>> HOMEpage

Glazeniers Friesland 1592-1795

Bronnen:
1. Extraordinaris betalingsordonnantiën (1592-1631 en 1631-1645) getranscribeerd door Anny Renema-Bokkinga
2. Tresoar, nadere toegang 5.12: selectie 1645-1795.
Met enkele correcties en deels in een sorteerbare tabel voor internet bewerkt door M.H.H. Engels, oktober 2015
>> Iets over glazenmakerij

In memoriam Jarich Renema (1942 - 30.9.2015), dr. in de chemie en 'betûft' genealogisch onderzoeker


naamplaatsjaarcitaatbron
WILLEM ARJENS en REINER VINCENTS, glazenmakersLeeuwarden, Jacobijner kerk1592Is Willem Aerienszn ende Reijner Vincentszn glasemakers 't samen ordonnantie gepasseert van 90 £ voort maecken van seecker glas tot 's Landes dienste in de Jacobijner kercke gesteltT 5 i 2654 fol. 83
REINER VINCENTS, glazenmakerLeeuwarden1593Is Reijner Vincents glasemaker ordonnantie gepasseert van 10 £ 16 st 8 pen voor 't stoppen der glasen int Staten huijsT 5 i 2654 fol. 89v
WILLEM ARJENS, glazenmaker
1593Is Willem Adriaenszn glaesmaecker ordonnantie gepasseert van 75 £ tot betalinge van geleverde glasen bij hem gelevertT 5 i 2654 fol. 113
SIEBREN TJEERDSFraneker1594Is Sijbrant Tijaertszn ordonnantie gepasseert van 21 £ 5 st ter saecke vant repareren ende maecken van de glasen tot Franecker in de UniversiteitT 5 i 2654 fol. 117v
WILLEM JANS, glazenmakerStiens1595Is Willem Janszn glasemaecker tot Stiens ordonnantie van 50 ggld tot betalinge van seecker glas bij den Lantschappe in de kercke tot Stiens geschonckenT 5 i 2654 fol. 122v
WILLEM ARJENSLeeuwarden1595Is Willem Arienszn ordonnantie gepasseert van 30 £ van vier glasen voor 't Lantschap in den Doelen binnen Leuwerden gemaecktT 5 i 2654 fol. 125
WILLEM ARJENSJelsum1595Is Willem Arrienszn tot betaelinge van seecker glas in de kercke tot Jelsum gelevert ordonnantie van 50 £ gepasseertT 5 i 2654 fol. 125
BOEKE JANS, glazenmakerHarlingen1595Is Boecke Janszn glasemaecker tot Harlingen ordonnantie gepasseert van 35 £ voor seecker glas dat hij van wegen de Landtschappe gemaeckt ende in de kercke tot Harlingen gestelt heeftT 5 i 2654 fol. 126
GERRIT JANS POTTER, glazenmakerFraneker1595Is Gerrijt Janszn Potter glasemaecker binnen Franeker gepasseert 60 £ voor seecker groot glas dat hij van wegen de Landtschappe in de kercke tot Franeker gemaeckt ende gelevert heeftT 5 i 2654 fol. 127
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker1595Is Sijbrandt Tijaerdts glasemaecker ordonnantie van 42 £ 8 st gepasseert tot betaelinge van eenige glasen bij de heeren Gedeputeerden in de kercke te Franecker geschonckenT 5 i 2654 fol. 127v
TINKE OENEMA, grietmanOudeschoot[?]1595Is Tincke Oennama grietman ordonnantie gepasseert van 40 £ tot betalinge van een glas in de kercke gesteltT 5 i 2654 fol. 128
THOMASLeeuwarden, Jacobijner kerk1595Is Thomae Woue ordonnantie van 49 £ 18 st gepasseert voor 't maecken van seeckere koperdraet tralien voor een glas in den kercke JacopijnenT 5 i 2654 fol. 128v
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker1595Is Sijbrant Tiaerdtszn glasemaecker te Franeker ordonnantie gepasseert van 56 £ voor zeeckere nije glasen bij hem tot 's landts dienste gemaecktT 5 i 2654 fol. 129
VINCENT REINERS, glazenmaker
1595Is Vincent Reijnerszn glaesmaecker ordonnantie gepasseert van xi £ xviii st vermogens sijne overgeleverde specificatieT 5 i 2654 fol. 129
DOEDE JOEKES, glazenmakerLeeuwarden, Beetgum1596Is Doede Juckes glaesmaecker binnen Leuwarden ordonnantie gepasseert van 50 £ voor zeecker heerlijck glas bij 't Landschap in de kercke tot Beetgum geschonckenT 5 i 2655 fol. 64
SIEBREN AUGUSTINUS, glazenmakerMinnertsga, St Jacobi-parochie1596Is Sijbrandt Augustinuszn glasemaecker ordonnantie van 9 dalers gepasseert tot betaelinge van twee glasen bij den Lantschappe int praedicantshuijs aen st Jacops parochie geschonckenT 5 i 2655 fol. 64v
HENDRIK CLAMA, grietman
Visvliet1596Is Henrick Clama grietman ordonnantie gepasseert van 24 dalers tot betalinge van een glas bij den heeren tot Visvliet in de kerck geschoncken geaccordeertT 5 i 2655 fol. 66v
JAN JAKOBS, glazenmakerSneek, Oldeboorn1596Is Jan Jacobszn glaesmaecker tot Sneeck ordonnantie gepasseert van Lx dalers van een glas bij hem in de kercke tot Oldeborn ten dienste van Lantschap gemaecktT 5 i 2655 fol. 67
JAN JAKOBS, glazenmakerVisvliet1596Is Jan Jacobszn glasemaecker tot Visvliet ordonnantie gepasseert van 37 £ voort maecken van seeckere glasen in de predicants huijsinge aldaerT 5 i 2655 fol. 67
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker, Sexbierum1596Is Sijbrant Tijaerdtszn glasemaecker tot Franeker voor 't maecken van seecker glas tot Sexbierum gepasseert acht ggldT 5 i 2655 fol. 67v
ARJEN WILLEMS, glazenmakerLeeuwarden[?]1596Is Ariaen Willemszn glaesmaecker ordonnantie. gepasseert van ses ende twintich dalers ter saecke van drie glasen den ontvanger Jan Henricxzn bij den Landtschappe vereertT 5 i 2655 fol. 68
DOEDE JOEKES, glazenmakerLeeuwarden, Idzard1596Is Doede Juckeszn glaesmaecker binnen Leuwarden ordonnantie gepasseert van xxxvi £ ter saecke van een glas in de kercke ter Idzarde gemaecktT 5 i 2655 fol. 70
VINCENT REINERS
1596Is Vincent Reijnerszn ordonnantie gepasseert van vi £ xiiii st ter saecke enige glasen reparatienT 5 i 2655 fol. 70

Hemelum De gemeente van Hemelum1596Is die gemeente van Hemelum ordonnantie gepasseert van xi £ tot betaelinge van een glas bij 't Landtschap gegevenT 5 i 2655 fol. 70v
CHRISTOFFEL, glazenmakerOldelamer1596Is Christoffel glaesmaecker ordonnantie gepasseert van 23 £ tot betaelinge vant glas bij den Landtschappe die van Oldelamer vereertT 5 i 2655 fol. 70v
CHRISTOFFEL, glazenmakerOldelamer1596Is Christoffel glaesmaecker ordonnantie gepasseert van 23 £ tot betaelinge vant glas bij den Landtschappe die van Oldelamer vereertT 5 i 2655 fol. 70v
JOCHEM ANDRIESHaskerdijken1596Is Jochem Andrieszn ordonnantie van 50 £ verleent tot betaelinge van een glas in de kercke tot HaskerdijckenT 5 i 2655 fol. 71
JAN VAN KLEEF, glazenmakerDam1597Is Jan van Cleeff glaesmaecker in den Dam ordonnantie gepasseert van 150 £ tot betaelinghe van een glas bij den Landtschappe die vanden Dam vereeretT 5 i 2655 fol. 72
ABRAHAM KLINKENBERGBurum1597Is Abraham Klinkenburch tot betalinge van een glas in de kercke tot Burum gelevert ordonnantie van 20 dalers verleentT 5 i 2655 fol. 72v
WILLEM EGBERTS, glazenmakerBeetsterzwaag1597Is Willem Egberts glasemaecker ordonnantie van 32 dalers verleent tot betaelinge van een glas bij het Lantschap in de kercke tot Bexterswaegh geschonckenT 5 i 2655 fol. 72v
ABRAHAM JANS, glazenmakerBurum1597Is Abraham Janszn glasemaecker tot Burum ordonnantie van 37 £ 10 st verleent tot betaelinge van seecker glas bij de heeren Gedepu(teerden) in den kercke alhier geschonckenT 5 i 2655 fol. 72v

