>> HOMEpage

Verhuurders en  huurders  in de Leeuwarder hypotheekboeken 1589-1811

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, klapper K 33.6 e: Register op de verhuringen welke voorkomen in de hypotheekboeken 1589-1811
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2014

Sorteren mogelijk door enkelvoudige linksklik op de kolomtitel!

nr. plaats verhuurder huurder jaar folio
1Achter de Hoven: zie op Jelgerabuurt en buiten de Wirdumerpoort2Bagijnestraat Gosseau Lesung M Jans R 1614 70
3Bagijnestraat Hania D.F. Tieercx A 1722 181
4Bagijnestraat Steindam P. Camp Tj. 1752 89
5Bagijnestraat n.z. aan 't bagijne pijpke Revius J Croese M 1778 17
6Beijerstraat hoek Hofplein Gesel-Anheijer R Werp D v.d. 1760 60
7Bierhaven op Hanenburg Sybonis T Gerbrants D 1669 78
8Bierhaven bij Hanenburg Sybema T Hendrix B 1671 30
9Bilgaard land Donia S Ewerts J 1641 15
10Bilgaard Scheltinga-Schaatsma M Tjallings J 1668 190
11Bilgaard land Velsen W van Fransen M 1684 13
12Bilgaard Tieerdts J Dircks G 1712 53
13Bollemanssteeg Jans erven L Rinckhout J 1724 12
14Breedstraat Pyters J Gatsonides D 1697 18
15Breedstraat Cleisma H Laan v.d. - Gerryts 1732 49
16Brol bij de Selis H Hylkens P A 1668 168
17Brol naast de lindeboom Atsma J Conter H 1678 149
18Brol Wielen J. St. v. der Ringnalda P 1749 190
19Brol Reneman D Rive C 1768 5
20Brol Snoek J Wiarda Tj. P. 1782 78
21Brol Reneman R Slangenburgh J A J van 1783 139
22Brol over de hoek doorgaande steeg Beilanus H Werff G van der 1680 64
23Burmaniastraat op den hoek Posthumus A Brens J 1788 19
24Burmaniastraat op den hoek Posthumus A Kramer R 1789 117
25Cammingaburg land Roorda jhr. O. v. Sibes J 1640 12
26Cammingaburg Haan, J de Hendriks L 1799 72
27Camstraburen Nijhoff J Doijes A 1713 20
28Camstraburen Nijhoff J Doijes A 1713 21
29Camstraburen Pieters erven J Blok P 1747 54
30Doele bij de Dirx A Feickes P 1667 158
31Doelesteeg Oude Alberts Outgers M 1617 214
32Doelestraat Super Intendanten en bevelhebbers Daalen St. van 1732 17
33Droevendal Jenckes W Luchtenberch Th. 1610 63
34Droevendal Bouritius J Budde Fr. 1727 88
35Eewal z.z. Uilckes W Sickes J 1613 83
36Eewal hoek Minnemastraat Willems J Styp B 1627 142
37Eewal Pytters P Aerssen D. van 1638 192
38Eewal Bechius-Jans E Gemmenich W 1649 192
39Eewal Crijtenburgh Th. Heinsius J. Th. 1704 55
40Eewal hoek Slotmakersstraat Beilanus M Reneman T 1725 61
41Eewal hoek Slotmakersstraat Beilanus M Rijpma P 1742 1
42Eewal Broersma C Eijsma A 1775 134
43Eewal Schaap J Haren D. baron van 1795 120
44Galileërkerkstraat Jelles B Hoornbruck W N 1644 233
45Galileërkerkstraat Jelles L Schaep D W 1661 93
46Galileërkerkstraat Sijlstra R Bos P 1752 155
47Grachtswal Aarts-Gerckes L Pytters P 1644 227
