>> HOMEpage

Leeuwarden: Herbergiers en Wijnheren

Een voorlopige verzameling namen voor H.O. en W.B.
door M.H.H. Engels, juni 2014 ______________________________ >> HCL

Tresoar: Nadere toegang 5.13 deel 1
J.G. Avis, Beroepen in de archieven van Gedeputeerde Staten en de Rekenkamer

herbergier

• Benthem, Jan/Johan van 1589-
• Benthem, Rixt wed. Johan van 1608-
• Bentum, Hendrik Wilst in 1632
- Gf 512 fol. 229 betalingsordonnantie van 2 aug. 1649: D'duerwarders Douwe Lamberts ende Epe Bauckes Reen ter saecke salariën ende expensen over het ontslaen ende in confinatie holden van den E. heere Frans van Eysinga, neffens het ontslach ut Bentum, ende den duerwarder Augustini in gijselinge holden volgens specificatie ende liquidatie der heeren rekemeesters ter somma van 39£-0-0
• Horn, Ulderick de, weduwe Lysbet Pieters van, in Benthum 1650-
• Hoorn/Horn, Dirck (de), wijnheer in Bentum, 1657-1662
• Holwerda, Thijs Jansz., herbergier in Benthem 1661-1671
• Gies, Mr. Hans Reinhard, hospes in Bentum 1669, 1672-1681
• Heiselt/Heyselt, Jacob van, hospes in de Olde Oyevaer off int huys van Benthem, olt 65 jaeren, attesteert 26 aug. 1711
• Leverland, Jan, herbergier in Benthem 1749

Schildt, Hendrik van der, wijnkoper op de breede sijde van de nieuwe stad daer 't Heydelberger wijnvat uythangt 1686 aen 't lant verkocht
• Feddesz., Claes, herbergier in d'doos
• logement en herberg van ouds de Hopzak en thans de Wildeman genaamd, bij het Waagsplein op de hoek van de Peperstraat LC 15 mei 1818
• Cummel/Kummel, Isaac/Isaak, kasteleyn in de Nieuwe Hopzak 1773
• Werf, Bote van der, wijnhandelaar, hospes in de drie Clocken 1692-1701
• Werf, Graetske van Eghten wed. van der 1771-
Rhenen/Rein, Aernt Janssen van, herbergier in de Oyevaer 1642
• Rhenen, Grietie Alberts wed. A.J. van, 1645-1665
• Ens, Boudewijn 1665, in de Oyevaer
• Douwes, Antie, wed. van Jan Sybes, in de Oyevaer 1667
• Nijs, Boudewijn van, hospes in de Oyevaer
• Grunda, J.P. 1714
• Franckena, Tiepcke, herbergier in de Toelast 1666
• Ley, Joannes van der, wijnkoper in de Toren van Babel 1681-1708
• Ley, Johanna de Soet wed. van der 1709-1714
• Ring, Berber de, hospita in 't vergulde Hooft 1717
• Ring/Rink, Assuerus de, hospes in 't vergulde Hooft
Sierks, Pieter, castelein in 't Wagentie bij de Vrouwenpoort 1795
• Wijnberg, de, op de Wirdumerdijk LC 1773 no. 1090 eerste helft juni
• Jurrema, Gysbert H., kastelein 1773-1782
• Poulus, Jan, hospes op de dyck 1708
• Minnoldts, Willem 1649-1652
• Hanenburgh, Hendrick Gerryts 1635
• Dircks, Dirck 1651
• Breda, Hendrik Jansz., herbergier, bet.ord. Gf513 fol. 204 ter saecke verteeringe over de laeste geiselinge van Michiel Hoytsma ende Pieter Gerrits gedaen fl. 307-7-
• Laar, Jan van, hospes in 't wapen van Swol, old 38 jaren, 1706, huysvrouw Elisabeth Hendrix, old 40 jaren

wijnheer

• Agges/Aggei, Douwe/Dominicus 1610, 12, 14-18, 22, 23
• Bergsma, Monsr. 1750
• Bonnewal, Joh. 1709, 10, 13
• Boerboom, Lambert 1687, 92
• Boerboom, wed. Nancke Jans 1694, 96, 98
• Bechel, Jan Jeronymus † < 19 sept. 1574
• Everts, Bote 1646
• Feddema, Sibrandt 1661
• Grandmaison, de Kock 1729
• Grandmaison, Theodorus 1733-36, 50
• Hanenberch/Hanenborgh, Hendrik Gerrits - diens vrouw Antje Heres 1639, 41
• Hees, Anthonis 1622-23
• Jansz. in de blauwe Pot, Jan 1592-93
• Langenburch, Johan van 1618
• Lieuwes, Gerben 1646
• Luckhuysen, Willem 1634
• Marssum, Hendrick van 1622, 23, 32, 34
• Meynerts, Symon 1605
• Meynders/Meyners, Fedze/Fridts, Fridze, Frits 1610, 11, 14, 16-18, 27, 32
• Muyden, Mathijs van 1598, 1602
• Nanningh/Nannings, Bernhardus 1700
• Norvenich, Jan 1610
• Saskers, Claes 1615, 18, 32
• Schuts, Christiaen 1718, 19, 28
• Raerd, Coenraed 1652
• Raedt, Henrick van 1574
• Tiboel, Daniel 1685-91, 93, 95, 97 wed. 1701, 01, 03
• Verspeeck, Marcus 1622, 23, 48, 49
• Weijde, D. van der 1704

>> begin

Historisch Centrum Leeuwarden

Inventarisatie, nr. 141 (y4 nieuw 3454 p.407)Jan Hessels, herbergier1581
Inventarisatie, nr. 252 (y7 nieuw 3354)Anna Frans Kannegieter dr., herbergierster1584
Aestimatie, nr. 53 (z1 nieuw 3458)Claes Hansz., herbergier1587
Inventarisatie, nr. 561 (y9 nieuw 3356)Floris Hendrix, herbergier1590
Inventarisatie, nr. 454 (y10 nieuw 3357)Sijbe Upckes, herbergier en/of pandjesbaas ?1593
Aestimatie, nr. 283 (z7 nieuw 3464)Rochus Folckertsz., herbergier ?1606
Aestimatie, nr. 306 (z8 nieuw 3465)Sioerdt Oenesz., herbergier1608
Inventarisatie, nr. 777 (y17 nieuw 3364)Ernst Jansz. van Wageninghen, herbergier1609
Aestimatie, nr. 427 (z11 nieuw 3468)Dirck Thomas van Jeveren, herbergier ?1615
Inventarisatie, nr. 876 (y20 nieuw 3367)Dirck Jacobsz. Sluimer {Sluijmer/Sluymer], herbergier ?1615
Inventarisatie, nr. 883 (y20 nieuw 3367)Pier Jacobs Epema, herbergier1615
Inventarisatie, nr. 889 (y20 nieuw 3367)Jencke Henrixz., herbergier?1615
Inventarisatie, nr. 1040 (y25 nieuw 3372)Sibren Annesz., herbergier1622
Aestimatie, nr. 555 (z15 nieuw 3472)Waetze Gepckesz., beroep: Logementhouder1623
Inventarisatie, nr. 1067 (y26 nieuw 3373)Jelle Cornelisz., herbergier1623
Aestimatie, nr. 575 (z15 nieuw 3472)Warner Dircxz., herbergier ?1624
Inventarisatie, nr. 1119 (y27 nieuw 3374)Jan Henrixz., herbergier1624
Aestimatie, nr. 595 (z16 nieuw 3473)Corst Thielsz., herbergier1625
Inventarisatie, nr. 1247 (y30 nieuw 3377)Sioerd Centiesz., herbergier1631
Aestimatie, nr. 736 (z19 nieuw 3476)Maritien Harmensdr., herbergierster ?1635
Aestimatie, nr. 787 (z20 nieuw 3477)Jan Alberts, herbergier1636
Inventarisatie, nr. 1391 (y33 nieuw 3380)Tonis Joostisz. Aerenburgh, herbergier1637
Inventarisatie, nr. 1396 (y33 nieuw 3380)Jan Harderwijck, herbergier ??1637
Inventarisatie, nr. 1421 (y33 nieuw 3380)Jan Sioukes, herbergier1638
Inventarisatie, nr. 1559 (y35 nieuw 3383)Andries Pijtters Drogenham, herbergier1645
Inventarisatie, nr. 1561 (y35 nieuw 3383)Tiaerdt Andries, herbergier1645
Inventarisatie, nr. 1571 (y35 nieuw 3383)Jan Orff, herbergier1645
Inventarisatie, nr. 1601 (y35 nieuw 3383)Frans Baukes, herbergier1648
Aestimatie, nr. 927 (z23 nieuw 3480)Orck Hettis, herbergier en Burger sergeant1650
Inventarisatie, nr. 1641 (y37 nieuw 3385)Jan Janssen, herbergier1651
Inventarisatie, nr. 1699 (y38 nieuw 3386)Simen Eggerling, herbergier1653
Inventarisatie, nr. 1818 (y40 nieuw 3)Doede Jacobs, herbergier1656
Aestimatie, nr. 996 (z25 nieuw 3482)Claes Feddes, herbergier1657
Inventarisatie, nr. 1845 (y41 nieuw 3389)Douwe Douwes, herbergier1657
Inventarisatie, nr. 1878 (y41 nieuw 3389)Maijke Schol, herbergierse1659
Inventarisatie, nr. 1908 (y42 nieuw 3390)Sara Jansdr., herbergierse ?1660
Inventarisatie, nr. 1934 (y43 nieuw 3391)Geert Claessen, herbergier1662
Inventarisatie, nr. 2103 (y48 nieuw 3396)Beern, herbergier1668
Inventarisatie, nr. 2129 (y48 nieuw 3396)Ate Folckerts, herbergier1669
Inventarisatie, nr. 2219 (y51 nieuw 3399)Hendrick Been, herbergier1673
Inventarisatie, nr. 2264 (y52 nieuw 3400)Melle Sijbrants, herbergier1674
Inventarisatie, nr. 2369 (y56 nieuw 3404)Lijckle Jacobs, herbergier1678
Inventarisatie, nr. 2371 (y56 nieuw 3404)Lijckle Jacobs, herbergier1678
Inventarisatie, nr. 2385 (y56 nieuw 3404)Jacobus Wijnia, herbergier1678
Inventarisatie, nr. 2412 (y58 nieuw 3406)Jan Geerts, herbergier1679
Inventarisatie, nr. 2425 (y59 nieuw 3407)Hessel Janssen, herbergier1679
Inventarisatie, nr. 2478 (y60 nieuw 3408)Jurgien Smids, beroep: Ruiter en Herbergier 'wiptapper'1680
Inventarisatie, nr. 2483 (y60 nieuw 3408)Jouw Douwes Wolda, herbergier1680
Inventarisatie, nr. 2527 (y62 nieuw 3410)Han Jurriens, herbergier1682
Inventarisatie, nr. 2576 (y63 nieuw 3411)Jacob Forssenburgh, herbergier1685
Inventarisatie, nr. 2608 (y65 nieuw 3413)Pijter Sijmens, herbergier1686
Aestimatie, nr. 1187 (z32 nieuw 3489)Feicke Feickes, herbergier1687
Inventarisatie, nr. 2656 (y66 nieuw 3414)Lovijs Vreijenhowen / Freijenhoven1689
Inventarisatie, nr. 2659 (y66 nieuw 3414)Beernt van Heuwel, beroep: Hospes1689
Inventarisatie, nr. 2747 (y69 nieuw 3417)Johannes Gerrijts Plet, herbergier 'Hospes'1692
Inventarisatie, nr. 2926 (y74 nieuw 3423)Pijtie Jans, herbergierse1705
Inventarisatie, nr. 3020 (y77 nieuw 3426)Uijlcke Lieuwes, beroep: Hospes1714
Inventarisatie, nr. 3180 (y84 nieuw 3434)Pijtter Filips, herbergier1733
Inventarisatie, nr. 3189 (y84 nieuw 3434)Romke Joosten, herbergier1734
Inventarisatie, nr. 3229 (y86 nieuw 3436)Johannes Bonewal, herbergier1741
Inventarisatie, nr. 3265 (y87 nieuw 3437)Andries Folkerts Bruininga, herbergier1747

Eekhoff noemt de volgende namen van herbergen, soms met wijknummer
't Hof van Vriesland, over de Kasteleny - Benthem, nevens de Vischmarckt, A 269 - Den Oyevaer - 't Gouden/Vergulden Hoofd of de Tronje, nevens de Waag, D 142 - De Toorn van Babel, nevens de Waag, G 14 - Gustavus Adolphus, bij de Vischmarkt - 't Grauwe Paard, bij de Langepijp?, D 151 - De Zon, bij de Duco Martenapijp?, E 49 - [nogmaals] 't Vergulde Hooft - De Valk, op den Dyk bij de Wirdumerpoort, bij de poorten daar de snecken (trekschuiten) aankomen, D 116 - de Hopzak, nevens het Waagsplein, op de NWhoek der Peperstraet, D 61 - In 't vergulden Tontie, D 60 - de Keizerskroon, D 77 - de drie Klokken, hoek Peperstraat, onder den lindeboom, D 47 - de oude en nieuwe Slingerij - het Vat - het Gouden Huis - de (Vergulden) Helm, no. 7 - de Vergulden Zeine (Zeissen), vroeger de Witte Zwaan, no. 4 - de Vergulden of Gouden Wagen, no. 5 - de Koning van Denemarken, no. 6 - de Drie Klavers (Lemster Veerhuis), no. 9? --- opschriften: In 't Ruitersquartier - de Zevenstar - In 't Paradijs - In 't Wapen van Zwol
Consentboeken 1580-1680

herbergier: • Aernts, Cornelis • Albarts, Poppe • Anes, Bouwe • Auckes, Jacob • Backer, Isack de • Bartels, Heyn • Bauckes, Eelcke • Claes, Atze • Cock, Fredrick • Cornelis, Evert • Dircks, Dirck • Douwes, Douwe • Fransen, Hercules • Freerx, Jacob • Geerts, David • Gerloffs, Gabbe • Gerrits, Jan • Hansen, Tiete • Hayes, Haye • Hayes, Pieter • Hendrix, Adam • Hendricks, w. Willem • Idses, Sicco • Isbrandts, Jelle • Jacobs, Doede • Jans, Dirck • Jans, Joucke • Jansen, Claes • Jansen, Hendrick • Jansen, w. Hendrick • Jaspers, Hans • Melles, Marck • Mets, Pytter • Mulhuysen, Hans van • Post, Claes Jans ten • Pyters, Claes • Romckes, Tomas • Schol, Jan • Siercks, Claes • Simens, Jan • Sioerds, Jan • Sioerdts, Sioerd • Sipkes, Jelte • Steffens, Sweer • Sybrants, Dirck • Symens, Pieter • Tongers, Pouwers • Wessels, Harmen • Willems (van Stiens), Harmen • Wopkes, Hessel • Wybes, Jan • Wyses, Harmen
herbergierse/herbergierster: Antie • Hilles, Attie • Smidt, wed. Willem
wijnkoper: Agges, Douwe • Agges, w. Douwe • Benthem, Jan van • Burbon, Lambert • Dircks, Dirck • Everts, Bote • Fasla, Jacob Jacobs • Hans, Riemer • Hees, Anthonis van • Heixan, Otto Alberts • Heixan, w. Otto Alberts • Jacobs, Jacob • Jansen, Tijs • Lolles, Jelte • Loudwell, Johannes • Luyckhuizen, Willem • Marssum, Hendrick van • Neeff, Pytter de • Raerd, Coenraerd • Ranquet, Hercules Fransen • Rudiger, Hans • Saskers, Claes • Saskers, Nicolaas • Wilgenrijs, Titus Jansen • Wiljouw, Jan • Ysbrants, Anna
wijntapper: Asmus, wijlen
wijnverlater: Claes, Hendryck • Hendrick, wijlen • Jans, Tiette