Delfstrahuizen De gemeente van Delfstrahuizen1597Is d'gemeente van Delffsterhuijsen tot een vereeringe van een glas in hun kercke gepasseert 15 £T 5 i 2655 fol. 73
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker1597Is Sijbrant Tijaertszn glaesmaecker binnen Franeker ordonnantie gepasseert van xLii £ xix st viii pen vant repareren der glasen in zijne specificatie verhaeltT 5 i 2655 fol. 73v
DOEDE JOEKES, glazenmakerJelsum1597Is Doede Juckes glasemaecker ordonnantie van zeven dalers verleent tot betaelinge van een glas int predicanthuijs tot Jelsum bij de heeren Geduteerden geschonckenT 5 i 2655 fol. 74
VINCENT REINERS, glazenmaker
1597Is Vincent Reijnerszn glaesmaecker ordonnantie verleent van viii £ xvi st vermogens zijn specificatienT 5 i 2655 fol. 75v
PIER HETTES, glazenmaker, deurwaarder JAN LAMMERTSLeeuwarden[?]1597Is Pier Hetteszn glaesmaecker ordonnantie gepasseert van 14 £ ter saecke van een glas daer mede 't landtschappe Jan Lambertszn 's Landts deurwaerder hebben vereertT 5 i 2655 fol. 76
DOEDE JOEKES, glazenmakerCornjum1597Is Doede Juckes glasemaecker ordonnantie van 55 £ verleent tot betaelinge van seecker glas bij de heeren Gedep. in de kercke tot Cornium geschonckenT 5 i 2655 fol. 76
JAN PIETERS, glazenmakerSneek, Ypecolsga1597Is Jan Pieterszn glasemaecker tot Sneeck voor 't maecken van vier glasen in de kerke tot Ipcolga gelevert gepasseert 45 £T 5 i 2655 fol. 76v
WILLEM EGBERTS, glazenmaker, hopman KNOOPLeeuwarden[?]1598Is Willem Egberts glasemakecker 10 dalers tot betaelinge van een glas bij den Lantschappe in de huijsinge van hopman Knoop geschoncken. Is Willem voorschreven 8 ggld voor gelijcke glas int voorhuijs gelevert ende bij den Lantschappe daer geschonckenT 5 i 2655 fol. 77
OENE OLFERTS, glazenmaker, luitenant FOS SELSMALeeuwarden[?]1598Is Oene Olpherts glasemaecker ordonnantie van x da(l)ers tot voldade van een glas bij den Lantschappe geschoncken den Luytenant Fox SelsmaT 5 i 2655 fol. 77
CHRISTOFFEL HARTMANS, glazenmakerJoure, Haskerdijken1598Is Christoffel Hardmans glasemaecker opte Joure ordonnantie van 30 dalers verleent tot betalinge van een glas tot Haskerdijcken gelevertT 5 i 2655 fol. 77v
CHRISTOFFEL HARTMANS, glazenmakerJoure1598Is Christoffel Hardmans glasemaker opde Joure gepasseert 15 £ voor alle sijn pretensienT 5 i 2655 fol. 77v
RINSE DOUWES, glazenmakerTernaard1598Is Rinse Douweszn glaesmaecker ordonnantie gepasseert van 26 dalers 18 st ter sake van een glas bijt Landtschappe die vanden dorpe Tennaert vereeretT 5 i 2655 fol. 78v
DOEDE JOEKES, glazenmakerSpannum1598Is Doede Jaeckeszn glaesmaecker ordonnantie verleent van 50 dalers den kercke Spannum bij den Landtschappe vereeretT 5 i 2655 fol. 78v
WILLEM JELTES, glazenmakerKollum1598Is Willem Jelteszn cum sociis glaesmaeckers de ordonnantie gepasseert van 100 £ tot betaelinge van een glas bij den Lantschappe die van Collum vereeretT 5 i 2655 fol. 79
FEKKE PIETERS, glazenmaker
1598Is Fecke Pieterszn glasemaecker tot gepasseert 9 £T 5 i 2655 fol. 79
JAN JAKOBS, glazenmakerAkkrum1598Is Jan Jacobszn glaesmaecker ordonnantie verleent van 26 £ tot betalinge vant glas bij den Landtschappe die van Accrum vereeretT 5 i 2655 fol. 79v
PIER HETTES, glazenmakerBuitenpost1598Is Pier Hetteszn glasemaecker gepasseert thien dalers voor seecker glas bij hem tot 's Landts dienst in de kercke tot Buijtenpost gemaecktT 5 i 2655 fol. 79v
JOCHEM ANDRIES, glazenmakerLeeuwarden, Garijp1598Is Jochem Andrieszn glaesmaecker binnen Leuwarden ordonnantie verleent van 28 £ voor een glas bij den Landschappe die van Garijp tot hun kercke vereertT 5 i 2655 fol. 80
VINCENT, glazenmaker
1598Is Vincent glasemaker gepasseert 3 £ 16 stT 5 i 2655 fol. 80v
JAKOB JANS, glazenmakerBolsward1598Is Jacob Janszn glasemaecker tot Bolswert gepasseert voort maecken van een glas in de kercke tot Bolswert tot 's Landts dienste gelevert d'somma van 60 £T 5 i 2655 fol. 80v
JAN PIETERS, glazenmakerSneek, Indijk1598Is Jan Pieterszn glaesemaecker tot Sneeck gepasseert 36 £ voor twee glasen bij hem in de kercke tot Indijck gelevertT 5 i 2655 fol. 80v
PIER HETTESLeeuwarden[?]1598Is Pier Hettes ordonnantie van 8 dalers tot betaelinge van seecker glas in de huijsinge van Pauwel Sijmonszn geseth verleentT 5 i 2655 fol. 81
CHRISTOFFELJoure1598Christoffe Jardon 40 £ tot betalinge van 2 glasen bij sijn Genade ende d'heeren Gedeputeerden in de kercke van de Joure geschonckenT 5 i 2655 fol. 81
JAN JAKOBS, glazenmakerGrouw1598Is Jan Jacobszn glasemaecker gepasseert 37 1/2 £ voor seecker glas bij hem tot 's Landts dienst gemaeckt ende in de kercke tot Grou gelevertT 5 i 2655 fol. 81
CHRISTOFFEL HARDONK, glazenmakerJoure1599Christoffel Hardon glasemaecker thien dalers tot supplement van sijn arbeijtsloon van 2 glasen opte Joure gelevertT 5 i 2655 fol. 81
CHRISTOFFEL HARDONK, [deurwaarder Tjaerdt Hansen?] AGRICOLALeeuwarden[?]1599Christoffel Hardon 15 dalers tot betaelinge van de glasen in de huijsinge van Agricola gelevertT 5 i 2655 fol. 81v

Heeg De administrateurs van Heeg1599D'administrateurs vanden dorpe Heech ordonnantie verleent van 30 £ tot betaalinge van een glasT 5 i 2656 fol. 11v
CHRISTOFFEL HARDONK, glazenmakerJoure1599Is Christoffel Hardon glasemaecker opte Joure ter saecken van een glas in de kercke opde Joure gelevert, gepasseert 18 £T 5 i 2656 fol. 11v
VINCENT REINERS, glazenmakerSloten1599Vincent Reijnerszn glaesmaecker ordonnantie verleent van 30 dalers voort glas bij den Lantschappe die van de stad Slooten vereertT 5 i 2656 fol. 12

Grouw1599Item die van Grouw tot suppletie van de betaelinge van een glas 12 £T 5 i 2656 fol. 12
KAREL KARELS, glazenmakerEesterga1599Caerl Kaerlss glaesmaecker verleent 20 dalers ter saake van een glas bij den Landtschappe die van Eestergae geaccordeertT 5 i 2656 fol. 13

Beets De kerkvoogden van Beets1599De kerckvoechden vanden dorpe Beetz 14 dalers verleent tot vereeringe van een glas in hun kerckeT 5 i 2656 fol. 13

Doniaga De kerkvoogden van Doniaga1599De kerckvoechden vanden dorpe Doniegae ordonnantie verleent van 10 dalers tot vereeeringe van een nieu glasT 5 i 2656 fol. 13

Anjum De gemeente van Aegum1599Die gemeente van Aegum ordonnantie verleent van 20 £ tot vereeringe van een glasT 5 i 2656 fol. 13
HARMEN HARKES, rentemeester
Drenthe, Coevorden1599Harmen Harckes rentemeester vanden Drenthe ende Coeverden ordonnantie verleent van 10 dalers tot betaelinghe vant glas bij den Landtschappe hem vereertT 5 i 2656 fol. 13v

Warstiens De gemeente van Warstiens1599De gemeente van de dorpe Weersteens verleent thien dalers tot een glasT 5 i 2656 fol. 13v
FEDDE PIEBES en IEPKE LIEUWES, administrateurs
Minnertsga1599Fedde Pijbeszn ende Epcke Lieuweszn administrateurs van de dorpe Minnersga tot 't glas hen bij den Landtschappe verleent 42 £T 5 i 2656 fol. 14

Doniaga De kerkvoogden van Doniaga1599De kerckvoechden van Doniega verleent 10 daeler boven de vorige thien tot vereeringe van een glasT 5 i 2656 fol. 14
KAREL KARELS, glazenmakerSneek, Follega1599Caerl Kaerlszn glaesmaecker tot Sneeck verleent 35 dalers tot betaelinge vant glas die vanden dorpe Follega vereertT 5 i 2656 fol. 14v
JOCHEM ANDRIES, glazenmakerHardegarijp1599Jochem Andrieszn glaesmaecker verleent 10 dalers tot betalinge vant glas die van Hardegarijp vereertT 5 i 2656 fol. 14v

Drachten De ingezetenen van Drachten1599Is d'ingesetenen van de Suijder Drachten tot vereeringe van een nieuw glas geaccordeert thien daldersT 5 i 2656 fol. 15