48Grachtswal Mellema S P Andries Tj. 1645 10
49Grachtswal Tiaerts A Jurriens B 1652 209
50Grachtswal Siccama Michiels J 1655 46
51Grachtswal Thijssen D Jellama S 1678 74
52Grachtswal bij de Tuinsterpoort Ewerts E Clasen G 1692 23
53Grachtswal Gijlstra A Riele Th. De 1757 41
54Grachtswal Lieuwes A Annes W 1759 135
55Grachtswal land achter de Oldersma J G J Harings F 1768 123
56Grachtswal Tissering wed. D. Bauerman G J 1792 145
57Groeneweg Jansen de Jongh J Troy J 1686 72
58Groeneweg Witter-Smeding C Witter E S 1749 193
59Groentemarkt Eelcama G.J. van Echten A van 1708 71
60Haniasteeg Tieerts D Idses S 1661 85
61Haniasteeg op den hoek Heiber U H Tjebbes J 1751 192
62Harlingerstal land Egten H P Chr. Van Castelein-Sikkes G 1780 60
63Heerestraat hoekhuis Jansen M Dirx A 1626 244
64Heerewaltje Ammama T S Rompckis I 1637 200
65Heerewaltje over het Raadhuis Ammama T S Tiaerds L 1639 211
66Heerewaltje Jellis L Doekes P 1640 170
67Heerewaltje Buytenpost B Been H 1673 128
68Hoeksterpoort, buiten de; zie ook op Oldegalileën69Hoeksterpoort, buiten de Doeckes J Minnes M 1622 14
70Hoeksterpoort, buiten de land Aernsma Chr. v. Jellis Cl. 1637 257
71Hoeksterpoort, buiten de land Aernsma Chr. v. Jellis Cl. 1638 86
72Hoeksterpoort, buiten de molen en huis Auckes H Brongers H 1654 191
73Hoeksterpoort, buiten de huis en bleek Tiggelaar P Wybrens P 1747 75
74Hoeksterpoort, buiten de Rieukema P L Jans A 1751 49
75Hoeksterpoort, buiten de de tweede bleek Vries H de Rieukema P 1756 193
76Hoeksterpoort, buiten de Zeeper J Jelles J 1764 164
77Hoeksterpoort, bij de Folckerts-Heerckes M Dircx W 1607 16
78Hoeksterpoort, bij de Doeckes J Jans J 1625 280
79Hoeksterpoort, bij de Elgersma J Dircx S 1630 21
80Hoeksterpoort, bij de Benninx S J Heerts H 1630 134
81Hoeksterpoort, bij de Backemude J Jetses J 1637 13
82Hoeksterpoort, bij de Chijs A van der Holwerda P 1679 167
83Hoeksterpoort, bij de Carré L Willems W 1687 20
84Hoeksterpoort, bij de Carré L Willems W 1689 58
85Hoeksterpoort, bij de Witter-Smeding C Witter S J 1749 193
86Hoeksterpoort, bij de Hiemstra Tj. Piers G 1751 13
87Holkesteeg Pieters erven Y Blok P 1747 54
88Hooge Berg molen en huis Brongers H Aukes H 1654 191
89Hoogstraat Groote Bruinsma-Horatii Tr. Blom P 1697 91
90Hoogstraat Groote Glinstra V. van Stockert A G v. 1711 40
91Hoogstraat Groote Bolman-Siccama M Camstra v. Tjaarda Tj. G. 1717 14
92Hoogstraat Groote hoek Nauw Wesselius F Sopingius P 1719 109
93Hoogstraat Groote Jans A Blom P 1725 144
94Hoogstraat Groote Welsrijp P H Ramkema Fr. 1731 92
95Hoogstraat Groote w.z. Beukers J Meer R. v. der 1803 123
96Hoogstraat Kleine Ewerts H Merx Tr. J. 1637 170
97Hoogstraat Kleine Grauw R en S de Juckes H 1689 32
98Huizumervaart Juckema jhr. R v. Gerryts P 1613 233
