamcke Watses weduwe
Tieerd Haringhs
Tiamcke Watses
Tiebbe Emes
Taecke Siercx huyrcontract met Pyter Rinia gecelebreert
Tieerd Johans
Trijntie van Alten
Taco Wybrens
Wopke Sioerts
Willem Cup
Wieger Dircx
Wilcke Roeleff cum uxore
Wopke Rijcx
Wytse Roeloffs backer
Willem Heres cum uxore accoort ende verdrag met de faendrich Gerryt van der Werff
#
Johannes Terentius
Jan Taeckes borge
huyrcontract tusschen Jacob Wytses ende Hero Joannis
Jr. Jisbrand Olican contract met Folckert Hanses
Jeltien Sybrens Hoytsma
Jetske Douwes
Jelle Rinnerts
Jan Feickes
Jacob Emes
Jan Adams
Jetse Louws backer
Jan Martens
Jochum Asmus
Jeltie Douwes
Jacob Pytters
Joannes Jansen borge

>> begin

inv.nr. 298 (1660-1663)

Antie Claesses wed. van w. Arjan Arjans Yselmonde
Andries Gerryts
Auckien Saskers huysvre. van Heere Joannes
Andraeas Heemstra
Attie Hendricks
Ante Hottinga, de erffgen. van
Juffrou Armgardt van Adelen ende Dominicus ab Epema
Agge Jelles mr. silversmit
Antie fedde dr
Abraham Janssen linnenwever
Jr. Albertus Sibrandus van Eminga op Roordaburgh
Aemilius Jacobi Banga
Aucke Wabes
Andries Hendrix
Barber Jorens wed. van Jacob Pytters
Baucke Douwes
Bottie Lolles
Baltus Jelles
Botte Piters
Bastiaen Egberts
Bouwen Anes snijder
Cornelis Gerryts
Claes Pyters
Claes Claessen Balck
Claes Gerbens
Claes Buwes Dockumer schipper
Dr. Dirck Fogelsangh
Douwe Hotses
Dominicus ab Epema ende Armgardt van Inthema
Douwe Janssen cum uxore
Dirck Steffens
Douwe Sickes mr. metselaer
Dirck Hoytes
Denijs Martens t'Hooft cum uxore
Dirck Cornelis
Dominicus van Stapert
Eelck Harmens
Eme Jacobs Banga
Epe Douwes Stapert
Feyke Piters
Foppe Feykes pachter
Geertie Cornelis
Gerben Willems
Govert Frans zn Ens
Gertie Frans dr Ens
Geertie Sicklama weduwe van w. Arent van Diest
Gerrit Piters Braem
Griettie Jeronimi
w. Gerben Hottinga kinderen
Gerrit Roeloffs pachter
Gysbert Alberts
Harmentie Jans
extract van Heere Jilderts contra Hotse Douwes
Hendrick Reyns
Hiddius Houcama
Hotse Douwes
Haringh Jackles
Hessel Claessen
Haringh Juriens
Heyn Janssen
Hylck Goverts
Haringh Jouckes
Jelmer Olferts cum sociis
Jan Jacobs
Jan Watses
Jetzke Sybolts
Jelle Michiels
Jan Adams backer
Jan Feyckes pachter
Jan hendricx Brinck
Ipcke Wybes
Jan Adams
Joachim Hoppers cum fratre
Jan Ides Rispens
Jochim Dircx cuyper
Jacob Dircx lijndrayer
Jan Egberts
Jan Martens
Jan ten Borchorst fendrick
Johannis Meynsma
Johanna van Inthiema
Idtie Sjoerds als borge
Jeltie Douwes weduwe van w. Mr. Jan Watses
Jan Hoytes burger faendrager
Jelmer Jans
Jan Hessels Schouwenburch
Jochum Dircx cum uxore
Mr. Jacob van Gemmenich
Jochum Rinties
Jacobus Buma
Jan Feyckes
Lyeuwe Rinnerts
Lambert Cornelis
Lenârt Salomons
Lieuwe Gerryts op het Fliet
Lieuwe Taeckes
Juffr. Meinu van Adelen
Olphert Broers
Petrus Rudolphi
Pytter Hessels
Pytter Pytters smalschipper
Piter Hotses Osinga
Piter Piters Clinck
Pyt[e]r Dircks cantor
Popco Luyties Roorda
Pieter Claessen
Reynier van Hoppers
Ruirdt Jetses
Ryemer Jurriens Wijngaerden
Romcke Meintses
Reyn Lieuwes
Rimmert Hendricx
Syouck Fogelsangh
Sybrand Pyters
Sydts Huiberts
Symen Saskers
Sybren Lieuwes
Sasker Sioerdts
Stijntie Sioerdts
Sioerd Harmens
Symen Joostes cum uxore
Thijs Symens schuytmr.
Trijntie Jan wed. w. Hessel Idsen
Trijntie Harmens
Tierck Gerbens
Tonis Sijes[?]
Tieetscke Tomas
Tieerd Thomas
Willem Heeres Wyaerda
Watse Watses brouwer
Wytske van Hoppers asl borge
Wyger Dircx
Willem Michiels mr. metselaer
Wigle Hessels>> begin