K25 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

• M722-29 1722-06-19; Uitspraken door Policymeesters
Doedtje Jans op de Olde Galileën. Hidde Piers op de Olde Galileën. Geschil met Jan van Brakel, herbergier in 't Blauwhuijs even buijten deze stadt, over de groote en hoge stakettinge aan de publijque wegh lopende na de Olde Galileën.
• M230-19 1679-06-05; Alimentatieboeken
Cornelis Janssen de Bruijn is door de magistraat afgewezen voor het vervullen van het vacante keesdragers ambt, om reden dat de magistraat na zijn versterven of van zijn vrouw, met zijn kinderen zou worden beswaert. Jeppe Tiercks, herbergier te Leeuwarden, en Rinscke Freerx, echtelieden stellen zich daarom borg voor hem. N.B. zie ook Hypotheekboeken, code gg072-77.
• x015-11 1784-11-26; Weesboeken
Andrijs Jacobs, herbergier te Leeuwarden. Getuige. Donatie.
• w006-98 1677-05-25; Autorisatieboeken
Jolle Thomas, wonende tot Molqueern, man van Cornelia Anthoni Waltheri, oud: 18 jaar, gesterkt met dr. Altena. Haar curator: Pijtter Sijmens, herbergier binnen Leeuwarden.
• w015-8 1747-10-27; Autorisatieboeken
Aaltie Oedzes, weduwe van Andries Folkerts Bruininga, in leven herbergier te Leeuwarden. Crediteur: Hartogh Josephs, koopman, te Leeuwarden. Op request van de crediteuren, en na afstand van de weduwe en de verklaring van Johannes Simens, als oom van haar kinderen, is de notaris Theodorus van der Ley benoemd tot curator over de nagelaten boedel van Andries Folkerts Bruininga.
• w006-125a 1678-01-26; Autorisatieboeken
Feijcke Pijters, herbergier binnen Leeuwarden, curator van Feijck Wijtses, oud 21 jaar. In de zaak tegen Jan Albarts, ruiter onder de ritmeester Colf.
• w005-131 1672-10-07; Autorisatieboeken
Andries Gerbens tot Deinum, man van Hauck Gerbens. Curator: Harcke Jacobs, herbergier binnen Leeuwarden, neef van Hauck.
• w005-145 1673-01-29; Autorisatieboeken
Andries Gerbens, tot Deijnum, man van Houck Gerbens, gesterkt met Dr. Arent van Bolten junior. Curator: Jan Jansen Postilion, binnen Leeuwarden. Wijlen Harcke Jacobs, herbergier, voorheen curator.
• L849-9 1621-07-09; Certificaatboeken
Joucke Sioerdts, wachtmeester, alhier. Oud:...... Getuige inzake diefstal van geld en munten, eigen aan Pieter Mathijszn, gepleegd door Cornelis Jelles (van Joure), ten huijse van de herbergier: Waetze Oepkes. Na bekentenis aan bovengenoemde wachtmeester is Cornelis aan de Justitie overgeleverd.
• L849-110a 1623-06-07; Certificaatboeken
Jan Cornelis, herbergier, alhier, gehuwd met Lubrich Steffensdr. Betreft: verklaring van voornoemde Lubrich inzake een ruzie in de herberg, van diverse personen, waarbij Lucas Egberts met een mes is gestoken, vermoedelijk door Claes Douwes, van Wirdum.
• L849-117b 1623-08-30; Certificaatboeken
Op verzoek van Sweer Steffenszn., herbergier, verklaart Jan Claeszn., oud omtrent 55 jaren, bleker, dat hij een jaar geleden aan Jochum Pieterszn. heeft gecedeert en overgedragen 69 dalers, hem (Jan Claeszn.) competerende van Abraham Flon, wegens verkoop van een peert [= paard], doch dat Jochum Pieterszn. niet meer aan hem heeft betaald dan 50 dalers. Sweer Steffenszn. staat borg voor Abraham Flon.
• L848-33b 1616-04-25; Certificaatboeken
Griet Jansdr., weduwe van Jan Claeszn. Gekocht een kamer, staende in de Mennistesteigh, neffens de Waag uitgaende, van de echteluijden Marck Melleszn., herbergier en Trijn Henrixdr., voor de summa van 275 goudguldens, vrij en gereed geld, vrij van grondpacht.
• L849-413b 1640-06-09; Certificaatboeken
Gerrit Epes, mr kistemaker. Henrik Henrix, herbergier. Verklaren dat Casper Stuver op hun gebuirte heeft gewoond en gehuwd is met Lucia Christiaens. Deze zijn de olders van een zoon, oud 8 jaren. Lucia heeft zich wel gedragen en nooit van de stad onderholden. Lucia geeft last aan Lou Wouten om tractementen te ontfangen in Amsterdam.
• L848-309a 1620-05-01; Certificaatboeken
Geel Thonis, huijsvrouw van de herbergier Jacob Auckeszn. Betreft: verkoop van een huijsinge, in de Slotmakersstrate, aan de echtelieden Gert Hessels, snijder [bij huwelijk 1609 snijdersgezel], en Impcke Kienis, voor 500 goudguldens. Grondpacht: 3 stuijvers per jaar.
• L848-176 1618-05-01; Certificaatboeken
Albert Gijsberts, backer. Feijcke Siouckeszn, cuiper. Jan Siouckes, herbergier. Oud:...... Verklaren dat zij op de gebuijrte van de echtlieden: Focke Isbrantszn en Geeske Harmens heeft gewoont en niet anders weten dan dat dezen zich eerlijk en vroom hebben gedragen en hun cost gewonnen.
• L848-61b 1616-11-25; Certificaatboeken
Hans Willems van Erwilen, burger en herbergier te Coewerden. gehuwd geweest met: Hiske Abels (overleden) gescheiden op 23 Martij 1615. vader van ..... kinderen.
• L848-258 1619-08-06; Certificaatboeken
Hill Folckertsdr, huijsvrouw van de herbergier Hans van Helhuijsen. Betreft: aankoop van een camer en loodse, op de hoeck van de dwars-nieuwe Oosterstraet van de echtelieden Jan Janszn van der Velde en Pietrick Abbedr, voor 450 goudguldens.
• L849-432 1644-01-06; Certificaatboeken
Hebel Minnes, huisvrouw van de herbergier Jelte Sipkes. Betreft: aankoop van een camer, in de stege over het Gasthuiskercke, van Willem Muller, soldaet onder sijn excellentie, weduwnaar en erfgename van Tiall Harmens, voor 53 goudguldens.
• L848-12a 1616-01-11; Certificaatboeken
Epe Augustini Algera Oud:......... Betreft: verkoop van vaten.... aan Hans Ludisborn en Hessel Janszn (ieder 4 halve vaten.), herbergier in De Bock en burger alhier. Laatstgenoemden verklaren de koop te hebben gedaan bij voornoemde Epe zélf en NIET bij diens zoon. Dit op verzoek van de schipper: Jan Dirckszn.
• L848-204a 1618-12-12; Certificaatboeken
Verklaring van vijf personen: Bettie Andries, oud omtrent 30 jaren, huijsvrouw van de herbergier Sibren Janszn, te Franeker; getuige inzake diefstal van goederen, eigen aan de mede meester van de Compagnie der Nederlandsche Commedianten, Egbert Dirxzn. Werff, gepleegd door Jacob Jans en Jan Jacobs, in dienst van de Compagnie der Nederlandsche Commedianten en thans voortvluchtig. De goederen zijn door Egbert Dirxzn. Werff achterhaelt te Franeker.
• L849-67a 1622-09-12; Certificaatboeken
Douwe Douweszn, diacon. Oud: 35 jaren. Epe Janszn, schooldiener. Oud: 37 jaren. Verklaren, met nog twee personen, dat zij de echtelieden Christoffel Pistorijs (herbergier) en zijn huijsvrouw Berber Ariens van Eseren hebben gekent en hun vroom en wel hebben gedragen, sonder ten contrarie te hebben vernomen.
• L848-158a 1618-02-19; Certificaatboeken
Andries Hanszn. Op zijn verzoek verklaart de herbergier Waetze Gepckeszn, dat op 6 December 1617 (so men segt binnen Emrick) monsteringe geschiet te wesen en dat ten zijnen (Waetze's) huijsinge heeft gelogeert de edelman Hac. Juil, militerende onder de compagnie van Erich Brahe.
• Res-1665/09/07 1665-09-07; Resoluties
Joannes Pieters, herbergier, aan het Fliet, alhier. Oud:...... Terzake:...... De tap verboden.
• Res-1677/10/10 1677-10-10; Resoluties
Casparus Hommes, herbergier gewoond hebbende in "de Valck", aan de Dijck, alhier. (Op 9 September 1677 door een messteek vermoord door Hermanus Boelema.
• Res-1607/01/19 1607-01-19; Resoluties
Vervolg: Regnerus Accronius, herbergier, alhier. Oud:..... Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen. Ympck Gerbrens, herbergier, herbergiersche, alhier. Oud: .....Terzake contraventie der listen. Het tappen, alleen bij de hele kanne toegestaan. bladzijde 21.
• Res-1607/01/19a 1607-01-19; Resoluties
Bartholomeus Eisses, herbergier, alhier. Terzake: contraventie der listen. De tap verboden, tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen. Hoite Reiners, herbergier, alhier. Jurrien Jansz, herbergier, alhier, oud....... Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen. Jan Feikesz, herbergier, alhier. Oud:... Terzake: contraventie der listen. De tap verboden, tot naeder dispositie. Hans Willemsz, herbergier, aan het Vliet. Oud;...... Terzake: contraventie der listen. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen. Juw Douwes, herbergier, alhier. oud:...... Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen.
• Res-1757/02/21 1757-02-21; Resoluties
Johannes Bouwmeester, herbergier in het Poortie alhier, is nadat op saterdag den 19 deser s' middags met ander geselschap ten sijnen huise rode wijn en ook jenever hadde geconsumeert tegens den avond overstallig dronken te beddde gebragt en tegens den morgenstond den 20 dezer op zijn bedde dood bevonden. Informaties naar het hof, zijn weduwe Klara Catharina Lourens, 27 jaar, 1 kind
• Res-1652/06/26 1652-06-26; Resoluties
Jan Bolt, alhier. herbergier in de 3 hosen (blz: 149, 14 mei 1652) Oud:....... Terzake: contraventie van het verbod om in Jan Doodtshof wijn te tappen. Geconfineerd op den Raadhuijse. De wijn in beslag genomen.
• Res-1675/03/19 1675-03-19; Resoluties
Hendrick Claessen, herbergier alhier. Terzake verlottinge in de hopsack, buijten consent van de raadt. Amende van 3 carolusguldens.
• Res-1680/09 1680-09; Resoluties
Harmen Tieerds, gortmaker tot Franeker. Arnoldus Dronrijp, wonende te Franequer, doch thans in hechtenisse op den Raadhuise, van beroep: boeckbinder. Terzake gepleegde moetwilligheden en vechterijen, ten huijse van de herbergier Gerke Nannes op Camstrabuijren. Boete van 20 carolusguldens, subsidiair vier dagen in hondegat.
• Res-1673/10/10 1673-10-10; Resoluties
Feijcke Pijters, herbergier in het Grauw Peerdt. In plaats van Schelte Sijtses aangesteld als stadswagenmeester.
• Res-1686/09/03 1686-09-03; Resoluties
Douwe Minkes, alhier. Reijn Cornelis van Dijk, alhier. Oud:..... Terzake gepleegde excessen ten huijse van de herbergier Huijbert Grijsenaar. Boete van 2 ponden groot. veroordeelde: Douwe
• Res-1607/01/19b 1607-01-19; Resoluties
Boele Jansz, herbergier alhier. Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen.
• Res-1739/06/19 1739-06-19; Resoluties
Bart Jans, herbergier op de Gragtswal, heeft ten sijnen huise op zondag de 31 maij 1739 laten spelen op de phiool en andere instrumenten. De boete volgens Lands ordonnantie daartoe staande te modereren, voorts de sake uit de weg te nemen.
• Res-1739/09/11 1739-09-11; Resoluties
Bart Jans, herbergier op de Gragtswal. Inzake de sluitboom benevens zijn huizinge
• Res-1737/08/25 1737-08-25; Resoluties
Bartolomeus Dirksen, wonende te Emden, stomme bedelaar. Terzake: maken van ruzie en trekken van een mes ten huise van Joh. Fierstenberg, herbergier in het Wapen van Zwolle, alhier. zes dagen op water en brood in hondegat, daarna de Stadt uitgeleid, met bevel daar niet weder te komen.
• Res-1770/09/25 1770-09-25; Resoluties
Andrijs IJves, huisman op ?Muortie? Bild. Terzake mishandeling van de vrouw van de herbergier Pijtter Jacobs op 14 Juli 1770. Te actionneren.
• Res-1607/01/19 1607-01-19; Resoluties
Andries Jacobs wedue, herbergiersche, alhier. Terzake: contraventie der listen. Nae Meij naestkomende: het tappen verboden. Dirck Tiepkes, herbergier alhier. Terzake: contraventie der listen. Het tappen, alleen bij de hele kanne toegestaan. Doitze Ritzers, herbergier, alhier. Jan Dirxz, herbergier, alhier. Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen. Douwe Dirxz, herbergier alhier. Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercopen ofte te verbrengen. Egbert Cornelisz, herbergier alhier. Terzake: contraventie der listen. Het tappen, alleen bij de hele kanne toegestaan Eernst Jansz, herbergier, alhier. Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercopen ofte te verbrengen. Frederick Frederixz, herbergier, alhier. Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercopen ofte te verbrengen. Freed Jurriens weduw, herbergiersche, aan het Vliet. Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercopen ofte te verbrengen. Gees Geertsdochter, herbergiersche, aan het Vliet. Terzake: contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercopen ofte te verbrengen. Harke Sijtzes, herbergier aan het Vliet. Terzake contraventie der listen. De tap verboden.Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen. Heiman Sibes, herbergier, alhier. Terzake contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier te vercoopen ofte te verbrengen. Henrick, herbergier in de Zon, alhier. Terzake contraventie der listen. De tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier enz... Jacob Salvius, herbergier alhier. Terzake: contraventie der listen. De Tap verboden. Tevens gelast de voorraad wijn en bier
• c014-132 1744-12-04; Informatieboeken
Hans Willems, ruiter onder de majoor Rengers, alhier. Broer van; Marten Clasen, 47 jaren, herbergier, Klein Schaverneck. Oud: 40 jaren. Mede-aangifte van mishandeling van getuige, Marten Clasen, voornoemd, Lieuwe en Pijtter Pijtters, gepleegd door de Guarde du Corps Johannes Nijsten en Elias de Vries.
• c002-74 1673-11-10; Informatieboeken