99Jacobijnerkerk Edes A Claes S 1665 163
100Jelgerabuurt zie ook op buiten de Wirdumerpoort101 Jelgerabuurt land Bras R Hans P 1607 36
102 Jelgerabuurt bij Catershof Jellis J Jans J 1624 17
103 Jelgerabuurt achter de Hoven Gerbens-Douwes F Doytses S 1751 180
104 Jelgerabuurt land Reneman D Ysbrants J 1756 19
105 Keizersgracht Clasen F Sioerts Willem 1711 8
106 Kelders Op de; zie ook op bij de Brol en Voorstreek107 Kelders Op de Buytenpost P Pyters H 1704 39
108 Kelders Over de Wicheren H van Molenaar J F 1764 175
109 Kelders Over de Gerbens-Douwes Tr. Clasen H 1768 145
110 Kelders Over de Reneman R Jacobs N 1782 110
111 Kelders Over de Reneman D P Brugmans-Mients E 1796 67
112 Kerkstraat Groote Culenburgh J Teeckes P 1710 65
113 Kerkstraat Groote Snoek J Burmania jhr. E H van 1775 32
114 Kerkstraat Kleine hoek Burmaniastraat Johannes H Tyesses W 1615 128
115 Kerkstraat Kleine hoek Burmaniastraat Saeckis T Cornelis P 1632 110
116 Kerkstraat Kleine Pytters K Hans W 1637 93
117 Kleijenburg Cornelis H Jans J 1653 40
118 Kleijenburg Sybrants P Meynerts H 1655 69
119 Klokstraat Rijen A van Laar J van 1648 250
120 Klokstraat Rijn A van Veltman J 1649 49
121 Koningstraat op den hoek Sybrants P Upkes F 1646 130
122 Koningstraat Jans N Upkes F 1653 277
123 Koningstraat op den hoek Eslingh Th Rudiger H 1657 61
124 Koningstraat op den hoek Jans O Bibloyu H 1660 139
125 Koornmarkt op de; zie ook op bij de Vischmarkt en Voorstreek126 Koornmarkt op de Mathijs M Elgersma J 1642 203
127 Koornmarkt op de Siderius S Koningh F 1703 102
128 Koornmarkt op de Bechius A Moock P 1710 111
129 Koornmarkt op de Berghuis-Velt C Cootsma Th 1788 8
130 Koornmarkt over de; zie ook op bij de Vischmarkt en Voorstreek131 Koornmarkt over de Scheltinga M F v. Burgh B O v.d. 1707 20
132 Koornmarkt over de Scheltinga Th en .. Tiaarda v. Camstra Tj G 1725 147
133 Koornmarkt over de Jurres S Vos D 1785 61
134 Korfmakersstraat Petraeus P H Jans G 1731 37
135 Kruisstraat Bos Cl. B. v.d. Gerryts-Melles S 1666 250
136 land onder Leeuwarden Bouricius J Tammes S 1622 9
137 land onder Leeuwarden Pieters J Jans J 1626 145
138 land onder Leeuwarden hoek galgediep Pieters J Sybes H 1627 157
139 land onder Leeuwarden Jelles C Pouwels J 1634 191
140 land onder Leeuwarden Veno J de Sijes F 1636 264
141 land onder Leeuwarden in de galgefenne Camstra G van Geerts B 1637 104
142 land onder Leeuwarden Boner E Geerts B 1637 106
143 land onder Leeuwarden Dircx G Henrici E 1645 192
144 land onder Leeuwarden Eyssinga jhr. T van Hartmans S 1654 18
145 land onder Leeuwarden buiten de Wirdumerpoort Martens P Scheltes S 1654 39
146 land onder Leeuwarden Bon P Feyes J 1655 61
147 land onder Leeuwarden Bartels-Clases J Auckes Y 1673 11