Idzega De ingezetenen van Idzega1599Is die van de dorpe Idzegae ordonnantie van 18 £ verleent tot vereeringe van een glas in haer kerckeT 5 i 2656 fol. 15

Mantgum De gemeente van Mantgum1599De gemeente vanden dorpe Mantgum ordonnantie verleent van 12 dalers tot vereeringe van een nieu glasT 5 i 2656 fol. 15v

Irnsum1599Is die vanden dorpe Irnsum tot vereeringe van een glas ordonnantie van 20 £ verleentT 5 i 2656 fol. 15v
VINCENT REINERS, glazenmaker
1599Vincent Reijnerszn glaesmaecker volgens sijn overgegevenen specificatie verleent 4 £ 11 st xii penT 5 i 2656 fol. 15v
ds. BARTELD SCHIERINGA, predikant
Jelsum1599Barteld Schieringe dienaer tot Jelsum is 24 £ verleent tot betaelinge van eenge glaesen van wegen den Lantschappe int pastorie huijs aldaer gestelt 24 £T 5 i 2656 fol. 16
SIEBE PIETERS, smid
Westergeest1599Is Sijbe Pieterszn smit voor seecker glas bij hem in de kercke tot Westergeest gelevert gepasseert 20 dalersT 5 i 2656 fol. 16v

Warga De gemeente van Warga1600Is d'gemeente tot Warregae tot vereringe van een nieuw glas gepasseert 28 £T 5 i 2657 fol. 45

Drachten De volmachten van Noorder Drachten1600De volmachten vanden dorpe Noorder Drachten ordonnantie verleent van 12 £ tot reparatie van een glasT 5 i 2657 fol. 45v

Hemrik, Opsterland De kervoogden van Hemrik in Opsterland1600De kerckvoochden vanden dorpe Hemmerick in Obsterlandt ordonnantie verleent van 12 dalers tot behulp van een glas geaccordeertT 5 i 2657 fol. 46v

Hemelumer Oldeferd, Nijega1600Is die volmacht van Nijegae in Hemelumerolphert tot vereeringe van een glas 15 £ verleentT 5 i 2657 fol. 47
VINCENT REINERSLeeuwarden1600Vincent Reijnerszn is ordonnantie verleent van 4 £ 7 1/2 st tot voldoeninge van de glaesen int Collegie gerepareertT 5 i 2657 fol. 47v

Oudwoude De ingezetenen van Oudwoude1600Is d'ingesetenen vanden dorpe Oltwolde tot maeckinge van een glas in de kercke aldaer gepasseert x dalersT 5 i 2657 fol. 48
OENE OLFERTS, glazenmakerBirdaard1600Oene Olphertszn glasemaecker voor een nieuw glas bij hem in de kercke tot Birdaert gelevert 21 dalersT 5 i 2657 fol. 49v
VINCENT REINERS, glazenmaker
1600Vincent Reijnerszn glaesmaecker voort stoppen ende repareren van glasen 7 £ 2 stT 5 i 2657 fol. 49v
PIETER PIETERS, ROELOF ROELOFSNoordwolde1601Is Pieter Pieterzn ende Roeleff Roeleffs ordonnantie van vijff dalers tot betaelinge van een glas bij den Lantschappe in den kercke tot Noortwolde gelevertT 5 i 2657 fol. 51v
VINCENT REINERS, glazenmakerOudega1601Vincent Reijnerszn glasemaecker voor seecker glas bij hem gemaeckt ende in de kercke tot Oldegae gelevertT 5 i 2657 fol. 52
VINCENT, glazenmaker
1601Vincent glasemaecker 4 1/2 £T 5 i 2657 fol. 53v
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker1601Sijbren Tijaertszn glasemaecker tot Franeker verleent vant repareren der glasen van de Academie 13 £ 13 stT 5 i 2657 fol. 54v

Goïngarijp De kerkvoogden van Goïngarijp1606De kerckvoechden van Goeijngrijp tot een glas in hen kercke 17 £T 5 i 2658 fol. 79v
KEIMPE SIPKESRauwerd1606Kempe Sipckeszn kerckvoocht vanden dorpe Rauwert tot betaelinge van een glas bij den Landschappe in den kercke tot Rauwert vereert verleent 32 £T 5 i 2658 fol. 80
CHRISTOFFEL, glazenmakerDuringen1606Christoffel Narden van Duijringen glasemaecker eens verleent 6 £T 5 i 2658 fol. 81v
DOEDE JOEKES, glazenmaker
1606Doede Joeckes glasemaker voor sijne pretensen 12 £T 5 i 2658 fol. 81v

Oosterlittens Die van Oosterlittens1604Die van Oosterlietiens tot betalinge vant glas hem bij den Landtschappe vereert 18 £T 5 i 2658 fol. 14
JOHANNES REMMERTS, glazenmakerCoevorden1604Johan Remmerts glasemaker tot betaelinge vant glas bij den Landtschappe die van Coeverden vereert 10 £ 10 stT 5 i 2658 fol. 14

Augustinusga De kerkvoogden van Augustinusga1604De kerckvoochden van de kercke Augustinusga tot betaelinge vant vereerde glas in de kercke 20 £T 5 i 2658 fol. 14
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker1604Sijbrant Tiaertszn glaesmaker tot Franeker voort repareren van de glasen in de Academie ende oeconomie verleent 19 £ 10 stT 5 i 2658 fol. 14v

Oosterwolde De kerkvoogden van Oosterwolde1604De kercke voechden van Oosterwolde tot copinge van een glas 18 £T 5 i 2658 fol. 15v
ARJEN WILLEMS, glazenmakerLeeuwarden1604Arien Willemszn glaesmaecker tot betaelinge vant glas bij den Landtschappe in de kercke te Geleijen vereert 161 £T 5 i 2658 fol. 16
NEELTJE JANS DOUMAOldeholtwolde De ingezetenen van Oldeholtwolde1604De ingesetenen van Oldtholwolde tot vereeringe van een glas in hun kercke geaccordeert d'somma van 14 £T 5 i 2658 fol. 16v
ARJEN JAKOBS, glazenmaker, UILENBURGLeeuwarden1604Arien Jacobszn glaesmaecker tot betaelinge van een glas bij den Lantschappe d'heere Ulenburch vereert verleent 9 dalersT 5 i 2658 fol. 16v

Donkerbroek De gemeente van Donkerbroek1604De gemeente tot Donckerbroeck tot copinge van een glas 12 £T 5 i 2658 fol. 18
OLFERT WIEBRENS en SOLKE HAANTJES, kerkvoogden
Snikzwaag1605Olphart Wijbrents ende Solcke Hannes kerckvoochden vanden dorpe Snickswaech tot betaelinge van 't glas bij den Landtschappe vereert vereert 12 £T 5 i 2658 fol. 19
CHRISTOFFEL, glazenmakerTerhorne1605Christoffel Hardein glasemaecker tot betaelinge van een glas in de kercke ter Herne 25 £T 5 i 2658 fol. 19v
WILLEM SIEBRENS, glazenmakerPIETER EVERTS Sneek1605Willem Sijbrantszn ende Pieter Evertszn glaesmaeckers tot Sneeck voort repareren ende versetten vant groot glas in de groote kercke bij den Landtschappe vereert geaccordeert 25 £T 5 i 2658 fol. 20
ARJEN WILLEMS, glazenmakerSteenwijk1605Mr. Arien Willemszn glaesmaecker tot betaelinge van het glas in de kercke tot Steenwick bij den Lantschappe vereert twee hondert thien gld 210 £T 5 i 2658 fol. 20
MEINERT POGERBlankenham1605Meijnert Poger cum socijs tot maeckinge van een nieuw glas in de kercke tot Blanckenham 25 £T 5 i 2658 fol. 21v
SIEBREN TJEERDS, glazenmaker
1606Sijbrant Tiaerdtszn glaesmaecker 22 £T 5 i 2658 fol. 22v

Oosterzee De voorstanders van de kerk van Oosterzee1606De voorstanders van de kercke tot Oosterzee tot vereeringe van een nieuw glas 20 £T 5 i 2658 fol. 23

Sexbierum De ingezetenen van Sexbierum1606Die vanden dorpe Sexbierum tot betaelinge tot vant glas bij den Lantschappe hen vereert ordonnantie verleent van 38 £T 5 i 2658 fol. 23v
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker1607Sijbren Tijaerdtszn glaesmaker te Franeker van glasen te maken ende repareren ordonnantie passeert ter somma van 17 £ 14 stT 5 i 2659 fol. 27v

Peperga De kerkvoogden en dorpsrechter van Peperga1608D'kerckvoechden dorprechter ende gemeene ingesetenen vanden dorpe Pepergae tot ten glas in hun kercke mits dat zij mette betalinge sullen wachten tertijt 't glas gemaeckt ende gelevert sall wezen 6 dalerT 5 i 2659 fol. 33v
WILLEM ARJENS, glazenmakerHieslum1608Willem Ariaenszn mr. glaesmaker voor 't glaes bij den Landtschappe die van Huijslum vereert 32 £T 5 i 2659 fol. 34v
ARJEN WILLEMSAugustinusga1609Adrijaen Willemszn tot verbetering van zeecker glas bij 't Landtschap in de kercke van St. Augustinusga geschoncken 6 £T 5 i 2660 fol. 64v
FEDDE ROUKESSchoterland, Haule1609Fedde Rouckeszn volmacht van Schoterlant tot een glas in de kercke Terhaule vereert mits dat d'betaling nijet eerder zall geschijeden als 't glas gemaeckt ende gelevert sall sijn 24 £T 5 i 2660 fol. 73
JAN WIEBES, glazenmakerWorkum1609Jan Wijbeszn cum socijo beijde glaesmaeckers tot Workum die somma van 90 kgls voor seeckere glas bij haer in die kercke aldaer tot Workum gemaeckt dus 90 £T 5 i 2660 fol. 73v