Jan Sijmens, herbergier in de Valck, aan de Dijck, alhier. (gehuwd met: Grietie Hendrix, 31 jaar)
• c011-270 1728-08-27; Informatieboeken
Jan Roeloffs, tot Weijdum. Oud: ( na beste weten) 81 jaren. Getuge inzake vechtpartij tussen Sijtse Lieuwes en Jan Pijters, ten huijse van de herbergier: Jacob Wijtses, in het Wagentie aan de Vrouwenpoort, alhier.
• c003-191a 1684-05-09; Informatieboeken
Yderdt Gerloffs, soldaat onder de Compagnie Sanders, van beroep: herbergier, wonende bij de Ferwersbrugge bij de Hoexsterpoort, alhier. Oud: 44 jaren. (Dochter Antje, 14 jaar.) Getuige inzake wangedrag van Engeltie Jurrijens, Tied Clases en Andries Philips.
• c003-146 1683-10-06; Informatieboeken
Ittert Gerloff, herbergier, buiten de Hoeksterpoort, bij de Verwersbrugge, in de Lelij.
• c010-429 1723-11-21; Informatieboeken
Jissel Jans, huisvrouw van Rombartus Hijlcama (herbergier, oud 42 jaren) in de Valck, alhier. (blz: 426/427). Oud: 42 jaren. Getuige inzake vernieling van ruijten in de herberg:'het rood hart', alhier, (herbergier: Jan Cornelis, diens vrouw: Antie Jacobs), gepleegd door: Sioerd Karsten Beetma, wonende te Sijbrandebuijren.
• c012-330 1734-07-06; Informatieboeken
Jan Luitiens, oud 40 jaren, logierende bij de herbergier Romke Joosten, Schaverneck, alhier. Getuige inzake het plegen van zelfmoord door Geertruit (Truicke) Houtappel, vrouw van voornoemde herbergier.
• c001-11a 1649-11-18; Informatieboeken
Jan Clasen, Oost Indië vaerder, thans present te Leeuwarden, inzake inslaan van
• c003-97 1683-03-19; Informatieboeken
Jeltie Willems, huisvrouw van Willem Harmens, herbergier 't Roode Hart ', op de Dijck Oud: 28 jaren Aangifte van mishandeling van Julius de Geest door Jan Harmens de Visscher. Jan Harmens de Visscher inzake herbergruzie met den schilder Julius de Geest.
• c011-271 1728-08-27; Informatieboeken
Hiske Foekes, oud 32 jaren, huijsvrouw van de herbergier Jacob Wijtses, oud 26 jaren, in 't "Wagentie", aan de Vrouwenpoort, alhier. Jan Pijters, onder de clokslag van Leeuwarden, buiten de Vrouwenpoort Mede-aangifte van rasen en tieren, enz., ten huijse van getuige, gepleegd door Diurre Tieerds, huisman onder de clokslag van Leeuwarden. Lastig bij herbergbezoek enz. "allesins steunende op desselfs grote krachten". N.B. zie ook Informatieboeken, code c011- 165.
• c021-67 1773-01-05; Informatieboeken
Lammert van Etten, gewesen soldaat, alhier. Molensteegh. Jan Nicolaas, soldaat, alhier. Karel Wijnands, soldaat, alhier. Pijtter Pijtters. Cent Haarbach. Johannes de Jager, herbergier te Bentum
• c002-202 1677-09-11; Informatieboeken
Hermanus Boelema, alhier.(jongste zoon van de Apohtheker: Hendrick Martens Boelema). Heeft den herbergier Casparus Hommes met zijn mes een dodelijke steek toegebracht. Voortvluchtig.
• c014-126 1744-11-09; Informatieboeken
Elske Sijbrens, huisvrouw van de herbergier IJge Rinties, aan het Schaverneck alhier. Schoonsuster van Johannes Rinties, gehuwd met Trijntie Sioerds, 36 jaren. Moeij van Grijttie Jacobs, gehuwd met Evert Hansen (Grijttie is 37 jaren). Betreft diefstal van vlees door Claas Clasen en Pijtter Pijtters Plas.
• c001-10 1649-10-20; Informatieboeken
Douwe Wiegers alias Koske. Margriet Hanses, huisvrouw van den herbergier Hans Arents, wonende op de hoek van de Groeneweg bij de Doele alhier. Jentie Ruirds, meest backer, wonende bij de Doele, alhier. (zijn vrouw: Trijn Jenties). Vechtpartij.
• c001-276 1664-09-10; Informatieboeken
Dirck Jelles, gardenier wonende onder de clockslagh van Leeuwarden. Jetse Dircks, herbergier, wonende aan de Grachtswal, alhier. Oud:......... Getuige inzake ernstige mishandeling van Sander Jans, tengevolge waarvan deze is overleden, gepleegd door een onbekend gebleven persoon (voortvluchtig).
• c012-97 1731-09-26; Informatieboeken
Antie Jans, dienstmaegd van de herbergier Keimpe Hotses, Camstrabuiren. Keimpe Hotses ontving bier van der brouwer Sijbrant Outgers Stiensma, dat niet in het collectboek werd aangetekend.
• c010-427 1723-11-21; Informatieboeken
Antie Jacobs, oud 27 jaren, huisvrouw van Jan Cornelis, herbergier in 'Het Rood Hart', alhier. Aangifte van vernieling van ruijten, ten huise van getuige, gepleegd door Sioerd Karsten Beetma, wonende te Sijbrandabuijren.
• c001-48 1651-06-26; Informatieboeken
Andries Tiaerdts, herbergier bij de Blockhuisterpiep, alhier. Herberg "de Druiff". Jurien Juriens, schoorsteenveger, wonende alhier (bij de Blockhuijs Piep). Oud:........ Getuige inzake wangedrag van Taecke Colhorn en Christiaen Stein.
• c012-104 1731-10-04; Informatieboeken
Johannes Gerbens, soldaet onder de compagnie van capitain Muson, alhier. Oud: 22 · 23 jaren. Getuige inzake weigering van een bevel, gedaan door de Capitain Burmania, gepleegd door de herbergier: Hessel Toutenburg. (zie bladzijde: 103).
• c001-4 1648-12-28; Informatieboeken
Jan Alberts, herbergier, wonende buiten de Hoekster Poort. (gehuwd met: Saeckien Minnes). Oud: 25 jaren. Getuige inzake ernstige mishandeling van Jarich Willems, gepleegd door Jan Puds.
• c037-303 1790-09-06; Informatieboeken
Janke Lammerts, huisvrouw van Jan Goeljet, Toornstraat, alhier. Moeder van: Johannes Goeljet, oud......, herbergier, alhier. Oud: 63 jaren (haar man: 64 jaren). Getuige inzake dronkenschap enzevoort van haar zoon, voornoemd.
• c012-96 1731-09-00; Informatieboeken
Jacob Wijtses, hospes [=herbergier] in het Wagentie, aan de Vrouwenpoort, alhier.
• c013-214 1738-01-28; Informatieboeken
Jacob Wijtses, herbergier in het Wagentie, aan de Vrouwenpoort, alhier. Oud: 37 jaren. Getuige inzake het heimelijk vertreck van Susanna Schrick, tot Harlingen, met enen Barent van Hattum. Later zijn deze beiden ten huize van getuige achterhaalt en door het Gerechte, alhier, in bewaringe genomen.
• c002-429a 1681-10-06; Informatieboeken
Ige Douwes, herbergier aan de Grachtszingel. in de hoeck oover de pijnichtoorn.
• c019-241 1768-09-01; Informatieboeken
Jacobus Pijtters, in het Wagentje bij de Lange Piep, alhier. Zoon van de herbergier: Pijtters Jacobs, oud 29 jaren. Oud: 15 jaren. Aangifte van diefstal van een leeren broek, eigen aan getuige. Dader onbekend.
• c003-145 1683-10-04; Informatieboeken
Ide Tiebbes, herbergier, in de hoek aan de Grachtswal, (Stadtszingel), tegenover de Pijnichtoorn. ( Getekend: Ide Tjebbes.) (x Antie Riencks, 29 jaar.) Oud: 33 jaren, ten huise van den deponent die vermits sijne wonden te bedde lagh. Getuige inzake mishandeling van hem en zijn vrouw Antie Riencks (29 jaar) gepleegd doorTamme Lubbema.
• c016-100 1752-07-07; Informatieboeken
Luirdske Dirks Donia, huisvrouw van de herbergier: Pieter Andringa, in de Drie Hoozen, Groenmerkt, alhier. Oud: 28 jaren ( haar man: 34 jaren). Mede- aangifte van diefstal van enige silveren voorwerpen, eigen aan getuige en haar man. Dader(s) onbekend.
• c010-337a 1722-12-03; Informatieboeken
Hendrik Johannes Donia, herbergier in 'Emden', bij de dubbel Piep, alhier. Gehuwd met: Arjaentie Stelwagen: 32 jaren. Zoon van Johannes Donia, 70 jaren. Oud: 27 jaren. Aangifte van diefstal van een bedlakekn eigen aan getuige, gepleegd door een man, welke bij getuige heeft gelogierd. (naam onbekend). NB. Het bedlaken is later aan getuige's vader door de dief terug gegeven.
• c016-236 1753-05-16; Informatieboeken
Willem Buisingh, oud 35 jaren, herbergier in het Oud Blauwhuis, op Camstrabuiren. Getuige inzake ernstige bedreiging en het laten agtervolgen van Johannes Willems, door drie ruiters, gepleegd door de commanderende officier van het Regiment van Generaal Birkenvelt.
• c021-168 1773-06-17; Informatieboeken
Willem Buising, herbergier, Camstrabuiren. Overige personen: Willem Buising
• c002-164 1676-05-12; Informatieboeken
Elisabeth Brandt, huisvrouw van de herbergier en wijncoper: Paulus Haeck, wonende in 't nieuw vergulden Hooft', alhier. Oud:....... Getuige inzake mishandeling van Meijnte Jans, gepleegd door Dr. Altena.
• c012-215 1732-10-23; Informatieboeken
Jan van Brakel, herbergier in het nieuw Blauwhuis, buiten Leeuwarden. Oud: 40 jaren. Getuige inzake bedreiging en mishandeling van Johannes Ruardi en echtgenote en van Nicolaes Tresling en echtgenote, gepleegd door de voerman: Hendrik Willems
• c014-90 1744-03-06; Informatieboeken
Andries Folkerts Bruininga, oud 48 jaren, herbergier in de nieuwe Wijnberg, bij de lange pijp, alhier. Getuige inzake aanranding van Sibbeltie Jans, gepleegd door Haijcke Haanstra.
• c017-88 1757-02-21; Informatieboeken
Johannes Bouwmeester, herbergier in het Poortie alhier, is op saterdag den 19 deser s' middags met ander geselschap ten sijnen huise rode wijn en ook jenever hadde geconsumeert tegens den avond overstallig dronken te beddde gebragt en tegens den morgenstond den 20 dezer op zijn bedde dood bevonden. Informaties naar het hof, zijn weduwe Klara Catharina Lourens, 27 jaar, 1 kind
• c013-313 1739-06-01; Informatieboeken
Dirk de Bruin, oud 36 jaren, hoedemakersknegt, alhier. Getuige inzake het fioelspelen en dansen, op zondag na seven uir, door de herbergier Bart Jans en Pijtter Bastiaens, ten huise van Bart Jans.
• c050-105 1803-08-06; Informatieboeken
Bottinga, Hillebrand, herbergier, wonende: Camstraburen, alhier. Oud: 47. Getuige inzake diefstal van een paar zilveren gespen.
• c011-42 1725-03-09; Informatieboeken
Willem Brouwer, herbergier in 't 'Swart Kruijs', alhier. Dronkenmansruzie met den paardenkoper Tieetse Toutenburg.
• c002-200 1677-03-19; Informatieboeken
Hiltie Gerloffs, huisvrouw van Tierck Tietses, herbergier de Croon, alhier op de hoek van de Burmaniastraat. Getuige inzake ruzie en vechtpartijen tussen enige pachters, een paerdencoopman en anderen, tengevolge waarvan enkelen werden gewond.
• c003-377 1685-08-04; Informatieboeken
Hendrickjen Warners, dienstmaeghdt van de herbergier Douwe Camminga, wonende alhier. Oud: 20 jaren. Getuige inzake mishandeling van zijn vrouw Barbara Janssen Couenburgh en van getuige, plus vernieling van steengoed, gepleegd door bovenvermelde Douwe Camminga.
• c010-428 1723-11-21; Informatieboeken
Sioerd Karsten Beetma, te Sijbrandabuijren, thans in hechtenisse op de Raadhuise, alhier. Oud:...... Vernieling van ruijten, in Herberg: ''Het Rood Hart'', alhier. (herbergier: Jan Cornelis, diens vrouw: Antie Jacobs).
• c010-337 1722-12-03; Informatieboeken
Maria van Bantert, huisvrouw van de herbergier: Evert van Gent, in "De witte ton", alhier. Oud: 38 jaren. (haar man: 39 jaren). Mede aangifte van diefstal van vier bedlakens eigen aan getuige, waarschijnlijk gepleegd door een man, welke bij hun heeft gelogierd. (naam onbekend).
• c011-164 1727-01-09; Informatieboeken
Hendrik Gerrijts van Elst, herbergier, Grachtwal, buijten Leeuwarden. Aangifte van mishandeling van Hendrick Pijters, wonende onder Werga, gepleegd door Jan Jacobs, wonende tot Swichum, inzake herbergruzie.
• c002-39 1672-10-11; Informatieboeken
Outgerus Albarti, Thijs Harckes, herbergier in het huis van, alwaar Oostergo uithangt, op Ewal. Galenus van Echten, wonende alhier. (meester chijrurgijn en burger.) (zijn vrouw: Siucke Cierxsma, ca. 44 jaar).
• c037-300 1790-09-06; Informatieboeken
Hendrik Douwes, arbeijder, Toornstraat alhier. Oud: 50 jaren. Getuige inzake dronkenschap enzovoorts van de herbergier Johannes Goeljet.
• c011-282 1728-10-21; Informatieboeken
Hendrik Daniels, keiselvoerder van deze stadt. Oud: 23 jaren. Mede aangifte van het maken van veel rumoer en bedreiging (met degens) van getuige en andere personen, ten huijse van Heerke Elerts, herbergier, gepleegd door Willem Raam en Jan van Blij. Getuige weet niet hoe deze Willem en Jan gewond zijn geraakt (zie bladzijde 281).
• c002-432 1681-10-20; Informatieboeken
Hein Fransen, adsistent alhier. Oud: omtrent 50 jaren. Getuige inzake belediging en bedreiging van getuige en enige pachters, gepleegd ten huise van Hendrick Croese, herbergier wonende aan de Groenewegh alhier.
• c003-219a 1684-07-22; Informatieboeken
Hein Fransen, adsistent van de majoor dezer stede en wonende alhier. Oud: omtrent 52 jaren. Aangifte van het inslaan van ramen van de woning van de herbergier Daem Cornelis, gepleegd door enen Philip, en een soldaat (beiden geapprehendeert).3-01-06; Informatieboeken
Heijn Bartels, herbergier, wonende aan de Grachtswal, alhier. Aangifte van vechtpartij (met een mes en degen) tussen de wachtmeester van het Vliet Jacob Simons en de herbergier Lijckle Jacobs, tengevolge waarvan laatstgenoemde ernstig werd gewond. Getuige: Hendrick Claessen, wonende Oude Galileen.
• c016-259 1753-10-02; Informatieboeken
Frederik Bekker, verwer, in slaapstede bij de herbergier: Willem Heins, Noordvliet. Oud: 29 jaren. Getuige inzake het ophouden van mannen zeggende manvolk te werven voor Oost Indien, gepleegd door: Lijsje Pijtters en Janke Gerrijts.
• c002-354 1680-09-20; Informatieboeken