148 land onder Leeuwarden aan de breededijk Velde P Cl v.d. Johannes S 1778 146
149 Lombardsteeg Oude Mathijs H Lodewijx P 1637 234
150 Marssumerweg land Pytters D Jacobs J 1632 24
151 Minnemastraat op de hoek Wieland Th Heimans L 1759 164
152 Minnemastraat stal en koetshuis Lynden jhr. R baron van Bloemsma R 1789 40
153 Minnemastraat Bouritius J Struyving D 1793 152
154 Nauw bij de Waagspijp Wielandt P Hees A van 1638 10
155 Nauw Tambuser L H Huyff H 1703 99
156 Nieuweburen Lolckes-Sydses L Harmens J 1617 82
157 Nieuweburen Jarichs W Outgers M 1630 153
158 Nieuweburen z.z. Berents-Bockes G Jeltes R 1631 230
159 Nieuweburen n.z. op den hoek bij de Pottebakkerspijp Jans-Huigis B Martens H 1635 198
160 Nieuweburen Jacobs L Sickes R 1641 92
161 Nieuweburen n.z. Rolyffs G Hulstman J 1664 48
162 Nieuweburen n.z. Slehuysen J Rinckhout J M 1721 141
163 Nieuweburen Siderius M Lolkes St. 1733 74
164 Nieuweburen Witter-Smeding C Witter P S 1749 193
165 Nieuweburen Linge Th N van Roelofs Cl 1759 138
166 Nieuweburen n.z. Cornelis G Woesthoff H Fr 1775 105
167 Nieuweburen Levy-Faber Heyde H v der 1778 4
168 Nieuwestad Noordzijde hoek Nieuwesteeg Douwes-Pyters A Jacobs J 1604 106
169 Nieuwestad Noordzijde op den hoek bij de Duco Martenapijp Pieters E Thieses W 1616 255
170 Nieuwestad Noordzijde Dirx J Henrix Cl 1619 273
171 Nieuwestad Noordzijde Riemers T Lefferts-Jacobs Tr 1641 197
172 Nieuwestad Noordzijde Burum A van Hoeck J P 1646 121
173 Nieuwestad Noordzijde over de waag Ammama M Rudiger H 1659 121
174 Nieuwestad Noordzijde Alam erven J D Faber-Fennema T D 1684 35
175 Nieuwestad Noordzijde Kolde H Andrys H 1688 17
176 Nieuwestad Noordzijde Baard F en S Meintes B 1691 97
177 Nieuwestad Noordzijde Tiaarts-Jans S Pyters J 1704 85
178 Nieuwestad Noordzijde bij de Weerd Dircks M Conter H 1708 60
179 Nieuwestad Noordzijde tegenover de waag Geest v d - Knossens E Colb A 1710 112
180 Nieuwestad Noordzijde Hania D. Fr. Freercx A 1722 181
181 Nieuwestad Noordzijde tusschen Duco Martena- en Schippershuiskepijp Schik J C Gerloffs F 1730 1
182 Nieuwestad Noordzijde Nauta Ph Josephs H 1747 14
183 Nieuwestad Noordzijde Heimans D R Ypes J 1751 55
184 Nieuwestad Noordzijde op de Vleeschmarkt Groot W de Duivensteyn-Vischer J 1754 76
185 Nieuwestad Noordzijde aan de Vleeschmarkt Gorter-Koopmans S Barris-Rommerts B 1776 60
186 Nieuwestad Noordzijde Klemrink-Wesselius A G Volkers R 1778 11
187 Nieuwestad Noordzijde Cats J Hajonides G 1781 151
189 Nieuwestad Noordzijde Hiddema-Siderius T Wigmana G 1783 63
190 Nieuwestad Noordzijde bij de Duco Martenapijp Laurenberg erven G Bavius Fr 1788 78
191 Nieuwestad Noordzijde tusschen Kettingbrug en Weerd Maire Le Suschlandt J L 1794 110