Loënga De kerkvoogden van Loënga1609De kerckvoechden van Loinge ordonnantie van seeckere glas bij 't Landtschappe in die kercke aldaer gegeven ter somma van 18 £T 5 i 2660 fol. 73v
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker1610Sijbrandt Tiaerdts glasmaker 't Franeker van de glasen te maken, stoppen ende repareren in de Universiteijt aldaer 59 £T 5 i 2661 fol. 16

Steggerda De kerkvoogden van Steggerda1610De voechden van de kercke tot Steggerden van een glas in hen kercke vereert 25 £T 5 i 2661 fol. 18v
ARJEN WILLEMSTwijzel1610Adriaen Willems voor een nijeuw glas in de kercke tot Optwijsel bij de heeren Gedeputeerde d'ingesetenen aldaer vereert 25 £T 5 i 2661 fol. 23v
ARJEN WILLEMS, glazenmakerDokkum1610Adriaen Willems mr. glaesmaecker ter saecke van twee glasen bij de Landtschappe de stadt Dockem int nieuwe Landthuijs verleent 36 £T 5 i 2661 fol. 24v
FRANS ROELOFS, glazenmakerSneek, Gaastmeer1610Frans Roeleffszn glaesmaecker binnen Sneeck tot betalinge vant glaes bij den Landtschappe die van Gasmeer vereert verleent 25 £T 5 i 2661 fol. 24v

Ee, Dongeradeel De ingezetenen van Ee in Dongeradeel1611De ingesetenen des dorpe Ee in Dongeradeel tot reparatie van hun kerck ende nijeuwe glas eens geaccordeert 100 £T 5 i 2662 fol. 13
FEDDE HARMENSDuurswoude1611Fedde Harmens kerckvoocht tot Duerswolde tot vereeringe van een glas in de kercke des voorschreven dorps mits wachtende mette betaelinge ter tijt 't glas sal weesen gemaect verleent ordonnantie van 25 £T 5 i 2662 fol. 19

Oldeberkoop De gemeente Oldeberkoop1611De gemeente van Oldebercoop tot betaelinge van drie glasen bij den Landtschappe vereert geaccordeert d'somma van 42 dalersT 5 i 2662 fol. 23
SIEBREN TJEERDS, glazenmakerFraneker1612Sijbrandt Tijaertszn glaesmaker 't Franeker van glasen te maken ende repareren in de Academie ende oeconomie aldaer volgens sijn overgelechte specificatie ordonnantie passeert ter somma van 28 £ 15 st 8 penT 5 i 2662 fol. 26
WILLEM ARJENS, glazenmaker
1612Willem Adriaenszn 's Landtschaps glaesmaecker ordonnantie bij anticipatie verleent ter saecke van de geleverde ende noch te doene verleent 150 £T 5 i 2662 fol. 27v
JURJEN STOFFELS, glazenmakerJoure, Haskerdijken1612Jurrien Stoffels glaesmaecker opde Jouwer ter saecke vant repareren van de glasen in de kercke ende predicantshuijsinge tot Haskerdijcken ordonnantie verleent van 13 £ 16 stT 5 i 2662 fol. 28v
WILLEM ARJENS, glazenmaker
1612Willem Adriaenszn glaesemaker volgens zijne overgeleverde specificatie ende daerop gevolchde liquidatie der heeren rekenmeesters ordonnantie verleent van 70 £ 15 stT 5 i 2662 fol. 77v
PIETER EVERTS, glazenmakerSneek, Jutrijp1612Pieter Evertszn glaesmaecker binnen Sneeck ter saecke van 't glas in de kercke tot Jutrijp gemaeckt ende bij den Landtschappe vereert ordonnantie verleent van 25 £T 5 i 2662 fol. 78v
FRANS ROELOFS, glazenmakerSneek, Oudega1612Franszn Roeleffzn glaesmaecker binnen Sneeck tot betaelinge van 't glas bij den Landtschappe die vanden dorpe van Oldegae in hun kercke vereert ordonnantie verleent van 24 £T 5 i 2662 fol. 79
WILLEM ARJENS, glazenmaker
1613Willem Adriaensszn glaesmaecker ordonnantie volgens zijn specificatie gepasseert ter somma van 495 £T 5 i 2663 fol. 22v

Heeg De ingezetenen van Heeg1613De ingesetenen van Heech tot een glas onder ende boven in hen pastorie huijsinge accordeert bij ordonnantie 12 £T 5 i 2663 fol. 26
ANDELE BRUCHTSWestergeest1613De volmachten des dorps Westergeest als Andle Brughs cum socijs tot betaelinge van een nieuv glas geaccordeert 30 £T 5 i 2663 fol. 26
JAN ABES, glazenmakerBerlikum1613Jan Abbes glaesmaker ter zake van een glas bij den Landtschappe vereert in de kercke te Berlickum ende bij hen aldaer gemaeckt ende gelevert 100 £T 5 i 2663 fol. 27
JAN LUITJENS, glazenmakerFinkum1614Mr. Jan Luijties glaesmaker voort glas bij hem in de kercke tot Finckum gemaeckt ende bij den Landtschappe vereert ordonnantie verleent van 21 £T 5 i 2663 fol. 30
TIETE THOMAS, glazenmakerFraneker1614Tiete Thomas glaesemaker tot Franeker ter saecke van de geleverde ende gerepareerde glasen aende Oeconomie tot Franeker geaccordeert 36 £T 5 i 2663 fol. 35

Bolsward De magistraat van Bolsward1615De magistraet van Bolswerdt tot vereeringe van een nijeuw glas op henne nijeuw stadthuijs ordonnantie gepasseert ter somma van 23 £. Noch d'voorschreven magistraet van wegen die heeren reeckenmeester ad idem ordonnantie ter somma van 23 £T 5 i 2664 fol. 29v
RIENK VAN BURMANIA, grietman
Ferwerderadeel1615Rienck van Burmania Grietman van Ferwerderadeel tot coopinge van een glas int nieuw rechtsthuijs 14 £T 5 i 2664 fol. 31
AGE GEELES, glazenmakerIJlst1615Agge Ghaeles glaesmaker ter sake van een glas bij de heeren Gedeputeerden in de kercke van IJlst vereert bij hem aldaer gemaeckt ende gelevert ordonnantie passeert van 30 £T 5 i 2664 fol. 34v
GERBEN, glazenmaker, SIETSE VAN LYKLEMALeeuwarden1616Mr. Gerbrandt glaesmaecker ter saacke van een nieuw glas gelevert aen [gerechtsscholtes van het krijgsgerecht] Eijtse van Lijcklema ordonnantie gepasseert ter somma van 14 £T 5 i 2665 fol. 68
CHRISTOFFEL GERRITS, glazenmaker, FRANS AARSENSommelsdijk1616Christoffel Gerrits glaesmaecker ter saecke van vier glasen in een cruijscasijn de heere Franchoijs Aerssens heere tot Somerdijck in sijn nieuwgebouwde huijsinge bij den Landtschappe vereert ordonnantie verleent van 37 £T 5 i 2665 fol. 70
EVERT SIEBRENSWestermeer1616Evert Sijbrandts ter saecke van de leverantie ende maeckinge van een nijeuw glas in de kercke Westermeer ter somma 30 £T 5 i 2665 fol. 74v
HARMEN ARJENS, HENDRIK DOUWESSiegerswoude1617Harmen Arijs ende Hendric Douwes ingesetenen vanden dorpe Sijgerswolde tot maeckinge van een nijeuw glas ter somma van 18 £T 5 i 2665 fol. 78
WIEBE WIEBES, glazenmakerDokkum, Hantumhuizen1617Wibe Wijbes glaesemaecker tot van Doccum voor 't maecken van seeckere nijeuv glas in de kercke van Hantumhuijsen gelevert haer bij d'heeren Gedeputeerde geaccordeert ordonnantie ter somma van 30 £T 5 i 2665 fol. 80
ERASMUS, glazenmaker [Kleine Hoogstraat, Adriaen/Arien Erasmi, geb. Harlingen, Leeuwarden 1617 x Anna Pieters, van Norden]Leeuwarden, Kollumerzwaag1617Erasmus glaesmaecker 't Leuuarden voor de voor de leverantie van seeckere nieu glas van wegen 't Landtschappe in de kercke van Collumer swaech ordonnantie accordeert van 18 £T 5 i 2665 fol. 83
ARJEN WILLEMS, glazenmaker, GRUYTERLeeuwarden1617Aerjaen Willems glaesmaecker ter saecke van 't maecken van een nijeuwe glas d'weduwe van wijlen [bode GS Egbert?] Gruitter vereert ter somma van 13 £T 5 i 2665 fol. 85
OTTE RADIJSTerschelling, Midsland1617Otto Radijs predicant op der Schelling ter saecke vant maecken van een nijeu glas in de kercke tot Midlants op d'Schelling d'selve geaccordeert ter somma van 30 £T 5 i 2665 fol. 85
ARJEN WILLEMS, glazenmakerFerwerd1617Arien Willemszn glaesmaker voor een glas bij hem gemaeckt in de kercke te Ferwert 30 £T 5 i 2665 fol. 85v