Harmen Tieerdts, wonende te Franequer, doch thans in hechtenisse op den raadhuise, alhier. Van beroep gortmaecker. Arnoldus Dronrijp, wonende te Franequer, doch thans in hechtenisse op den Raadhuise, alhier. van beroep: boeckbinder Oud:........ Verdacht van dronkenschap en baldadigheid, ten huise van de herbergier Gercke Nannes, wonende op Camstrabuiren.
• c016-99 1752-07-07; Informatieboeken
Pieter Andringa, herbergier in de Drie Hoozen, Groenmerkt, alhier. gehuwd met: Luirdske Dirks Donia, 28 jaren. Oud: 34 jaren. Aangifte van diefstal van enige silveren voorwerpen, eigen aan getuige. Dader(es) onbekend.
• c001-334a 1669-02-29; Informatieboeken
Melchior Andrie, van Heijdelbergh, thans in hechtenis, alhier. Oud:..... Verdacht van diefstal van messen eigen aan Girtie jans. (Geconfineerde.) Jelle Isbrandts, herbergier, wonende alhier. (Schaverneck). Oud:...
• c011-326 1729-06-14; Informatieboeken
Geert Clasen, herbergier in het wapen van Amsterdam, aan de Gratswal, buiten Leeuwarden. Oud: 25 jaren. Aangifte van mishandeling van Abraham Klingenburg, ten huijse van getuige gepleegd door enen Gerrijt Sickes, in de wandelinge genaemd: Krolle Gerrijt, sijnde een meervisscher.
• c012-77a 1731-07-30; Informatieboeken
Gerrijt Jans, herbergier in de Keijserscroon.
• c002-70 1673-09-27; Informatieboeken
Gerke Nannes, herbergier, wonende aan Camstra-buijren. Verklaart dat een heer of ruijter bij hem is gekomen en gevraegd of hij stalling hadde. Stalling verleend voor een paert. Later is dit paert aan enige slachters vercocht voor ellef rijksdaelders. Genoemde heer of ruijter (naam onbekend) heeft een nieuwe sack gecocht en daerinne sijn sadel cum annexis gepackt en is naar elders vertrokken.
• c002-352 1680-09-20; Informatieboeken
Gercke Nannes, herbergier, wonende in het Blauw-huis op Camstrabuiren. Oud: omtrent 40 jaren. Aangifte van dronkenschap en baldadigheid, gepleegd door Harmen Tieerdts en Arnoldus Dronrijp (beiden wonende te Franequer).
• c003-193a 1684-05-09; Informatieboeken
Gercke Nannes, herbergier in het Blauwhuis, alhier. Zijn vrouw: Pijttie Jans, 27 jaren.
• c003-44 1682-07-01; Informatieboeken
Geesien Eewerts, huisvrouw van Hendrick Meinerts, herbergier in het wapen van Swol. Verdacht van wangedrag.
• c015-7 1748-08-17; Informatieboeken
Freerk, melkboer, alhier. Staat vermeld als: grote Freerk. Betreft poging tot mishandeling van de ruiter Tinga. Jacob Wijtses, herbergier, bij de Vrouwenlandpoort, alhier. Oud: 47 jaren. Getuige inzake wederzijds pogen tot mishandelen, gepleegd door enen Tinga,.... en grote Freerk.
• c004-104 1686-07-27; Informatieboeken
Francijn Hendrix, huisvrouw van Harmen Janssen, herbergier op Oudegaleijen, alhier. Oud: 47 jaren. Getuige inzake het plegen van hoererij, door Anna Catharina Thomas.
• c001-25 1651-01-04; Informatieboeken
Foppe Sijbes, soldaat onder de kapitein Groustins. Oud: omtrent 46 jaren. Feddrick Pijtters, soldaat onder de kapitein Groustins. Oud: omtrent 22 jaren. Geert Claes, herbergier wonende in de "Musquetier" aan het Oldehoofster Kerckhoff, alhier. Oud: ontrent 30 jaren. Getuigen inzake mishandeling van vier gezworen waeckers, gepleegd door twee onbekend personen.
• c001-2 1648-12-04; Informatieboeken
Fonger Sickis, herbergier wonende in de Aijtasteeghe alhier. Overige personen: Fonger
• c022-10 1774-06-06; Informatieboeken
Feijtie Rinses, huisvrouw van de herbergier Arnoldus de Rijk, in het Swart Kruis, alhier. Oud: 22 jaren (haar man: 24 jaren). Aangifte van poging tot diefstal ten huise van getuige. Dader onbekend.
• c002-191a 1677-01-22; Informatieboeken
Ewert Lubberts, de jonge Staes genaemt, pieper onder de compagnie van den kapitein Sijgers; zijn oom de herbergier Staas, achter de Grote Kerk. Jan Hendrix (zoon van Maijcke Hendrix). Jan Gerbens, thans in hechtenisse op den Raadhuijse, wonende bij de Oudehooff, wiens vader bij een stockje gaedt ende de visch van de marckt wel thuis brengt. Oud: 17 jaren. Verdacht van diefstal van diverse goederen, meermalen gepleegd.
• c011-213 1727-10-30; Informatieboeken
Eeke Haijes, dienstmaegd van der herbergier Jacob Wijtses, in 't Wagentie aan de Vrouwen Poort, alhier. Oud: 20 jaren. Getuige inzake het ophouden van mannen ten huijse van Margriet Kocks en diens dochter Christina Burchert.
• c011-280 1728-10-21; Informatieboeken
Eelke Pijters, keiselvoerder, aan het Vliet, buiten Leeuwarden. Oud: 33 jaren. Aangifte van het maken van veel rumoer en bedreiging (met degens) van getuige en andere personen, ten huijse van Heerke Elerts, herbergier, gepleegd door Willem Raam en Jan van Blij. Getuige weet niet hoe deze Willem en Jan gewond zijn geraakt (zie bladzijde 281).
• c011-165 1727-02-07; Informatieboeken
Hiske Foekes, oud 32 jaren, huijsvrouw van de herbergier Jacob Wijtses, oud 26 jaren, in 't "Wagentie", aan de Vrouwenpoort, alhier. Mede-aangifte van rasen en tieren, enz., ten huijse van getuige, gepleegd door Diurre Tieerds, huisman onder de clockslag van Leeuwarden. Lastig bij herbergbezoek enz. "allesins steunende op desselfs grote krachten". N.B. zie ook Informatieboeken, code c011-271 en 212
• c002-368 1680-12-04; Informatieboeken
Dirck Harmens, herbergier in de "Drie hosen", aan de Groenmerckt, alhier.
• c013-311 1739-06-01; Informatieboeken
Bart Jans, herbergier in het Wapen van Amsterdam, aan de Grachtswal. Oud: groot 30 jaren. Gehuwd met: Acke Martens, 42 jaren. Fioelspelen en dansen op zondag na seven uir, benevens het plegen van verzet tegen de Adsistent Claas Jilles en de Bierdrager Dirk Dircx.
• c008-156 1708-04-05; Informatieboeken
Antie Sijbes, huisvrouw van Lieuwe Uijlkes (herbergier), aan het Vliet, buijten Leeuwarden. Oud: 51 jaren. Getuige inzake belediging, mishandeling en bedreiging (met een mes) van Benedictus Blom, gepleegd door de procureur- postulant Andrijs Mellema.
• c003-142 1683-10-02; Informatieboeken
Antie Riencks, huisvrouw van Ide Tiebbes (33 jaren), herbergier op de Grachtswal alhier. Oud: 29 jaren. Aangifte van mishandeling van getuige en haar echtgenoot, gepleegd door Tamme Lubbema.
• c013-159 1737-08-25; Informatieboeken
Antie Hendrix, huisvrouw van Coenraad Weitz, alhier. Oud: 40 jaren. Getuige inzake bedreiging (met een mes) van getuige's man voornoemd, gepleegd door Bartellomeus Dirkjen, ten huise van de herbergier Johannes Forsenberg.
• c007-309 1704-01-21; Informatieboeken
Antie Hansen, zuster van IJbeltie Hansen, Nieuwebuijren, alhier, naast de brouwerij van het Klaverbladt. Op 18 Januari 1704 overleden, na het in onechte ter wereld brengen van een dood kind. De overledene was dienstmaecht van de meester chirurgijn en herbergier: Hotse van Huijsum, alhier "in de doos". Als vader van genoemd kind wordt genoemd Tiaerd ...., metselaer, wonende Zaijlandt, alhier.
• c011-288 1728-11-02; Informatieboeken
Andrijs Hansen, oud 35 jaren, herbergier in 't Poortie, Grachtswal, buijten Leeuwarden. Aangifte van vechtpartij (met degen) tussen enen Hardenberg en een officier faendrick Rochebruijn, alhier. Eerstgenoemde heeft getuige met een gebroken degen bedreigd.
• c010-439 1724-01-10; Informatieboeken
Andrijs Bastiaens, herbergier in "Het Wapen van Utrecht". Grachtswal, buijten Leeuwarden. Gehuwd met Acke Pijters, 22 jaren (blz. 436/437) Oud: 25 jaren. Mede aangifte van diefstal van diverse goederen, eigen aan getuige. Dader(s) onbekend.
• c010-393 1723-09-11; Informatieboeken
Albert Meijnerts, herbergier, Schavernek, alhier. Tevens treckschipper op Harlingen. Gehuwd met: Swaentie Berents, 34 jaren. Oud: 35 jaren. Getuige inzake diefstal (zakkenrollen) van geld, eigen aan Auke IJes, gepleegd door Johan Harmen Lowinger.
• c010-436 1724-01-10; Informatieboeken
Acke Pijters, huisvrouw van Andrijs Bastiaens (herbergier, oud: 25 jaren, blz 439/440) in het "Wapen van Utrecht" aan de Grachtswal, buijten Leeuwarden. Oud: 22 jaren. Aangifte van diefstal van diverse goederen eigen aan getuige.
• c013-312 1739-06-01; Informatieboeken
Acke Martens, huisvrouw van de herbergier: Bart Jans, in het Wapen van Amsterdam aan de Grachtswal. Oud: 42 jaren (haar man: groot 30 jaren). Bekend, dat op Zondag, na seven uir, getuige's man met Pijtter Bastiaens fioel heeft sitten spelen, waarbij gedanst werd. Tevens bekend verdachte, dat zij verzet heeft gepleegd tegen de adsistent: Claas Jilles.
• c003-220 1684-07-22; Informatieboeken
Daem Cornelis, herbergier wonende bij de Lange Piep alhier. Oud 57 jaren. Getuige het inslaan van zijn ramaen gepleegd door enen Philip.... en een soldaat (beiden geapprehendeert) Verdachte: Philip
• c001-30 1651-00-00; Informatieboeken
Adam Hendrix, herbergier in de Brabantse Wagen op het Schaverneck, alhier. Verdacht van mishandeling van enen Jan de Ruiter.
• c012-75 1731-07-20; Informatieboeken
Jeltie Arents, huisvrouw van de herbergier Lieuwe Dirx, in het Wagentie, alhier. Oud: 38 jaren (haar man: 39 jaren) Mede aangifte van vechtpartij tussen Sioerd Jacobs en Aen Clasen, tot Deinum, gepleegd ten huize van getuige. Thans gearresteerde
• c002-226 1677-10-07; Informatieboeken
Aeltie Martens, dienstmaechdt van de herbergier: Sijbrandt Vermeulen, wonende alhier. Getuige inzkae vervalsing van een cedulle van vijftien vier stuivers segels. Het woord vijftien is namelijk veranderd in vijftich.
• c037-301 1790-09-06; Informatieboeken
Reijne Bosgraff, weduwe van Machiel Wijnants, Oldehoofster Kerkhoff, alhier. Oud: 56 jaren. Getuige inzake dronkenschap enz. van de herbergier: Johannes Goeljet
• gg023-58a 1627-11-28; Hypotheekboeken
Trijn Gerrijtsdr, en Suijrdt Jenckesz/Jentijesz, burger en herbergier, echtelieden binnen Leeuwarden. 1626 maij 25. Schuldbekentenis (fl. 100,- dalers), tersaecke verschuldigde verschotene penningen, verschuldigd aan Sijbe Piersz Mellema, burger en biersteecker binnen Leeuwarden.
• gg024-228a 1630-03-23; Hypotheekboeken
Jan Meynsesz / meints- burger en herbergier - en Pietrich Jans dr. - E.L. binnen Leeuwarden. Bovenstaand persoon's echtgenote is eerder getrouwd geweest met thans wijlen Meynt Joannisz - in levene - te.... 1629 marty 20. een reversaal of coopbrieve geregistreed, tersaecke het door bovenstaande personen copen en in eigendom overnemen van een zeeckeren huysinge en de hovinge, staende en gelegen op het vliet - buyten Leeuwarden, van Focke Jacobsz - apotheeuquer - Immetien Michiels dr. - E.L. burgers - binnen Leeuwarden voor de somma van 290 goudguldens en de een oordt.
• gg024c-174c 1630-02-05; Hypotheekboeken
Jan Meijntsz - herbergier - en Pijttrich Jansdr - E.L. - burgers binnen Leeuwarden. 1629 marty 24. Schuldbekentenis (fl. 200,- ), tersaecke coop van bieren, verschuldigd aan adriaen van de Chys - burger en biersteker - binnen Leeuwarden. Debiteur: Jan Pijttrich Crediteur: Adriaen van der Chijs
• gg024-174b 1630-01-21; Hypotheekboeken
Jan Meijntsz - herbergier - en Pijttrich Jansdr - E.L. - burgers binnen Leeuwarden. 1628 Novembris 21. Schuldbekentenis ( fl. 50,- ), tersaecke verschuldigd aan Tys Gerrytsz - tot Mackum.
• gg008-67a 1612-04-20; Hypotheekboeken
Joucke Pietersz, biersteker en burger, alhier. 1612 Aprilis 20. Schuldvordering (fl. 150,-), tersaecke vercoop van bieren, te vorderen van Cornelis Jansz, herbergier en burger alhier.
• gg019-56 1623-10-20; Hypotheekboeken
Ida Jans dr, huijsvrouw van de herbergier: Steven Joannnis zn, te Leeuwarden. 19 Octobris 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van Rienck Keimpis zn, schipper op Doccum, wonende te Leeuwarden, aan voornoemde Ida en Steven, ter somma van 60 Carolus guldens, wegens verteringen en verschotene penningen. De schuldenaar stelt zijn beurtvaart als onderpand.
• gg024-146a 1629-12-14; Hypotheekboeken
Jan Siouckesz, burger en herbergier, en Tziets Lieuwedr., echtelieden binnen Leuwarden. 1628 Novembris 12. Schuldvordering (fl. 170,-), tersaecke te vorderen verteringen, mitsgaders te vorderen verschotene penninngen, te vorderen van Rintie Jansz Benninck, brouwer in de witte koe,en burger binnen Leuwarden. NB. Deze acte is gecasseerd op 16 Junij 1632. 1629 Septembris 18. Schuldvordering (fl. 150,-), tersaecke te vorderen verschotene penningen, te vorderen van Rintie Jansz Benninck, brouwer en burger binnen Leuwarden. NB. Deze acte is gecasseerd op 16 Junij 1632
• gg004-145a 1608-05-09; Hypotheekboeken
Jan Siouckesz, burger en herbergier op de Doele, alhier. 1608 martij 8. Schuldbekentenis (fl. 88,-), tersaecke reste van coop van wijnen, verschuldigd aan Claes Saskersz, burger, alhier.
• gg042-38a 1649-03-08; Hypotheekboeken
Jan Rioerts, burger en brouwer, binnen Leeuwarden. 1648 maij 11. Schuldvordering (fl. 70,-), tersaecke ter leen gegeven gelden, te vorderen van Johannes van Gustrouw, burger en herbergier en Sijtske Sibrants, echtelieden binnen Leeuwarden.
• gg015-5 1619-11-10; Hypotheekboeken
Jan Roeliffsz, burger en brouwer binnen Leeuwarden. 1618 maij 3. Schuldvordering (fl. 500,-), tersaecke vercochte en geleverde bieren, te vorderen van Henrick Kramer, herbergier en Judith Welly, echtelieden binnen Leeuwarden. NB. Deze acte is gecasseerd op 3 november 1620