192 Nieuwestad Noordzijde hoek Weerd Munnix-Hak A Noord J H van 1810 105
193 Nieuwestad Oostzijde op den hoek Petraeus W Stoppendal R 1705 47
194 Nieuwestad Oostzijde Graatsma D Cummel Y 1773 34
195 Nieuwestad Zuidzijde Jans W Melles M 1603 237
196 Nieuwestad Zuidzijde Wierdts J Janss. P 1630 47
197 Nieuwestad Zuidzijde Ruyrdts Ruyrdts Cl 1635 277
198 Nieuwestad Zuidzijde over de Waag Sipkes-Claassen D Bodenzee L 1641 53
199 Nieuwestad Zuidzijde nevens de Waag Alberts J Doeckes Sch. 1645 20
200 Nieuwestad Zuidzijde bij de Waag Simens H Janssen D 1645 87
201 Nieuwestad Zuidzijde Radijs J Tiaerts D 1654 28
202 Nieuwestad Zuidzijde Rudiger H Keimpes H 1658 104
203 Nieuwestad Zuidzijde bij de Duco Martenapijp IJsbrants Tr Ronde M de 1662 159
204 Nieuwestad Zuidzijde Aylva-Walta C van Yles Br 1667 138
205 Nieuwestad Zuidzijde Aita mej. H. van Sybrens J 1667 151
206 Nieuwestad Zuidzijde bij de waag Hylckes W Faber J 1679 73
207 Nieuwestad Zuidzijde bij de waag Eelcoma S Siccama R 1683 4
208 Nieuwestad Zuidzijde Catsius-Bouricius J Vroyenhoven L 1687 30
209 Nieuwestad Zuidzijde Bennes M Alberts A 1687 66
210 Nieuwestad Zuidzijde Cathius G Bruinsma-Symens Tr 1691 72
211 Nieuwestad Zuidzijde Cathius G Nijs B van 1703 76
212 Nieuwestad Zuidzijde Cathius G Cuyper W 1703 9[?]
213 Nieuwestad Zuidzijde Duyff erven C Kuik D 1721 133
214 Nieuwestad Zuidzijde bij de waag Stoppendal-Bourboom H Stoppendal J 1722 163
215 Nieuwestad Zuidzijde bij de waag Kock C Wiaerda Cl 1736 133
215 Nieuwestad Zuidzijde Zijlstra R Ringnalda P 1742 107
216 Nieuwestad Zuidzijde bij de waag Petraeus P H Veenstra G 1768 188
217 Nieuwestad Zuidzijde bij de Duco Martenapijp Wierdsma Th Kl Lourens P 1796 82
218 Nieuwestad bij de Vrouwenpoort Wiegersma J Uyt de Wey A 1703 61
219 Nieuwestad Hooren G van Gerryts S 1724 34
220 Nieuwestad bij de Vrouwenpoort Pluim ds. N Thijssen H 1781 140
221 Nieuwesteeg op den hoek Popta H Eringa A 1703 12
222 Nieuwesteeg Malet D A Wiaerda J 1721 45
223 Nieuwland op het Pyters, kinderen van J Jeronimus L 1668 48
224 Noordvliet Meynerts C Pieters E 1608 142
225 Noordvliet Haies S Jouckes A 1620 119
226 Noordvliet Meins T Walings P 1665 130
227 Oldegalileën achter Bronckhorst jhr. W van Claessen J 1645 34
228 Oldegalileën Glinstra E Eelckes J 1646 17
229 Oldegalileën Glinstra E Eelckes J 1649 8
230 Oldegalileën Finck J L Sybes-Jans H 1710 145
231 Oldegalileën Wicheren H van Buitenpost J 1778 130
232 Oosterstraat Oude Rispens J Rispens-Dronrijp G B 1687 5
233 Opgang van de Nieuweburen Jansen L Jacobs S 1700 92
234 Opgang van de Nieuweburen Douwes S Sickes D 1711 90
235 Opgang van de Nieuweburen de straat ten westen Jans-Jans A Diorres B 1721 165
236 Peperstraat op den hoek Bonnis M
Watinga Sj.