Surhuizum De kerkvoogden van Surhuizum1618De kerckvoochden vanden dorpe Suirhuisum tot copinge van een nieu glas in hare kercke geaccordeert 45 £T 5 i 2665 fol. 90v
ds. HENDRIK JOCHEMS, predikant, MEINE WIEBRENSHarich1618Hendricus Joachimi diener des Goddelijcken Woordts tot Harich ende Meijne Wijbrants volmachten vanden voorschreven dorpe tot copinge van een nijeuw glas in henne kercke die somma van 30 £T 5 i 2665 fol. 91
JAKOB JANSBolsward, Schettens1618Jacob Janssen burger binnen Bolsuert voor d'leverantie ende 't maecken van een nieu glas in de kercke tot Schettens van wegen desen Collegie ordonnantie verleent van veertich car gld 40 £T 5 i 2665 fol. 91v

Olterterp De kerkvoogden van Olterterp1618De kerkvoechden van Olterterp tot copinge van een nijeuw glas in henne kercke die somma van 24 £T 5 i 2665 fol. 92v
GERRIT VREDEMANDiever1618Gerrijt Vredeman voor het maecken van seeckere glas bij d'heeren gedeputeerde in de kercke tot Dieveren vereert die somma van 60 £T 5 i 2665 fol. 93

Wirdum De ingezetenen van Wirdum1618De ingesetenen van Wirdum tot copinge van een nijeuw glas die somma van 40 £T 5 i 2665 fol. 96

Sondel De ingezetenen van Sondel1618De ingesetenen van Sondel ordonnantie tot copinge van een nijeuw glas die somma van 36 £T 5 i 2665 fol. 97
GERRIT JANS, glazenmakerHENDRIK HARMENS Boijl, Stellingwerf1618Mr. Gerrijt Janszn ende Hendrick Harmens beijde glaes schrijners ende maeckers ter saecke van een nijeuw glaes bij haer tot Beuil in Stellingwerf geelevert ordonnantie ter somma van 36 £T 5 i 2665 fol. 98
HETTE PIERS, glazenmakerLeeuwarden, Suameer1622Hette Piers mr. glaesmaecker binnen Leuwarden voorde leverantie van een nieu glas in Suwameerster kercke ordonnantie passeert ter somma van 30 £T 5 i 2666 fol. 50v
ROELOF KLASES
1622Roeliff Claeszn tot copinge van een nijeuw glas die somma van 8 £T 5 i 2666 fol. 51v
JAN ABES, glazenmakerBolsward1622Jan Abbes glasemaecker tot Bolsweert ter saecke vant maecken van een nijew glas in de Broerckerck tot Bolswert bij 't Landtschappe vereert die somma van 75 kgldT 5 i 2666 fol. 54
LAMMERT HARMENS, bodeLeeuwarden[?]1622Lambert Hermans bode tot copinge van een nieuw glas 12 £T 5 i 2666 fol. 55v
PIETER MARTENS, glazenmakerBolsward, Burgwerd1622Pijtter Martens mr. glaesmaecker tot Bolsuert gelevert hebbende van wegen 't Landt een nieu glas in de kercke tot Burguert ordonnantie verleent ter somma van 30 £T 5 i 2666 fol. 56

Lollum De gemeente van Lollum1623De gemeente van Lollum deur hun predicant tot betalinge van een nieuw glas in hunne kercke verleent ordonnantie ter somma van dartich kgld 30 £T 5 i 2666 fol. 60v
TJEERD REINERS, glazenmakerPeins1624Tijaerdt Reijners glasemaecker ter saecke van de leverantie van een nijeuw glas in de kercke tot Peijns ordonnantie ter somma van 25 £T 5 i 2666 fol. 66v
PIETER HEINS, glazenmakerTjalhuizum1624De ingesetene van Tiallehuijsum tot copinge van een nieu glas in hun kercke aldaer door Pijtter Heijns gelevert ordonnantie verleent van dartich kgld 30 £T 5 i 2666 fol. 67
JAKOB JANS, glazenmakerDronrijp, Winsum1624Jacob Jans mr. glaesmaecker op Dronrijp voor de leverantie van een nieu glas met 's Landts wapenen versiert in de kercke tot Winsum ordonnantie verleent ter somma van dartich kgld 30 £T 5 i 2666 fol. 67v
JAN, glazenmakerBeers, Jellum1624Mr. Jan glasemaecker vuer 't leveren van twee nijeuwe glasen tot Beers ende Jellum geaccordeert ijder voor de somma van 30 £ is 60 £T 5 i 2666 fol. 68v

Tzummarum1624De kerckvooghden van een Tzummarum tot maeckinge van een nijeuw glas vereert 30 £T 5 i 2669 fol. 38

Tzum De kerkvoogden van Tzum1624De kerckvooghden van Tzum tot maeckinge van een nijeuw glas vereert 30 £T 5 i 2669 fol. 38

Kubaard1624De gemeente van Coubaert tot copinge ende maeckinge van een nijeuw glas die somma van 30 £T 5 i 2669 fol. 38v
JELLE REINERS, glazenmakerHarlingen Herbaijum1625Jelle Reijnerss mr. glasmaker binnen Harlingen voor 't maken van een glaes in den dorpe Harbaijum ordonnantie verleendt ter somma van dertich kgld f. 30 £T 5 i 2669 fol. 40
TIEDE AUKESBaard1625Tiede Auckes ordonnantie voor 't maecken van een nijeuw glas in de kercke tot Baerd die somma van 30 £T 5 i 2669 fol. 41

Zurich De gemeente van Zurich1625De gemeente tot Surich tot makinge van een nieu glas ordonnantie gepasseert ter somma van 30 £T 5 i 2669 fol. 46v
JAKOB JANSHuins1625Jacob Janszn voor 't maken van een nieuw glas in den dorpe Huins in de kercke aldaer vereert de somma van 20 £T 5 i 2669 fol. 46v
GEERT PIETERS, glazenmaker, HESSEL HARMENSFraneker1626Geert Pieters glasemaecker ter saecke van de leverantie van een nijeuw glas in de huijsinge van Hessel Hermanie tot Franeecker die somma van 22 £T 5 i 2669 fol. 61
BROER BAUKES, glazenmakerMakkum, Cornwerd1626Broer Bauckes glasmaker tot Mackum voor 't maecken van een nieuw glas in den dorpe Cornwert vereert geaccordeert ter somma van 30 £T 5 i 2669 fol. 64
ATE ATES, glazenmakerSneek1626Ate Atis glaesmaecker tot Sneeck ter saecke van de leverantie van een nijeuw glas tot Sneeck die somma van 30 £T 5 i 2669 fol. 64v
JAN JAKOBS, glazenmakerDronrijp, Schingen1626Jan Jacobs glasemaer op Dronrijp tot maeckinge van een glaes op de Schingen die somma van 30 £T 5 i 2669 fol. 65
ATE ATES, glazenmakerSneek, Bozum1627Ate Atis glaesmaker ende burger binnen Sneeck voor 't maken van een nieu glas in den dorpe Bosum ter somma van 30 £T 5 i 2670 fol. 87v
WIEBE WIEBES, glazenmakerHeerenveen, Tjalleberd1627Wijbe Wijbbes glasemaecker op 't Heerenveen over 't maecken van een nijeuw glas in de kercke tot Tijallebert ter somma van 24 £T 5 i 2670 fol. 89
WILLEM HESSELS, glazenmakerArum1627Willem Hessels glasemaker voor 't maken van een nieuw glas in den dorpe Arum ordonnantie gepasseert ter somma van 30 £T 5 i 2670 fol. 89v
ARJEN WILLEMS, glazenmakerLeeuwarden, Dronrijp1627Mr. Aerjen Willems stadts glasemaecker binnen Leeuwarden ordonnantie over 't maecken van nijeuw glas bij die heeren van wegen 't Landt in de kercke op Dronrijp vereert ter somma van 30 £T 5 i 2670 fol. 90
ARJEN WILLEMS, glazenmaker
1628Aerjen Willems glasemaecker deser Landtschappe over het maecken ende leveren sampt 't steinen* van enige glasen die somma van 53 £ 1 st 8 pen
* steinen = brandschilderen, vgl. het Engelse stained glass = gebrandschilderd vensterglas; Middelengels steynen = kleuren, vgl. Middelfrans desteindre = ontkleuren, Oudnoors steina = schilderen
T 5 i 2670 fol. 98v
GERRIT EEBES, glazenmakerKollum, Oostrum1628Gerrijt Ebbes glasemaecker tot Collum ter saecke dat hij een nijeuwe glas in de kercke tot Istrum gemaeckt ende gelevert heeft ter somma van 12 £T 5 i 2670 fol. 102v
GERRIT EEBES, glazenmakerKollum, Burum1628Gerrijt Ebbes glaesmaecker tot Collem van 't maecken van eenige glasen tot Burem de somma van 25 £T 5 i 2670 fol. 103