• gg023-233a 1628-10-07; Hypotheekboeken
Hans Pijter Bonnes, burger, binnen Sneeck. 1628 Septembris 2. Schuldbekentenis (fl. 130-10-), tersaecke verschuldigde verschotene penningen, verteringen ende mondcosten, verschuldigd aan Sijds Jansz, burger en de herbergier, in de olde Blauwe Valck, binnen Leeuwarden.
• gg024-280 1630-06-28; Hypotheekboeken
Joannes Nannesz, wonende aan Lieff Frouwen Kercke, op de Bildt. 1629 Aprilis 1. Schuldvordering (fl. 75,-- dalers), tersaecke reste vercoop van een swart bles ruijn, te vorderen van Reiner Wilckesz, burger en herbergier en Pietke Jepisdr. echtelieden binnen Leuwarden. Ter meerdere seeckerheit van Joannes Nannesz, heeft Stijntie Pietersdr., te ......., zich borg gesteld voor Reiner Wilckesz en Pietke Jepisdr. ad 75 dalers.
• gg004-16a 1607-03-02; Hypotheekboeken
Ibel Idses,- en Warner Dircxsz,- burger en herbergier - Echtelieden - alhier. 1607. Januarij 4 Een huyrcontract (huyrcedulle) geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen huyren van een seeckere huysinge cum annexis, bij Niesken Heerckes (verhuyster) tegenwoordich bewoont, staende en gelegen binnen dese Stede bij de Hoexterpoorte aan 't Bolwerck, daar de groene canne uithangt voor de tijt van vier jaren voor 60 - - goudguldens per jaer, van Nieske Heerckes,- weduwe van wijlen Rochus Folkertsz. - nu tegenwoordich echte huijsfrouwe van Rienck Dentzesz - alhier.
• gg019-233 1624-05-22; Hypotheekboeken
Trijntie Cornelisdr. Duijnen, huijsvrouw van de biersteker: Wijbe Ariaenszn, te Leeuwarden. 21 Maij 1624. Geregistreerd een schuldbekentenis van de echtelieden Cornelis Beerntieszn, herbergier en Trijntie Gerrijtsdr, alhier, ten aanzien van 336 caroolse guldens, 3 stuivers en 8 penningen, wegens geleverde bieren door de eerstgenoemde personen.
• gg020-135a 1625-02-25; Hypotheekboeken
Jan Willemsz Dickij, burger binnen Leuwarden. 1607 martij 23. Een coopbrieve geregistreerd tersaecke het door bovenstaand persoon vercopen en in eigendom overdragen van een zeeckere olde schuijre staende achter het groothuijs in de ro[de] Leeuw [Nieuwestad NZ 139] door Evert Annis, herbergier nu bewoont met sekere stucken erff streckende van de schuijre aff nae het groothuijs te rekenen tot aen den eersten paall tegenwoordich staende en streckende nae voren aen het diept of te wall, binnen Leuwarden aan Jurien Claasz, en Tijed Feddesdr, echtelieden binnen Sneeck voor de somma van 211 goudguldens.
• gg024-226 1630-04-29; Hypotheekboeken
Erffgenamen Franske Pietersdr en van wijlen Claes Simonsz, in levene gewesene schriver des hopmans Joannis Fransz Stellingwerff, in levene echtelieden. 1630 Aprilis 20. Bij acte van cessie heeft Sibrandt Dircxz, burger en herbergier binnen Leuwarden, van zijn vordering op bovenstaande erffgenamen, tersaecke vercoop van vier morgens billanden fl. 300- overgedragen aan Jan Roeleffsz, gewesene burgerhopman en nu biersteker, binnen Leuwarden.
• gg042-105 1649-05-22; Hypotheekboeken
Jan Coerts, ferversknecht, en Lijsbeth Jans, echtelieden, in het Zaeylandt, binnen Leeuwarden. 18 Jan[ua]rij 1648: Hypotheek (fl. 150.-.-), op één aan bovenstaande personen toebehorend huis cum annexis [= met alle toebehoren], staende en gelegen in het Zaijlandt, binnen Leeuwarden, bij Geert Jans, herbergier, tegenwoordich bewoond. N.B. Deze acte is geroyeerd 7 Meij 1662. Claes Tiepkes, en Folcku Binnes, echtelieden, binnen Leeuwarden. 18 Jan[ua]rij 1648: Geldgever (fl. 150.-.-). N.B. Deze acte is geroyeerd 7 Meij 1662.
• gg018-170 1623-04-29; Hypotheekboeken
Bettie Foeckedr, weduwe Adam Richaei. Dochter bovenstaand persoon is: Jeseltie Adamsdr Richaei, echtgenote van Arnoldus Frieswijck, burger en herbergier binnen Leuwarden. 1623 Aprilis 26. Schuldvordering (fl. 100,--) tersaecke te vorderen verschotene penningen, te vorderen van Arnoldus en Jeseltie voornoemd.
• gg019-119a 1624-01-23; Hypotheekboeken
Douwe Wouters, aannemer der paalwercken voor Nessumerdijcken geslagen. 12 Novembris 1622. Geregistreerd een acte van cessie, waarin voornoemde Douwe Wouters en Ulbe Meinertszn, Focke Tabis, Hans Piers, Lolle Oegis, Claas Juus en Rinnert Sijtsis, allen aannemers van voornoemde paalwercken, hun vordering op den landschappe overdragen aan de echteluijden Hille Oenis, herbergier en Trijn Sierxdr, te Leeuwarden, ter somma van 1600 carolusguldens, wegens verschotene penningen, geleverd hout enzovoorts. Voornoemde echteluijden kunnen genoemd bedrag ontfangen uit handen van de ontfanger der landschappe Joannes Henrici Rhala.
• gg017-52 1622-02-22; Hypotheekboeken
Dirck Andles, burger en coopman binnen Leuwarden. 1622 Februarij 6. Een acte van transport geregistreerd, tersaecke het door Wessel Fransz, burger en herbergier, binnen Leuwarden, en Cornelis Jansz, tot Bergum, als erffgenamen van wijlen hun moeder Marij Wesselsdr, in leven echtgenote van Ju Hinnesz, cederen en overdragen van drie obligatien ten laste van Doeijse van Wijnia en ten voordele van Ju Hinnesz, en van wijlen Marij Wesselsdr, in levene echtelieden, aan bovenstaand persoon voor de gerechte helfte en aan Jochum Pietersz, burger en coopman binnen Leuwarden voor de vierde part.
• gg026-146 1632-11-15; Hypotheekboeken
Duijcke (Diuke) Claasdr en Harmen Jurriensz, burger en lakencoper, echtelieden binnen Leuwarden. 1632 Octobris 14. Een huijrcherter geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen verhuijren van een seeckere huijsinge, staende en gelegen benevens de Wortelmerckt, binnen Leuwarden, tegenwoordich bij de echteluijden huijrders bewoont wordende ende dat voor een tijt van vier naevolgende jaeren aanvangh nemende 1 Maij 1633 en eindigende 1 Maij 1637 aan Freerck Martensz, burger en herbergier en Trijntie Jacobsdr, echtelieden benevens de Wortelmerckt binnen Leuwarden, voor de somma van 150,- goudguldens per jaar.
• gg024-228 1630-05-03; Hypotheekboeken
Baucke Tammisz, echtgenoot van Griet Joannisdr, toe Holwert. 1624 Maij 9. Schuldvordering (70,- goudguldens) tersaecke nog te vorderen legaat bij wijlen Meijnt Joannisz, vorige man van Pietrick Jansz, bij testamente besproken, te vorderen van Jan Meintsz, burger en herbergier, en Pietrick Jansz, echtelieden binnen Leuwarden.
• gg020-255a 1625-06-28; Hypotheekboeken
Arent Jansz en Ypke Pietersdr, echtelieden binnen Harlingen. Bovenstaand persoon is een broer van Folcku Jansdr, echtgenote van Hendrick Hendrixz, burger en herbergier, binnen Leuwarden. 1625 Junij 25. Hijpotheek (fl. 200,-) op een aan bovenstaande personen Folcku en Henrick voornoemd) toebehorende huijsinge, staende en gelegen bij de Canceleerij, binnen Leuwarden. N.B. Deze acte is gecasseerd op 6 Augustus 1632.
• gg024-199 1630-03-10; Hypotheekboeken
Gabbe Gerloffsz., biersteecker, en Anna Thylsdr., echtelieden en burgers, binnen Leuwarden. 9 Martij 1630: Schuldvordering (fl. 300.-.-), tersaecke vercoop van Hollantsche bieren en te vorderen verschotene gelden, te vorderen van Jan Lambertsz., burger en herbergier, binnen Leuwarden. N.B. zie ook Hypotheekboeken, code gg021-36.
• gg019-277 1624-07-29; Hypotheekboeken
Anna Thielsdr, huijsvrouw van de biersteker Gabbe Gerloffszn te Leeuwarden. zuster van Carst Thielszn, herbergier, gehuwd met Foockel Jousdr (Juusdr), te Leeuwarden. 22 Februarij 1624. Geregisteerd een schuldbekentenis van voornoemde Carst en Foockel aan voornoemde Anna en Gabbe, ter somma van 300 carolusguldens, wegens verschotene penningen en geleverde bieren. Gecasseerd 14 Septembris 1627. Zie tevens pagina 275 t/m 277
• gg025-90 1631-02-01; Hypotheekboeken
Antie Eesigedr, en Hans Reinersz, burger en herbergier ende voerman in 't veer tusschen Leuwarden en Groniengen, echtelieden binnen Leuwarden. 1631 Januarij 25. Hijpotheek (fl. 66-5-) op een aan bovenstaande personen toebehorende veer varende tusschen Leuwarden en Groningen.
• gg021-256 1626-06-09; Hypotheekboeken
Anna Aededr en Hans Reinersz, herbergier, echtelieden en burgers, binnen Leuwarden. 1626 Junij 7. Schuldbekentenis (50,- goudguldens) tersaecke verschuldigde verschotene penningen, verschuldigd aan Pieter Sibrandtsz en Griettie Epedr, echtelieden, burgers en brouwers, binnen Leuwarden.
• gg021-105 Anna Aededr en Hans Reinersz, herbergier, echtelieden en burgers, binnen Leuwarden. 1625 Julij 13. Schuldbekentenis (58,- goudguldens) tersaecke huijshuijr van een huis, staende en gelegen op het Schaverneck, binnen Leuwarden, verschuldigd aan Fia Pauli, weduwe Fonger Rutgersz, binnen Leuwarden.
• gg015-263 1620-12-07; Hypotheekboeken
Andries Rienxz, burger en herbergier en Grietien Willemsdr, echtelieden binnen Leuwarden. 1620 Decembris 5. Schuldbekentenis (fl. 737-18-) tersaecke schuld, verschuldgid aan Joucke Pietersz, burger en biersteecker, binnen Leuwarden. N.B. Deze acte is gecasseerd op 9 Augusti 1621.
• gg007-24 1611-03-08; Hypotheekboeken
Andries Riencxsz, burger en herbergier, alhier. 1611 Martij 7. Schuldbekentenis tersaecke coop van een toelast tintse mos groot vijfte halff aem · 30,-- dalers per aem, verschuldigd aan Juw Wopckesz, burger en gesworen maekelaer, alhier. N.B. Deze acte is gecasseerd 28 Aprilis 1612.
• gg003-43 1605-12-05; Hypotheekboeken
Alle Feijckesz., burger en bijersteecker, en Talcke Pijters, echtelieden, binnen Sneeck. 25 Augusti 1605: Geldgever (fl. 300.-.- goudguldens), aan Jan Lambertsz., burger en herbergier, en Anna Syuerdts, echtelieden, binnen Sneeck, ten behoeve van een hypotheek op een aan hen toebehorende huysinge, staende en gelegen op de smalle sijde van de Nyuwe Stadt [= Nieuwestad], daer het 'Witte Cruys' uithangt, binnen Leuwarden. 25 Augusti 1605: Jan Lambertsz. en Anna Syuerdts geven aan Jacob Harmensz., brouwer, en Jantien Jans, echtelieden en burgers, alhier, opdracht om uit de penningen, die schuldig zijn, 300.-.- goudguldens, te betalen aan Alle Feijckesz. en Talcke Pijters. N.B. zie ook Hypotheekboeken, code gg003-53 en code gg001-56.
• gg024-174 1630-02-09; Hypotheekboeken
Aeltie Pietersdr en Tierck Jansz, brouwer, echtelieden, burgers binnen Leuwarden. 1630 Februarij 5. Bij acte van cessie hebben Jan Meijntsz, herbergier en Pijttrich Jansdr, echtelieden, burgers, binnen Leuwarden hun vordering bedragende 125 goudguldens en fl. 10, op wijlen Lenert Stoffelsz, in levene burger en roermaker, en Aeltie Jan Egbertsdr, in leven echtteliedenm binnen Leuwarden, overgedragen aan bovenstaande personen.
• gg023-61 1627-12-07; Hypotheekboeken
Aeltie Lambertsdr en Jan Roeloffsz, mede hopman van Burgerie, echtelieden, binnen Leeuwarden. 1627 Aprilis 20. Schuldvordering (fl. 345,--) tersaecke vercochte en geleverde bieren, te vorderen van Jan Abelsz, burger en herbergier, en Lijsbeth Jantiesdr, echtelieden, binnen Leeuwarden.
• gg024-179 1630-02-13; Hypotheekboeken
Aeltie Lambertsdr. en Jan Roeleffsz., olde burgerkopman en de biersteecker, echtelieden, burgers binnen Leuwarden. 1629 novembris 18 Schuldvordering (150- daelders) tersaecke te vorderen verschotene penningen (100- daelders), mits gaders vercoop van bieren (80- daelders), te vorderen van Hans Andriesz. van Mansvelt, burger en herbergier binnen Leuwarden.
• gg020-112 1625-02-02; Hypotheekboeken
Aeltie Lambertsdr en Jan Roeleffsz, hopman en brouwer, echtelieden, burgers, binnen Leuwarden. 1624 Decembris 5. Schuldvordering (fl. 40,--) tersaecke vercoop van bieren, te vorderen van Lou Claasz, herbergier en Bauck Feijkesdr, echtelieden, burgers binnen Leuwarden.
• gg016-15 1621-01-30; Hypotheekboeken
Aeltie Lambertsdr en Jan Roeliffsz, brouwer, echtelieden en burgers binnen Leuwarden. 1621 Januarij 30. Schuldvordering (fl. 50,--) tersaecke vercochte en ontfangen bieren, te vorderen van Pieter Jacobsz Withuijs, herbergier en burger, en Trijn Jacobsdr, echtelieden binnen Leuwarden.
• gg013-80 1620-03-09; Hypotheekboeken
Aeltie Lambertsdr en Jan Roeliffsz, brouwer, echtelieden en burgers, binnen Leeuwarden. 1620 Martij 9. Schuldvordering (fl. 100,--) tersaecke te vorderen verschotene penningen en vercochte en geleverde bieren, te vorderen van Pieter Jacobsz Wit(ten)huijs, herbergier en burger en Trijn Jacobsdr, echtelieden binnen Leeuwarden.
• gg013-137 1619-05-01; Hypotheekboeken
Aeltie Lambertsdr en Jan Roeliffsz, burger en brouwer, echtelieden, alhier. 1619 Maij 1. Schuldvordering (fl. 92-10-) tersaecke vercoop van bieren, te vorderen van Pieter Jansz, burger en herbergier en Teth Sipckedr, echtelieden alhier.
• gg024-268 1630-06-16; Hypotheekboeken
Joannes Luytsensz. en Aeltie Douwedr., echtelieden, binnen Leuwarden. 16 Juny 1630: Schuldvordering (29 daelders, 7 stuivers en 8 penningen), tersaecke reste van meerdere somma vercoop van twee peerden, te vorderen van Reiner Wilckesz., burger en herbergier, en Pitke Epedr., echtelieden, binnen Leuwarden.
• gg062-73a 1669-04-29; Hypotheekboeken
Jelle Isbrands, herbergier en Jouckien Hoites, echtelieden alhier. 1669 Februarij 24. Een schuldbekentenis (fl. 200,-), aan de erfgenamen van overleden Hendrick Petreus, alhier.