1663
208
237 Peperstraat Neuhusius J
Pyters J
1666
70
238 Peperstraat Groensma S
Langweer P
1666
90
239 Peperstraat Coops D
Koch Fr.
1695
13
240 Peperstraat Ketel J
Schouwen
1710
98
241 Poststraat Lieu Carel le
Jacobs G
1670
3
242 Ruiterskwartier Gossean Fr.
Hendriks J
1740
72
243 Ruiterskwartier Doopsgezinde gem.
Gijsen M
1772
132
244 Ruiterskwartier Doopsgezinde gem. Clases O
1772
133
245 Ruiterskwartier Doopsgezinde gem. Gijsen M
1781
5
246 Ruiterskwartier in de blauwe poort Wiehl-Reneman J
Nauta A J
1783
98
247 Sacramentstraat Taeckes T
Claesses S
1678
21
248 Sacramentstraat Dorhout B
Spoor J D
1784
156
249 Schavernek Groot Ypes H
Meinerts A
1721
98
250 Schavernek Groot Cornelis G
Grijse J de
1775
39
251 Schavernek Klein Pytters J
Krol F G
1763
109
252 Schavernek Pyters H
Jacobs D
1636
144
253 Schavernek Cann P
Cornelis H
1637
7
254 Schavernek Rein H
Goslyxs
1650
219
255 Schavernek Dircx E
Sioerts Si
1660
147
256 Schavernek Eelckes Fr.
Aarns C
1683
136
257 Schoenmakersperk bij de Groeneweg Coopmans J
Willems H
1704
50
258 Sierxmahof; zie ook op Bilgaard259 Sierxmahof land Innes G
Hartmans D
1602
155
260 Sierxmahof Horn D de
Wopkes U
1687
69
261 Sint Jacobstraat Annes D
Melis Sj
1623
166
262 Sint Jacobstraat hoek Kleine Sint Jacobstraat Broersma S S
Symons H
1642
109
263 Sint Jacobstraat Broersma S S
Jans B
1643
44
264 Sint Jacobstraat Everts C
Achterberg J
1660
47
265 Sint Jacobstraat Theunis J
Nijenhusen M van
1679
80
266 Sint Jacobstraat hoek Klokstraat Feen J van der
Vatter D
1787
62
267 Sint Jobsleen Kyljan V
Wynekes W
1756
180
268 Sint Jobsleen Cornelis O
Deurmeyer H
1775
122
269 Slijcksteeg Rudiger H M
Dircx Cl
1657
95
270 Slijcksteeg Rudiger J
Tasma F S
1658
96
271 Speelmansstraat Bourboom M
Bourboom Th
1755
136
272 Speelmansstraat
Horst J ter
Balen M van
1800
34
273 Stadswal noordzijde
Diorres B
Jan-Jans A
1721
165
274 Stadswal noordzijde bij de Wabbe Wissesdwinger
Bockes P en D
Sipkes P
1722
142
275 Tiltjendam
Scheltinga-Faatzma M
Harings P
1655
156
276 Torenstraat
Jans A
Boneval C
1711
20
277 Torenstraat Halma J A
Helm Cl. O.
1769
146
278 Tuinen
Metz G
Tinties H
1695
67
279 Tuinen Claasen D
Wielen, P. Stalpert van der
1733
11
280 Tuinen Wynekes W
Zorn B
1742
76
281 Tuinen n.z. Doopsgez. gemeente
Wijngaarden L[?]