Longerhouw De kerkvoogden van Longerhouw1629De kerckvoochden van Longerhou tot vereeringe van een glas in hun kercke de somma van 30 £T 5 i 2670 fol. 106v

Tjerkwerd De kerkvoogden van Tjerkwerd1629De kerckvoochden tot Tyarckquart tot een niju glas in hun kercke de somma van 30 £T 5 i 2670 fol. 106v

Wartena De kerkvoogden van Wartena1629De kerckvoochden van Wartna tot een glas in hun kercke de somma van 15 £T 5 i 2670 fol. 108
ARJEN WILLEMS, glazenmakerLeeuwarden1629Aerjen Willems mr. glaesmaecker ter saecke van de repareringe van enige glasen bij hem int Landtschaps huijs gedaen volgens bijgaende liquidatie geaccordeert ter somma van 61 £ 7 st 12 penT 5 i 2670 fol. 108v
HARMEN HARRITS POPMAVisvliet1629Harmen Harits Popma voor het maecken van een glas in de kerck tot Visvliet de somma van 30 £T 5 i 2670 fol. 110

Achlum1629Die kerckvoochden van Achlem tot betalinge van een nijeuw glas in henne kercke vereert die somma van 20 £T 5 i 2670 fol. 110v

Geest De ingezeten van Rinsumageest1629De ingesetenen van den dorpe Geest tot een niju glas hun kerck de somma van 15 £T 5 i 2670 fol. 110v
ARJEN WILLEMS, glazenmaker
1630Aen Arien Willems Landtschaps glaesemaecker 152 £ 8 stT 5 i 2670 fol. 117v
JAN GERRITS, glazenmakerOenkerk1630Jan Gerrijts glasemaecker ter saecke van 't leveren ende maecken van een nijeuw glaes in de kercke tot Oenkerck die somma van 30 £T 5 i 2670 fol. 118
SIEMEN IJSBRANDSMakkum, Engwier1630Aen Sijmon Isbrandts toe Maccum voort maken van een glas toe Engwier 12 £T 5 i 2670 fol. 118
JELLE, glazenmakerHijum1630Mr. Jelle glasmaker voor 't maecken van een glas in de kercke tot Hium vereert de somma van facit 30 £T 5 i 2670 fol. 119v
ds. JOHANNES VESPASIUS, predikant
Weidum1630Joannus Vespacius dienaer en die kerckvochden tot Weijden tot copinge van een nijeuw glas vereert die somma van 50 £T 5 i 2670 fol. 120
TEUNIS GEERTS, glazenmakerDokkum1630Theunis Geerts meester glaesmaker binnen Doccum voor 't maken van een glas d'magistraet aldaer in de kerck vereert ter somma van facit 100 £T 5 i 2670 fol. 121
GERRIT JANS, glazenmakerNijetrijne1630Gerrit Janss glaesmaker voor 't maken van Nuie Trijne de somma van facit 40 £T 5 i 2670 fol. 121
LUITJEN GERBENS, glasschrijver
Dokkum, Schiermonnikoog1630Aen Luijtien Gerbrants glasschriever toe Doccum voort maecken van een glas op Schiermunckooge 20 £T 5 i 2670 fol. 122v

Eestrum De ingezetenen van Eestrum1630Aende in ingeseten vanden dorpe Istrum tot opmakinge van een glas 15 £T 5 i 2670 fol. 123
ARJEN WILLEMS, glazenmakerOosterwierum1630Arijen Willems Landtschaps glas-maker voor 't maken van een glas in den kercke tot Oosterwierum vereert de somma van 30 £T 5 i 2670 fol. 123v
ARJEN WILLEMS, glazenmaker
1630Aen Arrijen Willems glasemaker volgens liquidatie 37 £ 18 stT 5 i 2670 fol. 124v

Firdgum De kerkvoogden van Firdgum1631De kerckvoochden van de dorpe Firdgum voor 't maken van een glaes in hun kercke facit 24 £. De rekencamer oock voor een glas in de selve kercke facit 20 £T 5 i 2670 fol. 125v
RIENK GERRITSBlija1631Rienck Gerrijts kerckvoochd van Blij ter saecken hun tot een nieu glas 30 £T 5 i 2670 fol. 126

Goënga De kerkvoogden van Goënga1631Aende kerckvoochden van Goinge tot een nieu glas 30 £T 5 i 2670 fol. 126v

Opeinde De kerkvoogden van Opeinde in Smallingerland1631Aende kerckvoochden van Smallingeropende ter saecken van een glas 15 £T 5 i 2670 fol. 128
GERRIT HENDRIKS, glasschrijver
Idzega, Sneek1631Gerrijt Hendricx glasschrijver ende burger binnen Sneeck voor 't maken van een glas in den dorpe Idzegae vereert ter somma van facit 24 £T 5 i 2670 fol. 130v
FRANS WILLEMS, glazenmaker
1631Aen Frans Willems mr. glaesemaecker ter saecken van een nieu glas 30 £T 5 i 2670 fol. 131v
JESAJAS VAN LYKLEMAOldeberkoopsept. 1631Aende heere Esaias van Lijcklama tot maeckinge aen twee glaesen in Oldebarcoop 36 £T 5 i 2671 fol. 99
GEERT PIETERS, glazenmakerOostermeernov. 1631Geert Pieters glasmaker voor 't maken van een glas in de kercke tot Oostermeer d'somma van f'. 15 £T 5 i 2671 fol. 99
GEERT PIETERS, glazenmakerOostermeernov. 1631Geert Pieters glasmaker voor 't maken van een glas in de kercke tot Oostermeer d'somma van f'. 15 £T 5 i 2671 fol. 99
PIETER HEINSTirnsdec. 1631Pieter Heijnes ter saecken van een glas in den dorpe Tirns 30 £T 5 i 2671 fol. 100

Eernewoudedec. 1631De kerckvoochden ende gemeente van Eernewolde tot een glas in de kerck 15 £T 5 i 2671 fol. 100

Baijumjan. 1632De kerckvoochden van Baijum tot een glas in de kerck 12 £T 5 i 2671 fol. 100

Suawoudefebr. 1632De kerckvoochden van Zuwolde voor een glas geaccordeert 24 gglsT 5 i 2671 fol. 101v
JAN GERRITS, glazenmaker, kapitein HAREN
Blijafebr. 1632Jan Gerrijts glaessmaecker voor een glas in 't huijs van de cap. Haren tot Blije 30 £T 5 i 2671 fol. 101v

Itensmrt 1632Aende ingesetenen van de dorpe van Itens voor een glas in hun kercke 12 car. gldT 5 i 2671 fol. 101v

Tergeestmrt. 1632De ingesetenen vanden dorpe Tergeest voor 't maken een glas ter somme van f. 25 £T 5 i 2671 fol. 102
HARMEN HARRITSVisvlietmrt. 1632Harmen Harits opt Visvliet voor 't maecken van een glas 18 £T 5 i 2671 fol. 102

Welsrijpapril 1632Aen kerckvoochden van Wielsrijp tot een nijeu glas 24 £T 5 i 2671 fol. 103
ARJEN WILLEMS, DOUWE AYLVALeeuwarden[?]juni 1632De weduwe van w: Arien Willems voor een glas in 't huijs vanden heere Douwe Aylva 10 £T 5 i 2671 fol. 103v

Rauwerderhemokt. 1632De kerckvoochden van Rauuerderhem tot reparatie van hun glaesen 20 £T 5 i 2671 fol. 106
FOKKENSLeeuwardennov. 1632De heere Fockens tot vereringe van een glas in zijn nieuw huijs binnen Leuwarden 30 £T 5 i 2671 fol. 107
DIRK JANS, glazenmakerHindelopennov. 1632Dirck Jansen mr. glaesemaecker wegen twee glaesen in de kerck van Hindelopen vereert 50 £T 5 i 2671 fol. 107v
JAN GEERTS, glazenmaker
Leeuwarden, Schiermonnikoogdec. 1632Jan Geerts mr. glaesmaker tot Leeuwarden voor 't maken van ses gebacken glasen in de kercke tot Schiermuncke oge f. 96 £T 5 i 2671 fol. 108
GERRIT ARJENS, glazenmakerGarijpmrt. 1633Gerrijt Ariens Landtschaps glaesmaecker voort maecken van een glas tot Garijp dito verschenen 40 £T 5 i 2671 fol. 110
GERRIT PIETERSOudegamrt. 1633Gerrijt Pijters voort maecken van een glaes in de kerck tot Oldega 30 £T 5 i 2671 fol. 110

Gauwmrt. 1633Aende kerckvoochden vanden dorpe Gauw tot behulp van een glas 20 £T 5 i 2671 fol. 110

Wierumapr. 1633Aende kerckvoochden van Wijrum tot coop van een glas 15 £T 5 i 2671 fol. 111
SIEMEN IJSBRANDS, glazenmaker
Makkum, Idsegahuizumjuli 1633Sijmon Isbrants glaesmaker tot Mackum voor 't maken van een glas in Isinghahuijsum vereert de somma van f. 30 £T 5 i 2671 fol. 112v

Lippenhuizenapr. 1634De kerckvoochden van Lippenhusen tot een glas 30 £T 5 i 2671 fol. 118