inv.nr. 299 (1663-1667)

Aucke Wabbes
Anne Jouckes
Aeffke Jacobs
Abelus Robinsma
Arjan Gysberts
Antie Sybren Tiaerdts wedue
Anne Auckes
Arrian Douwes
Anne Dircx in de Tuinen
Aucke Gosses schutevaerder
Antie Jans de wed. van Doytse Reiners
Baetie Frans
Botte Pieters
Beern Jurjens
Bastiaen Egberts pachter
Boudewijn Ens
Bauck Jurjens
Barnardus Horreus
Beerndt Jansen
Claes Jansen
Christoff Munsterus
Cornelis Gerryts
Cornelis Foppes
Claes Riencx
Claes Reyners
Claes Claessen pachter
Christianus Schotanus
Cornelis Claesen cuyper
Dirck Lolckes pachter
Daniel Bosch
Douwe Jansen
Dirck Hoytes
Douwe Jansen Potei
Dirck Jansen
Douwe Claessen pachter
Douwe Tieerts pachter
Douwe Hotses als curator over Gerben Hottinga
Dominicus Fennema
Douwe Tieerdts
Douwe Sickes metselaer
Doitse Reinerts
Dirck Jilderts smalschipper
Dirck Jansen en Ytscke Jans
Eco Menaldum
Ewert Johannes
Eelcke Cornelis
Epe Dircxen wagenmaker
Ecco Menaldum
Feicke Pieters
Foppe Feyckes
Franeker
Fedde Douwes
Fecke Douwes
Frerick Auckes
Feycke Jacobs
Greolt Doeckes huisman
Gerben Obbes
Gerryt Hansen
Gaius Popta
Gerryt Foeckes
Grietie Hyeronimus
Grietie Drieses ontscheidinge
Gerryt Beerns
Gerben Claessen
Geertie Cornelis
Haringh Jouckes
Hendrick Likeuwes
Hendrick Hendricx
Hendrick Merck
Hero Johannes
Hiddius Houcama
Hessel Pieters pachter
Hessel Clasen
Hiltie Sioerdts
Here Feyckes
Heerco Jansen
Hacke Freckes[?]
Hendrick Hoen pachter
Hans Jans
Haringh Jaeckles
Harmen Jansen .....
Harmen Johannes schuytmaecker in Caetsevelt buyten deser stede
Hans Jansen en Aechtie
Hendrick Abberts[!]
Hendrick Jansen
Jetse Goslings studiosus
Mr. Jacob van Gemmenich
Mr. Jan Watses schooldiener
Jan Jacobs
Jan Hoites
Jochum Dircx
Jan Pieters
Jacob Clasen
Jacob Reyners
Jacob Emes
Johannes Harmens
Ipe Siercx
Jancke Ruyrts
Isack de Goos
Jan Gerryts uytroeper
Jan Isaacx
Jacobus van Bremen
Jacob Aennes treckschipper
Jan Claesen treckschipper
Jeetscke Ottes
Jantien Foppes cum socia
Jacob Dircx lijnslaeger
Jacop Wopckes
Jefkien[?] Ruierds
Jan Jacobs
Jancke Botes
Jarich Siercx molener
Jacop Feericx herberg[?]
Jan Dircxen van Buiten
Jan Aenes en Botie L...
Accoort tussen Idske Mellinga ende Dr. Wringer 242r
Jelmer Tjercx pachter
Johannes Duiringh
Jan Jenties
Isack Egberts
Ludovicus Parent
Lenert Salomons
Lieuwe Taeckes
Leemke Pyters wagenmaker
Lolle Johannis mr. smidt
Marten Claesen
Petrus Rudolphi
Pieter Hendricx meyer
Paulus Tieerdts
Pyter Tialles
Pyter Symons coopbrief
Paoulus Tieerdts slagter
Poppe Agges huisman
Pyter Tijssen
Reyn Lieuwes maeckeler
Romcke Minses
Ruyrd Jetses
Roeloff Auckes
Rimbert Hendricx pachter
Romcke Thomas schuitvoerder
Rieurd Ulbes pachter
Rieurd Cornelis
Rixtie Gerryts
Reiner Hendrix
Sixtus Petri Arnoldini
Schelte Scheltes pachter
Sasker Sioerdts
Symen Joostes
Schelte Douwes
Sipcke Hendricx
Sioerd Harmens
Salomon Claus[?]
Sybren Tieerts
Sybren Lieuwes
Sipcke Teies
Sicke Syercx
Sytscke Huiberts
Seerp Pyters
Symen Ewert van Bremen
Symen Cornelis pachter
Trijntie Pybes
Trijntie Heres
Trijntie Brugmans
Thonis Sijes
Tijs Symons schuitemaker
Trijntie Cornelis
Tobias Harmen
Tjerck Heins
Tetie Hiddes wed. w. Douwe Sickes
Ulbe Bartles
Ulbe Eeltees[!] backer
Ulck Hessels
Uilck Symons
Wobbe Wiegers
Willem Gerryts
Wytse Sioucx
Wigle Hessels
Willem Ichiels
Wilhelmus Ghemmenich
Wopco Tallum[?]
Ulbe Eelties backer
Ulcke Hessels
Uilck Symons