1751
179
282 Tuinen Plantinga P
Pommeren C J van
1774
58
283 Tuinen n.z. Feen J van der
Vries Tj. de
1785
111
284 Tuinen n.z. Piersma Fr.
Johannes W
1786
97
285 Tuinen n.z. Faber S.J.
Manenberg H
1794
87
286 Turfmarkt over de Galileërkerk
Janss R
Vos A Y
1635
32
287 Turfmarkt over de canselarij Hylckinghs C
Jans R
1650
290
288 Tweebaksmarkt tusschen de Gal.kerk en 't Lansch.huis
Dirx D
Sioukes Sj
1663
166
289 Tweebaksmarkt Scheverstein W
Caspers J
1735 59
290 Verversbrug, bij de; zie ook op Oldegalileën
291 Verversbrug buiten de Hoeksterpoort Loo A a
Jans P
1649
26
292 Verversbrug bij het nieuw blauwhuis Zeper J
Matthei A A
1771
61
293 Verversbrug land Zeeper J
Matthei A A 1784
39
294 Vierhuis
Jansen P
Willems F
1668
185
295 Vierhuis land en huis
Watses erven A
Tiaerts S
1670
44
296 Vischmarkt, bij de; zie ook op Voorstreek, Koornmarkt en Over de Koornmarkt
297 Vischmarkt, bij de Pieters Fr.
Jans O
1619
92
298 Vischmarkt, bij de Juriens H
Martens Th.
1632
1
299 Vischmarkt, bij de Tietes F
Schouten J
1659
35
300
Vischmarkt, bij de Banga Tj. H.
Altena J P
1679
144
301 Vischmarkt, bij de, Benthem Wynekes W
Leverland J
1751
168
302 Vischmarkt, bij de Tromp T H
Harsinga S
1778
125
303 Vischmarkt, bij de Velde H van der
Koster H
1791
89
304 Vliet; zie ook op Noordvliet en Zuidvliet
305 Vliet
Douwes B
Dirx L
1625
83
306 Vliet
Rancquet H
Sibrants
1648
93
307 Vliet Scheltinga F
Rytters W
1663
257
308 Vliet Pieters erven Y
Loyenga Y
1747
54
309 Vliet pottebakkerij Aukes van Abbema J en S
Beerns B
1757
52
310 Voorstreek tusschen Konings- en Dubbelepijp
311 Voorstreek tusschen Nieuweburen en Amelanfspijp Harckes H
Outgers M
1614
135
312 Voorstreek bij de Amelandsbrug Jacobs F
Janss. J.
1620
82
313 Voorstreek bij de Amelandspiep Hendricx-Jans A
Gerkis A
1636
281
314 Voorstreek bij de Amelandspiep Tiercx E
Pieters S
1659
60
315 Voorstreek bij de Amelandspiep Rouckema
Bonnema T P
1683
76
316 Voorstreek bij de Amelandspiep Rinties R
Banga T H
1688
55
317 Voorstreek bij de Dubbelepiep Sygers A
Witterd J de
1711
88
318 Voorstreek bij de Dubbelepiep Bolten-Nannens A M
Wiersma H
1727
78
319 Voorstreek bij de Amelandspiep Hiddema G
Wiertsma Cl
1743
40
320 Voorstreek hoek Nieuweburen Scheltinga E
Hoen-Castelein J
1746
61
321 Voorstreek bij de Dubbelepiep Pieters erven Y
Blok P
1747
54
322 Voorstreek bij de Amelandspiep Groenwolt Cl
Deynema D A
1748
131
323 Voorstreek tusschen Vischmarkt en Amelandsbrug Kuinders Y
Jansonius J H
1755
135
324 Voorstreek tusschen Ajmelenadsstraat en Dubbelepijp Stooppendaal R van
Roeland J
1782
73
325 Voorstreek tusschen Amelands- en Dubbelepijp Meinsma A
Ruit H
1784
121
326 Voorstreek bij de Dubbelepijp Altena J van
Smit A
1785
42
327 Voorstreek tusschen Amelands- en Dubbelepijp Burger Weeshuis bestuur
Berger Cl
1790
43
328 Voorstreek bij de Meelbrug Wal van der - Jochums Sn
Massa Ch
1790
90
329 Voorstreek tusschen Amelands en Dubbelepijp Cats J
Krips J
1793
144
330 Voorstreek bij de Hoeksterpoort
331 Voorstreek tusschen Hoekster- en Amelandspiep
Jellis R
Janss. J.