• gg020-84a 1629-06-20; Hypotheekboeken
Jan Gerbensz, tot Beetgum. 1629 Junij 16. Schuldvordering ( 50,- dalers), ter saecke vercoop van een fos schimmelde ruijn of te kedde, te vorderen van Reiner Wilckesz, herbergier, binnen Leuwarden.
• gg019-255a 1624-06-23; Hypotheekboeken
Jantien Benedicti, huijsvrouw van Henrick van Marssum, te Leeuwarden. 23 Januarij 1624. Geregistreerd een schuldbekentenis van de echtelieden: Dirck Berchman, herbergier en Willemcke Vincentsdr. alhier ter somma van 150 caroolse guldens, wegens verschotene penningen en geleverde wijnen.
• gg008-216 1612-10-31; Hypotheekboeken
Joachem Innesz, burger en herbergier, alhier. 1612 Octobris 26. Schuldvordering (fl. 102-11-12-), tersaecke te vorderen verteringen, te vorderen van Mathias a Rommarts
• gg024-109a 1629-08-11; Hypotheekboeken
Martin Fayn -coopman- binnen Leeuwarden. 1629-Augusti 11. Schuldbekentenis (fl. 318,-) tersaecke verschuldigde verteringen, verschuldigd aan Sijtse Jansz -herbergier- binnen Leeuwarden.
• gg016-60 1621-04-27; Hypotheekboeken
Abraham Flon(gh), burger en coopman binnen Amsterdam. 1620 Decemer 12. Schuldbekentenis (fl. 150,- dalers), tersaecke coop van twee grauwe hinxsten, verschuldigd aan Sipcke Tammis, burger binnen Leuwarden. Tot meerdere seeckerheit van Sipcke Tammis burger binnen Leuwarden heet Sweer Steffens burger en herbergier, binnen Leuwarden, zich borg gesteld voor Abraham Flon(gh).
• gg024-27a 1629-02-19; Hypotheekboeken
Hendrick Pietersz Erven, - burger en herbergier- binnen Leeuwarden. 1628 Novembris 24. Schuldbekentenis (fl. 106,-,-) tersaecke coop van waren en verschuldigde verschotene penningen, verschuldigd aan Dirck van Viersen - burger en sijdenlakencoper- binnen Leeuwarden.
• gg24-31 1629-02-28; Hypotheekboeken
Hendrik Pietersz Erven, burger en herbergier binnen Leeuwarden. Schuldbekentenis (fl. 282,3,-) tersaecke coop van Hollandtse bieren, verschuldigd aan Wijbe Ariensz en Trijntie Cornelis Duijnen, echtelieden, burgers en bierstekers binnen Leeuwarden. N.B. Deze acte is gecasserd op 9 Julij 1629.
• gg024-31a 1629-02-28; Hypotheekboeken
Trijntie Cornelisdr. Duijnen en Wijbe Ariensz, echtelieden, burgers en bierstekers binnen Leuwarden. 1629 Februarij 28. Schuldvordering (fl. 282-3-), tersaecke vercoop van Hollantsche bieren, te vorderen van Hendrick Pieters Erven, burger en herbergier binnen Leuwarden.
• gg149-40a 1781-02-03; Hypotheekboeken
Dille Minke en Lourens Crop, herbergier, echtelieden op de Gragtswal, buiten Leeuwarden. 1781 Januarij 24. Schuldbekentenis (fl. 256,-), terzake een geheel jaar verschuldgde huur van een door bovenstaande personen bewoonde huijsinge en herberge, staande voor aan op de Gragtswal, buiten Leeuwarden en gekochte en ontvangen vier half damenjenever, verschuldigd aan Wopke Joukes Lichthart, coopman en distelateur, binnen Leeuwarden.
• gg072-77 1679-06-05; Hypotheekboeken
Cornelis Janssen de Bruijn is door de magistraat afgewezen voor het vervullen van het vacante keesdragers ambt, om reden dat de magistraat na zijn versterven of van zijn vrouw, met zijn kinderen zou worden beswaert. Jeppe Tiercks, herbergier te Leeuwarden, en Rinscke Freerx, echtelieden stellen zich daarom borg voor hem. N.B. zie ook Alimentatieboeken, code M230-19.
• gg019-195 1624-04-23; Hypotheekboeken
Anthoni Bolta, burger en herbergier, te Leeuwarden. Gehuwd met: Machteltien Dirxdr. 25 Augusti 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis aan de echtelieden Wijbe Ariens, biersteker en Trijntie Cornelis Duijnendr, alhier. ten aanzien van 529 carolse guldens en 18 stuuvers, wegens verschotene penningen en geleverde bieren.
• gg019-194 1624-04-23; Hypotheekboeken
Hille Oeniszn, burger en herbergier te Leeuwarden. Gehuwd met Trijn Sierxdr. 7 Julij 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Hille en Trijn, aan de echtelieden Wijbe Ariens en Trijntie Cornelis Duijnen, burgers alhier, ter somma van 721 carolusguldens en 16 stuuvers, wegens geleverde bieren.
• gg159-27 1794-03-07; Hypotheekboeken
Blok, Hein, te Leeuwarden. 1793 Julij 10. Bij acte van Cessie de vordering thans fl. 250,-, bedragende van Agatha Tobias Opdam, te Leeuwarden, op Ritske Jetzes Bottinga, koopman en herbergier, op Camstraburen onder Leeuwarden, terzaak verkoop van een huisinge en Drankboerderij en andere staande en geleegen op Camstrabuiren, huurder: Douwe Willems tot meij 1794, overgenomen.
• gg023-37a 1627-10-20; Hypotheekboeken
Hendrick Jansz, herbergier tot Groningen en Benthum. 1627 Juni 23. Schuldvordering (fl. 106,--) tersaecke te vorderen verschotene penningen etcetera, verschuldigd aan Ulricus Ulenburg, alhier.
• gg019-254 1624-01-23; Hypotheekboeken
Dirck Berchman, herbergier en burger te Leeuwarden. Gehuwd met: Willemke Vincentsdr (get.: Cents.) 5 Maij 1624. geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Dirck en Willemcke, aan de echtelieden: Wijbe Arienszn, biersteker en Catharina Duijnen, alhier, t.s.v. 800 Car. gls, wegens verschotene penningen en geleverde bieren. De schuldenaars stellen hun huijsraden, imboelen en cledinge als onderpand.
• gg019-254a 1624-06-23; Hypotheekboeken
Dirck Berchman, herbergier en burger te Leeuwarden. Gehuwd met: Willemke Vincentsdr (get.: Cents.) 5 maij 1624. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Dirck en Willemcke, aan de echtelieden: Henrick van Marssum en Jantien Benedict, alhier, t.s.v. 150 Car. gls, wegens verschotene penningen en geleverde wijnen.
• gg159-85 1794-09-23; Hypotheekboeken
Benning, Grietje (ondertkening Margareta Elesabeth Benning), en Johannes Bernardus Stall, herbergier te Leeuwarden. 1791 Maij 11. Schuldbekentenis (fl. 100,-,-), terzake ter leen ontvangen gelden, verschuldigd aan Jan Dijkstra, Koopman en Distillateur te Leeuwarden.
• gg008-191 1612-09-16; Hypotheekboeken
Grietie Jansdr en Sijtse Hommesz, herbergier, echtelieden op Oldegaleen onder de clockslach van Leuwarden. 1612 Septembris 16. Schuldbekentenis (fl. 92- 10-) tersaecke coop van bieren, verschuldigd aan Jacob Noldusz, burger en biersteker, alhier. Gecasseerd 24 Januarij 1618.
• gg082-59 1690-07-19; Hypotheekboeken
Grietie Hendricks, echte huijsvrouw van Pijter de Backer binnen Leeuwarden. 1690 Julij 18. Schuldvordering (fl. 694,--) tersake verkochte en geleverde wijnen, te vorderen van Rombertus Salverda, merckmeester der stede Leeuwarden en herbergier, echtgenoot van Catharina Hogenheim (ondertekening Catharina Wijbrandus), op de Stadtsdoelen, binnen Leeuwarden.
• gg082-59a 1690-07-19; Hypotheekboeken
Grietie Hendricks, echte huijsvrouw van Pijter de Backer binnen Leeuwarden. 1690 Julij 18. Tot meerdere securiteit van bovenstaand persoon heeft Catharina Hogenheim, binnen Leeuwarden, zich tot borg gesteld voor haar echtgenoot Rombertus Salverda, merckmeester der stede Leeuwarden en herbergier, op de Stadtsdoelen, binnen Leeuwarden, tersake een vordering ad fl. 694,-- wegens geleverde wijnen, die eerstgenoemd persoon te vorderen heeft van laatstgenoemd persoon.
• gg032-18a 1639-01-30; Hypotheekboeken
Griet Epes en Pijtter Sibrandts, echtelieden, burgers en biersteeckers binnen Leeuwarden. 1632 Maart 1. Schuldvordering (fl. 157-,-) tersaecke vercochte en geleverde Hollandsche bieren, op Jan Tiaerdtsz, burger en herbergier, en IJfke Eelckes, echtelieden alhier.
• gg005-104 1609-09-15; Hypotheekboeken
Gerrijt Simonsz, burger en herbergier, en Claeske Rieurds, echtelieden alhier. 1609 Septembris 15. Schuldvordering (vijfte helffhondert carolusguldens), tersaecke ter leen gegeven gelden en te vorderen verteringen, te vorderen van jr Hessel van Herema (Heerma), alhier.
• gg014-18 1618-11-04; Hypotheekboeken
Geert Henrixsz, brouwer en burger alhier. 1618 Octobris 30. Schuldbekentenis (f 100,--) tersaecke vercoop van bieren, te vorderen van Pieter Jansz, burger en herbergier en Tot Sipckesdr, echtelieden alhier.
• gg032-84a 1639-05-01; Hypotheekboeken
Geeske Cornelis en Pijtter Ramdt, burger en herbergier, Atsmastege, echtelieden binnen Leeuwarden. 1639 Februarij 6. Hijpotheek (fl. 50,-,-) tersaecke ter leen ontvangen gelden, vershculdigd aan Hendrick Pijtters, burger en brouwer en Sijcke Lenarts, echtelieden binnen Leeuwarden. N.B. Deze acte is geroijeerd 7 Junij 1652.
• gg019-12a 1623-08-14; Hypotheekboeken
Geertie Gerrijtsdr, huijsvrouw van de herbergier Gerben Harckis, te Leeuwarden. 17 Juli 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Geertie en Gerben, aan de brouwer Jelle Minnes te Leeuwarden, ter somma van 50 carolusguldens, wegens geleverde bieren.
• gg024-110 1629-08-11; Hypotheekboeken
Gabbe Gerloffsz, biersteecker en Anna Tielsdr, echtelieden, burgers binnen Leuwarden. 1629 Julij 8. Bij acte van cessie heeft Hendrick Pietersz erven, burger en herbergier, binnen Leuwarden, zijn vordering ad fl. 2013-4- op bovenstaand persoon overgedragen aan Hendrick van Marssum, burger en wijnheer binnen Leuwarden.
• gg062-32 1669-02-27; Hypotheekboeken
Frans Eelkes, brouwer en Soetie Sijwerts, echtelieden binnen Leeuwarden. 1669 Februarij 25. Schuldvordering (fl. 500,--) tersaecke ter leen gegeven gelden, te vorderen van Jelle (soms Jelke) Isbrands, burger en herbergier en Jouckien Hoites, echtelieden binnen Leeuwarden.
• gg019-298 1624-08-21; Hypotheekboeken
Folcku Jansdr, huijsvrouw van de herbergier Henrick Henrixzn, te Leeuwarden. 21 Augusti 1624. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Folcku en Henrick, aan de echtelieden Pieter Sibrandszn en Griet Epedr, alhier, ter somma van: 400 carolusguldens, wegens verschotene penningen. 302 carolusguldens, wegens geleverde bieren. De schuldenaars stellen hun nieuw gekochte huijsinge, ontrent de Cancelrie, als onderpand. Geografische aanduidingen: ontrent de Cancelrie
• gg018-74 1623-01-18; Hypotheekboeken
Dr. Focco Feijckens, medeadvocaat voor den hove van Friesland, binnen Leuwarden. 1619 Septembris 6. Bij acte van cessie hebben Meijlle Outgersz, burger en brouwer, en Geelcke Douwesdr, echtelieden binnen Leuwarden hun vorderingen op Dirck Thomasz Ruijter, herbergier op 't Fliet, buijten Leuwarden en op Folckers Folckertsz, vroeger te Oldega en nu te Bergum, respectievelijk groot f 200,- en fl. 640,-- overgedragen aan bovenstaand persoon, ter voldoening van wat bovenstaand persoon heeft betaald voor eerstgenoemde personen en de rest zal bovenstaand persoon aan eerstgenoemde personen restitueren en de betalen. N.B. Deze acte is gecasseerd op 2 Decembris 1623.
• gg062-38a 1669-03-06; Hypotheekboeken
Feddtie Sibrens en mr Pijter Haeck, chirurgus, echtelieden binnen Leeuwarden. 1669 Februarij 15. Schuldvordering (fl. 100,-,-) tersaecke ter leen gegeven gelden, te vorderen van Jelle (soms ook Jelke) Isbrands, burger en herbergier, en Jouckje Hoites, echtelieden binnen Leeuwarden.
• gg019-261 1624-07-02; Hypotheekboeken
Douwe Douwiszn, herbergier en burger te Leeuwarden. 15 Junij 1624. Geregistreerd een schuldbekentenis van Pieter Jacobszn de Valck, mr schilderer alhier, gehuwd met Annichien, aan voornoemde Douwe ter somma van 55 carolusguldens, wegens verteringen. Gecasseerd 4 Maij 1630.
• gg019-261a 1624-07-02; Hypotheekboeken
Douwe Douwiszn, herbergier en burger te Leeuwarden. 28 Aprilis 1621. Geregistreerd een schuldbekentenis van Mathias Heijmans, gehuwd met Geertruijt van Cuijck, aan voornoemde Douwe ter somma van 50 carolusguldens, wegens verteringen en verschotene penningen. Gecasseerd 28 Junij 1631.
• gg092-58 1700-07-10; Hypotheekboeken
Douwe Douwes (ondertekening Douwe Douwes Kempema), burger, sch[rijve]r en herbergier binnen Leeuwarden. Een dochter van bovenstaand persoon is Neeltie Douwes, echtgenoot van Inte IJmes binnen Leeuwarden. 1694 November 6. Tot meerdere securiteit van Nicolaus Bavius, old secretaris van Dantumadeel, en Johanna Wustich, echtelieden binnen Leeuwarden, heeft bovenstaand persoon zich tot borg gesteld voor Inte IJmes, en Neelties Douwes voornoemd, terzake vordering ad fl. 300,- die bovenstaande personen te vorderen hebben aan laatstgenoemde personen. [Douwe Douwes Keimpema x Lwd. 1695 Apollonia Caesarius]
• gg017-2a 1621-12-22; Hypotheekboeken
Douwe Dirx, herbergier, binnen Leeuwarden. Geldgever (fl. 50,-). Jacob Carstisz -burger en reijdmaecker- en Jeldu Hillebrandtsdr -echtelieden- bij de opganck van de Nieuwebuijren- binnen Leeuwarden.
• gg018-232a 1623-06-10; Hypotheekboeken
Douwe Dirxz, burger en herbergier. 1623 Maij 3. Schuldvordering (fl. 50-10- ) tersaecke te vorderen verteringen, te vorderen van Jacob Kerstesz,
• gg018-221a 1623-05-31; Hypotheekboeken
Doytse Dirxz., burger en brouwer, binnen Leuwarden. 29 Mey 1623: Schuldvordering (fl. 100.-.-), tersaecke vercoop van bieren, te vorderen van Jan Henrixz., burger en herbergier, en Welmoed Egbertsdr., echtelieden, binnen Leuwarden.
• gg019-214 1624-05-03; Hypotheekboeken