>> begin

inv.nr. 300 (1667-1673)

Allert Gerryts cum uxore met borghtochte
Antie Hanses Halterbergh
Anne Dircx
Agge Foppes
Aucke Feddes cum uxore
Aeltie Ewerts wed. w. Rintie Heins
Antie Jarichs wed. w. Tobias Harmens
Auck Martens cum marito
Anne Jouckes cum uxore
Albert Tietes cum uxore
Agge Fransen
Agge Andries cum uxore
Abrahamus de Grau cum uxore
Aleff Tades pachter
Agge |Hotses
Antie Walsweer
Aackien Templaer
Anna van Ghemmenich
Antie Reinalda
Albert Ewolts Munten[?]
Andries Dircx als borge
Antie Piers
Bouwen Aanes
Botte Pyters
Biense Kingma pachter
Bottje Jans Mederhuys
Betske Sybrens cum marito
Berber Duringh
Baetje Fransen
Boote Gerbens
Cornelis Gerryts
Cornelis Gatses
Cornelis Claesen
Claes Lening
Catharina van Ghemmenich
Claes Goslicks Ekama
Claes Scheltes
Catarina van Eminga wed. w. Aggama
Claes Regnerus cum uxore
Ciricus van Hottinga
Catharina Hinckena[?]
Cornelius Ghemmenich
Claes Clasen pachter
Claes Sybes mr. coordswercker
Catharina van Ghemmenich w. van Rinia
Douwe Tammes cum sociis
Dominicus ?ennema
Doede Tieerdts
Doede Saeckles
Douwe Tierdts met Jacob Jouckes cum uxore
Douwe Jacobs tichelaer
Douwe Taeckes cum fratre
Douwe Bockes
Douwe Hiddes en Geertie Pyters
Douwe Hiddes cum uxore
Dirck Claesen coopman
Dou.. Douwes
Ena Hottinga cum fratribus et sorore
Epe Taeckes cum fratre
Eydse Agges
Ewert Obbes Adama cum uxore
Eelcke Douwes stoeldrajer
Frouck Sydtses uitdraegster
Frans Frans
Feicke Sibrants
Fedtie Ottes
Frouck Wiaerda
Foockel Rinties
Frans Sydses cum uxore
Fopcke Annes cum uxore
Focko Jacobs Haspelman cum uxore
Foecke Ansckes
Fecke Douwes tot Kie
Geeske Walckens/Walkens
Gatse Scheltes
Gryooldt Doeckes
Gerloff Sipkes
Geertie Jurians Walta
Geert Sioerdts
Geertje Rommert volgens extract
Geertje Jans huysvre. van Jochem Wiltjes
Gosse Auckes
w. Gerbrant van Hottinga erven
Grietje Thonis
Gerben Obbes wieldrayer
Gerben Takes t'Oostereind
Gerlandt Hessels
Geertie Pyters wedue w. Douwe Hiddes
Geertje Alberts
Hans Jansen molenaer
Hette Lieuwes
Hacke Foeckes
Hendrick Jansen
Haring Jouckes
Harmen Jansen brouwer
Heiltie Sybrandus
Hendryck Pybes
Harmen Johannis
Hessel Pyters Tzum, volgens huyrcontract
Hiltie Wybes
Harmen Jacobs
Hendrick Isacx
Hessel Dircx cum uxore
Hiddo Fopma borge
Hendrick Jansen
Hein Jans zn
Harmen Doyem
Hero Hottinga
Hessel Clasen herbergier
Jarigh Yitses tot Sexbierum
Johannes Fabiaen Duieringh
Jochem Jochems
Isbrand Jacobs
Johannis van der Linden
Isack d'Goos