Deersumapr. 1634Aende kerck van Deersum tot een glas 18 £T 5 i 2671 fol. 118v

Akkerwoudeapr. 1634De kerckvoochden van Ackerswolde tot vereeringhe van een glas in hun kerck 15 £T 5 i 2671 fol. 118v

Jutrijpapr. 1634Aende gemeente van Jutrijp tot een nieu glas geaccordeert 30 £T 5 i 2671 fol. 119
JELLE REINERS, glazenmaker
Wijnsmei 1634Jelle Reijners mr. glaesmaker voor 't maken van een glas in de kercke tot Wijns de somma van f. 25 £T 5 i 2671 fol. 119
MELLE GEELES, glazenmaker
Haskerdijkensept. 1634Melle Gaeless glasmaker voor 't repareren van de glasen in de kercke tot Haskerdijcken de somma van f. 10 £T 5 i 2671 fol. 120

Heerenveennov. 1634De kerckvoochden van 't Heeren Veen tot vereringhe van een nieuw glas in hun kercke 30 £T 5 i 2671 fol. 121

Poppingawiernov. 1634De kerckvoochden van Poppingawier tot vereringe van een glas 40 £T 5 i 2671 fol. 121

Exmorradec. 1634De kerckvoochden van Exmorra tot makeninge van een nieuw glas in de kercke f. 25 £T 5 i 2671 fol. 121v
KORNELIS HERMANS, burgemeester
Dokkummrt. 1635Cornelis Heermans burgemeester tot Doccum voor een nieuw glas in zijn huijs vereert f. 18 £T 5 i 2671 fol. 122v
ANDRIES GERRITS, glazenmaker, JAKOB BEIMA
Leeuwarden, Oostergoo, Westergoo, Zevenwoudenmrt. 1635Andries Gerrijts glaesmaker voor vijff geleverde glasen ten huijse van het nieuw geboude huijs bij Jacob Beijma gedaen ende vereert bij de heeren van Oostergoo, Westergoo, Sevenwolden, Steeden ende de heeren Gedeputeerden volgens liquidatie der heeren reeckenmeestere daerop gevolcht ter summa van 125 £T 5 i 2671 fol. 123

Sneek, Oppenhuizenmei 1635Dirck Dircx Mr. glaesmaecker binnen Sneeck voor 't maken van een nieuw glaes in de kercke van Oppenhuijsen vereert de somma van f. 30 £T 5 i 2671 fol. 123v
PIETER ROELOFS
Tietjerksept. 1635Aen Pijter Roeleffs wegen een glas in de kerck van Tzietierck geaccordeert 30 £T 5 i 2671 fol. 125
TJITSKE HENDRIKS
Damwoudeokt. 1635Aen Thijetske Hendrix weduwe voort leveren van een glas in Damwolde 30 £T 5 i 2671 fol. 125v

Stiensfebr. 1636De kerckvoochden vanden dorpe Stiens tot opmakinge van een nieuwe glas in den voorschreven dorpe vereert de somma van f. 30 £T 5 i 2671 fol. 127v

Oudehaskefebr. 1636De kerkvoochden van Oude Hassche tot vereringe van een glas in de kercke 30 £T 5 i 2671 fol. 127v

Murmerwoudefebr. 1636De kerkvoochden van Mernewolde tot een glas 18 £T 5 i 2671 fol. 127v

Arummei 1636Aende kerckvoochden vanden dorpe Arum tot een glas in de kerck 30 £T 5 i 2671 fol. 128v
MELIS MEINERTS, glazenmaker
Berlikumjan. 1637Aen Melis Meinerts glasemaker toe Belcum wegen 't maken van een glas in de kerck van Jacobi Parochie 30 £T 5 i 2671 fol. 130v
PIETER SIPKES, glazenmaker
Witmarsumfebr. 1637Aen Pijtter Sipkes glaesmaker wegen een glas toe Witmarsum gelevert 35 £T 5 i 2671 fol. 131
GERRIT EEBES
Westergeestapr. 1637Aen Gerrijt Eebes voor een glaes gelevert aen 't dorp Westergeest 18 £T 5 i 2671 fol. 131v

Wijnaldumjuni 1637Aende kerckvoochden van Winaldum voor een nieu glas 30 £T 5 i 2671 fol. 132
JOEKE DOEDES, glazenmaker
Sint Nicolaasgajuli 1637Jucke Doedes glasmaker voor 't maken van een glas in de kerck van St. Nicolaesgae f. 30 £T 5 i 2671 fol. 132
WILLEM HESSELS, glazenmaker
Leeuwarden, Wouterswoudesept. 1637Willem Hessels mr. glaesmaecker binnen Leuwarden ordonnantie becomen voor een nieuw glas in de kercke tot Wolterswolde gelevert ter somma van 26 £T 5 i 2672 fol. 25
GOVERT SINTS, glazenmaker
Steenwijk, Finkegasept. 1637Aen Govert Sents mr. glaesemaker tot Steenwijck voor 't maken van een glas toe Finkegae 30 £T 5 i 2672 fol. 25v
PIETER ROELOFS, glazenmaker, BAARTE SIEBRENSLeeuwardenjan. 1638Pieter Roeleff mr. glasmaecker voort maken van een glas int Baerte Sijbrans wooning vereert de somma van f. 12 £T 5 i 2672 fol. 27
TJEERD REINERS, glazenmaker
Franeker, Dongjumapr. 1638Tiaerd Reijners mr. glasmaker tot Franeker voor 't maken van een glas in den dorpe Dongium de somma van f. 30 £T 5 i 2672 fol. 28
WIEGER WIEGERS
Bergumapr. 1638Wiger Wigers voor 't maken van een glas tot Bergum 70 £T 5 i 2672 fol. 28v
GERRIT ARJENS, glazenmaker
Leeuwarden, Franse kerkmei 1638Gerrijt Arijens mr. glaesmaker binnen Leeuwarden voor 't maken van een nieuw glas in de Fransch kerck vereert ordonnantie ter somma van f. 150 £T 5 i 2672 fol. 28v
CRACK, grietman
Engwirden, Terbandaug. 1638Den heere Crack grietman over Angwirden wegen een nieuw glas in den kercke ter Bant 25 £T 5 i 2672 fol. 30

Marrumaug. 1638De kerckvoochden van Marrum tot vereeringe van een glas in de kercke aldaer 30 £T 5 i 2672 fol. 30v
GERRIT IEKES, glazenmaker
Kollum, Driesumokt. 1638Gerrijt Eekes glaesmaecker tot Collum voor een glas in de kercke tot Driesum vereert 12 £T 5 i 2672 fol. 31v
TIEMEN JOUWS, glazenmakerLeeuwardennov. 1638Tijmen Juws mr. glasmaker deser stede voor 't maken van drie nieuwe glasen de somma van f. 21 £T 5 i 2672 fol. 32
GERRIT EEBES, glazenmaker
Kollum, Driesumdec. 1638Gerrijt Eebes mr. glaesmaker tot Collum voor 't maken van een nieuw glas in den dorpe Driesum ter somma van f. 36 £T 5 i 2672 fol. 32v
BOUWE BOUWES
Goutumdec. 1638Buue Bouues kerckvoochd van Goutum wegen een nieu glas 20 £T 5 i 2672 fol. 33

Rijperkerkdec. 1638De kerckvoochden van Rijperkerck tot een nieuw glas 40 £T 5 i 2672 fol. 33
ANDRIES EEBES, glazenmaker
Augustinusgaapril 1640Aen Andries Eebes glaesemaker voort maken van een glas toe Augustinusgae 36 £T 5 i 2672 fol. 36

Wanswerdnov. 1639De kerckvoochden vanden dorpe Wanswert tot een nieuw glas vereert volgens appostille 30 £T 5 i 2673 fol. 117
GERRIT EEBES, glazenmaker
Engwierum, Burumnov. 1639Gerrijt Aebes mr. glaesmaker voor 't maken van een nieuw glas in den dorpe Engwierum voor desen ordonnantie gepasseert maar te soecken de somma f. 30 £. De selven voor 't maken van een nieuw glas in de kercke tot Burum de somma van f. 30 £T 5 i 2673 fol. 117
PIETER ROELOFS, kamerbode, glazenmaker JELLE HANENBURGLeeuwardenmrt. 1640Pijtter Roeleffs mr. glaesemaker voor een niue glas d'camerboode Jelle Hanenburch geaccordeert 25 £T 5 i 2673 fol. 119v

Uitwellingergaaug. 1640De kerckvoochden in Wtvallingerga tot maken van een glas in hun kercke vereert f. 30 £T 5 i 2673 fol. 121