His Jeroensdr., weduwe van de burger Rompcke Greoltszn., te Leeuwarden. 2 Maij 1624: Geregistreerd een schuldbekentenis van de echtelieden Douwe Dirxzn., herbergier, en Doed Feddedr., alhier, ter somma van 106 goudguldens, wegen twee jaren achterstallige huijshuijre, voor de huijsinge, ontrent het Collegie van Gedeputeerde Staten, aan voornoemde His Jeroensdr. Dirckien Egbertsdr en Eopcke Juusz, maeckelaer en burger en herbergier, echtelieden binnen Leuwarden. 1621 Januari 5. Hijpotheek (fl. 277-5-) op een aan bovenstaande personen toebehorende halve huijsinge staende en gelegen op de hoeck van de Sacrementstrate, binnen Leuwarden.
• gg015-213 1620-09-14; Hypotheekboeken
Dirckien Egbertsdr en Wopcke Juwsz, herbergier, echtelieden binnen Leuwarden. 1620 Septembris 5. Een zeeckere contractbrieve geregistreerd, waarbij bovenstaande personen beloven aan Ees Cornelisdr, weduwnaar van wijlen Pieter Jansz, Clock, binnen Leuwarden, om voortaan het bier met haar te mengen en van haar alleen bieren te kope, zolang zij bier heeft dat goed is.
• gg015-213a 1620-09-14; Hypotheekboeken
Dirckien Egbertsdr en Wopcke Juwsz, herbergier, echtelieden binnen Leuwarden. 1620 Septembris 5. Hijpotheek (fl. 300,--0 op een aan bovenstaande personen toebehorende halve huijsinge, staende en gelegen tussen de Heer van Amelantspijp ende Vischmert op de hoeck van de Sacrementstraat, binnen Leuwarden.
• gg015-214 1620-09-20; Hypotheekboeken
Dirckien Egbertsdr en Wopcke Juwsz, herbergier, echtelieden binnen Leuwarden. 1620 Septembris 12. Schuldbekentenis (fl. 50,--) aan Ees Cornelisdr, weduwe van wijlen Pieter Jansz Clcok, binnen Leuwarden, wegens het betalen van een schuld aan Hessel Selisz.
• gg012-197 1617-03-19; Hypotheekboeken
Dirck Thomasz, herbergier op het Vlijet buijten Leeuwarden. 1617 Martij 14. een acte van afrekeninge geregistreerd, waarbij blijkt dat bovenstaand persoon aan Andries Stellingwerff, alhier, nog fl. 71-15- schuldigd is.
• gg002-61 1604-08-19; Hypotheekboeken
Dirck Hendricksz, burger alhier. Hier als volmacht hebbende van sijn vader Hendrick Dircksz, burger alhier en van sijn swager Cornelis Michielsz, alhier. Geerthien Lijckles, weduwe Cornelis Lenartsz Swartien, alhier. 1604 Augusti 17. Schuldvordering (fl. 29-10-) met anderen, tersaecke vercochte bieren, te vorderen van Pijtter Steffensz, herbergier, bij de Wirdummerpoort alhier.
• gg016-261 1621-11-23; Hypotheekboeken
Dirck Gerrits tot Weijdum. 1621 Novembris 22. Bij acte van cessie heeft Pilgrum Pieters tot Weijdum, zijn vordering op Egbert Hovinge, herbergier binnen Leuwarden ad 19,5 goudguldens min 2 stuivers, overgedragen aan bovenstaand
• gg007-145a 1611-09-16; Hypotheekboeken
Dirck Andeles, coopman, alhier, inzake ruilhandel met Joannes Jacobsz., burger en herbergier, alhier. 28 Augusti 1611: Een acte geregistreerd.
• gg018-140 1623-03-27; Hypotheekboeken
Benne Saackesz, herbergier en Rints Eeltsedr, echtelieden en burgers binnen Leuwarden. 1623 Februarij 16. Schuldbekentenis (fl. 100,--) tersaecke gecochte en ontfangene bieren, verschuldigd aan Egbert Douwisz, brouwer en Sibbell Hanckesdr, echtelieden, burgers binnen Leuwarden.
• gg021-187 1626-03-17; Hypotheekboeken
Dirck Thomasz, van Ieveren, herbergier op het Vliet, buijten Leuwarden. 1625 Octobris 3. Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het door bovenstaand persoon copen en in eigendom overnemen van een zeeckere huijsinge, staende en gelegen aan de suijdersijde van 't Vliet, buijten Leuwarden, thans door Jan Wijgersz bewoont, van Meijle Outgersz, burger binnen Leuwarden, voor de somma van 195,- goudguldens.
• gg021-29 1625-09-06; Hypotheekboeken
Atke Siouwesz, binnen Leuwarden. 1625 Aprilis 29. Schuldbekentenis (fl. 34,--), als onderpand een swartlakens mantel, tersaecke verschuldigde verschotene penningen en verteringen, verschuldigd aan Claas Woltersz, burger en herbergier, binnen Leuwarden.
• gg021-29a 1625-09-06; Hypotheekboeken
Atke Siouwesz, binnen Leuwarden. 1625 Maij 17. Schuldbekentenis (fl. 20,--), tersaecke verschuldigde verschotene penningen en verteringen, verschuldigd aan Claas Woltersz, burger en herbergier, binnen Leuwarden.
• gg032-238 1639-11-16; Hypotheekboeken
Wijlen Tonis Joosten, in leven herbergier, binnen Leeuwarden; zijn echtgenote is Eets Wilckes, binnen Leeuwarden. Eets Wilckes is thans getrouwd met Rintze Dircksz (ondertekening Rinse Dirx), herbergier in de Star, bij de Hoexterpoort, binnen Leeuwarden. 1639 November 15. Schuldbekentenis (fl. 932-2- ), tersaecke als reste van meerdere gecochte en ontfangene Haerlemmer bieren, Landschapsimposten, etc., verschuldigd aan Adriaen van der Chijs, biersteecker, binnen Leeuwarden.
• gg021-71 1625-11-02; Hypotheekboeken
Tonis Jansz, voerman en herbergier en Brecht Jacobsdr, echtelieden, burgers binnen Leuwarden. 1625 Octobris 6. Schuldbeketenis (fl. 150,--) tersaecke coop van bieren, verschuldigd aan Pieter Sibrantsz, burger en brouwer en Griet IJepesdr, echtelieden binnen Leuwarden.
• gg021-105a 1625-12-19; Hypotheekboeken
Tonis Jansz, voerman en herbergier en Brecht Jacbosdr, echtelieden, burgers binnen Leuwarden. 1625 Decembris 20. Schuldbekentenis (fl. 250,--) verschuldigd aan Pieter Sibrantsz, burger en brouwer en Griet IJepesdr, echtelieden binnen Leuwarden. Tonis en Brecht voornoemd stellen ten onderpand hun paarden, wagen ende gerechtigheid van de reed op Groningen.
• gg017-140 1622-05-08; Hypotheekboeken
Anna Tiepckesdr en Ids Allertsz, Echtelieden tot Rijperkercke. 1622 Maij 6. Bij acte van cessie is de vordering ad 166,- goudguldens, 9 caroliguldens en eliff stuivers van Wopcke Jansz, burger en herbergier, binnen Leuwarden, op bovenstaande personen, tersaecke coop van landen, overgedragen aan Wijbe Ariensz, burger en biersteker en Trijntie Cornelisdr Duijn, echtelieden binnen Leuwarden. 1622 February 6. Een quitantie geregistreerd. 1622 February 6 Een acte van borgtochte geregistreerd.
• gg019-278 1624-07-29; Hypotheekboeken
Ancke Thielsdr, huijsvrouw van de biersteker Gabbe Gerloffszn, te Leeuwarden. 14 Februarij 1624. Geregistreerd een schulbekentenis van de echtelieden Rienck Harmenszn, herbergier en Rintske Pietersdr Monsma, alhier, aan voornoemde Ancke en Gabbe, wegens geleverde bieren, ter somma van 100 carolusguldens.
• gg023-32 1627-09-19; Hypotheekboeken
Antie Sioerdtsdr en Pibo Oenesz, burger en herbergier, echtelieden binnen Leeuwarden. 1627 Septembris 17. Schuldbekentenis (fl. 206,--) tersaecke gecochte en ontfangen bieren, verschuldigd aan Adriaen Dircxz van Wijngaerden en Amerens Willems van der Meij, echtelieden binnen Leeuwarden.
• gg008-275 1613-01-19; Hypotheekboeken
Antie Pietersdr en Jan Monclaij, burger en herbergier, echtelieden alhier. 1612 Septembris 23. Contract tussen Jacob Nollesz, burger en biersteecker, alhier en bovenstaand persoon's echtgenoot, waarbij bovenstaand persoon's echtgenoot alle zijn bier 't welck hij zal geraeken te slijten en uit te tappen zal doen halen ten huijse van eerstgenoem persoon, ende dat hij d'ene tonnen voor gereedt geld en de ander op credijt ofte borch sal mogen halen, soo lange ende ter tijt toe hij eerstgenoemd persoon schuldig zal zijn fl. 100,-- waarnae hij sal moeten halen en betalen, ende zullen alsoo de fl. 100,-- bijeren staan solange de comparanten met de anderen sullen mengen.
• gg019-284 1624-08-02; Hypotheekboeken
Antie Jansdr, huijsvrouw van de brouwer Geert Henrixzn, te Leeuwarden. 18 Junij 1624. Geregistreerd een schuldbekentenis van de echtelieden Dirck Janszn, herbergier en As Nittersdr (getekend As Nijtters) , alhier aan voornoemde Geert en Antie, ter somma van 100 dalers, wegens verschotene penningen en geleverde bieren.
• gg032-242 1639-11-23; Hypotheekboeken
Antie Hijlckes en Louwels Wapkes, burger en herbergier, echtelieden binnen Leeuwarden. 1639 September 6. Sculdbekentenis (fl. 142,-,-) tersaecke nog te betalen landtschapsimposten ende exisen van 162,5 tonnen Hollandsche bieren, verschuldigd aan Leucke Jellis, biersteecker en burger, binnen Leeuwarden.
• gg004-87 1607-10-15; Hypotheekboeken
Antie Hendricxs en Jacob Bauckesz, echtelieden, burgers alhier. 1607 Martij 19. Schuldvordering (fl. 100,-,-) op Gerrijt Sijmonsz, burger en herbergier, en Claeske Ruijerdts, echtelieden alhier.
• gg027-85 1634-02-05; Hypotheekboeken
Antie Dirxdr en Harmen Evertsz, herbergier, echtelieden binnen Leuwarden. 1634 Januarij 9. Hijpotheek (fl. 100,-) op een aan bovenstaande personen toebehorende huijsinge, staende en gelegen in de Torenstraat, binnen Leuwarden.
• gg021-121a 1626-01-14; Hypotheekboeken
Anneken Dirxdr en Claas Mebias, muntergesel, echtelieden binnen Leuwarden. Oomzegger is: Jelle Minnesz, burger en brouwer binnen Leuwarden. 1623 Maij 1. Hijpotheek (200,- goudguldens) op een aan bovenstaande personen toebehorende huijsinge staende en gelegen binnen Leuwarden, bij Ju Douwesz c.s., herbergier bewoont.
• gg032-91 1639-05-09; Hypotheekboeken
Antie Aernts, weduwe Hette Gabriels, binnen Leeuwarden. 1639 Aprilis 29. Schuldvordering (fl. 400,-,-) tersaecke ter leen gegeven gelden, te vorderen van Hans van Melhusen, burger en herbergier en Sepk Sijtses, echtelieden binnen Leeuwarden.
• gg020-159 1625-03-28; Hypotheekboeken
Andries Rienxz, burger en herbergier, binnen Leuwarden. 1623 April 3. Schuldvordering (fl. 400,-) tersaecke te vorderen costpenningen en andere verteringen, te vorderen van Dr. Rombartus Ulenburgh, advocaat in den hove van Friesland, binnen Leuwarden.
• gg018-162 1623-04-21; Hypotheekboeken
Andries Rijenxz, burger en herbergier, binnen Leuwarden. 20 Octobris 1620: Schuldvordering (fl. 267-16.-), tersaecke te vorderen verteringen, mitsgaders verschuldigde verschotene penningen, van Betse van Boerum (Burum), binnen Leuwarden.
• gg019-24 1623-08-29; Hypotheekboeken
Andries Rienxzn, herbergier en burger te Leeuwarden. 25 Junij 1618. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Andries aan de echtelieden Douwe Aggis, wijnheer alhier en Anna Jan Swaansdr, alhier, ter somma van 79 carolusguldens, 2 stuuvers en 8 penningen, wegens geleverde wijnen.
• gg020-160 1625-03-30; Hypotheekboeken
Hans Jansz, deurwaerder van de hove van Vrieslant, binnen Leuwarden. 29 Octobris 1616: Schuldvordering (fl. 100.-.-), tersaecke te vorderen verschotene penningen, te vorderen van Andries Rienxz, burger en wijnheer (herbergier), en Grijtien Willemsdr., echtelieden, binnen Leuwarden. N.B. zie ook Hypotheekboeken, code gg020-161.
• gg025-279 1632-03-12; Hypotheekboeken
Andries Pitersz, burger en herbergier, binnen Leuwarden. 1632 Maart 10. Schuldvordering (fl. 110,--) tersaecke te vorderen verteringen en te vorderen verschotene penningen, te vorderen van Rincke Jansz Benninck, burger en brouwer, binnen Leuwarden.
• gg005-3 1609-04-25; Hypotheekboeken
Andries Henricxsz en Hittie Dircxs, echtelieden, alhier. 16 Novembris 1607: Hypotheek (fl. 47-16-12-), op één aan bovenstaande personen toebehorende huysinge, staende en gelegen naest Roeloff Henricxsz, brouwers huysinge, alwaer Gerrijt Centsz, herbergier, tegenwoordich inne woont, binnen Leeuwarden. N.B. zie ook Hypotheekboeken, code gg005-4.
• gg016-260a 1621-11-19; Hypotheekboeken
Aggao Nicolai, notarius publicus, en Everke Hemmesdr, echtelieden binnen Leuwarden. 1621 Novembris 2. Schuldvordering (46,- dalers) tersaecke vercoop van een schimmelde hinxt, te vorderen van Jan (Hendri) Preudhomme (Predom), burger en herbergier binnen Leuwarden.
• gg032-141 1639-06-26; Hypotheekboeken
Aechtie Dirx en Reiner Pietes, burger en herbergier, echtelieden binnen Leeuwarden. 1639 Junij 22. Schuldbekentenis (fl. 230,-,-) tersaecke ter leen ontvangen gelden, alsmede gecochte en ontvangen Hollandsche bieren en nog verschuldigde Landschapsimposten, verschuldigd aan Leucke Jelles, biersteecker, binnen Leeuwarden.
• gg042-239 1649-11-14; Hypotheekboeken
Aegien Arents en Geert Claessen, herbergier, echtelieden binnen Leeuwarden. 1648 Februarij 14. Schuldbekentenis (fl. 100,-,-) tersaecke ter leen ontvangen gelden mitsgaders gecochte en ontvangen bieren, verschuldigd aan Jelle Gerrits, brouwer binnen Leeuwarden.
• gg025-262 1632-01-30; Hypotheekboeken
Aeltije Pijtersdr en Tzierck Jansz, echtelieden, burgers en brouwers, binnen Leuwarden. 1632 Januarij 26. Schuldvordering (fl. 265,-) tersaecke vercoop van bieren, te vorderen van Willem Jansz, herbergier en Jancke Meijnertsdr, echtelieden op 't Vliet, buijten Leuwarden.
• gg034-174 1630-02-09; Hypotheekboeken
Aeltie Jan Egbertsdr, weduwe van Lenert Stoffelsz, in levene burger en roermaker, binnen Leuwarden. 1630 Februarij 5. Bij acte van cessie hebben Jan Meijntsz, herbergier, en Pijttrick Jansdr, echtelieden, burgers, binnen Leuwarden hun vordering bedragende 125- goudguldens en fl. 10,- op bovenstaande weduwe overgedragen aan Tierck Jansz, brouwer, en Aeltie Pietersdr, echtelieden, burgers, binnen Leuwarden.