Janneke Bartoldus Schuringa
Jacob Aanes
Jancke Piers als borge
Jurien Jansen Waltha
Jacob Emes
Jochem Wiltjes cum uxore
Jacob Jouckes cum uxore
Mr. Jacob Wytzes
Johannes Terentius
Jacob Alberts kalckvoerder
Marten Claesen & Ruyrd Jelmers sampt Jellemer hujr[?]
Grietje Thonis huysvre. van Claes Coenen
Jan Botes mr. wolkammer volgens accoorden ende uutwijsinge
Jetse Johannis ter causa uts.
Jacob Scheltes Wiglama
Jetske Lamberts wed. w. d'vroedtsman Wiltie Jochems
Jan Sybes Engels cum uxore
Idsard Benedixt pachter
Jan Frericx pachter
Jan Feickes pachter
w. Johannis Hoites erve
Impck Cornelis
Jan Jansen gortmaker
Isbrand Mellinga als borge
Jantien Hessels
Jurien Ypckes
Yellingh Tinga
Joseph Moses jode
Jan Jansen ...
Ible Agges huisman
Lolle Tzommes
Louw Pyters mr. backer
Lubbert Gosses cum uxore
Maycke Dirccks[!]
Marten Claesen pro se ende Ruyrd Jelmers sampt Jelmer Ruyrdt
Minnert Jansen schuytvoerder cum uxore
Melis Sioerdts
Marij Andries
Niclaes Leening
Neeltie Jans Nauta
Nicolaus Heinema
Oedts Euses cum uxore
Pyter Jansen molenmaker
Petrus Rudolphi
Pyter Jansen ende Anthoni Abrahams huyrcontract
Peerck Gerckes
Pyter Jacobs Cool cum uxore
Pyter Tytes
Peerck Lammerts
Pyter Alberts
Rein Pibes
Reyner Hessels
Ruyrd Cornelis
Rintje Heins backer cum uxore
Romcke Benedicx borge
Ruth Meinerts mr. gortmaker cum uxore
Sara Vollebrants
Syoerd Harmens
Sytse Jans Engels
Sibbe Claasen
Simme Meinerts
Sicke Arnoldus volgens cessien
Sierck Pyters
Simon Agges pachter
Suffridus Cantor schoolmr.
Siouck Jans wed. w. Jacob Jaspers
Sydtse Jurriens
Sybren Lieuwes
Saske Scheltes Valckenburch
Sioucke Ewerts mr. smid
Syds Gerbens Sneeker schipper
Simckien Hinges Munsteri wed.
Sioerd Lieuwes
Susanna Cloppenburch
Trijntie Piers uitdraegster
Thonis Sijes de Wolff
Tierck Martens
Tyallingh IJlderts
Tettje Hendricx Banga cum sociis
Trijntie Freercks
Theunis Jacobs Buma ende Lysbet Fransen
Trijntie Sytses Spanhemius
Tobias Harmens
Tiallingh Jurians
Titia van Hottinga cum fratre et sorore
Tryntie Bouwens
Tialle Jans koemelcker
Tyte Sybrens Womelius
Tiets IJsbrants wedue w. Pytter Wybes
Tabe Jans herbergier
Uylck Symens wed. w. Willem Alberts
Winandus Cup
Wierd Wiebes coopman
Wytske Ysbrandts
Wiltie Jochems
Wiltie Jochems credieuren
Wopcke Bottes
Wolter Jetzes als borge
Willem Douwes pachter
Wybe Pyters Algera
Wytse Meinerts
Warnerus Cancrinus conrector
Wibrandus Johannis fiscâl
Wybe Tieerdts schipper
Weibert Andries korfmaker
Wybe Ruirts>> begin