Hempenssept. 1640De kerckvoochden vanden dorpe Hempens tot maken van een nieu glas de somma van f. 30 £T 5 i 2673 fol. 121v
GERRIT EEBES, glazenmaker Engwierum
okt. 1640Gerrijt Aebes mr. glasemaker voor een glas toe Engwierum 50 £T 5 i 2673 fol. 122
GOVERT SINTS, glazenmaker
Munnikeburennov. 1640Gowert Cents mr. glaesmaecker tot een glas in Munckebuijren 30 £ T 5 i 2673 fol. 122v
GERRIT ARJENS, glazenmaker
Workumnov. 1640Gerrijt Ariens mr. Landtschaps glasemaker overt leveren van vier glaesen den heere Inthiema in de huijsinge van Worcumer nijeu landen vereert 150 £T 5 i 2673 fol. 122v
GERRIT EEBES, glazenmaker
Kollum, Eestrumnov. 1640Gerrijt Aebes glasemaker toe Collum voort maecken van een glas toe Eestrum 50 £T 5 i 2673 fol. 122v
GERRIT ARJENS, glazenmaker
Leeuwarden, Jacobijner kerkjunij 1641Gerrijt Arrijens mr. glaesmaecker over het leweren van een glas in Jacobijner kerck 180 £T 5 i 2673 fol. 124v
GERRIT ARJENS, glazenmaker
Leeuwarden, Galileër kerksept. 1641Mr. Gerrijt Ariens glasemaker wegen 't maken van een glas in de Gallijster kerck 180 £T 5 i 2673 fol. 125v
GERRIT EEBES, glazenmaker
Kollum, Engwierumoct. 1641Gerrijt Aebes glasemaker tot Collum overt maken van een glas toe Engwirum 25 £ T 5 i 2673 fol. 126v

Makkinga, Stellingwerfmrt. 1642Aende kerckvoochden van Mackinge In Stellingwerff Oosteijnde tot een nieu glas ende repareeringe van hun kerck 30 £T 5 i 2673 fol. 128

Burummrt 1642De kerckvoochden van Burum tot vereeringe van een nieuw glas 25 £T 5 i 2673 fol. 128
MELIS MEINERTS, glazenmaker
Berlikum, Menaldumjuni 1642Melis Meijnerts glasmaker tot Belckum voor 't maken van een glas in den dorpe Menaldum de somma van 40 £T 5 i 2673 fol. 128v
GERRIT HENDRIKS HARDENBERG, glazenmaker
Sneek, Oosterendjuni 1642Gerrijt Hendrix Hardenbergh glaesemaker tot Sneeck voort makenvan een glas tot Oosterendt 40 £T 5 i 2673 fol. 129
AMERONGEN
jan. 1643Aende heere van Amerongen ter saecke van een nieuw glas 60 £T 5 i 2673 fol. 132v

Deinumapril 1643De kerckvoochden vanden dorpe Deijnum tot makinge van een nieuwe glas in de kerck aldaer vereert de somma van f. 20 £T 5 i 2673 fol. 133v
RUNIA
Ternaardjuni 1643De kerckvoochden van Ternaerd tot maeckinge van een glas in de kercke aldaer 40 £ (In de marge: op Runnia geschreven)T 5 i 2673 fol. 134
LOURENS LOURENS
Wiersept. 1643Lourens Lourens kerckvoochd vanden dorpe Wier voor een glas 25 £T 5 i 2673 fol. 135

Vrouwen Parochiesept. 1643De kerckvoochden van Vrouwen Parochie op der Bildt bij de heeren rekenmeesters geaccordeert tot maken van een nieuw glas de somma van 18 £T 5 i 2673 fol. 135v
FRANS WILLEMS, glazenmaker, RUNIA
Holwerdfebr. 1644Mr. Frans Willem glaesmaker voor het maecken van een glas in de kercke tot Holwart 50 £. (In de marge: Runia)T 5 i 2673 fol. 138v

Boornbergummrt. 1644De kerckvoochden vanden dorpe Bornbergum tot een nieuw glas 25 £T 5 i 2673 fol. 139
ABE EEDES, glazenmaker
Kollum, Siegerswoudeapril 1644Abbe Edes glaesmaecker tot Collum voor een glas in de kercke tot Sijgerswolde volgens liquidatie 72 £T 5 i 2673 fol. 140

Tjalleberdfebr. 1645De kerckvoochden van Tialle bird tot het maecken van een nieu glas in hunne kerck 25 £T 5 i 2673 fol. 147

>> begin


De oudste bron over de techniek van het glasschilderen dateert van omstreeks 1100. Het handschrift van de hand van Theophilus, waarschijnlijk een Benedictijner monnik van Duitse afkomst, was getiteld "Schedula diversarum artium". Het omvatte drie hoofdstukken: over schilderen, glasmaken en edelsmeden. Het oorspronkelijke manuscript is verloren gegaan. Gelukkig is er een aantal, zij het niet altijd even volledige, copieën bewaard gebleven, waardoor een reconstructie van zijn werk mogelijk was. Daarin wordt de vervaardiging van vlak glas beschreven, evenals de verwerking ervan tot een gebrandschilderd raam: het bouwen van een oven, het snijden van het glas, het in lood zetten, het beschilderen en het branden. Opmerkelijk genoeg is dit procédé door de eeuwen heen niet noemenswaardig veranderd. Wel vond de mens meer hulpmiddelen uit.
Wanneer een glasschilder opdracht kreeg een glas te maken, nam hij eerst de maten van de betreffende lichtopening. Daarna maakte hij een of meer ontwerpen van de voorstelling op 1/5 tot 1/20 van de ware afmetingen. Deze ontwerpen legde hij voor aan zijn opdrachtgever. Het gekozen ontwerp werd door deze vidimus ("wij hebben 't gezien") genoemd. Op basis van dit vidimus kon de glasschilder beginnen aan de werktekening op ware grootte, het patroon of carton. Op het carton werden zelden of nooit de loodlijnen aangegeven.
Volgens Theophilus werd op een tafelblad, dat met krijt en water wit was gemaakt, met behulp van een loodstift de loodverdeling van het glas getekend. Figurale details werden aangebracht met een penseel met rode of zwarte verf, terwijl de verschillende kleuren glas werden gemerkt met een code van letters of nummers. Daarna zocht men bij een kleurnummer een stuk glas van de corresponderende kleur, waarop met krijt de onderliggende vorm op de glasplaat werd overgenomen. Vervolgens streek men met een gloeiend heet snij-ijzer langs de krijtlijn op het glas, dat daardoor, naar men hoopte, in de verwarmde richting ging barsten. Het zo gevormde stukje glas was daarmee echter nog niet gelijkvormig aan de onderliggende tekening. Met behulp van een zogenaamd gruizel-ijzer werd de buitenkant van het stuk glas schilfer voor schilfer verder afgeknabbeld. De overgebleven scherpe randjes werden tenslotte op een slijpsteen bijgewerkt. Als een legpuzzel werd de tekening op het houten tafelblad langzamerhand bedekt met glasstukjes in de voorgeschreven vorm en kleur. Hierop werd met brandschilderverf de voorstelling geschilderd.
De aldus beschilderde glasstukken werden op met krijt bestrooide bakplaten in de oven geschoven. Dit krijt was nodig om te voorkomen dat het glas aan de ijzeren platen zou vastbakken. Met hout of houtskool werd de temperatuur in de oven net zo lang opgevoerd tot het glaspoeder van de grisaille, de glasbrandverf, begon te smelten en zich op de zachtgloeiende stukjes glas vasthechtte. Na afkoeling werden de gebrande glaasjes in lood gezet in panelen van maximaal 0,90 x 0,90 meter, maar meestal kleiner. Dit vanwege het totale gewicht van het glas en lood voor de bevestigingsconstructie in de kerk en de mogelijke winddruk. Het inzetten in lood moest zeer nauwkeurig gebeuren, aangezien anders het gehele gebrandschilderde glas niet in de vensteropening paste. Om het glas water- en winddicht te maken werd de ruimte tussen het lood en het glas opgevuld met kit, een soort dunne stopverf, vermoedelijk toen ook al bestaande uit krijt, lijnolie en zwartsel. De overtollige kit verwijderde men met behulp van zaagsel. De glaspanelen konden in de lichtopening aangebracht worden tegen in de muur verankerde brugstaven. Voor extra stevigheid zorgden de horizontaal lopende wind- of bindroeden. Deze werden aan de binnen- of buitenzijde van het paneel aan het lood bevestigd en in de dagkanten of sponningen gewerkt bij het afvoegen.
Literatuur: Theophilus presbyter, Schedula diversarum artium. Revidirter Text, Übersetzung und Appendix von Albert Ilg. Wien 1874. Liber secundus.
Glans der Goudse glazen. Conservering 1981-1989. Een geschiedenis van behoud en beheer. [Gouda] 1990.


Gevelsteen (45 x 95 cm.) met het interieur van een glazenmakerswinkel. Rechts op de voorgrond een houten krat met grote ronde schijven glas. Daarboven, tegen de muur twee schappen met kleinere glasschijven. Links, aan een tafel op schragen is een man bezig met een glasplaat. Aan een rek boven hem hangen diverse gereedschappen, tangen, een hamer en een passer.

Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisatieboek y63 165 recto vv.: boedel glazenmaker Gerryt Jansen, beschrijft 1 mei 1685 o.a. wat er in de "winckel" van deze glazenmaker werd aangetroffen.
169r:
◊ drie loodwijnen [loodwind = werktuig om lood voor glasruiten en voor ander gebruik te rekken]
◊ drie wercktaeffels
169v:
◊ drie resteelen [rasteel = draaggestel voor glazenmakers]
◊ [in] negentien schoven [stro verpakt] grof glas
◊ acht schijven fijn glas
◊ twee diamant pennen
◊ eenich glaasmakers clein gereetschap
◊ negen setselborden
◊ een backien met eenich gegoten loodt
◊ noch een backien met loodt
◊ een weinich fijn ende groff glas
◊ twee tonnen met oudt glas
een vogelkorff met een canary
◊ een stoplaadt
◊ een drievoet
◊ eenich rommelarij

>> begin