1657
224
332 Voorstreek bij de Hoeksterpiep Ripperts-Stases F en J
Ducles D
1639
38
333 Voorstreek tusschen Amelandspiep en Hoeksterpoort Ridenhuys J
Jacobs S
1687
14
334 Voorstreek bij 't Artilleriehuis stad Leeuwarden
Hessels W
1692
3
335 Voorstreek Ulbes G
Coster O
1740
56
336 Voorstreek Piersma Fr
Heringa-Halberts J
1790
108
337 Vrouwenpoort, buiten de; zie ook op Nieuwland en Marssumerweg
338 Vrouwenpoort, buiten de, land
Steffens E.S.
Charisma P van
1636
39
339Wabbe WissesdwingerBockes SOeges P1751185
340Wabbe Wissesstraat Pieters erven YLoyenga Y174754
341WaezeBroers ABauckes1625282
342WaezeVierssen M vanVerbuys A168926
343Waeze op den hoekJurrema G HEynsma W178054
344WeerdStangerus JPieters-Pieters J162642
345WeerdAmmama T SBoots P1637189
346WeerdRudiger HAmmama M1659121
347Weerd op de hoek bij de langepiepMarssum v. - Mathijs GBannier S1663204
348WeerdNolles JSchuts J R173271
349WirdumerdijkNannes GArenhorst B J164470
350WirdumerdijkRiemersma AJacobs G166753
351WirdumerdijkSiccama RSymens Br.166774
352Wirdumerdijk bij de WirdumerpoortJansen-Adams TBlesse E van der167594
353WirdumerdijkSymens JAltena J P1679145
354Wirdumerdijk hoek WijdesteegAttema A C vanNannes O170197
355WirdumerdijkHuber DMinnes A1725136
356WirdumerdijkSybes MSybrens M172983
357WirdumerdijkSwalue A ORuil D Le174243
358Wirdumerpoort, buiten de; zie ook op Jelgerabuurt359Wirdumerpoort, buiten deBroeckman W BBauckes H1623201
360Wirdumerpoort, buiten de, landCamp A AClaass. H1639236
361Wirdumerpoort, buiten de, bleek en huisCosterus A HBuwes S1648114
362Wirdumerpoort, buiten de, de gasthuisbleekvoogden St. Anthony gasthuisDouwes D176990
363Wirdumerpoort, buiten dePrins J JSevenster J177172
364WolvesteegCleynhout RSjoerds-Nijhof J1737124
365WortelhavenJuriens HMartens Fr1632146
366Wortelhaven n.z.Ewerts HSchaep D W1665112
367WortelhavenAmama-Potter GAndries W169196
368WortelhavenWal B van derJilles-Swijns E176187
369WortelhavenMolinius BBergsma R1785129
370WijdesteegDotingh JHarschman N1759161
371Zuidvliet achter de GrachtswalSydses PDurks J1789152
372xxxBanga-Jacobs SjHendryckx S1631250
373xxxSybrants PSuicx[?] F163544
374xxxCiprianus T[iberius en Allert, koopman resp. chirurgijn te Amsterdam]Gerryts A[rien]166884
375xxxEelckes FrFennema N J167187
376xxxHayes HThonis Cl167488
377xxxHaackma Si. A.Siverts J van167672
378xxxColthoff Cl GEchten E. I.168057
379xxxNijhoff E GHeins C1680108
380xxxHolwardaHeyselt J J v.169198
381xxxMilland WPagar G16982
382xxxBavius NHeems17017
383xxxBuma J HJans I170299
384xxxThomas JDouwes J170677
385xxxTietes RWybrens H171268
386xxxKempenaer H deFeyma J176526
387xxxJong J R deJong J Y de1787108
388xxxFolkerts HJans F1794104
389xxxBrugmans-Mients EFruytier I179669

>> begin