Henk Oly: project Leeuwarder huisnamen

a Korenmarkt 1 - 23X
• Freerck Martens, herbergier
• Claes Jans ten Post, herbergier
• Sibrant Dircx van der Meulen wijnkoper en herbergier de drie Leliën
b Burmaniastraat-Torenstraat
• Pieter Goslicx, herbergier
b Nieuwestad Zz 12 - 36
• Tietske ???, herbergierse
• herberg uitgang in Haniasteeg
Bagijnnestraat Nz oost
• Michijel Swart, herbergier
Bollemanssteeg Wz
• Lubbert, herbergier
Bollemanssteeg
• Lubbert, herbergier
c bij de Hoeksterpoort
• Eelcke Bauckes c.u. herbergiers (niet in Weertsboek)
• Dirck Sijbrants, herbergier in de Ster
• herberg
d Dokkumerend
• Hans Jaspers, herbergier
Driekramerssteeg Nz
• Claas Jansen, herbergier
Groot Schavernek
• ??? Geerts, herbergier
• Adam Hendrix, herbergier
• Harmen Wessels, herbergier
• Pieter ???, herbergier
• Tietske ???, herbergierse
h Nieuwestad Zz 138 - 168X
• Douwe Douwes, herbergier
• herberg
• herberg
Korfmakersstraat-Koningsstraat
• Dirck Dircxs / Geertie Bauckes, herbergiers
• Pijter Simons, herbergier in de drie Friezen /
Molens, drie
• Hendrick Jansen / Catharina Christiaen Cock, herbergiers het wapen van Zwolle
Nieuweburen diversen
• Joannes Jans, herbergier
Nieuwestad Oz
• Hercules Fransen, wijnherbergier
• herberg
Oosterstraat - Korfmakersstraat
• Warner Dircxz, herbergier?
• Wopcke Wopckes, herbergier
Raadhuisplein ZzX
• Hendrick Casteleijn, herbergier
Ruiterskwartier Oost
• herberg
Sint Jacobsstraat Wz NoordX
• Hendrikje Willems, herbergierse
St. Jacobsstraat Oz Noord
• Evert Cornelis, herbergier bewoond huis
Torenstraat Wz
• Dirck Sierckx, herbergier
Tuinen Zz
• buurvrouw, herbergierse in het Slingerschuitie
Turfmarkt Wz
• Atze Claesz, herbergier
Turfmarkt WzX
• Atze Claesz, herbergier
Tweebaksmarkt Oz Hasselt
• Jacob Auckes, herbergier
Wirdumerdijk Oz1
• Michiel Ronos?, herbergier
• Pijter Steffens, herbergier
• Antie Jurres, wed. Leverland, herbergierse in de Keizerskroon
Wirdumerdijk Wz
• Pouwer Tongers, herbergier
• Dirck Jans, herbergier
• herberg
• herberg
Wortelhaven Zw
• wed. Arie Adama, geb. Buys, herbergierse, de Koornbeurs
Zaailand
• Harmen Wessels / Tiettie Tietes, herbergiers

>> begin